You are on page 1of 29

T IN LAØNH

BAÛN TIN CUÛA


HOÄI THAÙNH TIN LAØNH VIEÄT NAM
TAI ARNHEM
soá 49 ra ngaøy 29-06-2007

Tình yeâu thöông chaúng heà hö maát bao giôø.


(I Coâ-tinh-toâ 13: 8)

1
Trong soá naøy
Nhaân ngaøy leã Phuï thaân
CHA TOÂI ÑAÂU ?! – Töôøng Loan
Thơ:
Th :
Toân vinh Cha – Hieáu Ñöùc
Suy gaãm:
NÖÔÙC CHA ÑÖÔÏC ÑEÁN – Nguyeãn Leâ
Tìm hiểu giaùo lyù:
LUAÄN VEÀ BA NGOÂI HIEÄP MOÄT ÑÖÙC CHUÙA TRÔØI (Tieáp theo)
John Drange Olsen
Tìm hieåu:
KEÁT BAÏN VÔÙI CHUÙA
Tham khaûo:
Ngöôøi phuï nöõ cuûa Ñöùc Chuùa Trôøøi
trong hoân nhaân. - AUDREY BOWIE
Thô:
Yeâu Vôï – Tieåu Minh Ngoïc
Giaûi nghóa Kinh thaùnh:
Söï Yeâu thöông.
Caâu chuyeän gia ñình:
Loøng Hieáu Thaûo ñoái vôùi Cha Meï Cao Tuoåi
Minh Nguyeân
Trang:
Vui ... cöôøi...
Söû kyù Hoäi thaùnh
Soaïn giaû: Jonh Drange Olsen
Thôøi kyø thöù naêm
Töø ñôøi Charles Ñaïi ñeá
cho ñeán ñôøi GreùgoireVII (naêm 800-1073 S.C.)

2
Nhaân ngaøy leã Cha-Meï: ñaâu?! Khi cha giaän con caùi ñeán ñoä töø
CHA TOÂI ÑAÂU ?! con, khi cha baän bòu lo laøm aên khoâng
Trong ñôøi ai cuõng coù ngöôøi cha, laø quan taâm ñeán con?! Khi vôï choàng ñoå
ngöôøi ñaõ keát hôïp vôùi ngöôøi meï ñeå vôõ con caùi seõ khoâng coøn ôû chung moät
sanh ra vaø nuoâi mình khoân lôùn. Coù nhaø coù cha, coù meï. Hoaëc tröôøng hôïp
ngöôøi cha chæ sanh con maø khoâng coù ngoaïi leä maø khoâng ai muoán xaûy ra, ñoù
nuoâi, coù ngöôøi nuoâi con maø mình laø cha hoaëc meï qua ñôøi, ngöôøi con
khoâng coù sanh. Cuõng coù ngöôøi lôùn tuoåi phaûi moà coâi cha hay meï, hoaëc caû cha
ñaùng kính, coù ñôøi soáng aûnh höôûng toát, laãn meï. Khoâng ngöoøi cha, meï thaät söï
laïi coù tình caûm thaân thieát khieán chuùng naøo muoán lìa xa con caùi mình caû. Vì
ta coù theå coi ngöôøi ñoù nhö ngöôøi cha tình yeâu thöông.
tinh thaàn, nhö moái quan heä cuûa tieân tri Chuùa Gieâ-xu tröôùc khi chòu khoå hình
EÂ-li vaø tieân tri EÂ-li-seâ, hoaëc cuûa söù ñoà vaø saép phaûi chia tay (töïa nhö vónh
Phao-loâ vaø hai muïc sö treû laø Ti-moâ-theâ bieät!) vôùi caùc moân ñoà, laø nhöõng ngöôøi
vaø Tít. theo Ngaøi moät caùch trung thaønh, ñaõ
Vì Chuùa laø nguoàn coäi cuûa tình cha con, daën doø hoï: Ta ñi saém saün cho caùc con
neân Ngaøi hieåu tình caûm naøy trong moät choã. Khi Ta ñaõ ñi, vaø saém saün cho
chuùng ta raát roõ. Chuùa bieát, khi con caùc con moät choã roài, Ta seõ trôû laïi ñem
ngöôøi ra ñôøi ñaõ coù nhu caàu tình caûm caùc con ñi vôùi Ta, haàu cho ta ôû ñaâu thì
trong quan heä meï con, cha con, anh, caùc ngöôi cuõng ôû ñoù. Vaø caâu 18: Ta
chò, em, vaø choàng vôï. Thieáu quan heä khoâng ñeå cho caùc con moà coâi ñaâu, Ta
laø thieáu tình yeâu thöông, thieáu tình yeâu seõ ñeán cuøng caùc con. (Giaêng 14:2-3)
thöông con ngöôøi thieáu haïnh phuùc. Vaø Tình cuûa Chuùa laø nhö vaäy ñoù!
thieáu haïnh phuùc con ngöôøi seõ ñau Tình cha cuûa Chuùa thaém thieát saâu ñaäm
khoå...Coù ñaày ñuû tình yeâu thöông cuûa nhö vaäy ñoù!
cha laãn meï con caùi phaùt trieån laønh Ngaøy khoâng muoán chuùng ta moà coâi, coâ
maïnh, ñôøi soáng taâm lyù vöõng vaøng. Coù ñôn laïc loõng trong theá giôùi naøy. Daàu
tình yeâu thöông, ngöôøi ñang beänh seõ chæ moät ngaøy hay moät giaây laùt! “Ta
coù nieàm vui vaø hy voïng, thaáy yù nghóa muoán Ta ôû ñaâu, caùc con cuõng ôû ñoù”.
cuûa cuoäc soáng neân khaû naêng choáng Ñeán giai ñoaïn Chuùa phaûi laøm coâng taùc
choïi côn beänh toát hôn vaø mau phuïc hoài cöùu roãi nhaân loaïi laø giôø phuùt chia tay,
hôn. Coù tình yeâu thöông, con ngöôøi Chuùa phaûi leân thaäp töï giaù, chòu töû hình
khoâng khoâ khan, cöùng coûi, khoâng ích vaø cheát. Ngaøi khoâng muoán thaáy moân
kyû, maø bieát quan taâm ñeán nhu caàu cuûa ñoà, laø nhöõng ngöôøi con cuûa Chuùa ñau
ngöôøi khaùc... Nhöng laøm sao khi nhöõng khoå vì thieáu tình thöông cuûa Ngaøi.
quan heä tình caûm bò söùt meû, toån Chuùa höùa seõ trôû laïi vaø ôû luoân vôùi hoï
thöông? Cuoäc soáng con ngöôøi seõ ñi veà
3
“Ta seõ ôû luoân vôùi caùc con cho ñeán ngaøy ngöôøi con thoûa loøng! Hôn bao giôø heát,
taän theá.”(Ma-thi-ô 28:20). ngöôøi cha ngaøy nay khoâng theå naøo noùi
Trong chuùng ta coù ai coù theå töø choái toâi chæ coù boån phaän kieám tieàn chaïy
tình yeâu naøy cuûa Chuùa ñöôïc chaêng? beân ngoaøi ñeå lo cho gia ñình ñöôïc maø
Chuùa höùa laøm cha vaø seõ ôû luoân vôùi chæ ñeå ngöôøi meï lo phaàn nuoâi daïy con
chuùng ta khi moãi ngöôøi baét ñaàu thöïc caùi. Ngöôøi con caàn söï hieåu bieát kieán
hieän lôøi môøi goïi cuûa Chuùa: “heã ai ñaõ thöùc beân ngoaøi cuûa ngöôøi cha, caàn coù
nhaän Ngaøi, thì Ngaøi ban cho quyeàn choã döïa tinh thaàn ñeå nhöõng ngöôøi con
pheùp trôû neân con caùi Ñöùc Chuùa Trôøi, vöõng vaøng tieán böôùc trong xaõ hoäi; beân
laø ban cho nhöõng keû tin danh Ngaøi”. caïnh baøn tay aân caàn chaêm soùc, töøng
Cha treân trôøi luoân môøi goïi keâu nhöõng mieáng côm, manh aùo, ñeå yù töøng giaác
ngöôøi con ôû theá gian quay veà vôùi nguû, ñeán söùc khoûe...cuûa ngöôøi meï.
Chuùa. “Con ôû ñaâu?” nhö tieáng Chuùa Noùi toùm laïi, ngöôøi con caàn cuûa ngöôøi
ñaõ goïi A-dam khi xöa trong vöôøn EÂ- cha, ngöôøi meï, moãi ngöôøi moät nöûa keát
den. Coøn ngöôøi cha theá gian chuùng ta, hôïp laïi. Ngöôøi con ñoù seõ caûm thaáy
toâi öôùc mong sao ñöøng bao giôø ñeå con ñöôïc haïnh phuùc bieát bao!
caùi mình phaûi caát tieáng keâu gaøo trong Rieâng nhöõng ngöôøi cha ñaõ tin Chuùa laïi
loøng: ba ôi, ba ôû ñaâu, con ñang caàn ba phaûi theâm moät traùch nhieäm naëng neà vaø
laém!? quan troïng nöõa laø phaûi hieän dieän, gaàn
Ngöôøi cha xa caùch vôùi ngöôøi con ñoâi guõi vôùi con caùi mình trong vai troø laõnh
khi khoâng chæ vì khoâng gian vaø thôøi ñaïo taâm linh. Laø laøm chöùc thaày teá leã
gian. Ñoâi khi soáng trong cuøng moät nhaø trong gia ñình, höôùng daãn con hoïc vaø
nhöng ngöôøi cha luoân vaéng maët vì maûi laøm theo Lôøi Chuùa, caàu nguyeän cho vôï
lo baän bòu tìm kieám cho rieâng chính caù con mình thöôøng xuyeân trong moãi
nhaân mình, hoaëc vuøi ñaàu vaøo coâng aên ngaøy.
vieäc laøm, hoaëc vôùi sôû thích caù nhaân Nhaân muøa phuï thaân naøy, toâi chuùc heát
hay nhöõng thuù vui chôi vôùi baïn beø, ca thaûy quyù vò laøm cha coù ñuû söùc löïc vaø
haùt, nhaäu nheït, côø baïc, caù ñoä... maø söï khoân ngoan töø nôi Thieân thöôïng ñeå
khoâng quan taâm ñuû ñeán ñôøi soáng caùc laøm troøn thieân chöùc cuûa mình. Ñeå moät
con mình veà moïi maët. mai con caùi lôùn leân, coù söï hieåu bieát,
Tuïc ngöõ Vieät nam ngaøy xöa coù caâu: khi nhìn laïi hình aûnh ngöôøi cha cuûa
moà coâi cha aên côm vôùi caù, moà coâi meï mình seõ ñöôïc an uûi, aám aùp, vaø haõnh
loùt laù maø naèm. Xaõ hoäi ngaøy nay moät dieän maø coù theå noùi raèng: Ba toâi laø
mình ngöôøi meï seõ khoâng ñaùp öùng ñuû ngöôøi cha tuyeät vôøi nhaát treân theá gian
nhu caàu phaùt trieån cho con caùi mình. naøy!
Nhö ngaøy xöa thì ngöôøi meï coù theå lo Töôøng Loan.
cho con ngaøy ba böõa aên laø ñuû cho
4
Thơ:
Th : toân vinh xöùng ñaùng cho danh Ñöùc Gieâ-
hoâ-va; haõy ñem leã vaät maø vaøo haønh
Toân vinh Cha lang Ngaøi.
Hoâm qua Dieãn giaû ñaïi hoäi naêm nay goàm coù: coâ
Ngaøy Father’s Day (Leã cha). Muïc sö Töø Minh Laøi, Muïc sö Traàn
Baøi thô dang dôõ troïng Nha, Muïc sö Leâ Hoàng Phuùc,
deã gì thaønh caâu... Muïc sö Vuõ ngoïc Vaên.
Ôn Cha voøi voïi Tin vui töø Thuïy syõ:
Thaãm saâu. -Coâ Trieäu thò Phöông Thaûo, thöù nöõ cuûa
Baøi thô ca ngôïi, oâng baø Muïc sö Trieäu Thaùi sôn (Thuïy
môû ñaàu khoù thay. syõ) ñính hoân cuøng anh Nguyeãn Vuõ
Hieáu trung Huøng, uùt nam cuûa oâng baø Nguyeãn
ñeàn ñaùp... maáy ngaøy? Thaønh Maän (Uùc Chaâu). Nghi leã ñöôïc
Daùm ñem con chöõ cöû haønh luùc 10 giôø saùng, ngaøy 07-07-
toû baøy thaâm aân. 2007 taïi thaùnh ñöôøng St-Paul, Creâts-
Ñoá ai taùt caïn des-flews 24, Bienne, Thuî syõ.
Soâng Ngaân -Anh Trieäu Thaùi Phong, thöù nam cuûa
San baèng Nuùi Thaùi oâng baø muïc sö Trieäu Thaùi Sôn, ñính
saùnh vaàn thô Cha hoân cuøng coâ Traàn thò Xuaân Höông, thöù
Ñeå roài nöõ cuûa oâng baø Nguyeãn vaên Haø (Phaùp).
laïi ngaån ngô ra Nghi leã ñöôïc cöû haønh luùc 9 giôø 30 saùng
Öôùc gì ta laïi coù Cha ..ñôøi ñôøi. ngaøy thöù baûy, 14-07-2007 taïi tö gia
Phaïm Hieáu Ñöùc. (Conyers-Hoa kyø) cuûa oâng baø Nguyeãn vaên Haø.
Hoäi thaùnh chuùc möøng gia ñình oâng baø
muïc sö Trieäu Thaùi Sôn vaø gia ñình oâng
baø Nguyeãn Thaønh Maäïn, Nguyeãn vaên
Haø cuøng caùc baïn Vuõ Huøng-Phöông
Thaûo, Thaùi Phong-Xuaân Höông. Caàu
Tin töùc-tin töùc-tin töùc... xin Chuùa ôû cuøng, ban phöôùc treân
-Töø ngaøy 26.7 ñeán 31.07: Nhö ñaõ ñöa nhöõng buoåi leã ñính hoân naøy.
tin, Ñaïi hoäi Tin laønh AÂu chaâu laàn thöù
23 naêm nay seõ ñöôïc toå chöùc taïi
Jugendherberge Feldberg-Hebelhof,
Passhöhe 14, 79868 Feldberg. (Ñöùc
quoác) vôùi chuû ñeà laø Haõy toân vinh xöùng
ñaùng cho danh Ñöùc Gieâ-hoâ-va. Döïa
theo caâu goác trong Thi thieân 96:8: Haõy
5
Suy gaãm: Ngaøi laøm Vua cuûa nhöõng ai baèng loøng
NÖÔÙC CHA ÑÖÔÏC ÑEÁN aên naên vaø tin nhaän Ngaøi laøm Cöùu
Trong nhöõng tuaàn tröôùc, chuùng ta ñaõ Chuùa cuûa ñôøi mình, Chuùa seõ ngöï vaøo
suy gaãm hai caâu ñaàu tieân trong Baøi loøng, chieám höõu vaø teå trò ñôøi soáng ñeå
Caàu Nguyeän Chung do Chuùa Gieâ-xu giuùp cho ñôøi soáng aáy ñöôïc trôû neân môùi
daïy ñöôïc ghi laïi ôû saùch Tin Laønh Ma- phuø hôïp vôùi Nöôùc Trôøi.
thi-ô 6:9-13, ñoù laø “Laïy Cha chuùng con Khi ngöôøi Pha-ri-si hoûi Chuùa Gieâ-xu
ôû treân trôøi, Danh Cha döôïc toân thaùnh”. Nöôùc Trôøi chöøng naøo ñeán, thì Ngaøi
Hoâm nay chuùng ta seõ suy gaãm caâu tieáp ñaùp raèng Nöôùc Ñöùc Chuùa Trôøi khoâng
theo: “Nöôùc Cha ñöôïc ñeán”. Ñaây laø lôøi ñeán caùch roõ raøng, vaø ngöôøi ta seõ khoâng
caàu xin thöù hai trong ba lôøi caàu xin noùi: ÔÛ ñaây, hay laø: ÔÛ ñoù; vì naày, nöôùc
lieân heä ñeán Ñöùc Chuùa Trôøi laø Danh Ñöùc Chuùa Trôøi ôû trong caùc ngöôi (Theo
Cha, Nöôùc Cha vaø YÙ Cha. Lu-ca 17:20-21). Vaø Chuùa ñaõ khaúng
Nöôùc Cha trong hieän taïi ñònh vôùi Ni-coâ-ñem raèng neáu khoâng
Khi noùi ñeán nöôùc, chuùng ta nghó ñeán sanh laïi thì khoâng theå thaáy ñöôïc Nöôùc
moät quoác gia, coù bieân giôùi, trong ñoù coù Ñöùc Chuùa Trôøi. Roài Ngaøi giaûi thích
ngöôøi laõnh ñaïo, coù daân chuùng, coù phaùp theâm raèng sanh laïi laø vieäc laøm cuûa
luaät kyû cöông... Tuy nhieân Nöôùc Cha Ñöùc Thaùnh Linh, ai khoâng nhôø Ñöùc
noùi ñeán ôû ñaây khoâng phaûi laø moät ñaát Thaùnh Linh thì khoâng theå vaøo Nöôùc
nöôùc höõu hình treân baûn ñoà theá giôùi. Chuùa.
Chuùng ta seõ tìm hieåu yù nghóa cuûa Nöôùc Nhö vaäy Nöôùc Trôøi khoâng phaûi nhö
Cha hay Nöôùc Ñöùc Chuùa Trôøi qua moät vöông quoác cuûa traàn gian naøy,
nhöõng lôøi daïy cuûa Chuùa Gieâ-xu trong nhöng ñoù laø coâng taùc cuûa Ñöùc Thaùnh
caùc saùch Phuùc AÂm. Linh trong loøng hay trong ñôøi soáng cuûa
Sau khi Giaêng Baùp-tít bò tuø, Ñöùc Chuùa con ngöôøi.
Gieâ-xu ñeán xöù Ga-li-leâ, giaûng Tin Moãi chuùng ta khi ñaõ thaät söï tin nhaän
Laønh cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi raèng: Kyø ñaõ Chuùa Cöùu Theá Gieâ-xu thì chuùng ta
troïn, nöôùc Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ ñeán gaàn; ñang soáng trong Nöôùc Cha do Chuùa
caùc ngöôi haõy aên naên vaø tin nhaän Tin Gieâ-xu laøm Vua cai trò ñôøi soáng vaø
Laønh (Theo Tin Laønh Maùc 1:15). “Nöôùc taám loøng chuùng ta. Khi laøm coâng daân
Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ ñeán gaàn” chính laø moät nöôùc, chuùng ta ñöôïc höôûng moïi
Chuùa Gieâ-xu ñaõ ñeán theá gian, laøm quyeàn lôïi do nhaø nöôùc mang laïi, vaø
ngöôøi vaø cheát thay cho toäi loãi cuûa nhaân chuùng ta cuõng phaûi coù nhöõng boån phaän
loaïi. “AÊn naên vaø tin nhaän Tin Laønh” laø keøm theo vôùi ñaát nöôùc cuûa mình.
ñieàu kieän ñeå ñöôïc vaøo Nöôùc Cha. Quyeàn lôïi phaûi ñi ñoâi vôùi nghóa vuï.
Trong Nöôùc ñoù, Chuùa Gieâ-xu laø Vua, Cuõng vaäy, khi laøm coâng daân Nöôùc
Trôøi, chuùng ta cuõng ñöôïc höôûng voâ soá
6
phöôùc haïnh thieâng lieâng do Chuùa ban Gieâ-xu trôû laïi ñeå hoaøn taát söï cöùu
cho. Moät coâng daân chæ bieát thuï höôûng chuoäc cuûa Ngaøi treân ñaát.
maø khoâng thaáy ñöôïc boån phaän cuûa Taïi sao chuùng ta phaûi caàu xin Nöôùc
mình laø moät coâng daân thieáu traùch Cha ñöôïc ñeán? Tröôùc heát, Chuùa muoán
nhieäm. chuùng ta caàu xin ñeå loøng chuùng ta luoân
Neáu soáng trong moät quoác gia ngöôøi höôùng veà ngaøy Chuùa ñeán. Chuùng ta
daân phaûi tuaân haønh luaät phaùp thì traùch ñang soáng giöõa cuoäc ñôøi, nhöõng nhu
nhieäm lôùn hôn heát cuûa Cô Ñoác nhaân caàu vaät chaát cho cuoäc soáng haèng ngaøy
trong Nöôùc Cha laø vaâng phuïc Chuùa. luoân thuùc ñaåy chuùng ta phaûi noå löïc ñeå
Moãi laàn caàu nguyeän Nöôùc Cha ñöôïc coù, vì vaäy raát deã cho chuùng ta chaêm lo
ñeán laø moãi laàn chuùng ta xeùt laïi tinh xaây döïng cô ñoà treân ñaát, ñeo ñuoåi
thaàn vaø möùc ñoä vaâng phuïc Chuùa cuûa nhöõng gì thaáy ñöôïc maø queân ñi nhöõng
mình. Chuùa Gieâ-xu laø Ñaáng uy quyeàn giaù trò vónh cöõu ôû thieân ñaøng. Con caùi
cao caû, Ngaøi laø Ñöùc Chuùa Trôøi chí cao, Chuùa caàu nguyeän Nöôùc Cha ñöôïc ñeán
neân Ngaøi hoaøn toaøn xöùng ñaùng cho seõ töï nhaéc nhôû mình soáng treân ñaát
moãi chuùng ta daâng ñôøi soáng mình cho nhöng loøng phaûi höôùng veà Trôøi; soáng
Ngaøi cai trò. Tuy nhieân vò Vua thieân trong nöôùc höõu hình nhöng loøng luoân
thöôïng cuûa Nöôùc Cha khoâng cai trò nhö höôùng veà Nöôùc Chuùa. Moïi nhu caàu vaät
vua theá gian, Ngaøi khoâng duøng quyeàn chaát, moïi quyeàn lôïi danh voïng ñôøi
löïc baét eùp chuùng ta phaûi vaâng phuïc, naày... taát caû chæ laø phöông tieän giuùp
maø Ngaøi laø vò Vua yeâu thöông, nhaân chuùng ta soáng nhöõng ngaøy treân ñaát ñeå
töø, Ngaøi daïy doã thaàn daân Nöôùc Trôøi chôø ñôïi Nöôùc Cha ñöôïc ñeán. Cuoäc
vaâng phuïc, khuyeân daïy thaàn daân Nöôùc soáng vónh cöõu cuûa Cô Ñoác nhaân khoâng
Trôøi soáng theo yù chæ cuûa Ngaøi. Ñoái vôùi phaûi ôû ñaát, nhöng ôû Thieân ñaøng phöôùc
nhöõng ai baát tuaân hoaëc phaïm toäi, Ngaøi haïnh. Caàu nguyeän Nöôùc Cha ñöôïc ñeán
seõ ñöùng tröôùc cöûa loøng maø goõ, Vua ñeå nhaéc mình luoân soáng ñuùng trong
Gieâ-xu seõ goõ maõi cho ñeán khi chuùng ta nhöõng ngaøy coøn treân coõi taïm vaø bieát
nghe tieáng Ngaøi maø môû cöûa loøng ra söû duïng nhöõng gì Chuùa ban ñeå ñaàu tö
ñoùn nhaän, Ngaøi seõ tha thöù vaø xoùa saïch cho Nöôùc Trôøi.
moïi gian aùc cho chuùng ta, cho chuùng ta Thöù hai, Chuùa daïy chuùng ta caàu xin
höôûng moïi phöôùc haïnh nhö khi chöa Nöôùc Cha ñöôïc ñeán ñeå chuùng ta nhôù
phaïm toäi. Thaät phöôùc haïnh khi ñöôïc traùch nhieäm cuûa mình trong nhöõng
soáng trong Nöôùc Cha. ngaøy chôø ñôïi Chuùa Gieâ-xu trôû laïi. Ñoù
Nöôùc Cha trong töông lai laø traùch nhieäm rao truyeàn danh Chuùa
Khi caàu nguyeän Nöôùc Cha ñöôïc ñeán, ñeå nhieàu ngöôøi ñaàu phuïc Ngaøi, laøm
cuõng haøm yù Nöôùc Cha vaãn coøn ñang ôû thaàn daân cuûa Nöôùc Trôøi. Ngöôøi caàu
töông lai. Nöôùc Chuùa seõ ñeán khi Chuùa nguyeän Nöôùc Cha ñöôïc ñeán maø khoâng
7
noå löïc laøm chöùng cho Chuùa laø ngöôøi Trong moät thoáng keâ cuûa Uyû ban Daân
caàu nguyeän khoâng thaät loøng, chæ bieát soá vaø Keá hoaïch hoaù gia ñình Vieät
ñoïc thuoäc loøng baøi caàu nguyeän nhö Nam, ñaõ cho bieát moãi naêm taïi ñaát
veït, chaúng khaùc naøo ñoïc moät caâu thaàn nöôùc chuùng ta coù khoaûng 1.200.000 em
chuù hoaëc tuïng moät baøi kinh. Khi chuùng beù ra ñôøi. Nhö vaäy, moãi thaùng trung
ta ñoïc Baøi Caàu nguyeän chung vôùi taám bình coù 100.000 con ngöôøi caàn nghe
loøng hoaø vaøo töøng lôøi caàu nguyeän, thì Phuùc AÂm, chöa keå ñeán soá ngöôøi chöa
chuùng ta seõ thaáy traùch nhieäm Chuùa bieát Chuùa hieän nay. Con soá thoáng keâ
giao cho moãi ngöôøi quaù lôùn lao. Chuùa nhaéc nhôû chuùng ta moät ñieàu, moãi Cô
khoâng muoán moät ngöôøi naøo bò hö Ñoác nhaân, moãi Hoäi Thaùnh caàn phaûi
vong, nhöng muoán cho taát caû moïi ñaët coâng taùc rao truyeàn Danh Chuùa leân
ngöôøi ñeàu aên naên ñeå ñöôïc cöùu, vaø haøng ñaàu, caàn phaûi coù nhöõng chieán
Ngaøi ñaõ giao troïng traùch ñoù cho chuùng löôïc phaùt trieån nöôùc Chuùa roõ raøng, cuï
ta, haõy ñi khaép theá gian giaûng Tin theå ñeå môû roäng Nöôùc Cha. Vì neáu moãi
Laønh cho moïi ngöôøi. Khi Chuùa Gieâ-xu thaùng moät nhaø thôø chæ truyeàn giaûng
trôû laïi, thì ñoù cuõng laø ngaøy cuoái cuøng, cho vaøi chuïc ngöôøi bieát Chuùa thì seõ
cô hoäi seõ khoâng coøn. chaúng thaám vaøo ñaâu so vôùi soá treû em
Ñeå ñöôïc mang quoác tòch trong Nöôùc sinh ra, roài coøn maáy chuïc trieäu ngöôøi
Cha, Chuùa khoâng ñoøi hoûi nhieàu ñieàu Vieät Nam chöa bieát Chuùa...
kieän khoù khaên, phöùc taïp, nhöng Ngaøi Chuùng ta nghó gì khi caàu nguyeän Nöôùc
chæ ñoøi hoûi moät ñieàu duy nhaát laø thaät Cha ñöôïc ñeán nhöng Tin Laønh chöa
loøng aên naên vaø tin nhaän Chuùa Cöùu Theá rao ra khaép ñaát? Xin Chuùa cho chuùng
Gieâ-xu laøm Cöùu Chuùa cuûa ñôøi mình. ta khi caàu nguyeän, loøng höôùng veà
Thaät ñôn giaûn vaø deã daøng, tuy nhieân Chuùa, soáng cuoäc soáng vaâng phuïc troïn
neáu chuùng ta laø nhöõng coâng daân trong veïn, vaø noå löïc rao truyeàn Danh Chuùa
Nöôùc Cha khoâng noå löïc giôùi thieäu Tin ñeå ñoàng baøo chuùng ta bieát Chuùa vaø tin
Laønh, thì vaãn coøn nhieàu ngöôøi chöa nhaän Ngaøi. Khi Nöôùc Cha ñöôïc ñeán thì
bieát ñeán tin vui naày. nieàm vui möøng cuûa chuùng ta cuõng troïn
Caàu nguyeän Nöôùc Cha ñöôïc ñeán, moãi veïn vì chaúng nhöõng chuùng ta ñöôïc
chuùng ta khoâng ích kyû thuï höôûng vinh phaàn thöôûng töø Chuùa, maø ai naáy ñeàu
quang trong Nöôùc Chuùa moät mình, ñöôïc höôûng nieàm vui cuûa söï sum hoïp
nhöng caàn phaûi caàu nguyeän vôùi taám taïi Nöôùc Trôøi nöõa.
loøng roäng môû, bieát xoùt thöông cho Chuùa Gieâ-xu daïy: Vaäy caùc con haõy
ñoàng baøo chuùng ta ñang caàn ñeán vôùi caàu nguyeän nhö vaày: “Laïy Cha chuùng
Nöôùc Cha ñeå höôûng nhöõng phöôùc haïnh con ôû treân trôøi. Danh Cha ñöôïc toân
voâ cuøng. thaùnh. Nöôùc Cha ñöôïc ñeán...”
Nguyeãn Leâ
8
Tìm hiểu giaùo lyù: Linh. Neáu Ñöùc Chuùa Trôøi thöïc höõu ñôøi
LUAÄN VEÀ BA NGOÂI HIEÄP MOÄT ñôøi, thì ba Ngoâi aáy töï nhieân cuõng thöïc
ÑÖÙC CHUÙA TRÔØI (Tieáp theo) höõu ñôøi ñôøi vaäy. Noùi caùch khaùc, neáu
III.BA NGOÂI BÌNH ÑAÚNG NHAU Ngoâi Cha chaúng khi naøo khôûi ñaàu thöïc
Keâ cöùu Kinh Thaùnh thì thaáy Ba Ngoâi höõu, beøn vaãn coù töø tröôùc voâ cuøng, thì
Ñöùc Chuùa Trôøi döôøng nhö coù thöù böïc, Ngoâi Con cuõng chaúng heà baét ñaàu sinh
vì trong ñoù toû ra Cha laø Ngoâi thöù nhöùt, ra, beøn cuõng thöïc höõu töø tröôùc voâ cuøng
Con laø Ngoâi thöù hai, vaø Thaùnh Linh laø vaây. Vì neáu chaúng coù luùc naøo maø
Ngoâi thöù ba. Vaäy, veà thôøi gian, veà khoâng coù Ngoâi Cha, thì cuõng chaúng khi
quyeàn naêng, veà chöùc vò, thì trong ba naøo maø khoâng coù Ngoâi Con. Giaû nhö
Ngoâi aáy haù coù chia ra tröôùc sau, lôùn neáu coù moät maët trôøi ñôøi ñôøi, thì töï
nhoû, hôn keùm chaêng? Ñaùp: Chaúng coù nhieân cuõng phaûi coù aùnh saùng ñôøi ñôøi
ñaâu; vì Ñöùc Chuùa Trôøi laø duy nhaát, ñeå toû ra maët trôøi aáy môùi höõu lyù. Vì neáu
chia ra ba Ngoâi trong moät theå yeáu, ñeán chaúng coù aùnh saùng, thì cuõng chaúng coù
ñoãi Ngoâi naøo cuõng laø Ñöùc Chuùa Trôøi maët trôøi. Cuõng vaäy, neáu Ngoâi Cha, voán
troïn veïn, neân giöõa ba ngoâi aáy chaúng laø söï choùi loùi cuûa söï aùnh saùng aáy, cuõng
coù theå coù söï baát ñoàng, beøn phaûi coù söï ñaõ thöïc höõu töø ñôøi ñôøi voâ cuøng vaäy.
bình ñaúng moïi beà môùi höõu lyù. Cho neân Ngoâi thöù nhaát vaø Ngoâi thöù hai
1.VEÀ THÔØI GIAN ñeàu laø thöïc höõu ñôøi ñôøi caû, töø tröôùc voâ
Luaän veà thôøi gian thì trong ba Ngoâi cuøng Ngoâi naày vaãn laø Cha, Ngoâi kia
Ñöùc Chuùa Trôøi chaúng coù tröôùc sau, vì vaãn laø Con, chaúng chia ra tröôùc sau gì
caû ba ñeàu ñoàng thöïc höõu töø tröôùc voâ caû.
cuøng. Song coù keû noùi: "Neáu vaäy, thì Veà Thaùnh Linh cuõng vaäy. Tuy Ngoâi
sao goïi Christ laø Con ñoäc sanh cuûa thöù ba töø Cha maø ra (Giaêng 15:26) vaø
Ñöùc Chuùa Trôøi? Bôûi vì heã goïi laø Con, bôûi Cha vaø Con maø sai xuoáng ñôøi, thì
thì phaûi coù luùc Con sanh ra chôù?" lôøi aáy baát quaù laø luaän veà thôøi gian
Ta ñaùp raèng: Tuy Ngoâi thöù nhaát goïi laø Ngoâi thöù ba hieän ra cuøng loaøi ngöôøi,
Cha, vaø Ngoâi thöù hai goïi laø Con ñoäc chôù chaúng daïy raèng luùc Ngaøi giaùng
sanh cuûa Cha (Giaêng 1:14-16), thì danh laâm thì môùi baét ñaàu thöïc höõu ñaâu.
töø aáy chaúng aùm chæ veà söï khôûi ñaàu Thaùnh Linh laø moät Ngoâi trong ba Ngoâi
thöïc höõu, beøn chæ veà söï töông ñoái ñôøi Ñöùc Chuùa Trôøi. neáu Ñöùc Chuùa Trôøi,
ñôøi cuûa Con vôùi Cha. Neáu xem xeùt voán chia ba Ngoâi trong moät theå aáy.
baûn taùnh cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi thì deã Theá thì, chuùng ta thöøa nhaän raèng veà
hieåu hôn, Ñöùc Chuùa Trôøi thöïc höõu ñôøi phöông dieän thôøi gian, thì ba Ngoâi Ñöùc
ñôøi, chaúng coù luùc naøo maø Ngaøi khoâng Chuùa Trôøi chaúng chia ra tröôùc sau treân
coù. Vaû, trong theå yeáu Ñöùc Chuùa Trôøi döôùi, beøn laø ñoàng thôøi vaø bình ñaúng
ñaõ coù ba Ngoâi, laø Cha, Con vaø Thaùnh nhau moïi beà.
9
2.VEÀ QUYEÀN NAÊNG gian. Veà cha con cuûa loaøi ngöôøi, thì
Luaän veà quyeàn naêng cuûa ba Ngoâi Ñöùc cha vaãn coù tröôùc con; con thì baét ñaàu
Chuùa Trôøi, thì Kinh Thaùnh daïy roõ maø coù töø khi cha sanh haï noù, coù theå
chaúng coù chia ra lôùn nhoû, caû ba ñeàu coù yeáu khaùc vôùi cha, vaø ñoái vôùi ñôøi thì
quyeàn naêng baèng nhau. Song coù keû hoûi con ñöùng veà böïc döôùi cha. Nhöng veà
raèng: " Chuùa Gieâ-su Christ ñaõ xöng ba Ngoâi Ñöùc Chuùa Trôøi thì khaùc. Cha
Cha laø lôùn hôn mình (Xem Giaêng vaø Con töø ñôøi ñôøi ñoàng thöïc höõu. Cha
14:28, Maùc 13:32). Vaäy, trong ba Ngoâi sanh Con töø tröôùc voâ cuøng, caû hai Ngoâi
haù chaúng coù söï phaân ra lôùn nhoû sao?" ñeàu moät theå yeáu, ñeàu goïi laø Ñöùc Chuùa
Ta ñaùp: Chuùa Gieâ-su thaät coù xöng Cha Trôøi troïn veïn. Trong gioáng loaøi ngöôøi
laø lôùn hôn mình; nhöng söï lôùn nhoû aáy con nhôø cha sanh môùi coù. Song trong
chaúng thuoäc veà theå yeáu cuûa thaàn taùnh; Ba Ngoâi Ñöùc Chuùa Trôøi chaúng nhö
beøn thuoäc veà phaän söï vaø thöù töï trong vaäy ñaâu; nhö Cha khoâng nöông döïa
ñoäng taùc cuûa Ba Ngoâi vaäy. Coù theå noùi Con maø thöïc höõu theå naøo, thì con cuõng
raèng: Trong ñoäng taùc cuûa ba Ngoâi moãi khoâng nöông döïa Cha maø thöïc höõu
Ngoâi ñeàu coù boån phaän, maø thöù töï thöïc cuõng theå aáy, ñeán noãi neáu laø xöùng hieäp
haønh boån phaän cuûa Ngoâi naày Ngoâi kia cho Thaàn theå yeáu laøm Cha, thì cuõng
thì coù tröôùc sau; nhöng söï tröôùc sau aáy xöùng hieäp cho Thaàn theå yeáu laøm Con
chaúng do söï hôn keùm trong theå yeáu vaäy. Song noùi caùch khaùc, thì Cha cuõng
ñaâu. Caû Kinh Thaùnh ñeàu minh chöùng phaûi nöông döïa Con ñeå laøm Cha, cuõng
raèng hoaëc Cha, hoaëc Con, hoaëc Thaùnh nhö Con phaûi nöông döïa Cha ñeå laøm
Linh, caû ba ñeàu laø voâ sôû baát naêng, voán Con vaäy. Vì neáu trong Thaàn theå yeáu
khoâng phaân bieät lôùn nhoû chuùt naøo, beøn chaúng coù Con, thì cuõng chaúng coù theå
bình ñaúng nhau caû. coù Cha. Cho neân choã töông quan Cha
3.VEÀ CHÖÙC VÒ Con trong Ba Ngoâi Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ
Luaän veà chöùc vò cuûa ba Ngoâi Ñöùc chaúng töông tôï vôùi söï sanh hoùa cuûa
Chuùa Trôøi, thì cuõng chaúng coù söï chia loaøi ngöôøi, thì cuõng chaúng taïi danh töø
ra cao thaáp. Cha, Con vaø Thaùnh Linh aáy maø chuùng ta daùm ñoaùn raèng trong
thaät coù taâm chi, vò caùch vaø coâng vieäc chöùc vò Cha Con coù söï sang heøn, cao
khaùc nhau, song caû Ba ñeàu ñoàng linh, thaáp.
ñoàng theå, ñoàng taùnh, chôù chaúng coù Veà Thaùnh Linh cuõng vaäy, Ngoâi aáy töø
sang heøn, cao thaáp khaùc nhau ñaâu. tröôùc voâ cuøng laø Ngoâi thöù ba, töø Cha
Song coù keû hoûi: "Neáu trong Ñöùc Chuùa vaø Con maø löu ra, töø vónh vieãn voán laø
Trôøi coù Cha, Con vaø Thaùnh Linh, thì Linh cuûa Cha vaø cuûa Con, goïi laø Linh
haù chaúng nhôø ñoù chia ra cao thaáp sao?" cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi vaø cuûa Christ vaäy.
Ta ñaùp raèng: Chöõ Cha Con ñaây khoâng Cho neân chuùng ta quyeát raèng: Cha,
neân caâu neä theo nghóa chöõ cha con theá Con vaø Thaùnh Linh veà theå yeáu, chöùc
10
vò, thaàn taùnh, thaàn ñöùc, thaàn quyeàn, thì laøm caên cöù cho leõ ñaïo aáy, e sai laàm
ñeàu bình ñaúng caû, chaúng coù choã naøo lôùn chaêng.
goïi laø tröôùc sau, cao thaáp hoaëc khaùc 2.KHOÂNG THEÅ LAÁY LYÙ TÖÔÛNG
nhau gì heát. Nhöng veà Ngoâi rieâng, veà MAØ SUY HIEÅU
boån phaän vaø vieäc laøm thì coù thöù töï Ta cuõng chaúng coù theå laáy lyù töôûng maø
tröôùc sau: Cha laø Ngoâi thöù nhaât, Con bieát ñöôïc leõ ñaïo maàu nhieäm naày; duy
laø Ngoâi thöù hai, Thaùnh Linh laø Ngoâi phaûi nhôø lôøi khaûi thò cuûa Kinh Thaùnh,
thöù ba. Cha döï ñònh, Con thöïc haønh, vaø ñöùc tin nhaän lôøi aáy, môùi mong bieát
Thaùnh Linh thaønh toaøn; trong cuoäc ñöôïc. Bôûi vì leõ ñaïo naày raát huyeàn dieäu
haønh ñoäng thì Cha duøng Con, roài Cha cao sieâu, trí khoân cuûa ngöôøi ñôøi suy
vaø Con cuøng duøng Thaùnh Linh ñeå laøm xeùt khoâng noåi. Nhöng maø daãu laø leõ
xong caùc söï döï ñònh cuûa Cha vaäy. ñaïo huyeàn dieäu thaät, thì cuõng khoâng
IV.LEÕ ÑAÏO BA NGOÂI HIEÄP MOÄT daùm keå laø huyeàn nghi voâ baèng maø
RAÁT MAÀU NHIEÄM khoâng ñaùng tin ñaâu. Ta thöôøng thaáy
Tröôùc khi chöa luaän veà leõ ñaïo Ba Ngoâi trong loaøi sanh vaät, töø böïc haï leân ñeán
Ñöùc Chuùa Trôøi thì thaáy huyeàn bí saâu böïc trung, böïc thöôïng; heã vaät loaïi coù
nhieäm laém; maø luaän xong roài, cuõng cô quan caøng nhieàu chöøng naøo thì tinh
vaãn coøn thaáy laø leõ ñaïo raát cao sieâu, thaàn caøng lôùn chöøng naáy, ñeán noãi sanh
khoù cho ngoä taùnh ta hieåu thaáu noåi. vaät haïng döôùi khoù hieåu baûn taùnh cuûa
1.KHOÂNG COÙ SÖÏ LYÙ GÌ MAØ VÍ DUÏ sanh vaät haïng treân.
CHÆ ROÕ ÑÖÔÏC Vaû, Ñöùc Chuùa Trôøi veà moïi phöông
Coù keû ví duï Cha, Con, vaø Thaùnh Linh dieän ñeàu laø lôùn hôn loaøi ngöôøi khoân
nhö caây coù goác, nhaùnh vaø quaû; maët trôøi xieát keå. Thaàn taùnh, thaàn cô, thaàn linh
coù hình, aùnh saùng vaø noùng; vaät coù cuûa ngöôøi xöùng hieäp vôùi Thaàn caùch
hình, saéc coù maøu; khoâng gian coù beà Ngaøi, vöôït quaù ngoä taùnh cuûa ta, cuõng
daøi, beà roäng, beà cao; loaøi ngöôøi coù ba nhö nhaân caùch cuûa mình vöôït quaù trí
nguyeân toá, laø xaùc, hoàn vaø linh. Caùc ví hieåu cuûa thuù vaät vaäy. Cho neân, neáu
duï aáy coát ñeå phaùt bieåu leõ ñaïo Ba Ngoâi ngoä taùnh ta chaúng nhôø lyù töôûng maø
hieäp moät; nhöng caùc söï lyù aáy tuy baøy hieåu thaáu leõ ñaïo Ba Ngoâi ñöôïc, thì coù
toû hình boùng cuûa yù nieäm trong moät, laï gì ñaâu? Traùi laïi ñieàu aáy raát töï nhieân,
moät trong ba, thì cuõng chaúng coù theå vì neáu chuùng ta hieåu thaáu moïi söï cuûa
bieåu minh heát ñöôïc ñaïo maàu nhieäm baûn taùnh Ñöùc Chuùa Trôøi, thì chuùng ta
aáy; vì trong caû coõi vaät chaát chaúng coù ñaõ ñoàng böïc vôùi Ngaøi roài; maø neáu
caùi gì laøm ví duï troïn veïn veà Ba Ngoâi ñoàng böïc vôùi Ngaøi thì chính chuùng ta
Ñöùc Chuùa Trôøi ñöôïc. Neáu coù duøng ví laø Ñöùc Chuùa Trôøi roài. Vaäy, thì con thôø
duï naøo, thì phaûi caån thaän, duøng laáy noù phöôïng Ngaøi laøm chi?

11
3.KHOA HOÏC CUÕNG KHOÂNG THEÅ Tín ñoà chaân thaät cuõng töøng traõi leõ ñaïo
GIAÛI NGHÓA naày theo luaät tieäm taán döôøng aáy: tröôùc
Khoa hoïc cuõng chaúng caét nghóa veà leõ heát loøng tin nhaän Ñöùc Chuùa Trôøi ñoäc
ñaïo Ba Ngoâi ñöôïc. Tuy coù keû daùm noùi nhöùt voâ nhò, laø Ñaáng döïng neân muoân
raèng heã ñieàu naøo khoâng laáy leõ baùc hoïc vaät, ñaùng cho mình thôø phöôïng. Keá
thöïc nghieäm maø caét nghóa, vaãn voâ sau taán boä ñeán söï tin nhaän Ñöùc Chuùa
baèng chaúng ñaùng tin, thì tín ñoà cuõng Gieâ-su Christ laø Con Ñöùc Chuùa Trôøi,
chaúng caàn ñeán khoa hoïc ñeå giaõi baøy söï Cöùu Chuùa cuûa mình. Sau nöõa, tín ñoà
lyù veà leõ ñaïo aáy, vì thaät ñieàu ñoù haún laïi hieåu raèng muoán döï phaàn ñeán söï
baát naêng moïi beà. Song ñaïo aáy chaúng linh nghieäm cuûa ñaïo Cöùu roãi, duy bôûi
phaûi laø voâ baèng voâ lyù ñaâu. Noù ñöôïc nhôø Thaùnh Linh öùng duïng ñaïo aáy
khaûi thò cho ta caùch thích hieäp vôùi söï trong loøng cuûa mình môùi ñöôïc thoâi.
töøng traûi cuûa ta. Roài töø ñoù trong loøng tín ñoà chaân thaät
Vaû, chuùng ta theo luaät tieäm taán maø laàn laàn coù söï taán boä trong söï hieåu bieát
hoïc hieåu moïi söï mình coù theå hieåu thaáu leõ ñaïo veà Cha, Con, vaø Thaùnh Linh.
ñöôïc, hoaëc laø söï thuoäc theå hay laø söï Song daàu linh taùnh thaáu roõ ñaïo aáy, thì
thuoäc linh cuõng vaây. Tra xem Kinh ngoä taùnh coù leõ cuõng chaúng coù theå laáy
Thaùnh thì roõ raøng leõ ñaïo naøo cuõng töø lôøi noùi maø caét nghóa ñöôïc, vì laø leõ ñaïo
reõ ñeán maéc, töø caïn ñeán saâu. Cöïu Öôùc ngöôøi thuoäc linh khaû naêng tin, song baát
khaûi thò Ñöùc Chuùa Trôøi duy nhaát voâ naêng minh thuyeát vaäy. (coøn tieáp)
phaân. Töøng hoài töøng luùc caùc tröôùc giaû (Trích trong: Thaàn Ñaïo Hoïc
boä aáy ñeàu döôøng nhö aùm chæ veà leõ ñaïo của John Drange Olsen)
Ba Ngoâi, nhöng Cöïu Öôùc chaúng minh
huaán leõ ñaïo ñoù ñaâu, chæ noùi ñeán caùch Ngôïi khen Chuùa ba ngoâi ñôøi ñôøi.
lôø môø maø thoâi. Ñeán töø trôøi giaùng sanh, Ngôïi khen Chuùa treân trôøi.
nhaän Ñöùc Chuùa Trôøi laø Cha, vaø chính Loøng cung kính hoan ca ngaøn lôøi.
mình Ngaøi thì nhaän quyeàn naêng cuûa Hoøa ñoàng tuïng myõ danh cao vôøi.
Thaùnh Linh maø noùi vaø laøm. Ñeán khi (Thaùnh ca: Ca ngôïi Chuùa)
chòu cheát soáng laïi, môùi ñöôïc minh
chöùng raèng laø Con Ñöùc Chuùa Trôøi coù Tìm hieåu:
quyeàn naêng. Trong Cöïu Öôùc cuõng noùi KEÁT BAÏN VÔÙI CHUÙA
veà Linh cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, nhöng Ñöùc Chuùa Trôøi laø Ñaáng Taïo Hoaù,
ñeán Taân Öôùc môùi roõ laø Ñaáng coù ngoâi Ñaáng Ñoaùn Xeùt, laø Cha, laø Chuû…
rieâng, töø Cha vaø Con maø löu ra. Coøn töø nhöng thaät laï luøng vaø ñaùng kinh ngaïc
ngaøy Leã Nguõ Tuaàn trôû ñi, Ngaøi ñöôïc thay, Ñöùc Chuùa Trôøi Toaøn Naêng, Toaøn
khaûi thò roõ laø Ngoâi thöù ba trong Ba Haûo muoán keát baïn vôùi con ngöôøi toäi
Ngoâi Ñöùc Chuùa Trôøi. loãi. Chuùa vui loøng keát baïn vôùi nhöõng
12
ai baèng loøng keát baïn cuøng Ngaøi vaø töôûng töôïng, moïi hieåu bieát cuûa con
choïn Ngaøi laø ngöôøi baïn yeâu kính thuyû ngöôøi. Tuy nhieân, ñeå coù ñöôïc tình baïn
chung. Trong Kinh Thaùnh, tình baïn cuûa naøy, ñieàu kieän ñaàu tieân laø chuùng ta
Ñöùc Chuùa Trôøi vôùi AÙp-ra-ham, vôùi phaûi thaät loøng aên naên toäi vaø môû loøng
Ña-vít, vôùi Gioùp… ñaõ ñeå laïi cho chuùng tieáp nhaän Chuùa laøm Ñaáng Cöùu Theá
ta nhieàu baøi hoïc quyù baùu. Tuy nhieân, cho ñôøi soáng mình. Coù ñöôïc tình baïn
tieâu chuaån naøo ñeå keát baïn vôùi Chuùa; vôùi Ñaáng Taïo Hoaù luoân yeâu thöông,
tình baïn cuûa Ngaøi quyù baùu nhö theá che chôû vaø caûm thoâng, coøn ñieàu naøo
naøo; vaø chuùng ta ñoái xöû nhö theá naøo phöôùc haïnh hôn?
ñoái vôùi ngöôøi baïn phöôùc haïnh naøy? 2. Baïn cuûa Chuùa phaûi laø ngöôøi thaønh
1. Chuùa baèng loøng keát baïn vôùi keû coù thaät hoaøn toaøn vôùi Ngaøi. Taïi vöôøn EÂ-
toäi. Trong nhöõng naêm thi haønh chöùc ñen, Ñöùc Chuùa Trôøi thieát laäp moái
vuï, Chuùa Gieâ-xu ñaõ töøng bò quôû traùch töông giao hoaøn haûo, lyù töôûng vaø thaân
laø "baïn beø vôùi ngöôøi thaâu thueá vaø keû maät vôùi con ngöôøi. A-ñam vaø EÂ-va vui
xaáu neát" (Ma-thi-ô 11:19). Chuùa vaøo nhaø höôûng tình thaân thieát baàu baïn vôùi
quan laøm ñaàu boïn thaâu thueá Xa-cheâ, Ngaøi. Vaäy maø khoâng bao laâu, A-ñam
aên böõa vôùi ngöôøi, vaø Ngaøi bò leân aùn: vaø EÂ-va phaïm toäi, moái töông giao maät
"ngöôøi naøy vaøo nhaø keû coù toäi maø troï", thieát giöõa con ngöôøi vaø Ñöùc Chuùa Trôøi
nhöng Chuùa ñaõ tuyeân boá: "bôûi Con bò ngaên caùch, con ngöôøi sôï seät, maëc
Ngöôøi ñaõ ñeán ñeå tìm vaø cöùu keû coù toäi" caûm toäi loãi, vaø tình baïn thieâng lieâng
(Lu-ca 19:10). Tröôùc maët Ñöùc Chuùa Trôøi, vôùi Ñöùc Chuùa Trôøi cuõng bò gaõy ñoå.
moãi chuùng ta laø toäi nhaân ñaùng bò hö Nhöng bôûi tình yeâu vaø ham muoán ñöôïc
maát, nhöng bôûi doøng huyeát cuûa Chuùa keát baïn vôùi con ngöôøi, Chuùa Gieâ-xu ñaõ
Gieâ-xu, chuùng ta ñöôïc tha thöù vaø phuïc laøm chieác caàu noái haøn gaén tình baïn
hoaø vôùi Ngaøi. Khoâng chæ vaäy, Ngaøi giöõa con ngöôøi vaø Ñöùc Chuùa Trôøi,
coøn ban cho chuùng ta moät ñòa vò quyù Chuùa Gieâ-xu ñaõ ñem ñeán cho con
baùu laø con trai, con gaùi trong nhaø ngöôøi cô hoäi ñöôïc keát baïn cuøng Ñöùc
Chuùa, laø keû keá töï vaø laø baïn thieát höõu Chuùa Trôøi. Tuy nhieân, neáu chæ caàn tin
cuûa Ngaøi. Ta chaúng goïi caùc ngöôi laø Chuùa khoâng thoâi thì khoâng ñuû ñieàu
ñaày tôù nöõa, vì ñaày tôù chaúng bieát ñieàu kieän ñeå böôùc vaøo moái töông giao baïn
chuû mình laøm nhöng ta ñaõ goïi caùc höõu vôùi Ngaøi. Ngaøi khoâng mong muoán
ngöôi laø baïn höõu ta, vì ta töøng toû cho moät ngöôøi baïn laïnh nhaït, höõng hôø,
caùc ngöôi bieát moïi ñieàu ta ñaõ nghe nôi thieáu gaàn guõi Ngaøi; vaø Ngaøi cuõng
Cha ta (Giaêng 15:15). Ñoù laø tình baïn khoâng mong muoán, khoâng chaáp nhaän
sieâu vieät, laï luøng cuûa Ñaáng Voâ Haïn, moät ngöôøi baïn khoâng thaønh thaät hoaøn
Hoaøn Haûo ñoái vôùi con ngöôøi toäi loãi, toaøn vôùi Ngaøi, moät ngöôøi baïn hay löøa
xaáu xa. Tình baïn ñoù vöôït quaù moïi doái, choái boû Ngaøi vaø khoâng ñaët Ngaøi
13
laø öu tieân thöù nhaát trong ñôøi soáng Thieân 119: 97). Ña-vít vaø Gioùp ñaõ
mình. Baïn cuûa Chuùa phaûi laø ngöôøi thaønh thaät hoaøn toaøn vôùi Chuùa trong
thaønh thaät, chaân thaät hoaøn toaøn vôùi moïi vui buoàn cuûa cuoäc ñôøi mình: khi
Ngaøi. Thaønh thaät hoaøn toaøn vôùi Chuùa giaøu coù vinh hoa cuõng nhö khi gaëp
coù nghóa laø chuùng ta chia seû, trình hoaïn naïn, Gioùp luoân trình daâng cho
daâng vôùi Ngaøi taát caû moïi nan ñeà trong Chuùa vaø hoaøn toaøn tin caäy nôi Ngaøi;
cuoäc soáng mình, chuùng ta ñeå Chuùa coøn vôùi Ña-vít, khi bò keû thuø haõm haïi,
hieän dieän trong töøng coâng vieäc, töøng khi phaïm toäi, khi cay ñaéng trong loøng
nan ñeà vaø caû trong yù töôûng cuûa mình. hay khi haïnh phuùc, thaønh coâng… oâng
Vò söù ñoà Phao-loâ ñaõ chia seû kinh ñeàu seû chia vôùi Chuùa vaø ñeán vôùi Ngaøi
nghieäm thaønh thaät hoaøn toaøn vôùi Ngaøi nhö tìm ñeán nôi nöông döïa cuûa moät
baèng caùch "caàu nguyeän khoâng thoâi", tình baïn caûm thoâng, yeâu thöông.
"phaøm laøm vieäc gì cuõng phaûi taï ôn Vì tình yeâu, Ñöùc Chuùa Trôøi cho pheùp
Chuùa" (ITeâ-sa-loâ-ni-ca 5:16-18), chuùng ta böôùc vaøo moái töông giao baïn
"khoâng lo phieàn chi heát, nhöng trong höõu vôùi Ngaøi; tuy nhieân, trôû thaønh baïn
moïi söï haõy duøng lôøi caàu nguyeän, naøi cuûa Chuùa khoâng coù nghóa laø chuùng ta
xin vaø söï taï ôn maø trình caùc söï caàu xin ñoàng ñaúng hay ngang haøng vôùi Ngaøi,
cuûa mình cho Ñöùc Chuùa Trôøi”. Coù theå bôûi vì Ngaøi laø Ngöôøi Baïn Vó Ñaïi, töùc
noùi phöông phaùp toát nhaát ñeå thaønh thaät laø Ñöùc Chuùa Trôøi, laø Chuùa Cöùu Theá
hoaøn toaøn vôùi Ngaøi ñoù laø moái töông cuûa caû nhaân loaïi. Chuùng ta phaûi naém
giao khoâng ngöøng vôùi Chuùa qua söï caàu roõ chaân lyù naøy ñeå coù moät thaùi ñoä ñuùng
nguyeän vaø suy ngaãm lôøi Ngaøi. Caàu ñaén ñoái vôùi Ñöùc Chuùa Trôøi cuûa mình.
nguyeän giuùp chuùng ta taâm tình vôùi Lôøi Chuùa trong Chaâm Ngoân 25:14:
Chuùa vaø suy ngaãm lôøi Chuùa ñeå chuùng "Chuùa keát tình baïn höõu vôùi keû kính sôï
ta laéng nghe lôøi daïy cuûa Ngaøi. Chuùng Ngaøi". Chuùa khao khaùt keát baïn vôùi
ta khoâng theå laøm baïn vôùi Chuùa maø chuùng ta vaø Ngaøi cuõng khao khaùt
khoâng noùi chuyeän cuøng Ngaøi vaø ñeå chuùng ta laø nhöõng ngöôøi baïn thaønh thaät
Ngaøi noùi chuyeän vôùi chuùng ta. AÙp-ra- hoaøn toaøn cuûa Ngaøi. Loøng kính sôï
ham, Gioùp, Ña-vít… ñaõ traûi qua kinh Chuùa, khao khaùt lôøi Chuùa vaø söï töông
nghieäm veà tình baïn vôùi Ñöùc Chuùa Trôøi giao vôùi Ngaøi laø nhöõng bieåu hieän soáng
baèng caùch suy ngaãm lôøi Chuùa vaø caàu ñoäng nhaát chöùng toû tình baïn chaân thaät
nguyeän vôùi Ngaøi khoâng thoâi. Gioùp hoaøn toaøn vôùi Ñöùc Chuùa Trôøi cuûa
thöøa nhaän raèng: "Toâi chaúng heà lìa boû chuùng ta.
caùc ñieàu raên cuûa moâi Chuùa” (Gioùp 3. Baïn cuûa Chuùa phaûi laø ngöôøi soáng
23:12), coøn Ña-vít thì khaúng ñònh: “Toâi cho Chuùa vaø haàu vieäc Ngaøi
yeâu meán luaät phaùp Chuùa bieát bao, troïn Ñeå xöùng ñaùng laøm baïn vôùi Ñaáng ñaõ
ngaøy toâi suy ngaãm luaät phaùp aáy" (Thi cheát thay cho mình, Chuùa khoâng chæ
14
ñoøi hoûi ôû chuùng ta moät tình baïn chaân Phao-loâ laø "chaïy ñua”, “nhaém muïc
thaät hoaøn toaøn maø Ngaøi coøn mong moûi ñích maø chaïy ñeå giöït giaûi veà söï keâu
chuùng ta tinh thaàn bieát soáng cho Chuùa goïi treân trôøi cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi” (Phi-
vaø haàu vieäc Ngaøi. Ñöùc Chuùa Trôøi döïng líp 3:14). Cuõng chính bôûi muïc ñích cao
neân moãi chuùng ta cho moät muïc ñích caû naøy maø Phao-loâ baèng loøng soáng cho
ñaëc bieät, tuy nhieân muïc ñích cô baûn vaø Chuùa, haàu vieäc Ngaøi baát keå nhöõng
quan troïng nhaát ñoù laø soáng cho Chuùa, gian lao maø oâng traûi qua. Phao-loâ cuõng
thôø phöôïng Chuùa vaø haàu vieäc Ngaøi. baèng loøng "coi moïi söï ôû theá gian nhö
Chính vì vaäy, laøm baïn cuûa Chuùa chuùng laø söï loã" vaø vì Chuùa oâng cuõng baèng
ta khoâng theå khoâng soáng cho Chuùa vaø loøng "boû moïi ñieàu lôïi cuûa theá gian”
haàu vieäc Ngaøi. Lôøi Chuùa trong Giaêng (Phi-líp 3:8). Khoâng ai keát baïn vôùi
15:16 “AÁy chaúng phaûi caùc ngöôi ñaõ Chuùa maø laïi khoâng mong muoán ñöôïc
choïn ta, beøn laø ta ñaõ choïn vaø laäp caùc Chuùa duøng ñeå haàu vieäc Ngaøi; vaø chæ
ngöôi, ñeå caùc ngöôi ñi vaø keát quaû". khi chuùng ta öôùc muoán, khaùt khao
Nhö vaäy ñeå trôû thaønh baïn cuûa Chuùa, ñöôïc haàu vieäc Ngaøi, chaéc chaén khi ñoù
chuùng ta phaûi theo goùt Chuùa Gieâ-xu vaø Chuùa seõ mæm cöôøi haøi loøng veà ngöôøi
laøm troïn nhöõng vieäc Ngaøi giao. Ñaïi baïn daáu yeâu cuûa Ngaøi.
maïng leäng cuûa Chuùa Gieâ-xu khi Ngaøi Laø baïn cuûa Ñaáng Taïo Hoaù, cuûa Ñaáng
veà trôøi laø "Haõy ñi daïy doã muoân daân, Cöùu Theá ñaõ cheát vaø soáng laïi vì mình,
haõy nhaân danh Ñöùc Cha, Ñöùc Con, vaø chuùng ta khoâng coøn phaûi lo laéng, lo sôï
Ñöùc Thaùnh Linh maø laøm pheùp baùp-tem hay baát an cho cuoäc ñôøi naøy; haõy kính
cho hoï, vaø daïy hoï giöõ heát caû moïi ñieàu sôï, giao thaùc vaø tin caäy nôi Ngöôøi Baïn
maø ta ñaõ truyeàn cho caùc ngöôi"; Vó Ñaïi cuûa chuùng ta vaø soát saéng haàu
"Nhöng khi Ñöùc Thaùnh Linh giaùng vieäc Ngaøi. Chuùa Gieâ-xu ñaõ ñuùc keát coâ
treân caùc ngöôi, thì caùc ngöôi seõ nhaän ñoïng tieâu chuaån ñeå trôû thaønh baïn cuûa
laáy quyeàn pheùp, vaø laøm chöùng veà ta Ngaøi: "Ví thöû caùc ngöôi laøm theo ñieàu
taïi thaønh Gieâ-ru-sa-lem, caû xöù Giu-ñeâ, ta daïy thì caùc ngöôi laø baïn höõu ta"
xöù Sa-ma-ri cho ñeán cuøng traùi ñaát”… (Giaêng 15:14). Bôûi yeâu Chuùa vaø bieát
Coù theå xem söù ñoà Phao-loâ laø taám raèng Ngaøi yeâu chuùng ta voâ haïn, moãi
göông tieâu bieåu nhaát cho cuoäc ñôøi cuûa ngöôøi chuùng ta haõy soáng xöùng ñaùng
moät ngöôøi soáng theo ñuùng muïc ñích vôùi tình yeâu maø Ngaøi daønh cho chuùng
Chuùa giao. Trong Phi-líp1: 21, Phao-loâ ta.
tuyeân boá: "Vì chuùng ta laø vieäc Ngaøi Löu Ly
laøm ra, ñaõ ñöôïc döïng neân trong Ñöùc
Chuùa Gieâ-xu ñeå laøm vieäc laønh maø Ñöùc
Chuùa Trôøi ñaõ saém saün cho chuùng ta
laøm theo". Caû cuoäc ñôøi theo Chuùa cuûa
15
Tham khaûo: ngöôøi baïn naøo giöõa caùc thuù vaät vaø oâng
Ngöôøi phuï nöõ cuûa Ñöùc Chuùa raát caàn moät ngöôøi ñeå giuùp ñôõ mình. Vaø
Trôøøi trong hoân nhaân. theá laø Ngaøi ñaõ taïo döïng neân moät ngöôøi
Taùc giaû: AUDREY BOWIE giuùp ñôõ raát phuø hôïp cho A-ñam, laø
Chuùng toâi môùi nhaän ñöôïc loaït baøi trong tac ngöôøi seõ boå tuùc cho oâng vaø cuõng laø
phaûm Ngöôøi phuï nöõ cuûa Ñöùc Chuùa Troøi trong ngöôøi coù theå cuøng coù moät taàn soá vôùi
hoân nhaân cuûa taùc giaû Audrey Bowie. Keå töø soá oâng veà maët tinh thaàn, theå chaát, tình
naøy chuùng toâi seõ laàn löôït trích ñaêng ñeå giôùi
thieäu cuøng baïn ñoïc.
caûm cuõng nhö thuoäc linh."Nhöng veà
phaàn Añam, thì chaúng tìm ñöôïc moät ai
I. HOÂN NHAÂN LAØ CHÖÔNG
giuùp ñôõ gioáng nhö mình heát" (Saùng theá
TRÌNH CUÛA ÑÖÙC CHUÙA TRÔØI
kyù 2:20).
GIAO ÖÔÙC HOÂN NHAÂN
Khi taïo döïng EÂ-va Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ
Hoân nhaân khoâng phaûi laø saûn phaåm cuûa
taïo döïng moät ngöôøi baïn hoaøn toaøn phuø
lòch söû! Hoân nhaân chính laø chöông
hôïp vôùi Añam. Vieäc taïo döïng neân
trình cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi cho con ngöôøi
ngöôøi nöõ raát ñaëc bieät. Ñieàu naøy nhaèm
trong suoát moïi thôøi ñaïi. Ñöùc Chuùa Trôøi
thöïc hieän moät muïc ñích raát cuï theå.
laø Chuùa cuûa giao öôùc vaø hoân nhaân
"Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ döïng neân ngöôøi
chính laø moät hình thöùc giao öôùc. Töø
nöõ"-Töø ngöõ Heâbôrô "panah" ñöôïc dòch
ngöõ GIAO ÖÔÙC ñöôïc ñònh nghóa trong
laø "döïng neân" coù nguyeân nghóa laø ñöôïc
töï ñieån nhö sau: Moät söï cam keát long
taïo döïng moät caùch kheùo leùo. Kinh
troïng giöõa hai hoaëc nhieàu ngöôøi vôùi
Thaùnh ñaõ khoâng duøng töø ngöõ "asah" laø
nhau. -Moät söï cam keát coù tính caùch
töø ngöõ vaãn thöôøng duøng ñeå noùi veà söï
phaùp lyù. Moät giao keøo.
kheùo leùo. Nhö vaäy ngöôøi nöõ ñaõ ñöôïc
Hoân nhaân Cô ñoác laø moät GIAO ÖÔÙC
taïo döïng moät caùch ñaëc bieät ñeå ñaùp öùng
giöõa ngöôøi nam vaø ngöôøi nöõ, cuøng
vôùi nhu caàu cuûa ngöôøi nam. Ñieàu maø
nhau theà nguyeän tröôùc maët Chuùa seõ
A-ñam caàn ñoù laø moät ngöôøi giuùp ñôõ
trung thaønh vôùi nhau suoát ñôøi trong
gioáng nhö oâng. Chính töø ngöõ "ngöôøi
moät giao öôùc long troïng vaø chaët cheõ.
giuùp ñôõ" ñaõ baøy toû yù nghóa vaø taàm
Vieäc taïo döïng neân ngöôøi nöõ -Söï baøy
quan troïng cuûa ngöôøi phuï nöõ.
toû cuûa tình yeâu.
"Giuùp ñôõ" coù nghóa laø ñaùp öùng nhöõng
Vieäc taïo döïng neân ngöôøi nöõ ñaõ baøy toû
gì caàn thieát - coù nghóa laø ñem laïi söï
tình yeâu thöông saâu saéc cuûa Ñöùc Chuùa
yeân uûi khi gaëp khoù khaên, giuùp ñôõ,
Trôøi ñoái vôùi chuùng ta. Ngaøi khoâng
phuïc vuï ...
nhöõng chæ quan taâm ñeán vieäc sinh saûn
Vôùi tình yeâu thöông cao caû, Ñöùc Chuùa
con caùi, nhöng Ngaøi cuõng quan taâm
Trôøi ñaõ quyeát ñònh laáy xöông söôøn cuûa
ñeán tình traïng coâ ñôn cuûa ngöôøi nam,
A-ñam ñeå döïng neân ngöôøi nöõ, vaø nhö
bôûi vì A-ñam ñaõ khoâng theå tìm ñöôïc
theá ngöôøi nöõ khoâng nhöõng chæ laø moät
16
ngöôøi giuùp ñôõ nhöng coøn laø ngöôøi baïn Trôøi ñöôïc thaùnh hoùa vaø söû duïng moät
ñöôøng cuûa ngöôøi ñaøn oâng. E-Âva ñaõ caùch ñuùng ñaén, cuõng nhö taïo ñieàu kieän
ñöôïc döïng neân ñeå mang laïi söï hoaøn ñeå moãi caù nhaân ñöôïc Ñöùc Chuùa Trôøi
haûo cho A-ñam, haàu cho A-ñam coù theå keâu goïi soáng ñôøi soáng löùa ñoâi caàn phaûi
nhìn thaáy söï troïn veïn cuûa mình nôi soáng moät caùch thaùnh khieát " .
EÂva vaø tìm thaáy nôi EÂva nhöõng ñieàu Ngaøy nay taïi caùc nöôùc phöông Taây
buø ñaép cho söï thieáu soùt cuûa mình. cuõng nhö caùc nöôùc ñang phaùt trieån,
Khi ngöôøi nam vaø ngöôøi nöõ keát hieäp nhöõng quan ñieåm truyeàn thoáng trong
vôùi nhau ñeå laøm neân söï troïn veïn thì hoï hoân nhaân baét ñaàu thay ñoåi nhieàu.
trôû thaønh moät söï phaûn aûnh tình yeâu Tröôùc ñaây ngöôøi choàng ñöôïc coi laø
cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi vaø baøy toû yù chæ toát ngöôøi chuû gia ñình vaø ngöôøi vôï chæ lo
laønh cuûa Ngaøi. Ngaøi ñaõ xaùc ñònh raèng coâng vieäc noäi trôï. Ngaøy nay ngöôøi ta
moái quan heä hoân nhaân öu tieân hôn vaø ñang nhaán maïnh ñeán söï chia xeû traùch
vöôït qua moái quan heä vôùi cha meï, vaø nhieäm chung giöõa vôï choàng. Ñang coù
caû hai seõ neân moät thòt "(Saùng theá kyù 2: moät phong traøo keâu goïi söï bình ñaúng
24) nam nöõ ôû sôû laøm cuõng nhö taïi gia ñình.
Seõ khoâng coù moái lieân heä naøo hay söï Tuy nhieân, moái quan heä caên baûn giöõa
raøng buoäc naøo quan troïng hôn moái lieân vôï choàng vaãn giöõ nguyeân: Ñoù laø nhu
heä giöõa choàng vaø vôï. Vieäc taïo döïng caàu veà tình baïn, tình yeâu, tình chaên goái
neân ngöôøi nöõ laø moät baøy toû tình yeâu vaø vaø söï thaønh ñaït chung.
moái lieân heä giöõa ngöôøi nam vaø ngöôøi Vieäc sinh saûn,nuoâi döôõng con caùi vaø
nöõ trong hoân nhaân chính laø söï theå hieän moái lieân heä chaên goái chæ laø moät phaàn
cuûa tình yeâu. nhoû trong ñôøi soáng hoân nhaân. Phaàn
Hoân nhaân ñöôïc thieát laäp bôûi Ñöùc Chuùa quan troïng hôn cuûa ñôøi soáng hoân nhaân
Trôøi coù ba muïc ñích: ñoù laø chia xeû cuoäc soáng, suy nghó, tình
- Tình beø baïn, tình chaên goái. caûm, noãi lo aâu vaø nieàm haïnh phuùc.
- Sinh saûn con caùi. YÙ nghóa cuûa hoân nhaân chính laø söï chia
- Vì lôïi ích cuûa xaõ hoäi. xeû cuoäc soáng, moät tình baïn beàn vöõng,
TÌNH BAÏN TRONG HOÂN NHAÂN moät ngöôøi baïn ñôøi chung thuûy vaø moät
Saùch höôùng daãn nghi leã hoân phoái cuûa tình baïn thaân thieát.
giaùo hoäi Anh quoác giaùo xaùc ñònh muïc Hoân nhaân laø ñieàu ñeïp ñeõ nhaát, kyø dieäu
ñích cuûa hoân nhaân laø: " Ñeå phuïc vuï lôïi nhaát vaø yù nghóa nhaát.
ích cuûa xaõ hoäi, ñem laïi söï giuùp ñôõ vaø Chuùng ta böôùc vaøo hoân nhaân vôùi taát caû
khích leä cho caû vôï laãn choàng khi thònh haønh trang voán coù cuûa mình: Söï sôï haõi,
vöôïng cuõng nhö luùc khoù khaên. Taïo töï ti maëc caûm vaø taát caû nhöõng thieáu soùt
ñieàu kieän ñeå caùc baûn naêng vaø tình caûm baát toaøn cuûa moãi con ngöôøi.
töï nhieân ñöôïc döïng neân bôûi Ñöùc Chuùa
17
Nhö toâi ñaõ noùi trong nhöõng phaàn tröôùc, Toâi ñau khoå vaø laën huïp trong taâm
moät trong nhöõng vaán ñeà cuûa toâi laø söï traïng baát oån vaø khoâng bao giôø daùm
töï ti maëc caûm vaø yù nghó cho raèng mình nghó raèng choàng toâi thöïc söï yeâu thöông
khoâng coù giaù trò. Toâi khoâng bao giôø toâi. Toâi töï cho raèng mình laø con ngöôøi
nghó raèng mình coù theå toát baèng nhaø toâi. keùm coûi vaø luoân thaáy raèng choàng toâi ôû
Nhaø toâi lôùn hôn toâi vaøi tuoåi vaø laø moät vò trí cao hôn. Söï maát bình ñaúng naøy
muïc sö Anh quoác giaùo, laø ngöôøi maø toâi ñaõ khoâng giuùp chuùng toâi xaây döïng
voâ cuøng kính phuïc vaø ngöôõng moä. Söï ñöôïc moät tình baïn chaân thaät vaø saâu
kính sôï maø toâi coù ñoái vôùi Ñöùc Chuùa ñaäm.
Trôøi cuõng nhö ñoái vôùi cha toâi chính laø Chuùng toâi coøn giöõ ñöôïc moái hoân nhaân
yeáu toá noåi baät nhaát trong moái quan heä toát ñeïp chæ vì chuùng toâi yeâu meán Chuùa
vôùi choàng toâi. Toâi cöù luoân sôï raèng nhaø vaø heát loøng muoán phuïc vuï Ngaøi.
toâi seõ chuù yù ñeán moät ngöôøi phuï nöõ Chuùng toâi raát baän roän trong coâng taùc
khaùc coù cuoäc soáng thuoäc linh hôn toâi. phuïc vuï Chuùa. Toâi cuõng caûm thaáy
Vì theá toâi coá gaéng cö xöû moät caùch toát ñöôïc Chuùa keâu goïi nhö choàng toâi. Raát
ñeïp nhö moät coâ beù ngoan ngoaõn vaø nhieàu laàn toâi che giaáu nhöõng tình caûm
khoâng bao giôø muoán choàng toâi thaáy rieâng cuûa mình baèng caùc vieäc laøm. Chæ
ñöôïc nhöõng khía caïnh xaáu cuûa toâi, bôûi khi toâi ñöôïc hoøa thuaän vôùi Ñöùc Chuùa
vì toâi nghó raèng neáu choàng toâi nhaän ra Trôøi vaø chaáp nhaän chính mình, giöõ ñòa
nhöõng ñieàu ñoù thì seõ khoâng coøn yeâu vò caân baèng vôùi choàng toâi nhö moät
thöông toâi nöõa. ngöôøi baïn ñôøi thì tình baèng höõu môùi
Toâi ñaõ nhìn choàng toâi nhö moät töôïng baét ñaàu phaùt trieån.
ñaøi cao caû. Toâi khoâng bao giôø coù theå Caûm taï Chuùa, Ngaøi ñaõ chöõa laønh cho
nghó ñeán söï bình ñaúng nam nöõ. Nhaø toâi toâi vaø phuïc hoài hoân nhaân cuûa chuùng
khoâng heà hay bieát gì veà nhöõng daèn vaët toâi."Nhöng laøm theá naøo moái lieân heä
noäi taâm cuûa toâi. hoân nhaân giöõa moät ngöôøi nam vaø moät
Do yù töôûng cho raèng mình khoâng toát ngöôøi nöõ coù theå phaùt trieån ñeán möùc toát
ñuû neân toâi ñaõ khoâng phaùt huy vai troø ñeïp nhaát maø Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ aán
tích cöïc cuûa toâi trong ñôøi soáng hoân ñònh ? Ñieàu naøy ñoøi hoûi moät tình yeâu
nhaân. Toâi ñaõ khoâng chaáp nhaän chính saâu saéc vaø khoâng ngöøng reøn luyeän. ÔÛ
mình vaø coù moät hình aûnh raát tieâu cöïc ñaây coù moät yeáu toá quan troïng hôn moïi
veà chính mình. Chính vì theá caû nhöõng yeáu toá khaùc. Ñoù laø tình baïn beø - tình
ñieàu nhoû nhaët nhaát cuõng coù theå khieán baèng höõu giöõa hai con ngöôøi trong ñoù
toâi boái roái vaø caûm thaáy khoán khoå, deã bò moãi ngöôøi phaùt trieån ñeán ñieàu toát ñeïp
toån thöông, ganh tò. Vaø ñieàu teä hôn laø nhaát vaø ban phaùt cuõng nhö nhaän laõnh
toâi khoâng daùm thuù nhaän mình coù toái ña nhöõng gì maø hai ngöôøi coù theå
nhöõng tình caûm ñoù. chia xeû cho nhau. Moät khi hoân nhaân
18
khoâng ñaït ñeán söï chia xeû ñoù thì ñaõ Vôï choàng tình thaém nhö mô,
ñaùnh maát yù nghóa cao caû nhaát " . Suoát ñôøi vui thoûa toân thôø Chí Cao !
Traûi qua naêm thaùng, toâi vaø nhaø toâi Tieåu Minh Ngoïc
ñaõ tröôûng thaønh trong tình baïn ñoái vôùi
nhau. Toâi khoâng coøn coi nhaø toâi laø
thaàn töôïng nöõa. Khoâng phaûi bôûi vì nhaø
toâi khoâng coøn haáp daãn nhö tröôùc, Giaûi nghóa Kinh thaùnh:
nhöng chæ vì chuùng toâi ñaõ tröôûng thaønh
trong söï hieåu bieát vaø chaáp nhaän laãn
Söï Yeâu thöông.
nhau caû nhöõng öu ñieåm vaø khuyeát I.Ñònh nghóa.
ñieåm. Ngöôøi choàng hay ngöôøi vôï Tieáng Heâ-bô-rô vaø tieáng Hy-laïp duøng
khoâng neân trôû thaønh moät ñieàu gì ñoù veà söï yeâu thöông coù yù boùng vaø nhieät
ngaên trôû söï phaùt trieån nhaân caùch cuûa ñoä khaùc nhau veà nghóa, song coù theå
ngöôøi kia, nhöng vôùi tình yeâu thöông toùm taét trong moät ñònh nghóa nhö sau
hoï caàn phaûi chia xeû cuoäc soáng, naâng naày: Söï yeâu thöông, baát cöù duøng cho
ñôõ vaø gaây döïng laãn nhau.(Coøn tieáp) Ñöùc Chuùa Trôøi hoaëc ngöôøi, laø moät söï
(Ngoïc Thuùy söu taàm vaø giôùi thieäu) giao öôùc mong moûi chaêm chuù ñeán, laø
söï lo ñeán caùch hoaït ñoäng, phaàn haïnh
phuùc cuûa nhieàu ngöôøi ñöôïc yeâu. Coù
nhieàu traät vaø söï toû ra khaùc nhau veà söï
Thô: Yeâu Vôï yeâu thöông naày ñöôïc coâng nhaän trong
Anh ôi, yeâu meán vôï mình, Kinh Thaùnh tuøy theo nhöõng caûnh ngoä
Haõy luoân caûm taï moái tình Chuùa ban, vaø söï quan thieäp cuûa ñôøi soáng, töùc nhö
Hoân nhaân haïnh phuùc ngoïc vaøng, söï baøy toû loøng yeâu thöông giöõa vôï vaø
Töø nôi Thaùnh Chuùa Thieân Ñaøng taïo neân, choàng, cha vaø con, anh em theo phaàn
xaùc vaø tuøy theo ôn ñieån, giöõa baïn vaø
Laøm sao anh coù theå queân,
keû thuø, vaø cuoái cuøng, giöõa ngöôøi vaø
Moùn quaø quyù baùu Ôn Treân taïo thaønh!
Ñöùc Chuùa Trôøi. Song le chaúng neân boû
Yeâu vôï nhö theå yeâu anh, queân yù nghóa neàn taûng cuûa söï yeâu
Caàu xin aân ñieån an laønh giuùp cho, thöông nhö baøy toû trong ñònh nghóa laø
Moãi khi gaëp nhöõng gay go, chaúng bao giôø khoâng coù trong nhöõng
Xin Ngaøi chæ daãn, chaúng lo laéng nhieàu! tình nghóa keå treân cuûa ñôøi soáng, daàu söï
Chuùa laø coäi goác tình yeâu, toû ra coù theå khaùc nhau tuøy theo hoaøn
Ñaõ yeâu Hoäi Thaùnh, theâm nhieàu phöôùc ôn! caûnh vaø söï quan thieäp. Cuoäc hoäi ñaøm
Qua bao gian khoå chaúng sôøn, cuûa Ñaáng Christ vôùi Söù ñoà Phi-e-rô
treân bôø bieån Ti-beâ-ri-aùt (Giaêng 21:15-
Vaãn luoân yeâu meán vôï hôn bao giôø,
18) ñaët tröôùc maët chuùng ta moät phöông
19
phaùp toát ñeïp vaø nghóa boùng khaùc nhau söï yeâu thöông" (I Giaêng 4:8,16), ñuùng
nhö ta thaáy trong Taân Öôùc nguyeân vaên nhö Ngaøi thaät laø "söï saùng" (1:5), leõ
Hy-laïp cuûa Phileùo (treân chöõ o coù daáu-) thaät (1:6), vaø "Thaàn" (Giaêng 4:24).
vaø agapao (treân chöõ o coù daáu -). Trong Thaàn linh vaø söï saùng ñeàu laø nhöõng
caâu hoûi cuûa Ñaáng Christ, "Ngöôi yeâu ta danh töø cuûa Boån theå Ngaøi. Khoâng phaûi
hôn nhöõng keû naày chaêng?" ñoäng töø Hy- Ñöùc Chuùa Trôøi chæ yeâu thöông, song laø
laïp agapaùs chæ veà söï yeâu thöông cao söï yeâu thöông; aáy laø chính boån taùnh
troïng vaø hoaøn toaøn nhöùt, chæ moät söï Ngaøi, vaø Ngaøi ban boån taùnh ñoù ñeå laøm
quyeát ñònh roõ veà yù muoán vaø phaùn phaïm vi maø con caùi Ngaøi ôû, vì "ai ôû
ñoaùn, vaø thuoäc ñaëc bieät veà phaïm vi trong söï yeâu thöông, laø ôû trong Ñöùc
cuûa söï khaûi thò Ñöùc Chuùa Trôøi. Trong Chuùa Trôøi, vaø Ñöùc Chuùa Trôøi ôû trong
lôøi ñaùp Phi-e-rô theá cho baèng chöõ ngöôøi aáy" (I Giaêng 4:16). Ñaïo Ñaáng
Philo (treân chöõ o coù daáu -) nghóa veà söï Christ laø toân giaùo duy nhöùt baøy toû
yeâu thöông töï nhieân cuûa ngöôøi, vôùi Ñaáng Chí toân laø söï yeâu thöông. Trong
caûm giaùc maïnh meõ, hoaëc tình caûm, vaø caùc toân giaùo ngoaïi bang Ngaøi ñöôïc toû
chaúng bao giôø duøng trong Kinh Thaùnh ra laø moät Ñaáng hay giaän döõ vaø caàn
ñeå chæ söï yeâu thöông cuûa ngöôøi ñoái vôùi phaûi laøm cho nguoâi côn giaän.
Ñöùc Chuùa Trôøi. Vaäy, daàu lôøi ñaùp cuûa 1. Nhöõng ñích cuûa söï yeâu thöông cuûa
Phi-e-rô toû moät tình yeâu thöông keùm Ñöùc Chuùa Trôøi. Ñích cuûa söï yeâu
hôn, khi so saùnh vôùi söï yeâu thöông ôû thöông cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi thöù nhöùt laø
trong lôøi noùi cuûa Ñaáng Christ, nhöng Con cuûa chính Ngaøi, töùc Chuùa Gieâ-xu.
Phi-e-rô tin ít nhöùt cuõng coù söï yeâu Chuùa Con döï phaàn trong söï yeâu
thöông nhö theá ñoái vôùi Chuùa mình. thöông cuûa Chuùa Cha trong moät nghóa
II. Söï yeâu thöông cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. duy nhöùt; "Ngaøi laø keû ta choïn löïa, laø
Tröôùc nhöùt trong söï suy xeùt veà vaán ñeà keû maø linh hoàn ta laáy laøm ñeïp loøng"
"yeâu thöông," laø söï yeâu thöông cuûa (EÂ-sai 42:1). Coù moät söï yeâu thöông
Ñöùc Chuùa Trôøi, "Ngaøi töùc laø söï yeâu vónh vieãn giöõa Chuùa Con vaø Chuùa
thöông, vaø töø Ngaøi maø coù söï yeâu Cha- Chuùa Con laø caên nguyeân vaø laø
thöông. Söï yeâu thöông cuûa Ñöùc Chuùa ñích vónh vieãn cuûa söï yeâu thöông Chuùa
Trôøi, thaät laø caû boån theå Ngaøi, "Vì Ñöùc Cha (Giaêng 17:24). Neáu söï yeâu thöông
Chuùa Trôøi laø söï yeâu thöông" daãn Ngaøi cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi laø vónh vieãn aét
ñeán söï toû chính Ngaøi baèng danh töø yeâu cuõng phaûi coù ñích vónh vieãn, bôûi ñoù
quí ñoái vôùi caùc vaät thoï taïo Ngaøi, vaø Ñaáng Christ laø ngoâi vónh vieãn.
baøy toû caùch hoaït ñoäng söï chaêm lo vaø Ñöùc Chuùa Trôøi yeâu nhöõng keû tin ñeán
yeâu thöông trong caùc vieäc bôûi söï saên Con Ngaøi vôùi söï yeâu thöông ñaëc bieät.
soùc vaø söï töï hy sinh cho nhöõng keû maø Nhöõng keû hieäp moät bôûi ñöùc tin vaø söï
Ngaøi yeâu thöông. "Ñöùc Chuùa Trôøi laø yeâu thöông vôùi Ñaáng Christ laø khaùc
20
vôùi nhöõng keû khoâng ñöôïc hieäp moät kính," "khoâng coù söùc," "toäi loãi" (Roâ-ma
nhö theá, nhöõng ñích ñaëc bieät do söï yeâu 5:6-8), "cheát vì laàm loãi vaø toäi aùc" (EÂ-
thöông cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Chuùa Gieâ- pheâ-soâ 2:1), vaø khoâng coâng bình, song
xu phaùn: "Cha ñaõ yeâu thöông hoï, nhö Ñöùc Chuùa Trôøi yeâu thöông ñeán noãi
Cha ñaõ yeâu thöông Con" (Giaêng Ngaøi ñaõ ban Con moät cuûa Ngaøi ñeå cöùu
17:23). Ñaáng Christ ñaõ tröng daãn ñeán theá gian vaäy. Nguyeân thuûy cuûa söï cöùu
thöïc söï raèng ñuùng nhö caùc moân ñoà ñaõ chuoäc ngöôøi laø ôû trong tình yeâu thöông
tieáp nhaän caùch ñoái ñaõi cuûa theá gian maø vaø ôn thöông xoùt cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi
Ngaøi ñaõ nhaän, cuõng vaäy moân ñoà ñaõ (EÂ-pheâ-soâ 2:4). Song söï yeâu thöông
nhaän töø Cha cuõng söï yeâu thöông maø coøn hôn loøng thöông xoùt hoaëc tình
chính Ngaøi ñaõ nhaän. Hoï khoâng phaûi laø thöông; vì söï yeâu thöông laø hoaït ñoäng
ôû voøng ngoaøi söï yeâu thöông cuûa Ñöùc vaø töï ñoàng nhaát vôùi ñích mình. Söï yeâu
Chuùa Trôøi, song chính ôû ñieåm trung thöông cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi laø Cha treân
taâm. "Vì chính Cha yeâu thöông caùc trôøi veà nhöõng con caùi trôû laïi löu laïc
ngöôi nhôn caùc ngöôi ñaõ yeâu meán ta" ñöôïc baøy toû caùch toát ñeïp trong ví duï
(Giaêng 16:27). Taïi ñaây, phileùo (treân ngöôøi con hoang ñaøng (Lu-ca 15).
chöõ o coù daáu -) ñöôïc duøng trong söï Cuõng khoâng neân queân raèng Ñöùc Chuùa
yeâu thöông chæ veà söï yeâu thöông cuûa Trôøi khoâng nhöõng chæ yeâu thöông caû
Ñöùc Chuùa Trôøi nhö laø Cha cho caùc tín theá gian, song moãi caù nhôn trong ñoù;
ñoà trong Ñaáng Christ Con Ngaøi. AÁy aáy laø yeâu thöông ñaëc bieät vaø chung
thaät laø söï yeâu thöông trong moät hình (Giaêng 3:16, "Heã ai;" Ga-la-ti 2:20,
thöùc caøng nhieät lieät hôn laø söï yeâu "ñaõ yeâu toâi vaø phoù chính mình Ngaøi vì
thöông duøng cho theá gian (Giaêng 3:16). toâi").
Ñöùc Chuùa Trôøi yeâu thöông theá gian 2. Nhöõng söï toû ra tình yeâu thöông cuûa
(Giaêng 3:16), aáy laø moät leõ thaät laï luøng Ñöùc Chuùa Trôøi. Söï yeâu thöông Chuùa
khi ta thaáy raèng theá gian naày laø theá ñöôïc baøy toû vì lo lieäu nhöõng söï caàn
naøo, moät theá gian toäi loãi vaø hö hoaïi. duøng veà phaàn xaùc thòt, trí khoân, ñaïo
AÁy laø moät leõ thaät khieán Ni-coâ-ñem ñöùc, vaø thuoäc linh cuûa daân Ngaøi (EÂ-sai
kinh ngaïc maø hoïc, vì Ni-coâ-ñem voán 48:14,20,21; 62:9-12; 63:3,12). Trong
coù yù raèng Ñöùc Chuùa Trôøi chæ yeâu daân nhöõng khuùc Kinh Thaùnh naày thaáy Ñöùc
Do-thaùi thoâi. Ñoái vôùi Ni-coâ-ñem, trong Chuùa Trôøi baøy toû quyeàn pheùp Ngaøi
yù heïp hoøi rieâng cuûa ngöôøi loan baùo cho daân söï Ngaøi trong thôøi kyø ôû ñoàng
thöïc söï raèng Ñöùc Chuùa Trôøi yeâu vaéng vaø thôøi laøm phu tuø, Ngaøi daãn hoï,
thöông caû thieân haï thì raát ñoãi ngaïc nuoâi naáng, maëc cho, daét hoï, vaø che
nhieân. Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ yeâu theá giôùi chôû khoûi moïi keû thuø nghòch. Söï yeâu
toäi nhôn hö maát vaø bò haïi bôûi söï sa thöông cuûa Ngaøi laïi ñöôïc toû ra trong
ngaõ. Daàu theá gian "yeáu ñuoái," "baát tin caûm tình vôùi daân Ngaøi, söï buoàn raàu vaø
21
söï khoán khoù hoï (EÂ-sai 63:9); Ngaøi yeâu thöông lôùn Ngaøi ñem yeâu chuùng
cuõng chòu ñau ñôùn trong söï khoán khoå ta, neân ñang khi chuùng ta cheát vì toäi
hoï, quyeàn lôïi hoï laø cuûa Ngaøi; Ngaøi mình, thì Ngaøi laøm cho chuùng ta soáng
khoâng phaûi laø keû thuø song laø baïn höõu vôùi Ñaáng Christ," v.v.. AÁy laø söï yeâu
thaät, daàu raèng ñoái vôùi hoï, döôøng nhö thöông cuûa Chuùa Cha maø ta ñöôïc moät
Ngaøi giaùng söï ñau khoå treân hoï, hoaëc choã ôû trong nöôùc treân trôøi (EÂ-pheâ-soâ
khoâng lo ñeán. Ngaøi khoâng luùc naøo 2:6-8). Song söï toû ra cao caû cuûa tình
queân hoï trong moïi söï thöû thaùch. Hoï yeâu thöông Ñöùc Chuùa Trôøi nhö baøy toû
töôûng Ngaøi thaät queân; hoï noùi "Ñöùc trong Kinh Thaùnh, aáy ñöôïc toû ra trong
Chuùa Trôøi ñaõ queân chuùng toâi," "Ñöùc söï ban cho Con ñoäc sanh cuûa Ngaøi
Chuùa Trôøi haù queân laøm ôn sao?" Song cheát vì toäi loãi caû theá gian, vaø bôûi Ngaøi
khoâng phaûi; "Ñôøn baø haù deã queân con caùc con caùi loaøi ngöôøi coù toäi song aên
mình cho buù, khoâng thöông ñeán con naên thì ñöôïc ñem vaøo gia ñình Ñöùc
trai ruoät mình sao? Daàu ñôøn baø queân Chuùa Trôøi vaø nhaän söï laøm con nuoâi (I
con mình ta cuõng chaúng queân ngöôi. Giaêng 3:1; Ga-la-ti 4:4-6). Khoâng coù
Naày ta ñaõ chaïm ngöôi trong loøng baøn söï gì ôû treân trôøi hoaëc döôùi ñaát hoaëc ñòa
tay ta" (EÂ-sai 49:15). Söï yeâu thöông nguïc, ñaõ döïng neân, hoaëc chöa döïng
Ngaøi döôøng nhö khoâng coù trong luùc neân, hoaëc coøn ñöôïc döïng neân, khoâng
söûa phaït daân söï, söï söûa phaït ñoù thöôøng theå phaân reõ chuùng ta khoûi söï yeâu
laø côù cho söï hieän dieän tình yeâu thöông thöông cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi trong Chuùa
Ngaøi vì "Chuùa söûa phaït keû Ngaøi yeâu, Gieâ-xu Christ (Roâ-ma 8:37). (Coøn tieáp)
heã ai maø Ngaøi nhaän laøm con thì cho roi Döïa theo Thaùnh kinh töø ñieån cuûa
cho voït" (Heâ-bô-rô 12:6-11). Quôû traùch Wm.C. Cadman
vaø söûa phaït caùch yeâu thöông coù khi
caàn cho söï lôùn leân trong söï thaùnh khieát
vaø coâng bình. Söï cöùu chuoäc chuùng ta Caâu chuyeän gia ñình:
khoûi toäi laø qui veà söï yeâu thöông laï Möôøi Ñieàu Luaät Chuùa
luøng cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi; "Chuùa ñaõ vaø Gia Ñình Chuùng Ta
yeâu thöông linh hoàn toâi, ñem noù ra ðiều Răn Thứ Ba (Tieáp theo)
khoûi haàm hö naùt; vì Chuùa ñaõ neùm moïi Chuùng ta ñang soáng trong thôøi kyø goïi
toäi loãi toâi ra sau löng Ngaøi" (EÂ-sai laø thôøi kyø haäu hieän ñaïi. Ñaëc tính noåi
38:17). EÂ-pheâ-soâ 2:4 baøy toû moät baät cuûa thôøi kyø naày laø khoâng coù gì
phöông phaùp laï luøng theá naøo söï cöùu ñöôïc coi laø chaân lyù tuyeät ñoái. Khoâng
chuoäc hoaøn toaøn cuûa ta löu xuaát töø söï coù gì laø tieâu chuaån, keå caû tieâu chuaån
thöông xoùt vaø yeâu thöông cuûa Ñöùc ñaïo ñöùc. Chuùng ta seõ soáng vaø xöû söï
Chuùa Trôøi. Nhöng "Ñöùc Chuùa Trôøi laø nhö theá naøo trong moät theá giôùi nhö
Ñaáng giaøu loøng thöông xoùt, vì côù loøng vaäy? Kinh Thaùnh laø Lôøi cuûa Ñöùc Chuùa
22
Trôøi cho chuùng ta moät tieâu chuaån soáng nhöng neáu khoâng caån thaän, chuùng ta
khoâng bao giôø thay ñoåi. Möôøi Ñieàu cuõng deã vi phaïm giôùi raên naøy. Chuùng
Luaät Chuùa ñöôïc Ñöùc Chuùa Trôøi ban ta coù theå xuùc phaïm ñeán Danh Chuùa
cho con daân Ngaøi haèng ngaøn naêm trong nhöõng tröôøng hôïp sau:
tröôùc vaãn laø tieâu chuaån muoân ñôøi ñeå 1. Nhaéc ñeán Danh Chuùa caùch voâ côù.
giuùp chuùng ta chaúng nhöõng soáng moät Chuùng ta xuùc phaïm ñeán Danh Chuùa
ñôøi soáng ñaïo ñöùc nhöng cuõng ñem laïi khi chuùng ta goïi ñeán Chuùa caùch voâ côù,
haïnh phuùc khi chuùng ta vaâng giöõ ñieàu khoâng caàn thieát vaø thieáu cung kính.
raên cuûa Ngaøi. Töông töï nhö moät boä 2. Goïi ñeán Danh Chuùa khi gaëp nhöõng
maùy phaûi ñöôïc söû duïng ñuùng theo caåm chuyeän baát ngôø. Nhieàu ngöôøi keâu Trôøi
nang cuûa ngöôøi cheá taïo, con ngöôøi nhö lôøi traùch moùc, than van. Cuõng coù
chuùng ta laø taïo vaät cuûa Thieân Chuùa chæ ngöôøi than traùch, cho raèng Thieân Chuùa
coù theå soáng ñuùng khi chuùng ta vaâng ñaõ gaây khoå ñau cho con ngöôøi vaø haøm
giöõ ñieàu raên vaø luaät leä cuûa Ngaøi. yù raèng Ngaøi coù traùch nhieäm tröôùc
Trong nhöõng tuaàn vöøa qua, chuùng ta nhöõng khoå ñau ñoù. Trong tröôøng hôïp
ñaõ cuøng nhau hoïc veà hai giôùi raên ñaàu chuùng ta gaëp nguy khoán vaø caàu xin
tieân trong baûng Möôøi Giôùi Raên, hoâm Chuùa cöùu giuùp laø ñieàu khaùc. Lôøi keâu
nay chuùng ta seõ hoïc ñeán giôùi raên thöù xin trong luùc ñoù laø lôøi caàu cöùu thaät,
ba. Trong Giôùi Raên Thöù Ba Chuùa daïy: cuûa ngöôøi coù loøng tin nôi Chuùa vì bieát
Ngöôi chôù laáy Danh Ñöùc Chuùa Trôøi Ngaøi laø Ñaáng quyeàn naêng, coù theå cöùu
ngöôi maø laøm chôi, vì Ngaøi chaúng caàm giuùp.
baèng voâ toäi keû naøo laáy Danh Ngaøi maø 3. Cheá gieãu vaø boâi nhoï Danh Chuùa.
laøm chôi. (Xuaát EÂ-díp-toâ kyù 20:7). Ñaây laø tröôøng hôïp nhöõng ngöôøi vieát
Laáy Danh Chuùa laøm chôi nghóa laø gì? nhöõng baøi ñeå cheá gieãu ngöôøi tin Chuùa
Trong tieáng Hy-baù, laø nguyeân ngöõ cuûa hoaëc bòa ñaët ra nhöõng caâu chuyeän,
Kinh Thaùnh, chöõ laøm chôi coù nghóa laø nhöõng cuoän phim nhaèm muïc ñích boâi
khoâng thaät. Baûn Kinh Thaùnh tieáng Anh nhoï Danh Chuùa vaø phaïm ñeán thaàn tính
dòch laø hö khoâng, hoaëc voâ nghóa cuûa Ngaøi. Nhöõng ngöôøi naøy ñaët ra
(vanity). Trong tieáng Vieät chuùng ta, nhöõng caâu chuyeän töôûng töôïng veà
chöõ chôi cuõng ñöôïc duøng ñeå moâ taû cuoäc ñôøi cuûa Chuùa, vieát thaønh saùch,
nhöõng gì khoâng thaät. Chaúng haïn nhö ñoùng thaønh phim, cho moïi ngöôøi xem
'noùi chôi' töùc khoâng phaûi laø noùi thaät. ñeå khieán ngöôøi ta coù moät caùi nhìn sai
Trong Xuaát 23:1 chöõ 'laøm chôi' dòch laø laïc veà Con cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Coù
laøm chöùng doái. Chöõ laøm chôi moâ taû taát nhöõng ngöôøi duøng nhöõng töø thieáu kính
caû nhöõng gì voâ ích, phuø phieám, khoâng troïng ñeå noùi veà oâng Trôøi, laø Ñaáng Taïo
giaù trò. Coù leõ trong chuùng ta khoâng ai Hoùa. Duøng nhöõng töø ngöõ ñoù ñeå goïi
coá tình hay coá yù xuùc phaïm ñeán Chuùa, Ñöùc Chuùa Trôøi laø xuùc phaïm ñeán Danh
23
Ngaøi, vì thieáu loøng toân kính ñoái vôùi phaïm giôùi raên thöù ba. Vì khoâng giöõ lôøi
Chuùa, Ñaáng ñaõ taïo döïng neân mình. mình ñaõ höùa nguyeän tröôùc maët Chuùa.
Moät soá ngöôøi khaùc thì laáy Danh Chuùa Töông töï nhö vaäy, trong thaùnh leã baùp-
laøm chôi khi boùp meùo chaân lyù cuûa teâm chuùng ta höùa töø boû toäi loãi vaø ñôøi
Kinh Thaùnh. Hoï duøng trí töôûng töôïng soáng cuõ ñeå böôùc theo Chuùa trong ñôøi
veõ ra nhöõng ñieàu khoâng ñuùng söï thaät, soáng môùi. Trong leã daâng con, cha meï
nhaèm muïc ñích ñem Con cuûa Ñöùc höùa nuoâi daïy con trong ñöôøng loái cuûa
Chuùa Trôøi xuoáng ngang haøng vôùi con Chuùa; trong leã tieäc thaùnh, chuùng ta höùa
ngöôøi, gaùn cho Ngaøi nhöõng baûn tính rao truyeàn söï cheát cuûa Chuùa cho tôùi
thaáp keùm cuûa con ngöôøi toäi loãi, qua luùc Ngaøi ñeán, v.v... Neáu chuùng ta nhaân
nhöõng caâu chuyeän, nhöõng vôû tuoàng danh Chuùa, höùa nguyeän nhöõng ñieàu ñoù
trình baøy moät hình aûnh hoaøn toaøn sai nhöng khoâng nghieâm chænh laøm nhö
laàm veà Chuùa, traùi ngöôïc vôùi Kinh ñieàu ñaõ höùa laø chuùng ta ñaõ phaïm giôùi
Thaùnh. raên cuûa Chuùa. Leâ-vi kyù 19:12 daïy nhö
4. Laáy Danh Chuùa höùa nguyeän nhöng sau: Caùc ngöôi chôù chæ danh ta maø theà
khoâng giöõ lôøi höùa nguyeän. Nhieàu doái, vì ngöôi laøm oâ danh cuûa Ñöùc
ngöôøi, nhaát laø caùc em nhoû thöôøng hay Chuùa Trôøi mình.
laáy Chuùa ra ñeå chöùng giaùm cho lôøi noùi 5. Duøng chöõ caûm ôn Chuùa nhö laø tieáng
cuûa mình. Caâu maø chuùng ta thöôøng ñeäm cho caâu noùi cuûa mình. Coù ngöôøi
nghe caùc em noùi laø: Em maø noùi doái thì luùc naøo môû mieäng cuõng noùi caûm ôn
Chuùa phaït hoaëc: Ñöùa naøo noùi doái thì Chuùa nhöng khoâng thaät loøng bieát ôn
Chuùa phaït. Caâu laáy danh Chuùa laøm Ngaøi. Coù moät oâng tín ñoà kia, khi ai hoûi
chôi cuõng coù theå hieåu laø laáy danh oâng coù maáy ñöùa con thì oâng traû lôøi:
Chuùa ñeå theà thoát trong nhöõng chuyeän Caûm ôn Chuùa toâi ñöôïc 10 ñöùa nhöng
khoâng ñaùng phaûi theà. nhaø ñoâng mieäng aên quaù neân luùc naøo
Trong caùc nghi leã cuûa giaùo hoäi, ngöôøi cuõng thieáu! Coù ngöôøi thì noùi: Caûm ôn
tin Chuùa thöôøng coù nhöõng lôøi höùa Chuùa toâi ñöôïc 8 ñöùa maø toaøn con gaùi
nguyeän tröôùc maët Chuùa. Chaúng haïn, khoâng! Nhöõng tieáng caûm ôn Chuùa ñoù
trong thaùnh leã hoân phoái, coâ daâu chuù reå khoâng noùi leân taám loøng thaønh thaät bieát
höùa tröôùc maët Chuùa vaø hoäi thaùnh seõ ôn Ngaøi.
soáng vôùi nhau theo Lôøi Chuùa daïy, vaø Cuõng coù ngöôøi duøng tieáng caûm ôn
chung thuûy vôùi nhau ñeán troïn cuoäc ñôøi. Chuùa khoâng ñuùng choã. Nhieàu khi noùi
Nhöõng vôï choàng khoâng giöõ lôøi höùa chæ vì quen mieäng chöù khoâng thaät söï
tröôùc maët Chuùa nhöng soáng vôùi nhau ñeå yù ñeán lôøi mình noùi. Ví duï moät baø
trong ganh tò, ghen gheùt; thieáu yeâu noï keå laïi chuyeän laøm aên thieáu ngay
thöông, thieáu vaâng phuïc, hoaëc boû thaúng cuûa mình vaø noùi: Caûm ôn Chuùa,
ngöôøi baïn ñôøi ñeå ñi theo yù rieâng, laø ñaõ toâi che giaáu nhö vaäy maø hoï tìm khoâng
24
ra. Coù ngöôøi thì khoe: Caûm ôn Chuùa yeâu cuûa Chuùa, vì theá seõ nghi ngôø
toâi möôïn giaáy khai sinh cuûa ngöôøi quyeàn naêng cuûa Chuùa.
khaùc maø khoâng sao caû v.v... Nhöõng lôøi Laø ngöôøi tin Chuùa, chuùng ta caàn caån
noùi naøy, duø voâ tình, cuõng ñaõ xuùc phaïm thaän trong lôøi aên tieáng noùi, ñöøng ñeå vì
ñeán danh Chuùa vaø phaïm giôùi raên cuûa lôøi noùi cuûa chuùng ta maø Danh Chuùa bò
Ngaøi. cheâ cöôøi. Nhieàu ngöôøi khi ñeán nhaø thôø
6. Xöng laø con daân Chuùa nhöng coù ñôøi thì noùi naêng raát laø lòch söï, nhöng ôû sôû
soáng khoâng xöùng vôùi danh hieäu ñoù. laøm hoaëc ôû nhaø thì khoâng chöøa moät lôøi
Neáu chuùng ta xöng mình laø ngöôøi tin thoâ tuïc naøo. Caùch noùi naêng cuûa moät
Chuùa, laø con daân cuûa Chuùa maø khoâng ngöôøi cho ta bieát khaù nhieàu vaø khaù
soáng ñuùng nhö Lôøi Chuùa daïy laø chuùng ñuùng veà ngöôøi ñoù. Ñaây khoâng phaûi laø
ta cuõng ñaõ laáy danh Chuùa laøm chôi. nhöõng lôøi noùi xaõ giao khi coù khaùch ñeán
Ngöôøi chung quanh seõ vì chuùng ta maø nhaø, nhöng laø nhöõng lôøi noùi trong ñôøi
cheâ cöôøi Danh Chuùa. Coù theå noùi, soáng haèng ngaøy, nhaát laø vôùi nhöõng
khoâng gì tai haïi cho Danh Chuùa baèng ngöôøi nhoû hôn mình vaø ôû döôùi quyeàn
ñôøi soáng khoâng xöùng ñaùng cuûa ngöôøi cuûa mình. Trong thö EÂ-pheâ-soâ, Phao-loâ
tin Chuùa. Ñuùng ra, ñaây laø nhöõng ngöôøi khuyeân: Chôù noùi lôøi tuïc tóu, chôù gieãu
tín ñoà chöa tin Chuùa. Töø naøy nghe thaät côït, chôù giaû ngoä taàm phaøo, laø nhöõng
maâu thuaãn nhöng trong thöïc teá khoâng ñieàu khoâng ñaùng nhöng caûm taï ôn
thieáu nhöõng ngöôøi nhö theá. Ñaây laø Chuùa thì hôn (5:4). Trong moät thö
nhöõng ngöôøi xöng mình laø tín ñoà, laø khaùc, Phao-loâ cuõng khuyeân: Ñöøng noùi
con daân Chuùa nhöng coù ñôøi soáng ñi haønh ai, chôù coù moät lôøi tuïc tóu naøo ra
ngöôïc laïi vôùi Lôøi Chuùa daïy. Hoï soáng töø mieäng anh em. Chôù noùi doái nhau, vì
trong thuø oaùn, ganh gheùt, gian doái, ñaõ loät boû ngöôøi cuõ cuøng coâng vieäc noù.
tham lam vaø daâm loaïn. Söù ñoà Phao-loâ (Thö Coâ-loâ-se chöông 3:8-9). Neáu ñoái
goïi ñaây laø nhöõng ngöôøi coù caùch aên ôû vôùi oâng baø, cha meï chuùng ta phaûi toû
nhö laø keû thuø nghòch thaäp töï giaù cuûa loøng toân kính, phaûi noùi naêng leã ñoä thì
Chuùa Cöùu Theá (Phi-líp 3:18). Treân moät ñoái vôùi Thieân Chuùa, Ñaáng ñaõ taïo döïng
phöông dieän, ñaây chính laø nhöõng ngöôøi neân chuùng ta, chuùng ta laïi caøng phaûi toû
laáy danh Chuùa laøm chôi. Coù theå hoï loøng toân kính hôn nöõa, vaø khoâng bao
khoâng goïi ñeán teân Chuùa moät caùch giôø laáy Danh Chuùa laøm chôi (coøn
thieáu cung kính, nhöng ñôøi soáng hoï tieáp).
khoâng phaûn aûnh ñuùng hình aûnh cuûa Minh Nguyeân
moät ngöôøi ñaõ ñöôïc ñoåi môùi vaø coù Chöông Trình Phaùt Thanh Tin Laønh
Chuùa laøm Chuû. Nhìn hoï, ngöôøi chöa
tin khoâng thaáy quyeàn naêng vaø tình

25
Trang: Thaày Hieäu tröôûng noùng naûy: "Sao? Leõ naøo em
Vui ... cöôøi... khoâng bieát em laø do Thöôïng ñeá saùng taïo ra
CHEÁT KHOÂNG YEÂN aø?" B: "Ngöôøi do thöôïng ñeá saùng taïo ra bò ñau
Ngöôøi noï luùc laâm chung noùi vôùi vôï: "Sau khi toâi buïng neân phaûi ra nhaø veä sinh aï!"
cheát, vaø giao cöûa haøng cho thaèng caû noù quaûn". (Söu taàm)
"Thaèng Caû! Sao khoâng giao cho thaèng Hai, thaèng
hai thoâng minh hôn thaèng Caû nhieàu".
OÂng giaø kheõ gaät gaät ñaàu: "Ñöôïc, nhöng baø phaûi
ñeå chieác xe cho thaèng Ba".
"Nhöng thaèng Tö laïi muoán coù xe aáy". Söû kyù Hoäi thaùnh
"Ñöôïc, thì cho thaèng Tö chieác xe. Nhöng phaûi Soaïn giaû: Jonh Drange Olsen
ñeå caùi bieät thöï cho thaèng Naêm". Thôøi kyø thöù naêm
"OÂng noù ôi, oâng coù bieát laø thaèng Naêm noù gheùt ôû Töø ñôøi Charles Ñaïi ñeá cho ñeán ñôøi
nhaø queâ hay khoâng? Cho thaèng Saùu caùi bieät GreùgoireVII (naêm 800-1073 S.C.)
thöï aáy". Ñoaïn thöù saùu
"Baø noù ôi". OÂng laõo reân ræ: "Ngöôøi saép cheát roát LUAÄN VEÀ LEÃ ÑAÏO TRONG
cuoäc laø toâi hay laø baø?" THÔØI KYØ THÖÙ NAÊM (tieáp theo)
CON NGÖÔØI DO THÖÔÏNG ÑEÁ TAÏO RA Naêm 1054 hoäi-nghò nhoùm taïi thaønh
Thaày giaùo noùi vôùi hoïc troø: "Cac em: chieàu nay Tours, coù Hildebrand (veà sau laø giaùo
Ñoác hoïc vaø thaày Hieäu tröôûng ñeán thaêm lôùp, hoaøng Greùgoire VII) laøm chuû-toïa.
neáu coù hoûi caùc em thì caùc em phaûi traû lôøi cho Beørenger quyeát raèng khi linh-muïc leã
caån thaän! Caâu hoûi cuûa thaày hieäu tröôûng hoûi phaûi ñoaïn, baùnh vaø röôïu cuûa Tieäc-thaùnh laø
traû lôøi nhö theá naøo, baây giôø thaày baûo caùc em". thòt vaø huyeát cuûa Ñaáng Christ, song
"A, em laø ngöôøi thöù nhaát, thaày Hieäu tröôûng seõ Ngaøi ngöï nôi hai moùn aáy caùch thuoäc
hoûi raèng "Ai laø ngöôøi saùng taïo?" Em ñaùp: linh vaø voâ-hình. Hildebrand nghe qua
Thöôïng ñeá saùng taïo, laø ñuùng. B, em laø ngöôøi lôøi chöùng quyeát naøy baèng loøng coâng
thöù hai, thaày hieäu tröôûng seõ hoûi em: Ngöôøi ñaàu nhaän laø höõu lyù, chôù khoâng phaûi daïy veà
tieân treân theá giôùi laø ai, em ñaùp: Añam vaø Eâva, taø-thuyeát. Caùc thuø-nghòch cuûa
laø ñuùng. Caùc em nhôù ñöøng traû lôøi sai". Beùrenger nhöùt ñònh khoâng chòu thua,
Ñeán chieàu, Ñoác hoïc vaø thaày hieäu tröôûng ñeán quyeát kieám theá leân aùn vaø döùt pheùp
thoâng-coâng ngöôøi cho ñöôïc thoûa daï.
thaêm, nhöng hoï vaøo lôp tröôùc moät phuùt. A bò
Hildebrand chaúng bieát xöû trò vôùi chuùng
ñau buïng neân phaûi ñi nhaø veä sinh. Thaày Hieäu
laøm sao, neân khuyeân ngöôøi haõy ñem
tröôûng thaáy choã ngoài thöù nhaát boû troáng, lieàn
duyeân côù mình qua La-maõ trình cho
hoûi ngöôøi thöù hai laø B: "Em laø do ai saùng taïo ra?
giaùo hoaøng Nicoles II xöû laïi. Giaùo
B: "Añam vaø EÂva".
hoaøng cho môøi hoäi nghò nhoùm taïi ñeàn
26
Latran naêm 1059; chuyeán naày AÁy vaäy, yù-kieán cuûa Lanfrane veà Tieäc-
Beùrenger caäy theá thaân thieát vôùi thaùnh, töùc laø Bieán-theå-thuyeát, ñöôïc
Hildebrand chaéc seõ binh vöïc mình thaéng hôn trong Taây-giaùo-hoäi. Naêm
trong ñoù, neân nghe lôøi cuõng ñi döï hoäi 1215 taïi hoäi-nghò Latran, coù giaùo
nöõa. Teù ra taïi giöõa hoäi-nghò, hoaøng Innocent III chuû-toïa, Taây-giaùo-
Hildebrand chaúng giuùp ñôõ chuùt naøo, hoäi coâng nhaän caùch coâng-nhieân caùi
coâng vieäc ngöôøi laïi cöù bò thaát baïi. Hoäi- Bieán-theå-thuyeát laøm leõ-ñaïo cuûa hoäi
nghò daïy ngöôøi phaûi choái caùi yù-kieán veà vaäy.
taùnh chaát thuoäc linh cuûa leã Tieäc-thaùnh, II. Nhöõng phe taø-giaùo.
maø ngöôøi ñaõ giaõi baøy tröôùc maët hoäi- ÔÛ thôøi kyø thöù naêm naày coù daáy leân hai
nghò thaønh Tours, baét ngöôøi phaûi kyù phe taø-giaùo laø phe Pauliciens vaø phe
teân vaøo tôø phuïc toäi vaø buoäc phaûi theà Bogomiles. Lòch söû cuûa hai phe aáy, xin
nhaän hai moùn cuûa Tieäc-thaùnh ñeàu laàn löôït keå ra nhö sau naày:
ñöôïc bieán theå, hoùa ra thòt vaø huyeát thaät a) Phe Pauliciens. - Phe naày khôûi taïi
cuûa Ñaáng Christ. Khi trôû veà Phaùp, Tieåu-a-si vaøo loái cuoái theå-kyû thöù sau
Beùrenger quyeát vaãn giöõ caùi yù-kieán cuõ, hay laø ñaøu theá-kyû thöù baûy, nhöùt danh
boû tôø phuïc toäi ñaõ kyù, vì cho tôø aáy laø Pauliciens, vì hoï toân troïng söù ñoà
khoâng ñaëng giaù gì, baát quaù taïi haêm- Phao-loâ (Paul) hôn heát. Taïi Ñoâng-
doïa gieát cheát neân môùi kyù maø thoâi. phöông phe naày ñöôïc taán boä vaø lan
Caùch sau chöøng hai möôi naêm (naêm traøn ra mau laém, muïc-dích laø phaán
1078), keû cöïu-thuø cuûa Beùrenger laïi noåi höng Giaùo hoäi, vì Ñoâng-phöông-hoäi
leân kieän ngöôøi nöõa. Hildebrand (baáy baáy giôø suy-hoaïi nhieàu laém. Hoï tin-
giôø ñaõ thaêng laøm giaùo hoaøng) cho ñoøi kính Taân-öôùc, nhöùt laø caùc thô-tín cuûa
ngöôøi ñeán haàu, baét phaûi kyù teân vaøo tôø Phao-loâ. Soâng söï tin kính aáy chaúng
phuïc toäi môùi, buoäc phaûi choái heát caùc khaùc hôn Trí-hueä-giaùo bao nhieâu, vaãn
yù-kieán ñaõ giaûng daïy veà leã Tieäc-thaùnh, cuõng chuù troïng veà hai leõ goác laø thieän
haêm raèng neáu khoâng qui thuaän thì seõ vaø aùc, söï döïng neân thuoäc linh vaø söï
bò xöû töû. Beùrenger nghe noùi laáy laøm sôï döïng vaät chaát. Trong cuoäc thôø phöôïng
quaù, ngaõ loøng ngay, beøn thoø tay kyù hoï khoâng chòu duøng leã pheùp naøo, gheâ-
vaøo tôø phuïc toäi y nhö lôøi giaùo hoaøng gôùm caùc thöù tranh vaø hình töôïng,
daïy bieåu. Ñoaïn, ngöôøi trôû veà thaønh khoâng duøng giaùm muïc, linh muïc hay laø
Tours, loøng ngô-ngaån voâ cuøng, vì troùt chaáp söï ñeå cai trò hoäi, cuõng khoâng
ñaõ kyù tôø aáy. Töø ñoù ngöôøi ôû loanh- coâng nhaän cho phaåm traät naøo ñöôïc ñeå
quanh taïi thaønh Tours cho ñeán khi qua rieâng ra ñaëng giöõ vieäc thuoäc linh nhö
ñôøi naêm 1088, chaúng coøn ai kieám theá theá thöôøng Giaùo hoäi baáy giôø. Hoï cuõng
khuaáy-roái ngöôøi nöõa. choái caùi thuyeát Bieán-theå vaø nhieàu leõ-
ñaïo khaùc maø Giaùo hoäi baáy giôø coâng
27
nhaän thöïc haønh. Laïi hoï thaáy trong choåi daäy laøm Satanaeõl hoå theïn voâ
Giaùo hoäi coù nhieàu phaåm traät gioáng nhö cuøng. Traûi heát caùc vieäc ñoaïn, Ngaøi
cuûa ñaïo Moâi-se ngaøy xöa, neân töø choái thaêng thieân, ngoài beân höõu cuûa Ñöùc
luoân quyeån Cöïu-öôùc, cho Gieâ-hoâ-va Chuùa Trôøi, sai Ñöùc Thaùnh Linh xuoáng
cuûa Cöïu-öôùc laø moät phaàn aùc; chæ kính caûm hoùa loøng ngöôøi ñôøi, ôû trong linh
troïng Taân-öôùc, coâng nhaän Ñöùc Chuùa hoàn hoï luoân cho ñeán khi hoàn aáy trôû laïi
Trôøi cuûa Ñaâ1ng Christ laø Chaân-thaàn, nguyeân cö cuûa noù laø loøng Ñöùc Chuùa
ñaøy daãy söï toát laønh vaø laø nguoàn cuûa söï Trôøi vaäy.
thieän. Phe Bogomiles lo eùp xaùc laém haàu
b) Phe Bogomiles. - Phe Bogomiles coù thaéng söï caùm doã cuûa tình duïc. Veà
leõ naûy sanh töø phe Pauliciens, hoaëc coù ñöôøng tin kính hoï khaùc theá thöôøng,
leõ hai phe cuõng taïm nhaäp nhau ñöông khoâng caàn caàu nguyeän, khoâng duøng
côn bò baét bôù. Laõnh tuï cuûa phe naày laø ñeán Kinh thaùnh hay laø caùc leã pheùp cuûa
moät ngöôøi nöôùc Baûo-gia-lôïi teân laø Hoäi thaùnh: coøn söï thôø phöôïng thì
Jeùreùmie, cuõng goïi laø Bogomiles. Hoï khoâng chòu nhoùm ôû trong nhaø naøo caát
tin hai leõ goác laø thieän vaø aùc, ngoaøi ra laøm giaùo ñöôøng, cöù nhoùm taïi nhaø ôû
coøn laém yù-kieán khaùc nöõa. Nhö tin raèng rieâng hay laø taïi ngoaøi ñoàng ñaëng thôø
Ñöùc Chuùa Trôøi cao caû ñaõ döïng neân phöôïng tuøy caùi yù-kieán traùi ngöôïc cuûa
Ñöùc Chuùa Gieâ-xu vaø moät vò thieân-thaàn mình. Hoï phaân caùc giaùo höõu laøm hai
lôùn goïi laø Satanaeõl. Thieân söù aáy vì haïng, laø haïng tin kính vaø haïng troïn
phaûn loaïi Ñöùc Chuùa Trôøi maø caùi danh veïn. Haïng troïn veïn thì khoâng gaû cöôùi,
hieäu phaûi bò maát maáy chöõ choùt ''aeõl'', khoâng aên thòt, kieâng uoáng caùc vaät coù
trôû thaønh coøn chöõ Satan. Satanaeõl voán men. Hoï buoäc mình phaûi laøm vieäc xaùc
coù ñaëc quyeàn taïo hoùa, döïng neân traùi thòt cho nhieàu, phaän söï ñaàu nhöùt laø
ñaõy naày, laáy buøn seàn-seät maø taïo hình phaûi daïy doã treû em, ñi thaêm nom caùc
loaøi ngöôøi. Khi naén ñoaïn, töø nôi noù keû ñau ñôùn. Haïng aáy cuõng caám khoâng
khoâng quyeàn naêng laøm cho hình voùc ai ñöôïc theà nguyeän vaø ñi ñaùnh giaëc, vì
aáy soáng ñoäng, beàn caàu xin Ñöùc Chuùa giaëc giaû ñoùi vôùi hoï laø moät toäi taøy ñinh.
Trôøi phuï cho linh hoàn. Satanaeõl laïi hoùa Coøn ñôøn baø ñöôïc ñöùng leân giaûng daïy
ra hình con raén ñeán duï doã EÂ-va, roài nhö ñôøn oâng khoâng phaân bieät chi heát.
nhôn ñoù EÂ-va sanh con teân laø Ca-in, Vaû laïi, Giaùo hoäi cöù baét bôù phe
goïi laø keû aùc ñaøu tieân. Nguyeân töø Ca-in Bogomiles rieát laém, chaúng khaùc naøo
maø toäi aùc lan-traøn ra khaép theá gian. Veà ñaõ baét bôù phe Pauliciens vaäy. (Coøn
sau Ñöùc Chuùa Gieâ-xu hieän xuoáng cöùu tieáp)
chuoäc theá gian, keá bò ngöôøi Do-thaùi
aâm möu gieát cheát. Song chaúng qua
Ngaøi cheát giaû, vì sau ba ngaøy Ngaøi
28
HOÄI THAÙNH TIN LAØNH VIEÄT NAM TAÏI ARNHEM
Vietnamese Evangelische Kerk te Arnhem
Nhoùm thôø phöôïng moãi chieàu chuû nhaät töø 13 giôø tôùi 16 giôø taïi
Pinksterzending, Parkstraat 13 –Arnhem
Tröông muïc cuûa Hoäi thaùnh: 538267542 -L.N.H. Huynh
Ñòa chæ lieân laïc: Truyeàn ñaïo Löõ thò Töôøng Loan
Forelstraat 77, 6833 BH Arnhem
Tel: 026-3229403.
E-mail: ht-tinlanh-arnhem@hetnet.nl
Tin laønh: baûn tin cuûa Hoäi thaùnh phaùt haønh hai thaùng moät laàn.
Moïi thö töø lieân laïc xin gôûi veà ñòa chæ cuûa Hoäi thaùnh

Daàu toâi noùi ñöôïc caùc thöù tieáng loaøi ngöôøi vaø thieân söù,
neáu khoâng coù tình yeâu thöông,
thì toâi chæ nhö ñoàng keâu leân hay laø chaäp choûa vang tieáng.
Daàu toâi ñöôïc ôn noùi tieân tri, cuøng bieát ñuû caùc söï maàu nhieäm,
vaø moïi söï hay bieát; daàu toâi coù caû ñöùc tin ñeán noãi dôøi nuùi ñöôïc,
nhöng khoâng coù tình yeâu thöông, thì toâi chaúng ra gì.
Daàu toâi phaân phaùt gia taøi ñeå nuoâi keû ngheøo khoù,
laïi boû thaân mình ñeå chòu ñoát,
song khoâng coù tình yeâu thöông, thì ñieàu ñoù chaúng ích chi cho toâi.
Tình yeâu thöông hay nhòn nhuïc; tình yeâu thöông hay nhôn töø;
tình yeâu thöông chaúng ghen tò, chaúng khoe mình,
chaúng leân mình kieâu ngaïo, chaúng laøm ñieàu traùi pheùp, chaúng kieám tö lôïi,
chaúng noùng giaän, chaúng nghi ngôø söï döõ,
chaúng vui veà ñieàu khoâng coâng bình, nhöng vui trong leõ thaät.
Tình yeâu thöông hay dung thöù moïi söï, tin moïi söï,
troâng caäy moïi söï, nín chòu moïi söï.
(I Coâ-rinh-toâ 13: 1-7)

29