Teori demokrasi dalam Pengurusan dan Pentadbiran Sekolah Demokrasi merupakan salah satu sistem pemerintahan yang dianggap

paling baik untuk semua sistem organisasi termasuklah sistem organisasi sesebuah sekolah. Secara etimologis, perkataan demokrasi terdiri daripada dua perkataan dalam bahasa Yunani iaitu „demos‟ yang membawa maksud „rakyat‟ atau „penduduk sesuatu tempat‟, dan juga „cratein‟ atau „cratos‟ yang bermaksud „kedaulatan‟ atau „kekuasaan‟. Menurut Kamus Dewan pula, perkataan demokrasi membawa beberapa maksud iaitu ; pertama sebagai sebuah pemerintahan oleh rakyat atau wakil yang dipilih dalam pilihanraya ; kedua unit politik atau sosial yang pada dasarnya dikuasai oleh semua anggotanya ; dan ketiga bermaksud keadaan social tanpa perbezaan keistimewaan kelas. Secara terminologi pula, demokrasi dapat digambarkan seperti berikut ; a) demokrasi merupakan sebuah rancangan kerajaan untuk mencapai keputusan dalam konteks politik dimana setiap individu mempunyai kuasa untuk menentukan cara bertanding sesama sendiri atau lebih biasa disebut sebagai hak bersuara rakyat. b) demokrasi adalah sebuah bentuk pemerintahan dimana segala keputusan pemerintahan secara bebas adalah ditentukan oleh rakyat jelata. c) demokrasi sebagai suatu sistem pemerintahan dimana pemerintah perlu bertanggungjawab ke atas segala tindakan merka terhadap penduduk sesebuah wilayah yang bertindak secara tidak langsung melalui pilihanraya dan melalui kerjasama yang dijalin dengan para wakil rakyat yang telah dipilih. d) demokrasi merupakan bentuk pemerintahan rakyat yang mana rakyat mempunyai kuasa sepenuhnya untuk menentukan cara hidup mereka dalam usaha untuk mengatur, mempertahankan, dan melindungi diri (rakyat) daripada paksaan dan penindasan pihak pemerintah. Namun begitu, di antara kesemua gambaran makna demokrasi tersebut, salah satu pengertian demokrasi yang sering disebut adalah pengertian yang telah diutarakan oleh Abraham Lincoln pada tahun 1863 yang mana mengatakan bahawa “government of the people, by the people, and for the people” (demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat). Demos-cratein atau demos-cratos (demokrasi) bolehlah dirangkumkan sehingga membawa satu makna yang ringkas iaitu sebagai suatu sistem pemerintahan yang dikuasai oleh rakyat jelata.

DEMOKRASI DI SEKOLAH Bagaimanakah pula teori demokrasi ini dikaitkan atau diterapkan dalam konteks pengurusan dan pentadbiran di sekolah? Pengurusan dan pentadbiran sekolah merupakan satu aspek penting yang perlu diberi perhatian, kerana menurut kajian- kajian yang telah dijalankan di Malaysia, pembolehubah pengurusan seperti kepimpinan gruru besar/pengetua adalah pengaruh utama dalam menentukan kualiti pendidikan dan pencapaian akademik pelajar. Dalam sesebuah organisasi termasuk organisasi pendidikan, pentadbiran atau pengurusan adalah tersangat penting. Tanpa pengurusan yang cekap proses pengeluaran tidak dapat berjalan dengan baik dan juga tidak dapat menyempurnakan kehidupan manusia.Dalam proses pentadbiran,ia berlaku sama ada di dalam sesebuah organisasi yang besar mahupun kecil serta organisasi formal dan juga yang tidak formal. Secara umumnya pengurusan pendidikan di sekolah disokong oleh struktur pentadbiran yang lengkap dan mempunyai fungsi-fungsi yang tertentu di mana setiap fungsi itu saling melengkapi kepada fungsi yang lain (complimentary). Sesebuah pengurusan pendidikan yang cekap dapat menggunakan semua sumber dengan berkesan.

2013. Secara prinsipnya. Dalam sesebuah sekolah misalnya. sekolah juga merupakan sebuah organisasi yang mempunyai masyarakat dan peraturan. keterampilan peribadi dan juga sosial dalam diri para pelajar. Pendemokrasian pendidikan misalnya telah berjaya dalam memberikan peluang yang sama rata kepada semua rakyat untuk mendapatkan pendidikan yang formal. demokrasi terhasil apabila wujud perasaan saling menghormati dan menghargai antara satu dengan yang lain. Sekolah merupakan sebuah organisasi bermaksud sebagai sebuah unit sosial yang sengaja dibentuk oleh beberapa orang atau sekumpulan orang yang berkerjasama dalam melaksanakan tujuan penubuhannya untuk mencapai tujuan bersama. Dewan Bahasa & Pustaka. Demokrasi Pendidikan: Dilema Sekolah Kecil dan Sekolah Berpusat. Hal ini seterusnya menjanjikan sebuah pengurusan dan pentadbiran yang cekap dan berkesan di setiap sekolah seluruh negara. Teori demokrasi yang dijalankan dan diamalkan di dalam pengurusan dan pentadbiran sesebuah sekolah sebenarnya merupakan satu langkah yang bijak dalam mengutamakan keberkesanan proses mengembangkan ilmu dalam kalangan anak-anak muda. Dalam pendidikan bercorak demokrasi menekankan kepada perkembangan keterampilan intelektual. Ciri-ciri demokrasi yang terdapat dalam sesuatu unit politik tidak sepenuhnya sesuai diaplikasikan kedalam pengurusan dan pentadbiran di sekolah. pengelolaan. demokrasi terjalin melalui struktur organisasi yang mana diketuai oleh seorang guru besar atau pengetua dan para guru pula adalah penggeraknya untuk memberi kesamarataan kepada para pelajar atau murid-murid. Demokrasi di sekolah dapatlah digambarkan sebagai segala bentuk pelaksanaan aktiviti-aktiviti di sekolah berlandaskan nilai-nilai demokrasi. Setiap orang yang bertanggungjawab dalam organisasi tersebut pula dipilih dengan sepakat melalui mesyuarat. Pelaksanaan ciri-ciri demokrasi di sekolah dapat diterapkan dalam perancangan. . RUJUKAN : Mohd Yusoff Mohd Nor & Sufean Hussin. Hal ini secara tidak langsung memberi gambaran tentang bagaimamana prinsip demokrasi yang diamalkakn dalam sesebuah organisasi di sekolah adalah memberi keutamaan kepada para pelajar sebagai aset terpenting sesebuah sekolah. dan proses penyelenggaraan pendidikan di sekolah.Seperti sesebuah negara.