2.

0

KEMAHIRAN MIKRO PENGAJARAN 2.1 Pengenalan

Pengajran mikro merupakan satu daripada perkembangan yang paling penting dalam bidang pengajaran praktik. Pengajaran ini bermula di Universiti Stanford, pada tahun 1963. Pegawai-pegawai yang diketuai oleh Dwight Allen di Pusat Penyelidikan dan Perkembangan dalam Pengajaran telah mencipta suatu pendekatan bagi latihan perguruan praktik dengan menggunakan teknik- teknik seperti amalan kumpulan, kawalan yang lebih rapi, kaedah yang lebih analitikal dan satu pendekatan yang baru untuk mendapatkan maklumat balik. Sejak itu, teknik-teknik ini telah digunakan dengan meluas di Britain dan Amerika Syarikat.

Pengajaran

mikro

digunakan

untuk

memperihalkan

teknik

pengajaran untuk membolehkan pelatih atau pelajar menguasai, melatih atau memurnikan kemahiran pengajaran dalam situasi yang dikurangkan dari segi kesukarannya. Maka dalam melaksanakan pengajaran mikro bilangan pelajar dan peruntukan masa dikurangkan.

Seterusnya, pengajaran mikro menitikberatkan cara-cara guru pelatih diberikan pengalaman dan kemahiran yang hampir sama dengan yang diperlukan dalam situasi-situasi yang sebenar. Ia menggunakan teknik-teknik simulasi yang melibatkan situasi-situasi pengajaran yang

dipermudahkan. Situasi-situasi ini dapat memberikan lebih banyak peluang kepada guru-guru pelatih untuk mengawal, memeriksa dan mendapatkan maklumat balik tentang pengajarannya sendiri.

memberi peluang kepada pelatih-pelatih guru menguasai kemahiran-kemahiran mengajar secara beransur seterusnya dapat meningkatkan prestasi mereka sebagai guru.2 Tujuan dan Objekti Pengajaran Mikro Perlaksanaan pengajaran mikro dalam bidang pendidikan adalah dengan tujuan dan objektif yang tertentu antaranya ialah untuk meningkatkan mutu serta kualiti dalam perlkasanaan pendidikan. Selain itu. Antaranya ialah untuk memberi peluang kepada guru-guru pelatih menjalani latihan amali dalam situasi yang kurang menakutkan atau kurang memberi tekanan dimana dalam situasi yang lebih senang dikawal. . beliau telah mengemukakan beberapa tujuan dan objektif pengajaran mikro. Disamping itu. Selain itu merujuk kepada buku Pedagogi Untuk Bakal Guru hasil penulisan Ee Ah Meng. memberi peluang kepada pelatih-pelatih guru untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan diri seterusnya berusaha untuk mengatasi masalah ini.2. Akhir sekali. pengajaran mikro dapat meningkatkan aras keyakinan diri supaya mereka bersedia untuk berhadapan dengan situasi sebenar.

kemahiran penggunaan papan putih. dilihat dan dikawal. ditakrifkan. Kemahiran pertama ialah kemahiran set induksi.3 Kemahiran Pengajaran Mikro Kemahiran Pengajaran Mikro merupakan satu bentuk pendekatan yang diperlukan oleh pelajar yang terlibat dalam profesyen perguruan. pelajar dilatih pengajarannya dari segi kemahiran mengajar yang boleh diukur. Dimana guru perlu menimbulkan minat serta menggerakkan pelajar supaya bersedia untuk belajar dan berfikir tentang apa yang disampaikan oleh guru.2. ditunjukkan perkaitan dengan pembelajaran murid. Ianya melibatkan kemahiran-kemahiran yang digunakan oleh guru dalam perhubungan diantara mereka dengan pelajar ketika proses pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas. antara kemahiran. Dengan itu. Secara tidak langsung. kemahiran pengelolaan bilik darjah dan akhir sekali iahal kemahiran membuat kesimpulan iaitu penutup pada pengakhiran proses pengajaran dan pembelajaran. kemahiran pengajaran mikro adalah perlakuan bilik darjah yang tertentu. kemahiran penerangan. dinyatakan. kemahiran penyoalan. memotivasikan pelajar untuk menimbulkan minat untuk belajar. Kemahiran ini perlu dikuasai oleh setiap tenaga pengajar agar sesuatu pengajaran ini dapat disampaikan dengan mudah tanpa gangguan. boleh dilihat. Kemahiran-kemahiran ini amat diperlukan bagi memastikan keberkesanan dalam proses pengajaran dan pembelajaran serta memberi hasil yang positif dalam komunikasi dua hala anatar guru dan murid. kemahiran variasi rangsangan. . Kemahiran ini merujuk kepada cara guru memulakan pengajaran. membantu pelajar bersiap sedia untuk membuat latihan pengajaran mikro dengan berkesan.kemahriannya ialah kemahiran set induksi. pengajaran mikro adalah melatih diri sendiri. Di antara objektifobjekti kemahiran set induksi ialah mendapatkan perhatian dari kalangan pelajar.

membolehkan murid-murid menghuraikan satu-satu proses dan menaakul sebab-sebab berlakunya satu-satu peristiwa itu.mencadangkan cara-cara menjalankan tugas. Penerangan merupakan satu proses memberi kefahaman kepada orang lain. . menggunakan alat bantu mengajar serta mengubah interaksi di antara guru dengan murid. Arah permulaan ialah kebolehan guru untuk menimbulkan serta mengekalkan minat dan perhatian murid terhadap pelajaran yang akan disampaikan. kemahiran penerangan melibatkan empat komponen penting iaitu komponen arah permulaan. Kemahiran yang kedua ialah kemahiran penerangan. menyatakan had tugas yang akan dilaksanakan serta mengaitkan pelajaran baru dengan pengetahuan sedia ada pada pelajar. menarik perhatian dimana berkaitan perlaksanaanya seperti mengubah nada suara. diantara objektif-objektif menerang ialah menjelaskan satusatu isu. Dimana pengajaran yang dijalankan perlulah tersusun untuk tidak memeningkan pelajar serta berkaitan agar pelajar lebih mudah untuk memahami ilmu yang disampaikan oleh guru. mewujudkan motivasi dikalangan pelajar dengan cara menggunakan pendekatan pengajaran suspen atau menunjukkan sesuatu yang menghairankan dengan usaha untuk menimbulkan rasa ingin tahu dikalangan pelajar. Selain itu. Seterusnya ialah menstruktur dan membuat perkaitan. terdapat beberapa komponen utama antaranya ialah. secara tidak langsung. Dalam kemahiran ini. Maklumat yang disampaikan itu dapat difahami oleh penerima iaitu merujuk kepada murid-murid. pendekatan ini dapat mengubah kecenderungan pelajar untuk memberi tumpuan ketika pengajaran dan pembelajaran berlangsung.

suara dan gaya pengajaran guru. terdapat beberapa komponen dalam kemahiran pelbagai rangsangan. Antaranya ialah pergerakan. Di peringkat penutup iaitu peringkat akhir sekali. bahan serta alat bantu mengajar dan perhubungan antara guru dan murid semasa pengajaran. perubahan fokus deria. menyediakan peluang kepada pelajar menggunakan sebilangan deria mereka dan menyediakan peluang-peluang untuk memuaskan perasaan ingin tahu pelajar melalui aktiviti-aktiviti penerokaan dan penyiasatan. Ada tiga aspek yang terlibat dalam kemahiran pelbagai rangsangan iaitu tingkah laku. Adalah lebih baik sekiranya media yang digunakan itu dapat merangsangkan murid-murid terhadap tajuk yang disampaikan. Dalam masa yang sama. bentuk penglibatan lisan murid dan akhir sekali ialah bentuk penglibatan fizikal murid. pergerakan anggota. perubahan pertuturan. melibatkan pelajar dalam pembelajaran. Kemahiran pelbagai rangsangan bertujuan untuk mewujudkan dan mengekalkan perhatian serta minat pelajar. Diterangkan disini bahawa kemahiran ilustrasi ialah melibatkan unsure-unsur menggunakan contohcontoh dalam menerangkan sesuatu konsep.Seterusnya ialah kemahiran ilustasi. Seterusnya ialah penyusunan idea dimana sesuatu idea perlu diperkembangkan secara sistematik dan peringkat demi peringkat. . Kemahiran yang ketiga ialah kemahiran variasi ransangan Kemahiran variasi ransangan merujuk kepada tindakan guru dalam usaha mempelbagaikan cara pengajaran dan pembalajaran dengan tujuan mewujudkan serta mengekalkan minat pelajar memandangkan tempoh tumpuan perhatian pelajar adalah pendek. Kemahiran pelbagai rangsangan merangkumi semua aktiviti yang dijalankan oleh guru dalam usahanya mempelbagaikan teknik penyampiannya. guru bolehlah menyatakan semula isi-isi penting yang terkandung didalam penerangan yang telah diberikan sebentar tadi. Akhir sekali ialah penutup.

Hentian merujuk kepada. Dimana penghasilan soalan yang dibentuk perlulah tertumpu kepada satu idea sahaja. Komponen-komponen yang terdapat dalam kemahiran penyoalan ialah pembentukan soalan iaitu guru perlu berusaha membentuk soalan yang ringkas. tepat dan jelas serta mudah difahami murid-murid. Ada bukti yang menunjukkkan kemahiran ini tidak digunakan dengan sepenuhnya dan soalan-soalan yang ditanya adalah dari jenis soalan aras rendah yang tidak memerlukan poemikiran yang kritis dan membina aras kognatif aras tinggi. menggalakkan murid-murid menyoal dan menolong perkembangan pemikrian murid. Komponen lain yang terdapat dalam kemahiran penyoalan ialah hentian dan melayani jawapan murid. Kemahiran ini tidak diberi penilaian dan tempat yang sewajarnya oleh guru semasa ia mengajar.Kemahiran seterusnya ialah kemahiran penyoalan Kemahiran penyoalan ialah kemahiran yang sangat kompleks berbanding dengan kemahiran yang lain. Seterusnya ialah focus. setelah mengemukakan soalan guru akan berhenti seketika untuk memberikan peluang bagi murid-murid memikirkan jawapan manakala melayani jawapan murid adalah jawapan yang diberikan oleh pelajar perlualh dilayani dengan baik sama ada jawapan tersebut betul atau sebaliknya. tahap pretasi murid akan meningkat dan suasana pengajaran pembelajaran bertambah aktif dan lebih memberangsangkan. Selain itu. Sekiranya ia digunakan dengan berkesan . Seteusnya ialah sebaran iaitu guru menyebarkan soalan kepada seluruh kelas. Di antara tujuan-tujuan penyoalan ialah menghasilkan pelajar yang aktif serta agar dapat menimbulkan minat dan rasa ingin tahu pelajar. Komponen yang seterusnya ialah alih hala soalan. .

susunan. penonjolan dan akhir sekali ialah teknik persembahan Kemahiran yang keenam ialah kemahiran pengelolaan bilik darjah. kemahiran penggunaan papan putih. komponen yang terdapat dalam kemahiran penggunaan papan putih ialah kejelasan. Antaranya ialah ingatan kembali. perkara yang memainkan peranan penting dalam perlaksanaan aktiviti penyoalan yang berkesan ialah aras soalan yang dihasilkan. Penggunaan yang baik akan menambahkan keberkesanan pengajaran sesorang guru. Seterusnya ialah. Oleh itu. kefahaman dan akhir sekali ialah penglibatan aplikasi. . Seseorang guru tidak seharusnya mengemukakan soalan-soalan yang berbentuk aras kognitif yang rendah sahaja. mewujudkan disiplin yang baik kerana murid-murid yang boleh mengikuti dan melihat apa yang dicatatkan di papan putih jarang menimbulkan kesulitan dan menggalakkan pemikiran prduktif dikalangan murid-murid. Diantara tujuantujuan kemahiran ialah menarik serta mengekalkan tumpuan perhatian murid kepada bahan pengajaran. Papan putih merupakan satu medium yang digunakan dalam penyampaian ilmu di dalam kelas. guru perlu mengubah aras soalan yang dikemukan dari semasa ke semasa.data yang dicatatkan dengan teratur serta gambar rajah yang dilukis di tempat yang sesuai akan memudahkan murid-murid membaca serta menarik minat mereka.Komponen seterusnya ialah membantu dengan memberi petunjuk dan akhir sekali ialah mencungkil. Data. menjelaskan sesuatu konsep. Disamping itu.

Kemahiran terakhir ialah kemahiran membuat kesimpulan iaitu penutup pada pengakhiran proses pengajaran dan pembelajaran. Keberkesanan dalam melaksanakan penutup yang positif dapat merangsang pelajar untuk belajar pada sesi pembelajaran yang seterusnya. Terdapat dua jenis penutup di dalam proses pengajaran iaitu penutup kognitif dan penutup sosial. antaranya ialah mengukuhkan pembelajaran murid-murid. mencadangkan aktiviti-aktiviti susulan. Penutup kognitif ialah guru menyenaraikan isi-isi penting sesuatu pelajaran dengan tujuan mengukuhkan apa yang telah dipelajari manakala penutup sosial ialah bertujuan memberikan sesuatu perasaan pencapaian kepada murid-murid yang telah diajar sesuatu topik. Kemahiran ini merujuk kepada penumpuan terhadap penyelesaian suatu tugas yang tertentu. mewujudkan perasaan pencapaian dan kejayaan di kalangan murid-murid dan akhir sekali ialah menarik perhatian kepada apa yang dipelajari. . Terdapat beberapa objektif menggunakan penutup dalam sesi pengajaran.

4 Perbezaan Pengajaran Mikro Dan Makro Perbezaan Bilangan Murid Peranan Pengajaran Mikro Kelas kecil (5 .8 orang murid) Guru pelatih berperanan sebagai murid Masa Waktu mengajar diringkaskan (5 .10 minit) Bilangan Murid Peranan Kelas kecil (5 .2.8 orang murid) Guru pelatih berperanan sebagai murid Kemahiran Tumpuan kepada satu kemahiran sahaja Situasi Tidak perlu ke sekolah Dilaksanakan di sekolah sebenar Persekitaran Keadaan luar biasa kerana dilaksanakan di dalam makmal Kemahiran Tumpuan kepada satu kemahiran sahaja Situasi Tidak perlu ke sekolah Dilaksanakan di sekolah sebenar Persekitaran Keadaan luar biasa kerana dilaksanakan di dalam makmal Keadaan lebih “biasa” kerana dalam keadaan sebenar Pelbagai kemahiran digunakan Keadaan lebih “biasa” kerana dalam keadaan sebenar Pelbagai kemahiran digunakan Waktu mengajar sebenar (30 minit atau lebih) Kelas sebenar (40 orang atau lebih Perlu murid sebenar di sekolah Pengajaran Makro Kelas sebenar (40 orang atau lebih Perlu murid sebenar di sekolah .

Sesi pengajaran mikro dan makro membolehkan guru-guru pelatih mendapat maklumbalas secara serta merta dan dapat berbincang bagi mengatasi kelemahan-kelemahan semasa sesi pengajaran dijalankan. guru pelatih dapat menyaksikan kekuatan dan kelemahan diri sendiri semasa mengajar.2. di samping mendapat maklum balas rakan-rakan seopsyen. terutama jika pengajaran mikro itu dirakam. mengawal kelas. menyoal. Sesi pengajaran mikro dan makro ini juga dapat mempertingkatkan keyakinan guru-guru pelatih untuk mengajar di dalam kelas sebenarnya.5 Persamaan Pengajaran Mikro Dan Makro Pengajaran mikro dan makro membolehkan guru memahirkan diri dalam beberapa kemahiran tertentu seperti latihan teknik mengajar. Melalui rakaman video. membuatpenilaian dan sebagainya. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful