แนวร่วมประชาธิปไตยต่อต ้านเผด็จการแห่งชาติ (นปช.

แดงทัง้ แผ่นดิน)
ิ ร่วมเป็ นเกียรติ
มีความยินดีขอเชญ
ในพิธเี ปิ ดสดมภ์อนุสรณ์ ลุงนวมทอง ไพรวัลย์
วันพฤหัสบดีท ี่ 31 ตุลาคม 2556 เวลา 09.30 น.เป็ นต ้นไป
ื พิมพ์ไทยรัฐ ถนนวิภาวดีรังสต
ิ กรุงเทพฯ
ณ หน ้าสานักงานหนังสอ
กาหนดการ
09.30 น.

ประชาชนแขกผู ้มีเกียรติและแกนนานปช.พร ้อมกัน
บริเวณสดมภ์อนุสรณ์ลงุ นวมทอง ไพรวัลย์

09.30-10.00 น.

พระสงฆ์ 10 รูปเจริญพระพุทธมนต์

10.00-10.20 น.

ประธาน นปช. กล่าวเปิ ดงานและทาพิธเี ปิ ดสดมภ์อนุสรณ์
ั มงคลคาถา
ระหว่างนีพ
้ ระสงฆ์เจริญชย
ประธานสงฆ์เจิมแผ่นป้ ายสดมภ์อนุสรณ์และประพรมน้ าพระพุทธมนต์

10.20-10.35 น.

ถวายสงั ฆทานและภัตตาหารเพล (ปิ่ นโต)

10.35-12.00 น.

วางพวงหรีดและกล่าวปราศรัยโดยแกนนา นปช.และแขกผู ้มีเกียรติ
จากนัน
้ ประชาชนทีม
่ าร่วมงานวางดอกไม ้
