DEPARTAMENT D’ANGLÉS

PROGRAMACIÓ 2012-2013

1

DEPARTAMENT D’ANGLÉS CURS 2012-2013

CURSOS:  1r & 2n CICLE ESO - 1r ESO - 2n ESO - 3r ESO - 4rt ESO - DIVERSIFICACIÓ CURRICULAR 1 & 2 - PQPI - ANGLÉS PRÀCTIC 1r,2n.3r.4rt ESO  BATXILLERAT - 1r BATXILLERAT - 2n BATXILLERAT - ANGLÉS PRÀCTIC 1r BATXILLERAT - ANGLÉS PRÀCTIC 2n BATXILLERAT  ANGLÉS per al CFGM (Informàtica)

2

INDEX Introducció. Contextualització. Composició del departament. Materials. Activitats i reunions. 1r i 2n Cicle d’ESO           Introducció. Metodologia: Objectius específics. Vocabulari. Gramàtica. Comprensió escrita . Comprensió oral. Expressió oral. Pronunciació. Expressió escrita. Competències bàsiques: transversals, metodològiques, personals i específiques. Competències bàsiques relacionades directament amb l’aprenentatge de les llegues estrangeres: comunicació lingüística, tractament informàtic, digital, social i ciutadana, artística i cultural, aprendre a aprendre.  Competències bàsiques no relacionades directament amb l’aprenentatge de les llengües estrangeres: matemàtica, coneixement i la interacció amb el món físic, autonomia i iniciativa personal. Activitats, atenció a la diversitat, alumnes amb NEE, avaluació i avaluació de competències. Currículum.  Objectius d’etapa.  Objectius de l’àrea.  Continguts.  Criteris d’avaluació. Foment de la lectura

-

-

Programació i temporalització.
Programació 1r, 2n ESO. Programació 3r, 4t ESO. Programació Optatives 1r,2n,3r i 4t ESO: Anglés Pràctic. Introducció. Objectius generals.

3

-

Continguts. Criteris d’avaluació.

Programació Adaptacions Curriculars Significatives. Introducció. Metodologia i materials. Seqüenciació de continguts. Criteris d’avaluació.

Programació Diversificació Curricular. Introducció Materials. Objectius. Temporalització.. Criteris d’avaluació. Competències bàsiques Continguts Diversificació-1 Continguts Diversificació-2

Programació PQPI Introduccio Objectius Continguts Materials Temporalització Competencies basiques Avaluació

Programació 1r i 2n Batxillerat. Introducció. 1er Batxillerat. Metodologia. Objectius Generals. Continguts. Seqüenciació de Continguts. Temes Interdisciplinaris. Atenció a la diversitat. Criteris d’Avaluació.

2on Batxillerat. Metodologia. Temes transversals. Objectius Generals.

4

-

Continguts. Seqüenciació de Continguts. Atenció a la diversitat. Prova PAU/Selectivitat. Criteris d’Avaluació.

Optativa 1r de Batxillerat: Anglés pràctic. - Introducció. - Objectius generals. - Continguts: - Gramaticals. - Lèxics. - Funcionals - Criteris d’avaluació. - Materials Optativa 2n de Batxillerat: Anglés pràctic per a les Humanitats i Ciències Socials. - Introducció. - Objectius generals. - Continguts: - Lèxics - Gramaticals. - Funcionals - Seqüenciació de continguts - Criteris d’avaluació. - Materials CFGM Informàtica. - Introducció. - Objectius generals. - Continguts: - generals. - específics. - Metodologia. - Criteris d’avaluació. - Materials. Observacions.

5

INTRODUCCIÓ
El llenguatge s’adquireix i es desenvolupa en contextos comunicatius i per a la comunicació, a través d’una pluralitat d’intercanvis que són condició necessària de l’aprenentatge lingüístic. En la situació d’adquisició natural de la llengua, mitjançant la interacció amb els altres parlants en l’entorn sòcio -cultural, s’adopten normes i estratègies comunicatives i s’elaboren, també, regles que impliquen operacions cognoscitives molt complexes. En aquest procés, el desenvolupament del pensament i el desenvolupament de la capacitat lingüística són fenòmens interdependents que continuen al llarg de tota la vida del parlant, de la mateixa manera que el procés d’interiorització, d’adaptació i de reelaboració de les regles que regeixen la comunicació. En la situació escolar, respectar aquest procés d’adquisició i adaptar-lo a l’aprenentatge de l’Anglés implica propiciar la participació en activitats comunicatives que permeten el descobriment, la construcció i la interiorització de les regles de funcionament de la llengua mitjançant hipòtesis implícites; a aquest procés però, s’han d’afegir les activitats que permeten orientar l’aprenentatge conscient i la reflexió (que de fet també es produeix, encara que no sempre de manera explícita, durant l’adquisició de la primera llengua). Tots els punts i aspectes a tractar en els següents apartats podran tornar a ser modificats al llarg del curs, sempre que el Seminari considere necessària l’adaptació del present projecte, tenint en compte la diversitat de l’alumnat i l’ambient d’aprenentatge del mateix. Es pretén dur a terme una metodologia oberta i flexible, que tinga uns nivells de concreció més relacionats amb la pràctica. En definitiva, l’aprenentatge de l’anglés ha de contribuir a desenvolupar el procés de socialització i afavorir el reconeixement de la pròpia identitat personal i social. Ha de fomentar també el desenvolupament cognoscitiu general, per el qual és condició indispensable una estructuració lingüística rica i sòlida, i ha de capacitar l’alumnat per a adquirir major responsabilitat en el propi aprenentatge. “Learning how to learn” (aprendre a aprendre) una llengua estrangera, els/les nostres alumnes podran així transferir les seues capacitats a altres aprenentatges.

CONTEXTUALITZACIÓ
L’IES Enric Valor de Pego és un centre públic que integra ESO, batxillerat, un cicle formatiu de grau mitjà d’informàtica, 2 grups de diversificació curricular i 4 grups de PQPI. L’IES té un règim de funcionament de jornada intensiva des de fa ja molts anys, degut que té una gran afluència d’alumnat provinent de pobles de les rodalies com són: Sagra, Orba, la Vall de Laguar, la Vall de Gallinera... tot i que la majoria d’alumnes sí que provenen del poble on està ubicat el centre. No obstant la diversitat en l’alumnat esdevé cada cop més marcada pel fet de l’arribada d’immigrants al nostre país. A causa de la incorporació del primer cicle de l’ESO, el curs passat ens vam traslladar a un edifici nou, que es troba situat a les afores de la població. A partir d’ara compartim el departament amb el seminari de Francés, convertint-nos en “Seminari d’Idiomes”. Els recursos i infraestructures en general i particularment per al departament d’anglés/francés són encara insuficients. Fins ara hem hagut de solventar molts problemes. La manca d’aula d’idiomes així com de material/suport tècnic i audiovisual ha fet que aquest any resultara bastant complicat fer les classes d’anglés en condicions acceptables. (Per als exercicis de “listening” és la professora la que porta el radio-cassette a l’aula i no sempre es pot utlitzar l’aparell de
6

video/dvd). No obstant hem pogut fer ús d’un aula de desdoblabent per alguns grups d’anglés pràctic i hem aconseguit una xicoteta dotació de material audiovisual que romandrà fixa en aquesta aula, per la qual cosa els seminaris d’anglès/francés hem sol·licitat poder adquirir-la com a “laboratori d’idiomes”per al proper curs i poder fer la major quantitat de classes possibles sobretot per als grups de pràctic. Sols podem utilitzar l’aula d’informàtica de manera molt esporàdica i la manca també de suficients ordinadors per als alumnes imposibilita treballar les TIC. Aquest curs es presenta bastant difícil i complicat degut a les retallades en educació, l’increment de la ratio en les aules, increment de les hore lectives per professor i a les noves mesures que la Conselleria va a dur a terme que afectaran directament al seminari d’anglés (realització de les proves homologades als nivells no sols A2 que ja venim fent sino també als nivells B1 i B2), mesures que en cap manera faciliten la nostra tasca docent ni els mitjans per a l’aprenentatge dels alumnes que de normal no estan motivats ni presenten molt d’interès per l’assignatura, que troben difícil d’estudiar i practicar, dificultant molt la consecució dels objectius.

COMPOSICIÓ DEL DEPARTAMENT
El departament d’anglès impartirà : Nivell 1 ESO Assignatura Anglés Anglés Pràctic Anglés Anglés Pràctic Anglés Anglés Pràctic Act. Alternatives a la Religió Desdoblamets Anglés Anglés Pràctic Anglés Anglés Anglés Anglés Anglés Pràctic Anglés Anglés Pràctic Anglés Anglés Grups 4 1 3 1 4 1 1 2 3 3 2 1 1 2 1 2 1 1 1 3 1 1 Hores Grup 3 2 3 2 3 2 1 3 3 1 1 2 2 3 4 3 4 2 2 2 1 3 Hores Totals 12 2 9 2 12 2 1 6 9 3 2 2 2 6 4 6 4 2 2 6 1 3 2 100

2 ESO

3 ESO

4 ESO PQPI 2 PDC 1 PDC 2 1 BAT 2 BAT C. Inf. 1 C. Inf. 2 Tutories ESO Tutories BAT Cap Seminari P.A.E.

Total

7

Total Dolors Femenia Torres Nivell 2 ESO 3 ESO 1 BAT 2 BAT Tutoria 2 BAT Assignatura Anglés Desdoblament Anglés Pràctic Anglés Grups 2 2 1 1 1 Hores Grup 3 3 4 3 1 Total Francisco Morales Lereu Nivell 3 ESO Tutoria 3 ESO PDC 1 4 ESO 1 BAT PQPI 2 Assignatura Anglés Grups 2 1 1 2 2 2 Hores Grup 3 2 2 1 3 1 Total Rosa Bordes Lloret Nivell 2 ESO 3 ESO 4 ESO PDC 2 1 BAT Tutories 4 ESO Assignatura Anglés Anglés Anglés Anglés Pràctic Anglés Anglés Grups 1 2 2 1 1 1 1 Hores Grup 3 3 3 1 2 3 2 Total Hores Totals 3 6 6 1 2 3 2 18 Hores Totals 6 2 2 2 6 2 20 Hores Totals 6 6 4 3 1 20 Assignatura Anglés Anglés Pràctic Anglés Pràctic Grups 4 1 1 1 Hores Grup 3 2 2 2 Hores Totals 12 2 2 2 2 20 Anglés Pràctic Anglés Anglés 8 .E.A.Aquestes hores s’han repartit entre els 6 membres del departament de la següent manera: Maria Consuelo Ortolà Sendra Nivell 1 ESO 2 ESO Tutoria 1r ESO P.

“The Treasure seekers”. LLIBRES DE TEXT: ENGLISH WORLD 1. 2n ESO. ISBN-978-9963-48-479-9. Ed. Ed. 9 . ED. 2n ESO Activity Readers. ISBN. ISBN-978-9963-48-4881. Burlington. 3r ESO . 1r ESO Activity Readers. Burlington. Burlington. “Tutankhamun”.9780194848305(Castellà) ISBN. LLIBRES DE TEXT: ENGLISH WORLD 2. P. Ed. 1r ESO Activity Readers. Ed.” 2n ESO Activity Readers. Student’s book . LLIBRES DE TEXT: ENGLISH PLUS 3 . CURS 2012-2013 ISBN-978-9963-48-477-5. Inf. “Tales of Arabian Nights. Burlington. 1 Anglés C. Student’s Book Workbook READERS. Workbook. Burlington. 2 Anglés Cap de Departament Maite Morell Cotaina Assignatura Grups Hores Grup Anglés Pràctic 1 2 Hores Totals 2 1 1 1 1 1 1 1 3 3 4 2 2 1 3 3 4 2 2 3 Total 20 MATERIALS 1r ESO. Alternatives a la Religió 3 ESO 4 ESO Anglés 2 BAT Anglés Anglés Pràctic C. Inf.Nivell 3 ESO Act.9780194848299 ISBN. Student’s Book Workbook READERS. Ed. OXFORD U. Ed.9780194848312(Català) ISBN-978-9963-48-486-7. “Agathon: A Greek slave in Pompeii”. Burlington.

ED. Material proporcionat pel departament d’anglés DIVERSIFICACIÓ CURRICULAR: Material proporcionat pel departament d’anglès. READERS “The Turn of the Screw”. LLIBRES DE TEXT: “ADVANCED CONTRAST 1” Ed. Dominoes Three. Henry James. 2” Ed. Ed. ANGLÉS PRÀCTIC 1r ESO. Oxford. Oxford. Ed. Dominoes Two.Dominoes two. Burlington Books Student’s book. ANGLÉS PRÀCTIC 2n ESO. Material proporcionat pel departament d’anglés ANGLÉS PRACTIC 4t ESO. LLIBRES DE TEXT: ENGLISH PLUS 4 . Student’s book .9780194848411 ISBN.READERS “The Curse of the Mummy” Dominoes One.978-9963-48-865-0. Workbook. OXFORD U. LLIBRES DE TEXT “TOP MARKS FOR BATX. 4t ESO Activity Readers. “Sherlock Holmes: The Blue Diamond”. Material proporcionat pel departament d’anglés. Workbook.978-9963-48-150-7 . CFGM Informàtica: Material proporcionat pel departament d’anglès. Dominoes One. Burlington. Oxford. “ The Count of Montecristo”. Oxford. Ed. ISBN. Oxford. Material proporcionat pel departament d’anglés ANGLÉS PRÀCTIC 2n BAT.978-9963-47-412-7 ISBN. Oxford. Ed. ISBN. Material proporcionat pel departament d’anglés ANGLÉS PRÀCTIC 3r ESO. PQPI: Material proporcionat pel departament d’anglès. Dominoes One. P. 2n BATXILLERAT. “The curious case of Benjamin Button”. 4rt ESO. ISBN. READERS “The Moonstone”.978-9963-48-866-7. Ed. Alexandre Dumas.9780194848435. Wilkie Collins. 10 ISBN. READERS “Sherlock Holmes: The Norwood Mystery”. Workbook. Material proporcionat pel departament d’anglés ANGLÉS PRÀCTIC 1r BAT. 1r BATXILLERAT. Burlington Books Student’s book.

Els membres del departament ens reunirem setmanalment per dur un seguiment continu de la programació i per coordinar les activitats. 11 .(Un altra conseqüència dels retalls en educació). Reunions del departament. Per a 1er i 2on ESO ofertades per l’editorial. Nota: El programa d’activitats està obert a revisió o canvi depenent de les necessitats i el desenvolupament del curs.ACTIVITATS Teatre en anglès. Activitats culturals Burlington. Una vegada al mes es farà un acta de les decisions preses en aquestes reunions. El departament d’anglès proposa a tots els alumnes del centre la participació en una obra de teatre interactiva dirigida per una companyia anglesa. Aquesta obra sempre ha estat finançada per l’ajuntament de Pego però l’any passat ja no es va dur a terme per motius económics i aquest any la regidora de cultura ens ha comunicat que tampoc podrà realitzar-se pels mateixos motius.

1r & 2n CILE ESO 12 .

es i www. el Teacher’s Resource and Test Pack. L’objecte de la matèria en l’etapa d’ESO és l’aprenentatge de les destreses discursives que poden tenir lloc en àmbits diversos. competències bàsiques. Objectius de l’àrea de llengua estrangera i la seva integració en el nostre projecte. En cadascuna de les unitats didàctiques en què s’han organitzat els continguts.oupe. temporalització. En l’ESO es continua el procés d’aprenentatge de la llengua estrangera amb l’objectiu que en acabar aquesta etapa s’hagen consolidat les destreses productives i els alumnes siguen capaços de mantenir una interacció i fer-se entendre en un conjunt de situacions. tractament de la diversitat. el llenguatge és l’instrument de representació de la realitat. el DVD. que orientaran el procés d’ensenyamentaprenentatge.INTRODUCCIÓ Partirem dels objectius que estableix l’administració en els Decrets d’Ensenyament i els traduirem a la situació real.es . per a 3er & 4rt ESO. a més d’utilitzar un llenguatge ampli i senzill per explicar el que es vol.sempre afavorint la seua participació perquè aprenga a treballar amb autonomia i en equip. L'alumne disposa de Student’s Book. comprendre les idees principals de textos en llengua estàndard i fent una planificació gramatical i lèxica. Pel que fa a la concepció que es té d’objectius. la flexibilitat i l’autonomia pedagògica són característiques del procés educatiu. les novetats són les que produeix la seua interrelació amb aquestes competències. en concret per la inclusió de les denominades competències bàsiques. Els llibres de text utilitzats són English World de Burlington Books per a 1er & 2on ESO i English Plus d'Oxford University Press. tolerant i plural i. www. però complementàries en la formació integral de l’alumne. es dona un equilibri entre els diversos tipus de continguts. el Class CD i material complementari extra per a Atenció a la diversitat i la pràctica addicional de les competències bàsiques (Key competences Teacher’s Resource Book). Una de les principals novetats que incorpora aquesta llei en l’activitat educativa és la definició de currículum. continguts. Pel que fa a l’aspecte metodològic amb que s’ha de desenvolupar el currículum. de manera que ell construeixa el seu propi coneixement. continguts de la unitat. en cadascuna de les unitats didàctiques d’aquesta matèria i curs. ja que cadascun d’aquests acompleix funcions diferents. A més.Workbook i una zona web específica amb activitats de consolidació. de manera que el professor pot utilitzar aquells recursos que millor garanteixen la formació de l’alumne i el ple desenvolupament de les seues capacitats personals i intel·lectuals. la versió solucionada del quadern d'exercicis (Workbook Teacher’s edition). hauran de saber enfrontar-se a problemes quotidians de 13 . avaluació. METODOLOGIA. es presenten uns mateixos apartats: objectius de la unitat. un concepte relativament innovador en el sistema educatiu espanyol i en la seua pràctica educativa. metodologia i criteris d’avaluació.burlingtonbooks. Conseqüentment. El professor disposa de la Guia didàctica (Teacher’s Guide). No hem d’oblidar que una de les finalitats prioritàries de l’educació és l’ensenyament en els valors cívics i ètics d’una societat lliure.

veient com es desenvolupen en diversos contextos il·lustrats tant en el Student's Book com en els vídeos i els DVD que inclou el curs. sobre la base d'explicacions clares i una pràctica progressiva que va de conceptes senzills a altres de més complexos. Proporcionar als alumnes eines per expressar-se. El procés d’aprenentatge en aquesta etapa comporta un comportament actitudinal cap altres llengües i cultures. l’aprenentatge d’una llengua estrangera va més enllà de la comunicació. Contribuir que els alumnes de Secundària gaudeixin de les classes d'anglès gràcies a un material motivador: cançons autèntiques. encreuats. 14 . Vocabulari El vocabulari esta relacionat amb el tema principal i les paraules s’han seleccionat per la freqüència. Donar als alumnes l'oportunitat de reciclar i repassar el vocabulari i les estructures que van aprenent en els apartats de repàs. El lèxic que cal aprendre es recicla i es reforça mitjançant textos i exercicis al llarg de tota la unitat i també a l’apartat de consolidació i repàs. i alguns són de resposta oberta. sobre temes que els resultaran interessants i motivadors. així poden completar les tasques segons la pròpia habilitat. i uns materials multimèdia en el que trobaran diversos jocs. sinó també ajuda per preparar tant textos orals com escrits. En definitiva.. i també més independents. Hi ha una gran varietat de tipus d’exercicis pràctics. El seu coneixement contribueix a la formació de l’alumnat des d’una perspectiva integral. Per a això. dins de les unitats. Se'ls ofereix. exercicis que inclouen jocs.comunicació oral i escrita. aquesta etapa ha de suposar un punt de partida sòlid per a continuar amb un aprenentatge que dura tota la vida.         Gràcies a l'equilibri entre el nivell d'exigència i l'ajuda que es proporciona. tant de manera oral com per escrit. D’altra banda. així com components multimèdia per practicar a casa. Permetre als alumnes avaluar el seu propi progrés utilitzant els diferents exercicis d'Autoavaluació de totes les unitats. tots els alumnes tindran l'oportunitat de desenvolupar les seves capacitats al màxim. El projecte d’ESO a l’àrea d’anglés es desglossa en els següents Objectius específics:    Transmetre als alumnes de Secundària un vocabulari útil i necessari per comunicar-se en anglès. Traslladar als alumnes aspectes de la cultura britànica i propiciar una comparació amb la seva pròpia cultura a través de seccions especifiques de cultura. Se'ls anima a utilitzar les seccions de referència (apartat de gramàtica. no només la pràctica necessària. en cada unitat es presenta. sopes de lletres. Es presenten mitjançant imatges i/o textos curts. Sovint es demana als alumnes que usen el llenguatge de manera creativa o personalitzada. etc. practica i recicla vocabulari relatiu a un tema determinat Explicar expressions típicament angleses a través de diàlegs entre alumnes de la mateixa edat que els estudiants. la utilitat i la pertinença al grup d’edat. Ajudar els alumnes a comprendre la gramàtica anglesa i utilitzar la llengua de manera correcta. llistes de vocabulari). Plasmar el món real més enllà de l'aula amb l'ajuda de textos i seccions informatives. Fer possible que els alumnes es converteixin en millors estudiants d'idiomes. Permetre als alumnes centrar-se en la vida diària i els costums dels adolescents britànics.

Els alumnes poden representar-los en parelles o poden escriure’ls i llegir-los en veu alta. Expressió oral Els materials ofereixen una gran varietat d’oportunitats de parla molt ben guiades que proporcionen als estudiants expressions útils per utilitzar en contextos comunicatius. entrevistes. Introdueixen un ampli ventall de parlants en diferents situacions: programes de ràdio. atenent a diferents nivells. els aprenents s’hi familiaritzen abans d’utilitzar-les. Algunes són més controlables i d’altres. amb pràctiques de comprensió oral addicionals en situacions versemblants. Hi ha activitats extra de listening and speaking. per tant. accentuació de paraules. personalitzada o creativa. basades en el tema de la unitat i que. Per treballar les destreses: els textos de les pàgines de destreses proporcionen models per a les activitats d’expressió oral i escrita. Hi ha més pràctiques de comprensió escrita al Workbook. enquestes i entrevistes). qüestionaris. Estan enregistrats en el CD d’àudio. També ofereix exercicis extres centrats en àrees que les alumnes troben motivadores. així els alumnes tenen temps d’assimilarne i practicar-ne els continguts apresos. mitjançant un text escrit o enregistrat. expressions i frases i entonació. adaptats amb cura per proporcionar informació interessant i versemblant. així com la forma. Comprensió oral Els textos orals posen el lèxic nou en context.Gramàtica La gramàtica s’administra de manera que s’evite la sobrecàrrega. correus electrònics. El nivell de llenguatge és lleugerament més alt que l’actual dels alumnes. converses i avisos. més obertes. però fàcilment comprensible. Estan enregistrats al CD . Aquests textos s’utilitzen de diverses maneres al llarg del llibre: Per presentar gramàtica: el text principal de cada unitat s’usa per reciclar el primer bloc de vocabulari i per presentar aspectes gramaticals nous. Introdueixen expressions útils perquè els alumnes les utilitzin en contextos comunicatius. També se’ls dóna l’oportunitat les noves estructures d’una manera més productiva. Comprensió escrita Als materials utilitzats hi ha un ampli ventall de tipus de text (articles. El llenguatge que s’hi usa s’ha adaptat acuradament. Després de la presentació gramatical hi ha una gran quantitat d’activitats pràctiques graduades. pàgines web. Pronunciació Hi ha un aspecte de pronunciació a cada unitat amb exercicis que treballen sons individuals. 15 . Hi ha activitats de pràctica gramatical i de lèxic addicionals al Workbook. exigeixen que els alumnes comprenguen l’ús i el significat de les estructures. Les noves estructures sempre es treballen prèviament en un context. narracions.

mètodes pedagògics i criteris d'avaluació) com amb les competències bàsiques. L’ajuda proporcionada per portar-les a terme garanteix que fins i tot els alumnes de nivell més baix podran crear un text acceptable. blocs. COMPETÈNCIES BÀSIQUES En la definició que la Llei Orgànica d'Educació (LOE) fa del currículum. En 2on i 4t d'ESO la decisió de si l'alumne aconsegueix la promoció d'etapa. com ara correus electrònics. En el nostre sistema educatiu es considera que les competències bàsiques que ha de tenir l'alumne quan finalitza la seva escolaritat obligatòria per enfrontar-se als reptes de la seva vida personal i laboral són les següents: Competències transversals: Les competències comunicatives: Competència comunicativa lingüística i audiovisual Competències artística i cultural Les competències metodològiques: Tractament de la informació i competència digital Competència matemàtica Competència d'aprendre a aprendre Les competències personals: Competència d'Autonomia i iniciativa personal Competències específiques centrades en conviure i habitar el món: Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic Competència social i ciutadana 16 . orientador dels processos d'ensenyament-aprenentatge. Aquesta avaluació no té conseqüències acadèmiques per als alumnes. Les tasques finals treballen una gran varietat de diferents tipus de textos. en l’ESO l'alumne ha de participar en la denominada avaluació de diagnòstic. articles i reportatges. Aquest és un dels aspectes orientadors del conjunt del currículum i. en què haurà de demostrar l'adquisició de determinades competències. i així acaben convertint-se en un referent per a l'avaluació de l'alumne. es basarà en part en si ha adquirit o no les competències bàsiques.Expressió escrita Els materials dediquen en cada unitat activitats d’escriptura guiades. ens trobem tant amb els components tradicionals (objectius. continguts. però el fet que els seus resultats serveixin d'orientació perquè els centres adopten decisions relatives als aprenentatges dels alumnes. ens dóna una idea de com els processos educatius es veuen condicionats per aquest element en la línia de ser molt més funcionals. en conseqüència.

construcció de vocabulari i coneixements bàsics de fonètica. el reconeixement i l'acceptació de diferències culturals i de comportament. El coneixement d'una llengua estrangera ofereix la possibilitat de comunicar-se utilitzant les noves tecnologies creant contextos reals i funcionals de comunicació. COMPETÈNCIA EN TRACTAMENT DE LA INFORMACIÓ I COMPETÈNCIA DIGITAL Les tecnologies de la informació i la comunicació ofereixen la possibilitat de comunicar-se en temps real amb qualsevol part del món i també l'accés senzill i immediat a un fluix incessant d'informació que augmenta cada dia. les emocions i la conducta. obtenir. amb un desenvolupament sistemàtic de les destreses escrites i orals i moltes oportunitats per personalitzar.es COMPETÈNCIA SOCIAL I CIUTADANA Les llengües serveixen als parlants per comunicar-se socialment.De manera succinta. vídeo. A través dels materials els alumnes utilitzaran el llenguatge com a instrument de comunicació oral i escrita que es desenvoluparà a través d'activitats de comprensió oral. i recollint el més significatiu del que estableix el currículum escolar. 17 . completant. cadascuna d'elles aporta el següent a la formació personal i intel·lectual de l'alumne: A. Per a això es disposa en totes les unitats de les seccions corresponents de:   Activitats de DVD per al seu ús opcional amb el DVD. promou la tolerància i la integració i ajuda a comprendre i apreciar tant els trets d'identitat com les diferències. el respecte. Aquest fet afavoreix la comprensió de la realitat social que es viu. COMPETÈNCIES BÀSIQUES DIRECTAMENT RELACIONADES AMB L'APRENENTATGE DE LA LLENGUA ESTRANGERA COMPETÈNCIA EN COMUNICACIÓ LINGÜÍSTICA L'estudi d'una llengua estrangera contribueix al desenvolupament d'aquesta competència d'una manera directa.es i www. de construcció i comunicació del coneixement i d'organització i autoregulació del pensament. pràctica interactiva. Tots els materials ofereixen una gran varietat d'activitats que promouen la comunicació real a l'aula. però també són vehicle de comunicació i transmissió cultural. Aprendre una llengua estrangera implica el coneixement de trets i fets culturals vinculats a les diferents comunitats dels seus parlants. processar i comunicar informació i transformar-la en coneixement. interpretació i comprensió de la realitat. enriquint i omplint de nous matisos comprensius i expressius aquesta capacitat comunicativa general. Aquesta competència consisteix a disposar d'habilitats per buscar. de representació. La competència en comunicació lingüística es refereix a la utilització del llenguatge com a instrument de comunicació oral i escrita. Pagines web amb recursos. material d'àudio www.burlingtonbooks.oupe.

els símbols i les formes d'expressió i raonament matemàtic per produir i interpretar informacions. encara amb les limitacions d'aquesta etapa.COMPETÈNCIA ARTÍSTICA I CULTURAL Aquesta competència suposa conèixer. dades i argumentacions. Reflexionant sobre el propi aprenentatge identificaran com aprendre millor i quines estratègies els fan més eficaços i s'afavorirà l'Autonomia i iniciativa personal així com la presa de decisions racionalment i crítica. la disciplina i els hàbits d'estudi per a la consecució de les metes i èxits. l'organització i el mètode a través de les rutines. En moltes de les unitats es presenten dades que els alumnes han d'analitzar per treure les seves pròpies conclusions i utilitzar la informació extreta de manera adequada a la tasca que se sol·licita. comprendre. Un dels objectius dels materials és fomentar i incrementar la comprensió cultural. la memòria a través de la repetició. B. produccions lingüístiques amb component cultural. Aquesta competència suposa per tant conèixer. la concentració. identificant com aprenen millor i quines estratègies els fan més eficaços. la memòria. per tant. Això comporta la consciència d'aquelles capacitats que entren en joc en l'aprenentatge com l'atenció. d'una competència que facilita tant expressar-se i comunicar-se com percebre. En síntesi. analitzar informació en les seccions de Reading i presentar dades/arguments en les tasques de Writing. l'expressió lingüística i la motivació de l'èxit entre d'altres. apreciar i valorar críticament diferents manifestacions culturals i artístiques L'aprenentatge d'una llengua estrangera col•labora en el desenvolupament d'aquesta competència si els models lingüístics que s'utilitzen contenen. gestió i control de les pròpies capacitats i coneixements. 18 . Per exemple. Les seves seccions estan dissenyades perquè els alumnes pensen en la seva pròpia cultura i establisquen comparacions amb una de parla anglesa. Es tracta. la comprensió. En totes les unitats els alumnes desenvoluparan destreses i aprendran estratègies i habilitats que els faran conscients del que saben i del que cal aprendre com: l'observació visual i auditiva. Es desenvolupa mitjançant les tècniques d’estudi de cada unitat. Forma part de la competència matemàtica l'habilitat per interpretar i expressar amb claredat i precisió informacions. apreciar i valorar críticament manifestacions culturals i artístiques del patrimoni d'altres pobles. la capacitat d'elegir i opinar per ells mateixos. consciència. per conèixer més sobre aspectes quantitatius i espacials de la realitat i per resoldre problemes relacionats amb la vida diària. la concentració i la reflexió a la feina. COMPETÈNCIA D'APRENDRE A APRENDRE L'aprenentatge d'una llengua estrangera es rendibilitza enormement si s'inclouen continguts directament relacionats amb la reflexió sobre el propi aprenentatge. comprendre i enriquir-se amb diferents realitats i produccions del món de l'art i de la cultura. comprendre. COMPETÈNCIES BÀSIQUES NO DIRECTAMENT RELACIONADES AMB L'APRENENTATGE DE LA LLENGUA ESTRANGERA COMPETÈNCIA MATEMÀTICA Utilitzar números i les seves operacions bàsiques.

La comprensió i l'expressió escrita (Writing) 4. permet argumentar racionalment les conseqüències d'unes o altres maneres de vida. Warm-up. De desenvolupament es refereixen a: El vocabulari relacionat amb els diversos camps conceptuals que es desenvolupen en la unitat didàctica (Vocabulary). la cura del medi ambient. 5. Són part d'aquesta competència bàsica l'ús responsable dels recursos naturals. 19 . AVALUACIÓ I AVALUACIÓ DE COMPETÈNCIES ACTIVITATS 1. i la protecció de la salut individual i col•lectiva com a elements clau de la qualitat de vida de les persones. de la naturalesa i de la interacció dels homes i dones amb ella. Els sons estudiats (Pronunciation). D’avaluació L'avaluació de l'aprenentatge en l’Educació Secundària serà contínua i formativa. La comprensió i l'expressió oral de la llengua en tots els seus vessants (Listening and Speaking). i partint del coneixement del cos humà. el consum racional i responsable. al final del curs. i adoptar una disposició a una vida física i mental saludable en un entorn natural i social també saludable. ATENCIÓ A LA DIVERSITAT. ACTIVITATS. De detecció de coneixements previs 2. es fan més autònoms. prenent com a referent fonamental els criteris d'avaluació i avaluarà tant els aprenentatges de l'alumnat com els processos d'ensenyament. La lectura i comprensió de textos (Reading). 3. D’ampliació Les activitats d'ampliació estenen els continguts del curs: 6. AUTONOMIA I INICIATIVA PERSONAL L'adquisició d'aquesta competència implica ser creatiu. El professor decidirà. A mesura que els alumnes adquireixen més vocabulari i estructures. responsable i crític en el desenvolupament de projectes individuals o col·lectius.COMPETÈNCIA EN EL CONEIXEMENT i LA INTERACCIÓ AMB EL MÓN FÍSIC Aquesta competència. innovador. De reforç Les activitats de reforç repassen i consoliden els continguts del curs sense afegir-ne de nous. si l'alumne ha superat els objectius. Es desenvolupa al llarg del curs. Les estructures gramaticals (Grammar).

hi haurà altres avaluacions. sobretot. tant per mesurar individualment el seu grau d'adquisició (Avaluació sumativa en diferents moments del curs) com per a. consells didàctics. El Teacher’s Resource and Tests Pack conté fitxes de gramàtica i de vocabulari i proves de final d’unitat. En el nostre projecte s'inclouen idees en totes les lliçons perquè el professor done resposta a les diverses situacions que es plantegen a l'aula. assistència a obres de teatre en anglès. la contínua o 20 . seran dissenyades per l'equip de professors del departament d'anglès de cada centre. hàbits i actituds Augmentar l’atenció orientadora PROCEDIMENTS D’AVALUACIÓ I CRITERIS DE QUALIFICACIÓ Els aprenentatges de l'alumne han de ser avaluats de manera sistemàtica i periòdica. i per això. introduir en el procés educatiu tots els canvis que calguen si la situació ho requereix (quan els aprenentatges dels alumnes no responen al que. A més. ALUMNES AMB NECESSITATS ESPECIALS Les adaptacions se centraran en: Temps i ritme d’aprenentatge Metodologia més personalitzada Reforçar les tècniques d’aprenentatge Millorar els procediments. A més d'aquesta Avaluació sumativa. de final de trimestre i de final de curs amb diferents nivells de dificultat. Els materials presenten un gran nombre i maneres diverses de treballar amb diferències de nivell a l’aula amb activitats d’ampliació per als estudiants que acaben aviat. el Llibre del Professor. el Workbook també conté explicacions clares en català i exercicis de pràctica addicional. En el material destinat al professor. s'espera d'ells).7. Al Workbook hi ha exercicis de vocabulari. que tendim a identificar amb els finals d'avaluació i de curs (ordinària i extraordinària. quan procedeixin). es proposen activitats de reforç i consolidació per als alumnes així com notes per al professor. per afrontar diferents expectatives de l'alumnat. de gramàtica. Per als alumnes que necessiten repàs de la gramàtica de l’ESO. de lectura i d’escriptura amb diferents nivells.. Complementàries Aquest tipus d'activitats entre les quals s'inclourien: sortides culturals. a priori. commemoració de festivitats característiques de la societat anglosaxona etc. segons les seves necessitats i el seu ritme d'aprenentatge. L’ATENCIÓ A LA DIVERSITAT Les activitats de reforç i ampliació permeten donar una atenció individualitzada als alumnes. vocabulari i totes les destreses lingüístiques) amb els alumnes amb més dificultats. el professor disposa d'un material específic per a l'Atenció a la diversitat amb multitud de recursos i activitats que permeten treballar els principals continguts curriculars (gramàtica. com la inicial (no qualificada) i la final i.

-READING : Comprensió escrita. Per al seu registre aconsellem la següent escala qualitativa. 4: Ben aconseguida. si escau.formativa. AVALUACIÓ DE COMPETÈNCIES Les competències bàsiques i les diferents subcompetències han estat desglossades en els diferents aprenentatges que integra aquesta matèria perquè puguen ser avaluades en les tres avaluacions trimestrals de l'alumne. i 5: Excel·lentment aconseguida 21 . Els procediments i instruments d'avaluació. D'aquesta manera es té una visió global dels aprenentatges que aconsegueix l'alumne així com de les que encara no ha assolit. els procediments d'avaluació seran variats. Les lectures obligatòries. ordenada de menor a més gran: 1: Poc aconseguida. La presentació dels treballs proposats. de manera que puguen adaptar-se a la flexibilitat que exigeix la mateixa avaluació. L’ avaluació serà contínua i es realitzarà tenint en compte els següents elements: El quadern didàctic i el workbook. en el cas d'aquesta avaluació contínua. així com en els finals (ordinària i. autoavaluació. 2: Regularment aconseguida. i extraordinària. -LISTENING: Comprensió oral. si l'alumne no hagués recuperat alguna avaluació. investigacions. L’alumne/a haurà de demostrar una progressió amb l’adquisició de les quatre habilitats fonamentals del procés d’aprenentatge. les proves escrites trimestrals i les de recuperació (i final de curs. I els de l'avaluació sumativa. L’autoavaluació. precisió en l'expressió. extraordinària). per tant. en el caràcter orientador i de diagnòstic de l'ensenyament. El treball a classe i a casa. exposicions orals i debats. i que insisteix. tant de caràcter individual com grupal: treballs escrits. activitats de classe. es prendran en consideració totes les produccions que desenvolupen. lectures i resums. La motivació cap a l’assignatura i la participació a l’aula. aquella que es realitza durant tot el procés d'ensenyament-aprenentatge. Els controls de continguts amb proves escrites i orals. actitud davant l'aprenentatge. immersa en ell. -SPEAKING: Expressió oral. L’assistència a classe i actitud positiva / negativa envers l’assignatura.. 3: Adequadament aconseguida. seran l'observació i seguiment sistemàtic de l'alumne. -WRITING: Expressió escrita. és a dir. En qualsevol cas. en el cas d'obtenir una qualificació d'Insuficient en l'ordinària final de curs). La pràctica oral a l’aula i/o amb material TIC.

en llengua castellana i. El nostre país es troba compromès com a membre de la Unió Europea en el foment del coneixement d'altres llengües comunitàries. i consolidar hàbits de lectura i comunicació empàtica. geogràfiques i socials de la societat catalana. de la cooperació.CURRÍCULUM Objectius de l’etapa i de l’àrea de llengua estrangera. i progressar en el sentiment de pertinença al país. 22 . Rebutjar els estereotips que suposin discriminació entre homes i dones. entendre el valor del diàleg. Iniciar-se en el coneixement. valorar i respectar els valors bàsics i la manera de viure de la pròpia cultura i d'altres cultures. de la solidaritat. estableix directrius tant per a l 'aprenentatge de llengües com per a la valoració de la competència en les diferents llengües d'un parlant. en el seu cas. la iniciativa personal i la capacitat per aprendre a aprendre. b) Desenvolupar i consolidar hàbits d'esforç. del respecte als drets humans com a valors bàsics per a una ciutadania democràtica. prendre decisions i assumir responsabilitats. multicultural i multilingüe a la vegada que tecnològicament més avançat. f) Conèixer. i) Comprendre i expressar-se de manera apropiada en una o més llengües estrangeres. especialment en el camp de les tecnologies. de treball individual i cooperatiu i de disciplina com a base indispensable per a un aprenentatge eficaç i per aconseguir un desenvolupament personal equilibrat. culturals. per saber seleccionar. el Consell d'Europa en el Marc de Referència Comú Europeu per a l'aprenentatge de llengües estrangeres. planificar. oralment i per escrit. Objectius de l’etapa: L'Educació secundària obligatòria contribuirà a desenvolupar en els alumnes les capacitats que els permeten: a) Assumir amb responsabilitat els seus deures i exercir els seus drets respecte als altres. d) Enfortir les capacitats afectives en tots els àmbits de la personalitat i amb la relació amb els altres. tal com es recull en un dels objectius de la Estratègia de Lisboa. Aquestes pautes han estat un referent clau per a l'elaboració del CURRÍCULUM DE L'ÀREA. textos i missatges complexos en llengua catalana. els prejudicis de qualsevol tipus. els comportaments sexistes i resoldre els conflictes pacíficament. i respectar-ne el patrimoni artístic i cultural. preparant als alumnes per viure en un món progressivament més internacional. e) Desenvolupar l'esperit emprenedor i la confiança en si mateix. i rebutjar la violència. j) Desenvolupar habilitats bàsiques en l'ús de fonts d'informació diverses. c) Valorar i respectar la diferència de sexes i la igualtat de drets i oportunitats entre ells. h) Comprendre i expressar amb correcció. d'estudi. en aranès. la lectura i l'estudi de la literatura. Les exigències i necessitats a la societat del segle XXI han propiciat ajustos en l'àmbit escolar. g) Identificar com a pròpies les característiques històriques. la participació. organitzar i interpretar la informació amb sentit crític. el sentit crític. Per la seva part.

i conèixer i aplicar els mètodes de la ciència per identificar els problemes propis de cada àmbit per a la seva resolució i presa de decisions. millorarà l'adquisició d'aquesta competència. respectar les diferències. expressar i analitzar sentiments i emocions. l'aprenentatge de la llengua estrangera. i contribuir a la seva conservació i millora. són vehicle de comunicació i transmissió cultural. Contribució de l’àrea de Llengua Estrangera a l’adquisició de les competències bàsiques. Conèixer i valorar la dimensió humana de la sexualitat en tota la seva diversitat. Aquesta matèria és a més un bon vehicle per al desenvolupament de la competència social i ciutadana. a partir de les llengües que es coneixen. n) Valorar críticament els hàbits socials relacionats amb la salut. parlar i conversar. formen part de la cultura comuna de les diferents comunitats i nacions. A partir de l'adquisició del llenguatge. formular hipòtesis i opinions. facilitant o completant la capacitat dels alumnes per interpretar o representar la realitat i així construir coneixements. interpretant diferents tipus de discurs en contextos i amb funcions diverses. contribuirà al desenvolupament de la mateixa competència bàsica en el mateix sentit que ho fa la primera llengua. Un aprenentatge de la llengua estrangera basat en el desenvolupament d'habilitats comunicatives. D'altra banda. utilitzant les convencions i el llenguatge apropiat a cada situació. i afavoreixen el respecte. Així mateix. millora la competència comunicativa general al desenvolupar l'habilitat per expressar-se. m) Gaudir i respectar la creació artística i comprendre els llenguatges de les diferents manifestacions artístiques i utilitzar diversos mitjans d'expressió i representació. una rellevància singular en aquesta etapa. Les llengües serveixen als parlants per comunicar-se socialment. oralment i per escrit. L'aportació de la llengua estrangera al desenvolupament d'aquesta competència és primordial en el discurs oral a l'adquirir les habilitats d'escoltar. completant. en instrument per a la interpretació i representació de la realitat i en l'eina d'aprenentatge per excel·lència. el consum i el medi ambient. p) Conèixer i acceptar el funcionament del propi cos i el dels altres. Però també. l) Adquirir coneixements bàsics que capacitin per a l'exercici d’activitats professionals i alhora facilitin el pas del món educatiu al món laboral. D'altra banda. el reconeixement i l'aprenentatge progressiu de regles de funcionament del sistema de la llengua estrangera.k) Comprendre que el coneixement científic és un saber integrat que s'estructura en diverses disciplines. en gran mesura. en llengua estrangera és especialment 23 . Aquesta matèria contribueix al desenvolupament de la competència per aprendre a aprendre ja que augmenta la capacitat lingüística general conferint-li noves potencialitats i recursos diferents per a la comprensió i expressió. L'aprenentatge d'una llengua estrangera contribueix a l'adquisició de la competència en comunicació lingüística de manera directa. afermar els hàbits de salut i incorporar la pràctica de l'activitat física i l'esport a la vida quotidiana per afavorir el desenvolupament personal i social. L'intercanvi d'informació personal ajuda a reforçar la identitat dels interlocutors. aquest es converteix en vehicle del pensament humà. l'interès i la comunicació amb parlants d'altres llengües i el reconeixement i l'acceptació de diferències culturals i de comportament. enriquint i omplint de nous matisos comprensius i expressius aquesta capacitat comunicativa general.

Aconseguir la competència comunicativa oral. propiciant així l'autonomia i la iniciativa personal. el que és més important. s'aprèn a participar. El coneixement d'una llengua estrangera facilita l'accés a la informació que es pot trobar en aquesta llengua. A més. i. i. Aquesta matèria inclou específicament un acostament a manifestacions culturals pròpies de la llengua i dels països en els quals es parla i. Així mateix. es poden trobar moltes oportunitats de desenvolupar també aquestes competències. escrita i audiovisual en les llengües de l'escola per comunicar-se amb els altres. vehicular en llengua estrangera el coneixement i l'apreciació de la diversitat cultural a partir de manifestacions artístiques. l'àrea contribueix al desenvolupament d'aquesta competència si es facilita l'expressió d'opinions. contribueix a adquirir la competència artística i cultural al propiciar una aproximació a obres o autors que han contribuït a la creació artística. crea contextos reals i funcionals de comunicació. per aprendre (en la cerca i elaboració d'informació. prendre decisions valorant les aportacions dels companys. donada la naturalesa dels materials elaborats per impartir aquesta assignatura. apropiar-se i transmetre les riqueses culturals i satisfer les necessitats individuals i socials. i en la transformació dels coneixements). i malgrat que la competència en el coneixement i la interacció amb el món físic i la competència matemàtica no s'esmenten específicament en els objectius per a Llengua Estrangera.rellevant el treball en grup i en parelles i. En definitiva. en diversos sentits. en la mesura que la llengua estrangera exigeix el contacte amb models lingüístics molt diversos. la utilització de recursos digitals per a l'aprenentatge. 24 . Finalment. per expressar les opinions i concepcions personals. gustos i emocions que produeixen diverses manifestacions culturals i artístiques i si s'afavoreixen els treballs creatius individuals i en grup. per a l'enteniment i mediació entre persones de procedències. Objectius de l’àrea de llengua estrangera Les llengües estrangeres en l'educació secundària obligatòria tenen com a objectiu el desenvolupament de les capacitats següents: 1. es desenvolupa l'habilitat per construir diàlegs. Les competències citades estan en l'actualitat en relació directa amb la competència en tractament de la informació i competència digital. evitant qualsevol tipus de discriminació i estereotips lingüístics. a expressar les idees pròpies i a escoltar les dels altres. s'afavoreix aprendre de i amb els altres. aconseguir acords. contribuirà al desenvolupament d'aquesta competència. Valorar la llengua i la comunicació com a mitjà per a la comprensió del món dels altres i d'un mateix. El currículum fomenta el treball cooperatiu a l'aula. organització i gestió del treball. El coneixement d'una llengua estrangera contribueix també a l'adquisició de la competència en Autonomia i iniciativa personal. llengües i cultures diverses. en definitiva. a través d'aquestes interaccions. per a participar en la societat plural i diversa del segle XXI. per tant. negociar significats. Les tecnologies de la informació i la comunicació ens ofereixen la possibilitat de comunicar-nos en temps real amb qualsevol part del món i també l'accés senzill i immediat a un fluix incessant d'informació que creix cada dia. és inherent a la matèria i aquest ús quotidià contribueix directament al desenvolupament d'aquesta competència. fet que suposa posar en funcionament determinats procediments que permeten el desenvolupament d'iniciatives i presa de decisions en la planificació. al temps que ofereix la possibilitat de comunicar-nos utilitzant-la. 2. facilita la comunicació personal a través del correu electrònic en intercanvis amb joves d'altres llocs. com la realització i representació de simulacions i narracions. Així mateix. el maneig de recursos personals i habilitats socials de col·laboració i negociació.

i transferir aquests coneixements a les altres llengües que s'aprenen a partir de la reflexió sobre els propis processos d'aprenentatge. interpretar. Comprendre discursos orals i escrits en els diversos contextos de l'activitat acadèmica. oberta i respectuosa i amb un cert nivell d'autonomia. els temes i motius de la tradició literària i els recursos estilístics. opinions i sentiments diversos i per participar en la vida social. i la dimensió estètica. en relació amb quatre centres d'atenció amb característiques i necessitats específiques quant al procés d'ensenyament i aprenentatge: el llenguatge oral. 9. expressar-se i comprendre oralment. de manera coherent i adequada als contextos acadèmic. els elements constitutius del sistema lingüístic. elaborar i presentar en diferents formats informacions. i expressar-se i interactuar en llengua estrangera en situacions habituals de comunicació adoptant una actitud adequada. cohesió i correcció. coherència. Aplicar de manera reflexiva els coneixements sobre el funcionament de la llengua i les normes d'ús lingüístic per comprendre i produir missatges orals i escrits amb adequació. Escoltar i comprendre informació general i específica. literària. el llenguatge escrit. interessada i de confiança en la pròpia capacitat d'aprenentatge i d'us de les llengües i participar activament en el control i avaluació del propi aprenentatge i el dels altres. 10. el model lingüístic aportat ha de provenir d'un cert nombre de parlants per recollir la variació i matisos que un model lingüístic ambiental ofereix als parlants tant en l'aspecte fonètic i prosòdic com en l'elecció d'expressions concretes en situacions conegudes de comunicació. social i cultural. Manifestar una actitud receptiva. com a font de plaer i de creixement personal.3. 8. per la qual cosa el Currículum i el nostre projecte han atès tant al coneixement dels elements lingüístics com a la capacitat d'utilitzar-los per a altres tasques comunicatives. El model lingüístic aportat per l'escola és la primera font de coneixement i aprenentatge de l'idioma. participativa. Utilitzar amb autonomia i esperit crític els mitjans de comunicació social i les tecnologies de la informació i comunicació per obtenir. d'enriquiment personal i de coneixement d'un mateix i del món. Continguts Estructura dels continguts Els continguts s'han agrupat per a això en blocs (dimensions) que ordenen els elements d'anàlisis d'una realitat complexa. Interaccionar. D'altra banda. 4. D'aquí la presència en el Currículum en el nostre projecte de l'ús dels mitjans audiovisuals convencionals i de les tecnologies de la informació i comunicació. 6. tot valorant el coneixement del patrimoni literari com una manera de simbolitzar l'experiència individual i col·lectiva. social i cultural tot valorant la lectura com a font de plaer. i consolidar hàbits lectors. el seu funcionament i relacions. Els discursos utilitzats a l'aula són al mateix temps vehicle i objecte d'aprenentatge. Aconseguir la competència en llengües estrangeres com a eina d'aprenentatge de continguts diversos. 7. 25 . 5. per escrit o audiovisualment. l’unilingüe i intercultural de la llengua estrangera. Comprendre i crear textos literaris utilitzant els coneixements bàsics sobre les convencions dels gèneres. i com a porta oberta a altres persones i cultures. adoptant una actitud respectuosa i de cooperació.

en definitiva. narratiu i teatral). 1.) Dimensió plurilingüe i intercultural Aquest bloc contribueix que l'alumnat conega costums. que està en relació directa amb el grau de seguretat que l'esmentat codi ofereixi en la representació gràfica dels sons de la llengua. Coneixements del funcionament de la llengua i el seu aprenentatge El contacte amb la llengua estrangera i el seu ús. etc. Per superar aquesta falta de seguretat. augmentarà l'interès pel coneixement de les diferents realitats socials i culturals i facilitarà la comunicació intercultural. 2. 26 . Per superar aquesta falta de seguretat. i fa que els nois i les noies descobreixin el plaer per la lectura. el Currículum i el nostre projecte inclouen estratègies i recursos com l'ús de diccionaris i altres mitjans de consulta convencionals o digitals per a la comprensió i composició de tota mena de textos. el Currículum i el nostre projecte inclouen estratègies i recursos com l'ús de diccionaris i altres mitjans de consulta convencionals o digitals per a la comprensió i composició de tota mena de textos. formes de relació social. Aquest coneixement promourà la tolerància i acceptació. un sistema conceptual elemental sobre el seu funcionament. Criteris d’avaluació. L'ús progressiu del llenguatge escrit dependrà del grau de coneixement del codi. i també d'altres formes estètiques de la cultura que ens envolta (cançons. relatives a situacions habituals o d'interès personal i amb finalitats comunicatives diferents. Dimensió estètica i literària La dimensió estètica i literària ajuda als alumnes a comprendre millor el món que els envolta. Ús de fórmules característiques del llenguatge formal i de l'informal en les comunicacions orals i escrites.Es pretén amb això la competència discursiva en l'ús escrit. sàpiguen identificar estètiques i recursos. En llengua estrangera els textos escrits són també model de composició textual i de pràctica i adquisició d'elements lingüístics. i apreciïn textos literaris de gèneres diversos (poètic. formes de vida diferents a les pròpies. Aquest bloc es divideix en coneixements lingüístics i reflexió sobre l'aprenentatge. les altres persones i a si mateixos a través de la lectura d'obres de qualitat i del contacte amb les construccions de la cultura tradicional. L'ús progressiu del llenguatge escrit dependrà del grau de coneixement del codi. utilitzant les convencions pròpies de la conversa i les estratègies necessàries per resoldre les dificultats durant la interacció. dites. El punt de partida seran les situacions d'ús que fomenten la inferència de regles de funcionament de la llengua perquè els alumnes adquireixin confiança en les seves pròpies capacitats. Participar en converses i simulacions breus. L'accés guiat a aquestes obres facilita el desenvolupament de l'hàbit lector i escriptor. refranys. Es pretén amb això la competència discursiva en l'ús escrit. En llengua estrangera els textos escrits són també model de composició textual i de pràctica i adquisició d'elements lingüístics. trets i particularitats dels països en els quals es parla la llengua estrangera. permeten elaborar als qui estan aprenent-la. que està en relació directa amb el grau de seguretat que l'esmentat codi ofereix en la representació gràfica dels sons de la llengua.

“Tales of Arabian Nights. Burlington. Ed. 8. Ed. Burlington. d'interès i de descoberta envers la cultura i formes de vida diferents a la pròpia. “Sherlock Holmes: The Blue Diamond”. i semi-autèntics en suport i format de tipologia diversa. 4t ESO Activity Readers. Oxford. 4t ESO “Sherlock Holmes: The Norwood Mystery”. Dominoes One. Utilitzar els coneixements adquirits sobre el sistema lingüístic de la llengua estrangera en diferents contextos de comunicació. Ed. 5. 9. 7. Burlington. 27 . i mostrar una actitud activa i de confiança en la capacitat d'aprenentatge de llengües. 1r ESO Activity Readers. Mostrar una actitud respectuosa. el lèxic. Es preté crear consciència sobre la importància de la lectura com una eina per a reforçar i millorar la competència lingüística en anglés. sobre temes d'interès dels àmbits personal i educatiu.3. 1r ESO “The Treasure seekers”. d'extensió variada. tenint cura del registre. autèntics i adaptats. 4. Ed. i mostrar interès pel seu ús. produir textos a partir de models. i alguns elements de cohesió i coherència per marcar la relació entre idees i fer-los entenedors als destinataris o destinatàries. i reconèixer la seva intenció comunicativa. “Agathon: A Greek slave in Pompeii”. 2n ESO Activity Readers. Ed. enviar i rebre missatges de correu electrònic i per establir relacions personals orals i escrites.” 2n ESO Activity Readers. Dominoes One. “The curious case of Benjamin Button”. orals i escrits. les estructures. 2n ESO “Tutankhamun”. Participar en l'autocorrecció i l'avaluació de les produccions pròpies i les dels altres. Burlington. Disposar d’una bona competència lectora és fonamental per al desenvolupament de l’assignatura. 6. com a instrument d'autoaprenentatge i d'autocorrecció de les produccions pròpies orals i escrites i per comprendre les produccions dels altres. 1r ESO Activity Readers. Ed. Utilitzar els recursos de les TIC de forma progressivament autònoma per buscar informació. 3r ESO “The Curse of the Mummy” Dominoes One. Oxford. Comprendre la idea general i informacions específiques de missatges i documents autèntics incloenthi els procedents dels mitjans de comunicació. Oxford. Ed. Ed. Elaborar de forma semi-comtrolada textos de tipologia diversa. Comprendre la informació general i l'específica de diferents textos escrits. FOMENT DE LA LECTURA Amb l'objectiu de millorar l’hàbit i la competència lectora entre els alumnes es proposa la lectura de diferents Readers. Burlington.

Student’s Zone Per al professor/a: Teacher’s Manual Teacher’s All-in-One Pack (TAIOP) Class Audio CDs Digital Teacher’s Pack Welcome to Britain DVD 1ª Avaluació Starter Unit.1r ESO PROGRAMACIÓ I SEQÜENCIACIÓ DELS CONTINGUTS En l’organització i seqüenciació dels continguts duem a terme una distribució temporal de continguts bàsics agrupats en unitats didàctiques. D’altra banda. oferim un plantejament conjunt dels tres tipus de continguts –conceptuals. tenint en compte la lògica interna del desenvolupament de l’àrea i els blocs corresponents del currículum oficial. afegirem les diferents competències/subcompetències tingudes en compte en les diferents activitats proposades.  Expressar i interactuar utilitzant el llenguatge que s’utilitza a classe. A més. procedimentals i actitudinals-. Objectius d’aprenentatge  Escoltar de manera comprensiva unes quantes paraules i frases relacionades amb el llenguatge de classe.  Utilitzar el llenguatge de classe: instruccions i preguntes.  Saludar i presentar-se. els colors.  Identificar i pronunciar correctament els nombres naturals i ordinals. Components del curs Per a l’alumne/a: Student’s Book Workbook Language Builder (combinat amb el Workbook) English World ESO 1 Website . ( Introduction) 1. També afegirem el tractament a la diversitat. 28 . els dies de la setmana i mesos de l’any i els objectes de classe.

Continguts DIMENSIÓ COMUNICATIVA Participació en interaccions orals.  Ús de respostes adequades a les informacions que es requereixen pel professor/a i els companys/es en les activitats d’aula. ordenant els mesos de l’any cronològicament. Comprensió de missatges orals. i reconeixement de la seva importància en les comunicacions escrites. comprensió i obtenció d’informació específica de textos orals per identificar dates d’aniversaris i noms dels membres d’una família. escrits i audiovisuals  Desenvolupament de l’expressió escrita de forma guiada: identificant mesos de l’any a una serp de lletres i completant els buits.  Comprensió del vocabulari de la unitat per contestar preguntes.  Ús del llenguatge de classe adient per a les diferents finalitats. relacionant el vocabulari amb les il·lustracions corresponents.  Producció de textos. escrites i audiovisuals  Predicció del tema de la unitat mitjançant el seu títol. diàlegs. amb estructura lògica i amb pronunciació adequada a partir d’un model treballat prèviament a l’aula. relacionant el llenguatge de classe amb les il·lustracions. Coneiximents lingüístics: Elements morfològics  Identificació d’elements morfològics bàsics i habituals en l’ús de la llengua.  Comprensió d’instruccions bàsiques per a la correcta resolució de tasques.  Producció de textos orals curts. relacionant nombres amb la seva grafia i amb l’ordinal corresponent.  Escolta. etc. identificar els números i relacionar-los amb la seva grafia i ordinal corresponent i ordenar els mesos de l’any cronològicament. Al Workbook:  Contestar preguntes d’informació específica. el suport visual i els coneixements previs. relacionar-lo amb les il·lustracions corresponents. Expressió de missatges orals. escrits i audiovisuals  Escolta i comprensió de missatges orals breus relacionats amb les activitats d’aula: instruccions.  Anticipació del contingut general del que s’escolta amb suport d’elements verbals (to de veu) i no verbals (icònics o gestuals). comentaris. en suport paper i digital.  Ús de les regles bàsiques d’ortografia i puntuació. Al Workbook:  Identificació d’informacions específiques per a la realització dels exercicis.2. que mostrin cura en la presentació. 29 . preguntes.  Ús d’estratègies bàsiques de comprensió de missatges orals: ús del context verbal i no verbal i dels coneixements previs sobre la situació.

Estructura i funcions de la llengua  Pronoms subjecte. DIMENSIÓ ESTÈTICA I LITERÀRIA  No es tracta en aquesta unitat.  Adjectius possessius. that.Lèxic / Vocabulari  Material escolar.  Identificació de costums i trets de la vida quotidiana propis d’altres països i cultures on es parla la llengua estrangera que es treballen a la unitat: . els dies de la setmana. Reflexió sobre l’aprenentatge:  Reflexió guiada sobre l’ús i el significat de les formes gramaticals adients a diferents intencions comunicatives.  Confiança i iniciativa per expressar-se en públic i per escrit.  Confiança i iniciativa per utilitzar el llenguatge de classe que s’ha après.  Ús del llenguatge de classe: instruccions i preguntes. social i cultural.  Ús de la terminologia adient als continguts. i interès a efectuar intercanvis comunicatius amb parlants d’altres llengües com a font d’enriquiment personal.  Membres de la família. en contextos reals i funcions diverses: utilitzar el llenguatge de classe.  Inducció de regles gramaticals a partir de l’observació. els colors.  Disposició per utilitzar els coneixements de llengua anglesa.El llenguatge de classe. DIMENSIÓ PLURILINGÜE I INTERCULTURAL  Conscienciació que les llengües són elements que defineixen la identitat personal i col·lectiva i una eina potenciadora de la comunicació i l’aprenentatge.  This.  Comparació i identificació de les diferències dels sistemes fonètics de la llengua anglesa i la pròpia: pronunciar correctament el material escolar. 30 . els mesos de l’any i els membres de la família. those. ús i valoració de les estratègies d’aprenentatge adients. els nombres naturals i ordinals.  Participació activa en activitats i treballs col·laboratius.  Els dies de la setmana i els mesos de l’any. these. Fonètica  Reconeixement dels patrons bàsics de ritme. entonació i accentuació del vocabulari estudiat i del llenguatge de classe: imperatius i preguntes.  Els colors.  Iniciació d’estratègies d’autoavaluació i autocorrecció de les produccions orals i escrites.  Els nombres: naturals i ordinals.  Identificació.  Consciència de pertànyer a una comunitat lingüística.  Valoració de l’adquisició de la competència comunicativa en més d’una llengua.

ex. 1)  Observar un tiquet de compra d’una botiga i identificar quin objecte per a l’escola s’ha comprat. 4. (SB. ex. 4)  Observar un calendari i identificar el dia de la setmana a unes frases. 6. (SB. p. 7. 7)  Tornar a escoltar l’enregistrament i indicar el nom i l’aniversari de cadascun dels membres de la família que s’esmenta. 5)  Indicar el color que resulta d’unes sumes cromàtiques i després identificar l’objecte de l’escola de cada color. 7. 2-4 o CD-ROM Test Factory and Other Resources Revision Worksheets. ex. 8. (SB. ex. 8)  Relacionar paraules a A amb el pronom personal subjecte corresponent a B. ex. p. 3. 2)  Indicar el mes en què tenen lloc unes festivitats que s’esmenten i escoltar per comprovar les seves respostes. 8. (SB. p. ex. ex. 6. (SB. (SB. p. (SB. Després. 8. 7. p. My English Experience. Metodologia i situacions de treball  Escoltar i repetir objectes de l’escola i després relacionar-los amb la il·lustració corresponent. WB. 6. p. 11)  Copiar unes frases en l’ordre correcte per fer un diàleg. p. ex. 7. Després. p. TAIOP. p. ex. that. (SB. (SB. ex. 6)  Escoltar una conversa i contestar la pregunta que es formula. p. 8)  Identificar mesos de l’any a una serp de paraules i escriure’ls en l’ordre correcte. 4. these o those. p. (SB. 1. 6. 3)  Escoltar i repetir unes frases i identificar si l’interlocutor és un professor/a o un alumne/a. p. ex. ex. Després escoltar per comprovar les seves respostes. escoltar per comprovar les seves respostes. 10)  Copiar i completar unes frases amb this. 8. 3. p. p. i valoració de les variacions lingüístiques i culturals. Conscienciació que no hi ha cap llengua que sigui inherentment superior o inferior i que totes estan adaptades a les necessitats de les persones que les parlen. escoltar per comprovar les seves respostes. (SB. 1. Avaluació Diagnostic Test. (SB. p. (SB. 4)  Per parelles.  Conscienciació de les pròpies actituds davant les diferències de llengües i cultures. p. escoltar per comprovar les seves respostes. 5) 4. 5. p. TAIOP. ex. p. obrir els seus estoigs per comprovar les seves respostes. ex. ex. Després. (SB. (SB. 3)  Relacionar números escrits en lletra a A amb el número en xifra corresponent a B i escoltar per comprovar les seves respostes. 5. 128-129 31 . 5. 2)  Per parelles. Després. 4. 7)  Esmentar quins objectes recorden que tenen al seu estoig i de quin color són. 4. p. practicar el diàleg de l’exercici 1 utilitzant els seus noms. 7. (SB. 2)  Calcular el total d’uns tiquets de compra. 5-7 o CD-ROM Test Factory and Other Resources Student Learning Record. 9)  Copiar i completar unes frases amb el pronom personal subjecte i l’adjectiu possessiu corresponent. ex. p. p. completar un minidiàleg amb les preguntes de l’exercici 4 i practicar-lo amb un company/a. (SB. (SB. ex. 4. ex.

Speaking.  Utilitzar estratègies per progressar en l’aprenentatge de manera autònoma.  Comprendre la idea general i les informacions específiques més rellevants de documents orals senzills. colors. Pràctica de pronunciació . dades i argumentacions. 8: ús de la llengua anglesa per donar instruccions. de representació.Speaking. 5-6: els nombres naturals i els ordinals en anglès fins al cent.Instruccions i preguntes típiques que s’utilitzen en el llenguatge de classe i fórmules per presentar-se als company/es de classe. Habilitat per interpretar i expressar amb claredat i precisió informacions. sobre els objectes de classe. . ACTIVITATS . . emesos cara a cara o procedents de mitjans audiovisuals. de construcció i comunicació del coneixement i d'organització i autoregulació del pensament. els dies de la setmana. these. el respecte. 7: ús dels pronoms personals subjecte. organització. mesos de l’any i dies de la setmana. interpretació i comprensió de la realitat. p. SB. Connexions amb altres matèries  Llengua i literatura: . per conèixer més sobre aspectes quantitatius i espacials de la realitat i per resoldre problemes relacionats amb la vida diària. 5: calcular el preu d’uns tiquets de compra Competència matemàtica Utilitzar números i les seves operacions bàsiques. p. els mesos de l’any i els membres de la família. SB. SB.  Matemàtiques: . les emocions i la conducta. p.Grammar.  Utilitzar de forma guiada els recursos de les TIC per a la cerca. la cultura i les formes de vida diferents a les pròpies pel que fa a les fórmules per utilitzar el llenguatge de classe: instruccions i preguntes. 5. 32 . p.  Mostrar predisposició per al treball col·laboratiu. intercanvi i presentació d’informació. nombres naturals i ordinals. Competències bàsiques COMPETÈNCIES/ SUBCOMPETÈNCIES Competència comunicativa lingüística Utilització del llenguatge com a instrument de comunicació oral i escrita. fer preguntes i interaccionar a classe amb el professor/a i amb els companys/es i també per presentar-se i saludar-se. that. . els adjectius possessius i els adjectius demostratius (this. els símbols i les formes d'expressió i raonament matemàtic per produir i interpretar informacions. si es parla lentament i amb claredat. p. 4-7: ús de vocabulari relacionat amb el material escolar. 6.Vocabulary.  Mostrar una actitud respectuosa.Els nombres naturals i els ordinals (fins al cent). Competència social i ciutadana Comprensió de la realitat social que es viu. those).Vocabulary. SB. SB. 8: respecte per l’ús del llenguatge apropiat a classe. . la família i els adjectius possessius. els nombres naturals i ordinals i els colors.Vocabulary. el reconeixement i l'acceptació de diferències culturals i de comportament . d’interès i de descoberta envers la llengua. p.Càlcul: sumes. SB.Criteris d’avaluació  Participar en interaccions orals repassant el vocabulari de classe presentant-se i saludant-se utilitzant les estratègies adequades per facilitar la continuïtat de la comunicació i produir un discurs entenedor i adequat a la intenció comunicativa.

 Ús del model de diàleg proposat en què dues persones parlen per telèfon per interactuar amb el company/a i dir en la seva llengua unes expressions acolorides amb una pronunciació adient.  Escriure un correu electrònic en què es descrigui un amic/iga. Temporització Unitat d’Introducció: 1 sessió Diagnostic Test: 1 sessió Total: 2 sessions UNITAT 1: Who is it? 1. el suport visual i els coneixements previs. 7.  Repetició del vocabulari de la unitat sobre parts del cos i adjectius de descripció i personalitat. Objectius d’aprenentatge  Aprendre les parts del cos i els adjectius de descripció i personalitat.  Descriure persones. Educació per a la ciutadania i els drets humans: . Continguts DIMENSIÓ COMUNICATIVA Participació en interaccions orals. Al Workbook:  Contestar preguntes d’informació específica.  Llegir de forma comprensiva i autònoma textos breus sobre una pàgina web i fer una enquesta. Atenció a la diversitat No es tracta en aquesta unitat d’introducció. escrites i audiovisuals  Predicció del tema de la unitat mitjançant el seu títol.  Ús de respostes adequades a les informacions que es requereixen pel professor/a i els companys/es en les activitats d’aula. 2.  Identificar i produir sons d’especial dificultat: /i:/. 33 . /I/.Aprenentatge i respecte pels torns de paraula dins i fora de l’aula.La importància de mantenir una actitud de respecte tant cap al professor/a com als companys/es de classe. 8.  Participació en converses pautades i controlades amb el company/a per descriure l’aspecte i la personalitat d’un company/a i esbrinar de qui es tracta utilitzant expressions útils.  Escoltar i comprendre una conversa telefònica sobre la descripció física d’uns avatars i una conversa a una festa sobre la descripció de la personalitat d’uns adolescents. .

Al Workbook:  Comprensió general i identificació d’informacions específiques d’un text sobre actors famosos per completar informació a un quadre i a unes frases que es donen.  Escolta i comprensió del vocabulari de la unitat sobre parts del cos i adjectius de descripció i personalitat.  Producció de textos. amb estructura lògica i amb pronunciació adequada a partir d’un model treballat prèviament a l’aula. completar un quadre amb informació específica sobre cada persona que es descriu. interessos i nivell de competència.  Ús d’estratègies bàsiques de comprensió de missatges orals: deducció del significat d’algunes paraules o expressions mitjançant el context i ús dels coneixements previs sobre el tema. escrits i audiovisuals  Composició d’un correu electrònic descrivint un amic/iga a partir d’un model. identificar informació específica i relacionar persones amb l’adjectiu descriptiu correcte. Expressió de missatges orals.  Reconeixement d’algunes de les característiques i convencions del llenguatge escrit i la seva diferenciació del llenguatge oral a la secció Writing.  Ús de l’ordre de les paraules per escriure oracions correctes. en suport paper i digital.  Traducció de frases amb les estructures i paraules apreses a la unitat.  Lectura de diàlegs que s’acostumen a utilitzar quan es parla per telèfon.  Producció de textos orals curts. identificar tres països al text i situar-los a un mapa i reconèixer l’avatar correcte segons unes descripcions i una enquesta per fer-la i contestar les preguntes que es formulen. el verb i els adjectius a l’oració.  Desenvolupament de l’expressió escrita de forma guiada. 34 . seguint l’esquema elaborat i utilitzant les regles bàsiques d’ortografia i puntuació.  Ús d’estratègies bàsiques de comprensió de missatges orals: ús del context verbal i no verbal i dels coneixements previs sobre la situació. completant una fitxa i ordenant correctament el subjecte. que mostrin cura en la presentació.  Escolta i comprensió general i identificació d’informacions específiques d’una pàgina web sobre avatars per contestar preguntes de comprensió. Al Workbook:  Realització d’un dictat per consolidar el vocabulari de la unitat.  Iniciativa per llegir amb certa autonomia textos adients a l’edat.Comprensió de missatges orals.  Anticipació del contingut general del que s’escolta amb suport d’elements verbals (to de veu) i no verbals (icònics i gestuals). escrits i audiovisuals  Comprensió general i identificació d’informacions específiques de textos senzills sobre els avatars i els pèl-roigs.  Escolta i comprensió d’una conversa telefònica i d’un diàleg d’uns adolescents a una festa per indicar si unes frases són verdaderes o falses. reconeixement de la seva importància en la comunicació escrita i la seva diferenciació del llenguatge oral.  Comprensió d’instruccions bàsiques per a la correcta resolució de tasques.

ús i valoració de les estratègies d’aprenentatge adients. literaris significatius com J. DIMENSIÓ ESTÈTICA I LITERÀRIA  Lectura.  Acceptació de l’error com a part integrant del procés d’aprenentatge i actitud positiva per superar-lo.  Inducció de regles gramaticals a partir de l’observació.  Iniciació en estratègies d’autoavaluació i autocorrecció de les produccions orals i escrites mitjançant la secció Quick Check.  Interès a conèixer la creació dels avatars.  El genitiu saxó.  Interès a conèixer personatges culturals famosos de la història com Napoleón. i les respostes breus). negativa i interrogativa. Reflexió sobre l’aprenentatge:  Aplicació d’estratègies bàsiques per organitzar.  Identificació. Rowling. Composició d’un diàleg en anglès a partir d’un guió en català.  Confiança i iniciativa per expressar-se en públic i per escrit. el verb i els adjectius a l’oració. i artistes com Van Gogh i Joaquín Sorolla. Al Workbook:  Secció Check Your Progress per consolidar o ampliar els coneixements de la unitat. K. la Reina Elisabeth I i Cleòpatra. 35 .  Composició de frases per elaborar un correu electrònic sobre un personatge famós.  Ús de la terminologia adient als continguts. adquirir.  Reflexió guiada sobre l’ús i el significat del verb to be i de have got.  L’ordre del subjecte. Estructura i funcions de la llengua  El verb to be i have got (afirmativa. Fonètica  Pronunciació de sons d’especial dificultat: /i:/ i /I/ a thirteen i thirty. recordar i utilitzar lèxic. Coneixement del funcionament de la llengua i el seu aprenentatge Coneixements lingüístics Elements morfològics  Identificació d’elements morfològics bàsics i habituals en l’ús de la llengua. sobre l’ús de les partícules interrogatives i el genitiu saxó i l’ordre de les paraules a l’oració. Lèxic / Vocabulari  Parts del cos. comprensió i gaudi de textos adaptats a la capacitat lectora i interessos i gustos de l’alumnat.  Adjectius de descripció i personalitat.  Interès a aprofitar les oportunitats d’aprenentatge creades dins i fora de l’aula.  Una secció de Self-Evaluation.  Descripcions.  Organització del treball personal com a estratègia per progressar en l’aprenentatge.

 Intercanvi d’informació personal en la llengua estrangera apresa a classe.  Conscienciació que no hi ha cap llengua que sigui inherentment superior o inferior i que totes estan adaptades a les necessitats de les persones que les parlen. Metodologia i situacions de treball  Observar què es treballarà a cadascuna de les seccions de la unitat i contestar la pregunta del quadre de la part inferior de la pàgina després d’observar les il·lustracions dels personatges famosos que hi surten.  Conscienciació de les pròpies actituds davant les diferències de llengües i cultures. 2)  Escoltar i repetir uns adjectius i relacionar els d’A amb el seu oposat a B. (SB. 10. actors. ex. 6) 36 . 10. 5)  Escoltar una conversa telefònica i contestar la pregunta que es formula.  Identificació de costums i trets de la vida quotidiana propis d’altres països i cultures on es parla la llengua estrangera que es treballen a la unitat: el sistema educatiu del Regne Unit.Napoleón Bonaparte.  Valoració de l’adquisició de la competència comunicativa en més d’una llengua.  Consciència de pertànyer a una comunitat lingüística. 3. 10. Jonas Brothers i Dakota Fanning. p. Miley Cyrus. ex. la Reina Elisabeth I i Cleòpatra.DIMENSIÓ PLURILINGÜE I INTERCULTURAL  Conscienciació que les llengües són elements que defineixen la identitat personal i col·lectiva i una eina potenciadora de la comunicació i l’aprenentatge. ex. ex. 10.  Ús de fórmules de cortesia en els intercanvis socials.  Coneixement de dades i descripcions d’alguns cantants.Fernando Torres. (SB. personatges culturals famosos i esportistes obtenint informació per diferents mitjans: . p. . (SB. (SB. 9)  Escoltar i repetir unes paraules i després relacionar-les amb la part del cos correcta dels avatars que hi surten. p. descriure un dels avatars de l’exercici 1 o de la pàgina 11 al company/a perquè endevini de quin avatar es tracta.  Disposició per utilitzar els coneixements de llengua anglesa.  Ús d’un llenguatge no discriminatori i respectuós amb les diferències entre la manera d’establir converses telefòniques en la societat de llengua anglesa i d’altres països i en la pròpia. (SB. i interès a efectuar intercanvis comunicatius amb parlants d’altres llengües com a font d’enriquiment personal. (SB. . ex. (SB. en contextos reals i funcions diverses: fer descripcions de persones. 1)  Esmentar altres parts del cos que coneguin en anglès. p.  Comparació i identificació de les diferències dels sistemes fonètics de la llengua anglesa i la pròpia: producció dels sons /i:/ i /I/. i valoració de les variacions lingüístiques i culturals.Geri Halliwell. p. 4)  Per parelles. p. 3)  Observar els avatars de l’exercici 1 i indicar quina de les frases que es donen descriu cadascun. ex. social i cultural. p. 10. 10.

3)  Copiar i completar frases utilitzant uns noms entre parèntesis i el genitiu saxó. p. 15. 12)  Observar el títol i unes fotografies per dir quin creuen que és el contingut del text. 11. ex. (SB. ex. 12. (SB. Fer una enquesta i. p. (SB. p. 13. 3)  Observar una il·lustració i llegir unes frases que es donen per indicar què descriuen. ex. (SB. ex. 8)  Llegir una pàgina web que es dóna i contestar les preguntes que es formulen identificant la informació que es demana. ex. p. p. 15. 9)  Triar les respostes correctes a unes frases. ex. p. 6)  Copiar i completar unes frases amb l’afirmativa i la negativa de have got perquè siguin verdaderes per a ells/es. ex. (SB. (SB. 8)  Per parelles. p. p. ex. p. després. 2)  Contestar preguntes que es formulen. (SB.ex. Tornar a a escoltar l’enregistrament de l’exercici anterior i indicar si unes frases són verdaderes o falses. p. ex. p. ex. 12. p. 13. p. p. 13. (SB. 2)  Per parelles. 14. canviar les frases de l’exercici 2 per parlar sobre persones que coneguin. p. 11. 13. ex. ex. (SB. (SB. 13. 3)  Comparar-se amb la persona de l’exercici anterior utilitzant l’afirmativa o la negativa del verb to be. 1)  Copiar i completar unes frases amb la forma correcta del verb to be. p. p. (SB. 12. (SB. 4) 37 . preguntar al company/a les preguntes de l’exercici anterior i observar quines tenien correctes.11. 12. p. (SB. (SB. p.(SB. (SB. p. (SB. ex. ex. ex. comprovar les seves respostes (SB. (SB. (SB. 10. ex. ex. 11)  Completar un paràgraf sobre un pintor i un dels seus quadres utilitzant la forma correcta del verb to be i have got. 7)  Observar els avatars de la pàgina 11 i identificar quins són els avatars de les dues persones de la conversa telefònica que han escoltat. p. 13. (SB. 12)  Triar la resposta correcta a unes frases. 1)  Copiar i completar frases sense canviar els significats utilitzant el genitiu saxó. 11)  Indicar quins avatars del text descriuen les frases que es donen. p. 10)  Escoltar per comprovar les respostes de l’exercici anterior. 9)  Copiar i completar un quadre per a cada persona de la pàgina web que han llegit. 2)  Escriure preguntes amb paraules que es donen utilitzant el verb to be i contestar-les segons la informació d’una fitxa. 14. ex. ex. ex. ex. (SB. 5)  Triar les respostes correctes a unes frases. 7)  Escriure frases amb l’afirmativa i la negativa de have got i unes paraules que es donen. ex. 4)  Triar el pronom interrogatiu adient per completar unes preguntes sobre una cantant famosa i esbrinar-ne el nom i després relacionar les preguntes amb les respostes correctes.1)  Llegir una part del text i comprovar si han encertat o no. 13. (SB. 11. 10. ex. Utilitzar el genitiu saxó d’unes paraules a les seves respostes. 12. p. ex. (SB.14. p. (SB. 10)  Identificar a la pàgina web la informació que es demana. p. 15. 15.

(SB. 19. TAIOP. Copiar i completar unes frases utilitzant el genitiu saxó. WB. p. (SB. 15-16 Self-Evaluation. 19. 5)  Tornar a escoltar l’enregistrament de l’exercici anterior i relacionar les persones de l’exercici anterior a A amb l’adjectiu que les descriu a B. (SB. ex. (SB. Utilitzar els minidiàlegs de l’exercici 7 com a ajuda. Practicar els minidiàlegs amb un company/a. p. 16. 8)  Escriure unes paraules en l’ordre correcte per fer frases. 16. ex. ex. (SB. p. 18)  Escoltar uns diàlegs i traduir les expressions a la seva llengua. 15. 2)  Relacionar unes preguntes amb la resposta corresponent a un quadre. p. triar un dels adolescents de les fotografies i fer preguntes al company/a i contestar-les perquè esbrini de qui es tracta. p. 17. p. ex. (SB. (SB. 17. ex. 16. (SB. 3)  Contestar preguntes sobre ells/es i copiar-les a les llibretes. p. p. p. practicar els diàlegs de l’exercici anterior amb el seu company/a. (SB. p. p. ex. 4)  Escoltar una conversa i relacionar els noms d’uns adolescents amb la fotografia corresponent. (SB. p. 18. Indicar si van davant d’un nom o després del verb to be. 1)  Contestar unes preguntes que es formulen utilitzant els adjectius de personalitat de l’exercici anterior. 3)  Escriure un correu electrònic descrivint un amic/iga. p. ex. Communication Kit. (SB. 18. 7)  Escoltar i repetir paraules que es donen. 3)  Observar els quadres vocabulary i grammar. 1)  Per parelles. 20) 4. 6)  Per parelles. relacionar unes preguntes a A amb les seves respostes a B i indicar quines preguntes tenen més d’una resposta. Communication Kit. 1)  Llegir un correu electrònic i identificar almenys dos adjectius. ex. Quick Check)  Fer els exercicis Extra Practice i Web Extra del Workbook i de la pàgina web. p. Communication Kit. 16. ex. p. 5)  Escoltar i repetir adjectius de personalitat i triar-ne el correcte a cada il·lustració que es dona. 2)  Contestar unes preguntes sobre el model de l’exercici 2. ex. ex. WB. 16. 18. p. p. 20. ex. 8-14 o Test Factory and Other Resources CD-RO 38 . 19. ex. 132 Unit 1 Test. (SB. p. (SB. 2)  Triar la resposta correcta a unes frases que es donen. (SB. p. ex. ex. p. Avaluació Check Your Progress. (SB. Say It Right!)  Per parelles. (SB. p. (SB. 17. (SB. 16. (SB. p.

Pronunciation. p. . SB. WB. . SB. .  Mostrar predisposició per al treball col·laboratiu. . comprendre i enriquir-se amb diferents realitats i produccions del món de 39 .Reading.Listening. a la secció Say It Right!. p. d’interès i de descoberta envers la llengua. organització. SB. 9 i 13: ús de vocabulari relacionat amb les parts del cos i els adjectius descriptius i de personalitat. 5. comunicar-se i percebre. SB. . SB. . la pronunciació de sons d’especial dificultat etc.  Reconèixer la idea principal i extreure informació específica i global de dos textos escrits sobre els avatars i els pèl-roigs. 10 i 16: comprensió oral d’una conversa sobre avatars i un diàleg de dos adolescents a una festa. p. orals i escrits. 17 i Communication Kit.. p.Informació cultural. Competències bàsiques COMPETÈNCIES/ SUBCOMPETÈNCIES Competència comunicativa lingüística Utilització del llenguatge com a instrument de comunicació oral i escrita. p. SB. les emocions i la conducta. . SB. si es parla lentament i amb claredat. p. /I/. apreciar i valorar críticament diferents manifestacions culturals i artístiques. 117: redacció d’un correu electrònic en què es descrigui un amic/iga utilitzant les expressions i vocabulari adients. . i les respostes breus). p. d’una conversa telefònica sobre avatars i una altra sobre els adeolescents a les festes. SB. 18. així com a la secció Writing Plan. interpretació i comprensió de la realitat. p. p.  Mostrar una actitud respectuosa. 10 i 14: coneixement i aprenentatge de dades curioses i útils. l’ordre de les paraules a l’oració. 19: aprenentatge de la manera de dir els Competències artística i cultural Conèixer. 124: interès pel coneixement de la vida d’un adolescent a Anglaterra. p. 11 i 14: comprensió escrita d’una pàgina web sobre avatars i una enquesta sobre pèl-roigs.Writing.  Produir textos breus. 10 i 16 i Language Builder. intercanvi i presentació d’informació. utilitzant les estratègies adequades per facilitar la continuïtat de la comunicació i produir un discurs entenedor i adequat a la intenció comunicativa. emesos cara a cara o procedents de mitjans audiovisuals.Grammar. coherents i amb bona dicció o correcció ortogràfica i puntuació adequada com ara un correu electrònic amb la descripció d’un amic/iga parant atenció a l’ordre de les paraules a l’oració a partir de models. en diferents contextos de comunicació. 12-13 i 15: ús del verb to be i have got (afirmativa. SB.Informació cultural. ACTIVITATS . p. comprendre. el genitiu saxó i un correcte ordre de les paraules a l’oració.Vocabulary. de have got. SB. p. Pràctica de pronunciació.Speaking. la cultura i les formes de vida diferents a les pròpies pel que fa als elements culturals o geogràfics propis dels països i cultures on es parla l’anglès com el Regne Unit i altres països anglosaxons i mostrar interès a conèixer-los. del genitiu saxó.  Comprendre la idea general i les informacions específiques més rellevants de documents orals senzills. . 17: pronunciació de sons d’especial dificultat: /i:/. de representació.Culture Kit.  Observar algunes regularitats de la llengua estrangera i induir-ne les regles de funcionament com l’ús del verb to be. de construcció i comunicació del coneixement i d'organització i autoregulació del pensament. WB. negativa i interrogativa. expressar-se.Criteris d’avaluació  Participar en interaccions orals sobre temes coneguts o treballats prèviament en converses i en simulacions: fer descripcions i intercanvis d’informació.  Utilitzar estratègies per progressar en l’aprenentatge de manera autònoma. SB. 19: ús de la llengua anglesa per descriure l’aspecte físic i la personalitat d’un company/a i mantenir converses telefòniques. p.  Utilitzar de forma guiada els recursos de les TIC per a la cerca.

SB. Foment del treball cooperatiu a l’aula.Speaking. SB. 20 i SelfEvaluation. SB.Writing. . 18: mostra d’autonomia. memoritzar i recuperar informació. gestió i control de les pròpies capacitats i coneixements. 15-16: ús d’estratègies. Pràctica de les activitats interactives de vocabulari i gramàtica corresponents a la unitat 1. . p. WB. SB. 40 . Tractament de la informació i competència digital Habilitats per buscar. Pràctica de les activitats interactives de vocabulari.Digital Teacher’s Pack: . esquemes o mapes conceptuals Competència d’autonomia i iniciativa personal Ser creatiu. p. responsabilitat i reflexió quan es selecciona i es fa ús de la informació i les seves fonts. SB. . . Pràctica d’examen de vocabulari i gramàtica corresponents a la unitat 1. . innovador.Burlington ESO 1 Culture Bank CD-ROM.Web Extra: www. SB. p. Pràctica de les activitats interactives de vocabulari i gramàtica corresponents a la unitat 1. . .Writing. 17: respecte per les normes de comportament i interaccions amb el professor/a i companys/es a l’hora d’utilitzar la informació i les seves fonts. l'organització i el mètode a través de les rutines. . la memòria a través de la repetició. com ara resums. Usar fonts d’informació i situacions de comunicació diverses per consolidar les destreses lectores i comunicatives números de telèfon en anglès diferent que en català. p. consciència.es/englishworld1. Desenvolupar estratègies per pensar. p.burlingtonbooks. recursos i tècniques de treball intel·lectual. p. 11 i 14: mostra del sentit crític de les informacions culturals que es presenten. . .es/englishworld1.Check Your Progress. SB. . p. 132: ús d’estratègies.Putting It Together. responsable i crític en el desenvolupament de projectes individuals o col·lectius. Quick Check. processar i comunicar informació i transformar-la en coneixement. WB. Pràctica de les activitats interactives de vocabulari. 17: respecte per les normes de comportament i interaccions amb el professor/a i companys/es a l’hora d’utilitzar la informació i les seves fonts. Utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació com a instrument de treball intel•lectual per informar-se. Valorar críticament manifestacions culturals i artístiques del patrimoni d'altres pobles. gramàtica i llenguatge funcional. Pràctica de comprensió oral.Interactive Whiteboard Digital Books CD-ROM. Desenvolupament organitzatiu a l’hora de presentar un treball escrit.Welcome to Britain DVD. p. la perseverança davant les dificultats. p. Competència d’aprendre a aprendre Desenvolupar destreses i aprendre estratègies i habilitats per a que l’alumne siga conscient del que sap i del que cal aprendre com: l'observació visual i auditiva.Burlington ESO 1 Culture Bank CD-ROM. Reproducció del capítol 1. . eficàcia. gramàtica i comprensió oral corresponents a la unitat 1. eficàcia. recursos i tècniques de treball intel·lectual per aprendre i ser conscient de les pròpies capacitats i coneixements.Reading. Reflexió sobre els propis èxits i fracassos.Speaking. Pràctica de comprensió oral. Coneixement i valoració d’aspectes culturals rellevants mitjançant preguntes interculturals. Pràctica d’examen de vocabulari i gramàtica corresponents a la unitat 1. . p.l'art i de la cultura. .Digital Teacher’s Pack: .Burlington ESO 1 Grammar Factory CD-ROM. . p. p. Pràctica dels punts gramaticals tractats en aquesta unitat. Pràctica dels punts gramaticals tractats en aquesta unitat. gramàtica i llenguatge funcional. WB.Interactive Whiteboard Digital Books CD-ROM. aprendre i comunicar-se.Writing.Test Factory and Other Resources CD-ROM. difondre-la i permetre que tots els individus i grups socials puguin accedir la creixent oferta de serveis de la societat del coneixement. . obtenir. la capacitat d'elegir i opinar per ell mateix.Test Factory and Other Resources CD-ROM. 18: mostra d’autonomia. la concentració i la reflexió a la feina. Localitzar i interpretar la informació per utilitzar-la. l’esperit de superació. responsabilitat i reflexió quan es selecciona i es fa ús de la informació i les seves fonts. organitzar. SB.Burlington ESO 1 Grammar Factory CD-ROM. . 11. 19: ús de la creativitat personal a l’hora de produir textos orals a partir de models que es donen.Welcome to Britain DVD. . 17 i Communication Kit.burlingtonbooks. . SB. gramàtica i comprensió oral corresponents a la unitat 1. 18: ús de la creativitat personal a l’hora de produir textos escrits a partir de models que es donen.Speaking. . Desenvolupar qualitats personals com la iniciativa. l’autonomia i l’autocrítica. . Reproducció del capítol 1.Web Extra: www. Coneixement i valoració d’aspectes culturals rellevants mitjançant preguntes interculturals.

El Regne Unit. 6. 172 o CD-ROM Test Factory and Other Resources Language Builder. p. . . el reconeixement i l'acceptació de diferències culturals i de comportament . 6-7 Burlington ESO 1 Grammar Factory CD-ROM Interactive Whiteboard Digital Books CD-ROM Website Activities: www. el respecte.  Educació per a la ciutadania i els drets humans: . el consum racional i responsable. 11 i p. 10 i 16: comprensió oral d’una conversa sobre avatars i un diàleg de dos adolescents a una festa.El sistema educatiu a Anglaterra. WB. Atenció a la diversitat Activitats de pràctica extra: TAIOP. i la protecció de la salut individual i col•lectiva com a elements clau de la qualitat de vida de les persones Competència social i ciutadana Comprensió de la realitat social que es viu.El verb have got en afirmativa.  Llengua i literatura: . 134 o CD-ROM Test Factory and Other Resources Activitats d’ampliació: TAIOP. SB. . la cura del medi ambient. negativa i interrogativa.Competència en el coneixement i interacció amb el món físic Adoptar una disposició a una vida física i mental saludable en un entorn natural i social també saludable. Temporització Unitat 1: 10 sessions Unit 1 Test: 1 sessió Total: 11 sessions 41 .Les parts del cos.Traducció anglès-català al Workbook i elaboració de diàlegs en anglès al Language Builder a partir d’instruccions en català. . p. .Communication Kit.Joaquín Sorolla i Van Gogh. .Reading.es/englishworld1 7.El verb to be en afirmativa. temps de lleure i menjar a Anglaterra.Aprenentatge de les fórmules adients per a mantenir una conversa telefònica. SB. p. 14: comprensió escrita d’una pàgina web sobre avatars i una enquesta sobre pèl-roigs. . SB. p.  Ciències socials. p. Ús responsable dels recursos naturals. geografia i història: .  Educació visual i plàstica: . p.Listening.Reflexió sobre les diferències geogràfiques i culturals d’Anglaterra.burlingtonbooks. negativa i interrogativa. 19: aprenentatge i pràctica de fórmules per comunicar-se per telèfon. 154 o CD-ROM Test Factory and Other Resources Activitats de pràctica d’expressió oral: TAIOP. p. Connexions amb altres matèries  Ciències de la naturalesa: .Educació.

a.  Escoltar i comprendre una conversa sobre menjar i una entrevista amb un xef. the i How much / How many. nacionalitats i llengües. an.  Escriure la descripció d’un àpat. Continguts DIMENSIÓ COMUNICATIVA Participació en interaccions orals. amb una pronunciació adient. any. el vocabulari i els coneixements previs.  Practicar l’ús de There is / There are.  Ús de respostes adequades a les informacions que es requereixen pel professor/a i els companys/es en les activitats d’aula. escrits i audiovisuals  Comprensió general i identificació d’informacions específiques de textos senzills d’un article de revista sobre el menjar d’un restaurant per contestar preguntes de comprensió. 2. nacionalitats i idiomes.  Comprensió d’instruccions bàsiques per a la correcta resolució de tasques. les nacionalitats i els idiomes utilitzant expressions útils.  Identificar i pronunciar correctament les lletres de l’alfabet. escrites i audiovisuals  Predicció del tema de la unitat mitjançant el seu títol. nacionalitats i llengües. el suport visual.  Escolta i comprensió del vocabulari de la unitat sobre menjar i països.  Intercanviar informació personal. 42 .  Llegir de forma comprensiva i autònoma un article d’una revista i un projecte escolar. amb una pronunciació adient. Al Workbook:  Contestar preguntes d’informació específica.  Ús del model de diàleg proposat en què es demana i es dóna informació personal per interactuar amb el company/a i crear-ne un de nou. completar frases i identificar frases verdaderes o falses i d’un projecte escolar sobre el menjar de carrer a diferents països per respondre preguntes de comprensió i identificar informació que es demana.  Repetició del vocabulari de la unitat sobre menjar i països.  Ús del model de diàleg proposat en què es demana menjar a un restaurant per interactuar amb el company/a i crear-ne un de nou. països.  Participació en converses breus i senzilles amb el company/a sobre el menjar d’altres països.UNITAT 2: Bon Appétit! 1. Comprensió de missatges orals. Objectius d’aprenentatge  Aprendre noms d’àpats. some.

 Producció d’una descripció sobre un àpat popular al seu país.  Desenvolupament de l’expressió escrita de forma guiada completant una fitxa i utilitzant correctament els signes de puntuació i parant atenció a l’ordre de les paraules.  Ús d’estratègies bàsiques de comprensió lectora: identificació del tema d’un text observant les imatges.  Lectura de diàlegs que s’acostumen a utilitzar per demanar menjar a un restaurant.  Anticipació del contingut general del que s’escolta amb suport d’elements verbals (to de veu) i no verbals (icònics i gestuals). en suport paper i digital. 43 . nacionalitats i idiomes. ús dels coneixements previs. Al Workbook:  Comprensió general i identificació d’informacions específiques d’un text sobre àpats típics durant dues diferents festivitats per completar un quadre i identificar si unes afirmacions són verdaderes o falses.  Reconeixement d’algunes de les característiques i convencions del llenguatge escrit i la seva diferenciació del llenguatge oral a la secció Writing. escrits i audiovisuals  Composició d’una descripció del menjar preferit de l’alumne/a a partir d’un model. inferència dels significats per context.  Iniciativa per llegir amb certa autonomia textos adients a l’edat.  Països.  Traducció de frases amb les estructures i paraules apreses a la unitat. Al Workbook:  Realització d’un dictat per consolidar el vocabulari de la unitat. amb estructura lògica i amb pronunciació adequada a partir d’un model treballat prèviament a l’aula. etc. Coneixement del funcionament de la llengua i el seu aprenentatge Coneixements lingüístics Elements morfològics  Identificació d’elements morfològics bàsics i habituals en l’ús de la llengua. Lèxic / Vocabulari  Àpats. interessos i nivell de competència. seguint l’esquema elaborat i utilitzant les regles bàsiques d’ortografia i puntuació.  Producció de textos orals curts.  Producció de textos.  Identificació. que mostrin cura en la presentació. ús i valoració de les estratègies d’aprenentatge adients.  Composició d’un diàleg en anglès a partir d’un guió en català. Expressió de missatges orals. Escolta i comprensió general i identificació d’informacions específiques d’una conversa sobre el menjar d’un restaurant i d’una entrevista a un xef a una fira internacional de menjar per contestar preguntes de comprensió.  Ús d’estratègies bàsiques de comprensió de missatges orals: ús del context verbal i no verbal i dels coneixements previs sobre la situació.

comprensió i gaudi de textos adaptats a la capacitat lectora i interessos i gustos de l’alumnat. els determinants a.  Reflexió guiada sobre l’ús i el significat de There is / There are. relació del vocabulari amb la seva representació visual o amb els símbols que es donen.  Una secció de Self-Evaluation. some. Mèxic i el Marroc. Alaska.  How much / How many. any i the. i interès a efectuar intercanvis comunicatius amb parlants d’altres llengües com a font d’enriquiment personal. DIMENSIÓ ESTÈTICA I LITERÀRIA  Lectura. . some. an.  Valoració de l’adquisició de la competència comunicativa en més d’una llengua. etc.  Ús de la terminologia adient als continguts. 44 .  Confiança i iniciativa per expressar-se en públic i per escrit. recordar i utilitzar lèxic: gràfics.  Disposició per utilitzar els coneixements de llengua anglesa.El menjar tradicional a Irlanda. adquirir.  Inducció de regles gramaticals a partir de l’observació.  Organització del treball personal com a estratègia per progressar en l’aprenentatge. the i How much / How many i la puntuació a l’oració.  Consciència de pertànyer a una comunitat lingüística.  Participació activa en activitats i treballs col·laboratius.  La puntuació a l’oració.  Acceptació de l’error com a part integrant del procés d’aprenentatge i actitud positiva per superar-lo. Reflexió sobre l’aprenentatge:  Aplicació d’estratègies bàsiques per organitzar. social i cultural.  Intercanvi d’informació personal. Al Workbook:  Secció Check Your Progress per consolidar o ampliar els coneixements de la unitat. an. en contextos reals i funcions diverses: intercanviar informació personal.Preferències alimentàries.Estructura i funcions de la llengua  There is / There are i els determinants a. .  Coneixement de dades i descripcions dels menjars típics d’altres països com Hawaii.  Identificació de costums i trets de la vida quotidiana propis d’altres països i cultures on es parla la llengua estrangera que es treballen a la unitat: . Fonètica  La pronunciació de les lletres de l’abecedari en anglès. Àfrica del Sud i Irlanda obtenint informació per diferents mitjans.El menjar de carrer a l’Índia. DIMENSIÓ PLURILINGÜE I INTERCULTURAL  Conscienciació que les llengües són elements que defineixen la identitat personal i col·lectiva i una eina potenciadora de la comunicació i l’aprenentatge.

ex. Comparació i identificació de les diferències dels sistemes fonètics de la llengua anglesa i la pròpia: producció de les lletres de l’alfabet. (SB. ex. 2)  Triar les respostes correctes a unes frases i copiar-les a les seves llibretes. p. begudes o postres. p. 5)  Copiar i completar un llista de la compra utilitzant unes il·lustracions com a ajuda tenint cura amb l’ortografia. p. p. (SB. p. ex. 22. ex. 3)  Per parelles.  Conscienciació que no hi ha cap llengua que sigui inherentment superior o inferior i que totes estan adaptades a les necessitats de les persones que les parlen. (SB. ex. 24. 8)  Indicar si unes frases són verdaderes o falses segons la informació que han llegit a l’article de l’exercici 8. dir al company/a quin tipus d’àpat o beguda de l’exercici 1 els agrada i no els agrada. ex. 21)  Escoltar i repetir àpats i relacionar-los amb la il·lustració corresponent. ex. p. (SB. 6)  Llegir un article d’una revista que es dóna i indicar els "bons" colors i els "dolents" per al menjar. p. (SB. (SB. p. ex. p. 24. 7)  Copiar i completar unes frases amb informació de l’article de revista que han llegit. 23. p. (SB. 4)  Copiar i completar unes frases amb some o any. 24. p. an o some i indicar quines són verdaderes per a ells/es. Metodologia i situacions de treball  Observar què es treballarà a cadascuna de les seccions de la unitat i contestar les preguntes del quadre de la part inferior de la pàgina després d’observar les il·lustracions dels menjars que hi surten. p. 24. 23. (SB. (SB. 24. 3)  Copiar i completar unes frases amb a. 9)  Copiar i completar i un quadre sobre amb uns substantius segons siguin noms comptables o no comptables. 22. p. 3. (SB. ex. 1)  Classificar els àpats de l’exercici anterior segons es tracti de fruites.  Ús d’un llenguatge no discriminatori i respectuós amb les diferències entre la manera de demanar menjar a un restaurant en la societat de llengua anglesa i en la pròpia. 2)  Esmentar altres tipus de beguda o menjar que coneguin en anglès i fer-ne una llista. ex. i valoració de les variacions lingüístiques i culturals. 22. 22. ex. verdures. Relacionar-los amb els països que es donen.  Conscienciació de les pròpies actituds davant les diferències de llengües i cultures. (SB. 24. (SB. 22. p. 11.  Ús de fórmules de cortesia en els intercanvis socials. 4)  Escoltar una conversa i identificar de l’àpat del qual no en parlen. (SB. (SB. ex. p. 5)  Tornar a escoltar l’enregistrament de l’exercici anterior i contestar les preguntes que es formulen. ex. 22. p. (SB.  Intercanvis d’informació personal en la llengua estrangera apresa a classe. ex. (SB. 6) 45 . ex. 1)  Afegir altres noms comptables o no comptables al quadre de l’exercici anterior.

 Completar una recepta amb a, an, some, any o the. (SB, p. 25, ex. 7)  Completar unes frases utilitzant l’afirmativa i la negativa de There is o There are i afegir some o any. (SB, p. 25, ex. 8)  Escoltar per comprovar les seves respostes de l’exercici anterior. (SB, p. 25, ex. 9)  Identificar nou diferències entre dues il·lustracions A i B i escriure frases en afirmativa o negativa de There is o There are i amb a, an, some, any o the. (SB, p. 25, ex. 10)  Per parelles, dir al company/a que tanqui el llibre i fer preguntes sobre les il·lustracions de l’exercici anterior. (SB, p. 25, ex. 14)  Observar el projecte d’una escola i identificar la informació que es demana en el text. (SB, p. 26, ex. 1)  Llegir un projecte escolar i indicar quins països hi surten i identificar-los en el mapa del final del llibre. (SB, p. 26, ex. 2)  Relacionar A i B per fer frases segons la informació que han llegit. (SB, p. 26, ex. 3)  Contestar preguntes sobre el text de l’exercici 2. (SB, p. 26, ex. 4)  Copiar i completar word maps amb paraules que es donen. (SB, p. 27, ex. 1)  Copiar i completar unes preguntes utilitzant How much o How many i relacionar-les amb la resposta corresponent. (SB, p. 27, ex. 2)  Escriure unes paraules en l’ordre correcte per fer preguntes i relacionar-les amb la resposta corresponent de les que es donen. (SB, p. 27, ex. 3)  Per parelles, esbrinar informació sobre el seu company/a utilitzant unes paraules que es donen i How much o How many. (SB, p. 27, ex. 6)  Escoltar i repetir uns països i les seves nacionalitats i relacionar-les. (SB, p. 28, ex. 1)  Escoltar i repetir uns idiomes i indicar quin es parla a cadascun dels països de l’exercici 1 i on es parlen dues llengües diferents. (SB, p. 28, ex. 2)  Observar un pòster sobre menjar internacional i copiar i completar un quadre. (SB, p. 28, ex. 3)  Triar la resposta correcta a unes preguntes. (SB, p. 28, ex. 4)  Escoltar una entrevista a un xef i indicar quines preguntes de les que es donen li formulen. (SB, p. 28, ex. 5)  Tornar a escoltar l’entrevista i escriure les respostes a les preguntes. (SB, p. 28, ex. 6)  Llegir unes frases i escoltar un reporter entrevistant un altre xef. Indicar si les frases que es donen són verdaderes o falses. (SB, p. 28, ex. 7)  Relacionar unes preguntes a A amb les seves respostes corresponents a B. (SB, p. 29, ex. 8)  Escoltar i repetir les lletres de l’alfabet. (SB, p. 29, Say It Right!)  Per parelles, copiar un formulari i fer un role-play amb el company/a utilitzant les preguntes de l’exercici 9 com a ajuda. Després, intercanviar-se els papers i fer-ne un altre. (SB, p. 29, ex. 9, 10)  Copiar unes frases i afegir la puntuació correcta. (SB, p. 30, ex. 1)  Llegir una descripció d’un àpat preferit i copiar i trobar un exemple de puntuació de cada. (SB, p. 30, ex. 2)

46

 Contestar unes preguntes sobre el model de l’exercici 2. (SB, p. 30, ex. 3)  Escriure una descripció del seu àpat preferit. (SB, p. 30)  Escoltar un diàleg i contestar la pregunta que es formula. (SB, p. 31, Communication Kit, ex. 1)  Per parelles, practicar el diàleg de l’exercici anterior. (SB, p. 31, Communication Kit, ex. 2)  Identificar l’interlocutor a unes frases que es donen. (SB, p. 31, Communication Kit, ex. 3)  Observar els quadres vocabulary i grammar i fer els exercicis. (SB, p. 32, Quick Check)  Fer els exercicis Extra Practice i Web Extra del Workbook i de la pàgina web. (SB, p. 32)

4. Avaluació Check Your Progress, WB, p. 23-24 Self-Evaluation, WB, p. 132 Unit 2 Test, TAIOP, p. 15-21 o Test Factory and Other Resources CD-ROM

Criteris d’avaluació  Participar en interaccions orals sobre temes coneguts o treballats prèviament per expressar gustos sobre menjars i intercanviar informació personal, utilitzant les estratègies adequades per facilitar la continuïtat de la comunicació i produir un discurs entenedor i adequat a la intenció comunicativa.  Comprendre la idea general i les informacions específiques més rellevants de documents orals senzills, emesos cara a cara o procedents de mitjans audiovisuals d’una conversa sobre un restaurant i el seu menjar, dues entrevistes a uns xefs i un diàleg entre un cambrer i un client, si es parla lentament i amb claredat.  Reconèixer la idea principal i extreure informació específica i global de dos textos escrits sobre el menjar d’un restaurant i el menjar del carrer a diferents països.  Produir textos breus, orals i escrits, coherents i amb bona dicció o correcció ortogràfica i puntuació adequada sobre la descripció d’un menjar parant especial atenció a l’ús correcte de la puntuació a partir de models.  Observar algunes regularitats de la llengua estrangera i induir-ne les regles de funcionament com l’ús de There is / There are, els determinants a, an, some, any i the i How much / How many, la puntuació a l’oració, la pronunciació de les lletres de l’abecedari, etc., en diferents contextos de comunicació.  Utilitzar de forma guiada els recursos de les TIC per a la cerca, organització, intercanvi i presentació d’informació.  Utilitzar estratègies per progressar en l’aprenentatge de manera autònoma.  Mostrar una actitud respectuosa, d’interès i de descoberta envers la llengua, la cultura i les formes de vida diferents a les pròpies pel que fa a noms de menjars, països, nacionalitats i idiomes, i mostrar interès a conèixer-los.  Mostrar predisposició per al treball col·laboratiu.

47

5. Competències bàsiques

COMPETÈNCIES/ SUBCOMPETÈNCIES
Competència comunicativa lingüística Utilització del llenguatge com a instrument de comunicació oral i escrita, de representació, interpretació i comprensió de la realitat, de construcció i comunicació del coneixement i d'organització i autoregulació del pensament, les emocions i la conducta.

ACTIVITATS
- Vocabulary, SB, p. 22, 28 i Language Builder, WB, p. 8-9: vocabulari relacionat amb el menjar, els països, les nacionalitats i els idiomes. - Reading, SB, p. 23 i 26: comprensió escrita d’un article de revista sobre menjar i un projecte escolar sobre menjar de carrer a diferents països. - Grammar, SB, p. 24-25 i 27: ús de There is / There are, els determinants a, an, some, any i the i How much / How many. - Listening, SB, p. 22 i 28 i Communication Kit, SB, p. 31: comprensió oral d’una conversa sobre un restaurant i el seu menjar, una entrevista a un cuiner i un diàleg entre un cambrer i un client. - Speaking, SB, p. 29 i Communication Kit, SB, p. 31: ús de la llengua anglesa per intercanviar informació personal i demanar menjar en un restaurant. Pràctica de pronunciació. - Writing, SB, p. 30, així com a la secció Writing Plan, WB, p. 118: redacció d’una descripció del seu menjar preferit utilitzant les expressions i vocabulari adients. - Reading, SB, p. 26, Language Builder, WB, p. 9 i Culture Kit, SB, p. 125: interès a conèixer diferents menjars i costums gastronòmics de diferents països. - Informació cultural, SB, p. 23, 27 i 31: coneixement i aprenentatge de dades curioses i útils.

Competències artística i cultural Conèixer, comprendre, apreciar i valorar críticament diferents manifestacions culturals i artístiques, expressar-se, comunicar-se i percebre, comprendre i enriquir-se amb diferents realitats i produccions del món de l'art i de la cultura. Valorar críticament manifestacions culturals i artístiques del patrimoni d'altres pobles. Tractament de la informació i competència digital Habilitats per buscar, obtenir, processar i comunicar informació i transformar-la en coneixement. Utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació com a instrument de treball intel•lectual per informar-se, aprendre i comunicar-se. Localitzar i interpretar la informació per utilitzar-la, difondre-la i permetre que tots els individus i grups socials puguin accedir la creixent oferta de serveis de la societat del coneixement. Usar fonts d’informació i situacions de comunicació diverses per consolidar les destreses lectores i comunicatives

- Writing, SB, p. 30: mostra d’autonomia, eficàcia, responsabilitat i reflexió quan es selecciona i es fa ús de la informació i les seves fonts. - Speaking, SB, p. 29 i 31: respecte per les normes de comportament i interaccions amb el professor/a i companys/es a l’hora d’utilitzar la informació i les seves fonts. - Communication Kit, SB, p. 31: actitud crítica davant de la informació sobre com demanar menjar a un restaurant. - Web Extra: www.burlingtonbooks.es/englishworld1. Pràctica de les activitats interactives de vocabulari, gramàtica i comprensió oral corresponents a la unitat 2. - Digital Teacher’s Pack: - Burlington ESO 1 Grammar Factory CD-ROM. Pràctica dels punts gramaticals tractats en aquesta unitat. - Burlington ESO 1 Culture Bank CD-ROM. Coneixement i valoració d’aspectes culturals rellevants mitjançant preguntes interculturals. - Interactive Whiteboard Digital Books CD-ROM. Pràctica de les activitats interactives de vocabulari i gramàtica corresponents a la unitat 2. - Test Factory and Other Resources CD-ROM. Pràctica d’examen de vocabulari i gramàtica corresponents a la unitat 2. - Welcome to Britain DVD. Reproducció del capítol 2. Pràctica de comprensió oral, gramàtica i llenguatge funcional. - Check Your Progress, WB, p. 23-24: ús d’estratègies, recursos i tècniques de treball intel·lectual. - Putting It Together, WB. p. 19, Quick Check, SB. p. 32 i Self-Evaluation, WB, p. 24: ús d’estratègies, recursos i tècniques de treball intel·lectual per aprendre i ser conscient de les pròpies capacitats i coneixements.

Competència d’aprendre a aprendre Desenvolupar destreses i aprendre estratègies i habilitats per a que l’alumne siga conscient del que sap i del que cal aprendre com: l'observació visual i auditiva, la memòria a través de la repetició, la concentració i la

48

reflexió a la feina, la capacitat d'elegir i opinar per ell mateix, l'organització i el mètode a través de les rutines, consciència, gestió i control de les pròpies capacitats i coneixements. Desenvolupar estratègies per pensar, organitzar, memoritzar i recuperar informació, com ara resums, esquemes o mapes conceptuals Competència d’autonomia i iniciativa personal Ser creatiu, innovador, responsable i crític en el desenvolupament de projectes individuals o col·lectius. Desenvolupar qualitats personals com la iniciativa, l’esperit de superació, la perseverança davant les dificultats, l’autonomia i l’autocrítica. Competència en el coneixement i interacció amb el món físic Adoptar una disposició a una vida física i mental saludable en un entorn natural i social també saludable. Ús responsable dels recursos naturals, la cura del medi ambient, el consum racional i responsable, i la protecció de la salut individual i col•lectiva com a elements clau de la qualitat de vida de les persones. Competència social i ciutadana Comprensió de la realitat social que es viu, el respecte, el reconeixement i l'acceptació de diferències culturals i de comportament

Reflexió sobre els propis èxits i fracassos.

- Speaking, SB, p. 29 i Communication Kit, SB, p. 31: ús de la creativitat personal a l’hora de produir textos orals a partir de models que es donen. Foment del treball cooperatiu a l’aula. - Reading, p. 23 i p. 26: mostra del sentit crític davant les informacions culturals que s’hi presenten. - Writing, SB, p. 30: desenvolupament organitzatiu a l’hora de presentar un treball escrit.

- Reading, SB, p. 23: experiment per demostrar que, a més del sabor, el color del menjar també és important.

- Communication Kit, SB, p. 31: aprenentatge i pràctica de les fórmules per demanar menjar al cambrer/a. - Informació cultural, SB, p. 31: coneixement i aprenentatge de dades curioses i útils. Respecte pels costums de diferents països pel que fa al consum de te als menjars.

Connexions amb altres matèries  Ciències de la naturalesa: - El sabor del menjar i com n’afecta el colorant.  Ciències socials, geografia i història: - Els països i la seva situació en el mapa, les nacionalitats i els idiomes que s’hi parlen. - Cultura gastronòmica de diferents països.  Educació per a la ciutadania i els drets humans: - Reflexió sobre les diferències geogràfiques, gastronòmiques, econòmiques i culturals de diferents països. - Aprenentatge de les fórmules adients per demanar menjar a un restaurant.  Llengua i literatura: - There is / There are, els determinants a, an, some, any i the i How much / How many. - La puntuació a l’oració. - L’ordre dels adjectius a l’oració. - Traducció anglès-català al Workbook i elaboració de diàlegs en anglès al Language Builder a partir d’instruccions en català.

49

 Llengua estrangera: - L’expressió francesa Bon appétit i el seu ús habitual en anglès.  Història i cultura de les religions: - Diferents cultures gastronòmiques depenents de la religió (jainisme, hinduisme, islamisme). 6. Atenció a la diversitat Activitats de pràctica extra: TAIOP, p. 136 o CD-ROM Test Factory and Other Resources Activitats d’ampliació: TAIOP, p. 155 o CD-ROM Test Factory and Other Resources Activitats de pràctica d’expressió oral: TAIOP, p. 173 o CD-ROM Test Factory and Other Resources Language Builder, WB, p. 8-9 Burlington ESO 1 Grammar Factory CD-ROM Interactive Whiteboard Digital Books CD-ROM Website Activities: www.burlingtonbooks.es/englishworld1

7. Temporització Unitat 2: 10 sessions Unit 2 Test: 1 sessió Total: 11 sessions

UNITAT 3: Animal Facts
1. Objectius d’aprenentatge  Aprendre noms d’animals i rutines.  Practicar l’ús del Present Simple i dels adverbis de freqüència.  Llegir de forma comprensiva i autònoma un article i una entrada de bloc.  Escoltar i comprendre una enquesta sobre diferents animals i un diàleg sobre rutines.  Parlar sobre rutines.  Escriure un informe sobre un animal.  Identificar la pronunciació de les terminacions -s i -es a la tercera persona del singular: /s/, /z/ i /Iz/. 2. Continguts DIMENSIÓ COMUNICATIVA Participació en interaccions orals, escrites i audiovisuals  Predicció del tema de la unitat mitjançant el seu títol, el suport visual i els coneixements previs.  Repetició del vocabulari de la unitat sobre animals i rutines.  Participació en converses pautades i controlades amb el company/a per descriure un animal i esbrinar de quin es tracta utilitzant expressions útils.
50

 Producció de textos orals curts per parlar de rutines i indicar-ne l’hora en què les fan, amb estructura lògica i amb pronunciació adequada a partir d’un model treballat prèviament a l’aula.  Ús del model de diàleg proposat en què dos adolescents fan preguntes sobre les rutines de cadascú per interactuar amb el company/a amb una pronunciació adient.  Ús de respostes adequades a les informacions que es requereixen pel professor/a i els companys/es en les activitats d’aula. Al Workbook:  Contestar preguntes d’informació específica. Comprensió de missatges orals, escrits i audiovisuals  Escolta i comprensió de preguntes i diàlegs breus relacionats amb animals i diferents rutines.  Escolta i comprensió del vocabulari de la unitat sobre animals i rutines.  Escolta, comprensió i obtenció d’informació específica d’un article sobre llops i una pàgina web sobre un bloc de gats per contestar preguntes, identificar frases verdaderes i falses, identificar informació que es demana i completar frases.  Escolta i comprensió general i identificació d’informacions específiques d’una enquesta sobre animals i d’un diàleg sobre les rutines de dos adolescents per completar frases i contestar preguntes de comprensió.  Comprensió d’instruccions bàsiques per a la correcta resolució de tasques.  Iniciativa per llegir amb certa autonomia textos adients a l’edat, interessos i nivell de competència.  Lectura de diferents maneres de dir l’hora.  Reconeixement d’algunes de les característiques i convencions del llenguatge escrit i la seva diferenciació del llenguatge oral a la secció Writing.  Anticipació del contingut general del que s’escolta amb suport d’elements verbals (to de veu) i no verbals (icònics i gestuals).  Ús d’estratègies bàsiques de comprensió lectora: identificació del tema d’un text observant les imatges, ús dels coneixements previs, inferència dels significats per context, etc.  Ús d’estratègies bàsiques de comprensió de missatges orals: ús del context verbal i no verbal i dels coneixements previs sobre la situació. Al Workbook:  Comprensió general i identificació d’informacions específiques d’un text sobre l’hotel Giraffe Manor, per relacionar paraules i contestar les preguntes. Expressió de missatges orals, escrits i audiovisuals  Composició d’un informe sobre un animal a partir d’un model, seguint l’esquema elaborat utilitzant les regles bàsiques d’ortografia i puntuació.  Desenvolupament de l’expressió escrita de forma guiada completant una fitxa parant atenció a l’ordre de les paraules i a les preposicions de temps.  Ús d’estratègies bàsiques de comprensió lectora: identificació del tema d’un text mirant les imatges, ús dels coneixements previs, inferència de significats pel context, etc.

51

 Producció de textos orals curts, amb estructura lògica i amb pronunciació adequada a partir d’un model treballat prèviament a l’aula.  Producció de textos, en suport paper i digital, que mostrin cura en la presentació. Al Workbook:  Realització d’un dictat per consolidar el vocabulari de la unitat.  Traducció d’expressions útils a la seva llengua.  Composició d’un diàleg en anglès a partir d’un guió en català.  Producció de frases per a l’elaboració d’un informe sobre una persona que renta animals de companyia. Coneixement del funcionament de la llengua i el seu aprenentatge Coneixements lingüístics Elements morfològics  Identificació d’elements morfològics bàsics i habituals en l’ús de la llengua. Lèxic / Vocabulari  Animals.  Rutines.  Identificació, ús i valoració de les estratègies d’aprenentatge adients. Estructura i funcions de la llengua  El Present Simple (afirmativa, negativa, interrogativa i respostes breus).  Els adverbis de freqüència.  Les preposicions de temps.  Rutines. Descripcions. Fonètica  La pronunciació de la terminació -s o -es a la tercera persona singular: /s/, /z/, /Iz/. Reflexió sobre l’aprenentatge:  Aplicació d’estratègies bàsiques per organitzar, adquirir, recordar i utilitzar lèxic: relació del vocabulari amb la seva representació visual, ús de les famílies de paraules, discriminació del vocabulari segons diferents categories, etc.  Reflexió guiada sobre l’ús i el significat del Present Simple, els adverbis de freqüència i les peposicions de temps.  Acceptació de l’error com a part integrant del procés d’aprenentatge i actitud positiva per superar-lo.  Organització del treball personal com a estratègia per progressar en l’aprenentatge.  Interès a aprofitar les oportunitats d’aprenentatge creades en el context dins i fora de l’aula.  Participació activa a la classe.  Confiança i iniciativa per expressar-se en públic i per escrit.  Inducció de regles gramaticals a partir de l’observació.  Ús de la terminologia adient als continguts. Al Workbook:  Secció Check Your Progress per consolidar o ampliar els coneixements de la unitat.  Una secció de Self-Evaluation.
52

DIMENSIÓ ESTÈTICA I LITERÀRIA  Lectura i audició de la cançó Reflection de Christina Aguilera. (Review 1, SB, p. 45)  Lectura, comprensió i gaudi de textos adaptats a la capacitat lectora i interessos i gustos de l’alumnat.  Coneixement del personatge fictici el gat Garfield. DIMENSIÓ PLURILINGÜE I INTERCULTURAL  Conscienciació que les llengües són elements que defineixen la identitat personal i col·lectiva i una eina potenciadora de la comunicació i l’aprenentatge.  Consciència de pertànyer a una comunitat lingüística, social i cultural.  Valoració de l’adquisició de la competència comunicativa en més d’una llengua, i interès a efectuar intercanvis comunicatius amb parlants d’altres llengües com a font d’enriquiment personal.  Identificació de costums i trets de la vida quotidiana d’altres països i cultures on es parla la llengua estrangera que es treballen a la unitat: - Diferents races de gats més populars arreu del món.  Disposició per utilitzar els coneixements de llengua anglesa, en contextos reals i funcions diverses: parlar de rutines.  Comparació i identificació de les diferències dels sistemes fonètics de la llengua anglesa i la pròpia: identificació i producció de la terminació de la 3a persona del singular en present /s/, /z/ i /Iz/.  Conscienciació que no hi ha cap llengua que sigui inherentment superior o inferior i que totes estan adaptades a les necessitats de les persones que les parlen.  Conscienciació de les pròpies actituds davant les diferències de llengües i cultures, i valoració de les variacions lingüístiques i culturals.  Intercanvis d’informació personal en la llengua estrangera apresa a classe.  Ús d’un llenguatge no discriminatori i respectuós amb les diferències entre la manera de dir les hores en la societat de llengua anglesa i en la pròpia.  Ús de fórmules de cortesia en els intercanvis socials.

3. Metodologia i situacions de treball  Observar què es treballarà a cadascuna de les seccions de la unitat i contestar les preguntes del quadre de la part inferior de la pàgina després d’observar les il·lustracions dels animals que hi surten. (SB, p. 33)  Escoltar i repetir noms d’animals i relacionar-los amb la il·lustració corresponent. (SB, p. 34, ex. 1)  Identificar el tipus al qual pertanyen uns animals que s’esmenten. (SB, p. 34, ex. 2)  Esmentar altres animals que coneguin en anglès i indicar a quin grup de l’exercici anterior pertanyen. (SB, p. 34, ex. 3)  Per parelles, descriure un animal de l’exercici 1 perquè el company/a esbrini de quin es tracta. (SB, p. 34, ex. 4)  Escoltar una conversa de dos adolescents que estan fent una enquesta sobre animals i contestar la pregunta que es formula. (SB, p. 34, ex. 5)  Tornar a escoltar l’enregistrament de l’exercici anterior i completar unes frases amb els animals correctes segons l’enquesta. (SB, p. 34, ex. 6)

53

38. (SB. p. (SB. ex. p. ex. ex. fer el test. 2)  Copiar i completar unes frases sobre el bloc que han llegit. (SB. p. 1)  Triar l’adverbi de freqüència correcte a un text. ex. 1)  Completar un paràgraf sobre el projecte d’una escola amb uns verbs entre parèntesis per trobar alguns fets sobre lleons utilitzant l’afirmativa del Present Simple. (SB. (SB. p. p. 8)  Identificar els temes que es donen amb els fets de l’article que han llegit. p. 35. (SB. (SB. Observar unes paraules del text que es donen i indicar quina és la que representa el so del llop. Després. ex. (SB. p. ex. esbrinar les rutines del seu company/a utilitzant idees que es donen o les seves. 5)  Copiar i completar un text amb uns verbs entre parèntesis per trobar una feina inusual utilitzant l’afirmativa o la negativa del Present Simple. ex. 7)  Escriure almenys sis preguntes sobre un ximpanzé utilitzant el Present Simple i les paraules que es donen. ex. p. (SB. p. (SB. (SB. 3)  Contestar preguntes sobre el bloc. p. p. 40. p. 3)  Completar frases amb verbs que es donen entre parèntesis per trobar tres fets verdaders sobre animals utilitzant el Present Simple. 39. (SB. 4)  Copiar i completar un diagrama amb uns adverbis de freqüència que es donen. 4)  Per parelles. ex. ex. 3)  Observar una gràfica i escriure sis frases sobre què fan dues persones els caps de setmana utilitzant l’afirmativa del Present Simple i els adverbis de freqüència. (SB. ex. ex. ex. 5)  Observar un horari i escoltar i repetir les rutines que hi surten. p. p. 35. 37. Say It Right!)  Per parelles. 9)  Indicar si unes frases són verdaderes o falses i corregir-les segons la informació de l’article de l’exercici 8. (SB. p. 8)  Escoltar i repetir tres formes verbals de present. (SB. p. (SB. (SB. 40. ex. p. (SB. ex. 39. ex. 2) 54 . ex. ex. ex. 2)  Escriure frases utilitzant paraules que es donen amb la negativa del Present Simple. 39. p. preguntar i respondre les preguntes de l’exercici 8. 37. 37. 6)  Escriure amb paraules que es donen utilitzant el Present Simple. (SB. 37. 35. 36. 36. 36. 37. 39. 38. (SB. 10)  Triar l’opció correcta a unes frases i escriure-les a les seves llibretes. 9)  Identificar informació que es demana tenint en compte les majúscules que es donen com a ajuda. ex. (SB. p. (SB. 4)  Escoltar per comprovar les respostes de l’exercici anterior. 2)  Copiar i completar unes frases amb els adverbis de freqüència perquè siguin verdaderes per a ells/es. 36. 38. p. 1)  Llegir l’entrada de bloc i contestar la pregunta que es formula. p. 36. (SB. 35. ex. ex. (SB. 39. 38. (SB. p. 1)  Indicar amb quina freqüència fan les rutines de l’exercici anterior. ex. p. 7)  Llegir un article sobre llops i identificar els noms de quatre animals. p. ex. p.

p. (SB. 41. p. p. p. 43. p. (SB. p. ex. orals i escrits. p. 5)  Relacionar cada pregunta a una enquesta d’uns adolescents sobre rutines amb la seva resposta utilitzant informació de l’exercici 5 com a ajuda. 4)  Observar els quadres vocabulary i grammar i fer els exercicis. p. ex. 43. ex. p. (SB. comparar el seu horari amb el d’un/a company/a i trobar-ne almenys tres diferències. 2)  Copiar i completar un diàleg amb paraules que es donen. utilitzant les estratègies adequades per facilitar la continuïtat de la comunicació i produir un discurs entenedor i adequat a la intenció comunicativa. 44) 4. (SB. 40. contestar una pregunta. Avaluació Check Your Progress. p. (SB. 42. ex. 42)  Escoltar un diàleg i indicar qui dels dos interlocutors A i B es lleva més d’hora. p. dir al company/a l’hora en què fan unes rutines que s’esmenten.  Produir textos breus.  Comprendre la idea general i les informacions específiques més rellevants de documents orals senzills. 40. 42.  Reconèixer la idea principal i extreure informació específica i global de textos escrits amb suport d’elements textuals i no textuals sobre llops i un altre sobre un cafè on es pot anar per estar amb gats. p. 3)  Escriure un informe sobre un animal. (SB. p. 43. 2)  Contestar unes preguntes sobre el model de l’exercici 2. Per parelles. 31-32 Self-Evaluation. ex. ex. (SB. 55 . WB. ex. emesos cara a cara o procedents de mitjans audiovisuals d’una enquesta sobre animals i una conversa sobre rutines. p. 44. ex. ex. 43. p. 1)  Per parelles. ex. p. Communication Kit. practicar amb el company/a el diàleg de l’exercici 1. 4)  Tornar a escoltar la conversa per identificar la rutina de cada personatge. 41. TAIOP. coherents i amb bona dicció o correcció ortogràfica i puntuació adequada com ara un informe sobre la descripció d’un animal parant especial atenció a l’us de les preposicions de temps a partir de models. (SB. p. (SB. si es parla lentament i amb claredat. 40. ex. ex. 132 Unit 3 Test. preguntar al company/a sobre les seves rutines utilitzant expressions que es donen a tres grups de preguntes. Communication Kit. 3)  Escoltar una conversa sobre rutines i. Communication Kit. (SB. (SB. WB. 42. (SB. (SB. després. p. Quick Check)  Fer els exercicis Extra Practice i Web Extra del Workbook i de la pàgina web. 7)  Copiar i completar unes frases amb la preposició de temps correcta. 3)  Per parelles. 6)  Per parelles. 22-28 o Test Factory and Other Resources CD-ROM Criteris d’avaluació  Participar en interaccions orals sobre temes coneguts o treballats prèviament per descriure animals i parlar sobre rutines. Communication Kit. (SB. (SB. 1)  Llegir un informe sobre hàmsters siris i identificar preposicions de temps.

WB. ACTIVITATS .  Utilitzar de forma guiada els recursos de les TIC per a la cerca. 35 i 38: comprensió escrita d’un article sobre llops i una entrada de bloc sobre un un cafè curiós. . p. els adverbis de freqüència i les preposicions de temps. i mostrar interès a conèixer-los. p. la cultura i les formes de vida diferents a les pròpies pel que fa als animals de companyia a diferents països. 39: presentació del gat Garfield. p. p. p.Speaking. SB. 126: interès a conèixer els hàbits d’uns animals nocturns arreu del món.Informació cultural.es/englishworld1. organització. intercanvi i presentació d’informació. Valorar críticament manifestacions culturals i artístiques del patrimoni d'altres pobles.Reading. . negativa i interrogativa. 43: comprensió oral d’una enquesta sobre animals i una conversa sobre rutines (utilitz ant els adverbis de freqüència.  Mostrar predisposició per al treball col·laboratiu. comprendre i enriquir-se amb diferents realitats i produccions del món de l'art i de la cultura.Pronunciation. p. 35 i 38: coneixement i aprenentatge de dades curioses i útils. . en diferents contextos de comunicació. p. /Iz/. difondre-la i permetre que tots els individus i grups socials puguin accedir la creixent oferta de serveis de la societat del coneixement. SB.burlingtonbooks. 42: mostra d’autonomia.Web Extra: www.Listening. . Pràctica de les activitats interactives de vocabulari. 5. 37: respostes adients a les enquestes. SB. Pràctica de pronunciació. SB. gramàtica i comprensió oral corresponents a la unitat 3. 10-11: ús de vocabulari relacionat amb els animals i les rutines. expressar-se. .Vocabulary. 43: aprenentatge de la manera de dir les hores en anglès diferent que en català. interpretació i comprensió de la realitat.Writing. . p. . p. p. . p. de representació. les emocions i la conducta. responsabilitat i reflexió quan es selecciona i es fa ús de la informació i les seves fonts. 43: ús de la llengua anglesa per parlar sobre rutines i dir a quina hora o amb quina freqüència es fan.Informació cultural.Grammar. 36-37 i 39: ús del Present Simple (afirmativa. de construcció i comunicació del coneixement i d'organització i autoregulació del pensament. SB. d’interès i de descoberta envers la llengua. els adverbis de freqüència i les preposicions de temps. 37: pronunciació de les terminacions -s i -es a la tercera persona del singular: /s/. Utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació com a instrument de treball intel•lectual per informar-se. 42. les preposicions de temps i les hores). processar i comunicar informació i transformar-la en coneixement. p.  Mostrar una actitud respectuosa. SB. Localitzar i interpretar la informació per utilitzar-la. apreciar i valorar críticament diferents manifestacions culturals i artístiques. .Culture Kit. . comunicar-se i percebre. Observar algunes regularitats de la llengua estrangera i induir-ne les regles de funcionament en l’ús del Present Simple. 38: ús dels blocs com a mitjà per compartir informació sobre temes diversos. p. . WB. p. SB. SB. a la secció Say It Right!. SB. SB. SB. . . protagonista de la historieta il·lustrada creada per Jim Davis. SB. p. SB. 34 i Grammar. així com a la secció Writing Plan.Grammar. aprendre i comunicar-se. p. SB.Reading. Competències artística i cultural Conèixer.Digital Teacher’s Pack: 56 . 34 i 40 i Language Builder. 35: actitud crítica davant la informació presentada en un article. p.Writing. eficàcia. SB. Tractament de la informació i competència digital Habilitats per buscar. p. obtenir. comprendre. SB. 41 i Communication Kit.  Utilitzar estratègies per progressar en l’aprenentatge de manera autònoma.Listening. . SB. p. 34 i 40 i Communication Kit. . Competències bàsiques COMPETÈNCIES/ SUBCOMPETÈNCIES Competència comunicativa lingüística Utilització del llenguatge com a instrument de comunicació oral i escrita. /z/.Reading. 118: redacció d’un informe amb la descripció d’un animal utilitzant les expressions i vocabulari adients. p. i les respostes breus). .

p.Grammar. . 39: interpretació de la informació d’una gràfica. 35. Pràctica de les activitats interactives de vocabulari i gramàtica corresponents a la unitat 3. p. el respecte.Welcome to Britain DVD. 57 . . p. 32: ús d’estratègies. la cura del medi ambient. p. p. SB. Desenvolupar qualitats personals com la iniciativa. 27. SB. 43: ús de la creativitat personal a l’hora de produir textos orals a partir de models que es donen. innovador. memoritzar i recuperar informació. WB. Speaking. Competència en el coneixement i interacció amb el món físic Adoptar una disposició a una vida física i mental saludable en un entorn natural i social també saludable.Interactive Whiteboard Digital Books CD-ROM. 34. SB. SB. . 37: càlcul de la puntuació final d’una enquesta . la perseverança davant les dificultats. SB. per conèixer més sobre aspectes quantitatius i espacials de la realitat i per resoldre problemes relacionats amb la vida diària. l’esperit de superació. p. Habilitat per interpretar i expressar amb claredat i precisió informacions. dades i argumentacions. recursos i tècniques de treball intel·lectual. com ara resums. p.Grammar. Pràctica d’examen de vocabulari i gramàtica corresponents a la unitat 3. SB. 36 i Culture Kit. Reflexió sobre els propis èxits i fracassos. WB. SB.Test Factory and Other Resources CD-ROM.Burlington ESO 1 Grammar Factory CD-ROM.Communication Kit. Competència d’aprendre a aprendre Desenvolupar destreses i aprendre estratègies i habilitats per a que l’alumne siga conscient del que sap i del que cal aprendre com: l'observació visual i auditiva. . 42: desenvolupament organitzatiu a l’hora de presentar un treball escrit. 38: mostra del sentit crític davant les informacions culturals que s’hi presenten. SB. Reproducció del capítol 3. 41 i Communication Kit. p. Grammar. Competència matemàtica Utilitzar números i les seves operacions bàsiques.Vocabulary. SB. p. . Desenvolupar estratègies per pensar. Foment del treball cooperatiu a l’aula. p. p. 126: comprensió i expressió escrita i oral de textos sobre animals. Pràctica dels punts gramaticals tractats en aquesta unitat. les seves característiques i els seus hàbitats. Pràctica de comprensió oral. 35 i p. . organitzar. els símbols i les formes d'expressió i raonament matemàtic per produir i interpretar informacions. Coneixement i valoració d’aspectes culturals rellevants mitjançant preguntes interculturals. SB. el consum racional i responsable. p. consciència. p. Quick Check. gramàtica i llenguatge funcional. responsable i crític en el desenvolupament de projectes individuals o col·lectius.Usar fonts d’informació i situacions de comunicació diverses per consolidar les destreses lectores i comunicatives .Putting It Together. la concentració i la reflexió a la feina. 34.Writing. SB. i la protecció de la salut individual i col•lectiva com a elements clau de la qualitat de vida de les persones Competència social i ciutadana Comprensió de la realitat social que es viu. .Burlington ESO 1 Culture Bank CD-ROM. 43: reflexió sobre les tasques i activitats que fem habitualment. . . Listening. 44 i Self-Evaluation. Reading. gestió i control de les pròpies capacitats i coneixements. WB. i respecte per les rutines d’altres persones.Reading.Speaking. esquemes o mapes conceptuals Competència d’autonomia i iniciativa personal Ser creatiu. . l’autonomia i l’autocrítica. . p. l'organització i el mètode a través de les rutines. SB. SB. la capacitat d'elegir i opinar per ell mateix. p. Ús responsable dels recursos naturals. p. recursos i tècniques de treball intel·lectual per aprendre i ser conscient de les pròpies capacitats i coneixements. p. el reconeixement i l'acceptació de diferències culturals i de comportament . la memòria a través de la repetició. 31-32: ús d’estratègies. 34.Check Your Progress.

geografia i història: .  Educació per a la ciutadania i els drets humans: . . p.  Tecnologies: . 106-107 Language Builder. negativa i interrogativa. veritats i mites.Els adverbis de freqüència.Puntuació final d’una enquesta. . 156 o CD-ROM Test Factory and Other Resources Activitats de pràctica d’expressió oral: TAIOP. p. Atenció a la diversitat Activitats de pràctica extra: TAIOP.es/englishworld1 7. hàbitat.Els gats com a animals de companyia arreu del món.Traducció anglès-català al Workbook i elaboració de diàlegs en anglès al Language Builder a partir d’instruccions en català. Temporització Unitat 3: 10 sessions Unit 3 Test: 1 sessió Term Test 1: 1 sessió Total: 12 sessions 58 . p. 10-11 Burlington ESO 1 Grammar Factory CD-ROM Interactive Whiteboard Digital Books CD-ROM Website Activities: www. 6. . 174 o CD-ROM Test Factory and Other Resources Grammar Practice Review 1.  Ciències socials.El Present Simple en afirmativa.Les preposicions de temps.  Educació visual i plàstica: .  Llengua i literatura: .Els blocs.Connexions amb altres matèries  Ciències de la naturalesa: .Aprenentatge de les fórmules adients per expressar com i amb quina freqüència i quan es realitza una acció. WB. .Els animals: tipus. 138 o CD-ROM Test Factory and Other Resources Activitats d’ampliació: TAIOP. hàbits. etc.Reflexió sobre les diferents rutines i horaris. p.El gat Garfield. p.Importància de la pràctica habitual o rutinària d’algun exercici físic.  Educació física: . WB. característiques. races.burlingtonbooks.  Matemàtiques: . alimentació.

Continguts DIMENSIÓ COMUNICATIVA Participació en interaccions orals.  Producció de textos orals curts utilitzant els adjectius correctament i amb la pronunciació adient. amb una pronunciació adient.  Demanar indicacions.2ª Avaluaciò UNITAT 4: Around Town 1. 59 .  Escoltar i comprendre converses sobre peticions d’informació.  Ús del model de diàleg proposat en què una persona demana indicacions a una altra per arribar a un forn per interactuar amb el company/a amb una pronunciació adient. escrits i audiovisuals  Escolta i comprensió de preguntes i diàlegs breus relacionats amb els diferents llocs d’una ciutat i les indicacions per arribar-hi.  Ús del model de diàleg proposat en què es parla sobre la celebració d’una festa per interactuar amb el company/a i crear-ne un de nou. escrites i audiovisuals  Predicció del tema de la unitat mitjançant el seu títol.  Identificar i pronunciar correctament la terminació -ing. el suport visual i els coneixements previs.  Escriure un assaig sobre el seu una ciutat o poble. les preposicions de lloc i com donar indicacions.  Repetició del vocabulari de la unitat sobre els llocs de la ciutat. per demanar i donar indicacions sobre com arribar a un lloc.  Llegir de forma comprensiva i autònoma una pàgina web i vinyetes d’un còmic. 2. Comprensió de missatges orals.  Participació en converses pautades i controlades amb el company/a per parlar del que està fent la gent en el moment en què es parla utilitzant expressions útils.  Ús de respostes adequades a les informacions que es requereixen pel professor/a i els companys/es en les activitats d’aula. Al Workbook:  Contestar preguntes d’informació específica.  Practicar l’ús del Present Continuous i del Present Simple. preposicions de lloc i direccions. Objectius d’aprenentatge  Aprendre els noms de llocs a una ciutat.

 Reconeixement d’algunes de les característiques i convencions del llenguatge escrit i la seva diferenciació del llenguatge oral a la secció Writing.  Lectura d’una targeta d’invitació a una festa d’aniversari. ús dels coneixements previs.  Producció d’un assaig sobre una noia amb informació que es dóna. comprensió general i identificació d’informacions específiques d’una pàgina web sobre una exposició dedicada al cos humà per completar frases i contestar preguntes de comprensió i d’un còmic per esbrinar el final de la història. Coneixement del funcionament de la llengua i el seu aprenentatge Coneixements lingüístics Elements morfològics 60 .  Producció de textos.  Iniciativa per llegir amb certa autonomia textos adients a l’edat.  Desenvolupament de l’expressió escrita de forma guiada. etc. escrits i audiovisuals  Composició d’un assaig sobre la seva ciutat o poble a partir d’un model.  Escolta i comprensió general i identificació d’informacions específiques de cinc converses i que tenen lloc a diferents llocs a una ciutat. en suport paper i digital. preposicions i direccions.  Anticipació del contingut general del que s’escolta amb suport d’elements verbals (to de veu) i no verbals (icònics i gestuals). que mostrin cura en la presentació. d’una conversa de dos adolescents en què es donen indicacions per arribar a un restaurant i d’un diàleg sobre una festa d’aniversari. Expressió de missatges orals. interessos i nivell de competència. Al Workbook:  Realització d’un dictat per consolidar el vocabulari de la unitat. Escolta.  Composició d’un diàleg en anglès a partir d’un guió en català.  Escolta i comprensió del vocabulari de la unitat sobre els llocs de la ciutat. i utilitzant correctament les majúscules parant atenció a l’ordre de les paraules. completant una fitxa.  Ús d’estratègies bàsiques de comprensió lectora: identificació del tema d’un text observant les imatges. inferència dels significats per context. seguint l’esquema elaborat i utilitzant les regles bàsiques d’ortografia i puntuació.  Lectura de les dates en anglès.  Traducció d’expressions útils a la seva llengua.  Ús d’estratègies bàsiques de comprensió de missatges orals: ús del context verbal i no verbal i dels coneixements previs sobre la situació. Al Workbook:  Comprensió general i identificació d’informacions específiques d’un text sobre les màquines de Nantes i els seus dissenyadors. la puntuació i les preposicions de temps. amb estructura lògica i amb pronunciació adequada a partir d’un model treballat prèviament a l’aula.  Producció de textos orals breus.  Comprensió d’instruccions bàsiques per a la correcta resolució de tasques.

etc. 61 . Identificació d’elements morfològics bàsics i habituals en l’ús de la llengua.  Reflexió guiada sobre l’ús i el significat del Present Continuous i del Present Simple. Fonètica  Pronunciació de la terminació verbal -ing. adquirir.  Una secció de Self-Evaluation.  Interès a aprofitar les oportunitats d’aprenentatge creades en el context dins i fora de l’aula. social i cultural.  Consciència de pertànyer a una comunitat lingüística. Estructura i funcions de la llengua  El Present Continuous (afirmativa.  Inducció de regles gramaticals a partir de l’observació. com ara diccionaris. comprensió i gaudi de textos adaptats a la capacitat lectora i interessos i gustos de l’alumnat.  Acceptació de l’error com a part integrant del procés d’aprenentatge i actitud positiva per superar-lo.  Ús de la terminologia adient als continguts. interrogativa i respostes breus). negativa. Reflexió sobre l’aprenentatge:  Aplicació d’estratègies bàsiques per organitzar.  Ús progressiu de recursos per a l’aprenentatge. així com de l’ús de les majúscules a l’oració. Al Workbook:  Secció Check Your Progress per consolidar o ampliar els coneixements de la unitat.  Confiança i iniciativa per expressar-se en públic i per escrit.  Lectura d’un fragment del còmic Solve the Problem.  Identificació.  L’ús de les majúscules a l’oració. ús i valoració de les estratègies d’aprenentatge adients.  Donar i demanar indicacions.  Participació activa en activitats i treballs col·laboratius. esquemes. DIMENSIÓ ESTÈTICA I LITERÀRIA  Lectura. biblioteques o tecnologies de la informació i la comunicació.  Expressions per donar indicacions. recordar i utilitzar lèxic: famílies de paraules.  Preposicions de lloc.  Contrast entre el Present Continuous i el Present Simple.  Organització del treball personal com a estratègia per progressar en l’aprenentatge. Lèxic / Vocabulari  Llocs de la ciutat. llibres de consulta. DIMENSIÓ PLURILINGÜE I INTERCULTURAL  Conscienciació que les llengües són elements que defineixen la identitat personal i col·lectiva i una eina potenciadora de la comunicació i l’aprenentatge.

ex.  Identificació de costums i trets de la vida quotidiana propis d’altres països i cultures on es parla la llengua estrangera que es treballen a la unitat: . 4)  Escoltar cinc converses i indicar a quin lloc d’una ciutat tenen lloc.  Conscienciació de les pròpies actituds davant les diferències de llengües i cultures. Metodologia i situacions de treball  Observar què es treballarà a cadascuna de les seccions de la unitat i contestar la pregunta del quadre de la part inferior de la pàgina després d’observar les il·lustracions dels museus famosos que hi surten.  Ús de fórmules de cortesia en els intercanvis socials.  Disposició per utilitzar els coneixements de llengua anglesa. 1)  Indicar quins són els llocs on es realitzen unes accions que s’esmenten. 2)  Esmentar altres llocs que coneguin en anglès. 10)  Fer frases que expressin el que s’està fent en el moment en què es parla amb unes paraules que es donen. 1) 62 . Valoració de l’adquisició de la competència comunicativa en més d’una llengua. p. 48.  Conscienciació que no hi ha cap llengua que sigui inherentment superior o inferior i que totes estan adaptades a les necessitats de les persones que les parlen. (SB. i valoració de les variacions lingüístiques i culturals. p. ex.  Ús d’un llenguatge no discriminatori i respectuós amb les diferències entre les maneres de felicitació mitjançant targetes i les dates en la societat de llengua anglesa i en la pròpia. 48. 50. (SB. 3)  Per parelles. (SB. explicar al company/a què fan a un dels llocs de l’exercici 1 perquè el esbrini de quin es tracta. 48. (SB. p. ex. (SB. ex. 49. (SB. 47)  Escoltar i repetir uns llocs i relacionar-los amb els objectes que s’il·lustren. p. (SB. p. (SB. ex. 9)  Identificar a la pàgina web les parts de l’exposició on són les respostes a les preguntes que es formulen. 48. ex. ex. 49. i interès a efectuar intercanvis comunicatius amb parlants d’altres llengües com a font d’enriquiment personal. (SB. 49. ex. . p. 8)  Copiar i completar unes frases sobre la pàgina web que han llegit. 48.El museu britànic de Londres. (SB. 5)  Tornar a escoltar l’enregistrament de l’exercici anterior i corregir a unes frases unes errades en negreta. p. p. p. (SB. 48. en contextos reals i funcions diverses: demanar indicacions.El gran incendi de Londres. p. ex. 3.  Coneixement de diferents llocs d’oci com exposicions o parcs d’atraccions obtenint informació per diferents mitjans. ex. 6)  Indicar quines paraules d’unes que es donen sobre un text estan relacionades amb el cos humà. ex. (SB. p.  Comparació i identificació de les diferències dels sistemes fonètics de la llengua anglesa i la pròpia: la terminació verbal acabada en -ing. 7)  Llegir una pàgina web i contestar les preguntes que es formulen. p. 48.

p. 51. ex. 50. després. ex. 10)  Identificar a un còmic informació que es demana. p. parlar amb el company/a del que creuen que estan fent ara les persones de la seva família. 52. 51. ex. p.54. 54.ex. p. 2)  Copiar i completar unes frases amb uns verbs entre parèntesis utilitzant el Present Simple o el Present Continuous. (SB. p. ex. 54. 53. 50. (SB. p. triar un lloc del mapa perquè el company/a esbrini de quin es tracta. 54. ex. 51. 6)  Escoltar i repetir unes preposicions de lloc i. observar una pilota per dir quina és la seva posició a cada il·lustració. p. ex. p. ex. 52. (SB. (SB. (SB. (SB. ex. ex. 53. p. (SB. p. (SB. (SB. 2)  Escoltar el final del còmic i comprovar quina opció ha triat el personatge. (SB. Say It Right!)  Per parelles. 4)  Escriure preguntes amb paraules que es donen utilitzant el Present Simple o el Present Continuous. 3)  Escriure frases indicant què estan fent les persones d’unes il·lustracions utilitzant l’afirmativa del Present Continuous d’uns verbs que es donen. p. p. 53. 53. p. 7)  Copiar i completar unes preguntes amb uns verbs entre parèntesis utilitzant el Present Continuous i després relacionar-les amb les respostes corresponents. (SB. 4)  Escoltar una conversa i identificar quins llocs s’esmenten. ex. 5)  Per parelles. ex. 52. p. ex. (SB. (SB. 4)  Escriure frases amb paraules que es donen utilitzant la negativa del Present Continuous i indicar quines frases són verdaderes per a ells/es. ex. (SB. p. ex. p. 9)  Escoltar i repetir formes verbals que es donen. 8)  Escriure preguntes amb paraules que es donen utilitzant el Present Continuous i contestar-les perquè siguin verdaderes per a ells/es. 53. (SB. (SB. p. 1)  Indicar quins verbs dels que s’esmenten són stative verbs. ex. 51. ex. ex. (SB. 1)  Indicar l’opció que creuen que ha triat el personatge del còmic o la seva pròpia. p. p. ex. 3)  Escoltar i repetir unes indicacions i dir-les en la seva llengua. 5) 63 . p. 5)  Llegir les descripcions de les activitats d’unes persones a diferents llocs d’una ciutat i corregir l’errada a cadascuna utilitzant l’afirmativa i la negativa del Present Continuous. (SB. ex. p. (SB.(SB. 3)  Triar les respostes correctes a unes frases. 50. p. (SB. 54. (SB. ex. Copiar i completar unes frases amb els verbs entre parèntesis utilitzant l’afirmativa del Present Continuous. preguntar i respondre les preguntes de l’exercici anterior. 2)  Escoltar per comprovar les seves respostes a l’exercici anterior. (SB. ex. 51. 51. p. 6)  Completar un correu electrònic amb uns verbs entre parèntesis utilitzant el Present Continuous. 1)  Observar el mapa d’una invitació a una festa d’aniversari i contestar unes preguntes que es formulen. ex. p. 2)  Per parelles. 51. 3)  Completar un text amb la forma correcta d’uns verbs entre parèntesis. (SB. 53.

ex. p. ex. si es parla lentament i amb claredat. (SB. p. p. (SB.  Produir textos breus. p. 58. ex. Communication Kit. 55. Quick Check)  Fer els exercicis Extra Practice i Web Extra del Workbook i de la pàgina web.  Reconèixer la idea general i extreure informació específica de textos escrits amb suport d’elements textuals i no textuals sobre una exposició del cos humà i d’una historieta sobre una festa d’aniversari.  Comprendre la idea general i les informacions específiques més rellevants de documents orals senzills. 1. (SB.. en diferents contextos de comunicació. 2)  Canviar unes paraules en negreta al diàleg de l’exercici 1 per parlar sobre la invitació a una festa que es dóna. 54. Tornar a escoltar l’enregistrament de l’exercici anterior i identificar quina és l’errada que ha comès un dels interlocutors a l’hora de donar indicacions. 3)  Escriure un assaig sobre la seva ciutat o poble. (SB. les majúscules. coherents i amb bona dicció o correcció ortogràfica i puntuació adequada com ara d’un assaig sobre la seva ciutat o poble parant especial atenció a l’ús de les majúscules a partir de models. 132 Unit 4 Test. 56. p. Avaluació Check Your Progress. WB. emesos cara a cara o procedents de mitjans audiovisuals de cinc converses que tenen lloc a diferents llocs a la ciutat i d’una conversa en què es donen indicacions per arribar a un restaurant. p. 36-42 o Test Factory and Other Resources CD-ROM Criteris d’avaluació  Participar en interaccions orals sobre temes coneguts o treballats prèviament per sol·licitar informació i demanar indicacions. p. 64 . p. la pronunciació de la terminació verbal -ing. ex. 56. 2)  Contestar unes preguntes sobre l’assaig de l’exercici anterior. orals i escrits. (SB. 57. (SB. 57. p. 4)  Observar els quadres vocabulary i grammar i fer els exercicis. p. p. WB. 56)  Escoltar un diàleg i practicar-lo amb un company/a. p.  Observar algunes regularitats de la llengua estrangera i induir-ne les regles de funcionament com l’ús del Present Simple i del Present Continuous. utilitzant les estratègies adequades per facilitar la continuïtat de la comunicació i produir un discurs entenedor i adequat a la intenció comunicativa. (SB. (SB. p. ex. (SB. etc. 55. Communication Kit. (SB. (SB. ex. ex. 56. 7)  Ordenar les frases de l’exercici anterior per fer un nou diàleg i contestar la pregunta que es formula. 6)  Identificar l’interlocutor a unes frases segons pregunti o doni indicacions. p. 9)  Copiar unes frases i afegir les majúscules que hi falten. 8)  Per parelles. (SB. TAIOP. 39-40 Self-Evaluation. ex. 55. ex. 58) 4. p. 1)  Llegir un assaig i identificar el nom del lloc. preguntar i donar indicacions per anar a un lloc del mapa de l’exercici anterior des d’altres punts utilitzant les preguntes i les respostes de l’exercici 7 com a ajuda.

The State Hermitage. Utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació com a instrument de treball intel•lectual per informar-se. .Test Factory and Other Resources CD-ROM. 51 i 53: llocs d’interès turístic.  Mostrar predisposició per al treball col·laboratiu. p. les emocions i la conducta.Vocabulary. les preposicions de lloc i les indicacions. . SB. 56. 48 i 54 i Language Builder. Localitzar i interpretar la informació per utilitzar-la. SB. 55 i Communication Kit. p. Coneixement i valoració d’aspectes culturals rellevants mitjançant preguntes interculturals.Informació cultural.  Utilitzar estratègies per progressar en l’aprenentatge de manera autònoma. Utilitzar de forma guiada els recursos de les TIC per a la cerca. . organització. de representació. p. . a la secció Say It Right!. SB. p. .Writing. WB. SB. SB. Rijksmuseum i Uffizi Gallery. així com a la secció Writing Plan. ACTIVITATS . . 48 i 54 i Communication Kit. Competències artística i cultural Conèixer. comprendre. p. . 49 i 52: comprensió escrita d’un text sobre una exposició del cos humà i un còmic sobre una festa d’aniversari.Web Extra: www.Speaking.Informació cultural. Competències bàsiques COMPETÈNCIES/ SUBCOMPETÈNCIES Competència comunicativa lingüística Utilització del llenguatge com a instrument de comunicació oral i escrita.Grammar. SB. . SB. 57: ús de la llengua anglesa per donar indicacions per arribar a un forn i fer invitacions a una festa d’aniversari. negativa i interrogativa i respostes breus) i les majúscules. p. Usar fonts d’informació i situacions de comunicació diverses per consolidar les destreses lectores i comunicatives . Pràctica d’examen de 65 .Grammar. p. eficàcia.Burlington ESO 1 Culture Bank CD-ROM.Listening. 55 i Communication Kit. gramàtica i comprensió oral corresponents a la unitat 4. 127: interès a conèixer el museu britànic de Londres. apreciar i valorar críticament diferents manifestacions culturals i artístiques. p.SB. the Louvre. 57: respecte per les normes de comportament a interaccions a classe amb el professor/a o amb els companys/es a l’hora d’utilitzar la informació i les seves fonts. p. p.Digital Teacher’s Pack: . Tractament de la informació i competència digital Habilitats per buscar. p. processar i comunicar informació i transformar-la en coneixement. Pràctica de les activitats interactives de vocabulari. SB. aprendre i comunicar-se. interpretació i comprensió de la realitat. 49 i 53: coneixement i aprenentatge de dades curioses i útils.Pronunciation. la cultura i les formes de vida diferents a les pròpies pel que fa a les les maneres de felicitar-se i esmentar dates i mostrar interès a conèixer-les. 57: comprensió oral de converses que tenen lloc a diferents llocs a la ciutat. 50-51 i 53: ús del Present Continuous o el Present Simple (afirmativa. 120: redacció d’una descripció d’un assaig sobre una ciutat o poble utilitzant les expressions i vocabulari adients. responsabilitat i reflexió quan es selecciona i es fa ús de la informació i les seves fonts.burlingtonbooks. p. . . p. p.Reading. d’interès i de descoberta envers la llengua. . SB. obtenir.Writing. 56: mostra d’autonomia.es/englishworld1. Valorar críticament manifestacions culturals i artístiques del patrimoni d'altres pobles. . 51: pronunciació de la terminació -ing. expressar-se. . 12-13: ús de vocabulari relacionat amb els llocs de la ciutat. comunicar-se i percebre.Burlington ESO 1 Grammar Factory CD-ROM. Pràctica dels punts gramaticals tractats en aquesta unitat.Culture Kit. intercanvi i presentació d’informació. Portobello market i l’atracció The London Dungeon com a lloc original per celebrar un aniversari a Londres. . p.Interactive Whiteboard Digital Books CD-ROM. WB. p. de construcció i comunicació del coneixement i d'organització i autoregulació del pensament. 5. d’una conversa en què es donen indicacions per arribar a un restaurant i d’un diàleg sobre una festa d’aniversari. 57: aprenentatge de la manera de dir les dates en anglès diferent que en català. SB.  Mostrar una actitud respectuosa. SB. SB. comprendre i enriquir-se amb diferents realitats i produccions del món de l'art i de la cultura. difondre-la i permetre que tots els individus i grups socials puguin accedir la creixent oferta de serveis de la societat del coneixement. Pràctica de pronunciació. p. . Pràctica de les activitats interactives de vocabulari i gramàtica corresponents a la unitat 4. SB. SB.Speaking. p. . 47: interès a conèixer museus famosos d’arreu del món: The Met. p. SB. SB. .

Desenvolupar estratègies per pensar. p. geografia i història: . SB.Aprenentatge de les fórmules adients per parlar sobre una festa d’aniversari. 58 i Self-Evaluation. .Welcome to Britain DVD. . . . 55 i Communication Kit. .  Educació visual i plàstica: . com ara resums.  Ciències socials. The Tate. The Louvre. p. gestió i control de les pròpies capacitats i coneixements. Rijksmuseum i Uffizi Gallery.El còmic.  Llengua i literatura: . memoritzar i recuperar informació. l'organització i el mètode a través de les rutines. . l’esperit de superació. p. 49 i p. SB. 39-40: ús d’estratègies. 66 .El contrast entre el Present Simple i el Present Continuous. SB. 56: desenvolupament organitzatiu a l’hora de presentar un treball escrit. . . Competència social i ciutadana Comprensió de la realitat social que es viu.Reading. p.L’ús de les majúscules a l’oració. 52: mostra del sentit crític davant les informacions culturals que s’hi presenten. Quick Check. la concentració i la reflexió a la feina. responsable i crític en el desenvolupament de projectes individuals o col·lectius. 40: ús d’estratègies.Check Your Progress. Pràctica de comprensió oral. WB.Writing. la memòria a través de la repetició. la capacitat d'elegir i opinar per ell mateix.  Educació per a la ciutadania i els drets humans: . el reconeixement i l'acceptació de diferències culturals i de comportament . p.El Present Continuous en afirmativa.Communication Kit. SB. . esquemes o mapes conceptuals Competència d’autonomia i iniciativa personal Ser creatiu. gramàtica i llenguatge funcional.Putting It Together.El cos humà. . The State Hermitage. p.Els mapes: com llegir-los i donar indicacions. Desenvolupar qualitats personals com la iniciativa. WB. . Competència d’aprendre a aprendre Desenvolupar destreses i aprendre estratègies i habilitats per a que l’alumne siga conscient del que sap i del que cal aprendre com: l'observació visual i auditiva. l’autonomia i l’autocrítica. p. SB. 35. innovador.Reflexió sobre les diferències geogràfiques i culturals d’uns països anglosaxons. 57: aprenentatge i pràctica de les fórmules per elaborar una targeta d’invitació per a una festa d’aniversari. 52: reflexió sobre la manera d’actuar davant d’un malentès. negativa i interrogativa. 57: ús de la creativitat personal a l’hora de produir textos orals a partir de models que es donen.Reading. p. p. p. recursos i tècniques de treball intel·lectual per aprendre i ser conscient de les pròpies capacitats i coneixements. organitzar. WB. SB.vocabulari i gramàtica corresponents a la unitat 4.Museus famosos arreu del món: The Met. Reflexió sobre els propis èxits i fracassos. Reproducció del capítol 4.Speaking. Connexions amb altres matèries  Ciències de la naturalesa: . la perseverança davant les dificultats. el respecte. recursos i tècniques de treball intel·lectual. consciència. Foment del treball cooperatiu a l’aula.

p.. 139 o CD-ROM Test Factory and Other Resources Language Builder.  Repetició del vocabulari de la unitat sobre esports i verbs d’acció relacionar-los amb la il·lustració corresponent. Continguts DIMENSIÓ COMUNICATIVA Participació en interaccions orals. 6.  Escoltar i comprendre una conversa sobre rutines i una altra sobre un joc d’ordinador. individualment o en equip i fer mapes de paraules classificant-los amb el verb corresponent que els acompanya.  Llegir de forma comprensiva i autònoma una pàgina de preguntes freqüents (FAQ) i un article sobre esports.  Identificar i pronunciar correctament la negació dels modals i les seves formes abreujades.Traducció anglès-català al Workbook i elaboració de diàlegs en anglès al Language Builder a partir d’instruccions en català. 12-13 Burlington ESO 1 Grammar Factory CD-ROM Interactive Whiteboard Digital Books CD-ROM Website Activities: www. must i els adverbis de manera i d’intensitat. 104 o CD-ROM Test Factory and Other Resources Activitats d’ampliació: TAIOP.  Practicar l’ús de can. 67 . p.burlingtonbooks. per parlar dels esports que es practiquen a l’aire lliure o no. Atenció a la diversitat Activitats de pràctica extra: TAIOP. p.es/englishworld1 7. WB. p. 121 o CD-ROM Test Factory and Other Resources Activitats de pràctica d’expressió oral: TAIOP. el suport visual i els coneixements previs. Temporització Unitat 4: 10 sessions Unit 4 Test: 1 sessió Total: 11 sessions UNITAT 5: You Can Do It! 1. escrites i audiovisuals  Predicció del tema de la unitat mitjançant el seu títol.  Escriure la descripció d’un esport o un joc. 2. Objectius d’aprenentatge  Aprendre vocabulari relacionat amb els esports i els verbs d’acció.  Explicar un joc. • Producció oral del vocabulari de la unitat sobre els esports i els verbs d’acció.

Al Workbook:  Comprensió general i identificació d’informacions específiques d’un text sobre el free running per triar les respostes correctes i contestar preguntes. la puntuació. amb una pronunciació adient.  Producció de textos.  Ús d’estratègies bàsiques de comprensió lectora: identificació del tema d’un text observant les imatges. interessos i nivell de competència. amb estructura lògica i amb pronunciació adequada a partir d’un model treballat prèviament a l’aula. comprensió general i identificació d’informacions específiques d’una pàgina web de preguntes freqüents (FAQ) sobre esports per contestar preguntes de comprensió i d’un article esportiu sobre una dona pilot de curses de cotxes per indicar si unes frases són verdaderes o falses. comprensió i obtenció d’informació específica d’una conversa telefònica a un centre esportiu i un diàleg sobre una dona pilot de cotxes de curses per contestar preguntes de comprensió. etc. Al Workbook:  Realització d’un dictat per consolidar el vocabulari de la unitat.  Desenvolupament de l’expressió escrita de forma guiada completant una fitxa parant atenció a l’ordre de les paraules.  Reconeixement d’algunes de les característiques i convencions del llenguatge escrit i la seva diferenciació del llenguatge oral a la secció Writing. en suport paper i digital.  Producció de textos orals curts.  Comprensió d’instruccions bàsiques per a la correcta resolució de tasques. completar frases i corregir frases falses. 68 . inferència dels significats per context.  Iniciativa per llegir amb certa autonomia textos adients a l’edat.  Escolta.  Escolta i comprensió del vocabulari de la unitat sobre esports i verbs d’acció. Participació en converses breus i senzilles amb el company/a per parlar sobre què saben o no fer.  Ús del model de diàleg proposat en què dos adolescents expliquen en què consisteix un esport o quines són les regles d’un joc d’ordinador per interactuar amb el company/a.  Ús de respostes adequades a les informacions que es requereixen pel professor/a i els companys/es en les activitats d’aula. escrits i audiovisuals  Composició de la descripció d’un esport o un joc a partir d’un model. seguint l’esquema elaborat i utilitzant les regles bàsiques d’ortografia i puntuació.  Escolta. Expressió de missatges orals. escrits i audiovisuals  Escolta i comprensió de preguntes i diàlegs breus relacionats amb els esports i els jocs d’ordinador. les preposicions de temps i l’ús de les majúscules. Al Workbook:  Contestar preguntes d’informació específica.  Anticipació del contingut general del que s’escolta amb suport d’elements verbals (to de veu) i no verbals (icònics i gestuals). ús dels coneixements previs.  Ús d’estratègies bàsiques de comprensió de missatges orals: ús del context verbal i no verbal i dels coneixements previs sobre la situació. Comprensió de missatges orals. que mostrin cura en la presentació.

 Ús de la terminologia adient als continguts. recordar i utilitzar lèxic: famílies de paraules. ús i valoració de les estratègies d’aprenentatge adients.  Inducció de regles gramaticals a partir de l’observació.  Confiança i iniciativa per expressar-se en públic i per escrit.  Una secció de Self-Evaluation. els adverbis de manera i d’intensitat i sobre l’ordre de les paraules a l’oració. adquirir.  Composició d’un diàleg en anglès a partir d’un guió en català.  Participació activa en activitats i treballs col·laboratius.  Identificació. esquemes.  Explicació d’una activitat.  Producció d’una descripció sobre el rugbi. Reflexió sobre l’aprenentatge:  Aplicació d’estratègies bàsiques per organitzar. comprensió i gaudi de textos adaptats a la capacitat lectora i interessos i gustos de l’alumnat. DIMENSIÓ ESTÈTICA I LITERÀRIA  Lectura.  L’ordre del subjecte.  Reflexió guiada sobre l’ús i el significat de can. etc. Al Workbook:  Secció Check Your Progress per consolidar o ampliar els coneixements de la unitat. 69 . must.  Acceptació de l’error com a part integrant del procés d’aprenentatge i actitud positiva per superar-lo. Coneixement del funcionament de la llengua i el seu aprenentatge Coneixements lingüístics Elements morfològics  Identificació d’elements morfològics bàsics i habituals en l’ús de la llengua. els adjectius i els adverbis de manera i intensitat a l’oració.  Verbs d’acció relacionats amb l’esport. Lèxic / Vocabulari  Esports. Traducció d’expressions útils a la seva llengua. Estructura i funcions de la llengua  Can. el verb.  Els adverbis de manera i d’intensitat. Fonètica  La pronunciació de la forma negativa i abreujada dels modals. must.

(SB. ex. p. p. ex. social i cultural. 3. ex. en contextos reals i funcions diverses: parlar d’instruccions d’un joc. 7)  Tornar a escoltar l’enregistrament de l’exercici anterior i indicar si unes frases són verdaderes o falses.  Identificació de costums i trets de la vida quotidiana propis d’altres països i cultures on es parla la llengua estrangera que es treballen a la unitat: . (SB. i valoració de les variacions lingüístiques i culturals. 1)  Indicar quins esports de l’exercici 1 acostumen a practicar de la manera que s’esmenta.Relació entre l’esport i el temps atmosfèric a Austràlia. (SB. (SB. 60. Indicar. ex. (SB. p. ex. p. judo. 6)  Escoltar una conversa telefònica i identificar la informació que es demana.  Comparació i identificació de les diferències dels sistemes fonètics de la llengua anglesa i la pròpia: pronunciació de la negativa i forma abreujada dels modals. 60. 9) 70 . ex. ex. esbrinar quins esports li agraden al company/a. Metodologia i situacions de treball  Observar què es treballarà a cadascuna de les seccions de la unitat i contestar la pregunta del quadre de la part inferior de la pàgina després d’observar les il·lustracions dels esportistes famosos que hi surten. marxa. ex. 60. etc. p. (SB.  Consciència de pertànyer a una comunitat lingüística. 59)  Escoltar i repetir uns esports i relacionar-los amb la fotografia corresponent. (SB. p. i interès a efectuar intercanvis comunicatius amb parlants d’altres llengües com a font d’enriquiment personal. Canadà i els EUA. Danica Patrick i Kobe Bryant obtenint informació per diferents mitjans. p. després quins esports es diuen similar en la seva llengua.  Ús d’un llenguatge no discriminatori i respectuós amb les diferències entre la manera de explicar les regles d’un joc en la societat de llengua anglesa i en la pròpia. p. p.  Conscienciació de les pròpies actituds davant les diferències de llengües i cultures. 3)  Afegir altres esports que coneguin als words maps de l’exercici anterior. 8)  Llegir una pàgina web i les preguntes que es formulen per dir quines creuen que seran les respostes. (SB. 60. 61. 60.  Ús de fórmules de cortesia en els intercanvis socials.  Coneixement de dades i descripcions de diferents esports (aixecament de pesos. 60. 2)  Copiar i completar uns word maps amb els esports de l’anunci de l’exercici 1. 60. ex.  Valoració de l’adquisició de la competència comunicativa en més d’una llengua.) i esportistes com Haggis Hurling.DIMENSIÓ PLURILINGÜE I INTERCULTURAL  Conscienciació que les llengües són elements que defineixen la identitat personal i col·lectiva i una eina potenciadora de la comunicació i l’aprenentatge. (SB. ex. (SB.  Disposició per utilitzar els coneixements de llengua anglesa. 60. 4)  Escoltar i repetir uns verbs i relacionar-los amb els esports de l’exercici 1.  Conscienciació que no hi ha cap llengua que sigui inherentment superior o inferior i que totes estan adaptades a les necessitats de les persones que les parlen. 5)  Per parelles.

1)  Copiar i completar unes frases amb l’adverbi d’uns adjectius que es donen. parlar amb el company/a de les activitats que poden o no poden fer utilitzant uns adverbis que es donen. p. p. p. ex. ex. (SB. p. p. p. ex. relacionar cada pregunta amb la resposta corresponent. p. ex. (SB. 61. (SB. 2)  Copiar i completar unes preguntes i unes respostes amb la forma correcta del verb can i després. 8)  Triar les respostes correctes a un text per esbrinar de quin esport inusual escocès es tracta. p. p. 4) 71 . 4)  Per parelles. ex. ex. p. 65. 10)  Llegir un article esportiu i identificar informació que es demana. (SB. 66. p. ex. ex. 66. 64. 63. 64. (SB. 62. 65. (SB. ex. ex. 3)  Passar a adverbis uns adjectius que es donen. p. 6)  Escriure frases amb must o mustn’t i unes paraules que es donen perquè siguin verdaderes per a ells/es. 2)  Observar unes il·lustracions i copiar i completar unes frases amb els adverbis dels exercicis 1 i 2. 12)  Escriure frases sobre què poden fer les persones d’unes il·lustracions utilitzant unes paraules que es donen. 1)  Indicar si unes frases són verdaderes o falses i corregir-les. ex. 61. 5)  Escoltar i repetir uns verbs d’acció i relacionar-los amb la fotografia corresponent. p. ex. ex. p. 62. 10)  Identificar a la pàgina web informació que es demana. (SB. p. 65. 66. (SB. 62. p. (SB. p. ex. p. (SB. parlar amb el company/a sobre les coses que poden fer o no i han o no de fer. ex. 66. (SB. p. p. (SB. ex. 9)  Per parelles. 3)  Escriure frases sobre uns esportistes famosos utilitzant l’adverbi dels adjectius que es donen. Llegir les respostes a les preguntes de la pàgina web de l’exercici anterior i comprovar quines han encertat. ex. (SB. (SB. ex. (SB. (SB. ex. (SB. (SB. ex. p. 62. 2)  Escoltar una conversa i contestar les preguntes. 64. 4)  Completar unes descripcions d’animals amb la forma correcta de can i els verbs entre parèntesis. (SB. (SB. (SB. 1)  Llegir unes frases fixant-se en els verbs en negreta i col·locar-los a la frase corresponent. 62. 11)  Contestar preguntes que es formulen sobre la pàgina web que han llegit. 3)  Escoltar per comprovar les seves respostes de l’exercici anterior. p. (SB. ex. (SB. (SB. 62. 65. 63. 2)  Identificar informació que es demana a l’article esportiu de l’exercici 1. ex. p. 1)  Escriure frases amb can o can’t i unes paraules que es donen per indicar què creuen que pot fer l’esportista Usain Bolt. 61. 5)  Copiar i completar un quadre amb les normes per a una classe de judo amb must o mustn’t. 63. 3)  Tornar a escoltar la conversa i triar les respostes correctes a unes frases. p. ex. 7)  Observar unes senyals i escriure frases amb must o mustn’t i unes paraules que es donen. 62. p. ex. 65. (SB. ex.

p. (SB. etc. 69.  Reconèixer la idea principal i extreure informació específica i global de textos escrits com ara una pàgina web de preguntes freqüents (FAQ) sobre esports i un article esportiu sobre les curses de cotxes. triar un esport o un joc d’ordinador que coneguin i preguntar i respondre les preguntes de l’exercici 5 amb un company/a. 70) 4. (SB. 43-49 o Test Factory and Other Resources CD-ROM Criteris d’avaluació  Participar en interaccions orals sobre temes coneguts o treballats prèviament per explicar un joc i fer intercanvis d’informació sobre activitats. 72 . 68.  Produir textos breus. 67. 1)  Llegir una descripció d’un esport i. p. coherents i amb bona dicció o correcció ortogràfica i puntuació adequada sobre la descripció d’un esport o joc parant especial atenció a l’ordre de les paraules a l’oració a partir de models. p. (SB. 67. p. (SB. SB. Communication Kit. 70. 67. 68)  Escoltar uns diàlegs i identificar a quin dels dos l’interlocutor B decideix anar a un partit de futbol. practicar els diàlegs amb el company/a. 68. 133 Unit 5 Test. p. 6)  Escriure unes paraules en l’ordre correcte per fer frases. la pronunciació de la negativa dels modals. p. (SB. 2)  Triar la resposta correcta a les preguntes d’unes bafarades. WB. (SB. (SB. els adverbis de manera i intensitat.  Comprendre la idea general i les informacions específiques més rellevants de documents orals senzills. 5)  Escoltar i repetir la forma afirmativa i negativa d’uns modals que es donen. 2)  Contestar unes preguntes sobre el model de l’exercici 2. p.  Observar algunes regularitats de la llengua estrangera i induir-ne les regles de funcionament com l’ús dels modals can. Per parelles. Quick Check)  Fer els exercicis Extra Practice i Web Extra del Workbook i de la pàgina web. Communication Kit. ex. 47-48 Self-Evaluation. p. 69. utilitzant les estratègies adequades per facilitar la continuïtat de la comunicació i produir un discurs entenedor i adequat a la intenció comunicativa. ex. ex. relacionar unes preguntes a A amb les respostes a B i practicar els minidiàlegs amb un company/a. (SB. (SB. identificar adverbis d’intensitat i indicar si van darrere d’un adjectiu o d’un adverbi. 1)  Per parelles. en diferents contextos de comunicació. 68. (SB. ex. must. p. ex. p. p. p. ex. Communication Kit. 69. emesos cara a cara o procedents de mitjans audiovisuals sobre una trucada telefònica a un centre esportiu i una conversa sobre un joc d’ordinador. p. ex.. Say It Right!)  Per parelles. ex. Avaluació Check Your Progress. orals i escrits. (SB. si es parla lentament i amb claredat. 3)  Observar els quadres vocabulary i grammar i fer els exercicis. (SB. p. p. 3)  Escriure una descripció d’un esport o d’un joc. l’ordre de les paraules a l’oració. després. TAIOP.

SB. 68.Writing. . p. 62-63 i 65: ús dels modals can. p. . obtenir. EUA). . 64 i Putting It Together. 5. 73 . processar i comunicar informació i transformar-la en coneixement. SB. p.Burlington ESO 1 Culture Bank CD-ROM. comunicar-se i percebre.burlingtonbooks. SB. 51: pronunciació de la terminació -ing. SB. a la secció Say It Right!.Speaking. 69: ús de la llengua anglesa per dir quines activitats poden fer o no. 60 i 66 i Language Builder. p. p. SB. .Burlington ESO 1 Grammar Factory CD-ROM. 128: interès a conèixer l’origen de diferents esports (com el judo. p.  Utilitzar estratègies per progressar en l’aprenentatge de manera autònoma. p. 61. Danica Patrick i Kobe Bryant. . p. SB.Pronunciation. Utilitzar de forma guiada els recursos de les TIC per a la cerca. . Canadà. Usar fonts d’informació i situacions de comunicació diverses per consolidar les destreses lectores i comunicatives . p. de construcció i comunicació del coneixement i d'organització i autoregulació del pensament. . p. SB. parlar d’un joc d’ordinador i convidar algú a un esdeveniment esportiu. WB.es/englishworld1. Utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació com a instrument de treball intel•lectual per informar-se. p.  Mostrar predisposició per al treball col·laboratiu. p. 14-15: ús de vocabulari relacionat amb els esports i els verbs d’acció. SB.Informació cultural.Reading. 69: comprensió oral d’una trucada telefònica a un centre esportiu. les emocions i la conducta. Pràctica de pronunciació.Listening. 69: respecte per les normes de comportament a interaccions a classe amb el professor/a o amb els companys/es a l’hora d’utilitzar la informació i les seves fonts. de representació. SB.Reading.Vocabulary. . organització. aprendre i comunicar-se.Reading. p. p. p. Tractament de la informació i competència digital Habilitats per buscar. Pràctica de les activitats interactives de vocabulari. una conversa sobre un joc d’ordinador i una altra sobre la proposta d’anar a un partit de futbol. Localitzar i interpretar la informació per utilitzar-la. eficàcia. 61: autonomia i criteri a l’hora de consultar una pàgina web de freguntes freqüents (FAQ). SB. 43: interès a conèixer detalls sobre esportistes de diferents especialitats: Haggis Hurling. la cultura i les formes de vida diferents a les pròpies pel que fa a la participació de la dona a les curses de cotxe als EUA i mostrar interès a conèixer-les. apreciar i valorar críticament diferents manifestacions culturals i artístiques. comprendre. . p. SB. expressar-se. must. 64 i 69: coneixement i aprenentatge de dades curioses i útils.Listening. 63. Competències bàsiques COMPETÈNCIES/ SUBCOMPETÈNCIES Competència comunicativa lingüística Utilització del llenguatge com a instrument de comunicació oral i escrita. 61 i Culture Kit. SB. p. 65 i 67 i Communication Kit. gramàtica i comprensió oral corresponents a la unitat 5. . WB. ACTIVITATS . 61 i 64: comprensió escrita d’una pàgina web de preguntes freqüents sobre esports i un text sobre una pilot de cotxes de cursa. 60 i 66 i Communication Kit. WB. 121: redacció d’una descripció d’un esport o un joc utilitzant les expressions i vocabulari adients . comprendre i enriquir-se amb diferents realitats i produccions del món de l'art i de la cultura. els adverbis de manera i d’intensitat i l’ordre de les paraules a l’oració. p. Coneixement i valoració d’aspectes culturals rellevants mitjançant preguntes interculturals.Digital Teacher’s Pack: . difondre-la i permetre que tots els individus i grups socials puguin accedir la creixent oferta de serveis de la societat del coneixement. Competències artística i cultural Conèixer. interpretació i comprensió de la realitat.  Mostrar una actitud respectuosa. intercanvi i presentació d’informació. d’interès i de descoberta envers la llengua. SB.Web Extra: www. responsabilitat i reflexió quan es selecciona i es fa ús de la informació i les seves fonts. p. 60: mostra d’autonomia. . SB.Grammar. SB. 67 i Communication Kit. el bàsquet) i quins són els esports típics de certs països (Austràlia. SB.Grammar.Speaking. p. Pràctica dels punts gramaticals tractats en aquesta unitat. . així com a la secció Writing Plan. . Valorar críticament manifestacions culturals i artístiques del patrimoni d'altres pobles.

consciència. SB. SB. 48: ús d’estratègies. SB. Foment del treball cooperatiu a l’aula. 66: comprensió oral d’una descripció d’un joc d’ordinador. WB. . el consum racional i responsable. com ara resums.Origen de diferents esports (bàsquet. 64: respecte per la decisió d’una dona a participar en un esport com les curses de cotxes. 67: descripció d’un esport o un joc i de les normes que han de seguir (must). l'organització i el mètode a través de les rutines.Welcome to Britain DVD. Filadelfia). Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic Adoptar una disposició a una vida física i mental saludable en un entorn natural i social també saludable. .Reading.Habilitats o agilitat de diferents animals (guepard. . SB. p..Test Factory and Other Resources CD-ROM.Grammar. . SB. SB. SB.Speaking. . SB. Pràctica de comprensió oral. . el reconeixement i l'acceptació de diferències culturals i de comportament . Vancouver.Putting It Together. SB. p. p. p. la concentració i la reflexió a la feina. 65: respecte per les capacitats (can) de les persones. Reflexió sobre els propis èxits i fracassos . 128: interès per conèixer el clima d’alguns llocs i la temperatura que hi fa a diferents estacions de l’any. organitzar. Reproducció del capítol 5.  Educació física: 74 . Connexions amb altres matèries  Ciències de la naturalesa: . p. p. . esquemes o mapes conceptuals Competència d’autonomia i iniciativa personal Ser creatiu. la capacitat d'elegir i opinar per ell mateix. .Reading. . Desenvolupar qualitats personals com la iniciativa. p. la memòria a través de la repetició.Communication Kit. p. 69: aprenentatge i pràctica de les fórmules per convidar algú a algun esdeveniment i posar-s’hi d’acord. i la protecció de la salut individual i col•lectiva com a elements clau de la qualitat de vida de les persones Competència social i ciutadana Comprensió de la realitat social que es viu. . .Interactive Whiteboard Digital Books CD-ROM. gramàtica i llenguatge funcional. 61 i p. associades generalment amb els homes.Speaking. 67 i Communication Kit. Desenvolupar estratègies per pensar. .Temperatures a diferents ciutats (Brisbane. geografia i història: . 68: desenvolupament organitzatiu a l’hora de presentar un treball escrit. Ús responsable dels recursos naturals. la cura del medi ambient. p. . Quick Check. recursos i tècniques de treball intel·lectual. 64: mostra del sentit crític davant les informacions culturals que s’hi presenten. p. 62: coneixement de les habilitats d’alguns animals (el guepard i la formiga). . . SB. memoritzar i recuperar informació.Reading. el respecte. l’autonomia i l’autocrítica.Culture Kit. 61 i 64: comprensió escrita d’una pàgina web de preguntes freqüents i un text sobre una dona pilot de curses. innovador. Competència d’aprendre a aprendre Desenvolupar destreses i aprendre estratègies i habilitats per a que l’alumne siga conscient del que sap i del que cal aprendre com: l'observació visual i auditiva. p. WB. responsable i crític en el desenvolupament de projectes individuals o col·lectius. 69: ús de la creativitat personal a l’hora de produir textos orals a partir de models que es donen. p. WB. Pràctica de les activitats interactives de vocabulari i gramàtica corresponents a la unitat 5. p. p. p. p.Check Your Progress.Grammar.). Pràctica d’examen de vocabulari i gramàtica corresponents a la unitat 5. SB. 70 i Self-Evaluation. 43. 47-48: ús d’estratègies.Writing. l’esperit de superació. etc. SB. gestió i control de les pròpies capacitats i coneixements. formiga). la perseverança davant les dificultats.  Ciències socials.Listening. recursos i tècniques de treball intel·lectual per aprendre i ser conscient de les pròpies capacitats i coneixements. judo.Cultura esportiva a diferents països.

les curses de cotxes.Els adverbis de manera i d’intensitat.Normes de conducta a un poliesportiu o en alguna activitat esportiva.Normes d’un joc. 14-15 Burlington ESO 1 Grammar Factory CD-ROM Interactive Whiteboard Digital Books CD-ROM Website Activities: www. .burlingtonbooks. p.es/englishworld1 7. Objectius d’aprenentatge  Aprendre adjectius d’opinió i tipus de pel·lícules.Esports i els llocs on més es practiquen. . Temporització Unitat 5: 10 sessions Unit 5 Test: 1 sessió Total: 11 sessions UNITAT 6: Is It Real? 1. Atenció a la diversitat Activitats de pràctica extra: TAIOP. . 158 o CD-ROM Test Factory and Other Resources Activitats de pràctica d’expressió oral: TAIOP. 176 o CD-ROM Test Factory and Other Resources Language Builder. . 142 o CD-ROM Test Factory and Other Resources Activitats d’ampliació: TAIOP. .  Educació per a la ciutadania i els drets humans: .Importància de l’exercici físic. p. .. per exemple. .  Llengua i literatura: .Reflexió sobre les diferències culturals de diferents països anglosaxons.Traducció anglès-català al Workbook i elaboració de diàlegs en anglès al Language Builder a partir d’instruccions en català.Els jocs d’ordinador. . 75 . 6. p.Poliesportius.  Tecnologies: . .L’ordre de les paraules a l’oració.Capacitat de les dones per fer esports associats normalment als homes com. p. WB.  Practicar l’ús de la forma comparativa dels adjectius i dels pronoms objecte.Els verbs modals can i must.Aprenentatge de les fórmules adients per convidar algú o anar a veure un esdeveniment esportiu o d’un altre tipus.

escrits i audiovisuals  Escolta i comprensió de preguntes i diàlegs breus relacionats amb un programa de televisió. comprensió i obtenció d’informació específica d’una conversa sobre un llibre per corregir frases falses i d’un diàleg en què es parla sobre els plans per anar al cinema per completar frases i identificar informacions específiques.  Repetició del vocabulari de la unitat sobre adjectius i tipus de pel·lícules.  Identificar i produir sons d’especial dificultat. interessos i nivell de competència.  Iniciativa per llegir amb certa autonomia textos adients a l’edat. comprensió general i identificació d’informacions específiques d’una crítica d’una guia de televisió sobre un programa que tracta de criatures marines per contestar preguntes de comprensió i completar frases i sobre l’extracte d’un llibre sobre vampirs per completar un quadre i identificar informació específica.  Escoltar i comprendre una conversa en què es descriu un programa de televisió i una altra sobre els plans d’uns adolescents.  Fer suggeriments. 2. Al Workbook:  Contestar preguntes d’informació específica. • Producció oral del vocabulari de la unitat sobre els adjectius d’opinió i els tipus de pel·lícules per opinar sobre diferents tipus de pe·lícula . Continguts DIMENSIÓ COMUNICATIVA Participació en interaccions orals. Comprensió de missatges orals. 76 .  Ús del model de diàleg proposat en què es compren entrades a una taquilla per interactuar amb el company/a i crear-ne un de nou canviant les paraules en negreta amb una pronunciació adient.  Escolta.  Escriure la crítica d’una pel·lícula.  Ús de respostes adequades a les informacions que es requereixen pel professor/a i els companys/es en les activitats d’aula. el suport visual i els coneixements previs.  Participació en converses pautades i controlades amb el company/a per comparar articles utilitzant la forma comparativa dels adjectius i per fer suggeriments utilitzant expressions útils.  Escolta i comprensió del vocabulari de la unitat sobre adjectius i tipus de pel·lícules.  Reconeixement d’algunes de les característiques i convencions del llenguatge escrit i la seva diferenciació del llenguatge oral a la secció Writing. escrites i audiovisuals  Predicció del tema de la unitat mitjançant el seu títol.  Lectura de diàlegs que s’acostumen a utilitzar quan es compren entrades per a algun espectacle.  Escolta. Llegir de forma comprensiva i autònoma una crítica d’una guia de televisió i l’extracte d’un llibre. com els de "th" a that i a think.  Comprensió d’instruccions bàsiques per a la correcta resolució de tasques.

amb estructura lògica i amb pronunciació adequada a partir d’un model treballat prèviament a l’aula. 77 . Estructura i funcions de la llengua  Forma comparativa dels adjectius.  L’ús de les majúscules. en suport paper i digital.  Desenvolupament de l’expressió escrita de forma guiada completant una fitxa i utilitzant correctament les majúscules a l’oració parant atenció a l’ordre de les paraules.  Producció de textos orals curts. Coneixement del funcionament de la llengua i el seu aprenentatge Coneixements lingüístics Elements morfològics  Identificació d’elements morfològics bàsics i habituals en l’ús de la llengua. ús dels coneixements previs. Anticipació del contingut general del que s’escolta amb suport d’elements verbals (to de veu) i no verbals (icònics i gestuals).  Els pronoms objecte.  Composició d’un diàleg en anglès a partir d’un guió en català. Al Workbook:  Comprensió general i identificació d’informacions específiques de tres textos breus per identificar si les afirmacions són verdaderes o falses i contestar preguntes. que mostrin cura en la presentació. la puntuació i les preposicions de temps. Expressió de missatges orals.  Traducció d’expressions útils a la seva llengua.  Suggeriments. inferència dels significats per context. Lèxic / Vocabulari  Adjectius.  Ús adient de la puntuació per escriure oracions i paràgrafs correctes.  Ús d’estratègies bàsiques de comprensió de missatges orals: ús del context verbal i no verbal i dels coneixements previs sobre la situació. ús i valoració de les estratègies d’aprenentatge adients. reconeixement de la seva importància en la comunicació escrita i la seva diferenciació del llenguatge oral. escrits i audiovisuals  Composició de la crítica d’una pel·lícula a partir d’un model elaborat i utilitzant les regles bàsiques d’ortografia i puntuació. Al Workbook:  Realització d’un dictat per consolidar el vocabulari de la unitat.  Producció de textos.  Ús d’estratègies bàsiques de comprensió lectora: identificació del tema d’un text observant les imatges. etc.  Gèneres de pel·lícules.  Producció de la ressenya d’una pel·lícula.  Identificació.

 Interès a aprofitar les oportunitats d’aprenentatge creades en el context dins i fora de l’aula. DIMENSIÓ PLURILINGÜE I INTERCULTURAL  Conscienciació que les llengües són elements que defineixen la identitat personal i col·lectiva i una eina potenciadora de la comunicació i l’aprenentatge. TRON: Legacy i Up. DIMENSIÓ ESTÈTICA I LITERÀRIA  Lectura i audició de la cançó Theme for Spider-Man.  Comparació i identificació de les diferències dels sistemes fonètics de la llengua anglesa i la pròpia: pronunciació del so "th" a paraules com that i think. Al Workbook:  Secció Check Your Progress per consolidar o ampliar els coneixements de la unitat. (Review 2.  Una secció de Self-Evaluation.Fonètica • Pronunciació dels sons d’especial dificultat. Shrek Forever After. i interès a efectuar intercanvis comunicatius amb parlants d’altres llengües com a font d’enriquiment personal. pel·lícules.  Valoració de l’adquisició de la competència comunicativa en més d’una llengua.La història del cinema i la seva evolució des del segle XIX fins els nostres dies. comprensió i gaudi de textos adaptats a la capacitat lectora i interessos i gustos de l’alumnat. els pronoms objecte i sobre l’ordre de les paraules a l’oració.  Identificació de costums i trets de la vida quotidiana propis d’altres països i cultures on es parla la llengua estrangera que es treballen a la unitat: .  Confiança i iniciativa per expressar-se en públic i per escrit.  Consciència de pertànyer a una comunitat lingüística.  Acceptació de l’error com a part integrant del procés d’aprenentatge i actitud positiva per superar-lo. llibres i personatges de ficció obtenint informació per diferents mitjans. adquirir. 78 .  Interès a conèixer diferents personatges i monstres de dibuixos i ciència-ficció a les pel·lícules Harry Potter and the Deathly Hallows.  Participació activa en activitats i treballs col·laboratius. Reflexió sobre l’aprenentatge:  Aplicació d’estratègies bàsiques per organitzar. com th a paraules com that i think. etc. esquemes. SB.  Organització del treball personal com a estratègia per progressar en l’aprenentatge. llibres de consulta.  Disposició per utilitzar els coneixements de llengua anglesa. com ara diccionaris. p.  Reflexió guiada sobre l’ús i el significat de la forma comparativa dels adjectius. en contextos reals i funcions diverses: donar opinions personals i expressar suggeriments. 83)  Lectura.  Coneixement de dades i descripcions d’algunes sèries de televisió.  Ús progressiu de recursos per a l’aprenentatge. biblioteques o tecnologies de la informació i la comunicació. social i cultural.  Inducció de regles gramaticals a partir de l’observació.  Ús de la terminologia adient als continguts. recordar i utilitzar lèxic: famílies de paraules.

p. p. p. 7) 79 . (SB. 2)  Escriure frases amb paraules que es donen utilitzant la forma comparativa d’uns adjectius. 4)  Escoltar una conversa i contestar la pregunta que es formula. ex. (SB. p. ex. ex.  Ús d’un llenguatge no discriminatori i respectuós amb les diferències entre la manera de comprar entrades per al cinema en la societat de llengua anglesa i en la pròpia. p. 72. p. p. ex. ex. 6)  Completar un text amb els adjectius entre parèntesis utilitzant la forma comparativa. 6)  Observar unes paraules sobre un text i dir sobre què creuen que tracta. ex. (SB. (SB. 72. p. ex. p. 72.  Ús de fórmules de cortesia en els intercanvis socials. ex. ex. ex. 72. 71)  Escoltar i repetir uns adjectius a una pàgina web i indicar quins es poden utilitzar per descriure uns programes que es donen. 73. 74. ex. p. (SB. (SB. 3)  Escoltar per comprovar les seves respostes de l’exercici anterior. 7)  Llegir la ressenya d’una guia de televisió i comprovar si han esbrinat correctament el tema del text. (SB. (SB. p. ex. 74. p. p. 10)  Escriure la forma comparativa d’uns adjectius que es donen. (SB. (SB. p. 2)  Esmentar altres adjectius per descriure programes de televisió i indicar si tenen un significat positiu o negatiu. 72. 74. p. (SB. 9)  Contestar unes preguntes. 74. p. 72. ex. 73. 73. Conscienciació que no hi ha cap llengua que sigui inherentment superior o inferior i que totes estan adaptades a les necessitats de les persones que les parlen. 74. 1)  Indicar quins adjectius de la pàgina web de l’exercici anterior descriuen un programa que els agrada i no els agrada. 4)  Triar els adjectius correctes a unes frases i completar-les segons la informació d’un quadre que es dóna utilitzant la forma comparativa. ex. (SB. 3)  Per parelles. p. (SB. ex. ex. 73. (SB. (SB. 5)  Tornar a escoltar la conversa de l’exercici anterior i completar unes frases. 74. p.  Conscienciació de les pròpies actituds davant les diferències de llengües i cultures. Metodologia i situacions de treball  Observar què es treballarà a cadascuna de les seccions de la unitat i contestar la pregunta del quadre de la part inferior de la pàgina després d’observar les il·lustracions dels esdeveniments que hi surten. ex. (SB. 75. (SB. i valoració de les variacions lingüístiques i culturals. 5)  Copiar i completar unes frases amb la forma comparativa d’uns adjectius que es donen. (SB. 1)  Afegir almenys tres adjectius més al llistat de l’exercici anterior i escriure la seva forma comparativa. indicar quins tipus de programes d’uns que es donen els agrada o no mirar i per què. 3. 8)  Copiar i completar unes frases segons la informació que han llegit a la ressenya de l’exercici anterior.

ex. (SB. 2)  Contestar les preguntes que es formulen sobre la ressenya de l’exercici 2. ex. (SB. p. (SB. 3)  Escriure una ressenya cinematogràfica. (SB. 8)  Per parelles. p. (SB. 4)  Escoltar i repetir tipus de pel·lícules i relacionar-les amb les escenes de les pel·lícules de la pàgina 79. (SB. practicar el diàleg de l’exercici 1 amb el company/a. Observar cada parella de fotografies i escriure frases sobre cadascuna utilitzant adjectius que es donen i la forma comparativa. (SB. 2)  Copiar i completar un diagrama amb paraules que es donen. 77. 4)  Triar el pronom objecte correcte a unes frases. 75. ex. 75. (SB. 78. (SB. 77. (SB. p. p. (SB. 76. p. 7)  Relacionar A i B per fer suggeriments. 8)  Escoltar i repetir paraules que es donen. p. p. 1)  Llegir un extracte de llibre sobre vampirs i contestar les preguntes que es formulen. ex. ex. ex. p. 81. ex. Decidir una pel·lícula i dues activitats més utilitzant els suggeriments i les respostes dels exercicis 8 i 9 com a ajuda. (SB. p. fer el màxim nombre possible de comparacions sobre el que s’indica. 1)  Pensar en pel·lícules que coneguin i dir a quin gènere pertanyen. ex. 79. ex. ex. 4)  Triar les respostes correctes per completar uns diàlegs. 78. (SB. p. ex. (SB. 6)  Tornar a escoltar la conversa de l’exercici anterior i copiar i completar unes frases. ex. 77. 3)  Observar una il·lustració i contestar unes preguntes que es formulen utilitzant pronoms objecte. (SB. 78. Say It Right!)  Triar quines serien les seves respostes a la situació que s’indica. 78. 80. 9)  Observar unes paraules i identificar-les a les il·lustracions que surten a un extracte de llibre sobre vampirs. utilitzar les paraules de l’exercici 3 per expressar la seva opinió sobre diferents tipus de pel·lícules de l’exercici 1 i esbrinar si el company/a hi està o no d’acord. 2)  Copiar i completar un quadre segons la informació que han llegit. (SB. 1)  Copiar unes frases i substituir unes paraules en negreta amb el pronom objecte. Esmentar per a cada gènere de l’exercici 1 una pel·lícula com a exemple. ex. ex. 79. 78. (SB. ex. p. 1)  Per parelles. 9)  Per parelles. 76. p. 79. ex. (SB. 2)  Copiar i completar unes descripcions d’uns monstres amb el pronom objecte correcte i dir si els coneixen. 76. 3)  Indicar quines frases en el text de la secció ofereixen les informacions que es demanen. (SB. p. ex. (SB. p. ex. p. 76. ex. 78. p. (SB. (SB. (SB. 5)  Escoltar una conversa i contestar la pregunta que es formula. (SB. Communication Kit. 10)  Afegir les majúscules a frases que es donen. p. ex. 1)  Llegir una ressenya d’una pel·lícula i copiar i contestar la pregunta que es formula. p. p. 77. 3)  Per parelles. (SB. p. Després dir què signifiquen. (SB. p. ex. ex. ex. (SB. 81. p. Communication Kit. 78. 80. 79. 80. ex. 2) 80 . 80)  Escoltar un diàleg. p. p. p. fer plans per al cap de setmana. ex. p. p.

. les emocions i la conducta. la cultura i les formes de vida pel que fa a la indústria cinematogràfica diferents a les pròpies. p. 82)  Fer els exercicis Extra Practice i Web Extra del Workbook i de la pàgina web. interpretació i comprensió de la realitat. coherents i amb bona dicció o correcció ortogràfica i puntuació adequada com ara una crítica cinematogràfica parant especial atenció a l’ús de les majúscules a partir de models. SB.  Mostrar predisposició per al treball col·laboratiu.  Produir textos breus. 133 Unit 6 Test. 74-75 i 77: ús dels modals can. p. WB. etc. Avaluació Check Your Progress. de construcció i comunicació del coneixement i d'organització i autoregulació del pensament.  Reconèixer la idea principal i extreure informació específica i global de textos escrits sobre una guia televisiva i un llibre de vampirs. p. (SB. 3)  Observar els quadres vocabulary i grammar i fer els exercicis. els adverbis de 81 . si es parla lentament i amb claredat. must. 82) 4. p.  Observar algunes regularitats de la llengua estrangera i induir-ne les regles de funcionament en l’ús de la forma comparativa dels adjectius. 73 i 76: comprensió escrita d’una ressenya d’una guia de televisió i d’un extracte d’un llibre sobre vampirs. p. organització.  Utilitzar de forma guiada els recursos de les TIC per a la cerca. . intercanvi i presentació d’informació. orals i escrits. (SB. 5. Communication Kit. . p. TAIOP. 50-56 o Test Factory and Other Resources CD-ROM Criteris d’avaluació  Participar en interaccions orals sobre temes coneguts o treballats prèviament fent suggeriments i expressant opinions. de representació. 72 i 78 i Language Builder. els pronoms objecte. SB. WB. p. 16-17: ús de vocabulari relacionat amb els adjectius d’opinió i amb els tipus de pel·lícules..Vocabulary. en diferents contextos de comunicació. utilitzant les estratègies adequades per facilitar la continuïtat de la comunicació i produir un discurs entenedor i adequat a la intenció comunicativa. p. Competències bàsiques COMPETÈNCIES/ SUBCOMPETÈNCIES ACTIVITATS Competència comunicativa lingüística Utilització del llenguatge com a instrument de comunicació oral i escrita. p. 55-56 Self-Evaluation. (SB. d’interès i de descoberta envers la llengua. la pronunciació de sons d’especial dificultat. WB. SB. les majúscules.  Mostrar una actitud respectuosa. 81. ex.  Comprendre la idea general i les informacions específiques més rellevants de documents orals senzills emesos cara a cara o procedents de mitjans audiovisuals sobre la descripció d’un programa de televisió i els plans d’uns adolescents. p.Reading. Substituir les paraules en negreta de l’exercici 1 per fer un nou diàleg utilitzant la informació de l’entrada de cinema que es dóna.  Utilitzar estratègies per progressar en l’aprenentatge de manera autònoma.Grammar.

76 i Putting It Together. p. . dades i argumentacions. la concentració i la reflexió a la feina. p. l'organització i el mètode a través de les rutines. 129: la història del cinema i la seva evolució des del segle XIX fins els nostres dies. p. Pràctica de pronunciació.Writing. expressar-se. . Competència d’aprendre a aprendre Desenvolupar destreses i aprendre estratègies i habilitats per a que l’alumne siga conscient del que sap i del que cal aprendre com: l'observació visual i auditiva.Burlington ESO 1 Culture Bank CD-ROM. gestió i control de les pròpies capacitats i coneixements. p. SB. SB. Pràctica d’examen de vocabulari i gramàtica corresponents a la unitat 6. p. p. Tractament de la informació i competència digital Habilitats per buscar. Reproducció del capítol 6. 79 i Communication Kit.Writing.Digital Teacher’s Pack: .Grammar.Web Extra: www. SB. . 80: mostra d’autonomia. Pràctica de les activitats interactives de vocabulari. SB. .Grammar. . WB. . els símbols i les formes d'expressió i raonament matemàtic per produir i interpretar informacions. Reading. . 82 i Self-Evaluation.Welcome to Britain DVD. SB. comprendre. consciència.Burlington ESO 1 Grammar Factory CD-ROM.Listening. SB. aprendre i comunicar-se. WB. per conèixer més sobre aspectes quantitatius i espacials de la realitat i per resoldre problemes relacionats amb la vida diària. 79: pronunciació de sons d’especial dificultat com th a that i think. 81: comprensió oral de converses sobre un programa de televisió i una conversa sobre plans per anar al cinema.Pronunciation. 55-56: ús d’estratègies. .Culture Kit. 71. apreciar i valorar críticament diferents manifestacions culturals i artístiques. p. SB.Speaking. la memòria a través de la repetició. difondre-la i permetre que tots els individus i grups socials puguin accedir la creixent oferta de serveis de la societat del coneixement. . SB. 75. .es/englishworld1. 76 i 78-80: actitud crítica i reflexiva a l’hora de valorar les creacions artístiques de tipus literari o cinematogràfic. Utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació com a instrument de treball intel•lectual per informar-se. WB.Speaking. p. SB. Competència matemática Utilitzar números i les seves operacions bàsiques. p.Communication Kit.manera i d’intensitat i l’ordre de les paraules a l’oració. p.burlingtonbooks. . comprendre i enriquir-se amb diferents realitats i produccions del món de l'art i de la cultura.Check Your Progress. obtenir.Reading. p. 79 i Communication Kit. p. Pràctica de comprensió oral. 81: respecte per les normes de comportament a interaccions a classe amb el professor/a o amb els companys/es a l’hora d’utilitzar la informació i les seves fonts. responsabilitat i reflexió quan es selecciona i es fa ús de la informació i les seves fonts. SB. 51. p. . p. 74: comparació d’animals quant al pes i longitud. . p. . . Coneixement i valoració d’aspectes culturals rellevants mitjançant preguntes interculturals. recursos i tècniques de treball intel·lectual per aprendre i ser conscient de les pròpies capacitats i coneixements. eficàcia. . 122: redacció d’una crítica cinematogràfica utilitzant les expressions i vocabulari adients. . SB. WB. Quick Check. gramàtica i comprensió oral corresponents a la unitat 6. .Test Factory and Other Resources CD-ROM. p. així com a la secció Writing Plan. Pràctica dels punts gramaticals tractats en aquesta unitat. Localitzar i interpretar la informació per utilitzar-la. 81: càlcul del preu total d’entrades de cinema. SB. p. Usar fonts d’informació i situacions de comunicació diverses per consolidar les destreses lectores i comunicatives . SB. p. 72 i 78 i Communication Kit. Reflexió sobre els propis èxits i fracassos. Pràctica de les activitats interactives de vocabulari i gramàtica corresponents a la unitat 6. recursos i tècniques de treball intel·lectual. gramàtica i llenguatge funcional. SB. SB. p. Competències artística i cultural Conèixer. WB. p.Putting It Together. 76 i 81: coneixement i aprenentatge de dades curioses i útils. 56: ús d’estratègies. 82 . . 74. p. 81: ús de la llengua anglesa per parlar dels programes de televisió que agraden i per què i per comprar entrades per a una representació. Habilitat per interpretar i expressar amb claredat i precisió informacions. p. Valorar críticament manifestacions culturals i artístiques del patrimoni d'altres pobles. 80. processar i comunicar informació i transformar-la en coneixement.Interactive Whiteboard Digital Books CD-ROM.Informació cultural. SB. comunicar-se i percebre. SB. 51: personatges i monstres de dibuixos i de ciència-ficció. la capacitat d'elegir i opinar per -ell mateix. a la secció Say It Right!.

p. organitzar. p. 73 i p. p. .Traducció anglès-català al Workbook i elaboració de diàlegs en anglès al Language Builder a partir d’instruccions en català. esquemes o mapes conceptuals Competència d’autonomia i iniciativa personal Ser creatiu. SB. 81: capacitat d’interactuar amb altres de manera adient per comprar entrades per a algun espectacle. el reconeixement i l'acceptació de diferències culturals i de comportament - - Reading. com ara resums. la cura del medi ambient. la perseverança davant les dificultats. . Ús responsable dels recursos naturals. p.Quantitats relacionades amb el pes i la longitud per fer comparacions.Animals i les seves característiques (peu de cabra. SB. . SB. responsable i crític en el desenvolupament de projectes individuals o col·lectius. p. l’esperit de superació. el respecte. 83 . p. culturals i cinematogràfiques de diferents països anglosaxons. . - Speaking.  Llengua i literatura: . - - Speaking. geografia i història: .Aprenentatge de les fórmules adients per comprar entrades per a un espectacle. Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic Adoptar una disposició a una vida física i mental saludable en un entorn natural i social també saludable. Communication Kit. calamar gegant. memoritzar i recuperar informació. Reading.  Educació visual i plàstica: . SB.Reflexió sobre les diferències geogràfiques. p.Desenvolupar estratègies per pensar. Grammar. 80: desenvolupament organitzatiu a l’hora de presentar un treball escrit. Desenvolupar qualitats personals com la iniciativa.  Educació per a la ciutadania i els drets humans: . Foment del treball cooperatiu a l’aula.Història del cinema. etc. Connexions amb altres matèries  Ciències de la naturalesa: . 81: aprenentatge i pràctica de les fórmules utilitzades per comprar entrades. 81: ús de la creativitat personal a l’hora de produir textos orals a partir de models que es donen. Communication Kit. el consum racional i responsable. p. .  Matemàtiques: .Pel·lícules de ciència-ficció i d’animació com Harry Potter.)  Ciències socials. des del segle XIX fins els nostres dies. SB. Writing.Literatura sobre vampirs.Els pronoms objecte. SB. innovador. 74: coneixement de les característiques d’alguns animals i un mitjà de transport per comparar-los utilitzant la forma comparativa dels adjectius. 76: mostra del sentit crític davant les informacions culturals que s’hi presenten. i la protecció de la salut individual i col•lectiva com a elements clau de la qualitat de vida de les persones Competència social i ciutadana Comprensió de la realitat social que es viu. 73: comprensió i utilització de les guies televisives. 69: respecte per les opinions i gustos d’altres persones. SB.L’ús de les majúscules a l’oració. SB. balena. 79 i Communication Kit. l’autonomia i l’autocrítica. Shreck Forever After. Tron: Legacy Age 3 i Up. p.Adjectius d’opinió i formes comparatives.

WB. Objectius d’aprenentatge  Aprendre vocabulari relacionat amb la casa i amb el mobiliari. p.Avenç tecnològic en la manera de fer cinema.  Llegir de forma comprensiva i autònoma una història gràfica i un article de revista. 6. p. 177 o CD-ROM Test Factory and Other Resources Grammar Practice Review 2. Atenció a la diversitat Activitats de pràctica extra: TAIOP.  Escoltar i comprendre un diàleg sobre el mobiliari d’una habitació i una conversa sobre els problemes amb una companyia de mudances.burlingtonbooks. escrites i audiovisuals.  Comparar imatges. des del quinetoscopi fins a la tecnologia 3D. 108-109 Language Builder. 84 . Continguts DIMENSIÓ COMUNICATIVA Participació en interaccions orals. . p.Pàgina web per consultar la programació televisiva. Temporització Unitat 6: 10 sessions Unit 6 Test: 1 sessió Term Test 2: 1 sessió Total: 12 sessions 3ª Avaluació UNITAT 7: At Home 1.  Identificar i produir sons d’especial dificultat com la "o" a clock. 159 o CD-ROM Test Factory and Other Resources Activitats de pràctica d’expressió oral: TAIOP. 144 o CD-ROM Test Factory and Other Resources Activitats d’ampliació: TAIOP. p. p.  Escriure la descripció d’una imatge. WB. 16-17 Burlington ESO 1 Grammar Factory CD-ROM Interactive Whiteboard Digital Books CD-ROM Website Activities: www.es/englishworld1 7.. 2.  Practicar l’ús del passat de to be i There was / There were.Preus d’entrades per calcular-ne el total.  Tecnologies: . oven i a sofa.

 Ús de respostes adequades a les informacions que es requereixen pel professor/a i els companys/es en les activitats d’aula. escrits i audiovisuals  Escolta i comprensió de preguntes i diàlegs breus relacionats amb la casa i el mobiliari.  Iniciativa per llegir amb certa autonomia textos adients a l’edat.  Escolta.  Ús del model de diàleg proposat en què una noia descriu casa seva abans i després d’un robatori per interactuar amb el company/a amb una pronunciació adient. Comprensió de missatges orals.  Escolta. Al Workbook:  Contestar preguntes d’informació específica.  Anticipació del contingut general del que s’escolta amb suport d’elements verbals (to de veu) i no verbals (icònics i gestuals). Predicció del tema de la unitat mitjançant el seu títol. comprensió general i identificació d’informacions específiques d’una història gràfica sobre un desafiament i un article de revista sobre la Casa Blanca per contestar preguntes de comprensió i completar frases.  Ús d’estratègies bàsiques de comprensió lectora: identificació del tema d’un text observant les imatges. 85 .  Reconeixement d’algunes de les característiques i convencions del llenguatge escrit i la seva diferenciació del llenguatge oral a la secció Writing. etc.  Ús del model de diàleg proposat en què es parla on es viu per interactuar amb el company/a i crear-ne un de nou canviant les paraules en negreta amb una pronunciació adient. comprensió i obtenció d’informació específica d’una conversa de dues noies sobre una habitació i d’un diàleg en què es parla de les filles Obama i els seus pares per contestar preguntes de comprensió.  Participació en converses pautades i controlades amb el company/a per obtenir informació sobre el seu passat utilitzant expressions útils.  Lectura de diàlegs que s’utilitzen per parlar d’on es viu. comprensió i obtenció d’informació específica sobre els tipus de vivenda als diferents períodes de la història de la Gran Bretanya. el suport visual i els coneixements previs.  Escolta i comprensió del vocabulari de la unitat sobre la casa i el mobiliari.  Repetició del vocabulari de la unitat sobre la casa i el mobiliari per descriure una habitació.  Ús d’estratègies bàsiques de comprensió de missatges orals: ús del context verbal i no verbal i dels coneixements previs sobre la situació. inferència dels significats per context. Al Workbook:  Comprensió general i identificació d’informacions específiques d’un text sobre cases poc usuals per relacionar paraules i fer frases.  Comprensió d’instruccions bàsiques per a la correcta resolució de tasques.  Escolta. ús dels coneixements previs. interessos i nivell de competència.

escrits i audiovisuals  Composició de la comparativa d’una habitació abans i després que hagi estat reformada a partir d’un model i seguint l’esquema elaborat i les regles bàsiques d’ortografia i puntuació.  L’ús de There was / There were.  El mobiliari de la casa. com ara diccionaris. Estructura i funcions de la llengua  El passat del verb to be (afirmativa.  Producció de textos orals curts. la puntuació. etc. a oven i a sofa.  Ús progressiu de recursos per a l’aprenentatge. Lèxic / Vocabulari  Parts de la casa.  Les conjuncions: and.  Identificació. esquemes.  Composició d’un diàleg en anglès a partir d’un guió en català.  Traducció d’expressions útils a la seva llengua.  Producció de la descripció d’una classe del 1901. Coneixement del funcionament de la llengua i el seu aprenentatge Coneixements lingüístics Elements morfològics  Identificació d’elements morfològics bàsics i habituals en l’ús de la llengua. ús i valoració de les estratègies d’aprenentatge adients. les preposicions de temps i l’ús de les majúscules.  Comparacions. recordar i utilitzar lèxic: famílies de paraules. en suport paper i digital. adquirir. negativa i interrogativa. llibres de consulta. respostes breus). Al Workbook:  Realització d’un dictat per consolidar el vocabulari de la unitat. amb estructura lògica i amb pronunciació adequada a partir d’un model treballat prèviament a l’aula.Expressió de missatges orals. but i because. que mostrin cura en la presentació. com la o a clock. Reflexió sobre l’aprenentatge:  Aplicació d’estratègies bàsiques per organitzar. utilitzant les conjuncions adients parant atenció a l’ordre de les paraules. biblioteques o tecnologies de la informació i la comunicació. Fonètica  Pronunciació de sons d’especial dificultat. 86 .  Desenvolupament de l’expressió escrita de forma guiada completant una fitxa.  Producció de textos.

 Interès a aprofitar les oportunitats d’aprenentatge creades en el context dins i fora de l’aula. en contextos reals i funcions diverses: descriure una habitació i comparar imatges.  Inducció de regles gramaticals a partir de l’observació.  Conscienciació que no hi ha cap llengua que sigui inherentment superior o inferior i que totes estan adaptades a les necessitats de les persones que les parlen. sobre l’ús de There was / There were i les conjuncions.  Consciència de pertànyer a una comunitat lingüística.  Comparació i identificació de les diferències dels sistemes fonètics de la llengua anglesa i la pròpia: pronunciació de la "o" a sons com a clock. i valoració de les variacions lingüístiques i culturals. Reflexió guiada sobre l’ús i el significat del verb to be en passat. DIMENSIÓ ESTÈTICA I LITERÀRIA  Lectura. comprensió i gaudi de textos adaptats a la capacitat lectora i interessos i gustos de l’alumnat.  Organització del treball personal com a estratègia per progressar en l’aprenentatge. Al Workbook:  Secció Check Your Progress per consolidar o ampliar els coneixements de la unitat.  Una secció de Self-Evaluation. oven i sofa.  Conscienciació de les pròpies actituds davant les diferències de llengües i cultures.  Valoració de l’adquisició de la competència comunicativa en més d’una llengua. 87 .Mobiliari.  Participació activa en activitats i treballs col·laboratius. . DIMENSIÓ PLURILINGÜE I INTERCULTURAL  Conscienciació que les llengües són elements que defineixen la identitat personal i col·lectiva i una eina potenciadora de la comunicació i l’aprenentatge. social i cultural.  Ús de fórmules de cortesia en els intercanvis socials. cases i la cultura en diferents períodes de la història britànica.Les residències més famoses del món: la Casa Blanca i la vida de la família Obama i Buckingham Palace i la reina d’Anglaterra.  Disposició per utilitzar els coneixements de llengua anglesa.  Ús d’un llenguatge no discriminatori i respectuós amb les diferències entre la manera de parlar sobre el lloc de residència i fer comparacions en la societat de llengua anglesa i en la pròpia.  Acceptació de l’error com a part integrant del procés d’aprenentatge i actitud positiva per superar-lo.  Identificació de costums i trets de la vida quotidiana propis d’altres països i cultures on es parla la llengua estrangera que es treballen a la unitat: .  Ús de la terminologia adient als continguts.  Confiança i iniciativa per expressar-se en públic i per escrit. i interès a efectuar intercanvis comunicatius amb parlants d’altres llengües com a font d’enriquiment personal.

p. 88. (SB. 9)  Completar un text amb la forma correcta de passat del verb to be. ex. 10)  Copiar i completar unes frases amb was o were. 87. 5)  Observar una timeline i corregir unes frases que es donen utilitzant el passat del verb to be en afirmativa i negativa. 2)  Contestar unes preguntes sobre l’article. (SB. (SB. ex. ex. 9)  Contestar unes preguntes que es formulen sobre la fotohistòria. 90. ex. 4)  Per parelles. (SB. 7)  Copiar i completar unes preguntes amb Was o Were i relacionar les preguntes d’A amb les respostes a B. ex.3. (SB. 89. (SB. 86. (SB. 86. preguntar i respondre unes preguntes utilitzant was o were i unes paraules que es donen. (SB. ex. 88. p. ex. ex. p. p. 1) 88 . p. (SB. 2)  Observar un dibuix i copiar i completar unes frases amb l’afirmativa o la negativa del passat del verb to be. ex. 87. p. ex. 86. 85)  Escoltar i repetir unes parts de la casa i relacionar-les amb la fotografia corresponent. descriure la seva habitació a un company/a. p. ex. 89. 89. ex. (SB. ex. p. 3)  Escriure quatre frases més sobre el dibuix de l’exercici 3 utilitzant paraules que es donen. ex. 87. p. 2)  Llegir unes frases i indicar quines són verdaderes o falses i corregir-les. p. p. p. 86. p. p. 6)  Tornar a escoltar la conversa i triar les respostes correctes. 88. p. ex. 86. 6)  Escoltar per comprovar les seves respostes a l’exercici anterior. 8)  Per parelles. ex. (SB. 88. ex. p. 91. p. (SB. 3)  Tornar a observar la casa de l’exercici 1 i indicar quants objectes de la casa hi veuen. 86. (SB. 3)  Triar la resposta correcta a unes frases. (SB. (SB. Metodologia i situacions de treball  Observar què es treballarà a cadascuna de les seccions de la unitat i contestar la pregunta del quadre de la part inferior de la pàgina després d’observar les il·lustracions de les residències que hi surten. ex. p. ex. 86. 1)  Escoltar i repetir objectes de la casa i indicar a quina o a quines habitacions es troben. (SB. ex. (SB. 1)  Copiar i completar unes frases amb informació de l’article que han llegit. 1)  Observar unes frases de l’exercici anterior i dir quines són verdaderes o falses per a ells/es. p. p. ex. p. ex. ex. 89. 89. (SB. 10)  Llegir un article de revista i contestar la pregunta. (SB. p. 8)  Identificar informació que es demana a la fotohistòria que han llegit. 5)  Escoltar una conversa i contestar la pregunta que es formula. (SB. ex. (SB. (SB. (SB. p. 90. (SB. 4)  Completar frases sobre residències a diferents períodes de la història amb el passat del verb to be. 88. 90. 7)  Llegir una fotohistòria i contestar les preguntes que es formulen. (SB. p. p.

ex. ex. ex. 2)  Contestar preguntes sobre la descripció de l’exercici anterior. 1)  Per parelles. p. (SB. ex. (SB. 95. (SB. 92. There wasn’t. (SB. 94. p. 96) 89 . ex. p. ex. (SB. 1)  Llegir unes descripcions i relacionar-les amb l’objecte corresponent de l’exercici anterior. p. (SB. practicar el diàleg de l’exercici 1 amb el company/a. ex. 3)  Escoltar una conversa sobre els problemes d’una família amb la companyia de mudances i fer un llistat del mobiliari de la llar que identifiquin. 95. (SB. 93. p. (SB. p. (SB. p. p. 91. 92. (SB. 92. p. (SB. ex. 92. p. 91. 4)  Tornar a escoltar l’enregistrament de l’exercici anterior i indicar on eren els objectes. 93. 94. 92. 94)  Escoltar un diàleg. ex. (SB. p. (SB. pensar en un lloc famós o esdeveniment en què hagin estat i preguntar i respondre les preguntes de l’exercici anterior. p. 6)  Tornar a observar les fotografies de l’exercici 6 i completar unes frases que es donen amb el màxim nombre de maneres possible en un temps de dos minuts. Communication Kit. (SB. observar la il·lustració d’una casa d’un dia de mudances i comparar-la amb la d’una altra pàgina del dia anterior al trasllat per identificar similituds i diferències amb el company/a. 5)  Observar dues fotografies de dues cases durant un dia de mudances i copiar i completar unes frases. p. 96)  Fer els exercicis Extra Practice i Web Extra del Workbook i de la pàgina web. p. (SB. p. 3)  Utilitzar Was there o Were there i unes paraules que es donen per escriure preguntes. Say It Right!)  Per parelles. 92. 7)  Escoltar i repetir paraules que es donen. 2)  Observar un dibuix i copiar i completar unes frases amb There was. p. p. ex. (SB. 5)  Escoltar i repetir objectes de la casa i relacionar-los amb la fotografia corresponent. ex. (SB. 3)  Escriure una comparació d’una habitació abans i després d’una reforma. ex. p. ex. ex. p. there wasn’t. There were o There weren’t. 4)  Per parelles. p. ex. 94. 2)  Identificar dues preposicions de lloc a l’exercici anterior i esmentar-ne d’altres que coneguin. (SB. 91. 95. 93. 2)  Substituir les paraules en negreta de l’exercici 1 per fer un nou diàleg i practicar-lo amb el company/a. Communication Kit. 91. p. Completar una descripció utilitzant la forma correcta de there was. 8)  Copiar i completar unes frases amb els connectors correctes. (SB. there were o there weren’t. ex. (SB. p. Communication Kit. 1)  Llegir una descripció sobre una habitació d’un programa de televisió i identificar un exemple de cada connector de l’exercici anterior. ex. (SB. ex. (SB. 3)  Observar els quadres vocabulary i grammar i fer els exercicis.

.  Mostrar una actitud respectuosa. p.Pronunciation. p. les conjuncions. p. 93: pronunciació de sons d’especial dificultat com la o a clock. p.Vocabulary. .  Comprendre la idea general i les informacions específiques més rellevants de documents orals senzills.  Utilitzar estratègies per progressar en l’aprenentatge de manera autònoma. SB.Reading. Avaluació Check Your Progress.  Mostrar predisposició per al treball col·laboratiu.  Utilitzar de forma guiada els recursos de les TIC per a la cerca. p. SB. SB. ACTIVITATS . p. TAIOP. els problemes amb una companyia de mudances i la descripció d’un pis. de representació.  Observar algunes regularitats de la llengua estrangera i induir-ne les regles de funcionament com l’ús del passat del verb to be i de there was / there were. emesos cara a cara o procedents de mitjans audiovisuals sobre el mobiliari d’una habitació i els problemes amb una companyia de mudances.  Reconèixer la idea principal i extreure informació específica i global de textos escrits sobre una història il·lustrada sobre un desafiament i un article de revista sobre la Casa Blanca i la família Obama. 93 i Communication Kit. etc. p. WB. . negativa. interrogativa i respostes breus). comparar imatges i parlar d’una casa o d’un pis. orals i escrits.Speaking.Grammar. 86 i 92 i Communication Kit. p. 18-19: ús de vocabulari relacionat amb la casa i el mobiliari. SB. interpretació i comprensió de la realitat. les emocions i la conducta. p. la pronunciació de sons d’especial dificultat. There was / There were i les conjuncions. oven i sofa. 133 Unit 7 Test. .Listening. SB. la cultura i les formes de vida diferents a les pròpies pel que fa a diferents llocs de residència de personatges d’altres països i mostrar interès a conèixer-los. p. 95: comprensió oral de converses sobre el mobiliari d’una habitació. SB. si es parla lentament i amb claredat. WB. en diferents contextos de comunicació. SB. 64-70 o Test Factory and Other Resources CD-ROM Criteris d’avaluació  Participar en interaccions orals sobre temes coneguts o treballats prèviament per comparar imatges. intercanvi i presentació d’informació. coherents i amb bona dicció o correcció ortogràfica i puntuació adequada de la redacció de la comparació d’una habitació abans i després d’una reforma parant especial atenció als connectors a partir de models. SB. 95: ús de la llengua anglesa per descriure una habitació. de construcció i comunicació del coneixement i d'organització i autoregulació del pensament. 88-89 i 91: ús del passat del verb to be (afirmativa.4.  Produir textos breus. 86 i 92 i Language Builder. WB. organització. Competències bàsiques COMPETÈNCIES/ SUBCOMPETÈNCIES Competència comunicativa lingüística Utilització del llenguatge com a instrument de comunicació oral i escrita. 63-64 Self-Evaluation. utilitzant les estratègies adequades per facilitar la continuïtat de la comunicació i produir un discurs entenedor i adequat a la intenció comunicativa. 87 i 90: comprensió escrita d’una història gràfica sobre un desafiament i d’un article de revista sobre la Casa Blanca. p. a la secció Say It Right!. Pràctica de 90 . p. 5. . d’interès i de descoberta envers la llengua.

l’esperit de superació. 87 i p. . p. . 88 i 91 i Communication Kit. eficàcia. . 96 i Self-Evaluation. WB. SB. expressar-se.Speaking. 87 i 90: coneixement i aprenentatge de dades curioses i útils. p. Pràctica de les activitats interactives de vocabulari. comprendre. p.ell mateix. 93 i Communication Kit. Reflexió sobre els propis èxits i fracassos. 88-89: interès per saber com eren les cases. SB. p. Competència d’autonomia i iniciativa personal Ser creatiu. Coneixement i valoració d’aspectes culturals rellevants mitjançant preguntes interculturals. p. com ara resums. organitzar. gramàtica i llenguatge funcional. SB. el mobiliari i la cultura a diferents períodes de la història britànica. 64: ús d’estratègies. p. Pràctica de les activitats interactives de vocabulari i gramàtica corresponents a la unitat 7. consciència.burlingtonbooks. .Informació cultural. . Foment del treball cooperatiu a l’aula.Informació cultural. Competències artística i cultural Conèixer. responsabilitat i reflexió quan es selecciona i es fa ús de la informació i les seves fonts. WB.pronunciació. p. comprendre i enriquir-se amb diferents realitats i produccions del món de l'art i de la cultura. gestió i control de les pròpies capacitats i coneixements. 91 .Speaking. 94. .Welcome to Britain DVD. 59. . 123: redacció d’una comparació d’una habitació abans i després d’una reforma utilitzant les expressions i vocabulari adients. .Grammar. . SB. Pràctica d’examen de vocabulari i gramàtica corresponents a la unitat 7.Burlington ESO 1 Culture Bank CD-ROM. p. Grammar. 85. Usar fonts d’informació i situacions de comunicació diverses per consolidar les destreses lectores i comunicatives. memoritzar i recuperar informació.Writing.Informació cultural. . p. Competència d’aprendre a aprendre Desenvolupar destreses i aprendre estratègies i habilitats per a que l’alumne siga conscient del que sap i del que cal aprendre com: l'observació visual i auditiva. p. . Valorar críticament manifestacions culturals i artístiques del patrimoni d'altres pobles.Communication Kit. . SB. innovador. 91: descripció de l’habitació blava de la Casa Blanca. difondre-la i permetre que tots els individus i grups socials puguin accedir la creixent oferta de serveis de la societat del coneixement. p. la concentració i la reflexió a la feina. p. WB.Interactive Whiteboard Digital Books CD-ROM. recursos i tècniques de treball intel·lectual per aprendre i ser conscient de les pròpies capacitats i coneixements. p. 93. l’autonomia i l’autocrítica. 63-64: ús d’estratègies. . Desenvolupar qualitats personals com la iniciativa. SB. així com a la secció Writing Plan. Pràctica de comprensió oral. p. processar i comunicar informació i transformar-la en coneixement. la memòria a través de la repetició. Tractament de la informació i competència digital Habilitats per buscar. Utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació com a instrument de treball intel•lectual per informar-se. gramàtica i comprensió oral corresponents a la unitat 6. SB. responsable i crític en el desenvolupament de projectes individuals o col·lectius. .es/englishworld1. 95: respecte per les normes de comportament a interaccions a classe amb el professor/a o amb els companys/es a l’hora d’utilitzar la informació i les seves fonts. 95: diferenciació entre l’anglès britànic i l’americà. SB. 94: desenvolupament organitzatiu a l’hora de presentar un treball escrit. 130: interès per conèixer llocs d’interès històric com ara el Palau de Buckingham.Reading. apreciar i valorar críticament diferents manifestacions culturals i artístiques. p. la capacitat d'elegir i opinar per .Test Factory and Other Resources CD-ROM. la perseverança davant les dificultats. p. Pràctica dels punts gramaticals tractats en aquesta unitat. SB. p. 95: actitud crítica davant la informació sobre els diferents tipus de residència i correcció a l’hora de fer-ne preguntes o descriure’ls. . SB.Writing.Check Your Progress. .Digital Teacher’s Pack: . Quick Check.Putting It Together. .Grammar. Desenvolupar estratègies per pensar. obtenir. p.Burlington ESO 1 Grammar Factory CD-ROM. p. SB. . . 90: mostra del sentit crític davant les informacions culturals que s’hi presenten. 94: mostra d’autonomia. p. . p. 95: ús de la creativitat personal a l’hora de produir textos orals a partir de models que es donen. WB.Writing. esquemes o mapes conceptuals. SB. SB. SB. aprendre i comunicar-se. SB.Web Extra: www. .Communication Kit. recursos i tècniques de treball intel·lectual. SB. 95: aprenentatge de les diferències entre l’anglès britànic i l’anglès americà. l'organització i el mètode a través de les rutines. comunicar-se i percebre. Reproducció del capítol 7. Localitzar i interpretar la informació per utilitzar-la.

87: comprensió escrita d’un text sobre un desafiament per resoldre preguntes.La família Obama i la seva vida a la Casa Blanca. . p.Reading. p. p.Edificis representatius de diferents llocs (el Palau de Buckingham. Ús responsable dels recursos naturals. .El passat del verb to be en afirmativa. SB.Communication Kit. la cura del medi ambient. p.  Llengua estrangera: . .  Ciències socials. el respecte. 160 o CD-ROM Test Factory and Other Resources Activitats de pràctica d’expressió oral: TAIOP. . .Aprenentatge de les fórmules adients per parlar sobre el lloc en què es viu. el consum racional i responsable.L’arquitectura a diferents períodes de la història britànica. Connexions amb altres matèries  Ciències de la naturalesa: .Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic Adoptar una disposició a una vida física i mental saludable en un entorn natural i social també saludable. 95: aprenentatge i pràctica de les fórmules per formular i contestar preguntes sobre el lloc de residència. 92: comprensió oral d’una conversa sobre una casa abans i després de la mudança. . .  Llengua i literatura: .  Educació visual i plàstica: . 146 o CD-ROM Test Factory and Other Resources Activitats d’ampliació: TAIOP.Listening.  Educació per a la ciutadania i els drets humans: . arquitectòniques i culturals de diferents països anglosaxons.There was i There were.Diferències entre el vocabulari de l’anglès americà i britànic. .Canvi en la forma de construir cases a la Gran Bretanya des del 700 aC fins els nostres dies. geografia i història: . Importància de la neteja d’una habitació per a la higiene personal. . i la protecció de la salut individual i col•lectiva com a elements clau de la qualitat de vida de les persones Competència social i ciutadana Comprensió de la realitat social que es viu.Les conjuncions. p.Traducció anglès-català al Workbook i elaboració de diàlegs en anglès al Language Builder a partir d’instruccions en català. el Castell de Windsor). 6.Gèrmens i bacteris. SB. p.Reflexió sobre les diferències geogràfiques.La higiene i l’ordre a l’habitació i la casa. negativa i interrogativa. Atenció a la diversitat Activitats de pràctica extra: TAIOP. 178 o CD-ROM Test Factory and Other Resources 92 . el reconeixement i l'acceptació de diferències culturals i de comportament . SB. la Casa Blanca.

p.  Ús del model de diàleg proposat en què dos adolescents pregunten sobre diferents llocs d’un museu per interactuar amb el company/a amb una pronunciació adient.  Escriure una entrada de bloc sobre què han fet el cap de setmana.  Identificar la pronunciació de les terminacions verbals de passat /d/.  Parlar del passat. 2.  Practicar l’ús del Past Simple.  Participació en converses pautades i controlades amb el company/a per fer descripcions. per parlar de les professions de diferents persones famoses i de les activitats que han fet el cap de setmana.  Repetició del vocabulari de la unitat sobre les professions i les activitats. escrites i audiovisuals  Predicció del tema de la unitat mitjançant el seu títol. el suport visual i els coneixements previs. Continguts DIMENSIÓ COMUNICATIVA Participació en interaccions orals. preguntar i respondre informació d’esdeveniments del passat i per donar i corregir informació utilitzant expressions útils. Objectius d’aprenentatge  Aprendre els noms de professions i d’activitats.  Ús de respostes adequades a les informacions que es requereixen pel professor/a i els companys/es en les activitats d’aula.burlingtonbooks.Language Builder. WB. 18-19 Burlington ESO 1 Grammar Factory CD-ROM Interactive Whiteboard Digital Books CD-ROM Website Activities: www. /t/ i /Id/. 93 .  Escoltar i comprendre una conversa sobre activitats i professions i una altra sobre el cap de setmana.  Llegir de forma comprensiva i autònoma el fullet d’un museu i els perfils d’uns quants nens prodigi. Temporització Unitat 7: 10 sessions Unit 7 Test: 1 sessió Total: 11 sessions UNITAT 8: Then and Now 1.es/englishworld1 7. Al Workbook:  Contestar preguntes d’informació específica.

 Iniciativa per llegir amb certa autonomia textos adients a l’edat. Expressió de missatges orals. ús dels coneixements previs.  Anticipació del contingut general del que s’escolta amb suport d’elements verbals (to de veu) i no verbals (icònics i gestuals). les majúscules.  Escolta i comprensió del vocabulari de la unitat sobre professions i activitats.  Ús d’estratègies bàsiques de comprensió de missatges orals: ús del context verbal i no verbal i dels coneixements previs sobre la situació.  Lectura de diàlegs que s’acostumen a tenir quan es parla sobre un museu o hi són dins.  Escolta i comprensió d’un text sobre un museu i sobre diferents nens prodigi per identificar informació que es demana. comprensió i obtenció d’informació específica d’una conversa d’uns nois sobre les professions dels seus pares i d’una altra sobre les activitats que s’han fet el cap de setmana per completar frases i contestar preguntes de comprensió.  Desenvolupament de l’expressió escrita de forma guiada completant una fitxa i utilitzant correctament els connectors de seqüència parant atenció a l’ordre de les paraules.  Producció de textos orals curts. amb estructura lògica i amb pronunciació adequada a partir d’un model treballat prèviament a l’aula.  Escolta. inferència dels significats per context.  Producció de textos. la puntuació.  Ús d’estratègies bàsiques de comprensió lectora: identificació del tema d’un text observant les imatges.  Reconeixement d’algunes de les característiques i convencions del llenguatge escrit i la seva diferenciació del llenguatge oral a la secció Writing. que mostrin cura en la presentació. escrits i audiovisuals  Composició d’una entrada de bloc sobre les activitats que s’han fet el cap de setmana a partir d’un model seguint l’esquema elaborat i les regles bàsiques d’ortografia i puntuació. 94 . reconeixement de la seva importància en la comunicació escrita i la seva diferenciació del llenguatge oral.  Traducció d’expressions útils a la seva llengua. les conjuncions i els connectors de seqüència. Al Workbook:  Comprensió general i identificació d’informacions específiques d’un text sobre Charles Dickens per relacionar unes paraules i completar frases que es donen. Al Workbook:  Realització d’un dictat per consolidar el vocabulari de la unitat. en suport paper i digital. completar un quadre i contestar preguntes de comprensió.Comprensió de missatges orals. interessos i nivell de competència.  Ús adient dels connectors per escriure paràgrafs i textos correctes. les preposicions de temps. escrits i audiovisuals  Escolta i comprensió de preguntes i diàlegs breus relacionats amb les professions i amb les activitats del cap de setmana.  Comprensió d’instruccions bàsiques per a la correcta resolució de tasques. etc.

Reflexió sobre l’aprenentatge:  Aplicació d’estratègies bàsiques per organitzar.  Interès per conèixer informació i la producció literària de William Shakespeare i Lope de Vega.  Reflexió guiada sobre l’ús i el significat del Past Simple per explicar esdeveniments passats i sobre els connectors de seqüència. Coneixement del funcionament de la llengua i el seu aprenentatge Coneixements lingüístics Elements morfològics  Identificació d’elements morfològics bàsics i habituals en l’ús de la llengua. comprensió i gaudi de textos adaptats a la capacitat lectora i interessos i gustos de l’alumnat. respostes breus). /t/ i /Id/. ús i valoració de les estratègies d’aprenentatge adients. recordar i utilitzar lèxic: famílies de paraules. finally. llibres de consulta.  Producció d’una entrada de bloc. DIMENSIÓ ESTÈTICA I LITERÀRIA  Lectura.  Identificació. Al Workbook:  Secció Check Your Progress per consolidar o ampliar els coneixements de la unitat. biblioteques o tecnologies de la informació i la comunicació. negativa i interrogativa. adquirir.  Confiança i iniciativa per expressar-se en públic i per escrit. 95 . com ara diccionaris.  Els connectors de seqüència: first. Composició d’un diàleg en anglès a partir d’un guió en català.  Interès per conèixer informació i la producció arquitectònica de Picasso i Antoni Gaudí.  Narracions d’accions passades.  Interès per conèixer informació i la producció musical de John Lennon i Mozart. then.  Una secció de Self-Evaluation.  Inducció de regles gramaticals a partir de l’observació.  Activitats. Fonètica  La pronunciació de les terminacions verbals del Past Simple regular (-ed): /d/. esquemes. Estructura i funcions de la llengua  El Past Simple (afirmativa. etc.  Interès a aprofitar les oportunitats d’aprenentatge creades en el context dins i fora de l’aula. next.  Ús de la terminologia adient als continguts. Lèxic / Vocabulari  Professions.  Ús progressiu de recursos per a l’aprenentatge.  Acceptació de l’error com a part integrant del procés d’aprenentatge i actitud positiva per superar-lo.

Nens prodigi: Akrit Jaswal. .William Roentgen: físic. i valoració de les variacions lingüístiques i culturals.Sir Edmund Hillary: muntanyenc i explorador. .  Conscienciació de les pròpies actituds davant les diferències de llengües i cultures. Coneixement de l’actor i director Charlie Chaplin i la seva aportació al cinema. obtenint informació per diferents mitjans: .  Comparació i identificació de les diferències dels sistemes fonètics de la llengua anglesa i la pròpia: pronunciació de la terminació del passat regular /d/.  Valoració de l’adquisició de la competència comunicativa en més d’una llengua.William Shakespeare: escriptor. Altres: Pascal.  Ús d’un llenguatge no discriminatori i respectuós amb les diferències entre la manera de formular preguntes a un museu en la societat de llengua anglesa i en la pròpia. Chopin. i interès a efectuar intercanvis comunicatius amb parlants d’altres llengües com a font d’enriquiment personal.La vida laboral dels infants durant l’època victoriana. 96 . . escultor.Wolfgang Amadeus Mozart: músic i compositor. social i cultural.  Coneixement d’alguns trets històrics i geogràfics del Regne Unit. .Antoni Gaudí: arquitecte. /t/ i /Id/.  Disposició per utilitzar els coneixements de llengua anglesa.Akiane Kramarik.  Consciència de pertànyer a una comunitat lingüística. . . en contextos reals i funcions diverses: parlar del passat. una artista prodigi dels EUA. Connie Talbot.Charlie Chaplin: actor i director.  Conscienciació que no hi ha cap llengua que sigui inherentment superior o inferior i que totes estan adaptades a les necessitats de les persones que les parlen. Michael Jakson.John Lennon: cantant.  Identificació de costums i trets de la vida quotidiana d’altres països i cultures on es parla la llengua estrangera que es treballen a la unitat: .  Ús de fórmules de cortesia en els intercanvis socials. DIMENSIÓ PLURILINGÜE I INTERCULTURAL  Conscienciació que les llengües són elements que defineixen la identitat personal i col·lectiva i una eina potenciadora de la comunicació i l’aprenentatge. . Fu Mingxia. .Història i serveis del Museu Britànic de Londres. .  Coneixement de dades i professions de persones famoses.Reconeixement dels faraons d’Egipte i Tutankamon.Pablo Picasso: pintor. . obtenint informació per diferents mitjans: .

p. ex. (SB. pensar en quatre personatges més del passat perquè el company/a esbrini de qui es tracta. p. 98. 101. (SB. 101. ex. 101. p. Utilitzar uns verbs que es donen per escriure frases amb la negativa del Past Simple. 99. p. 99. 97)  Escoltar i repetir unes professions i relacionar-les amb els objectes de les fotografies. ex. 8)  Identificar en el text la persona de la qual es dóna informació. Metodologia i situacions de treball  Observar què es treballarà a cadascuna de les seccions de la unitat i contestar la pregunta del quadre de la part inferior de la pàgina després d’observar les il·lustracions dels períodes històrics que hi surten. 7)  Llegir la informació sobre un museu i contestar la pregunta que es formula. dir si coneixen les persones que s’esmenten i indicar quina era la seva professió. 1)  Escriure frases sobre esdeveniments famosos de la història utilitzant paraules que es donen i l’afirmativa del Past Simple. 99. p. ex. (SB. p. preguntar al company/a sobre les seves activitats utilitzant les idees de l’exercici 8. 7)  Escriure frases sobre les seves activitats de la setmana passada utilitzant l’afirmativa o la negativa del Past Simple i unes paraules que es donen i afegir expressions de temps. 100. p. (SB. p. 98. (SB. ex. ex. 2)  Escoltar per comprovar les seves respostes a l’exercici anterior. 9)  Completar un text amb els verbs entre parèntesis utilitzant el Past Simple. 1)  Llegir descripcions de persones i identificar almenys una professió de l’exercici 1 que cada persona no pot fer. p. 101. ex. 100. 5)  Tornar a escoltar la conversa i identificar la informació que es demana per completar unes frases. (SB. 1) 97 . ex. ex. ex. ex. ex. 98. p. 98. 4)  Escoltar una conversa i contestar les preguntes que es formulen. 102. (SB. (SB. p. 99. p. (SB. ex. ex. 101. 8)  Per parelles. 98. 2)  Per parelles. (SB. (SB. (SB. 101. 3)  Observar una il·lustració sobre una classe victoriana i identificar-ne sis errades. p. 6)  Observar unes paraules d’un fullet informatiu d’un museu i relacionar-les amb la definició corresponent. (SB. 10)  Llegir els perfils d’uns nens prodigi i contestar les preguntes que es formulen. 3)  Per parelles. (SB. 10)  Copiar i completar unes frases amb els verbs entre parèntesis per aprendre fets interessants sobre el passat utilitzant l’afirmativa del Past Simple. p. p. 100. (SB. ex. 98. ex. ex. (SB. ex. (SB. 100. ex. (SB. p. 5)  Copiar i completar unes preguntes amb els verbs entre parèntesis utilitzant el Past Simple. (SB. 9)  Identificar en el text les frases que ofereixen la informació que s’indica. p. 6)  Contestar les preguntes de l’exercici 6 i utilitzar unes paraules que es donen. (SB. 4)  Completar un paràgraf amb els verbs entre parèntesis per esbrinar una professió estranya a l’Anglaterra dels Tudor utilitzant l’afirmativa i la negativa del Past Simple. (SB. p.3. p. p. p. p. ex. ex. (SB.

algun cop o mai. ex. 108)  Fer els exercicis Extra Practice i Web Extra del Workbook i de la pàgina web. p. copiar un quadre que es dóna i amb el company/a fer un role-play sobre dues activitats. ex. 3)  Observar els quadres vocabulary i grammar i fer els exercicis. ex. (SB. ex. ex. p. ex. p. 7)  Escoltar i repetir unes paraules que es donen. (SB. 3)  Escoltar una conversa i identificar la informació que es dóna. ex. (SB. p. 105. 108) 98 . Communication Kit. ex. (SB. ex. 102. 107. 104. p. 103. ex. 104. p. p. ex. ex. (SB. (SB. ex. 1)  Indicar quines activitats de l’exercici 1 fan sovint. (SB. 105. (SB. p. 104. 8. p. 4)  Tornar a escoltar la conversa i contestar unes preguntes. (SB. p. 105. 104. Les expressions en negreta de l’exercici 1 els poden servir com a ajuda. 9)  Completar un paràgraf amb connectors de seqüència. 1)  Per parelles. intercanviar-se els papers de l’exercici anterior per fer un altre role-play. 2)  Llegir unes situacions que es donen i indicar quina activitat de l’exercici 1 creuen que va fer després cada persona. p. p. (SB. (SB. 103. p. (SB. 106. (SB. ex. 6)  Escoltar i repetir unes activitats i relacionar-les amb les fotografies corresponents. 107. (SB. ex. 103. (SB. p. (SB. ex. p. practicar els diàlegs de l’exercici 1 amb el company/a. preguntar i contestar al company/a les preguntes de l’exercici 5. 1)  Llegir una entrada d’un bloc sobre les seves activitats i contestar unes preguntes. ex. 2)  Utilitzar el mapa del museu per contestar les preguntes dels visitants que es donen. 102. p. p. ex. p. ex. 2)  Contestar unes preguntes sobre el bloc de l’exercici anterior. després. 106. (SB. 106)  Escoltar uns diàlegs i indicar de quina planta del museu es parla. p. ex. p. Communication Kit. 1)  Copiar i completar unes frases amb l’afirmativa del Past Simple dels verbs de l’exercici anterior. (SB. 102. triar la resposta correcta per a cada pregunta a un diàleg que es dóna i. 5)  Per parelles. 3)  Identificar informació que es demana a un mapa. 5)  Per parelles. p. (SB. 106. (SB. 4)  Escriure cinc preguntes amb paraules que es donen utilitzant el Past Simple. 4)  Escriure la forma del Past Simple d’uns verbs irregulars i contestar la pregunta que es formula. 104. p. 6)  Per parelles. ex. (SB. 107. practicar-lo amb el company/a. p. (SB. 103. ex. (SB. Say It Right!)  Per parelles. p. (SB. p. p. 105. 3)  Completar un paràgraf amb els verbs entre parèntesis utilitzant el Past Simple. (SB. 2)  Escriure frases amb paraules que es donen utilitzant el Past Simple. Completar un quadre amb la informació que han llegit. 103. Escriure les seves respostes. 103. p. Communication Kit. (SB. (SB. 2)  Contestar les preguntes que es formulen. 3)  Escriure l’entrada d’un bloc sobre el seu cap de setmana. ex.

si es parla lentament i amb claredat. 133 Unit 8 Test.  Produir textos breus. la pronunciació de sons d’especial dificultat.  Mostrar una actitud respectuosa.Grammar. 107: ús de la llengua anglesa per parlar de professions. 100-101 i 103: ús del Past Simple (afirmativa. p. SB. /t/. interrogativa i respostes breus) i els connectors de seqüència.  Utilitzar de forma guiada els recursos de les TIC per a la cerca. SB. p. preguntar la informació d’un text. . SB.  Mostrar predisposició per al treball col·laboratiu. p. de construcció i comunicació del coneixement i d'organització i autoregulació del pensament. 98 i 104 i Language Builder. p. parlar de les activitats que s’han fet durant el cap de setmana passat i fer preguntes sobre un museu. p. 71-72 Self-Evaluation. SB.Pronunciation. d’interès i de descoberta envers la llengua. WB.  Utilitzar estratègies per progressar en l’aprenentatge de manera autònoma. 20-21: ús de vocabulari relacionat amb professions i activitats. organització.. p. p. etc. . emesos cara a cara o procedents de mitjans audiovisuals d’una conversa sobre professions i un diàleg sobre les activitats que s’han fet el cap de setmana. WB.Listening. Competències bàsiques COMPETÈNCIES/ SUBCOMPETÈNCIES Competència comunicativa lingüística Utilització del llenguatge com a instrument de comunicació oral i escrita. de representació. SB. p. SB.  Comprendre la idea general i les informacions específiques més rellevants de documents orals senzills. orals i escrits. negativa.Vocabulary. p. Pràctica de pronunciació. 105 i Communication Kit. p. els connectors de seqüència. . WB. p.Reading. 98 i 104 i Communication Kit. interpretació i comprensió de la realitat.  Observar algunes regularitats de la llengua estrangera i induir-ne les regles de funcionament com l’ús i la forma del Past Simple. en diferents contextos de comunicació. Avaluació Check Your Progress. 107: comprensió oral d’una conversa sobre professions.  Reconèixer la idea principal i extreure informació específica i global de dos textos escrits sobre informació d’un museu i uns nens prodigi. coherents i amb bona dicció o correcció ortogràfica i puntuació adequada com ara la redacció d’un bloc sobre les activitats que s’han fet el cap de setmana parant especial atenció als connectors de seqüència a partir de models. ACTIVITATS . la cultura i les formes de vida diferents a les pròpies pel que fa a esdeveniments històrics i el passat i mostrar interès a conèixerlos. intercanvi i presentació d’informació. p. SB. 71-77 o Test Factory and Other Resources CD-ROM Criteris d’avaluació  Participar en interaccions orals sobre temes coneguts o treballats prèviament per parlar d’esdeveniments del passat utilitzant les estratègies adequades per facilitar la continuïtat de la comunicació i produir un discurs entenedor i adequat a la intenció comunicativa. 99 i 102: comprensió escrita d’un fullet informatiu d’un museu i d’uns perfils d’uns nens prodigi. les emocions i la conducta. TAIOP. 99 . . . /Id/.4. SB. a la secció Say It Right!. 5.Speaking. 105: pronunciació de la terminació del Past Simple -ed: /d/. un diàleg sobre les activitats per al cap de setmana i minidiàlegs que tenen lloc a un museu.

Pràctica d’examen de vocabulari i gramàtica corresponents a la unitat 8. p.Web Extra: www. Desenvolupar estratègies per pensar. . p. p. 124: redacció d’un bloc sobre les activitats del cap de setmana utilitzant les expressions i vocabulari adients. la perseverança davant les dificultats. p. .ell mateix. Utilització dels blocs per compartir informació. Reflexió sobre els propis èxits i fracassos.Test Factory and Other Resources CD-ROM. la concentració i la reflexió a la feina. . 106: desenvolupament organitzatiu a l’hora de presentar un treball escrit. WB. recursos i tècniques de treball intel·lectual per aprendre i ser conscient de les pròpies capacitats i coneixements. . p. responsabilitat i reflexió quan es selecciona i es fa ús de la informació i les seves fonts. SB. 93. . Foment del treball cooperatiu a l’aula. responsable i crític en el desenvolupament de projectes individuals o col·lectius. 99 i Communication Kit. . SB.burlingtonbooks. Competència d’aprendre a aprendre Desenvolupar destreses i aprendre estratègies i habilitats per a que l’alumne siga conscient del que sap i del que cal aprendre com: l'observació visual i auditiva. Quick Check. .Grammar. eficàcia. SB.Reading. obtenir. p. SB. recursos i tècniques de treball intel·lectual. la capacitat d'elegir i opinar per . .Speaking.Welcome to Britain DVD.Digital Teacher’s Pack: . p. SB.Culture Kit. 99 i p. apreciar i valorar críticament diferents manifestacions culturals i artístiques. Pràctica dels punts gramaticals tractats en aquesta unitat. innovador. SB. 107: els museus i les seves instal·lacions i serveis. SB.Interactive Whiteboard Digital Books CD-ROM. . p. Localitzar i interpretar la informació per utilitzar-la. SB.Speaking. p. així com a la secció Writing Plan.Reading. .es/englishworld1. 107: ús de la creativitat personal a l’hora de produir textos orals a partir de models que es donen. p. organitzar. p. 131: interès a conèixer faraons d’Egipte i Tutankamon. 71-72: ús d’estratègies. l’esperit de superació. 105 i Communication Kit. comprendre i enriquir-se amb diferents realitats i produccions del món de l'art i de la cultura. la memòria a través de la repetició. p. Utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació com a instrument de treball intel•lectual per informar-se. 108 i Self-Evaluation. 67. WB.Check Your Progress. . Valorar críticament manifestacions culturals i artístiques del patrimoni d'altres pobles. processar i comunicar informació i transformar-la en coneixement. SB. . 88 i 91 i Communication Kit.Writing. com ara resums. Usar fonts d’informació i situacions de comunicació diverses per consolidar les destreses lectores i comunicatives .Reading. memoritzar i recuperar informació. Pràctica de les activitats interactives de vocabulari. 97. Grammar. Pràctica de comprensió oral. comunicar-se i percebre. SB. Competències artística i cultural Conèixer. Coneixement i valoració d’aspectes culturals rellevants mitjançant preguntes interculturals. p. 103: interès a conèixer informació sobre Lope de Vega i Picasso. p. . 99 i 102: coneixement i aprenentatge de dades curioses i útils. 106: mostra d’autonomia.Writing. gramàtica i comprensió oral corresponents a la unitat 8. WB.Informació cultural.Informació cultural. consciència. Reproducció del capítol 8. p. 72: ús d’estratègies. esquemes o mapes conceptuals Competència d’autonomia i iniciativa personal Ser creatiu.Burlington ESO 1 Culture Bank CD-ROM. 100 . l'organització i el mètode a través de les rutines. Tractament de la informació i competència digital Habilitats per buscar. SB. SB. . WB. p. p. SB. gramàtica i llenguatge funcional. 106: interès a conèixer la construcció de maquetes. aprendre i comunicar-se.. l’autonomia i l’autocrítica.Putting It Together. Pràctica de les activitats interactives de vocabulari i gramàtica corresponents a la unitat 8. . gestió i control de les pròpies capacitats i coneixements. . SB. p.Burlington ESO 1 Grammar Factory CD-ROM. . 95: respecte per les normes de comportament a interaccions a classe amb el professor/a o amb els companys/es a l’hora d’utilitzar la informació i les seves fonts. p. SB. 107: aprenentatge de símbols internacionals als llocs. expressar-se. difondre-la i permetre que tots els individus i grups socials puguin accedir la creixent oferta de serveis de la societat del coneixement. . 106. .Writing. comprendre. p. 102: mostra del sentit crític davant les informacions culturals que s’hi presenten. SB. 102: respecte pels nens prodigi i les seves habilitats. p. p.Writing. SB. Desenvolupar qualitats personals com la iniciativa.

El treball infantil i la seva erradicació. Xina) i la seva ubicació en el mapa. . . Competència social i ciutadana Comprensió de la realitat social que es viu. 99 i Grammar. -el respecte. Speaking. 104. . p. . geografia i història: . i la protecció de la salut individual i col•lectiva com a elements clau de la qualitat de vida de les persones. la cura del medi ambient. . els víkings. 105: respecte per les activitats que realitzen les persones en el seu temps lliure. SB. el reconeixement i l'acceptació de diferències culturals i de comportament .Vocabulary.Professions. SB. .  Educació visual i plàstica: . . p.Les lleis sobre l’educació a principi del segle XX a Anglaterra.Traducció anglès-català al Workbook i elaboració de diàlegs en anglès al Language Builder a partir d’instruccions en català. . . .Communication Kit.Literatura anglesa i americana dels segles XX i XXI.El Museu Britànic de Londres  Educació per a la ciutadania i els drets humans: .Reading. SB. SB. l’època dels Tudor. 101: coneixement de diferents professions d’avui dia i de l’època passada.Parlar del passat. l’època victoriana. . El treball infantil i la seva erradicació. Manteniment d’una actitud constructiva i solidària davant la informació que es presenta i les interaccions de l’aula.Picasso.Il·legalització de l’explotació infantil. p.  Llengua i literatura: . Anglaterra. Connexions amb altres matèries  Ciències socials. p. 101 . p. la II Guerra Mundial). Ús responsable dels recursos naturals.Els connectors de seqüència. . el consum racional i responsable.Tutankamon i els faraons egipcis.Països de diferents nens prodigi (Índia.Comportament en els museus. . .Dades biogràfiques i històriques. Antoni Gaudí. . SB.Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic Adoptar una disposició a una vida física i mental saludable en un entorn natural i social també saludable.Les professions d’avui dia i del passat.La construcció de maquetes. 107: aprenentatge i pràctica de les fórmules per fer i contestar preguntes sobre un museu.Èpoques històriques (l’antiga Roma.

 Tecnologies: . 161 o CD-ROM Test Factory and Other Resources Activitats de pràctica d’expressió oral: TAIOP.  Practicar l’ús de be going to i del Present Continuous amb valor de futur. .  Escoltar i comprendre una conversa amb una agència de viatges i una altra sobre els plans per a les vacances.Baixar música d’Internet: iPod. Objectius d’aprenentatge  Aprendre els noms d’accidents geogràfics i de peces de roba.burlingtonbooks.  Parlar sobre plans per a les v acances. 20-21 Burlington ESO 1 Grammar Factory CD-ROM Interactive Whiteboard Digital Books CD-ROM Website Activities: www.  Llegir de forma comprensiva i autònoma una pàgina d’opinió i un fullet turístic. WB. 179 o CD-ROM Test Factory and Other Resources Language Builder.Blocs.es/englishworld1 7. p.  Història i cultura de les religions: .  Escriure un correu electrònic sobre els seus plans per a les vacances d’estiu. p. Atenció a la diversitat Activitats de pràctica extra: TAIOP. Temporització Unitat 8: 10 sessions Unit 8 Test: 1 sessió Final Exam 1: 1 sessió Total: 12 sessions UNITAT 9: On Holiday 1. 6. /I/ a ski i swim.Formes d’enterrament a l’antic Egipte. p. p. 148 o CD-ROM Test Factory and Other Resources Activitats d’ampliació: TAIOP.  Identificar i produir sons d’especial dificultat: /i:/. 102 .

interessos i nivell de competència. Al Workbook:  Contestar preguntes d’informació específica. contestar preguntes de comprensió.  Comprensió d’instruccions bàsiques per a la correcta resolució de tasques. 103 . Continguts DIMENSIÓ COMUNICATIVA Participació en interaccions orals.  Reconeixement d’algunes de les característiques i convencions del llenguatge escrit i la seva diferenciació del llenguatge oral a la secció Writing.  Iniciativa per llegir amb certa autonomia textos adients a l’edat.  Ús del model de diàleg proposat en què dos joves pregunten sobre el recorregut dels autobusos. comprensió i obtenció d’informació específica d’una conversa a una agència de viatges per contestar preguntes i relacionar informació i un diàleg sobre els plans per a les vacances d’estiu per contestar una pregunta i copiar i completar unes frases.  Participació en converses pautades i controlades amb el company/a per parlar d’unes vacances de somni utilitzant expressions útils.2.  Ús d’estratègies bàsiques de comprensió de missatges orals: ús del context verbal i no verbal i dels coneixements previs sobre la situació.  Lectura de diàlegs que s’utilitzen per demanar o donar informació sobre autobusos. el suport visual i els coneixements previs. inferència dels significats per context. Comprensió de missatges orals.  Escolta i comprensió del vocabulari de la unitat sobre accidents geogràfics i sobre roba i complements.  Repetició d’una llista de paraules sobre accidents geogràfics i peces de roba i complements i utilitzar-los oralment per relacionar-les amb la fotografia corresponent o per indicar a quins llocs normalment acostumen a portar posada la roba que s’esmenta.  Ús de respostes adequades a les informacions que es requereixen pel professor/a i els companys/es en les activitats d’aula.  Ús d’estratègies bàsiques de comprensió lectora: identificació del tema d’un text observant les imatges. escrits i audiovisuals  Escolta i comprensió de preguntes i diàlegs breus relacionats amb les activitats habituals dels àmbits personal i de l’aula o l’entorn educatiu. per interactuar amb el company/a amb una pronunciació adient. etc.  Anticipació del contingut general del que s’escolta amb suport d’elements verbals (to de veu) i no verbals (icònics i gestuals). copiar i completar frases i trobar la informació que es demana. ús dels coneixements previs.  Escolta.  Escolta i comprensió general i identificació d’informacions específiques d’una pàgina d’opinió sobre unes vacances de somni i d’un fullet turístic per indicar si unes frases que es donen són verdaderes o falses i corregir-les. escrites i audiovisuals  Predicció del tema de la unitat mitjançant el seu títol.

majúscules.Al Workbook:  Comprensió general i identificació d’informacions específiques d’un text sobre el submarinisme a Tenerife per contestar unes preguntes i identificar frases verdaderes o falses. conjuncions i connectors de seqüència. escrits i audiovisuals  Composició d’un correu electrònic sobre els plans per a les vacances a partir d’un model. Al Workbook:  Realització d’un dictat per consolidar el vocabulari de la unitat. /I/. les conjuncions i els connectors de seqüència. les preposicions de temps.  Producció de textos. reconeixement de la seva importància en la comunicació escrita i la seva diferenciació del llenguatge oral. amb estructura lògica i amb pronunciació adequada a partir d’un model treballat prèviament a l’aula.  Identificació. Lèxic / Vocabulari  Accidents geogràfics. les majúscules. Coneixement del funcionament de la llengua i el seu aprenentatge Coneixements lingüístics Elements morfològics  Identificació d’elements morfològics bàsics i habituals en l’ús de la llengua. Estructura i funcions de la llengua  L’estructura be going to i el Present Continuous amb valor de futur (afirmativa. completant una fitxa i parant atenció a totes les normes d’escriptura vistes al llarg del curs: l’ordre de les paraules. preposicions de temps. Fonètica  Pronunciació de sons d’especial dificultat: /i:/. negativa i interrogativa).  Expressar plans futurs.  Ús de tots els punts apresos i revisats al llarg del curs per escriure textos correctes.  Desenvolupament de l’expressió escrita de forma guiada de l’expressió escrita de forma guiada.  Repàs de totes les normes ortogràfiques vistes al llarg del curs: ordre de les paraules.  Producció de textos orals breus.  Producció d’un correu electrònic sobre els seus plans per a l’estiu. 104 . Expressió de missatges orals.  Peces de roba i complements. en suport paper i digital. la puntuació.  Composició d’un diàleg en anglès a partir d’un guió en català. puntuació. que mostrin cura en la presentació.  Traducció d’expressions útils a la seva llengua. ús i valoració de les estratègies d’aprenentatge adients. seguint l’esquema elaborat i utilitzant les regles bàsiques d’ortografia i puntuació vistes al llarg del curs.

 Valoració de l’adquisició de la competència comunicativa en més d’una llengua i interès a efectuar intercanvis comunicatius amb parlants d’altres llengües com a font d’enriquiment personal. 105 .  Acceptació de l’error com a part integrant del procés d’aprenentatge i actitud positiva per superar-lo.  Identificació de costums i trets de la vida quotidiana d’altres països i cultures on es parla la llengua estrangera que es treballen a la unitat: .  Ús de la terminologia adient als continguts.  Consciència de pertànyer a una comunitat lingüística.  Interès a aprofitar les oportunitats d’aprenentatge creades en el context dins i fora de l’aula. SB. les coves Cango i el riu Ganges.  Conscienciació que no hi ha cap llengua que sigui inherentment superior o inferior i que totes estan adaptades a les necessitats de les persones que les parlen.  Inducció de regles gramaticals a partir de l’observació. comprensió i gaudi de textos adaptats a la capacitat lectora i interessos i gustos de l’alumnat.  Reflexió guiada sobre l’ús i el significat de l’estructura be going to i del Present Continuous amb valor de futur i de totes les normes ortogràfiques vistes al llarg del curs. i valoració de les variacions lingüístiques i culturals. el Partenó.  Disposició per utilitzar els coneixements de llengua anglesa. el riu Nil.  Ús d’un llenguatge no discriminatori i respectuós amb les diferències entre la manera de sol·licitar informació sobre recorreguts i horaris dels autobusos en la societat de llengua anglesa i en la pròpia. /I/ a paraules com ski i swim. el Taj Mahal. Al Workbook:  Secció Check Your Progress per consolidar o ampliar els coneixements de la unitat. DIMENSIÓ ESTÈTICA I LITERÀRIA  Lectura i audició de la cançó House d’Elton John. p.Reflexió sobre l’aprenentatge:  Aplicació d’estratègies bàsiques per organitzar. obtenint informació per diferents mitjans. (Review 3. etc.  Coneixement de dades i descripcions d’algunes destinacions turístiques i diferents tipus de vacances.  Una secció de Self-Evaluation.  Conscienciació de les pròpies actituds davant les diferències de llengües i cultures. recordar i utilitzar lèxic: famílies de paraules. adquirir. esquemes. social i cultural. la Muralla xinesa.Coneixement de llocs famosos del món: el mont Rushmore.  Organització del treball personal com a estratègia per progressar en l’aprenentatge.  Comparació i identificació de les diferències dels sistemes fonètics de la llengua anglesa i la pròpia: els sons /i:/.  Ús de fórmules de cortesia en els intercanvis socials. DIMENSIÓ PLURILINGÜE I INTERCULTURAL  Conscienciació que les llengües són elements que defineixen la identitat personal i col·lectiva i una eina potenciadora de la comunicació i l’aprenentatge. 121)  Lectura. en contextos reals i funcions diverses: parlar sobre les vacances.

ex. p. 3)  Per parelles. Raonar la seva resposta. ex. 111. 9)  Identificar informació que es demana a la pàgina web i contestar el que es pregunta. 113. 113. ex. p. ex. sobre quan va ser la darrera vegada que hi van anar i què hi van fer. Metodologia i situacions de treball  Observar què es treballarà a cadascuna de les seccions de la unitat i contestar la pregunta del quadre de la part inferior de la pàgina després d’observar les il·lustracions dels períodes històrics que hi surten. p. ex. 10. (SB. 110. 113. p. ex. 3)  Copiar i completar unes preguntes amb uns verbs entre parèntesis utilitzant be going to i després. 113. 111. (SB. ex. 1)  Completar un frases amb uns verbs entre parèntesis utilitzant be going to en afirmativa o negativa. p. ex. (SB. ex. (SB. comparar els seus plans amb els del company/a. p. (SB. (SB. 6)  Llegir una opinió a una pàgina web i contestar la pregunta que es formula. 110. p. 2)  Escriure almenys cinc frases utilitzant be going to en afirmativa i negativa segons la informació d’un itinerari d’una agència de viatges. (SB. 1)  Identificar a les fotografies de l’exercici 1 l’accident geogràfic segons es tracti d’aigua. p. ex. 110. (SB. 2)  Per parelles. 6)  Observar la informació d’una agència de viatges i contestar les preguntes de l’exercici 6. ex. p. copiar i completar un quadre amb noms reals de llocs en un temps màxim de tres minuts. 1)  Llegir el text del fullet de l’exercici anterior i contestar la pregunta que es formula. (SB. (SB. 112. (SB. p. (SB. (SB. 97)  Escoltar i repetir accidents i llocs geogràfics i relacionar-los amb la fotografia corresponent. p. 110. 111. parlar amb el company/a sobre els accidents geogràfics de l’exercici 1. 7)  Indicar si unes frases són verdaderes o falses i corregir-les. (SB. p. ex. 114. ex. ex. p. (SB. ex. 113. 114. 8)  Escoltar per comprovar les seves respostes de l’exercici anterior. p. 5)  Escriure preguntes utilitzant unes paraules que es donen i be going to. 110. ex. 9)  Indicar què faran en uns moments que s’indiquen i. 112. 113. ex. p. terra o només estiguin a llocs molt freds. p. (SB. (SB. 111. 4. per parelles. ex. ex. (SB. (SB. (SB. p. (SB. 7)  Completar un correu electrònic amb uns verbs entre parèntesis utilitzant be going to. 10)  Copiar i completar frases amb uns verbs entre parèntesis utilitzant be going to en afirmativa. ex. 2) 106 . contestar-les sobre ells/es. p. 112. p. 8)  Contestar preguntes sobre la pàgina web que han llegit. p. 11)  Observar unes paraules d’un text i dir-les en la seva llengua.3. 110. p. ex. p. 5)  Tornar a escoltar la conversa i relacionar uns llocs a A amb la raó per la qual es decideix a l’enregistrament anterior no anar-hi de vacances a B. 4)  Escoltar una conversa a una agència de viatges i contestar la pregunta que es formula. (SB.

p. 8)  Escoltar i repetir unes paraules que es donen. Contestar què van ficar el dia anterior dins la maleta i què hi ficaran més tard. p. ex. 4)  Escoltar una conversa i contestar la pregunta que es formula. ex. 116. 117. (SB. ex. 116. (SB. ex. Say It Right!)  Copiar i corregir unes errades a unes frases. 116. ex. (SB. ex. p. 1)  Llegir un correu electrònic i corregir unes errades encerclades de vermell. ex. 7)  Per parelles. (SB. ex. 115. p. ex. Identificar tres països al fullet informatiu de l’exercici anterior i dir quin animal hi veuen a cadascun. 1)  Observar laroba a dues maletes i unes llistes de dues persones que marxen de vacances. 3)  Indicar quines llengües parlen les persones dels països de l’exercici anterior. p. Communication Kit. (SB. 117. ex. p. 115. 116. 1)  Escriure frases sobre les persones de l’exercici anterior utilitzant paraules que es donen i el Present Continuous en afirmativa o negativa. 118)  Relacionar unes preguntes amb les seves respostes i després escoltar els diàlegs per comprovar les seves respostes. Communication Kit. ex. 3)  Copiar i completar unes frases amb informació que han llegit. 2) 107 . (SB. 3)  Escriure un correu electrònic sobre els seus plans per a les vacances. p. 1)  Per parelles. preguntar i contestar les preguntes de l’exercici anterior per esbrinar quines són. 116. (SB. p. (SB. ex. 114. p. 118. p. (SB. 117. p. (SB. pensar en unes vacances de somni i. ex. ex. 2)  Tornar a observar el correu electrònic model de l’exercici 1 i contestar unes preguntes que es formulen. (SB. ex. 118. 2)  Observar unes frases sobre els plans d’uns nois per a després de classe i escriure frases afirmatives i negatives sobre aquests plans. 6)  Per parelles. 5)  Completar unes frases amb els verbs entre parèntesis utilitzant el Present Continuous en afirmativa i relacionar-les amb l’anunci corresponent. p. (SB. preguntar i contestar les preguntes de l’exercici anterior. (SB. p. ex. (SB. (SB. (SB. 115. ex. p. p. (SB. 119. (SB. 2)  Llegir unes frases sobre plans de viatge i indicar quines peces de roba creuen que cada persona ficarà dins la maleta. p. 3)  Copiar i completar unes preguntes utilitzant la forma correcta del Present Continuous. p. (SB. 5)  Tornar a escoltar la conversa de l’exercici 5 i completar unes frases. 5)  Escoltar i repetir unes peces de roba i classificar-les en dos grups segons es portin posades normalment a llocs càlids o freds. 118. practicar els diàlegs de l’exercici 1 amb el company/a. ex. 115. per torns. 114. 116. p. Utilitzar la checklist com a ajuda. 115. p. 4)  Per parelles. p. ex. (SB. esmentar altres països que coneguin i quina llengua s’hi parla. 4)  Identificar què és a unes frases que es donen. 119. (SB. (SB. p. p. 114. ex. ex. p. llegir la informació d’un quadre sobre les vacances de somni d’una noia per indicar quines serien les respostes que contestaria a unes preguntes que es donen i després practicar el diàleg amb un company/a. (SB.

la pronunciació de sons d’especial dificultat etc. ex. p. 3)  Observar els quadres vocabulary i grammar i fer els exercicis. 120)  Fer els exercicis Extra Practice i Web Extra del Workbook i de la pàgina web. WB.  Utilitzar estratègies per progressar en l’aprenentatge de manera autònoma. p. 108 .  Produir textos breus. p. (SB.. p. 130-131 Self-Evaluation. si es parla lentament i amb claredat. p. 99-105 Criteris d’avaluació  Participar en interaccions orals sobre temes coneguts o treballats prèviament per parlar sobre les vacances per facilitar la continuïtat de la comunicació i produir un discurs entenedor i adequat a la intenció comunicativa. 119. WB. TAIOP. intercanvi i presentació d’informació. Strategies for Progress.  Mostrar una actitud respectuosa.  Mostrar predisposició per al treball col·laboratiu. p. emesos cara a cara o procedents de mitjans audiovisuals d’una conversa sobre destinacions turístiques i els plans per a les vacances. p. p. el Present Continuous amb valor de futur. Communication Kit. 78-84 o Test Factory and Other Resources CD-ROM Final Exam 1. 120) 4. orals i escrits.  Utilitzar de forma guiada els recursos de les TIC per a la cerca. WB. a partir de models.  Comprendre la idea general i les informacions específiques més rellevants de documents orals senzills. organització. Triar les respostes correctes. en diferents contextos de comunicació. les normes d’escriptura. p. TAIOP. (SB. 92-98 Final Exam 2. d’interès i de descoberta envers la llengua. 133 Unit 9 Test.  Reconèixer la idea principal i extreure informació específica i global de textos escrits com ara una pàgina d’opinió sobre vacances en família i un fullet turístic d’unes vacances especials. (SB. Avaluació Check Your Progress. TAIOP. la cultura i les formes de vida diferents a les pròpies pel que fa a llocs turístics especials a d’altres països i mostrar interès a conèixer-los.  Observar algunes regularitats de la llengua estrangera i induir-ne les regles de funcionament del verb be going to. coherents i amb bona dicció o correcció ortogràfica i puntuació adequada d’un correu electrònic amb la descripció dels plans per a les vacances parant especial atenció als punts de la Checklist. 79-80 English and Me.

132: accidents geogràfics d’interès turístic (les coves de Cango. Competència d’aprendre a aprendre Desenvolupar destreses i aprendre estratègies i habilitats per a que l’alumne siga 109 . gramàtica i llenguatge funcional. les emocions i la conducta. p. SB. SB. França o accidents geogràfics d’interès turístic. Espanya. Coneixement i valoració d’aspectes culturals rellevants mitjançant preguntes interculturals. .Speaking.Burlington ESO 1 Grammar Factory CD-ROM. 111: lectura d’una pàgina d’opinió per extreure informació que es desitja i saber quina és la informació objectiva i quina la subjectiva.Burlington ESO 1 Culture Bank CD-ROM. SB. WB. SB. el double-decker.Reading. fer preguntes sobre les vacances i sobre l’horari i recorregut dels autobusos. Communication Kit. Pràctica d’examen de vocabulari i gramàtica corresponents a la unitat 9. etc.Informació cultural.Interactive Whiteboard Digital Books CD-ROM. Valorar críticament manifestacions culturals i artístiques del patrimoni d'altres pobles. 118: mostra d’autonomia. p. de representació. de construcció i comunicació del coneixement i d'organització i autoregulació del pensament. el Present Continuous amb valor de futur i les normes d’escriptura vistes al llarg del curs. 119: actitud crítica davant la informació sobre autobusos (ruta. Tractament de la informació i competència digital Habilitats per buscar. 111. SB. horari.Test Factory and Other Resources CD-ROM. recursos i tècniques de treball intel·lectual. Itàlia. 119: utilització de l’autobús com a mitjà de transport (per exemple. 119: comprensió oral d’una conversa sobre destinacions turístiques i els plans per a les vacances. Reproducció del capítol 9. Competències bàsiques COMPETÈNCIES/ SUBCOMPETÈNCIES Competència comunicativa lingüística Utilització del llenguatge com a instrument de comunicació oral i escrita. apreciar i valorar críticament diferents manifestacions culturals i artístiques. SB. p.Pronunciation. 124: redacció d’un correu electrònic amb la descripció dels plans per a les vacances. 110 i 116 i Language Builder. difondre-la i permetre que tots els individus i grups socials puguin accedir la creixent oferta de serveis de la societat del coneixement. SB.burlingtonbooks. SB. .Web Extra: www. SB. 117: pronunciació dels sons d’especial dificultat: /i:/. comprendre i enriquir-se amb diferents realitats i produccions del món de l'art i de la cultura. WB. p. 110 i 116 i Communication Kit. SB. Egipte. /I/. autobús de dos pisos típic del Regne Unit).Writing. 119: respecte per les normes de comportament a interaccions a classe amb el professor/a o amb els companys/es a l’hora d’utilitzar la informació i les seves fonts.Speaking. p.5. p. gramàtica i comprensió oral corresponents a la unitat 9. p. p. obtenir. . SB.Grammar. Competències artística i cultural Conèixer. 112-113 i 115: ús de be going to. aprendre i comunicar-se.Digital Teacher’s Pack: .Welcome to Britain DVD. com l’Índia. p. Utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació com a instrument de treball intel•lectual per informar-se. 79-80: ús d’estratègies. SB. .) . 119: ús de la llengua anglesa per parlar d’accidents geogràfics.Check Your Progress. a la secció Say It Right!. . . Pràctica de comprensió oral. Grècia. p.es/englishworld1. p. 117 i Communication Kit. processar i comunicar informació i transformar-la en coneixement. el riu Ganges) i la seva localització en el mapa. Localitzar i interpretar la informació per utilitzar-la. p. . . 110. p. SB.Writing. . Usar fonts d’informació i situacions de comunicació diverses per consolidar les destreses lectores i comunicatives .Communication Kit. com l’Everest i el riu Mississipí. 109. 106. interpretació i comprensió de la realitat. . . p. 112-113 i 115: destinacions turístiques típiques. p. . eficàcia. utilitzant les expressions i vocabulari adients.Grammar. . 22-23: ús de vocabulari relacionat amb accidents geogràfics i les peces de roba i complements. Pràctica de les activitats interactives de vocabulari i gramàtica corresponents a la unitat 9. SB. . Pràctica de pronunciació. p. .Listening. responsabilitat i reflexió quan es selecciona i es fa ús de la informació i les seves fonts. p.Reading. . WB. p. p.Vocabulary. . SB. ACTIVITATS . Pràctica dels punts gramaticals tractats en aquesta unitat. p. recorregut. . així com a la secció Writing Plan.Culture Kit. Pràctica de les activitats interactives de vocabulari. comprendre. p. 111 i 114: comprensió escrita d’una pàgina d’opinió sobre vacances en família i sobre els plans per a les vacances. SB. SB. SB. 114 i 119: coneixement i aprenentatge de dades curioses i útils. .Communication Kit. expressar-se. comunicar-se i percebre.

Speaking. tigre de Bengala. . 116 i Listening. organitzar. . memoritzar i recuperar informació.conscient del que sap i del que cal aprendre com: l'observació visual i auditiva.Aprenentatge de les fórmules adients per demanar informació. 111 i p.Animals salvatges: palolo de Samoa.  Educació física: . i la protecció de la salut individual i col•lectiva com a elements clau de la qualitat de vida de les persones.Condicions físiques adients per fer esports d’aventura. .Putting It Together. p. p. p. 119: aprenentatge i pràctica de les fórmules per preguntar sobre horaris. p. 111 i p. Desenvolupar estratègies per pensar. responsable i crític en el desenvolupament de projectes individuals o col·lectius.El Present Continuous amb valor de futur. Quick Check. 114: comprensió escrita d’un text sobre accidents geogràfics i destinacions turístiques. calamar gegant del corrent de Humboldt. . SB. . .Vocabulary. 110 . recorreguts i parades d’autobús. 116: coneixement del clima de diverses destinacions turístiques i ús d’aquest coneixement a l’hora de fer les maletes per anar de viatge. Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic Adoptar una disposició a una vida física i mental saludable en un entorn natural i social també saludable.  Educació per a la ciutadania i els drets humans: . l'organització i el mètode a través de les rutines. la concentració i la reflexió a la feina. SB. 75. . el consum racional i responsable. l’esperit de superació. el respecte. WB. la memòria a través de la repetició. p.Accidents geogràfics (i el seu interès turístic). el reconeixement i l'acceptació de diferències culturals i de comportament . SB. Competència social i ciutadana Comprensió de la realitat social que es viu. SB. 117 i Communication Kit. 118: desenvolupament organitzatiu a l’hora de presentar un treball escrit. p. com ara resums. . innovador. p.ell mateix.El futur amb be going to. p. p. . SB.Reading. 111: respecte per les opinions dels altres quant a destinacions turístiques i activitats que s’hi poden fer. . p.Destinacions turístiques i accidents geogràfics d’interès turístic.Vacances en família: convivència. Connexions amb altres matèries  Ciències de la naturalesa: .Communication Kit. p. p. la perseverança davant les dificultats.Reading. Reflexió sobre els propis èxits i fracassos. 114: mostra del sentit crític davant les informacions culturals que s’hi presenten. .Reading. la capacitat d'elegir i opinar per . gestió i control de les pròpies capacitats i coneixements. consciència.  Llengua i literatura: . . l’autonomia i l’autocrítica. recursos i tècniques de treball intel·lectual per aprendre i ser conscient de les pròpies capacitats i coneixements. Desenvolupar qualitats personals com la iniciativa.  Ciències socials. 120 i Self-Evaluation. SB. geografia i història: . Foment del treball cooperatiu a l’aula. SB.Reflexió sobre les diferències geogràfiques i culturals de diferents països anglosaxons. WB. Ús responsable dels recursos naturals. la cura del medi ambient.Vacances i turisme. 80: ús d’estratègies.Writing. esquemes o mapes conceptuals Competència d’autonomia i iniciativa personal Ser creatiu. SB. 119: ús de la creativitat personal a l’hora de produir textos orals a partir de models que es donen.

Temporització Unitat 9: 10 sessions Unit 9 Test: 1 sessió Term Test 3: 1 sessió Final Exam 2: 1 sessió Total: 13 sessions 111 . les conjuncions i els connectors de seqüència. les majúscules.  Tecnologies: . 150 o CD-ROM Test Factory and Other Resources Activitats d’ampliació: TAIOP. la puntuació. Atenció a la diversitat Activitats de pràctica extra: TAIOP.Traducció anglès-català al Workbook i elaboració de diàlegs en anglès al Language Builder a partir d’instruccions en català. 110-111 Language Builder. WB. . WB. 181 o CD-ROM Test Factory and Other Resources Grammar Practice Review 3. 6. 22-23 Burlington ESO 1 Grammar Factory CD-ROM Website Activities: www. p.L’ordre de les paraules a l’oració. p.es/englishworld1 Interactive Whiteboard Digital Books CD-ROM 7. p.Ús d’Internet per planificar vacances i fer reserves. p. les preposicions de temps. 162 o CD-ROM Test Factory and Other Resources Activitats de pràctica d’expressió oral: TAIOP.burlingtonbooks. p..

Ed. En totes les avaluacions hi haurà les següents proves: PROVES Grammar & structures + vocabulary + translation + composition (redacció) Listening Speaking Reader Reading comprehension. “Agathon: A Greek slave in Pompeii”. Ed. 1r ESO Activity Readers. Burlington.O          BE HAVE / HAS GOT PERSONAL AND OBJECT PRONOUNS POSSESSIVE ADJECTIVES AND PRONOUNS PRESENT SIMPLE / CONTINUOUS CAN. per la qual cosa la segona avaluació servirà com a recuperació de la primera i la 3 ª de la 2ª. LLIBRES DE TEXT: ENGLISH WORLD 1. HOW MANY  FUTURE WITH GOING TO + INFINITIVE and PRESENT CONTINUOUS  ADJECTIVES: COMPARATIVES & SUPERLATIVES  VOCABULARY & EXPRESSIONS FROM UNITS  ORDER IN THE SENTENCE.negative & question)  ADVERBS OF MANNER AND DEGREE MATERIALS 1r ESO. MUST TIME EXPRESSIONS FREQUENCY ADVERBS PREPOSITIONS  PAST (Regular and Irregular verbs)  THERE IS. (Affirmative. Ed. 112 . SPEAKING: Expressió oral. CRITERIS D’AVALUACIÓ 1r ESO 2012-2013 L’alumne haurà de demostrar una progressió amb l’adquisició de les quatre habilitats fonamentals del procés d’aprenentatge. NOTEBOOK & COMPOSITION NOTEBOOK AVALUACIÓ . Student’s Book & Workbook READERS. THERE ARE. 1r ESO 70% 30% Un NO PRESENTAT en alguna de les proves suposa perdre tots els drets a l’avaluació contínua/sumativa i no podrà ser mai aprovat per la junta d’avaluació.SEMINARI D’ANGLÉS.L’avaluació serà CONTINUA: la matèria s’acumula. 1r ESO Activity Readers.S. HOW MUCH. Burlington. Burlington. CONTINGUTS MÍNIMS 1r E. “The Treasure seekers”. (SKILLS)  WRITING : Expressió escrita  READING: Comprensió escrita / lectura   LISTENING: Comprensió oral.

l'alumne perdrà el dret a l'avaluació contínua. Serà obligatori presentar el dossier de repàs lliurat pel professor/a Un NO PRESENTAT suposa perdre tots els drets a l’avaluació i no podrà ser mai aprovat per la junta d’avaluació. valorant-se de manera global en Apte/No Apte. Anglés Pràctic ESO AVALUACIÓ . . pot provocar la impossibilitat de l'avaluació contínua. Si el nombre de faltes supera el 20% de les hores totals. quedant-li solament l'oportunitat de presentar-se a la prova global que es realitzarà a tots els alumnes a fi de curs. o sistemàticament es negue a realitzar els treballs requerits. . Sent aquesta l'única prova que podrà ser tinguda en compte per a la seva qualificació que en cap cas podrà superar els 6 punts totals. . L’alumne/a haurà de responsabilitzar-se’n de la correcció dels exercisis a classe i/o en el moodle.L’avaluació serà continua amb la realització en classe de treballs específics de caràcter obligatori. intentant superar les dificultats. Sent aquesta l'única prova que podrà ser tinguda en compte per a la seva qualificació que en cap cas podrà superar els 6 punts totals. La valoració de l’alumne serà global incloent proves escrites.En la convocatòria de setembre la prova final objectiva serà oral i escrita i de continguts mínims valorant-se de manera global en Apte/No Apte.ACTITUD Es valorarà positiva / negativament (pujant / baixant la nota del trimestre i/o final) * l’actitud positiva / negativa valorant la participació i l’esforç per parlar en anglès a classe. traducció i redacció. L’actitud positiva / negativa valorant l’esforç per parlar en anglès a classe. l'alumne perdrà el dret a l'avaluació contínua. participació. portar el material a classe i esforçar-se per aprendre i ser responsable. Quan un alumne falte de manera reiterada a classe amb justificació o sense ella. Si el nombre de faltes supera el 20% de les hores totals. Tambè és molt important el comportament dins l’aula en un clima de respecte envers el professorat i la resta de companys. * la realització de les tasques a l’aula i a casa (exercises + homework + compositions + moodle) i el lliurament d’aquestes dintre del termini demandat pel professor/a. orals. A Setembre i Convocatòries Extraordinaries de Pendents les proves de recuperació inclouran exercicis amb continguts mínims de gramàtica.La assistència a classe serà obligatòria i es valorarà la motivació. interès i disposició envers l’assignatura. quedant-li solament l'oportunitat de presentar-se a la prova global que es realitzarà a tots els alumnes a fi de curs. reading comprehension. 113 .Quan un alumne falte de manera reiterada a classe amb justificació o sense ella. * l’assistència a classe. pot provocar la impossibilitat de l'avaluació contínua. de listening i reading. o sistemàticament es negue a realitzar els treballs requerits. No s’acceptarà cap redacció / treball fora del termini establert.

adjectius descriptius. preposicions de lloc. També afegirem el tractament a la diversitat.Student’s Zone Per al professor/a: Teacher’s Manual Teacher’s All-in-One Pack (TAIOP) Class Audio CDs Digital Teacher’s Pack Welcome to Britain DVD 1ª Avaluació Starter Unit. procedimentals i actitudinals-. oferim un plantejament conjunt dels tres tipus de continguts –conceptuals. peces de roba. menjar.2n ESO PROGRAMACIÓ I SEQÜENCIACIÓ DELS CONTINGUTS En l’organització i seqüenciació dels continguts duem a terme una distribució temporal de continguts bàsics agrupats en unitats didàctiques. 114 . ( Introduction) 1. animals i parts del cos. tenint en compte la lògica interna del desenvolupament de l’àrea i els blocs corresponents del currículum oficial. A més. D’altra banda. els adjectius possessius i el genitiu saxó i els verbs to be i have got en present. Components del curs Per a l’alumne/a: Student’s Book Workbook Language Builder (combinat amb el Workbook) English World ESO 2 Website .  Utilitzar correctament el plural dels substantius. Objectius d’aprenentatge  Recordar el vocabulari sobre professions. afegirem les diferents competències/subcompetències tingudes en compte en les diferents activitats proposades.

de la intenció de qui parla i dels elements paralingüístics. Al Workbook:  Contestar preguntes d’informació específica. amb pronunciació i entonació adequades amb diverses finalitats comunicatives. classificar-lo correctament a words maps. preposicions de lloc. 115 . contestar preguntes sobre l’aparença dels personatges d’una fotografia.  Ús d’expressions comunes.  Producció de textos orals breus i coherents amb pronunciació adequada a partir d’un model treballat prèviament.  Ús d’estratègies de comprensió dels missatges orals. que mostrin coherència.  Utilització de respostes adequades a les situacions de comunicació a l’aula.  Ús del model de diàleg que es dóna sobre diverses situacions de classe per interactuar amb el company/a i crear-ne un de nou amb una pronunciació adient.  Iniciativa per llegir de forma autònoma textos escrits o audiovisuals senzills com a font de plaer i de descoberta.  Comprensió d’instruccions bàsiques per a la correcta resolució de tasques. en parella o en grup. adjectius descriptius. 2. i en simulacions relacionades amb experiències i interessos personals. Continguts DIMENSIÓ COMUNICATIVA  Participació en converses pautades i controlades. en suport paper i digital. menjar.  Saludar i presentar-se.  Producció semicontrolada de descripcions de personatges d’una il·lustració a partir d’adjectius que es donen. dins de l’aula o l’entorn escolar. etc.  Anticipació del contingut general d’allò que s’escolta amb suport d’elements verbals (to de veu) i no verbals (icònics i gestuals). de frases fetes i de lèxic apropiat a contextos concrets i quotidians en l’àmbit educatiu i personal. completar un quadre de pronoms personals i adjectius possessius.  Escolta. Expressió de missatges orals. de funcions comunicatives.  Ús de respostes espontànies a situacions de comunicació a l’aula. identificar-lo a serps de paraules i a il·lustracions. escrits i audiovisuals  Formulació de preguntes sobre accions i fets habituals en l’entorn escolar.  Utilitzar el llenguatge de classe. Comprensió de missatges orals. comprensió i producció oral del vocabulari de la unitat sobre professions. roba. escrits i audiovisuals  Comprensió de preguntes i diàlegs breus relacionats amb les activitats habituals dels àmbits personal i de l’aula o l’entorn educatiu. Escoltar de manera comprensiva una conversa. com ara: ús dels coneixements previs sobre el tema o la situació i/o identificació de paraules clau. animals i parts del cos per relacionar-lo amb les fotografies i definició corresponents. amb correcció ortogràfica i puntuació adequada.

i estructurats en paràgrafs i amb presentació acurada.  Animals. d’entonació i accentuació de paraules i enunciats propis de les llengües estrangeres. i estructurats en paràgrafs i amb presentació acurada. el genitiu saxó i els adjectius possessius. amb correcció ortogràfica i puntuació adequada.  Sensibilització envers la pronúncia dels fonemes que presenten una especial dificultat en les llengües estrangeres.  Adjectius possessius.  Peces de roba.  Els verbs to be i have got. organitzar i revisar continguts lingüístics (lèxic. relacionant vocabulari amb imatges. biblioteques o tecnologies de la informació i la comunicació.  Ús d’estratègies bàsiques d’aprenentatge per recordar.  Menjar. Coneixement del funcionament de la llengua i el seu aprenentatge Lèxic / Vocabulari  Professions.  Producció semicontrolada de descripcions dels personatges d’un dibuix a partir dels adjectius que es donen.  Peposicions de lloc. 116 .  Ús de recursos per a l’aprenentatge com diccionaris. elaborats a partir de diverses intencions comunicatives.  Reflexió guiada sobre l’ús i el significat de to be i have got. Estructura i funcions de la llengua  Fórmules per presentar-se de manera informal. Fonètica  La pronunciació del vocabulari de la unitat i les expressions per comunicar-se a clase.  Ús d’estratègies de comprensió lectora: identificació del vocabulari de la unitat amb ajuda d’elements textuals i no textuals. llibres de consulta. en suport paper i digital. ús i valoració de les estratègies d’aprenentatge adients. elaborats a partir de diverses intencions comunicatives.  Adjectius descriptius.  Utilitzar el llenguatge de clase.  Llenguatge de classe. funcions i conceptes) situals en contextos comunicatius. i prenent com a referència models treballats prèviament.  Parts del cos. fotografies o definicions. Reflexió sobre l’aprenentatge:  Identificació i ús d’elements lingüístics bàsics i habituals en la comunicació oral i escrita.  Identificació. i prenent com a referència models treballats prèviament.  El genitiu saxó.  Sensibilització envers els patrons bàsics de ritme. que mostrin coherència.

 Consciència de les pròpies actituds davant les diferències de llengües i cultures. i mate rials en suport digital.  Reflexió sobre l’organització del treball personal com a estratègia per progressar en l’aprenentatge de manera autònoma. llibres de consulta mitjans audiovisuals. Metodologia i situacions de treball • Escoltar i repetir unes professions i relacionar-les amb les definicions que es donen. p. ex. DIMENSIÓ ESTÈTICA I LITERÀRIA No es tracta en aquesta unitat d’introducció. DIMENSIÓ PLURILINGÜE I INTERCULTURAL  Conscienciació que les llengües són elements que defineixen la identitat personal i col·lectiva.  Participació en l’avaluació i ús d’estratègies d’autocorrecció de les produccions orals.  Valoració de l’adquisició de la competència comunicativa en més d’una llengua. ex. presentar-se formalment i informal i donar informació personal.  Ús de recursos per a l’aprenentatge: diccionaris. p. presentacions i intercanvis d’informació personal amb l’ús de diferents recursos verbals i no verbals en la llengua estrangera apresa a classe. de paraules clau. (SB.  Ús d’un llenguatge no discriminatori i respectuós amb les diferències més significatives sobre la manera de presentar-se i de donar informació personal en la societat de llengua anglesa i en la pròpia.  Disposició per utilitzar els coneixements de llengua anglesa en contextos reals i funcions diverses: saludar. (SB. 2) 117 . escrites i audiovisuals. 3. i valoració de les variacions lingüístiques i culturals.  Sensibilitat per comprendre la complexitat i diversitat de relacions que cadascú manté amb les llengües i cultures. Identificació d’estratègies per a la comprensió i interpretació de missatges i documents: identificació del tema. del context verbal i no verbal. 1) • Escoltar i repetir uns adjectius i indicar-ne quins descriuen la personalitat i quins l’aspecte físic.  Reflexió sobre els objectius d’aprenentatge de llengües i valoració (fortaleses i dificultats) del propi progrés.  Reconeixement i accepació de l’error com a part integrant del procés d’aprenentatge i actitud positiva de superació. social i cultural i actitud positiva d’interès i confiança davant la diversitat de llengües i cultures.  Expressió de salutacions. 4. inferència de significat i coneixements previs sobre la situació. 4. una eina potenciadora de la comunicació i l’aprenentatge i una porta oberta a la comprensió del món i de les altres persones. i interès a efectuar intercanvis comunicatius amb parlants d’altres llengües.  Conscienciació de pertinença a una comunitat lingüística.  Valoració del treball individual per a la millora personal i del treball en equip per a la construcció col·lectiva del coneixement.

7. p. escoltar per comprovar les seves respostes a l’exercici anterior i practicar el diàleg amb el company/a. 4. ex. ex. p. ex. 7. 5. p. 4. ex. 9) • Copiar i completar unes preguntes amb to be i després. 5. 7. (SB. ex. 5. p. 13) • Per parelles. 11) • Escriure preguntes amb paraules que es donen utilitzant have got i contestar-les segons la fotografia de l’exercici 9. 6. 15) • Copiar unes frases a les seves llibretes i tornar a escoltar l’enregistrament de l’exercici anterior per triar les respostes correctes. 7. p. ex. (SB. (SB. 3) 118 . p. p. p. (SB. (SB. ex. ex. 5) • Copiar i completar unes frases amb l’adjectiu possessiu correcte. p. p. (SB. ex. 8. p. 4. ex. p. 7) • Copiar i completar unes frases utilitzant uns noms de famosos que es donen i el genitiu saxó. (SB. (SB. p. (SB. 16) • Completar uns diàlegs amb unes frases que es donen. 6. (SB. 3) • Copiar i completar un quadre sobre els pronoms personals o adjectius possessius. p. p. ex. 9) • Identificar l’animal correcte a l’exercici anterior que tingui les parts del cos que s’indiquen.• Utilitzar adjectius que es donen per descriure l’aspecte físic de les persones d’una il·lustració. (SB. (SB. (SB. 4) • Escoltar per comprovar les seves respostes a l’exercici anterior. 11) • Copiar un quadre i escriure unes paraules a la columna correcta segons estiguin en singular o plural. 5) • Escoltar i repetir preposicions de lloc i després observar l’armari de la il·lustració de l’exercici anterior per completar frases amb la preposició correcta d’unes que es donen. contestar-les segons la informació de la fotografia de l’exercici anterior. 8. 6) • Escoltar i repetir menjar i relacionar-lo amb la il·lustració corresponent. (SB. p. 6. 4) • Escoltar per comprovar les seves respostes a l’exercici anterior. p. p. 7. ex. ex. 7. 6. ex. ex. 6. 7. (SB. 12) • Copiar i completar unes frases perquè siguin verdaderes per a ells/es utilitzant to be i have got. (SB. (SB. (SB. 7) • Copiar i completar word maps amb el vocabulari de menjar de l’exercici 7. (SB. (SB. 7. (SB. preguntar i contestar preguntes per esbrinar les respostes del company/a de l’exerc ici 13. 5. p. 2) • Escoltar per comprovar les seves respostes a l’exercici anterior. 3) • Identificar dotze tipus de roba a una serp de paraules i relacionar-les amb la peça de roba corresponent de la il·lustració que es dóna. ex. 1) • Indicar quantes coses veuen d’unes que es llisten a una il·lustració i escriure les respostes a les seves llibretes. escriure una descripció del seu animal preferit sense esmentar-lo perquè el company/a esbrini de quin es tracta. p. p. p. 4. p. 6. 10) • Copiar i completar unes frases sobre la fotografia de l’exercici 9 utilitzant la forma correcta de have got. ex. (SB. 6) • Copiar i completar unes frases amb el nom correcte entre parèntesis utilitzant el genitiu saxó. p. (SB. p. (SB. 7. ex. (SB. (SB. ex. 6. ex. p. 8) • Observar una fotografia i completar un text amb la forma correcta del verb to be. ex. ex. p. 10) • Per parelles. ex. ex. 1) • Per parelles. 8. 14) • Escoltar una conversa i contestar la pregunta que es formula. ex. p. 2) • Escoltar i repetir unes frases i indicar-ne quines diuen habitualment els/les alumnes i quines els professors/es. 5. ex. 8) • Escoltar i repetir uns animals i indicar-ne quins no són mamífers i indicar la categoria a la qual pertanyen. ex. (SB. (SB. ex.

preposicions de lloc. SB. The Beatles i Angelina Jolie. ACTIVITATS . organització i presentació d’informació.  Mostrar predisposició per al treball col·laboratiu.  Comprendre la idea general i informacions específiques de textos orals sobre joves que es presenten i se saluden emeses cara a cara. peces de roba. My English Experience. 128-129 Criteris d’avaluació  Participar en interaccions orals bàsiques per saludar-se i presentar-se.Speaking. Competències bàsiques COMPETÈNCIES/ SUBCOMPETÈNCIES Competència comunicativa lingüística Utilització del llenguatge com a instrument de comunicació oral i escrita. Language Builder. 7: compleció d’un exercici a partir dels seus coneixements sobre diversos personatges del món de la cultura. p. Leonardo de Vinci. p.• Copiar i completar uns minidiàlegs amb les preguntes de l’exercici 3 i practicar-los amb un company/a.Vocabulary. . (SB. SB. adjectius descriptius. la pintura o el cinema: Shakespeare. 119 . comprendre. 8) 4. . Cervantes. la literatura. de representació. fent ús d’estratègies per superar les interrupcions i per iniciar i concloure intercanvis comunicatius. animals i les parts del cos. SB. p. 8. ex. SB.  Utilitzar els coneixements adquirits sobre el sistema lingüístic de la llengua estrangera en diferents contextos de comunicació.  Participar en l’avaluació de les produccions pròpies i les dels altres. WB. p. Valorar críticament manifestacions culturals i artístiques del patrimoni d'altres pobles. apreciar i valorar críticament diferents manifestacions culturals i artístiques. 4-5. p. comprendre i enriquir-se amb diferents realitats i produccions del món de l'art i de la cultura. coherents i amb bona dicció que siguin entenedors per a l’interlocutor. p. o en qualsevol suport sobre temes coneguts. de construcció i comunicació del coneixement i d'organització i autoregulació del pensament. p. Utilitzar de forma guiada els recursos digitals en la cerca. TAIOP. (SB. 2-4 o CD-ROM Test Factory and Other Resources Revision Worksheets. 4) • Fer els exercicis Web Extra del Workbook i de la pàgina web. TAIOP. comunicar-se i percebre. SB. 5. el genitiu saxó i els verbs to be i have got. Avaluació Diagnostic Test. els adjectius possessius. 5-7 o CD-ROM Test Factory and Other Resources Student Learning Record. p. 4-5: repàs de vocabulari relacionat amb professions. p. menjar.Listening.Grammar. les emocions i la conducta. 7: comprensió oral d’una conversa entre adolescents per saludar-se i presentar-se. Competències artística i cultural Conèixer. . p. 8: ús d’instruccions i preguntes per interaccionar a l’aula amb el professor/a i amb els companys/es per presentar-se i saludar-se. interpretació i comprensió de la realitat. històrics i actuals relacionats amb el món de la música. 6-7: ús del singular i el plural dels substantius. p. com a instrument d’autoaprenentatge i d’autocorrecció de les produccions pròpies orals i escrites i per comprendre les produccions dels altres. expressar-se. .Grammar.  Produir de forma guiada textos orals curts. WB.

la cura del medi ambient. p. p. p. SB. com ara resums. 4-5. SB. p. 6-7. Desenvolupar qualitats personals com la iniciativa. . . 120 . 7: mostra d’autonomia. SB. Manteniment d’una actitud constructiva i solidària davant la informació que es presenta i les interaccions a l’aula. 6-7. i la protecció de la salut individual i col•lectiva com a elements clau de la qualitat de vida de les persones Competència social i ciutadana Comprensió de la realitat social que es viu. eficàcia. Utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació com a instrument de treball intel•lectual per informar-se. Speaking. esquemes o mapes conceptuals Competència d’autonomia i iniciativa personal Ser creatiu. la concentració i la reflexió a la feina. el consum racional i responsable. Speaking. la memòria a través de la repetició. Usar fonts d’informació i situacions de comunicació diverses per consolidar les destreses lectores i comunicatives Competència d’aprendre a aprendre Desenvolupar destreses i aprendre estratègies i habilitats per a que l’alumne siga conscient del que sap i del que cal aprendre com: l'observació visual i auditiva. 4: respecte pel treball i les diferents professions. Ús responsable dels recursos naturals. Grammar. Identificació dels grups alimentaris als quals pertanyen diversos aliments. p. responsable i crític en el desenvolupament de projectes individuals o col·lectius. Competència en el coneixement i interacció amb el món físic Adoptar una disposició a una vida física i mental saludable en un entorn natural i social també saludable. 8: coneixement de les formes de presentació i de salutació en anglès per utilitzar-les en situacions de comunicació adients. p. la perseverança davant les dificultats. l’autonomia i l’autocrítica. innovador.Grammar. Speaking.Tractament de la informació i competència digital Habilitats per buscar. 8: realització d’exercicis de repàs perquè consolidin el que han après anteriorment. processar i comunicar informació i transformar-la en coneixement. l’esperit de superació. 5: ús dels coneixements sobre ciències naturals per identificar animals d’una llista que no són mamífers. Respecte pels torns de paraula i les rutines de classe. Localitzar i interpretar la informació per utilitzar-la. l'organització i el mètode a través de les rutines. 8: ús de la creativitat personal a l’hora de produir textos escrits i orals a partir de models que es donen. SB. SB. SB. p. organitzar. Desenvolupar estratègies per pensar. p.Vocabulary. aprendre i comunicar-se. SB. SB. . gestió i control de les pròpies capacitats i coneixements. el reconeixement i l'acceptació de diferències culturals i de comportament . Foment del treball cooperatiu a l’aula. consciència. - Vocabulary. p.Vocabulary.Grammar. memoritzar i recuperar informació. difondre-la i permetre que tots els individus i grups socials puguin accedir la creixent oferta de serveis de la societat del coneixement. obtenir. SB. el respecte. la capacitat d'elegir i opinar per ell mateix. responsabilitat i reflexió a l’hora de seleccionar i fer ús de la informació i les seves fonts.

Els verbs to be i have got en afirmativa. 7. .Aprenentatge i respecte pels torns de paraula dins i fora de l’aula.Connexions amb altres matèries  Llengua i literatura: .  Escriure un correu electrònic en què descriguin les seves rutines. Objectius d’aprenentatge  Aprendre vocabulari relacionat amb l’escola i amb diferents rutines.  Ciències de la naturalesa: .Instruccions i preguntes típiques que s’utilitzen en el llenguatge de classe i fórmules per presentarse als companys/es.  Escoltar de forma comprensiva converses entre adolescents que parlen de les seves feines o de les seves rutines diàries.La importància de mantenir una actitud de respecte tant pel professor/a com pels companys/es de classe.  Utilitzar correctament el Present Simple i els adverbis de freqüència. .Informació sobre Cervantes i Shakespeare.Els grups alimentaris. 6. Atenció a la diversitat No es tracta en aquesta unitat d’introducció. . . .Adjectius possessius.Singular i plural dels substantius . fixant-se en l’ús de les majúscules i la puntuació. . . negativa i interrogativa.El genitiu saxó. una escola anglesa que combina lliçons amb pràctiques laborals.  Llegir de forma comprensiva i autònoma d’un text breu sobre consells per a la tornada a l’escola i un article de revista sobre Moreton Hall.Identificació dels mamífers en un grup d’animals.  Parlar sobre rutines i activitats. 121 .Presentar-se i relacionar-se.  Educació per a la ciutadania i els drets humans: . Temporització Unitat d’Introducció: 1 sessió Diagnostic Test: 1 sessió Total: 2 sessions UNITAT 2: Back to School 1.

identificar frases sinònimes. relacionar xifres que es donen i contestar preguntes sobre la informació que han llegit. i per la comparació de paraules o frases similars en les llengües que coneixen sobre diversos temes adequats a la seva edat i relacionats amb l’àmbit educatiu i personal. 122 . material escolar.  Producció de textos orals breus sobre activitats que fa un adolescent en el seu temps lliure.  Ús de respostes espontànies a situacions de comunicació a l’aula. escrits i audiovisuals  Escolta i comprensió de preguntes i diàlegs breus relacionats amb les activitats habituals dels àmbits personal i de l’aula o l’entorn educatiu.  Comprensió d’instruccions bàsiques per a la correcta resolució de tasques. pels coneixements previs del tema. Continguts DIMENSIÓ COMUNICATIVA Participació en interaccions orals.  Obtenció d’informació específica en textos orals i audiovisuals d’una conversa entre una adolescent i la seva mare per completar unes frases i d’una conversa telefònica per triar les respostes correctes. Intercanviar i pronunciar correctament la terminació dels verbs en la 3a persona del singular del Present Simple: /s/ i /z/ i /Iz/.  Participació en converses pautades i controlades.  Ús del model de diàleg proposat en què s’opina sobre diferents assignatures escolars per interactuar amb el company/a amb una pronunciació adient. Al Workbook:  Contestar preguntes d’informació específica. escrites i audiovisuals  Predicció del tema de la unitat mitjançant el seu títol. en parella o en grup. 2.  Anticipació del contingut general d’allò que s’escolta amb suport d’elements verbals (to de veu) i no verbals (icònics i gestuals).  Escolta i comprensió del vocabulari de la unitat sobre assignatures. escrit o audiovisual: pel context visual.  Comprensió general i identificació del tema i inferència de significats d’un text oral.  Iniciativa per llegir de forma autònoma textos escrits o audiovisuals senzills com a font de plaer i de descoberta.  Obtenció d’informació específica en textos escrits d’un text breu sobre consells per a la tornada a l’e scola i un article de revista sobre Moreton Hall. dins de l’aula o l’entorn escolar. activitats de temps lliure i aficions per relacionar-lo amb la il·lustració corresponent i triar-ne l’adient per completar unes frases i unes preguntes. una escola anglesa que combina lliçons amb pràctiques laborals per indicar si unes frases són verdaderes o falses i corregir-les. i en simulacions relacionades amb experiències i interessos personals per intercanviar informació personal a l’hora de presentar-se i parlar dels seus hàbits i els dels altres i expressar preferències o no a diferents assignatures escolars amb pronunciació i entonació adequades amb diverses finalitats comunicatives. el suport visual i els coneixements previs. Comprensió de missatges orals.

 Utilització de respostes adequades a les situacions de comunicació a l’aula. Ús d’estratègies de comprensió dels missatges orals.  Traducció de frases amb les estructures i paraules apreses a la unitat.  Producció escrita d’un correu electrònic sobre les activitats de temps lliure dels seus amics/igues i sobre les seves rutines diàries. modificant o expandint frases i paràgrafs. i prenent com a referència models treballats prèviament. i prenent com a referència models treballats prèviament. Coneixement del funcionament de la llengua i el seu aprenentatge Coneixements lingüístics Lèxic / Vocabulari  Assignatures. Expressió de missatges orals. escrits i audiovisuals  Formulació de preguntes sobre accions i fets habituals en l’entorn escolar. i parant atenció a la redacció i revisió d’esborranys. com ara: ús dels coneixements previs sobre el tema o la situació i/o identificació de paraules clau. de funcions comunicatives. de frases fetes i de lèxic apropiat a contextos concrets i quotidians en l’àmbit educatiu i personal.  Producció semicontrolada d’un correu electrònic sobre les seves rutines. de la intenció de qui parla i dels elements paralingüístics. que mostrin coherència. amb correcció ortogràfica i puntuació adequada. en suport paper i digital.  Interès per la presentació acurada dels textos escrits.  Composició d’un diàleg en anglès a partir d’un guió en català. en suport paper i digital. elaborats a partir de diverses intencions comunicatives.  Transformació de textos senzills de diferents suports i formats.  Vocabulari relacionat amb activitats de temps lliure i aficions. ús i valoració de les estratègies d’aprenentatge adients. amb correcció ortogràfica i puntuació adequada. elaborats a partir de diverses intencions comunicatives. i estructurats en paràgrafs i amb presentació acurada. Al Workbook:  Comprensió d’informació específica d’un text sobre escoles amb horaris especials per fer un exercici de verdader o fals i contestar preguntes de comprensió.  Ús d’expressions comunes.  Ús de les majúscules i els signes de puntuació per corregir frases. Al Workbook:  Realització d’un dictat per consolidar el vocabulari de la unitat.  Identificació. que mostrin coherència. valoració de la seva importància en les comunicacions escrites i utilització a una composició escrita. i estructurats en paràgrafs i amb presentació acurada. en suport paper i digital. 123 .  Producció semicontrolada d’un informe sobre el seu cantant o grup preferit fixant-se en les majúscules i la puntuació.  Producció de textos orals breus i coherents amb pronunciació adequada a partir d’un model treballat prèviament.  Material escolar.

 Reflexió sobre l’organització del treball personal com a estratègia per progressar en l’aprenentatge de manera autònoma.  Ús de les majúscules i signes de puntuació. /z/ i /Iz/. Reflexió sobre l’aprenentatge:  Identificació i ús d’elements lingüístics bàsics i habituals en la comunicació oral i escrita.  Fórmules per parlar d’activitats. escrites i audiovisuals. de paraules clau. negativa i interrogativa. del context verbal i no verbal. i les respostes breus).  Sensibilització envers els patrons bàsics de ritme.  Adverbis de freqüència.  Redacció d’un correu electrònic. plays i browses.  Reflexió sobre els objectius d’aprenentatge de llengües i valoració (fortaleses i dificultats) del propi progrés.  El Present Simple (afirmativa.Estructura i funcions de la llengua  Demanar i donar informació personal sobre els seus hàbits i rutines.  Una secció de Self-Evaluation i Learning Competences. funcions i conceptes) situals en contextos comunicatius. llibres de consulta mitjans audiovisuals.  Sensibilització envers la pronúncia dels fonemes que presenten una especial dificultat en les llengües estrangeres.  Reconeixement i accepació de l’error com a part integrant del procés d’aprenentatge i actitud positiva de superació. Fonètica  Pronunciació de les terminacions verbals /s/. i materials en suport digital.  Ús de recursos per a l’aprenentatge com diccionaris. 124 . biblioteques o tecnologies de la informació i la comunicació.  Participació en l’avaluació i ús d’estratègies d’autocorrecció de les produccions orals.  Identificació d’estratègies per a la comprensió i interpretació de missatges i documents: identificació del tema.  Valoració del treball individual per a la millora personal i del treball en equip per a la construcció col·lectiva del coneixement. expressions temporals. Al Workbook:  Secció Check your Progress per afiançar o ampliar els coneixements de la unitat.  Reflexió guiada sobre l’ús i el significat del Present Simple i dels adverbis de freqüència. llibres de consulta.  Ús d’estratègies bàsiques d’aprenentatge per recordar. organitzar i revisar continguts lingüístics (lèxic. /z/ i /Iz/ a verbs com ara chats. d’entonació i accentuació de paraules i enunciats propis de les llengües estrangeres: terminacions verbals /s/.  Ús de recursos per a l’aprenentatge: diccionaris. inferència de significat i coneixements previs sobre la situació.

p. 1)  Escoltar i repetir altres objectes i indicar a quines assignatures els fan servir. (SB.  Disposició per utilitzar els coneixements de llengua anglesa. i valoració de les variacions lingüístiques i culturals. (SB.Les rutines i les activitats d’oci.  Identificació i respecte cap els costums i trets de la vida quotidiana propis d’altres països i cultures on es parla la llengua estrangera: . (SB. en contextos reals i funcions diverses: parlar sobre activitats. Ús de fórmules de cortesia en els intercanvis socials. p. 10.  Interès i iniciativa en la realització d’intercanvis comunicatius amb parlants o aprenents de la llengua estrangera utilitzant suport paper o mitjans digitals (correus electrònics. social i cultural i actitud positiva d’interès i confiança davant la diversitat de llengües i cultures.DIMENSIÓ ESTÈTICA I LITERÀRIA  Interès a conèixer i per la lectura i audició de producions tradicionals orals i escrites de la llengua estrangera. 2) 125 .  Conscienciació de pertinença a una comunitat lingüística. p. DIMENSIÓ PLURILINGÜE I INTERCULTURAL  Conscienciació que les llengües són elements que defineixen la identitat personal i col·lectiva i una eina potenciadora de la comunicació i l’aprenentatge i una porta oberta a la comprensió del món i de les altres persones. Metodologia i situacions de treball  Observar què es treballarà a cadascuna de les seccions de la unitat i contestar la pregunta del quadre de la part inferior de la pàgina després d’observar les il·lustracions d’uns alumnes que hi surten.La botiga com a pràctica laboral a una escola anglesa. 10.  Conscienciació que no hi ha cap llengua que sigui inherentment superior o inferior i que totes estan adaptades a les necessitats de les persones que les parlen. /z/ i /Iz/.  Comparació i identificació de les diferències dels sistemes fonètics de la llengua anglesa i la pròpia: la terminació de la tercera persona en singular en present /s/.  Lectura i comprensió i gaudi de textos curosament seleccionats per la seva adequació en temàtica i en grau de dificultat als aprenents adolescents. .  Valoració de l’adquisició de la competència comunicativa en més d’una llengua i interès per efectuar intercanvis comunicatius amb parlants d’altres llengües com a font d’enriquiment personal. ex.  Ús d’un llenguatge no discriminatori i respectuós amb les diferències. ex. . missatges de text en el mòbil). 9)  Escoltar i repetir objectes de classe i relacionar-los amb la il·lustració corresponent i contestar la pregunta que es formula.  Conscienciació de les pròpies actituds davant les diferències de llengües i cultures.Diferents tipus d’escoles a la Gran Bretanya: Moreton Hall School a Shropshire i The Brit School a Londres. 3.

p. llegir les respostes per obtenir informació sobre els diferents animals. 13. 12. (SB. ex. 7)  Indicar si unes frases són verdaderes o falses i corregir-les segons la informació que es dóna als consells que han llegit. p. parlar amb el company/a sobre les assignatures que els agrada o no estudiar. p. ex. ex. p. p. (SB. 5)  Tornar a escoltar l’enregistrament de l’exercici anterior i copiar i completar unes frases. ex. p. ex. 15. p. (SB. 12. (SB. ex. 10. ex. 14. 11. ex. p. p. p. 4)  Escoltar per comprovar les seves respostes a l’exercici anterior. 15. 9)  Triar les respostes correctes a unes frases. ex. (SB. 11. 12. p. (SB. (SB. p. 12. ex. ex. ex. p. Escriure el màxim nombre possible de frases en un temps màxim de tres minuts utilitzant el Present Simple en afirmativa i negativa d’uns verbs que es donen. 4)  Fer una llista de dues coses més que puguin comprar a cada botiga del centre comercial del qual es parla a l’article que han llegit. 6)  Llegir uns consells i contestar les preguntes que es formulen. ex. (SB. 7)  Escriure preguntes amb unes paraules que es donen utilitzant el Present Simple. ex. (SB. (SB. 2)  Copiar i completar unes frases amb uns verbs entre parèntesis perquè siguin verdaderes per a ells/es uilitzant el el Present Simple en afirmativa o negativa. ex. (SB. 13. (SB. 1)  Escriure frases amb unes paraules que es donen utilitzant el Present Simple. p. 10. (SB. 11. 15. 12. 14. 3)  Contestar preguntes sobre l’article que han llegit. 4) 126 . 2)  Afegir adverbis de freqüència a unes frases que es donen perquè siguin verdaderes per a ells/es. 3)  Completar un text amb uns verbs entre parèntesis utilitzant el Present Simple. 6)  Copiar i completar unes preguntes d’un test de ciències utilitzant el Present Simple i triar les respostes correctes. (SB. ex. 14. ex. ex. p. (SB. p. ex. p. 4)  Escoltar una conversa entre una mare i una filla i identificar quins objectes de classe hi esmenten. 5)  Copiar i completar una gràfica amb els adverbis de freqüència que es donen. (SB. ex. ex. 8)  Identificar frases en els consells que han llegit amb significats similars a unes frases que es donen. Esmentar altres objectes de classe que coneguin en anglès i quins tenen a les seves motxilles. 9)  Identificar verbs a paraules que es donen sobre un text. (SB. 14. 15. ex. 3)  Per parelles. ex. 13. p. 5)  Observar les il·lustracions de dos nens sobre què fan i què no cada dimarts. (SB. (SB. p. 1)  Llegir un article de revista i contestar la pregunta que es formula. (SB. Després. p. (SB. (SB. (SB. (SB. p. preguntar al company/a les preguntes de l’exercici anterior. 13. ex. 8)  Per parelles. p. 2)  Indicar la referència d’uns números que es donen. 10. (SB. p. ex. 1)  Ordenar paraules que es donen per fer frases. p. 3)  Triar l’adverbi de freqüència correcte i utilitzar-lo per reescriure unes frases fent els canvis que calgui sense modificar el significat original. 10. p. 14.

(SB. 17. 16. ex. p. 18. 1)  Copiar i completar unes frases amb les activitats de l’exercici anterior. p. p. p. p. 15. SB. 17. WB. 127 . (SB. ex. preguntar al company/a sobre les seves activitats utilitzant les preguntes de l’exercici 3 com a ajuda. 19. Escriure frases sobre un noi segons la informació d’una gràfica que es dóna. ex. (SB. WB. (SB. 132 Unit 1 Test. 2)  Contestar les preguntes sobre el model de l’exercici 2. (SB. 3)  Observar els quadres vocabulary i grammar i fer els exercicis. ex. ex. completar unes preguntes i després preguntar-les al company/a perquè les contesti. 16. p. 16. (Communication Kit. (SB. 17. 4)  Copiar unes frases a les seves llibretes i tornar a escoltar l’enregistrament de l’exercici anterior per triar les respostes correctes. ex. (SB. (SB. 7)  Escoltar i repetir unes paraules. p. 1)  Per parelles. p. 18. 5)  Copiar i completar un diàleg amb unes expressions que es donen i. 19. ex. 19. 15. 20) 4. ex. 18. p. ex. indicar la freqüència amb la qual fan unes accions que es donen i preguntar-li al company/a utilitzant adverbis de freqüència. ex. p. p. 5)  Copiar i completar unes frases perquè siguin verdaderes per a ells/es. Quick Check)  Fer els exercicis Extra Practice i Web Extra del Workbook i de la pàgina web. 18. per parelles. p. (SB. Say It Right!)  Afegir les majúscules i la puntuació que hi falta a unes frases. (SB. p. ex. (Communication Kit. 3)  Escriure un correu electrònic sobre ells/es. practicar els diàlegs de l’exercici 1 amb el company/a. 8-12 o Test Factory and Other Resources CD-ROM Criteris d’avaluació  Participar en interaccions orals bàsiques per demanar i donar informació personal sobre els seus hàbits i rutines. p. p. 3)  Escoltar una conversa telefònica i indicar quines activitats de l’exercici 1 s’hi esmenten. (SB. (SB. p. 6)  Per parelles. (SB. 2)  Per parelles. 15. 20. fent ús d’estratègies per superar les interrupcions i per iniciar i concloure intercanvis comunicatius. ex. p. (SB. p. SB. ex. 1)  Llegir un correu electrònic i contestar unes preguntes sobre puntuació. TAIOP. 2)  Triar la resposta correcta a unes frases. 15-16 Self-Evaluation. Avaluació Check Your Progress. practicar-lo amb un company/a. ex. Task)  Escoltar uns diàlegs i identificar la informació que es demana. SB. (SB. ex. (Communication Kit. (SB. p. p. (SB. ex. 6)  Per parelles. p. 16. p. p. 16. després. 7)  Escoltar i repetir activitats de temps lliure i relacionar-les amb la fotografia corresponent.

18. /z/ i /Iz/ en diferents contextos de comunicació. 11 i 14 i Grammar. parlar d’hàbits. p. p.Vocabulary. . d’interès i de descoberta envers la cultura i formes de vida diferents a la pròpia pel que fa a l’eduació i a les activitats de temps lliure dels adolescents. organització i presentació d’informació. en diferents suports. SB. 10 i 16 i Language Builder. 6-7: ús de vocabulari relacionat amb les assignatures.Pronunciation. p.  Comprendre la informació general i específica d’un text breu sobre consells per a la tornada a l’escola i d’un article de revista sobre Moreton Hall. així com a la secció Writing Plan WB. p. /z/ i /Iz/ de les terminacions del Present Simple.  Produir de forma guiada textos orals curts. el material escolar i les activitats de temps lliure. que siguin entenedors. els adverbis de freqüència. de representació. p.Writing. 17: pronunciació de sons /s/. tenint cura dels aspectes formals i respectant les regles fonamentals d’ortografia i de puntuació. coherents i amb bona dicció que siguin entenedors per a l’interlocutor. p. Comprendre la idea general i informacions específiques de converses entre adolescents que parlen de les seves feines i una conversa telefònica sobre les activitats extraescolars emeses cara a cara. 19: ús de la llengua anglesa per intercanviar informació personal.Speaking.  Mostrar predisposició per al treball col·laboratiu. . una escola anglesa que combina lliçons amb pràctiques laborals. SB. les emocions i la conducta. utilitzant les expressions i vocabulari adients 128 . de construcció i comunicació del coneixement i d'organització i autoregulació del pensament. un article de revista sobre una escola que té un centre comercial dirigit pels alumnes i un text sobre una escola ecològica. p. com a instrument d’autoaprenentatge i d’autocorrecció de les produccions pròpies orals i escrites i per comprendre les produccions dels altres. en suport i format de tipologia diversa. Competències bàsiques COMPETÈNCIES/ SUBCOMPETÈNCIES Competència comunicativa lingüística Utilització del llenguatge com a instrument de comunicació oral i escrita. .  Utilitzar els coneixements adquirits sobre el sistema lingüístic de la llengua estrangera per a la pronunciació de les terminacions verbals /s/. interpretació i comprensió de la realitat. a la secció Say It Right!. SB. SB.Listening. SB. . 10. p. Pràctica de pronunciació. 12-13 i 15: ús de la llengua anglesa per demanar i donar informació personal sobre els seus hàbits i rutines: el Present Simple. 117: reflexió sobre l’ús de la puntuació i les majúscules i redacció de correus electrònics sobre les seves rutines diàries. utilitzant estructures. ocupacions i activitats de temps lliure.  Produir de forma guiada un correu electrònic en què descriguin les seves rutines diàries. SB. p. SB.Grammar. sobre temes adequats a l’edat i relacionats amb els àmbits educatiu i personal. 10 i 16: comprensió oral de converses per intercanviar informació sobre rutines diàries sobre un horari de classe. p. 5.Reading. de tipologia diversa. SB. ACTIVITATS . 16-17 i Communication Kit.  Mostrar una actitud respectuosa.  Participar en l’avaluació de les produccions pròpies i les dels altres. treballs i horaris i expressar opinions. . 12: comprensió escrita d’una llista de consells sobre la tornada a l’escola. les expressions temporals. p. Utilitzar de forma guiada els recursos digitals en la cerca. SB. . connectors senzills i lèxic adequat. o en qualsevol suport sobre temes coneguts. WB.

17 i Communication Kit. p. Tractament de la informació i competència digital Habilitats per buscar. 19 i Writing. p.Writing. processar i comunicar informació i transformar-la en coneixement. p. p. aprendre i comunicar-se. . SB. Competència d’aprendre a aprendre Desenvolupar destreses i aprendre estratègies i habilitats per a que l’alumne siga conscient del que sap i del que cal aprendre com: l'observació visual i auditiva.Burlington ESO 2 Culture Bank CD-ROM.Burlington ESO 2 Grammar Factory CD-ROM. 18: redacció d’un correu electrònic per descriure les activitats que realitzen habitualment. Reproducció del capítol 1. difondre-la i permetre que tots els individus i grups socials puguin accedir la creixent oferta de serveis de la societat del coneixement. comprendre i enriquir-se amb diferents realitats i produccions del món de l'art i de la cultura. responsable i crític en el desenvolupament de projectes individuals o col·lectius.es/englishworld2. . WB. - Check Your Progress. 117: ús de la creativitat personal a l’hora de produir textos escrits a partir de models que es donen. 11 i 14. esquemes o mapes conceptuals Competència d’autonomia i iniciativa personal Ser creatiu. p. p. gramàtica i comprensió oral corresponents a la unitat 1. 15-16: ús d’estratègies. p. 11. SB. 18: ús de la creativitat personal a l’hora de produir textos escrits i orals a partir de models que es donen. . SB. Usar fonts d’informació i situacions de comunicació diverses per consolidar les destreses lectores i comunicatives . gramàtica i llenguatge funcional. p. . WB. Respecte per d’altres sistemes educatius. eficàcia. apreciar i valorar críticament diferents manifestacions culturals i artístiques.Web Extra: www. Grammar. Pràctica de les activitats interactives de vocabulari i gramàtica corresponents a la unitat 1. Desenvolupar qualitats personals com la iniciativa. Writing. SB. . SB. Putting It Together.Test Factory and Other Resources CD-ROM. p. 11. 19: aprenentatge de dades històriques sobre l’evolució de l’ensenyament del llatí. SB.Grammar. Communication Kit. . p. 124: coneixement dels sistemes d’ensenyament i d’escoles especials a d’altres països en els quals l’accés a la cultura ofereix serioses dificultats. p. SB. SB. Pràctica de comprensió oral. 20 i Self-Evaluation. Speaking. Utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació com a instrument de treball intel•lectual per informar-se. p. memoritzar i recuperar informació.Digital Teacher’s Pack: . Mostra d’autonomia. 12 i Culture Kit. 132: ús d’estratègies. com ara resums. Localitzar i interpretar la informació per utilitzar-la. responsabilitat i reflexió a l’hora de seleccionar i fer ús de la informació i les seves fonts. Reflexió sobre els propis èxits i fracassos. WB. SB. SB. recursos i tècniques de treball intel·lectual per aprendre i ser conscient de les pròpies capacitats i coneixements. WB. comunicar-se i percebre. 12: mostra del sentit crític davant les informacions culturals que es presenten. organitzar.burlingtonbooks. innovador. Foment del treball cooperatiu a l’aula. 18 i a la secció Writing Plan. expressar-se. . - - Reading. SB. comprendre.Competències artística i cultural Conèixer. SB. l'organització i el mètode a través de les rutines. gestió i control de les pròpies capacitats i coneixements. la concentració i la reflexió a la feina.Speaking. p. Quick Check. Pràctica de les activitats interactives de vocabulari. SB. 129 . Pràctica dels punts gramaticals tractats en aquesta unitat. Reading. l’esperit de superació. consciència. la capacitat d'elegir i opinar per ell mateix. la perseverança davant les dificultats. la memòria a través de la repetició. recursos i tècniques de treball intel·lectual. SB. Pràctica d’examen de vocabulari i gramàtica corresponents a la unitat 1. p. p. . p. . p. 16-17. obtenir. 19: respecte per les normes de comportament a interaccions a classe amb el professor/a o amb els companys/es a l’hora d’utilitzar la informació i les seves fonts. Valorar críticament manifestacions culturals i artístiques del patrimoni d'altres pobles.Informació cultural. l’autonomia i l’autocrítica. p.Welcome to Britain DVD. Desenvolupar estratègies per pensar. Desenvolupament organitzatiu a l’hora de presentar un treball escrit.Interactive Whiteboard Digital Books CD-ROM. Coneixement i valoració d’aspectes culturals rellevants mitjançant preguntes interculturals.

Communication Kit.Dades curioses sobre alguns animals.Les relacions interpersonals a l’àmbit escolar.Competència en el coneixement i interacció amb el món físic Adoptar una disposició a una vida física i mental saludable en un entorn natural i social també saludable. p.  Ciències socials. 10. 19: respecte pels torns de paraula i les rutines de classe. SB. 11: la importància d’adquirir bons hàbits d’alimentació i de so per rendir a classe. p. geografia i història: . Grammar. 15 i Writing.Respecte per les preferències dels altres. 12: hàbits per ser ecològic i respectar el mediambient.El correu electrònic com a mitjà de comunicació. p. p. . Grammar. El valor del pensament positiu. p. p. p.Verbs que expressen gustos i preferències. Consells sobre com utilitzar la música per concentrar-se en l’estudi. 14. SB.  Educació per a la ciutadania i els drets humans: . .Traducció anglès-català al Workbook i elaboració de diàlegs en anglès al Language Builder a partir d’instruccions en català.  Tecnologies: . el respecte. Atenció a la diversitat Activitats de pràctica extra: TAIOP. 6. SB. 13: test de ciències amb informació sobre hàbits i peculiaritats d’alguns animals. 15: curiositat i respecte pels sistemes d’ensenyament a d’altres països. . el reconeixement i l'acceptació de diferències culturals i de comportament - - Reading. el consum racional i responsable. . . Reading. . . la cura del medi ambient.Respecte pels sistemes educatius d’altres països.Les partícules interrogatives. Connexions amb altres matèries  Llengua i literatura: .  Ciències de la naturalesa: . SB. SB. Grammar.Les eco-escoles i escoles especials. . p.Diferents formes d’ensenyament i dades històriques sobre l’ensenyament del llatí.Els adverbis de freqüència. SB. negativa i interrogativa. SB. p. Manteniment d’una actitud constructiva i solidaària davant la informació que es presenta i les interaccions a l’aula. . SB.El Present Simple en afirmativa.Les expressions temporals. - Speaking. i la protecció de la salut individual i col•lectiva com a elements clau de la qualitat de vida de les persones Competència social i ciutadana Comprensió de la realitat social que es viu. Ús responsable dels recursos naturals.Valoració de la importància de l’educació. 134 o CD-ROM Test Factory and Other Resources 130 . .L’ús de les majúscules i la puntuació.

 Escoltar i comprendre una conversa entre adolescents sobre a quin lloc van d’una ciutat i una altra sobre els plans per al cap de setmana.es/englishworld2 7. 172 o CD-ROM Test Factory and Other Resources Language Builder.burlingtonbooks. Objectius d’aprenentatge  Aprendre vocabulari sobre llocs de la ciutat i activitats de temps lliure. dins de l’aula o l’entorn escolar. p.  Parlar de gustos i descriure imatges. i en simulacions relacionades amb experiències i interessos personals per parlar d’accions habituals i del que està tenint lloc en el moment en què es parla. 6-7 Burlington ESO 2 Grammar Factory CD-ROM Interactive Whiteboard Digital Books CD-ROM Website Activities: www.Activitats d’ampliació: TAIOP. el suport visual i els coneixements previs. p. bowling.  Els verbs estàtics.  Escriure la descripció d’una fotografia fixant-se en l’ordre de les paraules a la frase. 154 o CD-ROM Test Factory and Other Resources Activitats de pràctica d’expressió oral: TAIOP. escrites i audiovisuals  Predicció del tema de la unitat mitjançant el seu títol. les majúscules i els signes de puntuació.  Llegir de forma comprensiva i autònoma un fullet sobre un centre comercial a Dubai i una guia de restaurants curiosos.  Ús de respostes espontànies a situacions de comunicació a l’aula.  Participació en converses pautades i controlades.  Ús del model de diàleg que es proposa en què es descriu una fotografia o què fan els interlocutors en el moment en què es parla per interactuar amb el company/a i crear-ne un de nou amb una pronunciació adient. 131 .  Utilitzar correctament el Present Continuous. 2. en parella o en grup. WB. amb pronunciació i entonació adequades amb diverses finalitats comunicatives. i diferenciar-lo del Present Simple. p. now. Continguts DIMENSIÓ COMUNICATIVA Participació en interaccions orals. així com proposar una trobada. Temporització Unitat 1: 10 sessions Unit 1 Test: 1 sessió Total: 11 sessions UNITAT 2: Out and About 1.  Identificar i pronunciar correctament el so "o" a paraules com doing.

contestar preguntes de comprensió i triar les respostes correctes a unes frases. pels coneixements previs del tema. amb correcció ortogràfica i puntuació adequada. localitzar països a un mapai completar frases amb informació que han llegit. Expressió de missatges orals.Al Workbook:  Contestar preguntes d’informació específica. Comprensió de missatges orals. i per la comparació de paraules o frases similars en les llengües que coneixen sobre diversos temes adequats a la seva edat i relacionats amb l’àmbit educatiu i personal. escrits i audiovisuals  Comprensió de preguntes i diàlegs breus relacionats amb les activitats habituals dels àmbits personal i de l’aula o l’entorn educatiu. com ara: ús dels coneixements previs sobre el tema o la situació i/o identificació de paraules clau.  Comprensió general i identificació del tema i inferència de significats d’un text oral. amb ajuda d’elements verbals i no verbals.  Producció semicontrolada d’una descripció d’una fotografia.  Iniciativa per llegir de forma autònoma textos escrits o audiovisuals senzills com a font de plaer i de descoberta. de la intenció de qui parla i dels elements paralingüístics. classificar-lo correctament i triar-ne l’adient a unes frases.  Ús d’estratègies de comprensió dels missatges orals. escrit o audiovisual: pel context visual.  Utilització de respostes adequades a les situacions de comunicació a l’aula. i estructurats en paràgrafs i amb presentació acurada.  Ús d’expressions comunes. sobre els plans per al cap de setmana. la puntuació i l’ordre de les paraules. comprensió i producció oral del vocabulari de la unitat sobre llocs de la ciutat i activitats de temps lliure per relacionar-lo amb les fotografies corresponents. en suport paper i digital. 132 .  Escolta. de funcions comunicatives. escrits i audiovisuals  Formulació de preguntes sobre accions i fets habituals en l’entorn escolar. fixant-se en les majúscules. contestar preguntes.  Anticipació del contingut general d’allò que s’escolta amb suport d’elements verbals (to de veu) i no verbals (icònics i gestuals). elaborats a partir de diverses intencions comunicatives. per decidir si unes frases són verdaderes o falses.  Obtenció d’informació específica en textos orals i audiovisuals de converses entre adolescents sobre a quin lloc van d’una ciutat i. de frases fetes i de lèxic apropiat a contextos concrets i quotidians en l’àmbit educatiu i personal. Al Workbook:  Comprensió d’informació específica d’una entrada de bloc sobre un creuer per indicar a què fan referència uns números que es donen i contestar preguntes de comprensió.  Producció de textos orals breus i coherents amb pronunciació adequada a partir d’un model treballat prèviament.  Comprensió d’instruccions bàsiques per a la correcta resolució de tasques. una altra. que mostrin coherència.  Obtenció d’informació específica en textos escrits un fullet sobre un centre comercial a Dubai i una guia de restaurants curiosos per relacionar frases. i prenent com a referència models treballats prèviament.

 Utilitzar la terminologia adient als continguts.  Expressions interrogatives per fer una descripció.  Traducció de frases amb les estructures i paraules apreses a la unitat.  Induir regles gramaticals a partir de l’observació.  Descriure fotografies. now.  El Present Continuous (afirmativa. Al Workbook:  Realització d’un dictat per consolidar el vocabulari de la unitat.  Activitats de temps lliure. Ús de les normes sobre l’ordre de les paraules a la frase.  Descriure accions en progrés i diferenciar-les d’accions habituals: diferències entre Present Simple i Present Continuous.  Transformació de textos senzills de diferents suports i formats.  Ús de recursos per a l’aprenentatge com diccionaris. ús i valoració de les estratègies d’aprenentatge adients. Fonètica  La pronunciació dels sons de la vocal "o" a paraules com doing.  Producció escrita de la descripció d’una fotografia. i les respostes breus).  Reflexionar sobre l’ordre correcte de les paraules a l’oració. Valoració de la importància d’aquestes normes en les comunicacions escrites. bowling.  Interès per la presentació acurada dels textos escrits. Coneixement del funcionament de la llengua i el seu aprenentatge Coneixements lingüístics Lèxic / Vocabulari  Noms de llocs a una ciutat. Reflexió sobre l’aprenentatge:  Identificació i ús d’elements lingüístics bàsics i habituals en la comunicació oral i escrita. 133 . en suport paper i digital. Estructura i funcions de la llengua  Preguntar i descriure què està tenint lloc en el moment en què es parla.  Composició d’un diàleg en anglès a partir d’un guió en català. per corregir frases. negativa i interrogativa.  Fer plans. modificant o expandint frases i paràgrafs. i parant atenció a la redacció i revisió d’esborranys. biblioteques o tecnologies de la informació i la comunicació. així com de les de puntuació.  Identificació. llibres de consulta.  Expressions per fer plans.

 Ús de recursos per a l’aprenentatge: diccionaris. Reflexió guiada sobre l’ús i el significat del Present Continuous.  Lectura i comprensió i gaudi de textos curosament seleccionats per la seva adequació en temàtica i en grau de dificultat als aprenents adolescents.  Participació en l’avaluació i ús d’estratègies d’autocorrecció de les produccions orals. Al Workbook:  Secció Check your Progress per afiançar o ampliar els coneixements de la unitat.  Valoració de l’adquisició de la competència comunicativa en més d’una llengua i interès per efectuar intercanvis comunicatius amb parlants d’altres llengües com a font d’enriquiment personal. del context verbal i no verbal.  Sensibilització envers els patrons bàsics de ritme. social i cultural i actitud positiva d’interès i confiança davant la diversitat de llengües i cultures. DIMENSIÓ PLURILINGÜE I INTERCULTURAL  Conscienciació que les llengües són elements que defineixen la identitat personal i col·lectiva i una eina potenciadora de la comunicació i l’aprenentatge i una porta oberta a la comprensió del món i de les altres persones. d’entonació i accentuació de paraules i enunciats propis de les llengües estrangeres.  Valoració del treball individual per a la millora personal i del treball en equip per a la construcció col·lectiva del coneixement.  Ús d’estratègies bàsiques d’aprenentatge per recordar.  Identificació d’estratègies per a la comprensió i interpretació de missatges i documents: identificació del tema.  Reflexió sobre l’organització del treball personal com a estratègia per progressar en l’aprenentatge de manera autònoma.  Reflexió sobre els objectius d’aprenentatge de llengües i valoració (fortaleses i dificultats) del propi progrés.  Una secció de Self-Evaluation i Learning Competences.  Conscienciació de pertinença a una comunitat lingüística. i materials en suport digital.  Sensibilització envers la pronúncia dels fonemes que presenten una especial dificultat en les llengües estrangeres: la pronunciació de la vocal "o". llibres de consulta mitjans audiovisuals. DIMENSIÓ ESTÈTICA I LITERÀRIA  Interès a conèixer i per la lectura i audició de producions tradicionals orals i escrites de la llengua estrangera. inferència de significat i coneixements previs sobre la situació. funcions i conceptes) situals en contextos comunicatius. escrites i audiovisuals.  Identificació de costums i trets de la vida quotidiana propis d’altres països i cultures on es parla la llengua estrangera que es treballen a la unitat: 134 . organitzar i revisar continguts lingüístics (lèxic. de paraules clau. i diferenciar-lo del Present Simple.  Reconeixement i accepació de l’error com a part integrant del procés d’aprenentatge i actitud positiva de superació.

(SB. 23. la Xina i les Maldives. 7)  Llegir un fullet informatiu i relacionar uns textos amb la il·lustració corresponent. 1)  Copiar i completar unes frases amb uns verbs que es donen utilitzant la negativa del Present Continuous i indicar-ne quines són verdaderes per a ells/es. ex. ex. p. . p. (SB. p. ex. ex. 24. (SB. (SB. p. . en contextos reals i funcions diverses: descriure imatges. ex.  Conscienciació que no hi ha cap llengua que sigui inherentment superior o inferior i que totes estan adaptades a les necessitats de les persones que les parlen. Ús de fórmules de cortesia en els intercanvis socials. (SB. p. (SB. p. 3) 135 . now. 22. parlar sobre els llocs de la ciutat als quals els agrada anar i per què. ex. 23. ex. 22. (SB. p. 23. p. 9)  Llegir unes frases que diu la gent al centre comercial de Dubai i indicar quin lloc estan visitant. p. 10)  Identificar el Emirats Àrabs al mapa del final de llibre i dir què saben sobre Dubai. 24.Parcs naturals a la ciutat: Central Parc a Nova York i Hagley Park a Nova Zelanda. (SB. (SB. 11)  Copiar i completar unes frases amb uns verbs entre parèntesis utilitzant el Present Continuous en afirmativa. 3)  Esmentar altres llocs de la ciutat que coneguin en anglès. 22. (SB. 5)  Escoltar una conversa i contestar la pregunta que es formula.  Disposició per utilitzar els coneixements de llengua anglesa. 1)  Indicar a quins llocs de l’exercici 1 acostumen a trobar a un centre comercial. Metodologia i situacions de treball  Observar què es treballarà a cadascuna de les seccions de la unitat i contestar la pregunta del quadre de la part inferior de la pàgina després d’observar les il·lustracions d’uns les llocs que hi surten. 22. p. 2)  Indicar a quins llocs fan les activitats que s’esmenten. (SB. bowling. 22. ex. p. p. 3. 24.Activitats d’oci i formes d’aprofitar el temps lliure. (SB. 22. (SB. 23.. 6)  Tornar a escoltar l’enregistrament de l’exercici anterior i indicar si unes frases són verdaderes o falses.  Comparació i identificació de les diferències dels sistemes fonètics de la llengua anglesa i la pròpia: la pronunciació dels sons de la vocal "o" a paraules com doing.  Ús d’un llenguatge no discriminatori i respectuós amb les diferències. i valoració de les variacions lingüístiques i culturals. 8)  Relacionar A i B per fer frases verdaderes sobre el centre comercial de Dubai. ex. 4)  Per parelles. p. (SB.Diferents tipus de restaurants a diversos països: Bèlgica. 22. 21)  Escoltar i repetir uns objectes i relacionar-los amb els llocs que s’esmenten per indicar a on els troben. ex. p. ex. ex.  Conscienciació de les pròpies actituds davant les diferències de llengües i cultures. ex. (SB. 2)  Copiar i completar unes preguntes amb uns verbs entre parèntesis utilitzant el Present Continuous. p. ex.

28. 26. ex. 2)  Copiar i completar unes frases amb els verbs entre parèntesis utilitzant el Present Simple o el Present Continuous i. p. p. ex. 25. 27. 2)  Per parelles. 28. ex. p. 29. ex. p. 26. p. ex. 6)  Per parelles. 27. preguntar al company/a unes preguntes que es donen perquè les contesti en el màxim nombre de diferents maneres en un temps màxim de tres minuts. parlar sobre la freqüència amb la qual fan les activitats que s’esmenten a l’exercici 1 i amb qui les fan. (SB. 3)  Escoltar una conversa i contestar la pregunta que es formula. p. 5)  Relacionar unes preguntes a A amb les respostes corresponents a B i després. ex. p. (SB. p. (SB. 28. Després. ex. ex. 4)  Tornar a escoltar la conversa i triar l’opció correcta a unes frases. ex. (SB. (SB. ex. (SB. preguntar al company/a i contestar-les. (SB. 3)  Copiar un correu electrònic amb uns verbs entre parèntesis utilitzant el Present Simple o el Present Continuous. 29. 25. ex. 25. 4)  Per parelles. ex. 24. ex. 27. 7)  Per parelles. p. (SB. p. ex. 1)  Copiar i completar unes frases amb els verbs que es donen utilitzant el Present Simple o el Present Continuous. p. 25. p. 4)  Per parelles i per torns. 8)  Completar una conversa telefònica amb uns verbs entre parèntesis utilitzant el Present Continuous. (SB. 5)  Escoltar i repetir unes activitats i després relacionar-les amb les il·lustracions corresponents. (SB. 4)  Triar les respostes correctes a unes frases i copiar-les a les seves llibretes. p. (SB. escriure preguntes amb paraules que es donen utilitzant el Present Simple o el Present Continuous. ex. p. 26. practicar el diàleg amb un company/a. p. 2)  Copiar i completar unes frases segons la informació que han llegit a la guia de restaurants. 25. (SB. (SB. preguntar al company/a les preguntes de l’exercici anterior sobre la il·lustració de l’exrercici 6 i contestar-les. ex. 27. p. 5)  Copiar i completar unes frases segons una il·lustració que es dóna utilitzant el Present Continuous. 24. (SB. p. 28. ex. ex. (SB. relacionar les frases d’A amb les de B. p. ex. 1)  Triar la resposta correcta a unes frases que es donen i escriure-les a les seves llibretes. 9)  Escoltar per comprovar les seves respostes a l’exercici anterior. (SB. ex. (SB. fer preguntes al company/a amb paraules que es donen utilitzant el Present Continuous i relacionar-les amb la resposta corresponent. (SB. p. 6)  Escriure preguntes amb paraules que s’esmenten utilitzant el Present Continuous. 28. ex. ex. (SB. després. (SB. p. 7) 136 . Contestar les preguntes de l’exercici 3 perquè siguin verdaderes per a ells/es. (SB. p. p. 1. 10)  Llegir una guia de restaurants i identificar la informació que es demana i contestar unes preguntes. 27. 3)  Esmentar quins països surten a la guia de restaurant i localitzar-los al mapa del final del llibre. (SB.

3)  Observar els quadres vocabulary i grammar i fer els exercicis. ex. Utilitzar de forma guiada els recursos digitals en la cerca. (SB. Communication Kit. que siguin entenedors.  Produir de forma guiada un text breu sobre la descripció d’una fotografia. practicar el diàleg de l’exercici 1 amb el company/a. 31. Per parelles. p. un alumne/a observa la il·lustració de l’exercici i. Trobar deu diferències entre ambdós dibuixos. 2)  Copiar i completar un diàleg amb les paraules que es donen. 30. (SB. p. coherents i amb bona dicció que siguin entenedors per a l’interlocutor. l’altre/a. 30. la de la pàgina del final del llibre per preguntar i contestar les preguntes de l’exercici 6 sobre les persones que hi veuen. en diferents suports. 132 Unit 2 Test. (SB. connectors senzills i lèxic adequat. (SB. ex. p. 32. 32) 4. p. 8)  Escoltar i repetir unes paraules. 29. ex. 15-21 o Test Factory and Other Resources CD-ROM Criteris d’avaluació  Participar en interaccions orals bàsiques per descriure il·lustracions. Communication Kit. ex. fent ús d’estratègies per superar les interrupcions i per iniciar i concloure intercanvis comunicatius. Avaluació Check Your Progress. (SB. 30. Task)  Escoltar un diàleg i contestar la pregunta que es formula. (SB. en suport i format de tipologia diversa. p. WB. ex. p. p. 1)  Per parelles. com a instrument d’autoaprenentatge i d’autocorrecció de les produccions pròpies orals i escrites i per comprendre les produccions dels altres. (SB. (SB. 3)  Escriure la descripció d’una fotografia. 30. p.  Produir de forma guiada textos orals curts. ex. p. o en qualsevol suport sobre temes coneguts. 31.  Utilitzar els coneixements adquirits sobre el sistema lingüístic de la llengua estrangera per a la pronunciació dels sons de la vocal "o" en diferents contextos de comunicació. ex. Communication Kit. p. (SB. p. 29. (SB. 23-24 Self-Evaluation.  Comprendre la informació general i específica d’un fullet sobre un centre comercial a Dubai i una guia de restaurants curiosos. 2)  Contestar unes preguntes sobre el model de l’exercici 2. sobre temes adequats a l’edat i relacionats amb els àmbits educatiu i personal. p. utilitzant estructures. Say It Right!)  Escriure unes paraules en l’ordre correcte per fer frases.  Comprendre la idea general i informacions específiques de converses en què es descriguin llocs i sobre plans per al cap de setmana emeses cara a cara. 31. tenint cura dels aspectes formals i respectant les regles fonamentals d’ortografia i de puntuació. Quick Check)  Fer els exercicis Extra Practice i Web Extra del Workbook i de la pàgina web. p. WB. (SB. de tipologia diversa. 137 . TAIOP. organització i presentació d’informació. 1)  Llegir la descripció sobre la seva fotografia preferida i identificar adjectius i adverbis de manera i indicar la seva posició a la frase. p.

Speaking. Reflexió sobre l’ordre de les paraules a l’oració. p.Web Extra: www. SB. Pràctica de les activitats interactives de vocabulari.Speaking. p.Pronunciation. d’interès i de descoberta envers la cultura i formes de vida diferents a la pròpia pel que fa les maneres d’utilitzar el temps lliure i al comportament als restaurants. les emocions i la conducta. comprendre.Burlington ESO 2 Grammar Factory CD-ROM. aprendre i comunicar-se. Pràctica dels punts gramaticals 138 . utilitzant les expressions i vocabulari adients. i què fan habitualment en el seu temps lliure. WB.Writing. 30 i a la secció Writing Plan. SB. responsabilitat i reflexió a l’hora de seleccionar i fer ús de la informació i les seves fonts. SB.Reading. Competències bàsiques COMPETÈNCIES/ SUBCOMPETÈNCIES Competència comunicativa lingüística Utilització del llenguatge com a instrument de comunicació oral i escrita. . SB.burlingtonbooks. 23 i 26: comprensió escrita d’un fullet en què es descriu un centre comercial de Dubai i d’una guia de restaurants curiosos. Localitzar i interpretar la informació per utilitzar-la. 23 i 26: manteniment d’una actitud crítica i reflexiva a l’hora de valorar.Writing. . les expressions temporals. 125: informació sobre activitats culturals que es realitzen en alguns dels parcs més famosos del món. 29: pronunciació de sons a paraules com doing. 118: redacció de descripcions sobre imatges i fotografies de l’alumne/a amb la seva família o amics/igues.  Participar en l’avaluació de les produccions pròpies i les dels altres. tractar i utilitzar la informació i les seves fonts. 30. . p. diferències entre el Present Simple i el Present Continuous i els verbs estàtics per descriure accions en progrés. Pràctica de pronunciació. . de representació. SB. 25. així com a la secció Writing Plan. 24-25 i 27: ús del Present Continuous. p. Grammar. Valorar críticament manifestacions culturals i artístiques del patrimoni d'altres pobles. difondre-la i permetre que tots els individus i grups socials puguin accedir la creixent oferta de serveis de la societat del coneixement. 5. 27-29 i Communication Kit. p. WB. Competències artística i cultural Conèixer. Usar fonts d’informació i situacions de - Culture Kit. 22 i 28 i Language Builder. apreciar i valorar críticament diferents manifestacions culturals i artístiques.Reading.Digital Teacher’s Pack: . eficàcia. gramàtica i comprensió oral corresponents a la unitat 2. . a la secció Say It Right!. 22 i 25 i 27: comprensió oral d’una conversa sobre llocs d’una ciutat i una conversa entre adolescents sobre plans per al cap de setmana. . SB. p. de construcció i comunicació del coneixement i d'organització i autoregulació del pensament. p.Listening. WB. 118: mostra d’autonomia. . el lloc en què es troben i què hi fan. SB. p. now i bowling. Tractament de la informació i competència digital Habilitats per buscar.Vocabulary. p. processar i comunicar informació i transformar-la en coneixement. SB. 22. 8-9: vocabulari relacionat amb llocs d’una ciutat i activitats de temps lliure. 25. Mostrar una actitud respectuosa. comunicar-se i percebre. . SB. 27-29 i Communication Kit. . expressar-se. 31: ús de la llengua anglesa per descriure fotografies i accions en progrés a l’hora de parlar de llocs que visiten a una ciutat. p. interpretació i comprensió de la realitat. SB. . ACTIVITATS . SB. seleccionar. p. 22. p. comprendre i enriquir-se amb diferents realitats i produccions del món de l'art i de la cultura. 31: respecte per les normes de comportament a interaccions a classe amb el professor/a o amb els companys/es a l’hora d’utilitzar la informació i les seves fonts. p. p. Utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació com a instrument de treball intel•lectual per informar-se. SB.es/englishworld2. p. obtenir. SB. p.

WB. . p. SB. SB. 22: reflexió personal i repàs del vocabulari après anteriorment sobre llocs de la ciutat.Reading. . Pràctica de les activitats interactives de vocabulari i gramàtica corresponents a la unitat 2. SB. 30 i Quick Check. . memoritzar i recuperar informació. música i activitats de temps lliure.Vocabulary. la història i les particularitats de diversos països del món.Interactive Whiteboard Digital Books CD-ROM. el reconeixement i l'acceptació de diferències culturals i de comportament .Check Your Progress. 28: importància d’afrontar la convivència amb actitud integradora. 125: informació sobre les característiques. Importància dels parcs a diferents ciutats arreu del món. 22. el consum racional i responsable.Welcome to Britain DVD.SB. Foment del treball cooperatiu a l’aula. . Pràctica d’examen de vocabulari i gramàtica corresponents a la unitat 2. 27-29 i Communication Kit. p.Informació cultural. Reproducció del capítol 2. recursos i tècniques de treball intel·lectual. p.Culture Kit.Burlington ESO 2 Culture Bank CD-ROM. p. Interessar-se a conèixer més dades sobre aquest país. . p. la concentració i la reflexió a la feina. 27-29 i Communication Kit. p. 23 i 26: localitzar els països del text a un mapamundi i esbrinar informació sobre un d’ells. 26: conèixer dades sobre Les Maldives i localitzar tots els països que surten en el text a un mapamundi. 31: respecte per les normes de comportament 139 .Reading i informació cultural. Desenvolupament organitzatiu a l’hora de presentar un treball escrit. 23 i 26: identificar a un mapa del món els Emirats Àrabs i adquirir coneixements culturals i d’altres tipus sobre Dubai. 25. SB. . . 23: conèixer informació sobre Dubai. i la protecció de la salut individual i col•lectiva com a elements clau de la qualitat de vida de les persones .Writing. 31: respecte pels torns de paraula i les rutines de classe. SB. Ús responsable dels recursos naturals. Pràctica de comprensió oral.Reading. .Reading i informació cultural. SB. 25. Competència d’aprendre a aprendre Desenvolupar destreses i aprendre estratègies i habilitats per a que l’alumne siga conscient del que sap i del que cal aprendre com: l'observació visual i auditiva.Informació cultural. SB. esquemes o mapes conceptuals Competència d’autonomia i iniciativa personal Ser creatiu. SB. Desenvolupar qualitats personals com la iniciativa. la memòria a través de la repetició. Coneixement i valoració d’aspectes culturals rellevants mitjançant preguntes interculturals. . . . 31. 132: ús d’estratègies. 32: ús de la creativitat personal a l’hora de produir textos escrits a partir de models que es donen. SB. SB. p.Test Factory and Other Resources CD-ROM. 22. 23-24: ús d’estratègies. 26: informació sobre diferents tipus de restaurants del món. p. gramàtica i llenguatge funcional. Interessar-se per la informació i respectar costums de cada lloc. recursos i tècniques de treball intel·lectual per aprendre i ser conscient de les pròpies capacitats i coneixements. p. .Reading. SB. p. el respecte. innovador. 30: ús de la creativitat personal a l’hora de produir textos orals a partir de models que es donen. Competència en el coneixement i interacció amb el món físic Adoptar una disposició a una vida física i mental saludable en un entorn natural i social també saludable.Speaking. 26: coneixement d’avenços tecnològics als camps de l’arquitectura i els robots. . Desenvolupar estratègies per pensar. p. l'organització i el mètode a través de les rutines. SB. p. SB. Reflexió sobre els propis èxits i fracassos. consciència. p. SB. la perseverança davant les dificultats. p. p.comunicació diverses per consolidar les destreses lectores i comunicatives tractats en aquesta unitat. gestió i control de les pròpies capacitats i coneixements. WB. . SB. p. la cura del medi ambient. Writing. p. .Self-Evaluation. SB. . Competència social i ciutadana Comprensió de la realitat social que es viu.Speaking. . com ara resums. organitzar. l’autonomia i l’autocrítica. els seus llocs d’oci. responsable i crític en el desenvolupament de projectes individuals o col·lectius. l’esperit de superació. p. la capacitat d'elegir i opinar per ell mateix.

Avenços a la robòtica i l’arquitectura. negativa i interrogativa. p. .Localitzar diferents països a un mapa i esbrinar-ne informació i la seva cultura. . Connexions amb altres matèries  Cièncials socials. p.Les expressions temporals. Atenció a la diversitat Activitats de pràctica extra: TAIOP. 136 o CD-ROM Test Factory and Other Resources Activitats d’ampliació: TAIOP. WB.Manteniment d’una actitud constructiva i solidària davant la informació que es presenta i les interaccions de l’aula. . .  Tecnologies: . .El Present Continuous en afirmativa. les normes de comportament i els hàbits d’oci a diferents països. p.  Llengua i literatura: .es/englishworld2 7.Traducció anglès-català al Workbook i elaboració de diàlegs en anglès a partir d’instruccions en català al Language Builder 6.Els verbs estàtics.L’ordre de les paraules a l’oració. p. econòmiques i culturals de diferents països.Aprenentatge de les fórmules correctes per fer plans. 173 o CD-ROM Test Factory and Other Resources Language Builder.Respecte per la cultura. SB. . geografia i història: . Temporització Unitat 2: 10 sessions Unit 2 Test: 1 sessió Total: 11 sessions 140 .Noves aplicacions dels mòbils. . 125: respecte per les zones verdes i explicació de la seva importància.Importància de mantenir conductes integradores. 155 o CD-ROM Test Factory and Other Resources Activitats de pràctica d’expressió oral: TAIOP.burlingtonbooks. .  Educació per a la ciutadania i els drets humans: .Culture Kit.Diferències entre Present Simple / Present Continuous.del Regne Unit. . p. .Reflexió sobre les diferències gastronòmiques. 8-9 Burlington ESO 2 Grammar Factory CD-ROM Interactive Whiteboard Digital Books CD-ROM Website Activities: www. .

 Parlar sobre la família.  Comprensió d’instruccions bàsiques per a la correcta resolució de tasques.  Ús de respostes espontànies a situacions de comunicació a l’aula. Continguts DIMENSIÓ COMUNICATIVA Participació en interaccions orals. en parella o en grup.  Anticipació del contingut general d’allò que s’escolta amb suport d’elements verbals (to de veu) i no verbals (icònics i gestuals). i en simulacions relacionades amb experiències i interessos personals per parlar sobre esdeveniments passats i intercanviar informació sobre les seves famílies o personatges famosos.  Participació en converses pautades i controlades. escrits i audiovisuals  Comprensió de preguntes i diàlegs breus relacionats amb les activitats habituals dels àmbits personal i de l’aula o l’entorn educatiu. 141 . escrites i audiovisuals  Predicció del tema de la unitat mitjançant el seu títol. Al Workbook:  Contestar preguntes d’informació específica. 2. dins de l’aula o l’entorn escolar.  Utilitzar correctament el Past Simple dels verbs regulars i les formes There was / There were. /t/ i /Id/. Objectius d’aprenentatge  Aprendre vocabulari relacionat amb la família i esdeveniments vitals. el suport visual i els coneixements previs.  Escriure la biografia d’una persona famosa. així com converses sobre records i sobre resolucions de problemes familiars entre pares i adolescents. Comprensió de missatges orals. i una tira de còmic sobre un conflicte familiar entre una adolescent i els seus pares.  Identificar i pronunciar correctament la terminació -ed dels verbs regulars en Past Simple: /d/.UNITAT 3: Family Matters 1. amb pronunciació i entonació adequades amb diverses finalitats comunicatives.  Escoltar i comprendre la presentació d’una biografia a classe.  Ús del model de diàleg que es proposa en què es parla d’una persona famosa per interactuar amb el company/a.  Llegir de forma comprensiva i autònoma un article de revista sobre les diferències entre l’adolescència d’un noi i la del seu pare. explicar i descriure fets passats i biogràfics.

modificant o expandint frases i paràgrafs.  Ús d’estratègies de comprensió dels missatges orals.  Interès per la presentació acurada dels textos escrits. escrits i audiovisuals  Formulació de preguntes sobre accions i fets habituals en l’entorn escolar. de frases fetes i de lèxic apropiat a contextos concrets i quotidians en l’àmbit educatiu i personal. Obtenció d’informació específica en textos orals i audiovisuals d’una conversa entre una àvia i la seva néta.  Obtenció d’informació específica en textos escrits sobre la diferència entre la vida dels adolescents d’ara respecte el passat i sobre les normes de casa per identificar els interlocutors. i parant atenció a la redacció i revisió d’esborranys. contestar preguntes de comprensió i ordenar unes frases segons té lloc la història que han llegit. escrit o audiovisual: pel context visual. i triar les respostes correctes. comprensió i producció oral del vocabulari de la unitat sobre la família i esdeveniments vitals per relacionar-lo amb la seva categoria corresponent i triar-ne l’adient per parlar sobre unes fotografies.  Producció semicontrolada d’una biografia sobre un personatge famós fixant-se en els connectors de seqüència.  Ús d’expressions comunes. Al Workbook:  Comprensió d’informació específica d’un text sobre Barack Obama per identificar informació que es demana i contestar preguntes de comprensió. Al Workbook:  Realització d’un dictat per consolidar el vocabulari de la unitat.  Transformació de textos senzills de diferents suports i formats. la puntuació i l’ordre de les paraules. en suport paper i digital. en suport paper i digital. i prenent com a referència models treballats prèviament. i una altra entre una adolescent i els seus pares. i per la comparació de paraules o frases similars en les llengües que coneixen sobre diversos temes adequats a la seva edat i relacionats amb l’àmbit educatiu i personal.  Escolta. que mostrin coherència. after that. amb ajuda d’elements verbals i no verbals.  Utilització de respostes adequades a les situacions de comunicació a l’aula.  Comprensió general i identificació del tema i inferència de significats d’un text oral. per contestar preguntes de comprensió. i estructurats en paràgrafs i amb presentació acurada.  Ús dels connectors de seqüència first. com ara: ús dels coneixements previs sobre el tema o la situació i/o identificació de paraules clau. amb correcció ortogràfica i puntuació adequada. de funcions comunicatives. next. 142 .  Iniciativa per llegir de forma autònoma textos escrits o audiovisuals senzills com a font de plaer i de descoberta. indicar si unes frases són verdaderes o falses i corregir-les. elaborats a partir de diverses intencions comunicatives.  Producció de textos orals breus i coherents (cançó I Want to Break Free de Queen) amb pronunciació adequada a partir d’un model treballat prèviament. Expressió de missatges orals. pels coneixements previs del tema. de la intenció de qui parla i dels elements paralingüístics. then i finally per completar un paràgraf correctament i valoració de la seva importància en les comunicacions escrites.

interrogativa i respostes breus). llibres de consulta.  Ús de recursos per a l’aprenentatge com diccionaris.  Sensibilització envers els patrons bàsics de ritme. biblioteques o tecnologies de la informació i la comunicació. Estructura i funcions de la llengua  Expressar i descriure accions passades.  Vocabulari relacionat amb la família i esdeveniments vitals.  Parlar i escriure sobre esdeveniments biogràfics i familiars.  Participació en l’avaluació i ús d’estratègies d’autocorrecció de les produccions orals. i materials en suport digital. de paraules clau. /t/ i /Id/.  Identificació d’estratègies per a la comprensió i interpretació de missatges i documents: identificació del tema.  Ús de recursos per a l’aprenentatge: diccionaris.  Producció escrita d’una biografia.  Sensibilització envers la pronúncia dels fonemes que presenten una especial dificultat en les llengües estrangeres: les terminacions del Past Simple: /d/. Fonètica  La pronunciació de les terminacions del Past Simple: /d/. Traducció de frases amb les estructures i paraules apreses a la unitat. Reflexió sobre l’aprenentatge:  Identificació i ús d’elements lingüístics bàsics i habituals en la comunicació oral i escrita. negativa. Coneixement del funcionament de la llengua i el seu aprenentatge Coneixements lingüístics Lèxic / Vocabulari.  Verbs regulars i irregulars.  Ús d’estratègies bàsiques d’aprenentatge per recordar. d’entonació i accentuació de paraules i enunciats propis de les llengües estrangeres. escrites i audiovisuals. llibres de consulta mitjans audiovisuals.  Reflexió guiada sobre l’ús i el significat del Past Simple dels verbs regulars i les formes There was / There were. 143 . organitzar i revisar continguts lingüístics (lèxic.  Composició d’un diàleg en anglès a partir d’un guió en català. funcions i conceptes) situals en contextos comunicatius.  There was / There were.  Identificació.  Reconeixement i accepació de l’error com a part integrant del procés d’aprenentatge i actitud positiva de superació.  El Past Simple (afirmativa. del context verbal i no verbal. inferència de significat i coneixements previs sobre la situació. /t/ i /Id/. ús i valoració de les estratègies d’aprenentatge adients.

DIMENSIÓ ESTÈTICA I LITERÀRIA  Interès a conèixer i per la lectura i audició de producions tradicionals orals i escrites de la llengua estrangera.  Conscienciació de pertinença a una comunitat lingüística. /t/ i /Id/. Reflexió sobre l’organització del treball personal com a estratègia per progressar en l’aprenentatge de manera autònoma. .La forma de viure (esdeveniments vitals). .La immigració.Les normes de conducta dels adolescents britànics.  Valoració del treball individual per a la millora personal i del treball en equip per a la construcció col·lectiva del coneixement. comprensió i valoració del llenguatge del còmic. 144 .  Una secció de Self-Evaluation i Learning Competences.  Interès a conèixer la biografia del pintor Francisco José Goya i de l’escriptor Miguel de Cervantes.  Identificació de costums i trets de la vida quotidiana propis d’altres països i cultures on es parla la llengua estrangera que es treballen a la unitat: .  Lectura i audició de la cançó I Want to Break Free de Queen.  Valoració de l’adquisició de la competència comunicativa en més d’una llengua i interès per efectuar intercanvis comunicatius amb parlants d’altres llengües com a font d’enriquiment personal.  Reconeixement i valoració de l’escriptora Louise May Alcott.  Conscienciació de les pròpies actituds davant les diferències de llengües i cultures. Al Workbook:  Secció Check your Progress per afiançar o ampliar els coneixements de la unitat.  Disposició per utilitzar els coneixements de llengua anglesa. i valoració de les variacions lingüístiques i culturals.  Comparació i identificació de les diferències dels sistemes fonètics de la llengua anglesa i la pròpia: la pronunciació de les terminacions del Past Simple: /d/.  Reflexió sobre els objectius d’aprenentatge de llengües i valoració (fortaleses i dificultats) del propi progrés.  Lectura. social i cultural i actitud positiva d’interès i confiança davant la diversitat de llengües i cultures.  Lectura i comprensió i gaudi de textos curosament seleccionats per la seva adequació en temàtica i en grau de dificultat als aprenents adolescents. en contextos reals i funcions diverses: expressar i descriure accions passades.  Conscienciació que no hi ha cap llengua que sigui inherentment superior o inferior i que totes estan adaptades a les necessitats de les persones que les parlen. DIMENSIÓ PLURILINGÜE I INTERCULTURAL  Conscienciació que les llengües són elements que defineixen la identitat personal i col·lectiva i una eina potenciadora de la comunicació i l’aprenentatge i una porta oberta a la comprensió del món i de les a ltres persones.

p. 5)  Copiar i completar unes frases amb els verbs entre parèntesis utilitzant el Past Simple per fer frases sobre la vida a l’Anglaterra 150 anys enrere. 33)  Escoltar i repetir membres de família per indicar quins fan referència a homes o dones i quins a ambdós gèneres. ex. 34. preguntar al company/a les preguntes de l’exercici 8 i contestar-les. p. 3)  Copiar i completar unes frases amb uns verbs entre parèntesis utilitzant l’afirmativa del Past Simple. 37. p. (SB. (SB. 5)  Torna a escoltar la conversa de l’exercici anterior i indicar si unes frases que es donen són verdaderes o falses i corregir-les. ex. 37. 7)  Identificar a l’article de revista que han llegit l’interlocutor/a segons la informació que es dóna. 6)  Llegir l’article de revista i contestar la pregunta que es formula. ex. 36. (SB. Metodologia i situacions de treball  Observar què es treballarà a cadascuna de les seccions de la unitat i contestar la pregunta del quadre de la part inferior de la pàgina després d’observar unes fotografies de personatges famosos que hi surten. ex. ex. 1)  Copiar i completar unes frases amb uns verbs entre parèntesis utilitzant l’afirmativa del Past Simple. ex. 36. p. (SB. ex. 37. (SB. ex. 36. 9) 145 . (SB. 6)  Escoltar per comprovar les seves respostes de l’exercici 6. p. 4)  Observar un dibuix sobre una casa anglesa de fa 150 anys i identificar-ne set errades. (SB. p. p. p. p. p. 34. p. ex. 8)  Contestar preguntes sobre l’article de revista que han llegit. p. 35. ex. (SB. 8)  Per parelles. (SB. ex. 3. (SB. p. ex. 1)  Observar un arbre genealògic i indicar la relació que té cadascú amb la persona que s’esmenta. (SB. ex. (SB. 36. 35. 3)  Per parelles. (SB. (SB. esmentar altres paraules relacionades amb la família que coneguin en anglès i utilitzar-les per escriure almenys dues preguntes sobre la família de l’exercici 2 per preguntar-li al company/a i que les contesti. 34. ex. Ús d’un llenguatge no discriminatori i respectuós amb les diferències. p. ex. (SB. p. 7)  Copiar i completar unes preguntes amb amb uns verbs que es donen utilitzant el Past Simple. 37. (SB. ex. ex. 35. 2)  Escriure la forma del Past Simple d’un verbs que es donen. p. 9)  Escriure la forma del Past Simple d’un verbs que es donen. 2)  Per parelles. p. esbrinar informació sobre la família del seu company/a formulant com a mínim tres preguntes. 36. ex. 34. (SB. Utilitzar unes paraules que es donen per escriure frases amb la negativa del Past Simple. Ús de fórmules de cortesia en els intercanvis socials. (SB. p. (SB. 34. 4)  Escoltar una conversa i contestar la pregunta que es formula. 34. p.

p. 40. ex. 38. preguntar i contestar preguntes sobre una festa a la qual hi van anar. ex. 40. 42. p. 41. 39. (SB. ex. p. (SB. p. p. 38. 3)  Copiar i completar unes frases amb There was / There were. per parelles. p. p. 39. 39. 37. (SB. (SB. ex. ex. ex. (SB. ex. ex. 1)  Triar un altre membre de la família reial britànica i escriure una endevinalla perquè el company/a esbrini de qui es tracta. 2)  Observar una il·lustració d’un menjador abans d’una festa i copiar i completar unes frases amb la forma correcta de There was o There were. Communication Kit. 44. 2)  Observar els quadres vocabulary i grammar i fer els exercicis. llegir les respostes per esbrinar més informació sobre el passat. 3)  Tornar a escoltar l’enregistrament de l’exercici anterior i triar les respostes correctes a unes frases. p. p. ex. (SB. (SB. ex. 5)  Escoltar i repetir el so final "ed" a uns verbs. 3)  Escriure preguntes amb paraules que es donen utilitzant Was there o Were there. 43. (SB. 9)  Completar un text amb connectors de seqüència. p. p. 11)  Llegir la tira còmica i contestar la pregunta que es formula. Task)  Llegir les endevinalles i observar l’arbre genealògic de la família Reial per contestar unes preguntes. ex. p. (SB. 1)  Escriure unes frases en l’ordre correcte segons la tira còmica que han llegit. 2)  Contestar unes preguntes. 5)  Per parelles. 41. (SB. (SB. ex. 4)  Contestar les preguntes de l’exercici 4 segons la il·lustració de l’exercici 3. 42. 1)  Llegir una biografia sobre Cervantes i identificar els connectors de seqüència que hi surten. (SB. Quick Check) 146 . ex. (SB. (SB. ex. (SB. Utilitzar Was there o Were there i unes paraules que es donen com a ajuda. (SB. 42. p. 2)  Contestar preguntes sobre el model de l’exercici 2. (SB. 42. p. (SB. p. Després. p. p. p. després. (SB. 43. 3)  Escriure una biografia sobre una persona famosa. 40. 40. 2)  Escoltar una conversa i contestar la pregunta que es formula. p. 38. p. ex. Communication Kit. (SB. 39. ex. p. 1)  Triar les respostes correctes a frases i escriure-les a les seves llibretes. (SB. ex. (SB. 41. (SB. 6)  Escoltar i repetir unes paraules i expressions i indicar quines utilitzen per parlar sobre unes il·lustracions que es donen. ex. 39. Escriure preguntes amb unes paraules que es donen utilitzant el Past Simple. p. p. (SB. 4)  Copiar i completar un diàleg amb unes paraules que es donen i. ex. 10)  Completar un diàleg amb uns verbs entre parèntesis utilitzant el Past Simple. Say It Right!)  Per parelles. 37. ex. (SB. copiar una fitxa i fer preguntes al company/a per completar-la sobre un personatge famós utilitzant les preguntes de l’exercici 5 com a ajuda. 39. ex. p. ex. 1)  Completar una descripció d’un concert utilitzant l’afirmativa o la negativa de There was o There were. p. practicar-lo amb un company/a.

de representació. de ACTIVITATS . organització i presentació d’informació. 34 i 40 i Language Builder. d’interès i de descoberta envers la cultura i formes de vida diferents a la pròpia pel que fa a la utilització del temps lliure dels joves britànics i els seus pares.  Produir de forma guiada una biografia d’un personatge famós. 5.  Participar activament en el treball col·laboratiu. les normes de comportament i horaris i la família reial britànica. i mostrar una actitud activa i de confiança en la capacitat d’aprenentatge de llengües. Fer els exercicis Extra Practice i Web Extra del Workbook i de la pàgina web. sobre temes adequats a l’edat i relacionats amb els àmbits educatiu i personal. 10-11: ús de vocabulari relacionat amb la família i esdeveniments biogràfics. esbrinar dades sobre la família d’un altre i descriure un membre de la casa reial britànica fent ús d’estratègies per superar les interrupcions i per iniciar i concloure intercanvis comunicatius. p. tenint cura dels aspectes formals i respectant les regles fonamentals d’ortografia i de puntuació. interpretació i comprensió de la realitat. 147 . en diferents suports. Utilitzar de forma guiada els recursos digitals en la cerca.  Comprendre la idea general i informacions específiques d’una conversa entre una adolescent i la seva àvia i la presentació d’una biografia a classe emeses cara a cara. p.  Utilitzar els coneixements adquirits sobre el sistema lingüístic de la llengua estrangera per a la pronunciació de la terminació -ed dels verbs regulars en diferents contextos de comunicació. utilitzant estructures.  Participar en l’avaluació de les produccions pròpies i les dels altres. 29-35 o Test Factory and Other Resources CD-ROM Criteris d’avaluació  Participar en interaccions orals bàsiques per parlar de fets biogràfics. coherents i amb bona dicció que siguin entenedors per a l’interlocutor. p. p. TAIOP. p. de tipologia diversa. Competències bàsiques COMPETÈNCIES/ SUBCOMPETÈNCIES Competència comunicativa lingüística Utilització del llenguatge com a instrument de comunicació oral i escrita. p. 44) 4. WB. SB. (SB. WB.  Comprendre la informació general i específica d’un article d’una revista sobre les diferències entre l’adolescència d’un noi i la del seu pare i una tira cómica sobre un conflicte familiar entre una adolescent i els seus pares.  Produir de forma guiada textos orals curts. que siguin entenedors. en suport i format de tipologia diversa.  Mostrar una actitud respectuosa. com a instrument d’autoaprenentatge i d’autocorrecció de les produccions pròpies orals i escrites i per comprendre les produccions dels altres. TAIOP.Vocabulary. intercanviar informació. p.  Participar en l’autocorrecció i l’avaluació de les produccions pròpies i les dels altres. WB. connectors senzills i lèxic adequat. o en qualsevol suport sobre temes coneguts. 31-32 Self-Evaluation. 22-28 o Test Factory and Other Resources CD-ROM Term Test 1. 132 Unit 3 Test. Avaluació Check Your Progress.

Test Factory and Other Resources CD-ROM. expressar-se. Pràctica de pronunciació. p. Utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació com a instrument de treball intel•lectual per informar-se. responsabilitat i reflexió a l’hora de seleccionar i fer ús de la informació i les seves fonts. 42 i a la secció Writing Plan. Competències artística i cultural Conèixer. p. 132: ús d’estratègies. SB.Web Extra: www. SB. p. Pràctica de les activitats interactives de vocabulari. .Writing.Speaking. . /t/ i /Id/.Burlington ESO 2 Culture Bank CD-ROM.es/englishworld2. . SB. SB. Pràctica de comprensió oral. - Competència d’aprendre a aprendre Desenvolupar destreses i aprendre estratègies i habilitats per a que l’alumne siga conscient del que sap i del que cal aprendre com: .Writing. p.Grammar. SB. i les respostes breus) per expressar i descriure accions passades: el Past Simple amb verbs regulars e irregulars. p. Pràctica dels punts gramaticals tractats en aquesta unitat.construcció i comunicació del coneixement i d'organització i autoregulació del pensament. Pràctica d’examen de vocabulari i gramàtica corresponents a la unitat 3.burlingtonbooks. 43: ús de la llengua anglesa per parlar sobre les seves famílies i dades de la vida de personatges històrics. p. 42. 43: pronunciació de les terminacions del Past Simple: /d/. . 41 i Communication Kit. apreciar i valorar críticament diferents manifestacions culturals i artístiques.Listening. . there was / there were. . WB. 34. p.Putting It Together. eficàcia. 36 i 39 i: ús del Past Simple (afirmativa. així com a la secció Writing Plan. p. SB. SB.Welcome to Britain DVD. p. SB. 119: mostra d’autonomia. obtenir. . SB. SB. . SB.Speaking. 34 i 40: comprensió oral d’un diàleg entre una àvia i la seva néta i dades sobre dos projectes sobre la vida de dues persones. . 41 i Communication Kit. p.Burlington ESO 2 Grammar Factory CD-ROM. gramàtica i llenguatge funcional. WB. Valoració del progrés tecnològic. p. 148 . SB. p. . . 35 i 38: comprensió escrita d’un article de revista sobre les diferències entre l’adolescència d’un pare i la del seu fill i una tira de còmic sobre una discussió entre un adolescent i els seus pares. 42: informació sobre Cervantes en el model de biografia.Grammar. comprendre i enriquir-se amb diferents realitats i produccions del món de l'art i de la cultura. Valorar críticament manifestacions culturals i artístiques del patrimoni d'altres pobles. SB. 36-37: interès a conèixer dades sobre la forma de vida a l’Anglaterra victoriana. comprendre. SB.Vocabulary. p. Usar fonts d’informació i situacions de comunicació diverses per consolidar les destreses lectores i comunicatives Grammar. p. p. processar i comunicar informació i transformar-la en coneixement.Digital Teacher’s Pack: . Pràctica de les activitats interactives de vocabulari i gramàtica corresponents a la unitat 3. 43: participació en un diàleg sobre la vida de Charlie Chaplin. WB. 37. comunicar-se i percebre. SB. p. . p. aprendre i comunicar-se. . p. difondre-la i permetre que tots els individus i grups socials puguin accedir la creixent oferta de serveis de la societat del coneixement. . . 43: aprenentatge de la forma de dir les dates en anglès. . SB. . SB. 126: dades biogràfiques sobre Louise May Alcott i el paper de les dones durant la guerra de secessió americana.Interactive Whiteboard Digital Books CD-ROM. . Localitzar i interpretar la informació per utilitzar-la. p. 34: reflexió personal i repàs del vocabulari après sobre la família. 42 i Writing. p. SB.Writing. p. Reflexió sobre l’ús dels connectors de seqüència.Culture Kit. negativa i interrogativa. 119: redacció de biografies de personatges famosos utilitzant les expressions i vocabulari adients.Informació cultural. Pronunciació correcta de les dates. p. . qüestionari històric. gramàtica i comprensió oral corresponents a la unitat 3. a la secció Say It Right!.Reading. Tractament de la informació i competència digital Habilitats per buscar.Pronunciation. WB. Coneixement i valoració d’aspectes culturals rellevants mitjançant preguntes interculturals. Reproducció del capítol 3. 39 i 41 i Communication Kit. les expressions temporals. les emocions i la conducta. 27 i Self-Evaluation. Creació d’altres diàlegs sobre personatges històrics. 36 i 37: apreciació dels avenços tecnològics dels darrers 150 anys.

.  Ciències socials. p. .Listening. . p. . 42. SB. 34: reflexió sobre la immigració. SB. Connexions amb altres matèries  Tecnologies: . SB. Competència en el coneixement i interacció amb el món físic Adoptar una disposició a una vida física i mental saludable en un entorn natural i social també saludable. la perseverança davant les dificultats.l'observació visual i auditiva. responsable i crític en el desenvolupament de projectes individuals o col·lectius. la concentració i la reflexió a la feina.  Educació per a la ciutadania i els drets humans: . la capacitat d'elegir i opinar per ell mateix. SB.Grammar.Speaking. 149 . esquemes o mapes conceptuals Competència d’autonomia i iniciativa personal Ser creatiu. p. p. el reconeixement i l'acceptació de diferències culturals i de comportament . 39 i 41 i Communication Kit. 34. 126: equiparació d’homes i dones a la feina.Grammar. 119: desenvolupament organitzatiu a l’hora de presentar un treball escrit. organitzar.Valoració dels avenços tecnològics dels darrers 150 anys. . resolució de conflictes familiars a partir del respecte. WB. respecte i valoració positiva de la integració dels emigrants. la cura del medi ambient. Writing. 34.Respecte intergeneracional. .Dades sobre la vida de Charlie Chaplin. Desenvolupar estratègies per pensar. el respecte. SB.Reading. respecte per la feina de les dones i pel seu paper a la història. la memòria a través de la repetició. p. 37. 39 i 41 i Communication Kit. geografia i història: . 43: respecte pels torns de paraula i les rutines de classe. gestió i control de les pròpies capacitats i coneixements. avenços en les comunicacions: l’ús dels xats i els mòbils. i la protecció de la salut individual i col•lectiva com a elements clau de la qualitat de vida de les persones Competència social i ciutadana Comprensió de la realitat social que es viu. com ara resums.Manteniment d’una actitud constructiva i solidària davant la informació que es presenta i les interaccions de l’aula. p. i a la secció Writing Plan.Writing. p. SB. . consciència. p. . l'organització i el mètode a través de les rutines. 37. 119: ús de la creativitat personal a l’hora de produir textos escrits i orals a partir de models que es donen. resolució de conflictes mitjançant el diàleg i el respecte. recursos i tècniques de treball intel·lectual per aprendre i ser conscient de les pròpies capacitats i coneixements. p. WB. . el consum racional i responsable. innovador. memoritzar i recuperar informació. l’autonomia i l’autocrítica. 37: qüestionari històric sobre descobriments i invents. SB.El paper de les dones durant la guerra de secessió americana. l’esperit de superació. 43.Diferents invents i descobriments. p. SB. Reflexió sobre els propis èxits i fracassos. SB. 35 i 38: respecte intergeneracional entre pares i fills. p. 42 i la secció Writing Plan.Speaking.Culture Kit. Ús responsable dels recursos naturals. Desenvolupar qualitats personals com la iniciativa. p. SB. SB. . 37: inventar i contestar preguntes sobre fets històrics utilitzant el Past Simple. p.

 Llengua i literatura: .burlingtonbooks. Temporització Unitat 3: 10 sessions Unit 3 Test: 1 sessió Term Test 1: 1 sessió Total: 12 sessions 2ª avaluació UNITAT 4: Getting There 1. Valoració i respecte. . 156 o CD-ROM Test Factory and Other Resources Activitats de pràctica d’expressió oral: TAIOP. 106-107 Language Builder.El Past Simple amb verbs regulars i irregulars en afirmativa. respecte per la feina de les dones i el seu paper a la història. Atenció a la diversitat Activitats de pràctica extra: TAIOP. 10-11 Burlington ESO 2 Grammar Factory CD-ROM Interactive Whiteboard Digital Books CD-ROM Website Activities: www.La forma de dir les dates en anglès. .Donetes de Louise May Alcott. p. WB.  Llengua estrangera: .Traducció anglès-català al Workbook i elaboració de diàlegs a partir d’instruccions en català al Language Builder.Els connectors de seqüència. WB. 150 . Objectius d’aprenentatge  Aprendre vocabulari sobre tipus de transport i objectes de viatge. . interrogativa i respostes breus. . p.  Utilitzar correctament el Past Continuous i diferenciar-lo del Past Simple. negativa.La biografia de Cervantes.. 138 o CD-ROM Test Factory and Other Resources Activitats d’ampliació: TAIOP. p.La immigració. p.Equiparació d’homes i dones a la feina. 6. 174 o CD-ROM Test Factory and Other Resources Grammar Practice Review 1.Les estructures there was / there were en afirmativa negativa.es/englishworld2 7. interrogativa i respostes breus.  Llegir de forma comprensiva i autònoma una crítica d’una pàgina d’una guia de televisió i un article de viatges. p. . .

per parlar del que es pot fer o veure en llocs propers i parlar del passat. comprensió i producció oral del vocabulari de la unitat sobre mitjans de transport.  Escolta. Al Workbook:  Contestar preguntes d’informació específica.  Parlar sobre fets passats.  Escriure una entrada de bloc sobre un viatge a les vacances fixant-se en les conjuncions.  Comprensió general i identificació del tema i inferència de significats d’un text oral.  Ús del model de diàleg que es proposa en què es demana i es dóna informació sobre vols a un aeroport per interactuar amb el company/a i crear-ne un de nou amb una pronunciació adient. objectes de viatge i expressions que s’utilitzen a un aeroport per relacionar-lo amb la seva categoria corresponent. completar frases i identificar països a un mapa. i per la comparació de paraules o frases similars en les llengües que coneixen sobre diversos temes adequats a la seva edat i relacionats amb l’àmbit educatiu i personal. Comprensió de missatges orals.  Comprensió d’instruccions bàsiques per a la correcta resolució de tasques. escrits i audiovisuals  Comprensió de preguntes i diàlegs breus relacionats amb les activitats habituals dels àmbits personal i de l’aula o l’entorn educatiu. escrit o audiovisual: pel context visual.  Obtenció d’informació específica en textos orals i audiovisuals d’una conversa sobre Bangkok i una altra sobre les vacances amb ajuda d’elements verbals i no verbals. en parella o en grup. Escoltar de forma comprensiva una conversa sobre Bangkok i una altra sobre les vacances.  Anticipació del contingut general d’allò que s’escolta amb suport d’elements verbals (to de veu) i no verbals (icònics i gestuals). pels coneixements previs del tema.  Practicar l’ús d’expressions que s’utilitzen a l’aeroport. per contestar preguntes de comprensió i completar frases. amb pronunciació i entonació adequades amb diverses finalitats comunicatives.  Identificar i pronunciar correctament els sons /b/ i /v/.  Ús de respostes espontànies a situacions de comunicació a l’aula. per contestar preguntes de comprensió. 2. 151 . Continguts DIMENSIÓ COMUNICATIVA Participació en interaccions orals.  Participació en converses pautades i controlades. identificar frases falses i corregir-les segons la informació que han llegit. el suport visual i els coneixements previs. escrites i audiovisuals  Predicció del tema de la unitat mitjançant el seu títol.  Obtenció d’informació específica en textos escrits d’una pàgina d’una guia de televisió i un article de viatges amb suport d’elements verbals i no verbals. dins de l’aula o l’entorn escolar. i en simulacions relacionades amb experiències i interessos personals.

de funcions comunicatives. de frases fetes i de lèxic apropiat a contextos concrets i quotidians en l’àmbit educatiu i personal. en suport paper i digital. modificant o expandint frases i paràgrafs. elaborats a partir de diverses intencions comunicatives.  Composició d’un diàleg en anglès a partir d’un guió en català. i prenent com a referència models treballats prèviament. Al Workbook:  Realització d’un dictat per consolidar el vocabulari de la unitat.  Traducció de frases amb les estructures i paraules apreses a la unitat. i parant atenció a la redacció i revisió d’esborranys.  Expressions per utilitzar a l’aeroport. ús i valoració de les estratègies d’aprenentatge adients.  Articles de viatge.  Producció escrita de la redacció d’una entrada de bloc sobre un dia sorprenent que hagin tingut.  Producció semicontrolada d’una entrada de bloc sobre unes vacances fixant-se en els connectors. de la intenció de qui parla i dels elements paralingüístics.  Ús d’estratègies de comprensió dels missatges orals. because i but per completar un paràgraf correctament i valoració de la seva importància en les comunicacions escrites. Al Workbook:  Comprensió d’informació específica d’un text sobre un accident a l’Eurostar per fer un exercici de verdader o fals i contestar preguntes de comprensió. Expressió de missatges orals.  Identificació. 152 . Coneixement del funcionament de la llengua i el seu aprenentatge Coneixements lingüístics Lèxic / Vocabulari  Mitjans de transport.  Transformació de textos senzills de diferents suports i formats. amb correcció ortogràfica i puntuació adequada. i estructurats en paràgrafs i amb presentació acurada. or.  Producció de textos orals breus i coherents amb pronunciació adequada a partir d’un model treballat prèviament. en suport paper i digital. que mostrin coherència. les majúscules. la puntuació i l’ordre de les paraules.  Utilització de respostes adequades a les situacions de comunicació a l’aula. com ara: ús dels coneixements previs sobre el tema o la situació i/o identificació de paraules clau. Iniciativa per llegir de forma autònoma textos escrits o audiovisuals senzills com a font de plaer i de descoberta.  Interès per la presentació acurada dels textos escrits.  Ús d’expressions comunes. escrits i audiovisuals  Formulació de preguntes sobre accions i fets habituals en l’entorn escolar.  Ús de les conjuncions and.

 Ús de recursos per a l’aprenentatge com diccionaris.  Reflexió sobre els objectius d’aprenentatge de llengües i valoració (fortaleses i dificultats) del propi progrés. Al Workbook:  Secció Check your Progress per afiançar o ampliar els coneixements de la unitat.  Participació en l’avaluació i ús d’estratègies d’autocorrecció de les produccions orals.  Reconeixement i accepació de l’error com a part integrant del procés d’aprenentatge i actitud positiva de superació.  Valoració del treball individual per a la millora personal i del treball en equip per a la construcció col·lectiva del coneixement. Fonètica  Pronunciació dels sons /b/ i /v/. biblioteques o tecnologies de la informació i la comunicació. 153 .  Una secció de Self-Evaluation i Learning Competences. i materials en suport digital. inferència de significat i coneixements previs sobre la situació.  Sensibilització envers els patrons bàsics de ritme.  Ús de recursos per a l’aprenentatge: diccionaris. llibres de consulta.  Les conjuncions. escrites i audiovisuals.  Ús d’estratègies bàsiques d’aprenentatge per recordar. DIMENSIÓ ESTÈTICA I LITERÀRIA  Interès a conèixer i per la lectura i audició de producions tradicionals orals i escrites de la llengua estrangera.  Identificació d’estratègies per a la comprensió i interpretació de missatges i documents: identificació del tema.  El Past Continuous (afirmativa.  Sensibilització envers la pronúncia dels fonemes que presenten una especial dificultat en les llengües estrangeres: els sons /b/ i /v/.  Reflexió sobre l’organització del treball personal com a estratègia per progressar en l’aprenentatge de manera autònoma.  Reflexió guiada sobre l’ús i el significat del Past Continuous i diferenciar-lo del Past Simple. llibres de consulta mitjans audiovisuals. negativa i interrogativa i les respostes breus).  Lectura i comprensió i gaudi de textos curosament seleccionats per la seva adequació en temàtica i en grau de dificultat als aprenents adolescents. Reflexió sobre l’aprenentatge:  Identificació i ús d’elements lingüístics bàsics i habituals en la comunicació oral i escrita. de paraules clau. funcions i conceptes) situals en contextos comunicatius. del context verbal i no verbal.Estructura i funcions de la llengua  Descriure i parlar d’esdeveniments passats.  Diferències entre Past Simple / Past Continuous. organitzar i revisar continguts lingüístics (lèxic. d’entonació i accentuació de paraules i enunciats propis de les llengües estrangeres.

i valoració de les variacions lingüístiques i culturals. social i cultural i actitud positiva d’interès i confiança davant la diversitat de llengües i cultures. p. triar un lloc a prop de casa seva i explicar al company/a com arribar-hi i què s’hi fa perquè esbrini de quin lloc es tracta. mitjans de transport i la història). després d’observar les fotografies d’uns mitjans de transport que hi surten.  Conscienciació que no hi ha cap llengua que sigui inherentment superior o inferior i que totes estan adaptades a les necessitats de les persones que les parlen. 48. ex.  Conscienciació de les pròpies actituds davant les diferències de llengües i cultures. 48. (SB. 7) 154 . (SB. ex. 48. (SB. p. (SB. 1)  Indicar quins mitjans de transport de l’exercici 1 utilitzen ells/es i la seva família habitualment. ex. p. 2)  Esmentar altres mitjans de transport que coneguin en anglès. ex. 48.  Disposició per utilitzar els coneixements de llengua anglesa.  Valoració de l’adquisició de la competència comunicativa en més d’una llengua i interès per efectuar intercanvis comunicatius amb parlants d’altres llengües com a font d’enriquiment personal. (SB. Ús de fórmules de cortesia en els intercanvis socials. (SB. Metodologia i situacions de treball  Observar què es treballarà a cadascuna de les seccions de la unitat i fer el que s’indica al quadre de la part inferior de la pàgina. p.DIMENSIÓ PLURILINGÜE I INTERCULTURAL  Conscienciació que les llengües són elements que defineixen la identitat personal i col·lectiva i una eina potenciadora de la comunicació i l’aprenentatge i una porta oberta a la comprensió del món i de les altres persones.Les creences religioses musulmanes.  Comparació i identificació de les diferències dels sistemes fonètics de la llengua anglesa i la pròpia: la pronunciació dels sons /b/ i /v/. p. p.  Ús d’un llenguatge no discriminatori i respectuós amb les diferències. (SB. 48. ex.Les diverses cultures i maneres de viure quan es viatja (hàbits alimentaris.  Identificació de costums i trets de la vida quotidiana propis d’altres països i cultures on es parla la llengua estrangera que es treballen a la unitat: . p. 47)  Escoltar i repetir uns mitjans de transport i relacionar-los amb la fotografia corresponent. en contextos reals i funcions diverses: parlar d’esdeveniments passats.  Conscienciació de pertinença a una comunitat lingüística. ex. 4)  Per parelles. 5)  Escoltar una conversa i contestar la pregunta que es formula. ex. . 3)  Llegir unes frases i canviar les paraules en negreta perquè siguin verdaderes. 48. 6)  Tornar a escoltar l’enregistrament de l’exercici anterior i completar unes frases i copiar-les a les seves llibretes. 3. 48. p. (SB.

ex. ex. ex. p. (SB. ex. p. p. 50. 5)  Escoltar per comprovar les seves respostes a l’exercici anterior. (SB. (SB. 1)  Copiar i completar unes frases amb when o while. (SB. 7)  Escriure preguntes amb unes paraules que es donen utilitzant el Past Continuous. ex. localitzar-los al mapa del final del llibre. p. 8)  Escriure com a mínim cinc frases en afirmativa o negativa sobre què estaven fent anit a les vuit en punt utilitzant unes expressions que es donen com a ajuda. (SB. contestar-les segons el text de l’exercici 5. (SB. p. p. (SB. 4) 155 . (SB. 49. 53. (SB. 3)  Copiar i completar unes frases amb els verbs entre parèntesis utilitzant el Past Simple o el Past Continuous. 53. esbrinar què estava fent el company/a anit a les vuit en punt fent preguntes en Past Continuous i contestar-les utilitzant les idees de l’exercici 9. ex. p. p. després. p. 2)  Triar les respostes correctes a un text i escriure-les a les seves llibretes. 53. (SB. (SB. relacionar cadascú amb els països que van visitar utilitzant els mapes que es donen a sota. (SB. Després. 53. 51. 4)  Completar un text amb uns verbs entre parèntesis utilitzant el Past Continuous. p. (SB. ex. 11)  Identificar vuit països en el text de la secció i. ex. 50. 6)  Copiar i completar unes preguntes amb uns verbs entre parèntesis utilitzant el Past Continuous i. p. 49. 50. p. ex. (SB. (SB. 12)  Copiar i completar unes frases amb els verbs entre parèntesis utilitzant el Past Continuous. 52. 52. 10)  Copiar i completar unes frases. observar una fotografia d’un carrer de Bangkok i contestar unes preguntes. (SB. p. (SB. ex. ex. 53. p. ex. 8)  Llegir una pàgina d’una guia de televisió i contestar la pregunta. 2)  Copiar i completar unes frases amb els verbs entre parèntesis utilitzant el Past Continuous. p. (SB. després. p. 51. 9)  Per parelles. 3)  Utilitzar unes paraules que es donen per escriure frases sobre les persones de l’exercici 3 utilitzant la negativa del Past Continuous. ex. ex. 49. 3)  Copiar i completar unes frases amb els verbs entre parèntesis utilitzant el Past Simple o el Past Continuous. p. ex. p. (SB. (SB. 2)  Contestar unes preguntes segons la informació de l’article. p. 51. 4)  Copiar i completar unes frases perquè siguin verdaderes per a ells/es utilitzant el Past Simple o el Past Continuous. 50. 1)  Redactar frases amb unes paraules que es donen utilitzant el Past Continuous per indicar què estaven fent uns alumnes el dia següent i després. ex. ex. ex. 9)  Corregir unes frases falses segons la informació del text que han llegit. ex. (SB. 49. ex. 51. (SB. ex. 1)  Copiar i completar unes frases sobre el text que han llegit. (SB. p. ex. 51. p. 51. 10)  Llegir un article de viatges sobre una experiència inusual i contestar la pregunta que es formula. 52. Dir en la seva llengua els animals que s’esmenten del text. p. 49. ex. p.

Communication Kit. p. 53. Communication Kit. (SB. 55. (SB. p. 55. 57. 8)  Copiar i completar unes frases amb els connectors correctes. 54. p. 4)  Observar els quadres vocabulary i grammar i fer els exercicis. ex. 56. 56. 36-42 o Test Factory and Other Resources CD-ROM 156 . p. 57. Say It Right!)  Per parelles. practicar els diàlegs de l’exercici 2 amb el seu company/a. 53. relacionar unes preguntes amb la resposta corresponent i practicar els minidiàlegs amb el company/a. p. 7)  Escoltar i repetir uns objectes de viatge i relacionar-los amb la fotografia corresponent. 54. 55. p. (SB. 7)  Escoltar i repetir el so /b/. ex. (SB. WB. TAIOP. 2)  Copiar i completar uns minidiàlegs amb els objectes de viatge de l’exercici 1. (SB. (SB. 54. 1)  Identificar connectors a una entrada de bloc. ex. (SB. p. 56. ex. 132 Unit 4 Test. (SB. 4)  Tornar a escoltar la conversa de l’exercici anterior i completar unes frases i copiar-les a les seves llibretes. 54. p. p. 57. Escriure preguntes amb paraules que es donen utilitzant el Past Simple o el Past Continuous. 55. p. p. 1)  Completar uns diàlegs amb la informació dels vols de l’exercici 1. Quick Check)  Fer els exercicis Extra Practice i Web Extra del Workbook i de la pàgina web. ex. p. ex. (SB. Communication Kit. 57) 4. p. /v/ a unes paraules. ex. 39-40 Self-Evaluation. 3)  Escoltar una conversa i contestar la pregunta que es formula. p. 2)  Contestar preguntes sobre el model de l’exercici 2. 56. (SB. ex. p. p. p. (SB. 3)  Per parelles. ex. p. ex. p. 54. Communication Kit. ex. p. (SB. 1)  Copiar i completar unes frases amb els objectes de viatge de l’exercici 1. ex. (SB. 6)  Per parelles. ex. (SB. (SB. 57. (SB. observar les dues il·lustracions que ha triat el seu company/a i contestar les preguntes que ha formulat. p. 5)  Per parelles. ex. p. preguntar al company/a les preguntes a l’exercici 6 i contestar-les. (SB. 3)  Escriure una entrada de bloc sobre les vacances. observar unes il·lustracions i un alumne/a ha de triar-ne una i escriure el màxim nombre possible de preguntes sobre cadascuna utilitzant uns verbs que es donen i el Past Continuous. ex. WB. Task)  Observar la informació d’uns vols i identificar la informació que es demana. ex. (SB. Avaluació Check Your Progress. 57. (SB. 2)  Escoltar per comprovar les seves respostes de l’exercici anterior. (SB. (SB. 6)  Per parelles. p. p. ex.

i mostrar una actitud activa i de confiança en la capacitat d’aprenentatge de llengües. WB.  Participar activament en el treball col·laboratiu. SB. les emocions i la conducta.Pronunciation. que siguin entenedors. . SB. els seus mitjans de transport i la seva manera de viatjar. tenint cura dels aspectes formals i respectant les regles fonamentals d’ortografia i de puntuació. 51: comprensió escrita d’una pàgina d’una guia de televisió sobre un programa de viatges.  Participar en l’autocorrecció i l’avaluació de les produccions pròpies i les dels altres. 50 i 53: ús de la llengua anglesa per expressar 157 . d’interès i de descoberta envers la cultura i formes de vida diferents a la pròpia pel que fa a la seva cultura. Pràctica de pronunciació. p.  Comprendre la idea general i informacions específiques de converses sobre les vacances. Communication Kit. 57: ús de la llengua anglesa per parlar d’informacions sobre vols a un aeroport. p. 51 i 55 i secció Communication Kit.  Participar en l’avaluació de les produccions pròpies i les dels altres. . 57 i Language Builder. 48. de representació. organització i presentació d’informació. p. descriure esdeveniments i imatges del passat. 49 i 52. 55: pronunciació dels sons /b/ i /v/. informació cultural. 5. com a instrument d’autoaprenentatge i d’autocorrecció de les produccions pròpies orals i escrites i per comprendre les produccions dels altres. p. . interpretació i comprensió de la realitat. un text sobre la destrucció de Pompeia i d’un article de viatges sobre ciutats amb el mateix nom. connectors senzills i lèxic adequat. sobre temes adequats a l’edat i relacionats amb els àmbits educatiu i personal.Grammar. de construcció i comunicació del coneixement i d'organització i autoregulació del pensament. . els objectes de viatge i els aeroports. SB. de tipologia diversa. a la secció Say It Right!. SB.Speaking.  Produir de forma guiada una entrada de bloc sobre un viatge de vacances. emeses cara a cara. p. ACTIVITATS . en diferents suports. 48 i 54: comprensió oral de converses sobre Bangkok i sobre viatges de vacances. SB.Reading. localitzar la situació d’una persona a una ciutat i parlar sobre viatges. 48 i 54. coherents i amb bona dicció que siguin entenedors per a l’interlocutor. Listening. SB. p. utilitzant estructures. en suport i format de tipologia diversa. p. SB. SB. p.Criteris d’avaluació  Participar en interaccions orals bàsiques per parlar de fets passats. SB.  Produir de forma guiada textos orals curts.  Comprendre la informació general i específica d’una crítica d’una pàgina d’una guia de televisió i un article de viatges. localitzar un lloc i mantenir una conversa a un aeroport fent ús d’estratègies per superar les interrupcions i per iniciar i concloure intercanvis comunicatius.Vocabulary. p. o en qualsevol suport sobre temes coneguts. 12-13: ús de vocabulari relacionat amb els mitjans de transport. Competències bàsiques COMPETÈNCIES/ SUBCOMPETÈNCIES Competència comunicativa lingüística Utilització del llenguatge com a instrument de comunicació oral i escrita. Utilitzar de forma guiada els recursos digitals en la cerca.  Mostrar una actitud respectuosa.  Utilitzar els coneixements adquirits sobre el sistema lingüístic de la llengua estrangera per a la pronunciació dels sons /b/ i /v/ en diferents contextos de comunicació. p.

Speaking.Culture Kit. difondre-la i permetre que tots els individus i grups socials puguin accedir la creixent oferta de serveis de la societat del coneixement. . 127: informació sobre l’estàtua de la llibertat. utilitzant les expressions i vocabulari adients. 57: actitud crítica davant la informació sobre com informar-se sobre els horaris dels vols a un aeroport. 48 i 51. memoritzar i recuperar informació. 56. Localitzar i interpretar la informació per utilitzar-la. SB.Grammar.burlingtonbooks. eficàcia. .Writting.es/englishworld2. . . p. .Check Your Progress. l'organització i el mètode a través de les rutines. . SB. p. 48: reflexió personal i repàs del vocabulari après sobre mitjans de transport. 120: composició d’entrades de bloc sobre viatges de vacances i celebracions. 51: formar frases i esbrinar quins són els monuments més importants de diferents països. responsabilitat i reflexió a l’hora de seleccionar i fer ús de la informació i les seves fonts. apreciar i valorar críticament diferents manifestacions culturals i artístiques. . aprendre i comunicar-se. com ara resums. . Utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació com a instrument de treball intel•lectual per informar-se. obtenir. 39-40: ús d’estratègies. gestió i control de les pròpies capacitats i coneixements. Pràctica de comprensió oral.Communication Kit.Listening. p. 49 i 52: valoració crítica i reflexiva de la informació. p. completar un text sobre l’erupció del Vesubi a Pompeia. 57: respecte pels torns de paraula i les rutines de classe. WB. p. SB. recursos i tècniques de treball intel·lectual per aprendre i ser conscient de les pròpies capacitats i coneixements.Burlington ESO 2 Culture Bank CD-ROM. 57: respecte per les normes de conducta a interaccions a classe amb el professor/a o amb els companys/es a l’hora d’utilitzar la informació i les seves fonts. p. p.Burlington ESO 2 Grammar Factory CD-ROM. SB. 56 i Writing Plan. comprendre. p. p. 35 i Self-Evaluation. 48. 53 i 55 i Communication Kit. Pràctica dels punts gramaticals tractats en aquesta unitat. p. recursos i tècniques de treball intel·lectual. WB. 53 i 55 i Communication Kit.Test Factory and Other Resources CD-ROM. . SB. gramàtica i llenguatge funcional. Pràctica d’examen de vocabulari i gramàtica corresponents a la unitat 4. p. comunicar-se i percebre. la capacitat d'elegir i opinar per ell mateix. comprendre i enriquir-se amb diferents realitats i produccions del món de l'art i de la cultura. p. Competència d’aprendre a aprendre Desenvolupar destreses i aprendre estratègies i habilitats per a que l’alumne siga conscient del que sap i del que cal aprendre com: l'observació visual i auditiva. SB. i la seva diferència amb el Past Simple.Vocabulary.Digital Teacher’s Pack: . . Pràctica de les activitats interactives de vocabulari. SB.Reading. p. organitzar. gramàtica i comprensió oral corresponents a la unitat 4. així com a la secció Writing Plan. la memòria a través de la repetició. Coneixement i valoració d’aspectes culturals rellevants mitjançant preguntes interculturals. . Usar fonts d’informació i situacions de comunicació diverses per consolidar les destreses lectores i comunicatives . . SB.Reading. . 120: mostra d’autonomia. p. . Tractament de la informació i competència digital Habilitats per buscar. les expressions temporals. SB. 49: informació històrica sobre l’origen dels noms d’algunes ciutats. SB. WB. p.esdeveniments del passat: el Past Continuous. Reflexió sobre els propis èxits i fracassos. Competències artística i cultural Conèixer. processar i comunicar informació i transformar-la en coneixement. SB. 132: ús d’estratègies. WB. SB. fixant-se en les conjuncions. consciència. Valorar críticament manifestacions culturals i artístiques del patrimoni d'altres pobles. SB. WB. 51. 56: informació sobre els monuments d’Atenes. esquemes o mapes conceptuals . 50 i informació cultural.Putting It Together. expressar-se. .Writing. 158 . .Writing.Web Extra: www. SB. . p.Interactive Whiteboard Digital Books CD-ROM. p. Desenvolupar estratègies per pensar. Reproducció del capítol 4. p. Pràctica de les activitats interactives de vocabulari i gramàtica corresponents a la unitat 4. p. 48: escoltar un diàleg sobre Bangkok i alguns dels seus monuments. p.Speaking. . la concentració i la reflexió a la feina.Welcome to Britain DVD. SB.

WB. SB. SB. Connexions amb altres matèries  Ciències de la naturalesa: . Communication Kit.Variació de les estacions en els hemisferis. SB. el consum racional i responsable. 120: desenvolupament organitzatiu a l’hora de presentar un treball escrit. SB. p. p. 159 . de l’art modern. 48. .Writing. informació sobre diverses dades culturals i mitjans de transport especials de països asiàtics. .El contrast entre el Present Simple i el Present Continuous. 57: informació sobre els aeroports de Londres. . 57: expressions i instruccions per informar-se sobre horaris de vols i a un aeroport.El Past Continuous en afirmativa. 49 i 52: reflexió sobre el canvi estacional segons l’hemisferi. responsable i crític en el desenvolupament de projectes individuals o col·lectius. 57. . SB. geografia i història: . .  Ciències socials. p.  Educació plàstica i visual: . SB. SB. Ús responsable dels recursos naturals. innovador. SB. de l’art clàssic (el Partenó i el Coliseu). . informació cultural.Reading.Informació cultural. el respecte. 57: respecte pels torns de paraula i les rutines de classe.  Llengua i literatura: . SB. l’esperit de superació. (a Nova Escòcia i a Sydney . negativa i interrogativa i les expressions temporals. . no deixar que el robatori d’una càmera espatlli un viatge ni donar per fet que algú l’ha robat si no es troba. . i Writing Plan.Speaking.L’erupció del volcà al Vesubi a Pompeia. el reconeixement i l'acceptació de diferències culturals i de comportament . . 48: mitjans de transport que fa servir la família. p. l’autonomia i l’autocrítica.Informació sobre Bangkok i Austràlia.Reading. mitjans de transport i aliments d’arreu del món. p. Competència en el coneixement i interacció amb el món físic Adoptar una disposició a una vida física i mental saludable en un entorn natural i social també saludable. 51. Desenvolupar qualitats personals com la iniciativa. SB. 56. p.Vocabulary. p. Interès a conèixer-los i reflexió sobre la importància de mantenir una actitud oberta i de respecte a l’hora de viatjar.Competència d’autonomia i iniciativa personal Ser creatiu. SB. 48 i 51 i 53 i 55 i Communication Kit.Austràlia) i de ciutats com Nova York (l’estàtua de la llibertat). p. 49: coneixement de formes de vida.Communication Kit.Speaking. la cura del medi ambient. p. SB.Writing. per exemple. . p. . la perseverança davant les dificultats. p. . p. p. p.Localitzar països a un mapamundi. 49: localitzar països d’un text a un mapamundi. i la protecció de la salut individual i col•lectiva com a elements clau de la qualitat de vida de les persones Competència social i ciutadana Comprensió de la realitat social que es viu. 53 i 55. .Manteniment d’una actitud constructiva i solidària davant la informació que es presenta i les interaccions de l’aula. SB.Speaking. costums. 48: orientacions a una ciutat.Monuments emblemàtics de l’art oriental budista (a Bangkok). 56: importància de mantenir una actitud positiva davant contrarietats com. Foment del treball cooperatiu a l’aula.Reading. p. SB. Writing. 56 i 58: ús de la creativitat personal a l’hora de produir textos escrits i orals a partir de models que es donen. .

Objectius d’aprenentatge  Aprendre vocabulari relacionat amb el temps atmosfèric i les competicions esportives. plans.  Practicar l’ús del futur amb will.Instruccions per comunicar-se en un aeroport i per demanar o donar informació.es/englishworld2 7. 175 o CD-ROM Test Factory and Other Resources Language Builder. while i when. Atenció a la diversitat Activitats de pràctica extra: TAIOP. . p. 157 o CD-ROM Test Factory and Other Resources Activitats de pràctica d’expressió oral: TAIOP. Coneixement de tradicions i creences aborígens i musulmanes.  Educació per a la ciutadania i els drets humans: .Ús de les expressions as. because. prediccions per al futur i un diàleg amb informació sobre un partit de futbol. creences i alimentació. Temporització Unitat 4: 10 sessions Unit 4 Test: 1 sessió Total: 11 sessions UNITAT 5: Sport 1. be going to.  Redactar prediccions sobre com seria la vida al 3060 utilitzant la tècnica de brainstorming per organitzar les idees. .. .Reflexió sobre altres formes de vida i respecte per la seva cultura. 140 o CD-ROM Test Factory and Other Resources Activitats d’ampliació: TAIOP. 6.burlingtonbooks. but. p. Continguts DIMENSIÓ COMUNICATIVA Participació en interaccions orals.Traducció anglès-català al Workbook i elaboració de diàlegs a partir d’instruccions en català al Language Builder.  Llegir de forma comprensiva i autònoma un article sobre notícies esportives i un test sobre coneixements de futbol. 2.  Escoltar i comprendre converses sobre el temps atmosfèric. escrites i audiovisuals 160 . will not i les formes abreujades. p. 12-13 Burlington ESO 2 Grammar Factory CD-ROM Interactive Whiteboard Digital Books CD-ROM Website Activities: www. WB. p.Ús de les conjuncions and.  Identificar i pronunciar correctament will. or. el Present Continuous amb valor de futur i el primer condicional.

amb pronunciació i entonació adequades amb diverses finalitats comunicatives. de futbol.  Obtenció d’informació específica en textos escrits sobre els efectes del clima a l’esport. Al Workbook:  Contestar preguntes d’informació específica. escrits i audiovisuals  Formulació de preguntes sobre accions i fets habituals en l’entorn escolar.  Iniciativa per llegir de forma autònoma textos escrits o audiovisuals senzills com a font de plaer i de descoberta. Al Workbook:  Comprensió d’informació específica d’un text sobre la preparació dels Jocs Olímpics de Rio de Janeiro per corregir errades a unes frases i completar-ne unes altres amb informació que han llegit. de la intenció de qui parla i dels elements paralingüístics.  Comprensió d’instruccions bàsiques per a la correcta resolució de tasques. comprensió i producció oral del vocabulari de la unitat (el temps atmosfèric. i en simulacions relacionades amb experiències i interessos personals. com ara: ús dels coneixements previs sobre el tema o la situació i/o identificació de paraules clau. escrit o audiovisual: pel context visual.  Ús de respostes espontànies a situacions de comunicació a l’aula. Predicció del tema de la unitat mitjançant el seu títol. Comprensió de missatges orals. 161 . com s’exerciten els astronautes a l’espai i un test sobre futbol. les competicions esportives i el futbol) per relacionar-lo amb la categoria corresponent.  Obtenció d’informació específica en textos orals i audiovisuals d’una conversa sobre el pronòstic del temps per a aquell dia. un partit de futbol i prediccions sobre com podria ser la vida en el futur per. discutir prediccions sobre el seu futur i aspiracions. identificar si les afirmacions són verdaderes o falses i contestar preguntes de comprensió. pels coneixements previs del tema. Expressió de missatges orals. en parella o en grup. què faran aquell dia i sobre prediccions sobre el futur llunyà.  Comprensió general i identificació del tema i inferència de significats d’un text oral. dins de l’aula o l’entorn escolar. per parlar sobre el seu esport preferit. escrits i audiovisuals  Comprensió de preguntes i diàlegs breus relacionats amb les activitats habituals dels àmbits personal i de l’aula o l’entorn educatiu.  Ús d’estratègies de comprensió dels missatges orals.  Participació en converses pautades i controlades. el temps adequat per practicar-lo. contestar preguntes de comprensió o triar les respostes correctes.  Ús del model de diàleg que es proposa en què es demana i es dóna informació sobre un partit de futbol per interactuar amb el company/a i crear-ne un de nou canviant les paraules en negreta amb una pronunciació adient. el suport visual i els coneixements previs. amb suport d’elements verbals i no verbals. i per la comparació de paraules o frases similars en les llengües que coneixen sobre diversos temes adequats a la seva edat i relacionats amb l’àmbit educatiu i personal.  Anticipació del contingut general d’allò que s’escolta amb suport d’elements verbals (to de veu) i no verbals (icònics i gestuals). de funcions comunicatives. per triar les respostes correctes.  Escolta.

where. when i why per organitzar les seves idees.  Transformació de textos senzills de diferents suports i formats.  Fórmules per expressar probabilitat. i parant atenció a la redacció i revisió d’esborranys. modificant o expandint frases i paràgrafs. 162 .  Fórmules per parlar del futur i expressar plans i intencions: be going to.  Composició d’un diàleg en anglès a partir d’un guió en català.  Ús d’expressions comunes. i prenent com a referència models treballats prèviament. Estructura i funcions de la llengua  Fer prediccions amb will. elaborats a partir de diverses intencions comunicatives.  Les expressions temporals de futur. els connectors de seqüència i les conjuncions en suport paper i digital. Coneixement del funcionament de la llengua i el seu aprenentatge Coneixements lingüístics Lèxic / Vocabulari  El temps atmosfèric.  Ús dels pronoms i els adjectius possessius per evitar-ne la repetició.  El Present Continuous amb valor de futur.  Producció escrita de prediccions sobre el futur llunyà. negativa i interrogativa i les respostes breus). ús i valoració de les estratègies d’aprenentatge adients.  La tècnica de brainstorming.  Paraules i expressions del món del futbol.  Identificació. what. i estructurats en paràgrafs i amb presentació acurada.  Interès per la presentació acurada dels textos escrits.  Producció semicontrolada de prediccions sobre la vida l’any 3060 fixant-se en la tècnica del brainstorming (pluja d’idees abans d’escriure un paràgraf). amb correcció ortogràfica i puntuació adequada.  Les competicions esportives. que mostrin coherència.  Producció de textos orals breus i coherents amb pronunciació adequada a partir d’un model treballat prèviament.  Traducció de frases amb les estructures i paraules apreses a la unitat. la puntuació i l’ordre de les paraules.  El primer condicional (afirmativa.  Ús de la tècnica de brainstorming per planejar el que es dirà utilitzant les preguntes: who. de frases fetes i de lèxic apropiat a contextos concrets i quotidians en l’àmbit educatiu i personal. en suport paper i digital. Al Workbook:  Realització d’un dictat per consolidar el vocabulari de la unitat. Utilització de respostes adequades a les situacions de comunicació a l’aula. les majúscules.

llibres de consulta.  Reflexió sobre els objectius d’aprenentatge de llengües i valoració (fortaleses i dificultats) del propi progrés.  Reflexió guiada sobre l’ús i el significat del futur amb will.  Reconeixement i accepació de l’error com a part integrant del procés d’aprenentatge i actitud positiva de superació.  Identificació d’estratègies per a la comprensió i interpretació de missatges i documents: identificació del tema.  Sensibilització envers els patrons bàsics de ritme. el Present Continuous amb valor de futur i el primer condicional. funcions i conceptes) situals en contextos comunicatius. biblioteques o tecnologies de la informació i la comunicació.Fonètica  Pronunciació de les formes abreujades: will / ’ll i will not / won’t i l’entonació de les oracions. be going to.  Sensibilització envers la pronúncia dels fonemes que presenten una especial dificultat en les llengües estrangeres: les formes abreujades: will / ’ll i will not / won’t.  Ús d’estratègies bàsiques d’aprenentatge per recordar. inferència de significat i coneixements previs sobre la situació. i materials en suport digital.  Lectura i comprensió i gaudi de textos curosament seleccionats per la seva adequació en temàtica i en grau de dificultat als aprenents adolescents. del context verbal i no verbal. DIMENSIÓ ESTÈTICA I LITERÀRIA  Interès a conèixer i per la lectura i audició de producions tradicionals orals i escrites de la llengua estrangera. llibres de consulta mitjans audiovisuals.  Ús de recursos per a l’aprenentatge com diccionaris.  Una secció de Self-Evaluation i Learning Competences. Al Workbook:  Secció Check your Progress per afiançar o ampliar els coneixements de la unitat. organitzar i revisar continguts lingüístics (lèxic.  Valoració del treball individual per a la millora personal i del treball en equip per a la construcció col·lectiva del coneixement. 163 . Reflexió sobre l’aprenentatge:  Identificació i ús d’elements lingüístics bàsics i habituals en la comunicació oral i escrita.  Participació en l’avaluació i ús d’estratègies d’autocorrecció de les produccions orals. d’entonació i accentuació de paraules i enunciats propis de les llengües estrangeres. de paraules clau.  Ús de recursos per a l’aprenentatge: diccionaris.  Reflexió sobre l’organització del treball personal com a estratègia per progressar en l’aprenentatge de manera autònoma. escrites i audiovisuals.

 Conscienciació de les pròpies actituds davant les diferències de llengües i cultures.  Comparació i identificació de les diferències dels sistemes fonètics de la llengua anglesa i la pròpia: la pronunciació de les formes abreujades: will / ’ll i will not / won’t i l’entonació de les oracions.  Valoració de l’adquisició de la competència comunicativa en més d’una llengua i interès per efectuar intercanvis comunicatius amb parlants d’altres llengües com a font d’enriquiment personal. . (SB. 2)  Indicar quin és el millor temps atmosfèric per a la realització d’unes activitats que s’esmenten. en contextos reals i funcions diverses: fer prediccions. 4)  Esmentar les estacions de l’any en anglès i escriure el temps que hi fa a cadascuna al seu poble o ciutat. (SB. 60.  Conscienciació que no hi ha cap llengua que sigui inherentment superior o inferior i que totes estan adaptades a les necessitats de les persones que les parlen. 3.  Disposició per utilitzar els coneixements de llengua anglesa. ex. 6)  Escoltar una conversa i identificar la ciutat de la qual s’hi parla. (SB. i valoració de les variacions lingüístiques i culturals. (SB. ex. (SB. Ús de fórmules de cortesia en els intercanvis socials. . p. 60. p.  Ús d’un llenguatge no discriminatori i respectuós amb les diferències. (SB. 7) 164 . (SB.La cultura del futbol. ex. ex. 60. ex. 60. 5)  Per parelles. p. p.La forma de viure i practicar exercici. ex.Jocs. 60. 60. pràctiques i esdeveniments esportius.  Conscienciació de pertinença a una comunitat lingüística. p. després d’observar les fotografies d’uns esports que hi surten. p.  Identificació de costums i trets de la vida quotidiana propis d’altres països i cultures on es parla la llengua estrangera que es treballen a la unitat: . Metodologia i situacions de treball  Observar què es treballarà a cadascuna de les seccions de la unitat i contestar la pregunta del quadre de la part inferior de la pàgina. p. p. (SB. ex. social i cultural i actitud positiva d’interès i confiança davant la diversitat de llengües i cultures. parlar amb el company/a sobre quin és el seu temps atmosfèric preferit. 1)  Escoltar i repetir unes paraules i utilitzar-les per descriure el temps atmosfèric a cadascuna de les diferents ciutats que surten a sota. 59)  Escoltar i repetir unes paraules sobre el temps atmosfèric i relacionar-les amb les fotografies corresponents. 3)  Relacionar les ciutats de l’exercici 2 amb els països corresponents que es donen. 60.DIMENSIÓ PLURILINGÜE I INTERCULTURAL  Conscienciació que les llengües són elements que defineixen la identitat personal i col·lectiva i una eina potenciadora de la comunicació i l’aprenentatge i una porta oberta a la comprensió del món i de les altres persones.

62. 63. (SB. ex. p. 9)  Escoltar per comprovar les seves respostes. ex. (SB. 3)  Escriure tres preguntes més sobre les persones de l’exercici anterior utilitzant be going to i després contestar-les segons les entrades de diari de l’exercici 3. 7)  Copiar i completar A i B amb uns verbs entre parèntesis i relacionar-los per fer frases relacionant A i B utilitzant el primer condicional. ex. comprovar quantes de les seves respostes eren correctes. 61. (SB. ex. (SB. 14)  Copiar i completar unes frases amb will o won’t per fer prediccions. p. ex. ex. ex. ex. 64. 62. 8)  Completar un paràgraf utilitzant el primer condicional. p. 11)  Fer un test sobre futbol i indicar si unes frases són verdaderes o falses i després. ex. ex. 65. 13)  Contestar preguntes sobre l’article que han llegit. 1)  Completar unes frases amb els verbs entre parèntesis i la forma correcta de will. p. (SB. 2)  Contestar les preguntes de l’exercici anterior segons les entrades de diari que es donen. (SB. (SB. 10)  Per parelles. Després. preguntar al company/a les preguntes de l’exercici anterior i contestar-les. (SB. p. 3)  Copiar i completar unes frases amb els verbs entre parèntesis utilitzant be going to. 12)  Identificar noms de cinc països a l’article i localitzar-los al mapa del final del llibre per contestar preguntes i obtenir més informació sobre Europa. p. (SB. p. Copiar unes frases a les seves llibretes i tornar a escoltar la conversa de l’exercici anterior per triar les respostes correctes. 1)  Escriure preguntes amb paraules que es donen i be going to. 2)  Copiar i completar frases amb uns verbs que es donen utilitzant la forma correcta de will. p. p. 2)  Identificar la frase del text que els proporciona la informació que es dóna. llegir l’article sencer i comprovar les seves respostes. 61. 65. 61. 63. ex. (SB. 4)  Per parelles. 9)  Llegir el títol de l’article esportiu i indicar de què creuen que tracta. 5) 165 . ex. copiar i completar unes frases perquè siguin verdaderes per a ells/es i explicar-les al seu company/a. ex. (SB. 63. p. 61. 61. p. 62. 63. ex. (SB. 3)  Escriure unes paraules en l’ordre correcte per fer preguntes utilitzant will. p. 11)  Copiar i completar unes frases. p. ex. p. 62. 64. (SB. 60. (SB. ex. 6)  Copiar i completar unes frases amb la forma correcta dels verbs entre parèntesis. p. (SB. ex. ex. 65. 10)  Llegir l’article de notícies esportiu i comprovar la seva resposta. ex. p. p. 65. 5)  Triar les respostes correctes a unes frases perquè siguin verdaderes per a ells/es i escriure-les a les seves llibretes. ex. 62. p. ex. ex. 60. p. ex. 63. (SB. (SB. 4)  Copiar i completar unes frases amb els verbs entre parèntesis utilitzant el Present Continuous amb valor de futur. ex. p. (SB. (SB. p. p. (SB. (SB. 64. p. p. ex. (SB. p. Indicar si hi estan d’acord amb les prediccions. (SB. (SB. p. 63. (SB. ex. 65. (SB. 1)  Canviar les paraules en negreta a unes frases perquè siguin correctes. 8)  Escoltar un altre enregistrament i indicar si unes frases són verdaderes o falses.

contestar les preguntes de l’exercici 5 per esbrinar les prediccions que ha fet el company/a. p. 5)  Escoltar i repetir les formes de will. (SB. SB. 67. 69. What. Communication Kit. p. TAIOP. 4)  Copiar i completar unes frases amb unes expressions que es donen per fer prediccions sobre la vida d’aquí a 50 anys. p. (SB. ex. 65. p. (SB. 67. (SB. Després. 47-48 Self-Evaluation. Task)  Escoltar un diàleg i contestar la pregunta. 1)  Per parelles. 70) 4. ex. practicar el diàleg amb el seu company/a. p. ex. 6)  Per parelles. (SB. ex. 68. p. ex. (SB. what. p. 67. (SB. p. (SB. (SB. ex. ex. p. Avaluació Check Your Progress. ex. 3)  Tornar a escoltar la conversa de l’exercici anterior i indicar si unes frases que es donen són verdaderes o falses. 2)  Escoltar una conversa i identificar el tema del qual no en parlen d’uns que es donen. (SB. Say It Right!)  Per parelles. (SB. Where. p. When o Why. 66. ex. ex. Communication Kit. p. observar dues il·lustracions i parlar amb el company/a sobre les seves sensacions sobre cadascuna de les futures possibilitats. 3)  Observar els quadres vocabulary i grammar i fer els exercicis. 1)  Llegir unes prediccions i indicar si es contesten les preguntes amb who. 2)  Contestar unes preguntes sobre el model de l’exercici 2. p. (SB. p. 6)  Escoltar i repetir unes paraules i expressions sobre competicions i indicar-ne quines poden utilitzar per parlar de cada il·lustració i quines es relacionen amb totes dues. 66. 7)  Llegir unes respostes i copiar i completar unes preguntes amb Who. WB. ex. 68. 43-49 o Test Factory and Other Resources CD-ROM 166 . 68. p. Quick Check)  Fer els exercicis Extra Practice i Web Extra del Workbook i de la pàgina web. 69. 1)  Relacionar unes definicions amb les paraules de l’exercici 1. (SB. (SB. substituir les paraules en negreta de l’exercici 1 per fer-ne un de nou segons els resultats de futbol d’una informació que es dóna i practicar-lo amb el seu company/a. Communication Kit. 70. escriure sis frases sobre què faran després utilitzant be going to o el Present Continuous. p. Preguntar al company/a el màxim nombre de preguntes sobre cada il·lustració utilitzant expressions de l’exercici 5 per contestar-les. 68. (SB. 69. when i why. ex. (SB. ex. p. where. p. (SB. comparar les seves respostes amb les amb les del company/a. p. p. ex. p. Per parelles. 66. 3)  Escriure prediccions sobre la vida al 3060. 132 Unit 5 Test. p. (SB. 67. 66. 2)  Per parelles.

Ús del futur amb will. SB.Speaking.  Comprendre la idea general i informacions específiques d’una conversa sobre el pronòstic del temps i prediccions sobre el futur. Pronunciació dels resultats del futbol. 67 i Communication Kit. p. organització i presentació d’informació. les emocions i la conducta. . SB. p. p. o en qualsevol suport sobre temes coneguts. en diferents suports. . 69 i Language Builder. SB.  Produir de forma guiada prediccions sobre com seria la vida l’any 3060. 5.Pronunciation.  Comprendre la informació general i específica d’un article sobre notícies esportives i un test sobre coneixements de futbol. SB.  Utilitzar els coneixements adquirits sobre el sistema lingüístic de la llengua estrangera per a la pronunciació de will. 14-15: ús de vocabulari relacionat amb el temps. . fent ús d’estratègies per superar les interrupcions i per iniciar i concloure intercanvis comunicatius.Criteris d’avaluació  Participar en interaccions orals bàsiques per fer prediccions i parlar sobre el temps atmosfèric. p. de representació. SB. coherents i amb bona dicció que siguin entenedors per a l’interlocutor. així com a la secció Writing Plan. 63 i 65: ús de la llengua anglesa per fer prediccions i parlar del futur.Writing. WB. 69: ús de la llengua anglesa per parlar de quin és el seu clima preferit. SB.  Participar en l’avaluació de les produccions pròpies i les dels altres. el Present Continuous amb valor de futur i el primer condicional. Communication Kit.  Produir de forma guiada textos orals curts. com a instrument d’autoaprenentatge i d’autocorrecció de les produccions pròpies orals i escrites i per comprendre les produccions dels altres. Competències bàsiques COMPETÈNCIES/ SUBCOMPETÈNCIES Competència comunicativa lingüística Utilització del llenguatge com a instrument de comunicació oral i escrita. d’interès i de descoberta envers la cultura i formes de vida diferents a la pròpia pel que fa a la manera de practicar esports i els seus esdeveniments esportius més famosos i populars. SB.  Mostrar una actitud respectuosa. SB. 62. 68. WB. Pràctica de pronunciació. 60. p. p.Reading. be going to. en suport i format de tipologia diversa. SB. p. de construcció i comunicació del coneixement i d'organització i autoregulació del pensament. 60. . emeses cara a cara. interpretació i comprensió de la realitat. 63. 66 i Communication Kit.Grammar. tenint cura dels aspectes formals i respectant les regles fonamentals d’ortografia i de puntuació. de tipologia diversa.  Mostrar predisposició per al treball col·laboratiu. sobre temes adequats a l’edat i relacionats amb els àmbits educatiu i personal. connectors senzills i lèxic adequat. . p. p. SB. les competicions esportives i el futbol. Utilitzar de forma guiada els recursos digitals en la cerca. p. què faran durant el dia i per fer prediccions sobre un futur llunyà. p.Listening. p. will not i les formes abreujades en diferents contextos de comunicació. 61 i 64: comprensió escrita d’un article de notícies esportives sobre els efectes del clima a diferents competicions del món i un test de coneixements sobre futbol. utilitzant estructures. 121: expressió 167 . 65. . prediccions per al futur llunyà i un enregistrament sobre les prediccions d’una revista sobre el futur de l’esport. SB.Vocabulary. 69: pronunciació de les formes abreujades: will / ’ll i will not / won’t. 69: comprensió oral de converses sobre el pronòstic del temps. 60. ACTIVITATS . a la secció Say It Right!. que siguin entenedors. 67 i informació cultural. discutir prediccions del seu futur i aspiracions. p. 66. 62.

recursos i tècniques de treball intel·lectual per aprendre i ser conscient de les pròpies capacitats i coneixements. 128: conèixer un torneig britànic popular. . comprendre i enriquir-se amb diferents realitats i produccions del món de l'art i de la cultura. SB. Localitzar i interpretar la informació per utilitzar-la. 68 i a la secció Writing Plan del Workbook. Pràctica d’examen de vocabulari i gramàtica corresponents a la unitat 5. Competència d’aprendre a aprendre Desenvolupar destreses i aprendre estratègies i habilitats per a que l’alumne siga conscient del que sap i del que cal aprendre com: l'observació visual i auditiva. Reproducció del capítol 5. responsabilitat i reflexió a l’hora de seleccionar i fer ús de la informació i les seves fonts. aprendre i comunicar-se. p. .Speaking. 61 i 64: mantenir una actitud crítica i reflexiva a l’hora de valorar.escrita de la redacció de prediccions sobre el futur utilitzant les expressions i vocabulari adients Competències artística i cultural Conèixer. 62-63. processar i comunicar informació i transformar-la en coneixement. SB. 60. gramàtica i comprensió oral corresponents a la unitat 5. 69. 43 i Self-Evaluation. . obtenir. SB. organitzar.Writing. . p. Coneixement i valoració d’aspectes culturals rellevants mitjançant preguntes interculturals. la concentració i la reflexió a la feina. p. 47-48: ús d’estratègies. . SB.Vocabulary. 63. 133: ús d’estratègies. p. 60: reflexió personal i repàs del vocabulari après anteriorment sobre les estacions.Burlington ESO 2 Grammar Factory CD-ROM. Writing.Informació cultural. p. SB. 60. Usar fonts d’informació i situacions de comunicació diverses per consolidar les destreses lectores i comunicatives . tractar i utilitzar la informació i les seves fonts. p. comunicar-se i percebre. l’esperit de superació. esquemes o mapes conceptuals Competència d’autonomia i iniciativa personal Ser creatiu. p. recursos i tècniques de treball intel·lectual. 63: realització d’un test personal sobre esport i d’exercicis que han de completar segons els seus coneixements sobre els esports. Desenvolupar qualitats personals com la iniciativa.Reading. SB.Welcome to Britain DVD. .Putting It Together. l'organització i el mètode a través de les rutines. WB. 67 i Communication Kit. SB. Pràctica de les activitats interactives de vocabulari i gramàtica corresponents a la unitat 5. . SB. Tractament de la informació i competència digital Habilitats per buscar. p.Burlington ESO 2 Culture Bank CD-ROM. SB. p. SB. . Valorar críticament manifestacions culturals i artístiques del patrimoni d'altres pobles. Desenvolupar estratègies per pensar.Culture Kit. Reflexió sobre els propis èxits i fracassos. Utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació com a instrument de treball intel•lectual per informar-se. 121: ús de la creativitat 168 . p. Pràctica dels punts gramaticals tractats en aquesta unitat. .Check Your Progress. p. p. Pràctica de les activitats interactives de vocabulari. expressar-se. p. la capacitat d'elegir i opinar per ell mateix. p.es/englishworld2. consciència. gramàtica i llenguatge funcional. p. seleccionar. difondre-la i permetre que tots els individus i grups socials puguin accedir la creixent oferta de serveis de la societat del coneixement. com ara resums. SB. 69: respecte per les normes de conducta en interaccions a classe amb el professor/a o amb els companys/es a l’hora d’utilitzar la informació i les seves fonts. 62.Interactive Whiteboard Digital Books CD-ROM. innovador. p.Digital Teacher’s Pack: .burlingtonbooks. la . apreciar i valorar críticament diferents manifestacions culturals i artístiques. 62. . Grammar. . 68 i Writing Plan WB.Speaking. p. Pràctica de comprensió oral. comprendre. . WB.Test Factory and Other Resources CD-ROM. la memòria a través de la repetició. gestió i control de les pròpies capacitats i coneixements. 67: actitud crítica davant la informació sobre com utilitzar diferents expressions per expressar probabilitat i fer prediccions. 63. . 121: mostra d’autonomia. responsable i crític en el desenvolupament de projectes individuals o col·lectius.Web Extra: www.SB. WB. eficàcia. . 67 i Communication Kit. p. memoritzar i recuperar informació.

Manteniment d’una actitud constructiva i solidària davant la informació que es presenta i les interaccions de l’aula.  Llengua estrangera: . l’autonomia i l’autocrítica. . . 121: desenvolupament organitzatiu a l’hora de presentar un treball escrit. SB. 60. . p. SB.Contestar preguntes de geografia sobre Europa. SB. 61 i Vocabulary. p. . 69: respecte pels torns de paraula i les rutines de classe.Speaking. Competència en el coneixement i interacció amb el món físic Adoptar una disposició a una vida física i mental saludable en un entorn natural i social també saludable. . p. el reconeixement i l'acceptació de diferències culturals i de comportament . Desenvolupament organitzatiu a l’hora de presentar un treball escrit. geografia i història: . . SB.El primer condicional.perseverança davant les dificultats. personal a l’hora de produir textos escrits i orals a partir de models que es donen. informació cultural. WB. . .Cultura i esdeveniments esportius a diferents països. . 169 . p. . Connexions amb altres matèries  Llengua i literatura: .  Ciències socials.  Educació física: . la cura del medi ambient. 60: identificar països a un mapa i contestar preguntes sobre Europa. 62-63 i 65-67 i Communication Kit.Reading. SB. .Reading.Esports.Esbrinar a quin país pertanyen unes ciutats. p. . p. 60: interès a esbrinar a quin país pertanyen unes ciutats esmentades en el pronòstic del temps.Reading. els llocs i el temps més adients per realitzar-ne cadascun. 68 i Writing Plan.be going to. p. SB. Foment del treball coperatiu a l’aula. SB. . p. el respecte.Importància de l’exercici físic.Origen de diferents competicions esportives (Wimbledon).Localitzar països a un mapa. i la protecció de la salut individual i col•lectiva com a elements clau de la qualitat de vida de les persones Competència social i ciutadana Comprensió de la realitat social que es viu.El futur amb will.  Tecnologies: .Vocabulary. . p. Ús responsable dels recursos naturals. 64: importància d’una bona alimentació i hidratació per poder practicar esport.La pronunciació dels resultats del futbol en anglès.Writing. 61: conseqüències del canvi climàtic als esports. . el consum racional i responsable.Utilització de fórmules per fer prediccions i expressar probabilitat.Possibles desenvolupaments tecnològics. .Traducció català-anglès al Workbook i elaboració de diàlegs en anglès a partir d’instruccions en català al Language Builder.El Present Continuous amb valor de futur. SB.

WB. p. especialment en els adolescents.burlingtonbooks. p. 142 o CD-ROM Test Factory and Other Resources Activitats d’ampliació: TAIOP. Atenció a la diversitat Activitats de pràctica extra: TAIOP. conseqüències.  Pronunciació dels sons de paraules com sand i shady.Importància de l’esport i de l’exercici per estar sans. p. 6. 176 o CD-ROM Test Factory and Other Resources Language Builder. Continguts DIMENSIÓ COMUNICATIVA Participació en interaccions orals.  Descriure i comparar coses i llocs.  Llegir de forma comprensiva i autònoma un article de revista sobre la història de l’or i una guia de viatges sobre Califòrnia.  Escoltar de forma comprensiva converses sobre els articles de la botiga d’un museu i sobre descripcions de fotografies de diferents llocs. p. Temporització Unitat 5: 10 sessions Unit 5 Test: 1 sessió Total: 11sessions UNITAT 6: As Good as Gold 1. Objectius d’aprenentatge  Aprendre adjectius descriptius.  Escriure una descripció del seu lloc preferit. fórmules per descriure llocs i expressions que s’utilitzen en els centres comercials. Ciències de la naturalesa: .  Educació de la ciutadania i els drets humans: .El canvi climàtic.  Utilitzar correctament el comparatiu i el superlatiu d’adjectius regulars i irregulars. 2. 14-15 Burlington ESO 2 Grammar Factory CD-ROM Interactive Whiteboard Digital Books CD-ROM Website Activities: www.es/englishworld2 7. escrites i audiovisuals 170 . 158 o CD-ROM Test Factory and Other Resources Activitats de pràctica d’expressió oral: TAIOP.

comprensió i producció oral del vocabulari de la unitat sobre adjectius descriptius. per comparar opinions sobre assignatures. en parella o en grup. Al Workbook:  Comprensió d’informació específica d’un text sobre l’afició de les garses per robar objectes brillants per corregir errades a unes frases i contestar preguntes de comprensió. pels coneixements previs del tema.  Obtenció d’informació específica en textos orals i audiovisuals d’una conversa sobre els articles de la botiga d’un museu i d’una altra sobre les descripcions d’unes fotografies de diferents llocs per identificar frases verdaderes o falses i relacionar cada descripció amb el lloc corresponent d’uns que es donen. amb pronunciació i entonació adequades amb diverses finalitats comunicatives. de funcions comunicatives. Expressió de missatges orals. de la intenció de qui parla i dels elements paralingüístics. Predicció del tema de la unitat mitjançant el seu títol. Comprensió de missatges orals. completar frases. i en simulacions relacionades amb experiències i interessos personals. com ara: ús dels coneixements previs sobre el tema o la situació i/o identificació de paraules clau.  Comprensió d’instruccions bàsiques per a la correcta resolució de tasques. orientar-se en un centre comercial i descriure els llocs d’unes fotografies.  Anticipació del contingut general d’allò que s’escolta amb suport d’elements verbals (to de veu) i no verbals (icònics i gestuals).  Ús del model de diàleg que es proposa en què es demana i es dóna informació sobre botigues a un centre comercial per interactuar amb el company/a amb una pronunciació adient. expressions per descriure llocs i per orientar-se en un centre comercial per relacionar-lo amb la il·lustració corresponent i triar-ne l’adient a unes frases. escrits i audiovisuals 171 . escrits i audiovisuals  Comprensió de preguntes i diàlegs breus relacionats amb les activitats habituals dels àmbits personal i de l’aula o l’entorn educatiu.  Ús d’estratègies de comprensió dels missatges orals. Al Workbook:  Contestar preguntes d’informació específica.  Escolta. parlar sobre els seus llocs preferits.  Comprensió general i identificació del tema i inferència de significats d’un text oral.  Iniciativa per llegir de forma autònoma textos escrits o audiovisuals senzills com a font de plaer i de descoberta. dins de l’aula o l’entorn escolar. identificar si unes afirmacions són verdaderes o falses o indicar que no saben la resposta i triar les respostes correctes a unes frases. i per la comparació de paraules o frases similars en les llengües que coneixen sobre diversos temes adequats a la seva edat i relacionats amb l’àmbit educatiu i personal.  Participació en converses pautades i controlades. el suport visual i els coneixements previs. identificar països a un mapa. fer comparacions. escrit o audiov isual: pel context visual.  Ús de respostes espontànies a situacions de comunicació a l’aula.  Obtenció d’informació específica en textos escrits com ara d’un article de revista sobre la història de l’or i una guia de viatges sobre Califòrnia per contestar preguntes de comprensió.

els connectors de seqüència i les conjuncions en suport paper i digital.  Ús d’expressions comunes. modificant o expandint frases i paràgrafs. 172 . Fonètica  Pronunciació del so "a" a paraules com sand i shady. de frases fetes i de lèxic apropiat a contextos concrets i quotidians en l’àmbit educatiu i personal. i estructurats en paràgrafs i amb presentació acurada. la puntuació i l’ordre de les paraules. Reflexió sobre l’aprenentatge:  Identificació i ús d’elements lingüístics bàsics i habituals en la comunicació oral i escrita.  Producció semicontrolada d’una redacció sobre el seu lloc preferit fixant-se en l’estructura del paràgraf: opening sentence.  Reflexió sobre la funció de la introducció a l’estructura del paràgraf a partir d’un exercici de la tria de la resposta correcta. i parant atenció a la redacció i revisió d’esborranys. biblioteques o tecnologies de la informació i la comunicació. llibres de consulta. amb correcció ortogràfica i puntuació adequada. que mostrin coherència.  Composició d’un diàleg en anglès a partir d’un guió en català.  Expressions per donar indicacions en centres comercials.  Interès per la presentació acurada dels textos escrits.  Utilitzar correctament adjectius en grau comparatiu i superlatiu.  Utilització de respostes adequades a les situacions de comunicació a l’aula. ús i valoració de les estratègies d’aprenentatge adients.  Producció escrita de la descripció d’un lloc. Coneixement del funcionament de la llengua i el seu aprenentatge Coneixements lingüístics Lèxic / Vocabulari  Adjectius descriptius. Estructura i funcions de la llengua  Descriure coses i llocs. elaborats a partir de diverses intencions comunicatives.  Identificació.  Reflexió guiada sobre l’ús i el significat del comparatiu i el superlatiu d’adjetius regulars i irregulars. Formulació de preguntes sobre accions i fets habituals en l’entorn escolar.  Traducció de frases amb les estructures i paraules apreses a la unitat. Valoració de la seva importància en les comunicacions escrites.  Ús de recursos per a l’aprenentatge com diccionaris.  Producció de textos orals breus i coherents amb pronunciació adequada a partir d’un model treballat prèviament. en suport paper i digital.  Transformació de textos senzills de diferents suports i formats. Al Workbook:  Realització d’un dictat per consolidar el vocabulari de la unitat. i prenent com a referència models treballats prèviament.

 Identificació d’estratègies per a la comprensió i interpretació de missatges i documents: identificació del tema.  Ús d’estratègies bàsiques d’aprenentatge per recordar. de paraules clau. Sensibilització envers la pronúncia dels fonemes que presenten una especial dificultat en les llengües estrangeres: pronunciació del so "a".  Lectura i audició de la cançó California Dreamin’ de The Mamas and the Papas.  Participació en l’avaluació i ús d’estratègies d’autocorrecció de les produccions orals. d’entonació i accentuació de paraules i enunciats propis de les llengües estrangeres.  Valoració del treball individual per a la millora personal i del treball en equip per a la construcció col·lectiva del coneixement. funcions i conceptes) situals en contextos comunicatius.  Conscienciació de pertinença a una comunitat lingüística. DIMENSIÓ ESTÈTICA I LITERÀRIA  Interès a conèixer i per la lectura i audició de producions tradicionals orals i escrites de la llengua estrangera. social i cultural i actitud positiva d’interès i confiança davant la diversitat de llengües i cultures.  Una secció de Self-Evaluation i Learning Competences.  Lectura i comprensió i gaudi de textos curosament seleccionats per la seva adequació en temàtica i en grau de dificultat als aprenents adolescents.  Sensibilització envers els patrons bàsics de ritme.  Valoració de l’adquisició de la competència comunicativa en més d’una llengua i interès per efectuar intercanvis comunicatius amb parlants d’altres llengües com a font d’enriquiment personal. i materials en suport digital. organitzar i revisar continguts lingüístics (lèxic. llibres de consulta mitjans audiovisuals. Al Workbook:  Secció Check your Progress per afiançar o ampliar els coneixements de la unitat.  Reflexió sobre l’organització del treball personal com a estratègia per progressar en l’aprenentatge de manera autònoma.  Identificació de costums i trets de la vida quotidiana propis d’altres països i cultures on es parla la llengua estrangera que es treballen a la unitat: 173 .  Ús de recursos per a l’aprenentatge: diccionaris.  Reflexió sobre els objectius d’aprenentatge de llengües i valoració (fortaleses i dificultats) del propi progrés. DIMENSIÓ PLURILINGÜE I INTERCULTURAL  Conscienciació que les llengües són elements que defineixen la identitat personal i col·lectiva i una eina potenciadora de la comunicació i l’aprenentatge i una porta oberta a la comprensió del món i de les altres persones. inferència de significat i coneixements previs sobre la situació.  Reconeixement i accepació de l’error com a part integrant del procés d’aprenentatge i actitud positiva de superació. escrites i audiovisuals. del context verbal i no verbal.

la geografia. p. (SB.Els tresors antics. ex. ex. Metodologia i situacions de treball  Observar què es treballarà a cadascuna de les seccions de la unitat i contestar la pregunta del quadre de la part inferior de la pàgina per fer el test que hi surt. 4)  Escoltar una conversa i contestar la pregunta.  Ús d’un llenguatge no discriminatori i respectuós amb les diferències. p. 72. ex. ex. . descriure alguna cosa perquè el company/a esbrini de què es tracta. Ús de fórmules de cortesia en els intercanvis socials.  Conscienciació de les pròpies actituds davant les diferències de llengües i cultures. 1)  Escriure frases amb unes paraules que es donen utilitzant la forma comparativa dels adjectius. 74. (SB. (SB. 73. 74. 72. 8)  Identificar els països en què es troba or segons la informació de l’article que han llegit i localitzar-los al mapa del final del llibre. ex. i valoració de les variacions lingüístiques i culturals. . (SB. (SB. p.Diversos aspectes de la història. 73. roba i joieria. 11)  Copiar i completar un quadre sobre la comparativa dels adjectius. 72. (SB.La febre de l’or a la història. Indicar quins descriuen persones. 3. p.L’ús de l’or. 71)  Escoltar i repetir uns adjectius i triar-ne el correcte a cada fotografia. p. (SB. ex. 6)  Indicar quines paraules d’unes que es donen creuen que sortiran en el text. ex. (SB. 73. (SB. (SB. ex.Paisatges i llocs geogràfics del món. 7)  Llegir un article de revista sobre l’or i contestar la pregunta. ex. 72.  Comparació i identificació de les diferències dels sistemes fonètics de la llengua anglesa i la pròpia: la pronunciació de la vocal "a" a paraules com sand i shady. p. 73. 5)  Tornar a escoltar la conversa de l’exercici anterior i indicar quines frases són verdaderes o falses. 1)  Observar els adjectius de l’exercici anterior i identificar-ne 8 parells d’antònims. en contextos reals i funcions diverses: fer descripcions i comparacions de coses i llocs. ex. p. la vida naturals i la població a Califòrnia (EUA). (SB. la joieria. p.. ex.  Disposició per utilitzar els coneixements de llengua anglesa. p. 3)  Per parelles. p. p. ex. . p. ex. 3) 174 . (SB. (SB. . 74. ex. (SB. p. 72. 2)  Esmentar altres adjectius i fer un llistat. p. p. 10)  Contestar altres preguntes sobre l’article. (SB.  Conscienciació que no hi ha cap llengua que sigui inherentment superior o inferior i que totes estan adaptades a les necessitats de les persones que les parlen. 9)  Copiar i completar unes frases segons la informació de l’article. 73. 72. 2)  Observar una il·lustració d’un noi i una noia i escriure frases sobre ells amb uns adjectius que es donen.

(SB. (SB. ex. p. (SB. 80. 79. p. 1)  Indicar si unes frases són verdaderes o falses segons el que han llegit. Llegir unes frases i reescriure de noves amb uns adjectius entre parèntesis utilitzant la forma comparativa. 4)  Relacionar les descripcions d’unes bafarades amb la fotografia corresponent. (SB. 3)  Tornar a escoltar la conversa i relacionar unes descripcions amb els llocs de l’exercici anterior. ex. ex. p. p. p. 74. 2)  Triar les respostes correctes a unes frases sobre el text que han llegit i copiar-les a les seves llibretes. p. (SB. (SB. 6)  Llegir un paràgraf i triar la frase d’inici més adient d’unes que es donen. (SB. 76. (SB. 4)  Escoltar i repetir uns adjectius i després triar-ne el correcte per descriure cada il·lustració d’unes que es donen. ex. ex. 75. 75. p. p. ex. p. (SB. 80. (SB. parlar sobre el seu objecte preferit utilitzant la comparativa o la superlativa dels adjectius per descriure’l. (SB. 11)  Llegir una pàgina d’un llibre de viatge i identificar la informació que es demana. ex. ex. 5)  Triar les respostes correctes a unes frases segons la informació de les il·lustracions que es donen. ex. 74. ex. 1)  Triar les respostes correctes a unes frases i escriure-les a les seves llibretes. (SB. (SB. (SB. 5)  Escoltar i repetir unes paraules. ex. 2)  Triar les respostes correctes per obtenir informació sobre les joies de la corona a Londres. 1)  Llegir una frase d’inici d’una descripció i dir de què tracta la resta del text. 74. 3)  Per parelles. 8)  Escriure frases sobre tres anells que s’il·lustren utilitzant la forma superlativa d’uns adjectius que es donen. (SB. (SB. (SB. 75. 79. (SB. p. p. 3) 175 . p. (SB. (SB. 76. p. ex. ex. 3)  Copiar i completar unes frases amb la forma comparativa o superlativa d’uns adjectius entre parèntesis per descobrir alguns fets interessants. p. (SB. 75. ex. 79. (SB. ex. 76. (SB. ex. p. (SB. 2)  Contestar unes preguntes sobre el model de l’exercici 2. 9)  Copiar i completar unes frases amb un nom o paraula segons la seva opinió. 7)  Escriure frases amb paraules que es donen utilitzant la forma superlativa. 10)  Per parelles. p. ex. 78. ex. 75. 77. 6)  Copiar i completar unes frases amb la forma superlativa dels adjectius entre parèntesis. 1)  Comparar tres hotels dels quals es dóna informació utilitzant la forma comparativa o superlativa d’uns adjectius que hi ha a sota. p. 77. descriure els llocs d’unes fotografies i dir al company/a quin lloc/s volen visitar i quins no i per què utilitzant les idees de l’exercici 5 com a ajuda. 78. p. p. p. 79. 2)  Escoltar una conversa i contestar la pregunta que es formula. p. ex. ex. ex. ex. (SB. 77. p. 80. comparar les seves opinions de l’exercici anterior amb el company/a. ex. p. 4)  Completar un correu electrònic utilitzant la forma comparativa dels adjectius que es donen entre parèntesis. ex. 77. 79. p. p. Say It Right!)  Per parelles.

utilitzant estructures. 50-56 o Test Factory and Other Resources CD-ROM Term Test 2. Communication Kit. p. ex. (SB. p. 80. 4)  Observar els quadres vocabulary i grammar i fer els exercicis.  Mostrar predisposició per al treball col·laboratiu. Communication Kit. p. p. 1)  Per parelles. 3)  Escoltar per comprovar les seves respostes a l’exercici anterior. TAIOP. (SB. WB. p. WB. (SB. 81. 82) 4. tenint cura dels aspectes formals i respectant les regles fonamentals d’ortografia i de puntuació. en suport i format de tipologia diversa. Escriure una descripció del seu lloc preferit. en diferents suports. relacionar unes preguntes amb les respostes correctes. TAIOP. d’interès i de descoberta envers la cultura i formes de vida diferents a la pròpia pel que fa la utilització de l’or. 81. 81. 133 Unit 6 Test. 55-56 Self-Evaluation.  Participar en l’avaluació de les produccions pròpies i les dels altres. organització i presentació d’informació. practicar el diàleg amb el seu company/a. ex. Communication Kit. Task)  Observar un dibuix d’un centre comercial i escoltar uns diàlegs i contestar la pregunta que es formula.  Comprendre la idea general i informacions específiques de converses sobre els articles d’una joieria i sobre descripcions de fotografies de diferents llocs emeses cara a cara. ex.  Utilitzar els coneixements adquirits sobre el sistema lingüístic de la llengua estrangera per a la pronunciació dels sons de paraules com sand i shady en diferents contextos de comunicació. 2)  Identificar a una persona al dibuix de l’exercici anterior i després. 81.  Produir de forma guiada una descripció del seu lloc preferit. Communication Kit. la joieria i els tresors nacionals. com a instrument d’autoaprenentatge i d’autocorrecció de les produccions pròpies orals i escrites i per comprendre les produccions dels altres. (SB. que siguin entenedors. Avaluació Check Your Progress. de tipologia diversa. (SB. p.  Comprendre la informació general i específica d’un article de revista sobre la història de l’or i una guia de viatges sobre Califòrnia. (SB. ex. p. p. 176 . o en qualsevol suport sobre temes coneguts. 57-63 o Test Factory and Other Resources CD-ROM Criteris d’avaluació  Participar en interaccions orals bàsiques per descriure llocs. coherents i amb bona dicció que siguin entenedors per a l’interlocutor. p. fent ús d’estratègies per superar les interrupcions i per iniciar i concloure intercanvis comunicatius. p. connectors senzills i lèxic adequat.  Llegir la cançó de la unitat de forma expressiva. p. 82. Utilitzar de forma guiada els recursos digitals en la cerca. (SB. sobre temes adequats a l’edat i relacionats amb els àmbits educatiu i personal.  Mostrar una actitud respectuosa. Quick Check)  Fer els exercicis Extra Practice i Web Extra del Workbook i de la pàgina web.  Produir de forma guiada textos orals curts.

Web Extra: www. SB. eficàcia. SB.Reading. p. 31: dades sobre el comerç a Newcastle. SB. Pràctica dels punts gramaticals tractats en aquesta unitat. . . p. 16-17: ús de vocabulari relacionat amb adjectius descriptius. p.Reading. . 81: actitud crítica davant la informació sobre com utilitzar diverses expressions per descriure llocs i orientar-se en un centre comercial. SB. comprendre. p. SB. SB. Usar fonts d’informació i situacions de comunicació diverses per consolidar les destreses lectores i comunicatives . comparar opinions sobre assignatures. p. SB. 177 . SB. utilització del comparatiu i superlatiu dels adjectius regulars i irregulars.Culture Kit. Pràctica de pronunciació. 73 i 76. 75 i 77 i Communication Kit. Utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació com a instrument de treball intel•lectual per informar-se. comparació d’opinions sobre diversos temes i descripcions de fotografies de diferents llocs.Speaking. aprendre i comunicar-se. SB. de representació. p.SB. SB. SB. p. . p. processar i comunicar informació i transformar-la en coneixement. parlar sobre els seus llocs preferits.Writing. 75 i 77 i Communication Kit. 81: converses sobre un joc sobre l’or. fórmules per descriure llocs i expressions que s’utilitzen als centres comercials. 122: redacció d’una descripció sobre el seu lloc preferit utilitzant les expressions i vocabulari adients.burlingtonbooks. responsabilitat i reflexió a l’hora de seleccionar i fer ús de la informació i les seves fonts. p. WB. 73: informació sobre el paper de l’or a la història i el desenvolupament de la civilització. tractar i utilitzar la informació i les seves fonts. 72 i Grammar. p. 77: informació històrica sobre la corona d’Anglaterra. Coneixement i valoració d’aspectes culturals rellevants mitjançant preguntes interculturals. Valorar críticament manifestacions culturals i artístiques del patrimoni d'altres pobles. Localitzar i interpretar la informació per utilitzar-la. 77: mantenir una actitud crítica i reflexiva a l’hora de valorar. . 72 i 78 i Language Builder. així com a la secció Writing Plan. 79 i Communication Kit. difondre-la i permetre que tots els individus i grups socials puguin accedir la creixent oferta de serveis de la societat del coneixement. 80. p. p. expressar-se.Writing.Vocabulary. .Grammar. 81: respecte per les normes de conducta en interaccions a classe amb el professor/a o amb els companys/es a l’hora d’utilitzar la informació i les seves fonts. p. SB. apreciar i valorar críticament diferents manifestacions culturals i artístiques.Reading. . p. p.Reading. . p. . . 72. SB. Vocabulary.Burlington ESO 2 Grammar Factory CD-ROM. p. Pràctica de les activitats interactives de vocabulari. . 72 i 76 i Communication Kit. . p. SB.Speaking. interpretació i comprensió de la realitat. p. Anglaterra. . gramàtica i comprensió oral corresponents a la unitat 6.Speaking. 122: mostra d’autonomia. WB. 80 i a la secció Writing Plan. les emocions i la conducta. SB. WB. 72. . a la secció Say It Right!. . SB.Vocabulary. orientar-se a un centre comercial i descriure els llocs d’unes fotografies. 74-75 i 77: ús de la llengua anglesa per fer comparacions. fer comparacions.Digital Teacher’s Pack: . 78: comprensió oral de converses sobre Califòrnia. p. comprendre i enriquir-se amb diferents realitats i produccions del món de l'art i de la cultura. SB. 129: informació sobre els usos de l’or.Pronunciation. . ACTIVITATS . p. de construcció i comunicació del coneixement i d'organització i autoregulació del pensament. p.Burlington ESO 2 Culture Bank CD-ROM. comunicar-se i percebre. SB. obtenir.Listening. 73 i 76: comprensió escrita de textos sobre l’ús que els egipcis feien de l’or i la seva història i informació sobre Califòrnia. p. SB. Competències artística i cultural Conèixer.Informació cultural. p. Tractament de la informació i competència digital Habilitats per buscar. Competències bàsiques COMPETÈNCIES/ SUBCOMPETÈNCIES Competència comunicativa lingüística Utilització del llenguatge com a instrument de comunicació oral i escrita.es/englishworld2. SB. . . 71: test sobre coneixements sobre l’or. 79: pronunciació de sons d’especial dificultat a paraules com sand i shady. SB. p. SB.5. 76: informació sobre la història i alguns dels llocs emblemàtics de Califòrnia. seleccionar. p.

Speaking. SB. p. . la perseverança davant les dificultats. Interessar-se per conèixer més informació sobre aquest país. 76: dades sobre la geografia. p. Desenvolupar estratègies per pensar. p. 80 i a la secció Writing Plan.Listening. 75 i 77 i Communication Kit. recursos i tècniques de treball intel·lectual. Foment del treball coperatiu a l’aula. el reconeixement i l'acceptació de diferències culturals i de comportament . p. . p. 72. Competència d’aprendre a aprendre Desenvolupar destreses i aprendre estratègies i habilitats per a que l’alumne siga conscient del que sap i del que cal aprendre com: l'observació visual i auditiva. . p. . Ús responsable dels recursos naturals. . 74-75: dades de cultura general sobre el clima.Check Your Progress. SB. SB. 129: la utilitat de l’or a moltes aplicacions: la medicina. Pràctica d’examen de vocabulari i gramàtica corresponents a la unitat 6. 81: aprendre a donar i sol·licitar informació per orientar-se en un centre comercial de forma correcta i respectuosa. recursos i tècniques de treball intel·lectual per aprendre i ser conscient de les pròpies capacitats i coneixements..Reading. SB.Manteniment d’una actitud constructiva i solidària davant la informació que es presenta i les interaccions de l’aula.Interactive Whiteboard Digital Books CD-ROM. . el consum racional i responsable. la memòria a través de la repetició. . l'organització i el mètode a través de les rutines. l’esperit de superació. 72: reflexió personal i repàs del vocabulari après anteriorment sobre llocs de la ciutat. SB. SB. organitzar.Culture Kit. 76: conèixer informació sobre Califòrnia. Pràctica de comprensió oral. precaucions per viatjar al desert. Londres. . SB. el Parc Nacional de les sequoies.Listening. el descobriment de la penicil·lina i la importància de l’aigua i les característiques d’alguns animals.Informació cultural. SB. l’estomatologia. l’autonomia i l’autocrítica. 79 i Communication Kit. 78: informació sobre les peculiaritats d’alguns llocs del món (Japó. . 122: ús de la creativitat personal a l’hora de produir textos escrits i orals a partir de models que es donen. memoritzar i recuperar informació. Death Valley). com ara resums. SB. innovador.Reading. . la cura del medi ambient. 78: importància a l’hora de mantenir una actitud positiva davant les contrarietats a l’hora de viatjar. 81.Putting It Together. SB. SB. Foment del treball coperatiu a l’aula i d’un qüestionari amb informació personal. SB. p. . la concentració i la reflexió a la feina. 73: identificació de forma autònoma a un mapa països d’un article. Competència en el coneixement i interacció amb el món físic Adoptar una disposició a una vida física i mental saludable en un entorn natural i social també saludable. .Welcome to Britain DVD. p. p.Speaking. p. 133: ús d’estratègies. . Competència social i ciutadana Comprensió de la realitat social que es viu. . i l’arquitectura i a la ciència espacial. Desenvolupar qualitats personals com la iniciativa. gramàtica i llenguatge funcional. i la protecció de la salut individual i col•lectiva com a elements clau de la qualitat de vida de les persones . p.Test Factory and Other Resources CD-ROM. p. . la reserva nacional de Point Lobos i la població de Califòrnia. p. p. WB. WB. 73: informació sobre la duresa i les diferents aleacions de l’or. consciència. Reflexió sobre els propis èxits i fracassos. SB.Writing.Informació cultural. el Sahara. SB. Reproducció del capítol 6. Pràctica de les activitats interactives de vocabulari i gramàtica corresponents a la unitat 6.Vocabulary. el respecte. 178 . p. WB. p. p. p. p. 51 i Self-Evaluation. la capacitat d'elegir i opinar per ell mateix. 80: desenvolupament organitzatiu a l’hora de presentar un treball escrit.Reading. SB. la vida natural. esquemes o mapes conceptuals Competència d’autonomia i iniciativa personal Ser creatiu. responsable i crític en el desenvolupament de projectes individuals o col·lectius. 55-56: ús d’estratègies.Informació cultural. 73: identificar països a un mapa. WB. . gestió i control de les pròpies capacitats i coneixements. p. Writing. SB.

enginyeria. geografia i història: . . 79 i Communication Kit.  Educació per a la ciutadania i els drets humans: .Parcs i reserves naturals de Califòrnia. p.Aplicacions de l’or a diferents camps i ciències: medicina. . WB.Respecte per les opinions dels altres.El comparatiu i superlatiu dels adjectius.Informació sobre les sequoies. 177 o CD-ROM Test Factory and Other Resources Grammar Practice Review 2.Reflexió sobre el valor de l’or i les riqueses en comparació amb la vida humana. p. 108-109 Language Builder.Localitzar països a un mapa. l’opinió dels altres i les rutines de classe. 77. .  Ciències socials.Speaking. p.Importància de mantenir una actitud positiva davant les adversitats a l’hora de viatjar. 159 o CD-ROM Test Factory and Other Resources Activitats de pràctica d’expressió oral: TAIOP.  Tecnologies: .La descripció de llocs.El paper de l’or i la seva importància a la història de la humanitat. 129: la valoració de la vida humana en contrast amb l’or i la riquesa. Atenció a la diversitat Activitats de pràctica extra: TAIOP. . 75. 16-17 Burlington ESO 2 Grammar Factory CD-ROM Interactive Whiteboard Digital Books CD-ROM Website Activities: www. etc.Peuliaritats d’alguns animals. SB. p. SB. 144 o CD-ROM Test Factory and Other Resources Activitats d’ampliació: TAIOP. . p. Connexions amb altres matèries  Ciències de la naturalesa: . .es/englishworld2 179 .burlingtonbooks. .  Llengua i literatura: . 81: respecte pels torns de paraula.Culture Kit. p.Característiques del metall or. SB.. p. . . .Traducció anglès-català al Workbook i elaboració de diàlegs en anglès a partir d’instruccions en català al Language Builder. WB. p. . 6.La funció de la introducció en el text. 72.Aprenentatge de les fórmules correctes per donar i sol·licitar informació per orientar-se de forma correcta i respectuosa.

7. Temporització Unitat 6: 10 sessions Unit 6 Test: 1 sessió Term Test 2: 1 sessió Total: 12 sessions

3ª avaluació UNITAT 7: Staying Alive!

1. Objectius d’aprenentatge  Aprendre vocabulari: verbs relacionats amb experiències.  Llegir de forma comprensiva i autònoma notícies sobre fets extraordinaris i un article d’Internet sobre animals extingits.  Practicar l’ús del Present Perfect Simple, els adverbis i expressions temporals qe l’acompanyen i les expressions for i since.  Reflexionar sobre l’ús de la conclusió en el text.  Escoltar de forma comprensiva una conversa sobre les notícies i una altra sobre animals.  Parlar de notícies i d’experiències.  Escriure un assaig sobre una experiència.  Identificar i pronunciar "s" i "sh" a paraules com swim i shark.

2. Continguts DIMENSIÓ COMUNICATIVA Participació en interaccions orals, escrites i audiovisuals  Predicció del tema de la unitat mitjançant el seu títol, el suport visual i els coneixements previs.  Participació en converses pautades i controlades, en parella o en grup, dins de l’aula o l’entorn escolar, i en simulacions relacionades amb experiències i interessos personals, per parlar de tipus de notícies que els semblen més interessants, comentar si han fet o no algunes activitats poc freqüents, fer-se preguntes sobre quant de temps fa que realitzen diferents activitats i explicar experiències que han tingut, amb pronunciació i entonació adequades amb diverses finalitats comunicatives.  Ús del model de diàleg que es proposa en què es demana i es dóna informació sobre el funcionament de les parts d’un ordinador per interactuar amb el company/a amb una pronunciació adient.  Ús de respostes espontànies a situacions de comunicació a l’aula. Al Workbook:  Contestar preguntes d’informació específica. Comprensió de missatges orals, escrits i audiovisuals

180

 Comprensió de preguntes i diàlegs breus relacionats amb les activitats habituals dels àmbits personal i de l’aula o l’entorn educatiu.  Anticipació del contingut general d’allò que s’escolta amb suport d’elements verbals (to de veu) i no verbals (icònics i gestuals).  Comprensió d’instruccions bàsiques per a la correcta resolució de tasques.  Obtenció d’informació específica en textos orals i audiovisuals de dues converses, una sobre les notícies i una altra sobre animals per contestar preguntes de comprensió, indicar si unes frases són verdaderes o falses i trobar la informació que es demana.  Obtenció d’informació específica en textos escrits de notícies sobre fets extraordinaris i un article d’Internet sobre animals extingits per relacionar A i B per fer frases, contestar preguntes de comprensió, identificar països a un mapa, completar frases amb informació que hi falta i identificar informació que es demana.  Escolta, comprensió i producció oral del vocabulari de la unitat sobre verbs d’acció, fórmules per explicar experiències i sobre ordinadors per relacionar-lo amb la fotografia corresponent, escriure la seva forma de passat, utilitzar-ne l’adient a unes frases i trobar-ne d’altre amb un significat similar amb unes paraules i expressions que es donen.  Comprensió general i identificació del tema i inferència de significats d’un text oral, escrit o audiovisual: pel context visual, pels coneixements previs del tema, i per la comparació de paraules o frases similars en les llengües que coneixen sobre diversos temes adequats a la seva edat i relacionats amb l’àmbit educatiu i personal.  Iniciativa per llegir de forma autònoma textos escrits o audiovisuals senzills com a font de plaer i de descoberta.  Ús d’estratègies de comprensió dels missatges orals, com ara: ús dels coneixements previs sobre el tema o la situació i/o identificació de paraules clau, de funcions comunicatives, de la intenció de qui parla i dels elements paralingüístics. Al Workbook:  Comprensió d’informació específica d’un text sobre una paracaigudista que va sobreviure a un accident per indicar el motiu pel qual surten al text unes paraules que es donen i contestar preguntes de comprensió. Expressió de missatges orals, escrits i audiovisuals  Formulació de preguntes sobre accions i fets habituals en l’entorn escolar.  Utilització de respostes adequades a les situacions de comunicació a l’aula.  Ús d’expressions comunes, de frases fetes i de lèxic apropiat a contextos concrets i quotidians en l’àmbit educatiu i personal.  Producció de textos orals breus i coherents amb pronunciació adequada a partir d’un model treballat prèviament.  Producció semicontrolada d’un assaig sobre una experiència fixant-se en l’estructura del paràgraf: closing sentence, les majúscules, la puntuació i l’ordre de les paraules, els connectors de seqüència, les conjuncions i la introducció en suport paper i digital, que mostrin coherència, en suport paper i digital, que mostrin coherència, amb correcció ortogràfica i puntuació adequada, i estructurats en paràgrafs i amb presentació acurada, elaborats a partir de diverses intencions comunicatives, i prenent com a referència models treballats prèviament.
181

 Reflexió sobre la funció de la conclusió a l’estructura del paràgraf a partir d’un exercici de la tria de la resposta correcta. Valoració de la seva importància en les comunicacions escrites.  Transformació de textos senzills de diferents suports i formats, modificant o expandint frases i paràgrafs, i parant atenció a la redacció i revisió d’esborranys.  Interès per la presentació acurada dels textos escrits, en suport paper i digital. Al Workbook:  Realització d’un dictat per consolidar el vocabulari de la unitat.  Traducció de frases amb les estructures i paraules apreses a la unitat.  Composició d’un diàleg en anglès a partir d’un guió en català.  Producció escrita d’un assaig sobre una experiència que hagin tingut amb un animal. Coneixement del funcionament de la llengua i el seu aprenentatge Coneixements lingüístics Lèxic / Vocabulari  Verbs d’acció.  Fórmules per explicar experiències.  Identificació, ús i valoració de les estratègies d’aprenentatge adients. Estructura i funcions de la llengua  Expressar fets passats: el Present Perfect Simple (negativa i interrogativa i respostes breus); les expressions temporals i adverbis que l’acompanyen.  Parlar de notícies i experiències.  Les expressions for i since.  Reflexionar sobre l’ús de la conclusió en el text. Fonètica  Identificar i pronunciar "s" i "sh" a paraules com swim i shark.

Reflexió sobre l’aprenentatge:  Identificació i ús d’elements lingüístics bàsics i habituals en la comunicació oral i escrita.  Ús de recursos per a l’aprenentatge com diccionaris, llibres de consulta, biblioteques o tecnologies de la informació i la comunicació.  Reflexió guiada sobre l’ús i el significat del Present Perfect Simple, els adverbis i expressions temporals qe l’acompanyen i les expressions for i since.  Sensibilització envers la pronúncia dels fonemes que presenten una especial dificultat en les llengües estrangeres.  Sensibilització envers els patrons bàsics de ritme, d’entonació i accentuació de paraules i enunciats propis de les llengües estrangeres.  Ús d’estratègies bàsiques d’aprenentatge per recordar, organitzar i revisar continguts lingüístics (lèxic, funcions i conceptes) situals en contextos comunicatius.  Identificació d’estratègies per a la comprensió i interpretació de missatges i documents: identificació del tema, de paraules clau, del context verbal i no verbal, inferència de significat i coneixements previs sobre la situació.
182

 Ús de recursos per a l’aprenentatge: diccionaris, llibres de consulta mitjans audiovisuals, i materials en suport digital.  Participació en l’avaluació i ús d’estratègies d’autocorrecció de les produccions orals, escrites i audiovisuals.  Reconeixement i accepació de l’error com a part integrant del procés d’aprenentatge i actitud positiva de superació.  Reflexió sobre l’organització del treball personal com a estratègia per progressar en l’aprenentatge de manera autònoma.  Valoració del treball individual per a la millora personal i del treball en equip per a la construcció col·lectiva del coneixement.  Reflexió sobre els objectius d’aprenentatge de llengües i valoració (fortaleses i dificultats) del propi progrés. Al Workbook:  Secció Check your Progress per afiançar o ampliar els coneixements de la unitat.  Una secció de Self-Evaluation i Learning Competences. DIMENSIÓ ESTÈTICA I LITERÀRIA  Interès a conèixer i per la lectura i audició de producions tradicionals orals i escrites de la llengua estrangera.  Lectura i comprensió i gaudi de textos curosament seleccionats per la seva adequació en temàtica i en grau de dificultat als aprenents adolescents.

DIMENSIÓ PLURILINGÜE I INTERCULTURAL  Conscienciació que les llengües són elements que defineixen la identitat personal i col·lectiva i una eina potenciadora de la comunicació i l’aprenentatge i una porta oberta a la comprensió del món i de les altres persones.  Conscienciació de pertinença a una comunitat lingüística, social i cultural i actitud positiva d’interès i confiança davant la diversitat de llengües i cultures.  Valoració de l’adquisició de la competència comunicativa en més d’una llengua i interès per efectuar intercanvis comunicatius amb parlants d’altres llengües com a font d’enriquiment personal.  Identificació de costums i trets de la vida quotidiana propis d’altres països i cultures on es parla la llengua estrangera que es treballen a la unitat: - Experiències extraordinàries. - Activitats d’oci i formes d’aprofitar el temps lliure. - Voluntariat. - Avenços de la investigació genètica. - Els ordinadors.  Disposició per utilitzar els coneixements de llengua anglesa, en contextos reals i funcions diverses: parlar d’experiències.

183

 Comparació i identificació de les diferències dels sistemes fonètics de la llengua anglesa i la pròpia: la pronunciació de "s" i "sh" a paraules com swim i shark.  Conscienciació que no hi ha cap llengua que sigui inherentment superior o inferior i que totes estan adaptades a les necessitats de les persones que les parlen.  Conscienciació de les pròpies actituds davant les diferències de llengües i cultures, i valoració de les variacions lingüístiques i culturals.  Ús d’un llenguatge no discriminatori i respectuós amb les diferències. Ús de fórmules de cortesia en els intercanvis socials. 3. Metodologia i situacions de treball  Observar què es treballarà a cadascuna de les seccions de la unitat i relacionar el que s’indica al quadre de la part inferior de la pàgina després d’observar les fotografies d’unes activitats que hi surten. (SB, p. 85)  Escoltar i repetir uns verbs i indicar quins poden utilitzar per parlar d’unes fotografies que es donen. (SB, p. 86, ex. 1)  Escriure els verbs de l’exercici 1 en Past Simple. (SB, p. 86, ex. 2)  Col·locar a la frase correcta els verbs en negreta. (SB, p. 86, ex. 3)  Fer una llista d’almenys 5 verbs relacionats amb nous esdeveniments que sovint surten als titulars de les notícies. (SB, p. 86, ex. 4)  Per parelles, dir al company/a quins tipus de noves històries d’unes que es donen creuen que són més interessants. (SB, p. 86, ex. 5)  Escoltar una conversa i contestar la pregunta que es formula. (SB, p. 86, ex. 6)  Tornar a escoltar la conversa de l’exercici anterior i indicar si unes frases que es donen són verdaderes o falses. (SB, p. 86, ex. 7)  Observar unes paraules sobre el text de la secció i identificar quina és un animal, una fruita i una part del cos. (SB, p. 87, ex. 8)  Llegir unes noves històries i dir quina creuen és la més interessant i per què. (SB, p. 87, ex. 9)  Relacionar A i B per fer frases. (SB, p. 87, ex. 10)  Contestar unes preguntes sobre les històries que han llegit. (SB, p. 87, ex. 11)  Indicar on van tenir lloc les històries de la secció i localitzar els països al mapa del final del llibre. (SB, p. 87, ex. 12)  Copiar i completar unes frases amb uns verbs entre parèntesis utilitzant el Present Perfect Simple en afirmativa. (SB, p. 88, ex. 1)  Indicar si unes frases són verdaderes per a ells/es i corregir les que siguin falses utilitzant el Present Perfect Simple en negativa. (SB, p. 88, ex. 2)  Copiar i completar un quadre amb el Past Simple i el past participle d’uns verbs que es donen. (SB, p. 88, ex. 3)

184

 Copiar i completar unes frases amb uns verbs entre parèntesis utilitzant el Present Perfect Simple. Després, triar la fotografia correcta per a cada frase. (SB, p. 88, ex. 4)  Escriure introduccions per a noves històries amb unes paraules que es donen utilitzant el Present Perfect Simple. (SB, p. 89, ex. 5)  Copiar i completar unes frases amb uns verbs que es donen utilitzant el Present Perfect Simple. (SB, p. 89, ex. 6)  Escoltar per comprovar les seves respostes a l’exercici anterior. (SB, p. 89, ex. 7)  Copiar i completar unes preguntes amb uns verbs entre parèntesis utilitzant el Present Perfect Simple. (SB, p. 89, ex. 8)  Per parelles, preguntar al company/a les preguntes de l’exercici anterior i contestar-les. (SB, p. 89, ex. 9)  Copiar i completar unes frases amb les expressions ever, just, already, never i yet. (SB, p. 89, ex. 10)  Completar un text sobre Indiana Jones amb uns verbs entre parèntesis utilitzant el Present Perfect Simple. (SB, p. 89, ex. 11)  Identificar a l’article que han llegit informació que es dóna i fixar-se amb les majúscules i els números com a ajuda. (SB, p. 90, ex. 1)  Llegir un article d’Internet i contestar les preguntes que es formulen. (SB, p. 90, ex. 2)  Copiar i completar unes frases. (SB, p. 90, ex. 3)  Identificar a l’article que han llegit informació que es demana. (SB, p. 90, ex. 4)  Copiar i completar unes frases amb for o since per esbrinar altres fets interessants sobre animals. (SB, p. 91, ex. 1)  Observar unes fitxes amb informació sobre diferents animals i després contestar unes preguntes utilitzant for o since. (SB, p. 91, ex. 2)  Escriure frases amb paraules que es donen utilitzant el Present Perfect Simple i for o since. (SB, p. 91, ex. 3)  Escriure frases amb paraules que es donen utilitzant el Present Perfect Simple. (SB, p. 91, ex. 4)  Escriure preguntes amb How long i unes idees que es donen utilitzant el Present Perfect Simple. (SB, p. 91, ex. 5)  Per parelles, preguntar i respondre les preguntes de l’exercici 5 utilitzant for o since. (SB, p. 91, ex. 6)  Escoltar i repetir uns verbs i després relacionar-los amb la fotografia corresponent. (SB, p. 92, ex. 1)  Identificar verbs a l’exercici 1 amb un significat similar amb unes paraules i expressions que es donen. (SB, p. 92, ex. 2)  Escoltar una conversa i dir quins tipus d’animals s’hi esmenten. (SB, p. 92, ex. 3)  Tornar a escoltar la conversa de l’exercici anterior i identificar informació que es demana. (SB, p. 92, ex. 4)  Relacionar unes expressions a A amb les de B per formar respostes. (SB, p. 93, ex. 5)  Classificar les respostes de l’exercici anterior en positives i negatives. (SB, p. 93, ex. 6)  Escoltar i repetir la "s" i el grup "sh" a unes paraules. (SB, p. 93, Say It Right!)

185

 Per parelles, fer una llista de deu experiències utilitzant els verbs de l’exercici 1 o les seves idees i després, preguntar al company/a quines ha tingut o no i què en pensa utilitzant les expressions de l’exercici 5 com a ajuda per contestar les preguntes. (SB, p. 93, ex. 7)  Llegir un assaig i triar la frase de conclusió més adient d’unes que es donen. (SB, p. 94, ex. 1)  Llegir un assaig sobre una experiència interessant i contestar la pregunta que es formula. (SB, p. 94, ex. 2)  Contestar preguntes sobre el model de l’exercici 2. (SB, p. 94, ex. 3)  Redactar un assaig sobre una experiència. (SB, p. 94, Task)  Relacionar unes paraules que es donen amb les parts de l’ordinador de la il·lustració. (SB, p. 95, Communication Kit, ex. 1)  Escoltar uns diàlegs i indicar quines parts de l’ordinador hi surten. (SB, p. 95, Communication Kit, ex. 2)  Per parelles, practicar el diàleg amb el seu company/a. (SB, p. 95, Communication Kit, ex. 3)  Observar els quadres vocabulary i grammar i fer els exercicis. (SB, p. 96, Quick Check)  Fer els exercicis Extra Practice i Web Extra del Workbook i de la pàgina web. (SB, p. 96)

4. Avaluació

Check Your Progress, WB, p. 63-64 Self-Evaluation, WB, p. 133 Unit 7 Test, TAIOP, p. 64-70 o Test Factory and Other Resources CD-ROM

Criteris d’avaluació  Participar en interaccions orals bàsiques per parlar d’experiències, fent ús d’estratègies per superar les interrupcions i per iniciar i concloure intercanvis comunicatius.  Comprendre la idea general i informacions específiques d’un diàleg sobre les notícies i una conversa sobre experiències emeses cara a cara, o en qualsevol suport sobre temes coneguts.  Comprendre la informació general i específica de notícies sobre fets extraordinaris i d’un article d’Internet sobre animals extingits, en suport i format de tipologia diversa, sobre temes adequats a l’edat i relacionats amb els àmbits educatiu i personal.  Produir de forma guiada textos orals curts, coherents i amb bona dicció que siguin entenedors per a l’interlocutor.  Produir de forma guiada un assaig sobre una experiència, en diferents suports, de tipologia diversa, que siguin entenedors, utilitzant estructures, connectors senzills i lèxic adequat, tenint cura dels aspectes formals i respectant les regles fonamentals d’ortografia i de puntuació.  Utilitzar els coneixements adquirits sobre el sistema lingüístic de la llengua estrangera per a la pronunciació de "s" i "sh" en diferents contextos de comunicació, com a instrument d’autoaprenentatge i d’autocorrecció de les produccions pròpies orals i escrites i per comprendre les produccions dels altres. Utilitzar de forma guiada els recursos digitals en la cerca, organització i presentació d’informació.  Mostrar una actitud respectuosa, d’interès i de descoberta envers la cultura i formes de vida diferents a la pròpia pel que fa a les activitats que realitzen, experiències extraordinàries, el voluntariat, els avenços en la investigació genètica i l’ús dels ordinadors.
186

p. p.Speaking. Participar en l’avaluació de les produccions pròpies i les dels altres. Usar fonts d’informació i situacions de comunicació diverses per consolidar les destreses lectores i comunicatives . p. . . 18-19: ús de vocabulari relacionat amb els verbs d’acció.Writing. . p. p. 93 i informació cultural. un article online sobre animals extingits i un text sobre Indiana Jones. els adverbis i expressions temporals que l’acompanyen. Tractament de la informació i competència digital Habilitats per buscar. la necessitat d’estar informat del que passa en el món. 95: pronunciació de sons d’especial dificultat com a swim i shark. p. SB.Digital Teacher’s Pack: . SB.es/englishworld2. SB. . SB. p. responsabilitat i reflexió a l’hora de fer ús de la informació i les seves fonts.Grammar. SB.Communication Kit. p. WB. a la secció Say It Right!. 94 i al Writing Plan. 88 i 91: ús del Present Perfect Simple. 89 i 91 i 93: ús de la llengua anglesa per comentar quin tipus de notícies els semblen més interessants. 87. SB. Pràctica dels punts gramaticals tractats en aquesta unitat.Web Extra: www. .Speaking. 89 i 93: actitud crítica davant la informació sobre les claus que s’utilitzen als cercadors d’Internet. Coneixement i valoració d’aspectes culturals rellevants mitjançant preguntes interculturals. fer-se preguntes sobre quant de temps fa que realitzen diferents activitats i explicar experiències que han tingut. 95: expressions relacionades amb les parts d’un ordinador. difondre-la i permetre que tots els individus i grups socials puguin accedir la creixent oferta de serveis de la societat del coneixement. p. . p. p. Pràctica de pronunciació. ACTIVITATS . de construcció i comunicació del coneixement i d'organització i autoregulació del pensament. WB. eficàcia. les expressions for i since i reflexionar sobre la funció de la conclusió del text. 95: comprensió oral de converses sobre notícies. . 5. SB. SB. Pràctica de les activitats interactives de vocabulari. p.burlingtonbooks. SB. SB. aprendre i comunicar-se. p. Localitzar i interpretar la informació per utilitzar-la.Burlington ESO 2 Grammar Factory CD-ROM. p.Listening i Speaking. Competències bàsiques COMPETÈNCIES/ SUBCOMPETÈNCIES Competència comunicativa lingüística Utilització del llenguatge com a instrument de comunicació oral i escrita. Diferències en la pronunciació del plural de mouse quan fa referència a un animal o a la informàtica. 187 .Burlington ESO 2 Culture Bank CD-ROM. Pràctica d’examen de vocabulari i gramàtica corresponents a la unitat 7. les emocions i la conducta.Reading. comentar si han fet activitats poc habituals. . utilitzant les expressions i vocabulari adients. interpretació i comprensió de la realitat.Reading. 123: redacció de la comparació d’una habitació abans i després de la reforma. . . SB. . Utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació com a instrument de treball intel•lectual per informar-se. 94. WB. 123: mostra d’autonomia. 86: ús de les notícies i dels diaris. experiències i ordinadors. gramàtica i comprensió oral corresponents a la unitat 7.Interactive Whiteboard Digital Books CD-ROM.  Mostrar predisposició per al treball col·laboratiu. 86 i 92 i Language Builder. 86. SB.Writing. . una enquesta i sobre l’ús dels ordinadors. 87. . p.Listening.Pronunciation. 89-90: comprensió escrita de notícies sobre fets extraordinaris. p. . 89-90: respecte per les normes de conducta en interaccions a classe amb el professor/a a l’hora d’utilitzar la informació i les seves fonts.Test Factory and Other Resources CD-ROM. SB. . Pràctica de les activitats interactives de vocabulari i gramàtica corresponents a la unitat 7. de representació. SB. 86. p. processar i comunicar informació i transformar-la en coneixement. així com a la secció Writing Plan. obtenir.Vocabulary. 86 i 92 i Communication Kit.

el respecte. p. p. característiques i causes de la seva desaparició. Foment del treball coperatiu a l’aula. . 92 i Speaking. . així com al Writing Plan. . 94: desenvolupament organitzatiu a l’hora de presentar un treball escrit. SB. Ús responsable dels recursos naturals.Writing. p. 130: animals extingits. p. . l’autonomia i l’autocrítica. Reflexió sobre els propis èxits i fracassos. l’esperit de superació. recursos i tècniques de treball intel·lectual per aprendre i ser conscient de les pròpies capacitats i coneixements. SB.Reading.Reading. p. la cura del medi ambient. 130: respecte pels animals i el seu hàbitat. SB. 59 i Self-Evaluation.. SB. p. SB. . SB. p. 87: identificar països a un mapa. 90 i Culture Kit.Welcome to Britain DVD. l'organització i el mètode a través de les rutines.Reading.Speaking. 133: ús d’estratègies. . SB. 90. la perseverança davant les dificultats. p. Competència en el coneixement i interacció amb el món físic Adoptar una disposició a una vida física i mental saludable en un entorn natural i social també saludable. 90: avenços en la tècnica de la manipulació genètica. SB.Informació cultural. p. . p. Desenvolupar qualitats personals com la iniciativa. p.Reading. com ara resums. SB.Speaking.Listening. memoritzar i recuperar informació. SB. 91 i 93 i Writing. 89 i 91 i secció Real English. gestió i control de les pròpies capacitats i coneixements. p. 123: ús de la creativitat personal a l’hora de produir textos escrits i orals a partir de models que es donen. 94: model de text sobre el voluntariat. WB. SB. 90: respecte pels avenços de la ciència genètica. p. WB. p. . 188 . 89: completar frases sobre dades i fets científics o relacionats amb la relació entre l’home i la natura. p. la memòria a través de la repetició. la capacitat d'elegir i opinar per ell mateix. 87: importància de mantenir la calma i no deixar-se portar pel pànic en les situacions difícils. Reproducció del capítol 7. 89.Informació cultural. 86. SB.Putting It Together. 91 i Culture Kit. 93: respecte per activitats pròpies d’altres cultures o que puguin resultar inusuals.Reading. . 87: informació sobre els meteorits i el comportament de les balenes. p. SB. SB. SB. el consum racional i responsable. WB. . esquemes o mapes conceptuals Competència d’autonomia i iniciativa personal Ser creatiu. 93: respecte pels torns de paraula i les rutines de classe. 87: localitzar de forma autònoma països a un mapa. p. p. . p.Writing.Manteniment d’una actitud constructiva i solidària davant la informació que es presenta i les interaccions de l’aula. SB. el reconeixement i l'acceptació de diferències culturals i de comportament . consideració de l’ajuda dels altres com a una experiència gratificant. SB.Vocabulary. gramàtica i llenguatge funcional. consciència. Competència d’aprendre a aprendre Desenvolupar destreses i aprendre estratègies i habilitats per a que l’alumne siga conscient del que sap i del que cal aprendre com: l'observació visual i auditiva. 63-64: ús d’estratègies. Desenvolupar estratègies per pensar. 86. Pràctica de comprensió oral. p. la concentració i la reflexió a la feina. i la protecció de la salut individual i col•lectiva com a elements clau de la qualitat de vida de les persones . . . importància per conservar-los. . responsable i crític en el desenvolupament de projectes individuals o col·lectius. . p. SB. p. SB. SB. innovador. respecte pels gustos dels altres. recursos i tècniques de treball intel·lectual. .Check Your Progress. 86: reflexió personal i repàs del vocabulari après anteriorment sobre verbs d’acció. 94. organitzar. p. p. Competència social i ciutadana Comprensió de la realitat social que es viu. informació cultural. SB. p.Reading.Reading. SB. informació cultural.

 Tecnologies: . . WB. . .La funció de la conclusió en el text. . .Els "fòssils vivents". 146 o CD-ROM Test Factory and Other Resources Activitats d’ampliació: TAIOP.Diferència entre el plural de la paraula mouse quan fa referència a informàtica i quan fa referència a un animal.Respecte pels avenços de la ciència genètica.  Llengua i literatura: .Respecte pels animals i el seu hàbitat.Reflexió sobre la importància de la insistència i el riure malgrat es cometin errades. 160 o CD-ROM Test Factory and Other Resources Activitats de pràctica d’expressió oral: TAIOP.Connexions amb altres matèries  Ciències socials.Traducció anglès-català al Workbook i elaboració de diàlegs en anglès a partir d’instruccions en català al Language Builder. importància d’observar una conducta. .Ubicació de diversos hàbitats a un mapa mundi.  Educació per a la ciutadania i els drets humans: .  Ciències de la naturalesa: . .Practicar l’ús del Present Perfect Simple (negativa i interrogativa i respostes breus).Extinció dels animals prehistòrics. .Causes de l’extinció dels animals prehistòrics. . .Els perifèrics i les parts d’un ordinador.El cinema: les pel·lícules d’Indiana Jones. 18-19 Burlington ESO 2 Grammar Factory CD-ROM 189 .  Llengua estrangera: . p. . . p. . 178 o CD-ROM Test Factory and Other Resources Language Builder.El voluntariat.Respecte pels torns de paraula i els gustos dels altres.Les expressions for i since. les expressions temporals i adverbis que l’acompanyen. geografia i història: .El llenguatge periodístic per donar notícies extraordinàries o sensacionalistes. l’ajuda als altres com a experiència gratificant. Atenció a la diversitat Activitats de pràctica extra: TAIOP. 6.Importància de mantenir la calma i no deixar-se portar pel pànic a situacions difícils. p.Necessitat de mantenir-se informat sobre què té lloc al món mitjançant la premsa i les notícies. p.Els avenços tècnics en genètica.Els articles online.  Educació plàstica i visual: . .

les seves cançons preferides. Continguts DIMENSIÓ COMUNICATIVA Participació en interaccions orals. en parella o en grup. tipus de música i queixes formals. 2. amb pronunciació i entonació adequades amb diverses finalitats comunicatives.Interactive Whiteboard Digital Books CD-ROM Website Activities: www. el suport visual i els coneixements previs. els determinants.  Escriure un informe sobre un cantant o un grup musical fixant-se en l’estructura del text.es/englishworld2 7. escrites i audiovisuals  Predicció del tema de la unitat mitjançant el seu títol.  Parlar sobre aparells elèctrics i instruments musicals i expressar preferències. Objectius d’aprenentatge  Aprendre vocabulari relacionat amb aparells elèctrics.burlingtonbooks. per parlar dels sorolls que han sentit i com els fan sentir. Temporització Unitat 7: 10 sessions Unit 7 Test: 1 sessió Total: 11 sessions UNITAT 8: What a noise! 1. amb una pronunciació adient.  Escoltar de forma comprensiva converses sobre el soroll.  Ús de respostes espontànies a situacions de comunicació a l’aula.  Ús del model de diàleg que es proposa en què es parla sobre música per interactuar amb el company/a i crear-ne un de nou canviant les paraules en negreta.  Utilitzar correctament les formes There is / There are.  Ús del model de diàleg que s’expressa una queixa per interactuar amb el company/a.  Llegir de forma comprensiva i autònoma una pàgina web sobre el soroll i la contaminació acústica i un article de revista sobre els videojocs musicals. Al Workbook: 190 . i en simulacions relacionades amb experiències i interessos personals. comparar dues imatges i sobre com fer queixes formals. amb una pronunciació adient. la música que triarien a una festa. instruments musicals i tipus de música.  Identificar i produir les terminacions dels grups consonàntics "nk" i "nd" a paraules com think i mind. els quantificadors.  Participació en converses pautades i controlades. els determinants i els pronoms possessius. dins de l’aula o l’entorn escolar.

en suport paper i digital.  Comprensió general i identificació del tema i inferència de significats d’un text oral. i per la comparació de paraules o frases similars en les llengües que coneixen sobre diversos temes adequats a la seva edat i relacionats amb l’àmbit educatiu i personal.  Escolta. de frases fetes i de lèxic apropiat a contextos concrets i quotidians en l’àmbit educatiu i personal.  Anticipació del contingut general d’allò que s’escolta amb suport d’elements verbals (to de veu) i no verbals (icònics i gestuals).  Utilització de respostes adequades a les situacions de comunicació a l’aula. com ara: ús dels coneixements previs sobre el tema o la situació i/o identificació de paraules clau. escrit o audiovisual: pel context visual. de funcions comunicatives. elaborats a partir de diverses intencions comunicatives. tipus de música i queixes formals per completar frases i identificar-ne l’interlocutor. Comprensió de missatges orals.  Iniciativa per llegir de forma autònoma textos escrits o audiovisuals senzills com a font de plaer i de descoberta. instruments musicals i aparells elèctrics per relacionar-lo amb la fotografia corresponent . identificar informació que es demana i indicar si unes frases són verdaderes o falses. la puntuació i l’ordre de les paraules.  Producció semicontrolada d’un informe sobre el seu cantant o grup preferit fixant-se en l’estructura del paràgraf: the body.  Obtenció d’informació específica en textos orals i audiovisuals sobre el soroll. 191 . que mostrin coherència. Al Workbook:  Comprensió d’informació específica d’un text sobre el soroll blanc per fer un exercici de verdader o fals i contestar preguntes.  Ús d’estratègies de comprensió dels missatges orals.  Ús d’expressions comunes. comprensió i producció oral del vocabulari de la unitat sobre tipus de música. i estructurats en paràgrafs i amb presentació acurada. i prenent com a referència models treballats prèviament.  Producció de textos orals breus i coherents amb pronunciació adequada a partir d’un model treballat prèviament.  Obtenció d’informació específica en textos escrits sobre el soroll i de videojocs musicals per contestar preguntes de comprensió. de la intenció de qui parla i dels elements paralingüístics. escrits i audiovisuals  Formulació de preguntes sobre accions i fets habituals en l’entorn escolar. escrits i audiovisuals  Comprensió de preguntes i diàlegs breus relacionats amb les activitats habituals dels àmbits personal i de l’aula o l’entorn educatiu. Contestar preguntes d’informació específica. les majúscules.  Comprensió d’instruccions bàsiques per a la correcta resolució de tasques. la introducció i conclusió. que mostrin coherència. els connectors de seqüència i les conjuncions en suport paper i digital. Expressió de missatges orals. amb correcció ortogràfica i puntuació adequada. pels coneixements previs del tema.

Coneixement del funcionament de la llengua i el seu aprenentatge Coneixements lingüístics Lèxic / Vocabulari  Tipus de música. llibres de consulta. biblioteques o tecnologies de la informació i la comunicació. 192 .  Utilitzar els determinants.  Identificació.  Instruments musicals. els quantificadors. organitzar i revisar continguts lingüístics (lèxic. Estructura i funcions de la llengua  Expressar gustos i preferències: I think. d’entonació i accentuació de paraules i enunciats propis de les llengües estrangeres. les formes There is / There are i la funció del desenvolupament dins de l’estructura del text.  Sensibilització envers els patrons bàsics de ritme. really like. Fonètica  Pronunciació de sons d’especial dificultat dels grups consonàntics "nk" i "nd" a paraules com think i mind. don’t really.  Interès per la presentació acurada dels textos escrits. Transformació de textos senzills de diferents suports i formats.  Ús de recursos per a l’aprenentatge com diccionaris. i parant atenció a la redacció i revisió d’esborranys. els quantificadors. Al Workbook:  Realització d’un dictat per consolidar el vocabulari de la unitat.  Ús d’estratègies bàsiques d’aprenentatge per recordar.  Sensibilització envers la pronúncia dels fonemes que presenten una especial dificultat en les llengües estrangeres.  Realitzar queixes formals. ús i valoració de les estratègies d’aprenentatge adients. en suport paper i digital.  Reflexió guiada sobre l’ús i el significat dels determinants. fórmules i expressions. els pronoms possessius i les formes There is / There are.  Fórmules lingüístiques per parlar d’esports i fer compracions. funcions i conceptes) situals en contextos comunicatius. els pronoms possessius. mind. can’t stand. modificant o expandint frases i paràgrafs.  Producció escrita d’un informe. just love. Reflexió sobre l’aprenentatge:  Identificació i ús d’elements lingüístics bàsics i habituals en la comunicació oral i escrita.  Fórmules per expressar preferències.  Composició d’un diàleg en anglès a partir d’un guió en català.  Traducció de frases amb les estructures i paraules apreses a la unitat.  Aparells elèctrics.  L’enriquiment de la producció escrita mitjançant adjectius i adverbis.

. .  Una secció de Self-Evaluation i Learning Competences. llibres de consulta mitjans audiovisuals. DIMENSIÓ ESTÈTICA I LITERÀRIA  Interès a conèixer i per la lectura i audició de producions tradicionals orals i escrites de la llengua estrangera.  Reflexió sobre l’organització del treball personal com a estratègia per progressar en l’aprenentatge de manera autònoma.Noves formes de pagament mitjançant el mòbil que s’utilitzen a altres llocs.L’ús del so "mosquit" als EUA. social i cultural i actitud positiva d’interès i confiança davant la diversitat de llengües i cultures.Ús dels videojocs musicals a la Gran Bretanya. la seva capacitat de motivació als estudiants per escoltar música.  Lectura i comprensió i gaudi de textos curosament seleccionats per la seva adequació en temàtica i en grau de dificultat als aprenents adolescents.  Valoració del treball individual per a la millora personal i del treball en equip per a la construcció col·lectiva del coneixement. de paraules clau.Tipus de música que escolten. . escrites i audiovisuals.Un instrument musical tradicional del món. inferència de significat i coneixements previs sobre la situació. .  Participació en l’avaluació i ús d’estratègies d’autocorrecció de les produccions orals. Al Workbook:  Secció Check your Progress per afiançar o ampliar els coneixements de la unitat.  Conscienciació de pertinença a una comunitat lingüística.  Identificació de costums i trets de la vida quotidiana propis d’altres països i cultures on es parla la llengua estrangera que es treballen a la unitat: .  Reflexió sobre els objectius d’aprenentatge de llengües i valoració (fortaleses i dificultats) del propi progrés. del context verbal i no verbal. DIMENSIÓ PLURILINGÜE I INTERCULTURAL  Conscienciació que les llengües són elements que defineixen la identitat personal i col·lectiva i una eina potenciadora de la comunicació i l’aprenentatge i una porta oberta a la comprensió del món i de les altres persones. i materials en suport digital.  Valoració de l’adquisició de la competència comunicativa en més d’una llengua i interès per efectuar intercanvis comunicatius amb parlants d’altres llengües com a font d’enriquiment personal.  Reconeixement i accepació de l’error com a part integrant del procés d’aprenentatge i act itud positiva de superació. 193 . Identificació d’estratègies per a la comprensió i interpretació de missatges i documents: identificació del tema.  Ús de recursos per a l’aprenentatge: diccionaris.

100. ex.  Conscienciació que no hi ha cap llengua que sigui inherentment superior o inferior i que totes estan adaptades a les necessitats de les persones que les parlen. 99. 99. 100. 98. 3. p. p. ex. 2)  Indicar quins objectes de l’exercici 1 s’utilitzen per al que s’indica. 4)  Escoltar per comprovar les seves respostes a l’exercici anterior. p. 7)  Observar unes paraules d’un text i dir de què creuen que tracta. p. 100. ex. 98. ex. ex. 98. p. 10)  Indicar si unes frases són verdaderes o falses. p. 6)  Tornar a escoltar l’enregistrament de l’exercici anterior i completar unes frases. Metodologia i situacions de treball  Observar què es treballarà a cadascuna de les seccions de la unitat i relacionar el que s’indica al quadre de la part inferior de la pàgina després d’observar les fotografies que hi surten. (SB. ex. 5)  Copiar i completar unes frases segons la informació que veuen a una il·lustració amb la forma correcta de There is / There are i a. some o any.  Ús d’un llenguatge no discriminatori i respectuós amb les diferències. some o any i indicar quina és verdadera per a ells/es. 100. (SB. p. (SB. (SB. ex. 99.  Conscienciació de les pròpies actituds davant les diferències de llengües i cultures.  Comparació i identificació de les diferències dels sistemes fonètics de la llengua anglesa i la pròpia: la pronunciació dels grups consonàntics "nk" i "nd" a paraules com think i mind. 98. 1)  Copiar i completar unes frases amb la forma correcta de There is / There are i indicar-ne quines són verdaderes per a ells/es. an. ex. p. p. 97)  Escoltar i repetir uns instruments musicals i aparells de la llar i relacionar-los amb la fotografia corresponent. i valoració de les variacions lingüístiques i culturals. p. (SB. (SB. (SB. (SB. an. 4)  Per parelles. p. ex. dir al company/a quins objectes de la llar van utilitzar la setmana passada. 11)  Triar les respostes correctes a unes frases i reescriure-les a les seves llibretes. an. (SB. 8)  Llegir una pàgina web sobre el soroll i contestar la pregunta que es formula. ex. en contextos reals i funcions diverses: expressar gustos i preferències. 1)  Escoltar vuit sons i relacionar-los amb l’objecte de l’exercici 1. ex. p. (SB. p. (SB. p. (SB. 98. 2)  Observar una llista d’objectes per a una festa i escriure frases per indicar què creuen que necessita i què no utilitzant a. (SB. p. p. some o any. 98. 98. ex. Disposició per utilitzar els coneixements de llengua anglesa. ex. (SB. ex. p. 3)  Completar un text amb a. 5)  Escoltar una conversa i contestar la pregunta que es formula. 6) 194 . (SB. 9)  Identificar la informació en el text que es demana. ex. 101. (SB. ex. 100. 99. p. Ús de fórmules de cortesia en els intercanvis socials. (SB. 3)  Fer un llistat d’altres objectes de la llar que recordin en anglès. ex. (SB.

p. ex. 3)  Triar la resposta correcta a unes frases i escriure-les a les seves llibretes. 3)  Escriure un informe sobre el seu grup o cantant. (SB. (SB. p. (SB. ex. (SB. ex. p. p. 107. (SB. ex. (SB. p. ex. ex. (SB. p. fer una llista de les seves deu cançons preferides i després. 103. (SB. ex. ex. (SB. p. 102. 101. p. Task)  Escoltar un diàleg i contestar la pregunta. 1)  Copiar i completar unes frases amb els pronoms possessius correctes. ex. (SB. 4)  Escoltar i repetir tipus de música i indicar quins tenen el nom similar en la seva llengua. Communication Kit. p. substituir unes paraules en negreta al diàleg de l’exercici anterior fer fer-ne un de nou i practicar-lo amb el company/a. 106. 104. 104. ex. Escriure cinc preguntes amb There is / There are sobre la botiga de música de l’exercici anterior. 2)  Relacionar les frases d’A i B sobre diferents tipus de música. (SB. 10)  Llegir un article d’una revista i contestar unes preguntes. ex. triar quatre objectes de la seva classe i fer preguntes i contestar-les per esbrinar de qui són utilitzant les preguntes de l’exercici anterior com a ajuda. 101. p. 7)  Per parelles. 102. p. 3)  Per parelles. p. p. Parlar sobre les seves preferències i estar-hi d’acord amb cinc de les millors cançons per a una festa. ex. 1) 195 . (SB. (SB. 105. ex. (SB. p. 104. 103. p. 106. p. 5)  Copiar i completar un diàleg amb les paraules i expressions que es donen. (SB. 103. 106. ex. Utilitzar el diàleg de l’exercici 6 com a ajuda. p. 101. p. (SB. Per parelles. ex. p. (SB. (SB. 1)  Observar les fotografies d’uns músics i relacionar-los amb el tipus de música de l’exercici 1. ex. 104. 104. (SB. (SB. 103. p. 106. ex. 2)  Contestar les preguntes que es formulen sobre el model de l’exercici 2. 8)  Copiar i completar unes preguntes utilitzant How much o How many i unes paraules que es donen. 2)  Copiar i completar unes bafarades amb el pronom possessiu correcte. 7)  Triar les respostes correctes per completar una descripció dels hàbits d’una persona. 102. (SB. p. ex. 2)  Explicar el motiu pel qual s’esmenta una informació que es dóna. 6)  Escoltar i repetir el so final a dos verbs acabats en "nk" i "nd". (SB. ex. 105. 9)  Copiar i completar un test amb unes paraules que es donen per obtenir informació sobre fets interessants sobre la música. p. ex. ex. p. p. 8)  Identificar frases que donin suport a la idea principal de la redacció d’un informe sobre el músic preferit d’un noi. p. 4)  Tornar a escoltar l’enregistrament i copiar i completar unes frases. ex. 1)  Contestar altres preguntes segons la informació que han llegit a l’article. comparar-les amb la del seu company/a. (SB. (SB. fer torns per fer preguntes al company/a i contestar-les. 3)  Escoltar una conversa i escriure el tipus de música del qual parlen cada cop que escolten una senyal. Say It Right!)  Per parelles. (SB. 105. 1)  Llegir l’informe sobre el cantant preferit d’una noia i identificar la idea principal i indicar si el cos del paragraf dóna suport a aquesta idea. 105. 101. ex.

com a instrument d’autoaprenentatge i d’autocorrecció de les produccions pròpies orals i escrites i per comprendre les produccions dels altres. 71-72 Self-Evaluation. TAIOP.  Mostrar una actitud respectuosa. 108. utilitzant estructures. Communication Kit. 3)  Observar els quadres vocabulary i grammar i fer els exercicis. connectors senzills i lèxic adequat. TAIOP. sobre temes adequats a l’edat i relacionats amb els àmbits educatiu i personal. Per parelles. p.  Comprendre la idea general i informacions específiques de converses sobre el soroll i sobre música emeses cara a cara. els videojocs musicals i la seva capacitat per motivar estudiants a l’estudi de la música. el to de trucada "mosquit" als EUA i un instrument tradicional d’Austràlia. 2)  Identificar el client o el dependent de la botiga al diàleg de l’exercici 1.  Produir de forma guiada textos orals curts. p. fent ús d’estratègies per superar les interrupcions i per iniciar i concloure intercanvis comunicatius.  Mostrar predisposició per al treball col·laboratiu. 107. 133 Unit 8 Test. organització i presentació d’informació. ex. de tipologia diversa. que siguin entenedors.  Produir de forma guiada un informe sobre un músic o un grup. p. ex. 108) 4. practicar el diàleg de l’exercici 1 amb el company/a. 107. (SB. Competències bàsiques COMPETÈNCIES/ SUBCOMPETÈNCIES Competència comunicativa lingüística ACTIVITATS 196 . d’interès i de descoberta envers la cultura i formes de vida diferents a la pròpia pel que fa als tipus de música que s’escolten. Avaluació Check Your Progress. 71-77 o Test Factory and Other Resources CD-ROM Final Exam 1. coherents i amb bona dicció que siguin entenedors per a l’interlocutor. en suport i format de tipologia diversa. (SB. WB. p. en diferents suports. Utilitzar de forma guiada els recursos digitals en la cerca. 92-98 o Test Factory and Other Resources CD-ROM Criteris d’avaluació  Participar en interaccions orals bàsiques per expressar preferències i disconformitat. p. 5. WB. tenint cura dels aspectes formals i respectant les regles fonamentals d’ortografia i de puntuació. p. o en qualsevol suport sobre temes coneguts.  Comprendre la informació general i específica d’una pàgina web sobre el soroll i la contaminació acústica i un article de revista sobre els videojocs musicals.  Participar en l’avaluació de les produccions pròpies i les dels altres. p. (SB. Communication Kit. p. (SB. Quick Check)  Fer els exercicis Extra Practice i Web Extra del Workbook i de la pàgina web.  Utilitzar els coneixements adquirits sobre el sistema lingüístic de la llengua estrangera per a la pronunciació de les terminacions dels grups consonàntics "nk" i "nd" en diferents contextos de comunicació.

Informació cultural. comprendre i enriquir-se amb diferents realitats i produccions del món de l'art i de la cultura. Reproducció del capítol 8. Pràctica de pronunciació. p. . SB. p.Writing. . comunicar-se i percebre. . SB. 107: comprensió oral de converses sobre el soroll. Pràctica d’examen de vocabulari i gramàtica corresponents a la unitat 8. obtenir. recursos i tècniques de treball intel·lectual. 103: aprenentatge de dades curioses i útils. SB. responsabilitat i reflexió a l’hora de seleccionar i fer ús de la informació i les seves fonts. Tractament de la informació i competència digital Habilitats per buscar. Competència d’aprendre a aprendre Desenvolupar destreses i aprendre estratègies i habilitats per a que l’alumne siga conscient 197 . 107: actitud crítica davant la informació sobre com utilitzar diverses fórmules per expressar gustos i preferències i per queixar-se de manera formal. 98 i 104. p.Vocabulary. . de construcció i comunicació del coneixement i d'organització i autoregulació del pensament. tipus de música i queixes formals.Grammar. p. el so "mosquit" i els videojocs musicals. les seves cançons preferides. . utilitzant les expressions i vocabulari adients. . Valorar críticament manifestacions culturals i artístiques del patrimoni d'altres pobles.Informació cultural. p.Interactive Whiteboard Digital Books CD-ROM. p. . expressar-se. difondre-la i permetre que tots els individus i grups socials puguin accedir la creixent oferta de serveis de la societat del coneixement. 101. així com al Writing Plan. SB. Pràctica de comprensió oral. SB. . . p.Vocabulary i Listening.Writing. 105 i Communication Kit. 107: respecte per les normes de conducta a interaccions a classe amb el professor/a o amb els companys/es a l’hora d’utilitzar la informació i les seves fonts. Localitzar i interpretar la informació per utilitzar-la. SB. SB. p. seleccionar. 106. p. p. Pràctica de les activitats interactives de vocabulari. de representació. p. p. SB. p. p.es/englishworld2.Writing.Listening.Speaking. WB.burlingtonbooks. . . 98 i 104 i Communication Kit.Burlington ESO 2 Culture Bank CD-ROM. p. Utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació com a instrument de treball intel•lectual per informar-se. .Pronunciation. SB. 124: redacció d’un informe sobre el seu cantant o grup preferits fixant-se dins l’estructura del text en el desenvolupament. així com a la secció Writing Plan. a la secció Say It Right!. SB.Reading. 99-100 i 102: comprensió escrita de textos sobre el soroll. p. i Language Builder. 101: test sobre informació del món de la música. SB. WB. comprendre. 107: ús de la llengua anglesa per parlar dels sorolls que han utilitzat. gramàtica i comprensió oral corresponents a la unitat 8. . SB. els quantificadors. WB. SB. Pràctica de les activitats interactives de vocabulari i gramàtica corresponents a la unitat 8. Pràctica dels punts gramaticals tractats en aquesta unitat. Competències artística i cultural Conèixer. aparells elèctrics i fórmules per expressar preferències. comparar dues imatges i fer un role play sobre com fer queixes formals. p. . 105 i Communication Kit. p. 100 i 103: ús dels determinants. p. 103 i 105 i Communication Kit. p. 99-100 i 102: mantenir una actitud crítica i reflexiva a l’hora de valorar. 106: informació sobre el músic Justin Bieber en el model per a l’informe. SB.Culture Kit. 101. interpretació i comprensió de la realitat. . 98. la música que triarien per a una festa. p. SB. 105: pronunciació de terminacions a paraules com think i mind. les emocions i la conducta. WB. SB.Welcome to Britain DVD. 104: informació sobre les característiques de diversos tipus de música i el públic al quan van dirigits. p.Reading.Web Extra: www. Usar fonts d’informació i situacions de comunicació diverses per consolidar les destreses lectores i comunicatives . . . processar i comunicar informació i transformar-la en coneixement.Check Your Progress. SB. . 124: mostra d’autonomia. apreciar i valorar críticament diferents manifestacions culturals i artístiques. . SB. . . eficàcia. 98.Utilització del llenguatge com a instrument de comunicació oral i escrita. SB.Speaking. SB. 71-72: ús d’estratègies. p. instruments musicals. 131: un instrument tradicional d’Austràlia. els pronoms possessius i les formes There is / There are. Coneixement i valoració d’aspectes culturals rellevants mitjançant preguntes interculturals.Burlington ESO 2 Grammar Factory CD-ROM. 20-21: ús de vocabulari relacionat amb els tipus de música.Speaking.Digital Teacher’s Pack: .Test Factory and Other Resources CD-ROM. tractar i utilitzar la informació i les seves fonts. 106. gramàtica i llenguatge funcional. p. aprendre i comunicar-se. .

esquemes o mapes conceptuals Competència d’autonomia i iniciativa personal Ser creatiu. Reflexió sobre els propis èxits i fracassos. 101. . 103 i 105 i Communication Kit. 99: conductes respectuoses cap els altres. . SB. p.Reading. p. 124: desenvolupament organitzatiu a l’hora de presentar un treball escrit. 101. p.Grammar. SB. SB. 131: respecte per la cultura musical i els instruments tradicionals de diversos països.Writing. SB. p. com ara resums. SB. p. . innovador. audímetres i decibelis. consciència. p. així com al Writing Plan. . SB. p. organitzar. . el reconeixement i l'acceptació de diferències culturals i de comportament . 103 i 105 i Communication Kit. Ús responsable dels recursos naturals. . p. SB. i la protecció de la salut individual i col•lectiva com a elements clau de la qualitat de vida de les persones Competència social i ciutadana Comprensió de la realitat social que es viu. la propietat privada i pública a establiments comercials i a llocs públics. p.del que sap i del que cal aprendre com: l'observació visual i auditiva. p.Reading. 99: la contaminació acústica. l’autonomia i l’autocrítica. la capacitat d'elegir i opinar per ell mateix.Speaking.Aparell auditiu. . .Self-Evaluation. la memòria a través de la repetició. 102: reflexió sobre la pirateria i els efectes que té sobre els músics. . SB. l’esperit de superació. memoritzar i recuperar informació. Competència en el coneixement i interacció amb el món físic Adoptar una disposició a una vida física i mental saludable en un entorn natural i social també saludable. el seu ús creixent al Regne Unit. . p. 106. recursos i tècniques de treball intel·lectual per aprendre i ser conscient de les pròpies capacitats i coneixements. SB. el consum racional i responsable. p. SB. gestió i control de les pròpies capacitats i coneixements. p. p. responsable i crític en el desenvolupament de projectes individuals o col·lectius. la concentració i la reflexió a la feina. rendiment i la salut. SB. WB. 99: els efectes del soroll en la concentració. els seus efectes a la salut i la necessitat de protegir-s’hi. 198 . 99 i informació cultural. 107.L’efecte de la música i el soroll a la salut.Informació cultural.Communication Kit. fulls de reclamació. 107: respecte pels torns de paraula i les rutines de classe. la cura del medi ambient. SB. utilitat per motivar els joves per estudiar música. 100: tria de forma autònoma elements d’una llista per a la preparació d’una festa i fer-ne frases. sons perillosos. Desenvolupar qualitats personals com la iniciativa. Desenvolupar estratègies per pensar. 98. . SB.Informació cultural.Manteniment d’una actitud constructiva i solidària davant la informació que es presenta i les interaccions de l’aula.Listening. SB. 100: informació sobre usos del so "mosquit". p. 124: ús de la creativitat personal a l’hora de produir textos escrits i orals a partir de models que es donen i d’un qüestionari amb informació personal. 98. SB. . possible creació d’escoles musicals a la Gran Bretanya. SB. 102: informació sobre els videojocs musicals. p. l'organització i el mètode a través de les rutines. . 98. p. SB.Culture Kit. p. SB. . Speaking. la perseverança davant les dificultats. p. WB. Connexions amb altres matèries  Ciències de la naturalesa: . Writing. 98 i informació cultural.Reading. el respecte. 133: ús d’estratègies. p. p. SB. . p.Speaking.Els decibelis. 107 i informació cultural. 107: informació i estructures lingüístiques per fer una queixa formal. WB. 106 i Writing Plan.

.  Llengua i literatura: . .burlingtonbooks. .La funció del desenvolupament del text. p. .Necessitat d’observar una conducta respectuosa en les botigues i al carrer per no molestar els altres.Combatir la pirateria.Les formes There is / There are. 6.Nou aparells per escoltar música. p.  Música: . WB. Temporització Unitat 8: 10 sessions Unit 8 Test: 1 sessió Final Exam 1: 1 sessió Total: 12 sessions 199 . .Reflexió sobre els efectes del soroll a la salut. . p.El so "mosquit" i les seves aplicacions. . . .Els videojocs musicals. . Respecte per la propietat pública i privada. Atenció a la diversitat Activitats de pràctica extra: TAIOP.Els tons del mòbil. ajudar els altres com a experiència gratificant.Traducció anglès-català al Workbook i elaboració de diàlegs en anglès a partir d’instruccions en català al Language Builder. . p.Els diferents tipus de música. 161 o CD-ROM Test Factory and Other Resources Activitats de pràctica d’expressió oral: TAIOP.es/englishworld2 7.Respecte pels torns de paraula i els gustos dels altres.Websites.  Educació per a la ciutadania i els drets humans: . 148 o CD-ROM Test Factory and Other Resources Activitats d’ampliació: TAIOP.Un instrument tradicional d’Austràlia.Com efectuar una queixa formal. .Els pronoms possessius. Tecnologies: . .Fórmules per realitzar queixes formals. .Els determinants i els quantificadors. . 20-21 Burlington ESO 2 Grammar Factory CD-ROM Interactive Whiteboard Digital Books CD-ROM Website Activities: www. .Estructures per expressar gustos i preferències.El voluntariat. 179 o CD-ROM Test Factory and Other Resources Language Builder.

Comprensió de missatges orals. what. interrogativa i les respostes breus) i must / mustn’t i revisar tots els temps verbals vistos a les unitats del llibre. per identificar informació.  Anticipació del contingut general d’allò que s’escolta amb suport d’elements verbals (to de veu) i no verbals (icònics i gestuals). amb pronunciació i entonació adequades amb diverses finalitats comunicatives. when. Objectius d’aprenentatge  Aprendre verbs d’acció i vocabulari relacionat amb les emocions. escrites i audiovisuals  Predicció del tema de la unitat mitjançant el seu títol. could. el suport visual i els coneixements previs. why).  Explicar una història.  Comprensió d’instruccions bàsiques per a la correcta resolució de tasques. amb suport d’elements verbals i no verbals. dins de l’aula o l’entorn escolar.  Ús de respostes espontànies a situacions de comunicació a l’aula.  Obtenció d’informació específica en textos orals i audiovisuals de converses sobre la creença de supersticions i descripcions d’una experiència aterridora. completar frases. should (en afirmativa. en parella o en grup. 2. how.  Escriure una narració fixant-se en les regles i estratègies d’escriptura de les unitats anteriors.  Llegir de forma comprensiva i autònoma un article sobre l’origen d’algunes supersticions i un article d’una revista sobre la llegenda britànica de la bruixa de Wooky Hole. negativa.  Utilitzar correctament els verbs modals can. contestar preguntes de comprensió i indicar si unes frases són verdaderes o falses segons la informació que han llegit. escrits i audiovisuals  Comprensió de preguntes i diàlegs breus relacionats amb les activitats habituals dels àmbits personal i de l’aula o l’entorn educatiu.UNITAT 9: Do you believe? 1.  Ús dels models de diàlegs que es proposen en què s’explica una història i es recomana un llibre per interactuar amb el company/a.  Pronunciar correctament els pronoms interrogatius (who. i en simulacions relacionades amb experiències i interessos personals. where. parlar de les seves supersticions o la dels seus familiars. Continguts DIMENSIÓ COMUNICATIVA Participació en interaccions orals.  Participació en converses pautades i controlades. amb una pronunciació adient. per fer un role play en què s’explica una història.  Escoltar i comprendre converses relacionades amb la creença de supersticions i descripcions d’una experiència aterridora. fer recomenacions sobre un viatge. Al Workbook:  Contestar preguntes d’informació específica. 200 .

escrit o audiovisual: pel context visual. la introducció i conclusió. Al Workbook:  Comprensió d’informació específica d’un text sobre sirenes i tritons per triar l’opció correcta a unes frases i contestar preguntes de comprensió. per identificar informació que es demana. i per la comparació de paraules o frases similars en les llengües que coneixen sobre diversos temes adequats a la seva edat i relacionats amb l’àmbit educatiu i personal.  Ús d’estratègies de comprensió dels missatges orals. modificant o expandint frases i paràgrafs.  Producció semicontrolada d’una narració fixant-se en tots els punts de la checklist vistos a totes les unitats: l’estructura del paràgraf: the body. completar unes frases. contestar preguntes de comprensió. i parant atenció a la redacció i revisió d’esborranys. i prenent com a referència models treballats prèviament. que mostrin coherència.  Composició d’un diàleg en anglès a partir d’un guió en català. les majúscules.  Producció de textos orals breus i coherents amb pronunciació adequada a partir d’un model treballat prèviament.  Transformació de textos senzills de diferents suports i formats.  Escolta. pels coneixements previs del tema.  Traducció de frases amb les estructures i paraules apreses a la unitat. la puntuació i l’ordre de les paraules.  Iniciativa per llegir de forma autònoma textos escrits o audiovisuals senzills com a font de plaer i de descoberta.  Producció escrita de frases amb informació personal i d’una narració 201 . com ara: ús dels coneixements previs sobre el tema o la situació i/o identificació de paraules clau. Al Workbook:  Realització d’un dictat per consolidar el vocabulari de la unitat.  Interès per la presentació acurada dels textos escrits. i estructurats en paràgrafs i amb presentació acurada.  Comprensió general i identificació del tema i inferència de significats d’un text oral. relacionar unes fotografies que es donen amb paraules del text i indicar quines frases donen la informació que s’indica. Obtenció d’informació específica en textos escrits sobre supersticions. Valoració de la seva importància en les comunicacions escrites.  Utilització de respostes adequades a les situacions de comunicació a l’aula. escrits i audiovisuals  Formulació de preguntes sobre accions i fets habituals en l’entorn escolar. en suport paper i digital. comprensió i producció oral del vocabulari de la unitat sobre verbs d’acció i adjectius relacionats amb les emocions per relacionar-lo amb la fotografia corresponent. de la intenció de qui parla i dels elements paralingüístics. els connectors de seqüència i les conjuncions en suport paper i digital.  Reflexió sobre la funció del desenvolupament a l’estructura del paràgraf a partir d’un exercici de la tria de la resposta correcta. amb correcció ortogràfica i puntuació adequada. de funcions comunicatives. Expressió de missatges orals. elaborats a partir de diverses intencions comunicatives. de frases fetes i de lèxic apropiat a contextos concrets i quotidians en l’àmbit educatiu i personal. la bruixa de Wookey Hole.  Ús d’expressions comunes.

del context verbal i no verbal.  Identificació.  Els modals: can / can’t.  Estructures i preguntes per explicar una història.  Parlar sobre habilitat i possibilitat en present i passat.  Prohibir.  Sensibilització envers la pronúncia dels fonemes que presenten una especial dificultat en les llengües estrangeres: pronunciació dels pronoms interrogatius (who. why i revisar els temps verbals vistos anteriorment.  Reconeixement i accepació de l’error com a part integrant del procés d’aprenentatge i actitud positiva de superació.  Reflexió sobre l’organització del treball personal com a estratègia per progressar en l’aprenentatge de manera autònoma. i must / mustn’t.  Reflexió guiada sobre l’ús i el significat dels modals can. i materials en suport digital. how. how. why. what. what. where. llibres de consulta. why. when. why). could. where. when. expressar obligació i necessitat. funcions i conceptes) situals en contextos comunicatius. Reflexió sobre l’aprenentatge:  Identificació i ús d’elements lingüístics bàsics i habituals en la comunicació oral i escrita.  Adjectius relacionats amb les emocions. ús i valoració de les estratègies d’aprenentatge adients. what.  Sensibilització envers els patrons bàsics de ritme.Coneixement del funcionament de la llengua i el seu aprenentatge Coneixements lingüístics Lèxic / Vocabulari  Verbs d’acció. biblioteques o tecnologies de la informació i la comunicació. when. de paraules clau. llibres de consulta mitjans audiovisuals. Fonètica  La pronunciació dels pronoms interrogatius who. organitzar i revisar continguts lingüístics (lèxic. els pronoms interrogatius who. should / shouldn’t.  Identificació d’estratègies per a la comprensió i interpretació de missatges i documents: identificació del tema. should.  Utilitzar els pronoms interrogatius who. how.  Valoració del treball individual per a la millora personal i del treball en equip per a la construcció col·lectiva del coneixement.  Donar consells. d’entonació i accentuació de paraules i enunciats propis de les llengües estrangeres. could / couldn’t. where. how. where.  Ús de recursos per a l’aprenentatge com diccionaris.  Ús de recursos per a l’aprenentatge: diccionaris.  Repàs de totes les normes d’escriptura que hagin après al llarg del curs. inferència de significat i coneixements previs sobre la situació.  Participació en l’avaluació i ús d’estratègies d’autocorrecció de les produccions orals. must / mustn’t. what. Estructura i funcions de la llengua  Explicar històries. escrites i audiovisuals. when. 202 .  Ús d’estratègies bàsiques d’aprenentatge per recordar.

 Lectura i audició de la cançó Another Day de Paul McCartney. Ús de fórmules de cortesia en els intercanvis socials. social i cultural i actitud positiva d’interès i confiança davant la diversitat de llengües i cultures. i valoració de les variacions lingüístiques i culturals. Reflexió sobre els objectius d’aprenentatge de llengües i valoració (fortaleses i dificultats) del propi progrés. p.  Ús d’un llenguatge no discriminatori i respectuós amb les diferències. Metodologia i situacions de treball  Observar què es treballarà a cadascuna de les seccions de la unitat i contestar unes preguntes del quadre de la part inferior de la pàgina després d’observar les fotografies que hi surten. why.  Conscienciació de les pròpies actituds davant les diferències de llengües i cultures. what. (SB.  Conscienciació que no hi ha cap llengua que sigui inherentment superior o inferior i que totes estan adaptades a les necessitats de les persones que les parlen. DIMENSIÓ PLURILINGÜE I INTERCULTURAL  Conscienciació que les llengües són elements que defineixen la identitat personal i col·lectiva i una eina potenciadora de la comunicació i l’aprenentatge i una porta oberta a la comprensió del món i de les altres persones.  Comparació i identificació de les diferències dels sistemes fonètics de la llengua anglesa i la pròpia: la pronunciació dels pronoms interrogatius who.  Conscienciació de pertinença a una comunitat lingüística.Llegendes angleses. DIMENSIÓ ESTÈTICA I LITERÀRIA  Interès a conèixer i per la lectura i audició de producions tradicionals orals i escrites de la llengua estrangera.Creences antigues d’egipcis i romans. how.  Lectura i comprensió i gaudi de textos curosament seleccionats per la seva adequació en temàtica i en grau de dificultat als aprenents adolescents. Al Workbook:  Secció Check your Progress per afiançar o ampliar els coneixements de la unitat. en contextos reals i funcions diverses: parlar sobre habilitat i possibilitat. 109) 203 .  Disposició per utilitzar els coneixements de llengua anglesa.  Una secció de Self-Evaluation i Learning Competences. 3.Tradicions japoneses. where.  Valoració de l’adquisició de la competència comunicativa en més d’una llengua i interès per efectuar intercanvis comunicatius amb parlants d’altres llengües com a font d’enriquiment personal.  Identificació de costums i trets de la vida quotidiana propis d’altres països i cultures on es parla la llengua estrangera que es treballen a la unitat: . when. . .

6)  Llegir un article i contestar la pregunta que es formula. 1)  Copiar i completar unes frases utilitzant la forma correcta de could o couldn’t. ex. 4)  Per parelles. (SB. p. 113. 3)  Per parelles. (SB. (SB. p. p. 111. p. 113. 114. (SB. p. ex. 110. p. (SB. 111. ex. 5)  Copiar i completar unes frases sobre supersticions utilitzant should o shouldn’t. preguntar al company/a les preguntes de l’exercici anterior i contestar-les fent veure que un alumne/a és un turista que visitarà la seva zona i demana consell a l’altre/a. 110. p. ex. 113. 110. dir al company/a quines de les accions de l’exercici 1 han fet avui. p. p. 113. 4)  Copiar i completar unes frases amb uns verbs entre parèntesis utilitzant els temps verbals correctes. 3)  Copiar i completar unes frases amb la forma correcta de must per obtenir informació sobre lleis inusuals. ex. 7)  Copiar i completar unes frases. 2)  Completar un text amb uns verbs entre parèntesis utilitzant els temps verbals correctes. 112. ex. 115. ex. 114. 1)  Llegir un article d’una revista i contestar les preguntes que es formulen. (SB. ex. p. (SB. ex. (SB. 3)  Copiar i completar unes frases perquè siguin verdaderes per a ells/es. p. ex. (SB. ex. (SB. 2)  Indicar quines frases de l’article ofereixen la informació que es demana. (SB. 1)  Llegir unes frases i indicar quines són verdaderes o falses i corregir-les. 9)  Triar les respostes correctes per completar un text. p. 4)  Escoltar tres diàlegs sobre supersticions i contestar la pregunta que es formula. (SB. ex. 6)  Escoltar per comprovar les seves respostes a l’exercici 6. (SB. p. 5) 204 . (SB. p. (SB. ex. p. ex. 7)  Escriure preguntes amb unes paraules a A utilitzant should i després. ex. ex. 112. (SB. (SB. ex. 110. ex. p. 115. ex. ex. 115. 115. ex. ex. ex. p. (SB. 114. 110. 112. (SB. (SB. p. p. 8)  Per parelles. ex. (SB. (SB. p. 115. ex. 113. 110. 3)  Contestar unes preguntes sobre l’article que han llegit. 112. 9)  Fer frases amb can o can’t segons s’indica què pot o no fer un mag. p. ex. 4)  Triar les respostes correctes a unes frases i escriure-les a les seves llibretes. (SB. 111. ex. 114. (SB. p. relacionar-les amb el consell corresponent a B. 5)  Copiar unes frases a les seves llibretes i tornar a escoltar els diàlegs de l’exercici anterior per triar les respostes correctes. preguntar i contestar les preguntes de l’exercici 4. (SB. p. ex. 8)  Contestar altres preguntes sobre el text que han llegit. p. (SB. p. (SB. 112. p. Escoltar i repetir uns verbs i relacionar-los amb la il·lustració corresponent. p. 10)  Observar unes paraules d’un text i relacionar-les amb la il·lustració corresponent. 1)  Copiar i completar unes frases amb uns verbs que es donen utilitzant els temps verbals correctes. p. 2)  Indicar quins verbs de la llista de l’exercici 1 impliquen les mans i fer una llista d’altres que coneguin en anglès en un temps màxim de tres minuts. (SB. 3)  Copiar i completar unes frases utilitzant la forma correcta de can o could.

connectors de seqüència i conjuncions i escriure’l correctament a les seves llibretes. p. 1)  Llegir unes frases i indicar com creuen que se senten les persones de les frases que es donen utilitzant les emocions de l’exercici 1. 116. ex. 119. 85-91 o Test Factory and Other Resources CD-ROM Final Exam 2. p. ex. 116. (SB. 116. 3)  Per parelles. Avaluació Check Your Progress. 1)  Llegir un text narratiu i contestar la pregunta que es formula. 119. Task)  Indicar quines frases d’unes que es donen utilitzen quan els agrada un llibre i quan no. p. 116. p. WB. (SB. 4)  Observar els quadres vocabulary i grammar i fer els exercicis. (SB. 117. ex. 117. p. ex. (SB. 119. 118. 4)  Tornar a escoltar la conversa i decidir si unes frases que es donen són verdaderes. Strategies for Progress. p. ex. ex. p. 120. 118. p. TAIOP. (SB. fent ús d’estratègies per superar les interrupcions i per iniciar i concloure intercanvis comunicatius. Quick Check)  Fer els exercicis Extra Practice i Web Extra del Workbook i de la pàgina web. Communication Kit. p. falses o no ho saben. p. 7)  Per parelles. Say It Right!)  Copiar un quadre i. p. 118. p. 8)  Corregir a un breu text narratiu errades de puntuació. 118. (SB. (SB. p. Després. ex. p. practicar el diàleg de l’exercici 2 amb el seu company/a. 1)  Ordenar unes frases per fer un diàleg. ex. (SB. p. p. (SB. ex. 2)  Contestar unes preguntes sobre el model de l’exercici 2. ex. WB. 3)  Escriure un text narratiu. (SB. p. majúscules. 6)  Escoltar i repetir unes paraules. ex. p. 116. 2)  Triar les respostes correctes a unes frases. 5)  Relacionar unes preguntes a A amb les seves respostes corresponents a B. p. (SB. p. Communication Kit. p. (SB. p. p. TAIOP. 78-84 o Test Factory and Other Resources CD-ROM Term Test 3. 3)  Escoltar una conversa i contestar la pregunta que es formula. 79-80 English and Me. 205 . (SB. 2)  Escoltar per comprovar les seves respostes a l’exercici anterior. (SB. ex. TAIOP. per parelles. Escoltar i repetir unes emocions i relacionar-les amb la fotografia corresponent. p. (SB. 133 Unit 9 Test. WB. 99-105 o Test Factory and Other Resources CD-ROM Criteris d’avaluació  Participar en interaccions orals bàsiques per explicar històries. (SB. 117. fer un role play que es proposa amb el seu company/a. ordre de les paraules. 130-131 Self-Evaluation. 120) 4. 117. ex. (SB. 119. (SB. Communication Kit. (SB. practicar el diàleg amb un company/a. p. ex. ex. intercanviar els papers de l’exercici 7 i fer un altre role play.

 Produir de forma guiada textos orals curts.  Comprendre la informació general i específica de textos sobre l’origen d’algunes supersticions i un article de revista sobre la llegenda britànica sobre la bruixa de Wooky Hole. 110 i 116. where. utilitzant estructures. SB. p. . d’interès i de descoberta envers la cultura i formes de vida diferents a la pròpia pel que fa a les creences i supersticions. .Vocabulary.Reading. . p. en diferents suports. when. .Writing.Pronunciation.  Mostrar predisposició per al treball col·laboratiu. creences Competències artística i cultural Conèixer. Competències bàsiques COMPETÈNCIES/ SUBCOMPETÈNCIES Competència comunicativa lingüística Utilització del llenguatge com a instrument de comunicació oral i escrita. 111: informació sobre creences i supersticions a diferents cultures mitjançant la història. apreciar i valorar críticament diferents manifestacions culturals i artístiques. SB. . why). 113. p. p. o en qualsevol suport sobre temes coneguts. les emocions i la conducta. ACTIVITATS . 119 i Language Builder. Communication Kit. 5. p.Grammar. donar consells sobre viatges i explicar històries.Speaking. coherents i amb bona dicció que siguin entenedors per a l’interlocutor. SB. 115 i 117: ús de la llengua anglesa per parlar sobre supersticions. obligació i manca d’obligació.  Utilitzar els coneixements adquirits sobre el sistema lingüístic de la llengua estrangera per a la pronunciació de pronoms interrogatius en diferents contextos de comunicació. SB. 110. com a instrument d’autoaprenentatge i d’autocorrecció de les produccions pròpies orals i escrites i per comprendre les produccions dels altres.  Llegir la cançó de la unitat de forma expressiva. how. en suport i format de tipologia diversa. SB. . Pràctica de pronunciació. 125: reflexió sobre les regles i estratègies d’escriptura que han après al llarg de tot el curs. adjectius sobre emocions i expressions per recomanar un llibre. WB. Comprendre la idea general i informacions específiques de converses relacionades amb la creença de supersticions i parlar d’experiències esgarrifoses emeses cara a cara. 118. p. organització i presentació d’informació. p. comprendre. p. l’origen de les supersticions. what. 111 i 114: comprensió escrita de un article factual sobre l’origen d’algunes supersticions i la llegenda britànica de la bruixa de Wookey Hole. de construcció i comunicació del coneixement i d'organització i autoregulació del pensament. expressar-se. connectors senzills i lèxic adequat. comunicar-se i 206 .Listening. SB. utilitzant les expressions i vocabulari adients. de tipologia diversa. 22-23: ús de vocabulari relacionat amb els verbs d’acció. composició de narracions. així com a la secció Writing Plan. Repàs dels temps verbs vistos al llarg del curs. una conversa en què es recomana un llibre i una altra en què un amic li explica a un altre una experiència violenta. sobre temes adequats a l’edat i relacionats amb els àmbits educatiu i personal.  Participar en l’avaluació de les produccions pròpies i les dels altres. p. . prohibició i necessitat.  Mostrar una actitud respectuosa. SB. de representació. p. p. possibilitat.  Produir de forma guiada una narració. 110 i 114 i 116: comprensió oral de diàlegs sobre supersticions. a la secció Say It Right!.Reading. Utilitzar de forma guiada els recursos digitals en la cerca. interpretació i comprensió de la realitat. SB. 112 i 115: ús dels verbs modals per donar consells i expressar habilitat en present i en passat. WB. SB. que siguin entenedors. tenint cura dels aspectes formals i respectant les regles fonamentals d’ortografia i de puntuació. 117: pronunciació dels pronoms interrogatius (who.

seleccionar. 118 i al Writing Plan.Informació cultural. SB. p. Reflexió sobre els propis èxits i fracassos. p.Check Your Progress. 110: reflexió personal i repàs del vocabulari après anteriorment sobre verbs que fan referència a accions que es porten a terme amb els peus o amb les mans.Welcome to Britain DVD. p. comprendre i enriquir-se amb diferents realitats i produccions del món de l'art i de la cultura.Reading. SB. processar i comunicar informació i transformar-la en coneixement. tractar i utilitzar la informació i les seves fonts. . secció Culture. aprendre i comunicar-se. Coneixement i valoració d’aspectes culturals rellevants mitjançant preguntes interculturals. .Web Extra: www.Test Factory and Other Resources CD-ROM. SB. SB.Vocabulary. recursos i tècniques de treball intel·lectual per aprendre i ser conscient de les pròpies capacitats i coneixements. SB. . .Burlington ESO 2 Grammar Factory CD-ROM. egípcies sobre l’altre món.Culture Kit. la concentració i la reflexió a la feina. la memòria a través de la repetició. 111: explicació de la superstició sobre el número tretze basat en fonts històriques. 125: mostra d’autonomia. SB.Reading. 119: actitud crítica davant la informació sobre la recomanació d’un llibre. gramàtica i llenguatge funcional. SB. 113 i 117: respecte per les normes de conducta a interaccions a classe amb el professor/a o amb els companys/es a l’hora d’utilitzar la informació i les seves fonts. p.percebre. . responsabilitat i reflexió a l’hora de fer ús de la informació i les seves fonts. p. p.Self-Evaluation. SB. 119: el valor de la lectura. . . obtenir. recursos i tècniques de treball intel·lectual. . p. p. p. 79-80: ús d’estratègies. p. p. WB.Informació cultural. . . p. Utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació com a instrument de treball intel•lectual per informar-se. SB. . 114: informació sobre la llegenda anglesa de la bruixa de Wookey Hole. 113: informació sobre tradicions de creences japoneses i consells per visitar Londres. eficàcia.Reading. p. SB. Pràctica de comprensió oral. Pràctica d’examen de vocabulari i gramàtica corresponents a la unitat 9.burlingtonbooks. . Pràctica de les activitats interactives de vocabulari. l'organització i el mètode a través de les rutines.Informació cultural.Interactive Whiteboard Digital Books CD-ROM. p. tractar i utilitzar la informació per completar un diàleg i parlar dels seus companys/es utilitzant els adjectius que millor expressin l’emoció corresponent. la capacitat d'elegir i opinar per ell mateix. 111 i 114: mantenir una actitud crítica i reflexiva a l’hora de valorar. Reproducció del capítol 9.Communication Kit.Grammar. .Vocabulary. Pràctica dels punts gramaticals tractats en aquesta unitat. SB. . 113: tradicions i creences japoneses. 207 . Valorar críticament manifestacions culturals i artístiques del patrimoni d'altres pobles. seleccionar. p. WB. . p. Usar fonts d’informació i situacions de comunicació diverses per consolidar les destreses lectores i comunicatives . Competència d’aprendre a aprendre Desenvolupar destreses i aprendre estratègies i habilitats per a que l’alumne siga conscient del que sap i del que cal aprendre com: l'observació visual i auditiva. SB. p. Tractament de la informació i competència digital Habilitats per buscar.Digital Teacher’s Pack: . gramàtica i comprensió oral corresponents a la unitat 9.es/englishworld2. 115: la cacera de bruixes. 133: ús d’estratègies. .Communication Kit. SB. . 110. WB. 116 i Speaking. 132: informació sobre el mite de Saint George com a temàtica artística i patró d’Anglaterra. SB. 113: relacionar preguntes i respostes per obtenir informació i consells per visitar Londres. 119: informació sobre el llibre més venut de la història: la Bíblia. gestió i control de les pròpies capacitats i coneixements. . SB. .Informació cultural. la recomanació d’un llibre. el poder de la religió i la superstició a l’Edat Mitjana. . . Pràctica de les activitats interactives de vocabulari i gramàtica corresponents a la unitat 9. SB. consciència. 116-117: mantenir una actitud crítica i reflexiva a l’hora de valorar. difondre-la i permetre que tots els individus i grups socials puguin accedir la creixent oferta de serveis de la societat del coneixement. 114 i informació cultural. Localitzar i interpretar la informació per utilitzar-la. SB. p.Burlington ESO 2 Culture Bank CD-ROM. . p.Speaking.Writing. p.

Ús responsable dels recursos naturals. p. WB. SB. p. 110: reflexió sobre la influència de les supersticions a la vida de les persones que hi creuen.Grammar. p. p. 125: ús de la creativitat personal a l’hora de produir textos escrits a partir de models que es donen. p.Reading. 114. memoritzar i recuperar informació. SB. 118 i al Writing Plan. SB. les seves propietats. Connexions amb altres matèries  Ciències de la naturalesa: . 115: el valor de la feina. WB. 113 i Communication Kit. Grammar. . SB. . . el valor de la tolerància cap a qui és diferent. SB.El mercuri. . informació cultural. . Foment del treball cooperatiu a l’aula. p. la invenció dels miralls.La temàtica de Sant Jordi a tota la classe de representacions artístiques. 111: el mercuri. p. Desenvolupar qualitats personals com la iniciativa. p. 110. SB. . 208 . .Desenvolupar estratègies per pensar. Desenvolupament organitzatiu a l’hora de presentar un treball escrit. informació cultural. SB.Writing. organitzar. SB.  Ciències socials. p. la importància de no deixar-se portar per la superstició. SB. 113: importància d’ajudar i acollir qui visita el nostre país.Manteniment d’una actitud constructiva i solidària davant la informació que es presenta i les interaccions de l’aula.Informació cultural. 125: ús de la creativitat personal a l’hora de produir textos escrits i orals a partir de models que es donen. Writing. 132: respecte per les creences religioses d’altres cultures i civilitzacions. SB.Reading.Speaking. p. 112: prevenció contra la credulitat a la màgia.Speaking. 112: reflexió sobre activitats quotidianes fa 300 anys.Speaking.Culture Kit. geografia i història: . p. 113 i 117: respecte pels torns de paraula i les rutines de classe. tradicions i creences d’altres cultures. 116: importància de mantenir la calma per poder reaccionar de forma educada en situacions de perill. el respecte. innovador. . les seves propietats i utilitats.Grammar. . .Listening. p. . el reconeixement i l'acceptació de diferències culturals i de comportament .  Educació plàstica i visual: . p. esquemes o mapes conceptuals Competència d’autonomia i iniciativa personal Ser creatiu.L’origen històric d’alguns mites i creences.Listening. p. el consum racional i responsable. 113 i 117. SB. 132: respecte per les lleis. 111 i Culture Kit. p. p. valoració si és convenient ser supersticiós. 117: aprendre a expressar les seves emocions. 116 i Speaking. SB. SB. SB. 132: la intenció moral de les històries tradicionals. . responsable i crític en el desenvolupament de projectes individuals o col·lectius. p. p. com ara resums. p. SB. Competència en el coneixement i interacció amb el món físic Adoptar una disposició a una vida física i mental saludable en un entorn natural i social també saludable. . i la protecció de la salut individual i col•lectiva com a elements clau de la qualitat de vida de les persones Competència social i ciutadana Comprensió de la realitat social que es viu. SB. SB. 118 i al Writing Plan.Vocabulary. la cura del medi ambient. p. p. SB. la perseverança davant les dificultats. l’esperit de superació. 110. SB. . l’autonomia i l’autocrítica.Reading.

fins i tot la malaltia. 22-23 Burlington ESO 2 Grammar Factory CD-ROM Website Activities: www.Expessió d’emocions. . .Prevenció contra la credulitat de la màgia. . .Els pronoms interrogatius.El poder de la religió i la superstició a l’Edat Mitjana. . . .Els verbs modals. WB. .Importància de mantenir la calma en situacions de perill. 6.Importància d’ajudar i acollir qui visita el nostre país.Valoració de la Bíblia com el llibre més venut de la història.Respecte per les diferents religions i creences.Importància de la voluntat per superar qualsevol obstacle.Estructures verbals per prohibir.Contes. Temporització Unitat 9: 10 sessions Unit 9 Test: 1 sessió Term Test 3: 1 sessió Final Exam 2: 1 sessió Total: 13 sessions 209 . .Respecte i valoració de la feina. 162 o CD-ROM Test Factory and Other Resources Activitats de pràctica d’expressió oral: TAIOP. .es/englishworld2 Interactive Whiteboard Digital Books CD-ROM 7.Parlar sobre habilitat i possibilitat en present i passat. .burlingtonbooks. . Atenció a la diversitat Activitats de pràctica extra: TAIOP. 180 o CD-ROM Test Factory and Other Resources Grammar Practice Review 3.Respecte per les tradicions d’altres cultures. mites i llegendes arreu del món. p.Valoració de la força de la superstició i de si és convenient o no ser-ho.La cultura de la civilització egípcia.Descriure experiències i explicar històries. p. . .Traducció anglès-català al Workbook i elaboració de diàlegs en anglès a partir d’instruccions en català al Language Builder.  Llengua i literatura: . .La tasca moral de les històries tradicionals. donar consells i expressar obligació i necessitat. . .  Educació per a la ciutadania i els drets humans: .La cacera de bruixes.Tolerància i respecte pels que són diferents.La importància de repassar i corregir els escrits un cop acabats. 110-111 Language Builder. . WB. .. p. . p.Respecte pels torns de paraula i les opinions dels altres. p. 150 o CD-ROM Test Factory and Other Resources Activitats d’ampliació: TAIOP. .

O. . READERS “Tutankhamun”.. Burlington Books NOTEBOOK & COMPOSITION NOTEBOOK AVALUACIÓ . Ed. SHOULD TIME EXPRESSIONS FREQUENCY ADVERBS PREPOSITIONS ADVERBS OF MANNER AND DEGREE          PAST (Regular and Irregular verbs) PAST CONTINUOUS THERE IS. Ed. COULD. (SKILLS)   WRITING : Expressió escrita READING: Comprensió escrita / lectura   LISTENING: Comprensió oral. THERE ARE.S. MUST.”. En totes les avaluacions hi haurà les següents proves: Grammar & structures 70% + vocabulary + translation + composition (redacció) Listening 30% Speaking Reader Reading comprehension.          BE / HAVE / HAS GOT PERSONAL AND OBJECT PRONOUNS POSSESSIVE ADJECTIVES AND PRONOUNS PRESENT SIMPLE / CONTINUOUS CAN. HOW MUCH.Un NO PRESENTAT en alguna de les proves suposa perdre tots els drets a l’avaluació contínua/sumativa i no podrà ser mai aprovat per la junta d’avaluació. . Student’s book & Workbook. 2 nd ESO Activity Readers . 210 .L’informe negatiu podrà ser anul·lat si l’alumne demostra durant el 2n d’ESO haver assolit els continguts mínims del curs anterior. HOW MANY FUTURE WITH WILL.Els alumnes pendents de 1r d’ESO tindran una prova de recuperació específica de continguts mínims al llarg del curs i de no superar-la una altra a setembre. per la qual cosa la segona avaluació servirà com a recuperació de la primera i PROVES 2n ESO la 3 ª de la 2ª.L’avaluació serà CONTINUA: la matèria s’acumula.SEMINARI D’ANGLÉS. Burlington Books. Burlington Books “Tales of Arabian Nights. FIRST CONDITIONAL FUTURE WITH GOING TO + INFINITIVE and PRESENT CONTINUOUS PRESENT PERFECT FOR/SINCE ADJECTIVES :COMPARATIVES & SUPERLATIVES VOCABULARY & EXPRESSIONS FROM UNITS ORDER IN THE SENTENCE. CONTINGUTS MÍNIMS 2n E. SPEAKING: Expressió oral. CRITERIS D’AVALUACIÓ 2n ESO 2012-2013 L’alumne haurà de demostrar una progressió amb l’adquisició de les quatre habilitats fonamentals del procés d’aprenentatge. 2nd ESO Activity Readers .negative & question) MATERIALS 2n ESO LLIBRES DE TEXT “ENGLISH WORLD 2” Ed. (Affirmative.

quedantli solament l'oportunitat de presentar-se a la prova global que es realitzarà a tots els alumnes a fi de curs. L’actitud positiva / negativa valorant l’esforç per parlar en anglès a classe.Quan un alumne falte de manera reiterada a classe amb justificació o sense ella. No s’acceptarà cap redacció / treball fora del termini establert.En la convocatòria de setembre la prova final objectiva serà oral i escrita i de continguts mínims valorant-se de manera global en Apte/No Apte. 211 . pot provocar la impossibilitat de l'avaluació contínua.Els alumnes amb un informe negatiu en 1er d’ESO tindran una prova de recuperació específica de continguts mínims al llarg del curs i de no superar-la. pot provocar la impossibilitat de l'avaluació contínua. . Si el nombre de faltes supera el 20% de les hores totals. .L’avaluació serà continua amb la realització en classe de treballs específics de caràcter obligatori.ACTITUD Es valorarà positiva / negativament (pujant / baixant la nota del trimestre i/o final) * l’actitud positiva / negativa valorant la participació i l’esforç per parlar en anglès a classe. Sent aquesta l'única prova que podrà ser tinguda en compte per a la seva qualificació que en cap cas podrà superar els 6 punts totals. Quan un alumne falte de manera reiterada a classe amb justificació o sense ella. l'alumne perdrà el dret a l'avaluació contínua. Serà obligatori presentar el dossier de repàs lliurat pel professor/a Un NO PRESENTAT suposa perdre tots els drets a l’avaluació i no podrà ser mai aprovat per la junta d’avaluació. * la realització de les tasques a l’aula i a casa (exercises + homework + compositions + moodle) i el lliurament d’aquestes dintre del termini demandat pel professor/a. . Anglés Pràctic ESO AVALUACIÓ . o sistemàticament es negue a realitzar els treballs requerits. un altra a setembre. portar el material a classe i esforçar-se per aprendre i ser responsable. o sistemàticament es negue a realitzar els treballs requerits. L’informe negatiu podrà ser anul·lat si l’alumne demostra durant el 2on ESO haver assolit els continguts del curs anterior. traducció i redacció. de listening i reading. La valoració de l’alumne serà global incloent proves escrites. quedant-li solament l'oportunitat de presentar-se a la prova global que es realitzarà a tots els alumnes a fi de curs. reading comprehension. Sent aquesta l'única prova que podrà ser tinguda en compte per a la seva qualificació que en cap cas podrà superar els 6 punts totals. * l’assistència a classe. L’alumne/a haurà de responsabilitzar-se’n de la correcció dels exercicis a classe i/o en el moodle. l'alumne perdrà el dret a l'avaluació contínua. Tambè és molt important el comportament dins l’aula en un clima de respecte envers el professorat i la resta de companys.La assistència a classe serà obligatòria i es valorarà la motivació. orals. participació. interès i disposició envers l’assignatura. . Si el nombre de faltes supera el 20% de les hores totals. intentant superar les dificultats. valorant-se de manera global en Apte/No Apte. A Setembre i Convocatòries Extraordinàries de Pendents les proves de recuperació inclouran exercicis amb continguts mínims de gramàtica.

idees i emocions. Expressar adequadament —en fons i forma— les mateixes experiències.8.1. P7 act 1-8 P4 act 1-3. Dictation.7. P6 act 1-3. recopilar i processar informació. idiomes i cultures. comparatives & superlatives. P4 act 1-3.4. P6 act 1-3 P4 act 1-3. Produir textos orals i escrits adequats a cada situació de comunicació. 1. P6 act 1-3 212 . Grammar Structures Vocabulary Reading Listening Speaking Competències/subcompetències Be/have got. compondre i utilitzar diferents tipus de textos amb intencions comunicatives diverses. de fantasia i de saber. procedimentals i actitudinals-. 1. A més. Adjectives. Conservar i millorar la competència comunicativa utilitzant la lectura com a font de plaer. P4 act 1-3. 1ª Avaluació.present simple.9. 1. dels valors i aspectes culturals i de la versatilitat del llenguatge en funció del context i la intenció comunicativa. P5 act 1-6 Start thinking. 1.3. i acceptar opinions diferents a la pròpia i realitzar crítiques amb esperit constructiu. 1. de descobriment d’altres entorns.3r ESO PROGRAMACIÓ I SEQÜENCIACIÓ DELS CONTINGUTS de 3r ESO En l´organització i seqüenciació dels continguts duem a terme una distribució temporal de continguts bàsics agrupats en unitats didàctiques. P5 act 1-6. Comunicació lingüística 1. Ser progressivament competent en l’expressió i comprensió dels missatges orals que s’intercanvien en situacions comunicatives diverses. Aplicar de manera efectiva les regles de funcionament del sistema de la llengua.11. ACTIVITATS Start thinking. Tenir consciència de les convencions socials. P5 act 1-6. afegirem les diferents competències/subcompetències tingudes en compte en les diferents activitats proposades.12. Adaptar la comunicació al context. 1. 1. 1.5. P5 act 1-6. P6 act 1-3 Start thinking. pronouns & possessive adjectives. P7 act 1-8 Start thinking. Aplicar de manera efectiva les estratègies necessàries per interactuar lingüísticament d’una manera adequada. Tenir en compte.2. Starter Unit. Cercar. abitual actions Dictation. Comparisons. P6 act 1-3 P6 act 1-3 P6 act 1-3 P4 act 1-3. Utilitzar activament i efectivament codis i habilitats lingüístiques i no lingüístiques i les regles mateixes de l’intercanvi comunicatiu en diferents situacions. D´altra banda. oferim un plantejament conjunt dels tres tipus de continguts –conceptuals. 1. P5 act 1-6 P4 act 1-3. P5 act 1-6.10. 1. tenint en compte la lògica interna del desenvolupament de l´àrea i els blocs corresponents del currículum oficial. COMPETÈNCIES / SUBCOMPETÈNCIES 1. P7 act 1-8 P4 act 1-3. P5 act 1-6. 1. P6 act 1-3.6. present continuous. Comprendre.També afegirem el tractament a la diversitat.

5.3. 4. Interactuar en llengües estrangeres per aconseguir-ne un ús funcional. la concentració. Valorar la llibertat d’expressió. escoltar les dels altres. Cultural i artística 6. Online Leaning Zone Online Leaning Zone Online Leaning Zone Online Leaning Zone Online Leaning Zone Online Leaning Zone Online Leaning Zone Online Leaning Zone Online Leaning Zone Start thinking. 4.7. control i autoregulació dels mateixos pensaments. Aprofitar la interacció que es produeix a la feina en equip per aprendre a participar.8. 7.5. Usar fonts d’informació i situacions de comunicació diverses per consolidar les destreses lectores i comunicatives. 7. P5 act 1-6. la importànc ia del diàleg intercultural i la realització d’experiències artístiques compartides. Avaluar i seleccionar noves fonts d’informació i innovacions tecnològiques a mesura que van apareixent. com ara resums. expressar idees pròpies. Reconèixer i acceptar. 5. P7 act 1-8 P4 act 1-3. i de com es gestionen i controlen de forma eficaç els processos d’aprenentatge. P5 act 1-6 P7 act 1-8 P7 act 1-8 P7 act 1-8 Start thinking. Comprendre la natura i mode d’operar dels sistemes tecnològics.1. 4. Ser conscient del que es sap i del que cal aprendre. 4. valors. Social i ciutadana 5. Aprendre a aprendre 7. 6. Desenvolupar la curiositat. P7 act 1-8 P7 act 1-8 213 .5. 6. gràfic i sonor) i les seves pautes de descodificació i transferència. i afavorir el fet d’aprendre de i amb els altres. P5 act 1-6. P7 act 1-8 P4 act 1-3.6. P5 act 1-6. Localitzar i interpretar la informació per utilitzar-la. Utilitzar aplicacions de processament de textos per a diferents finalitats educatives 4.8. visual. numèric. 7. 6. expressiva i comunicativa que els factors estètics han exercit i exerceixen en la vida quotidiana de la persona i de les societats. esquemes o mapes conceptuals.3. difondre-la i permetre que tots els individus i grups socials puguin accedir la creixent oferta de serveis de la societat del coneixement. P5 act 1-6. P5 act 1-6.8.5. P4 act 1-3. així com de la importància representativa. i de l’efecte que aquests canvis tenen en el món personal i sociolaboral. 7. prendre decisions valorant les aportacions dels companys. 5. 4.3. la perseverança i la reflexió crítica. el dret a la diversitat cultural. desenvolupar l’habilitat per construir diàlegs.1. icònic. 5. Usar de manera eficient un conjunt de recursos i tècniques de trebal l intel•lectual amb manifestació de pensament estratègic. comprendre. integrant-la amb els sabers previs i amb l’experiència personal i sabent aplicar els nous coneixements i capacitats en situacions semblants i contextos diversos 7. optimitzant-los i orientant-los a satisfer objectius personals. Saber comunicar-se en diferents contextos.3. les modes i els gustos.9. Integrar els coneixements i procediments adquirits per comprendre les informacions provinents de la seva pròpia experiència i dels mitjans escrits i audiovisuals. dels corrents estètics.4. utilitzar-les com a font d’enriquiment i gaudi i considerar-les com a part del patrimoni dels pobles. Dominar llenguatges específics bàsics (textual.2. Tractament de la informació i competència digital 4.2. P5 act 1-6. mitjançant el coneixement de l’idioma. Conèixer. 7. aprendre i comunicar-se.4. Tenir consciència de l’evolució del pensament. P4 act 1-3. sentiments i accions.4. organitzar. P7 act 1-8 P7 act 1-8 P4 act 1-3. P7 act 1-8 P7 act 1-8 P4 act 1-3. 5.2. en funció de la seva utilitat per emprendre tasques o objectes específics. memoritzar i recuperar informació. Ser capaç d’obtenir informació —ja sigui individualment o en col•laboració— i transformar-la en coneixement propi.1. P7 act 1-8 P7 act 1-8 P4 act 1-3.1.9. Desenvolupar estratègies per pensar. 4. les diferències culturals i de comportament. apreciar i valorar diferents manifestacions culturals i artístiques. Utilitzar l’idioma com a vehicle de comunicació i transmissió cultural. Utilitzar habitualment els recursos tecnològics disponibles per resoldre problemes reals de manera eficient. de com s’aprèn. Mostrar un comportament coherent amb els valors democràtics manifestats especialment en la presa de consciència. Utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació com a instrument de treball intel•lectual per informar-se. expressant les mateixes idees i escoltant les alienes. 4.

magazine article Favourite faces. TT4 a T7) Teacher’s Resource and Tests Pack . pàg.Grammar reference (Starter unit -WB. l’autonomia i l’autocrítica. Realitzar debats i treballs individuals o en grup que impliquen idear.7. pàgs.Activitats addicionals i alternatives del Teacher’s Guide (TB.9. actuar i revisar el que s’ha fet i extreure’n conclusions. 8. així com processos de presa de decisions. P5 act 1-6 Start thinking Start thinking.80) .9. 8.Communication: Pairwork (Teacher’s Resource and Tests Pack – Starter unit. Desenvolupar modes de tractament de la informació i tècniques d’indagació.4. pàgs. 8. dialogar i negociar.55 Activitats d’ampliació . P4 act 1-3. 8. P5 act 1-6 P4 act 1-3. 4 a 7) Activitats de les seccions de referència: .12. 15-16) . valorar les idees dels altres./iz/. Dictation Describe people´s personality. utilitzar l’assertivitat per fer saber adequadament als altres les mateixes decisions. P5 act 1-6 Tractament de la diversitat Activitats de reforç Activitats addicionals i alternatives del Teacher’s Guide (TB. pàgs. pàgs. proposar-se objectius i planificar i dur a terme projectes.2. la perseverança davant les dificultats. Adverbs of degree and frequency adjectives of personality. analitzar.5) . i treballar de forma cooperativa i flexible.Grammar + Vocabulary (Level 3 – Extension Starter unit.Grammar + Vocabulary (Level 2 – Starter unit .8.3. Reelaborar els plantejaments previs o elaborar noves idees.10. 35-36) Tests and Resources Multi-ROM 3 UNITAT 1: Face to face Grammar structures Vocabulary Sociocultural aspects Pronounciation Writing Reading Listening Speaking Present simple. Talk about frequency 214 . false friends and verbs of communication and attitude Multiculturalism in the UK Verbs endings /s/. pàg. pàg. 8. Relacionar-se. Diphtongs Write a description of a friend Guidebook.11. 8. Desenvolupar qualitats personals com la iniciativa. P6 act 1-3 P4 act 1-3. 8.81) Teacher’s Resource and Tests Pack ./z/. P5 act 1-6 P4 act 1-3. Poder transformar les idees en accions. P4 act 1-3. l’autoestima i la identitat personal. Reforçar l’autonomia. pàg. Autonomia i iniciativa personal 8. Present Continuous. P5 act 1-6.Grammar practice ( Starter unit -WB. Ser capaç de comunicar de manera eficaç els resultats del mateix treball. 8. planificar. Desenvolupar iniciatives de planificació i execució. és a dir.Grammar + Vocabulary (Level 1 – Starter unit. cooperar i treballar en equip: posar-se al lloc de l’altre. TT4 a T7) Workbook (Starter unit – pàgs. P5 act 1-6 P4 act 1-3. P5 act 1-6 P4 act 1-3. cercar solucions i portarles a la pràctica. l’esperit de superació.

P10-11 Act. Comunicació lingüística 1. 5. P12 Act 1-7. P10-11 Act. Competència matemàtica 2. Tractament de la informació i competència digital 4.3. aprendre i comunicar-se.1-6. P 12 Act 4-5. P14 act 15. P15 Act 1-4 P8-9. 1-8 P8-9. 1-8 Online Learning Zone. P12 Act 1-7. 1.1-6.1-6.1-6.6. Ser progressivament competent en l’expressió i comprensió dels missatges orals que s’intercanvien en situacions comunicatives diverses. P10-11 Act. P12 Act 1-7. 215 . P12 Act 1-7. de descobriment d’altres entorns. 7-10. WB pág.Act 1-4 Start thinking. P11 Act. P14 act 1-5. compondre i utilitzar diferents tipus de textos amb intencions comunicatives diverses. 1. Expressar adequadament —en fons i forma— les mateixes experiències. P14 act 1-5. 1. Act. P76y 77 act. act. P76-77 act. P12 Act 1-3. 1. Act. P12 Act 1-7.1. ACTIVITATS Start thinking. Act. 7-10. P12 Act 1-3.3. P 12 Act 4-5. P15 Act 1-4 P8-9. P14 act 1-5 Start thinking. desenvolupar l’habilitat per construir diàlegs. P15 Act 1-4: Pág. i acceptar opinions diferents a la pròpia i realitzar crítiques amb esperit constructiu. Utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació com a instrument de treball intel•lectual per informar-se.11. 1-6. P76-77 act. WB pág. 1. Cercar. 1-8 Online Learning Zone. 1. P12 Act 1-3. 7-10. P11 Act. Conservar i millorar la competència comunicativa utilitzant la lectura com a font de plaer. 2.7.1-6. les diferències culturals i de comportament. P15 Act 1-4 Start thinking. 7-10 P8-9. idiomes i cultures. P15 Act 1-4 1. 100 Act 12. 4. WB pág. Utilitzar l’idioma com a vehicle de comunicació i transmissió cultural. P8-9. P14 act 1-5. P15 Act 1-4 Pág. 1-8 Online Learning Zone. P15 Act 1-4 P14 act 1-5. 7-10. P12 Act 1-3. 1-6. 1. Act. P8-9. Social i ciutadana 5. Act.1-6. recopilar i processar informació.Tenir consciència de les convencions socials. idees i emocions. 1-8 P76-77 act.1-6. Aprofitar la interacció que es produeix a la feina en equip per aprendre a participar.9. 1-8 P11 Act. P10-11 Act. 1. 7-10.3. 5. P8-9. Adaptar la comunicació al context. P76-77 act. Interpretar i expressar amb claredat i precisió informacions.Competències/subcompetències COMPETÈNCIES / SUBCOMPETÈNCIES 1. 4. 7-10. prendre decisions valorant les aportacions dels companys. difondre-la i permetre que tots els individus i grups socials puguin accedir la creixent oferta de serveis de la societat del coneixement. P89. P14 act 1-5. Act. 7-10. 15. 1. Localitzar i interpretar la informació per utilitzar-la. act. 1-8 Online Learning Zone. P11 Act.2. 1-5.2. P15 Act 1-4. 100 Act 12. 1-8 P11 Act.4. 5. mitjançant el coneixement de l’idioma.1. 4. 1-6. Act.5. Aplicar de manera efectiva les estratègies necessàries per interactuar lingüísticament d’una manera adequada. 7-10.12. P 12 Act 4-5.1-6.9.8. P14 act 1-5. P14 act 1-5. 1-6. P12 Act 1-3. P76-77 act. Interactuar en llengües estrangeres per aconseguir-ne un ús funcional. P 12 Act 4-5. dels valors i aspectes culturals i de la versatilitat del llenguatge en funció del context i la intenció comunicativa. P11 Act. 1-6. Comprendre. P12 Act 1-7. P 12 Act 4-5. P76-77 act. P15 Act 1-4 Start thinking. 7-10. Aplicar de manera efectiva les regles de funcionament del sistema de la llengua. 4. P15 Act 1-4 P8-9. P11 Act. P15 Act 1-4 P10-11 Act. expressar idees pròpies.Tenir en compte. P14 act 1-5.6. P76-77 act. 1. P14 act 1-5. P11 Act. escoltar les dels altres. Act. Produir textos orals i escrits adequats a cada situació de comunicació.7. i afavorir el fet d’aprendre de i amb els altres.10. Act. P14 act 1-5. Usar fonts d’informació i situacions de comunicació diverses per consolidar les destreses lectores i comunicatives. 100 Act 1-2. dades i argumentacions. P11 Act.P15. P 12 Act 4-5. P14 act 1-5. Reconèixer i acceptar. 100.1. Utilitzar activament i efectivament codis i habilitats lingüístiques i no lingüístiques i les regles mateixes de l’intercanvi comunicatiu en diferents situacions. P14 act 1-5 P11 Act. 100.1-6. de fantasia i de saber.

WB pág. P12 Act 1-7. P12 Act 1-7. 100.8.1. 7-10. Desenvolupar iniciatives de planificació i execució. 1-5. 1-5. control i autoregulació dels mateixos pensaments. 1-5. 8. com ara resums. P14 act 1-5 P15 Act 1-4 P8-9.1-6. P11 Act.2. 7-10. Ser capaç d’obtenir informació —ja sigui individualment o en col•laboració— i transformar-la en coneixement propi. P11 Act. 6. P12 Act 1-7. 100 Act 1-2 P8-9. WB pág. Reelaborar els plantejaments previs o elaborar noves idees. 8. P76-77 act.3. P12 Act 1-7. 1-8 P11 Act. P15 Act 1-4. 100 Act 1-2. 7. P11 Act. organitzar. 6.1-6. P15 Act 1-4: Pág. 7-10. integrant-la amb els sabers previs i amb l’experiència personal i sabent aplicar els nous coneixements i capacitats en situacions semblants i contextos diversos 7. Ser capaç de comunicar de manera eficaç els resultats del mateix treball. analitzar. act. Poder transformar les idees en accions. Ser conscient del que es sap i del que cal aprendre.9. Act. 8. 100 Act 1-2.Desenvolupar qualitats personals com la iniciativa. 100. experiències o sentiments a través de diferents mitjans artístics o de les diferents formes que adquireixen les anomenades arts populars. Mostrar una actitud oberta.4. i treballar de forma cooperativa i flexible.1. el dret a la diversitat cultural. Act. optimitzant-los i orientant-los a satisfer objectius personals. així com processos de presa de decisions.1-8 P11 Act. Act. Saber comunicar-se en diferents contextos. Accedir i interactuar en entorns virtuals d’aprenentatge. P11 Act. act.9. WB pág. 7-10. 6. 8. 8.6. 7-10: Pág. 1-8 Start thinking. sentiments i accions. 6.1-6. P12 Act 1-7. P15 Act 1-4 P11 Act. respectuosa i crítica cap a la diversitat d’expressions artístiques i culturals. Escollir amb criteri propi.8. cooperar i treballar en equip: posar-se al lloc de l’altre. Mostrar un comportament coherent amb els valors democràtics manifestats especialment en la presa de consciència. P11 Act. P15 Act 1-4. 7. Act.1-6. P15 Act 1-4 P8-9.1-6. Act. la perseverança davant les dificultats. Valorar la llibertat d’expressió. P15 Act 1-4 WB pág.7. P11 Act. 1-5. valors. Enfrontar-se a problemes oberts.12. 5. Utilitzar el coneixement sobre l’evolució i organització de les societats i sobre els trets i valors del sistema democràtic per desenvolupar-se socialment. Integrar els coneixements i procediments adquirits per comprendre les informacions provinents de la seva pròpia experiència i dels mitjans escrits i audiovisuals. cercar solucions i portarles a la pràctica. 100. Act.11. P76-77 act. 7. 1-8 P8-9. utilitzar-les com a font d’enriquiment i gaudi i considerar-les com a part del patrimoni dels pobles. l’autonomia i l’autocrítica. Cultural i artística 6.1-6.Reforçar l’autonomia. P12 Act 1-7 Start thinking P8-9. la perseverança i la reflexió crítica. 6. P15 Act 1-4 P11 Act.5. 8.3.1-6. Conèixer. P76-77 act. P15 Act 1-4 . apreciar i valorar diferents manifestacions culturals i artístiques.1-6. act. Apreciar la diversitat cultural a partir de diferents manifestacions artístiques 7. 100 Act 1-2. 7-10. la concentració.9. 100 Act 1-2. Usar de manera eficient un conjunt de recursos i tècniques de treball intel•lectual amb manifestació de pensament estratègic.1-6 P11 Act. la importància del diàleg intercultural i la realització d’experiències artístiques compartides. 100 Act 1-2 P8-9.1-6. 6. act. Aprendre a aprendre 7. P12 Act 1-7 216 . act. Act. Act. proposar-se objectius i planificar i dur a terme projectes. Autonomia i iniciativa personal 8.4. 8. P11 Act. P11 Act. planificar. P8-9. Desenvolupar la curiositat. Act.4. Apreciar la creativitat implícita en l’expressió d’idees. 8. Desenvolupar estratègies per pensar. 5.2. 100. P14 act 1-5. esquemes o mapes conceptuals. 1-8 P8-9. l’autoestima i la identitat personal. WB pág. 1-8 P8-9.10. dialogar i negociar. 1-8 . P15 Act 1-4 Pág. valorar les idees dels altres. participar en la construcció temptativa de solucions. expressant les mateixes idees i escoltant les alienes. P76-77 act.1.1-6 P14 act 1-5.5. P15 Act 1-4 P8-9. P76-77 act. de com s’aprèn. 7-10. WB pág. 1-5. Cultivar la mateixa capacitat estètica i creadora.1-6. P15 Act 1-4: Pág. utilitzar l’assertivitat per fer saber adequadament als altres les mateixes decisions. memoritzar i recuperar informació. P8-9. P12 Act 1-7. Relacionar-se. P15 Act 1-4 P8-9. Act.1-6. P76-77 act.5. Act. 8. P12 Act 1-7. 100 Act 1-2. 7. 7. 7-10. l’esperit de superació. Realitzar debats i treballs individuals o en grup que impliquen idear. 7-10.8. comprendre. 7-10. Desenvolupar un esperit crític. i de com es gestionen i controlen de forma eficaç els processos d’aprenentatge. 7-10. és a dir. 100. actuar i revisar el que s’ha fet i extreure’n conclusions. Act. WB pág. 7-10 Pág. P12 Act 1-7. P76-77 act.4. P15 Act 1-4. 7-10. 7. Act.6. P15 Act 1-4 P8-9.9.

Multi-ROM 3) Tests (Units 1-3 levels: Basic.WB.17) Realització dels exercicis del WB (Unit 1.Culture: Multiculturalism in the UK (Unit 1-SB.Tractament de la diversitat Activitats de reforç Activitats addicionals i alternatives. Standard. pàgs.Communication pairwork Unit 1 .Unit 1. 17-18) . pàg.100) . 82 i 83) . SB pàg. pàgs.Grammar + Vocabulary (Level 2 Unit 1. Pàgs. TB. pàg.Grammar + Vocabulary (Level 1 .Cross curricular extensión Unit 1 AVALUACIÓ Avaluació sumativa English plus (Test and Resource. pàg.91) .Pronunciation bank (Unit 1-WB.Cross-curricular extension (Teacher’s Resource and Tests Pack .Vocabulary bank (Unit 1-WB. 37 i 38) .56) Test and Resources Multi-ROM 3 . Higher Speaking Test i Audio Test (mp3).Curriculum extra: language and literature: Description (Unit 1-SB.Grammar vocabulary Unit 1(tres nivells: Basic. 217 . Pàgs. Standard i Higher) Activitats d’ampliació English plus options (SB) .Grammar + Vocabulary (Level 3 . pàgs T8 a T17 Workbook (Unit 1 – pàgs.110) Teacher’s Resource and Tests Pack . pàgs. pàg. Avaluació formativa Consolidation Unit 1 (SB pàg.Unit 1. Unit 1.Extra listening and speaking (Unit 1-SB.100) . pàg. pàgs.Drama (Teacher’s Resource and Tests Pack. Unit 1.103) Teacher’s Resource and Tests Pack .16) Cumulative review (Starter-Unit 1. Pàg.76 i 77: Language and literature: Dialogue) (Tests and Resources Multi-ROM 3) . 14 i 15). 8 a 13) Activitats de les seccions de referència: .Communication: Pairwork (Teacher’s Resource and Tests Pack . 8 a 13) Autoavaluació Progress review (Unit 1 .Grammar reference (Unit 1-WB.Basic.Extension. 65 a 74) . pàg.6) . pàg.

prèvia planificació i amb certa autonomia textos de diferents gèneres. P23 act 1-6. P25 act 1-4 218 . 2) Identificar alguns elements culturals o geogràfics propis dels països i cultures on es parla la llengua estrangera. pàg. COMPETÈNCIES / SUBCOMPETÈNCIES 1. Dimensió estètica i literària Produir. Competències/subcompetències . 11. past simple. act 1-4 1. mostrant un nivell acceptable d’adequació. Compare opinions. Television and TV programmes. ACTIVITATS Comunicació lingüística 1. P18-19 act 1-2. TV in the USA. 11. P22 act 1.2. Produir textos orals i escrits adequats a cada situació de comunicació.15) Reproduir un diàleg (SB. Writing. Ser progressivament competent en l’expressió i comprensió dels missatges orals Start thinking . Talk about TV programmes. P21 act 8i les regles mateixes de l’intercanvi comunicatiu en diferents situacions. P18-19 act 1-2. pronunciació. Utilitzar activament i efectivament codis i habilitats lingüístiques i no lingüístiques Start thinking.3. Adaptar la comunicació al context.1. Coneixements del funcionament de la llengua i el seu aprenentatge Vocabulari. P23 act 1-6. Technology. P25 act 1-4 1. Past tense . 9. were. P25 que s’intercanvien en situacions comunicatives diverses. P24 act 1-4. P22 act 1. there were. coherència. gramàtica. Apostrophes. reading aloud. cohesió i correcció. TV moments.4. P21 act 811. Reading. P25 act 1-4 1. Start thinking. 14 i 15) La descripció d’un amic o amiga (SB. write about TV highlights. –ed endings.14) UNITAT 2:TV. P24 act 1-4.Criteris d’avaluació Dimensió comunicativa Listening. Dimensió plurilingüe i intercultural 1) Mostrar interès i curiositat per aprendre la llengua estrangera i reconèixer la diversitat lingüística com a element enriquidor. Grammar structures Vocabulary Sociocultural aspects Pronounciation Writing Reading Listening Speaking Was. dictation. pàg. P18-19 act 1-2. Speaking. there was. P24 act 1-4. reflexió sobre l’aprenentatge. Hard reality: teenagers in reality shows. Completar i executar diàlegs (SB pàgs. P24 act 1-4. past continuous.

5. i acceptar opinions diferents a la pròpia i realitzar crítiques P18-19 act 1-2. P21 act 8-11.2. P25 lingüísticament d’una manera adequada. les diferències P21 act 8-11. Localitzar i interpretar la informació per utilitzar-la. P20-21 act 1-7. Dominar llenguatges específics bàsics (textual. difondre-la i permetre que Online Learning Zone tots els individus i grups socials puguin accedir la creixent oferta de serveis de la societat del coneixement. aprendre i comunicar-se. escoltar les dels altres. P21 act 8-11. Conservar i millorar la competència comunicativa utilitzant la lectura com a font de plaer. P20-21 act 1-7. P22 act 2-4. utilitzar-les com a font d’enriquiment i gaudi i considerar-les com a part del P21 act 8-11 patrimoni dels pobles.3. act 1-4 5. Start thinking. 4. comprendre. Cultural i artística 6. P23 act 1-6.6.2. P23 act 1-6.4. Aplicar de manera efectiva les regles de funcionament del sistema de la llengua. expressant les mateixes idees i P18-19 act 1-2. P24 act 1-4.3. de fantasia i de saber. 1. en funció de la seva utilitat per emprendre tasques o objectes específics. construir diàlegs. recopilar i processar informació. 5.9. P22 act 1.9. 4.8. P24 act 1-4. Comprendre la natura i mode d’operar dels sistemes tecnològics. Tenir consciència de les convencions socials. P24 act 1-4. numèric. sentiments i accions. Tenir en compte. P18-19 act 1-2. P25 act 1-4 la versatilitat del llenguatge en funció del context i la intenció comunicativa.5. P25 act 1-4 4.6. P24 act 1-4. gràfic i Online Learning Zone sonor) i les seves pautes de descodificació i transferència. P21 act 811. P22 act 2-4. Expressar adequadament —en fons i forma— les mateixes experiències. prendre decisions valorant les aportacions dels companys. compondre i utilitzar diferents tipus de textos amb intencions comunicatives diverses. Usar fonts d’informació i situacions de comunicació diverses per consolidar les Online Learning Zone destreses lectores i comunicatives. Avaluar i seleccionar noves fonts d’informació i innovacions tecnològiques a Online Learning Zone mesura que van apareixent. Utilitzar l’idioma com a vehicle de comunicació i transmissió cultural.4. Cercar.1. 4. Mostrar un comportament coherent amb els valors democràtics manifestats especialment en la presa de consciència. Interactuar en llengües estrangeres per aconseguir-ne un ús funcional. P24 act 1-4 P20-21 act 1-7 P20-21 act 1-7 P18-19 act 1-2.9. amb esperit constructiu. P21 act 8-11.11. Utilitzar aplicacions de processament de textos per a diferents finalitats Online Learning Zone educatives 4. desenvolupar l’habilitat per P18-19 act 1-2. control i autoregulació dels mateixos P18-19 act 1-2 pensaments. P25 act 1-4 fet d’aprendre de i amb els altres. apreciar i valorar diferents manifestacions culturals i artístiques.8. idees i P18-19 act 1-2. P25 act 1-4 5. de descobriment d’altres entorns. P22 act 2-4. visual. P21 act 8-11. P25 act 1-4 1. Start thinking. emocions. Tractament de la informació i competència digital 4. mitjançant el coneixement de l’idioma. P24 act 1-4. Utilitzar habitualment els recursos tecnològics disponibles per resoldre problemes Online Learning Zone reals de manera eficient.1. 1. P25 act 1-4 5. 4. P22 act 1. expressar idees pròpies. Social i ciutadana 5.. Reconèixer i acceptar. Utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació com a instrument de Online Learning Zone treball intel•lectual per informar-se.5.10. P22 act 1.1. 1. P25 act 1-4 5. act 1-4 1. escoltant les alienes. Comprendre. 6. Aprofitar la interacció que es produeix a la feina en equip per aprendre a participar. i afavorir el P23 act 1-6. P24 act 1-4. 4. idiomes i cultures. i de l’efecte que Online Learning Zone aquests canvis tenen en el món personal i sociolaboral.1. P22 act 1. 4. P24 act 1-4. valors. Conèixer. Utilitzar el coneixement sobre l’evolució i organització de les societats i sobre e ls P22 act 2-4 trets i valors del sistema democràtic per desenvolupar-se socialment. Aplicar de manera efectiva les estratègies necessàries per interactuar P18-19 act 1-2. Online Learning Zone. Saber comunicar-se en diferents contextos. 4.7. P22 act 2-4. 1. 219 .7. icònic. P24 culturals i de comportament.8. P25 act 1-4 1. P23 act 1-6.12. P24 act 1-4. dels valors i aspectes culturals i de P24 act 1-4.

6. Valorar la llibertat d’expressió. 8. integrant-la amb els sabers previs i amb l’experiència personal i sabent aplicar els nous coneixements i capa citats en situacions semblants i contextos diversos 7.6. així com de la importància representativa.1.5. P23 act 1-6. P25 act 1-4 P22 act 2-4 P19 act 3-6.5. P22 act 2-4.10. P22 act 2-4. Reforçar l’autonomia. P23 act 1-6. Tenir consciència de l’evolució del pensament. 7. l’autoestima i la identitat personal. Ser capaç de comunicar de manera eficaç els resultats del mateix treball. Autonomia i iniciativa personal 8. 6. cooperar i treballar en equip: posar-se al lloc de l’altre. pàgs. les modes i els gustos. P22 act 2-4. esquemes o mapes conceptuals. Poder transformar les idees en accions. Accedir i interactuar en entorns virtuals d’aprenentatge. Apreciar la creativitat implícita en l’expressió d’idees. el dret a la diversitat cultural. de com s’aprèn. Desenvolupar la curiositat.2. 16 a 21) Activitats de les seccions de referència: . i de com es gestionen i controlen de forma eficaç els processos d’aprenentatge.Grammar practice( Unit 2-WB. memoritzar i recuperar informació. 7. P19 act 3-6. P21 act 8-11. Desenvolupar estratègies per pensar. P20-21 act 17.12. dels corrents estètics. 7.3. P19 act 3-6-2. P22 act 2-4. 8. P25 act 1-4 P19 act 3-6. organitzar.4. Enfrontar-se a problemes oberts. 6. P25 act 1-4 P19 act 3-6. expressiva i comunicativa que els factors estètics han exercit i exerceixen en la vida quotidiana de la persona i de les societats.4. l’esperit de superació.Vocabulary bank (Unit 2 -WB. participar en la construcció temptativa de solucions. 6. P23 act 1-6. 8. Escollir amb criteri propi.7. cercar solucions i portar-les a la pràctica. la perseverança davant les dificultats. la perseverança i la reflexió crítica. així com processos de presa de decisions. 8.1.Grammar reference (Unit 2-WB. és a dir. utilitzar l’assertivitat per fer saber adequada ment als altres les mateixes decisions.85) . P23 act 1-6. Ser conscient del que es sap i del que cal aprendre. Relacionar-se. com ara resums. pàg. 8.84) . optimitzant -los i orientant-los a satisfer objectius personals. .101) . Desenvolupar un esperit crític. valorar les idees dels altres. 8.Pronunciation bank (Unit 2-WB.9. analitzar. pàg. 8. Desenvolupar qualitats personals com la iniciativa. la importància del diàleg intercultural i la realització d’experiències artístiques compartides. P21 act 8-11.104) 220 . 7. Realitzar debats i treballs individuals o en grup que impliquen idear. 7. planificar.8. Desenvolupar iniciatives de planificació i execució. Reelaborar els plantejaments previs o elaborar noves idees. P21 act 8-11.9. pàg. proposar-se objectius i planificar i dur a terme projectes. P23 act 1-6.2. la concentració. 8.4. P25 act 1-4 P19 act 3-6 P24 act 1-4. Usar de manera eficient un conjunt de recursos i tècniques de treball intel•lectual amb manifestació de pensament estratègic. i treballar de forma cooperativa i flexible. experiències o sentiments a través de diferents mitjans artístics o de les diferents formes que adquireixen les anomenades arts populars. Ser capaç d’obtenir informació —ja sigui individualment o en col•laboració— i transformar-la en coneixement propi.8. dialogar i negociar. P21 act 8-11 P25 act 1-4 P21 act 8-11 P25 act 1-4 Start thinking. P23 act 1-6. P21 act 8-11.3. P24 act 1-4 P25 act 1-4 P19 act 3-6. Integrar els coneixements i procediments adquirits per comprendre les informacions provinents de la seva pròpia experiència i dels mitjans escrits i audiovisuals. P23 act 1-6 Start thinking P18-19 act 1. P25 act 1-4 P19 act 3-6. 7. Aprendre a aprendre 7. Cultivar la mateixa capacitat estètica i creadora. actuar i revisar el que s’ha fet i extreure’n conclusions. P23 act 1-6. P25 act 1-4 P21 act 8-11. pàg. P23 act 1-6. 7.3. T18 a T25) Workbook (Unit 2 – pàgs. 8. P25 act 1-4 P19 act 3-6. P25 act 1-4 P21 act 8-11.11. P23 act 1-6 Tractament de la diversitat Activitats de reforç Activitats addicionals i alternatives del Teacher’s Guide (TB. l’autonomia i l’autocrítica. P25 act 1-4 P21 act 8-11. P21 act 8-11. P25 act 1-4 P19 act 3-6.

14 i 15). pàg.Culture: Television in the USA (Unit 2 -SB.Extension. 39 i 40 ) .Basic. Coneixements del funcionament de la llengua i el seu aprenentatge Vocabulari.WB.112) Teacher’s Resource and Tests Pack . pàgs.Curriculum extra: Technology: Television (Unit 2-SB.92) .25) 221 .Grammar vocabulary Unit 2 (tres nivells: Basic. Redacció sobre els moments estel·lars de la televisió (SB.Communication pairwork Unit 2 . Standard i Higher) Activitats d’ampliació English plus options (SB) . (Unit 2.Technology: radio (Unit 2. reading. Multi-ROM 3) Tests (Units 1-3 levels: Basic. Criteris d’avaluació Dimensió comunicativa Listening. mostrant un nivell acceptable d’adequació. speaking.6) . Unit 2.Unit 2.Grammar + Vocabulary (Level 1 .Unit 2 pàg. 65 a 74) . gramàtica.101) . coherència.57 Tests and Resources Multi-ROM 3 . prèvia planificació i amb certa autonomia textos de diferents gèneres. pàg. pàg. Standard. reflexió sobre l’aprenentatge. pàg. pàgs19-20 ) . Avaluació formativa Consolidation Unit 2 (SB pàg.Teacher’s Resource and Tests Pack . Higher Speaking Test i Audio Test (mp3). Pàgs. pàgs.Cross-curricular extension (Teacher’s Resource and Tests Pack . 8 a 13) Autoavaluació Progress review (Unit 2 .Drama (Teacher’s Resource and Tests Pack.Extra listening and speaking (Unit 2-SB. pàgs.Grammar + Vocabulary (Level 3 . cohesió i correcció. pàg. Dimensió plurilingüe i intercultural Dimensió estètica i literària Produir.Communication: Pairwork (Teacher’s Resource and Tests Pack . pàgs78 i 79) Tests and Resources Multi-ROM 3 AVALUACIÓ Avaluació sumativa English plus (Test and Resource.Grammar + Vocabulary (Level 2 .17) Realització dels exercicis del WB (Unit 2. writing.16) Cumulative review (SB pàg.

P32 act 1-5 P33 act 1-4 P26-27 act 1-4. P31 act 1-6.too much. 1. Dictation.4. P26-27 act 1-4. 1. too many. Comprendre.2. P30 act 3-4. Aplicar de manera efectiva les regles de funcionament del sistema de la llengua. P28-29 act 1-6. P30 act 3-4. The “ No Impact “Family. 1.9. Produir textos orals i escrits adequats a cada situació de comunicació. P30 act 3-4. 4. Cercar. P32 act 15. Household goods. P32 act 1-5. 1.14) Utilitzar la literatura com a font de plaer i d’aprenentatge per al perfeccionament i enriquiment lingüístic i personal. P33 act 1-4 P26-27 act 1-4. P32 act 1-5. P32 act 15. Adaptar la comunicació al context. Tenir en compte. relative pronouns. 1. P32 act 1-5.1. COMPETÈNCIES / SUBCOMPETÈNCIES 1. P33 act 1-4 Start thinking. P29 act 7-9. P29 act 7-9.10. P30 act 1-2. 1.- Reproduir un diàleg (SB. P31 act 1-6. P26-27 act 1-4. So and Because. P30 act 3-4.11. Tractament de la informació i competència digital 4. P33 act 1-4 P26-27 act 1-4. Tenir consciència de les convencions socials. P33 act 14 Start thinking.2. P32 act 15. P33 act 1-4 Online Learning Zone Online Learning Zone 1. 4.12. P29 act 79.5. P30 act 1-2. P33 act 1-4 P32 act 1-5. P26-27 act 1-4. Battle of the Bags. Utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació com a instrument de treball intel•lectual per informar-se. P30 act 3-4. 1. P30 act 3-4. P32 act 1-5. P29 act 7-9. recopilar i processar informació. Sustainable development. P30 act 3-4. P30 act 1-2. Ser progressivament competent en l’expressió i comprensió dels missatges orals que s’intercanvien en situacions comunicatives diverses. pollution. UNITAT 3: Disposable world Grammar structures Vocabulary Sociocultural aspects Pronounciation Writing Reading Listening Speaking Competències/subcompetències Much. idees i emocions. P28-29 act 1-6. aprendre i comunicar-se. Word stress in compound nouns. i acceptar opinions diferents a la pròpia i realitzar crítiques amb esperit constructiu. Expressar adequadament —en fons i forma— les mateixes experiències. Write about an environmental problem.1. Offer and ask for help.6. P33 act 1-4 Start thinking. dels valors i aspectes culturals i de la versatilitat del llenguatge en funció del context i la intenció comunicativa. Comunicació lingüística 1. P33 act 1-4 P26-27 act 1-4. P30 act 3-4. 1. P30 act 1-2.a lot of. 1. P28-29 act 1-6. the environment. 1.3.many. compondre i utilitzar diferents tipus de textos amb intencions comunicatives diverses. pàg. P31 act 1-6. Utilitzar habitualment els recursos tecnològics disponibles per resoldre problemes 222 . P33 act 1-4 . ACTIVITATS Start thinking. P28-29 act 1-6. Aplicar de manera efectiva les estratègies necessàries per interactuar lingüísticament d’una manera adequada. Say numbers.enough.8. Utilitzar activament i efectivament codis i habilitats lingüístiques i no lingüístiques i les regles mateixes de l’intercanvi comunicatiu en diferents situacions.

Saber comunicar-se en diferents contextos. gràfic i sonor) i les seves pautes de descodificació i transferència. Utilitzar el coneixement sobre l’evolució i organització de les societats i sobre els trets i valors del sistema democràtic per desenvolupar-se socialment. P29 act 7-9. Ser capaç d’obtenir informació —ja sigui individualment o en col•laboració— i transformar-la en coneixement propi. Usar fonts d’informació i situacions de comunicació diverses per consolidar les destreses lectores i comunicatives.1. P29 act 7-9 P29 act 7-9 P33 act 1-4 P29 act 7-9 P33 act 1-4 Start thinking. icònic. 5. de com s’aprèn. P32 act 1-5. P27 act 5-8. Valorar la llibertat d’expressió. el dret a la diversitat cultural. 6. Localitzar i interpretar la informació per utilitzar-la.3. Reconèixer i acceptar. Comprendre la natura i mode d’operar dels sistemes tecnològics. Cultivar la mateixa capacitat estètica i creadora. escoltar les dels altres. 4.1. P29 act 7-9. 4.4. P33 act 1-4 P27 act 5-8. P33 act 1-4 P29 act 7-9. i afavorir el fet d’aprendre de i amb els altres. 7. 4. P31 act 1-6. 6. Online Learning Zone Online Learning Zone Online Learning Zone Online Learning Zone Online Learning Zone Online Learning Zone Online Learning Zone. Tenir consciència de l’evolució del pensament. Mostrar un comportament coherent amb els valors democràtics manifestats especialment en la presa de consciència.1. expressiva i comunicativa que els factors estètics han exercit i exerceixen en la vida quotidiana de la persona i de les societats. P30 act 34. P29 act 7-9.5. Social i ciutadana 5. Aprendre a aprendre 7. expressar idees pròpies. Usar de manera eficient un conjunt de recursos i tècniques de treball intel•lectual amb manifestació de pensament estratègic. 6. 4.8. P30 act 34. P31 act 1-6.6.4.reals de manera eficient. Ser conscient del que es sap i del que cal aprendre. difondre-la i permetre que tots els individus i grups socials puguin accedir la creixent oferta de serveis de la societat del coneixement. Interactuar en llengües estrangeres per aconseguir-ne un ús funcional. memoritzar i recuperar informació. Apreciar la creativitat implícita en l’expressió d’idees. 4. Aprofitar la interacció que es produeix a la feina en equip per aprendre a participar. comprendre. dels corrents estètics. la importància del diàleg intercultural i la realització d’experiències artístiques compartides.9.7. P29 act 7-9. P33 act 1-4 P26-27 act 1-4 5.3. P33 act 1-4 P27 act 5-8. P30 act 3-4. P32 act 1-5 P26-27 act 1-4. les diferències culturals i de comportament. 7. P28-29 act 1-6.4. P32 act 1-5.4. utilitzar-les com a font d’enriquiment i gaudi i considerar-les com a part del patrimoni dels pobles. Dominar llenguatges específics bàsics (textual. P33 act 1-4 P30 act 3-4 P26-27 act 1-4. optimitzant-los i orientant-los a satisfer objectius personals. Cultural i artística 6. desenvolupar l’habilitat per construir diàlegs. P26-27 act 1-4. P30 act 3-4.8.5. P30 act 3-4.5. 4.2. valors. 5. P32 act 1-5. 7. P31 act 1-6. P31 act 1-6.2. P33 act 1-4 Start thinking. 7. 6. 6. 5.7. P33 act 1-4 P29 act 7-9. en funció de la seva utilitat per emprendre tasques o objectes específics. Conèixer. apreciar i valorar diferents manifestacions culturals i artístiques. prendre decisions valorant les aportacions dels companys. mitjançant el coneixement de l’idioma. Utilitzar aplicacions de processament de textos per a diferents finalitats educatives 4. 5. P29 act 7-9. P31 act 1-6. P30 act 1-2. P30 act 3-4.. Desenvolupar estratègies per pensar. les modes i els gustos. integrant-la amb els sabers previs i amb l’experiència personal i sabent aplicar els nous coneixements i capacitats en situacions semblants i contextos diversos 7. Utilitzar l’idioma com a vehicle de comunicació i transmissió cultural. P32 act 1-5. expressant les mateixes idees i escoltant les alienes. organitzar.3. 223 . experiències o sentiments a través de diferents mitjans artístics o de les diferents formes que adquireixen les anomenades arts populars. P30 act 3-4.3. P31 act 1-6. P29 act 79. sentiments i accions. numèric.9. control i autoregulació dels mateixos pensaments. Avaluar i seleccionar noves fonts d’informació i innovacions tecnològiques a mesura que van apareixent. visual. i de com es gestionen i controlen de forma eficaç els processos d’aprenentatge. i de l’efecte que aquests canvis tenen en el món personal i sociolaboral. 5. així com de la importància representativa. Integrar els coneixements i procediments adquirits per comprendre les informacions provinents de la seva pròpia experiència i dels mitjans escrits i audiovisuals. P33 act 1-4 P29 act 7-9.

8. P31 act 1-6.Grammar practice (Unit 3-WB.Extension. P31 act 1-6. actuar i revisar el que s’ha fet i extreure’n conclusions. 8. Unit 3. 7. P31 act 1-6.9. l’autoestima i la identitat personal. participar en la construcció temptativa de solucions. 65 a 74) 224 . Desenvolupar qualitats personals com la iniciativa. P31 act 1-6 Tractament de la diversitat Activitats de reforç Activitats addicionals i alternatives del Teacher’s Guide (TB. 7. planificar.Curriculum extra: Geography. T26 a T33) Workbook (Unit 3 – pàgs. Accedir i interactuar en entorns virtuals d’aprenentatge. Unit 3. P31 act 1-6.6. P33 act 1-4 P27 act 5-8.10. pàg. Autonomia i iniciativa personal 8. la perseverança i la reflexió crítica.Pronunciation bank (Unit 3-WB. Sustainable development (Unit 3-SB.105) Teacher’s Resource and Tests Pack . pàg. P33 act 1-4 P30 act 3-4 P27 act 5-8. Adaptar-se a un entorn tecnològic canviant. 8. dialogar i negociar. Reelaborar els plantejaments previs o elaborar noves idees.101) . Relacionar-se.58) Tests and Resources Multi-ROM 3 . 8.Extra listening and speaking (Unit 3-SB. pàg.9. proposar-se objectius i planificar i dur a terme projectes. Poder transformar les idees en accions.12. i treballar de forma cooperativa i flexible.11. cooperar i treballar en equip: posar-se al lloc de l’altre. 8. P32 act 1-5 P33 act 1-4 P27 act 5-8. pàgs. P33 act 1-4 P27 act 5-8.87) . 16 a 21) Activitats de les seccions de referència: . 8. l’esperit de superació. pàgs 19-20) .Grammar + Vocabulary (Level 1 . 8. cercar solucions i portarles a la pràctica. pàg. Enfrontar-se a problemes oberts.Grammar + Vocabulary (Level 3 . P31 act 1-6. Reforçar l’autonomia.13. 8.4. P27 act 5-8. la concentració. pàgs. Desenvolupar modes de tractament de la informació i tècniques d’indagació.8. P33 act 1-4 P29 act 7-9.Grammar + Vocabulary (Level 2 . analitzar.Unit 3. l’autonomia i l’autocrítica. P33 act 1-4 P27 act 5-8 P32 act 1-5.Grammar vocabulary Unit 3 (tres nivells: Basic.Communication: Pairwork (Teacher’s Resource and Tests Pack .2. així com processos de presa de decisions.Communication pairwork Unit 3 . Pàgs.102) Teacher’s Resource and Tests Pack . pàg.com ara resums. pàg. P30 act 3-4.8) .11. Standard i Higher) Activitats d’ampliació English plus options (SB) .8. és a dir. pàg. 8. Escollir amb criteri propi. Desenvolupar la curiositat. Realitzar debats i treballs individuals o en grup que impliquen idear. P29 act 7-9.Vocabulary bank (Unit 3-WB. Desenvolupar iniciatives de planificació i execució. 7. utilitzar l’assertivitat per fer saber adequadament als altres les mateixes decisions. pàg. esquemes o mapes conceptuals. valorar les idees dels altres.Grammar reference (Unit 3-WB. Desenvolupar un esperit crític. 8.93) . P29 act 79. P31 act 1-6 Start thinking P26-27 act 1-4. Ser capaç de comunicar de manera eficaç els resultats del mateix treball.Drama (Teacher’s Resource and Tests Pack.Basic. P33 act 1-4 P27 act 5-8.Unit 3. 8. 41 i 42) .3. la perseverança davant les dificultats.1.86) .

Multi-ROM 1) Tests (Units 1-3 levels: Basic. pàgs80 i 81) Tests and Resources Multi-ROM 3 AVALUACIÓ Avaluació sumativa English plus (Test and Resource. Un text sobre el desenvolupament sostingut (SB.15) Reproduir un diàleg (SB.28) 225 . pàg.WB. Avaluació formativa Consolidation Units 2 i 3 (SB pàg. prèvia planificació i amb certa autonomia textos de diferents gèneres. reading. reflexió sobre l’aprenentatge. 30-31) Criteris d’avaluació Dimensió comunicativa Listening. cohesió i correcció. pàgs. Coneixements del funcionament de la llengua i el seu aprenentatge Vocabulari. Higher Speaking Test i Audio Test (mp3). speaking.34) Cumulative review (Starter-Unit 1-3. 24-29) Autoavaluació Progress review (Unit 3 .32) Utilitzar la literatura com a font de plaer i d’aprenentatge per al perfeccionament i enriquiment lingüístic i personal.35) Realització dels exercicis del WB (Unit 3. pàgs. (WB. Dimensió plurilingüe i intercultural Dimensió estètica i literària Produir. Standard. coherència. Diàlegs (SB pàgs. gramàtica. writing. pàg. mostrant un nivell acceptable d’adequació. pàg. 22) Un reportatge sobre el món de la moda.Cross-curricular extension (Teacher’s Resource and Tests Pack : Geography: Environmental problems and solutions (Unit 3. SB pàg.

Tractament de la informació i competència digital 4. Start thinking. 1. Nouns and verbs: the internet. P40 act 1-5. idees i P36-37 act 1-3. Trapped in the net Web millionaires. P42 act 1-4. icònic.7. act 1-5. Tenir en compte. P42 act 1-4.10.3. Website plan. Tenir consciència de les convencions socials. Utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació com a instrument de treball Online Learning Zone intel•lectual per informar-se.2ª Avaluació.2. P36-37 act 1-3. P42 act 1-4. Produir textos orals i escrits adequats a cada situació de comunicació.6. P38-39 act 1-6. Conservar i millorar la competència comunicativa utilitzant la lectura com a font de P38-39 act 1-6 plaer.11. ACTIVITATS Start thinking. P41 act 1-5. Website contents: interests. P41 act 1d’una manera adequada. P38-39 act 1-6. dels valors i aspectes culturals i de la P42 act 1-4. Comprendre la natura i mode d’operar dels sistemes tecnològics. P40 act 1-5. Apologize and explain. P42 act 1-4 1. P41 act 1-5. idiomes i cultures. P43 act 1-4 versatilitat del llenguatge en funció del context i la intenció comunicativa. 1. Utilitzar activament i efectivament codis i habilitats lingüístiques i no lingüístiques i lesS Start thinking. P40 esperit constructiu. act 1-6. Cercar.1. P40 emocions. P38-39 regles mateixes de l’intercanvi comunicatiu en diferents situacions. de descobriment d’altres entorns. P41 act 1-5. de fantasia i de saber. P36-37 act 1-3. i de l’efecte que Online Learning Zone 226 . compondre i utilitzar diferents tipus de textos amb intencions P38-39 act 1-6. i acceptar opinions diferents a la pròpia i realitzar crítiques amb P36-37 act 1-3. P39 act 7-11. Adaptar la comunicació al context. P43 act 1-4 comunicatives diverses. P40 act 1-5.4. 4. Post a comment on an internet forum. P39 act 7-11. The internet wikis. P36-37 act 1-3. Dictation.9. P38-39 act 1-6. aprendre i comunicar-se.3. Utilitzar habitualment els recursos tecnològics disponibles per resoldre problemes Online Learning Zone reals de manera eficient. act 1-5. numèric. P3839 act 1-6. COMPETÈNCIES / SUBCOMPETÈNCIES 1.1. P43 act 1-4 1. Ser progressivament competent en l’expressió i comprensió dels missatges orals que s’intercanvien en situacions comunicatives diverses. Talk about experiences. P43 act 1-4 1. 5. P43 act 1-4 1. P40 act 1-5.5. recopilar i processar informació. UNITAT 4: Life online Grammar structures Vocabulary Sociocultural aspects Pronounciation Writing Reading Listening Speaking Competències/subcompetències Present perfect. P38-39 act 1-6. P43 act 1-4 4.2. Vowels. Expressar adequadament —en fons i forma— les mateixes experiències. 1. P42 act 1-4. P41 act 1-5.12. 1. visual. P42 act 1-4. P43 act 1-4 Start thinking. P42 act 1-4. Comprendre.4. P42 act 1-4. Dominar llenguatges específics bàsics (textual. P43 act 1-4 1. P41 act 1-5. P43 act 1-4 1.8. 4. Aplicar de manera efectiva les estratègies necessàries per interactuar lingüísticament P36-37 act 1-3. 4. P42 act 1-4. P43 act 1-4 1. gràfic i sonor) i Online Learning Zone les seves pautes de descodificació i transferència. P39 act 7-11. P36-37 act 1-3. Aplicar de manera efectiva les regles de funcionament del sistema de la llengua. Comunicació lingüística 1.

valors. P39 act 711.5. Mostrar un comportament coherent amb els valors democràtics manifestats especialment en la presa de consciència. control i autoregulació dels mateixos pensaments. P41 act 1-5. Cultural i artística 6.3. Online Learning Zone. P39 act 7-11. P41 act 1-5. Integrar els coneixements i procediments adquirits per comprendre les informacions provinents de la seva pròpia experiència i dels mitjans escrits i audiovisuals. expressar idees pròpies. P36-37 act 1-3. P43 act 1-4 P37 act 4-6. comprendre. expressiva i comunicativa que els factors estètics han exercit i exerceixen en la vida quotidiana de la persona i de les societats. Usar fonts d’informació i situacions de comunicació diverses per consolidar les destreses lectores i comunicatives. 4. així com de la importància representativa.8. P39 act 7-11 P39 act 7-11 P43 act 1-4 P39 act 7-11 P43 act 1-4 Start thinking.7. P39 act 7-11. i afavorir el fet d’aprendre de i amb els altres. P40 act 1-5. P43 act 1-4 P37 act 4-6. 6. dels corrents estètics. P42 act 1-4. el dret a la diversitat cultural. esquemes o mapes conceptuals. experiències o sentiments a través de diferents mitjans artístics o de les diferents formes que adquireixen les anomenades arts populars. P40 act 1-5. 4. Interactuar en llengües estrangeres per aconseguir-ne un ús funcional. optimitzant-los i orientant-los a satisfer objectius personals. Aprendre a aprendre 7. P39 act 7-11 Online Learning Zone. P43 act 1-4 P39 act 7-11.9. Conèixer. la perseverança i la reflexió crítica.1. P41 act 1-5.4. 7.2.8. P39 act 7-11. les diferències culturals i de comportament. Valorar la llibertat d’expressió. P42 act 1-4. i de com es gestionen i controlen de forma eficaç els processos d’aprenentatge. Online Learning Zone Online Learning Zone Online Learning Zone. 5. P41 act 1-5. Apreciar la creativitat implícita en l’expressió d’idees. P37 act 4-6. Desenvolupar estratègies per pensar. organitzar. 7. P40 act 1-5. P43 act 1-4 P39 act 7-11. P43 act 1-4 227 . desenvolupar l’habilitat per construir diàlegs.9. P43 act 1-4 P39 act 7-11.5. P43 act 1-4 P39 act 7-11. Utilitzar l’idioma com a vehicle de comunicació i transmissió cultural. difondre-la i permetre que tots els individus i grups socials puguin accedir la creixent oferta de serveis de la societat del coneixement. P42 act 1-4 P36-37 act 1-3. P40 act 1-5. sentiments i accions. P40 act 1-5. 7. les modes i els gustos. Cultivar la mateixa capacitat estètica i creadora. 5. Social i ciutadana 5. utilitzar-les com a font d’enriquiment i gaudi i considerar-les com a part del patrimoni dels pobles.6. integrant-la amb els sabers previs i amb l’experiència personal i sabent aplicar els nous coneixements i capacitats en situacions semblants i contextos diversos 7. 6. com ara resums. P41 act 1-5.2. mitjançant el coneixement de l’idioma. P42 act 1-4. P43 act 1-4 Start thinking. la concentració.1. de com s’aprèn. P41 act 1-5. Utilitzar el coneixement sobre l’evolució i organització de les societats i sobre els trets i valors del sistema democràtic per desenvolupar-se socialment. 4. Localitzar i interpretar la informació per utilitzar-la. Usar de manera eficient un conjunt de recursos i tècniques de treball intel•lectual amb manifestació de pensament estratègic. 4. Avaluar i seleccionar noves fonts d’informació i innovacions tecnològiques a mesura que van apareixent. P41 act 1-5. 5. P41 act 1-5. 6. apreciar i valorar diferents manifestacions culturals i artístiques. P42 act 1-4. Ser capaç d’obtenir informació —ja sigui individualment o en col•laboració— i transformar-la en coneixement propi. Saber comunicar-se en diferents contextos. 5. la importància del diàleg intercultural i la realització d’experiències artístiques compartides. P39 act 7-11. escoltar les dels altres..7. P40 act 1-5.8. 7. 6. P39 act 7-11. P43 act 1-4 P36-37 act 1-3 5.4. P43 act 1-4 P40 act 1-5 P36-37 act 1-3.4.1. P41 act 1-5. Reconèixer i acceptar. Aprofitar la interacció que es produeix a la feina en equip per aprendre a participar. Tenir consciència de l’evolució del pensament. expressant les mateixes idees i escoltant les alienes. prendre decisions valorant les aportacions dels companys. 6. 7.3. 5. en funció de la seva utilitat per emprendre tasques o objectes específics. Ser conscient del que es sap i del que cal aprendre. P40 act 1-5. Utilitzar aplicacions de processament de textos per a diferents finalitats educatives 4. memoritzar i recuperar informació. Desenvolupar la curiositat.3.5.aquests canvis tenen en el món personal i sociolaboral.

P39 act 7-11. 8. així com processos de presa de decisions. T36 a T43) Workbook (Unit 4 – pàgs. P43 act 1-4 P37 act 4-6.106) Teacher’s Resource and Tests Pack . la perseverança davant les dificultats. Multi-ROM 1) Tests (Units 4-6 levels: Basic. dialogar i negociar.Grammar reference (Unit 4-WB.7.Unit 4. 8.Extension. Reelaborar els plantejaments previs o elaborar noves idees. Higher Speaking Test i Audio Test (mp3).59 Tests and Resources Multi-ROM 3 . P43 act 1-4 P37 act 4-6. Desenvolupar qualitats personals com la iniciativa. pàgs. 8. 8. pàg. 32 a 37) Activitats de les seccions de referència: .Grammar practice( Unit 4-WB. 228 . Unit 4.103) Teacher’s Resource and Tests Pack . analitzar.9.Unit 4. P37 act 4-6. pàg. Relacionar-se. P37 act 4-6 P42 act 1-4.89) . 8.9.Curriculum extra: Technolog. Accedir i interactuar en entorns virtuals d’aprenentatge. Unit 4. i treballar de forma cooperativa i flexible.4. proposar-se objectius i planificar i dur a terme projectes. P41 act 1-5 Tractament de la diversitat Activitats de reforç Activitats addicionals i alternatives del Teacher’s Guide (TB.3. l’autonomia i l’autocrítica. The internet: Wikis (Unit 4-SB. planificar. Escollir amb criteri propi. pàg. Realitzar debats i treballs individuals o en grup que impliquen idear. 8. Enfrontar-se a problemes oberts.6. P43 act 1-4 P37 act 4-6. P41 act 1-5.Grammar + Vocabulary (Level 2 .Grammar + Vocabulary (Level 1 .Cross-curricular extension (Teacher’s Resource and Tests Pack . pàg.11. 23-24) . P40 act 1-5. Ser capaç de comunicar de manera eficaç els resultats del mateix treball.101) .Grammar vocabulary Unit 4 (tres nivells: Basic.Basic. participar en la construcció temptativa de solucions. 8. l’autoestima i la identitat personal.1. pàg. P41 act 1-5. Poder transformar les idees en accions. pàgs. P39 act 711. actuar i revisar el que s’ha fet i extreure’n conclusions.2. P41 act 1-5. 82 i 83) Tests and Resources Multi-ROM 3 AVALUACIÓ Avaluació sumativa English plus (Test and Resource.9) . 65 a 74) .8.94) . 43 i 44) . Desenvolupar un esperit crític.88) . Standard i Higher) Activitats d’ampliació English plus options (SB) . 8. l’esperit de superació. Desenvolupar iniciatives de planificació i execució. 7.Extra listening and speaking (Unit 4 -SB. P43 act 1-4 P40 act 1-5 P37 act 4-6. cercar solucions i portarles a la pràctica. utilitzar l’assertivitat per fer saber adequadament als altres les mateixes decisions. P41 act 1-5. P41 act 1-5 Start thinking P36-37 act 1-3. és a dir.12.Communication: Pairwork (Teacher’s Resource and Tests Pack .Pronunciation bank (Unit 4-WB.10. P42 act 1-4 P43 act 1-4 P37 act 4-6. pàgs. pàgs.Vocabulary bank (Unit 4-WB. pàg. pàgs. Autonomia i iniciativa personal 8. valorar les idees dels altres.Technolgy: Social networks: (Unit 4.Drama (Teacher’s Resource and Tests Pack. pàg.Grammar + Vocabulary (Level 3 . cooperar i treballar en equip: posar-se al lloc de l’altre. 8. Standard. Reforçar l’autonomia. pàg.

reading. cohesió i correcció. prèvia planificació i amb certa autonomia textos de diferents gèneres. Dimensió plurilingüe i intercultural Dimensió estètica i literària Produir. writing. pàg 42) Escriure un article: Is internet addiction really a problem? (SB. nouns and adjectives. pàg 43) Utilitzar la literatura com a font de plaer i d’aprenentatge per al perfeccionament i enriquiment lingüístic i personal. Website. star quallities. 229 . reflexió sobre l’aprenentatge. 38-39) Criteris d’avaluació Dimensió comunicativa Listening. newspaper articles. Dictation Talk about qualities. Talk about your news.35) Realització dels exercicis del WB (Unit 4.Avaluació formativa Consolidation Units 4 i 5 (SB pàg. 32-37) Autoavaluació Progress review (Unit 4 . mostrant un nivell acceptable d’adequació. Modificar un diàleg sobre explicacions i disculpes (SB. yet. SB pàg. Nouns ending in -tion. gramàtica. Coneixements del funcionament de la llengua i el seu aprenentatge Vocabulari. pàgs. Diàlegs (SB pàgs.52) Cummulative review (Units 3-5. Talking about celebrities.WB. pàgs. 42) Un article sobre la vida a la Web: Trapped in the net (SB. speaking. Newspapers. coherència.Ordering events A fame school. pàg43) UNITAT 5: You are a star Grammar structures Vocabulary Sociocultural aspects Pronounciation Writing Reading Listening Speaking Present perfect+ just. already. Write a biography of a star. Present perfect and past simple. Show business. still.

P50 act 1-5. 4.8. Online Learning Zone. P4647 act 1-5. P51 act 1-4. P50 act 230 . Aplicar de manera efectiva les regles de funcionament del sistema de la llengua. Start thinking. P46-47 act 1-5. Start thinking. idees i P44-45 act 1-3. P51 act 1-4 1.10.5. P50 act 1-5. P47 act 6-10. 4. Expressar adequadament —en fons i forma— les mateixes experiències. P46-47 act 1-5. P48 act 13. P49 act 1-7. P48 act 4-5. P49 act 1-7. compondre i utilitzar diferents tipus de textos amb intencions comunicatives P46-47 act 1-5. P49 act 1-7. P48 act 1-3. Aplicar de manera efectiva les estratègies necessàries per interactuar lingüísticament P44-45 act 1-3. 4. 1. P51 act 1-4 4. P50 act 1-5. P51 act 1-4 1. P44-45 act 1-3. Comprendre la natura i mode d’operar dels sistemes tecnològics. 4. P44-45 act 1-3.7. 4. P50 act 1-5. Usar fonts d’informació i situacions de comunicació diverses per consolidar les destreses Online Learning Zone. Utilitzar aplicacions de processament de textos per a diferents finalitats educatives Online Learning Zone. Dominar llenguatges específics bàsics (textual. P48 act 1-3 1. P46-47 act 1-5.1. P49 act 1-7. icònic.Competències/subcompetències COMPETÈNCIES / SUBCOMPETÈNCIES ACTIVITATS 1. 1-7. act 1-3. P51 act 1-4 1. Comunicació lingüística 1. P4647 act 1-5. P49 act 1-7. 4. Tenir en compte. P46regles mateixes de l’intercanvi comunicatiu en diferents situacions. idiomes i cultures. Produir textos orals i escrits adequats a cada situació de comunicació.6. Utilitzar activament i efectivament codis i habilitats lingüístiques i no lingüístiques i les Start thinking. P47 act 6-10 lectores i comunicatives. P51 act diverses. P48 act 13. act 1-3. P48 constructiu. Start thinking. Utilitzar habitualment els recursos tecnològics disponibles per resoldre problemes reals Online Learning Zone de manera eficient. Utilitzar l’idioma com a vehicle de comunicació i transmissió cultural.9. P49act 1-7. act 1-3. difondre-la i permetre que tots els Online Learning Zone individus i grups socials puguin accedir la creixent oferta de serveis de la societat del coneixement. P51 act 1-4 versatilitat del llenguatge en funció del context i la intenció comunicativa. P51 act 1-4 5. Interactuar en llengües estrangeres per aconseguir-ne un ús funcional.1. i de l’efecte que aquests Online Learning Zone canvis tenen en el món personal i sociolaboral. visual. 1. Adaptar la comunicació al context. P47 act 6-10. P51 act 1-4 1. P50 act 1-5. P49 act d’una manera adequada. en funció de la seva utilitat per emprendre tasques o objectes específics. dels valors i aspectes culturals i de la P50 act 1-5. Ser progressivament competent en l’expressió i comprensió dels missatges orals que Start thinking.2. Social i ciutadana 5.6.2. P50 act 1-5.1. Avaluar i seleccionar noves fonts d’informació i innovacions tecnològiques a mesura que Online Learning Zone van apareixent. P48 act 1-3. P50 act 1-5. P50 act 1-5. Comprendre. numèric. P44-45 act 1-3. P47 act 6-10.3. P47 act 6-10. Utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació com a instrument de treball Online Learning Zone intel•lectual per informar-se. 1-4 1. P46-47 act 1-5 de descobriment d’altres entorns. i acceptar opinions diferents a la pròpia i realitzar crítiques amb esperit P44-45 act 1-3. P50 act 1-5. P48 emocions. P46-47 act 1-5.4. Tractament de la informació i competència digital 4.5. Tenir consciència de les convencions socials. P44-45 act 1-3.12.3. gràfic i sonor) i les Online Learning Zone seves pautes de descodificació i transferència. P48 act 1-3. P48 act 1-3. recopilar i processar informació. P51 act 1-4 1. Cercar. P50 act 1-5. aprendre i comunicar-se. 47 act 1-5.9. P49 act 1-7. P48 s’intercanvien en situacions comunicatives diverses. P44-45 act 1-3.8. P51 act 1-4 1.11. de fantasia i de saber. Localitzar i interpretar la informació per utilitzar-la. Conservar i millorar la competència comunicativa utilitzant la lectura com a font de plaer.. 4. P51 act 1-4 1.4. P48 act 1-3. 4..7.

P47 act 6-10.2. Realitzar debats i treballs individuals o en grup que impliquen idear. Desenvolupar un esperit crític. experiències o sentiments a través de diferents mitjans artístics o de les diferents formes que adquireixen les anomenades arts populars. P50 act 1-5 P51 act 1-4 P44-45 act 1-3. P49 act 17. 5. Usar de manera eficient un conjunt de recursos i tècniques de treball intel•lectual amb manifestació de pensament estratègic. actuar i revisar el que s’ha fet i extreure’n conclusions. Reelaborar els plantejaments previs o elaborar noves idees. apreciar i valorar diferents manifestacions culturals i artístiques. utilitzar-les com a font d’enriquiment i gaudi i considerar-les com a part del patrimoni dels pobles. Integrar els coneixements i procediments adquirits per comprendre les informacions provinents de la seva pròpia experiència i dels mitjans escrits i audiovisuals. P49 act 1-7. dialogar i negociar. 8. P50 act 1-5. esquemes o mapes conceptuals. sentiments i accions. la perseverança i la reflexió crítica. 5. Reconèixer i acceptar. valors.1. P51 act 1-4 P47 act 6-10. P51 act 1-4 P47 act 6-10.5. 6. Relacionar-se.5. i afavorir el fet d’aprendre de i amb els altres. 7. P49 act 1-7. la concentració. P49 act 1-7. 8. P48 act 4-5. organitzar. 5.7. P51 act 1-4 231 .3. dels corrents estètics.4. 6. 7. Ser capaç d’obtenir informació —ja sigui individualment o en col•laboració— i transformar-la en coneixement propi.1. 6. comprendre.8. P49 act 1-7 Start thinking P44-45 act 1-3. Apreciar la creativitat implícita en l’expressió d’idees. Desenvolupar iniciatives de planificació i execució. P51 act 1-4 P44-45 act 1-3. 7. 6. desenvolupar l’habilitat per construir diàlegs. P49 act 1-7.4. Cultivar la mateixa capacitat estètica i creadora. i treballar de forma cooperativa i flexible. P51 act 1-4 P44-45 act 1-3 P50 act 1-5. 8. P49 act 1-7. Ser conscient del que es sap i del que cal aprendre. prendre decisions valorant les aportacions dels companys. proposar-se objectius i planificar i dur a terme projectes.2. Enfrontar-se a problemes oberts. Escollir amb criteri propi. escoltar les dels altres. valorar les idees dels altres.8. Aprofitar la interacció que es produeix a la feina en equip per aprendre a participar. planificar. control i autoregulació dels mateixos pensaments. P47 act 6-10. integrant-la amb els sabers previs i amb l’experiència personal i sabent aplicar els nous coneixements i capacitats en situacions semblants i contextos diversos 7. P51 act 1-4 P47 act 6-10.8. P47 act 6-10. així com de la importància representativa. 5. 7. P4647 act 1-5. P49 act 1-7. P48 act 4-5. optimitzant -los i orientant-los a satisfer objectius personals. Tenir consciència de l’evolució del pensament. 8.11. Accedir i interactuar en entorns virtuals d’aprenentatge. 8. P48 act 45. 1-5. memoritzar i recuperar informació. el dret a la diversitat cultural. P47 act 6-10.3. P50 act 1-5 P44-45 act 1-3. expressar idees pròpies. utilitzar l’assertivitat per fer saber adequadament als altres les mateixes decisions. P51 act 14 P44-45 act 1-3. és a dir. 7. 7. P51 act 1-4 P48 act 4-5 P44-45 act 1-3.9. P44-45 act 1-3.9. de com s’aprèn. Desenvolupar la curiositat. P51 act 1-4 P44-45 act 1-3 P47 act 6-10 P47 act 6-10 P51 act 1-4 P47 act 6-10 P51 act 1-4 Start thinking. Valorar la llibertat d’expressió. Mostrar un comportament coherent amb els valors democràtics manifestats especialment en la presa de consciència.2. P48 act 4-5. P51 act 1-4 P47 act 6-10. P49 act 1-7.5.4. Autonomia i iniciativa personal 8. analitzar.9. P48 act 4-5. cercar solucions i portar-les a la pràctica. 8. P48 act 4-5. Conèixer. i de com es gestionen i controlen de forma eficaç els processos d’aprenentatge. com ara resums.3. P50 act 1-5. Cultural i artística 6. P51 act 1-4 P44-45 act 1-3. 6. Poder transformar les idees en accions. P47 act 6-10. P44-45 act 1-3. cooperar i treballar en equip: posar-se al lloc de l’altre.1. P49 act 1-7. Desenvolupar estratègies per pensar. participar en la construcció temptativa de solucions. P51 act 1-4 P48 act 4-5 P44-45 act 1-3. Ser capaç de comunicar de manera eficaç els resultats del mateix treball.3. P47 act 6-10. expressant les mateixes idees i escoltant les alienes. 8. les modes i els gustos. expressiva i comunicativa que els factors estètics han exercit i exerceixen en la vida quotidiana de la persona i de les societats. mitjançant el coneixement de l’idioma.6. així com processos de presa de decisions. P48 act 4-5. Aprendre a aprendre 7. Saber comunicar-se en diferents contextos. les diferències culturals i de comportament. la importància del diàleg intercultural i la realització d’experiències artístiques compartides. P49 act 1-7. Utilitzar el coneixement sobre l’evolució i organització de les societats i sobre els trets i valors del sistema democràtic per desenvolupar-se socialment. 7.4. P47 act 6-10.

pàg. l’esperit de superació. l’autonomia i l’autocrítica. pàg.Grammar + Vocabulary (Level 1 . pàgs. pàg.Basic.Language and literature.Grammar + Vocabulary (Level 3 . l’autoestima i la identitat personal. SB pàg. 45 i 46) .8.90) .107) Teacher’s Resource and Tests Pack .10) .91) .52) Cumulative review (Units 1-5. T44 a T51) Workbook (Unit 5 – pàgs. 65 a 74) .113) Teacher’s Resource and Tests Pack .Extra listening and speaking (Unit 5-SB. 46-47) Criteris d’avaluació Dimensió comunicativa Listening. pàgs.12.Vocabulary bank (Unit 5-WB. reading. 8.102) .53) Realització dels exercicis del WB (Unit 5. Avaluació formativa Consolidation Units 4 i 5 (SB pàg. 25-26) . speaking.95) . pàg. pàg.Culture: Tedenage magazines (Unit 5-SB. pàg. Unit 5. Multi-ROM 3) Tests (Units 4-6 levels: Basic. P49 act 1-7 Tractament de la diversitat Activitats de reforç Activitats addicionals i alternatives del Teacher’s Guide (TB. P49 act 1-7. 232 . pàgs.Extension. pàgs84 i 85) Tests and Resources Multi-ROM 3 AVALUACIÓ Avaluació sumativa English plus (Test and Resource. pàgs. pàg. Reforçar l’autonomia. Newspapers in the 21st century (Unit 5. la perseverança davant les dificultats. pàgs. Standard. Unit 5. Desenvolupar qualitats personals com la iniciativa.Pronunciation bank (Unit 5-WB. P51 act 1-4 P44-45 act 1-3. 40-45) Activitats de les seccions de referència: .WB. pàgs.10.Grammar practice( Unit 5-WB.Cross-curricular extension (Teacher’s Resource and Tests Pack . pàg.Unit 5.Communication: Pairwork (Teacher’s Resource and Tests Pack .Grammar + Vocabulary (Level 2 . P44-45 act 1-3. Higher Speaking Test i Audio Test (mp3).Grammar reference (Unit 5-WB.Drama (Teacher’s Resource and Tests Pack.56 Tests and Resources Multi-ROM 3 Activitats d’ampliació English plus options (SB) . 40-45) Autoavaluació Progress review (Unit 5 .Unit 5. writing.Curriculum extra: language and literature: Newspapers (Unit 5-SB. pàg.104 ) .

pàg 51)) Reproduir un diàleg (SB. The school community. Dimensió plurilingüe i intercultural Dimensió estètica i literària Produir. P59 act 1-6. P54 act 1-3. Conservar i millorar la competència comunicativa utilitzant la lectura com a font de plaer. P56-57 act 1-7. ACTIVITATS Start thinking. P61 act 1-4 P56-57 act 1-7 1. reflexió sobre l’aprenentatge. P61 act 1-4 Start thinking. prèvia planificació i amb certa autonomia textos de diferents gèneres. Ser progressivament competent en l’expressió i comprensió dels missatges orals que s’intercanvien en situacions comunicatives diverses. P58 act 1-2. P60 act 1-4. 1.2. compondre i utilitzar diferents tipus de textos amb intencions comunicatives diverses. mostrant un nivell acceptable d’adequació. P61 act 1-4 Start thinking.1.7. COMPETÈNCIES / SUBCOMPETÈNCIES 1.6.Coneixements del funcionament de la llengua i el seu aprenentatge Vocabulari. 1. Agree and disagree. gramàtica.5. P56-57 act 1-7. P58 act 1-2. P61 act 1-4 Start thinking. cohesió i correcció. idiomes i cultures. 1. P58 act 1-2. coherència. P61 act 1-4 P54 act 1-3. de fantasia i de saber. P59 act 1-6. de descobriment d’altres entorns. Comprendre. Have to. School rules weak forms. P54 act 1-3. Diàlegs (SB pàgs. Produir textos orals i escrits adequats a cada situació de comunicació. 233 . P56-57 act 1-7.4. P57 act 8-11. Utilitzar activament i efectivament codis i habilitats lingüístiques i no lingüístiques i les regles mateixes de l’intercanvi comunicatiu en diferents situacions. La biografia d’una estrella(SB. verbs and nouns. pàg46-47) UNITAT 6: School life Grammar structures Vocabulary Sociocultural aspects Pronounciation Writing Reading Listening Speaking Competències/subcompetències ( Not ) A Fame School. P60 act 1-4 P56-57 act 1-7. P60 act 1-4. Comunicació lingüística 1. Adaptar la comunicació al context. Don´t have to. recopilar i processar informació. P58 act 1-2. Ask for and give advice. P60 act 1-4. pàg 50)) Utilitzar la literatura com a font de plaer i d’aprenentatge per al perfeccionament i enriquiment lingüístic i personal.3. 50) Un text periodístic (SB. 1. P60 act 1-4. Should and Must. P57 act 8-11. write an opinion essay. Talking about your school. 1. Cercar. P56-57 act 1-7.

Comprendre la natura i mode d’operar dels sistemes tecnològics. així com de la importància representativa. Expressar adequadament —en fons i forma— les mateixes experiències. Apreciar la creativitat implícita en l’expressió d’idees. 5. control i autoregulació dels mateixos pensaments. P57 act 8-11. 4. P58 act 3-4.5.4. 4. Dominar llenguatges específics bàsics (textual. 5. 4. Utilitzar el coneixement sobre l’evolució i organització de les societats i sobre els trets i valors del sistema democràtic per desenvolupar-se socialment. P57 act 8-11 P57 act 8-11 P61 act 1-4 P57 act 8-11 234 .9. P58 act 1-2.8. desenvolupar l’habilitat per construir diàlegs.2.9. P60 act 1-4. les diferències culturals i de comportament. prendre decisions valorant les aportacions dels companys. P61 act 1-4 Online Learning Zone Online Learning Zone Online Learning Zone Online Learning Zone Online Learning Zone Online Learning Zone Online Learning Zone Online Learning Zone. difondre-la i permetre que tots els individus i grups socials puguin accedir la creixent oferta de serveis de la societat del coneixement. comprendre. P60 act 1-4.1. P59 act 1-6. 5. dels valors i aspectes culturals i de la versatilitat del llenguatge en funció del context i la intenció comunicativa. P58 act 1-2. 4.12. 4. 6. aprendre i comunicar-se. Mostrar un comportament coherent amb els valors democràtics manifestats especialment en la presa de consciència. escoltar les dels altres. 1. dels corrents estètics. en funció de la seva utilitat per emprendre tasques o objectes específics. sentiments i accions. Tractament de la informació i competència digital 4. P57 act 8-11. 4. P59 act 1-6. 6. visual. P59 act 1-6. i acceptar opinions diferents a la pròpia i realitzar crítiques amb esperit constructiu. Aplicar de manera efectiva les regles de funcionament del sistema de la llengua.1..6. Tenir en compte. expressiva i comunicativa que els factors estètics han exercit i exerceixen en la vida quotidiana de la persona i de les societats. Utilitzar aplicacions de processament de textos per a diferents finalitats educatives 4. P61 act 1-4 P54 act 1-3. mitjançant el coneixement de l’idioma. P58 act 1-2.1.8. P58 act 34. Interactuar en llengües estrangeres per aconseguir-ne un ús funcional. Reconèixer i acceptar. P56-57 act 1-7. i de l’efecte que aquests canvis tenen en el món personal i sociolaboral. P59 act 16. Conèixer. P60 act 1-4. 6. P57 act 8-11. expressar idees pròpies.3. Utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació com a instrument de treball intel•lectual per informar-se. P61 act 1-4 P54 act 1-3. Utilitzar habitualment els recursos tecnològics disponibles per resoldre problemes reals de manera eficient. apreciar i valorar diferents manifestacions culturals i artístiques. Online Learning Zone. experiències o sentiments a través de diferents mitjans artístics o de les diferents formes que adquireixen les anomenades arts populars. P60 act 14. P54 act 1-3. utilitzar-les com a font d’enriquiment i gaudi i considerar-les com a part del patrimoni dels pobles. Avaluar i seleccionar noves fonts d’informació i innovacions tecnològiques a mesura que van apareixent. 4. P56-57 act 1-7. P60 act 14. P56-57 act 1-7. Aplicar de manera efectiva les estratègies necessàries per interactuar lingüísticament d’una manera adequada.4. numèric. P60 act 1-4. 1.3. P61 act 1-4 P57 act 8-11.2. P58 act 1-2. Tenir consciència de l’evolució del pensament.5. Valorar la llibertat d’expressió. 1.10. el dret a la diversitat cultural. valors. 1.7. 6. 5. i afavorir el fet d’aprendre de i amb els altres. P54 act 1-3. Saber comunicar-se en diferents contextos. P61 act 1-4 P58 act 3-4 P54 act 1-3. P58 act 34. Social i ciutadana 5.8. P60 act 1-4.1. Cultural i artística 6. icònic. expressant les mateixes idees i escoltant les alienes.11. P58 act 3-4. P61 act 1-4 P60 act 1-4. P61 act 1-4 P54 act 1-3. idees i emocions. 4. Localitzar i interpretar la informació per utilitzar-la. Aprofitar la interacció que es produeix a la feina en equip per aprendre a participar.4. gràfic i sonor) i les seves pautes de descodificació i transferència. P60 act 1-4. P57 act 8-11. Usar fonts d’informació i situacions de comunicació diverses per consolidar les destreses lectores i comunicatives. la importància del diàleg intercultural i la realització d’experiències artístiques compartides.9. 5. P61 act 1-4 P54 act 1-3 5. P57 act 811. Utilitzar l’idioma com a vehicle de comunicació i transmissió cultural. Tenir consciència de les convencions socials. P61 act 1-4 Start thinking. P58 act 1-2. les modes i els gustos.3. P60 act 1-4 P54 act 1-3.

Ser capaç d’obtenir informació —ja sigui individualment o en col•laboració— i transformar-la en coneixement propi. Relacionar-se. P61 act 1-4 P55 act 4-6 P60 act 1-4. Reforçar l’autonomia. P58 act 34. P59 act 1-6 Tractament de la diversitat Activitats de reforç Activitats addicionals i alternatives del Teacher’s Guide (TB. Aprendre a aprendre 7. P57 act 8-11. 7.Vocabulary bank (Unit 6-WB. 8. Desenvolupar iniciatives de planificació i execució.Grammar + Vocabulary (Level 2 .2. Standard i Higher) 235 . valorar les idees dels altres. 8. pàg. T54 a T61) Workbook (Unit 6 – pàgs.12. 48 a 53) Activitats de les seccions de referència: . P58 act 3-4. organitzar.102) . proposar-se objectius i planificar i dur a terme projectes. P59 act 1-6.11.3. 7. i de com es gestionen i controlen de forma eficaç els processos d’aprenentatge. pàg. cercar solucions i portar-les a la pràctica.3.61) .Grammar + Vocabulary (Level 1 . utilitzar l’assertivitat per fer saber adequadament als altres les mateixes decisions. P57 act 8-11.11) .Pronunciation bank (Unit 6-WB. P61 act 14 P55 act 4-6. P59 act 1-6. P56-57 act 1-7. Unit 6. Reelaborar els plantejaments previs o elaborar noves idees.8. Desenvolupar un esperit crític.Unit 6. pàg. 7.Communication: Pairwork (Teacher’s Resource and Tests Pack . P59 act 1-6.6. de com s’aprèn.2.10. actuar i revisar el que s’ha fet i extreure’n conclusions. Ser conscient del que es sap i del que cal aprendre.7. optimitzant -los i orientant-los a satisfer objectius personals. Integrar els coneixements i procediments adquirits per comprendre les informacions provinents de la seva pròpia experiència i dels mitjans escrits i audiovisuals. P57 act 8-11. és a dir. l’autonomia i l’autocrítica. P61 act 1-4 P57 act 8-11. Usar de manera eficient un conjunt de recursos i tècniques de treball intel•lectual amb manifestació de pensament estratègic. P55 act 4-6. 8. P61 act 1-4 Start thinking. planificar.5.1. Enfrontar-se a problemes oberts. P61 act 1-4 P58 act 3-4 P55 act 4-6.92) .61) Tests and Resources Multi-ROM 3 . pàgs. Desenvolupar estratègies per pensar. 7. així com processos de presa de decisions.Grammar reference (Unit 6-WB. pàgs. com ara resums. P59 act 1-6. esquemes o mapes conceptuals.9. memoritzar i recuperar informació. 8. Cultivar la mateixa capacitat estètica i creadora. l’esperit de superació.8. 28-29) . pàg. la concentració. Escollir amb criteri propi. P61 act 1-4 P55 act 4-6. analitzar. 8. P59 act 1-6. 7. 8. 7. integrant-la amb els sabers previs i amb l’experiència personal i sabent aplicar els nous coneixements i capacitats en situacions semblants i contextos diversos 7.Grammar practice( Unit 6-WB.1. pàg. 8.4. P60 act 1-4 P61 act 1-4 P55 act 4-6. la perseverança i la reflexió crítica. Autonomia i iniciativa personal 8. Desenvolupar qualitats personals com la iniciativa.Grammar vocabulary Unit 6 (tres nivells: Basic. Poder transformar les idees en accions. P59 act 1-6.9. P55 act 4-6. P61 act 1-4 P55 act 4-6.6.Unit 6. P61 act 1-4 P57 act 8-11. P61 act 1-4 P55 act 4-6. 8.108) Teacher’s Resource and Tests Pack . P61 act 1-4 P57 act 8-11. P58 act 3-4.93) .4.Communication pairwork (Unit 6 pàg. P59 act 1-6. Ser capaç de comunicar de manera eficaç els resultats del mateix treball. P59 act 1-6 Start thinking P54 act 1-3. 7. participar en la construcció temptativa de solucions. Accedir i interactuar en entorns virtuals d’aprenentatge. l’autoestima i la identitat personal. P61 act 1-4 P55 act 4-6. Desenvolupar la curiositat. dialogar i negociar. i treballar de forma cooperativa i flexible. cooperar i treballar en equip: posar-se al lloc de l’altre. Realitzar debats i treballs individuals o en grup que impliquen idear.Basic. P58 act 34. P59 act 16. la perseverança davant les dificultats. pàg. P57 act 8-11. 8. P57 act 8-11.

pàgs. reading. pàgs. 60) Escriure un assaig d’opinió (SB. pàgs8687) Tests and Resources Multi-ROM 3 AVALUACIÓ Avaluació sumativa English plus (Test and Resource. SB pàg.Curriculum extra: Citizenship: The school community (Unit 6-SB.105) .Drama (Teacher’s Resource and Tests Pack. Unit 6.96) . 54-55).Culture: School rules (Unit 6-SB. Standard. reflexió sobre l’aprenentatge. Coneixements del funcionament de la llengua i el seu aprenentatge Vocabulari. pàg.Activitats d’ampliació English plus options (SB) . Diàlegs (SB pàg. speaking.Citizenship: Adolescence (Unit 6. pàg 61)) Utilitzar la literatura com a font de plaer i d’aprenentatge per al perfeccionament i enriquiment lingüístic i personal.Grammar + Vocabulary (Level 3 . mostrant un nivell acceptable d’adequació. 65 a 74) . prèvia planificació i amb certa autonomia textos de diferents gèneres. writing. Criteris d’avaluació Dimensió comunicativa Listening. pàg. coherència. pàgs. pàg.70) Cumulative review (Units 1-7. Dimensió plurilingüe i intercultural Dimensió estètica i literària Produir. Avaluació formativa Consolidation Units 6 i 7 (SB pàg.Extension. 48-53) Autoavaluació Progress review (Unit 6 . 47 i 48) .Cross-curricular extension (Teacher’s Resource and Tests Pack . Multi-ROM 3) Tests (Units 1-3 levels: Basic. Higher Speaking Test i Audio Test (mp3). gramàtica.71) Realització dels exercicis del WB (Unit 6. pàg 61)) 236 .WB.114) Teacher’s Resource and Tests Pack . pàgs.Extra listening and speaking (Unit 6-SB. pàg 60) Escriure un assaig d’opinió (SB. Reproduir un diàleg (SB. cohesió i correcció.

icònic. P68 act 1-5.3.7. Talk about plans and arrangements.4. P66 act 12. visual. idees i emocions. UNITAT 7: Take action Grammar structures Vocabulary Sociocultural aspects Pronounciation Writing Reading Listening Speaking Competències/subcompetències Will & might. 1. P66 act 1-2. Utilitzar activament i efectivament codis i habilitats lingüístiques i no lingüístiques i les regles mateixes de l’intercanvi comunicatiu en diferents situacions. Tenir en compte.3. P69 act 1-4 P62-63 act 1-3. Tractament de la informació i competència digital 4.will & be going to. gràfic i sonor) i les seves pautes de descodificació i transferència. recopilar i processar informació. 1. P66 act 1-2.10. idiomes i cultures.3ª Avaluació. Aplicar de manera efectiva les estratègies necessàries per interactuar lingüísticament d’una manera adequada.12. 4. P65 act 6-8. Comunicació lingüística 1. Cercar. Utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació com a instrument de treball intel•lectual per informar-se. aprendre i comunicar-se. Utilitzar habitualment els recursos tecnològics disponibles per resoldre problemes reals de manera eficient. P68 act 1-5. Make suggestions. Avaluar i seleccionar noves fonts d’informació i innovacions tecnològiques a 237 . de fantasia i de saber. P68 act 1-5.9. dictation. P69 act 1-4 Online Learning Zone Online Learning Zone Online Learning Zone Online Learning Zone Online Learning Zone 1. present continuous for future arrangements. Aplicar de manera efectiva les regles de funcionament del sistema de la llengua. dels valors i aspectes culturals i de la versatilitat del llenguatge en funció del context i la intenció comunicativa. P69 act 1-4 P62-63 act 1-3. 4. P68 act 1-5. COMPETÈNCIES / SUBCOMPETÈNCIES 1. P65 act 6-8. P68 act 1-5. Action and protest. 1. 1. de descobriment d’altres entorns. 1. Expressar adequadament —en fons i forma— les mateixes experiències. P68 act 1-5. Comic relief. P67 act 1-7. Ser progressivament competent en l’expressió i comprensió dels missatges orals que s’intercanvien en situacions comunicatives diverses. 1. Conservar i millorar la competència comunicativa utilitzant la lectura com a font de plaer.4. Be going to. P69 act 1-4 P64-65 act 1-5 P62-63 act 1-3. P64-65 act 1-5. Silent letters.8.2. Dominar llenguatges específics bàsics (textual. Lizzi’s blog: 3rd June: the circus is coming.6.5. 4. P64-65 act 1-5. P64-65 act 1-5. First conditional. Book world. P69 act 1-4 P68 act 1-5. P69 act 1-4 P62-63 act 1-3. P69 act 1-4 Start thinking.1. P67 act 1-7. 1. P68 act 1-5. Tenir consciència de les convencions socials. P68 act 1-5. P64-65 act 1-5.1.5. P66 act 1-2. compondre i utilitzar diferents tipus de textos amb intencions comunicatives diverses. Comprendre la natura i mode d’operar dels sistemes tecnològics. P67 act 1-7. Write a formal letter. P64-65 act 1-5. ACTIVITATS Start thinking. P65 act 6-8. 1. P67 act 1-7. 1. P69 act 1-4 Start thinking. P62-63 act 1-3. P69 act 1-4 P62-63 act 1-3. Adaptar la comunicació al context. 1. Phrasal verbs: a campaign. 4. P65 act 6-8. P62-63 act 1-3. P66 act 12. P68 act 1-5 P64-65 act 1-5. i acceptar opinions diferents a la pròpia i realitzar crítiques amb esperit constructiu. P69 act 1-4 Start thinking. Natural environments. Comprendre. 4.2. P66 act 1-2. numèric. i de l’efecte que aquests canvis tenen en el món personal i sociolaboral.11. Produir textos orals i escrits adequats a cada situació de comunicació.

5. 7. P67 act 1-7.8. la concentració. P69 act 1-4 Start thinking.2. sentiments i accions. Usar de manera eficient un conjunt de recursos i tècniques de treball intel•lectual amb manifestació de pensament estratègic.4. memoritzar i recuperar informació. dels corrents estètics. Social i ciutadana 5. prendre decisions valorant les aportacions dels companys. 5. Conèixer.3. P65 act 6-8.6. P66 act 3-4. la importància del diàleg intercultural i la realització d’experiències artístiques compartides.8. 6. Apreciar la creativitat implícita en l’expressió d’idees. 7. 5. 7. com ara resums.. optimitzant-los i orientant-los a satisfer objectius personals. P69 act 1-4 P65 act 6-8. 6. Cultivar la mateixa capacitat estètica i creadora. les modes i els gustos. P62-63 act 1-3. P65 act 6-8. en funció de la seva utilitat per emprendre tasques o objectes específics. comprendre. P66 act 3-4. expressar idees pròpies. Utilitzar aplicacions de processament de textos per a diferents finalitats educatives 4. P65 act 6-8. P67 act 1-7. i de com es gestionen i controlen de forma eficaç els processos d’aprenentatge. P68 act 1-5 P62-63 act 1-3. 4. P67 act 1-7.7. Aprofitar la interacció que es produeix a la feina en equip per aprendre a participar. P68 act 1-5. Integrar els coneixements i procediments adquirits per comprendre les informacions provinents de la seva pròpia experiència i dels mitjans escrits i audiovisuals.4. P67 act 1-7. la perseverança i la reflexió crítica. P67 act 1-7. 7. desenvolupar l’habilitat per construir diàlegs. P69 act 1-4 P65 act 6-8. Accedir i interactuar en entorns virtuals d’aprenentatge. Saber comunicar-se en diferents contextos. expressant les mateixes idees i escoltant les alienes. Ser conscient del que es sap i del que cal aprendre. 7. 5. P68 act 1-5. Utilitzar l’idioma com a vehicle de comunicació i transmissió cultural. P69 act 1-4 P63 act 4-7. P66 act 3-4.11. Online Learning Zone Online Learning Zone Online Learning Zone Online Learning Zone. Ser capaç de comunicar de manera eficaç els resultats del mateix treball.2. P64-65 act 1-5. 4. Usar fonts d’informació i situacions de comunicació diverses per consolidar les destreses lectores i comunicatives. P68 act 1-5.9. 7. 6.1. P65 act 6-8. Reconèixer i acceptar. Valorar la llibertat d’expressió. P66 act 3-4. P69 act 1-4 P65 act 6-8. així com de la importància representativa. P68 act 1-5. escoltar les dels altres.4. i afavorir el fet d’aprendre de i amb els altres. 7. Aprendre a aprendre 7. Cultural i artística 6. utilitzar-les com a font d’enriquiment i gaudi i considerar-les com a part del patrimoni dels pobles. Ser capaç d’obtenir informació —ja sigui individualment o en col•laboració— i transformar-la en coneixement propi. Mostrar un comportament coherent amb els valors democràtics manifestats especialment en la presa de consciència. organitzar. Utilitzar el coneixement sobre l’evolució i organització de les societats i sobre els trets i valors del sistema democràtic per desenvolupar-se socialment.3. 4. 6. P65 act 6-8.7. P65 act 6-8 P65 act 6-8 P69 act 1-4 P65 act 6-8 P69 act 1-4 Start thinking. P69 act 1-4 238 . P66 act 3-4. 6. Desenvolupar la curiositat. control i autoregulació dels mateixos pensaments.9. P69 act 1-4 P66 act 3-4 P62-63 act 1-3. Desenvolupar estratègies per pensar. P69 act 1-4 P63 act 4-7. P69 act 1-4 P63 act 4-7 P68 act 1-5. P63 act 4-7. P65 act 6-8.1. P65 act 6-8. integrant-la amb els sabers previs i amb l’experiència personal i sabent aplicar els nous coneixements i capacitats en situacions semblants i contextos diversos 7. expressiva i comunicativa que els factors estètics han exercit i exerceixen en la vida quotidiana de la persona i de les societats. el dret a la diversitat cultural. Interactuar en llengües estrangeres per aconseguir-ne un ús funcional. P69 act 1-4 P62-63 act 1-3 5. mitjançant el coneixement de l’idioma. apreciar i valorar diferents manifestacions culturals i artístiques.mesura que van apareixent.1. P65 act 6-8. P67 act 1-7. experiències o sentime nts a través de diferents mitjans artístics o de les diferents formes que adquireixen les anomenades arts populars. difondre-la i permetre que tots els individus i grups socials puguin accedir la creixent oferta de serveis de la societat del coneixement. P66 act 3-4. P65 act 6-8. P67 act 1-7. P69 act 1-4 P65 act 6-8. valors.9.8.3. Localitzar i interpretar la informació per utilitzar-la. Tenir consciència de l’evolució del pensament. P66 act 3-4. 5. les diferències culturals i de comportament.5. esquemes o mapes conceptuals. de com s’aprèn. 5.

proposar-se objectius i planificar i dur a terme projectes. P67 act 1-7. Unit 7. P69 act 1-4 P63 act 4-7. pàg. és a dir. P67 act 1-7 Start thinking P62-63 act 1-3. P65 act 6-8.95) . Reforçar l’autonomia. P69 act 1-4 P63 act 4-7.62 Tests and Resources Multi-ROM 3 .9. P64-65 act 15. 8. Reelaborar els plantejaments previs o elaborar noves idees.Extra listening and speaking (Unit 7-SB. la perseverança davant les dificultats.Basic.8.Grammar vocabulary Unit 7 (tres nivells: Basic.6.4. P65 act 6-8.103) . P66 act 3-4.106) . 8. P63 act 4-7. pàg. l’esperit de superació. 8.10. pàg. P67 act 1-7 Tractament de la diversitat Activitats de reforç Activitats addicionals i alternatives del Teacher’s Guide (TB. 8. Unit 7. i treballar de forma cooperativa i flexible. analitzar. P69 act 1-4 P63 act 4-7. valorar les idees dels altres. participar en la construcció temptativa de solucions. 49 i 50) .2.Grammar + Vocabulary (Level 1 . Relacionar-se.94) . Poder transformar les idees en accions. pàgs88 i 89) Tests and Resources Multi-ROM 3 239 . P67 act 1-7. Desenvolupar qualitats personals com la iniciativa.3.Unit 7. 8. P67 act 1-7. cercar solucions i portar-les a la pràctica. 56 a 61) Activitats de les seccions de referència: .Extension.Grammar + Vocabulary (Level 3 . pàg. P66 act 3-4 P63 act 4-7.115) Teacher’s Resource and Tests Pack .Culture: Charities. Enfrontar-se a problemes oberts. cooperar i treballar en equip: posar-se al lloc de l’altre. així com processos de presa de decisions. pàgs. . pàg. Escollir amb criteri propi. T62 a T69) Workbook (Unit 7 – pàgs. pàg.Unit 7. actuar i revisar el que s’ha fet i extreure’n conclusions. l’autoestima i la identitat personal.Grammar reference (Unit 7-WB.8. Autonomia i iniciativa personal 8. Desenvolupar iniciatives de planificació i execució.Communication: Pairwork (Teacher’s Resource and Tests Pack .Communication pairwork .12.1.12) . P68 act 1-5 P69 act 1-4 P63 act 4-7.Geography: Temperate forests (Unit 7. 65 a 74) .97) . planificar. l’autonomia i l’autocrítica. Realitzar debats i treballs individuals o en grup que impliquen idear. utilitzar l’assertivitat per fer saber adequadament als altres les mateixes decisions. pàgs.Cross-curricular extension (Teacher’s Resource and Tests Pack . pàg.Drama (Teacher’s Resource and Tests Pack. pàgs. Desenvolupar un esperit crític.Grammar practice ( Unit -7 WB. pàg. pàg. P67 act 1-7.Curriculum extra: Geography: Natural environments (Unit 7-SB.Pronunciation bank (Unit 7-WB. Comic relief (Unit 7-SB.109) Teacher’s Resource and Tests Pack . pàgs29-30) . 8.Grammar + Vocabulary (Level 2 . Standard i Higher) Activitats d’ampliació English plus options (SB) . 8. dialogar i negociar. 8.Vocabulary bank (Unit 7-WB.

Book world.1. cohesió i correcció.can. Adaptar la comunicació al context. P79 act 1-4 Start thinking. pàgs 64. P77 240 . P76 act 1-2. pàgs. Avaluació formativa Consolidation Units 6 i 7 (SB pàg. P72-73 act 1-3. dictation. prèvia planificació i amb certa autonomia textos de diferents gèneres. Standard. Talk about wishes & likes. Books & films: genres and fiction. Moving pictures: technology & the movies. SB pàg. P74-75 act 1-6. P78 act 1-5. could.. Comunicació lingüística 1. pàgs. Multi-ROM 3) Tests (Units 7-9 levels: Basic.second conditional. 56-61) Autoavaluació Progress review (Unit 7 . 62-63). coherència. Write a review of a book or film. Recommend 6 express preferences COMPETÈNCIES / SUBCOMPETÈNCIES 1. ACTIVITATS Start thinking. Silent letters.WB. Ser progressivament competent en l’expressió i comprensió dels missatges orals que s’intercanvien en situacions comunicatives diverses. Diàlegs (SB pàg. 65. pàg 68) Escriure una carta formal Utilitzar la literatura com a font de plaer i d’aprenentatge per al perfeccionament i enriquiment lingüístic i personal. P74-75 act 1-6. mostrant un nivell acceptable d’adequació.2. P75 act 7-10. 63 i 68) Un bloc i un panflet de propaganda(WB. P76 act 1-2.70) Cummulative review (Units 1-7. 1.will be able to.AVALUACIÓ Avaluació sumativa English plus (Test and Resource. The British film industry. Criteris d’avaluació Dimensió comunicativa Produir. Higher Speaking Test i Audio Test (mp3). Xarrar sobre plans i compromisos (SB.71) Realització dels exercicis del WB (Unit 7. 66) UNITAT 8: Film and fiction Grammar structures Vocabulary Sociocultural aspects Pronounciation Writing Reading Listening Speaking Competències/subcompetències Verbs +to/-ing.

Interactuar en llengües estrangeres per aconseguir-ne un ús funcional.4. P76 act 3-4. P75 act 7-10. Saber comunicar-se en diferents contextos. P79 act 1-4 Start thinking. Social i ciutadana 5. P78 act 1-5. P78 act 1-5 P72-73 act 1-3. icònic.11. difondre-la i permetre que tots els individus i grups socials puguin accedir la creixent oferta de serveis de la societat del coneixement. P76 act 3-4. numèric. P76 act 1-2. sentiments i accions. de fantasia i de saber. prendre decisions valorant les aportacions dels companys. P79 act 1-4 P72-73 act 1-3 5. Utilitzar el coneixement sobre l’evolució i organització de les societats i sobre els trets i valors del sistema democràtic per desenvolupar-se socialment.6. P76 act 1-2. P74-75 act 1-6. Tractament de la informació i competència digital 4. Comprendre.4. aprendre i comunicar-se.7. P76 act 1-2.10. P78 act 1-5.2. P75 act 7-10. visual. i afavorir el fet d’aprendre de i amb els altres. P78 act 1-5. Utilitzar aplicacions de processament de textos per a diferents finalitats educatives 4. P79 act 1-4 Start thinking. gràfic i sonor) i les seves pautes de descodificació i transferència. Usar fonts d’informació i situacions de comunicació diverses per consolidar les destreses lectores i comunicatives. P76 act 1-2. P76 act 1-2.3. P78 act 1-5. 4. idees i emocions. P77 act 1-5. P77 act 1-5. idiomes i cultures.9. 5. P76 act 3-4. P78 act 1-5. 1. Aprofitar la interacció que es produeix a la feina en equip per aprendre a participar.3.1. 4. desenvolupar l’habilitat per construir diàlegs.8. escoltar les dels altres. Localitzar i interpretar la informació per utilitzar-la.8. 241 . control i autoregulació dels mateixos pensaments. P76 act 1-2.1. Utilitzar l’idioma com a vehicle de comunicació i transmissió cultural. P79 act 1-4 P78 act 1-5. Utilitzar activament i efectivament codis i habilitats lingüístiques i no lingüístiques i les regles mateixes de l’intercanvi comunicatiu en diferents situacions. compondre i utilitzar diferents tipus de textos amb intencions comunicatives diverses. P78 act 1-5. Expressar adequadament —en fons i forma— les mateixes experiències. expressant les mateixes idees i escoltant les alienes. P73 act 4-6. i acceptar opinions diferents a la pròpia i realitzar crítiques amb esperit constructiu. P78 act 1-5. P77 act 1-5. Aplicar de manera efectiva les regles de funcionament del sistema de la llengua. Comprendre la natura i mode d’operar dels sistemes tecnològics. P74-75 act 1-6. P78 act 1-5 P74-75 act 1-6. P79 act 1-4 P76 act 3-4 P72-73 act 1-3.4. P79 act 1-4 P72-73 act 1-3. P72-73 act 1-3. 5. 1. P79 act 14. recopilar i processar informació. P75 act 7-10. 1.3. Utilitzar habitualment els recursos tecnològics disponibles per resoldre problemes reals de manera eficient. Tenir consciència de les convencions socials. P78 act 1-5. P79 act 1-4 P75 act 7-10. Avaluar i seleccionar noves fonts d’informació i innovacions tecnològiques a mesura que van apareixent. 1. 5. Conservar i millorar la competència comunicativa utilitzant la lectura com a font de plaer. P75 act 7-10. 5. 4. 1. P79 act 1-4 P72-73 act 1-3. Dominar llenguatges específics bàsics (textual. 4. valors.9. P74-75 act 1-6. mitjançant el coneixement de l’idioma. P78 act 15. Online Learning Zone Online Learning Zone Online Learning Zone. P79 act 1-4 P72-73 act 1-3. dels valors i aspectes culturals i de la versatilitat del llenguatge en funció del context i la intenció comunicativa. 5. P78 act 1-5. i de l’efecte que aquests canvis tenen en el món personal i sociolaboral. P74-75 act 1-6. P74-75 act 1-6. Aplicar de manera efectiva les estratègies necessàries per interactuar lingüísticament d’una manera adequada. 1. Reconèixer i acceptar. P79 act 1-4 P72-73 act 1-3. P75 act 710. Produir textos orals i escrits adequats a cada situació de comunicació. P78 act 15. Cercar. 1. 4. P79 act 1-4 Online Learning Zone Online Learning Zone Online Learning Zone Online Learning Zone Online Learning Zone Online Learning Zone 1. P76 act 1-2. P72-73 act 1-3.9.5. 4.6.12.5. P79 act 1-4 Start thinking. en funció de la seva utilitat per emprendre tasques o objectes específics. P77 act 1-5. P77 act 1-5. P79 act 1-4 P74-75 act 1-6 P72-73 act 1-3. 1. act 1-5. P76 act 3-4.8. Tenir en compte. Utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació com a instrument de treball intel•lectual per informar-se. Mostrar un comportament coherent amb els valors democràtics manifestats especialment en la presa de consciència. expressar idees pròpies.1.2.7. 4. les diferències culturals i de comportament. 4. de descobriment d’altres entorns.

Autonomia i iniciativa personal 8. P75 act 710. l’autonomia i l’autocrítica. Escollir amb criteri propi. 7. Desenvolupar estratègies per pensar. Mostrar una actitud oberta. 7.7. és a dir. P76 act 3-4. P79 act 1-4 P73 act 4-6. memoritzar i recuperar informació. P77 act 1-5. Cultivar la mateixa capacitat estètica i creadora. utilitzar l’assertivitat per fer saber adequadament als altres les mateixes decisions. actuar i revisar el que s’ha fet i extreure’n conclusions. P77 act 1-5 Tractament de la diversitat Activitats de reforç Activitats addicionals i alternatives del Teacher’s Guide (TB. 8. dialogar i negociar. Ser capaç d’obtenir informació —ja sigui individualment o en col•laboració— i transformar-la en coneixement propi. P77 act 1-5. com ara resums. P77 act 1-5. 8. Desenvolupar un esperit crític.2. dels corrents estètics. 8. P74-75 act 1-6. Tenir consciència de l’evolució del pensament.3. 64 a 69) Activitats de les seccions de referència: 242 . P79 act 1-4 P76 act 3-4 P73 act 4-6. comprendre. l’autoestima i la identitat personal. 8. la importància del diàleg intercultural i la realització d’experiències artístiques compartides. P79 act 14 P75 act 7-10. valorar les idees dels altres. P75 act 7-10 P75 act 7-10 P79 act 1-4 P75 act 7-10 P79 act 1-4 Start thinking.5. 7. 7. així com de la importància representativa. Ser conscient del que es sap i del que cal aprendre. 8. pàgs. organitzar. Relacionar-se. les modes i els gustos. P76 act 3-4. P79 act 1-4 P75 act 7-10. participar en la construcció temptativa de solucions. expressiva i comunicativa que els factors estètics han exercit i exerceixen en la vida quotidiana de la persona i de les societats. proposar-se objectius i planificar i dur a terme projectes. esquemes o mapes conceptuals. Ser capaç de comunicar de manera eficaç els resultats del mateix treball. 8. P75 act 7-10. la concentració. P79 act 1-4 P73 act 4-6 P78 act 1-5.6. Conèixer. 8.8. 6.11. P76 act 3-4. integrant-la amb els sabers previs i amb l’experiència personal i sabent aplicar els nous coneixements i capacitats en situacions semblants i contextos diversos 7. analitzar. planificar. P77 act 1-5. Usar de manera eficient un conjunt de recursos i tècniques de treball intel•lectual amb manifestació de pensament estratègic.1. P77 act 1-5. de com s’aprèn. P79 act 1-4 P73 act 4-6. P75 act 7-10. Realitzar debats i treballs individuals o en grup que impliquen idear. Reforçar l’autonomia. l’esperit de superació. respectuosa i crítica cap a la diversitat d’expressions artístiques i culturals. i treballar de forma cooperativa i flexible. Apreciar la creativitat implícita en l’expressió d’idees.3. 6. P75 act 710.8. P77 act 1-5 Start thinking P73 act 4-6. P77 act 1-5. P77 act 1-5. experiències o sentiments a través de diferents mitjans artístics o de les diferents formes que adquireixen les anomenades arts populars. el dret a la diversitat cultural. cooperar i treballar en equip: posar-se al lloc de l’altre. apreciar i valorar diferents manifestacions culturals i artístiques.10. 7.4. P79 act 1-4 P73 act 4-6. Valorar la llibertat d’expressió. P77 act 1-5. la perseverança davant les dificultats. 8.9. P76 act 3-4. utilitzar-les com a font d’enriquiment i gaudi i considerar-les com a part del patrimoni dels pobles. Accedir i interactuar en entorns virtuals d’aprenentatge.3. 6. cercar solucions i portar-les a la pràctica. Enfrontar-se a problemes oberts. Reelaborar els plantejaments previs o elaborar noves idees. P79 act 1-4 P73 act 4-6. optimitzant -los i orientant-los a satisfer objectius personals. 7. Aprendre a aprendre 7.2.12. Desenvolupar qualitats personals com la iniciativa. P75 act 7-10. Cultural i artística 6. Integrar els coneixements i procediments adquirits per comprendre les informacions provinents de la seva pròpia experiència i dels mitjans escrits i audiovisuals. 6. i de com es gestionen i controlen de forma eficaç els processos d’aprenentatge. P73 act 4-6. Poder transformar les idees en accions.1. P79 act 1-4 P75 act 7-10.4. 7.5. P78 act 15 P79 act 1-4 P73 act 4-6. així com processos de presa de decisions. la perseverança i la reflexió crítica.9. P79 act 1-4 P73 act 4-6. Desenvolupar la curiositat. T72 a T79) Workbook (Unit 8 – pàgs.6. 6.6. 8.1.4. Desenvolupar iniciatives de planificació i execució.

gramàtica.Basic. 3 levels: Basic. pàg. Avaluació formativa Consolidation Units 8 i 9 (SB pàg. 64-69) Autoavaluació Progress review (Unit 8 . pàg. 70-71).Grammar practice ( Uni t 8 -WB.WB. pàg. pàgs. SB pàg.13) .89) Realització dels exercicis del WB (Unit 8.Communication pairwork (Unit 8 pàg.103) . cohesió i correcció.Grammar vocabulary Unit 8 (tres nivells: Basic. 65 a 74) . reflexió sobre l’aprenentatge. pàgs. reading. mostrant un nivell acceptable d’adequació. pàg. pàg. pàg. pàgs. prèvia planificació i amb certa autonomia textos de diferents gèneres.110) Teacher’s Resource and Tests Pack .63 . Higher Speaking Test i Audio Test (mp3).8-SB. pàgs.107 ) .63) .88) Cummulative review (Units 1-9. 31-32) . pàg.Grammar reference (Unit 8-WB. coherència.96) . speaking.Curriculum extra: Lannguage and literature: Wordbuiling: Nouns (Unit .Extra listening and speaking (Unit 8-SB.Grammar + Vocabulary (Level 3 .Extension.Grammar + Vocabulary (Level 1 .Pronunciation bank (Unit 8-WB.Drama (Teacher’s Resource and Tests Pack.Communication: Pairwork (Teacher’s Resource and Tests Pack . 51 i 52) .98) .Grammar + Vocabulary (Level 2 .Unit 8.97) . writing. Dimensió plurilingüe i intercultural Dimensió estètica i literària Produir. Multi-ROM) Tests (Units 7-9. Unit 8. Standard i Higher) Activitats d’ampliació English plus options (SB) . pàgs90 i 91) Tests and Resources Multi-ROM 3 AVALUACIÓ Avaluació sumativa English plus (Test and Resource. Standard. 243 .116) Teacher’s Resource and Tests Pack . Coneixements del funcionament de la llengua i el seu aprenentatge Vocabulari. pàg. Language and literature:Wordbuilding: Adjectives and verbs (Unit 8. Unit 8.Unit 8. Criteris d’avaluació Dimensió comunicativa Listening.Vocabulary bank (Unit 8-WB. pàg.Cross-curricular extension (Teacher’s Resource and Tests Pack.Culture: The British film industry (Unit 8-SB. pàgs..

Comunicació lingüística 1. P86 act 1. P86 act 1-4. recopilar i processar informació.4. P83 act 6-8. Ser progressivament competent en l’expressió i comprensió dels missatges orals que s’intercanvien en situacions comunicatives diverses. 1.2. P8283 act 1-5. P80 act 3-4.1.express doubt & persuade. P86 act 1-4 P82-83 act 1-5. P87 act 1-4 Start thinking. 1. P80 act 1-2. compondre i utilitzar diferents tipus de textos amb intencions comunicatives diverses. P86 act 1-4.9.Crítica d’una pel. P85 act 1-6. P8283 act 1-5. P84 act 1-3. de fantasia i de saber. P85 act 1-6. P84 act 1-3. Dada: art because the artist says it’s art. P84 act 1-3. Do a qiuz. idiomes i cultures. de descobriment d’altres entorns.5. P84 act 1-3. active to passive. pàg 75) UNITAT 9: Art Grammar structures Vocabulary Sociocultural aspects Pronounciation Writing Reading Listening Speaking Competències/subcompetències Present simple passive. P80 act 1-2. P82-83 act 1-5. pàg 79) Utilitzar la literatura com a font de plaer i d’aprenentatge per al perfeccionament i enriquiment lingüístic i personal.6. P83 act 6-8..lícula o d’un llibre (SB.3. Nouns: art. 1.dictation. P87 act 1-4. past simple passive. P87 act 1-4 P82-83 act 1-5 P80 act 1-2. 1. P82-83 act 1-5. P86 act 1-4. P87 act 1-4 P80 act 1-2. 1. Diàlegs (SB pàgs. Adaptar la comunicació al context. Conservar i millorar la competència comunicativa utilitzant la lectura com a font de plaer. 1. adjectives describing art. Visual arts. pàg 78) . Word stress.lícula (SB. P87 act 1-4 Start thinking.8. Write about a piece of art. P83 act 6-8. P84 act 1-3. Cercar. Produir textos orals i escrits adequats a cada situació de comunicació. Utilitzar activament i efectivament codis i habilitats lingüístiques i no lingüístiques i les regles mateixes de l’intercanvi comunicatiu en diferents situacions.7. 1. Comprendre. COMPETÈNCIES / SUBCOMPETÈNCIES 1. P85 act 1-6. 73 i 78) Article periodístic (SB. P84 act 1-3. Aplicar de manera efectiva les estratègies necessàries per interactuar lingüísticament 244 . Aplicar de manera efectiva les regles de funcionament del sistema de la llengua. P86 act 1-4. P86 act 1-4.Diàleg sobre una pel. P83 act 6-8. ACTIVITATS Start thinking. P87 act 1-4 Start thinking. Arts spectrum podcast. P87 act 1-4 P80 act 1-2.

245 .11. Aprofitar la interacció que es produeix a la feina en equip per aprendre a participar. icònic. Cultivar la mateixa capacitat estètica i creadora. P84 act 4-6. P86 act 1-4. 4. P83 act 6-8. Comprendre la natura i mode d’operar dels sistemes tecnològics. i de l’efecte que aquests canvis tenen en el món personal i sociolaboral.5. expressiva i comunicativa que els factors estètics han exercit i exerceixen en la vida quotidiana de la persona i de les societats. Apreciar la creativitat implícita en l’expressió d’idees. 5. experiències o sentiments a través de diferents mitjans artístics o de les diferents formes que adquireixen les anomenades arts populars.12. Aprendre a aprendre 7. P80 act 1-2. apreciar i valorar diferents manifestacions culturals i artístiques. P82-83 act 1-5. 6. 6. Localitzar i interpretar la informació per utilitzar-la. P84 act 4-6. Social i ciutadana 5. P84 act 4-6. P83 act 6-8.10. numèric.4. i afavorir el fet d’aprendre de i amb els altres. P8283 act 1-5. 4. P87 act 1-4 P83 act 6-8. P83 act 6-8. P87 act 1-4 P87 act 1-4 P80 act 1-2. Conèixer. 4.2. Cultural i artística 6. Tenir consciència de l’evolució del pensament. 6. 4. Utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació com a instrument de treball intel•lectual per informar-se. P86 act 14. 7. P82-83 act 1-5.4. aprendre i comunicar-se. 5. valors. P80 act 3-4. P83 act 6-8.9. Ser conscient del que es sap i del que cal aprendre. visual. P84 act 1-3.1. P83 act 6-8.2.d’una manera adequada. 1-4. prendre decisions valorant les aportacions dels companys. i de com es gestionen i controlen de forma eficaç els processos d’aprenentatge. P86 act 1-4. les modes i els gustos.1. comprendre. escoltar les dels altres. Utilitzar el coneixement sobre l’evolució i organització de les societats i sobre els trets i valors del sistema democràtic per desenvolupar-se socialment. Utilitzar l’idioma com a vehicle de comunicació i transmissió cultural. Valorar la llibertat d’expressió. Saber comunicar-se en diferents contextos. P86 act 1-4. 4. 1. P84 act 1-3. Dominar llenguatges específics bàsics (textual. P83 act 6-8.6. P84 act 1-3. P87 act 1-4 Start thinking. Interactuar en llengües estrangeres per aconseguir-ne un ús funcional. Avaluar i seleccionar noves fonts d’informació i innovacions tecnològiques a mesura que van apareixent. P85 act 1-6. P84 act 4-6.4. P87 act 1-4 P84 act 4-6 P80 act 1-2. 5.3. optimitzant -los i P83 act 6-8 P83 act 6-8 P87 act 1-4 P83 act 6-8 P87 act 1-4 Start thinking. així com de la importància representativa. de com s’aprèn. P83 act 6-8. desenvolupar l’habilitat per construir diàlegs. Mostrar un comportament coherent amb els valors democràtics manifestats especialment en la presa de consciència. P86 act 1-4 P80 act 1-2. dels valors i aspectes culturals i de la versatilitat del llenguatge en funció del context i la intenció comunicativa. sentiments i accions. P85 act 1-6. P87 act 1-4 P80 act 1-2.5. el dret a la diversitat cultural. 6. dels corrents estètics.8. gràfic i sonor) i les seves pautes de descodificació i transferència. Utilitzar habitualment els recursos tecnològics disponibles per resoldre problemes reals de manera eficient. i acceptar opinions diferents a la pròpia i realitzar crítiques amb esperit constructiu. control i autoregulació dels mateixos pensaments. P86 act 1-4. Reconèixer i acceptar.8. P85 act 1-6.9. Tenir en compte. Expressar adequadament —en fons i forma— les mateixes experiències. expressar idees pròpies. Tractament de la informació i competència digital 4. les diferències culturals i de comportament.1. utilitzar-les com a font d’enriquiment i gaudi i considerar-les com a part del patrimoni dels pobles. 5. mitjançant el coneixement de l’idioma. Tenir consciència de les convencions socials. Utilitzar aplicacions de processament de textos per a diferents finalitats educatives 4. 6. P87 act 1-4 Online Learning Zone Online Learning Zone Online Learning Zone Online Learning Zone Online Learning Zone Online Learning Zone Online Learning Zone Online Learning Zone Online Learning Zone. idees i emocions.7. en funció de la seva utilitat per emprendre tasques o objectes específics.3. Usar fonts d’informació i situacions de comunicació diverses per consolidar les destreses lectores i comunicatives. 1.1. 4. 4. 4. P85 act 1-6. P87 act 1-4 P80 act 1-2 5. difondre-la i permetre que tots els individus i grups socials puguin accedir la creixent oferta de serveis de la societat del coneixement. 5. P84 act 4-6.3. la importància del diàleg intercultural i la realització d’experiències artístiques compartides. P86 act 1-4. expressant les mateixes idees i escoltant les alienes.7. 1.

Enfrontar-se a problemes oberts.9. 8. P84 act 4-6. Ser capaç d’obtenir informació —ja sigui individualment o en col•laboració— i transformar-la en coneixement propi. pàg. integrant-la amb els sabers previs i amb l’experiència personal i sabent aplicar els nous coneixements i capacitats en situacions semblants i contextos diversos 7. 8.1. Desenvolupar iniciatives de planificació i execució.111) Teacher’s Resource and Tests Pack . P85 act 1-6.Vocabulary bank (Unit 9-WB. P85 act 1-6. dialogar i negociar. 8. participar en la construcció temptativa de solucions. Standard i Higher) Activitats d’ampliació English plus options (SB) . Desenvolupar un esperit crític. P83 act 6-8.10.4.Unit 9. 7. P87 act 1-4 P80 act 3-4 P86 act 1-4. P87 act 1-4 P80 act 3-4. i treballar de forma cooperativa i flexible.Unit 9. Ser capaç de comunicar de manera eficaç els resultats del mateix treball. P83 act 6-8. 8. Unit 9. 7.Grammar reference (Unit 9-WB. proposar-se objectius i planificar i dur a terme projectes. P84 act 4-6. Accedir i interactuar en entorns virtuals d’aprenentatge. P87 act 1-4 P83 act 6-8. analitzar. P87 act 1-4 P80 act 3-4. P85 act 1-6. P85 act 1-6. valorar les idees dels altres. així com processos de presa de decisions.9. memoritzar i recuperar informació. Integrar els coneixements i procediments adquirits per comprendre les informacions provinents de la seva pròpia experiència i dels mitjans escrits i audiovisuals. 72-77) Activitats de les seccions de referència: . 8. P84 act 4-6. 7. pàg. P85 act 1-6.8. Usar de manera eficient un conjunt de recursos i tècniques de treball intel•lectual amb manifestació de pensament estratègic. com ara resums. l’autonomia i l’autocrítica. 8. organitzar. P86 act 1-4 P87 act 1-4 P80 act 3-4. 8.11.3.Grammar + Vocabulary (Level 1 . P82-83 act 1-5. pàgs. la perseverança davant les dificultats. Reforçar l’autonomia.4. l’autoestima i la identitat personal. P87 act 1-4 P80 act 3-4. P87 act 1-4 P84 act 4-6 P80 act 3-4.108) Teacher’s Resource and Tests Pack 246 . P87 act 1-4 P80 act 3-4. Poder transformar les idees en accions.2.12. Relacionar-se. la perseverança i la reflexió crítica. P87 act 1-4 P80 act 3-4.64 Tests and Resources Multi-ROM 3 . Realitzar debats i treballs individuals o en grup que impliquen idear.5. pàg. P87 act 1-4 P83 act 6-8. Reelaborar els plantejaments previs o elaborar noves idees. P85 act 1-6.98) . Desenvolupar estratègies per pensar.Curriculum extra: Visual arts: Art movements of the 20th century (Unit 9-SB. actuar i revisar el que s’ha fet i extreure’n conclusions. cooperar i treballar en equip: posar-se al lloc de l’altre.orientant-los a satisfer objectius personals.14) . P85 act 1-6 Tractament de la diversitat Activitats de reforç Activitats addicionals i alternatives del Teacher’s Guide (TB. cercar solucions i portar-les a la pràctica.99) .Basic. pàg. pàg. P83 act 6-8.103) .8. pàg. pàgs 33-34) . esquemes o mapes conceptuals. Autonomia i iniciativa personal 8.Grammar vocabulary Unit 9 (tres nivells: Basic. Escollir amb criteri propi.3.2.Grammar practice ( Unit 9-WB.Pronunciation bank (Unit 9-WB. Desenvolupar qualitats personals com la iniciativa. la concentració. és a dir.99) .Extra listening and speaking (Unit 9-SB. planificar. 7. pàg.6.Communication: Pairwork (Teacher’s Resource and Tests Pack . 7. P85 act 1-6 Start thinking P80 act 3-4. 8. P83 act 6-8. P87 act 1-4 P83 act 6-8.Grammar + Vocabulary (Level 2 . P85 act 1-6. l’esperit de su peració. Desenvolupar la curiositat. 7. 8. T80 a 87) Workbook (Unit 9– pàgs. utilitzar l’assertivitat per fer saber adequadament als altres les mateixes decisions. pàg.

SB pàg. Avaluació formativa Consolidation Units 8 i 9 (SB pàg. Unit 9.- Grammar + Vocabulary (Level 3 . pàg 86) Utilitzar la literatura com a font de plaer i d’aprenentatge per al perfeccionament i enriquiment lingüístic i personal. prèvia planificació i amb certa autonomia textos de diferents gèneres.Reproduir un diàleg (SB. reflexió sobre l’aprenentatge. Criteris d’avaluació Dimensió comunicativa Listening. pàgs.88) Cummulative review (Units 1-9. Higher Speaking Test i Audio Test (mp3).Extension. 78-79). cohesió i correcció. pàgs. coherència. mostrant un nivell acceptable d’adequació. Diàlegs (SB pàg.Crítica d’una obra d’art (SB. 65 a 74) Cross-curricular extension: Visual arts: artists of the 20th century (Teacher’s Resource and Tests Pack. Multi-ROM 3) Tests (Units 7-9 levels: Basic. 86) Una crítica artística (SB.89) Realització dels exercicis del WB (Unit 9. speaking. (Unit 9. reading. pàgs92 i 93) AVALUACIÓ Avaluació sumativa English plus (Test and Resource. Dimensió plurilingüe i intercultural Dimensió estètica i literària Produir. Coneixements del funcionament de la llengua i el seu aprenentatge Vocabulari.82-83) 247 . 72-77) Autoavaluació Progress review (Unit 9 . . 53 i 54) Drama (Teacher’s Resource and Tests Pack. writing. pàg 87) . pàgs.WB. pàgs. gramàtica. pàgs. Standard.

Temporització (50 min. UNITAT Starter 1 Face to face 2 TV 3 Disposable World 4 Life online 5 You’re a star 6 School life 7 Take action 8 Film and fiction 9 Art TOTAL Aprox. Per terme mig.g approx 107 Aprox. per sessió)* 3-5 hores* 10-12 hores* 10-12 hores* 10-12 hores* 10-12 hores* 10-12 hores* 10-12 hores* 10-12 hores* 10-12 hores* 10-12 hores* 93-116 hores* 248 . cada unitat necessita un mínim de 10 a 12 sessions de 50 minuts cadascuna segons la nova normativa. Dins d’aquesta programació temporal de cada unitat i segons les circumstàncies de c ada grup o l’esdevenir del curs escolar el professor l’adaptarà segons el seu criteri.TEMPORALITZACIÓ. Núm. Sessions 3 12 11 12 11 12 11 12 11 12 e.

Oxford. (Affirmative. . (SKILLS)  WRITING : Expressió escrita  READING: Comprensió escrita / lectura  LISTENING: Comprensió oral. Student’s book & Workbook.1 CONDITIONAL FUTURE WITH GOING TO + INFINITIVE and PRESENT CONTINUOUS PRESENT PERFECT FOR/SINCE ADJECTIVES :COMPARATIVES & SUPERLATIVES VOCABULARY & EXPRESSIONS FROM THE UNITS ORDER IN THE SENTENCE.Un NO PRESENTAT en alguna de les proves suposa perdre tots els drets a l’avaluació contínua/sumativa i no podrà ser mai aprovat per la junta d’avaluació. SHOULD          ADVERBS OF DEGREE PAST (Regular and Irregular verbs) PAST CONTINUOUS st FUTURE WITH WILL.L’informe negatiu podrà ser anul·lat si l’alumne demostra durant el 3r d’ESO haver assolit els continguts mínims del curs anterior.  SPEAKING: Expressió oral.negative & question) MATERIALS 3r ESO LLIBRES DE TEXT “ENGLISH PLUS 3” Ed. Ed. CONTINGUTS MÍNIMS 3r E. CRITERIS D’AVALUACIÓ 3r ESO 2012-2013 L’alumne haurà de demostrar una progressió amb l’adquisició de les quatre habilitats fonamentals del procés d’aprenentatge. per la qual cosa la segona avaluació servirà com a recuperació de la primera i la 3 ª de la 2ª.SEMINARI D’ANGLÉS. Dominoes One.Els alumnes pendents de 2n d’ESO tindran una prova de recuperació específica de continguts mínims al llarg del curs i de no superar-la una altra a setembre.O          BE HAVE / HAS GOT PERSONAL AND OBJECT PRONOUNS POSSESSIVE ADJECTIVES AND PRONOUNS PRESENT SIMPLE / CONTINUOUS TIME EXPRESSIONS FREQUENCY ADVERBS PREPOSITIONS CAN. 249 . READERS “The Curse of the Mummy” Dominoes One.OXFORD. 3r ESO 50% 50% .L’avaluació serà CONTINUA: la matèria s’acumula. COULD. En totes les avaluacions hi haurà les següents proves: PROVES Grammar & structures + vocabulary + translation + composition (redacció) Listening Speaking Reader Reading comprehension. “Sherlock Holmes: The Blue Diamond”. MUST. Oxford..S. Ed. NOTEBOOK & COMPOSITION NOTEBOOK AVALUACIÓ .

participació. 250 . . l'alumne perdrà el dret a l'avaluació contínua. L’actitud positiva / negativa valorant l’esforç per parlar en anglès a classe. . .La assistència a classe serà obligatòria i es valorarà la motivació. Tambè és molt important el comportament dins l’aula en un clima de respecte envers el professorat i la resta de companys. orals. de listening i reading. La valoració de l’alumne serà global incloent proves escrites. o sistemàticament es negue a realitzar els treballs requerits. valorant-se de manera global en Apte/No Apte. * la realització de les tasques a l’aula i a casa (exercises + homework + compositions + moodle) i el lliurament d’aquestes dintre del termini demandat pel professor/a. reading comprehension.L’avaluació serà continua amb la realització en classe de treballs específics de caràcter obligatori. o sistemàticament es negue a realitzar els treballs requerits. portar el material a classe i esforçar-se per aprendre i ser responsable. A Setembre i Convocatòries Extraordinàries de Pendents les proves de recuperació inclouran exercicis amb continguts mínims de gramàtica. pot provocar la impossibilitat de l'avaluació contínua. * l’assistència a classe.En la convocatòria de setembre la prova final objectiva serà oral i escrita i de continguts mínims valorant-se de manera global en Apte/No Apte. traducció i redacció. Sent aquesta l'única prova que podrà ser tinguda en compte per a la seva qualificació que en cap cas podrà superar els 6 punts totals. Serà obligatori presentar el dossier de repàs lliurat pel professor/a Un NO PRESENTAT suposa perdre tots els drets a l’avaluació i no podrà ser mai aprovat per la junta d’avaluació. Si el nombre de faltes supera el 20% de les hores totals. Quan un alumne falte de manera reiterada a classe amb justificació o sense ella. No s’acceptarà cap redacció / treball fora del termini establert. pot provocar la impossibilitat de l'avaluació contínua. Anglés Pràctic ESO AVALUACIÓ . Sent aquesta l'única prova que podrà ser tinguda en compte per a la seva qualificació que en cap cas podrà superar els 6 punts totals. quedant-li solament l'oportunitat de presentar-se a la prova global que es realitzarà a tots els alumnes a fi de curs. Si el nombre de faltes supera el 20% de les hores totals. intentant superar les dificultats. l'alumne perdrà el dret a l'avaluació contínua. L’alumne/a haurà de responsabilitzar-se’n de la correcció dels exercicis a classe i/o en el moodle.ACTITUD Es valorarà positiva / negativament (pujant / baixant la nota del trimestre i/o final) * l’actitud positiva / negativa valorant la participació i l’esforç per parlar en anglès a classe. interès i disposició envers l’assignatura. quedantli solament l'oportunitat de presentar-se a la prova global que es realitzarà a tots els alumnes a fi de curs.Quan un alumne falte de manera reiterada a classe amb justificació o sense ella.

P7 act 1-8 P5 act 1-8 P5 act 1-8. 1. verbs+ing. idiomes i cultures. i acceptar opinions diferents a la pròpia i realitzar crítiques amb esperit constructiu. P6 act 13. 1. P6 act 1-3 P4 act 1-4. question words. Expressar adequadament —en fons i forma— les mateixes experiències. Starter Unit. Aplicar de manera efectiva les estratègies necessàries per interactuar lingüísticament d'una manera adequada. tenint en compte la lògica interna del desenvolupament de l´àrea i els blocs corresponents del currículum oficial. P7 act 1-8 P5 act 1-8 P4 act 1-4. afegirem les diferents competències/subcompetències tingudes en compte en les diferents activitats proposades.12. P6 act 1-3 P5 act 1-8 251 . Dictation. de fantasia i de saber. 1. P6 act 1-3 P6 act 1-3 P6 act 1-3 P5 act 1-8.7. P5 act 1-8. 1ª Avaluació.11. ask about the past. A més. Produir textos orals i escrits adequats a cada situació de comunicació.past simple. idees i emocions. Tenir en compte. 1. 1. Competències/subcompetències COMPETÈNCIES / SUBCOMPETÈNCIES 1.3. 1.8. Comprendre. Present Continuous. P7 act 1-8 P4 act 1-4. Ser progressivament competent en l'expressió i comprensió dels missatges orals que s'intercanvien en situacions comunicatives diverses. Grammar structures Vocabulary Reading Listening Speaking Present simple. P4 act 1-4.object6 subject questions. Aplicar de manera efectiva les regles de funcionament del sistema de la llengua. Expressions with be/have Dictation.9. D´altra banda. 1. de descobriment d'altres entorns.4t ESO SEQÜENCIACIÓ DELS CONTINGUTS de 4rt ESO. compondre i utilitzar diferents tipus de textos amb intencions comunicatives diverses.1. P5 act 1-8. procedimentals i actitudinals-. 1. 1. oferim un plantejament conjunt dels tres tipus de continguts –conceptuals.4. Utilitzar activament i efectivament codis i habilitats lingüístiques i no lingüístiques i les regles mateixes de l'intercanvi comunicatiu en diferents situacions. Comunicació lingüística 1.6. 1. En l´organització i seqüenciació dels continguts duem a terme una distribució temporal de continguts bàsics agrupats en unitats didàctiques. recopilar i processar informació. Cercar.2. Talk about your interests. Adaptar la comunicació al context. dels valors i aspectes culturals i de la versatilitat del llenguatge en funció del context i la intenció comunicativa. Conservar i millorar la competència comunicativa utilitzant la lectura com a font de plaer. Tenir consciència de les convencions socials.10. 1.També afegirem el tractament a la diversitat. P7 act 1-8. P6 act 13.5.

3. expressant les mateixes idees i escoltant les alienes. Conèixer. 5.1.6. 4. Acceptar que els conflictes i valors i interessos formen part de la convivència i resoldre'ls amb actitud constructiva.2. P5 act 1-8. 5. Social i ciutadana 5. gràfic i sonor) i les seves pautes de descodificació i transferència. 4.2.5.5.2. Mostrar un comportament coherent amb els valors democràtics manifestats especialment en la presa de consciència. 3. Competència matemàtica 2. utilitzar-les com a font d'enriquiment i gaudi i considerar-les com a part del patrimoni dels pobles.1. Dominar llenguatges específics bàsics (textual. Saber comunicar-se en diferents contextos.6. Usar fonts d'informació i situacions de comunicació diverses per consolidar les destreses lectores i comunicatives. icònic. 5. Localitzar i interpretar la informació per utilitzar-la. i de l'efecte que aquests canvis tenen en el món personal i sociolaboral. 4. apreciar i valorar diferents manifestacions culturals i artístiques. 3. 5.4. Identificar preguntes o problemes i obtenir conclusions basades en proves. 3.8. Desenvolupar un esperit crític en l'observació de la realitat en relació amb qüestions individuals. Utilitzar el coneixement sobre l'evolució i organització de les societats i sobre els trets i valors del sistema democràtic per desenvolupar-se socialment. 4. valors. P7 act 1-8 P7 act 1-8 P5 act 1-8. P6 act 13. sentiments i accions. dades i argumentacions. 3. 2. Reconèixer i acceptar. aprendre i comunicar-se. escoltar les dels altres. Avaluar i seleccionar noves fonts d'informació i innovacions tecnològiques a mesura que van apareixent. 5. Interpretar i expressar amb claredat i precisió informacions.1. Aprofitar la interacció que es produeix a la feina en equip per aprendre a participar.10. Utilitzar aplicacions de processament de textos per a diferents finalitats educatives. Prendre decisions en la vida comunitària. les diferències culturals i de comportament. valorant tant els interessos individuals com els de grup. comprendre.9. Utilitzar habitualment els recursos tecnològics disponibles per resoldre problemes reals de manera eficient. 4. 5. Tractament de la informació i competència digital 4. en funció de la seva utilitat per emprendre tasques o objectes específics. 4. Interactuar en llengües estrangeres per aconseguir-ne un ús funcional. visual. Estimar i enjudiciar la lògica i validesa d'argumentacions i informacions.9.2. Reconèixer els espais i condicions geogràfiques on procedeixen i s'ubiquen altres cultures i que poden condicionar i influir en el seu desenvolupament. Respondre a determinades demandes aplicant els coneixements (científics i tècnics) i els procediments necessaris. Utilitzar l'idioma com a vehicle de comunicació i transmissió cultural. i afavorir el fet d'aprendre de i amb els altres. 4. prendre decisions valorant les aportacions dels companys. 5.7. mitjançant el coneixement de l'idioma. Aplicar raonaments lògics a cadenes argumentals identificant les idees fonamentals 2. 5. difondre-la i permetre que tots els individus i grups socials puguin accedir la creixent oferta de serveis de la societat del coneixement.2. en particular entre home i dona i entre individus procedents de diferents cultures.1. 4.4. temes socials o mediambientals.4. 5. numèric. desenvolupar l'habilitat per construir diàlegs. 4. P7 act 1-8 P5 act 1-8. 5.3. Coneixement i interacció amb el món físic 3.7. 6.3. P7 act 1-8 P5 act 1-8 P7 act 1-8 252 . Utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació com a instrument de treball intel•lectual per informar-se.8. control i autoregulació dels mateixos pensaments.1. expressar idees pròpies.3. Valorar les diferències i reconèixer la igualtat de drets. Comprendre la natura i mode d'operar dels sistemes tecnològics. Demostrar comprensió de l'aportació que les diferents cultures han fet a l'evolució i progrés de la humanitat sense que això impliqui la pèrdua de la identitat local. Online Learning Zone Online Learning Zone Online Learning Zone Online Learning Zone Online Learning Zone Online Learning Zone Online Learning Zone Online Learning Zone Online Learning Zone P4 act 1-4. Cultural i artística 6.

planificar. 7. P5 act 1-8.1. Tenir consciència de l'evolució del pensament.7. mereixedor de l'esforç que requereix i de la perseverança en aquest esforç. així com processos de presa de decisions. Ser conscient del que es sap i del que cal aprendre. 8. P7 act 18 P7 act 1-8 P5 act 1-8.3.8. 8. de com s'aprèn. 8. P7 act 1-8 P7 act 1-8 P5 act 1-8 P5 act 1-8 P4 act 1-4 P4 act 1-4. expressiva i comunicativa que els factors estètics han exercit i exerceixen en la vida quotidiana de la persona i de les societats. 7.8. el dret a la diversitat cultural. respectuosa i crítica cap a la diversitat d'expressions artístiques i culturals. Relacionar-se. Valorar la llibertat d'expressió.3. Identificar les relacions existents entre les manifestacions artístiques i la societat —la mentalitat i les possibilitats tècniques de l'època en què es creen—.1. Enfrontar-se a problemes oberts. integrant-la amb els sabers previs i amb l'experiència personal i sabent aplicar els nous coneixements i capacitats en situacions semblants i contextos diversos. Desenvolupar estratègies de resolució de problemes mitjançant l'obtenció. Desenvolupar la curiositat. valorar les idees dels altres. Mostrar una actitud oberta. Ser capaç de posar en relació l'oferta acadèmica. participar en la construcció temptativa de solucions. 7. Accedir i interactuar en entorns virtuals d'aprenentatge. i de com es gestionen i controlen de forma eficaç els processos d'aprenentatge.4. optimitzant-los i orientant-los a satisfer objectius personals. P7 act 1-8 P5 act 1-8 P5 act 1-8. 7. dels corrents estètics. Desenvolupar un esperit crític. Aplicar les habilitats de pensament divergent i treball col•laboratiu. Aprendre a aprendre 7. 8. 7. utilitzar l'assertivitat per fer saber adequadament als altres les mateixes decisions. la concentració. 8. 8. 8. memoritzar i recuperar informació. per tant. com ara resums. P5 act 1-8. Escollir amb criteri propi. 6. la confiança en un mateix i el gust per aprendre. P6 act 13.4.4. l'anàlisi i la selecció d'informació útil per abordar un projecte. Integrar els coneixements i procediments adquirits per comprendre les informacions provinents de la seva pròpia experiència i dels mitjans escrits i audiovisuals.6. l'autoestima i la identitat personal. Ser capaç de comunicar de manera eficaç els resultats del mateix treball. 7. 7. 7. la perseverança i la reflexió crítica.2.6. P7 act 1-8 P5 act 1-8 253 . 6. Ser capaç d'obtenir informació —ja sigui individualment o en col•laboració— i transformar-la en coneixement propi. Apreciar la creativitat implícita en l'expressió d'idees.6. Desenvolupar iniciatives de planificació i execució.10. 6. P7 act 1-8 P7 act 1-8 P4 act 1-4. esquemes o mapes conceptuals. desitjos i projectes personals. experiències o sentiments a través de diferents mitjans artístics o de les diferents formes que adquireixen les anomenades arts populars.2. Desenvolupar un sentiment de competència personal que redundi en la motivació. Poder transformar les idees en accions. laboral o d'oci disponible. actuar i revisar el que s’ha fet i extreure’n conclusions. cooperar i treballar en equip: posar-se al lloc de l'altre. Autonomia i iniciativa personal 8. Desenvolupar estratègies per pensar. analitzar.7.9.6. 6. cercar solucions i portarles a la pràctica. la importància del diàleg intercultural i la realització d'experiències artístiques compartides. i treballar de forma cooperativa i flexible. Reelaborar els plantejaments previs o elaborar noves idees. Reforçar l'autonomia.2. dialogar i negociar. 7.7.3.11. les modes i els gustos. 6. així com de la importància representativa. proposar-se objectius i planificar i dur a terme projectes. Usar de manera eficient un conjunt de recursos i tècniques de treball intel•lectual amb manifestació de pensament estratègic. és a dir.5.5.10.9. 6. Cultivar la mateixa capacitat estètica i creadora. 7.5. o amb la persona o col•lectivitat que les crea. 6. Desenvolupar la capacitat per analitzar situacions valorant els factors que han incidit en ells i les conseqüències que poden tenir. Realitzar debats i treballs individuals o en grup que impliquen idear. Valorar l'aprenentatge com un element que enriqueix la vida personal i social i que és. amb les capacitats.9. 8. Apreciar la diversitat cultural a partir de diferents manifestacions artístiques. P7 act 1-8 P7 act 1-8 P5 act 1-8. 8. 8.8. organitzar. 7.

Talk about memories. P14 act 1-5 P9 act 1-3. talk about events in the past. P13 act 1-6. Past tense –ed endings.8. l'autonomia i l'autocrítica. P12 act 1-2.81) Teacher’s Resource and Tests Pack . pàg. P10-11 act 1-5. 4 a 7) Activitats de les seccions de referència: .11. pàgs15-16) .5) . Adaptar-se a un entorn tecnològic canviant. ACTIVITATS P9 act 1-3.55 Activitats d’ampliació . Comunicació lingüística 1. 1. la perseverança davant les dificultats.Grammar reference (Starter unit -WB. TT4 a T7) Workbook (Starter unit – pàgs. Utilitzar activament i efectivament codis i habilitats lingüístiques i no lingüístiques i les 254 . P5 act 1-8 Tractament de la diversitat Activitats de reforç Activitats addicionals i alternatives del Teacher’s Guide (TB.Grammar + Vocabulary (Level 2 – Starter unit . pàg. pàg.dictation.13. pàgs.Grammar + Vocabulary (Level 1 – Starter unit. P10-11 act 1-5. P14 act 15 P9 act 1-3. Desenvolupar qualitats personals com la iniciativa. P12 act 1-2. 8.Activitats addicionals i alternatives del Teacher’s Guide (TB. Desenvolupar modes de tractament de la informació i tècniques d'indagació.2. Ser progressivament competent en l'expressió i comprensió dels missatges orals que s'intercanvien en situacions comunicatives diverses.12.uses of get. pàgs. Looking Back. Nouns: generations. The Berlin Wall.Britain 1960’s.Grammar practice ( Starter unit -WB.Communication: Pairwork (Teacher’s Resource and Tests Pack – Starter unit.1.past perfect & past continuous. 8.3. T4 a T7) Teacher’s Resource and Tests Pack . P11 act 7- 1. pàg. COMPETÈNCIES / SUBCOMPETÈNCIES 1.past simple & past Continuous. My Generation. Adaptar la comunicació al context. language unit both& neither. 35-36) Tests and Resources Multi-ROM 4 UNITAT 1: Generations. P11 act 710.Grammar + Vocabulary (Level 3 – Extension Starter unit. P10-11 act 1-5. P11 act 710. Write an account of a decade. Grammar structures Vocabulary Sociocultural aspects Pronounciation Writing Reading Listening Speaking Competències/subcompetències Used to. l'esperit de superació. pàgs.80) .

1. P11 act 710.3. Reconèixer i acceptar. 1. P14 act 1-5 P10-11 act 1-5. i acceptar opinions diferents a la pròpia i realitzar crítiques amb esperit constructiu.2. de fantasia i de saber. P15 act 1-4 P12 act 3-4 P9 act 4-7. 6.11. recopilar i processar informació. 5. P12 act 1-2. i de l'efecte que aquests canvis tenen en el món personal i sociolaboral. 1. P11 act 710. P14 act 1-5 P14 act 1-5 P9 act 4-7. 4. P12 act 3-4. Conservar i millorar la competència comunicativa utilitzant la lectura com a font de plaer. 4.4.3. Aplicar de manera efectiva les regles de funcionament del sistema de la llengua. P14 act 1-5 P10-11 act 1-5. P15 act 1-4 P9 act 1-3. 1. P10-11 act 1-5. P15 act 1-4 P10-11 act 1-5 P9 act 4-7. P11 act 7-10 P11 act 7-10 255 . 4. P12 act 1-2. 4. Social i ciutadana 5. 1. aprendre i comunicar-se. idiomes i cultures. icònic. P12 act 1-2. P12 act 34. P14 act 1-5. Avaluar i seleccionar noves fonts d'informació i innovacions tecnològiques a mesura que van apareixent. Tenir en compte. Aprofitar la interacció que es produeix a la feina en equip per aprendre a participar. prendre decisions valorant les aportacions dels companys. utilitzar-les com a font d'enriquiment i gaudi i considerar-les com a part del patrimoni dels pobles. P11 act 7-10. 1. 4. 6. Comprendre la natura i mode d'operar dels sistemes tecnològics. 4. 4. P12 act 3-4. comprendre. Dominar llenguatges específics bàsics (textual. numèric. P14 act 1-5 P14 act 1-5.1.4. Tenir consciència de les convencions socials. P14 act 1-5 P9 act 4-7. P11 act 7-10. les modes i els gustos. P10-11 act 1-5.7.8. Tractament de la informació i competència digital 4. expressiva i comunicativa que els factors estètics han exercit i exerceixen en la vida quotidiana de la persona i de les societats. Utilitzar habitualment els recursos tecnològics disponibles per resoldre problemes reals de manera eficient. 1. P13 act 1-6. gràfic i sonor) i les seves pautes de descodificació i transferència. P14 act 1-5. P10-11 act 1-5. desenvolupar l'habilitat per construir diàlegs.3. apreciar i valorar diferents manifestacions culturals i artístiques. Aplicar de manera efectiva les estratègies necessàries per interactuar lingüísticament d'una manera adequada. P12 act 1-2.7.9. P10-11 act 1-5.1. expressant les mateixes idees i escoltant les alienes.6. 10. 1. Cercar. P14 act 1-5. idees i emocions.2. P12 act 1-2. P15 act 1-4 5. Tenir consciència de l'evolució del pensament.8. P9 act 4-7. Comprendre.8. Conèixer. Saber comunicar-se en diferents contextos. P12 act 3-4. dels corrents estètics. i afavorir el fet d'aprendre de i amb els altres.regles mateixes de l'intercanvi comunicatiu en diferents situacions. Localitzar i interpretar la informació per utilitzar-la. P11 act 7-10. P15 act 1-4 P11 act 7-10. P15 act 1-4 P9 act 1-3. 4. P14 act 1-5. compondre i utilitzar diferents tipus de textos amb intencions comunicatives diverses. 5. Utilitzar l'idioma com a vehicle de comunicació i transmissió cultural. 5. Usar fonts d'informació i situacions de comunicació diverses per consolidar les destreses lectores i comunicatives.1. de descobriment d'altres entorns. 1.5. P11 act 7-10. escoltar les dels altres.12. P14 act 15 Online Learning Zone Online Learning Zone Online Learning Zone Online Learning Zone Online Learning Zone. Utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació com a instrument de treball intel•lectual per informar-se. dels valors i aspectes culturals i de la versatilitat del llenguatge en funció del context i la intenció comunicativa.4. expressar idees pròpies. mitjançant el coneixement de l'idioma.10. Utilitzar aplicacions de processament de textos per a diferents finalitats educatives. P12 act 1-2.9. així com de la importància representativa. P13 act 1-6. visual. Interactuar en llengües estrangeres per aconseguir-ne un ús funcional. en funció de la seva utilitat per emprendre tasques o objectes específics. P11 act 7-10. 4. Expressar adequadament —en fons i forma— les mateixes experiències. les diferències culturals i de comportament. P14 act 1-5 P9 act 4-7. difondre-la i permetre que tots els individus i grups socials puguin accedir la creixent oferta de serveis de la societat del coneixement. Utilitzar el coneixement sobre l'evolució i organització de les societats i sobre els trets i valors del sistema democràtic per desenvolupar-se socialment. P12 act 1-2.5. 5.6. P11 act 7-10 Online Learning Zone Online Learning Zone Online Learning Zone Online Learning Zone. Cultural i artística 6. Produir textos orals i escrits adequats a cada situació de comunicació.

Desenvolupar estratègies per pensar. P11 act 7-10. Poder transformar les idees en accions. Accedir i interactuar en entorns virtuals d'aprenentatge. així com processos de presa de decisions. P13 act 1-6.10. P10-11 act 1-5. P15 act 1-4 P11 act 7-10 P15 act 1-4 P9 act 1-3.Unit .9. de com s'aprèn. actuar i revisar el que s’ha fet i extreure’n conclusions. P15 act 1-4 P11 act 7-10.5. 8. P11 act 7-10. Ser conscient del que es sap i del que cal aprendre. optimitzant-los i orientant-los a satisfer objectius personals. valorar les idees dels altres. la importància del diàleg intercultural i la realització d'experiències artístiques compartides. 6. 8 a 13) Activitats de les seccions de referència: .12.Vocabulary bank (Unit 1-WB. pàg. Desenvolupar iniciatives de planificació i execució. la concentració. Cultivar la mateixa capacitat estètica i creadora. organitzar. 7. Valorar la llibertat d'expressió. P13 act 1-6. P13 act 1-6. P11 act 7-10. P13 act 1-6. P15 act 1-4 P9 act 4-7.Communication pairwork Unit 1 . TB. Autonomia i iniciativa personal 8. P15 act 1-4 P9 act 4-7. el dret a la diversitat cultural. P11 act 7-10.56) Test and Resources Multi-ROM 4 .Communication: Pairwork (Teacher’s Resource and Tests Pack .4.6) . 7.Grammar + Vocabulary (Level 1 . 8. 7. integrant-la amb els sabers previs i amb l'experiència personal i sabent aplicar els nous coneixements i capacitats en situacions semblants i contextos diversos. 7. Desenvolupar la curiositat. P15 act 1-4 P9 act 4-7 P14 act 1-5. Pàgs. l'autonomia i l'autocrítica. 7.8. 82-82) .9. utilitzar l'assertivitat per fer saber adequadament als altres les mateixes decisions. esquemes o mapes conceptuals. P15 act 1-4 P11 act 7-10. 8. l'esperit de superació. Usar de manera eficient un conjunt de recursos i tècniques de treball intel•lectual amb manifestació de pensament estratègic. P13 act 1-6. i treballar de forma cooperativa i flexible. la perseverança davant les dificultats.103) Teacher’s Resource and Tests Pack . Standard i Higher) 256 . Integrar els coneixements i procediments adquirits per comprendre les informacions provinents de la seva pròpia experiència i dels mitjans escrits i audiovisuals. pàg. P11 act 7-10. 8. Desenvolupar qualitats personals com la iniciativa. participar en la construcció temptativa de solucions. experiències o sentiments a través de diferents mitjans artístics o de les diferents formes que adquireixen les anomenades arts populars.3. 7. dialogar i negociar. Apreciar la creativitat implícita en l'expressió d'idees. P15 act 1-4 P9 act 4-7. P15 act 1-4 P9 act 4-7.Grammar reference (Unit 1-WB.7.Grammar vocabulary Unit (tres nivells: Basic. analitzar. P14 act 1-5 P15 act 1-4 P9 act 4-7. P13 act 1-6. P15 act 1-4 P11 act 7-10. P9 act 4-7. pàgs. proposar-se objectius i planificar i dur a terme projectes.100) . 8. P9 act 4-7. Ser capaç d'obtenir informació —ja sigui individualment o en col•laboració— i transformar-la en coneixement propi. memoritzar i recuperar informació. Reelaborar els plantejaments previs o elaborar noves idees. 7. Reforçar l'autonomia. i de com es gestionen i controlen de forma eficaç els processos d'aprenentatge. pàgs T8 a T15 Workbook (Unit 1 – pàgs.Grammar + Vocabulary (Level 2 Unit 1. P15 act 1-4 P9 act 4-7. Desenvolupar un esperit crític. 8. P13 act 1-6 P9 act 4-7 Tractament de la diversitat Activitats de reforç Activitats addicionals i alternatives. Unit 1.8. Enfrontar-se a problemes oberts. Relacionar-se. 16-18) .4. Aprendre a aprendre 7.2.2. la perseverança i la reflexió crítica. P15 act 1-4 P9 act 4-7. P13 act 1-6. cercar solucions i portarles a la pràctica. 7. 6. 8.6.11. P13 act 1-6 P9 act 1-3 P9 act 1-3. Adaptar-se a un entorn tecnològic canviant. 8.4. és a dir.1.Pronunciation bank (Unit 1-WB.3. l'autoestima i la identitat personal.6. com ara resums.5.Basic. pàg. Realitzar debats i treballs individuals o en grup que impliquen idear. cooperar i treballar en equip: posar-se al lloc de l'altre.13. 8. Pàg. Ser capaç de comunicar de manera eficaç els resultats del mateix treball. planificar.

Extension.Activitats d’ampliació . . Multi-ROM 4) Tests (Units 1-3 levels: Basic.110) . Coneixements del funcionament de la llengua i el seu aprenentatge Vocabulari. speaking.Unit 1.) . Talking about a family likeness (Unit 1-SB. pàgs.Curriculum extra: History: The Berlin Wall (Unit 1-SB.17) Realització dels exercicis del WB (Unit 1. pàg.Extra listening and speaking. History: The Soviet Union pàg.Reproduir un diàleg: Talk about your memories (SB. pàg.Tests and Resources Multi-ROM 4 (Resources: Pairwork Unit 1) AVALUACIÓ Avaluació sumativa English plus (Test and Resource.Unit 1 (SB pàg.76.91) . mostrant un nivell acceptable d’adequació. pàg 15) Utilitzar la literatura com a font de plaer i d’aprenentatge per al perfeccionament i enriquiment lingüístic i personal. reflexió sobre l’aprenentatge. Avaluació formativa Consolidation Starter Unit.37-38) . pàgs. 65-74) .100) . Unit 1. pàgs. Diàlegs (SB pàg.Drama (Teacher’s Resource and Tests Pack. pàg 13) . 13 i 14) 257 . Pàgs.Cross-curricular extension (Teacher’s Resource and Tests Pack .16) Cummulative review Starter unit. cohesió i correcció. 14-15).Unit 1 (SB pàg. 8 a 13) Autoavaluació Progress review (Unit 1. Higher Speaking Test i Audio Test (mp3).Grammar + Vocabulary (Level 3 .Produir un text escrit: Write an account of a decade (SB. Standard.Teacher’s Resource and Tests Pack . prèvia planificació i amb certa autonomia textos de diferents gèneres. pàg.Culture: Britain in the 50’s (Unit -SB. Dimensió plurilingüe i intercultural Dimensió estètica i literària Produir. gramàtica. writing. reading. Criteris d’avaluació Dimensió comunicativa Listening. coherència.WB.

P22 act 1-3. language points: discourse makers.2.6. P22 act 1-3. P24 act 1-5. P24 act 1-5 P18-19 act 1-3. Utilitzar activament i efectivament codis i habilitats lingüístiques i no lingüístiques i les regles mateixes de l'intercanvi comunicatiu en diferents situacions. 1. i acceptar opinions diferents a la pròpia i realitzar crítiques amb esperit constructiu.5. P24 act 1-5.yet.never. Comprendre. P20-21 act 1-7. aprendre i comunicar-se. Ask for advice about a relationship. i de l'efecte que aquests canvis tenen en el món personal i sociolaboral. 1. invite someone out. 1. Ask about experiences.5. P24 act 1-5 . P24 act 1-5. P24 act 1-5 Online Learning Zone Online Learning Zone Online Learning Zone Online Learning Zone Online Learning Zone . 1.12. P24 act 1-5. 4. P24 act 1-5. P24 act 1-5. Ser progressivament competent en l'expressió i comprensió dels missatges orals que s'intercanvien en situacions comunicatives diverses. 4.just. P24 act 1-5 P19 act 4-8. P20-21 act 1-7. Utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació com a instrument de treball intel•lectual per informar-se. Tenir en compte. Competències/subcompetències COMPETÈNCIES / SUBCOMPETÈNCIES 1.3. 1.3. P23 act 1-7. Weak forms.8. Cercar. Learning to love. visual. P24 act 1-5. 1. Conservar i millorar la competència comunicativa utilitzant la lectura com a font de plaer.present perfect & past simple.4.still. P22 act 1-3. P22 act 1-3. compondre i utilitzar diferents tipus de textos amb intencions comunicatives diverses. P24 act 1-5. P22 act 1-3.7.1. Expressar adequadament —en fons i forma— les mateixes experiències. P21 act 8-12. 1. numèric. Verbs: relationships. P23 act 1-7. P22 act 1-3. Comprendre la natura i mode d'operar dels sistemes tecnològics. P24 act 1-5 P24 act 1-5. dictation. 1. recopilar i processar informació. Comunicació lingüística 1. getting married in the UK.10. P22 act 1-3. Produir textos orals i escrits adequats a cada situació de comunicació. extreme adjectives. de descobriment d'altres entorns. Utilitzar habitualment els recursos tecnològics disponibles per resoldre problemes reals de manera eficient. P24 act 1-5 P24 act 1-5. Great dates.already. 1. Dominar llenguatges específics bàsics (textual.2. P24 act 1-5 P20-21 act 1-7. idees i emocions.1. P21 act 8-12 1.present Perfect+ for & since. 4. P21 act 8-12. ACTIVITATS P18-19 act 1-3. P25 act 1-4 P18-19 act 1-3. P20-21 act 1-7. de fantasia i de saber. P24 act 1-5. gràfic i sonor) i les seves pautes de descodificació i transferència. P20-21 act 1-7. P25 act 1-4 P20-21 act 1-7 P19 act 4-8. P20-21 act 1-7.UNITAT 2: Happy together. Aplicar de manera efectiva les estratègies necessàries per interactuar lingüísticament d'una manera adequada.9.11. dels valors i aspectes culturals i de la versatilitat del llenguatge en funció del context i la intenció comunicativa. Aplicar de manera efectiva les regles de funcionament del sistema de la llengua. Avaluar i seleccionar noves fonts d'informació i innovacions tecnològiques a 258 . present Perfect simple & present perfect continuous. P24 act 1-5 P18-19 act 1-3. verbs with prepositions. P22 act 1-3. icònic. P24 act 1-5 P20-21 act 1-7. Tenir consciència de les convencions socials. Tractament de la informació i competència digital 4. P20-21 act 1-7. P21 act 8-12. Language & literature: the realist novel. Grammar structures Vocabulary Sociocultural aspects Pronounciation Writing Reading Listening Speaking Present perfect +ever. 4.4. P21 act 8-12. P23 act 1-7. Adaptar la comunicació al context. idiomes i cultures. 1. 4.

6. com ara resums. 7.2.4. Ser capaç d'obtenir informació —ja sigui individualment o en col•laboració— i transformar-la en coneixement propi. organitzar. P24 act 1-5. en particular entre home i dona i entre individus procedents de diferents cultures. Valorar les diferències i reconèixer la igualtat de drets. Interactuar en llengües estrangeres per aconseguir-ne un ús funcional. P23 act 1-7.3. 4.2. Aprendre a aprendre 7. P25 act 1-4 P19 act 4-8. P25 act 1-4 P19 act 4-8. P25 act 1-4 P19 act 4-8 5. 5. de com s'aprèn. Aprofitar la interacció que es produeix a la feina en equip per aprendre a participar. respectuosa i crítica cap a la diversitat d'expressions artístiques i culturals. desenvolupar l'habilitat per construir diàlegs.4. prendre decisions valorant les aportacions dels companys. 4. 5.6.9. P22 act 4-5. les modes i els gustos. 4. 6. la concentració. esquemes o mapes conceptuals. P19 act 4-8. P23 act 1-7. P25 act 1-4 P22 act 4-5 P19 act 4-8. P21 act 812. Desenvolupar la curiositat. Tenir consciència de l'evolució del pensament. Desenvolupar estratègies per pensar. 5. P21 act 8-12. P24 act 1-5. Integrar els coneixements i procediments adquirits per comprendre les informacions provinents de la seva pròpia experiència i dels mitjans escrits i audiovisuals.3. Apreciar la creativitat implícita en l'expressió d'idees. expressiva i comunicativa que els factors estètics han exercit i exerceixen en la vida quotidiana de la persona i de les societats. Usar de manera eficient un conjunt de recursos i tècniques de treball intel•lectual amb manifestació de pensament estratègic.1. P23 act 1-7. P25 act 1-4 P21 act 8-12. P23 act 1-7. les diferències culturals i de comportament. 7.4.7. utilitzar-les com a font d'enriquiment i gaudi i considerar-les com a part del patrimoni dels pobles.6. en funció de la seva utilitat per emprendre tasques o objectes específics. Ser conscient del que es sap i del que cal aprendre. P21 act 8-12.1.5. P21 act 8-12. 7. i afavorir el fet d'aprendre de i amb els altres. P22 act 1-3. Utilitzar aplicacions de processament de textos per a diferents finalitats educatives. difondre-la i permetre que tots els individus i grups socials puguin accedir la creixent oferta de serveis de la societat del coneixement.3. comprendre. Reconèixer i acceptar.8. Social i ciutadana 5. experiències o sentiments a través de diferents mitjans artístics o de les diferents formes que adquireixen les anomenades arts populars. i de com es gestionen i controlen de forma eficaç els processos d'aprenentatge. la importància del diàleg intercultural i la realització d'experiències artístiques compartides. Cultivar la mateixa capacitat estètica i creadora. expressant les mateixes idees i escoltant les alienes.1. P22 act 4-5. 6. Utilitzar l'idioma com a vehicle de comunicació i transmissió cultural. P22 act 4-5. 5. 7. P21 act 8-12. P25 act 1-4 P21 act 8-12. dels corrents estètics. P21 act 8-12. així com de la importància representativa. optimitzant-los i orientant-los a satisfer objectius personals. P25 act 1-4 P18-19 act 1-3. 6.mesura que van apareixent. 5. P22 act 4-5.9. Mostrar una actitud oberta. Cultural i artística 6. P23 act 1-7. Usar fonts d'informació i situacions de comunicació diverses per consolidar les destreses lectores i comunicatives. 7.10. 6. 4. P23 act 1-7. Valorar la llibertat d'expressió. P24 act 1-5. 7. la perseverança i la reflexió crítica. Online Learning Zone Online Learning Zone Online Learning Zone Online Learning Zone . Conèixer. integrant-la amb els sabers previs i amb l'experiència personal i sabent aplicar els nous coneixements i capacitats en situacions semblants i contextos diversos. Utilitzar el coneixement sobre l'evolució i organització de les societats i sobre els trets i valors del sistema democràtic per desenvolupar-se socialment. escoltar les dels altres. P21 act 8-12.5. P25 act 1-4 P21 act 8-12. P21 act 8-12. P25 act 1-4 P19 act 4-8 259 . P20-21 act 1-7. Saber comunicar-se en diferents contextos. P21 act 8-12 P21 act 8-12 P25 act 1-4 P21 act 8-12 P25 act 1-4 P18-19 act 1-3. P24 act 1-5. 6. P23 act 1-7. P25 act 1-4 P21 act 8-12. Localitzar i interpretar la informació per utilitzar-la. expressar idees pròpies. 7.8. Ser capaç de comunicar de manera eficaç els resultats del mateix treball.7. el dret a la diversitat cultural. apreciar i valorar diferents manifestacions culturals i artístiques. memoritzar i recuperar informació. P24 act 1-5 P21 act 8-12. mitjançant el coneixement de l'idioma.8.

7.11. Accedir i interactuar en entorns virtuals d'aprenentatge. 8. Autonomia i iniciativa personal 8.1. Escollir amb criteri propi. 8.2. Poder transformar les idees en accions, és a dir, proposar-se objectius i planificar i dur a terme projectes. 8.3. Reelaborar els plantejaments previs o elaborar noves idees, cercar solucions i portar-les a la pràctica. 8.4. Relacionar-se, cooperar i treballar en equip: posar-se al lloc de l'altre, valorar les idees dels altres, dialogar i negociar, utilitzar l'assertivitat per fer saber adequadament als altres les mateixes decisions, i treballar de forma cooperativa i flexible. 8.6. Desenvolupar un esperit crític. Enfrontar-se a problemes oberts, participar en la construcció temptativa de solucions. 8.8. Desenvolupar iniciatives de planificació i execució, així com processos de presa de decisions. 8.9. Realitzar debats i treballs individuals o en grup que impliquen idear, analitzar, planificar, actuar i revisar el que s’ha fet i extreure’n conclusions. 8.10. Reforçar l'autonomia, l'autoestima i la identitat personal. 8.12. Desenvolupar qualitats personals com la iniciativa, l'esperit de superació, la perseverança davant les dificultats, l'autonomia i l'autocrítica. 8.13. Adaptar-se a un entorn tecnològic canviant.

P24 act 1-5; P25 act 1-4

P19 act 4-8; P23 act 1-7 P18-19 act 1-3 P19 act 4-8; P20-21 act 1-7; P21 act 8-12; P23 act 1-7; P24 act 1-5 P25 act 1-4 P19 act 4-8; P23 act 1-7; P25 act 1-4 P19 act 4-8; P21 act 8-12; P23 act 1-7; P25 act 1-4 P19 act 4-8; P23 act 1-7; P25 act 1-4 P19 act 4-8; P23 act 1-7 P19 act 4-8

Tractament de la diversitat Activitats de reforç Activitats addicionals i alternatives; TB, pàgs T18 a T25 Workbook (Unit 2 – pàgs. 16 a 21) Activitats de les seccions de referència: - Grammar reference (Unit 2-WB, pàgs. 84) - Grammar practice (Unit 2-WB, pàgs. 85) - Pronunciation bank (Unit 2-WB, pàg.100) - Vocabulary bank (Unit 2 -WB, pàg.103) Teacher’s Resource and Tests Pack - Grammar + Vocabulary (Level 1 - Basic, Unit 2, Pàg.7) - Grammar + Vocabulary (Level 2 Unit 2, Pàgs.19 i 20) - Communication pairwork (Unit 2, pàg.57) Test and Resources Multi-ROM 4 - Communication pairwork Unit 2 - Grammar vocabulary Unit 2 (tres nivells: Basic, Standard i Higher). Activitats d’ampliació - Extra listening and speaking: Changing a plan. (SB, pàg.92). - Curriculum extra: Language and literature: The realist novel (Unit 2-SB, pàg.102) - Culture: Getting married in the UK (Unit 2-SB, pàg.111) Teacher’s Resource and Tests Pack - Grammar + Vocabulary (Level 3 - Extension, Unit 2, pàgs. 39-40) - Drama ( pàgs. 65-74) - Cross-curricular extension: Language and literature: Charles Dickens (SB Unit 2, pàg.78) Tests and Resources Multi-ROM 4 (Resources: Pairwork Unit 2) AVALUACIÓ Avaluació sumativa English plus (Test and Resource, Multi-ROM 4) Tests (Units 1-3 levels: Basic, Standard, Higher Speaking Test i Audio Test (mp3).

260

Avaluació formativa Consolidation Units 2-3 (SB pàg.34) Cumulative review (Units 1- 3, SB pàg.35) Realització dels exercicis del WB (Unit 2, pàgs. 16 a 21) Autoavaluació Progress review (Unit 2- WB, pàgs. 22-23). Criteris d’avaluació Dimensió comunicativa Listening, speaking, reading, writing. Coneixements del funcionament de la llengua i el seu aprenentatge Vocabulari, gramàtica, reflexió sobre l’aprenentatge. Dimensió plurilingüe i intercultural Dimensió estètica i literària Produir, prèvia planificació i amb certa autonomia textos de diferents gèneres, mostrant un nivell acceptable d’adequació, coherència, cohesió i correcció. - Reproduir un diàleg: Ask about experiences(SB, pàg 23) - Produir un text escrit: Write an email asking for advice (SB, pàg 25) Utilitzar la literatura com a font de plaer i d’aprenentatge per al perfeccionament i enriquiment lingüístic i personal. - Diàlegs (SB pàg. 23 i 24) The realist novel (SB pàg.102). Charles Dickens (Teacher’s Resource and Tests Pack, pàg.78).

UNITAT 3: Good Health.
Grammar structures Vocabulary Sociocultural aspects Pronounciation Writing Reading Listening Speaking Ability: can,could,will,be able to; possibility & certainty: may, might,could,must,can’t; advice & obligation: should,must, have to. Nouns & verbs: health & lifestyle. Biology: gene therapy; information leaflet: health & well-being. Weak forms. Write a discussion essay; language points: discourse makers. Creature cures. Live longer, live better;dictation. Give & respond to advice; exchange opinions.

261

Competències/ubcompetències

COMPETÈNCIES / SUBCOMPETÈNCIES 1. Comunicació lingüística 1.1. Ser progressivament competent en l'expressió i comprensió dels missatges orals que s'intercanvien en situacions comunicatives diverses. 1.2. Adaptar la comunicació al context.

ACTIVITATS P26-27 act1-4 ; P28-29 act 1-6; P30 act 1-2; P32 act 1-5; P32 act 1-5 P26-27 act1-4; P28-29 act 1-6; P29 act 7-10; P30 act 1-2; P31 act 1-6; P32 act 1-5; P32 act 1-5 P26-27 act1-4; P28-29 act 1-6; P29 act 7-10; P30 act 1-2; P31 act 1-6; P32 act 1-5; P32 act 1-5 P32 act 1-5; P32 act 1-5; P33 act 1-4 P26-27 act1-4; P28-29 act 1-6; P32 act 1-5 P28-29 act 1-6; P30 act 1-2; P33 act 1-4 P28-29 act 1-6 P27 act5-8; P28-29 act 1-6; P29 act 710; P29 act 7-10; P30 act 1-2; P31 act 16; P32 act 1-5; P32 act 1-5 P27 act5-8; P30 act 1-2; P32 act 1-5; P32 act 1-5 P32 act 1-5; P32 act 1-5 P27 act5-8; P28-29 act 1-6; P29 act 710; P30 act 1-2; P32 act 1-5; P32 act 1-5 P27 act5-8; P28-29 act 1-6; P29 act 710; P30 act 1-2; P32 act 1-5; P32 act 1-5 Online Learning Zone Online Learning Zone Online Learning Zone Online Learning Zone

1.3. Utilitzar activament i efectivament codis i habilitats lingüístiques i no lingüístiques i les regles mateixes de l'intercanvi comunicatiu en diferents situacions. 1.4. Produir textos orals i escrits adequats a cada situació de comunicació. 1.5. Cercar, recopilar i processar informació. 1.6. Comprendre, compondre i utilitzar diferents tipus de textos amb intencions comunicatives diverses. 1.7. Conservar i millorar la competència comunicativa utilitzant la lectura com a font de plaer, de descobriment d'altres entorns, idiomes i cultures, de fantasia i de saber. 1.8. Aplicar de manera efectiva les regles de funcionament del sistema de la llengua.

1.9. Aplicar de manera efectiva les estratègies necessàries per interactuar lingüísticament d'una manera adequada. 1.10. Tenir consciència de les convencions socials, dels valors i aspectes culturals i de la versatilitat del llenguatge en funció del context i la intenció comunicativa. 1.11. Expressar adequadament —en fons i forma— les mateixes experiències, idees i emocions. 1.12. Tenir en compte, i acceptar opinions diferents a la pròpia i realitzar crítiques amb esperit constructiu. 4. Tractament de la informació i competència digital 4.1. Utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació com a instrument de treball intel•lectual per informar-se, aprendre i comunicar-se. 4.2. Utilitzar habitualment els recursos tecnològics disponibles per resoldre problemes reals de manera eficient. 4.3. Dominar llenguatges específics bàsics (textual, numèric, icònic, visual, gràfic i sonor) i les seves pautes de descodificació i transferència. 4.4. Comprendre la natura i mode d'operar dels sistemes tecnològics, i de l'efecte que aquests canvis tenen en el món personal i sociolaboral. 4.5. Avaluar i seleccionar noves fonts d'informació i innovacions tecnològiques a mesura que van apareixent, en funció de la seva utilitat per emprendre tasques o objectes específics. 4.6. Localitzar i interpretar la informació per utilitzar-la, difondre-la i permetre que tots els individus i grups socials puguin accedir la creixent oferta de serveis de la societat del coneixement. 4.7. Usar fonts d'informació i situacions de comunicació diverses per consolidar les destreses lectores i comunicatives. 4.8. Utilitzar aplicacions de processament de textos per a diferents finalitats educatives. 4.9. Interactuar en llengües estrangeres per aconseguir-ne un ús funcional. 5. Social i ciutadana 5.1. Utilitzar l'idioma com a vehicle de comunicació i transmissió cultural.

Online Learning Zone ; P29 act 7-10 Online Learning Zone

Online Learning Zone Online Learning Zone Online Learning Zone ; P29 act 7-10; P32 act 1-5; P33 act 1-4 P26-27 act1-4; P28-29 act 1-6; P29 act 7-10; P30 act 1-2; P30 act 3-5; P31 act 16; P32 act 1-5; P33 act 1-4 P29 act 7-10; P30 act 3-5; P31 act 1-6;

5.2. Reconèixer i acceptar, mitjançant el coneixement de l'idioma, les diferències

262

culturals i de comportament. 5.3. Aprofitar la interacció que es produeix a la feina en equip per aprendre a participar, expressar idees pròpies, escoltar les dels altres, desenvolupar l'habilitat per construir diàlegs, prendre decisions valorant les aportacions dels companys, i afavorir el fet d'aprendre de i amb els altres. 5.4. Utilitzar el coneixement sobre l'evolució i organització de les societats i sobre els trets i valors del sistema democràtic per desenvolupar-se socialment. 5.8. Saber comunicar-se en diferents contextos, expressant les mateixes idees i escoltant les alienes. 6. Cultural i artística 6.1. Conèixer, comprendre, apreciar i valorar diferents manifestacions culturals i artístiques, utilitzar-les com a font d'enriquiment i gaudi i considerar-les com a part del patrimoni dels pobles. 6.3. Tenir consciència de l'evolució del pensament, dels corrents estètics, les modes i els gustos, així com de la importància representativa, expressiva i comunicativa que els factors estètics han exercit i exerceixen en la vida quotidiana de la persona i de les societats. 6.4. Apreciar la creativitat implícita en l'expressió d'idees, experiències o sentiments a través de diferents mitjans artístics o de les diferents formes que adquireixen les anomenades arts populars. 6.5. Valorar la llibertat d'expressió, el dret a la diversitat cultural, la importància del diàleg intercultural i la realització d'experiències artístiques compartides. 6.7. Cultivar la mateixa capacitat estètica i creadora. 7. Aprendre a aprendre 7.1. Ser conscient del que es sap i del que cal aprendre, de com s'aprèn, i de com es gestionen i controlen de forma eficaç els processos d'aprenentatge, optimitzant-los i orientant-los a satisfer objectius personals. 7.2. Ser capaç d'obtenir informació —ja sigui individualment o en col•laboració— i transformar-la en coneixement propi, integrant-la amb els sabers previs i amb l'experiència personal i sabent aplicar els nous coneixements i capacitats en situacions semblants i contextos diversos. 7.3. Usar de manera eficient un conjunt de recursos i tècniques de treball intel•lectual amb manifestació de pensament estratègic. 7.4. Integrar els coneixements i procediments adquirits per comprendre les informacions provinents de la seva pròpia experiència i dels mitjans escrits i audiovisuals. 7.5. Desenvolupar estratègies per pensar, organitzar, memoritzar i recuperar informació, com ara resums, esquemes o mapes conceptuals. 7.8. Desenvolupar la curiositat, la concentració, la perseverança i la reflexió crítica. 7.9. Ser capaç de comunicar de manera eficaç els resultats del mateix treball. 7.11. Accedir i interactuar en entorns virtuals d'aprenentatge. 8. Autonomia i iniciativa personal 8.2. Poder transformar les idees en accions, és a dir, proposar-se objectius i planificar i dur a terme projectes. 8.3. Reelaborar els plantejaments previs o elaborar noves idees, cercar solucions i portar-les a la pràctica. 8.4. Relacionar-se, cooperar i treballar en equip: posar-se al lloc de l'altre, valorar les idees dels altres, dialogar i negociar, utilitzar l'assertivitat per fer saber adequadament als altres les mateixes decisions, i treballar de forma cooperativa i flexible. 8.6. Desenvolupar un esperit crític. Enfrontar-se a problemes oberts, participar en la construcció temptativa de solucions. 8.8. Desenvolupar iniciatives de planificació i execució, així com processos de presa de decisions. 8.9. Realitzar debats i treballs individuals o en grup que impliquen idear, analitzar, planificar, actuar i revisar el que s’ha fet i extreure’n conclusions. 8.10. Reforçar l'autonomia, l'autoestima i la identitat personal. 8.12. Desenvolupar qualitats personals com la iniciativa, l'esperit de superació, la perseverança davant les dificultats, l'autonomia i l'autocrítica. 8.13. Adaptar-se a un entorn tecnològic canviant.

P32 act 1-5 P29 act 7-10; P29 act 7-10; P30 act 3-5; P31 act 1-6; P32 act 1-5; P33 act 1-4 P30 act 3-5 P29 act 7-10; P30 act 3-5; P32 act 1-5; P33 act 1-4

P29 act 7-10

P29 act 7-10

P33 act 1-4 P29 act 7-10 P33 act 1-4

P26-27 act1-4 P27 act5-8; P29 act 7-10; P31 act 1-6; P33 act 1-4

P29 act 7-10; P33 act 1-4 P27 act5-8; P29 act 7-10; P31 act 1-6; P33 act 1-4 P29 act 7-10; P31 act 1-6; P33 act 1-4 P27 act5-8; P29 act 7-10; P31 act 1-6; P33 act 1-4 P29 act 7-10; P33 act 1-4 P27 act5-8 P32 act 1-5; P33 act 1-4

P27 act5-8; P31 act 1-6 P26-27 act1-4 P27 act5-8; P28-29 act 1-6; P29 act 710; P31 act 1-6; P32 act 1-5 ; P33 act 1-4 P27 act5-8; P31 act 1-6; P33 act 1-4 P27 act5-8; P29 act 7-10; P31 act 1-6; P33 act 1-4 P27 act5-8; P31 act 1-6; P33 act 1-4 P27 act5-8; P31 act 1-6 P27 act5-8

263

Tractament de la diversitat Activitats de reforç Activitats addicionals i alternatives; TB, pàgs T26 a T33 Workbook (Unit 3 – pàgs. 34 a 29) Activitats de les seccions de referència: - Grammar reference (Unit 3-WB, pàgs. 86) - Grammar practice (Unit 3-WB, pàgs. 87) - Pronunciation bank (Unit 3-WB, pàg.100) - Vocabulary bank (Unit 3-WB, pàg.105) Teacher’s Resource and Tests Pack - Grammar + Vocabulary (Level 1 - Basic, Unit 3, Pàg.8) - Grammar + Vocabulary (Level 2 Unit 3, Pàgs. 21-22) - Communication pairwork (Unit 3, pàg.58) Test and Resources Multi-ROM 4 - Communication pairwork Unit 3 - Grammar vocabulary Unit 3 (tres nivells: Basic, Standard i Higher) Activitats d’ampliació - Extra listening and speaking Registering at a doctor’s surgery (Unit 3- SB, pàg.93) - Curriculum extra: Biology: Gene therapy (Unit 3 -SB, pàg.103) - Project: Information leaflet: Health and well-being (Unit3- SB, pàg.117) Teacher’s Resource and Tests Pack - Grammar + Vocabulary (Level 3 - Extension, Unit 3, pàgs. 41-42) - Drama ( TRP pàgs. 65-74) - Cross-curricular extension: Biology; Heredity (SB Unit 3, pàg.80) Tests and Resources Multi-ROM 4 (Resources: Pairwork Unit 3) AVALUACIÓ Avaluació sumativa English plus (Test and Resource, Multi-ROM 4) Tests (Units 1-3 levels: Basic, Standard, Higher Speaking Test i Audio Test (mp3). Avaluació formativa Consolidation Units 2-3 (SB pàg.34) Cumulative review (Units 1- 3, SB pàg.35) Realització dels exercicis del WB (Unit 3, pàgs. 24 a 29) Autoavaluació Progress review (Unit 3 - WB, pàgs. 30-31). Criteris d’avaluació Dimensió comunicativa Listening, speaking, reading, writing. Coneixements del funcionament de la llengua i el seu aprenentatge Vocabulari, gramàtica, reflexió sobre l’aprenentatge.

264

2ª Avaluació UNITAT 4: Let’s go!
Be going to; wil l& be going to; present simple & continuous for future;will for spontaneous decisions. Compound nouns:travel; phrasal verbs: travel. Physics & chemistry: satellites & spacecraft; tourist plan: a day out. Present simple endings: /z/, /s/ and /iz/. Write about plans for a visit. What not to do on a holiday. Welcome aboard !; dictation. Ask about times & timetables; ask for & give information.

Grammar structures Vocabulary Sociocultural aspects Pronounciation Writing Reading Listening Speaking Competències/subcompetències

COMPETÈNCIES / SUBCOMPETÈNCIES
1. Comunicació lingüística 1.1. Ser progressivament competent en l'expressió i comprensió dels missatges orals que s'intercanvien en situacions comunicatives diverses. 1.2. Adaptar la comunicació al context. 1.3. Utilitzar activament i efectivament codis i habilitats lingüístiques i no lingüístiques i les regles mateixes de l'intercanvi comunicatiu en diferents situacions. 1.4. Produir textos orals i escrits adequats a cada situació de comunicació. 1.5. Cercar, recopilar i processar informació. 1.6. Comprendre, compondre i utilitzar diferents tipus de textos amb intencions comunicatives diverses. 1.7. Conservar i millorar la competència comunicativa utilitzant la lectura com a font de plaer, de descobriment d'altres entorns, idiomes i cultures, de fantasia i de saber. 1.8. Aplicar de manera efectiva les regles de funcionament del sistema de la llengua.

ACTIVITATS
P36-37 act 1-4; P38-39 act 1-6; P40 act 1; P41 act 1-7; P42 act 1-6 P36-37 act 1-4; P38-39 act 1-6; P39 act 7-10; P40 act 1; P42 act 1-6 P36-37 act 1-4; P39 act 7-10; P40 act 1; P41 act 1-7; P42 act 1-6 P37 act 5-8; P38-39 act 1-6; P41 act 1-7; P42 act 1-6; P43 act 1-4 P36-37 act 1-4; P40 act 1; P42 act 1-6 P38-39 act 1-6; P43 act 1-4 P38-39 act 1-6 P37 act 5-8; P38-39 act 1-6; P39 act 710; P39 act 7-10; P40 act 1; P41 act 1-7; P42 act 1-6; P42 act 1-6 P37 act 5-8; P40 act 1; P42 act 1-6 P42 act 1-6 P38-39 act 1-6; P40 act 1; P42 act 1-6 P40 act 1; P42 act 1-6

1.9. Aplicar de manera efectiva les estratègies necessàries per interactuar lingüísticament d'una manera adequada. 1.10. Tenir consciència de les convencions socials, dels valors i aspectes culturals i de la versatilitat del llenguatge en funció del context i la intenció comunicativa. 1.11. Expressar adequadament —en fons i forma— les mateixes experiències, idees i emocions. 1.12. Tenir en compte, i acceptar opinions diferents a la pròpia i realitzar crítiques amb esperit constructiu. 4. Tractament de la informació i competència digital 4.1. Utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació com a instrument de treball intel•lectual per informar-se, aprendre i comunicar-se. 4.2. Utilitzar habitualment els recursos tecnològics disponibles per resoldre problemes reals de manera eficient. 4.3. Dominar llenguatges específics bàsics (textual, numèric, icònic, visual, gràfic i sonor) i les seves pautes de descodificació i transferència. 4.4. Comprendre la natura i mode d'operar dels sistemes tecnològics, i de l'efecte que aquests canvis tenen en el món personal i sociolaboral.

Online Learning Zone Online Learning Zone Online Learning Zone Online Learning Zone

265

4.5. Avaluar i seleccionar noves fonts d'informació i innovacions tecnològiques a mesura que van apareixent, en funció de la seva utilitat per emprendre tasques o objectes específics. 4.6. Localitzar i interpretar la informació per utilitzar-la, difondre-la i permetre que tots els individus i grups socials puguin accedir la creixent oferta de serveis de la societat del coneixement. 4.7. Usar fonts d'informació i situacions de comunicació diverses per consolidar les destreses lectores i comunicatives. 4.8. Utilitzar aplicacions de processament de textos per a diferents finalitats educatives. 4.9. Interactuar en llengües estrangeres per aconseguir-ne un ús funcional.

Online Learning Zone; P39 act 7-10 Online Learning Zone

Online Learning Zone Online Learning Zone Online Learning Zone ; P37 act 5-8; P40 act 1; P41 act 1-7; P42 act 1-6; P43 act 1-4 P36-37 act 1-4; P37 act 5-8; P38-39 act 1-6; P39 act 7-10; P39 act 7-10; P40 act 2-4; P41 act 1-7; P41 act 1-7; P42 act 16; P43 act 1-4 P39 act 7-10; P39 act 7-10; P40 act 2-4; P41 act 1-7; P42 act 1-6 P37 act 5-8; P39 act 7-10; P39 act 7-10; P40 act 2-4; P41 act 1-7; P41 act 1-7; P42 act 1-6; P43 act 1-4 P40 act 2-4 P37 act 5-8; P39 act 7-10; P40 act 2-4; P41 act 1-7; P42 act 1-6; P43 act 1-4

5. Social i ciutadana 5.1. Utilitzar l'idioma com a vehicle de comunicació i transmissió cultural.

5.2. Reconèixer i acceptar, mitjançant el coneixement de l'idioma, les diferències culturals i de comportament. 5.3. Aprofitar la interacció que es produeix a la feina en equip per aprendre a participar, expressar idees pròpies, escoltar les dels altres, desenvolupar l'habilitat per construir diàlegs, prendre decisions valorant les aportacions dels companys, i afavorir el fet d'aprendre de i amb els altres. 5.4. Utilitzar el coneixement sobre l'evolució i organització de les societats i sobre els trets i valors del sistema democràtic per desenvolupar-se socialment. 5.8. Saber comunicar-se en diferents contextos, expressant les mateixes idees i escoltant les alienes. 6. Cultural i artística 6.1. Conèixer, comprendre, apreciar i valorar diferents manifestacions culturals i artístiques, utilitzar-les com a font d'enriquiment i gaudi i considerar-les com a part del patrimoni dels pobles. 6.3. Tenir consciència de l'evolució del pensament, dels corrents estètics, les modes i els gustos, així com de la importància representativa, expressiva i comunicativa que els factors estètics han exercit i exerceixen en la vida quotidiana de la persona i de les societats. 6.4. Apreciar la creativitat implícita en l'expressió d'idees, experiències o sentiments a través de diferents mitjans artístics o de les diferents formes que adquireixen les anomenades arts populars. 6.5. Valorar la llibertat d'expressió, el dret a la diversitat cultural, la importància del diàleg intercultural i la realització d'experiències artístiques compartides. 6.6. Mostrar una actitud oberta, respectuosa i crítica cap a la diversitat d'expressions artístiques i culturals. 6.7. Cultivar la mateixa capacitat estètica i creadora. 7. Aprendre a aprendre 7.1. Ser conscient del que es sap i del que cal aprendre, de com s'aprèn, i de com es gestionen i controlen de forma eficaç els processos d'aprenentatge, optimitzant-los i orientant-los a satisfer objectius personals. 7.2. Ser capaç d'obtenir informació —ja sigui individualment o en col•laboració— i transformar-la en coneixement propi, integrant-la amb els sabers previs i amb l'experiència personal i sabent aplicar els nous coneixements i capacitats en situacions semblants i contextos diversos. 7.3. Usar de manera eficient un conjunt de recursos i tècniques de treball intel•lectual amb manifestació de pensament estratègic. 7.4. Integrar els coneixements i procediments adquirits per comprendre les informacions provinents de la seva pròpia experiència i dels mitjans escrits i audiovisuals. 7.5. Desenvolupar estratègies per pensar, organitzar, memoritzar i recuperar informació, com ara resums, esquemes o mapes conceptuals. 7.8. Desenvolupar la curiositat, la concentració, la perseverança i la reflexió crítica. 7.9. Ser capaç de comunicar de manera eficaç els resultats del mateix treball. 7.11. Accedir i interactuar en entorns virtuals d'aprenentatge.

P39 act 7-10

P39 act 7-10

P43 act 1-4 P39 act 7-10

P43 act 1-4

P36-37 act 1-4; P37 act 5-8; P39 act 710; P41 act 1-7; P43 act 1-4

P39 act 7-10; P43 act 1-4 P37 act 5-8; P39 act 7-10; P41 act 1-7; P43 act 1-4 P39 act 7-10; P41 act 1-7; P43 act 1-4 P37 act 5-8; P39 act 7-10; P41 act 1-7; P43 act 1-4 P39 act 7-10; P43 act 1-4 P37 act 5-8 P37 act 5-8; P41 act 1-7; P42 act 1-6; P43 act 1-4

266

pàg. Multi-ROM 4) Tests (Units 4-6 levels: Basic. cercar solucions i portarles a la pràctica. l'autoestima i la identitat personal. pàgs. Desenvolupar iniciatives de planificació i execució. cooperar i treballar en equip: posar-se al lloc de l'altre. Standard i Higher) Activitats d’ampliació . P42 act 1-6 P43 act 1-4 P37 act 5-8. pàg. P41 act 1-7.6.94) . Reelaborar els plantejaments previs o elaborar noves idees. P41 act 1-7. P39 act 710.Grammar practice (Unit 4-WB. P41 act 1-7 P36-37 act 1-4 P37 act 5-8. 8.Grammar + Vocabulary (Level 3 . valorar les idees dels altres. pàgs. P43 act 1-4 P37 act 5-8. Relacionar-se. pàg. 8.59) Test and Resources Multi-ROM 4 . utilitzar l'assertivitat per fer saber adequadament als altres les mateixes decisions. és a dir. Standard.Grammar reference (Unit 4-WB. la perseverança davant les dificultats. Desenvolupar qualitats personals com la iniciativa. P38-39 act 1-6. 8. 8.101) .3.13. P37 act 5-8. 8. 8. pàg.Extra listening and speaking Buying a coach ticket (Unit 4-SB. Workbook (Unit 4 – pàgs. pàg.2. Autonomia i iniciativa personal 8. l'esperit de superació.Vocabulary bank (Unit4-WB.Extension. Poder transformar les idees en accions. Unit 4. Higher Speaking Test i Audio Test (mp3).Grammar vocabulary Unit (tres nivells: Basic.4. l'autonomia i l'autocrítica. pàg.Pronunciation bank (Unit 4-WB. proposar-se objectius i planificar i dur a terme projectes. Reforçar l'autonomia. analitzar. P39 act 7-10.10. pàgs.Communication pairwork (Unit 4.Grammar + Vocabulary (Level 1 .8. Enfrontar-se a problemes oberts. 8.Curriculum extra: Physics and chemistry: Satellites and spacecraft (Unit 4 -SB. Unit 4. així com processos de presa de decisions. P43 act 1-4 P37 act 5-8.9) . dialogar i negociar. 267 . pàg.8.104) . P41 act 1-7. planificar. 8. pàg. participar en la construcció temptativa de solucions. P41 act 1-7 P37 act 5-8 Tractament de la diversitat Activitats de reforç Activitats addicionals i alternatives.Grammar + Vocabulary (Level 2 Unit 4. 23-24) .89) . pàg.Basic.106) Teacher’s Resource and Tests Pack .12. P41 act 1-7.Communication pairwork Unit 4 . pàgs T36 a T43.Cross-curricular extension:Technology: Exploring the Solar System (TRP Unit 4. P43 act 1-4 P37 act 5-8. Adaptar-se a un entorn tecnològic canviant. 43-44) .88) . actuar i revisar el que s’ha fet i extreure’n conclusions. TB. Realitzar debats i treballs individuals o en grup que impliquen idear. Desenvolupar un esperit crític.118) Teacher’s Resource and Tests Pack . i treballar de forma cooperativa i flexible. 82 i 83) Tests and Resources Multi-ROM 4 (Resources: Pairwork Unit 4) AVALUACIÓ Avaluació sumativa English plus (Test and Resource.Project:Tourist plan: A day out (Unit 4-SB. 32 a 37) Activitats de les seccions de referència: .9.

Passive: past. pàgs. P47 act 4-10. 38-39). P47 act 4-10. gramàtica. speaking. 1. London Fashion Week.not enough. coherència.2. P48 act 1-2. pàg 41) .53) Realització dels exercicis del WB (Unit 4. P46-47 act 1-6. pàg 43) Utilitzar la literatura com a font de plaer i d’aprenentatge per al perfeccionament i enriquiment lingüístic i personal. Adjectives: fashion. P49 act 1-6.present & future. writing. Diàlegs (SB pàg.such. Passive: questions.Produir un text escrit: Write about plans for a visit (SB. mostrant un nivell acceptable d’adequació. cohesió i correcció. . Coneixements del funcionament de la llengua i el seu aprenentatge Vocabulari. Criteris d’avaluació Dimensió comunicativa Listening.too/ enough.Avaluació formativa Consolidation Units 4-5 (SB pàg. verbs & nouns: commerce. dictation. SB pàg. change something in a shop. 1.1. P49 act 1-6. Clothes crimes. P48 act 1-2. Comunicació lingüística 1. Active or passive.WB. Unethical fashion.3. P48 act 1-2. Child labour. Ser progressivament competent en l'expressió i comprensió dels missatges orals que s'intercanvien en situacions comunicatives diverses.52) Cumulative review (Units 1. P46-47 act 1-6. P50 act 1-5 P44 act 1-5. reflexió sobre l’aprenentatge. Utilitzar activament i efectivament codis i habilitats lingüístiques i no lingüístiques i les regles mateixes de l'intercanvi comunicatiu en diferents situacions. 41)) UNITAT 5: Fashion. 32-37) Autoavaluació Progress review (Unit 4 . reading. COMPETÈNCIES / SUBCOMPETÈNCIES 1. prèvia planificació i amb certa autonomia textos de diferents gèneres. /S/ and /z/ Write about the history of a product. pàgs. P50 act 1-5 268 .Reproduir un diàleg: Ask about times & timetables (SB. ACTIVITATS P44 act 1-5. Dimensió plurilingüe i intercultural Dimensió estètica i literària Produir. Express likes & dislikes. Adaptar la comunicació al context.5. language point: time expressions. P46-47 act 1-6. Grammar structures Vocabulary Sociocultural aspects Pronounciation Writing Reading Listening Speaking Competències/subcompetències So. P50 act 1-5 P44 act 1-5. /s/.

P49 act 1-6. P49 act 1-6. P51 act 1-4 P44 act 1-5 P44 act 4-7. 4. P50 act 1-5.5. 6. P49 act 1-6. Produir textos orals i escrits adequats a cada situació de comunicació. 4. P50 act 1-5. 1. P51 act 1-4 5. P48 act 3-5. P47 act 4-10 Online Learning Zone Online Learning Zone Online Learning Zone Online Learning Zone. 1.11. Social i ciutadana 5. 1. Conèixer. expressar idees pròpies.7. utilitzar-les com a font d'enriquiment i gaudi i considerar-les com a part del patrimoni dels pobles. P49 act 1-6. escoltar les dels altres.10.8. 4. Aplicar de manera efectiva les regles de funcionament del sistema de la llengua. recopilar i processar informació. 4. P49 act 1-6. numèric. Tenir consciència de l'evolució del pensament. Interactuar en llengües estrangeres per aconseguir-ne un ús funcional. icònic. P48 act 1-2.4. 5. Avaluar i seleccionar noves fonts d'informació i innovacions tecnològiques a mesura que van apareixent.1. 6. P47 act 4-10 P47 act 4-10 269 . mitjançant el coneixement de l'idioma. P51 act 1-4 P47 act 4-10.1. Conservar i millorar la competència comunicativa utilitzant la lectura com a font de plaer. P49 act 1-6. P50 act 1-5 P46-47 act 1-6.9. difondre-la i permetre que tots els individus i grups socials puguin accedir la creixent oferta de serveis de la societat del coneixement. compondre i utilitzar diferents tipus de textos amb intencions comunicatives diverses. Comprendre la natura i mode d'operar dels sistemes tecnològics. apreciar i valorar diferents manifestacions culturals i artístiques. P51 act 1-4 P46-47 act 1-6 P44 act 4-7. P46-47 act 1-6. les modes i els gustos. Cultural i artística 6. P47 act 4-10. P48 act 3-5. així com de la importància representativa. P50 act 1-5. P50 act 1-5. Aprofitar la interacció que es produeix a la feina en equip per aprendre a participar. 4. Cercar. Utilitzar aplicacions de processament de textos per a diferents finalitats educatives. P44 act 4-7. Utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació com a instrument de treball intel•lectual per informar-se.4. Saber comunicar-se en diferents contextos. 1.12. Tenir consciència de les convencions socials. 4. Comprendre. P48 act 1-2. Localitzar i interpretar la informació per utilitzar-la. P50 act 1-5 Online Learning Zone Online Learning Zone Online Learning Zone Online Learning Zone Online Learning Zone. Utilitzar el coneixement sobre l'evolució i organització de les societats i sobre els trets i valors del sistema democràtic per desenvolupar-se socialment. i acceptar opinions diferents a la pròpia i realitzar crítiques amb esperit constructiu. P47 act 4-10. Aplicar de manera efectiva les estratègies necessàries per interactuar lingüísticament d'una manera adequada. 1. comprendre. Dominar llenguatges específics bàsics (textual. dels valors i aspectes culturals i de la versatilitat del llenguatge en funció del context i la intenció comunicativa. P51 act 1-4 P44 act 1-5. les diferències culturals i de comportament. P46-47 act 1-6.7.1. 4. P48 act 1-2.8. 4.8.4.6. P46-47 act 1-6. P48 act 1-2. 5. P51 act 1-4 P48 act 3-5 P44 act 4-7. P48 act 1-2. P49 act 1-6. 1. 4. desenvolupar l'habilitat per construir diàlegs.3.1. P50 act 1-5 P50 act 1-5 P46-47 act 1-6. Reconèixer i acceptar. idees i emocions. aprendre i comunicar-se. 5. 1. P50 act 1-5. Tenir en compte.6. P46-47 act 1-6. expressiva i comunicativa que els factors estètics han exercit i exerceixen en la vida quotidiana de la persona i de les societats. Tractament de la informació i competència digital 4. P50 act 1-5 P44 act 4-7. visual. 5.3. P50 act 1-5 P46-47 act 1-6.3. gràfic i sonor) i les seves pautes de descodificació i transferència. P50 act 1-5 P44 act 4-7. idiomes i cultures. i afavorir el fet d'aprendre de i amb els altres. expressant les mateixes idees i escoltant les alienes.9. 1. Utilitzar l'idioma com a vehicle de comunicació i transmissió cultural. i de l'efecte que aquests canvis tenen en el món personal i sociolaboral. P47 act 4-10. P48 act 1-2.2. de fantasia i de saber. P48 act 3-5. prendre decisions valorant les aportacions dels companys. P48 act 3-5.2. en funció de la seva utilitat per emprendre tasques o objectes específics. de descobriment d'altres entorns. Utilitzar habitualment els recursos tecnològics disponibles per resoldre problemes reals de manera eficient. Expressar adequadament —en fons i forma— les mateixes experiències.5. Usar fonts d'informació i situacions de comunicació diverses per consolidar les destreses lectores i comunicatives. P47 act 4-10. dels corrents estètics.

Basic.1. l'esperit de superació.2.60) Test and Resources Multi-ROM 4 270 . pàgs. P49 act 1-6 P44 act 1-5 P44 act 4-7. P47 act 4-10. Desenvolupar estratègies per pensar. 7. 7. 8. Adaptar-se a un entorn tecnològic canviant.12.2.9. l'autonomia i l'autocrítica. P49 act 1-6.4. Relacionar-se. Accedir i interactuar en entorns virtuals d'aprenentatge. Autonomia i iniciativa personal 8.10) .7. utilitzar l'assertivitat per fer saber adequadament als altres les mateixes decisions. P50 act 1-5 P51 act 1-4 P44 act 4-7. P51 act 1-4 P47 act 4-10. Aprendre a aprendre 7. 7. valorar les idees dels altres. la perseverança davant les dificultats. 8. pàgs T44 a T51 Workbook (Unit 5 – pàgs.13. pàg. P51 act 1-4 P44 act 4-7. 8. 8. pàgs. com ara resums. Integrar els coneixements i procediments adquirits per comprendre les informacions provinents de la seva pròpia experiència i dels mitjans escrits i audiovisuals. Reelaborar els plantejaments previs o elaborar noves idees. actuar i revisar el que s’ha fet i extreure’n conclusions. P51 act 1-4 P44 act 4-7. P49 act 1-6. 90) . Valorar la llibertat d'expressió. P49 act 1-6. P49 act 1-6.8.Vocabulary bank (Unit 5-WB. el dret a la diversitat cultural. Reforçar l'autonomia. P51 act 1-4 P44 act 4-7.3.6.Grammar reference (Unit 5-WB. experiències o sentiments a través de diferents mitjans artístics o de les diferents formes que adquireixen les anomenades arts populars. Ser capaç d'obtenir informació —ja sigui individualment o en col•laboració— i transformar-la en coneixement propi. 8. 7. 8. organitzar.Grammar + Vocabulary (Level 2 Unit 5. de com s'aprèn.Pronunciation bank (Unit 5-WB. 8. Cultivar la mateixa capacitat estètica i creadora.6. P49 act 1-6 P44 act 4-7 Tractament de la diversitat Activitats de reforç Activitats addicionals i alternatives. P51 act 1-4 P44 act 4-7. pàgs. P51 act 1-4 P47 act 4-10 P51 act 1-4 P44 act 1-5 P44 act 4-7. proposar-se objectius i planificar i dur a terme projectes. planificar. memoritzar i recuperar informació. 7. P47 act 4-10.10. esquemes o mapes conceptuals. 7. integrant-la amb els sabers previs i amb l'experiència personal i sabent aplicar els nous coneixements i capacitats en situacions semblants i contextos diversos. la perseverança i la reflexió crítica. Ser capaç de comunicar de manera eficaç els resultats del mateix treball. Desenvolupar qualitats personals com la iniciativa. optimitzant-los i orientant-los a satisfer objectius personals. pàg. P49 act 1-6. pàg. TB.91) . la concentració. i de com es gestionen i controlen de forma eficaç els processos d'aprenentatge.101) . la importància del diàleg intercultural i la realització d'experiències artístiques compartides.4.107) Teacher’s Resource and Tests Pack . 7. P49 act 1-6. Poder transformar les idees en accions. i treballar de forma cooperativa i flexible. P51 act 1-4 P44 act 4-7.5. Desenvolupar iniciatives de planificació i execució. P51 act 1-4 P47 act 4-10. P51 act 1-4 P47 act 4-10. P50 act 1-5. P51 act 1-4 P44 act 4-7 P49 act 1-6. pàg. cooperar i treballar en equip: posar-se al lloc de l'altre. P46-47 act 1-6. analitzar.Grammar + Vocabulary (Level 1 . Desenvolupar un esperit crític. P47 act 4-10. Desenvolupar la curiositat.Grammar practice (Unit 5-WB. P47 act 4-10. 8. P51 act 1-4 P44 act 4-7.11. 8.5. 6. P49 act 1-6. l'autoestima i la identitat personal. Usar de manera eficient un conjunt de recursos i tècniques de treball intel•lectual amb manifestació de pensament estratègic.4.8. Ser conscient del que es sap i del que cal aprendre. dialogar i negociar. és a dir. 7.3. Enfrontar-se a problemes oberts. Apreciar la creativitat implícita en l'expressió d'idees.Communication pairwork (Unit 5. Unit 5. cercar solucions i portarles a la pràctica. P47 act 4-10.9. 6. participar en la construcció temptativa de solucions. 25-26) . Realitzar debats i treballs individuals o en grup que impliquen idear. així com processos de presa de decisions. 40 a 45) Activitats de les seccions de referència: . P49 act 1-6.

cohesió i correcció. All about me. pàg. (SB. 40 a 45) Autoavaluació Progress review (Unit 5. Dimensió plurilingüe i intercultural Dimensió estètica i literària Produir. . Indefinite pronouns:some-.Extension. speaking. .. Unit 5. Language & literature: contemporary poetry.no-. Nouns: body decoration. Coneixements del funcionament de la llengua i el seu aprenentatge Vocabulari.Currículum extra. 271 .. 45-46) . verbs & adjectives: feelings. Give your opinion about appearance. Dipthongs Write about yourself and your view of the world. Standard. SB pàg. Grammar structures Vocabulary Sociocultural aspects Pronounciation Writing Reading Listening Speaking Reflexive pronouns. any-. 84-85). mostrant un nivell acceptable d’adequació. punks.WB. Multi-ROM 4) Tests (Units 4-6. pàgs. gramàtica. pàgs.Cross-curricular extension: Unit 5: History: Home life during the industrial revolution (Teacher’s Resource and Tests Pack. pàgs. 112-113) Teacher’s Resource and Tests Pack .95) . coherència. Relative pronouns. prèvia planificació i amb certa autonomia textos de diferents gèneres.Extra listening and speaking: Asking about lost property.52) Cumulative review (Units 1-5.every-. Urban tribes. Avaluació formativa Consolidation Units 4 i 5 (SB pàg. 40-45) Criteris d’avaluació Dimensió comunicativa Listening.Culture: London fashion week (Unit 5 SB. UNITAT 6: Image & identity. Unit 5: History: Child labour (SB pàg. pàgs. writing.105).Grammar + Vocabulary (Level 3 . pàgs.. 3 levels: Basic. Higher Speaking Test i Audio Test (mp3). discuss a questionaire. Tests and Resources Multi-ROM 4 (Resources: Pairwork Unit 5) AVALUACIÓ Avaluació sumativa English plus (Test and Resource. dictation. reflexió sobre l’aprenentatge.Activitats d’ampliació.each other.53) Realització dels exercicis del WB (Unit 5. reading.

visual. P58 act 4--5.9.3. i acceptar opinions diferents a la pròpia i realitzar crítiques amb esperit constructiu. P61 act 1-4 5. 4. 1.2. en funció de la seva utilitat per emprendre tasques o objectes específics. escoltar les dels altres. 1. Conservar i millorar la competència comunicativa utilitzant la lectura com a font de plaer.7. icònic.6. expressar idees pròpies.1. Reconèixer i acceptar. Utilitzar aplicacions de processament de textos per a diferents finalitats educatives. Tractament de la informació i competència digital 4. P61 act 1-4 P54-55 act 1-3.1. gràfic i sonor) i les seves pautes de descodificació i transferència. P58 act 1-3. P60 act 1-5 P57 act 7-10. P57 act 710. Usar fonts d'informació i situacions de comunicació diverses per consolidar les destreses lectores i comunicatives. ACTIVITATS P54-55 act 1-3 . Utilitzar l'idioma com a vehicle de comunicació i transmissió cultural. P57 act 7-10. P60 act 1-5 P55 act 4-7. P58 act 4--5. Tenir consciència de les convencions socials. 1. 5. 1. P60 act 1-5 P54-55 act 1-3. dels valors i aspectes culturals i de la versatilitat del llenguatge en funció del context i la intenció comunicativa.6. P56-57 act 1-6. difondre-la i permetre que tots els individus i grups socials puguin accedir la creixent oferta de serveis de la societat del coneixement. mitjançant el coneixement de l'idioma. 4.9. P58 act 4--5.4.Competències/subcompetències COMPETÈNCIES / SUBCOMPETÈNCIES 1. P58 act 4--5. Comprendre la natura i mode d'operar dels sistemes tecnològics. P58 act 4--5. compondre i utilitzar diferents tipus de textos amb intencions comunicatives diverses. P56-57 act 1-6. P60 act 1-5. 1.2. i de l'efecte que aquests canvis tenen en el món personal i sociolaboral. 1. 1. P61 act 1-4 P57 act 7-10. P60 act 1-5 P60 act 1-5 P56-57 act 1-6.11. Expressar adequadament —en fons i forma— les mateixes experiències. P60 act 1-5 P54-55 act 1-3 P54-55 act 1-3. P58 act 1-3. P58 act 1-3. P60 act 1-5. P58 act 4--5.7.8.5. Utilitzar habitualment els recursos tecnològics disponibles per resoldre problemes reals de manera eficient. recopilar i processar informació. P56-57 act 1-6.8. Ser progressivament competent en l'expressió i comprensió dels missatges orals que s'intercanvien en situacions comunicatives diverses. P60 act 1-5. Dominar llenguatges específics bàsics (textual. P61 act 1-4 P54-55 act 1-3. desenvolupar l'habilitat per construir diàlegs. 4. P58 act 1-3. Social i ciutadana 5. Comprendre. P58 act 1-3. 4. P61 act 14 P56-57 act 1-6 P55 act 4-7. P58 act 13. Utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació com a instrument de treball intel•lectual per informar-se. idees i emocions. Interactuar en llengües estrangeres per aconseguir-ne un ús funcional. 4. P57 act 710. P56-57 act 1-6. Aplicar de manera efectiva les estratègies necessàries per interactuar lingüísticament d'una manera adequada. i afavorir el fet d'aprendre de i amb els altres. 1. 4. P60 act 1-5 Online Learning Zone Online Learning Zone Online Learning Zone Online Learning Zone Online Learning Zone. numèric. Adaptar la comunicació al context. P60 act 1-5 P56-57 act 1-6. 4. de fantasia i de saber. 272 .4. prendre decisions valorant les aportacions dels companys. Aplicar de manera efectiva les regles de funcionament del sistema de la llengua. P58 act 1-3. P56-57 act 1-6. 4. Produir textos orals i escrits adequats a cada situació de comunicació. 5. 1.1. P58 act 1-3. P57 act 710. Comunicació lingüística 1.10. Localitzar i interpretar la informació per utilitzar-la. les diferències culturals i de comportament. P54-55 act 1-3. P60 act 1-5 P54-55 act 1-3. Tenir en compte. 4. P56-57 act 1-6. P58 act 4--5. 1.3. P58 act 4--5. Aprofitar la interacció que es produeix a la feina en equip per aprendre a participar. Avaluar i seleccionar noves fonts d'informació i innovacions tecnològiques a mesura que van apareixent.3. 1.5. aprendre i comunicar-se.2. Cercar. idiomes i cultures. Utilitzar activament i efectivament codis i habilitats lingüístiques i no lingüístiques i les regles mateixes de l'intercanvi comunicatiu en diferents situacions.12. P57 act 7-10 Online Learning Zone Online Learning Zone Online Learning Zone Online Learning Zone . P58 act 1-3. P60 act 1-5 P54-55 act 1-3. de descobriment d'altres entorns. P60 act 1-5.

expressant les mateixes idees i escoltant les alienes. actuar i revisar el que s’ha fet i extreure’n conclusions. Ser capaç de comunicar de manera eficaç els resultats del mateix treball. de com s'aprèn.5. P58 act 4--5.1. així com processos de presa de decisions.4. experiències o sentiments a través de diferents mitjans artístics o de les diferents formes que adquireixen les anomenades arts populars. i de com es gestionen i controlen de forma eficaç els processos d'aprenentatge.8. P58 act 4—5. 8.12. 6. el dret a la diversitat cultural. cercar solucions i portarles a la pràctica. Ser conscient del que es sap i del que cal aprendre.13.4. 6. planificar. i treballar de forma cooperativa i flexible. la perseverança davant les dificultats. Autonomia i iniciativa personal 8.5.5. P61 act 1-4 P57 act 7-10 P57 act 7-10 P61 act 1-4 P57 act 7-10 P61 act 1-4 P54-55 act 1-3. P58 act 4--5. 8. P61 act 1-4 P55 act 4-7. P57 act 7-10. participar en la construcció temptativa de solucions. P58 act 4--5. P58 act 4--5 P54-55 act 1-3 P55 act 4-7. 8. Utilitzar el coneixement sobre l'evolució i organització de les societats i sobre els trets i valors del sistema democràtic per desenvolupar-se socialment.8.4. P61 act 1-4 P55 act 4-7. apreciar i valorar diferents manifestacions culturals i artístiques. integrant-la amb els sabers previs i amb l'experiència personal i sabent aplicar els nous coneixements i capacitats en situacions semblants i contextos diversos.11. així com de la importància representativa.2. Ser capaç d'obtenir informació —ja sigui individualment o en col•laboració— i transformar-la en coneixement propi. Reelaborar els plantejaments previs o elaborar noves idees. dialogar i negociar. analitzar.7. utilitzar l'assertivitat per fer saber adequadament als altres les mateixes decisions.3. Valorar la llibertat d'expressió. 8. 5.3. 8. Reforçar l'autonomia. optimitzant-los i orientant-los a satisfer objectius personals. 8. l'esperit de superació. 7.9. P61 act 1-4 P55 act 4-7.8. com ara resums. P58 act 4--5 P55 act 4-7 Tractament de la diversitat Activitats de reforç Activitats addicionals i alternatives. comprendre. Aprendre a aprendre 7. P61 act 1-4 P55 act 4-7. Realitzar debats i treballs individuals o en grup que impliquen idear. l'autonomia i l'autocrítica. P61 act 1-4 P55 act 4-7 P58 act 4--5. 7.1.3. P55 act 4-7. Desenvolupar qualitats personals com la iniciativa. Accedir i interactuar en entorns virtuals d'aprenentatge. la importància del diàleg intercultural i la realització d'experiències artístiques compartides. Adaptar-se a un entorn tecnològic canviant. P56-57 act 1-6.6. P58 act 4--5 P57 act 7-10. P57 act 7-10. Saber comunicar-se en diferents contextos. 48 a 53) 273 . P57 act 7-10. P60 act 1-5. P57 act 7-10. 7. P60 act 1-5 P61 act 1-4 P55 act 4-7. 8. 7. Poder transformar les idees en accions. 7. cooperar i treballar en equip: posar-se al lloc de l'altre. P58 act 4--5. P61 act 1-4 P55 act 4-7. P60 act 1-5. P57 act 7-10. Tenir consciència de l'evolució del pensament. esquemes o mapes conceptuals. les modes i els gustos. P58 act 4--5. Enfrontar-se a problemes oberts. 7. és a dir. P61 act 1-4 P57 act 7-10. organitzar. expressiva i comunicativa que els factors estètics han exercit i exerceixen en la vida quotidiana de la persona i de les societats. P58 act 4--5. Desenvolupar estratègies per pensar. 6. 8. Apreciar la creativitat implícita en l'expressió d'idees. memoritzar i recuperar informació. P61 act 1-4 P57 act 7-10.2. 6. l'autoestima i la identitat personal. Integrar els coneixements i procediments adquirits per comprendre les informacions provinents de la seva pròpia experiència i dels mitjans escrits i audiovisuals. TB. Desenvolupar la curiositat. P58 act 4—5. proposar-se objectius i planificar i dur a terme projectes. la perseverança i la reflexió crítica. 8. Conèixer. Usar de manera eficient un conjunt de recursos i tècniques de treball intel•lectual amb manifestació de pensament estratègic. P58 act 4--5. dels corrents estètics. Cultural i artística 6. P61 act 1-4 P55 act 4-7.10. la concentració.4. P61 act 1-4 P57 act 7-10. valorar les idees dels altres. Relacionar-se. Cultivar la mateixa capacitat estètica i creadora. Desenvolupar un esperit crític. 7. Desenvolupar iniciatives de planificació i execució. pàgs T54 a T61 Workbook (Unit 6 – pàgs. 6. 7. utilitzar-les com a font d'enriquiment i gaudi i considerar-les com a part del patrimoni dels pobles.9.

71) Realització dels exercicis del WB (Unit 6.70) Cumulative review (Units 1-7.Grammar + Vocabulary (Level 3 . Multi-ROM 4) Tests (Units 4-6 levels: Basic. Dimensió plurilingüe i intercultural Dimensió estètica i literària Produir.Produir un text escrit: Write about yourself & your view of the world (SB.Basic. mostrant un nivell acceptable d’adequació. pàg 61) 274 . pàgs. pàg 55) . coherència. reading.92 ) . (SB.Communication pairwork Unit Activitats d’ampliació . Standard. 48 a 53) Autoavaluació Progress review (Unit 6 . cohesió i correcció.Vocabulary bank (Unit 6-WB. pàg.Grammar practice (Unit 6-WB. pàgs.101) . pàg.Pronunciation bank (Unit 6-WB.Grammar + Vocabulary (Level 1 . Unit 6. pàgs. Avaluació formativa Consolidation Units 6-7 (SB pàg. pàg.(Extra listening and speaking: Discussing music. reflexió sobre l’aprenentatge. 54-55). Teacher’s Resource and Tests Pack .61) Test and Resources Multi-ROM 4 .Grammar reference (Unit 6-WB.11) .Extension.Drama ( TRP pàgs. prèvia planificació i amb certa autonomia textos de diferents gèneres.Curriculum extra: Unit 6: Language and literature: Contemporary poetry (SB pàg.Grammar + Vocabulary (Level 2 Unit 6. speaking. Higher Speaking Test i Audio Test (mp3).Communication pairwork (Unit 6. pàg. . 65-74) . pàg. 27-28) .47-48) . gramàtica. 86-87).108) Teacher’s Resource and Tests Pack .Activitats de les seccions de referència: .93) .Reproduir un diàleg: give your opinion about appearance (SB. SB pàg. Criteris d’avaluació Dimensió comunicativa Listening. pàgs. pàg. pàg. pàgs.WB.106). writing. Coneixements del funcionament de la llengua i el seu aprenentatge Vocabulari. Unit 6.96) .Cross-curricular extension: Unit 6: Language and literature: Contemporary poetry (Teacher’s Resource and Tests Pack. Tests and Resources Multi-ROM 4 (Resources: Pairwork Unit 6) AVALUACIÓ Avaluació sumativa English plus (Test and Resource.

verbs: policies. P66 act 1-2. Comunicació lingüística 1.- Utilitzar la literatura com a font de plaer i d’aprenentatge per al perfeccionament i enriquiment lingüístic i personal. If I was president. Language & literature: word building. 1. idiomes i cultures. P66 act 1-2. dictation. 1.Diàlegs (SB pàg. P64-65 act 1-5.2. P64-65 act 1-5. P69 act 1-4 P64-65 act 1-5 P63 act 3-6. 2nd conditional. Utilitzar habitualment els recursos tecnològics disponibles per resoldre problemes ACTIVITATS P62-63 act 1-2. P68 act 1-5 P68 act 1-5 P64-65 act 1-5. P66 act 1-2.4. P66 act 1-2. 1. P68 act 1-5 Online Learning Zone Online Learning Zone 275 . P67 act 1-8. compondre i utilitzar diferents tipus de textos amb intencions comunicatives diverses. Nouns: nations & government. P66 act 1-2. P68 act 1-5 P62-63 act 1-2.5.6. P68 act 1-5 P67 act 1-8. 1st conditional + if/unless.. 1. Utilitzar activament i efectivament codis i habilitats lingüístiques i no lingüístiques i les regles mateixes de l'intercanvi comunicatiu en diferents situacions. I’d. 1.8. Tenir en compte. P64-65 act 1-5. Utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació com a instrument de treball intel•lectual per informar-se. 106) 3ª Avaluació UNITAT 7: A perfect world. 1. Cercar. P67 act 1-8. Aplicar de manera efectiva les estratègies necessàries per interactuar lingüísticament d'una manera adequada. P65 act 710. 4. Contractions. 1st & 2nd conditional. P66 act 12. idees i emocions. P65 act 710. .1. 4. Expressar adequadament —en fons i forma— les mateixes experiències. Comprendre.3. 1. i acceptar opinions diferents a la pròpia i realitzar crítiques amb esperit constructiu. 1.(SB pàg. P67 act 1-8.. high school elections.9. Aplicar de manera efectiva les regles de funcionament del sistema de la llengua.11. P64-65 act 1-5.. Adaptar la comunicació al context.7. aprendre i comunicar-se. Ser progressivament competent en l'expressió i comprensió dels missatges orals que s'intercanvien en situacions comunicatives diverses. Make & let.10.Poesia : Language & literatura: Contemporary poetry. recopilar i processar informació. P68 act 1-5 P62-63 act 1-2. Tenir consciència de les convencions socials. Write an opinion essay. Produir textos orals i escrits adequats a cada situació de comunicació. Grammar structures Vocabulary Sociocultural aspects Pronounciation Writing Reading Listening Speaking Competències/subcompetències COMPETÈNCIES / SUBCOMPETÈNCIES 1. Micronations. P65 act 7-10. P66 act 1-2. Conservar i millorar la competència comunicativa utilitzant la lectura com a font de plaer. 55 i 60)) . dels valors i aspectes culturals i de la versatilitat del llenguatge en funció del context i la intenció comunicativa. de fantasia i de saber. 1. de descobriment d'altres entorns. 1. 1. Express certainty & doubt. P64-65 act 1-5. Tractament de la informació i competència digital 4. P67 act 1-8. P69 act 1-4 P62-63 act 1-2. P68 act 1-5.12. P68 act 1-5 P63 act 3-6. P68 act 1-5 P64-65 act 1-5. P68 act 1-5 P64-65 act 1-5. P66 act 1-2.1.2. apologize for a misunderstanding.

Dominar llenguatges específics bàsics (textual. Integrar els coneixements i procediments adquirits per comprendre les informacions provinents de la seva pròpia experiència i dels mitjans escrits i audiovisuals. Saber comunicar-se en diferents contextos. P68 act 1-5. 5. difondre-la i permetre que tots els individus i grups socials puguin accedir la creixent oferta de serveis de la societat del coneixement. Interactuar en llengües estrangeres per aconseguir-ne un ús funcional. P67 act 1-8. expressar idees pròpies. de com s'aprèn. icònic. 7. les diferències culturals i de comportament.reals de manera eficient. Conèixer. Reconèixer i acceptar. comprendre. Apreciar la creativitat implícita en l'expressió d'idees. i de com es gestionen i controlen de forma eficaç els processos d'aprenentatge. Comprendre la natura i mode d'operar dels sistemes tecnològics. P68 act 1-5. expressant les mateixes idees i escoltant les alienes. en funció de la seva utilitat per emprendre tasques o objectes específics. 7.7. P68 act 1-5 P65 act 7-10. P64-65 act 1-5. P67 act 1-8. Valorar la llibertat d'expressió. P67 act 1-8. i de l'efecte que aquests canvis tenen en el món personal i sociolaboral.4. P69 act 1-4 P65 act 7-10. dels corrents estètics. visual. optimitzant-los i orientant-los a satisfer objectius personals. Online Learning Zone Online Learning Zone Online Learning Zone . 4. P69 act 1-4 276 . desenvolupar l'habilitat per construir diàlegs.8. P68 act 1-5. P66 act 3-4. Utilitzar el coneixement sobre l'evolució i organització de les societats i sobre els trets i valors del sistema democràtic per desenvolupar-se socialment. P65 act 7-10 P65 act 7-10 P69 act 1-4 P65 act 7-10 P69 act 1-4 P62-63 act 1-2. P66 act 3-4. expressiva i comunicativa que els factors estètics han exercit i exerceixen en la vida quotidiana de la persona i de les societats. el dret a la diversitat cultural.4. 4. 4. P63 act 3-6. Cultural i artística 6.3. apreciar i valorar diferents manifestacions culturals i artístiques.4. 5. 7. P69 act 1-4 5. integrant-la amb els sabers previs i amb l'experiència personal i sabent aplicar els nous coneixements i capacitats en situacions semblants i contextos diversos. 6. Aprendre a aprendre 7. Social i ciutadana 5. P68 act 1-5. Ser conscient del que es sap i del que cal aprendre. escoltar les dels altres. 4.5. 6. numèric. 6. P67 act 1-8.5. Utilitzar aplicacions de processament de textos per a diferents finalitats educatives. la importància del diàleg intercultural i la realització d'experiències artístiques compartides. 6. P67 act 1-8. P69 act 1-4 P65 act 7-10. Usar de manera eficient un conjunt de recursos i tècniques de treball intel•lectual amb manifestació de pensament estratègic. Avaluar i seleccionar noves fonts d'informació i innovacions tecnològiques a mesura que van apareixent. P66 act 1-2. Utilitzar l'idioma com a vehicle de comunicació i transmissió cultural.3. 4.2. gràfic i sonor) i les seves pautes de descodificació i transferència. 7.1. P66 act 3-4. P69 act 1-4 P62-63 act 1-2. Mostrar una actitud oberta. P67 act 1-8. així com de la importància representativa. P69 act 1-4 P63 act 3-6. utilitzar-les com a font d'enriquiment i gaudi i considerar-les com a part del patrimoni dels pobles. P65 act 710. P69 act 1-4 P66 act 3-4 P65 act 7-10. 5. P69 act 1-4 P65 act 7-10.4. prendre decisions valorant les aportacions dels companys. 5.9. 4.3. les modes i els gustos. Usar fonts d'informació i situacions de comunicació diverses per consolidar les destreses lectores i comunicatives.1. 6. Cultivar la mateixa capacitat estètica i creadora.3. Aprofitar la interacció que es produeix a la feina en equip per aprendre a participar.8. Localitzar i interpretar la informació per utilitzar-la. i afavorir el fet d'aprendre de i amb els altres. Ser capaç d'obtenir informació —ja sigui individualment o en col•laboració— i transformar-la en coneixement propi.1. P67 act 1-8. Tenir consciència de l'evolució del pensament. P65 act 7-10 Online Learning Zone Online Learning Zone Online Learning Zone Online Learning Zone . 6. 4. P67 act 1-8.6. mitjançant el coneixement de l'idioma. respectuosa i crítica cap a la diversitat d'expressions artístiques i culturals.2.6. P65 act 7-10. experiències o sentiments a través de diferents mitjans artístics o de les diferents formes que adquireixen les anomenades arts populars.7. P66 act 3-4. P65 act 7-10.

109) Teacher’s Resource and Tests Pack . proposar-se objectius i planificar i dur a terme projectes. Reforçar l'autonomia. l'autonomia i l'autocrítica. l'autoestima i la identitat personal. P64-65 act 1-5. TB. és a dir. Relacionar-se.9. participar en la construcció temptativa de solucions. pàgs.9. pàg. P69 act 1-4 P63 act 3-6 P67 act 1-8. actuar i revisar el que s’ha fet i extreure’n conclusions.compound adjectives (Teacher’s Resource and Tests Pack. la concentració.Basic.6. P67 act 1-8. 8. P67 act 1-8 P63 act 3-6 Tractament de la diversitat Activitats de reforç Activitats addicionals i alternatives. Standard i Higher) . la perseverança i la reflexió crítica. 8. T62 a T69 Workbook (Unit 7 – pàgs. cercar solucions i portar-les a la pràctica.Culture: High school elections (SB pàg. dialogar i negociar.adjectives (SB pàg.49-50) . 8.12.4. pàg. 8. P67 act 1-8. P69 act 1-4 P65 act 7-10. esquemes o mapes conceptuals. P65 act 7-10. pàgs. Desenvolupar iniciatives de planificació i execució.107) . P69 act 1-4 P63 act 3-6. Unit 7. P65 act 7-10.5. la perseverança davant les dificultats.10. 8.8. utilitzar l'assertivitat per fer saber adequadament als altres les mateixes decisions.Vocabulary bank (Unit 7-WB.Grammar + Vocabulary (Level 1 . Unit 7: Language and literature: World-building . pàg. Autonomia i iniciativa personal 8. Desenvolupar un esperit crític. P65 act 7-10.13. Enfrontar-se a problemes oberts.115) Teacher’s Resource and Tests Pack . planificar. P68 act 1-5 P69 act 1-4 P63 act 3-6.Extra listening and speaking: Doing an interview.7. 7.Communication pairwork Unit 7 .102) . 8. Desenvolupar qualitats personals com la iniciativa.95) . 7. l'esperit de superació.97) .Cross-curricular extension: Unit 7: Language and literature: Word building . 8. i treballar de forma cooperativa i flexible. 8. Realitzar debats i treballs individuals o en grup que impliquen idear. memoritzar i recuperar informació.Pronunciation bank (Unit 7-WB. 29-30) . així com processos de presa de decisions.94) .Grammar reference (Unit 7-WB. P67 act 1-8.Communication pairwork (Unit 7.Currículum extra. pàgs. pàg. organitzar. Unit 7.2. 8. Accedir i interactuar en entorns virtuals d'aprenentatge. Desenvolupar estratègies per pensar.Grammar + Vocabulary (Level 2 Unit 7. 88-89) Tests and Resources Multi-ROM 4 (Resources: Pairwork Unit 7) 277 .12) .3. P67 act 1-8 P62-63 act 1-2 P63 act 3-6. Desenvolupar la curiositat. P69 act 1-4 P63 act 3-6. Reelaborar els plantejaments previs o elaborar noves idees. P63 act 3-6. 56 a 61) Activitats de les seccions de referència: .Extension. pàgs. P67 act 1-8. P68 act 1-5. 7. cooperar i treballar en equip: posar-se al lloc de l'altre. valorar les idees dels altres. P69 act 1-4 P63 act 3-6.11.8.Grammar + Vocabulary (Level 3 .Grammar vocabulary Unit (tres nivells: Basic. com ara resums. Poder transformar les idees en accions. analitzar. pàg. Adaptar-se a un entorn tecnològic canviant. pàg. P69 act 1-4 P63 act 3-6.62) Test and Resources Multi-ROM Activitats d’ampliació . pàg. (SB. Ser capaç de comunicar de manera eficaç els resultats del mateix treball.Grammar practice (Unit 7-WB. P67 act 1-8.

3rd conditional. mostrant un nivell acceptable d’adequació. Diàlegs (SB pàgs. /f/. coherència. Coneixements del funcionament de la llengua i el seu aprenentatge Vocabulari. Grammar structures Vocabulary Sociocultural aspects Pronounciation Writing Reading Listening Speaking 278 . SB pàg. prèvia planificació i amb certa autonomia textos de diferents gèneres. reflexió sobre l’aprenentatge. gerunds & Infinitives. Multi-ROM 4) Tests (Units 7-9 levels: Basic. happiness. the British sense of humour. Dimensió plurilingüe i intercultural Dimensió estètica i literària Produir.AVALUACIÓ Avaluació sumativa English plus (Test and Resource.WB. console & encourage. Comparing adjectives & adverbs. writing. Criteris d’avaluació Dimensió comunicativa Listening.Produir un text escrit: Write an opinion essay (SB. 67 i 68) UNITAT 8: Ups and downs.71) Realització dels exercicis del WB (Unit 7. Nouns & adjectives: attributes& personality.70) Cumulative review (Units 1-7. pàgs. 62-63)./v/ Write about an experience. . Avaluació formativa Consolidation Units 6-7 (SB pàg. speaking. language point: modifiers. gramàtica.Reproduir un diàleg: Express certainty & doubt (SB. verbs: managing your time. reading. Standard. React to news. Higher Speaking Test i Audio Test (mp3). dictation. 56 a 61) Autoavaluació Progress review (Unit 7. Make yourself happy. cohesió i correcció. Civic & ethical education. pàg 67) . pàgs. pàg 69) Utilitzar la literatura com a font de plaer i d’aprenentatge per al perfeccionament i enriquiment lingüístic i personal. The Yes Man.

Aprofitar la interacció que es produeix a la feina en equip per aprendre a participar. Expressar adequadament —en fons i forma— les mateixes experiències. i de l'efecte que aquests canvis tenen en el món personal i sociolaboral. escoltar les dels altres.9.4. Aplicar de manera efectiva les regles de funcionament del sistema de la llengua. P77 act 1-6.12. P77 act 1-6.Competències/subcompetències COMPETÈNCIES / SUBCOMPETÈNCIES 1. i acceptar opinions diferents a la pròpia i realitzar crítiques amb esperit constructiu. desenvolupar l'habilitat per construir diàlegs. en funció de la seva utilitat per emprendre tasques o objectes específics. idiomes i cultures. idees i emocions. P78 act 1-5 P74-75 act 1-6.11. P78 act 1-5 P73 act 4-6. P78 act 1-5. Tenir consciència de les convencions socials. 1. Usar fonts d'informació i situacions de comunicació diverses per consolidar les destreses lectores i comunicatives.2. 1.8. P79 act 1-4 P72-73 act 1-3. Social i ciutadana 5. P76 act 4-6. 1. 4. 1. Utilitzar activament i efectivament codis i habilitats lingüístiques i no lingüístiques i les regles mateixes de l'intercanvi comunicatiu en diferents situacions. expressar idees pròpies.6. expressant les mateixes idees i escoltant les alienes. P74-75 act 1-6. P78 act 1-5 P72-73 act 1-3. P75 act 7-10.4. P76 act 1-3. numèric. P77 act 1-6. i afavorir el fet d'aprendre de i amb els altres. P75 act 710.2. Produir textos orals i escrits adequats a cada situació de comunicació. P79 act 1-4 P75 act 7-10. 1. de descobriment d'altres entorns. Utilitzar habitualment els recursos tecnològics disponibles per resoldre problemes reals de manera eficient. prendre decisions valorant les aportacions dels companys. P78 act 1-5. P76 act 1-3.1.5. 1. P78 act 1-5. P76 act 1-3. 1. Tractament de la informació i competència digital 4. Avaluar i seleccionar noves fonts d'informació i innovacions tecnològiques a mesura que van apareixent. P75 act 710. P78 act 1-5 P72-73 act 1-3. P78 act 1-5 P78 act 1-5 P74-75 act 1-6. Comprendre. Tenir en compte. Aplicar de manera efectiva les estratègies necessàries per interactuar lingüísticament d'una manera adequada. P76 act 13.8.7. P77 act 1-6. 5. 5. recopilar i processar informació. P78 act 1-5 P72-73 act 1-3. P79 act 1-4 P74-75 act 1-6.1. 1. P74-75 act 1-6. les diferències culturals i de comportament. P74-75 act 1-6.3.2.1.3. Dominar llenguatges específics bàsics (textual.3. 4. P77 act 1-6. mitjançant el coneixement de l'idioma. 279 . Utilitzar l'idioma com a vehicle de comunicació i transmissió cultural.8. 4. P76 act 4-6.9. Comunicació lingüística 1.4. P78 act 1-5 Online Learning Zone Online Learning Zone Online Learning Zone Online Learning Zone Online Learning Zone. Utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació com a instrument de treball intel•lectual per informar-se. 5.10. P74-75 act 1-6. Comprendre la natura i mode d'operar dels sistemes tecnològics.7. 5. P76 act 4-6. P75 act 7-10 Online Learning Zone Online Learning Zone Online Learning Zone. P76 act 1-3. Interactuar en llengües estrangeres per aconseguir-ne un ús funcional. visual. Utilitzar aplicacions de processament de textos per a diferents finalitats educatives. Cercar. Utilitzar el coneixement sobre l'evolució i organització de les societats i sobre els trets i valors del sistema democràtic per desenvolupar-se socialment. P78 act 1-5. P76 act 1-3. P76 act 1-3. P76 act 4-6. compondre i utilitzar diferents tipus de textos amb intencions comunicatives diverses. Saber comunicar-se en diferents contextos. P79 act 14 P74-75 act 1-6 P73 act 4-6. dels valors i aspectes culturals i de la versatilitat del llenguatge en funció del context i la intenció comunicativa. P78 act 1-5 P75 act 7-10. icònic. 4. P76 act 13. 4. P75 act 7-10. 1. 4. gràfic i sonor) i les seves pautes de descodificació i transferència. Adaptar la comunicació al context. aprendre i comunicar-se. Reconèixer i acceptar. ACTIVITATS P72-73 act 1-3. 4. P74-75 act 1-6. P78 act 1-5. P76 act 1-3. P78 act 1-5 P74-75 act 1-6. P77 act 1-6.5. P79 act 1-4 5. 1. Conservar i millorar la competència comunicativa utilitzant la lectura com a font de plaer. 4. P79 act 1-4 P76 act 4-6 P75 act 7-10. Ser progressivament competent en l'expressió i comprensió dels missatges orals que s'intercanvien en situacions comunicatives diverses. 1. de fantasia i de saber.

P77 act 1-6 P72-73 act 1-3 P73 act 4-6. P79 act 1-4 P73 act 4-6. Desenvolupar qualitats personals com la iniciativa. 7. Enfrontar-se a problemes oberts. P79 act 1-4 P73 act 4-6. Relacionar-se. actuar i revisar el que s’ha fet i extreure’n conclusions. i treballar de forma cooperativa i flexible.96) . TB. cercar solucions i portarles a la pràctica. l'esperit de superació. així com processos de presa de decisions. expressiva i comunicativa que els factors estètics han exercit i exerceixen en la vida quotidiana de la persona i de les societats.2.8. P79 act 1-4 P73 act 4-6. analitzar. la perseverança i la reflexió crítica. Valorar la llibertat d'expressió. Autonomia i iniciativa personal 8. Ser capaç de comunicar de manera eficaç els resultats del mateix treball. P79 act 1-4 P75 act 7-10. 64 a 69) Activitats de les seccions de referència: . Realitzar debats i treballs individuals o en grup que impliquen idear. 6.3. les modes i els gustos. participar en la construcció temptativa de solucions.4. 7. Integrar els coneixements i procediments adquirits per comprendre les informacions provinents de la seva pròpia experiència i dels mitjans escrits i audiovisuals.10. Adaptar-se a un entorn tecnològic canviant. 8. P74-75 act 1-6. P75 act 7-10.Grammar practice (Unit 8-WB. esquemes o mapes conceptuals.4. 8. l'autonomia i l'autocrítica. Accedir i interactuar en entorns virtuals d'aprenentatge. P79 act 1-4 P73 act 4-6.1.9. P79 act 1-4 P73 act 4-6. P75 act 7-10 P75 act 7-10 P79 act 1-4 P75 act 7-10 P79 act 1-4 P72-73 act 1-3 P73 act 4-6. Apreciar la creativitat implícita en l'expressió d'idees. P78 act 1-5 P79 act 1-4 P73 act 4-6.Grammar reference (Unit 8-WB. 6. és a dir.7. la concentració. P75 act 7-10. Conèixer. cooperar i treballar en equip: posar-se al lloc de l'altre. Tenir consciència de l'evolució del pensament. el dret a la diversitat cultural. Cultural i artística 6. 7. P77 act 1-6. utilitzar-les com a font d'enriquiment i gaudi i considerar-les com a part del patrimoni dels pobles.6. P75 act 7-10. 7.2. P79 act 1-4 P75 act 7-10. 7. P77 act 1-6. P79 act 1-4 P75 act 7-10. pàgs T72 a T79 Workbook (Unit 8 – pàgs. organitzar. Reelaborar els plantejaments previs o elaborar noves idees. Desenvolupar iniciatives de planificació i execució.5. planificar. Desenvolupar un esperit crític.3. integrant-la amb els sabers previs i amb l'experiència personal i sabent aplicar els nous coneixements i capacitats en situacions semblants i contextos diversos. 6. P77 act 1-6. P79 act 1-4 P73 act 4-6 P78 act 1-5. P77 act 1-6. P75 act 7-10. experiències o sentiments a través de diferents mitjans artístics o de les diferents formes que adquireixen les anomenades arts populars. la perseverança davant les dificultats. i de com es gestionen i controlen de forma eficaç els processos d'aprenentatge.6. Reforçar l'autonomia. 7. memoritzar i recuperar informació. així com de la importància representativa. 8. de com s'aprèn. l'autoestima i la identitat personal. proposar-se objectius i planificar i dur a terme projectes. Usar de manera eficient un conjunt de recursos i tècniques de treball intel•lectual amb manifestació de pensament estratègic.97) 280 . pàg. 8. P75 act 7-10.4. Cultivar la mateixa capacitat estètica i creadora.13. dialogar i negociar. P77 act 1-6 P73 act 4-6 Tractament de la diversitat Activitats de reforç Activitats addicionals i alternatives. utilitzar l'assertivitat per fer saber adequadament als altres les mateixes decisions. 7. Aprendre a aprendre 7. 8. comprendre. pàg. la importància del diàleg intercultural i la realització d'experiències artístiques compartides. 8. Poder transformar les idees en accions. Ser conscient del que es sap i del que cal aprendre. Ser capaç d'obtenir informació —ja sigui individualment o en col•laboració— i transformar-la en coneixement propi. Desenvolupar estratègies per pensar. 8. optimitzant-los i orientant-los a satisfer objectius personals. 7.8. P77 act 1-6. 8. valorar les idees dels altres. Desenvolupar la curiositat.12. apreciar i valorar diferents manifestacions culturals i artístiques.3. P79 act 1-4 P73 act 4-6. 6. P77 act 1-6. com ara resums. P77 act 1-6. dels corrents estètics. P77 act 1-6.5. 8.9.1.11.

il and ethical education: Happiness. Avaluació formativa Consolidation Units 8 i 9 (SB pàg.Grammar vocabulary Unit 8 (tres nivells: Basic. pàg. pàgs. mostrant un nivell acceptable d’adequació. 31-32) . Criteris d’avaluació Dimensió comunicativa Listening. writing.79) 281 .110) Teacher’s Resource and Tests Pack . pàgs.88) Cumulative review (Units 1-9.Extension. Higher Speaking Test i Audio Test (mp3). Standard. pàg. Unit 8: Civ Grammar + Vocabulary (Level 3 . Unit 8. SB pàg.103) .Vocabulary bank (Unit 8-WB.89) Realització dels exercicis del WB (Unit 8. 90-91) Tests and Resources Multi-ROM 4 (Resources: Pairwork Unit 8) . (SB. reflexió sobre l’aprenentatge.78) Produir un text escrit: Write about an experience.Extra listening and speaking: Telling an interesting story. gramàtica. reading.63) Test and Resources Multi-ROM 4 . cohesió i correcció. pàgs. pàg.77) Console and encourage (SB. Standard i Higher) Activitats d’ampliació .. coherència.Pronunciation bank (Unit 8-WB. (SB pàg 116) Teacher’s Resource and Tests Pack AVALUACIÓ Avaluació sumativa English plus (Test and Resource.Communication pairwork Unit 8 . (SB.108) . pàg.98) . (SB pàg. Multi-ROM 4) Tests (Units 7-9: 3 levels: Basic. Reproduir un diàleg : React to news (SB. pàg. 70-71). pàgs. pàg. pàg. Dimensió plurilingüe i intercultural Dimensió estètica i literària Produir. Coneixements del funcionament de la llengua i el seu aprenentatge Vocabulari. 51-52) Cross-curricular extension: Unit 8: Civil and ethical education: Relationships (Teacher’s Resource and Tests Pack. pàgs.Currículum extra.Grammar + Vocabulary (Level 1 .Basic.13) .CULTURE: The British sense of humour. Unit 8. speaking.Communication pairwork (Unit 8.WB.Grammar + Vocabulary (Level 2 Unit 8. pàg. 64-69) Autoavaluació Progress review (Unit 8. prèvia planificació i amb certa autonomia textos de diferents gèneres.

8. P86 act 1-4.10. recopilar i processar informació. P85 act 1-6. P86 act 1-4 P86 act 1-4 P82-83 act 1-5 P84 act 1-2. ACTIVITATS P80-81 act 1-3.9. Utilitzar habitualment els recursos tecnològics disponibles per resoldre problemes reals de manera eficient. language point: punctuation In dialogues. Aplicar de manera efectiva les estratègies necessàries per interactuar lingüísticament d'una manera adequada.- Utilitzar la literatura com a font de plaer i d’aprenentatge per al perfeccionament i enriquiment lingüístic i personal. P85 act 1-6. Ser progressivament competent en l'expressió i comprensió dels missatges orals que s'intercanvien en situacions comunicatives diverses..12. Diàlegs (SB pàgs. Utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació com a instrument de treball intel•lectual per informar-se. 77-78) UNITAT 9: Honestly! Indirect requests. P86 act 1-4 Online Learning Zone Online Learning Zone 282 . P86 act 1-4 P81 act 4-8 P84 act 1-2. Verbs: honesty & morals. P82-83 act 1-5. For sale: the Eiffel Tower.1. idiomes i cultures. aprendre i comunicar-se. P85 act 1-6. 1. Adaptar la comunicació al context. Tenir en compte. Grammar structures Vocabulary Sociocultural aspects Pronounciation Writing Reading Listening Speaking Competències/subcompetències COMPETÈNCIES / SUBCOMPETÈNCIES 1.1. 1. idees i emocions. P84 act 1-2. 1. dels valors i aspectes culturals i de la versatilitat del llenguatge en funció del context i la intenció comunicativa. 4. reported speech.4. P83 act 6-8 P84 act 1-2. moral values. 1. 1. explain & clarify a situation. 1. tense changes. Produir textos orals i escrits adequats a cada situació de comunicació.3. To be honest.5. P86 act 1-4 P80-81 act 1-3. Sentence stress. de descobriment d'altres entorns. Aplicar de manera efectiva les regles de funcionament del sistema de la llengua.11. 1. P87 act 1-4 P82-83 act 1-5 P84 act 1-2. P83 act 6-8 P84 act 1-2. de fantasia i de saber. P87 act 1-4 P82-83 act 1-5 P81 act 4-8.7. Tenir consciència de les convencions socials. Make requests. i acceptar opinions diferents a la pròpia i realitzar crítiques amb esperit constructiu. Tractament de la informació i competència digital 4. P86 act 1-4 P80-81 act 1-3. 1. P86 act 1-4 P82-83 act 1-5. P83 act 6-8 P84 act 1-2. 1. dictation. moral games. Cercar. 1. learning verb patterns. Utilitzar activament i efectivament codis i habilitats lingüístiques i no lingüístiques i les regles mateixes de l'intercanvi comunicatiu en diferents situacions. Comunicació lingüística 1. P82-83 act 1-5. Civic education. P82-83 act 1-5. P86 act 1-4 P80-81 act 1-3. P82-83 act 1-5. Comprendre.6. reported & indirect questions. Write a narrative with dialogue.2. 1.2. Expressar adequadament —en fons i forma— les mateixes experiències. P85 act 1-6. P86 act 1-4 P82-83 act 1-5 P84 act 1-2. compondre i utilitzar diferents tipus de textos amb intencions comunicatives diverses.. Conservar i millorar la competència comunicativa utilitzant la lectura com a font de plaer. 4.

memoritzar i recuperar informació. P87 act 1-4 P83 act 6-8 P83 act 6-8 P87 act 1-4 P83 act 6-8 P87 act 1-4 P80-81 act 1-3 P81 act 4-8. P87 act 1-4 P83 act 6-8.3. P84 act 3-4. 5. mitjançant el coneixement de l'idioma.1. difondre-la i permetre que tots els individus i grups socials puguin accedir la creixent oferta de serveis de la societat del coneixement. 6.6. P85 act 1-6. Valorar la llibertat d'expressió.4. la perseverança i la reflexió crítica. 7. Online Learning Zone Online Learning Zone Online Learning Zone. 4. P85 act 1-6. P85 act 1-6. Aprendre a aprendre 7.1. Social i ciutadana 5.9. Desenvolupar la curiositat. 4. 4. P86 act 1-4.5. Acceptar que els conflictes i valors i interessos formen part de la convivència i resoldre'ls amb actitud constructiva. gràfic i sonor) i les seves pautes de descodificació i transferència. P86 act 1-4 P83 act 6-8. Utilitzar aplicacions de processament de textos per a diferents finalitats educatives. P87 act 1-4 P81 act 4-8. 6.3. Apreciar la creativitat implícita en l'expressió d'idees. optimitzant-los i orientant-los a satisfer objectius personals. P83 act 6-8 P84 act 1-2.2. el dret a la diversitat cultural. desenvolupar l'habilitat per construir diàlegs. visual. Aprofitar la interacció que es produeix a la feina en equip per aprendre a participar. Avaluar i seleccionar noves fonts d'informació i innovacions tecnològiques a mesura que van apareixent. P87 act 1-4 P80-81 act 1-3.4. Tenir consciència de l'evolució del pensament. Localitzar i interpretar la informació per utilitzar-la. escoltar les dels altres. P83 act 6-8. les diferències culturals i de comportament. 5. comprendre. P85 act 1-6.4. P84 act 3-4. expressant les mateixes idees i escoltant les alienes. 7. 7. P87 act 1-4 P83 act 6-8. de com s'aprèn. la concentració. 7. i afavorir el fet d'aprendre de i amb els altres. numèric. així com de la importància representativa. 7.8. com ara resums.3.8. 5.3. Dominar llenguatges específics bàsics (textual. 4. P84 act 3-4. P86 act 1-4. P83 act 6-8 Online Learning Zone Online Learning Zone Online Learning Zone Online Learning Zone . Ser capaç d'obtenir informació —ja sigui individualment o en col•laboració— i transformar-la en coneixement propi.2. Desenvolupar estratègies per pensar. P86 act 1-4. Usar fonts d'informació i situacions de comunicació diverses per consolidar les destreses lectores i comunicatives. P87 act 1-4 P84 act 3-4 5. expressar idees pròpies. P83 act 6-8. i de l'efecte que aquests canvis tenen en el món personal i sociolaboral. P85 act 1-6. experiències o sentiments a través de diferents mitjans artístics o de les diferents formes que adquireixen les anomenades arts populars. apreciar i valorar diferents manifestacions culturals i artístiques.5. Utilitzar el coneixement sobre l'evolució i organització de les societats i sobre els trets i valors del sistema democràtic per desenvolupar-se socialment. P87 act 1-4 283 . P80-81 act 1-3. i de com es gestionen i controlen de forma eficaç els processos d'aprenentatge. organitzar. dels corrents estètics. P86 act 1-4.1. P87 act 1-4 P83 act 6-8. P83 act 6-8. Cultivar la mateixa capacitat estètica i creadora. P87 act 1-4 P81 act 4-8. P83 act 6-8. Saber comunicar-se en diferents contextos.8. P84 act 3-4. esquemes o mapes conceptuals. Usar de manera eficient un conjunt de recursos i tècniques de treball intel•lectual amb manifestació de pensament estratègic. 6. Cultural i artística 6. P87 act 1-4 P83 act 6-8. integrant-la amb els sabers previs i amb l'experiència personal i sabent aplicar els nous coneixements i capacitats en situacions semblants i contextos diversos.7.5. 5. Comprendre la natura i mode d'operar dels sistemes tecnològics. les modes i els gustos.7. 6. P85 act 1-6.4. Interactuar en llengües estrangeres per aconseguir-ne un ús funcional. P80-81 act 1-3. 7.4. la importància del diàleg intercultural i la realització d'experiències artístiques compartides. Ser conscient del que es sap i del que cal aprendre. 6. icònic.7. Integrar els coneixements i procediments adquirits per comprendre les informacions provinents de la seva pròpia experiència i dels mitjans escrits i audiovisuals. P82-83 act 1-5. 4. P85 act 1-6. 4. 5. en funció de la seva utilitat per emprendre tasques o objectes específics. P85 act 1-6. Utilitzar l'idioma com a vehicle de comunicació i transmissió cultural. P85 act 1-6. prendre decisions valorant les aportacions dels companys. Reconèixer i acceptar. Conèixer. expressiva i comunicativa que els factors estètics han exercit i exerceixen en la vida quotidiana de la persona i de les societats. utilitzar-les com a font d'enriquiment i gaudi i considerar-les com a part del patrimoni dels pobles.

Unit 9: Civil and ethical education: Moral values (SB pàg. pàg.13.12. TB. Unit 9. 8. així com processos de presa de decisions. pàg.4. pàg. la perseverança davant les dificultats. Ser capaç de comunicar de manera eficaç els resultats del mateix treball. 8.Extra listening and speaking: Dealing with money.Grammar vocabulary Unit (tres niveles: Basic. (SB.Communication pairwork (Unit 9.99). utilitzar l'assertivitat per fer saber adequadament als altres les mateixes decisions. Desenvolupar un esperit crític.109) . P86 act 1-4. 8.119) Teacher’s Resource and Tests Pack .98) . P87 act 1-4 P81 act 4-8 P80-81 act 1-3 P81 act 4-8. pàgs. cooperar i treballar en equip: posar-se al lloc de l'altre. dialogar i negociar. 53-54) . cercar solucions i portarles a la pràctica. i treballar de forma cooperativa i flexible. P87 act 1-4 P81 act 4-8 P81 act 4-8 Tractament de la diversitat Activitats de reforç Activitats addicionals i alternatives.Project: Morals game (Unit 9.11. Unit 9.99) . Desenvolupar qualitats personals com la iniciativa. Standard i Higher) Activitats d’ampliació . planificar.Pronunciation bank (Unit 9-WB. 7.9. 8. Accedir i interactuar en entorns virtuals d'aprenentatge. P82-83 act 1-5.3. . P86 act 1-4 P87 act 1-4 P81 act 4-8. Desenvolupar iniciatives de planificació i execució. pàg.102) . Relacionar-se. P87 act 1-4 P81 act 4-8.94) Test and Resources Multi-ROM 4 . analitzar. pàg.Basic. Adaptar-se a un entorn tecnològic canviant.Vocabulary bank (Unit 9-WB.2. valorar les idees dels altres.Drama ( TRP pàgs.Currículum extra. P81 act 4-8 P85 act 1-6. 8. Enfrontar-se a problemes oberts. 76-77) Tests and Resources Multi-ROM 4 (Resources: Pairwork Unit 9) 284 .Grammar + Vocabulary (Level 2 Unit 9. pàg.8. 8. Realitzar debats i treballs individuals o en grup que impliquen idear.6. l'autonomia i l'autocrítica. pàgs T80 a T87 Workbook (Unit 9 – pàgs.Cross-curricular extension: Unit 9: Civil and ethical education: Personality (Teacher’s Resource and Tests Pack. l'esperit de superació.14) . l'autoestima i la identitat personal. és a dir.SB. Poder transformar les idees en accions.Grammar practice (Unit 9-WB. 33-34) . proposar-se objectius i planificar i dur a terme projectes.Extension. 65-74) . pàg.Communication pairwork Unit 9 . Autonomia i iniciativa personal 8.9. 8.Grammar + Vocabulary (Level 1 . P87 act 1-4 P81 act 4-8.Grammar + Vocabulary (Level 3 .Grammar reference (Unit 9-WB. 8.7. participar en la construcció temptativa de solucions. Reforçar l'autonomia. actuar i revisar el que s’ha fet i extreure’n conclusions. pàgs. 64 a 69) Activitats de les seccions de referència: .111) Teacher’s Resource and Tests Pack .10. pàg. Reelaborar els plantejaments previs o elaborar noves idees. 8. pàgs.

87) Utilitzar la literatura com a font de plaer i d’aprenentatge per al perfeccionament i enriquiment lingüístic i personal. 78-79).81) Explain & clarify sa situation (SB. Multi-ROM 4) Tests (Units 7-9 levels: Basic.88) Cumulative review (Units 1. mostrant un nivell acceptable d’adequació.AVALUACIÓ Avaluació sumativa English plus (Test and Resource. Diàlegs (SB pàgs. cohesió i correcció. pàg.WB. Coneixements del funcionament de la llengua i el seu aprenentatge Vocabulari. Dimensió plurilingüe i intercultural Dimensió estètica i literària Produir. pàgs. 72 a77) Autoavaluació Progress review (Unit 9. coherència. Higher Speaking Test i Audio Test (mp3). Criteris d’avaluació Dimensió comunicativa Listening. 285 . pàg. cada unitat necessita un mínim de 10 a 12 sessions de 50 minuts cadascuna segons la nova normativa. Per terme mig.89) Realització dels exercicis del WB (Unit 9. Standard. gramàtica. (SB.9. 81) TEMPORALITZACIÓ. pàgs.86) Produir un text escrit: Write a narrative with dialogue. reflexió sobre l’aprenentatge. Reproduir un diàleg : Make requests (SB. Avaluació formativa Consolidation Units 8-9 (SB pàg. reading. speaking. Dins d’aquesta programació temporal de cada unitat i segons les circumstàncies de cada grup o l’esdevenir del curs escolar el professor l’adaptarà segons el seu criteri. pàg. prèvia planificació i amb certa autonomia textos de diferents gèneres. writing. SB pàg.

Temporització (50 min. Núm.UNITAT Starter 1 Generations 2 Happy together 3 Good health 4 Let’s go 5 Fashion 6 Image and identity 7 A perfect World 8 Ups and downs 9 Honestly! TOTAL Aprox. per sessió)* 3-5 hores* 10-12 hores* 10-12 hores* 10-12 hores* 10-12 hores* 10-12 hores* 10-12 hores* 10-12 hores* 10-12 hores* 10-12 hores* 93-116 hores* 286 . Sessions 4 12 12 12 12 12 12 12 12 12 e.g approx 112 Aprox.

En totes les avaluacions hi haurà les següents proves: PROVES Grammar & structures + vocabulary + translation + composition (redacció) Listening Speaking Reader Reading comprehension.OXFORD. (Affirmative.negative & question) MATERIALS 4rt ESO LLIBRES DE TEXT “ENGLISH PLUS 4” Ed. per la qual cosa la segona avaluació servirà com a recuperació de la primera i la 3 ª de la 2ª.. CRITERIS D’AVALUACIÓ 4rt ESO 2012-2013 L’alumne haurà de demostrar una progressió amb l’adquisició de les quatre habilitats fonamentals del procés d’aprenentatge.O          BE / HAVE / HAS GOT PERSONAL AND OBJECT PRONOUNS POSSESSIVE ADJECTIVES AND PRONOUNS PRESENT SIMPLE / CONTINUOUS TIME EXPRESSIONS FREQUENCY ADVERBS MODAL VERBS PAST (Regular and Irregular verbs) PAST CONTINUOUS  DIFFERENT WAYS OF EXPRESSING FUTURE (Future Simple.L’avaluació serà CONTINUA: la matèria s’acumula. Oxford.)  ORDER IN THE SENTENCE. READERS “Sherlock Holmes: The Norwood Mystery”.S.Un NO PRESENTAT en alguna de les proves suposa perdre tots els drets a l’avaluació contínua/sumativa i no podrà ser mai aprovat per la junta d’avaluació. NOTEBOOK & COMPOSITION NOTEBOOK AVALUACIÓ . CONTINGUTS MÍNIMS 4rt E. Burlington. Dominoes One.SEMINARI D’ANGLÉS.. while. and. Student’s book & Workbook. . 4t ESO Activity Readers. present Continuous) st nd  1 AND 2 CONDITIONAL  PRESENT & PAST PERFECT FOR/SINCE  ADJECTIVES :COMPARATIVES & SUPERLATIVES  VOCABULARY & EXPRESSIONS FROM UNITS  TIME / LINKING WORDS / CONNECTORS (because. 287 . (SKILLS)   WRITING : Expressió escrita READING: Comprensió escrita / lectura   LISTENING: Comprensió oral.Els alumnes pendents de 3r d’ESO tindran una prova de recuperació específica de continguts mínims al llarg del curs i de no superar-la una altra a setembre.. SPEAKING: Expressió oral. Ed. then. going to. Ed. “The curious case of Benjamin Button”. 4rt ESO 50% 50% . when.L’informe negatiu podrà ser anul·lat si l’alumne demostra durant el 4rt d’ESO haver assolit els continguts mínims del curs anterior.

l'alumne perdrà el dret a l'avaluació contínua. La valoració de l’alumne serà global incloent proves escrites.La assistència a classe serà obligatòria i es valorarà la motivació. pot provocar la impossibilitat de l'avaluació contínua.ACTITUD Es valorarà positiva / negativament (pujant / baixant la nota del trimestre i/o final) * l’actitud positiva / negativa valorant la participació i l’esforç per parlar en anglès a classe. L’alumne/a haurà de responsabilitzar-se’n de la correcció dels exercicis a classe i/o en el moodle. Sent aquesta l'única prova que podrà ser tinguda en compte per a la seva qualificació que en cap cas podrà superar els 6 punts totals. interès i disposició envers l’assignatura.L’avaluació serà continua amb la realització en classe de treballs específics de caràcter obligatori.En la convocatòria de setembre la prova final objectiva serà oral i escrita i de continguts mínims valorant-se de manera global en Apte/No Apte. reading comprehension. quedant-li solament l'oportunitat de presentar-se a la prova global que es realitzarà a tots els alumnes a fi de curs. Si el nombre de faltes supera el 20% de les hores totals. Sent aquesta l'única prova que podrà ser tinguda en compte per a la seva qualificació que en cap cas podrà superar els 6 punts totals. Quan un alumne falte de manera reiterada a classe amb justificació o sense ella. * la realització de les tasques a l’aula i a casa (exercises + homework + compositions + moodle) i el lliurament d’aquestes dintre del termini demandat pel professor/a. També és molt important el comportament dins l’aula en un clima de respecte envers el professorat i la resta de companys. portar el material a classe i esforçar-se per aprendre i ser responsable. . l'alumne perdrà el dret a l'avaluació contínua. pot provocar la impossibilitat de l'avaluació contínua. 288 . No s’acceptarà cap redacció / treball fora del termini establert. traducció i redacció. participació. * l’assistència a classe.Quan un alumne falte de manera reiterada a classe amb justificació o sense ella. de listening i reading. Anglés Pràctic ESO AVALUACIÓ . o sistemàticament es negue a realitzar els treballs requerits. quedantli solament l'oportunitat de presentar-se a la prova global que es realitzarà a tots els alumnes a fi de curs. . o sistemàticament es negue a realitzar els treballs requerits. intentant superar les dificultats. A Setembre i Convocatòries Extraordinàries de Pendents les proves de recuperació inclouran exercicis amb continguts mínims de gramàtica. L’actitud positiva / negativa valorant l’esforç per parlar en anglès a classe. . Si el nombre de faltes supera el 20% de les hores totals. orals. Serà obligatori presentar el dossier de repàs lliurat pel professor/a - Un NO PRESENTAT suposa perdre tots els drets a l’avaluació i no podrà ser mai aprovat per la junta d’avaluació. valorant-se de manera global en Apte/No Apte.

sinó també la seua percepció del valor de la reflexió. aspectes del passat i de l’entorn. En este segon nivell es consoliden les funcions socials. la seua consciència social i transcultural. D’esta manera. corresponent al nivell A del Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües. així com qüestions relacionades amb necessitats immediates. plantejar i respondre preguntes sobre l’estudi i el temps lliure. ocupacions. compres. i s’establirà una subdivisió en A1.). A1.1 per a tercer i A2.2 per a segon.ANGLÈS PRÀCTIC PER L’ESO INTRODUCCIÓ La finalitat de la matèria optativa Anglés Pràctic en l’Educació Secundària Obligatòria és que els alumnes optimitzen les seues competències comunicatives en anglés. Objectius generals Es pretén que l’alumnat arribe a aconseguir en els quatre cursos de l’Educació Secundària Obligatòria un nivell equivalent al d’usuari bàsic de la llengua. S’insistirà especialment en la competència oral. què es fa i on se’n va. com les formes habituals de saludar i dirigir-se als altres preguntar com estan. i es familiaritzarà l’alumne amb les situacions comunicatives més comunes.1 per al primer curs. poder comunicar-se en situacions simples i quotidianes que no requerisquen més que un intercanvi senzill i directe d’informació sobre qüestions conegudes o habituals. S’intentarà incrementar no sols les destreses lingüístiques i comunicatives de l’alumne. discutir el que hi ha. així com frases molt senzilles destinades a satisfer necessitats de tipus immediat. la gent que es coneix i les coses que es tenen). utilitzar transports públics. La finalitat seria que al terme de l’Educació Secundària Obligatòria l’alumnat haja adquirit un nivell de competencia equivalent a l’A2. i el seu creixement personal. i poder descriure. expressar-se relativament bé en intercanvis socials molt breus. de manera senzilla. fer un oferiment o una invitació. etc. El nivell A2 suposa comprendre frases i expressions d’ús freqüent relacionades amb temes d’importància immediata (informació básica sobre si mateix i la família. segons es definix en el Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües. la matèria 289 . així com interactuar de manera senzilla amb un interlocutor que parle lentament i amb claredat. Tal com indica este Marc de Referència per a l’etapa de l’Educació Secundària Obligatòria. acceptar-la o refusar-la. El nivell A1 suposa comprendre i utilitzar expressions quotidianes d’ús molt freqüent. Les estructures gramaticals hauran de contemplar-se com a punt de partida. L’objectiu bàsic d’esta optativa és ensenyarlos a entendre l’anglés i a fer-se entendre en anglés. S’utilitzaran majoritàriament materials autèntics i tecnologies de la informació i la comunicación. i estiga disposat a cooperar. A2.2 per a quart. saber aconseguir informació senzilla sobre viatges. Este nivell A se subdividix en els nivells A1 i A2. saber relacionar-se en botigues. concertar una cita. poder presentar-se a si mateix i a altres formular i respondre preguntes sobre detalls personals (com on es viu. I. restaurants i bancs. la matèria optativa Anglés Pràctic desenrotllarà el nivell d’usuari bàsic (nivell A) en A1 i A2. reaccionar davant de notícies. llocs d’interés. etc. perquè l’alumne puga relacionar-se de forma eficaç en situacions comunicatives habituals i quotidianes. L’aprenentatge serà un procés dinàmic basat en una àmplia varietat d’activitats que tindran sempre sentit des del punt de vista comunicatiu i reflectiran situacions reals.

transports. podríem contextualitzar-los en dos grans blocs: – Àmbit personal: identificació personal. al finalitzar l’etapa d’Educació Secundària Obligatòria. Comprendre la idea general de textos escrits breus i senzills sobre assumptes i activitats habituals. comunicar-se de manera bàsica en situacions habituals i comunicar-se oralment amb altres parlants en trobades socials breus. intercanviar informació concreta sobre assumptes quotidians. món natural. Reflexionar i desenrotllar estratègies d’aprenentatge de l’anglés en situacions comunicatives. premsa i mitjans audiovisuals. 4. una pronunciació acceptable i un ús apropiat d’estratègies lingüístiques i extralingüístiques. salut. 3. Continguts Continguts lexicosemàntics Els continguts lexicosemàntics que es presenten són molt genèrics i només pretenen ser un marc general per al professor. ja que els continguts de la matèria optativa d’anglés pràctic per a l’Educació Secundària Obligatòria es plantegen amb la finalitat que l’alumne adquirisca els coneixements bàsics suficients de la llengua anglesa per a fer un ús pràctic de la mateixa en situacions quotidianes. calendari i horaris. menjars i begudes. allotjament. a fi de desenrotllar l’interés i el respecte cap a altres formes d’entendre la realitat. Produir textos orals breus i senzills sobre circumstàncies personals. etc. viatges. en situacions quotidianes i amb un vocabulari habitual. Produir diversos tipus de textos escrits molt breus i senzills relatius a necessitats immediates. – Àmbit públic: món escolar. etc. 290 . activitats quotidianes. compres. Reconéixer la importància de l’anglés com a llengua de comunicación i enteniment internacional i valorar-lo com a instrument per a l’adquisició de coneixements. vivenda i entorn. El desenrotllament d’esta optativa ha de contribuir al fet que l’alumnat adquirisca les capacitats següents: 1. Al ser estos objectius comuns als quatre cursos. aficions. Tindre consciència de les distintes normes socioculturals existents en el món multicultural en què vivim. així com saber trobar información específica i predicible en escrits senzills. amb raonable eficàcia. família. aconseguir el nivel A2. cine. 7. així com emplenar fitxes amb informació personal. temps lliure. jocs i esports. clima i medi ambient. gustos. 5. 2. Comprendre textos orals breus i senzills sobre temes d’interés personal. així com captar la idea principal d’avisos i missatges breus. Relacions humanes i socials.oferix una continuïtat i una gradació quant a la consecució de l’objectiu. II. 6. sobre circumstàncies personals i assumptes quotidians. amb expressions i estructures bàsiques. Ara bé. s’hauran de dotar en cada curs del grau de dificultat que corresponga al nivell de coneixements i les capacitats comunicatives dels alumnes.

Continguts funcionals Primer curs Bloc 1. – Comprensió de la idea global i extracció de dades predicibles de missatges orals molt senzills i breus. Igual que els objectius. horaris. Comprensió lectora – Comprensió de frases senzilles i molt habituals (en cartells. en molts casos. – Formulació de preguntes molt senzilles sobre dades personals i situacions de comunicació en l’aula i resposta a estes. així com comprensió de diàlegs bàsics en situacions quotidianes molt comuns. rètols. 291 . senyals. Per a l’aprenentatge d’estos continguts s’usaran en gran manera materials autèntics. interessos i gustos personals (presentacions assajades. sinó que hauran d’anar adquirint la capacitat per a comunicar-se amb cada vegada més autonomia i independència en situacions de comunicación adequades al seu nivell. en existir uns quants camps temàtics o activitats que pertanyen al mateix temps a l’un i a l’altre. si s’ajuda l’alumne en la seua formulació. de forma eficaç i amb una pronunciació acceptable. números. – Interacció oral. – Comprensió d’instruccions molt bàsiques i breus. preus. el tractament de les categories temàtiques s’haurà d’adequar al nivell de cada un dels quatre cursos en funció dels coneixements i les capacitats comunicatives dels alumnes. Expressió i interacció escrita – Producció escrita de notes i de missatges molt senzills sobre circumstàncies personals i necessitats immediates.). D’altra banda. entorn i necessitats immediates. sempre que es parle clar i amb les suficients pauses per a assimilar el significat. Bloc 3. la distinció entre àmbit personal i públic no deixa de ser una classificació un tant artificial. estos dos àmbits se solapen. família. ja que. menjars. Bloc 4. de forma molt controlada i amb ajuda. usant un vocabulari molt bàsic i unapronunciació acceptable. en conversacions molt bàsiques que reproduïsquen situacions quotidianes relatives a necessitats immediates (compres. etc. així com les tecnologies de la informació i la comunicació. formulades amb lentitud i claredat. – Comprensió d’instruccions molt bàsiques relatives a l’entorn immediat. de manera eficaç i amb pronunciació acceptable. Comprensió oral – Comprensió de paraules i expressions molt bàsiques que s’usen habitualment per a parlar de circumstàncies personals.). Estos no sols aprendran el lèxic específic i les estructures necessàries.). etc. – Capacitat d’escriure dades personals en registres. Expressió i interacció oral – Producció oral de frases senzilles i aïllades i expressions molt bàsiques sobre circumstàncies. etc. sempre que s’enuncien amb claredat i lentitud. Bloc 2.Aquests podran ampliar-se segons les necessitats i criteris del professor.

Expressió i interacció oral – Descripció. així com busca d’informació predicible en llistats i textos semblants. Coneixement i reflexió sobre la llengua – Utilització d’estratègies bàsiques de comprensió. – Comprensió d’instruccions senzilles i breus. amb creixent autonomia. en termes molt senzills. formulades amb claredat i lentitud. de forma eficaç i amb una pronunciació acceptable. Coneixement i reflexió sobre la llengua – Utilització d’estratègies bàsiques de comprensió. Comprensió oral – Comprensió de paraules i expressions senzilles relatives a circumstàncies personals.Bloc 5.3. seguint pautes definides. – Utilització d’estratègies bàsiques per a mantindre la continuïtat de la comunicació oral (demanda de repetició. recolzant-se en aspectes verbals i no verbals i coneixements previs. 292 . Segon curs Bloc 1. i poder fer breus exposicions assajades. família. – Obertura cap a altres formes de pensar. Aspectes socioculturals i consciència intercultural – Ús adequat de fórmules de cortesia senzilles per a establir contactes socials bàsics. Bloc 5. – Interacció oral. Bloc 6. en conversacions bàsiques que reproduïsquen situacions quotidianes. usant un vocabulari bàsic i una pronunciació acceptable. Bloc. de forma eficaç i amb una pronunciació acceptable. – Utilització d’estratègies bàsiques per a organitzar i recordar el lèxic. Bloc 4. sempre que s’emeten amb claredat i lentitud. – Comprensió d’instruccions bàsiques d’ús molt comú. etc. seguint unes pautes preestablides i usant expressions i frases molt senzilles. – Comprensió de la idea global i extracció de dades predicibles de missatges orals senzills i breus. així com comprensió de diàlegs senzills en situacions quotidianes corrents. Comprensió lectora – Comprensió del sentit general de textos informatius i descripcions molt senzilles i breus. entorn i necessitats immediates. enunciades amb claredat i lentitud. de persones.). accions i llocs. – Formulació i resposta a preguntes senzilles sobre dades personals i assumptes molt habituals. recolzant-se en aspectes verbals i no verbals. Expressió i interacció escrita – Capacitat d’escriure sobre si mateix i sobre les circumstàncies personals. – Acceptació dels errors propis com a part del procés d’aprenentatge. Bloc 2. – Identificació i respecte per costums diferents de les pròpies. context i coneixements previs.

formulades amb claredat. acceptar i refusar invitacions. Bloc 6. Bloc 3. etc. – Valoració de l’anglés com a mitjà de comunicació internacional. sentiments. explicacions. enunciats amb claredat i de forma articulada per parlants o mitjans audiovisuals.). postals. etc. seguint unes pautes preestablides. compres. Aspectes socioculturals i consciència intercultural – Ampliació de fórmules de cortesia usuals. – Formulació i resposta a preguntes sobre una varietat de temes d’interés personal i vida quotidiana. – Interacció oral en conversacions relatives a situacions quotidianes i temes d’interés personal. usant el vocabulari suficient per a satisfer necessitats concretes (demandes d’informació. Expressió i interacció escrita – Producció escrita de textos bàsics sobre circumstàncies personals i condicions de vida. – Comprensió de la informació global i les dades secundàries de declaracions orals sobre assumptes habituals. 293 . identificant la intenció del parlant. – Foment del respecte cap a altres cultures. acordar i canviar cites. Bloc 2. Comprensió lectora – Comprensió del sentit general de textos senzills i breus (cartes personals. amb una pronunciació acceptable. – Comprensió d’instruccions senzilles. etc.) sobre temes coneguts i que tinguen un vocabulari habitual. – Comprendre instruccions senzilles sobre aparells d’ús freqüent.). superant visions estereotipades Tercer curs Bloc 1. recolzantse en aspectes verbals i no verbals i coneixements previs. així com busca d’informació molt específica en llistats i textos semblants. així com intercanvi d’idees sobre on anar i què fer. Coneixement i reflexió sobre la llengua – Utilització d’estratègies bàsiques de comprensió oral.). fer. – Comunicació escrita bàsica amb altres usuaris de la llengua per mitjans telemàtics. amb raonable autonomia i una pronunciació acceptable. amb un nivell de dificultat adequat. Bloc 5.– Desenrotllar la confiança per a expressar-se en públic. de manera eficaç i amb una pronunciació acceptable. etc. descripcions. Expressió i interacció oral – Producció oral de frases senzilles. Comprensió oral – Comprensió de diàlegs breus sobre àrees de prioritat immediata i situacions quotidianes (dades personals. Bloc 4. amb un nivel de dificultat creixent. etc. suggerir. sobre assumptes i esdeveniments quotidians (presentacions. de forma immediata. descripcions.

etc. – Comprensió de la informació essencial. Comprensió oral – Comprensió de diàlegs sobre temes coneguts.). amb raonable comoditat. – Comprensió d’instruccions d’ús comú. expressar opinions. d’estratègies adequades per a iniciar.). Expressió i interacció oral – Producció oral d’expressions senzilles sobre esdeveniments present i passats (experiències personals. raonable comoditat i una pronunciació acceptable. i identificar la intenció del parlant. de declaracions orals sobre assumptes habituals.).– Utilització. – Participació en conversacions sobre una varietat de temes d’interés personal i vida quotidiana. – Interés per establir intercanvis comunicatius reals amb altres usuaris de la llengua. esdeveniments i condicions de vida. amb una estructura cohesionada i usant connectors senzills. suficient autonomia i una pronunciació acceptable. de forma cada vegada més autònoma. amb un nivell de dificultat adequat. enunciats amb claredat i de forma articulada per parlants o mitjans audiovisuals. disculpar-se. Bloc 3. Coneixement i reflexió sobre la llengua – Ampliació de les estratègies de comprensió oral. suficient autonomia i una pronunciació acceptable. Bloc 5. així com busca d’informació específica en textos d’una certa extensió. – Interacció oral eficaç en situacions comunes de la vida diària (bancs. Comprensió lectora – Comprensió de textos senzills i breus sobre temes coneguts que tinguen un vocabulari habitual. etc. amb eficàcia. – Valoració de les normes culturals i de comportament diferents de les pròpies. comparant. Bloc 4. amb raonable comoditat. – Conscienciació de la importància de l’anglés com a llengua vehicular en les tecnologies de la informació i la comunicació. amb un nivell de dificultat adequat. Quart curs Bloc 1. mantindre i concloure la comunicació oral. – Comunicació escrita amb altres usuaris de la llengua per conductes telemàtics. plans i accions. acordar i discrepar. oferint motius i explicacions breus. secundària i de determinades dades circumstancials. formulades amb claredat Bloc 2. narracions. etc. Expressió i interacció escrita – Producció escrita de textos breus i senzills sobre circumstàncies personals. 294 . Bloc 6. basant-se en aspectes verbals i no verbals i coneixements previs. Aspectes socioculturals i consciència intercultural – Ús de les convencions usuals en la comunicació oral (demanar torn de paraula. etc.

etc. edat. amb les necessàries repeticions. nacionalitat. presentar-se.). 295 . els interessos. etc. amb l’ajuda necessària en la formulació de la resposta. edat. – Preguntar i respondre adequadament a preguntes molt senzille sobre si mateix i situacions en l’aula. d’estratègies adequades per a iniciar.). Expressió i interacció oral – Expressar-se. hores. què posseïx. – Entendre les instruccions més comunes que s’usen en l’entorn escolar així com les que es referixen a números. horaris. amb una pronunciació acceptable. preus. de forma autònoma. mantindre i concloure la comunicació oral. sempre que s’enuncien amb claredat i lentitud. comprar i temes semblants (manejant números. vivenda. els hàbits. etc. Aspectes socioculturals i consciència intercultural – Conscienciació dels aspectes socioculturals presents en els intercanvis comunicatius i disposició oberta i respectuosa cap a l’interlocutor i la seua cultura.. l’hora. el que li agrada i no li agrada. salutacions. – Valoració de la importància de l’anglés com a llengua d’enteniment internacional i com a instrument per a despertar l’interés per la comunicació intercultural. etc. de forma molt controlada i amb l’ajuda adequada. III. – Interactuar. i necessitats immediates. així com comprendre diàlegs bàsics en situacions quotidianes molt comunes (presentacions. – Captar la idea global i identificar dades predicibles de declaracions molt senzilles i breus. de forma eficaç i amb una pronunciació acceptable. Bloc 6. família. en conversacions molt bàsiques que representen situacions simples de la vida quotidiana com saludar. amb frases i expressions molt bàsiques sobre si mateix (dir el nom. nacionalitat.). – Valoració de la importància de l’anglés com a ferramenta per a adquirir coneixements i com a llengua vehicular en les tecnologies de la informació i la comunicació.). les habilitats. 2. Criteris d’avaluació Es considerarà que l’alumne ha adquirit les competències requeride quan siga capaç de: Primer curs 1. preus. etc.). escola. lloc de residència (edificis. etc. parts del cos. parts del cos. etc. sempre que es parle clar i amb les pauses necessàries.– Utilització. aniversari. aniversari. números de telèfon. de manera eficaç i amb pronunciació acceptable. lletrejar. seguint models molt estructurats i amb l’ajuda adequada. Comprensió oral – Entendre paraules i expressions molt bàsiques referents a circumstàncies personals (nom.

4.3. família (graus de parentiu.). – Ser conscient i respectar costums i valors diferents dels propis. Coneixement i reflexió sobre la llengua – Inferir el significat de paraules o el contingut d’un missatge pels aspectes no verbals (il·lustracions. senyals. – Captar la idea global i identificar dades predicibles en declaracions senzilles i breus sobre assumptes coneguts i en diàlegs senzills que reproduïsquen situacions corrents (intercanvis socials.). compres.). rètols. professions. etc . amb l’ajuda necessària i seguint models. accions. aficions. sempre que s’enuncien amb claredat i lentitud. etc. sollicitant que es parle més lentament. etc. amb les dades personals. formularis. 2. amb un grau de dificultat adequat. Aspectes socioculturals i consciència intercultural – Saber usar adequadament fórmules de cortesia senzilles (saludar.). a no sentir-se cohibit pels errors sinó a considerar-los com a part natural de l’aprenentatge.). Segon curs 1. restaurants.). etc. – Acceptar amb naturalitat punts de vista diferents del propi. Expressió i interacció escrita – Escriure. especialment en la comunicació oral. si s’enuncien amb claredat i lentitud. – Comprendre instruccions bàsiques d’ús molt comú (com es va a algun lloc. edat. Comprensió lectora – Entendre frases molt comunes en cartells. 6.. Expressió i interacció oral – Realitzar breus exposicions assajades descrivint. etc. nacionalitat. etc. persones. etc. frases molt senzilles sobre si mateix i necessitats molt concretes. botigues. preguntar què tal s’està. plans i llocs. despedir-se.. eixides. – Aprendre. felicitar. Comprensió oral – Entendre el vocabulari més comú (paraules i expressions senzilles). especialment si van acompanyades d’il·lustracions. de forma senzilla. demanant repetició i aclariments. disculpar-se. eficaç i amb una pronunciació acceptable. etc. entorn i necessitats immediates (gustos.). etc. així com anticiparlos basant-se en coneixements previs. – Saber mantindre la continuïtat del discurs en un diàleg. – Entendre instruccions senzilles i molt breus consistents en frases aïllades i paraules molt comunes. 5. agrair. entonació. – Saber omplir fitxes. etc. 296 . sempre que s’enuncien amb claredat i lentitud. encàrrec de compres. disculpant-se per no entendre bé. registres. sobre persones (aspecte.

4. Expressió i interacció oral – Fer presentacions orals sobre assumptes quotidians. amb un nivell de dificultat adequat (descripció de procediments senzills.). amb creixent autonomia.). el context. descripcions i notícies molt senzilles i breus. així com saber trobar dades molt predicibles en llistats. explicar situacions i expressar sentiments. – Plantejar i respondre preguntes senzilles sobre si mateix (persones. 6. a si mateix. – Comprendre instruccions senzilles.). cafeteries. etc. etc. Aspectes socioculturals i consciència intercultural – Ampliar el coneixement de fórmules de cortesia. casa.).– Participar. etc. Tercer curs 1. 2. – Aprendre a superar els tòpics sobre altres nacionalitats i cultures i respectar-les. escola. formulades amb claredat. per mitjà de frases molt senzilles. amb un llenguatge senzill. aficions. descriure rutines i hàbits. – Entendre instruccions clares i breus (regles.). – Aprendre a superar la por a l’error i desenrotllar recursos d’espontaneïtat i improvisació per a millorar l’expressió en públic. transaccions comunes en botigues. Comprensió lectora – Captar el sentit general d’informacions (anuncis. així com anticipar-los basant-se en coneixements previs. etc. 5.). seguint un model concret. amb un nivell de dificultat creixent. – Captar la informació general i secundària de declaracions orals sobre assumptes habituals (notícies. 297 . amb un nivell de dificultat adequat. 3. fullets. en conversacions bàsiques sobre situacions quotidianes (comerços. horaris. avisos. seguint models concrets. Coneixement i reflexió sobre la llengua – Inferir el significat de paraules o el contingut d’un missatge pels aspectes no verbals. de forma eficaç i amb una pronunciació acceptable. etc. Expressió i interacció escrita – Descriure’s. – Saber usar estratègies bàsiques per a organitzar i recordar el léxic. – Ser conscient de la importància que té l’anglés per a poder comunicar-se amb persones de tot el món. usant un vocabulari bàsic i una pronunciació acceptable. receptes. seguint uns models concrets. enunciats per parlants o reproduïts amb claredat en gravacions. demandes d’informació. Comprensió oral – Entendre el vocabulari i les expressions en diàlegs breus que reproduïsquen situacions quotidianes (intercanvi de dades personals.). de manera eficaç i amb una pronunciació acceptable. rutines. etc. el clima. on es viu i altres circumstà ncies personals. etc. etc.

Expressió i interacció escrita – Escriure frases senzilles amb elements bàsics de cohesió sobre si mateix i la seua vida (família. en conversacions bàsiques sobre situacions quotidianes (botigues. Coneixement i reflexió sobre la llengua – Inferir el significat de paraules o el contingut d’un missatge pels aspectes no verbals. – Saber comunicar-se de forma molt bàsica per mitjà de correu electrònic amb altres usuaris de la llengua (presentant-se. 298 . procediments. – Comprendre instruccions comunes. – Plantejar i respondre preguntes senzilles de forma inmediata sobre si mateix. l’entorn pròxim i assumptes molt habituals. mantindre i concloure la comunicació oral. 3. – Ser conscient i respectar normes culturals i de comportament diferents de les pròpies. postals. – Captar les dades essencials. eficaçment i amb pronunciació acceptable. mostrar acord i desacord. etc. estratègies adequades per a iniciar. etc. registres. catàlegs. menús. etc. anuncis. debats senzills..– Participar.). etc. – Usar. 2. etc. – Conscienciar-se de la importància de l’anglés en les tecnologies de la informació i la comunicació. amb un vocabulari habitual. Quart curs 1. missatges. fixar cites. restaurants. – Interessar-se per la comunicació amb altres angloparlants. usant el vocabulari suficient per a poder comunicar-se en estes amb una soltesa raonable. secundàries i algunes dades circumtancials en xarrades. basant-se en coneixements previs. 5. etc. Expressió i interacció oral – Relatar experiències personals i narracions de fets presents i passats amb raonable soltesa i una pronunciació acceptable. amb un nivell de dificultat creixent. notícies breus. Aspectes socioculturals i consciència intercultural – Saber usar adequadament les fórmules usuals de respecte al parlar amb altres (demanar torn de paraula. estudis.). suggerir plans. amistats. notícies. realitzar.). descripcions senzilles. sempre que s’enuncien amb claredat. programes. Comprensió oral – Entendre diàlegs sobre temes coneguts. així com usar estratègies adequades per a identificar la intenció del parlant. Comprensió lectora – Captar el sentit general de cartes o missatges personals. enunciats per parlants o reproduïts amb claredat en gravacions. etc. descrivintse. etc. sobre assumptes habituals. amb un nivell de dificultat adequat. 6. prospectes. – Comprendre instruccions senzilles (aparells. acceptar i refusar invitacions. així com trobar dades molt específiques en llistats. el context. disculpar-se. amb una pronunciació acceptable.) 4. amb creixent autonomia.).

estratègies adequades per a iniciar. comparar. IV. 4. etc. interès i disposició envers l’assignatura.) sobre temes coneguts. – Ser conscient de la importància que té l’anglés com a ferramenta de comunicació global. En la convocatòria de setembre la prova final objectiva serà oral i escrita i de continguts mínims i representarà el 100% de la qualificació final. fent reserves per telèfon. La valoració de l’alumne serà global incloent proves escrites. etc. 6. orals. de forma autònoma. – Saber comunicar-se per mitjà de correu electrònic amb altres usuaris de la llengua (relatant aspectes de la vida personal. amb una pronunciació acceptable. articles. aconsellar. – Ser conscient de la importància de l’anglés per a adquirir coneixements. instruccions.). 5. etc. recolzant-se en aspectes verbals i no verbals així com en coneixements previs.). donar explicacions. 3.. amb raonable soltesa i pronunciació acceptable. narració d’esdeveniments presents i passats. correus. – Usar.). de listening i reading. – Participar. etc. catàlegs. comprant bitllets en taquilles i transports. 299 . etc. Expressió i interacció escrita – Escriure breus textos cohesionats sobre si mateix i el seu entorn (presentacions. Aspectes socioculturals i consciència intercultural – Ser conscient de la importància dels aspectes socioculturals que intervenen al comunicar-se amb persones d’altres països o cultures. contradir. Comprensió lectora – Comprendre textos senzills i breus (notícies. en conversacions quotidianes. prospectes. descripcions.– Comunicar-se de manera eficaç i amb autonomia suficient en bancs. particularment a través dels nous canals de transmissió d’informació AVALUACIÓ L’avaluació serà continua amb la realització en classe de treballs específics de caràcter obligatori. expressar plans i projectes. mantindre i concloure la comunicació oral. la motivació. amb un nivell de dificultat creixent (expressar opinions i preferències. pàgines web. així com saber trobar informació específica en anuncis. Es valorarà la assistència a classe. identificant la intenció del parlant. etc. Materials: Material proporcionat pel departament d’anglès. Coneixement i reflexió sobre la llengua – Ampliar l’ús d’estratègies de comprensió oral. ressenyes. OBSERVACIONS: Aquesta programació està oberta a modificacions o canvis depenent del perfil de l’alumnat i el desenvolupament del curs.

ADAPTACIÓ CURRICULAR SIGNIFICATIVA 300 .

b) Aplicació d’estructures bàsiques a funcions comunicatives específiques.INTRODUCCIÓ Els membres d’aquest departament d’Anglés de l’IES Enric Valor de Pego hem decidit d’acord amb la llei d’atenció a la diversitat. c) Assimilació de conceptes gramaticals i aplicació dels materials en drills. la professora de l’aula presenta el dossier de materials per al trimestre i marca la feina que espera que es realitze a classe. adaptar el curriculum de 3r i 4t d’Eso i proposar activitats específiques per aquells alumnes que presenten dificultats d’aprenentatge. Tanmateix els materials a presentar a l’alumne han de ser complets. S’expliquen les activitats a l’inici de la classe. És per això que la metodologia emprada per a l’aplicació d’aquestes adaptacions està completament aplicada en els propis materials de l’alumne. Considerant els aspectes esmentats en l’apartat anterior. 301 . A més a més els materials publicats amb nivells de dificultat tan mínims solen estar dirigits a xiquets i pert tant els temes emprats per presentar els continguts molt distants dels camps d’interés d’un alumne de 14 a 16 anys . En la majoria dels casos aquests alumnes no es senten motivats per estudiar una llengua estrangera. d) Ús de conceptes gramaticals en estructures comunicatives: writing a composition. Cada dia l’alumne haurà d’escriure la data en el dossier de materials i en l’extracte conceptual de la seua llibreta per tal d’apreciar personalment la quantitat de treball que és capaç de realitzar per sessió. Consideren aquesta matèria massa allunyada del seu entorn i per això poc relevant en la seua formació. clars i adequats ja que el temps que la professora en l’aula pot dedicar a aquestes persones es veu redüit pel temps a dedicar a la resta d’estudiants del grup. Per això ens hem posat amb contacte amb el professorat que imparteix el 1er cicle del’ESO en les escoles adscrites a aquest institut. Els recorreguts que cada tema presenta són els següents: a) vocabulari sobre el tema a tractar. amb diferents graus de dificultat per promocionar aquells alumnes que aconsegueixen anar superant-se i per potenciar aquest desig de pròpia superació. Hem continuat en la línea del curs anterior amb aquells alumnes que ja assistíen a aquest centre el curs +passat i hem preparat una programació amb materials pràctics per aquells alumnes qe han arribat al centre procedents d’altres escoles. El que pretenem és relacionar la capacitat de treball de l’alumnat amb el seu ritme de progressos. així com la capacitat per treballar de manera autònoma i l’esforç per solucionar problemes immediats. s’atenen els dubtes i es revisa la feina al final de la classe. el Departament d’Anglés ha preparat una programació troncal centrada en l’entorn més immediat de l’alumne com a principal àrea d’interés per tal d’apropar la llengua estrangera a l’alumne i després hem previst diferents recorreguts pels continguts. METODOLOGIA I MATERIALS. Una vegada determinat el nivell inicial de l’alumne i aconsellada pel Departament d’Orientació respecte a la problemàtica de l’ alumne.

b) ampliar vocabulari relacionat amb el tema. distribüits de la següent manera en les tres avaluacions de que consta el curs: 1ª Avaluació: “L’alumne. GRAMMAR plural nouns a or an personal pronouns possessive adjectives COMMUNICATIVE FUNCTIONS introducing myself introducing another person describing people’s clothes talking about my family expressing quantities spelling names 302 . VOCABULARY numbers colours clothes family relationships some adjectives STRUCTURES adjective+Noun simple affirmative sentences questions about personal information I’m wearing. Els materials troncals inclouen els següents continguts. La seua família”. she’s wearing... c) fer traduccions recordant les estructures presentades en la unitat. d) deduir conceptes gramaticals i aplicar-los en exercicis... Amb aquest plantejament l’alumne també adquireix tècniques d’estudi i unes directrius bàsiques per arribar a ser un estudiant autònom... Després. l’alumne ha de resumir o extraure la informació essencial dels continguts estudiats i anotar-ho en la seua llibreta-diari de l’assignatura. en acabar cada unitat..... la seua relació amb la gent. hi ha un remember on l’alumne es pot marcar diversos reptes: a) intentar fer les activitats de revisió sense consultar amb la unitat... Amb açò volem que l’alumne senta l’orgull per fer la seua tasca ben feta i senta que la controla degudament perquè és ell mateix qui ha establert l’ordre i estructuració dels seus materials d’estudi....... *El dossier de materials està disponible al Departament d’Anglés d’aquest Centre. CONTINGUTS. he’s wearing.En acabar cada bloc temàtic..... SEQÜENCIACIÓ I DISTRIBUCIÓ PER AVALUACIONS..

in front of. VOCABULARY Vocabulary about “school” subjects some verbs to express daily routines days of the week months parts of the body GRAMMAR the imperative revision of the verb to be have got/has got prepositions of place: in.. under. on. behind. el poble”. tall/short. between. VOCABULARY parts of the body adjectives: small/big. and colours clothes (revision and extension) parts of a house objects in a house food and shops jobs countries and nationalities GRAMMAR have/has got (revision) there is/are question word: WHERE prepositions of place this/these. fat/thin. . Sa casa. Organització d’un dia de treball”. next to prepositions of time: on with days.2 Avaluació: “L’alumne i l’escola.. that/those 303 . in with months and at with time present simple (1st person) COMMUNICATIVE FUNCTIONS Talking about possession with have/has got Giving instructions Indicating position Telling the time Expressing daily routines Organizing a timetable Describing people’s appearance 3ª Avaluació: “L’alumne i el seu entorn social.

. En acabar el trimestre. Es tracta que l’alumne aconseguisca ser autònom en l’estudi d’una llengua estrangera i demostre interés per ampliar els seus coneiximents. * El Departament d’Anglés disposa dels informes on es reflexa el seguiment individual de cada alumne del programa i els seus progressos.. Es tracta d’una avaluació de progressos no sols a nivell conceptual sinó essencialment actitudinal i procedimental. que respecte els materials que utilitza.? please an/a + jobs I want to be COMMUNICATIVE FUNCTIONS describing people everyday habits asking for places indicating position describing houses asking for food expressing likes and dislikes CRITERIS D’AVALUACIÓ L’avaluació dels alumnes amb adaptació curricular està molt marcada per l’estudi inicial d’aquests alumnes. l’alumne haurà de presentar el dossier d’exercicis amb els errors marcats corregits. També l’alumne farà una reflexió sobre el que ha estudiat i sobre els hàbits de treball que ha mantingut al llarg de l’avaluació.STRUCTURES is wearing I like/I don’t like/Do you like. l’alumne tindrà una revisió del que ha vist que podrà fer utilitzant els materials o intentant recordar el que ja ha treballat. amb la data de cada dia de treball i la llibreta correctament estructurada i completa amb la revisió de cada unitat. 304 . que trobe el seu lloc amb els companys d’aula i que es senta còmode i positivament disposat a aprendre. Al final de cada bloc temàtic.

DIVERSIFICACIÓ CURRICULAR 1&2 305 .

MATERIALS Utilitzarem material proporcionat pel department d’anglès (fitxes de treball). en el marc dels programes de diversificació curricular. 4.INTRODUCCIÓ Els cursos de Diversificació 1 & 2 estan enfocats per als alumnes que per causes diverses presenten mancances significatives en els seus aprenentatges. Reflexionar sobre el funcionament de la llengua anglesa en els seus aspectes formals i fer servir aquesta reflexió com un element facilitador de l’aprenentatge i com instrument per a millorar les pròpies produccions. 9. baix nivell d’autoestima i desmotivació per l’activitat escolar i. 2. desenvolupant interès i curiositat cap al món multicultural on vivim. requereixen estratègies metodològiques i organitzatives prou diferenciades de les de l’aula ordinària. 7. etc. (Es proposarà la lectura de textos abreviats i adaptats al nivell i característiques del grup). utilitzant la lectura amb diverses finalitats i valorant la seua importància com a font d’informació i oci. A tercer i a quart d’ESO s’organitzen. Mantindre una actitud receptiva envers la informació procedent de la cultura anglo-saxona i emprar aquesta informació com reflexió sobre la pròpia cultura. OBJECTIUS L’ensenyament d’anglés tindrà com objectiu general contribuir a desenvolupar les següents capacitats en els alumnes: 1. Comprendre la informació global i específica de missatges orals i escrits en anglés. Llegir de forma comprensiva i autònoma textos escrits d’un nivell adequat a les capacitats e interessos dels alumnes. i textos de differents editorials de 3r ESO (per a DIVER-1) i 4t ESO (per a DIVER-2) adaptant-los per als alumnes que han de cursar el curs de Diversificació Curricular. Produir missatges orals i escrits en anglés adequats a les diverses situacions de comunicació en les que els alumnes es poden trobar com a parlants estrangers. 5. farem servir CDs. per tant. Valorar l’ajut que suposa el coneixement de les llengües estrangeres per a comunicar-se amb persones que pertanyen a cultures diferents. Apreciar la riquesa que suposa la diversitat de llengües i cultures. a més. 6. diccionaris. 8. Utilitzar estratègies d’aprenentatge autònom elaborades a partir de les experiències prèvies adquirides de les llengües que l’alumne coneix i de la reflexió sobre els propis processos d’aprenentatge. 306 . vídeos. 3. Mostrar una actitud crítica envers els estereotips sexistes. racistes i classistes que les llengües transmeten. entorns escolars en què prevaleixen plantejaments més globals i activitats més funcionals que puguen mantindre la motivació del’alumnat per a l’assoliment de les competències bàsiques.

TEMPORALITZACIÓ El procés d’aprenentatge d’una llengua estrangera parteix dels coneixements previs del alumne/a i incorpora nous elements de manera progressiva. La flexibilitat serà la nota dominant per a aconseguir un aprenentatge continu i significatiu. COMPETÈNCIES BÀSIQUES Es treballaran les competències bàsiques del curriculum de d’ESO Competències transversals: Les competències comunicatives: . Present continuu Els demostratius. 307 .Competència matemàtica .Competència comunicativa lingüística i audiovisual .in.Competència d'Autonomia i iniciativa personal Competències específiques centrades en conviure i habitar el món: . La avaluació es durà a terme tenint en compte els objectius educatius.Tractament de la informació i competència digital .1 Continguts estructurals. Adjectives: ordre La formació del plural. dintre dels criteris generals.Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic . procedimentals.Competència d'aprendre a aprendre Les competències personals: . Preposicions de temps: on. Formes i ús del present simple . El verb like. Estudi del there is. there are.at.Competències artística i cultural Les competències metodològiques: . actitudinals i de continguts. Aquesta avaluació serà contínua e integradora i. Els pronoms personals: subjecte i objecte.Competència social i ciutadana CONTINGUTS DE DIVERSIFICACIÓ . adaptada als nivells marcats pel material seleccionat. Tot el material preparat pel Departament d’anglés serà distribuït al llarg de les tres avaluacions corresponents al curs 2011-2012 CRITERIS D’AVALUACIÓ.

. .Contrast entre el present simple i el present continuu .last month.Expressar sentiments i emocions. .usually. Continguts culturals.Dir l’hora.Parlar d’allò que ens agrada o ens desagrada. . Els interrogatius indefinits: how much.l’Oratge. .Celebracions.Els pronoms personals: subjecte i objecte. .always.Tradicions. . . Futur: going to Continguts funcionals.Menjars.Treballs i ocupacions.Parlar d’accions en present. .Música. . . adjectius i pronoms.2 Continguts estructurals. Adverbis de freqüència: never.Expressar opinió Continguts lèxics.sometimes. Els indefinits: some.how many. .last week.Fer sugerències. . . .Parlar de vacances.often.any. .Esports.Expressions de temps i adverbis de freqüència . CONTINGUTS DE DIVERSIFICACIÓ . Expressions temporals de passat: yesterday.Adjectius: comparació 308 . . El passat simple dels verbs més comuns tant regulars com irregulars .Parts de la casa.Compres.Horaris i formes de menjar a la Gran Bretanya. El passat simple del verb to be.Turisme i vacances.last year.Narració d’experiències personals.Preguntar i donar informació personal. . .Viatges. . . . viatges i mitjans de transport. Vocabulari mínim emprat per parlar dels temes que apareixen en aquesta programació.Roba.- El verb can. .Parlar d’accions en passat. . El genitiu saxó: el possessiu. .

. . Els interrogatius indefinits: how much.how many. going to.last month.Parlar d’allò que ens agrada o ens desagrada.Preguntar i donar informació personal. present continuu 1er i 2on condicional Present perfect: for i since Continguts funcionals. .last year.Parlar d’accions en passat.Expressar opinió .Narració d’experiències personals. .Esports.Compres.Celebracions. .any. .Turisme i vacances.Viatges. Expressions temporals de passat: yesterday.last week. . .Hobbies i sports . El passat continuu Futur: will. .Fer sugerències. El passat simple del verb to be. . 309 . . El passat simple: verbs regulars i irregulars .Tradicions. .Parlar d’accions en futur Contingust lèxics.- Preposicions de lloc Verbs modals Els indefinits: some. El genitiu saxó: el possessiu. .Parlar d’accions en present. .Música.Expressar sentiments i emocions. Vocabulari mínim emprat per parlar dels temes que apareixen en aquesta programació.Treballs i ocupacions. .Preguntar i donar direccions . adjectius i pronoms. Continguts culturals .

En els cursos de PQPI intentem potenciar el coneixement de l'anglès i que els alumnes puguen expressar-se i entendre's. Comprendre la informació global i específica de missatges tant orals com escrits en anglés referits a situacions normals i que beneficíen les seues relacions básiques de comunicació en les seues relacions personals. Valorar l’ajut que suposa el coneixement de les llengües estrangeres per a comunicar-se amb persones que pertanyen a cultures diferents. OBJECTIUS L’ensenyament d’anglés tindrà com objectiu general contribuir a desenvolupar les següents capacitats en els alumnes: 1. socials i laborals. 2. 5. Mostrar una actitud crítica envers els estereotips sexistes. 9. Des d'aquest projecte es presenten eines per millorar el coneixement de la llengua anglesa. Utilitzar estratègies d’aprenentatge autònom i en equip elaborades a partir de les experiències prèvies adquirides de les llengües que l’alumne coneix i de la reflexió sobre els propis processos d’aprenentatge. 6. racistes i classistes que les llengües transmeten. Comprendre textos senzills en anglés d’acord amb les seues capacitats i interesos d’extraure informació general i específica. 4.PQPI INTRODUCCIÓ El departament d’Anglés ha tingut com a finalitat el potenciar el coneixement de la llengua anglesa. 310 . adaptant-nos a la realitat escolar de les nostres aules i a les necessitats educatives dels nostres alumnes. Utilitzar estructures morfosintàctiques apreses en anglés per articular missatges. en definitiva que puguen comunicar-se. flexibilitzar el procés d'aprenentatge fent molt més fàcil la lectura dels enunciats i atendre a la diversitat d'alumnes. amb un enfocament dinàmic cap a la comunicació partint de conceptes bàsics treballats prèviament i de manera pausada animant als alumnes a fer ús de la llengua anglesa partint de temes d’interés. que són necessaris en situacions bàsiques. Apreciar la importància de l’aprenetatge de la llengua anglesa com a vehicle d’informació i d’apropament a altres cultures per tal de desenvolupar la consciència de pertànyer a la ciutadania europea. tant orals com escrits. 3. 7. Desenvolupar actituds crítiques i de respecte envers la informació procedent de la cultura anglosaxona i emprar aquesta informació com reflexió sobre la pròpia cultura.

Pronunciació La pronunciació la practiquem a través d’exercicis que treballen sons individuals. Conéixer aspectes relevants de la cultura anglo-saxona: moneda. converses i avisos. amb pràctiques de comprensió oral addicionals en situacions versemblants. El llenguatge que s’hi usa s’ha adaptat acuradament.. entrevistes. Estan enregistrats en el CDs d’àudio. Aspectes socio-culturals. accentuació de paraules. . 311 . articles i reportatges. Aquests textos s’utilitzen de diverses maneres al llarg del curs. frases i entonació. Els alumnes poden representar-los en parelles o poden escriure’ls i llegir-los en veu alta. Expressió escrita Treballem activitats d’escriptura guiades. blocs.. narracions. amb pràctiques de comprensió oral addicionals en situacions versemblants. Hi ha activitats de listening and speaking. També treballarem exercicis centrats en àrees que les alumnes troben motivadores. com ara correus electrònics. Comprensió oral S’oferéix al alumne un ampli ventall de parlants en diferents situacions: programes de ràdio. entrevistes. enquestes i entrevistes). correus electrònics. pàgines web. Reflexió i coneixement de la llengua a través del seu ús Diferències entre la llengua anglesa i la propia dels alumnes. converses i avisos. a partir d’un model prèviament donat. El llenguatge que s’hi usa s’ha adaptat acuradament. També treballarem exercicis centrats en àrees que les alumnes troben motivadores. menjar. Comprensió escrita Als materials utilitzats hi ha un ampli ventall de tipus de text (articles. Les tasques finals practiquen una gran varietat de diferents tipus de textos. qüestionaris. L’ajuda proporcionada per portar-les a terme garanteix que fins i tot els alumnes de nivell més baix podran crear un text acceptable. Hi ha activitats de listening and speaking. tradicions. adaptats amb cura per proporcionar informació interessant i versemblant.CONTINGUTS. expressions . Expressió oral Emprem una gran varietat d’activitats de parla molt ben guiades que proporcionen als estudiants expressions útils per utilitzar en contextos comunicatius. Comprensió oral S’oferéix al alumne un ampli ventall de parlants en diferents situacions: programes de ràdio.

i textos adaptats per als alumnes que cursen PQPI. 312 . diccionaris.MATERIALS Utilitzarem material proporcionat pel department d’anglès (fitxes de treball). És essencial que ara els alumnes observin que els seus estudis tenen un rendiment favorable. farem servir CDs. (Es proposarà la lectura de textos abreviats i adaptats al nivell i característiques del grup).Tractament de la informació i competència digital . a més.Competències artística i cultural Les competències metodològiques: .Competència comunicativa lingüística i audiovisual . L'avaluació i la qualificació de cada alumne ha de ser contínua i coherent amb el plantejament dels objectius de cada unitat.Competència d'aprendre a aprendre Les competències personals: . El Departament d'anglés és conscient de les dificultats dels alumnes del programa de qualificació professional inicial. l'avaluació ha de mesurar el procés d'aprenentatge en conjunt més que el resultat concret d'una determinada prova. etc.Competència d'Autonomia i iniciativa personal Competències específiques centrades en conviure i habitar el món: . TEMPORALITZACIÓ Tot el material preparat pel Departament d’anglés serà distribuït al llarg de les tres avaluacions corresponents al curs 2011-2012 COMPETÈNCIES BÀSIQUES Es treballaran les competències bàsiques del curriculum de d’ESO Competències transversals: Les competències comunicatives: .Competència matemàtica .Competència social i ciutadana AVALUACIÓ Avaluar significa recollir informació sobre la tasca docent i dels alumnes a fi d'analitzar els resultats i prendre decisions sobre l'assessorament necessari o les mesures que cal prendre per progressar i afavorir el ritme d'aprenentatge dels alumnes.Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic . abandonant l'estudi i deixant de col·laborar amb els companys.S. han perdut el ritme de treball de la classe.O. És a dir. vídeos. alumnes que en algun moment de la seva pertinença a un grup d’E.

Es realitzarà un examen final de curs per a aquells alumnes que no hagin aprovat cap avaluació. s'establirà de forma conjunta entre els professors del mòdul de Llengua Estrangera: Inglés i Llengua Castellana i Literatura. tant de la convocatòria de juny com la de setembre. que explicaran un 40% i un 60% respectivament. La qualificació es calcularà a partir de les notes obtingudes en cadascun dels mòduls.És necessari adequar l'avaluació seguint els criteris d'evolució del grup i fer una avaluació diversificada. de la nota final. 313 . Dins de l'avaluació s'inclourà a més l'anàlisi de la capacitat dels alumnes per identificar i apreciar la cultura anglesa i d'altres països de parla anglesa. i es fomentarà l'ús de les tecnologies de la informació Els alumnes amb una avaluació suspesa la recuperaran en aprovar la immediatament posterior. individualitzada i integradora depenent de la maduració dels esqueme conceptuals procedimentals en general de cada alumne. contínua. formativa. La qualificació relativa a l'Àmbit de la Comunicació. Al setembre es realitzarà una prova escrita amb el 100 % del valor del mòdul. global.

BATXILLERAT 314 .

ja que sempre l’ús de la llengua escrita es referirà a situacions de comunicació concretes i tindrà un receptor determinat. i comporta també l’autocorrecció. que ja es va començar a promoure a Secundària. tot considerant-les. entenem que l’aprenentatge en aquesta etapa és la prolongació i l’especialització de les capacitats de què tractarem a continuació. les categories gramaticals. Al llarg d’aquesta etapa. Aquesta maduresa sintàctica comporta l’ús d’algunes oracions subordinades. sinònims s’han de practicar sistemàticament per arribar a l’automatització de la lectura comprensiva i autónoma 315 . Al Batxillerat. com també l’adequació a la situació de comunicació (finalitat. Així. però s’insisteix en les diferents modalitats orals i escrites de la llengua (quant a l’expressió i la comprensió) per una part. registre. obtenir informació bàsica) i l’ús de tot tipus de recursos lingüístics. l’ús correcte del marcador del discurs. etc. resums de lectures. l’ampliació del lèxic receptiu i productiu. etc. En Batxillerat es desenvolupa la capacitat de l’alumnat de comprendre idees contingudes en els textos autèntics. així com la formació de paraules. l’ús de gramàtiques i altres llibres de consulta (consultar índex. textos creatius breus d’opinió personal. i entre activitats d’expressió i compresió/anàlisi (tant de documents orals com escrits) per l’altra. Lectura comprensiva i autònoma.INTRODUCCIÓ El Batxillerat comença amb un nivell intermedi que té en compte l’aprenentatge previ de l’anglès i la maduresa que correspon a l’alumnat d’Ensenyament Post-Obligatori. tesis que s’hi exposen . identificar l’accepció adequada.) i la intenció de l’autor. L’organització de textos ha de tenir més importància. L’alumnat ha de pogressar en l’ús d’estructures gramaticals per demostrar més maduresa sintàctica. com també englobar-les dins d’una activitat comunicativa general i global. Els textos fan referència a la realitat acadèmica i personal de l’alumne. cal augmentar les activitats que impliquen alhora dues o més competències. si més no. ordre de les seqüències. detectar i buscar les paraules essencials per a la comprensió. simulacions de situacions reals concretes. ensenyades ( i potser apreses) a l’Educació Obligatòria. es continuarà treballant les quatre destreses de manera específica. etc. Les estratègies d’aprenentatge autònom. Així. considerant les característiques i les funcions del text. doncs. la identificació de true/false friends.etc). com la correcta utilització de diccionaris (seleccionar el diccionari adequat.es dona molta importància en cada cas a la adequació del llenguatge i l’ús dels diferents registres respecte la comunicació. amb la precisió suficient per poder transferir aquesta informació a les produccions pròpies o opinar sobre aquestes idees. tenint en compte allò que s’ha fet en etapes anteriors. L’alumnat haurà de ser capaç d’interpretar correctament les idees principals (argument. informes objectius. cartes (informals i formals). al Batxillerat els textos han de ser més complexos. Pel que fa a la producció escrita.). interlocutor.

relacionar el tema amb altres disciplines del currículum i organitzar el vocabulari utilitzant estratègies pròpies. Utilització d’estratègies d’aprenentatge autònom. ritme i entonació en les produccions orals. l’actitud positiva amb l’aprenentatge i la superació de les dificultats personals es promou de forma explícita al batxillerat. què són i per a què serveixen. ajudat per una metodologia i per unes tasques adequades. La reflexió i l’anàlisi sobre la funció dels components de la competència comunicativa es realitza a través de textos escrits i orals. La reflexió sobre la llengua i l’aprenentatge de la llengua inclou la consideració de la finalitat que per a cada aprenent té l’aprenentatge. identificar l’estructura i normes d’escriptura de diferents tipus de textos (cartes formals i informals. comprendre l’organització d’un text. inferir significats utilitzant el context. reconèixer vocabulari i estructures per poder transferir-los a les produccions pròpies. capacitats. s’inicia en la reflexió sobre els propis processos d’aprenentatge i descobreix quin-es estratègies d’aprenentatge li han resultat més útils. descripcions etc. Listening: Comprendre enunciats. base fonamental per tal que reconegui la capacitat personal d’aprendre i progressar. A continuació analitzem les estratègies que desenvolupem en cada habilitat lingüística comunicativa: Reading: Identificar informació específica sense necessitat de llegir el text sencer. ritmes i actituds. Speaking: Estratègies per l’organització d’idees abans de parlar. utilitzar tècniques de lectura ràpida per determinar el tema i les idees principals. utilitzar els coneixements previs. La actitud de l’alumnat en l’aprenentatge de la llengua estrangera és essencial.). ús de guions a l’hora de fer una exposició oral buscant sempre una millora de la pronunciació. identificar tipus de textos. interpretar l’opinió de l’autor. utilitzar el diccionari i/o enciclopèdies. Mitjançant aquesta reflexió es desenvolupen les estratègies d’aprenentatge autònom.Reflexió sobre el funcionament del sistema lingüístic. seguir instruccions. Així mateix. predir informació a través dels títols. es a dir. sinó que també té en compte les diferències culturals i les experiències prèvies que l’alumnat d’aquest nivell pot aportar a l’aula. L’alumnat ha de ser conscient d’aquestos elements. identificar informació específica. organitzar els textos escrits de forma lògica i coherent . prendre notes.lustracions. En el mètode que utilitzem al Batxillerat es contempla no només la diversitat de nivells. Writing: L’alumnat haura d’atendre tant el procés d’escritura com el producte final. identificar el tema principal etc. paràgrafs. A Secundària l’alumnat. peus de foto i il. - - 316 .

Així doncs. Es motivarà l’alumne a fer-se responsable del seu treball i materials. els continguts de l’assignatura. 317 . speaking. Per la qual cosa aquest curs es centrarà en el treball d’aquests aspectes de la llengua mitjançant textos i activitats i motivarem a l’alumne a desenvolupar i dominar de forma integrada les quatre destreses bàsiques: listening. El curs de 1er Batxillerat està enfocat per a que l’alumne/a aconsegueisca un nivell mitjà en anglés que el prepare per a cursar segon de batxillerat amb èxit. Per tant el seminari d’anglés durà un seguiment exhaustiu de l’assistència dels alumnes a classe i mantindrà informats els pares a través de la notificació mensual que farà el tutor de cada grup. haurà de saber fer ús del diccionari. el seminari ha escollit el material Advanced Contrast 1 de l’Ed. L’alumne/a haurà de ser independent en el seu estudi i lliurar els treballs que li siguen sol·licitats en la data acordada. En base a aquest objectiu. aquest seminari ha optat per fer unes classes dinàmiques i actives per tal de fer entendre l’alumne. de manera més eficaç. Independentment de l’activitat a l’aula.1r BATXILLERAT METODOLOGIA Considerem que la metodologia a emprar per impartir l’assignatura ha de ser aquella que afavorisca la participació constant dels alumnes a l’aula. reading i writing. sempre adequant-nos a la seua edat i entorn. i realitzar traduccions i redaccions d’acord Ab el seu nivell. L’alumne haurà de treballar els textos a classe i també a casa. Conseqüentment l’assignatura requereix un treball constant i diari i és per això que els alumnes hauran de fer deures d’anglés quasi tots els dies per tal d’assolir i fer conscient l’aprenentatge del que s’ha vist a l’aula. a adquirir hàbits d’estudi i de treball i a ser conscient del seu aprenentatge. Donarem molta importància a la lectura comprensiva i l’escriptura. sinó també cap al material que el centre posa a la seua disposició. Per aconseguir els objectius que ens hem proposat utilitzarem a l’aula tot el material didàctic amb que compta el seminari i ens centrarem el més possible en situacions actuals i temes d’interés per a l’alumne. Les activitats a l’aula afavoriran el treball en grup i per parelles perque els alumnes comprenguen que aprendre no és sols un fet individual i per afavorir la cooperació i el respecte no sols cap a altres persones del seu entorn. Per a tal fi deurà ser capaç d’assolir els continguts gramaticals del nivell així com d’utilitzar el vocabulari i estructures necessàries per a entendre i produir mensatges orals i escrits. Burlington com el que millor respon a les necessitats de l’alumnat i al nivell que es vol aconseguir. La constància i la participació seran dos dels trets principals en l’aprenentatge i això fa que l’assistència a classe es convertisca en un fet essencial per al funcionament correcte de la assignatura. els alumnes podran fer ús del material de lectura i dels textos de consulta del seminari per reforçar el seu estudi personal.

Una lista de verbs irregulars. A més. gramàtica i vocabulari (use of English) i comprensió escrita (reading) a les seccions Skills Practice. Writing: els/les alumnes analitzen i practiquen els diferents gèneres literaris. explicacions i exemples en anglès.Exercicis de traducció inversa per a cada unitat. els phrasal verbs.Exam Practice .  Pàgines de Check Your Progress per a cada unitat. la comprensió i expressió oral. amb pràctica de llenguatge funcional en situacions específiques. Time Out: secció cada tres unitats que conté una lectura amb un text i preguntes de comprensió escrita similars a les de l’examen First Certificate in English (FCE). Language Consolidation i Time Out que reprodueixen el format de l’examen oficial d’anglès First Certificate in English (FCE).       Workbook:  Nou unitats per practicar el vocabulari. . d’una activitat de recerca d’informació a Internet (Techno Task) i d’una activitat de simulació (role play). expressió oral (speaking). writing). preposicions. phrasal verbs. A les seccions Speaking Strategy de l’apartat d’expressió oral de cada unitat es donen consells útils que ajuden els/les alumnes a enfortir i millorar les destreses que els calen per aconseguir comunicar-se de forma efectiva.Quadres d’autoavaluació de l’alumne/a a la secció Student Learning Record.  Vocabulary Builder (inclosa en el Workbook) proporciona una llista del vocabulari vist en cada unitat a manera de referència i que resulta molt útil. reading. La pàgina web d’Advanced Contrast 318 . preguntes de comprensió escrita similars a les de l’examen First Certificate in English (FCE) per a consolidar el material après. etc  Una secció d’Exam Preparation que inclclou: . llenguatge funcional en situacions concretes i una altra tasca relacionada amb la tecnologia en la secció Life Skills. i descriure les seves pròpies experiències. Grammar: exercicis i activitats per a practicar els punts gramaticals. Culture Extra: Una secció de cultura (CLIL) per unitat amb diversos temes culturals i amb connexió amb altres matèries. El curs desenvolupa d'una manera sistemàtica i pràctic les destreses de listening i speaking. acompanyada d’una activitat de recerca d’informació a Internet.Speaking Practice  Apèndix: . cada unitat se centra en una destresa de writing concreta per ajudar els/les alumnes a millorar la seva expressió escrita. listening. Es detallen els passos que han de seguir per fer la tasca d’escriptura. . També ofereix una ampliació de la formació de paraules.Advanced Contrast 1 ofereix activitats de comprensió oral (listening). Pronunciation Practice: pràctica de pronunciació. les paraules fàcils de confondre.Un apèndix gramatical amb quadres. la gramàtica. l’expressió escrita i pràctica addicional de comprensió escrita. Language consolodation. cada unitat presenta les següents seccions: Student’s Book    Reading Vocabulary Skills Practice. Per tal de treballar les quatre destreses de la llengua (speaking.Listening Practice . culminant en tasques autèntiques. . que anima als estudiants a utilitzar l'anglès per parlar i expressar la seva pròpia opinió sobre una àmplia varietat de temes. Grammar Rules and Practice Una secció de pràctica addicional de les estructures gramaticals que s’han treballat a les unitats.

Utilització de les estratègies que faciliten la interacció. CONTINGUTS Són els aprenentatges que l’alumne/a ha de realitzar per a desenrotllar les capacitats expressades en els objectius generals. Estratègies de comunicació. 319 . incloent-hi discussions tècniques en el camp de l’especialització professional. Valoració de la llengua estrangera com s vehicle de relació i comprensió entre les persones i les cultures. Produir textos clars i detallats en una àmplia gamma de temes i expressar un punt de vista sobre una qüestió. Participació en converses relatives a situacions de la vida quotidiana. Utilització de la llengua oral i escrita. normes i valors. un usuari/ària independent que és capaç de: 1. experiències i opinions mitjançant tasques d’expressió escrita i oral i a avaluar les seves habilitats lingüístiques. L’alumne/a serà competent en la major part de capacitats lingüístiques expressades al nivell B1-B2. exposicions breus. actitudinals : actituds. 10. adquisició de coneiximents en determinades àrees d’interés. Coneixer els aspectes fonamentals del medi sociocultural propi de la llengua estudiada per aconseguir una millor comunicació i una millor comprensió i interpretació de cultures distintes a la pròpia. és a dir. Ampliar els coneiximents sobre la llengua estrangera i utilitzar-los per aprenentatges i aprofundiments posteriors tant en la llengua estudiada com en altres i també en altres camps del saber i la cultura. Comprendre i interpretar críticament els textos orals . personal i creativa. 3. Comprendre les idees principals de textos complexos sobre temes tant concrets com abstractes. Reflexionar sobre el funcionament de la llengua estrangera en la comunicació amb la finalitat de millorar les produccions pròpies i comprendre les dels altres en situacions variades i imprevistes. s’anima els/les alumnes a organitzar i expressar les seves idees. interaccions amb altres alumnes i amb el/la professor/a. exposant els avantatges i els inconvenients de diverses opcions.OBJECTIUS GENERALS Seguint les recomanacions del Marc Comú Europeu de Referència (MCER). escrits i visuals dels mitjans de comunicació. representacions dramàtiques. Participació en situacions derivades de les diferents activitats d’aprenentatge. procedimentals : varietats del “saber fer” teòric o pràctic. 7. 4. Utilització de la llengua escrita aplicant les normes que regeixen diferents esquemes textuals. Valorar críticament altres formes d’organitzar l’experiència i estructurar les relacions personals comprenent el valor relatiu de les convencions i normes culturals. Utilitzar la llengua estrangera de forma oral i escrita per tal de comunicar-se en situacions reals diverses de manera clara. 6. 2. esparciment i oci. 9. 5. Llegir de manera autònoma textos en la llengua estrangera que presenten diferents estructures organitzatives amb finalitats diverses : informació. fets i principis. 8. Expressar-se amb un grau de fluïdesa i d’espontaneïtat que fa possible la interacció habitual amb parlants nadius sense que comporti tensió per a cap dels interlocutors. Aquests continguts són de tres tipus: conceptuals : conceptes.

(Ús de la llengua. Reflexió sobre la llengua i autocorrecció. Comprensió de la informació global i d’ informacions específiques prèviament requerides de textos orals i visuals emesos per els mitjans de comunicació. Comprensió global i específica de textos escrits referits a l’àmbit de la comunicació interpersonal o d’ús en la vida quotidiana. • Repassar el Present Simple. el Present Continuous. Aspectes socioculturals de la llengua. (L’alumne/a podrà autocontrolar-se i corregir-se a més d’experimentar cóm avança en l’aprenentatge de la llengua estrangera. el Past Simple i el Past Continuous. valors.Comprensió de textos orals i escrits. • Comprendre la informació clau d'una xerrada sobre un viatge per l’Amazones i d'una conversa sobre unes vacances. Tots els textos seleccionats així com les il·lustracions i demés material complementari ha estat escollit per a que l’alumne/a puga entendre aquesta cultura i la valore dintre d’un marc internacional i siga també capaç de reconeixer i localitzar aspectes i connotacions de tipus sociocultural. històrics. propis de la cultura anglosaxona i que la fan diferent a la pròpia. • Fer i respondre preguntes de manera oral sobre una fotografia. normes i estereotips més significatius per a la comprensió de la cultura estrangera que es manifesten a través dels textos seleccionats. Identificació de les connotacions de tipus sociocultural. Recerca i localització de les informacions que puguen contribuir a estructurar el món de referències que puguen estar presents en els textos seleccionats. geogràfics. - SEQÜENCIACIÓ DE CONTINGUTS Primera Avaluació. Qué són i per a qué serveixen. Valoració de la llengua estrangera en les relacions internacionals. Comprensió de la informació global i d’informacions específiques prèviament requerides de textos escrits publicats en els mitjans de comunicació. Els components de la competència comunicativa. 320 . UNIT 1 – Adventure Travel Objectius • Llegir de forma comprensiva i autònoma un text sobre la supervivència en l'Amazones. Posició crítica davant el contingut ideològic de les informacions transmeses per els textos. • Aprendre vocabulari nou relacionat amb els viatges i la descripció d'escenes. Anàlisi i reflexió sobre el seu funcionament a través de textos orals i escrits. Rigor en l’aplicació dels instruments de control. gramàtica). etc. Comprensió global i específica de textos orals en la comunicació interpersonal. Interpretació i valoració dels elements culturals més rellevants presents en els textos seleccionats.

Grammar: Present Simple. Continguts didàctis. Idioms with ice. UNIT 2 – To the Rescue Objectius • Llegir de forma comprensiva i autònoma un text sobre el comportament de dues persones en enfrontarse a situacions d'emergència. Vocabulary: Vocabulary about the situations of risk and emergencies. A radio interview. Grammar: Present Simple. • Afermar estratègies per a la realització d'exàmens. -ed / -ing Adjectives. Expressions with lucky / luck. Adjective order. Past Simple i Past Continuous Listening & Pronountiation: A radio programme. prestant especial atenció a l'ordre dels adjectius. Phonetic alphabet. Speaking: Talking about a picture Writing: A description of a place.• Redactar la descripció d'un lloc. • Utilitzar el Present Perfect Simple i el Past Perfect Simple correctament. Talking about a past event. Writing: A narrative. • Parlar d'un tema per aconseguir un acord i parlar sobre fets passats. used to / would. emprant els connectors de seqüència correctament. 321 . • Aprendre vocabulari nou relacionat amb situacions d'emergència i amb la descripció d'esdeveniments passats. Vocabulary: Key vocabulary on the subject of adventure travel. • Redactar un text narratiu. Open Cloze.Predicting content. • Afermar estratègies per a la realització d'exàmens. Regular and extreme adjectives. Past Simple i Past Continuous Listening & Pronountiation: A talk and conversation about travelling in the Amazon. alive / live. Reading: “The Long Walk”. Continguts didàctics Reading: “Lucky to Be Alive!”. Consolidation: Multiple-Choice Cloze. Consolidation: Multiple-Choice Cloze. Present Continuous. Present Continuous. Phrasal Verbs. Collocations with the verb face. British and US English.Reading for general understanding. • Practicar l'entonació de les frases interrogatives. /s/ i /z/. Stative verbs. • Comprendre la informació global i específica d'un programa de radi i d'una entrevista de ràdio. Connectors of sequence. • Pronunciar correctament els sons /s/ i /z/. Key word transformations. first / at first. Speaking: Reaching a decision.

Future Continuous.UNIT 3 . be going to. Future Perfect Simple. • Afermar estratègies per a la realització d'exàmens. • Redactar una carta o correu electrònic informal. • Pronunciar correctament els sons consonàntics similars als continguts en cheap. Speaking: Discussing a topic. be going to. Comparing pictures. Consolidation: Word formation. Key word transformations.A Robotic world Objectius • Llegir de forma comprensiva i autònoma un text sobre un robot que realitza labors de neteja d'abocaments de petroli en el mar. • Comprendre la informació global i específica d'un monòleg sobre un abocament de petroli i d'una conversa sobre tecnologia. Vocabulary:vocabulary on technology and robots. A conversation. Identifying the main idea of a paragraph. Adjective suffixes. Listening & Pronountiation: Short monologues. information i just. 322 . • Utilitzar vocabulari relacionat amb la tecnologia i les descripcions de la mateixa. Gerunds and infinitives: remember / remind. • Comparar fotografies. Writing: An informal letter/e-mail. Multiple matching. • Repassar el Future Simple. Continguts didàctics Reading: “Robots to the rescue”. Grammar: Future Simple. prestant especial atenció als adverbis de manera i d'intensitat. Collocations with date. Future Continuous i Future Perfect Simple correctament.Adverbs of manner and degree.

UNIT 4 – Between Us Objectius • Llegir de forma comprensiva i autònoma un text sobre una empresa que mesura la compatibilitat genètica entre dues persones de cara a establir una relació sentimental . • Comprendre la informació clau de diverses converses sobre l'intercanvi de productes en Internet i de diversos diàlegs sobre les compres. Multiple choice. • Utilitzar correctament els verbs modals i els modals perfectes. Speaking: Interviewing. An advice programme. • Parlar dels hàbits de consum a través de la comparació de fotografies i expressar opinions. • Pronunciar correctament els sons vocàlics similars als continguts en good i you. • Aprendre vocabulari nou relacionat amb les relacions personals i les descripcions de persones. emprant els connectors de contrast correctament.Segona Avaluació. emprant connectors d'addició. • Afermar estratègies per a la realització d'exàmens. Idioms for describing people. Grammar: Modals. Listening & Pronountiation: Short monologues and dialogues. Connectors of addition Consolidation: Open cloze. Identifying facts and opinions. Noun suffixes. • Descriure de manera oral l'aspecte físic i la personalitat de les persones. Word formation. • Redactar un text descrivint a una persona. Continguts didàctics Reading: “A genetic Attraction”. Modal Perfects. Describing People. • Aprendre vocabulari nou relacionat amb els hàbits de consum i les compres. i que actuava d'incògnit en el metre nord-americà. • Comprendre la informació clau de de diverses converses informals i d'un programa de radi en el qual es donen consells.Compound adjectives relationship / relative. • Redactar un text argumentatiu. should / had better. Vocabulary: vocabulary on relationships. Describing a person. Writing: A description of a person. 323 . • Pronunciar correctament les paraules que continguin el so consonàntic /h/. un dels millors violinistes del món. UNIT 5 – What’s It Worth? Objectius • Llegir de forma comprensiva i autònoma un text sobre un experiment planificat pel diari The Washington Post que consistia a observar la reacció de la gent davant la música que tocava Bell. • Afermar estratègies per a la realització d'exàmens. • Utilitzar correctament els tres tipus d'oracions condicionals i les proposicions temporals.

Guessing the meaning from context. emprant connectors de finalitat. Word families. Scanning for specific information. 2nd and 3rd Condition/ Time clauses Listening & Pronountiation: Short monologues and dialogues. Multiple matching. Language for recommendations. 1st. • Aprendre vocabulari nou relacionat amb el cinema i la descripció de pel·lícules. UNIT 6 – Behind the Scenes Objectius • Llegir de forma comprensiva i autònoma un text sobre la pel·lícula “Invictus”. Word formation. Writing: A for & against Essay. Connectors of contrast. Verbs and prepositions. Vocabulary: vocabulary on the World of Film. Phrases with out of. • Fer i respondre preguntes de manera oral sobre el que fer durant el temps lliure. Modal perfects in the passive. Listening & Pronountiation: An interview. Speaking: Comparing pictures. Consolidation: Open-cloze. Nouns and prepositions. 324 . Consolidation: Multiple choice-cloze. UNIT 7 – Out in the Cold Objectius • Llegir de forma comprensiva i autònoma un text sobre gent sense llar que viuen en l'aeroport de Heathrow. Expressing opinions.Continguts didàctics Reading: “Music to their ears?”. Making plans. Vocabulary: vocabulary on consumerism and shopping. Prefixes. • Utilitzar la veu passiva correctament i els verbs causatius (have / get + something + done) correctament. A conversation and an advert. Multiple choice-cloze. • Comprendre la informació clau d'una entrevista sobre la pel·lícula “Invictus” i un anunci publicitari. Grammar: The Passive and the causative. • Redactar una crítica cinematogràfica. Tercera Avaluació. Grammar: Zero. Writing: A film review. Connectors of purpose. Multiple choice. • Identificació de la síl·laba accentuada per pronunciar les paraules correctament. Speaking: Interviewing. • Afermar estratègies per a la realització d'exàmens. Idioms about buying and selling. Words with more than one meaning. Verb collocations. Continguts didàctics Reading: “Invictus”.

Multiple choice. Connectors of cause and result. Identifying key words. • Comprendre la informació clau de diversos monòlegs i diàlegs curts i d'un programa de ràdio. • Redactar un text d'opinió. • Pronunciar correctament els sons vocàlics similars als continguts en paraules com suppose i probably. Continguts didàctics Reading: “The other side of Facebook”. Key word transformations. Understanding the author's purpose. Grammar: Defining relative clauses. • Pronunciar correctament sons /i:/ i /I/. Listening & Pronountiation: Short monologues and dialogues. • Afermar estratègies per a la realització d'exàmens. emprant els pronoms personals i els adjectius possessius. Consolidation: Word formation. emprant les conjuncions causals i consecutives correctament. Be used to / get used to. Making plans. A radio programme. Vocabulary: vocabulary on Social Networking and communication. • Redactar una notícia periodística. UNIT 8 – Everybody’s Business Objectius • Llegir de forma comprensiva i autònoma un text sobre els empresaris que acudeixen a Facebook per investigar als aspirants a un lloc de treball. Solving social problems. 325 . Listening & Pronountiation: An interview. Referencing. • Utilitzar les oracions de relatiu especificatives i explicatives correctament. Consolidation: Open-cloze. Speaking: Interviewing. Adjective suffixes.• Aprendre vocabulari nou relacionat amb els problemes socials i la seva solució. Speaking: Discussing a topic. Key word transformations. Agreeing and disagreeing. Vocabulary: vocabulary on Social Issues. Continguts didàctics Reading: “Home sweet home”. • Prendre decisions i fer especulacions. • Comprendre la informació global i específica d'un programa de radi i d'un butlletí de notícies. Grammar: Reported speech. • Afermar estratègies per a la realització d'exàmens. Multiple choice. Idioms about communicating. Collocations with raise. Phrasal verbs. Word families. Because / because of. Writing: A news report. Non-defining relative clauses. • Utilitzar l'estil indirecte correctament. Adjectives and prepositions. Writing: An opinion essay. Reporting verbs: suggest / recommend. Phrasal verbs with drop. • Aprendre vocabulari relacionat amb les xarxes socials i el món de les comunicacions. • Mantenir una conversa i expressar l'acord o el desacord amb diferents afirmacions. A conversation and an advert.

Interviewing. Oxford. • Afermar estratègies per a la realització d'exàmens. Dominoes two. • Llengua i literatura: . Phrasal verbs with hang. • Repassar la gramàtica que s'ha estudiat en les unitats anteriors. • Comparar dues fotografies i expressar-se en una entrevista. “The Count of Montecristo”. 326 . Dominoes Two.UNIT 9 – Cultural Contrasts Objectius • Llegir de forma comprensiva i autònoma un text sobre el projecte d'un muntanyenc nord-americà per a la construcció d'una escola en un poble de Pakistan. • Redactar una biografia. Ed. Wander / wonder.Descripció de les activitats de les persones en els períodes vacacionals. Alexandre Dumas. Writing skills review.Els diferents tipus de destinacions turístiques. Ed. An Interview Speaking: Comparing pictures. want+inf / want+obj+inf Grammar: Grammar Review. Continguts didàctics Reading: “Three cups of tea”. Writing: A biography. . Oxford. Consolidation: Open-cloze. Making inferences. Biography / autobiography / ghostwriter.La ruta 66: història d'aquesta mítica carretera que recorria els Estats Units d'una costa a una altra. READERS: “The turn of the screw”. prestant especial atenció a tots els recursos d'escriptura vistos en unitats anteriors.Característiques del ric Amazones i els grups ètnics de la zona. TEMES INTERDISCIPLINARIS Unitat 1 – Adventure Travel • Geografia: . . Henry James.La vida de l'explorador Capità Robert *Alcon Scott. Multiple choice-cloze. Multiple matching. • Aprendre vocabulari nou relacionat amb els costums propis d'altres cultures i diferents estils de vida. • Comprendre la informació global i específica de diversos monòlegs curts i una entrevista. • Filosofia i ciutadania: .Descripcions de llocs. • Història del món contemporani: . . • Pronunciar correctament els sons vocàlics similars als continguts en mother i sure.Tècniques de lectura: predir el contingut d'un text a partir del títol i de la fotografia que ho il·lustren. Listening & Pronountiation: Short monologues. Vocabulary: vocabulary on Culture and Life Styles.

Sufixos per formar adjectius.Amerizatge en el riu Hudson d'un avió i el rescat d'emergència dels viatgers i la tripulació que anaven a bord. . .Tècniques d'escriptura.Evolució dels invents a favor de la preservació del medi ambient. . Composició d'un.Les noves tecnologies com a mitjà de comunicació entre les persones.L'estructura d'una carta informal i d'un correu electrònic. • Llengua i literatura: .Expressions útils..Tècniques d'escriptura.Família lèxica del camp de les tecnologies.Tècniques de lectura: llegir de forma ràpida un text per obtenir la idea general.Estudi de les relacions sentimentals des del punt de vista de la composició genètica de cada persona.Japó: la capital mundial de la robòtica. Unitat 2 – To the Rescue • Història del món contemporani: .Tècniques de lectura: llegir la primera línia de cada paràgraf per identificar la idea principal que conté. Unitat 4 – Between Us • Biologia: . . • Ciències de la Terra i mediambientals: .Tècniques d'escriptura. .La construcció de robots per facilitar la vida diària.Actuació dels serveis d'emergència. . Redacció d'un correu electrònic. • Geografia: . Unitat 3 – A Robotic World • Electrotècnia: . .Expressions útils. • Filosofia i ciutadania: . . • Llengua i literatura: .Sufixos per formar adjectius.Evolució de la robòtica per facilitar a les persones amb mobilitat limitada la realització de les tasques quotidianes com anar a fer la compra. . .L'estructura d'un text narratiu.La descripció oral d'una fotografia. . . • Tècniques d'expressió gràfic plàstica: 327 .Expressions útils.Comparació de fotografies.Comportament en una situació d'emergència. • Filosofia i ciutadania: .Outback: l'interior d'Austràlia és un lloc de gran interès turístic on solament resideix el 10 % de la població australiana. . . .

• Filosofia i ciutadania: .Comparació de preus i estils de compra. Unitat 6 – Behind the Scenes • Cultura audiovisual: . .Adaptació de la vida de personatges històrics i del panorama actual al cinema. . • Filosofia i ciutadania: .L'estructura de la descripció d'una persona. • Llengua i literatura: . Unitat 5 – What’s It Worth? • Economia: . .Tècniques de lectura: predir el contingut d'un text endevinant el significat d'algunes paraules pel seu context. .Les actuacions de carrer com un altre tipus de representació musical.Els mercats de segona mà: una alternativa als canals habituals de compra. • Educació física: .Els nous canals de compra: Internet.La societat del consumisme.La influència dels símbols de prestigi en els diferents àmbits de la societat.El cinema com a mostra dels hàbits i tendències de la societat moderna. • Ciències per al món contemporani: . . .Descripció de l'aparença una persona. .Influència de les modes i tendències en els nostres hàbits de consum.Educació en la taula pels més petits. . . .L'hoquei sobre gel: un esport que es practica a Canadà des del segle XIX. .Evolució dels costums relacionats amb el matrimoni. . .Tècniques d'escriptura. així com les opinions.Nollywood: la indústria del cinema de Nigèria. . • Filosofia i ciutadania: . • Llengua i literatura: . Redacció d'una.Tècniques d'escriptura.Expressions útils. Redacció d'un. .Tècniques d'escriptura. la telecompra… • Arts escèniques: .Repercussió dels actes socials relacionats amb el cinema. • Llengua i literatura: .El matrimoni com una convenció social. .L'estructura d'un text augmentatiu..La xarxes socials com un mitjà de comunicació. 328 .Tècniques de lectura: identificar les dades i fets objectius d'un text. .Tècniques de lectura: predir el contingut d'un text a partir de la cerca d'informació específica (scanning).Organització del nostre temps lliure segons les nostres preferències i possibilitats.Expressions útils.Els efectes de la publicitat en els hàbits i preferències dels nens.

Les vagues i les manifestacions com a mitjà de protesta. . Unitat 9 – Cultural Contrasts • Història del món contemporani: 329 .El programa The Secret Millionaire tracta de conscienciar a les persones més riques sobre els problemes de violència. Redacció d'una. • Filosofia i ciutadania: .La cultura de YouTube: persones de totes les edats que comparteixen els seus vídeos sobre temes molt diversos. • Educació física: .Reacció dels vianants davant un indigent. • Arts escèniques: .Conseqüències d'un mal ús de la informació procedent de les xarxes socials.Tècniques de lectura: predir el contingut d'un text a partir de la identificació de paraules clau que hi ha en ell. . .Les diferents situacions que poden donar-se perquè una persona acabi dormint al carrer. Unitat 8 – Everybody’s Business • Ciències per al món contemporani: .Expressions útils. .El teatre com a mitjà d'expressió per a un grup de dones sense llar. • Economia: .Expressions útils. . . . • Cultura audiovisual: . • Llengua i literatura: .L'ús que les personalitats de la música i el cinema fan de les xarxes socials amb finalitats benèfiques. • Cultura audiovisual: . .L'estil indirecte.La vida del jugador de futbol portuguès Bébé.L'estructura d'un text d'opinió.L'estructura d'una notícia. desocupació i pobresa d'algunes zones d'Anglaterra. .Tècniques d'escriptura.La implicació dels dirigents i persones representatives en els problemes socials com el de les persones sense llar.Les xarxes socials com a mitjà de comunicació i divulgació d'informació. Unitat 7 – Out in the Cold • Filosofia i ciutadania: .Expressions útils.Els aeroports com a refugi per a les persones sense llar. Redacció d'una. • Llengua i literatura: .Tècniques d'escriptura. .Tècniques de lectura: comprendre el propòsit de l'autor a l'hora d'escriure un text. . Redacció d'un. ..La realitat social dels indigents.L'estructura d'una crítica de cinema. .

però que això so és sinònim de la seua capacitat intel·lectual.El que s'ha de fer o no quan viatgem a països amb diferents cultures a la nostra.Expressions útils.La història del muntanyenc Greg Mortenson i de com va construir una escola en un poble de Pakistan en agraïment pel tracte rebut durant la seva estada allí.L'estructura d'una biografia. Per tot açò considerem que l’avaluació ha de ser també continua. .El paper d'algunes organitzacions en la recuperació del galés com a llengua viva entre els seus habitants. CRITERIS D’AVALUACIÓ L’avaluació té un doble objectiu: la valoració del què l’alumnat ha aprés.Repàs de les tècniques d'escriptura.Tècniques de lectura: comprendre el contingut del text a partir de la inferència de matisos o llegint entre línies per comprendre coses que no estan escrites. el coneixement de gramàtica.i l’anàlisi del procés d’ensenyament/aprenentatge i dels seus resultats per fer més eficaç aquest procés. Es pretén que l’alumne/a siga conscient i entenga que la llengua és un tot integrat.La fama de Justin Bieber entre les adolescents de tot el món.avaluació sumativa.avaluació formativa. amb lo qual el reciclatge és continu. • Economia: . Redacció d'una.. Es considera adient avaluar el grau de desenvolupament de les diferents habilitats lingüístiques i la capacitat per utilitzar la llengua comunicativament. Les activitats i exercicis proposats reflexen contínuament aquest aspecte mitjançant un reciclatge continuo d’estructures i vocabulari. . de tal manera que els coneixements adquirits en una unitat i els de les unitats anteriors es posen en pràctica per resoldre tasques concretes. . • Filosofia i ciutadania: . Partim de la base de que tots els alumnes poden aconseguir un nivell mínim tenint en compte els diferents ritmes de treball que pot tindre cadascú. • Llengua i literatura: .Adaptació dels productes de les grans marques a les necessitats dels mercats locals d'altres països. 330 .. . . funcions i vocabulari. per una altra banda. a més del procés d’ensenyament/aprenentatge i les actituds de l’alumnat envers l’aprenentatge de la llengua estrangera. S’ofereixen.Els costums i els contrastos propis de les diferents cultures. • Cultura audiovisual: . Els alumnes han d’aconseguir un grau d’autonomia cada vegada major respecte al seu procés d’aprenentatge. tasques dissenyades a distints nivells per a poder integrar els distints tipus d’alumnes i diverses oportunitats de reforç per alumnes amb menor capacitat a més de matèria d’ampliació per als alumnes amb un nivell més avançat. ATENCIÓ A LA DIVERSITAT Entenem que en aquesta etapa escolar cada alumne té la seua pròpia capacitat per a aprendre coses i retindre-les.

A tal efecte el seminari d’anglés proporcionarà material extra a través del moodle en la web de l’IES. simple present. haurà de saber fer ús del diccionari.  Verb + preposition  Passive voice. a adquirir hàbits d’estudi i de treball i a ser conscient del seu aprenentatge.  Relative clauses. Es motivarà l’alumne a fer-se responsable del seu treball i materials. Ed. ja que haurà de reforçar el treball de les quatre destreses de la llengua fora de l’aula de manera autònoma. Stative verbs. Phrasal verbs  Past simple/continuous/past perfect. “The Count of Montecristo”. Alexandre Dumas. Dominoes Two. future continuous.  Basic writing skills: word order. (Compositions are compulsory each term) MOODLE (Grammar. Infinitive of purpose. double object. Readers: “The Turn of the Screw”.CRITERIS D’AVALUACIÓ 1er BATXILLERAT 2012-2013 El curs de 1er Batxillerat està enfocat per a que l’alumne/a aconsegueisca un nivell mitjà en anglés que el prepare per a cursar segon de batxillerat amb èxit. Donarem molta importància a la lectura i escolta comprensiva i l’escriptura. 331 . i realitzar traduccions i redaccions d’acord amb el nivell. subject/verb agreement  -ing / -ed adjectives. Per a tal fi deurà ser capaç d’assolir els continguts gramaticals del nivell així com d’utilitzar el vocabulari i estructures necessàries per a entendre i produir missatges orals i escrits. Per la qual cosa aquest curs es centrarà en el treball d’aquests aspectes de la llengua mitjançant textos i activitats de listening & speaking. el seminari ha escollit el material Advanced Contrast 1 de l’Ed.  Present perfect simple/continuous.      Word families Connectors Time expressions Vocabulary WRITINGS MATERIALS “ADVANCED CONTRAST 1” St’s book & workbook.  Time clauses. present continuous. Burlington com el que millor respon a les necessitats de l’alumnat i al nivell que es vol aconseguir treballant els següents: CONTINGUTS MÍNIMS  Present simple/continuous. Oxford. listening & speaking extra practice at home).  Future: will. Notebook (grammar/vocabulary/exercises/stick photocopies) Composition notebook.  Comparing and contrasting with past. Oxford. Burlington. En base a aquest objectiu.  Comparing adjectives. future perfect. By phrase.Dominoes two. L’alumne haurà de treballar els textos i escoltes a classe i també a casa. Ed. així com fer pràctiques orals.  Gerunds & infinitives. Henry James.  Linking ideas: relative pronouns  Conditionals.  Linking ideas: time expressions/frequency adverbs. be going to.

orals. . quedant-li solament l'oportunitat de presentar-se a la prova global que es realitzarà a tots els alumnes a final de curs. . En la convocatòria de setembre la prova final objectiva serà oral i escrita i de continguts mínims valorant-se de manera global en Apte/No Apte. Si el nombre de faltes supera el 20% de les hores totals d’un trimestre.Un NO PRESENTAT suposa perdre tots els drets a l’avaluació i no podrà ser mai aprovat per la junta d’avaluació. (L’alumne/a haurà de responsabilitzar-se’n de la correcció dels exercicis a classe i/o en el moodle). . L’assistència a classe serà obligatòria i es valorarà la motivació. l'alumne perdrà el dret a l'avaluació contínua. interès i disposició envers l’assignatura. No s’acceptarà cap redacció / treball fora del termini establert baixant 1 punt la nota del trimestre. o sistemàticament es negue a realitzar els treballs requerits. traducció i redacció. En totes les avaluacions hi haurà les següents proves: PROVES 1r BATX Grammar & structures + vocabulary + translation + composition (redacció) 50% Listening Speaking Reader Reading comprehension. pot provocar la impossibilitat de l'avaluació contínua.Serà obligatori presentar el dossier de repàs lliurat pel professor/a. 332 . ACTITUD Es valorarà negativament (BAIXARÀ la nota del trimestre i/o final) * una actitud negativa de l’alumne/a envers l’assignatura.L’avaluació serà CONTINUA: la matèria s’acumula. * la no realització de les tasques a l’aula i/o a casa (exercises + homework + compositions + moodle) i el lliurament d’aquestes fora del termini demandat pel professor/a. de listening i reading. poca o cap participació o esforç per parlar en anglès a classe. L’actitud positiva / negativa valorant l’esforç per parlar en anglès a classe. També és molt important el comportament dins l’aula en un clima de respecte envers el professorat i la resta de companys.A Setembre i Convocatòries Extraordinàries de Pendents les proves de recuperació inclouran exercicis amb continguts mínims de gramàtica. reading comprehension. 50% Anglés Pràctic BATXILLERAT L’avaluació serà continua amb la realització en classe de treballs específics de caràcter obligatori. La valoració de l’alumne serà global incloent proves escrites.Un NO PRESENTAT en alguna de les proves suposa perdre tots els drets a l’avaluació continua i no podrà ser mai aprovat per la junta d’avaluació. per la qual cosa la segona avaluació servirà com a recuperació de la primera i la 3 ª de la 2ª.AVALUACIÓ . no portar el material a classe i no esforçar-se per aprendre i intentar superar les dificultats. . Sent aquesta l'única prova que podrà ser tinguda en compte per a la seva qualificació que en cap cas podrà superar els 6 punts totals. participació. valorant-se de manera global en Apte/No Apte. * faltes d’assistència a classe: quan un alumne falte de manera reiterada a classe amb justificació o sense ella.

és a dir. uns objectius ben concrets. Ofereix un programa lingüístic estimulant que no només prepara els/les alumnes per als exàmens d’accés a la universitat sinó que també els permet utilitzar l’anglès de manera competent en situacions reals. Desenvolupa les competències lingüístiques que es descriuen al Marc Comú Europeu de Referència (MCER) i anima els/les alumnes a “aprendre a aprendre”. 333 - . Així. Es important ressaltar que aquest mètode és molt útil per a l’alumnat. Aprofundir en el desenvolupament de les estratègies d’aprenentatge perquè pugui enfrontar-se amb èxit a situacions reals de comunicació - Pel que fa al llibre de l’alumne cada unitat segueix les seccions següents: Reading & Understanding the Text: diferents tipus de textos que resulten motivadors per l’alumne en els quals es practica la lectura i la comprensió del text. Despertar en ell/a la responsabilitat d’aconseguir l’autonomia en el seu aprenentatge. actituds i conceptes que s’han adquirit en l’Educació Secundària Obligatòria. dominar les quatre habilitats lingüístiques bàsiques: reading. listening. Reconèixer els sistemes fonètics i gramaticals amb les seues funcions i el vocabulari per fer-los servir en situacions reals de comunicació. ja que parteix d’un nivell intermedi que té en compte l’aprenentatge bàsic previ de l’anglès i la maduresa que correspon a l’alumnat en aquestes edats. writing i speaking. prepara l’alumnat de manera que pugui seguir amb èxit els estudis posteriors i continuar la formació com a adult. Els temes que es tracten en aquest mètode són interessants i variats i tenen connexió amb altres àrees curriculars alhora que presenten aspectes culturals del món anglosaxó. Vocabulary: exercicis de vocabulari.2n BATXILLERAT METODOLOGIA El mètode que utilitzem al 2on de Batxillerat Top Marks 2 s’adequa al currículum del Batxillerat LOGSE. Grammar: exercicis per practicar les funcions i entendre els usos de les regles gramaticals mitjantçant la reflexió. Facilitar que l’alumnat ampliï els coneixements sobre els aspectes socioculturals de l’idioma que aprèn. Promoure en l’alumnat el procés d’aprenentatge autònom que l’ajude a escollir els mètodes d’estudi i l’organització més convenients. La metodologia s’articula entorn als següents principis bàsics: Aprendre una llengua per ser capaç de comunicar-se i expressar-se amb èxit tant oralment com per escrit d’una manera natural. al llarg del curs. presentant el vocabulari dintre del seu context. Motivar l’alumnat amb temes d’interès i marcant-li. aprofundeix en l’idioma i millora notablement el nivell d’assimilació sense oblidar les estratègies. Desenvolupar simultàniament la comprensió oral i escrita. reconeixent els mètodes d’estudi i el tipus d’organització que més l’ajudin.

334 .4 i 5. totes. 3. L’alumne/a serà competent en la major part de capacitats lingüístiques expressades al nivell B1-B2. un usuari/ària independent que és capaç de: 1. s’anima els/les alumnes a organitzar i expressar les seves idees. és a dir.5 i 6. pronountiation i speaking.5 i 6. 1. TEMES TRANSVERSALS L’educació moral i cívica L’educació ambiental Salut i educació sexual Educació vial El consumidor Educació sobre Europa Educació per a la igualtat entre homes i dones Educació intercultural totes. 1.2. 6. 4. 2. 2 i 3. 5. 3. Writing: per practicar l’expressió escrita.- Skills: secció centrada en el listening. OBJECTIUS GENERALS Seguint les recomanacions del Marc Comú Europeu de Referència (MCER). Valorar la llengua estrangera com a mitjà per comunicar i per accedir a altres coneixements. Tecnologia i Societat Llengua i literatura Música Imatge Comunicació Audiovisual Educació Física Psicologia Geografia Unitats 1. Mostrar una competència de comprensió basada en l’hàbit de buscar les informacions que necessita. totes. 6. 2 i 5. Utilitzar la llengua estrangera de manera creativa i amb una curiositat intel·lectual. de realitzar interferències i d’interpretar elements rellevants. experiències i opinions mitjançant tasques d’expressió escrita i oral i a avaluar les seves habilitats lingüístiques. 6. Check your progress: secció d'autoavaluació per tal que l'alumne avalúe el seu progrés. la gramàtica i les tècniques d’escriptura adquirides fins aleshores. Expressar-se eficaçment en llengua estrangera oralment i per escrit emprant estratègies comunicatives adients en situacions diverses de la vida personal i professional. 4. Exam Preparation: Aquesta secció inclou una sèrie de consells a l’hora de fer l’examen i un examen del tipus selectivitat/PAU on al llarg de les sis unitats es va reciclant tot el vocabulari.3. 1. TEMES INTERDISCIPLINARS Ciència. Unitats 1.

. científics i humanístics. CONTINGUTS Són els aprenentatges que l’alumne/a ha de realitzar per a desenrotllar les capacitats expressades en els objectius generals. i com a llenguatge de comunicació i entesa internacional en un món intercultural. de les estratègies per aprendre i dels recursos a l’abast. Aquests continguts són de tres tipus: . representacions dramàtiques. . 9. Comprensió d’obres de la literatura en llengua estrangera (novel·la. . exposicions breus. Reconèixer la importància que té el coneixement de la llengua estangera com a mitjà per a una millor comprensió de la llengua i cultura pròpies. . interaccions amb altres alumnes i amb el/la professor/a. Utilització de les estratègies que faciliten la interacció. .Estratègies de comunicació. etc. fets i principis. poesia. i respondre-hi d’una manera personal. Participació en situacions derivades de les diferents activitats d’aprenentatge. biografia. normes i valors. Comprensió global i específica de textos escrits divulgatius del món de la tècnica. i desenvolupar un cert grau d’autonomia. . Comprensió de textos orals i escrits.Participació en converses relatives a situacions de la vida quotidiana.Valoració de la llengua estrangera com a vehicle de relació i comprensió entre les persones i les cultures. Utilització de la llengua oral i escrita.) amb un llenguatge assequible i amb ajuda del diccionari. Valorar diferents expressions artístiques i culturals lligades a la realitat lingüística i social de les comunitats que parlen la llengua estrangera. no de manera aïllada sinó interrelacionats. mostrant una capacitat de raonament pròpia i esperit crític per enfocar els fets lingüístics i culturals. Comprensió de la informació global i d’informacions específiques prèviament requerides de textos escrits publicats en els mitjans de comunicació. 335 .5. Posició crítica davant el contingut ideològic de les informacions transmeses per els textos. Prendre consciència del propi procés d’aprenentatge. Desenvolupar una actitud de reflexió sobre la llengua i la comunicació. que li permetrà prosseguir més tard l’aprenentatge de la llengua estrangera.procedimentals: varietats del “saber fer” teòric o pràctic.Cooperar amb els/les companys/es en la gestió i realització de tasques d’aprenentatge. 6. així com literaris.conceptuals: conceptes. Comprensió global i específica de textos orals en la comunicació interpersonal. 10.Utilització de la llengua escrita aplicant les normes que regeixen diferents esquemes textuals. Comprensió global i específica de textos escrits referits a l’àmbit de la comunicació interpersonal o d’ús en la vida quotidiana. amb ajuda del diccionari. teatre. Comprendre els elements essencials i entendre la funció i organització discursiva d textos de temàtica general extrets dels mitjans de comunicació. la ciència i la cultura en general.actitudinals: actituds. 7. i iniciar el d’altres llengües. 8. i d’altres adequats als interessos de l’alumnat d’aquesta edat. Comprensió de la informació global i d’ informacions específiques prèviament requerides de textos orals i visuals emesos per els mitjans de comunicació.

Identificació de les connotacions de tipus sociocultural. Pronountiation: Difficult sounds. Suffixes. històrics. Sentence Stress. Speaking: Comparing pictures. Valoració de la llengua estrangera en les relacions internacionals. Rigor en l’aplicació dels instruments de control. /iz/. A for and against Essay. normes i estereotips més significatius per a la comprensió de la cultura estrangera que es manifesten a través dels textos seleccionats. Interpretació i valoració dels elements culturals més rellevants presents en els textos seleccionats. Aspectes socioculturals de la llengua. Vocabulary: Phrasal verbs (1). A narrative. Idioms (1). Writing: Connectors of sequence. Recerca i localització de les informacions que puguen contribuir a estructurar el món de referències que puguen estar presents en els textos seleccionats. Rythm. Vocabulary: Collocations. Anàlisi i reflexió sobre el seu funcionament a través de textos orals i escrits. Unitat didàctica 2: Remember when. Past perfect continuous. Els components de la competència comunicativa.(p.7) Reading: Reading for the main idea. (Ús de la llengua. Listening: A Survey. 336 . etc. Grammar: Present perfect continuous. Listening: A radio programme. - SEQÜENCIACIÓ DE CONTINGUTS Primera Avaluació.19) Reading: Predicting content. /z/. Unitat didàctica 1: Are you Mobile?(p. Qué són i per a qué serveixen. Writing: Connectors of addition & contrast. Grammar: Relative Clauses. (L’alumne/a podrà autocontrolar-se i corregir-se a més d’experimentar cóm avança en l’aprenentatge de la llengua estrangera. Pronountiation: /s/. gramàtica). valors. Tots els textos seleccionats així com les il·lustracions i demés material complementari ha estat escollit per a que l’alumne/a puga entendre aquesta cultura i la valore dintre d’un marc internacional i siga també capaç de reconèixer i localitzar aspectes i connotacions de tipus sociocultural.Reflexió sobre la llengua i autocorrecció. propis de la cultura anglosaxona i que la fan diferent a la pròpia. geogràfics.

Suffixes. Speaking: Expressiong opinions. Ed. Listening: A discussion. Pronountiation: /h/. Vocabulary: Phrasal verbs (2). Unitat didàctica 4: Food for thought.31) Reading: Pronoun referencing. /w/. Wilkie Collins. Unitat didàctica 3 : Crazy English. Grammar: The Passive.Segona Avaluació. an Opinion Essay.(p. Pronountiation: Contracted forms. A description of a place. word families. Writing: Connectors of purpose. Unitat didàctica 6: Making choices. intonation in questions. guessing meaning from context. Sentence stress. should/had better.43) Reading: Scanning for specific information. Pronountiation: /j/. Vocabuary: Collocations. Unitat didàctica 5: Music Mania. Grammar: Conditionals. Vocabulary: British/American English (1). modal Perfects. 337 . the causative. Writing: Adjectives & Adverbs. Grammar: Reported Speech. Vocabulary: British/American English (2). modals & time clauses. Speaking: An interview.67) Reading: Making inferences.(p. Dominoes three. Imperatives. Pronountiation: Word stress.(p. Listening: A conversation. Writing : Paraphrasing. Tercera Avaluació. Writing: Connectors of cause & result. Speaking: Comparing pictures. Grammar:Modals. Speaking: Role play. Oxford. Phrasal verbs (3). Listening: A radio programme.(p. READERS: “The Moonstone”.55) Reading: Identifying the author´s purpose. A formal letter. Idioms (2). A Summary. Listening: Telephone conversations.

Entenem que en aquesta etapa educativa cada alumne/a té la seua pròpia capacitat per aprendre coses i retenir-les.avaluació sumativa. que es guiarà i es familiaritzarà amb aquesta prova. A continuació detallem el contingut d’aquesta prova PAU que ve donat per la Universitat. partim de la base que tot l’alumnat és capaç d’arribar a un nivell mínim tenint en compte els diferents ritmes de treball que pot tenir cadascú. CRITERIS D’AVALUACIÓ En 2on de Batxillerat l’avaluació té un doble objectiu: la valoració del què l’alumnat ha aprés. Per tot açò considerem que l’avaluació ha de ser també continua.ATENCIÓ A LA DIVERSITAT El mètode Top Marks 2 contempla l’atenció a la diversitat respecte el nivell de coneixements. Es pretén que l’alumne/a siga conscient i entenga que la llengua és un tot integrat. a més del procés d’ensenyament/aprenentatge i les actituds de l’alumnat envers l’aprenentatge de la llengua estrangera. i com a conseqüència. A més. mitjançant un reciclatge continu d’estructures i vocabulari. amb lo qual el reciclatge és continu.avaluació formativa. el coneixement de gramàtica. 338 . Les activitats en el llibre de l’alumne i el treball diari reflecteixen contínuament aquest aspecte. tenint en compte la rapidesa o facilitat en l’aprenentatge per part de l’alumnat.i l’anàlisi del procés d’ensenyament/aprenentatge i dels seus resultats per fer més eficaç aquest procés. de tal manera que els coneixements adquirits en una unitat i els de les unitats anteriors es posen en pràctica per resoldre tasques concretes. funcions i vocabulari. Es considera adient avaluar el grau de desenvolupament de les diferents habilitats lingüístiques i la capacitat per utilitzar la llengua comunicativament. Els alumnes han d’aconseguir un grau d’autonomia cada vegada major respecte al seu procés d’aprenentatge. En 2on de Batxillerat els alumnes tenen a més a més el repte de superar la prova PAU/Selectivitat i per aconseguir-ho hi ha una secció anomenada TEST al final de cada unitat del llibre de l’alumne. però això no és sinònim de la seua capacitat intel·lectual.

Anàlisi d'un text en ANGLÉS.Hàbitat .perspectives de treball ..Mitjans de comunicació .Deportis .Viatges i comunicacions .música..participació social . L'objectiu del curs de 2º Batxillerat serà proporcionar a l'alumne varietat de material per poder treballar. no especialitzat.Treball / Organització social .de personatges coneguts .PROVES PAU PREPARACIÓ.oci.Commemoracions o esdeveniments a nivell mundial (jocs Olímpics.etc.anècdotes.Consum .estudis.entreteniment (modes.. L'examen de selectivitat d'anglès consta de dues parts: 1) exemplar per lliurar al Tribunal: quadern de PAU que conté les preguntes de l'examen i els requadres on els alumnes hauran d'escriure les seves respostes..Medi ambient / Ecologia .) .Vides. Orientativament podríem englobar aquests temes en els següents: .Conflicte i canvi EL FORMAT DE L'EXAMEN D'ANGLÉS. sense l'ajuda de diccionari.Aspectes de la vida juvenil: .. que seran formulades i respostes per escrit i en anglés. La seva durada serà d'1 hora i constarà de DUES PARTS diferenciades 339 ..Paper de l'home i de la dona en la societat . d'una banda les tècniques per a la realització de la prova i per un altre el vocabulari i estructures necessàries per poder comprendre i expressar-se en anglès sobre qualsevol dels temes proposats. En la prova d'anglès per a l'accés a la universitat es demana als alumnes que responguin a una sèrie de preguntes sobre un text en anglès que tracta d'un tema d'actualitat. S’exigirà la resposta a diverses qüestions del text. que tingui un màxim de 250 paraules de llenguatge comú.problemes. 2) Exemplar per als alumnes: una fulla on figura el text de l'examen.Salut / Alimentació . Es proposen una sèrie de “topics” que poden englobar una gran quantitat d'aquests temes i per tant un mateix text pot tractar varis d'ells.) .

preposicions -invariabilitat dels adjectius (gènere i nombre) • Claredat d'expressió i organització textual: 1punt -Seqüenciació clara -No hi ha excessives repeticions -No és un text confús i fosc -Ús adequat de connectors per a les diferents idees -Aproximació al tema coherent i original -Estructuració de les idees en paràgrafs (*planning) -Ocupació de determinades estructures sintàctiques (passiva. lletra clara.) -concordances correctes (Subj-V. • pregunta de lèxic: localització de sinònims o expressions del text. Es valorarà la capacitat de comunicació de l'alumne en un anglès acceptable en expressar la seva opinió i idees sobre aspectes relacionats amb el text proposat.estil indirecte..pronoms. bolígraf. S’oferiran DUES possibilitats perquè l'alumne triï una d'elles..) -ús adequat d'articles -ús correcte del possessiu -plurals irregulars -ús correcte de modals.Already.... (1’5punts a 0’5) 2ª PART: Producció Escrita COMPOSITION: d'unes 130 paraules com a mínim i 150 màxim.negatives.. signes de puntuació. No es restarà puntuació si la resposta no és correcta..Since. Seleccionar 4 ítems d'en tre 6. spelling..argumentació.Ago. (1punt a 0’25) • Múltiple Choice amb 3 ítems (Reading Comprehension). Es demanarà comprensió general i dificultat del lèxic.1ª PART: Comprensió • 2 preguntes de comprensió global (2punts: cadascuna 0’5 de comprensió + 0’5 de correcció gramatical) • 3 preguntes de TRUE / FALSE (T / F) (1’5punts a 0’5).) -estructures afirmatives. Es consideraran els següents aspectes: • Caràcter estratègic: 0’5punts -presentació clara i ordenada (condícia.preguntes correctes -temps i seqüències verbals adequats i correctes -partícules temporals adequades (For...) • Correcció gramatical: 1’5punts -ordre correcte dels elements de l'oració (Subject+V+Compl.) -distribució de les idees en paràgrafs -adequació al sistema textual que se sol·licita (narració. riquesa i precisió lèxica: 1punt -No s'usen paraules en Español ni inexistent 340 ..) • Varietat.

Val 2 punts. exercici de vocabulari en el qual els alumnes han de trobar en el text paraules o expressions equivalents a les expressades en la qüestió. L'alumne/a deu escriure entre 130 i 150 paraules. Cal utilitzar “cometes” i copiar literalment la frase del text que justifica la resposta. Pregunta 3: “guessing vocabulary from context” . Consta de 3 ítems a 0’5 punts per ítem.les quatre paraules que es corresponen amb els sinònims o definicions donats. Val 1’5punts a 0’5p cada ítem. amb les seves pròpies paraules. i no val marcar el nombre de línia. Per exemple. es restarà puntuació. Es valora la capacitat de l'alumne/a en un anglès acceptable en expressar la seva opinió i idees sobre aspectes relacionats amb el text proposat. No es demana que donin la seva opinió. seriosa aconsellable que els alumnes no empressin més de 15 (aproximadament) per respondre. (Tret que el títol contingui molt poques paraules : p. Pregunta 4: “Multiple choice”. Pregunta 5: S'ofereixen dues possibilitats perquè l’alumne/a triï una d'elles. distribuïts per parts iguals entre la comprensió correcta de l'enunciat explicat i la correcció gramatical de la resposta. és excessivament llarg.LES PREGUNTES. No s'admetran els punts suspensius. l'alumne/a tindrà que identificar –a partir del context. Consisteix en la localització en el text original de la informació que es demana en les frases.ex “Think twice”). (SYNONYMS = La resposta ha de ser de la mateixa categoria gramatical. Serà falsa una frase si no la diu el text. Cal ressaltar que aquestes no segueixen necessàriament l'ordre en què apareixen els enunciats originals. És molt important controlar el temps en què es realitza el text de selectiu. Per tant hi haurà 4 ítems amb un valor de 0’25p cadascun amb un total d'1 punt.) D'entre una llista de sis paraules del text. Es tracta de parafrasejar el seu contingut. 341 . si l'enunciat del text original constés de 10 paraules. Pregunta 2: els alumnes han de decidir si són certes (TRUE= T (no utilitzar V) o falses (FALSE= F) les afirmacions que es detallen. Val 1’5 punts. Pregunta 1: es demana als alumnes que expressin. puntuació que englobarà indivisiblement tant la resposta (True/False) com la justificació de la mateixa. per a això l'alumne no deuria emprar un nombre excessiu de paraules. si el fragment assenyalat per l'alumne. el significat d'un enunciat del text. Només es disposa d’UNA HORA per contestar totes les preguntes. L'alumne/a triarà l'opció correcta en cadascun. i tampoc es pot retallar la frase. Consta de 3 ítems cadascun amb 3 opcions. fins i tot contenint la resposta correcta.

Burlington Books. la comprensió del text la capacitat expressiva de l’alumne en l’elaboració d’una redacció sobre el text. 3. Notebook (grammar/vocabulary/exercises/stick photocopies) Composition notebook.description argumentació – for & against /opinion MATERIALS “TOP MARKS FOR BATX. should.  Gerunds & infinitives. Infinitive of purpose. double object. listening & speaking extra practice at home).  Comparing and contrasting with past.  Direct/Indirect Speech  Writings: narració . Burlington.Linking ideas: relative pronouns  Modals: must. així com fer pràctiques orals. By phrase.CRITERIS D’AVALUACIÓ 2n BATXILLERAT 2012-2013 El curs de 2on de Batxillerat està enfocat per a que l’alumne aconsegueisca un nivell mitjà / alt en anglès que el prepare per a realitzar amb èxit la prova d’accés a la universitat (PAU). Wilkie Collins. may. Per tal d’aconseguir aquests objectius treballarem amb textos model de PAU i amb el material de Burlington per a 2on de batxillerat “Top Marks for Bachillerato 2” amb els continguts següents: CONTINGUTS MÍNIMS  Present simple/continuous.  Relative clauses.  Linking ideas: time expressions/frequency adverbs. could. future continuous. have to. Phrasal verbs  Past simple/continuous/past perfect. la comprensió oral l’expressió oral Donarem molta importància a la lectura i escolta comprensiva i l’escriptura. 2.  Verb + preposition  Passive voice.  Basic writing skills: word order. Stative verbs. 2” Ed.narrative descripció . L’alumne haurà de treballar els textos i escoltes a classe i també a casa.  Present perfect simple/continuous. might. future perfect. ja que haurà de reforçar el treball de les quatre destreses de la llengua fora de l’aula de manera autònoma. subject/verb agreement  -ing / -ed adjectives. can. St’s book & workbook.  Comparing adjectives. Dominoes Three. i realitzar traduccions i redaccions d’acord amb el nivell. A tal efecte el seminari d’anglés proporcionarà material extra a través del moodle en la web de l’IES. 4.  Word families  Connectors  Time expressions  Vocabulary  False friends  Synonyms  Suffixes  Phrasal verbs  Future: will. present continuous. a adquirir hàbits d’estudi i de treball i a ser conscient del seu aprenentatge. don’t have to. Ed. simple present. haurà de saber fer ús del diccionari. que consisteix en l’anàlisi d’un text per comprovar: 1.  Conditionals. be going to. mustn’t. Es motivarà l’alumne a fer-se responsable del seu treball i materials. Oxford. 342 . (Compositions are compulsory each term) MOODLE (Grammar.  Time clauses. Readers: “The Moonstone”.

. L’actitud positiva / negativa valorant l’esforç per parlar en anglès a classe. (L’alumne/a haurà de responsabilitzar-se’n de la correcció dels exercicis a classe i/o en el moodle). traducció i redacció.L’avaluació serà CONTINUA: la matèria s’acumula. .Un NO PRESENTAT suposa perdre tots els drets a l’avaluació i no podrà ser mai aprovat per la junta d’avaluació. valorant-se de manera global en Apte/No Apte. . L’assistència a classe serà obligatòria i es valorarà la motivació. pot provocar la impossibilitat de l'avaluació contínua. . També és molt important el comportament dins l’aula en un clima de respecte envers el professorat i la resta de companys. no portar el material a classe i no esforçar-se per aprendre i intentar superar les dificultats. ACTITUD Es valorarà negativament (BAIXARÀ la nota del trimestre i/o final) * una actitud negativa de l’alumne/a envers l’assignatura. * la no realització de les tasques a l’aula i/o a casa (exercises + homework + compositions + moodle) i el lliurament d’aquestes fora del termini demandat pel professor/a.Serà obligatori presentar el dossier de repàs lliurat pel professor/a. No s’acceptarà cap redacció / treball fora del termini establert baixant 1 punt la nota del trimestre. Si el nombre de faltes supera el 20% de les hores totals d’un trimestre. l'alumne perdrà el dret a l'avaluació contínua.A Setembre i Convocatòries Extraordinàries de Pendents les proves de recuperació inclouran exercicis amb continguts mínims de gramàtica. Sent aquesta l'única prova que podrà ser tinguda en compte per a la seva qualificació que en cap cas podrà superar els 6 punts totals. orals. quedant-li solament l'oportunitat de presentar-se a la prova global que es realitzarà a tots els alumnes a final de curs. 343 . per la qual cosa la segona avaluació servirà com a recuperació de la primera i la 3 ª de la 2ª.AVALUACIÓ . de listening i reading. En totes les avaluacions hi haurà les següents proves: PROVES 2n BATX Grammar & structures + vocabulary + translation 25% PAU EXAM (+ composition) 25% Listening Speaking Reader 50% Anglés Pràctic BATXILLERAT L’avaluació serà continua amb la realització en classe de treballs específics de caràcter obligatori. poca o cap participació o esforç per parlar en anglès a classe. * faltes d’assistència a classe: quan un alumne falte de manera reiterada a classe amb justificació o sense ella. participació. La valoració de l’alumne serà global incloent proves escrites.Un NO PRESENTAT en alguna de les proves suposa perdre tots els drets a l’avaluació continua i no podrà ser mai aprovat per la junta d’avaluació. En la convocatòria de setembre la prova final objectiva serà oral i escrita i de continguts mínims valorant-se de manera global en Apte/No Apte. o sistemàticament es negue a realitzar els treballs requerits. interès i disposició envers l’assignatura. reading comprehension.

S’utilitzaran majoritàriament materials autèntics i es farà ús de les tecnologies de la informació i la comunicació. tant en forma parlada com escrita. Este nivell suposa utilitzar l’anglés amb una certa seguretat i flexibilitat. la seua consciència social i transcultural. així com enriquir el seu repertori i ampliar els camps en què pot aplicar els seus coneixements i fer-ne ús. i que versen sobre temes generals. receptivament i productivament. I. en situacions quotidianes i menys corrents que requerisquen comprendre i produir textos en una varietat de llengua estàndard. sobre una àmplia varietat de temes de caràcter general. i el seu creixement personal. 2. arribe a aconseguir a grans trets el nivell d’usuari independent de la llengua. L’aprenentatge serà un procés dinàmic basat en una àmplia varietat d’activitats comunicatives i que reflectiran situacions reals. L’alumne de primer de batxillerat podra aprofundir en la millora i perfeccionament de les destreses discursives i comunicatives. on es preveu que la competència lingüística i comunicativa que té l’usuari d’una llengua es posa en funcionament amb la realització de diferents activitats d’esta. corresponent al nivell B1-B2 del Marc comú europeu de referència per a les llengües. quotidians o en els quals es té un interés personal. amb estructures habituals i un repertori lèxic comú no massa idiomàtic. sinó també la seua percepció del valor de la reflexió. s’intentarà introduir el món real en l’aula. fent ús dels coneixements adquirits. així com per a mediar entre parlants de diferents llengües. Comprendre el sentit global i específic de textos orals emesos per parlants o per qualsevol altre mitjà. El desenrotllament d’esta matèria ha de contribuir al fet que l’alumne adquirisca les capacitats següents: 1. L’objectiu serà l’adquisició d’una bona competencia comunicativa i transmetre a l’alumne les habilitats i estratègies lingüístiques i sociolingüístiques necessàries per a refermar la comunicació en diferents àmbits. Objectius generals Com a objectiu primordial de l’optativa d’Anglés pràctic de primer de batxillerat es pretén que l’alumne. 344 . Amb tot això s’intentarà incrementar no solament les destreses lingüístiques i comunicatives de l’alumne.1r BATXILLERAT ANGLÉS PRÀCTIC INTRODUCCIÓ L’assignatura optativa per a primer de batxillerat Anglés pràctic es basa en els paràmetres establits en el Marc Comú Europeu de Referència (MCER) per a les llengües. Produir textos orals senzills així com interactuar oralment amb altres parlants en situacions quotidianes. En suma.

The Simple Present Tense and the adverbs of frequency that go with it. 6. Desenrotllar una consciència crítica. 8. The Present Continuous Tense. have to. Should. 5. Indirect questions for polite requests. Future to be (all forms): will-won’t. sobre una varietat de temes de caràcter general. Too much/many. The Present Perfect Simple Tense for the expression of experience. Used to in the narration of past habits. a fi de desenrotllar l’interés i respecte cap a altres formes d’entendre la realitat. atenent diverses intencions comunicatives i respectant les convencions de la llengua escrita. 345 . The Present Continuous Tense for future arrangements. Defining relative clauses. Tindre consciència de les diferents normes socioculturals existents en el món multicultural en què vivim. Continguts 1. 4. Uses of the tense to express past and finished actions. Continguts gramaticals                     Expressing likes and dislikes through fixed expressions.3. Fist Conditional. Present Perfect Tense with for and since. can. 7. i refermar estratègies d’autoavaluació i autocorrecció en l’adquisició de la competència comunicativa. II. The Simple Past Tense (regular and irregular). Produir textos escrits senzills. Going to for future plans. usant les estratègies adequades de comprensió. amb actituds d’iniciativa i responsabilitat. Comparison of adjectives. enough. So and neither to express things that are the same or different for you and other people. Uses of like. organitzats i cohesionats sobre una varietat de temes generals. Superlatives: Synthetic and Analytic forms. Comparing the Simple Present and the Continuous Present Tenses and the type verbs that go with them. Desenrotllar la capacitat de transferir els coneixements adquirits a una varietat de situacions distintes. Reconèixer la importància de l’anglés com a llengua de comunicació i enteniment internacional i valorarlo com a instrument per a l’adquisició de coneixements. Reflexionar sobre el funcionament de l’anglés i els seus esquemes discursius en situacions de comunicació. 9. Comprendre el sentit global i específic de textos escrits en qualsevol suport. Synthetic and Analytic forms. Intensifiers for comparison: adverbs.

Making and answering questions. Word families. The Past Perfect Simple Tense. Age and life stages. Types of food. Friendship. Countable and uncountable nouns. Expressing purpose. Phrasal verbs describing relationships. reason and result. Habits. 2. Adjectives for describing people. Verbs belonging to the lexical field of sense. 346 . The Present Simple Tense in the Passive Voice. Adjectives for describing people. Activities for free time. Personal biographies. Ditransitive Verbs. Continguts lèxics:                             Daily routines and activities. Extreme sports.              Verb structures: Main verb + gerund and/or infinitive. Speed. Verb + prepositions. be able to. The Present Perfect Simple Tense with just/already/yet. Verbs about change. Adjectives for describing places. nouns and adjectives. Verb and noun collocations expressing achievements. Phrasal Verbs on growth and education. Machines at home. Shops and shopping. The Past Simple Tense in the Passive Voice. Adjectives to describe personal sensations. Illness and injury. could. The Past Continuous and the Past Simple Tenses: comparison. The definite article and its uses. Places in the world. Sleeping habits and dreams. Music and instruments. Survival and skills. Appearance. Modal verbs: can. Personality. Work.

Criteris d’avaluació L’avaluació serà continua amb la realització en classe de treballs específics de caràcter obligatori. To talk about people and things that have influenced you. Holidays and travelling. To talk about past events and experiences To talk about future plans. Crime. habits and relations with humans. La valoració de l’alumne serà global incloent proves escrites. To talk about both modern and traditional aspects of daily life.Materials Proporcionats pel seminari d’anglés. Continguts funcionals                To discuss like and dislikes. IV. To give advice To give opinions III. Animal life. To make comparisons To talk about yourself and others. Verb phrases about travel. orals. Describe personality. and mental and physical states. Money. To describe preferences.           The differences between make and do. Greetings and presents. 3. de listening i reading. Education. To report what people say. 347 . To talk about your abilities. Verb + prepositions. To talk about situations related to travel. Animal idioms. To talk about personal achievements and experiences. Transport.

     348 . L’alumne de segon de Batxillerat posseeix la suficient base lingüística acumulada en cursos anteriors per a poder usar l’anglès a un nivell de major especialització.) per a comprendre i produir textos orals o escrits (conversacions. usant el lèxic i registre adequats.2n BATXILLERAT Anglés Pràctic per a les Humanitats i les Ciències Socials. instruccions.Objectius generals Tant el lèxic com els temes tractats en l’assignatura hauran de tindre una relació directa amb el camp concret (humanitats) i haurà de quedar reflectida la major diversitat possible d’assignatures de la modalitat. amb pronunciació correcta i ús adequat de registre. divulgats per qualsevol mitjà de comunicació. Realització de presentacions orals d’idees o temes relacionats amb el camp específic. Al final del curs l’alumne hauria d’haver adquirit un nivell de competència situat aproximadament entre B1 i B2. discursos.). manuals. etc. correus electrònics. entrevistes. mapes. Ús apropiat d’estratègies i de recursos (apunts. parlar. cartes. pàgines web. diagrames. llegir i escriure) s’han integrar en un sol bloc. El currículum s’inspira de forma genèrica en el que es coneix com a English for Specific Purposes (anglès per a fins específics). etc. Haurà d’adquirir les habilitats i estratègies lingüístiques i sociolingüístiques necessàries per a comunicar-se de manera efectiva en un entorn laboral o acadèmic i haurà de conèixer el lèxic específic del seu camp.  Comprensió. Participació i interactuació en discussions o debats sobre temes relacionats amb el camp específic. I. llibres de divulgació. INTRODUCCIÓ Este currículum troba la seua justificació teoricolingüística en les directrius que establix el Consell d’Europa en el Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües. defenent punts de vista. expressió i interacció de forma oral i escrita. instruccions. Comprensió de la informació global i concreta en textos orals i escrits relacionats amb l’àmbit específic. Les destreses lingüístiques (escoltar. diccionaris tècnics. Coneixement del lèxic específic del camp concret així com d’una gamma apropiada de textos (articles.) relacionats amb este. oferint informació detallada i utilitzant exemples adequats. etc. informes curts.

Desenrotllament de la confiança per a parlar en públic. Valoració de la importància de l’anglès com a ferramenta per a adquirir coneixements i com a llengua vehicular en les tecnologies de la informació i la comunicació.past perfect simple / continuous .HEROES (History) 3.TALES (Literature and Cinema) 2.CRIME (Law) 349 .Continguts Lèxics:      books and films epic stories and heroes / history / ancient treasures art and music media – TV – newspapers – information – news law and crime Gramaticals:  general tenses and structures  compound nouns  -ing or infinitive  narrative tenses .  II.past simple / continuous .VISION (Art and Music) 4.MEDIA (Newspapers and Television) 5.Seqüenciació UNITS: 1.time expressions  adjectives – comparative & superlative  passive voice  relative clauses  modals Funcionals:  describing people – a film – a book – a picture  expressing likes and dislikes  agreeing / disagreeing  giving opinions  expressing priorities III.

orals.IV. motivació i interès envers l’assignatura així com la participació i bona disposició de l’alumne. Es valorarà la assistència a classe. 350 . Materials Proporcionats pel seminari d’anglès.Criteris d’avaluació L’avaluació serà continua amb la realització en classe de treballs específics de caràcter obligatori. La valoració de l’alumne serà global incloent proves escrites. de listening i reading.

Reconèixer informació professional quotidiana continguda en discursos orals emesos en llengua estàndard.La descripció. que s’ampliarà en el segon curs. Interpretar informació professional continguda en textos escrits senzills. . Les línees d’actuació en el procés d’ensenyament i aprenentatge que permeten aconseguir els objectius del mòdul.ANGLÈS TÈCNIC I & II per al CICLE FORMATIU de GRAU MITJÀ: Tècnic en Sistemes Microinformàtics i Xarxes INTRODUCCIÓ: La assignatura d’Anglès Tècnic I es centra en la consolidació estructural de la llengua anglesa en les quatre destreses (listening. en anglès. OBJECTIUS GENERALS: Seguint el currículum publicat en DOGV. Aquest mòdul conté la formació necessària per al desenvolupament d’activitats relacionades amb les funcions d’atenció al client. el seminari d’anglès ha optat per presentar un programa que partisca d’un nivell equivalent a l’elementary. els objectius generals i avaluació de l’assignatura per al 1er i 2on curs seran els següents: 1. 351 . (Curriculum Comunitat Valenciana Módulos profesionales Inglés técnico). Al finalitzar el cicle. anàlisi i aplicació dels processos de comunicació i les tècniques d’imatge personal utilitzant l’anglès. l’alumne ha de ser capaç de comunicar-se oralment i per escrit en els entorns professionals propis de la seua futura condició de tècnic informàtic.La identificació. la seua avaluació i la identificació i formalització de documents associats a la prestació de serveis. writing and reading) dintre d’un entorn relacionat amb el domini del coneixement de la informàtica i la computació. informació i assessorament. versaran sobre: . . speaking. 2. analitzant de forma comprensiva els seus continguts. analitzant el contingut global del missatge i relacionant-lo amb els recursos lingüístics corresponents. en anglès. Degut que els estudiants que cursen aquest cicle presenten un nivell de coneixement de la llengua anglesa extremadament heterogeni. en llengua anglesa. anàlisi i procediments d’actuació davant queixes o reclamacions dels clients. Anglès tècnic II.Els processos de qualitat en l’empresa. Es tracta d’una assignatura instrumental necessària per a una formació més completa dels futurs professionals.

Terminologia específica del sector.Adequació del text al context comunicatiu. . CONTINGUTS: DESCRIPCIÓ DE LA MATÈRIA: Traducció. / Frequency adverbs .Reconeixement de missatges professionals del sector i quotidians.Terminologia específica del sector. .Registre. Emetre missatges orals clars estructurats.etc) CONTINGUTS GENERALS: Comprensió de missatges orals: . telefònics. relacionant regles gramaticals amb la finalitat dels mateixos. selecció de estructures sintàctiques.Wh-questions .Passive voice . textos.Verb Tenses.Suports telemàtics: fax. demonstrative. 5. computer software. . Elaborar textos senzills en llengua estàndard.Terminologia específica del sector.Comprensió de missatges. dealing with the customer . articles bàsics professionals i quotidians. .Registres utilitzats en la emissió de missatges orals. Emissió de textos escrits: . . possessive . Aplicar actituds i comportaments professionals en situacions de comunicació.Modal Auxilary Verbs.. (Relacionats amb temes com: personal computing. participant com agent actiu en converses professionals. .Elaboració de textos senzills professionals del sector i quotidians. .Comparison of adjectives. gravats. . Interpretació de missatges escrits: .Adjectives and Pronouns: personal. burofax. operating systems.3. Producció de missatges orals: . correu electrònic. CONTINGUTS ESPECÍFICS: Gramaticals: . . data transmission. descrivint les relacions típiques característiques del país de la llengua estrangera. 352 ..Selecció lèxica. online services. 4.Purpose . interpretació i producció de missatges.Missatges directes. comprensió i interpretació de textos tècnics adaptats i autèntics així com comprensió.

.Expressing opinions & thoughts.Relative clauses .Function of an item.Making and responding to suggestions.Order of the elements in the sentence .Living with computers / Types of a computer . .Computer support .Programming . expressing obligation and prohibition.Expressing probability and possibility. .Output devices .Workplaces . .Comparing . warning.Giving advice.Communication Skills: Dealing with the Customer .Technology .Deliveries and supplies . .-ing and intinitive .Describing uses.Word-formation .Making predictions. .Placing an order.Multimedia .Computers and Work – Internet .Administrative documentation .Recommending a computer .. . .Giving instructions 353 .Reporting damage .Customer service Funcionals: Intencions comunicatives . agreeing & disagreeing. making promises.Talking about experiences.Processing .Describing a process.Leaving a message .Diagnosing a fault and giving advice.Gerunds and infinitives .Curriculum Vitae .Input devices .A Typical PC – parts of a computer .Filling a form . . .Problem solving .The workstation: hardware and software .Prepositions Lèxics: Vocabulari i Situacions . .Sound and Music .

S’intentarà estimular la participació dels estudiants mitjançant diferents activitats dintre de l’aula: exposicions individuals. La valoració de l’alumne serà global incloent proves escrites. exercicis de lectura i audicions sobre temes relacionats amb l’àmbit computacional i informàtic. però de tot el mòdul. es considera obligatòria i necessària l'assistència així com tenir un comportament positiu dins i fora de l'aula.  Un NO PRESENTAT en alguna de les proves suposa perdre tots els drets a l’avaluació i no podrà ser mai aprovat per la junta d’avaluació MATERIALS: Material proporcionat pel departament d’anglès.. Es valorarà la motivació. treballs en grup. CRITERIS D’AVALUACIÓ:  L’avaluació serà continua amb la realització en classe de treballs específics de caràcter obligatori. audiovisual i online links. En aquestes convocatòries la prova final objectiva serà escrita i de continguts mínims i representarà el 100% de la qualificació final.. OBSERVACIONS:  Aquesta programació està oberta a modificacions o canvis depenent del perfil de l’alumnat i el desenvolupament del curs. orals.etc. en grup. Per tant. És obligatòria l’assistència a un mínim del 85% de les hores lectives destinades al mòdul. automàticament perdrà el dret a l'avaluació contínua i haurà de presentar-se a la convocatòria de juny en 1r curs o a la convocatòria de març en 2n curs. interès i disposició envers l’assignatura.. de listening i reading. i material gràfic. l'alumnat que no assistisca a més del 85% de les classes en una avaluació. Per a poder valorar de forma més eficient les faltes d'assistència total del curs. però de tot el temari.. Maite Morell Cap de departament 2012-2013 354 .  El treball diari a classe es considera fonamental per a poder realitzar una avaluació objectiva de l'alumne.METODOLOGIA: Es treballarà amb material bàsic d’anglès tècnic per a informàtica amb el recolzament de fotocopies de distints tipus d’exercicis.  Els alumnes amb l’assignatura suspesa en avaluació final podrán accedir a la convocatòria extraordinària de setembre en 1r curs o a la convocatòria extraordinària de maig en 2n curs .