DOA MAJLIS PERHIMPUNAN

‫حِمْيا ِم‬
ِ ‫ن الَّر ا‬
ِ ‫حِنَم ا‬
ْ‫هلل الَّر ِم‬
ِ ‫سا ِم ا ا‬
ْ‫ا ِب ِم‬
َ‫جِنَما ِعِمْي ِن‬
‫ن‬
ْ‫حلاا ِبا ِه ِنَأ ِم‬
َ‫ص ِن‬
ْ‫عِنَل ى آا ِلا ِه ِنَوِنَأ ِم‬
َ‫حَّمَو ٍد ِنَو ِن‬
َ‫س ِّيا ِدِنَنلا ل ُم ِن‬
َ‫عِنَل ى ِن‬
َ‫الل ُم ِن‬
َ‫س ِن‬
َّ ‫الُ ة ل ُِنَوال‬
َ‫ص ِن‬
َّ ‫ ِنَوال‬, ‫ن‬
َ‫ب اِمْلِنَعلاِنَلا ِمِمْي ِن‬
ِّ ‫هلل ِنَر‬
َِّ ‫ِنَاِمْلحِنَِمْمل ُد ا‬
Ya Allah Ya tuhan kami, tuhan yang menguasai langit dan bumi. Hanya padamu sahaja
kami panjangkan kesyukuran atas segala rahmat dan berkatMu.
Bersempena dengan perhimpunan ini kami mohon inayah dan taufikMu. Kurniakanlah
kesejahteraan dan kebahagian serta kesihatan jasmani dan rohani. Bukakanlah hati-hati
kami, lapangkanlah dada kami untuk menerima ilmu dan pengetahuan serta bimbingan
para guru-guru kami yang kami kasihi.

‫يلا اهلل يلا رحمن يلا رحيم‬
Kami memohon dengan kudratMu dan IradatMu. Berikanlah kekuatan dan ketabahan
menghadapi perjuangan kami menimba dan mencari ilmu pengetahuan,
anugerahkanlah kejayaan dan kecemerlangan kepada kami dalam semua ujian dan
pencapaian.

‫يلا اهلل يلا فلارج الهم ويلا كلاشف الغم‬
Tambahkanlah kepada kami kecintaan kepada segala kebaikan, Jadikanlah kami, guruguru kami, pemimpin-pemimpin kami terus beristiqamah berkhidmat menabur bakti
membangunkan umat dan masyarakat, bangsa dan agama.
Ya Allah ya tuhan kami jadikanlah negara kami sebuah negara yang mendapat limpahan
rahmat dan nikmat. Kekalkanlah keamanan dan kemakmuran sepanjang zaman.

‫جِنَعا ِل الَّلل ُهَّم فا ِِمْيِنَنلا ِنَوِنَال‬
ْ‫ ِنَوِنَال ِنَت ِم‬، ‫صِمْو اًملا‬
ُ ‫ن ِنَبِمْعا ِدا ِه ِنَتِنَفقُّرق اًلا ِنَمِمْع ل‬
ْ‫ ِنَوِنَتِنَفقُّرِنَقِنَـِنَنلا ا ِم ِم‬، ‫حِمْو اًملا‬
ُ ‫جِمْم اًعلا ِنَمِمْر ل‬
َ‫جِمْمِنَعِنَنلا ِنَهِنَذا ِن‬
َ‫جِنَعِمْل ِن‬
ْ‫ِنَالَّلهل َُّم ا ِم‬
. ‫حل ُرِمْو اًملا‬
ْ‫طل ُرِمْو اًدا ِنَوِنَال ِنَم ِم‬
ْ‫شا ِقاًّيلا ِنَوِنَال ِنَم ِم‬
َ‫ن ِنَيِمْتِنَبل ُعِنَنلا ِن‬
ْ‫ِنَمِنَعِنَنلا ِنَوِنَال ِنَم ِم‬
ِ ‫ك ا ِفِمْيها‬
َ‫خِمْيِنَر أَّيلاا ِمِنَنلا ِنَيِمْوِنَم أِمْلِنَقلا ِن‬
َ‫خِنَواا ِتل ُمل ُه ِنَو ِن‬
َ‫عِنَملاا ِلِنَنلا ِن‬
ْ‫خِمْيِنَر ِنَأ ِم‬
َ‫خل ُرل ُه ِنَو ِن‬
ِ ‫عِنَملاا ِرِنَنلا ِنَءا ا‬
ْ‫خِمْيِنَر ِنَأ ِم‬
َ‫جِنَعِمْل ِن‬
ْ‫الَّلهل َُّم ا ِم‬
‫ن ِنَءاِنَمل ُنِمْوا‬
َ‫ال ا ِلَّلا ِذِمْي ِن‬
ًّ‫غ ا‬
ِ ‫ي قل ُـل ُلِمْوا ِبِنَنلا ا‬
ْ‫جِنَعِمْل ا ِف ِم‬
ْ‫ن ِنَوِنَال ِنَت ِم‬
ِ ‫سِنَبل ُقِمْوِنَنلا ا ِبلاا ِإلِمْيِنَملا ا‬
َ‫ن ِن‬
َ‫خِنَواا ِنِنَنلا اَّلا ِذِمْي ِن‬
ْ‫غا ِفِمْرِنَلِنَنلا ل ُذل ُنِمْوِنَبِنَنلا ِنَوا ِإل ِم‬
ْ‫الَّلهل َُّم ا ِم‬
‫حِمْير ٌم‬
ِ ‫ف ِنَر ا‬
ٌ ‫ك ِنَرل ُءِمْو ر‬
َ‫ِنَرَّبِنَنلاإَّن ِن‬
ِ ‫ب الَّنلار ا‬
َ‫عِنَذا ِن‬
َ‫سِنَن ة اًِنَوا ِقِنَنلا ِن‬
َ‫ح ِن‬
َ‫خِنَرا ُِ ة ِن‬
ِ ‫سِنَن ة اً ِنَوا ِفي ال ا‬
َ‫ح ِن‬
َ‫ِنَرَّبِنَنلا ِنَءاا ِتِنَنلا ا ِفي القُّدِمْنِنَيلا ِن‬
َ‫ب الِنَعلاِنَلا ِمِمْي ِن‬
‫ن‬
ِّ ‫هلل ِنَر‬
َِّ ‫حِمْمل ُد ا‬
َ‫ ِنَواِمْل ِن‬، ‫سَّلِنَم‬
َ‫حا ِبا ِه ِنَو ِن‬
ْ‫ص ِم‬
َ‫عِنَل ى ِنَءاا ِلا ِه ِنَو ِن‬
َ‫حَّمَو ٍد ِنَو ِن‬
َ‫عِنَل ى ل ُم ِن‬
َ‫هلل ِن‬
ُ ‫صَّل ى ا ل‬
َ‫ِنَو ِن‬

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful