You are on page 1of 601

ไขตุนปูอัด

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

ใครที่มีเด็กอยูในบาน อาจจะเคยพบกับปญหานี้
เด็กเบื่ออาหาร อะไรอะไร ก็ไมอรอย
ถาใช เราขอแนะนํา เมนูอาหารสําหรับเด็ก
ไขตุนปูอัด ทํางาย แตอรอยล้ํา
ก็ ลองเอาไปทําทานกันดูนะจะ
เครื่องปรุง
เบอร 1
ฟอง
1. ไขไก(
)
3
2. น้ําเปลา
3. ปูอัด 3 – 4 แทง (หั่นแทยง)
4. แครอทหั่นลูกเตาเล็ก 2 ชอนโตะ หั่นแทงเล็กนอย
5. ตนหอมซอย เล็กนอย
6. ซิอิ๊วขาว 1 ชอนโตะ
7. ซอสปรุงรส 2 ชอนชา
8. น้ําปลา 1/2 ชอนโตะ
วิธีการทํา
1. ใสน้ําในลังถึง จากนั้นนําลังถึงตั้งไฟ ระหวางรอน้ําเดือด ตอกไขใสชาม ใชซอมตีไขใหไข

แดงและไขขาวเขากัน ปรุงรสดวย ซิอิ๊วขาว ซอสปรุงรส และน้ําปลา จากนั้นคอยๆ เติมน้ําเปลา
ลงไป คนใหเขากัน ใสปูอัดและแครอท ที่หั่นเตรียมไวสวนหนึ่งลงในชาม แบงไวสวนหนึ่ง
เอาไวแตงหนา จากภาพจะเห็นแครอทลอยอยูบนไข สวนปูอัดจะจมอยูดานลางคะ
2. พอน้ําเดือด นําชามไขที่เตรียมไว ใสในลังถึงปดฝา ใชไฟปานกลาง นึ่งประมาณ 20 นาที

เมื่อไขสุกจะไดไขตุนหนาตาประมาณในภาพ ถึงขั้นตอนนี้อาจจะยังไมตองใหไขสุก ทั้ง 100
% ก็ไดคะ เพราะเดี๋ยวตองแตงหนาแลวนึ่งตออีก เอาเปนวาใหเกือบสุกก็แลวกัน
เวลา ที่ใชในการนึ่งจะไมแนนอน ขึ้นอยูกับไขวาเปนไขที่ออกจากตูเย็นหรือเปลา และไฟที่ใช
บางทีอาจจะไมเทากัน แตที่สําคัญ เวลาใสชามไขในลังถึง ตองรอใหน้ําเดือดกอนคะ
3. แตงหนาไขตุนดวย ปูอัด โรยแครอทแบบแทง ตนหอมหั่นฝอย จากนั้นปดฝาลังถึง นึ่งตอ

ประมาณ 2-3 นาที ใหปูอัดและผักสุก ยกเสิรพ ทานรอนๆ อรอยมากขอบอก
วิธีทดสอบวาไขสุก แลวหรือยัง ใหใชชอนหรือซอมแทงลงไปที่เนื้อไข จิ้มลงไปเบาๆ ก็พอนะ
คะ ไมใชกวนไข ถาไขสุกเนื้อไขจะเกาะกันดี หากเปนน้ําสีไขดิบไหลขึ้นมา ก็แสดงวาอาจจะ
ยังสุกไมทั่วดี ปดฝานึ่งตออีกหนอยคะ

1

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

2

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

สันคอหมูยางน้ําจิม
้ แจว
เครื่องปรุง
เนื้อสันคอหมูแลสวนมันออกบาง 500 กรัม
น้ําตาลปบ 1 ชอนโตะ
ซอสหอยนางรม 2 ชอนโตะ
พริกไทยปน 1 ชอนชา
เกลือ 1/2 ชอนชา
เหลา 1 ชอนโตะ
น้ําจิ้ม
น้ํามะขามเปยกตมสุก 1/2 ชอนโตะ
น้ําปลา 1-2 ชอนโตะ
หอมแดงซอย 1 หัว
ตนหอม ผักชีฝรั่งซอย 1 ชอนชา
น้ํามะนาว 1/2 ชอนชา
พริกปน 1 ชอนชา
ขาวคัว่ 1-2 ชอนชา
น้ําตาลปบ 1/2 ชอนชา
วิธีทํา
1. สันคอหมูแลเปนชิ้นสําหรับยาง
2. ผสมน้ําตาลปบ ซอสหอยนางรม พริกไทยปน เกลือ เหลา เขาดวยกัน ลองแตะลิ้นชิมดู อยาใหเค็มหรือหวานมาก
จนเกินไป
3. นําหมูที่แลไวมาเคลานวดเล็กนอย เพื่อใหสวนผสมเขาเนื้อหมูหมักทิ้งไวประมาณ 30 นาที
4. นําไปยางไฟกลางคอนขางออนจนสุกเหลือง นํามาหัน่ เปนชิ้นบางพอคํา เสิรฟพรอมน้ําจิ้ม
5. น้ําจิ้ม ผสมน้ําตาลปบ น้ําปลา น้ํามะขามตมสุก เขาดวยกัน ลองชิมดูใหไดรสเค็ม เปรี้ยว หวาน (เผื่อรสเปรี้ยวไว
หนอยเพราะจะตองใสน้ํามะนาวอีก) ใสพริกปน ขาวคัว่ คนใหเขากัน ใสหอมแดงซอย ตนหอม ผักชีฝรั่งซอยคนใหเขากัน
เสิรฟพรอมคอหมูยาง

3

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

หอยลายผัดน้ําพริกเผา
เครื่องปรุง
หอยลายตัวใหญ

1 กิโลกรัม

น้ํามันพืช

3 ชอนโตะ

กระเทียมกลีบเล็กทุบ

5 กลีบ

พริกขี้หนูสวนบุบพอแตก

8 เม็ด

เตาเจี้ยวดํา

1 ชอนโตะ

น้ําพริกเผา

1½ ชอนโตะ

น้ําตาลทราย

1/2 ชอนชา

น้ํามันหอย

1½ ชอนโตะ

โหระพาเด็ดใบ

1/2 ถวย

ยอดโหระพาสําหรับตกแตง

วิธีทํา
1. ลาง หอยลาย ใสลงแชในอางน้ํา ทุบพริกขี้หนู 4 เม็ดใสลงไป พักไวสักครูเพื่อใหหอยคายดิน จากนัน
้ ลาง

อีกครั้งใหสะอาด ใสตะแกรงพักใหสะเด็ดน้ํา
2. ตั้ง กระทะน้ํามันบนไฟกลางจนรอน ใสกระเทียมลงเจียวพอใกลเหลือง ใสหอยลาย เรงเปนไฟแรง ผัดให

ทั่ว ใสพริกขี้หนู เตาเจีย้ ว น้ําพริกเผา น้ําตาล และน้ํามันหอย ผัดพอทั่ว ปดฝาทิ้งไวสักครู พอหอยสุกเปลือกอา
ใสใบโหระพา ผัดใหเขากัน ปดไฟ
4

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

3. ตักใสจาน ตกแตงดวยยอดโหระพา เสิรฟ

***(4 คนรับประทาน)

ผัดเปรี้ยวหวานกุง
เครื่องปรุง
กุงชีแฮ(
ตัวละ15-20กรัม)

6-8 ตัว

น้ํามันพืช

3 ชอนโตะ

กระเทียมบด

1/2 ชอนโตะ

หอมใหญหั่นเสี้ยว

1/2 ลูก

แตงกวาหั่นเฉียงทั้งเปลือก

2 ลูก

มะเขือเทศหั่นเสี้ยว

1 ลูก

น้ําหรือน้ําสตอกหมู

1/2 ถวย

ซอสมะเขือเทศ

3 ชอนโตะ

น้ําปลา

3 ชอนชา

น้ําสมสายชู

1/2 ชอนโตะ

น้ําตาลทราย

1 ชอนชา

ตนหอมหั่นทอนขนาด1นิ้ว

3 ตน

พริกชี้ฟาสีแดงหั่นเฉียง

1 เม็ด

พริกไทยปน

1/4 ชอนชา

วิธีทํา
1. ลางกุง แกะเปลือก เด็ดหัวไวหาง ผาหลังดึงเสนดําออก ใสถวย พักไว
2. ตั้งกระทะบนไฟกลางจนรอน ใสน้ํามันและกระเทียมลงเจียวพอใกลเหลือง จึงใสกุง หอมใหญ ผัดพอสุกทั่ว ตามดวย

แตงกวา มะเขือเทศ ผัดใหเขากัน เติมน้ําหรือน้ําสตอกหมู ปรุงรสดวยซอสมะเขือเทศ น้ําปลา น้ําสมสายชู น้ําตาล ผัดอีก
ครั้งใหทั่ว ใสตนหอม และพริกชี้ฟา ปดไฟ
3. ตักใสจาน โรยพริกไทยปน เสิรฟรอนๆ
5

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

หมูอุดง
เครื่องปรุง
- สันนอกหมูหั่นเปนเสน 200 กรัม
- แปงมัน 1 ชอนโตะ
- น้ํามันหอย 1 ชอนโตะ
- ซีอิ๊วขาว 1 ชอนโตะ
* ในชามผสมใสเนื้อหมู แปงมัน น้ํามันหอย ซีอิ๊วขาว หมักทิ้งไว 3
0
นาที หรือคางคืนก็ได
เครื่องปรุงหมูผัดอุดง
- น้ํามันพืช พอประมาณ
- หมูหมักแลว 200 กรัม
- กระเทียม 1 ชอนโตะ
- ตนหอมซอย 2 ตน
- พริกตุมแดง,เขียว
หั่นเปนเสน อยางละ 1/2 ลูก
- เสนอุดง 100 กรัม
- ซีอิ๊วดํา 1 ชอนชา
- ซีอิ๊วขาว 1 ชอนโตะ
- รสดีรสหมู 1 ชอนชา
- สาเก 2 ชอนโตะ
- ขึ้นฉายหั่นทอน 2 ตน
- ถั่วงอกเด็ดหาง 100 กรัม
6

- งาขาวคั่ว 1 ชอนโตะ

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

วิธีทํา
1.นํากระทะใสน้าํ มันตั้งเตา IHC ใหรอน
2.ใสหมูหมักแลวลงทอดรวนใหพอสุก ตักออกพักไว
3
.
เทน้ํามันที่เหลือออกใหเกือบหมดเหลือไว 1
2ชอนโตะ
4.นํากระทะตั้งไฟใหรอน ใสกระเทียมสับ ตนหอม พริกตุม 2 สี ผัดใหหอม
5.ใสเสนอุดง และหมูทอดลงไปผัดใหเขากัน
6.ปรุงรสดวย ซีอิ๊วดํา ซีอิ๊วขาว รสดีและสาเก ผัดใหหอม และแอลกอฮอลจากสาเกจะระเหย ออกไป ชิมรสใหออก หวาน เค็ม
เปรี้ยว
7.ใสขึ้นฉาย ถัว่ งอก ผัดพอเขากัน ปดไฟ ตักใสจาน โรยหนาดวยงาขาวคั่ว เสิรฟรอน ๆ
Cooking Tips - การหมักหมูใหนิ่มทําอยางไร ตอบ ตองหั่นขวางกลางเสนกลามเนื้อ และหมักกับแปงมันหรือไขขาวก็ได
หมักทิ้งไว

ยําไขตม
เครื่องปรุง
น้ํามะนาว 2 ชอนโตะ
น้ําตาลทราย 1 ชอนโตะ
ซีอิ๊วขาว 2 ชอนโตะ
พริกขี้หนูสับละเอียด 1 ชอนโตะ
หอมแดงหัวโตซอยบาง 3 หัว
มะมวงเปรี้ยวซอยเสนบาง 1 ถวยตวง
ผักกาดหอมและผักกาดแกวสําหรับจัดจาน
ไขไกตมหั่นเปนแวน 1ฟอง
ถั่วลิสงตามชอบ
วิธีทํา
1.ผสมน้ํายํา ประกอบดวย น้ํามะนาว ซีอวิ๊ ขาว และพริกขี้หนูเขาดวยกัน
7

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

2. เติมหอมแดง และมะมวงเปรี้ยว เคลาเบาๆ จนเขากันดี
3.จัดผักกาดหอมสําหรับเสริฟ วางไขตม ราดดวยน้ํายํา แตงหนาดวยใบสะระแหน

‘ปลาหมึกผัดเตาหูพริกไทยดํา’

เครื่องปรุง - สวนผสม
ปลาหมึกกลวย 500 กรัม
- กระเทียมสับหยาบ 5 กลีบ
- หัวหอมใหญ 2
0
0กรัม
- หนอไมฝรั่งหั่นเปนทอน 200 กรัม
- ตนหอมหั่นเปนทอน 100 กรัม
- เตาหูออน
- แปงชุบทอด
- พริกไทยดํา
- ซอสปรุงรส
- น้ําตาลทราย
- พริกชี้ฟา หั่นเฉียง 2 เม็ด
- น้ํามันพืช
ลงมือเขาครัว
- เริ่มจากการนําปลาหมึกกลวยมาหั่นเปนแวน จากนั้นลางน้าํ ใหสะอาด พักไว
ตั้งกระทะ ใชไฟออน จากนั้น หั่นเตาหูออนใหเปนชิ้นพอคํา ชุบแปงสําหรับทอด จากนั้นนําไปทอดใหพอเหลือง ตักขึ้นพักไว
ตั้งกระทะอีกครั้ง ใสน้ํามันเล็กนอย จากนั้นใสกระเทียมสับ ผัดจนหอม ตามดวยปลาหมึก หนอไมฝรั่ง หัวหอมใหญ เมื่อผักเริ่มสุก
จึงใสเตาหูที่ทอดเตรียมไวลงไป
- ปรุงรสดวยซอสปรุงรส น้ําตาลทราย และพริกไทยดํา
8

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

- เมื่อรสชาติไดที่แลว ใสพริกชี้ฟา ตนหอม เปนอันเสร็จเรียบรอย ตักขึ้นใสจาน โรยหนาดวยพริกไทยดําอีกนิด พรอมเสิรฟทันที

แกงเขียวหวานไก
เครื่องปรุง

เนื้อไก 3
0
0
กรัม
มะพราวขูด 250 กรัม
มะเขือพวง 50 กรัม
มะเขือเปราะผาสี่ 50 กรัม
ใบมะกรูด 3 - 5 ใบ
น้ําตาลปบ 1 ชอนโตะ
โหระพาเด็ดเฉพาะใบ 1/ 2 ถวย
น้ําปลา 1 - 2 ชอนโตะ
วิธีทํา
1. หั่นเนื้อไกเปนชิ้นเล็ก ๆ ตามยาว รวนในกระทะพอสุก ตักขึ้น พักไว
2
.
คั้นมะพราว ใชน้ํา 2 ถวย คั้นใหหัวกะทิ 1 ถวย หางกะทิ 1+1/ 2 ถวย
3. แบงหัวกะทิมาผัดกับน้ําพริกแกงใหหอม คอย ๆ ใสหัวกะทิที่เหลือทีละนอย ผัดใหแตกมันเล็กนอย และหัว
กะทิหมด จึงใสไกที่รวนไว ผัดใหเขากัน ปดไฟ
4. ตักไกที่ผัดใสลงในหมอ ใสหางกะทิ ตั้งไฟ ใหเดือด ปรุงรสดวยน้ําตาลปบ น้ําปลา คนใหเขากัน ชิมรสตาม
ชอบ แลวจึงใสมะเขือพวง มะเขือเปราะ พอเดือดอีกครั้งและมะเขือสุก ใสใบโหระพา ใบมะกรูด ปดไฟยกลง
สวนผสมเครื่องแกง
พริกขี้หนูสวนสีเขียว 20 เม็ด
หอมแดง 5 หัว
กระเทียม 10 กลีบ
ขาหั่นฝอย 1 ชอนชา
ตะไครซอย 1 ชอนโตะ
ผิวมะกรูด 1/ 2 ชอนชา
รากผักชี 1 ชอนชา
พริกไทย 5 เม็ด
ลูกผักชีควั่ 1 ชอนโตะ
ยี่หราคั่ว 1 ชอนชา
กะป 1
ชอนชา
9

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

เกลือปน 1 ชอนชา

เตาหูยางซีอิ๊ว
สวนผสม
เตาหูออนกึ่งแข็งหั่นชิ้นสี่เหลี่ยม

400 กรัม

ซีอิ๊วขาว

2 ชอนโตะ

ซอสหอยนางรมเจผสมเห็ดหอม

4 ชอนโตะ

น้ํามันงา

4 ชอนชา

น้ําตาลทราย

1 1/2 ชอนชา

ขิงสับละเอียด

1 ชอนชา

พริกไทยปน

1/2 ชอนชา

งาขาว

1 ชอนชา

งาดํา

1 ชอนชา

ขิงดอง
ผักสด เชน แครอทขูดฝอย ผักสลัด
วิธีทํา
1. ผสมซีอิ๊วขาว ซอสหอยนางรมผสมเห็ดหอม น้ํามันงา น้ําตาลทราย ขิงสับละเอียด พริกไทยปน คนให
สวนผสมละลายเขากัน
2. ใสเตาหูลงในน้ําซอสปรุงรสขอ 1 โรยงาขาวและงาดําคลุกเคลาใหเขากันหมักไว 20 นาที
3. ยางเตาหูใหสุกและมีกลิ่นหม ทาดวยน้ําซอสปรุงรสซ้ําหลายๆครั้ง ขณะยางเตาหู
4. เคี่ยวน้ําซอสปรุงรสที่เหลือจากการหมักเตาหูใหพอเดือด ยกลง
5. จัดเตาหูยางซีอิ๊วใสจาน ตกแตงดวยผักสลัด แครอทและขิงดอง ราดดวยน้ําซอสปรุงรสที่เหลือบนเตาหูยาง
จัดเสิรฟขณะรอน
หมายเหตุ
- การเลือกเตาหูสําหรับนํามายางไมควรเลือกชนิดออนหรือแข็งเกินไปเพราะจะทํา ใหไมไดเนื้อสัมผัสของ
เตาหูและซอสปรุงรสไมซึมเขาไปในเนื้อเตาหู
10

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

- การยางสามารถยางบนกระทะเทฟลอนแบบรองหรือตะแกรงยางไดทั้ง 2 แบบ

11

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

ฉูฉี่ปลาทูสด
เครื่องปรุง
ปลาทูสด 3 ตัว
พริกแกงเผ็ด
น้ําปลา
น้ําตาลทราย
พริกชี้ฟา หั่นตามยาว
โหระพา เด็ดใบ
หัวกะทิ 1 ถวย
หางกะทิ 2-3 ถวย
ใบมะกรูด หั่นซอยเปนเสนประมาณ 1/3 ถวย
วิธีทํา
1. นําหัวหัวกะทิและหางกะทิเทรวมในหมอ ตั้งไฟเคี่ยวกระทั่งแตกมันและงวดลงไปประมาณครึ่งหนึ่ง รินใส
ภาชนะอื่นพักไว
2. นําหมอกะทิใบเดิมขึน้ ฟง ชอนกะทิดานบนใสลงหนึ่งทัพพี
3. นําพริกแกงเผ็ดประมาณ 2 ชอนโตะ ลงผัดกระทั่งหอม ดวยไฟออนๆ
4. คอยๆเติมกะทิลงทีละนอยแลวจึงใสปลาทูสดที่ควักไส ลางทําความสะอาดแลวลงไปผัดใหสุกดี
5. ใสกะทิสวนที่เหลือ หลังเดือดแลว ปรุงรสดวยน้ําปลา น้ําตาลทราย โยหนาดวยพริกชี้ฟา ใบมะกรูด โหระพา
ตักใสภาชนะพรอมเสิรฟ

พะโลหมู-ไข
สวนผสม
ไขเปดหรือไขไก

7 ฟอง

น้ํามันพืช

3 ชอนโตะ

หมูสามชั้น

300 กรัม

พริกไทยเม็ด

1 ชอนชา

รากผักชีหนั่ ละเอียด

1 ชอนโตะ
12

ลางเนื้อหมูหั่นเปนชิ้นสี่เหลี่ยมหนา 3. นําน้ํามันใสกระทะตั้งไฟ ใสเครื่องที่โขลกลงผัดใหหอม ใสน้ําตาลมะพราวลงไปผัดใหหอมดี ใสเนื้อหมู ไข น้ําปลา ซีอิ๊วขาว ผัดใหเขากัน 5. โขลกพริกไทยใหละเอียด ใสรากผักชี กระเทียม โขลกจนละเอียด 4.foxitsoftware. ตักใสหมอ ใสน้ําเปลา อบเชย โปยกัก๊ เตาหู พอเดือดทัว่ แลวลดไฟลง เคี่ยวไฟออน พอเดือดปุดๆจนนุม ยกลง หมายเหตุ เวลาตมไขใหใสเกลือปนลงไปดวยเล็กนอย จะทําใหเปลือกไขรอนดี สะดวกเวลาปอกเปลือก เกี๊ยวทอดฮองกง 13 .Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.com For evaluation only. กระเทียมหั่นหยาบๆ 3 ชอนโตะ อบเชยยาว 2 นิ้ว 2 ทอน โปยกัก๊ 3 ดอก เตาหูทอดใหพอง 14 ชิ้น น้ําปลา 1/4 ถวยตวง ซีอิ๊วขาว 1/4 ถวยตวง น้ําตาลมะพราว 225 กรัม น้ําเปลา 5 ถวยตวง วิธีทํา 1. ลางเปลือกไขใหสะอาด ใสน้ําใหทวม นําไปตั้งไฟคอยคนบอยๆ ตมจนไขสุกแข็ง ยกลงรินน้ําทิ้ง แชน้ําเปลาแลว ปอกเปลือก 2.

กุงสุรพลฟูดส 1 แพ็ค .มันหมูสับ 1/4 ถวย .หมูสับ 1/4 ถวย .แผนเกี๊ยว 1 หอ .com For evaluation only.น้ํามันพืช พอประมาณ .foxitsoftware.ซอสบวยแดง หรือน้ําจิ้มบวยใสซอสพริก 1 นําหมอตั้งไฟใสน้ําใหรอน นํากุงลงไปลวกพอสุก ยกออกแชในน้ําเย็น สะเด็ดน้ําพักไว 2 ผสมหมูสับ มันหมู ซีอิ๊วขาว พริกไทย เกลือ แปงมันผสมใหเขากัน 3 นําแผนเกี๊ยวมาวาง ใสกุงที่ลวกแลวลงไป ตักหมูที่ผสมเครื่องปรุงแลวพับแผนเกี๊ยว ใหปดกุง พักไว 4 นํากระทะตั้งไฟใสน้าํ มันใหรอน นําแผนเกี๊ยวที่หอไวลงไปทอดใหเหลืองกรอบ ตักออกสะเด็ด น้ํามัน จัดใสจาน เสิรฟกับซอสบวย 14 . .ซีอิ๊วขาว 2 ชอนโตะ .แปงมัน 1 ชอนชา .Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.เกลือ พอประมาณ .พริกไทย พอประมาณ .

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www. สวนประกอบ • • • • • • แปงเกี๊ยว 1 หอ กะหล่ําปลีซอย ครึ่งหัว แครอทหั่นเปนสี่เหลี่ยมลูกเตาเล็กๆ 1 หัว ตนหอม 10 เสน ครีมชีส 1 กอน น้ําเปลา 1 ถวย วิธีทํา • • • • นําครีมชีสมาบดใหนิ่ม และใสกะหล่ําปลีซอย และแครอทลงไปคลุกเคลากับครีมชีส ใหเขากัน นําสวนผสมของครีมชีสมาใสแปงเกี๊ยวที่เตรียมไว ปนเปนกอนพองาม อยาใหเยอะ เกินไป เพราะแปงเกี๊ยวจะแตกไดเวลาหอ พอ จะหอเกี๊ยว ใหนําน้ําเปลามาทาที่ขอบแปงเกีย๊ วรอบๆแผน แลวจึงคอยๆหอโดย การคอยๆรวบแปงเกี๊ยวขึ้นมารวมกันใหเปนถุง และ นําตนหอมที่เตรียมไว มามัดปาก ถุงใหเรียบรอย จากนัน้ นําไปทอดในน้ํามันรอนจัด จนเหลืองกรอบ แลวนําขึ้นมาซับน้ํามัน แลวจึงจัด ใสจานตกแตงใหสวยงาม 15 .foxitsoftware.com For evaluation only.

16 ..Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www...foxitsoftware.เจริญรัถ ปูอบวุนเสนเจานี้สดมากๆ คอนเซ็ปต คือ อบปูเปนๆ ถาตาย ไมขาย ทิ้งลูกเดียว . ตอย & คิด ซีฟูดเยาวราช มาเยาวราชตองมารานนี้ สังเกตงายๆ พนักงานเสิรฟใสเสื้อสีเขียว อยูปากซอยเท็กซัส . ตะลุยกินซีฟดอรอยทั ู ่วกรุง กินอรอยรานเดียว ไมมีสาขา 2 สมศักดิ์ ปูอบ ซ.com For evaluation only..

เบียรหิมะ ประชานิเวศน รานอาหารซีฟูดสวนใหญมักจะเปดขายกันตอนเย็นๆ แตรานนี้ เปดขายตั้งแต 1 1โมงเชา ดึงดูดลูกคาที่อดใจรอถึงตอนเย็นไม ไหว . ขอบอกวาไมใชนึกอยากจะมากินรานนี้ก็ดุยๆเดินเขามาเฉยๆนะ กฎของรานมีอยูวา ตองโทรจองลวงหนาประมาณ 1 วัน ไม งั้นอด . สมัยเจไขเพิ่งเริ่มกิจการรานนี้มีแค 1 คูหาเทานั้น แต เวลาผานไป 30 ป ไดขยับขยายมาเปน 5 คูหา .foxitsoftware.Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.. .. เจไข ประชาชื่น ..com For evaluation only.. เรือศรีพลฯ อสมท. 17 .

4 รานบรรยากาศทะเล (เทียม) The Park By นองเนยซีฟูด จุดเดนของรานนองเนยซีฟดคื ู อ อยูติดกับสวนสาธารณะ อากาศบริสุทธิ์ ดานหนาเปนทะเลสาบเล็กๆ มีน้ําพุ มีเรือถีบดวย .. 18 ..com For evaluation only. เจเลี๊ยบ สนามเปา ถาขามมายานนี้ไมมีใครไมรูจักรานเจเลี๊ยบ ที่ขึ้นชื่อเต็มปายวา "รานอาหาร "ทะเล" อรอยที่สุด ระดับ 5 ดาว" .Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware...

.Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware. เกาะเสม็ด ขามฝงมายานราษฏรบูรณะ มีเกาะเสม็ดตั้งอยู ไมตองงง เพราะนีค่ ือ รานอาหารเล็กๆ บรรยากาศชิลๆ ริมแมน้ําเจาพระยา ที่คน แถวนี้มักบอกตอกันมา 19 . หัวหิน บานเกาตกแตงสไตลยอนยุค 70 ใครมารับรองตองประทับใจกับบรรยากาศรานที่ตั้งใจทําออกมาใหเปนเหมือนบาน พักตาก อากาศที่หัวหินจริงๆ .. The Fabric แปลตรงๆวา "รานลานผา" เปนรานหนึ่งในเครือรานบานตากอากาศ สไตลการตกแตงแสนเก มีผาประดับอยูทั่ว ..com For evaluation only..

5 นิ้ว แชน้ํา ลางชะพลูฉกี ใบละ 2-3 ชิ้น 2. แกงปาหัวปลี หัวปลี 2 หัว ชะอมเด็ดเอาแตยอด 1/4 ถวย ใบชะพลู 5-6 ใบ ถั่วฝกยาว 2 ฝก ถั่วแดงตม 1/2 ถวย พริกสด 2 เม็ด เกลือ 2 ชอนชา หัวหอม 3 หัว กระเทียมปอกเปลือก 5 กลีบ น้ํา 2 ถวย 1.com For evaluation only. ตําเครื่องน้ําพริกใหละเอียด ใสหมอพริกลงบนหมอแกงที่ใสน้ํา 2 ถวย พอน้ําแกงเดือด ใสหัวปลี 3. ใสถั่วแดงหลวงตั้งเคี่ยวพอหัวปลีเปอย ใสถั่วฝกยาว ชะอมกับใบชะพลู คนพอทั่ว ยกลงเปนใชได 20 . ทุบหัวปลีแกะเอากาบแกๆออก ผาเอาไสออกหั่นเปนทอน 1.foxitsoftware.Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. ขาวผัดปลาสลิด สวนผสม • • • • • • • • • • • • น้ํามันพืช 1/4 ถวยตวง หัวหอมสับ 1 ชอนโตะ กระเทียมสับ 1 ชอนโตะ หอมหัวใหญสับ 1/4 ถวยตวง ขาวสวย 4 ถวยตวง ถั่วลันเตา 2 ชอนโตะ ไขไก 2 ฟอง ปลาสลิดเค็มทอด (แบงเปนชิ้นเล็กๆ) 1/2 ถวยตวง น้ําปลา 1 ชอนโตะ น้ําตาล 1 ชอนชา ผักชีหั่น 1 ชอนชา แตงกวา พริกขี้หนู หัวหอมซอย และพริกขี้หนูทอด วิธีทํา • • • ตั้ง กระทะใสน้ํามันพอรอน ใสหัวหอมและกระเทียมสับ เจียวจนมีกลิ่นหอม ใสหอมใหญ ผัดจนสุกเห็นเนื้อใส ตามดวยขาว ผัดใหน้ํามันจับเม็ดขาว แลวใสไข คนใหไขสุกเปนเสนจึง ใสถั่วลันเตา ปรุงรสดวยน้ําปลา น้ําตาล จากนั้นใสปลาสลิดเค็ม และผักชี เคลาใหเขากัน ตักใสชามไว เวลา รับประทานตักขาวใสพิมพกลม โขกออกจากพิมพใสจาน วางใบผักชีขางบน 1 ใบ จัดแตงกวาหั่นสวยๆ พริกขี้หนูสดหั่น หัวหอมซอย มะนาวผาซีก และพริกขี้หนู Tips ขาว ผัดเปนอาหารจานเดียวของไทยที่ปรุงงาย สามารถดัดแปลงรสชาติใหตางรสกันไดจาก เครื่องปรุงที่ใช ปลาสลิดที่ใช เปนปลาที่ใชปรุงแกง หากรับประทานไมหมดสามารถนํามาปรุงเปน ขาวผัดที่มีรสอรอยไดคะ 21 .

เจียวกระเทียมในน้ํามันพืชพอหอม ใสพริกเผาลงผัด ใหเขากัน ปรุงรสดวยน้ําปลา และน้ําตาลทรายไมขัด ขาว 3. หั่นปลากระพงหนาประมาณ 1 เซนติเมตร พักไว 2 .Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www. นําปลาลงผัด (เวลาผัดปลาสด อยากลับไปกลับมา รอ ใหสุกดานใดดานหนึ่งกอน เพราะจะทําใหปลาเหม็น คาว) 4. ใสพริกสามสีลงไป คลุกเคลาใหเขากัน ใสใบโหรพา เปนอันเสร็จ Tip • • วิธี เลือกซื้อปลาสดๆ มาทําอาหาร ใหดูที่เหงือกปลาตองเปนสีแดง มีเลือดแดงๆ ซึมออกมา ตาใส ไม ดาน ถาปลามีเกล็ด เกล็ดตองไมหลุด และเปนเงามัน เวลาผัดของสดในกระทะ พยายามอยากลับไปกลับมาหลายรอบ รอใหอีกขางหนึ่งสุกกอนแลวคอย กลับ เนื้อจะไมเหม็นคาว และไมยุยติดกระทะ 22 .com For evaluation only.foxitsoftware. ปลากระพงผัดน้า ํ พริกเผา ใคร เคยกินหอยลายผัดพริกเผา คงติดใจรสชาติเผ็ดแซบถึงใจใชไหมคะ แตชีวจิตเราไมแนะนําใหกินหอย บอยๆ เพราะถึงแมจะมีโปรตีน แตคอเลสเตอรอลนั้นสูงเหลือเกิน วิธีเลี่ยงคอเลสเตอรอล แตคงไวซึ่งโปรตีน ชนิดดี เราจึงเลือกใชปลาแทน จะใชปลาอะไรก็ไดคะ แลวแตชอบ หรือถาใครใชเตาหูก็ได เพียงแตใหนําเตาหู ไปทอดหรือจี่ในกระทะกอน แลวคอยนํามาผัด เพราะถานําเตาหูมาผัดเลยจะทําใหเละ ไมนากิน สวนผสม • • • • • • • • ปลากระพง 1/2 กิโลกรัม กระเทียมสับ 2 ชอนโตะ น้ําพริกเผา 1/2 ถวย น้ําตาลทรายไมขัดขาว 2 ชอนโตะ น้ําปลา 2 ชอนโตะ น้ํามันพืช 2 ชอนโตะ ใบโหรพา 1 ถวย พริกชี้ฟา 3 สี 1/4 ถวย วิธีทํา 1.

ลางกุง แกะเปลือก เด็ดหัวไวหาง ผาหลังดึงเสนดําออก ใสจาน พักไว 2 .foxitsoftware. ตั้ง กระทะน้ํามันบนไฟกลางจนรอนจัด ใสกุงลงทอดพอใกลเหลือง ตักขึ้นใสจานไว ตักน้ํามันที่ทอดกุงออก ใหเหลือประมาณ 3 ชอนโตะ ใสพริกไทย กระเทียม ผัดใหหอม ใสซอสพริก ซีอิ๊วขาว น้ําปลา น้ําสมสายชู และน้ําตาล ชิมรสใหเปรี้ยวหวาน ใสกุงทอด พริกขี้หนูสวน และกระเทียมจีนซอย ผัดเร็วๆพอทั่ว ปดไฟ 3.com For evaluation only. ตักใสจาน วางแตงกวาขางๆ เสิรฟ 23 . กุงผัดพริกไทยกระเทียม เครื่องปรุง กุงแชบวยตัวใหญ 1 0 ตัว พริกไทยโขลกละเอียด 1 ชอนชา กระเทียมโขลกละเอียด 1 ชอนโตะ น้ํามันพืช 1/2 ถวย ซอสพริก 3 ชอนโตะ ซีอิ๊วขาว 1 ชอนโตะ น้ําปลา 1/2 ชอนโตะ น้ําสมสายชู 1 ชอนชา น้ําตาลทราย 1 ชอนชา พริกขี้หนูสวน 15 เม็ด กระเทียมจีนซอย 6 กลีบ แตงกวาหั่นชิน้ 1 ลูก วิธีทํา 1.Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.

ยําเบคอนทอดกรอบ เครื่องปรุง เบคอนรมควัน 100 กรัม 1/2 ถวย สะระแหนเด็ดใบ หอมแดงซอย 3 ชอนโตะ ผักกาดคอสฉีกชิน้ ขนาดพอคํา 1 ตน น้ํายํา พริกขี้หนูซอย น้ําปลา น้ําตาลทราย น้ํามะนาว 9 เม็ด 2 ชอนโตะครึ่ง 2 ชอนชา 3 ชอนโตะ วิธีทํา 1. ใสเบคอนทอดกรอบ สะระแหน หอมแดง ผักกาดคอส และน้ํายํา ลงในอางผสม คลุกเคลาใหเขากันทั่ว ตัก ใสจาน เสิรฟ 24 . ทําน้ํายําโดยผสมพริกขี้หนู น้ําปลา น้ําตาล และน้ํามะนาว เขาดวยกันในถวย จนน้ําตาลละลาย เตรียมไว 2 .Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www. เรียง เบคอนบนจานที่รองดวยกระดาษซับน้ํามัน ยกเขาเตาไมโครเวฟ ปดเตา ใชไฟแรงระดับ High ตั้งเวลา 5 นาที เปดเตา ยกออกจากเตา คีบวางบนตะแกรงใหเย็น 3.foxitsoftware.com For evaluation only.

ผสมซีอิ๊วขาว ซอสหอยนางรมผสมเห็ดหอม น้ํามันงา น้ําตาลทราย ขิงสับละเอียด พริกไทยปน คนใหสวนผสม ละลายเขากัน 2. ใสเตาหูลงในน้ําซอสปรุงรสขอ 1 โรยงาขาวและงาดําคลุกเคลาใหเขากันหมักไว 20 นาที 3.Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.การเลือกเตาหูสําหรับนํามายางไมควรเลือกชนิดออนหรือแข็งเกินไปเพราะจะทํา ใหไมไดเนื้อสัมผัสของเตาหูและ ซอสปรุงรสไมซึมเขาไปในเนื้อเตาหู .การยางสามารถยางบนกระทะเทฟลอนแบบรองหรือตะแกรงยางไดทั้ง 2 แบบ 25 .com For evaluation only. เคี่ยวน้ําซอสปรุงรสที่เหลือจากการหมักเตาหูใหพอเดือด ยกลง 5. เตาหูยางซีอิ๊ว สวนผสม เตาหูออนกึ่งแข็งหั่นชิ้นสี่เหลี่ยม 400 กรัม ซีอิ๊วขาว 2 ชอนโตะ ซอสหอยนางรมเจผสมเห็ดหอม 4 ชอนโตะ น้ํามันงา 4 ชอนชา น้ําตาลทราย 1 1/2 ชอนชา ขิงสับละเอียด 1 ชอนชา พริกไทยปน 1/2 ชอนชา งาขาว 1 ชอนชา งาดํา 1 ชอนชา ขิงดอง ผักสด เชน แครอทขูดฝอย ผักสลัด วิธีทํา 1. ยางเตาหูใหสุกและมีกลิ่นหม ทาดวยน้ําซอสปรุงรสซ้ําหลายๆครั้ง ขณะยางเตาหู 4. จัดเตาหูยางซีอิ๊วใสจาน ตกแตงดวยผักสลัด แครอทและขิงดอง ราดดวยน้ําซอสปรุงรสที่เหลือบนเตาหูยาง จัด เสิรฟขณะรอน หมายเหตุ .foxitsoftware.

foxitsoftware..com For evaluation only. แกงเลียงนพเกา. ขั้นตอนการปรุงก็ไมยากเลย เริ่มที่ลางซี่โครงไกหรือกระดูกหมู นําไปตมในหมอน้ําซุปจนสุก กรองเอาแต น้ําตามตองการ 2. ลางขาวโพดแลวหั่นทอนยาว ลางเห็ดฟางแลวฝาซีก บวบปอกเปลือกฝานแฉลบ ฟกทองปอกเปลือกหั่นชิ้น หนาประมาณ 1 เซนติเมตร ตําลึง ใบแมงลักลางเด็ดเปนใบ แครอทหั่นเปนชิ้นพอคํา 4. นําน้ําซุปไปตั้งไฟจนเดือด นําน้ําพริกแกงทีโ่ ขลกแลวลงในหมอตมพอเดือด ใสฟกทอง แครอท ขาวโพด ออน เห็ด บวบ ตมพอสุก ใสกุง พอสุกใสเกลือ ปรุงรสตามตองการ ตามดวยใบตําลึงและใบแมงลักเปนอัน เสร็จขั้นตอน 26 . สวนประกอบ กะป 1 ชอนชา กระชาย 20 กรัม พริกไทยดํา 1 ชอนชา กุงแหง 50 กรัม หอมแดง 50 กรัม น้ําซุปไกหรือซุปหมู 5 ถวย ซี่โครงไกหรือกระดูกหมู 200 กรัม กุงสด 150 กรัม ขาวโพดออน 50 กรัม บวบเหลี่ยม 50 กรัม เห็ดฟาง 50 กรัม ตําลึงยอดออน 30 กรัม ฟกทอง 50 กรัม ใบแมงลัก 30 กรัม แครอท 100 กรัม เกลือ 1 ชอนชา วิธีทํา 1.Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.. โขลกพริกไทยใหละเอียด ตามดวยกุงแหง กระชาย หอมแดง กะป โขลกใหสวนผสมเขากัน 3.

com For evaluation only.foxitsoftware. “ปลาอินทรีทอดซอสเปรี้ยวหวาน” เมนูอาหารปลายังไงก็เปนเมนูที่ฮิตติดปากอยูร่ําไป โดยเฉพาะกับคนที่มีใสใจกับสุขภาพเปนพิเศษ เพราะอาหารจานปลามี ไขมันและคอเลสเตอรอลต่ํา ยอยงาย และกินไดดีกับทุกเพศทุกวัย มื้อนี้ “กุกเล็ก” มีเมนูปลาหนาตาหรูๆจากโรงแรมมณเฑียร ริเวอรไซด อาหารจานปลานี้มีชื่อวา “ปลาอินทรีทอดซอสเปรี้ยวหวาน” แคไดยินชื่อก็เปรี้ยวปากอยากกินแลว เขาครัวไป เตรียมเครื่องปรุงกันเลยดีกวา เครื่องปรุง ปลาอินทรี 1 1/2 ขีด หัวหอมหั่นเตา 2 ชอนโตะ กระเทียมสับ 1 ชอนโตะ มะเขือเทศหั่นเตา 1/3 ถวยตวง น้ําซุป 1/2 ถวยตวง ตนหอมซอย 1 ชอนโตะ สับปะรด 1/2 ขีด เกลือ น้ําตาลทรายขาว พริกไทยดํา น้ํามันพืช เตรียม เครื่องพรอมแลว ก็ลงมือทํากันเลยเริ่มจากนําปลาอินทรีมาลางใหสะอาดแลวพักไว ตั้งกระทะใหรอน ใสน้ํามันลง ไป แลวนําปลาไปทอดจนเหลือง ตักพักใสจานเอาไว สวนวิธีทํา ซอส เริ่มจากตั้งกระทะใหรอน ใชน้ํามันที่เหลือจากทอดปลา ใสหัวหอม กระเทียม ผัดจนกลิ่นหอม ใสมะเขือเทศ สับปะรด และน้ําซุป เคี่ยวไฟออนๆ 10 นาที จนน้ํางวด ใสเกลือ พริกไทย น้ําตาลทราย ปรุงรสใหมีรสเปรี้ยว หวาน เค็ม นํามาตักราดบน ชิ้นปลาทอด ตกแตงดวยพริกไทยดํา และตนหอมใหสวยงาม จะทานเปนอาหารเชา สาย บาย ค่ําก็เหมาะเจาะอรอยสบายทอง ไดทุกมื้อ 27 .Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www. หั่นเตาหูเปนสี่เหลี่ยมลูกเตา ขนาด 1 เซนติเมตร ตมในน้ําเกลือออนๆ จนเดือดประมาณ 2 นาที ตักขึ้นพักไว 2 . ตั้งน้ําพอเดือด ใสหอมเล็กลงไป รอใหเดือดอีกครั้งแลวจึงใสเนื้อปลาและกาง ปรุงรสดวยเกลือหรือน้ําปลา น้ําตาล ฉีกพริกชี้ฟาเผาลงไปดวย จะทําใหหอมและมีรสเผ็ดชวนกินขึ้น ตักขึ้นรับประทานรอนๆพรอมขาวสวย จึงจะอรอย 28 . ตีไขไกกับเหลา ซีอิ๊ว อยางละ 1/2 ชอนโตะ จนเขากันดี และนําไปรวน คนในกระทะ ใชไฟแรงและรวนเร็วๆ พอไขสุกตักขึ้นพัก ไว 3 . ยางปลาสลิดใหเนื้อสุกทอง ใชมือทุบเบาๆ แกะเนื้อออก พักไว ( เก็บกางไวดวย) 2.com For evaluation only. เตาหูไขคน เตาหูขาวคินุ 150-200 กรัม น้ํามันพืช 2 ชอนโตะ ไขไก 2 ฟอง เหลาเฉาชิงหรือเหลาเชอรรี่ 1 ชอนโตะ โชยุ หรือซีอิ๊วขาว 1 ชอนโตะ น้ําสต็อกผัก 1/3 ถวย ตนหอมซอยละเอียด 2 ตน เกลือ พริกไทยปน พริกชี้ฟาซอยโรยหนา 1. ตมเตาหูกับน้ําซุปผัก ปรุงรสดวยเหลา ซีอวิ๊ 1/2 ชอนโตะ ใชไฟออน ตมนานประมาณ 5 นาที จึงใสไขที่รวนไว พรอมตนหอมซอย ละเอียด โรยดวยพริกชี้ฟาและพริกไทยปน ตมโคลงปลาสลิด สูตรอาหารพืน ้ บานงายๆ ทีไ่ มตองใสขา ตะไคร ใบมะกรูด ใสเพียงหอมเล็ก น้าํ สมมะขามหรือใบมะขามออน ก็ได และปรุงรสดวยเกลือหรือน้ําปลา ใสปลาสลิดยาง เปนอาหารที่ใหคุณคาสูงมากเพราะใชของพื้นบานที่ไมใส สารเคมีใดๆ กินอรอย คลองคอ และปลอดภัย สวนผสม ๐ ปลาสลิด 3 ตัว ๐ หอมเล็กบุบ 3-4 หัว ๐ น้ําสมมะขามขนๆ 3-4 ชอนโตะ หรือใบมะขามออน ๐ น้ํา 3 ถวย ๐ เกลือหรือน้ําปลา ๐ น้ําตาลเล็กนอย (ไมใสก็ได) ๐ พริกชี้ฟาเผา วิธท ี ํา 1.foxitsoftware.

ตักใสจานที่จดั ผักกาดหอมหรือจะเอาผักกาดหอมเรียงไวขาง ๆ ก็ได * ทดลองสูตรและคํานวณคุณคาทางอาหารโดยกลุมงานเคหกิจเกษตร 29 .Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. เจียวกระเทียมใหเหลือง ใสเสนกวยเตีย๋ ว ใสถั่วแดง เตาหูเหลือง น้ําปลา น้ําตาล น้ําสมสายชู ผัดใหเขากัน จนเสน นุม 2. ตอยไขลงผัดใหเขากันจนสุก ใสถั่วงอก กุยชาย ถั่วลิสง คนใหเขากันยกลง 3. ผัดเสนพระตําหนักสวนกุหลาบ เสนกวยเตี๋ยว 1 1/2 ถวย เตาหูเหลืองหั่นสี่เหลี่ยมเล็ก ๆ 2 ชอนโตะ ถั่วแดงตมเปอย 1 ชอนโตะ ถั่วลิสงคั่ว (ปน) 2 ชอนโตะ ไขไก 1 / 2 ฟอง ถั่วงอก 1/4 ถวย กุยชายหั่นทอนสั้น ๆ 1/4 ถวย ผักกาดหอม 1 ตน น้ํามันพืช 5 ชอนชา น้ําปลา 1 ชอนชา น้ําตาลทราย 1/2 ชอนโตะ น้ําสมสายชู 1 ชอนชา กระเทียมสับ 3 กลีบใหญ 1 .

5 ถวย คั้นใหได 2 .Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www. โขลกน้ําพริกใหละเอียด 2.foxitsoftware. แกงสับนกเตาหู พริกแหงแกะเมล็ดแลว 5 เม็ด พริกขี้หนูสด 10 เม็ด ขาหั่น 1 ชอนชา ตะไคร 1 ชอนโตะ หอม 7 หัว กระเทียม 10 กลีบใหญ ผิวมะกรูดหั่นฝอย 1 ชอนชา เกลือ 1 ชอนชา รากผักชี 1 ชอนชา เตาหูแข็ง 3 แผนใหญ มะพราว 400 กรัม กระชายหั่นฝอย 1/2 ถวย ซีอิ้วขาว 3 ชอนโตะ มะเขือพวง 100 กรัม ใบมะกรูด 3 ใบ ใบกะเพรา 2 กิ่ง พริกชี้ฟาเขียวแดง 5 เม็ด 1. ตักขึน้ ใสหมอ ใสกระชาย ใสกะทิที่เหลือ พอเดือดใสมะเขือพวง ใสใบมะกรูด ใบกะเพรา พริกชี้ฟาหั่น ยกลง 30 . ผัดน้ําพริกใหหอม ใสเตาหูลงผัด ใสซีอิ้วขาว 4. 5 ถวย ชอนหัวกะทิ 1 ถวยเคี่ยวพอแตกมัน 3. คั้นมะพราว ใสน้ํา 1.com For evaluation only.

บล็อคโคลี 100 กรัม 5. 100 กรัม 6. หอมแดงสับ 6 หัว 3. ซีอิ๊วดํา 2 ชอนโตะ 8.Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www. แผนปอเปยะ 11. น้ํามันหอย 2 ชอนโตะ 7. น้ําตาล 2 ชอนชา 10. กระเทียมสับ 2 กลีบ 4. หั่นเนือ้ หมูใหเปนแทงยาว สวนบล็อคโคลีหน ั่ แฉลบเปนชิ้นๆ เตรียมไว 2 .foxitsoftware. น้ําสมสายชู 2 ชอนชา 9. เตาหูขาวหั่นเปนกอนเล็กๆ ขนาด 5×5 มม. วางแผนปอเปยะบนโตะ แลวตักไสวางตรงกลางหมุนหอเก็บปลายใหมิดชิด 4.ใสน้ํามัน 1 ชอนโตะ ตั้งไฟใหรอน ผัดหัวหอม กระเทียมและหมูจนสุกดี จึงเริม่ ใสบล็อคโคลี เตาหูขาว น้ํามันหอย ซีอวิ๋ ขาว น้ําสมสายชูและน้ําตาล ผัดจนทุกอยางสุกดี ชิมรสตามชอบ แลว ตักขึ้นพักไวใหพออุนๆ 3.com For evaluation only. หมูสันใน 250 กรัม 2. ตั้งน้ํามันใหรอนประมาณ 180 องศาเซลเซียส จึงนําปอเปยะลงทอด นําขึน้ พักไว เสิรฟขณะ อุนๆพรอมน้ําจิม้ บวย หรือน้ําจิ้มเปรี้ยวหวาน 31 . น้ํามันพืช สําหรับทอด วิธีทํา 1. ปอเปยะทอด สวนผสม 1.

วางหอยเชลลบนเปลือกหอย จัดใสจานพรอมผักสลัด ราดน้ําสลัด พรอมเสิรฟ Tip : อยายางหอยเชลลนานเกินไปเพราะจะทําใหเนื้อหอยแ 32 .Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware. คลุกเคลาหอยเชลลกับน้ํามันมะกอก พริกไทยปน เกลือ ใบพารสลียสับ หมักทิ้งไวประมาณ 10 นาที 2. ยางหอยเชลลบนเตาปง จนสุก (ใชไฟรอนนิดหนอย) 3. สลัดผักหอยเชลลยาง ผักสลัดหลากหลายแลวแตชอบกินกับหอยเชลลตัวโตยางราดน้ําสลัดที่ ผสมกันอยางลงตัวระหวางน้ําสมบาลซามิก น้ํามันมะกอกและวาซาบิ รสชาติเปรี้ยว หวาน เผ็ดซาถูกใจยิ่งนัก สวนผสม • • • • • • • หอยเชลลแกะเปลือก 10 ตัว พารสลียสับ 1 ชอนโตะ น้ํามันมะกอก 2 ชอนโตะ พริกไทยปน 1/2 ชอนโตะ เกลือ 1/4 ชอนชา น้ําสลัด ผักสลัด (ตามชอบ) สวนผสมน้ําสลัด • • • • • น้ําสลัดบาลซามิก 1/4 ถวย น้ํามันมะกอก 1/4 ถวย วาซาบิ 1 ชอนโตะ เกลือ 1 ชอนชา พารสลียสับ 1 ชอนโตะ วิธีทํา ผสมสวนผสมน้ําสลัดทุกอยางใหเขากัน วิธีทํา 1.com For evaluation only.

กวยจั๊บน้ําขน เครื่องปรุง เนื้อหมูสวนสันใน 150 กรัม กระดูกเอียวเลง 500 กรัม หัวใจหมู 300 กรัม ตับหมู 150 กรัม ไสตือฮวน 250กรัม 300 ปอดหมู 150 กรัม หนังหมู 100 กรัม ลิ้นหมู(250กรัม) 1 อัน กระเพาะหมูลางใหสะอาด 100 กรัม น้ําตาลทราย 1/2 ถวย น้ํา 12 ถวย โปยกั๊ก 3 ดอก อบเชยหักทอนขนาด3นิ้ว 1 ชิ้น ผงพะโล 2 ชอนโตะ พริกไทยเม็ด 1 ชอนโตะ กระเทียมไทยบุบ 1/4 ถวย รากผักชีทุบ 9 ราก 33 .foxitsoftware.com For evaluation only.Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.

foxitsoftware. ตักเสนกวยจั๊บใสถวย ใสเนื้อหมู เครื่องใน เตาหู ไขตม เลือด และหมูกรอบ ตักน้ํากวยจั๊บรอนๆใส ใสกระเทียมเจียว ตนหอม ผักชี ตกแตงดวยพริกชี้ฟาสีแดง หั่นแวน เสิรฟกับเครื่องปรุงรส (รับประทานได 1 0 1 2คน 34 . ซีอิ๊วขาว 6 ชอนโตะ ซีอิ๊วดํา 1/2 ชอนโตะ น้ําตาลกรวด 1/3 ถวย เกลือปน 1 1/2 ไขเปดตมแข็ง 3 ฟอง หั่นชิ้นสี่เหลี่ยมขนาด1/2นิ้ว 1 กอน เตาหูพวง 7 ชิ้น เสนกวยจั๊บ 500 กรัม หมูกรอบหั่นชิ้น 1/2 ถวย กระเทียมเจียว 1/2 ถวย ตนหอมและผักชีซอยอยางละ 1/2 ถวย เลือดไกหรือเลือดหมู พริกชี้ฟาสีแดงหั่นแวนสําหรับตกแตง เครื่องปรุงมีน้ําปลา .Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.พริกปน วิธีทํา 1. ตมน้ํา 3 ถวย ในหมอดวยไฟกลางจนเดือด ใสเสนกวยจั๊บลงตมจนสุก ละลายแปงขาวโพดหรือแปงมันใส เล็กนอย พอขน ปดไฟ ยกลง4. ลางเนื้อหมู กระดูกเอียวเลง และเครื่องในหมูแตละอยางจนสะอาด ใสพักในตะแกรง2.น้ําตาลทราย พริกชี้ฟาหั่นแวนดองน้ําสมสายชู. ทํา น้ํากวยจั๊บโดยใสน้ําตาลทรายลงในหมอ ยกขึ้นตั้งบนไฟออน เคี่ยวจนไหมและมีกลิ่นหอมเปนคา ราเมล พอเริ่มเปนฟอง ใสน้ํา ตมจนน้ําตาลละลายและเดือด ใสกระดูกเอียวเลง เนื้อหมู และ เครื่องในหมู ตามดวยโปยกั๊ก อบเชย ผงพะโล พริกไทย กระเทียม รากผักชี ตมเคี่ยวจนเดือด ลด เปนไฟออน ปรุงรสดวยซีอิ๊วขาว ซีอิ๊วดํา น้ําตาลกรวด เกลือ ขณะตมหมั่นชอนฟองทิ้ง เคี่ยวนาน ประมาณ 1 ชั่วโมง ใสไขตม เลือด เตาหูพวง เคี่ยวตอจนเครื่องซึมเขาเนื้อดีและสุกนุม ปดไฟ ตัก เครื่องที่ตมทั้งหมดใสพักในตะแกรงจนเย็น หั่นเปนชิ้นพอคํา ไขหั่นเสี้ยว ใสชาม3.com For evaluation only.

ลางเตาซี่ใหสะอาด แชในน้ําอุนสักพัก นําขึ้นใสตะแกรงพักไวใหแหงแลวสับหยาบๆ 2.foxitsoftware.Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.ตั้งกระทะใสน้ํามันพอรอน ใสเตาซี่และกระเทียมลงไปผัดจนหอม แลวจึงใสพริกหวานผัดพอสลด เติมน้ําสต็อก ผัดจนพริกหวานเริ่มสุก 3.com For evaluation only.ปรุงรสดวยน้ํามันหอย ใสแปงขาวโพดละลายน้ํา พอเหนียวใสปลาที่ทอดไว ผัดใหเขากันและตักราดเสนกวยเตี๋ยว การคั่วกวยเตีย๋ วควรใชไฟปานกลางออน คั่วเร็วๆ ใชตะหลิวเกลี่ยเสนเพือ่ ไมใหติดกัน และตองระวัง ไมใหเสนขาด คนที่หัดผัดสวนใหญเสนกวยเตี๋ยวจะจับกันเปนกอน ตองหัดผัดหลายครั้งๆ 35 . เสนใหญราดหนาปลาเตาซี่ เสนใหญ 200 กรัม ปลาเกา/ปลากะพง 400 กรัม พริกหวานเม็ดใหญสีเขียว แดง เหลือง หั่นเปนชิ้นสี่เหลี่ยมใหญ 400500 กรัม น้ําสต็อก 4 ถวย เตาซี่ 1/4 ถวย น้ํามันหอย 4 ชอนโตะ กระเทียมสับละเอียด 2 ชอนโตะ แปงขาวโพดละลายน้ํา 4 ชอนโตะ น้ํามันสําหรับทอดและผัด วิธีผัดกวยเตี๋ยว: ยีเสนกวยเตี๋ยวใหรวน นําลงคั่วในกระทะใหเหลืองเล็กนอยและมีกลิ่นหอม วิธีหมักปลา: หั่นเนื้อปลาชิ้นใหญหนา โรยเกลือ น้ําตาล ใสน้ํามันพืช น้ํามันงา อยางละประมาณ 1/4 ชอนชา ใส ไขขาว 1 ฟอง โรยแปงขาวโพดใหเกาะชิ้นปลา คลุกเครื่องปรุงทั้งหมดกับเนื้อปลาใหทัว่ พักไวสักครู แลวนําไป ทอดในน้ํามันรอนจัดใหสุก 80 % ตองใสน้ํามันใหทวมชิน้ ปลา วิธีทําราดหนา 1.

com For evaluation only.1/2 ถวย น้ําเปลาประมาณ 3 ถวย ใบตําลึง 1 ถวย เห็ดฟางหั่นเปนชิ้นเล็ก 1/2 . ขาวตมตําลึง สวนผสม ขาวสวยหุงสุก 1 ถวย กุงแหง 1/4 .1 ถวย ตังฉาย 1 ชอนโตะ ซีอิ้วขาว 2 ชอนโตะ กระเทียมเจียว เกลือ พริกไทย อยางละเล็กนอย วิธีทํา ตมกุงแหงกับน้ําเปลาใชไฟออนๆ พอกุงแหงนิ่ม ใสขาวลงตมรวมกันจนขาวเริ่มบาน ใสเห็ด ตําลึง รอใหเดือด ใสตังฉาย ปรุงรสดวยเกลือ ซีอิ้วขาว ตักใสจานโรยกระเทียมเจียวและพริกไทยปน รับประทานรอนๆ ขาวทีใ่ ชหุงถาเปนขาวเกาไมมียางขาวมาก เมื่อพักไวจนเย็นขาวจะยังเปนเม็ดไมเกาะกันแนนเหมือนขาวใหม ที่มียางขาวมาก สูตรนี้ใชขาวเย็นซึ่งหุงโดยใชขาวเจา 1 กระปอง ขาวซอมมือ 1/4 ถวย ขาวสีนิล 1/4 ถวย จะ ไดขาวสีมวงๆ กินเปนขาวสวยและทําขาวตมสูตรนี้ไดอรอย 36 .foxitsoftware.Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.

ยําไกยาง เครื่องปรุง ไกยาง 1/2 ตัว น้ํามะนาว 2 ชอนโตะ ซีอิ้วขาว (น้ําปลา) 1 1/2 ชอนโตะ น้ําตาลทราย 1 ชอนชา น้ําพริกเผา 3 ชอนโตะ ผักชี 4-5 ตน มะเขือเทศ 1-2 ลูก หอมหัวใหญ 1/4 หัว พริกปน 1/2 ชอนชา วิธีทํา 1. ปลอกเปลือกหัวหอมใหญ เด็ดกานมะเขือเทศ ตัดรากผักชี จากนั้น นําผักเหลานีไ้ ปลางน้ําให สะอาด สะเด็ดน้ํา จากนัน้ นําหัวหอมใหญมาหั่นตามยาวเปนแวน นําผักชีมาซอยหยาบๆ สวน มะเขือเทศ นํามาผาเปน 4 สวน ควักไสออก แลวหั่นเปนชิ้นขนาดพอประมาณ 3. นําไกยางมาเลาะกระดูกออก ฉีกเปน ชิ้นขนาดพอดีคําแลวพักไว 2.foxitsoftware. ตักใสจานที่จัดผักกาดหอมรองไว โรยหนาดวยผักชีเล็กนอย จากนั้นก็ยกเสริฟไดเลยคะ Tip: เมนูนจี้ ะเปลี่ยนจากไกยางมาใชไกทอดแทนก็จะอรอยไปอีกแบบ 37 . นําเครื่องปรุงตางๆ คือ น้ํามะนาว น้ําพริกเผา ซีอิ้วขาว (น้ําปลา) น้ําตาลทราย และพริกปน มา ผสมรวมกันในถวยผสม ชิมรสตามชอบ จากนัน้ นําไกยางที่ฉีกไว ผักตางๆ และน้ําปรุงรส มาใส รวมกันในชามผสม คลุกเคลาใหเครื่องทุกอยางเขากัน 4.com For evaluation only.Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www. ยางตออีกราว 2 ชม หมั่นดูทุก 30 นาที จนกวาจะพอใจ 38 . บารบีคิวซี่โครงหมู สวนประกอบ • • • • • • ซี่โครงหมูแผงใหญ 3-6 แผง น้ําสมสายชูกลั่น มัสตารด (Mustard) (เหลืองๆ เฝอนๆอะ) ซอสบารบิควิ น้ํามันโอลีฟ (น้ํามันพืชก็ได) น้ําแครนเบอรี่ (ตัวใครตัวมันละ ไมรูหาไหน) วิธีทํา 1. ลางหมูดวยน้ํา แลวลางดวยน้ําสมสายชู 2. ทามัสตารดเหลืองๆลงไปทั่วหมู 3.foxitsoftware. ทาซอสบารบิคิว 4. ยางบนเตาถาน 4 ชั่วโมง (อยาลืมกลับหมู) 5. ทาน้ํามันโอลีฟ ทาน้ําแครนเบอรี่ 6.com For evaluation only.

ใสน้ํามันลงในกระทะ ตั้งไฟกลางพอรอน ใสน้าํ จิ้มเทมปุระ น้ําซุป หอมใหญ ผัดพอทั่ว 3. ขาวหนาหมูทอด (Katsu Don) เครื่องปรุง ขาวสวยญี่ปนุ 1 ถวย หมูทอดญี่ปนุ 1 ชิ้น ไขไกตีใหเขากัน 1 ฟอง ตนหอมหั่นทอนยาว 1 ตน หอมใหญหั่นเสี้ยว 1/2 หัว สาหรายทะเลชนิดแผนหั่นเปนเสน 2 ชอนโตะ พริกปนญี่ปนุ 1/4 ชอนชา น้ําจิ้มเทมปุระ 3 ชอนโตะ น้ําซุปเทมปุระ 1/4 ถวย น้ํามันพืช 1 ชอนโตะ วิธีทํา 1. ใสไข คนพอไขสุก ใสตนหอม ตักราดบนหมูทอด โรยหนาดวยพริกปน สาหราย รับประทานกับซอสหมูทอด 39 . หั่นหมูทอดเปนชิ้นพอคํา วางบนขาวสวยที่ใสชามไว 2.com For evaluation only.foxitsoftware.Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.

ทอดเนื้อหมูสามชั้นโดยไมใสน้ํามันจนสุกเหลือง ใสกระเทียมลงเจียวพอเหลืองหอม ใสกุนเชียงทอด ผัดใหทั่ว ปรุง รสดวยซีอิ๊วขาว เกลือ น้ําตาล ผัดใหเขากัน ใสถั่วลิสงทอด ปดไฟ 2. ผัดหมี่กยหลิ ุ น เครื่องปรุง เสนหมี่ฮกเกี้ยน หรือเสนยากิโซบะชนิดลวกแลว 450 กรัม เนื้อหมูสามชั้นหั่นชิ้นบาง 100 กรัม กระเทียมกลีบใหญสับ 5 กลีบ กุนเชียงทอดหั่นชิ้นบาง 100 กรัม ซีอิ๊วขาว 2 ชอนชา เกลือปน 1/2 ชอนชา น้ําตาลทราย 1 ชอนชา ถั่วลิสงทั้งเปลือกทอด 1/2 ถวย ตนหอมซอย 2 ตน วิธีทํา ตมน้ําในหมอดวยไฟกลางจนเดือด ใสเสนหมี่ฮกเกี้ยนหรือเสนยากิโซบะที่ลวกแลวลงลวกอีกครั้งใหเสนคลายตัว ตัก ขึ้นใสตะแกรงพักใหสะเด็ดน้ํา 1.com For evaluation only. ใสเสนหมี่ฮกเกี้ยนหรือเสนยากิโซบะลวกในอางผสม ใสเครื่องที่ผัด คลุกเคลาใหเขากัน ตักใสจานหรือถวย โรย ตนหอม เสิรฟรอนๆ 3. 40 .foxitsoftware.Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.

น้ํามันสําหรับทอด 1. เนื้อปลาขูด 150 กรัม 4. 41 . กระเทียมสับ 20 กรัม 8.com For evaluation only.foxitsoftware. เกลือ 1/2 ชอนชา 11. น้ําปลา 1 ชอนโตะ 7. มันหมู 25 กรัม 3. ตนตะไคร 5–8 ตน 12. พริกไทย 1 ชอนชา 6. ปนเปนกอนกลมแบนตามชอบ นําแทงตะไครเสียบตรงกลาง นําไปนึ่งจนสุก จากนั้น นําไปทอดอีกครั้งจนสุกเหลืองตามชอบ เสิรฟพรอมผักสด เสนหมี่ และผักดอง 1. ไขไก 1 ฟอง 5. วิธีทํา ปนเนื้อปลากับมันหมู จนกระทั่งเนียนเขากัน ใสเนื้อกุงลงตีผสม แลวใสเครื่องปรุงทั้งหมด ตีตอจนเขากันอีกเครั้ง 2. กุงพันตะไคร สวนผสมสําหรับ 1–2 ที่ เนื้อกุงแกะ 200 กรัม 2.Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www. น้ําตาลไอซิ่ง 1 ชอนโตะ 10. ตะไครตําอยางละเอียด 1 ชอนโตะ 9.

ลางผักกาดดองใหหมดเค็มแลวฉีกเปน ใบ ๆ สะเด็ดน้ําใหแหง จึงเอาไปหอปลาตะเพียนทุกตัว ผักกาดดองที่เหลือเอาไวรอง กนหมอ 4.foxitsoftware.com For evaluation only. กระเทียมไทย 5 หัว 4. ตมน้ําใหเดือดจัดแลวเทใสหมอตมปลาตะเพียนทันที ลางกระดูกสันหลังหมูวางไวขางบนปลาตะเพียน จึงยกขึ้นตมไฟออน ๆ นาน 2 วัน ปลาตะเพียนตมผักกาดดองเคี่ยวนาน 2 วัน จะทําใหเนื้อปลาตะเพียนนุมอรอย กระดูกและกางปลาตะเพียนจะนุม เคี้ยวเหมือนกางปลากระปอง เวลากินปลาตะเพียนไรกางเฮียเหลียงใชใบผักกาดดองหอเนื้อปลา กินกับขาวสวยหรือขาวตมก็ อรอย 42 . นําปลาตะเพียนไปทอดในน้ํามันพืชรอนปานกลางใหเกล็ดปลาพองกรอบ จึงพักไว 3 . พริกไทยเม็ดตรามือ 1 ขีด 6. ควักไสและไขปลาตะเพียนออกใหหมดแลวลางใหสะอาด จึงใชผาซับจนปลาแหง 2. พริกชี้ฟาแดง 4 เม็ด 7. กระดูกสันหลังหมู 1/2 กิโลกรัม 8. ผักชี 20 ตน 3.Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www. ปลาตะเพียนไรกาง เหลียงโกโภชนา เครื่องปรุง 1. น้ํามันพืช 1 ลิตร วิธีทํา 1. ปลาตะเพียนตัวใหญ 4 ตัว 2. ผักกาดดองเปรี้ยว 6 ตน 5. ใชผักชีทั้งตน กระเทียม พริกไทยเม็ด พริกชี้ฟาแดง วางบนผักกาดดอง แลวเอาปลาตะเพียนที่เตรียมไววางบนใบผักกาดดอง กนหมอ 5.

ใสขาวที่เตรียมไวลงผัดใหเขากัน ปดไฟ 5. ขาวอบเผือก สวนผสม • • • • • • • • • • • ขาวกลองหอมมะลิ 3 ถวย เผือกหอมหั่นสี่เหลี่ยมลูกเตาขนาด 1 ซม.ตั้งกระทะใสน้ํามันพืช ใสกระเทียมสับลงไปเจียวจนหอม จากนั้นใสกุงลงผัดพอสุก 3.foxitsoftware.Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www. ใสเผือก ฟกทอง ตามลงไป ผัดพอสุก ปรุงรสดวยซีอิ๊วขาว ซอสเห็ดหอม น้ําตาลทรายแดง และพริกไทย 4. ซาวขาวกลองหอมมะลิใหสะอาด เทน้ําออกใหแหง พักไว 2 . 1/2 ถวย น้ํามันพืช 2 ชอนโตะ กระเทียมสับละเอียด 2 ชอนโตะ เนื้อกุงหั่นสี่เหลี่ยมลูกเตา 100 กรัม ซีอิ๊วขาว 1 ชอนโตะ ซอสเห็ดหอม 2 ชอนชา น้ําตาลแดง 2 ชอนชา พริกไทย 1/2 ชอนชา น้ําซุปผัก 3 ถวย เครื่องเคียง ผักดอง 3 รส แตงกวา แครอท หัวไชเทา วิธีทํา 1. 1 ถวย ฟกทองหั่นสี่เหลี่ยมลูกเตาขนาด 1 ซม. ตัก ขาวที่ผัดแลวใสหมอหุงขาว จากนั้นเทน้ําซุปผักลงกลั้วใหทั่วกระทะ และเทน้ําซุปผักนี้ลงในหมอเพื่อใชเปนน้ํา หุง หุงจนสุก ตักขึ้นเสิรฟรอนๆ กินกับเครื่องเคียงผักสามรส Tips • • • การเลือกเผือก ควรเลือกหัวที่เบาๆ เพราะเนื้อจะซุยอรอย หัวเผือกทีห่ นักจะเนื้อแนนและเหนียว น้ํา ซุปผักทํางายๆ เพียงนําหัวไชเทา 1 หัวปอกเปลือก หั่นเปนชิ้นใหญๆ แครอท 1 หัว ปอกเปลือก หั่นเปนชิ้นใหญๆ เชนกัน และหอมใหญ 1 หัว ผาเปน 4 ชิ้น นําลงตมรวมกันในน้ําเปลา 6-7 ถวยตวง เคี่ยวไฟออนปานกลางประมาณ 20 นาที วิธี ทําเครื่องเคียงผักสามรส เพียงนําน้ํา 1 ถวย น้าํ ตาลทรายไมขัดขาว 1/4 ถวย น้ําสมสายชู 2 ชอนโตะ เกลือ 1 ชอน ชา เคี่ยวใหละลาย ปลอยใหเย็น ระหวางนี้นําแตงกวา แครอท และหัวไชเทา มาปอก ลางใหสะอาด แลวหั่นเปนชิ้น เล็กๆ เมื่อน้ําปรุงสามรสที่ทําไวเย็นแลว ก็นํามาใสลงในผักที่เตรียมไว รอสัก 2-3 ชั่วโมง ก็ไดเครื่องเคียงอรอยๆแลว 43 .com For evaluation only.

com For evaluation only. ตักใสจานที่วางมะเขือเทศไว จากนั้นก็ยกเสริฟไดเลยคะ 44 .Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware. ขาวผัดมันกุง เครื่องปรุง กุงสด 300 กรัม ขาวสวย 3 ถวย มันกุง 1 ชอนโตะ ซีอิ้วขาว (หรือน้ําปลา) 1 ชอนชา น้ํามันหอย 1 ชอนโตะ น้ําตาลทราย 1 ชอนชา น้ํามันสําหรับผัด 2 ชอน โตะ พริกสด 2-3 เม็ด กระเทียมกลีบใหญ 2 กลีบ มะเขือเทศ 1 ลูก ใบโหระพา ½ ถวย วิธีทํา 1. นํากุงมาลางน้ําใหสะอาด แกะเปลือกและผาเอาเสนหลังออก พักไว จากนั้น ปลอกเปลือกกระเทียม นําไป ลางน้ําใหสะอาดพรอมพริกสด โหระพา และมะเขือเทศ แลวนําพริกมาทุบและหั่นเปนทอนๆ สับกระเทียมให ละเอียด เด็ดโหระพาเปนใบๆ สวนมะเขือเทศก็หั่นเปนแวนๆ เอาไวจัดจาน 2. ปรุงรสดวยเครื่องปรุงรสตางๆ คือ น้ํามันหอย ซีอิ้วขาว (หรือน้ําปลา) และ น้ําตาลทรายลงไป ผัดใหเขากัน จนกุงเริ่มสุก ก็ใสขาวสวยลงไป 4. เปดเตาที่ไฟปานกลาง ตั้งกระทะ ใสน้ํามันลงไป รอจนน้ํามันเริ่มรอนก็ใสพริกและกระเทียมสับลงไปผัดจน หอมแลวจึงใสกุงลงไป 3. ใสมันกุงลงไป ผัดขาวและเครื่องทั้งหมดใหเขากัน ชิมรสตามชอบ จากนั้น ใสใบโหระพาลงไป คลุกกับขาว ใหทั่ว ปดเตาแลวยกลงทันที 5.

หั่นเตาหูเหลืองเปนชิ้นเล็ก ๆ บาง ๆ 5. ใสน้ํามันในกระทะ เจียวไขเปนแผนบาง หั่นฝอยสําหรับแตงหนา 7.Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www. ใสกะทิที่เคี่ยวไวในกระทะ ใสหอมผัดใหหอม ใสไกหรือหมู ใสเตาเจี้ยว น้ําตาล น้ําสมมะขาม เตาหู พริกปนผัด ใหเขากัน ชิมรส ตักไวครึ่งหนึ่งสําหรับราดหนา สวนที่เหลือใสเสนหมี่ลงผัดใหเขากัน ใสถั่วงอก ใบกุยชาย จัดเสิรฟ กับผัก ถั่วงอก หัวปลี ใบบัวบก 45 .foxitsoftware. หมี่กะทิ เสนหมี่ 275 กรัม มะพราว 300 กรัม เนื้อไกหรือหมู 250 กรัม เตาหูเหลือง 300 กรัม ถั่วงอก 300 กรัม กุยชาย 100 กรัม ไขเปด 2 ฟอง น้ํามัน 1-2 ชอนชา หอมเล็กสับละเอียด 6 หัว เตาเจี้ยว 1/2 ถวย น้ําตาลทราย 1/4 ถวย น้ําสมมะขาม 1/2 ถวย พริกปน 1-2 ชอนชา ผักชี 2 ตน พริกแดง 2 เม็ด มะนาวผาเปนชิ้นๆ 2 ผล หัวปลี ใบบัวบก 1. จุมเสนหมี่ลงในน้ํา ตักขึน้ สะเด็ดน้ําพักไว 2 . ลางถั่วงอกกับใบกุยชายตัดเปนทอน ๆ สั้น 1 นิ้ว สวนโคนตัดยาวไวจัดจาน 6. คั้นมะพราวใสน้ํา 2 ถวย คั้นใหได 2 1 / 2 ถวย เคี่ยวใหแตกมันเล็กนอย 3. หั่นไกหรือหมูเปนชิ้นเล็ก ๆ 4.com For evaluation only.

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www. ตั้งกระทะที่ไฟปานกลาง ใสน้ํามันลงไปครึ่งหนึ่ง พอน้ํามันรอน แบงแปงและหอยแมลงภูอยางละครึ่งใสลงไปในชามผสม คนใหเขากันแลวจึงเทลงไปในกระทะ 5. ลางหอยแมลงภูใหสะอาด สะเด็ดน้ํา แกะเปลือกออก ตัดสวนที่แข็งออกแลวพักไว 3 . รอซักพักจนแปงเริ่มสุกจึงตอกไขลงไป 2 ฟอง เกลี่ยไขใหทั่วแผนแปง โรยน้ํามันใหรอบขอบแปง รอจนขอบเริ่มเหลืองก็ กลับดาน 6. ตักถั่วงอกผัดและหอยทอดใสจาน โรยดวยตนหอมผักชีซอย จากนั้นก็ยกเสริฟพรอมซอสพริกไดเลยคะ 46 .foxitsoftware.com For evaluation only. นําแปงทั้ง 3 อยางมาละลายดวยน้ําเย็นและคนใหเขากัน 4. ใสน้าํ มันลงไปประมาณ 1 ชอนชา จากนั้นนําหัวหอมและกระเทียมสับประมาณ 1 ชอนชาลงผัดพอใหมีกลิ่นหอมจึงใส ถั่วงอกลงไป ½ ถวย เติมซีอิ้วขาว (หรือน้ําปลา) ลงไป 1 ชอนชา ผัดใหเขากันแลวปดเตาได 8 . หอยแมลงภูทอด เครื่องปรุง หอยแมลงภู 1 ถวย ถั่วงอก 1 ถวย ตนหอม 1 ตน ผักชี 2 ตน ซีอิ้วขาว (หรือน้ําปลา) 2 ชอนชา ไขไก 3 ฟอง น้ํามันพืช ¼ ถวย หอมแดง 1 หัว กระเทียม 1 กลีบ น้ําเย็น 1 ถวย สวนผสมแปงหอยทอด แปงมัน ½ ถวย แปงขาวเจา ¼ ถวย แปงทอดกรอบ ¼ ถวย วิธีทํา 1. ปลอกเปลือกหอมแดงและกระเทียม ลางน้ําใหสะอาด และสับใหละเอียด สวนตนหอมและผักชีก็ตัดรากออก ลางน้ําให สะอาดและซอยใหละเอียด พักไว 2 . ทอดจนแปงสุกเหลืองทั้งสองดานจึงใชตะหลิวตักไวที่ริมกระทะ 7.

com For evaluation only. น้ําใบเตย เวลาเตรียม 10 นาที เวลาปรุง 20 นาที สวนผสม ใบเตย 5-6 ใบ น้ําเปลา 4 น้ําตาลกรวด 3/4-1 ถวย ใบเตยสําหรับคั้นน้ําประมาณ 10 ถวย ใบ วิธีทํา 1. ใสใบเตยตมกับน้ําเปลาจนเดือดและไดกลิ่นหอม ใสน้ําตาลกรวดรอจนละลายหมด ชิมรส ใหไดรสหวานตามชอบ ปดไฟ พักใหน้ําใบเตยอุนๆ ใสน้ําใบเตยคัน้ ลงไปใหไดสีเขียวเขมสวยตามชอบ ดื่ม เปนเครื่องดื่มรอนหรือเย็นก็ได Tips น้ําใบเตยคั้นสีเขียวเขมควรใสในน้ําใบเตยที่ตมแลวยังอุนๆ อยู เพราะถาเย็นเกินไปจะมีกลิ่นเหม็นเขียว ถา รอนเกินไปหรือใสน้ําคั้นใบเตยลงไปตมดวยจะตกตะกอน .ควรใชน้ําตาลกรวดแทนน้ําตาลทรายขาวเพราะรสจะหวานเจื้อยๆ แตถาใชน้ําตาลทรายขาวรสจะหวาน แหลม 47 . ตําหรือปนใบเตยใสน้ําเล็กนอยแลวคั้นน้ําสีเขียว เขมเก็บไว 2 .Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.

com For evaluation only. โขลกปลาพอละเอียด ตักออก พักไว 5 . ใสปลากรอบที่โขลกแลวลงไป 7.foxitsoftware. เด็ดพริกแหงเอาเม็ดออก คั่วพอหอม พักไว 2 . ใสมะขามเปยก น้ําตาลปก กะป โขลกใหเขากันดีตักเสิรฟ กินกับผักสด Tip • • • ปลากรอบ 3-4 ตัว โขลกแลวจะไดปลากรอบประมาณครึ่งถวย ใชเนื้อมะขามเปยกสับจนเยื่อละเอียดแทนน้ํามะขามเปยก เพราะจะทําใหปลาในน้ําพริกยังกรอบอยู ถาใชน้ํามะขามเปยก ปลาจะไมกรอบ ใชปลาชอนยางแทนปลากรอบก็ได 4 .โขลกพริกพอแหลก จากนั้นใสกุงแหง หอมและกระเทียมลงไปโขลกใหเขากัน 6.คั่วกระเทียมและหอมแดงพอสุก พักไว 3 . สูตรน้า ํ พริกปลากรอบ ใช เครื่องเคราไมมาก แตใหคุณคาอาหารครบถวน ทั้งโปรตีนและแคลเซียมชั้นดีจากปลากรอบ กุงแหง และกะป ที่รางกายดูดซึม เอาไปใชไดงาย แถมวิตามินเพิ่มความสวยจากมะขามเปยกและผักสด สวนรสชาติรับรองวาอรอยจนตองมีคนยกนิ้วให สวนผสม • • • • • • • • • พริกแหงเม็ดใหญ 8 เม็ด หอมแดง 8 หัว กระเทียมกลีบใหญ 1 0กลีบ ปลากรอบ (ปลาเนื้อออน) 3-4 ตัว กุงแหงปน 1/4 ถวย มะขามเปยกสับละเอียด 3 ชอนโตะ กะปปงไฟใหหอม 2 ชอนโตะ น้ําตาลปก 1 ชอนชา ผักสดจิ้มน้ําพริกตามชอบ วิธีทํา 1.Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.ฉีกปลากรอบเปนชิ้นๆ นําลงคั่วในกระทะพอหอม ยกลง 4. การโขลก ใหโขลกทีละอยาง โดยโขลกพริกกอน เพราะจะแหลกงาย 48 .

foxitsoftware.Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www. ผัดแครอทเห็ดหอม สวนผสม แครอท 1 ลูก เห็ดหอมแหง 5-8 ดอก น้ํามันพืช 2 ชอนโตะ ขิงสับ 1 ชอนชา กระเทียมสับ 1 ชอนชา ตนหอมซอย 1-2 ตน ซีอิ้วขาว 1 1/2 ชอนโตะ เกลือ 1/4 ชอนชา เหลาเฉาชิง 1 ชอนโตะ น้ํามันงา 1/2 ชอนชา น้ํามันตาล 1/2 . ผสมสวนผสมเครื่องปรุงเตรียมไว คนใหน้ําตาลลาย 2.com For evaluation only. ตั้งกระทะใสน้ํามันพอรอนใสขิง กระเทียม ผัดจนหอม แลวจึงใสเห็ดหอม ตามดวยซอสที่ผสมไวผัดสักครูแลวจึงใสแครอท ผัดไฟแรง ใสน้ําที่แชเห็ดหอมไวเล็กนอย ผัดพอผักสลด ชิมรส กอนตักขึ้นใสตนหอมซอย ตักขึ้นรับประทานรอนๆ 49 .1 ชอนชา วิธีทํา 1. ลางแครอทใหสะอาดไมตองปอกเปลือก ขูดใหเปนเสนยาว 3. เห็ดหอมแชน้ําจนนิ่ม หั่นเปนชิ้นเล็ก แลวเก็บน้ําไว 4 .

น้ํามันพืช พอประมาณ .ซีอิ๊วขาว 2 ชอนโตะ .เกลือ พอประมาณ .com For evaluation only.พริกไทย พอประมาณ .หมูสับ 1/4 ถวย . เกี๊ยวทอดฮองกง เครื่องปรุง .foxitsoftware.กุงสุรพลฟูดส 1 แพ็ค .ซอสบวยแดง หรือน้ําจิ้มบวยใสซอสพริก วิธีทํา 1 นําหมอตั้งไฟใสน้ําใหรอน นํากุงลงไปลวกพอสุก ยกออกแชในน้ําเย็น สะเด็ดน้ําพักไว 2 ผสมหมูสับ มันหมู ซีอิ๊วขาว พริกไทย เกลือ แปงมันผสมใหเขากัน 3 นําแผนเกี๊ยวมาวาง ใสกุงที่ลวกแลวลงไป ตักหมูที่ผสมเครื่องปรุงแลวพับแผนเกี๊ยว ใหปดกุง พักไว 4 นํากระทะตั้งไฟใสน้ํามันใหรอน นําแผนเกี๊ยวที่หอไวลงไปทอดใหเหลืองกรอบ ตักออกสะเด็ด น้ํามัน จัดใสจานเสิรฟกับ ซอสบวย 50 .มันหมูสับ 1/4 ถวย .Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.แผนเกี๊ยว 1 หอ .แปงมัน 1 ชอนชา .

"แกงไตปลา" เครื่องปรุง • ไตปลา 1/2 ถวย น้ําเปลาประมาณ 2-3 ถวย สมแขก 3 ชิ้น หรือมะขามเปยกคั้นน้ํา 1/4 ถวย กุงสด 300 กรัม ปลายางหรือปลากรอบ 100 กรัม น้ําตาลปก 1 ชอนโตะ ใบมะกรูด 4 ใบ ขา 10 แวนบางๆ หรือหั่น 1 ชอนโตะ ตะไครหั่นละเอียด 6 ชอนโตะ ผิวมะกรูด 1 ชอนโตะ ขมิ้นสดยาวประมาณ 2 นิ้วหั่น 1 ชอนโตะ กะป 2 ชอนโตะ พริกแกง ถั่วฝกยาว ฟกทอง หนอไม • วิธีทํา • • • • • • • • • • • • • • • • 1 .foxitsoftware. ใสกุงสดสับหยาบๆ ปลายางเชน ปลาทู ปลาสีกุน ฯลฯ หรือปลากรอบที่แกะเอาแตเนื้อ 3.com For evaluation only. ใสสมแขกหรือมะขามเปยก น้ําตาลปก ชิมรสถารสออนใหเติมเกลือ เมื่อรสดีแลวใสผักตางๆและใบมะกรูดพอ ผักสุกยกลง 51 .ใสไตปลาในหมอพรอมกับน้ํา ประมาณ 2 ถวย ตั้งไฟใหละลาย กรองเอากากออกใสน้ําพริกแกงละลายลงใน หมอแกง นําไปตั้งไฟจนเดือดทั่ว 2.Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.

สปาเกตตี้เนื้อ เครื่องปรุง -น้ํามันมะกอก 3 ชต. -เกลือ พริกไทย น้ําตาล ซีอิ้วขาว ปรุงรส -น้ําเปลา 1 ถวย(จะใหดีน้ําซุปก็ดีนะคะ) -เสนสปาเก็ตตี้ 450 กรัม วิธีทํา 1.ตมสปาเกตตี้ ตมน้ําใหเดือดใสเสนลงไป หยดน้ํามันมะกอกนิดหนอย ตมไป 12 นาทีคะ จะตมนาน ก็นั้นก็ไดตองเช็คดูวาสุกหรือยังนะคะ 52 . ใส มะเขือเทศสด มะเขือเทศกระปอง ใบกระเพาผัดใหเขากัน ปรุงรสตามใจชอบนะคะ ใครชอบ เค็มหวานก็ปรุงรสไปคะ เติมน้ําซุปลงไป ตั้งใหเดือด 30 นาทีคะ และกอนจะ ยกลง คนๆๆซักพักแลว ตั้งไฟตออีกนิด 5-10 นาทีคะ 4.Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.ใสเนื้อบดลงไปผัดใหสุก พยายามยีใหเนือ้ แตกออกจากกันนะคะ 3.foxitsoftware.com For evaluation only.ใสน้ํามันลงกะทะ ใสกระเทียม และหัวหอมใหญผัดใหหอม 2.(olive oil) -กระเทียมสับละเอียด 3 กลีบ -หัวหอมใหญ สับ 1 หัวใหญ เนือ้ สับ 2 ถวย -มะเขือเทศสด 3 ลูก(ใหญ) ถาเล็ก 6 ลูกผาใหเล็ก -มะเขือเทศกระปอง 1 กระปอง สับดวยนะคะ -ใบกระเพรา 1/2 ถวย -ซอสมะเขือเทศ 2 ชต.

ผสมแปงทอดกรอบกับน้ําตามสัดสวน จากนั้นนํากุงที่เสียบไวมาชุบแปง นําไปทอดในน้ํามันรอนใหกุง เหลืองพองามแลวตักขึน้ 4.Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www. นําไปเสียบไมใหตัวยืดตรง 3.foxitsoftware. เตรียมครีมชีสดวยการตีไขแดงกับน้ํามันสลัดใหขึน ้ แลวใสนมขนหวานลงไปใหไดรสชาติหวานมัน 5. นํากุงผาหลัง ปรุงรสชาติใหหอมดวยพริกไทยและเกลือเล็กนอย 2.com For evaluation only. เสิรฟดวยการเรียงไวในตะกราหมดทุกอยางทั้งผักสด กุงและครีมชี 53 . กุงทอดราดครีมชีส เครื่องปรุง กุงนาง 1/2 กิโลกรัม กุงขาวกลาง 150 กรัม แปงทอดกรอบ 100 กรัม ไขไก 2 ฟอง แปงมัน 30 กรัม น้ํามันสลัด 100 มิลลิลิตร นมขนหวาน 50 กรัม พริกไทยและเกลือ ผักสลัดตามชอบ เชน ผักกาดแกว มะเขือเทศ พริก ยักษเขียวและกะหล่ําปลีมวง วิธีทํา 1.

พริกไทยออน 2 ชอนโตะ .กระชายซอย 50 กรัม . หอม 3.foxitsoftware.หอยแมลงภู 2 0 0 กรัม .พริกขี้หนูสับ 1 ชอนโตะ .ทําความสะอาดอาหารทะเลทัง้ หมด แลวพักไว นํากระทะตัง้ ไฟใสน้ํามันพืชลงไป พอรอนใสพริก กระเทียม กระชายซอยและน้ําพริกเผาลงผัดพอ 2 .com For evaluation only.เครือ่ งผัดฉาของบะหมี่ 1 ซอง . 54 .ตักใสจานโรยหนาดวยตนหอม ผักชี พริกชี้ฟาเหลือง พริกชี้ฟาแดง และพริกชี้ฟาเขียว เสิรฟรอน ๆ. บะหมี่ผัดฉาทะเลแหง เครื่องปรุง .พริกชี้ฟาเหลือง แดง เขียว สําหรับแตงหนาอาหาร วิธีทํา 1.ปลาหมึก 100 กรัม .กุงชีแฮ 2 กรัม 0 0 .น้ําพริกเผา 2 ชอนโตะ .หอยเชลล 1 0 0 กรัม .Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.รสดี 1 ชอนชา .น้ํามันพืช 4 ชอนโตะ .เสนบะหมี่กงึ่ สําเร็จรูปลวก 2 ซอง .กระเทียม 1 ชอนโตะ .ใสอาหารทะเลลงไปผัดพอสุกใสเสนบะหมี่และพริกไทยออนตามลงผัดใหเขากัน แลวปรุงรสดวยผง ปรุงรส รสดี น้ําปลา ชิมรสตามชอบ 4.ตนหอม พอประมาณ .น้ําปลา 2 ชอนโตะ .ผักชี พอประมาณ .

แปงสาลี 3 ชต.foxitsoftware. ประทัดลม 20 ตัว กุงขาว 1-2 ราก รากผักชี 4-5 กลีบ กระเทียมกลีบเล็ก 1/2 ชช. น้ําปลา 20 แผน แผนปอเปยะ 20 เสน เสนหมี่ซั่ว 3 ชต. พริกไทยปน 1-2 ชต.com For evaluation only.Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www. น้ํา • แกะ เสนหมี่ซั่วออกจากหอ เอาไปผานน้ําพอเปยก จากนั้นคลุมผาไวประมาณ 15 นาทีจึงนําผาออก เลือกเสนหมี่ซั่วที่ตรง และเล็ก ตัดความยาวประมาณ 20 นิ้ว หอพลาสติกไวเพื่อไมใหแหง • กุงขาวแกะติดเปลือกชวงหาง เด็ดหางแหลมออก ผาหลังเอาเสนดําออก ใชมีดบั้งทองใหเสนทองขาด 2-3 ครั้ง จึงน้ํากุงมา หงายดานทองขึ้น บีบใหตัวกุงตรง เวลาทอดจะไดไมงอ • ราก ผักชีสับละเอียด ถาเปนรากใหญ ใหใชมีดตีแปะลงไป แลวดึงเอาแกนกลางที่แข็ง ๆ ขางในออกกอนคอยสับ เวลาเคี้ยว จะไดไมระคายลิ้น • ละเอียดแลวใสกระเทียมลงไปสับรวมกัน ใหละเอียดยิบ (ที่ไมใชโขลกดวยครก เพราะไมตองการใหมีสีคล้ํา และถาโขลก จะมีน้ําออกมามากเกินไป คลุกกับกุงแลวจะแฉะ) • ใสรากผักชีกระเทียมสับ พริกไทย ลงในชามผสม ใสกุงลงไปคลุกเคลาใหทั่ว เติมน้ําปลา คลุกอีกทีแลวหมักทิ้งไวสักครู ผสมแปงสาลี 1 สวนตอน้ํา 1 สวน คนใหเขากันเปนแปงเปยกเตรียมไว • ตัดแผนปอเปยะใหเปนรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ตัดดานที่เปนมุมออกสองดาน กะใหเหลือความกวางเทากับความยาวของตัวกุง เอา กุงวางที่มุมแหลมดานหนึ่งใหสวนหางยื่นออกมาจากแปง แลวมวนเขาหาตัว พอใกลจะถึงปลายแหลมอีกดาน เอานิ้ว แตะแปงเปยกที่เตรียมไว ทาเปนกาวแลวมวนตอจนจบ ทําจนครบ 20 ตัว • พับทบเสนหมี่ซั่ว แลวผูกที่กลางแปงปอเปยะเหมือนผูกเชือกรองเทาใหเปนโบว ทําจนครบ 20 ตัว ตั้ง น้ํามันมาก ๆ ในกระทะใหรอน ใสกุงลงไปทอดจนสุกและแปงเปนสีน้ําตาลทองสวย ตักขึ้นใหสะเด็ดน้ํามัน เสิรฟกับ น้ําจิ้มบวยหรือซอสศรีราชา 55 .

ล.com For evaluation only. ถาไมมี self-rising flour ใหเพิ่มผงฟู 2 ชอนชา เกลือ 1 1/2 ชอนชา วิธีทํา : 1. นําไปทอดดวยไฟปานกลางคะ … คอยกลับดานอยาใหไหม 56 . พักไดที่แลว … ก็นําแปงมานวดที่โตะ เตรียมตัดแบงและประกบขา 3.. ปลาทองโก สวนผสม : • • • • self-rising flour 1 1/4 ถวย (ผสมผงฟูกับเกลือมาแลว) ผงยีสต 1 ชอนชา น้ําอุน 3/4 ถวย น้ํามันพืช 1 ชอนโตะ ป.จากนั้นนวดดวยมือ หรือพายยางจนแปงเหนียวไดที่ คลุมดวย พลาสติก ทิ้งไวครึ่งชั่วโมง เพื่อใหแปงขึ้นตัว 2. ผสมทุกอยางเขาดวยกัน .foxitsoftware.Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.

แลวนําน้ํายํามาคลุกกับกุงและมะระใหทั่ว ชิมรสชาติใหกลมกลอม ออกรสเปรี้ยว หวาน เค็ม 5.Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www. เอากุงแชบวยที่ผาหลังทําความสะอาดเรียบรอยแลวลงไปลวกใหสุกเชนกัน พักไว 3. นํามะระที่ผาครึ่งตามแนวนอนแลวหั่นบางๆ ลงลวกในน้ําเดือดจนสุก แลวตักออกพักไว 2.foxitsoftware.com For evaluation only. ตกแตง จานดวยมะเขือเทศ ผักกาดหอม และแครอท แลวเสิรฟไดทันที สําหรับคนที่กลัววามะระจะขมจัดจนกินไมไดนัน้ มีคําแนะนําวา ตองรอใหน้ําเดือดจัดๆ เสียกอนแลวจึงนํา มะระไปลวก รับรองวา “ยํามะระกุงสด” จานนี้อรอยเด็ดแนๆ 57 . ยํามะระกุงสด เครื่องปรุง มะระ 1/2 ลูก กุงแชบวย 5 ตัว หอมแดงซอย 3 หัว พริกขี้หนู 5 เม็ด น้ํามะนาว 1 ชอน น้ําปลา 1 ชอน น้ําตาลทราย 1/2 ชอนโตะ มะเขือเทศ ผักกาดหอม แครอทหั่นฝอย ตกแตงจาน วิธีทํา 1. ทําน้ํายําโดย ตําพริกขี้หนูแลวนําเอาเครื่องปรุงสวนผสมอื่นๆ มาใสรวมกัน 4.

ปรุงรสดวยน้ําปลา น้ํามะขามเปยก น้าํ ตาลปบ ใสหอมแดงซอยและพริกชี้ฟา รอเดือดอีกครั้งจึงยกลงจากเตา โรยหนา ดวยผักชี กินกับผักสด 58 . บดเตาหูยี้และถั่วลงไปผัดกับน้ํามันพอหอม 2. ใสน้ําเตาหูลงไป คนใหเขากัน พอน้ําเริ่มรอนจึงใสกุงสับลงไป คนใหเขากันอีกครั้ง รอจนเดือด 3. หลนเตาหูยี้กุงสับ สวนผสม • • • • • • • • • เตาหูยี้ชนิดผสมเตาเจี้ยวอยางดี(ไมเค็ม)บดละเอียด 4 กอน กุงสดสับ 1 ถวย น้ําเตาหู 1 1 / 2 ถวย พริกชี้ฟาเขียวแดงเหลืองหั่นแวน 4 เม็ด หอมแดงซอย 1/2 ถวย น้ําปลา 3 ชอนโตะ น้ํามะขามเปยก 4 ชอนโตะ น้ําตาบปบ 2 ชอนโตะ น้ํามันสําหรับผัด วิธีทํา 1.com For evaluation only.foxitsoftware.Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.

ลางกุงดวยแปงมันจนน้ําที่ลางใส แลวซับน้าํ ที่เนื้อใหแหง .com For evaluation only.Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.เมื่อนําเนื้อมาตีขณะยังเย็นอยู จะทําใหสวนผสมเหนียวดี .สวนมันหมูแข็งตองสดใหมเปนสีขาวแลวแชเย็นเชนกัน .นําไปแชจนเย็น . กุงบดปรุงรส กุงบดปรุงรส (ใชทําลูกชิ้นกุง ไสเกี๊ยว และติมซําหลายชนิด) กุง บดปรุงรสใชทําเปนลูกชิ้นกุงหรือไสกุงก็ได ทํางาย มีสีสมสวยของเนื้อกุง กินแลวไดเนื้อกุงกรอบเต็มๆคํา มีรสเค็มหวาน กลมกลอม หอมกลิ่นเหลาจีนและน้ํามันงา นําไปใชทําอาหารไดหลายจาน เชน ไสเปาะเปยะทอด ไสขนมจีบ ไสฮะเกา ไส เกี๊ยวทอดหรือเกี๊ยวน้ํา หรือทําเปนลูกชิ้นทอดแลวนําไปผัดน้ําแดง หรือผัดทําเปนกวยเตี๊ยวหนากุงเปนตน การทําลูกชิ้นกุงหรือไสกุง จะใชกุงทะเลหรือกุงขาว เพราะเนื้อกุงมีรสหวาน กรอบ เมื่อตีหรือยีเนื้อกุงจะเหนียวดี ใชกุงขาว ตัวเล็กๆ(กุงซีแฮ) หรือกุงขาวตัวใหญ ( กุงแชบวย) ก็ได ขอสําคัญคือเลือกที่สดใหม เนื้อไมแข็งเล หัวติดแนน เปลือกใส เคล็บความอรอยคือกุงตองสดใหม วิธีทํา .เมื่อปรุงสุกเนื้อกุงจะกรอบเดงเปนพิเศษ ถา ทําลูกชิ้นกุงหรือไสกุงในปริมาณมาก แนะนําใหใชเครื่องผสมอาหารตีโดยใชหัวตีรูปใบพัด ตีดวยความเร็วสูง เนื้อกุงจะ เหนียวอยางรวดเร็ว 59 .foxitsoftware.

โรยเกลือที่กงสดนิ ุ ดหนอยเพื่อเพิ่มรสชาติ จากนั้นนํากุงทอดในน้ํามันหรือลวกพอสุก พักไวใหสะเด็ดน้ํามัน 2.foxitsoftware.นํากานคะนา แครอท มะเขือเทศ ถั่วลิสง และกุงแหงเทใสจาน จากนั้นราดสวนผสมที่เตรียมไวลงไปคลุกเคลา ใหเขากัน พรอมเสิรฟ 60 . โขลกกระเทียมและพริกขี้หนูรวมกัน ปรุงรสดวยน้ําปลา น้ํามะนาว และน้ําตาลปบ คนใหเขากัน 3.Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www. นํากุงลงคลุกในน้ําปรุงรสเพื่อเพิ่มรสชาติ พักไว 4 .com For evaluation only. ยํากานคะนาสด สวนผสม • • • • • • • • • • • • กุงสด 10 ตัว กุงแหงทอด 1/4 ถวย กานคะนาสดตนใหญหั่นสี่เหลี่ยมลูกเตา 1 ถวย แครอทหั่นสี่เหลี่ยมลูกเตา 1/2 ถวย มะเขือเทศหั่นสี่เหลี่ยมลูกเตา 1/4 ถวย ถั่วลิสงคั่ว 1/4 ถวย เกลือ 1/4 ชอนชา พริกขี้หนู 5-6 เม็ด กระเทียม 5-6 กลีบ น้ําปลา 3 ชอนโตะ น้ํามะนาว 3 ชอนโตะ น้ําตาลปบ 2 ชอนโตะ วิธีทํา 1.

เกลือปน 3/4 ชอนชา 4. น้ําตาลทราย1/2 ถวย 3. ปอกเปลือกระทอนที่เตรียมไว หลังจากนั้นใชมีดปลายแหลมแซะเม็ด ออก หั่นกระทอนใหเปนชิ้นขนาดพอ คํา พักไว 2 .com For evaluation only. น้ําตาลละลายเขากับน้ําลอยดอกมะลิ จากนัน้ กรองดวยผาขาวบางอีกครั้ง เสร็จแลวนําขึ้นตั้งไฟ เคี่ยวจนเปน น้ําเชื่อม (แตไมถึงกับเหนียว) เมื่อไดที่ นําลงจากเตา พักไวใหเย็น 4. น้ํารอน 1 ถวย 5.foxitsoftware. เตรียมภาชนะที่สะอาด มีฝาปดมิดชิดเอาไว หลังจากนั้นชอนกระทอนขึ้นจากน้ําเกลือ ทิ้งไวใหสะเด็ดน้ํา กอนใสลงในภาชนะที่เตรียมไว หลังจากนั้นเทน้ําเชื่อมที่เตรียมไวลงไป เติมเกลือเล็กนอย ชิมใหรสชาติกลม กลอม ปดฝา แลวทิ้งไวประมาณ 2 ชั่วโมง หรือจะนานกวานั้นก็ได เพื่อใหน้ําเชื่อมซึมเขาไปในเนื้อกระทอน เวลาจะรับประทานก็ตกั กระทอนใสถวย จากนั้นก็เติมน้ําแข็งเล็กนอย พอใหเย็นชื่นใจ แคนี้ก็เรียบรอย 61 .Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www. นําเกลือที่เตรียมไวมาละลายในน้ํา รอน จากนั้นกรองดวยผาขาวบาง นํา กระทอนที่หั่นเตรียมไว แชลงไป ทิ้ง ไวสักครู หันมาทําน้ําเชื่อมกันกอน โดยนํา 3 . น้ําลอยดอกมะลิ 1/2 ถวย ลงมือเขาครัว 1. 'กระทอนลอยแกว' สวนผสม 1. กระทอนปุยฝาย 2 ผล 2.

บานใครรวยจะใชน้ํามันมะกอกก็ไดคะ หอมดี 6. เทน้ํามันงา กับงาขาวลงไปคลุกดวยกันบนกะทะ หรี่ไฟออนๆไมงั้นงาไหมหมด (ถาเปนไฟแรงแลวเทงาลงไปเยอะ กะทะ จะกลายเปนดิสโกเทคสําหรับงาทันทีคะ เพราะมันจะดิ้นกันไมหยุด) 5.Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www. หมูสามชั้น . น้ํามันพืช . น้ํามันงา . กระเทียม .เอาไวปรุงรสปรุงกลิ่น ผูใดขาดทุนทรัพยก็ไมตองใชก็ไดคะ วิธีทําจา~ 1.หนีไมพนอีกอยูดี 4. กิมจิ .สับมันใหละเอียดเละๆสะใจไปเลยคะ 5.foxitsoftware. รีดน้ําออกจากกิมจิใหเรียบรอยซะกอนนน แลวเอากะทะตั้งไฟปานกลาง 2. หมูผัดกิมจิ สวนประกอบจา~ 1.งาที่มีสีขาว (จะพูดใหไดอะไรเนี่ย --*--) 3. เทน้ํามันลงไป พอเริ่มรอนก็โยนกระเทียมลงไปไดเลยจา (แวกกกก! น้ํามันกระเด็นมาหมดแลวว ) 3. เทหมูลงไปผัดบนกะทะสักแปบระวังไมใหติดกะทะ แลวคอยเทกิมจิตาม ผัดสักแปบใหหมูเริ่มสุกแลวคอยเทน้ํากิมจิตามคะ (น้ํากิมจิแลวแตจะใสคะ ) 4.com For evaluation only. เสร็จเรียบรอยเทใสจานเตรียมโซยกับขาว พรอมกับตอกโพกี (อรอยๆ ง่ําๆๆ ) 62 . งาขาว .สไลดเปนแผนบางๆความยาวก็แลวแตชอบจา 2.

ผสมเนือ้ หมู ถั่วเขียว แปงสาลีครึ่งหนึ่ง เกลือและพริกไทยเขาดวยกันปนเปนกอน ประมาณ 1 ชอน โตะ วางเรียงลงในถาด ตั้งลังถึงใหรอน วางถาดหมูปนกอนลงนึง่ ใหสุก 2. ละลายแปงที่แบงไวกับน้ําซุป ใสลง 63 . เจียวกระเทียมใหหอม ใสหมูปนกอนผัดพอเหลือง ใสสับปะรดและมะเขือเทศใสคะนา 3. ขาวราดหนาหมูปนกอนผสมถัว ่ ขาว 1 1/2 ถวย เนื้อหมูสับละเอียด 40 กรัม ถั่วเขียวตมสุกบดละเอียด 1/4 ถวย แปงสาลี 1 1/4 ชอนโตะ เกลือ 1 ชอนชา พริกไทย 1/8 ชอนชา คะนาตมสุกหัน่ เปนทอน 1/2 ถวย มะเขือเทศหัน่ 4 สวน 1 ผล สับปะรดหัน่ ชิ้นพอคํา 5 ชิ้น น้ํามัน 3 ชอนชา กระเทียมสับ 6 กลีบ น้ําปลา 1-2 ชอนชา น้ําซุป 1/4 ถวย 1.com For evaluation only.foxitsoftware.Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.

นําปลาลงผัด (เวลาผัดปลาสด อยากลับไปกลับมา รอใหสุกดานใดดานหนึ่งกอน เพราะจะ ทําใหปลาเหม็นคาว) 4. หั่นปลากระพงหนาประมาณ 1 เซนติเมตร พักไว 2 .foxitsoftware.เจียวกระเทียมในน้ํามันพืชพอหอม ใสพริกเผาลงผัดใหเขากัน ปรุงรสดวยน้ําปลา และ น้ําตาลทรายไมขัดขาว 3.com For evaluation only. ใสพริกสามสีลงไป คลุกเคลาใหเขากัน ใสใบโหรพา เปนอันเสร็จ 64 . ปลากระพงผัดน้ําพริกเผา สวนผสม • • • • • • • • ปลากระพง 1/2 กิโลกรัม กระเทียมสับ 2 ชอนโตะ น้ําพริกเผา 1/2 ถวย น้ําตาลทรายไมขัดขาว 2 ชอนโตะ น้ําปลา 2 ชอนโตะ น้ํามันพืช 2 ชอนโตะ ใบโหรพา 1 ถวย พริกชี้ฟา 3 สี 1/4 ถวย วิธีทํา 1.Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.

foxitsoftware.Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www. ปลาตะไครซอสพริก เครื่องปรุง .เนื้อปลากะพงแลเปนชิ้นพอคํา 250 กรัม -ตะไครซอย 50 กรัม -หอมแดงซอย 50 กรัม -พริกไทยดํา 20 กรัม -น้ํามันหอย 2 ชอนโตะ -น้ําตาลทราย 1 ชอนโตะ -ซีอิ๊วขาว 1 ชอนโตะ -ผักชีซอย 1 ตน -แปงสาลี 1 ชอนโตะ -ขนมปงปน 1 ถวย -ไข 1 ฟอง -น้ํามันสําหรับทอด วิธีทํา .นําชิ้นปลาไปทอดจนสุกกรอบทั่ว ตักขึน ้ สะเด็ดน้ํามัน จัดใสจานราดดวยซอสพริกชนิดหวาน กอนเสิรฟ 65 .com For evaluation only.โขลก ตะไคร หอมแดง พริกไทยดําใหละเอียดเขากันดี นําชิ้นปลาไปหมักแลวปรุงรสดวย น้ําปลา น้ําตาล ซีอิ๊วขาว และน้ํามันหอย ทิ้งไวประมาณ 15 นาทีในตูเย็นกอนนํามาคลุกไข และ แปง .

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www. พะแนงกุงแมน้ํา กุงแมน้ํา 1 กิโลกรัม มะพราวขูด 800 กรัม พริกชี้ฟาหั่นเปนเสน 2 เม็ด ใบมะกรูดหั่นฝอย 2 ใบ ใบมะกรูดฉีก 3 ใบ โหระพาเด็ดเปนใบ 1/4 ถวย น้ําตาลทราย 2 ชอนชา น้ําปลา 2 ชอนชา น้ํามัน 2 ชอนโตะ เครื่องแกง พริกแหงแกะเมล็ดออกแชน้ํา 5 เม็ด หอมแดงซอย 10 หัว กระเทียมซอย 2 หัว ขาหั่นละเอียด 1/2 ชอนโตะ ตะไครหั่นละเอียด 11/2 ชอน ผิวมะกรูดหั่นฝอย 2 ชอนชา รากผักชีหนั่ ละเอียด 1/2 ชอนโตะ เกลือปน 1 ชอนชา กะป 2 ชอนชา ลางกุง ปอกเปลือกไวหัวไวหาง ผาหลังชักเสนดําออก คั้นมะพราวใหไดกะทิ 3 ถวย ใสน้ํามันในกระทะ ตั้งไฟใหรอน ใสเครื่องแกง ผัดใหหอม ใสกะทิ 2 ถวย ผัดใหแตกมัน เล็กนอย ใสกุงผัดพอสุก เติมกะทิที่เหลือ ปรุงรสดวยน้ําตาล น้ําปลา เดือดสักครู ใสใบมะกรูดฉีก พริกชี้ฟา ใบโหระพา ปดไฟตักใสจาน โรยใบมะกรูดหั่น ฝอย 66 .foxitsoftware.com For evaluation only.

foxitsoftware.15 นาที) 7. นําไอศกรีมมาคลุก สวนผสมในขอ 2 (ทําเร็วๆนะคะ เดี๋ยวไอศกรีมละลาย) คลุกเสร็จ นําไป แชในชองฟต 4. ตักไอศกรีมเปนกอนกลมๆ นําไปใสในชองฟต อยางนอย 3 ชั่วโมง 2. เสริฟ 67 . ไอศกรีมทอด เครื่องปรุง 1. นําไขกับนมตีใหเขากัน จนเปนเนือ้ เดียวกัน 5. คุกกีป้ น 1 ถวย 3.Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www. ผสมคุกกีป้ น กับ ซินนามอน เขาดวยกัน 3. ไอศกรีม รสที่ชอบ (ซ็อคโกแลต วนิลา…) 2. ราดดวยช็อคโกแลต กับ น้ําผึ้ง 6. ตั้งน้ํามันใหเดือด นําไอศกรีมที่ไดจากขอ 5 ลงทอด ทอดจนกระทั่งเปนสีน้ําตาล (ประมาณ 10 . ซินนามอน 1/4 ชอนชา 4. นม 1 ชอนโตะ 6. ช็อคโกแลต 7. นําไอศกรีมทีไ่ ดจากขอ 3 มาคลุกกับสวนผสมในขอ 4 นําไปแชชองฟต (แชประมาณ 1-2 ชั่วโมง) 6. ไข 1 ฟอง 5. น้ําผึ้ง วิธีทํา 1.com For evaluation only.

หั่นเนื้อเปนชิ้น ชิ้นละประมาณ 3 ซม. เนื้อยางซอสญี่ปุน เครื่องปรุง เนื้อวัว เนื้อสันติดมัน หนาชิ้นละ 3 มม.Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www. ตั้งกระทะแบนใสน้ํามันเลกนอย นําเนื้อลงยาง เทสวนผสมของเครื่องปรุงลงไป กลับเนื้อใหสุกเกรียม เล็กนอยทั้ง 2 ดาน ระวังอยาใหไหม 4.foxitsoftware. จัดเนื้อและตนหอมลงจาน ราดน้ําซอสที่เหลือในกระทะลงไป โรยงาขาวและพริกซอย 68 . 2. 300 กรัม ตนหอมญี่ปนุ (ตนใหญ) 1 ตน งาขาวคัว่ 1 ชอนชา พริกซอย เล็กนอย น้ํามัน น้ําสมสายชู (ญี่ปน) ุ 3 ชอนโตะ โชยุ 3 ชอนโตะ มิริน 3 ชอนโตะ น้ําตาล 1/2 ชอนโตะ วิธีทํา 1. หั่นตนหอม ใชสวนกาน เปนทอนลงบนกระทะพรอมกับเนื้อใหพอเกรียมเล็กนอย 5. ผสมเครื่องปรุงทั้งหมด คนใหเขากัน 3.com For evaluation only.

*ปลาจาระเม็ดตมเตาเจี้ยว * เครือ ่ งปรุง :-) ปลาจาระเม็ดหนักประมาณ 300 กรัม 1 ตัว ขิงซอย 1/4 ถวย เตาเจี้ยว 4 ชอนโตะ ซีอิ๊วขาว 2 ชอนโตะ น้ํามันพืช 1 ชอนโตะ น้ําซุป 4 ถวย ขึ้นฉายหั่นเปนทอน 1/4 ถวย พริกชีฟ ้ าแดงหัน ่ แฉลบ 1/4 ถวย วิธท ี าํ :-) 1 ลางทําความสะอาดปลา ควักไสออก หัน ่ เปนชิน ้ ๆ ขนาด 2 นิ้ว พักไว 2ในชามผสมใสปลาลงไป ใสขิงซอย และใบขึ้นฉายลงไปนิดหนอยเพื่อ ดับกลิน ่ คาวปลา แลวนําปลา ไปใสในภาชนะที่สามารถนําเขาเตาไมโครเวฟได นําเขาเตา ไมโครเวฟ ๆ 5 นาทีเพื่อใหปลาสุก 3 ในชามผสมใสขิง เตาเจีย้ ว ซีอิ๊วขาว น้ําซุป น้ํามันพืช ผสมใหเขากัน ราดลงไปบนปลา ปดดวยพลาสติก แลวนําเขาเวฟอีก 3 นาที หรือจนน้ําซอสรอนและเดือด ยกออกจาก เตาไมโครเวฟ 4 โรยหนาดวยขึน ้ ฉาย และพริกชี้ฟาแดง นําเขาเวฟตออีก 3 นาที ยก ออกเสิรฟรอนๆ พรอมกับขาวสวย 69 .Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

foxitsoftware.Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.กะปดี .สายบัว .พริกไทย .หอมแดง .น้ําปลาดี .กะทิกลอง .มะขามเปยกหรือมะดัน วิธีทํา : 5-6 ตัว 1 กําใหญ 1 กลอง 5 หัว 15 เม็ด 1 ชอนชา พอประมาณ พอประมาณ 3 ลูก 1 หักสายบัวยาวพอดีคํา ใสในชามที่มน ี ้ําสะอาด ใชตะ เกรียบไมลงปนในน้ําดวยมือ ใหใยบัวติด ตะเกียบ ขึ้นมา จากนั้นสรงขึน้ ใหสะเด็ดน้ํา 2 เอาเกลือปนเคลา บีบจนสายบัวนิ่ม บีบน้ําออกให หมดแลวลางดวยน้ําเย็นหลาย ๆครั้ง บีบน้ําออกจน หมด ใสชามพักไว 3 โขลกเครื่องแกง ละลายในกะทิที่เอาน้ําสะอาดผสม 1 เทา นําไปตั้งไฟพอกะทิเดือด ปรุงรสดวย น้ําปลา น้ําตาล น้ํามะขามเปยก หรือมะดัน ใหมีรสเปรี้ยว เค็ม หวานเทา ๆกัน ใสสายบัวลงไปดูจนสายบัวดูดน้ํากะทิ จนเปงชิมรสอีกครั้ง ใสปลาทูลงไปเปนอันเสร็จ 70 .com For evaluation only. ตมสายบัวปลาทูนึ่ง ตมสายบัวปลาทูนึ่ง .น้ําตาลปก .ปลาทูนึ่ง เครื่องปรุง : .

น้ํามันพืช 6 ชอนโตะ .เตาซี่ 2 ชอนโตะ .น้ํามันงา 1 ชอนชา . ชิมรสชาติใหออก เค็ม หวาน หอมน้ํามันงา ตักราดบนหนอไมฝรั่ง จัดใสจานเสิรฟ 71 .com For evaluation only. กระทะใบเดิมตั้งไฟ ใสน้ํามันใหรอน ผัดกระเทียม 1 ชอนโตะ และเตาซี่ ไกสับผัดใหเขากัน จนไกสุก 3.น้ํามันหอย 1 ชอนโตะ .Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.เหลาจีน 1 ชอนโตะ . หนอไมฝรั่งผัดเตาซี่ไกสับ เครื่องปรุง .น้ําเปลา 1/2 ถวยตวง วิธีทํา 1.แปงมัน 1 ชอนโตะ .น้ําตาลทราย 1 ชอนชา .ไกสับ 200 กรัม . นํากระทะตั้งไฟ ใสน้ํามันใหรอน ใสกระเทียมสับ 1 ชอนโตะ และหนอไมฝรั่งลวก แลวลงผัดพอสุก ตักใส จาน 2.foxitsoftware.พริกไทย 1 ชอนชา .กระเทียมสับ 2 ชอนโตะ . ปรุงรสดวย พริกไทย น้ํามันหอย เหลาจีน น้ําตาลทราย น้ํามันงา ผัดใหเขากัน นําแปงมันมาละลายน้ําใสลง ในกระทะ ผัดพอแปงสุก และขนขึน้ 4.หนอไมฝรั่งหั่นลวก 400 กรัม .

com For evaluation only.น้ําตาลปบ สําหรับทําน้ํายํา 2 ชอนโตะ .กุงแหงปน สําหรับโรยหนา 2 ชอนโตะ .เอาสมโอ ฝรั่ง ชมพู ที่ซอยไวใสลงในชามผสม คลุกพอเขากัน ตักขึ้นใสจาน 6.โรยดวยกุงแหงปน พริกชี้ฟาแดง และใบสะระแหน ยกเสิรฟ 72 .ในชามผสมเอามะนาว น้ําปลา น้ําตาลปบ พริกปน ลงผสมใหเขากัน 5.ฝรั่งแกะเม็ดซอยเล็กยาว 3.ใบสะระแหน สําหรับโรยหนา 1 ชอนโตะ วิธีทํา 1.Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.ชมพูผาครึ่งซอยเล็กยาว 4.ชมพู 1 1 / 2 ถวยตวง .พริกชี้ฟาแดงซอยเล็กยาว สําหรับโรยหนา 1 ชอนโตะ . ยํารวมผลไมดิบ เครื่องปรุง .foxitsoftware.น้ําปลา สําหรับทําน้ํายํา 3 ชอนโตะ .พริกปน สําหรับทําน้ํายํา 1 1/2 ชอนชา .น้ํามะนาว 3 ชอนโตะ .ฝรั่ง 1 1/2 ถวยตวง .แกะสมโอเปนกลีบ แลวแยกเปนชิน้ เล็ก ๆ 2.สมโอ 1 1/2 ถวยตวง .

จัดขายเปนชุด โดยผาไขเปน 2 ซีกแลวประกบไวถุงละ 2 ฟอง โรยหอม และผักชี และจัดน้ําใสถุง ตางหากถุงละ 50 กรัม 73 . หอมแดงปอกเปลือกลางสะอาด ซอยบางๆ ลงทอดจนเหลือง ตักขึ้นพักไว 4. ไขลูกเขย สวนผสม ไขเปด หอมแดง พริกขี้หนูแดง น้ําตาลปบ มะขามเปยก น้ําปลา น้ํามันพืช ผักชี 100 1 200 3 1 3 1/4 4 200 ฟอง กิโลกรัม กรัม กิโลกรัม กิโลกรัม ถวยตวง ขวด กรัม วิธีทํา 1. ตมไขนาน 10 นาที ยกลงแชน้ําเย็นปอกเปลือก 2.Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www. นําน้ําตาลปบลงผัดในน้ํามันที่เหลือใสน้ํามะขามเปยก น้ําปลา คนใหเขากันเคี่ยวไปจนขนชิมรสใหเปรี้ยว หวาน เค็ม ยกลง 5.com For evaluation only. ตั้งกระทะใสน้ํามันพอรอน นําไขตมลงทอดจนเหลืองทั่วฟอง ตักขึ้นพักไว 3.foxitsoftware.

พริกไทยสด ตามตองการ .foxitsoftware. ใสเสนสปาเกตตี้ตมสุกลงผัดใหสวนผสมเขากัน ใสแครอทลวก หนอไมฝรั่งลวก ขาวโพดออนลวก ปรุงรส ดวยน้ําปลา รสดี พริกไทยสด พริกขี้หนู ใบโหระพา 3.แครอทลวก 1/4 กรัม .พริกขี้หนูสวนสับ ตามตองการ .กระเทียมสับ 1 ชอนโตะ .หนอไมฝรั่งหั่นทอนลวก 5 ตน . นํากระทะตั้งไปใสน้ํามันพืช พอรอนใสกระเทียมสับ ปลาซารดีนในซอสมะเขือเทศลงไป 2.Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www. ชิมรสชาติตามตองการ ตักใสจานเสิรฟ โรยหนาดวยใบโหระพาทอดกรอบ และพริกแหงทอด 74 .ใบโหระพา ตามตองการ .com For evaluation only.น้ําปลา ตามตองการ . สปาเกตตี้ปลาซารดีนพริกขี้หนูใบโหระพา เครื่องปรุง .เสนสปาเกตตี้ตมสุก 2 ขีด .ปลาซารดีนในซอสมะเขือเทศ 1 กระปอง .รสดี 1 ชอนชา .ขาวโพดออนลวก 5 ฝก .น้ํามันพืช 3 ชอนโตะ .ใบโหระพาทอดกรอบ สําหรับแตงหนา .พริกขี้หนูแหงทอด สําหรับแตงหนา วิธีทํา 1.

foxitsoftware. ไขเยี่ยวมาผัดกะเพรากรอบ เครื่องปรุง ไขเยี่ยวมาผาสี่ 4ฟอง กะเพราเด็ดใบ 1ถวย กระเทียมไทยกลีบเล็ก 25กลีบ พริกขี้หนูสีเขียวและสี แดง 30เม็ด น้ํามันพืช 3ชอนโตะ เนื้อหมูสับ 1/4 ถวย น้ําปลา 2 ซีอิ้วดํา 1/2 น้ําตาลทราย 1-2 วิธีทํา * โขลกกระเทียม และพริกขี้หนูเขาดวยกันพอแหลก ตักใสถวย พักไว * ตั้งกระทะน้ํามันบนไฟกลางจนรอน ใสไขเยีย่ วมาลงทอดใหพอกรอบ จับเวลาประมาณ 1 นาที ตักขึ้นใสจานไว จึงใสใบกะเพราลงทอดตอพอกรอบ ตักขึ้นพักใหสะเด็ดน้ํามัน * ตักน้ํามันที่ทอดออกใหเหลือประมาณ 3 ชอนโตะ ตั้งบนไฟกลาง ใสเครื่องที่โขลก ผัดใหหอม ใสหมูสับ ผัดยีพอสุกทัว่ ปรุงรสดวยน้ําปลา ซีอิ๊วดํา น้ําตาล ผัดใหเขากัน ชิมรสใหพอดี ใสไขเยี่ยว มาทอด และกะเพราทอดครึ่งหนึ่ง ผัดเคลาใหเขากัน ปดไฟ * ตักใสจาน โรยกะเพราทอดทีเ่ หลือ เสิรฟ 75 .Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.com For evaluation only.

ผสมน้ํายํา (หากชอบรสจัดอาจเพิม่ ตามชอบ) ใสเห็ดที่เตรียมไวลงไปคลุกเคลา 4.foxitsoftware. ทําความสะอาดเห็ดหอม จากนั้นนําไปตมกับน้ําเปลาจนสุก ถาเปนเห็ดหอมแหงใหหัน่ เปน ชิ้นเล็กๆประมาณ 6 ชิ้น 2. ยําหอยแครง (เห็ดหอม) เปลี่ยนบรยากาศจากเมนู ปลา มาเรียกน้ํายอยดวยยําหอยแครง เมนูนี้ทํางาย ไมยุงยาก เหมาะกับคน ที่(ชอบอางวา)ไมคอยมีเวลา จะทานกับขาวสวยรอนๆ หรือขาวตมหอมกรุนก็อรอยไมแพกัน รับประทานสมุนไพรจําพวกตะไคร ขิง ใบมะกรูด นอกจากจะทําใหเลือดลมไหลเวียนสะดวกดี แลว เมนูนี้ยงั ปราศจากคอเลสเทอรอล เหมาะสําหรับคนกลัวอวน สวนผสม • • • • • • เห็ดหอมแหงหรือสดดอก ใหญ 5ดอก ตะไครหั่นฝอย 1/4 ถวย ขิงหั่นฝอย 1/4 ถวย ใบมะกรูดหั่นฝอย 1 ชอน ชา หัวหอมซอยบางๆ 2 ชอน โตะ น้ําเปลา1 ถวย เครื่องปรุงน้ํายา • • • • ซีอิ๊วขาว 1 ชอนโตะ น้ํามะนาว 1 ชอนโตะ พริกขี้หนูซอย 1/2 ชอนชา น้ําเปลา 1 ชอนโตะ วิธีทํา 1.com For evaluation only. ซอยขิง ตะไคร ใบมะกรูด แลวลางดวยน้ําเกลือ ปลอยไวใหสะเด็ดน้ํา 3. เวลาจะรับประทานใหนําขิง ตะไคร หัวหอม ใบมะกรูด คลุกรวมกัน รับประทานกับขาว ตมหรือขาวสวย 76 .Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.

com For evaluation only.foxitsoftware. 3. 2. เผามะเขือใหสุกนิม่ ลอกเปลือกออก หั่นใสจานใหสวยงาม ลวกกุงใหสุก แกะเปลือกออก (ไมใชหัว) ผาหลังใหสวยงาม ปรุงน้ํายําโดยผสมน้ํามะนาว น้ําปลา น้ําตาลทรายแดง น้ํารอน เขาดวยกัน เวลารับประทานโรยหอมแดงซอยลงบนมะเขือยาว ตามดวยกุงลวก และราดน้ํายํา ( อาจ แตงหนาใหสวยงามดวยผักชี ) 77 .Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www. 4. ยํามะเขือยาว สวนผสม • • • • • • • • มะเขือยาว 1 ลูก หอมแดง 3 หัว พริกขี้หนู 3 เม็ด กุงสด 5 ตัว น้ํามะนาว 1 ชอนโตะ น้ําปลา 1 ชอนโตะ น้ําตาลทรายแดง 1/4 ชอนชา น้ํารอน 1 ชอนโตะ วิธีทํา 1.

เจียวกระเทียมในน้ํามันพืชพอหอม ใสพริกเผาลงผัดใหเขากัน ปรุงรสดวยน้ําปลา และ น้ําตาลทรายไมขัดขาว 3.com For evaluation only. นําปลาลงผัด (เวลาผัดปลาสด อยากลับไปกลับมา รอใหสุกดานใดดานหนึ่งกอน เพราะจะ ทําใหปลาเหม็นคาว) 4. ใสพริกสามสีลงไป คลุกเคลาใหเขากัน ใสใบโหรพา เปนอันเสร็จ 78 .Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www. หั่นปลากระพงหนาประมาณ 1 เซนติเมตร พักไว 2 . ปลากระพงผัดน้า ํ พริกเผา สวนผสม • • • • • • • • ปลากระพง 1/2 กิโลกรัม กระเทียมสับ 2 ชอนโตะ น้ําพริกเผา 1/2 ถวย น้ําตาลทรายไมขัดขาว 2 ชอนโตะ น้ําปลา 2 ชอนโตะ น้ํามันพืช 2 ชอนโตะ ใบโหรพา 1 ถวย พริกชี้ฟา 3 สี 1/4 ถวย วิธีทํา 1.foxitsoftware.

เลือดหมูตมน้ําเดือดประมาณ 3 นาที ชอนขึน้ ใสชามพรอมน้ําขลุกขลิก 7.foxitsoftware. ตมตอจนน้ําซุปใสไชเทาสุก ใสหมูบดปรุงรสที่เตรียมไวปนเปนกอนลงในน้ําซุป พอหมูสุกปดไฟยกลง 5. เกาเหลาเลือดหมู สวนผสม หมูเนื้อแดง 200 กรัม หมูสับ 200 กรัม ตับหมู 100 กรัม เซงจี๊ 1 ชิ้น หัวใจหมู 100 กรัม เลือดหมูหั่นกอนพอคํา 2 กอน กระดูกสําหรับตมน้ําซุป 1 กิโลกรัม ไชเทา 1 หัว ยอด-ใบออนตําลึง 300 กรัม ขึ้นฉายหั่นฝอย 100 กรัม กระเทียมเจียว 2 ชอนโตะ ซีอิ๊วขาว 3 ชอนโตะ ซอสปรุงรส 1 ชอนโตะ น้ํามันหอย 1 ชอนโตะ พริกไทยปน 1/2 ชอนชา เกลือปน 1 ชอนชา เครื่องปรุง น้ําตาลทราย ซีอิ๊วขาว พริกน้ําสมดอง พริกปน วิธีทํา 1.Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www. หมูเนื้อแดงลางน้ําพรอมเครื่องในหมู หั่นทุกอยางเปนชิ้นๆ ลวกในน้ํารอนจัดประมาณ 1-2 นาทีใหสุก ชอนขึ้น แยกไวเปนอยางๆ 6. ใสลงในหมอพรอมเกลือปน 4. กระดูกลางน้ํา แชในหมอนําประมาณ 1 ชั่วโมง นําขึน้ ตมดวยไฟปานกลาง 3.com For evaluation only. หมูสับเติมน้ํามันหอย ซีอิ๊วขาว 1 ชอนโตะ ซอสปรุงรส คลุกใหทั่ว พักไว 2. ปอกไชเทาใหสะอาด ลางน้ําหั่นเปนแวนๆ หนาประมาณ 1 ซม. เวลาจะทาน เตรียมชามใสตําลึงตามชอบ ใสเลือดหมู หมูลวก เครื่องในลวก ตักน้ําซุปพรอมหมูสับที่เดือดจัดใส ลงในชาม โรยหนาดวยขึ้นฉายหั่นฝอยและพริกไทยปน เสิรฟพรอมเครื่องปรุง และขาวสวย 79 .

ปลาผัดกระเฉด กระเทียมโทน สวนผสม ปลากะพงหั่นเปนชิ้นบางพอคําประมาณ 200 กรัม กระเฉด 200 กรัม กระเทียมโทนบุบ 8-10 เม็ด พริกขี้หนูเม็ดใหญบุบ 4-5 เม็ด น้ํามันสําหรับผัด 2 น้ําปลา 1-2 ชอนโตะ ชอนโตะ วิธีทํา 1. ทอดปลาใหสุก ตักใสจานพักไว 2 .com For evaluation only. ใสน้ํามันในกระทะตั้งใหรอน ใสพริกขี้หนู กระเทียมโทน ผัดพอหอม ใชไฟแรงใสกระเฉดผัดเร็วๆ ใส น้ําปลา ตักราดปลา หรือจะนําปลาลงไปผัดรวมกันเร็วๆ ก็ได 80 .Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.

ราดน้ําซุปลงบนผักบรอกโคลีที่ลวกแลว โรยหนาดวยมันปู พรอมเสิรฟ 81 .10 ดอก เนื้อปูตมแกะเนื้อแลว 200 กรัม มันปู 1 ชอนชา ไขขาว 1/2 ฟอง น้ําซุป 3 ถวย แปงมัน 1 ชอนโตะ เกลือปน เล็กนอย วิธีทํา 1.foxitsoftware. ผักบรอคโคลีราดเนื้อปู สวนผสม บรอคโคลี 8 . นําบรอกโคลีลวกในน้ํารอนพอประมาณเพื่อใหผักกรอบ แลวนํามาผัดปรุงรสดวยเกลือ ตักขึ้นเรียงใสจาน 2.Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.com For evaluation only. ตั้งน้ําซุปใหรอน ใสเนื้อปู ปรุงรสชาติ เมื่อน้ําซุปเดือดใสไขขาวและแปงมันละลายน้ําลงไปนิดหนอยพอขน 3.

เตาหูนึ่งแบบฮองกง สวนผสม • • • • • • • • เตาหูหลอด 1 หลอด ผักกาดขาว 2 ใบ ขิงออนหั่นฝอย 1/4 ถวย ตนหอมหั่นทอน 1/4 ถวย (แยกสวนโคนและใบออกจากกัน) น้ํามันงา 2 ชอนโตะ ซีอิ๊วขาว 1 ชอนโตะ น้ําเปลา 2 ชอนโตะ พริกแดงสําหรับประดับ(ตามชอบ) วิธีทํา (นึ่งเตาหู) 1. นําจานเตาหูที่จดั ไวไปนึ่งประมาณ 15 นาที วิธีทํา (น้ํามันงาปรุงรส) 1.com For evaluation only. เติมน้าํ เปลา ปรุงรสดวยซีอิ๊วขาว เสร็จแลวนํามาเทราดบนเตาหูนึ่งที่เตรียมไว 3 .Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www. หั่นเตาหูหลอดเปนแวนๆ จัดเรียงไวบนสุดใหสวยงาม 3. ใสน้ํามันงาในกระทะ ตั้งไฟใหรอน จากนั้นใสขิงสวนที่เหลือ และตนหอมสวนโคนลงไป 2. ใชผักกาดขาววางกนจาน แลวนําขิงออนที่ซอยไวบางสวนมาโรยบนผักกาดขาว 2.โรยหนาดวยตนหอมสวนใบและพริกแดงใหสวยงาม 82 .foxitsoftware.

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www. สมตําหมูกรอบ อาหาร รสแซบของคนทุกภาค แตดัดแปลงนิดหนอย โดยเติมหมูกรอบลงไป แตถาใครไม ชอบหมู ก็ตัดทิ้งไปไดเลยคะ งานนีใ้ ครชอบเปรี้ยว เค็ม หวานขนาดไหน ก็เปลี่ยนเครื่องปรุง ไดตามใจชอบ และทานไดเต็มที่ ไมตองเกรงใจพุงเลยละคะ เครื่องปรุง มะละกอสับ 100 กรัม แครอทสับ 30 กรัม พริกขี้หนูสวน 7 เม็ด มะเขือเทศ 1-2 ลูก ถั่วฝกยาว 1 ฝก ถั่วลิสง 1 ชอนโตะ กระเทียม 2-3 กลีบ น้ําปลา 1 ชอนโตะ น้ําตาลปบ 2 ชอนชา น้ํามะนาว 2 ชอนโตะ หมูกรอบ 50 กรัม วิธีทํา 1. โขลก กระเทียมกับพริกขี้หนูพอหยาบๆ หั่นมะเขือเทศเปนเสี้ยวใส เด็ดถั่วฝกยาวเปน ทอนๆ ใส โขลกเบาๆ พอเนื้อมะเขือเทศนุม ใสน้ําตาลปบ น้ําปลา โขลกพอเขากัน ใส มะละกอ และแครอทสับ โขลกนิดหนอย แลวเคลาใหเขากัน ใสหมูกรอบ น้ํามะนาว เคลาพอเขากัน 2.com For evaluation only.foxitsoftware. ตักใสจาน โรยหนาดวยถัว่ ลิสง ยกเสิรฟ พรอมกับผักสดตางๆ อาทิ กะหล่ําปลี ถั่วฝกยาว 83 .

ทอดเตาหูพอเหลือง พักไว 2 . ใสมะละกอและแครอทลงผัด ผัดจนมะละกอนิ่ม ใสกุง ชิมรส 5.โรยเกลือในกุงกอนนําไปผัดในน้ํามัน กุงจะมีรสชาติดี - การใชน้ํามันที่ไดจากการผัดกุงมาผัดผัดไทยตอ ทําใหผัดไทยมีกลิ่นหอมยิ่งขึ้น 84 .ผัดหัวไชโปกับน้ํามัน ใสน้ํามะขาม พริกปน น้ําตาลปบเคี่ยว น้าํ ปลา เคี่ยวพอเขากัน 4. ใส ถั่วงอก กุยชายลงผัดคลุกเคลาใหเขากัน ดับไฟ ตักใสจาน โรยถั่วลิสงบุบหยาบ ตักขึ้น กินกับเครื่องเคียงมีใบ บัวบก กุยชาย หัวปลี มะนาว ถัว่ งอก Tips: .ผัดกุงในน้ํามันพอสุก พักไว 3 .foxitsoftware. ผัดไทยมะละกอ ใครเปนขาประจําผัดไทยรับรองวา ตองถูกใจกับเมนู “ผัดไทยไรเสน” จานนี้ เพราะเปลี่ยนความจําเจมาใช มะละกอและแครอทแทนเสน สามารถประชันความอรอยไดสูสีกับผัด ไทยทั่วไป ทวากินขาดตรงที่คอเรสเตอรอลนอยกวาเปนไหนๆ มะละกอและแครอทซึมซาบเครื่องผัดไทยไดถึงรสถึงชาติ ทั้งยังให วิตามินความ สวยอยางเอและซีสูง สวนเครื่องเคียงผักสดตางๆ อยางหัว ปลีก็อุดมดวยธาตุเหล็ก ใบบัวบกนอกจากจะมีสรรพคุณแกช้ําในแลว ยัง อุดมดวยวิตามินบีชนิดตางๆ ผัดไทยจานนี้จึงกินไดแบบไมตองกลัวอวน สวนผสม (สําหรับ 1 ที่) • • • • • • • • • • • • • • มะละกอสับ 1 1/2 ถวย แครอทสับ 1/2 ถวย ถั่วงอก 1 ถวย กุงสด 3 ตัว ถั่วลิสงคั่ว 2 ชอนโตะ กุยชาย 1/4 ถวย เตาหู ( หั่นสี่เหลี่ยมลูกเตา) 2 ชอนโตะ น้ําตาลปบเคี่ยว (ใชน้ําตาล 1 ถวย กับ น้าํ 1/2 ถวย) 2 ชอนโตะ น้ําปลา 2 ชอนโตะ น้ํามะขาม 2 ชอนโตะ หัวไชโปสับ 2 ชอนโตะ พริกปน 1 ชอนชา น้ํามันพืช 3 ชอนโตะ หัวปลี ใบบัวบก กุยชาย มะนาว (ปริมาณตามชอบ) วิธีทํา 1.Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.com For evaluation only.

ตั้งกระทะใสน้ํามันพอรอน ใสกุงทีต่ ําไวผัดพอสุก พยายามอยาใหติดกระทะ พอกุงเริ่มสุก หรี่ไฟลง ตอกไข อยาเพิ่งคนรอใหเนื้อไขสุกตึงๆ กอน ปรุงรสดวยน้ําตาลปบ น้ําปลา แลวจึงผัดกลับกลับมา เนื้อไขกับกุงจะยัง เปนชิ้นอยู ไมเละรวมกัน และมีน้ํามันนิดๆ โดยไมตองใสน้ํา 85 . ตําพริกขี้หนู กระเทียม หอมเล็กรวมกันหยาบๆ ใสกะปและตําใหเขากัน (ไมตองตําใหพริกแหลก) แลวจึงใส เนื้อกุงตําพอหยาบๆ 2.foxitsoftware. กุงผัดไข สวนผสม กุงสดตัวขนาดกลางแกะเปลือก 1 ถวย หอมเล็ก หัว 5 กระเทียม (นอยกวาหอมเล็ก) 3-4 กลีบ พริกขี้หนูเม็ดใหญ 1 0 1 5เม็ด กะป 1 / 4 ชอนชา ไขไกหรือไขเปด 1 ฟอง น้ําตาลปบ 1 ชอนโตะ น้ําปลา 1 ชอนโตะ น้ํามันสําหรับผัด 3 ชอนโตะ วิธีทํา 1.Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.com For evaluation only.

พริกไทย .น้ําจิ้มไก ลงมือเขาครัว โขลกขา ตะไคร กระเทียม พริกไทย ใหละเอียด กอนนําไปหมักกับไกที่สับเตรียมไว หมักทิ้งไวประมาณ 30 นาที ..foxitsoftware.กระเทียมซอย .หอมแดงซอย ..com For evaluation only. ไกทอดสมุนไพร เครื่องปรุง .ไกเนื้อสะโพก 300 กรัม .ตั้งน้ํามันใหรอน จากนัน้ หรี่ไฟเปนไฟออน นําไกที่หมักไวลงไปทอดใหสุกแบบกรอบนอก นุมใน สุกแลว ตัก ขึ้นพักไว ซอยตะไคร ใบมะกรูด และหอมแดง จากนั้นนําไปทอดใหกรอบ โรยบนไกที่ทอดไวแลว เสิรฟพรอมน้ําจิ้มไก อาหาร เพื่อสุขภาพจานนี้ มีวิธกี ารทําที่ไมยุงยาก แถมยังมีคณ ุ ประโยชนมากมาย สัปดาหตองมาติดตามกันตอวา เมนูอาหารลดเสี่ยงโรคมะเร็งระดับสูงเมนูไหน ที่จะไดยกเสิรฟขึ้นโตะเปนเมนูที่สอง.น้ําตาลทราย . 86 .สวนผสม .ใบมะกรูดซอย .Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.ตะไคร ขา .ซีอิ๊วขาว .

ไกบานตมน้ําปลา และ น้ําพริกนรกแตก 87 .foxitsoftware.Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.com For evaluation only.

ขาวผัดขี้เมาแหนม 88 .com For evaluation only.foxitsoftware.Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.

com For evaluation only. ลาบไกยางขาวตังกรอบ 89 .foxitsoftware.Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www. ไกยางอบวุนเสนหมอดิน.

90 .Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

91 .Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.com For evaluation only.foxitsoftware.

ขนมปงปงสังขยานมขาวโพด น้ํามะตูมปน สิ่งที่ตองเตรียม น้ํามะตูม 250 ซีซี น้ําผึ้ง 100 กรัม น้ําแข็งบด 2 ถวยตวง มะนาวฝานสําหรับแตง วิธีทํา ใสน้ํามะตูม น้ําผึ้ง และน้ําแข็งลงในโถปน ปนจนสวนผสมเขากันดี เทใสแกว แตงดวยมะนาวฝาน พรอมดื่ม 92 .foxitsoftware.com For evaluation only.Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware. 93 .com For evaluation only.

foxitsoftware.Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www. 94 .com For evaluation only.

ใสเครื่องที่ปน กับน้ํามัน ลงในหมอตมจนเดือดตาม ตมจน ปรุงรสดวยน้ําปลารา ซีอิ้วขาว คนสวนผสมใหเขากัน ตมจนเดือด ใสใบมะกรูด และตนหอม จึงยกลง พรอมรับประทานกับขนมจีน และผักสด 95 . ขนมจีนแกงปาปลาดุกยาง สิ่งที่ตองเตรียม เนื้อปลาดุกยาง 200 กรัม หอมแดงซอยบาง 20 กรัม กระเทียมซอยบาง 10 กรัม ขาหั่นเปนแวน 5 แวน กระชาย ซอยบาง 100 กรัม พริกขี้หนูแหง 10 กรัม ตะไครหั่นเปนทอนบุบพอแตก 2 ตน น้ําซุปไก 7 5 0 ซีซี น้ํามันพืช 2 ชอนโตะ น้ําปลารา 100 ซีซี ซีอิ๊วขาว 2 ชอนโตะ ใบมะกรูดฉีกกานกลาง 5 ตนหอมหั่นเปนทอน 30 กรัม ขนมจีน 300 กรัม ใบ ผักสด ใบแมงลัก. ใสเนื้อปลาดุก หอมแดง กระเทียม ขา กระชาย พริกขี้หนูแหง ตะไคร และ น้ําซุปไก ลงในโถปน ปนจนสวนผสม ละเอียดดี 2.Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.com For evaluation only. ถั่วฝกยาวซอย ½ ซม ถั่วงอก. กะหล่ําปลีซอย. ผักชีลาว วิธีทํา 1. ผักกาดดอง.foxitsoftware.

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.ตมน้ําใหเดือด ใสเครื่องแกงที่โขลกไวลงไป พอเดือดอีกครั้ง .โขลกระเทียมกับพริกขี้หนู หอมแดง และขาจนละเอียด ตักขึ้น .com For evaluation only. ออมแซลมอน สิ่งที่ตองเตรียม กระเทียมซอยบาง 20 กรัม พริกขี้หนูแดง 20 กรัม หอมแดงซอย 20 กรัม ขาซอยละเอียด 20 กรัม น้ํา 650 ซีซี ปลาแซลมอนหั่นสี่เหลี่ยม 200 กรัม มะเขือเปราะผา 4สวน 100 กรัม แตงลานหั่นเปนชิ้น (ไมเอาไส) 5 0 กรัม ผักชีลาวหั่นเปนทอน 20 กรัม ถั่วฝกยาวหั่นเปนทอน 50 กรัม ตนหอมหั่นเปนทอน 10 กรัม ขาวคัว่ 2 ชอนโตะ ใบโหระพา 10 กรัม น้ําปลาราตมสุก 50 ซีซี วิธีทํา .foxitsoftware.ใสเนื้อปลาแซลมอน ตมพอสุก ใสมะเขือเปราะ แตงลาน ปรุงรสดวยน้ําปลารา ตามดวยผักชีลาว ถั่วฝกยาว ตนหอม และขาวคั่ว ใบโหระพา ตักใสชามพรอมเสริฟ 96 .

foxitsoftware.Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www. 97 .com For evaluation only.

98 .foxitsoftware.Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.com For evaluation only.

com For evaluation only.Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www. 99 .foxitsoftware.

foxitsoftware.Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.com For evaluation only. 100 .

foxitsoftware.Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www. 101 .com For evaluation only.

102 .com For evaluation only.Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.

foxitsoftware.Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www. 103 .com For evaluation only.

foxitsoftware.com For evaluation only.Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www. 104 .

com For evaluation only.Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www. 105 .foxitsoftware.

ใสน้ํามันถั่วเหลือง ตรามรกต ลงในกระทะ เจียวกระเทียมจนมีกลิ่นหอม ใสหอมใหญกับพริกขี้หนู ผัดพอเขากัน ใส กุงสด ผัดพอสุก ใสขนมจีน และแคบหมู ปรุงรสดวย ซีอิ๊วขาว สูตร 1 ตราเด็กสมบูรณ ซอสหอยนางรม ตราเด็ก สมบูรณ และน้ําตาลทราย ใสยอดมะระหวาน แครอทขาวโพด และพริกชี้ฟา ผัดใชไฟแรงๆ จนสวนผสมเขากันดี ตักใสจานโรยหนาดวยใบกระเพราทอดกรอบ 106 .com For evaluation only. ขนมจีนผัดขี้เมา สิ่งที่ตองเตรียม น้ํามันถั่วเหลือง ตรามรกต 3 ชอนโตะ กระเทียมสับละเอียด 1 ชอนโตะ หอมหัวใหญสับหยาบ 2 ชอนโตะ พริกขี้หนูสับละเอียด 2 ชอนโตะ กุงสดปอกเปลือกผาหลังเหลืองหาง 100 กรัม ขนมจีน 200 กรัม แคบหมูติดมัน 100 กรัม ซีอิ๊วขาว สูตร 1 ตราเด็กสมบูรณ 2 ชอนชา ซอสหอยนางรม ตราเด็กสมบูรณ 2 ชอนโตะ น้ําตาลทราย 2 ยอดมะระหวาน 100 กรัม แครอทหั่นเตา 1x1 ซม.foxitsoftware. ลวก 20 กรัม ขาวโพดออนหัน่ เปนทอนลวก 20 กรัม พริกชี้ฟา 3 สีหั่นแฉลบ 20 กรัม ชอนชา ใบกระเพราทอดกรอบสําหรับโรยหนา วิธีทํา .Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.

com For evaluation only. 107 .foxitsoftware.Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.

ตนหอมผักชีซอย สําหรับโรยหนา ซอสพริก ตราเด็กสมบูรณ วิธีทํา 1. เวลารับประทานตักสวนผสมเตาหูลงบนเสนกวยเตี๋ยว โรยหนาดวยกระเทียมผสมกากหมู ตนหอม และผักชี รับประทานคูกับซอสพริก ตราเด็กสมบูรณ 108 .Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www. ใสน้ํามันพืชลงในกระทะ ผัดเครื่องที่โขลกจนมีกลิ่นหอม ใสน้ําตาลปบ ผัดจนละลายเปนสีน้ําตาล เติมเนื้อหมู ปลาหมึกแหง เห็ดหอม เตาหูและน้ํา ปรุงรสดวยซอสปรุงรส ตราเด็กสมบูรณ เคี่ยวใชไฟออนจนสวนผสมสุกดี ใสน้ํามันงา ปดไฟ 2. กวยเตีย ๋ วหลอด สิ่งที่ตองเตรียม เห็ดหอมแชน้ําจนนุมหั่นบาง 500 200 20 10 10 2 40 150 20 50 กรัม กรัม ซีซี กรัม กรัม ชอนชา กรัม กรัม กรัม กรัม เตาหูแข็งหั่นสีเ่ หลี่ยมทอดพอเหลือง 100 กรัม น้ํา 300 ซีซี 5 0 ซีซี 2 ฟอง กวยเตี๋ยวเสนใหญลวก ถั่วงอกลวก น้ํามันพืช กระเทียมซอย รากผักชีซอย พริกไทยปน น้ําตาลปบ เนื้อหมูบดหยาบ ปลาหมึกแหงแชน้ําจนนุม ซอสปรุงรส ตราเด็กสมบูรณ ไขตมผาครึ่ง กระเทียมผสมกากหมู.foxitsoftware.com For evaluation only.

ใสพริกชี้ฟา หอมหัวใหญ และผักกาดดอง ตรานกพิราบ ผัดจนสวนผสมสุกทัง่ ดี ตักใสจานพรอม รับประทาน 109 .Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www. ใสน้ํามันพืชลงในกระทะ ตัง้ ไฟพอรอน ใสกระเทียมกับพริกขี้หนู ผัดจนมีกลิ่นหอม 2.foxitsoftware.com For evaluation only. ใสตับไก ผัดจนสุก ปรุงรสดวย ซีอิ๊วขาว ซอสหอยนางรม และน้ําตาลทราย ผัดจนสวนผสมเขากันดี 3. ผักกาดดองผัดตับไกพริกสด สิ่งที่ตองเตรียม น้ํามันพืช 2 ชอนโตะ กระเทียมสับละเอียด 2 ชอนโตะ พริกขี้หนูสับละเอียด 3 ชอนโตะ ตับไกหั่นเปนชิ้นโต 150 กรัม ซีอิ๊วขาว 2 ชอนชา ซอสหอยนางรม 2 ชอนโตะ น้ําตาลทราย 2 ชอนชา พริกชี้ฟาเขียวหั่นแฉลบ 3 เม็ด หอมหัวใหญหั่นตามยาว 50 กรัม ผักกาดดอง ตรานกพิราบหั่นชิน้ โต 1 กระปองเล็ก วิธีทํา 1.

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.com For evaluation only. 110 .foxitsoftware.

foxitsoftware. 111 .com For evaluation only.Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.

foxitsoftware.Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.com For evaluation only. 112 .

ใสน้ํามันปาลม ตรามรกต ลงในกระทะ ตั้งไฟพอรอน 3. ลาบขาวเหนียวทอด สิ่งที่ตองเตียม ขาวเหนียวเขี้ยวงู ตราขาวนึ่งสุก 300 กรัม ผงปรุงลาบ ตราโลโบ 1 ตนหอมซอย 10 10 1 ผักชีฝรั่งซอย ไขไกตีพอแตก ซอง กรัม กรัม ฟอง น้ํามันปาลม ตรามรกต สําหรับทอด แปงสาลีอเนกประสงค ตรากบ สําหรับคลุก เกล็ดขนมปง ตราโกกิ สําหรับคลุก ใบสะระแหนและพริกขี้หนูแหงทอดกรอบสําหรับโรยหนา ซอสพริก ตราเด็กสมบูรณ วิธีทํา 1. จัดใสจาน โรยหนาดวยพริกขี้หนูและใบสะระแหน รับประทานคูกับซอสพริก ตราสมบูรณ 113 .Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.com For evaluation only. คลุกสวนผสมของขาวเหนียว กับแปงสาลีอเนกประสงค ตราโกกิ ชุบไขไก ตักขึ้นคลุกเกล็ด ขนมปง ตราโกกิ นําลงทอดในน้ํามันที่รอน จนสุกเหลือง 4.foxitsoftware. ผสมขาวเหนียวเขี้ยวงู ตราขาวทอง ผงปรุงลาบ ตราโลโบ ตนหอม และผักชีฝรั่งเขาดวยกัน ปนเปนกอนกลม กดใหแบนเล็กนอย เตรียมไว 2 .

หยอดหนาดวยน้ํามันงา วางหมูกรอบและผักกาดดอง ตรานกพิราบ ปดฝา อบจนกระทัง่ สุก โรยหนาดวย เหลาจีน ใชไฟแรง แตงผักชีและพริกชี้ฟา พรอมรับประทาน 114 . ผสมซอสหอยนางรม ซอสปรุงรส และน้ําตาลทราย ใสเสนบะหมี่เคลาผสมเขาดวยกัน เตรียมไว 2 .Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www. บะหมี่อบผักดองหมูกรอบ สิ่งที่ตองเตรียม ซอสหอยนางรม 2 ชอนโตะ ซอสปรุงรส 2 ชอนชา น้ําตาลทราย 2 ชอนชา บะหมี่ไขลวกสุก 200 กรัม เบคอน 2 แผน น้ํามันพืช 2 ชอนโตะ รากผักชีบุบ 2 ราก กระเทียมปอกเปลือกบุบ 5 กลีบ พริกไทยเม็ด 1 ชอนชา น้ํามันงา 2 ชอนชา หมูกรอบหั่นเปนชิ้น 100 กรัม ผักกาดดอง ตรานกพิราบ หั่นชิ้นโต 1 เหลาจีน 1 กระปองเล็ก ชอนโตะ ผักชีและพริกชี้ฟาแดงสําหรับแตง วิธีทํา 1. เรียงเบคอนลงในหมออบ ใสน้ํามันพืช รากผักชี กระเทียม พริกไทย และบะหมี่ที่เตรียมไว 3 .com For evaluation only.foxitsoftware.

เจียวหอมแดงกับน้ํามันพืช (2) จนมีกลิ่นหอม เติมกะทิสําเร็จรูป ใชไฟปานกลาง ใสเนื้อหมู กุง เตาหู เตาเจี้ยว และสีผสมอาหาร ปรุงรสดวย ซอสผัดเปรีย้ วหวาน ตราแมกชัพ และพริกปน ผัดจนสวนผสมสุกขน 2.foxitsoftware.com For evaluation only. หมี่กะทิ สิ่งที่ตองเตรียม หอมแดงสับละเอียด น้ํามันพืช (2) กะทิสําเร็จรูป เนื้อไกสับ กุงสดปอกเปลือกสับละเอียด เตาหูเหลืองหั่นชิ้นเล็ก เตาเจี้ยวขาวโขลกละเอียด สีผสมอาหารสีชมพู ซอสผัดเปรี้ยวหวาน ตราแมกชัพ พริกปน เสนหมี่แชน้ําจนนุม ใบกุยชายหั่นเปนทอน ไขเจียวซอยเปนเสน พริกชี้ฟาแดงหัน่ ฝอยสําหรับแตงหนา ผักชีเด็ดเปนใบสําหรับแตงหนา ถั่วงอกดิบและใบกุยชาย 50 3 250 50 100 100 50 กรัม ชอนโตะ ซีซี กรัม กรัม กรัม กรัม ¼ ชอนชา 100 กรัม ½ ชอนโตะ 300 กรัม 20 กรัม 1 ฟอง วิธีทํา 1. ใสเสนหมี่ลงเคลา ใหเขากันดี เติมใบกุยชาย ผัดจนเสนสุกนุม ตักขึ้น จัดใสจาน โรยไขฝอย พริกชี้ฟาและผักชี รับประทานคูกับ ถั่วงอกและใบกุยชาย 115 .Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.

com For evaluation only.จุมไขเยี่ยวมาลงในแปงทอดรอบ ตราโกกิเขาดวยกัน ตักขึ้น คลุกเกล็ดขนมปงชุบทอด ตราโกก 3.foxitsoftware.ละลายแปงทอดรอบ ตราโกกิกับน้ําเย็นจัดเขาดวยกัน 2.นําลงทอดในน้ํามันที่อนจนรอนจนสุ ุ กเหลือง 116 . ไขเยี่ยวมากรอบผัดกะเพรา สิ่งที่ตองเตรียม แปงทอดรอบ ตราโกกิ น้ําเย็นจัด 100 กรัม 250 กรัม ไขเยี่ยวมาตมสุกผา4สวน น้ํามันพืช 2 ฟอง 1 ซอง 2 ชอนโตะ 2 ชอนโตะ 30 ซีซี เนื้ออกไกสับ 100 กรัม พริกไทยสด 25 3 1 1 2 2 เกล็ดขนมปงชุบทอด ตราโกกิ พริกขี้หนูสับ กระเทียมสับ พริกชี้ฟาหั่นแฉลบ น้ําปลา ซอสปรุงรส ซอสหอยนางรม น้ําตาลทราย ใบกะเพราทอดกรอบสําหรับโรยหนา กรัม เม็ด ชอนชา ชอนชา ชอนโตะ ชอนชา วิธีทํา 1.Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.com For evaluation only.foxitsoftware. แซนดวิชน้ําพริกออง 117 .

com For evaluation only.Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware. ขาวผัดกระเทียมหมูชุบเกล็ดขนมปงทอด 118 .

foxitsoftware.Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.com For evaluation only. หอยลายผัดพริกไทยดํา ยําไขตมซีอิ้วขาว 119 .

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.com For evaluation only. บะหมี่เปดยางอบหมอดิน 120 .foxitsoftware.

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www. ผัดขี้เมาลูกชิ้นลักบี้กรอบ 121 .com For evaluation only.foxitsoftware.

com For evaluation only.Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www. ยํากุงฟูลาบมะมวง 122 .foxitsoftware.

com For evaluation only. ผักหวานผัดกุงสด หนอไมทะเลบล็อกโคลี่ 123 .foxitsoftware.Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.

foxitsoftware.com For evaluation only. 124 .Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.

125 .foxitsoftware.Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.com For evaluation only.

126 .foxitsoftware.Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.com For evaluation only.

127 .com For evaluation only.foxitsoftware.Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www. 128 .foxitsoftware.com For evaluation only.

แกงเผ็ดเปดยางผักกาดดอง 129 .com For evaluation only.Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.

foxitsoftware. 130 .com For evaluation only.Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.

com For evaluation only.foxitsoftware.Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www. 131 .

132 .Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

com For evaluation only.foxitsoftware.Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www. 133 .

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.com For evaluation only.foxitsoftware. 134 .

foxitsoftware. 135 .Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.com For evaluation only.

com For evaluation only. 136 .Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.

com For evaluation only.foxitsoftware.Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www. 137 .

โขลกสวนผสมสําหรับทําเครื่องแกงทั้งหมดเขาดวยกันจนละเอียด เตรียมไว ใสน้ํามันพืชลงในกระทะ ตั้งไฟจนรอน ใสเนื้อหมู และเครื่องแกงที่โขลกเตรียมไว ลงผัดจนสุกมีกลิ่นหอม ปรุงรส ดวยซอสหอยนางรมสูตรเขมขน ตราเด็กสมบรูณ และซีอิ๊วขาวสูตร 1 ตราเด็กสมบูรณ และน้ําตาลทราย ผัด จนกระทั่งสวนผสมสุกทั่วดี ตักใสจาน โรยหนาดวยใบมะกรูด รับประทานคูกับผักสด 138 .com For evaluation only. คั่วกลิ้งหมู สิ่งที่ตองเตรียม พริกขี้หนูแหงแชน้ํา 25 กรัม ตะไครซอย 30 กรัม 25 กรัม 30 กรัม กระเทียมซอย 50 กรัม 50 กรัม เกลือปน 1 ชอนชา 1 ชอนชา ขาซอย 20 กรัม 20 กรัม สิ่งที่ตองเตรียม สําหรับการทําคัวกลิง้ หมู น้ํามันพืชสําหรับผัด เนื้อหมูสับหยาบ 300 กรัม เครื่องแกงที่โขลกเตรีมไว 8 0กรัม ซอสหอยนางรมสูตรเขมขน ตราเด็กสมบูรณ 3ชอนโตะ ซีอิ๊วขาวสูตร1 ตราเด็กสมบูรณ 2ชอนชา น้ําตาลทราย 1 ชอนชา ใบมะกรูดซอยสําหรับโรยหนา ผักสด สําหรับรับประทาน วิธีทํา .Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.

ปนทอดมันกุงกระเพราเปนกอนกลมขนาด 20 กรัม นําลงคลุกกับเกล็ดขนมปง ตราโกกิ นําลงทอดในน้ํามันพืชที่ อุนจนรอน จนสุกเหลือง ตักขึน้ พักไวจัดใสจาน โรยหนาดวยใบกะเพราทอดกรอบรับประทานคูกับน้ําจิ้มไกและผัก สด 139 . ทอดมันกุงกะเพรา สิ่งที่ตองเตรียม เนื้อกุงแชแข็งสับละเอียด 200 กรัม มันหมูหั่นชิ้นเล็กแชเย็นจัด 100 กรัม เนื้อปลากราย 100 กรัม ไขขาว (ไขไก) 1ฟอง ซอสหอยนางรม 1 ชอนโตะ แปงทอดกรอบตราโกกิ 50 กรัม เครื่องปรุงรส สูตรเผ็ด 1 ซอง ใบกระเพราซอย 10 กรัม เกล็ดขนมปง ตราโกกิ สําหรับคลุก น้ํามันพืชสําหรับทอด ใบกะเพราทอดกรอบสําหรับโรยหนา น้ําจิ้มไก ผักสด แตงกวา. ถั่วฝกยาว วิธีทํา 1 ผสม เนื้อกุง มันหมู เนื้อปลากราย ไขขาว ซอสหอยนางรม แปงทอดกรอบ ตราโกกิ เครื่องปรุงรส สูตรเผ็ด ตรา โกกิ และใบกระเพรา เขาดวยกันนวดผสมจนเหนียว 2.Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

com For evaluation only. ยําไขดาวกับปลาแมกเคอเรล สิ่งที่ตองเตรียม น้ํามันปาลม ตรามรกต สําหรับทอด ไขเปด 1 ฟอง ปลาแมกเคอเรลในซอสมะเขือเทศ ตราสามแมครัว 1 กระปอง พริกขี้หนูซอยละเอียด 1 ชอนโตะ หอมหัวใหญหั่นตามยาว 30 กรัม มะเขือเทศผา 4 สวน 50 กรัม ตนหอมหั่นเปนทอน 20 กรัม ขึ้นฉายหัน่ เปนทอน 20 กรัม น้ํามะนาว 1 ชอนโตะ น้ําตาลทราย 2 ชอนชา ซีอิ๊วขาวสูตร 1 ตราเด็กสมบูรณ 2 ชอนชา ซอสหอยนางรม ตราเด็กสมบูรณ 1 ชอนโตะ ซอสพริก ตราเด็กสมบูรณ 1 ชอนโตะ ผักกาดแกว 100 กรัม แตงกวาหั่นเปนเสน 25 กรัม แครอทหั่นเปนเสน 25 กรัม ผักชีและพริกขี้หนูแดง สําหรับโรยหนา วิธีทํา 1.Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www. ใสน้ํามันปาลม ตรามรกตลงในกระทะ ตั้งไฟพอรอน ตอยไขดาวลงทอดจนสุกกรอบ ตักขึ้น 2. จัดผักกาดแกว แตงกวา และแครอท ใสจาน วางไขดาว ตักยํา ปลาซารดีนใสบนไขดาว โรยดวย ผักชี และพริก ขี้หนูแดงพรอมรับประทาน 140 .foxitsoftware. ผสมปลาแมกเคอเรล ในซอสมะเขือเทศ ตราสามแมครัว ใสพริกขี้หนู หอมหัวใหญ มะเขือเทศ ตนหอม และ ขึ้นฉาย น้ํามะนาว น้ําตาลทราย ซีอิ๊วขาวสูตร1 ตราเด็กสมบูรณ ซอสหอยนางรม ตราเด็กสมบูรณ และซอสพริก ตรา เด็กสมบูรณเขาดวยกัน เคลาผสมเบาๆ มือพอเขากัน 3.

จุมเนื้อไกลงแปงทอดกรอบ ตราโกกิ ตักขึน้ คลุกกับเกล็ดขนมปง ตราโกกิ ลงทอดในน้ํามันพืชที่อุนจนรอน จนสุก เหลือง ตักขึ้นผักไว จัดใสจาน วีธีทําซอสมะนาว ผสมสวนผสมทั้งหมดลงใน ภาชนะคนผสมดวยตะกรอมือจนสวนผสมเขากัน ตักน้ําซอสมะนาวราดบนชิ้นไกทอด กรอบแตงดวยมะนาวฝานบาง สลับกับมะเขือเทศ พรอมรับประทาน 141 .Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.com For evaluation only. ละลายแปงทอดกรอบ ตราโกกิกับน้ําเย็นเขาดวยกัน 2. อุนน้ํามันพืชจนรอน ทอดใบคะนาจนสุกกรอบ ตักขึน้ ใสจานเตรียมไว 3 . อกไกกรอบซอสมะนาว สิ่งที่ตองเตรียม แปงทอดกรอบ ตราโกกิ 100 กรัม น้ําเย็น 140 ซีซี น้ํามันพืชสําหรับทอด ใบคะนาซอย 150 กรัม เนื้ออกไกแลเปนแผนน้ําหนัก150กรัม 1 ชิ้น เกล็ดขนมปง ตราโกกิ 100 กรัม มะนาวฝานเปนแวนบาง มะเขือเทศฝานเปนแวนบาง สิ่งที่ตองเตรียม(สําหรับซอสมะนาว) มายองเนส 3 ชอนโตะ น้ํามะนาว 2 ชอนโตะ นมขนหวาน 2 ชอนโตะ เนยสดชนิดเค็มละลาย 1 ชอนโตะ วิธีทํา 1.foxitsoftware.

com For evaluation only. ไขตุนทรงเครื่อง สิ่งที่ตองเตรียม ไขไก 3 ฟอง ซีอิ๊วขาวเห็ดหอม ตราเด็กสมบูรณ 1ชอนโตะ น้ําซุปไก 2 0 0 ซีซี ซอสมะเขือเทศ ตราแมกชัพ 2 ชอนโตะ ถั่วลิสง ตราขาวทอง ตมสุก 50 กรัม ผักกาดดอง ตราสามแมครัว หั่นหยาบ 1 กระปองเล็ก เนื้อกุงลวก 50 กรัม กระเทียมเจียว.ผักชี และพริกชี้ฟาแดงสําหรับแตง วิธีทํา 1.foxitsoftware. ตักถั่วลิสง ตราขาวทอง ตมสุก ผักกาดดอง ตราสามแมครัว ใสถวยสําหรับนึ่ง ตักสวนผสมไขใสประมาณ 3/4 ของ ถวย เรียงลงในชึ้งนึ่ง ตราหัวมาลาย ปดฝา นึ่งไฟออน จนกระทั่งไขตุนสุก 3. ผสมไขไก ซีอิ๊วขาวเห็ดหอม ตราเด็กสมบูรณกับน้ําซุปไก ซอสมะเขือเทศ ตราแมกชัพ เขาดวยกัน กรองเตรียมไว 2 .Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www. ยกลง แตงหนาดวยกุงสดตมสุก โรยหนาดวยกระเทียมเจียว ผักชี และพริกชี้ฟาแดง 142 .

ตับหมูผัดกระเทียมพริกไทย สิ่งที่ตองเตรียม แปงทอดกรอบ ตราโกกิ 50 กรัม น้ําเย็น 100 ซีซี กระเทียมไทยบุบพอแตก 50 กรัม น้ํามันปาลม ตรามรกต สําหรับทอด น้ํามันถั่วเหลือง ตรามรกต สําหรับผัด ตับหมูหั่นเปนชิ้นหนา 200 กรัม ซอสผัดกระเทียมพริกไทย ตราแมกชัพ 3 ชอนโตะ น้ําซุปไก 2 ชอนโตะ น้ํามันงา สุราจีน ตราเจดีย 2 ชอนโตะ ผักชีและพริกชี้ฟาแดงหัน่ เปนเสน สําหรับโรยหนา ขาวสวยกดดวยพิมพใหสวยงาม วิธีทํา 1. ใสน้ํามันถั่วเหลือง ตรามรกต สําหรับผัด ลงในกระทะเทปลอน ตราหัวมาลายตั้งไฟพอรอน ใสตับลงผัด เติมซอส ผัดกระเทียมพริกไทย ตราแมกชัพ เติมน้ําซุป ใสน้ํามันงา และสุราจีน ตราเจดีย ผัดใหเขากัน ตักใสจาน 3. ละลายแปงทอดกรอบ ตราโกกิกับน้ําเย็นเขาดวยกัน คลุกกระเทียมลงในแปง นําลงทอดในน้ํามันปาลม ตรามรกต สําหรับทอดที่อนจนรอน ุ จนกระทั่งเหลืองกรอบตักขึ้นพักไว 2 .foxitsoftware. โรยหนาดวยกระเทียมที่ทอดไว ผักชี และพริกชี้ฟาแดง พรอมรับประทาน 143 .com For evaluation only.Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.

foxitsoftware. ใสน้ํามันพืชลงในกระทะ ตั้งไฟพอรอน ใสกระเทียม ผัดจนมีกลิ่นหอม 2. ใส กุง พริกฝรั่ง เห็ดหอมสด หอมหัวใหญลงผัด ปรุงรสดวยซอสเห็ดหอม ตราเด็กสมบูรณ ซีอิ๊วขาวสูตร1 ตรา เด็กสมบูรณ น้ําตาลทราย และพริกไทยดํา ผัดใชไฟแรงจนสุก ตักใสจาน พรอมรับประทาน 144 .Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www. กุงผัดพริกฝรั่ง สิ่งที่ตองเตรียม น้ํามันพืช 3 ชอนโตะ กระเทียมหั่นบาง 20 กรัม กุงสดปอกเปลือกผาหลัง 100 กรัม พริกฝรั่งสามสีหั่นเตา 100 กรัม เห็ดหอมสด 50 กรัม หอมหัวใหญหั่นเตา 100 กรัม ซอสเห็ดหอม ตราเด็กสมบูรณ 2 ชอนโตะ ซีอิ๊วขาวสูตร1 ตราเด็กสมบูรณ 1 ชอนโตะ น้ําตาลทราย 2 ชอนชา พริกไทยดําบุบพอแตก 1 ชอนชา วิธีทํา 1.com For evaluation only.

ปรุงรสดวยซอสผัดสูตรเผ็ด ตราแมกชัพ น้ํามันพริกเผา ผัดใชไฟแรงๆ โรยหนาดวยตนหอม ตัก ใสจาน พรอมรับประทาน 145 .Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.com For evaluation only. เจียวกระเทียมกับน้ํามันพืชจนมีกลิ่นหอม ใสปลาหมึก ลงผัดจนสุก ใสไขเค็ม พริกฝรั่ง และ หอมหัวใหญ 2 .2 . ปลาหมึกผัดซอสเผ็ด สิ่งที่ตองเตรียม น้ํามันพืช 3 ชอนโตะ กระเทียมปอกเปลือกสับ 3 ชอนโตะ ปลาหมึกสดบั้งหั่นเปนชิ้น 150 กรัม ไขเค็มผา 4 สวน 1 ฟอง พริกฝรั่งสามสีหั่นสี่เหลี่ยม 100 กรัม หอมหัวใหญหั่นสี่เหลี่ยมเตา 50 กรัม ซอสผัดสูตรเผ็ด ตราแมกชัพ 3 ชอนโตะ น้ํามันพริกเผา 2 ชอนโตะ ตนหอมหั่นเปนทอน 20 กรัม วิธีทํา 1.foxitsoftware.

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www. พริกไทยเม็ด. เคลาเนื้อหมูกับเครื่องที่โขลกไว ตามดวยตะไครโขลก ปรุงรสดวยซีอิ๊วขาวสูตร 1 ตราเด็กสมบูรณ ซอส หอยนางรม ตราเด็กสมบูรณ และน้ําตาลปบเขาดวยกัน พักไว 1 5 นาที เสียบเนื้อหมูที่หมักไวดวยไมปลาย แหลม 2. ยางเนื้อหมูที่หมัก บนเตายางไรควัน จนสุกทั้งสองดาน (ในขณะที่ยางใหทาดวยน้ํามันพืช) 146 .ลูกผักชีคั่วบดหยาบ โขลกรวมกัน อยางละ 1 ชอนโตะ พริกไทยเม็ด 2 ชอนชา ตะไครโขลกหยาบ 50 กรัม ซีอิ๊วขาวสูตร 1 ตราเด็กสมบูรณ 1 ชอนโตะ ซอสหอยนางรม ตราเด็กสมบูรณ 2 ชอนโตะ น้ําตาลปบ 1 ชอนชา ไมปลายแหลม น้ํามันพืช สําหรับทาหมูยาง • • วิธีทํา 1.com For evaluation only. หมูยางสมุนไพร สิ่งที่ตองเตรียม สันคอหมูหั่นบาง 200 กรัม รากผักชีซอย. กระเทียมซอย.foxitsoftware.

หอยตลับผัดฉา สิ่งที่ตองเตรียม น้ํามันพืช 50 ซีซี กระเทียมสับละเอียด 2 ชอนโตะ พริกขี้หนูสับละเอียด 2 ชอนโตะ หอยตลับพรอมเปลือก 500 กรัม พริกไทยสดตัดเปนชอ 20 กรัม ใบมะกรูดฉีกกานกลาง 10 ใบ กระชายซอย 20 กรัม ซีอิ๊วขาวสูตร 1 ตราเด็กสมบูรณ 1 ชอนโตะ ซอสหอยนางรม ตราเด็กสมบูรณ 2 ชอนโตะ น้ําพริกเผา 2 ชอนโตะ น้ําตาลทราย 2 ชอนชา ใบโหระพา 20 กรัม พริกชี้ฟาแดง เขียว เหลืองหั่นแฉลบ 3 เม็ด ใบกะเพราทอดกรอบ สําหรับโรยหนา พริกชี้ฟาแดงซอยเปนเสน สําหรับโรยหนา วิธีทํา 1.foxitsoftware. ปรุงรสดวยซีอิ๊วขาวสูตร 1 ตราเด็กสมบูรณ ซอสหอยนางรม ตราเด็กสมบูรณ น้ําพริกเผา และน้ําตาลทราย ผัดจน เขากันดี ใสใบโหระพา และพริกชี้ฟาผัดใหเชากัน โรยหนาดวยใบกะเพราทอดกรอบ พริกชี้ฟาพรอมรับประทาน 147 .com For evaluation only. ใสน้ํามันพืชลงในกระทะ ตั้งไฟพอรอน ใสกระเทียมและพริกขี้หนูลงผัดจนมีกลิ่นหอม ใสหอยตลับลงผัด ตาม ดวยพริกไทยสด ใบมะกรูด และกระชาย 2.Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.

ผัดซีอว ิ๊ ขี้เมารวมทะเล สิ่งที่ตองเตรียม น้ํามันพืช กระเทียมสับละเอียด หอมหัวใหญสับหยาบ กวยเตี๋ยวเสนใหญไมตัด กุงสดปอกเปลือกผาหลัง ปลาหมึกหั่นเปนชิ้น หอยลายพรอมเปลือก ซอสผัดสูตรกระเพรา ตราแมกชัพ น้ํา ขาวโพดออนหั่นเปนทอนลวก แครอทหั่นเตา 1x1 ซม.foxitsoftware.Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.ใสน้ํามันพืชลงในกระทะ เจียวกระเทียมจนมีกลิ่นหอม ใสหอมหัวใหญ ผัดจนสุก ใสเสนใหญ และอาหารทะเล ปรุงรสดวยซอสผัดสูตรกระเพรา ตราแมกชัพ เติมน้ํา ใสผักทั้งหมด ผัดใชไฟแรงๆ ตักใสจาน โรยหนาดวยใบกระ เพราทอดกรอบ 148 . ลวก พริกชี้ฟา 3 สีหั่นแฉลบ 3 ชอนโตะ 1 ชอนโตะ 2 ชอนโตะ 200 กรัม 50 กรัม 50 กรัม 50 กรัม 3 ชอนโตะ 2 ชอนโตะ 20 กรัม 20 กรัม 20 กรัม ใบกระเพราทอดกรอบ สําหรับโรยหนา วิธีทํา .com For evaluation only.

เวลารับประทานนําเนื้อปลาและผักจุมลงในหมอจุม จน สุกรับประทานคูกับน้ําจิ้มเตาเจี้ยว 5. ตมน้ําซุปไก ใสรากผักชี ขา ตะไคร ใบมะกรูด โหระพา ผักชีฝรั่ง พริกขี้หนู ใหเดือด 3.com For evaluation only.foxitsoftware.Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www. ปรุงรสดวยเตาเจี้ยว ตราเด็กสมบูรณ และน้ําตาลทราย ตมจนสวนผสมเดือด เสร็จแลวตักใสหมอจิ้มจุม 4. 0 0 0 ซีซี รากผักชีบุบพอแตก 2 ราก ขาหั่นเปนแวน 5 แวน ตะไครหั่นเปนทอนทุบพอแตก 2 ตน ใบมะกรูดฉีกกานกลางออก 5 ใบ โหระพา 30 กรัม ผักชีฝรั่งหั่นเปนทอน 20 กรัม พริกขี้หนูบุบพอแตก 20 กรัม เตาเจี้ยว ตราเด็กสมบูรณ 3 0 กรัม กะหล่ําปลีหั่น 150 กรัม ผักกาดขาว 150 กรัม ผักบุงจีน 100 กรัม เห็ดเข็มทอง 50 กรัม ขาวโพดออน 50 กรัม น้ําตาลทราย 2 ชอนชา วิธีทํา 1. จิ้มจุมปลา สิ่งที่ตองเตรียม เนื้อปลากะพงหั่นเปนชิ้นบาง 200 กรัม เนื้อปลาเกาหั่นเปนชิ้นบาง 100 กรัม เนื้อปลาทับทิมหั่นเปนชิ้นบาง 100 กรัม น้ําซุปไก 1 . ผสมเครื่องปรุงทั้งหมดเขาดวยกัน ในโถปนอาหาร ปนจนละเอียด เทใสภาชนะ รับประทานคูกับจิ้มจุมปลา สิ่งที่ตองเตรียมสําหรับน้ําจิ้ม พริกขี้หนู 30 กรัม กระเทียมซอยบาง 20 กรัม รากผักชีซอย 20 กรัม น้ํามะนาว 2 ชอนโตะ น้ํามะขามเปยก 2 ชอนโตะ น้ําตาลทรายแดง 2 ชอนโตะ เตาเจี้ยว ตราเด็กสมบูรณ 5 0กรัม ซอสพริก ตราเด็กสมบูรณ 3 ชอนโตะ ซีอิ๊วขาวเห็ดหอม ตราเด็กสมบูรณ 1ชอนโตะ 149 . จัดเนื้อปลาทั้งหมด และผักสด ใสจานเตรียมไว 2 .

ใสน้ํามันพืชลงในกระทะเจียวกระเทียม กับหอมแดงลงผัด จนมีกลิ่นหอม เติมเตาเจี้ยว ตราเด็กสมบูรณ ผัดจน หอม ปรุงรสดวย น้ําตาลปบ น้ํามะขามเปยก ซอสหอยนางรม ตราเด็กสมบูรณ ซีอิ้วขาวตราเด็กสมบูรณ น้ํา ตั้งไฟ จนเดือด 2.com For evaluation only.foxitsoftware. ใสปลาทับทิม ลงในน้ําซุป ใชไฟออนจนน้ําซุปเขาเนื้อปลาดี 3.Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www. ปลาทับทิมเจีย ๋ นเตาเจี้ยว สิ่งที่ตองเตรียม น้ํามันพืช 300 ซีซี กระเทียมสับ 30 กรัม หอมแดงสับ 30 กรัม เตาเจี้ยว ตราเด็กสมบูรณ 2ชอนโตะ น้ําตาลปบ 2 ชอนโตะ น้ํามะขามเปยก 2 ชอนโตะ ซอสหอยนางรมเขมขน ตราเด็กสมบูรณ 2ชอนโตะ ซีอิ๊วขาว ตราเด็กสมบูรณ 1ชอนโตะ น้ํา 150 ซีซี ปลาทับทิมทอดจนเหลืองกรอบน้ําหนัก 500 กรัม 1 ตัว พริกชี้ฟาแดงหั่นแฉลบ สําหรับโรยหนา 3 เม็ด ตนหอมหั่นเปนทอน สําหรับโรยหนา วิธีทํา 1. ตักใสจานโรยหนาดวยพริกชี้ฟา และตนหอม พรอมรับประทาน 150 .

foxitsoftware. เคลาปลากะพงกับแปงทอดกรอบผสมเขาดวยกัน ทอดในน้ํามันอุน ใชไฟปานกลาง ทอดจนเหลืองสุกกรอบ ตัก ขึ้นใหสะเด็ดน้ํามัน พักไว 2 .Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.com For evaluation only. ปลากะพงทอดงาขาว สิ่งที่ตองเตรียม เนื้อปลากะพงหั่นเตาขนาด 1x1 นิ้ว 200 กรัม แปงทอดกรอบ 50 กรัม งาขาว 50 กรัม น้ํามันพืชสําหรับทอด กระเทียมสับ 1 ชอนโตะ เนยสดชนิดเค็ม 2 ชอนโตะ ซอสมะเขือเทศสูตรเผ็ด ตราแมกชัพ 100 กรัม น้ําตาลทราย 1 ชอนโตะ ซีอิ๊วขาว 1 ชอนโตะ แปงขาวโพด 1 ชอนโตะ น้ําละลายแปง 1 ชอนโตะ ผักชีเด็ดเปนใบและพริกชี้ฟาแดงซอย วิธีทํา 1. ผัด กระเทียมกับเนยสดละลายชนิดเค็ม จนมีกลิ่นหอม ปรุงรสดวยซอสมะเขือเทศสูตรเผ็ด ตราแมกชัพ น้ําตาล ทราย ซีอิ๊วขาวและแปงขาวโพดละลายน้ํา ผัดจนเดือด 3. ตักน้ําราด ราดบนปลากะพงที่ทอดไว โรยหนาดวยงาขาว ผักชี และพริกชีฟ้ าแดง 151 .

ฉูฉี่ปลาไขกรอบ สิ่งที่ตองเตรียม แปงทอดกรอบ ตราโกกิ 100 กรัม น้ําเย็น 210 ซีซี ปลาไข 1 0 ตัว เกล็ดขนมปง ตราโกกิ สําหรับคลุก 100 กรัม น้ํามันพืชสําหรับทอด น้ําพริกแกงเผ็ด น้ํามันพืชสําหรับผัด 3 ชอนโตะ กะทิสําเร็จรูป น้ําปลา 2 ชอนชา น้ําตาลปบ ½ ชอนชา น้ํามันพริกเผา 3 ชอนโตะ ใบมะกรูดซอยและพริกชี้ฟาหั่นเปนเสนสําหรับแตง วิธีทํา 1.com For evaluation only. ผัดน้ําพริกแกงเผ็ดกับน้ํามันพืช ใหหอม คอยๆเติมกะทิ ผัดจนแตกมัน พอเดือด เติมกะทิสวนที่เหลือจนหมด ปรุง รสดวยน้ําปลา และน้ําตาลปบ พอเดือดอีกครั้ง เติมน้ํามันพริกเผา ยกลง 4.foxitsoftware. นําปลาไขชุบแปงทอดกรอบ ตราโกกิที่ละลายเตรียมไว ตักขึน้ คลุกเกล็ดขนมปง ตราโกกิใหทั่ว นําลงทอดใน น้ํามันพืชที่อนจนรอนใชไฟปานกลางจนสุ ุ กเหลือง ตักขึ้น พักไว 3 . จัดปลาไขที่ทอดใสจาน ราดดวยน้ําฉูฉี่ใหสวยงาม โรยหนาดวยใบมะกรูดและพริกชี้ฟาแดง พรอมรับประทาน 152 .Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.ละลายแปงทอดกรอบ ตราโกกิกับน้ําเย็นเขาดวยกัน 2.

com For evaluation only.ใสน้ํามันถั่วเหลือง ตรามรกต ตั้งไฟพอรอน ใสน้ําพริกแกงเผ็ด ตราโลโบ ลงผัดจนมีกลิน่ หอม เติมน้ําพริกเผา ผัด พอเขากัน ปรุงรสดวยน้ําตาลปบ น้ํามะขามเปยก ซอสหอยนางรมสูตร เขมขน ตราเด็กสมบูรณ ถั่วฝกยาว ใบมะกรูด โรยหนาดวยไขเค็มสับและน้ํามันน้ําพริกเผา ผัดพอเขากัน ผัดใหเขากัน ตักราดลงบนปลาดุกฟู พรอมรับประทาน 153 . ผัดพริกขิงถั่วฝกยาวปลาดุกฟู สิ่งที่ตองเตรียม น้ํามันถั่วเหลือง ตรามรกต 3 ชอนโตะ น้ําพริกแกงเผ็ด ตราโลโบ 1 ซอง น้ําพริกเผา 1 ชอนโตะ น้ําตาลปบ 1 ชอนโตะ น้ํามะขามเปยก 1 ชอนโตะ ซอสหอยนางรมสูตรเขมขน ตราเด็กสมบูรณ 1ชอนโตะ ถั่วฝกยาวหั่นเปนทอน 1 นิ้วลวกสุก 150 กรัม ใบมะกรูดฉีกกานกลางออก 3 ใบ ไขเค็มสับหยาบ 1 ฟอง น้ํามันน้ําพริกเผา 2 ชอนโตะ ปลาดุกฟูทอดสําเร็จ 1 ตัว วิธีทํา .foxitsoftware.Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.

แกงเขียวหวานกุงโซบะ สิ่งที่ตองเตรียม น้ําพริกแกงเขียวหวาน 50 กรัม น้ํามันพืช 2 ชอนโตะ กะทิสําเร็จรูป ตราเอทิพย 2 5 0 ซีซี กุงสดปอกเปลือกเหลือหางผาหลัง 100 กรัม ยอดมะพราวหั่นเตา1x1 ซม. 30 กรัม มะเขือพวง 20 กรัม พริกขี้หนูสวนบุบพอแตก 10 เม็ด น้ําปลา 1 ชอนโตะ น้ําตาลปบ 1 ชอนโตะ พริกชี้ฟาสามสีหั่นแฉลบ 20 กรัม ใบมะกรูดฉีกกานกลางออก 3 ใบ ใบโหระพา 20 กรัม เสนโซบะลวก 200 กรัม พริกชี้ฟาหั่นเปนเสนและใบโหระพาสําหรับตกแตง วิธีทํา 1.Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www. ผัดน้ําพริกแกงเขียวหวานกับน้ํามันพืชจนมีกลิ่นหอม คอยๆเติมกะทิสําเร็จรูป ตราเอทิพย ผัดจนแตกมันเติมกะทิ สําเร็จรูป ตราเอทิพยสวนที่เหลือจนหมด ใสกุง ยอดมะพราว มะเขือพวงและพริกขี้หนู ตมจนสุก ปรุงรสดวยน้ําปลา และน้ําตาลปบ 2.com For evaluation only.foxitsoftware. พอเดือด เติมพริกชี้ฟา ใบมะกรูดและใบโหระพา ตักราดบนเสนโซบะที่ลวกไว ตกแตงดวยใบโหระพาและพริก ชี้ฟา 154 .

ใส น้ํามันถั่วเหลืองตรามรกต ตั้งไฟพอรอน ผัดน้ําพริกแกงเผ็ด ตราโลโบ จนมีกลิ่นหอม 2. แกงคั่วมะระปลาหลังขาว สิ่งที่ตองเตรียม น้ํามันถั่วเหลือง ตรามรกต สําหรับผัด น้ําพริกแกงเผ็ด ตราโลโบ 1 ซอง กะทิสําเร็จรูป ตราเอทิพย 5 0 0ซีซี ปลาหลังขาวสามรส ตราสามแมครัว 2 กระปอง มะระจีน (ซอยบางขยํากับเกลือลางจนหมดรสเค็ม) 300 กรัม น้ําตาลปบ 1 ชอนโตะ ซีอิ๊วขาว ตราเด็กสมบูรณ 2 ชอนโตะ พริกชี้ฟาแดงหั่นเปนเสนสําหรับแตงหนา วิธีทํา 1.foxitsoftware. คอย ๆเติม กะทิสําเร็จรูป ตราเอทิพย ผัดจนกะทิแตกมัน ใสปลาหลังขาวสามรส ตราสามแมครัว มะระจีน และ กะทิสําเร็จรูป ตราเอทิพย จนหมด ปรุงรสดวย น้ําตาลปบ ซีอิ๊วขาว ตราเด็กสมบูรณ ตมจนเดือด พอเดือด ยกลง โรยหนาดวยพริกชี้ฟาแดง 155 .com For evaluation only.Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.

foxitsoftware. คลุกเนื้อไกลงในแปงทอดกรอบใหทั่ว จุมลงในไขไก ตักขึ้น คลุกเกล็ดขนมปง ทอดในน้ํามันพืชที่อนจนรอน ุ ใช ไฟปานกลาง ทอดจนสุก ตักขึน้ 2. ผัดพริกแกงกับน้ํามันพืช จนมีกลิ่นหอม คอยๆ เติมกะทิสําเร็จรูป ตราเอทิพย ผัดจนแตกมัน เติมกะทิสําเร็จรูป ตรา เอทิพยสวนที่เหลือจนหมด ตมจนเดือด ปรุงรสดวยน้ําปลาและน้ําตาลปบ ผัดจนสวนผสมเขากัน ตักราดบนอกไกที่ ทอดไว ราดดวยกะทิสําเร็จรูป ตราเอทิพย ที่เตรียมไว ตกแตงดวยใบมะกรูด พริกชี้ฟาและชอโหระพา พรอม รับประทาน 156 .Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.com For evaluation only. ฉูฉี่อกไกกรอบ สิ่งที่ตองเตรียม เนื้ออกไกน้ําหนักประมาณ 100 กรัม จํานวน 2 ชิ้น แปงทอดกรอบ 50 กรัม ไขไกตีพอแตก 2 ฟอง เกล็ดขนมปง 50 กรัม น้ํามันพืชสําหรับทอด น้ําพริกแกงคัว่ 30 กรัม น้ํามันพืช 2 ชอนโตะ กะทิสําเร็จรูป ตราเอทิพย 2 5 0 ซีซี น้ําปลา 2 ชอนชา น้ําตาลปบ 1 ชอนโตะ กะทิสําเร็จรูป ตราเอทิพยตมผสมแปง ขาวโพดพอขนๆ เล็กนอย สําหรับ ราดหนา ใบมะกรูดซอยและพริกชี้ฟาแดงซอย ใบมะกรูดซอยและพริกชี้ฟาแดงซอย วิธีทํา 1.

ใสเนยสดนิดเค็มลงในกระทะ เติมซอสตมยํา ตราแมกชัพและวิปปงครีม คนผสมใหเขากัน ใสผักชี ตักราดบนชิ้น ปลา แตงสวยดวย มะนาว วางขางจานและ ผักลวกพรอมรับประทาน 157 .foxitsoftware. ถั่วแขกตัดเปนทอนลวก 150 กรัม มันฝรั่งเกลาทรงลักบี.้ แครอทเกลาทรงลักบี้ ขาวโพดออนหัน่ เปนทอนยาว 1 นิ้ว วิธีทํา 1. สเต็กปลาอินทรีราดซอสตมยํา สิ่งที่ตองเตรียม เกลือปนและพริกไทยปนอยางละ 1/8 ชอนชา ปลาอินทรีสดหั่นเปนแวน 120 กรัม 1 ชิ้น แปงสาลีอเนกประสงคสําหรับคลุก น้ํามันพืชสําหรับทอด เนยสดชนิดเค็ม 1 ชอนโตะ ซอสตมยํา ตราแมกชัพ 2 ชอนโตะ วิปปงครีม 3 ชอนโตะ ผักชีซอย 1 ชอนโตะ มะนาวหั่นเปนแวนสําหรับแตง. ใสน้ํามันพืชลงในกระทะ ตั้งไฟพอรอนทอดปลาอินทรี จนสุกเหลืองทั้ง 2 ดานจึงตักขึน้ ตักใสจาน 3.com For evaluation only. ทาเกลือปนและพริกไทยปนบนชิ้นปลาใหทัว่ ทั้ง 2 ดาน คลุกปลาลงในแปงสาลีอเนกประสงค ใหทั่ว 2.Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.

foxitsoftware.com For evaluation only. จุมเห็ดหอม เห็ดเข็มทอง เห็ดฟางและเห็ดนางฟา ลงในแปงทอดกรอบ ตราโกกิ ที่ละลายไว 3 . นําลงทอดในน้ํามันพืชที่อนจนรอน ุ ใชไฟปานกลางจนสุกกรอบ ตักขึ้น 4. ผัดขี้เมารวมเห็ดกรอบ สิ่งที่ตองเตรียม แปงทอดกรอบ ตราโกกิ 100 กรัม น้ําเย็น 200 ซีซี เห็ดหอมสด 30 กรัม เห็ดเข็มทอง 30 กรัม เห็ดฟาง 30 กรัม เห็ดนางฟา 30 กรัม น้ํามันพืชสําหรับทอด น้ํามันพืชสําหรับผัด 3 ชอนโตะ กระเทียมหั่นเปนแวน 2 ชอนโตะ พริกขี้หนูสับหยาบ 2 ชอนโตะ ถั่วฝกยาวหั่นเปนทอนยาว 1 นิ้วลวก 50 กรัม ขาวโพดออนหั่นเปนทอนยาว 50 กรัม แครอทกดเปนดอกลวก 30 กรัม ซอสหอยนางรม 2 ชอนโตะ น้ําตาลทราย 2 ชอนชา ซีอิ๊วขาว 1 ชอนโตะ เมล็ดพริกไทยสดตัดเปนชอยาว 20 กรัม พริกชี้ฟา 3 สีหั่นแฉลบ 3 เม็ด ใบกะเพรา 20 กรัม ใบกะพราทอดกรอบสําหรับโรยหนา วิธีทํา 1. เจียวกระเทียมกับน้ํามันพืช เติมพริกขี้หนูลงผัดจนมีกลิ่นหอม ใสถั่วฝกยาว ขาวโพดออน แครอท ปรุงรสดวย ซอสหอยนางรม น้ําตาลทราย ซีอวิ๊ ขาว เมล็ดพริกไทยสด พริกชี้ฟา และใบกระเพรา ใสเห็ดที่ทอดกรอบไว ลงคลุกเคลาพอเขากัน ตักใสจานโรยหนา ดวยใบกะเพราทอดกรอบ 158 . ละลายแปงทอดกรอบ ตราโกกิกับน้ําเย็น 2.Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.

ใสเสนเล็ก เติมน้ํา ลงผัด จนเสนเล็กสุก 3. ปรุง รสดวยซอสพริก ตราเด็กสมบูรณ ซอสหอยนางรม ตราเด็กสมบูรณ ซีอิ้วขาวสูตร 1 ตราเด็กสมบูรณ น้ําตาล ทราย ผัดใหเขากัน ใสถั่วงอก และใบกุยชาย ผัดใชไฟแรงจนสุกทั่วดี 4. ใสน้ํามันพืชลงในกระทะ ผัดหอมแดง กุงแหง ไชโปว เตาหู กุงสด ผัดจนสุก 2. ตักใสลงในแผนไขเจียว หอใหเปนทรงสี่เหลี่ยม จัดใสจาน วางขางจานดวย ใบกุยชาย หัวปลี ถั่วงอก และบีบ มะนาวกอนรับประทาน 159 . ผัดไทยซอสพริกหอไข สิ่งที่ตองเตรียม น้ํามันพืช 2 ชอนโตะ หอมแดงสับละเอียด 2 ชอนโตะ กุงแหง 2 ชอนโตะ ไชโปวสับละเอียด 2 ชอนโตะ เตาหูแข็งหั่นชิ้นเล็ก 25 กรัม กุงสดปอกเปลือกเหลืองหาง 50 กรัม เสนเล็ก 60 กรัม น้ํา 50 ซีซี ซอสพริก ตราเด็กสมบูรณ 4 ชอนโตะ ซอสหอยนางรม ตราเด็กสมบูรณ 1 ชอนโตะ ซีอิ้วขาวสูตร 1 ตราเด็กสมบูรณ 2 ชอนชา น้ําตาลทราย 1 ชอนโตะ ถั่วงอก 100 กรัม ใบกุยชายหั่นเปนทอน 20 กรัม ไขเจียว ชนิดแผนบาง 1 แผน ผักสด ใบกุยฉาย.foxitsoftware.Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www. ถั่วงอกดิบ.หัวปลี.มะนาว วิธีทํา 1.com For evaluation only.

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.ตมกะทิสําเร็จรูป ตราเอทิพย จนเดือด 2.com For evaluation only.foxitsoftware.ใสขา เนื้อไก ตมจนเดือดอีกครั้ง ใสหัวปลีจนสุก ปรุงรสดวยน้ําปลา น้ํามะนาวและพริกขี้หนู ตักใสถวย โรยดวย ผักชีและขี้หนูแหงทอดกรอบ พรอมรับประทาน 160 . ตมขาไกใสหัวปลี สิ่งที่ตองเตรียม กะทิสําเร็จรูป ตราเอทิพย 2 กลอง ขาหั่นเปนแวน 50 กรัม เนื้อไกหั่นเปนชิ้นพอคํา 200 กรัม หัวปลีหั่นเปนทอนขนาด 1 นิ้ว 200 กรัม น้ําปลา 3 ชอนโตะ น้ํามะนาว 3 ชอนโตะ พริกขี้หนูบุบพอแตก 20 กรัม ผักชีหั่นเปนทอน สําหรับโรยหนา 20 กรัม พริกขี้หนูแหงทอดกรอบสําหรับโรยหนา วิธีทํา 1.

ใสน้ํามันพืชลงในกระทะตั้งไฟพอรอน ผัดน้ําพริกแกงจนมีกลิ่นหอม 2. 250 ซีซี 1 แผน กะหล่ําปลีซอยลวก 150 กรัม ใบโหระพา 20 กรัม หัวกะทิผสมแปงขาวเจาพอขนๆ สําหรับหยอด พริกชี้ฟาแดงซอยเปนเสน วิธีทํา 1.Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www. หอหมกรวมทะเล สิ่งที่ตองเตรียม น้ํามันพืช 3 ชอนโตะ ใบมะกรูดซอยเปนเสน 20 กรัม น้ําพริกแกงเผ็ด 30 กรัม กุงสดปอกเปลือกผาหลัง 50 กรัม ปลาหมึก 50 กรัม เนื้อหอยแมลงภู 5 0 กรัม เนื้อปลากะพงหั่นเปนชิ้น 50 กรัม ซอสผัดสูตรเผ็ด ตราแมกชัพ 5 ชอนโตะ น้ําตาลปบ 1 ชอนชา ไขไก กะทิสําเร็จรูป กระดาษอลูมิเนียมฟอยดตัดเปน แผนขนาดความกวาง 10x10 ซม.ใสกุง ปลาหมึก หอยแมลงภู ปลากะพง ลงผัดพอสุก 3.com For evaluation only.foxitsoftware. ตักสวนผสมลงในกระดาษอลูมิเนียมฟอยด ใสกะหล่ําปลีลวกและใบโหระพา หอใหมิด ใชมีดคมๆ กรีดใหเปน กากบาท ราดหนาดวยหัวกะทิ แตงดวยพริกชี้ฟาแดงและใบมะกรูด พรอมรับประทาน 161 . ผสมซอสผัดสูตรเผ็ด ตราแม็กชัพ น้ําตาลปบ ไขไกและกะทิ คนผสมเขาดวยกัน เทลงในกระทะ คนผสมไวๆจน สุกทั่วดี ยกลง 4.

ใสเครื่องดื่มรสเลมอนไลม ตราไบเล ลงในจานปลา ตักสวนผสมพริกขี้หนูราดบนชิน้ ปลา เรียงมะนาว กระเทียม ฝานบาง จุดแอลกอฮอล พรอมรับประทาน 162 . เรียงเนื้อปลากะพงลงในภาชนะ หยอดหนาดวย น้ํามันถัว่ เหลือง ตรามรกต วางใน หมอ Functional pot ตราหัวมา ลาย นึ่งพอสุก 2.com For evaluation only. เนื้อปลากะพงนึ่งแซบ สิ่งที่ตองเตรียม เนื้อปลากะพงหั่นแฉลบน้ําหนัก 200 กรัม 2 ชิ้น น้ํามันถั่วเหลือง ตรามรกต 2 ชอนโตะ กระเทียมสับละเอียด 50 กรัม พริกขี้หนูสับละเอียด 50 กรัม ซีอิ๊วขาวสูตร 1 ตราเด็กสมบูรณ 1ชอนโตะ กระเทียมดองสับ 2 ขาสับละเอียด 1 ชอนโตะ ตะไครซอยบาง 30 กรัม รากผักชีซอยละเอียด 30 กรัม มะนาวผา ½ ผล 2 ผล เครื่องดื่ม รสเลมอนไลม ตราไบไล 1 2 5 ซีซี มะนาวฝานบาง 2 ผล กระเทียมฝานบาง 50 กรัม หัว ผักชีซอยและพริกชี้ฟาแดงซอยเปนเสนสําหรับแตง วิธีทํา 1.foxitsoftware. ตักปลากะพงลงในจานอุน 14” Maga Save ตราหัวมาลาย เตรียมไว 3 .Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www. ผสมกระเทียม พริกขี้หนู ซีอิ๊วขาว สูตร 1 ตราเด็กสมบูรณ กระเทียมดองสับ ขา ตะไคร รากผักชี มะนาว เขาดวยกัน 4.

ปรุงรสดวย ซอสเห็ดหอม ตราเด็กสมบูรณ ซีอิ๊วขาวเห็ดหอม ตราเด็กสมบูรณ น้าํ ตาลทราย น้ํามันงา และพริกไทย ปน ผัดจนเขากันดี 3. ใสมะเขือเทศ ผัดใหเขากัน ตักใสจาน โรยหนาดวยขึน้ ฉาย และพริกชี้ฟาแดง 163 .Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.com For evaluation only. ใสน้ํามันพืชลงในกระทะตั้งไฟพอรอน ผัดเห็ดหอมจนมีกลิ่นหอม ใสวุนเสน เติมน้ําผัดพอวุนเสนสุก ใส ดอกไมจีน เตาหู เห็ดหูหนูดํา เห็ดหูหนูขาว แปะกวย เห็ดฟาง เห็ดนางฟา ฟองเตาหู 2 .foxitsoftware. ผัดวุนเสน 5 เซียน สิ่งที่ตองเตรียม น้ํามันพืช 2 ชอนโตะ เห็ดหอมแชน้ําจนนุมหั่นบาง 30 กรัม วุนเสนแชน้ําจนนุม 100 กรัม น้ํา 50 ซีซี ดอกไมจีนแชน้ําจนนุมมัดเปนปม 20 กรัม เตาหูแข็งหั่นบางทอดพอเหลือง 30 กรัม เห็ดหูหนูดําและเห็ดหูหนูขาว 50 กรัม แปะกวยตมสุก 20 กรัม เห็ดฟาง 30 กรัม เห็ดนางฟา 30 กรัม ฟองเตาหูแชน้ําจนนุม 30 กรัม ซอสเห็ดหอม ตราเด็กสมบูรณ 2 ชอนโตะ ซีอิ๊วขาวเห็ดหอม ตราเด็กสมบูรณ 2 ชอนโตะ น้ําตาลทราย 2 ชอนชา น้ํามันงา 1 ชอนโตะ พริกไทยปน 1 ชอนชา มะเขือเทศ 50 กรัม ขึ้นฉายหัน่ เปนทอนและพริกชี้ฟาแดงหั่นเปนเสน สําหรับแตงหนา วิธีทํา 1.

5 นิ้ว 50 กรัม หอมหัวใหญหั่นเปนชิ้นสี่เหลี่ยม1.5 x 1.com For evaluation only.5 นิ้ว 50 กรัม สับปะรดหั่นเปนชิ้น 50 กรัม มะเขือเทศเชอรรี่ 50 กรัม ไมปลายแหลม น้ํามันพืชสําหรับทากระทะ สิ่งที่ตองเตรียม(สําหรับทําน้ําจิ้มบารบีคิว) น้ําจิ้มบวยเจีย่ ตราเด็กสมบูรณ 3ชอนโตะ ซอสพริก ตราเด็กสมบูรณ 3ชอนโตะ ซอสหอยนางรมสูตร เขมขน ตราเด็กสมบูรณ 1ชอนโตะ วิธีทํา -เสียบกุง ปลาหมึก พริกฝรั่ง หอมหัวใหญ สับปะรดและมะเขือเทศเชอรรี่ดวยไมปลายแหลมจนหมด พักไว วิธีทําน้ําจิ้ม ผสมน้ําจิ้มบวยเจี่ย ตราเด็กสมบูรณ ซอสพริก ตราเด็กสมบูรณ ซอสหอยนางรมสูตร เขมขน ตราเด็ก สมบูรณ คนผสมจนเขากัน ใชแปรงจุมซอส ทาจนทั่วบารบีคิว ยางจนกระทั่งสุกหอม พรอมรับประทาน 164 .5 x 1. บารบีคว ิ สิ่งที่ตองเตรียม กุงสดปอกเปลือกผาหลังเหลือหาง 100 กรัม ปลาหมึกหั่นเปนแวนหนา 100 กรัม พริกฝรั่งหั่นเปนชิน้ สี่เหลี่ยม 1.Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www. ไกยางขมิน ้ สิ่งที่ตองเตรียม ตะไครซอย 2 ชอนโตะ ขิงซอย 1 ชอนโตะ กระเทียมซอยบาง 1 ชอนโตะ พริกไทยดํา 2 ชอนโตะ รากผักชีซอย 2 ชอนโตะ ขมิ้นสด 2 ชอนโตะ ซอสหอยนางรม 2 ชอนโตะ น้ําตาลปบ 20 กรัม กะทิสําเร็จรูป ตราเอ-ทิพย 5 0ซีซี เนื้ออกไกหั่นเปนชิน้ น้ําหนัก 400 กรัม น้ํามันพืชสําหรับทากระทะ กะทิสําเร็จรูป ตราเอ-ทิพย ( สําหรับทาไก) 5 0ซีซี ไมปลายแหลมสําหรับเสียบไก วิธีทํา -โขลกตะไคร ขิงซอย กระเทียม พริกไทยดํา รากผักชีและขมิ้นสดจนละเอียด เตรียมไว ผสมเครื่องที่โขลกกับซอสหอยนางรม น้ําตาลปบและกะทิสําเร็จรูป ตราเอ-ทิพยคนผสมพอเขากัน ใสไกลงหมัก พักไวนานประมาณ 10 นาที เสียบไกดวยไมปลายแหลม .foxitsoftware.com For evaluation only.ทาน้ํามันลงบนกระทะ ตั้งไฟพอรอน เรียงไกลงในกระทะ ยางจนสุก ขณะทีจ่ ี่ใชแปรงชุบกะทิสําเร็จรูป ตราเอ-ทิพย ทาลงบนชิ้นไก จีจ่ นกระทั่งไกขมิน้ สุกเหลือง ตักขึน้ รับประทานขณะรอนๆ 165 .

แฮม.Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.หมักตับหมูกับซอสผัดกระเทียมพริกไทย ตราแมกชัพ พักไว ใส น้ํามันพืชลงในกระทะ ตั้งไฟพอรอน ใสตับหมูที่หมักลงผัดจนกระทั่งสุกหอม ตักใสจาน โรยหนาดวย กระเทียมเจียว รับประทานกับขาวสวยรอนๆ ขาวผัดอเมริกน ั สิ่งที่ตองเตรียม น้ํามันพืช 2 ชอนโตะ ขาวสวย 200 กรัม เมล็ดถั่วลันเตา 50 กรัม แครอทหั่นเตา 50 กรัม ลูกเกดดํา 50 กรัม ซอสผัดสูตรเผ็ด ตราแมกชัพ 3 ชอนโตะ เนยสดชนิดเค็ม 1 ชอนชา ผักกาดหอมและมะเขือเทศ ไขดาว. นองไกทอด.foxitsoftware. ผัดตับหมูกระเทียมพริกไทย สิ่งที่ตองเตรียม ตับหมูหั่นเปนชิ้น 200 กรัม ซอสผัดกระเทียมพริกไทย ตราแมกชัพ 3 ชอนโตะ น้ํามันพืช 3 ชอนโตะ กระเทียมเจียวสําหรับโรยหนา วิธีทํา .com For evaluation only. ไสกรอกทอด วิธีทํา ใสน้ํามันพืชลงในกระทะ ตั้งไฟพอรอน ใสขาวสวย เมล็ดถั่วลันเตา แครอทและลูกเกดดํา ปรุงรสดวยซอสผัดสูตร เผ็ด ตราแมกชัพ ผัดใหเขากัน ใสเนยสดชนิดเค็ม ผัดจนขาวผัดรอนระอุดี ตักใสพิมพ กดใหแนน คว่ําลงจานที่แตง ดวยผักกาดหอมและมะเขือเทศ รับประทานกับไขดาว ไกทอด แฮมและไสกรอกทอด 166 .

ผัดเครื่องที่โขลกกับน้ํามันถั่วเหลืองพอมีกลิ่นหอม เติมผงพะโล ผัดจนมีกลิ่นหอม เทใสหมอ 2. อกเปดพะโล สิ่งที่ตองเตรียม รากผักชีซอย 2 ชอนชา.com For evaluation only.foxitsoftware. ใสอบเชย ดอกโปยกั๊ก ชวงเจี่ย อกเปด น้ํา กระเทียม พริกไทย และกระเทียมดอง ตมจนกระทั่งเดือด ปรุงรสดวยน้ําตาลปบ ซีอิ๊วดํา หวาน ตราเด็กสมบูรณ ซีอิ๊วขาว สูตร 1 ตราเด็กสมบูรณ ซอสเห็ดหอม ตราเด็กสมบูรณ และซีอิ๊วปรุงรส ตราเด็กสมบูรณ ตม จนกระทั่งอกเปดสุกนุม หั่นเปนชิ้น จัดใสจาน รับประทานกับเสนบะหมี่ลวก โรยหนาดวยผักชีตนหอมและกระเทียมเจียว 167 .Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www. กระเทียมซอย 1 ชอนชา. พริกไทยปน 1/2 ชอนชา โขลกรวมกัน น้ํามันถั่วเหลือง 2 ชอนโตะ ผงพะโล 2 ชอนชา อบเชยยาว 2 นิ้ว 1 แทง ดอกโปยกั๊ก 1 ดอก ชวงเจี่ย อกเปดน้ําหนักชิ้นละ 2 ชิ้น น้ําสะอาด 500 ซีซี กระเทียมปอกเปลือก 1 หัว พริกไทยเม็ด 10 เม็ด กระเทียมดอง 1 หัว น้ําตาลปบ ซีอิ๊วดําหวาน ตราเด็กสมบูรณ 1 ชอนโตะ ซีอิ๊วขาว สูตร 1 ตราเด็กสมบูรณ 1 ½ ชอนโตะ ซอสเห็ดหอม ตราเด็กสมบูรณ 1 ½ ชอนโตะ ซีอิ๊วปรุงรส ตราเด็กสมบูรณ 1 ½ ชอนโตะ บะหมี่ลวกสุก 2 กอน ผักชีตนหอมซอยและกระเทียมเจียว สําหรับโรยหนา วิธีทํา 1.

ขาไกตมพะโล สิ่งที่ตองเตรียม ขาไกตัดเล็บลางน้ําสะอาด 300 กรัม น้ํามันพืชสําหรับทอด น้ําซุปไก 5 0 0กรัม ผงพะโล 1ชอนโตะ กระเทียมปอกเปลือก 1 หัว พริกชี้ฟาเหลือง 3 เม็ด รากผักชีบุบพอแตก 3 ราก เห็ดหอมแหงแชน้ําจนนุม 50 กรัม เตาหูขาวชนิดแข็งหั่นเปนชิน้ ทอดพอเหลือง 1 กอน ซอสหอยนางรมสูตร เขมขน ตราเด็กสมบูรณ 3 ชอนโตะ ซีอิ๊วขาวเห็ดหอม ตราเด็กสมบูรณ 3 ชอนโตะ ซีอิ๊วดําหวาน ตราเด็กสมบูรณ 2 ชอนโตะ น้ําตาลปบ 50 กรัม ผักชีซอยสําหรับโรยหนา วิธีทํา .foxitsoftware.com For evaluation only.Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.ทอดขาไกในน้ํามันพืช จนกระทั่งเหลืองฟู ตักขึน้ พักไว ตม น้ําซุปไกกับผงพะโล กระเทียม พริกชี้ฟาเหลืองและรากผักชี ตมพอเดือด ใสขาไกที่ทอดไว เห็ดหอม เตาหู ขาว ปรุงรสดวยซอสหอยนางรมสูตรเขมขน ตราเด็กสมบูรณ ซีอิ๊วเห็ดหอม ตราเด็กสมบูรณและ ซีอิ๊วดําหวาน ตรา เด็กสมบูรณ น้ําตาลปบ ตมจนกระทั่งขาไกสุกนุม ตักใสชาม โรยหนาดวยผักชีและพรอมรับประทาน 168 .

เรียงออยลงในหมอ วางปลาทูสด เตรียมไว 2 .com For evaluation only.foxitsoftware. ตมเค็มปลาทู สิ่งที่ตองเตรียม ออยสับเปนทอน 100 กรัม ปลาทูสดลางน้ําควักไส 4ตัว รากผักชีซอยโขลกรวมกันจนละเอียด 1 ชอนโตะ กระเทียมซอยบาง 1 ชอนโตะ พริกไทยปน 1 ชอนชา น้ํามันพืช 1 ชอนโตะ น้ําตาลปบ 50 กรัม น้ํา 250 ซีซี ซีอิ๊วขาว 3 ชอนโตะ ขิงดอง ตราชิ้นฝน เพาไช 1 ซอง วิธีทํา 1.Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www. ผัด เครื่องที่โขลกกับน้ํามันจนมีกลิ่นหอม ใสน้ําตาลปบ คนจนสวนผสมละลาย เติมน้ําและซีอิ๊วขาว คนผสมให เขากันเทลงในหมอปลาทู ใสขิงดอง ตราชิน้ ฝน เพาไช ( พรอมน้ํา)ตั้งไฟเคี่ยวใชไฟออน จนปลาทูสุกและน้ําซุป เขมขน 169 .

ปลาหมึกสด.ใบโหระพา)น้ําหนักรวม สิ่งที่ตองเตรียมสําหรับน้ําจิ้ม ซอสพริก ตราเด็กสมบูรณ 1 0 0กรัม ซอสหอยนางรมสูตรเขมขน ตราเด็กสมบูรณ 1ชอนโตะ น้ําตาลทราย 1 ชอนชา กระเทียมสับ 2 ชอนโตะ พริกปน 1 ชอนโตะ น้ํามะนาว 2 ชอนโตะ วิธีทํา .ผักชีฝรั่ง.ตมน้ําซุปไกกับขา ตะไคร ใบมะกรูด ซอสพริก ตราเด็กสมบูรณ ซีอิ๊วขาวสูตร1 ตราเด็กสมบูรณและพริกขี้หนู ตม จนเดือด ใสอาหารทะเลและผักตามชอบ ตมจนกระทั่งสวนผสมสุก รับประทานกับน้ําจิ้ม วิธีทําน้ําจิ้ม ผสมซอสพริก ตราเด็กสมบูรณ ซอสหอยนางรมสูตรเขมขน ตราเด็กสมบูรณ น้ําตาลทราย คนผสมจนน้ําตาลทราย ละลาย ใสกระเทียม พริกปนเละน้ํามะนาว พรอมรับประทาน 170 .เนื้อปลา)น้ําหนักรวม 200 กรัม ผักสด(ผักบุง. 200 กรัม กะหล่ําปลี.com For evaluation only.Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware. หมอดินทะเลเดือด สิ่งที่ตองเตรียม น้ําซุปไก 5 0 0ซีซี ขาหั่นแวน 3 แวน ตะไครหั่นแฉลบ 2 ตน ใบมะกรูดฉีกกานกลางออก 3 ใบ ซอสพริก ตราเด็กสมบูรณ 1 0 0 กรัม ซีอิ๊วขาวสูตร 1 ตราเด็กสมบูรณ 2 ชอนโตะ พริกขี้หนูบุบพอแตก 10 กรัม อาหารทะเล(กุงสด.ผักกาดขาว.

com For evaluation only. เตาหูทรงเครื่อง สิ่งที่ตองเตรียม เตาหูญี่ปนุ 1 กอน น้ํามันพืช 3 ชอนโตะ กระเทียมสับ 2 ชอนโตะ เนื้อหมูสับ 200 กรัม เห็ดฟางผา 4 สวน ลวกสุก 30 กรัม แครอทหั่นเตา 30 กรัม เมล็ดถั่วลันเตา 30 กรัม น้ํา 50 ซีซี ซอสผัดสูตรตนตํารับ ตราแมกชัพ 3 ชอนโตะ แปงขาวโพด 1 ชอนโตะ น้ําละลายแปง 1 ชอนโตะ ตนหอมหั่นเปนทอนสําหรับโรยหนา วิธีทํา 1. ใสน้ํามันพืชลงในกระทะ ตั้งไฟพอรอน ใสกระเทียม เจียวจนมีกลิ่นหอม ใสหมูสับ เห็ดฟาง แครอท เมล็ดถั่ว ลันเตา น้ํา ปรุงรสดวยซอสผัดสูตรตนตํารับ ตราแมกชัพ เติมแปงขาวโพดที่ละลายน้ํา ผัดจนเขากัน พอสุก ตักราดบน เตาหูที่เตรียมไว โรยหนาดวยตนหอม พรอมรับประทาน 171 . ลวกเตาหูญี่ปนในน้ ุ ําเดือด ตักขึ้นพักไว 2 .foxitsoftware.Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www. ปลาชอนแปะซะเห็ดเข็มทองปรุงรส สิ่งที่ตองเตรียม ปลาชอนน้ําหนักตัวละ 500 กรัม นึ่งจนสุก ผักกาดขาวตัดเปนทอน เห็ดเข็มทองดองสามรส ตราชิ้นฝนเพาไช จํานวน น้ําซุปไก รากผักชีบุบ พริกขี้หนูบุบ ซีอิ๊วขาว เห็ดหอมหั่นบาง ตนหอมและขึ้นฉายหั่นเปนทอน พริกชี้ฟาแดงหั่นเปนเสน มะนาว ตัว 100 กรัม ซอง 2 300 ซีซี 2 ราก 20 กรัม 2 ชอนโตะ 20 กรัม 50 กรัม 2 เม็ด 1 ผล 1 วิธีทํา 1.foxitsoftware. ตมน้ําซุปไกจนเดือด ใสรากผักชี พริกขี้หนู ปรุงรสดวยซีอิ๊วขาว พอเดือดอีกครั้ง ตักราดบนตัว ปลา โรยหนาดวยเห็ดหอม ตนหอม ขึ้นฉายและพริกชี้ฟาแดง บีบมะนาวตามชอบ พรอม รับประทานขณะรอนๆ 172 .com For evaluation only.วางปลาชอนนึ่งลงในหมอไฟที่รองดวยผักกาดขาว ตักเห็ดเข็มทองดองสามรส ตราชิ้นฝน เพา ไชใสหมอไฟพักไว 2 .

5 นิ้ว 50 กรัม สับปะรดหั่นเปนชิ้น 50 กรัม มะเขือเทศเชอรรี่ 50 กรัม 50 กรัม ไมปลายแหลม น้ํามันพืชสําหรับทากระทะ สิ่งที่ตองเตรียม(สําหรับทําน้ําจิ้มบารบีคิว) น้ําจิ้มบวยเจี่ย ตราเด็กสมบูรณ 3 ชอนโตะ ซอสพริก ตราเด็กสมบูรณ 3 ชอนโตะ ซอสหอยนางรมสูตร เขมขน ตราเด็กสมบูรณ 1 ชอนโตะ วิธีทํา เสียบกุง ปลาหมึก พริกฝรั่ง หอมหัวใหญ สับปะรดและมะเขือเทศเชอรรี่ดวยไมปลายแหลม จนหมด พักไว วิธีทําน้ําจิ้ม ผสมน้ําจิ้มบวยเจี่ย ตราเด็กสมบูรณ ซอสพริก ตราเด็กสมบูรณ ซอสหอยนางรมสูตร เขมขน ตราเด็กสมบูรณ คนผสมจนเขากัน ใชแปรงจุมซอส ทาจนทั่วบารบีคิว ยางจนกระทั่งสุก หอม พรอมรับประทาน 173 .5 นิ้ว หอมหัวใหญหั่นเปนชิ้นสี่เหลี่ยม1.5 x 1.Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.5 x 1. บารบีคว ิ สิ่งที่ตองเตรียม กุงสดปอกเปลือกผาหลังเหลือหาง 100 กรัม ปลาหมึกหั่นเปนแวนหนา 100 กรัม พริกฝรั่งหั่นเปนชิ้นสี่เหลี่ยม 1.com For evaluation only.

ผสมแปงทอดกรอบ ตราโกกิกบั น้ําเย็น คนผสมจนเขากันดี พักไว จุมหัวปลีลงในแปงที่ละลายไว นํา ลงทอดในน้ํามันพืชที่อนจนรอน ุ ทอดจนกระทั่งสุกกรอบ ตัก ขึ้นพักไว ในจานใหสวยงาม . ยําหัวปลีกรอบ สิ่งที่ตองเตรียม แปงทอดกรอบ ตราโกกิ 100 กรัม น้ําเย็น 200 ซีซี หัวปลีซอยแชน้ํามะนาวบีบหมาดแหงๆ 120 กรัม น้ํามันพืชสําหรับทอด น้ําพริกเผา 3 ชอนโตะ น้ําปลา 2 ชอนชา น้ําตาลปบ 2 ชอนโตะ น้ํามะนาว 3 ชอนโตะ พริกขี้หนูซอย 20 กรัม กุงสดปอกเปลือกเหลืองหางลวกสุก 100 กรัม หอมแดงเจียว 30 กรัม กระเทียมเจียว 30 กรัม มะพราวขูดขาวคั่ว 30 กรัม หัวกะทิสําหรับหยอดหนา วิธีทํา .com For evaluation only.foxitsoftware.ผสมน้ําพริกเผา น้ําปลา น้ําตาลปบ และน้ํามะนาว คนผสมจนน้ําตาลปบละลาย ใสพริกขี้หนูและ กุงสด คนผสมจนเขากัน ตักราดลงบนหัวปลีทอดกรอบ โรยหนาดวยหอมแดง กระเทียม มะพราว ขูดขาวคั่วและหัวกะทิ พรอม รับประทาน 174 .Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.

com For evaluation only.foxitsoftware.หมักเนื้อหมูกับซอสผัดสูตร กระเทียมพริกไทยและนมสด พักไวนานประมาณ 5 นาที .เสียบหมูดวยไมปลายแหลม นําไปยางในกระทะยางที่ใสน้ํามันอุนจนรอน ยาง จนกระทั่งหมูสุกเหลือง พรอมรับประทาน กับขาวเหนียวและผักสดตามชอบ แกงจืดผักกาดดองเขียว 3 รส สิ่งที่ตองเตรียม 560 ซีซี ซี่โครงหมูตัดเปนทอน 2 นิ้ว จํานวน 200 กรัม น้ํา ผักกาดดองเขียว 3 รส ตราชิ้นฝน เพาไช 2 กุงแหงเนื้อ 20 2 2 ซีอิ๊วขาว พริกไทยปน ผักชีเด็ดเปนใบสําหรับโรยหนา ซอง กรัม ชอนโตะ ชอนชา วิธีทํา 1.ตมน้ํากับซี่โครงหมูจนกระทั่งหมูสุกนุม เติมผักกาดดองเขียว 3 รส ตราชิ้นฝน เพาไชและกุงแหง ตม จนกระทัง่ ผักกาดและกุงแหงสุกนุม ปรุงรสดวยซีอิ๊วขาว พริกไทยปน ตักใสชาม โรยหนาดวยผักชี พรอม รับประทานขณะรอนๆ 175 . หมูยางกระเทียมพริกไทย สิ่งที่ตองเตรียม เนื้อหมูแลเปนชิ้นบาง 200 กรัม ซอสผัดกระเทียมพริกไทย ตราแมกชัพ 3 ชอนโตะ นมสด 20 ซีซี น้ํามันพืช 4 ชอนโตะ ไมปลายแหลม 6 ไม วิธีทํา .Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.ผสมแปงประกอบอาหาร ตราโกกิ กับน้ําเย็นเขาดวยกันพักไว 2 . ตมน้ําซุปไกจนกระทัง่ เดือด ใสรากผักชี ขา พริกขี้หนู ตะไครและเห็ดฟาง ตมพอสุก เติมน้ําพริกเผาและ นมขนจืด คนผสมจนเขากัน ปรุงรสดวยน้ําปลา น้ําตาลปบ น้ํามะนาว คนผสมพอเขากัน ใสไขเจียวที่เตรียม ไว คนผสมพอเขากัน เติมน้ํามันน้ําพริกเผา ตักใสชาม โรยหนาดวยพริกขี้หนูแหงทอดกรอบและผักชี 176 .com For evaluation only. ไขเจียวตมยํา สิ่งที่ตองเตรียม แปงประกอบอาหาร ตราโกกิ 2 ชอนโตะ น้ําเย็น 4 ชอนโตะ ไขไก น้ํามันพืชสําหรับเจียวไข 3 ฟอง น้ําซุปไก 375 ซีซี รากผักชี 3 ราก ขาหั่นแวน 3 แวน พริกขี้หนูบุบ 10 กรัม ตะไครหัน่ เปนทอนบุบพอแตก 2 ทอน เห็ดฟางผาครึง่ 50 กรัม น้ําพริกเผา 2 ชอนโตะ นมขนจืด 50 ซีซี น้ําปลา น้ําตาลปบ 1 ชอนโตะ น้ํามะนาว 2 ½ ชอนชา ชอนโตะ น้ํามันน้ําพริกเผา 1 ชอนโตะ พริกขี้หนูแหงทอดกรอบและผักชี สําหรับโรยหนา วิธีทํา 1.foxitsoftware. ตอยไขไกใสชาม เติมแปงประกอบอาหาร ตราโกกิที่ละลายไว ตีผสมจนเขากันดี นําลงเจียวในน้ํามันพืชที่ อุนจนรอน เจียวจนกระทั่งไขสุกเหลือง ตัดเปนชิ้นสี่เหลี่ยม พักไว 3 .

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www. สเต็กพอรคชอพ สิ่งที่ตองเตรียม เนื้อหมูติดซีโ่ ครง พอรคชอพน้ําหนักชิ้นละ150-กรัม 1 ชิ้น มัสตารดครีม 1 ชอนโตะ เกลือปน 1 ชอนชา พริกไทยปน น้ํามันพืชสําหรับทอดเนื้อหมู 1 ชอนชา เนยสดชนิดเค็ม 1 ชอนโตะ หอมหัวใหญสับ 20 กรัม ซอสมะเขือเทศสูตรเผ็ด ตราแมกชัพ 50 กรัม วิปปงครีม เกลือปน 100 กรัม ½ ชอนชา พริกไทยปน 1 ชอนชา สิ่งที่ตองเตรียมสําหรับผักอบผัดเนย เนยสดชนิดเค็ม 1 ชอนโตะ แครอทลวกสุก 30 กรัม ขาวโพดออน ถั่วฝกยาวลวก สุก มันฝรัง่ ทอดกรอบ 30 กรัม 30 กรัม วิธีทํา -หมักเนื้อหมูกับมัสตารดครีม เกลือปนและพริกไทยปน พักไว ใสน้ํามันพืชลงในกระทะ ตั้งไฟพอรอน ใสเนื้อหมูทหี่ มักลงทอดจนกระทั่งสุกเหลือง ตักขึ้นพักไว ใสเนยสดชนิดเค็ม พอเนยละลายใสหอมหัวใหญลงผัดจนมีกลิ่นหอม ใสซอสมะเขือเทศสูตรเผ็ด ตราแมก ชัพ วิปปงครีม เกลือปนและพริกไทยปนผัดพอเขากัน ตักราดลงบนเนื้อสเต็ก พรอมรับประทานกับผักอบและ มันฝรัง่ ทอดกรอบตามชอบ -ใสเนยสดชนิดเค็มลงในกระทะตัง้ ไฟพอเนยละลายใสผักลวกทั้งหมดลงผัดพอเขากันตักขึน้ พักไว 177 .com For evaluation only.foxitsoftware.

com For evaluation only.Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www. ไกผัดเครื่องแกงสด สิ่งที่ตองเตรียม น้ํามันพืชสําหรับผัด กระเทียมซอยบาง พริกขี้หนู ใบมะกรูดซอยหยาบ หอมแดงซอย ตะไครซอย ขิงซอย น้ําพริกเผา เนื้อไกหั่นเปนชิ้น ซีอิ๊วขาวสูตร 1 ตราเด็กสมบูรณ ซอสหอยนางรมสูตรเขมขน ตราเด็กสมบูรณ น้ําตาลปบ น้ํามันน้ําพริกเผา 2 ชอนโตะ 5 กลีบ 10 เม็ด 5 ใบ 3 หัว 2 ตน 3 แผนบาง 50 กรัม 200กรัม 1 ชอนโตะ 2 ชอนโตะ 1 ชอนโตะ 2 ชอนโตะ พริกชี้ฟา3 สีหนั่ เปนเสนสําหรับโรยหนา ใบโหระพาสําหรับแตง วิธีทํา .ใสน้ํามันพืชลงในกระทะตัง้ ไฟพอรอน ใสกระเทียม พริกขี้หนู ใบมะกรูด หอมแดง ตะไคร ขิงซอย และ น้ําพริกเผา ผัดจนมีกลิ่นหอม เติมเนื้อไก ผัดพอสุก ปรุงรสดวยซีอิ๊วขาวสูตร 1 ตราเด็กสมบูรณ ซอสหอย นางรมสูตรเขมขน ตราเด็กสมบูรณ และน้ําตาลปบ ผัดจนเดือด ใสน้ํามันน้ําพริกเผา ตักใสจาน แตงดวยพริก ชี้ฟา 3 สีและชอโหระพาใหสวยงาม 178 .foxitsoftware.

ใสน้ํามันพืชลงในกระทะตั้งไฟพอรอน เติมกระเทียม เจียวพอมีกลิ่นหอม ใสไขไกลงผัด ยีใหกระจายตัว เติมแหนม ผัดพอสุก ใสขาวสวย ปรุงรสดวยน้ําตาลทราย ซอสหอยนางรม ซีอิ๊วขาว ผัดจนกระทั่งขาวผัดระอุ ดี โรยขิงดอง ตราชิน้ ฝนเพาไช พริกขี้หนูและตนหอม ผัดพอเขากัน ตักใสจาน โรยหนาดวยเม็ดมะมวงหิม พานตทอดกรอบ บีบมะนาวกอนรับประทาน 179 .com For evaluation only.Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www. ขาวผัดแหนม สิ่งที่ตองเตรียม 2 กระเทียมสับละเอียด 1 ไขไก 1 แหนมเปรี้ยวยีละเอียด 100 ขาวสวย 200 น้ําตาลทราย 1 ซอสหอยนางรม 1 ซีอิ๊วขาว 2 ขิงดอง ตราชิ้นฝน เพาไช ( เฉพาะเนื้อ) ซอยเปนเสน 1 พริกขี้หนูซอย 1 ตนหอมซอย 20 มะนาวผาครึ่ง 1 น้ํามันพืช ชอนโตะ ชอนโตะ ฟอง กรัม กรัม ชอนชา ชอนโตะ ชอนชา ซอง ชอนโตะ กรัม ซีก เม็ดมะมวงหิมพานตทอดกรอบสําหรับโรยหนา วิธีทํา 1.foxitsoftware.

com For evaluation only.foxitsoftware.Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www. แกงจืดมะระ สิ่งที่ตองตรียม น้ํา กระดูกหมูสับเปนทอน 2 นิ้ว กุงแหง รากผักชี ซีอิ๊วขาวเห็ดหอม ตราเด็กสมบูรณ ซอสหอยนางรมสูตรเขมขน ตราเด็กสมบูรณ เห็ดหอมแหงแชน้ําจนนุม มะระซอยบางขยําเกลือลางน้ํา พริกไทยปน 650 300 30 3 2 1 50 150 2 ซีซี กรัม กรัม ราก ชอนโตะ ชอนโตะ กรัม กรัม ชอนชา ผักชีเด็ดเปนใบสําหรับโรยหนา วิธีทํา -ตมน้ํากับกระดูกหมู กุงแหงและรากผักชีจนกระทัง่ กระดูกหมูสุกนุม ปรุงรสดวยซีอิ๊วขาวเห็ดหอม ตราเด็ก สมบูรณ ซอสหอยนางรมสูตร เขมขน ตราเด็กสมบูรณ ตมจนเดือด เติมเห็ดหอมและมะระ ตมจนกระทั่ง เดือด ใสพริกไทยปน ตักใสชาม โรยหนาดวยผักชี พรอมรับประทานขณะรอนๆ 180 .

com For evaluation only. ผัดกะเพราอบหมอดิน สิ่งที่ตองเตรียม วุนเสนแชน้ําจนนุม 150 กรัม ซอสผัดกะเพรา ตราแมกชัพ มันหมูหั่นเปนชิน้ บาง 3 3 ชอนโตะ ชิ้น รากผักชี 3 ราก กระเทียมบุบพอแตก 3 กลีบ กุงสดปอกเปลือกเหลือหางผาหลัง 5 ตัว ใบกะเพราทอดกรอบ พริกชี้ฟาซอยเปนแวนสําหรับโรยหนา วิธีทํา .หมักวุนเสนกับซอสผัดกะเพราตราแมกชัพพักไว เรียงมันหมู รากผักชี กระเทียมและกุงสดลงในหมอดิน เติมวุนเสนที่พักไว ปดฝาอบจนกระทั่งวุนเสน สุกใส เปดโรยหนาดวยใบกะเพราทอดกรอบและพริกชีฟ้ า พรอมรับประทานขณะรอนๆ 181 .Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

ปลาอินทรีราดเครื่องแกงผัดกะทิ
สิ่งที่ตองเตรียม

น้ํามันพืชสําหรับจี่ปลา
ปลาอินทรีหั่นเปนแวนน้ําหนักชิ้นละ 150 กรัม
กระเทียมซอยบาง
พริกขี้หนู
ใบมะกรูดซอยหยาบ
หอมแดงซอย
ตะไครซอย
ขิงซอย
น้ําพริกเผา
กะทิสําเร็จรูป ตราเอทิพยขนาด 250 ซีซี
น้ํามันพืชสําหรับผัด
ซีอิ๊วขาว
ซอสหอยนางรม
น้ําตาลปบ
น้ํามะนาว
น้ํามันน้ําพริกเผา
ผักชีและพริกชี้ฟาสําหรับโรยหนา

1 ชิ้น

5
10
5
3
2
3
50
1
2
1
1
1
1
2

กลีบ
เม็ด
ใบ
หัว
ตน
แผนบาง
กรัม
กลอง
ชอนโตะ
ชอนโตะ
ชอนโตะ
ชอนโตะ
ชอนโตะ
ชอนโตะ

วิธีทํา

-ใสน้ํามันพืชลงในกระทะ ตั้งไฟพอรอน ใสปลาอินทรี จีจ่ นกระทัง่ สุกเหลือง ตักขึ้นพักไว
ใสกระเทียม พริกขี้หนู ใบมะกรูด หอมแดง ตะไคร ขิงซอย น้ําพริกเผา และกะทิสําเร็จรูป ตราเอทิพย ลงใน
โถบดอาหาร บดจนละเอียด พักไว
ใสน้ํามันพืชลงในกระทะ ตัง้ ไฟพอรอน ใสเครื่องที่บดลง ผัดจนมีกลิ่นหอม ปรุงรสดวยซีอิ๊วขาว ซอสหอย
นางรมและน้ําตาลปบ ผัดจนเดือด เติมน้ํามะนาวและน้าํ มันน้ําพริกเผา คนผสมใหเขากัน วางเนื้อปลาที่ทอด
ราดดวยน้ําพริกแกงสด โรยหนาดวยผักชีและพริกชี้ฟา พรอมรับประทาน

182

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

สิ่งที่ตองเตรียม
น้ํามันถั่วเหลือง ตรามรกตสําหรับผัด

พาสตาผัดขี้เมากุง
2

ชอนโตะ

กระเทียมแกะเปนกลีบ

50 กรัม

พริกไทยสดตัดเปนชอ

10 กรัม

เห็ดฟางผา 2 สวน

30 กรัม

แครอทหั่นแฉลบลวกสุก

30 กรัม

ขาวโพดออนหั่นแฉลบลวกสุก

30 กรัม

มะเขือเทศผาสีส่ วน

50 กรัม

พริกขี้หนูสับ

1

ถั่วฝกยาวตัดเปนทอน

50 กรัม

กุงสดไวหาง Special Jumbo ตราพรานทะเล

50 กรัม

พริกชี้ฟาสีแดงหั่นแฉลบ

50

กรัม

ซอสผัดสูตรเผ็ด ตราแมกชัพ
พาสตาเสนแบนตมสุก

2

ชอนโตะ

น้ําตาลทราย

1

ชอนชา

ใบกะเพราเด็ดเปนใบ

20

กรัม

ชอนชา

150 กรัม

วิธีทํา
- ใสน้ํามันถั่วเหลือง ตรามรกตลงในกระทะ ตั้งไฟพอรอน ใสกระเทียมและพริกไทยสดลงผัดจนมีกลิ่นหอม
เติมเห็ดฟาง แครอท ขาวโพดออน มะเขือเทศ พริกขีห้ นูและถั่วฝกยาว เติมกุงสดไวหาง Special
Jumbo ตราพรานทะเล ผัดจนกุงสุก ใสพริกชี้ฟา ปรุงรสดวยซอสผัดสูตรเผ็ด ตราแมกชัพ เสนพาสตา
น้ําตาลทราย ผัดจนเขากัน ใสใบกะเพรา ลงผัดจนสุก ตักใสจาน พรอมรับประทาน

183

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

ผัดหมี่ฮองกง
สิ่งที่ตองเตรียม

น้ํามันพืช
กุงสดปอกเปลือก
เห็ดหอมแชน้ําหั่นครึง่
แครอทหั่นเปนเสนลวกสุก
ตนหอมสวนหัวหัน่ เปนทอน
กุยชายขาวหั่นเปนทอน
หมี่ซั่วลวกสุก

50

กรัม

6

ตัว

50

กรัม

20

กรัม

20

กรัม

20

กรัม

2

กอน

ซอสหอยนางรมสูตรเขมขน ตราเด็กสมบูรณ 1

ชอนโตะ

ซีอิ๊วขาวสูตร 1 ตราเด็กสมบูรณ

1

ชอนโตะ

น้ําตาลทราย
ถั่วงอกเด็ดหัว
น้ํามันงา
พริกไทยปน

1

ชอนชา

70

กรัม

1

ชอนโตะ

1/2

ชอนชา

วิธีทํา

-ใสน้ํามันพืชลงในกระทะเล็กนอย ตั้งไฟจนรอน ใสกุงสดลงผัดจนสุก ตักใสจาน พักไว
ใสเห็ดหอมลงผัดในกระทะใบเดิม ผัดจนมีกลิ่นหอม ใสแครอท เติมตนหอม กุยชายขาวและหมี่ซั่ว ผัดใหเขา
กัน
- ปรุงรสดวยซอสหอยนางรมสูตรเขมขน ตราเด็กสมบูรณ ซีอิ๊วขาวสูตร 1 ตราเด็กสมบูรณ น้ําตาล
ทราย ผัดใหเขากันดี
- ใสถั่วงอก น้ํามันงา พริกไทยปน ผัดไฟแรง ผัดจนเขากัน ตักใสจาน ตกแตงดวยกุงที่ผัดไวใหสวยงาม พรอม
รับประทาน
184

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

ปลาหมึกผัดซอส
สิ่งที่ตองเตรียม

น้ํามันพืชสําหรับผัด
หอมหัวใหญซอยบาง
ปลาหมึกหั่นเปนแวน
แครอทกดเปนดอกลวกสุก
พริกฝรั่งสามสีซอยบาง
ซอสผัดสูตรเผ็ด ตราแมกชัพ
ขาวสวย

3

ชอนโตะ

50 กรัม
150 กรัม
30 กรัม
30 กรัม
3

ชอนโตะ

วิธีทํา
- ใสน้ํามันพืชลงในกระทะ ตั้งไฟพอรอน ใสหอมหัวใหญ ลงผัดพอสุก ใสปลาหมึก ผัดจนกระทั่ง

ปลาหมึกสุกเติมแครอทและพริกฝรั่ง ปรุงรสดวย ซอสผัดสูตรเผ็ด ตราแมกชัพ ผัดจนเขากัน
ตักใสจาน รับประทานรอนๆกับขาวสวยกดดวยพิมพรูปการตูน

185

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

เมี่ยงกุนเชียง

สิ่งที่ตองเตรียม
กุนเชียงหัน่ เปนชิ้นสี่เหลี่ยม 1.5x1.5 ซ.ม.จํานวน
150 กรัม
แปงประกอบอาหาร ตราโกกิ 50 กรัม สําหรับคลุก
ไขไกตีพอแตก
1 ฟอง
เกล็ดขนมปง ตราโกกิ

60 กรัม

น้ํามันพืชสําหรับทอด
ผักกาดหอม สําหรับหอเมี่ยง
ใบชะพลู สําหรับหอเมี่ยง
ขิงออนปอกเปลือกหั่นเตา

50 กรัม

หอมแดงปอกเปลือกหั่นเตา

50 กรัม

พริกขี้หนูหนั่ เปนทอน

20 กรัม

ถั่วลิสงทอด

50 กรัม

กุงแหงเนื้อ

30 กรัม

สิ่งที่ตองเตรียมสําหรับการทําน้ําเมี่ยง
ซีอิ๊วขาว
3
ชอนโตะ
น้ําตาลทราย
2
ชอนโตะ
น้ํามะนาว
3
ชอนโตะ
ผงปรุงรสสูตรเผ็ด ตราโกกิ 1
ซอง
วิธีทํา น้ําเมี่ยง
- ผสมน้ําเมี่ยงทุกอยางเขาดวยกัน เตรียมไว
วิธีการรับประทาน

-รองผักกาดหอมและใบชะพลูทําเปนทรงกรวยขนาดพอคํา ใสกุนเชียงทีทอดไว ขิง หอมแดง พริกขี้หนู ถั่ว
ลิสง กุงแหง ตักสวนผสมน้ําเมี่ยง พรอมรับประทาน
วิธีทํา

1.คลุกกุนเชียงกับแปงทอดกรอบ ตราโกกิจนทั่ว จุมในไขไกตีพอแตก คลุกกับเกล็ดขนมปง ตราโกกิจน
ทั่ว นําลงทอดในน้ํามันพืชที่อนจนรอน

ทอดจนกระทัง่ สุกเหลือง ตักขึ้น พักไว

186

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

แกงคั่วลิน
้ จีห
่ มูยาง
สิ่งที่ตองเตรียม
น้ํามันพืช

3 ชอนโตะ

น้ําพริกแกงคั่ว
น้ําปลา

50 กรัม
1 ชอนโตะ

กะทิสําเร็จรูป ตราเอทิพยขนาด250 กรัม จํานวน 2 กลอง
เนื้อหมูยางหั่นบาง
200 กรัม
ลิ้นจี่ในน้ําเชื่อม

200 กรัม

น้ําตาลปบ
ชอโหระพาสําหรับแตง
วิธีทํา

1

ชอนโตะ

-ใสน้ํามันพืชลงในกระทะ ตั้งไฟพอรอน ใสน้ําพริกแกงคัว่ ผัดจนมีกลิน่ หอมเติมน้ําปลา คอยๆเติมกะทิ
สําเร็จรูป ตราเอทิพย ผัดจนกระทัง่ แตกมัน ใสเนื้อหมูยางและลิ้นจี่ ปรุงรสดวยน้ําตาลปบ ตมจนเดือด ยก
ลง ตักใสถวย วางชอโหระพา พรอมรับประทาน

187

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

แกงจืดไขตุนปู
สิ่งที่ตองเตรียม
ไขไก

4 ฟอง

ซีอิ๊วขาวสูตร 1 ตราเด็กสมบูรณ

2 ชอนโตะ

นมขนจืด

50 ซีซี

น้ําซุปไก

150 ซีซี

เนื้อปูนึ่ง ตราพรานทะเล

50 กรัม

ถั่วเขียวซีกเลาะเปลือก, ลูกเดือย, ถั่วแดงหลวงและถั่วเขียว
ตราขาวทอง ตมสุก อยางละ
สิ่งที่ตองเตรียมสําหรับตมจืด

20 กรัม

น้ํา

650 ซีซี

หมูบด

100 กรัม

ซีอิ๊วขาวสูตร 1 ตราเด็กสมบูรณ

3 ชอนโตะ

รากผักชี

3

แครอทกดเปนดอก

50 กรัม

น้ําตาลทราย

2

พริกไทยขาวปน ตราขาวทอง

1 ชอนชา

ราก
ชอนชา

ตําลึงเด็ดเปนใบ
50 กรัม
ผักชีและตนหอมซอย สําหรับโรยหนา
วิธีทํา
- ผสมไขไก ซีอิ๊วขาวสูตร 1 ตรา เด็กสมบูรณ นมขนจืด น้ําซุปไก เนื้อปูนึ่ง ตราพรานทะเล ถั่วเขียวซีกเลาะเปลือก
ลูกเดือย ถั่วแดงหลวงและถั่วเขียว ตราขาวทอง คนผสมเขาดวยกัน กรองดวยกระชอน ใสถวยสําหรับนึ่ง นึ่งในน้ํา
เดือด ใชไฟออน นานประมาณ10 นาที หรือจนกระทั่งสุก พักไว
-ตมน้ํา ตักหมูบดใหเปนกอน ใสซีอิ๊วขาวสูตร 1 ตราเด็กสมบูรณ รากผักชี แครอท จนเดือด ปรุงรสดวยน้ําตาล
ทรายและพริกไทยขาวปน ตราขาวทอง
- ใสใบตําลึงและไขตุน ตักตมจืดใสลงในชาม โรยหนาดวยผักชีตนหอม พรอมรับประทาน

188

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

มะกะโรนีผด
ั เปรีย
้ วหวานแมคเคอเรล
สิ่งที่ตองเตรียม

น้ํามันถั่วเหลือง ตรามรกต

2 ชอนโตะ

หอมหัวใหญหั่นสี่เหลี่ยมเตา1 นิ้ว

30 กรัม

พริกฝรั่งสามสีหั่นเตา

1 นิ้ว 30 กรัม

ซอสมะเขือเทศสูตรเผ็ด ตราแมกชัพ

4 ชอนโตะ

ปลาแมคเคอเรลในซอสมะเขือเทศ ตราสามแมครัว (เฉพาะน้ํา) 1 กระปอง
ซอสหอยนางรมสูตรเขมขน ตราเด็กสมบูรณ

1 ชอนโตะ

น้ําตาลทราย

1 ชอนชา

แครอทกดเปนรูปดาว

30 กรัม

ถั่วลันเตา

20 กรัม

สับปะรดหั่นเปนชิ้น

30 กรัม

มะกะโรนีตมสุก
ผักชีเด็ดเปนใบสําหรับแตง

150 กรัม

วิธีทํา

- ใสน้ํามันถั่วเหลือง ตรามรกต หอมหัวใหญ พริกฝรั่ง ซอสมะเขือเทศสูตรเผ็ด ตราแมกชัพ ปลาแมคเคอเรลใน
ซอสมะเขือเทศ ตราสามแมครัว (เฉพาะน้ํา) ซอสหอยนางรมสูตรเขมขน ตราเด็กสมบูรณและน้ําตาลทราย เติมแค
รอท ถั่วลันเตาและสับปะรด ผัดพอเดือด ใสมะกะโรนี ผัดพอเขากัน ตักใสจาน แตงดวยผักชี พรอมรับประทาน

189

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

ไขเจียวปู
สิ่งที่ตองเตรียม
ไขไก

3 ฟอง

ผงกระเทียมพริกไทย ตราโลโบ

1 ชอนชา

ซีอิ๊วขาวสูตร 1 ตราเด็กสมบูรณ

2 ชอนชา

เนื้อปูนึ่ง ตราพรานทะเล

50 กรัม

ตนหอมซอย

1 ชอนโตะ

น้ํามันถั่วเหลือง ตรามรกต สําหรับเจียวไข
ตนหอมซอยและพริกชี้ฟาซอยเปนเสนสําหรับโรยหนา
ซอสมะเขือเทศสูตรเผ็ด ตราแมกชัพ สําหรับรับประทาน
เนื้อปูนึ่ง ตราพรานทะเล สําหรับโรยหนา
วิธีทํา
- ตอกไขไกใสชาม ปรุงรสดวยผงกระเทียมพริกไทย ตราโลโบ ซีอิ๊วขาวสูตร 1 ตราเด็กสมบูรณ ใสเนื้อปูนึ่ง ตรา
พรานทะเลและตนหอม ตีผสมจนเขากันดี พักไว
ใสน้ํามันถั่วเหลือง ตรามรกตลงในกระทะ ตั้งไฟพอรอน ใสสวนผสมไขลงเจียว จนกระทั่งไขเจียวเริ่มฟู โรย
หนาดวยปูนึ่ง ตราพรานทะเล เจียวจนกระทัง่ ไขเจียวสุกเหลือง ตักใสจาน โรยหนาดวยตนหอมและพริกชี้ฟา พรอม
รับประทาน กับซอสมะเขือเทศ ตราแมกชัพ

190

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

แกงปาปลาหมึก
สิ่งที่ตองเตรียม
น้ํามันถั่วเหลือง ตรามรกต

3

ชอนโตะ

น้ําพริกแกงปา ตราโลโบ

1

ซอง

พริกเหลืองโขลก

3

ชอนโตะ

น้ําซุปไก

5
0
0ซีซี

ปลาหมึกกลวย ตราพรานทะเล

250 กรัม (1 ถุง)

มะเขือเปราะ

50 กรัม

ขาวโพดออนหัน่ แฉลบ

50 กรัม

ถั่วฝกยาวหั่นเปนทอน 1 นิ้ว

50 กรัม

กระชายซอย

30 กรัม

พริกไทยสดตัดเปนชอ

20 กรัม

ใบมะกรูดดึงกานกลางออก

4

ใบ

น้ําตาลปบ

2

ชอนชา

ขาวคัว่

1

ชอนโตะ

พริกไทยขาวปน ตราขาวทอง

2

ชอนชา

ซอสหอยนางรมสูตรเขมขน ตราเด็กสมบูรณ

1 ชอนโตะ

ซีอิ๊วขาวสูตร 1 ตราเด็กสมบูรณ

2 ชอนโตะ

พริกชี้ฟาแดง,เขียว,เหลือง,หั่นแฉลบอยางละ

1

เม็ด

ซอสมะเขือเทศสูตรเผ็ด ตราแมกชัพ

1

ชอนโตะ

ใบกะเพรา

20 กรัม

น้ํามันน้ําพริกเผา

2 ชอนโตะ

วิธีทํา
- ใสน้ํามันถั่วเหลือง ตรามรกตลงในกระทะ ตั้งไฟพอรอน ใสน้ําพริกแกงปา ตราโลโบ และพริกเหลืองโขลก ลงผัด
พอมีกลิ่นหอม เติมน้ําซุปทีละนอย ผัดจนกระทั่งน้ําพริกฟู เติมน้ําซุปที่เหลือจนหมด ใสปลาหมึกกลวย ตราพราน
ทะเล ลงผัดพอสุก ใสมะเขือเปราะ ขาวโพดออน ถั่วฝกยาว กระชาย พริกไทยสด ใบมะกรูด ปรุงรสดวยน้ําตาล
ปบ ขาวคัว่ พริกไทยขาวปน ตราขาวทอง ซอสหอยนางรมสูตรเขมขน ตราเด็กสมบูรณ ซีอิ๊วขาวสูตร 1 ตราเด็ก
สมบูรณ พริกชี้ฟาสามสีและซอสมะเขือเทศสูตรเผ็ดตราแมกชัพ ใสใบกะเพรา รอจนกระทั่งเดือด เติมน้ํามัน
น้ําพริกเผา ตักใสชาม พรอมรับประทานขณะรอนๆ
191

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

กุงผัดขี้เมา
สิ่งที่ตองเตรียม
น้ํามันถั่วเหลืองสําหรับผัด

2

ชอนโตะ

กระเทียมสับละเอียด

20

กรัม

พริกขี้หนูสับละเอียด

20

กรัม

กุงสดปอกเปลือกเหลือหาง

150

กรัม

ถั่วฝกยาวตัดเปนทอน

50

กรัม

มะเขือเทศผาสี่สวน

50

กรัม

ยอดมะพราวออนหั่นแฉลบ

100

กรัม

แครอทหั่นแฉลบลวกสุก

30

กรัม

เห็ดฟางผา 2 สวน

30

กรัม

ขาวโพดออนหัน่ แฉลบลวกสุก

30

กรัม

พริกชี้ฟาสีแดงหั่นแฉลบ

50

ซีอิ๊วขาวสูตร 1 ตราเด็กสมบูรณ

1

ชอนชา

น้ําตาลทราย

1

ชอนชา

ซอสเห็ดหอม ตราเด็กสมบูรณ

1

ชอนโตะ

ใบกะเพราเด็ดเปนใบ

20

กรัม

ใบโหระพา

20

กรัม

กรัม

วิธีทํา
- ใสน้ํามันถั่วเหลืองลงในกระทะ ตัง้ ไฟพอรอน ใสกระเทียมและพริกขี้หนูลงผัดจนมีกลิ่นหอม ใสกุงลงผัดพอสุก
เติมถั่วฝกยาว มะเขือเทศ ยอดมะพราวออน แครอท เห็ดฟาง ขาวโพดออน พริกชี้ฟา ปรุงรสดวยซีอิ๊วขาวสูตร1
ตราเด็กสมบูรณ น้ําตาลทรายและซอสเห็ดหอม ตราเด็กสมบูรณ ผัดจนเขากัน ใสใบกะเพราและโหระพาลง
ผัด ตักใสจานพรอมรับประทาน

192

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

สปาเก็ตตี้ผัดพะแนงไก
สิ่งที่ตองเตรียม
น้ํามันพืชสําหรับผัด

3

น้ําพริกแกงพะแนง

50 กรัม

น้ําปลา

2

กะทิสําเร็จรูป ตราเอทิพย ขนาด 250 ซีซีจํานวน 1

ชอนโตะ
ชอนชา
กลอง

เนื้ออกไก หั่นเปนชิน้ บาง

100 กรัม

น้ําตาลปบ

1

ชอนโตะ

น้ํามะขามเปยก

1

ชอนชา

ถั่วลิสงปน

1

ชอนโตะ

เสนสปาเก็ตตี้ตมสุก

150 กรัม

ใบมะกรูดหั่นฝอย
พริกชี้ฟาแดงหั่นแฉลบ

1

ชอนชา

วิธีทํา
- ใสน้ํามันพืชลงในกระทะ ตั้งไฟพอรอน ใสน้ําพริกแกงพะแนงลงผัดพอมีกลิ่นหอม เติมน้ําปลา และคอยๆหยอด
กะทิสําเร็จรูป ตราเอทิพย ผัดจนกระทั่งน้ําพริกแกงแตกมัน เติมเนื้อไกลงผัดพอสุก ปรุงรสดวยน้ําตาลปบ น้ํา
มะขามเปยกและถั่วลิสงปน ตักราดลงบนเสนสปาเก็ตตี้ โรยหนาดวยพริกชี้ฟาแดงและใบมะกรูดซอย พรอม
รับประทาน

193

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware. หมูผัดกะป สิ่งที่ตองเตรียม น้ํามันพืช 3 ชอนโตะ หมูสามชั้นหั่นเปนชิ้น 200 กรัม กระเทียมสับ 2 ชอนโตะ ตะไครซอย 25 กรัม กะป 4 0 กรัม น้ําละลายกะป 8 0 กรัม น้ําตาลปบ 40 กรัม ซอสเห็ดหอม ตราเด็กสมบูรณ 2 ซีอิ๊วขาวสูตร 1 ตราเด็กสมบูรณ 2 ชอนชา น้ํามะขามเปยก 20 กรัม ใบมะกรูดฉีก 3 ใบ พริกขี้หนูสดซอย 10 กรัม ชอนโตะ วิธีทํา .com For evaluation only.ใสน้ํามันพืชลงในกระทะ ตั้งไฟพอรอน ใสหมูสามชั้นลงผัดจนสุกเหลือง ใสกระเทียม ตะไคร ผัดจนหอม ตาม ดวยกะปที่ละลายกับน้ํา น้ําตาลปบ ซอสเห็ดหอม ตราเด็กสมบูรณ ซีอิ๊วขาวสูตร 1 ตราเด็กสมบูรณ น้ํามะขามเปยก และใบมะกรูด ผัดใหเขากันอีกครั้ง โรยหนาดวยพริกขี้หนูสดซอย พรอมรับประทานคูกับขาวสวยรอนๆ 194 .

foxitsoftware.com For evaluation only.Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www. ยําปลาทู สิ่งที่ตองเตรียม ปลาทูนึ่งทอดพอเหลืองแกะเอาเฉพาะเนื้อ 150 กรัม ตะไครซอย 30 กรัม ขิงดอง ตราชิ้นฝนเพาไช ( เฉพาะเนื้อ) ซอยเปนเสน 1 ซอง พริกขี้หนูซอย 20 กรัม ซีอิ๊วขาว 2 ชอนชา น้ํามะนาว 2 ชอนโตะ 1 ชอนชา หอมแดงซอย 30 กรัม ผักชีและใบสะระแหน สําหรับโรยหนา ผักสดสําหรับรับประทานคู น้ําตาลทราย วิธีทํา 1. ผสมเนื้อปลาทู ตะไคร หอมแดงซอยและขิงดอง ตราชิ้นฝนเพาไช ( เฉพาะเนื้อ) ซอยเปนเสน คนผสมพอเขา กัน เติมพริกขี้หนู น้ําปลา และน้ํามะนาวเคลาผสมใหเขากันตักใสจานรับประทานคูกับผักสด 195 .

ใสน้ํามันพืชลงในกระทะ ตั้งไฟพอรอน ใสเนื้อไกลงผัดพอสุก เติมกวยเตี๋ยวลงผัด จนมีกลิ่นหอม ปรุงรสดวย ซอส ผัดสูตรกะเพรา และน้ําตาลทราย ผัดจนเขากันดี ใสผักลวก ผัดใหเขากัน ตักใสจาน โรยหนาดวย ใบ กะเพราทอดกรอบ 196 .Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware. กวยเตีย ๋ วคั่วไกขีเ้ มากะเพรา สิ่งที่ตองเตรียม น้ํามันพืช 2 ชอนโตะ เนื้อไกหั่นเตา 50 กรัม กวยเตี๋ยวเสนใหญ 1 5 0กรัม ซอสผัดสูตรกะเพรา ตราแมกชัพ 3 ชอนโตะ น้ําตาลทราย 2 ชอนชา เเครอทหั่นหั่นเตาลวกสุก 30 กรัม ขาวโพดหัน่ เตาลวกสุก 30 กรัม ถั่วฝกยาวหั่นเปนทอนยาว ใบกะเพราทอดกรอบสําหรับโรยหนา 30 กรัม วิธีทํา .com For evaluation only.

foxitsoftware.com For evaluation only. หัวไชโปวผัดไขทรงเครื่อง สิ่งที่ตองเตรียม น้ํามันพืชสําหรับผัด 2 ชอนโตะ รากผักชีซอยโขลกละเอียด 1 ชอนโตะ พริกขี้หนูซอย 1 ชอนโตะ หอมแดงซอย 20 กรัม หัวไชโปวหั่นแวน 150 กรัม ไขไก 3 ฟอง ซอสหอยนางรมสูตรเขมขน ตราเด็กสมบูรณ 1 ชอนโตะ ซีอิ๊วขาวสูตร ตราเด็กสมบูรณ 1 ชอนโตะ น้ําตาลทราย 1 ชอนชา น้ํามันงา 1 ชอนโตะ พริกชี้ฟาแดงเหลืองหั่นแฉลบสําหรับโรยหนา วิธีทํา .Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.ใสน้ํามันพืชลงในกระทะ ตั้งไฟพอรอน ใสรากผักชีที่โขลกไว พริกขี้หนู และหอมแดงลงผัดพอมีกลิ่นหอม เติม ไชโปวผัดพอเขากัน ใสไขไกลงผัด ยีใหไขกระจาย ผัดพอไขสุก ปรุงรสดวยซอสหอยนางรมสูตรเขมขนตราเด็ก สมบูรณ ซีอิ๊วขาวสูตร 1 ตราเด็กสมบูรณ น้ําตาลทรายและน้ํามันงาลงผัดพอเขากัน โรยหนาดวยพริกชี้ฟาหั่น แฉลบ ตักใสจาน พรอมรับประทาน 197 .

com For evaluation only.foxitsoftware. ขาวมันแครอทกับตับหมูผด ั กระเทียม สิ่งที่ตองเตรียม ขาวหอมมะลิ 500 กรัม น้ําแครอท 250 ซีซี กะทิสําเร็จรูป ตราเอทิพย 250 ซีซี เกลือปน 1 ชอนชา น้ําตาลทราย 1 ชอนโตะ สิ่งที่ตองเตรียมสําหรับตับหมูผัดกระเทียม น้ํามันพืชสําหรับผัด 2 ชอนโตะ กระเทียมปอกเปลือกซอย 2 ชอนโตะ รากผักชีซอย 2 ชอนโตะ พริกไทยปน 2 ชอนชา ตับหมูแลเปนชิ้นบาง 150 กรัม ซอสหอยนางรม 2 ซอสมะเขือเทศ 50 กรัม น้ําตาลทราย 2 ชอนโตะ ชอนชา กระเทียมเจียว.Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www. พริกชี้ฟาซอยเปนเสนและผักชีเด็ดเปนใบ สําหรับโรยหนา ขาวมันแครอท สําหรับรับประทานคู วิธีทํา ใสขาวหอมมะลิ น้ําแครอท กะทิสําเร็จรูป ตราเอทิพย เกลือปนและน้ําตาลทรายลงในหมอหุง ขาว หุงจนกระทัง่ ขาวสุก พักไว ใสน้ํามันพืชลงในกระทะตั้งไฟพอรอน ผัดเครือ่ งที่โขลกจนมีกลิน่ หอม เติมตับหมูลงผัดจนสุก ปรุงรสดวยซอสหอยนางรม ซอสมะเขือเทศ และน้าํ ตาลทราย ผัดจนสุกทัว่ ดี ตักใสจานขาวมันแค รอท โรยหนาดวยกระเทียมเจียว พริกชี้ฟาและผักชี พรอมรับประทาน 198 .

foxitsoftware. นําปลาที่คลุกกับแปงประกอบอาหารตราโกกิ จุมลงในแปงประกอบอาหาร ตราโกกิที่ละลายไว จนทั่ว ตักขึ้น ทอดในน้ํามันที่อนจนรอนทอดใชไฟปานกลาง ุ จนกระทั่งชิ้นปลาสุกเหลือง ตักใสจานพักไว 4 .ผสมแปงประกอบ อาหาร ตราโกกิกับน้ําเย็นคนผสมจนเขากันดี พักไว 2 . ผสมน้ําปลา น้ํามะนาว และน้ําตาลทราย คนจนกระทั่งน้าํ ตาลทรายละลายเติม ตะไคร พริกขี้หนู หอมแดงซอย เคลาผสมจนเขากัน ตักราดลงบนเนื้อ 199 . คลุกปลานิลกับแปงประกอบอาหาร ตราโกกิ 50 กรัม พักไว 3 .Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.com For evaluation only. ปลานิลทอด ยําตะไคร สิ่งที่ตองเตรียม แปงประกอบอาหาร ตราโกกิ 100 กรัม น้ําเย็น 250 ซีซี แปงประกอบอาหาร ตราโกกิ (สําหรับคลุกปลา) 50 ปลานิล แลเปนชิ้น 100 กรัม กรัม น้ํามันพืชสําหรับทอด น้ํามะนาว 2 ½ ชอนโตะ น้ําปลา 1 1/2 ชอนโตะ น้ําตาลทราย 1 ชอนโตะ ตะไครซอยบาง 50 กรัม พริกขี้หนูซอยบาง 10 กรัม หอมแดงซอยบาง 30 กรัม ใบสะระแหนเด็ดเปนใบ สําหรับโรยหนา เม็ดมะมวงหิมพานตทอกรอบสําหรับโรยหนา ผักสด (ผักกาดแกวสําหรับรองจาน) วิธีทํา 1.

foxitsoftware.Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www. ขาวผัดหอยเชลล สิ่งที่ตองเตรียม น้ํามันถั่วเหลือง ตรามรกต 2 ชอนโตะ ไขไก 1 ฟอง กระเทียมสับ 1 ชอนโตะ เนื้อหอยเชลล Jumbo ตราพรานทะเล 50 กรัม ขาวสวย 200 กรัม พริกไทยขาวปน ตราขาวทอง 2 ชอนชา ซอสหอยนางรมสูตรเขมขน ตราเด็กสมบูรณ 1 ชอนโตะ ซีอิ๊วขาวสูตร 1 ตราเด็กสมบูรณ 2 ชอนชา น้ําตาลทราย 2 ชอนชา บร็อกโคลี่ตดั เปนชอลวกสุก 25 กรัม ดอกกะหล่ําตัดเปนชอ 25 กรัม พริกฝรั่งสามสี 20 กรัม วิธีทํา .ใสน้ํามันถั่วเหลือง ตรามรกตลงในกระทะ ตั้งไฟพอรอน ใสไขไก ยีพอไขไกกระจาย เติมกระเทียมลงผัดพอมี กลิ่นหอม เติมเนื้อหอยเชลล Jumbo ตราพรานทะเล ผัดพอสุก เติมขาวสวย พริกไทยขาวปน ตราขาวทอง ซอสหอยนางรมสูตรเขมขน ตราเด็กสมบูรณ ซีอิ๊วขาวสูตร 1 ตราเด็กสมบูรณ น้ําตาลทราย บร็อกโคลี่ ดอก กะหล่ํา พริกฝรั่ง ผัดจนขาวระอุดี ตักใสจาน พรอมรับประทาน 200 .com For evaluation only.

com For evaluation only.Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.เรียงหมูสามชั้นและรากผักชีลงในจานวางปลาจาระเม็ด เรียงเห็ดหอมและใสหัวผักกาดเขียวดองปรุงรส ตราชิ้น ฝนเพาไช เติมน้ํามันงา นึ่งจนกระทั่งปลาจาระเม็ดสุกทั่วดีหยอดน้ํามะนาว โรยหนาดวยพริกชี้ฟาแดงและผักชี พรอมรับประทาน 201 .foxitsoftware. ปลาจาระเม็ดขาวนึ่งผักกาดดองเขียวปรุงรส สิ่งที่ตองเตรียม ปลาจาระเม็ดลางน้ําทําความสะอาด น้ําหนักตัวละ150 -200กรัม จํานวน หมูสามชั้น หั่นเปนชิ้นเล็ก รากผักชีบุบพอแตก เห็ดหอมแหงแชน้ําจนนุมซอยเปนเสน หัวผักกาดเขียวดองปรุงรส ตราชิน้ ฝนเพาไช (ใชทั้งน้ําและเนื้อ) น้ํามันงา น้ํามะนาว พริกชี้ฟาแดงซอยเปนเสนสําหรับโรยหนา ผักชีเด็ดเปนใบสําหรับโรยหนา 1 ตัว 50 กรัม 3 ราก 50 กรัม 1 ซอง 2 ชอนโตะ 2 ชอนโตะ วิธีทํา 1.

ใสน้ํามันพืชลงในกระทะ ตั้งไฟพอรอน ใสกระเทียมลงผัด พอมีกลิ่นหอม เติมตับหมูลงผัดพอสุก เติม หนอไมฝรั่งและพริกฝรั่งสามสี ปรุงรสดวย ซอสเห็ดหอม ตราเด็กสมบูรณ ซีอิ๊วเห็ดหอม ตราเด็กสมบูรณ น้ําตาล ทรายและเติมน้ํามันงา ผัดพอเขากัน ตักใสจานพรอมรับประทาน 202 .foxitsoftware.com For evaluation only. หนอไมฝรั่งผัดตับหมู สิ่งที่ตองเตรียม น้ํามันพืชสําหรับผัด 2 ชอนโตะ กระเทียมสับ 1 ชอนโตะ ตับหมูแลเปนชิ้น 150 กรัม หนอไมฝรั่งตัดเปนทอนลวกสุก 200 กรัม พริกฝรั่งสามสีซอยเปนเสน 30 กรัม ซอสเห็ดหอม ตราเด็กสมบูรณ 2 ชอนโตะ ซีอิ๊วขาวเห็ดหอม ตราเด็กสมบูรณ 1 ชอนชา น้ําตาลทราย 2 ชอนชา น้ํามันงา 1 ชอนโตะ วิธีทํา .Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.

นําลูกชิ้นหมูหมักที่ไดชุบลงในแปงประกอบอาหารตราโกกิที่ละลายไว จนทั่ว แลวนําไปคลุกกับเกล็ดขนม ปง ตราโกกิจนทั่ว ทอดในน้ํามันพืชที่อุนจนรอน ทอดใชไฟปานกลางจนกระทั่งเหลืองกรอบ จัดวางบนผักสดแตง ใหสวย (ลักษณะเปนคํา) พรอมรับประทาน 203 .Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.ผสมแปงประกอบ อาหาร ตราโกกิกับน้ําเย็น คนผสมจนเขากันดี พักไว 2. ลูกชิน ้ หมูหมักทรงเครื่องทอดกรอบ สิ่งที่ตองเตรียม แปงประกอบอาหาร ตราโกกิ 100 กรัม น้ําเย็น 230 ซีซี เนื้อหมูบดหมักสําเร็จปนเปนกอนน้ําหนัก 20 กรัม 10 ชิ้น เกร็ดขนมปง ตราโกกิ 60 กรัม แตงรานหั่นเปนแวน 1 ผล มะเขือเทศหั่นเปนแวน 2 ผล สับปะรดหั่นเปนชิ้น 50 กรัม น้ํามันพืชสําหรับทอด ฟดทองกดเปนดอกตมสุก 3 ดอก วิธีทํา 1.com For evaluation only.

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware. ผัดโปยเซียน สิ่งที่ตองเตรียม หัวผักกาดดองสามรส ตราชิ้นฝนเพาไช 1 ซอง ถั่วงอก 30 กรัม เห็ดหอมแหงแชน้ําจนนุมหั่นบาง 20 กรัม วุนเสนแชน้ําจนนุม 50 กรัม แครอทหั่นเปนชิ้นลวกสุก 50 กรัม กระเพาะปลาแชน้ําจนนุม 30 กรัม ปลาหมึกกรอบหั่นเปนชิ้น 50 กรัม เนื้อหมูหั่นบางลวกพอสุก 50 กรัม กุงปอกเปลือกเหลือหางลวกสุก 50 กรัม ตนหอมและขึ้นฉายหัน่ เปนทอน อยางละ 1 ตน พริกชี้ฟาแดงหั่นแฉลบ 2 เม็ด กระเทียมสับละเอียด 1 ชอนโตะ ซอสหอยนางรม 1 ชอนโตะ น้ําตาลทราย 1 ชอนชา เกลือปน 1 ชอนชา พริกไทยปน น้ํามันพืชสําหรับผัด 1 ชอนชา วิธีทํา .เจียวกระเทียมกับน้ํามันพืชจนเหลือง ใสปลาหมึกกรอบ เนื้อหมู กุง ผัดจนเขากันดี เติมวุนเสน แครอท กระเพาะปลา หัวผักกาดดองสามรส ตราชิ้นฝนเพาไช พริกชี้ฟาแดง ถั่วงอก เห็ดหอม ตนหอมและขึ้นฉาย ปรุงรส ดวยซอสหอยนางรม น้ําตาลทราย เกลือปน พริกไทยปน ผัดใชไฟแรงจนสุกทัว่ ดี จึงยกลง รับประทานขณะรอนๆ 204 .com For evaluation only.

ใสน้ํามันพืชลงในกระทะ ตั้งไฟพอรอนใสหอมแดงลงผัดพอมีกลิ่นหอมเติมหมูแดง เตาหูเหลืองและเตาเจี้ยว ขาว ผัดใหเขากัน เติมกะทิสําเร็จรูป ตราเอทิพย ปรุงรสดวยน้ําตาลปบ น้ํามะขามเปยก ซีอิ๊วขาว พริกปน และผง ทําหมูแดง ผัดพอเดือด ตักขึ้นไวประมาณ 100 กรัม เติมเสนหมี่ผัดจนกระทั่งเสนหมี่และสวนผสมสุกงวด เติม ใบกุยชาย ตักใสจานโรยหนาดวยไขเจียวซอยเปนเสน ผักชีและพริกชี้ฟา หยอดหนาดวยน้ํากะทิที่ตกั พัก ไว รับประทานคูกับถั่วงอก และใบกุยชาย 205 .Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. หมีก ่ ะทิหมูแดง สิ่งที่ตองเตรียม น้ํามันพืชสําหรับผัด 2 หอมแดงสับละเอียด 50 กรัม หมูแดงหั่นเปนชิ้นเล็ก 150 กรัม เตาหูเหลืองหั่นเตาทอดพอเหลือง 100 กรัม เตาเจี้ยวขาว 30 กรัม กะทิสําเร็จรูปตรา เอทิพย ขนาด 250 ซีซี จํานวน 1 กลอง น้ําตาลปบ 2 ชอนโตะ น้ํามะขามเปยก 3 ซีอิ๊วขาว 2 ชอนโตะ พริกปน 2 ชอนชา ผงทําหมูแดง 2 ชอนโตะ เสนหมี่แชพอนุม 360 กรัม ใบกุยชายตัดเปนทอน 20 กรัม ชอนโตะ ชอนโตะ ไขไกกลอกเปนแผนบางซอยเปนเสน ผักชีเด็ดเปนใบและพริกชี้ฟาซอยเปนเสน สําหรับโรยหนา ถั่วงอกและใบกุยชายสําหรับรับประทานคู วิธีทํา .

น้ําพริกเผากุงสด สิ่งที่ตองเตรียม เนื้อกุงสดสับละเอียด 150 กรัม พริกชี้ฟาแหงแกะเม็ดออกหั่นเปนทอนทอด 20 กรัม พริกขี้หนูแหงทอด 20 กรัม หอมแดงซอยบางเจียว 50 กรัม กระเทียมซอยบางเจียว 50 กรัม น้ํามันพืชสําหรับผัด(แบงเปน 2 สวน) 100 กรัม กะทิสําเร็จรูปตราเอทิพย 2 5 0 ซีซี น้ําปลา 2 ชอนโตะ น้ําตาลปบ 50 กรัม น้ํามะขามเปยก ผักสดสําหรับรับประทานคู 60 กรัม วิธีทํา .foxitsoftware.com For evaluation only.ใส กระเทียม หอมแดง พริกชี้ฟาแหง พริกขี้หนูแหง กุงลวกและน้ํามันพืช ( 50 กรัม )ลงในโถปน ปนจนละเอียด พักไว .ใส น้ํามันพืชสวนที่เหลือลงในกระทะ ใสเครื่องที่ปนลงผัดพอมีกลิ่นหอม แลวคอยๆเติมกะทิสําเร็จรูปตราเอ ทิพย ผัดใหแตกมัน ปรุงรสดวย น้ําปลา น้ํามะขามเปยก น้าํ ตาลปบ ผัดใชไฟออนจนสวนผสมเขากันดี จึงยกลง ตัก ใสถวย รับประทานคูกับผักสด 206 .Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.com For evaluation only. ยําผักกะเฉด สิ่งที่ตองเตรียม ผักกะเฉดเด็ดเฉพาะยอด 100 กรัม กุงสดปอกเปลือกเหลือหางลวกสุก 100 กรัม เนื้อหมูบดรวนสุก 50 กรัม น้ําพริกเผา 2 ชอนโตะ น้ํามะนาว 3 ชอนโตะ น้ําปลา 1 ชอนโตะ น้ําตาลทราย 2 ชอนชา หอมแดงซอย 30 กรัม พริกขี้หนูซอย 20 กรัม กะทิสําเร็จรูปตราเอทิพยสําหรับหยอดหนา วิธีทํา - ผสมน้ําพริกเผาน้ํามะนาว น้ําปลา พริกขี้หนูและน้ําตาลทราย ผสมจนน้ําตาลละลายพักไว ลวกผักกะเฉด และกุง ใสอางผสม ใสน้ํายําและหมูสับเคลาผสมพอเขากันหยอดหนาดวยกะทิสําเร็จรูป ตราเอทิพยพรอมรับประทาน 207 .foxitsoftware.

. จากนั้น ใสพริกขี้หนู ใบมะกรูดและขา . เนื้อแดดเดียวตมกะทิ สิ่งที่ตองเตรียม กะทิสําเร็จรูป ตราเอทิพย ( ขนาด 250 ซีซี) 2 กลอง น้ําปลา 2 ชอนโตะ น้ําตาลปบ 4 ชอนโตะ เกลือปน 1 ชอนชา น้ํามะขามเปยก 2 ชอนโตะ รากผักชี 20 กรัม พริกไทย 10 กรัม เนื้อแดดเดียวหั่นเปนเสน 200 กรัม หนอไมดอง 300 กรัม พริกขี้หนู 20 กรัม ใบมะกรูด 3 ใบ ขาหั่นแวน พริกชี้ฟาแดง เหลือง สําหรับโรยหนา 3 แวน วิธีทํา เนื้อแดดเดียวตมกะทิ.com For evaluation only..นํารากผักชี หอมแดง และพริกไทย โขลกเขาดวยกันจนละเอียด ....foxitsoftware.. นํา กะทิสําเร็จรูป ตราเอ ทิพย ตั้งไฟตมจนเดือด ใสเครื่องที่โขลกลงไป เดือดอีกครั้งใสเนื้อแดดเดียว หนอไมดอง ลงตมนานประมาณ 10 นาที หรือจนกระทั่งเนื้อสุก ... จัดจาน ใหสวย รับประทานกับขาวสวยรอนๆ 208 ..Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.. ปรุงรสใหอรอยดวยเครื่องปรุงทั้งหมด .

พริกชี้ฟาแดงหั่นเปนเสนและเม็ดมะมวงหิมพานต สําหรับโรยหนา วิธีทํา . ยํากะเพาะปลา สิ่งที่ตองเตรียม หัวผักกาดเขียวดองปรุงรส ตราชิ้นฝนเพาไช (ใชทั้งน้าํ และเนื้อ) 1 ซอง กระเพาะปลาตัวเล็กทอดกรอบ 50 กรัม มะเขือเทศหั่น 4 สวน 3 ผล หอมหัวใหญหั่นบาง 30 กรัม ตนหอมและขึ้นฉายหัน่ เปนทอนประมาณ 1 นิ้ว 20 กรัม พริกขี้หนูสับละเอียด 1 ชอนโตะ ซีอิ๊วขาว 2 ชอนโตะ น้ําตาลทราย 1 ชอนโตะ น้ํามะนาว 2 ชอนโตะ ผักชี.Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.ผสมซีอิ๊วขาว พริกขี้หนู น้ําตาลทรายและน้ํามะนาว ใหเขากัน เติมหัวผักกาดเขียวดองปรุงรส ตราชิน้ ฝนเพาไช มะเขือ เทศ หอมหัวใหญ ตนหอม ขึน้ ฉายและกะเพาะปลา คนผสมใหเขากัน ตักใสจาน โรยหนาดวยผักชี พริกชี้ฟา แดงและเม็ดมะมวงหิมพานตอบกรอบ 209 .foxitsoftware.com For evaluation only.

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.ตมน้ําซุปจนเดือดใสขาลงตม ลวกปลากะพงจนสุกตักขึ้น ตมขาวสวยลงตมจนสุก ปรุงรสดวยซีอิ้วขาว และ โคนตนหอมสามรสตราชิ้นฝนเผาไช ตมจนเดือดตักใสชาม เรียงชิ้นปลาตักโคนตนหอมสามรสตราชิ้นฝนเผาไช โรย ดวยพริกไทยปน กระเทียมเจียวตนหอมและขึ้นฉาย รับประทานรอนๆ 210 . สิ่งที่ตองเตรียม ขาวสวย 150 กรัม น้ําซุปไก 2 ถวยตวง เนื้อปลากะพงหั่นเปนชิ้นบาง 100 กรัม ขาหั่นเปนแวน 3 แวน โคนตนหอมสามรสตราชิ้นฝนเผาไช 2 ซอง ซีอิ้วขาว 1 ชอนโตะ ตนหอมและขึ้นฉายซอยสําหรับโรยหนา พริกไทยปนและกระเทียมเจียวสําหรับโรยหนา วิธีทํา .com For evaluation only.foxitsoftware.

ใสตนหอม และขึ้นฉายวางบนปลา .ผสมน้ําจากขิงดอง ซอสหอยนางรม และ น้ําตาลปบ เขาดวยกัน . ปลากะพงอบขิงหมอดิน สิ่งที่ตองเตรียม เนื้อปลากะพงแลเปนชิ้นน้ําหนัก100กรัม จํานวน 2 ชิ้น พริกไทยปน 1 ชอนชา ขิงดองตราชิ้นฝนเผาไชหั่นเปนเสน 1 ซอง รากผักชีบุบ 2 ราก พริกไทยดํา 1 ชอนชา พริกหอม(ซวงเจีย) 1 ชอนชา พริกขี้หนูบุบ 10 เม็ด ซอสหอยนางรม 1 ชอนโตะ น้ําตาลปบ 1 ชอนโตะ น้ําจากขิงดอง 2 ชอนโตะ กระเทียมปอกเปลือก 5 กลีบ เบคอน 2 แผน ขึ้นฉาย ตนหอม หั่นเปนทอนยาว 1 นิ้วอยางละ 25 กรัม น้ํามันงา 2 ชอนโตะ เหลาจีน 2 ชอนโตะ พริกชี้ฟาแดงและผักชีซอยเปนเสนสําหรับแตง น้ําจิ้มเตาเจี้ยว สิ่งที่ตองเตรียม ขิงดองตราชิ้นฝนเผาไชสับ 2 ชอนโตะ พริกขี้หนูสับละเอียด 1 ชอนโตะ กระเทียมสับละเอียด 1 ชอนโตะ เตาเจี้ยว 1 ชอนโตะ น้ํามะนาว 1 ชอนโตะ น้ําสมสายชู 1 ชอนโตะ น้ําตาลทราย 1 ชอนโตะ วิธีทํา .foxitsoftware.Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.วางเบคอน กระเทียม รากผักชี พริกไทยดําและซวงเจีย ลงในภาชนะสําหรับอบ .ตัดราดบนชิ้นปลาโรยขิงดองตราชิ้นฝนเผาไชที่หั่นใส หยอดหนาดวยน้ํามันงาและเหลาจีน ปดผา นําขึ้นตั้งไฟ ใชไฟออน จนปลา สุก โรยหนาดวยผักชีและพริกชี้ฟาแดงรับประทานคูกับน้ําจิ้มเตาเจี้ยว วิธีทํา น้ําจิ้มเตาเจี้ยว ผสมทุกอยางเขาดวยกันตักใสถวย 211 .com For evaluation only.

foxitsoftware.ผสมน้ําตาลทราย เตาเจี้ยว ซีอิ้วขาวเห็ดหอม น้ํามะนาว และพริกขี้หนูซอย และมะนาว คนผสม จนเขากันดี ตักสวนผสมน้ํายําราดลงบนไขตม วางกุงและโรยหนาดวยหอมแดงผักชีและพริกชี้ฟา พรอมรับประทาน 212 .Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www. ยําไขตม สิ่งที่ตองเตรียม ไขเปดตมยางมะตูมผาครึ่งฟอง 3 ฟอง น้ําตาลทราย 1 ชอนโตะ เตาเจี้ยวสูตร1 ตราเด็กสมบูรณ 1 ชอนโตะ น้ํามะนาว 2 ชอนโตะ พริกขี้หนูซอยบาง 1 ชอนโตะ ซีอิ้วขาวเห็ดหอม ตราเด็กสมบูรณ 2 ชอนชา กุงสดปอกเปลือกผาหลังเหลือหางลวกสุก 6 หอมแดงซอยสําหรับโรยหนา ผักชีเด็ดเปนใบและซอยเปนเสนสําหรับโรยหนา ตัว วิธีทํา .com For evaluation only.

com For evaluation only. เตาหูเตาเจี้ยวทรงเครื่อง สิ่งที่ตองเตรียม เตาหูญี่ปนลวกสุ ุ ก 1 กอน กระเทียมสับ 1 ชอนโตะ เตาเจี้ยวสูตร1 ตราเด็กสมบูรณ 2 ชอนโตะ พริกขี้หนูบุบ 10 เม็ด เนื้อหมูบด 100 กรัม ซีอิ้วขาวเห็ดหอมตราเด็กสมบูรณ 1 ชอนชา น้ํามันงา 1 ชอนโตะ ผักชีเด็ดเปนใบและพริกชี้ฟาซอยเปนเสนสําหรับโรยหนา วิธีทํา - ลวกเตาเจี้ยวในน้ําเดือดตักใสจานพักไว ใสน้ํามันลงในกระทะเจียวกระเทียมและพริกขี้หนูจนมีกลิ่นหอมใสหมูบดลงผัดจนสุก ปรุงรสดวย เครื่องปรุง ผัดจนเขากันตักราดลงบนเตาหูพรอมรับประทาน 213 .foxitsoftware.Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www. ไกอบตะไครหมอดิน สิ่งที่ตองเตรียม เนื้ออกไกหั่นบาง 150 กรัม พริกไทยปน 1 ชอนชา เตาเจี้ยวสูตร 1 ตราเด็กสมบูรณ 1 ชอนโตะ ซีอิ้วขาวเห็ดหอมตราเด็กสมบูรณ 2 ชอนชา น้ําตาลทราย 1 ชอนชา รากผักชี บุบพอแตก 3 ราก พริกขี้หนูแดง.เขียว บุบพอแตก 20 กรัม กระเทียมแกะเปนกลีบ 5 กลีบ มันหมูหั่นเปนชิ้น 3 ชิ้น ตะไครซอยบาง 100 กรัม น้ํามันงา 1 ชอนชา มะนาว 1/2 ผักชีและพริกชี้ฟาซอยเปนเสนสําหรับโรยหนา วิธีทํา - ผล ผสมเนื้ออกไก เตาเจี้ยวตราเด็กสมบูรณ ซีอิ้วขาวเห็ดหอมตราเด็กสมบูรณ พริกไทยปนและน้ําตาล ทรายเขาดวยกันพักไว เรียงมันหมูรากผักชี กระเทียม พริกไทยลงในหมอ นําเนื้อไกที่หมักเรียงลงในหมอหยอดน้ํามันงาปด ฝา นําขึ้นตั้งไฟจนไกสุกเปดฝาใสตะไครลงอบหมออบตอประมาณ 2 นาที หรือจนกระทั่งมีกลิ่นหอม บีบน้ํามะนาวใส โรยหนาดวยผักชีและพริกชี้ฟารับประทานขณะรอนๆ 214 .com For evaluation only.foxitsoftware.

foxitsoftware.หมักคอหมู กับ เครื่องที่โขลกเตรียมไว ใส กะทิตราเอทิพย น้ําตาลปบ ซีอิ้วดํา ซอสปรุงรส นําไปยาง จนกระทั่งหมูสุก พรอมรับประทาน กับ ขาวเหนียวรอนๆ หมูยางเตาเจี้ยว สิ่งที่ตองเตรียม เนื้อหมูแลเปนชิ้น 200 กรัม กระเทียม 1 ชอนโตะ พริกไทย 1 ชอนชา รากผักชี 1 ชอนโตะ กะทิสําเร็จรูป 50 ซีซี เตาเจี้ยวสูตร 1 ตราเด็กสมบูรณ 2 ชอนโตะ น้ําตาลปบ 1 ชอนชา (โขลกทั้ง 3 ชนิดเขาดวยกันพักไว ) ขาวเหนียวนึ่งรอนๆสําหรับรับประทานคู วิธีทํา หมักหมูกับ กระเทียมพริกไทย กะทิสําเร็จรูป ปรุงรสดวยเตาเจียวสูตร 1 ตราเด็กสมบูรณ น้ําตาล ปบ เคลาผสมใหเขากันพักไวนาประมาณ 20 นาที นําไปยางจนหมูสุกรับประทานคูกับขาวเหนียวนึ่ง รอนๆ 215 .โขลกกระเทียม พริกไทย รากผักชี เขาดวยกันจนละเอียด .Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.com For evaluation only. คอหมูยาง สิ่งที่ตองเตรียม คอหมูหั่นเปนชิ้นบาง 300 กรัม รากผักชีซอย 10 กรัม พริกไทยปน 1 ชอนชา กระเทียมซอย 20 กรัม กะทิตราเอทิพย 1 2 5 ซีอิ้วดํา 1 ชอนชา ซอสปรุงรส 3 ชอนโตะ น้ําตาลปบ 1 ชอนโตะ ซีซี ขาวเหนียวนึ่งสุก วิธีทํา .

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware. ซี่โครงออนตมโคลงเตาเจีย ้ ว สิ่งที่ตองเตรียม ซี่โครงหมูออนหั่นเปนทอน 300 กรัม น้ํา 750 ซีซี หอมแดงเผาบุบพอแตก 30 กรัม กระเทียมเผา 30 กรัม พริกขี้หนูแหงคั่วพอมีกลิ่นหอม 20 กรัม เห็ดฟาง 50 กรัม ผักชีฝรั่งหั่นเปนทอน 20 กรัม เตาเจี้ยวสูตร 1 ตราเด็กสมบูรณ 1 ชอนโตะ ซีอิ๊วเห็ดหอม ตราเด็กสมบูรณ 1 ชอนโตะ น้ํามะขามเปยก 4 ชอนโตะ น้ํามะนาว 1 ชอนชา วิธีทํา ตมซี่โครงหมูกับน้ํา หอมแดงและกระเทียมเผา เคี่ยวจนซี่โครงหมูสุกนุม ใสพริกขี้หนูแหงคั่ว เห็ดฟาง และผักชีฝรั่ง ปรุงรสดวย เตาเจี้ยวสูตร 1 ตราเด็กสมบูรณ ซีอิ๊วขาวเห็ดหอม ตราเด็กสมบูรณ น้ํา มะขามเปยก ยกลงเติมน้ํามะนาว ตักใสชามรับประทานขณะรอนๆ 216 .com For evaluation only.

เตาหูทรงเครื่องเตาเจี้ยวหมูสบ ั สิ่งที่ตองเตรียม เตาหูขาวชนิดแข็ง 1 กอน เนื้อหมูบด 100 กรัม ผงพะโล 2 ชอนชา รากผักชีกระเทียมพริกไทยโขลกละเอียดรวมกัน 1 ชอนโตะ น้ํามันพืชสํารับผัด 2 ชอนโตะ น้ําซุปไก 2 5 0 กรัม ซีอิ๊วขาวเห็ดหอมตราเด็กสมบูรณ 2 ชอนชา เตาเจี้ยวสูตร 1 ตราเด็กสมบูรณ 1 ชอนโตะ น้ําตาลทราย 1 ชอนโตะ ซอสหอยนางรมสูตรเขมขนตราเด็กสมบูรณ 1 ชอนโตะ แปงขาวโพดละลายน้ํา 2 พริกชี้ฟาซอยเปนเสนและผักชีเด็ดเปนใบสําหรับแตง ชอนโตะ วิธีทํา .Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.com For evaluation only.ลวกเตาหูขาวในน้ําเดือดจนสุกตักขึน้ พักไว -ใส น้ํามันพืชลงในกระทะตั้งไฟพอรอน ใสรากผักชี กระเทียมพริกไทยที่โขลกไวแลวลงผัดพอมีกลิ่นหอม ใสเนื้อ หมูบดลงผัดจนสุก ใสผงพะโลและน้ําตาลทรายลงผัด จนมีกลิ่นหอม เติมน้ําซุปลงตมพอเดือดปรุงรสดวย เตาเจี้ยว สูตร 1 ตราเด็กสมบูรณ ซีอิ๊วขาวเห็ดหอมตราเด็กสมบูรณ และซอสหอยนางรมสูตรเขมขนตราเด็กสมบูรณคนผสม จนเขากัน ตมจนเดือดอีกครั้ง ใสแปงขาวโพดละลายน้ําคนผสมจนสวนผสมสุกขนตักสวนผสมที่ไดราดลงบนเตาหู ขาว โรยหนาดวยพริกชี้ฟาและผักชีกอนรับประทาน 217 .foxitsoftware.

foxitsoftware. ขาวผัดเขียวหวาน สิ่งที่ตองเตรียม น้ําพริกแกงเขียวหวาน 1½ ชอนโตะ ขาวสวย 300 กรัม น้ํามันพืช 2 ชอนโตะ กะทิตราเอทิพย 1 2 5 ใบมะกรูดฉีก 3 ใบ พริกขี้หนูบุบ 5 เม็ด น้ําปลา 1 ชอนโตะ เนื้อไกหั่นบาง 100 กรัม น้ําตาลปบ 2 ชอนชา มะเขือพวง ใบโหระพา พริกชี้ฟาแดงสําหรับโรยหนา ไขเค็ม หมูหยอง 50 กรัม ซีซี วิธีทํา .ตักขาวสวยลงผัดพอเขากัน ใสใบมะกรูด พริกขี้หนู มะเขือพวง และใบโหระพาผัดพอเขากันตักขึน้ ใสจานโรย หนาดวยพริกชี้ฟาแดงวางขางจานดวยหมูหยองและไขเค็ม 218 .com For evaluation only.Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.ใสน้ํามันพืชลงในกระทะพรอมน้ําพริกแกงเขียวหวาน ผัดพอมีกลิ่นหอมใสเนื้อไกลงผัดพอสุก ใสกะทิ และ ปรุงรสดวยเครื่องปรุงรส .

กุงสดปลอกเปลือกลวก น้ําหนักรวม 50 กรัม มะเขือเทศหั่นเปนชิ้น 1 ผล กุงแหงทอด 1 ชอนโตะ หอมหัวใหญซอยบาง 50 กรัม แครอทซอยบาง 50 กรัม ตนหอมหั่นเปนทอน 10 กรัม ถั่วลิสงคั่ว 2 ชอนโตะ ขึ้นฉายหัน่ เปนทอน 10 กรัม วิธีทํา 1.foxitsoftware. ลวกวุนเสนในน้ําเดือด 30 วินาที จนสุก ตักขึ้นใสภาชะสําหรับคลุก เตรียมไว 2 .Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www. คลุกผสมน้ําปรุงที่ไดกับวุนเสนใหเขากัน ใสเนื้อหมู ปลาหมึก กุง มะเขือเทศ หอมหัวใหญ แครอท ตนหอม และ ขึ้นฉาย คลุกเคลาเบามือใหเขากัน ตักใสจาน โรยหนาดวยกุงแหงทอดและถั่วลิสง พรอมรับประทาน 219 . ผสมซอสพริกผสม (หลาซันติง) ตราแมบุญธรรม น้ํามะนาว ซีอิ๊วขาว พริกขี้หนูและน้ําตาลทราย คนผสมใหเขา กัน 3. ยําวุนเสน สิ่งที่ตองเตรียม วุนเสนแชน้ําจนนุม 100 กรัม ซอสพริกผสม (หลาซันติง) ตราแมบุญธรรม 4 ชอนโตะ น้ํามะนาว 4 ชอนโตะ ซีอิ๊วขาว 1 1/2 ชอนโตะ พริกขี้หนูซอย 1 ชอนโตะ น้ําตาลทราย 1 ชอนชา เนื้อหมูสับรวนสุก 50 กรัม ปลาหมึกหั่นเปนชิ้นลวก.com For evaluation only.

เรียงปลาหมึกไขลงในภาชนะ เติมเครื่องดื่มรสเลมอนไลม .foxitsoftware.com For evaluation only. มะนาวฝานเปนแวน สําหรับแตง 2 ตัว 300 ซีซี 1/2 ชอนชา 2 ชอนโตะ 2 ชอนโตะ 2 ชอนโตะ 2 ชอนโตะ วิธีทํา .Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.ปรุงรสดวยเกลือปน นําขึ้นตั้งไฟจนเดือด โรยหนาดวยกระเทียมสับ พริกขี้หนูและรากผักชี หยอดหนาดวยน้ําปลา แตงหนาดวยกระเทียมและมะนาวฝาน พรอมรับประทาน 220 . ปลาหมึกไขนึ่งมะนาว สิ่งที่ตองเตรียม ปลาหมึกไขบั้ง เครื่องดื่มรสเลมอนไลม เกลือปน กระเทียมสับ พริกขี้หนูสับหยาบ รากผักชีสับละเอียด น้ําปลา กระเทียมหั่นเปนแวน.

ปลาหมึกผัดผงกะหรี่ สิ่งที่ตองเตรียม กระเทียมสับละเอียด 1 ชอนโตะ พริกขี้หนูสับละเอียด 1 ชอนชา น้ํามันพืช 2 ชอนโตะ ปลาหมึกสดหั่นเปนชิ้น 200 กรัม หอมหัวใหญหัน่ 50 กรัม สี่เหลี่ยม 50 กรัม พริกฝรั่งสามสีหั่นเปน 1 ชอนชา เสน 1 ชอนโตะ น้ําตาลทราย 2 ชอนชา ซอสหอยนางรม 1 ชอนชา ซีอิ๊วขาว 2 ชอนชา พริกไทยปน ผงกะหรี่ 20 กรัม 100 กรัม พริกชี้ฟาแดงหั่นเปนเสน สลัดครีม ขึ้นฉายและตนหอมหั่นเปนทอน สําหรับโรยหนา วิธีทํา .com For evaluation only.เจียวกระเทียม พริกขีห้ นูกบั น้ํามันพืชจนมีกลิ่นหอม ใสปลาหมึกลงผัดพอสุกใสหอมหัวใหญและ พริกฝรั่งลงผัด .Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.ปรุงรสดวยน้ําตาลทราย ซอยหอยนางรม ซีอิ๊วขาว พริกไทยปนและผงกะหรี่ผัดใหเขากัน ตามดวยพริกชี้ฟาและสลัดครีม ผัดใหเขากันอีกครั้ง ตักใสจาน โรยหนาดวยขึ้นฉายและตนหอม พรอมรับประทานขณะรอนๆ 221 .foxitsoftware.

ใสหอมหัวใหญ มันฝรั่ง แครอท มะเขือเทศเชอรรี่และไกที่ทอดไวลงในภาชนะเติมน้ํา นําขึ้นตั้งไฟ เคี่ยวพอผักสุกนุม ใสผงทําน้ําเกรวี่สําหรับไก ที่ละลายเตรียมไว ตมจนสุก ยกลง .Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.เมื่อจะรับประทาน จัดบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปใสจาน ตักสวนผสมราดบนบะหมีก่ ึ่งสําเร็จรูป รับประทานขณะรอนๆ 222 .com For evaluation only.foxitsoftware. บะหมี่ราดหนาไก สิ่งที่ตองเตรียม นองไกสะโพก น้ํามันพืช หอมหัวใหญหั่นสี่เหลี่ยม มันฝรั่งหั่นเตาสี่เหลี่ยม แครอทหั่นเตาเล็ก มะเขือเทศเชอรรี่ น้ํา ผงทําน้ําเกรวี่สําหรับไกน้ําหนัก น้ําสําหรับละลายผงทําเกรวี่สําหรับไก บะหมี่กึ่งสําเร็จรูปลวกสุก 2 ชิ้น 125 ซีซี 100 กรัม 200 กรัม 150 กรัม 50 กรัม 500 ซีซี 25 กรัม 250 ซีซี 150 กรัม วิธีทํา .ทอดนองไกกับน้ํามันพืชที่อนจนรอนพอสุ ุ กเหลือง .

โขลกรากผักชี กระเทียม ขิงแก ขมิน้ ชันและเม็ดพริกไทยดําเขาดวยกัน .com For evaluation only. เครื่องปรุงรสสูตรเผ็ด หอมแดงเจียวสําหรับโรยหนา 15 กรัม 20 กรัม 10 กรัม 15 กรัม 10 กรัม 5 ชิ้น 1 ซอง 1/2 ชอนชา 1 ชอนโตะ วิธีทํา .นําไกที่หมักไวคลุกกับแปงทอดกรอบ ใหทัว่ นําลงทอดในน้ํามันพืชที่อุนจนรอน ใชไฟปานกลาง จนสุกเหลือง ตักขึน้ พักไวใหสะเด็ดน้ํามัน .กอนรับประทานโรยหนาดวยเครื่องปรุงรสสูตรเผ็ด และหอมแดงเจียว พรอมรับประทาน 223 .Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.หมักสะโพกไกกับเครื่องที่โขลกเขาดวยกัน ปรุงรสดวยเครื่องปรุงรสสูตรกระเทียมพริกไทย เกลือปนและน้ําปลา เคลาใหเขากันอีกครั้ง พักไวนานประมาณ 30 นาทีในตูเย็น . ไกทอดเมืองใต สิ่งที่ตองเตรียม รากผักชี กระเทียม ขิงแก ขมิ้นชันปอกเปลือกซอยบาง เมล็ดพริกไทยดํา สะโพกไก เครื่องปรุสรสสูตรกระเทียมพริกไทย เกลือปน น้ําปลา แปงทอดกรอบ สําหรับคลุก น้ํามันพืชสําหรับทอด.

ใสน้ํามันพืช 1 ชอนโตะลงในกระทะ ตั้งไฟพอรอน ใสน้ําพริกกะปลงผัดจนมีกลิ่นหอม ใสหมูหวาน ผัดใหเขากัน ตักใสจาน .Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www. บร็อกโคลี่ตดั เปนชอลวกสุก น้ําหนักรวม 2 ฟอง 100 กรัม 50 กรัม 100 กรัม วิธีทํา . ไขดาวลงเรือ สิ่งที่ตองเตรียม ไขไก น้ํามันพืชสําหรับทอดและผัด น้ําพริกกะปทําสําเร็จ หมูหวาน ดอกกะหล่ําตัดเปนชอลวกสุก.foxitsoftware.จัดไขดาวใสจาน ราดดวยสวนผสมน้ําพริกที่ผดั ไว ตกแตงดวย ผักลวกสุก พรอมรับประทาน 224 .ทอดไขไก สุกกรอบ ตักใสจาน เตรียมไว .com For evaluation only.

foxitsoftware.ทอดนองไกกับน้ํามันพืชที่อนจนรอนพอสุ ุ กเหลือง .ใสหอมหัวใหญ มันฝรั่ง แครอท มะเขือเทศเชอรรี่และไกที่ทอดไวลงในภาชนะเติมน้ํา นําขึ้นตั้งไฟ เคี่ยวพอผักสุกนุม ใสผงทําน้ําเกรวี่สําหรับไก ที่ละลายเตรียมไว ตมจนสุก ยกลง .เมื่อจะรับประทาน จัดบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปใสจาน ตักสวนผสมราดบนบะหมีก่ ึ่งสําเร็จรูป รับประทานขณะรอนๆ 225 . บะหมี่นองไกอบ สิ่งที่ตองเตรียม นองไกสะโพก น้ํามันพืช หอมหัวใหญหั่นสี่เหลี่ยม มันฝรั่งหั่นเตาสี่เหลี่ยม แครอทหั่นเตาเล็ก มะเขือเทศเชอรรี่ น้ํา ผงทําน้ําเกรวี่สําหรับไกน้ําหนัก น้ําสําหรับละลายผงทําเกรวี่สําหรับไก บะหมี่กึ่งสําเร็จรูปลวกสุก 2 ชิ้น 125 ซีซี 100 กรัม 200 กรัม 150 กรัม 50 กรัม 500 ซีซี 25 กรัม 250 ซีซี 150 กรัม วิธีทํา .com For evaluation only.Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.

foxitsoftware. ตมยํากุงน้ําขน สิ่งที่ตองเตรียม น้ําซุปไก น้ําพริกเผา น้ําปลา กุงสดปอกเปลือกเหลือหาง เห็ดฟาง ขาหั่นเปนแวน ตะไครหั่นเปนทอน รากผักชีบุบพอแตก ใบมะกรูดฉีกแกนกลาง พริกขี้หนูบุบพอแตก ผักกาดดองเค็ม หั่นเปนชิน้ น้ําจากผักกาดดองเค็ม นมขนจืด น้ํามะนาว น้ํามันน้ําพริกเผา ผักชีสําหรับโรยหนา 500 ซีซี 30 กรัม 2 ชอนชา 150 กรัม 100 กรัม 5 แวน 3 ตน 2 ราก 3 ใบ 20 กรัม 1 กระปองใหญ 1 กระปองใหญ 125 ซีซี 60 ซีซี 2 ชอนโตะ วิธีทํา .com For evaluation only.ตมน้ําซุปไกจนเดือด เติมน้ําพริกเผา คนผสมใหเขากัน ปรุงรสดวยน้ําปลา .เมื่อน้ําซุปไกเดือดใสกุง เติมเห็ดฟาง พรอมดวยขา ตะไคร รากผักชี ใบมะกรูด และพริกขี้หนู คนผสมใหเขากัน เมื่อกุงสุกใสผักกาดดองเค็ม น้ําจากผักกาดดองเค็ม นมขนจืดและน้ํามะนาว ตักใสชาม โรยหนาดวยน้ํามันน้ําพริกเผาและผักชี พรอมรับประทานขณะรอนๆ 226 .Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.

ใสน้ําตาลปบ ผงปรุงรสไก และซีอิ๊วดํา .ผัดหมูในน้ํามันเจียวหอมจนสุก .Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.com For evaluation only.foxitsoftware.โรยหนาดวยหอมแดงเจียวที่เตรียมไว 227 .ผัดจนสวนผสมเขากันและรสถูกใจ ตักขึน้ ใสจาน . หมูหวานอรอย สวนผสม หมูสันนอกหั่นเปนเสนยาว น้ําตาลปบ ผงปรุงรสไก หอมแดงเจียว ซีอิ๊วดํา (หากชอบ) 300 8 2 4 4 กรัม ถวยตวง ชอนโตะ ชอนโตะ ชอนโตะ วิธีทํา .

เจียวกระเทียมและเตาเจี้ยวกับน้ํามันพืชจนหอม ใสอาหารทะเล ลงผัดจนสุก .foxitsoftware.Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www. เสนจันทนผัดซีอิ๊วทะเล สวนผสม กวยเตี๋ยวเสนจันทนแชน้ําจนนุม กุงสดปอกเปลือก ปลากะพงหั่นเปนทอนบาง หอยแมลงภู ปูทะเล หนอไมฝรั่งหั่นลวกพอสุก บร็อคโคลี่ลวกพอสุก ผักกาดขาวหัน่ แครอทหั่นบาง กระเทียมหั่นละเอียด น้ํามันพืชสําหรับผัด ซีอิ๊วขาว ซีอิ๊วดํา ซอสหอยนางรม เตาเจี้ยว น้ําตาลทราย ซอสปรุงรส พริกไทยปน น้ําซุปไก 300 100 100 100 1 100 100 100 100 1 1 1 4 2 2 1 2 1/2 กรัม กรัม กรัม กรัม ตัว กรัม กรัม กรัม กรัม ชอนโตะ ชอนโตะ ชอนโตะ ชอนโตะ ชอนโตะ ชอนโตะ ชอนโตะ ชอนชา ชอนชา วิธีทํา .ใสกวยเตี๋ยวเสนจันทน ลงผัด ปรุงรสดวยเครื่องปรุง น้ําซุปไก ผัดจนสวนผสมสุก เติมผัก ผัดใชไฟแรงจนสุก ทั่วดี จึงยกลง 228 .com For evaluation only.

กรอกไขเจียวในกระทะจนสุก .เจียว กระเทียมกับน้ํามันพืชจนหอม เติมกุงและเนื้อหมูบดลงผัดจนสุก ใสกะปและพริกขี้หนู เติมวุนเสน น้ําซุป ปรุงรสดวยน้ําปลา และน้ําตาลทราย ผัดจนสุก ชิมรสตามชอบ ใสผักกระเฉดผัดผสมใหเขากันแลวยกลง .ตักสวนผสมวุนเสนผัดกะปลงในไขเจียวหยอดหนาดวยน้ํามะนาว กอนรับประทาน 229 .com For evaluation only. ผัดวุนเสนกะปหอไข สวนผสม วุนเสนแชน้ําจนนุม กุงสดปอกเปลือก เนื้อหมูบด กะปอยางดี กระเทียมหั่นละเอียด พริกขี้หนูสวนบุบพอแตก น้ําปลาและน้ําตาลทรายมากนอยตามชอบ น้ําซุป น้ํามันพืช ผักกระเฉด ไขไกตีพอแตก 300 150 100 1 1 20 1/2 4 100 3 กรัม กรัม กรัม ชอนโตะ ชอนโตะ เม็ด ถวยตวง ชอนโตะ กรัม ฟอง วิธีทํา .Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.

foxitsoftware.Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.com For evaluation only. หอยทอด สวนผสม เนื้อหอยแมลงภู แปงทอดกรอบ ไขไก น้ํา ขนมปงปน ถั่วงอกเด็ดราก แครอทหั่นเปนเสน ตนหอมหั่นฝอย ผักชีฝรั่งหั่นฝอย ผักชีหั่นฝอย ซีอิ๊วขาวมากนอยตามชอบ น้ําตาลทรายมากนอยตามชอบ ผงปรุงรสไกมากนอยตามชอบ กระเทียมหั่นละเอียด น้ํามันถั่วเหลืองสําหรับทอด พริกไทยปนสําหรับโรยหนา สิ่งที่ตองเตรียม พริกชี้ฟาแดงหั่นหยาบ ซอสมะเขือเทศ ซอสพริก กระเทียมหั่นหยาบ 500 2 2 2 2 200 100 1 1 2 1 10 1/2 1 2 กรัม ซอง ฟอง ถวยตวง ถวยตวง กรัม กรัม ตน ตน ชอนโตะ ขวด เม็ด ถวยตวง ถวยตวง 230 .

com For evaluation only.foxitsoftware.ผสมน้ําตาลทราย เกลือปน และน้ําสมสายชูเขาดวยกัน ตัง้ ไฟจนเดือดทั่วดี เติมซอสพริก ซอสมะเขือเทศและ เครื่องที่โขลกเตรียมไว คนผสมจนเขากันดี จึงยกลง .เจียวกระเทียมกับน้ํามันถั่วเหลืองจนหอม ใสถั่วงอก แครอท ปรุงรสดวยซีอิ๊วขาว ผงปรุงรสไก และน้ําตาล ทราย ผัดใชไฟแรงใสหอยทอดที่ทอดเตรียมไวลงเคลาผสมจนเขากันดี จึงตักขึ้น .ทอดหอยแมลงภู ในน้ํามันถั่วเหลือง ใชไฟปานกลางจนสุกเหลือง จึงตักขึ้น .Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.ใชรับประทานคูกับหอยทอด 231 .โขลกพริกชี้ฟาแดง กับกระเทียม และรากผักชี เขาดวยกัน .โรยหนาดวยตนหอม ผักชีและพริกไทยปน รับประทานกับน้ําจิ้ม วิธีทํา (น้าํ จิ้ม) .จุมเนื้อหอยแมลงภูลงในแปงทอดกรอบ ตักขึ้นคลุกลงในขนมปงปน . รากผักชีหนั่ หยาบ น้ําตาลทราย เกลือปน น้ําสมสายชู ผักชีหั่นฝอย 1 1/2 1 1/2 2 ชอนโตะ ชอนโตะ ถวยตวง ชอนชา ถวยตวง ชอนโตะ วิธีทํา .ผสมแปงทอดกรอบ กับไขไกและน้ําเขาดวยกัน .

เจียวกระเทียม พริกขี้หนูกับน้ํามันพืชจนหอม ใสเนื้อไกบด แครอทลงผัดจนสุก .foxitsoftware.ทาเนยสดชนิดเค็มลงบนแผนขนมปง .Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.วางผักกาดหอม แตงกวา มะเขือเทศ หอมหัวใหญและไขดาว ปดทับดวยแผนขนมปงที่ทาดวยเนยสดชนิดเค็ม ตักกะเพราไกที่ผดั เตรียมไวใสลงบนแผนขนมปงแลวเกลี่ยใหทั่ว ปดทับแผนขนมปง ชิ้นสุดทายที่ทาเนยสดชนิด เค็ม . แซนดวิชกะเพราไกไขดาว สวนผสม เนยสดชนิดเค็ม ขนมปงแซนดวิช ไขดาว กะเพราไกที่ผัดสําเร็จแลว แตงกวา มะเขือเทศ และหอมใหญฝานบาง ผักกาดหอม สิ่งที่ตองเตรียม (สําหรับกะเพราไก) เนื้อไกบด กระเทียม และพริกขี้หนู หั่นละเอียดอยางละ แครอทหั่นละเอียด ซอสปรุงรส และซอสหอยนางรม อยางละ น้ําตาลทราย ใบกะเพรา น้ํามันพืชสําหรับผัด 1 2 8 กอน แถว ฟอง 300 กรัม 1 50 2 1 50 ชอนโตะ กรัม ชอนโตะ ชอนโตะ กรัม วิธีทํา .หั่นขนมปงเปนทรงตามตองการ ใสกลอง หรือหอดวยแผนพลาสติกใหสวย วิธีทํา (กะเพราไก) .ปรุงรสดวยเครื่องปรุง ผัดตอดวยไฟแรงจนสุกทั่วดี ใสใบกะเพรา แลวยกลง 232 .com For evaluation only.

ใสขาหมูพะโลลงตมนานประมาณ 15 นาที .Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.รับประทานพะแนงขาหมู คูกับขาวสวยรอน ๆ หรือจะเปนบะหมี่ (หากชอบ) และผักดองสามรส 233 . พะแนงขาหมู สวนผสม น้ําแกงพะแนงพรอมปรุง ขาหมูพะโล หั่นเปนชิ้น เมล็ดถั่วลันเตา ผักดองสามรส 3 500 200 กระปอง กรัม กรัม วิธีทํา .com For evaluation only.ตมน้ําแกงพะแนงพรอมปรุงจนเดือด .เติมเมล็ดถั่วลันเตา คนผสมจนเขากันดี จึงยกลง .foxitsoftware.

ผสมชะอมกับไขไกเขาดวยกัน .ตมน้ําแกงไตปลาพรอมปรุงจนเดือด .โรยหนาแกงไตปลาไขเจียวชะอมดวยใบมะกรูด และพริกชี้ฟาแดง .Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.เติมไขเจียวชะอม และผักรวมจนสุกทัว่ ดี จึงยกลง .com For evaluation only.foxitsoftware. แกงไตปลาไขเจียวชะอม สวนผสม น้ําแกงไตปลาพรอมปรุง ไขไกตีพอแตก ชะอม ถั่วฝกยาว ขาวโพดออน แครอท สะตอ และหนอไม น้ําหนักรวม มะเขือพวง ใบมะกรูดซอย และพริกชี้ฟาแดง สําหรับแตง น้ํามันพืชสําหรับทอด 3 2 100 กระปอง ฟอง กรัม 200 50 กรัม กรัม วิธีทํา .รับประทานขณะรอน ๆ คูกับขาวสวย 234 .เจียวไขชะอมในน้ํามันพืชที่รอนจัดจนสุกเหลือง จึงตักขึน้ หั่นเปนชิ้นเตรียมไว .

ทอดในน้ํามันพืชที่อนจนรอน ุ ใชไฟปานกลางจนสุกเหลือง ตักใสจาน จัดเปนคํา รับประทาน คูกับผักสด 235 .com For evaluation only.แบงเนื้อหมูน้ําหนักกอนละ 20 กรัม ปนเปนกอนกลม จุมลงในไขไก ตักขึน้ คลุกเกล็ดขนมปง ใหทั่ว .Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware. หมูทอดทรงเครื่อง สิ่งที่ตองเตรียม เนื้อหมูบดละเอียด เครื่องตมยํา น้ําหนัก 30 กรัม จํานวน ไขแดง แปงขาวโพด พริกขี้หนูหั่นเปนทอน ผักชีฝรั่งซอย ไขไกตีพอแตก เกล็ดขนมปง น้ํามันพืชสําหรับทอด ผัดสดสําหรับรับประทาน ตะไครสําหรับเปนกานค็อกเทล 300 1 2 2 20 20 2 100 กรัม ฟอง ฟอง ชอนโตะ เม็ด กรัม ฟอง กรัม วิธีทํา .ผสมเนื้อหมูบดกับเครื่องตมยํา ไขแดง แปงขาวโพด พริกขี้หนูและผักชีฝรั่งเขาดวยกัน .

แครอทลวกสุก.ใสเนยสดชนิดเค็มลงในกระทะพอรอน ใสผักทั้งหมดลงผัดจนสุก ปรุงรสดวยเกลือปนและ พริกไทยปน จึงตักขึ้นเตรียมไว สิ่งที่ตองเตรียม (สําหรับการทําน้ําจิ้มแจว) ผงปรุงลาบน้ําตก น้ําตมสุก ตนหอมซอย ผักชีฝรั่งซอย หอมแดงซอย น้ํามะนาว มันฝรั่งทอดกรอบจํานวน 8 ชิ้น สําหรับรับประทาน 2 2 1 1 1 1 ชอนโตะ ชอนโตะ ชอนโตะ ชอนโตะ ชอนโตะ ชอนโตะ วิธีทํา .จี่เนื้ออกไกที่หมักไวจนสุก ตักใสจาน เตรียมไว สิ่งที่ตองเตรียม (สําหรับการผักผัดเนย) เนยสดชนิดเค็ม บร็อกโคลี่ตดั เปนชอลวกสุก. สเต็กไก สิ่งที่ตองเตรียม (สําหรับการทําสเต็กไก) เนื้ออกไก จํานวน 2 ชิ้น น้ําหนักชิ้นละ ผงหมักไก นมขนจืด น้ํามันพืช สําหรับทอดและจี่ 150 2 2 1 กรัม ชอนโตะ ชอนโตะ ชอนโตะ วิธีทํา .ทุบเนื้ออกไกดวยคอนทุบเนื้อทั้งสองดาน .com For evaluation only.เมล็ดถั่วลันเตา.ผสมผงปรุงลาบน้ําตกกับน้ํา ตนหอม ผักชีฝรั่ง หอมแดงและน้ํามะนาวเขาดวยกัน คนผสมจน เขากันดี ตักใสถวย พรอมรับประทานคูกับสเต็กไก ผักผัดเนยและมันฝรั่งทอดกรอบ 236 .foxitsoftware.Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.ผสมผงหมักไกกับนมขนจืดและน้ํามันพืชเขาดวยกัน ใสเนื้ออกไกลงหมัก พักไว 15 นาที .ขาวโพดออน น้ําหนักรวม เกลือปน พริกไทยปน 2 ชอนโตะ 200 กรัม 1/4 ชอนชา 1/4 ชอนชา วิธีทํา .ถั่วหวาน.

ใสหอยลายผัดจนสุก เติมพริกชี้ฟากระชาย ใบมะกรูดและพริกไทยสด ปรุงรสดวยซอส หอยนางรมและน้ําตาลมะพราว ผัดจนสุก เติมนมขนจืดและน้ํามันน้ําพริกเผา โรยหนาดวย ใบโหระพา ผัดใหเขากัน ตักใสจาน พรอมรับประทาน 237 .foxitsoftware.ผัดน้ําพริกแกงเผ็ดกับน้ํามันพืชจนมีกลิ่นหอม ใสน้าํ ปลาคอยๆใสกะทิสําเร็จรูปลงผัด .Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.com For evaluation only. หอยลายผัดพริกแกง สิ่งที่ตองเตรียม น้ําผริกแกงเผ็ด น้ําหนัก 50 กรัม จํานวน น้ํามันพืชสําหรับผัด น้ําปลา กะทิสําเร็จรูป หอยลาย พริกชี้ฟาหั่นแฉลบ กระชายซอยเปนเสน ใบมะกรูดฉีกแกนกลาง พริกไทยสด ซอสหอยนางรม น้ําตาลมะพราว นมขนจืด น้ํามันน้ําพริกเผา ใบโหระพา 1 ซอง 2 100 300 3 20 5 25 1 2 2 2 20 ชอนชา กรัม กรัม เม็ด กรัม ใบ กรัม ชอนโตะ ชอนชา ชอนโตะ ชอนโตะ กรัม วิธีทํา .

foxitsoftware.จุมปลารากกลวยลงในแปงทอดกรอบที่ละลายไว ตักขึ้น คลุกเกล็ดขนมปง ทอดลงในน้ํามันพืช ที่อุนจนรอน ใชไฟปานกลางจนสุกเหลือง ตักขึ้นใสภาชนะ .com For evaluation only.ละลายแปงประกอบอาหารกับน้ําเย็นจัดเขาดวยกัน .Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www. ลาบปลารากกลวย สิ่งที่ตองเตรียม แปงประกอบอาหาร น้ําเย็นจัด ปลารากกลวย เกล็ดขนมปง น้ํามันพืชสําหรับทอด ขาวคัว่ น้ําปลา น้ํามะนาว ตนหอมซอย ผักชีฝรั่งซอย ขาสับละเอียด ผักแพรวซอยหยาบ หอมแดงซอย ใบมะกรูดซอย ใบสะระแหนและพริกขี้หนูแหงทอดกรอบ สําหรับโรยหนา ใบกะหล่ําปลีลวกสุกสําหรับเปนภาชนะ 100 150 150 50 2 2 2 1 1 2 1 2 1 กรัม กรัม กรัม กรัม ชอนโตะ ชอนชา ชอนโตะ ชอนโตะ ชอนโตะ ชอนชา ชอนโตะ ชอนโตะ ชอนโตะ วิธีทํา .ปรุงรสดวยขาวคัว่ น้ําปลาและน้ํามะนาว ใสผักที่เหลือทั้งหมด เคลาผสมใหเขากัน ตักใส กะหล่ําปลีโรยหนาดวยใบสะระแหนและพริกขี้หนูแหงทอดกรอบ พรอมรับประทาน 238 .

foxitsoftware. เจียวกระเทียมกับน้ํามันถั่วเหลือง ตรามรกตใหหอม ใสเตาเจี้ยวสูตร 1 ตราเด็กสมบูรณลงผัดจนกระทั่งมี กลิ่นหอม 2. ขิงซอย 1 ถวยตวง เห็ดหูหนู ½ ถวยตวง หอมหัวใหญหั่นบาง 1 ถวยตวง ขาวโพดออน ½ ถวยตวง ตนหอมหั่นทอน 1 นิ้ว 3 ตน พริกชี้ฟา 3 สี หั่นแฉลบ 3 เม็ด กระเทียมสับ 1 ชอนโตะ ซีอิ้วขาวสูตร 1 ตราเด็กสมบูรณ 2 ชอนโตะ ซอสหอยนางรม ตราเด็กสมบูรณ 1 ชอนโตะ เตาเจี้ยวสูตร 1 ตราเด็กสมบูรณ 2 ชอนโตะ น้ําตาลทราย 1 ชอนชา พริกไทยปน 1 ชอนชา น้ํามันงา 1 ชอนโตะ ซุปผงรสไก ตราโลโบ 2 ชอนชา น้ํามันถั่วเหลือง ตรามรกต 2 ชอนโตะ วิธีทํา 1.Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www. ไกผัดขิง สิ่งที่ตองเตรียม อกไกติดกระดูก ½ กก. เติมเนื้อไกผัดพอสุกปรุงรสดวย ซีอิ้วขาวสูตร 1 ตราเด็กสมบูรณ ซอสหอยนางรม ตราเด็กสมบูรณ น้ําตาลทราย พริกไทยปน ซุปผงรสไก ตราโลโบ ผัดพอเขากันเติมน้ํามันงา ใสขิง ขาวโพดออน หอมหัวใหญ เห็ดหูหนู ใสตนหอม พริกชี้ฟา ผัดพอเขากันยกลง 239 .com For evaluation only.

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www. หอมใหญผัดตับ สิ่งที่ตองเตรียม หอมหัวใหญหั่นบาง 300 กรัม ตับหมูหั่นเปนชิ้น 100 กรัม น้ํามันถั่วเหลือง ตรามรกต ¼ ถวยตวง กระเทียมสับ 2 ชอนโตะ พริกชี้ฟาหั่นเฉียง 3 เม็ด ซีอิ้วขาวสูตร 1 ตราเด็กสมบูรณ 3 ชอนโตะ ซอสหอยนางรม ตราเด็กสมบูรณ 2 ชอนโตะ วิธีทํา เจียว กระเทียมกับน้ํามันถั่วเหลือง ตรามรกต ในกระทะ พอหอมใสตับผัดพอสุก เติมหอมหัวใหญลงผัด พอหอม ใหญเริ่มสุกปรุงรสดวยซีอิ้วขาวสูตร 1 ตราเด็กสมบูรณ ซอสหอยนางรม ตราเด็กสมบูรณ ใสพริกชี้ฟาผัดพอเขากัน ยกลง 240 .com For evaluation only.foxitsoftware.

กุงแมน้า ํ ผัดตมยําแหง สิ่งที่ตองเตรียม น้ํามันพืช กุงแมน้ําผาหลัง กระเทียมหั่นบาง หอมแดงสับละเอียด พริกขี้หนูบุบพอแตก ขาหั่นแวน ตะไครหั่นแฉลบ ใบมะกรูดฉีกกานกลาง น้ําตาลทราย ซอสหอยนางรมสูตรเขมขน ตราเด็ก สมบูรณ น้ําพริกเผา น้ําซุปไก นมขนจืด น้ํามะนาว น้ํามันน้ําพริกเผา ผักชีและพริกขี้หนูแหงทอดกรอบสําหรับแตง 5 ชอนโตะ 300 กรัม 1 ชอนโตะ 2 ชอนโตะ 20 กรัม 4 แวน 20 กรัม 5 ใบ 1/2 ชอนชา 2 ชอนโตะ 2 2 5 2 1 ชอนโตะ ชอนโตะ ชอนโตะ ชอนโตะ ชอนโตะ วิธีทํา 1 ใสน้ํามันพืช 3 ชอนโตะลงในกระทะ ตั้งไฟจนรอน ใสกุงแมน้ําลงผัดพอสุก จึงตักขึ้น เตรียมไว 2 ใสน้ํามันพืช 2 ชอนโตะลงในกระทะ ตั้งไฟพอรอน ใสกระเทียม หอมแดงและพริกขี้หนูลงผัดพอมีกลิ่นหอม ใสขา ตะไคร ใบมะกรูดและกุงแมน้ําที่ผัดเตรียมไวลงผัดพอสุก ปรุงรสดวยน้ําตาลทรายและซอสหอยนางรมสูตรเขมขน ตราเด็กสมบูรณ น้ําพริกเผาและน้ําซุปไก ผัดใหเขากันดี จึงปดไฟ เติมนมขนจืด น้ํามะนาวและน้ํามันน้ําพริกเผา ผัด ใหเขากัน ตักใสภาชนะ โรยหนาดวยผักชีและพริกขี้หนูทอดกรอบกอนรับประทาน 241 .com For evaluation only.foxitsoftware.Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.

0 0 0 ซีซี ซีอิ๊วขาวสําหรับปรุงรส หมูสับทรงเครื่องสําหรับรับประทาน ขิงซอย. ตนหอมซอยและเสนหมี่ทอดกรอบ สําหรับโรยหนา วิธีทํา ผสมขาวหอมมะลิตมสุก กับน้ําซุปไกลงในภาชนะ นําขึน้ ตัง้ ไฟ ตมใชไฟออน คนผสมจนเดือดทัว่ ดี ปรุงรสดวยซีอิ๊ว ขาว ตักใสภาชนะ วางหมูสับทรงเครื่อง โรยหนาดวยขิงซอย ตนหอมซอยและเสนหมี่ทอดกรอบ พรอมรับประทาน ขณะรอนๆ สิ่งที่ตองเตรียม (สําหรับการทําหมูสับทรงเครื่อง) เนื้อหมูบดหยาบแชเย็นจัด 500 กรัม มันหมูบดหยาบแชเย็นจัด 100 กรัม แปงขาวโพด 1 ชอนโตะ น้ํามันงา 1 ชอนโตะ ผงทําหมูแดง ตราโลโบ น้ําหนัก 50 กรัม จํานวน 1 ซอง ไขเค็ม (เฉพาะไขแดง). ปนสวนผสมเปนกอนกลม กดเปนแผนหนา แตงหนาดวยไขแดง เห็ดหอมและเมล็ดถั่วลันเตา นําไปนึ่งในลังถึง นานประมาณ 10 นาที หรือจนกระทั่งเนื้อหมูสุก 242 . เห็ดหอมซอยเปนเสนและเมล็ดถั่วลันเตาตมสุก สําหรับแตง วิธีทํา 1.com For evaluation only.Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware. ผสมเนื้อหมู มันหมู แปงขาวโพด น้ํามันงาและผงทําหมูแดง ตราโลโบ เขาดวยกันในอางผสม นวดจนสวนผสม เหนียว เตรียมไว 2 . โจกหมูสับทรงเครื่อง สิ่งที่ตองเตรียม ปลายขาวหอมมะลิตมสุก 500 กรัม น้ําซุปไก 1 .

ไสกรอกทอด. ผักชีฝรั่ง (Parsely).com For evaluation only.Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www. แตงกวาญี่ปนุ สําหรับแตง วิธีทํา 1 ใสน้ํามันพืชลงในกระทะ ตั้งไฟพอรอน ผัดหอมหัวใหญกับน้ํามันพืชจนมีกลิ่นหอม ใสแฮมลงผัด เติมขาวสวย ปรุงรสดวยซอสมะเขือเทศ ตราแมกชัพ น้ําตาลทรายและซีอิ๊วขาว ตราเด็กสมบูรณ ผัดใหเขากัน ใสผักรวมทั้งหมด ลงผัดใหเขากันจนขาวระอุดี จึงยกลง ตักใสพิมพที่เตรียมไว กดลงจาน แตงดวยไขเจียว แฮม ไสกรอกทอดและผัก สด พรอมรับประทาน 243 . ขาวผัดแฮมรถไฟ สิ่งที่ตองเตรียม น้ํามันพืช หอมหัวใหญสับละเอียด แฮมหั่นเตา ขาวสวย ซอสมะเขือเทศ ตราแมกชัพ น้ําตาลทราย ซีอิ๊วขาว ตราเด็กสมบูรณ แครอทหั่นเตาลวกสุก เมล็ดถั่วลันเตาลวกสุก 2 2 50 300 50 2 1 50 50 ชอนโตะ ชอนโตะ กรัม กรัม กรัม ชอนชา ชอนโตะ กรัม กรัม พิมพสําหรับใสขาวผัด ไขเจียวแผนบาง. มะเขือเทศเชอรรี่. แฮม.foxitsoftware.

ทอดมันปลาตมยํา สิ่งที่ตองเตรียม เนื้อปลากราย น้ําพริกแกงเผ็ด ตราโลโบ ตะไครซอย ขาสับละเอียด ใบมะกรูดซอย ผักชีซอย ถั่วพูซอย ไขเปด 300 50 20 10 10 10 100 1 กรัม กรัม กรัม กรัม กรัม กรัม กรัม ฟอง แปงสาลีอเนกประสงคสําหรับคลุก ไขไกตีพอแตกสําหรับชุบ เกล็ดขนมปง Panko ตราโลโบสําหรับคลุก น้ํามันพืชสําหรับทอด ใบกะเพราทอดกรอบ.foxitsoftware.com For evaluation only. ตะไครทอดกรอบและพริกขี้หนูแหงทอดกรอบ สําหรับแตง วิธีทํา 1 นวดผสมเนื้อปลากรายกับน้ําพริกแกงเผ็ด ตราโลโบใหเขากันจนกระทั่งเหนียว ใสตะไคร ขา ใบมะกรูด ผักชี ถั่วพู และไขเปด นวดผสมจนเขากันดี เตรียมไว 2 ปนเปนกอนกลม คลุกลงในแปงสาลีอเนกประสงคใหทั่ว จุมลงในไขไก ตักขึ้น คลุกเกล็ดขนมปง Panko ตราโลโบ ใหทั่ว ทอดในน้ํามันพืชที่อุนจนรอน จนกระทั่งสุกดี ตักขึน้ สะเด็ดน้ํามัน พักไว 3 ใสใบกะเพรา ใบมะกรูดและตะไครทอดกรอบลงในจาน วางทอดมันปลาตมยําที่ทอดไว แตงดวยพริกขี้หนูแหง ทอดกรอบ พรอมรับประทาน 244 .Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www. ใบมะกรูดทอดกรอบ.

foxitsoftware.com For evaluation only.Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www. ราดหนาน้ําแดง สิ่งที่ตองเตรียม กวยเตี๋ยวเสนใหญ น้ํามันพืชสําหรับทอดและผัด ไขไก บรอกโคลี่ตดั เปนชอลวกสุก แครอทกดดวยพิมพดอกไม ดอกกะหล่ําลวกสุก กระเทียมสับละเอียด น้ําซุปไก ซอสหอยนางรม ตราเด็กสมบูรณ ซีอิ๊วขาวสูตร 1 ตราเด็กสมบูรณ น้ําตาลทราย ซอสมะเขือเทศสูตรเผ็ด ตราแมกชัพ พริกไทยปน แปงมัน น้ําสําหรับละลายแปง ไสกรอกหมูค็อกเทลทอด 1 5 0 กรัม 1 ฟอง 50 กรัม 2 0 กรัม 30 กรัม 1 ชอนโตะ 3 0 0 ซีซี 2 ชอนโตะ 1 ชอนโตะ 1 ชอนโตะ 50 กรัม 1/4 ชอนชา 2 ชอนโตะ 2 ชอนโตะ 3 ชิ้น วิธีทํา 1 ใสน้ํามันพืชประมาณ 150 ซีซี ลงในกระทะ ตั้งไฟจนรอน ใชไฟปานกลาง ใสกวยเตี๋ยวเสนใหญลงทอด จนสุก กรอบ จึงตักขึน้ ใสจาน พักไว 2 ตอยไขไกลงทอดในน้ํามันพืช ดาวจนสุก จึงตักขึน้ วางบนเสนกวยเตีย๋ วที่ทอดเตรียมไว จัดเรียงบรอคโคลี่ แครอทและดอกกะหล่ําลวกสุก ใสลงในจาน เตรียมไว 3 ใสน้ํามันพืช 2 ชอนโตะลงในกระทะ ตั้งไฟจนรอน เจียวกระเทียมจนมีกลิ่นหอม เติมน้ําซุปไก ปรุงรสดวยซอส หอยนางรม ตราเด็กสมบูรณ ซีอิ๊วขาวสูตร 1 ตราเด็กสมบูรณ น้ําตาลทราย ซอสมะเขือเทศสูตรเผ็ด ตราแมกชัพและ พริกไทยปน ผัดเขาดวยกัน จนกระทั่งเดือด เติมแปงมันละลายน้ํา คนผสมจนกระทั่งน้ําเดือดขนดี ตักราดลงบนเสน กวยเตี๋ยวที่เตรียมไว วางไสกรอกหมูค็อกเทลทอด พรอมรับประทาน 245 .

com For evaluation only. ใสกุงแมน้ําผัดที่เตรียมไว โรยโบโหระพา ผัดจนกระทั่งสุก จึงตักขึ้น ตักขาวใสพิมพกดใหแนน คว่ําลงในจาน โรยหนาดวยใบโหระพาและพริกชี้ฟาแดง รับประทานคูกับไขเค็มและหมูฝอยหวาน 246 .Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware. เติมสวนผสมน้ําแกงเขียวหวานที่ละลายเตรียมไวลงผัดจนกระทั่งเดือด ใสมะเขือพวงลงผัดจนกระทั่งสุก เติมขาว สวยและเนื้อมะพราวออน ผัดจนเขากันดี 4. ใสน้ํามันพืชลงในกระทะ ตั้งไฟพอรอน ใสกุงแมน้ําลงผัดจนกระทั่งสุก จึงตักขึ้น พักไว 3 . ขาวผัดแกงเขียวหวานแหง สิ่งที่ตองเตรียม (สําหรับ 2 ที่) ผงแกงกึ่งสําเร็จรูปรสเขียวหวาน ตรากินดี 1 กลอง น้ํา 125 น้ํามันพืชสําหรับผัด 2 ชอนโตะ กุงแมน้ํา 4 ตัว มะเขือพวง 30 กรัม ขาวสวย 300 กรัม เนื้อมะพราวออนหั่นบาง 100 กรัม ใบโหระพา 20 กรัม ซีซี ใบโหระพาและพริกชี้ฟาหั่นแฉลบ สําหรับโรยหนา ไขเค็มและหมูฝอยหวาน สําหรับรับประทาน วิธีทํา 1. ละลายผงแกงกึ่งสําเร็จรูปรสเขียวหวาน ตรากินดีกับน้ําเขาดวยกัน เตรียมไว 2 .

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www. บะหมี่ตมขาเย็นตาโฟ สิ่งที่ตองเตรียม (สําหรับ 2 ที่) ผงแกงกึ่งสําเร็จรูปรสตมขา ตรากินดี 1 กลอง น้ํา (1) 350 ซีซี บะหมี่ไข 2 0 0 กรัม ผักบุงไทยตัดเปนทอน 100 กรัม ปลาหมึกกรอบ 100 กรัม กุงสด 50 กรัม เตาหูทอด 30 กรัม ลูกชิ้นปลา 30 กรัม ลูกชิ้นกุง 30 กรัม เลือดหมูตัดเปนกอนขนาด 1 x 1 นิ้ว จํานวน 4 ชิ้น แมงกะพรุน 30 กรัม ซอสเย็นตาโฟ 2 ชอนโตะ เกี๊ยวทอดกรอบ 4 แผน น้ํา (2) สําหรับลวกบะหมี่ วิธีทํา 1 ละลายผงแกงกึ่งสําเร็จรูปรสตมขา ตรากินดีกับน้ํา (1) ตมจนกระทั่งสวนผสมเดือด พักไว 2 ตมน้ํา (2) จนกระทั่งเดือด ลวกบะหมี่และผักบุงไทยจนสุก ใสชาม เตรียมไว 3 ลวกปลาหมึกกรอบ กุง เตาหูทอด ลูกชิน้ ปลา ลูกชิ้นกุง เลือดหมูและแมงกะพรุนจนกระทั่งสุก ใสชามบะหมี่ที่ เตรียมไว 4 ตักน้ําแกงกึ่งสําเร็จรูปรสตมขา ตรากินดีที่ตมไวลงในชาม หยอดหนาดวยซอสเย็นตาโฟ วางเกี๊ยวทอดกรอบ รับประทานขณะๆ รอน 247 .foxitsoftware.com For evaluation only.

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. ยําไขเค็ม สิ่งที่ตองเตรียม แปงประกอบอาหาร ตราโกกิ 100 กรัม น้ําเย็น 150 ซีซี ไขเค็ม 4 ฟอง น้ํามะนาว 40 ซีซี น้ําตาลทราย 2 พริกขี้หนูซอย 10 กรัม หอมแดงซอย 50 กรัม น้ํามันพืชสําหรับทอด ชอนโตะ ผักสดสําหรับรองจาน วิธีทํา 1 ละลายแปงประกอบอาหาร ตราโกกิกับน้ําเย็น คนจนเขากันดี เตรียมไว 2 ชุบไขเค็มกับแปงที่ละลายเตรียมไว นําลงทอดในน้ํามันพืชที่อนจนรอน ุ ใชไฟปานกลาง จนกระทั่งสุกเหลืองดี จึง ตักขึน้ พักไว 3 ผาไขเค็มทอดกรอบเปน 2 สวน จัดใสจานที่รองดวยผักสด เตรียมไว 4 ผสมน้ํามะนาว น้ําตาลทราย พริกขี้หนูซอยและหอมแดงซอย คนผสมจนเขากันดี ราดลงบนไขเค็มทอดที่เตรียมไว พรอมรับประทาน 248 .

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www. กวยเตีย ๋ วลุยสวน กวยเตี๋ยวเสนใหญตัดเปนชิ้นขนาด 2 x 3 นิ้ว 10 แผน ผักไฮโดรโพนิกสและไควาเระ น้ําหนักรวม 150 กรัม ใบสะระแหน 2 0 กรัม แตงรานหั่นเปนเสน 100 กรัม เนื้อหมูตมสุกหั่นเปนเสน 200 กรัม กุงสดปอกเปลือกลวกสุก 100 กรัม แครอทซอยเปนเสน 100 กรัม ใบโหระพา 50 กรัม วิธีทํา .foxitsoftware.วางผักไฮโดรโพนิกส ไควาเระ ใบสะระแหน แตงราน เนื้อหมู กุงลวก แครอทและใบโหระพาลงบนแผน กวยเตี๋ยว มวนเปนทรงกรวยใหสวยงาม รับประทานคูกับน้าํ จิ้ม สิ่งที่ตองเตรียม (สําหรับการทําน้ําจิ้ม) พริกขี้หนูสับละเอียด 2 ชอนโตะ กระเทียมสับละเอียด 1 ชอนโตะ น้ําพริกเผา (ฟงเวยเตาฉื่อ) ตราแมบุญธรรม 3 ชอนโตะ น้ําตาลทราย 2 ชอนชา น้ํามะนาว 2 ชอนโตะ วิธีทํา .com For evaluation only.ผสมพริกขี้หนู กระเทียม น้ําพริกเผา (ฟงเวยเตาฉื่อ) ตราแมบุญธรรม น้ําตาลทรายและน้ํามะนาว คนผสมใหเขา กัน เตรียมไว 249 .

ยอดมะพราวผัดพริกซารดีน สิ่งที่ตองเตรียม พริกชี้ฟาและกระเทียมโขลกละเอียด 1 ชอนโตะ น้ํามันถั่วเหลืองตรามรกตสําหรับผัด 3 ชอนโตะ ยอดมะพราวหั่นเปนทอน 150 กรัม เห็ดฟาง 50 กรัม ปลาซารดีนในซอสมะเขือเทศตราสามแมครัว 1 กระปอง ซีอิ้วขาวสูตร 1ตราเด็กสมบูรณ 2 ชอนชา เตาเจี้ยวสูตร1 ตราเด็กสมบูรณ 1 ชอนชา น้ําตาลทราย 1 ชอนชา ใบโหระพา 30 กรัม วิธีทํา - ใสน้ํามันถั่วเหลืองตรามรกตลงในกระทะตั้งไฟพอรอน ใสพริกชี้ฟาสับละเอียดผัดพอมีกลิ่นหอมใส ยอดมะพราวและเห็ดฟางผัดจนสุก ใสปลาซารดีนในซอสมะเขือเทศตราสามแมครัว ปรุงรสดวย ซีอิ้วขาวสูตร 1 ตราเด็กสมบูรณ เตาเจี้ยวตราเด็กสมบูรณ และน้ําตาลทราย ผัดพอเขากันใสใบโหระพา ผัดจนสุกอีกครั้งจึงยกลง 250 .foxitsoftware.Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.com For evaluation only.

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. หัวปลาเกาผัดกะปทรงเครื่อง สิ่งที่ตองเตรียม หัวปลาเกาสับเปนชิ้น แปงสาลีอเนกประสงคสําหรับคลุก น้ํามันถั่วเหลือง ตรามรกต กระเทียมสับ ตะไครซอย ขาซอย กะป น้ําสําหรับละลายกะป น้ําตาลปบ น้ํามะขามเปยก ใบมะกรูดฉีก พริกขี้หนูซอย ตะไครบุบพอแตกทอดสําหรับโรยหนา มะนาวหั่นเปนชิน้ 300 50 150 50 100 50 8 0 1 2 5 60 50 10 20 กรัม กรัม ซีซี กรัม กรัม กรัม กรัม ซีซี กรัม ซีซี กรัม กรัม 2 ผล วิธีทํา 1 ลางหัวปลาเกาใหสะอาด สะเด็ดน้ํา เตรียมไว 2 นําหัวปลาเกาที่เตรียมไวคลุกลงในแปงสาลีอเนกประสงคใหทั่วทั้งชิน้ เตรียมไว 3 ใสน้ํามันถั่วเหลือง ตรามรกตลงในกระทะ ตั้งไฟพอรอน ใสหัวปลาเกาลงทอดพอสุกเหลือง ใสกระเทียม ตะไคร และขา ผัดใหเขากันพอสุกหอม ปรุงรสดวยกะปละลายน้ํา น้ําตาลปบและน้ํามะขามเปยก ใสใบมะกรูด ผัดใหเขากัน อีกครั้ง ตักใสจาน โรยหนาดวยพริกขี้หนูและตะไครทอด บีบมะนาวปรุงรสตามชอบ พรอมรับประทาน 251 .

น้ําจิ้มเมี่ยง สําหรับรับประทาน วิธีทํา 1 ผสมแหนม แปงประกอบอาหาร ตราโกกิ (1) ไขไก ( 1 ) หอมแดง ขิงออน พริกขี้หนูและกระเทียมเขาดวยกัน ปนเปนกอนกลม คลุก แปงประกอบอาหาร ตราโกกิ (2) ชุบไขไก ( 2 ) ตักขึ้น ชุบเกล็ดขนมปง ตราโกกิ ทอดในน้ํามันพืชที่อุนจนรอนจนสุกเหลือง ตักขึ้น พัก ไว 2เวลารับประทานนําเมี่ยงทอดกรอบหอดวยใบทองหลาง หรือใบชะพลู ราดดวยน้ําเมี่ยง พรอมรับประทาน สิ่งที่ตองเตรียม (สําหรับการทําน้ําเมี่ยง) น้ําตาลปบ 100 กรัม น้ําปลา 3 ชอนโตะ น้ํามะขามเปยก 3 ชอนโตะ มะพราวคั่ว 30 กรัม ขิงเผาโขลกละเอียด 20 กรัม พริกขี้หนูสับละเอียด น้ํามะนาว 20 กรัม 1 ชอนโตะ วิธีทํา 1. ผสมสวนผสมทั้งหมด ยกเวนพริกขี้หนูและน้ํามะนาวเขาดวยกัน นํา ขึ้นตั้งไฟ ตมจนสวนผสมขน ยกลง พักไวจนอุน เติมพริกขี้หนูและน้ํา มะนาว คนใหเขากัน เตรียมไว 252 .com For evaluation only.Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware. แหนมทรงเครื่อง ผลิตภัณฑ : แปงประกอบอาหารและเกล็ดขนมปะ ตราโกกิ สิ่งที่ตองเตรียม กรัม แหนมยี 100 แปงประกอบอาหาร ตราโกกิ (1) 50 กรัม 1 ฟอง ไขไก( 1 ) หอมแดงสับละเอียด 20 กรัม ขิงออนสับละเอียด 10 กรัม พริกขี้หนูซอย 10 กรัม กระเทียมสับหยาบ 20 กรัม แปงประกอบอาหาร ตราโกกิ (2) 100 กรัม 1 ฟอง ไขไกตีพอแตก(2) 100 กรัม เกล็ดขนมปง ตราโกกิ น้ํามันพืชสําหรับทอด ใบทองหลางหรือใบชะพลู.

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

ไกผัดเม็ดมะมวงหิมพานต
สิ่งที่ตองเตรียม
อกไกหั่นเปนชิ้น

150

กรัม

แปงประกอบอาหาร ตราโกกิสําหรับคลุก (1) 100

กรัม

ไขไกตีพอแตก

2

ฟอง

เกล็ดขนมปง ตราโกกิ

100

กรัม

แปงประกอบอาหาร ตราโกกิ (2)

50

กรัม

น้ําเย็น

70

ซีซี

รากบัวหั่นบาง

50

กรัม

หอมหัวใหญหั่นเปนชิ้น

50

กรัม

แปะกวยตมสุก

30

กรัม

เมล็ดถั่วลันเตา

20

กรัม

แหวในน้ําเชื่อม

50

กรัม

กระเทียมสับละเอียด

1

ชอนโตะ

เนยสดชนิดเค็ม

1

ชอนโตะ

ซอสหอยนางรม

1

ชอนโตะ

ซอสพริก

2

ชอนโตะ

น้ําจิ้มไก

2

ชอนโตะ

ซอสมะเขือเทศ

3

ชอนโตะ

พริกไทยปน

1/2

ชอนโตะ

น้ํามันพืชสําหรับทอด

กระทงเผือกทอดสําหรับรับประทาน
พริกชี้ฟาแหงทอดกรอบและเม็ดมะมวงหิมพานตทอดกรอบ สําหรับโรยหนา
ผักสด สําหรับแตง
วิธีทํา
1. นําเนื้ออกไกลงคลุกกับแปงประกอบอาหารสําเร็จรูป ตราโกกิ (1) ชุบไขไกและคลุกเกล็ดขนมปง ตราโกกิใหทั่ว นําลงทอดใน
น้ํามันพืชที่อุนจนรอนจนสุกเหลือง ตักขึ้น พักไว
2
.
ละลายแปงประกอบอาหารสําเร็จรูป ตราโกกิ (2) กับน้ําเย็นเขาดวยกัน จุมรากบัวลงในสวนผสมแปงที่ละลายไว ตักขึ้น นําลง
ทอดในน้ํามันที่อุนจนรอนจนสุกเหลือง จัดใสจาน เตรียมไว
3
.
ทอดหอมหัวใหญ แปะกวย เมล็ดถั่วลันเตาและแหวพอสะดุงน้ํามัน ตักขึ้น พักไว
4
.
ผัดกระเทียมกับเนยสดชนิดเค็มพอหอม ปรุงรสดวยเครื่องปรุงรสทั้งหมด ผัดจนสวนผสมขน นําไกที่ทอดพักไว ผักทอด ลง
คลุกเคลาพอเขากัน ตักขึ้นใสกระทงเผือกทอดที่เตรียมไว แตงดวยผักสด โรยหนาดวยพริกชี้ฟาแหงทอดกรอบ และเม็ดมะมวงหิม
พานตใหสวยงาม
253

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

หอยแมลงภูผัดยอดมะพราว
สิ่งที่ตองเตรียม
กระเทียมสับ
2 ชอนโตะ
พริกขี้หนูเขียวและแดงสับหยาบ
2 ชอนโตะ
พริกเหลืองสับหยาบ
1 ชอนโตะ
น้ํามันพืช
3 ชอนโตะ
ยอดมะพราวกดดวยพิมพ
1
5
0
กรัม
หอยแมลงภูนิวซีแลนด
5
ตัว
เมล็ดพริกไทยสด
30 กรัม
ซอสหอยนางรมสูตรเขมขน ตราเด็กสมบูรณ 3
ชอนโตะ
น้ําตาลทราย
1 ชอนชา
พริกไทยปน
1 ชอนชา
ใบโหระพาสําหรับโรยหนา
วิธีทํา
1. เจียวกระเทียม พริกขี้หนูเขียว-แดง พริกเหลืองกับน้ํามันพืชจนมีกลิ่นหอม
2. ใสยอดมะพราวลงผัดพอสุก ตามดวยหอยแมลงภูนิวซีแลนด เมล็ดพริกไทยสด ปรุงรสดวยซอสหอยนางรมสูตร
เขมขน ตราเด็กสมบูรณ น้ําตาลทรายและพริกไทยปน ผัดจนสวนผสมเขากันดี ใสใบโหระพา ผัดจนสุก ชิมรสตาม
ชอบ ตักใสจาน
รับประทาน คูกับขาวสวยรอนๆ

254

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

ลาบไก
สิ่งที่ตองเตรียม
เนื้อไกสับหยาบ
200 กรัม
น้ํา
3 ชอนโตะ
น้ํามันพืช
2 ชอนโตะ
ซอสพริก ตราเด็กสมบูรณ
7
5
กรัม
ซอสหอยนางรม ตราเด็กสมบูรณ 2
ชอนโตะ
น้ํามะนาว
2 ชอนชา
ขาวคัว่
3 ชอนโตะ
หอมแดงซอย
30 กรัม
ตนหอมซอย
20 กรัม
ผักชีฝรั่งซอย
20 กรัม
ใบกะหล่ําปลีสําหรับเปนภาชนะใส
ใบโหระพาและพริกขี้หนูแหงทอดกรอบ สําหรับแตง
วิธีทํา
1. ผสมเนื้อไกกับน้ําและน้ํามันพืช นําขึน้ ตั้งไฟ รวนจนสุก จึงยกลง ปรุงรสดวยซอสพริก ตราเด็กสมบูรณ ซอสหอย
นางรม ตราเด็กสมบูรณและน้ํามะนาว ชิมรสตามชอบ
2. เติมขาวคัว่ หอมแดง ตนหอมและผักชีฝรั่ง คลุกเคลาพอเขากัน ตักใสใบกะหล่ําปลี โรยหนาดวยใบโหระพาและ
พริกขี้หนูแหงทอดกรอบ รับประทานคูกับผักสดแชเย็น

255

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

ยําวุนเสน
สิ่งที่ตองเตรียม
วุนเสนแชน้ําจนนุม
100 กรัม
ซอสพริกผสม (หลาซันติง) ตราแมบุญธรรม 4 ชอนโตะ
น้ํามะนาว
4 ชอนโตะ
ซีอิ๊วขาว
1 1/2 ชอนโตะ
พริกขี้หนูซอย
1 ชอนโตะ
น้ําตาลทราย
1 ชอนชา
เนื้อหมูสับรวนสุก
50 กรัม
ปลาหมึกหั่นเปนชิ้นลวก, กุงสดปลอกเปลือกลวก
น้ําหนักรวม
50 กรัม
มะเขือเทศหั่นเปนชิ้น 1 ผล กุงแหงทอด 1 ชอนโตะ
หอมหัวใหญซอยบาง 50 กรัม แครอทซอยบาง 50 กรัม
ตนหอมหั่นเปนทอน 10 กรัม ถั่วลิสงคั่ว
2 ชอนโตะ
ขึ้นฉายหัน่ เปนทอน 10 กรัม
วิธีทํา
1. ลวกวุนเสนในน้ําเดือด 30 วินาที จนสุก ตักขึ้นใสภาชะสําหรับคลุก เตรียมไว
2
.
ผสมซอสพริกผสม (หลาซันติง) ตราแมบุญธรรม น้ํามะนาว ซีอิ๊วขาว พริกขี้หนูและน้ําตาลทราย คนผสมใหเขา
กัน
3. คลุกผสมน้ําปรุงที่ไดกับวุนเสนใหเขากัน ใสเนื้อหมู ปลาหมึก กุง มะเขือเทศ หอมหัวใหญ แครอท ตนหอม และ
ขึ้นฉาย คลุกเคลาเบามือใหเขากัน ตักใสจาน โรยหนาดวยกุงแหงทอดและถั่วลิสง พรอมรับประทาน

256

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

ขาวผัดน้า
ํ พริกหอไข
สิ่งที่ตองเตรียม
น้ํามันพืช
1 ชอนโตะ ไขไก
1
ฟอง
กุนเชียงหั่นเตาลวกสุก 50 กรัม
ขาวสวย 200 กรัม
น้ําตาลทราย
1 ชอนชา
เกลือปน 1/4 ชอนชา
พริกไทยปน
1/4 ชอนชา
ตนหอมซอย 10 กรัม
แครอทหั่นเตาและเมล็ดถั่วลันเตาลวกสุก น้ําหนักรวม 50 กรัม
น้ําพริกเผา (ฟงเวยเตาฉื่อ) ตราแมบุญธรรม
3 ชอนโตะ
ไขเจียวชนิดแผนบาง
1 แผน
วิธีทํา
- ใสน้ํามันพืชลงในกระทะ ตอยไขไกลงผัดจนสุกหอม ใสกุนเชียงและขาวสวย ปรุงรสดวยน้ําตาลทราย เกลือปน
และพริกไทยปน ใสแครอทและเมล็ดถั่วลันเตา ผัดใชไฟแรงจนสุกหอมและขาวรอนระอุดี เติมน้ําพริกเผา (ฟงเวยเตา
ฉื่อ) ตราแมบุญธรรม โรยตนหอมซอย ผัดใหเขากัน ตักขึ้น นํามาหอไข จัดใสจาน พรอมรับประทาน
สิ่งที่ตองเตรียม (สําหรับการทําไขหอ)
ไขไก
2
ฟอง
น้ํามะนาว 1/4 ชอนชา
แปงขาวโพดละลายน้ํา 1 ชอนชา น้ํามันพืชสําหรับกลอกไข
วิธีทํา
1
.
ตีผสมไขไกกับแปงขาวโพดละลายและน้ํามะนาวเขาดวยกัน
2. เทน้ํามันพืชลงในกระทะ กลอกใหทั่ว ตั้งไฟจนรอน เทสวนผสมไข กลอกเปนแผนบางใหทั่วกระทะ รอจนกระทัง่
สุกเหลือง ตักขึ้น เตรียมไว
257

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

เบอรเกอรเนื้อยาง
สิ่งที่ตองเตรียม
เนื้อสันในวัวน้ําหนัก 120 กรัม จํานวน 4 ชิ้น
ซีอิ๊วขาว
2 ชอนชา
ผงปรุงรสลาบน้ําตก ตราโลโบ น้ําหนัก 30 กรัม จํานวน 1 ซอง
น้ํามันพืชสําหรับหมักเนื้อและจี่
วิธีทํา
1 ทุบเนื้อวัวใหทัว่ ชิ้น ทาดวยซีอิ๊วขาว โรยผงปรุงรสลาบน้าํ ตก ตราโลโบลงบนเนื้อประมาณ 2 ชอนชา ทาน้ํามันพืช
ใหทั่วชิ้นเนื้อ เตรียมไว
2
ใสน้ํามันพืชลงในกระทะ ตั้งไฟพอรอน ใสเนื้อวัวหมักทีเ่ ตรียมไวลงจี่จนกระทั่งสุกทั้ง 2 ดาน จึงตักขึน้ พักไว
สิ่งที่ตองเตรียม (สําหรับการทําเบอรเกอรเนื้อยาง)
ขนมปงเบอรเกอรสําเร็จรูป
4 กอน
เนยสดชนิดเค็มสําหรับทาขนมปง 30 กรัม
เชดดารชีสชนิดแผน
4 แผน
เนื้อยางที่จี่เตรียมไว สําหรับสอดไส
ผักไฮโดรโพนิกส,
หอมหัวใหญหั่นเปนแวน, มะเขือเทศหั่นเปนแวน, แตงกวาดองหั่นเปนแวน,
มัสตารดสําหรับหยอดหนา
วิธีทํา
1 ทาเนยสดชนิดเค็มบนขนมปงเบอรเกอรใหทั่ว วางผักทั้งหมด เนื้อที่จี่เตรียมไวและเชดดารชีส หยอดหนาดวย
มัสตารด ประกบขนมปงเบอรเกอรอีกชิ้น พรอมรับประทาน
258

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

ตะไครกรอบอบสมุนไพร
สิ่งที่ตองเตรียม
แปงประกอบอาหาร ตราโกกิ
1 ซอง
น้ําเย็น
250 ซีซี
เห็ดนางฟาฉีก
30 กรัม
ตะไครโขลกพอแตกฉีกเปนเสน 50 กรัม
น้ํามันพืชสําหรับทอด
น้ําตาลปบ
1 ชอนโตะ
น้ําตาลทราย
1 ชอนโตะ
น้ําปลา
1 ชอนโตะ
น้ํามะขามเปยก
2 ชอนโตะ
หอมแดงซอยเจียวกรอบ
20 กรัม
กระเทียมซอยเจียวกรอบ
20 กรัม
ใบมะกรูดทอดกรอบ
10 กรัม
เมล็ดพริกไทยออนทอดกรอบ
10 กรัม
พริกขี้หนูแหงทอดกรอบและเม็ดมะมวงหิมพานต สําหรับโรยหนา
วิธีทํา
1 ละลายแปงประกอบอาหาร ตราโกกิกับน้ําเย็นเขาดวยกัน ชุปเห็ดนางฟาและตะไครลงในสวนผสมแปงที่ละลายไว
ทอดในน้ํามันพืชที่อนจนรอน

จนกระทั่งสุกเหลือง จึงตักขึน้ พักไว
2
ละลายน้ําตาลปบ น้ําตาลทราย น้ําปลาและน้ํามะขามเปยก ลงในภาชนะ ตั้งไฟจนสวนผสมขน นําเห็ดนางฟาและ
ตะไครที่ทอดเตรียมไว พรอมทั้งสวนผสมที่เหลือทั้งหมดใส คลุกเคลาพอเขากัน ตักใสภาชนะ โรยหนาดวยพริก
ขี้หนูแหงทอดกรอบและเม็ดมะมวงหิมพานต

259

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

ปลากะพงทอดซอสมะขาม
สิ่งที่ตองเตรียม
เนื้อปลากะพงแลเปนชิ้น
200 กรัม
แปงประกอบอาหาร ตราโกกิ
1 ซอง
น้ํามันพืชสําหรับทอดและผัด
กระเทียมสับละเอียด
1 ชอนโตะ
ขิงสับ
1 ชอนชา
พริกขี้หนูเขียวและแดงสับละเอียด 2 ชอนชา
ซอสหอยนางรม
2 ชอนโตะ
น้ําตาลทราย
1 ชอนชา
น้ําปลา
1 ชอนชา
น้ํามะขามเปยก
3 ชอนโตะ
หอมแดงเจียวและผักชี สําหรับโรยหนา
วิธีทํา
1 เคลาผสมเนื้อปลากะพงกับแปงประกอบอาหาร ตราโกกิใหทั่ว ทอดในน้ํามันพืชที่อนจนรอน

จนกระทั่งเหลือง
กรอบ ตักขึ้น พักใหสะเด็ดน้ํามัน จัดใสจาน เตรียมไว
2
เจียวกระเทียมกับน้ํามันพืชจนมีกลิ่นหอม ใสขิงสับและพริกขี้หนูสับ ผัดพอเขากัน ปรุงรสดวยเครื่องปรุงรส
ทั้งหมด เคี่ยวจนสวนผสมขน ตักราดปลากะพงที่ทอดเตรียมไว โรยหนาดวยหอมแดงเจียวและผักชีกอนรับประทาน

260

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

สเต็กหมูเบอเกอร
สิ่งที่ตองเตรียม
เนื้อขนมปงฉีกเปนชิ้นเล็ก
150 กรัม
นมสด
1/4 ถวยตวง
เนื้อหมูบดหยาบแชจนเย็นจัด
300 กรัม
มันหมูบดหยาบแชจนเย็นจัด
50 กรัม
ลี แอนดเพอรรินสวูสเตอรซอส (Lea & Perrin Worcestershire Sauce) 2 ชอนโตะ
เครื่องปรุงรสสเต็กเฮาส ตราแม็คคอรมิค
(McCormick Steakhouse Seasoning Grinder) 2 ชอนโตะ
เกลือปน
1 ชอนชา
ไขไก (
เฉพาะไขแดง)
1 ฟอง
แปงขาวโพด
2 ชอนโตะ
หอมหัวใหญสับละเอียด
2 ชอนโตะ
แปงสาลีอเนกประสงคสําหรับคลุก
น้ํามันมะกอก ตราเบอรทอลลี่ ชนิดเอ็กซตราเวอรจิน (Bertolli Extra Virgin Olive Oil) สําหรับจี่
แอปเปลเขียวหั่นเปนชิ้นหนาประมาณ 1 เซนติเมตร จํานวน 2 ผล
เฟรนชฟราย (มันฝรั่งทอด) , สลัดผัก และบาลสามิก วินิกา ตราเบอรทอลลี่ สําหรับรับประทาน
วิธีทํา
1 ผสมเนื้อขนมปงกับนมสดเขาดวยกัน พักไว
2
ผสมเนื้อหมูบดกับมันหมู ปรุงรสดวยลีแอนดเพอรรินสวูสเตอรซอส (Lea & Perrin Worcestershire Sauce) กับ
เครื่องปรุงรสสเต็กเฮาส ตราแม็คคอรมิค (McCormick Steakhouse Seasoning Grinder) และเกลือปน ไขแดง แปง
ขาวโพด ขนมปงแชนมสดและหอมหัวใหญเขาดวยกัน
3 แบงเนื้อหมูออกเปน 4 สวน ปนเปนกอน กดใหแบนเล็กนอย แชเย็นพักไวจนเนื้อหมูทรงตัวดี
4 คลุกเนื้อหมูลงในแปงสาลีอเนกประสงคใหทั่ว พักไว
5
ใสน้ํามันมะกอก ตราเบอรทอลลี่ ชนิดเอ็กซตราเวอรจิน (Bertolli Extra Virgin Olive Oil) ลงในกระทะเล็กนอย ตั้ง
ไฟพอรอน ใสเนื้อหมูที่เตรียมไวลงจีใ่ นกระทะจนสุกทั้งสองดาน จึงตักขึ้น วางลงในจาน จี่แอปเปลเขียวลงใน
กระทะใบเดิมจนสุกเหลือง ตักวางลงบนชิน้ หมู รับประทานคูกับเฟรนชฟราย (มันฝรั่งทอด) สลัดผัก
และบาลสามิก วินิกา ตราเบอรทอลลี่

261

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

อุดงตมยํากุง

สิ่งที่ตองเตรียม
น้ํา 3 ถวยตวง
ตะไครหั่นแฉลบ 2 ตน
ใบมะกรูด 5 ใบ
ขาหั่นบาง 5 แวน
รากผักชีบุบพอแตก 2 ราก
กุงสดปอกเปลือกเหลือหาง 100 กรัม
เห็ดฟางผาครึ่ง 100 กรัม
กลูเซอนา เอสอาร 6 ชอนตวง*
พริกขี้หนูสับละเอียด 1 ชอนโตะ
น้ําพริกเผา, น้ําปลา อยางละ 2 ชอนโตะ
เสนอุดงลวกสุก 100 กรัม
ผักชีและพริกขี้หนูแหงทอดกรอบ สําหรับโรยหนา
น้ํามะนาวสําหรับหยอดหนา
วิธีทํา
1 ตมน้ําจนเดือด ใสตะไคร ใบมะกรูด ขา รากผักชีและกุงสด ตมจนเดือดใสเห็ดฟาง ตมพอสุก จึงยกลง
2 เติมกลูเซอนา เอสอาร คนผสมใหเขากัน เตรียมไว
วิธี
รับประทาน
1 ตักพริกขี้หนู 1/2 ชอนชา น้ําพริกเผา 1 ชอนโตะ น้ําปลา 1 ชอนโตะใสชาม
2 ลวกเสนอุดงในน้ําเดือด ตักใสชาม เติมน้ําซุปตมยํากุง โรยหนาดวยผักชีและพริกขี้หนูแหงทอด บีบมะนาวตาม
ชอบ พรอมรับประทาน

262

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

แพนงไขตม

สิ่งที่ตองเตรียม
น้ําพริกแกงแพนง
น้ํามันพืชสําหรับทอด
หัวกะทิ
ไขไกตมสุกปอกเปลือก
น้ําตาลปบ
น้ําปลา
พริกชี้ฟาแดงซอย,ใบมะกรูดซอย สําหรับโรยหนา

50
100
250
6
2
1

กรัม
กรัม
กรัม
ฟอง
ชอนโตะ
ชอนโตะ

วิธีทํา
- ผัดน้ําพริกแกงแพนงกับน้ํามันพืชจนมีกลิ่นหอม คอยๆเติมหัวกะทิ ผัดใหเขากันจนน้ําพริกแกง
มีลักษณะฟูและกะทิแตกมัน ใสไขตมสุก ผัดใหเขากันดี ตมจนเดือด ปรุงรสดวยน้ําตาลปบและน้ําปลา
ผัดใหเขากัน ชิมรสตามชอบ ตักใสจาน โรยหนาดวยพริกชีฟ้ าแดงและใบมะกรูด รับประทานคูกับ
ขาวสวยรอนๆ

263

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

พริกหยวกสอดไส

สิ่งที่ตองเตรียม
เนื้อหมูบดติดมัน
เนื้อกุงบด
เห็ดหอมแชน้ําจนนุมหั่นบาง
เมล็ดถั่วลันเตาลวกสุก
แครอทหั่นเปนชิ้นสี่เหลี่ยมเล็กลวกสุก
พริกไทยปน
ซีอิ๊วขาว สูตร 1
ซอสหอยนางรม
พริกฝรั่งสีเหลืองผาครึ่งควานไสออก
แปงสาลีอเนกประสงคสําหรับคลุก
น้ํามันพืชสําหรับทอด
น้ําจิ้มไก
พริกขี้หนูสับละเอียด
น้ํามะนาว

150 กรัม
150 กรัม
3 ดอก
20 กรัม
20 กรัม
1/2 ชอนชา
2 ชอนโตะ
2 ชอนโตะ
10 เม็ด
50 กรัม
1 ชอนโตะ
1 ชอนโตะ

วิธีทํา
- ผสมเนื้อหมูบดกับเนื้อกุงบด เห็ดหอม เมล็ดถั่วลันเตาและแครอทเขาดวยกัน ปรุงรสดวย
พริกไทยปน ซีอิ๊วขาว สูตร 1 และซอสหอยนางรม นวดผสมใหเขากัน
- ใสสวนผสมไสลงในพริกฝรั่ง นําไปนึ่งในน้ําเดือด ใชไฟแรง นานประมาณ 5 นาที
หรือจนกระทั่งสุกเหลือง ตักขึน้ พักไวใหสะเด็ดน้ํามัน จัดใสจาน เตรียมไว
- ผสมน้ําจิ้มไก กับพริกขี้หนูและน้ํามะนาวเขาดวยกัน นําขึน้ ตั้งไฟ คนผสมใหเขากันพอเดือด
ตักสวนผสมราดบนพริกหยวก รับประทานคูกับขาวสวยรอนๆ
264

com For evaluation only. ซีโครงหมูอบยอดคะนา สิ่งที่ตองเตรียม ซี่โครงหมูออนตัดเปนทอนยาวประมาณ 2 นิ้ว น้ําสับปะรด เกลือปนผสมกระเทียม พริกไทยดํา น้ํามันมะกอก น้ํา ลีแอนดเพอรรินสวูสเตอรซอส น้ําตาลทราย รากผักชีบุบพอแตก คะนาตัดเปนทอน แปงขาวโพดละลายน้ํา พาสตา ตมสุกสําหรับรับประทาน 500 กรัม 1/4 ถวยตวง 1 ชอนโตะ 2 ชอนชา 2 ถวยตวง 1/4 ถวยตวง 1 ชอนโตะ 5 ราก 2 ชอนโตะ วิธีทํา .ใสน้ําลงในหมอซี่โครงหมู ปรุงรสดวยลีแอนดเพอรรินสวูสเตอรซอส น้ําตาลทราย เติมรากผักชี ใชไฟต่ําจนซี่โครงหมูนมและน้ ุ ําซุปมีรสเขมขน .เคลาผสมซี่โครงหมูออนกับน้ําสับปะรด เกลือปนผสมกระเทียมและพริกไทยดํา หมักไวนาน ประมาณ 30 นาที .Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.ใสน้ํามันมะกอกในกระทะประมาณ 1/4 ของกระทะ ตั้งไฟพอรอน ทอดซี่โครงหมูพอเหลือง ทั้งสองดาน .foxitsoftware.เติมแปงขาวโพดละลายน้ํา คนผสมใหเขากัน ตักใสจานที่รองดวยคะนาลวก รับประทานคูกับ พาสตา ซี่โครงตมสุกทีค่ ุณชอบ 265 .

com For evaluation only.Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.ตนหอมหั่นเปนเสน สําหรับแตง 2 กอน 2 1 150 200 1 2 2 1-2 1 ชอนโตะ ชอนโตะ กรัม กรัม ชอนชา ชอนชา ชอนโตะ ชอนโตะ ชอนโตะ วิธีทํา .เจียวกระเทียมกับน้ํามันพืชจนมีกลิ่นหอม เติมเตาเจีย้ วสูตร 1 ผัดพอเขากัน ใสเนื้อหมูบด ผัดใหเขากันจนสุกทั่วดี เติมน้ําซุปไก ปรุงรสดวยพริกไทยปน น้ําตาลทราย ซีอิ๊วขาวเห็ดหอม ผัดจนเดือด เติมแปงขาวโพดละลายน้ํา คนผสมจนไดความขนตามตองการ ใสเหลาจีนและน้ํามันงา ตักราดบนเตาหูออนที่จัดใสจานเตรียมไว โรยหนาดวยพริกชี้ฟาและตนหอม รับประทานคูกับ ขาวสวยขณะรอนๆ 266 .คลุกเตาหูออนลงในแปงสาลีอเนกประสงคใหทั่วทอดในน้ํามันพืชที่ตั้งไฟจนรอนจนสุกเหลือง ตักใสจาน พักไว . เตาหูออนผัดทรงเครื่อง สิ่งที่ตองเตรียม เตาหูออนผา 4 สวน จํานวน แปงสาลีอเนกประสงคสําหรับคลุก น้ํามันพืชสําหรับทอดและผัด กระเทียมสับละเอียด เตาเจี้ยวสูตร 1 เนื้อหมูบด น้ําซุปไก พริกไทยปน น้ําตาลทราย ซีอิ้วขาวเห็ดหอม แปงขาวโพดละลายน้ํา เหลาจีนและน้ํามันงา อยางละ พริกชี้ฟาหั่นแฉลบ.foxitsoftware.

แกงคั่วสับปะรดทูนา สิ่งที่ตองเตรียม มะพราวขูด น้ําพริกแกงคัว่ น้ํามันพืช น้ําปลา น้ําสับปะรดชนิดเปรีย้ วหั่นหยาบ น้ํามะขามเปยก น้ําตาลปบ เกลือปน ทูนาสเต็กในน้ํามันพืชไขมันต่ํา 500 100 60 50 150 2 50 2 2 กรัม กรัม กรัม กรัม กรัม ชอนโตะ กรัม ชอนชา กระปอง วิธีทํา .com For evaluation only.ผัดน้ําพริกแกงคั่วกับน้ํามันพืชจนมีกลิ่นหอม คอยๆ เติมน้ําปลาและหัวกะทิ ผัดใหเขากันจนกะทิ แตกมันใสสับปะรด ปรุงรสดวยน้ํามะขามเปยก น้ําตาลปบและเกลือปน ตมตอจนกระทั่งเดือด เติมหางกะทิและทูนาสเต็กในน้ํามันพืชไขมันต่ํา ตมตอจนเดือดอีกครั้ง ตักใสภาชนะ รับประทาน ขณะรอนๆ คูกับขาวสวย 267 .foxitsoftware.คั้นมะพราวขูดใหไดหัวกะทิ 1 ถวยตวงและหางกะทิ 2 ถวยตวง เตรียมไว .Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.

ใสน้ํามันมะกอก 2 ชอนโตะ ลงในกระทะ เติมน้ําพริกแกงคั่วลงผัดจนมีกลิ่นหอม คอยๆเติม กะทิสําเร็จรูปลงผัดจนแตกมัน ปรุงรสดวยน้ํามะขามเปยก น้ําตาลปบและน้ําปลา ผัดจนเดือด เติมนมขนจืดคนผสมใหเขากัน .com For evaluation only. ผัดฉูฉีแ ่ ซลมอน สิ่งที่ตองเตรียม น้ํามันสําหรับทอดและผัด ปลาแซลมอนหั่นเปนชิ้น 150 กรัม จํานวน น้ําพริกแกงคัว่ กะทิสําเร็จรูป น้ํามะขามเปยก น้ําปลา นมขนจืด ใบมะกรูดหั่นเปนเสน พริกชี้ฟาแดงหั่นเปนเสนสําหรับแตง 2 ชิ้น 2 ชอนโตะ 3/4 ถวยตวง 1 ชอนโตะ 1 ชอนโตะ 2 ชอนชา 2 ชอนโตะ 1 ใบ วิธีทํา .ตักเครื่องปรุงทั้งหมดราดบนชิน้ ปลา โรยหนาดวยใบมะกรูด พริกชี้ฟาแดง รับประทานคูกับ ขาวสวยรอนๆ 268 .ใสน้ํามันมะกอกในกระทะ ตั้งไฟจนรอน ใสปลาแซลมอนลงทอด จนสุกเหลือง ตักใสจาน .foxitsoftware.Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.

ผสมปลาซารดีนในซอสมะเขือเทศ (1) กับน้ําพริกแกงเผ็ด น้ําปลา น้ําตาลปบ หัวกะทิ ไขเปด และแปงขาวเจาเขาดวยกัน คนจนกระทั่งสวนผสมรวมกันเปนเนื้อเดียวกัน .ตักปลาซารดีนในซอสมะเขือเทศ(2) ใสลงในมะพราวออน ตามดวยสวนผสมหอหมก .ผสมสวนผสมทั้งหมดลงในภาชนะ นําขึ้นตั้งไฟตม คนผสมตลอดเวลาจนสวนผสมเดือด จึงยกลง เตรียมไว 269 . หอหมกมะพราวออน สิ่งที่ตองเตรียม ปลาซารดีนในซอสมะเขือเทศ (1) น้ําพริกแกงเผ็ด น้ําปลา น้ําตาลปบ หัวกะทิ ไขเปด แปงขาวเจา ปลาซารดีนในซอสมะเขือเทศ (2) (เฉพาะเนื้อ) มะพราวออนสําหรับเปนภาชนะ หนากะทิสําหรับหยอดหนา ผักชีเด็ดเปนใบ.com For evaluation only.Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.หยอดหนาดวยหนากะทิ แตงดวยผักชี ใบมะกรูดและพริกชี้ฟา พรอมรับประทาน สิ่งที่ตองเตรียม (สําหรับการทําหนากะทิ) หัวกะทิ แปงขาวโพด 250 ซีซี 2 ชอนโตะ วิธีทํา .foxitsoftware.ใบมะกรูดซอยและ พริกชี้ฟาซอยเปนเสน สําหรับแตง 2 50 2 1 250 1 1 2 1 กระปอง กรัม ชอนโตะ ชอนชา ซีซี ฟอง ชอนโตะ กระปอง ผล วิธีทํา .วางลงในลังถึง นึ่งในน้ําเดือด ใชไฟปานกลาง นานประมาณ 25 นาที หรือจนกระทั่งสุก นําออกจากลังถึง .

ใสน้ํามันพืชลงในกระทะ นําขึ้นตั้งไฟพอรอน ใสกระเทียม ใบมะกรูด พริกขีหนูและ หอมหัวใหญลงผัดจนมีกลิ่นหอม . กวยเตี๋ยวผัดขี้เมา สิ่งที่ตองเตรียม น้ํามันพืช กระเทียมสับ ใบมะกรูด พริกขี้หนูบุบ หอมหัวใหญสับหยาบ กวยเตี๋ยวเสนใหญ ปลาหลังขาว 3 รส น้ําปลา มะเขือเทศหั่นเตา ใบกะเพรา 2 2 2 1 20 150 1 1 25 10 ชอนโตะ ชอนชา ใบ ชอนโตะ กรัม กรัม กระปอง ชอนชา กรัม กรัม วิธีทํา .ใสกวยเตี๋ยวเสนใหญลงผัดจนหอม ตามดวยปลาหลังขาว 3 รส ปรุงรสดวยน้ําปลา ใสมะเขือเทศและใบกะเพรา ผัดใหเขากัน ยกลง จัดใสจาน รับประทานขณะรอนๆ 270 .Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www. ขาวผัดแกงเขียวหวานปลาสลิด สิ่งที่ตองเตรียม น้ํามันมะกอก น้ําพริกแกงเขียวหวาน ใบมะกรูดฉีกแกนกลางออก เนื้อไกหั่นบาง กะทิ น้ําปลา น้ําตาลปบ ขาวสวย มะเขือพวง พริกชี้ฟาหั่นแฉลบ ใบโหระพา เมล็ดพริกไทยสด ปลาสลิดทอดกรอบสําหรับเสิรฟ พริกชี้ฟาแดงซอยเปนเสนและใบโหระพา สําหรับแตง 3 50 5 100 50 2 1 300 50 2 20 1 ชอนโตะ กรัม ใบ กรัม กรัม ชอนชา ชอนโตะ กรัม กรัม เม็ด กรัม ชอนโตะ วิธีทํา .com For evaluation only.ผัดน้ํามันมะกอก พอรอน ใสน้ําพริกแกงเขียวหวานลงผัดจนมีกลิ่นหอม เติมใบมะกรูดและ เนื้อไกลงผัดจนสุก ใสกะทิปรุงรสดวยน้ําปลา น้ําตาลปบ ผัดใหเขากัน ใสขาวสวย มะเขือพวง พริกชี้ฟา ใบโหระพาและเมล็ดพริกไทยสด ผัดใชไฟปานกลางจนขาวผัดระอุทั่วดี ตักใสพิมพ กดใหแนนคว่ําลงบนจาน แตงดวยพริกชีฟ้ าแดงและใบโหระพา วางขางจานดวยปลาสลิดทอด พรอมรับประทานไดทันทีขณะรอนๆ 271 .foxitsoftware.

ทูนาตมยําแหง สิ่งที่ตองเตรียม ตะไครหั่นบาง ใบมะกรูด น้ํามันพืชจากทูนาสเต็กในน้ํามันพืช ขาหั่นบาง หอมแดงซอย พริกขี้หนูบุบพอแตก น้ําพริกเผา น้ําปลา น้ําตาลทราย นมขนจืด เห็ดฟางผาสี่สวน ทูนาสเต็กในน้ํามันพืชไขมันต่ํา น้ํามะนาว ใบมะกรูดซอยและผักชี สําหรับแตง 3 ตน 5 ใบ 10 แวน 2 ชอนโตะ 20 เม็ด 3 ชอนโตะ 1 ชอนโตะ 2 ชอนชา 50 กรัม 100 กรัม 1 กระปอง 3 ชอนโตะ วิธีทํา .Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.ผัดตะไครกับใบมะกรูด ขา หอมแดง พริกขี้หนูกับน้ํามันพืชจากทูนาสเต็กในน้าํ มันพืชไขมันต่ํา จนมีกลิ่นหอม เติมน้ําพริกเผา น้ําปลา น้ําตาลทราย และนมขนจืด ผัดใหเขากัน ใสเห็ดฟางและทูนา สเต็กในน้ํามันพืชไขมันต่ําและน้ํามะนาว ผัดใหเขากันดี โรยหนาดวยใบมะกรูดซอยและผักชี รับประทานคูกับขาวสวยรอนๆ 272 .foxitsoftware.com For evaluation only.

ตักทูนาแซนวิชในน้ําเกลือไขมันต่ํา (สะเด็ดน้ํา) วางบนแผนแปงเกีย ๊ ว แลวหอใหมิด แลวนําไป ตมในน้ําเดือดจนสุกลอย ตักขึน้ ใสภาชนะ เติมผักทัง้ หมดและสวนผสมน้ํายําเคลาผสมจนเขากันดี ตักใสจาน โรยหนาดวยใบสะระแหน พรอมรับประทานไดทันที 273 .น้ําปลา อยางละ กระเทียมสับละเอียด. แกนคะนาหั่นเตาลวก. บร็อกโคลี่ตัดเปนชอลวก.foxitsoftware.com For evaluation only.Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.ขาวโพดออนหัน่ เปนทอนลวก. ยําเกี๊ยวไสทูนา สิ่งที่ตองเตรียม ทูนาแซนซิชในน้ําเกลือไขมันต่ํา แผนแปงเกี๊ยว แครอทหั่นเตาลวก. มะเขือเทศเชอรรี่ น้ําหนักรวม พริกขี้หนูบุบพอแตก.น้ําตาลทราย อยางละ รากผักชีสับละเอียด น้ํามะนาว ใบสะระแหน สําหรับแตง 1 20 200 2 1 1 3 กระปอง แผน กรัม ชอนโตะ ชอนโตะ ชอนชา ชอนโตะ วิธีทํา .

com For evaluation only. ไกตุนฟกมะนาวดอง สิ่งที่ตองเตรียม เครื่องดื่มรสเลมอนไลม เนื้อไกติดกระดูกหั่นชิน้ ใหญ ฟกแกหั่นชิ้นใหญ รากผักชี ซีอิ๊วขาว พริกขี้หนูบุบพอแตก ผักชีสําหรับโรยหนา 370 300 300 3 2 10 ซีซี กรัม กรัม ราก ชอนโตะ กรัม วิธีทํา ่ งดืม่ รสเลมอนไลม จนเดือด ใสเนือ้ ไก ฟกและรากผักชี เคี่ยวใชไฟออนจนสุก ปรุงรส .ตมเครือ ดวยซีอวิ๊ ขาวและพริกขี้หนู ยกลง โรยหนาดวยผักชี รับประทานขณะรอนๆ 274 .foxitsoftware.Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.

สตูวซี่โครงหมูออน สิ่งที่ตองเตรียม ซี่โครงหมูออน เกลือปน พริกไทยปน ลีแอนดเพอรรินสวูสเตอรซอส น้ํามันมะกอกผานกรรมวิธี สําหรับทอด น้ํา หอมหัวใหญหั่นชิ้นสีเ่ หลี่ยม มันฝรัง่ หั่นเปนชิ้นสี่เหลีย่ ม มันฝรัง่ หั่นเปนชิ้น แครอทหั่นเปนชิ้น ใบกระวาน อบเชยยาว 2 นิ้ว เกลือปน เนื้อมะเขือเทศบดละเอียดเขมขน เพนเน ริกาเต เบอร 19 ผักอบ (แครอท.เติมน้ําลงในหมอซี่โครงหมู ตามดวยหอมหัวใหญ มันฝรั่ง แครอท ใบกระวาน อบเชย เกลือปนและเนือ้ มะเขือเทศบดละเอียดเขมขน นําขึน้ ตั้งไฟ เคีย่ วใชไฟต่ํา ตมจนสวนผสมซี่โครงหมู สุกนุม จึงยกลง รับประทานคูกับแพนเน ริกาเต เบอร 19 ตมสุกและผักอบ 275 .com For evaluation only.foxitsoftware.หมักซี่โครงหมูกับเกลือปน พริกไทยปนและลีแอนดเพอรรินสวูสเตอรเขาดวยกัน หมักพักไว 5 นาที นําลงทอดในน้ํามันมะกอกผานกรรมวิธี พอเหลือง ตักใสภาชนะสําหรับตม .Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.ถั่วแขก.บร็อกโคลี)่ น้ําหนักรวม 1000 1 1 2 กรัม ชอนชา ชอนชา ชอนโตะ 3 ถวยตวง 200 กรัม 200 กรัม 200 กรัม 3 ใบ 1 แทง 2 ชอนชา 1 ขวด 500 กรัม 200 กรัม วิธีทํา .

com For evaluation only.foxitsoftware.ใสน้ํามันมะกอกธรรมชาติ ลงในกระทะ นําขึ้นตั้งไฟ ใชไฟปานกลาง ทอดชิ้นเนื้อจนกระทั่งสุก ตักใสจาน พักไว . พอรคชอพกับซอสตะไคร สิ่งที่ตองเตรียม สันนอกติดซี่โครง (Pork Chop) น้ําหนักชิน้ ละ 200 กรัม จํานวน เอช พี ซอส สําหรับหมัก น้ํามันมะกอกธรรมชาติ ชนิดเอ็กซตราเวอรจิน สําหรับหมักและทอด เนยสดชนิดเค็ม ตะไครซอยบาง แปงสาลีอเนกประสงค วิปปงครีม ไวนขาว เกลือปน พริกไทยปน ผักรวมผัดเนย.ทุบชิ้นเนื้อสันนอกติดซี่โครงดวยคอนทุบเนื้อ ทาชิ้นเนื้อดวยเอช พี ซอส หยอดหนาดวยน้ํามัน มะกอกธรรมชาติ ชนิดเอ็กซตราเวอรจิน พักไว .เทสวนผสมใสโถปน ปนใหละเอียด กรองเฉพาะน้ําซอส ปรุงรสดวยเกลือปน พริกไทยปน ตักราดบนชิ้นเนื้อ รับประทานคูกับผัดผักรวมผัดเนยและผักสด 276 .Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.มันบด สําหรับรับประทาน 1 3 ชิ้น ชอนโตะ ชอนโตะ 2 ตน 1 ชอนโตะ 1 ถวยตวง 2 ชอนโตะ 1 ชอนชา 1/2 ชอนชา 2 วิธีทํา .ผัดเนยสดชนิดเค็มกับตะไครจนมีกลิ่นหอม ใสแปงสาลีอเนกประสงค ผัดใหเขากัน เติมวิปปงครีมและไวนขาว ผัดจนเดือดทั่วดี .

สปาเก็ตตี้ผัดกะเพราหอยลาย สิ่งที่ตองเตรียม น้ํามันมะกอกผานกรรมวิธี ชนิดเอ็กซตราไลท กระเทียมโทนปอกเปลือก พริกขี้หนูบุบพอแตก หอยลายพรอมเปลือก ซอสหอยนางรม ซีอิ๊วขาว น้ําตาลทราย ลินกวีนี เบอร 10 ตมสุก มะเขือเทศหั่นเปนชิ้นสี่เหลี่ยม ใบกะเพราหัน่ หยาบ ใบกะเพราทอดกรอบสําหรับโรยหนา 3 20 10 100 2 2 1 200 50 20 ชอนโตะ กรัม กรัม กรัม ชอนโตะ ชอนชา ชอนชา กรัม กรัม กรัม วิธีทํา .com For evaluation only.Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.ใสน้ํามันมะกอกผานกรรมวิธี ชนิดเอ็กซตราไลท ลงในกระทะ ตั้ง ไฟพอรอน ใสกระเทียมโทน พริกขี้หนูลงเจียวพอมีกลิ่นหอม ใสหอยลาย ปรุงรสดวยซอสหอยนางรม ซีอิ๊วขาว และน้ําตาลทราย ผัดใหเขากันจนหอยลายสุก ใสลินกวีนี เบอร 10 มะเขือเทศและใบ กะเพรา ผัดจนสวนผสมเขากันดี ตักใสจาน โรยหนาดวยใบกะเพราทอดกรอบ 277 .foxitsoftware.

foxitsoftware. น้ําพริกปูกับผักสด สิ่งที่ตองเตรียม กระเทียมคัว่ ปอกเปลือก หอมแดงคัว่ ปอกเปลือก พริกฝรั่งสีแดง-สีเหลืองเผาปอกเปลือกหัน่ เตา ไขแดงของไขเค็ม ซอสพริก น้ําตาลปบ เนื้อปูนงึ่ สุก ผักสดสําหรับรับประทาน กรัม 50 กรัม 100 กรัม 2 ฟอง 1/4 ถวยตวง 1 ชอนโตะ 50 กรัม 50 วิธีทํา .โขลกกระเทียมกับหอมแดงเขาดวยกันพอหยาบๆ ใสพริกฝรั่งโขลกพอเขากัน เติมไขเค็ม โขลกใหเขากันอีกครั้ง ปรุงรสดวยซอสพริก น้ําตาลปบ คนผสมใหละลาย เติมเนือ้ ปู คนผสมเบาๆ มือพอเขากัน ตักใสถวย พรอมรับประทานคูกับผักสด 278 .Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.com For evaluation only.

com For evaluation only.foxitsoftware.Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.ใส น้ํามันพืชลงในกระทะ ตั้งไฟพอรอน ผัดน้ําพริกแกงคั่วจนหอม เติมกะทิ คนผสมใหเขากัน ปรุงรสดวย น้ําตาลปบ น้ํามะขามเปยกและน้ําปลา ชิมรสตามชอบ ใสหมูยางและใบยอ ตมจนสวนผสมสุกทั่วดี รับประทานคู กับขาวสวยขณะรอน ๆ 279 . แกงใบยอใสหมูยาง สวนผสม ใบยอออนซอยหยาบ หมูยางหั่นเปนชิ้น น้ําพริกแกงคัว่ กะทิคนั้ ขน ๆ น้ําตาลปบ น้ํามะขามเปยก น้ําปลา น้ํามันพืชสําหรับผัด 300 500 100 3 2 1/4 1/4 1/4 กรัม กรัม กรัม ถวยตวง ชอนโตะ ถวยตวง ถวยตวง ถวยตวง วิธีทํา .

com For evaluation only.สับไกตมเปนชิ้น จัดใสจานสําหรับเสิรฟ เตรียมไว .กอนรับประทานใหผสมเหลาจีนสวนที่เหลือกับซีอิ๊วขาวราดลงบนชิ้นไกอีกครั้ง โรยหนาดวยต 280 .ผสมผงปรุงรสไกกับเหลาจีน 1/4 ถวยตวงเขาดวยกัน ตักราดลงบนชิน้ ไกใหทั่วแลวแชจนเย็นจัด . ไกแชเหลา สวนผสม ไกตมสุก น้ําหนัก 1 กิโลกรัม จํานวน ผงปรุงรสไก เหลาจีน ซีอิ๊วขาว น้ํามันงา ตนหอมซอยเปนเสน พริกชี้ฟาสําหรับแตง 1 1 1/2 3 1/2 100 ตัว ชอนโตะ ถวยตวง ชอนโตะ ถวยตวง กรัม วิธีทํา .Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.

โรยหนาดวยขาออน ใบมะกรูด กระเทียมพริกขี้หนู และสวนปรุงรสทั้งหมดเขาดวยกันหอใหมิด นําเขาเตาอบทีอ่ ุณหภูมิ 350 องศาฟาเรนไฮด จนกระทั่งปลาสุกทั่วดี .รับประทานปลาอบขาออนคูกับขาวผัดมันเนย 281 .Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.com For evaluation only.foxitsoftware. ปลาอบขาออน สวนผสม 1 ปลาสําลีลางทําความสะอาดแลว ตัว 50 เนยสดชนิดเค็ม กรัม 100 ขาออนหัน่ ชิ้นละเอียด กรัม 1 1 ใบมะกรูดหั่นฝอย ชอนโตะ 1 กระเทียมบุบพอแตก หัว 1/2 พริกขี้หนูหนั่ ละเอียด ชอนโตะ 1 1 น้ําตาลทราย ชอนชา เกลือปน ชอนชา ซีอิ๊วขาว ชอนโตะ โหระพาเด็ดเปนใบ สําหรับแตง วิธีทํา .ทาเนยสดชนิดเค็มบนตัวปลาใหทัว่ แลววางบนแผนอะลูมิเนียมฟอยล .

หมักเนื้อสันคอหมู เนยสดชนิดเค็ม นมขนจืด และเครื่องปรุงรสทั้งหมดเขาดวยกัน หมักไว 30 นาที .รับประทานหมูอบพริกไทยออน คูกับขาวผัดมันเนย และผักสด 282 .Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.เรียงชิ้นหมูในภาชนะสําหรับอบ .foxitsoftware.นําเขาเตาอบที่อุณหภูมิ 350 องศาฟาเรนไฮด จนกระทัง่ สุกเหลือง .com For evaluation only. หมูอบพริกไทยออน สวนผสม เนื้อสันคอหมู เนยสดชนิดเค็ม นมขนจืด พริกไทยออน กระเทียมบุบพอแตก น้ําตาลทราย ซอสมะเขือเทศ ซอสหอยนางรม และซีอิ๊วขาว อยางละ เกลือปน พริกไทยปน 300 8 2 4 4 กรัม ถวยตวง ชอนโตะ ชอนโตะ ชอนโตะ วิธีทํา .

มันทอดสูตรพิเศษ สวนผสม มันเทศหั่นเปนชิ้น แปงทอดกรอบ ผงกะหรี่ เกลือปน น้ํามันถั่วเหลือง 500 1 1 1/4 กรัม ซอง ชอนชา ชอนชา วิธีทํา .จุมมันเทศลงในแปงทอดกรอบ แลวทอดในน้ํามันถั่วเหลืองจนกระทัง่ สุกเหลือง จึงตักขึน สะเด็ดน้ํามัน .ละลายแปงทอดกรองตามสัดสวนที่ระบุไวขางซองกับผงกะหรี่ และเกลือปน คนผสมใหเขากัน ้ ให .com For evaluation only.foxitsoftware.รับประทานมันทอดคูกับน้ําจิ้มอาจาด 283 .Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.

นวดเนื้อปลากรายจนเหนียว ปนเปนลูก ตมจนสุก .com For evaluation only.Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.ผัดน้ําพริกแกงเขียวหวาน กับน้ํามันขาวโพดจนกระทั่งหอม .เติมลูกชิ้นปลากราย พริกไทยสด ขาวโพดออน แครอท เห็ดฟาง หัวกะทิ และเครื่องปรุงรสลงผัดจนสุกทั่วดี ชิม รสตามชอบ กอนยกลงเติมนมขนจืด ลงผัดผสมจนเขากันดี โรยหนาดวยผักชี ใบมะกรูด และพริกชี้ฟาแดง จัด เสิรฟ 284 . ผัดเผ็ดเขียวหวานปลากราย สวนผสม เนื้อปลากรายบด น้ําพริกแกงเขียวหวาน นมขนจืด หัวกะทิ พริกไทยสด ขาวโพดออนหัน่ เปนทอน แครอทหั่นเปนชิ้น เห็ดฟาง น้ําปลา น้ําตาลปบ ผงปรุงรสไก ผักชี.foxitsoftware. ใบมะกรูดหั่นฝอย และพริกชั้ฟาแดงหั่นเปนเสน สําหรับโรยหนา น้ํามันขาวโพด 500 1 1/4 1 2 50 50 50 1 1 1 กรัม ซอง ถวยตวง ถวยตวง ชอนโตะ กรัม กรัม กรัม ชอนโตะ ชอนโตะ ชอนชา 4 ชอนโตะ วิธีทํา .

ตมลิ้นวัว ในน้ําเดือดนานประมาณ 5 นาที แลวตักขึ้นพักไวใหเย็น ใชปลายมีดคม ๆ ขูดใหสะอาด และลอก หนังออกนําไปทอดในน้ํามันขาวโพด จนกระทั่งเหลืองจึงตักขึน้ หั่นเปนชิ้น เคี่ยวลิ้นวัวกับน้ําซุป และเครื่องเทศ ทั้งหมด ใชไฟออน จนลิ้นวัวสุกนุม จึงปรุงรสดวยซอสมะเขือเทศ ซีอิ๊วขาว ซอสปรุงรส เกลือปนผสมไอโอดีน และผงปรุงรสไก ตมสวนผสมตอจนเดือดทั่วดี .com For evaluation only. สตูลิ้นวัว สวนผสม 300 กรัม ลิ้นวัว 1 ชอนชา เกลือปนผสมไอโอดีน 1 ชอนชา อบเชยปน 1 ชอนชา พริกไทยดําบุบพอแตก 1 ชอนชา ผงปรุงรสไก 1 ชอนชา กานพลู 1/2 10 ถวยตวง ซอสมะเขือเทศ 4 ผล มะเขือเทศสีดา 3 ใบ ใบกระวาน 3 ชอนโตะ ซอสปรุงรส 1 ชอนโตะ ซีอิ๊วขาว 4 หัว หอมใหญหั่นบาง 4 ถวยตวง น้ําซุป ชอนโตะ แปงขาวโพดละลายน้ํา น้ํามันขาวโพด สําหรับทอด วิธีทํา .Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.เติมแปงขาวโพดละลายน้ํา คนผสมจนไดความขนตามตองการจึงยกลง รับประทานสตูลิ้นวัว คูกับมันบด และ ผักสดตามชอบ 285 .

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.com For evaluation only.เคลาผสมสะโพกไกกับผงปรุงรสไก แลวคลุกกับแปงทอดกรอบเทมปุระ สวนที่แบงไวใหทัว่ ชิ้น .foxitsoftware.ทามารการีนบนแผนขนมปงกะโหลกบาง ๆ แลวอบ หรือยางจนเหลืองสวย ทาทับดวยมัสตารดและมายองเนส หรือสลัดครีม วางผักกาดแลว มะเขือเทศ ผักโขมและสะโพกไกทอด ปดทับดวยขนมปงกะโหลกอีกแผนที่อบ หรือยางแลวทาดวยมัสตารดและมายองเนส หรือสลัดครีม รับประทานคูกับซอสมะเขือเทศ หรือซอสพริก ได ตามชอบ 286 .จุมสะโพกไกลงในสวนผสมแปงทอดกรอบเทมปุระที่ละลายเตรียมไว นําลงทอดในกระทะที่มนี ้ํามันขาวโพด อุนจนรอนจัดเตรียมไวแลว ใชไฟปานกลาง ทอดจนสุกเหลือง จึงตักขึ้น พักไวใหสะเด็ดน้ํามัน . แซนดวิชไกทอด สวนผสม ขนมปงกะโหลก จํานวน มารการีน ตรามารีนา มายองเนส หรือสลัดครีม มัสตารด สําหรบทาขนมปง ผักกาดแกวฉีกเปนใบ มะเขือเทศฝานเปนแวน ผักโขมลวกสุก แปงทอดกรอบเทมปุระ น้ําเย็นสําหรับละลายแปง สะโพกไกเลาะกระดูกออก ผงปรุงรสไก น้ํามันขาวโพดสําหรับทอด 10 100 150 1 10 3 200 1 3/4 5 1 แผน กรัม กรัม ชอนโตะ ใบ ผล กรัม ซอง ถวยตวง ชิ้น ชอนโตะ วิธีทํา .แบงแปงทอดกรอบเทมปุระ ประมาณ 1/4 ซอง สวนที่เหลือละลายกับน้ําเย็นเตรียมไว .

ปลากะพงลุยสวน สวนผสม ปลากะพงน้ําหนัก 400 กรัม ผงปรุงรสไก หนอไมฝรั่งหั่นเปนทอน แครอทหั่นเปนชิ้น ดอกกะหล่ําตัดเปนชอ บร็อกโคลี่ตดั เปนชอ ซอสผัดปรุงสําเร็จสูตรเผ็ด ผักสด สําหรับแตง 1 2 100 100 50 50 ตัว ชอนชา กรัม กรัม กรัม กรัม วิธีทํา .บั้ง ปลากะพง แลวทาตัวปลาดวยผงปรุงรสไกใหทั่วทั้ง 2 ดาน วางลงในภาชนะสําหรับนึ่ง ราดดวยซอสผัด ปรุงสําเร็จสูตรเผ็ด ปดฝาภาชนะ นําเขาเตาไมโครเวฟ ใชระดับความรอน High เวลา 5 นาที หรือจนกระทั่ง สุกทั่วดี ลวกหนอไมฝรั่ง แครอท ดอกกะหล่ํา และบร็อกโคลี่ ในภาชนะ พรมน้ําเล็กนอย ปดฝา นําเขาเตา ไมโครเวฟ ใชระดับความรอน High เวลา 2 นาที จัดผักลวกลงในจานปลา และแตงสวยดวยผักสด รับประทานขณะรอน ๆ 287 .foxitsoftware.com For evaluation only.Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.

foxitsoftware.ลวก ปลาหมึกในภาชนะ ปดฝา นําเขาเตาไมโครเวฟ ใชระดับความรอน High เวลา 3 นาที หรือจนกระทั่ง สุกทั่วดี เคลาผสมปลาหมึกลวกกับสวนผสมที่เหลือ และเครื่องปรุงรสทั้งหมดเขาดวยกัน ชิมรสตามชอบ ตักลง ในจานผักสด โรยหนาดวยใบสะระแหนกอนเสิรฟ 288 .com For evaluation only.Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www. ปลาหมึกแซบ สวนผสม ปลาหมึกสดหั่นเปนชิ้น หอมหัวใหญหั่นบาง ขาวคัว่ พริกขี้หนูหั่นละเอียด น้ําปลา ตะไครซอย ผักชีซอย น้ํามะนาว น้ําตาลทราย ใบสะระแหน และผักสด สําหรับแตง 300 1 1 2 2 2 2 4 1 กรัม หัว ชอนโตะ ชอนโตะ ชอนโตะ ชอนโตะ ชอนโตะ ชอนโตะ ชอนโตะ วิธีทํา .

ใชสอมจิ้มถี่ ๆ ใหทั่วตัวปลาหมึก .ใสน้ํามันพืชในกระทะ เติมน้ําพริกแกงมัสมั่นและกะทิ เคี่ยวจนกะทิแตกมัน . ปลาหมึกสะดุงไฟ สวนผสม ปลาหมึกสด ลางทําความสะอาดแลว หัวกะทิ ผงทําสะเตะ ผงชูรส น้ําตาลทราย ไมปลายแหลมสําหรับเสียบ สิ่งที่ตองเตรียม (สําหรับน้ําจิ้มสะเตะ) น้ํามันพืช น้ําพริกมัสมั่น น้ํากะทิ งาขาวคั่วบุบพอแตก ถั่วลิสงคั่วบุบพอแตก ผงชูรส น้ําตาลปบ เกลือปน สิ่งที่ตองเตรียม (สําหรับอาจาด) น้ําสมสายชู น้ําตาลทราย เกลือปน พริกชี้ฟาแดงซอย หอมแดงซอย แตงกวาหั่นชิ้นเล็ก 16 1/2 50 2 3 2 50 200 1 50 1 2 1 1 1 1 2 5 1 ตัว ถวยตวง กรัม ชอนชา ชอนโตะ ชอนโตะ กรัม กรัม ขอนโตะ กรัม ชอนชา ชอนโตะ ชอนชา ถวยตวง ชอนโตะ ชอนชา เม็ด หัว ผล วิธีทํา .เคลาปลาหมึกสดกับหัวกะทิ น้ําตาลทราย ผงชูรส และผงทําสะเตะเขาดวยกัน พักไวในตูเย็นประมาณ 1 ชั่วโมง .foxitsoftware.ปรุงรสดวยเกลือปน น้ําตาลปบ งาขาวคั่ว ถั่วลิสงคั่ว และผงชูรส เคี่ยวตอพอสวนผสมขน ยกลง วิธีทํา (อาจาด) .Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.เสียบปลาหมึกที่หมักไวดวยไมปลายแหลม นําไปยางจนกระทั่งสุก รับประทานปลาหมึกสะดุงไฟกับน้ําจิ้มสะเตะ และอาจาด วิธีทํา (น้ําจิ้มสะเตะ) .เติมพริกชี้ฟาแดงซอย หอมแดงซอย และแตงกวา 289 .com For evaluation only.ใสน้ําจิ้มสายชู น้ําตาลทราย และเกลือปนในหมอ นําไปตั้งไฟพอเดือด คนจนน้ําตาลละลายหมด ยกลงพักใหเย็น .

เนื้อสันในอบตะไคร สวนผสม 300 กรัม เนื้อสันใน 50 กรัม เนยสดชนิดเค็ม 30 กรัม นมขนจืด 50 กรัม ตะไครหั่นฝอย 50 กรัม กระเทียมโทน 1 ชอนโตะ พริกไทยดําบุบพอแตก 1 1 ชอนโตะ ซีอิ๊วขาว 1 ชอนโตะ ซอสหอยนางรม 1 ชอนโตะ เหลาบรั่นดี 1/2 ชอนชา ผงปรุงรสไก 1/2 ชอนชา เกลือปน ชอนชา น้ําตาลทราย วิธีทํา .foxitsoftware.com For evaluation only.ผสม เนื้อสันในกับเครื่องปรุงรสทั้งหมดเขาดวยกัน หมักไว 30 นาที จัดเรียงลงภาชนะสําหรับอบ นําเขาเตา อบที่อุณหภูมิ 350 องศาฟาเรนไฮด จนกระทั่งสุก รับประทานเนื้อสันในอบตะไครคูกับขาวผัดมันเนย และผัก สด 290 .Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.

เรียงนองไกลงในภาชนะสําหรับอบ นําเขาเตาอบที่อุณหภูมิ 350 องศาฟาเรนไฮด จนกระทั่งสุกเหลือง รับประทานนองไกอบขิง คูกับขาวผัดมันเนย และผักสด 291 .หมักนองไกกับเครื่องปรุงรสทั้งหมดเขาดวยกัน หมักไว 30 นาที .Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware. นองไกอบขิง สวนผสม นองไกสด เนยสดชนิดเค็ม นมขนจืด ขิงแกซอย เกลือปน พริกไทยปน กระเทียมบุบพอแตก ซีอิ๊วขาว น้ําตาลทราย 3 50 50 50 1/2 1 1 1 1 ชิ้น กรัม กรัม กรัม ชอนชา ชอนชา หัว ชอนโตะ ชอนชา วิธีทํา .com For evaluation only.

com For evaluation only.โรยหนาดวยตนหอมและพริกชี้ฟาแดง รับประทานคูกับแตงกวา แกงจืดฟกและน้ําจิ้มขาวมันไก ปลานิลทอดน้ําปลา 292 .foxitsoftware.ใสน้ํามันไกในกระทะ ตั้งไฟเจียวกับกระเทียมและขิงแกจนหอม ใสขาวลงผัด คนสวนผสมเขากันดี ตักใสหมอ หุงขาวไฟฟา เติมน้ําซุปไกที่เตรียมไว 4 ถวยตวง ปดฝา หุงขาวจนสุก เมื่อขาวมันไกสุกดีแลว ปรุงรสดวย น้ํามันงา ซีอิ๊วขาวและพริกไทยปน คนผสมดวยพายยาง เบา ๆ มือ จนเขากันดีปดฝาพักไวใหขาวสุกระอุดี ตัก ขาวมันไกใสจานแตงขางจานดวยนองไกติดสะโพกที่ตมสุกแลว .6 ที)่ 3 ถวยตวง ขาวหอมมะลิ 1/2 ถวยตวง น้ํามันไก 100 กรัม กระเทียมสับหยาบ 10 แวน ขิงแกหั่นบางบุบพอแตก 2 ชอนโตะ น้ํามันงา 1/4 ถวยตวง 2 ซีอิ๊วขาว 1 ชอนชา พริกไทยปน 10 ชอนโตะ เกลือปน 6 ถวยตวง น้ํา ชิ้น นองไกติดสะโพกตมสุกแลว ตนหอมและพริกชี้ฟาแดงสําหรับแตง วิธีทํา . ขาวมันไกเบตง สวนผสม (สําหรับ 4 .Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.ตมน้ํากับเกลือปนจนเดือด ใสไกลงตมใชไฟปานกลางจนไกสุกนุมดี จึงตักขึ้น สําหรับน้ําตมเตรียมไวเปนน้ํา ซุปไก .ซาวขาวหอมมะลิ 1 ครั้ง สะเด็ดน้ําเตรียมไว .

com For evaluation only.บั้งปลานิลทาเกลือบาง ๆ แลวทอดในน้ํามัน จนสุกเหลืองจึงตักขึ้น . ปลานิลทอดน้ําปลา สวนผสม ปลานิล น้ําปลา ซีอิ๊วขาว น้ําตาลทรายแดง กระเทียมเจียว ในน้ํามันเมล็ดดอกทานตะวัน น้ํามันพืชสําหรับทอด 1 2 2 1 ตัว ชอนโตะ ชอนโตะ ชอนโตะ วิธีทํา .ตมน้ําปลากับซีอิ๊วขาว และน้ําตาลทรายแดงจนเดือด ตักสวนผสมน้ําปลาราดลงบนตัวปลานิล โรยหนาดวย กระเทียมเจียว 293 .Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.

ผสมน้ํายํา พริกขี้หนูซอย น้ํามะนาว ผงปรุงรสไกหรือรสหมู น้ําปลา ซอสพริก ซอสมะเขือเทศ และน้ําตาล ทรายเขาดวยกัน .foxitsoftware.com For evaluation only.จัดยําเปดยาง ลงจานผักสด แตงหนาดวยผักชีและพริกชีฟ้ าแดง 294 . ยําเปดยาง สวนผสม เปดยางหั่นเปนชิ้น แตงกวาหั่นเปนชิ้น หอมหัวใหญหั่นชิ้นบาง มะเขือเทศหั่นเปนชิ้น ตนหอมหั่นเปนทอน ผักชีและพริกชี้ฟาแดงสําหรับแตง ผักสดสําหรับรองจาน 300 2 1 1 2 2 กรัม ผล หัว ผล ตน ตน สิ่งที่ตองเตรียม 2 (สําหรับน้ํายํา) 4 ชอนโตะ พริกขี้หนูซอย 1 ชอนโตะ น้ํามะนาว 3 ชอนชา 2 ผงปรุงรสไก ชอนโตะ 2 น้ําปลา ชอนโตะ 1 ซอสพริก ชอนโตะ ซอสมะเขือเทศ ชอนชา น้ําตาลทราย วิธีทํา .Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.เคลาผสมเปดยาง พรอมดวยสวนผสมที่เหลือและน้ํายําเขาดวยกัน ชิมรสตามชอบ .

เคลาผสมเนื้อปลากะพงกับผงปรุงรสไกเขาดวยกัน จุมปลาลงในแปงเทมปุระ ตัก ขึ้นคลุกลงในเกล็ดขนมปงปน ทอดในน้ํามันขาวโพดจนสุกกรอบจึงตักขึ้น จัดลง จานสําหรับเสิรฟ ผัดหอมหัวใหญกับน้ํามันขาวโพดจนหอม เติมสับปะรด มะเขือ เทศ พริกฝรั่ง ผัดตอจนกระทั่งสุกเติมน้ําซุป ซอสมะเขือเทศและสวนปรุงรสที่เหลือ ทั้งหมด ชิมรสตามชอบ เติมแปงขาวโพดละลายน้ํา ผัดจนกระทั่งสุกทัว่ ดี ตักราดลง บนชิ้นปลา จัดเสิรฟขณะรอน ๆ 295 .com For evaluation only.ละลายแปงเทมปุระกับน้ําตามสัดสวนที่ระบุดานหลังซอง .foxitsoftware.Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www. ปลาเปรี้ยวหวาน สวนผสม ปลากะพง แลเนื้อหั่นเปนชิ้น ผงปรุงรสไก แปงเทมปุระ สับปะรดหั่นเปนชิ้น และเกล็ดขนมปงปน อยางละ หอมหัวใหญหั่นเปนชิ้น มะเขือเทศหั่นเปนชิ้น และพริกฝรั่งหั่นเปนชิ้น อยางละ ซอสมะเขือเทศ น้ําสมสายชู น้ําตาลทราย เกลือปนผสมไอโอดีน พริกไทยปน ซอสปรุงรส น้ําซุป แปงขาวโพดละลายน้ํา น้ํามันขาวโพดสําหรับทอดและผัด 1 2 1 ตัว ชอนชา ซอง 100 กรัม 50 1/2 2 1 1 1/2 1 1 2 กรัม ถวยตวง ชอนโตะ ชอนโตะ ชอนชา ชอนชา ชอนโตะ ถวยตวง ชอนโตะ วิธีทํา .

ขาวผัดพะแนงกุง สวนผสม 4 ถวยตวง ขาวสวยหุงสุกแลว 100 กรัม น้ําพริกแกงพะแนง 12 .ใสขาวสวยลงผัด ใชไฟปานกลางจนขาวผัดสุกทั่วดี ตักสวนผสมที่ไดใสผลสับปะรดที่ควานไว ปดหนาดวย กระดาษฟอยล นําเขาเตาอบที่อุณหภูมิ 350 องศาฟาเรนไฮด จนขาวผัดหอมระอุดี โรยหนาดวยใบมะกรูดซอย รับประทานไดทันที 296 .ใสน้ํามันพืชในกระทะ ตั้งไฟจนรอน เติมน้ําพริกแกงพะแนงลงผัดจนหอม .15 ตัว กุงแมน้ําปอกเปลือกผาหลัง น้ําปลาดี ถั่วลิสงปนละเอียด 2 ชอนโตะ และน้ํามะขามเปยก อยางละ 1 ถวยตวง น้ํากะทิ 1 ชอนโตะ น้ําตาลปบ ผักสด (เมล็ดถั่วลันเตา. สับปะรดหั่นชิ้นเล็ก. 300 และพริกชี้ฟาหั่นชิน้ เล็ก) กรัม น้ําหนักรวม น้ํามันพืชสําหรับผัด ใบมะกรูดซอยสําหรับโรยหนา สับปะรดผลขนาดกลาง ควานเนื้อตรงกลางออก สําหรับใสขาวผัดพะแนงกุง วิธีทํา .com For evaluation only.foxitsoftware.Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.เติมกุงแมน้ําและผักสดลงผัดพอสุก ใสกะทิ ปรุงรสดวยเครื่องปรุงที่เหลือทั้งหมด ชิมรสตามชอบ . แครอทหั่นชิ้นเล็ก.

com For evaluation only.foxitsoftware.ซาว ขาวสารใหสะอาด เติมเครื่องตมขาสําเร็จรูป กะทิ และเนื้อไกลงในขาวสาร คนผสมจนเขากันดี หุงขาวมัน ขาไกจนสุกและระอุดี ตักขาวมันขาไกเปนคํา วางลงบนใบมะกรูด เรียงชิน้ ไก แตงใหสวยดวยพริกชี้ฟาแดงและ ใบมะกรูดซอย รับประทานคูกับสมตําหมู ฝอยหวาน และผัดสดตามชอบ 297 .Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www. ขาวมันขาไก สวนผสม ขาวสารหอมมะลิ เครื่องตมขาสําเร็จรูป กะทิ เนื้อไกหั่นเปนชิ้น ใบมะกรูดและพริกชีฟ้ าแดง สําหรับแตง หมูฝอยหวาน ผักสด และสมตํา สําหรับเครื่องเคียง 3 2 4 500 ถวยตวง ซอง ถวยตวง กรัม วิธีทํา .

foxitsoftware. ผัดเผ็ดหมูปา สวนผสม หมูปาหั่นเปนชิ้นบาง น้ําพริกแกงเผ็ด พริกไทยสด ยอดมะพราวออนหั่นเปนชิน้ แครอทหั่นเปนชิ้น ขาวโพดออนเปนชิน้ กระชายหั่นเปนเสน หัวกะทิ นมขนจืด ผงปรุงรสหมู น้ําปลาแท น้ําตาลปบ น้ํามันพืช โหระพาเด็ดเปนใบ พริกชี้ฟาแดงหั่นเปนเสนสําหรับโรยหนา 300 1 2 100 50 50 50 1 1/4 1 2 1 4 กรัม ซอง ชอนโตะ กรัม กรัม กรัม กรัม ถวยตวง ถวยตวง ชอนชา ชอนโตะ ชอนโตะ ชอนโตะ วิธีทํา .Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.com For evaluation only.ผัด น้ําพริกแกงเผ็ด กับน้ํามันพืช เติมเนื้อหมูปาลงผัดจนสุกเติมหัวกะทิ ผัดจนเดือดใสผักที่หั่นเตรียมไวปรุงรส ดวยเครื่องปรุงรสทั้งหมด ชิมรสตามชอบ โรยหนาดวยใบโหระพา และพริกชี้ฟาแดง .จัดเสิรฟผัดเผ็ดหมูปารอน ๆ คูกับขาวสวย และผักสดตามชอบ 298 .

จัดเสิรฟแกงปาเนื้อสันรอน ๆ คูกับขาวสวย และผักสดตามชอบ 299 .com For evaluation only.Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.ผัดน้ําพริกแกงเผ็ดกับน้ํามันพืช จนหอม -เติม เนื้อสันในลงผัดตักใสหมอ เติมน้ํา ซุปไกกอน ตมจนเดือดและเนื้อนุม ใสผัก ปรุงรสดวยเครื่องปรุงรส ทั้งหมด ชิมรสตามชอบโรยหนาดวยใบกะเพรา และพริกชี้ฟาแดง . แกงปาเนื้อสัน สวนผสม 500 กรัม เนื้อสันในหั่นเปนชิน้ 100 กรัม ยอดมะพราวออนหั่นบาง 100 กรัม ถั่วฝกยาวหั่นเปนทอน 100 กรัม ฟกทองหั่นเปนชิ้น กระชายหั่นเปนเสน มะเขือพวงบุบพอแตก 50 กรัม และเห็ดนางฟา อยางละ 2 ชอนโตะ 3 พริกไทยสด 1 ผล กลวยน้ําวาดิบหั่นเปนชิน้ 1 ซอง น้ําพริกแกงเผ็ด 5 ชอนโตะ ซุปไกกอน 2 ถวยตวง น้ํา 4 ชอนโตะ ขาวคัว่ ปนละเอียด 1 ชอนโตะ 4 น้ําปลาแท ชอนโตะ น้ําตาลปบ ชอนโตะ น้ํามันพืช ใบกะเพราเด็ดเปนใบ พริกชี้ฟาแดงหั่นเปนเสนสําหรับโรยหนา วิธีทํา .

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.ผสมหัวกะทิกับแปงขาวเจา ตั้งไฟ คนผสมจนสวนผสมเดือดขน เตรียมไวสําหรับหยอดหนาหอหมก .ผสมเนื้อปลากรายขูดกับน้ําพริกแกงเผ็ด และกระชายสับละเอียด คอย ๆ เติมหางกะทิจนหมด ใสไขไกและ เครื่องปรุงรส คนผสมตอจนกระทั่งสวนผสมขนดีจึงเติมอาหารทะเล ตักลงในหลุมขนมครกที่รองดวยกะหล่ําปลี และใบโหระพา ปดฝา นําเขาเตาอบไมโครเวฟใชระดับความรอน HIGH นานประมาณ 3 นาทีหรือ จนกระทั่งสุก หยอดหนาดวยหัวกะทิที่เตรียมไว แตงใหสวยดวยผักชี พริกแดงและใบมะกรูด จัดเสิรฟขณะรอน ๆ 300 .com For evaluation only. หอหมกทะเล สวนผสม 200 กรัม เนื้อปลากรายขูด เนื้อปูนึ่งสุกแลว เนื้อหอยแมลงภูลวกสุก 100 กรัม และกุงสดปอกเปลือก อยางละ 1 ฟอง ไขไก 1 ซอง น้ําพริกแกงเผ็ด 2 ชอนโตะ กระชายสับละเอียด 1 ถวยตวง 1 หัวกะทิ 2 ชอนโตะ แปงขาวเจา 200 ถวยตวง หางกะทิ 50 กรัม กะหล่ําปลีซอยลวกสุก 2 กรัม โหระพาเด็ดเปนใบ 1 ชอนโตะ น้ําปลา 1 ชอนชา ผงปรุงรสไก ชอนโตะ น้ําตาลปบ ผักชีเด็ดเปนใบ ใบมะกรูดหั่นฝอย และพริกชี้ฟาแดงหั่นเปนเสน สําหรับโรยหนา วิธีทํา .foxitsoftware.

ตักน้ําปรุงราดลงบนตัวปลาชอน โรยหนาดวยเม็ดมะมวงทอดกรอบ พริกขี้หนู และใบสะระแหน 301 .Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www. น้ําตกปลาชอน สวนผสม ปลาชอนน้ําหนัก 400 กรัม จํานวน ผักชีฝรั่งซอย ตะไครซอย ใบมะกรูดซอย ตมหอมซอย หอมแดงซอย เม็ดมะมวงหิมพานตทอดกรอบ พริกขี้หนูแปงทอดกรอบสําหรับโรยหนา ใบสะระแหนสําหรับแตง ผักสดสําหรับรองจาน น้ํามันพืชสําหรับทอด สิ่งที่ตองเตรียม (สวนผสมน้ํา ปรุงน้ําตก) พริกขี้หนู ขาวคัว่ ปน น้ําปลา น้ําตาลทราย น้ําพริกเผา น้ํามะนาว 1 2 2 1 2 4 2 3 4 1 4 6 ตัว ชอนโตะ ชอนโตะ ชอนโตะ ชอนโตะ ชอนโตะ ชอนโตะ ชอนโตะ ชอนโตะ ชอนโตะ ชอนโตะ ชอนโตะ วิธีทํา .ผสมสวนผสมน้ําปรุงน้ําตกทั้งหมดเขาดวยกัน ผสมผักชีฝรั่ง ตะไคร ใบมะกรูด ตนหอม และหอมแดงลงในน้ํา ปรุงน้ําตก .บั้งปลาชอนทาเกลือบาง ๆ ทอดในน้ํามันพืชจนสุกเหลืองจึงตักขึ้นจัดลงภาชนะทีร่ องดวยผักสด .com For evaluation only.foxitsoftware.

รับประทานแกงหมูเทโพกับขาวสวยขณะรอน ๆ 302 .Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www. แกงหมูเทโพ สวนผสม 500 กรัม เนื้อหมูสามชั้นหั่นเปนชิ้น 100 กรัม เนื้อปลาชอนหั่นเปนชิ้น 300 กรัม ผักบุงไทยหั่นเปนทอน 2 ถวยตวง หัวกะทิ และหางกะทิ อยางละ 1 ซอง น้ําพริกแกงเผ็ด 1 ชอนชา ผงปรุงรสไก 2 50 ชอนโตะ น้ําปลาแทั 4 กรัม น้ําตาลปบ 1 ชอนโตะ น้ํามะขามเปยก 1 ผล มะกรูด 4 ชอนโตะ ใบมะกรูดฉีก 4 ใบ น้ํามันพืช ชอนโตะ พริกชี้ฟาแดงหั่นเปนเสน สําหรับโรยหนา วิธีทํา .ผัด น้ําพริกแกงเผ็ดกับน้ํามันพืชจนหอม เติมหัวกะทิลงผัดจนเดือด ใสหมูสามชั้นและปลาชอนแหง ผัดผสม จนเขากันดีตักใสหมอหางกะทิตมจนเดือด เติมผักบุงไทยใบมะกรูด และเปลือกมะกรูด ตมสวนผสมจนสุกปรุง รสดวยน้ําปลา ผงปรุงรสไก น้ําตาลปบ น้ํามะกรูด และน้ํามะขามเปยก ชิมรสตามตองการจึงยกลง .foxitsoftware.com For evaluation only.

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.ยกลงจัดลงเสิรฟ โรยหนาดวยใบกะเพรา และหยอดหนาดวยน้ํามะนาวกอนรับประทาน 303 .ตม น้ําและเครื่องตมยําจนเดือด ใสอาหารทะเลสด ตมสวนผสมตอจนสุก เติมน้ําพริกเผา พริกขี้หนู น้ําปลา ผง ปรุงรสไก และน้ําตาลทราย ชิมรสตามชอบ .foxitsoftware. ตมแซบชาวเล สวนผสม อาหารทะเลสดน้ําหนักรวม น้ํา ตะไครหั่นเปนทอน ใบมะกรูด ขาหั่นเปนแวน หอมแดงบุบพอแตก กระเทียมบุบพอแตก น้ําพริกเผา พริกขี้หนูสวนบุบพอแตก น้ําปลา น้ํามะนาว น้ําตาลทราย ใบกะเพรา สําหรับโรยหนา 500 4 5 10 10 5 1 4 2 4 2 4 1 กรัม ถวยตวง ตน ใบ แวน หัว หัว ชอนโตะ ชอนโตะ ชอนโตะ ชอนชา ขอนโตะ ชอนโตะ วิธีทํา .com For evaluation only.

ปลากะพงลูกทุง สวนผสม 400 กรัม ปลากะพงขาว 1 ตัว น้ําหนัก 2 ตน ตะไครหั่นเปนทอน 5 แวน ขาหั่นเปนแวน 4 ใบ ใบมะกรูดฉีก 1 กํา ใบโหระพา 10 กลีบ กระเทียมโขลกละเอียด 2 10 เม็ด พริกเหลืองโขลกละเอียด 1 เม็ด พริกขี้หนูแดงโขลกละเอียด 3 ชอนโตะ ผงปรุงรสไก 4 ชอนโตะ น้ําปลา 1 ชอนโตะ น้ํามะนาว ชอนชา น้ําตาลทราย ใบโหระพาและพริกชี้ฟาแดง สําหรับโรยหนา วิธีทํา .Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.หยอดหนาปลากะพงลูกทุงดวยน้ํามะนาว และแตงสวยดวยใบโหระพาและพริกชี้ฟาแดง จัดเสิรฟลงจาน 304 .com For evaluation only.ลางปลากะพงขาว ขอดเกล็ด ควักไสออก บั้งปลาทั้ง 2 ดาน เตรียมไว .ผสมกระเทียมกับพริกเหลือง พริกขี้หนูแดง น้ําปลา และน้ําตาลทราย เขาดวยกัน .วางตัวปลาลงในภาชนะสําหรับนึ่ง รองกนภาชนะดวยตะไคร ขา ใบมะกรูด และใบโหระพา ราดหนาดวย สวนผสมของกระเทียมที่เตรียมไว นําไปนึ่งจนสุกจึงยกลง .foxitsoftware.

จัดเสนสปาเกตตี และผักกาดขาวลวกสุกลงชาม เติมน้ําซุป เรียงลูกชิ้น และอาหารทะเลทอดกรอบ โรยหนา ดวยกระเทียมเจียว จัดเสิรฟขณะรอน ๆ 305 .com For evaluation only. กวยเตี๋ยวทะเลเพลิง สวนผสม 500 กรัม สปาเกตตีตมสุก 300 กรัม ผักกาดขาวลวกสุก ลูกชิ้นและอาหารทะเลชุบแปงทอดกรอบ 500 กรัม น้ําหนักรวม 8 ถวยตวง น้ํา 1 ชอนโตะ ผงปรุงรสไก 1/4 ถวยตวง 100 น้ําปลา 2 กรัม น้ําตาลกรวด 1/2 หัว กระเทียมดอง 1/2 ถวยตวง ซอสพริก 1/4 ถวยตวง ซอสมะเขือเทศ 2 ถวยตวง น้ําสมพริกดอง ชอนโตะ พริกขี้หนูแหงปน กระเทียมเจียวสําหรับโรยหนา วิธีทํา .ตน น้ํากับผงปรุงรสไก กับน้ําปลา น้ําตาลกรวด กระเทียมดอง ซอสพริก ซอสมะเขือเทศ น้ําสมพริกดอง และ พริกขี้หนูปน จนกระทั่งเดือดชิมรสเผ็ดตามชอบ .foxitsoftware.Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.

ผสมทุกอยางเขาดวยกัน เตรียมไว สําหรับเปนน้ําปรุง 306 .ยางเนื้อสันคอหมูที่หมักไว จนกระทั่งสุก หั่นเปนชิ้น จัดลงจานผักสด .ตักน้ําปรุงราดบนชิ้นหมูยาง รับประทานคูกับผักสดแชเย็น เชน คะนา แครอท แตงกวา หรือ อื่น ๆ ตามชอบ วิธีทํา (น้าํ ปรุง) .Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. น้ําหนัก ตะไครสับละเอียด รากผักชี กระเทียม และพริกไทยเม็ด โขลกละเอียด น้ําตาลปบ น้ําตาลปบซอสปรุงรส หัวกะทิ สิ่งที่ตองเตรียม(น้ําปรุง) พริกขี้หนูสับละเอียด ตะไครสับละเอียด น้ํามะนาว น้ําปลา น้ําตาลทราย ขาวคัว่ 500 4 กรัม ชอนโตะ 4 2 3 3 ชอนโตะ ชอนโตะ ชอนโตะ ชอนโตะ วิธีทํา -เคลาผสมเนื้อสันคอหมูกับตะไครสับ เครื่องที่โขลก น้ําตาลปบ ซอสปรุงรสและหัวกะทิเขาดวยกัน หมักพักไว 2ชั่วโมง ในตูเย็น . คอหมูยางน้ําตะไคร สวนผสม เนื้อสันคอหมูแลเปนแผน หนาประมาณ 1 ซม.

ดื่มวันละ 3 ครั้ง ๆ ละ 1 ถวยชา จะชวยขับปสสาวะใหสะดวก 307 . น้ําตะไคร สวนผสม ตะไคร น้ําเชื่อม น้ําเปลา 1 1 1 ตน ชอนโตะ ชอนโตะ วิธีทํา .com For evaluation only.Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.นําตะไครมาลางใหสะอาด หั่นเปนทอนสั้นทุบใหละเอียด .foxitsoftware.ใสหมอตมกับน้ําใหเดือด จนกระทั่งน้ําตะไครออกมาปนกับน้ําจนเปนสีเขียว และมีกลิ่นหอมทิ้งไวสักครูจึงยก ลง .กรองเอาตะไครออก เติมน้ําเชื่อม ชิมรสตามชอบ หรือจะนํารากแหงเหงาแกที่อยูใตดินมาลางใหสะอาด ฝาน เปนแวนบาง ๆคั่วไฟออนพอเหลืองชงเปนชา .

น้ําพริกปลายาง สวนผสม 5 ตัว เนื้อปลาทูยางแกะเฉพาะเนื้อ 50 กรัม หอมแดง 20 เม็ด พริกขี้หนู พริกชี้ฟาแดง เขียว เหลือง คั่วหั่นเปนทอน 1 เม็ด อยางละ 50 กรัม กระเทียม 1 ชอนชา 2 ผงปรุงรสไก 4 ชอนโตะ น้ําเปลา 1 ชอนโตะ น้ํามะนาว 1/4 ชอนโตะ น้ําตาลปบ ถวยตวง น้ําซุป วิธีทํา .ลอกเปลือกหอมแดงและเปลือกกระเทียมออก .บดเนื้อปลาทูยางและเครื่องที่คั่วเตรียมไวในโถปนพอหยาบจึงยกลง ปรุงรสดวยผงปรุงรสไก น้ําปลา น้ํา มะนาว น้ําตาลปบ คนผสมจนเขากันดีชิมรสที่ชอบ รับประทานน้ําพริกปลายางคุกับขาวสวย ไขตมและผักสด ตามชอบ 308 .Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.คั่วหอมแดง พริกขี้หนู พริกชี้ฟาและกระเทียมจนเหลืองหอม .

foxitsoftware.ผัดน้ําพริกแกงปากับน้ํามันพืชจนมีกลิ่นหอม เติมน้าํ ปลา ผัดใหเขากัน คอยๆ เติมน้ําซุปไก ผัดใหเขากันจนกระทั่งน้ําพริกแตกมัน .ปรุงรสดวยน้ําตาลปบ เติมทุนาสต็กในน้ําเกลือไขมันต่ํา มะเขือเปราะ พริกไทยสด ขาวโพดออน ยอดมะพราวออน ตมพอสุก เติมใบโหระพา พริกชี้ฟาและกระชาย คนผสมใหเขากัน ตมตอจนเดือด อีกครั้ง ชิมรสตามชอบ จึงยกลง ตักใสภาชนะ พรอมรับประทาน 309 . แกงปาทูนา สิ่งที่ตองเตรียม น้ําพริกแกงปา น้ํามันพืชสําหรับผัด น้ําปลา น้ําซุปไก น้ําตาลปบ ทูนาสเต็กในน้ําเกลือไขมันต่ํา มะเขือเปราะผาสี่สวน พริกไทยสดตัดเปนชอ ขาวโพดออนหัน่ แฉลบ ยอดมะพราวออนหั่นเปนชิน้ ใบกะเพราเด็ดเปนใบ พริกชี้ฟาสามสีหั่นแฉลบ กระชายซอยเปนเสน 100 100 2 500 1 2 200 10 40 50 30 100 10 กรัม กรัม ชอนโตะ กรัม ชอนโตะ กระปอง กรัม กรัม กรัม กรัม กรัม กรัม กรัม วิธีทํา .com For evaluation only.Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.

foxitsoftware.Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.com For evaluation only. แกงเขียวหวานไขเยี่ยวมากรอบผัดแหง สิ่งที่ตองเตรียม ผงแกงกึง่ สําเร็จรูปรสแกงเขียวหวานตรากินดีจํานวน 1 กลอง น้ํา 100 กรัม น้ํามันพืช 2 ชอนโตะ ยอดมะพราวหั่นเปนเสนลวกสุก 50 กรัม พริกไทยสด 20 กรัม มะเขือเปราะผา 4 สวน 30 กรัม ไขเยี่ยวมาผา 4 สวนชุบแปงทอดจนเหลืองกรอบ 3 ฟอง ใบโหระพา 20 กรัม พริกชี้ฟาเขียวเหลืองแดงหั่นแฉลบสําหรับโรยหนา วิธีทํา ละลายผงแกงกึ่งสําเร็จรูปรสแกงเขียวหวานกับน้าํ คนผสมจนเขากันพักไว เทน้ํามันลงในกระทะพอรอน ใสยอดมะพราวมะเขือเปราะ และพริกไทยสดผัดจนสุกเติมน้ําแกง เขียวหวาน ผัดจนเดือด โรยหนาดวยใบโหระพา และพริกชี้ฟา ตักราดลฝงบนไขเยี่ยวมาทอดพรอม รับประทาน 310 .

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www. ไกทอดเขียวหวาน สิ่งที่ตองเตรียม ผงแกงกึ่งสําเร็จรูปรสแกงเขียวหวานตรากินดีจํานวน 1 กลอง นองปกไกตอนบน( 3ปก ) 200 กรัม แปงสาลีอเนกประสงค 50 กรัม น้ําสําหรับพรมแปง น้ํามันพืชสําหรับทอด พริกชี้ฟาเขียวเหลืองแดงหั่นแฉลบสําหรับโรยหนา ผักสดสําหรับแตง วิธีทํา ผสมไกและผงแกงกึ่งสําเร็จรูปตรากินดี เคลาผสมพอเขากัน .foxitsoftware.ใสแปงสาลีอเนกประสงคเคลาลงในไกผสมจนทัว่ พรมดวยน้ํา(ลักษณะแปงเกาะชิ้นไก) .com For evaluation only.นําไกที่ไดลงทอดในน้ํามันพืชที่อุนจนรอน ทอดจนสุกเหลืองตักใสจานแตงใหสวยงามดวยผักสดพรอม รับประทานรับประทา 311 .

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www. ยําเนื้อยาง สิ่งที่ตองเตรียม เนื้อสันในวัวหัน่ เปนชิ้น 200 กรัม พริกไทยดําบุบ 1 ซีอิ๊วขาว ตราเด็กสมบูรณ 1 ชอนชา น้ํามันพืช 1 ชอนโตะ หอมหัวใหญหัน่ บาง ½ หัว มะเขือเทศหัน่ เปนชิ้น 1 ผล ตนหอมหัน่ เปนทอน 1 ตน น้ําตาลทราย 1 ชอนโตะ น้ํามะนาว 3 ชอนโตะ พริกขี้หนูซอย 1 ชอนโตะ ซอสพริก ตราเด็กสมบูรณ 2 ชอนโตะ ขาวคั่ว 1 ชอนโตะ ชอนโตะ น้ําปลา 2 ชอนโตะ เมล็ดฟกทองอบกรอบสําหนับโรยหนา ผักกาดแกวสําหรับรองจาน วิธีทํา 1.foxitsoftware. ทุบเนื้อสันในวัวใหแบน ทาดวยพริกไทยดํา และซีอิ๊วขาว ตราเด็กสมบูรณ ยางเนื้อในกระทะ จนสุกหัน่ บางใสภาชนะ 2. ปรุงรสดวยเครื่องปรุงทั้งหมด คลุกเคลาใหเขากัน ใสขาวคัว่ และผักทั้งหมด ตักใสจาน โรย หนาดวยเมล็ดฟกทองกรอบ 312 .com For evaluation only.

ตักซี่โครงหมูใสหมอ ใสไข เครื่องเทศทั้งหมด น้ํา ผงปรุงรสไก และซอสถั่วเหลือง .ตักใสภาชนะ โรยหนาดวยผักชี รับประทานกับขาวสวยขณะรอน ๆ 313 .เจียวกระเทียมกับน้ํามันพืชจนเหลืองหอม จึงใสซี่โครงหมูลงผัดพอสุก .4 ชั่วโมง หรือจนกระทั่งซี่โครงนุมตามตองการ . ไขพะโล สวนผสม ซี่โครงหมูหั่นเปนทอน ไขไกตมสุก กระเทียมสับละเอียด ผงพะโล อบเชย กานพลู โปยกัก๊ ซอสถั่วเหลือง น้ําตาลทราย ผงปรุงรสไก น้ํา น้ํามันพืช 600 5 2 1/2 1 2 2 75 50 2 1200 3 กรัม ฟอง หัว ชอนชา แทง กาน ดอก กรัม กรัม ชอนชา กรัม ชอนโตะ วิธีทํา .เคี่ยวไฟต่ํา นานประมาณ 3 .foxitsoftware.Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.com For evaluation only.

com For evaluation only.เคลาผสมเนื้อหมู เนื้อปู ตนหอม พริกไทยปน กระเทียม น้ําตาลทราย ซอสปรุงรส ซอสหอยนางรม และ น้ํามันงาเขาดวยกัน .เจียวกระเทียมกับน้ํามันถั่วเหลืองจนเหลือง จึงตักกระเทียมขึ้น .นึ่งปลาหมึกจนสุกจึงยกลง ใชมีดบั้งเปนแวน ๆ จัดลงจานสําหรับเสิรฟ .foxitsoftware.ใสน้ําตาลปบลงในน้ํามันเจียว ผัดจนน้ําตาลละลาย ปรุงรสดวยเกลือปนและน้ํามะขามเปยก ผัดผสมจนเดือดทั่ว ดีจึงยกลง . ปลาหมึกน้ําหวานสอดไส สวนผสม ปลาหมึกกลวย (ลอกเยื่อออก) เนื้อหมูบด เนื้อปูนึ่งสุกแลว ตนหอมซอย พริกไทยปน กระเทียมหั่นละเอียด น้ําตาลทราย ซอสปรุงรส ซอสหอยนางรม น้ํามันงา 4 200 100 1 2 1 2 1 1 1 สิ่งที่ตองเตรียม (สําหรับการทําน้ําราด) น้ําตาลปบ เกลือปน น้ํามะขามเปยก กระเทียมหั่นบาง น้ํามันถั่วเหลืองสําหรับผัด พริกขี้หนูแหงทอดกรอบสําหรับแตง ผักชีสําหรับแตง 4 2 4 2 ตัว กรัม กรัม ตน ชอนชา ชอนโตะ ชอนโตะ ชอนโตะ ชอนโตะ ชอนโตะ ชอนโตะ ชอนโตะ ชอนโตะ ชอนโตะ วิธีทํา .Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.บรรจุเนื้อหมูที่หมักเตรียมไวลงในตัวปลาหมึกจนเต็ม .ตักน้ําราดลงบนตัวปลาหมึก แตงหนาดวยพริกแหงทอดกรอบ กระเทียมกรอบ และผักชี 314 .

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.ใสกะปลงผัดจนหอม เติมกุงสดและสะตอ ลงผัดจนสุกใชไฟแรง ใสน้ําซุป ปรุงรสดวยเครื่องปรุง เติม สวนผสมที่เหลือทั้งหมดและแปงขาวโพด ละลายน้ําลงผัดจนสุกทั่วดี จึงยกลง 315 .foxitsoftware. สะตอผัดเปรี้ยวหวาน สวนผสม 200 กรัม สะตอปอเปลือก 10 ตัว กุงสดปอกเปลือก 5 เม็ด พริกชีฟาหั่นบาง 2 ชอนชา พริกขี้หนูบุบพอแตก 1 หัว หอมหัวใหญหั่นบาง 2 ตน ตนหอมหั่นทอน 2 2 ผล มะเขือเทศหั่นเปนชิ้น 1 ชอนโตะ กะป 4 ชอนโตะ กระเทียมสับละเอียด 2 ชอนโตะ ซอสมะเขือเทศ 1 ชอนโตะ น้ําสมสายชู 1/4 ชอนโตะ น้ําปลา 1 1 ถวยตวง น้ําซุป 1 ชอนโตะ แปงขาวโพด ชอนโตะ น้ํา ชอนโตะ น้ําตาลทราย น้ํามันถั่วเหลืองสําหรับผัด วิธีทํา .เจียวกระเทียม กับน้ํามันพืชจนเหลือง .com For evaluation only.

com For evaluation only.แบงเนื้อหมูออกเปนกอน น้ําหนัก 30 กรัม .เคลาสวนผสมเนื้อหมูบดกับกระเทียม และผงปรุงรสไก เขาดวยกัน . แกงกะปคั่วปลาหมึก สวนผสม 10 ตัว ปลาหมึกกลวย 5 ฟอง ไขเค็มดิบ (เฉพาะไขแดงผาซีก) 300 กรัม เนื้อหมูบด 1 ชอนโตะ กระเทียมหั่นละเอียด 1 ชอนชา ผงปรุงรสไก 50 กรัม น้ําพริกแกงเขียวหวาน 3 3 เม็ด พริกชี้ฟาหั่นบาง 2 ใบ ใบมะกรูด 1 ถวยตวง กะทิ 1 ชอนโตะ กะป 2 ชอนโตะ น้ําปลา ชอนโตะ น้ําตาลปบ ใบโหระพาและใบกะเพราสําหรับโรยหนา น้ํามันถั่วเหลืองสําหรับผัด วิธีทํา .ผัดน้ําพริกแกงที่เตรียมไว กับน้ํามันพืช จนหอม ใสกะทิลงตมจนเดือด เติมปลาหมึกยัดไส ปรุงรสดวยน้ําปลา และน้ําตาลปบ เคี่ยวใชไฟออน จนปลาหมึกสุกดี จึงใสพริกชี้ฟา ใบมะกรูด ใบโหระพา และใบกะเพรา แลวยกลง 316 .หุมไขเค็มเตรียมไว .foxitsoftware.บรรจุเนื้อหมู ลงในตัวปลาหมึก ยึดดวยไมคอกเทล .ผสมน้ําพริกแกงเขียวหวาน กับกะปเขาดวยกัน .Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.

com For evaluation only. ขาวหมกไก สวนผสม 300 ขาวสารซาวสะอาด กรัม 450 น้ํา กรัม 500 เนื้ออกไกหั่นเปนชิ้น กรัม 200 มันฝรั่งหัน่ เตา กรัม กระเทียมสับละเอียด 1 ขิงแกสับละเอียด 2 ชอนโตะ 2 และผงกะหรี่ อยางละ ราก รากผักชี 1 ชอนโตะ น้ําพริกแกงเผ็ด 2 เกลือปนและน้ําตาลทราย ชอนชา อยางละ ชอนชา ผงปรุงรสไก หอมแดงเจียวสําหรับโรยหนา ผักสดสําหรับแตง น้ําจิ้มอาจาด น้ํามันพืชสําหรับผัด วิธีทํา .Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.เติมขาวสาร น้ํา เนื้อไก มันฝรัง่ รากผักชี และเครื่องปรุงรสทั้งหมด ปดฝา นํากลับเขาเตาไมโครเวฟ ใชระดับความรอน 100 % เวลา 10 นาที และระดับความรอน 80% เวลา 5 นาที หรือจนกระทัง่ สุก เมื่อครบเวลาแลวปดฝา พักไวประมาณ 5 นาที เพื่อใหขาวระอุดี .จัดขาวหมกไกใสจานสําหรับเสิรฟ โรยหนาดวยหอมแดงเจียว แตงสวยดวยผักสด รับประทาน ขณะรอน ๆ กับน้ําจิม้ อาจาด 317 .foxitsoftware.ใส น้ํามันพืช กระเทียม ขิงแก ผงกะหรี่และน้ําพริกแกงเผ็ดในภาชนะ คนใหเขากันดี ปดฝานําเขา เตาไมโครเวฟ ระดับความรอน 100 % เวลา 2 นาที .

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.ชิมรสตามชอบ ใสถั่วงอกและขึ้นฉาย ผัดใหเขากัน ยกลง .จัดลงจาน ราดหนาดวยซอสเห็ดหอม นําไปนึ่งจนรอนกอนรับประทาน 318 .foxitsoftware.com For evaluation only.หอเครื่องที่ผัดดวยกวยเตี๋ยวเสนใหญใหสวยงาม .ปรุงรสดวยซีอิ๊วขาวเห็ดหอม ซอสเห็ดหอม และสวนปรุงรสที่เหลือทั้งหมด .ผัดขิงแกและพริกชี้ฟา จนหอม เติมเห็ดหอม แครอท หนอไม และโปรตีนเกษตร . กวยเตี๋ยวมวนทรงเครือ ่ งเจ สวนผสม กวยเตี๋ยวเสนใหญ ซีอิ๊วขาวเห็ดหอม ซอสเห็ดหอม น้ํามันงา น้ําตาลทราย พริกไทยปน เห็ดหอมแชน้ําจนนุมหั่นชิ้นบาง แครอทหั่นชิ้นบาง หนอไมสดหั่นชิ้นบาง ถั่วงอก โปรตีนเกษตรแชน้ําจนนุม ขึ้นฉายหัน่ ละเอียด พริกชี้ฟาหั่นละเอียด ขิงแกหั่นละเอียด น้ํามันพืชสําหรับผัด 500 3 4 2 1 1 200 100 100 200 200 1 2 2 4 กรัม ชอนโตะ ชอนโตะ ชอนโตะ ชอนโตะ ชอนชา กรัม กรัม กรัม กรัม กรัม ตน ชอนโตะ ชอนโตะ ชอนโตะ วิธีทํา .

ผัด น้ําพริกแกงปา กับน้ํามันเมล็ดดอกทานตะวัน จนกระทั่งหอม ใสลูกชิ้น และเสนกวยเตี๋ยว เติมน้ําซุป ผัดจน เสนเล็กนุม จึงเติมขาวโพดออน ถั่วฝกยาว หนอไม มะเขือพวง มะเขือเทศ กระชาย พริกไทยออน และเครื่องปรุง รส ผัดจนสุกชิมรสตามชอบ โรยหนาดวยใบกะเพรา พริกชี้ฟาเขียว แดง จัดลงจานเสิรฟ .รับประทานเสนเล็กแกงผัดปา คูกับผักสด 319 .foxitsoftware.Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www. เสนเล็กผัดปา สวนผสม 200 กรัม กวยเตี๋ยวเสนเล็ก 50 กรัม น้ําพริกแกงปา 200 กรัม ลูกชิ้นปลา กุง หมู น้ําหนักรวม 50 กรัม ถั่วฝกยาวตัดทอนสั้น หนอไมหั่นเปนชิ้น ขาวโพดออนหัน่ เปนทอน 50 กรัม และมะเขือพวง อยางละ 2 กระชายหั่นเปนเสน ชอนโตะ 2 และพริกไทยออน อยางละ 2 ชอนโตะ น้ําปลา 1/2 ผล มะเขือเทศหั่นเปนชิ้น 1 ถวยตวง น้ําซุป 1/4 ชอนโตะ น้ําตาลทราย ถวยตวง น้ํามันเมล็ดดอกทานตะวัน ใบกะเพรา พริกชี้ฟา และผักสด สําหรับแตง วิธีทํา .com For evaluation only.

foxitsoftware.Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.เจียวกระเทียมกับน้ํามันสลัดจนหอม เติมอาหารทะเลลงผัดจนสุก . ผัดบร็อกโคลี่ทะเล สวนผสม บร็อกโคลี่ตดั เปนชอลวกพอสุก กุงสดปอกเปลือกผาหลัง ปลาหมึกหั่นเปนชิ้น หอยเชลล กระเทียมหั่นละเอียด ผงปรุงรสไก ซีอิ๊วขาว น้ํามันสลัด วิธีทํา .ใสบร็อกโคลี่ปรุงรสดวยซีอิ๊วขาวและผงปรุงรสไก ผัดจนสุกจึงยกลง 300 50 100 50 1 2 1 4 กรัม กรัม กรัม กรัม ชอนโตะ ชอนชา ชอนโตะ ชอนโตะ 320 .com For evaluation only.

com For evaluation only. 321 .Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.

โบตั๋น สวนผสม 10 เตาหูทอด ชิ้น 200 เนื้อหมูบด กรัม 1 แฮมหั่นละเอียด แผน 2 หอมหัวใหญหั่นละเอียด ชอนโตะ 2 พริกไทยปน ชอนชา 1/2 เกลือปน ชอนชา 1 ผงปรุงรสไก ชอนชา น้ํามันพืชสําหรับทอด วิธีทํา .foxitsoftware.com For evaluation only.เตรียมเตาหูโดยตัดสวนบนออก 4 แฉกแลวกลับดานในออกมาดานนอก บรรจุไสหมูที่หมักแลวจนเต็ม ทอดในน้ํามันพืชจนสุก .Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.เสิรฟโบตั๋นรอน ๆ กับน้ําจิ้มเจียบวย 322 .เคลาเนื้อหมู แฮม หอมหัวใหญ พริกไทยปน เกลือปน และผงปรุงรสไก หมักเขาดวยกัน .

บรรจุเนื้อหมูลงในผลมะระจนแนนยึดดวยไมคอกเทลดวย .โขลกรากผักชีกับกระเทียมและพริกไทยจนละเอียด .ลางมะระจีนตัดเปนทอนยาว 2 นิ้ว ควักไสออกใหหมด .Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.ผสมเนื้อหมู กับเครื่องเทศที่โขลกเตรียมไว แครอท วุนเสน ซอสหอยนางรมและเตาเจี้ยวเขาดวยกัน .ตมน้ําซุปกับเห็ดหอมจนเดือด ใสมะระและเครื่องปรุงทั้งหมด ปดฝาเดี่ยวใชไฟต่ําจนมะระสุกดีจึงยกลง 323 .com For evaluation only. มะระตุนหมืน ่ ป สวนผสม 2 ผล มะระจีนลูกยาว 300 กรัม เนื้อหมูบด 100 กรัม เห็ดหอมแชน้ําจนชุม 1 ชอนโตะ รากผักชีหนั่ หยาบ 1 ชอนโตะ กระเทียมหั่นละเอียด 1 ชอนชา พริกไทยปน 50 50 กรัม แครอทหั่นละเอียด 8 กรัม วุนเสนแชน้ําตัดทอนสัน้ 1 ถวยตวง น้ําแชเห็ดหอม 2 ชอนโตะ ซอสหอยนางรม 1 ชอนโตะ เตาเจี้ยว ชอนโตะ น้ําตาลทราย ใบผักชีสําหรับแตง วิธีทํา .

foxitsoftware.ใสน้ํามันหมูลงในกระทะ เติมกระเทียมลงเจียวจนเหลือง ใสหอมหัวใหญ ไขไก และเนื้อปูลงผัดจนสุก เติมขาว หอมทุงกุลารองไห และเมล็ดถั่วลันเตา ปรุงรสดวยซีอิ๊วขาว น้ําตาลทราย พริกไทยปน ผงปรุงรสไก และมารกา รีน ผัดใชไฟแรง จนขาวผัดสุกหอมและระอุดี ใสตนหอม ผัดผสมจนเขากันดี จึงยกลง .ตักขาวผัดปูลงจาน แตงดวยผักชี 324 .Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www. ขาวผัดปู สวนผสม ขาวหอมทุงกุลารองไห หุงสุก เนื้อปูนึ่ง ไขไกตีพอแตก หอมหัวใหญหั่นชิ้นเล็ก ตนหอมซอย เมล็ดถั่วลันเตา ซีอิ๊วขาว น้ําตาลทราย พริกไทยปน ผงปรุงรสไก กระเทียมหั่นสับละเอียด น้ํามันหมู มารการีน ผักชีสําหรับแตง 5 300 4 1 50 50 2 1 2 2 1 4 2 ถวยตวง กรัม ฟอง หัว กรัม กรัม ชอนโตะ ถวยโตะ ชอนชา ชอนชา ชอนโตะ ชอนโตะ ชอนโตะ วิธีทํา .com For evaluation only.

foxitsoftware.ยกออกจากเตา หยอดหนาดวยมะนาว รับประทานขณะรอน ๆ วิธีทํา (สําหรับผสมน้ําพริกแกงสมพริกสด) . แกงสมดอกขจรทูนา สวนผสม ดอกขจร ปลาทูนาในน้ํามันพืช น้ําพริกแกงสมพริกสด น้ํา ซอสมะเขือเทศ น้ําปลา น้ําตาลปบ มะนาว 300 2 100 3 1/2 3 1 1 กรัม กระปอง กรัม ถวยตวง ถวยตวง ชอนโตะ ชอนโตะ ผล สิ่งที่ตองเตรียม 7 (สวนผสมน้ําพริกแกงสมพริกสด) 1 เม็ด พริกชี้ฟาเหลืองหั่นหยาบ 1 ชอนชา 1/4 เกลือปน ชอนชา 1 กะป ถวยตวง 1 หอมแดงซอย ชอนโตะ กระเทียมหั่นหยาบ ชอนโตะ กระชายซอย วิธีทํา .com For evaluation only.นําเขาเตาไมโครเวฟ ใชระดับความรอน HIGH นานประมาณ 4 นาที หรือจนน้ําแกงเดือด ยกออกจากเตา .ปรุงรสดวยซอสมะเขือเทศ น้ําปลา และน้ําตาลปบ คนผสมจนเขากัน .ละลายน้ําพริกแกงสม และปลาทูนา 1 กระปองกับน้ํา ใสภาชนะปดฝา .Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.โขลกสวนผสมทั้งหมดเขาดวยกันจนละเอียด จึงตักขึ้น 325 .ใสดอกขจร และปลาทูนาที่เหลือ ปดฝาภาชนะ นําเขาเตาที่ระดับความรอนเดิม ตออีก 3 นาที หรือจนสวนผสม สุกทั่วดี .

เคลาผสมผงทําขาวหมกไก 1 ซองเล็กกับอาหารทะเลและนมสด .Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www. ขาวหมกทะเลเผา สวนผสม ขาวสาร น้ํา ผงทําขาวหมกไก นมสด หอมแดงเจียว น้ํามันที่เหลือจากหอมเจียว อาหารทะเลที่ชอบผักชีและพริกแดงสําหรับแตง 1 1 1/2 1 2 4 4 ถวยตวง ถวยตวง ซอง ชอนโตะ ชอนโตะ ชอนโตะ วิธีทํา .รับประทาน ขาวหมกทะเลเผาคูกับน้ําจิ้มเปรี้ยวและผักสดที่ชอบ 326 .ละลายผงทําขาวหมกไก 1 ซองเล็กกับน้ําเขาดวยกันเติมขาวสารหุงจนขาวสุกเตรียมไว .com For evaluation only.รองกนกระดาษอลูมิเนียมฟอยลดวยอาหารทะเลและขาวที่หุงเตรียมไว หอฟอยลใหมิดขาว นําเขาอบ จนกระทั่งสุกหอม .foxitsoftware.

com For evaluation only.Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.ทาตัวปลาดวยผงปรุงรสไกใหทั่ว แลววางลงในภาชนะสําหรับนึ่ง นึ่งในน้ําเดือดไฟแรงนาน 10 . ปลากะพงนึ่งมะนาว สวนผสม ปลากะพงแลทําความสะอาดแลว น้ําหนัก 400 กรัม ผงปรุงรสไก น้ํามะนาว น้ําปลา น้ําตาลทราย กระเทียมโทนหัน่ ละเอียด พริกขี้หนูสวนซอยละเอียด มะนาวฝานเปนแวน ใบสะระแหน และผักสด สําหรับแตง 1 2 1/2 1 2 1/4 1 ตัว ชอนชา ถวยตวง ชอนโตะ ชอนชา ถวยตวง ชอนโตะ วิธีทํา .ผสมน้ํามะนาวกับน้ําตาลทราย น้ําปลา พริกขี้หนูสวน และกระเทียมโทนเขาดวยกัน ชิมรสตามชอบ ราดลงใน จานปลาที่นึ่งสุกรอน ๆ แตงดวยมะนาวฝาน ใบสะระแหน และแตงใหสวยดวยผักสด เสิรฟขณะรอน ๆ 327 .15 นาที หรือจนกระทั่งปลาสุก .foxitsoftware.

ปดฝาภาชนะ นํากลับเขาเตาทีร่ ะดับความรอนเดิมอีก 8 .com For evaluation only. แกงเขียวหวานปูมาผักรวม สวนผสม 2 ตัว ปูมาสับเปนชิ้น 50 กรัม เมล็ดถั่วลันเตา 100 กรัม ขาวโพดออน 100 กรัม แครอทหั่นชิ้นเล็ก 50 กรัม น้ําพริกแกงเขียวหวาน 500 กรัม กะทิ 1 1 ชอนโตะ น้ําปลา 2 ชอนโตะ น้ําตาลปบ 3 ชอนโตะ น้ํามันพืช ใบ ใบมะกรูดฉีกเปนใบ พริกชี้ฟาหั่นบาง และใบโหระพา สําหรับโรยหนา วิธีทํา .เติมกะทิ ผักรวม และปรุงรสดวยเครื่องปรุงทั้งหมด .โรยหนาดวยใบมะกรูด พริกชี้ฟาแดง และใบโหระพา รับประทานขณะรอน ๆ 328 .foxitsoftware.10 นาที หรือจนกระทั่งสวนผสมสุกทั่วดี ยกออก จากเตา .ใสปูมา นํากลับเขาเตาทีร่ ะดับความรอนเดิมอีก 2 นาที .Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.เกลี่ยน้ําพริกแกงเขียวหวานลงในภาชนะ ปดฝา นําเขาเตาไมโครเวฟ ใชระดับความรอน HIGH เวลา 2 นาที จนกระทั่งสุกหอม .

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www. แพนงไกสอดไส เครื่องปรุง:สะโพก และนองไกเลาะกระดูกออก หมูสับ กุงสับ เครื่องแกงแพนง กะทิ น้ําเปลาสะอาด น้ําปลา น้ําตาลปบ ใบมะกรูดหั่นฝอย พริกชี้ฟาแดงหั่นฝอย ขนมปงปง วิธีทํา:1. นํากระทะตั้งไฟใสหัวกะทิผัดพอกะทิแตกมันใสเครื่องแกงลงไปผัดใหแตกมัน นําสะโพกไกลงไป ผัดแลวเติมหางกะทิเคี่ยวจนกระทั่งนุมแลวใสนองไกที่นึ่งไวลงไป ผัดใหเขากันปรุงรสดวยน้ําปลา น้ําตาล ชิมรสหวานตามดวยเค็ม 3. นําสะโพกไกและนองไกไปปงพอเหลืองแลวจัดวางบนขนมปงราดดวย น้ําเครื่องแกงโรยหนาดวย ใบมะกรูดหั่นฝอย และพริกชีฟ้ าแดงหั่นฝอย 329 . นําชามผสมใสหมูสับ และกุงสับใสเครื่องแกงแพนงคลุกใหเขากัน ปรุงรสดวยน้ําปลาน้ําตาลปบ นํา สวนผสมยัดใสนองไกที่เลาะกระดูกออกแลว จากนั้นนําไปนึ่งพอสุกพักไว 2.foxitsoftware.com For evaluation only.

foxitsoftware.Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.com For evaluation only. ขาวผัดเนื้อเค็มแดดเดียว เครื่องปรุง: เนื้อ เค็มแดดเดียวทอดจนหอม นํามาทุบพอคลายตัวแลวฉีก เปนชิ้นเล็กๆ กระเทียมกลีบเล็กทุบสับหยาบๆ พริกขี้หนูสวน บุบ น้ํามัน น้ําปลาดี เกลือ พริกไทยปน ไขไก แตงกวา ผักชี ตนหอม ขาวหอมมะลิสุก(หุงเม็ดสวยๆ) และกานคะนาปอก เปลือกหั่นเปนแวนเล็กๆถาชอบ วิธีทํา: ตั้ง กระทะจนรอน ใสน้ํามันรอจนรอนแลวใสกระเทียมสับ พริกขี้หนูบุบ และเนื้อเค็มฉีกลงผัดเขาดวยกันจนหอม ใสขาว สวยตามลงไปผัดจนเขากัน ปรุงรสดวยเกลือปน พริกไทยปน และน้ําปลาดี ตักใสจานโรยหนาดวยยอดผักชีเด็ด ไขตมสุกหั่นเปนเสี้ยวๆ แนมดวยแตงกวาหั่นแฉลบและตนหอม ตัดเขียวขาว รับประทานกับแกงจืดรอนๆ เทานี้ก็ไดอาหารจานงายๆหนึ่งจาน บางคนชอบใสไขและกานคะนาลวก แบบขาวผัดคะนาปลาเค็ม ก็สามารถใสไดตามใจชอบ โดยตอกไขลงไปผัดกับ น้ํามันกอนใหมีสีขาวเหลืองแลวจึงผัดเครื่องปรุงอื่นๆ ตามลงไป ขอสําคัญคืออยาใชไฟแรงจัดเพราะพริกขี้หนูจะ ไหมดํา สีของขาวผัดจะไม TIPS: เนื้อ เค็มหากไมมีเวลาทําเองก็ไมแปลก แตตองเลือกซื้อจากเจาที่มีฝมือเทานั้น จึงจะไดขาวผัดที่อรอยสมใจ แนะนํา ใหซื้อ”เนื้อเค็มแมเล็ก” เปนรถเข็นขายเฉพาะตอนกลางวันตรงปากตรอกไกรสีห บางลําพู เพราะเปนเนื้อเค็มไมใสสี และรสชาติดี เนื้อแบบติดมันนํามาทอดแลวหอมฟุง ไดรสชาติและกลิ่นอายของเนื้อเค็มกวาเจาอื่น ใชน้ํามันที่ทอด เนื้อเปนน้ํามันผัดขาวเลย ไดทั้งความหอมและประหยัดดี 330 .

น้ําตาลทราย 2 ชอนโตะ วิธีทํา 1 หั่นเนื้อเปนแวนวงกลม ตามเสนของเนื้อชิ้นไมบางจนเกินไป นําเนื้อใส ภาชนะใสแปง ไขขาว น้ําตาลทราย คลุกเคลาใหเขากันทิ้งไวประมาณ 2-3 ชั่วโมง โดยแชไวในตูเย็นชองธรรมดา หลังจากนั้นแลว นําเนื้อไปลางเอาแปงออก แลวนําเนื้อกลับไปใสภาชนะเพื่อเตรียมหมักอีก ครั้ง สวนผสมที่2 .หัวหอมใหญหั่นเปนแวนหนาๆ 1 หัว .กระเทียมกลีบใหญ 6 กลีบ .ซีอิ้วขาว 1 ชอนชา .พริกชี้ฟาแดง เหลือง หั่นเปนเสนตามยาวพอประมาณ .ตนหอม 10 ตน .น้ํามันงา 6 ชอนโตะ .เนื้อสันใน 1 เสน .น้ําตาลทราย 1 ชอนโตะ .พริกไทยออนสด 4 กาน . เอาตะแกรงตักเนื้อขึ้นมา โดยใหน้ําสะเด็ดจนหมด แลวใสภาชนะเพื่อเตรียมเครื่องปรุงใส 331 .พริกไทยดําปน 2 ชอนชา .foxitsoftware.น้ํามันหอย 4 ชอนโตะ .Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www. นําน้ํา3 ถวยใสหมอภาชนะตั้งไฟใหเดือด นําเนื้อที่หมักไวลงไปลวกในน้ําเดือด เพื่อตองการใหเนื้อลวกพอใหใหเนื้ออยู ตัว ไมถึงกับสุก 2.com For evaluation only.พริกไทยขาว 3 ชอนชา วิธีทํา นําสวนผสมที1 ่ ใสภาชนะแลวคลุกเคลาใหทั่วนําไปแชตูเย็นตอ3-4ชั่วโมง จนเนื้อนุมและได รสชาติจึงจะนํามาผัดพริกไทยดําได สวนผสมที่ 3 .แปงมัน 2 ชอนโตะ . เนื้อพริกไทยดํา สวนผสมที่1 .ไขขาว 2 ฟอง .แปงขาวโพด 2 ขีด .ซีอิ้วขาว 2 ชอนโตะ .น้ํามันหอย 1 ชอนชา .น้ํามันสําหรับผัดพอประมาณ วิธีทํา 1.น้ําเปลา 3 ถวย .

3 .com For evaluation only.foxitsoftware.นํากระทะตั้งไฟใสน้ํามันลงไปพอรอน นําเนื้อและเครื่องปรุงทั้งหมดลงไปผัดใหหอมโดยใช ไฟแรงผัดจนกระทั้งสุกตักใส จานเสิรฟพรอมขาวรอนๆ สวนผสม • • • • • • • • ปลาชอน 1 ตัว ผักบุงไทยกําใหญ 1 กํา หอมเล็ก 7 หัว กะป 1 ชอนโตะ น้ํามะขามเปยก 3 ชอนโตะ น้ําตาลปบ 1/2 ชอนโตะ น้ําปลา 2 ชอนโตะ พริกแหงเม็ดใหญ 5 เม็ด วิธีทํา • • • • • โขลกพริกแหงที่แชน้ําแลวกับหอมเล็ก กะป เกลือนิดหนอยจนแหลกละเอียด นําปลาชอนยางไฟพอหอม แลวสับเปนชิ้น แชน้ําไว หั่นผักบุงเปนทอนๆ นําไปลางน้ําและใสกระชอนทิ้งไว เอา น้ําใสหมอ ละลายเครื่องแกงที่โขลกแลว ลงในหมอ แลวยกขึน้ ตั้งไฟ พอเดือดใสปลาชอน แหงลงไป เคี่ยวใหนิ่ม รอใหเดือดอีกสักพัก ใสผักบุง พอผักบุงสุก ปรุงรสดวยน้ํามะขามเปยก น้ําปลา ตัดดวยน้ําตาลนิดเดียว แกงสมจะออกรสเปรี้ยว เค็ม น้ําใส 332 .Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.

com For evaluation only.Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www. น้ําปลา.foxitsoftware. สวนผสม : • • • • • • • แซลมอนแลบางๆ (ตามชอบ) น้ําตาลทราย 2 ชอนชา น้ําปลา 3 ชอนโตะ น้ํามะนาว 3 ชอนโตะ พริกขี้หนู กระเทียม ใบสะระแหน วิธีทํา : • • • • นําแซลมอนมาจัดวางบนจาน แลวเอาไปแชตูเย็นไว จากนัน้ มาเตรียมน้ําปรุง น้ําตาลทราย . น้ํามะนาว สับพริกขี้หนูกับกระเทียม ครึ่งหนึ่งใหละเอียด ผสมลงไปในน้ําปรุงคนใหเขากัน ราดไปบนเนื้อปลาแซลมอน นํากระเทียมและพริกที่เหลือมาซอยโรยหนา เด็ดสะระแหนโรยต 333 .

น้ําพริกไกยาง สวนผสม หอมแดง ไกยางฉีกเปนเสนฝอย น้ําซุปไก น้ําตาลปบ กระเทียมกลีบใหญ น้ํามะนาว น้ําปลา พริกชี้ฟาแดง 5 หัว 1 ถวยตวง 2 ชอนโตะ 1 ชอนโตะ 10 กลีบ 3 ชอนโตะ 3 ชอนโตะ 5-6 เม็ด วิธีทํา 1.com For evaluation only.Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www. นําพริกชี้ฟาแดง หอมแกง กระเทียม คั่วไฟใหสุกหอม แลวจึงโขลกรวมกันใหละเอียด ปรุงรสดวยน้ําตาลปบ น้ําปลา น้ํามะนาว ใหไดรสเปรี้ยว เค็ม หวานตามชอบ หากแหงเกินไป ใหเติมน้ําซุปไก หรือน้ําอุนไดเล็กนอย 2. นําไกยางที่ฉกี เตรียมไวลงคลุกเคลา เพื่อใหรสของน้ําพริกซึมเขาไปในเนื้อไก 3.foxitsoftware. รับประทานกับผักสดตางๆ เชน แตงกวา ถั่วพู ถั่วฝกยาว และมะเขือไขเตา 334 .

แครอทหั่นเปนเสน 4. มะนาว 9.foxitsoftware. ขนมจีน 6. เห็ดหอมแชน้ํา หั่นบาง ๆ 5. น้ําตาล 12. ปลาทูลุยสวน เครื่องปรุง-สวนผสม 1. น้ําปลา 8. นําเสนกวยเตีย๋ วมาแผเตรียมไว จากนั้นวางวางเสนขนมจีน เนื้อปลาทูทอด แครอท เห็ดหอม ใบโหระพา จากนัน้ ก็มวนใหเปนคํา จัดใสจาน 2.com For evaluation only. ในสวนของน้ําจิ้มนั้น นํากระเทียม พริกขี้หนู ตําใหเขากัน จากนั้นใสน้ําปลา น้ํามะนาว ตัดรสดวยน้ําตาล เล็กนอย ชิมรสตามใจชอบ แคนี้ก็เสร็จเรียบรอย รับประทานคูกับผักกาดหอม อรอย. ใบโหระพา 7. กระเทียมสับ 11.Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.. ปลาทูทอด 2. เสนกวยเตี๋ยว (เสนใหญทีย่ ังไมไดตัด) 3. ผักกาดหอม ลงมือเขาครัว 1. พริกขี้หนู 10.อรอย 335 .

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.สวนผสม .ตั้งกระทะ ใสน้ํามันพืชเล็กนอย นํากระเทียมลงไปผัดใหหอม จากนั้นใสเห็ดหอมลงไปผัด ตามดวยผักคะนา .น้ํามันหอย .กระเทียม . 336 .นํายอดคะนาที่เตรียมไวไปลางใหสะอาด กอนที่จะนําไปช็อค ดวยการนําไปลวกในน้ําเดือด ประมาณ 1 นาที กอนที่จะนําลงแชในน้ําเย็นจัด เพื่อทําใหผักมีสีเขียวสด กรอบ นาทาน . 'คะนาน้ํามันหอย' เครื่องปรุง .เห็ดหอมสด ..ปรุงรสดวยน้ํามันหอย และน้ําตาลทราย ชิมรสใหไดที่ ตักขึ้นใสจาน พรอมเสิรฟทันที อาหารเพื่อสุขภาพจานนี้ มีวิธีการทําที่ไมยุงยาก แถมยังมีคณ ุ ประโยชนมากมาย สัปดาหตองมาติดตามกันตอวา เมนูอาหารลดเสี่ยงโรคมะเร็งระดับสูงเมนูไหน ที่จะไดยกเสิรฟขึ้นโตะเปนเมนูที่สาม.ยอดคะนา .น้ํามันพืช ลงมือเขาครัว .com For evaluation only.น้ําตาลทราย ..

เพื่อที่จะใหมวนไสปอเปยะไดมิด วางลงบน จานและพรมน้ํา 2. กุงสดนึ่งและแกะเปลือก 18-20 ตัว 2. แผนแปงสําหรับหอ 4 แผน 4. หมูหั่นชิ้นเล็ก 6 ชิ้น 3. น้ําตาลทราย 1/2 ชอนโตะ 6. ใบกุยชายตัดทอน 5-6 ทอน 6. ใสผักกาดหอม ใบโหระพา สาระแหน ถั่วงอก กุงและหมูลงไป จากนั้นพับริมแผนแปงทั้งสองขางเขาหากัน วางผักกุยชาย จากนั้นมวนแปงใหเปนทอนกลม โรยดวยงาขาว จัดเสิรฟพรอมน้ําจิ้ม (สวนใครที่ตองการความ สะดวกมากกวาความสวยงามแลว อาจจะตัดปอเปยะสดเปนคํา ๆ ก็ได เพื่องายตอการรับประทาน) สวนผสมของน้ําจิ้มเตาเจี้ยว 1.foxitsoftware. นําน้ํามันพืชใสกระทะตั้งไฟ พอน้ํามันรอน ใสกระเทียมสับ ผัดจนเหลือง ตามดวยเตาเจี้ยว 2. แปงมันละลายน้ํา ขั้นตอนการทําน้ําจิ้มเตาเจี้ยว 1. พอเดือดใหใสน้ําเปลา น้ําตาลทราย แปงมัน ปลอยใหเดือดแลวคอยใสน้ําสมสายชู ตั้งไฟอีกสักพัก จึงยกลง จากเตา 337 . ผักสลัด โหระพา ถั่วงอก สาระแหนเล็กนอย 5. น้ํามันพืช 7. น้ําสมสายชู 1/4 ถวยตวง 3.com For evaluation only.เตาเจี้ยวบดละเอียด 1 ขวด 2. นําแผนแปงตัดเปนวงกลมขนาดขนาดใหญประมาณ 30 ซม. งาขาว ลงมือเขาครัว 1. ปอเปยะสด เตรียมเครื่องปรุง 1.Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www. น้ําเปลา 1 ขวด 4 กระเทียมสับ 1 ชอนโตะ 5.

foxitsoftware. ตั้งกระทะใหรอน ใสน้ํามันพืช เมื่อรอนไดที่แลวใสกระเทียม พริกขี้หนูสวน พริกไทยดําลงไป ผัดจนมีกลิ่นหอม โดยความรอนของน้ํามันจะสกัดเอาความหอม ความเผ็ดรอนของพริกขี้หนูสวน พริกไทยดํา และกระเทียมออกมา 2.com For evaluation only.Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www. กระเพาะปลาผัดกุง กระเพาะปลา 2 ขีด กุงสด เลือกตัวกําลังดี 5 ตัว ขึ้นฉาย 1/2 ขีด ตนหอม 1/2 ขีด พริกชี้ฟา 3 เม็ด กระเทียมสับ 1 1/2 ชอนโตะ พริกไทย และ ซีอิ๊วขาว ตามชอบ ลวกกระเพาะปลาดวยน้ํารอน บีบใหแหง พักไว จากนั้นใหนํากระเทียมสับลงไปผัดในน้ํามันพืชใหสงกลิ่นหอม ใส กระเพาะปลากับกุงสดลงผัด ปรุงรสดวยซีอิ๊วขาว และพริกไทย เติมขึ้นฉายและตนหอม ตามดวยพริกชี้ฟา แลวผัดให เขากัน อีกสักครูจึงตักเสิรฟพรอมขาวสวยรอนๆ เนื้อสะดุง เนื้อติดมันสับละเอียด น้ํามันพืช น้ําปลา น้ําตาลทราย พริกขี้หนูสวนบด กระเทียมบด พริกไทยดําบดหยาบ โดยสวนผสม 3 อยางหลังตองมีเยอะๆ หนอย 1. ผัดเนื้อสับลงไปกับสวนที่ 1 จนสุก ปรุงรสดวยน้ําปลา น้ําตาล ใหไดรสเค็ม หวาน เผ็ด รอน จะรับประทานกับขาว สวยก็ได หรือจะรับประทานกับแปงตอรติญญาของเม็กซิกนั โดยเอาแปงมาหอเนื้อก็อรอยไมแพกัน 338 .

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www. ใสตะไคร และใบมะกรูดลงไป ตามดวยมักโรนีลงไปผัดคลุกเคลาใหเขากัน 3.foxitsoftware. มักโรนีโฮลวีทผัดตมยําแหง ใครที่ชอบเมนูตมยํารสเขมขนสัญชาติไทยแท พอๆ กับมักโรนีนุมๆ ของฝรั่งละก็ ครัวชีวจิตฉบับนีภ้ ูมิใจเสนอ " มักโรนีโฮลวีทผัดตมยําแหง" หรือที่เราเรียก กันเลนๆ วา เมนูลูกครึ่ง เมนูนี้เปนอาหารจานเดียวในมื้อเรงดวน เหมาะสําหรับคุณแมบานยุคใหม เมนูนี้ไมจําเปนตองเปนเสนมักโรนีเทานั้นนะคะ ในครัวคุณมีเสนอะไรก็สามารถดัดแปลงไดทั้งนั้น ไมวาจะ เปนเสนกวยเตี๋ยวโฮลวีท หรือเสนหมี่โฮลวีท ก็ใชไดเชนกัน สวนผสม • • • • • • • • • • • • • • เสนมักโรนีลวก 400 กรัม กุงสด 300 กรัม ปลาหมึกหั่นเปนชิ้นพอคํา 200 กรัม เห็ดฟาง 300 กรัม ตะไครหั่นแฉลบ 1/2 ถวย ใบมะกรูดฉีก 1/2 ถวย น้ําปลา 1/4 ถวย น้ํามะนาว 1/4 ถวย น้ําตาลทรายแดง 2 ชอนโตะ น้ํามันมะกอก 1/4 ถวย น้ําพริกเผา 1/4 ถวย พริกขี้หนูทุบ 3-4 เม็ด พริก 3 สีหั่นเฉียง 1/4 ถวย ผักชีสําหรับโรยหนา 2-3 ตน วิธีทํา 1. ผัดพริกเผาในน้ํามันมะกอกพอหอม เติมกุง และปลาหมึกลงไปผัดใหเขากัน 2.com For evaluation only. เติมเห็ดฟางลงไปผัดคลุกเคลาใหเขากัน ปรุงรสดวยน้ําปลา น้ํามะนาว น้ําตาลทรายแดงผัดใหเขากัน จากนัน้ เติมพริกขี้หนู และพริก 3 สีลงผัด ปดไฟ ตักใสจาน โรยหนาดวยผักชี Tip : กุงและปลาหมึก ถึงแมชาวชีวจิตจะกินอาหารทะเลอยางกุงและปลาหมึกได แตกินบอยๆก็ไมคอยเปนผลดี กับสุขภาพนะคะ เพราะคอเลสเตอรอลคอนขางสูง ทางทีด่ ที ี่สุดควรเลือกกินอาหารทะเลสัปดาหละ 1-2 ครั้งก็ พอ แลวลองเปลี่ยนไปกินปลาชนิดอื่นๆ หรือทดแทนโปรตีนดวยเตาหู หรือเห็ดตางๆ ก็ไดคะ 339 .

ขาวซอย เครื่องปรุง เนื้อไก 4 0 0 กรัม เสนบะหมี่ 1 หอ ผักกาดดอง 1 หอ น้ําพริกแกงเผ็ด 2 ชอนโตะ ผงกะหรี่ 1 ชอนโตะ ซีอิ้วขาว (หรือน้ําปลา) 2 ชอนโตะ น้ําตาลทราย 1 ชอนโตะ ขิง ¼ ถวย หัวหอมแดง ¼ ถวย ผักชี 1 ตน กะทิ 1 กระปอง น้ําเปลา 3 ถวย น้ํามันสําหรับทอด ½ ถวย น้ํามันสําหรับผัด 2 ชอนโตะ วิธีทําน้ําแกงขาวซอย 1. เปดเตาที่ไฟแรง ตั้งกระทะใสน้ําเปลาลงไปประมาณ 5 ถวย ตมจนน้ําเดือด จึงนําเสนบะหมี่ใสลงไป(กอนใสเสนใหกระจายเสนออกจากกันกอน) ตมจนเสนสุก ก็ตักขึ้นลางดวยน้ําเย็น สะเด็ดน้ํา แลวคลุกดวยน้ํามันประมาณ 2 ชอนโตะเพื่อไมใหเสนติดกันเปนกอน พักไว 4 .com For evaluation only. นําเนื้อไกมาลางใหสะอาด แลวหั่นเปนชิ้นขนาดพอประมาณ จากนั้น ปลอกเปลือกขิง นําไปลางน้ําใหสะอาด แลวจึงนํามาหั่นเปนชิ้นเล็กๆ ใสลง ไปในครกโขลกใหละเอียดแลวจึงนําน้ําพริกแกงเผ็ดใสลงไปโขลกใหเขากัน 2.foxitsoftware. คอยๆ ใสหัวกะทิลงไป (แบงหัวกะทิไวประมาณ ¼ ถวย สําหรับโรยหนาตอนเสริฟ) ผัดและใสกะทิลงไปเรื่อยๆ จนไกสุก จึงใสกะทิลงไปจน หมด 4. เปดเตาที่ไฟแรง ตั้งกระทะใสน้ําเปลาลงไปประมาณ 3 ถวย ตมจนน้ําเดือด จึงเอาผักกาดดองที่หั่นไวใสลงไปตมผักกาดดองประมาณ 10 นาที ก็ เทน้ําออก สะเด็ดน้ําขึ้นมาใสชาม เติมน้ําสมสายชูประมาณ 1 ชอนโตะ คลุกเคลาใหเขากัน แลวพักไว 3 . เคี่ยวน้ําแกงตอไปประมาณ 10 นาที ก็เติมน้ําเปลาลงไป จากนั้นปรุงรสดวยซีอิ้วขาว (หรือน้ําปลา) และน้ําตาลทราย ชิมรสตามชอบ รอจนน้ําแกง เดือดอีกครั้งก็ปดเตาได วิธีเตรียมเครื่องเคียง 1 . เปดเตาที่ไฟปานกลาง ตั้งกระทะ ใสน้ํามันลงไปประมาณ 3 ชอนโตะรอจนน้ํามันรอนก็ใสพริกปนประมาณ 1 ชอนโตะ ลงไปผัดประมาณ 1 นาที ปดเตาและตักพริกผัดใสถวยพักไว 5 . เปดเตาที่ไฟปานกลางคอนขางแรง ตั้งกระทะ ใสน้ํามันลงไปประมาณ ½ ถวย รอจนน้ํามันรอนก็ใสบะหมี่ประมาณ ½ กอนลงไปทอดจนบะหมี่ เหลืองกรอบ ปดเตาและตักบะหมี่ขึ้นมาวางบนกระดาษซับน้ํามันและพักไว 6 .Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www. เปดเตาที่ไฟปานกลาง ตั้งกระทะ ใสน้ํามันลงไปประมาณ 2 ชอนโตะ รอจนน้ํามันเริ่มรอนก็ใสน้ําพริกที่โขลกไวลงไปผัดจนน้ําพริกเริ่มหอม จากนั้นใสไกที่หั่นไวลงไป ผัดจนไกเริ่มสุกก็โรยผงกะหรี่ลงไป คลุกเคลาใหเขากัน 3. หัวกะทิ ¼ ถวยที่แบงเอาไว ใหนําไปเขาไมโครเวฟประมาณ 1 นาที และลางผักชีใหสะอาด เด็ดเปนใบๆ เตรียมไวสําหรับโรยหนา วิธีเสริฟ ตัก เสนบะหมี่ที่ลวกไวใสชาม ตักน้ําแกงขาวซอยราดลงบนเสน ใสผักกาดดองซอยและหัวหอมแดงหั่นเตา โรยดวยบะหมี่ทอดกรอบ ใบผักชี และ หัวกะทิ จากนั้นก็ยกเสริฟพรอมมะนาวและพริกปนผัดน้ํามันไดเลยคะ 340 . ปลอกเปลือกหัวหอมแดง นําไปลางน้ําใหสะอาด นําหัวหอมแดงมาหั่นเปนสี่เหลี่ยมลูกเตาเล็กๆ สวนผักกาดดองนํามาซอยเปนชิ้นเล็กๆ 2.

8 นาที ก็สุก ยกลงมาโรยดวยตนหอมผักชี เสิรฟรอน ๆ อาจจะ รับประทานกับน้ําปลามะนาวพริกขี้หนู หรือซอสเปรี้ยว (จิก๊ โฉว) ก็ได 341 .Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www. กุงอบวุนเสน กุงใหญ หรือ กุงชีแฮ 3 0 0 กรัม วุนเสน 1 กําเล็ก กระเทียมปอกเปลือก 6 กลีบ รากผักชีแก ๆ 5 . นําหมอดินหรือหมอที่จะใชอบมาลางนําใหสะอาด แลวเรียงกนหมอดวยมันหมูแข็ง รากผักชี กระเทียม พริกไทย ขิงแก ตามดวยวุนเสน โรยพริกหอม ใสน้ําปรุงรสลงไปครึง่ หนึ่ง จากนั้นวางกุงทับบนวุนเสน แลวเทน้ําปรุงรสที่ เหลือลงไป ปดฝาแลวนําหมอไปตั้งไฟแรง ๆ สัก 5 .6 ราก ผักชีเด็ดเปนชอ ๆ พอประมาณ ตนหอมหั่นเปนทอนสั้น ๆ 1 ตน ขิงแก 1 แงงหั่นเปนแวนบาง ๆ มันหมูหั่นเปนชิ้นสี่เหลี่ยม 1 /4 ถวย พริกหอม (ซวงเจี่ย) 1 ชอนชา พริกไทยเม็ด 1 ชอนโตะ น้ําตาลทราย 1 ชอนชา น้ํามันหอย 1 ชอนโตะ ซีอิ้วขาว 1 ชอนโตะ น้ําซุป 1/ 4 ถวย 1 .foxitsoftware. ขั้นแรกใหผสมน้ําปรุงรสสําหรับใชราดบนกุง โดยผสมน้ําตาลทราย น้ํามันหอย ซีอิ้วขาว และ น้ําซุปเขาดวยกัน จากนัน้ จึงหันมาทําความสะอาดกุง โดยปอกเปลือกกุงพรอมใชมีดผากลางตัวเอาไสดําออก 2.com For evaluation only.

ตั้งน้ํามัน 1 ชอนโตะใหรอนดวยไฟคอนขางแรงในกระทะ non-stick ใสกระเทียมลงผัดจนหอม จากนัน้ ตักขึ้นและวางพักไว 3. ผสมซีอิ๋วขาว เหลาสาเก น้ําตาลและพริกไทยดําเขาดวยกัน วางพักไว 2. สเต็กเนื้อสไตลเทปนยากิน สําหรับ 1-2 ที่ ซีอิ๋วขาว 1 ชอนโตะ (ซีอิ๋วขาวญี่ปุนจะไดรสชาติดีกวา) น้ํามัน 2 ชอนโตะ เหลาสาเก 2 ชอนโตะ กระเทียม 3 กลีบ สับละเอียด น้ําตาล 1/2 ชอนชา เนื้อสเต็ก 400 กรัม พริกไทยดําบดใหมๆ 1/2 ชอนชา วิธีทํา 1.com For evaluation only.foxitsoftware. เทน้ํามันที่เหลือลงกระทะ เพิ่มไฟใหแรง เมื่อน้ํามันรอน นําเนื้อสเต็กลงทอดใหเกรียมประมาณ 2 นาที 4.Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www. กลับดานเนื้อสเตกและราดดวยน้ําซอสที่ปรุงไว ปลอยไว 1 นาที (สําหรับแบบเกือบสุก ถาชอบแบบครึ่ง สุกครึ่งดิบ ปลอยไวเพียง 20 นาที แตถาใหสุกดี ตองปลอยไว 1 1/2 ชั่วโมง ถายสเตกใสจานและทิ้งไว 5 นาที จากนั้นเฉือนเนื้อเปนลายตาราง โรยหนาดวยกระเทียมและเสิรฟทันที ขอ แนะนํา โรยหนาดวยขิงขูดฝอยทอดกรอบแทนกระเทียมได และหากตองการรสแบบเทริยากินมากขึ้น ลองใชเหลามิริน (เหลาสาเกสําหรับปรุงอาหารโดยเฉพาะ เพราะมีรสหวานกวา) แทนสาเก 342 .

นํากุงมาแกะเปลือก ลางและผาหลัง. อรอยยิ่งนักเมื่อกินกับน้ําจิ้มบวยเจีย่ คุณคาที่ลูกไดรับ โปรตีนและไอโอดีนจากกุง ใยอาหารจากผักกวางตุงและถั่วงอก 343 . บะหมี่ซอนกุง ( เมนูลูกนอยวัย 1-3 ป ) สวนผสม • • • • • • • • • • • • กุงแชบวย บะหมี่เหลืองลวก ไขไกเฉพาะไขขาว ผักกวางตุงสับ แปงสาลีและแปงมัน เกลือ น้ํามันพืช น้ําจิ้มบวยเจีย่ สําเร็จรูป วิธีปรุง 1.foxitsoftware. บั้งทอง ใหเรียบรอย นําผักที่เตรียมไวมาลวกน้ําและยัดไสกุง นํากุงมาซับน้ําใหแหง 2. นําบะหมี่คลุกแปงสาลี แลวพันตัวกุง ลงทอดในน้ํามันทีร่ อนจัด (ใสน้ํามันมากพอควร) 4.Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.com For evaluation only. ผสมแปงมัน เกลือ ไขขาวเขาดวยกัน จากนัน้ นําไปคลุกกุงที่เตรียมไว เสร็จแลวแชตูเย็นชอง ธรรมดาทิ้งไวประมาณ 1-1 1/2 ชั่วโมง 3.

. วันนี้เอาเมนู.ที่แมแตออมก็ตองบอกวาติดใจชอบมากๆ เมนูก็ลองสุมทํา ทุกครั้งที่ไปตลาดจีน เห็นเคาทํา กุงทอด ที่มีเกล็ดเกลือกับน้ําตาลฉาบอยูสามีก็ตองถามวาซื้อมั๊ยๆ เพราะวาเคาชอบซื้อทาน ดวยความอยากลองของก็ตอง บอกวาอยาซื้อเลยเดี๋ยวทําใหทานเอง(จริงๆไมเคยทําหรอก) แลวก็ไมเคยทานดวย เคาก็ถามวาทําเปนเหรอ.foxitsoftware... 344 ..Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.555ไมเปน แตก็ไมนาจะยาก....com For evaluation only.

com For evaluation only.Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www. กุงทอดเกลือ(กุงฉาบ) เครื่องปรุง (สําหรับทอด) (ถามีแปงโกกิกใชแปงนั้นก็ไดคะ)แตสูตรนี้จะกรอบนานกวา กุงขาวตัวเล็กตัดหนวด แปงสาลี 1/2 ถวย แปงขาวโพด 1/4 ถวย น้ํามันสําหรับทอด 1½ ปอนด เครื่องปรุงสําหรับฉาบ น้ําตาล 6 ชต(มากนอยแลวแตชอบ) เกลือ 1ชต(รสชาติก็ตามใจชอบ ชอบเค็มมากใสมาก เค็มนอยใสนอย) วิธีทํา..foxitsoftware.. ตัดหนวดกุงใหเรียบรอย แลวกนํา แปงสาลีกับแปงมัน ผสมกัน นํากุงที่ตัดหนวดแลวนั้นมาคลุกกับแปง ตั้งน้ํามันที่ไฟกลาง พอน้ํามันเดือด ก็นํากุงหยอนลงน้ํามันทีละตัว. ตองสลัดแปงออกกอนนะคะ แลวคอยทอด ไมงั้นแปงที่ไมเกาะกับกุงจะทําน้ํามันเสียซะกอนทอดกุงหมด ทอดแคเหลืองนะคะ ไมตองเปนสีทอง 345 ...

.. ที่รานจีนสามีเคาบอกวาไมคอบกรอบแบบนี้เลย...ก็เรงไฟแรง แลวนํากุงลงทอดอีกรอบใหเปนสีเหลืองทอง ก็รีบเอากุงขึ้นเลยคะ แลวกุงจะกรอบอรอย.foxitsoftware..ออมเห็นสีแลวละแคเหลืองๆมันจะไปกรอบอะไร..Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www... พอทอดกุงจนสุกเรียบรอย..com For evaluation only.แตถาเอาความสวยแลวละก็อง เคาสีสวยนาทานกวาเยอะคะ 346 .

.. . . 347 ..foxitsoftware.com For evaluation only.. . ขั้นตอนนี้ถายรูปไมทันคะ เพราะไมงั้นกะทะไหมแนเลยก็เลย ถายไดเฉพาะตอนที่จะฉาบเรียบรอยเทานั้น ไมยากเลยคะ นํากะทะ ตั้งไปใหรอน ใสน้ํามันซักนิดหนอย แลวก็ใส น้ําตาล กับเหลือ คั่วพอให น้ําตาลละลายนิดหนอย ก็ใสกุงฉาบลงไปไดเลยทําเหมือนกลวยฉาบ หนะคะ ก็จะมีเกล็ดน้ําตาลกับเกลือติดอยู..เปนกับแกมแสนอรอยไดเลยนะเนี่ย. แคนี้ก็ตักเสิรฟไดแลวละคะ..Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.

..foxitsoftware.com For evaluation only. วิธีทําความสะอาด คือ นําน้ํายาลางจาน ผสมกับน้ําอุน จากนั้นใส ภาชนะ หรือถุงขนาดใหญ นําตะแกรงลงแชไวประมาณ 1-2 ชั่วโมง จากนั้น เขยาถุง คราบสกปรกก็จะหลุดออกโดยงาย สุดทายนําออกมาลางทําความ สะอาดอีกครั้ง แลวผึ่งตะแกรงใหแหง จะสังเกตไดวาตะแกรงกลับมาขาว เหมือนใหมดังเดิม ถาอยากมีตะแกรงที่ขาวสะอาดไวใช ก็ลองนําวิธีที่แนะนําไปปฏิบัติตามกันได.. 348 .โรยหนาดวยหอมเจียวก็หอมดีนะคะ แตที่ราน เคาไมไดโรยหรอกคะ วิธีทําความสะอาดตะแกรงยางเนื้อ ใคร ที่ชอบทําอาหารจําพวกปง ยาง ทานกันบอย ๆ คงเคยประสบปญหา ตะแกรงดํา ลางออกยาก วันนี้เกร็ดความรูมีวิธีทําความสะอาดตะแกรงใหขาว เหมือนใหมมาบอกกัน. อืมออมลืมบอกไปวา..Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.

ทําน้ําซอส โดยนํากระทะตั้งไฟรอนพอประมาณ ใสเนย หอมแดง ผัดใหหอม ใสซอสมะเขือเทศ 3. หอเห็ดเข็มทองและหนอไมฝรั่งดวยหมูแฮม และเสียบไมลูกชิ้น แลวนําไปทอดใหสุก 2.Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www. เทราดบนหมูแฮม พรอมเสิรฟ 349 . หมูแฮมสอดไสเห็ดเข็มทอง สวนผสม หมูแฮม (หั่นแผนบาง) 250 กรัม เห็ดเข็มทอง 150 กรัม หนอไมฝรั่ง 100 กรัม ซอสมะเขือเทศ 50 กรัม น้ําซุปไก 100 กรัม ซีอิ๋วขาว 10 กรัม เนย 50 กรัม แปงผสมเนย 5 กรัม เกลือ 5 กรัม พริกไทยดํา 3 กรัม ผงปรุงรส 5 กรัม หอมแดง ไมเสียบลูกชิ้น วิธีทํา 1. น้ําซุปไก ซีอิ๋วขาว เคี่ยวใหซอสลดลงครึ่งหนึ่ง 4.foxitsoftware.com For evaluation only. ปรุงรสดวยเกลือ พริกไทย และผงปรุงรส ใสเนยแลวคนใหทั่วจนซอสเนียน 5.

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. ผัดผักรวมมิตร ถั่วแขกหั่นทอนสั้น 1/4 ถวย แครอทหั่นชิ้นยาว 1/2 ถวย เห็ดฟางผาครึ่ง 1 ถวย เตาหูหั่นชิ้นพอคํา 1 แผน กระเทียมสับละเอียด 1 ชอนชา ซีอิ๊วขาว 1 ชอนโตะ น้ํามันหอย 2 ชอนโตะ น้ําซุป 1/4 ถวย น้ํามัน 2ชอนโตะ น้ํามันสําหรับทอด ใสน้ํามันสําหรับทอดลงในกระทะ ใสเตาหูทอดพอเหลือง ตักขึน้ ใหสะเด็ดน้ํามัน ใสน้ํามันลงในกระทะ ตั้งไฟใหรอน ใสกระเทียม เจียวพอหอม ใสแครอท ถั่วแขก เห็ดฟาง ผัดพอสุก ใสน้ําซุป ผัดใหทัว่ ปรุงรสดวยซีอิ๊วขาว น้ํามันหอย ใสเตาหู ผัดใหทัว่ ปดไฟ ตักใสจาน เสิรฟ 350 .

ใบสะระแหน 6 . กุงกุลาดําตัวเล็กตมแลวผาครึ่ง 2. ผักกาดหอม 4. นําผักกาดหอม ใบโหระพา ใบสะระแหน เรียงซอนกันคลายกับการทานแหนมเนือง (อาหารญวน) 2.Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www. กุงชมสวน ภาพประกอบทางอินเตอรเน็ต สวนผสม 1. ผักชี 5. ทานกับน้ําจิ้มซีฟดู (พริกขี้หนูสวน มะนาว น้ําปลา น้ําตาลปบ กระเทียม) 351 .com For evaluation only. ใสหมูยอหั่นและกุงตมผาซีกลงไป มัดดวยตนหอมตม เรียงในจานเปนคําๆ 3. หมูยอหั่น 3.ใบโหระพา 7.foxitsoftware. ตนหอมตม วิธีทํา 1.

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www. พริกแดง 10 เม็ด 6. น้ําตาล 1 ชอนโตะ 5. จัดผักสลัดเขียวหรือผักกาดแกวใสจาน นํากุงที่สุกมาวางเรียงกัน ราดดวยน้ําปรุงที่เตรียมไว 4 .แตงหนาดวยกระเทียมฝานเปนชิ้นบางๆ พริกแดง ใบสะระแหน พรอมเสิรฟ 352 . น้ํามะนาว 4 ชอนโตะ 4.com For evaluation only. กุงกุลาดําตัวใหญ ผาหลังเอาเสนดําออก 12 ตัว 2. ใบสะระแหน 9 .ผักสลัดใบเขียวหรือผักกาดแกว วิธีทํา 1. กระเทียมใชโขลก 8. กุงปรุงรส สวนผสม 1. น้ําปลา 3 ชอนโตะ 3. โขลกพริกแดงกับกระเทียม ปรุงรสดวยน้ําปลา มะนาว น้ําตาล ปรุงรสตามชอบ พักไว 2 .foxitsoftware. กระเทียมใหญฝานบางๆ เพื่อโรยแตงหนา 7.นํากุงกุลาดําไปนึ่งพอสุก 3.

foxitsoftware. กุงแหงตัวเล็ก 1/2 ถวย 4. พริกขี้หนู 3-5 เม็ด 6. หอมเล็กซอย 1/2 ถวย 5.Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.com For evaluation only. ไขตมสุก 2-3 ฟอง 3. ลางกุงแหงใหสะอาดพักไวใหแหง คลุกขาวกับไขแดง กุงแหง หอมแดง ใหเขากัน 3. ขาวหุงสุก 2 ถวย 2. มะนาว 2 เสี้ยว 7. โรยขิงออนซอย พริกขี้หนู มะนาวจะบีบน้ําหรือหั่นเปนแวนเล็กๆ คลุกรวมกันก็ได รับประทานไดทันที 353 . ขิงออนซอยละเอียด 1 แงงเล็ก วิธีทํา 1. ตมไขจนไขแดงสุกแข็ง 2. ขาวคลุกไขตม สวนผสม 1.

ยางปลาในกระทะยางอยาใหสุกจนแข็ง ตักใสจานที่จัดไว เสิรฟพรอมน้ําพลา วิธีทําน้ําพลา ผสมสวนผสมทั้งหมด 354 .Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www. จัดผักกาดแกว ตะไคร หอมเล็ก ผักชีฝรั่ง สะระแหน กระเทียมใสจาน 2. หมักปลาแซลมอนกับเกลือ ทิ้งไวสักพัก 3.foxitsoftware. พลาปลาแซลมอน สวนผสม • • • • • • • • ผักกาดแกวหัน่ ชิ้นพอดีคํา 1 หัว ตะไครซอย 3 ตน หอมเล็กซอย 8 หัว ผักชีฝรั่งซอย 1/2 ถวย สะระแหน 1 / 2 ถวย กระเทียมซอย 8 กลีบ ปลาแซลมอน 2 ชิ้น เกลือ(นิดหนอย) สวนผสมน้ําพลา • • • • น้ําตาลปบ 2 ชอนโตะ น้ําปลา 3 ชอนโตะ พริกปน 1 ชอนชา น้ํามะนาว 3 ชอนโตะ Tip : นําลูกมะนาวไปใสในไมโครเวฟประมาณ 2-3 วินาที จะไดน้ํามะนาวมากขึน้ วิธีทํา 1.com For evaluation only.

ผัดใหเขากันจนสุกดีแลว ตักขึน ้ จัดใสจานเสิรฟ 355 . ตั้งกระทะใสน้ํามันพอรอนใสกระเทียมลงผัดจนหอม 2.foxitsoftware. ปรุงรสดวยน้ําปลา น้ําตาลปบ ใสใบกะเพราลงผัดตาม 4.Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www. เซี่ยงไฮผัดขี้เมา เครือ ่ งปรุง เสนเซี่ยงไฮใบเตย หมูสับ เนื้อกุงแกะ ใบกะเพราะเด็ด กระเทียมบุบ พริกขีห ้ นูบุบ น้ําปลา น้ําตาลปบ ถั่วฝกยาวหัน ่ น้ํามัน 200 กรัม 100 กรัม 100 กรัม 1 ถวย 1 ชอนโตะ 1 ชอนโตะ 1 ชอนโตะ 1 ชอนชา 2 ฝก 3 ชอนโตะ วิธท ี าํ 1. ใสเนื้อหมู เนื้อกุง พริกขีห ้ นู ถั่วฝกยาว และเสนเซี่ยงไฮหัน ่ ครึ่ง ผัดทุกอยางใหเขา กัน 3.com For evaluation only.

ใชมีดที่คมและบาง บั้งปลาหมึกจากหัวถึงหาง 3. เมื่อสุกยกลง ราดดวยน้ํามะนาว 2 ชอนชา บนตัวปลาหมึก : : : : น้ําจิ้ม : : : : โขลกพริกขี้หนู 9 เม็ด กระเทียม 7 กลีบ ใหพอหยาบ ผสมดวยน้ํามะนาว 2 ชอนโตะ น้ําปลา 1 1/2 ชอนโตะ น้ําเชื่อม 2 ชอนโตะ จึงตักใสถวย 356 . ปลาหมึกหนีนา ้ํ สวนผสม ปลาหมึกกลวยสด ชักไสออก 1 ตัวโต หมูสับ 1 ถวย รากผักชี กระเทียม พริกไทย โขลก 1 ชอนชา มะนาวผิวตึงสด หั่นเปนแวนบางๆ 10 ชิ้น ::::::วิธีทํา:::::: 1.Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. นําปลาหมึกไปนึ่ง ควรใชมะนาวฝานบางๆ บางสวน มาเรียงนึ่งดวย จะทําใหหอมผิวมะนาว 4. นําหมูสับ รากผักชี พริกไทย กระเทียม เกลือปน 1/2 ชอนชา คลุกใหเขากัน จากนั้นนําบรรจุใสปลาหมึก จากทางหัว จนเต็มตัว แลวใสหัวปลาหมึกไวเหมือนเดิม 2.

ตั้งกระทะใหรอนใสเนยและหัวหอมลงผัดจนสุกใส เรงไฟใหแรงขึน้ ใสไวนขาวตมไปสักครูรอให แอลกอฮอลระเหย สังเกตวางวดลงเหลือสักครึ่งหนึ่ง 2.com For evaluation only.Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www. สเต็กปลาซอสขาว สวนผสม เนื้อปลากระพงขาวหรือปลากระพงแดงประมาณ 3-4 ชิ้น น้ํามันมะกอก เกลือ พริกไทย วิธีทํา โรยเกลือ พริกไทยใหทั่วเนื้อปลาและราดน้ํามันมะกอกไวเล็กนอย กอนรับประทานนําไปจี่ใหสุก ซอสขาว สวนผสม หัวหอมใหญสับละเอียด 2 ชอนโตะ เนยจืด 3 ชอนโตะ วิปปงครีม 2-3 ชอนโตะ ไวนขาว 1/4 ถวย น้ําสต็อกปลา 1/2 ถวย เกลือและพริกไทยอยางละประมาณ 1/2 ชอนชา ใบไทมสด 2-3 กาน วิธีทํา 1. ใสวิปปงครีมใชตะกรอมือตีเร็วๆ ใหสวนผสมทั้งหมดเขากัน ปรุงรสดวยเกลือ พริกไทย ชิมรสและราดบน เนื้อปลาที่ทอดไว กินกับมันฝรั่งอบ 357 . ใสน้ําสต็อกปลาและใบไทม หรี่ไฟลงเคี่ยวตอประมาณ 5-7 นาทีใหซอสงวดลงครึ่งหนึ่ง กรองน้ําสต็อก แลวนํากลับมาตั้งไฟอีกครั้ง 3.foxitsoftware.

ขาวตมปลาชอน สวนผสม • • • • • • • • • • เนื้อปลาชอน 3 ขีด หัวไชเทาขนาดใหญ 1 หัว เห็ดแชมปยองสด 5 ดอก กระเทียม 2 ชอนโตะ ขิง 2 ชอนโตะ สามเกลอ (กระเทียม พริกไทย รากผักชี ตํา) 1 ชอนชา ผักชี ตนหอม ขึน้ ฉาย พริกไทยปน ขาสับละเอียด น้ําสม พริกดอง ซีอิ๊วขาว เกลือปน ขาวตมขาวกลอง หรือขาวอาร.com For evaluation only. ซี. แลเนื้อปลานําหัวและกางออก ลางดวยน้ําเกลือเพื่อดับกลิ่นคาว แลวลางน้ําสะอาดอีกครั้ง เสร็จแลว หั่นเนื้อปลาเปนชิ้นยาวๆ พักไว 2 .foxitsoftware. วิธีทํา 1.เคี่ยวน้ําซุปตอไป ปรุงรสดวยซีอิ๊วขาว และเกลือปนตามชอบ ซี.Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.5 ลิตร ทําเปนน้ําซุป 3. สับกระเทียม เจียวใหเหลือง แลวเทใสกระชอนเพื่อกรองน้าํ มันออก 4. ตามดวยเนื้อปลา โรยหนาดวยผักชี 6. เจียวขิงใหหอมดวยน้ํามันกระเทียม ตามดวยสามเกลอ เห็ดแชมปยองสดใสเนื้อปลาลงไปผัด คลุกเคลา พอไดที่ ตักลงตมในน้ําซุป พอเนื้อปลาลอยขึ้นใชชอนตักขึน้ พักไว 5 .หั่นหัวไชเทาเปนแวนๆ ตมกับน้ําประมาณ 1. เวลารับประทาน ตักน้ําซุปราดบนขาวตมกลอง หรือขาวอาร. ตนหอม ขึ้นฉาย พริกไทยปน ขาสับละเอียด น้ําสมพริกดอง 358 .

ใสหมูยอหั่นและกุงตมผาซีกลงไป มัดดวยตนหอมตม เรียงในจานเปนคําๆ 3. นําผักกาดหอม ใบโหระพา ใบสะระแหน เรียงซอนกันคลายกับการทานแหนมเนือง (อาหารญวน) 2. ตนหอมตม วิธีทํา 1. ใบสะระแหน 6 . ผักกาดหอม 4.com For evaluation only. กุงกุลาดําตัวเล็กตมแลวผาครึ่ง 2. กุงชมสวน สวนผสม 1.Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www. ผักชี 5.foxitsoftware.ใบโหระพา 7. หมูยอหั่น 3. ทานกับน้ําจิ้มซีฟดู (พริกขี้หนูสวน มะนาว น้ําปลา น้ําตาลปบ กระเทียม) 359 .

ตําพริกกับตะไครและเกลือใหละเอียด ใสหัวหอมและกระเทียมและถั่วเนา ตําใหเขากัน ใสหมูตําใหเขากับ พริก ใสมะเขือเทศตําใหมะเขือเทศเขากับน้ําพริก 2. ใสน้ํามันและกระเทียมลงในกระทะ เจียวพอกระเทียมหอม ใสน้ําพริกผัดใหทั่ว ใชไฟออนผัดใหขึน้ เงา ใส น้ําผัดพอแหง และจิ้มติตตักออก 3.com For evaluation only. ถั่วเนา คือถั่วเหลืองที่เอามาหมักแลวทําเปนแผนตากแหง ใชแทนกะป ถาไมมีถั่วเนาใชกะปเทน 1 ชอนชา หรือเตาเจี้ยวดําลางน้ําใหหายเค็มแทน 3 ชอนโตะ 2. เสิรฟกับผักสดและผักสุกอยางใดอยางหนึ่ง หรือทั้งสองอยางตามชอบ **หมายเหตุ** 1. น้ําพริกออง สวนผสม พริกแหงแชน้ํา 5 เม็ด ตะไครหั่นฝอย 1 ชอนโตะ หัวหอมปอกซอย 3 ชอนโตะ กระเทียม 5 กลีบ เกลือ 2 ชอนชา ถั่วเนาชนิดแผนยางไฟ 1 แผน หมูสับละเอียด 3 ชอนโตะ มะเขือเทศผลเล็กๆชนิดเปนพวง 1 ถวย ผักชี 1 ตน กระเทียมสับ 3 กลีบ น้ํามัน 2 ชอนโตะ น้ํา วิธีทํา 1.foxitsoftware.Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www. มะเขือเทศผลเล็กชนิดเปนพวง คือ มะเขือสมทางภาคเหนือ ลักษณะเปนพวงติดกันคลายมะเขือพวง มีรส เปรี้ยวกวามะเขือเทศโดยทัว่ ไป ถาไมมีใชมะเขือเทศสีดาแทน แตตองปรุงรสดวยน้ํามะขามเปยกใหมีรสเปรี้ยว นิดๆ 360 .

พริกแดง 10 เม็ด 6. กุงกุลาดําตัวใหญ ผาหลังเอาเสนดําออก 12 ตัว 2. น้ําปลา 3 ชอนโตะ 3.ผักสลัดใบเขียวหรือผักกาดแกว วิธีทํา 1.แตงหนาดวยกระเทียมฝานเปนชิ้นบางๆ พริกแดง ใบสะระแหน พรอมเสิรฟ 361 .foxitsoftware.นํากุงกุลาดําไปนึ่งพอสุก 3.Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www. กระเทียมใชโขลก 8. น้ําตาล 1 ชอนโตะ 5. จัดผักสลัดเขียวหรือผักกาดแกวใสจาน นํากุงที่สุกมาวางเรียงกัน ราดดวยน้ําปรุงที่เตรียมไว 4 .com For evaluation only. กุงปรุงรส สวนผสม 1. ใบสะระแหน 9 . โขลกพริกแดงกับกระเทียม ปรุงรสดวยน้ําปลา มะนาว น้ําตาล ปรุงรสตามชอบ พักไว 2 . น้ํามะนาว 4 ชอนโตะ 4. กระเทียมใหญฝานบางๆ เพื่อโรยแตงหนา 7.

foxitsoftware. เอาเสนบัดวีทที่ตมไวแลว ใสลงไป ผัดใหเขากันอีกครั้ง ชิมรสดูอีกที ใสใบโหระพากับพริกชีฟ ้ าลงไป ดับไฟ คลุกใหเขากันอีกที ตักใสจานจัดใหสวยสักหนอยตามหลักชีวจิตไงคะ เสิรฟพรอมรอยยิ้มได เลย 362 .Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.com For evaluation only. ผัดเครื่องแกงกับน้ํามันพอหอม เติมน้ําปลา น้ําตาลลงไป พรอมน้ําเปลา พอเดือดใสกุงลงไป ผัดสักนิด หนอย ใสมะเขือ ถั่วฝกยาวลงไปผัด พอจวนสุก ใสเม็ดพริกไทยออนทั้งเม็ด และทั้งชอ พรอมทั้งใบ มะกรูดลงไป ผัดใหเขากัน 2. บัดวีทผัดเขียวหวานกุง สนบัดวีทเปนเสนที่ทํามาจากแปงบัดวีท สวนผสม • • • • • • • • • • • • • • เสนบัดวีทตมสุกอยาใหเละ 1 ถวยตวง กุงชีแฮ 2 3 ตัว เม็ดพริกไทยออนเด็ดเปนเม็ด 1 ชอนโตะ พริกไทยออนตัดเปนชอสั้นๆ 4-5 ชอ พริกชี้ฟาแดงหั่นเปนเสน 1 เม็ด น้ําพริกแกงเขียวหวาน 2 ชอนโตะ น้ําปลา 1 ชอนโตะ น้ําตาลทรายแดง 2 ชอนชา มะเขือออนหั่นเปนชิ้น 2 ลูก ใบมะกรูดฉีก 2 ใบ ใบโหระพา ½ ถวย ถั่วฝกยาว 2 ฝก น้ําเปลา 2 ชอนโตะ น้ํามันสําหรับผัด 2 ชอนโตะ วิธีทํา 1.

ปรุงรสดวยซีอิ๊วขาว ยกลงจากเตา พรอมเสิรฟ 363 . ใสถัว่ ฝกยาว มะเขือพวง มะเขือเปราะ หนอไมฝรั่ง มะเขือเทศ และเห็ดนางฟา ลงไป คลุกเคลาใหเขา กัน 3.Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. ผัดเครื่องแกงเผ็ดกับน้ํามันเมล็ดดอกทานตะวันจนเหลืองหอม 2. แกงโฮะ ก็เปนอีกเมนูหนึ่งทีร่ วบรวมเอาผักนานาชนิดในตูเย็นมาแกงรวมกัน การกินผักหลายอยางทําใหเจริญอาหาร หากวันไหนที่รูสึกเบื่ออาหาร ไมรูจะกินอะไร ก็เมนูนี้แหละเหมาะที่สุด นอกจากจะไดรสชาติที่เขมขนกลมกลอมจากเครื่องแกงแลว ยังไดโปรตีนจากวุนเสนถั่วเขียว วิตามินและแร ธาตุสารพัดชนิดจากผักตางๆ จะกินกับขาวสวยรอนๆ หรือจิ้มกับขาวเหนียวก็อรอยคะ สวนผสม • • • • • • • • • • • • • วุนเสนถั่วเขียวไมฟอกสี 1 หอ ชะอม 1 ถวย เครื่องแกงเผ็ด 1 ชอนโตะ มะเขือเทศ 2-3 ลูก ถั่วฝกยาว 2-3 ฝก เห็ดนางฟา 4-5 ดอก มะเขือพวง 1 ถวยเล็ก มะเขือเปราะ 2-3 ผล หนอไมฝรั่ง 3-5 ตน น้ํามันเมล็ดดอกทานตะวัน 1-2 ชอนโตะ น้ําเตาหูหรือน้ํานมถั่วเหลือง 1 ถวย น้ําเปลา 1 ถวย ซีอิ๊วขาว 2 ชอนโตะ วิธีทํา 1. ผสมน้ําเปลากับน้ําเตาหูหรือน้ํานมถั่วเหลือง แลวเติมลงไปในหมอพอใหทวมผัก 4. เมื่อผักสุกแลว ใสวุนเสน และชะอมลงไป ตามลําดับ 5.

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.สีเหลืองและสีแดงซอย วิธีทํา 1.com For evaluation only.foxitsoftware. กุงสดแกะเปลือก ผาหลังชักไสดําออก เหลือหางไว ลวกสุก พักไว 2. ยําริมน้ํา สวนผสม ผักกูดลวก 1 ถวยตวง หอมแดงซอย 5 หัว น้ําปลา 2 1/2 ชอนโตะ น้ํามะนาว 3 ชอนโตะ น้ําตาลทราย 1 ชอนโตะ น้ําพริกเผา 2 ชอนโตะ กุงลวกสุก 200 กรัม พริกชี้ฟาสีเขียว. ผักกูดลวกในน้ําเดือดพอสุกผานน้ําเย็น จัดใสจานพรอมดวยหอมแดงซอย พริกชี้ฟาซอยและกุงลวก 3. ผสมน้ําปลา น้ํามะนาว น้ําตาลทราย น้ําพริกเผาใหเขากัน ตักราดบนจานเครื่องยําที่เตรียมไว 364 .

foxitsoftware. ขาวผัดผักชีเม็ดมะมวงหิมพานต สวนผสม ขาวซอมมือขาวใหมหุงสุก 3 ถวย เม็ดมะมวงหิมพานตอบหักเปนชิ้นเล็ก 3/4 ถวย ผักชีหั่นสั้น 3/4 ถวย เกลือ 1 ชอนชา น้ํามันมะกอก 2 ชอนโตะ วิธีทํา ใส น้ํามันมะกอก เกลือลงในขาวคลุกใหพอเขากันแลวนําไปผัด พอขาวเริ่มแหงใสมะมวงหิมพานต ผัดตอ สักครูกอนตักขึ้นใสผักชีโรยใหทัว่ 365 .com For evaluation only.Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.

น้ําซุปปลาโอ 6 ถวย .เนื้อหมูสันนอกหั่นหนา 1 ซ.Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.เวลาเสิรฟใหตักเสนอุดงที่ลวกแลวใสชาม หั่นหมูเปนชิน ดวยตนหอมหั่นเล็กๆ 366 .com For evaluation only.นําหมูมาทุบใหนุม แลวใสเกลือ พริกไทย นมสดลงไป หมักไวเปนเวลา 20 นาที .ปรุงรสดวย .น้ํามันพืชสําหรับทอด วิธีทํา .แปงสาลีเอนกประสงคตราวาว 1/2 ถวย .เกล็ดขนมปงปน 1/2 ถวย .มิริน(เหลาหวาน) 3 ชอนโตะ .เสนอุดงตมสุก 500 กรัม .ตนหอมซอยละเอียด 2 ตน .เกลือปน 1 ชอนชา .พริกไทยปน 1 ชอนชา .ไขไก 1 ฟอง .จากนัน ซอสถั่วเหลืองกับมิริน เปนอันเสร็จเรียบรอย ้ พอคําวางไวขางบน แลวราดดวยน้ําซุปปลาโอ ตาม . อุดงหมูทอด (ทงคัทสึ) สวนประกอบ .ซอสถั่วเหลืองสีออน 4 ชอนโตะ .foxitsoftware.ม. 500 กรัม (4-5 ชิ้น) .แลวนําหมูที่หมักไวมาชุบแปงสาลี ชุบไขและเกล็ดขนมปง เอาลงไปทอดในน้ํามันรอนใหเหลืองสวยทั้งสอง ดาน แลวพักไวในกระดาษซับมัน ้ นําเสนอุดงมาลวก เทใสกระชอนใหสะเด็ดน้ํา แลวนําน้ําซุปปลาโอมาตั้งไฟใหพอเดือด .นมสด 1/4 ถวย .

com For evaluation only. ลางหมูใหสะอาด แลออกเปนแผนบางขนาด 1 ซม. ทอดเนื้อในน้ํามันรอน พอสุกตัดขึ้นใหสะเด็ดน้ํามัน เสิรฟกับซอสพริก ผักกาดหอม มะเขือเทศและแตงกวา 367 .foxitsoftware.Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www. โขลกกระเทียม รากผักชีพริกไทยใหละเอียด นําเนื้อลงเคลา เติมน้ําปลา วิสกี้ น้ํามันหอย น้ําตาลทราย ผงกะหรี่ หมักไวประมาณ 1 ชั่วโมง แลวตากแดด 1 วัน 3. 2. หมูแดดเดียว สวนประกอบ เนื้อหมู 500 กรัม กระเทียม 1 หัว รากผักชี 3 ราก ผงกะหรี่ 1 ชอนชา น้ํามันสําหรับทอด 3-4 ถวย เครื่องปรุง น้ําปลา4 ชอนชา พริกไทยปน 1/2 ชอนโตะ วิสกี้ 2 ชอนโตะ น้ํามันหอย 2 ชอนโตะ วิธีทํา 1.

ปลาหมึกยัดไสทอดพริกไทยกระเทียม เครื่องปรุง-สวนผสม 1.foxitsoftware. ซีอิ๊วขาว ลงมือเขาครัว 1. รากผักชี กระเทียม และพริกไทย 5.Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www. ลองนําไมจิ้มฟนจิ้มดูอีกครั้ง ถาไมมีน้ําในตัวปลาหมึก หรือเนื้อไกที่เปนไสดานในติดขึ้นมา แสดงวาใชไดแลว กอนที่จะจัดใสจาน เสิรฟพรอมขาวสวยรอน ๆ 368 . จากนั้นนําไกสับ(หรือหมูสับ)ไปคลุกกับรากผักชี กระเทียม พริกไทยที่โขลกแลว ตามดวยวุนเสนที่ลวกแลว ปรุง รสดวยซีอิ๊วขาวเล็กนอย 3. ปลาหมึก ตัวขนาดกลาง 2. นําปลาหมึก ที่ลอกหนังออกเรียบรอยแลว มาลางใหสะอาด ควักไสออกใหเรียบรอย 2. ตั้งกระทะใหรอน กอนจะใสรากผักชี กระเทียม พริกไทยที่โขลกจนเขากัน(ในการโขลกครั้งที่ 2 นี้ ควรใส กระเทียมหลังสุด เพราะเนื้อกระเทียมจะไดไมเละจนเกินไป) และตามดวยปลาหมึก ใชไฟออน(มิฉะนั้น อาจะทําให กระเทียมของคุณไหมกอนที่ปลาหมึกจะสุกได) เพื่อใหเนื้อในของไสสุกอยางทั่วถึง ที่สําคัญ ควรใชไมจิ้มฟน เจาะ ลงไปตามตัวของปลาหมึก เพื่อใหความรอนกระจาย ไสภายในปลาหมึกจะไดสุกอยางทัว่ ถึง 5. วุนเสน 4. ไกสับ หรือหมูสับ 3. เมื่อสวนผสมของไสเขากันดีแลว ก็นําสวนผสมยัดไปในตัวปลาหมึก 4.com For evaluation only.

foxitsoftware.com For evaluation only. ซี่โครงหมูอบโคลา นุมชุมปากกับซี่โครงหมูแสนอรอยเรียบงายไดความเพลิดเพลิน สวนประกอบ * ซี่โครงหมู 1 กิโลกรัม * น้ําโคลา 1 ขวด * กระเทียมกลีบใหญหั่นเปนชิน้ บางๆ 4-5 กลีบ * พริกไทยดําตําพอแตก 1 ชอนโตะ * น้ํามันหอย 2 ชอนโตะ * ผงปรุงรส 1 ชอนชา * เกลือปน 1 ชอนชา วิธีทํา + ลางซี่โครงหมูใหสะอาดแลวทิ้งไวพอสะเด็ดน้าํ + นําซี่โครงหมูใสหมออบแลวเทน้ําโคลาลงไป โรยเกลือใหทั่ว ปดฝาอบไวสักครู โดยใชความรอนปานกลาง จากนัน้ รอจนน้ําโคลาเริ่มขลุกขลิก + หลัง จากซี่โครงหมูเริ่มไดที่แลวใหใสน้ํามันหอย พริกไทยดําและผงปรุงรส คนใหเขากันแลวอบตอไปอีก ประมาณ 30 นาที รอจนซี่โครงหมูนุมไดที่ จากนั้นก็พรอมเสิรฟไดทันที 369 .Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.

เติม ผักกาดขาว วุนเสน แครอท 6. พอสุกใหใสตนหอม พรอมเสิรฟ 370 . พอน้ําเดือด ใหปนหมูสับเปนกอนพอคําลงไปจนหมด 4.com For evaluation only. แกงจืดเตาหูไข เครื่องปรุง หมูสับ 150 กรัม เตาหูไขไก 1 หลอด น้ําสะอาด 2 1/2 ถวย ผักกาดขาว 100 กรัม วุนเสน 50 กรัม แครอท 50 กรัม ตนหอม 2 ตน เห็ดหูหนู 25 กรัม เกลือ 1/2 ชอนชา น้ําปลา 1 ชอนชา ซีอิ๊วขาว 1 ชอนโตะ วิธีทํา 1. ทําน้ําซุป ตั้งน้ําสะอาดใหเดือด เติมเกลือ น้ําปลาและซีอิ๊วขาว 3. หมักหมูสับโดยใชซีอิ๊วขาวนิดหนอย กระเทียมสับ และพริกไทย พักไว 2.foxitsoftware. หั่นเตาหูไขใหเปนทอน แลวเติมลงไป 5.Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.

ผักกาดดอง สามารถซื้อเปนหัวแลวนํามาซอยเอง หรือหากที่รานมีขายชนิดที่ซอยแลวก็จะสะดวกคะ 371 .Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.5 ลิตร ซีอิ๊วขาว 1 ถวย น้ําตาล 1/4 ถวย วิธีทํา 1.com For evaluation only. ลางผักกาดดอง บีบน้ําออกใหสะเด็ดน้ํา 2.foxitsoftware. ตมผักกาดดองหมูสามชัน ้ สวนผสม ผักกาดดองซอย 1 กิโลกรัม หมูสามชั้น 200 กรัม น้ําสะอาด 2.รสจะออกเปรี้ยวหวาน . หั่นหมูสามชั้นขนาดพอดีคํา นํามาผัดกับน้ํามันพืช พอสุกเอาผักกาดดองลงผัด เติมซีอิ๊วขาว 1/2 ถวย ผัดจนเขา กันดี 3. ตมน้ําใหพอเดือดปุดๆ นําผักกาดดองและหมูสามชั้นลง เติมซีอิ๊วขาวอีก 1/2 ถวย และน้ําตาลทราย ชิม รส เคี่ยวตออีก 15 -20 นาที ใชไฟออน หมายเหตุ .

com For evaluation only.foxitsoftware.Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www. แกงจืดฟองเตาหูหมูสับ เครื่องปรุง ฟองเตาหูแชน้ําใหนิ่ม 3/4 ถวย หมูสับ 100 กรัม น้ําปลา 2 1/2 ชอนโตะ น้ําซุป 2 ถวย ลูกชิ้นปลา 10 ลูก ตังฉาย 1 ชอนชา ผักชีซอย 1 ชอนโตะ วิธีทํา 1. หั่นฟองเตาหูเปนชิ้นยาวประมาณ 3 นิ้ว 2. เคลาหมูสับกับน้ําปลา 1/2 ชอนโตะ แลวปนเปนกอนขนาดพอคํา 3. โรยหนาดวยผักชี เสิรฟรอนๆ 372 . ตมน้ําซุป ใสฟองเตาหู พอเดือดใสหมูสับ ลูกชิ้นปลา น้าํ ปลา ตังฉาย ปดไฟ 4.

ราดหนาหมูหมัก สวนผสม เสนใหญ 1/2 กิโลกรัม เนื้อหมู 250 กรัม ไขไก 2 . ลางผักและหั่นผักพักไวใหสะเด็ดน้ํา 3. ทําน้ําราดหนา โดยเจียวกระเทียมใหหอมแลวใสหมูทหี่ มักเอาไว ผัดใหสุก 8. หั่นหมูบางๆชิ้นพอคํา นํามาหมักโดยใชน้ํามันงา งาขาวและซีอิ๊วขาวเล็กนอย 2.com For evaluation only.3 ฟอง ผักคะนา 200 กรัม บล็อคโคลี่ 150 กรัม แครอท 100 กรัม เห็ดหอม 50 กรัม กระเทียมทุบ 1 หัว ซอสหอยนางรม 1/4 ถวย ซีอิ๊วขาว 1 ชอนโตะ น้ําปลา 1 ชอนโตะ เกลือ 1 ชอนชา น้ําสะอาด 5 ถวย แปงมัน วิธีทํา 1. นําผักคะนา แครอทและเห็ดหอมลงผัด แลวเติมน้ําที่ตมเอาไวแลว 9. ลวกบล็อคโคลี่ เมื่อสุกใหนําใสน้ําที่แชน้ําแข็งไว เพื่อใหสีสวยและหยุดสุก 4.Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www. ตอกไข รอจนไขใกลสุกดี จึงผัดรวมกับเสน ผัดตออีกสักครูใหพอกรอบหนอยๆ 7. เติมเครื่องปรุง ชิมรส แลวละลายแปงมันในน้ําเล็กนอย คอยๆเทลงในน้ําแลวคน ถาไมขนพอใหเติมแปงมันอีก ทานรอนๆ ตักเสนใหญใสจานหรือชามหากตองการทานน้าํ เยอะ แลวจึงใสบล็อคโคลี่ที่ลวกเอาไวแลว เติมพริกปน น้ํามะนาว น้ําตาลและน้ําปลา ตามชอบ 373 . คลุกเสนใหญกับซีอิ๊วดํา 5.foxitsoftware. ผัดเสนที่คลุกซีอิ๊วดําในน้ํามัน ใชไฟปานกลาง พอไดที่ เขี่ยเสนใหญใหเหลือตรงกลางไวสําหรับตอกไข 6.

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www. ผักคะนา นําลงลวกในน้ําที่เคี่ยวไว จัดเสิรฟ 374 . ไกอบ (ไมใชเตาอบ) เครื่องปรุง เนื้ออกไก 350 กรัม ผักคะนา ตามชอบ น้ําปลา 2 ชอนโตะ ซอสหอยนางรม 1 ชอนโตะ ซีอิ๊วขาว 1 ชอนโตะ น้ําตาล 1 ชอนชา แปงมัน 1 ชอนชา น้ําสําหรับใสในแปงมัน 1/2 ถวย น้ําสําหรับเคี่ยว 1 ถวย รากผักชี กระเทียม พริกไทยเม็ด โขลกรวมกัน สําหรับหมักไก วิธีทํา 1. ผสมแปงมันกับน้ํา นําลงราดในน้ําที่ทําเอาไว คนใหเขากันอีกครั้ง 5.20 นาที 6.com For evaluation only. เติมน้ําสําหรับเคี่ยว ตมใหเดือด เติมน้ําปลา ซอสหอยนางรม ซีอิ๊วขาว น้ําตาล คนใหเขากัน 4. นําอกไกที่ทอดเอาไวลงไปเคี่ยว ใชไฟออน เคี่ยวประมาณ 15 . หมักไกกับเครื่องที่โขลกเอาไว ประมาณ 15-30 นาที 2.foxitsoftware. นําไกไปทอดใหพอสุกเหลือง พักไว เอาน้ํามันออกจากกระทะ 3.

เอาสอมจิ้มหมู (เพื่อใหหมูนุมและเครื่องหมักจะเขาในเนื้อหมู) 3.com For evaluation only.Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www. เมื่อใกลเวลารับประทานใหอุนเตาอบใหรอน นําหมูทหี่ มักไวเขาอบดวยอุณหภูมิ 170 องศาเซลเซียส ประมาณ 30 นาที สวน น้ําราดหมูแดงนกลองทําแลวยังไมคอยดีเทาไรคะ จะลองทําใหมอีกทีคราวหนานะคะ แตสูตรหมูแดงที่นกทํา ไมตองใชน้ําราดก็ทานอรอยนะคะ นกรูสวนผสมแตวานกยังทดลองสูตรไมลงตัวคะ สูตรนีใ้ ชกะทิแลวก็ถั่วลิสงคั่ว ดวย อาจจะไมเหมือนของตามราน ไวนกทําแลวโอเคจะเอามาลงใหมนะคะ สําหรีบสีทําอาหารที่นกใช ใชสีแดงสตรอเบอรรี่ชนิดน้ําคะ ถาอยากไดสีแดงเหมือนตามรานลองไปซื้อที่ตลาดนะ คะ จะเปนซองเล็กๆ ซองละ 2 บาทคะ เปนสีแดงสม ถาที่หางมีสีแดงสมชนิดน้ําก็สะดวกดีคะ ที่เปนซองจะเปน ชนิดผงตองมาละลายน้ําคะ 375 . ลางหมูแลวสะเด็ดน้ํา 2. หมูแดง สวนผสม สันคอหมู 400 กรัม เกลือ 1/2 ชอนชา น้ําตาล 1 1/2 ชอนโตะ พริกไทย 1/2 ชอนชา ผงพะโล 1 1/2 ชอนชา ซีอิ๊วขาว 1 ชอนโตะ น้ํามันงา สีผสมอาหาร สีแดง 1/2 ชอนชา วิธีทํา 1. หอดวยฟลมหออาหาร (พลาสติกหออาหาร) นําเขาตูเย็น ทิ้งไว 1 คืน หรืออยางนอย 3 ชั่วโมงคะ 5. นําสวนผสมทั้งหมดลง อยาลืมใสถุงมือพลาสติกนะคะ จะไดไมเลอะมือและสะอาดดวยคะ คลุกใหเขากัน 4.foxitsoftware.

ปรุงรสดวยซีอิ๊วขาวและเกลือ จากนั้นใหหรี่ไฟลง ตมไวประมาณ 20 นาที เพิ่มเติม ตม จับฉายหมอนี้ทานไดหลายวันคะ เวลาอุนใหใชไฟออนๆ จนเดือดแลวปดไฟ ไมควรปลอยไวนาน ถาน้ํางวดลงไปมาก จะเค็ม . ผักรากผักชีและเม็ดพริกไทยที่ตํามาผัดกับน้ํามันเล็กนอยใหพอหอม จากนั้นนําปกบนไก หรือหมูสามชั้นลงมา ผัดใหเขากัน 6.foxitsoftware. ผักตางสามารถเพิ่มหรือลดไดตามชอบ ใครที่ชอบกลิ่นหอมของขึ้นฉายก็สามารถใสลงไปไดคะ พิเศษ สามารถ นําจับฉายแทนน้ําซุปสําหรับบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปไดดวยคะ ไดประโยชนจากผักและเนื้อไก คุณยายของนกมักจะนํามา ประกอบกันเสมอคะ ทานไมคอยชอบทานบะหมี่กึ่งสําเร็จรูป แตอยากจะลอง ก็เลยนําจับฉายนี่ละมาเพิ่มดวย ในครอบครัวก็เลยลอง ทานกัน ปรากฎวาอรอยถูกใจคะ ลองดูนะคะ อาจจะดูเหมือนวาเยอะ แตวาเวลาเราไดซดน้ําซุปรอนๆ จะรูสึกคลองคอ ไมตองทานขาวเยอะเลยคะ ทานแตจับฉายก็ไดนะคะ ในชวงนี้หมูแพงก็ใชไกแทน 376 .Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www. ตมจับฉาย สวนผสม ผักคะนา 400 กรัม กะหล่ําปลี 500 กรัม กวางตุง 700 กรัม แครอท 200 กรัม หัวไชเทา 100 กรัม ปกบนไก 7 ชิ้น รากผักชี 5 ราก พริกไทยขาว (เม็ด) 2 ชอนชา น้ําสะอาด 3 ลิตร ซีอิ๊วขาว 1 ถวย เกลือ 1/2 ชอนโตะ หมายเหตุ สามารถ เพิ่มผักอื่นๆ และลดปริมาณผักที่อยูในสูตรลงไดตามชอบคะ จะใชปกไกบนเยอะหนอยก็ไดนะคะ ถาชอบ ทานเนื้อสัตว ใหเพิ่มหมูสามชั้นไดคะ วิธีทํา 1. นําผักมาหั่น ใหไดขนาดพอดีคํา แครอทและหัวไชเทาหั่นแวน 4 นํารากผักชีและพริกไทยเม็ดมาตําใหเขากัน 5. ลดไฟเหลือไฟปานกลาง ใหนําผักลงไปตม 8. เมื่อน้ําเดือดใหนําสวนผสมในขอ 5 ลงไปตม 7. ตมน้ําใหเดือดไวรอ 3. ลางผักใหสะอาด แชทิ้งไวประมาณ 30 นาที (ผสมเกลือลงไปเพื่อทําความสะอาด) 2.com For evaluation only.

ยําไขตมอยางไทย สวนผสม ไขไกตมสุก 5 ฟอง หอมแดงซอย 1/4 ถวย มะมวงดิบรสเปรี้ยวสับ 1/4 ถวย ใบสะระแหน 1/4 ถวย 2 ชอนโตะ ตนหอมหั่นทอนยาว 1/2 นิ้ว ผักกาด กะหล่ําปลีซอยและแครอทซอยสําหรับรองถวย ยอดสะระแหนสําหรับตกแตง น้ํายํา น้ํามะนาว 3 ชอนโตะ กระเทียมดองซอยบางๆ 2 ชอนโตะ เกลือปน 1 ชอนชา พริกขี้หนูแดงหั่น 4 เม็ด วิธีทํา 1. ทําน้ํายําโดยผสมน้ํามะนาว กระเทียมดอง เกลือและพริกขี้หนูใสถวย 2. ตักราดบนถวยไขตม ตกแตงดวยยอดสะระแหน พรอมเสิรฟ 377 . ใสหอมแดง มะมวง ใบสะระแหนและตนหอมลงในชาม ตามดวยน้ํายํา คลุกเคลาเบาๆพอทั่ว 4. ปอกเปลือกไขตม แลวหั่นไขเปนแวนหนา 1/4 นิ้ว จัดใสถวยที่รองดวยผักกาดหอม กะหล่ําปลีซอยและแครอท ซอย 3.foxitsoftware.Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.com For evaluation only.

com For evaluation only.Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware. หอยลายผัดน้ําพริกเผา เครื่องปรุง หอยลายตัวใหญ 1 กิโลกรัม น้ํามันพืช 3 ชอนโตะ กระเทียมกลีบเล็กทุบ 5 กลีบ พริกขี้หนูสวนบุบพอแตก 8 เม็ด เตาเจี้ยวดํา 1 ชอนโตะ น้ําพริกเผา 1½ ชอนโตะ น้ําตาลทราย 1/2 ชอนชา น้ํามันหอย 1½ ชอนโตะ โหระพาเด็ดใบ 1/2 ถวย ยอดโหระพาสําหรับตกแตง วิธีทํา 1. ตั้ง กระทะน้ํามันบนไฟกลางจนรอน ใสกระเทียมลงเจียวพอใกลเหลือง ใสหอยลาย เรงเปนไฟแรง ผัดใหทั่ว ใส พริกขี้หนู เตาเจี้ยว น้ําพริกเผา น้ําตาล และน้ํามันหอย ผัดพอทั่ว ปดฝาทิ้งไวสักครู พอหอยสุกเปลือกอา ใสใบ โหระพา ผัดใหเขากัน ปดไฟ 3. ลาง หอยลาย ใสลงแชในอางน้ํา ทุบพริกขี้หนู 4 เม็ดใสลงไป พักไวสักครูเพื่อใหหอยคายดิน จากนัน ้ ลางอีกครั้ง ใหสะอาด ใสตะแกรงพักใหสะเด็ดน้ํา 2. ตักใสจาน ตกแตงดวยยอดโหระพา เสิรฟ 378 .

ใสกระเพาะปลา เม็ดมะมวงหิมพานตและปลาหมึกวง จากนัน จาน เสิรฟทันที 379 . ผสมน้ํามะนาว น้ําปลา น้ําตาล พริกขี้หนู รากผักชี กระเทียม หอมใหญ และมะเขือเทศ คนใหเขากัน ้ ใสตนหอมและขึ้นฉาย คลุกเร็วๆพอเขากัน ตักใส 2.foxitsoftware.com For evaluation only.Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www. ยําสามกรอบ สวนผสม กระเพาะปลาทอดกรอบ 50 กรัม เม็ดมะมวงหิมพานตอบและปลาหมึกวงทอดกรอบ อยางละ ตนหอมหั่นทอน หอมหัวใหญหั่นเสี้ยว และพริกขี้หนูซอย อยางละ ขึ้นฉายหัน่ ทอน 5 กรัม 20 กรัม มะเขือเทศลูกใหญหั่นชิ้น 3 กรัม รากผักชีสับหยาบ กระเทียมสับหยาบ 5 กรัม น้ําปลา 4 ชอนโตะ 4 ชอนโตะ น้ํามะนาว 2 ชอนโตะ น้ําตาลทราย 20 กรัม 10 กรัม วิธีทํา 1.

แชวุนเสนใหนิ่ม ตัดเปนทอน นําไปลวกในน้ํารอนจนสุก ตักขึ้นพักใหสะเด็ดน้ํา 2. ใสพริกขี้หนูปน ขาวคัว่ หอมแดงซอย ตนหอม คลุกพอเขากัน ตักใสจานโรยดวยใบสะระแหน รับประทานกับ ผักสดตางๆ 380 .Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www. หัวปลีปอกเปลือกผาซีกหั่นบางๆตามขวาง แชน้ํามะนาวหรือน้ํามะขามเปยกไวจะไดไมดํา 4. รวนเนื้อหมูใหสุก พักไว 3.com For evaluation only. ผสมวุนเสน เนื้อหมูบด หัวปลี แครอท น้ํามะนาว น้ําปลา คลุกเคลาใหเขากัน ชิมรส 5.foxitsoftware. ลาบวุนเสน สวนผสม วุนเสน 40 กรัม เนื้อหมูบดละเอียด 150 กรัม หัวปลี 100 กรัม แครอทซอย 50 กรัม หอมแดงซอย 50 กรัม ขาวคัว่ บดละเอียด 1 1/2 ชอนโตะ ตนหอมหั่นละเอียด 1 ตน ใบสะระแหน น้ํามะนาว น้ําปลา พริกขี้หนูปน ผักสดตางๆ เชน กะหล่ําปลี ถั่วฝกยาว แตงกวา ผักกาดขาวปลี วิธีทํา 1.

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www. เติมวุนเสน ผัดใหเขากัน แลวเติมเครื่องปรุงรส ซีอิ๊วขาว น้ําตาล เกลือ ชิมรส กอนตักเสิรฟใหโรยพริกไทยปน 381 .com For evaluation only.foxitsoftware. ถาเปนวุนเสนอบแหงใหแชน้ําจนนิ่ม แลวพักใหสะเด็ดน้ํา 2. เติมแครอท มะเขือเทศ เห็ดหูหนู ผัดใหเขากัน 4. ผัดวุนเสน เครื่องปรุง วุนเสน 200 กรัม หมูสับ 100 กรัม มะเขือเทศ หั่นเตา 1 ลูก เห็ดหูหนู (หั่นฝอย) 25 กรัม แครอท 50 กรัม กระเทียมสับ 1 หัว ไขไก 2 ฟอง ซีอิ๊วขาว 2 ชอนโตะ น้ําตาล 2 ชอนโตะ เกลือ นิดหนอย พริกไทย วิธีทํา 1. ตั้งกระทะเจียวกระเทียมใหพอหอม นําหมูลงผัดจนสุก แลวตอกไขลงไป พอไขเริ่มสุกใหผัดไขกับหมูใหทั่ว 3.

foxitsoftware. เสิรฟกับน้ําจิ้มซีฟุด 382 .Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www. ลางกุงและแกะเปลือกไวหัวและหาง ผาหลังจนขาด ดึงเอาเสนดํา ออก 2.com For evaluation only. ยกจานกุงนึ่งออก แลวโรยดวยน้ํากระเทียมโทนดอง ตกแตงดวย ตนหอมซอยทอนเล็กและแครอทสลักดอกไมที่มีเกสรเปนดอกกุยชาย 7. นําไปนึ่งในน้ําเดือดไฟแรงประมาณ 5-8 นาที จนสุก จึงปดไฟ 6. สับกระเทียมโทนกับรากผักชีเขาดวยกันใหละเอียด ตักใสตรง กลางตัวกุงที่ทําไวจนครบ โรยดวยกระเทียมโทนหั่นบาง 4. ราดดวยน้ําซีอิ๊วปรุงรสใหทั่ว 5. จากนั้นมวนหางกุงกลับมาตรงกลางตัวกุง (สังเกตจากรูป) ทําจน ครบทุกตัว เรียงใสจานสําหรับนึ่ง 3. กุงนึ่งกระเทียมโทน เครื่องปรุง กุงแชบวย 10-12 ตัว กระเทียมโทน (กระเทียมกลีบใหญๆ) 5 เม็ด รากผักชีสับ 3 ราก กระเทียมโทนหัน่ แผนบาง 10 หัว น้ําซีอิ๊วปรุงรสสําหรับนึ่ง 1 ถวย กระเทียมโทนดอง 10-15 หัว ตนหอมซอยเล็กๆและแครอทสลักดอกไมที่มีเกสรเปนดอกกุยชาย (สําหรับตกแตง) หรือจะหั่นแครอทบางๆก็ไดคะ น้ําจิ้มซีฟูด น้ําซีอิ๊วปรุงรสสําหรับนึง่ น้ําซุปกระดูกหมู 1 ถวย น้ําตาลทรายแดง 2 ชอนชา ซีอิ๊วฮองกง (หรือใชเปนซีอิ๊วขาว) 2 ชอนโตะ ซอสปรุงรส 1 ชอนโตะ เหลาจีน 1 ชอนชา ซีอิ๊วดํา 1 ชอนโตะ ใหใสเครื่องปรุงทุกอยางลงในหมอ ยกตั้งไฟกลางจนน้ําตาลละลาย ยกลง (ปรุงรสเพิ่มไดตามตองการ) น้ําจิ้มซีฟดู พริกขี้หนูเขียว 1 ถวย กระเทียมแกะเปลือก 1 ถวย รากผักชี 3 ราก น้ําปลา 1 ถวย น้ํามะนาว 1 1/2 ถวย น้ําตาลทราย 2 ชอนโตะ น้ําตาลปบ 2 ชอนโตะ น้ํากระเทียมดอง 1/2 ถวย ปนเครื่องปรุงทั้งหมดเขาดวยกันจนละเอียด ตักใสถวยพักไว วิธีทํา 1.

com For evaluation only. ลวกผักในหมอที่ 2 จัดใสถวยเนื้อสัตว . แบงน้ําซุปเปน 2 หมอ หมอแรกตั้งไฟพอเดือด ลวกเนือ้ สัตวแตละชนิดใสถวย 4. จิ้มจุม อรอยอยางมีคุณคา สวนผสม เนื้อสัตว เนื้อไกและเนื้อหมู 1/2 กิโลกรัม ตับหมู 400 กรัม ลูกชิ้นปลา 50 ลูก ผักสด กะหล่ําปลี 2 หัว 1 กิโลกรัม ผักบุงจีน 1/2 กิโลกรัม ขึ้นฉาย 300 กรัม ตนหอม 200 กรัม คะนา. เห็ดหอม 1/2 กิโลกรัม น้ําซุปจากน้ําตมกระดูกไกจํานวนมาก ใสหัวผักกาดขาว กุงแหง เกลือ กรองใหสะอาด น้ําปรุงรส (น้ําจิ้มสุกี้ยากี้ น้ําจิ้มไก นมาปรุงตามชอบ วิธีทํา 1.Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www. หั่นเนื้อไก เนื้อหมู ตับหมู ลูกชิน้ ปลา เปนชิ้นพอควร ใสกลองปดฝา พักในตูเย็นชองธรรมดา 2.ระหวางลวกผักก็ตองเตรียมน้ําจิ้มใสถวยไว จุมลวกไป จิม้ น้ําจิ้มไป รับประทานไป เติมรสชาติดวยซีอิ๊วขาว น้ําตาลทรายเล็กนอย ไมควรลวกเนื้อสัตวและผักในหมอเดียวกัน สามารเปนอาหารมื้อกลางวันในวันหยุดได ถามี น้ําจิ้มเตียมไว จะรับประทานเมื่อไหรก็ไมยุงยาก พวกเนื้อสัตวและผักก็ตองเตรียมใหมๆอยูแลว 383 . ลางและหั่นผักขนาดเล็กใหญตามความเหมาะสม 3.foxitsoftware.

ไขตุนไขเค็ม เครื่องปรุง ไขไกหรือไขเปด 2 ฟอง ไขเค็มแดง 1-2 ฟอง กุงแหง 1 ชอนโตะ หมูสับ 2 ชอนโตะ ซีอิ๊วขาว 2 ชอนโตะ น้ําซุป 1 ถวย ตังฉาย 1/2 ชอนชา ผักชีเด็ดใบ 1 ชอนโตะ วิธีทํา 1.Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www. ตอยไขใสชาม ตีใหแตก เติมน้ําซุป ใสซีอิ๊วขาว หมูสับ กุงแหงและตังฉาย ตีใหสวนผสมเขากัน 2.foxitsoftware. เทใสถวยที่จะใชตุน วางไขเค็มแดงขางบน นําไปนึ่งประมาณ 20 นาที หรือจนสุก กอนเสิรฟโรยผักชี 384 .com For evaluation only.

หมักไวประมาณ 2 -3 ชั่วโมง 6.foxitsoftware. ผสมเกลือ แปงสาลี และพริกไทยดํา แลวเคลาจนเขากัน จึงนวดจนเนื้อเนียนดี 5. นําเนื้อหมูมาหั่นเปนชิ้นเล็กๆ 3. นํามาบดดวยเครื่องบดอาหาร จนเนื้อละเอียด 4.Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www. ลูกชิ้นหมู สวนผสม หมูสันนอก 300 กรัม เกลือ 2 ชอนชา แปงสาลี 2 ชอนชา พริกไทยดํา 1/2 ชอนชา วิธีทํา 1.com For evaluation only. นําหมูที่หมักไดที่แลวมาบีบ โดยนําหมูกําไวในมือแลวบีบใหออกทางดานบน จะเห็นเปนกอนกลมๆ แลวใชชอน ตักลงในน้ําที่เดือด ลูกชิ้นที่สุกแลวจะลอยขึ้นดานบน นกลองทําแลวก็อรอยดีนะคะ ถาอยาก ใหเปนหมูพริกไทยดํา ใหใชพริกไทยเม็ดแลวนํามาบดใหพอแตก จึงนํามา เคลากับหมูบด ทําทานเองไมตองกลัวสารปนเปอน และยังสะอาดอีกดวยนะคะ ทําไมยากดวยนะคะ 385 . ลางเนื้อหมู แลวปลอยใหสะเด็ดน้ํา 2.

กวยเตี๋ยวหอผักกาดดอง สวนผสม หมูสามชั้นหั่นชิ้นเล็ก 1/2 ถวย ผักกาดดองเปรี้ยว ซอย 1 ถวย เตาหูหั่นชิ้นเล็ก ทอด 1/2 ถวย ถั่วฝกยาวหั่นแฉลบ 1/2 ถวย ผงปรุงรสหมู 1 ชอนโตะ น้ําตาลทราย 1 ชอนชา น้ํามันพืช 1 ชอนโตะ กวยเตี๋ยวเสนใหญ หรือกวยเตี๋ยวหลอดแบบแผนใหญ เกลือและพริกไทย เล็กนอย วิธีทํา 1. คลี่แผนกวยเตี๋ยวออก ตักผักกาดดองที่ผัดไวใสลงไป แลวมวนใหแนน 5.Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www. รับประทานคูกับซีอิ๊วหวาน 386 . เรียงกวยเตี๋ยวที่หอแลวนําไปนึ่งใหรอน กอนรับประทาน 6.foxitsoftware. ตมน้ําใหเดือด นําผักกาดดองลงตมประมาณ 5 นาที พักไวใหสะเด็ดน้ํา 2.com For evaluation only. ปรุงรสดวยผงปรุงรส น้ําตาลทราย เกลือ และพริกไทย ผัดใหเขากัน 4. ผัดหมูสามชั้นกับน้ํามันใหสุก เติมผักกาดดอง และถั่วฝกยาว 3.

.มันฝรั่ง 100 กรัม 2.นําสวนผสมที่ไดขึน ใหปรุงรสไดตามตองการ งายๆ แคนี้ แถมยังใชเวลาเพียงนอยนิด คุณก็จะไดน้าํ สลัดมาทานกับผักสด ชางเปนเมนูทนี่ าอรอย ได สุขภาพ เหมาะสําหรับผูที่ตองการลด หรือควบคุมน้าํ หนัก เพราะทานเทาไหรก็ไมอวน (ถาทําตามสูตร) หากทําแลวทานไมหมด สามารถนําไปแชตูเย็นเก็บไวไดนานอีกตางหาก 387 . .น้ําตาล 2 ชอนชา 7.เติมนมสดพรองมันเนย และน้ําเปลา ้ ตั้งไฟ พอเริ่มอุน .Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.นํามันฝรั่ง แครอท และฟกทองปน รวมกัน .นมสดพรองมันเนย 1/4 ถวยตวง 6.น้ํามันพืช 1 ชอนชา จากนั้น ลงมือปรุง..เกลือปน 2 ชอนชา 8.foxitsoftware.น้ําเปลา 1 ถวยตวง 5.com For evaluation only. น้ําสลัดเพื่อสุขภาพ 1.แครอทตมสุก 50 กรัม 3.ฟกทองตมสุก 50 กรัม 4.

ทําแปงชุบโดยใสแปงทอดกรอบ แปงขาวเจา น้ําเย็นจัด ลงอางผสม ผสมดวยตะกรอจนเขากันดี นําไปแชในตูเย็น ชองธรรมดาจนสวนผสมเย็นจัด 4. ตั้งกระทะน้ํามันดวยไฟกลางจนรอน นําใบและยอดตําลึงชุบแปงใหทั่ว ใสลงทอดใหสุกกรอบ ตักขึ้นบน กระดาษซับน้ํามัน กุงก็ชุบแปงทอดเชนเดียวกัน 6. ลางกุงทั้งเปลือก ตัดหนวดกุงออก พักในตะแกรงใหสะเด็ดน้ํา 3.foxitsoftware.com For evaluation only. ยําตําลึงทอดกรอบ สวนผสม ยอดตําลึงเด็ดเปนใบ 300 กรัม กุงชีแฮตัวเล็ก 100 กรัม น้ํามันสําหรับทอด 3 ถวยตวง สวนผสมน้ํายํา น้ําพริกเผา 2 ชอนโตะ น้ําปลา 3 ชอนโตะ น้ํามะนาว 5 ชอนโตะ น้ําตาลปบ 1 1/2 ชอนโตะ กะทิ (มะพราว 100 กรัม น้ํา 3 ชอนโตะ) 1/2 ถวยตวง พริกขี้หนูซอย 5 เม็ด สวนผสมแปงชุบ แปงทอดกรอบ 1 ถวยตวง แปงขาวเจา 1/2 ถวยตวง น้ําเย็นจัด 1-2 ถวยตวง วิธีทํา 1. ลางยอดและใบตําลึง ใสตะแกรงพักใหสะเด็ดน้ํา 2. ตักน้ํายําราดใสจาน ใสใบตําลึงทอดกรอบ ตามดวยกุงทอดกรอบ ราดน้ํายําแลวเสิรฟทันที หรือจะแยกเสิรฟก็ได คะ 388 .Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www. ทําน้ํายําโดยผสมน้ําพริกเผา น้ําปลา น้ําตาลปบ น้ํามะนาว กะทิเขาดวยกันในถวย ใสพริกขี้หนูซอยคนพอทั่วพัก ไว 5.

นําหมูที่แลไวมาเคลานวดเล็กนอย เพื่อใหสวนผสมเขาเนื้อหมูหมักทิ้งไวประมาณ 30 นาที 4.com For evaluation only. นําไปยางไฟกลางคอนขางออนจนสุกเหลือง นํามาหั่นเปนชิ้นบางพอคํา เสิรฟพรอมน้ําจิ้ม 5. สันคอหมูยางน้ําจิ้มแจว เครื่องปรุง เนื้อสันคอหมูแลสวนมันออกบาง 500 กรัม น้ําตาลปบ 1 ชอนโตะ ซอสหอยนางรม 2 ชอนโตะ พริกไทยปน 1 ชอนชา เกลือ 1/2 ชอนชา เหลา 1 ชอนโตะ น้ําจิ้ม น้ํามะขามเปยกตมสุก 1/2 ชอนโตะ น้ําปลา 1-2 ชอนโตะ หอมแดงซอย 1 หัว ตนหอม ผักชีฝรั่งซอย 1 ชอนชา น้ํามะนาว 1/2 ชอนชา พริกปน 1 ชอนชา ขาวคัว่ 1-2 ชอนชา น้ําตาลปบ 1/2 ชอนชา วิธีทํา 1.Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www. น้ําจิ้ม ผสมน้ําตาลปบ น้ําปลา น้ํามะขามตมสุก เขาดวยกัน ลองชิมดูใหไดรสเค็ม เปรี้ยว หวาน (เผื่อรสเปรี้ยวไว หนอยเพราะจะตองใสน้ํามะนาวอีก) ใสพริกปน ขาวคัว่ คนใหเขากัน ใสหอมแดงซอย ตนหอม ผักชีฝรั่งซอยคนให เขากันเสิรฟพรอมคอหมูยาง 389 . ผสมน้ําตาลปบ ซอสหอยนางรม พริกไทยปน เกลือ เหลา เขาดวยกัน ลองแตะลิ้นชิมดู อยาใหเค็มหรือหวานมาก จนเกินไป 3.foxitsoftware. สันคอหมูแลเปนชิ้นสําหรับยาง 2.

เติมน้ําเย็นลงในแปงพอแปงจับตัวกับเสนมะละกอ ้ ใหสะเด็ดน้ํามัน 3. สมตํากรอบ สวนผสมมะละกอทอด มะละกอขูดเสน 1 ถวยตวง แปงขาวเจา 2 ชอนโตะ แปงมันสําปะหลัง 1 ชอนโตะ น้ํามันพืชสําหรับทอด 1-2 ถวยตวง น้ําเย็นเล็กนอย สวนผสมสมตํา ถั่วฝกยาวหั่นทอน 1 นิ้ว 10 ทอน มะเขือเทศสีดาหั่นชิ้น 3 ลูก กุงแหง 1 ชอนโตะ เมล็ดมะมวงหิมพานตอบ 10 เม็ด พริกขี้หนู 2 เม็ด กระเทียม 4 กลีบ น้ําปลา 3 1/2 ชอนชา น้ําตาลปบ 1 1/2 ชอนโตะ น้ํามะนาว 3 1/2 ชอนชา วิธีทํา 1. ผสมแปงขาวเจา แปงมันสําปะหลังเขาดวยกัน ใสเสนมะละกอลงคลุกเคลากับแปง 2. โขลกพริกขี้หนู กระเทียมพอแหลก ใสถั่วฝกยาว มะเขือเทศโขลกใหพอช้ําๆ ปรุงรสดวยน้ําปลา น้ําตาลปบ น้ํา มะนาว คลุกเคลาใหเขากัน 5. จัดมะละกอทอดใสจาน ราดดวยน้าํ ยําสมตํา โรยหนาดวยกุงแหง เมล็ดมะหวงหิมพานต พรอมจัดเสิรฟ หมายเหตุ การคลุกแปงกับเสนมะละกอไมควรคลุกมากหรือนอยเกินไป จะทําใหความกรอบของเสนมะละกอไมดี 390 .foxitsoftware. ตั้งน้ํามันใหรอน ใสเสนมะละกอลงทอดใหเหลืองกรอบ ตักขึน 4.Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.com For evaluation only.

ลางสันคอหมู แลวนํามาหมัก โดยใช ซีอิ๊วขาว น้ําตาลทราย พริกไทย น้ํามันงา และงาขาว นําเขาตูเย็น หมักไว อยางนอย 1 ชั่วโมง (วิธีทําหมูแดง คลิ๊กทีน่ )ี่ 391 .com For evaluation only. ลางผักกวางตุงใหสะอาด หรือแชน้ําเกลือไวสักพัก 2.Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware. บะหมี่เกี๊ยวแหงหมูแดง/หมูยาง สวนผสม เสนบะหมี่ แผนเกี๊ยว หมูสับ 200 กรัม สันคอหมู 300 กรัม ผักกวางตุง 1 กํา ซอสปรุงรส ซีอิ๊วขาว 1 ชอนโตะ (สําหรับหมักหมู) น้ําตาลทราย 1/2 ชอนโตะ (สําหรับหมักหมู) พริกไทย 1 ชอนชา (สําหรับหมักหมู) น้ํามันงา 2 ชอนชา (สําหรับหมักหมู) กระเทียม น้ํามันพืช พริกปน งาขาว ตามชอบ (สําหรับหมักหมู) ซอสหอยนางรม 1/2 ชอนโตะ( สําหรับหมักหมู) วิธีทํา 1.

จัดเรียงเสนบะหมี่ เกี๊ยว หมูแดงหรือหมูยาง ผัก ลงจานแลวปรุงรส ดวยซอสปรุงรส น้ําตาลทราย ซีอิ๊วขาว และ พริกปน หรืออาจะเติมมะนาวดวยก็ไดนะคะ รสตามชอบคะ นกจะใสน้ําตาลทรายเยอะหนอย ใหออกรสหวาน หรือ ถาชอบจะใสซีอิ๊วดําลงไปนิดหนอยเพื่อสีสันก็ไดคะ เหมือน จะยุงยากนะคะ แตถาไดลองทําดูอาจจะไมยากอยางที่คิด แมวาจะมีหลายๆสวนผสม แตวาหมูเราหมักไว ลวงหนาคะ บางคนอาจจะคิดวาไปทานทีร่ านจะงายกวา ก็จริงคะ แตนกทําทานเองเพราะวาไปทานที่รานแลวได นอยคะ แมจะสั่งพิเศษ เมื่อวานนึกอยากทานบะหมี่พอไปทานมันไมอรอยเลย บะหมี่แฟรนไชสยี่หอนี้แตกอน ออกมาใหมๆก็อรอยแตหลังๆมาไมมีคุณภาพคะ หลายสาขาที่ทําไมอรอย นกทําทานเองไดเยอะ และเชื่อวาจะสะอาดกวาที่รานดวยนะคะ ที่รานจะใชชามพลาสติก มันไมปลอดภัยคะสําหรับ ใสอาหารรอนๆ บะหมี่ทําทานเองเหมาะจะทําชวงวันหยุดคะ 392 . ลวกผัก โดยใชน้ําเดือด นําผักที่หั่นเอาไวลงลวก อยาลวกนานนะคะ พอลวกไดที่แลวใชตะแกรงตักขึ้นมาแลว เอาผักลงแชในน้ําเย็น นกใสน้ําแข็งลงในน้ําคะ ผักที่ไดจะสีสวย และจะหยุดสุกดวยคะ 7. ลวกเสนบะหมี่ อยาลืมที่จะคลี่เสนบะหมี่กอนใหแปงที่เกาะอยูหลุดออก แลวนํามาขยําเบาๆ ลวกจนสุกแลวนํามา ใสน้ําเย็น บางคนจะเอาไปลวกน้ํารอนอีกทีเพื่อใหยังคงรอนอยูเวลาเสิรฟ 9. นําหมูที่หมักไวเขาเตาอบอุณหภูมิ 170 -190 องศา ประมาณ 20 -30 นาทีคะ อันนี้ตองแลวแตนะคะ เพราะ ขึ้นกับชิน้ หมูวาหนาหรือเปลา 8. หมักหมูสับ โดยใชซีอิ๊วขาวและพริกไทย Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www. 4.3.foxitsoftware.com For evaluation only. ระหวางลวกบะหมี่ ถามีเตาสองหัว ใหลวกเกี๊ยวไปดวยนะคะ พอเกีย๊ วสุกแลวใหตักเกี๊ยวใสในน้ําธรรมดา ถาไม ใสในน้ําจะแหงคะ 11. เสนบะหมี่ที่ได ใหเอากระเทียมเจียวลงคลุก ใสน้ํามันทีเ่ จียวลงไปเล็กนอยคะ เสนจะไดไมติดกัน 10. ระหวางรอหมูหมัก ใหหอเกี๊ยวไว แผนเกี๊ยวสามารถซื้อไดตามหางสรรพสินคา ควรเลือกแผนเกีย๊ วอยางดี บาง ยี่หอยังไมหอแผนเกี๊ยวก็ขาดซะแลว 5.

หั่นมะเขือเปราะใหได 4-6 ชิ้นในแตละลูก แชน้ําเปลาไว 2. ตมตอจนมะเขือเปราะสุกและนิ่ม กอนปดไฟใหเติมใบโหระพา คนใหเขากัน จัดเสิรฟ หมายเหตุ . เติมน้ําเปลา ตมใหพอเดือดจึงใสเครื่องปรุงรส น้ําปลาและน้ําตาล 6.รสชาติเผ็ดปานกลาง หากตองการความเผ็ดเพิ่ม ใหเพิ่มพริกชีฟ้ าลงผัดพรอเนื้อไก 393 . แกงเขียวหวานไก เครื่องปรุง เนื้ออกไก หั่นชิ้น 120 กรัม พริกแกงเขียวหวาน 2 ชอนโตะ มะเขือเปราะ 4 ลูก ถั่วฝกยาว 50 กรัม ใบโหระพา กะทิ 1/3 ถวย น้ําปลา 1 ชอนโตะ น้ําตาล 2 ชอนชา น้ําเปลา 1 ถวย วิธีทํา 1. ตั้งกระทะ ผัดพริกแกงเขียวหวานกับกะทิใหหอม 4.com For evaluation only.Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www. เติมเนื้อไก ผัดใหพอสุก เติมมะเขือเปราะและถั่วฝกยาว ผัดใหเขากัน 5.foxitsoftware. หั่นถั่วฝกยาวชิ้นพอคํา พักไว 3.

คอหมูยาง สวนผสม คอหมูสําหรับยาง 1 กิโลกรัม ซอสหอยนางรม 2 ชอนโตะ ซีอิ๊วขาวเห็ดหอม 3 ชอนโตะ น้ําตาลทราย 1 ชอนโตะ พริกไทย 1 1/2 ชอนชา วิธีทํา 1. หมักคอหมูโดยนําซอสหอยนางรม ซีอิ๊วขาวเห็ดหอม น้าํ ตาลทราย และพริกไทย มาเคลาใหทั่ว 3. กอนเวลารับประทานประมาณครึ่งชั่วโมง ใหอุนเตาอบไว แลวนําคอหมูเขาอบดวยอุณหภูมิ 200 องศาเซลเซียส ประมาณ 30 นาที หรือนํามายางดวยเตาถาน จนสุก 5. หากอยากทานกับน้ําจิ้ม ใหใชน้ําปลา และพริกปน บีบมะนาวนิดหนอย ก็เปนน้ําจิ้มอยางงายแลวคะ 394 . นําคอหมูสําหรับยางมาลาง แลวสะเด็ดน้ํา 2. หอดวยพลาสติกคลุมอาหาร แลวนําไปใสตูเย็นประมาณ 2 ชั่วโมง หรือจะมากกวานั้นก็ไดคะ 4.com For evaluation only.Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.

com For evaluation only. ตมกะทิเนื้อเค็ม เคล็ดนารู หนอไมเปรี้ยวตองนํามาลวกกอน เพื่อกําจัดรสเปรี้ยวและกลิ่นหนอไมใหจางลง 1 ครั้ง สวนผสม หนอไมเปรี้ยว 2 ถวย มะพราวขูด 300 กรัม ตะไครหั่นเฉียง 1 ตน หอมแดงบุบ 2 หัว ใบมะกรูดฉีก 4 ใบ น้ําปลา 3-4 ชอนโตะ น้ํามะขามเปยก 2 ชอนโตะ พริกชี้ฟาเขียวแดงหั่นทอนสั้น 2 เม็ด เนือ้ เค็ม เนื้อวัวสวนสันใน 300 กรัม น้ําปลา 1 ชอนโตะ เกลือปน 1/2 ชอนชา เครื่องแกง พริกไทยเม็ด 5 เม็ด ตะไครซอย 1 ชอนโตะ พริกขี้หนูเขียวแดง 4 เม็ด หอมแดง 2 หัว วิธีทํา · ทํา เนื้อเค็มโดยลางเนื้อใหสะอาด ซับน้ําใหแหง แลวแลเปนชิ้นบางตามขวางของเสนเนื้อ ใสลงในอางผสม เคลา กับน้ําปลา และเกลือใหทั่ว หมักในตูเย็นชองธรรมดานาน 15-20 นาที ยกออกจากตูเย็น จัดเรียงเนื้อที่หมักลงบน ตะแกรง นําไปตากแดดใหแหงทั้งสองดาน จากนั้นหั่นเนื้อเปนชิ้นตามขวางใหหนาประมาณ 1 ซม. ใสจานเตรียมไว · จาก นั้นโขลกพริกไทย ตะไคร พริกขี้หนู และหอมแดง เขาดวยกันใหละเอียด ตักใสถวย พักไว แลวลวกหนอไม เปรี้ยวในหมอน้ําเดือดดวยไฟกลาง ตักขึน้ ใสกระชอนพักไวใหสะเด็ดน้ํา ้ ใหไดกะทิอกี 1 ถวย · คั้นกะทิโดยใสน้ําอุน 1 ถวย คั้นใหไดกะทิ 1 1/2 ถวย ใสน้ําอุนอีก 1/2 ถวย คัน · ตั้ง หมอกะทิดวยไฟกลาง ใสเครื่องที่โขลก ใชทัพพีคนใหละลายเขากับกะทิ จึงใสตะไคร หอมแดง ใบมะกรูด พอ เดือดใสเนื้อเค็ม หนอไม ปรุงรสดวยน้ําปลา น้ํามะขามเปยก คนพอทัว่ พอเดือดอีกครั้ง ใสพริกชี้ฟา ปดไฟ 395 .foxitsoftware.Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.

หอมแดง 100 กรัม 3. จัดเสิรฟพรอมผักสด หรือจะเปนผักตมก็ไดตามแตใจชอบ ปลากะพงทอดน้ําปลา เครื่องปรุง ปลากะพง 1 ตัว น้ําปลาอยางดี 200 มล. นําหอม กระเทียม และพริกชี้ฟา เผาไฟใหหอม เมื่อไดที่นําลงพักไว สวนพริกชีฟ 3. จากนั้นนําไปทอดในน้ํามันรอนปานกลาง จนไดปลาสีเหลืองกรอบ 3. น้ํามะนาว 5-6 ชอนโตะ 6. ตกแตงดวยผักชี จัดเสิรฟ 396 .com For evaluation only. กระเทียมเปนหัว 60 กรัม 4. ทําน้ําจิ้มดวยการผสมน้ําปลากับน้ําตาลปบ จนไดรสชาติที่ชอบ 4. น้ําปลา 3-4 ชอนโตะ 7. พริกชี้ฟาเขียว 100 กรัม 5. นําหอม กระเทียม และพริกชี้ฟาที่เตรียมไวโขลกใหละเอียด จากนั้นใสเนื้อปลาทูลงไปโขลกตอใหเขากัน 4. ใสมะมวงซอยลงไปพรอมพริกชี้ฟาแดง รสชาติจะออกหวานหอมอมเปรี้ยวกลมกลอม 5.foxitsoftware. ปลาทู 2 ตัว 2. มะมวงมัน 1 ลูก น้ําตาลปบ 50 กรัม ผักชี วิธีทํา 1. นําปลาทูสด ลางใหสะอาด ควักไสออก ยางไฟใหสุกจนหอมไดที่ จากนั้นนําปลาทูมาแกะเนื้อออกพักไว ้ าใหแกะเปลือกออก 2. น้ําตาลปบ 2 ชอนโตะ วิธีทํา 1. เมื่อเขากันแลว ปรุงรสดวยน้ํามะนาว น้ําปลา น้ําตาล ชิมรสตามใจชอบ เปนอันเสร็จเรียบรอย 5. นําปลากะพงลางใหสะอาด แลวนําไปชุบในน้ําปลา 2.Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www. น้ําพริกปลาทู เครื่องปรุง 1.

เมื่อ จะรับประทาน นํามันหมูแข็งวางบนกระทะพอน้ํามันละลาย นําเนื้อที่หมักยางจนพอสุก จัดใสจาน ยางผักตอ พอสุกใสจาน รับประทานกับน้ําจิ้ม สวนประกอบน้ําจิ้ม พริกขี้หนูเขียวแดง สับละเอียด 15 เม็ด รากผักชีและกานซอย 1/4 ถวย วิธีทํา ทําน้ําจิ้มโดยผสมสวนประกอบทุกอยางเขาดวยกัน กระเทียมสับละเอียด 2 ชอนโตะ เกลือปน 1 ชอนชา น้ําตาลทราย 1 ชอนโตะ น้ํากระเทียมดอง 1/2 ถวย 397 . ลางเนื้อวัว ซับน้ําใหแกง แลเปนชิ้นบาง ใสลงในอางผสม ใสงาขาว พริกไทย ตนหอม น้ําตาล ซีอิ๊วญี่ปน น้ํามันงา น้ํามันพืช เคลาใหเขากัน หมักไวประมาณ 3 ชั่วโมง ้ ใหญ แกะโคน 2. เนื้อยางเกาหลี เครื่องปรุง เนื้อวัวสวนสะโพก 500 กรัม มันหมูแข็ง 100 กรัม กะหล่ําปลีซอย 2 ถวย แครอทซอย 2 ถวย ตนหอมซอย 1 ชอนโตีะ หนอไมฝรั่ง 300 กรัม ฟกทอง 300 กรัม กระเจี๊ยบมอญ 12 ฝก ขาวโพดออน 12 ฝก งาขาวคัว่ 1 ชอนโตะ พริกไทยปน 1/2 ชอนชา น้ําตาลทราย 1 ชอนชา ซีอิ๊วญี่ปนุ 3 ชอนโตะ เหลาจีน 1 ชอนโตะ วิธีทํา ุ เหลาจีน 1.Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www. ลางผักทุกชนิดใหสะอาด ตัดโคนหนอไมฝรั่งที่แข็งออก ปอกเปลือกฟกทองออกบางๆหั่นชิน เปลือกขาวโพดออนออก 3.foxitsoftware.com For evaluation only.

จากนั้นใหใสใบมะกรูด ขา ตระไคร ซุปไกกอนคนอรลงไป ปรุงรสดวยน้ําปลา น้ํามะนาว พริกปน และพริกทอด ชิมรสตามตองการ 3.foxitsoftware.Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www. นํากระดูกหมูออนมาตมในน้ําเดือดจนเปอยนิ่ม 2. ตักใสถวย โรยผักชีฝรั่งซอย และผักชีซอย เสิรฟรอนๆ เคล็ดเด็ด: เพื่อทวีคูณความแซบ จี๊ดจาด!! ตมแซบควรมีรสชาติเปรี้ยว เค็ม และตองทานตอนรอนๆ 398 . ตมแซบกระดูกออน สวนผสม กระดูกหมูออน 1/2 กิโลกรัม ตระไคร 2 ตน ขา 1 ตนใบมะกรูด 3 ใบ ผักชีฝรั่ง 3 ตน พริกขี้หนูแหงทอด 5 เม็ด ซุปไกกอนคนอร 1 กอน น้ําปลา 3 ชอนโตะ น้ํามะนาว 3 1/2 ชอนโตะ พริกปน 1/2 ชอนชา วิธีทํา 1.com For evaluation only.

foxitsoftware. โขลกตะไคร ( 3. นําไกลงทอดในน้ํามันที่รอนจัดจนสุกเหลือง ตักขึน ้ จัดใสจาน ตะไครที่เหลือไวนําลงทอดใหเหลืองตักขึ้น โรย หนาไกที่ทอดเสิรฟรอนๆ 399 . ผสมเครื่องที่โขลกกับพริกปนเกลือ ซีอิ๊วขาว แปงขาวจาวเขาดวยกัน ใสลงในไกที่หมักกับนมไว เคลาใหเขากัน หมักตออีก 1 ชั่วโมง 4.Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www. สะโพกไกลางน้ําใหสะอาดผึ่งใหสะเด็ดน้ําแลวลงในนมสดนวดไปมาทิ้งไว 15 นาที เหลือไวเจียวโรยหนาประมาณ 2 ชอนโตะ) หอมแดง รากผักชี พริกไทยโขลกใหละเอียด 2.com For evaluation only. ไกทอดตะไคร เครื่องปรุง สะโพกไก 2 ชิ้น ตะไครออนซอย 1/2 ถวยตวง หอมแดงซอง 1/4 ถวยตวง รากผักชีซอย 1 ชอนโตะ พริกไทยเม็ด 1 ชอนชา เกลือ 1-2 ชอนชา ซีอิ๊วขาว 1-2 ชอนโตะ พริกปน 1 ชอนชา แปงขาวจาว 2 ชอนโตะ นมสด 1/2 ถวยตวง น้ํามันสําหรับทอด วิธีทํา 1.

foxitsoftware. นําสวนผสมขอ 1 และ 2 ที่เตรียมไวลงผัด ใสเมล็ดมะมวงหิมพานตคลุกเคลาใหทัว่ จัดเสิรฟ 400 . ตั้งกระทะใสน้ํามัน น้ําตาลปบ ผัดใหหอม จนเปนสีเหลืองออนๆ 4.Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www. ผัดขิงกรอบ สวนผสม เนื้อไกหั่นชิ้นสี่เหลี่ยม 1/2 ถวย ตัดหมูหั่นชิ้นสี่เหลี่ยมลวกพอสุก 1/4 ถวย แปงทอดกรอบ 1/2 ถวย ขิงออนซอย 1/2 ถวย ตะไครซอย 1/4 ถวย ใบมะกรูดฉีก 5-6 ใบ ใบกะเพรา 1/4 ถวย พริกขี้หนูแหง 5-6 เมด เมล็ดมะมวงหิมพานตทอด 1/2 ถวย น้ํามันสําหรับทอด 3/4-1 ถวย น้ําตาลปบ 1/2 ถวย น้ํามันพืช 1 1/2 ชอนโตะ น้ําปลา 1 1/2 ชอนโตะ เกลือปน พริกไทยปน วิธีทํา 1. นําขิงออน ตะไคร ใบมะกรูด ใบกะเพราะพริกขี้หนูแหงทอดจนกรอบ 3. นําเนื้อไก ตับหมูคลุกเกลือปน พริกไทยปน แลวคลุกแปงทอดกรอบ นําไปทอดใหเหลือง 2.com For evaluation only. ใสน้ําปลาแลวคนใหเขากัน 5.

ตนหอม ลางสะอาดหั่นเปนชิ้นเล็ก แฮมหั่นเปนเสน ๆ เตรียมไว เมื่อตองการจะทําเปน “ไขกระทะ” ก็นํากระทะขนาดเล็กตั้งบนเตาแกส ใชความรอนปานกลาง พอกระทะรอนตัก เนยประมาณ 1 ชอนโตะใสลงไป พอเนยละลายใชชอนชวยเกลี่ยเนยใหทัว่ กระทะ จากนั้นตอกไขไก 2 ฟองลงไป ในกระทะที่รอนพอประมาณ ใชคีมคีบจับหูกระทะเทละเลงไขไกใหทั่วกระทะ นําหมูสับที่รวนสุกเตรียมไวแลวใส ตามลงไป ตามดวยหมูยอ. กุนเชียง และไสกรอก ลงทอดในน้ํามันนอยๆ พอใหสุก ผิวตึง ตั้งพักไวสักครู นํามาหัน่ เฉียงเปนชิ้นขนาดพอสวยงาม ใสภาชนะพักไว.com For evaluation only. ตนหอม และพริกไทย เทานีก้ ็เปนอันเสร็จเรียบรอย พรอมจะเสิรฟกับ ซอสตางๆ และขนมปงปง หากจะทําขาย สามารถขายไดในราคา 25 บาท 401 .foxitsoftware. กุนเชียง และไสกรอกที่เตรียมไว อยางละพอเหมาะสม ใชชอนกดใหวัตถุดิบ ทั้งหมดจมลงไปในไขเล็กนอย ปดฝากระทะอบทิ้งไวประมาณ 2-3 นาที หรือใหไขสุกตาม ความตองการ เสร็จแลวก็โรยหนาดวยแฮม. ไขกระทะ วัตถุดิบที่ใชหลักๆ ไขไก หมูยอ หมูสับ แฮม ไสกรอก กุนเชียง เนยสด ตนหอม น้ํามันพืช พริกไทยปน ซอสมะเขือเทศ ซอสปรุงรส วิธีทํา เริ่ม จากเตรียมของหลักๆ ใหพรอมกอน โดยนํากระทะตั้งไฟใหพอรอน ใสเนยและน้ํามันพืชนิดหนอย ใสหมูสับลง ไปรวนใหสุก ปรุงรสตามชอบ ตักขึ้นตั้งพักไว. นําหมูยอ.Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.

ไขน้ํา เครื่องปรุง ไขไก ( ไวทําไขเจียว) 1 ฟอง หอมใหญ ( หั่นเปนชิ้นๆ) 1/2 หัว ผักกาดขาว (หั่นเปนชิ้นพอดีคํา) 5-6 ใบ หมูสับ 1 ขีด ขึ้นฉาย (หั่นเปนทอนสั้นๆ) 1 ตน น้ําซุป 1 ถวย น้ําปลา 1 ชอนชา ซีอิ๋วขาว 2 ชอนชา ตั้งฉาย หนึ่งหยิบมือ กระเทียมเจียว ผักชี ตนหอม และพริกไทยปน นิดหนอย วิธีทํา 1.foxitsoftware. นําน้ําซุปใสลงหมอตม ใหน้ําซุปพอรอน ใสตั้งฉายแลวปรุงรสดวยน้ําปลาและซีอิ๊วขาว 4. เมื่อเจียวไขเสร็จใหนํามาหัน 3.Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www. ใสไขเจียวที่หั่นไวแลวลงไปทันที แลวคนคลุกเคลาใหเขากัน 6.com For evaluation only. เติมหมูสับ พอหมูเริ่มสุกใหใสผักกาดขาว หอมใหญ และขึ้นฉาย ตมตอจนผักสุก 5. โดยเริ่มจากทําไขเจียวกันกอน ปรุงรสนิดหนอยดวยซีอิ๊วขาว ่ เปนชิ้นพอคํา พักไวกอน 2. ตักใสชาม โรยหนาดวย กระเทียมเจียว ผักชี ตนหอมและพริกไทย 402 .

เพื่อใหน้ําหวานในกระดูกออก ใชไฟกลาง จนกวาจะเดือด ใชทัพพี ชอนฟองทิ้งเคี่ยว ไฟ ออนๆตอไป เมื่อน้ําซุปจวนจะไดที่แลว ใสผัก และเคี่ยวตอไป 4. แชในน้ําประมาณ 2 ชม.com For evaluation only.foxitsoftware. เครื่องประกอบที่จะตมน้ําซุปนี้ตองใหสด กระดูกสับชิน ้ ใหญประมาณ 4 นิ้ว เนื้อหั่นชิ้นเล็กๆ ตัดสวนมันออกให หมด ผักหัว ปอกเปลือกแลวหั่น สวนผักชนิดอื่นตัดเปนทอน ๆ 3. กระดูกเนื้อวัว สับแลว และเศษเนื้อตัดมันออกใหหมด หั่นเนื้อเล็ก ๆ 1/2กิโลกรัม น้ํา 8-10 ถวย เกลือ 1 ชอน ชา แช ไวประมาณ 20-30 นาที เพื่อใหน้ําหวานในกระดูกออก แลวตั้งบนไฟกลางออนๆ พอเดือด ชอนฟองทิ้ง ปด ฝาหมอเคี่ยว ตอไปจนกวาน้าํ งวดลงครึ่งหนึ่ง ใสผักที่ตองการแลวเคี่ยวตอไป จนเหลือน้ําซุปตามตองการ น้ําซุปชนิด นี้จะออกเปนสี น้ําตาล ( ใชเวลา 2-3 ชั่วโมง ) 2. ใชหมอใบใหญและมีฝาปด ควรใชหมอที่มีหูจับไดสะดวกตอการยกขึ้นอุนบนเตา 2. กรองน้ําซุปดวนตะแกรง และใชผาขาวบางวางใตตะแกรงอีกชั้นหนึ่ง สวนไขมันที่ลอยหนายังไมตองชอนทิ้ง จนกวา จะใช เพราะไขมันนี้จะชวยไมใหอากาศเขาไปในน้าํ ซุป ซึ่งจะทําใหเสียงาย น้ําซุปที่ดีตองใส ควรทําลวงหนา กอนที่จะ ใชหนึ่งวัน ไมควรเก็บไวนานวัน เฉพาะอยางยิ่งในที่ๆมีอากาศรอน การตมน้ําซุปมีหลายวิธีดวยกัน 1. กระดูกปลาเนื้อขาว1/2กิโลกรัม ลางดวยน้ําเกลือ ตมน้าํ 5 ถวย ใสเกลือ 1 ชอนชา ใหเดือด ใสกระดูกปลาลงตม 20 นาที ชอนฟองทิ้ง ใสหอมใหญ ตนขึ้นฉาย ตมตอไปอีก 10 นาที ใชได ซุปปลานี้ตมแลวตองใชทันที 4.Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.หมู สับแลว พรอมทั้งเศษเนื้อของไก เปด รวมกัน 1/2กิโลกรัม น้ํา 6-8 ถวย เกลือ 1 ชอนชา แช ไวประมาณ 1 ชั่วโมง ตั้งไฟกลางออนๆ พอเดือดชอนฟองทิ้ง พอน้ําลดลงครึ่งหนึ่งใสผักตางๆ และเพิ่มหอม ใหญ พริก ไทยดวย น้ําซุปชนิดนี้จะออกเปนสีขาว ( ใชเวลาประมาณ 2 ชั่วโมง ) 3. วิธีตมน้ําซุป การทําแกงจืดเพื่อใหรสดี และเพิ่มคุณคาของอาหารมากขึน้ จึงเปนการสมควรอยางยิ่งที่ จะตองทําจากน้ํา ซุป ( น้ํา ตมกระดูก ) ซึ่งทําจากกระดูกสดของเปด ไก หมู วัว และปลา ตมกับเกลือและผักตางๆ เชน หัวผักกาด ตน ขึ้นฉาย ตน หอม ผักชี หอมฝรั่ง กระหล่ําปลี หรือเศษผักที่เหลือจากประกอบอาหาร หลักของการตมซุป 1. ผักหลายๆชนิดเชน หัวผักกาดขาว-เหลือง ตนหอม ผักชี ขึ้นฉาย กระหล่ําปลี ฯลฯ รวมกัน 2 กิโลกรัม ลาง ปอก หั่น ตามลักษณะของผัก ผักชีใชทั้งตน ไมตองตัดรากออก กระเทียม สับ 1 ชอนชา เจียวในน้ํามัน 2 ชอนโตะ พอ หอมใสผัก ทุกอยางลงผัด ตักใสหมอ ใสเกลือ 1 ชอนชา ใสน้ํา 6-8 ถวย พริกไทย 8-10 เม็ด เคี่ยวไฟกลางออนๆ ปดฝาประมาณ 1-2 ชั่วโมง ขอแนะนํา การ ตมน้ําซุป จําเปนอยางยิ่งที่ตองใสเกลือพรอมทั้งน้ําและกระดูก โดยวิธีนี้จะทําใหน้ําซุปใส เวลาตมไมตองคน ถา คน บอยแลวจะทําใหน้ําซุปขุน วิธีแกน้ําซุปขุนใหใส ลาง เปลือกไขใหสะอาดพรอมทั้งไขขาวดิบ 1 ฟอง ผสมใหเขากัน ยกหมอน้ําซุปลงจากเตา ใสเปลือกไขและไขขาว คนให กระจาย ยกขึ้นตั้งไฟ พอเดือดสักครู ฟองจะขึ้น จึงชอนฟองทิ้ง น้ําซุปจะใส 403 . กระดูกไก เปด .

foxitsoftware. เอากุงสับลงไปตมดวย เอาน้ําพริกแดงทีโ่ ขลกลงไปปรุงผัดใหหอม 3. ใสถั่วเขียวบดลงไปอีก ใสน้ํากะทิลงไปหมด หากนอยเติมน้ําสะอาดนิดหนอย 4. เจียวกระเทียมกับน้ํามันพืชใหเหลืองหอม ใสลงไปในหมอแกง แลวเอาพริกขี้หนูคั่วปนลงเจียวบาง ใสลงไปใน หมอน้ําพริกอีกอยางหนึ่ง เวลารับประทานเอามาราดบนเสนขนมจีน รับประทานกับผักตางๆเชน ผักบุงลวกหั่นเล็กๆ หัวปลีซอยบางๆ 404 .Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www. เอาน้ํากะทิสําเร็จรูปใสลงไปในหมอตม เอาแตหัวกะทิที่เห็นเปนสีขาวเหนียวขนตอนบนของกลองกะทิ เคี่ยวกะทิ แตกมันเล็กนอย 2. ปรุงรสเค็ม หวานใหพอดี 5.com For evaluation only. ขนมจีนน้ําพริก สวนผสม เสนขนมจีน (สําหรับ 5 คน) 10 จับ กุงนางเอาแตเนื้อกุงสับละเอียด 300 กรัม ถั่วเขียวลอกเปลือกคัว่ บด 1 ถวย น้ําตาลปบ 2 กลอง น้ําปลา 2 ชอนโตะ น้ํามันพืช 3 ชอนโตะ เกลือปน 1 ชอนชา หัวปลีหั่นบางๆ 1 ถวย พริกปน 1 ชอนโตะ ผักบุงนาลวก หั่นซอยหยาบๆ 1 ถวย ผักกระเฉดตัดเปนทอน 1 ถวย สวนผสม น้ําพริก พริกขี้หนูแหงคั่ว 10 เม็ด หอมแดงเผา 5 หัว กระเทียมเผา 2 หัว ขาเผา 3 แวน รากผักชีหนั่ คั่ว 1 ชอนโตะ จัดการโขลกน้ําพริกดังกลาวขางตนใหละเอียดกอนแลวเตรียมปรุงผสมตอไป วิธีปรุง 1.

ลางเนื้อหมูแดงใหสะอาด หมักกับผงปรุงรสหมูแดง กระเทียม น้ําผึ้ง น้ํามันงา เหลาจีน คนสวนผสมน้ําหมักใหเขากัน หมักหมูทิ้ง ไวประมาณ 30 . ละลายแปงมันกับน้ําสะอาด เทลงขณะน้ําราดเดือดจัด คนใหน้ําราดออกขนเหนียว ใสน้ํามันงาลอยหนาลงโรยงาคั่วคนใหเขากัน เวลา เสิรฟ ตักขาวสวยใสจาน หั่นหมูแดงที่ยางสุกวางบนขาว ไขตมผาซีก เรียงแตงกวาฝานลงดานขาง ราดหนาดวยน้ําหมูแดง โรย ผักชีเด็ดเปนชอตกแตงใหสวย เสิรฟพรอมกับตนหอมและซีอิ๊วดํา พริกน้ําสม 405 . ลางกระดูกใหสะอาด ใสหมอน้ําแชไวประมาณ 1 ชั่วโมง นําขึ้นตั้งไฟออน พอเดือดเคี่ยวตออีกประมาณ 30 นาที จึงชอนกระดูก ออก 5.45 นาที 2.foxitsoftware.com For evaluation only. นําหมูที่หมักไวแลวไปยางดวยไฟกลาง ขณะยางพรมดวยน้ําหมักหมูไปดวย ยางพอใหขางในสุกฉ่ําน้ํา ผิวนอกพอเกรียมสวย พัก ไว 3. ปรุงรสดวยซีอิ๊วขาว น้าํ ตาลทรายแดง ซอสมะเขือเทศ คนใหสวนผสมละลาย ชิมรสดูใหออกหวาน เค็มตามชอบ 6.Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www. ขาวหมูแดง สวนผสม หมูเนื้อแดงติดมันเล็กนอย 500 กรัม ผงหมูแดงปรุงสําเร็จ 1 ซอง น้ํามันงา 2 ชอนโตะ น้ําผึ้ง 1 ชอนโตะ กระเทียมสับหยาบ 1 ชอนโตะ เหลาจีน 1 ชอนโตะ ตนหอมตัดสั้น 5 ตน แตงกวาปอกเปลือกหั่นเปนแวน ผักชีเด็ดเปนชอ 1/4 ถวย ไขไกตมสุก 3 ฟอง ขาวสวย 5 ถวย สวนผสมน้ําหมูแดง กระดูกสําหรับตมน้ําซุป 1 ชอนโตะ ซีอิ๊วขาว 4 ชอนโตะ น้ําตาลทรายแดง 4 ชอนโตะ ซอสมะเขือเทศ 1 ชอนโตะ น้ํามันงา 1 ชอนโตะ งาขาวคั่วใหหอม 1/2 ถวย แปงมันละลายน้ํา 1/4 ถวย เครื่องปรุง ซีอิ๊วดํา พริกชี้ฟาดองน้ําสม วิธีทํา 1. ปอกเปลือกไขตมใหสะอาด ลางน้ําอีกครั้ง ผาเปน 4 สวนดวยดายขึงตึง 4.

ตั้งกระทะบนไฟกลางจนรอน ใสน้ํามันและกระเทียมลงเจียวพอใกลเหลือง จึงใสกุง หอมใหญ ผัด พอสุกทั่ว ตามดวยแตงกวา มะเขือเทศ ผัดใหเขากัน เติมน้ําหรือน้ําสตอกหมู ปรุงรสดวยซอสมะเขือ เทศ น้ําปลา น้ําสมสายชู น้ําตาล ผัดอีกครั้งใหทั่ว ใสตนหอม และพริกชี้ฟา ปดไฟ 3. ตักใสจาน โรยพริกไทยปน เสิรฟรอนๆ 406 . ลางกุง แกะเปลือก เด็ดหัวไวหาง ผาหลังดึงเสนดําออก ใสถวย พักไว 2.com For evaluation only. ผัดเปรี้ยวหวานกุง เครื่องปรุง กุงชีแฮ( ตัวละ15-20กรัม) 6-8 ตัว น้ํามันพืช 3 ชอนโตะ กระเทียมบด 1/2 ชอนโตะ หอมใหญหั่นเสี้ยว 1/2 ลูก แตงกวาหั่นเฉียงทั้งเปลือก 2 ลูก มะเขือเทศหั่นเสี้ยว 1 ลูก น้ําหรือน้ําสตอกหมู 1/2 ถวย ซอสมะเขือเทศ 3 ชอนโตะ น้ําปลา 3 ชอนชา น้ําสมสายชู 1/2 ชอนโตะ น้ําตาลทราย 1 ชอนชา ตนหอมหั่นทอนขนาด1นิ้ว 3 ตน พริกชี้ฟาสีแดงหั่นเฉียง 1 เม็ด พริกไทยปน 1/4 ชอนชา วิธีทํา 1.foxitsoftware.Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.

หมูสับเติมน้ํามันหอย ซีอิ๊วขาว 1 ชอนโตะ ซอสปรุงรส คลุกใหทัว่ พักไว 2.foxitsoftware. เวลาจะทาน เตรียมชามใสตําลึงตามชอบ ใสเลือดหมู หมูลวก เครื่องในลวก ตักน้ําซุปพรอมหมูสับที่เดือดจัดใส ลงในชาม โรยหนาดวยขึน้ ฉายหั่นฝอยและพริกไทยปน เสิรฟพรอมเครื่องปรุง และขาวสวยรอนๆ 407 . หมูเนื้อแดงลางน้ําพรอมเครื่องในหมู หั่นทุกอยางเปนชิน แยกไวเปนอยางๆ 6.com For evaluation only. ใสลงในหมอพรอมเกลือปน 4. กระดูกลางน้ํา แชในหมอนําประมาณ 1 ชั่วโมง นําขึ้นตมดวยไฟปานกลาง 3. เกาเหลาเลือดหมู สวนผสม หมูเนือ้ แดง 200 กรัม หมูสับ 200 กรัม ตับหมู 100 กรัม เซงจี๊ 1 ชิ้น หัวใจหมู 100 กรัม เลือดหมูหั่นกอนพอคํา 2 กอน กระดูกสําหรับตมน้ําซุป 1 กิโลกรัม ไชเทา 1 หัว ยอด-ใบออนตําลึง 300 กรัม ขึ้นฉายหั่นฝอย 100 กรัม กระเทียมเจียว 2 ชอนโตะ ซีอิ๊วขาว 3 ชอนโตะ ซอสปรุงรส 1 ชอนโตะ น้ํามันหอย 1 ชอนโตะ พริกไทยปน 1/2 ชอนชา 1 ชอนชา เกลือปน เครื่องปรุง น้ําตาลทราย ซีอิ๊วขาว พริกน้ําสมดอง พริกปน วิธีทํา 1. ปอกไชเทาใหสะอาด ลางน้ําหั่นเปนแวนๆ หนาประมาณ 1 ซม. เลือดหมูตมน้ําเดือดประมาณ 3 นาที ชอนขึ้นใสชามพรอมน้ําขลุกขลิก 7. ตมตอจนน้าํ ซุปใสไชเทาสุก ใสหมูบดปรุงรสที่เตรียมไวปนเปนกอนลงในน้ําซุป พอหมูสุกปดไฟยกลง ้ ๆ ลวกในน้ํารอนจัดประมาณ 1-2 นาทีใหสุก ชอนขึ้น 5.Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.

เครื่องตีแปง เปนเครื่องนวดแปงชนิดราง แตไมมีใชวิธีตําแปงเอาก็ได ( วิธีทํา 1.Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www. ที่ตักเสน มีลักษณะเหมือนโครงไมตีแบดแตมีตาขายเปนเชือกถักถี่ ๆ หอยยอยดูงาย ๆ เหมือนที่ สําหรับชอนปลาของแมคาปลานั่นเอง เอาไวชอนเสนที่สกุ แลวมาลางน้ํา 4. กระปปตมแปง ใชกระปปเปดฝาธรรมดา ตําดวยครกไมใหญ) 7. ที่โรยเสน มีหนาที่บีบแปงใหเปนเสนลงน้ํารอน ชาวบานเรียก "อีโรย" ลักษณะเปนกระบอกมีรู ดานลางหลายรู และมีอีกกระบอกเล็กมีหนาที่เหมือนลูกสูบดันแปง ใหลองไปตามรานรับบัดกรีแลว ขอดูได แตตองสั่งพิเศษใหมีรูเล็กกวาที่วางขายทั่วไปเพราะขนมจีนเราเสนเล็กกวา อาจสั่งทําเปนส แตนเลสหรือสังกะสีก็ได รานที่รับบัดกรีแทบทุกรานสามารถทําไดแนนอน 2. ที่ใสแปงเมื่อตม คลายชะลอมไมไผใสแปงดิบเมื่อตมใหสุกอาจใชวิธีนึ่งในซึ้งเอาก็ได 6. นําลูกแปงที่สุกแลวมาตีดวยเครื่องนวด หากไมมีใชครกใหญตําก็ได ตีจนแปงแตกตัว 3.ม. นําแปงมาใสกะละมังเทน้ํารอนลงไปคลุกเคลา ชวงนี้ตองดูแปงเปนคือ อยาใสน้ํามากเกินเพราะจะ เหลวบีบไมเปนเสน หากขนไปก็จะปบไมออก ซึ่งในสวนนี้ตองมีการทดลองกันเล็กนอย แตไมเกิน ครั้งสองครั้งก็ดูเปน 408 . กะละมังลางเสน มีไวสัก 3-4 ลูก 5.foxitsoftware. กอนอื่นนําแปงดิบสัก 4 กิโล มาตมในกระปปที่มน ี ้ําเดือดอยูโดยใสแปงที่ปนกลม ๆ ในชะลอมแลว หยอนลงไปหรืออาจใชวิธีนึ่งในซึ้งก็ได ใชเวลาประมาณ 5-6 นาที แตหากเปนแปง 8 กิโลจะใชเวลา ประมาณ 10 นาทีใหลองดูแปง โดยวิธีหยิกแปงดูถาแปงสุกลึกเขาเนื้อแปงสักครึ่งขอนิ้วขอแรกเปนใช ได 2. การทําเสนขนมจีน อุปกรณ 1.com For evaluation only. หรือกะละมังอะไรก็ไดที่กนลึกหนอยหากไมมี เงินจะใชกระปปก็ยังไหว เอาไวโรยเสน 3. กะละมัง ใชกะละมังกนลึกอลูมิเนียมขนาด 50 ซ.

ดึงเสนออกมาจับโดยใชวิธีพันนิ้ว เมื่อไดขนาดแลวเด็ดออก หากกอนเล็กใหพันนิ้วเดียว(นิ้วชี้ซาย) กอนใหญก็สองนิ้ว ไดแลวใชมือบีบน้ําออกเบา ๆ วางขนมจีนเรียงใสกระจาด ควรจะทําทุกอยางดวย ความรวดเร็ว อยาปลอยใหแชน้ํานาน ๆ เปนอันเสร็จวิธีทําเสนสูตรหลมเกา 4.หัวกะทิ 1/2 ถวยตวง วิธีทํา 1.น้ําตาลปบ 1 ชอนชา . เสร็จแลวเทแปงใสผาขาวบางแลวรวบผาชวยบีบใหแปงลอดผาออกมารูดใหหมด เนื่องจากแปงมี ความหนืดเหนียวจึงตองออกแรงบีบเล็กนอย 5. ทิ้งไวจนเห็นเสนลอยขึน 7. นําเสนที่ไดไปลางน้ําในกะละมังน้ําเย็น โดยใชกะละมังสัก 4 ลูก ใสน้ําวางเรียงไวโดยไมตองเอา เสนออกจากที่ตัก จุมไปทั้งหมดใชมือชวยเขยาขยําเบา ๆ ทําอยางนี้เรื่อย ๆ กับกะละมังลูก 2 ลูก 3 พอ ถึงลูกที่ 4 ก็ใหเทเสนลงแชในน้ําเลย และหากน้ําที่ใชลางเริ่มจะรอนก็ใหรีบเปลี่ยนทันที 8.com For evaluation only.น้ําพริกเผา 3 ชอนโตะ .foxitsoftware.หอมแดงซอย 1/2 ถวยตวง .ผสมน้ําปรุงน้ําพริกเผา น้ําปลา น้ํามะนาว น้ําตาลปบ และหัวกะทิผสมใหเขากันใสหัวปลีที่เตรียมไวและกุงที่ ลวกแลว หอมแดงซอย คลุกใหเขากัน ชิมรสชาติใหออกหวาน เปรี้ยว เค็ม 3.ปอกกลีบหัวปลีสวนที่แกออก หั่นตามขวางบางๆ แชในน้ําสมผสมน้ําเพื่อหัวปลีจะไดไมดําแลวบิดน้ําออก ลวก พอสุก พักไว 2.มะพราวคัว่ 1/2 ถวยตวง . ยําหัวปลี เครื่องปรุง .น้ําปลา 2 ชอนโตะ . นําแปงมาใสที่โรยเสนแลวโรยเสนลงในกะละมังที่ใสน้ําตั้งบนเตา โรยในขณะทีน ่ ้ําเดือดสําหรับ เทคนิคการโรยคือ เวลาโรยจะตองไมอยูกับที่จะตองวนไปเรื่อย ๆ ในขณะบีบอยูจะไมใหเสนลงซ้ํากัน และอยาโรยสูงใหทีโ่ รยอยูเหนือน้ําสัก 3-4 นิ้ว โรยจนหมดแปงและไมตองโรยแบบลีลา ใหรีบ ๆ โรย โดยออกแรงกดมาก ๆ เร็ว ๆ ใหแปงพุงออกมาจากรูเลย ้ มาเปนแพ ใชที่ตักชอนเสนออกมาใหหมดในคราวเดียว 6.Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.หอมแดงเจียว 2 ชอนโตะ .จัดใสจาน โรยหนาดวยมะพราวคั่วและหอมแดงเจียว 409 .กุงสดลวก 10 ตัว .น้ํามะนาว 5 ชอนโตะ .หัวปลีซอยลวก 1 หัว .

ตักโจกหมูใสชาม โรยหนาดวยขิงหัน พริกไทยปน และตนหอมผักชี เสิรฟพรอมเครื่องปรุงรส หากชอบทานขนๆใหใสหมี่กรอบดวย 410 . ตมปลายขาวกับน้ําเปลาจนสุกเปอยขนพักไว 4. โจกหมูไขเค็ม สวนผสม เนื้อหมูติดมันบด 300 กรัม ตับหมู 200 กรัม ไสออนหมู 200 กรัม ไขเค็ม 2 ฟอง ขิงหั่นฝอย 1/4 ถวย ตนหอมผักชีหั่นฝอย 100 กรัม แปงขาวโพด 2 ชอนโตะ กระเทียมบุบสักละเอียด 1 ชอนโตะ ซีอิ๊วขาว 1/2 ถวย ซอสปรุงรส 2 ชอนโตะ น้ํามันหอย 2 ชอนโตะ น้ําซุปกระดูกหมู 4 ถวย ปลายขาวหอมมะลิ 1 ถวย เครื่องปรุง พริกไทยปน ซีอิ๊วขาว พริกชี้ฟาเหลืองดองน้ําสม เสนหมี่ทอดกรอบ วิธีทํา 1. ตับหมูหั่นเปนชิ้นๆ นําไปลวกในน้ําเดือดจัด พอสุกตักขึ้นพักไว ไสหมูนําไปตมจนสุกเปอย หั่นเปนชิน ้ ๆพอคํา พักไว 3.foxitsoftware. หมอแยกตักปลายขาวที่สุกแลว เติมน้ําซุปกระดูกหมูลงในหมอใหพอเขากัน ระวังอยาใหใสนัก ตั้งไฟกลางให เดือดจัดๆ ลดไฟลง จากนั้นปนหมูเปนกอนใสลงใหพอสุก ใสตับและไสหมู คนพอสุก ปรุงรสดวยซีอิ๊วขาว ชิมรส ตามชอบปดไฟ ่ ฝอย ปอกเปลือกไขเค็มออก ผาเปน 4 ซีกใสลงในชามโจก โรยหนาดวย 5. หมูติดมันบดใสชาม เติมกระเทียมสับ น้ํามันหอย ซอสปรุงรส ซีอิ๊วขาว 2 ชอนโตะ และแปงขาวโพดลง นวดให เขาเปนเนื้อเดียวกัน พักไว 2.Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.com For evaluation only.

com For evaluation only.Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.ผักเคียง พริกปน น้ําตาลทราย น้ําปลา มะนาวฝาน หัวปลี กุยชายตัดสั้นเปนตน ถั่วงอกดิบ ใบบัวบก วิธีทํา 1. ผัดไทยกุงสด สวนผสม เสนจันท 1 กิโลกรัม กุงกุลาดําตัวกลาง 200 กรัม กุงแหง 100 กรัม เตาหูเหลืองแข็งหั่นชิ้นเล็กๆ 1 แผน หัวไชโปวสับ 100 กรัม พริกปน 50 กรัม ถั่วลิสงคั่วบุบหยาบๆ 100 กรัม ไขไก 4 ฟอง ถั่วงอก 1/2 กิโลกรัม กุยชายหั่นเปนทอน 200 กรัม กระเทียมสับละเอียด 50 กรัม น้ํามะขามเปยก 1/2 ถวย น้ําปลา 1/2 ถวย น้ําตาลทราย 1/2 ถวย น้ํามันพืช 1/2 ถวย น้ําเปลา 1 ถวย เครื่องปรุง . กระทะใสน้ํามันพืช 2 ชอนโตะ ตั้งไฟกลาง พอน้ํามันรอนใสกระเทียมสับลงเจียวพอหอม ใสกุงสดลงผัดพอสุก ตักขึน้ ใสเตาหูลงทอด หัวไชโปวสับ ถั่วลิสงบุบ กุงแหง ใสเสนจันทและน้ําเปลาเล็กนอยลงผัดพอเสนนุม 3. กุงแกะเปลือกผาหลัง เอาหัวไว ลางน้ําใหสะอาด 2. ตอกไขลงขยี้พอใหสุก นําเสนที่ผัดไวเรียบรอยลงโปะ ผัดใหเขากัน 5.foxitsoftware. เติมถั่วงอก ใบกุยชาย ผัดใหเขากัน ใสกุงที่ผัดสุกไวแลวลง ตักเสิรฟพรอมผักเยง เครื่องปรุงรสที่เตรียมไว 411 . ปรุงรสดวยน้ําปลา น้ําตาลทราย น้ํามะขามเปยก พริกปน ผัดพอเขากัน ตักขึ้นพักไว 4.

ปกไกน้ําแดง สวนผสม ปกไก 300 กรัม ซีอิ้วขาว 2 ชอนโตะ ซีอิ้วดํา 1/4 ชอนโตะ น้ําตาลทราย 2 ชอนโตะ ซอสมะเขือเทศ 5 ชอนโตะ กระเทียมสับ 1 ชอนโตะ ผักชี 2 ตน เหลาจีน 1 ชอนโตะ น้ําซุปไก 1/4 ถวยตวง พริกไทยปน 1 ชอนชา เกลือปน 2 ชอนชา วิธีทํา 1. นําไปหมักกับเกลือ และพริกไทยทิ้งไวสักครู จากนั้นนําไปนึ่งใหสุก แลวทิ้งไวใหเย็น 3. จากนัน ้ จึงนําปกไกไปทอดในน้ํามันที่รอน โดยใชไฟปานกลาง พอใหเปนสีเหลืองทอง แลวตักขึ้นพักใหสะเด็ด น้ํามัน 4. ตั้งกระทะใหมอีกครั้ง โดยใหใสน้ํามันลงไปประมาณ 2-3 ชอนโตะ ตั้งไฟแรง ใสกระเทียมลงเจียวจนเหลือง หอม ใสซอสมะเขือเทศ ซีอิ้วขาว ซีอิ้วดํา น้ําตาลทราย เหลาจีน และน้ําซุปเล็กนอย แลวผัดใหพอเหนียวเปนยาง มะตูม 5.com For evaluation only. นําปกไกที่ทอดไว มาคลุกเคลาใหทั่ว ลดไฟออน เคี่ยวจนเห็นวาสุกนุมดีแลว จึงตักใสจาน โรยดวยผักชี เปนอัน เสร็จพิธี 412 .Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware. ลางทําความสะอาดปกไก ใหสะอาด แลวตัดปลายปกทีแ่ หลมออก ผึ่งไวใหแหง 2.

foxitsoftware.com For evaluation only. ขาวผัดเนื้อเค็มแดดเดียว เครื่องปรุง: เนื้อเค็มแดดเดียวทอดจนหอม นํามาทุบ พอคลายตัวแลวฉีกเปนชิ้นเล็กๆ กระเทียมกลีบเล็กทุบสับ หยาบๆ พริกขี้หนูสวนบุบ น้ํามัน น้ําปลาดี เกลือ พริกไทย ปน ไขไก แตงกวา ผักชี ตนหอม ขาวหอมมะลิสุก(หุงเม็ด สวยๆ) และกานคะนาปอกเปลือกหั่นเปนแวนเล็กๆถาชอบ วิธีทํา: ตั้งกระทะจนรอน ใสน้ํามันรอจนรอนแลวใส กระเทียมสับ พริกขี้หนูบุบ และเนื้อเค็มฉีกลงผัดเขา ดวยกันจนหอม ใสขาวสวยตามลงไปผัดจนเขากัน ปรุงรส ดวยเกลือปน พริกไทยปน และน้ําปลาดี ตักใสจานโรย หนาดวยยอดผักชีเด็ด ไขตมสุกหัน่ เปนเสี้ยวๆ แนมดวย แตงกวาหั่นแฉลบและตนหอมตัดเขียวขาว รับประทานกับ แกงจืดรอนๆ เทานี้ก็ไดอาหารจานงายๆหนึ่งจาน บางคนชอบใสไขและกานคะนาลวก แบบขาวผัดคะนาปลาเค็ม ก็สามารถใสไดตามใจชอบ โดยตอกไขลงไปผัดกับ น้ํามันกอนใหมีสีขาวเหลืองแลวจึงผัดเครื่องปรุงอื่นๆ ตามลงไป ขอสําคัญคืออยาใชไฟแรงจัดเพราะพริกขี้หนูจะ ไหมดํา สีของขาวผัดจะไม TIPS: เนื้อเค็มหากไมมีเวลาทําเองก็ไมแปลก แตตองเลือกซื้อจากเจาที่มีฝมือเทานั้น จึงจะไดขาวผัดที่อรอยสมใจ แนะนําใหซื้อ”เนื้อเค็มแมเล็ก” เปนรถเข็นขายเฉพาะ ตอนกลางวันตรงปากตรอกไกรสีห บางลําพู เพราะเปนเนื้อเค็มไมใสสีและรสชาติดี เนื้อแบบติดมันนํามาทอดแลวหอมฟุง ไดรสชาติและกลิ่นอายของเนื้อเค็มกวาเจาอื่น ใชน้ํามันที่ทอดเนื้อเปนน้ํามันผัดขาวเลย ไดทั้งความหอมและประหยัดดี 413 .Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.

สลัดยํากุง สวนผสม ผักสลัดสด ประกอบดวย ผักกาดแดว แตงกวา มะเขือเทศ หอมใหญ พริกหยวก และผักอื่นๆตามชอบ กุงแชบวยลวกสุก 5 ตัว น้ําสลัด ปริมาณตามชอบ มายองเนส เบคอนกรอบ (โรยหนา) สวนผสมน้ํายํา น้ําปลา 1 ชอนตวง น้ําตาลทราย 2 ชอนโตะ กระเทียมสับ 2 ชอนโตะ น้ํามะนาว 1 ชอนตวง พริกสับละเอียด 2 ชอนโตะ วิธีทําน้ํายํา คลุกเคลาสวนผสมน้ํายําทั้งหมดรวมกัน ใสถวยเตรียมไว วิธีทํา 1.foxitsoftware. ฝานพริกหยวก แลวตกแตงเปนลําดับสุดทาย 3. จัดวางผักสลัดทั้งหมดใสลงในชาม 2.com For evaluation only. ราดน้ํายําที่เตรียมไวลงไป แลวโรยดวยเบคอนกรอบเพิม่ สีสันนารับประทาน พรอมยกเสิรฟ 414 . ราดน้ําสลัดตามลงไป แลวตกแตงกุงไวดานบน 4.Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.

ขาวอบชีส สวนผสม ขาวกลองหุงสุก 1 ถวย ลูกเดือยตมสุก 2 ถวย ผักขม 100 กรัม เนยสด 3 ชอนโตะ ชีส 200 กรัม นมสด 1 ถวยตวง เกลือปน 1/4 ชอนชา แปงสาลี 2 ชอนชา วิธีทํา 1. ใสขาวกลอง ลูกเดือย ผักขม ผัดใหเขากัน ตักใสชามทนไฟ เกลี่ยใหเสมอ โรยหนาดวยชีสสวนที่เหลือ 5.com For evaluation only. แบงชีสเปน 2 สวน หั่นหยาบ 3.Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www. นําเขาเตาอบอุณหภูมิ 180 องศาเซลเซียส ประมาณ 10-15 นาที หรือจนชีสละลายเปนสีเหลืองทอง นําออก เสิรฟทันที 415 .foxitsoftware. หั่นผักขมหยาบๆ ลวกผานน้ําเย็น บีบน้ําออกพักไว 2. ตั้งกระทะไฟออนในเนยสด พอเนยสดละลาย โรยแปงสาลีใหทั่วกระทะ ผัดแปงใหเขากับเนย เติมนมสด เกลือ ปน คนใหเขากัน จะไดซอสขาวใสชีส 1 สวน คนใหเขากัน 4.

foxitsoftware. ตมน้ําสะอาดดวยไฟแรงจัด พอน้ําเดือดลวกเสนกวยเตีย๋ ว ถั่วงอก ผักบุง ใสลงในชาม ใสเนื้อหมู ตับหมู ลูกชิน ตักเลือดหมูสดเล็กนอยดวยทัพพีลงลวกในน้ําซุปเดือดจัดๆ พรอมตักน้ําซุปราดลงในชามกวยเตี๋ยว โรยหนาดวย ตนหอมผักชีหั่นฝอย 5. เสนกวยเตี๋ยว (ใหญ เล็ก หมี่) ตามชอบ ถั่วงอก 1/2 กก. เติมอบเชย โปยกั๊ก ขาทุบ กระเทียมบุบ ผงพะโล นําขึ้นตั้งไฟกลางพอเดือดลดไฟลงเคี่ยวตอไปเรื่อยๆ ปรุงรส ดวยซีอิ๊วดํา น้ําตาลกรวด เกลือปน ชิมรสตาชอบ ้ 3. กวยเตี๋ยวเรือน้ําตกหมู สวนผสม เนื้อหมู 1/2 กก. ตนหอมผักชีหั่นฝอย 100 กรัม กระดูกเอียวเลง (กระดูกสันหลังหมู) 1 กก. อบเชย 1 ชอนโตะ โปยกัก๊ 3 ดอก ขาทุบ 1 เหงา กระเทียมบุบพอแหลก 10 กลีบ ผงพะโล 1 ซอง น้ําตาลกรวดกอน 100 กรัม ซีอิ๊วดํา 2 ชอนโตะ เกลือปน 1 ชอนชา เลือดหมูสด 1 ถวย เครื่องปรุง น้ําตาลทราย น้ําปลา พริกปน พริกกระเทียมน้ําสมดอง วิธีทํา 1. ผักบุงหั่นเปนทอน 1/2 กก. ลางกระดูกเอียวเลงใหสะอาด นําลงแชในน้ําเย็นประมาณ 1 ชั่วโมง 2. หั่นเนื้อหมู ตับหมูเปนชิ้นพอคํา นําไปลวกในน้ําเดือดจัดพอสุก ใสชามพักไว ลูกชิ้นลวกน้ํารอนใหสุก ชิ้นขึน พักไว ้ 4.Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.com For evaluation only. ตับหมู 300 กรัม ลูกชิ้นหมูและลูกชิ้นเอ็นหมู 1/2 กก. เสิรฟพรอมเครื่องปรุงรสที่เตรียมไว 416 .

นําปลามาทอดใหเหลืองกรอบพักไว 2.Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www. ตะไครหั่นเปนทอน ขาหั่นเปนแวนบางๆใบมะกรูดฉีกเปนชิ้นใหญ หอมเผา พริกเผา 3. ขาวโพดหั่นเปนทอน เห็นลวกพอสุก ยอดมะขามลางน้าํ ผึ่งใหสะเด็ดน้ํา 4.com For evaluation only.foxitsoftware. น้ําซุปตั้งไฟ ใสมะขามทั้งฝกหอมเผา พริกเผา ตะไคร ขา ใบมะกรูด เคี่ยวสักครูตักมะขามขึ้น ปรุงรสดวยน้ําปลา ชิมใหออกรสเค็ม เปรี้ยว เผ็ด พอเดือดจัดใสขาวโพดออน เห็ด พอผักสุกยกลงใสยอดมะขามออน ถาออนเผ็ดใหทุบ พริกขี้หนูสวนใส ออนเปรี้ยวเติมน้ํามะนาว 417 . ตมโคลงปลาทอดกับยอดมะขามออน เครื่องปรุง ปลาชอน หรือปลากะพงหั่นเปนทอน 3 ชิ้น ตะไคร 3 ตน ขาออนหั่นเปนแวนบาง 4-5 แวน ใบมะกรูด 3-4 ใบ หัวหอม 5 หัว มะขามเปยก 4 ฝก น้ําปลา พริกแหง 4 เม็ด ยอดมะขามออน 1/2 ถวยตวง ขาวโพดออน 200 กรัม เห็ดฟาง 100 กรัม น้ํามันสําหรับทอด น้ําซุป 2 ถวยตวง วิธีทํา 1.

นําทุกอยางมาตมรวมกัน (ยกเวนถั่วลิสงบด) ปรุงรสชาติใหมีรสเปรี้ยว หวาน เค็ม ตามชอบ 2. นํากลับไปแชเย็นอีกครั้ง เวลาครึ่งชัว่ โมง หลังจากนั้นนําออกมาปนเปนลูกแลวไปยางไฟ ใชไฟออนๆใหสุก ทั่วถึงกัน เครื่องเคียง กระเทียมปอกเปลือก. ใสหอมแดง เกลือ พริกไทยดํา ตีเขาดวยกันใชความเร็วสูงตีใหละเอียด เวลา 30 วินาที 3.foxitsoftware.Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www. มะเฟองเปรี้ยว.com For evaluation only. แตงกวา. แหนมเนือง สวนผสม เนื้อหมู (สวนสะโพก) หั่น 80 กรัม มันหมูบด 20 กรัม หอมแดง 20 กรัม เกลือ 1/2 ชอนชา พริกไทยดํา 1/4 ชอนชา วิธีทํา 1. นําเนื้อหมูและมันหมูบด แชเย็นประมาณครึ่งชั่วโมง จากนั้นนําเนื้อหมูและมันหมูบดที่แชเย็นแลวมาตีดวย เครื่องบดความเร็วสูง ใหละเอียด 2. กลวยดิบ. พริกขี้หนู. แผนแปงแหนมเนือง สวนผสมน้ําจิ้ม มันฝรั่งตมบด 100 กรัม น้ําตาลทราย 50 กรัม เตาเจี้ยวอยางดี 3 ชอนโตะ น้ํามะขามเปยก 5 ชอนโตะ ถั่วลิสงบด 1 ชอนโตะ วิธีทํา 1. ปลอยใหเย็น นํามาปนอีกครั้ง ตักเสิรฟโรยดวยถั่วลิสงบด 418 .

com For evaluation only.เนื้อปลาตองสด ใสในขณะทีน ไวในตูเย็นสักครู หรือนํามาลวกกอนโดยใชน้ําขิงผสมกับเหลาโรงใสในน้ําที่ลวกจะชวยแกได 419 .เมื่อนําขาวสวยมาหุงเปนขาวตมน้ําซุปจะไมขุน แตจะหุงขาวตมดวยวิธีปกติก็ไดน้ําซุปจะขุนเล็กนอย .foxitsoftware.ผักกาดดองนี้เปนชนิดไมมีใบจะซื้อชนิดกระปองหรือที่ดองตามตลาดของจีนก็ได ไมตองแชน้ําเพราะรสจะจืด ลาง ใหสะอาดก็พอ ถาชอบจะใสน้ําผักกาดดองไปชวยชูรสอีกนิดก็ได ่ ้ําเดือดและหามคน และควรรับประทานทันที ถากลัวเหม็นคาวใหแชปลาในน้ํานม .Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www. ขาวตมปลาผักกาดดอง สวนผสม ขาวสวย 1 1/2 ถวย ผักกาดดองหั่นบาง 3/4 ถวย เนื้อปลาเกา ปลากะพง หรือปลาอินทรี หั่นชิ้นพอคํา 1 ถวย ขึ้นฉายหัน่ เปนชิ้นยาว 2 ตน น้ําสตอกประมาณ 2 1/2 ถวย ซีอิ๊วขาว 1 ชอนโตะ พริกไทยปนเล็กนอย วิธีทํา ตม น้ําสต็อกใหเดือดใสผักกาดดองลงตม ไฟไมตองแรง เดือดสักครูใสขาวที่หุงไว ตมจนขาวเริ่มบาน และผักกาด ดองนิ่ม ใสเนื้อปลา ไมตองคนรอจนเดือดกอน ใสซีอิ๊วขาว ตมจนปลาสุก กอนยกขึน้ ใสขึน้ ฉาย โรยพริกไทยปน รับประทานรอนๆ เคล็ดลับ .

com For evaluation only. ผสมเนื้อปลากรายขูดกับน้ําพริกแกงเผ็ดใหเขากัน นวดจนเหนียว ปรุงรสดวยน้ําปลา น้ําตาลทราย นวดใหเหนียว อีกครั้ง ใสใบกะเพราะ 2. ทอดมันปลากราย สวนผสม เนื้อปลากรายขูด 300 กรัม น้ําพริกแกงเผ็ด 3 ชอนโตะ ใบกะเพรา 1 ถวยตวง น้ําปลา 2 ชอนโตะ น้ําตาลทราย 1 ชอนโตะ น้ํามันสําหรับทอด วิธีทํา 1.foxitsoftware.Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www. ตั้งกระทะใสน้ํามันพอรอน นําทอดมันลงทอดเปนชิ้นๆจนสุกเหลือง รับประทานคูกับน้ําจิ้ม น้ําจิ้มทอดมัน น้ําจิ้มหวานหรือน้ําจิ้มไก 1/2 ถวยตวง แตงกวาซอยบางๆ 2 ลูก ถั่วลิสงปน 2 ชอนโตะ พริกสดตําละเอียด .นําน้ําจิ้มหวานใสถวย ใสพริกสด แตงกวา ถั่วลิสง 1 ชอนชา 420 .

2 ชอนโตะ น้ําตาลทราย 1/2 ชอนโตะ น้ํามันหอย 1 ชอนโตะ น้ํามันพืช 4 ชอนโตะ วิธีทํา 1. เติมใบกะเพราแลวคลุกแบบเร็วๆในกระทะ นํากระทะออกจากไฟแลวตักเสิรฟทันที หมายเหตุ ใบกะเพราะมีชื่อภาษาอังกฤษชื่อหนึ่งวา Holy basil leaves เพราะถือเปนใบไมศักดิ์สิทธิ์ชนิดหนึ่งในศาสนา ฮินดู 421 .Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www. เติมน้ําปลา น้ําตาล น้ํามันหอยและผัดตออีกสักครู เพื่อใหเครื่องปรุงรสเขากันดีกับเนื้อไก 6. ใสพริกและกระเทียมสับลงไป ผัดจนกระเทียมเปนสีน้ําตาลออน 4.com For evaluation only. เติมเนื้อไกและผัดไปเรื่อยๆจนไกสุก 5.2 ชอนโตะ กระเทียมปอกเปลือก 2 ชอนโตะ น้ําปลา 1 . สับพริกชี้ฟากับกระเทียมเขาดวยกัน 2.foxitsoftware. ตั้งน้ํามันในกระทะกนกลม หรือกระทะสําหรับทอด ใหรอนจนเกือบควันขึ้น 3. ไกผัดใบกะเพรา สวนผสม เนื้อไกไมมีกระดูกหั่นเปนชิ้น 1 1/2 ถวย ใบกะเพรา 1/4 ถวย พริกชี้ฟา 1 .

ไขเยี่ยวมาผัดกะเพรากรอบ เครื่องปรุง ไขเยี่ยวมาผาสี่ 4ฟอง กะเพราเด็ดใบ 1ถวย กระเทียมไทยกลีบเล็ก 25กลีบ พริกขี้หนูสีเขียวและสีแดง 30เม็ด น้ํามันพืช 3ชอนโตะ เนื้อหมูสับ 1/4 ถวย น้ําปลา 2 ซีอิ้วดํา 1/2 น้ําตาลทราย 1-2 วิธีทํา * โขลกกระเทียม และพริกขี้หนูเขาดวยกันพอแหลก ตักใสถวย พักไว * ตั้งกระทะน้ํามันบนไฟกลางจนรอน ใสไขเยี่ยวมาลงทอดใหพอกรอบ จับเวลาประมาณ 1 นาที ตักขึ้นใสจาน ไว จึงใสใบกะเพราลงทอดตอพอกรอบ ตักขึน้ พักใหสะเด็ดน้ํามัน * ตักน้ํามันที่ทอดออกใหเหลือประมาณ 3 ชอนโตะ ตั้งบนไฟกลาง ใสเครื่องที่โขลก ผัดใหหอม ใสหมูสับ ผัดยี พอสุกทั่ว ปรุงรสดวยน้ําปลา ซีอิ๊วดํา น้ําตาล ผัดใหเขากัน ชิมรสใหพอดี ใสไขเยี่ยวมาทอด และกะเพราทอด ครึ่งหนึ่ง ผัดเคลาใหเขากัน ปดไฟ * ตักใสจาน โรยกะเพราทอดที่เหลือ เสิรฟ 422 .Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

กระเทียมเจียวไมตองเอาเปลือกออก(สําหรับโรย หนา) วิธีทํา 1. ในอีกกระทะหนึ่งใสเนยพอรอน นําพริกไทยสด คึ่นฉายหั่นละเอียด ผัดจนกระทั่งหอม ปรุงรสดวยเกลือ ซีอิ้วขาว 6.น้ํามันพืช .com For evaluation only. นําชามผสมใสหมูที่ทุบเตรียมไวใสกระเทียมพริกไทยรากผักชีที่โขลกแลวคลุก กับหมู ใหเขากันปรุงรสดวย ซีอิ้ว ขาว แปงมัน หมักไวคางคืน ี ้ํามัน และเนยตั้งไฟใหรอนทอด 4.foxitsoftware.เนยจืด .ซีอิ๊วขาว . หมูทอดกระเทียม เครื่องปรุง .เกลือ .คื่นฉายหัน ่ ละเอียด . นําหมูสันนอกหั่นชิ้นหนาพอควรแลวนําไปทุบใหชิ้นหมูเสมอกัน 2. วิธีการจัดจานเสริฟ นําชิ้นหมูที่ทอดแลววางบนจาน ราดดวยเครื่องปรุงรสขอ 5 โรยหนาดวยกระเทียมเจียว และ วางขาง ๆ จานดวยกระเทียมทอดทั้งหัว 423 .หมูสันนอก .พริกไทย .Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www. โขลกกระเทียม พริกไทย รากผักชีใหละเอียด 3. เวลาทอดเขี่ยเอาเศษเครื่องที่หมักออกใหหมดแลวนําไปทอดในกระทะแบนที่มน จนกระทั่งสุกเหลือง พักไว 5.รากผักชี .แปงมัน .กระเทียม .พริกไทยสด .

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www. ฟกทองเนื้อดี หั่นชิ้นพอคํา จํานวน 10-12 ชิ้น 2. กระชาย 2 หัว ทุบเบา ๆ แลวหั่นเปนทอนยาวประมาณ 1 นิ้ว 5. กุงแหง 2 ขีดครึง่ วิธีทํา นํา เครื่องปรุงพริกแกงเหลานี้โขลกใหละเอียด ถาชอบใหน้ําแกงขนอีกนิดก็ใชเนื้อปลา จะยางหรือตมใหสุกกอนก็ได แลวนํามา โขลกรวมกันกับพริกแกง นําน้ําซุปตั้งไฟพอเดือด ใสเครื่องแกงลงไป ปรุงรสดวยน้ําปลา ชิมใหไดรสเค็มและเผ็ดนิด ๆ พอน้ําแกง เดือดอีกที ใสผักชนิดสุกยากลงกอน เชน ฟกทอง ขาวโพด ตามดวยกุง รอจนแนใจวาผักสุกดีแลว ใสใบตําลึง และใบแมงลักเปน รายการสุดทาย คนใหเขากัน ตักเสิรฟในขณะรอน ๆ อรอยนักแล 424 . กุงแมน้ํา หรือกุงชีแฮ 6-7 ตัว ปอกเปลือก เอาเสนดําออก 8. แมงลัก 3-4 กิ่ง เด็ดเอาแตใบหรือยอดดอกออน ๆ 7. หอมแดงหัวขนาดกลาง 5 หัว 4. กะปเผาไฟพอสุก 2 ขีดครึ่ง 6.foxitsoftware. หากชอบเผ็ดเพิ่มพริกขี้หนูสดอีก 5-6 เม็ด บุบพอแตก เครื่องปรุงพริกแกง 1.com For evaluation only. บวบเหลี่ยม (หักชิมดูเสียกอนวาไมขม) ประมาณ 1 ลูก ขนาดพอดี ปอกเปลือกออก แตไมควรปอกจนเกลี้ยงเกลาให เหลือเปลือกไวบาง เพื่อรักษาคุณคาทางอาหาร หั่นเปนชิ้นขนาดพอคํา ประมาณ 12-15 ชิ้น 3. ขาวโพดออนหั่นแฉลบ 4 ฝก 4. ตําลึงยอดงาม ๆ สัก 10 ยอด เด็ดเอาแตใบออน ๆ 6. แกงเลียง เครื่องปรุง 1. พริกไทยขาว 12 เม็ด 5. น้ําซุป (จากการตมซี่โครงหมูหรือโครงไก) 4 ถวยตวง 9. พริกชี้ฟาแดงผาเอาเมล็ดออก 2 เม็ด 2. กระชาย 4 หัว 3. น้ําปลาดี 2 ชอนโตะ 10.

ใสเบคอนทอดกรอบ สะระแหน หอมแดง ผักกาดคอส และน้ํายํา ลงในอางผสม คลุกเคลา เบาๆใหเขากันทั่ว ตักใสจาน เสิรฟ 425 . ยําเบคอนทอดกรอบ เครื่องปรุง เบคอนรมควัน 100 กรัม สะระแหนเด็ดใบ ½ ถวย หอมแดงซอย 3 ชอนโตะ ผักกาดฉีกชิ้นขนาดพอคํา 1 ตน พริกขี้หนูซอย 9 เม็ด น้ําปลา 2½ ชอนโตะ น้ําตาลทราย 2 ชอนชา น้ํามะนาว 3 ชอนโตะ น้ํายํา วิธีทํา 1. ทําน้ํายําโดยผสมพริกขี้หนู น้ําปลา น้ําตาล และน้ํามะนาว เขาดวยกันในถวยจน น้ําตาลละลาย 2.com For evaluation only.Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www. ทอดเบคอนใหกรอบ วางบนจานที่รองกระดาษซับน้ํามัน พักไว 3.foxitsoftware.

ในกระทะเดียวกันใสน้ํามันที่เหลือลงไป นําไขลงทอดจนไขนจวนสุก คนมะระที่ผด กระเทียมโทนดอง และ ใสพริกชี้ฟาแดงคนใหเขากัน ชิมรสตามชอบ ถาออนเค็มใหเติมน้ําปลา 426 .Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware. มะระขี้นกผัดไขเค็มกระเทียมโทนดอง เครื่องปรุง มะระขี้นก 15 ลูก ไขเค็มแกะเปลือกหั่นหยาบๆ 1 ลูก ไข ( ตีใหเขากัน) 1 ฟอง กระเทียมสับ 1 ชอนโตะ กระเทียมโทนดองหั่นบางๆ 1/3 ถวย พริกชี้ฟาแดงหั่นฝอย 1 เม็ด น้ําปลา 1 ชอนชา น้ํามันพืช 2 ชอนโตะ วิธีทํา 1. ลางมะระใหสะอาด ผาครึ่ง ขูดเอาเมล็ด ออก หั่นบาง ๆ แชในน้ําเกลือ พอคลายขม เอาขึ้น บีบน้ําออก 2.com For evaluation only. ใสน้ํามันลงไปในกระทะ 1 ชอนโตะ ใสกระเทียมลงไปเจียวพอหอม ใสมะระลงผัด พอสุก กันไวขาง ๆ คนไขกับ กับไขเค็มเขาดวยกัน ั ไวกับไขใหเขากัน โรยดวย 3.

foxitsoftware. ตั้งน้ํามันในกระทะใหรอน นําปลาหมึกลงผัด 3. ปลาหมึกผัดไขเค็ม สวนผสม ปลาหมึกบั้ง หั่นชิ้นใหญ 1 ถวย ไขแดงเค็ม (ดิบ) 1 ลูก ซอสหอยนางรม 2 ชอนโตะ พริกไทย 1/4 ชอนชา น้ําตาล 1 ชอนชา น้ําซุป 1/4 ถวย ตนหอมหั่นทอน 1/4 ถวย น้ํามันพืช 1 ชอนโตะ พริกชี้ฟาหั่นแฉลบเล็กนอย วิธีทํา 1.com For evaluation only. ผัดใหเขากัน เสิรฟขณะรอน รับปรทานคูกับขาวสวยรอนๆ 427 . พอปลาหมึกสุกทั่ว เติมไขแดงที่ยีไว ตนหอม และพริกชี้ฟา 5. ปรุงรสดวยซอสหอยนางรม น้ําตาล พริกไทย และน้ําซุป 4. ยีไขแดงเค็มพอแตก 2.Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.

com For evaluation only.Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www. พริกแกงตางๆ น้ําพริกแกงสมพริกสด เครื่องปรุง พริกเหลือง 50 กรัม หอมแดง 50 กรัม ขา 1 ชอนชา เกลือ 1 ชอนชา กะป 1 ชอนโตะ วิธีทํา โขลกสวนผสมทั้งหมดใหละเอียด ลักษณะทีด่ ี คอนขางละเอียด สีเหลืองของพริกหอมแบบเผ็ด น้ําพริกแกงสมพริกแหง เครื่องปรุง พริกแหง 15 กรัม หอมแดง 50 กรัม ขา 7 ชอนชา เกลือปน 1 ชอนชา กะป 1 ชอนโตะ วิธีทํา โขลกสวนผสมทั้งหมดใหละเอียด ลักษณะทีด่ ี เนื้อละเอียดสีแดงออกสม คอนขางแฉะ กลิ่นหอม ถาชอบกระชายใหใสกระชายลงไปดวย 1 ชอนชา น้ําพริกแกงเผ็ด เครื่องปรุง พริกแหง 15 กรัม หอมเล็กซอย 20 กรัม กระเทียมซอย 25 กรัม ตะไครซอย 15 กรัม ผิวมะกรูดซอย 1 ชอนชา ขาซอย 1 ชอนชา ลูกผักชีปน 1/2 ชอนชา ยี่หราปน 1/2 ชอนชา เกลือ 1 ชอนชา 428 .foxitsoftware.

วิธีทํา โขลกสวนผสมทั้งหมดใหละเอียด ลักษณะทีด่ ี เนื้อเนียน ละเอียด สีแดงหอมเครื่องเทศ น้ําพริกแกงคั่ว เครื่องปรุง พริกแหง 15 กรัม หอมซอย 20 กรัม กระเทียมซอย 20 กรัม ขาซอย 1 ชอนชา ตะไครซอย 25 กรัม รากผักชี 1 ชอนชา ผิวมะกรูดหั่นฝอย 1 ชอนชา เกลือ 1 ชอนชา กะป 1 1/2 ชอนชา วิธีทํา โขลกสวนผสมทั้งหมดใหละเอียด ลักษณะทีด่ ี เนื้อละเอียดเนียน สีแดง น้ําพริกแกงกระหรี่ เครื่องปรุง พริกแหง 10 กรัม หอมซอย 20 กรัม กระเทียมซอย 25 กรัม ตะไครซอย 1 ชอนชา ขาซอย 1 ชอนชา รากผักชี 1 ชอนชา ลูกผักชีปน 1/2 ชอนชา ยี่หราปน 1/2 ชอนชา เกลือปน 1 ชอนชา ผงกะหรี่ 1 1/2 ชอนชา กะป 1 1/2 ชอนชา วิธีทํา โขลกสวนผสมทั้งหมดใหละเอียด ลักษณะทีด่ ี น้ําพริกละเอียดออกสีเหลืองอมแดง หอมผงกะหรี่ 429 .com For evaluation only.Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.

ซอยตะไคร หอมแดง 2.foxitsoftware. น้ําพริกแกงเหลือง เครื่องปรุง พริกขี้หนูแหง 25 กรัม พริกขี้หนูสด 10 กรัม หอมแดง 50 กรัม กระเทียม 50 กรัม กะป 50 กรัม ขมิ้นสดซอย 1 ชอนชา เกลือ 1 ชอนชา วิธีทํา โขลกสวนผสมทั้งหมดใหละเอียด ลักษณะทีด่ ี สีเหลืองคล้ํา กลิ่นหอม เนื้อละเอียด น้ําพริกแกงลาว เครื่องปรุง พริกบาน 35 กรัม ตะไคร 50 กรัม หอมแดง 50 กรัม วิธีทํา 1. โขลกเครื่องแกงพอละเอียดไมตองละเอียดมาก ลักษณะทีด่ ี สีเขียวออน กลิ่นหอมตะไคร ถาจะใหแกงขนใสเนื้อปลายางลงในน้ําพริกแกงโขลกรวมกันหรือจะใส ขาวเบือลง ไปก็ได ขาวเบือคือขาวสารหรือขาวเหนียวแชน้าํ แลวโขลกรวมกับน้ําพริกแกง ทําใหแกงขน 430 .Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.com For evaluation only.

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www. ขิงดอง สวนผสม ขิงออน น้ําตาลทราย เกลือปน น้ําสมสายชู 1 3 3 3 กิโลกรัม ถวย ชอนโตะ ถวย วิธีทํา 1.com For evaluation only. ตัดขิงออกเปนแงงเล็กๆ ลางใหสะอาด ปอกเปลือกแลวลางอีกครั้งหนึ่ง ซอยบางๆเปนขิงยืดแชในน้ําเกลือให ทวมประมาณ 1 ชั่วโมง(น้ํา 3 ถวย เกลือ 2 ชอนโตะ) บีบขิงขึ้นจากน้ําเกลือบรรจุขวดประมาณ 3 / 4 ขวด(อยา อัดแนน) 2.foxitsoftware. ผสมน้ําสมสายชู น้ําตาล เกลือ ตั้งไฟคนจนน้ําตาลละลายปลอยใหเดือดแลวกรอง เทน้ําสมรอนๆลงในขวดขิง ใหเต็มขวดปดฝาเก็บไวรับประทานไดนาน การทําขิงยืด วาง ขิงตามยาวบนเขียง ซอยเฉียงบางๆใหลึกประมาณ 3 / 4 ของขิงอยาใหขาด แลวพลิกขิงอีกดานหนึ่งขึ้น หาง ขิงจะอยูทางซายมือหมือนเดิม ซอยใหลึก 3 / 4 ของขิง เสร็จแลวจับยืดดูขิงจะยืดแตไมขาดจากกัน สิ่งสําคัญ จะตองซอยใหลึกเกินครึ่งถึง 3 / 4 ของขิง ขอสังเกตุ ถาน้ําสมมีฝาขาวแสดงวาความเขมขนไมพอ บรรจุขิงแนนเกินไปตองเอาน้ําสมเทออกอุน แลวเติมน้ําสมสายชู น้ําตาล เกลือตามสวน เทใสใหมใหแนนถาแนนมากตองแบงขิงออกใสขวดใหม 431 .

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www. ไขตุนนมสด "ไขตุน" งายๆ แตไดคุณคา เครื่องปรุง ไขไก 3 ฟอง ตนหอมซอย ซีอิ๊วขาว 1 ชอนชา น้ําปลา พริกไทยปนเล็กนอย หอมแดงซอย 1 .15 นาที ใชชอนสอมจิ้มดู ถาไขไมติดชอนแสดงวาสุกดีแลว 432 .4 ชอนโตะ วิธีทํา นํา ไขมาตอกใสภาชนะทนความรอน และตีไขให ฟู จึงใสซีอิ๊วขาว น้ําปลา พริกไทยปน หอมแดงซอย น้ําสะอาด และนมสด จากนัน้ ตีใหเขากัน โรยหนาดวยตนหอม ซอย แลวจึงนําใสลังถึง ใสน้ําลงในลังถึงไปพอประมาณ เมื่อน้ําเดือด จึงนําถวยไขตุนที่เตรียมไววางลงแลวปดฝาให สนิท นึ่งตอประมาณ 10 .com For evaluation only.foxitsoftware.2 หัว น้ําสะอาด 1 1/2 ชอนโตะ นมสด 3 .

ไกยางรสเด็ด เครือ ่ งปรุง ไกจะใชสวนนองและอกก็ไดหรือจะใชทั้งตัวก็ได 2กิโลกรัม ตะไคร 3ตน กระเทียม 20 กลีบ รากผักชี 7 ราก พริกไทยดํา 1 ชอนโตะ เกลือปน 1 ชอนชา เหลา 2 ชอนโตะ ซอยหอยนางรม 2 ชอนโตะ หอมแดง 4 หัว น้ําจิม ้ 2 ชนิด ชนิดที่ 1 น้ําปลา 2-3 ชอนโตะ น้ํามะขามเปยกตมสุก 1 ชอนโตะ น้ําตาลปบ 1 ชอนโตะ น้ํามะนาว 1-2 ชอนชา ขาวคั่ว 1 ชอนโตะ พริกปน 1 ชอนโตะ หอมแดงซอย 1-2 หัว ผักชีฝรั่ง ตนหอมซอย 1 ชอนโตะ ชนิดที่ 2 กระเทียม 5 กลีบ พริกชี้ฟาแดง 1 เม็ด น้ําตาลทราย 1/4 ถวยตวง กระเทียมดอง 2 หัว เกลือ 1-2 ชอนชา วิธท ี ํา 1. น้ําจิ้ม ชนิดที่ 1 ผสมน้ําปลา น้ํามะขามเปยก น้ําตาลปบ น้ํามะนาว เขาดวยกันชิมรสดูให ออกเปรี้ยวเค็ม หวาน ใสขาวคั่ว พริกปน หอมแดงซอย ตนหอม ผักชีซอย 5. ผสมซอสหอยนางรม เกลือ สวนผสมที่โขลกเคลาใหเขากัน นําไกลงมาเคลาใหทั่วหมักทิ้ง ไว 30นาที นําไปยางไฟออนจนสุกเหลือง เสิรฟพรอมน้ําจิ้ม 4. ไกลางใหสะอาด ผึ่งใหสะเด็ดน้ํา 3.com For evaluation only. น้ําจิ้มชนิดที่ 2 โขลกกระเทียมสด กระเทียมดอง น้ําตาลทราย เกลือ พริกชี้ฟาแดงให ละเอียด เขากันดี นําขึ้นตั้งไฟ คนพอละลาย ยกลงใชได 433 . โขลกสวนผสม ตะไคร กระเทียม รากผักชี พริกไทยดํา หอมแดงใหละเอียด 2.Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.

นําเนื้อที่เตรียมไวมาแลบางๆ 2.Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.เนื้อแชน้ําปลา สวนผสม เนื้อวัว 5 ขีด (ควรใชเนื้อสันในหรือเนื้อสะโพก) เกลือ 1 ชอนโตะ น้ําปลา 1/2 ถวย น้ําตาลทราย 1/4 ถวยตวง น้ํามันพืช 2 ชอนโตะ วิธีทํา 1.foxitsoftware. เสร็จแลวนําน้ําปลา น้ํามันพืชมาหมักในเนื้ออีกประมาณครึ่งชั่วโมง จากนั้นนํามาผึ่งแดดใหหมาด 1-2 แดด 4. แลวนําไปเก็บในที่โปรงหรือในตูเย็นก็ไดแตตองเก็บใหแหง เวลาจะทอดก็นําไปหัน่ เปนชิ้นขนาดพอดีคํา ทอด ในกระทะที่มีน้ํามันพอสมควรโดยใชไฟปานกลางคอนขางออน แตอยาทอดนานเดี๋ยวจะเหนียวเกินพอดีไป หมายเหตุ สําหรับใครที่ไมทานเนื้อก็สามารถดัดแปลงเปนเนื้อหมูได 434 . นําเกลือ น้ําตาลมาโขลกจนละเอียดแลวนํามาโรยบนเนื้อใหทั่วทั้ง 2 ดาน 3.com For evaluation only. หมู .

แลวนําน้ํายํามาคลุกกับกุงและมะระใหทั่ว ชิมรสชาติใหกลมกลอม ออกรสเปรี้ยว หวาน เค็ม 5.foxitsoftware. เอากุงแชบวยที่ผาหลังทําความสะอาดเรียบรอยแลวลงไปลวกใหสุกเชนกัน พักไว 3.com For evaluation only. ทําน้ํายําโดย ตําพริกขี้หนูแลวนําเอาเครื่องปรุงสวนผสมอื่นๆ มาใสรวมกัน 4.Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www. ตกแตงจานดวย มะเขือเทศ ผักกาดหอม และแครอท แลวเสิรฟไดทันที สําหรับคนที่กลัววามะระจะขมจัดจนกินไมไดนัน้ มีคําแนะนําวา ตองรอใหน้ําเดือดจัดๆ เสียกอนแลวจึงนํามะระไป ลวก รับรองวา “ยํามะระกุงสด” จานนี้อรอยเด็ดแนๆ 435 . ยํามะระกุงสด เครื่องปรุง มะระ 1/2 ลูก กุงแชบวย 5 ตัว หอมแดงซอย 3 หัว พริกขี้หนู 5 เม็ด น้ํามะนาว 1 ชอน น้ําปลา 1 ชอน น้ําตาลทราย 1/2 ชอนโตะ มะเขือเทศ ผักกาดหอม แครอทหั่นฝอย ตกแตงจาน วิธีทํา 1. นํามะระที่ผาครึ่งตามแนวนอนแลวหั่นบางๆ ลงลวกในน้ําเดือดจนสุก แลวตักออกพักไว 2.

ทําน้ําซอส โดยนํากระทะตั้งไฟรอนพอประมาณ ใสเนย หอมแดง ผัดใหหอม ใสซอสมะเขือเทศ 3.foxitsoftware. หอเห็ดเข็มทองและหนอไมฝรั่งดวยหมูแฮม และเสียบไมลูกชิ้น แลวนําไปทอดใหสุก 2. หมูแฮมสอดไสเห็ดเข็มทอง สวนผสม หมูแฮม (หั่นแผนบาง) 250 กรัม เห็ดเข็มทอง 150 กรัม หนอไมฝรั่ง 100 กรัม ซอสมะเขือเทศ 50 กรัม น้ําซุปไก 100 กรัม ซีอิ๋วขาว 10 กรัม เนย 50 กรัม แปงผสมเนย 5 กรัม เกลือ 5 กรัม พริกไทยดํา 3 กรัม ผงปรุงรส 5 กรัม หอมแดง ไมเสียบลูกชิ้น วิธีทํา 1. น้ําซุปไก ซีอิ๋วขาว เคี่ยวใหซอสลดลงครึ่งหนึ่ง 4. เทราดบนหมูแฮม พรอมเสิรฟ 436 .Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www. ปรุงรสดวยเกลือ พริกไทย และผงปรุงรส ใสเนยแลวคนใหทั่วจนซอสเนียน 5.com For evaluation only.

ปลายางตะไคร สวนผสม เนื้อปลาแลตามยาว 6 ชิ้น ตะไคร 4 ตน มะเขือมวงหั่นเตา 1/2 ถวย มะเขือเทศหั่นเตา 1/4 ถวย เห็ดหั่นบาง 1/2 ถวย ซูกินีหั่นเตา 1/2 ถวย ฟกทองหั่นเตา 1/4 ถวย แครอทฝานบาง 1/4 ถวย น้ํามันพืช 1 ชอนโตะ กระเทียมทุบ 1 ชอนชา เกลือ พริกไทยดํา วิธีทํา 1. วางเนื้อปลาลงบนฟอยล โรยดวยตะใครซอยบางๆและน้ําซุปเล็กนอย หอใหสนิท 3. ปรุงรสดวยเกลือ และพริกไทยดํา 6. นําปลาไปยางในเตาอบประมาณ 15 นาที หรือจนปลาสุก 4.. ผัดมะเขือมวง แครอท ฟกทอง กระเทียมและน้ํามันใหนุม เติมเห็ด มะเขือเทศ และซูกินี 5.Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www. จัดใสจาน วางเนื้อปลายางรอนๆ เสิรฟทันที หมายเหตุ. มวนเนื้อปลา แลวเสียบดวยกานตะไคร ปรุงรสดวยเกลือ พริกไทย ทาดวยน้ํามันพืชเล็กนอย 2.foxitsoftware.com For evaluation only.ซูกินี จะคลายๆแตงกวาของไทยเรา สีเปลือกจะเขมกวาคะ ตามรูปนะคะ 437 .

ปรุงรสดวยซีอิ๋วขาว ซอสหอยนางรม น้ําตาลทรายผัดใหเขากันจนสุกและแหงตักขึ้น พักไว 3.6 ดอก เตาหูแข็งหั่นฝอย (แชน้ําหั่นเปนเสน) 1 กอน ถั่วงอก ลวกสุก 1 ถวย แผนกวยเตีย๋ ว 5 แผน วิธีทํา 1.com For evaluation only. เห็ดหอม. กวยเตี๋ยวหลอดทรงเครื่อง เครื่องปรุง เบคอน (ทอดกรอบ) 100 กรัม เนื้อหมูติดมันสับละเอียด 100 กรัม กุงสดสับละเอียด 50 กรัม กุงแหง ทอดกรอบ 3 ชอนโตะ ซีอิ๊วขาว 3 ชอนโตะ ซอสหอยนางรม 2 ชอนโตะ กระเทียม 1/2 ชอนโตะ ตังฉาย 2 ชอนโตะ รากผักชีสับ 1 ชอนโตะ น้ําตาลทราย 1 ชอนโตะ เห็ดหอม (แชน้ําหั่นเปนเสน) 5 .Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www. หมูสับ.foxitsoftware. กุงสับ. ตังฉายผัดใหเขากัน 2. นําพริกเหลืองโขลกใหละเอียดแลวมาใสน้าํ สมคนใหเขากันอีกครั้ง ก็จะไดน้ําสมพริกดองทีก่ ลมกลอม 438 . นําแผนกวยเตี๋ยวนึ่งในลังถึงจนรอนแลวจึงปดไฟ ปลอยใหคายรอน พอจับไดจึงนํามาทีละแผนมาวางบนจาน แลวตักเครื่องที่ผัดไวมาใสตรงกลาง แลวเกลี่ยใหทั่วเรียงถัว่ งอกแลวมวนเปนวงกลม ทําแบบนี้จนหมดแผน กวยเตี๋ยว 4. นําน้ํามันใสกระทะ ผัดกระเทียม รากผักชีใหหอม ใสเตาหู. นําแผนกวยเตี๋ยวที่มวนแลวพรอมเบคอนจัดแตงใสจานแลวเสิรฟพรอมน้ําจิ้มพริกดองน้ําสม สวนผสมน้ําจิ้มพริกดองน้ําสม น้ําสมสายชูกลั่น 5% 5 ชอนโตะ พริกเหลืองหรือพริกชี้ฟา 5 เม็ด น้ําตาลทราย 1 ชอนชา เกลือปน 1/2 ชอนชา วิธีทํา 1. นําน้ําสมสายชูกลั่น น้ําตาลทรายและเกลือผสมกันในหมอสเตนเลส คนจนเขากันดี 2.

ปูนิ่ม 2 ตัว .หอมหัวใหญ 1-4 หัว วิธีทํา 1. แชปูนิ่มในน้ํา บีบน้ําออก หัน่ ปูนิ่มขนาดตามทีต่ องการ 2. นําปูนิ่มแชน้ํา บีบน้ําออก หั่นเปนชิ้น ขนาดตามที่ตองการ . เมนูจากปูนิ่ม ปูนิ่มชุบเกล็ดขนมปง เครื่องปรุง .กระเทียมหยาบ ลงทอดในน้ํามันพอเหลือง ตักขึ้นรับประทานได .กระเทียม 2 ชอนชา .com For evaluation only. ผัดกระเทียมในน้ํามัน ใสพริกไทยดํา น้ําตาล เกลือ ปรุงรสตามชอบ นําปูที่พักไวลงผัดใสผักที่เตรียมไว ตักขึน้ รับประทานได ปูนิ่มทอดกระเทียม วิธีทํา เครื่องปรุง 1. ทอดในน้ํามันที่รอนปานกลาง ทอดใหเหลือง กรอบ รับประทานกับน้ําจิ้มหรือสลัด ปูนิ่มผัดพริกไทยดํา เครื่องปรุง .ไขไก 1 ฟอง .ปูนิ่ม 2 ตัว .พริกไทยดําปน 2 ชอนชา .ปูนิ่ม 2. นําปูนิ่มแชน้ํา หั่นเปนชิ้นขนาดตามตองการ 2.foxitsoftware.น้ําตาล 1 ชอนชา . ใสแปงทอดกรอบลงคลุกเคลาใหแปงพอติด อาจเติมน้าํ เล็กนอย นํา .แปงทอดกรอบ 1 ถวย .แปงทอดกรอบ 3.พริกไทย 439 . นําปูนิ่มที่หั่นไปคลุกแปงเล็กนอย นําลงชุบในไข แลวนําลงคลุกเคลาเกล็ดขนมปง 3. นําปูที่เตรียมไว ใสกระเทียมสับ พริกไทย คลุกใหเขากัน .เกล็ดขนมปง 1 ถวย วิธีทํา 1.ตนหอม 2 ตน .Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www. นําปูที่เตรียมไวลงทอดในน้ํามันพอสุก น้ําขึ้นพักไว 3.เกลือปน 1/2 ชอนชา .

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www. แลปลาเปนแผนตามยาวของตัวปลาจนหมด นําเกลือใสเคลากับปลาใหทั่ว 3.com For evaluation only. นําน้ํามันใสกระทะพอรอน ใสกระเทียมผัดใหหอม ใสน้ํามันหอย ซีอิ๋วขาว น้ําตาลทราย พริกไทย ซอสปรุงรส ชิมรส เมื่อรสดีแลวตัดราดบนปลาที่มวนแลวใหสวยงาม 440 . นําปลา 1 ชิ้น วางดวยแครอท หนอไมฝรั่ง มวนปลาใหแนน มัดหัวทาย นําปลาไปนึ่งพอสุกยกลงจัดในจาน 4. ปลาทับทิมมวนผัดน้ํามันหอย สวนผสม ปลาทับทิม 1 ตัว แครอทหั่นเปนแทงยาว ลวกพอสุก 1 หัว หนอไมฝรั่งตัดเปนทอนๆ ลวกพอสุก 5 ตน เกลือ 2 ชอนชา น้ํามันหอย 3 ชอนโตะ น้ํามัน 1/4 ถวย กระเทียมสับละเอียด 1 ชอนโตะ ซีอิ๋วขาว 2 ชอนโตะ น้ําตาลทราย 2 ชอนโตะ พริกไทย 1 ชอนชา ซอสปรุงรส 1 ชอนโตะ วิธีทํา 1. ขอดเกล็ดปลาทับทิมใหสะอาด ควักเอาไสออกลางใหสะอาด 2.foxitsoftware.

ขาวเปลา .พริกขี้หนู .พริกไทยเม็ด 20 เม็ด .ซีอิ๊วดํา 1 ชอนชา .ไขตม เครื่องปรุงน้ําจิ้ม : .Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware. ขาวขาหมู เครื่องปรุง : .กระเทียมสด .ซีอิ๊วขาว 2 ชอนโตะ เครื่องเคียง : .ผงพะโล 1/2 ชอนชา .ขาหมู (ขาหนา) 800 กรัม .ตนหอม .com For evaluation only.พริกเหลือง 2 เม็ด .น้ําสมสายชู 2 ชอนโตะ วิธีทําน้ําจิ้ม : 1.ผักกาดดองตม หรือคะนาตนเล็กลวก .กระเทียม 10 กลีบ . โขลกพริก รากผักชี กระเทียม และเกลือพอแหลก แลวนําไปผสมกับน้ําสม คนใหเขากัน 441 .รากผักชี 1 ราก .เกลือ 1/4 ชอนชา .กระเทียม 10 กลีบ .รากผักชี 3 ราก .ผักชี .

com For evaluation only. คอหมูลางน้ําแลเปนแผนสําหรับยาง 2.Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www. มะดันซอยเปนเสน พริกขี้หนูซอย หอมแดงซอย 4. ตรวจดูวาขาหมูที่ซื้อมาวามีขนหรือไม ถายังถอนขนไมหมดใหนําไปลนไฟ ใหขนไหมหมด เสียกอน แลวจึงนํา ไปลางน้ําใหสะอาด ใสขาหมูลงไปในหมอที่เตรียม ไว 2. เมื่อเนื้อหมูนมแลว นําไปวางบนขาวสวย หั่นผักกาดดองตมหรือผักคะนาลวกวางไวขาง ๆ พอประมาณ แลวตักน้ําพะโลราดลงไป โรยหนาดวยผักชี รับประทาน กับน้ําจิ้ม และเครื่องเคียงอยาง กระเทียม ตนหอม และพริกขี้หนู คอหมูยํามะดัน เครื่องปรุง คอหมู 500 กรัม น้ําตาลปบ 1 ชอนโตะ ซอสหอยนางรม 1/4 ถวยตวง มะดันสด 6 ผล หอมแดง 4-5 หัว พริกขี้หนูสวน 5-7 เม็ด น้ําปลา น้ําตาลทราย น้ํามะนาวเล็กนอย วิธีทํา 1. เทน้ําลงในหมอประมาณคอนหมอ นําขึ้นตั้งไฟ ใสเครื่องปรงุทั้งหมดลงไปในหมอ ตมจนเดือด ใชไฟปานกลาง 3. หลังน้ําเดือดใหเคี่ยวขาหมูตอไปจนเนื้อนุม แลวจึงชิมรสชาติตามชอบ ุ ใหตักขาหมูขึ้นมาพักไวใหเย็น แลวหั่นเนื้อหมูออกเปนชิ้นพอคํา 4. วิธีทํา : 1. ผสมน้ําปลา น้ําตาลทรายนิดหนอย น้ํามะนาว (ระวังเปรี้ยว เพราะมะดันมีรสเปรี้ยวอยูแลว) หอมแดง พริกขี้หนู มะดัน คนใหเขากัน ใสลงในคอหมูยางที่หั่นไว คนใหเขากัน จัดเสิรฟ หมายเหตุ จะไมใสมะนาวเลยก็ได เพราะมะดันจะมีรสเปรีย้ ว แตที่ใสน้ํามะนาวดวยจะทําใหหอมขึน้ 442 . ผสมน้ําตาลปบ ซอสหอยนางรมเขาดวยกัน นํา คอหมูลงนวดสักพัก หมักทิ้งไว 15 นาที นํามายางใหสุก หั่นเปนชิ้นบาง 3.foxitsoftware.

นําน้ําตาลปบลงผัดในน้ํามันที่เหลือใสน้ํามะขามเปยก น้ําปลา คนใหเขากันเคี่ยวไปจนขนชิมรสใหเปรี้ยว หวาน เค็ม ยกลง 5. หอมแดงปอกเปลือกลางสะอาด ซอยบางๆ ลงทอดจนเหลือง ตักขึ้นพักไว 4. จัดขายเปนชุด โดยผาไขเปน 2 ซีกแลวประกบไวถุงละ 2 ฟอง โรยหอม และผักชี และจัดน้ําใสถุงตางหากถุง ละ 50 กรัม 443 . ตั้งกระทะใสน้ํามันพอรอน นําไขตมลงทอดจนเหลืองทั่วฟอง ตักขึ้นพักไว 3.com For evaluation only.Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www. ตมไขนาน 10 นาที ยกลงแชน้ําเย็นปอกเปลือก 2.foxitsoftware. ไขลูกเขย สวนผสม ไขเปด หอมแดง พริกขี้หนูแดง น้ําตาลปบ มะขามเปยก น้ําปลา น้ํามันพืช ผักชี 100 ฟอง 1 กิโลกรัม 200 กรัม 3 กิโลกรัม 1 กิโลกรัม 3 ถวยตวง 1/4 4 ขวด 200 กรัม วิธีทํา 1.

ขาวคลุกกะป เครือ ่ งปรุง ขาวสวย 2 1/2 ถวยตวง กะปอยางดี 1 ชอนโตะ กระเทียมสับ 1 ชอนโตะ น้ํามันสําหรับผัด 1-2 ชอนโตะ ไขไก 3ฟอง มะมวงดิบไสเปนเสน หอมแดงซอย พริกขี้หนูซอย ถั่วฝกยาวซอย แตงกวา ผักชี กุนเชียงทอดหั่นบาง หมูหวาน ขาวยีใหกระจาย กระทะตั้งไฟใสน้ํามันพอรอนใสกระเทียมเจียว พอเหลืองใสกะป ผัดใหหอมไชไฟออนๆ 2. วิธีทําหมูหวาน หมูติดมันหั่นสี่เหลี่ยมลูกเตา ผัดพอสุก ปรุงรสดวยน้ําตาลปบ น้ําปลา ซีอิ๊วดํา ชิมใหออกหวาน เค็ม 1.foxitsoftware. ปลาทับทิมทอดขมิ้น สวนผสม เนื้อปลาทับทิม 500 กรัม ขมิ้นชัน 50 กรัม หอมแดง 50 กรัม กระเทียมบด 50 กรัม พริกแหง 20 กรัม กะป 15 กรัม น้ําตาลปบ 10 กรัม น้ําปลา 10 กรัม วิธีทํา .Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www. ใสขาวลงผัดใหกะปเขาดวยกันใสถั่วเล็กนอยผัดใหเขากันตักขึ้น 3.ตั้งกระทะกับน้ํามันพอรอน นําเนื้อปลาทับทิมลงทอดไฟปานกลาง พอเหลืองกรอบ พักไว . ไขไกตีแลงใหเปนตาขาย (คลายกับที่หอหรุม) เปนแผนๆ 4. นําแผนไขมาหอขาวผัดกะปที่ผัดไว เปนหอสี่เหลี่ยมใหสวยงามจัดใสจานใหสวยงาม จัดรวมกับมะมวง หอมแดง พริกขี้หนู แตงกวา กุนเชียง และหมูหวานใหสวยงามโรยหนาดวยใบผักชี 5.นําขมิ้นชัน หอมแดง พริกแหง กะป โขลกหรือปนพอหยาบ พักไว .com For evaluation only. จรกาชวนเสวย .ตั้งกระทะกับน้ํามันพอรอน ใสเครื่องที่โขลกลงผัดพอมีกลิ่นหอม ปรุงรสดวยน้ําปลากับน้ําตาลปบ ผัดใหเขากัน ตักราดบนปลาทับทิม ยกเสิรฟ 444 .

นําเนื้อหมูคลุกแปงสาลี แลวนําไปทดในน้ํามันรอน พอเหลืองสุก พักไว .นํากระเทียมลงเจียวพอมีกลิ่นหอม ใสเนื้อหมูลงผัด .เติมพริกแหงทอด และตนหอม ผัดใหเขากัน จัดใสจาน ยกเสิรฟ 445 .foxitsoftware.com For evaluation only.เติมน้ําซุป ปรุงรสดวยซีอิ๊วขาว ซอสหอยนางรม น้ําตาลทราย พริกไทยปน ผัดใหกันอีกครัง้ .นําขาวโพดออน หัวหอมใหญ เห็ดฟาง พริกหวานเขียว พริกชี้ฟาแดง เม็ดมะมวงหิมพานต ผัดใหเขากัน . หมูผัดเผ็ดเม็ดมะมวง สวนผสม สะโพกหมู (หั่นชิ้น) 300 กรัม ขาวโพดออนลวก 50 กรัม หัวหอมใหญซอย 100 กรัม ตนหอม (หั่นทอน) 20 กรัม เห็ดฟาง 70 กรัม พริกชี้ฟาแดง 10 กรัม พริกหวานเขียว (หั่นสี่เหลี่ยม) 15 กรัม เม็ดมะมวงหิมพานตทอด 60 กรัม ซีอิ๊วขาว 40 กรัม ซีอิ๊วดํา 2 กรัม ซอสหอยนางรม 60 กรัม พริกไทยปน 2 กรัม น้ําตาลทราย 4 กรัม น้ําซุป 60 กรัม กระเทียมสับ 25 กรัม น้ํามันพืช 60 กรัม พริกชี้ฟาแหง 10 กรัม แปงสาลี 20 กรัม วิธีทํา .Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.

พริกไทยปนเล็กนอย วิธท ี ํา 1. กวยเตี๋ยวคั่วไก เครือ ่ งปรุง .กวยเตี๋ยวเสนใหญ 500กรัม .ไขไก 34ฟอง .น้ําปลา 2 ชอนโตะ .com For evaluation only.Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.เนื้อไกหั่นเปนชิ้นพอคํา 200 กรัม .ตังฉาย 1/4 ถวย .โรยตนหอมและพริกไทยปนกอนรับประทาน หมายเหตุ กวยเตี๋ยวคั่วไกตองคั่วเสนใหหอม อยาแหงและแฉะเกินไป ใชไฟแรงปานกลาง เวลา ผัดตองผัดตองคอยใชตะหลิวเกลี่ยใหเสนกระจาย และผัดทีละกระทะจะอรอยกวา ใสตับและ ปลาหมึกกรอบเพิ่มไดตามชอบ กินกับซอสพริกจะอรอยมากขึ้น 446 . ปรุงรสดวยน้ําปลา ซอสปรุงรส น้ํามันหอย น้ําตาลทราย ผัดใหเขากัน ใชตะหลิวเขี่ยเสน กวยเตี๋ยวไวขางกระทะ ใหเปนหลุมตรงกลางกระทะ ตอกไขใสลงไป เขี่ยไขพอแตก รอใหไขเริ่ม สุก ตักเสนกวยเตี๋ยวกลบไข พอสุกกลับขาง ผัดใหสุก ตักใสจานที่รองผักกาดหอมไว 3.ซอสปรุงรส 1 ชอนชา .น้ํามันหอย 2-3 ชอนโตะ .น้ําตาลทราย 1 ชอนชา .ผักกาดหอม 2 ตน .foxitsoftware. ใสน้ํามันในกระทะพอรอน ใสไก และตังฉายลงไปผัดรวมกัน คั่วไปสัก พักใหหอม ใสเสนกวยเตี๋ยวลงผัดเร็วๆ ใชไฟแรงปานกลาง 2.น้ํามันสําหรับผัด 4 ชอนโตะ .ตนหอมซอย 3-4 ตน .

ไขกรอกซอย .กุงแหงตัวเล็กทอดกรอบ .หมูหวาน 3 ขีด . เนื้อมาก) 1/2 กิโลกรัม รานเขาจะหั่นเปนเสนยาว ๆ เราก็มาหั่นเปน ชิ้นขนาด 1/2 นิ้ว นําไปลวกในน้ําเดือดพอใหหมูตึง ตักขึน้ พักไว ( เก็บน้ําตมหมูไว) 2.พริกขี้หนูซอยละเอียด 2 ชอนชา . พริก ขี้หนูซอยละเอียด พักไว 2. ตั้งกระทะพอรอน ใสน้ําตาลทราย 2 ชอนโตะ คั่วใหเหลือง ใสน้ําปลาดี เติมน้ําตมหมูลงไป(กะใหทวมหมู เล็กนอย) ใสหมูในขอ 1 ลงไป เคี่ยวจนงวดดวยไปออน ชิมดูถายังไมเปอย เติมน้ําตมหมูลงไปอีกปรุงรสดวยน้ําตาล น้ําปลาดี โดยใหมีรสหวานนํา จนเหลือน้ําขลุกขลิก(ใชเวลาประมาณ 1 ชั่วโมง) เปนอันเสร็จ 447 .แตงลาน 1/4 ถวยตวง 1/4 ถวยตวง วิธีทําขาวคลุกกะป: 1. กากหมู .Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.หอมแดงซอย.ขาวสวย 3 ถวยตวง . ขาวคลุกกะป เครื่องปรุง:. มะมวงสับละเอียด.มะมวงดิบ (เปรี้ยว) สับละเอียด . หมูสามชั้นอยางดี (หนังบาง.น้ํามันหมู. กะปหอใบตองยางไฟ.กะปดี 1/2 ถวยตวง 3 ชอนโตะ 1/2 ชอนโตะ 4 ชอนโตะ . มันนอย. เทขาวลงในชามอาง ใสน้ํามันหมูเล็กนอยพรอม กะป ใชมือคลุกใหเขากัน จากนั้นนําเครื่องปรุงในขอ 1 ใสลงไปพรอมทั้งหมูหวาน และกากหมูเคลาใหทั่ว (บาง คนเมื่อเคลาเสร็จแลวจะนําไปผัดอีกที) 3.foxitsoftware.หอมแดงซอย 6 หัว . ขาวเย็นยีใหสวยเปนตัว. กุง แหงทอดกรอบ.com For evaluation only. หากขาดเหลือรสอะไรก็เติมลงไป ตักใสจาน (กิน 4 คน) โรยหนาดวยไขกรอกซอยละเอียด แกลมดวยแตง ลานซอย วิธีทําหมูหวาน:1.

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www. ตอยไขใสถวย ใสใบตนหอมซอยลงไปนิดหนอยสัก 1 ชต. พอกระเทียมเหลือง ก็ใสหมูบดลงไป พอหมูสุก ก็ใสผักลงไปคะ เริ่มจากผักที่สุกยากอยางแครอท กับมันฝรั่ง กอน แลวก็คอยตามดวย สารพัดพริกสีสวย และหอมใหญ 4.กระเทียมไทย 10-15 กลีบ .com For evaluation only.น้ําปลาอยางดี . ปรุงรสโดยใสน้ําตาลปบหรีอน้ําตาลทรายแดง ใสน้ําปลา น้ํามันหอยนิดหนอย 5.foxitsoftware.พริกหวานสีแดง เหลือง เขียว อยางละ 1/4 ถวย .แครอท หอมใหญ อยางละ 1/2 ถวย .น้ํามันหอย .น้ําตาลทราย หรือ น้ําตาลปบ . ไขยัดไส เครื่องปรุง . ตีใหเขากัน 7.น้ํามันพืชสําหรับผัด ไขไก 6 ใบ วิธีทํา 1. ตั้งกระทะบนเตา ใสน้ํามันลงกระทะ ตามดวยกระเทียมที่เราโขลกรวมกับพริกไทย 3.พริกไทยปน 1 1/2 ชอนชา . พอไขสุก (สังเกตุวาไมมีน้ําแฉะ ๆ แลว) ก็ใสไสลงไปเลยแลวหอใหสวยงาม ตักขึน้ เสิรฟได 448 . ใชกระทะแบนทอดไขโดยเอียงกระทะใหไขเคลือบไปทั่ว ๆ ผิวกระทะ ใชไฟออนคอนมากลางๆ 8. พอชิมรสไดที่แลว ก็ผัดตอไป ไฟกลางๆ จนแหง ตักมาใสจาน พักไวกอน 6. ตํากระเทียมพริกไทยรวมกัน 2.มันฝรั่ง 1/3 ถวย หมูสับ/บด 1 ถวย .

กระเทียมเจียว ปลอกเปลือก) .ขึ้นไปถึง 3 กก.เกลือปน 1 ชอนโตะ .ซีอิ๊วขาวสูตร1 2 ชอนโตะ เจียวใหม) . ขาวมันไก เครื่องปรุง . นําหมอใสน้ําตั้งไฟใหเดือดใสเกลือ 1 ชอนชาไปในทองไก แลวนําไกใสหมอ ปลอยใหเดือดสักครู แลวหรี่ไฟ ชอนฟองออกจนหมด เคี่ยวตอประมาณ 15 นาที หลังจากครบ 15 นาทีแลวใหพลิกตัวไกแลวเคีย่ วตอประมาณ 10 .ไกตอน 1 ตัว(ขนาด 2 กก.com For evaluation only.น้ํามันไก( 3 ถวยตวง .ขิงแก( 5-6 1 กลีบ แงงเล็ก วิธีทําการทําไก 1.ขาวหอมมะลิใหม 7 ถวยตวง .) . นําไกมาลางใหสะอาดโดยดึงปอดไกกับกอนเลือดที่ติดกับกระดูกออกแลวลางใหสะอาดอีกครั้ง พักไว 2.foxitsoftware.15 นาที(ขณะตมน้ําควรทวมไก) 3.Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www. หลังจากตมจนครบเวลาแลว(วิธีสังเกตุวาไกสุกหรือไมใหใชตะเกียบแหลมลองจิ้มดูที่หนีบขาไก ถาไมมีเลือด เปนใชได) นําไกขึ้นโรยเกลือเล็กนอยใหทั่วตัว ปลอยใหเย็นสักครู แลวนําไกสับใสจาน พรอมเสิรฟ วิธีทําขาวมัน 1 นํากระเทียมสับเจียวกับน้ํามันไก พอมีกลิ่นหอมตักใสถวยพักไว 2 นําขิงแกปอกเปลือกลางใหสะอาดแลวทุบใหแตกพักไว 3 นําขาวหอมมะลิ ซาวน้ําใหสะอาด ใสหมอไฟฟาเทน้ําซุปไก ซีอิ๊วขาว กระเทียมเจียว เกลือปน และขิงมาคนใหเขา กัน หุงขาวตามปกติ ก็จะไดขาวมันไกที่มกี ลิ่นหอม 449 .

ราดดวยน้ํายํา เคลาเบาๆ ชิมรส ใสมะเขือเทศ เคลาพอทั่ว 3.foxitsoftware. ยําวุนเสน สวนผสม วุนเสนลวกสุกตัดทอนสั้น 2 ถวย เนื้อหมูตมสุกหั่นชิ้นเล็กบาง 1/2 ถวย ตับหมูตมสุกหั่นชิ้นเล็กบาง 1/2 ถวย กุงตมหั่นบาง 1/2 ถวย กุงแหงทอดกรอบ 1/4 ถวย ผักกาดหอมหั่นทอนสั้น 1 ตน มะเขือเทศหั่นเสี้ยว 1 ถวย ขึ้นฉายหัน่ ทอนสั้น 1 ถวย หอมใหญหั่นบาง 1/2 ถวย สวนผสมน้ํายํา พริกชี้ฟาแดงซอย 1 ชอนโตะ รากผักชี้หั่นละเอียด 1 ชอนโตะ กระเทียมดองหั่นละเอียด 2 หัว น้ําตาลทราย 1/3 ถวย เกลือปน 2 ชอนชา น้ําสมสายชู 1/3 ถวย โขลกรากผักชี กระเทียมดอง พริกชี้ฟา ใหละเอียด แลวผสมกับน้ําสมสายชู น้ําตาล เกลือ ตั้งไฟพอเดือด ยกลงและปลอยใหเย็น วิธีทํา 1.ใสวุนเสนที่ลวกแลวในชามผสม ใสเนื้อหมู ตับ กุงตม หอมหัวใหญ ขึ้นฉาย 2.Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.com For evaluation only. วางผักกาดหอมขางๆจาน ตักยําใส โรยกุงแหงทอดกรอบ พรอมเสิรฟคะ เคล็ดลับ วุน เสนเมื่อลวกสุก ควรแชน้ําเย็นทันทีใหคลายรอน จึงเอาขึ้นสะเด็ดน้ํา น้ํายําตองเคี่ยวใหขนจึงจะเกาะวุนเสน ยําควรจะแหงน้ําไม เจิ่ง 450 .

นําปลาหมึกที่ลวกแลวมาคลุกับสวนผสมทั้งหมด 5.foxitsoftware. ตักขึ้นจัดใสจาน โรยดวยตนหอม ผักชี และใบสะระแหน เสิรฟพรอมผักสดตาม ชอบคะ 451 . ลวกปลาหมึกในน้ําเดือดที่ผสมน้ําสมสายชูและเกลือเล็กนอย เพื่อดับกลิ่นคาวและ เพื่อใหเนื้อกรอบขึ้น พักไว 3. ลางปลาหมึกและหั่นตามขวางเปนชิ้นพอคํา 2.Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www. ตมแซบเนื้อ เครือ ่ งปรุง เอ็นนอง เนื้อ ขาหั่นแวน หอมใหญ ใบเตย หัวมะละกอเล็กๆ น้ําสุก น้ํามะนาว น้ําปลา พริกปน ตนหอม ผักชี ผักชีฝรั่ง 150 กรัม 100 กรัม 1 แงง 1/ 2หัว 2 ใบ 1 ชิ้น 2 ถวย วิธท ี าํ 1. ตั้งน้ําพอรอน ใสเนื้อที่หั่นแลว ขา ใบเตยที่มัดรวมกัน หอมใหญและมะละกอชิ้นเล็ก ลงตมเขาดวยกัน 2.นําเครื่องปรุงทั้งหมดมาคลุกผสมใหเขากัน แตงรสเปรี้ยว เผ็ดตามชอบ 4. ตักขึ้นใสถวย กอนเสิรฟปรุงรสดวยเครื่องปรุงตามชอบ โดยดวยตนหอม ผักชีตางๆ ลาบปลาหมึก เครือ ่ งปรุง ปลาหมึกกลวย ขาวคั่วปน พริกปน ใบสะระแหนเด็ด น้ํามะนาว น้ําปลา น้ําตาลปบ ตนหอมซอย ผักชีฝรั่ง (ซอย) 200 กรัม 1 ชอนโตะ 1 ชอนชา 1/2 ถวย 1 ชอนโตะ 1 ชอนโตะ 1 ชอนชา 2 ชอนชา 2 ชอนชา วิธท ี าํ 1.com For evaluation only. เคี่ยวเนื้อและเอ็นนองพอเดือด ตักชิ้นมะละทิ้ง และเคี่ยวตอประมาณ 25 นาทีจนเนื้อนุม 3.

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www. ผาครึ่งตนกระเทียมตามยาว จากนั้นหั่นขวางเปนชิ้นๆยาว 4 ซม. หมูชิ้นผัดตนกระเทียม เครือ ่ งปรุง เนื้อหมูชวงสะโพกหรือไหล ตนกระเทียม น้ํามัน กระเทียม ขิงฝาน ถั่วดํากระปอง ซีอิ๋วดํา ไวนหมักจากขาว น้ําตาล เกลือ 200กรัม 1 ตน 2 ชอนโตะ 4 กลีบ 2 ชิ้น 2 ชอนชา 1 ชอนโตะ 1 ชอนโตะ 2 ชอนชา 1/2 ชอนชา วิธท ี าํ 1.foxitsoftware. ลางเอาเศษผงออกใหหมด 2. หั่นหมูเปนชิ้นบางๆ 3. ตั้งน้ํามันบนกระทะใหรอน เมื่อน้ํามันรอนใสสวนผสมกระเทียมที่เตรียมไว ผัด 30 วินาที ใสหมูและผัด กลับไปกลับมาประมาณ 1 นาที จากนั้นใสตนกระเทียมและไวน ผัดตอประมาณ 2-3 นาทีจนตนกระเทียมสุก เติมซีอิ๊ว น้ําตาล และเกลือ คลุกเคลาใหเขากันดีแลวตักใสจาน เสิรฟพรอมขาวสวยรอนๆ 452 . สับกระเทียม ขิง และถั่วดําเขาดวยกัน 4.com For evaluation only.

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www. ลางเนื้อหมู และกุงแหง ตมใหสุก แกะเปลือกกุง หั่นชิ้นหมู และกุงเปนชิ้นพอคํา 2.com For evaluation only. คั่วมะพราวขูด วิธีปรุง ปรุง น้ํายําโดยผสมน้ํามะนาว น้ําปลา น้ําตาลทรายขาว เทลงเคลากับเนือ้ หมู กุง พริกขี้หนูปน กุงแหง ปน ถั่วลิสงปน หอมเจียวและกระเทียมเจียว ใสถั่วพูและมะพราวขูดคั่ว ลงเคลาทีหลัง ชิมรส เสิรฟ รับประทานกับผักสดตาง ๆ ตามตองการ 453 . ลางถั่วพู แลวหัน ่ ตามขวางบางๆนําลงลวกในน้ํารอนผสมเกลือนิดหนอย เพื่อใหถัว่ มีสเี ขียวสดพอถั่วสุก ตักขึ้น แชน้ําเย็นทันที เทใสกระชอนใหสะเด็ดน้ํา 3.foxitsoftware. ยําถั่วพู สวนผสม เนื้อหมู 1/2 ถวยตวง กุงแหง 1/2 ถวยตวง ถั่วพู 4 ถวยตวง มะพราวขูด 1 ถวยตวง น้ํามะนาว 4 ชอนโตะ น้ําปลา 4 ชอนโตะ น้ําตาลทรายขาว 2 ชอนโตะ พริกขี้หนูปน 1 ชอนชา กุงแหงปน 1/2 ถวยตวง ถั่วลิสงปน 2 ชอนโตะ หอมเจียว 3 ชอนโตะ กระเทียมเจียว 3 ชอนโตะ การเตรียม 1.

นํามาปนเปนขนาดตามชอบ นําไปชุบเกล็ดขนมปง จากนั้นนําไปทอดจนเหลืองกรอบ เสิรฟพรอมน้ําจิ้มพริกหวานตามชอบ 454 .Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www. โขลกรากผักชี พริกไทย กระเทียมใหละเอียด 2.com For evaluation only. หั่นตนหอมเปนทอนสั้นๆ 1 นิ้ว ใสในหมอ ยกลง ทอดมันกุง เครื่องปรุง เนื้อปลา 50 กรัม เนื้อกุง 200 กรัม เกลือ 1 ชอนชา น้ําตาล 1 ชอนโตะ ซอสปรุงรส 1 ชอนโตะ พริกไทย 1 ชอนชา แปงสาลี 2 ชอนโตะ เนย 1 ชอนชา ไขไก 1 ฟอง เกล็ดขนมปง น้ํามันสําหรับทอด วิธีทํา 1.foxitsoftware. แกงจืดวุนเสน เครื่องปรุง วุนเสนแชน้ําตัดสั้นๆ (50 กรัม) 1 ถวย เห็ดหูหนู ดอกไมจีน ฟองเตาหูแชน้ํา (50 กรัม) 1/2 ถวย เนื้อหมูสับหรือหั่นชิ้นเล็กๆ 1 ถวย รากผักชี 1 ตน พริกไทย 1/4 ชอนชา กระเทียม 5 กลีบ ตนหอม 2 ตน น้ําซุป 3 1/2 ถวย น้ําปลาดีหรือซีอิ๊วขาว 3 ชอนโตะ น้ํามันหมู 2 ชอนโตะ วิธีทํา 1. ผัดรากผักชีที่โขลกไวกับน้ํามันใหหอม ใสเนื้อหมูลงผัด ใสน้ําปลา ใสซุป 1/2 ถวย ใสวุนเสน เห็ดหูหนู ฟองเตาหู ดอกไมจีน ตัดสั้นๆ ผัดประมาณ 5 นาที ตักขึ้นใสหมอน้ําซุปที่เหลือ ตั้งไฟใหเดือด ใสน้ําปลา ชิมรส 3. ปนเนื้อปลาและเนื้อกุง พรอมสวนผสมทั้งหมดเขาดวยกัน 2.

เมื่อน้ําเครื่องแกงเดือดใสเนื้อปลากระพงลงไป(อยาคน เพราะจะทําใหเหม็นคาว) ใส เกลือ น้ําปลา และใสยอด มะพราว ทิ้งไวสักครู เติมน้ํามะขามเปยกชิมรสตามชอบใจ ซึ่งรส ชาติจะออกเปรี้ยวนํา เค็มตาม สวนความหวานเราจะไดจากยอดมะพราว ปลอยใหเดือดอีก ครั้งแลวยกลง 3.foxitsoftware. แกงเหลืองยอดมะพราวปลากะพง เครื่องปรุง ยอดมะพราวหั่น 1 ถวย ปลากะพงหั่นเปนชิ้น 1 ถวย กระเทียม 20 กลีบ พริกแหง 30 เม็ด ขมิ้นชัน 2 แงง กะป 1 1/2 ชอนโตะ น้ําเปลา 3 ถวยตวง มะขามเปยก ตามชอบ น้ําปลา ตามชอบ เกลือ ตามชอบ วิธีทํา 1.Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.com For evaluation only. นํากระเทียม พริกแหง ขมิ้นชัน กะป น้ําเปลา ใสลง เครื่องปน ปนใหเครื่องแกง ละเอียด หลังจากนั้นเท เครื่องแกงลงหมอเติมน้ําเปลา 3 ถวยตวงลงไปตมใหเดือด 2. เวลาทานตักเสริฟใสถวย ทานคูกับไขเจียวหมูสับ หรือจะเปนปลาชอนแดดเดียว หรือปลาสลิดทอด แคนี้ก็อรอย อยาบอกใครเชียว และที่ลืมไปไมไดก็ผักสดๆ เชน แตงกวา ถั่วฝกยาว คงไมยากเกินไปนะคะ อยาลืมไปลองทําทาน กันดูก็แลวกัน ถาใครชอบรสจัดก็สามารถเพิ่มจํานวนพริกตามใจชอบ ใครที่ไมชอบเผ็ดก็ลดจํานวนพริก ไดเชนกัน 455 .

ผัดขี้เมาปลาหมึก เครื่องปรุง ยอดมะพราวหั่น 1 ถวย ปลากระพงหั่นเปนชิ้น 1 ถวย กระเทียม 20 กลีบ พริกแหง 30 เม็ด ขมิ้นชัน 2 แงง กะป 1 1/2 ชอนโตะ น้ําเปลา 3 ถวยตวง มะขามเปยก ตามชอบ น้ําปลา ตามชอบ เกลือ ตามชอบ วิธีทํา 1. เมื่อน้ําเครื่องแกงเดือดใสเนื้อปลากระพงลงไป(อยาคนเพราะจะทําใหเหม็นคาว) ใส เกลือ น้ําปลา และใสยอด มะพราว ทิ้งไวสักครู เติมน้ํามะขามเปยกชิมรสตามชอบใจ ซึ่งรส ชาติจะออกเปรี้ยวนํา เค็มตาม สวนความหวานเรา จะไดจากยอดมะพราว ปลอยใหเดือดอีก ครั้งแลวยกลง 3. นํากระเทียม พริกแหง ขมิ้นชัน กะป น้ําเปลา ใสลงเครื่องปน ปนใหเครื่องแกง ละเอียด หลังจากนั้นเทเครื่องแกง ลงหมอเติมน้ําเปลา 3 ถวยตวงลงไปตมใหเดือด 2.com For evaluation only.Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www. เวลาทานตักเสริฟใสถวย ทานคูกับไขเจียวหมูสับ หรือจะเปนปลาชอนแดดเดียว หรือปลาสลิดทอด แคนี้ก็อรอย อยาบอกใครเชียว และที่ลืมไปไมไดก็ผักสดๆ เชน แตงกวา ถั่วฝกยาว คงไมยากเกินไปนะคะ อยาลืมไปลองทําทาน กันดูก็แลวกัน ถาใครชอบรสจัดก็สามารถเพิ่มจํานวนพริกตามใจชอบ ใครที่ไมชอบเผ็ดก็ลดจํานวนพริก ไดเชนกัน 456 .foxitsoftware.

ใสกระชายและพริกไทยออน เพื่อเพิ่มรสชาติใหเผ็ดยิ่งขึ้น และใสใบกระเพราลงไปในทายสุด ใหใบกระเพรา ยุบตัว ก็พรอมเสิรฟ 457 .Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.com For evaluation only. ตําพริกกับกระเทียมเขาดวยกันเพียงหยาบๆ 2.4 กลีบ น้ํามันพืช 1 ชอนโตะ พริกไทย ออน กระเพราเด็ดเปนใบๆ กระชายซอยเปนเสนๆ น้ําปลา ปริมาณตามความชอบ น้ําตาล ปริมาณตามความชอบ ซอสปรุงรส ปริมาณตามความชอบ วิธีทํา 1. ใสเนื้อสับ ซอสปรุงรส น้ําปลา น้ําตาล และผัดคลุกเคลาใหเขากันจนเนื้อสุก อาจเติมน้ําหรือน้ําซุปลงไปดวยนิด หนอย 4. กระเพราเนื้อสับพริกไทยออน เครื่องปรุง เนื้อสับหยาบๆ 1 ขีด พริกสด 2 . ตั้งกระทะ ใสน้ํามัน พอรอนใหใสพริกกับกระเทียมที่โขลกลงไปผัดใหหอม 3.3 เม็ด กระเทียม 3 .foxitsoftware.

ขาวผัดน้ําพริกลงเรือ น้ําพริก ลงเรือเปนน้ําพริกที่ไดรสเปรี้ยว หอมอรอยจากมะอึกและน้ํามะนาว หวานจากน้ําตาลปบ และเค็มจากน้ําปลา เหมือนกับน้ําพริกรสเด็ดของไทยทั่วๆไป แตสูตรนี้รสจะเขมขนขึ้น เพราะตําไขขาวของไขเค็มลงไปดวย เมื่อนําไปผัดรส จะอรยเขมขนขึ้น และเก็บไวรับประทานไดนาน รวมทั้งนําไปผัดขาวเปนอาหารมื้อกลางวันไดอยางไมยุงยาก นอกจาก รับประทานกับผักสด ยอดออนหรือดอกที่มีวิตามินสูงแลว ยังมีเครื่องเคียงที่ทําใหอรอยขึ้นอีก เชน ไขเค็ม ปลาดุกฟู และ เห็ดหวานแทนหมูหวาน สวนผสมน้าํ พริก ไขเค็ม . เจียวกระเทียมในน้ํามันพอหอมเหลือง ใสน้ําพริกที่ตําลงผัดพอ สุก ใสเห็ดหวาน ปลาดุกฟู ลงไปผัดประมาณอยางละ 1/2 ถวย (ที่ เหลือไวตักเสิรฟรับประทานพรอมขาวผัด) ตามดวยกระเทียมดอง มะเขือพวง ผัดสักครู ชิมรสตามชอบอีกครั้ง ตักขึน ้ พักไว 2.แยกไขขาวตํารวมกับน้ําพริก .foxitsoftware.ไขแดงไวรับประทานกับขาวผัด กระเทียม กะป พริกขี้หนู มะอึกฝานบางๆ น้ําตาลปบ น้ําปลา น้ํามะนาว 2 ฟอง 1/2 ถวย 3ชอนโตะ 10 เม็ด 4 ลูก 3 ชอนโตะ 2 ชอนโตะ 4 ชอนโตะ วิธท ี าํ ตํา กะปไขขาวของไขเค็มพอแหลก ใสกระเทียมลงตําใหเขากัน ใสพริกขี้หนูบบ ุ พอแตก ปรุงรสดวยน้ําปลา น้ําตาลปบ น้ํา มะนาว คนจนน้ําตาลปบละลาย แลวจึงใสมะอึกฝาน ตําเบาๆใหสวนผสมทั้งหมดเขากัน ชิมรสและพักไว เครือ ่ งเคียง ปลาดุกยาง 1 ตัว วิธท ี าํ แกะเนื้อปลายาง สับละเอียดและยีใหแยกจากกัน นําลงทอดในน้ํามันรอนๆจนกรอบฟู ตักขึ้นพักไว สวนผสมเห็ดหวาน (แทนหมูหวาน) เห็ดหอม น้ําแชเห็ดหอม น้ําตาลปบ น้ําปลา น้ํามันสําหรับผัด 4-5 ดอก 1/4 ถวย 2 ชอนโตะ 2 ชอนโตะ 1 ชอนโตะ วิธท ี าํ แช เห็ดหอมในน้ําอุนจนนิ่ม หัน ่ เปนชิ้นเล็กๆ บีบน้ําใหแหง ตัง้ กระทะใสน้ํามันพอรอน ใสเห็ดหอมลงผัด ปรุงรสดวย น้ําตาลปบ น้ําปลา เติมน้ําเห็ดหอม ผัดใหเขากัน เคี่ยวสักพักใหน้ําแหงตักขึ้นพักไว สวนผสมขาวผัดน้าํ พริกลงเรือ วิธท ี าํ ขาวกลองหุงสุก น้ํามันสําหรับผัด กระเทียมสับละเอียด กระเทียมดองหัน ่ หยาบๆ มะเขือพวงบุบ 1.com For evaluation only.ตั้งกระทะ ใสน้ําพริกที่ผัดไวประมาณ 3-4 ชอนโตะ พอรอนใส ขาวลงผัดใหเขากัน ตักขึ้นใสจาน เสิรฟพรอมไขเค็มแดงหัน ่ ปลา ดุกฟู เห็ดหวาน ผักสดตามชอบ เชน ขมิ้นขาว แตงกวา ถั่วพู มะเขือ กรอบ จัดใหสวยงาม 2 ถวย 2 ชอนโตะ 2 ชอนโตะ 1/4 ถวย 1/4 ถวย หมายเหตุ น้ําพริกที่ผัดเหลือใหเก็บไวในตูเย็น รับประทานในมื้ออืน ่ ๆได เพียง นํามาอุนใหรอนเสียกอน 458 .Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.

foxitsoftware. นําคอหมูที่หมักแลวไปยางบนเตาถานไฟออนๆจนสุก แลวจึงนํามาหั่นใหเปน ชิ้นพอคํา 3. ตั้งกระทะใสน้ํามันพอรอนดีแลวนําเนื้อหมักที่แหงแลว กระเทียมกลีบเล็ก ใบมะกรูด ใบโหระพา และพริก ขี้หนูลงทอดทีละอยางจนสุกกรอบ 4. พอทําสมตําไดรสชาติที่ลงตัวแลว ใหนําคอหมูยางลงเคลาใหเขากัน และตัก เสิรฟพรอมผักสดตามชอบคะ เนื้อกรอบหารส เครือ ่ งปรุง เนื้อติดมัน กระเทียมกลีบเล็ก ใบมะกรูดฉีก ใบโหระพาเด็ด พริกขี้หนู พริกไทยเม็ด กระเทียมกลีบใหญ น้ําปลา ซอสปรุงรส น้ําตาลทราย น้ํามัน 250 กรัม 1 ชอนโตะ 4-5 ใบ 1 ถวย 7-8 เม็ด 1 ชอนชา 4กลีบ 1 ชอนโตะ 1 ชอนชา 1/2 ชอนชา 1/2 ถวย วิธท ี ํา 1. โขลกกระเทียมกลีบใหญและพริกไทยใหละเอียด ปรุงรสดวยน้ําปลา น้ําตาล ซอสปรุงรส 2.Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www. ตักขึ้นใหสะเด็ดน้ํามัน จัดใสจานเสิรฟพรอมซอสพริก 459 .com For evaluation only. หมักคอหมู แลคอหมูใหเปนชิ้นบาง แลวนําไปคลุกเคลากับพริกไทยและเกลือ 2. นํามะละกอดิบที่สับไว และเครื่องสมตําทั้งหมดมาตําเขากัน โดย ตําพริกขี้หนู กอนจากนั้นนําเครื่องปรุงตางๆลงตําเบาๆและตามดวยมะละกอ ชิมรสตามชอบ 4. สมตําคอหมูยาง เครือ ่ งปรุง คอหมู(สําหรับยาง) พริกไทยปน เกลือปน มะละกอสับ ถั่วฝกยาวหั่น มะเขือเทศสีดา น้ําตาลปบ น้ําปลา พริกขี้หนู น้ํามะขามเปยก มะนาว 150 กรัม 1/2 ชอนชา 1/2 ชอนชา 200 กรัม 2 ฝก 5 ลูก 2 ชอนชา 2 ชอนโตะ 5 เม็ด 1 ชอนโตะ 2 ซีก วิธท ี ํา 1. นํามาหมักกับเนื้อที่หั่นเปนเสน พักไวประมาณ 15 นาที จากนั้นนําขึ้นเรียงตากแดดจนแหง 3.

ลางผักโขม เด็ดใบและยอดออน ใสพักในตะแกรงใหสะเด็ดน้ํา 2. โขลกรากผักชีกับกระเทียมเขาดวยกันจนละเอียด เตรียมไว 3. ตั้งกระทะน้ํามันบนไฟกลางจนรอน ใสเครื่องที่โขลกลงไปเจียวจนเหลืองหอม ใสหมูสับ ผัดพอสุกทั่ว ปรุงรสดวยซีอิ๊วขาว น้ําปลา ใสน้ํา คนอีกครั้ง พอเดือดใสผักโขม เมื่อผักสุกปดไฟ 4. แกงจืดผักโขม เครื่องปรุง ผักโขม 100 กรัม รากผักชีหั่น 3 ราก กระเทียมไทยกลีบเล็ก 9 กลีบ น้ํามันพืช เนื้อหมูสับ 1 ชอนโตะ 1/2 ถวย ซีอิ๊วขาว 1 ชอนโตะ น้ําปลา 1 ชอนชา น้ํา 3 ถวย พริกไทยปน (สําหรับโรยหนา) วิธีทํา 1.com For evaluation only.foxitsoftware.Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www. ตักใสถวย โรยพริกไทยปน เสิรฟ กุงราดซอสมะขาม เครือ ่ งปรุง กุงกามกราม พริกแหงหั่นทอนสัน ้ ทอด หอมแดงเจียว กระเทียมเจียว ใบมะกรูดทอด เสนหมี่ทอด น้ําตาลปบ น้ําปลา น้ํามะขามเปยก น้ําเปลา น้ํามันสําหรับทอดกุง 5-6 ตัว ¼ ถวย ¼ ถวย 2 ชอนโตะ 3-4 ใบ ¼ ถวย 1/4 ถวย 2 ชอนโตะ ¼ ถวย 2 ชอนโตะ 4 ถวย วิธท ี ํา ขั้น ตอนการทําเริ่มแรกก็ลางกุงใหสะอาด แกะเปลือกออก สวนหัวกับหางนั้นใหเหลือไว จัดการผาหลังชักเสนดําออก โดยผาใหลึกๆ แตไมใหขาด กุงจะไดสวยๆ จากนั้นก็เอากุงไปทอดดวยไฟรอนปานกลาง พอทอดกุงสุกเหลืองก็ตักขึน ้ มาให สะเด็ดน้ํามัน แลวพักไวกอน เพราะตองไปทําน้ําซอสมะขาม ซึ่งการทําน้ําซอสมะขามก็ไม ไดยุงยากอะไร ตั้งกระทะใหรอน ใสน้ํามัน 3 ชอนโตะ ตามดวยน้ําตาล จากนั้นก็เคี่ยว จนเริ่มมีสีเขมและขนขึน ้ แลวก็ใสน้ําปลา น้ํามะขามเปยก ตามดวยน้ําเปลา เคี่ยวตอไปอีกสักครู ก็เปนอันวาทําน้ําซอส มะขามเรียบรอย ตอ จากนั้นก็บรรจงจัดหอมแดงเจียว กระเทียมเจียว พริกแหงทอด ใบมะกรูดทอด เสนหมี่ทอด วางที่มุมจาน ตอดวย กุงทอดวางเรียงใหสวย ราดน้ําซอสมะขามลงบนตัวกุง โรยดวยพริกเหลือง พริกแดง พริกเขียว ที่หั่นฝอยเล็กๆ เทานี้ก็ไดกุง ราดซอสมะขาม รสชาติเปรี้ยว หวาน เค็ม สุดกลมกลอมมาทานอีกหนึง่ จานแลวคะ 460 .

com For evaluation only.foxitsoftware.Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www. พริกหยวกสอดไส จานนี้ที่จริงเปนกับของขาวแช ที่มีผคิู ดขึ้นเพื่อประดับสํารับขาวแชเมืองกรุงเมื่อนานมาแลว ทําใหหลากหลาย " พริกหยวกสอดไส" ยิ่งขึ้นกวาขาวแชเมืองเพชรฯ กับขาวจานนี้จะนําไปใสสํารับรับประทานเปนจานแนมของอาหารมื้อค่ําก็ได หรือจะราดดวยน้ําแพนงก็ ไดเชนกัน วิธีทําก็ไมยากนัก มีเพียง”หรุม”ที่ใชหุมพริกหยวกสอดไสเทานั้นที่ตองใชฝมือพอสมควร เปนกับขาวจานที่รับประทานได ทุกเพศทุกวัย เครื่องปรุงมีดังนี้: พริกหยวกเม็ดใหญๆทรงสวยๆ 6 เม็ด หมูติดมัน 2 ขีด กุงปอกเปลือก 1 ขีด รากผักชี 2-3 ราก กระเทียม 6 กลีบ พริกไทยเม็ด 10-12 เม็ด น้ําปลาดี 4 ชอนโตะ เกลือปน ไขไก 2 ฟอง ไขเปด 2 ฟอง น้ํามัน 2 ถวย เตรียมปรุงดังนี้: หมูติดมันนํามาสับพอใกลจะละเอียดแลวใสเนื้อกงผสมลงไปสับจนเขากัน รากผักชี กระเทียม และพริกไทยใสครก โขลกเขาดวยกันจนละเอียด กานผักชีสวนโคนหั่นเปนฝอย จากนั้นนําเนื้อหมูกงสั ุ บ รากผักชีโขลก และกานผักชีฝอยคลุกใหเขากัน ปรุงรสดวยเกลือปนเล็กนอยและน้ําปลาดีใหรสเค็มนํา นําพริกหยวกมาปาด ตรงหัวพริกใกลกับขั้วสองในสามแลวกรีดตามความยาว (เปนรูปตัวT)ชักไส รกพริกและเม็ดพริกออกใหสะอาด จากนั้นนําไสที่คลุกแลวยัดใสตรงกลางจนเต็ม บีบใหรอยผาชิดกัน จากนั้นนําไปนึ่งจนพริกสุกแลวนํามาผึ่งไว วิธีทํา: ทํา”หรุม”เสียกอนโดยตอยไขทั้งสองชนิดใสชามแลวตีจนเขากัน ตั้งกระทะบนไฟกลาง ใสน้ํามันลงไปรอจนรอน ลองหยดไข ลงในน้ํามัน(ถาไขฟูตัวขึ้นทันทีเปนใชได) ใชนิ้วจุมลงในชามไขแลววนมือไปรอบๆกระทะโดยใหไขอยูในน้ํามันรอน โรยไปเรื่อยจน ไขสานตัวเปนรางแห รอจนไขเปนสีเหลืองแลวหรี่ไฟลง ใสพริกหยวกสุกลงตรงกลาง”หรุม” ใชตะหลิวสองอันคอยๆพันหรุมใหมวน หุมรอบเม็ดพริก แลวตักขึ้นซับน้ํามัน จัดใสจานวางใหสวยแลวตั้งโตะไดเลย TIPS: หากจะพลิกแพลงเปนพริกหยวกสอดไสราดน้ําแพนงก็ได โดยปรุงน้ําแพนงตางหากและนําใสถวยเคียงมา ราดขางๆพริก หยวกเวลาจะรับประทานก็ไดอาหารพิเศษอีกหนึ่งจาน บางคนไมชอบ”หรุม”ที่ทําจากไขฟู จะเปลี่ยนเปนใชกระทะเตฟาลแลวโรย” หรุม”ใหคลายตารางโปรงๆก็ได 461 .

foxitsoftware.ยกลงนําสวนที่ไดปนใหละเอียด ใชกระชอนกรอง (เอาน้าํ ) ยกขึ้นตั้งไฟ เติมครีมและปรุงรสชาติ พอเดือดเติม แปงผสมเนย คนใหเขากันพอขน ตักราดบนชิ้นไก ยกเสิรฟ 462 . อกไกอบซอสตะไคร สวนผสม อกไก 1000 กรัม ผักโขม 1000 กรัม ตะไคร 100 กรัม หัวหอมใหญ 100 กรัม กระเทียม 20 กรัม คื่นชาย 50 กรัม น้ํา 300 กรัม ครีมสลัด 300 กรัม เกลือ 2 กรัม พริกไทย 2 กรัม ผงปรุงรส 2 กรัม แปงผสมเนย 10 กรัม เนย 50 กรัม วิธีทํา ้ แชน้ําเย็นแลวบีบน้ําใหแหง สับพอ .ตั้งหมอใสเนย นําตะไคร หัวหอมใหญ กระเทียม คื่นชาย ผัดกับเนย พอมีกลิ่นหอม เติมน้ําเคี่ยวไฟปานกลาง 15 นาที .นําปลายมีดแหลม ผากึ่งกลางตามยาวอกไก( อกไก .Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.นําอกไกลางใหสะอาดตากใหสะเด็ดน้ํา นําใบผักโขมลวกน้ําพอสุก ตักขึน หยาบ พักไว อยาใหขาดออกจากกัน) นําผักโขมที่เตรียมไวยัดใสกึ่งกลางของ .นําอกไกที่ไดเขาเตาอบ ไฟปานกลางประมาณ 20-25นาที หรือจนสุก พักไว .com For evaluation only.

ซอสพริกศรีราชา (เผ็ดมาก) ขวดใหญ 1 ขวด . พริกขี้หนูสับ. ไสกรอกอยางอื่นไดอีก สูตรที2่ สวนผสม . ตั้งกระทะไฟกลางๆ ใสน้ํามันงา ใสซอสศรีราชาและซอสน้ํามันหอย น้ําปลาปรุงรส ใสน้ําซุป คนใหเขากัน คนบอยๆ แลวใสงาที่คั่ว 2.น้ํามะนาว สําหรับปรุงรส .น้ําปลา 1/4 สวน . ใสซอสศรีราชาใหหมดขวดเลยครับ รอจนเดือดปุด ๆ นิดหนอย ก็ใสน้ําตาลปกลงไป คนจนน้ําตาลและซอส เขากันดีแลว ดูวาสวนผสมขนเหนียวนิด ๆ เคลือบปลายตะหลิวเปนใชได ก็ ใสงาที่คั่วแลว รวมทั้งเกลือ ลงไป ใหหมดเลย 3.ซอสน้ํามันหอย 1 สวน .น้ํามันงา 1/4 สวน .น้ําซุป สําหรับเจือใหซอสใส . กระเทียมสับ ไวปรุงเพิ่มรสตามใจตัวเอง ถวยใครถวยมัน น้ําจิ้มที่ เหลือก็เก็บไวในตูเย็นไดหลายวัน และสามาถนําไปจิ้มลูกชิน้ . ไสกรอกอยางอื่นไดอีก 463 .พริกขี้หนูสับละเอียด ตามใจชอบ วิธีทํา 1.เกลือ 1 ชอนชา วิธีทํา 1.Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.งาขาว 200 กรัม . จากนั้นก็เตรียมน้ํา มะนาว.น้ําตาลปก (แบบกลม ๆ เสนผาศูนยกลางประมาณ 6 ซม.foxitsoftware. กระเทียมสับ ไวปรุงเพิ่มรสตามใจตัวเอง ถวยใครถวยมัน น้ําจิ้มที่ เหลือก็เก็บไวในตูเย็นไดหลายวัน และสามาถนําไปจิ้มลูกชิ้น. จาก นั้นก็เตรียมน้ํามะนาว.ผักชีสับ 1/4 สวน . พริกขี้หนูสับ.ซอสพริกศรีราชาเผ็ดกลาง 1-2 สวน .กระเทียมสดสับละเอียด ตามใจชอบ .com For evaluation only.) 5 กอน . ตั้งกระทะ ไมตองใสน้ํามัน เอางาลงไปคั่ว ไฟอยาแรง หมั่นคนบอย ๆ เพราะเดี๋ยวจะไหม รอจนเม็ดงาเริ่มมี น้ํามันเคลือบ และหอม ก็ตักขึ้นพักไว 2.งาขาวคัว่ แลว พอประมาณ . น้ําจิ้มสุกี้ สูตรที1่ สวนผสม .

น้ําซุป ½ ถวย วิธีทํา นํา เตาหูยี้ พรอมน้ํามาโขลกกับกระเทียมดอง เติมน้ํากระเทียมดองลงไป น้ํามะนาว น้ํามันงาหรือน้ํามันพืช 1 ชอนโตะ น้ําตาลทราย ผสมใหเขากัน โรยดวยผักชีหั่นฝอย พริกขี้หนูโขลก แลวเติมน้ําซุปอุน ๆ ครึ่งถวย คนให เขากัน สูตร 4 สวนผสม .น้ํามันงา 1 ชอนโตะ . สูตร 3 สวนผสม .น้ําตาลทราย 1 ชอนชา .น้ําสมสายชู 1 ชอนโตะ .com For evaluation only.ขิงแกสับ 1 ชอนโตะ .น้ํามะนาว 1 ชอนชา .กระเทียมดอง 2 ชอนโตะ .น้ํากระเทียมดอง 2 ชอนโตะ .foxitsoftware.พริก 3 ชอนโตะ .Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.น้ําซุป 2 ชอนโตะ วิธีทํา ซีอิ๊ว ขาว ผสมกับซีอิ๊วญี่ปนุ น้ํามันพริก น้ํามันงา กระเทียมสับ ขิงแกสับ น้ําสมสายชู น้ําซุป ผสมสวนผสม ทั้งหมดใหเขากัน ถาชอบหวานอาจเติมน้ําเชื่อมไดตามชอบอีกนิดหนอย แลวโรยดวยผักชีสับ 464 .กระเทียมสับ 2 ชอนโตะ .ซีอิ้วญี่ปุน 2 ชอนโตะ .ผักชีหั่นฝอย 2 ชอนโตะ .เตาหูยี้ 1 กอน .พริกขี้หนูโขลก 2 ชอนชา .ซีอิ๊วขาว ¼ ถวย .น้ํามันงาหรือน้ํามันพืช 1 ชอนโตะ .

เลือกถุงพลาสติกขนาดใหญกวาแผนกวยเตี๋ยว นํามาตัดขอบออกเปนแผนใหญ วางถุงพลาสติกคลี่ออกบนโตะที่ทํา สะอาดเรียบรอย 2.com For evaluation only.ม.Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www. ตั้งกระทะ ใสน้ํามันพอรอน นําหมูที่หมักไวลงผัดพอสุก ใสซอสปรุงรส น้ํามันหอย และรสดี รสหมูที่เหลือผัดเคลาให ทั่ว ใสเห็ดหูหนู เห็ดหอม ไชโปว และแครอท ผัดตอจนเขากัน ชิมรสออกเค็มหวานเล็กนอย ผัดจนน้ําแหง ตักใสจานพัก ไวใหเย็น วิธีเตรียมแปงกวยเตีย๋ วและผัก 1.หมักหมูกับซีอิ๋วขาว รสดี พริกไทย และน้ําตาลทราย นวดใหเขากัน หมักไวอยางนอย 15 นาที 2. ขนาดกวาง 12x16 นิ้ว 2. กวยเตีย ๋ วลุยสวน เครือ ่ งปรุง ๐ เนื้อหมูสับ 1/2 กิโลกรัม ๐ แผนกวยเตี๋ยวแผนใหญ 1กิโลกรัม ๐ ซีอิ๋วขาว 1 ชอนโตะ ๐ ซอสปรุงรส 1 ชอนโตะ ๐ น้ําตาลทราย 1/2 ชอนชา ๐ พริกไทยปน 1 ชอนชา ๐ รสดี รสหมู 2 ชอนโตะ ๐ น้ํามันหอย 1 ชอนโตะ ๐ น้ํามันพืช 2 ชอนโตะ ๐ แครอทหั่น (สี่เหลี่ยมลูกเตา) 3 1/4 ถวยตวง ๐ โหระพา 7 กิ่ง ๐ เห็ดหอมสวนดอกแชน้ํา (หั่นเสนกวาง 1 ซ. แผนกวยเตี๋ยวแผนใหญ 1กก. ตั้งลังถึงใหน้ําเดือดพลาน นําแผนกวยเตี๋ยว ทั้งแผนใสถาดนึ่งประมาณ 10 นาที ยกลงปลอยใหเย็น 3.foxitsoftware.) 1/4 ถวยตวง ๐ เห็ดหูหนูสดหัน ่ (เทาไมขีดไฟ) 1/2 ถวยตวง ๐ ไชโปวหวานสับหยาบ 1/4 ถวยตวง ๐ ผักชีไทย 5 ตน ๐ ผักกาดหอม วิธท ี าํ ไส 1. นําแผนกวยเตี๋ยวที่นึ่งแลวมาพับครึ่ง ขนาด 12 x 18 นิ้ว ตัดตรงปลายออก 4 นิ้ว จะไดขนาด 8 x 8 นิ้ว ทําหอแบบ ปอเปยะทอดจะได 10ชิ้น การหอแบบปอเปยะ วาง แปงลงบนแผนพลาสติก วางผักกาดหอมลงตรงกลาง ใหเหลือริมแปงไวดานละ 2 นิ้ว วางเรียงไสตามลําดับ คือ ผักกาดหอม โหระพา ผักชี วางใหเสมอใบผักกาด ตักไสที่ผัดไวใสพอประมาณเกลี่ยใหทั่ว พับแปงดานขางทั้ง 2 ดานมา ทับบนไส แลวพับแปงดานลางขึน ้ ทับพรอมกับลอกแผนพลาสติก คอยๆมวนใหแนน (แบบขาวหอสาหราย) วางเรียงบน จานเสิรฟ 2-3 แทง แลวแตความตองการ ใชมีดหัน ่ ตามขวางพอคํา เพื่อสะดวกในการรับประทาน เครือ ่ งปรุงน้าํ จิม ้ ๐ พริกขี้หนูสวนสีเขียวซอย 20 เม็ด ๐ พริกขี้หนูแบบยาวสีเขียวซอย 10 เม็ด ๐ กระเทียมกลีบเล็กหั่นหยาบๆ 20 กลีบ ๐ ใบโหระพาซอยหยาบๆ 1/2 ถวยตวง ๐ น้ําสมสายชู 1/2 ถวยตวง ๐ เกลือปน 1/4 ชอนชา ๐ น้ําเชื่อม (น้ําเปลา 1/2 ถวยตวง น้ําตาลทราย 1/4 ถวยตวง ตมจนน้ําละลาย พักใหเย็น) วิธท ี าํ น้าํ จิ้ม ปน กระเทียม ใบโหระพา พริกขี้หนูทั้งหมดใหละเอียดเปนเนื้อเดียวกัน เทใสในชาม เติมน้ําเชื่อม เกลือ คนใหเกลือ ละลาย ชิมรสเปรี้ยวเค็มหวาน ** น้ําจิ้มสามารถทําไวลวงหนาได โดยใสขวดแกวแชในตูเย็น รุงขึ้นน้ําจิ้มจะเขมขน ไมมีกลิ่นใบโหระพา รวมทั้งใชเปน น้ําจิ้มอาหารทะเล นึ่ง ยางไดดวย 465 . ผักชีตนใหญ 5ตน เด็ดเปนชอสัน ้ ๆ วิธีการหอ 1. ผักกาดหอมตัดเสนกลางใบออก แลวตัดเปนสี่เหลี่ยมขนาด 1 1/2 x 1 1/2 นิ้ว ประมาณ 1 ตนใหญ 4.โหระพา 7 กิ่ง เด็ดเปนใบๆ 5.

ใสเครื่องปรุงที่เตรียมไว น้ําปลา น้ํามะนาว น้ําตาล พริกขี้หนูซอย หอมแดงซอย ตนหอมซอย 3. โรยหนาดวยเม็ดมะมวงหิมพานต 5.Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.com For evaluation only.1 ชอนชา พริกไทย 1/1 ชอนชา น้ําสุก 1 ถวย ขาวสวยหรือขนมปงกับเนย วิธท ี าํ 1. คลุกเคลาสวนผสมทัง้ หมดใหเขากัน 4. เสริ์ฟพรอมขาวสวยพริกน้ําปลาอรอยแบบไทยๆ หรือทานรวมกับขนมปงทาเนยอรอยแบบฝรั่งก็ได 466 . นําตะไครที่ซอยบางๆ หมูสับลวก กุงลวกมาใสรวมกัน 2. ถาบางคนชอบทานเนยใหเติมประมาณ 1-2 ชอนโตะลงในกระทะดวยขณะที่ผัดกอนนําไปเคี่ยว (เพิ่มความ หอม) 4.เผ็ดนอย) หอมแดงซอย 4 หัว ตนหอมซอย 1 ตน เม็ดมะมวงหิมพานตตามชอบ วิธีทํา 1. ตั้งกระทะใสน้ํามัน ใชไฟแรงปานกลาง เมื่อน้ํามันเริ่มรอน ใสหัวหอมใหญสับลงไปผัดพอหอมดีแลวเติมมัน ฝรั่งและแครอทลงผัดตามจนผักทั้ง หมดเกือบสุก 2. ยําตะไคร เครื่องปรุง ตะไครซอยบางๆ 3 ตน หมูสับลวกพอประมาณ กุง 4 ตัวปอกเปลือกแลวลวก น้ําปลา 1 ชอนโตะ น้ํามะนาว 2 ชอนโตะ น้ําตาลทรายตามชอบ พริกขี้หนูซอยตามชอบ (เผ็ดมาก. นําเนื้อหมูลงผัดตาม ปรุงรสดวยเกลือ พริกไทย พอเดือดสุกจนทั่ว เทหมูผัดใสหมอเคี่ยวตออีก 30 นาที 3. เสิรฟพรอมผักแกลม เชน ใบสะระแหน กะหล่ําปลีหั่นฝอย หรือถัว่ ฝกยาว ขาวหมูอบ เครือ ่ งปรุง หมูสันในหั่นหนา 300 กรัม มันฝรั่งหั่น 1 หัวใหญ แครอตหั่น 1 หัวใหญ หอมหัวใหญสับ 1 หัว น้ํามัน 3 ชอนโตะ เกลือ 1/2 .foxitsoftware.

ใสน้ํามันลงในกระทะ ตั้งไฟพอน้ํามันรอน ใสกระเทียม เจียวพอหอม ใสซี่โครงหมู ผัดพอสุกใสเครื่อง น้ําพริกที่โขลกในขอ 1 ลงผัดจนแหงเปนเงา เติมน้ํา 3.foxitsoftware. ผัดตอดวยไฟออนจนน้ําพริกขน ตักใสถวย โรยผักชี เสิรฟกับผักสด ปลาตะไครซอสพริก เครื่องปรุง เนื้อปลากะพงแลเปนชิ้นพอคํา 250 กรัม ตะไครซอย 50 กรัม หอมแดงซอย 50 กรัม พริกไทยดํา 20 กรัม น้ํามันหอย 2 ชอนโตะ น้ําตาลทราย 1 ชอนโตะ ซีอิ๊วขาว 1 ชอนโตะ ผักชีซอย 1 ตน แปงสาลี 1 ชอนโตะ ขนมปงปน 1 ถวย ไข 1 ฟอง น้ํามันสําหรับทอด วิธีทํา โขลก ตะไคร หอมแดง พริกไทยดําใหละเอียดเขากันดี นําชิ้นปลาไปหมักแลวปรุงรสดวยน้ําปลา น้ําตาล ซีอิ๊ว ขาว และน้ํามันหอย ทิ้งไวประมาณ 15 นาทีในตูเย็นกอนนํามาคลุกไข และแปง นําชิ้นปลาไปทอดจนสุกกรอบทั่ว ตักขึน้ สะเด็ดน้ํามัน จัดใสจานราดดวยซอสพริกชนิดหวานกอนเสิรฟ 467 . พริกอองซี่โครงหมู เครือ ่ งปรุง ซี่โครงหมู 100 กรัม มะเขือเทศสีดาหั่นชิ้นเล็ก 1 ถวย ผักชี 1 ตน หอมแดงหั่น 8 หัว พริกแหงแกะเมล็ดออกแชน้ํา 5 เม็ด กระเทียม 5 กลีบ กระเทียมสับ 3 กลีบ ขาหั่นละเอียด 1 ชอนโตะ เกลือปน 1 ชอนชา กะปแท 1ชอนชา น้ํา 1/2 ถวย น้ํามันพืช 2 ชอนโตะ ผักสด เชน แตงกวา ถั่วฝกยาว มะเขือเปราะ กะหล่ําปลี วิธท ี าํ 1. โขลกพริกแหง เกลือ ขา เขาดวยกันใหละเอียด ใสหอมแดง กะป กระเทียม โขลกตอใหละเอียด ใสมะเขือ เทศ โขลกพอมะเขือเทศแหลก 2.com For evaluation only.Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.

foxitsoftware. ใสกุง และปรุงรสดวยซอสปรุงอาหาร ซอสหอยนางรม น้ําตาล ผัดใหเขากัน 3. ใสน้ํามันลงในกระทะ ตั้งไฟพอรอนเจียวกระเทียมและพริกชี้ฟาใหหอม 2.Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.com For evaluation only. กุงผัดพริกไทยดํา สวนผสม กุง 300 กรัม พริกไทยดําบุบพอแตก 1 ชอนโตะ ตนหอมหั่นทอน 2 ตน กระเทียมโขลก 1 ชอนโตะ พริกชี้ฟาแดงโขลก 1 ชอนโตะ ซอสปรุงอาหาร 1 ชอนโตะ ซอสหอยนางรม 1 ชอนโตะ น้ําตาลทราย 1 ชอนชา วิธีทํา 1. ใสพริกไทยดํา ตนหอม ผัดใหเขากันอีกครั้ง ตักใสจาน พรอมเสิรฟ 468 .

ใสกุง วุนเสน ขิงซอย เบคอน ผักขึ้นฉาย หัวหอมใหญ ผักชี พอเสนสุกใหรินน้าํ ออกพอแหง 3. นําตั้งไฟออนๆอบอีกครั้งประมาณ 1 นาที พรอมเสิรฟ ขาวผัดปลาสลิด ขาว ผัดเปนอาหารจานเดียวของไทยที่ปรุงงาย สามารถดัดแปลงรสชาติใหตางรสกันไดจากเครื่องปรุงที่ใช ปลาสลิดที่ใช เปนปลาที่ใชปรุงแกง หากรับประทานไมหมดสามารถนํามาปรุงเปนขาวผัดที่มีรสอรอยได เครือ ่ งปรุง สําหรับ 2-4 คน ๐ น้ํามันพืช 1/4 ถวยตวง ๐ หัวหอมสับ 1 ชอนโตะ ๐ กระเทียมสับ 1 ชอนโตะ ๐ หอมหัวใหญสับ 1/4 ถวยตวง ๐ ขาวสวย 4 ถวยตวง ๐ เม็ดถั่วลันเตา 2 ชอนโตะ ๐ ไขไก 2ฟอง ๐ ปลาสลิดเค็มทอด (แบงเปนชิน ้ เล็กๆ) 1/2 ถวยตวง ๐ น้ําปลา 1 ชอนโตะ ๐ น้ําตาล 1 ชอนชา ๐ ผักชีหั่น 1 ชอนชา ๐ แตงกวา พริกขี้หนู หัวหอมซอย และพริกขีห ้ นูทอด วิธท ี าํ 1.com For evaluation only. ตมน้ําซุปใหเดือด ปรุงรสดวยน้ํามันหอย ซีอิ๊วขาว ซอสแมกกี้ เกลือ และน้ําตาลทราย 2.เวลารับประทานตักขาวใสพิมพกลม โขกออกจากพิมพใสจาน วางใบผักชีขางบน 1 ใบ จัดแตงกวาหั่นสวยๆ พริกขีห ้ นู สดหั่น หัวหอมซอย มะนาวผาซีก และพริกขี้หนูทอด 469 .foxitsoftware.Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www. กุงอบวุนเสน เครื่องปรุง กุง 150 กรัม วุนเสน 75 กรัม ขิงซอยแผน 50 กรัม เบคอนหั่นชิ้น 100 กรัม ผัดขึ้นฉายหั่นทอน 2 ตน หัวหอมใหญหั่นหยาบ ผักชีเด็ดใบ น้ํามันหอย 100 กรัม ซีอี๋วขาว 50 กรัม ซอสปรุงอาหาร 30 กรัม น้ําตาลทราย 20 กรัม เกลือ 10 กรัม เหลาจีน น้ําซุปไกเล็กนอย วิธีทํา 1. ตั้งกระทะใสน้ํามันพอรอน ใสหัวหอมและกระเทียมสับ เจียวจนมีกลิ่นหอม ใสหอมใหญ ผัดจนสุกเห็นเนื้อใส ตามดวย ขาว ผัดใหน้ํามันจับเม็ดขาว แลวใสไข คนใหไขสุกเปนเสนจึงใสเม็ดถั่วลันเตา 2. ปรุงรสดวยน้ําปลา น้ําตาล จากนั้นใสปลาสลิดเค็ม และผักชี เคลาใหเขากัน ตักใสชามไว 3.

หั่นไขดาวทอดกรอบเปนชิ้นเล็กๆ 3. จัดแนมกับน้ําพริกคือ ปลาทูทอด ปลาชอนทอด ปลาดุกยาง หมายเหตุ ใชมะมวงดิบซอยแทนมะนาว หรือมะดันซอน หรือมะขาวออน ตามแตฤดูกาล ยําผักกูด เครือ ่ งปรุง ยอดผักกู ไขดาวทอดกรอบ กุงแหง เห็ดหอมดอกเล็ก หมูสับ พริกขี้หนูซอย 200 กรัม 2 ฟอง 1 ชอนโตะ 1 ชอนโตะ 2 ชอนโตะ 1 ชอนโตะ เครือ ่ งปรุงน้าํ ยํา น้ํามะนาว น้ําปลา น้ําเชื่อม หอมแดงซอย 2 ชอนโตะ 2 ชอนโตะ 1 ชอนโตะ 1 ชอนโตะ วิธท ี าํ 1. น้ําพริกกะป เครือ ่ งปรุง กะปเผาไฟพอหอม กระเทียมปอกเปลือกแลวซอยหยาบๆ กุงแหงปน พริกขี้หนูเด็ดกาน มะอึกสุกหั่นฝอย ระกําซอย (ไมใสก็ได) น้ํามะนาว น้ําปลา น้ําตาลปบ มะเขือพวงหรือมะเขือเปราะซอย 3 ชอนโตะ 1 ชอนโตะ 1 ชอนโตะ 1 ชอนโตะ 1 ชอนโตะ 1ชอนโตะ 3 ชอนโตะ 3 ชอนโตะ 2-3 ชอนโตะ 1 ชอนโตะ วิธท ี ํา 1. จัดเครื่องปรุงทั้งหมดใสจาน ราดดวยน้ํายํา ชิมรสตามชอบ 4.foxitsoftware. รับประทานกับผักตมราดกะทิ เชน ถั่วพู ถั่วผักยาว หนอไม ตําลึง ผักกระเฉด ฯลฯ หรือผักสดตางๆ เชน แตงกวา มะเขือสด ผักบุง กระถิน หรือผักชุบไขทอด เชน ชะอม มะเขือยาว 3.com For evaluation only. เสิรฟดวยผักสดตามชอบ 470 .Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.ลวก ยอดผักกูด เห็ดหอมและหมูสับ 2. โขลกกะปกับกระเทียมใหละเอียด ใสกุงแหงโขลกรวมกัน ใสพริกขี้หนู มะอึก ระกํา มะเขือพวง ปรุงรสดวยน้ําตาล น้ําปลา และน้ํามะนาว ชิมรสตามตองการ 2.

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www. ขนมจีนซาวน้า ํ เครือ ่ งซาวน้าํ สับปะรดสับละเอียด กระเทียมหั่นบางๆ ขิงสดหั่นฝอย กุงแหงปน มะนาว น้ําปลา น้ําตาลทราย หัวกะทิขนๆตั้งไฟแลว แจงรอนหรือลูกชิ้นปลา ขนมจีน พริกขี้หนู 1 1/2 ถวย 1/4 ถวย 1/4 ถวย 1/2 ถวย 3 ผล 1/4 ถวย 1/4 ถวย 1 ถวย 40 ลูก 25 จับ 15 เม็ด เครือ ่ งแจงรอน เนื้อปลาขูด น้ําพริกแกงคั่ว ผักชีหั่นหยาบๆ เกลือ ผสมน้ํา 300 กรัม 1 ชอนโตะ 1 ชอนโตะ 1 ชอนชา 1 ชอนโตะ วิธท ี าํ แจงรอน นวด ปลากับน้ําพริก ใสน้ําเกลือ เล็กนอย นวดใหเขากันจนเหนียว ใสผักชีนวดใหเขากัน ปนเปน ลูกชิ้นรูปรีๆเสียบไมปงไฟพอสุก หรือจะตมในน้ํากะทิก็ไดคะ วิธจี ด ั จัดขนมจีนลงในจาน วางแจงรอน ลงบนเสน วางขิงและกระเทียมลง ขางบน โรยดวยกุงแหงปน วางสับปะรดลงขางจาน วาง มะนาวผาซีกลงขางๆ ราดดวยหัว กะทิ ปรุงรสดวยน้ําตาล และ น้ําปลาพริก (พริกขี้หนูซอยผสมน้ําปลา 471 .com For evaluation only.foxitsoftware.

ทะเลสะดุง เครือ ่ งปรุง เนื้อสัตวทะเล ขาออนบุบ แครอตหั่นเตาเล็ก ตะไครบุบ ใบมะกรูดฉีก ผักชีฝรั่งซอย พริกขี้หนูบุบ พริกไทยออนหั่น ใบกะเพราเด็ด น้ําปลา น้ํามะนาว น้ําตาล น้ํา อยางละ 3-4 ชิ้น 2-3 ทอน 1/2 หัว 4-5 ตน 3 ใบ 5 กรัม 4-5 เม็ด 2 ชอ 10 ใบ 1 ชอนโตะ 2 ชอนโตะ 1 ชอนโตะ 2 ถวย วิธท ี าํ 1. ตมน้ํา เดือดแลวใสขา ตะไคร ใบมะกรูด ตมตอจนน้ําเดือดไดที่ ใสเนื้อสัตว ปรุงรสดวยพริกขี้หนูบุบ น้ําปลา น้ําตาล น้ํามะนาว 2.foxitsoftware.Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.นําผักบุงไปชุปแปงแลวนําไปทอดจนกรอบ ตักขึ้นใสจาน ราดดวยน้ํายํา เสิรฟทันที 472 . ผสมเครื่องปรุงน้ํายําทั้งหมดเขาดวยกัน นําเนื้อสัตวทั้งหมดลงผสมชิมรสตามชอบ พักไว 2. ใสเครื่องปรุงที่เหลือตามชอบ เมื่อน้ําเดือดอีกครั้งแลวยกลงพรอมเสิรฟ ยําผักบุงทอดกรอบ เครือ ่ งปรุง ผักบุงสดเด็ดใบ แปงทอดกรอบผสมน้ําพอขน 1 ถวย (แปงโกกินั่นเอง) น้ํามันสําหรับทอด ปูอัดหั่นทอน กุงสดแกะเปลือกผาหลังลวก หมูสับลวก ปลาหมึกหั่นชิ้นลวก เครือ ่ งปรุงน้าํ ยํา หอมแดงซอย 4 หัว พริกขี้หนูตํา 5 เม็ด น้ํามะนาว 2 ชอนโตะ น้ําปลา 2 ชอนโตะ น้ําตาลปบ 1 ชอนโตะ ขึ้นฉายสับหยาบ 1 ชอนโตะ วิธท ี าํ 1.com For evaluation only.

ตําพริกกับตะไครและเกลือใหละเอียด ใสหัวหอมและ กระเทียมและถั่วเนาตําใหเขากัน ใสหมูตําใหเขากับพริก ใส มะเขือเทศตําใหมะเขือเทศเขากับน้ําพริก 2. น้ําพริกออง เครื่องปรุง พริกแหงแชน้ํา 5 เม็ด ตะไครหั่นฝอย 1 ชอนโตะ หัวหอมปอกซอย 3 ชอนโตะ กระเทียม 6 กลีบ เกลือ 2 ชอนชา ถั่วเนาชนิดแผนยางไฟ 1 แผน หมูสับละเอียด 3 ชอนโตะ มะเขือเทศผลเล็กๆชนิดพวง 1 ถวย ผักชี 1 ตน กระเทียมสับ 3 กลีบ น้ํามัน 2 ชอนโตะ น้ํา 1/2 ถวย ผักสําหรับจิ้ม แตงกวา ถั่วฝกยาว กระถิน ถั่วพู ฯลฯ วิธีทํา 1.foxitsoftware.com For evaluation only.Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www. ใสน้ํามันและกระเทียมลงในกระทะ เจียวพอกระเทียมหอม ใส น้ําพริก ผัดใหทั่ว ใชไฟออนผัดใหขึ้นเงา ใสน้ําผัดพอแหงและจิ้ม ติด ตักออก 3. เสิรฟกับผักสดและผักสุกอยางใดอยางหนึ่ง หรือทั้งสองอยาง ตามชอบ โรยดวยผักชี 473 .

ยางปลาสลิดใหเนื้อสุกทอง ใชมือทุบเบาๆ แกะเนื้อออก พักไว ( เก็บกางไวดวย) 2. ขาวผัดสับปะรด สวนผสม ขาวสวย สับปะรดหัน่ สี่เหลีย่ มลูกเตาเล็ก เมล็ดถั่วลันเตา แครอทหั่นสีเ่ หลี่ยม ไกหั่นสี่เหลี่ยม พริกไทยปน ซอสหอยนางรม น้ําตาลทราย น้ํามันพืชสําหรับผัด วิธีทํา 1.Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware. ตั้งน้ําพอเดือด ใสหอมเล็กลงไป รอใหเดือดอีกครั้งแลวจึงใสเนื้อปลาและกาง ปรุงรสดวยเกลือหรือน้ําปลา น้ําตาล ฉีกพริกชี้ฟาเผาลงไปดวย จะทําใหหอมและมีรสเผ็ดชวนกินขึ้น ตักขึ้นรับประทานรอนๆพรอมขาวสวย จึงจะอรอย 474 .com For evaluation only. ตั้งกระทะใสน้ํามันเล็กนอย พอรอนใสไกผัดพอสุก 2. ใสขาวสวย สับปะรด เมล็ดถั่วลันเตา แครอท 3. ปรุงรสดวยซอสหอยนางรม น้ําตาลทราย พริกไทยปน ผัดใหเขากัน 4. ใสจานเสิรฟพรอมผักกาดหรือตนหอม ตมโคลงปลาสลิด สูตร อาหารพื้นบานงายๆ ที่ไมตองใสขา ตะไคร ใบมะกรูด ใสเพียงหอมเล็ก น้ําสมมะขามหรือใบมะขามออนก็ ได และปรุงรสดวยเกลือหรือน้ําปลา ใสปลาสลิดยาง เปนอาหารที่ใหคุณคาสูงมากเพราะใชของพื้นบานที่ไมใส สารเคมีใดๆ กินอรอย คลองคอ และปลอดภัย สวนผสม ๐ ปลาสลิด 3 ตัว ๐ หอมเล็กบุบ 3-4 หัว ๐ น้ําสมมะขามขนๆ 3-4 ชอนโตะ หรือใบมะขามออน ๐ น้ํา 3 ถวย ๐ เกลือหรือน้ําปลา ๐ น้ําตาลเล็กนอย (ไมใสก็ได) ๐ พริกชี้ฟาเผา วิธท ี าํ 1.

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www. สเต็กเนื้อพริกไทยดํา สวนผสม เนื้อวัวสวนสะโพก (top round) ชิ้นหนา 1 นิ้ว (ชิ้นละ 200 กรัม) 2 ชิ้น น้ํามันมะกอก 2 ชอนโตะ พริกไทยดําบดใหมๆ 1 ชอนชา เกลือปน 1/2 ชอนชา เนยสดชนิดจืด 3 ชอนโตะ หอมแดงสับละเอียด 1/3 ถวย วิสกี้ 3 ถวย บราวนสตอก ดูวิธีทํา 1/4 ถวย ครีมขน 1/3ถวย กระทะเหล็กแบบมีรอง เฟรนชฟรายทอดและผักปวยเลงผัด ออริกาโนสดสําหรับตกแตง วิธท ี ํา 1.foxitsoftware.com For evaluation only.ทําซอสโดยตักน้ํามันที่เหลือในกระทะทอดเนื้อ แลวใสเนย 2 ชอนโตะ เปดไฟกลาง พอเนย ละลายใสหอมแดงผัดจนสุกนุม ใสวิสกี้ คนพอทั่ว พอเดือดใสบราวนสตอก ครีมขน และเนยที่ เหลือ เคี่ยวพอเนยละลายและมีกลิ่นหอม ปรุงรสดวยเกลือและพริกไทยที่เหลือ คนใหทั่ว ปดไฟ 4. วิธีจัดเสิรฟ วางเฟรนชฟรายทอดและผักปวยเลงผัดที่หัวจสาน วางชิ้นสเต็กเนื้อ ตักซอสที่ทํา ใส ตกแตงดวยออริกาโนสด เสิรฟรอนๆ 475 . ตั้งกระทะน้ํามันมะกอกที่เหลือบนไฟกลางจนรอน (ทดสอบโดยหยดน้ําลงไป ถาน้ําเตงขึ้นมา นทีถือวาใชได)โรยเกลือ 1/4 ชอนชา บนเนื้อที่หมักใหทั่ว แลวใสแนอทั้งชิ้นลงทอดดานละ ประมาณ 1-2 นาที (เนื้อที่ไดจะมีลักษณะสุกดานนอกแตขางในยังแดงหรือมีรอยไหมเล็กนอย) ปดไฟ ตักใสจาน พักไว 3. ลางเนื้อ ซับน้ําใหแหง ทุบดยคอนทุบเนื้อบนหนาตัดของเนื้อพอนุม หมักกับน้ํามันมะกอก 1 ชอนโตะ และพริกไทยดํา 1/2 ชอนชา ในตูเย็นชองธรรมดา 30 นาที 2.

ผัดหอมใหญ แครอท กานขึ้นฉายและกานผักชีฝรั่งกับน้ํามันพืช พอผักเริ่มนิ่มใสแผงสาลีผัดดวยไฟออนให แปงเปนสีน้ําตาล ใสเนื้อมะเขือเทศเขมขนผัดตอจนกระทั่งแหงและมีสีน้ําตาลเขมขึ้น ใสพริกไทยดํา โรสแมรี่ ใบ กระวาน ไทม กระดูกวัวและเศษเนื้อวัวที่อบไว ผัดใหเขากัน เติมน้ําสตอกเคี่ยวตอจนกระทั่งงวดเหลือประมาณ 2 1/2 -3 ถวยตวง ยกลงกรองเอาเฉพาะน้ําซอส จะไดซอสสีน้ําตาลขนๆ 3. ลวกแครอท บร็อกโคลี ถั่วหวาน พอสุกตักขึ้นพักใหสะเด็ดน้ําแลวนําลงผัดกับน้ํามันมะกอก ตักขึ้น 2. เกลือปน ผักสลัดตามชอบ บราวนซอส 1 ชิ้น 1-2 ชอนโตะ 1/2 หัว 3-4 ชอ 5 ฝก 1 ชอนชา เล็กนอย วิธท ี าํ 1. อบกระดูกวัวและเศษเนื้อวัวใหเหลืองเขมเปนสีน้ําตาล 2. จัดเสิรฟกับสเต็กหมู 476 . โรยเกลือปน พริกไทยปน พารสเลสับบนชิ้นหมู นําลงกริลลในกระทะที่มีน้ํามันมะกอกเล็กนอย พอสุกตักขึ้น 3.com For evaluation only. จัดเสิรฟคูกับผักลวกน้ํามันมะกอก ผักสลัด ราดดวยบราวนซอส สวนผสมบราวนซอส (Brown Sauce) กระดูกวัว . สเต็กหมูบราวนซอส สวนผสม เนื้อหมูติดกระดูก (พ็อคชอพ) น้ํามันมะกอก แครอท บร็อกโคลี ถั่วหวาน พารสเลสับ พริกไทยปน.เศษเนื้อวัว น้ํามันพืช หอมใหญสับหยาบ แครอทสับหยาย กานขึ้นฉายฝรั่งสับหยาบ กานผักชีฝรั่งหั่นหยาบ แปงสาลี เนื้อมะเขือเทศเขมขน (Tomato Paste) พริกไทยดํา โรสแมรี่ ใบกระวาน ไทม น้ําสตอกสีน้ําตาล ครีมขน เกลือปน พริกไทยปน 1 กิโลกรัม 1/4 ถวยตวง 1/2 ถวยตวง 1/2 ถวยตวง 1/4 ถวยตวง 2 ชอนโตะ 2-3 ชอนโตะ 2 ชอนโตะ 1 ชอนโตะ 1 ชอนชา 3-4 ใบ 1/ 2ชอนชา 10 ถวยตวง 2 ชอนโตะ วิธท ี าํ 1.foxitsoftware.Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www. นําซอสที่ไดขึ้นตั้งไฟอีกครั้ง ปรุงรสดวยเกลือปน พริกไทยปนและครีมขน 4.

สปาเกตตี้ปลาเค็ม สวนผสม เสนสปาเกตตี้ 1/4 หรือ 1/5 ของถุง น้ําพริกเผา 1 ชอนโตะ กระเทียมทุบ 2 ชอนโตะ ผักคะนา ปลอกเปลือกกานออก 1/3 ถวย น้ําปลา 2 ชอนชา ปลาอินทรียเค็มสับ 1ชอนโตะ น้ํามันมะกอก 2 ชอนโตะ น้ําตาล 1/2 ชอนโตะ ใบโหระพา 1/3 ถวย วิธีทํา 1. นําปลาอินทรียที่หน ั่ เปนชิ้นเล็กๆ ตามลงไปผัด ประมาณ 1-2 นาที 5. ผัดจนกระทัง่ เสนออนนุม แลวใสใบโหระพา 7. คลุกเคลาเสนสปาเกตตีท ้ ี่สุกแลวกับน้ําพริกเผา ทิง้ ไวสักครู 3.com For evaluation only. ตักใสจาน เสิรฟทันที 477 . ตมเสนสปาเกตตีล้ งจนเสนออน ยกลง และเทน้ําออก 2.Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www. นําเสนสปาเกตตี้ทพ ี่ ักไวลงผัด ตามดวยกานผักคะนา ผัดจนกานผักสุก ปรุงรสดวยน้ําตาลและ น้ําปลา 6. ผัดกระเทียมกับน้ํามันมะกอกจนเหลือง ใชไฟกลางๆ 4.foxitsoftware.

หอมหัวใหญสับหยาบ 2 ชอนโตะ .com For evaluation only.ตั้งกะทะไฟกลางใสเนย พอเนยละลาย นําหอมหัวใหญลงผัดใหหอม ใสเนื้อไก ซอส ปรุงรส ไวนแดง ซอสมะเขือเทศ พริกไทย เกลือปน ออริกาโน คลุกเคลาใหเขากัน พอเดือดใส มะเขือเทศ พริกหวานลงไป ตักขึน้ ราดบนเสนสปาเก็ตตี้ที่เตรียมไว .ออริกาโน 1/2 ชอนชา วิธีทํา .หั่นมะเขือเทศ พริกหวาน และหอมหัวใหญเปนสี่เหลี่ยมลูกเตาเล็กๆ .พริกหวาน 1 ลูก .พริกไทย 1 ชอนชา . สปาเกตตี้ไก สวนประกอบ .นําเนื้อไกมาบดหยาบ ใสซอสปรุงรส และพริกไทยเล็กนอย หมักพักไว .เกลือปน 1 ชอนชา .เนยสด 4 ชอนโตะ .ตมเสนสปาเก็ตตี้จนนุม คลุกน้ํามันพืชเล็กนอย เพือ่ ไมใหติดกัน .Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.มะเขือเทศ 4 ผล .ไวนแดง 2 ชอนโตะ .จัดเสิรฟ 478 .เนื้ออกไก 200 กรัม .เสนสปาเก็ตตี้ 200 กรัม .ซอสมะเขือเทศ 4 ชอนโตะ .foxitsoftware.ซอสปรุงรส 1ชอนโตะ .

ใสมะกะโรนี และปรุงรสดวยซอสหอยนางรม ซอสปรุงรสอาหาร น้ําตาลทราย พริกไทยปน ผัด ใหเขากัน 4. ตัดซี่โครงเปนชิ้นยาวประมาณ 3 ซี่ 2.com For evaluation only. ราดซีอิ๋วขาวกับเหลาขาวบนซี่โครงใหทั่ว ผสมเครื่องปรุงอื่นๆที่เหลือเขาดวยกันแลวจึงเคลาเขากับซี่โครง หมักไว 1ชั่วโมง 3. ยางซี่โครงใหสุกและเกรียม วิธเี สิรฟ ตัดซี่โครงเปนชิ้นๆ เสิรฟกับแตงกวาและผักกาดหอม มะกะโรนีคั่วไก สวนผสม มะกะโรนีของอตมสุก เนื้อไกหั่น ไขไก ตนหอมหั่นทอน หอมใหญหั่นสี่เหลี่ยมลูกเตา มะเขือเทศหั่นสี่เหลี่ยมลูกเตา ซอสหอยนางรม ซอสปรุงรส น้ําตาลทราย พริกไทยปน น้ํามันพืชสําหรับผัด 250 กรัม 100 กรัม 2ฟอง 2 ตน 1/4 ถวย 1 ผล 4 ชอนโตะ 2 ชอนโตะ 2 ชอนชา 1 ชอนชา วิธท ี าํ 1.foxitsoftware. ตมมะกะโรนีใหสุก ขณะตมใหใสน้ํามันพืช เล็กนอยและหมั่นคนไมใหติดกนหมอ พักไว 2.ตั้งกระทะใสน้ํามัน พอรอนใสไก ไขและหอม ใหญ ผัดใหแหง 3. ซี่โครงหมูยาง เครือ ่ งปรุง ซี่โครงหมู ซีอิ๋วขาว เกลือ เหลาขาว ลูกจันทนปน อบเชยปน ขิงสดสับละเอียด พริกไทยตําละเอียด 1 กิโลกรัม 3 ชอนโตะ 1 ชอนชา 3 ชอนโตะ 1/4 ชอนชา 1/4 ชอนชา 1 1/2 ชอนโตะ 1 ชอนชา วิธท ี าํ 1.Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www. ใสมะเขือเทศ ตนหอม ผัดใหเขากัน ตักใสจาน พรอมเสิรฟ 479 .

foxitsoftware. น้ํามะนาว 2 ชอนโตะ 5. น้ํามันถั่วเหลือง 2 ชอนโตะ 3. น้ํามันงา 1/2 ชอนชา 8. ไทย-บารบีคว ิ ซี่โครงหมูออน เครือ ่ งปรุงสําหรับหมัก 1. กระเทียมสับละเอียด 2 ชอนโตะ 6. ซี่โครงหมู 3 ชิ้น หนักชิ้นละประมาณ 1/2 กิโลกรัม เครือ ่ งปรุงสําหรับน้าํ จิม ้ แบบไทย ๆ 1. น้ําตาล 2 ชอนโตะ 10. ซอสศรีราชา 1 ชอนโตะ หรือ พริกปน 1 ชอนชา 5. เริ่มกันที่ขั้น ตอนการหมักซี่โครงหมูกอนนะคะ นําสวนผสมสําหรับหมักทั้งหมดผสม ในชามคนใหเขากัน จากนั้นนําซี่โครงหมูมาเรียงบนจานตื้น ๆ แลวเทสวนผสมที่ไดทํา ไวกอนหนานี้ลงไป คลุกเคลาใหทั่ว คลุมดวยพลาสติก หรือใสถุงซิปล็อกก็ไดคะ แช ชองแข็งคางคืนไว 2. ผักชีฝรั่งหั่นหยาบ ๆ 2 ชอนโตะ วิธท ี าํ 1. ทําใหเตาอบ และ กระทะสําหรับอบรอนกอนนะคะ โดยตั้งความรอนของเตาอบไว ประมาณ 300 อาศาฟาเรนตไฮต จากนั้นนํา ซี่โครงหมูออกมาจากการหมัก เขยาเล็กนอยแลวนําไปวางในกระทะสําหรับ 4. ขิงสด สับละเอียด 1 ชอนโตะ 9. อบ อบทิ้งไวประมาณ 45 นาที ถึง 60 นาที ทาน้ํามันที่ซี่โครงหมูเปนระยะ ๆ จนกวาจะ สุก ใหสังเกตวาปลายของซี่โครงแตละดานเปดออกแสดงวาสุกแลว นําออกมาพักไว ประมาณ 5-10 นาที แลวแลวสับเปนชิ้น สําหรับน้ําจิ้ม ในขณะที่รอการอบ นํา สวนผสมสําหรับทําน้ําจิ้ม เทรวมกันในถวย คนจนกวาน้ําตาลจะละลาย 480 . น้ํามันงา 2 ชอนชา 11. น้ําสมสายชู 2 ชอนโตะ 3. ขั้นตอนการอบซี่โครงหมู: นําซี่โครงหมูที่แชแข็งออกมาวางทิ้งไวที่อุณหภูมิปกติ 30 นาทีกอนทําการอบ 3. น้ําตาล 1 ชอนโตะ 6.Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www. กระเทียมสับละเอียด 1 ชอนชา 7. ซีอิ๋วขาว 2 ชอนโตะ 4.com For evaluation only. ตะไคร ปลอกใหเหลือแตแกนบาง ๆ ดานใน 2 กาน 7. ผักชีหั่นหยาบ ๆ 1/4 ถวย 8. ซีอิ๋วขาว 1 ชอนโตะ 4. น้ํามะนาว 2 ชอนโตะ 2. น้ําปลา 1/4 ถวย 2.

น้ําสมสายชู ( Vinegars ) ใหรสเปรี้ยว ที่เหมาะกับการทําน้ําสลัดก็คือ White Wine Vinegars .Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.น้า ํ สลัด สลัด. อาหารจานเบาๆที่คลุกเคลากับน้ําสลัดรสชาติกลมกลอม เปนเมนูโปรด สําหรับคนรักสุขภาพ ซึ่งเคล็ดลับในการรับประทานสลัดใหอรอย อยูที่รสชาติ ของสวนผสมทีน ่ ํามาปรุง ี่ มนวลกลมกลอม ุ มีกลิน ่ หอม .ผลมะกอก ( Olives ) เปนสิ่งสําคัญขาดไมไดเลยทีเดียว นิยมใชทั้งมะกอกดํา และเขียว ทราบกันไปแลวกับสูตรลับ. ตักไขวางบนขนมปงที่ปงเตรียมไว แตงหนาดวยมะเขือเทศหั่นสี่เหลี่ยมลูกเตา เสิรฟพรอมไสกรอกทอด เบคอน และกาแฟรอนๆ สูตรลับ..แคปเปอร (Caper s)เปนดอกตูมของไมพื้นเมืองทางแถบทะเลเมดิเตอรเร เนียน มีรสชาติเขม .com For evaluation only. ปงขนมปงพอเหลือง ตัดเปนวงกลม ใสจานสําหรับเสิรฟ 3.น้ํามันมะกอก ( Olive Oil) ใหรสชาติทน .มัสตารด ( Mustard) ทําใหน้ํา น้ํามัน และน้ําสม ผสมเขากันเร็ว แตไมเปนที่ นิยาใชเทาไรนัก . ผสมไข นม เกลือ พริกไทย ตีใหเขากัน 2..น้ําสลัดรสเยีย่ ม ถาหากคุณจะลงมือปรุงน้ําสลัด รสชาติกลมกลอมรับประทานเอง ก็คงไมใชเรื่องยากอีกตอไปแลว 481 . ไขกวน ( Scramble Eggs ) เครือ ่ งปรุง ไข 1ฟอง นม 2 ซีซี เกลือปน 2 กรัม เนย 5 กรัม พริกไทย 1 กรัม ขนมปงแซนดวิช 1 แผน มะเขือเทศ 3 กรัม วิธท ี าํ 1.. ตั้งกระทะพอรอน ใสเนยลงไป แลวใสไขที่ผสมไว คนพอไขเริ่มสุก อยาใหสุกมาก ไขจะแข็งและแหง ยกลง จากเตา 4.

น้าํ สลัดผลไม เครือ ่ งปรุง น้ําสมคัน ้ เกลือปน น้ําตาลทราย น้ํามันพืช 2 ถวย 1 ชอนโตะ 2 ชอนชา 2 ถวย วิธท ี าํ ใสสวนผสมทั้งหมดลงในขวด เขยาใหเขากัน น้าํ สลัดเธาซัน ่ ไอสแลนด เครือ ่ งปรุง น้ําสลัดน้ําขน 1 1/2 ถวย 1 ลูก ไขตมสับ แตงกวาดองสับ 2 ชอนโตะ ละเอียด หอมหัวใหญสับ 1 ชอนโตะ ละเอียด 1 ชอนโตะ ซอสพริก เกลือปน 1 ชอนชา 1/2 ชอนชา พริกไทยปน วิธท ี าํ ผสมเครื่องปรุงทั้งหมดเขาดวยกัน ตักใสถวยน้ําจิ้ม น้าํ สลัดใสญีป ่ น ุ เครือ ่ งปรุง แครอทซอย 250 กรัม 500 กรัม หอมใหญซอย กระเทียมกลีบใหญ 50 กรัม ซอย 1 1/4 ถวย น้ําสมสายชู น้ําตาลทราย 4 ถวย 1/2 ถวย ซอสมะเขือเทศ 1 ชอนโตะ พริกไทยปน 1 ชอนโตะ มัสตารดผง น้ํามันสลัด 5 ถวย วิธท ี าํ ใสเครื่องทุกอยางลงในโถปน ปดฝา ปนเขาดวยกันจนละเอียด หรือปนแครอท เปนชิน ้ เล็กๆก็ใชได เทใสขวด ปดฝา เก็บเขาตูเย็น 482 .Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

foxitsoftware. ตั้งน้ํามันใหรอน นําไขที่พอกหมูลงชุบไขไกและเกล็ดขนมปงปนใหทั่ว ลงทอดในน้ํามัน จนเหลือง ตักขึ้นใหสะเด็ดน้ํามัน 3.com For evaluation only. เม็กซิกน ั มายองเนส เครือ ่ งปรุง น้ําสลัดน้ําขน ซอสพริกชนิดเผ็ด กลาง ซอสมะเขือเทศ ซอสเปรี้ยว ใบยี่หราสับละเอียด หอมแดงสับละเอียด เกลือปน พริกไทยปน 1 ถวย 3 ชอนโตะ 2 ชอนโตะ 1 ชอนชา 1 ชอนโตะ 1 ชอนชา 1 ชอนชา 1/2 ชอนชา วิธท ี าํ ผสมเครื่องปรุงทั้งหมดเขาดวยกัน คนเบาๆ ใสลงหมอ ปดฝาแชใหเย็นในตูเย็น ไขสกอต สวนผสม (สําหรับ 8 ที่) เนื้อหมูบด รสดี รสกระเทียม ไขยางมะตูม เกล็ดขนมปงปน ไขไก น้ํามันพืช (สําหรับทอด) ผักสด เชน แตงกวา มะเขือเทศ น้ําตาลทราย 300 กรัม 1 ชอนโตะ 8 ฟอง 1 ถวย 1ฟอง 3 ถวย 2 ชอนชา วิธท ี าํ 1. ผสมเนื้อหมูบด รสดี รสกระเทียม น้ําตาลทราย เขาดวยกัน นวดเนื้อหมูพอเหนียว จากนั้น นําเนื้อหมูที่ผสมแลว พอกบนไขตม ยางมะตูมใหเรียบรอย 2.Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www. ผาไขออกเปน 2 ซีก จัดเสิรฟกับซอสพริก มะเขือเทศ แตงกวา 483 .

ซุปไขกวน เครื่องปรุง ไข 2 ฟอง คะนา 2 ตน มะเขือเทศ 2 ลูก หัวหอม 1/2 ลูก น้ําซุป 3 ถวย สาเก 1 ชอนโตะ โชยุ 1 ชอนชา เกลือ 1/2 ชอนชา พริกไทย เล็กนอย น้ํามันพืช วิธีทํา 1.Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware. เติมเครื่องปรุงทั้งหมดลงไป และใสคะนาลงไป แลวรอใหเดือดอีกครั้ง 4. ตักใสถวย โรยพริกไทยเลกนอยกอนนําไปเสิรฟ 484 . หั่นผัก โดยหั่นคะนาเปนทอนๆ สวนมะเขือเทศและหัวหอมหั่นเปนซีกใหขนาดเทาๆกัน 2.com For evaluation only. ตั้งกระทะใชไฟปานกลาง ใสน้ํามันไมตองมาก จากนั้นตอกไขใสชามตีใหเขากัน แลวเทลงกวนในกระทะ พอไข เริ่มสุกใหเติมน้ําซุป รอใหเดือด 3. ใสหัวหอมและมะเขือเทศลงไป ตมตออีกสักครูพอใหผักสุก แลวปดไฟ 5.

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.5 ถวย วิธีทํา 1.com For evaluation only. ยางปลาหมึกดวยไฟกลาง พอสุกเหลือง หั่นเปนชิ้นพอคํา 4.ใสเหลาสาเกลงในหมอ ตั้งไฟ ใหไฟลุกจนดับ แสดงวาหมดกลิ่นแอลกอฮอล 2. จัดใสจาน ตกแตงดวยผักกาดหอม ผักชีฝรั่ง รับประทานกับขิงดอง และ น้ําจิ้มปลายาง น้าํ จิม ้ ปลายาง ขิงแกทั้งเปลือกยางหั่น บางๆ 200 กรัม หอมใหญหั่นแวน 400 กรัม แครอททั้งเปลือกยางหั่น บางๆ 200 กรัม กระดูกปลายางสุก 200 กรัม ปลาแหง 20 กรัม น้ําตาลทราย 3. ปลาหมึกยางซีอิ๋ว [Ika teriyaki] เครื่องปรุง ปลาหมึกกระดอง น้ําหนัก 500 กรัม 1 ตัว ขิงดอง 2ชอนโตะ น้ําจิ้มปลายาง วิธีทํา 1. ผสมเครื่องปรุงทุกอยางเขาดวยกันลงในหมอ ตั้งไฟกลาง ใสกระดูกปลาเคี่ยวไฟออนจนขน จึงใสปลาแหง เคี่ยวตออีก 5 นาทีใหมีกลิ่นหอม ยกลงแลวกรอง เก็บใสขวดปดฝา 485 . เคลาปลาหมึกกับน้ําจิ้มปลายาง 2 ชอนโตะ หมักไวสักครู 3.5 ถวย ซีอิ๊วญี่ปุน 1. ลางปลาหมึก เอาสวนที่รับประทานไมไดออก ผากลางตัวตามยาว แบะ ออก ลางใหสะอาดอีกครั้ง บั้งเปนตาตาราง ซับน้ําใหแหง 2.5 ถวย เหลาสาเก 1.foxitsoftware.

ขาวหนาเนื้อญี่ปน ุ สวนผสม ขาวสวย 1 ถวย เนื้อสันใน 200 กรัม ตนหอมซอยเปนเสน 2 ตน หอมใหญหั่นเสี้ยว 1/2 หัว น้ําตาลทราย 1/2 ชอนชา ซีอิ๊วญี่ปนุ 1 ชอนโตะ ฮอนดาชิ 1/4 ชอนชา น้ําขิงสด 1/2 ชอนชา เหลาสาเก 1 ชอนโตะ น้ําซุปปลาแหง 1/4 ถวย น้ํามันพืช 2 ชอนโตะ วิธีทํา 1. ปรุงรสดวยซีอิ๊วญี่ปน ุ น้ําตาล ฮอนตาชิ น้ําขิง ผัดพอทั่ว เคี่ยวจนน้ําขลุกขลิก ใสตนหอม ผัดเขาดวยกัน 4. ลางเนื้อสันใน หั่นชิ้นบาง พักไว 2. จัดขาวสวยใสจาน ตักเนื้อในขอ 3 ราดขางๆ 486 .com For evaluation only.Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware. ใสน้ํามันลงในกระทะ ตั้งไฟกลางพอรอน ใสเนื้อลงผัดพอสุก ใสเหลาสาเก หอมใหญผัดใหเขากัน 3.

กลับดานเนื้อสเตกและราดดวยน้ําซอสที่ปรุงไว ปลอยไว 1นาที (สําหรับแบบเกือบ สุก ถาชอบแบบครึ่งสุกครึ่งดิบ ปลอยไวเพียง 20 นาที แตถาใหสุกดี ตองปลอยไว 1 1/ 2ชั่วโมง ถายสเตกใสจานและทิ้งไว 5นาที จากนั้นเฉือนเนื้อเปนลายตาราง โรย หนาดวยกระเทียมและเสิรฟทันที ขอ แนะนํา โรยหนาดวยขิงขูดฝอยทอดกรอบแทนกระเทียมได และหากตองการรส แบบเทริยากินมากขึ้น ลองใชเหลามิริน (เหลาสาเกสําหรับปรุงอาหารโดยเฉพาะ เพราะมีรสหวานกวา) แทนสาเก 487 . ผสมซีอิ๋วขาว เหลาสาเก น้ําตาลและพริกไทยดําเขาดวยกัน วางพักไว 2. สเต็กเนื้อสไตลเทปนยากิน ซีอิ๋วขาว น้ํามัน เหลาสาเก กระเทียม น้ําตาล เนื้อสเต็ก พริกไทยดําบดใหมๆ 1 ชอนโตะ (ซีอิ๋วขาวญี่ปุนจะไดรสชาติ ดีกวา) 2 ชอนโตะ 2 ชอนโตะ 3 กลีบ สับละเอียด 1/2 ชอนชา 400 กรัม 1/2 ชอนชา วิธีทํา 1.Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.ตั้งน้ํามัน 1 ชอนโตะใหรอนดวยไฟคอนขางแรงในกระทะ non-stick ใสกระเทียมลง ผัดจนหอม จากนั้นตักขึ้นและวางพักไว 3.เทน้ํามันที่เหลือลงกระทะ เพิ่มไฟใหแรง เมื่อน้ํามันรอน นําเนื้อสเต็กลงทอดให เกรียมประมาณ 2 นาที 4.com For evaluation only.foxitsoftware.

โซบะตมยําหมูทอด เครือ ่ งปรุง หมูสันนอก แลบางๆ ผงปรุงรสหมู แปงชุบทอดรสเผ็ด เกล็ดขนมปง เสนโซบะ เครื่องตมยํา เห็ดฟาง (ผาครึ่ง) พริกขี้หนูทุบ น้ําเปลา นมขนจืด น้ําพริกเผา น้ํามะนาว กะหล่ําปลี 3 ชิ้น 1 ชอนชา 1/2 ซอง 1/2 ถวย 250 กรัม 1/2 ถวย 3/4 ถวย 1-2 ชอนโตะ 5 ถวย 6 ชอนโตะ อยางละ 3 ชอนโตะ 1 ถวย วิธท ี ํา 1.com For evaluation only.ตมเสนโซบะ แลวพักไวนําจัดใสจาน ตมน้ําใหเดือด ใสเครื่องตมยํา เห็ดฟาง ใสผงปรุงรส 4.foxitsoftware. ผสมแปงที่เหลือ กับน้ําเย็นจัดพอขน นําชิ้นหมูลงชุบ และนําไปคลุกในเกล็ดขนมปง นําไป ทอดจนสุกเหลือง พักไว 3.Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www. ผสมพริกขี้หนู น้ําพริกเผา น้ํามะนาว นมขนจืด ลงในชาม จัดเสโซบะ กะหล่ําปลีลวก หมู ทอด ลงในชาม เติมน้ําซุป เสิรฟ 488 . หมักเนื้อหมูดวยผงปรุงรส คลุกลงในแปงชุบทอดบางๆ 2.

ผสมเนื้อมะมวง น้ําเชื่อม นมสด น้ํามะนาวและน้าํ แข็ง ลงในโถปน 2. ปนสวนผสมทั้งหมดจนน้ําแข็งละเอียด 3. เสิรฟใสแกวพรอมหลอด ตกแตงดวยใบสะระแหน 489 . ลางแครอทใหสะอาด หั่นเปนชิ้นเล็ก ๆ เติมน้ํา ปนใหละเอียด 2.foxitsoftware.com For evaluation only. ผสมน้ําเชื่อม น้ํา มะนาว เกลือ เติมน้ําตามสวน ผสมให เขากัน ใสน้ําแข็งกอนเสิรฟ น้ํามะมวงปน สวนผสม มะมวงสุก (เฉพาะเนื้อ) 100 กรัม น้ําเชื่อมใส 1/2 ถวยตวง นมสด 1/2 ถวยตวง น้ํามะนาว 1/4 ชอนชา น้ําแข็งเกล็ด 1 ถวยตวง ใบสะระแหนสําหรับตกแตง วิธีทํา 1. น้ําแครอท สวนผสม แครอทหั่นเล็ก ๆ 3 ชอนโตะ น้ําเชื่อมเขมขน 8 ชอนโตะ น้ํามะนาว 2 ชอนโตะ เกลือ 1 ชอนชา น้ําตมสุก 2 แกว วิธท ี าํ 1.Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.

คีบถุงอบเชย กานพลู และมะนาวออก เสริ์ฟรอน ๆ ทันที น้าํ แอปเปล-ขิงสด สวนผสม 1. รินน้ําแอปเปลลงในเหยือกแกว หรือเหยือกกระเบื้องเคลือบผสมขิงสดลงไป ใชชอนไมหรือทัพพีไมคนใหเขา กันดี 2. น้ําแอปเปลสกัดสดทั้งเปลือกประมาณ 1 ถวยตวง 2. นาแอปเปล แอปเปล เปนผลไมดั้งเดิมที่ชาวตะวันตกรูจักมาแตโบราณกาลในฐานะผลไมอันเยายวนใจ แหงสวนสวรรคเอ เดน สวนชาวยุโรปผูนิยมในธรรมชาติบําบัดตางทราบถึงสรรพคุณของผลไมรูปสวยนี้ ทั้งในฐานะยากลางบานที่ ไดจากการนําแอปเปลทั้งเปลือกสักครึ่งผลมาฝานเปน แวนบาง แลวนําลงตมในน้ําสะอาดราว 2 ถวยกาแฟพอ เดือด กอนจะรินน้ําดื่มขณะกําลังรอน ๆ เพื่อถอนพิษไขหรือไลหวัด และในฐานะไมผลเสริมสุขภาพที่ไดรับยก ยองกันทั่วไปวา "An Apple a Day. ขิงสดปอกเปลือก ขูดดวยที่ขูดตาใหญ 2ชอนโตะพูน ๆ วิธท ี าํ 1.com For evaluation only. อบเชยเทศ 1 กาน 4. the Doctor Away" สําหรับชาวไทยก็คนเคยและเก็ ุ บเกี่ยวผลไม ตางประเทศชนิดนี้กันไดในทองถิ่น ทางเหนือของเรามานานปแลว แอปเปลมีกรดอินทรีย อุดมดวยวิตามินเอ และซี รวมทั้งแคลเซียม ฟอสฟอรัส และสารฟลาโวนอยด ซึ่งสงเสริมการทํางานของวิตามินซีใหตานอนุมูลอิสระ ไดดีขึ้น จึงไดรับการยอมรับวาชวยลดความเสี่ยงการเกิดมะเร็ง ความดันโลหิตสูง และโรคหัวใจ หรือแมเพียง ตะครั่นตะครอจากอากาศเย็นชื้นอยางชวงปลายฝนตนหนาว แอปเปล-ชินนามอนรอนก็นาจะเปนทางเลือกที่ดี ทางหนึ่ง แอปเปล-ชินนามอนรอน สวนผสม 1. เนยสดรสจืดประมาณครึ่งชอนชา วิธท ี าํ 1. ปดทายดวยเนยสดรสจืดเล็กนอยพอหอม 4. กานพลู 3 ดอก 5. นําสวนผสมแอปเปล-ขิงออกมา กรองเอาเนื้อขิงออกทิ้ง จะไดเครื่องดื่มกลิ่นหอม รสหวานออน ๆ ตาม ธรรมชาติ เสริ์ฟโดยไมใชน้ําแข็ง หรือแตงดวยยอดผักชีฝรั่ง ขิงชวยระบบการยอยอาหารใหทํางานเปนปกติ บรรเทาอาการทองอืด ทองเฟอ จุกเสียด ขับลม และระงับการเกิด แผลในกระเพาะอาหารอีกดวย ชินนามอน หรืออบเชยเทศ เปนเครื่องเทศฤทธิ์รอน มีสรรพคุณดานบํารุงหัวใจ บรรเทาอาการออนเพลีย ชวยให สดชื่นและกระปรี้กระเปรา ไลลม กานพลู มีฤทธิ์รอน ชวยขับลม บํารุงธาตุ บรรเทาจุกเสียด ถาตองการคุณคาดานนี้โดยตรง ใหใชกานพลูแหง ประมาณ 7-8 ดอกชงกับน้ํารอนดื่ม หรือใชกานพลูแหง 2-3 ดอก แชไวในกระติกน้ํารอนสําหรับชงนมใหเด็ก ออน จะชวยใหทารกสบายทอง หากปลูกกานพลูไวเก็บดอกใชเอง ควรเก็บดอกตูมที่กําลังเปลี่ยนสีจากเขียวเปน แดง ระหวางเดือนมิถุนายนถึงกุมภาพันธ 490 . ผสมน้ําแอปเปลประมาณครึ่งถวยตวง กับน้ําเชื่อมขาวโพด (หรือน้ําผึ้ง หรือน้ําเชื่อม) ใสภาชนะเคลือบหรือ แกวทนไฟกนลึก ตั้งไฟออนพอใหอุนจัด ๆ 2. ปดเหยือกดวยฝาหรือพลาสติกใสใหเรียบรอย นําเขาตูเย็นทิ้งไว 1คืน 3.foxitsoftware. น้ําเชื่อมขาวโพด หรือน้ําเชื่อมจากน้ําตาลทรายไมฟอกสี หรือน้ําผึ้งประมาณ 1-2 ชอนโตะ 3. น้ําแอปเปลสกัดสดประมาณ 4-5 ถวยตวง 2.Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www. นําอบเชย กานพลู และมะนาวฝานมัดเปนถุงเล็ก ๆ ใสตามลงไป ระวังอยาใหเดือด หมั่นคนตออีกประมาณ 10 นาที 3. มะนาวฝานบาง 2-3 แวน 6. เทน้ําแอปเปลที่เหลือตามลงไป ตั้งไฟตอพอใหรอนจัดแลวยกลง 5.

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware. เครื่องดื่มสมุนไพร เครือ ่ งดืม ่ สมุนไพร คือ เครื่องดื่มที่เตรียมจากสวน ตางๆ ของพืช ไมวาจะไดมากจากการคั้นน้ําจากผลไมสด หรือ เตรียมจากสวนอื่นๆ เชน เหงา ใบ ดอก เมล็ด ่ เหลือง หรือที่เรียกกันโดยทั่วไปวา น้ํา เริ่มจาก นมถัว เตาหูเปนเครื่องดื่มสมุนไพรที่ทํามาจากเมล็ดถั่วเหลือง มี โปรตีนสูง ชวยบํารุงรางกายให เจริญเติบโตและแข็งแรง ชวย บํารุงสายตา เนื่องจากมีวิตามินเอ มาก และยังเปนแหลงเกลือ แรที่จําเปนตอรางกายอีกดวย น้าํ ใบบัวบก ได จากการคั้นน้ําจากใบและตนสดของ บัวบก ใชดื่มเปนยาบํารุง แกออนเพลีย ชวยลดอาการอักเสบ ช้ํา ใน ชวยใหแผล หายเร็วขึ้น และยังมีรายงานวาใชรักษาโรค เรื้อนและซิฟลิสไดดวย น้าํ เกกฮวย ก็เปนเครื่องดื่มอีกชนิดหนึ่งที่เราสามารถหา ดื่มไดงาย วิธีทําก็คือนําดอกเกกฮวยที่ตากแหงแลวมาตมกับน้ํา แลวเติมน้ําตาล เพื่อใหมีรสหวาน สรรพคุณของเกกฮวย ชวย ดับพิษรอน แกรอนใน นอกจากนี้ยังมีรายงานวาดอกเกกฮวย ใชเปนยาแก ปวดทอง และเปนยาระบายไดอีกดวย น้าํ ขิง ไดจากการนําเหงาขิงออนมาปอกเปลือก ทุบพอแตก หรือผาเปนแวนบางๆ เติมน้ําตาลทรายเล็กนอย น้ําขิงมีสรรพคุณชวยขับลม ยอยอาหาร แกทองอืด ทองเฟอ ใน ปจจุบัน สามารถหาซื้อขิงผงสําเร็จรูปไดในทองตลาด ขิงผงสําเร็จรูปเพียงเติมน้ํารอนลงไป ละลาย ก็ดื่มไดทันที น้าํ มะเขือเทศ ไดจากการนําผลมะเขือเทศสุกที่ลางสะอาดมาปนใหละเอียด ผสมน้ําเชื่อมและเกลือเพื่อแตง รส ชวยใหรางกายสดชื่น ปองกันโรคเลือดออกตามไรฟน และยังสามารถลดความดันไดอีกดวย สารอาหารที่ สําคัญในน้ํามะเขือเทศ คือ วิตามินเอ และซี รวมถึงมีโปแตสเซียมอีกดวย น้าํ กระเจีย๊ บ เปนเครื่องสมุนไพรที่ไดจากกลีบเลี้ยงของดอก ซึ่งมีกรดอินทรียตางๆ ที่ทําใหน้ํากระเจี๊ยบมีรส เปรี้ยว นอกจากนี้ยังมี แรธาตุตางๆ มากมาย เชน แคลเซียม ฟอสฟอรัส แมกนีเซียม และวิตามินซี เปนตน น้ํา กระเจี๊ยบมีประโยชนชวยแก กระหายน้ําทําใหอุณหภูมิรางกายลดลง ทําใหรางกายสดชื่น ชวยยอยอาหารโดยเฉพาะในกรณีน้ําดีไมปกติ ชวยขับปสสาวะ ลดความดัน ชวยระบายออนๆ และสามารถใชรักษา โรคเลือดออกตามไรฟน กรดอินทรียใน น้ํากระเจี๊ยบมีคุณสมบัติลด ไขมันในเลือดได น้าํ มะนาว ซึ่งมีรสเปรี้ยว นิยมนํามาผสมกับน้ําเชื่อมและเกลือเพื่อ ปรุงรสหวานเค็ม ทําเปนเครื่องดื่มเย็น ดื่มแกกระหาย น้ําทําใหชุมคอ แกคอแหงบํารุงเสียงและแกเลือดออกตามไรฟน น้าํ มะตูม เปนเครื่องดื่มที่ไดจากการตมหรือชงผลมะตูมออนที่ตาก แหง แลวผาเปนแวนบางๆ แลวเติมน้ําตาลทราบเพื่อเพิ่มรสหวาน สรรพคุณของน้ํามะตูม สามารถแกทองเสียได โดยเฉพาะในเด็กที่เปน โรคทองรวงเรื้อรังหรือเปนโรค ทั้งนี้ เพราะในผลมะตูม มีสารเพคตริน (pectin) ซึ่งจะไปรวมกับพิษของเชื้อแบคทีเรียที่ทําใหเกิดทองรวง นอกจากนี้ยังมีสารเมือก สารแทนนิน และสารรสขม บางคนนิยมดื่ม น้ํามะตูมแทนน้ําชา 491 .com For evaluation only.

น้าํ ออย เปนเครื่องดื่มที่นิยมดื่มกันอยางแพรหลาย นิยมดื่มเปนเครื่องเย็น โดยผสมน้ําแข็งหรือแชเย็น แก กระหาย ทําใหชื่นใจ สารประกอบที่สําคัญในน้ําออย ไดแก น้ําตาล ซูโครส ซึ่งเปนอาหารที่สําคัญตอรางกาย เนื่องจากจะถูกยอยและเผาผลาญ เปนพลังงานไดรวดเร็ว นอกจากนี้ยังเปนเครื่องดื่มที่ชวยขับปสสาวะและเปนยา เย็นไดอีกดวย น้าํ มะพราวออน เปนน้ําที่ไดจากผลมะพราวออน มีความบริสุทธิ์มาก ปราศจากเชื้อโรค มีคุณคาทาง อาหารสูง แกกระหายน้ําได ลดไข เปนยาเย็น ชวยขับปสสาวะ บํารุงรางกาย เปนยาระบายออนๆ และฆาพยาธิ ในลําไส มีรายงานวาสามารถใหทารกดื่มแทนนมได หญิงมี ครรภดื่มน้ํามะพราวแลวจะชวยบํารุงทารกในครรภ ในน้ํามะพราวออน จะมีปริมาณน้ําตาลซูโครสมากกวาน้ํามะพราวแกและ นอกจากนี้ ในน้ํามะพราวออนยังมีไว ตามินบี คอมเพล็กซ โปรตีน ไขมัน และแรธาตุตางๆ มากมาย เชน โปแตสเซียม ธาตุเหล็ก เปนตน น้าํ ตาลสด น้ําตาลสด เปนเครื่องดื่มที่มีรสหอมหวาน บํารุงรางกายใหสดชื่น ชุมคอ น้ําตาบสดสวนใหญที่ ขายกันในปจจุบัน มักจะไมใชน้ําตาลสดแท แตทําจากน้ําตาลปปผสมาน้ํา ตั้งไฟ แลวเติมปูนแดงเล็กนอย เพื่อทํา ปฎิกิริยากับกรด อินทรียในน้ําตาลปป ใหน้ําตาลซูโครสคงสภาพ แตงกลิ่นดวยใบเตยหอมเคี่ยวน้ําตาลใหเดือด แลวจะนํามา กรองผานผาขาวบาง น้ําตาลจะไดมีสี กลิ่น รส คลายน้ําตาลสด แตไมหอมเทาน้ําตาลสด ในน้ําตาล สดมีวิตามินบีรวม อยูดวย ชวยทําใหรางกายสดชื่น แกกระหายน้ํา เปนยาเย็น น้าํ มะยม สามารถทําไดโดยใชผลมะยมแกมาลางใหสะอาดแลวนําไปใสน้ําสองเทาของมะยม ตมนาน 40 นาที หรือจนกวา เนื้อมะยมจะนิ่ม จึงเทใสกระชอน ยีเนื้อมะยมบนกระชอนใหลอดรู กระชอนลงไป นําน้ําที่กรอง มาไดไปเติมน้ําตาล ทราบ แลวตมอีกที จะไดน้ํามะยมที่มีรสเปรี้ยวหวาน สวนเนื้อมะยมก็สามารถทําเปนแยมได น้ํามะยม มีวิตามินซี ซึ่งมีประโยชนชวยปองกันเลือดออกตามไรฟน และเพิ่มภูมิคมกั ุ นใหรางกายได นอก จากเครื่องดื่มชนิดตางๆ ดังกลาวแลว ยังมีน้ําผลไมอีกหลายชนิดที่นิยมดื่มกันแพรหลาย เชน น้ําฝรั่ง น้ํา แตงโม น้ํามะขาม น้ําองุน น้ําลําไย น้ําทับทิม น้ํารากบัว น้ําบวย ฯลฯ จะ เห็นไดวาเครื่องดื่มสมุนไพรใหประโยชนทั้งทางตรงและทางออม ประโยชนทางตรง คือ ชวยดับกระหาย คลายรอย ทําใหสดชื่น มีรสอรอย สวนประโยชนทางออม ก็ยังเปนยาบํารุงรักษาโรค ขับเหงื่อ ขับปสสาวะ บํารุง รางกาย เปนยา ระบาย หรือแกทองเสีย เปนตน นอกจากนั้นเครื่องดื่มสมุนไพรหลายชนิด ยังสามารถเตรียมได งาย หรือหาดื่มไดทั่วไป และประโยชนที่สําคัญอีกอยางคือ เครื่องดื่มสมุนไพรไมตองแตสีดวยสีสังเคราะห สีของ เครื่องดื่มเปนสีจากพืชโดยตรง จึงไมเปนพิษแกรางกาย เวนแตวาหากทานผูฟงซื้อมาดื่ม ก็ควรเลือกเครื่องดื่มที่ เปนสีธรรมชาติ ไมควรเห็นแกความ นาดื่ม เพื่อจะใหไดประโยชนจากเครื่องดื่มสมุนไพรมากที่สุด Fruit Punch สวนผสม น้ําสัปปะรด 2 ออนซ น้ําสม 2 ออนซ น้ํามะนาว 1/2 ออนซ น้ําหวานทับทิม 1 ออนซ วิธีทํา ถาไมมีใชแกวพลาสติกทีม่ ีฝาปดแทนก็ได) 1.foxitsoftware.com For evaluation only. รินใสแกว 492 . ใสน้ําแข็งกอนเกือบเต็มเชคเกอร เขยาแรงๆจนสวนผสมทัง้ หมดเขากัน 3. ใสใสวนผสมทั้งหมดทีเ่ ตรียมไวลงเชคเกอร ( 2.Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.

foxitsoftware.com For evaluation only.Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www. น้ําแตงโมปน สวนผสม เนื้อแตงโม 50 กรัม ( 5 ชอนคาว) น้ําเชื่อม 15 กรัม ( 1 ชอนคาว) เกลือปนเสริมไอโอดีน 1 กรัม (1/5ชอนชา) น้ําเปลาตมสุก 150 กรัม (10 ชอนคาว) น้ํามะนาว นิดหนอย วิธีทาํ นําเนื้อแตงโม น้ํา น้ําเชื่อม เกลือ ใสใน เครื่องปน นําไปปนใหละเอียด ชิมรสตาม ชอบ ประโยชนทีร่ างกายจะไดรับ คุณคาทางอาหาร มีวิตามินเอ ชวย บํารุงสายตา และวิตามินซี ชวย ปองกันโรค เลือดออกตามไรฟน คุณคาทางยาชวยขับปสสาวะ ปากเปน แผล แกรอนใน แก กระหายน้ํา แตงโม ผล ไมลูกกลม ลูกรี ตลอดจนลูก ทรงกระบอก เปนพืชไมเถาตระกูลเดียวกับ พืชตระกูลแตง เชน แตงกวา แตงแคนตาลูป และฟก แตงโมเปนพืชเมืองรอนที่มีถิ่น กําเนิดอยูในแอฟริกาตอนเหนือและ ตะวันออกกลาง มีชื่อทางพฤกษศาสตรวา Citrullus vuigaris ลําตนเปนเถาเลื้อยแผ ไปตามพื้นดิน ใบมีลักษณะเวาลึก 3-4 หยัก กานใบยาว ทั้งเถาและใบมีขน แตงโม มีมากมายหลายพันธุใหเลือกรับประทาน พันธุที่นิยมกันมาก ก็มีแตงโมจินตหรา แตงโมตอปโดและแตงโมที่มีเนื้อสี เหลือง หรือแตงโมน้ําผึ้ง สวนใครที่ไมชอบรับประทานแตงโม เพราะรําคาญเมล็ดอันมากมายของมัน เดี๋ยวนี้เขาก็มีแตงโม พันธุไมมีเมล็ดใหเลือกซื้อเหมือนกัน แตสนนราคาก็แพงนาดู แตงโม ไมเพียงมีรสหวานและเย็นเทานัน ้ ยังมีสารอาหารตางๆที่มีประโยชน ทั้งแคลเซียม ฟอสฟอรัส เหล็ก โปแตสเซียม และวิตามินตางๆ โดยเฉพาะวิตามินเอ ซึ่งมีมากเปนพิเศษในเนื้อแตงโมที่มีสีแดงๆ แตงโม เปนผลไมฉ่ําน้ํา มีความเย็น รสหวาน รับประทานเปนผลไมแกกระหายคลายรอนไดอยางดี หรือนํามาทําเปนน้ํา แตงโมปน น้ําแตงโมเชค ดื่มแกกระหาย หรือดื่มเปนน้ําผลไมเพื่อสุขภาพ ดื่มกันไดตลอดทั้งวัน อาจเปนชวงระหวางมื้อ อาหาร หรือกอนนอนก็ได เหมาะอยางยิ่งสําหรับผูที่ออนเพลียมากๆ เชน ผูปวยที่อยูในระยะพักฟน หรือหลังจากการผาตัด เพราะน้ําแตงโมชวยใหรางกายรูสึกกระชุมกระชวยขึน ้ น้ําแตงโม ยังชวยทําใหรางกายขับปสสาวะไดดี จึงมีผลชวยลางไต ลางกระเพาะปสสาวะ ไมใหรางกายมีการสะสมกรดยูริค อันเปนสาเหตุของการเกิดโรคไขขอ โรคเกาต สําหรับคนผิวหนังแหงกราน อันเนื่องมาจากภาวะเลือดเปนกรด เพราะกิน เนื้อสัตว ของทอด ขนมหวาน อาหารแปงขัดขาว และเครื่องดืม ่ พวกกาแฟ โคลามากเกินไป น้ําแตงโมชวยได นอกจากนี้ ในเนื้อแตงโมยังมีเอ็นไซมที่ชวยกระตุนความอยากอาหารอีกดวย กอนกินขาวก็ดื่มน้ําแตงโมสักแกวจะไดเจริญอาหาร การเลือกซื้อแตงโม ตองซื้อที่มีผิวเปลือกเรียบ ไมเปนรอย รูปทรงสวยงาม ถาเลือกซื้อที่ผาแลวไดยิ่งดี เพราะจะไดเห็น ลักษณะของเนื้อแตงโมได เนื้อแตงโมตองมีสีแดง เนื้อเนียน ไสไมสม มีรสหวานเย็น 493 .

foxitsoftware.com For evaluation only. นําแกวมังกรเนื้อแดงที่แชในตูเย็นจนเย็นไดที่แลว มาผาครึ่งผลตามแนวยาว ลอกเปลือกออก และจัดการ หั่นเนื้อแกวมังกรเนื้อแดงเปนชิ้นเล็กใสเครื่องปน พรอมดวยน้ําสมคัน้ น้ําเชื่อม และเกลือไอโอดีน แลว ปนสวนผสมทั้งหมดใหเขากันจนไดที่ 2. จากนั้นเทใสแกวใสๆ จะประดับดวยเนื้อแกว มังกรฝานเล็กๆพอสวยงามก็ได ประโยชนของแกวมังกร พืช พวกกระบองเพชรมีสารมิวซิเลจ (Mucilage) จํานวนมาก สารพวกนี้ คือ โปลี่แซคคาไรดเชิงซอน ลักษณะคลายวุนเหลว หรือเยลลี่ ดูดน้ํา ชวยคุมน้ําตา ลกลูโคลในคนที่เปนเบาหวาน โดยไมพึ่งอินซูลิน สามารถลดไตรกลีเซอรไรด และคอเรสเตอรอล ชนิดความหนาแนนในเลือดต่ํา นอกจากนี้ยังเพิ่มธาตุเหล็ก บรรเทา โรคโลหิตจาง ผลแกวมังกรมีคณ ุ คาทางอาหาร มีสรรพคุณปองกันโรคหัวใจ ความดันโลหิตตับ เบาหวาน มะเร็ง ลําไส และตอมลูกหมาก เสริมสรางภูมิตานทานกระดูก ฟน และกลามเนื้อ แกวมังกร ปจจุบันกลายเปนผลไมอีกชนิดหนึ่งที่ผหญิ ู งสวนใหญใชบริโภคลดน้ําหนัก และเมื่อปากตอปากบอกวา ไดรับประทานแลวอิ่มลดน้ําหนักไดจริง ผลไมชนิดนีจ้ ึงเริม่ เปนที่นิยม และมีเกษตรกรในประเทศไทยปลูกกันมาก ขึ้น ทั้งที่รากเหงาของไมพันธุนีจ้ ะเกิดและเติบโตเปนพันธุแทอยูที่ประเทศ เวียดนาม ถือเปนแหลงปลูกแกวมังกรที่ มีมาชานานและคนเวียดนามจะรูจักกันดี แกวมังกรจึงเปนผลไมบริสุทธิ์ปลอดภัยจากสารพิษ มีกากใยสูง แคลอรี่ต่ํา อุดมไปดวยวิตามินซี คลอโรฟลล เมล็ด ของแกวมังกรอุดมไปดวยไขมันไมอิ่มตัวสามารถตอตานปฏิกริยาออกซิเด ชั่นทานแลวนอกจากดับรอนผอน กระหายยังบํารุงสุขภาพผิวพรรณสดชืน่ ในสุภาพสตรีจะชวยกระตุนตอมน้ํานม ใชเปนผลไมเสริมสุขภาพ และ ความงามไดเปนอยางดี แกวมังกร ผลไมพันธุใหม รสชาติหวานกรอบอรอย กําลังเปนที่นิยมอยางแพรหลาย ตนปลูก งาย ใหผลผลิตเร็ว ปลูกเปนพืชเศรษฐกิจ ไดผลผลิตสูงใหผลกําไรเร็ว ปลูกโดยไมตองเลือกดิน ดูแลงาย แมแตเด็กก็ ดูแลได 494 .Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www. น้ําแดงแกวมังกร สวนผสม แกวมังกรพันธุเนื้อแดง 1 ½ ผล (ผลละประมาณ 1 ขีด) น้ําเชื่อม ¼ ถวย น้ําสมคั้น ¼ ถวย เกลือไอโอดีน ¼ ชอนชา วิธีทํา 1.

น้ําใบเตย สวนผสม 1.foxitsoftware. นําไปตมกับน้ําเปลา แลวมากรองเอาเมล็ดออก ผสมน้ําตาลทราย เกลือปน ตั้งไฟใหเดือดอีกครั้งและยกลง 3. สามารถเสิรฟกับน้ําแข็ง หรือแชใหเย็นกอนแลวนํามาปนกับน้ําแข็งแลวเสิรฟก็ไดคะ 495 . ตักใบเตยออกดวยการกรองเหลือแตน้ําใบเตย 4.Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.com For evaluation only. เอาเกลือปนใสครึ่งชอนชา ตามดวยน้ําเชื่อม 5. น้ําเชื่อม 3. น้ําเปลาตมสุก 5 กรัม (1 ใบ) 15 240 กรัม (1 ชอนคาว) กรัม (16 ชอนคาว) วิธีทํา 1. ปอกเปลือกมังคุด และแคะเอาแตเนื้อ 2. ใบเตย 2. พอเดือดก็ลดไฟลง เคี่ยวไปเรื่อย ๆ จนมองเห็นสีของใบเตยเขียว ออนเจือจาง 3. ปลอยใหเดือดตอไปอีก 5 นาที ยกลง ชิมรสตามใจชอบ อีก วิธีหนึ่ง เอาใบเตยมาลางใหสะอาด ตากแดดใหแหง เอาไปคั่ว แลวเก็บใสขวดหรือกระปองแบบใบชา ก็จะได " ชาเตยหอม" เมื่อตองการดื่มก็เอามาชงแบบชงน้ําชา กลิ่มหอมชวนดื่มราคาถูก ดื่มแลวชื่นใจจริง ๆ ประโยชนที่รางกายจะไดรับ คุณคาทางอาหาร ใชแตงสีอาหาร เพิ่มกลิ่นหอมใหอาหาร คุณคาทางยา ชวยบํารุงหัวใจ ชวยลดอาการกระหายน้ําทําใหชุมชื่น น้ํามังคุด มังคุดมีวติ ามินซี และชวยแกอาการคลื่นไสได ในชวงที่มีมงั คุดมากและราคาถูก ลองเปลี่ยนมาทําน้ํามังคุดไวดื่มใหชื่นใจดูดีมั้ยคะ สวนผสม เนื้อมังคุด 2 ถวย น้ําเปลา 3 ถวย น้ําตาลทราย 1/2 ถวย เกลือปน 1/4 ชอนชา วิธีทํา 1. นําใบเตยสดมาลางใหสะอาด หั่นเปนทอน ๆ ใสหมอตมดวยน้ํา สะอาด 2.

ปลาหมึกยัดไสทอดกระเทียมพริกไทย เครื่องปรุง ไมตองตวงตองวัดกันมาก เอาแบบงายๆเลยคะ ◊ ปลาหมึก ลอกหนัง ลางใหสะอาด ◊ หมูสับ ◊ สามเกลอ (กระเทียม พริกไทย รากผักชี โขลกรวมกันใหละเอียด) ใชเยอะหนอยนะจะ เพราะตองเอามาหมักกับหมูสับ และ ทอดโรยหนาดวย ◊ ซีอิ๊วขาว ◊ น้ํามันสําหรับทอด วิธีทํา ◊ ลางปลาหมึกใหสะอาด