You are on page 1of 35

GRAEVINSKO-ARHITEKTONSKI FAKULTET U NIU

NEKA ISKUSTVA U TEHNOLOGIJI BETONA ZA OBJEKTE U EKSTREMNIM TEMPERATURNIM USLOVIMA


Zoran Grdi

UVOD

Eksperimentalna istraivanja i praksa pokazuju da su temperature sveeg betona izmeu 5 i 30C optimalne sa gledita odvijanja procesa hidratacije cementa PBAB 87 ugraivanje betona pri spoljnim temperaturama niim od 5C i viim od 30C definie kao betoniranje u posebnim, odnosno ekstremnim uslovima, pri emu se moraju obezbediti posebne mere zatite betona

UVOD

u zimskom periodu, tokom jako hladnih dana, moe se desiti da temperatura u masi betona bude nia od 5C, pa i ispod 0C, to moe dovesti do: smrzavanja betona, degradacije strukture,

pada fiziko-mehanikih karakteristika,


smanjenje trajnosti.

IARA NA STAROJ PLANINI


UVOD KONSTRUKCIJA TEHNOLOGIJA BETONA

iara etvorosed na Staroj planini, na lokaciji Babin Zub, izgraena je u poslednjem kvartalu 2006. godine

IARA NA STAROJ PLANINI


UVOD KONSTRUKCIJA TEHNOLOGIJA BETONA

Projekat iare i njenu montau je uradila austrijska firma Doppelmayr, dok je izvoa ostalih radova bilo je preduzee Gradex d.o.o. iz Zajeara

IARA NA STAROJ PLANINI


UVOD KONSTRUKCIJA TEHNOLOGIJA BETONA

iara se sastoji od 13 elinih stubova koji se putem ankera vezuju za armirano betonske stubove koji se temelje na armirano betonskim stopama

IARA NA STAROJ PLANINI


UVOD KONSTRUKCIJA TEHNOLOGIJA BETONA

Dimenzije temeljnih stopa u osnovi u proseku iznose 2,5 x 3,5 m i visine su 60 cm

IARA NA STAROJ PLANINI


UVOD KONSTRUKCIJA TEHNOLOGIJA BETONA

Dimenzije stubova u preseku iznose 1,8 x 1,8 m i visine su 2,0 do 3,5 m u zavisnosti od konfiguracije terena

IARA NA STAROJ PLANINI


UVOD KONSTRUKCIJA TEHNOLOGIJA BETONA

Armatura stubova u odnosu na temeljnu stopu stoji pod nagibom od 5, 10 ili 15 stepeni u zavisnosti od konfiguracije terena

IARA NA STAROJ PLANINI


UVOD KONSTRUKCIJA TEHNOLOGIJA BETONA

Stubovi su posle zavrenih betonskih radova gotovo u celosti ukopani u zemlju, to znai da je u tu svrhu za svaki pojedinani stub morao da se radi odgovarajui iskop

IARA NA STAROJ PLANINI


UVOD KONSTRUKCIJA TEHNOLOGIJA BETONA

U zavretak armirano betonskih stubova ugraen je posebno konstruisan i od korozije zatien metalni prsten sa ankerima za vezu sa elinim stubovima iare

IARA NA STAROJ PLANINI


UVOD KONSTRUKCIJA TEHNOLOGIJA BETONA

elini stubovi su iz dva dela dopremani na mesto ugradnje uz pomo helikoptera, tj. na mesto povezivanja sa armirano betonskim stubom

IARA NA STAROJ PLANINI


UVOD KONSTRUKCIJA TEHNOLOGIJA BETONA

Stubovi su postavljani iz dva dela zbog teine koju helikopter na toj nadmorskoj visini nije mogao da podigne odjednom

IARA NA STAROJ PLANINI


UVOD KONSTRUKCIJA TEHNOLOGIJA BETONA

Spesifikacija za beton je data prema odredbama standarda EN 206-1:2000 Za izradu armirano betonskih temelja i stubova zahtevan je beton C25/30 XC2 sa etiri frakcije agregata Za izradu poslednjeg stuba iji je znaajan deo iznad terena zahtevan je beton definisan kao C 20/25 XF1

IARA NA STAROJ PLANINI


UVOD KONSTRUKCIJA TEHNOLOGIJA BETONA

Oznaka C 25/30 oznaava klasu betona 25 (N/mm2 = MPa) ako se ispituje na cilindrima R/H = 15/30 cm, odnosno klasu betona 30 ako se ispituje na betonskim kockama ivice 15 cm, to je u skladu i sa naim standardom SRPS U.M1.021:1997 Oznaka XC2 oznaava klasu izloenosti betona koja odgovara koroziji prouzrokovanoj karbonatizacijom i odnosi se na beton koji se nalazi u vlanoj, retko suvoj sredini

IARA NA STAROJ PLANINI


UVOD KONSTRUKCIJA TEHNOLOGIJA BETONA

Oznaka XF1 oznaava klasu izloenosti betona zamrzavanju i odmrzavanju i odnosi se na beton umereno zasien vodom bez agenasa za odmrzavanje

Preporuke standarda EN 206-1:2000 za ovakav beton su klasa najmanje C 30/37, najvei vodocementni faktor 0,55 i minimalna koliina cementa 300 kg

IARA NA STAROJ PLANINI


UVOD KONSTRUKCIJA TEHNOLOGIJA BETONA

Imajui u vidu da su radovi na iari poeli krajem septembra 2006. izvoau radova date su preporuke za betoniranje u zimskim uslovima

IARA NA STAROJ PLANINI


UVOD KONSTRUKCIJA TEHNOLOGIJA BETONA

Redni broj

PODACI O SASTAVU BETONA C 30/37 XF1

0/4
4/8 1. Uee agregata po frakcijama za 1 m3 betona 8/16 16/31,5 ukupno 2. 3. 4. 5. 6. Uee cementa za 1 m3 betona Vodocementni faktor (bez aditiva) Masa vode za 1 m3 betona Masa aditiva za 1 m3 betona Predviena zapreminska masa sveeg betona 380 kg 0,385 146,3 kg

33,5%
11,5% 23,5% 31,5% 100%

623 kg
214 kg 437 kg 586 kg 1860 kg

Superfluid 1 1% ili 3,80 kg

Porostvara 0,07% ili 0,266 kg


oko 2400 kg/m3

IARA NA STAROJ PLANINI


UVOD KONSTRUKCIJA TEHNOLOGIJA BETONA

Redni broj 1.

PODACI O SVEEM BETONU 23C

Temperatura vazduha u laboratoriji

2.
3. 4. 5. 6. 7.

Temperatuta vode
Temperatura sveeg betona Klasa konzistencije po vebe metodi Klasa sleganja Sadraj uvuenog vazduha Zapreminska masa sveeg betona

19,7C
24,2C V3 S2 4% 2458 kg/m3

IARA NA STAROJ PLANINI


UVOD KONSTRUKCIJA TEHNOLOGIJA BETONA

PODACI O OVRSLOM BETONU Oznaka epruvete Starost dani Zapreminska masa kg/m3 2430 2 2447 2435 2471 2437 Srednja vrednost kg/m3 Pritisna vrstoa N/mm2 29,33 27,33 29,33 34,67 28,66 Srednja vrednost N/mm2

P1 P2 P3 P4 P5 P6

2441 2436

2449

39,11 34,44

37,07

P7
P8 P9 28

2477
2474 2450 2467

41,11
41,11 42,67 41,63

IARA NA STAROJ PLANINI


UVOD KONSTRUKCIJA TEHNOLOGIJA BETONA

KLIZALITE U AIRU U NIU


KONSTRUKCIJA ZAHTEVI ZA BETON

Konstrukcija objekta izvedena je od lameliranih drvenih nosaa u vidu luka sa tri zgloba

KLIZALITE U AIRU U NIU


KONSTRUKCIJA ZAHTEVI ZA BETON

Luni nosai su postavljeni na razmaku od 5 metara u podunom pravcu, dok je ukruenje uraeno pomou drvenih ronjaa i elinih spregova

KLIZALITE U AIRU U NIU


KONSTRUKCIJA ZAHTEVI ZA BETON

Nosai se preko elinih podmetaa oslanjaju na armirano betonske stubove i stope povezane temeljnim trakama

KLIZALITE U AIRU U NIU


KONSTRUKCIJA ZAHTEVI ZA BETON

Nosai se preko elinih podmetaa oslanjaju na armirano betonske stubove i stope povezane temeljnim trakama

KLIZALITE U AIRU U NIU


KONSTRUKCIJA ZAHTEVI ZA BETON

Presek kroz podnu konstrukciju klizalita

KLIZALITE U AIRU U NIU


KONSTRUKCIJA ZAHTEVI ZA BETON

Debljina betonske ploe od dvofrakcijskog betona 6 cm i armirana je mreom Q166. To je istovremeno i poslednji sloj podne konstrukcije preko koje se formira led. Kroz tu plou prolazi sistem cevi za hlaenje ija je radna temperatura -12C

KLIZALITE U AIRU U NIU


KONSTRUKCIJA ZAHTEVI ZA BETON

marka betona MB 40; beton treba da je vodonepropustljiv prema odredbama standarda SRPS U.M1.015:1998; beton treba da bude otporan prema dejstvu mraza (M 100); konzistencija treba da bude tena zbog ugradnje pumpom, klasa sleganja S3, odnosno V4 po vebe metodi; izbor agregata diktirao je proizvoa betona s obzirom da raspolae sopstvenom separacijom; cement za spravljanje betona takoe je dostavio proizvoa betona

KLIZALITE U AIRU U NIU


KONSTRUKCIJA ZAHTEVI ZA BETON

Redni broj

PODACI O SASTAVU BETONA MB 40 M 100 VODONEPROPUSTLJIV 0/4 45% 55% 100% 750 kg

1.

Uee agregata po frakcijama za 1 m3 betona

4/8 8/16 16/31,5 ukupno

910 kg
1660 kg

2. 3. 4. 5. 6.

Uee cementa za 1 m3 betona Vodocementni faktor (bez aditiva) Masa vode za 1 m3 betona Masa aditiva za 1 m3 betona Predviena zapreminska masa sveeg betona

465 kg 0,47 220 kg Superfluid 1 1% ili 4,65 kg

Porostvara 0,07% ili 0,326 kg


oko 2320 kg/m3

KLIZALITE U AIRU U NIU


KONSTRUKCIJA ZAHTEVI ZA BETON

Redni broj 1. 2.

PODACI O SVEEM BETONU Temperatura vazduha u laboratoriji Temperatuta vode 20,5C 20,3C

3. 4.
5. 6. 7.

Temperatura sveeg betona Klasa konzistencije po vebe metodi


Klasa sleganja Sadraj uvuenog vazduha Zapreminska masa sveeg betona

23,6C V4
S3 6,5% 2320 kg/m3

KLIZALITE U AIRU U NIU


KONSTRUKCIJA ZAHTEVI ZA BETON

PODACI O OVRSLOM BETONU Oznaka epruvete P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 28 7 2 Starost dani Zapreminska masa kg/m3 2314 2287 2298 2308 2296 2304 2320 2323 2318 2303 2300 Srednja vrednost kg/m3 Pritisna vrstoa N/mm2 15,11 13,33 14,67 28,89 28,44 28,67 42,44 43,56 43,33 28,67 14,37 Srednja vrednost N/mm2

P9

2311

44,00

KLIZALITE U AIRU U NIU


KONSTRUKCIJA ZAHTEVI ZA BETON

KLIZALITE U AIRU U NIU


KONSTRUKCIJA ZAHTEVI ZA BETON

Na osnovu izloenog, na primeru prikazanih objekata, moe se zakljuiti da se potovanjem znanja i principa iz oblasti tehnologije betona mogu na kvalitetan nain uraditi betonski radovi i u uslovima kada se oni mogu okarakterisati kao betoniranje u ekstremnim uslovima

KLIZALITE U AIRU U NIU


KONSTRUKCIJA ZAHTEVI ZA BETON

Pokazano je i to, da postoje sluajevi kada u pogledu svojstava koja se od betona zahtevaju, prednost treba dati uticajima sredine u kojima e se konstrukcija nai, tj. trajnosti betona, u odnosu na zahteve koje postavlja statiki proraun. U takvim sluajevima se podrazumeva da e zahtevana marka (klasa) betona prema statikom proraunu biti ispotovana, a ponekad i vea od zahtevane.

ZAHVALJUJEM NA PANJI