You are on page 1of 3

CONSILIUL LOCAL MALIUC Se aproba PRIMAR

RAPORT

privind contul de executie al bugetului local la 30.09.2012

Consiliul Local al comunei Maliuc autoritate deliberativa a administratiei publice locale alaturi de primar ca autoritate executiva ,asigura,gestiunea resurselor financiare, a bunurilor proprietate publica si privata de care dispun, potrivit atributiilor si in conditiile legii.Atributiile si responsabilitatile autoritatilor administratiei publice locale in domeniul finantelor publice sunt reglementate de prevederile Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare.Conform prevederilor art.57al.4 din legea nr.243/2006,situatiile financiare anuale, inclusiv anexele la acestea se prezinta de catre ordonatorii principale principali de credite spre aprobare autoritatilor deliberative.Bugetul Local al Primariei comunei Maliuc ,in anul 2012 a avut ca surse de finantate urmatoarele categorii de venituri :venituri proprii, cote defalcate din impozitul pe venit, sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor, sume defalcate din TVApentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor si oraselor.In anul 2012 bugetul local a fost aprobat si modificat prin hotarari ale consiliului local,buget din care a fost finantata activitatea proprie,pentru care primarul a avut calitatea de ordonator principal de credite si au fost repartizate credite bugetare pentru efectuarea de cheltuieli de catre institutiile publice din subordinea consiliului local precum si pentru invatamant, institutii, ai caror conducatori au calitatea de ordonatori tertiari de credite bugetare. La 30.09.2012 bugetul Consiliului Local Maliuc a cuprins prevederile definitive de 2.527 mii lei si au fost efectuate plati de 790mii lei. Din bugetul local a fost asigurata finantarea cheltuielilor efectuate de aparatul propriu de specialitate din cadrul Primariei Maliuc

SINTEZA REALIZARII PRINCIPALELOR CATEGORII DE VENITURI SI A EXECUTIEI CHELTUIELILOR BUGETULUI LOCAL


Executia de ansamblu a bugetului local este urmatoarea :

Denumire indicator VENITURI TOTALE Din care: 1 2 Venituri curente Venituri din capital PRELEVARI DIN BUGETUL DE STAT Cote defalcate din impozitul pe venit Sume aloc.din cote defalc Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor Sume defalcate din TVApentru finantarea cheltuielilor descentralizate Subventii de alte nivele CHELTUIELI TOTALE din care : Cheltuieli curente Cheltuieli de personal Cheltuieli materiale Subventii Transferuri Cheltuieli de capital EXCEDENT

Prevederi definitive Realizari % 1.585 1.159 73.12 1.153 341 72 269 196 273 235 932 253 80.83 74.19

57 79.166 269 225 72.86 98.53 95.74

53 2.365 1.206 685 484 36.8 1.159

27 790 700 524 162 13.5 89 369

50.94 33.40 58.04 76.50 33.47 36.68 7.68

Asa cum se poate vedea din tabelul de mai sus ,la finele trimestrului III.2012 veniturile totale ale unitatii administrativ teritoriale au fost realizate in proportie de 73.12%.Veniturile curente au fost realizate in proportie de 80.83% iar veniturile din capital in proportie de .Cheltuielile angajate platite pana la 30.09.2012 au fost in suma de 790mii lei fata de 2.365 mii lei prevederi.Executia cheltuielilor bugetului local, pe total buget si pe capitole de cheltuieli s-a incadrat in prevederile bugetare definitive aprobate ,pe total procentul de realizare fiind de 33.40%. Avand in vedere cele prezentate mai sus

supunem spre aprobare contul de executie al bugetului local pe trimestrul III.2012. Situatia cheltuielilor pe ansamblul bugetului local la finele trimestrului III.2012pe capitole de cheltuieli este urmatoarea. Nr.crt Denumire Prevederi Realizari % Cheltuieli totale 2.365 790 33.40 Din care 1 Autoritati executive 512 293 57.23 2 Alte servicii publice 50 37 74 genenale 3 Invatamant 408 258 64.02 4 Sanatate 401 17 4.24 5 Cultura relcreere si 80 5 6.25 religie 4 Asigurari si asistenta 65 26 40 sociala 5 Servicii si dezv. 75 52 59.33 6 Actiuni generale 15 7 Transporturi 749 89 11.88 8 Alte actiuni economice 10 5 50 Executia cheltuielilor bugetului local , pe total buget si pe capitole de cheltuieli s-a incadrat in prevederile bugetare definitive aprobate, pe total procentul de realizare fiind de %. Ponderea semnificativa in totalul platilor efectuate a fost detinuta de capitolul 51.02autoritati executive cu 57.23 % urmat de platile efectuate la cap.65.02 invatamant 64.02% Servicii publice si locuinte 59.33%, asigurari si asistenta 40%. Avand in vedere cele prezentate mai sus supunem spre aprobare contul de executie al bugetului local la30.09.2012. REFERENT,