You are on page 1of 15

JADUAL SPESIFIKASI LANGKAH-LANGKAH PENGAJARAN GAGNE TAJUK: IKAN HIASAN Langkah pengajaran Gagne 1.

Tarik perhatian murid terhadap pembelajaran yang disampaikan


Guru: Guru menarik perhatian pelajar dengan menayang video. Guru menayangkan video jenis-jenis ikan. Murid: Murid perlu menonton dan memberi pandangan terhadap video itu. Teori pembelajaran sosial dan sosial kognitif telah digunakan dalam langkah pengajaran ini. Menurut Albert Bandura (1925), manusia secara semula jadi belajar melalui proses peniruan atau pemerhatian. Guru menayangkan video dan minta pelajar Pendekatan tematik telah digunakan dalam langkah ini. Guru telah menentukan tema pengajaran sebagai ikan hiasan. Tema ini juga akan dapat menarik perhatian pelajar dengan melihat pelbagai jenis ikan yang berbeza bentuk dan berwarna- warni. Strategi berasaskan sumber atau bahan telah digunakan dalam langkah pengajaran ini. Guru menggunakan bahan komputer, iaitu video untuk menarik perhatian pelajar. Video yang disediakan adalah video mengenai jenis-jenis ikan. Pelbagai jenis ikan Kaedah atau teknikbercerita telah digunakan. Kandungan pelajaran juga telah diceritakan dalam video yang telah sediakan.

Aktiviti P&P

Teori/Model

Pendekatan

Strategi

Kaedah/Teknik

memerhatikannya. Pelajar akan memerhatikan video yang ditayangkan dan akan menumpukan perhatian serta belajar melalui pemerhatian.

akan ditayangkan melalui video dalam kelas.

2. Memaklumkan murid tentang objektif pelajaran

Guru: Guru menggunakan powerpoint untuk menerangkan objektif pelajaran kepada pelajar. Murid: Murid perlu memahami objektif pengajaran

Model pembelajaran masteridigunakan dalam langkah pengajaran ini. Pembelajaran ini direka bentuk bagi memastikan semua pelajar mencapai objektif pelajaran dan membolehkan masa yang mencukupi untuk

Pendekatan induktif telah digunakan dalam langkah pengajaran ini. Secara umumnya, jenis pendekatan induktif digunakan bergantung pada hasil pembelajaran yang diinginkan. Guru memaklumkan

Strategi pemusatan gurudigunakan dalam langkah pengajaran ini. Guru memaparkan powerpoint yang telah disediakan dahulu dan menerangkan objektif pengajaran satu demi satu.

Kaedah dan teknikkuliah telahdigunakan. Guru memberi kuliah kepada pelajar tentang objektif pelajaran dan akan menerangkan kepada mereka. Pelajar pula perlu mendengar sahaja.

setiap pelajar mencapainya. Oleh itu, guru memaklumkan pelajar tentang objektif pelajaran supaya mereka dapat mencapainya.

objektif pelajaran kepada pelajar adalah supaya mereka dapat mengetahui hasil pembelajaran mereka.

3. Meransang ingatan kembali

Guru: Guru memanggil beberapa pelajar keluar dan memberi mereka setiap orang satu sampul surat serta memanggil mereka membuka sendiri. Apabila mereka melihat gambar ikan di dalamnya, guru memanggil mereka

Teori kognitif telah digunakan dalam langkah ini. Untuk menekankan pembelajaran bermakna berlaku, Ausubel menekankan penyampaian pengajaran guru dibuat secara terancang, bermula dengan mengaitkan

Pendekatan induktif digunakan dalam langkah pengajaran ini. Pendekatan induktif bermula daripada spesifik kepada umum, iaitu dimulakan dengan sesuatu sebab atau contoh dan menuju ke arah sesuatu generalisasi. (J.M.

Strategi pemusatan pelajar telah digunakan. Guru hanya sebagai fasilitator dan pembimbing dalam strategi ini. Guru menanya soalan dan membekalkan contoh kepada pelajar supaya mereka berfikir kreatif dan kritis

Kaedah atau teknik perbincangan telah digunakan. Guru membincangkan jenis dan ciri-ciri ikan dengan pelajar di dalam kelas.

menunjukkan gambar itu dan menanya pelajar, pernahkah menengok ikan itu. Guru menanya pelajar pernahkah makan ikan. Selepas itu, guru menanya pula pernahkan mereka membela ikan. Kemudian guru menanya pelajar ikan di dalam gambar yang terdapat di dalam sampul surat itu pernahkan mereka belai atau makan. Seterusnya, guru menjelaskan ikan dalam gambar itu

pengetahuan sedia ada dan disusun secara berperingkatperingkat. Guru akan mengaitkan pengetahuan sedia ada pelajar dengan jenis ikan yang pernah mereka makan atau membela.

Kierzek dan W. Gibson, 1960). Guru membantu pelajar menguasai konsep berasaskan contoh.

untuk menguasai konsep sendiri. Berdasarkan contoh yang dikemukakan, guru bersama pelajar membentuk kesimpulan umum.

ialah ikan hiasan dan mengenalkan tajuk pengajaran. Murid: Murid perlu meransangkan pengetahuan sedia ada

4.Kemukakan Kandungan

Guru: Guru menjelaskan ciri-ciri ikan dengan

Teori Kognitif Murid akan berfikir dan memahami ciri-

Pendekatan Deduktif Guru akan menerangkan konsep dan contoh kepada pelajar. Guru akan memberitahu nama ikan. Selepas itu, guru akan memberitahu contoh-contoh ciri ikan tersebut.

Pemusatan Guru Guru akan menyediakan maklumat yang perlu diajar. Guru juga akan memberi ilmu kepada para pelajar.

Sumbang saran Pelajar boleh menanyakan guru sekirannya terdapat soalan yang tidak memahami. Pelajar bebas untuk menanyakan dan menanya seberapa banyak soalan.

menggunakan power ciri ikan. Dengan point. Murid: Murid mendengar maklumat yang disampaikan oleh guru. Murid juga boleh menanyakan soalan sekiranya terdapat maklumat yang tidak faham. ini, proses mental akan berlaku secara aktif. Pelajar akan berfikir secara kreatif untuk memahami ciri-ciri dan menginatinya.

5. Membimbing pembelajaran

Guru: Guru akan menyediakan aktiviti pertandingan puzzle. Dengan membahagikan murid kepada lima kumpulan dan memberikan satu kumpulan untuk membuat satu puzzle. Pada akhir, guru akan menjelaskan ciri-ciri ikan lagi. Murid: Murid akan membuat puzzle yang disediakan oleh guru dalam kumpulan. Selepas itu, pelajar akan

Teori Sosial Teori ini berlaku apabila pelajar bersama-sama untuk menyiapkan puzzle. Pelajar akan belajar antara satu sama lain dengan membentuk gambar ikan dan menjelaskan ciri-ciri ikan. Pelajar juga dapat menguasai kemahiran berkomunikasi secara langsung.

Pendekatan Induktif Guru akan memberi puzzle kepada pelajar dan pelajar akan membentangkan ciri-ciri ikan mengikut gambar dalam puzzle. Pada akhir pembentangan pelajar, guru akan membantu pelajar untuk membuat kesimpulan bagi ciri-ciri ikan.

Pemusatan Pelajar Pelajar akan aktif dalam mempelajari

Perbincangan Pelajar akan membincang dalam kumpulan untuk bersama-sama menyiapkan puzzle. Pelajar juga bersama-sama membincang tentang ciri-ciri ikan. Pelajar akan meningkatkan pemikiran dan memahami kandungan. Ia juga merangsang penglibatan dan membantu pelajar menguasai kemahiran komunikasi dan proses pemikiran.

aktiviti pertandingan melalui aktiviti dalam kumpulan. Pelajar juga akan membantu antara satu sama lain dalam menyiapkan tugasan. Pelajar melibatkan diri secara keseluruhan dalam aktiviti. Malah, guru hanya menjadi fasilitator.

membincang ciri ikan dalam kumpulan dan membentang.

6.Melaksanakan perlakuan

Guru: Guru memberi latihan bertulis

Teori behaviorisme Aktiviti yang

Pendekatan Integratif Aktiviti ini berlandaskan pendekatan integratif iaitu tumpuan diberikan kepada strategi pemusatan murid. Contohnya, dalam aktiviti ini, guru telah memberi kuasa kepada murid-murid untuk mengendalikan tugas serta menggalakkan pembinaan

Strategi berasaskan tugasan atau aktiviti Aktiviti yang diberikan guru akan memberikan peluang kepada pelajar untuk melatih atau mengaplikasi apaapa yang dipelajari. Contohnya, murid diberikan latihan mengenai ciri-ciri istimewa ikan hiasan agar mereka dapat menguasai

Sumbangsaran Aktiviti yang dilaksanakan adalah berasaskan kumpulan. Dalam aktiviti ini , murid boleh mengembangkan satu-satu idea agar melahirkan pandangan yang baru. Contohnya, apabila mereka dapat menjawab soalan A, mereka boleh menggunakan jawapan tersebut

kepada murid secara dilaksanakan kumpulan. Setelah adalah mengikut

semua murid berjaya teori behaviorisme menyelesaikan latihan tersebut, guru memberikan soalan-kepada murid. Soalan tersebut haruslah dijawab secara individu agar guru dapat mengesahkan bahawa setiap pelajar meguasai pengetahuan yang iaitu Teori Pelaziman Operan E.L. Thorndike (1874-1949). Prinsip kedua telah digunakan iaitu hukum latihan. Mengikut teori ini, hukuman latihan menegaskan bahawa manusia belajar melalui

betul. Guru mengulangi latihan ini bagi memanjangkan jangka masa penyimpanan pengetahuan murid. Murid: Murid menjawab soalan 1 dalam kumpulan manakala soalan 2 pula secara individu. Murid diberikan peluang untuk melatih dan mengaplikasikan kemahirankemahiran baru dalam situasi yang berbeza. Contohnya, semasa menjawab

proses membuat dan lupaan berlaku apabila perkara yang dipelajari tidak digunakan atau tidak dibuat lagi. Untuk menjamin kelangsungan pembelajaran latihan dalam pelbagai bentuk hendaklah dibuat dengan kerap. Contohnya, guru memberikan soalan atau latihan sebelum mengajar topik yang baru.

hubungan. Murid juga berpeluang untuk kerja pasukan.

topik tersebut sebelum memulakan topik yang baru. Dengan

untuk mencari jawapan untuk soalan seterusnya. Semua murid berpeluang untuk berkongsi idea, pandangan, pengalaman dan pengetahuan baru.

Contohnya, semasa kaedah ini, guru guru memberi soalan dalam kumpulan, murid akan berkerjasama antara satu sama lain untuk menggeluarkan idea atau jawapan. boleh memantau kemajuan dan menyediakan bantuan jika perlu.

soalan secara berkumpulan, murid akan dapat meningkatkan kemahiran interaksi manakala semasa menjawab soalan secara individu mereka dapat meningkatkan kemahiran berfikir.

7. Memberikan maklum balas tentang prestasi

Guru: Guru memberi latihan kepada murid dalam bentuk permainan iaitu menggunakan kotak dan dalam kotak tersebut guru mengisi gambargambar ikan. Guru menyuruh murid

Teori Behaviorisme Aktiviti yang dilaksanakan berasakan kepada teori behaviorisme. Guru memberikan aktiviti yang berkait dengan hasil pembelajaran kepada pelajar dan

Elektif Aktiviti ini berasaskan kepada pendekatan elektif. Guru yang menggunakan pendekatan eklektif akan meminjam idea daripada pelbagai jenis kaedah mengajar,

Pemusatan murid Strategi yang digunakan ialah strategi berpusatkan murid. Guru menyediakan satu permainan di mana murid melibatkan diri mereka secara aktif dalam kelas. Dalam aktiviti ini,

Perbincangan Guru menggunakan kaedah perbincangan. Dalam aktiviti ini, setelah murid memilih ikan dari kotak tersebut, guru akan bertanya kepada murid yang lain bahawa

untuk mengambil satu gambar ikan dari kotak tersebut dan murid harus bagitahu nama dan ciri-ciri ikan yang mereka ambil itu. Guru memberi maklum balas positif iaitu bagi murid yang berjaya menjawab soalan guru akan memuji murid tersebut manakala bagi murid yang tidak berjaya pula guru akan memberi semangat kepada murid tersebut supaya murid itu tidak berputus asa untuk mencuba

setelah murid tersebut berjaya menjawab soalan tersebut, guru memberi peneguhan positif bagi murid tersebut agar murid berasa yakin dan berusaha untuk mencuba solan yang seterusnya.

kemudian mengubahsuai idea-idea ini supaya selaras dengan kebolehan kognitif, gaya pembelajaran, minat dan kekuatan muri-murid mereka. Contohnya dalam aktiviti ini, guru menggunakan kaedah permainan dan telah mengubahsuainya selaras dengan minat pelajar dan gaya pembelajaran yang hendak diajar kepada anak muridnya.

guru hanya merekabentuk aktivti-aktiviti di mana murid dapat belajar sesama mereka, serta memperoleh pengalaman pembelajaran berbentuk arah kendiri dan inisiatif kendiri. Guru hanya

jawapan yang diberikan oleh murid tersebut adalah betul atau salah. Jika salah, guru akan tunjuk ajar kepada murid tersebut. Di sini wujudlah sesi perbincangan antara murid dan guru. Kaedah

memainkan peranan perbincangan ini sebagai pembimbing. akan membantu murid untuk mengenal pasti jawapan yang betul manakala bagi guru dapat mengesahkan tahap setiap anak muridnya.

soalan yang lain. Murid: Murid memilih satu gambar ikan dari kotak tersebut dan mereka berusaha untuk menjawab nama ikan dan ciriciri istimewa ikan tersebut.

8. Menilai perlakuan dan prestasi

Guru: Guru menyediakan ujian dengan memberi lembaran kerja kepada muridmurid untuk menilai penguasaan pengetahuan yang diajar. Dalam lembaran kerja tersebut, terdapat

Teori behaviorisme digunakan kerana ujian akan memberi ruang untuk peneguhan kepada murid-murid. Misalnya, murid mendapat markah yang tinggi, guru akan memberi

Pendekatan induktif telah digunakan dengan dimulakan daripada spesifik kepada umum. Contonya soalan diberi ialah murid memilih nama jenis ikan yang betul selepas membaca ciri-ciri

Strategi berasaskan aktiviti digunakan dengan murid menjawab soalan melalui lembaran kertas yang diberi. Guru memberi perhatian terhadap aktiviti yang boleh menuju pencapaian

Penyelesaian masalah digunakan dengan guru memberi ujian dan memberi arahan yang jelas bahawa murid perlu menjawab semua soalan yang disenaraikan. Oleh itu, murid

soalan berkaitan dengan nama jenis ikan dan ciri-cirinya. Guru tidak akan memberi bimbingan kepada murid semasa ujian dijalankan. Selepas ujian ditamat, guru dan murid akan menyemak jawapan bersama-sama. Markah murid ditanyai untuk mengenalpasti prestasi muridmurid. Murid: Murid akan menjawab soalan ujian secara individu.

peneguhan positif seperti pujian atau ganjaran. Manakala, guru akan memberi galakkan kepada murid yang mendapat markah yang rendah dalam ujian supaya mereka boleh berusaha lagi. Peneguhan tersebut dapat menambahkan pemahaman murid terhadap topik yang diajar dan juga memberi motivasi kepada semua murid untuk belajar.

ikan yang disenaraikan.

matlamat topik yang diajar. Misalnya, ujian yang dijalankan berfokus kepada penguasaan dan pemahaman

perlu mencari jawapan dengan mengenal pasti soalan yang ditanyai dan mensistesis data

terhadap topik nama untuk membuat dan ciri-ciri ikan. perkaitan supaya dapat membuat generalisasi. Dengan ini, mereka akan meneroka dan menjawab soalan berdasarkan penguasaan ilmu mereka terhadap apa yang dipelajari tadi.

Misalnya, murid memadankan gambar ikan dengan nama jenis ikan dan memilih jawapan yang betul dalam soalan ciri-ciri ikan. Selepas menjawab soalan, murid akan bertukar kertas jawapan dengan rakan sebelah untuk menyemak.

9. Meransang ingatan dan pemindahan pembelajaran

Guru: Guru akan memberi latihan tambahan secara kumpulan untuk

Model sosial diaplikasikan kerana ia mementingkan unsur interaksi

Pendekatan eklektik telah digunakan. Guru boleh memilih dan menggunakan

Strategi pemusatan murid telah digunakan dengan murid digalakkan

Perbincangan digunakan dengan murid membincang secara kumpulan untuk mendapatkan

menambahbaik pemahaman murid. Guru memberi satu gambar akuarium yang mengandungi banyak ikan dan latihan. Guru akan menyuruh murid berbincang dan melengkapkan jawapan. Proses ini akan memastikan murid dapat memindahkan pengetahuan yang dipelajari dan

sosial murid-murid untuk menyempurnakan tugasan. Pengajaran koperatif juga digunakan dalam model sosial. Misalnya, mereka berinteraksi, berkongsi idea antara satu sama lain untuk dapat menambaikan pemahamannya kerana mereka

pendekatan induktif dan deduktif untuk mengajar. Guru menggunakan kreativiti sendiri dan tidak terikat kepada mana-mana pendekatan (induktif/ deduktif) yang khusus kerana guru mengajar murid mengikut kemampuan dan kebolehan murid.

melibatkan diri secara aktif dalam perbincangan kumpulan, manakala guru sebagai fasilitor untuk memberi bimbingan. Komunikasi dan

jawapan yang betul. Misalnya, semua ahli memberi pandangan pandangan seperti jenis ikan yang sukai, ciri-ciri ikan dan namanya.

interaksi antara guru Setelah dan murid adalah dua hala. Justeru, pemindahan pembelajaran akan berlaku selepas perbincangan. perbincangan, mereka akan mendapatkan idea dan berlaku retrievel maklumat yang baru dikuasai. Justeru, perbincangan dapat meransang ingatan dan meningkatkan pemahaman tentang topik ikan.

mengaplikasikannya. berupaya menyelesaikan Murid: Murid perlu berbincang dengan ahli kumpulannya masalah dengan pengetahuan yang baru dikuasai.

dan memilih jenis ikan yang sukai. Selepas itu , murid menggunting keluar ikan yang dikehendaki dan melekatkan dalam lembaran kerja. Mereka juga perlu menulis nama dan ciri-cirinya ikan tersebut.