You are on page 1of 280

GV.

TRNG NH HUNG

Trang 1

T: 0908.346.838

TM TT CNG THC V L THUYT VT L 12-LUYN


THI I HC V CAO NG
ONG LC HOC VAT RAN
1. Chuyen ong quay eu:
Tc gc trung bnh tb ca vt rn l : tb =

hay = ' (t )
t 0 t

Tc gc tc thi : = lim
Van toc goc = hang so.
Toa o goc. = 0 + t

P0

Van toc dai cua iem cach tam quay khoang r :


2. Chuyen ong quay bien oi eu:

Gia tc gc trung bnh tb: tb =


t

hay = ' (t )
t 0 t

Gia toc goc: = hang so.


Van toc goc: = 0 + t
1

Toa o goc: = 0 + 0t + t 2
2
Cong thc oc lap vi thi gian: 0 = 2 ( 0 )
2

3. Lien he gia van toc dai, gia toc cua mot iem tren vat
ran vi van toc goc, gia toc goc:
at = r ; an =

v =r

Gia tc gc tc thi : = lim

v2
= 2r ;
r

a = an2 + at2 = r 2 2 + r 2 4 = r 2 + 4

r
Vect gia toc a hp vi knh goc vi: tan = t = 2
an

A
Hnh

r
vr
r
a at
r M
r an
O

Hnh 2

O r

r
F

4. Momem:
M = F d
a. Momen lc oi vi mot truc quay co nh:

F la lc tac dung;
R
d la canh tay on (ng thang ha t tam quay vuong goc vi phng
cua lc
Hnh
b. Momen quan tnh oi vi truc:
2
2
I = mi ri (kg.m )Vi : m la khoi lng, r la khoang cach t vat en truc quay
TRUNG TAM LUYEN THI AI HOC AI VIET
* TRUNG TAM GDTX KP.3- TH TRAN CU CHI- HUYEN CU CHI. T: 08.22483793 -0984786115
* 67 THEP MI P.12-Q.TAN BNH- TP. HO CH MINH
T: 08.38118948-0909254007
* NH THIU NHI QUN 11_TP. H CH MINH
T: 0908346838-0909254007

GV. TRNG NH HUNG

Trang 2

T: 0908.346.838

* Momen quan tnh cua thanh co tiet dien nho so vi chieu dai vi truc qua trung iem:
1
I = mL2
12
I = mR2
* Momen quan tnh cua vanh tron ban knh R truc quay qua tam:
* Momen quan tnh cua a ac det truc quay qua tam:

1
I = mR2
2
* Momen quan tnh cua qua cau ac truc quay qua tam:

R
2
2
I = mR
R
5
b. Momen ong lng oi vi mot truc:
Hnh
Hnh
L = I (kg.m/s)
c. Momen quan tnh cua vat oi vi truc song song va cach truc qua tam G oan d .
I = I G + md 2
5. Hai dang phng trnh ong lc hoc cua vat ran quay quanh mot truc co nh:
dL
M = I
va M =
dt
6. nh luat bao toan ong lng:
Neu M = 0 th L = hang so
Ap dung cho he vat : L1 + L 2 = hang so
Ap dung cho vat co momen quan tnh thay oi: I11 = I 22
7. ng nng ca vt rn quay quanh mt trc c nh
ng nng W ca vt rn quay quanh mt trc c nh l :

W =

1 2
I
2

trong : I l momen qun tnh ca vt rn i vi trc quay


l tc gc ca vt rn trong chuyn ng quay quanh trc
ng nng W ca vt rn quay quanh mt trc c nh c th vit di dng : W =

L2
2I

trong :

L l momen ng lng ca vt rn i vi trc quay


I l momen qun tnh ca vt rn i vi trc quay
ng nng ca vt rn c n v l jun, k hiu l J.
8. nh l bin thin ng nng ca vt rn quay quanh mt trc c nh
bin thin ng nng ca mt vt bng tng cng ca cc ngoi lc tc dng vo vt.
1
1
W = I22 I12 = A
2
2
trong : I l momen qun tnh ca vt rn i vi trc quay
1 l tc gc lc u ca vt rn ; 2 l tc gc lc sau ca vt rn
A l tng cng ca cc ngoi lc tc dng vo vt rn
W l bin thin ng nng ca vt rn

TRUNG TAM LUYEN THI AI HOC AI VIET


* TRUNG TAM GDTX KP.3- TH TRAN CU CHI- HUYEN CU CHI. T: 08.22483793 -0984786115
* 67 THEP MI P.12-Q.TAN BNH- TP. HO CH MINH
T: 08.38118948-0909254007
* NH THIU NHI QUN 11_TP. H CH MINH
T: 0908346838-0909254007

GV. TRNG NH HUNG

Trang 3

T: 0908.346.838

9. ong nang cua vat ran chuyen ong song phang:


1
1
W = I 2 + mvC2 m la khoi lng cua vat, vC la van toc khoi tam
2
2

DAO ONG IEU HOA - CON LAC LO XO


I. Dao ong ieu hoa:
Dao ong ieu hoa la dao ong ma trang thai dao ong c mo ta bang nh luat dang sin(
hoac cosin) oi vi thi gian .
1. Phng trnh dao ong (phng trnh li o)
x = A cos( t + ) (m)
trong o :
O
A, , la nhng hang so.

N
A [m] la bien o

Fh
F
k
[rad/s] la tan so goc ; =
m
x
[rad] la pha ban au

P
t + [rad] pha dao ong
Gi tr i s ca li : x C = A ; x CT = A
ln: |x|max =A (v tr bin) ;
|x|min =0 (v tr cn bng)
2. Van toc: v = A sin( t + ) (m/s)
Gi tr i s ca vn tc:
v C = A VTCB theo chieu dng ; v CT = A VTCB theo chieu am
ln vn tc : (toc o)

v max = A (v tr cn bng ) ;

v min = 0

Chu y: vat i theo chieu dng v>0, theo chieu am v<0.


Tc l gi tr tuyt i ca vn tc

( hai bien )
l0

2
2
3. Gia toc: a = A cos( t + ) = x (m/s2)
Gi tr i s ca gia tc:

* a C = A v tr bien am
ln gia tc:

* a CT = A v tr bien dng

Fh

* a max = A v tr bin ;

* a min = 0 v tr can bang


r
Chu y: a luon hng ve v tr can bang (lc phc hi lun hng v vtcb)

(+)

4. Cong thc oc lap:

A2 = x 2 +
1=

v2

; v = A2 x 2 ; A2 =

a2

v2

; A=

2
a
vmax
; = max
amax
vmax

Fph2
x2
v2
a2
v2
v2
+
=
+
1
1
=
+
;
;
2
2
2
2
A2 vMax
amax
vmax
Fph2 max vmax

( cc hm bn c th l hnh elip)
TRUNG TAM LUYEN THI AI HOC AI VIET
* TRUNG TAM GDTX KP.3- TH TRAN CU CHI- HUYEN CU CHI. T: 08.22483793 -0984786115
* 67 THEP MI P.12-Q.TAN BNH- TP. HO CH MINH
T: 08.38118948-0909254007
* NH THIU NHI QUN 11_TP. H CH MINH
T: 0908346838-0909254007

GV. TRNG NH HUNG

Trang 4

T: 0908.346.838

5. Tan so goc chu ky tan so:


t
2
m
k
=
= 2
; hoac T =
; T=
; t la thi gian thc hien N lan dao ong.
N
k
m

f =

1
=
2 2

k
;
m

hoac f =

t
m1
= 2
2
2

N1
k T1
m1 N 2

=
=
m2 N1
t
m2 T2
T2 =
= 2
N2
k
T1 =

1
T

6. Moi lien he gia li o, van toc, gia toc:


x = A cos( t + ) ;

v = A sin( t + ) = A sin( t + + ) = A cos( t + +

) = A cos( t + +

a = 2 A cos( t + ) = 2 A cos( t + + )

** Van toc nhanh pha hn li o goc

** Gia toc nhanh pha hn van toc goc

** Gia toc nhanh pha hn li o goc


7. Nang lng dao ong
1
1
* ong nang: W = mv 2 = m 2 A2 sin 2 (t + ) (J)
2
2
1
1
Wt = Kx 2 = KA2 cos 2 (t + ) (J)
* The nang :
Vi: k = m 2
2
2
1
1
* C nang:
W = W + Wt = kA 2 = m2A 2 = W max = Wt max = Const (J)
2
2
lu y:
Con lac dao ong vi chu ky T, tan so f ,tan so goc th the nang, ong nang dao ong
vi chu
Ky T / 2 , tan so 2f, tan so goc 2 . Con c nang luon khong oi theo thi gian.
* ng nng v th nng trung bnh trong thi gian nT/2( nN*, T l chu k dao ng) l:
W 1
= m 2 A2
2 4

* Ti v tr c W = nWt ta c:
A
1
1
+ To : (n + 1). kx2 = kA2 <=> x =
2
2
n +1
n +1 1
1
n
. mv2 = m2A2 <=> v = A
+ Vn tc:
n +1
2
n 2
* Ti v tr c Wt = nW ta c:
1
n
n +1 1 2
+ To :
. kx = kA2 <=> x = A
n 2
2
n +1
1
1
A
+ Vn tc: (n + 1). mv2 = m2A2 <=> v =
2
2
n +1

Fh

= 300

TRUNG TAM LUYEN THI AI HOC AI VIET


* TRUNG TAM GDTX KP.3- TH TRAN CU CHI- HUYEN CU CHI. T: 08.22483793 -0984786115
* 67 THEP MI P.12-Q.TAN BNH- TP. HO CH MINH
T: 08.38118948-0909254007
* NH THIU NHI QUN 11_TP. H CH MINH
T: 0908346838-0909254007

GV. TRNG NH HUNG

Trang 5

T: 0908.346.838

8. Lc phuc hoi: La lc a vat ve v tr can bang(lc ieu hoa),


luon hng ve v tr can bang( i chiu ti v tr cn bng )

r
r
F = kx ;

Tai VTCB: Fmin = 0

o ln

F =kx

; Tai vi tr bien :

l0

Fmax = kA

9. Lc an hoi: la lc a vat ve v tr chieu dai t nhien l 0

Tai v tr co li o x:

Fh = k l 0 x

Fh

Vi l = l l0

* Con lac co lo xo nam ngang:


* Con lac co lo xo thang ng:

l0 = 0

do o Fh = F ph

mg = k l 0

(+)

+ Chieu dng thang ng hng xuong:

Fh = k l 0 + x

+ Chieu dng thang ng hng len :

Fh = k l 0 x

* Con lac nam tren mat phang nghieng mot goc so vi mat phang ngang:
mg sin = k l 0
+
+ Chieu dng hng xuong: Fh = k l 0 + x
+ Chieu dng hng len :
Lc an hoi cc ai:

Fh = k l 0 x

Fh _ max = k ( l 0 + A)

Lc an hoi cc tieu:
Neu A l0 : Fh min = 0

( v tr lo xo co chieu dai t nhien: Fh = 0)

Neu A < l0 : Fh _ min = k ( l 0 A)


10. Chieu dai t nhien lo , chieu dai cc ai lmax , chieu dai cc tieu lmin
v tr lo xo co chieu dai t nhien: Fh = 0
* lcb = l0 + l0
(tai v tr can bang lo xo b dan)
* lcb = l0 l0

M
K

(tai v tr can bang lo xo b nen)

* lmax = lcb + A
* lmin = lcb A

lmax lmin MN
=
, vi MN = chieu dai quy ao =2A
2
2
l +l
* lcb = max min
2
11. Con lac lo xo gom n lo xo:
1
1 1
1
= + + ... +
Mac noi tiep: * o cng
k nt k1 k 2
kn
*

A=

* chu ky
Mac song song: * o cng

m
Tnt = 2
k nt

K1 K1

K2

K2

FA

FB

va Tnt2 = T12 + T22 + ... + Tn2

k // = k1 + k 2 + k3 + ... + k n

TRUNG TAM LUYEN THI AI HOC AI VIET


* TRUNG TAM GDTX KP.3- TH TRAN CU CHI- HUYEN CU CHI. T: 08.22483793 -0984786115
* 67 THEP MI P.12-Q.TAN BNH- TP. HO CH MINH
T: 08.38118948-0909254007
* NH THIU NHI QUN 11_TP. H CH MINH
T: 0908346838-0909254007

GV. TRNG NH HUNG

* chu ky
T2.

Trang 6

T: 0908.346.838

T// = 2

m
k //

va

1
1
1
1
= 2 + 2 +K+ 2
2
T// T1 T2
Tn

Con lac lo xo khi treo vat co khoi lng m1 th chu ky la T1 , khi treo vat m2 th chu ky la
** khi treo vat co khoi lng m = m1 + m2 th chu ky la : T 2 = T12 + T22
** khi treo vat co khoi lng m =| m1 m2 | th chu ky la : T 2 =| T12 T22 |

12. Neu cac lo xo co o cng k1, k2kn, co chieu dai t nhien l1, l2, ln co ban chat giong
nhau hay c cat t cung mot lo xo ko, lo th:

l0 k0 =l 1k1 = l3 k3 ... = ln k n

13. Khong thi gian ngn nht vt i t v tr c to x1 n x2


x

co s 1 = 1
T/4

2 1

A
-A
t =
=
vi

0
-A/2
co s = x2
2

A
T/6
T/12
v ( 0 1 ,2 )
14. Van toc trung bnh khi vat i t v tr x1 en x2 :
2
A
x x2 x1
2
-A
vtb =
=
t
t2 t1
15. Toc o trung bnh :

V=

S
t

T/4
A
X

A/2
T/12

T/6

X
T/6

T/8

T/8

T/12

4A
T
16. Tnh qung ng ln nht v nh nht vt i c trong khong thi gian 0 < t < T/2
trong DH.
Vt c vn tc ln nht khi qua VTCB, nh nht khi qua v tr bin nn trong cng mt khong
thi gian qung ng i c cng ln khi vt cng gn VTCB v cng nh khi cng gn v tr
bin.
S dng mi lin h gia dao ng iu ho v chuyn ng trn u.
Gc qut : = t
** Chu y:

Trong mot chu ky van toc trung bnh bang 0 va toc o trung V =

Qung ng ln nht khi vt i t M1 n M2 i xng qua trc sin S

max

Qung ng nh nht khi vt i t M1 n M2 i xng qua trc cos S


Lu : + Trong trng hp t > T/2

M2

= 2 A sin

= 2 A(1 cos )
min
2

M1

M2

Tch t = n

T
+ t
2

T
trong n N * ;0 < t <
2

-A

A
P2

P1

-A

T
qung ng lun l n.2A.
2
Do o, quang ng i c trong thi gian t > T/2 la:

Trong thi gian n

TRUNG TAM LUYEN THI AI HOC AI VIET


* TRUNG TAM GDTX KP.3- TH TRAN CU CHI- HUYEN CU CHI. T: 08.22483793 -0984786115
* 67 THEP MI P.12-Q.TAN BNH- TP. HO CH MINH
T: 08.38118948-0909254007
* NH THIU NHI QUN 11_TP. H CH MINH
T: 0908346838-0909254007

M1

GV. TRNG NH HUNG

Trang 7

T: 0908.346.838

) vi = t
va S Min = n 2 A + 2 A(1 cos
2
2
+ Tc trung bnh ln nht v nh nht ca vat trong khong thi gian t:
S
S
vtbMax = Max v vtbMin = Min vi Smax; Smin tnh nh trn.
O1
t
t
S Max = n 2 A + 2 A sin

CON LAC N
1. Phng trnh dao ong ieu hoa: khi bien o goc 0 100

s = S 0 cos(t + ) (m)

vi : s = l ; S 0 = l 0
= 0 cos(t + ) (rad) hoac (o)
Vi s : li o cong ; So : bien o ; : li o goc ; 0 : bien o goc
2. Tan so goc chu ky tan so: Khi bien o goc 0 100

g
l

T=

= 2

l
g

f =

=
2 2

g
l

pt

(+)

pn

l
t
= 2 1
2
2
N1
g T1
l1 N 2
N la so lan dao ong trong thi gian t
=
=
l 2 N1
l 2 T2
t
= 2
T2 =
N2
g

T1 =

3. Con lac vat ly:

Tan so goc: =

mgd
I
2
= 2
; Chu ky: T =
I
mgd

4. phng trnh van toc khi bien o goc 0 100 :

v = S 0 sin( t + ) (m/s)

Gi tr i s ca vn tc :
v C = S 0 VTCB theo chieu dng ;

v CT = S 0 VTCB theo chieu am

ln vn tc :

v max = S 0 v tr cn bng ; v min = 0 hai bien


5. Phng trnh gia toc (gia toc tiep tuyen) khi bien o goc 0 100 :

a = 2 S 0 cos( t + ) = 2 s (m/s2)

K
O

Gi tr i s ca gia tc :

a C = 2 S 0 v tr bien am ;

a CT = 2 S 0

v tr bien dng

ln gia tc :

a max = 2 S 0 v tr bin ;

a min = 0 v tr can bang


r
r
Chu y: a tt luon hng ve v tr can bang (gia toc tiep tuyen), a n l gia tc hng tm.
Gia tc ton phn atp = an2 + a 2 =

v4
+ 4s2
l2

TRUNG TAM LUYEN THI AI HOC AI VIET


* TRUNG TAM GDTX KP.3- TH TRAN CU CHI- HUYEN CU CHI. T: 08.22483793 -0984786115
* 67 THEP MI P.12-Q.TAN BNH- TP. HO CH MINH
T: 08.38118948-0909254007
* NH THIU NHI QUN 11_TP. H CH MINH
T: 0908346838-0909254007

GV. TRNG NH HUNG

Trang 8

T: 0908.346.838

6. phng trnh oc lap vi thi gian:

S0 = s 2 +

v2

0 = 2 +

v2
gl

; So2 =

7. Van toc: Khi bien o goc o bat ky.


* Khi qua li o goc bat ky:
v 2 = 2 gl(cos cos 0 ) =>

a2

v2

; a = 2 S = 2 l

v = 2 gl(cos cos 0 )

* Khi qua v tr can bang:


= 0 cos = 1 vC = 2 gl(1 cos 0 ) ;

vCT = 2 gl(1 cos 0 )

* Khi hai bien: = 0 cos = cos 0 v = 0


Chu y: Neu 0 10 0 , th co the dung: 1 cos 0 = 2 sin 2

0
2

02
2

vmax = 0 gl = S 0
8. Sc cang day: Khi bien o goc 0 bat ky
* Khi qua li o goc bat ky:

T = mg (3 cos 2 cos 0 )

* Khi qua v tr can bang :

= 0 cos = 1 Tvtcb = Tmax = mg (3 2 cos o )

* Khi qua v tr bien:

= 0 cos = cos 0 Tbien = Tmin = mg cos 0

Chu y: Neu 0 100 , th co the dung: 1 - cos 0 = 2 sin 2

2
Tmin = mg 1 0 ;
2

0
2

02
2
3
2

Tmax = mg (1 + 02 ) ; T = mg (1 + 02 )

*** Lc phuc hoi cua con lac n : Fph = mg sin = mg = mg


9. Nang lng dao ong:

s
= m 2 s
l

1 2
mv0 = mgl (cos cos 0 )
2
1
Wt = mgh = mgl (1 cos ) = mgl 2 Vi h = l(1 cos )
2
W = W + Wt = mgl (1 cos 0 ) = W max = Wt max

ong nang:

W =

The nang:
C nang:

Chu y: Neu o 10 0 th co the dung: 1 cos 0 = 2 sin 2


W=

0
2

02
2

1
1 mg 2 1
1
m 2 S02 =
S0 = mgl 02 = m 2l 2 02
2
2 l
2
2

* Ti cng mt ni con lc n chiu di l1 c chu k T1, con lc n chiu di l2 c chu k T2.


** Con lc n chiu di l1 + l2 c chu k T 2 = T12 + T22

** Con lc n chiu di l1 - l2 c chu k T 2 = T12 T22


10. Con lc n c chu k ng T cao h1, nhit t1. Khi a ti cao h2, nhit t2
th ta c:
TRUNG TAM LUYEN THI AI HOC AI VIET
* TRUNG TAM GDTX KP.3- TH TRAN CU CHI- HUYEN CU CHI. T: 08.22483793 -0984786115
* 67 THEP MI P.12-Q.TAN BNH- TP. HO CH MINH
T: 08.38118948-0909254007
* NH THIU NHI QUN 11_TP. H CH MINH
T: 0908346838-0909254007

GV. TRNG NH HUNG

Trang 9

T: 0908.346.838

T h t
=
+
2
T
R
Vi R = 6400km l bn knh Tri t, cn l h s n di ca thanh con lc.
11. Con lc n c chu k ng T su h1, nhit t1. Khi a ti su h2, nhit t2
th ta c:
T h t
=
+
T
2R
2
12. Con lc n c chu k ng T ti ni c gia tc g1. Khi a n ni c gia tc g2, th ta c:
T g
=
vi g = g 2 g1 . con lc chy ng gi th chiu di dy tha:
T
2g
l1 l 2
=
g1 g 2
Lu : * Nu T > 0 th ng h chy chm (ng h m giy s dng con lc n)
* Nu T < 0 th ng h chy nhanh
* Nu T = 0 th ng h chy ng
T
* Thi gian chy sai mi giay la: =
T

* Thi gian chy sai mi ngy (24h = 86400s): =

T
86400( s )
T

12. Khi con lc n chu thm tc dng ca lc ph khng i:


Lc ph khng i thng l:
ur
r
ur
r
* Lc qun tnh: F = ma , ln F = ma ( F a )
r
r r
Lu : + Chuyn ng nhanh dn u a v ( v c hng chuyn ng)
r
r
+ Chuyn ng chm dn u a v
ur
ur
ur
ur
* Lc in trng: F = qE , ln F = |q|E (Nu q > 0 F E ; cn nu q < 0
ur
ur
F E )
uur ur ur
Khi
:
P ' = P + F gi l trng lc hiu dng hay trong lc biu kin (c vai tr nh trng lc
ur
P)
ur
uur ur F
g ' = g + gi l gia tc trng trng hiu dng hay gia tc trng trng biu kin.
m
l
Chu k dao ng ca con lc n khi : T = 2
g
Cc trng
hp c bit:
ur
* F c phng ngang:
F
+ Ti VTCB dy treo lch vi phng thng ng mt gc c: tan =
P
2

p
g
F
g =
+ g = g 2 + ; p =
cos
cos
m

TRUNG TAM LUYEN THI AI HOC AI VIET


* TRUNG TAM GDTX KP.3- TH TRAN CU CHI- HUYEN CU CHI. T: 08.22483793 -0984786115
* 67 THEP MI P.12-Q.TAN BNH- TP. HO CH MINH
T: 08.38118948-0909254007
* NH THIU NHI QUN 11_TP. H CH MINH
T: 0908346838-0909254007

GV. TRNG NH HUNG


T: 0908.346.838
ur
F
* F c phng thng ng th g ' = g
m
ur
F
+ Nu F hng xung th g ' = g +
m
ur
F
+ Nu F hng ln th
g'= g
m

Trang 10

P' P

13. o chu k bng phng php trng phng


xc nh chu k T ca mt con lc l xo (con lc n) ngi ta so snh vi chu k T0 ( bit)
ca mt
con lc khc .
Hai con lc gi l trng phng khi chng i qua VTCB cng mt lc theo cng mt chiu.
TT0
Thi gian gia hai ln trng phng lien tiep : =
T T0

Nu T > T0 = nT = (n+1)T0. vi n Z+
Nu T < T0 = nT0 = (n+1)T.

CAC LOAI DAO ONG


1. Dao ong t do: Dao ong t do la dao ong co chu ky hay
x
tan so ch phu thuoc vao ac tnh cua he dao ong, khong phu

thuoc vao cac yeu to ben ngoai.


O
VD: + Con lac lo xo dao ong trong ieu kien gii han an
hoi.
+ Con lac n dao ong vi bien o goc nho,bo qua sc
T
can moi trng va tai mot a iem xac nh
2. Dao ong tat dan: Dao ong tat dan la dao ong co bien o giam dan theo thi gian.
Nguyen nhan: Nguyen nhan dao ong tat dan la do lc ma sat hay lc can cua moi
trng. Cac lc nay luon ngc chieu vi chieu chuyen ong, nen sinh cong am v vay lam
giam c nang cua vat dao ong. Cac lc nay cang ln th s tat dan cang nhanh.
* Mt con lc l xo dao ng tt dn vi bin A, h s ma st .
+ Qung ng vt i c n lc dng li l:
kA2
mgl 02
S=
; S=
2 mg
2 Fcan
Neu lo xo nam nghieng goc th: S =
+ van toc ln nhat: vmax = ( A

mg
k

kA2
2 mg cos

+ o giam bien o trong mot chu ky: A =

S = .l =

4mg 4g
4F
= 2 ; = can ;
k

mg

4lFcan
mg

TRUNG TAM LUYEN THI AI HOC AI VIET


* TRUNG TAM GDTX KP.3- TH TRAN CU CHI- HUYEN CU CHI. T: 08.22483793 -0984786115
* 67 THEP MI P.12-Q.TAN BNH- TP. HO CH MINH
T: 08.38118948-0909254007
* NH THIU NHI QUN 11_TP. H CH MINH
T: 0908346838-0909254007

GV. TRNG NH HUNG

+ So lan dao ong trc khi dng: N =

A
kA
A

mg 0
W
=
=
=
; N= 0 =
A 4 mg 4 g
4 Fcan W

+ Thi gian dao ong cho en luc dng: t = T N =

t = T N =

Trang 11

T: 0908.346.838
2

T kA A
=
;
4mg 2g

T mg 0
4 Fcan

m
M

* e m luon nam yen tren M th bien o cc ai la:


g (m + M ) g
m
A 2 =
k

k
M
* e m khong trt tren M th bien o dao ong la:
(m + M ) g
g
Hnh 1
A 2 =
la he so ma sat gia m va

k
3. Dao ong cng bc: Dao ong cng bc la dao ong cua he di tac dung cua mot ngoai
lc bien thien ieu hoa, co dang: F = F0 cos t gom hai giai oan.
* Giai oan chuyen tiep: dao ong cua he cha on nh, gia tr cc ai cua li o (bien o)
c tang dan, cc ai sau ln hn cc ai trc.
* Giai oan on nh: khi o gia tr cc ai khong thay oi(bien o khong oi) va vat dao
ong vi tan so cua lc cng bc f
Lu y:Dao ong cua vat trong giai oan on nh goi la dao ong cng bc.
Bien o phu thuoc vao:
+ Quan he gia tan so ngoai lc f vi tan so rieng cua he f0. ( f f 0 cang nho th A
cang ln)
+ Bien o cua ngoai lc cng bc.
+ lc can moi trng
Amax
** S cong hng c
Bien o A cua dao ong cng bc at gia tr cc ai khi tan so
cua lc cng bc bang tan so rieng cua he dao ong.
( ieu chnh tan so cua lc cng bc, ta thay khi ) flc=f rieng A = AMax
Neu lc ma sat nho th cong hng ro net hn(cong hng nhon)
Neu lc ma sat ln th cong hng t ro net hn(cong hng tu)

f0

TONG HP DAO ONG


1. Tong hp 2 dao ong ieu hoa cung phng, cung tan so
Gia s mot vat thc hien ong thi 2 DH cung phng, cung tan so:
x1 = A1 cos(t + 1 ) va x2 = A2 cos(t + 2 )
Dao ong hp la: x = x1 + x2 = A cos(t + )
Vi A2 = A12 + A22 + 2 A1 A2 cos( 2 1 ) ;

tan =

A1 sin 1 + A2 sin 2
A1 cos 1 + A2 cos 2

TRUNG TAM LUYEN THI AI HOC AI VIET


* TRUNG TAM GDTX KP.3- TH TRAN CU CHI- HUYEN CU CHI. T: 08.22483793 -0984786115
* 67 THEP MI P.12-Q.TAN BNH- TP. HO CH MINH
T: 08.38118948-0909254007
* NH THIU NHI QUN 11_TP. H CH MINH
T: 0908346838-0909254007

GV. TRNG NH HUNG

* Neu hai dao ong thanh phan


Cung pha:
= 2k
th
Ngc pha:

Trang 12

T: 0908.346.838
y

A=Amax = A1 + A2

= (2k + 1) th A=Amin = A A2

Vuong pha:

= (2k + 1)

th A =

Ay
M2

A2y

A12 + A22

2
Lech pha nhau bat ky: A A2 A A1 + A2

A
A2

A1y

** Chu y: Neu e cho x1 = A1 cos(t + 1 )

va cho phng trnh tong hp x = x1 + x2 = A cos(t + ) .


Tm x2 = A2 cos(t + 2 )
Th:

tan =

A2 = A2 + A12 2 A1 A cos( 1 ) ;
2

A2x

M1

A1

A1x

x
Ax

A sin A1 sin 1
A cos A1 cos 1

2. Tong hp n dao ong ieu hoa cung phng, cung tan so:
x1 = A1 cos(t + 1 ) , x2 = A2 cos(t + 2 ) , xn = An cos(t + n )
Dao ong hp la:

x= x1 + x2 + ... + xn = A cos(t + )

Thanh phan tren truc nam ngang ox:


Thanh phan tren truc thang ng oy:

A = Ax2 + Ay2

tg =

Ax = A1 cos 1 + A2 cos 2 + ... + An cos n


Ay = A1 sin 1 + A2 sin 2 + ... + An sin n

Ay
Ax

SONG C HOC
I. nh ngha: Song c hoc la cac dao ong c hoc lan truyen theo thi gian trong mot moi
trng vat chat. Co hai loai song:

Song doc la song co phng dao ong trung vi phng truyen song

Song ngang la song co phng dao ong vuong goc vi phng truyen song.
* Lu y: song ngang ch truyen c trong moi trng ran va tren mat chat long
II. Cac ai lng ac trng cua song
1. Van toc song (toc o truyen song )
v = van toc truyen pha dao ong, van toc phu thuoc vao nhiet o, tnh an hoi cua moi
trng,mat o phan t. Trong mot moi trng xac nh v = const.
* Moi si day c keo bang mot lc cang day
va co mat o dai la th toc o truyen song tren day la:

v=

Chu y: Toc o truyen song khac toc o dao ong cua phan t vat chat co song truyen
qua
2. Chu ky va tan so song
Chu ky song = chu ky dao ong cua cac phan t co song truyen qua = chu ky cua nguon
song
Tan so song = tan so dao ong cua cac phan t co song truyen qua = tan so cua nguon song:
1
f =
T
TRUNG TAM LUYEN THI AI HOC AI VIET
* TRUNG TAM GDTX KP.3- TH TRAN CU CHI- HUYEN CU CHI. T: 08.22483793 -0984786115
* 67 THEP MI P.12-Q.TAN BNH- TP. HO CH MINH
T: 08.38118948-0909254007
* NH THIU NHI QUN 11_TP. H CH MINH
T: 0908346838-0909254007

GV. TRNG NH HUNG

T: 0908.346.838

Trang 13

3. Bc song: la quang ng song truyen trong mot chu ky, bang khoang cach gia hai
iem gan nhau nhat tren cung mot phng truyen song giao ong cung pha.
v
= vT =
f
4. Bien o song A
A song = A dao ong= bien o dao ong cua cac phan t co song truyen qua
5. Nang lng song W: Qua trnh truyen song la qua trng truyen nang lng
1
Wsong = Wdao _ dong m 2 A2
2
a. Neu song truyen tren mot ng thang ( mot phng truyen song) nang lng cua song
khong oi, bien o khong oi
W = const => A = const
b. Neu song truyen tren mat phang(song phang) nang lng song giam t le quang ng
truyen song va bien o giam t le vi can bac hai quang ng truyen song
1
1
A~
WM ~
rM
rM
c. Neu song truyen trong khong gian (song truyen theo mat cau) nang lng song giam t
le bnh phng quang ng truyen song va bien o giam t le vi quang ng truyen song
1
1
WM ~ 2 A ~
rm
rM
III. Phng trnh song
Phng trnh song tai mot iem trong moi trng truyen song la phng trnh dao ong
cua iem o.
1. phng trnh truyen song
a. Gia s phng trnh song tai O: u = A cos t
r
v
Th phng trnh song tai mot iem M cach O mot khoang d la:
M
O
* Neu song truyen t O en M th
d
d
d
d

uM = A cos (t ) = A cos(t ) = A cos t 2


vi t

v
v
v

* Neu song truyen t M en O th


d
d
d

r
uM = A cos (t + ) = A cos(t + ) = A cos t + 2
v
O
M

v
v

Tai mot iem M xac nh trong moi trng:


d = const : u M la mot ham bien thien ieu hoa theo thi gian t vi chu ky T.
Tai mot thi iem xac nh: t = const: d = x : u M la mot ham bien thien ieu hoa trong khong
gian theo bien x vi chu ky .
b. Gia s phng trnh song tai O: u = A cos(t + )
TRUNG TAM LUYEN THI AI HOC AI VIET
* TRUNG TAM GDTX KP.3- TH TRAN CU CHI- HUYEN CU CHI. T: 08.22483793 -0984786115
* 67 THEP MI P.12-Q.TAN BNH- TP. HO CH MINH
T: 08.38118948-0909254007
* NH THIU NHI QUN 11_TP. H CH MINH
T: 0908346838-0909254007

GV. TRNG NH HUNG

Trang 14

T: 0908.346.838

Th phng trnh song tai mot iem M cach O mot khoang d la:
* Neu song truyen t O en M th
d
d
d
d

uM = A cos[ (t ) + ] = A cos[(t ) + ] = A cos[ t 2 + ] vi t

v
v
v

* Neu song truyen t M en O th

d
d
d

uM = A cos (t + ) + = A cos (t + ) + = A cos t + 2 +v
v

IV. o lech pha:


o lech pha dao ong gia hai iem M,N bat ky trong moi trng truyen song cach nguon O lan
lt la d M va d N : :
d dM
d dM
MN = N
= 2 N
v

* Neu M va N dao ong cung pha th:


d dM
d N d M = k
MN = k 2
2 N
= k 2
(k Z )

* Neu M va N dao ong ngc pha th:


d dM
MN = (2k + 1) 2 N
= (2k + 1)

d N d M = (2k + 1)

(k Z )
* Neu M va N dao ong vong pha th:

d dM

d N d M = (2k + 1)
MN = (2k + 1)
2 N
= (2k + 1)
4

2
2
(k Z )
* Neu hai iem MN nam cung tren cung mot phng truyen song cach nhau oan d:
d 2
MN = =
d
( d = d N d M = MN )
v

d = k
k N*
* Neu M va N dao ong cung pha th:
* Neu M va N dao ong ngc pha th:

1
d
d1
d = (2k + 1)
d = ( k + )
hoac
(kN )
2
2
O
M
N
* Neu M va N dao ong vong pha th:

d = (2k + 1)

d2

(k N )

SONG AM
1. nh ngha: Song am la song c hoc lan truyen trong moi trng vat chat nh ran, long,
kh.
Con ngi co the nghe tan so 16 Hz f 2.10 4 Hz (Am thanh)
Song co tan so nho hn 16Hz la song ha am, song co tan so ln hn 20.000 Hz la song
sieu am.
Song am truyen c trong chat ran, long, kh khong truyen c trong chan khong, van
toc song am phu thuoc vao mat o phan t va tnh an hoi va ca nhiet o. Toc o truyen am
giam dan t ran, long, kh.
2. o cao cua am. La ac trng sinh ly cua am phu thuoc vao tan so.
TRUNG TAM LUYEN THI AI HOC AI VIET
* TRUNG TAM GDTX KP.3- TH TRAN CU CHI- HUYEN CU CHI. T: 08.22483793 -0984786115
* 67 THEP MI P.12-Q.TAN BNH- TP. HO CH MINH
T: 08.38118948-0909254007
* NH THIU NHI QUN 11_TP. H CH MINH
T: 0908346838-0909254007

GV. TRNG NH HUNG

Trang 15

T: 0908.346.838

Am co tan so ln goi la am cao(thanh), am co tan so thap goi la am thap ( tram )


3. Cng o am I: la nang lng am truyen qua mot n v dien tch at vuong goc vi
phng truyen am trong mot n v thi gian.
W
p
I=
=
(n v : W / m 2 ) ; P = cong suat ; S la dien tch;
t.S S
p
Cng o am tai iem cach nguon oan R trong khong gian: I =
4R 2
I
I
= 10 L
L( B) = lg
4. Mc cng o am L:
suy ra
(B n v Ben)
I0
I0
L(dB) = 10 lg

I
I0

1B =10 dB

(dB: e xi ben)

I 0 = 1012W / m 2 cng o am chuan ng vi f=1000Hz


I
I
I
I
L2 L1 = lg( 2 ) lg( 1 ) = lg( 2 ) 2 = 10 L 2 L1 cong thc ben L phai co n v
I1
I0
I0
I1
Ben
Chu y: Tai con ngi ch phan biet c hai am co mc cng o am hn kem nhau 1dB.
5. Tan so cua am:
Am c ban hay con goi la hoa am bac 1 la: f0
Hoa am bac 2: f2=2f0 ; Hoa am bac 3: f3=3f0 ; Hoa am bac n: fn=nf0
v
* Mt day an hai au co nh co chieu dai l song dng co tan so: f k = k
2l
( k=1,2,3)
v
( ch co 1 bo song); hoa am bac 2 th k=2; bac 3 th
Am c ban ng vi k=1 : f1 =
2l
k=3;
* Mot ong sao hoac xaxophon co chieu dai l (mot au kn mot au h ) co tan so:
v
fm = m
(m=1,3,5,7) ch co hoa am bac le.
4l
v
Am c ban ng vi m=1 th f1 =
(song co 1 nut va1 bung)
4l
3v
Hoa am bac 3: m=3 th f 3 =
(song co 2 nut 2 bung )
4l
5v
(song co 3 nut 3 bung )
Hoa am bac 5: m=5 th f 5 =
4l
6. Am sac: la ac trng sinh l cua am, phu thuoc vao tan so va bien o (o th am) giup
ta phan biet cac nguon am.
7. o to cua am: la ac trng sinh l cua am, phu thuoc vao tan so va mc cng o am
8. Ngng nghe: La am co cng o nho nhat ma tai ngi con co the nghe c.
Ngng nghe phu thuoc vao tan so cua am.(moi tan so khac nhau th ngng nghe khac nhau).
9. Ngng au: Neu cng o am len ti 10W/m2 ng vi mc cng o am 130dB, oi
vi moi tan so, song am gay cam giac nhc nhoi trong tai. Gia tr cc ai o cua cng o am
goi la ngng au. Ngng au ng vi cng o am la130dB va hau nh khong phu thuoc vao
tan so cua am.
TRUNG TAM LUYEN THI AI HOC AI VIET
* TRUNG TAM GDTX KP.3- TH TRAN CU CHI- HUYEN CU CHI. T: 08.22483793 -0984786115
* 67 THEP MI P.12-Q.TAN BNH- TP. HO CH MINH
T: 08.38118948-0909254007
* NH THIU NHI QUN 11_TP. H CH MINH
T: 0908346838-0909254007

GV. TRNG NH HUNG

T: 0908.346.838

Trang 16

10. Mien nghe c: Nam gia ngng nghe va ngng au.


Vi tan so chuan 1000Hz ngng nghe la 0 dB, ngng au la 130 dB
11. Hieu ng op_Ple:
vM la toc o chuyen ong cua may thu
v vM
f
f=
vs la toc o chuyen ong cua nguon am
v m vS
v la toc o truyen am trong moi trng
Chu y: * khi nguon am hay may thu tien lai gan nhau th lay dau (+) trc vM va dau (-)
trc vS va lay dau ngc lai cho trng hp may thu va nguon tien ra xa nhau.
* khi may thu ng yen th vM=0, khi nguon am ng yen th vS=0

GIAO THOA SONG


Giao thoa song la s tong hp hai hay nhieu song ket hp trong khong gian, trong o co nhng
cho co nh bien o song tong hp c tang cng hay giam bt.
I.Giao Thoa Ca Hai Sng Pht Ra T Hai Ngun Sng Kt Hp S1,S2 Cch Nhau Mt
Khong l:
Xt im M cch hai ngun ln lt d1, d2
1. TRNG HP CO PHA BAT KY:
S1
Phng trnh sng ti 2 ngun u1 = a cos(t + 1 ) v u1 = a cos(t + 2 )
Phng trnh sng ti M do hai sng t hai ngun truyn ti:
d
d
u1M = a cos(t 2 1 + 1 ) v u 2 M = a cos(t 2 2 + 2 )
s2

Phng trnh giao thoa sng ti M: uM = u1M + u2M

+ 2

uM = u1M + u2 M = 2a cos (d 2 d1 ) +
cos t (d1 + d 2 ) + 1

2
2

M
Bin dao ng ti M: AM = 2a cos (d 2 d1 ) +
2

d1
d2
vi = 1 2
S1
S2
l
l
Ch : * S cc i trn s1s2: +
<k<+ +
(k Z)
2
2
l 1
l 1
<k<+ +
(k Z)
* S cc tiu trn s1s2: +
2 2
2 2
S cc i v cc tiu trn on thng ni hai im M v N trong vng c giao thoa:
d M
d N
+
<k<
+
* S cc i:

2
d N 1
d M 1
+
<k<
+
* S cc tiu:

2 2

2 2
Hai im M, N cch hai ngun ln lt l d1M, d2M, d1N, d2N. ) Ta t d M = d1M - d2M ; d N = d1N d2N, gi s: d M < d N Vi s gi tr nguyn ca k tha mn biu thc trn l s im (ng) cn
tm gia hai im M v N.
* Trn ng thng ni hai ngun lun c sng dng. khong cch gia hai cc i
lin tip chnh l hai bng lin tip, hai cc tiu lin tip l hai nt lin tip v bng / 2

TRUNG TAM LUYEN THI AI HOC AI VIET


* TRUNG TAM GDTX KP.3- TH TRAN CU CHI- HUYEN CU CHI. T: 08.22483793 -0984786115
* 67 THEP MI P.12-Q.TAN BNH- TP. HO CH MINH
T: 08.38118948-0909254007
* NH THIU NHI QUN 11_TP. H CH MINH
T: 0908346838-0909254007

GV. TRNG NH HUNG

Trang 17

T: 0908.346.838

2. TRNG HP HAI DAO ONG KET HP CUNG PHA


Gia s phng trnh song tai hai nguon ket hp O1, O2 la:
u1 = u2 = a cos(t + )
Xet mot iem M cach hai nguon d1 = O1M , d 2 = O2 M
Phng trnh song tai M do O1 , O2 truyen ti
d
d
u1M = a cos(t 2 1 + ) va u 2 M = a cos(t 2 2 + )

T
Coi a = const
Phng truyen song tong hp tai M:


uM = u1M + u2 M = 2a cos (d 2 d1 ) cos t (d1 + d 2 ) +


o lech pha cua hai song t hai nguon truyen ti tai M: O1
d d
= 2 2 1

O2

0
Bien o song tong hp tai M: AM = 2a cos (d 2 d1 ) - 2 - 1

iem co bien o tong hp cc ai Amax=2a (hai song gi ti cung pha)th:

cos

(d 2 d1 ) = 1 (d 2 d1 ) = k

d 2 d1 = k ,

k = so nguyen

iem co bien o tong hp cc tieu (hai song gi ti ngc pha) Amin =0 (hay triet tieu)

cos

(d 2 d1 ) = 0 (d 2 d1 ) = (2k + 1)

d 2 d1 = (2k + 1)

k = so nguyen

* So cc ai giao thoa trn ng thng ni hai ngun (hay so bung song dng trong khoang
l
l
gia hai nguon O1 , O2 ) : < k <

* So cc tieu giao thoa trn ng thng ni hai ngun ( hay so nut song dng trong khoang gia
l 1
l 1
hai nguon O1 , O2 ) : < k <
2
2
3. TRNG HP HAI DAO ONG KET HP NGC PHA
Gia s phng trnh song tai hai nguon ket hp O1, O2 la:

u1 = a cos(t ) va u2 = a cos(t + ) = a cos(t )


Xet mot iem M cach hai nguon d 1 = O1 M , d 2 = O2 M
Phng trnh song tai M do O1 , O2 truyen ti
d
O
d
u1M = a cos(t 2 1 ) va u 2 M = a cos(t 2 2 )

Coi a = const
Phng trnh song tong hp tai M:
d 2 + d1
T (d 2 d1 )
uM = u1M + u2 M = 2a sin
t
sin

T-

T0

T1

T2

o lech pha cua hai song t hai nguon truyen ti tai M:


d d1
= 2 2

TRUNG TAM LUYEN THI AI HOC AI VIET


* TRUNG TAM GDTX KP.3- TH TRAN CU CHI- HUYEN CU CHI. T: 08.22483793 -0984786115
* 67 THEP MI P.12-Q.TAN BNH- TP. HO CH MINH
T: 08.38118948-0909254007
* NH THIU NHI QUN 11_TP. H CH MINH
T: 0908346838-0909254007

GV. TRNG NH HUNG

Trang 18

T: 0908.346.838

Bien o song tong hp tai M: AM = 2a sin (d 2 d1 )

* iem co bien o tong hp cc ai Amax =2a (hai song gi ti cung pha)th:

sin

(d 2 d1 ) = 1 (d 2 d1 ) = (2k + 1)

d 2 d1 = (2k + 1)

k = so nguyen

* iem co bien o tong hp cc tieu (hai song gi ti ngc pha) Amin= 0 (hay triet tieu)

sin

(d 2 d1 ) = 0 (d 2 d1 ) = k

d 2 d1 = k

k = so nguyen.

* So cc ai giao thoa trn ng thng ni hai ngun ( so bung song dng trong khoang
l 1
l 1
gia hai nguon O1 , O2 ) : < k <
2
2
* So cc tieu giao thoa trn ng thng ni hai ngun ( so nut song dng trong khoang gia
l
l
hai nguon O1 , O2 ) : < k <

4. HAI NGUON DAO ONG VUONG PHA:


Gia s phng trnh song tai hai nguon ket hp O1, O2 la:
u1 = a cos t

va

u2 = a cos(t +

)
2
Xet mot iem M cach hai nguon d1 = O1 M , d 2 = O2 M
Phng trnh song tai M do O1 , O2 truyen ti
d
d

( Coi A = const)
u1M = a cos(t 2 1 ) va
u 2 M = a cos(t 2 2 + )

2
Phng trnh song tong hp tai M:

uM = u1M + u2 M = 2a cos (d 2 d1 ) cos t (d1 + d 2 ) +

4
4

Bien o song tong hp tai M: AM = 2a cos (d 2 d1 )


4

* iem co bien o tong hp cc ai Amax=2A (hai song gi ti cung pha)th:


cos

(d 2 d1 ) = 1 (d 2 d1 ) = k

4
4

d 2 d1 = k +

k = so nguyen

* iem co bien o tong hp cc tieu (hai song gi ti ngc pha) Amin =0 (hay triet tieu)

cos

k = so
(d 2 d1 ) = 0 (d 2 d1 ) = (2k + 1) d 2 d1 = (2k + 1) +
2 4

4
4
2

nguyen

l 1
1
<k<
4
4
** Tm so ng dao ong co bien o cc ai, cc tieu tren oan AB cach hai nguon lan
lt la:
d1 A , d 2 A d1B , d 2 B .
at d A = d1 A d 2 A va d B = d1B d 2 B va gia s d A < d B .
* So cc ai giao thoa bang so cc tieu va bang:

* Neu hai nguon dao ong cung pha:


TRUNG TAM LUYEN THI AI HOC AI VIET
* TRUNG TAM GDTX KP.3- TH TRAN CU CHI- HUYEN CU CHI. T: 08.22483793 -0984786115
* 67 THEP MI P.12-Q.TAN BNH- TP. HO CH MINH
T: 08.38118948-0909254007
* NH THIU NHI QUN 11_TP. H CH MINH
T: 0908346838-0909254007

GV. TRNG NH HUNG

Trang 19

T: 0908.346.838

d A k d B

+ so iem cc ai:
+ so iem cc tieu:

( vi k la so nguyen)
d A (k + 0.5) d B

* Neu hai nguon dao ong ngc pha:


+ so iem cc ai: d A (k + 0.5) d B
+ so iem cc tieu: d A k d B
** Chu y: Neu tnh tren oan AB th lay ca dau bang, trong khoang AB th khong lay dau
bang.

SONG DNG
1. nh ngha: La s giao thoa gia song ti va song phan xa hnh thanh cac nut va bung
song co nh trong khong gian goi la song dng
2.Tnh chat: Song dng la trng hp ac biet cua giao thoa song: la s giao thoa cua hai
song ket hp truyen ngc chieu nhau tren cung mot phng truyen song.
bo song
3. Khoang cach gia 2 nut song hay gia hai bung song bat ky:

d BB = d NN = k

( k la so nguyen)

4. ieu kien song dng 2 au co nh (nut) :


So nut :

N nut = k + 1

So bung:

N bung = k

l=k

bung

k = so bo song

*. Bc song ln nhat co the tao ra la: max = 2l

Khoang cach gia mot nut song va 1 bung song bat ky:

d NB = (2k + 1) , k = so nguyen
4
5. Phng trnh dao ong tong hp khi hai au co nh (song truyen t A)
l
Gia s phng trnh song ti tai B la : u = a cos(t + )
2
A
M
x
u = 2a sin( d ) sin(t + + )
d

* bin ca mt im cch im bng on d : A = 2a sin(

d)

6. ieu kien song dng mot au co nh (nut song) mot au t do(bung song)


1
l = (2k + 1)
l=k +
hoac
hoac l = (k + )
k = so bo song
2 4
4
2 2
N nut = k + 1
So nut :
So bung :

N bung = k + 1

*. Bc song ln nhat co the tao ra la: max = 4l


7. Phng trnh dao ong tong hp khi co song dng mot au co nh
mot au t do, tai M cach au t do mot oan d.
Gia s phng trnh song ti au t do nhan c la : u = a cos(t + )

TRUNG TAM LUYEN THI AI HOC AI VIET


* TRUNG TAM GDTX KP.3- TH TRAN CU CHI- HUYEN CU CHI. T: 08.22483793 -0984786115
* 67 THEP MI P.12-Q.TAN BNH- TP. HO CH MINH
T: 08.38118948-0909254007
* NH THIU NHI QUN 11_TP. H CH MINH
T: 0908346838-0909254007

GV. TRNG NH HUNG

u = 2a cos(

Trang 20

T: 0908.346.838

d ) cos(t + )

* bin ca mt im cch im nt on d : A = 2a cos(

d)

** Ch :Cc im trn cng mt b sng th dao ng cng pha vi nhau, trn hai b sng
lin tip th dao ng ngc pha nhau.

MACH DAO ONG VA SONG IEN T


1. ien tch ien tch gia hai ban tu C bien thien ieu hoa theo phng trnh (**)
+ q
q
Ta co : e = Li u = Lq = Lq
= q q = 2 q (*)
C
LC
C
( vi u=e; i=q; r =0 )
(*) la phng trnh vi phan luon co nghiem :

A
B

q = Q0 cos(t + )

(**) Vi: =

1
LC

= tan so goc(rad/s)

2. Suat ien ong cam ng trong cuon day L (co r = 0)


q Q
e = u = = O cos(t + ) (v)
q = Cu
Q0 = CU 0
c C
Vi u hieu ien the tc thi gia hai ban tu
q ien tch gia hai ban tu thi iem t
3. Cng o dong ien:
Cng o dong ien chay trong cuon day L bien thien ieu hoa:
i = q = Q sin(t + ) = Qo sin(t + + )
Hay:
Vi

i = I 0 sin(t + + ) = I 0 cos(t + + ) B = B0 cos(t + + )


2
2
I 0 = Q0
cng o cc ai

Trong mach dao ong LC th u va q dao ong cung pha va cung cham pha / 2 so vi i.
= + / 2
i

*****. Phng trnh c lp vi thi gian:


i2
Q02 = q 2 + 2 ; I 02 = i 2 + 2 q 2 ;

4.Chu ky tan so cua mach dao ong:


Chu ky :
Tan so:
1
T = 2 LC
f =
;
;
2 LC
m/s
* Neu C gom C1// C2 th : T//2 = T12 + T22 va
* Neu C gom C1nt C2 th :

1
1
1
= 2 + 2 va
2
Tnt T1 T2

i2 u2
+
=1
I 02 U 02
Bc song ien t trong chan khong
c
= = c.T = 2c LC
c = 3.108
f

1
1
1
= 2+ 2
2
f //
f1
f2

va 2// = 12 + 22

f nt2 = f12 + f 22 va

2
nt

2
1

22

TRUNG TAM LUYEN THI AI HOC AI VIET


* TRUNG TAM GDTX KP.3- TH TRAN CU CHI- HUYEN CU CHI. T: 08.22483793 -0984786115
* 67 THEP MI P.12-Q.TAN BNH- TP. HO CH MINH
T: 08.38118948-0909254007
* NH THIU NHI QUN 11_TP. H CH MINH
T: 0908346838-0909254007

GV. TRNG NH HUNG

Trang 21

T: 0908.346.838

* Neu L gom L1// L2 th:

1
1
1
= 2 + 2 va
2
T// T1 T2

f //2 = f12 + f 22

* Neu L gom L1nt L2 th:

Tnt2 = T12 + T22 va

1
1
1
= 2 + 2 va
2
f nt
f1
f2

va

2
//

2
1

22

2nt = 12 + 22

** Lc ny : f nt f // = f1 f 2 hoc nt // = 1 2 hoc Tnt T// = T1 T2


** Neu mach co L thay oi t Lmin Lmax va C thay oi t Cmin Cmax
th: max = c.2 LmaxCmax

va

min = c.2 LminCmin

** i vi t xoay ph thuc vo gc xoay l hm bc nht:

Cmax = a max + b ; Cmin = a min + b ; C X = a X + b suy ra: X =

(C X b)( max min )


Cmax Cmin

Ch : b l gi tr ca CX khi X = 0
5. Nang lng cua mach dao ong:
* Nang lng ien trng( tap trung tu C) thi iem t : W =

q2 1 2 1
= Cu = qu
2C 2
2

Trong o: q = Q0 cos(t + )

W =

Q20
cos 2 (t + )
2C

* Nang lng t trng (tap trung cuon cam L) thi iem t :

Wt =

1 2
Li
2

Trong o:

i = q' = I o sin(t + + ) hoac i = q = - Qosin( t + )


1
Wt = LI o2 sin 2 (t + )
2
1
1
W = W + Wt = Li 2 + Cu 2
* nh luat bao toan nang lng:
2
2
* Nang lng dao ong cua mach (nang lng ien t)
Qo2 1 2 1
W = W max = Wt max =
= LI 0 = CU 02 = const
2C 2
2
Mch dao ng c in tr thun R 0 th dao ng s tt dn
e mach dao ong duy tr th phai bu phan nang lng mat i di dang nhiet nang

Q = I 2 Rt
duy tr dao ng cn

CU
2

2
0

cung cp cho mch mt nng lng c cng sut:

2
0

U RC
2
2L
Neu trong mach co ien tr thuan R cang nho th xay ra cong hng ro hn (nhon
P = I 2R =

R=

hn)
Chu y: * Trong dao ong song ien t th ien trng va t trng dao ong cung pha vi
nhau va chung tao vi phng truyen song thanh mot tam dien thuan (tng oi mot vuong goc).
* Neu mach dao ong vi chu ky la T, tan so f th nang lng ien trng va nang
lng t trng dao ong vi chu ky T/2 tan so 2f.
* Nang lng ien trng va nang lng t trng dao ong ngc pha nhau
* Sng in t mang nng lng, nng lng ca sng in t t l vi lu tha bc bn
ca tn s
TRUNG TAM LUYEN THI AI HOC AI VIET
* TRUNG TAM GDTX KP.3- TH TRAN CU CHI- HUYEN CU CHI. T: 08.22483793 -0984786115
* 67 THEP MI P.12-Q.TAN BNH- TP. HO CH MINH
T: 08.38118948-0909254007
* NH THIU NHI QUN 11_TP. H CH MINH
T: 0908346838-0909254007

GV. TRNG NH HUNG

Trang 22

T: 0908.346.838

( W f ), nh vy tn s ca sng in t cng cao th nng lng sng cng ln.


Sng in t c y cc tnh cht ca sng c hc nh: Tun theo cc quy lut truyn
thng, phn x, khc x, nhiu x.

Pht thu sng in t

IEN XOAY CHIEU


I. Nguyen tac tao dong ien xoay chieu
1. T thong: T thong gi qua mot khung day co dien tch S gom N vong day quay eu vi
van toc goc quanh truc quay trong mot t trng eu B
= NBS cos(t + ) = 0 cos(t + )
n v : Wb(ve be)
r r
0 = NBS
Vi:
t thong cc ai ; = (n B) khi t = 0
2. Suat ien ong cam ng do may phat tao ra:
e = = NBS cos(t + e ) = E0 cos(t + e )(V )

E0 = NBS = 0 : suat ien ong cc ai

e =

: pha ban au
2
3. Tan so cua suat ien ong cam ng cung nh cua dong ien:
n (vong/s) toc o quay cua roto.

f = n p

TRUNG TAM LUYEN THI AI HOC AI VIET


* TRUNG TAM GDTX KP.3- TH TRAN CU CHI- HUYEN CU CHI. T: 08.22483793 -0984786115
* 67 THEP MI P.12-Q.TAN BNH- TP. HO CH MINH
T: 08.38118948-0909254007
* NH THIU NHI QUN 11_TP. H CH MINH
T: 0908346838-0909254007

GV. TRNG NH HUNG

Trang 23

T: 0908.346.838

p so cap cc
Ch : Mt my pht in c 1 cp cc t mun pht ra vi tn s 50Hz th phi quay vi tc
n = 50 vong/s ; c 10 cp cc t mun pht ra vi tn s 50Hz th phi quay vi tc
n = 5 vong/s . S cp cc tng ln bao nhiu ln th tc quay gim i by nhiu ln.
4. Hieu ien the cung cap cho mach ngoai:
u = U 0 cos(t + u )
e = u
u : la hieu ien the tc thi ; U0 : la hieu ien the cc ai
Neu bo qua ien tr trong cua may phat th : u = e
5. Cng o dong ien mach ngoai:
i = I 0 cos(t + i )
i: la cng o dong ien tc thi; I0 :cng o dong ien cc ai
Uo
E
Io
;I =
6. Cac gia tr hieu dung: E = 0 ;U =
(V)
2
2
2
7. Nhiet lng toa ra tren ien tr R:
Q = RI2t =P.t (J)
II.oan mach ch co mot phan t:
R
B
A
1. oan mach ch co ien tro thuan R
O
* u R = U 0 R cos t

r
I

r
UR

* i = I 0 cos t

U0R
U
hay I= R (A)
R
R
1
1
1
1
= +
+ ... +
va Rnt = R1 + R2 + ... + Rn
R// R1 R2
Rn

* nh luat Om:

I 0=

* ghep ien tr:

* Gian o vect: oan mach ch co R u va i cung pha : R = 0


2. oan mach ch co cuon day thuan cam L:
* u L = U 0 L cos t
A
* i = I 0 cos(t

* nh luat Om: I0=


* ghep cuon day:

r
U0L

U0L
U
hay I= L
ZL
ZL

Lnt = L1 + L2 + ... + Ln va

vi Z L = L cam khang ;

1
1
1
1
= +
+ ... +
L// L1 L2
Ln

* Gian o vect: oan mach ch co L th u luon nhanh pha hn i goc

L =

r
I0

2
3. oan mach ch co tu ien co ien dung C:
C
*
uC = U 0C cos t
B
A

*
i = I 0 cos(t + )
r
2
U0C
1
U
U
*
nh luat Om: I 0 = 0C hay I = C vi Z C =
dung khang
C
ZC
ZC

. Suy ra

r +
I0

TRUNG TAM LUYEN THI AI HOC AI VIET


* TRUNG TAM GDTX KP.3- TH TRAN CU CHI- HUYEN CU CHI. T: 08.22483793 -0984786115
* 67 THEP MI P.12-Q.TAN BNH- TP. HO CH MINH
T: 08.38118948-0909254007
* NH THIU NHI QUN 11_TP. H CH MINH
T: 0908346838-0909254007

GV. TRNG NH HUNG

* ghep tu ien

Trang 24

T: 0908.346.838

C// = C1 + C2 + ... + Cn va

1
1
1
1
=
+
+ ... +
Cnt C1 C2
Cn

* Gian o vect: oan mach ch co C th u luon cham pha hn i goc

C =

2
III. Mach R,L,C noi tiep:
r r
r
r
u = u R + u L + uc U = U R + U L + U C

. Suy ra

M C

T gian o vect:
U 2 = U R2 + (U L U C ) 2

vi Z = R 2 + ( Z L Z C ) 2

vi U = IZ;
goi la tong tr mach

o lech pha cua u so vi i


u = U 0 cos(t + u ) va i = I 0 cos(t + i )
= u i
Vi:

tg =

r
UL
r
U AB

r
r
U L +UC

U 0 L U 0C U L U C Z L ZC
=
=
U0R
UR
R

* Neu tg > 0 > 0 Z L > Z C > 1 / LC

mach co tnh cam khang th u sm pha hn i


* Neu tg < 0 < 0 Z L < Z C < 1 / LC

UR

r
UC

mach co tnh dung khang th u tre pha hn i


2

* Neu tg = 0 = 0 Z L = Z C = 1 / LC Imax = U ; Pmax = U ; cos = 1


R

mach cong hng ien( U L = U C ) khi o u va i dao ong cung pha


* Neu = / 4 R = Z L Z C ;
* Neu < / 4 R > Z L Z C ;
* Neu > / 4 R < Z L Z C
* Neu = / 2 mach khong cha R ; U = U L U C
* Neu / 2 mach phai cha R;

U2
(cos ) 2 Vi he so cong suat la:
Cong suat: P = UI cos = I ( R + r ) =
R
R + r UR + Ur
cos =
=
Z
U
U
U
U
U
U
I = AB = MN = R = L = C = ......
* Chu y :
Z AB Z MN
R
Z L ZC
2

Neu cuon day co r th: U = (U R + U r ) 2 + (U L U C ) 2

tg =

va

Z = ( R + r )2 + (Z L ZC )2

U 0 L U 0C U L U C Z L Z C
=
=
U 0 R + U 0r U R + U r
R+r

** Cac dau hieu nhan biet cong hng ien thng gap:
TRUNG TAM LUYEN THI AI HOC AI VIET
* TRUNG TAM GDTX KP.3- TH TRAN CU CHI- HUYEN CU CHI. T: 08.22483793 -0984786115
* 67 THEP MI P.12-Q.TAN BNH- TP. HO CH MINH
T: 08.38118948-0909254007
* NH THIU NHI QUN 11_TP. H CH MINH
T: 0908346838-0909254007

GV. TRNG NH HUNG

Trang 25

T: 0908.346.838

ieu kien cong hng


1. ieu kien can : Cho L hoac C hoac hoac f thay oi e ieu kien u xay ra.
2. ieu kien u :
1
1
f =
+ Z L = ZC =
LC
2 LC
U
U2
+ Z min = R I max = Pmax =
R
R
+ U R max = U U LC = 0 U L =U C
+ = 0 tan = 0 cos = 1 ( u va i cung pha ).
+ u cung pha vi uR ; u cham pha / 2 vi uL ; u nhanh pha / 2 so vi uC
* * Neu R,U la hang so. Thay oi L hoac C, hoac hoac f:
U2
U2
2
P = RI = R. 2
Pmax Z L = Z C Pmax =
R + (Z L ZC )2
R

cong hng <=> cos = 1


* * Neu L,C, ,U= const. Thay oi R e cong suat at cc ai.
A

(Z L ZC )2
CauChy
Pmax ( R + r ) +
R + r = Z L Z C A

+
(
R
r
)

min
Pmax =

U2
2( R + r )

=> Z = ( R + r ) 2 = Z L Z C 2 Cos =

L,r

C
C

B
B

2
va tan = 1
2

** Cho R thay oi e cong suat tren bien tr R at cc ai.


U2
Khi o: R = r 2 + ( Z L Z C ) 2 va Pmax =
2( R + r )
A
* * Neu L,C, ,U= const. Khi cho R thay oi ta thay co hai gia
tr R1 va R2 co cung cong suat P<Pmax .
P(W
Ta luon co: * R1.R2 = ( Z L Z C ) 2 hay RP max = R1 R2 ) P

L,r

C
B

ma

U2
R1 + R2 =
P

1 + 2 =

va tan 1. tan 2 = 1

R1

Rma

R2

R(
)

** Cho ( hoac f) thay oi ta thay co hai gia tr = 1 (hoac f= f1) va = 2 (hoac f=


f2) eu cho cung I hoac cung P hoac cung UR th khi = 0 mach cong hng ien.
Ta co:

Cho thay oi: U= const

R
A

* Khi = 0 =

0 = 12 hoac f 0 =
C
M

f1 f 2

L
B

1
th IMax URmax ; PMax cn ULCMin Lu :L v C mc lin tip nhau
LC

TRUNG TAM LUYEN THI AI HOC AI VIET


* TRUNG TAM GDTX KP.3- TH TRAN CU CHI- HUYEN CU CHI. T: 08.22483793 -0984786115
* 67 THEP MI P.12-Q.TAN BNH- TP. HO CH MINH
T: 08.38118948-0909254007
* NH THIU NHI QUN 11_TP. H CH MINH
T: 0908346838-0909254007

GV. TRNG NH HUNG

* Khi = L max =

1
C

* Khi = C max =

Trang 26

T: 0908.346.838

L R2

C 2

th U L max =

2 LU

R 4CL C 2 R 2

2 LU
1 L R2

th U C max =
L C 2
R 4CL C 2 R 2

* Luc nay : 0 = L maxC max hoac f 0 =

f L max f C max

** Cho ( hoac f) thay oi ta thay co hai gia tr = 1 (hoac f= f1) va = 2 (hoac f= f2)
eu cho cung UC , khi = C max th UCmax . Suy ra

1
2

1
2

C2 max = (12 + 22 ) ; fC2max = ( f12 + f 22 )

Cho L thay i:
** C hai gi tr L1 L2 cho cng gi tr cng sut
C
R
L
Z L1 + Z L2
2
L1 + L2 = 2
Suy ra : Z C =
A
2
C
** C hai gi tr L1 L2 cho cng gi tr UL , gi tr L ULmax tnh theo L1 v L2.
2 Z L1 Z L2
r
2 L1 L2
L=
ZL =
U L max
Z L1 + Z L2
L1 + L2

r
U AB

** Cho L thay oi e U L max khi o:

U L max

r
r
U AB R 2 + Z C2
R 2 + Z C2
=
; ZL =
; U AB U RC ;
R
ZC

2
2
2
U L2 = U AB
+ U RC
U CU LMax U 2 = 0
; U LMax

r
I

r
UC

r
UC

Cho C thay i:

C
R
** C hai gi tr C1 C2 cho cng gi tr cng sut
L
CC

C0 = 2 1 2
A
B

Z C1 + Z C2
C1 + C2
ZL =
= Z C0
Vi gi tr C0 l gi tr lm cho cng sut mch cc
1
1
2
2
2 L = C + C
1
2

i
** Cho C thay oi e U C max khi o:

U C max =

r
r
U AB R 2 + Z L2
R 2 + Z L2
2
2
2
= U AB
+ U RL
; ZC =
; U AB U RL ; U CMax
;
R
ZL

2
U CMax
U LU CMax U 2 = 0

** C hai gi tr C1 C2 cho cng gi tr UC ,gi tr ZC UCmax tnh theo C1 v C2


C + C2
1 1 1
1
= (
+
)C = 1
Z C 2 Z C1 Z C2
2
** Cho ( hoac f) thay oi ta thay co hai gia tr = 1 (hoac f= f1) va = 2 (hoac f= f2)
eu cho cung UL , khi = L max th ULmax . Suy ra
TRUNG TAM LUYEN THI AI HOC AI VIET
* TRUNG TAM GDTX KP.3- TH TRAN CU CHI- HUYEN CU CHI. T: 08.22483793 -0984786115
* 67 THEP MI P.12-Q.TAN BNH- TP. HO CH MINH
T: 08.38118948-0909254007
* NH THIU NHI QUN 11_TP. H CH MINH
T: 0908346838-0909254007

GV. TRNG NH HUNG

T: 0908.346.838

2
L max

Trang 27

1
1
1 1
1
1 1
= ( 2 + 2) ; 2 = ( 2 + 2)
f L max 2 f1
f2
2 1 2

Hai on mch R1L1C1 v R2L2C2 cng u hoc cng i c pha lch nhau
Vi tg1 =

Z L1 Z C1
R1

v tg 2 =

Z L2 Z C2
R2

(gi s 1 > 2)

tg1 tg2
= tg
1 + tg1tg2
Trng hp c bit = /2 (vung pha nhau) th tg1tg2 = -1.
C 1 2 =

r
r
** Cho U1 U 2 hoac 1 2 = / 2 tan 1. tan 2 = 1
1 + 2 = / 2
** Cho
tan 1. tan 2 = 1
1. 2 > 0
IV. May phat ien xoay chieu mot pha:
1. Nguyen tac hoat ong : Da tren hien tng cam ng ien t
2. Cau tao:
* Phan cam: La phan tao ra t trng, thng la nam cham vnh cu hay nam cham
ien.
* Phan ng: La phan tao ra dong ien, gom khung day vi nhieu vong day dan quan
quanh.
* Bo gop:
La phan a ien ra mach ngoai, gom hai vanh khuyen va hai choi
quet.
V. May phat ien xoay chieu ba pha:
1 . nh ngha dong ien xoay chieu ba pha.
La mot he thong gom ba dong ien xoay chieu co cung tan so, cung bien o nhng lech pha
2
hay 120o tc ve thi gian la 1/3 chu ky T.
nhau
3

e1 = E0 cos(t )

e2 = E0 cos(t )
3

e3 = E0 cos(t + 3 )

trong trng hp ti
i xng th

i1 = I 0 cos(t )

i2 = I 0 cos(t )
3

i3 = I 0 cos(t + 3 )

2. Nguyen tac hoat ong: Da tren hien tng cam ng ien t


Cau tao: Gom hai phan chnh:
+ Phan cam: la Roto, thng la nam cham ien
+ Phan ng : la stato, gom ba cuon day giong het nhau quan
quanh
loi thep at lech nhau 1/3 vong tron tren than stato.
3.Cach mac ien ba pha: 2 cach
TRUNG TAM LUYEN THI AI HOC AI VIET
* TRUNG TAM GDTX KP.3- TH TRAN CU CHI- HUYEN CU CHI. T: 08.22483793 -0984786115
* 67 THEP MI P.12-Q.TAN BNH- TP. HO CH MINH
T: 08.38118948-0909254007
* NH THIU NHI QUN 11_TP. H CH MINH
T: 0908346838-0909254007

GV. TRNG NH HUNG

Trang 28

T: 0908.346.838

* Mac hnh sao: 4 day gom 3 day pha(day nong) va mot day trung hoa (day nguoi).
U d = 3U p ; I d = I p
Tai tieu thu khong can oi xng.
* Mac hnh tam giac: mac 3 day. Tai tieu thu phai mac oi xng
U d = U P ; I d = 3I p
4. u iem cua dong xoay chieu ba pha:
* Tiet kiem c day dan tren ng truyen tai t ni san xuat en ni tieu dung.
* Tao t trng quay rat manh ma khong can phai quay nam cham ien.
VI. ong c khong ong bo ba pha:
1. nh ngha: La thiet b ien bien ien nang cua dong ien xoay chieu thanh c nang
2. Nguyen tac: Da tren hien tng cam ng ien t va t trng quay, t trng tong
hp tai tam quay luon la 1,5B0
Lu y: khung day quay vi toc o goc 0 nho hn toc o quay cua t trng quay (cua dong
ien)
roto < tu _ truong = dong _ ien
3. Cach tao t trng quay: 2 cach
* Cho nam cham quay
* Tao bang dong xoay chieu 3 pha.
4. Cau tao cua ong c khong ong bo ba pha: 2 phan
* Stato: giong stato cua may phat xoay chieu 3 pha
* Roto: hnh tru co tac dung nh mot cuon day quan quanh loi thep.
VII. May bien the truyen tai ien nang:
1. nh ngha: La thiet b bien oi mot hieu ien the xoay chieu nay thanh mot hieu
ien the xoay chieu khac co cung tan so nhng co gia tr khac nhau.
2. Cau tao: 2 phan
* Mot loi thep gom nhieu la thep ky thuat mong ghep cach ien e tranh dong ien
phuco.
* Hai cuon day ong quan quanh loi thep vi so vong day khac nhau. Cuon s cap N1
vong day noi vi mang ien xoay chieu, cuon day th cap N2 vong day noi vi tai tieu thu.
3. Nguyen tac hoat ong: Da tren hien tng cam ng ien t.
S bien oi hieu ien the ve cng o dong ien trong may bien the
Goi U1 , I1 , N1 , P1... Hieu ien the, cng o, so vong day, cong suat, cua cuon s cap.
Goi U 2 , I 2 , N 2 1 , P2 ... Hieu ien the, cng o, so vong day, cong suat, cua cuon th cap.
Hieu suat cua may bien the .
P P
U I cos 2
H = 2 = ThuCap = 2 2
P1 PSoCap
U1I1 cos 1

He so may bien the


N
K= 1
N2

Neu H = 100% th
U so I thu N so
U
I
N
=
=
1 = 2 = 1
U thu I so N thu
U 2 I1 N 2
Neu Ns < Nth may tang the (N1 <N2 )
Neu Ns > Nth may ha the (N1>N2 )

N1

N2
U2

U1
R/2

Pphat
Uphat

PTThu
UTthu

R/2

TRUNG TAM LUYEN THI AI HOC AI VIET


* TRUNG TAM GDTX KP.3- TH TRAN CU CHI- HUYEN CU CHI. T: 08.22483793 -0984786115
* 67 THEP MI P.12-Q.TAN BNH- TP. HO CH MINH
T: 08.38118948-0909254007
* NH THIU NHI QUN 11_TP. H CH MINH
T: 0908346838-0909254007

GV. TRNG NH HUNG

T: 0908.346.838

Trang 29

VIII.Truyen tai ien nang:


La s truyen tai ien nang t ni san xuat ti ni tieu thu
Goi Pphat: cong suat ien can truyen tai t ni san xuat en ni tieu thu
Uphat: Hieu ien the ra may phat ien
I: Cng o dong ien tren ng day
2
PPhat
2
P
RI
R

=
=
1. Cong suat hao ph tren ng day:
2
U Phat
cos 2
2. o giam the tren day:

U = IR = U Phat U Tieu _ Thu

3. Hieu suat truyen tai ien nang:


PTieu _ Thu
P
P P
=
100 = Phat
100 = (1
) 100
PPhat
PPhat
PPhat

l
S
vi: l la chieu dai cua day dan=2lan khoang cach t ni phat en ni tieu thu
(.m) la ien tr suat
S(m2) la tiet dien day dan.
IX. Cach tao dong ien mot chieu
1. Cach tao:
* Dung pin va ac quy => cong suat rat nho, gia thanh cao
* Dung may phat ien mot chieu => Cong suat cao hn pin, ac quy. Gia thanh cao hn
so vi viec tao dong ien xoay chieu co cung cong suat.
* Chnh lu dong xoay chieu => kinh te nhat va pho bien nhat.
2. May phat ien mot chieu
* Nguyen tac hoat ong : Da tren hien tng cam ng ien t
* Nguyen tac cau tao:
+ Phan cam va phan ng giong may phat ien xoay chieu mot pha
+ Bo gop ien gom hai vanh ban khuyen va hai choi quet.
3. Chnh lu dong ien xoay chieu bang iot ban dan
* Chnh lu na chu ky: mac diot ban dan vao mach co tac dung cho dong ien qua
tai tieu thu trong chu ky theo mot chieu xac nh => dong chnh lu la dong ien nhap
nhay dung e nap ac quy.
* Chnh lu hai na chu ky: Mac 4 iot ban dan vao mach mot cach thch hp, dong
ien qua tai tieu thu trong ca hai na chu ky eu theo mot chieu xac nh.
4. ien tr day dan: R =

TNH CHAT SONG CUA ANH SANG


1. nh ngha tan sac: Hien tng mot chum anh sang trang sau khi qua lang knh khong
nhng b khuc xa ve pha ay cua lang knh, ma con b tach ra thanh nhieu chum anh sang
co mau sac khac nhau goi la hien tng tan sac anh sang.
Nguyen nhan tan sac: Do chiet suat cua mot moi trng trong suat oi vi cac anh sang n
sac khac nhau la khac nhau (no <nda cam<nvang <<ntm ). Chum anh sang trang cha nhieu thanh
phan n sac en mat lang knh di cung mot goc ti, nhng do chiet suat cua lang knh oi
vi cac tia n sac khac nhau la khac nhau nen b khuc xa di cac goc khuc xa khac nhau .
TRUNG TAM LUYEN THI AI HOC AI VIET
* TRUNG TAM GDTX KP.3- TH TRAN CU CHI- HUYEN CU CHI. T: 08.22483793 -0984786115
* 67 THEP MI P.12-Q.TAN BNH- TP. HO CH MINH
T: 08.38118948-0909254007
* NH THIU NHI QUN 11_TP. H CH MINH
T: 0908346838-0909254007

GV. TRNG NH HUNG

Trang 30

T: 0908.346.838

Ket qua, sau khi qua lang knh chung b tach ra thanh nhieu chum anh sang co mau sac khac
nhau. => tan sac anh sang.
2. Anh sang n sac: Anh sang n sac la anh sang khong b tan sac khi qua lang knh. Moi
anh sang n sac co mot mau sac xac nh goi la mau n sac.
3. Anh sang trang: Anh sang trang la anh sang c tong hp t vo so anh sang n sac khac
nhau co mau sac bien thien lien tuc t o en tm. ( 0,38m 0,76m )
4. Giao thoa anh sang:
+ Bang hnh hoc ta co hieu quang trnh ( hieu ng i)
ax
d1 d 2 =
D
+ ieu kien e M la v tr van sang
V tr van sang:

xS = k

= ki

( k = 0;1;2... )

x
T3

, vi k Z

2
V tr van toi: ( lu y khong co van toi bac 0 )
1 D
1
D
= (k + )
= (k + )i k = 0;1;2...
xT = (2k + 1)
2a
2 a
2
Van toi th nhat ( van toi bac 1) ng vi k=0 va k=-1
Van toi th hai (van toi bac 2) ng vi k=1 va k=-2
Van toi th hai (van toi bac n) ng vi k=n-1 va k=-n
Khoang van: Khoang van la khoang cach gia
hai van sang lien tiep hay hai van toi lien tiep.
D
i=
i = xS , k +1 xS , k = xt , k +1 xt , k
a

c
c
v
Ta co: kk =
, n =
va n =
suy ra: n = kk
n
f
f
v

T2
T1
T1
T2
T3

+
S3
S2

S1
S0

i = 2b
Be day b

Be day b

S1
S2
S3

va in =

ikk
;
n

c = 299792458 3.108 m / s
Chu y: Khi i t moi trng nay sang moi trng khac th tan so f luon khong oi
nen nang lng pho ton cung khong oi
Khoang cach t van nay en van kia:
* cung ben van trung tam: x = x1 x2
* hai ben van trung tam:

M
x

S2

V tr van sang trung tam (bac 0) ng vi k=0


V tr van sang bac 1 ng vi k = 1
V tr van sang bac 2 ng vi k = 2
V tr van sang bac n ng vi k = n
+ ieu kien e M la v tr van toi:

d1 d 2 = (2k + 1)

d2

a I

d1 d 2 = k , vi k Z

d1

S1

x = x1 + x2

V tr hai van trung nhau:


TRUNG TAM LUYEN THI AI HOC AI VIET
* TRUNG TAM GDTX KP.3- TH TRAN CU CHI- HUYEN CU CHI. T: 08.22483793 -0984786115
* 67 THEP MI P.12-Q.TAN BNH- TP. HO CH MINH
T: 08.38118948-0909254007
* NH THIU NHI QUN 11_TP. H CH MINH
T: 0908346838-0909254007

GV. TRNG NH HUNG

Trang 31

T: 0908.346.838

x1 , k1 = x2 , k 2 k1

1D

= k2

2 D

a
a
o rong quang pho bac n: la khoang cach t van sang o bac n en tm bac n
D
xn = xn xnt = n ( t )
a

xn = nx1
Quang pho bac n bang n lan quang pho bac 1:
* o rong phan trung nhau (giao nhau) cua hai quang pho lien tuc:
l = xo _ n xtim _ n +1
lu y: Neu l 0 th khong giao nhau
* Tm so van sang ,ti tren vung giao thoa co be rong L:
L
= n, p vi n la phan nguyen; p la ch so thap phan au tien.
2i
Vd: 3,45 th n=3 va p=4;
5,78 th n=5 va p=7;
So van sang trong vung giao thoa: N S = 2n + 1
So van toi trong vung giao thoa:

+ Neu p 5 th: NT = 2n + 2
+ Neu p<5 th: NT = 2n

* Tm so van sang gia hai iem M,N co toa o x1, x2 (gia s x1<x2)
So van sang: x1 ki x2
So van toi: x1 (k + 0,5)i x2 k la so nguyen
Lu y: Neu M, N cung pha th x1 ,x2 cung dau. Neu M, N khac pha th x1, x2 trai dau.
* khoang cach gia hai tieu iem cua mot thau knh oi vi hai anh sang n sac co chiet
suat n1, n2
1 n
1
1
F1F2 = f = f1 f 2 vi D = = 1 + D [dp] :o tu; f[m] :tieu c
f n R1 R2
n la chiet suat chat lam thau knh va n la chiet suat moi trng at thau knh
R la ban knh cong cua thau knh R>0 neu mat loi R<0 neu mat loom va R = neu mat
phang
Hien tng tan sac anh sang

Hien tng thng gap


Nguyen nhan tan sac khi qua lang knh: V oi vi moi
bc song anh sang n sac khac nhau th chiet suat cua lang
i
knh la khac nhau, suy ra goc lech khac nhau.
no < ncam < nvang < nluc < nlam < ncham < ntm
n
trang
Nhac lai cong thc lang knh.
A
+ Tai I: sini1 = nsinr1
+ Tai k: sini2 = nsinr2
+ Goc chiet quang: A = r1 + r2
D
K
I
i2
+ Goc lech : D = i1 + i2 A
i1
r1 r2
Neu goc chiet quang A nho va goc ti nho ta co:
+ i1 nr1 ;
i2 nr2
+ A = r1 + r2
+ D = A(n 1)

tm

TRUNG TAM LUYEN THI AI HOC AI VIET


* TRUNG TAM GDTX KP.3- TH TRAN CU CHI- HUYEN CU CHI. T: 08.22483793 -0984786115
* 67 THEP MI P.12-Q.TAN BNH- TP. HO CH MINH
T: 08.38118948-0909254007
* NH THIU NHI QUN 11_TP. H CH MINH
T: 0908346838-0909254007

GV. TRNG NH HUNG

T: 0908.346.838

Trang 32

D = Dmin i1 = i2 r1 =r2=A/2 ;
A
D + A
n.sin = sin min

2
2

ieu kien lang knh phan xa toan phan la:


+ Lang knh co tiet dien thang la tam giac vuong
1
+ r2 igh vi sin igh =
n
** Goc hp bi hai tia sang khi lo ra khi lang knh vi goc chiet quang A nho:
D = A(n1 n2 ) n1 , n2 la chiet suat va n1>n2
hay D = i2 = i2t i2 d

Goc lech cc tieu:

** o dch chuyen cua van tren man khi co ban mat mong co be rong e at sau mot
trong hai khe S1,S2
De
x = (n 1)
( n, e la chiet suat va be day cua ban mong )
a
Do
I
S
M
** Khong cch t tia tm n tia trn mn t cch nh

lng knh mt khong L:


Dtm Tm
T = LA(nt n )

5. Cac loai quang pho:


a. Quang pho lien tuc: Quang pho lien tuc la mot day mau bien thien lien tuc t o en tm.
Nguon goc phat sinh: cac vat ran, long, kh co ty khoi ln khi b nung nong se phat ra quang
pho lien tuc.
ac iem: Khong phu thuoc vao thanh phan cau tao cua nguon sang ch phu thuoc vao
nhiet o cua nguon sang.
Nhiet o cang cao mien phat sang cua mien cang m rong ve vung anh sang co bc song
ngan cua quang pho lien tuc.
ng dung : Da vao quang pho lien tuc e xac nh nhiet o cac vat sang do nung nong.
V du: nhiet o lo nung, ho quang, mat tri, cac v sao
b. Quang pho vat phat xa:
Quang pho vach phat xa la quang pho gom mot he thong cac vach mau rieng re nam tren
mot nen toi.
Nguon goc phat sinh: Cac chat kh hay hi ap suat thap b kch thch(bang cach nung
nong hay phong tia la ien ) phat ra quang pho vach phat xa.
ac iem: Quang pho vach phat xa cua cac nguyen to khac nhau th rat khac nhau ve :
So lng vach pho, v tr vach, mau sac va o sang ty oi gia cac vach.
V du: Natri cho hai vach vang, hiro cho 4 vach o, lam, cham, tm
Nh vay moi nguyen to hoa hoc trang thai kh hay hi nong sang di ap suat thap cho
mot quang pho vach rieng, ac trng cho nguyen to o.
ng dung : e nhan biet c s co mat cua mot nguyen to trong cac hon hp hay
trong hp chat, xac nh thanh phan cau tao hay nhiet o cua vat.
TRUNG TAM LUYEN THI AI HOC AI VIET
* TRUNG TAM GDTX KP.3- TH TRAN CU CHI- HUYEN CU CHI. T: 08.22483793 -0984786115
* 67 THEP MI P.12-Q.TAN BNH- TP. HO CH MINH
T: 08.38118948-0909254007
* NH THIU NHI QUN 11_TP. H CH MINH
T: 0908346838-0909254007

GV. TRNG NH HUNG

T: 0908.346.838

Trang 33

c. Quang pho vach hap thu:


Quang pho vach hap thu la mot he thong cac vach toi nam tren nen quang pho lien
tuc.
Nguon goc phat sinh: Chieu mot chum anh sang trang qua mot khoi kh hay hi c
nung nong nhiet o thap hn nhiet o cua nguon se thu c quang pho vach hap thu.
ac iem:
V tr cac vach toi nam ung v tr cac vach ma trong quang pho phat xa cua chat kh hay
hi o.
ng dung: e nhan biet s co mat cua mot nhan to trong cac hon hp hay trong hp chat.
d. Phep phan tch quang pho.
Phep phan tch thanh phan cau tao cua cac chat da vao viec nghien cu quang pho goi la
phep phan tch quang pho.
Tien li cua phep phan tch quang pho:
- Trong phep phan tch nh tnh: thc hien bang phep phan tch quang pho n gian va
cho ket qua nhanh hn phep phan tch hoa hoc.
- Trong phep phan tch nh lng: thc hien bang phep phan tch quang pho co o nhay
rat cao cho phep phat hien c nong o cac chat co trong mau chnh xac ti 0,002%.
- Co the phan tch c t xa: co the xac nh c thanh phan cau tao va nhiet o cua
cac vat rat xa nh: mat trang, mat tri da vao viec phan tch quang pho cua chung.

TIA HONG NGOAI TIA T NGOAI TIA RNGHEN


a. Tia hong ngoai:
La bc xa khong nhn thay co bc song ln hn bc song cua anh sang o
0,76.10 6 m 10 3 m .
Ban chat: Tia hong ngoai co ban chat la song ien t .
Nguon phat sinh: Moi vat nhiet o ln hn 0 o Kenvin eu phat ra tia hong ngoai. Nguon
thu chu yeu t lo than, lo ien, en day toc
Tnh chat va tac dung: + Tac dung noi bat nhat la tac dung nhiet
+ Tac dung len knh anh hong ngoai
+ B hi nc hap thu manh
ng dung: Chu yeu e say hay si trong cong nghiep , nong nghiep, y te
Chup anh bang knh anh hong ngoai.
b. Tia t ngoai: La cac bc xa khong nhn thay co bc song ngan hn bc song cua anh sang
tm: 0.38.10 6 m 10 9 m.
Ban chat : Co ban chat la song ien t la song ien t
Nguon phat sinh: Do cac vat b nung nong nhiet o cao nh mat tri, ho quang ien, en
hi thuy ngan, phat ra.
Tnh chat va tac dung:
Tac dung manh len knh anh lam phat quang mot so chat, lam ion hoa khong kh gay phan
ng quang hoa, quang hp, co tac dung sinh hoc,
ng dung:
Trong cong nghiep: dung e phat hien cac vet nt nho, cac vet tray xc tren be mat san
pham.
TRUNG TAM LUYEN THI AI HOC AI VIET
* TRUNG TAM GDTX KP.3- TH TRAN CU CHI- HUYEN CU CHI. T: 08.22483793 -0984786115
* 67 THEP MI P.12-Q.TAN BNH- TP. HO CH MINH
T: 08.38118948-0909254007
* NH THIU NHI QUN 11_TP. H CH MINH
T: 0908346838-0909254007

GV. TRNG NH HUNG

Trang 34

T: 0908.346.838

Trong y hoc dung e tr benh coi xng.


c. Tia rnghen: La bc xa ien t co bc song nam trong khoang t 1011 m 108 m
Tia Rn_Ghen cng la tia co bc song ngan
Tia Rn_ghen mem la tia co bc song dai
Ban chat: La song ien t co bc song rat ngan t 1011 m 108 m
Tnh chat: + Khong b lech khi i qua ien t trng
+ Co kha nang am xuyen manh. Xuyen qua tam nhom day vai (cm), nhng b tam ch vai
(mm) chan lai
+ Co tac dung manh len knh anh
+ Lam phat quang mot so chat
+ Co kha nang ion hoa chat kh
+ Co tac dung sinh ly, huy diet te bao, diet vi khuan
Cong dung:
Dung e chieu ien, chup ien, cha benh ung th nong
Trong cong nghiep dung e xac nh cac khuyet tat trong cac san pham uc.
Dung trong man huynh quang may o lieu lng tia rnghen
Thuyet ien t ve song anh sang:
Anh sang la song ien t co bc song ngan (so vi song vo tuyen ien)
c
n = =
c: la van toc anh sang trong chan khong;
v
v: la van toc as trong moi trng co hang so ien moi va o t tham
Theo Lo_ren_x hang so ien moi phu thuoc vao tan so cua anh sang

= F( f )

LNG T ANH SANG


I. nh luat quang ien
a. nh luat 1: oi vi moi kim loai dung lam catot co mot bc song gii han 0 nhat
nh goi la gii han quang ien. Hien tng quang ien ch xa ra khi bc song cua anh
sang kch thch nho hn gii han quang ien ( 0 )
b. nh luat 2: Vi anh sang thoa man nh luat 1 th cng o dong quang ien bao hoa t
le thuan vi cng o chum sang kch thch.
c. nh luat 3: ong nang ban au cc ai cua cac electron quang ien khong phu thuoc
vao cng o chum sang kch thch ma ch phu thuoc vao ban chat cua kim loai dung lam
catot vabc song anh sang kch thch.
1. Nang lng photon
hc
= hf =

h: hang so Planck = 6,625.1034 (J.s);


c: van toc anh sang = 3.108 (m/s);

2. Khoi lng photon:

m =

3. ong lng photon:

p = m c

c2

f: tan so bc xa [Hz]

: bc sang bc xa [m]

m [kg] ; [J] ; c [m/s]


p [kg.m/s] ; m [kg] ; c = 3.108 [m/s]

TRUNG TAM LUYEN THI AI HOC AI VIET


* TRUNG TAM GDTX KP.3- TH TRAN CU CHI- HUYEN CU CHI. T: 08.22483793 -0984786115
* 67 THEP MI P.12-Q.TAN BNH- TP. HO CH MINH
T: 08.38118948-0909254007
* NH THIU NHI QUN 11_TP. H CH MINH
T: 0908346838-0909254007

GV. TRNG NH HUNG

Trang 35

T: 0908.346.838

4. Cong thoat cua electron:

A=

hc

0 [m] gii han quang ien

5. ieu kien xay ra hien tng quang ien:

6. Phng trnh Einstein:

= A + W0max

=h

1
+ me v02max
0 2

[m]: bc song anh sang kch thch; 0 [m]: gii han quang ien
me = 9,1.1031 [kg] khoi lng electron; v0max [m/s] van toc ban au cc ai cua electron quang
ien.
7. Cng o dong quang ien

I = ne e

ne so electron bay ve anot trong 1 (s)

I bh = ne e

e = 1,6.1019 (C) ien tch


I n v ampe; ( ne la so e tach ra khoi catot trong 1s)

8. Cong suat cua nguon sang:

9. Hieu suat lng t:

H=

P = n.

ne
n

n so photon phat ra trong 1 (s)


nang lng photon [J]
P [W]

10. ieu kien e dong quang ien triet tieu


1
1
eU h = mev02max hoac e U AK me v02max hoac U AK U h
2
2

U h = U AK < 0
e = 1,6.1019 (c)

UAK la hieu ien the gia hai au anot va catot:


- Neu UAK > 0 tc anot noi vi cc dng va catot noi vi cc am. (UAK = U+ )
- Neu UAK < 0 tc anot noi vi cc am va catot noi vi cc dng (UAK = U +). Luc nay
UAK ong vai tro can tr dong quang ien. Neu dong quang ien triet trieu th |UAK |=
1
Uh c xac nh bi cong thc: eU h = me v02max
2
11. ien the cc ai cua kim loai b co lap ve ien:
1
eVmax = me v02max vi Vmax la ien the cc ai
2
1 2
1
mvAnot mv02max = e.U AK
12. nh l ong nang:
2
2
mv0 max
13. Ban knh electron khi bay vao t trng eu theo phng vuong goc: Rmax =
e.B
hc
1
eU AK = mv 2 = hf X max =
14. Tia Rnghen:
e=1.6.1019 (C)
2
X min
Vi : UAK la hieu ien the gi hai au anot va catot cua ong Rnghen
fXmax la tan so ln nhat cua tia Rnghen ma ong co the phat ra.
TRUNG TAM LUYEN THI AI HOC AI VIET
* TRUNG TAM GDTX KP.3- TH TRAN CU CHI- HUYEN CU CHI. T: 08.22483793 -0984786115
* 67 THEP MI P.12-Q.TAN BNH- TP. HO CH MINH
T: 08.38118948-0909254007
* NH THIU NHI QUN 11_TP. H CH MINH
T: 0908346838-0909254007

GV. TRNG NH HUNG

Trang 36

T: 0908.346.838

X min la bc song nho nhat cua tia Rnghen ma ong co the phat ra.
1
W = mv 2 ong nang cua electron khi ti c oi am cc
2
Khi cac electron ap vao oi am cc (oi catot) se lam nong oi am cc . Nhiet lng
cung cap lam tang nhiet o cua oi am cc len t 0 C la: Q = mct 0
m la khoi lng cua oi am cc (khoi lng cua chat lam nguoi oi am cc)
C la nhiet dung rieng cua oi am cc(cua chat lam nguoi oi am cc)
t 0 la o tang nhiet o
Q = neW t
Neu toan bo nang lng electron ap vao eu lam nong oi am cc th
ne So electron ap vao trong 1s; t la thi gian electron ap vao oi am cc

TIEN E BOHR QUANG PHO VACH NGUYEN T HYRO


1. Tien e ve cac trang thai dng:
Nguyen t ch ton tai nhng trang thai co mc nang lng xac nh goi la trang thai
dng.Trong cac trang thai dng nguyen t khong bc xa nang lng.
2. Tien e ve s bc xa hay hap thu nang lng cua nguyen t :
Khi nguyen t trang thai dng co nang lng Em sang trang thai dng co nang lng En
(vi Em > En) th nguyen t phat ra mot photon co nang lng ung bang hieu Em En :

= hf mn =

hc

mn

= Em En = 13,6eV (

1
1
2)
2
n
m

m>n

Vi fmn va mn la tan so va bc song ng vi bc xa phat ra


Ngc lai neu nguyen t trang thai dng co mc nang lng thap En ma hap thu mot photon
co nang lng hfmn th chuyen len trang thai dng co mc nang lng cao hn Em
3. He qua cua tien e Bo:
Trong cac trang thai dng cua nguyen t electron ch chuyen ong quanh hat nhan theo nhng
quy ao co ban knh hoan toan xac nh goi la cac quy ao dng. quy co R cang ln th nang
lng cang cao
4.Pho nguyen t hyro: oi vi nguyen t hiro, ban knh co quy ao dng tang ty le vi bnh
phng cac so nguyen lien tiep:
Ten quy ao:
K
L
M
N
O
P
4ro
9ro
16ro 25ro 36ro
Ban knh:
ro
Mc nang lng:
E1
E2
E3
E4
E5
E6

rn = n r0
2

ro = 5,3.10 -11 m la ban knh Bo

E0
; n = 1,2,3...,
n2
vi
Eo = 13,6 eV

En =

* Bc song cua day Laiman:

P
O
N
M

4
4

3
2

3
2

3
2

1
1

n=2

H H H H

n=1

K
Laiman

Banme

Pasen
Hap thu

n1 vi

n=6
n=5
n=4
n=3

L max = 21 va L min = 1

hfmn

Em

Bc xa

En

TRUNG TAM LUYEN THI AI HOC AI VIET


* TRUNG TAM GDTX KP.3- TH TRAN CU CHI- HUYEN CU CHI. T: 08.22483793 -0984786115
* 67 THEP MI P.12-Q.TAN BNH- TP. HO CH MINH
T: 08.38118948-0909254007
* NH THIU NHI QUN 11_TP. H CH MINH
T: 0908346838-0909254007

hfmn

GV. TRNG NH HUNG

* Bc song cua day Banme:


* Bc song cua day Pasen:

T: 0908.346.838

Trang 37

n 2 vi B max = 32 va B min = 2
n1 vi P max = 43 va P min = 3

Day Laiman (LyMan):Phat ra cac vach trong mien t ngoai, cac electron mc nang lng cao
(n = 2,3,4 , ng vi cac quy ao tng ng L,M,N ) nhay ve mc c ban( mc 1, ng vi
quy ao k)
Day Banme: Phat ra cac vach pho mot phan trong mien t ngoai va 4 vach pho trong mien kha
kien o H , lamH , cham H va tm H . Cac electron mc nang lng cao ( n = 3,4,5 ng
vi cac quy ao tng ng M,N,O) nhay ve mc th hai(ng vi quy ao L)
Day Pasen: Phat ra cac vach pho trong vung hong ngoai. Cac electron cac mc nang lng
cao ( n=4,5,6, ng vi cac quy ao tng ng N,O,P, ) nhay ve mc th 3 ( ng vi quy
ao M)

HAP THU VA PHAN XA LOC LA CUA ANH SANG


1. Hap thu anh sang la hien tng mot moi trng vat chat lam giam cng o chum sang
truyen qua no
2. Cng o I cua chum sang n sactruyen qua moi trng hap thu, giam theo quy luat ham
so mu cua o dai ng i d cua tia sang. I = I 0 e d I0 la cng o chum sang ti moi
trng

la he so hap thu cua moi trng ( phu thuoc vao bc

song )
3. Nhng vat hau nh khong hap thu anh sang trong mien nao cua quang pho c goi la gan
nh trong suot vi moi trng o. Nhng vat khong hap thu anh sang trong mien nhn thay cua
quang pho c goi la trong suot khong mau. Nhng vat hap thu loc la anh sang trong mien
nhn thay th goi la vat trong suot co mau.

HIEN TNG QUANG PHAT QUANG- LAZE


1. Huynh quang: la s phat quang di anh sang kch thch, nhng khi ngng kch thch th
hau nh anh sang phat quang tat ngay (di 108s). No thng xay ra vi chat long va chat kh.
2. Lan quang: la s phat quang di anh sang kch thch, nhng khi ngng kch thch th anh
sang phat quang van con keo dai ( 108 s tr len). No thng xay ra vi chat ran. Cac chat nay
goi la chat lan quang.
3. nh luat Xtoc ve s phat quang.
Anh sang phat quang co bc song dai hn bc song cua anh sang kch thch :
>
4. LaZe:la mot nguon sang phat ra chum sang song song, ket hp, co tnh n sac cao va co
cng o ln.
* Nguyen tac phat quang cua laze da viec ng dung cua phat xa cam ng.

THUYET TNG OI HEP CUA ANHXTANH ( Einstein)


1. Tien e I cua AnhxTanh: Cac nh luat vat ly (c hoc, ien hoc) co cung mot dang nh
nhau trong moi he quy chieu quan tnh.
TRUNG TAM LUYEN THI AI HOC AI VIET
* TRUNG TAM GDTX KP.3- TH TRAN CU CHI- HUYEN CU CHI. T: 08.22483793 -0984786115
* 67 THEP MI P.12-Q.TAN BNH- TP. HO CH MINH
T: 08.38118948-0909254007
* NH THIU NHI QUN 11_TP. H CH MINH
T: 0908346838-0909254007

GV. TRNG NH HUNG

T: 0908.346.838

Trang 38

2. Tien e II cua AnhxTanh: Toc o anh sang trong chan khong co cung o ln bang
c 3.108 m / s trong moi he quy chieu quan tnh, khong phu thuoc vao phng truyen va vao
toc o nguon sang hay may thu.
3. o co chieu dai :
l0 la chieu dai trong he ng yen

v2
< l0
l chieu dai cua thanh khi chuyen ong vi toc o v
c2
4. S cham lai cua ong ho khi chuyen ong vi toc o v.
t0
t =
> t0
t0 la thi gian o theo ong ho chuyen ong;
v2
1 2
c
t la thi gian o theo ong ho ng yen.
6. Khoi lng tng oi tnh.
m0
m=
m0 m0 la khoi lng ngh (ng yen); m la khoi khi vat chuyen ong vi toc
v2
1 2
c
o v
7. He thc gia nang lng va khoi lng;
Nang lng toan phan
m
1
2
0
E = mc 2 =
c2
W

m
c
+
m0v 2 ; mc 2 = m0c 2 + Wd
0
2
2
v
1 2
c
l = l0 1

VAT LY HAT NHAN NGUYEN T


I. PHONG XA HAT NHAN
1. Cau tao hat nhan nguyen t: Hat nhan co ky hieu ZA X gom co :
A: nuclon (so khoi) ; Z: so proton (ien tch hay so th t trong bang tuan hoan); N = A
Z: so ntron
Ky hieu: cua proton: 11P =11H ; cua ntron: 01n
* Ban knh hat nhan:

R = 1,2.1015 A 3 (m)

2. ong v:
Cac nguyen t ma hat nhan cha cung so Z proton, nhng co so ntron N khac nhau goi la
ong v.
3. n v khoi lng nguyen t (n v cacbon) u
1u = 1/12 khoi lng cua ong v nguyen t cacbon 126 C
MeV
1u = 1,66055.10 -27 kg; mp = 1,0073 u;
mn = 1,00867 u ; 1u = 931,5 2
c
4. Phong xa:
la hien tng mot hat nhan khong ben t phat ra tia phong xa va chuyen thanh hat nhan
khac.
TRUNG TAM LUYEN THI AI HOC AI VIET
* TRUNG TAM GDTX KP.3- TH TRAN CU CHI- HUYEN CU CHI. T: 08.22483793 -0984786115
* 67 THEP MI P.12-Q.TAN BNH- TP. HO CH MINH
T: 08.38118948-0909254007
* NH THIU NHI QUN 11_TP. H CH MINH
T: 0908346838-0909254007

GV. TRNG NH HUNG

Trang 39

T: 0908.346.838

a. nh luat phong xa:


t

so nguyen t con lai sau thi gian t:

N t = N 0 2 T = N 0 e t

Khoi lng con lai sau thi gian t:

mt = m0 .2 T = m0 .e t

so nguyen t b phan ra sau thi gian t:

N (t ) = N 0 N (t ) = N 0 (1 2 T ) = N 0 (1 e t )

Khoi lng t b phan ra sau thi gian t:


=

t
T

mt = m0 m(t ) = m(1 2 ) = m0 (1 e t )

ln 2 0,693
=
= hang so phong xa
T
T

T = chu ky ban ra ( thi gian e so hat nhan cua chat phong xa b phan ra)
No, mo la so nguyen t, khoi lng cua chat phong xa thi iem ban au .
Nt , mt la so nguyen t, khoi lng cua chat phong xa thi iem t (con lai sau thi gian t ).
N , m la so nguyen t b phan ra, khoi lng b phan ra cua chat phong xa sau thi gian
t.
A(gam)
t).

NA = 6,023. 10 23 nguyen t (hay phan

cua mot chat cha

mo(gam)

m(t) (gam)
..
m(gam)
..
N A
mN
N =
m0 = 0 ;
Nt = t A ;
A
NA

Chu y: oi vi phng trnh phong xa:

Ax

No nguyen t (hay phan t).


N(t) nguyen t (hay phan t).
N nguyen t (hay phan t).
mN A
A

X Ay Y + AzZ th khoi lng chat Y, Z tao thanh

sau thi gian t la:


t
mX Ay Tt
mX . AY m0 X Ay
T
mY =
=
(1 2 ) =
(2 1) ;
AX
Ax
Ax

t
mX .AY m0 X Az
mX Az Tt
T
=
(1 2 ) =
(2 1)
mZ =
AX
Ax
Ax

m0X ,mX : l khi lng ban u v cn li ca X sau thi gian t.


mY , mZ : l khi lng sinh ra ca Y v Z sau thi gian t.
o phong xa H : ai lng ac trng cho tnh phong xa manh hay yeu cua chat phong xa
c o bang so phan ra( hay so phong xa) trong mot n v thi gian = so phan ra /s.
t
dN (t )
H t = H 0 2 T = H 0 e t ; H 0 = N 0 ; H t = N t
H (t ) =
dt
n v: 1Bq = 1 phan ra/s;
1Ci = 3,7.10 10 Bq
5. o hut khoi va nang lng lien ket:
m = m0 m = Zm p + Nmn m > 0
a. o hut khoi:
mo = tong khoi lng cua cac nuclon rieng re ng yen ( trc khi tao thanh hat nhan)
m = khoi lng hat nhan mo > m
mp = khoi lng proton; mn = khoi lng ntron
b. He thc Anhxtanh:
E = mc2
TRUNG TAM LUYEN THI AI HOC AI VIET
* TRUNG TAM GDTX KP.3- TH TRAN CU CHI- HUYEN CU CHI. T: 08.22483793 -0984786115
* 67 THEP MI P.12-Q.TAN BNH- TP. HO CH MINH
T: 08.38118948-0909254007
* NH THIU NHI QUN 11_TP. H CH MINH
T: 0908346838-0909254007

GV. TRNG NH HUNG

Trang 40

T: 0908.346.838
8

m = khoi lng cua vat; c = 3.10 m/s


E = nang lng ngh cua vat
c. Nang lng lien ket hat nhan ZA X : Wlk = (m0 mx )c 2 = [Z .mP + ( A Z ).mn mX ].c 2
La nang lng toa ra khi cac nuclon lien ket thanh hat nhan( nang lng can thiet e pha
v hat nhan thanh cac nuclon rieng le)
W
d. Nang lng lien ket rieng ZA X : WlkR = lk
A
*** Nang lng lk rieng cang ln nguyen t cang ben vng. ***
6. ng dung cua cac ong v phong xa:
* Phng phap nguyen t anh dau: dung 1531 P la phan lan thng tron lan mot t phong xa ra
bon cho cay. Theo doi s phong xa cua ta se c qua trnh van chuyen chat trong cay.
* Dung phong xa : Tm khuyet tat cua cac san pham uc, bao quan thc pham, cha benh ung
th.
* Phng phap xac nh tuoi cua vat: o o phong xa cua 146C se xac nh c tuoi cua cac co
vat.

PHAN NG HAT NHAN


I. PHAN NG HAT NHAN:
1. nh ngha: La s tng tac gia hai hat nhan dan en s bien oi cua chung thanh cac
hat nhan khac.
A+ B C + D
Trong so A,B,C,D co the la cac hat s cap electron, p, n
S phong xa A B + C
Phong xa la trng hp ac biet cua phan ng hat nhan toa nang lng.
A la hat nhan me, B hat nhan con va C la hat , ...
2. Cac nh luat bao toan trong phan ng hat nhan:

A1
Z1

A+ ZA22B ZA33C + ZA44D

Bao toan nuclon(so khoi A):


A1 + A2 = A3 + A4
Bao toan ien tch( Nguyen t so Z):
Z1 + Z2 = Z3+ Z4
r
r
r
r
P1 + P2 = P3 + P4
Bao toan ong lng:
Hay: m1.v1 + m2 .v2 = m3 .v3 + m4 .v4
r
Vi : p x = mx vx ong lng cua hat nhan

m.v 2
2
Moi lien he gia ong lng va ong nang:
ong nang:

W =

P 2 = 2mW

Bao toan nang lng toan phan


Nang lng toan phan cua hat nhan = nang lng ngh + ong nang
3. Tnh nang lng thu hoac toa trong phan ng hat nhan sau:
ht khi ca phn ng: M = [(mA + mB ) (mC + mD )]

Wi = mi c 2 + W i

A1
A2
A3
A4
Z 1 A+ Z 2 B Z 3 C + Z 4 D

Neu M > 0 phan ng hat nhan toa nang lng( W > 0 )


Neu M < 0 phan ng hat nhan thu nang lng( W < 0 )
TRUNG TAM LUYEN THI AI HOC AI VIET
* TRUNG TAM GDTX KP.3- TH TRAN CU CHI- HUYEN CU CHI. T: 08.22483793 -0984786115
* 67 THEP MI P.12-Q.TAN BNH- TP. HO CH MINH
T: 08.38118948-0909254007
* NH THIU NHI QUN 11_TP. H CH MINH
T: 0908346838-0909254007

GV. TRNG NH HUNG

Trang 41

T: 0908.346.838

Nang lng toa ra hay thu vao: W = M .c = ( M 0 M )c = [(mA + mB ) (mC + mD )] c 2


MeV
; 1u = 931,5 2 ; 1MeV = 106 eV ; 1eV = 1,6.1019 J
c
Hoac: W = [(mC + mD ) (mA + mB )] c 2
2

Hoac: W = [(Wlk C + Wlk D ) (Wlk A + Wlk B )]


Hoc : W =

[(AW

3 lkRC

+ A4WlkRD ) ( A1WlkRA + A2WlkRB )]

Vi: m = m0 m = Zm p + Nmn m > 0 la o hut khoi hat nhan


Chu y: oi vi hat nhan me ng yen phong xa:
m
m
Ta co W = W B (1 + B ) = W C (1 + C )
mB
mC

A B+C

nh luat bao toan nang lng toan phan


W A + W B + m Ac 2 + mB c 2 = W C + W D + mC c 2 + mD c 2

W A + W B + W = W C + W D
Chu y : Khong co nh luat bao toan khoi lng cua he
4. Van dung cac nh luat bao toan vao s phong xa Quy tac dch chuyen:
a. Phong xa : chuoi cac hat 24 He mang ien tch dng (2p) khi i qua tu ien b lech ve
pha ban
am, ion hoa moi trng rat manh nen mat nang lng do o bay xa nhat khoang 8cm, bay vi
v=2.107m/s
* hat nhan con lui 2 o trong bang tuan hoan
b. phong xa : la chuoi cac hat electron, bay vi van toc gan bang van toc anh sang
Phong xa : = 10e khi bay qua tu ien b lech ve pha ban dng.
* hat nhan con tien mot o so vi hat nhan me trong he thong tuan hoan
1
1
0
thc chat cua s phong xa :
(v: ntrino)
0 n p1 + 1 e + v
Phong xa + : + =10e , khi bay qua tu ien b lech ve pha ban am
* Hat nhan con lui mot o so vi hat nhan me trong bang he thong tuan hoan.
1
0
1
Thc chat cua s phong xa + :
( v : phan notrino)
1 p 1 e + 0 n + v
c. Phong xa :00 = hf photon anh sang co bc song rat ngan nho hn 1011 m co kha nang
am xuyen rat manh, rat nguy hiem. Khong b lech khi i qua ien trng.
Hat nhan con sinh ra trang thai kch thch co mc nang lng cao Em khi chuyen ve mc
nang lng thap En th phat ra nang lng di dang mot photon cua tia gama. Vay phong
xa gama la phong xa i kem theo cac phong xa , . Khong co s bien oi hat nhan trong
phong xa :
hc
= = hf = = Em En

II. Phan ng phan hach: la phan ng mot hat nhan co khoi lng ln hap thu mot ntron
cham (ntron nhiet co nang lng khoang 0,01eV) v thanh hai hat nhan co khoi lng
trung bnh va kem theo mot so hat ntron.
* ieu kien phan ng la hap thu ntron cham.
A1
A2
95
139
1
VD: 01n + 235
; 235
92 U + n 42 Mo + 57 La + 2 n + 7 e
92 U Z1 X 1 + Z 2 X 2 + k 0n
TRUNG TAM LUYEN THI AI HOC AI VIET
* TRUNG TAM GDTX KP.3- TH TRAN CU CHI- HUYEN CU CHI. T: 08.22483793 -0984786115
* 67 THEP MI P.12-Q.TAN BNH- TP. HO CH MINH
T: 08.38118948-0909254007
* NH THIU NHI QUN 11_TP. H CH MINH
T: 0908346838-0909254007

GV. TRNG NH HUNG

T: 0908.346.838

Trang 42

III. Phan ng nhiet hach : la phan ng ket hp hai hat nhan co khoi nho thanh hat nhan co
khoi lng ln hn va toa ra nhiet.
* ieu kien phan ng la nhiet o cao, ap suat cao, thi gian u dai. n t 1014 ( s / cm3 )
VD:

2
1

H +13H 24He+ 01n + 17,6 MeV ;

2
1

H +12H 23He+ 01n + 3,25MeV

r
IV. May gia toc: Mot hat khoi lng m mang ien tch q chuyen ong vi van toc v trong
r r
mv
R=
mot t trng eu B V th hat se chuyen ong tren quy ao tron co ban knh:
qB

TRUNG TAM LUYEN THI AI HOC AI VIET


* TRUNG TAM GDTX KP.3- TH TRAN CU CHI- HUYEN CU CHI. T: 08.22483793 -0984786115
* 67 THEP MI P.12-Q.TAN BNH- TP. HO CH MINH
T: 08.38118948-0909254007
* NH THIU NHI QUN 11_TP. H CH MINH
T: 0908346838-0909254007

GV. TRNG NH HUNG

T: 0908346838

Trang 43

CAU HOI VA BAI TAP MOMEN VAT RAN C BAN


Cu 1: Mt vt rn ang quay xung quanh mt trc c nh i qua vt, mt im xc nh trn vt
rn cch trc quay khong r 0 c ln vn tc di l mt hng s. Tnh cht chuyn ng ca
vt rn l
A. quay u.
B. quay nhanh dn.
C. quay chm dn.
D. quay bin i u.
Cu 2: Khi mt vt rn quay u quanh mt trc c nh i qua vt th mt im xc nh trn vt
cch trc quay khong r 0 c
A. vect vn tc di bin i.
B. vect vn tc di khng i.
C. ln vn tc gc bin i.
D. ln vn tc di bin i.
Cu 3: Mt vt rn ang quay u quanh mt trc c nh i qua vt. Vn tc di ca mt im xc
nh trn vt rn cch trc quay khong r 0 c ln
A. tng dn theo thi gian.
B. gim dn theo thi gian.
C. khng i.
D. bin i u.
Cu 4: Mt vt rn ang quay u quanh mt trc c nh i qua vt. Mt im xc nh trn vt
rn cch trc quay khong r 0 c
A. vn tc gc bin i theo thi gian. B. vn tc gc khng bin i theo thi gian.
C. gia tc gc bin i theo thi gian.
D. gia tc gc c ln khc khng v khng i theo thi gian.
Cu 5: Mt vt rn ang quay xung quanh mt trc c nh xuyn qua vt. Cc im trn vt rn
(khng thuc trc quay)
A. quay c nhng gc khng bng nhau trong cng mt khong thi gian.
B. cng mt thi im, khng cng gia tc gc.
C. cng mt thi im, c cng vn tc di. D. cng mt thi im, c cng vn tc gc.
Cu 6: Pht biu no sau y l khng ng i vi chuyn ng quay u ca vt rn quanh mt
trc ?
A. Tc gc l mt hm bc nht ca thi gian. B. Gia tc gc ca vt bng 0.
C. Trong nhng khong thi gian bng nhau, vt quay c nhng gc bng nhau.
D. Phng trnh chuyn ng (phng trnh to gc) l mt hm bc nht ca thi gian.
Cu 7:Pht biu no sau y khng ng i vi chuyn ng quay nhanh dn u ca vt rn
quanh mt trc
A. Tc gc l mt hm bc nht ca thi gian. B. Gia tc gc ca vt l khng i v khc 0.
C. Trong nhng khong thi gian bng nhau, vt quay c nhng gc khng bng nhau.
D. Phng trnh chuyn ng (phng trnh to gc) l mt hm bc nht ca thi gian.
Cu 8: Khi vt rn quay u quanh mt trc c nh th mt im trn vt rn cch trc quay mt
khong r c tc di l v. Tc gc ca vt rn l
v2
r
v
A. = .
B. =
.
C. = vr .
D. = .
r
r
v
Cu 9: Khi vt rn quay u quanh mt trc c nh vi tc gc ( = hng s) th mt im
trn vt rn cch trc quay mt khong r c tc di l v. Gia tc gc ca vt rn l
v2
A. = 0 .
B. =
.
C. = 2 r .
D. = r
r
Cau 10: Phat bieu nao di ay sai:
A. Momen lc dng lam vat co truc quay co nh quay theo chieu dng, momen lc am lam
vat co truc qua co nh quay theo chieu am.
B. Dau cua momen lc phu thuoc chieu quay cua vat: dau dng khi vat quay ngc chieu
dng, dau am khi vat quay ngc chieu dng.
TRUNG TAM LUYEN THI AI HOC AI VIET
* TRUNG TAM GDTX KP.3- TH TRAN CU CHI- HUYEN CU CHI. T: 8.22483793 -0984786115
* 67 THEP MI P.12-Q.TAN BNH- TP. HO CH MINH (Gn ch HONG HOA THM) T: 08.38118948-0909254007
* NH THIU NHI QUN 11_TP. H CH MINH
T: 0908346838-0909254007

GV. TRNG NH HUNG


T: 0908346838
Trang 44
C. Tuy theo chieu dng c chon cua truc quay, dau cua momen cua cung mot lc oi vi
truc o co the la dng hay am.
D. Momen lc oi vi mot truc quay co cung dau vi gia toc goc ma vat o gay ra cho vat.
Cau 11: Chon cau ung.
A. Vat chuyen ong quay nhanh dan khi gia toc goc dng, cham dan khi gia toc goc am.
B. Khi vat quay theo chieu dng a chon th vat chuyen ong nhanh dan, khi quay theo chieu
ngc lai th vat quay cham dan.
C. Chieu dng cua truc quay la chieu quay cua mot inh vt thuan.
D. Khi gia toc goc cung dau vi van toc goc th vat quay nhanh dan, khi ngc dau th vat quay
cham dan.
Cau 12: Mot van ong vien bi loi ang thc hien cu nhay cau. Khi ngi o ang chuyen ong
tren khong, ai lng vat ly nao la khong oi (bo qua sc can k.kh)?
A. ong nang cua ngi.
B. Momen ong lng cua ngi oi vi khoi tam cua ngi.
C. Momen quan tnh cua ngi oi vi khoi tam.
D. The nang cua ngi
Cau 14: Mt vt quay u quanh mt trc. Mt im cch trc quay mt khong R c:
A. Tc gc t l vi R
B. Tc gc t l nghch vi R
C. Tc di t l vi R
D. Tc di t l nghch vi R.
Cau 15: Gia tc hng tm cu mt cht im chuyn ng trn khng u
A. Nh hn gia tc tip tuyn cu n
B. Bng gia tc tip tuyn cu n
C. Ln hn gia tc tip tuyn cu n
D. C th ln hn bng hoc nh hn gia tc tip tuyn cu n
Cau 16. Mt vt quay quanh mt trc vi vi gia tc gc khng i. Sau thi gian t k t lc bt
u quay , s vng quay t l vi
B. t
C. t2
D. t3
A. t
Cu 17: i lng c trng cho tc dng lm quay ca lc i vi vt rn c trc quay c nh
c gi l
A. momen lc. B. momen qun tnh. C. momen ng lng.
D. momen quay.
Cu 18: Momen ca lc tc dng vo vt rn c trc quay c nh l i lng c trng cho
A. mc qun tnh ca vt rn.
B. nng lng chuyn ng quay ca vt rn.
D. kh nng bo ton vn tc ca vt rn.
C. tc dng lm quay ca lc.
Cu 19: Momen qun tnh ca mt vt rn khng ph thuc vo
A. khi lng ca vt.
B. kch thc v hnh dng ca vt.
C. v tr trc quay ca vt.
D. tc gc ca vt.
Cu 20: Mt bnh xe ang quay u xung quanh trc ca n. Tc dng ln vnh bnh xe mt lc
r
F theo phng tip tuyn vi vnh bnh xe th
A. tc gc ca bnh xe c ln tng ln. B. tc gc ca bnh xe c ln gim xung.
C. gia tc gc ca bnh xe c ln tng ln. D. gia tc gc ca bnh xe c ln gim xung.
Cu 21: Mt momen lc khng i tc dng vo mt vt c trc quay c nh. Trong cc i
lng : momen qun tnh, khi lng, tc gc v gia tc gc, th i lng no khng phi l
mt hng s ? A. Momen qun tnh. B. Khi lng.
C. Tc gc. D. Gia tc gc.
Cau 22. Mt bnh xe ang quay u vi tc 60 (vng / pht) th tng tc, sau mt khong thi
gian tc quay bnh xe l 300 (vng /pht). Hy tnh thay i vn tc gc cu bnh xe.
B. 6 (rad/s)
C. 7 (rad/s)
D. 8 (rad/s)
A. 5 (rad/s)
Cau 23. Mt bnh xe ang quay u vi tc 90 (vng / pht ) th tng tc, sau 1 pht tc
quay bnh xe l 300 (vng /pht). Hy tnh gia tc gc cua( bnh xe).
A. 0,37 (rad/s2)
B. 1,20 (rad/s2)
C. 2,4 (rad/s2)
D, 0,185 (rad/s2)
TRUNG TAM LUYEN THI AI HOC AI VIET
* TRUNG TAM GDTX KP.3- TH TRAN CU CHI- HUYEN CU CHI. T: 8.22483793 -0984786115
* 67 THEP MI P.12-Q.TAN BNH- TP. HO CH MINH (Gn ch HONG HOA THM) T: 08.38118948-0909254007
* NH THIU NHI QUN 11_TP. H CH MINH
T: 0908346838-0909254007

GV. TRNG NH HUNG

T: 0908346838

Trang 45

Cau 24. Mt bnh xe c R = 50cm ang quay vi tc 90 (vng /pht) th tng tc, sau 0,5 pht
tc bnh xe l 300 (vng/pht). Gia tc tip tuyn cu bnh xe .
A. 0,185 (m/s2)
B. 0,37 (m/s2)
C. 1,20 (m/s2)
D. 2,4 (m/s2)
Cau 25. Mt bnh xe quay nhanh dn u t ngh sau 10s t ti tc gc 20rad/s. Trong 10s
bnh xe quay c mt gc bng:
A. 2 ( rad )
B. 4 ( rad )
C. 100 ( rad )
D. 200 ( rad )
Cau 26. Mt motor HD ( cng my vi tnh) quay nhanh dn u t trng thi ngh, sau 40 giy tc
quay cu i l 5400 (vng/pht). Hy xc nh trong khong thi gian y, mt im M trn mp
a vch nn mt qung ng bao nhiu k t lc bt u quay ?.Bit bn knh a R = 5cm
A. 450m
B. 500m
C. 565,5 m
D. 600m
Cau 27. Mt bnh xe c bn knh 35cm quay nhanh dn u t ngh, sau 10s t ti tc 120
(vng/pht) . Trong 10s , mt im trn vnh bnh xe vch ra qung ng:
A. 22m
B. 32m
C. 40m
D. 62m
Cau 28. Mt ci a ang quay vi t 120 (rad/s) th bt u quay chm dn u vi gia tc 4
(rad/s2). Hy tnh s vng quay ln nht cu a
A. 250 vng
B. 286,5 vng
C. 1567 vng
D. 2827,4 vng
Cau 29. Mt thanh di 7,0 m c trc quay ti im cch u bn tri 2,0 m. Mt lc hng xung
50N tc dng vo u bn tri v mt lc hng xung 200N tc dng vo u bn phi. Hi cn
t mt lc hng 300N ti im cch trc quay bao nhiu thanh cn bng? B qua trng lng
cu thanh. A. 1,0m
B. 2,0m
C. 3,0m
D. 4,0 m
Cu 30: Hai hc sinh A v B ng trn chic u ang quay trn, A ngoi ra, B cch tm mt
on bng na bn knh ca u. Gi A, B, A, B ln lt l tc gc v gia tc gc ca A v B.
Kt lun no sau y l ng ?
A. A = B, A = B.
B. A > B, A > B.
C. A < B, A = 2B. D. A = B, A > B.
Cu 31: Hai hc sinh A v B ng trn chic u ang quay trn u, A ngoi ra, B cch tm
mt on bng na bn knh ca u. Gi vA, vB, aA, aB ln lt l tc di v gia tc di ca A v
B. Kt lun no sau y l ng ?
A. vA = vB, aA = 2aB. B. vA = 2vB, aA = 2aB. C. vA = 0,5vB, aA = aB. D. vA = 2vB, aA = aB.
Cu 32: Mt cnh qut di 20 cm, quay vi tc gc khng i = 112 rad/s. Tc di ca
mt im trn cnh qut v cch trc quay ca cnh qut mt on 15 cm l
A. 22,4 m/s.
B. 2240 m/s.
C. 16,8 m/s.
D. 1680 m/s.
Cu 33: Mt cnh qut di 20 cm, quay vi tc gc khng i = 90 rad/s. Gia tc ca mt
im vnh cnh qut bng
B. 1800 m/s2.
C. 1620 m/s2.
D. 162000 m/s2.
A. 18 m/s2.
Cu 34: Mt cnh qut ca my pht in chy bng sc gi c ng knh khong 80 m, quay u
vi tc 45 vng/pht. Tc di ti mt im nm vnh cnh qut bng
A. 3600 m/s.
B. 1800 m/s.
C. 188,4 m/s.
D. 376,8 m/s.
Cu 35: Mt bnh quay nhanh dn u quanh trc c nh vi gia tc gc 0,5 rad/s2. Ti thi im
0 s th bnh xe c tc gc 2 rad/s. Hi n thi im 6 s th bnh xe c tc gc bng bao
nhiu ? A. 3 rad/s. B. 5 rad/s.
C. 11 rad/s. D. 12 rad/s.
Cu 36: T trng thi ng yn, mt bnh xe bt u quay nhanh dn u quanh trc c nh v
sau 2 giy th bnh xe t tc 3 vng/giy. Gia tc gc ca bnh xe l
A. 1,5 rad/s2.
B. 9,4 rad/s2.
C. 18,8 rad/s2.
D. 4,7 rad/s2.
Cu 37: Mt cnh qut di 22 cm ang quay vi tc 15,92 vng/s th bt u quay chm dn u
v dng li sau thi gian 10 giy. Gia tc gc ca cnh qut c ln bng bao nhiu ?
A. 10 rad/s2.
B. 100 rad/s2.
C. 1,59 rad/s2.
D. 350 rad/s2.

TRUNG TAM LUYEN THI AI HOC AI VIET


* TRUNG TAM GDTX KP.3- TH TRAN CU CHI- HUYEN CU CHI. T: 8.22483793 -0984786115
* 67 THEP MI P.12-Q.TAN BNH- TP. HO CH MINH (Gn ch HONG HOA THM) T: 08.38118948-0909254007
* NH THIU NHI QUN 11_TP. H CH MINH
T: 0908346838-0909254007

GV. TRNG NH HUNG


T: 0908346838
Trang 46
Cu 38: Ti thi im t = 0, mt vt rn bt u quay quanh mt trc c nh xuyn qua vt vi
gia tc gc khng i. Sau 4 s n quay c mt gc 20 rad. Gc m vt rn quay c t thi
im 0s n thi im 6s l: A. 15 rad.
B. 30 rad.
C. 45 rad.
D. 90 rad.
Cu 39: Mt vt rn ang quay quanh mt trc c nh xuyn qua vt vi tc gc 20 rad/s th
bt u quay chm dn u v dng li sau 4 s. Gc m vt rn quay c trong 1 s cui cng trc
khi dng li (giy th t tnh t lc bt u quay chm dn) l
A. 37,5 rad.
B. 2,5 rad.
C. 17,5 rad.
D. 10 rad.
Cu 40: Mt vt rn quay quanh mt trc c nh xuyn qua vt vi phng trnh to gc :
= + t 2 , trong tnh bng raian (rad) v t tnh bng giy (s). Gia tc gc ca vt rn bng
A. rad/s2.
B. 0,5 rad/s2.
C. 1 rad/s2.
D. 2 rad/s2.
Cu 41: Mt vt rn quay quanh mt trc c nh xuyn qua vt vi phng trnh tc gc :
= 2 + 0,5t , trong tnh bng raian/giy (rad/s) v t tnh bng giy (s). Gia tc gc ca vt
rn bng A. 2 rad/s2.
B. 0,5 rad/s2. C. 1 rad/s2. D. 0,25 rad/s2.
Cu 42: Mt vt rn quay quanh mt trc c nh xuyn qua vt vi phng trnh to gc :
= 1,5 + 0,5t , trong tnh bng raian (rad) v t tnh bng giy (s). Mt im trn vt v cch
trc quay khong r = 4 cm th c tc di bng
A. 2 cm/s.
B. 4 cm/s.
C. 6 cm/s.
D. 8 cm/s.
Cu 43: Mt vt rn quay quanh mt trc c nh xuyn qua vt. Gc quay ca vt rn bin thin
theo thi gian t theo phng trnh : = 2 + 2t + t 2 , trong tnh bng raian (rad) v t tnh bng
giy (s). Mt im trn vt rn v cch trc quay khong r = 10 cm th c tc di bng bao nhiu
vo thi im t = 1 s ?
A. 0,4 m/s.
B. 50 m/s.
C. 0,5 m/s.
D. 40 m/s.
Cu 44: Phng trnh no di y din t mi lin h gia tc gc v thi gian t trong
chuyn ng quay nhanh dn u quanh mt trc c nh ca mt vt rn ?
A. = 2 + 4t (rad/s).
B. = 3 2t (rad/s).
2
D. = 3 2t + 4t 2 (rad/s).
C. = 2 + 4t + 2t (rad/s).
Cu 45: Mt vt rn quay quanh mt trc c nh xuyn qua vt. Gc quay ca vt rn bin thin
theo thi gian t theo phng trnh : = + t + t 2 , trong tnh bng raian (rad) v t tnh bng
giy (s). Mt im trn vt rn v cch trc quay khong r = 10 cm th c gia tc ton phn c
ln bng bao nhiu vo thi im t = 1 s ?
A. 0,92 m/s2.
B. 0,20 m/s2.
C. 0,90 m/s2.
D. 1,10 m/s2.
Cu 46: Mt bnh ang quay vi tc 3 000 vng/pht th bt u quay chm dn u vi gia
tc gc c ln bng 20,9 rad/s2. Tnh t lc bt u quay chm dn u, hi sau khong bao lu
th bnh dng li ?
A. 143 s.
B. 901 s.
C. 15 s.
D. 2,4 s.
Cu 47: Rto ca mt ng c quay u, c mi pht quay c 3 000 vng. Trong 20 giy, rto
quay c mt gc bng bao nhiu ? A. 6283 rad. B. 314 rad.
C. 3142 rad. D. 942 rad.
Cu 48: Bnh ca mt ng c t lc khi ng n lc t tc gc 140 rad/s phi mt 2,5 s.
Bit bnh quay nhanh dn u. Gc quay ca bnh trong thi gian trn bng
A. 175 rad.
B. 350 rad.
C. 70 rad.
D. 56 rad.
Cu 49: Mt bnh xe c ng knh 50 cm quay nhanh dn u t trng thi ng yn, sau 4 s th
tc gc t 120 vng/pht. Gia tc hng tm ca im vnh bnh xe sau khi tng tc c 2 s
t trng thi ng yn l:
A. 10 m/s2. B. 315,8 m/s2.
C. 25,1 m/s2. D. 39,4 m/s2.
Cu 50: Mt chic ng h c cc kim quay u quanh mt trc. Gi h, m v s ln lt l tc
gc ca kim gi, kim pht v kim giy. Khi ng h chy ng th
1
1
1
1
A. h = m = s .
B. h = m =
s .
12
60
12
720
1
1
1
1
C. h = m =
D. h = m =
s .
s .
60
3600
24
3600
TRUNG TAM LUYEN THI AI HOC AI VIET
* TRUNG TAM GDTX KP.3- TH TRAN CU CHI- HUYEN CU CHI. T: 8.22483793 -0984786115
* 67 THEP MI P.12-Q.TAN BNH- TP. HO CH MINH (Gn ch HONG HOA THM) T: 08.38118948-0909254007
* NH THIU NHI QUN 11_TP. H CH MINH
T: 0908346838-0909254007

GV. TRNG NH HUNG


T: 0908346838
Trang 47
Cu 51: Mt chic ng h c cc kim quay u quanh mt trc v kim gi di bng kim pht.
Khi ng h chy ng th tc di vh ca u mt kim gi nh th no vi tc di vm ca u
mt kim pht ?
3
1
1
1
A. v h = v m .
B. v h = v m .
C. v h =
D. v h = v m .
vm .
4
16
60
80
Cu 52: Mt chic ng h c cc kim quay u quanh mt trc v kim gi di bng 3/5 kim giy.
Khi ng h chy ng th tc di vh ca u mt kim gi nh th no vi tc di vs ca u
mt kim giy ?
3
1
1
1
B. v h =
C. v h =
D. v h =
A. v h = v s .
vs .
vs .
vs .
5
1200
720
6000
Cau 53. Mt thanh chn ng di 7,8m c khi lng 210kg, c trng tm cch u bn tri
1,2m. Thanh th quay quanh mt trc nm ngang cch u bn tri 1,5m. Hi phi tc dng
vo u bn phi mt lc bng bao nhiu gi cho thanh nm ngang. Cho g = 10 m/s2
A. 1000N
B. 500N
C. 100N
D. 400N
Cau 54. Mt khi lng hp ch nht ng cht c din tch ba mt l S1 < S2 < S3 . t khi hp
ln mt nghing ln lt c mt tip xc S1 , S2 , S3 ( Gi s ma st u ln e vat khong trt ) .
Ket luan nao sao ay la ung
A. Khi tang dan o nghieng, vat de o nhat khi vat tiep xuc la S1
B Khi tang dan o nghieng, vat de o nhat khi vat tiep xuc la S2
C. Khi tang dan o nghieng, vat de o nhat khi vat tiep xuc la S3
D. Ca 3 trng hp th goc nghieng lam cho vat o eu ngang nhau.

Cau 55. Mt vt rn quay quanh mt trc c nh xuyn qua vt vi phng trnh to gc :


= 1,5 + 0,5t , trong tnh bng raian (rad) v t tnh bng giy (s). Mt im trn vt v cch
trc quay khong r = 4 cm th c tc di bng
A. 2 cm/s.
B. 4 cm/s.
C. 6 cm/s.
D. 8 cm/s.
Cau 56. Mt lc tip tuyn 0,71N tc dng vo vnh ngoi ca mt bnh xe c ng knh

60cm. Bnh xe quay t trng thi ngh v sau 4 giy th quay c 1 vng u tin. Momen
qun tnh ca bnh xe l: A 0,27 kgm2 B. 1,08 kgm2 C. 4,24 kgm2 D.0,54 kgm2
Cau 57. Phat bieu nao sau ay la khong ung?
A. Momen quan tnh cua vat ran oi vi mot truc quay ln th sc cua vat trong chuyen ong
quay quanh truc o ln.
B. Momen quan tnh cua vat ran phu thuoc vao v tr truc quay va s phan bo khoi lng oi vi
truc quay.
C. Momen lc tac dung vao vat ran lam tang van to quay cua vat
D. Momen lc dng tac dung vao vat ran lam cho vat quay nhanh dan.
Cau 58. Momen quan tnh cua mot vat khong phu thuoc vao:
A. Khoi lng cua no
B. Kch thc va hnh dang cua no
C. Toc o goc cua no
D. V tr cua truc quay
Cau 59. Mot momen lc khong oi tac dung vao mot vat co truc quay. Trong nhng ai lng
nao di ay, ai lng nao khong phai la mot hang so?
A. Gia toc goc
B. Van toc goc
C. Momen quan tnh
D. Khoi lng
Cau 60. Mot lc tiep tuyen 10N tac dung vao vanh ngoai cua mot banh xe. Banh xe quay t
ngh va sau 1,5s th quay c mot vong au tien. Momen quan tnh cua banh xe la:
B. 0,96kg. m2
C. 1,8kg.m2
D. 4,5kg.m2.
A. 0,75kg.m2
Cau 61. Mot momen lc khong oi tac dung vao mot vat co truc quay. ai lng nao thay oi
theo thi gian?
TRUNG TAM LUYEN THI AI HOC AI VIET
* TRUNG TAM GDTX KP.3- TH TRAN CU CHI- HUYEN CU CHI. T: 8.22483793 -0984786115
* 67 THEP MI P.12-Q.TAN BNH- TP. HO CH MINH (Gn ch HONG HOA THM) T: 08.38118948-0909254007
* NH THIU NHI QUN 11_TP. H CH MINH
T: 0908346838-0909254007

GV. TRNG NH HUNG


T: 0908346838
Trang 48
A. Gia toc goc
B.Van toc goc
C. Momen quan tnh
D. Khoi lng
2 2
Cau 62: ai lng vat ly nao co n v la kg.m /s
A. Momen lc.
B. Cong suat.
C. Momen quan tnh.
D. ong nang.
Cau 63: Trong chuyen ong quay co van toc goc va gia toc , chuyen ong quay nao sau ay
la nhanh dan:
A. = 3 rad/s va = 0
B. = 3 rad/s va = -0,5 rad/s2

C. = -3 rad/s va = 0,5 rad/s2

D. = -3 rad/s va = -0,5 rad/s2

Cau 64: Mot vat ran quay eu xung quanh mot truc, mot iem M tren vat ran cach truc quay
mot khoang R th co:
A. Toc o goc t le thuan vi R
B. Toc o goc t le nghch vi R
C. Toc o dai va t le thuan vi R
D. Toc o dai va t le thuan vi R2
Cau 3: Kim gi cua mot chiec ong ho co chieu dai bang chieu dai kim phut, coi nh cac kim
quay eu. T so toc o goc cua au kim phut va au kim gi la:
A. 12
B. 1/12
C. 24
D. 1/24
Cau 65: Mot banh xe quay eu xung quanh 1 truc co nh vi tan so 3600 vong/phut. Toc o
goc cua banh xe nay la: A. 120 rad/s B. 160 rad/s C. 180 rad/s
D. 240 rad/s
Cau 66: Mot banh xe quay nhanh dan eu t trang thai ng yen, sau 2s no at van toc goc 10
rad/s. gia toc cua banh xe la:
A. 2,5 rad/s2
B. 5 rad/s2
C. 10 rad/s2D. 12,5 rad/s2
Cau 67: Mot vat ran quay nhanh dan eu xung quanh 1 truc co nh. Sau thi gian t ke t luc
vat bat au quay th goc ma vat quay c:
C. T le thuan vi t D. T le nghch vi t
A. T le thuan vi t
B. T le thuan t2
Cau 68: Mt banh xe co dng knh 4m quay vi gia toc khong oi 4 rad/s2. t0 = 0 la luc banh
xe bat au quay. Tai thi iem t = 2s van toc goc banh xe la:
A. 4 rad/s
B. 8 rad/s
C. 9,6 rad/s
D. 16 rad/s
Cau 69: Mot banh xe ang quay vi van toc goc 36 rad/s th b ham lai vi mot gia toc goc
khong oi co o ln 3 rad/s2. thi gian ham en luc banh xe dng han la:
A. 4s
B. 6s
C. 10s
D. 12s
Cau 70: Mot banh xe quay nhanh dan eu trong 4s van toc goc tang t 120 vong/phut len 360
vong/phut. Gia toc goc cua banh xe la:
2
2
2
2
A. 2 ( rad / s )
B. 3 ( rad / s )
C. 4 ( rad / s ) D. 5 ( rad / s )
Cau 71: Mot banh xe co ng knh 50cm quay nhanh dan eu trong 4s van toc goc tang t 120
vong/phut len 360 vong/phut. Gia toc hng tam cua iem M vanh banh xe sau khi tang toc
c 2s la:
B. 162,7 m/s2
C. 183,6 m/s2
D. 196,5 m/s2
A. 157,8 m/s2
Cau 72: Mot banh xe quay nhanh dan eu trong 4s van toc goc tang t 120 vong/phut len 360
vong/phut.van toc goc cua iem M vanh xe sau khi tang toc 2s la:
A. 8 rad/s
B. 10 rad/s
C. 12 rad/s
D. 14 rad/s
Cau 73: Phat bieu nao sau ay la khong ung:
A. Momen quan tnh cua vat ran oi vi truc quay ln th sc cua vat trong chuyen ong quay
quanh truc o ln.
B.Momen quan tnh cua vat ran phu thuoc vao v tr truc quay va s phan bo khoi lng oi vi
truc quay
C. Momen lc tac dung vao vat ran lam thay oi toc o quay cua vat.
TRUNG TAM LUYEN THI AI HOC AI VIET
* TRUNG TAM GDTX KP.3- TH TRAN CU CHI- HUYEN CU CHI. T: 8.22483793 -0984786115
* 67 THEP MI P.12-Q.TAN BNH- TP. HO CH MINH (Gn ch HONG HOA THM) T: 08.38118948-0909254007
* NH THIU NHI QUN 11_TP. H CH MINH
T: 0908346838-0909254007

GV. TRNG NH HUNG


T: 0908346838
Trang 49
D. Momen lc lc dng tac dung vao vat ran lam cho vat quay nhanh dan.
Cau 74: Mot momen lc khong oi tac dung vao vat co truc quay co nh. Trong cac ai lng
sau ai lng nao khong phai la hang so:
A. Gia toc goc
B. Van toc goc.
C. Momen quan tnh
D. Khoi lng
Cau 75: Mot da mong, phang ong chat co the quay c xung quanh mot truc i qua tam va
vuong goc vi mat phang a. Tac dung vao a mot momen lc 960 Nm khong oi, a chuyen
ong quay quanh truc vi gia toc goc 3Rad/s2. Momen quan tnh cua a oi vi truc quay o la:
A. I = 160 kgm2
B. I = 180 kgm2
C. I = 240 kgm2
D. I = 320 kgm2
Cau 76 : Mot rong roc co ban knh 10cm, co momen quan tnh oi vi truc la I = 10-2 kgm2.
Ban au rong roc ang ng yen, tac dung vao rong roc mot lc khong oi F = 2N tiep tuyen
vi vanh ngoai cua no toc o goc cua rong roc sau 1s la:
A. 60 Rad/s
B. 40 Rad/s
C. 30 Rad/s
D. 20 Rad/s
Cau 77: Phat bieu nao sau ay la ung?
A. Khi mot vat ran chuyen ong tnh tien th momen ong lng cua no oi vi truc o cung ln
B. Momen quan tnh cua vat oi vi truc quay la ln th momen ong lng cua no cung tang 4
lan
C. oi vi truc quay nhat nh neu momen ong lng cua vat tang 4 lan th momen quan tnh
cua no cung tang 4 lan
D. Momen ong lng cua mot vat bang khong khi hp lc tac dung len vat bang khong.
Cau 78: Cac ngoi sao c sinh ra t nhng khoi kh ln hay quay cham va co dan the tch lai
do tac dung cua lc hap dan. Van toc cua sao:
A. Khong oi
B. Tang len
C. Giam i
D. Bang khong
Cu 79: Hai cht im c khi lng 1 kg v 2 kg c gn hai u ca mt thanh nh c chiu
di 1 m. Momen qun tnh ca h i vi trc quay i qua trung im ca thanh v vung gc vi
thanh c gi tr bng
A. 0,75 kg.m2.
B. 0,5 kg.m2.
C. 1,5 kg.m2.
D. 1,75 kg.m2.
Cu 80: Hai cht im c khi lng m v 4m c gn hai u ca mt thanh nh c chiu di l.
Momen qun tnh M ca h i vi trc quay i qua trung im ca thanh v vung gc vi thanh l
5
5
5
A. M = ml 2 .
B. M = 5ml 2 .
C. M = ml 2 .
D. M = ml 2 .
4
2
3
Cu 81: Mt cu b y mt chic u quay c ng knh 4 m bng mt lc 60 N t ti vnh ca
chic u theo phng tip tuyn. Momen lc tc dng vo u quay c gi tr bng
A. 15 N.m.
B. 30 N.m.
C. 120 N.m.
D. 240 N.m.
Cu 82: Thanh ng cht, tit din u, khi lng m, chiu di l v tit din ca thanh l nh so
vi chiu di ca n. Momen qun tnh ca thanh i vi trc quay i qua trung im ca thanh v
vung gc vi thanh l
1
1
1
A. I = ml 2 .
B. I = ml 2 .
C. I = ml 2 .
D. I = ml 2 .
12
3
2
Cu 83: Vnh trn ng cht c khi lng m v bn knh R. Momen qun tnh ca vnh trn i
vi trc quay i qua tm vnh trn v vung gc vi mt phng vnh trn l
1
1
2
B. I = mR 2 .
C. I = mR 2 .
D. I = mR 2 .
A. I = mR 2 .
2
3
5
Cu 84: a trn mng ng cht c khi lng m v bn knh R. Momen qun tnh ca a trn
i vi trc quay i qua tm a trn v vung gc vi mt phng a trn l
1
1
2
A. I = mR 2 .
B. I = mR 2 .
C. I = mR 2 .
D. I = mR 2 .
2
3
5
TRUNG TAM LUYEN THI AI HOC AI VIET
* TRUNG TAM GDTX KP.3- TH TRAN CU CHI- HUYEN CU CHI. T: 8.22483793 -0984786115
* 67 THEP MI P.12-Q.TAN BNH- TP. HO CH MINH (Gn ch HONG HOA THM) T: 08.38118948-0909254007
* NH THIU NHI QUN 11_TP. H CH MINH
T: 0908346838-0909254007

GV. TRNG NH HUNG


T: 0908346838
Trang 50
Cu 85: Qu cu c ng cht c khi lng m v bn knh R. Momen qun tnh qu cu i vi
trc quay i qua tm qu cu l
2
1
1
B. I = mR 2 .
C. I = mR 2 .
D. I = mR 2 .
A. I = mR 2 .
5
2
3
2
Cu 86: Mt rng rc c bn knh 20 cm, c momen qun tnh 0,04 kg.m i vi trc ca n.
Rng rc chu tc dng bi mt lc khng i 1,2 N tip tuyn vi vnh. Lc u rng rc ng
yn. B qua mi lc cn. Tc gc ca rng rc sau khi quay c 5 s l
A. 30 rad/s.
B. 3 000 rad/s.
C. 6 rad/s.
D. 600 rad/s.
Cu 87: Mt rng rc c bn knh 10 cm, c momen qun tnh 0,02 kg.m2 i vi trc ca n.
Rng rc chu tc dng bi mt lc khng i 0,8 N tip tuyn vi vnh. Lc u rng rc ng
yn. B qua mi lc cn. Gc m rng rc quay c sau 4 s k t lc tc dng lc l
A. 32 rad.
B. 8 rad.
C. 64 rad.
D. 16 rad.
Cu 88: Mt a c ng cht, khi lng 0,5 kg, bn knh 10 cm, c trc quay i qua tm a
v vung gc vi a, ang ng yn. Tc dng vo a mt momen lc khng i 0,04 N.m. Tnh
gc m a quay c sau 3 s k t lc tc dng momen lc.
A. 72 rad.
B. 36 rad.
C. 24 rad.
D. 48 rad.
Cu 89: Mt a c ng cht, khi lng 0,2 kg, bn knh 10 cm, c trc quay i qua tm a
v vung gc vi a, ang ng yn. Tc dng vo a mt momen lc khng i 0,02 N.m. Tnh
qung ng m mt im trn vnh a i c sau 4 s k t lc tc dng momen lc.
A. 16 m.
B. 8 m.
C. 32 m.
D. 24 m.
Cu 90: Mt bnh xe c momen qun tnh i vi trc quay c nh l 6 kg.m2, ang ng yn th
chu tc dng ca mt momen lc 30 N.m i vi trc quay. B qua mi lc cn. K t lc bt u
quay, sau bao lu th bnh xe t tc gc 100 rad/s ?
A. 5 s.
B. 20 s.
C. 6 s.
D. 2 s.
Cu 91: Mt qu cu c, ng cht, khi lng 2 kg, bn knh 10 cm. Qu cu c trc quay c
nh i qua tm. Qu cu ang ng yn th chu tc dng ca mt momen lc 0,2 N.m. Gia tc gc
m qu cu thu c l
B. 10 rad/s2.
C. 20 rad/s2.
D. 50 rad/s2.
A. 25 rad/s2.
Cu 92: Mt qu cu c, ng cht, khi lng 1 kg, bn knh 10 cm. Qu cu c trc quay c
nh i qua tm. Qu cu ang ng yn th chu tc dng ca mt momen lc 0,1 N.m. Tnh
qung ng m mt im trn qu cu v xa trc quay ca qu cu nht i c sau 2 s k t
lc qu cu bt u quay.
A. 500 cm.
B. 50 cm.
C. 250 cm.
D. 200 cm.
Cu 93: Mt bnh ang quay u vi tc gc 200 rad/s. Tc dng mt momen hm khng
i 50 N.m vo bnh th n quay chm dn u v dng li sau 8 s. Tnh momen qun tnh ca
bnh i vi truc quay.
B. 25 kg.m2.
C. 6 kg.m2.
D. 32 kg.m2.
A. 2 kg.m2.
Cu 94: Mt bnh ang quay u vi tc 3 000 vng/pht. Tc dng mt momen hm khng
i 100 N.m vo bnh th n quay chm dn u v dng li sau 5 s. Tnh momen qun tnh ca
bnh i vi trc quay.
A. 1,59 kg.m2.
B. 0,17 kg.m2.
C. 0,637 kg.m2.
D. 0,03 kg.m2.
Cau 95: Mot thanh nhe dai 1m quay eu trong mat phang ngang xung quanh truc thang ng i
qua trung iem cua thanh . Hai au thanh co hai chat iem co khoi lng 2kg va 3kg. Van toc
cua mot chat iem la 5m/s. Momen ong lng cua thanh la:
A. L = 7,5 kgm2/s
B. L = 10 kgm2/s
C. L = 12,5 kgm2/s
D. L = 15 kgm2/s
Cau 96: Mot a mai co momen quan tnh oi vi truc quay cua no la 1,2 kgm2 . a chu mot
momen lc khong khong oi 16Nm, sau 3,3s ke t luc khi ong van toc goc cua a la:
A. 20 Rad/s
B. 36 Rad/s
C. 44 Rad/s
D. 52 Rad/s
TRUNG TAM LUYEN THI AI HOC AI VIET
* TRUNG TAM GDTX KP.3- TH TRAN CU CHI- HUYEN CU CHI. T: 8.22483793 -0984786115
* 67 THEP MI P.12-Q.TAN BNH- TP. HO CH MINH (Gn ch HONG HOA THM) T: 08.38118948-0909254007
* NH THIU NHI QUN 11_TP. H CH MINH
T: 0908346838-0909254007

GV. TRNG NH HUNG

Trang 51

T: 0908346838

Cau 97: Hai a mong nam ngang co cung truc quay thang ng i qua tam cua chung. a mot
co momen quan tnh I1 ang quay vi toc o 0 , a 2 co momen quan tnh I2 va ban au ang
ng yen. Tha nhe a 2 xuong a 1, sau mot khoang thi gian ngan hai a cung quay vi toc
o goc .
A. =

I1
0
I2

B. =

I1
0
I2

C. =

I1
0
I1 + I 2

D. =

I2
0
I1 + I 2

Cau 98: Mot a ac co ban knh 0,25m, a co the xung quanh truc oi xng i qua tam va
vuong goc vi mat phang a. a chu tac dung cua 1 momen lc khong oi M = 3Nm. Sau 2s
ke t luc a bat au quay vi van toc goc cua a la 24 rad/s. momen quan tnh cua a la:
A. I = 3,60 kgm2
B. I = 0,25 kgm2
C. I = 7,50 kgm2
D. I = 1,85 kgm2
Cau 99: Co bon chat iem nam doc theo truc Ox. Chat iem 1 co khoi lng 2kg toa o 2m,
chat iem 2 co khoi lng 4kg goc toa o , chat iem 3 co khoi lng 3 kg toa o 6m, chat
iem 4 co khoi lng 3kg toa o 4m. Khoi tam cua he nam toa o la:
A. 2,83m
B. 0,72m
C. 2,83m
D. 0,72
2
Cau 100: Mot banh xe co momen quan tnh oi vi truc quay co nh la 12kgm quay eu vi
toc o 30 vong/phut. ong nang cua banh xe la:
A. W = 360,0 J
B. W = 236,8 J
C. W = 180,0 J
D. W = 59,20 J
Cau 101: Mot momen lc co o ln 30 Ntac dung vao 1 banh xe co momen quan tnh oi vi
truc banh xe la 2kgm2. Neu banh xe quay nhanh dan eu t trang thai ngh th gia toc goc cua
banh xe la:
2
2
2
2
B. = 18 rad / s
C. = 20 rad / s D. = 23 rad / s
A. = 15 rad / s
Cau 102: Mot momen lc co o ln 30Nm tac dung vao 1 banh xe co momen quan tnh oi vi
truc banh xe la 2kgm2. neu banh xe quay nhanh dan eu t trang thai ngh th ong nang cua
banh xe thi iem t = 10s la:
B. W = 20,2 kJ
C. W = 22,5 kJ
D. W = 24,6 kJ
A. W = 18,3 kJ
Cau 103: Mot hnh tru at nh mot mat nghieng c tha e chuyen ong xuong di chan
mat nghieng ( hnh 1.15). Co hai trng hp sau: Hnh tru trt khong ma sat xuong di khi
en chan mat nghieng th van toc la v1; hnh tru lang khong trt xuong di, khi en chan mat
phang nghieng, van toc dai cua khoi tam la v2. Hay so sanh hai van toc o.
B. v1 < v2.
C. v1 > v2.
D. khong biet c v thieu d kien.
A. v1 = v2.
Cau 104: Hai vat hnh tru ong chat, co ban knh va khoi lng bang nhau. Vat 1 rong, vat 2
ac. Hai vat t cung mot o cao tren mot mat nghieng lan khong trt xuong chan mat nghieng.
ieu nao di ay la ung.
A. o bien thien ong nang cua hai vat bang nhau.
B. o bien thien ong nang cua vat 1 ln hn o bien thien ong nang cua vat 2.
C. o bien thien ong nang cua vat 2 hn o bien thien ong nang cua vat 1.
D. Ca 3 ieu noi tren la sai v thieu d kien ve van toc ban au.
Cau 105: Biet momen quan tnh cua banh xe oi vi truc cua no la 12,3kg.m2 . Banh xe quay
quay eu vi toc o 602 vong/phut. ong nang cua banh xe la:
A. 12200J
B. 44200J
C. 28125 J
D. 24400J
Cau 106: Mot momen lc 30Nm tac dung len mot banh xe co momen quan tnh 4kgm2 . ong
nang cua banh xe sau 20s, biet no quay t trang thai ngh.
A. 45kJ
B. 34kJ
C. 42,4kJ
D. 50kJ
TRUNG TAM LUYEN THI AI HOC AI VIET
* TRUNG TAM GDTX KP.3- TH TRAN CU CHI- HUYEN CU CHI. T: 8.22483793 -0984786115
* 67 THEP MI P.12-Q.TAN BNH- TP. HO CH MINH (Gn ch HONG HOA THM) T: 08.38118948-0909254007
* NH THIU NHI QUN 11_TP. H CH MINH
T: 0908346838-0909254007

GV. TRNG NH HUNG

Trang 52

T: 0908346838

Cau 107: Mot banh a hnh tru co khoi lng 200kg, ban knh 30cm, chu tac dung cua mot
momen lc 20Nm. Sau 45s th no tang toc t trang thai ngh en toc o goc 10rad/s. Cong thc
hien tang toc cho banh a la:
A. 150J
B. 250J
C. 350J
D. 450J
Cau 108: Cong e tang toc mot canh quat t trang thai ngh en khi toc o goc la 200 rad/s la
3000J. Momen quan tnh cua canh quat la:
B. 0,075kgm2
C. 0,3kgm2
D. 0,15kgm2
A. 3kgm2
Cau 109: Mot san hnh tru ac khoi lng 300kg, ban knh 2m. San bat au quay nh mot lc
nam ngang co o ln 200N tac dung vao san theo phng vuong goc vi mep san. ong nang
cua san sau 18s la:
A. 12200J
B. 43200J
C. 42300J
D. 125J
2
Cau 110: Mot banh a co momen quan tnh 2,5kg.m , quay vi toc o goc 8900 rad/s. ong
nang quay cua banh a bang: A. 9,1.108 J
B. 11125 J
C. 9,9.107 J
D. 22250 J
Cau 111: hai banh xe B va A co cung ong nang, toc o goc A = 3 B . T so momen quan
tnh IA so vi IB oi vi truc quay qua tam cua A va B co gia tr la:
A. 3
B. 9
C. 6
D. 1/9
Cau 112: ong nang cua vat ran lan khong trt cua vat ran c xac nh bi cong thc:
A. w d =

1
mv c
2

B. w d =

1
mv c2
2

C. w d =

1
1
mv c2 + I
2
2

D. w d =

1
1
mv c2 + I 2
2
2

Dung cho cau 113, 114


Mot a tron ong chat co khoi lng 1kg, ban knh R=20cm ang quay eu quanh truc
vuong goc vi mat a va i qua tam cua a vi toc o goc 0 =20 rad/s . Tac dung len a
mot momen ham, a quay cham dan eu va dng lai sau khi quay c mot goc 10rad.
Cau 113: Momen ham o la:
A. M= 4 N.m
B. M= -0.4 N.m
C. -4 N.m
D. 0.4 N.m
Cau 114: Thi gian t luc tac dung momen ham cho en luc a dng han la:
A. 1s
B. 2s
C. 0,2s
D. 20s
Cu 115: Mt vt c momen qun tnh 0,72 kg.m2 quay u 10 vng trong 1,8 s. Momen ng
lng ca vt c ln bng
B. 4 kg.m2/s.
C. 25 kg.m2/s.
D. 13 kg.m2/s.
A. 8 kg.m2/s.
Cu 116: Hai a trn c momen qun tnh I1 v
I2 ang quay ng trc v cng chiu vi tc
gc 1 v 2 (hnh bn). Ma st trc quay nh
khng ng k. Sau cho hai a dnh vo
nhau th h hai a quay vi tc gc xc
nh bng cng thc
A. =

I 11 + I 2 2
.
I1 + I 2

B. =

I 11 I 2 2
.
I1 + I 2

I1
I2

C. =

1
2

I1 + I 2
.
I 11 + I 2 2

D. =

I 1 2 + I 21
.
I1 + I 2

TRUNG TAM LUYEN THI AI HOC AI VIET


* TRUNG TAM GDTX KP.3- TH TRAN CU CHI- HUYEN CU CHI. T: 8.22483793 -0984786115
* 67 THEP MI P.12-Q.TAN BNH- TP. HO CH MINH (Gn ch HONG HOA THM) T: 08.38118948-0909254007
* NH THIU NHI QUN 11_TP. H CH MINH
T: 0908346838-0909254007

GV. TRNG NH HUNG


Cu 117: Hai a trn c momen qun tnh I1 v
I2 ang quay ng trc v ngc chiu vi tc
gc 1 v 2 (hnh bn). Ma st trc quay
nh khng ng k. Sau cho hai a dnh vo
nhau th h hai a quay vi tc gc xc
nh bng cng thc

A. =

I 11 + I 2 2
.
I1 + I 2

B. =

I 11 I 2 2
.
I1 + I 2

Trang 53

T: 0908346838

I1
I2

C. =

I 1 2 + I 21
.
I1 + I 2

1
2

D. =

I 1 2 I 21
.
I1 + I 2

Cu 118: Mt ngh s trt bng ngh thut ang thc hin ng tc quay ti ch trn sn bng
(quay xung quanh mt trc thng ng t chn n u) vi hai tay ang dang theo phng ngang.
Ngi ny thc hin nhanh ng tc thu tay li dc theo thn ngi th
A. momen qun tnh ca ngi tng, tc gc trong chuyn ng quay ca ngi gim.
B. momen qun tnh ca ngi gim, tc gc trong chuyn ng quay ca ngi tng.
C. momen qun tnh ca ngi tng, tc gc trong chuyn ng quay ca ngi tng.
D. momen qun tnh ca ngi gim, tc gc trong chuyn ng quay ca ngi gim.
Cu 119: Mt thanh ng cht, tit din u, di 50 cm, khi lng 0,1 kg quay u trong mt
phng ngang vi tc 75 vng/pht quanh mt trc thng ng i qua trung im ca thanh. Tnh
momen ng lng ca thanh i vi trc quay .
A. 0,016 kg.m2/s.
B. 0,196 kg.m2/s.
C. 0,098 kg.m2/s.
D. 0,065 kg.m2/s.
Cu 120: Mt vnh trn ng cht c bn knh 50 cm, khi lng 0,5 kg quay u trong mt phng
ngang vi tc 30 vng/pht quanh mt trc thng ng i qua tm vnh trn. Tnh momen ng
lng ca vnh trn i vi trc quay .
A. 0,393 kg.m2/s.
B. 0,196 kg.m2/s.
C. 3,75 kg.m2/s.
D. 1,88 kg.m2/s.
Cu 121: Mt a trn ng cht c bn knh 50 cm, khi lng 2 kg quay u trong mt phng
ngang vi tc 60 vng/pht quanh mt trc thng ng i qua tm a. Tnh momen ng lng
ca a i vi trc quay .
A. 1,57 kg.m2/s.
B. 3,14 kg.m2/s.
C. 15 kg.m2/s.
D. 30 kg.m2/s.
Cu 122: Mt qu cu ng cht c bn knh 10 cm, khi lng 2 kg quay u vi tc 270
vng/pht quanh mt trc i qua tm qu cu. Tnh momen ng lng ca qu cu i vi trc
quay .
A. 0,226 kg.m2/s.
B. 0,565 kg.m2/s.
C. 0,283 kg.m2/s.
D. 2,16 kg.m2/s.
2
Cu 123: Mt bnh c momen qun tnh 2,5 kg.m , quay u vi tc gc 8 900 rad/s. ng
nng quay ca bnh bng
A. 9,1. 108 J.
B. 11 125 J.
C. 9,9. 107 J.
D. 22 250 J.
2
Cu 124: Mt bnh c momen qun tnh 3 kg.m , quay u vi tc 3 000 vng/pht. ng
nng quay ca bnh bng
A. 471 J.
B. 11 125 J.
C. 1,5. 105 J.
D. 2,9. 105 J.
Cu 125: Mt rng rc c momen qun tnh i vi trc quay c nh ca n l 10 kg.m2, quay u
vi tc 45 vng/pht. Tnh ng nng quay ca rng rc.
A. 23,56 J.
B. 111,0 J.
C. 221,8 J.
D. 55,46 J.
Cu 126: Mt a trn quay xung quanh mt trc vi ng nng quay 2 200 J v momen qun tnh
0,25 kg.m2. Momen ng lng ca a trn i vi trc quay ny l
B. 33,2 kg.m2/s2.
C. 4 000 kg.m2/s.
D. 4 000 kg.m2/s2.
A. 33,2 kg.m2/s.
Cu 127: Mt vt rn ang quay vi tc gc quanh mt trc c nh xuyn qua vt. Nu tc
gc ca vt gim i hai ln th momen ng lng ca vt i vi trc quay
A. tng hai ln.
B. gim hai ln.
C. tng bn ln.
D. gim bn ln.
TRUNG TAM LUYEN THI AI HOC AI VIET
* TRUNG TAM GDTX KP.3- TH TRAN CU CHI- HUYEN CU CHI. T: 8.22483793 -0984786115
* 67 THEP MI P.12-Q.TAN BNH- TP. HO CH MINH (Gn ch HONG HOA THM) T: 08.38118948-0909254007
* NH THIU NHI QUN 11_TP. H CH MINH
T: 0908346838-0909254007

GV. TRNG NH HUNG


T: 0908346838
Trang 54
Cu 128: Mt vt rn ang quay vi tc gc quanh mt trc c nh xuyn qua vt. Nu tc
gc ca vt gim i hai ln th ng nng ca vt i vi trc quay
A. tng hai ln.
B. gim hai ln.
C. tng bn ln.
D. gim bn ln.
Cu 129: Mt ngi sao c hnh thnh t nhng khi kh ln quay chm xung quanh mt trc.
Cc khi kh ny co dn th tch li do tc dng ca lc hp dn. Trong qu trnh hnh thnh th tc
gc ca ngi sao
A. tng dn.
B. gim dn.
C. bng khng.
D. khng i.
Cu 130: Hai bnh xe A v B quay xung quanh trc i qua tm ca chng vi cng ng nng
quay, tc gc ca bnh xe A gp ba ln tc gc ca bnh xe B. Momen qun tnh i vi trc
I
quay qua tm ca A v B ln lt l IA v IB. T s B c gi tr no sau y ?
IA
A. 1.
B. 3.
C. 6.
D. 9.
Cu 131: Hai a trn c cng momen qun
I2
tnh i vi trc quay i qua tm ca cc a
(hnh bn). Lc u, a 2 ( pha trn) ang
ng yn, a 1 quay vi tc gc 0. Ma
I1
st trc quay nh khng ng k. Sau ,
0
cho hai a dnh vo nhau, h quay vi tc
gc . ng nng ca h hai a lc sau so
vi lc u

A. tng ba ln.
B. gim bn ln.
C. tng chn ln.
D. gim hai ln.
Cu 132: Hai bnh xe A v B quay xung quanh trc i qua tm ca chng, ng nng quay ca A
bng mt na ng nng quay ca B, tc gc ca A gp ba ln tc gc ca B. Momen qun
I
tnh i vi trc quay qua tm ca A v B ln lt l IA v IB. T s B c gi tr no sau y ?
IA
A. 3.
B. 6.
C. 9.
D. 18.
Cu 133: Mt thanh ng cht, tit din u, khi lng 0,2 kg, di 0,5 m quay u quanh mt trc
thng ng i qua trung im ca thanh v vung gc vi thanh vi tc 120 vng/pht. ng
nng quay ca thanh bng
A. 0,026 J.
B. 0,314 J.
C. 0,157 J.
D. 0,329 J.
Cu 134: Mt a trn ng cht c bn knh 0,5 m, khi lng 1 kg quay u vi tc gc 6
rad/s quanh mt trc i qua tm ca a v vung gc vi a. ng nng quay ca a bng
A. 2,25 J.
B. 4,50 J.
C. 0,38 J.
D. 9,00 J.
Cu 135: Mt qu cu c ng cht, khi lng 0,5 kg, bn knh 5 cm, quay xung quanh trc i
qua tm ca n vi tc gc 12 rad/s. ng nng quay ca qu cu bng
A. 0,036 J.
B. 0,090 J.
C. 0,045 J.
D. 0,072 J.
Cu 136: Mt qu cu c ng cht khi lng 0,5 kg quay xung quanh trc i qua tm ca n vi
ng nng 0,4 J v tc gc 20 rad/s. Qu cu c bn knh bng
A. 10 cm.
B. 6 cm.
C. 9 cm.
D. 45 cm.
Cu 137: T trng thi ngh, mt bnh quay nhanh dn u vi gia tc gc 40 rad/s2. Tnh ng
nng quay m bnh t c sau 5 s k t lc bt u quay. Bit momen qun tnh ca bnh
i vi trc quay ca n l 3 kg.m2.
A. 60 kJ.
B. 0,3 kJ.
C. 2,4 kJ.
D. 0,9 kJ.

TRUNG TAM LUYEN THI AI HOC AI VIET


* TRUNG TAM GDTX KP.3- TH TRAN CU CHI- HUYEN CU CHI. T: 8.22483793 -0984786115
* 67 THEP MI P.12-Q.TAN BNH- TP. HO CH MINH (Gn ch HONG HOA THM) T: 08.38118948-0909254007
* NH THIU NHI QUN 11_TP. H CH MINH
T: 0908346838-0909254007

Gv: TRNG NH HUNG

T:0908346838

Trang 55

E CNG TRAC NGHIEM C HOC


PHAN CAU HOI LY THUYET VA BAI TAP C BAN
DAO ONG IEU HOA_CON LAC LO XO
Cu 1: Mot vat dao ong ieu hoa, khi qua v tr can bang th:
A. Van toc bang 0, gia toc bang 0
B. Van toc bang 0, gia toc bang cc ai
C. o ln van toc cc ai, gia toc bang 0
D. Van toc cc ai, gia toc cc ai.
Cau 2: Chon cau sai: Trong dao ong ieu hoa lc tac dung gay ra chuyen ong cua vat:
A. Luon bien thien ieu hoa cung tan so vi chu ky rieng cua he.
B. Luon hng ve v tr can bang.
C. Co gia tr cc ai khi qua v tr can bang .
D. Triet tieu khi qua v tr can bang.
Cau 3: ieu nao sau ay sai, khi noi ve dao ong ieu hoa vi tan so goc cua mot chat
iem:
A. Phng trnh li o co dang x = A sin(t + )
B. ong nang va the nang dao ong vi tan so goc 2 .
C. Lc phuc hoi oi chieu tai v tr bien.
D. Chu ky dao ong la mot hang so.
Cau 4: Khi noi ve nang lng trong dao ong ieu hoa cua con lac lo xo, ieu nao sau ay sai:
A. Co s chuyen hoa qua lai gia ong nang va the nang
B. C nang la mot ham so sin theo thi gian vi tan so bang tan so dao ong cua con lac
C. C nang cua con lac t le thuan vi bnh phng cua bien o dao ong
D. C nang t le vi bnh phng cua tan so dao ong
Cau 5: Vt dao ong iu ha vi bin A, trong mt chu k i c qung ng:
A. A
B. 2A
C. 3A.
D. 4A
Cau 6: Vt dao ong iu ha vi bin A, chu k l T. Trong mt chu k i qua v tr |x|=A/2
my ln: A. 1
B. 2
C. 3.
D. 4
Cau 7: Trong dao ong ieu hoa, van toc cua chat iem bien thien oi vi thi gian theo qui
luat:
A. Ham so mu
B. Ham so dang sin hoac dang cosin
C. Ham so bac nhat
D. Ham so bac hai
Cau 8: Khi chat iem dao ong ieu hoa th v tr bien no se at:
A. Van toc bang 0, gia toc co o ln cc ai
B.Van toc cc ai, gia toc cc tieu
C. Van toc bang 0, gia toc bang 0
D.Van toc cc ai, gia toc bang 0
Cau 9: Phng trnh dao ong cua mot chat iem co dang x = A cos(t + / 2) . Trong o goc
thi gian a c chon vao luc:
A. Chat iem i qua v tr can bang theo chieu dng
B. Chat iem co li o x = + A
C. Chat iem co li o x = - A
D. Chat iem i qua v tr can bang theo chieu am
Cau 10: Phng trnh dao ong cua mot chat iem co dang x = A sin(t + / 6) . Trong o goc
thi gian a c chon vao luc:
A. Chat iem i qua v tr A/2 theo chieu am B. Chat iem co li o x = + A
C. Chat iem co li o x = - A
D. Chat iem i qua v tr A/2 theo chieu dng
Cau 11: Phng trnh dao ong cua mot chat iem co dang x = A cos(t + 2 / 3) . Trong o goc
thi gian a c chon vao luc:
TRUNG TAM LUYEN THI AI HOC AI VIET
* TRUNG TAM GDTX KP.3- TH TRAN CU CHI- HUYEN CU CHI. T: 08.22483793 -0984786115
* 67 THEP MI P.12-Q.TAN BNH- TP. HO CH MINH
T: 08.38118948-0909254007
* NH THIU NHI QUN 11_LNH BINH THNG
T: 08.38118948-0908346838

Gv: TRNG NH HUNG


T:0908346838
Trang 56
A. Chat iem i qua v tr A/2 theo chieu am B. Chat iem co li o x = + A/2 theo chieu am
C. Chat iem co li o x = - A/2 theo chieu am
D. Chat iem i qua v tr A/2 theo chieu dng
Cau 12: Phng trnh dao ong cua mot chat iem co dang x = A cos(t 5 / 6) . Trong o goc
thi gian a c chon vao luc:
A. Chat iem i qua v tr A 3 / 2 theo chieu am
B. Chat iem co li o x = - A 3 / 2 theo chieu am
C. Chat iem co li o x =-A/2 theo chieu am
D. Chat iem i qua v tr A/2 theo chieu dng
Cau 13: Phng trnh dao ong cua mot chat iem co dang a = 2 A cos(t + 2 / 3) . Trong o
goc thi gian a c chon vao luc:
A. Chat iem i qua v tr A/2 theo chieu am B. Chat iem co li o x = + A/2 theo chieu am
C. Chat iem co li o x = - A/2 theo chieu am
D. Chat iem i qua v tr A/2 theo chieu dng
Cau 14. Chon cau tra li ung. Phng trnh dao ong ieu hoa cua chat iem co dang x =A
cos t . Goc thi gian a c chon vao luc nao:
A. Chat iem qua v tr can bang theo chieu dng.
B. Chat iem co li o x = A
C. Chat iem qua v tr can bang theo chieu am.
D. Chat iem co li o x = -A
Cau 15. Chon cau tra li ung. Phng trnh van toc cua dao ong ieu hoa cua chat iem co
dang v = A cos t . Goc thi gian a c chon vao luc nao:
A. Chat iem qua v tr can bang theo chieu dng.
B. Chat iem co li o x = A/2
C. Chat iem qua v tr can bang theo chieu am.
D. Chat iem co li o x = -A
Cau 16: Hai con lac lo xo thc hien dao ong ieu hoa co bien o lan lt la A1 va A2 vi A1 >
A2. ieu nay di ay la ung khi so sanh c nang cua hai con lac:
A. C nang cua hai con lac bang nhau
B. C nang cua con lac th nhat ln hn
C. C nang cua con lac th hai ln hn
D. Cha u can c e ket luan
Cau 17. Chn cu ung. i vi nng lng dao ng ca mt vt dao ng iu ho, chu k dao
ng l T
A. Bin thin iu ho theo thi gian vi chu k T.
B. Bng ng nng ca vt khi vt qua v tr cn bng.
C. Tng 4 ln khi bin tng gp 2 ln va chu ky giam 2 lan.
D. Bin thin tun hon theo thi gian vi chu k T/2.
Cau 18. Trong dao ng iu ha ca mt vt th gia tc v li bin thin theo thi gian:
A. Ngc pha vi nhau B. Cng pha vi nhau

C.Vung pha vi nhau D. Lch pha mt lng

Cau 19: Chon cau ung:


A. Dao ong cua he chu tac dung cua ngoai lc tuan hoan la dao ong t do
B. Chu ky dao ong t do khong phu thuoc vao cac yeu to ben ngoai
C. Chuyen ong cua con lac n luon luon c coi la dao ong ieu hoa.
D. Tan so cua he dao ong t do phu thuoc vao ma sat.
Cau 20: Chon cau ung:
A. Nhng chuyen ong co trang thai chuyen ong lap lai nh cu sau nhng khoang thi gian
nh nhau goi la dao ong ieu hoa.
TRUNG TAM LUYEN THI AI HOC AI VIET
* TRUNG TAM GDTX KP.3- TH TRAN CU CHI- HUYEN CU CHI. T: 08.22483793 -0984786115
* 67 THEP MI P.12-Q.TAN BNH- TP. HO CH MINH
T: 08.38118948-0909254007
* NH THIU NHI QUN 11_LNH BINH THNG
T: 08.38118948-0908346838

Gv: TRNG NH HUNG


T:0908346838
Trang 57
B. Dao ong co li o bien thien ieu hoa theo quy luat hnh sin (hoac cosin) vi thi gian
goi la dao ong ieu hoa
C. Chu ky dao ong ieu hoa phu thuoc vao bien o.
D. Bien o dao ong ieu hoa phu thuoc vao tan so rieng cua he.
Cau 21: Chon cau ung:
A. Vect gia toc oi chieu khi i qua v tr can bang.
B. Vect van toc cua vat dao ong ieu hoa oi chieu khi i qua v tr can bang .
C. Trong dao ong ieu hoa vect van toc va vect gia toc luon cung chieu.
D. Vect gia toc trong dao ong ieu luon la hang so.
Cau 22: Chon cau sai:
A. Van toc cua vat dao ong ieu hoa co o ln cc ai khi qua v tr can bang.
B. Hai vect van toc va gia toc luon cung chieu khi chung i t v tr bien ve v tr can bang.
C. Lc hoi phuc tac dung len vat dao ong ieu hoa luon hng ve v tr can bang.
D. Khi qua v tr can bang lc hoi phuc co gia tr cc ai v van toc at cc ai.
Cau 23: Chon cau sai: Bieu thc dao ong ieu hoa: x = Acos (t + ) .
A. Bien o phu thuoc vao cach kch thch.
B. Bien o khong phu thuoc vao cach chon goc thi gian
C. Pha ban au ch phu thuoc vao goc thi gian.
D. Pha ban au phu thuoc vao goc thi gian va chieu dng.
Cau 24: Chon cau ung. Con lac lo xo dao ong ieu hoa:
A. Khi khoi lng qua cau tang len 16 lan th chu ky tang len 8 lan
B. Chu ky dao ong cua con lac t le nghch vi o cng cua lo xo.
C. Chu ky dao ong cua con lac t le thuan vi khoi lng
D Khi khoi lng qua cau tang len 16 lan th chu ky tang len 4 lan.
Cau 25: Chon cau ung.
A. Nang lng cua dao ong ieu hoa bien thien theo thi gian.
B. Nang lng dao ong ieu hoa cua CLLX bang ong nang cua qua cau khi qua v tr can bang.
C. Nang lng cua dao ong ieu hoa ch phu thuoc vao ac tnh cua he.
D. Khi bien o cua vat tang gap oi th nang lng cua vat tang gap oi.
Cau 26: Chon cau ung. Nang lng cua con lac lo xo:
A. Tang 4 lan khi o cng k tang 2 lan.
B. Tang 16 lan khi tan so dao ong tang 2 lan va khoi lng tang 2 lan.
C. Tang 16 lan khi tan so dao ong tang 2 lan va bien o tang 2 lan.
D. Giam 9/4 lan khi tan so dao ong tang 3 va bien o giam 2 lan.
Cau 27: Chon cau sai. Lc gay ra dao ong ieu hoa:
A. La lc phuc hoi.
B. Co o ln la F= k|x|.
C. Co o ln khong oi theo thi gian.
D. La lc an hoi,khi con lac nam ngang.
Cau 28:Chon cau sai. Trong dao ong ieu hoa cua con lac lo xo th:
A. C nang luon bang hang so
B. Gia tr c nang khong phu thuoc vao chu k dao ong
C. C nang t le vi bnh phng cua bien o dao ong
D. C nang phu thuoc vao cach kch thch dao ong.
Cau 29: Trong qua trnh dao ong ieu hoa cua con lac lo xo neu o cng cua lo xo tang 4 lan
con khoi lng cua vat giam 2 lan th chu k dao ong se:
A. Tang 2 lan
B. Tang 2 2 lan
C. Giam 2 lan
D. Giam 2 2 lan.
TRUNG TAM LUYEN THI AI HOC AI VIET
* TRUNG TAM GDTX KP.3- TH TRAN CU CHI- HUYEN CU CHI. T: 08.22483793 -0984786115
* 67 THEP MI P.12-Q.TAN BNH- TP. HO CH MINH
T: 08.38118948-0909254007
* NH THIU NHI QUN 11_LNH BINH THNG
T: 08.38118948-0908346838

Gv: TRNG NH HUNG


T:0908346838
Trang 58
Cau 30. Mt vt DH vi bin A, tn s gc . ln vn tc ca vt v li x c tnh
2
A2
bi cng thc: A. v = A 2 x 2 . B. v = A 2 2 x 2 . C. v = x 2 + 2 . D. v = A 2 + x 2 .

Cau 31. Gia tc cc i v vn tc cc i ca mt dao ng iu ho l amax v vmax. Bin dao


1
v2
a2
ng l:
A. max
B. max
C.
D. amax vmax
amax
vmax
amax vmax
Dung cho cau 32 va 33
Mot con lac lo xo gom lo xo co o cng k va vat co khoi lng m dao ong ieu hoa. Khi khoi
lng cua vat la m =m1 th chu k dao ong la T1. Khi khoi lng cua vat la m =m2 th chu k dao
ong la T2.
Cau 32: Khi khoi lng cua vat la m = m1 + m2 th chu k dao ong la:
A.

T1T2
T12 + T22

B.

1
T1 + T2

C. T1+T2

D.

T12 + T22

Cau 33 : Khi khoi lng cua vat la m= | m1 m2 | th chu ky dao ong la:
A.

T12 + T22

B.

T12 T22

C.

T12 T22

D. T12 T22

Cau 34: Mot con lac n dao ong ieu hoa vi chu ky T, tan so f. ong nang cua con lac o
bien thien ieu hoa theo thi gian vi chu ky va tan so la:
T
T
A.
, 2f
B. 2T , f
C. T, f
D.
, f/2
2
4
Cau 34: Tai ni co gia toc trong trng g neu treo vat m vao lo xo xo o cng K th lo xo dan 1
oan bang l . Neu cho he dao ong th chu k dao ong cua con lac lo xo noi tren la:
l
l
g
A. T= 2
B. T= 2
C. T= 2 l g
D. T= 2
g
l
g
Cau 35: ieu nao sau ay sai khi noi ve dao ong ieu hoa cua mot chat iem:
A Phng trnh li o co dang x = x0 + A cos(t + )
B. C nang cua vat c bao toan.
C. Van toc cua vat tang dan khi vat tien ra xa VTCB.
D. Chu ky dao ong la mot hang so.
Cau 36: Mot con lac lo xo gom vat nang treo di mot lo xo dai, chu ky dao ong cua mt con
lac la T. Neu lo xo b cat bt mot na roi dung na con lai e treo vat th chu k dao ong cua
T
T
C. T = 2 T
D. T =
con lac la: A. T = 2T
B. T=
2
2
Cau 37 . Con lac lo xo gom 2 lo xo co cung o cng k, ghep ssong va vat nang khoi lng m.
Chu ky c tnh bi cong thc:
k
1 m
m
2k
A. T = 2
B. T = 2
C. 2
D.
2k
m
m
2 k
Bai 38. Mot chat iem DH tren mot quy ao thang dai 12 cm . Bien o dao ong cua vat la:
A. 6 cm
B. 12 cm
C. 3 cm
D. 24 cm
Cau 39. Chu ky cua con lac lo xo co o cng k va vat nang co khoi lng m nam tren mat
phang nghieng mot goc so vi mat phang ngang, co o bien dang cua lo xo khi vat qua v tr
can bang la l c tnh bi cong thc:
l
l
l sin
k
A. T = 2
B. T = 2
C. T = 2
D. T= 2
g
g
g sin
m
TRUNG TAM LUYEN THI AI HOC AI VIET
* TRUNG TAM GDTX KP.3- TH TRAN CU CHI- HUYEN CU CHI. T: 08.22483793 -0984786115
* 67 THEP MI P.12-Q.TAN BNH- TP. HO CH MINH
T: 08.38118948-0909254007
* NH THIU NHI QUN 11_LNH BINH THNG
T: 08.38118948-0908346838

Gv: TRNG NH HUNG


T:0908346838
Trang 59
Cau 40. ai lng nao di ay trong dao ong ieu hoa cua CLLX phu thuoc vao cau tao cua
he:
A. Chu ky
B. Tan so
C. Pha dao ong
D.Ca a, b, c eu ung.
Cau 41. Mt con lc n c khi lng vt nng m dao ng iu ha vi tn s f. Nu tng khi
lng vt thnh 2m th tn s ca vt l:
f
A. f.
B. 2f.
C. 2 f.
D.
2
Cau 42. Chon cau tra li ung. ai lng dao ong cung pha vi li o trong dao ong ieu hoa
cua con lac lo xo, co the la:
A. Van toc
B. The nang ieu hoa
C. ong nang
D. Ca 3 cau eu sai.
Cau 43. Chon cau ung.
nh ngha nao di ay la phu hp vi bien o dao ong cua con lac lo xo :
A. Bang na chieu dai cua quy ao.
B. V tr xa nhat so vi v tr can bang.
C. Gia tr cc ai cua li o tnh theo gia tr tuyet oi . D. Ca A, B, C.ung
Cau 44. Chon cau tra li ung. Mot chat iem dao ong ieu hoa, goc toa o tai VTCB.
A. Vat qua v tr can bang th van toc co o ln cc ai , gia toc cc ai.
B. Vat qua v tr can bang th van toc co o ln cc ai, lc ieu hoa bang 0.
C. Vat qua v tr can bang th van toc bang 0, lc phuc hoi cc ai.
D. Vat qua v tr can bang th van toc bang 0 , gia toc cc ai.
Cau 45. Chon cau tra li ung. Trong dao ong ieu hoa cua con lac lo xo, ai lng nao sau
ay khong phu thuoc vao pha ban au cua dao ong:
A. Pha dao ong
B. Gia toc
C. Van toc
D. Tan so
Cau 46. Chon cau tra li sai . Dao ong ieu hoa cua mot chat iem:
A. Li o bien thien theo quy luat dang cosin ( hoac sin) cua thi gian.
B. Vat chuyen ong cham dan eu khi dao ong t v tr can bang ra v tr bien.
C. The nang ieu hoa va ong nang co s chuyen hoa lan nhau.
D. A. C eu sai.
Cau 47. Mt vt DH vi vn tc cc i l vmax , tn s gc th khi i qua v tr c ta x1
s c vn tc v1 vi:
1
2
2
2
2
A. v12 = vmax
2 x12
B. v12 = 2 x12 vmax
C. v12 = vmax
+ 2 x12
D. v12 = vmax
2 x12
2
Cau 48. Mot chat iem dao ong ieu hoa, quy ao la mot oan thang dai 10cm va thi gian i
t bien am en bien dng la 2s. Van toc cua vat khi no co li o 3cm bang:
A. 3 cm/s
B. 4 cm/s
C. 5 cm/s
D. 2 cm/s
Cau 49: Mot con lac lo xo dao ong vi bien o 2cm th chu ky la 2s. Neu dao ong vi bien o
4cm th chu ky la:
A. 4s
B. 2s
C. 3s
D. 6s
Cau 50. Mot lo xo co o cng K. Khi treo vat m1 th chu ky dao ong la T1= 3s ,khi treo vat
m2 th chu ky la T2= 4s. Neu treo ong thi hai vat tren th chu ky la:
A. 3s
B. 4s
C.7s
D.5s
Cau 51: Treo vat m vao lo xo thang ng lam lo xo dan ra 2cm. Lay g=9.8m/s2. Chu ky dao
ong cua lo xo la:
A. 0.283s
B. 0.2s
C.2.83s
D.1s
Cau 52: Lo xo co o cng k=50N/cm. Trong 1 phut thc hien c 30 dao ong, khoi lng cua qua
cau la: A. 0.5 kg
B. 5kg
C. 50kg
D . 500kg
Cau 53: Mot vat dao ong ieu hoa vi bien o 5cm va trong 1 phut thc hien c 30 dao
ong. Trong thi gian 30s vat i c quang ng la:
TRUNG TAM LUYEN THI AI HOC AI VIET
* TRUNG TAM GDTX KP.3- TH TRAN CU CHI- HUYEN CU CHI. T: 08.22483793 -0984786115
* 67 THEP MI P.12-Q.TAN BNH- TP. HO CH MINH
T: 08.38118948-0909254007
* NH THIU NHI QUN 11_LNH BINH THNG
T: 08.38118948-0908346838

Gv: TRNG NH HUNG


T:0908346838
Trang 60
A.1,5m
B. 2cm
C. 3m
D. 12m
Cau 54: Treo vat m = 1kg vao lo xo co o cng K = 100N/m. Thi gian con lac thc hien c 10 dao
ong la:
A. 0.628s
B. 6.28s
C. 62.8s
D. 1s
Cau 55. Chon cau tra li ung. Mot chat iem thc hien c 18 dao ong trong thi gian 4,5 s.
Chu k dao ong cua chat iem:
A. 0,25s
B. 1s
C. 1,25s
D. 1,5s
Cau 56. Treo vat co khoi lng m vao au mot lo xo treo thang ng, lo xo gian 4 cm.
Layg= 2 (m / s 2 ) . Chu k dao ong cua con lac lo xo la :
A. 0,4 s
B. 0,5 s
C. 4 s
D. 5 s
Cau 57: Khi gan qua nang m1 vao lo xo, thay no dao ong vi chu k T1 =0,3 s. Khi gan qua
nang m2 vao lo xo o, no dao ong vi chu k T2 = 0,4 s. Neu gan ong thi m1 va m2 vao cung
lo xo o, chung se dao ong vi chu k la:
A. T = 0,7s
B. T = 0,5s
C. T = 0,1s
D. T = 0,12 s
Cau 58. Mot chat iem dao ong ieu hoa gia 2 iem MN, O la trung iem MN. Thi gian vat
i t O en M (hay N) la 6 (s). Thi gian vat i t O en iem gia cua OM (hay ON) la:
A. 3s
B. 1s
C. 4s
D. 2s
S dung d kien sau tra li cac cau 59 va 60
Mot vat dao ong ieu hoa theo phng trnh x = 12cos( 10t ) (cm)
Cau 59: Chu ky cua ong nang va the nang la:
A. T = 5s
B. T = 0,2s
C. T = 0,1s
D. T= 10s
Cau 60: Khi pha cua dao ong bang / 2 vat co van toc la:
A. v = - 3,768 m/s
B. v = 3,768 m/s
C. v = - 3,768 cm/s
D. v= 3,768 cm/s
Cau 61. Chat iem dao ong ieu hoa vi bien o 5cm va tan so goc 10 rad/s. Hoi toc o cua
chat iem tai v tr cach goc toa o 3cm co o ln bang bao nhieu:
A. 30 cm/s
B. 50 cm/s
C. 20 cm/s
D. 40 cm/s.
Cau 62. Mot con lac lo xo khoi lng vat nang m, lo xo co o cng k, neu tang o cng cua lo
xo len 2 lan va giam khoi lng mot na th tan so dao ong cua vat:
A. Tang 4 lan
B. Giam 4 lan
C. Giam 2 lan
D. Tang 2 lan
Cau 63: Con lac lo xo thang ng gom lo xo au tren co nh, au di gan vat m dao ong
ieu hoa vi tan so goc 10 rad/s. Neu coi gia toc trong trng g = 10m/s2 th tai v tr can bang
o gian cua lo xo la: A. 8cm
B. 6cm
C. 5cm
D. 10cm
Cau 64. Mot qua cau khoi lng m = 100g c treo vao au di cua mot lo xo co chieu dai
t nhien l0 = 30cm, o cng k = 100 N/m, au tren co nh. Lay g = 10 m/s2 . Chieu dai cua lo
xo khi vat VTCB la: A. 40 cm
B. 31 cm
C. 29 cm
D. 20 cm
Cau 65. Mot lo xo co o cng k=1N/cm, dng thang ng au tren gan qua cau khoi lng
100g. Biet chieu dai t nhien cua lo xo la l0 =30cm . Chieu dai cua lo xo tai v tr can bang la:
A. 40cm.
B. 30cm.
C. 31cm.
D. 29cm.
Cau 66. Mot lo xo co o cng k=100N/m, chieu dai t nhien la l0 =30cm nam tren mat phang
nghieng hp vi mat phang ngang goc 300 . au tren co nh ,au di treo vat co khoi lng
100g. Chieu dai lo xo tai v tr can bang la:
A. 40cm.
B. 35cm.
C. 30.5cm.
D. 20cm.
Cau 67. Mot lo xo co o cng k=100N/m, chieu dai t nhien l 0 =30cm nam tren mat phang
nghieng hp vi mat phang ngang goc 300 .au di co nh ,au tren gan vat co khoi lng
100g. Chieu dai lo xo tai v tr can bang la:

TRUNG TAM LUYEN THI AI HOC AI VIET


* TRUNG TAM GDTX KP.3- TH TRAN CU CHI- HUYEN CU CHI. T: 08.22483793 -0984786115
* 67 THEP MI P.12-Q.TAN BNH- TP. HO CH MINH
T: 08.38118948-0909254007
* NH THIU NHI QUN 11_LNH BINH THNG
T: 08.38118948-0908346838

Gv: TRNG NH HUNG


T:0908346838
Trang 61
A. 40cm.
B.25cm.
C. 30.5cm.
D. 29.5cm.
Cau 68. Mot con lac lo xo dao ong ieu hoa theo phng thang ng, chieu dai lo xo bien
thien t 20 cm en 40cm. Bien o dao ong cua con lac la:
A. 5cm
B. 10cm
C.15cm.
D. ap an khac.
Cau 69. Mot con lac lo xo dao ong ieu hoa theo phng thang ng, chieu dai lo xo bien
thien t 20 cm en 40cm. Chieu dai cua con lac tai VTCB va bien o la:
A. 25cm;10cm
B. 35cm;5cm
C. 30cm;10cm
D. ap an khac.
Cau 70. Mot con lac lo xo dao ong ieu hoa theo phng thang ng, chieu dai lo xo bien
thien t 20 cm en 40cm. Biet khi v tr cao nhat lc an hoi tac dung len qua cau bang 0.
Chieu dai t nhien cua lo xo la:
A. 5cm
B . 20cm
C. 15m.
D. 0,1cm.
Cau 71. Mot con lac lo xo co khoi lng qua nang 400g dao ong ieu hoa vi chu ky T = 0,5
s. Lay g= 2 (m / s 2 ) o cng cua lo xo la:
A. 2,5 N/m
B. 25 N/m
C. 6,4 N/m
D. 64 N/m
Cau 72. Mot vat co khoi lng m = 81 g treo vao mot lo xo thang ng th tan so dao ong ieu
hoa la 10 Hz. Treo them vao lo xo mot vat khoi lng m=19g th tan so dao ong cua he bang:
A. 11,1 Hz
B. 8,1 Hz
C. 9 Hz
D. 12,4 Hz
Cau 73. Treo vat khoi lng 0,1 Kg vao lo xo co o cng k , lo xo gian 4 cm. Lay g = 10m/s2.
o cng k cua lo xo la :
A. 15 N/m
B. 20 N/m
C. 25 N/m
D. 50 N/m
Cau 74. Mot vat dao ong ieu hoa vi bien o A = 8 cm, chu ky T = 2s, Khi t = 0 vat qua
VTCB theo chieu dng . Phng trnh dao ong ieu hoa cua vat la:
B. x = 8cos( t + ) (cm)
A . x = 8cos t (cm)
C. x = 8cos( t +

) (cm)

C. x = 6 cos(4 t - )(cm)

D. x = 8cos (t

) (cm)
2
2
Cau 75. Mot vat dao ong ieu hoa vi bien o A = 6cm, tan so f = 2Hz. Khi t = 0 vat qua v tr
li o cc ai. Phng trnh dao ong ieu hoa cua vat la:
A. x = 6 cos (4t

) (cm)

B. x = 6 cos(4 t ) (cm)

) (cm)
2
Cau 76. Mot vat dao ong ieu hoa vi bien o A = 6cm, tan so f = 2Hz. Khi t = 0 vat qua v tr
li o x=A/2 theo chiu dng. Phng trnh dao ong ieu hoa cua vat la:
A. x = 6 cos (4t

) (cm)

C. x = 6 cos(4 t - / 3 )(cm)

D. x = 6 cos(4 t +

B. x = 6 cos(4 t + / 3 ) (cm)
D. x = 6 cos(4 t +

) (cm)
2
Cau 77. Mot vat dao ong ieu hoa vi bien o A = 10cm, tan so f = 2Hz. Khi t = 0 vat qua v
tr li o x=-A/2 theo chiu m. Phng trnh dao ong ieu hoa cua vat la:
2
A. x = 10 cos (4t
) (cm)
B. x = 10 cos(4 t + / 3 ) (cm)
3
2
C. x = 10 cos(4 t - / 3 )(cm)
D. x = 10 cos(4 t +
) (cm)
3
Cau 78. Mot vat dao ong ieu hoa vi bien o A = 10cm, tan so f = 2Hz. Khi t = 0 vat qua v
tr li o x = 5 3 v ln vn tc ang tng. Phng trnh dao ong ieu hoa cua vat la:
TRUNG TAM LUYEN THI AI HOC AI VIET
* TRUNG TAM GDTX KP.3- TH TRAN CU CHI- HUYEN CU CHI. T: 08.22483793 -0984786115
* 67 THEP MI P.12-Q.TAN BNH- TP. HO CH MINH
T: 08.38118948-0909254007
* NH THIU NHI QUN 11_LNH BINH THNG
T: 08.38118948-0908346838

Gv: TRNG NH HUNG


A. x = 10 cos (4t

) (cm)

C. x = 10 cos(4 t - / 3 )(cm)

T:0908346838

Trang 62

B. x = 10 cos(4 t + / 3 ) (cm)

) (cm)
6
Cau 79. Mot vat dao ong ieu hoa vi bien o A = 10cm, tan so f = 2Hz. Khi t = 0 vat qua v
tr li o x = 5 2 v ln vn tc ang tng. Phng trnh dao ong ieu hoa cua vat la:
3
A. x = 10 cos (4t ) (cm)
B. x = 10 cos(4 t + / 4 ) (cm)
4
3
C. x = 10 cos(4 t - / 4 )(cm)
D. x = 10 cos(4 t +
) (cm)
4
Cau 80. Mot vat dao ong ieu hoa vi bien o A = 10cm, tan so f = 2Hz. Khi t = 0 vat qua v
tr li o x = 5 3 v ang i ra xa VTCB. Phng trnh dao ong ieu hoa cua vat la:
A. x = 10 cos (4t

) (cm)

D. x = 10 cos(4 t +

B. x = 10 cos(4 t + 5 / 6 ) (cm)

C. x = 10 cos(4 t - 5 / 6 )(cm)

D. x = 10 cos(4 t +

C. x = 10 cos(4 t - / 3 )(cm)

D. x = 10 cos(4 t +

) (cm)
6
Cau 81. Mot vat dao ong ieu hoa vi bien o A = 10cm, tan so f = 2Hz. Khi t = 0 vat qua v
tr li o x = 5cm khi vect gia tc v vn tc cng chiu . Phng trnh dao ong ieu hoa
cua vat la:
2
A. x = 10 cos (4t
) (cm)
B. x = 10 cos(4 t + 2 / 3 ) (cm)
3

) (cm)
3
Cu 82: Mt con lc l xo treo thng ng, vt m=400g, l xo c cng k=100N/m.Ly
g=10m/s2, 2=10. Ko vt xung di v tr cn bng mt on 2cm ri truyn cho vt mt vn tc
v = 10 3cm / s hng ln. Chn gc ta ti v tr cn bng, chiu dng hng xung, gc thi
gian lc truyn vn tc cho vt. Phng trnh dao ng ca vt l

A. x = 4 cos( 5 t +
B. x = 3 cos(5t

)cm.

)cm.

C. x = 3 cos( 5 t +

)cm.

D. x = 4 cos(5t

)cm.
3
3
Cu 83: Mt vt c khi lng m = 400g c treo vo l xo c khi lng khng ng k,
cng k=40N/m. a vt n v tr l xo khng bin dng ri th nh, vt dao ng iu ha. Chn
gc ta ti VTCB, chiu dng hng xung, gc thi gian l lc vt bt u dao ng. Ly
g=10m/s2. Phng trnh dao ng ca vt l:
A. x = 10cos(10t) cm.

B. x = 10cos(10t+

) cm

) cm
2
Cu 84: Mt con lc l xo c khi lng m = 2kg dao ng iu ha theo phng nm ngang.
C. x = 10cos(10t+) cm

D. x = 10cos(10t-

Vn tc c ln cc i bng 0,6m/s. Chn gc thi gian l lc vt qua v tr x = 3 2cm theo


chiu m v ti ng nng bng th nng. Chn gc ta l VTCB. Phng trnh dao ng ca
vt c nhng dng no sau y?

3
A. x = 6cos(10t+ ) cm
B. x = 6 2 cos(10t+
) cm
4
4
TRUNG TAM LUYEN THI AI HOC AI VIET
* TRUNG TAM GDTX KP.3- TH TRAN CU CHI- HUYEN CU CHI. T: 08.22483793 -0984786115
* 67 THEP MI P.12-Q.TAN BNH- TP. HO CH MINH
T: 08.38118948-0909254007
* NH THIU NHI QUN 11_LNH BINH THNG
T: 08.38118948-0908346838

Gv: TRNG NH HUNG

C. x = 3 2 cos(10t+

T:0908346838

) cm

Trang 63

D. x = 6cos(10t-

) cm
4
4
Cu 85: Khi treo mt vt m vo mt l xo treo thng ng th lm cho l xo gin ra l = 25cm. T
v tr cn bng O ko vt xung theo phng thng ng mt on 2cm ri truyn cho n vn tc
48 cm/s hng v v tr cn bng, vt dao ng iu ha. Chn chiu dng hng xung, t=0
lc th vt. Ly g=2(m/s2) Phng trnh dao ng ca vt.
A. x = 2cos(2t) cm
C. x = 4cos(2t+

B. x = 4cos(2t+
D. x = 4cos(2t+

) cm

) cm
2
3
Cu 86: Mt con lc l xo treo thng ng, vt nng khi lng m=250g. Chn Ox thng ng,
chiu dng hng xung, gc ta ti v tr cn bng. Ko vt xung di n v tr l xo gin
6,5cm ri th nh, vt dao ng iu ha vi nng lng 80mJ. Chn t=0 lc th vt, ly g=10m/s2.
Phng trnh dao ng ca vt.
A. x = 6,5cos(5t) cm
B. x = 4cos(20t+) cm
C. x = 6,5cos(5t+

) cm

) cm
D. x = 4cos(20t) cm
2
Cu 87. Mt con lc l xo treo thng ng, gm mt qu cu nh c khi lng m=100g v l xo
c k=20N/m. Ko qu cu thng ng xung di cch v tr cn bng mt on 2 3cm ri th
cho qu cu hng tr v v tr cn bng vi vn tc c ln 0,2 2( m / s ) . Chn t=0 lc th qu
cu, trc Ox hng xung, gc ta O ti v tr cn bng. Ly g=10m/s2. Phng trnh dao ng
ca qu cu l:

A. x = 2 3 cos( 10 2t +
C. x = 2 3 cos( 10 2t

)cm

B. x = 4 cos( 10 2t +

)cm

D. x = 4 cos( 10 2t

)cm

)cm
3
6
Cu 88. Mt con lc l xo nm ngang gm mt l xo cng k, mt u c nh, mt u gn vi
vt nh c khi lng m trt khng ma st trn mt phng nm ngang. Ti thi im ban u, vt
ang v tr cn bng, ngi ta truyn cho cho n vn tc v0 = 1m/s theo chiu dng, sau vt
dao ng iu ha. Bit rng sau nhng khong thi gian bng

40

s th ng nng bng th nng.

Phng trnh dao ng ca vt l


A. x = 10 cos(20t
B. x = 5 cos(40t

)cm.

C. x = 5 cos(20t

)cm.

D. x = 10 cos(40t )cm.
2
2
Cau 89. Mot chat iem co khoi lng m = 1kg dao ong ieu hoa vi chu ky T = / 5 s. Biet
nang lng dao ong cua no la 0,02J. Bien o dao ong cua chat iem la:
A. 4 cm
B. 6,3 cm
C. 2 cm
D. Mot gia tr khac
Cau 90. Mot vat dao ong ieu hoa vi phng trnh x = 6sin20 t (cm). Van toc trung bnh cua
vat i t VTCB en v tr co li o x = 3 cm la:
A. 0,36 m/s
B. 3,6 m/s
C. 36 m/s
D. Mot gia tr khac
Cau 91. Hai lo xo giong nhau co cung o cng k = 30 N/m. Mac hai lo xo noi tiep nhau roi treo
vat nang khoi lng m = 150g, Lay 2 = 10 . Chu ky dao ong t do cua he la:
A. 2 s
B. 2 /5 s
C. /5 s
D. 4 s.
Cau 92. Hai lo xo giong nhau co cung o cng k=45 N/m. Mac hai lo xo ssong nhau roi treo vat
nang khoi lng m = 1kg, Lay 2 = 10 . Chu ky dao ong t do cua he la:
)cm.

TRUNG TAM LUYEN THI AI HOC AI VIET


* TRUNG TAM GDTX KP.3- TH TRAN CU CHI- HUYEN CU CHI. T: 08.22483793 -0984786115
* 67 THEP MI P.12-Q.TAN BNH- TP. HO CH MINH
T: 08.38118948-0909254007
* NH THIU NHI QUN 11_LNH BINH THNG
T: 08.38118948-0908346838

Gv: TRNG NH HUNG


T:0908346838
Trang 64
A. / 15 s
B. 2/3 s
C. 60 s
D. 4 s
Cau 93. Mot vat co khoi lng m = 500g gan vi lo xo co o cng k = 5000 N/m, dao ong
ieu hoa vi bien o A = 4 cm. Li o cua vat tai ni ong nang bang 3 lan the nang la:
A. 2 cm
B. -2 cm
C. Ca A, B eu ung
D. Mot gia tr khac
Cau 94. Mot con lac lo xo gom mot vat khoi lng m = 500g mac vao he gom 2 lo xo k1 = 30
N/m, k2= 60 N/m noi tiep. Tan so dao ong cua he la:
A. 2 Hz
B. 1,5 Hz
C. 1 Hz
D. 0,5 Hz
Cau 95. Mot con lac lo xo treo thang ng gom vat nang khoi lng m = 200g, k = 200N/m. Vat
dao ong ieu hoa vi bien o A = 2cm. Lay g = 10 m/s2. Lc an hoi cc tieu tac dung vao vat
trong qua trnh dao ong la: A. 3 N
B. 2 N
C. 1 N
D. 0
Cau 96. Chat iem co khoi lng 1 Kg dao ong vi phng trnh: x = 10cos ( t + ) cm. Khi
pha dao ong bang / 3 ( Lay 2 =10) th o ln cua lc ieu hoa tac dung vao vat la:
A. 0,25 N
B. 0,5 N
C. 1N
D. 1,25 N
Cau 97. Mot vat chuyen ong ieu hoa i t v tr can bang ra bien mat 1(s). Chu ky cua con
lac la: A. 2s
B. 4s
C. 0.5s
D. 8s
Cau 98. Treo qua cau khoi lng 0,4 kg vao lo xo treo thang ng co o cng 80 N/m. Kch
thch cho qua cau dao ong ieu hoa vi bien o 10 cm. o ln gia toc cua vat v tr bien
B. 10 m/s2
C. 20 m/s2
D. 25 m/s2
bang: A. 0 m/s2
Cau 99. Con lac lo xo dao ong ieu hoa vi bien o 4cm va chu ky 0,5s. Toc o trung bnh
cua con lac trong mot chu ky dao ong la:
A. 16 cm/s
B. 32 cm/s
C. 48 cm/s
D. 64 cm/s

Cau 100: phng trnh chuyen ong cua vat co dang x = 8 sin 2 (5t + )(cm) . Vat dao ong vi
4

bien o la:
A. 4cm
B. 8cm
C. 8 2 cm
D. 2 2 cm
Dung cho cau 101 en cau 111
Mot con lac lo xo gom vat m=1kg va lo xo co o cng k=100 N/m,c treo thang ng.
Chon truc toa o thang ng ,chieu dng hng xuong, goc toa o tai v tr can bang. Biet
chieu dai t nhien cua lo xo la lo=40cm, lay g=10m/s2.
Cau 101. Chu ky dao ong cua con lac la:
A. 0.628s
B. 6.28s
C.10s
D. 26.8s
Cau 102. o bien dang cua lo xo tai v tr can bang la:
A. 1m
B. 10m
C.10cm
D.1cm
Cau 103. Keo qua cau xuong khoi v tr can bang oan 4cm roi buong nhe. Chieu dai cc ai,
cc tieu cua lo xo la bao nhieu ?
A. 50cm; 46cm
B. 54cm; 46cm
C.44cm; 36cm
D.36cm; 30cm
Cau 104: Keo qua cau xuong khoi v tr can bang oan 4cm roi buong nh, chn goc thi gian la
luc vat bat au dao ong . Phng trnh dao ong cua con lac la:
A. x = 4cos(10t+) cm
B.x=4cos(10t+/2) cm
C. x= 4cos10t cm
D. x=4cos(10t-/2) cm
Cau 105: Keo qua cau xuong khoi VTCB oan 6cm roi buong nh. Lc an hoi cc ai cc tieu
la:
A. 0.16; 0.04
B.1.6; 0
C.16; 4
D.160; 40
Cau 106: Keo qua cau xuong khoi v tr can bang oan 5cm roi buong nh. Thi gian ngan nhat
e vat i t v tr x=2.5cm en x= -2.5cm la:
A.1.046 s
B.10.46 s
C. 0.1046 s
D. 0.314 s
TRUNG TAM LUYEN THI AI HOC AI VIET
* TRUNG TAM GDTX KP.3- TH TRAN CU CHI- HUYEN CU CHI. T: 08.22483793 -0984786115
* 67 THEP MI P.12-Q.TAN BNH- TP. HO CH MINH
T: 08.38118948-0909254007
* NH THIU NHI QUN 11_LNH BINH THNG
T: 08.38118948-0908346838

Gv: TRNG NH HUNG


T:0908346838
Trang 65
Cau 107:Keo qua cau xuong khoi v tr can bang oan 4cm roi buong nh. Thi gian ngan nhat
e vat i t v tr x=2.5cm en x= -5cm la:
A. 0,1626 s
B. 2,093 s
C. 0.2616 s
D. 0,2093 s
Cau 108. Gia s bien o dao ong cua con lac la 6.28cm. Van toc trung bnh cua qua cau khi i
t x=0 en bien dng la :
A. 4 cm/s
B. 2 cm/s
C. 40 cm/s
D. 20 cm/s
Cau 109: Neu bien o dao ong la 6cm. V tr ong nang bang the nang la:
D. x = 3 2 cm
A. x=3 cm
B.x=-3 cm
C.x= 3 2 cm
Cau 110. Thi gian gia hai lan ong nang bang the nang lien tiep la :
A. /10 s
B. /5 s
C. /20 s
D. /40 s
Cau 111. Cho bien o con lac la 6cm. Lc an hoi cua lo xo khi x= -3cm la:
A. 7 N
B. 13 N
C. 16 N
D.700 N
Cau 112. Mot dao ong ieu hoa tren truc ox vi quy ao 6cm. Thi thi gian e vat i t bien
nay en bien kia la 0.5s. Chon goc thi gian la luc vat qua v tr can bang theo chieu dng.
Phng trnh dao ong cua vat la:

A. x = 3sn2 t (cm) B. x =3cos(2 t-3 )(cm)


2

C. x=6sin2 t (cm)
D. x=6cos(2 t+ )(cm)
2
Cau 113. Mot dao ong ieu hoa tren truc ox. Biet luc vat qua v tr x=3cm th co van toc
40cm/s , luc qua li o x=4cm th van toc la 30cm/s. Bien o va tan so goc cua vat la:
A. 5m , 5 rad/s
B. 5cm , 10rad/s
C. 5cm , 5cm/s
D. 5cm , 5rad/s
Cau 114. Mot con lac lo xo dao ong ieu hoa vi chu ky T=0.628s khi qua v tr can bang co
van toc 20cm/s . Quang vat i uc sau thi gian 3.14s la:
A. 40cm
B. 30cm
C. 20cm
D. 50cm
Cau 115. Con lac lo xo dao ong ieu hoa vi phng trnh x=6cos2 t (cm,s). Thi gian ngan
nhat e vat i t v tr x=3cm en x= - 3cm la:
A. 1s
B. 0.5 s
C. 1/6 s
D. 1/3 s
Cau 116. Mot vat dao ong ieu hoa vi bien o 5cm. Thi gian ngan nhat e vat i t v tr
x=0 en x=2.5cm la 1s. Chu ky dao ong la:
A. 6s
B. 12s
C. 3s
D. 4s
Cau 117. Con lac lo xo dao ong ieu hoa vi phng trnh x=10sin2 t (cm,s). Biet m=4kg,
g= 2 m/s2 .Lc cang cua lo xo vao thi iem t=1s la:
A. 400 N
B. 4000 N
C. 40 N
D.30 N
Cau 118: Mot vat dao ong ieu hoa vi bien o A = 12cm va chu k T= 1 s. Chon goc thi gian
la luc vat i qua VTCB theo chieu dng. Phng trnh dao ong cua vat la:
A. x = 12 sin 2 t (cm)
B. x = 12 sin 2 t (cm)
C. x = 12 sin( 2 t + / 2 ) (cm)

D. x = 12 sin( 2 t +

) (cm)
2
Cau 119: Mot vat dao ong ieu hoa vi bien o A = 12cm va chu k T= 1 s. Chon goc thi gian
la luc vat i qua VTCB theo chieu dng. Tai thi iem t = 0,25s ke t luc bat au dao ong. Li
o cua vat bang:
A. 12cm
B. -12cm
C. 6cm
D. -6cm
Cau 120: Mot vat co khoi lng m c treo vao mot lo xo. Vat dao ong ieu hoa vi tan so
f = 12 Hz khi treo them 1 gia trong m = 10 g vao lo xo th tan so dao ong la f 2 = 10,95 Hz .
Khoi lng ban au cua vat va o cng cua lo xo lan lt la:
TRUNG TAM LUYEN THI AI HOC AI VIET
* TRUNG TAM GDTX KP.3- TH TRAN CU CHI- HUYEN CU CHI. T: 08.22483793 -0984786115
* 67 THEP MI P.12-Q.TAN BNH- TP. HO CH MINH
T: 08.38118948-0909254007
* NH THIU NHI QUN 11_LNH BINH THNG
T: 08.38118948-0908346838

Gv: TRNG NH HUNG


T:0908346838
Trang 66
A. m =50g ; K = 288 N/m
B. m = 100g ; K = 576 N/m
C. m = 25g; K = 144N/m
D. m = 75g; K = 216 N/m
S dung cac d kien sau tra li cac cau 121 va 122.
Mot lo xo co khoi lng khong ang ke, mot au gang co nh, au con lai dung e treo
vat. Biet o gian cua lo xo 10mm khi vat treo vao no co khoi lng 40g. Bo qua moi lc
can. Lay g =10m/s 2 .
Cau 121: o cng cua lo xo la:
A. k= 45 N/m
B. k = 40N/m
C. k = 38N/m
D. k =39,5 N/m
Cau 122: Treo vao lo xo vat co khoi lng m =10/ 9 kg. Keo vat theo phng thang ng
xuong di VTCB mot oan 2 cm roi tha nhe cho vat dao ong . Chon goc toa o tai VTCB,
chieu dng hng xuong di , goc thi gian la luc buong vat. Phng trnh dao ong cua vat
la: A. x = 2 cos(6t ) (cm).
B. x = 2 cos(6t ) (cm)
D. x = 2 2 cos(6t + ) (cm)
C. x = 2 2 cos(6t ) (cm)
S dung d kien sau tra li cau 123 va 124.
Treo vao iem O co nh mot lo xo co khoi lng khong ang ke, o dai t nhien l 0 = 30cm.
au di cua lo xo treo vat M th lo xo dan10cm. Bo qua moi lc can, lay g =10m/s2. Nang
vat M len v tr cach O mot khoang bang 38cm roi truyen cho vat mot van toc ban au
bang 20cm/s hng xuong di.
Cau 123: Tan so dao ong cua vat M la:
5
10
A. f = 5 Hz
B. f = 5 Hz
C. f =
H
D. f=
Hz.

Cau 124: Chon chieu dng t tren xuong, goc tao o tai v tr can bang. Goc thi gian la luc
cung cap van toc ban au cho vat. Phng trnh dao ong cua vat la:
A. x = 2 sin(10t

C. x = 2 sin(10t

) (cm)

) (cm)

C. x=5cos(40t+ ) (cm)

D. x = 2 sin(10t

) (cm)

) (cm)
4
4
D kien sau dung cho cau 123, 124 va 125
Mot con lac lo xo gom vat nang m=1kg va lo xo co o cng k=1600N/m.Truyen cho qua cau
van toc ban au 2m/s thang ng hng xuong t VTCB.Chon truc toa o thang ng
chieu dng hng xuong, goc toa o tai VTCB, goc thi gian la luc vat bat au dao ong.
Lay g=10m/s2
Cau 123. Chu ky dao ong cua vat la:
A. 0.25s
B. 0.157s
C.251.2s
D.1.57s
Cau 124. Phng trnh dao ong cua vat la:
A. x=5 cos(40t+

) (cm)

B. x = 2 2 sin(10t

B. x=5sin(40t) (cm)
D. x=5sin(40t+

) (cm)

Cau 125. o bien dang cua lo xo tai v tr can bang la:


A. 6.25m
B.6.25mm
C. 0.625m
D.6.25cm
Cau 126: Hai dao ong ieu hoa cung tan so, ngc pha tai cung mot thi iem vect van toc
cua chung luon:
A. cung o ln
B. cung chieu
C. ngc chieu
D. vuong goc nhau
TRUNG TAM LUYEN THI AI HOC AI VIET
* TRUNG TAM GDTX KP.3- TH TRAN CU CHI- HUYEN CU CHI. T: 08.22483793 -0984786115
* 67 THEP MI P.12-Q.TAN BNH- TP. HO CH MINH
T: 08.38118948-0909254007
* NH THIU NHI QUN 11_LNH BINH THNG
T: 08.38118948-0908346838

Gv: TRNG NH HUNG


T:0908346838
Trang 67
S dung cac d kien sau tra li cau 127 va 128
Mot dao ong ieu hoa vi bien o A = 10 cm va tan so f =2Hz. Neu chon truc Ox cung vi
phng dao ong, goc O trung vi v tr can bang, goc thi gian la luc vat at li o cc ai
dng:
Cau 127: phng trnh dao ong cua vat la:

A. x = 10 sin(4 t ) (cm)
B. x = 10 sin(4 t + ) (cm)
2
2
D. x = 10 sin(4 t + ) (cm)
C. x = 10 sin4 t (cm)
Cau 128: phng trnh van toc cua vat la:

A. v = 40 cos(4 t ) (cm/s)
2
C. v = 40 cos4 t (cm/s)

B. v = 40 cos(4 t +

) (cm/s)

D. v = 40 cos(4 t + ) (cm/s)

Cau 129. Vat dao ong ieu hoa vi tan so f = 2Hz, bien o dao ong A = 8cm. Chon goc thi
gian la luc vat qua v tr x=-4cm va ang i ve v tr can bang. Phng trnh dao ong la:
A. x = 8 cos 4t cm

B. x = 8 cos(4t +

) cm

) cm
D. x = 8 cos(4t + ) cm
3
6
Cau 130. Vat dao ong ieu hoa vi tan so f = 4Hz, van toc cua vat qua v tr can bang la 16
cm/s. Chon goc thi gian la luc vat qua v tr x = 2 cm va ang ra xa VTCB. Phng trnh dao
ong la:
C. x = 8 cos(4t

A. x = 2 cos 8t cm

B. x = 2 cos(8t +

) cm
4
3

C. x = 2 cos(8t ) cm
D. x = 2 cos(8t + ) cm
4
4
Cau 131. Vat dao ong ieu hoa, trong 1 phut thc hien c 30 dao ong. Biet khi vat v tr
bien lc phuc hoi co o ln la 0,4 N. Cho 2 = 10 va m = 1kg. Bien o dao ong cua vat la:
A. 1 cm
B. 2 cm
C. 3 cm
D. 4 cm
Dung cho cac cau : 132 en 140
Con lac lo xo treo thang ng gom vat m=1kg va lo xo co o cng k, co chieu dai t nhien
l0 = 30cm . Trong qua trnh dao ong ieu hoa chieu dai cua lo xo bien thien t 30 cm en 50
cm. Lay g = 10m / s 2
Cau 132. Bien o dao ong cua con lac la: A. 5 cm
B. 10 cm C. 20 cm
D. 30 cm
Cau 133. Chieu dai cua con lac tai v tr can bang la:
A. 40 cm
B. 20 cm
C. 30 cm
D.35 cm
Cau 134. o bien dang cua lo xo la:
A. 5 cm
B. 10 mm
C. 10 cm
D. 20 cm
Cau 135. o cng cua lo xo la:
A. 10 N/m
B. 1 N/cm
C. 100 N/cm
D. 0,1 N/m
Cau 136. Lc an hoi cc ai cua lo xo la:
A. 2 N
B. 200 N
C. 0,2 N
D. 20 N
Cau 137. Thi gian ngan nhat e qua cau i t v tr ma lo xo co lc an hoi cc ai en v tr
lc phuc hoi cc tieu :
A. / 4 (s)
B. / 2 (s)
C. / 40 (s)
D. ap an khac
TRUNG TAM LUYEN THI AI HOC AI VIET
* TRUNG TAM GDTX KP.3- TH TRAN CU CHI- HUYEN CU CHI. T: 08.22483793 -0984786115
* 67 THEP MI P.12-Q.TAN BNH- TP. HO CH MINH
T: 08.38118948-0909254007
* NH THIU NHI QUN 11_LNH BINH THNG
T: 08.38118948-0908346838

Gv: TRNG NH HUNG


T:0908346838
Trang 68
Cau 138. Thi gian ngan nhat khi vat i t v tr ma tai o lo xo b dan 5cm en v tr lo xo b
dan 15cm

(s)

B.

(s)

C.

(s)

D.

(s)
30
15
120
80
Cau 139. Quang ng vat i c trong thi gian t = 7 / 30( s) , ke t t=0 la bao nhieu? Biet
x = A cos(t / 2)
A.

A. 40 + 5 3 (cm)
B. 5 3 (cm)
C. 40 5 3 (cm)
D. 45 (cm)
Cau 140. Xac nh thi iem au tien lc an hoi cua lo xo at cc tieu. Biet
x = A cos(t / 2)
B. T
C. 3T / 4
D. 1.5T
A. T / 2
Cau 141. Mot con lac lo xo dao ong ieu hoa co phng trnh gia toc la:
a = 200 cos(2t + )(cm / s 2 ) . Biet vat co khoi lng m=1kg va lay 2 = 10 . Xac nh v tr ma
tai o lc phuc hoi cua lo xo la 0,8N.
A. x = 4 cm
B. x = 2 cm
C. x = - 2 cm
D. x = 2 cm
Cau 142. Vat dao ong ieu hoa vi phng trnh x = 10 cos(2t + ) cm . Thi iem vat qua v
tr can bang lan th 10 la:
A. 18/4 (s)
B. 17/4(s)
C. 19/4 (s)
D. 14(s)
Cau 143. Vat dao ong ieu hoa vi phng trnh x = 10 cos(2t + ) cm. Trong thi gian t=13/4
(s) au tien vat qua v tr x=5cm may lan:
A. 5 lan
B. 6 lan
D. 7 lan
D. 8 lan
Cau 144. Vat dao ong ieu hoa vi phng trnh x = 10 cos(2t + ) cm. Trong thi gian t=
13/6(s) au tien vat i c quang ng la :
A. 85cm
B. 45cm
C. 50cm
D. 40cm
Cau 145. Mt vt dao ng iu ha trn trc Ox c phng trnh x = Acos( 2t + / 2 ) th thi
gian ngan nhat ke t thi iem t=0 cho en khi vat qua v tr bien dng lan th 5 la:
A. 19 / 4 (s )
B. 21 / 4 (s)
C. 23 / 4 (s)
D. 2s
Cau 146. Mot vat dao ong ieu hoa vi phng trnh x = A cos(2t + / 2) . Van toc trung bnh
va toc o trung bnh trong mot chu ky la:
4A
4A 4A
4A
A.
B. 0;
C.
D. ca B,C ung
; 0
;
T T
T
T
m
Cau 147. Mt con lc l xo treo thng ng ti mt ni c gia tc ri t do g = 10 2 , c cng
s
N
ca l xo k = 50 . Khi vt dao ng th lc ko cc i v lc nn cc i ca l xo ln gi treo
m
ln lt l: 4N v 2N. Vn tc cc i ca vt l:
cm
cm
cm
cm
A. 60 5
B. 30 5
C. 40 5
D. 50 5
s
s
s
s
Cau 148. Mt con lc l xo treo thng ng, khi vt treo cn bng th l xo gin 3 cm. Kch thch
cho vt dao ng t do theo phng thng ng vi bin A = 6cm th trong mt chu k dao
T
T
T
2T
ng T, thi gian l xo b nn l:
A.
B.
C.
D.
3
3
6
4
Cau 149. Mt con lc l xo c kch thch dao ng t do vi chu k T = 2 s . Bit ti thi im
t = 0,1s th ng nng v th nng bng nhau ln th nht. Ln th hai ng nng v th nng bng
nhau vo thi im l:
A. 0,6s
B. 1,1s
C. 1,6s
D. 2,1s
TRUNG TAM LUYEN THI AI HOC AI VIET
* TRUNG TAM GDTX KP.3- TH TRAN CU CHI- HUYEN CU CHI. T: 08.22483793 -0984786115
* 67 THEP MI P.12-Q.TAN BNH- TP. HO CH MINH
T: 08.38118948-0909254007
* NH THIU NHI QUN 11_LNH BINH THNG
T: 08.38118948-0908346838

Gv: TRNG NH HUNG


T:0908346838
Trang 69
Cau 150. Mt con lc l xo nm ngang c kch thch dao ng iu ha vi phng trnh
x = 6 sin 5 t cm (O v tr cn bng, Ox trng vi trc l xo). Vc t vn tc v gia tc s cng
chiu dng Ox trong khong thi gian no (k t thi im ban u t = 0) sau y:
A. 0,3s < t < 0,4s
B. 0s < t < 0,1s
C. 0,1s < t < 0,2s
D. 0,2s < t < 0,3s
Cau 151. Mt con lc l xo nm ngang c kch thch dao ng iu ha vi phng trnh
x = 6 cos(2t ) cm (O v tr cn bng, Ox trng vi trc l xo). Vc t vn tc v gia tc s cng
chiu am trong khong thi gian no (k t thi im ban u t = 0) sau y:
A. 0,75s < t < 1s
B. 0s < t < 0,25s
C. 0,1s < t < 0,2s
D. 0,25s < t < 0,5s
Cau 152. Mt con lc l xo treo thng ng c kch thch dao ng iu ha vi phng trnh

x = 6 sin(5 t +

) cm (O v tr cn bng, Ox trng trc l xo, hng ln). Khong thi gian vt i


3
t t = 0 n cao cc i ln th nht l:
1
1
11
7
A. t =
s
B. t = s
C. t = s
D. t =
s
30
30
6
30
Cau 153. Mt vt dao ng iu ho xung quanh v tr cn bng O. Ban u vt i qua O theo chiu
dng. Sau thi gian t1 =

( s) vt cha i chiu chuyn ng v vn tc cn li mt na. Sau


15
thi gian t2 = 0,3 (s) vt i c 12cm. Vn tc ban u v0 ca vt l:
A. 20cm/s
B. 25cm/s
C. 30cm/s
D. 40cm/s
A
Cau 154. Mt vt dao ng iu ha co dang x = A sin(t + ) . Lc t = 0 c gia tc a = 2
2
v ang chuyn ng theo chiu m ca qu o. Phng trnh dao ng ca vt c biu din:

5
A. x = A sin(t + ) B. x = A sin(t + ) C. x = A sin(t )
D. x = A sin(t + )
6
6
6
3
Cau 155. Mt vt dao ng co dang x = A sin(t + ) vi tn s f = 2Hz. Khi pha dao ng / 2

th gia tc ca vt l a = 8m / s 2 . Ly 2 = 10 . Bin dao ng ca vt l:


A. 5cm.
B. 10cm.
C. 10 2 cm.
D. 5 2 cm.
Cau 156. Mt vt dao ng theo phng trnh x = 8 sin( t + / 2) (cm,s) s qua v tr cn bng ln
th ba vo thi im t l:
A. 3s.
B. 2,5s.
C. 6s.
D. 1s.
Cau 157. Mt l xo c chiu di t nhin l0 = 40cm, cng k = 20N/m c ct thnh hai l xo
c chiu di l1 = 10cm v l2 = 30cm. cng ca hai l xo l1, l2 ln lt l:
A. 80N/m; 26,7N/m.
B. 5N/m; 15N/m.
C. 26,7N/m; 80N/m.
D. 15N/m; 5N/m
Cu 158. Hai l xo ging ht nhau c mc ni tip v song song. Mt vt c khi lng m ln
lt c treo trn 2 h l xo . T s tn s dao ng thng ng ca h l xo ni tip v h l xo
song song l.
A. 1/2.
B. 2.
C. 1/4.
D. 1/3.
Cu 159: Hai l xo L1 v L2. Khi treo vt m vo l xo L1 th chu k dao ng ca vt l T1=0,3s,
khi treo vt vo l xo L2 th chu k dao ng ca vt l T2=0,4s. Ni hai l xo vi nhau c mt
l xo c di bng tng di hai l xo ri treo vt vo h hai l xo th chu k dao ng ca vt
l: A. 0,12s
B. 0,5s
C. 0,36s
D. 0,48s
Cu 160. Mt con lc l xo c chiu di t nhin l0 =40cm, k=20N/m. c ct thnh 2 con lc c
chiu di ln lt l1 = 10cm, l2 = 30cm. cng 2 l xo l1 v l2 ln lt l
A. 80N/m v 26,7 N/m.
B. 5N/m v 15N/m.
C. 26,7N/m v 80 N/m.
D. 15N/m v 5 N/m.
Cu 161. Hai l xo L2, L2 cng di. Mt vt nng M khi lng m = 200g khi treo vo l xo L1
th dao ng vi chu k T1 = 0,3s, Khi treo vo l xo L2 th dao ng vi chu k T2 = 0,4s. Ni hai l
xo vi nhau c hai u c mt l xo cng di, ri treo vt nng M vo th chu k dao ng
ca vt l : A. 0,12s.
B. 0,24s.
C. 0,36s.
D. 0,5s.
TRUNG TAM LUYEN THI AI HOC AI VIET
* TRUNG TAM GDTX KP.3- TH TRAN CU CHI- HUYEN CU CHI. T: 08.22483793 -0984786115
* 67 THEP MI P.12-Q.TAN BNH- TP. HO CH MINH
T: 08.38118948-0909254007
* NH THIU NHI QUN 11_LNH BINH THNG
T: 08.38118948-0908346838

Gv: TRNG NH HUNG

T:0908346838

Trang 70

m
. Vt ang cn bng th l xo gin
s2
5cm. Ko vt xung di v tr cn bng 1cm ri truyn cho n mt vn tc ban u v0 hng thng
cm
ln th vt dao ng iu ha vi vn tc cc i 30 2
. Vn tc v0 c ln l:
s
A. 40cm/s
B. 30cm/s
C. 20cm/s
D. 15cm/s
Cau 163. Mt vt dao ng iu ho trn trc Ox, thc hin c 24 chu k dao ng trong thi
gian 12s, vn tc cc i ca vt l v = 20 cm / s . V tr vt c th nng bng 1/3 ln ng nng
cch v tr cn bng:
A. 2,5cm
B. 1,5cm .
C. 3cm .
D. 2cm .
Cau 162. Mt con lc l xo treo thng ng ti ni c g = 10

Cau 164. Mt con lc l xo gm vt nng khi lng m = 0,4kg v l xo c cng k = 100N/m.


Ko vt khi VTCB 2cm ri truyn cho n mt vn tc ban u 15 5 (cm / s ) . Ly 2 = 10 . Nng
lng dao ng ca vt l:
A. 0,245J.
B. 2,45J.
C. 24, 5J.
D. 245J.
Cau 165. Mt con lc l xo, qu cu c khi lng m = 0,2 kg. Kch thc cho chuyn ng th n
dao ng vi phng trnh: x = 5 sin 4 t (cm) . Nng lng truyn cho vt l:
B. 4.10 2 J .
C. 2.10 1 J .
D. 2 J .
A. 2.10 2 J .
Cau 166. Trong mt dao ng iu ho, khi li ng bng mt na bin th ng nng chim
my phn ca c nng?
A. 3/4
B. 1/4
C. 1/2
D. 1/3
Cau 167. Co hai con lac lo xo co cung o cng gom cac vat co kho lng m va 2 m. a cac vat
ve v tr e lo xo khong bien dang roi tha nhe ( khong van toc ban au). T so nang lng cua
hai con lac la: A. 1
B. 2
C. 4
D. 8
Cau 168. Mot vat dao ong ieu hoa ma c sau 0,5 s th ong nang va the nang cua vat lai
bang nhau. Chu k dao ong cua vat la :
A. 1 s
B. 2 s
C. 4 s
D. 6 s
Cau 169. Vat dao ong ieu hoa theo phng trnh : x = 4 cost 2t (cm). Vat i qua v tr can
bang lan th 7 vao thi iem:
A. 3 s
B. 3,25 s
C. 6 s
D. 6,5 s
Cau 170. Con lac lo xo dao ong ieu hoa vi phng trnh x=6cos2 t (cm,s). Quang ng
ln nhat vat i c trong tri gian t=0,25s la:
A. 6cm
B. 6 2 cm
C. 3cm
D. 6 3
Cau 171. Con lac lo xo dao ong ieu hoa vi phng trnh x=6cos2 t (cm,s). Quang ng
nho nhat vat i c trong tri gian t=0,25s la:
A. 6cm
B. 6 2 cm
C. 6(2 + 2 ) cm
D. 6(2 2 ) cm
Cau 172. Con lac lo xo dao ong ieu hoa vi phng trnh x=6cos2 t (cm,s). Quang ng
ln nhat vat i c trong tri gian t=7/3(s) la:
A. 58cm
B. 58,392 cm
C. 54 cm
D. 56,48 cm
Cau 173. Con lac lo xo dao ong ieu hoa vi phng trnh x=6cos2 t (cm,s). Quang ng
nho nhat vat i c trong tri gian t=7/3(s) la:
A. 58cm
B. 58,392 cm
C. 54 cm
D. 56,48 cm
Cau 174. Con lac lo xo dao ong eu hoa tren oan AB = 10cm vi chu k T = 1,5 s . Thi gian
ngan nhat e con lac i c quang ng 95cm la :
A. 6 s
B. 7 s
C. 8 s
D. 9 s
Cau 175. Con lac lo xo dao ong eu hoa tren oan AB = 10cm vi chu k T = 1,5 s . Thi gian
ln nhat e con lac i c quang ng 95cm la :
A. 7 s
B. 7,5 s
C. 7,25 s
D. 8 s
TRUNG TAM LUYEN THI AI HOC AI VIET
* TRUNG TAM GDTX KP.3- TH TRAN CU CHI- HUYEN CU CHI. T: 08.22483793 -0984786115
* 67 THEP MI P.12-Q.TAN BNH- TP. HO CH MINH
T: 08.38118948-0909254007
* NH THIU NHI QUN 11_LNH BINH THNG
T: 08.38118948-0908346838

Gv: TRNG NH HUNG


T:0908346838
Trang 71
Cau 176 .Con lac lo xo dao ong ieu hoa theo ham sin tren mat phang ngang vi T =1,5s va
bien o
5
A = 4 cm , pha ban au la
. Tnh t luc t=0 , vat co toa o x = - 2 cm lan th 2005 vao thi
6

iem:
A. 1503 s
B. 1503,25 s
C. 1502,25 s
D. 1504,25 s.
Cau 177. mot thi iem , van toc cua vat dao ong ieu hoa bang 20% van toc cc ai, t so
gia ong nang va the nang cua vat la:
1
A. 24.
B.
.
C. 5 .
D. 0,2 .
24
Cau 178. Mot con lac lo xo co khoi lng vat nang la m, dao ong ieu hoa vi bien o A, nang
A
lng dao ong la W. Khi vat co li o x =
th van toc cua no co gia tr la:
2
2W
W
W
3W
A.
.
B.
.
C.
.
D.
.
m
2m
m
2m
Cau 179: Mot iem M chuyen ong eu vi toc o 0,60m/s tren mot ng tron co ng knh
0,40m. Hnh chieu P cua iem M len mot ng knh cua ng tron dao ong ieu hoa vi
bien o, tan so goc va chu ky lan lt la:
A. 0,40 m; 3,0 rad/s; 2,1 s
B. 0,20m; 3,0 rad/s; 0,48s
C. 0,20m; 1,5 rad/s; 4,2 s
D. 0,20m; 3,0 rad/s; 2,1 s
Cau 180. Mot vat dao ong ieu hoa theo phng trnh: x = A sin(t + ) . Khi t=0 :x= x0, v=v0
th A va se la : A. A = x02 +

v02

, tan =

x0
v0

B. A = x02 +

v02

, tan =

x0
v0

v02
v0
v
2
A
=
x
+
D.
, tan = 0
0
2
2

x0
x0
Cu 181. Vt dao ng iu ho c chu k T, bin A. Tc trung bnh ln nht ca vt c trong thi
C. A = x02 +

gian T/3 l:

A.

9A
2T

v02

, tan =

B.

3A
T

C.

3 3A
T

D.

6A
T

Cu 182. Mt vt dao ng iu ha vi tn s 2Hz. Tnh thi gian trong mt chu k dao ng c th


nng khng nh hn 2 ln ng nng.
A: 0,196s
B. 0,146s.
C. 0,096s
D. 0,176s
Cu 183. Hai con lc t gn nhau dao ng b vi chu k ln lt l 1,5(s) v 2(s) trn 2 mt phng song
song. Ti thi im t no c hai i qua v tr cn bng theo cng chiu. Thi gian ngn nht hai hin
tng trn lp li l:
A. 3(s).
B. 4(s).
C. 12(s).
D. 6(s).
v
Cu 184: th vn tc - thi gian ca mt vt dao ng c iu
ho c cho nh hnh v bn. Tm pht biu ng:
A. Ti thi im t3, li ca vt c gi tr m
B. Ti thi im t4, li ca vt c gi tr dng
t3 t4
t
0 t1 t2
C. Ti thi im t2, gia tc ca vt c gi tr m
D. Ti thi im t1, gia tc ca vt c gi tr dng
Cu 185: Mt con lc l xo thng ng gm vt nng c khi lng 100g v mt l xo nh c
cng k = 100N/m. Ko vt xung di theo phng thng ng n v tr l xo dn 4cm ri truyn
cho n mt vn tc 40cm / s theo phng thng ng hng xung. Chn chiu dng hng
xung. Coi vt dao ng iu ho theo phng thng ng. Tc trung bnh khi vt chuyn ng
t v tr thp nht n v tr l xo b nn 1,5 cm ln th hai l
A. 93,75cm/s
B. -93,75cm/s.
C. -56,25cm/s.
D. 56,25cm/s.
TRUNG TAM LUYEN THI AI HOC AI VIET
* TRUNG TAM GDTX KP.3- TH TRAN CU CHI- HUYEN CU CHI. T: 08.22483793 -0984786115
* 67 THEP MI P.12-Q.TAN BNH- TP. HO CH MINH
T: 08.38118948-0909254007
* NH THIU NHI QUN 11_LNH BINH THNG
T: 08.38118948-0908346838

Gv: TRNG NH HUNG


T:0908346838
Trang 72
Cu 186. Mt vt dao ng iu ha vi phng trnh x = Acos(t + /3), chu k T. K t thi im ban
u th sau thi gian bng bao nhiu ln chu k, vt qua v tr cn bng theo chiu dng ln th 2011?
B: 2011.T.

B: 2010T +

1
12

T.

C: 2010T.

D: 2010T +

7
12

T.

Cu 187. Mot con lac lo xo dao ong ieu hoa theo phng thang ng. Thi gian vat i t v tr
thap nhat en v tr cao nhat cach nhau 20 cm la 0,75s. Goc thi gian c chon la luc vat ang
0,2
m / s , phng trnh dao
chuyen ong cham dan theo chieu dng vi o ln van toc la
3
ong cua vat la:

5
4
4
A. x = 10 cos
t (cm) .
B. x = 10 cos
t
(cm)
6
6
3
3

5
3
3
D. x = 10 cos t
C. x = 10 cos t (cm) .
(cm) .
6
6
4
4
Cau 188. Con lac lo xo co khoi lng m = 1 kg, dao ong ieu hoa va co c nang W = 0,125 J.
Tai thi iem ban au vat co van toc v = 0,25 m/s va gia toc a = 6,25 3 m/s2. ong nang con
lac tai thi iem t = 7,25 T la bao nhieu?
3
3
1
3
A.
J.
B.
J .
C.
J.
D. J .
32
29
28
9
Cau 189. Mot con lac lo xo ang dao ong ieu hoa tren mat phang nam ngang nhan vi bien
o A1 . ung luc vat M ang v tr bien th mot vat m co khoi lng bang khoi lng vat M,
chuyen ong theo phng ngang vi van toc v0 bang van toc cc ai cua vat M , en va cham
vi M. Biet va cham gia hai vat la an hoi xuyen tam, sau va cham vat M tiep tuc dao ong
ieu hoa vi bien o A2 .T so bien o dao ong cua vat M trc va sau va cham la:
A
A
A
A
2
3
1
2
A. 1 =
.
B. 1 =
.
C. 1 = .
D. 1 = .
A2 3
A2 2
A2
2
A2
2
Cau 190. Con lac lo xo dao ong ieu hoa, thi gian ngan nhat khi vat i t v tr ong nang
bang 3 lan the nang en v tr nang lng cua ong nang chuyen hoan toan cho the nang la 1/3
(s) . Quang ng ln nhat vat i c (s) la 20cm. Bien o dao ong cua vat la:
C. 20cm
D. 5cm.
A. 10cm.
B. 10 2 cm.
Cu 191. Mt vt dao ng iu ha vi bin 6cm. Qung ng nh nht m vt i c trong mt
giy l 18cm. Hi thi im kt thc qung ng th tc ca vt l bao nhiu?
A. 31,4cm/s
B. 26,5cm/s.
C. 27,2cm/s
D. 28,1cm/s
Cu 192. Mt vt c khi lng m = 2 kg c ni vi 2 l xo c nh
k1
k2
vt c th trt khng ma st trn mt phng nm ngang, k1 = 150 N/m
v k2 = 50 N/m. Ko vt ra khi v tr cn bng n v tr x=10cm ri
th khng vn tc u cho vt dao ng. Chn gc thi gian l lc vt
cch v tr cn bng 10cm v hng dng ca trc ta . Phng trnh dao ng ca vt l:
B. x = 10 cos(10t )cm.
A. x = 10 cos(10 t )cm. .

C. x = 10 cos(10t + )cm .

D. x = 10 cos(10 t + )cm.
2
Cu 193: Vt M khi lng 2 kg khi c ni vi 2 l xo k1 v k2 vo
2 im c nh theo hnh 1 v kch thch vt dao ng iu ha trn
2
s ; Khi
mt phng nm ngang th chu k dao ng o c l T1 =
3
c ni vi hai l xo theo hnh 2 th chu k dao ng ca M l

k1

k2

Hnh 1

k1

k2

Hnh 2
TRUNG TAM LUYEN THI AI HOC AI VIET
* TRUNG TAM GDTX KP.3- TH TRAN CU CHI- HUYEN CU CHI. T: 08.22483793 -0984786115
* 67 THEP MI P.12-Q.TAN BNH- TP. HO CH MINH
T: 08.38118948-0909254007
* NH THIU NHI QUN 11_LNH BINH THNG
T: 08.38118948-0908346838

Gv: TRNG NH HUNG

T:0908346838

Trang 73

T2 = 2 ( s ) . B qua ma st v khi lng cc l xo. cng k1 v k2 ca cc l xo l.


B. k1 = 6N/m; k2=12N/m.
A. k1 = 4N/m; k2 = 3N/m.
D. C B, C u ng.
C. k1 = 12N/m; k2=6N/m.
Cu 194: Mt con lc l xo t trn mt phng nm ngang gm l xo nh c mt u c nh, u
kia gn vi vt nh m1. Ban u gi vt m1 ti v tr m l xo b nn 8 cm, t vt nh m2 (c khi
lng bng khi lng vt m1) trn mt phng nm ngang v st vi vt m1. Bung nh hai vt
bt u chuyn ng theo phng ca trc l xo. B qua mi ma st. thi im l xo c chiu di
cc i ln u tin th khong cch gia hai vt m1 v m2 l:
C. 3,2cm
D. 2,3cm
A. 4,6cm
B. 5,7cm
Cu 195: Mt con lc c l xo nh cng k=50N/m t thng ng, u di gn cht vo gi c
nh, u trn gn vo mt vt c khi lng m = 300g c hnh dng nh mt chic a nh. Gi h
thng sao cho lun thng ng m khng nh hng n dao ng ca h vt. T cao h so vi m
ngi ta th vt nh m0 = 200g xung m, sau va chm hai vt dnh cht vo nhau v cng dao ng
iu ha vi bin A = 10 cm. Ly g=10m/s2. cao h th vt m0 l:
A. 26,25 cm
B. 25 cm
C. 12,25cm
D. 15 cm
Cu 196: Cho c h nh hnh bn, l xo c khi lng khng ng
r m0
k cng k=100N/m gn vi vt m=250g. Vt m0=100g chuyn
m
k
v
ng thng u n va chm xuyn tm vi m, sau va chm 2 vt
chuyn ng cng vn tc v lm l xo nn ti a mt on
l0 = 2 cm. B qua mi ma st. Sau khi m0 tch khi m th m dao ng vi bin no sau y?
A. 2,6cm
B. 1,69cm
C. 1,54cm
D. 2cm

Cu 197: Mot vat co kch thc khong ang ke c mac nh hnh ve k1=80N/m; k2=100N/m.
thi iem ban au ngi ta keo vat theo phng ngang sao cho lo xo 1 dan 36cm th lo xo hai
khong bien dang va buong nhe cho vat dao ong ieu hoa. Bien o dao ong cua vat co gia tr:
A. 20cm
B. 36cm
C. 16cm
D. Cha tnh c
Cu 198: Hai l xo ging ht nhau c chiu di t nhin l0= 20cm, cng k = 200N/m ghp ni
tip vi nhau ri treo thng ng vo mt im c nh. Treo vo u di mt vt nng m = 200g
ri kch thch cho vt dao ng vi bin 2cm. Ly g = 10m/s2. Chiu di ti a v ti thiu ca l
xo trong qu trnh dao ng ln lt l.
A. 24cm v 20cm
B. 23cm v 19cm
C. 42,5cm v 38,5cm D. 44cm v 40cm
Cu 199. Mt con lc l xo treo thng ng c kch thch cho dao ng iu ho. Thi gian qu
cu i t v tr cao nht n v tr thp nht l 1,5s v t s gia ln ca lc n hi ca l xo v
76
trng lc ca qu cu khi n v tr thp nht l
. Chn gc to ti v tr cn bng, chi
75
dng hng ln, gc thi gian lc qu cu ang v tr bin dng. Phng trnh dao ng ca h
l:
2

4
A. x = 3.cos( t + )cm
B. x = 0, 75cos( t )cm
3
2
3
4

2
C. x = 0, 75cos( t + )cm
D. x = 3.cos( t )cm
3
2
3
Cu 200. Hai cht im cng thc hin dao ng iu ho trn cng trc 0x ( 0 l v tr cn bng)
c cng bin A nhng c tn s ln lt l f1 = 3Hz v f2 = 6Hz. Lc u, c hai cht im cng
i qua li x = A/2 nhng cht im 2 theo chiu m cht im 1 theo chiu dng. Thi im ln
u tin cc cht im gp nhau l:
A. 2/27s
B. 1/9s
C. 2/9s
D. 1/27s
Cu 201: Mt con lc l xo ang dao ng iu ha trn mt phng nm ngang nhn vi bin A1 (nh
hnh v). ng lc vt M ang v tr bin th mt vt m c khi lng bng khi lng M, chuyn ng
theo phng ngang vi vn tc V0 bng vn tc cc i ca vt M, n va chm vi M. Bit va chm gia
TRUNG TAM LUYEN THI AI HOC AI VIET
* TRUNG TAM GDTX KP.3- TH TRAN CU CHI- HUYEN CU CHI. T: 08.22483793 -0984786115
* 67 THEP MI P.12-Q.TAN BNH- TP. HO CH MINH
T: 08.38118948-0909254007
* NH THIU NHI QUN 11_LNH BINH THNG
T: 08.38118948-0908346838

Gv: TRNG NH HUNG

T:0908346838

Trang 74

hai vt l n hi xuyn tm, sau va chm vt M tip tc dao ng iu ha vi bin A2. T s bin dao
ng ca vt M sau v trc va chm l

A2
A
2 3
k
M
m
= 2
B. 2 =
A1
A1
3
A
A
3
C. 2 =
D. 2 = 2
A1 2
A1
Cu 202: Mt cht im dao ng iu ho dc trc Ox quanh v tr cn bng O vi chu k T . Ti
mt thi im no , cht im c li v vn tc l x1 v v1 . Ti mt thi im sau mt
khong thi gian t , li v vn tc ca n c xc nh theo biu thc:

t
t
t v1
t v1
x2 = x1 . cos T + .sin T
x2 = x1 . cos 2 T + .sin 2 T

A.
B.
v = v . cos t x1 .sin t
v = v . cos 2 t x ..sin 2 t
1
2
1

2 1
T
T
T

A.

t
t v1
x2 = x1 . cos 2 T + .sin 2 T

C.
v = v . cos 2 t + x1 sin 2 t
2 1
T
T

t
t v1
x2 = x1 . cos T + .sin T

D.
v = v . cos t x ..sin t
1
2 1
T
T

Cu 203: Hai vt dao ng iu ha c cng bin v tn s dc theo cng mt ng thng .


Bit rng chng gp nhau khi chuyn ng ngc chiu nhau v c ly bng na bin .

lch pha ca hai dao ng ny l:

A.

B.

C.

D.

Cu 204:Mt vt khi lng M c treo trn trn nh bng si dy nh khng dn. Pha di vt M
c gn mt l xo nh cng k, u cn li ca l xo gn vt m. Bin dao ng thng ng ca
m ti a bng bao nhiu th dy treo cha b chng.
mg + M
( M + m) g
Mg + m
( M + 2m) g
A.
;
B.
C.
;
D.
;
k
k
k
k
Cu 205: Cho c h nh hnh bn, l xo c khi lng khng ng k cng k=100N/m gn vi
vt m=250g. Vt m0=100g chuyn ng thng u n va chm xuyn tm vi m, sau va chm 2
vt chuyn ng cng vn tc v lm l xo nn ti a mt on l0 = 2 cm. B qua mi ma st. Sau
khi m0 tch khi m th m dao ng vi bin no sau y?
B. 1,69cm
C. 1,54cm
D. 2cm
A. 2,6cm
Cu 206: Mt con lc l xo t trn mt phng nm ngang gm l xo nh c cng 200 N/m v
vt nh khi lng m = 500 g. Ban u gi vt m v tr l xo b nn 12 cm, ti v tr cn bng (ca
con lc l xo) c t vt M khi lng 1kg ang ng yn. Bung nh vt m, va chm gia m v M
l va chm tuyt i n hi xuyn tm. Sau va chm, vt m dao ng vi bin bng
A. 2 cm .
B. 6 cm.
C. 4 cm.
D. 8 cm.
Cu 207: Mt l xo c chiu di t nhin 20 cm, khi lng khng ng k, t trn mt phng
nm ngang. u A ca l xo c gn vt nh c khi lng 60 g, u B c gn vt nh c khi
lng 100 g. Gi c nh mt im C trn l xo v kch thch cho 2 vt dao ng iu ha theo
phng ca trc l xo th chu k dao ng ca 2 vt bng nhau. Khong cch AC bng
A. 12,5 cm.
B. 12 cm.
C. 7,5 cm.
D. 8 cm .
Cu 208: Mt con lc l xo nm ngang gm vt nng tch in q=20C v l xo c cng
k=10N.m-1. Khi vt ang nm cn bng, cch in, trn mt bn ngang nhn, th xut hin tc thi
mt in trng u E trong khng gian bao quanh c hng dc theo trc l xo . Sau con lc
dao ng trn mt on thng di 8,0cm. ln cng in trng E l.
A. 2,5.104 V.m-1
B. 4,0.104 V.m-1
C. 3,0.104 V.m-1
D. 2,0.104 V.m-1
TRUNG TAM LUYEN THI AI HOC AI VIET
* TRUNG TAM GDTX KP.3- TH TRAN CU CHI- HUYEN CU CHI. T: 08.22483793 -0984786115
* 67 THEP MI P.12-Q.TAN BNH- TP. HO CH MINH
T: 08.38118948-0909254007
* NH THIU NHI QUN 11_LNH BINH THNG
T: 08.38118948-0908346838

Gv: TRNG NH HUNG


T:0908346838
Trang 75
Cu 209: Mt l xo c chiu di t nhin 20 cm, khi lng khng ng k, t trn mt phng
nm ngang. u A ca l xo c gn vt nh c khi lng 60 g, u B c gn vt nh c khi
lng 100 g. Gi c nh mt im C trn l xo v kch thch cho 2 vt dao ng iu ha theo
phng ca trc l xo th chu k dao ng ca 2 vt bng nhau. Khong cch AC bng
A. 12,5 cm.
B. 12 cm.
C. 7,5 cm.
D. 8 cm .

CON LAC N - CON LAC VAT LY

Cau 1: Chu ky dao ong cua con lac n co chieu dai l la:
l
l
m
A. T = 2
B. T = 2
C. T =
g
g
k

D. ap an khac.

Cau 2: Chu ky dao ong cua con lac n khong phu thuoc vao :
A. Gia toc trong trng g
B. Chieu dai day treo l
C. Khoi lng qua cau m
D. V o trai at
Cau 3: Trong dao ong ieu hoa cua con lac n, c nang cua con lac bang:
A.Tong ong nang va the nang mot v tr bat k. B. ong nang cua vat khi vat v tr bien.
C. The nang cua vat khi vat v tr can bang.
D. Tong ong nang, the nang va c nang cua vat.
Cau 4:Chon cau ung .Trong dao ong nho cua con lac n, chu k dao ong se:
A. T le thuan vi chieu dai cua day treo
B. T le nghch vi gia toc trong trng
C. Khong phu thuoc vao v tr a l
D. Khong phu thuoc vao khoi lng cua con lac
Cau 5: Trong dao ong nho cua con lac n , chu k dao ong:
A. T le vi can bac hai cua chieu dai cua no
B. T le nghch vi gia toc trong trng
C. Phu thuoc vao bien o
D. Phu thuoc vao khoi lng cua con lac
Cau 6:Mot con lac n c tha khong van toc t v tr co li o goc 0 . Khi con lac i qua v tr
co li o goc th van toc cua con lac c xac nh bang bieu thc:
2g
A. v =
(cos cos 0 )
B.v = 2 gl (cos + cos 0 )
l
g
(cos cos 0 )
2l
Cau 7:Mot con lac n c tha khong van toc t v tr co li o goc 0 . Khi con lac i qua v tr

C.v =

2 gl (cos cos 0 )

D.v =

can bang th van toc cua con lac c xac nh bang bieu thc:
A. v = gl(cos cos 0 )
B. v = gl(1 cos 0 )
C.v =

2 gl (cos cos 0 )

D. v = 2 gl(1 cos 0 )

Cau 8:Mot con lac n c tha khong van toc t v tr co li o goc 0 . Khi con lac i qua v tr
bien th van toc cua con lac c xac nh bang bieu thc:
A. v = gl(cos cos 0 )
B.v=0
C.v =

2 gl (cos cos 0 )

D. v = 2 gl(1 cos 0 )

Cau 9. Khi con lac n dao ong ieu hoa vi bien o nho th
A. tai v tr can bang lc cang day nho nhat, ln gia toc cua hon bi ln nhat.
B. tai v tr can bang lc cang day nho nhat, ln gia tc cua hon bi nho nhat.
C. tai v tr bien lc cang day nho nhat, ln gia toc tip tuyn cua hon bi ln nhat.
D. tai v tr bien lc cang day nho nhat, ln gia toc tip tuyn cua hon bi nho nhat.
TRUNG TAM LUYEN THI AI HOC AI VIET
* TRUNG TAM GDTX KP.3- TH TRAN CU CHI- HUYEN CU CHI. T: 08.22483793 -0984786115
* 67 THEP MI P.12-Q.TAN BNH- TP. HO CH MINH
T: 08.38118948-0909254007
* NH THIU NHI QUN 11_LNH BINH THNG
T: 08.38118948-0908346838

Gv: TRNG NH HUNG


T:0908346838
Trang 76
Cau 10. Chn p n Sai khi ni v c nng trong dao ng iu ho ca con lc n:
A. Th nng ca vt nng khi qua v tr cn bng.
B. ng nng ca vt nng khi qua v tr cn bng.
C. Th nng ca vt nng khi qua v tr bin.
D. Tng ng nng v th nng ca vt khi qua mt v tr bt k.
Cau 11: oi vi dao ong nho cua mt con lac n th:
A. Trong he toa o goc, phng trnh dao ong la = 0 sin(t + )
B. C nang giam dan theo thi gian
C. Chu ky dao ong phu thuoc vao cach kch thch dao ong
D. Vect gia toc luon hng vao iem treo.
Cau 12. Mot con lac n c tha khong van toc au t v tr co li o goc 0 .Tai v tr co li o
goc lc cang day treo c xac nh bi cong thc:
A. T=mg(3cos 0 -2cos )
B. T=mgcos 0
C. T=mg(3cos -2cos 0 )

D. T=3mg(cos 0 -2cos )

Cau 13. Mot con lac n c tha khong van toc au t v tr co li o goc 0 .Tai v tr can
bang lc cang day treo c xac nh bi cong thc:
B. T=mgcos 0
A. T=mg(3cos 0 +2cos )
C. T=mg(3-2cos 0 )

D. T=3mg(cos 0 -2cos ).

Cau 14: Mot con lac n c tha khong van toc au t v tr co li o goc 0 . Tai v tr bien.
Lc cang day treo xac nh bi cong thc
A. T = mg3cos 0 B. T = mgcos 0 C. T = mg3cos 0

D. T = 3mgcos 0

Cau 15. Mt con lc n c khi lng vt nng m dao ng iu ha vi tn s f. Nu tng khi


f
D.
lng vt thnh 2m th tn s ca vt l: A. f.
B. 2f.
C. 2 f.
.
2
Cau 16. Mt con lc n c chiu di si dy l l dao ng iu ha ti mt ni c gia tc ri t
do g vi bin gc 0 . Khi vt i qua v tr c li gc , n c vn tc v th:
v2
gl

v2

v2 g
D. 02 = 2 + glv 2
2
l

Cau 17. Mt con lc n dao ng iu ha vi chu ky T . Khi vt i qua v cn bng tr th day


treo ot ngot b kep chat tai trung iem. Chu ky dao ong mi cua day la :
A. T = T
B. T =
2T
C. T = 2T
D. T = T / 2
Cau 18: Chon cau sai. Trong dao ong ieu hoa cua con lac n, c nang cua con lac luon:
A. Bang ong nang cua vat khi vat v tr can bang
B. Bang the nang cua vat khi vat v tr bien
C. Ln hn hoac bang ong nang cua vat v tr bat k D. Ln hn the nang v tr bat k.
Cau 19: Trong qua trnh dao ong ieu hoa cua con lac n neu chieu dai cua day treo tang hai
lan th chu k dao ong: A. Tang 2 lan B. Tang 2 lan C. Giam 2 lan
D. Giam 4 lan
Cau 20: Con lac n co chieu dai l treo tai ni co gia toc trong trng g th chu ky dao ong la
T. Con lac n khac co chieu dai la l = 4 l cung treo tai o th chu ky la:
A. T = T
B. T =
2T
C. T = 2T
D. T = T/2
Cau 21. Mt con lc n dao ng vi chu k T = 2s th ng nng ca no bin thin theo thi gian
vi chu k:
A. 1s
B. 2s
C. 0,5s
D. 1,5s
A. 02 = 2 +

B. 02 = 2 +

C. 02 = 2 +

TRUNG TAM LUYEN THI AI HOC AI VIET


* TRUNG TAM GDTX KP.3- TH TRAN CU CHI- HUYEN CU CHI. T: 08.22483793 -0984786115
* 67 THEP MI P.12-Q.TAN BNH- TP. HO CH MINH
T: 08.38118948-0909254007
* NH THIU NHI QUN 11_LNH BINH THNG
T: 08.38118948-0908346838

Gv: TRNG NH HUNG


T:0908346838
Trang 77
Cau 22: Mot con lac n dao ong ieu hoa vi chu ky T. Trong mot chu ky T so lan ong nang
bang the nang la:
A. 2 lan
B. 3 lan
C. 4 lan
D. 6
lan
Cu 23:Mt con lc n dao ng iu ho vi bin gc 0 = 50. Vi ly gc bng bao
nhiu th ng nng ca con lc gp 2 ln th nng?
B. = 2,890.
C. = 2,890.
D. = 3,450.
A. = 3,450.
Cau 24. Hai con lc n c chiu di l1 , l 2 , dao ng iu ha cng mt ni trn tri t vi chu k
tng ng T1 = 0,3s va T2 . Cng ti ni , con lc c chiu di l = l1 + l 2 c chu k dao ng l
T = 0,5s . Chu ky T2 la:
A. 0,5s
B. 0,7s
C. 0,1s
D. 0,4s
S dung d kien sau tra li cac cau 25 en 27
Mot con lac n gom 1 vat nho co khoi lng m = 3,6 kg, day treo dai l = 1,5m, ban au day
treo c keo lech khoi phng thang ng mot goc = 60 0 va buong nhe dao ong. Lay g
= 10m/s 2 .
Cau 25: Khi qua v tr can bang van toc cua vat la:
B. 15 m/s.
C. v = 2 5 m/s
D. v = 5 2 m/
A. v = 15 m/s
0
Cau 26: Khi vat qua v tr co li o goc la 30 , van toc cua vat la:
3,3
A. v= 3,3 2 m/s
B. v=
m/s
C. v= 3,3m/s
D. v= 6,6m/s.
2
Cau 27: Khi vat qua vi tr can bang, lc cang day treo la:
A. T= 36N
B. T = 36 2 N
C. T = 72 2 N
D. T = 72N.
2
s.
Cau 28: Tai ni co g 9,8m/ s2 , mot con lac n dao ong ieu hoavi chu ky dao ong la
7
Chieu dai cua con lac n o la:
A. 20cm B. 2cm
C. 2mm
D. 2m
Cau 29: Mot con lac n co day treo dai 1m treo qua nang nho. Bo qua moi ma sat va sc can
cua khong kh, cho g = 2 (m / s 2 ) th khi dao ong chu ky cua con lac la:
A. T = 2 s
B. T = 2 s
C. T= 2 2 s
D. T = 1s
Cau 30: Con lac n co khoi lng m = 500(g), chieu dai l = 81 (cm) dao ong vi bien o goc

0 = 450. Lay g = 2 m/s2 . ong nang, the nang cua con lac v tr ng vi goc lech = 300
lan lt la:
A. 0,546(J) ;0,64(J)
B. 0,64(J);0,54(J)
C. 1,186(J); 0,64(J)
D. ap an khac
2
Cau 31. Mt con lc n dao ng iu ha ti mt ni c g = 10m/s , chiu di dy treo l l =

1,6m vi bin gc

0 = 0,1rad/s th khi i qua v tr c li gc =

0
2

vn tc c ln l:

B. 20cm/s
C. 20 2cm / s
D. 10 3 cm/s
A. 20 3 cm/s
Cau 32. Mt con lc n thc hin 39 dao ng t do trong khong thi gian t . Bit rng nu
gim chiu di dy mt lng l = 7,9cm th cng trong khong thi gian t con lc thc hin 40
dao ng. Chiu di dy treo vt l:
A. 160cm
B. 152,1cm
C. 100cm
D. 80cm
Cu 33. Mt con lc n c di bng 1. Trong khong thi gian t n thc hin 12 dao ng.
Khi gim di ca n bt 16cm, trong cng khong thi gian t nh trn, con lc thc hin 20
dao ng. Cho bit g = 9,8 m/s2 . Tnh di ban u ca con lc.
A. 60cm
B. 50cm
C. 40cm
D. 25cm
Cau 34. Chiu di mt con lc n tng thm 44% th chu k dao ng s:
A. Tng 20%
B. Tng 44%
C. Tng 22%
D. Gim 44%
TRUNG TAM LUYEN THI AI HOC AI VIET
* TRUNG TAM GDTX KP.3- TH TRAN CU CHI- HUYEN CU CHI. T: 08.22483793 -0984786115
* 67 THEP MI P.12-Q.TAN BNH- TP. HO CH MINH
T: 08.38118948-0909254007
* NH THIU NHI QUN 11_LNH BINH THNG
T: 08.38118948-0908346838

Gv: TRNG NH HUNG


T:0908346838
Trang 78
Cu 35: Trong cng mt khong thi gian, con lc th nht thc hin 10 chu k dao ng, con lc th hai
thc hin 6 chu k dao ng. Bit hiu s chiu di dy treo ca chng l 48cm. Chiu di dy treo ca mi
con lc l:
B. l1 = 9,1cm, l2 = 57,1cm
A. l1 = 79cm, l2 = 31cm
C. l1 = 42cm, l2 = 90cm
D. l1 = 27cm, l2 = 75cm
Cu 36: Mt con lc n c khi lng m = 1kg v di dy treo l = 2m. Gc lch cc i ca dy so vi
ng thng ng = 100 = 0,175rad . C nng ca con lc v vn tc vt nng khi n v tr thp nht
B. E = 0, 298 J ; vmax = 0, 77 m / s
l:
A. E = 2 J ; vmax = 2m / s
C. E = 2,98 J ; vmax = 2, 44m / s
D. E = 29,8 J ; vmax = 7, 7 m / s
Cu 37: Mt con lc dao ng ni c gia tc trng trng l g = 10m / s 2 vi chu k T = 2s trn qu o
di 20cm.
S
Ly 2 = 10 . Thi gian con lc dao ng t VTCB n v tr c li S = 0 l:
2
1
5
1
1
A. t = s
B. t = s
C. t = s
D. t = s
6
6
4
2
Cu 38: Mt con lc gm mt qu cu nh, khi lng m = 0,05kg treo vo u mt si dy di l = 1m,
ni c gia tc trng trng g = 9,81m / s 2 . B qua ma st. Con lc dao ng theo phng thng ng vi
gc lch cc i so vi phng thng ng l 0 = 300 . Vn tc v lc cng dy ca vt ti VTCB l:
A. v = 1,62m/s; T = 0,62N
B. v = 2,63m/s; T = 0,62N
C. v = 4,12m/s; T = 1,34N
D. v = 0,412m/s; T = 13,4N
Cu 39: Mt con lc c chiu di l, qu nng c khi lng m. Mt u con lc treo vo im c nh O,
con lc dao ng iu ha vi chu k 2s. Trn phng thng ng qua O, ngi ta ng mt cy inh ti v
l
tr OI = . Sao cho inh chn mt bn ca dy treo. Ly g = 9,8m / s 2 . Chu k dao ng ca con lc l:
2
A. T = 0,7s
B. T = 2,8s
C. T = 1,7s
D. T = 2s
Cu 40: Mt con lc n c dy treo di l = 0,4m. Khi lng vt l m = 200g. Ly g = 10m / s 2 . B qua
ma st. Ko con lc dy treo n lch gc = 600 so vi phng thng ng ri bung nh. Lc lc
cng dy treo l 4N th vn tc c gi tr l:
2
A. v = 2m / s
B. v = 2 2m / s
C. v = 5m / s
D. v =
m/s
2
Cau 41. Mt con lc n dao ng iu ha vi chu k T. Bit rng, nu gim chiu di dy mt
lng l = 1,2 m th chu k dao ng ch cn mt na. Chiu di dy treo l:
A. 1,6m
B. 1,8m
C. 2m
D. 2,4m
Cau 42. Mt con lc n c chu k dao ng T = 1,5s trn tri t. Khi a ln mt trng c gia
tc trng trng nh hn ca tri t 5,9 ln th chu k dao ng ca con lc xp x bng:
A. 3,64s
B. 3,96s
C. 3,52s
D. 3,47s
Cau 43. Mt con lc n c chiu di dy treo bng 40cm, dao ng vi bin gc 0 = 0,1rad

ti ni c g = 10m / s 2 . Vn tc ca vt nng khi qua VTCB l:


B. 0,1m / s .
C. 0,3m / s .
A. 0,2m / s .

D. 0,4m / s .

Cu 44: Mt con lc n c chiu di dy treo bng 49 cm, dao ng ti mt ni trn mt t c


gia tc trng trng g = 9,8 m/s2 vi bin gc 0 = 7,20. Lc cn mi trng nh khng ng k.
Ti thi im ban u, con lc i qua v tr c li gc = - 0/2 theo chiu dng. Li gc ca
con lc bin thin theo phng trnh
2

)rad .
A. = 4 .10 2 cos( 2 5t +
B. = 4 .10 2 cos( 2 5t ) rad .
3
3
TRUNG TAM LUYEN THI AI HOC AI VIET
* TRUNG TAM GDTX KP.3- TH TRAN CU CHI- HUYEN CU CHI. T: 08.22483793 -0984786115
* 67 THEP MI P.12-Q.TAN BNH- TP. HO CH MINH
T: 08.38118948-0909254007
* NH THIU NHI QUN 11_LNH BINH THNG
T: 08.38118948-0908346838

Gv: TRNG NH HUNG

T:0908346838

Trang 79

2
)rad .
3
3
Cu 45: Con lac n dao ong ieu hoa tai ni g = 10 m/s2. Luc t = 0 vat qua v tr thap nhat theo chieu
dng vi van toc 40 cm/s . Tai li o goc = 0,05rad th vat co van toc 20 3 cm/s. Phng trnh dao

C. = 7 , 2 cos( 2 5t +

) rad .

A. = 0,1cos( 2,5t +

B. = 0,1cos( 2,5t

) rad .
2

C. = 0,05 cos( 2,5t + ) rad .


D. = 0,05 cos( 2,5t )rad .
2
2
Cu 46. Ti cng mt ni c gia tc trng trng l g, hai con lc n c chiu di ln lt l l1 v l2, c chu
k dao ng ln lt l T1 v T2. Chu k dao ng ca con lc th ba c chiu di bng tch ch s chiu di
ca 2 con lc ni trn l:

ng l:

A. T =

T1
T2

B. T =

T1 g
2T2

)rad .

D. = 4 .10 2 cos( 2 5t

C. T = T1T2

D. T =

T1T2 g
2

Cau 47. Con lac n dao ong ieu hoa tai ni g = 10 m/s2. Luc t = 0 vat qua v tr thap nhat
theo chieu dng vi van toc 40 cm/s . Tai li o goc = 0,05rad th vat co van toc 20 3 cm/s.
Sau bao lau ke t luc t = 0 vat i c quang ng 56 cm?
B. 4,1 s.
C. 5,12 s.
D. 3,2 s.
A. 2,3s.
Cau 48. Mot qua lac ong ho co the xem la con lac n, chay ung gi nhiet o 200C. Biet
day treo con lac co he so n dai = 2.10 5 K 1 . Khi nhiet o ni at ong ho len en 400C th
moi ngay ong ho se chay
A. cham 17,28 s.
B. nhanh 17,28 s.
C. cham 8,64 s.
D. nhanh 8,64 s.
0
Cau 49 Mot ong ho qua lac co chu ky 0 C la T = 2 s (chay ung gi). Qua lac ong ho c
xem nh mot con lac n, day treo bang ong co he so n dai = 170.10-6 o-1. Khi nhiet o
tang len 500C th chu ky dao ong cua con lac la:
A . 2,0085s.
B. 2,085s
C. 2,85s
D. 2,00085s.
0
Cau 50 Mot ong ho qua lac co chu ky 0 C la T = 2 s (chay ung gi). Qua lac ong ho c
xem nh mot con lac n, day treo bang ong co he so n dai = 170.10-6 o-1. Khi nhiet o
tang len 500C th ong ho chay nhanh hay cham mot ngay (24 gi) la:
A. Nhanh 723,6s.
B. Nhanh 367,2s
C . Cham 367,2s
D. Cham 3,672s
Cau 51. ong ho qua lac (coi nh la con lac n ) chay ung khi at mat at ( ban knh Trai
at R = 6400 km) . Khi at ong ho o cao h = 500m (cung nhiet o) th moi ngay khoang
thi gian ong ho chay nhanh hay cham la bao nhieu?
A. Cham 6,75 s.
B. Cham 5,55 s.
C. Nhanh 6,25 s.
D. Nhanh 5,75 s.
Cu 52:Mt con lc ng h chy ng trn mt t, c chu k T = 2s. a ng h ln nh mt
ngn ni cao 800m th trong mi ngy n chy nhanh hn hay chm hn bao nhiu? Cho bit bn
knh Tri t R = 6400km, v con lc c ch to sao cho nhit khng nh hng n chu k.
A. Nhanh 10,8s
B. Chm 10,8s
C. Nhanh 5,4s
D. Chm 5,4s
Cu 53: Mt con lc n c chu k T = 2,4s khi trn mt t. Hi chu k con lc s bng bao
nhiu khi em ln mt trng, bit rng khi lng tri t ln hn khi lng mt trng 81 ln, v
bn knh tri t ln hn bn knh mt trng 3,7 ln. Xem nh nh hng ca nhit khng ng
k. A. T' = 2,0s
B. T' = 2,4s
C. T' = 4,8s
D. T' = 5,8s
0
Cau 54. Mot ong ho qua lac chay ung gi tren mat at nhiet o 17 C. a ong ho len nh
nui co o cao h = 640m th ong ho van ch ung gi . Biet he so n dai day treo con lac
= 4.10 5 K 1 . Lay ban knh Trai at R = 6400 km. Nhiet o tren nh nui la bao nhieu?
A. 70C.
B. 120C.
C. 14,50C.
D. Mot gia tr khac.
TRUNG TAM LUYEN THI AI HOC AI VIET
* TRUNG TAM GDTX KP.3- TH TRAN CU CHI- HUYEN CU CHI. T: 08.22483793 -0984786115
* 67 THEP MI P.12-Q.TAN BNH- TP. HO CH MINH
T: 08.38118948-0909254007
* NH THIU NHI QUN 11_LNH BINH THNG
T: 08.38118948-0908346838

Gv: TRNG NH HUNG


T:0908346838
Trang 80
Cau 55: Ngi ta a con lac n t mat at len o cao h=10km. Phai giam o dai cua no bao
nhieu phan tram e chu ky cua no khong thay oi. Biet ban knh Trai at la R=6400km.
A. giam 25 0 0
B. giam 35 0 0
C. giam 0,3 0 0
D. tang 30 0 0
Cau 56. Mot con lac n c treo tran mot thang may. Khi thang may ng yen, con lac dao
ong ieu hoa vi chu k T. Khi thang may i len thang ng, cham dan eu vi gia toc co o
ln bang mot na gia toc trong trng tai ni at thang may th con lac dao ong ieu hoa vi
T
T
B.
C.
D. 2T
chu k bang: A. T 2
2
2
Cau 57. Mot con lac n c treo tran mot thang may. Khi thang may ng yen, con lac dao
ong ieu hoa vi chu k T. Khi thang may i len thang ng, nhanh dan eu vi gia toc co o
ln bang mot na gia toc trong trng tai ni at thang may th con lac dao ong ieu hoa vi
T
2
2
chu k bang: A. T 2
B. T
C.
D. T
3
3
2
Cau 58. Mot con lac n c treo tran mot thang may. Khi thang may ng yen, con lac dao
ong ieu hoa vi chu k T. Khi thang may i xung thang ng, cham dan eu vi gia toc co
o ln bang mot na gia toc trong trng tai ni at thang may th con lac dao ong ieu hoa
T
2
2
vi chu k bang: A. T 2
B. T
C.
D. T
3
3
2
g
Cu 59. Con lc n gn trn xe t trong trng trng g, t chuyn ng vi a=
th khi
3
VTCB dy treo con lc lp vi phng thng ng gc l:
B. 450
C. 300
D. Kt qu khc.
A. 600
Cau 60. Mot con lac n co chu k dao ong T = 2 s gia tc trng trng g=10m/s2. Treo con lac
vao tran mot toa xe ang chuyen ong nhanh dan eu tren mat ng nam ngang. Khi v tr
can bang, day treo con lac hp vi phng thang ng mot goc 0 = 30 0 . Chu k dao ong cua
con lac trong toa xe va gia toc cua toa xe la:
A. 1,86 s ; 5,77 m/s2.
B. 1,86 s ; 10 m/s2.
C. 2 s ; 5,77 m/s2.
D. 2 s ; 10 m/s2.
Cu 61: Mt con lc n c treo vo trn ca mt xe t ang chuyn ng theo phng ngang.
Chu k dao ng ca con lc n trong trng hp xe chuyn ng nhanh dn u vi gia tc a l
T1 v khi xe chuyn ng chm dn u vi gia tc a l T2, xe chuyn thng u l T3. Biu thc
no sau y l ng:
A. T1 = T2 < T3
B.T2 < T1 < T3
C. T2 = T1 = T3
D.T2 = T3 > T1
Cu 62. Mt con lc n c treo ti trn ca 1 toa xe, khi xe chuyn ng u con lc dao ng
vi chu k 1s, cho g=10m/s2. Khi xe chuyn ng nhanh dn u theo phng ngang vi gia tc
3m/s2 th con lc dao ng vi chu k:
A. 0,978s
B. 1,0526s
C. 0,9524s
D. 0,9216s
Cau 63. Mot con lac n gom mot qua cau kim loai nho khoi lng m = 1 g tch ien dng q
= 5,66.10 7C c treo vao si day manh, dai l = 1,4 m, trong ien trng eu co phng
ngang, E = 10.000 V/m, tai mot ni co gia toc trong trng g = 9,79 m/s2. VTCB cua con lac
hp vi phng thang ng mot goc:
A. 200

B. 300

C. 450

D. 600

Cau 64. Mot con lac n gom mot qua cau kim loai nho khoi lng m = 1 g tch ien dng q =
5,66.10 7C c treo vao si day manh, dai l = 1,4 m, trong ien trng eu co phng ngang,
TRUNG TAM LUYEN THI AI HOC AI VIET
* TRUNG TAM GDTX KP.3- TH TRAN CU CHI- HUYEN CU CHI. T: 08.22483793 -0984786115
* 67 THEP MI P.12-Q.TAN BNH- TP. HO CH MINH
T: 08.38118948-0909254007
* NH THIU NHI QUN 11_LNH BINH THNG
T: 08.38118948-0908346838

Gv: TRNG NH HUNG


T:0908346838
Trang 81
2
E = 10.000 V/m, tai mot ni co gia toc trong trng g = 9,79 m/s . Cho con lac dao ong vi
bien o nho . Tnh chu ky cua con lac :
A. 2s
B. 2,5s
C. 2,21s
D. 3s
Cu 65 Mt con lc n c chu k T = 1s trong vng khng c in trng, qu lc c khi lng
m = 10g bng kim loi mang in tch q = 10-5C. Con lc c em treo trong in trng u gia
hai bn kim loi phng song song mang in tch tri du , t thng ng, hiu in th gia hai
bn bng 400V. Kch thc cc bn kim loi rt ln so vi khong cch d = 10cm ga chng. Gi
l gc hp bi con lc vi mt phng thng ng khi con lc v tr cn bng. hy xc nh :
B. = 21048'
C. = 16042'
D. = 11019'
A. = 26034'
Cu 66. Mt con lc n c chu k T = 1s trong vng khng c in trng, qu lc c khi lng
m = 10g bng kim loi mang in tch q = 10-5C. Con lc c em treo trong in trng u gia
hai bn kim loi phng song song mang in tch tri du , t thng ng, hiu in th gia hai
bn bng 400V. Kch thc cc bn kim loi rt ln so vi khong cch d = 10cm ga chng. Tm
chu k co lc khi dao ng trong in trng gia hai bn kim loi.
A. 0,964
B. 0,928s
C. 0,631s
D. 0,580s
Cau 67. Mt con lc n dao ng iu ho trong in trng u, c vc t cng in trng
r
E hng thng xung. Khi vt treo cha tch in th chu k dao ng l T0 = 2s , khi vt treo ln
lt tch in q1 v q2 th chu k dao ng tng ng l T1 = 2,4 s , T2 = 1,6 s . T s q1 / q2 l:
44
81
24
57
A.
B.
C.
D.
81
44
57
24
Cau 68. Hai con lac n co cung o dai l, khoi lng m va chu k T0 . Chung c at vao trong
r
ien trung eu E hng thang ng xuong di th chu k dao ong cua hai con lac lan lt la
5T
T1 = 5T0 va T2 = 0 . Biet hai vat nang cua hai con lac o mang ien tch lan lt la q1 va q2. T
7
so q1 / q2 la: A. -0,5.
B. -1.
C. 2.
D. 0,5.
Cu 69. Mt ng h con lc m giy (T = 2s) mi ngy chy nhanh 120s. Hi chiu di con lc
phi c iu chnh nh th no ng h chy ng.
A. Tng 0,3%
B. Gim 0,3%
C. Tng 0,2%
D. Gim 0,2%
Cau 70. Vat co tiet dien S , khoi lng m , dao ong ieu hoa theo phng thang ng tren be
mat khoi chat long co khoi lng rieng . Chu k dao ong cua vat c tnh theo cong thc:
A. T = 2

mg
.
S

B. T = 2

Sg
.
m

C. T = 2

m
Sg

D. T = 2

mg
S

Cu 71. Mt con lc n c chu k T = 2s khi t trong chn khng. Qu lc lm bng mt hp


kim khi lng ring D = 8,67g/cm3. Tnh chu k T' ca con lc khi t con lc trong khng kh;
sc cn ca khng kh xem nh khng ng k, qu lc chu tc dng ca sc y Archimde, khi
lng ring ca khng kh l d = 1,3g/lt.
A. T' = 2,00024s
B. T' = 2,00015s
C. T' = 1,99993s
D. T' = 1,99985s
Cu 72: Con lc n gmr si dy nh, vt nng m = 100g, dao ng ni c g = 10 m/s2, khi con
lc chu tcrdng ca lc F khng i, hng t trn xung th chu k dao ng gim i 75%.
ln ca lc F l
A. 15 N
B. 5 N
C. 20 N
D. 10 N
Cu 73. Mt con lc n c chiu di l = 1m , vt nng l qu cu thp kh lng m. Pha di
im treo I theo phng thng ng mt on IM = 75cm ng mt ci inh ti M sao cho con lc
vng inh khi dao ng. Ko con lc lch mt gc 0 = 40 ng vi I ri th nh. Ly g =

2 m / s 2 . Chu k dao ng v gc lch cc i 0 ca qu cu khi vng inh l:


A. 1s ; 40

B. 1,5s ; 80

C. 2s ; 40

D. 2,5s ; 80

TRUNG TAM LUYEN THI AI HOC AI VIET


* TRUNG TAM GDTX KP.3- TH TRAN CU CHI- HUYEN CU CHI. T: 08.22483793 -0984786115
* 67 THEP MI P.12-Q.TAN BNH- TP. HO CH MINH
T: 08.38118948-0909254007
* NH THIU NHI QUN 11_LNH BINH THNG
T: 08.38118948-0908346838

Gv: TRNG NH HUNG


T:0908346838
Trang 82
Cau 74. Chu ky dao ong nho cua con lac vat ly c xac nh bi cong thc:
I
Id
mgd
mg
A. T = 2
B. T = 2
C. T = 2
D. T = 2
I
mgd
Id
mg
Cu 75: Mt con lc n c chu k dao ng iu ha T = 2s. Treo treo con lc trn vo trn mt
chic xe trt khng ma st xung mt dc nghing 300 so vi phng ngang, ly g=10m/s2 th chu
k dao ng iu ha lc ny l :
A. 2s
B. 1,85s
C. 2,15s
D. 2,85s
Cu 76. Mt con lc n chiu di dy treo l=0,5m treo trn ca mt t ln xung dc nghing
vi mt nm ngang mt gc 30o.H s ma st gia t v dc l 0,2. Ly g=10m/s2. Chu k dao
ng ca con lc khi t ln xung dc l:
A. 1,55s
B.2,03s
C. 1,49s
D. 2,18s
Cu 77: Hai con lc n c chiu di dy treo nh nhau, cng t trong mt in trng u c
phng nm ngang. Hn bi ca con lc th nht khng tch in, chu k dao ng nh ca n l T.
Hn bi ca con lc th hai c tch in, khi nm cn bng th dy treo ca con lc ny to vi
phng thng ng mt gc bng 60o. Chu k dao ng nh ca con lc th hai l
T
T
A. T.
B. .
C. 2T .
D.
.
2
2
Cu 49: Mt con lc n, dy treo di l, c treo ti ni c gia tc trng trng g. Ko con lc ra
khi v tr cn bng ti li gc 1 . Ti thi im ban u, ngi ta truyn cho qu cu con lc vn
tc v1 theo phng vung gc vi si dy, n bt u dao ng xung quanh v tr cn bng. B
qua mi ma st, khi i qua v tr cn bng, vn tc ca n c ln
A. v = v12 + 2 gl (1 cos1 )

B. v = v12 + 2 gl (1 + cos1 )

C. v = v12 + gl (1 cos1 )

D. v = v12 2 gl (1 cos1 )

Cau 50.
a. Hai con lac n co 0oC c chieu dai l1 = 64 cm va l2 = 81 cm, Tnh thi gian gia
2 lan trung phung lien tiep (la khoang thi gian gia 2 lan lien tiep 2 con lac i qua
VTCB cung mot luc theo cung mot chieu). Cho g = 2 (m/s2)
b. Con lac th nhat (chieu dai l1) c gi 150C, con lac th ba giong het con lac th
nhat nhng c gi nhiet o 180C. Tnh thi gian gia 2 lan trung phung lien tiep
cua con lac th nhat va con lac th ba. He so n dai = 1,2.10-5 K
c. Hon bi th nhat lam bang sat. at di con lac mot nam cham ien va con lac dao
ong vi chu ky 1,5 s. Tnh t so gia lc hut nam cham va trong lc cua trai at.

DAO ONG TAT DAN - DAO ONG CNG BC

Cau 1: Pht biu no sai khi ni v dao ng tt dn?


A. Pha ca dao ng gim dn theo thi gian B. C nng ca dao ng gim dn theo thi gian
C. Bin dao ng gim dn theo thi gian. D.Lc cn v lc ma st cng ln th s tt dn cng
nhanh
Cau 2: Khi dao ong cua vat la tat dan th:
A. Bien o khong thay oi
B. Ma sat tac dung len vat la ang ke
C. Chu k dao ong giam dan.
D. C nang ch con la the nang.

TRUNG TAM LUYEN THI AI HOC AI VIET


* TRUNG TAM GDTX KP.3- TH TRAN CU CHI- HUYEN CU CHI. T: 08.22483793 -0984786115
* 67 THEP MI P.12-Q.TAN BNH- TP. HO CH MINH
T: 08.38118948-0909254007
* NH THIU NHI QUN 11_LNH BINH THNG
T: 08.38118948-0908346838

Gv: TRNG NH HUNG


T:0908346838
Trang 83
Bai 3. Chon cau tra li sai
A. Dao ong tat dan la dao ong co bien o giam dan theo thi gian.
B. Dao ong cng bc la dao ong di tac dung cua mot ngoai lc bien thien tuan hoan.
C. Khi cong hng dao ong: tan so dao ong cua he bang tan so rieng cua he dao ong.
D. Tan so dao ong cng bc luon bang tan so rieng cua he dao ong.
Cau 4: Mot ngi ganh nc i eu vi bc i dai 50cm va i c quang ng 50m trong
thi gian 10s. Hoi nc trong thung dao ong vi chu k bang bao nhieu th nc vang ra ngoai
manh nhat.
A. 2s
B. 3s
C. 4s
D. 0,1s
Cau 5: Phat bieu nao sau ay sai?
A. Tan so cua dao ong cng bc luon bang tan so rieng cua he dao ong
B. Khi cong hng dao ong xay ra, tan so dao ong cng bc cua he bang tan rieng cua he
dao ong o
C. Dao ong tat dan la dao ong co bien o giam dan theo thi gian
D. Dao ong cng bc la dao ong chu tac ong cua mot ngoai lc bien thien tuan hoan .
Cau 6. Chn cu tr li Sai:
A. Bin cng hng dao ng khng ph thuc vo lc ma st ca mi trng ch ph thuc
vo bin ca ngoi lc cng bc.
B. Hin tng c bit xy ra trong dao ng cng bc l hin tng cng hng.
C. iu kin cng hng l h phi dao ng cng bc di tc dng ca ngoi lc bin thin
tun hon c tn s bng tn s dao ng ring ca h.
D. Khi cng hng dao ng bin ca dao ng cng bc tng t ngt v t gi tr cc i.
Cau 7: Mt con lc l xo nm ngang c k=400N/m; m=100g; ly g=10m/s2; h s ma st gia vt
v mt sn l 0,02. Lc u a vt ti v tr cch v tr cn bng 4cm ri bung nh. Qung ng
vt i c t lc bt u dao ng n lc dng li l
A. 1,6m
B. 16m.
C. 16cm
D. p n khc.
Cau 8:He gom hai vat (m=1kg va M=3kg) va mot lo xo co o cng k=100N/m, c
at tren mat phang nam ngang, khong ma sat. He so ma sat ngh gia hai vat la 0,4.
L
Hoi bien o dao ong toi a la gia tr nao sau ay e khong xay ra s trt
M
gia hai vat: A. 0,1568m
B.0,1568cm
C. 1,568m D. ap an khac
Cau 9: Mot con lac dao ong tat dan cham. C sau moi chu ky, bien o giam 3%. Phan nang
lng b mat i trong mot dao ong toan phan la:
A. 3%.
B. 9%.
C. 6%.
D. 27%.
Cau 10 : Mt xe my chy trn ng, c 3m li c mt ci rnh nh. Bit rng chu k dao ng
ring ca xe trn cc gim xc l 0,2s. Xe b xc mnh nht khi chy vi vn tc:
A. 15 m/s
B. 0,6 m/s
C. 6 km/h
D. 1,5 km/h
Cau 11. Con lac lo xo co o cng k = 45 N/m, khoi lng m = 100 g, dao ong tren mat phang
nam ngang , nhan. Tren m ta chong mot vat co khoi lng m = 50 g, he so ma sat trt gia hai
vat la = 0,5 . e m khong trt khoi m luc dao ong th bien o A phai thoa man ieu g?
A. A 1,67cm .
B A 1,67cm .
C. A 1,89cm .
D. A 1,98cm
Cau 12. Con lac lo xo co o cng k = 80 N/m, khoi lng m = 200 g, dao ong tat dan theo
phng ngang tren mat phang ngang do lc ma sat co he so ma sat = 0,01 khong oi. Ban au
vat co bien o A0 = 2 cm. Cho g = 10m/s2. Thi gian dao ong cua con lac la bao nhieu?
A. 4,62 s.
B. 5,83 s.
C. 6,28 s.
D. 7,46 s.
TRUNG TAM LUYEN THI AI HOC AI VIET
* TRUNG TAM GDTX KP.3- TH TRAN CU CHI- HUYEN CU CHI. T: 08.22483793 -0984786115
* 67 THEP MI P.12-Q.TAN BNH- TP. HO CH MINH
T: 08.38118948-0909254007
* NH THIU NHI QUN 11_LNH BINH THNG
T: 08.38118948-0908346838

Gv: TRNG NH HUNG


T:0908346838
Trang 84
Cu 13: Mt con lc l xo gm vt nh khi lng 0,02 kg v l xo c cng 1 N/m. Vt nh
c t trn gi c nh nm ngang dc theo trc l xo. H s ma st trt gia gi v vt
nh l 0,1. Ban u gi vt v tr l xo b nn 10 cm ri bung nh con lc dao ng tt dn.
Ly g = 10 m/s2. Tc ln nht vt nh t c trong qu trnh dao ng l
B. 20 6 cm/s.
C. 40 2 cm/s.
D. 40 3 cm/s.
A. 10 30 cm/s.
Cu 14. C nng ca mt dao ng tt dn chm gim 5% sau mi chu k. Sau mi chu k bin gim:
A. 5,5%
B. 2,5%
C. 5%
D. 10%

Cu 15: Con lc l xo gm vt nng m = 100g v l xo nh c cng k=100N/m. Tc dng mt


ngoi lc cng bc bin thin iu ha bin F0 v tn s f1=6Hz th bin dao ng A1. Nu
gi nguyn bin F0 m tng tn s ngoi lc n f2=7Hz th bin dao ng n nh l A2. So
snh A1 v A2 :
A. A1=A2
B. Cha iu kin kt lun
C. A1>A2
D. A2>A1
Cu 16. Mt con lc l xo gm vt khi lng m= 100g,l xo c cng k = 100N/m.Trong cng
mt iu kin v lc cn ca mi trng th biu thc ngoi lc tun hon no sau y lm cho con
lc dao ng cng bc vi bin ln nht ?( cho g =10m/s2, 2 = 10 )
B. F = F0 cos(20 t + / 2) N
A. F = F0 cos(2 t + ) N
C. F = F0 cos(10 t ) N
D. F = F0 cos(8 t ) N
Cu 17.Mt con lc l xo nm ngang gm vt nh khi lng 200 gam, l xo c cng 10 N/m,
h s ma st trt gia vt v mt phng ngang l 0,1. Ban u vt c gi v tr l xo gin 10
cm, ri th nh con lc dao ng tt dn, ly g = 10m/s2. Trong khong thi gian k t lc th
cho n khi tc ca vt bt u gim th gim th nng ca con lc l:
A. 2 mJ.
B. 20 mJ.
C. 50 mJ.
D. 48 mJ.
Cu 18. Cho c h gm 1 l xo nm ngang 1 u c nh gn vo tng, u cn li gn vo 1 vt
c khi lng M=1,8kg , l xo nh c cng k=100N/m. Mt vt khi lng m=200g chuyn
ng vi vn tc v=5m/s n va vo M (ban u ng yn) theo hng trc l xo. H s ma sat
trt gia M v mt phng ngang l =0,2. Xc nh tc cc i ca M sau khi l xo b nn cc
i, coi va chm l hon ton n hi xuyn tm.
A. 0,5m/s
B. 1m/s
C. 1,5 m/s
D.0,3m/s
Cu 19. Mt con lc l xo c cng k = 10N/m, khi lng vt nng m = 100g, dao ng trn
mt phng ngang, c th nh t v tr l xo gin 6cm so vi v tr cn bng. H s ma st trt
gia con lc v mt bn bng = 0,2. Thi gian chuyn ng thng ca vt m t lc ban u n v
tr l xo khng bin dng l:

A.

(s)..

B.

(s).

C.

(s).

D.

(s).
20
15
30
25 5
Cu 20. Mt con lc l xo thng ng c cng k =100N/m v vt c khi lng m = 500g. Ban
u ko vt ra khi v tr cn bng mt on l 5cm ri th nh cho n dao ng. Trong qu trnh
dao ng vt lun chu tc dng ca lc cn bng 0,005 ln trng lng ca n. Coi bin ca vt
gim u trong tng chu k, ly g = 10m/s2. Tm s ln vt i qua v tr cn bng.
A. 100 ln
B. 150 ln
C. 200 ln
D. 50 ln
Cu 21: Mt con lc l xo t trn mt phng nm ngang gm l xo nh c cng 1 N/m v vt
nh khi lng 20 g. Ban u gi vt v tr l xo b gin 10 cm ri bung nh. Ly g = 10 m/s2.
Tc ln nht ca vt vmax = 40 2cm . H s ma st gia vt v mt phng ngang l
A. 0,05 .
B. 0,10.
C. 0,15.
D. 0,20
Cu 22: Con lc n dao ng vi chu k 2s. duy tr dao ng ca n ngi ta dng mt h c
hc c hiu sut 20% v cng sut 4mW. Cng ca lc cn tc dng ln con lc khi con lc i t v
tr bin v cn bng l
A. 0,8mJ
B. 0,4mJ
C. -0,8mJ
D. -0,4mJ
TRUNG TAM LUYEN THI AI HOC AI VIET
* TRUNG TAM GDTX KP.3- TH TRAN CU CHI- HUYEN CU CHI. T: 08.22483793 -0984786115
* 67 THEP MI P.12-Q.TAN BNH- TP. HO CH MINH
T: 08.38118948-0909254007
* NH THIU NHI QUN 11_LNH BINH THNG
T: 08.38118948-0908346838

Gv: TRNG NH HUNG


T:0908346838
Trang 85
Cu 23: Mt con lc l xo gm vt nh khi lng m = 0,3kg v l xo c cng k = 300N/m. H
s ma st gia vt nh v mt phng ngang l = 0,5 . T v tr l xo khng bin dng, ngi ta ko
vt n v tr sao cho l xo gin 5cm ri th nh cho vt dao ng. Khi i c qung ng 12cm
k t lc bt u th, vn tc ca vt c ln bng
A. 1,095m/s.
B. 1,595m/s.
C. 2,395m/s.
D. 2,335m/s.

TONG HP DAO ONG CUNG PHNG CUNG TAN SO


Cau 1: Mot vat thc hien ong thi hai dao ong co phng trnh: x1 = A1 cos(t + 1 ) va
x2 = A2 cos(t + 2 )
Bien o dao ong tong hp co gia tr cc ai khi o lech pha cua hai dao ong thanh phan thoa
man:
B. 1 + 2 = 2k
A. 1 2 = (2k + 1)
C. 1 2 = 2k

D. 1 2 = (2k + 1)

2
Cau 2. Cho hai dao ong cung pha cung tan so x1 =A1cos( t+ 1 ) va x2=A2cos( t+ 1 ) .Pha
dao ong ban au cua dao ong tong hp c xac nh bi cong thc:
A sin 1 A2 sin 2
A sin 1 + A2 sin 2
A. tg = 1
B. tg = 1
A1 cos 1 A2 cos 2
A1 cos 1 + A2 cos 2
A cos 1 + A2 cos 2
A sin 1 + A2 sin 2
C. B. tg = 1
D. tg = 1
A1 sin 1 + A2 sin 2
A1 cos 1 A2 cos 2
Cau 3. Hai dao ng iu ho c phng trnh: x1 = 4 sin( 2 t +

A. Dao ng th nht chm pha hn dao ng th hai l / 3 .


B. Dao ng th nht sm pha hn dao ng th hai l / 3 .
C. Dao ng th nht chm pha hn dao ng th hai l / 6 .
D. Dao ng th nht sm pha hn dao ng th hai l / 6 .

)(cm) v x 2 = 4 cos( 2 t )(cm)

Cau 4. Mt vt thc hin ng thi hai dao ng iu ha cng phng x1 = 6 sin(12t

) cm,

x 2 = A2 sin(12t + 2 ) cm. Phng trnh dao ng tng hp: x = 6 sin(12t + ) cm. Gi tr ca A2


6
v 2 l:

A. A2 = 6cm, 2 =

C. A2 = 12cm, 2 =

B. A2 = 6cm, 2 =

D. A2 = 12cm, 2 =

2
3
Cau 5. Tong hp hai dao ong x1 = A1 sin(t + ) , x2 = A2 sin(t ) vi A1 = A2. La dao ong
co dang:
A. x = 2 A sin t.
B. x = A sin t.
C. x = 2 A sin t cos .

D. x = 2 A cos t.

Cau 6. Hai dao ng cng phng, cng tn s, c bin ln lt l 2cm v 6cm. Bin dao
ng tng hp hai dao ng trn l 4cm khi lch pha ca 2 dao ng l :
A. 2k
B. (2k 1)
C. ( k )
D. (2k + 1 ) /2 (k nguyn)

TRUNG TAM LUYEN THI AI HOC AI VIET


* TRUNG TAM GDTX KP.3- TH TRAN CU CHI- HUYEN CU CHI. T: 08.22483793 -0984786115
* 67 THEP MI P.12-Q.TAN BNH- TP. HO CH MINH
T: 08.38118948-0909254007
* NH THIU NHI QUN 11_LNH BINH THNG
T: 08.38118948-0908346838

Gv: TRNG NH HUNG


T:0908346838
Trang 86
Cau 7. Hai dao ng iu ha c phng trnh: x1 = 9 cos(10t / 2) cm (dao ng
1), x2 = 9 cos(10t ) cm (dao ng 2). So snh pha ca hai dao ng th thy:
A. Dao ng (2) sm pha hn dao ng (1) l / 4
B. Dao ng (1) sm pha hn dao ng (2) l / 2
C. Dao ng (1) sm pha hn dao ng (2) l 3 / 4
D. Dao ng (2) sm pha hn dao ng (1) l / 2
Bai 8. Tm phng trnh dao ong tong hp cua cac dao ong sau:

x1 = 40 cos(10t + 3 )cm
x1 = 30 cos(2t + 2 )cm
x1 = 20 cos(2t + 2 )cm
b.
c.
a.

x = 20 cos(10t + )cm
x2 = 30 cos(2t )cm
x = 50 cos(2t )cm
2
2

6
3
2

x1 = 50 cos(100t + )cm
c.
2
x2 = 50 cos(100t + )cm

x1 = 20 cos(10t + 3 )cm
d.
x = 20 cos(10t + 2 )cm
2
3

x1 = 2009 cos(2t + 2 )cm


x1 = 50 cos(2t + 6 )cm
f.
g.

x2 = 2009 cos(2t + )cm


x = 50 cos(2t )cm

2
6
2
2

)cm
x1 = 20 cos(2t + )cm
x1 = 2009 cos(2t +

i. x = 50 cos(2t )cm
2
2

40
cos(
2
)
x
=
t
cm
3

j. x = 1000 cos(2t )cm


2
3

x3 = 1009 cos(2t + )cm

x1 = 40 cos(10t + 2 )cm
e.
x2 = 40 sin(10t + )cm

3
2

x1 = 30 cos(2t + 3 )cm
h.
x = 50 cos(2t )cm
2
3

x1 = 50 cos(2t + 2 )cm

k.

x2 = 50 cos(2t )cm
2

x3 = 40 cos(2t + 6 )cm

Bai 9. Tm phng trnh dao ong x2 . Biet:

x1 = 100cos(2t + 3 )cm
x1 = 100 cos(2t + )cm
x1 = 100cos(2t + 4 )cm

a.
b.
c.
3
x = x1 + x2 = 100 cos(2t )cm
x = x + x = 100 3 cos(2t + )cm
x = x + x = 100cos(2t )cm
1
2
1
2

Bai 10. Tm phng trnh tong hp cua x=x1+x2 trong cac trng hp sau:

2
x = 20 cos(2t + )cm
a. 1
biet x1 tre pha hn x2 goc
.
2
3
x2 = 20 cos(2t + )cm

2
x = 20 cos(2t )cm
biet x1 sm pha hn x2 goc
.
b. 1
6
3
x2 = 20 cos(2t + )cm
Cu 11: Vt c khi lng m= 100g thc hin dao ng tng hp ca hai dao ng iu ha cng
phng cng tn s, vi cc phng trnh l
x1 = 5cos (10t + ) (cm)
v

x 2 = 10 cos 10t (cm) .Gi tr cc i ca lc tng hp tc dng ln vt l:


3

A. 50 3 N
B. 5 3 N
C. 0,5 3 N

D. 5N

TRUNG TAM LUYEN THI AI HOC AI VIET


* TRUNG TAM GDTX KP.3- TH TRAN CU CHI- HUYEN CU CHI. T: 08.22483793 -0984786115
* 67 THEP MI P.12-Q.TAN BNH- TP. HO CH MINH
T: 08.38118948-0909254007
* NH THIU NHI QUN 11_LNH BINH THNG
T: 08.38118948-0908346838

Gv: TRNG NH HUNG


T:0908346838
Trang 87
Cu 12. Mt cht im tham gia ng thi 3 dao ng iu ha trn trc Ox c phng trnh:
5

x1 = 2 3 sin(10t )cm , x 2 = 3 sin(10t + )cm , x3 = 4 sin(10t +


)cm .Tc cc i ca cht im
2
6

l:
A. 50cm / s
B. 40cm / s
C. 30cm / s
D. 60cm / s
Cu 13. Dao ng tng hp ca hai dao ng iu ho cng phng cng tn s

x1 = A1cos(t + )cm v x2 = 6cos(t )cm c x = A cos(t + )cm . Gi tr nh nht ca bin


6
2
tng hp A l
A. 3 cm
B. 2 3 cm
C. 6 cm
D. 3 3 cm
Cu 14: Hai dao ng iu ha cng phng, cng tn s, c bin dao ng ln lt l A v
A 3 . Bin dao ng tng hp bng 2A khi lch pha ca hai dao ng bng:

A.
B.
C.
D.
6
2
3
3
Cu 15. Tng hp 2 ng x1 =

v l

A. 3 v

3 sin(2t) v x2 = A2sin(2tB. 2 3 v

) c x= 6 sin(2t+). Gi tr A2

C. 3 v

D.

3 v

Cu 16: Chuyn ng ca mt vt l tng hp ca hai dao ng iu ha cng phng. Hai dao

3
ng ny c phng trnh ln lt l x1 = 4 cos(10t + ) (cm) v x 2 = 3cos(10t ) (cm). ln
4
4
vn tc ca vt v tr cn bng l
A. 100 cm/s.
B. 50 cm/s.
C. 80 cm/s.
D. 10 cm/s.
Cu 17: Mt vt thc hin ng thi hai dao ng iu ho cng phng vi cc bin v pha

ban u l A1 ; 1 = rad v A2 ; 2 = rad . Bit bin dao ng tng hp l A = 6 3 cm.


6
2
Gi tr ca A2 c th l
A. 12cm.
B. 12 3 cm.
C. 15cm.
D. 18cm.
Cu 18. Mt vt thc hin ng thi 3 dao ng iu ha cng pha cng tn s c phng trnh ln
lt l x1 =A1cos ( t+ /2 ) , x 2 =A 2 cos ( t ) , x 3 =A3cos ( t / 2 ) . Ti thi im t1 cc gi tr li

x1(t1)=-10 3 cm, x2(t1)=15cm, x3(t1)=30 3 cm. thi im t2 cc gi tr li x1(t2)=-20cm, x2 (t2)=


0cm, x3 (t2)=60cm. Tnh bin dao ng tng hp ?
A. 50cm
B. 60cm
C. 40cm
D. 40 3 cm
Cu 19. Mt vt thc hin ng thi 3 dao ng iu ha cng pha cng tn s c phng trnh ln
lt l x1 =A1cos ( t+2 /3) , x 2 =A 2 cos ( t ) , x 3 =A3cos ( t 2 / 3) . Ti thi im t1 cc gi tr li
x1(t1)=-10 cm, x2 (t1)= 40cm, x3 (t1)= -20cm. thi im t2=t1+T/4 cc gi tr li x1(t2)=10 3 cm, x2 (t2)=0cm, x3 (t2)=20 3 cm. Tnh bin dao ng tng hp?
A. 50cm
B. 60cm
C. 20cm
D. 40 3 cm

Cu 20: Hai dao ng iu ho cng phng, cng tn s c phng trnh x1 = A1 cos(t ) v


6
x2 = A2 cos(t ) cm. Dao ng tng hp c phng trnh x=9cos(t+) cm. bin A2 c
gi tr cc i th A1 c gi tr
A. 9 3 cm
B. 7cm
C. 15 3 cm
D. 18 3 cm

TRUNG TAM LUYEN THI AI HOC AI VIET


* TRUNG TAM GDTX KP.3- TH TRAN CU CHI- HUYEN CU CHI. T: 08.22483793 -0984786115
* 67 THEP MI P.12-Q.TAN BNH- TP. HO CH MINH
T: 08.38118948-0909254007
* NH THIU NHI QUN 11_LNH BINH THNG
T: 08.38118948-0908346838

Gv: TRNG NH HUNG


T:0908346838
Trang 88
Cu 21. Dao ng tng hp ca 2 trong 3 dao ng iu ha cng phng cng tn s:x12=2cos(2t
+ /3) cm, x23=2 3 cos(2t +5/6)mcm, x31=2cos(2t + )cm. Bin dao ng ca thnh phn
th 2?
A. 1 cm.
B. 3 cm.
C. 3 cm.
D. 2 3 cm.
Cu 22: Dao ng ca mt cht im l tng hp ca hai dao ng iu ha cng phng, c
2
2
phng trnh li ln lt l x1 = 3cos(
t - ) v x2 =3 3 cos
t (x1 v x2 tnh bng cm, t
3
2
3
tnh bng s). Ti cc thi im x1 = x2 li ca dao ng tng hp l:
A. 5,79 cm.
B. 5,19cm.
C. 6 cm.
D. 3 cm.
Cu 23: Ba con lc l xo 1,2,3 t thng ng cch u nhau theo th t 1,2,3. v tr cn bng ba

vt c cng cao. Con lc th nht dao ng c phng trnh x1 = 3cos(20t +

) (cm), con lc
2
th hai dao ng c phng trnh x2 = 1,5cos(20t) (cm). Hi con lc th ba dao ng c phng
trnh no th ba vt lun lun nm trn mt ng thng?
A.x3 = 3 2 cos(20t C.x3 = 3 2 cos(20t -

2 cos(20t -

) (cm).

B.x3 =

) (cm).

D.x3 = 3 2 cos(20t -+

) (cm).

) (cm).
2
4
Cu 24: Hai cht im M1 v M2 cng dao ng iu ha trn mt trc x xung quanh im O vi
tn s f. Bin ca M1 l A, ca M2 l 2A. Dao ng ca M1 chm pha hn mt gc /3 so vi
M2, lc
A. di i s M 1 M 2 bin i iu ha vi tn s 2f, bin A 3 v vung pha vi dao
ng M2.
B. Khong cch M 1 M 2 bin i iu ha vi tn s 2f, bin A 3 .
C. di i s M 1 M 2 bin i iu ha vi tn s f, bin A 3 v vung pha vi
dao ng M1.
D. Khong cch M 1 M 2 bin i iu ha vi tn s f, bin A 3 .

DAO ONG SONG C HOC

Cau 1: Song c hoc la s lan truyen theo thi gian cua


A. Cac phan t vat chat
B. Vat chat trong khong gian
C. Dao ong c hoc trong mot moi trng vat chat
D. Bien o dao ong trong mot moi trng vat chat
Cau 2. Sng ngang l sng:
A. C phng dao ng ca cc phn t vt cht trong mi trng vung gc vi phng truyn
sng.
B. C phng dao ng ca cc phn t vt cht trong mi trng, lun hng theo phng nm
ngang.
C. C phng dao ng ca cc phn t vt cht trong mi trng trng vi phng truyn sng.
D. C phng dao ng ca cc phn t vt cht trong mi trng, lun hng theo phng thng
ng.
Cau 3: Phat bieu nao sau ay ung:
A. Chu ky song la khoang thi gian song truyen c quang ng 1m
B. ai lng nghch ao cua chu ky la tan so song
C. Van toc truyen nang lng trong dao ong goi la van toc cua song
D. Bien o dao ong cua song luon bang hang so
TRUNG TAM LUYEN THI AI HOC AI VIET
* TRUNG TAM GDTX KP.3- TH TRAN CU CHI- HUYEN CU CHI. T: 08.22483793 -0984786115
* 67 THEP MI P.12-Q.TAN BNH- TP. HO CH MINH
T: 08.38118948-0909254007
* NH THIU NHI QUN 11_LNH BINH THNG
T: 08.38118948-0908346838

Gv: TRNG NH HUNG


T:0908346838
Trang 89
Cau 4: Trong trng hp ly tng song ch truyen theo mot phng th nang lng song se:
A. Giam ty le vi quang ng truyen song
B. Khong b giam
C. Giam ty le vi bnh phng quang ng truyen song
C. Ch b giam rat t
Cau 5: . Pht biu no sau y l khng ng?
A. Sng siu m l sng m duy nht m tai ngi khng nghe thy c
B. Dao ng m c tn s nm trong min t 16Hz n 2.104Hz
C. Sng m truyen trong khong kh l mt sng dc
D. V bn cht vt l th sng m, sng siu m, sng h m u l sng c hc
Cau 6: Khi song truyen t mot nguon iem trong khong gian, nang lng cua song se:
A. giam t le vi quang ng truyen song
B. giam t le vi bnh phng quang ng truyen song
C. luon tang t le vi bnh phng quang ng truyen song. D. la ai lng bao toan
Cau 7: Chn cu sai:

A. Sng c hc l s truyn pha dao ng ca cc phn t vt cht theo thi gian.


B. Hai im trn phng truyn sng dao ng vung pha cch nhau 1/2 bc sng.
C. Sng ngang l sng m cc phn t mi trng c phng dao ong vung gc vi phng
truyn sng.
D. Bc sng l qung ng truyn sng trong mt chu k.
Cau 8. Vn tc truyn sng c hc trong mt mi trng:
A. Ph thuc vo bn cht ca mi trng nh mt vt cht, n hi v nhit ca mi
trng.
B. Ph thuc vo bn cht ca mi trng v chu k sng.
C. Ph thuc vo bn cht ca mi trng v nng lng sng.
D. Ph thuc vo bn cht ca mi trng v cng sng.
Cau 9. Khi mt sng c hc truyn t khng kh vo nc th i lng no sau y khng thay
i: A. Tn s.
B. Vn tc.
C. Bc sng.
D. Nng lng.
Cau 10: Cau nao sau ay ung:
A. Van toc truyen am khong phu thuoc vao tnh an hoi va mat o cua moi trng.
B. Khong kh la moi trng truyen am tot nhat
C. Chat ran noi chung la moi trng truyen am rat kem
D. Tai ngi co the cam nhan c nhng am co tan so t 16 en 20000 Hz.
Cau 11: Trong trng hp song truyen theo mat cau th nang lng song se:
A. Giam ty le vi quang ng truyen song
B. Giam ty le vi bnh phng quang ng truyen song
C. Khong b giam
D. Ch b giam rat t
Cau 12. Chon phat bieu ung.
A. Van toc truyen song la van toc truyen pha dao ong.
B. ai lng nghch ao cua chu ky la tan so goc cua song.
C. Chu ky song la thi gian song truyen i c quang ng bang mot so nguyen lan bc song.
D. Bien o dao ong cua song luon bien thien theo quy luat ham so mu.
Cau 13. Chon phat bieu ung.
A. Song am la song ngang.
B. Song am co tan so nam trong khoang t 2000Hz en 16000Hz.
C. Van toc truyen song am khong phu thuoc vao ap suat.
D. Song am khong truyen c trong chan khong.
TRUNG TAM LUYEN THI AI HOC AI VIET
* TRUNG TAM GDTX KP.3- TH TRAN CU CHI- HUYEN CU CHI. T: 08.22483793 -0984786115
* 67 THEP MI P.12-Q.TAN BNH- TP. HO CH MINH
T: 08.38118948-0909254007
* NH THIU NHI QUN 11_LNH BINH THNG
T: 08.38118948-0908346838

Gv: TRNG NH HUNG


T:0908346838
Trang 90
Cau 14: Cau nao sau ay ung?
A. Chu ky chung cua cac phan t co song truyen qua goi la chu k dao ong cua song
B. Song doc la song co phng dao ong vuong goc vi phng truyen song
C. Van toc dao ong cua cac phan t vat chat co song truyen qua goi la van toc cua song
D. Bien dao ong cua song luon bang hang so
Cau 15: Tren cung phng truyen song, neu khoang cach gia hai iem A va B bang mot so
nguyen lan cua bc song th so vi dao ong tai B dao ong tai A se:

A. cung pha
B. ngc pha
C. nhanh pha hn 1 goc D. cham pha hn 1 goc
2
Cau 16: Tai nguon O, phng trnh dao ong cua song la u = A cos(t + )
Phng trnh dao ong cua iem M cach O mot quang OM = d la:
2d
2d

A. uM = AM cos[ (t
) + ]
B. uM = AM cos (t
) +

2d
2d

)+ ]
D. uM = AM cos (t
) +
C. uM = AM sin[ (t +

Cau 17: Hai iem M 1 , M 2 tren cung 1 phng truyen song, cach nhau 1 khoang d, song
truyen t M 1 , M 2 o lech pha cua song M1 so vi M2 la:
2
2d
2
2d
A. =
B. =
C. =
D. =
d

Cau 18: Hai iem M 1 , M 2 tren cung mot phng truyen song, cach nhau mot khoang d, song
truyen t M 1 , M 2 o lech pha cua song M 2 so vi M 1 la:
2
2d
2
2d
A. =
B. =
C. =
D. =
d

Cau 19: Tai nguon O, phng trnh dao ong cua song la u = Acos t
Phng trnh dao ong cua iem M cach O mot quang OM = x la:
2x
2x
A. uM = AM cos (t
)
B. uM = AM cos(t
)
v

2x
2x
C. uM = AM cos(t +
)
D. uM = AM cos(t
)

Cau 20: Mot mang kim loai dao ong vi tan so 240 Hz. No tao ra trong nc mot song am co
bc song 4m. Van toc truyen am trong nc la:
A. v = 960m/s
B. v=60m/s
C. v=960cm/s
D. v=60 cm/s
Cau 21: Song truyen t A en M vi bc song =45cm. M cach A mot oan 11.25cm, so vi
song tai A Th song tai M co ac iem
6
3
A. Tre pha hn 1 goc
B. Sm pha hn 1 goc
5
2

C. Tre pha hn 1 goc

D. Pha vuong goc nhau.


2
Cau 22: Mot mui nhon s c gan vao au A cua mot la thep nam ngang va cham vao mat
nc. Khi la thep dao ong vi tan so f=150 Hz, S tao ra tren mat nc mot song. Biet rang
khoang cach gia 5 gn loi lien tiep la 2 cm. Van toc truyen song tren mat nc la:
A. 150cm/s
B. 100cm/s
C. 300cm/s
D. 75cm/s
Cau 23. Tai iem O cach nguon oan d phng trnh dao ong cua song la:u=Acos t (cm).
Phng trnh dao ong tai nguon M la:
TRUNG TAM LUYEN THI AI HOC AI VIET
* TRUNG TAM GDTX KP.3- TH TRAN CU CHI- HUYEN CU CHI. T: 08.22483793 -0984786115
* 67 THEP MI P.12-Q.TAN BNH- TP. HO CH MINH
T: 08.38118948-0909254007
* NH THIU NHI QUN 11_LNH BINH THNG
T: 08.38118948-0908346838

Gv: TRNG NH HUNG


2d
A. u=Acos( t +
)(cm)

T:0908346838

B. u=Acos( t

C. u=Acos( t +

Trang 91

2d

)(cm)

d
D. u=Acos( t +
)(cm)
2

d
) (cm)

Cau 24. Tai iem O tren mat nc co mot nguon dao ong theo phng thang ng vi chu ky
T=0.5s, khoang cach gia hai ngon song lien tiep la 15cm. Van toc truyen song tren mat nc
la: A. 7.5cm/s
B.30cm/s
15cm/s
D.0.5cm/s
Cau 25. Khi song truyen i vi van toc 60 cm/s, moi chat iem tren phng truyen song eu

dao ong theo phng trnh: x= Acos(

t + )(cm) .Bc song co gia tr la:


4
B. = 480cm
C. = 240m
D. = 240cm
A. = 60m
Cau 26. Dung bua go manh xuong ng ray xe la. Cach cho o 1200m mot ngi ap tai
xuong ng ray, nghe ro tieng go truyen qua ng ray 3 giay sau mi nghe thay tieng go
truyen qua khong kh. Biet van toc truyen am cua khong kh la 340m/s. Van toc truyen am
trong thep lam ng ray la:
A. 20/3(m/s)
B. 400m/s
C. 2266,67m/s
D. 1020m/s
Cau 27. Mot mang kim loai dao ong vi tan so 100 Hz. No tao ra trong nc mot song am co
bc song 5m. Van toc truyen am trong nc la:
A. v = 500m/s
B. v=20m/s
C. v=500cm/s
D. v=20 cm/s
Cau 28. Mot ngi quan sat chiec phao tren mat bien thay no nho len cao 5 lan trong 8s va
thay khoang cach 2 ngon song ke nhau la 2m. Van toc truyen song bien la
A. 1m/s
B. 2m/s
C. 4m/s
D. 8m/s
Cau 29. Mot mang kim loai dao ong vi tan so 240 Hz, no tao ra tren mat nc mot song. Biet
khoang cach gia 5 gn loi lien tiep tren cung phng truyen dao ong cung pha la 0,8m . Van
toc truyen tren mat nc la:
A. v = 384m/s
B. v=48m/s
C. v=3840 cm/s
D. v=48 cm/s
Cau 30. Tai iem O tren mat nc, co mot nguon song dao ong theo phng thang ng vi
chu ky T = 0,4s. T O co gn song tron lan rong ra xung quanh, khoang cach gia hai gn song
ke tiep la 18cm. Van toc truyen song tren mat nc la:
A. v = 7,2cm/s
B.v=22,5cm/s
C. v=45cm/s
D.v=3,6cm
Cau 31. Mt sng truyn trn mt bin c bc sng = 2m . Khong cch gia hai im trn
cng mt phng truyn sng dao ng lch pha nhau

l:
4
A. 0,25m.
B. 25m.
C. 2,5m.
D. 1m.
Cau 32. Mt ngi quan st sng trn mt h thy khong cch gia hai ngn sng lin tip l 1m
v c 10 ngn sng i qua trc mt trong 9s. Vn tc truyn sng trn mt nc l:
A. 1m/s
B. 10/9 m/s
C. 0,9m/s
D. 1,25m/s
Cau 33. Tai O tren mat nc la nguon phat song. Biet rang khoang cach gia 9 gn loi lien
tiep la 4cm. goi d la khoang cach gia hai iem tren phng truyen song ma tai o dao ong la
cung pha. Vi K N, khoang cach d nhan gia tr la:
A. d = 0,8k (cm)
B. d = 0,5k (cm)
C. d = 1,2k (cm
D. d= k (cm)
Cau 34. Mt sng c hc lan truyn trn si dy c m t bi phng trnh
u = a sin (2t 0,1x) , trong u v x o bng cm, t o bng s. Ti mt thi im cho lch
pha dao ng ca hai phn t trn dy cch nhau 2,5cm l: A.

B.

C.

D.

TRUNG TAM LUYEN THI AI HOC AI VIET


* TRUNG TAM GDTX KP.3- TH TRAN CU CHI- HUYEN CU CHI. T: 08.22483793 -0984786115
* 67 THEP MI P.12-Q.TAN BNH- TP. HO CH MINH
T: 08.38118948-0909254007
* NH THIU NHI QUN 11_LNH BINH THNG
T: 08.38118948-0908346838

Gv: TRNG NH HUNG


T:0908346838
Trang 92
Cau 35. To nn mt dao ng theo phng vung gc vi v tr bnh thng ca u O ca mt
dy cao su cng thng nm ngang vi chu k 1,8s. Sau 3 giy chuyn ng truyn c 15m dc
theo dy. Bc sng ca sng to thnh truyn trn dy:
A. 9m.
B. 6,4m.
C. 4,5m.
D. 3,2m.
Cau 36. Trn mt mt cht lng, ti O c mt ngun sng c dao ng c tn s f = 30 Hz . Vn
m
m
tc truyn sng l mt gi tr no trong khong 1,6 < v < 2,9 . Bit ti im M cch O mt
s
s
khong 10cm sng ti lun dao ng ngc pha vi dao ng ti O. Gi tr ca vn tc l:
A. 2m/s
B. 3m/s
C. 2,4m/s
D. 1,6m/s
Cu 37. u mt thanh thp n hi dao ng vi chu k 1 / 16( s) c gn mt qu cu nh chm
nh vo mt nc c hnh thnh mt sng trn tm O. Ngi ta thy rng hai im M v N trn mt
nc nm cch nhau 6cm trn mt ng thng qua O lun lun dao ng cng pha vi nhau. Bit
rng vn tc vo khong 0,4m/s -> 0,6m/s. Vn tc truyn sng trn mt nc la:
A. 48cm/s
B. 50cm/s
C. 38cm/s
D. 60cm/s
Cu 38. Mt dy n hi rt di c u A dao ng vi tn s f v theo phng vung gc vi si
dy. Bin dao ng l 4 cm. Vn tc truyn sng trn dy l 4m/s. Xt im M trn dy v cch

A on 28cm. Ngi ta thy M dao ng lch pha vi A mt gc = (2k + 1)

vi k l s
2
nguyn. Bit tn s f c gi tr trong khong t 22 Hz n 26 Hz . Bc song tren day la:
A. 12cm
B. 16cm
C. 18cm
D. 20cm
Cau 39. Sng truyn t M n O vi vn tc khng i v = 20m/s. Ti O c phng trnh sng l:
20t
u O = 4 sin(
) cm. Bit MO = 0,5m. Coi bin sng khng i khi lan truyn. Phng trnh
9
6
20t
20t 2
A. u M = 4 sin(
) cm
B. u M = 4 sin(

) cm
sng ti M l:
9
9
9
9
20t
20t 2
C. u M = 4 sin(
D. u M = 4 sin(
+ ) cm
+
) cm
9
9
9
9
Cau 40: Hnh dng sng truyn theo chiu dng trc Ox mt thi im c dng nh hnh v.
Sau thi im chiu chuyn ng ca cc im A, B, C, D
u
A
v E l:
A. im A v D i xung cn im B, C v E i ln.
E
x
B
B. im C v D i xung v A, B v E i ln.
C. im B, C v E i xung cn A v D i ln.
C D
D. im A, B v E i xung cn im C v D i ln.
Dung cho cau 41, 42, 42.
Ngi ta gay ra dao ong song tren mat nc, cac phan t nc dao ong vi phng

trnh u = 8 cos( t + )cm . Biet vao thi iem t(s) li o dao ong cua mot iem M la 4 2 cm
2
va ang i theo chieu dng.
Cau 41. Li o dao ong cua iem M ngay sau o 0,5s la:
A. 4cm
B. 8cm.
C. 0
D.-4cm.
Cau 42. Li o dao ong cua iem M trc o 0,5s la:
A. 4cm
B. 8cm.
C. 0
D.-4cm.
Cau 43. Li o dao ong cua iem M ngay sau o 5/6 s la:
A. 4 3 cm
B. 8cm.
C. 0
D.4cm.
Dung cho cau 44, 45,46
TRUNG TAM LUYEN THI AI HOC AI VIET
* TRUNG TAM GDTX KP.3- TH TRAN CU CHI- HUYEN CU CHI. T: 08.22483793 -0984786115
* 67 THEP MI P.12-Q.TAN BNH- TP. HO CH MINH
T: 08.38118948-0909254007
* NH THIU NHI QUN 11_LNH BINH THNG
T: 08.38118948-0908346838

Gv: TRNG NH HUNG


T:0908346838
Trang 93
Ngi ta gay ra dao ong song tren mat nc, cac phan t nc dao ong vi phng trnh

u = 20 cos( t + )cm . Biet vao thi iem t(s) li o dao ong cua mot iem M la 10 3 cm va
3
ang i theo chieu am.
Cau 44. Li o dao ong cua iem M ngay sau o 3s la:
A. 10cm
B. 20cm.
C. 0
D. - 10 3 cm.
Cau 45. Li o dao ong cua iem M ngay sau o 1s la:
A. 10cm
B. 20cm.
C. 0
D. - 10 3 cm.
Cau 46. Li o dao ong cua iem M trc o 0,5s la:
A. 10cm
B. 20cm.
C. 0
D. - 10 3 cm.
Dung cho cac cau 48, 49, 50
Ngi ta gay ra dao ong song tren mat nc, cac phan t nc dao ong vi phng trnh

t + ) cm . Biet vao thi iem t(s) li o dao ong cua mot iem M la 10 3 cm .
3
Biet van toc truyen song tren mat nc la 40cm/s.
Cau 48. Li o dao ong cua iem M ngay sau o 19s la:
A. - 10 3 cm
B. 10 3 cm.
C. 20
D. Ca A va B ung.
Cau 49. o lech pha tai cung mot iem vao hai thi iem cach nhau 3s la:
A. (rad)
B. / 3
C. 2
D. ap an khac.
Cau 50. o lech pha tai cung mot thi iem tai hai iem cach nhau 480cm la:
A. 2 (rad)
B. 2 / 3
C. 4
D. ap an khac.
Cu 51. Mt sng c hc lan truyn dc theo mt ng thng vi bin sng khng i v c phng
trnh sng ti ngun O l u = Acos(t - /2)cm. Mt im M cch ngun O mt khong bng 1/6 bc
u = 20 cos(

sng, thi im t =

c li 3 cm. Bin sng A l:

A. 2cm
B. 2 3 cm.
C. 4cm
D. 3 cm.
Cu 52. Mt sng c lan truyn dc theo mt ng thng c phng trnh sng ti ngun O l:
u0=acos(2ft) cm. Mt im M cch ngun O bng 1/3 bc sng thi im t = 1/3 chu k c
dch chuyn uM=3cm. Bin sng l:
A. 3cm.
B. 4 cm.
C. 6 cm.
D. 2 cm.
3

Cu 53(C - 2009): Mt sng truyn theo trc Ox vi phng trnh u = acos(4t 0,02x) (u v x
tnh bng cm, t tnh bng giy). Tc truyn ca sng ny l
A. 100 cm/s.
B. 150 cm/s.
C. 200 cm/s.
D. 50 cm/s.
Cu 54: Mt sng c hc lan truyn trn mt thong cht lng nm ngang vi tn s 10 Hz, tc
truyn sng 1,2 m/s. Hai im M v N thuc mt thong, trn cng mt phng truyn sng, cch
nhau 26 cm (M nm gn ngun sng hn). Ti thi im t, im N h xung thp nht. Khong thi
gian ngn nht sau im M h xung thp nht l
A. 11/120 (s)
B. 1/60 (s)
C. 1/120 (s)
D. 1/12 (s)
Cu 55: Mt dao ng lan truyn trong mi trng lin tc t im M n im N cch M mt
on 7/3(cm). Sng truyn vi bin A khng i. Bit phng trnh sng ti M c dng uM =
3cos2t (uM tnh bng cm, t tnh bng giy). Vo thi im t1 tc dao ng ca phn t M l
6(cm/s) th tc dao ng ca phn t N l
A. 3 (cm/s).
B. 0,5 (cm/s).
C. 4(cm/s).
D. 6(cm/s).
Cu 56: Hai im M, N cng nm trn mt hng truyn sng v cch nhau mt phn ba bc
sng. Bin sng khng i trong qu trnh truyn. Ti mt thi im, khi li dao ng ca
phn t ti M l 3 cm th li dao ng ca phn t ti N l -3 cm. Bin sng bng
TRUNG TAM LUYEN THI AI HOC AI VIET
* TRUNG TAM GDTX KP.3- TH TRAN CU CHI- HUYEN CU CHI. T: 08.22483793 -0984786115
* 67 THEP MI P.12-Q.TAN BNH- TP. HO CH MINH
T: 08.38118948-0909254007
* NH THIU NHI QUN 11_LNH BINH THNG
T: 08.38118948-0908346838

Gv: TRNG NH HUNG

T:0908346838

Trang 94

D. 3 2 cm.
A. 6 cm.
B. 3 cm.
C. 2 3 cm.
Cu 57: Mt sng c c tn s f, lan truyn trong mi trng vi bc sng , bin sng A
khng i.Gi M, N l hai im trn phng truyn sng cch nhau mt on 13/12. Ti mt thi
im no , tc ca cht im M l 2 fA th tc dao ng ti N l
A. fA

B. 0

C.

3 fA

D.

2 fA

SONG DNG

Cau 1: Song phan xa:


A. Luon luon b oi dau
B. Luon luon khong b oi dau
C. B oi dau khi phan xa tren mot vat can co nh
D. B oi dau khi phan xa tren mot vat can di ong
Cau 2: Song dng la:
A. Song khong lan truyen na do b mot vat can chan lai
B. Song c tao thanh gia hai iem co nh trong mot moi trng
C. Song c tao thanh do s dao thoa gia song ti va song phan xa
D. Tren mot si day ma hai au c gi co nh
Cau 3: Trong he song dng tren mot si day ma hai au c gi co nh th bc song bang:
A. khoang cach gia hai nut hoac hai bung B. o dai cua day
C. Hai lan o dai cua day
D. Hai lan khoang cach gia hai nut hoac hai bung lien tiep
Cau 4: Khi co song dng, khoang cach gia hai bung song ke tiep bang:
A. Bc song
B. na bc song / 2
C. Mt phan t bc song / 2
D. hai lan bc song 2
Cau 5: e tao mot he song dng gia hai nguon iem ong bo (hay ket hp) trong mot moi
trng th khoang cach gia hai nguon o phai bang
A. Mot so nguyen lan bc song
B. Mot so nguyen lan na bc song
C. Mot so le lan na bc song
D. Mot so le lan bc song
Cau 6: Khi song dng, khoang cach gia hai nut song ke tiep bang:
A. Bc song ( )
B. Hai lan bc song (2 )
C. Mt phan t bc song
D. Na bc song ( / 2 ).
Cau 7: Mot si day dai 6cm mot au co nh, mot dau dao ong vi tan so 100Hz (c xem
nh nut ) ta thay tren day hnh thanh ba bo song. Tnh van toc truyen song tren day.
A. 40 cm/s
B. 40 m/s
C. 4 m/s
D.4000 m/s
Cau 8: Mot si day dai 54 cm, phat ra 1 am co tan so 140Hz. Quan sat day an, ngi ta thay
co 4 nut ( ke ca hai nut hai au day). Van toc truyen song tren day la:
A. 50,4 m/s
B. 36 m/s.
C. 5,04 m/s.
D. 0,36 m/s
Cau 9. Mt si dy n hi di 100cm, c hai u A, B c nh. Mt sng truyn vi tn s 50Hz,
trn dy m c ba nt sng, khng k hai nt A, B. Vn tc truyn sng trn dy l:
A. 25m/s.
B. 30m/s.
C. 20m/s.
D. 40m/s.
Cau 10. Bc sng ln nht to ra sng dng ca mt ng c chiu di L, mt u h v mt u
kn l: A. 4L.
B. 2L.
C. L.
D. L/2
Cau 11: Mt si dy n hi di 100cm, u A c nh, au B t do. Mt sng truyn vi tn s
50Hz, trn dy m c ba nt sng. Vn tc truyn sng trn dy l:
A. 5m/s.
B. 30cm/s.
C. 40m/s.
D. 0,4m/s

TRUNG TAM LUYEN THI AI HOC AI VIET


* TRUNG TAM GDTX KP.3- TH TRAN CU CHI- HUYEN CU CHI. T: 08.22483793 -0984786115
* 67 THEP MI P.12-Q.TAN BNH- TP. HO CH MINH
T: 08.38118948-0909254007
* NH THIU NHI QUN 11_LNH BINH THNG
T: 08.38118948-0908346838

Gv: TRNG NH HUNG


T:0908346838
Trang 95
Cau 12. Song dng tren day an hoi dai 1,2m vi hai au co nh, ngi ta quan sat thay ngoai
hai au day co nh con co hai iem khac tren day khong dao ong. Biet thi gian gia hai lan
day duoi thang la 0,05s. Van toc truyen song tren day la:
A. 12m/s
B. 8m/s
C. 16m/s
D. 4m/s
Cau 13 : Mt si dy c chiu di l = 68cm , trn dy c sng dng. Bit rng khong cch gia 3
bng sng lin tip l 16cm, mt u dy c nh, u cn li c t do. S bng sng v nt sng
c trn dy ln lt l:
A. 9 v 8 B. 9 v 9
C. 8 v 9
D. 9 v 10
Cau 14. Mot si day dai 21cm mot au gan vao am thoa mot au t do. Khi am thoa dao ong
di tac dung rung cua nam cham ien th tren day hnh thanh song dng vi 11 bung song.
Biet tan so cua dong ien qua nam cham la 50 Hz. Van toc truyen song tren day la:
A. 5m/s.
B. 4m/s.
C. 3m/s
D. ap an khac.
Cau 15. Mot si day dai 1.05m mot au gan vao am thoa mot au t do. Khi am thoa dao ong
di tac dung rung cua nam cham ien th tren day hnh thanh song dng vi 2 nut song. Biet
tan so cua dong ien qua nam cham la 0,75 Hz. Van toc truyen song tren day la:
A. 1,2m/s
B. 2.5m/s.
C. 2,1m/s.
D. ap an khac.
Cau 16. Mot si day dai 1.05m mot au gan vao am thoa mot au t do. Khi am thoa dao ong
di tac dung rung cua nam cham ien th tren day hnh thanh song dng vi 2 nut song. Biet
tan so cua dong ien qua nam cham la 0,75 Hz. Cho tan so cua dong ien tang dan en cac tan
so f1, f2, f3 th tren day xuat hien them 1, 2 va 3 nut na. Cac tan so o lan lt la:
A. 2,5; 3,5; 4,5(Hz)
B. 2; 3; 4(Hz).
C. 5; 6; 7(Hz). D. 1,25; 1,75; 2,25(Hz)
Cau 17. Mot si day dai 1.05m mot au gan vao am thoa mot au gan co nh. Khi am thoa
dao ong di tac dung rung cua nam cham ien th tren day hnh thanh song dng. Biet van
toc truyen song tren day la 2,1m/s. Cho tan so cua dong ien thay oi sao cho trung iem cua
day la mot nut song. Tan so cua dong ien la : A. 2k (Hz) (k=1,2,3) B. k (Hz) (k=1,2,3).
C. 3k (Hz) (k=1,2,3) D. ap an khac.
Cau 18. Mot si day mot au gan vao am thoa mot au t do. Khi am thoa dao ongvi tan so
100Hz tren day xuat hien sonh dng . Biet khoang cach t au t do en nut th 3( ke t au t
do) la 5cm. Van toc truyen song tren day la:
A. 3m/s
B. 4m/s.
C. 5m/s.
D. ap an khac.
d

Cau 19. Mt sng dng trn dy c dng: u = 2 sin


cos(20 t + ) cm, trong u l li ti
4
2
thi im t ca phn t N trn dy m v tr cn bng ca n cch u c nh M ca dy l d (cm).
Vn tc truyn sng trn dy l: A. 80cm/s B. 40cm/s
C.100cm/s
D. 60cm/s

) cos(20t ) , u(cm), x(cm), t(s).


4
im M cch mt bng sng 20/3cm c bin bng bao nhiu?
A. 23cm
B. 22cm
C. 2cm
D. 4cm
Cau 21: Mot nhac cu phat ra cac hoa am lien tiep la 60Hz, 100Hz, 140Hz. Hoi song dng do
nhac cu o tao ra la:
A. Hai au co nh
B. Mot au co nh mot au t do C. Hai au t do.
D. Ca A,B,C eu ung
Cau 22: Mot nhac cu phat ra cac hoa am lien tiep la 15Hz, 20Hz, 25Hz. Hoi song dng do nhac
cu o tao ra la:
A. Hai au co nh B. Mot au co nh mot au t do C. Hai au t do. D. Ca A,C eu ung
Cu 20: Sng dng trn dy theo phng Ox c dng u = 4 sin(

TRUNG TAM LUYEN THI AI HOC AI VIET


* TRUNG TAM GDTX KP.3- TH TRAN CU CHI- HUYEN CU CHI. T: 08.22483793 -0984786115
* 67 THEP MI P.12-Q.TAN BNH- TP. HO CH MINH
T: 08.38118948-0909254007
T: 08.38118948-0908346838
* NH THIU NHI QUN 11_LNH BINH THNG

Gv: TRNG NH HUNG


T:0908346838
Trang 96
Cu 23: Mt si dy n hi c treo thng ng vo mt im c nh. Ngi ta to ra sng
dng trn dy vi tn s b nht l f1. li c sng dng, phi tng tn s ti thiu n gi tr f2.
f
B. 3 C. 6 D. 2
T s 2 bng: A. 4
f1
Cu 24: Sng m truyn trong khng kh vi vn tc 340m/s. Mt ci ng c chiu cao 15cm t
thng ng v c th rt nc t t vo thay i chiu cao ct kh trong ng. Trn ming ng t
mt ci m thoa c tn s 680Hz. Cn nc vo ng n cao bao nhiu khi g vo m thoa
th nghe m pht ra to nht?: A. 4,5cm.
B. 3,5cm.
C. 2cm.
D. 2,5cm.
Cu 25: Mt si dy n hi c chiu di ln nht l l0 = 1,2 m mt u gn vo mt cn rung vi
tn s 100 Hz mt u th lng. Bit tc truyn sng trn dy l 12 m/s. Khi thay i chiu di
ca dy t l0 n l = 24cm th c th to ra c nhiu nht bao nhiu ln sng dng c s bng
B. 17 ln. C. 16 ln.
D. 32 ln.
sng khc nhau l A. 34 ln.
Cu 26. Sng dng trn dy vi bin bng 4mm, bc sng l . Xc nh khong cc ngn
nht ca hai im trn dy dao ng vi bin 2mm v dao ng ngc pha l?

A.

B.

C.

D.

3
12
6
4
Cu 27: Thc hin sng dng trong ng vi mt u c nhng thng ng vo nc, mt u
h c gn mt ci loa. Tn s ca loa l 440Hz. Ko t t ng ln n v tr M1 th thy m ln
nht, tip tc ko th n v tr M2 nghe thy m rt nh. M1M2 = 20cm. Xc nh khong dch
chuyn ca ng gia ba ln lin tip nghe thy m ln nht?
A. 40cm
B. 120cm
C. 160cm
D. 80cm
Cu 28: Mt si dy n hi cng ngang, ang c sng dng n nh. Trn dy, A l mt im nt,
B l im bng gn A nht vi AB = 18 cm, M l mt im trn dy cch B mt khong 12 cm.
Bit rng trong mt chu k sng, khong thi gian m ln vn tc dao ng ca phn t B nh
hn vn tc cc i ca phn t M l 0,1s. Tc truyn sng trn dy l:
A. 3,2 m/s.
B. 5,6 m/s.
C. 4,8 m/s.
D. 2,4 m/s.
Cu 29:Mt si dy n hi cng ngang, ang c sng dng n nh. Trn dy A l mt im nt,
B l mt im bng gn A nht, AB = 14 cm, gi C l mt im trong khong AB c bin bng
mt na bin ca B. Khong cch AC l
A. 14/3cm
B. 7cm
C. 3.5cm
D. 1.75cm
Cu 30. Trn mt si dy cng ngang vi hai u c nh ang c sng dng. Khng xt cc im
bng hoc nt, quan st thy nhng im c cng bin v gn nhau nht th u cch u nhau
15cm. Bc sng trn dy c gi tr bng
A. 30 cm.
B. 60 cm.
C. 90 cm.
D. 45 cm.
Cu 31. Mt si dy n hi cng ngang, ang c sng dng n nh. Trn dy, A l mt im nt,
B l mt im bng gn A nht, C l trung im ca AB, vi AB = 10 cm. Bit khong thi gian
ngn nht gia hai ln m li dao ng ca phn t ti B bng bin dao ng ca phn t ti C
l 0,2 s. Tc truyn sng trn dy l A. 2 m/s.
B. 0,5 m/s. C. 1 m/s.
D. 0,25 m/s.

GIAO THOA SONG.


Cau 1: e tao c hien tng giao thoa, hai song gap nhau phai co:
A. Cung tan so va hieu so pha khong oi theo thi gian
B. Cung bien o va cung pha
C. Cung bc song va cung bien o
D. Cung tan so va cung bien o.
Cau 2 : e hai song giao thoa c vi nhau th chung phai co
A. Cung tan so, cung bien o va cung pha
B. Cung tan so, cung bien o va hieu pha khong oi theo thi gian
C. Cung tan so va cung pha
D. Cung tan so va hieu pha khong oi theo thi gian
Cau 3: Khi co hien tng giao thoa gia hai song c hoc xay ra th hai song o co ac iem:
A. eu la song doc
B. eu la song ngang
C. La hai song ket hp
D.Co phng truyen song song song nhau.
TRUNG TAM LUYEN THI AI HOC AI VIET
* TRUNG TAM GDTX KP.3- TH TRAN CU CHI- HUYEN CU CHI. T: 08.22483793 -0984786115
* 67 THEP MI P.12-Q.TAN BNH- TP. HO CH MINH
T: 08.38118948-0909254007
* NH THIU NHI QUN 11_LNH BINH THNG
T: 08.38118948-0908346838

Gv: TRNG NH HUNG


T:0908346838
Trang 97
Cau 4: e hai song phat t hai nguon ong bo khi gap nhau tai mot iem trong mot moi trng
co tac dung tang cng nhau th hieu lo trnh cua chung phai bang
A. Mot so nguyen lan bc song
B. Mot so nguyen lan na bc song
C. Mot so chan lan bc song
D. Mot so le lan bc song
Cau 5: e hai song ket hp giao thoa triet tieu nhau th chung phai co
A. Cung bien o va hieu lo trnh bang mot so nguyen lan na bc song
B. Cung bien o va hieu lo trnh bang mot so le lan na bc song
C. Hieu lo trnh bang mot so nguyen lan bc song
D. Hieu lo trnh bang mot so na nguyen lan bc song
Cau 6: Trong qua trnh giao thoa song cua hai nguon dao ong cung pha, goi la o lech

pha gia hai song thanh phan tai M. Vi n =1,2,3.bien o dao ong tai M at cc ai khi :
B. = (n+1)
C. = 2n D. = (2n+1)
A. = n
2

Cau 7: Trong hien tng giao thoa song hai nguon dao ong cung pha, nhng iem dao ong
co bien o cc ai th hieu khoang cach t iem o en hai nguon cung pha la:
A. d1 d 2 = k
B. d1 d 2 = (k + 1) / 2
C. d1 d 2 = 2k
D. d1 d 2 = (2k + 1)
Cau 8: Tren mat thoang cua mot chat long co hai nguon ket hp S1 , S 2 dao ong cung pha vi

chu ky T = 0,1 s, van toc truyen song tren mat nc la 60cm/s. Biet S1S2 = 21,1 cm co bao nhieu
ng dao ong co bien o cc ai cc tieu trong vung giao thoa.
A. 7 cc ai 8 cc tieu
B. 9 cc ai 8 cc tieu
C. 7 cc ai 6 cc tieu
D. 3 cc ai 2 cc tie
Cau 9: Tren mat chat long co hai nguon song ket hp, dao ong cung pha theo phng thang
ng. Tai hai iem A va B cach nhau 7,8 cm. biet bc song la 1,2cm. So iem co bien o dao
ong cc ai nam tren oan AB la:
B. 12
A. 13
C. 15 D. 16
Cau 10: Hai ngun kt hp S1, S2 cch nhau 11cm dao ong cung pha, c chu k sng l 0,2s. Vn
tc truyn sng trong mi trng l 25cm/s. S cc i giao thoa trong khong S1S2 l:
A. 5.
B. 1.
C. 3.
D. 7
Cau 11: Trn mt nc c hai ngun sng nc A v B dao ng c cng tn s v bin nhng
ngc pha nhau. Khong cch gia hai ngun l 12,5cm, bc sng l 2,4cm. S im khng dao
ng c trn on AB l:
A. 11
B. 13
C. 12
D. 14
Cau 12. Trn mt nc c hai ngun sng nc cng pha cch nhau 8cm, sng truyn trn mt
nc c bc sng l 1,2cm th s ng cc i i qua on thng ni hai ngun l:
A. 11
B. 12
C. 14
D.13
Cau 13. Trn mt nc c hai ngun sng nc A v B dao ng c cng tn s v bin nhng
ngc pha nhau. Khong cch gia hai ngun l 12,5cm, khong cch t mt cc i n mt cc
tiu lin tip 0,75cm. S im dao ng mnh nht trn on AB l:
A. 11
B. 13
C. 12
D. 14
Cau 14. Trong th nghiem ve giao thoa song tren mat nc, hai nguon ket hp A va B dao ong
vi tan so f = 20 Hz va cung pha. Tai mot iem M cach A va B nhng khoang d1 =16 cm; d2= 20
cm song co bien o cc ai . Gia M va ng trung trc cua AB co ba day cc ai khac. Toc
o truyen song tren mat nc la:
A. 20 cm/s
B. 10 cm/s
C. 40 cm/s
D. 60 cm/s
Cau 15. Trong th nghiem ve giao thoa song tren mat nc, hai nguon ket hp A va B dao ong
vi tan so f = 20 Hz va cung pha. Tai mot iem M cach A va B nhng khoang d1 =16 cm; d2= 22
TRUNG TAM LUYEN THI AI HOC AI VIET
* TRUNG TAM GDTX KP.3- TH TRAN CU CHI- HUYEN CU CHI. T: 08.22483793 -0984786115
* 67 THEP MI P.12-Q.TAN BNH- TP. HO CH MINH
T: 08.38118948-0909254007
* NH THIU NHI QUN 11_LNH BINH THNG
T: 08.38118948-0908346838

Gv: TRNG NH HUNG


T:0908346838
Trang 98
cm song co bien o cc ai . Gia M va ng trung trc cua AB co 2 day cc tieu khac. Toc
o truyen song tren mat nc la:
A. 20 cm/s
B. 10 cm/s
C. 40 cm/s
D. 60 cm/s
Cau 16. Trong th nghiem ve giao thoa song tren mat nc, hai nguon ket hp A va B dao ong
cung pha. Tai iem M cach A va B nhng khoang d1 =20 cm; d2=24,5 cm song co bien o cc
tieu . Gia M va ng trung trc cua AB co bon day cc tieu khac.Bc song tren mat nc
la: A. 2 cm
B.3 cm
C. 1 cm
D. 4cm.
Cau 17. Trn mt nc c hai ngun sng nc A, B cng pha v cch nhau mt khong AB =
4,8 ( l bc sng). Trn vng trn nm trn mt nc c tm l trung im O ca on AB, c
bn knh R = 5 s c s im dao ng cc i l:
A. 18
B. 9
C. 16
D. 14
Cau 18. Trn mt nc c hai ngun sng nc ging nhau A v B, cch nhau mt khong AB =
12cm ang dao ng vung gc vi mt nc. C l mt im trn mt nc, cch u hai ngun v
cch trung im O ca on AB mt khong CO = 8cm. Bit bc sng = 1,6cm. S im dao
ng cng pha vi ngun c trn on CO l:
A. 3
B. 2
C. 4
D. 5
Cau 19. Trong hien tng giao thoa song nc. Tai hai iem A va B at cac nguon song ket hp
co dang u = A cos(100t )(cm) , t tnh bang giay; toc o truyen song tren mat nc la 1m/s. Goi
M la mot iem trong vung giao thoa, AM = d 1 = 12,5cm; BM = d 2 = 6cm . Khi o phng trnh
dao ong tai M co dang:
A. u M = A 2 cos(100t 9,25 )(cm).
B. u M = A 2 cos(100t 8,25 )(cm).

C. u M = 2 A 2 cos(100t 8,25 )(cm).

D. Phng an khac.

Cau 20. Tren mat nc co hai nguon song ket hp S1 , S2 phat ra hai song co phng trnh
u 01 = 2 sin 100t (cm) ; u 01 = 2 cos100t (cm) . Cho S1 S 2 = 10,5 . So ng cc ai, cc tieu tren

B. 20 cc ai va 20 cc tieu.
oan S1 S 2 la: A. 22 cc ai va 23 cc tieu.
C. 20 cc ai va 21 cc tieu.
D. 21 cc ai va 21 cc tieu.
Cau 21. Quan sat hien tng giao thoa song tren mat nc tao thanh do hai nguon ket hp A va
B dao ong cung tan so 15Hz, cung pha . Nhan thay song co bien o cc ai bac nhat ke t
ng trung trc cua AB la tai nhng iem co hieu khoang cach en A va B bang 3cm. Van toc
truyen song tren mat nc la: A. 45cm/s
B. 30 cm/s
C. 60 cm/s
D. 90 cm/s
Cau 22. Tai hai iem A va B tren mat nc co hai nguon song giong nhau vi bien o a (xem
bien o song khong oi khi lan truyen), bc song la 10cm. iem M cach A 20cm, cach B 5cm
se dao ong vi bien o: A. 0
B. 2a
C. a
D. a/2
Cau 23. Cc phng trnh: u1 = 2cos(100t + /2) cm; u2 = 2cos(100t) cm. Khi trn mt nc,
to ra mt h thng vn giao thoa. Quan st cho thy, vn bc k i qua im P c hiu s PA-PB =
5 cm v vn bc k + 1 (cng loi vi vn k) i qua im P c hiu s PA-PB = 9 cm. Tm Tc
truyn sng trn mt nc.
A. 150cm/s, cc i
B. 200 cm/s, cc i
C. 250cm/s, cc tiu D. 200cm/s, cc tiu
Cu 24: Hai im M v N trn mt cht lng cch 2 ngun O1 O2 nhng on ln lt l :
O1M =3,cm, O1N=10cm , O2M = 18cm, O2N=45cm, hai ngun dao ng cng pha,cng tn s
f=10Hz, vn tc truyn sng trn mt cht lng l 50cm/s. Bc sng v trng thi dao ng ca hai
im ny dao ng th no :
A. = 50cm ;M ng yn, N dao ng mnh nht. B. = 15cm ;M dao ng mnh nht, N ng
yn.
C. = 5cm ; c M v N u dao ng mnh nht. D. = 5cm ;C M v N u ng yn.
TRUNG TAM LUYEN THI AI HOC AI VIET
* TRUNG TAM GDTX KP.3- TH TRAN CU CHI- HUYEN CU CHI. T: 08.22483793 -0984786115
* 67 THEP MI P.12-Q.TAN BNH- TP. HO CH MINH
T: 08.38118948-0909254007
* NH THIU NHI QUN 11_LNH BINH THNG
T: 08.38118948-0908346838

Gv: TRNG NH HUNG


T:0908346838
Trang 99
Cu 25: Ti hai im A n B trn mt nc dao ng cng tn s 16Hz, cng pha, cng bin .
im M trn mt nc dao ng vi bin cc i vi MA = 30cm, MB = 25,5cm, gia M v
trung trc ca AB c hai dy cc i khc th vn tc truyn sng trn mt nc l :
A. v= 36cm/s.
B. v =24cm/s.
C. v = 20,6cm/s.
D. v = 28,8cm/s.
Cu 26: Hai ngun M v N (MN = 20cm) trn mt cht lng dao ng cng tn s 50Hz, cng pha,
vn tc truyn sng trn mt cht lng l 1m/s . Trn MN s im khng dao ng l:
A. 18 im.
B. 19 im.
C. 21 im.
D. 20 im.
Cu 27: Ti hai im S1, S2 cch nhau 10cm trn mt nc dao ng cng tn s 50Hz,cng pha
cng bin , vn tctruyn sng trn mt nc 1m/s. Trn S1S2 c bao nhiu im dao ng vi
bin cc i v khng dao ng tr S1, S2 :
A. c 9 im dao ng vi bin cc i v 9 im khng dao ng.
B. c 11 im dao ng vi bin cc i v 10 im khng dao ng.
C. c 10 im dao ng vi bin cc i v 11 im khng dao ng.
D. c 9 im dao ng vi bin cc i v 10 im khng dao ng.
Cu 28: Hai ngun kt hp S1,S2 dao ong cung pha cch nhau 10cm, c chu k sng l 0,2s. Vn
tc truyn sng trong mi trng l 25cm/s. S cc i giao thoa trong khong S1S2( k c S1,S2) l:
A. 4
B. 3
C. 5
D. 7
Cu 29: Cho 2 ngun pht sng m cng bin , cng pha v cng tn s f = 440Hz, t cch
nhau 1m. Hi mt ngi phi ng u tren ng thang noi hai nguon khng nghe thy m
(bin sng giao thoa hon ton trit tiu). Cho vn tc ca m trong khng kh bng 352m/s.
A. 0,3m k t ngun bn tri.
B. 0,3m k t ngun bn phi.
C. 0,3m k t 1 trong hai ngun
D. Ngay chnh gia, cch mi ngun 0,5m
Cu 30:Trong mt th nghim v giao thoa sng trn mt nc, hai ngun kt hp cng pha A v B
cch nhau AB = 8 cm dao ng vi tn s f = 20 Hz.
I. Ti mt im M cch cc ngun sng d1 = 20,5cm v d2 = 25cm sng c bin cc i. Bit
rng gia M v ng trung trc ca AB cn hai ng dao ng mnh.Tnh vn tc truyn sng
trn mt nc. A. 25 cm/s B. 30 cm/s
C. 35 cm/s
D. 40 cm/s
II. Tm ng dao ng yu ( khng dao ng ) trn mt nc.
A. 10
B. 11
C. 12
D. 13
III. Gi C v D l hai im trn mt nc sao cho ABCD l hnh vung. Tm s im dao ng vi
bin cc i trn on CD.
A.11
B.6
C.5
D.1
Cu 31:Thc hin giao thoa c vi 2 ngun S1S2 cng c bin 1cm, cung pha, bc sng =
20cm th im M cch S1 50cm v cch S2 10cm c bin
C. 2 2 cm
D. 2cm
A.0
B. 2 cm
Cu 32. mt thong ca mt cht lng c hai ngun kt hp A v B cch nhau 20cm, dao ng
thng ng vi phng trnh uA = 2cos40t (mm,s) v uB = 2cos(40t + ) (mm,s). Bit tc
truyn sng trn mt cht lng l 30cm/s, xt hnh vung AMNB thuc mt thong cht lng. S
im dao ng vi bin cc i trn BM l: A. 19
B. 18 C. 17 D. 20
Cu 33: Trn mt mt cht lng c hai ngun sng kt hp cng pha c bin a v 2a dao ng
vung gc vi mt thong cht lng. Nu cho rng sng truyn i vi bin khng thay i th ti
mt im cch hai ngun nhng khong d1=12,75 v d2=7,25 s c bin dao ng a0 l bao
nhiu? A. a0=a.
B. a a0 3a. C. a0=2a.
D. a0=3a.
Cu 34. Trn b mt cht lng c hai ngun pht sng kt hp O1 v O2 dao ng ng pha , cch
nhau mt khong O1O2 = 100cm.Bit sng do mi ngun pht ra c tn s f = 10Hz , vn tc truyn
sng v = 3m/s.Xt im M nm trn ng thng vung gc vi O1O2 ti O1. on O1M c gi tr
nh nht bng bao nhiu ti M c dao ng vi bin cc i ?
A. 15cm
B. 6,55cm
C. 12cm
D. 10,56cm

TRUNG TAM LUYEN THI AI HOC AI VIET


* TRUNG TAM GDTX KP.3- TH TRAN CU CHI- HUYEN CU CHI. T: 08.22483793 -0984786115
* 67 THEP MI P.12-Q.TAN BNH- TP. HO CH MINH
T: 08.38118948-0909254007
* NH THIU NHI QUN 11_LNH BINH THNG
T: 08.38118948-0908346838

Gv: TRNG NH HUNG


T:0908346838
Trang 100
Bi 35: Hai ngun sng kt hp trn mt nc cch nhau mt on S1S2 = 9 pht ra dao ng
u = cos(t ) . Trn on S1S2, s im c bin cc i cng pha vi nhau v ngc pha vi
B. 9
C. 17.
D. 16.
ngun (khng k hai ngun) l: A. 8.
Bi 36 Trn mt nc c hai ngun kt hp S1, S2 cch nhau 6 2 cm dao ng theo phng trnh
u = acos 20t (mm). Bit tc truyn sng trn mt nc l 0,4 m/s v bin sng khng i
trong qu trnh truyn. im gn nht ngc pha vi cc ngun nm trn ng trung trc ca
S1S2 cch S1S2 mt on:
A. 6 cm.
B. 2 cm.
C. 32 cm
D. 18 cm.
Bi 37: Trn mt nc c 2 ngun sng ging ht nhau A v B cch nhau mt khong AB =
24cm. Cc sng c cng bc sng = 2,5 cm. Hai im M v N trn mt nc cng cch u
trung im ca on AB mt on 16 cm v cng cch u 2 ngun sng v A v B. S im
trn on MN dao ng cng pha vi 2 ngun l:
A. 7.
B. 8.
C. 6.
D. 9.
Bi 38: Trn b mt cht lng c hai ngun kt hp AB cch nhau 40cm dao ng cng pha. Bit
sng do mi ngun pht ra c tn s f=10(Hz), vn tc truyn sng 2(m/s). Gi M l mt im nm
trn ng vung gc vi AB ti A dao ng vi bin cc i. on AM c gi tr ln nht
l : A. 20cm
B. 30cm
C. 40cm
D.50cm
Bi 39: mt nc c hai ngun sng c A v B cch nhau 15 cm, dao ng iu ha cng tn s,
cng pha theo phng vung gc vi mt nc. im M nm trn AB, cch trung im O l 1,5
cm, l im gn O nht lun dao ng vi bin cc i. Trn ng trn tm O, ng knh
20cm, nm mt nc c s im lun dao ng vi bin cc i l:
A. 18.
B. 16.
C. 32.
D. 17.
Bi 40: Hai mi nhn S1, S2 cch nhau 9cm, gn u mt cu rung c tn s f = 100Hz c t
cho chm nh vo mt mt cht lng. Vn tc truyn sng trn mt cht lng l v = 0,8 m/s. G nh
cho cn rung th 2 im S1, S2 dao ng theo phng thng ng vi phng trnh dng: u =
acos2ft. im M trn mt cht lng cch u v dao ng cng pha S1 , S2 gn S1S2 nht c
phng trnh dao ng.
Cu 41: Trong hin tng giao thoa sng nc, hai ngun kt hp A,B cch nhau mt khong a =
20 cm dao ng iu ha theo phng thng ng, cng pha, cng tn s f = 50 Hz. Tc truyn
sng trn mt nc l 1,5 m/s. Xt cc im trn mt nc thuc ng trn tm A, bn knh AB.
im nm trn ng trn dao ng vi bin cc i cch ng trung trc ca AB mt khong
B. 2,572 cm.
C. 1,78 cm.
D. 3,246 cm
ngn nht l: A. 2,775 cm.
Cu 42: Trn mt nc c hai ngun kt hp A, B dao ng theo phng thng ng c phng
trnh u A = uB = a cos 20 t ( cm ) . Bit tc truyn sng trn mt nc l 30cm/s. M1, M2 l hai im

trn cng mt elip nhn A, B lm tiu im. Bit AM1 BM1 = 1cm ; AM 2 BM 2 = 3,5cm . Ti thi
im li ca M1 l 3cm th li ca M2 l
B. 3 3cm
C. 3cm
D. 3cm
A. 3 3cm

SONG AM
Cau 1: ieu nao sau ay la ung khi noi ve song am :
A. song am la song doc truyen c trong chan khong
B. song am co tan so nang trong khoang 1600Hz en 2000Hz
C. song am truyen c trong cac chat ran long kh
D. van toc truyen song an phu thuoc vao bien o song.
Cau 2: ieu nao sau ay la ung khi noi ve song am?
A. Song am la song doc truyen trong cac moi trng vat chat nh ran long hoac kh
B. Van toc truyen song am thay oi theo nhiet o
TRUNG TAM LUYEN THI AI HOC AI VIET
* TRUNG TAM GDTX KP.3- TH TRAN CU CHI- HUYEN CU CHI. T: 08.22483793 -0984786115
* 67 THEP MI P.12-Q.TAN BNH- TP. HO CH MINH
T: 08.38118948-0909254007
* NH THIU NHI QUN 11_LNH BINH THNG
T: 08.38118948-0908346838

Gv: TRNG NH HUNG


T:0908346838
Trang 101
C. Song am khong truyen c trong chan khong D. Ca A ,B va C eu ung
Cau 3: Nang lng c song am truyen trong mot n v thi gian qua mot n v dien tch
at vuong goc vi phng truyen am goi la:
A. o to cua am
B. Mc cng o am
C. Cng o am
D. Ngng nghe
Cau 4: o cao la ac tnh sinh ly cua am c hnh thanh tren c s cac ac tnh vat ly cua am
la: A. bien o
B. tan so
C. bien o va tan so
D. bc song
Cau 5: Cau nao sau ay ung:
A. Mc cng o am L la loga thap phan cua t so I / I0. Trong o I la gia tr tuyet oi cua
cng o am, I 0 la cng o am chuan.

B. Nang lng am t le vi bien o song


C. n v cng o am la niutn tren met (N/m)
D. Khi am truyen i, nang lng co gia tr khong thay oi.
Cau 6: Cam giac ve am phu thuoc nhng yeu to nao sau ay :
A. Nguon am va moi trng truyen am.
B. Nguon am va tai ngi nghe
C. Moi trng truyen am va tai ngi nghe.
D. Tai ngi nghe va than kinh thnh giac.
Cau 7. Pht biu no sau y l khng ng?
A. Sng siu m l sng m duy nht m tai ngi khng nghe thy c
B. Dao ng m c tn s nm trong min t 16Hz n 2.104Hz
C. Sng m l mt sng dc
D. V bn cht vt l th sng m, sng siu m, sng h m u l sng c hc
Cau 8. i lng no sau y ca sng m khng chu nh hng khi tnh n hi ca mi trng
thay i?
A. Tn s
B. Bc song
C. Bin
D. Cng
Cau 9. Cc c tnh sinh l ca m gm:
A. cao, m sc, to.
B. cao, m sc, nng lng.
C. cao, m sc, bin .
D. cao, m sc, cng m .
Cau 10: Am do hai nhac cu khac nhau phat ra luon luon khac nhau ve:
A. o cao
B. o to
C. Am sac
D. Ve ca o cao, o to lan am sac
Cau 11: Hai am thanh co am sac khac nhau la do:
A.Co tan so khac nhau
B. o cao va o to khac nhau
C .So lng cac hoa am trong chung khac nhau
D. So lng va cng o cac hoa am trong chung khac nhau
Cau 12: Goi I la gia tr tuyet oi cua gia tr am: I 0 la cng o am chuan . bieu thc cua mc
I
I
B. L (B) = ln
cng o am la:
A. L (B) = lg 0
I
I0
C. L (B) = lg

I2
I0

D. L (B) = lg

I
I0

Cau 13. m sc l:
A. Mt tnh cht ca m gip ta nhn bit c ngun m B. c trng sinh l ca m
C. Mu sc ca m thanh
D. Mt tnh cht vt l ca m
Cau 14. to ca m c o bng:
A. Mc cng m
B. Cng ca m
C. Bin ca m D. Mc p sut ca m
Cau 15. o cao cua am phu thuoc vao yeu to nao sau ay?
A. o dai an hoi cua nguon am.
B. Bien o dao ong cua nguon am.
C. Tan so cua nguon am.
D. o th dao ong cua nguon am.
Cau 16. Tai con ngi co the nghe c nhng am co mc cng o am trong khoang
TRUNG TAM LUYEN THI AI HOC AI VIET
* TRUNG TAM GDTX KP.3- TH TRAN CU CHI- HUYEN CU CHI. T: 08.22483793 -0984786115
* 67 THEP MI P.12-Q.TAN BNH- TP. HO CH MINH
T: 08.38118948-0909254007
* NH THIU NHI QUN 11_LNH BINH THNG
T: 08.38118948-0908346838

Gv: TRNG NH HUNG


T:0908346838
Trang 102
A. t 0 dB en 1.000 dB. B. t 10 dB en 100 dB.
C. t -10 dB en 100 dB. D. t 0 dB en 130 dB.
Cau 17. oi vi am c ban va hoa am bac 2 do cung mot day an phat ra th
A. hoa am bac 2 co cng o ln hn cng o am c ban.
B. tan so hoa am bac 2 gap oi tan so am c ban.
C. tan so am c ban ln gap oi tan so hoa am bac 2.
D. toc o am c ban gap oi toc o hoa am bac 2.
Cau 18. Hop cong hng co tac dung
A. lam tang tan so cua am.
B. lam giam bt cng o am.
C. lam tang cng o cua am.
D. lam giam o cao cua am.
Cau 19. Tieng la het 80 dB co cng o ln gap bao nhieu lan tieng noi tham 20dB?
Cau 20. Mot day an violon hai au co nh, dao ong, phat ra am c ban ng vi not nhac la
co tan so 440 Hz. Toc o song tren day la 250 m/s. Hoi o dai cua day bang bao nhieu?
Cau 21. i vi sng siu m th con ngi:
A. Khng th nghe c
B. C th nghe c nh my tr thnh thng thng
C. C th nghe c bi tai ngi bnh thng
D. C th nghe c nh h thng micro v loa
Cau 22. so snh s v cnh nhanh hay chm ca cnh con Ong vi cnh con Mui, ngi ta c
th da vo c tnh sinh l no ca m do cnh ca chng pht ra:
A. cao
B. m sc
C. Cng m
D. Mc cng m
Cau 23. Mot la thep mong mot au co nh, au con lai dao ong vi chu ky 0,08s. Am do la
thep phat ra la:
A. Am ma tai ngi nghe c.
B. Nhac am
C. Sieu am
D. Ha am
Cau 24. Mt nhc c pht m c tn s m c bn c f = 420Hz. Mt ngi c th nghe c m
n tn s cao nht 18000Hz. Tn s m cao nht m ngi ny nghe c do dng c trn pht ra
l: A. 17640Hz
B. 18000 Hz
C. 17000Hz
D. 17850Hz
Cau 25. Hai hoa am lien tiep do mot day an phat ra co tan so hn kem nhau la 56 Hz . Hoi hoa
am th ba co tan so la bao nhieu?
A. 28 Hz .
B. 56 Hz.
C. 84 Hz.
D. 168 Hz.
12
2
Cau 26: Cho cng o am chuan Io = 10
w/m . Mot am co mc cng o 80dB th cng o
-4
2
-5
2
am la: A .10 w/m
B. 10 w/m
C. 10 60 w/m 2
D. 10 15 w/m 2
Cau 27: Khi cng o am tang gap 10 lan, th mc cng o am tang 10dB; khi cng o am
tang gap 100 lan th mc cng o am tang:
A. 100dB
B. 20dB
C. 30dB
D. 50dB
Dung cho cac cau 27 , 28
Mot am co cng o 10W/m2 se gay ra nhc tai. Gia s mot nguon am co kch thc nho S
at cach tai mot khoang d=1m.
Cau 27. e am do nguon phat ra lam nhc tai, th cong suat P phai la:
A. 125,6W
B. 12,56W
C. 100W
D. 120W
Cau 28. Gia s nguon am co cong suat tren th mc cng o am tai mot iem cach nguon 1km
la: A. 50dB
B. 60dB
C. 70dB
D. 80dB
Cau 29. Loa cua mot may thu thanh co cong suat 1W khi m to het cong suat. Mc cng o
am do loa o phat ra tai iem cach nguon am 4m la:
A. 69dB
B. 97dB
C. 90dB
D. 100dB

TRUNG TAM LUYEN THI AI HOC AI VIET


* TRUNG TAM GDTX KP.3- TH TRAN CU CHI- HUYEN CU CHI. T: 08.22483793 -0984786115
* 67 THEP MI P.12-Q.TAN BNH- TP. HO CH MINH
T: 08.38118948-0909254007
* NH THIU NHI QUN 11_LNH BINH THNG
T: 08.38118948-0908346838

Gv: TRNG NH HUNG


T:0908346838
Trang 103
Cau 30. Loa cua mot may thu thanh co cong suat 1W khi m to het cong suat. e tai iem cach
nguon am 4m co mc cng o am la 70dB th phai giam cong suat bao nhieu lan:
A. 300 lan
B. 400 lan
C. 500 lan
D. 600 lan
Cu 31. (Tuyn sinh H 2010). Ba im O, A, B cng nm trn mt na ng thng xut pht t
O. Ti O t mt ngun im pht sng m ng hng ra khng gian, mi trng khng hp th
m. Mc cng m ti A l 60 dB, ti B l 20 dB. Mc cng m ti trung im M ca AB l
A. 40 dB
B. 34 dB
C. 26 dB
D. 17 dB
Cu 32: Cng sut m thanh cc i ca mt my nghe nhc gia nh l 10W. Cho rng c truyn
trn khong cch 1m, nng lng m b gim 5 % so vi ln u do s hp th ca mi trng
truyn m. Bit I0 = 10-12 W/m2. Nu m to ht c th mc cng m khong cch 6 m l
A. 89 dB
B. 98 dB
C. 107 dB
D. 102 dB
Cu 33: mt xng c kh c t cc my ging nhau , mi my khi chy pht ra m c mc
cng m 80dB. khng nh hng n sc kho ca cng nhn th mc cng m trong
xng c kh khng vt qu 90dB. C th b tr nhiu nht l bao nhiu my nh th trong xng
c kh: A. 10
B.2
C. 6
D. 20
Cu 34: C mt ngun m S truyn m ng hng trong khng gian. Mt ngi i t A n C th
thy qua im B c cng m ln nht v cng m ti A v C bng nhau. Xc nh t s
AC/SA bit cng m ti B bng 4 ln cng m ti A.
A. 3
B. 3
C. 2
D. 3 /2
Bi 35: Ngun m ti O c cng sut khng i. Trn cng ng thng qua O c ba im A, B, C
cng nm v mt pha ca O v theo th t xa c khong cch ti ngun tng dn. Mc cng
m ti B km mc cng m ti A l a (dB), mc cng m ti B hn mc cng m ti
C l 3a (dB). Bit OA = 2OB/3. Tnh t s OC/OA
A. 81/16
B. 9/4
C. 27/8
D. 32/ 27
Bi 36 : sng (A, B cng pha so vi S v AB = 100m). im M l trung im AB v cch S 70 m
c mc cng m 40dB. Bit vn tc m trong khng kh l 340m/s v cho rng mi trng
khng hp th m (cng m chun Io = 10-12W/m2). Nng lng ca sng m trong khng gian
gii hn bi hai mt cu tm S qua A v B l
A. 207,9 J
B. 207,9 mJ
C. 20,7mJ
D. 2,07 J

HIEU NG OP_PLE

Cau 1: e hieu ng op ple xuat hien th ieu kien can va u la:


A. Nguon am va may thu chuyen ong tng oi vi nhau
B. May thu ng yen va nguon am chuyen ong
C. Nguon am ng yen va may thu chuyen ong
D. Nguon am va may thu chuyen ong ngc chieu nhau
Cau 2: Khi xay ra hieu ng op ple oi vi mot song am th tan so song thay oi con bc
song:
A. Cung thay oi
B. Khong thay oi khi nguon ng yen con may thu
chuyen ong.
C. Khong thay oi
D. Ch thay oi khi ca nguon lan may thu eu chuyen ong
Dung cho cac cau 3 en 4
Mot cai coi phat song am co tan so 1000Hz chuyen ong i ra xa mot ngi ng ben ve ng
ve pha mot vach a vi toc o 10m/s. Lay toc o am thanh trong khong kh la 330m/s.
Cau 3. Tan so cua am ngi o nghe trc tiep t cai coi la:
A. 1200Hz
B. 1000Hz
C. 790Hz
D. 970Hz
Cau 4. Tan so cua am ngi o nghe c t pha vach a la:
A. 1030Hz
B. 3010Hz
C. 970Hz
D.1300Hz
TRUNG TAM LUYEN THI AI HOC AI VIET
* TRUNG TAM GDTX KP.3- TH TRAN CU CHI- HUYEN CU CHI. T: 08.22483793 -0984786115
* 67 THEP MI P.12-Q.TAN BNH- TP. HO CH MINH
T: 08.38118948-0909254007
* NH THIU NHI QUN 11_LNH BINH THNG
T: 08.38118948-0908346838

Gv: TRNG NH HUNG


T:0908346838
Trang 104
Dung cho cac cau 5 en 6
Mot canh sat giao thong ng ben ng dung coi ien phat ra mot am co tan so 1000Hz hng
ve mot chiec oto ang chuyen ong ve pha mnh vi toc o 36km/h. Song am truyen trong
khong kh vi toc o 340m/s.
Cau 5. Tan so phan xa t oto ma ngi canh sat nghe c la:
A. 1200Hz
B.960Hz
C. 1060Hz
D.1610Hz
Cau 6. Oto phat ra mot am co tan so 800Hz, tn hieu nay ti tai ngi canh sat vi tan so la:
A 824Hz
B. 428Hz
C. 8400Hz
D. 4280Hz
Cu 7. Mt ngi ng cnh ng o tn s ting ci ca mt xe t. Khi t li gn anh ta o
c gi tr f = 724 Hz v khi t i ra xa anh o c f = 606Hz. Bit vn tc m thanh trong
khng kh l v = 340m/s. Vn tc t la:
A. 40 m/s
B. 25 m/s
C. 35 m/s
D. 30 m/s
Cau 8. canh ng, tren thap bu ien co mot ong ho, chuong cua no phat ra mot am co tan
so 1136 Hz. Mot oto chay vi van toc 20 m/s tren ng o. Toc o am thanh trong khong kh v
= 340 m/s. Tan so tieng chuong ma ngi lai xe nghe c khi xe lai gan bu ien la
A. 1203 Hz.
B. 1225 Hz.
C. 1069 Hz.
D. 1100 Hz.
Cu 9. Mt my thu chuyn ng v pha mt ngun m ng yn. Khi my thu li gn th tn s
ca m o c l f1 = 900 Hz v khi my thu ra xa th tn s ca m o c l f 2 = 800 Hz . Cho
bit vn tc truyn m trong khng kh v =340m/s. Vn tc ca my thu v tn s ca m do ngun
pht ra la: 20m/s;
Cu 10. Mt ci ci pht mt m c tn s f 0 = 500 Hz ri t do khng vn tc u t mt cao
h. Khi ci ri gn ngang qua mt mt quan st vin ng mt t th tn s m m ngi ny thu
c l f = 1300Hz. o cao h la:
Cu 11. Mt ci ci pht mt m c tn s f 0 = 500 Hz ri t do khng vn tc u t mt cao
h. Khi ci ri gn ngang qua mt mt quan st vin ng mt t th tn s m m ngi ny thu
c l f = 1300Hz.

a. Tnh cao h.
b. Tnh tn s f ca m m quan st vin thu c khi ci va ri qua mt quan st vin .
c. Vn c th ri t cao y th tn s f 0 ca ci ti thiu phi l bao nhiu quan st
vin khng nghe thy ting ci lc n sp ri ngang qua mt? Cho bit vn tc m thanh
trong khng kh v = 340m/s, b qua sc cn ca khng kh, g = 9,8m / s 2 .
Cu 12. Mt ngun S pht mt m c tn s ring f 0 v chuyn ng vi vn tc v = 204m/s. Hi:
a. f 0 ti thiu phi bng bao nhiu mt quan st vin ng yn trn qu o ca ngun
khng nghe thy m do S pht ra khi S ang li gn?
b. f 0 ti a bng bao nhiu quan st vin khng nghe thy g, khi S i ra xa?
Cu 13. Mt my bay phn lc siu thanh bay vi vn tc v = 1500km/h v pha mt ngun m c
nh S. Ngun S pht mt m n c tn s f 0 = 1000 Hz . Tnh tn s f v f ca m m mt my
thu t trn my bay nhn c ca S lc my bay li gn v lc n ri xa S. gii thch kt qu thu
c.
Cu 14. Mt xe la chy vi vn tc 72km/h th gp mt t i ngc chiu, trn quc l song
song v st cnh ng tu vi vn vn tc 120km/h . C xe la ln t u ko ci. Gi s ci ca
hai xe cng c tn s f = 1200Hz.
a. Tnh cc tn s f1 , f 2 ca ting ci t do mt ngi trong xe la nghe thy lc hai xe li
gn nhau v lc hai xe ri xa nhau.
TRUNG TAM LUYEN THI AI HOC AI VIET
* TRUNG TAM GDTX KP.3- TH TRAN CU CHI- HUYEN CU CHI. T: 08.22483793 -0984786115
* 67 THEP MI P.12-Q.TAN BNH- TP. HO CH MINH
T: 08.38118948-0909254007
* NH THIU NHI QUN 11_LNH BINH THNG
T: 08.38118948-0908346838

Gv: TRNG NH HUNG


T:0908346838
Trang 105
b. Tnh cc tn s f, f ca ting ci xe la do ngi li xe t nghe thy lc hai xe li gn
nhau v lc hai xe ri xa nhau.
c. Tnh bc sng ca m m hai ngi nhn c cng vo hai thi gian ni trn. Gii thch
ti sao hai ngi li thu c cc gi tr khc nhau.
Cu 15. Mt my d dng siu m t b bin pht mt chm siu m tn s 120kHz, pht hin
c mt tu ngm ang di chuyn theo ng hng ti my. Tn s ca siu m phn x t tu v
my d o c l f = 121,67kHz.
a. Xc nh chiu v vn tc ca tu ra hi l/gi.
b. Xc nh tn s ca siu m m tu nhn c ca my d.
Cho bit: vn tc m thanh trong nc bin l v = 1500m/s; 1 hi l = 1852 m.
Cu 16. Mt my bay bay vi vn tc v bng na vn tc m thanh v pha mt sn bay. Trn my
bay v sn bay u c mt my pht m , pht mt m c tn s f = 800Hz. Tnh tn s ca m
m my bay nhn c t sn bay v ca m m sn bay nhn c ca my bay. Hai tn s c
bng nhau khng?
Cu 17. Mt my thu chuyn ng v pha mt ngun m ng yn. Tnh tc ca my thu, bit
rng t s tn s lc n li gn v lc n ri xa ngun l 10/9 ( tc l mt tng)
Cu 18. Mt my d dng siu m t b bin pht mt siu m tn s 150kHz. Mt tu ngm
tin v pha b bin vi tc 15 hi l/gi. Tnh tn s ca siu m phn x t tu v my d.
Cho bit: 1 852 m ; vn tc m trong nc bin: v = 1500m/s.

TRUNG TAM LUYEN THI AI HOC AI VIET


* TRUNG TAM GDTX KP.3- TH TRAN CU CHI- HUYEN CU CHI. T: 08.22483793 -0984786115
* 67 THEP MI P.12-Q.TAN BNH- TP. HO CH MINH
T: 08.38118948-0909254007
* NH THIU NHI QUN 11_LNH BINH THNG
T: 08.38118948-0908346838

GV. TRNG NH HUNG

T: 0908346838

Trang 106

E CNG TRAC NGHIEM IEN XOAY CHIEU

Cau 1: Nguyen tac tao dong ien xoay chieu da tren:


A. Hien tng cam ng ien t
B. Hien tng t cam
C. Hien tng cam ng ien t va s dung t trng quay.
D. T trng quay
Cau 2: Dong ien xoay chieu dang sin co ac iem la:
A. Co tan so xac nh
B. Cng o dong ien luon dng
C. Dong ien co mot chieu xac nh
D.Bien o luon thay oi theo thi gian
Cau 3: Chon cau sai
A. Dong ien xoay chieu la dong ien co cng o bien thien khong ieu hoa
B. Dong dien xoay chieu oi chieu mot cach tuan hoan.
C. Dong ien xoay chieu c mo ta di dang nh luat hnh sin theo thi gian.
D. Dong ien xoay chieu c mo ta di dang nh luat hnh cosin theo thi gian.
Cau 4: Chon cau ung. Hieu ien the dao ong ieu hoa la hieu ien the :
A. co dang u = U 0 cos(t + ) B. Luon co gia tr dng
C. Bien thien theo thi gian
D. Khong oi theo thi gian
Cau 5. Cch to ra dng in xoay chiu l
A. cho khung dy dn quay u trong mt t trng u quanh mt trc c nh nm trong mt
khung dy v vung gc vi t trng.
B. cho khung dy chuyn ng u trong mt t trng u.
C. quay u mt nam chm in hay nam chm vnh cu trc mt mt cun dy dn.
D. A hoc C
Cau 6 Cch to ra dng in xoay chiu no l ng vi nguyn tc ca my pht in xoay chiu?
A. Lm cho t thng qua khung dy bin thin iu ho.
B. Cho khung dy chuyn ng tnh tin trong mt t trng u.
C. Cho khung dy quay u trong mt t trng u quanh mt trc c nh nm song song vi
cc ng cm ng t.
D. C A, B, C u ng.
Cau 7. Dng in xoay chiu l dng in c :
A. Chiu dng in thay i tun hon theo thi gian.
B. Cng bin i tun hon theo thi gian.
C. Chiu thay i tun hon v cng bin thin iu ho theo thi gian.
D. Chiu v cng thay i u n theo thi gian.
Cau 8 Chn pht biu ng khi ni v dng in xoay chiu
A. Dng in xoay chiu c cng bin thin tun hon theo thi gian.
B. Dng in xoay chiu c chiu dng in bin thin iu ho theo thi gian.
C. Dng in xoay chiu c cng bin thin iu ho theo thi gian.
D. Dng in xoay chiu hnh sin c pha bin thin tun hon.
Cau 9. Chn pht biu ng khi ni v cng dng in hiu dng
A. Gi tr ca cng hiu dng c tnh bi cng thc I= 2 I0
B. Cng hiu dng ca dng in xoay chiu bng cng dng in khng i.
C. Cng hiu dng khng o c bng ampe k.
D. Gi tr ca cng hiu dng o c bng ampe k.
Cau 10. Chn pht biu ng khi ni v hiu in th dao ng iu ho
A. Hiu in th dao ng iu ha hai u khung dy c tn s gc ng bng vn tc gc
ca khung dy khi n quay trong t trng eu.
B. Biu thc hiu in th dao ng iu ho c dng: u = U 0 sin(.t + )
*
*

TRUNG TAM LUYEN THI AI HOC AI VIET


TRUNG TAM GDTX KP.3- TH TRAN CU CHI- HUYEN CU CHI. T: 08.22483793 -0984786115
67 THEP MI P.12-Q.TAN BNH- TP. HO CH MINH
T: 08.38118948-0909254007
* NH THIU NHI QUN 11_LNH BINH THNG
T: 08.38118948-0908346838

GV. TRNG NH HUNG


T: 0908346838
Trang 107
C. Hiu in th dao ng iu ha l mt hiu in th bin thin iu ho theo thi gian.
D. C A, B , C u ng
Cau 11: Cho khung dy kim loi din tch S quay u quanh trc i xng xx ca n trong mt t
trng u B c phng vung gc vi xx. Vn tc gc khung quay l . Chn gc thi gian l lc
mt khung vung gc vi vect B. Ti thi im t bt k, t thng qua mi vng dy l:
A. BSsin t (Wb)

B. BScos( t +

C. BScos t. (Wb)

D. BSsin( t +

) (Wb)
) (Wb)

Cau 12: Chon cau tra li ung:


Mot khung day quay eu quanh truc trong mot t trng eu B vuong goc vi truc quay
10
vi van toc goc = 150 (vong/phut). T thong cc ai gi qua khung la
Wb. Suat ien

ong hieu dung trong khung la: A. 25 V B. 25 2 V


C. 50 V
D. 50 2 V
Cau 13: Chon cau tra li ung.
Mot khung day dan co dien tch S = 50cm2 gom 150 vong day quay eu vi van toc 3000
vong/phut trong mot t trng eu B vuong goc vi truc quay va co o ln B = 0,02T. T
thong cc ai gi qua khung la:
A. 0,015Wb
B. 0,15Wb
C. 1,5Wb
D. 15Wb
Cau 14. Mt khung dy hnh vung cnh 20cm c 100 vng dy quay u trong t trng khng
i, c cm ng t 10-2 (T) vi vn tc quay 50 vng/s. ng cam ng t vung gc vi trc quay.
Ly t0 = 0 l lc mt khung vung gc vi ng sc. T thng qua khung c dng:
A. 0,4sin100t Wb
B. 0,4 cos100t Wb

C. 0,4 cos (100t +

) Wb
D. 0,04 cos100t Wb
6
Cau 15. Khung dy hnh ch nht di 30cm, rng 20cm t trong t trng u c cm ng t
r
B=10-2 (T) sao cho phap tuyn khung hp vi vct B 1 gc 60o. T thng qua khung luc nay l
B. 2 3.104 Wb
C. 3.10-4 Wb
D. 3 3.104 Wb
A. 3.10-4 (T)
r
Cau 16. Mt khung dy t trong t trng c cm ng t B . T thng cc ai qua khung l 6.104
Wb Cho cm ng t gim u v 0 trong thi gian 10-3(s) th sc in ng cm ng xut hin
trong khung l:
A. 6V
B. 0,6V
C. 0,06V
D. 3V
Cau 18. Mt khung dy quay u vi vn tc 3000vng/pht trong t trng u c t thng cc
r
1
i gi qua khung l Wb. Chn gc thi gian lc mt phng khung dy hp vi B mt gc 300

th biu thc sut in ng hai u khung dy l :


A. e = 100sin(100t +

) V.

C. e = 100sin(100t + 600) V.

B. e = 100sin(100t +

) V.

) V.
3
Cau 19. Mt khung dy hnh ch nht c tit din 54cm2 gm 500vng, quay u xung quanh trc
r
vi vn tc 50vng/giy trong t trng u 0,1Tesla. Chn gc thi gian lc B song song vi mt
phng khung dy th biu thc sut in ng hai u khung dy l :
A. e = 27sin(100t +

) V.

C. e = 27sin(100t + 900) V.

*
*

D. e = 100sin(50t +

B. e = 27sin(100t ) V.
D. e = 27sin(100t +

) V.

TRUNG TAM LUYEN THI AI HOC AI VIET


TRUNG TAM GDTX KP.3- TH TRAN CU CHI- HUYEN CU CHI. T: 08.22483793 -0984786115
67 THEP MI P.12-Q.TAN BNH- TP. HO CH MINH
T: 08.38118948-0909254007
* NH THIU NHI QUN 11_LNH BINH THNG
T: 08.38118948-0908346838

GV. TRNG NH HUNG


T: 0908346838
Trang 108
Bai 20. Trong 1s, dng in xoay chiu c tn s f = 60 Hz i chiu bao nhiu ln?
A. 60
B. 120
C. 30
D. 240
Bai 21. T thng xuyn qua mt khung dy dn phng bin thin iu ho theo thi gian theo quy
lut
= 0sin(t + 1) lm cho trong khung dy xut hin mt sut in ng cm ng e = E0sin(t
+2).
Hiu s 2 - 1 nhn gi tr no?: A. -/2
B. /2
C. 0
D.
2
Bai 22. Mt khung dy dn phng c din tch S = 100 cm gm 200 vng dy quay u vi vn
r
tc 2400vng/pht trong mt t trng u c cm ng t B vung gc trc quay ca khung v c
ln B = 0,005T. T thng cc i gi qua khung l
A. 24 Wb
B. 2,5 Wb
C. 0,4 Wb
D. 0,01 Wb
Bai 23. Mt my pht in c phn cm gm hai cp cc v phn ng gm hai cp cun dy mc
ni tip. Sut in ng hiu dng ca my l 220V v tn s 50Hz. Cho bit t thng cc i qua
mi vng dy l 4mWb. S vng dy ca mi cun trong phn ng c gi tr l:.
A. 44 vng
B. 175 vng
C. 248 vng
D. 62 vng
Bai 24. Mt khung dy dn c din tch S v c N vng dy. Cho khung quay u vi vn tc gc
trong mt t trng u c cm ng t B vung gc vi trc quay ca khung. Ti thi im ban

u, php tuyn ca khung hp vi cm ng t B mt gc


trong khung ti thi im t l:

A. e = NBS cos t + .

. Khi , sut in ng tc thi


6

B. e = NBS cos t .

C. e = NBSsint.
D. e = - NBScost.
Cau 25: Chon cum t thch hp sau ay va ien vao cho trong cho ung ngha:
A. Tc thi
B. Khong oi
C. Hieu dung
D. Thay oi
Cng o dong ien..cua dong ien xoay chieu ng bng cng o cua dong ien khong
oi khi qua cung vat dan trong cung thi gian lam toa ra cung nhiet lng nh nhau.
Cau 26: Cng o dong ien hieu dung cua dong ien xoay chieu bang :
A. Cng o dong ien khong oi ( neu chung i qua cung mot ien tr trong thi gian nh
nhau th se toa ra nhiet lng bang nhau.)
B. Gia tr ln nhat cua dong ien trong mot chu k
C. Gia tr trung bnh cua dong ien trong mot chu k
D. Gia tr nho nhat cua dong ien trong mot chu k
Cau 27: Cau nao sau ay ung?
A. Hieu ien the dao ong ieu hoa co dang u = U 0 cos(t + ) .
B. Trong may phat ien, hieu ien the dao ong ieu hoa luon co tan so bang tan so cua
khung day khi no quay trong t trng u.
C. Hieu ien the dao ong ieu hoa la hieu ien the bien thien theo thi gian theo qui luat
ham so dang sin hoac dang cosin.
D. Ca A,B,C eu ung.
Cau 28: Mt n neon c mc vo mng in xoay chiu 220V 50Hz, n sng mi khi in p
tc thi ln hn hoc bng 110 2 V. Bit trong mt chu k n sng hai ln v tt hai ln. Thi gian
n sng trong mt chu k ca dng in l
1
1
1
1
A.
s.
B.
s.
C.
s.
D.
s.
300
90
150
75
*
*

TRUNG TAM LUYEN THI AI HOC AI VIET


TRUNG TAM GDTX KP.3- TH TRAN CU CHI- HUYEN CU CHI. T: 08.22483793 -0984786115
67 THEP MI P.12-Q.TAN BNH- TP. HO CH MINH
T: 08.38118948-0909254007
* NH THIU NHI QUN 11_LNH BINH THNG
T: 08.38118948-0908346838

GV. TRNG NH HUNG


T: 0908346838
Trang 109
Cau 29. Dng in xoay chieu c ng dng rng ri hn dng mot chieu, v:
A. Thit b n gin, d ch to, to ra dng in c cng sut in ln v c th bin i d
dng thnh dng in mot chieu bng phng php chnh lu.
B. C th truyn ti i xa d dng nh my bin th, hao ph in nng truyn ti thp.
C. C th to ra dng xoay chieu ba pha tit kim c dy dn v to c t trng quay.
D. C A, B, C u ng.
Cau 30. Gi tr o ca vnk v ampek xoay chiu ch:
A. Gi tr tc thi ca hiu in th v cng dng in xoay chiu.
B. Gi tr trung bnh ca hiu in th v cng dng in xoay chiu.
C. Gi tr cc i ca hiu in th v cng dng in xoay chiu.
D. Gi tr hiu dng ca hiu in th v cng dng in xoay chiu.
Cau 31. t vo hai u mt t in mt hiu din th xoay chiu c gi tr: hiu dng U khng i
v tn s 50Hz th cng hiu dng qua t l 4A. cng hiu dng qua t bng 1A th tn
s ca dng in phi bng:
A. 25Hz
B. 100Hz
C. 12,5Hz
D. 400Hz
Cau 32: Mt thit b in mt chiu c cc gi tr: nh mc ghi trn thit b l 110V. Thit b
phi chu c hiu in th ti a l:
A. 110 2 .V
B. 110
C. 220V
D. 220 2 .V
Cau 33. Mt thit b in xoay chiu c cc gi tr: nh mc ghi trn thit b l 110V. Thit b
phi chu c hiu in th ti a l:
A. 220 2 .V
B. 220V.
C. 110 2 .V
D. 110V
Cau 34. Hiu in th gia hai u mt on mch in xoay chiu c biu
thc: u = 110 2 cos(100t )V Hieu in th hiu dng ca on mch l:
A. 110V
B. 110 2 .V
C. 220V
D. 220 2 .V
Cau 35. Gi tr: hiu dng ca hiu in th xoay chiu c biu thc u = 220 5 cos(100 .t )V l:
A. 220 5.V

B. 220V

C. 110 10 .V

D. 110 5.V

Cau 36. Gi tr: hiu dng ca dng in xoay chiu c biu thc i = 2 3 cos(200t +
A. 2A

B. 2 3 A

C.

) A l:
6
D. 3 2 A.

6A

Cau 37. Biu thc ca cng dng in trong mt on mch AC l: i = 5 2 cos(100t + ) A .


6

thi im t =

1
s cng trong mch t gi tr:
300

A. Cc i

B. Cc tiu

C. Bng khng

Cau 38. Mt dng in xoay chiu c biu thc i = 4sin(100t +

D. Mt gi tr khc

)A Kt lun no sau y l

ng ?
A. Cng d dng in hiu dng chy qua mch l 4A.
B. Tn s dng in xoay chiu l 100Hz.
C. Cng d dng in cc i ca dng in l 4A. D. Chu k dng in l 0,01s.
Cau 39. Mt dng in xoay chiu c tn s 120Hz th trong mi giy dng in i chiu my
ln ? A. 240 ln.
B. 30 ln.
C. 120 ln.
D. 60 ln.
Cau 40. Dng in xoay chiu c biu thc i = 2 2 cos(100t +

*
*

)A. Kt lun no sau y l ng ?


3
A. Cng d dng in hiu dng chy qua mch l 2A.
B. Tn s dng in xoay chiu l 50Hz.
D. C A, B v C
C. Cng d dng in cc i l 2 2 A.

TRUNG TAM LUYEN THI AI HOC AI VIET


TRUNG TAM GDTX KP.3- TH TRAN CU CHI- HUYEN CU CHI. T: 08.22483793 -0984786115
67 THEP MI P.12-Q.TAN BNH- TP. HO CH MINH
T: 08.38118948-0909254007
* NH THIU NHI QUN 11_LNH BINH THNG
T: 08.38118948-0908346838

GV. TRNG NH HUNG


T: 0908346838
Trang 110
Cau 41. Chn cu tr li sai. Dng in xoay chiu l:
A. Dng in m cng bin thin theo thi gian c dng sin .
B. Dng in m cng bin thin theo theo thi gian c dng cos.
C. Dng in i chiu mt cch tun hon.
D. C A,B,C u sai.
Cau 42. Gi i, Io, I ln lt l cng tc thi, cng cc i v cng hiu dng ca dng
in xoay chiu i qua mt in tr R. Nhit lng to ra trn in tr R trong thi gian t c xc
nh bi h thc no sau y?
I2
A. Q = R.i 2 .t
B. Q = R.I 2 .t
C. Q = R. 0 .t
D. B v C u ng.
2
Cau 43. Mt dng in xoay chiu i qua in tr 25 trong thi gian 2 pht th nhit lng to
ra l Q=6000J. Cng hiu dng ca dng in xoay chiu l :
A. 3A
B. 2A
C. 3 A
D. 2 A
Cau 44. Nhit lng Q do dng in c biu thc i = 2 cos120t ( A) i qua in tr 10 trong 0,5
pht l:A. 1000 J.
B. 600 J.
C. 400 J.
D. 200 J.
Cau 45. Chn pht biu sai khi ni v ngha ca h s cng sut :
A. tng hiu qu s dng in nng, chng ta phi tm cch nng cao h s cng sut.
B. H s cng sut cng ln th khi U,I khng i cng sut tiu th ca mch in cng ln.
C. H s cng sut cng ln th cng sut tiu th ca mch in cng ln.
D. H s cng sut cng ln th cng sut hao ph ca mch in cng ln.
Cau 46. Chn pht biu ng v vn k v ampek
A .Gi tr o ca vn k v ampe k xoay chiu ch gi tr hiu dng ca hiu in th v cng
dng in xoay chiu.
B. Gi tr o ca vn k v ampe k xoay chiu ch gi tr cc i ca hiu in th v cng
dng in xoay chiu.
C. Gi tr o ca vn k v ampe k xoay chiu ch gi tr trung bnh ca hiu in th v cng
dng in xoay chiu.
D. Gi tr o ca vn k v ampe k xoay chiu ch gi tr tc thi ca hiu in th v cng
dng in xoay chiu.
Cau 47: Chn cum t thch hp sau ay e ien vao cho trong cho thanh cau ung y ngha vat
ly:A. Tan so
B. Pha
C. Chu ky
D. Bien o
Trong oan mach xoay chieu ch co ien tr thuan th hieu ien the gia hai au oan mach co
the khong cung .. vi cng o dong ien
Cau 48: Cng sut tc thi ca dng in xoay chiu
A. lun bin thin cng pha, cng tn s vi dng in
B. lun l hng s
C. lun bin thin vi tn s bng 2 ln tn s ca dng in.
D. c gi tr trung bnh bin thin theo thi gian.
Cau 49: oi vi oan mach ien xoay chieu ch co ien tr thuan th:
A. Pha cua dong ien qua ien tr luon bang 0.
B. Dong ien va hieu ien the luon cung pha
C. Dong ien va hieu ien the luon ngc pha
D. Tan so dong ien luon ln hn dong ien cua hieu ien the
Cau 50: oi vi oan mach xoay chieu ch co cuon day thuan cam khang th ket luan nao sau
nay sai: A. Hieu ien the luon nhanh pha hn dong ien mot goc /2
B. Dong ien hieu dung t le vi o t cam cua cuon day
C. Dong ien t le vi hieu ien the hieu dung
D. Cam khang cua cuon day phu thuoc vao tan so
*
*

TRUNG TAM LUYEN THI AI HOC AI VIET


TRUNG TAM GDTX KP.3- TH TRAN CU CHI- HUYEN CU CHI. T: 08.22483793 -0984786115
67 THEP MI P.12-Q.TAN BNH- TP. HO CH MINH
T: 08.38118948-0909254007
* NH THIU NHI QUN 11_LNH BINH THNG
T: 08.38118948-0908346838

GV. TRNG NH HUNG


T: 0908346838
Trang 111
Cau 51. oi vi oan mach xoay chieu ch co cuon day thuan cam th so vi dong ien hieu
ien the hai au mach luon:
A. Nhanh pha hn mot goc /2
B. Cham pha hn mot goc /2
C. Cung pha.
D. Ngc pha
Cau 52: Trong mach ien xoay chieu R, L, C khong phan nhanh. Hieu ien the tc thi gia
hai au ien tr thuan R la u R = U 0 R cos(100t ) . Bieu thc dong ien trong mach co dang:
A. i = I 0 cos(100t +
C. i = I 0 cos(100t ) A

)A

B. i = I 0 cos(100t

)A

D. i = I 0 cos(100t + ) A

Cau 53. Dng in chy qua mt on mch c biu thc i = I 0 sin 100 .t ( A) . Trong khong thi
gian t 0 n 0,01s, cng tc thi c gi tr: bng 0,5I0 vo nhng thi im:
1
2
1
3
1
2
1
5
A.
s;
s
B.
s;
s
C.
s;
s
D.
s;
s
400 400
500 500
300 300
600 600
Cau 54: at vao hai au ien tr R = 50 mot hieu ien the xoay chieu co bieu thc:
u = 100 2 sin 100 t (V) . Bieu thc dong ien la:
A. i= 2sin100 t (A)
B. i= sin 2 100 t (A)

C. i= 2 2 sin 100 t (A)


D. i= 2 2 sin(100 t + ) (A)
2
Cau 55. oi vi oan mach xoay chieu co ien tr thuan R noi tiep vi tu ien C, goi f la tan
so th o lech pha gia hieu ien the hai au oan mach vi dong ien trong mach xac nh bi
bieu thc:
R
2fC
1
A. tg =
B. tg =
C. tg =
D. tg = R 2fC
2 fC
R
R 2fC
Cau 56: oi vi oan mach xoay chieu co ien tr thuan R noi tiep vi cuon day co o t cam
L, goi f la tan so th o lech pha gia hieu ien the hai au oan mach vi dong ien trong
mach c xac nh bi bieu thc:
fL
B. tg = 2
C. tg = 1
D. tg = R 2fL
A. tg = R
R
2fL
R 2fL
Cau 57: oan mach xoay chieu co ien tr thuan noi tiep vi tu ien th ien nang ch tieu hao
tren:
A. Tu ien
B. ien tr
C. Ca tu ien lan ien tr
D. Day noi gia tu ien va ien tr
Cau 58: Trong oan mach R,L,C mac noi tiep, he so cong suat phu thuoc vao:
A. Gia tr R,L,C va tan so dong ien.
B. Hieu ien the hai au oan mach
C. Cng o hieu dung trong mach
D. Ca hieu ien the va dong ien
Cau 59: Cho dong ien xoay chieu chay qua oan mach gom tu ien mac noi tiep vi cuon day
thuan cam th ien nang:
A. Ch tieu thu tren tu ien
B. Ch tieu thu tren cuon day
C. Tieu thu tren ca tu ien lan cuon day
D. Khong b tieu hao
S dung d kien sau tra li cac cau 60 va 61
at vao hai au oan mach gom ien tr thuan R noi tiep vi tu ien co ien dung C mot hieu
ien the xoay chieu u = U 0 cos(t )

*
*

TRUNG TAM LUYEN THI AI HOC AI VIET


TRUNG TAM GDTX KP.3- TH TRAN CU CHI- HUYEN CU CHI. T: 08.22483793 -0984786115
67 THEP MI P.12-Q.TAN BNH- TP. HO CH MINH
T: 08.38118948-0909254007
* NH THIU NHI QUN 11_LNH BINH THNG
T: 08.38118948-0908346838

GV. TRNG NH HUNG


T: 0908346838
Cau 60: Cng o hieu dung cua dong ien qua mach c xac nh bi :
A.

B.

U0
2 R2 +

C.

U0
2 R + C
2

1
2
C2

U0

D.

U0
R+

Trang 112

2 R + 2C 2
2

1
C

Cau 61: Ket luan nao sau ay ung?


A. Hieu ien the hai au oan mach nhanh pha hn dong ien.
B. Hieu ien the hai au tu ien nhanh pha hn hieu ien the hai au ien tr mot goc / 2 .
C. Dong ien hieu dung qua ien tr va qua tu ien bang nhau
D. Tong tr oan mach la: Z = R + C .
Cu 62.Trong mch in ch c t in C. t hiu in th xoay chiu gia hai u t in C th
c dng in xoay chiu trong mch. iu ny c gii thch l c electron i qua in mi gia
hai bn t:
A. Hin tng ng cn gii thch sai. B. Hin tng ng; gii thch ng.
C. Hin tng sai; gii thch ng.
D. Hin tng sai; gii thch sai.
Cau 63: oi vi oan mach xoay chieu co ien tr thuan R mac noi tiep vi cuon day co o t
cam L va tan so dong ien la f th tong tr cua mach la:
A. Z = R + 2fL
B. Z = R 2 + ( 1 fL) 2
2
C. Z =

D. Z = R2 + (fL )2

R 2 + (2fL) 2

Cau 64: Trong mach ien xoay chieu R,L,C noi tiep, vi L = 1 C . Hieu ien the hai au
oan mach la u = U0 cost . Bieu thc dong ien trong mach co dang :

B. i = I 0 cos(t ) (A)
2
D. i = I 0 cos(t + ) (A)

A. i = I 0 cos(t + ) (A)
2
C. i = I 0 cost (A)

S dung d kien sau tra li cac cau 65, 66 va 67.


Mot mach ien gom cuon day co L = 1 (H) va ien tr R = 100 mac noi tiep. at vao hai
au oan mach hieu ien the u = 150 2 cos(100t )V
Cau 65: Tong tr oan mach co gia tr la:
A. 200
B. 200 2
Cau 66: Bieu thc dong ien trong mach la:
A. i = 1,5 2 cos(100t
C. i = 1,5 2 cos(100t +

B. i = 1,5 cos(100t +

)A

D. i = 1,5 cos(100t

4
Cau 67: Bieu thc hieu ien the hai au ien tr la:
A. u R = 150 cos(100t

D. 100 2

)A

C. 100

C. u R = 150 2 cos(100t +

)A
)A

B. u R = 150 cos(100t +

)V

)V

)V

D. u R = 150 2 cos(100t

4
S dung d lieu sau ay tra li cac cau hoi 68,69 va 70.

Cho dong ien xoay chieu qua mach ien gom cuon day co L =

0,4

)V

H va ien tr R = 30

Mac noi tiep th hieu ien the gia hai au ien tr R co bieu thc u R = 120 2 cos100t (V )

*
*

TRUNG TAM LUYEN THI AI HOC AI VIET


TRUNG TAM GDTX KP.3- TH TRAN CU CHI- HUYEN CU CHI. T: 08.22483793 -0984786115
67 THEP MI P.12-Q.TAN BNH- TP. HO CH MINH
T: 08.38118948-0909254007
* NH THIU NHI QUN 11_LNH BINH THNG
T: 08.38118948-0908346838

GV. TRNG NH HUNG


T: 0908346838
Cau 68: Cng o dong ien hieu dung trong mach la:
A. I = 4A
B. I = 4 2 A
C. I = 2,4A
Cau 69: Cong suat tieu thu tren mach la:
A. P = 120W
B. P =480W
C.P=480 2 W
Cau 70: Bieu thc hieu ien the hai au cuon day la:
A. u L = 160 2 cos(100t +

C. u L = 160 cos(100t +

)(V )

D. I= 2,4 2 A
D. P = 960W

B. u L = 160 2 cos(100t
D. u L = 160 cos(100t

)(V )

)(V )
2
2
S dung cac d kien sau tra li cac cau hoi 71 ,72 va 73
Mot oan mach gom tu en C va cuon day co o t cam L = 1 (H) mac noi tiep. at vao hai
au oan mach mot hieu ien the xoay chieu co U = 50V ,f = 50Hz th dong ien trong mach la
I = 1A va cham pha hn hieu ien the mot goc / 2 .
Cau 71: Dung khang cua tu ien la:
A. 50
B. 50 2
C. 200 2
D. 150
Cau 72: Cong suat tieu thu tren mach la:
A. P = 50W
B. P = 150W
C. P = 200W
D. P = 0
Cau 73: Neu pha ban au cua HT bang 0. Bieu thc cua dong ien trong mach la:
A. i = 2 cos(100t +
C. i = 2 cos(100t

)A

B. i = 2 cos(100t ) A

)A

D. i = 2 cos(100t +

)(V )

Trang 113

)A
2
2
S dung cac d kien sau tra li cac cau hoi 74, 75 va 76
at vao hai au oan mach gom cuon day co o t cam L va ien tr thuan R = 80 mac noi
tiep mot hieu ien the xoay chieu co gia tr hieu dung U = 160 V, tan so f = 50 Hz th he so
cong suat cua mach la 2 2 .
Cau 74: Cam khang cua cuon day co gia tr la:
B. 80
C. 40 2
A. 80 2
Cau 75: Cng o hieu dung dong ien trong mach la:

D. 40

A. I = 2 2 A
B. I = 2 A
C. I = 2A
D. I = 2 / 2 A
Cau 76: Neu coi pha ban au cua hieu ien the bang khong th bieu thc dong ien trong mach
la:

A. i = 2 2 cos(100t + ) (A)
B. i = 2 cos( 100 t + ) (A)
4
4

C. i = 2 cos( 100 t ) (A)


D. i = 2 2 cos( 100 t )( A )
4
4
Cau 77: at vao hai au ien tr R =75 mot hieu ien the xoay chieu co bieu thc :
u = 150 2 cos(100t )V . Cong suat tieu thu tren ien tr la:
A. P = 600W
B. P = 300W
C. P = 150W
D. P = 75 2 W
Cau 78: Goi U la hieu ien the hieu dung hai au ien tr R . Nhiet lng toa ra tren ien tr
trong thi gian t c xac nh bang bieu thc:
U2
R2
A. Q = RU 2 t
B. Q = R 2Ut
C. Q =
t
D. Q =
t
R
U
*
*

TRUNG TAM LUYEN THI AI HOC AI VIET


TRUNG TAM GDTX KP.3- TH TRAN CU CHI- HUYEN CU CHI. T: 08.22483793 -0984786115
67 THEP MI P.12-Q.TAN BNH- TP. HO CH MINH
T: 08.38118948-0909254007
* NH THIU NHI QUN 11_LNH BINH THNG
T: 08.38118948-0908346838

GV. TRNG NH HUNG


T: 0908346838
Trang 114
S dung cac d ken sau tra li cac cau 79 va 80.
at vao hai au tu en hieu ien the xoay chieu U =100(V). tan so f = 50 Hz th dong ien i
qua tu la I = 1(A)
Cau 79: ien dung C cua tu ien la:
3
4
5
6
A. 10 F
B. 10 F
C. 10 F
D. 10 F

Cau 80: Muon cho dong ien i qua tu en I = 2A, phai thay oi tan so dong ien en gia tr:
A. 100Hz
B. 200Hz
C. 25Hz
D. 200Hz
Cau 81: at vao hai au tu ien co ien dung C mot hieu ien the xoay chieu co U= 200 V va
f= 50 Hz th bien o dong ien la 2 A. ien dung cua tu ien la:
1
1
1
1
A.
B.
C.
D.
.10 4 F
.10 4 F
.10 3 F
.10 5 F

2
2
2
S dung d kien sau tra li cac cau hoi 82, 83, va 84
4
Mot mach ien gom ien tr R = 100 mac noi tiep vi tu ien co ien dung C = 10 F . at

vao hai au oan mach mot hieu ien the co bieu thc u = 100 2 cos(100t )V
Cau 82: Tong tr cua mach co gia tr la:
B. 200 2
A. 200
Cau 83: Bieu thc dong ien trong mach la:

A. i = cos(100t + ) A

C. 100

D. 100 2

B. i = cos(100t ) A
4

D. i = 2 cos(100t ) A .

C. i = 2 cos(100t + ) A

Cau 84 : cong thc tieu thu tren mach la:


A. P = 100W
B. P = 50W
C. P = 100 2 W
S dung cac d kien sau tra li cac cau hoi 85, 86 va 87

D. P = 100 5 W.

4
1
Mot oan mach gom ien tr R =50 , tu ien C = 10 F va cuon day co o t cam L =
H
2

mac noi tiep at vao hai au oan mach 1 hieu en the co bieu thc u = 200 2 cos(100t )V

Cau 85: Tong tr cua mach la:


A. 100 2
B. 100
C. 50 2
D. 50
Cau 86: cng o hieu dung trong mach la:
A. 2 2 A
B. I = 2 A
C. I = 2A
D. I = 4A
Cau 87: Bieu thc dong ien trong mach la:

A. i = 2 cos(100t + ) A
B. i = 2 2 cos(100t + ) A
2
4

C. i = 4 cos(100t ) A
D. i = 4 cos(100 t + ) (A)
4
4
S dung d kien sau tra li cac cau hoi 88, 89 va 90
1
at vao hai au oan mach gom cuon day co L =
H va ien tr thuan R mac noi tiep mot
4
ien the xoay chieu co gia tr hieu dung U = 100 V. tan suat f =50Hz th dong ien trong mach
cham pha hn hieu ien the hai au oan mach 1 goc

*
*

TRUNG TAM LUYEN THI AI HOC AI VIET


TRUNG TAM GDTX KP.3- TH TRAN CU CHI- HUYEN CU CHI. T: 08.22483793 -0984786115
67 THEP MI P.12-Q.TAN BNH- TP. HO CH MINH
T: 08.38118948-0909254007
* NH THIU NHI QUN 11_LNH BINH THNG
T: 08.38118948-0908346838

GV. TRNG NH HUNG


T: 0908346838
Trang 115
Cau 88: ien tr R co gia tr la:
B. R = 25
C. R = 12,5
D. R = 400 .
A. R = 40
Cau 89: Cng o hie dung trong mach la:
A. I = 4A
B. I = 2 A
C. I = 4 2 A
I=2 2A
Cau 90: Neu coi pha ban au cua hieu ien the la / 2 th bieu thc dong ien trong mach la:
A. i = 4 cos(100t +
C. i = 4 cos(100t

)A

B. i = 2 2 cos(100t +

)A

D. i = 2 2 cos(100t

)A

)A
4
4
Cau 91: oan mach xoay chieu co ien tr thuan noi tiep vi tu ien th ien nang ch tieu hao
tren: A. Tu ien
B. ien tr
C. Ca tu ien lan ien tr
D. Day noi gia tu ien va ien tr.
Cau 92: oi vi oan mach xoay chieu co tu ien mac noi tiep vi cuon day thuan cam khang
va Z L >Z C th so vi dong ien, hieu ien the hai au oan mach luon:
A. Nhanh pha hn 1 goc

B. Cham pha hn 1 goc

D. Cham pha hn 1 goc .


4
4
Cau 93: Trong oan mach xoay chieu R, L va C khong phan nhanh. Hieu ien the tc thi gia
hai au tu ien la uC = U 0C cos(100t )V . Bieu thc dong ien trong mach co dang:
C. Nhanh pha hn 1 goc

A. i = I 0 cos(100t + ) A

B. i = I 0 cos(100t ) A
2
2
C. i = I 0 cos(100t ) A
D. i = I 0 cos(100t + ) A

Cau 94: Mot dong ien xoay chieu co bieu thc i = 3 2 cos(100t + ) A . ket luan nao sau ay sai:
2

A. Tan so dong ien bang 100 Hz

B. Cng o hieu dung dong ien bang 3A

C. Bien o dong ien bang 3 2 A

D. Pha ban au cua dong ien la

S dung d kien sau tra li cac cau hoi 95, 96 va 97.


Cho dong ien xoay chieu qua mach ien gom tu ien C =

2.10 4

H va ien tr R = 50 mac

noi tiep th hieu ien the gia hai au ien tr R co bieu thc u R = 150 2 cos(100t )V
Cau 95: Cng o hieu dung trong mach la:
A. I = 4A
B. I = 3A
C. I = 1,5A
Cau 96: Cong suat tieu thu tren mach la:
A. p = 225W
B. p = 450W
C. p = 450 2 W
Cau 97: Bieu thc hieu ien the hai au tu ien la:
A. uC = 150 2 cos(100t
C. uC = 300 cos(100t

B. uC = 150 cos(100t

)V

D. I= 1,5 2 A
D. p = 900W.

)V

D. uC = 300 2 cos(100t

)V

)V (V)

Cau 98: Mot mach ien gom cuon day co L = 1 H va ien tr R = 100 mac noi tiep . at vao

hai au oan mach hieu ien the u = 150 2 cos(100t )V . Bieu thc dong ien trong mach la:
*
*

TRUNG TAM LUYEN THI AI HOC AI VIET


TRUNG TAM GDTX KP.3- TH TRAN CU CHI- HUYEN CU CHI. T: 08.22483793 -0984786115
67 THEP MI P.12-Q.TAN BNH- TP. HO CH MINH
T: 08.38118948-0909254007
* NH THIU NHI QUN 11_LNH BINH THNG
T: 08.38118948-0908346838

GV. TRNG NH HUNG


A. i = 1,5 cos(100t

C. i = 1,5 2 cos(100t +

T: 0908346838
B. i = 1,5 cos(100t +

)A

Trang 116

)A

D. i = 1,5 2 cos(100t

)A
4
4
S dung cac d kien sau tra li cac cau hoi 99, 100 va 101.
at vao hai au oan mach gom tu en co ien dung C va ien tr thuan R =120 mac noi
tiep, mot hieu ien the xoay chieu co U =240 V, tan so f = 50Hz th dong ien trong mach
nhanh pha hn hieu ien the hai au aon mach 1 goc / 4
Cau 99: ien dung cua tu ien la:
10 3
12 .10 3
10 3
1, 2 .10 3
F
A.
B.
F
C.
D.
F
F
1,2

12

Cau 100: Cng o hieu dung trong mach la


A. I =2A

)A

B. I =

C. I = 2 2 A

2A

Cau 101: Neu coi pha ban au cua hieu ien the la
A. i = 2 cos(100t +
C. i = 2 cos(100t +

th bieu thc dong ien trong mach la:

)A

B. i = 2 2 cos(100t +

)A

D. i = 2 2 cos(100t

D. I = I = 2 / 2 (A)

)A

)A
2
4
Cau 102: Trong oan mach xoay chieu R ,L va C khong phan nhanh, hieu ien the tc thi gia
hai au cuon day la u L = U 0 L cos(t )V . Bieu thc dong ien trong mach co dang:

A. i = I 0 cos(t + ) A
2
D. i = I 0 cos(t + ) A

B. i = I 0 cos(t

)A

C. i = I 0 cos(t ) A

Cau 103: at vao hai au oan mach R, L, C mac noi tiep mot hieu ien the xoay chieu co tan
so goc . Hiu in th hai u mach vung pha vi uL khi:
B. R = 1

A. R = Z L Z C

C. L =

1
C

D. L = C

Cau 104: Chon cau sai :


A. Mach co tnh cam khang th u nhanh pha so vi i
B. Khi mach co tnh cam khang th u nhanh pha hn i goc / 2 .
C. Khi cong hng ien th HT hieu dung hai au cuon day thuan cam bang HT hai au
tu ien.
D. Khi co cong hng ien xay ra th hieu ien the hieu dung U R = U mach .
C
L
R
Cau 105 : Khi uAB tang 20 lan th cong suat tieu thu cua mach tang :
A
A. 20 lan
B. 40 lan
C. 400 lan
D. 200 lan
Cau 106: Cho mach ien nh hnh ve :
Ap vao hao au AB hieu ien the xoay chieu, ta thay uAN = 100 2 cos(100 t +
vi R = 100 ; L =

(H ) ; C =

10 4

(F ) .

Bieu thc cng o dong ien qua mach la :

A . i = cos 100t ( A)
*
*

B. i = cos(100 t +

) (v).
C

) (A).

TRUNG TAM LUYEN THI AI HOC AI VIET


TRUNG TAM GDTX KP.3- TH TRAN CU CHI- HUYEN CU CHI. T: 08.22483793 -0984786115
67 THEP MI P.12-Q.TAN BNH- TP. HO CH MINH
T: 08.38118948-0909254007
* NH THIU NHI QUN 11_LNH BINH THNG
T: 08.38118948-0908346838

GV. TRNG NH HUNG


C. i = cos(100 t +

T: 0908346838

D. i = 100 2 cos(100t ) (A).


2

) (A)

Cau 107: Cho mach ien xoay chieu gom tu ien C =


L=

Trang 117

10 4
( F ) noi tiep cuon day thuan cam
2

( H ) bieu thc hieu ien the hai au ban tu la u C = 200 2 cos(100 t +

hieu ien the hai au mach la:

A. u = 100 2 cos(100 t +
C. u = 100 2 cos(100 t

) (v). Bieu thc

B. u = 200 2 cos 100 t (v).

) (v).

D. u = 200 2 cos(100 t + ) (v).


) (v).
2
Dung cho cac cau: 108, 109, 110, 111, 112
Cho mach ien nh hnh ve
V2
10 4
R = 100 ; C =
( F ) cuon day thuan Cam L thay oi c.
C
L

A
R

u AB = 200 cos(100 t +
Cau 108: Cho L =

A. i = 2 cos(100 t +
C. i = 2 cos(100 t +
Cau 109: Cho L =

).

( H ) th cng o dong ien qua mach la:

V1

) (A).

B. i =

) (A).

D. i = 2 cos 100 t

2 cos(100 t +

3
)
4

(A).

(A).

( H ) th so ch V2 la:

A. 0 (v)
B. 100 (v)
C. 200 (v)
D. 100 2 (v).
Cau 110: Cho L thay oi sao cho ch so von ke V2 bang 0 th he so cong suat cua mach la:
A. cos = 0

B. cos =

2
2

C. cos =

3
2

D. cos = 1

Cau 111: Cho L thay oi e V1 ch cc ai khi o ch so ampe ke la:


A. 2 ( A)
B. 2 (A)
C. 2 2 ( A)
D. 4( A)
Cau 112: Cho L thay oi sao cho UAB = UR th cong suat cua mach la:
A. 200 W
B. 300 W
C. 400 W
Cho mach ien nh hnh ve dung cho cac cau: 113, 114, 115,
Cho u AB = 100 2 cos 100 t (v) r = 50

A
10 4
(F )
; L = (H ) ; C =

D. 100 W
r L

R
M

C
N

Cau 113: R = 50 . Bieu thc cng o dong ien qua mach la:

A. i = cos(100 t + ) (A).
B. i = cos(100 t ) (A).
4
4

C. i = 2 cos(100 t + ) (A).
D. i = 2 cos(100 t ) (A).
4
4
Cau 114: Cho R = 50 . Cong suat tieu thu cua mach la:
A. P = 100 W
B. P = 50 W
C. P = 200 W
D. P = 150 W
Cau 115: Cong suat cua cuon day la bao nhieu, khi R = 50 .
*
*

TRUNG TAM LUYEN THI AI HOC AI VIET


TRUNG TAM GDTX KP.3- TH TRAN CU CHI- HUYEN CU CHI. T: 08.22483793 -0984786115
67 THEP MI P.12-Q.TAN BNH- TP. HO CH MINH
T: 08.38118948-0909254007
* NH THIU NHI QUN 11_LNH BINH THNG
T: 08.38118948-0908346838

GV. TRNG NH HUNG


T: 0908346838
Trang 118
A. 50 W
B. 100 W
C. 150 W
D. 25 W
Cu 116. t mt hiu in th xoay chiu u = U0sint vo hai u on mch ch c t in C.
Gi U l hiu in th hiu dng hai u on mch; i, I0, I ln lt l gi tr tc thi, gi tr cc
i v gi tr hiu dng ca cng dng in trong mch. H thc lin lc no sau y ng?

u 2 i2
A. 2 2 = 1 .
U 0 I0

u 2 i2
B. 2 + 2 = 1 .
U 0 I0

u 2 i2
C.
+ = 1.
U 2 I2

D.

U
I
+ = 1.
U 0 I0

Cu 117. t mt hiu in th xoay chiu u = U0sint vo hai u on mch ch c cun dy


thun cm L. Gi U l hiu in th hiu dng hai u on mch; i, I0, I ln lt l gi tr tc
thi, gi tr cc i v gi tr hiu dng ca cng dng in trong mch. H thc lin lc no
sau y khng ng?

U
I
A.
= 0.
U 0 I0

u 2 i2
B. 2 2 = 0 .
U 0 I0

C.

u2 i2
+
=2 .
U2 I2

D.

U
I
+ = 2.
U 0 I0

Cu 118. t mt hiu in th xoay chiu u = U0sint vo hai u on mch ch c in tr


thun R. Gi U l hiu in th hiu dng hai u on mch; i, I0, I ln lt l gi tr tc thi, gi
tr cc i v gi tr hiu dng ca cng dng in trong mch. H thc lin lc no sau y
khng ng?

u i
= 0.
B.
U I

U
I
A.
= 0.
U 0 I0

u 2 i2
C.
+ = 1.
U 02 I02

D.

U
I
+ = 2.
U 0 I0

Dung cho cac cau: t 119 ---> cau 129


Cho mach ien R,L,C mac noi tiep, vi R = 100 ; L =

(H);C=

at vao hai mach hieu ien the xoay chieu u = 200 cos 100t (v) .

104

( F ).

Cau 119: Tong tr oan mach la:


A. 100
B. 100 2
Cau 2: Bieu thc cng o dong ien qua ien tr la:

D. 200 2 .

B. i = 2 cos(100t +

A. i = 2 cos100t (A)
C. i = 2 cos(100t

C. 200

) (A)

) (A)

D. i = 2 cos100t (A)

Cau 120: Cong suat tieu thu tren toan mach la:
A. 100W
B. 200W
C. 50W
Cau 121: Cong suat tieu thu tren tu ien va tren cuon cam la:
A. 100W
B. 200W
C. 300W

D. 150W
D. 0

Cau 122: Bieu thc hieu ien the hai au tu ien la:
A. u = 100 2 cos100t (V)
C. u = 100 2 cos(100t +

B. u = 100 2 cos(100t

) (V)

D. u = 100 2 cos(100t + ) (V)

Cau 123: Nhiet lng toa ra tren mach trong thi gian 1 la:
A. 100W
B. 100J
C. 600W

*
*

3
) (V)
4

D. 6000J

TRUNG TAM LUYEN THI AI HOC AI VIET


TRUNG TAM GDTX KP.3- TH TRAN CU CHI- HUYEN CU CHI. T: 08.22483793 -0984786115
67 THEP MI P.12-Q.TAN BNH- TP. HO CH MINH
T: 08.38118948-0909254007
* NH THIU NHI QUN 11_LNH BINH THNG
T: 08.38118948-0908346838

GV. TRNG NH HUNG

T: 0908346838

Trang 119

Cau 124: o lech pha gia hieu ien the hai au mach so vi
A.

B.

C.

Cau 125: o lech pha gia ht hai au mach so vi


A.

B.

uL

C.

Cau 127: o lech pha gia


A.

2
2

B.

uR

C.

3
4

D.

D.

3
4

3
2

D.

1
2

so vi hieu ien the hai au mach la:


C.

B. 0

la:

la:

Cau 126: He so cong suat cua mach la:


A. 1

uC

D.

Cau 128: Ghep them vao tu ien C mot tu ien co ien dung C0 e cng o dong ien trong
mach at cc ai cach ghep va gia tr cua C0 la:
A. C0 // C va C0=

10 4

C. C0 nt C va C0 =

(F)

10 4

(F)

10 4
B. C0 // C va C0 =
(F)
2
10 4
D. C nt C0va C0 =
(F)
2

Cau 129: Ghep them vao cuon day mot cuon day thuan cam co o t cam L0 e u va i cung
pha. Cach ghep va gia tr cua L0 la:
A. L0 // L va L0 =
C. L0 nt L va L0 =

(H)

B. L0 // L va L0=

(H)

D. L0 nt L va L0 =

Dung cho cac cau 130 cau 137

(H)

(H)

1
10 4
(H) ; C =
(F) .at vao hai
Cho oan mach R,L,C mac noi tiep vi R = 50 ; L =
2

au oan mach hieu ien the xoay chieu ta thay u L = 100 cos100t (v)
Cau 130: Bieu thc cng o dong ien qua mach la:
A. i = 2 cos(100t +
C. i = 2 cos(100t

) (A)

B. i = 2 cos(100t +

) (A)

D. i = 2 cos(100t

Cau 131: Bieu thc hieu ien the hai au tu ien la:
A. u = 200 cos(100t ) (V)
C. u = 200 cos(100t +

*
*

) (V)

) (A)
) (A)

B. u = 200 cos(100t
D. u = 200 cos(100t +

) (V)
) (V)

TRUNG TAM LUYEN THI AI HOC AI VIET


TRUNG TAM GDTX KP.3- TH TRAN CU CHI- HUYEN CU CHI. T: 08.22483793 -0984786115
67 THEP MI P.12-Q.TAN BNH- TP. HO CH MINH
T: 08.38118948-0909254007
* NH THIU NHI QUN 11_LNH BINH THNG
T: 08.38118948-0908346838

GV. TRNG NH HUNG


T: 0908346838
Trang 120
Cau 132: Bieu thc hieu ien the hai au mach la:
3
3
) (V)
A. u = 100 2 cos(100t ) (V)
B. u = 100 2 cos(100t +
4
4
C. u = 100 2 cos(100t +

D. u = 100 2 cos(100t

) (V)

Cau 133: Cong suat toa nhiet tren mach la:


A. 100W
B. 200W

C. 100J

Cau 134: Ghep them vao tu ien C mot tu ien co ien dung

C0

) (V)

D. 200J
sao cho he so cong suat tieu

thu cua mach at cc ai khi o:

2.10 4

A. C 0 // C va C 0 =

2.10 4

C. C 0 nt C va C 0 =

(F)

B. C 0 // C va C 0 =

(F)

. Gia tr L0 la:

A.

(H)

B.

(H)

C.

Cau 136: Thay tu ien tren bang tu ien co ien dung

C0

(F)

10 4

D. C 0 nt C va C 0 =

Cau 135: Thay cuon day L bang cuon day thuan cam L0 sao cho

10 4

(F)

u L nhanh pha hn u AB

(H)

0,5

D.

goc

(H)

e hieu ien the hieu dung hai au

mach bang ht hieu dung hai au R. ien dung cua tu ien la:

10 4
A.
(F)
5

10 4
B.
(F)
2

C.

2.10 4

(F)

5.10 4

D.

(F)

Cau 137: Nhiet lng toa ra tren oan mach trong thi gian 1 gi la:
4

4
B. 3,6. 10 J

A. 36. 10 J
Dung cho cau 138 va 139:

4
C. 0,36. 10 J

Cho mach ien xoay chieu R,L,C mac noi tiep vi R = 200 ; L =

D. 100J

10 4

(H) ; C =

vao hai au mach hieu ien the xoay chieu (v) u = 400 2 cos(100t + ) (v).

Cau 138: Bieu thc cng o dong ien chay qua cuon day la:

C. i = 2 cos(100t

B. i = 2 2 cos(100t +

A. i = 2 cos100t (A)

D. i = 2 cos(100t

) (A)

(F). at

) (A)

) (A)

Cau 139: Mac vao hai au cuon cam mot ampe ke l tng. So ch ampe ke khi o la:
A.

4 2
5

( A)

B.

4
5

C.

( A)

4
3

D.

( A)

4 2
( A)
3

Dung cho cac cau: t cau 140 cau 147


Cho mach ien gom R = 50 ; C =

100

F va cuon day co r = 50

;L=

( H ) mac noi tiep.

Cho dong ien xoay chieu i = 2 cos100t (A) chay qua mach.
*
*

TRUNG TAM LUYEN THI AI HOC AI VIET


TRUNG TAM GDTX KP.3- TH TRAN CU CHI- HUYEN CU CHI. T: 08.22483793 -0984786115
67 THEP MI P.12-Q.TAN BNH- TP. HO CH MINH
T: 08.38118948-0909254007
* NH THIU NHI QUN 11_LNH BINH THNG
T: 08.38118948-0908346838

GV. TRNG NH HUNG


Cau 140: Tong tr cua mach la:

T: 0908346838

Trang 121

A. 200
B. 50 5
Cau 141: Tong tr hai au cuon day la:

C. 50 3

D. 100 2

A. 200
B. 50 17
Cau 142: Bieu thc hieu ien the hai au mach la:

A. u = 200 cos(100t + ) (V)


4

C. u = 100 2 cos(100t ) (V)

C. 100 5

B. u = 200 cos(100t ) (V)


4

Cau 143: Cong suat tieu thu cua mach la:


A. 50W
B. 200W
Cau 144: Cong suat tieu thu tren cuon day la:

C. 100W

D. A,B,C eu sai.

D. u = 100 2 cos(100t +

) (V)

D. 100 2 W.

A. 0
B. 50W
C. 100W
D. 50 2 W
Cau 145: Mac vao hai au tu ien mot ampe ke ly tng, khi o o lech pha gia ht hai au
mach vi cng o dong ien la:

63,4
63,4
A. =
B. =
C. =
D. =
4
180
4
180
Cau 146: Hieu ien the hai au oan mach khi mac ampe ke vao nh cau 28 la:
63,4

) (V)
A. u = 100 2 cos(100t ) (V)
B. u = 100 10 cos(100t +
180
4

63,4
) (V)
D. u = 100 10 cos(100t
C. u = 200 cos(100 t + ) (V)
4
180
Cau 147: Thay tu tren bang tu co ien dung C0 e dong ien nhanh pha hn hieu ien the hai
au mach mot goc 4 . C0 co gia tr la:
A.

10 4
(F)
2

B.

10 4
(F)
3

Dung cho cac cau: t cau 148 cau 151:

C.

10 4

(F)

D.

Cho oan mach xoay chieu gom cuon gom cuon day thuan cam L =

10 4
(F)
5

( H ) , tu ien co ien

4
dung C= 10 (F) va ien tr co the thay the c. at vao hai au mach ht

u = 100 2 cos(100t

Cau 148: Cho R = 100

) (V).

. viet bieu thc cng o dong ien qua mach la:

A. i = 2 2 cos(100t ) (A)
2
C. i = cos(100t + ) (A)

B. i = cos100t (A)

3
) (A)
4
4
Cau 149: Cho R thay oi e cong suat tieu thu cua mach at cc ai khi R co gia tr la:
B. 100
C. 200
D. 250
A. 50
D. i = cos(100t

Cau 150: Cho R thay oi e cng o dong ien sm pha so vi hieu ien the mot goc . Khi
6

o R co gia tr la:

*
*

TRUNG TAM LUYEN THI AI HOC AI VIET


TRUNG TAM GDTX KP.3- TH TRAN CU CHI- HUYEN CU CHI. T: 08.22483793 -0984786115
67 THEP MI P.12-Q.TAN BNH- TP. HO CH MINH
T: 08.38118948-0909254007
* NH THIU NHI QUN 11_LNH BINH THNG
T: 08.38118948-0908346838

GV. TRNG NH HUNG

T: 0908346838

B. 100

A. 100 3

D. 200 .

C. 200 3

Trang 122
3

Cau 151: Cho R thay oi e cong suat mach at cc ai bang:


A. 100W
B. 200W
C. 50W
D. 150W
Dung cho cac cau: t cau 152 cau 155:
Cho oan mach gom R, C va cuon day r,L mac noi tiep. at vao hai au mach hieu ien the

1
10 4
u = 200 2 cos(100t ) (V). biet R thay oi c r = 50 ; L = ( H ) , C =
(F ) .

4
2
Cau 152: Thay oi R e cong suat tieu thu cua mach at cc ai, khi o R co gia tr :
A. 40
B. 30
C. 50
D. 100
Cau 153: Dung d lieu cau 152. khi o cong suat mach la:
A. 400W
B. 200W
C. 100W
D. 150W
Cau 154: Cho R = 50 . Khi o bieu thc cng o dong ien qua cuon day la:

B. i = 2 cos(100t ) (A)
A. i = 2 cos100t (A)
2

D. i = 2 2 cos(100t

C. i = 2 2 cos100t (A)

Cau 155: Cho R = 50 . Ht hieu dung hai au cuon day la:

) (A)

A. 50 10 (v)
B. 100 5 (v)
C. 50 3 (v)
50 6 (v)
Dung cho cac cau: t 156 158:
Cho mach ien gom R,L,C mac noi tiep at vao hai au mach ht xoay chieu ta thay UR =100
(v) U L = 200 (V) ; U C = 100 (V).
Cau 156: Hieu ien the hieu dung hai au mach la:
C. 200 V
A. 100 V
B. 100 2 V
Cau 157: o lech pha gia hieu ien the hai au mach so vi UR la:
A.

B.

C.

D. 200 2 V

D.

2
4
4
Cau 158: o lech pha gia hieu ien the hai au mach so vi U C la:
A.

3
4

B.

3
4

C.

D.

Dung cho cac cau: t cau 159 cau 168:


4
u AB = 100 2 cos 100 t (V) R = 100 ; L = 1 ( H ) ; C = 10

2
(F) A
B
L
R
B.C
Cau 159: Bieu thc cng o dong ien la:
A. i = cos100t (A)

Cho mach ien nh hnh ve

i = cos(100t ) (A)
4
C. i = cos(100t +

) (A)

D. i = cos(100t +

4
Cau 160: Bieu thc hieu ien the hai au tu ien la:
A. u = 200 cos 100 t (V)

*
*

) (A)

B. u = 200 cos( 100 t

) (V)

TRUNG TAM LUYEN THI AI HOC AI VIET


TRUNG TAM GDTX KP.3- TH TRAN CU CHI- HUYEN CU CHI. T: 08.22483793 -0984786115
67 THEP MI P.12-Q.TAN BNH- TP. HO CH MINH
T: 08.38118948-0909254007
* NH THIU NHI QUN 11_LNH BINH THNG
T: 08.38118948-0908346838

GV. TRNG NH HUNG

T: 0908346838

C. u = 200 cos( 100 t + ) (V)

Trang 123

D. u = 200 cos( 100 t +

Cau 161: Bieu thc hieu ien the hai cuon day la:
A. u = 100 cos 100 t (V)
C. u = 100 cos( 100 t

) (V)

3
) (V)
4

B. u = 100 cos( 100 t +

3
) (V)
4

D. u = 100 cos( 100 t +

) (V)

Cau 162: Bieu thc hieu ien the hai au oan mach AN la:

A. u = 100 2 cos( 100 t + ) (V)


B. u = 100 2 cos( 100 t ) (V)
2
2
3
3
D. u = 100 2 cos( 100 t
C. u = 200 cos( 100 t +
) (V)
) (V)
4
4
Cau 163: Bieu thc hieu ien the hai au MB la:

A. u = 100 cos( 100 t

C. u = 200 cos( 100 t +

B. u = 100 cos( 100 t +

) (V)

D. u = 100 cos( 100 t +

) (V)

Cau 164: Cong suat tieu thu tren oan MB la:


A. 100W
B. 50W
r
r
Cau 165: o lech pha ca U AN so vi U MB la:
A.

B.

C.

B.

C.

r
r
Cau 167: o lech pha ca U MB so vi U L la:

3
B.
A.
4
4

C.

) (V)

C. 200W

r
r
Cau 166: o lech pha ca U AN so vi U L la:

A.

3
) (V)
4

D. 0

3
4

D.

3
4

D.

D.

D.

Cau 168: He so cong suat cua oan mach AN la:


A.

2
2

B.

3
2

C.

1
2

Cau 169: Cho oan mach xoay chieu nh hnh ve:


A
Cho R thay oi cho en khi cong suat tieu thu cua mach at cc ai
Khi o .
2
2
2
U AB
U AB
U AB
A. P =
B. P =
C. P =
2R
2( R + r )
R+r
Dung cho cac cau: cau 170 cau 173:

104
(F);
Cho mach ien nh hnh ve:r = 100 ; L = (H) ; C =

3
u AB = 200 2 cos 100 t (V).
2

*
*

Lr

D. P =

Lr

2
U AB
2r

TRUNG TAM LUYEN THI AI HOC AI VIET


TRUNG TAM GDTX KP.3- TH TRAN CU CHI- HUYEN CU CHI. T: 08.22483793 -0984786115
67 THEP MI P.12-Q.TAN BNH- TP. HO CH MINH
T: 08.38118948-0909254007
* NH THIU NHI QUN 11_LNH BINH THNG
T: 08.38118948-0908346838

GV. TRNG NH HUNG

T: 0908346838

Trang 124

Cau 170: Cho R = 100 . Cong suat tieu thu cua mach la:
A. 160W
B. 200W
C. 50W
D. 100 2 W.
Cau 171: ieu chnh R e cong suat mach at cc ai khi o cng o hieu dung dong ien la:
A.

2
(A)
2

B.

2 (A)

C. 2 (A)

D. 1 (A)

Cau 172: ieu chnh R e cong suat mach at cc ai khi o he so cong suat cua mach la:
A.

1
2

B.

D. 1

C. 1

Cau 173: ieu chnh R e cong suat tieu thu tren bien tr at cc ai khi o cong suat tren
bien tr la:
A. 82,84W
B. 200W
C. 300W
D. 0.
Dung cho cau 174 180:
Cho mach ien xoay chieu nh hnh ve . R = 50 ; u AB = 200 cos100t (V )
A

r L

C
Cau 174: Khi K ong i nhanh pha so vi u AB goc
A.

10

B.

10
F
3

. ien dung cua tu la:


C.

3.10 4

K
D.

10 3
F
5 3

3
r
r
Cau 175: Khi K m th U AM = U MB va U AM U MB . ien tr R va cam khang co gia tr la:
A. r = 150; Z L = 50 3

B. r = 50; Z L = 50

C. r = 50 3; Z L = 50

D. r = 100; Z L = 50 3

Cau 176: Khi K ong bieu thc cng o dong ien qua mach la:
A. i = cos(100t +

B. i = 2 cos(100t +

)( A)

)( A)
3

C. i = cos(100t )( A)
D. i = 2 cos(100t )( A)
3
3
Cau 177: Khi K ong bieu thc hieu ien the hai au BM la:

B. u = 100 2 cos( 100 t +

A. u = 200 cos( 100 t )(V )


C. u = 200 cos(100t

)(V )

D. u = 200 2 cos(100t

)(V )

)(V )

Cau 178: Khi K ong cong suat tieu thu tren cuon day la:
A. 75W
B. 150W
C. 300W
Cau 179: Khi K m o lech pha gia uAB va i la:
A.
B.
C.

D. 0

Cau 180: Khi K m cong suat tieu thu cua mach la:
A. 100W
B. 200W

D. 300W

*
*

12

C. 136,6w

D. 0

TRUNG TAM LUYEN THI AI HOC AI VIET


TRUNG TAM GDTX KP.3- TH TRAN CU CHI- HUYEN CU CHI. T: 08.22483793 -0984786115
67 THEP MI P.12-Q.TAN BNH- TP. HO CH MINH
T: 08.38118948-0909254007
* NH THIU NHI QUN 11_LNH BINH THNG
T: 08.38118948-0908346838

GV. TRNG NH HUNG


T: 0908346838
Trang 125
Cau 181:Mc vo on mch RLC khng phn nhnh gm mt ngun in xoay chiu c tn s
thay i c. tn s f1 = 60Hz , h s cng sut t cc i cos = 1 . tn s f 2 = 120Hz , h s
cng sut nhn gi tr cos = 0, 707 . tn s f3 = 90Hz , h s cng sut ca mch bng
A. 0,874
B. 0,486
C. 0,625
D. 0,781
Dung cho cac cau t 182 187:
Cho mach ien nh hnh ve. R = 100 ; u AB = 100 2 cos100t (V ) Biet cng o dong ien qua
mach cham pha hn hieu ien the hai au mach goc / 4 va nhanh
L
A R C
B
pha hn ht hai au AM goc / 4 .
Cau 182: o t cam cua cuon day la :
M
1
A.
B. 1 ( H )
C. 2 ( H )
D. 1 ( H )
(H )
2
4

Cau 183: Bieu thc cng o dong ien qua mach la:
A. i = cos(100t

B. i = cos(100t +

)( A)

C. i = 2 cos(100t

)( A)

D. i = 2 cos(100t +

)( A)

Cau 184: Bieu thc hieu ien the hai au AM la:


A. u = 100 2 cos(100t

D. u = 100

Cau 185: o lech pha gia u AM so vi uMB la:


3
2
A.
B.
4
4
Cau 186: Cong suat tieu thu cua mach la:
A. 50W
B. 25W
Cau 187: o lech pha gia uR so vi uAB la:
B.

Cau 188: Cho mach ien nh hnh ve: u AB

C.

C. 100W
C.

)(V )

D.

D.

4
= U 0 cos( t + )(V )

C. 170V

3
4

D. 200W

5
10 3
( H ) , tu ien co C =
F.
3
24
R
A
Hieu ien the tc thi uAB va uMB lech pha nhau goc 900.
tan so cua dong ien la:
A. 100Hz
B. 120Hz
C. 50Hz
Cau 189: Cho mach ien nh hnh ve
A
u AB = U 0 cos(2ft + )(V ) . UC = 45V ; UL = 80V.
r
r
Biet U AM U NB ; UR co gia tr:

*
*

)( A)

2 cos 100 t (V )

Cuon day thuan cam L =

A. 125V
B. 35V
Dung cho cac cau 190 193 :
Cho mach ien xoay chieu nh hnh ve:

B. u = 100 2 cos( 100 t +

)(V )

C. u = 100 2 cos( 100 t )(V )


4

A. 0

M
D. 60Hz
C

D. 60V

TRUNG TAM LUYEN THI AI HOC AI VIET


TRUNG TAM GDTX KP.3- TH TRAN CU CHI- HUYEN CU CHI. T: 08.22483793 -0984786115
67 THEP MI P.12-Q.TAN BNH- TP. HO CH MINH
T: 08.38118948-0909254007
* NH THIU NHI QUN 11_LNH BINH THNG
T: 08.38118948-0908346838

GV. TRNG NH HUNG

T: 0908346838

Biet: u AM = 100 2 cos 100t (V ); u MB = 100 2 cos( 100 t

Trang 126

2
)(V ) Va L = 318 mH
3

Cau 190: Bieu thc cng o dong ien co dang:

2
)( A)
B. i = I 0 cos(100t
3

D. i = I 0 cos(100t )( A)
6

A. i = I 0 cos100t ( A)
C. i = I 0 cos(100t +

)( A)

Cau 191: ien tr cua mach la:


A. R = 100

B. R = 100 3

Cau 192: Viet bieu thc uAB la:


A. u = 100

2 cos( 100 t +

C. u = 100 2 cos( 100 t +

C. R =

)(V )

100

D. 200

B. u = 100 2 cos( 100 t

D. u = 100 2 cos( 100 t

)(V )

)(V )

)(V )

Cau 193: Chon cau sai:


A. UAB = 100V

B. U0AM = 100 2V

C. f = 50 Hz
A

Dung cho cac cau 194 198:


Cho mach ien nh hnh ve: u = 100 2 cos 100 t (V )
R = 100 ; L =

D. MB =
A

F
H ; C=

Cau 194: Tong tr mach la:


B. 200
C. 200 2
A. 100
Cau 195: Bieu thc cng o dong ien trong mach la:

C. i = cos(100t

D. 100 2

B. i = cos(100t +

A. i = cos100t ( A)

)( A)

Cau 196: Bieu thc hieu ien the hai au tu ien la:

)( A)
4

D. i = cos(100t + )( A)
2

3
)(V )
4
3
D. u = 100 cos( 100 t +
)(V )
4

A. u = 100 cos 100 t (V )


B. u = 100 cos( 100 t +

10 4

R L

2
3

B. u = 100 cos( 100 t

)(V )
4
Cau 197: ieu chnh C e von ke ch cc ai. Khi o C co gia tr:
4

2 .10
10 4
10 4
F
A.
B.
C.
F
F
2
2
5
Cau 198: S dung d lieu cau 197 ampe ke ch gia tr:
A. 1A
B. 2A
C. 3A

*
*

D. 2 .10

F
D. 4A

TRUNG TAM LUYEN THI AI HOC AI VIET


TRUNG TAM GDTX KP.3- TH TRAN CU CHI- HUYEN CU CHI. T: 08.22483793 -0984786115
67 THEP MI P.12-Q.TAN BNH- TP. HO CH MINH
T: 08.38118948-0909254007
* NH THIU NHI QUN 11_LNH BINH THNG
T: 08.38118948-0908346838

GV. TRNG NH HUNG


T: 0908346838
Dung cho cac cau t cau 199 203:
Cho mach ien nh hnh ve:
A
10 4
F u = 200 cos 100 t (V )
R = 100 ; C =
2

Trang 127

V1

Cau 199: Cho L =

B. 100 2V
3

V2

C. 200 2V

D. 50 2V

H . So ch von ke V2 la:

A. 100V
B. 100 2V
C. 200 2V
Cau 201: ieu chnh L e so ch V2 bang 0. o t cam co gia tr:
A.

H . So ch vonke V1 la:

A. 100V
Cau 200: Cho L =

B.

1
H
2

C.

D. 50 2V

D.

Cau 202: ieu chnh L e so ch von ke V2 bang 0. so ch V1 khi o la:


D. 200 2V
A. 100V
B. 200V
C. 100 2V
Cau 203: ieu chnh L e so ch von ke V2 bang 0 . Cng o dong ien hieu dung khi o la:
A. 2A
B. 2 A
C. 1A
D. 3 A
C
L
A
r
R
Dung cho tat ca cac cau t 204 en 208:
B
Cho mach ien nh hnh ve:
M

u AM = 100 2 cos( 100 t )(V ) ; u MB = 100 2 cos( 100 t + )(V ) va i = I 0 cos100t ( A)


4
4
Cau 204: o lech pha gia uAM so vi uMB la:
A.

B.

C.

D.

Cau 205: Bieu thc hieu ien the hai au mach la:

A. u = 200 cos 100 t (V )

B. u = 200 cos( 100 t +

C. u = 200 2 cos 100 t (V )

D. u = 100 2 cos( 100 t

Cau 206: Chon cau sai:


A. UR = Ur

B. UL = UC

C.

Cau 207: o lech pha gia UL so vi UMB:


3
B.
A.
2
4
Cau 208: o lech pha gia UC so vi uAM:
A.

B.

)(V ) , u MB = 200 cos( 100 t +

6
Cau 209: o lech pha gia uAB so vi uMB la:

*
*

)(V )
2

AB = 0

)(V )

D. ZAB = R

C.

3
4

D.

3
4

C.

3
4

D.

3
4

2
4
Dung cho tat ca cac cau 209 212:
Cho mach ien nh hnh ve: Cho biet: i = I 0 cos 100 t ( A )
u AM = 200 cos( 100 t

)(V )

TRUNG TAM LUYEN THI AI HOC AI VIET


TRUNG TAM GDTX KP.3- TH TRAN CU CHI- HUYEN CU CHI. T: 08.22483793 -0984786115
67 THEP MI P.12-Q.TAN BNH- TP. HO CH MINH
T: 08.38118948-0909254007
* NH THIU NHI QUN 11_LNH BINH THNG
T: 08.38118948-0908346838

GV. TRNG NH HUNG

A.

T: 0908346838

B.

3
3
Cau 210: o lech pha ca uAM so vi uR la:

A.

B.

Trang 128

C.

C.

D.

D.

Cau 211: o lech pha ca uAM so vi uL la:


A.

B.

C.

2
3

D.

2
3

Cau 212: Bieu thc hieu ien the hai au oan mach la:
A. u = 200 3 cos 100 t (V )
C. u = 200 3 cos( 100 t +

B. u = 200 2 cos 100 t (V )

)(V )

D. u = 200 2 cos( 100 t

)(V )
3
3
Cau 213: Cho mch in AB gm mt bng n dy tc c ghi (120V 75W); mt cun dy c
0,48
H v mt t in mc ni tip. t vo hai u on mch mt in p u = U0cos100t
t cm

(t tnh bng s) th thy n sng bnh thng v cng sut tiu th ca on mch AB l 100W. H
s cng sut ca cun cm bng
1
1
A. 0,8.
B. 0,6.
C.
.
D.
.
3
2
Cu 214: Cho mch in khng phn nhnh gm mt cun cm thun; mt t in c in dung
thay i c v mt in tr hot ng bng 100. t vo hai u mch mt in p u =
200cos100t(V) lun n nh. iu chnh in dung ca t in in p gia hai bn t in tr

pha so vi u. Khi cng sut tiu th ca mch in l:


6
A. 75W.
B. 25W.
C. 50W.
D. 100W.
Cau 215: Cho on mch in AB gm mt in tr thun bng 40; mt t in c in dung
500
F ; mt cun cm c in tr hot ng 10 v c t cm L thay i c. in p xoay
3
chiu hai u on mch c gi tr hiu dng v tn s f = 50Hz lun khng i. in p gia
hai u cun cm lch pha 900 so vi in p hai u mch th L phi c gi tr bng
5
3
2
1
0,5
0,1
1
1
B. H hay H.
C.
H hay
H. D.
H hay
H.
A. H hay H.

2
5
C
L
Dung cho tat ca cac cau 216 218:
R
A
B
M

Cho mach ien nh hnh ve:


Cho biet: i = I 0 cos 100 t ( A ) u AM = 200 cos( 100 t +
Cau 216: o lech pha ca uL so vi uAM la:
A.

B.

)(V ) ; U OC = 200 (V )

C.

D.

Cau 217: Bieu thc hieu ien the hai au oan mach la:
A. u = 200 cos( 100 t

*
*

)(V )

B. u = 200 cos( 100 t +

)(V )

TRUNG TAM LUYEN THI AI HOC AI VIET


TRUNG TAM GDTX KP.3- TH TRAN CU CHI- HUYEN CU CHI. T: 08.22483793 -0984786115
67 THEP MI P.12-Q.TAN BNH- TP. HO CH MINH
T: 08.38118948-0909254007
* NH THIU NHI QUN 11_LNH BINH THNG
T: 08.38118948-0908346838

GV. TRNG NH HUNG

T: 0908346838

C. u = 200 2 cos( 100 t

B. AM =

A. U AM = 200 V

D. u = 200 3 cos( 100 t +

)(V )

Cau 218: Chon cau ung:

U 0L2

3
2

C. cos AB =

Cau 219: Cho mach ien nh hnh ve:


Biet: i = I 0 cos100t ( A)
u AM = 100 cos( 100 t +

Trang 129

R1

L1

)(V )

D. U R < U L
L2

)(V )
6
= 100 (V). Bieu thc uAB la:

A. u = 100 3 cos( 100 t +

B. u = 100 3 cos( 100 t +

)(V )

)(V )

Cau 220: Cho mach ien gom 2 phan t mac noi tiep.at vao hai au mach ht:

D. u = 100 3 cos( 100 t + )(V )

C. u = 100 2 cos 100 t (V )

u = 100 cos( 100 t +

)(V ) th i = 20 cos( 100 t

Hai phan t trong mach la:


A. L;C
B. C;R
C. L; R = 5
Cau 221: Cho mach ien nh hnh ve:

)(V )
C

D. L; R = 2,5

u AB = 200 2 cos 100t (V ) ,R = 50 ; Ch so cua ampe ke la:


B. 4 (A)

A. 4 2 ( A)

C. 2 (A)

Dung cho cau : 222, 223


Cho mach ien nh hnh ve:
at vao hai au mach hieu ien the xoay chieu

D. 2 2 ( A)
C

10 4
ta thay uC = 200 2 cos(100t )(V ) , u AM = 200 2 cos( 100 t + )(V ) .Cho C=
F
2
2
6
Cau 222: Bieu thc cng o dong ien la:

A. i =

B. i =

2 cos 100 t ( A )

C. i = 2 cos( 100 t )( A )

D. i =

2 cos( 100 t +

)( A )

2 cos( 100 t )( A )

Cau 223: Bieu thc HT hai au A,B la:


A. u AB = 200 2 cos( 100 t + )(V )
6

C. u AB = 200 2 cos( 100 t

B. u AB = 200 2 cos(100t +

)(V )
2

D. u AB = 200 2 cos( 100 t + )(V )


)(V )
6
3
Cau 224: on mch in xoay chiu AMB cu to gm AM c R v C, MB c cun cm thun c

L thay i. in p xoay chiu hai u mch AB: u=75 2cos(100t+ )(V) . iu chnh L n khi
2
UMB c gi tr cc i bng 125V. Biu thc in p gia hai u AM l

A. u AM =100cos(100t+ )(V)
B. u AM =100 2cos(100t)(V)
2

*
*

TRUNG TAM LUYEN THI AI HOC AI VIET


TRUNG TAM GDTX KP.3- TH TRAN CU CHI- HUYEN CU CHI. T: 08.22483793 -0984786115
67 THEP MI P.12-Q.TAN BNH- TP. HO CH MINH
T: 08.38118948-0909254007
* NH THIU NHI QUN 11_LNH BINH THNG
T: 08.38118948-0908346838

GV. TRNG NH HUNG

T: 0908346838

C. u AM =100 2cos(100t- )(V)


2

Trang 130

D. u AM =100cos(100t)(V)

Cau 225 : Cho on mch in gm bin tr R; mt t in c in dung

50
F v mt cun cm

1
H (theo th t ) mc ni tip vi nhau. Khi t vo hai u on mch mt in

p xoay chiu u lun n nh th in p gia hai u on mch cha R v C khng ph thuc vo


gi tr ca R. Tn s ca in p u bng
A. 60Hz.
B. 100Hz.
C. 200Hz.
D. 50Hz
c t cm

Cau 226 : Cho mach ien nh hnh ve : A

B
M
N

Ap vao hai au AB hieu ien the xoay chieu, ta thay u AN = 100 2 cos( 100 t + )(V )
4
4
10
vi R = 100 ; L = 1 ( H ) ; C =
( F ) . Bieu thc cng o dong ien qua mach la :

A. i =
C. i =

B. i = cos( 100 t +

2 cos 100 t ( A )

2 cos( 100 t +

)( A )

D. i =

Cau 227: Cho mach ien xoay chieu gom tu ien C =


L=

)( A )

2 cos( 100 t

)( A )

10 4
( F ) noi tiep cuon day thuan cam
2

( H ) bieu thc hieu ien the hai au ban tu la u C = 200 2 cos( 100 t +

thc hieu ien the hai au mach la:

A. u = 100 2 cos( 100 t +

)(V ) . Bieu

)(V )

B. u = 200 2 cos 100 t (V )


C. u = 100 2 cos( 100 t

D. u = 200 2 cos( 100 t + )(V )

)(V )

Cau 228: Mch RLC nh hnh v :

Bit ( 100V 100W) ; L =

H,C=

dng : A. 200 2 cos (100 t +


C. 200 2 cos (100 t

50

F , uAD = 200 2 cos (100 t +

)V

B. 200 cos (100 t

)V

D. 200 cos (100 t +

3
Cau 229: Cho mch in nh hnh v :

C1

R1

)V Biu thc uAB c


)V

)V
3
E L, R2

C2

1
10 2
F , R2=100 , L = H , f = 50Hz. Thay i gi tr: C2 hiu in th
8

UAE cng pha vi UEB. Gi tr: C2 l:


1
1
1000
100
A. C 2 =
F
B. C 2 =
F
C. C 2 =
F
D. C 2 =
F
30
300
3
3
Cau 230: Mch RLC:
B
C
M
L
R
A
Bit R1=4 , C1 =

*
*

TRUNG TAM LUYEN THI AI HOC AI VIET


TRUNG TAM GDTX KP.3- TH TRAN CU CHI- HUYEN CU CHI. T: 08.22483793 -0984786115
67 THEP MI P.12-Q.TAN BNH- TP. HO CH MINH
T: 08.38118948-0909254007
* NH THIU NHI QUN 11_LNH BINH THNG
T: 08.38118948-0908346838

GV. TRNG NH HUNG


T: 0908346838
Trang 131
100
1
R = 50 , L =
F, sau ta gim in dung C. Gc lch pha
H, f = 50 Hz. Lc u C =
2

gia uAM v uAB lc u v lc sau c kt qu:

A.

C.

rad v khng i

B.

rad v gim dn

D.

2
Cau 231: Mch nh hnh v

rad v tng dn

rad v dn tng

cuon day

uAB = 120 2 cos (100t)V. Dng vn k c in tr rt ln o gia A v M th thy n ch 120V,

v uAM nhanh pha hn uAB

A. 120 2 cos(100 t +

Biu thc uMB c dng :

C.120 2 cos (100 t +

)V

B. 240cos(100 t

)V

D. 240 cos(100 t

)V

)V
4
2
Cau 232: Mch nh hnh v:
A
C
M R,L
B
4
10

Bit C =
F ; RV , uAB = 200 2 cos(100t )V.
6
3
2
S ch 2 vn k bng nhau v uAM lch pha so vi uMB
(rad). in tr thun R v t cm L
3
c gi tr:
3
3
H
B. R = 50 v L =
H
A. R = 150 v L =
2
2
1
C. R = 150 v L =
H
D. Tt c u sai

Cau 233: Mch nh hnh v:


uMP = 100 2 cos100tV
V2 ch 75 V ; V1 ch 125V lch pha gia uMN v uMP l:

A.

(rad)

B.

(rad)

(rad)

R,L

3 A v lch pha

qua R c gi tr: ti hiu dng 1,5A v nhanh pha hn uAB

D.

(rad)
4
3
6
2
Cau 234: Cho mch nh hnh v:
B
L
R
C
A
Cun dy thun cm
10 3
uAB = 220 2 cos100tV; C =
F V2 ch 220 3 V; V1 ch 220V.
3
in tr cc vn k rt ln. R v L c gi tr:
1
1
1
H
B. 10 3 v
H
C. 10 3 v H
A. 20 3 v
D. Tt c u sai
5
5

Cau 235: Cho mch nh hnh v


A
R
C
L, r B
bit uAB = 100 2 cos100 tV
K ng, dng in qua R c gi tr: hiu dng

C.

so vi uAB. K m, dng in

. in tr thun R v t cm L c

gi tr::
*
*

TRUNG TAM LUYEN THI AI HOC AI VIET


TRUNG TAM GDTX KP.3- TH TRAN CU CHI- HUYEN CU CHI. T: 08.22483793 -0984786115
67 THEP MI P.12-Q.TAN BNH- TP. HO CH MINH
T: 08.38118948-0909254007
* NH THIU NHI QUN 11_LNH BINH THNG
T: 08.38118948-0908346838

GV. TRNG NH HUNG

T: 0908346838

Trang 132

50 3
1
1
() v L =
H
B. R = 150 () v L =
H
3
6
3
50 3
1
1
() v L =
H
D. R = 50 2 () v L =
H
C. R =
3
2
5
Cau 236: Trong mch in xoay chiu khng phn nhnh RLC . Bit cc gi tr: R = 25 ,
ZL=16 ,
ZC = 9 ng vi tn s f. Thay i f n khi tn s c gi tr bng f0 th trong mch xy ra cng
hng in. Ta c:
A. f0>f
B. f0<f
C. f0=f
D. Khng c gi tr: no ca fo tho iu kin cng hng.
Cu 237. t vo hai u mt t in mt hiu in th xoay chiu c gi tr hiu dng U khng
i v tn s f thay i. Khi f = 50Hz th cng hiu dng qua t l 2,4A. cng hiu
dng qua t bng 3,6A th tn s ca dng in phi bng:
A. 25 Hz
B. 75 Hz
C. 100 Hz
D. 50 2 Hz
Cu 238. Cho mt ngun xoay chiu n nh. Nu mc vo ngun mt in tr thun R th dng
in qua R c gi tr hiu dng I1 = 3A. Nu mc t C vo ngun th c dng in c cng
hiu dng I2 = 4A. Nu mc R v C ni tip ri mc vo ngun trn th dng in qua mch c gi
tr hiu dng l
A. 1A.
B. 2,4A.
C. 5A.
D. 7A.
Cau 239: Cho mt on mch in gm mt bin tr R mc ni tip vi mt t in c
100
C=
F . t vo hai u on mch mt hiu in th xoay chiu n nh u vi tn s gc
A. R =

100 rad/s. Thay i R ta thy vi hai gi tr: ca R1 R2 th cng sut ca on mch u bng
nhau. Tch R1 .R2 bng:
A. 10
B. 100
C. 1000
D. 10000
Cau 240: Mch in ni tip gm R, cun dy thun cm, t cm L thay i v t in C. Hiu
in th hai u l U n nh, tn s f. Khi UL cc i, cm khng ZL c gi tr:
R 2 + Z c2
R 2 + Z c2
B. ZL = R + ZC
C. Z L =
D. Z L =
A. Bng ZC
ZC
R
Cau 241: Mch in ni tip gm R, cun dy thun cm v t in c in dung ca t C thay i
. Hiu in th hai u l U n nh, tn s f. Khi UC cc i, Dung khng ZC c gi tr:
Z
R 2 + Z L2
R 2 + Z L2
B. Zc = R + ZL
C. Z C = 2 L 2
D. Z C =
A. Z C =
ZL
R
R + ZL
Cau 242: Mch in ni tip gm R, cun dy c in tr trong R0 v t in c in dung ca t C
thay i . Hiu in th hai u l U n nh, tn s f. Khi Uc cc i, Dung khng ZC c gi tr:

A. ZC = R + R0+ ZL

B. Z C =

( R + R0 ) 2 + Z L2
ZL

C. Z C =

ZL
( R + R0 ) 2 + Z L2

D. Z C =

( R + R0 ) 2 + Z L2
R + R0

Cau 243: Cho on mch khng phn nhnh RLC, R = 50 cun dy c in tr trong r = 10 ,
0,8
L=
H , t in c in dung thay i c. Hiu in th hai u mch in c biu thc

u = 220 2 sin(100t+ )V.Thay i in dung ca t hiu in th hiu dng hai u bn t t


6
gi tr cc i th in dung ca t s l:
10
80
8
89,9
F
B. C = F
C. C =
F
D. C =
F
A. C =

125

*
*

TRUNG TAM LUYEN THI AI HOC AI VIET


TRUNG TAM GDTX KP.3- TH TRAN CU CHI- HUYEN CU CHI. T: 08.22483793 -0984786115
67 THEP MI P.12-Q.TAN BNH- TP. HO CH MINH
T: 08.38118948-0909254007
* NH THIU NHI QUN 11_LNH BINH THNG
T: 08.38118948-0908346838

GV. TRNG NH HUNG

T: 0908346838

Trang 133
0,8
Cau 244: Cho on mch khng phn nhnh RLC, R = 60 cun dy thun cm c L =
H , t

in c in dung thay i c. Hiu in th hai u mch in c biu thc u =


220 2 cos(100t+

)V.Thay i in dung ca t hiu in th hiu dng hai u bn t t gi


6
tr cc i th in dung ca t v gi tr cc a s l:
8
10
B. C =
F v UCMax = 518,5 V.
A. C = F v UCMax = 366,7 V.

125
80
80
C. C =
F v UCMax = 518,5 V.
D. C = F v UCMax = 366,7 V.

Cau 245: Cho on mch khng phn nhnh RLC, hiu in th hai u mch in c biu thc :

50
u = 200 2 cos(100t- )V, R = 100, t in c C = F , cun dy thun cm c t cm L

6
thay i c. Khi hiu in th hiu dng hai u cun dy t gi tr cc i th t cm ca
cun dy s l:
25
5
50
25
B. L =
H.
C. L =
H.
D. L =
H.
A. L = H.

10

Cau 246: Cho on mch khng phn nhnh RLC, hiu in th hai u mch in c biu thc :

u = 200 2 cos(100t-

)V R = 100 cun dy thun cm c t cm L thay i c, t c


6
50
C=
F .Khi hiu in th hiu dng hai u cun dy t gi tr cc i th t cm ca cun

dy v gi tr cc i s l:
25
H v ULMax.= 447,2 V.
A. L =
10
2,5
H v ULMax.= 632,5 V.
C. L =

B. L =
D. L =

25

50

H v ULMax.= 447,2 V.

H v ULMax.= 447,2 V.

Cu 247. Cho on mch RLC mc ni tip, vi cun cm thun c t cm L thay i c.


in p xoay chiu gia hai u on mch lun n nh. Cho L thay i. Khi L = L1 th in p
hiu dng gia hai bn t in c gi tr ln nht, in p hiu dng gia hai u in tr R bng
220V. Khi L = L2 th in p hiu dng gia hai u cun cm c gi tr ln nht v bng 275V,
in p hiu dng gia hai u in tr bng 132V. Lc ny in p hiu dng gia hai bn t in
l A. 96V.
B. 451V.
C. 457V.
D. 99V.
Cu 248 Cho mch in xoay chiu AB gm R, L, C mc ni tip. Cun cm thun c t cm
thay i c. t vo hai u on mch AB mt in p xoay chiu n nh
u = 100 6 cos(100t ) (V ) . iu chnh t cm in p hiu dng hai u cun cm t gi tr
cc i l U L max th UC =200 V. Gi tr U L max l
A. 100 V.
B. 150 V.
C. 300 V.
D. 250 V.
Cu 249. Cho on mch RLC mc ni tip vi C c th thay i c. Khi iu chnh C UCMax
= 50V v tr pha /6 so vi uAB. Tnh UR v UL khi
A. UR = 25 3 V; UL = 12,5V.
B. A. UR = 12,5 3 V; UL = 12,5V.
D. A. UR = 12,5V; UL = 12,5V.
C. A. UR = 25V; UL = 12,5 3 V.
Cu 250.Cho on mch AB gm R,L,C mc ni tip. Ngi ta mc kha k c in tr rt b song
song vi t C v t vo AB mt in p xoay chiu u = U0cost vi thay i c. Ban u =

120 rad/s v kha k ngt th in p gia hai u t lch pha so vi in p hai u mch.
2

*
*

TRUNG TAM LUYEN THI AI HOC AI VIET


TRUNG TAM GDTX KP.3- TH TRAN CU CHI- HUYEN CU CHI. T: 08.22483793 -0984786115
67 THEP MI P.12-Q.TAN BNH- TP. HO CH MINH
T: 08.38118948-0909254007
* NH THIU NHI QUN 11_LNH BINH THNG
T: 08.38118948-0908346838

GV. TRNG NH HUNG


T: 0908346838
Trang 134
khi kha k ng hay m, cng sut tiu th ca mch AB vn khng i th tn s gc phi c gi
tr bng
A. 120 rad/s.
B. 60 2 rad/s.
C. 240 rad/s.
D. 120 2 rad/s.
Cau 251. Hai cun dy (R1, L1) v (R2, L2) mc ni tip nhau. t vo hai u on mch ny mt
hiu in th xoay chiu c gi tr hiu dng U. Gi U1, U2 l hiu in th hiu dng tng ng
gia hai u cun dy (R1, L1) v (R2, L2). iu kin U = U1+ U2 l:
L
L
L
L
B. 1 = 2
C. L1 R1 = L2 R2
D. R1 R2 = L2 L1
A. 1 = 2
R1 R2
R2 R1
Cu 252. Cho mt on mch xoay chiu ni tip AMB gm on mch AM (R1 ni tip C1), on
mch MB ( R2 = 2R1 ni tip C2). Khi ZAB = ZAM + ZMB th
C
B. C2 = C1.
C. C2 = 2C1.
D. C2 = 1
A. C2 = C21.
2
Cu 253. Cho on mch in RLC mc ni tip. Bit R l mt bin tr, cun cm thun c t
0,2875
103

H, t in c in dung
F . in p hai u mch l u=125cos(100t+ ) (V) lun
cm

6
n nh. Cho R thay i. Khi R = R1 hoc R = R2 th cng sut tiu th ca on mch u nh

nhau. Bit cng dng in khi R = R1 l i1 =4cos(100t- ) (A). Khi R = R2 th cng dng
4
in qua mch l
16

25

B. i 2 = cos(100t- ) (A).
A. i 2 = cos(100t+ ) (A).
3
3
7
4
25

16

D. i 2 = cos(100t- ) (A).
C. i 2 = cos(100t+ ) (A).
7
12
3
12
Cu 254.Cho on mch in AB gm mt in tr thun bng 40; mt t in c in dung
500
F ; mt cun cm c in tr hot ng 10 v c t cm L thay i c. in p xoay
3
chiu hai u on mch c gi tr hiu dng v tn s f = 50Hz lun khng i. in p gia
hai u cun cm lch pha 900 so vi in p hai u mch th L phi c gi tr bng:
5
3
2
1
0,5
0,1
1
1
B. H hay H.
C.
H hay
H.
D.
H hay
H.
A. H hay H.

2
5
Cu 255. Cho on mch in AB gm hai on mch AM v MB mc ni tip nhau. on AM
gm m in tr thun R1 mc ni tip vi t in c in dung C, on mch MB gm mt in
tr thun R2 mc ni tip vi mt cun cm thun c t cm L. t in p xoay chiu c tn s
1
f=
v c gi tr hiu dng lun khng i vo on mch AB. Khi on mch AB tiu
2 LC
th cng sut P1. Nu ni tt hai u cun cm th in p hai u mch AM v MB c cng gi tr

hiu dng nhng lch pha nhau , cng sut tiu th ca on mch AB trong trng hp ny
3
bng 180 W. Gi tr ca P1 l
A. 320W.
B. 360W.
C. 240W.
D. 200W.
Cu 255. Mch in xoay chiu khng phn nhnh gm in tr thun R, cun cm thun c cm
khng ZL v t in c dung khng ZC = 2ZL . Vo mt thi im khi hiu in th trn in tr v
trn t in c gi tr tc thi tng ng l 40V v 30V th hiu in th gia hai u mch in l:
A. 55V
B. 85V
C. 50V
D. 25V
Cu 256: t in p u = U o cos (t ) , trong U 0 khng i nhng thay i c, vo hai u
on mch gm in tr R=60 , cun cm thun L v t in C mc ni tip. Khi = 0 th

*
*

TRUNG TAM LUYEN THI AI HOC AI VIET


TRUNG TAM GDTX KP.3- TH TRAN CU CHI- HUYEN CU CHI. T: 08.22483793 -0984786115
67 THEP MI P.12-Q.TAN BNH- TP. HO CH MINH
T: 08.38118948-0909254007
* NH THIU NHI QUN 11_LNH BINH THNG
T: 08.38118948-0908346838

GV. TRNG NH HUNG


T: 0908346838
Trang 135
cng dng in hiu dng trong mch cc i v bng Im. Khi = 1 hoc = 2 th cng
I
dng in hiu dng trong mch bng nhau v bng m . Bit 2 1 = 120 rad / s . Gi tr ca
2
t cm L bng
3
3
1
2
A.
H
B.
H
C.
H
D.
H
2
2

DANG HOP KN CUA IEN XOAY CHIEU

Cau 256: Cho mach ien nh hnh ve:


Hop X ch mot phan t R hoac L hoac C
Cho dong ien mot chieu I = 1 A chay qua th UAB = 100V
Cho dong ien xoay chieu i = I 0 cos(100t +
1

)( A) chay qua th u AB = U 0 cos(100 t +

4
2
B. L = ( H )

)( v )

10 4

D. R = 50
(F )

X
R
A
B
Cau 257: Cho mach ien nh hnh ve
A
X cha mot phan t R hoac L hoac C. Khi at vao 2 au AB
hieu ien the ( mot chieu ) khong oi th ampe ke ch 0.
Khi at vao hai au AB ht u AB = 200 cos(100 t + u )(V ) th i = 2 2 cos(100 t + i )( A) va

o lech pha gia u va i la


phan t X la:
Hop X cha : A. L =

(H )

C. C =

4
B. C = 2 .10 ( F )

Cau 258: Cho mach ien nh hnh ve


Hop X cha hai trong ba phan t R,L,C.

A. C =

10

(F )

C. L =

D. L = 2 ( H )

(H )

at vao hai au AB hieu ien the u AB = 100 2 cos 100 t ( v )


1

cos(100 t + )( A) .
Khi k ong th i1 =
2
2

Khi k m th i2 = 0.5 cos(100 t +

Gia tr cua phan t la:


A. R = 100 ; L =
C. R = 100 ; L =

(H )

;C=

(H ) ; C =

10 4

*
*

)( A)

(F )

10 4
(F )
2

Dung cho cac cau : 259;260


A
Cho mach ien nh hnh ve:
Moi hop cha hai trong ba phan t R,L,C .
Cho dong ien i = cos 100 t ( A) qua mach th:

u AM = 100 2 cos(100 t +

10 4
(F )
B. R = 200 ; L = ( H ) ; C =
3

D. Ca A,B,C eu sai
M

)( v ) va u MB = 100 2 cos(100t )( v )
4

TRUNG TAM LUYEN THI AI HOC AI VIET


TRUNG TAM GDTX KP.3- TH TRAN CU CHI- HUYEN CU CHI. T: 08.22483793 -0984786115
67 THEP MI P.12-Q.TAN BNH- TP. HO CH MINH
T: 08.38118948-0909254007
* NH THIU NHI QUN 11_LNH BINH THNG
T: 08.38118948-0908346838

GV. TRNG NH HUNG


Cau 259: Hop X cha:
A. R = 100

; L=

T: 0908346838

(H ) .

1
10 4
C. L = ( H ) ; C =
(F ) .

Cau 260: Hop Y cha:

A. R = 100
C. R = 50

; L=

(H ) .

1
; L=
(H ) .
2

Trang 136
4

; C = 10 ( F )

B. R = 100

D. R = 50

; L=

B. R = 100 ; C =

(H )

10 4

(F )

D. C = 10 ( F ) ; L = 1 ( H )

EN

A
Cau 261:
Cho mach ien nh hnh ve:
B
en ( 100V 100W ) , hop Y cha mot phan t
Khi cho dong ien 1 chieu chay qua vi hieu ien the u AB = 100 ( v ) th en sang bnh
thng.
Khi at hieu ien the u AB = 200 cos 100 t (v ) th en van sang bnh thng. Hop Y la:
A. L =

(H )

B. R = 100

C. L =

D. C =

(H )

10 4

(F )

Cau 262. Mot mach ien AB cha hai trong ba phan t: ien tr thuan R, cuon day thuan cam
L, tu ien C. Khi at vao AB nguon ien khong oi co hieu ien the bang 20V va o c
cng o dong ien trong mach la 0,5A. Khi mac vao AB nguon ien xoay chieu
u = 120 cos(100 t )( v ) , th o c cng o dong ien hieu dung trong mach bang 1,5A. oan
mach AB cha:
A. R = 10 va L = 0,56H

B. R = 40 va L = 0,4H

C. R = 40 va L = 0,69H

D. R = 40 va L = 2,5.10-4F

Cau 263. hnh 3.16: hop X cha hai trong ba phan t: ien tr thuan, cuon day, tu ien. Khi
at vao hai au AB mot hieu ien the xoay chieu co tan so f, th ngi ta nhan thay hieu ien
the gia hai au AM lech pha /2 so vi hieu ien the gia hai au MB. Hop X cha:
A. ien tr thuan va tu ien. B. cuon day thuan cam va ien tr thuan.
C. cuon day thuan cam va tu ien.
D. cuon day khong thuan cam va tu ien.

M
Hnh 3.16

Cau 264. hnh 3.13: trong moi hop X va Y cha hai trong ba phan t: ien tr thuan, cuon
day, tu ien. at vao hai au A, B mot hieu ien the xoay chieu th i =
M

X
Y
2cos(80t)A, uX =120cos(80t-/2)V va uY = 180cos(80t)V. Cac hop X
A
Hnh 3.13
va Y cha:
A. X cha tu ien va ien tr va Y cha ien tr thuan va tu ien.
B. X cha tu ien va ien tr thuan; Y cha cuon day thuan cam va ien tr thuan.
C. X cha cuon day thuan cam va tu ien; Y cha cuon day thuan cam va ien tr thuan.
D. X cha cuon day thuan cam va tu ien; Y cha cuon day khong thuan cam va tu ien.

*
*

TRUNG TAM LUYEN THI AI HOC AI VIET


TRUNG TAM GDTX KP.3- TH TRAN CU CHI- HUYEN CU CHI. T: 08.22483793 -0984786115
67 THEP MI P.12-Q.TAN BNH- TP. HO CH MINH
T: 08.38118948-0909254007
* NH THIU NHI QUN 11_LNH BINH THNG
T: 08.38118948-0908346838

GV. TRNG NH HUNG


T: 0908346838
Trang 137
Cau 265 hnh 3.12: L la cuon day thuan cam, X cha hai trong ba phan t R, Lo, Co. at vao
hai iem A, B mot hieu ien the xoay chieu u = U0cos(t+/3)V th hieu ien the gia A, M va
M, B la: uAM = U0AMcos(t+)V va uMB = U0MBcos(t+/6)V. Hop X cha:
A. Ro va Lo.
C. Lo va Co.

B. Ro va Co.

D. Co va Ro hoac Lo.

Hnh 3.12

Cau 266 at vao hai au oan mach hnh 3.6 mot hieu ien the u = Uocos(100t + u), th cac
hieu ien the uAM = 180cos(100t)V va uMB = 90cos(100t + /2)V. Biet Ro = 80, Co = 125(F)
va hop X cha hai trong ba phan t R, L, C mac noi tiep nhau. Hop X cha:
Ro

A. L va C, vi ZL - ZC = 40 2

Co

B. L va C, vi ZC - ZL = 40 2

M
Hnh 3.6

C. R va C, vi R = 40 va C = 250(F)
D. R va L, vi R = 40 va L = 0,4(H)
Cau 267. hnh 3.16: hop X cha mot trong ba phan t: ien tr thuan, cuon day, tu ien. Khi
at vao hai au AB mot hieu ien the xoay chieu co gia tr hieu dung 200V, ngi ta o c
R
UAM = 120V va UMB = 160V. Hop X cha:

X
A. tu ien hoac cuon day thuan cam.
B. cuon day thuan cam.
M
A
B
C. cuon day khong thuan cam.

Hnh 3.16

D. ien tr thuan.

Cau 268. hnh 3.12: R = 120, L = 0,3H va X cha hai trong ba phan t R, Lo, Co. at vao
hai iem A, B mot hieu ien the xoay chieu co gia tr hieu dung U = 220V. Ngi ta o c
hieu ien the gia A, M va M, B la: UAM = 120V va UMB = 100V. Hop X Lcha: R

X
A. Ro va Lo, vi Ro : Lo = 36
B. Ro va Lo, vi Ro : Lo = A400
M
C. Ro va Lo, vi Ro : Lo = 0,0025

D. Ro va Co, vi Ro: Co = 400

Hnh 3.12

Cau 269. hnh 3.17: hop X cha mot trong ba phan t: ien tr thuan, cuon day, tu ien. Khi
at vao hai au AB mot hieu ien the xoay chieu co gia tr hieu dung 150V, ngi ta o c
C
UAM = 60V va UMB = 210V. Hop X cha:

X
A. ien tr thuan.
B. tu ien.
M
A
B
C. cuon day thuan cam.

D. cuon day khong thuan cam.

Cau 270. hnh 3.14: X cha hai trong ba phan t R, Lo, Co.

A
at vao hai iem A, B mot hieu ien the xoay chieu th hieu
ien the gia AM va MB la: uAM = UoAMcos(t-2/3)V va uMB =
UoMBcos(t-/6)V. Hop X cha:
A. Ro va Co.

B. Lo va Co.

C. Ro va Lo.

Hnh 3.17

M
Hnh 3.14

D. Ro va Co hoac Lo.

Cau 271. hnh 3.15: hop X cha hai trong ba phan t: ien tr thuan, cuon day, tu ien. Khi
at vao hai au AB mot hieu ien the xoay chieu co tan so f, th ngi ta nhan thay hieu ien
the gia hai au AM lech pha /2 so vi hieu ien the gia hai au MB. Hop X cha:
A. cuon day khong thuan cam va tu ien.
B. ien tr thuan va tu ien.
C. cuon day thuan cam va tu ien.
*
*

M
Hnh 3.15

D. cuon day thuan cam va ien tr thuan.

TRUNG TAM LUYEN THI AI HOC AI VIET


TRUNG TAM GDTX KP.3- TH TRAN CU CHI- HUYEN CU CHI. T: 08.22483793 -0984786115
67 THEP MI P.12-Q.TAN BNH- TP. HO CH MINH
T: 08.38118948-0909254007
* NH THIU NHI QUN 11_LNH BINH THNG
T: 08.38118948-0908346838

GV. TRNG NH HUNG


T: 0908346838
Trang 138
Cau 272. hnh 3.17: hop X cha mot trong ba phan t: ien tr thuan, cuon day, tu ien. Khi
at vao hai au AB mot hieu ien the xoay chieu co gia tr hieu dung 220V, ngi ta o c
UAM = 120V va UMB = 260V. Hop X cha:
A. cuon day khong thuan cam.

B. ien tr thuan.

C. tu ien.

D. cuon day thuan cam.

Cau 273. at vao hai au oan mach hnh 3.13 mot hieu ien the xoay chieu, th dong ien
trong mach i = 2cos(80t)A va hieu ien the cac oan mach uX =90cos(80t+/2)V; uY =
180cos(80t)V.
Ta suy ra cac bieu thc lien he: 1) uX = i.ZX; 2) uY = i.ZY. Vi ZX va ZY la tong tr cua hop X
va hop Y. Ket luan nao sau ay la ung?
C

X
M

M
A
B
X
Y
A

A. 1) sai; 2) ung.

Hnh 3.13

B. 1) sai; 2) sai.

Hnh 3.17

C. 1) ung; 2) ung.

D. 1) ung; 2) sai.

Cau 274. hnh 3.17: hop X cha mot trong ba phan t: ien tr thuan, cuon day, tu ien. Khi
at vao hai au AB mot hieu ien the xoay chieu co gia tr hieu dung 220V, ngi ta o c
UAM =80V va UMB = 140V. Hop X cha:
A. ien tr thuan. B. tu ien hoac cuon day thuan cam. C. cuon day thuan cam. D. tu ien.
Cu 275. on mch in gm c hai phn t X v Y. Khi t vo u on mch mt in p
xoay chiu c gi tr hiu dng U th in p hiu dng gia hai u mi phn t l U v 2U. Hai
phn t l
A. cun cm v in tr thun.
B. t in v cun cm thun.
C. in tr thun v t in.
D. cun cm c in tr thun v t in.
Cu 276: Cun dy c in tr thun R v t cm L mc vo in p xoay chiu
u = 250 2 cos100 t (V ) th cng dng in hiu dng qua cun dy l 5A v dng in ny

lch pha

so vi in p u. Mc ni tip cun dy vi on mch X to thnh on mch AB


3
ri li t vo hai u on mch AB in p u ni trn th cng dng in hiu dng qua mch
l 3A v in p hai u cun dy vung pha vi in p hai u X. Cng sut tiu th trn on
mch X l
A. 300 3 W.
B. 200 W.
C. 300W.
D. 200 2 W.
Cau 276: Trong cau tao cua may phat ien xoay chieu mot pha:
A. Phan cam la phan tao ra t trng
B. Phan ng la phan tao ra dong ien
C. Hai vanh khuyen phai noi co nh vi hai au khung day e a dong ien ra ngoai
D. Ca A ,B va C ung
Cau 277: Mot may phat ien xoay chieu co hai cap cc , roto quay 2400 vong/phut. Mot may
khac co 8 cap cc phat ra dong ien cung tan so vi may th nhat . Van toc quay cua may o
la:
A. 1200 vong/phut
B. 800 vong/phut
C. 600 vong/phut
D. 400 vong /phut
Cau 278: oi vi may phat ien xoay chieu mot pha co p cap cc , tan so cua dong ien do
may tao ra phu thuoc vao:
A. Toc o quay cua roto
B. So vong day cua phan ng
C. o manh hay yeu cua t trng
D. Kch thc cua may

*
*

TRUNG TAM LUYEN THI AI HOC AI VIET


TRUNG TAM GDTX KP.3- TH TRAN CU CHI- HUYEN CU CHI. T: 08.22483793 -0984786115
67 THEP MI P.12-Q.TAN BNH- TP. HO CH MINH
T: 08.38118948-0909254007
* NH THIU NHI QUN 11_LNH BINH THNG
T: 08.38118948-0908346838

GV. TRNG NH HUNG


T: 0908346838
Trang 139
Cau 279: Mot khung day quay quanh truc oi xng cua no va vuong goc vi t trng u vi
van toc 1800 vong/phut. Tan so dong ien do khung tao ra la:
A. f = 30Hz
B. f = 1800Hz
C.f = 60fHz
D. f= 50Hz
Cau 280: Mot may phat ien xoay chieu co 4 cap cc, dong ien no phat ra co tan so 50Hz th
roto phai quay vi van toc la:
A. n = 750vong/ phut
B. n=500vong/phut
C. n = 1500 vong/phut
D. n = 250vong/phut
Cau 281: mot may phat ien xoay chieu co roto quay 600 vong/phut. Neu may co 4 cap cc th
tan so dong ien do no phat ra la:
A. 40 Hz
B. 600 Hz
C. 150 Hz
D. 2400 Hz
Cau 282: oi vi may phat ien xoay chieu 1 pha co p cap cc va roto quay n vong moi phut
th tan so dong ien do may tao ra la:

np
np
60 n
n
B. f=
C. f=
D. f=
60
p
60 p
60
Cau 283: Trong may phat ien , hieu ien the dao ong ieu hoa luon co tan so bang:
A. 50 Hz
B. Tan so cua khung day khi no quay trong t trng u.
C. 60 Hz
D. Gap hai lan tan so cua khung day khi no quay trong t trng
Cau 284: ong c khong ong bo 3 pha hoat ong da tren:
A. Hien tng t cam
B. Hien tng cam ng ien t va s dung t trng qua
C. Hien tng t tre
D. Hien tng nhiem ien cam ng
Cau 284: Dong ien xoay chieu 3 pha la he thong 3 dong ien xoay chieu mot pha:
A. Co cung bien o
B. Co cung tan so
C. Lech pha nhau 1goc 1200 D. Ca A ,B va C
Cau 285: ong c khong ong bo ba pha la thiet b:
A. Bien ien nang thanh c nang
B. Hoat ong da tren hien tng t cam
C. Bien c nang thanh ien nang
D. Tao ra dong ien xoay chieu.
Cau 286: Trong cau tao cua may phat ien xoay chieu 3 pha th:
A. Cac cuon day co the mac theo kieu hnh sao
B. Cac cuon day co the mac theo kieu hnh tam giac
C. Ba cuon day giong nhau, bo tr lech nhau 1/3 vong tron tren stato
D. A, B va C eu ung.
Cau 287: Mot ong c khong ong bo 3 pha au theo hnh sao vao mot mang ien 3 pha co
hieu ien the day 380V. ong c co cong suat 4,8 KW va cos = 0,85 cng o dong ien chay
qua ong c la:
A. I = 8,57A
B. I = 25,68A
C. I = 12A
D. I = 4,28A
Cau 288: Mt ng c khng ng b ba pha c hiu in th nh mc mi pha l 380V, h s
cng sut 0,9. in nng tiu th ca ng c trong 2h l 41,04KWh. Cng hiu dng qua mi
cun dy ca ng c l:
A. 20A
B. 2A
C. 40 A
D. 20/3A
Cau 289: Trong my pht in ba pha mc hnh tam gic:
A. U d = U P
B. U d = 3.U P
C. I d = 3.I P
D. A v C u ng.
A. f =

Cau 290: Trong my pht in ba pha mc hnh sao:


A. U d = U P
B. U P = 3.U d

C. U d = 3.U P

D. I d = 3.I P

Cau 291: Neu cac cuon day cua may phat ien xoay chieu ba pha mac kieu hnh sao oi xng
th:
*
*

TRUNG TAM LUYEN THI AI HOC AI VIET


TRUNG TAM GDTX KP.3- TH TRAN CU CHI- HUYEN CU CHI. T: 08.22483793 -0984786115
67 THEP MI P.12-Q.TAN BNH- TP. HO CH MINH
T: 08.38118948-0909254007
* NH THIU NHI QUN 11_LNH BINH THNG
T: 08.38118948-0908346838

GV. TRNG NH HUNG


T: 0908346838
Trang 140
A. Tai co the mac hnh sao hoac tam giac
B. Nhat thiet phai dung day trung hoa
C. Khong the mac tai tam giac
D. Dong ien trong day trung hoa rat ln.
Cau 292: Mot may phat ien 3 pha mac hnh sao co hieu ien the pha 127 V va tan so 50 Hz.
Hieu ien the U d cua mang ien co gia tr la:
A. 220V
B. 220 2 V
C. 380 V
D. 380 2 V.
Cau 293: ng c in xoay chiu ba pha, c ba cun dy ging ht nhau mc hnh sao. Mch in
ba pha dng chy ng c ny phi dng my dy dn:
A. 3
B. 4
C. 5
D. 6
Cau 294: ng c khng ng b ba pha, c ba cun dy ging ht nhau mc hnh tam gic. Mch
in ba pha dng chy ng c ny phi dng my dy dn:
A. 4
B. 3
C. 6
D. 5
Cau 295: May bien the la thiet b dung e bien oi:
A. Hieu ien the
B. Bien o dong ien
C. Tan so dong ien
D. Pha cua hieu ien the
Cau 296: Goi N 1 va N2 la so vong day cua cuon s cap va th cap cua mot may bien the, U1 va
U 2 la hieu ien the hai au cuon s cap va th cap. Bieu thc nao sau ay la ung?
A.

U1 N1
=
U 2 N2

B.

U1 N 2
=
U 2 N1

C. U1U2 = N1N2

D. ca A,B,C sai

Cau 297: Mot bien the dung trong may thu vo tuyen ien co cuon s cap gom 9240 vong mac
vao mang ien 110v cuon th cap lay ra hieu en the 5v. so vong day cua cuon th cap la:
A. 4120 vong
B. 1100 vong
C. 420 vong
D. 840 vong
Cau 298: Mot bien the dung trong may thu vo tuyen ien co cuon day s cap gom 1800 vong
day mac vao mang ien 36V cuon th cap lay ra hieu ien the 12V. So vong day cua cuon th
cap la:
A. 1800 vong
B. 900 vong
C. 600 vong
D. 5400 vong.
Cau 299: Mot bien the co cuon s cap mac vao mang ien 110 V cuon th cap co 5000 vong
lay ra hieu ien the 220 V. so vong day cua cuon s cap la:
A. 2500 vong
B. 10000 vong
C. 5000 vong
D. 1250 vong
Cau 300: Mot bien the dung trong may thu vo tuyen ien co 1 cuon s cap mac vao mang ien
48 V. cuon th cap o co 500 vong day lay ra hieu ien the 12V. so vong day cua cuon s cap
la: A. 6000 vong
B. 125 vong
C. 2000 vong
D. 24000 vong
Cau 301: in nng mt trm pht in c cng sut in 200KW c truyn i xa di hiu
in th 2KV. S ch cng t in trm pht v ni tiu th sau mi ngy ch lch nhau 480KWh
th hiu sut ca qu trnh truynti in nng l?
A. 80%.
B. 85%
C. 90%.
D.95%.
Cau 302: in nng mt trm pht in c truyn i xa vi hiu in th 2KV, hiu sut ca
qu trng truyn ti l 80%. Mun hiu sut ca qu trnh truyn ti tng ln n 95% th ta phi
A. tng hiu in th ln n 4KV.
B. tng hiu in th ln n 8KV.
C. gim hiu in th xung cn 1KV.
D. gim hiu in th xung cn 0,5KV
Cau 303: Mt ng dy c in tr 4 dn mt dng in xoay chiu mt pha t ni sn xut
n ni tiu dng. Hiu in th hiu dng ngun in lc pht ra l U = 5000V, cng sut in
l 500kW. H s cng sut ca mch in l cos = 0,8. C bao nhiu phn trm cng sut b mt
mt trn ng dy do ta nhit?
A. 16,4%
B. 12,5%
C. 20%
D. 8%

*
*

TRUNG TAM LUYEN THI AI HOC AI VIET


TRUNG TAM GDTX KP.3- TH TRAN CU CHI- HUYEN CU CHI. T: 08.22483793 -0984786115
67 THEP MI P.12-Q.TAN BNH- TP. HO CH MINH
T: 08.38118948-0909254007
* NH THIU NHI QUN 11_LNH BINH THNG
T: 08.38118948-0908346838

GV. TRNG NH HUNG


T: 0908346838
Trang 141
Cau 304: Mt my pht in ba pha mc hnh sao c hiu in th pha
Up =115,5V v tn s 50Hz. Ngi ta a dng ba pha vo ba ti nh nhau mc hnh tam gic,
mi ti c in tr thun 12 v t cm 50mH. Tnh cng dng in qua cc ti.
A. 5,8A
B. 12A
C. 15A
D. 10A
Cau 305: Mt my pht in ba pha mc hnh sao c hiu in th pha Up =115,5V v tn s
50Hz. Ngi ta a dng ba pha vo ba ti nh nhau mc hnh tam gic, mi ti c in tr thun
12,4 v t cm 50mH. Tnh cng sut do cc ti tiu th.
A. 1251W
B. 3700W
C. 3720W
D. 3500W
Cau 306: Ngi ta cn truyn mt cng sut in mt pha 100kW di mt hiu in th hiu
dng 5kV i xa. Mch in c h s cng sut cos = 0,8. Mun cho t l nng lng mt trn
ng dy khng qu 10% th in tr ca ng dy phi c gi tr trong khong no?
A. R < 16
B. 16 < R < 18
C. 10< R < 12
D. R < 14
Cau 307: Mt ng c khng ng b ba pha u theo hnh sao vo mng in ba pha c hiu
in th dy 380V. ng c c cng sut 6KW c h s cng sut 0,85. Khi cng dng
in chy qua ng c s l:
A. 12,7A
B. 8,75A
C. 10,7A.
D. 1,07A
Cau 308: Mt nh my in sinh ra mt cng sut 100 000 kW v cn truyn ti ti ni tiu th.
Bit hiu sut truyn ti l 90%. Cng sut hao ph trn ng truyn l:
A. 10 000 KW
B. 1000 KW
C. 100 KW
D. 10 KW
Cau 309: . Mt my pht in xoay chiu c cng sut 1000kW. Dng in do my pht ra sau khi
tng th c truyn i xa bng ng dy c in tr 20 . Bit hiu in th c a ln ng
dy l 110kV. Hao ph in nng trn ng dy l:
B. P = 165,2W
C. P = 0,242W
D. P = 121W
A. P = 1652W
Cu 310: Mt ng c in xoay chiu khi hot ng bnh thng vi in p hiu dng 220 V th
sinh ra cng sut c hc l 170 W. Bit ng c c h s cng sut 0,85 v cng sut to nhit trn
dy qun ng c l 17 W. B qua cc hao ph khc, cng dng in cc i qua ng c l
A. 2 A
B. 1 A
C. 2 A
D. 3A
Cu 311: Trong gi hc thc hnh, hc sinh mc ni tip mt qut in xoay chiu vi in tr R
ri mc hai u on mch ny vo in p xoay chiu c gi tr hiu dng 380V. Bit qut ny c
cc gi tr nh mc : 220V - 88W v khi hot ng ng cng sut nh mc th lch pha gia
in p hai u qut v cng dng in qua n l , vi cos = 0,8. qut in ny chy
ng cng sut nh mc th R bng
A. 180
B. 354
C. 361
D. 267
Cu 312: Ni hai cc ca mt my pht in xoay chiu mt pha vo hai u on mch AB gm
in tr thun R mc ni tip vi cun cm thun. B qua in tr cc cun dy ca my pht. Khi
rto ca my quay u vi tc n vng/pht th cng dng in hiu dng trong on mch l
1 A. Khi rto ca my quay u vi tc 3n vng/pht th cng dng in hiu dng trong
on mch l 3 A. Nu rto ca my quay u vi tc 2n vng/pht th cm khng ca on
mch AB l
2R
R
B.
.
C. R 3 .
D.
.
A. 2 R 3 .
3
3
Cu 313: t vo hai u cun s cp ca mt my bin p l tng (b qua hao ph) mt in p
xoay chiu c gi tr hiu dng khng i th in p hiu dng gia hai u cun th cp h l
100V. cun th cp, nu gim bt n vng dy th in p hiu dng gia hai u h ca n l
U, nu tng thm n vng dy th in p l 2U. Nu tng thm 3n vng dy cun th cp th
in p hiu dng gia hai u h ca cun ny bng
A. 100V.
B. 200V.
C. 220V.
D. 110V.

*
*

TRUNG TAM LUYEN THI AI HOC AI VIET


TRUNG TAM GDTX KP.3- TH TRAN CU CHI- HUYEN CU CHI. T: 08.22483793 -0984786115
67 THEP MI P.12-Q.TAN BNH- TP. HO CH MINH
T: 08.38118948-0909254007
* NH THIU NHI QUN 11_LNH BINH THNG
T: 08.38118948-0908346838

GV. TRNG NH HUNG


T: 0908346838
Trang 142
Cu 314: on mch AB gm mt ng c in mc ni tip vi mt cun dy. Khi t vo hai

u AB mt in p xoay chiu th in p gia hai u c sm pha


so vi dng in v c gi
12

tr hiu dng l U. in p gia hai u cun dy sm pha


so vi dng in v c gi tr hiu
3
dng l U 2 . in p hiu dng gia hai u on mch AB l
A. U 7
B. U 5
C. U 2
D. U 3
Cu 315: Mch in xoay chiu R, L, C mc ni tip. in p hai u on mch u = U 0 .cost. Ch
c thay i c. iu chnh thy khi gi tr ca n l 1 hoc 2 ( vi 1 > 2 ) th dng in
hiu dng u nh hn cng hiu dng cc i n ln ( vi n > 1). Biu thc tnh R l:
L(1 2 )
2
L12
L(1 2 )
A. R =
.
B. R =
.
C. R = 1
.
D. R =
.
2
2
2
n2 1
L n 1
n 1
n 1

MACH DAO ONG IEN T


Cau 1: Trong mach dao ong L,C ien tch cua tu ien dao ong bien thien ieu hoa vi tan so
goc:
L
L
A. = 1
B. = LC
C. =
D. =
.
C
C
LC
Cau 2: Trong mach dao ong LC, ien tch cua tu ien bien thien theo qui luat:
A. Ham so mu theo thi gian
B. Ham so bac nhat oi vi thi gian
C. Ham so bac hai oi vi thi gian

D. Dao ong ieu hoa vi tan so goc =

1
LC

Cau 3: Dao ong ien t trong mach dao ong LC c coi la dao ong t do v:
A. ien tch cua tu ien co the chuyen ong t do
B. Nang lng ien trng ch tap trung tu ien
C. Nang lng ien trng ch tap trung cuon cam
D. Chu k dao ong ch phu thuoc nhng ac tnh cua mach.
Cau 4: Mot mach dao ong gom co cuon day L thuan ien cam va tu ien C thuan dung khang.
Neu goi I max la dong ien cc ai trong mach, hieu ien the cc ai U Cmax tnh bi:
L
I
C max
L
C. UCmax = L Imax
D. U C max =
I max
C
C
Cau 5: Trong mach ien dao ong L,C ien tch cua tu ien bien thien theo quy luat dang sin
theo thi gian th nang lng tc thi cua tu ien bien thien theo thi gian theo quy luat dang:
A. Sin
B. Cosin
C.sin 2
D.cosin 2
Cau 6: Dao ong ien t trong mach dao ong LC luon dien ra qua trnh bien oi:
A. Khong tuan hoan cua ien tch tren tu ien

A. UCmax = LCImax

B. UC max =

B. Theo qui luat ham so mu cua cng o dong ien trong mach
C. Tuan hoan gia nang lng ien trng va nang lng t trng
D. Ca A ,B va C eu ung
*
*

TRUNG TAM LUYEN THI AI HOC AI VIET


TRUNG TAM GDTX KP.3- TH TRAN CU CHI- HUYEN CU CHI. T: 08.22483793 -0984786115
67 THEP MI P.12-Q.TAN BNH- TP. HO CH MINH
T: 08.38118948-0909254007
* NH THIU NHI QUN 11_LNH BINH THNG
T: 08.38118948-0908346838

GV. TRNG NH HUNG

T: 0908346838

Trang 143

Cau 7: Tai moi thi iem, nang lng cua mach dao ong luon bang:
1 2 2
Q0
1
Q 20
A.
B.
C. L Q0
D.
L Q 02
2
2
2C
2C
2
Cau 8: Trong mach dao ong L,C ien tch cua tu ien bien thien theo qui luat dang sin theo
thi gian th nang lng tc thi trong cuon cam bien thien theo thi gian theo qui luat dang?
2
A. sin
B. cosin
C. sin
D. cosin2
Cau 9: Chu ky dao ong ien t t do trong mach dao ong L , C la:
C
B. T = 2 LC
C. T =
D. T =
A. T = 2 L
L
C
2 LC
Cau 10: Trong mach dao ong ien t L, C tan so dao ong cua mach la:
1
C
L
A. f = 2
B. f = 2
C. f =
D. f = 2
L
C
2 LC
LC
Cau 11: Trong mach dao ong L, C , ien tch cua tu ien bien thien theo phng trnh :
1
L
C
B. q' '+ q = 0
C . q ' '+ q = 0
D. q' '+
q=0
A. q' '+ LCq = 0
C
L
LC
Cau 12: Mot mach dao ong LC ang dao ong t do. Ngi ta o c ien tch cc ai tren
hai ban tu ien la Q0 va dong ien cc ai trong mach la I 0 . Bieu thc chu ky cua dao ong
trong mach la:
Q
A. 2 0
I0

B.

Q0
2I 0

C. 4

Q0
I0

D.

Q0
I0

Cau 13: Theo Macxoen, khi ien trng cam ng ton tai trong khong gian th:
A. Nhat thiet phai co vat dan bang kim loai
B. Khong can co day dan.
C. Khong gian o phai la chan khong
D. Khong gian o phai co cac hat mang ien.
Cau 14: ien trng xoay la ien trng co cac ng sc:
A. Song song nhau
B. Co dang tron
C. Dang xoay oc
D. Bao quanh cac ng cam ng t cua t trng sinh ra no
Cau 15: Mot mach dao ong LC l tng ,tu ien co ien dung C, ien tch tren tu ien vao thi
iem nang lng ien trng bang nang lng t trng la:
Q
Q
Q
Q
B. 0
C. 0
D. 0 .
A. 0
2
4
3
2
Cau 16: Mot mach dao ong LC l tng ,tu ien co ien dung C=40pF va cuon day thuan cam
L=1mH. Cng o dong ien cc ai bang 5mA. Hieu ien the cc ai gia hai ban tu la:
A. 50V
B. 35V
C. 45V
D. 25V.
Cau 17: Mach dao ong cua mot may thu thanh gom tu ien C = 3pF va cuon day thuan cam.
e mach bat c song = 30m ( lay 2 = 10 ) th o t cam cua cuon day la:
A. 8,33. 10 -5 H
B. 8,33. 10 -6 H
C. 8,33. 10 -7 H
D. 8,33. 10 -8 H
Cau 18: Mach dao ong cua 1 may thu thanh gom tu ien C va cuon day co o t cam L =
5

10 H. e mach bat c song


A. 1,76.10

*
*

10

= 25m ( lay = 4,13 )

B. 1,76.10

11

th ien dung cua tu ien la:

C. 1,76.10

12

D. 1,76.10

13

TRUNG TAM LUYEN THI AI HOC AI VIET


TRUNG TAM GDTX KP.3- TH TRAN CU CHI- HUYEN CU CHI. T: 08.22483793 -0984786115
67 THEP MI P.12-Q.TAN BNH- TP. HO CH MINH
T: 08.38118948-0909254007
* NH THIU NHI QUN 11_LNH BINH THNG
T: 08.38118948-0908346838

GV. TRNG NH HUNG


T: 0908346838
Trang 144
Cau 19: Mach dao ong LC cua mot may thu song vo tuyen gom tu ien C va cuon day thuan
cam L, thu c song co bc song 100m. e mach bat c song = 300m th phai mac
them vao mach o mot tu ien C1 bang bao nhieu va nh the nao ?
A. Mac noi tiep va C1=8C
B. Mac noi tiep va C1=9C
C. Mac song song va C1=8C
D. Mac song song va C1=9C
Cu 20: Mch dao ng ca mt my thu v tuyn in gm cun dy c t cm L= 1mH v
mt t in c in dung thay i c. my thu bt c sng v tuyn c tn s t 3MHz n
4MHz th in dung ca t phi thay i trong khong:
A. 1,6pF C 2,8pF.
B. 2F C 2,8F.
C. 0,16pF C 0,28 pF.
D. 0,2F C 0,28F.
Cau 21: Mach dao ong cua may thu thanh gom tu ien co ien dung bien thien c t
0,282mF en 2,82mF va cuon day co o t cam L = 10 5 H . Mach nay co the bat c song
co bc song :
A. T 1m en 10m
B. T 100000m en 316,4km
C. T 100m en 1000m
D. T 1000m en 10000m
Cau 22: Mot mach dao ong gom mot tu ien C = 1800pF va cuon thuan cam co L = 3 H .
Hieu ien the cc ai hai au tu ien la U 0 = 2V . Cng o dong ien hieu dung trong mach:
A. 4,9.10 2 (A)

B. 0,049.10 3 (A)

C. 34,7.10 4 (A)

D. 34,7.10-3 (A)

Cau 23: Cau nao sau ay sai?


A. ien t trng lan truyen c trong khong gian
B. ien trng va t trng la hai mat the hien cua ien t trng
C. ien t trng khong lan truyen c trong chan khong
D. Khong the co ien trng hoac t trng ton tai oc lap vi nhau.
Cau 24: Mot mach dao ong gom 1 tu ien C = 4000pF, mot cuon cam co o t cam 8 H ,
ien tr 1 . e duy tr dao ong cua no vi hieu ien the cc ai tren tu ien la 4V th phai
cung cap cho mach 1 cong suat la:
A. 4.10 2 W
B. 4.10 3 W
C. 4.10 4 W
D. 4.10 5 W
Cau 25: . Mch chn sng ca mt my thu thanh v tuyn in gm mt cun dy thun cm v
mt t xoay CV. Khi iu chnh CV ln lt c gi tr C1, C2 th my bt c sng c bc sng
100
m , 2 = 25m . Khi iu chnh cho CV = C1+C2 th my bt c sng c
tng ng l: 1 =
3
bc sng l:
125
175
m
B.
m
C. 125 m
D. 175 m
A.
3
3
Cau 26: Mt mch dao ng in t LC c C = 5F , L = 50mH , cng dng in cc i
trong mch I0 = 0,06A. Ti thi im m hiu in th trn t l u = 3V th cng dng in
trong mch i c ln l:
A. 0,03 3 A
B. 0,03 A
C. 0,02 2 A
D. 0,02 3 A
Cu 27: Mch dao ng LC dao ng iu ho, nng lng tng cng c chuyn t in nng
trong t in thnh t nng trong cun cm mt 1,50s. Chu k dao ng ca mch l:
A. 1,5s.
B. 3,0s.
C. 0,75s.
D. 6,0s.
Cu 28: Mch dao ng LC dao ng iu ho vi tn s gc 7.103 rad/s.Ti thi im ban u
in tch ca t t gi tr cc i. Thi gian ngn nht k t thi im ban u nng lng in
trng bng nng lng t trng l:
A. 1,008.10-3s.
B. 1,008.10-4s.
C. 1,12.10-4s.
D. 1,12.10-3s
*
*

TRUNG TAM LUYEN THI AI HOC AI VIET


TRUNG TAM GDTX KP.3- TH TRAN CU CHI- HUYEN CU CHI. T: 08.22483793 -0984786115
67 THEP MI P.12-Q.TAN BNH- TP. HO CH MINH
T: 08.38118948-0909254007
* NH THIU NHI QUN 11_LNH BINH THNG
T: 08.38118948-0908346838

GV. TRNG NH HUNG


T: 0908346838
Trang 145
Cau 29: . S truyn nng lng s khng xut hin trong trng hp no sau y:
A. Sng dng
B. Trong sng in t
C. Trong sng dc
D. Trong sng ngang
Cau 30. Trong mch dao ng t do LC c cng dng in cc i l I0. Ti thi im t khi
dng in c cng i, hiu in th hai u t in l u th:
C
L
1 2
B. I 02 i 2 = u 2
C. I 02 i 2 =
u
D. I 02 i 2 = LCu 2
A. I 02 i 2 = u 2
LC
L
C
Cau 31: Khi ien tch dao ong th no se bc xa ra:
A. Song ien t
B. ien trng tnh C. T trng
D. Song anh sang.
Cau 32: e thong tin trong vu tru ngi ta s dung:
A. Song dai
B. Song trung
C. Song ngan
D. Song cc ngan.
Cau 33: Trong nguyen tac thu song ien t th ang ten cua may thu co tac dung :
A. Thu mot tan so nhat nh
B. Thu song co moi tan so khac nhau
C. Khuech ai song trc khi chuyen vao may thu
D. Lam cho song can thu co bien o cc ai
Cau 34: Cau nao sau ay ung:
A. ien t trng lan truyen c trong khong gian
B. ien trng va t trng la hai mat the hien cua ien t trng
C. Khong the co ien trng hoac t trng ton tai oc lap vi nhau
D. Ca A,B va C eu ung.
Cau 35: Cau nao sau ay la ung?
A T trng bien thien cang nhanh lam ien trng co tan so cang ln
A. ien trng bien thien eu th t trng bien thien cung eu
B. Khi t trng bien thien lam xuat hien ien trng bien thien va ngc lai
C. Ca A, B va C eu ung.
Cau 36: Cau nao sau ay sai?
A. Song ien t co tan so hang ngan Hz tr len goi la song vo tuyen
B. Song ien co moi tnh chat giong nh song am
C. Song ien t co tan so cang ln th bc song cang nho
D. Nhng dao ong ien t co tan so t 100Hz tr xuong, song ien t cua chung khong the
truyen i xa.
Cau 37: Song ien t khong the:
A. Phat ra t mach dao ong kn
B. Giao thoa c vi nhau
C. Gay ra hien tng song dng
D. Phan xa c tren cac mat kim loai
Cau 38: Mot mach LC ang dao ong t do, ien tch cc ai tren hai ban tu ien la Q 0 va
dong ien cc ai trong mach la I 0 . Bieu thc xac nh bc song cua giao ong t do trong
mach la:
A. = 2c

Q0
I0

B. = 2c 2

Q0
I0

C. = 4c

Q0
I0

D. = c

Q0
I0

Cau 39: Song ien t co the:


A. Phan xa c tren cac mat kim loai
B. Giao thoa c vi nhau
C. Gay ra hien tng song dng
D. Ca A ,B va C ung.
Cau 40: Theo Mac xoen nang lng song ien t luon:
A. T le vi luy tha bac 4 vi tan so
B. T le vi tan so
C. T le vi luy tha bac 2 vi tan so
D. Khong phu thuoc vao tan so
*
*

TRUNG TAM LUYEN THI AI HOC AI VIET


TRUNG TAM GDTX KP.3- TH TRAN CU CHI- HUYEN CU CHI. T: 08.22483793 -0984786115
67 THEP MI P.12-Q.TAN BNH- TP. HO CH MINH
T: 08.38118948-0909254007
* NH THIU NHI QUN 11_LNH BINH THNG
T: 08.38118948-0908346838

GV. TRNG NH HUNG


T: 0908346838
Trang 146
Cau 41: Song vo tuyen la song ien t co:
A. Tan so hang ngan Hz tr len
B. Tan so t 100 Hz tr xuong
C. Bc song rat ln
D. Bien o rat ln
Cau 42: Mot song ien t co bc song ien t cua no trong nc la =90m. Biet chiet suat
cua nc la 4/3, cua thuy tinh la 1,5. Bc song cua song ien t noi tren trong thuy tinh la:
A. 80m
B. 90m
C. 180m
D. 360m
Cau 43: Trong nguyen tac phat va thu song ien t th:
A. Nh co angten ma ta co the chon loc c song can thu
B. e thu song ien t, can dung 1 angten
C. e phat song ien t, phai mac phoi hp 1 may phat dao ong ieu hoa vi 1 angten.
D. Ca cau A,B,C eu ung.
Cau 44: Mach dao ong cua mot may thu thanh gom tu ien C va cuon day co o t cam L
5
= 10 ( H ) . e mach bat c song co bc song t 10m en 100m th ien dung cua tu ien
phai bien thien trong khoang:
A. t 0,282 mF en 2,82mF
B. t 0,282 F en 2,82 F
C. t 0,282 nF en 2,82 pF
D. t 0,282F en 2,82 F.
Cau 45: Chon cau sai . Trong nguyen tac phat va thu song ien t th:
A. Ang ten cua may phat va may thu co tac dung nh nhau
B. Neu tan so cua mach dao ong trong may thu c ieu chnh sao cho co gia tr bang f,
th may thu se bat c song co tan so ung bang f.
C. Ang ten cua may thu co the thu song co moi tan so khac nhau
D. Ang ten cua may phat ch phat theo mot tan so nhat nh.
Cu 46: Trong thng tin lin lc bng sng v tuyn, ngi ta s dng cch bin iu bin , tc
l lm cho bin ca sng in t cao tn (gi l sng mang) bin thin theo thi gian vi tn s
bng tn s ca dao ng m tn. Cho tn s sng mang l 800 kHz. Khi dao ng m tn c tn s
1000 Hz thc hin mt dao ng ton phn th dao ng cao tn thc hin c s dao ng ton
phn l
A. 1600
B. 625
C. 800
D. 1000
Cau 47. Mach dao ong co C = 6 nF, L = 6H . Do mach co ien tr R = 0,5 , nen dao ong
trong mach tat dan. e duy tr dao ong vi ien ap cc ai gia hai ban tu ien la U0 = 10 V,
th phai bo sung nang lng cho mach mot cong suat la bao nhieu?
A. 0,025 W.
B. 0,05 W.
C. 0,25 W.
D. 0,005 W.
Cau 48. Trong mot mach dao ong ien t , khi dung tu ien co ien dung C1 th tan so rieng
cua mach la f1 = 30 kHz, khi dung tu ien C2 th tan so rieng cua mach la f2 = 40 kHz. Neu
mach nay dung hai tu C1 va C2 mac noi tiep th tan so rieng cua mach la bao nhieu?
A. 50 kHz .
B. 70 kHz.
C. 10kHz .
D. 24 kHz .
-4
Cau 49. Mach LC gom cuon cam co o t cam L = 1,17.10 H, mot tu ien co ien dung C1 =
24 pF. Muon bat c song ngan co bc song trong khoang 20 m en 50 m ngi ta ghep them
tu ien xoay Cx . Hoi Cx ghep nh the nao? Khoang bien thien cua Cx la bao nhieu?
A. Ghep noi tiep C1 va 1 pF C x 8 pF .
B. Ghep song song C1 va 1 pF C x 8 pF .
C. Ghep song song vi C1 va 2 pF C x 18 pF .
D. Ghep song song vi C1 va 4 pF C x 14 pF .

*
*

TRUNG TAM LUYEN THI AI HOC AI VIET


TRUNG TAM GDTX KP.3- TH TRAN CU CHI- HUYEN CU CHI. T: 08.22483793 -0984786115
67 THEP MI P.12-Q.TAN BNH- TP. HO CH MINH
T: 08.38118948-0909254007
* NH THIU NHI QUN 11_LNH BINH THNG
T: 08.38118948-0908346838

GV. TRNG NH HUNG


T: 0908346838
Trang 147
Cau 50. Mach chon song gom cuon cam L va hai tu ien C1 , C2 . Neu ch dung L va C1 th thu
c song co 1 = 100m . Neu ch dung L va C2 th thu c song 2 = 75m . Khi dung L va hai
tu C1 va C2 mac song song nhau th mach thu c song co bc song la:
A. 25 m.
B. 60 m.
C. 125 m.
D. 175 m.
Cu 51: Mch chn sng ca my thu v tuyn gm mt cun dy thun cm c t cm
1
L=
mH v mt t xoay. T xoay bin thin theo gc xoay C = + 30 (pF). thu c
108 2
sng in t c bc sng 15m th gc xoay ca t phi l:
A. 36,50.
B. 38,50.
C. 35,50.
D. 37,50.
Cu 52. Mch chn sng ca my thu v tuyn in gm cun dy thun cm c L = 2.10-5H v mt
t xoay c in dung bin thin t C1 = 10pF n C2 = 500pF khi gc xoay bin thin t 00 n 1800.
Khi gc xoay ca t bng 900 th mch thu sng in t c bc sng l:
A.134,61m.
B. 26,64m.
C. 188,40m.
D. 107,52m.
Cu 53: Cho mt cun cm thun L v hai t in C1, C2 (vi C1 > C2). Khi mch dao ng gm cun
cm vi C1 v C2 mc ni tip th tn s dao ng ca mch l 50MHz , khi mch gm cun cm vi C1
v C2 mc song song th tn s dao ng ca mch l 24MHz . Khi mch dao ng gm cun cm vi
C1 th tn s dao ng ca mch l
A. 25 MHz.
B. 35 MHz.
C. 30 MHz.
D. 40 MHz
Cu 54. Trong mch dao ng b t in gmg hai t in C1, C2 ging nhau
c cp mt nng lng 1 J t ngun in mt chiu c sut in ng 4V.
Chuyn kho K t v tr 1 sang v tr 2. C sau nhng khong thi gian nh
nhau 1 s th nng lng trong t in v trong cun cm li bng nhau. Xc
nh cng dng in cc i trong cun dy ?
A. 0,787A
B. 0,785A
C. 0,786A
D. 0,784A
Cu 55: Mt anten ra a pht ra nhng sng in t n mt vt ang chuyn ng v pha ra a.
Thi gian t lc ng-ten pht sng n lc nhn sng phn x tr li l 80 s . Sau 2 pht o ln
th hai, thi gian t lc pht sng n lc nhn sng phn x tr li l 76 s . Bit tc truyn
sng in t trong khng kh bng 3.108m/s. Tc trung bnh ca vt l
A. 4m/s
B. 5m/s
C. 29m/s
D. 6m/s
Cu 56: ng ten s dng mt mch dao ng LC l tng thu sng in t, trong cun dy
c t cm L khng thay i, cn t in c in dung C thay i c. Mi sng in t u to
ra trong mch dao ng mt sut in ng cm ng. Xem rng cc sng in t c bin cm
ng t u bng nhau. Khi in dung ca t in C1 = 1 F th sut in ng cm ng hiu dng
trong mch do sng in t to ra l E1 = 4,5V . Khi in dung ca t in C2 = 9 F th sut in
ng cm ng hiu dng do sng in t to ra l
A. E2 = 9, 0V .
B. E2 = 13,5V .
C. E2 = 1,5V .
D. E2 = 2, 25V .
Cu 57: Hai t C1 = 3C0 v C2 = 6C0 mc ni tip. Ni hai u t vi pin c sut in ng E = 6V
np in cho cc t ri ngt ra v ni vi cun dy thun cm L to thnh mch dao ng in t
t do. Khi dng in trong mch c gi tr cc i th ngi ta ni tt t C1. Hiu in th cc i
trn cun dy ca mch dao ng sau l:
A. 3V
B. 3 2V
C. 6V
D. 2 3V
Cu 58: Hai t in C1 v C2=2C1 mc ni tip. Ni hai u b t vi pin c sut in ng E=3V
np in cho cc t ri ngt ra v ni vi cun dy thun cm L to thnh mch dao ng in t
t do. Ti thi im dng in qua cun dy c ln bng mt na gi tr dng in cc i, th
ngi ta ni tt hai cc ca t C1. in p cc i trn t C2 ca mch dao ng sau :
3 3
6
A.
B.
C. 3V
D. 6 V
V
V
2
2
*
*

TRUNG TAM LUYEN THI AI HOC AI VIET


TRUNG TAM GDTX KP.3- TH TRAN CU CHI- HUYEN CU CHI. T: 08.22483793 -0984786115
67 THEP MI P.12-Q.TAN BNH- TP. HO CH MINH
T: 08.38118948-0909254007
* NH THIU NHI QUN 11_LNH BINH THNG
T: 08.38118948-0908346838

Gv: TRNG NH HUNG

T: 0908346838

Trang 148

GIAO THOA ANH SANG


Cau 1. Anh sang n sac la:
A. anh sang giao thoa vi nhau
B. anh sang khong b tan sac khi qua lang knh
C. anh sang mat nhn thay c
D. ca 3 cau tren ung
Cau 2: Trong quang pho cua anh sang trang co:
A. Bay mau c ban: o, da cam , vang, luc, lam, cham, tm
B. Ch co bay mau: o, da cam , vang, luc, lam, cham, tm
C. Ch co 3 mau: o luc va tm
D. Ch co mau trang
Cau 3. Chon cau ung
A. hien tng lang knh phan tch mot chum sang trang thanh nhieu chum sang co mau sac
khac nhau goi la hien tng tan sac anh sang
B. anh sang trang gom cac anh sang n sac o va tm
C. chiet suat lam lang knh oi vi anh sang tm la nho nhat
D. ca 3 cau tren eu ung
Cau 4. Hien tng quang hoc nao c s dung trong may phan tch quang pho lang knh?
A. hien tng khuc xa anh sang
B. hien tng giao thoa anh sang
C. hien tng phan xa anh sang
D. hien tng tan sac anh sang
Cau 5. Khi anh sang truyen t moi trng trong suot nay sang moi trng trong suot khac. Nhan
xet nao sau ay la ung?
A. bc song thay oi nhng tan so khong thay oi
B. bc song va tan so eu thay oi
C. bc song khong oi nhng tan so thay oi
D. bc song va tan so eu khong
thay oi
Cau 6. Mt tia sng n sc truyn t khng kh vo nc (chit sut 4/3). Hi bc sng v
nng lng phtn ca tia sng thay i th no?
A. v khng i.
B. tng, khng i.
C. v u gim.
D. gim, khng i.
Cau 7. Khi anh sang i t khong kh vao nc th
A. tan so tang len; van toc giam
B. tan so khong oi; van toc khong oi
C. tan so giam i; bc song tang len
D. tan so khong oi, bc song giam i
Cau 8 Chieu tia sang trang i t nc ra khong kh (cac tia eu khuc xa) th tia nam gan mat
nc nhat la:
A. tia o
B. tia tm
C. tia lam
D. ca o va tm
Cau 9 Th nghiem Young, hai khe c chieu bi anh sang trang. Tai van trung tam :
A. co mau o
B. co bay mau
C. khong co mau
D. co mau trang.
Cau 10: Trong hien tng giao thoa, van sang tren man la tap hp cac iem co hieu ng i
t hai nguon phat song en iem o bang:
A. Mot bc song
B. Mot so nguyen lan cua bc song
C. Mot na bc song
D. Mot so le lan cua na bc song.

TRUNG TAM LUYEN THI AI HOC AI VIET


* TRUNG TAM HNG NGHIP KP.3- TH TRAN CU CHI- HUYEN CU CHI. T: 08.22483793 -0984786115
* 67 THEP MI P.12-Q.TAN BNH- TP. HO CH MINH
T: 08.38118948-0909254007
* NH THIU NHI QUN 11_LNH BINH THNG
T: 08.38118948-0908346838

Gv: TRNG NH HUNG


T: 0908346838
Trang 149
La chon ten cac bc xa sau:
A. Tia hong ngoai
B Tia t ngoai
C. nh sang nhn thay
D. Ca A,B,C khong phu hp
ien vao cho trong trong cac cau 4 va 5 cho phu hp:
Cau 11:.La bc xa khong nhn thay c, co bc song ngan hn bc song cua anh sang tm
(0,4 m)
Cau 12: . ..La bc xa khong nhn thay c, co bc song ln hn bc song cua anh sang o
(0,75 m) .
Cau 13: oi vi anh sang neu bc song cang dai th cang de:
A. gay tac dung quang ien
B. gay hien tng giao thoa
C. gay tac dung ion hoa va phat quang
D. am xuyen
Cau 14: oi vi anh sang, tnh chat hat khong the hien :
A. Kha nang gay hien tng giao thoa
B. Tac dung quang ien
C. Tac dung ion hoa va phat quang
D. Kha nang am xuyen
Cau 15: Quang pho vach phat xa cua cac nguyen to khac nhau th khac nhau ve:
A. So lng cac vch
B. V tr cac vch
C. o sang t oi cua cac vach D. Ca A, B va C eu ung.
Cau 16: Tia t ngoai co the phat ra t :
A. Mat tri
B. Ho quang ien
0
C. Vat nong tren 3000 C
D. Tat ca cac vat tren
Cau 17: Trong may quang pho lang knh co tac dung :
A. Tao ra anh sang trang
B. Tao ra chum sang song song
C. Lam tang cng o chum sang
D. Lam tan sac chum tia sang chieu ti no.
Cau 18: ng dung quan trong nhat cua tia hong ngoai la:
A. Dung e say si
B. Phat sang
C. Dung trong cac may quang pho
D. Dung e cha benh ung th
Cau 19. ieu kien nao sau ay cho ta tren man mot van sang giao thoa?
A. hieu ng i en hai nguon S1S2 bang mot so nguyen
B. hieu ng i en hai nguon S1S2 bang mot so nguyen lan na bc song
C. hieu ng i en hai nguon S1S2 bang mot so nguyen lan bc song
D. hieu ng i en hai nguon S1S2 bang mot so le na bc song
Cau 20. Th nghiem giao thoa vi khe Young anh sang co bc song . Tai A cach S1 oan d1
( k = 0; 1; 2 )
va cach S2 oan d2 co van toi khi:
k 1
A. d2 - d1 = k
B. d2 - d1 =

2
1
C . d2 - d1 = k /2
D. d2 - d1 = (k+ )
2
Cau 21. Trong th nghiem giao thoa anh sang Iang: nguon phat ra anh sang n sac co bc
song . Khoang van i o c tren mang se tang len khi
A. tang khoang cach hai khe
B. tnh tien man lai gan hai khe
C. thay anh sang tren bang anh sang khac co <
D. ca 3 cach tren eu sai
Cau 22. Khi thc hien giao thoa anh sang vi hai khe Iang trong khong kh , khoang van o
c la i. khi thc hien th nghiem giao thoa anh sang vi hai khe Iang trong moi trng trong
suot co chiet suat n > 1 th khoang van i o c tren man se la
A. i = ni
B . i = i/n
C). i = 2i/n
D). i = i/n +1
TRUNG TAM LUYEN THI AI HOC AI VIET
* TRUNG TAM HNG NGHIP KP.3- TH TRAN CU CHI- HUYEN CU CHI. T: 08.22483793 -0984786115
* 67 THEP MI P.12-Q.TAN BNH- TP. HO CH MINH
T: 08.38118948-0909254007
* NH THIU NHI QUN 11_LNH BINH THNG
T: 08.38118948-0908346838

Gv: TRNG NH HUNG


T: 0908346838
Trang 150
Cau 23. Phat bieu nao sao ay la ung vi tia t ngoai
A. tia t ngoai la mot trong nhing bc xa ma mat thng co the nhn thay
B. tia t ngoai la bc xa khong nhn thay co bc song nho hn bc song cua anh sang tm
C. tia t ngoai la mot trong nhng bc xa do cac vat co khoi lng rieng phat ra
D. A,B,va C eu ung
Cau 24. Cho cac loai anh sang sau
I. anh sang trang
II. Anh sang o
III. anh sang vang IV. Anh sang tm
Nhng anh sang nao co bc song xac nh? Chon cau tra li ung theo theo t bc song sap
xep t nho en ln
A. I, II, III
B. IV, III, II
C. I, II, IV
D. I, III, IV
Cau 25. Anh sang n sac tm co bc song bang
A. 0,4 mm
B. 0,4 m
C. 0,4 nm
D. 0,4pm
Cau 26. Bc xa co bc song = 0,6 m
A. thuoc vung anh sang nhn thay B. la tia hong ngoai
C. la tia t ngoai
D. la tia Rnghen
Cau 27. Bc xa co bc song = 1 m
A. thuoc vung anh sang nhn thay
B. la tia hong ngoai
C. la tia t ngoai
D. la tia Rnghen
Cau 28. Bc xa co bc song = 0,3 m
A. thuoc vung anh sang nhn thay
B. la tia hong ngoai C. la tia t ngoai
D. la tia
Rnghen
Cau 29. Th nghiem Young ve giao thoa anh sang, khoang cach gia hai khe sang la a = 1mm,
khoang cach t hai khe en man E la 3m, khoang cach gia 2 van toi lien tiep la 0,9mm. Anh
sang n sac trong th nghiem co bc song la:
A. 0,3mm

B. 0,3m

C. 1,5m

D. 1,5mm.

Cau 30. Th nghiem Young ve giao thoa anh sang, khoang cach gia hai khe sang S1S2 la 1mm.
Hai khe c chieu bi anh sang n sac co = 0,4m, tren man ta thay khoang cach gia 9
van sang lien tiep nhau la 3,2mm. Khoang cach gia hai khe en man anh la:
A. 1m

B. 2m

C. 0,89m

D. = 3m.

Cau 31. Th nghiem Young ve giao thoa anh sang, hai khe c chieu bi anh sang n sac co
bc song . Khoang cach gia hai khe la a, khoang cach t hai khe en man anh la D,
khoang van o c la i. Bay gi cho hai khe dch chuyen ra xa nhau them mot oan a theo
phng song song vi man E. Luc nay khoang van la i vi:
A. i = i
B. i = 2i
C. i = i/2
D. i = 4i.
Cau 32. Goi a la khoang cach hai khe S1 va S2 ; D la khoang cach t S1S2 en man; b la
khoang cach 5 van sanh ke nhau. Bc song cua anh sang n sac o la
A. = ba/D
B. = 4ba/D
C. = ab/4D
D. = ab/5D
Cau 33. Th nghiem Young ve giao thoa anh sang, khoang cach gia hai khe sang S1S2 la 2mm.
Khoang cach t hai khe en man la 4m. Hai khe c chieu bi anh sang mau o co bc song =
0,75m. V tr van sang bac ba va van toi bac nam la:
A. 4,5mm; 6,75mm

B. 4,5mm; 7,5mm

C. 6mm; 6,75mm

D. 6mm; 7,5mm.

TRUNG TAM LUYEN THI AI HOC AI VIET


* TRUNG TAM HNG NGHIP KP.3- TH TRAN CU CHI- HUYEN CU CHI. T: 08.22483793 -0984786115
* 67 THEP MI P.12-Q.TAN BNH- TP. HO CH MINH
T: 08.38118948-0909254007
* NH THIU NHI QUN 11_LNH BINH THNG
T: 08.38118948-0908346838

Gv: TRNG NH HUNG


T: 0908346838
Trang 151
Cau 34. Thc hien th nghiem Young trong khong kh ta thay khoang van o c la i = 4mm.
Neu a toan bo th nghiem vao trong nc vi chiet suat n = 4/3 th khoang van o c luc
nay la:
A. 4mm

B. 9mm

C. 3mm

D. 16/3 mm.

Cau 35. Th nghiem Young ve giao thoa anh sang khoang van o c la 2mm. Khoang cach t
van sang bac 4 en van sang bac 6 cung mot ben so vi van trung tam.
A. 6mm

B. 4mm

C. 12mm

D. 8mm.

Cau 36. Th nghiem Young ve giao thoa anh sang, hai khe c chieu bi anh sang n sac.
Khoang cach t van sang bac 3 ben trai en van toi bac 3 ben phai van trung tam la 11mm.
Khoang van giao thoa la:
A. 3mm

B. 11/6 mm

C. 2mm

D. 11mm.

Cau 37. Th nghiem Young ve giao thoa anh sang vi a = 1mm, D = 2m, = 0,6m. Tai iem M
tren man E cach van trung tam 7,2mm co van:
A. Toi bac 6

B. Toi bac 5

C. Sang bac 7

D. Sang bac 6.

Cau 38. Th nghiem Young ve giao thoa anh sang n sac. Tren man anh, be rong cua 10 van
sang lien tiep la 2,7mm. Tai iem A tren man cach van trung tam 1,65mm, ta thu c van:
A. Sang bac 6
B. Van toi bac 6
C. Toi bac 5,5
D. Toi bac 5.
Cau 39. Th nghiem Young ve giao thoa anh sang cho a = 1mm, D = 2m, = 0,75m. o rong
vung giao thoa tren man la 6,375mm. So van sang, toi tren man la:
A. Ns = 4, Nt = 4
B. Ns = 4, Nt = 3
C. Ns = 5, Nt = 4
D. Ns = 9, Nt = 8.
Cau 40. Th nghiem Young ve giao thoa anh sang, khoang cach t van toi bac 1 ben trai en
van toi bac 1 ben phai van trung tam la 0,2mm. o rong vung giao thoa tren man E la
1,12mm. So van sang, toi quan sat c tren man la:
A. Ns = 6, Nt = 7
B. Ns = 5, Nt = 6
C. Ns = 11, Nt = 12
D. Ns = 12, Nt = 11.
Cau 41. Th nghiem Young ve giao thoa anh sang. Khoang cach t hai khe en man la 2m,
khoang cach gia hai khe la 0,5mm, bc song anh sang n sac trong th nghiem la 450nm.
Xet cac iem A ben trai cach van trung tam 5,4mm; iem B ben phai van trung tam
9mm. Tren oan AB co bao nhieu van sang?
A. 7
B. 8
C. 9
D. 10.
Cau 42. Th nghiem Young ve giao thoa anh sang, hai khe c chieu bi anh sang n sac co
bc song = 0,5m (cho D = 2m; a = 2mm). o rong vung giao thoa tren man la bao nhieu?
Khi tren man co 13 van sang, hai bien la van sang.
A. 6,5mm
B. 6mm
C. 7,5mm
D. 8,5mm.
0

Cau 43. Th nghiem Young ve giao thoa anh sang, cho a = 0,5mm, D = 2m, = 7600 A . Tren
man ta thay co 15 van sang, hai bien ngoai cung la van toi. Be rong giao thoa trng la:
A. 6,45mm
B. 45,6mm
C. 42,56mm
D. 48,64mm.
Cau 44. Th nghiem Young ve giao thoa anh sang, cho a = 0,3mm,
D = 1,5m. Khoang van o c la 3mm oi vi anh sang co bc song 1. Neu dng ong thi

TRUNG TAM LUYEN THI AI HOC AI VIET


* TRUNG TAM HNG NGHIP KP.3- TH TRAN CU CHI- HUYEN CU CHI. T: 08.22483793 -0984786115
* 67 THEP MI P.12-Q.TAN BNH- TP. HO CH MINH
T: 08.38118948-0909254007
* NH THIU NHI QUN 11_LNH BINH THNG
T: 08.38118948-0908346838

Gv: TRNG NH HUNG


T: 0908346838
Trang 152
hai bc xa 1 va 2 th thay van sang bac 5 cua 1 trung vi van sang bac 6 cua 2. Suy ra 2 co
gia tr:
A. 0,72m
B. 0,5m
C. 0,6m
D. 0,7m.
Cau 45. Chieu vao hai khe Young anh sang trang co bc song 0,4m 0,75m. Biet a =
0,5mm, D = 2m. Be rong quang pho bac 1, bac 2, bac 3 lan lt la:
A. 1,4mm, 2,8mm, 4,2mm
B. 0mm, 1,4mm, 2,8mm
C. 4,2mm, 2,8mm, 1,4mm
D. 3mm, 6mm, 9mm.
Cau 46. Chieu anh sang trang co 0,4m 0,76m vao hai khe Young vi a = 0,3mm, D =
2m. So van sang trung vi van sang bac 4 mau o la:
A. 3
B. 4
C. 5
D. 6.
Cau 47. Chieu vao hai khe Young anh sang trang co bc song
0,4m 0,75m. Khoang cach gia hai khe la a = 1mm, khoang cach t hai khe en man
la 2m. Tai iem M tren man cach van trung tam 6mm co bao nhieu bc xa cho van toi?
A. 2
B. 3
C. 4
D. 0.
Cau 48. Th nghiem Young ve giao thoa anh sang, cho a = 1,5mm, D = 2m. Chieu ong thi hai
bc xa n sac 1 = 0,48m va 2 = 0,64m. Tm khoang cach gan nhat gia hai van cung
mau vi van trung tam.
A. 5,12mm
B. 6,78mm
C. 2,56mm
D. 25,6mm.
Cau 49. Th nghiem Young ve giao thoa anh sang, cho a = 1,5mm,
D = 2m. Khi thc hien th nghiem trong khong kh th tai v tr M cach van trung tam 3mm co
van sang co van sang bac 3. Neu nhung toan bo th nghiem vao nc co n =
van sang bac may.

A. Bac 3

B. Bac 4

C. Bac 5

4
th tai M co
3

D. Bac 6.

Cau 50. Trong th nghiem Young v tr anh sang bac mot xuat hien tren man thoa ieu kien:
A. d2 d1 = 2
C. d2 d1 =

B. d2 d1 =

2
1

D. d2 d1 = K + .
2

Cau 51. Trong th nghiem Young ve giao thoa anh sang v tr van toi bac ba xuat hien tren man
thoa ieu kien sau:
A. d2 d1 = 3
B. d2 d1 = 2
C. d2 d1 = 2,5
D. d2 d1 = 3,5.
Cau 52. Mot thau knh thuy tinh gom hai mat loi giong nhau ban knh 30cm. Biet chiet suat cua
thuy tinh oi vi tia o la n = 1,5 va oi vi tia tm la nt = 1,54. Khoang cach gia tieu iem
oi vi tia o va tieu iem oi vi tia tm la:
A. 2,22mm
B. 2,22cm
C. 2,22nm
D. 2,22m.
Cau 53. Mot thau knh phang loi, chiet suat cua thau knh oi vi tia o la n = 2 oi vi tia
tm la nt = 3 . T so o tu cua tia o so vi tia tm la:
A. 0,566

B. 1,76

C. 0,816

D. 1,224.

TRUNG TAM LUYEN THI AI HOC AI VIET


* TRUNG TAM HNG NGHIP KP.3- TH TRAN CU CHI- HUYEN CU CHI. T: 08.22483793 -0984786115
* 67 THEP MI P.12-Q.TAN BNH- TP. HO CH MINH
T: 08.38118948-0909254007
* NH THIU NHI QUN 11_LNH BINH THNG
T: 08.38118948-0908346838

Gv: TRNG NH HUNG


T: 0908346838
Trang 153
0
Cau 54. Mot lang knh co goc chiet quang A = 30 . Mot chum tia sang hep gom hai anh sang
n sac, chieu vuong goc vi mat ben AB. Tnh goc hp bi tia o va tia tm khi lo ra khoi
lang knh. Biet chiet suat cua lang knh oi vi tia o va tia tm la n = 1,5, nt = 1,6.
B. D = 5,450
C. D = 300
D. D = 150.
A. D = 4,540
Cau 55. Mot lang knh co goc chiet quang A = 50 (c coi la goc nho), co chiet suat oi vi anh
sang o va anh sang tm la n = 1,643, nt = 1,685. Mot chum tia sang hep roi vao mat ben cua
lang knh di goc ti i. Goc hp bi tia o va tia tm khi lo ra khoi lang knh la:
A. 210
B. 0,210
C. 300
D. 450.
Cau 56. Th nghiem ve giao thoa anh sang hai khe sang S1S2. Mot iem M nam tren man cach
S1 va S2 nhng khoang lan lt la d1 va d2. M se la van sang neu:
A. d2 d1 =

ax
D

C. d2 d1 = k

B. d2 d1 = k

a
ai
D. d2 d1 = k .
D

Cau 57. Bc song anh sang o trong khong kh la = 0,75m. Bc song cua anh sang o
trong thuy tinh (ntt = 1,5) la:
A. = 0,75m
B. = 1,125m
C. = 0,5nm
D. =
0,5m.
Cau 58. Th nghiem Iang. Ngi ta o c khoang cach gia 11 van toi lien tiep nhau la
10mm. Be day cua van sang la:
A. 2mm
B. 0,5mm
C. 3mm
D. 1mm.
Cau 59. Khi truyen anh sang t moi trng nay sang moi trng khac, ai lng nao sau ay
khong oi.
A.
B. v
C. f
D. n.
Cau 60. Trong mot th nghiem Iang ( Young) ve giao thoa anh sang, nguon sang phat ra ong
thi hai anh sang n sac co bc song ( trong chan khong): 1= 0,6m ; 1= 0,5m .Ta c hai
he van giao thoa co cac v tr tai o hai van sang cua hai anh sang chong chap nhau ( van
trung). Tnh khoang cach ngan nhat gia hai van trung . Cho a = 0,2 mm ; D = 1m.
A. 1,2 cm.
B. 1,5 cm.
C. 2,0 cm.
D. Gia tr khac A,B, C.
Cau 61. Trong mot th nghiem tng t th nghiem noi cau 60 , nguon sang phat ra hai anh
sang n sac co bc song : 1= 0,6m ; 2 (cha biet). Van co: a = 0,2 mm ; D = 1 m. Tnh
khoang van i1 cua he van giao thoa ng vi anh sang 1 .
A. 3 mm.
B. 4 mm.
C. 4,5 mm.
D. Gia tr khac A, B, C.
Cau 62. Tiep theo cau 61 . Tren man , trong mot khoang co be rong L = 2,4 cm ngi ta thay co
17 van sang vi 3 van trung, trong o co 2 van trung ngoai cung cua khoang L. Hay suy ra
khoang van i2 cua he van giao thoa ng vi ang sang 2 .
A. 2,4 mm.
B. 3,6 mm.
C. 4,8 mm.
D. Gia tr khac A, B, C.
Cau 63. Tiep theo cau 62. Bc song 2 co gia tr nao?
A. 0,48m .
B. 0,54m
C. 0,58m
D. Gia tr khac A, B, C.

TRUNG TAM LUYEN THI AI HOC AI VIET


* TRUNG TAM HNG NGHIP KP.3- TH TRAN CU CHI- HUYEN CU CHI. T: 08.22483793 -0984786115
* 67 THEP MI P.12-Q.TAN BNH- TP. HO CH MINH
T: 08.38118948-0909254007
* NH THIU NHI QUN 11_LNH BINH THNG
T: 08.38118948-0908346838

Gv: TRNG NH HUNG


T: 0908346838
Trang 154
Mot th nghiem giao thoa ang sang vi khe I-ang (Young) co cac so lieu nh sau: a = 2,5
mm ; D = 2,50 m. Nguon sang phat ra ong thi 3 ang sang n sac co cac bc song 1 ,

2 , 3 ( o. luc, lam).
Khao sat th nghiem theo cac gia thiet cho tren e tra li cac cau hoi nay t cau 64 en cau
66.
Cau 64. Trc het ngi ta thc hien giao thoa ong thi cua cac anh sang co bc song 1
va 2 . Tren man cac khoang van o c i1 = 0,64mm va i2=0,54 mm. Tnh cac gia tr lan lt
cua 1 va 2 .
A. 0,64m;0,54m.

B. 0,60m;0,50m. C. 0,54m;0,46m.

D. Cac gia tr khac A, B, C.

Cau 65. Tiep theo cau 64. e xac nh 3 ngi ta thc hien giao thoa ong thi cua anh sang
co bc song 1 va 3 . Khi o co van trung ng vi van sang bac 0, 3, 6,. cua 1 . Bc song

3 co gia tr nao biet rang 0,46m < 3 < 0,50m ?


A. 0,47 m .

B. 0,49m

C. 0,48m .

D. Gia tr khac A, B, C.

Cau 66. Khi thc hien giao thoa ong thi ca ba anh sang n sac th van trung cua ba anh
sang nay co mau trang. Cho biet be rong cua vung giao thoa la 3,9 cm. Co bao nhieu van trang
tren man?
A. 3 van
B. 5 van.
C. 7 van.
D. So van khac A, B, C.
Th nghiem I-ang (Young) ve giao thoa anh sang co cac thong so :a= 0,5 mm; D = 100 cm
Hay tra li theo yeu cau cua moi cau hoi sau ay t cau 67 en cau 70.
Cau 67. Thoat au, ngi ta dung anh sang n sac co bc song 0,40 m . Tnh khoang cach t
van trung tam ( bac 0) en iem M, ni xuat hien van sang th 25 ( bac 25).
A. 1,50 cm.
B. 2 cm.
C. 2,50 cm.
D. Gia tr khac A, B, C.
Cau 68. Thay anh sang n sac noi tren bang anh sang trang ( 0,38m 0,76m) . Co bao
nhieu anh sang n sac trong anh sang trang co van sang tai M?
A. 7 .
B. 11 .
C. 13 .
D. So khac A, B, C.
Cau 69. Tiep theo cau 68 . Co bao nhieu anh sang n sac trong anh sang trang co van toi tai M?
A. 8.
B. 10 .
C. 12 .
D. So khac A, B, C.
Cau 70. Van tiep theo cau 69. Van trung tam bay gi co mau trang do s chong chap van sang
cua tat ca cac anh sang n sac. Hai ben van trung tam xuat hien cac quang pho co ay u 7
mau chnh cua anh sang trang. Tnh be rong cua quang pho gan van trung tam nhat.
A. 0,38 mm.
B. 0,76 mm.
C. 3,8 mm.
D. Gia tr khac A, B, C.
Cu 71. Mt lng knh c gc chit quang A = 60. Chiu chm nh sng trng vo mt bn ca lng knh
theo phng vung gc vi mt phng phn gic ca gc chit quang ti 1 im rt gn A. Chm tia l
c chiu vo 1 mn nh t song song vi mt phng phn gic ni trn v cch mt phng ny 1
khong 2m. Chit sut ca lng knh i vi nh sng l 1,5 v i vi nh sng tm l 1,54. B rng
quang ph trn mn l:
C. 8,384mm
11,4mm.
B. 6,5mm.
D. 4mm.
Cu 73. Trong th nghim giao thoa Y-ng, ngun sng pht ng thi hai bc x n sc, trong
bc x c bc sng 720nm, bc x lc c bc sng (vi 500nm575nm). Ngi ta thy
trn mn quan st gia hai vn sng cng mu vi vn sng trung tm gn nhau nht c 8 vn sng
mu lc. Bc sng c gi tr l:
A. 560nm
B. 500nm
C. 520nm
D. 550nm
Cu 74: Mt thu knh mng hi t gm 2 mt cu ging nhau, bn knh R, c chit sut i vi tia
l n = 1,60, i vi tia tm l nt = 1,69. Ghp st vo thu knh trn l 1 thu knh phn k, 2
TRUNG TAM LUYEN THI AI HOC AI VIET
* TRUNG TAM HNG NGHIP KP.3- TH TRAN CU CHI- HUYEN CU CHI. T: 08.22483793 -0984786115
* 67 THEP MI P.12-Q.TAN BNH- TP. HO CH MINH
T: 08.38118948-0909254007
* NH THIU NHI QUN 11_LNH BINH THNG
T: 08.38118948-0908346838

Gv: TRNG NH HUNG


T: 0908346838
Trang 155
mt cu ging nhau, bn knh R. Tiu im ca h thy knh i vi tia v i vi tia tm trng
nhau. Thu knh phn k c chit sut i vi tia (n) v tia tm (nt) lin h vi nhau bi:
A. nt = n + 0,09
B. nt = 2n + 1
C. nt = 1,5n
D. nt = nd + 0,01
Cu 75: Trong th nghim giao thoa nh sng dng khe Ing, khong cch gia hai khe l 1mm, cc
khe cch mn 2m. B rng trng giao thoa kho st trn mn l L=1cm. Chiu ng thi hai bc
x n sc mu vng c bc sng v=0,6m v mu tm c bc sng t=0,4m. Kt lun no sau
y l ng:
A. Trong trng giao thoa c hai loi vn sng vng v mu tm.
B. C tng cng 17 vch sng trong trng giao thoa.
C. C 9 vn sng mu vng phn b u nhau trong trng giao thoa.
D. C 13 vn sng mu tm phn b u nhau trong trng giao thoa.
Cu 76: Mt tia sng trng hp chiu ti b nc su 1,2m , vi gc ti 450 . Bit chit sut ca nc
i vi nh sng v nh sng tm ln lt l nd = 2 , nt = 3 . di ca vt sng in trn y b l:
A. 15,6 cm.
B. 17cm.
C. 60 cm.
D. 12,4 cm.
Cu 77: Trong th nghim Y-ng, ngun S pht bc x n sc , mn quan st cch mt phng hai
khe mt khong khng i D, khong cch gia hai khe S1S2 = a c th thay i (nhng S1 v S2 lun
cch u S). Xt im M trn mn, lc u l vn sng bc 4, nu ln lt gim hoc tng khong cch
S1S2 mt lng a th ti l vn sng bc k v bc 3k. Nu tng khong cch S1S2 thm 2a th ti
M l:
A. vn ti th 9 .
B. vn sng bc 9.
C. vn sng bc 7.
D. vn sng bc 8.
Cu 78. Trong th nghim Y- ng v giao thoa nh sng n sc :1(tm) = 0,4m , 2(lam) =
0,48m , 3() = 0,72m. gia hai vn sng lin tip c mu ging nh mu ca vn trung tm c
35 vn mu tm .S vn mu lam v vn mu nm gia hai vn sng lin tip k trn l.
A. 27 vn lam, 15 vn
B. 30 vn lam, 20 vn
C. 29 vn lam, 19 vn
D. 31 vn lam, 21 vn
Cu 79. Trong th nghim giao thoa nh Y ng , ngun S pht ng thi 3 bc x c bc sng
:1 = 0,4m , 2 = 0,5m , 3 = 0,75m. Gia hai vn sng gn nhau nht cng mu vi vn sng
trung tm cn quan st thy c bao nhiu loi vn sng ?
A. 5
B. 4
C. 7
D. 6
Cu 80 : Trong th nghim I- ng v giao thoa nh sng .ngun pht ng thi hai bc x n sc.
1 = 0,64m() , 2 = 0,48m(lam).trn mn hng vn giao thoa. Trn on gia 3 vn sng lin
tip cng mu vi vn trung tm c s vn v vn lam l
B. 7 vn , 9 vn lam
A. 9 vn , 7 vn lam
D. 6 vn . 4 vn lam
C. 4 vn , 6 vn lam
Cu 81 : Trong th nghim I- ng v giao thoa nh sng , hai khe c chiu ng thi 3 bc x
n sc c bc song : 1 = 0,4m , 2 = 0,5m , 3 = 0,6m . Trn mn quan st ta hng c h
vn giao thoa , trong khong gia hai vn sng gn nhau nht cng mu vi vn sng trung tm , ta
quan st c s vn sng bng :
B. 28
C. 26
D. 27
A. 34
Cu 82 : Trong th nghim giao thoa nh sng bng khe young khong cch gia 2 khe kt hp l a
= 1,5 mm, khong cch t hai khe n mn l D = 1,5mm. nh sng s dng gm 3 bc x c bc
sng 1 = 0,4m , 2 = 0,56m , 3 = 0,6m .B rng min giao thoa l 4 cm, gia l vn sng
trung tm. S vn sng cng mu vi vn sng trung tm quan st c l (k c vn trung tm ) :
B. 1
C. 2
D. 4
A. 5
Cu 83: Trong th nghim giao thoa nh sng bng khe young . nh sng s dng gm 3 bc x
, lc , lam c bc sng ln lt l: 1 = 0,64m , 2 = 0,54m , 3 = 0,48m. Vn sng u tin
k t vn sng trung tm c cng mu vi vn sng trung tm ng vi vn sng bc my ca vn
sng mu lc ?A. 24
B. 27
C. 32
D. 18
Cu 84 : ( thi th ai hc ln 3 HSP 2011 ) Trong th nghim giao thoa nh sng bng khe
young . Ngun S pht ra 3 nh sng n sc c bc sng l : 1 (tm) = 0,42m , 2 (lc) =
TRUNG TAM LUYEN THI AI HOC AI VIET
* TRUNG TAM HNG NGHIP KP.3- TH TRAN CU CHI- HUYEN CU CHI. T: 08.22483793 -0984786115
* 67 THEP MI P.12-Q.TAN BNH- TP. HO CH MINH
T: 08.38118948-0909254007
* NH THIU NHI QUN 11_LNH BINH THNG
T: 08.38118948-0908346838

Gv: TRNG NH HUNG


T: 0908346838
Trang 156
0,56m , 3 () = 0,7m. Gia hai vn sng lin tip c mu ging nh mu ca vn sng trung
tm c 14 vn mu lc .S vn tm v mu nm gia hai vn sng lin tip k trn l ?
B. 20 vn tm , 12 vn
A. 19 vn tm , 11 vn
D. 20 vn tm , 11 vn
A. 17 vn tm , 10 vn
Cu 85: Trong th nghim giao thoa nh sng bng khe young. khong cch gia 2 khe kt hp l a
= 1 mm, khong cch t hai khe n mn l D = 50cm. nh sng s dng gm 4 bc x c bc
sng : 1 = 0,64m , 2 = 0,6m , 3 = 0,54m. 4 = 0,48m . Khong cch ngn nht gia hai vn
cng mu vi vn sng trung tm l?
B. 4,32 mm
C. 0,864 cm
D. 4,32cm
A. 4,8mm
Cu 86 : Trong th nghim giao thoa nh sng bng khe young. Khong cch gia 2 khe kt hp l
a = 2 mm, khong cch t hai khe n mn l D = 2m. ngun S pht ra nh sng trng c bc sng
t 380 nm n 760 nm.Vng ph nhau gia quang ph bc hai v quang ph bc ba c b rng l ?
B. 0,38 mm
C. 1,14 mm
D.
A. 0,76 mm
1,52mm
Cu 87 : Thc hin giao thoa nh sng vi hai bc x thy c c bc sng 1 = 0,64m ; 2 .
Trn mn hng cc vn giao thoa , gia hai vn gn nht cng mu vi vn sng trung tm m
c 11 vn sng . Trong s vn ca bc x 1 v ca bc x 2 lch nhau 3 vn , bc sng ca
2 l ?
B. 0,45m
C. 0,72m
D. 0,54m
A. 0,4m
Cu 88 : Thc hin giao thoa nh sng vi hai bc x thy c c bc sng 1 = 0,64m ; 2 =
0,48 m. khong cch gia 2 khe kt hp l a = 1 mm, khong cch t hai khe n mn l D = 1m.
S vn sng trong khong gia vn sng bc 3 v vn sng bc 9 ca bc x 1 l ?
B. 11
C. 13
D. 15
A. 12
Cu 89 Trong th nghim giao thoa nh sng khe Ing ngun S pht ra ba nh sng n sc :mu
tm 1 = 0,42 m ,mu lc 2 = 0,56 m ,mu 3 = 0,7 m gia hai vn sng lin tip c mu
ging nh mu vn sng trung tmc 11 cc i giao thoa ca nh sng .S cc i giao thoa
ca nh sng lc v tm gia hai vn sng lin tip ni trn l :
A. 14vn mu lc ,19vn tm
B. 14vn mu lc ,20vn tm
C. 15vn mu lc ,20vn tm
D. 13vn mu lc ,18vn tm
Cu 90: Trong th nghim giao thoa nh sng vi khe I-ng, ngun sng pht ra ng thi ba bc
x n sc: 1() = 0,7m; 2(lc) = 0,56m; 3(tm) = 0,42m. Gia hai vn lin tip cng mu
vi vn trung tm c 11 vn mu , th c bao nhiu vn mu lc v mu tm?
A. 15 lc, 20 tm.
B. 14 lc, 19 tm.
C. 14 lc, 20 tm.
D. 13 lc, 17 tm
0
Cu 91: Chiu vo mt bn ca mt lng knh c gc chit quang A = 60 mt chm tia sng trng
hp. Bit gc lch ca tia mu vng l cc tiu. Chit sut ca lng knh i vi tia vng l nv =
1,52 v tia tm nt = 1,54. Gc lch ca tia mu tm l
A. 36,840.
B. 48,500.
C. 40,720.
D. 43,860.
Cu 92. Trong th nghim Y-ng v giao thoa nh sng, ngun pht ra ng thi ba bc x n sc c
bc sng ln lt l 1 = 0, 4m ; 2 = 0,5m ; 3 = 0, 6m . Khong cch t vn sng trung tm n
vn sng tip theo cng mu vn sng trung tm c tng s cc vn sng n sc ring bit ca mt
trong ba bc x trn l:
A. 34
B. 21
C. 27
D. 20

TRUNG TAM LUYEN THI AI HOC AI VIET


* TRUNG TAM HNG NGHIP KP.3- TH TRAN CU CHI- HUYEN CU CHI. T: 08.22483793 -0984786115
* 67 THEP MI P.12-Q.TAN BNH- TP. HO CH MINH
T: 08.38118948-0909254007
* NH THIU NHI QUN 11_LNH BINH THNG
T: 08.38118948-0908346838

Gv: TRNG NH HUNG

T: 0908346838

Trang 157

LNG T ANH SANG


Cau 1. Hien tng quang ien la hien tng
A. khi chieu mot chum anh sang thch hp ( bc song ngan) vao mat mot tam kim loai th no
lam cho electron mat kim loai o bat ra
B. khi chieu mot chum anh sang thch hp ( bc song dai) vao mat mot tam kim loai tch
ien dng th co e bat ra
C. khi chieu mot chum anh sang co bc song u ngan vao mat mot so tam kim loai th lam
kim loai o dan ien
D . khi chieu mot chum anh sang thch hp (bc song ngan) vao mat mot so chat th lam chat
o phat sang
Cau 2. ieu kien nao sau ay se xay ra hien tng quang ien
A. bc song anh sang kch thch phai ln hn gii han quang ien
B. bc song anh sang kch thch tuy y , nhng cng o anh sang phai manh
C. anh sang kch thch phai la anh sang trong thay
D. bc song anh sang kch thch nho hn gii han quang ien
Cau 3. ieu nao sau ay la sai khi noi ti ket qua rut ra t th nghiem vi te bao quang ien?
A. Hieu ien the gia anot va catot cua te bao quang ien luon co gia tr am khi dong quang
ien triet tieu
B. Dong quang ien van ton tai khi hieu ien the gia anot va catot cua te bao quang ien
bang khong
C. Cng o dong quang ien bao hoa khong phu thuoc vao cng o chum sang kch thch
D. Gia tr cua hieu ien the ham phu thuoc vao bc song cua anh sang kch thch
Cau 4. Electric bat ra khoi kim loai khi co anh sang chieu vao la v
A. anh sang o co bc song xac nh
B. nang lng photon anh sang o ln hn nang lng cua electron
C. nang lng photon ln hn cong thoat cua electron khoi kim loai o
D. van toc cua electron khi en be mat kim loai ln hn van toc gii han cua kim loai o
Cau 5. Ket qua nao sau ay khi th nghiem ve te bao quang ien khong ung
A. oi vi moi kim loai catot, anh sang kch thch phai co bc song nho hn mot gii han
0 nao o
B. hieu ien the ham phu thuoc vao cng o chum anh sang kch thch
C. cng o dong quang ien bao hoa t le thuan vi cng o chum sang kch thch
D. khi UAK = 0 van co dong quang ien
Cau 6. ong nang ban au cc ai cua electron khi thoat ra khoi kim loai khong phu thuoc vao
B. cong thoat cua electron khoi kim loai o
A. bc song cua anh sang chieu vao
C. cng o chum anh sang chieu vao kim loai
D. ca 3 ieu tren
Cau 7. ieu nao sau ay la sai khi noi ve ong nang ban au cc ai cua electron quang ien
A. khong phu thuoc vao cng o chum anh sang kch thch
B. phu thuoc vao bc song anh sang kch thch
C. phu thuoc tan so anh sang kch thch
D. khong phu thuov vao ban chat kim loai lam catot
Cau 8. Pho phat xa cua natri cha vach mau vang ng vi bc song = 0,56m trong pho hap
thu cua natri
A. thieu vang song vi bc song = 0,56m
TRUNG TAM LUYEN THI AI HOC AI VIET
* TRUNG TAM HNG NGHIP KP.3- TH TRAN CU CHI- HUYEN CU CHI. T: 08.22483793 -0984786115
* 67 THEP MI P.12-Q.TAN BNH- TP. HO CH MINH
T: 08.38118948-0909254007
* NH THIU NHI QUN 11_LNH BINH THNG
T: 08.38118948-0908346838

Gv: TRNG NH HUNG


T: 0908346838
B. thieu moi song vi cac bc song > 0,56 m
C. thieu moi song vi cac bc song < 0,56 m
D. thieu tat ca cac song khac ngoai song = 0,56 m

Trang 158

Cau 9. Trong cac cong thc neu di ay, cong thc nao la cong thc Anh- xtanh?
m 02max
m02max
A. hf = A +
B. hf = A 2
2
2
m 0 max
m 02max
C. hf = A +
D. hf = 2A +
4
2
Cau 10. Mot nguon sang iem n sac at cach te bao quang ien oan d th e triet tieu dong
quang ien can co hieu ien the ham Uh = 2V, khi a nguon sang cach te bao quang ienoan
d = 0,5 d th hieu ien the ham se la
B. Uh = 2V
C. Uh = 0,5V
D. Uh = 1,5V
A. Uh = 1V
Cau 11. Kim loai lam catot cua te bao quang ien co gii han quang ien la 0 = 0,5m , chieu
anh sang vao catot, chum anh sang nay gay ra hien tng quang ien khi
A. La anh sang t ngoai
B. La tia Rn Ghen C. La tia gamma
D. Ca 3 bc xa tren
Cau 12. Hien tng quang ien co the xay ra khi chieu anh sang mat tri vao
A giay
B. Go
C. Kim loai
D. ca 3 trng hp tren
Cau 13. Trong nghien cu vach pho cua vat chat b kch thch phat quang, da vao v tr cua cac
vach ngi ta co the ket luan
A. ve cach hay phng phap kch thch vat chat dan en phat quang
B. ve quang ng i qua cua anh sang co pho ang c nghien cu
C. ve cac hp chat hoa hoc ton tai trong vat chat
D. ve cac nguyen to hoa hoc cau thanh vat chat
Cau 14. Hien tng quang dan la hien tng
A. mot chat cach ien tr thanh dan ien khi c chieu sang.
B. giam ien tr cua mot kim loai khi c chieu sang.
C. giam ien tr cua mot chat ban dan khi c chieu sang.
D. truyen dan anh sang theo cac si quang uon cong mot cach bat k.
Cau 16. Phtn ca bc x in t no c nng lng cao nht?
A. t ngoi.
B. tia X.
C. hng ngoi.
D. sng vi ba.
Cau 17. Pht biu no sau y l khng ng?
ng nng ban u cc i ca lectron quang in ph thuc vo:
A. bn cht ca kim loi.
B. bc sng ca chm nh sng kch thch.
C. tn s ca chm nh sng kch thch.
D. cng ca chm nh sng kch thch.
Cau 18. Chn cu ng.
A. Khi tng cng ca chm nh sng kch thch th cng dng quang in bo ha
khng i.
B. Khi tng bc sng ca chm nh sng kch thch th cng dng quang in bo ha tng
ln.
C. Khi nh sng kch thch gy ra c hin tng quang in. Nu gim tn s ca chm bc
x th ng nng ban u cc i ca lectron quang in tng ln.
D. Khi nh sng kch thch gy ra c hin tng quang in. Nu gim bc sng ca chm
bc x th ng nng ban u cc i ca lectron quang in tng ln.
Cau 19. Theo quang im ca thuyt lng t, pht biu no sau y l khng ng?
A. Chm nh sng l mt dng ht, mi ht l mt phtn mang nng lng.
B. Cng chm sng t l thun vi s phtn trong chm.
TRUNG TAM LUYEN THI AI HOC AI VIET
* TRUNG TAM HNG NGHIP KP.3- TH TRAN CU CHI- HUYEN CU CHI. T: 08.22483793 -0984786115
* 67 THEP MI P.12-Q.TAN BNH- TP. HO CH MINH
T: 08.38118948-0909254007
* NH THIU NHI QUN 11_LNH BINH THNG
T: 08.38118948-0908346838

Gv: TRNG NH HUNG


T: 0908346838
Trang 159
C. Khi nh sng truyn i, nng lng cc phtn khng i, khng ph thuc khong cch n
ngun sng.
D. Cc phtn c nng lng bng nhau v chng lan truyn vi vn tc bng nhau.
Cau 20. Pht biu no sau y l ng? ng nng ban u cc i ca lectron quang in
A. ph thuc vo cng ca chm nh sng kch thch.
B. ch ph thuc vo bn cht kim loi dng lm catt.
C. ch ph thuc vo bc sng ca chm nh sng kch thch.
D. ph thuc vo nng lng photon ca chm nh sng kch thch.
Cau 21. Mi phtn truyn trong chn khng u c cng
A. vn tc.
B. bc sng.
C. nng lng.
D. tn s.
Cau 22. Cng dng quang in bo ho t l vi
A. hiu in th gia ant v catt.
B. cng chm sng kch thch.
C. bc sng nh sng kch thch.
D. tn s nh sng kch thch.
Cau 23. Khi xy ra hin tng quang in, cng dng quang in trit tiu khi hiu in th
gia ant v catt:
A. trit tiu.
B. nh hn mt gi tr m, xc nh, ph thuc tng kim loi v bc sng nh sng kch thch.
C. nh hn mt gi tr dng, xc nh.
D. nh hn mt gi tr m, xc nh i vi mi kim loi.
Cau 24. Vn tc ban u ca cc lectron bc khi kim loi trong hiu ng quang in
A. c mi gi tr.
B. c mt lot gi tr gin on, xc nh.
C. c mi gi tr, t 0 n mt gi tr cc i.
D. c cng mt gi tr vi mi lectron.
Cau 25. Lng t nng lng l
A. nng lng nh nht o c trong th nghim B. nng lng nguyn t, khng th chia ct
c
C. nng lng nh nht m mt lectron, mt nguyn t, hoc mt phn t c th c c.
D. nng lng ca mi phtn m nguyn t hoc phn t c th trao i vi mt chm bc x.
Cau 26. Photon l tn gi ca
A. mt e- bt ra t b mt kim loi di tc dng ca nh sng. B. mt n v nng lng.
C. mt e- bt ra t b mt kim loi di tc dng nhit. D. mt lng t ca bc x in t.
Cau 27. Trong cc pht biu v s bc x quang in sau y, pht biu no lun ng?
A. s bc x lectron khng xy ra nu cng ri sng rt yu.
B. mi kim loi cho trc c mt tn s ti thiu sao cho nu tn s ca bc x chiu ti nh
hn gi tr ny th khng xy ra bc x lectron.
C. vn tc ca cc lectron c bc x t l vi cng ca bc x chiu ti.
D. s lectron b bc x trong mt giy khng ph thuc vo cng ca bc x chiu ti.
Cau 28. Chiu chm tia mu lc vo tm km tch in m. Hin tng no s xy ra?
A. Tm km mt dn in tch dng.
B. Tm km mt dn in tch m.
D. A, B, C u sai.
C. Tm km tr nn trung hoa in.
Cau 29. Pin quang in l thit b bin i ... ra in nng
A. c nng
B. nhit nng
D. nng lng bc x
C. hoa nng
Cau 30. Cong thoat cua electron ra khoi kim loai lam catot la A = 6,625.1019J th gii han quang ien
B. 0,4m
C. 0,5m
D. 0,6m.
cua kim loai o la:
A. 0,3m
Cau 31. Catt ca mt t bo quang in c cng thot 4eV. Tm gii hn quang in ca kim loi
dng lm catt. Cho hng s Planck h = 6,625.10-34J.s; in tch electron e = -1,6.10-19C; vn tc
nh sng c = 3.108m/s.

A. 3105.

B. 4028.

C. 4969.

D. 5214.

TRUNG TAM LUYEN THI AI HOC AI VIET


* TRUNG TAM HNG NGHIP KP.3- TH TRAN CU CHI- HUYEN CU CHI. T: 08.22483793 -0984786115
* 67 THEP MI P.12-Q.TAN BNH- TP. HO CH MINH
T: 08.38118948-0909254007
* NH THIU NHI QUN 11_LNH BINH THNG
T: 08.38118948-0908346838

Gv: TRNG NH HUNG


T: 0908346838
Trang 160
Cau 32. Cong thoat cua electron ra khoi xedi (Cs) la 1,875eV th gii han quang ien cua xedi
la: A. 0,6625m
B. 6,6m C. 0,7m
D. 0,66m.
Cau 33. Gii han quang ien cua can xi la 0 = 0,45m th cong thoat cua electron ra khoi canxi
la:
A. 4,416.1029(J)
B. 4,416.1019(J)
C. 5,2.1020(J)
D. 3,8.1019(J).
Cau 34. Cho h = 6,625 .10-34 J.s ; c = 3.108 m/s ;1 eV = 1,6 .10-19 J. Kim loi c cng thot lectrn
l A = 2,62 eV. Khi chiu vo kim loi ny hai bc x c bc sng 1 = 0,4 m v 2 = 0,2 m th
hin tng quang in:
A. xy ra vi c 2 bc x.
C. xy ra vi bc x 1 , khng xy ra vi bc x 2 .
B. khng xy ra vi c 2 bc x.
D. xy ra vi bc x 2 , khng xy ra vi bc x 1 .
Cau 35. Gii han quang ien cua bac 0,26m th cong thoat cua electron ra khoi be mat cua bac
la:
A. 76,42.1019(J)
B. 0,67.1019(J)
C. 4,77(eV)
D. 0,53.1019(J).
Cau 36. Anh sang co bc song = 0,3m th nang lng photon la:
A. 0,66.1020(J)
B. 6625.1020(J)
C. 6,625.1020(J)

D. 66,25.1020(J).

Cau 37. Ngon en phat ra anh sang co bc song = 0,6m va trong mot phut phat ra
3,6226.1020 photon. Suy ra cong suat cua ngon en la:
A. 1,6W
B. 2W
C. 3W
D. 1,094W.
Cau 38. Mot ngon en co cong suat 6W phat ra anh sang co bc song = 0,4m th moi giay
no phat ra so photon la:
A. 1,207.1019
B. 12,07.1019
C. 1,207.1025
D. 2,31.1020.
Cau 39. Hai nguon sang co cung cong suat en th nhat phat ra anh sang co bc song 1, en
th hai phat ra anh sang co bc song 2. Biet so photon anh sang do en th nhat phat ra
bang 3 lan so photon do en hai phat ra trong cung thi gian th:
A. 1 = 32
B. 2 = 31
C. 1 = 2
D. 2 = 41.
Cau 40. Cng o dong quang ien bao hoa bang 40A th so electron lach ra khoi catot cua te
bao quang ien trong 1 giay la:
B. 25.1014
C. 50.1014
D . 50.1013.
A. 2,5.1014
Cau 41. Chieu anh sang co bc song < 0 vao catot cua te bao quang ien th thay moi phut
co 1020 electron thoat ra. Cng o dong quang ien bao hoa la:
A. 16 (A)

B. 0,266 (A)

C. 0,16 (A)

D. 2,6 (A).

Cau 42. Chieu anh sang co bc song = 0,33m vao te bao quang ien, ta thu c dong
quang ien bao hoa Ibh = 0,32A. Biet cong suat chum sang la 2W. Hieu suat lng t la:
A. 60,22%

B. 0,62%

C. 6,02%

D. 0,062%.

Cau 43. Cng o dong trong te bao la 0,32mA. Biet rang 80% so electron tach ra c chuyen
ve anot. So electron tach ra khoi catot trong 20s la:
A. 25.1016

B. 25.1015

C. 50.1016

D. 5.1016.

Cau 44. Cong suat cua nguon sang co = 0,3m la P = 2W. Cng o dong quang ien bao hoa
la Ibh = 4,8mA. Hieu suat lng t la:
TRUNG TAM LUYEN THI AI HOC AI VIET
* TRUNG TAM HNG NGHIP KP.3- TH TRAN CU CHI- HUYEN CU CHI. T: 08.22483793 -0984786115
* 67 THEP MI P.12-Q.TAN BNH- TP. HO CH MINH
T: 08.38118948-0909254007
* NH THIU NHI QUN 11_LNH BINH THNG
T: 08.38118948-0908346838

Gv: TRNG NH HUNG


T: 0908346838
Trang 161
A. 1%
B. 10%
C. 2%
D. 0,2%.
Cau 45. Chiu mt bc x vo catt ca mt t bo quang in th thy c xy ra hin tng quang
in. Bit cng dng quang in bo ha bng Ibh = 32 A, tnh s electron tch ra khi catt
trong mi pht. Cho in tch electron e = -1,6.10-19C.
A. 2. 1014 ht.
B. 12.1015 ht.
C. 5 1015 ht.
D. 512.1012 ht.
Cau 46. Ngi ta chiu nh sng c nng lng photon 5,6eV vo mt l kim loi c cng thot
4eV. Tnh ng nng ban u cc i ca cc quang electron bn ra khi mt l kim loi. Cho bit e
= -1,6.10-19 C.
C. 2,56.10-19 J.
D. 2,56 eV.
A. 9,6 eV.
B. 1,6.10-19 J
* e bai dung cho cau 47 en cau 54
Catot cua te bao quang ien lam bang xedi co gii han quang ien 0 = 0,66m. Chieu vao
catot anh sang t ngoai = 0,33m.
Cau 47. ong nang ban au cc ai cua electron:
A. 6,02.1019(J)

B. 6,02.1020(J)

C. 3,01.1019(J)

D. 30,01.1019(J).

Cau 48. Van toc ban au cc ai cua electron:


A. 8,13.105m/s
B. 81,3.105m/s
C. 16,26.105m/s
D. 4,65.105m/s.
Cau 49. Cng thot lectrn ca mt kim loi l A th bc sng gii hn quang in l . Nu
chiu nh sng kch thch c bc sng vo kim loi ny th ng nng ban u cc i ca cc
quang electron l A. Tm h thc lin lc ng?
A. = .

B. = 0,5.

C. = 0,25.

D. = 2/3.

Cau 50. Muon dong quang ien triet tieu th:


A. UAK 0

B. UAK =

1
mv02 max
2

1
2

C. UAK = mv02 max

D. e U AK =

1 2
mv0 max
2

Cau 51. e dong quang ien triet tieu th hieu ien the ham phai la:
B. Uh = 1,88 (V)
C. Uh = 3,6 (V)
D. Uh = 0,96 (V).
A. Uh = 1,88 (V)
-34
8
-19
Cau 52. Cho h = 6,625 .10 J.s ; c = 3.10 m/s ; e = 1,6 .10 C . Cng thot lectrn ca mt qu
cu kim loi l 2,36 eV . Chiu nh sng kch thch c bc sng 0,3 m . Qu cu t c lp c
in th cc i bng
A. 1,8 V

B. 1,5 V

C. 1,3 V

D. 1,1 V

Cau 53. Muon ong nang cua electron khi ve en anot con lai mot na so vi ong nang ban
au cc ai th at vao hai au anot va catot hieu ien the:
A. UAK =

mv02 max
4e

B. UAK =

mv02 max
4e

C. UAK =

mv02 max
2e

D. UAK =

Cau 54. e dong ien triet tieu ta phai thay anh sang tren bang anh sang co:
B. = 0,6m
C. = 0,76m
A. = 0,34m

mv02 max
.
2e

D. = 0,2m.

Cau 55. Chieu lan lt hai bc xa co bc song 1 va 2 vao catot cua te bao quang ien, e
hien tng quang ien xay ra. Biet van toc ban au cc ai cua electron tng ng la v1 va
v2. Bieu thc tnh khoi lng electron la:
A. m =

2hc
v v22
2
1

1
1

1 2

B. m =

2hc
v v22
2
1

1
1
+

1 2

TRUNG TAM LUYEN THI AI HOC AI VIET


* TRUNG TAM HNG NGHIP KP.3- TH TRAN CU CHI- HUYEN CU CHI. T: 08.22483793 -0984786115
* 67 THEP MI P.12-Q.TAN BNH- TP. HO CH MINH
T: 08.38118948-0909254007
* NH THIU NHI QUN 11_LNH BINH THNG
T: 08.38118948-0908346838

Gv: TRNG NH HUNG


C. m =

2hc
v v22
2
1

1
1

2 1

T: 0908346838
D. m =

Trang 162
2hc
v12 v22
2

1
1

1 2

Cau 56. Khi chiu mt chm nh sng c tn s f vo catt mt t bo quang in th c hin tng
quang in xy ra. Nu dng mt in th hm bng 2,5 V th tt c cc quang electron bn ra khi
kim loi b gi li khng bay sang ant c. Cho bit tn s gii hn quang in ca kim loi l
5.1014s-1; Cho h = 6,625.10-34J.s; e = -1,6.10-19C. Tnh f.
A. 13,2.1014Hz.
B. 12,6.1014Hz.
C. 12,3.1014Hz.
D. 11,04.1014Hz.
Cau 57. Khi chiu hai nh sng c bc sng 1 = 3200 v 2 = 5200 vo mt kim loi dng
lm catt ca mt t bo quang in, ngi ta thy t s cc vn tc ban u cc i ca cc quang
electron bng 2. Tm cng thot ca kim loi y. Cho bit: Hng s Planck, h = 6,625.10-34J.s; in
tch electron, e = -1,6.10-19C; vn tc nh sng c = 3.108m/s.
A. 1,89 eV.
B. 1,90 eV.
C. 1,92 eV.
D. 1,98 eV.
Cau 58. Mot ban Al c roi bc xa co bc song = 83nm . Bc song cua gii han quang
ien la 0 = 332nm . Ban Al c noi vi at qua ien tr R = 1M . Tnh cng o cc ai
cua dong ien qua ien tr.
A. 0,11A .
B. 1,1A .

C. 11A .

D. Gia tr khac A, B, C.

Cau 59. o nhay cua mat ngi trong bong toi la 60 photon/s vi anh sang co bc song
= 555nm . Cong suat cua anh sang ng vi o nhay nay co gia tr nao?
A. 0,15.10-17W.
B. 1.15.10-17W.
C. 2,15.10-17W.
D. Gia tr khac A, B,
C.
Cu 60 Hai ng c trng vn ampe ca mt t bo quang in cho trn
I
th ca hnh bn l ng vi hai chm sng n sc no?
A. Hai chm sng kch thch c cng bc sng .
B. Hai chm sng kch thch c cng cng .
C. Hai chm sng kch thch c cng bc sng v cng cng .
UAK
D. Hai chm sng kch thch c bc sng khc nhau nhng cng cng .
0
Cu 61 Hai ng c trng vn ampe ca mt t bo quang in cho trn
I
th ca hnh bn l ng vi hai chm sng n sc no?
A. Hai chm sng kch thch c cng bc sng
B. Hai chm sng kch thch c cng cng
C. Hai chm sng kch thch c cng bc sng v cng cng
c d
UAK
D. Hai chm sng kch thch c bc sng khc nhau nhng cng cng
0
Cu 62: Chiu bc x n sc bc sng =0,533(m) vo mt tm kim loi c cng thot
electron
A=3.1019J. Dng mn chn tch ra mt chm hp electron quang in v cho chng bay vo
r
mt min t trng u c cm ng t B . Hng chuyn ng ca electron quang in vung gc
r
vi B . Bit bn knh cc i ca qu o cc electron l R= 22,75mm . Cm ng t ca t trng
c gi tr bng
A. B = 0,92.104(T)
B. B = 104(T)
C. B = 1,2.104(T)
D. B = 2.104(T)
Cu 63. Mt ngun sng c cng sut P=2W, pht ra nh sng c bc sng =0,597m ta ra u
theo mi hng. Nu coi ng knh con ngi ca mt l 4mm v mt cn c th cm nhn c
nh sng khi ti thiu c 80 phtn lt vo mt trong 1s. B qua s hp th phtn ca mi trng.
Khong cch xa ngun sng nht m mt cn trng thy ngun l:
A. 27 km
B. 274 km
C. 6km
D. 470 km
TRUNG TAM LUYEN THI AI HOC AI VIET
* TRUNG TAM HNG NGHIP KP.3- TH TRAN CU CHI- HUYEN CU CHI. T: 08.22483793 -0984786115
* 67 THEP MI P.12-Q.TAN BNH- TP. HO CH MINH
T: 08.38118948-0909254007
* NH THIU NHI QUN 11_LNH BINH THNG
T: 08.38118948-0908346838

Gv: TRNG NH HUNG


T: 0908346838
Trang 163
Cu 44: Qu cu kim loi c bn knh R =10cm c chiu sng bi nh sng c bc sng =
2.10-7m. Qu cu phi tch in bao nhiu gi khng cho quang lectron thot ra? Cho bit cng
thot ca lectron ra khi kim loi l 4,5eV. Bit hng s Plng h = 6,625.10-34J.s, e = 1,6.1019
C, c = 3.108m/s.
A. 1,6.10-13C.
B. 1,9.10-11C.
C. 1,87510-11C.
D. 1,875.10-13C
Cu 45: Dng nh sc n sc c bc sng 1 chiu vo catt ca mt t bo quang in. Khi t
vo ant v catt ca t bo quang in ny hiu in th hm Uh1 th dng quang in trit tiu.
Khi dng nh sng n sc c bc sng 2 th dng quang in trit tiu khi hiu in th hm Uh2
V
= 0,25 Uh1. T s vn tc ban u cc i ca electron quang in 0max1 trn hai trng hp trn l
V0max 2
A. 0,5.
B. 2.
C. 4
D. 2,5.
Cu 46: Khi chiu bc x c bc sng 1 = 0,46 m vo mt tm kim loi v electron quang
in bt ra vi ng nng ban u cc i l W0max. Thay bc x trn bi bc x c bc sng 2
= 0,32 m th electron quang in bt ra vi ng nng ban u cc i l 3W0max. Gii hn quang
in ca kim loi bng
A. 0,45 m.
B. 0,59 m. C. 0,625 m. D.0,485 m.
Cu 47: Chiu nh sng c bc sng vo catt ca t bo quang in: trit tiu dng quang
in cn hiu in th hm Uh. Pht biu no sau y sai?
A. khi UAK >Uh s khng c lectron no n c ant.
B. Khi nh sng kch thch c bc sng gim th Uh >Uh
C. Khi cng chm nh sng kch thch tng th Uh khng i.
D. khi Uh = 0, nng lng phtn nh sng bng cng thot ca electron khi kim loi.
Cu 48: Kim loi dng lm catt ca mt t bo quang in c cng thot electron A = 2,2 eV.
Chiu vo catt mt bc x c bc sng . Cho h = 6,625.10-34 Js; c = 3.108 m/s; e =1,6.10-19
C. Mun trit tiu dng quang in, ngi ta phi t vo ant v catt mt hiu in th hm Uh =
0,4 V. Bc sng
A. = 0,477 m.
B. = 0,377 m.
C. = 0,677 m. D.
= 0,577 m.
Cu 49: Chiu bc x c bc sng = 0,4m vo catot ca mt t bo quang in. Cng thot
electron ca kim loi lm catot l A = 2eV. Tm gi tr hiu in th t vo hai u anot v catot
trit tiu dng quang in. Cho h = 6,625.10-34Js v c = 3.108m/s. 1eV = 1,6.10-19J
A. UAK - 1,2V.
B. UAK - 1,4V.
C. UAK - 1,1V. D. UAK 1,5V.
Cu 50: Chiu nh sng c bc sng vo catt ca t bo quang in: trit tiu dng quang
in cn hiu in th hm Uh. Pht biu no sau y sai?
A. khi cng chm ng sng kch thch tng th Uh= Uh
B. nng lng phtn nh sng bng cng thot ca lectron khi kim loi th Uh = 0.
C. khi UAK > Uh s khng c lectron no n c ant.
D. khi nh sng kch thch c bc sng gim th Uh >Uh
Cu 51: Chiu ln b mt mt tm kim loi c cng thot electrn l A=2,1 eV chm nh sng n
sc c bc sng = 0, 485 m . Ngi ta tch ra mt chm hp cc electrn quang in c vn tc
r
r
r
ban u cc i v hng vo mt khng gian c c in trng u E v t trng u B . Ba vc
r r r
t v , E , B vung gc vi nhau tng i mt. Cho B=5.10-4T. cc electrn vn tip tc chuyn
r
ng thng v u th cng in trng E c ln l
A. 201,4 V/m
B. 80544,2 V/m
C. 40,28 V/m
D. 402,8 V/m

TRUNG TAM LUYEN THI AI HOC AI VIET


* TRUNG TAM HNG NGHIP KP.3- TH TRAN CU CHI- HUYEN CU CHI. T: 08.22483793 -0984786115
* 67 THEP MI P.12-Q.TAN BNH- TP. HO CH MINH
T: 08.38118948-0909254007
* NH THIU NHI QUN 11_LNH BINH THNG
T: 08.38118948-0908346838

Gv: TRNG NH HUNG

T: 0908346838

Trang 164

TIA RNGHEN

Cau 1 Chon cau sai. Tia Rnghen:


A. Co kha nang am xuyen
B. Tac dung manh len knh anh lam phat quang
mot so chat
C. Co kha nang ion hoa khong kh
D. Lam tan sac chum sang chieu ti no
Cau 2 . Nhan nh nao di ay ve tia Rnghen la ung
A. tia Rnghen co tnh am xuyen, ion hoa va de b nhieu xa
B. Tia Rnghen co tnh am xuyen, b oi hng lan truyen trong t trng va co tac dung
huy diet cac te bao song
C. tia Rnghen co kha nang ion hoa, gay phat quang cac man huynh quang , co tnh chat am
xuyen va c s dung trong tham do khuyet tat cua cac vat lieu
D. tia Rnghen mang ien tch am, tac dung len knh anh va c s dung trong phan tch
quang pho
Cau 3. Tia X co bc song
A. ln hn bc song cua tia t ngoai
B. ln hn bc song cua tia hong ngoai
C. ln hn bc song cua tia gamma
D. ln hn bc song cua anh sang nhn
thay
Cau 4. Ong Rnghen hoat ong da tren nguyen tac:
A. Chieu anh sang thch hp vao catot.
B. Ap vao anot va catot hieu ien the UAK < 0.
C. Ap vao anot va catot hieu ien the vai van von. D. Nung nong oi catot.
Cau 5. Ap vao hai au ong Rnghen hieu ien the UAK = 105V. Tan so ln nhat ma ong co the
phat ra la:
A. 0,2415.1019(Hz)
B. 24,15.1019(Hz)
C. 241.1019(Hz)
D. 2,415.1019(Hz).
Cau 6. Ong Rnghen phat ra bc xa co bc song ngan nhat la 1010m. Bo qua ong nang thoat
ra cua electron, ong nang cua electron khi ap vao i catot la:
B. 19,875.1020(J)
C. 1,9875.1015(J)
D. 1,9875.1019(J).
A. 1,9875.1035(eV)
Cau 7. Ong Rnghen co bc song ngan nhat la 6,625.10-10m va cng o dong ien trong ong
la I = 2mA. Tnh nhiet lng lam nong i catot. Biet 90% ong nang electron ap vao i
catot la lam nong i catot.
A. 0,375(J)
B. 33,75(J)
C. 33,75.1019(eV)
D. 3,375(J).
Cau 8. Tia Rnghen:
A. Mang ien tch dng
C. Khong mang ien tch

B. Mang ien tch am


D. Ca 3 cau tren.

Cau 9. Tia Rnghen co bc song trong khoang:


A. 107m en 1011m
B. 106m en 109m

C. 108m en 1011m D. 1011m en 1013m.

Cau 10. Ong Rnghen (Cu-lt-gi):


A. Ch hoat ong c vi nguon ien xoay chieu.
B. Ch hoat ong c vi nguon ien mot chieu.
C. Co the dung cho ca hai loai nguon ien tren.
D.Ch co the dung cho mot trong hai loai nguon tren.
TRUNG TAM LUYEN THI AI HOC AI VIET
* TRUNG TAM HNG NGHIP KP.3- TH TRAN CU CHI- HUYEN CU CHI. T: 08.22483793 -0984786115
* 67 THEP MI P.12-Q.TAN BNH- TP. HO CH MINH
T: 08.38118948-0909254007
* NH THIU NHI QUN 11_LNH BINH THNG
T: 08.38118948-0908346838

Gv: TRNG NH HUNG


T: 0908346838
Trang 165
Cau 11. Hiu in th gia ant v catt ca ng Rnghen l 12 kV. Bc sng nh nht ca tia
Rnghen bng
A. 1,035.10-8 m
B. 1,035.10-9 m
C. 1,035.10-10 m
D. 1,035.10-11 m
Cau 12. Hieu ien the gia anot va catot cua ong Rnghen la 40kV. Bo qua ong nang thoat ra
cua electron. Van toc cua electron khi ap vao i catot la::
A. 118,599.108m/s
B. 11,8599.107m/s
C. 118,599.104m/s D. 1,18599.109m/s.
Cau 13. Mot ong Rnghen co cong suat trung bnh 400W, hieu ien the gia anot va catot co
gia tr hieu dung 10kV. Cng o dong trung bnh va so electron trung bnh qua ong la:
A. 40(A); 2.5.1017(e)
B. 0,04(A); 25.1017(e)
C. 4(A); 2.5.1017(e) D. 0,04(A);
17
2.5.10 (e).
Cau 14. Van toc cua electron khi ap vao i catot cua ong Rnghen la 45000km/s. e tang
van toc len them 5000km/s, phai tang hieu ien the at tai au ong len them bao nhieu? (Bo
qua ong nang phat ra)
A. 1351V
B. 1,351V
C. 13,507V
D. 1307V
Cau 15. Cng dng in chy qua mt ng Rn-ghen bng 0,32mA. Tnh s electron p vo
i catt trong 1 pht.
A. 2.1015 ht.
B. 1,2.1017 ht.
C. 0,5.1019 ht.
D. 2.1018 ht.
Cau 16. Khi tng hiu in th gia ant v catt ca ng Rn-ghen ln 2 ln th ng nng ca
electron khi p vo i catt tng thm 8.10-16J. Tnh hiu in th lc u t vo ant v catt
ca ng.
A. 2500V.
B. 5000V.
C. 7500V.
D. 10000V.

QUANG PHO VACH HYRO


Cau 1. Tan so nho nhat cua phonton trong day pasen la tan so cua phon ton c bc xa khi
electron
A. chuyen t mc nang lng P ve mc nang lng N
B. chuyen t mc nang lng vo cc ve mc nang lng M
C. chuyen t mc nang lng N ve mc nang lng M
D. chuyen t mc nang lng N ve mc nang lng K
Cau 2. Nguyen t hiro b kch thch do chieu xa va electron cua nguyen t a chuyen t quy
ao K len quy ao M , sau khi ngng chieu xa,nguyen t hiro a phat xa th cap, pho phat xa
nay gom
A. hai vach day laiman
B. hai vach day banme
C. mot vach day laiman va hai vach day banme
D. mot vach day banme va hai vach day laiman
Cau 3. Xet nguyen t hiro nhan nang lng kch thch, electron chuyen len quy ao N, khi
electron chuyen ve cac qu ao ben trong se phat ra
A. Mot bc xa thuoc day Banme
B. Hai bc xa thuoc day Banme
C. Ba bc xa thuoc day Banme
D. Khong co bc xa thuoc day Banme
Cau 4. Goi va lan lt la hai bc song ng vi hai vach H va H trong day banme; 1
la bc song cua vach au tien ( vach co bc song dai nhat) trong day pasen. Gia , , 1
co moi lien he theo cong thc nao?
TRUNG TAM LUYEN THI AI HOC AI VIET
* TRUNG TAM HNG NGHIP KP.3- TH TRAN CU CHI- HUYEN CU CHI. T: 08.22483793 -0984786115
* 67 THEP MI P.12-Q.TAN BNH- TP. HO CH MINH
T: 08.38118948-0909254007
* NH THIU NHI QUN 11_LNH BINH THNG
T: 08.38118948-0908346838

Gv: TRNG NH HUNG


T: 0908346838
1
1
1
1
1
1
A
=
+
B. 1 = +
C.
=+

Trang 166
D. 1 = -

Cau 5. Trong quang pho hiro , day pasen gom cac bc xa


A. thuoc vung hong ngoai
B. thuoc vung t ngoai
C. thuoc vung anh sang nhn thay
D. thuoc vung hong ngoai va mot phan vung anh sang
nhn thay
Cau 6. Bc song dai nhat cua bc xa phat ra trong day banme ng vi electron chuyen t
A. mc nang lng E 1 ve mc nang lng E2
B. mc nang lng E 6 ve mc nang lng E1
C. mc nang lng E 3 ve mc nang lng E2
D. mc nang lng E 6 ve mc nang lng E2
Cau 7. Bc song ngan nhat cua bc xa phat ra trong day laiman ng vi electron chuyen t
(ch xet cac trng hp di ay)
A. mc nang lng E 2 ve mc nang lng E1
B. mc nang lng E 6 ve mc nang lng E1
C. mc nang lng E 3 ve mc nang lng E2
D. mc nang lng E 6 ve mc nang lng E2
Cau 8. Cho bc sng vch th hai trong dy Banmer l 0,487m, c = 3.108m/s, h = 6,625.10-34Js,
e = 1,6.10-19C. Trong nguyn t hir, electron chuyn t qu o L (n = 2) ln qu o N (n = 4).
iu ny xy ra l do
A. nguyn t hp th phtn c nng lng 0,85eV.
B. nguyn t bc x phtn c nng lng 0,85eV.
C. nguyn t hp th phtn c nng lng 2,55eV.
D. nguyn t bc x phtn c nng lng 2,55eV.
Cau 9. Bc sng ca hai vch ph u tin trong dy Ban-m ca nguyn t hir ln lt l
0,656m v 0,487m. Vch ph u tin trong dy Pasen c bc sng bng
A. 1,890m.
B. 1,143m.
C. 0,169m.
D. 0,279m.
Cau 10. Bc sng ca vch u tin trong dy Lai-man v vch H trong quang ph nguyn t
hir ln lt bng 0,122m v 0,435m. Bc sng ca vch th t trong dy Lai-man c gi tr
A. 0,313m.
B. 0,557m.
C. 0,053m.
D. 0,095m.
Cau 11. Nguyn t hir ang trng thi kch thch v cc electron ang chuyn ng trn qu
o M. Hi nguyn t c th pht ra bao nhiu loi vch bc x c tn s khc nhau?
A. mt.
B. hai.
C. ba.
D. su.
Cau 12. Trong quang pho hiro cac bc song cua mot so vach quang pho nh sau: vach th
nhat cua day Laiman 21 = 0,121586m; vach H cua Banme 32 = 0,656279m. Tan so cua
vach th hai trong day Laiman la:
A. 2,9.1016Hz
B. 2,925.1015Hz

C. 2,9375.1015Hz

D. 2,925.1013Hz.

Cau 13. Cac vach trong day Laiman thuoc vung:


A. Hong ngoai
B. T ngoai
C. Kha kien
D. Mot phan t ngoai mot phan kha kien.
Cau 14. Khi electron trong nguyen t hiro hap thu photon anh sang th electron:
A. Chuyen xuong mc nang lng thap hn.
B. Chuyen ong quy ao ban au.
C. Chuyen len quy ao co mc nang lng cao.
D. Ca B, C eu ung.
TRUNG TAM LUYEN THI AI HOC AI VIET
* TRUNG TAM HNG NGHIP KP.3- TH TRAN CU CHI- HUYEN CU CHI. T: 08.22483793 -0984786115
* 67 THEP MI P.12-Q.TAN BNH- TP. HO CH MINH
T: 08.38118948-0909254007
* NH THIU NHI QUN 11_LNH BINH THNG
T: 08.38118948-0908346838

Gv: TRNG NH HUNG


T: 0908346838
Trang 167
Cau 15. Trong quang pho hiro, trang thai dng la:
A. Trang thai electron chuyen ong.
B. Trang thai nguyen t khong chuyen ong.
C. Trang thai can bang cua electron.
D. Trang thai chuyen ong tren mot quy ao xac nh.
Cau 16. Electron cua nguyen t hiro ang chuyen ong tren quy ao M th no co the t vach
ra bao nhieu vach quang pho:
A. 3
B. 4
C. 5
D. 2.

13, 6
(eV) . Nang lng can thiet e
n2
ion hoa nguyen t hiro khi co electron tren quy ao K la:
A. 6,8eV
B. 6,8eV
C. 13,6eV
D. 13,6eV.

Cau 17. Nang lng cua electron cua nguyen t hiro la En =

Cau 18. Cho 3 vach au tien trong day Laiman, Banme, Pasen lan lt la 1, 2, 3. Tnh tan so vach
th 2 trong day Laiman.
A. 2,9.1016Hz
B. 2,925.1015Hz
C. 2,9375.1015Hz
D. 2,925.1013Hz.
Cau 19. Bit mc nng lng ng vi qu o dng n trong nguyn t hir : En = -13,6/n2 (eV); n
= 1,2,3, ... Electron trong
nguyn t hir trng thi c bn c kch thch chuyn ln trng thi c bn knh qu o tng
ln 9 ln. Khi chuyn di v mc c bn th nguyn t pht ra bc x c nng lng ln nht l
A. 13,6 eV.
B. 12,1 eV
C. 10,2 eV
D. 4,5 eV
Cau 20. Mc nng lng ca cc qu o dng ca nguyn t hir ln lt t trong ra ngoi l E1
= -13,6 eV ; E2 = -3,4 eV ; E3 = -1,5 eV ; E4 = -0,85 eV. Nguyn t trng thi c bn c kh nng
hp th cc phtn c nng lng no di y, nhy ln mt trong cc mc trn?
A. 12,2 eV
B. 3,4 eV
C. 10,2 eV
D. 1,9 eV
Cau 21. Bn knh qu o dng th n ca electrn trong nguyn t hir:
A. t l thun vi n.
B. t l nghch vi n. C . t l thun vi n2. D. t l nghch vi n2.
Cau 22. Khi kh Hir ang trng thi kch thch v electron trong nguyn t ang chuyn ng
qu o O. Hi khi kh ny c th pht ra bao nhiu loi bc x n sc thuc vng nh sng
nhn thy?
A. 3
B. 4
C. 6
D. 10
Cau 23. Khi kh Hir ang trng thi kch thch v electron trong nguyn t ang chuyn ng
qu o En. Khi kh ny c th pht ra s bc x c tn s khc nhau l:
A. n
B. n-1
C. n(n-2)/2
D. n(n-1)/2

TIA LAZE
Cau 1: ac iem nao sau ay khong phai cua tia laze?
A. Co tnh n sac cao.
B. Co tnh nh hng cao
C. Co mat o cong suat ln(cng o manh)
D. Khong b khuc xa khi i qua lang knh
Cau 2: ac iem nao sau ay khong phai la cua laze?
A. Tia laze co mat o cong suat ln
B. Tia laze rat n sac
C. Tia laze la chum sang hoi tu
D. Tia laze la anh sang ket hp
Cau 3: Chum sang do laze Rubi phat ra la:
A. trang
B. xanh
C. o
D. vang.
Cau 4: Laze Rubi co s bien oi dang nang lng nao di ay thanh quang nang :
A. ien nang
B. C nang
C. Nhiet nang
D. Quang nang.
TRUNG TAM LUYEN THI AI HOC AI VIET
* TRUNG TAM HNG NGHIP KP.3- TH TRAN CU CHI- HUYEN CU CHI. T: 08.22483793 -0984786115
* 67 THEP MI P.12-Q.TAN BNH- TP. HO CH MINH
T: 08.38118948-0909254007
* NH THIU NHI QUN 11_LNH BINH THNG
T: 08.38118948-0908346838

Gv: TRNG NH HUNG


T: 0908346838
Trang 168
Cau 5: : Hieu suat cua mot laze
Nho hn 1
B. Bang 1
C. Ln hn 1
D. Rat ln so vi 1
Cau 6: ac iem nao di ay khong thng xuat hien trong tia Laze:
A. Cng o ln
B. o nh hng cao
C. n sac cao
D. Cong suat
ln.
Cu 7: S pht x cm ng l
A. s pht ra phtn bi mt nguyn t.
B. s pht x ng thi ca hai nguyn t c tng tc ln nhau.
C. s pht x ca mt nguyn t trng thi kch thch di tc dng ca mt in t trng c
cng tn s.
D. s pht x ca mt nguyn t trng thi kch thch, nu hp th thm mt phtn c cng tn s .

VAT LY HAT NHAN

Cau 1. Lc hat nhan


A. la lc hat lien ket cac hat nhan vi nhau
B. la lc manh nhat trong cac lc a biet
C. ch tac dung trong ban knh nho (khoang vai mm)
D. ca 3 cau tren eu ung
Cau 2 . Trong cac hien tng vat l sau hien tng nao khong phu thuoc tac ong ben ngoai
A. hien tng tan sac anh sang
B, hien tng giao thoa anh sang
C. hien tng quang ien
D. hien tng phong xa
Cau 3. nh luat nao sau ay khong ap dung c cho phan ng hat nhan?
A. nh luat bao toan nang lng
B. nh luat bao toan so khoi
C. nh luat bao toan ien tch
D. nh luat bao toan khoi lng
23
Cau 4. Nguyen t 11 Na gom
A. 11 proton va 23 ntron
B. 12 proton va 11 ntron
C. 12 proton va 23 ntron
D. 11 proton va 12 ntron
Cau 5. Hay cho biet thanh phan cau tao cua hat nhan nguyen t poloni 210
84 Po nh the nao?
A. hat nhan poloni co Z = 210 proton va N = 84

B. hat nhan poloni co Z = 84 proton va N= 126

C. hat nhan poloni co Z = 126 proton va N = 84

D. hat nhan poloni co Z = 210 proton va N= 126

Cau 6 . Hat nhan nguyen t ch co 82 proton va 125 ntron. Hat nhan nguyen t nay co k hieu
82
Pb
B 125
C . 20782 Pb
D. 207
the nao? A 125
82 Pb
82 Pb
Cau 7. Trong cac loai tia phong xa tia nao khong mang ien?
A. tia
B. tia +
C. tia

D. tia

Cau 8. Theo nh ngha , n v khoi lng nguyen t u bang:


A. 1/16 khoi lng nguyen t oxy
B. khoi lng trung bnh cua ntron vaproton
C. 1/12 khoi lng cua nguyen t cacbon

12
6

C D. khoi lng cua nguyen t hidro

Cau 9. ong v cua nguyen t a cho khac vi nguyen t o ve


A. so hat proton cua hat nhan va so electron tren cac quy ao
B. so hat ntron cua hat nhan va so electron tren cac quy ao
TRUNG TAM LUYEN THI AI HOC AI VIET
* TRUNG TAM HNG NGHIP KP.3- TH TRAN CU CHI- HUYEN CU CHI. T: 08.22483793 -0984786115
* 67 THEP MI P.12-Q.TAN BNH- TP. HO CH MINH
T: 08.38118948-0909254007
* NH THIU NHI QUN 11_LNH BINH THNG
T: 08.38118948-0908346838

Gv: TRNG NH HUNG


T: 0908346838
Trang 169
C. so ntron trong hat nhan
D. so electron tren cac quy ao
Cau 10. Co the tang hang so phan ra cua phong xa bang cach nao?
A. at nguon phong xa vao trong t trng manh
B. at nguon phong xa o vao trong ien trng manh
C. ot nong nguon phong xa o
D. hien nay ta khong biet bang cach nao co the thay oi hang so phan ra phong xa
Cau 11. Trong cac bieu thc sau ay, bieu thc nao ung vi noi dung nh luat phong xa? (vi
mo la khoi lng chat phong xa ban au, m la khoi lng chat phong xa con lai tai thi iem t,
la hang so phan ra phong xa)
A. m = mo e t
B. mo = m e t
C. m = mo e t
D. m =1/2mo e t
Cau 12. Mot nguon phong xa co chu k ban ra T va tai thi iem ban au co No hat nhan. Sau
cac khoang thi gian T/2, 2T va 3T, so hat nhan con lai lan lt bang bao nhieu?
A. No/2, No/4, No/9
B. No/ 2 , No/4, No/8
D. No/2, No/6, No/16
C. N 0 / 2 , No/2, No/4
Cau 13. Xet phan ng 12 H + 13 H -> 42 He + 10 n + 17,6 MeV.
ieu nao sau ay sai khi noi ve phan ng nay
A. ay la phan ng nhiet hach
B. ay la phan ng toa nang lng
C. ieu kien xay ra phan ng la nhiet o rat cao
D. phan ng nay ch xay ra tren
mat tri
Cau 14. Theo anhxtanh neu mot vat co khoi lng m th no co nang lng ngh
A. E = m2c2 ( c la van toc sang trong chan khong)
B. E = mc2/2 ( c la van toc sang trong chan khong)
C. E = hf ( h la hang so Plang; f la tan so)
D. E = mc2 ( c la van toc sang trong chan khong)
A
A
235
Cau 15. Xet phan ng : 92
U + 10 n -> Z X + Z X + k 10 n + 200 Mev.
ieu g sau ay sai khi noi ve phan ng
A. ay la phan ng phan hach
B. tong khoi lng cac hat sau phan ng nho hn tong khoi lng hat

235
92

U va hat 10 n

C. ay la phan ng toa nang lng


D. ieu kien xay ra phan ng la nhiet o cao
Cu 16: Trong phn ng ht nhn dy chuyn, h s nhn notron s c gi tr
A. s > 1
B. s < 1
C. s = 1
Ds1
A
Cau 17. Hat nhan nguyen t cua nguyen to Z X b phan ra va ket qua la xuat hien hat nhan
nguyen to
A. ZA22 Y
B. ZA 42 Y
C. ZA1 Y
D. ZA+1 Y
Cau 17. T hat nhan

226
88

Ra phong ra 3 hat va 1 hat trong mot chuoi phong xa lien tiep,

khi o hat nhan tao thanh la


224
A. 84 X
B.

214
83

C.

218
84

Cau 18. Hat nhan X trong phan ng hat nhan sau la hat nhan g?
A . Hyro
B. eteri
C. Hely
10
8
Cau 19.Cho phan ng hat nhan: X. 5 B + X -> + 4 Be. X l:
A. 42 He

B. 11 H

C. 12 D

D.

X
19
9

F + p ->

16
8

222
84

O+X
D. Cacbon

D.

10
5

TRUNG TAM LUYEN THI AI HOC AI VIET


* TRUNG TAM HNG NGHIP KP.3- TH TRAN CU CHI- HUYEN CU CHI. T: 08.22483793 -0984786115
* 67 THEP MI P.12-Q.TAN BNH- TP. HO CH MINH
T: 08.38118948-0909254007
* NH THIU NHI QUN 11_LNH BINH THNG
T: 08.38118948-0908346838

Gv: TRNG NH HUNG


T: 0908346838
210
Cau 20. Cac hat 84 Po phat ra tia phong xa va chuyen thanh hat ch
A. tia

B. tia +

C. tia

206
82

Trang 170
pb . Tia phong xa o la:
D. tia

Cau 21. Ngi ta dung tia ban pha len hat nhan Be. Do ket qua cua phan ng hat nhan a
xuat hien ntron t do. San pham th hai cua phan ng nay la g?
A. ong v cacbon 13
B. cacbon 12
C. ong v bo 10
D. ong v berri 84 Be
6 C
6 C
5 B
9
4

Cau 22. Phong xa nao sau ay co hat nhan con tien mot o so vi hat nhan me
B. tia +
C. tia
A. tia
Cau 23. Poloni

210
84

D. tia

Po la chat phong xa va bien thanh hat nhan X. hat X co cau tao gom

A. 82 hat ntron; 124 hat proton


B. 124 hat ntron, 82 hat proton
C. 83 hat ntron, 126 hat proton
D. 126 hat ntron, 83 hat proton
A
Cau 24. Neu do phong xa, hat nhan nguyen t Z X bien oi thanh hat nhan nguyen t
hat nhan ZA X a b phan ra:
A.
B. +
C.
Cau 25. Chon cau sai.
A. Hat mang ien tch am.
tu ien.

A
Z 1

Y, th
D.

B. Trong ien trng, tia b lech ve pha ban dng cua

C. Hat + thc chat la hat pozitron


D. Tia co the xuyen qua tam ch day 5cm
Cau 26. Tnh s ht nhn nguyn t c trong 100g 131
53 I
23
23
A. 4,595.10 ht
B. 45,95.10 h
23
C. 5,495.10 ht
D. 54,95.1023 ht
Cu 27: Tnh s nguyn t trong 1g kh O2
A. 376.1020 nguyn t
B. 736.1030 nguyn t C. 637.1020 nguyn t
D. 367.1030
nguyn t
Cu 28: Tnh s nguyn t oxi v s nguyn t ccbon trong 1g kh CO2
A. S nguyn t O2 l 137.1020 nguyn t, s nguyn t C l 472.1020 nguyn t
B. S nguyn t O2 l 137.1020 nguyn t, s nguyn t C l 274.1020 nguyn t
C. S nguyn t O2 l 317.1020 nguyn t, s nguyn t C l 472.1020 nguyn t
D. S nguyn t O2 l 274.1020 nguyn t, s nguyn t C l 137.1020 nguyn t
Cau 29 Ban u c 5g radon ( 222
86 Rn ) l cht phng x vi chu k bn r T = 3,8 ngy. S nguyn
t cn li sau thi gian 9,5 ngy l:
B. 2,39.1021 nguyn t
A. 23,9.1021 nguyn t
D. 32,9.1021 nguyn t
C. 3,29.1021 nguyn t
Cau 30. Ban au co 50g

210
84

Po , co chu k ban ra T = 138 ngay. So nguyen t Po con lai sau 276 ngay

23

la (NA = 6,023.10 nguyen t/mol):


A. 3,58.1020
B. 3,586.1025
C. 2,585.1027
D. 3,585.1022.
Dng cho cu 31 ; 32 Cht phng x Po ban u c 200 g; Chu k bn r ca Po l 138 ngy .
Cau 31: hng s phng x ca Po l:
B. 502 ngay-1
C. 0,502 ngay-1
D. 0,0502 ngay-1.
A. 0,00502 ngay-1
Cau 32: khi lng Po cn li sau thi gian 690 ngy l:
A. 6,25g
B. 62,5g
C. 0,625g
D. 50g
Cau 32. Goi Ho, Ht, lan lt la o phong xa ban au, o phong xa thi iem t va hang so
phong xa. Bieu thc tnh o phong xa la:
TRUNG TAM LUYEN THI AI HOC AI VIET
* TRUNG TAM HNG NGHIP KP.3- TH TRAN CU CHI- HUYEN CU CHI. T: 08.22483793 -0984786115
* 67 THEP MI P.12-Q.TAN BNH- TP. HO CH MINH
T: 08.38118948-0909254007
* NH THIU NHI QUN 11_LNH BINH THNG
T: 08.38118948-0908346838

Gv: TRNG NH HUNG


T: 0908346838

H
N(t)
A. H t = to
B. Ht = Ho e t
C. H t =

2T

Trang 171
D. Ht = Ho e2t .

Cau 33. Trong cac tia phong xa, loai tia nao co kha nang am xuyen manh nhat:
A. Tia
Cau 34.

60
27

B. Tia +

C. Tia

D. Tia .

Co la chat phong xa co chu k ban ra T = 5,33 nam. Luc au co 200g. Cho NA =

6,023.1023 (nguyen t/mol). o phong xa luc au la:


A. 8,28.1015Bq
B. 8,02.1020Bq
C. 2,61.1023Bq
D. 26,1.1023Bq.
.Cu 35: Tm phng x ca 1g 226
83 Ra , bit chu k bn r l 1622 nm
A. 0,976Ci
B. 0,796Ci
C. 0,697Ci
D. 0,769Ci
131
Cu 36: C 100g 53 I . Bit chu k bn r ca it trn l 8 ngy m. Tnh khi lng cht it cn
li sau 8 tun
A. 8,7g
B. 7,8g
C . 0,87g
D. 0,78g
Dng bi tr li cho cc cu 37, 38 v 39
24
24
ng v 11
Na l cht phng x to thnh ng v ca Magi. Mu 11
Na c khi lng

ban u m0 = 0,24g. Sau 105 gi, phng x ca n gim i 128ln


Cu 37: ng v ca Magi l
B. 1223Mg
C. 1224 Mg
D. 1222 Mg
A. 1225 Mg
Cu 38: Tm chu k bn r v phng x ban u ca mu ra n v Bq
A. T = 1,5 gi, H0 = 0,77.1017Bq
B. T = 15 gi, H0 = 7,7.1017Bq
C. T = 1,5 gi, H0 = 7,7.1017Bq
D. T = 15 gi, H0 = 0,77.1017Bq
Cu 39: Tm khi lng Magi to thnh sau thi gian 45gi
A. 0,21g
B. 1,2g
C. 2,1g
D. 0,12g
4
Cau 40. Tnh nang lng lien ket cua 2 He . Biet mP = 1,0073u; mn =1,00867u; mHe =4,0015u;
1u= 931MeV/c2.
A. 2,834MeV
B. 28,34MeV
C. 0,284MeV
D. 283,4MeV.
Cau 41. Cho phan ng hat nhan:

37
17

37
Cl + 11H 10n + 18
Ar Cho

mCl = 36,956563u; mH =

1,007276u; mAr = 36,958689u; mn=1,00867u; 1u = 1,66055.1027kg = 931

MeV
. Nang lng
c2

phan ng la:
A. 3,6MeV
Cau 42.

210
84

B. 3,6J

C. 3,3MeV

D. 16J.

Po la chat phong xa co chu k ban ra 138 ngay. o phong xa cua no giam i 4 lan

so vi ban au th thi gian la bao lau:


A. 414 ngay
Cau 43. Cho phan ng

B. 276 ngay
234
92

C. 138 ngay

D. 345 ngay.

230
U + 230
Th la 7,7MeV
90 Th . Biet nang lng lien ket rieng cua

cua hat la 7,1MeV cua hat 234U la 7,63MeV. Nang lng phan ng la:
A. 10MeV
B. 14MeV
C. 17MeV
D. 26MeV.
2
2
3
1
Cau 44 Cho phn ng ht nhn sau: 1 H +1H 2 He+0 n + 3,25MeV Bit ht khi ca 12 H l
3

mD = 0,0024 u v 1u = 931,5 MeV/c2. Nng lng lin kt ca ht nhn 2 He l

A. 7,7212 MeV

B. 77,212 MeV

C. 772,12 MeV

D. 7,7212 eV

TRUNG TAM LUYEN THI AI HOC AI VIET


* TRUNG TAM HNG NGHIP KP.3- TH TRAN CU CHI- HUYEN CU CHI. T: 08.22483793 -0984786115
* 67 THEP MI P.12-Q.TAN BNH- TP. HO CH MINH
T: 08.38118948-0909254007
* NH THIU NHI QUN 11_LNH BINH THNG
T: 08.38118948-0908346838

Gv: TRNG NH HUNG

T: 0908346838

Trang 172

Cau 45. Khi lng ca ht nhn Be l 10,0113 (u), khi lng ca ntrn l mn = 1,0086 (u),
khi lng ca prtn l mp = 1,0072 (u) v 1u = 931 MeV/c2. Nng lng lin kt ca ht nhn
10
4 Be l
10
4

A. 64,332 (MeV)
B. 6,4332 (MeV)
C. 0,64332 (MeV)
D. 6,4332 (KeV)
1
6
Cau 46. Cho phan ng hat nhan : 0 n + 3 Li T + + 4,8 MeV. Cho biet mn = 1,0087u;
mT = 3,016u; m = 4,0015u; 1u = 931 MeV/c2. Khoi lng cua hat nhan Li co gia tr bang
A. 6,1139u
B. 6,0839u
C. 6,411u
D. 6,0139u
Cau 47. Ht c khi lng 4,0015u. Tnh nng lng ta ra khi cc nuclon to thnh 1 mol hli.
Bit mp = 1,0073u; mn = 1,0087u
B. E ' = 1, 71.1025 MeV
A. E ' = 17,1.1025 MeV
C. E ' = 71,1.1025 MeV
D. E ' = 7,11.1025 MeV
Cu 48: Khi bn ph ht nhn 147 N bng cc ht c phng trnh phn ng

sau: 147 N + 24 He 189 F 178 O + 11H . Tnh xem nng lng trong phn ng ny ta ra hoc thu vo
bao nhiu. Cho mN = 13,999275u; m = 4, 001506u , mo = 16,994746u; mp = 1,007276u
A. 115,57MeV
B. 11,559MeV
C. 1,1559MeV
D. 0,11559MeV
Cu 49: Ht nhn triti v dtri tham gia phn ng nhit hch sinh ra ht nhn Hli v ntron. Cho
bit ht khi ca ht
2
nhn mT = 0.0087u; mD = 0.0024u; mHe = 0,0305u;1u = 931,5MeV / c .Nang lng phan ng la:
A. 18,06MeV
B. 1,806MeV
C. 0,1806MeV
D. 8,106MeV.
1
3
4
1
Cu 50: Cho phn ng: 1 H +1H 2 He+0 n + 17,6MeV . Hi nng lng ta ra khi tng hp c 1g
Heli bng bao nhiu? Cho NA = 6,02.1023/mol
A. 25,488.1023 MeV
B. 26,488.1023 MeV C. 26,488.1024 MeV
D. Mt kt qu khc
12

Cu 51: Tnh nng lng cn thit tch ht nhn cacbon 6 C thnh 3 ht . Cho mc = 11,9967
u; m = 4,0015 u; 1u = 931,5MeV/c2.
A. 7,2557 MeV
B. 7,2657 MeV
C. 0,72657 MeV
D. Mt kt qu khc
Cu 52: Tnh nng lng lin kt to thnh Cl37, cho bit: Khi lng ca nguyn t 17Cl37 =
36,96590 u; khi lng proton, mp = 1,00728 u; khi lng electron, me = 0,00055 u; khi lng
ntron, mn = 1,00867 u; 1u = 1,66043.10-27kg; c = 2,9979.108 m/s; 1J = 6,2418.1018 eV.
A. 315,11 MeV
B. 316,82 MeV
C. 317,26 MeV
D. 308,57 MeV
Cau 53. Cho bit khi lng cc ht , prtn, ntrn ln lt l: m = 4,0015u , m p = 1,0073u ,

mn = 1,0087u , 1u = 931
A. 7,1 MeV
Cau 54. Cho phan ng
A. x = 4, y = 8

MeV
. Nng lng lin kt ring ca ht nhn nguyn t heli l:
c2
B. 28,4 MeV
C. 0,0305 MeV
D. 14,2 MeV
238
92

U x + y + 206
82 Pb . Xac nh so hat (x) va so hat (y):

B. x = 8, y = 8

Cau 55. Dung hat ban pha hat nhan

C. x = 6, y = 8

D. x = 8, y = 6.

27
30
Al ang ng yen: + 13
Al 15
P + n .Cho mAl =
MeV
26,974u; mP = 29,97u; m = 4,0015u mn = 1,0087u; 1u = 931 2 . Nang lng toi thieu cua
c
hat la bao nhieu? Bo qua ong nang cac hat nhan ra.
A. 29,792MeV
B. 2,9792J
C. 2,9792MeV
D. 0,29792MeV.
27
13

TRUNG TAM LUYEN THI AI HOC AI VIET


* TRUNG TAM HNG NGHIP KP.3- TH TRAN CU CHI- HUYEN CU CHI. T: 08.22483793 -0984786115
* 67 THEP MI P.12-Q.TAN BNH- TP. HO CH MINH
T: 08.38118948-0909254007
* NH THIU NHI QUN 11_LNH BINH THNG
T: 08.38118948-0908346838

Gv: TRNG NH HUNG


T: 0908346838
Trang 173
210
Cau 56. 84 Po la chat phong xa hat . Ban au ta co 1g, PO vi chu k ban ra T = 138 ngay. The
tch khi heli thu c sau 1 nam ieu kien tieu chuan la:
A. 896cm3
B. 8,96cm3
C. 0,896cm3
Cau 57. Mot chat phong xa sau thi gian t = 8 ngay th

D. 89,6cm3.

3
so nguyen t chat ay a bien thanh
4

chat khac. Chu k phong xa cua chat ay la:


A. 8 ngay
B. 4 ngay
C. 2 ngay
D. 19,27 ngay.
60
Cau 58: Ban u c 1kg cht phng x Cobalt Co 27 c chu k bn r T = 5,33 nm . Sau bao lu
s lng Cobalt cn 10g
A. 35 nm
B. 33 nm
C. 53.3 nm
D. 35,11 nm
Cau 59: Tnh tui mt c vt bng g bit phng x ca n bng 3/5 phng x ca cng
khi lng cng loi g va mi cht . Chu k bn r ca C14 l 5600 nm
A. 4000 nm
B. 4129 nm
C. 3500 nm
D. 2500 nm
16
211
Cau 60: Mt khi cht Astat 85 At c N0 =2,86.10 ht nhn c tnh phng x . trong gi u

tin pht ra 2,29.1015 ht Chu k bn r ca Astat l:


A. 8 gi 18 pht
B. 8 gi
C. 7 gi 18 pht

D. 8 gi 10 pht

Cau 61. Chat phong xa co chu k ban ra T = 10h. Hoi sau bao lau 75% khoi lng chat ay
chuyen thanh chat khac.
A. 10h
B. 20h
C. 30h
D. 40h.
Cau 62: Mt cht phng x c chu k bn r l 20 ngy m. Hi sau bao lu th 87,5% ht nhn b
phn r
A. 20 ngay
B. 30 ngay
C. 40 ngay
D. 60 ngay
Cau 63. Chat phong xa co chu k ban ra la T. Sau thi gian bao lau so nguyen t b phan ra
bang 8 lan so nguyen t con lai:
A. t = 3T
B. t = 4T
C. t = 2T
D. t = T.
Cau 64. Dung may em xung, ngi ta o c: * co 360 phan (ra / phut) luc t = 0.
* co 90 phan (ra / phut) luc t = 2 gi.
Chu k ban ra cua chat phong xa nay la bao nhieu?
A. 0,5 gi.
B. 1 gi.
C. 1,5 gi.
D. thi gian khac A, B, C.
Cau 65. e xac nh chu k ban ra cua chat phong xa, may em xung bat au hoat ong t lc t
= 0.
* ti thi iem t1 = 2 gi, may em c n1 xung.
* ti thi iem t2 = 3t1 , may em c n2 = 2,3 n1 xung.
Chu k ban ra la bao nhieu? ( Lay 2 ch so co ngha).
A. 1,2 gi.
B. 2,4 gi.
C. 4,707 gi. D. thi gian khac A, B, C.
Cau 66. Co hai chat phong xa A va B. thi iem ban au ( t = 0) hai khoi chat A va B co
cung so nguyen t : N 0 A = N 0 B . Sau 3 ngay so nguyen t A gap 3 lan so nguyen t B :
N A = 3N B
Cho biet chu k ban ra cua A la TA=1,5ngay. Tnh chu k ban ra cua B.
A. 0,21 ngay.
B. 0,42 ngay.
C. 0,84 ngay.
D. gia tr khac A, B, C.

Cau 67. Mt ngun phng x nhn to va c to thnh c chu k bn r l 2 gi, c phng


x ln hn mc phng x cho php 64 ln. Thi gian c th lm vic an ton vi ngun
phng x ny l:
A. 6 gi
B. 12 gi
C. 24 gi
D. 32 gi
TRUNG TAM LUYEN THI AI HOC AI VIET
* TRUNG TAM HNG NGHIP KP.3- TH TRAN CU CHI- HUYEN CU CHI. T: 08.22483793 -0984786115
* 67 THEP MI P.12-Q.TAN BNH- TP. HO CH MINH
T: 08.38118948-0909254007
* NH THIU NHI QUN 11_LNH BINH THNG
T: 08.38118948-0908346838

Gv: TRNG NH HUNG


T: 0908346838
Trang 174
Cau 68. Mt cht phng x sau 10 ngy m gim i 3/4 khi lng ban u. Chu k bn r ca
cht ny l
A. 20 ngy
B. 5 ngy
C. 24 ngy
D. 15 ngy
24

A
Cu 69: Ht nhn 11 Na phn r v bin thnh ht nhn Z X vi chu k bn r l 15gi. Lc u

mu Natri l nguyn cht. Ti thi im kho st thy t s gia khi lng ZA X v khi lng natri
c trong mu l 0,75. Hy tm tui ca mu natri
A. 1,212gi
B. 2,112gi
C. 12,12gi
D. 21,12 gi
210
Cu 70: Cht phng x Po c chu k bn r T = 138 ngy. Tnh gn ng khi lng Poloni c
phng x 1Ci. Sau 9 thng th phng x ca khi lng poloni ny bng bao nhiu?
B. m0 = 2,23mg; H = 2,5Ci
A. m0 = 0,223mg; H = 0,25Ci
D. m0 = 2,23mg; H = 0,25Ci
C. m0 = 0,223mg; H = 2,5Ci
Cu 71: Chn cu ng. Tnh tui ca mt ci tng g bng phng x ca n bng 0,77ln
phng x ca mt khc g cng khi lng va mi cht. ng v C14 c chu k bn r T =
5600 nm
A. 1211 nm
B. 21111 nm
C. 2111 nm
D. 12111 nm
131
Cu 72: Cht phng x 53 I sau 24 ngy th phng x gim bt 7,5% lc u c 10g it.
phng x ca lng it ny vo thi im t = 24 ngy la:
A. 5,758.1014Bq
B. 1,6.1015Bq
C. 7,558.1014Bq

D. 7,558.1015Bq

Cau 73 : 238U phn r thnh 206Pb vi chu k bn r T = 4,47.109 nm. Mt khi c pht hin
c cha 46,97mg 238U v 2,135mg 206Pb. Gi s lc khi mi hnh thnh khng cha nguyn t
ch v tt c lng ch c mt trong u l sn phm phn r ca 238U.Tui ca khi hin nay
l:
B. gn 3.108 nm. C. gn 3,4.107 nm.
D. gn 6.109 nm
A. gn 2,5.106 nm.
Cu 74: Tui tri t khong 5.109 nm, gi thit ngay khi tri t hnh thnh c Urani. Nu ban
u c 2,72kg Urani th n nay cn bao nhiu? Bit T(U) = 4,5.109 nm.
A. 1,36 kg
B. 1,26 kg
C. 1,46 kg
D. Hon ton b phn r
Cu 75: Hy chn p n ng .Cho phng trnh phn ng :

1
1

H + 49 Be

4
2

He +

6
3

Li

Bn proton vi WH = 5,45MeV vo Beri (Be) ng yn. Hly(He ) sinh ra bay vung gc vi


photon. ng nng ca He :WHe = 4MeV (ly khi lng bng s khi m=A.u). ng nng
ca Li to thnh l:
A. 46,565MeV
B.
C. 46,565eV
D. 3,575eV
r 3,575MeV
7
Cu 76: Mt proton c vn tc v bn vo nhn bia ng yn 3 Li . Phn ng to ra 2 ht ging ht
nhau mX bay ra vi vn tc c ln bng nhau v v cng hp phng ti ca proton mt gc 300.
Gi tr v l
m .v
3m p .v
mpv
m .v
A. v ' = X
B. v ' =
C. v ' = p
D. v =
mX
mX
mp
mX 3
Cu 77: Ht c ng nng K = 3,51MeV bay n p vo ht nhn Nhm ng yn gy ra
27
30
phn ng + 13
Al 15
p + X . Gi s hai ht sinh ra c cng ng nng. Tm vn tc ca ht nhn
photpho v ht nhn X. Bit rng phn ng thu vo nng lng 4,176.10-13J. C th ly gn ng
khi lng ca cc ht sinh ra theo s khi mp = 30u v mX = 1u
B. Vp = 1,7.105m/s; VX = 9,3.105m/s
A. Vp = 7,1.106m/s; VX = 3,9.106m/s
D. Vp = 1,7.106m/s; VX = 9,3.106m/s
C. Vp = 7,1.105m/s; VX = 3,9.105m/s

TRUNG TAM LUYEN THI AI HOC AI VIET


* TRUNG TAM HNG NGHIP KP.3- TH TRAN CU CHI- HUYEN CU CHI. T: 08.22483793 -0984786115
* 67 THEP MI P.12-Q.TAN BNH- TP. HO CH MINH
T: 08.38118948-0909254007
* NH THIU NHI QUN 11_LNH BINH THNG
T: 08.38118948-0908346838

Gv: TRNG NH HUNG


T: 0908346838
Trang 175
7
Cu 78: Ht proton c ng nng Kp = 2MeV, bn vo ht nhn 3 Li ng yn, sinh ra hai ht nhn
X c cng ng nng. Cho bit mp = 1,0073u; mLi = 7,0144u; mX = 4,0015u; 1u = 931MeV/c2; NA
= 6,02.1023mol-1. ng nng ca mi ht X l:
A. 9,705MeV;
B. 19,41MeV;
C. 0,00935MeV;
D. 5,00124MeV
234
Cau 79. Ht nhn phng x 92 U ng yn, phng ra mt ht v bin thnh ht nhn thori (Th).
ng nng ca ht chim bao nhiu phn trm ca nng lng phn r? Khi tnh ly m=s khi
vi n v (u)
A. 98,3%
B. 1,7%
C. 81,6%
D. 18,4%
27
30
Cau 80. Xet phan ng hat nhan khi ban pha nhom bang cac hat : 13 Al + 15 P + n
Biet khoi lng cac hat nhan mAl= 26,974u; mP = 29,97u ; m = 4,0015u, mn = 1,0087u.
Tnh nang lng toi thieu cua hat e phan ng xay ra. Bo qua ong nang cac hat sinh ra
A.2,979MeV
B. 6,7MeV
C. 2,5 MeV
D. 3,2MeV
Cau 81. Phn ng:

6
3

L + n31T + to ra nhit lng Q = 4,8MeV. Gi s ban u ng nng cc

ht khng ng k, khi tnh lay khoi lng bang so khoi tnh theo n v u. ng nng ca T v
ln lt l:
A. WT = 2,47MeV, W = 2,33MeV.
B. WT = 2,06MeV, W = 2,74MeV.
C. WT = 2,40MeV, W = 2,40 MeV.
D. WT = 2,74MeV, W = 2,06MeV
Cu 82: Cho phn ng ht nhn: 1 p + 4 Be 2 + 1 H + 2,1MeV . Cho bit s Avgar l
NA=6,023.1023mol-1 Nng lng to ra khi tng hp c 2(g) Heli l:
A. 1,6.1023MeV
B. 4,056.1010J.
C. 2.1023MeV.
D. 14044kWh
Cu 83: Cho prtn c ng nng K P = 2,5 MeV bn ph ht nhn 37 Li ng yn. Bit m p = 1,0073u ,
1

mLi = 7,0142u , m X = 4,0015u , 1u = 931,5 MeV / c 2 . Sau phn ng xut hin hai ht X ging nhau c

cng ng nng v c phng chuyn ng hp vi phng chuyn ng ca prtn mt gc nh


nhau. Coi phn ng khng km theo bc x . Gi tr ca l:
A. 39, 450 .
B. 41,350 .
C. 78,90 .
D. 82,7 0 .
Cu 84: Gi s ban u c mt mu phng x X nguyn cht, c chu k bn r T v bin thnh ht
nhn bn Y. Ti thi im t1 t l gia ht nhn Y v ht nhn X l k. Ti thi im t2 = t1 + 2T th t l
l
A. k + 4.
B. 4k/3.
C. 4k+3.
D. 4k.
Cu 85: Mt bnh nhn iu tr bng ng v phng x, dng tia dit t bo bnh. Thi gian chiu
x ln u l t = 20 pht, c sau 1 thng th bnh nhn phi ti bnh vin khm bnh v tip tc chiu
x. Bit ng v phng x c chu k bn r T = 4 thng (coi t << T ) v vn dng ngun phng x
trong ln u. Hi ln chiu x th 3 phi tin hnh trong bao lu bnh nhn c chiu x vi cng
mt lng tia nh ln u?
A. 40 pht.
B. 24,2 pht.
C. 20 pht.
D. 28,2 pht.
Cu 86.C 2 cht phng x A v B vi hng s phng x A v B. S ht nhn ban u trong 2 cht l
NA v NB. Thi gian s ht nhn A & B ca hai cht cn li bng nhau l
AB
N
N
N
AB
N
1
1
ln A
B.
C.
D.
ln A
ln B
ln B
A.
A + B N A
B A N A
A B N B
A + B N B
210
4
A
Cu 87: Ht nhn 210
84 Po ng yn, phn r thnh ht nhn X: 84 Po 2 He + z X . Bit khi
lng cc nguyn t tng ng l MPo = 209,982876 u, MHe = 4,002603 u, MX = 205,974468 u.
Bit 1u = 931,5 MeV/c2, c = 3.108 m/s.
Vn tc ht bay ra xp x bng
6
6
A. 16.10 m/s.
B. 1,6.10 m/s.
C. 12.106 m/s.
D. 1,2.106 m/s.

TRUNG TAM LUYEN THI AI HOC AI VIET


* TRUNG TAM HNG NGHIP KP.3- TH TRAN CU CHI- HUYEN CU CHI. T: 08.22483793 -0984786115
* 67 THEP MI P.12-Q.TAN BNH- TP. HO CH MINH
T: 08.38118948-0909254007
* NH THIU NHI QUN 11_LNH BINH THNG
T: 08.38118948-0908346838

Gv: TRNG NH HUNG


T: 0908346838
Trang 176
Cu 88: Ngi ta to ra phn ng ht nhn bng cch dng ht prton c ng nng l 3,60 MeV
23
bn vo ht nhn 11
Na ang ng yn. Hai ht sinh ra l v X. Gi s ht bn ra theo hng
vung gc vi hng bay ca ht prton v c ng nng 4,85 MeV. Ly khi lng ca cc ht
tnh theo n v u gn bng s khi ca chng. Nng lng ta ra trong phn ng ny bng
A. 1,85 MeV.
B. 3,70 MeV.
C. 4,02 MeV.
D. 2,40 MeV.

X phng x bin i thnh ht nhn ZA 22Y bn. Coi khi lng ca cc ht nhn
X, Y bng vi s khi ca chng theo n v u. Bit chu k bn r ca ht nhn ZA11 X l T. Ban u
c mt mu cht ZA11 X tinh khit. Sau 2 chu k bn r th t s khi lng ca cht Y v cht X
trong mu cht l
4 A2
3 A1
4 A1
3 A2
.
.
.
.
A.
B.
C.
D.
A1
A2
A2
A1
Cu 89: Ht nhn

A1
Z1

Cu 90: Cht phng x plni

210
84

Po pht ra tia v bin i thnh ch

206
82

Pb . Cho chu k bn r

210
84

Po l T. Ban u (t = 0) c mt mu plni nguyn cht. Ti thi im t1, t s gia s ht


1
nhn plni v s ht nhn ch trong mu l . Ti thi im t2 = t1 + 2T, t s gia s khi lng
3
plni v khi lng ch trong mu l
7
105
35
1
A.
B.
C.
D.
103
1648
309
25

ca

24
Cu 91: ng v 1124 Na phng x - vi chu k bn r 15 gi, to thnh ht nhn con 12
Mg . Khi
nghin cu mt mu cht ngi ta thy thi im bt u kho st t s khi lng 1224 Mg v 1124 Na
l 0,25. sau bao lu t s ny bng 9
A. 25 gi
B. 45 gi.
C. 30 gi.
D. 60 gi.

T VI MO EN V MO
Cau 1: Chon phat bieu ung khi noi ve hat s cap:
A. Tat ca cac hat s cap eu mang ien
B. Tat ca cac hat s cap eu rat ben
C. Tat ca cac hat s cap eu khong mang ien D.Cac hat s cap eu co khoi lng va the tch
rat nho.
Cau 2: Cac loai hat s cap la:
A. Photon, lepton, mezon va barion
B. Photon, lepton, mezon va haron
C. Photon, lepton, haron va barion
D. Photon, lepton,nuclon va hiperon.
Cau 3: Trong cac hat s cap sau hat nao khong ben:
D.photon.
A. ntron
B. electron
C. ntrino
Cau 4: S huy mot cap electron _ pozitron trang thai ngh sinh ra hai photon co tan so la:
B. 2,468.1020Hz
C. 1,23.1017Hz
D.2,468.1017Hz
A. 1,23.1020Hz
Cau 5: Phat bieu nao sau ay sai khi noi ve He Mat Tri?
A. Mat Tri la mot ngoi sao.
B. Hoa tinh ( sao Hoa) la mot ngoi sao trong He Mat Tri.
TRUNG TAM LUYEN THI AI HOC AI VIET
* TRUNG TAM HNG NGHIP KP.3- TH TRAN CU CHI- HUYEN CU CHI. T: 08.22483793 -0984786115
* 67 THEP MI P.12-Q.TAN BNH- TP. HO CH MINH
T: 08.38118948-0909254007
* NH THIU NHI QUN 11_LNH BINH THNG
T: 08.38118948-0908346838

Gv: TRNG NH HUNG


T: 0908346838
Trang 177
C. Kim tinh ( sao Kim) la mot hanh tinh trong He Mat Tri.
D. Trai at la mot hanh tinh trong He Mat Tri.
Cau 6: Ngi ta da vao cac ac iem nao di ay e phan cac hanh tinh trong he mat tri
lam hai nhom:
A. Khoang cach en mat tri.
B. Nhiet o be mat hanh tinh.
C. So ve tinh nhieu hay t.
D. khoi lng.
Cau 7: Chon phat bieu khong ung khi noi ve cac thien ha:
A. Co ba loai thien ha: thien ha xoan oc , thien ha elp va thien ha khong nh hnh
B. He mat tri nam trong thien ha cua chung ta
C. Moi thien ha gom co hang tram t sao
D. Thien ha cua chung ta hoan toan oc lap vi cac thien ha khac.
Cau 8: Trong cac hanh tinh sau ay thuoc he mat tri: Kim tinh, Hoa tinh, Thuy tinh Trai at;
hanh tinh nao xa mat tri nhat?
A. Kim tinh
B. Hoa tinh
C. Thuy tinh
D. Trai at
26
Cau 9: Cong suat bc xa mat tri la 3,845.10 W. Hang so mat tri H co gia tr nao sau ay:
A. 13,6 W/m2
B. 1360 W/m2
C. 136 W/m2
D. 1630 W/m2.
Cau 10: Mat tri thuoc loai sao nao sau ay?
A. Sao chat trang.
B. Sao ntron
C. Sao khong lo(sao kenh o)
D. Sao trung bnh gia sao chat trang va sao khong lo
Cau 11: Hay ch ra cau truc khong la thanh vien cua mot thien ha:
A. Sao sieu mi
B. Punxa.
C. Lo en.
D. Quaza.
7
Cau 12. Mot thien ha ang di chuyen ra xa Trai at vi toc o v = 2.10 m / s . Tnh o dch
0
chuyen o t oi
( fractional red shift).

A. 2,7%.
B. 4,7%.
C. 6,7%
D. T le khac A, B, C.
Cau 13. Mot ngoi sao phat bc xa o = 650nm . Anh sang nay o c tren Trai at co bc
song ' = 525nm . Ngoi so nay di chuyen ra sao so vi Trai at?
A. tien gan ; v = 0,1 c. B. i xa ; v = 0,2 c.
C. tien gan ; v = 0,2 c. D. Chuyen ong khac A, B, C.
Cau 14. Lam lai cau 4. , tnh bc song do ngoi sao phat ra neu no ang di chuyen xa Trai at
va anh sang bieu kien o c tren Trai at co bc song = 550nm . Cho v = 0,1 c.
A. 400 nm.
B. 500 nm.
C. 600 nm.
D. Gia tr khac A, B, C.
Cau 15. Trong 8 hanh tinh ln cua he Mat Tri, hanh tinh nao co chieu quay quanh truc la
chieu nghch?
A. Thuy tinh.
B. Kim tinh.
C. Hoa tinh.
D. hanh tinh
khac A, B, C.
Cau 16. ng knh cua mot thien ha vao c
A. 10 000 nam anh sang.
B. 1 000 000 nam anh sang.
C. 100 000 nam anh sang.
D. 10 000 000 nam anh sang.
Cau 17. Theo thuyet Big Bang, cac nguyen t au tien xuat hien vao thi iem nao sau ay?
A. t = 3 000 nam.
B. t = 300 000 nam.
C. t = 30 000 nam.
D. t = 3 000 000 nam
Cau 18. Theo thuyet Big Bang, hat nhan nguyen t au tien xuat hien sau Vu no ln
A. 3 gi .
B. 3 phut ..
C. 30 phut .
D. 1 phut.
TRUNG TAM LUYEN THI AI HOC AI VIET
* TRUNG TAM HNG NGHIP KP.3- TH TRAN CU CHI- HUYEN CU CHI. T: 08.22483793 -0984786115
* 67 THEP MI P.12-Q.TAN BNH- TP. HO CH MINH
T: 08.38118948-0909254007
* NH THIU NHI QUN 11_LNH BINH THNG
T: 08.38118948-0908346838

Gv: TRNG NH HUNG

T: 0908346838

Trang 178

Cu 19: Khi ni v h Mt Tri, pht biu no sau y sai?


A. Sao chi l thnh vin ca h Mt Tri.
B. Cc hnh tinh chuyn ng quanh Mt Tri theo cng mt chiu.
C. Hnh tinh xa Mt Tri nht l Thin Vng tinh.
D. Hnh tinh gn Mt Tri nht l Thy tinh.

TRUNG TAM LUYEN THI AI HOC AI VIET


* TRUNG TAM HNG NGHIP KP.3- TH TRAN CU CHI- HUYEN CU CHI. T: 08.22483793 -0984786115
* 67 THEP MI P.12-Q.TAN BNH- TP. HO CH MINH
T: 08.38118948-0909254007
* NH THIU NHI QUN 11_LNH BINH THNG
T: 08.38118948-0908346838

Gv: TRNG NH HUNG

e 1

T: 0908346838

Trang 179

E THI TUYEN SINH AI HOC


(Thi gian lam 90 phut)

Cau 1: Gia toc cua chat iem dao ong ieu hoa bang khong khi:
A. li o cc ai
B. Van toc cc ai hoac cc tieu.
C. li o cc tieu
D. Van toc bang 0

Cau 2: Phng trnh dao ong cua mot chat iem co dang x = A sin(t + ) + 2 A sin(t ) .
2

Trong o goc thi gian a c chon vao luc:


A. Chat iem i qua v tr can bang theo chieu dng
B. Chat iem co li o x = + A
C. Chat iem i qua v tr can bang theo chieu am
D. Chat iem co li o x = - A
Cau 3: Lc tac dung gay ra dao ong ieu hoa cua mot vat luon .
Menh e nao sau ay khong phu hp e ien vao cho trong tren ?
A. co o ln bien oi tuan hoan theo thi gian
B. co bieu thc F = -kx
C. hng ve v tr can bang
D. bien thien ieu hoa theo thi gian.
Cau 4. Mot vat dao ong ieu hoa theo phng trnh x = 12 cos(10t ) (cm). Thi gian vat i t t=0
en v tr ong nang bang the nang lan th 3 la:
A. 0,125s
B. 0,2s
C. 0,41s
D. 0,3s

Cau 5: phng trnh chuyen ong cua vat co dang x = 8 sin 2 (5t + )(cm) . Vat dao ong vi bien
4

o la:
D. 2 2 cm
A. 4cm
B. 8cm
C. 8 2 cm
Cau 6: Mot con lac n dao ong vi bien o nho, khong ma sat, quanh v tr can bang O, gia
hai iem bien B va C. Trong giai oan nao ong nang cua con lac tang?
A. t O en B
B. t C en O
C. t C en B
D. t B en C
Cau 7: Mot ngi ganh nc i eu vi bc i dai 50cm va i c quang ng 50m trong
thi gian 10s. Hoi nc trong thung dao ong vi chu k bang bao nhieu th nc vang ra ngoai
manh nhat.
A. 2s
B. 3s
C. 4s
D. 0,1s
Cau 8: Trong trng hp ly tng song ch truyen theo mot phng th nang lng song se:
A. Giam ty le vi quang ng truyen song
B. Khong oi
C. Giam ty le vi bnh phng quang ng truyen song
D. Ch b giam rat t
Cau 9: Tai nguon O, phng trnh dao ong cua song la u = a cos(t + )
Phng trnh dao ong cua iem M cach O mot quang OM = d la:
2d
2d
A. u M = aM cos[ (t
) + ]
B. u M = aM cos[(t
) + ]

v
2d
2d
C. u M = aM cos[(t +
) + ]
D. u M = aM cos[(t
) + ]

Cau 10: Mot day an hoi co chieu dai 1m, mot au co nh mot au gan vao am thoa dao ong
vi bien o nho c xem nh mot nut. Khi am thoa dao ong di tac dung rung cua mot nam
cham ien, vi tan so cua dong ien la 50Hz. Ta thay tren day hnh thanh 4 bung song. Van toc
truyen song tren day la:
A. v =5m/s
B. v=25m/s
C. v=50m/s
D. v=25 cm/s
TRUNG TAM LUYEN THI AI HOC AI VIET
* TRUNG TAM GDTX KP.3- TH TRAN CU CHI- HUYEN CU CHI. T: 08.22483793 -0984786115
* 67 THEP MI P.12-Q.TAN BNH- TP. HO CH MINH
T: 08.38118948-0909254007
* NH THIU NHI QUN 11_LNH BINH THNG
T: 08.38118948-0908346838

Gv: TRNG NH HUNG


T: 0908346838
Trang 180
Cau 11: Mot ngi co the nghe c am co mc cng o t 0dB en 130dB. Mot cai loa c
xem nh nguon iem phat ra am co cong suat trong khoang nao e khi ngi o ng cach loa
1m van con nghe c.
A. 0W P 13W
B. 1W P 13W
C. 4 1012W P 40W
D.mot gia tr
khac
Cau 12: Chon cum t thch hp sau ay va ien vao cho trong cho ung ngha:
A. Tc thi
B. Khong oi
C. Hieu dung
D. Thay oi
Cng o dong ien..cua dong ien xoay chieu la cng o cua dong ien khong oi khi
qua cung vat dan trong cung thi gian lam toa ra cung nhiet lng nh nhau.
Cau 13: Mot ien tr c mac vao nguon ien xoay chieu th cong suat toa nhiet la P. khi mac
ien tr vi mot iot l tng roi noi vao nguon ien noi tren th cong suat toa nhiet tren ien
tr la:
A. P
B. P/2
C. 2P
D. P/4
Cau 14: Goi N 1 va N2 la so vong day cua cuon s cap va th cap cua mot may ha the, U1 va U 2
la hieu ien the hai au cuon s cap va th cap. Gi nguyen U1 va tang so vong day cua moi
cuon len mot lng nh nhau th U2 se:
D.Co the tang hoac giam
A. tang
B. giam
C. khong oi
Cau 15: Chon phat bieu ung khi noi ve ien t:
A. Song ien t la song doc nhng co the lan truyen trong chan khong
B. Song ien t ch lan truyen trong chat kh va khi gap mat phang kim loai no b phan xa.
C. Song ien t la song ngang co the truyen trong moi moi trng ke ca chan khong.
D. Song ien t la song c hoc.
Cau 16: Trong cung mot khoang thi gian, con lac n dai l1 thc hien c 5 dao ong be, con
lac n dai l2 thc hien 9 dao ong be. Hieu chieu dai day treo cua hai con lac la 112 cm. Tnh
o dai L1 va L2 cua con lac.
A. l1 = 252 cm va l2 = 140 cm
B. l1 = 140cm va l2 = 252 cm
D. l1 = 50 cm va l2 = 162 cm
C. l1 = 162 cm va l2 = 50cm
0,4
Cau 17: Cho dong ien xoay chieu qua mach ien gom cuon ddy co L =
H va ien tr R =

30

Mac noi tiep th hieu ien the gia hai au ien tr R co bieu thc u R = 120 2 sin(100t )(V )
2

Bieu thc hieu ien the hai au cuon day la:

A. u L = 160 2 sin(100t + )(V )


2

C. u L = 160 sin(100t )(V )

B. u L = 160 2 sin(100t )(V )

D. u L = 160 sin(100t )(V )


2

Cau 18: Mot khung day quay quanh truc oi xng cua no va vuong goc vi t trng u vi
van toc 1800 vong/phut. Tan so dong ien do khung tao ra la:
A. f = 30Hz
B. f=1800Hz
C.f=60Hz
D. f=50Hz
Cau 19: Mot may phat ien xoay chieu co 4 cuon day, dong ien no phat ra co tan so 50Hz th
roto phai quay vi van toc la:
A. n = 750vong/ phut
B. n=500vong/phut
C. n = 1500 vong/phut
D. n = 250vong/phut
TRUNG TAM LUYEN THI AI HOC AI VIET
* TRUNG TAM GDTX KP.3- TH TRAN CU CHI- HUYEN CU CHI. T: 08.22483793 -0984786115
* 67 THEP MI P.12-Q.TAN BNH- TP. HO CH MINH
T: 08.38118948-0909254007
* NH THIU NHI QUN 11_LNH BINH THNG
T: 08.38118948-0908346838

Gv: TRNG NH HUNG


T: 0908346838
Trang 181
Cau 20: Trong mach dao ong L,C ien tch cua tu ien dao ong bien thien ieu hoa vi
phng trnh:
q = Q0 cos(t + ) ,th bieu thc nao sau ay ung:

B. i = I 0 cos(t + + )
A. u = U 0 cos(t + )

C. B = B0 cos(t + + )
2

D. ca A,B,C ung

Cau 21: Trong mach ien dao ong L,C ien tch cua tu ien bien thien theo quy luat dang cos
theo thi gian th nang lng tc thi cua tu ien bien thien theo thi gian theo quy luat dang:
A. Sin
B.Cosin
C.sin 2
D.cosin 2
Cau 22: ien trng xoay la ien trng co cac ng sc:
A. Song song nhau
B. Co dang tron
C. Dang xoay oc
D. Bao quanh cac ng cam ng t cua t trng sinh ra no
Cau 23: Mach dao ong cua mot may thu thanh gom tu ien C = 3pF va cuon day thuan cam.
e mach bat c song = 30m th o t cam cua cuon day la:
A. 8,33. 10 -5 H
B. 8,33. 10 -6 H
C. 8,33. 10 -7 H
D. 8,33. 10 -8 H
Cau 24: Mt mch R,L,C mc ni tip trong R = 120, L = 2/(H) v C=200/(F), hiu in
th t vo mch in c tn s f thay i c. i sm pha hn u, f cn tho mn iu kin
A. f > 0,025Hz
B. f < 25Hz
C. f < 0,025Hz
D. f > 12,5Hz
Cau 25: Cho mach ien xoay chieu gom hai phan t R,L mac noi tiep, R thay oi c. Khi

R=40 th u lech pha vi i goc , khi R= R th u lech pha vi i goc .Gia tr R la :


3
B. 60

A. 50
C. 120
D. 30
Cau 26: Khi chum anh sang trang chieu qua lang knh th:
A. Cng o chum sang c tang cng
B. Chum sang c tach ra thanh nhieu mau sac khac nhau, tia o lech nhieu nhat
C. Chum sang c tach ra thanh nhieu mau sac khac nhau, tia tm lech nhieu nhat
D. Chum sang lo ra van la chum sang trang
Cau 27: Cau nao sau ay sai
A. Co the can c vao quang pho vach hap thu e nhan biet s co mat cua mot nguyen to
trong hon hp hay hp chat
B. mot nhiet o nhat nh, mot am hi co kha nang phat ra anh sang n sac nao th no
co kha nang hap thu nhng anh sang n sac o
C. Quang pho vach hap thu cua moi nguyen to co tnh chat ac trng rieng cho nguyen to
o
D. Quang pho vach hap thu la anh sang ma nguyen to hap thu
Cau 28: ieu nao sau ay sai khi noi ve tia hong ngoai
A. Cac vat co nhiet o cao th duy nhat phat ra tia hong ngoai
B. Tia hong ngoai co ban chat la song ien t
C. Tac dung noi bat nhat cua tia hong ngoai la tac dung nhiet
D. Tia hong ngoai co the dung trong chup anh hong ngoai
Cau 29: Tia rnghen
A. Mang ien tch dng B. Mang ien tch am
C. Khong mang ien D. Mang ien tch tuy y
TRUNG TAM LUYEN THI AI HOC AI VIET
* TRUNG TAM GDTX KP.3- TH TRAN CU CHI- HUYEN CU CHI. T: 08.22483793 -0984786115
* 67 THEP MI P.12-Q.TAN BNH- TP. HO CH MINH
T: 08.38118948-0909254007
* NH THIU NHI QUN 11_LNH BINH THNG
T: 08.38118948-0908346838

Gv: TRNG NH HUNG


T: 0908346838
Trang 182
Trong th nghiem giao thoa v khe Iang, khoang cach S1S2 = a = 4mm, khoang cahc t S1
va S2 en man quan sat la D = 2m
Tra li cac cau 30 va 31:
Cau 30: Anh sang chieu vao hai khe co bc song = 0,6 m khoang cach t van trung tam
en van sang bac 5 la:
B. 1,5.10-3mm
C. 15.10-3m
D. 15.10-3mm
A. 1,5.10-3m
Cau 31: Chieu vao hai khe S1,S2 mot anh sang n sac co bc song th toa o van sang bac
3 la 0,75mm. Gia tr bc song la:
A. = 0,75 m
B. = 0,25 m
C. = 0,5 m
D. = 2,25 m
Cau 32: Trong hien tng quang ien , electron bt ra khoi be mat kim loai khi:
A. Cac mang tinh the trong kim loai b bien dang
B. B. Tam kim loai b nung nong nhiet o cao
C. Co anh sang thch hp chieu vao no
D.Tam kim loai b nhiem ien do tiep xuc
Cau 33: Trong th nghiem ve te bao quang ien, cng o dong quang ien bao hoa luon:
A. Ty le thuan vi cng o chum anh sang kch thch
B. Ty le nghch vi cng o chum sang kch thch
C. Khong phu thuoc vao cng o chum sang kch thch
D. Tang theo quy luat ham so mu vi cng o chum sang kch thch
Cau 34: Trong quang pho nguyen t hyro th:
A. Cac vach trong day pasen tng ng vi cac tan so khac nhau
B. Cac vach trong day pasen c tao thanh khi cac electron chuyen t cac quy ao ben
ngoai ve quy ao M
C. Theo quy c thong thng, vach so mt trong day pasen ng vi s chuyen cua electron t
quy ao N ve quy ao M
D. Ca A,B va C eu ung
Cau 35: Chieu lan lt hai bc xa ien t co bc song 1 va 2 vao mot tam kim loai e hien
tng quang ien xay ra. Biet van toc ban au cc ai cua cac electron quang ien tng ng la
v1 va v 2. Khoi lng cua electron c tnh bang bieu thc:
2hc 1
1
( + )
2

v2 1
2
1
1
hc
C. me = 2 2 ( + )
v1 v2 1 2

A. me =

v12

2hc 1 1
( )
v12 v22 1 2
1
1
hc
D. me = 2 2 ( )
v1 v2 1 2

B. me =

Cau 36: Trong quang pho vach hiro, cac bc song cua mot so vach pho nh sau: Vach th
nhat cua day Laiman: 21= 0,121586 m , vach H cua day Banme: 32 = 0,656279 m . Tan so
cua vach quang pho th 2 day lyman la:
A. 2,925.1016 Hz
B. 2,925.1015 Hz
C. 2,925.1014 Hz
D. 2,925.1013 Hz
Cau 37: Cau nao sau ay ung
Trong phan ng nhiet hach, ieu kien xay ra phan ng la:
A. Xay ra nhiet o rat cao t 107-108K.
B. Mat o hat nhan n u ln, thi gian u dai
14
3
C. Phai thoa ieu kien n t 10 s / cm
D. Ca A,B,C ung
Cau 38: Chon cau sai ? Lc hat nhan:
A. La lc tng tac gia cac nuclon ben trong hat nhan
B. Co ban chat la lc ien
TRUNG TAM LUYEN THI AI HOC AI VIET
* TRUNG TAM GDTX KP.3- TH TRAN CU CHI- HUYEN CU CHI. T: 08.22483793 -0984786115
* 67 THEP MI P.12-Q.TAN BNH- TP. HO CH MINH
T: 08.38118948-0909254007
* NH THIU NHI QUN 11_LNH BINH THNG
T: 08.38118948-0908346838

Gv: TRNG NH HUNG


T: 0908346838
Trang 183
C. Khong phu thuoc vao ban chat cua nuclon trong hat nhan
D. La loai lc manh nhat trong cac loai lc a biet
Cau 39: Cau nao sau ay sai ?
A. Khi phong xa ra khoi hat nhan, tia anpha co van toc bang van toc anh sang trong chan
khong
B. Tia anpha thc chat la hat nhan nguyen t Heli( 24 He)
C. Khi i trong khong kh, tia anpha lam ion hoa khong kh va mat dan nang lng
D. Khi i qua ien trng gia hai ban tu ien, tia anpha b lech ve pha ban am cua tu ien
Cau 40: Chon cau ung. Theo cac tien e cua anhxtanh th:
A. Cac hien tng vat ly xay ra nh nhau oi vi moi he quy chieu quan tnh
B. Phng trnh dien ta cac hien tng vat ly co cung mot dang trong moi he quy chieu
quan tnh
C. Van toc anh sang trong chan khong oi vi moi he quy chieu quan tnh co cung mot gia
tr c
D. Ca A,B va C eu ung
23
Cau 41: Nguyen to rai 226
88 Ra phong xa co chu ky ban ra T = 1570 nam cho NA = 6,022.10
nt/mol. o phong xa cua 2 g rai la:
A. H = 0,527.105 Ci
B. H = 0,945.105Bq C. H = 0,745.1011Bq
D. H = 0,745.105Ci
Cau 42: Hat nhan co khoi lng mHe = 4,0015 u. Nang lng toa ra khi tao thanh 1 mol Heli
la:
1u=931MeV/c2
Biet : mp=1,0073u , mn=1,00867u,
12
12
A. 2,73.10 MeV
B. 27,3.10 MeV
C. 2,73.1012 J
D. 27,3.1012 J
Cau 43: ac iem nao sau ay khong phai cua tia laze?
A. Co tnh n sac cao.
B. Co tnh nh hng cao
C. Co mat o cong suat ln(cng o manh)
D. Khong b khuc xa khi i qua lang knh
Cau 44: Trong cac hanh tinh sau ay thuoc he mat tri: Kim tinh, Hoa tinh, Thuy tinh Trai at;
hanh tinh nao xa mat tri nhat?
A. Kim tinh
B. Hoa tinh
C. Thuy tinh
D. Trai at
Cau 45: Mat tri thuoc loai sao nao sau ay?
A. Sao chat trang.
B. Sao ntron
C. Sao khong lo(sao kenh o)
D. Sao trung bnh gia sao chat trang va sao
khong lo
Cau 46: Mt sng c hc lan truyn trong mt mi trng m t bi phng trnh:
u(x,t) = 0,03cos[2t-0,01x], trong u v x o bng m v t o bng giy. Ti mt thi im
cho lch pha ca hai phn t nm trn phng truyn sng cch nhau 25m l
A. /4.
B. /2.
C. /8.
D. .
Cau 47: cac loai hat s cap la:
A. Photon, lepton, mezon va barion
B. Photon, lepton, mezon va haron
C. Photon, lepton, haron va barion
D. Photon, lepton,nuclon va hiperon.
Cau 48: Mot vat dao ong ieu hoa vi bien o A. Thi gian vat i t v tr x=A/2 en
la

A
2

1
s . Chu ky dao ong cua vat la:
24

A. 3s

B. 4s

C. 2s

D. 1s

TRUNG TAM LUYEN THI AI HOC AI VIET


* TRUNG TAM GDTX KP.3- TH TRAN CU CHI- HUYEN CU CHI. T: 08.22483793 -0984786115
* 67 THEP MI P.12-Q.TAN BNH- TP. HO CH MINH
T: 08.38118948-0909254007
* NH THIU NHI QUN 11_LNH BINH THNG
T: 08.38118948-0908346838

Gv: TRNG NH HUNG

T: 0908346838

Trang 184

Cau 49: Quan st hin tng giao thoa sng trn mt nc to thnh do hai ngun kt hp A v B dao ng
vi tn s 15 Hz cng pha. Nhn thy, sng c bin cc i bc nht, k t ng trung trc ca AB l ti
nhng im c hiu khong cch n A v B bng 3cm. Vn tc truyn sng trn mt nc:
A. 45cm/s.
B. 30cm/s.
C. 60cm/s.
D. 90cm/s.
Cau 50: Mt khung dy quay u vi vn tc 3000vng/pht trong t trng u c t thng cc

i gi qua khung l

r
Wb. Chn gc thi gian lc mt phng khung dy hp vi B mt gc 300

th biu thc sut in ng hai u khung dy l :


A. e = 100sin(100t +

) V.

C. e = 100sin(100t + 600) V.

B. e = 100sin(100t +
D. e = 100sin(50t +

) V.

) V.

Phan danh cho ban nang cao (gom 10 cau t cau 51 en cau 60)

Cau 51: Mt con lc l xo c di l = 120 cm. Ngi ta thay i di ca n sao cho chu k dao ng
mi ch bng 90% chu k dao ng ban u. Tnh di l' mi.
A. 148,148cm
B. 133,33cm
C. 108cm
D. 97,2cm
Cau 52 : Mot da mong, phang ong chat co the quay c xung quanh mot truc i qua tam va
vuong goc vi mat phang a. Tac dung vao a mot momen lc 960 Nm khong oi, a chuyen
ong quay quanh truc vi gia toc goc 3Rad/s2. Momen quan tnh cua a oi vi truc quay o la:
B. I = 180 kgm2
C. I = 240 kgm2
D. I = 320 kgm2
A. I = 160 kgm2
Cau 53: Mt vt rn ang quay xung quanh mt trc c nh i qua vt, mt im xc nh trn vt
rn cch trc quay khong r 0 c ln vn tc di l mt hng s. Tnh cht chuyn ng ca
vt rn l :
A. quay u. B. quay nhanh dn.
C. quay chm dn.
D. quay bin i u.

Cau 54: Cng o dong ien xoay chieu chay qua mach ien la i = 2 cos(100t )( A) ,t o bang
2

giay.Tai thi iem t1 nao o dong dien ang giam va co cng o 1A. en thi iem
t2=t1+0,005(s) cng o dong ien bang:
A. 2 A
B. 2 A
C. 3 A
D. 3 A
Cau 55: Mt t bo quang in c catt bng Na, cng thot ca electron ca Na bng 2,1eV.
Chiu vo t bo quang in bc x n sc c bc sng 0,42m. Tr s ca hiu in th hm:
A. 1V
B. 0,2V
C. 0,4V
D. 0,85V
Cau 56: Chn cu ng. Cho phn ng ht nhn sau: 12 D + 31T 24He+ 01n . Bit ht khi khi to
thnh cc ht nhn. 12 D,31T v ln lt l:mD=0,0024u;mT=0,0087u;mHe=0,0305u;. Cho
1u = 931MeV / c 2 . Nng lng ta ra ca phn ng l:

A 180,6MeV.

B18,06eV.

C 18,06MeV.

D 1,806MeV.

Cau 57: Mt ngi ng cnh ng o tn s ting ci ca mt xe t. Khi t li gn anh ta o


c gi tr f = 724 Hz v khi t i ra xa anh o c f = 606Hz. Bit vn tc m thanh trong
khng kh l V = 340m/s. Vn tc t la:
A. 40 m/s
B. 25 m/s
C. 35 m/s
D. 30 m/s
Cau 58: So vi ong ho gan vi quan sat vien ng yen, ong ho chuyen ong se:
A. Chay nhanh hn.

B. Chay cham hn

TRUNG TAM LUYEN THI AI HOC AI VIET


* TRUNG TAM GDTX KP.3- TH TRAN CU CHI- HUYEN CU CHI. T: 08.22483793 -0984786115
* 67 THEP MI P.12-Q.TAN BNH- TP. HO CH MINH
T: 08.38118948-0909254007
* NH THIU NHI QUN 11_LNH BINH THNG
T: 08.38118948-0908346838

Gv: TRNG NH HUNG


T: 0908346838
Trang 185
C. Khong chay nhanh hn.
D. Chay nhanh hay cham tuy thuoc chuyen ong
Cau 59: Khi vt rn quay u quanh mt trc c nh vi tc gc ( = hng s) th mt im
trn vt rn cch trc quay mt khong r c tc di l v. Gia tc gc ca vt rn l
v2
A. = 0 .
B. =
.
C. = 2 r .
D. = r
r
Cau 60: Mot banh xe co momen quan tnh oi vi truc quay co nh la 12kgm2 quay eu vi
toc o 30 vong/phut. ong nang cua banh xe la:
A. W = 360,0 J
B . W = 236,8 J
C. W = 180,0 J
D. W = 59,20 J

Het
*******************************************************

TRUNG TAM LUYEN THI AI HOC AI VIET


* TRUNG TAM GDTX KP.3- TH TRAN CU CHI- HUYEN CU CHI. T: 08.22483793 -0984786115
* 67 THEP MI P.12-Q.TAN BNH- TP. HO CH MINH
T: 08.38118948-0909254007
* NH THIU NHI QUN 11_LNH BINH THNG
T: 08.38118948-0908346838

Gv: TRNG NH HUNG

e 2

T: 0908346838

Trang 186

E THI TUYEN SINH AI HOC

(Thi gian lam 90 phut)


Cau 1: Vat dao ong ieu hoa th trong mot chu ky vat qua v tr ma ong nang bang the nang
may lan:
A. 1 lan
B. 2 lan
C. 3 lan
D. 4 lan
Cau 2: Cau nao sau ay ung ?
A. Dao ong ieu hoa la hnh chieu cua vat chuyen ong tron eu xuong mot ng thang bat
ky.
B. Khi chat iem chuyen ong c mot vong th vat dao ong ieu hoa tng ng i trc
quang ng bang hai bien o
C. Khi chat iem chuyen ong tren ng tron th hnh chieu cua no tren mot truc la dao ong
ieu hoa
D. Hnh chieu cua mot chat iem chuyen ong tron eu xuong mot truc nm trong mt phng
qu o v qua tam O la dao ong ieu hoa
Cau 3: Mot con lac lo xo dao ong ieu hoa co c nang toan phan W. Ket luan nao sau ay la
sai ?
A. C nang W luon khong oi
B. Tai v tr bien the nang bang W
C. Tai v tr bat k ong nang ln hn W
D. Tai v tr can bang ong nang bang W
Cau 4: Mot vat dao ong ieu hoa thc hien 150 dao ong trong 1 phut. thi iem t=1s vat i
qua v tr co li o x=-5cm va van toc v= 25 cm/s. Phng trnh dao ong cua vat la:

A. x = 50 cos(5t )cm
B. x = 50 cos(5t )cm
4

C. x = 50 cos(5t + )cm
4

D. x = 50 cos(5t + )cm

4
Cau 5:Vat dao ong vi phng trnh chuyen ong co dang x = A sin(t + )(cm) .Biet trong

khoang thi gian 1/60(s) au tien, vat i t v tr x=0 en x = A

3
theo chieu dng va tai v tr
2

cach v tr can bang 2cm vat co van toc 40 3cm / s . Vat dao ong vi bien o va tan so goc la:
A. 2cm; 20 ( rad / s)
B. 4cm; 20 ( rad / s)
C. 4 2 cm; 20 (rad / s)
D. 2 2 cm;
20 (rad / s )
Cau 6: Ngi ta a con lac n t mat at len o cao h=10km. Phai giam o dai cua no bao
nhieu phan tram e chu ky cua no khong thay oi. Biet ban knh Trai at la R=6400km.
B. giam 35 0 0
C. giam 0,3 0 0
D. tang 30 0 0
A. giam 25 0 0
Cau 7: Phat bieu nao sau ay sai?
A. Tan so cua dao ong cng bc luon bang tan so rieng cua he dao ong
B. Khi cong hng dao ong xay ra, tan so dao ong cng bc cua he bang tan rieng cua
he dao ong o
C. Dao ong tat dan la dao ong co bien o giam dan theo thi gian
D. Dao ong cng bc la dao ong chu tac ong cua mot ngoai lc bien thien tuan hoa
Cau 8: Van toc truyen song phu thuoc vao
A. nang lng song
B. moi trng truyen song C. tan so dao ong D. bc song

TRUNG TAM LUYEN THI AI HOC AI VIET


TRUNG TAM GDTX KP.3- TH TRAN CU CHI- HUYEN CU CHI. T: 08.22483793 -0984786115
67 THEP MI P.12-Q.TAN BNH- TP. HO CH MINH
T: 08.38118948-0909254007
* NH THIU NHI QUN 11_LNH BINH THNG
T: 08.38118948-0908346838
*
*

Gv: TRNG NH HUNG


T: 0908346838
Trang 187
Cau 9: Song ngang truyen tren mat chat long vi tan so f = 100Hz. Tren cung phng truyen
song, ta thay co hai iem cach nhau 15cm dao ong cung pha vi nhau. Tnh van toc truyen
song biet van toc nay trong khoang t 2,8 m/s en 3,4 m/s.
A. 3 m/s
B. 3,1 m/s
C. 3,2 m/s
D. 2,9 m/s
Cau 10: Mt dy n hi AB di 60 cm c u B c nh, u A mc vo mt nhnh m thoa ang
dao ng vi tn s f=50 Hz. Khi m thoa rung, trn dy c sng dng vi 3 bng sng. Vn tc
truyn sng trn dy l :
A. v=15 m/s.
B. v= 28 m/s.
C. v= 25 m/s.
D. v=20 m/s.
Cau 11: Loa cua mot may thu thanh co cong suat 1W khi m to het cong suat. Mc cng o
am do loa o phat ra tai iem cach nguon am 4m la:
A. 69dB
B. 97dB
C. 90dB
D. 100dB
Cau 12: Mch RLC nh hnh v :
A
L
D
C B
Bit ( 100V 100W) ; L =

uAD = 200 2 sin (100 t +

H,C=

F ,

)V Biu thc uAB c dng

A. 200 2 sin (100 t +


C. 200 2 sin (100 t

50

)V

B. 200 sin (100 t

)V

D. 200 sin (100 t +

)V

)V
3
3
Cau 13: Mch in gm cun dy c in tr thun r =10 m mc ni tip vi mt bng n
120V-60W.Ni hai u mch in vi ngun in xoay chiu c U=220V; f=50Hz, th n sng
bnh thng. t cm L ca cun dy l:
A. 1,19 H
B. 1,15 H
C. 0,639 H
D. 0,636 H
Cau 14: Mot may bien the co so vong cua cuon s cap la 5000 va th cap la 1000. Bo qua moi
hao ph cua may bien the. at vao hai au cuon s cap hieu ien the xoay chieu co gia tr hieu
dung 100 V th hieu ien the hieu dung hai au cuon th cap khi e h co gia tr la:
A. 40 V
B. 20 V
C. 10 V
D. 500 V
Khi
chiu
vo
mt
kim
loi
bng
nh
sng
c
bc
sng
500
nm
th
electron
quang
in b
Cau 15:
hm bi hiu in th 1,2 V. Nu chiu bng nh sng c bc sng 400 nm th electron quang in
b hm bi hiu in th bao nhiu?
B. 2,2 V
C. 2,8 V
D. 2,0 V
A. 1,8 V
Cu 16: Mt dng in xoay chiu c cng i = 3sin 200 t ( A) chy trn mt dy dn. Trong
thi gian 1 s, s ln cng dng in c gi tr tuyt i bng 2 A l:
A. 400
B. 100
C. 50
D. 200
Cau 17: Mt ng dy c in tr R v h s t cm L. t vo hai u ng dy mt hiu in th
mt chiu 12V th cng dng in trong ng dy l 0,24A. t vo hai u ng dy mt hiu
in th xoay chiu c tn s 50Hz v gi tr hiu dng 100V th cng dng in hiu dng
trong ng dy l 1A. Mc mch in gm ng dy ni tip vi t in c in dung C = 87F vo
mch in xoay chiu ni trn. Cng sut tiu th trn mch l:
A. 50W.
B. 200W.
C. 120W.
D. 100W
Cau 18: Trong ong c khong ong bo 3 pha, goi tan so dong ien i vao ong c f1 , tan so
quay cua t trng do stato tao ra la f2, tan so quay roto tao ra la f3. Hay so sang cac tan so tren:
A. f1 = f2 > f3
B. f1>f2>f3
C. f1=f2=f3
D. f1>f2 = f3
TRUNG TAM LUYEN THI AI HOC AI VIET
TRUNG TAM GDTX KP.3- TH TRAN CU CHI- HUYEN CU CHI. T: 08.22483793 -0984786115
67 THEP MI P.12-Q.TAN BNH- TP. HO CH MINH
T: 08.38118948-0909254007
T: 08.38118948-0908346838
* NH THIU NHI QUN 11_LNH BINH THNG
*
*

Gv: TRNG NH HUNG


T: 0908346838
Trang 188
Cau 19: Dng in chy qua mt on mch c biu thc i = I 0 sin 100 .t ( A) . Trong khong thi
gian t 0 n 0,01s, cng tc thi c gi tr: bng 0,5I0 vo nhng thi im:
1
2
1
3
1
2
1
5
A.
s;
s
B.
s;
s
C.
s;
s
D.
s;
s
400 400
500 500
300 300
600 600
Cau 20: Mch dao ng LC dao ng iu ho vi tn s gc 7.103 rad/s.Ti thi im ban u
in tch ca t t gi tr cc i. Thi gian ngn nht k t thi im ban u nng lng in
trng bng nng lng t trng l:
B. 1,008.10-4s.
C. 1,12.10-4s.
D. 1,12.10-3s
A. 1,008.10-3s.
Cau 21: Trong mach dao ong ien t LC, neu ien tch cc ai tren tu la Q 0 va cng o dong
ien cc ai trong mach la I 0 th chu ky dao ong ien t trong mach la:
Q0
I
A. T = 2 Q 0 L
B. T = 2 LC
C. T = 2
D. T = 2 0
I0
Q0
Cau 22: Chn cu sai
A. Nguyn tc to ra dng in xoay chiu da trn hin tng cm ng in t.
B. Khi o cng dng in xoay chiu, ngi ta c th dng ampe k nhit.
C. S ch ca ampe k xoay chiu cho bit gi tr hiu dng ca dng in xoay chiu.
D. Gi tr hiu dng ca dng in xoay chiu bng gi tr trung bnh ca dng in xoay chiu.
Cau 23: in nng mt trm pht in c cng sut in 200KW c truyn i xa di hiu
in th 2KV. S ch cng t in trm pht v ni tiu th sau mi ngy ch lch nhau 480KWh
th hiu sut ca qu trnh truyn ti in nng l:
A. 80%.
B . 85%
C. 90%.
D.95%.
Cau 24: t mt hiu in th xoay chiu c gi tr hiu dng U v tn s f thay i vo hai u
mt in tr thun R. Nhit lng to ra trn in tr
A. t l vi f2.
B. t l vi U2.
C. t l vi f.
D. B v C u ng.
Cau 25: Chn pht biu sai khi ni v ngha ca h s cng sut cos
A. tng hiu qu s dng in nng, chng ta phi tm cch nng cao h s cng sut.
B. H s cng sut cng ln th cng sut tiu th ca mch in cng ln.
C. H s cng sut cng ln th cng sut hao ph ca mch in cng ln.
D. Cng sut ca cc thit b in thng c cos >0,85
Cau 26 : Chiet suat cua moi trng trong suot oi vi cac anh sang n sac khac nhau la ai
lng:
A. Co gia tr khac nhau bc song n sac cang dai th chiet suat cang ln .
B. Co g tr khac nhau, ln nhat oi vi n sac o va nho nhat oi vi n sac tm.
C. Co gia tr bang nhau, oi vi moi n sac t o en tm.
D. Co gia tr khac nhau, tan so n sac cang cao th chiet suat cang ln.
Cau 27: Chon phat bieu ung khi noi ve s quang phat quang:
A. Bc song cua anh sang phat quang bao gi cung nho hn bc song cua anh sang kch
thch
B. Tan so f cua anh sang phat quang bao gi cung nho hn tan so f cua anh sang kch thch
C. S huynh quang la s phat quang ma thi gian phat quang dai, thng xay ra oi vi chat
long va chat kh.
D. S lan quang la s phat quang ma thi gian phat quang ngan thng xay ra oi vi chat ran.
Cau 28: Tia t ngoai:
A. Co ban chat la song ien t co tan so ln hn tan so anh sang trong thay
TRUNG TAM LUYEN THI AI HOC AI VIET
TRUNG TAM GDTX KP.3- TH TRAN CU CHI- HUYEN CU CHI. T: 08.22483793 -0984786115
67 THEP MI P.12-Q.TAN BNH- TP. HO CH MINH
T: 08.38118948-0909254007
* NH THIU NHI QUN 11_LNH BINH THNG
T: 08.38118948-0908346838
*
*

Gv: TRNG NH HUNG


T: 0908346838
Trang 189
B. Co ban chat la song c hoc co tan so ln hn tan so anh sang trong thay
C. Co ban chat la dong electron co van toc rat ln
D. Co kha nang am xuyen rat manh.
Cau 29: Tnh chat nao sau nay khong phai la tnh chat cua tia X?
A. Tac dung manh len knh anh, lam oxi hoa khong kh
B. B. Tac dung lam phat quang nhieu chat
C. Co kha nang huy diet te bao, vi khuan
D. Co the xuyen qua tam ch day c cm.
Cau 30: Trong th nghiem young ve giao thoa anh sang trang ( 0, 4 m 0,76 m ) , hai
khe sang cach nhau 0,3 mm, t hai khe sang ti man la 1m. Be rong quang pho lien tuc bac hai
la:
A. 1,44mm
B. 0,72mm
C. 1,2mm
D. 2,4mm
Cau 31: Trong th nghiem young ve giao thoa anh sang n sac, ngi ta thay tren man quan
sat khoang van la 0,3mm. iem M cach van sang chnh gia 3mm, iem N cach van sang chnh
gia 1,2mm. Hoi t iem M en iem N co bao nhieu van sang ? Biet M va N cung mot ben
cua van sang chnh gia.
A. 7
B. 5
C. 8
D. 6
Cau 32: Trong hien tng quang ien , electron bt ra khoi be mat kim loai khi:
A. Cac mang tinh the trong kim loai b bien dang
B. B. Tam kim loai b nung nong nhiet o cao
C. Co anh sang thch hp chieu vao no
D.Tam kim loai b nhiem ien do tiep xuc
Cau 33: Hien tng quang dan la hien tng:
A. Giam mach ien tr tc la tang o dan ien cua ban dan khi c chieu sang thch hp.
B. Electron bat ra ngoai chat ban dan khi c chieu sang thch hp
C. Giam manh ien tr tc la tang o dan ien cua ban dan khi c ot nong.
D. Electron bat ra ngoai kim loai khi c chieu sang thch hp.
Cau 34: Trang thai dng cua nguyen t la:
A. Trang thai ma nguyen t khong bc xa khong hap thu
B. Trang thai ma nguyen t ch hap thu mot t nang lng
C. Trang thai ma nguyen t ch bc xa mot t nang lng
D. Trang thai ma nguyen t ng yen khong chuyen ong.
Cau 35: Chieu anh sang co bc song = 0,546 m len be mat kim loai dung lam catot cua
mot te bao quang ien thu c dong quang ien bao hoa co cng o Ibh = 2.10-3 A. cong suat
cua anh sang 1,515W. t so gia so electron bc ra khoi katot va so photon ap vao catot trong
moi giay ( goi la hieu suat lng t) co gia tr:
A. H = 2.10-4
B. H = 3.10-4
C. H = 5.10-3
D. H = 3.10-3
Cau 36: Trong quang pho hiro, vach pho au tien va vach pho th hai cua day laiman co
bc song lan lt la 0,1216 m va 0,1026 m . Tm bc song cua vach quang pho au tien
cua day banme.
A. 0,6566 m
B. 0,7066 m
C. 0,7576 m
D. 0,6056 m
Cau 37: Khi so sanh phan ng nhiet hach va phan ng phan hach ta thay:
A. Khong the ieu khien c ca hai loai phan ng
B. Neu tnh theo khoi lng nhien lieu th s nhiet hach toa nang lng nhieu hn
C. Muon co cac phan ng xay ra phai can nhiet o rat cao
TRUNG TAM LUYEN THI AI HOC AI VIET
TRUNG TAM GDTX KP.3- TH TRAN CU CHI- HUYEN CU CHI. T: 08.22483793 -0984786115
67 THEP MI P.12-Q.TAN BNH- TP. HO CH MINH
T: 08.38118948-0909254007
* NH THIU NHI QUN 11_LNH BINH THNG
T: 08.38118948-0908346838
*
*

Gv: TRNG NH HUNG


T: 0908346838
Trang 190
D. Khac nhau v s nhiet hach can co nhiet o rat cao mi xay ra phan ng nen la phan ng thu
nang lng.
Cau 38: Mot hat nhan co o hut khoi cang ln th:
A. Nang lng lien ket rieng cang nho
B. Cang de b pha v
C. Nang lng lien ket cang nho
D. Nang lng lien ket cang ln
Cau 39: Chn cu sai trong cc cu sau :
A. Phng x l phng x i km theo cc phng x v .
B. Phtn do ht nhn phng ra c nng lng rt ln.
C. Tia - l cc lectrn nn n c phng ra t lp v nguyn t.
D. Khng c s bin i ht nhn trong phng x
Cau 40: Cho mt on mch in gm mt bin tr R mc ni tip vi mt t in c C =

100

F .

t vo hai u on mch mt hiu in th xoay chiu n nh u vi tn s gc 100 rad/s. Thay


i R ta thy vi hai gi tr: ca R1 R2 th cng sut ca on mch u bng nhau. Tch
R1 .R2 bng:
A. 10
B. 100
C. 1000
D. 10000
238
206
9
Cau 41: U phn r thnh Pb vi chu k bn r T = 4,47.10 nm. Mt khi c pht hin
c cha 46,97mg 238U v 2,135mg 206Pb. Gi s lc khi mi hnh thnh khng cha nguyn t
ch v tt c lng ch c mt trong u l sn phm phn r ca 238U.Tui ca khi hin nay
l:
A. gn 2,5.106 nm.
B. gn 3,3108 nm.
C. gn 3,4.107 nm.
D. gn 6.109 nm.
238
Cau 42: Hat nhan 92 U ng yen phong xa . Biet hat co ong nang W = 1,5MeV. Coi t
so khoi lng cac hat nhan bang t so so khoi tng ng. Nang lng toa ra t phan ng la:
A. 3,225MeV
B. 1,715MeV
C. 2,5MeV
D. 1,526MeV
Cau 43: ac iem nao sau ay khong phai la cua laze?
A. Tia laze co mat o cong suat ln
B. Tia laze rat n sac
C. Tia laze la chum sang hoi tu
D. Tia laze la anh sang ket hp
Cau 44: Ngi ta da vao cac ac iem nao di ay e phan cac hanh tinh trong he mat tri
lam hai nhom:
A. Khoang cach en mat tri.
B. Nhiet o be mat hanh tinh.
C. So ve tinh nhieu hay t.
D. khoi lng ring.
Cau 45: Chon phat bieu khong ung khi noi ve cac thien ha:
A. Co ba loai thien ha: thien ha xoan oc , thien ha elp va thien ha khong nh hnh
B. He mat tri nam trong thien ha cua chung ta
C. Moi thien ha gom co hang tram t sao
D. Thien ha cua chung ta hoan toan oc lap vi cac thien ha khac.
Cau 46: Mt my bay bay cao h1= 100 mt, gy ra mt t ngay pha di mt ting n c
mc cng m L1=120dB. Mun gim ting n ti mc chu c L2 = 100 dB th my bay
phi bay cao:
A. 316 m.
B. 500 m.
C. 1000 m.
D. 700 m.
Cau 47: Chon phat bieu ung khi noi ve hat s cap:
A. Tat ca cac hat s cap eu mang ien
B. Tat ca cac hat s cap eu rat ben
C. Tat ca cac hat s cap eu khong mang ien
D.Cac hat s cap eu co khoi lng va the
tch rat nho.
TRUNG TAM LUYEN THI AI HOC AI VIET
TRUNG TAM GDTX KP.3- TH TRAN CU CHI- HUYEN CU CHI. T: 08.22483793 -0984786115
67 THEP MI P.12-Q.TAN BNH- TP. HO CH MINH
T: 08.38118948-0909254007
* NH THIU NHI QUN 11_LNH BINH THNG
T: 08.38118948-0908346838
*
*

Gv: TRNG NH HUNG


T: 0908346838
Trang 191
Cau 48: Mot vat dao ong ieu hoa vi bien o 10cm, chu ky T. Quang ng nho nhat ma vat
i c trong thi gian T/4 la:
A. 7,07cm
B.5,857cm
C. 10cm
D. 20cm
Cau 49: Trong mot th nghiem ve giao thoa song tren mat nc, hai nguon ket hp A va B dao
ong vi phng trnh: u A = u B = sin 40 t ( cm ) .Van toc truyen song tren mat nc la 40
cm/s. Bien o song xem nh khong oi. Xet iem M tren mat nc cach A va B lan lt la
27cm va 24cm, cho biet trang thai dao ong cua M la:
A. M dao ong khong ac sac.
B. dao ong vi bien o cc ai.
C. khong u d kien e xac nh.
D. ng yen.
2
Cau 50: Mt khung dy hnh ch nht c tit din 54cm gm 500vng, quay u xung quanh trc
r
vi vn tc 50vng/giy trong t trng u 0,1Tesla. Chn gc thi gian lc B song song vi mt
phng khung dy th biu thc sut in ng hai u khung dy l :

A. e = 27sin(100t +

) V.

C. e = 27sin(100t + 900) V.

B. e = 27sin(100t ) V.
D. e = 27sin(100t +

Phan danh cho ban nang cao (gom 10 cau t cau 51 en cau 60)

) V.

Cau 51 : Hai cht im c khi lng 1 kg v 2 kg c gn hai u ca mt thanh nh c chiu


di 1 m. Momen qun tnh ca h i vi trc quay i qua trung im ca thanh v vung gc vi
thanh c gi tr bng
A. 0,75 kg.m2.
B. 0,5 kg.m2.
C. 1,5 kg.m2.
D. 1,75 kg.m2.
Cau 52 : Tren mat mot chat long, tai O co mot nguon song c dao ong co tan so f =30Hz. Van
m
m
toc truyen song la mot gia tr nao o trong khoang 1,6 < v < 2.9 . Biet tai iem M cach O
s
s
mot khoang 10cm song tai o luon dao ong ngc pha vi dao ong tai O .Gia tr cua van to
o la:
A. 2m/s
B. 3m/s
C. 2,4m/s
D. 1,6m/s
Cau 53: Khoi lng cua mot vat co khoi lng ngh m0=1kg chuyen ong vi toc o v=0,6c la:
A. 1,25kg
B. 0,8kg
C. 1,25g
D. ap an khac
Cau 54: Hop X cha hai trong ba phan t: ien tr thuan, cuon day, tu ien. Khi at vao hai au
AB mot hieu ien the xoay chieu co tan so f, th ngi ta nhan thay hieu ien the gia hai au
R
AM lech pha /2 so vi hieu ien the gia hai au MB. Hop X cha:

X
A. ien tr thuan va tu ien.

B. cuon day thuan cam va ien tr thuaAn.

C. cuon day thuan cam va tu ien. D. cuon day khong thuan cam va tu ien.
Cau 55: Nguyen t hyro ang trang thai dng co nang lng En. thap chuyen len trang thai
dng co nang lng Em cao hn (Em En =10,2 eV) khi no hap thu mot photon co nang lng.
A. 10 , 2 eV
B. > 10 , 2 eV
C. = 10 , 2 eV
D. 10 , 2 eV .
Cau 56: Phn ng: 36 Li + n31T + + 4,8MeV . Gi s ban u ng nng cc ht khng ng k .
ng nng ca T v ln lt l: (lay t so so khoi bang t so khoi lng )
B. WT = 2,06MeV, W = 2,74MeV.
A. WT = 2,47MeV, W = 2,33MeV.

C. WT = 2,40MeV, W = 2,40 MeV.

D. WT = 2,74MeV, W = 2,06MeV

TRUNG TAM LUYEN THI AI HOC AI VIET


TRUNG TAM GDTX KP.3- TH TRAN CU CHI- HUYEN CU CHI. T: 08.22483793 -0984786115
67 THEP MI P.12-Q.TAN BNH- TP. HO CH MINH
T: 08.38118948-0909254007
* NH THIU NHI QUN 11_LNH BINH THNG
T: 08.38118948-0908346838
*
*

Gv: TRNG NH HUNG


T: 0908346838
Trang 192
Cau 57: Tren mot ng ray thang noi gia thiet b phat am P va thiet b thu am T, ngi ta
cho thiet b P chuyen ong vi van toc 20m/s lai gan thiet b T ng yen. Biet am do thiet b P
phat ra co tan so 1200Hz, van toc am trong khong kh la 340m/s. Tan so am ma thiet b T thu
c la:
A. 1129Hz
B. 1275Hz
C. 1000Hz
D. 1340Hz
Cau 58: Mt vt rn ang quay quanh mt trc c nh xuyn qua vt vi tc gc 20 rad/s th
bt u quay chm dn u v dng li sau 4 s. Gc m vt rn quay c trong 1 s cui cng trc
khi dng li (giy th t tnh t lc bt u quay chm dn) l
A. 37,5 rad.
B. 2,5 rad.
C. 17,5 rad.
D. 10 rad.
Cau 59: Mot a ac co ban knh 0,25m, a co the xung quanh truc oi xng i qua tam va
vuong goc vi mat phang a. a chu tac dung cua 1 momen lc khong oi M = 3Nm. Sau 2s
ke t luc a bat au quay vi van toc goc cua a la 24 rad/s. momen quan tnh cua a la:
A. I = 3,60 kgm2
B. I = 0,25 kgm2
C. I = 7,50 kgm2
D. I = 1,85
2
kgm
Cau 60: ong nang cua vat ran lan khong trt cua vat ran c xac nh bi cong thc:
A. wd =

1
mv c
2

B. wd =

1
mv c2
2

C. w d =

1
1
mv c2 + I
2
2

D. w d =

1
1
mv c2 + I 2
2
2
Het

************************************************

TRUNG TAM LUYEN THI AI HOC AI VIET


TRUNG TAM GDTX KP.3- TH TRAN CU CHI- HUYEN CU CHI. T: 08.22483793 -0984786115
67 THEP MI P.12-Q.TAN BNH- TP. HO CH MINH
T: 08.38118948-0909254007
* NH THIU NHI QUN 11_LNH BINH THNG
T: 08.38118948-0908346838
*
*

Gv: TRNG NH HUNG

e 3

T: 0908346838

Trang 193

E THI TUYEN SINH AI HOC

(Thi gian lam 90 phut)


Cau 1: Pht biu no sai khi ni v dao ng tt dn?
A. Pha ca dao ng gim dn theo thi gian
B. C nng ca dao ng gim dn theo thi gian
C. Bin dao ng gim dn theo thi gian.
D. Lc cn v lc ma st cng ln th s tt dn cng nhanh
Cau 2: Mt vt dao ng iu ho xung quanh v tr cn bng theo phng trnh

x = Acos(t + )cm .Bit rng c sau nhng khong thi gian bng
s th ng nng ca vt li
2
60
bng th nng. Chu k dao ng ca vt l:
A.

B.

C.

D.

s
15
60
20
30
Cau 3:Mot con lac lo xo gom vat co khoi lng M=1kg va lo xo co o cng k=400N/m, ang
nam yen tren mat phang nam ngang khong ma sat. Mot vien an co khoi lng m=5g bay vi
toc o 400m/s theo phng ngang cam vao vat M. Toc o goc va bien o dao ong cua con lac
la:
A. 20rad/s; 10cm
B. 10rad/s; 1cm
C. 2rad/s; 10m
D. ap an khac
Cau 4: Mt vt dao ng iu ho theo phng trnh: x = 2sin(5t + /6) + 1 (cm).Trong giy u
tin k t lc bt u dao ng vt i qua v tr c ly x = 2 cm theo chiu dng c my ln?
A. 2 ln.
B. 3 ln.
C. 4 ln.
D. 5 ln.
Cau 5:Vat dao ong vi phng trnh chuyen ong co dang x = A cos(2t )(cm) .Vat i qua v tr
can bang lan th 7 vao thi iem:
A. 6,5s
B. 6s
C. 3,25s
D. 3s
0
Cau 6: Mot ong ho qua lac co chu ky 0 C la T = 2 s (chay ung gi). Qua lac ong ho c
xem nh mot con lac n, day treo bang ong co he so n dai = 170.10-6 o-1. Khi nhiet o
tang len 500C th ong ho chay nhanh hay cham mot ngay (24 gi) la:
A. Cham 367,2s
B. Nhanh 367,2s
C. Cham 4,25.10-4 s
D. Nhanh 4,25.10-4 s
Cau 7: Phat bieu nao sau ay sai?
A. Tan so cua dao ong cng bc luon bang tan so rieng cua he dao ong
B. Khi cong hng dao ong xay ra, tan so dao ong cng bc cua he bang tan rieng cua
he dao ong o
C. Dao ong tat dan la dao ong co bien o giam dan theo thi gian
D. Dao ong cng bc la dao ong chu tac ong cua mot ngoai lc bien thien tuan hoan
(
Cau 8: Tc truyn sng c trong mt mi trng ng tnh v ng hng ph thuc vo
A. Bn cht mi trng v nng lng sng B. Bn cht mi trng v cng sng
C. Bn cht mi trng v bin sng
D. Bn cht v nhit mi trng
Cau 9: Tai iem O tren mat nc, co mot nguon song dao ong theo phng thang ng vi
chu ky T = 0,4s. T O co gn song tron lan rong ra xung quanh, khoang cach gia hai gn song
ke tiep la 18cm. Van toc truyen song tren mat nc la:
A. v = 7,2cm/s
B.v=22,5cm/s
C. v=45cm/s
D. v=3,6cm/s
TRUNG TAM LUYEN THI AI HOC AI VIET
* TRUNG TAM GDTX KP.3- TH TRAN CU CHI- HUYEN CU CHI. T: 08.22483793 -0984786115
* 67 THEP MI P.12-Q.TAN BNH- TP. HO CH MINH
T: 08.38118948-0909254007
* NH THIU NHI QUN 11_LNH BINH THNG
T: 08.38118948-0908346838

Gv: TRNG NH HUNG


T: 0908346838
Trang 194
Cau 10: Bc sng ln nht to ra sng dng ca mt ng c chiu di L, mt u h v mt u
kn l:
A. 4L.
B. 2L.
C. L.
D.L/2.
Cau 11: Khi cng o am tang gap 10 lan, th mc cng o am tang 10dB; khi cng o am
tang gap 100 lan th mc cng o am tang:
A. 100dB
B. 20dB
C. 30dB
D. 50dB
Cau 12: Mch nh hnh v

cuon day

uAB = 120 2 sin (100t)V. Dng vn k c in tr rt ln o gia A v M th thy n ch 120V, v


uAM nhanh pha hn uAB

Biu thc uMB c dng :

A. u MB = 120 2 sin(100t + )V

B. u MB = 240 sin(100t )V

C. u MB = 120 2 sin(100t + )V

D. u MB = 240 sin(100t )V

Cau 13:

Mch R-L-C:

1
100
H, f = 50 Hz. Lc u C =
F, sau ta gim in dung C. Gc lch pha
2

gia uAM v uAB lc u v lc sau c kt qu:

rad v khng i
B.
rad v tng dn
A.
R = 50 , L =

C.

rad v gim dn

D.

rad v dn tng

Cau 14: Cho mt my bin th( H=1) c cun s cp c 150 vng, cun th cp c 300 vng. Hai
u cun th cp ni vi mt cun dy c in tr hot ng 100, t cm 1/ H. Hai u cun
s cp c t hiu in th xoay chiu c U1 = 100V c tn s 50Hz. Cng sut mch th cp
l :
A. 200W
B. 150W
C. 250W
D. 142,4W
Cau 15: Muon ong nang cua electron khi ve en anot con lai mot na so vi ong nang ban
au cc ai th at vao hai au anot va catot hieu ien the:
A. UAK =

mv02 max
4e

B. UAK =

mv02 max
4e

C. UAK =

mv02 max
2e

D. UAK =

mv02 max
.
2e

Cu 16: t mt hiu in th xoay chiu u = U0sint vo hai u on mch ch c in tr thun


R. Gi U l hiu in th hiu dng hai u on mch; i, I0, I ln lt l gi tr tc thi, gi tr
cc i v gi tr hiu dng ca cng dng in trong mch. H thc lin lc no sau y khng
ng?

A.

U
I
= 0.
U0 I0

B.

u i
= 0.
U I

C.

u2 i2

=1
U 02 I 02

D.

U
I
+ = 2.
U 0 I0

Cau 17: Cho on mch khng phn nhnh RLC, R = 80 cun dy c in tr trong 20 c
t cm L = 0,318H, t in c in dung 15,9F. t vo hai u mch in mt dng in xoay
chiu c tn s f thay i c c hiu in th hiu dng l 200V. Khi cng dng in chy
qua mch mch t gi tr cc i th gi tr ca f v I l:
A.70,78Hz v 2,5A.
B. 70,78Hz v 2A. C. 444,7Hz v 10A. D. 31,48Hz v 2A.
TRUNG TAM LUYEN THI AI HOC AI VIET
* TRUNG TAM GDTX KP.3- TH TRAN CU CHI- HUYEN CU CHI. T: 08.22483793 -0984786115
* 67 THEP MI P.12-Q.TAN BNH- TP. HO CH MINH
T: 08.38118948-0909254007
* NH THIU NHI QUN 11_LNH BINH THNG
T: 08.38118948-0908346838

Gv: TRNG NH HUNG


T: 0908346838
Trang 195
Cau 18: m thanh truyn nhanh nht trong mi trng no sau y?
A. Khng kh
B. Nc
C. St
D. Kh hir
Cau 19: at hieu ien the xoay chieu hieu dung 220V_60Hz vao hai au mot bong en huynh
quang. Biet en ch sang khi ien ap at vao hai au bong en khong nho hn 110 2 V. Thi
gian en sang trong moi giay:
1
2
1
1
s
s
s
s
A.
B.
C.
D.
4
3
3
2
1
F v mt cun dy thun
16
cm, ang dao ng in t c dng in cc i trong mch l I 0 = 60mA . Ti thi im ban u

Cau 20: Mt mch dao ng in t gm t in c in dung C =

in tch trn t in q = 1,5.10 6 C v cng dng in trong mch i = 30 3mA . t cm ca


cun dy l:
A. 40mH
B. 50mH
C. 60mH
D. 70mH
Cau 21: Sng trung l sng c c im:
A. Ban ngy b tng in li hp th mnh, ban m b tng in li phn x
B. Khng b tng in li hp th hoc phn x
C. t b nc hp th nn dng thng tin di nc
D. B tng in li phn x tt
Cau 22: Trong vic truyn ti in nng i xa, gim cng sut hao ph trn ng dy k ln th
hiu in th u ng dy phi
A. tng k ln.
B. gim k ln.
C. gim k2 ln.
D. tng k ln.
Cau 23: in nng mt trm pht in c truyn i xa vi hiu in th 2KV, hiu sut ca
qu trng truyn ti l 80%. Mun hiu sut ca qu trnh truyn ti tng ln n 95% th ta phi
A. tng hiu in th ln n 4KV.
B. tng hiu in th ln n 8KV.
C. gim hiu in th xung cn 1KV.
D. gim hiu in th xung cn 0,5KV
Cau 24: Mt t in c ni vi ngun in xoay chiu, in tch trn t in t gi tr cc i
khi:
A. in p gia hai bn t t cc i cn cng dng in qua n bng 0.
B. Cng dng in qua t in v in p gia hai bn t u bng 0.
C. Cng dng in qua t in v in p gia hai bn t u t cc i.
D. in p gia hai bn t bng 0 cn cng dng in qua n cc i
Cau 25: Mch in xoay chiu c t in C ni tip vi cun dy. H s cng sut ca mch bng
1 th:
A. Trong mch c cng hng, cun dy khng thun cm
B. Trong mch c cng hng, cun dy thun cm
C. lch pha gia cng dng in i v hiu in th u hai u on mch l
D. lch pha gia i v u bng 0, cun dy thun cm
Cau 26 : Chieu tia sang trang i t nc ra khong kh (khong co phan xa toan phan) th:
A. Tia lo ra khoi mat nc van la anh sang trang.
B. Chum tia lo ra ngoai la chum sang lien tuc tia o nam gan mat nc nhat.
C. Chum tia lo ra ngoai la chum sang lien tuc tia tm nam gan mat nc nhat.
D. Chum tia lo ra ngoai la chum sang lien tuc tia tm nam xa mat nc nhat.
Cau 27: Quang ph vch c pht ra khi nung nng sng

A. Mt cht lng hoc kh (hay hi)


C. Mt cht rn, lng, kh (hay hi)

B. Mt cht kh (hay hi) p sut thp


D. Mt cht kh (hay hi) p sut cao

Cau 28: Tia t ngoai co the phat ra t :


TRUNG TAM LUYEN THI AI HOC AI VIET
* TRUNG TAM GDTX KP.3- TH TRAN CU CHI- HUYEN CU CHI. T: 08.22483793 -0984786115
* 67 THEP MI P.12-Q.TAN BNH- TP. HO CH MINH
T: 08.38118948-0909254007
* NH THIU NHI QUN 11_LNH BINH THNG
T: 08.38118948-0908346838

Gv: TRNG NH HUNG


A. Mat tri
B. Ho quang ien

T: 0908346838
C. Vat nong tren 30000C

Trang 196
D. Tat ca cac vat tren

Cau 29: Ong Rnghen co bc song ngan nhat la 6,625.10-10m va cng o dong ien trong
ong la I = 2mA. Tnh nhiet lng lam nong oi catot. Biet 90% ong nang electron ap vao oi
catot la lam nong oi catot.
D. 3,375(J).
A. 0,375(J)
B. 33,75(J)
C. 33,75.1019(eV)
Cau 30: Trong th nghim giao thoa I ng i vi nh sng trng khong cch t 2 ngun n mn
l 2m, khong cch gia 2 ngun l 2mm. S bc x cho vn sng ti M cch vn trung tm 4mm
l:
A. 4.
B. 7.
C. 6.
D. 5
Cau 31: Mot lang knh co goc chiet quang A = 50 (c coi la goc nho), co chiet suat oi vi anh
sang o va anh sang tm la n = 1,643,
nt = 1,685. Mot chum tia sang hep roi vao mat ben cua lang knh di goc ti i. Goc hp bi
tia o va tia tm khi lo ra khoi lang knh la:
A. 210
B. 0,210
C. 300
D. 450
Cau 32: mt cht bn dn tr thnh vt dn th:
A. Bc x in t chiu vo cht bn dn phi c tn s ln hn mt gi tr f 0 ph thuc vo
bn cht ca cht bn dn
B. Cng ca chm bc x in t chiu vo cht bn dn phi nh hn mt gi tr no
ph thuc vo bn cht ca cht bn dn.
C. Bc x in t chiu vo cht bn dn phi c bc sng ln hn mt gi tr 0 ph thuc
vo bn cht ca cht bn dn
D. Cng ca chm bc x in t chiu vo cht bn dn phi ln hn mt gi tr no
ph thuc vo bn cht ca cht bn dn
Cau 33: Hien tng quang hoc nao c s dung trong may phan tch quang pho lang knh?
A. hien tng khuc xa anh sang
B. hien tng giao thoa anh sang
C. hien tng phan xa anh sang
D. hien tng tan sac anh sang
Cau 34 :Bc song ngan nhat cua bc xa phat ra trong day laiman ng vi electron chuyen
t:(ch xet cac trng hp di )
A. mc nang lng E 2 ve mc nang lng E1 B. mc nang lng E 6 ve mc nang lng E1
C. mc nang lng E 3 ve mc nang lng E2 D. mc nang lng E 6 ve mc nang lng E2
Cau 35: Mt con lc n dao ng iu ho, neu tang them chieu dai 25% th chu ky dao ong
cua no
A. tang 24%
B. tang 11,8%
C. giam 25%
D. giam 11,8%
Cau 36: Bc sng ca vch u tin trong dy Lai-man v vch H trong quang ph nguyn t
hir ln lt bng 0,122m v 0,435m. Bc sng ca vch th t trong dy Lai-man c gi tr
A. 0,313m.
B. 0,557m.
C. 0,053m.
D. 0,095m.
Cau 37 : Qu trnh bin i phng x ca mt cht phng x:
A. Xy ra nh nhau trong mi iu kin
B. Ph thuc vo cht trng thi n cht hay thnh phn ca mt hp cht
C. Ph thuc vo cht th rn hay th kh
D. Ph thuc vo nhit cao hay thp
Cau 38: Phn ng ht nhn no sau y l phn ng thu nng lng?
A. Phn ng m trong tng ht khi ca cc ht nhn sinh ra b hn tng ht khi ca
cc ht nhn tham gia phn ng
TRUNG TAM LUYEN THI AI HOC AI VIET
* TRUNG TAM GDTX KP.3- TH TRAN CU CHI- HUYEN CU CHI. T: 08.22483793 -0984786115
* 67 THEP MI P.12-Q.TAN BNH- TP. HO CH MINH
T: 08.38118948-0909254007
* NH THIU NHI QUN 11_LNH BINH THNG
T: 08.38118948-0908346838

Gv: TRNG NH HUNG


T: 0908346838
Trang 197
B. S phng x
C. Phn ng nhit hch
D. Phn ng m trong tng ht khi ca cc ht nhn sinh ra ln hn tng ht khi ca
cc ht nhn tham gia phn ng
Cau 39: Chn cu pht biu ng :
A. phng x cng ln nu khi lng cht phng x cng ln .
B. phng x ch ph thuc vo bn cht ca cht phng x .
C. Ch c chu k bn r mi ph thuc phng x .
D. C th thay i phng x bi yu t ha, l ca mi trng bn ngoi
Cau 40: Nang lng ion hoa nguyen t Hyro la 13,6eV. Bc song ngan nhat ma nguyen t co
the bc ra la
A. 0,122m
B. 0,0913m
C. 0,0656m
D. 0,5672m
Cau 41:

210
84

Po la chat phong xa hat . Ban au ta co 1g, PO vi chu k ban ra T = 138 ngay.

The tch khi heli thu c sau 1 nam ieu kien tieu chuan la:
A. 896cm3
B. 8,96cm3
C. 0,896cm3
D. 89,6cm3.
r
Cau 42: Mt proton c vn tc v bn vo nhn bia ng yn 37 Li . Phn ng to ra 2 ht ging ht
nhau mX bay ra vi vn tc c ln bng nhau v v cng hp phng ti ca proton mt gc 600.
Gi tr v l
3m p .v
m .v
m .v
3mX .v
B. v ' =
C. v ' = p
D. v ' =
A. v ' = X
mX
mX
mp
mp
Cau 43: Chum sang do laze Rubi phat ra la:
A. trang
B. xanh
C. o
D. vang.
Cau 44: Hay ch ra cau truc khong la thanh vien cua mot thien ha:
A. Sao sieu mi
B. Punxa.
C. Lo en.
D. Quaza.
Cau 45: . Loa cua mot may thu thanh co cong suat 1W khi m to het cong suat. e tai iem
cach nguon am 4m co mc cng o am la 70dB th phai giam cong suat i bao nhieu lan:
A. 300 lan
B. 400 lan
C. 500 lan
D. 600 lan
Cau 46: Cho on mch RLC ni tip c gi tr cc phn t c nh. t vo hai u on ny mt
hiu in th xoay chiu c tn s thay i. Khi tn s gc ca dng in bng 0 th cm khng v
dung khng c gi tr ZL = 100 v ZC = 25. trong mch xy ra cng hng, ta phi thay i
tn s gc ca dng in n gi tr bng:
A. 40.
B. 20.
C. 0,50.
D. 0,250.
Cau 47: trong cac hat s cap sau hat nao khong ben:
A. ntron
B. electron
C. notrino
D.photon.
Cau 48: Mot vat dao ong ieu hoa vi bien o 10cm,chu ky T. Quang ng ln nhat ma vat
i c trong thi gian T/4 la:
A. 7,07cm
B.5,857cm
C. 10 2cm
D. 20cm
Cau 49: Hai ngun kt hp S1, S2 dao ong cung pha cch nhau 11cm, c chu k sng l 0,2s. Vn
tc truyn sng trong mi trng l 25cm/s. S cc i giao thoa trong khong S1S2 l:
A. 5.
B. 1.
C. 3.
D. 7.
Cau 50: Mt ng c khng ng b ba pha c hiu in th nh mc mi pha l 220 V. Bit rng
cng sut ca ng c 10,56 kW v h s cng sut bng 0,8. Cng dng in hiu dng qua
mi cun dy ca ng c l:
A. 2 A
B. 6 A
C. 20 A
D. 60 A
TRUNG TAM LUYEN THI AI HOC AI VIET
* TRUNG TAM GDTX KP.3- TH TRAN CU CHI- HUYEN CU CHI. T: 08.22483793 -0984786115
* 67 THEP MI P.12-Q.TAN BNH- TP. HO CH MINH
T: 08.38118948-0909254007
* NH THIU NHI QUN 11_LNH BINH THNG
T: 08.38118948-0908346838

Gv: TRNG NH HUNG

T: 0908346838

Trang 198

Phan danh cho ban nang cao (gom 10 cau t cau 51 en cau 60)

Cau 51 : khi nguon sang chuyen ong toc o truyen anh sangtrong chan khong co gia tr
A. nho hn c.
B. ln hn hoac nho hn c, phu thuoc vao phng truyen va toc o cua nguon
C. ln hn c.
D. luon bang c, khong phu thuoc vao phng truyen va toc o cua nguon.

Cau 52 : Mt sng c hc truyn trong mt mi trng n hi. Mi cht im ca mi trng trn

phng truyn sng u dao ng theo phng trnh: x = 8 cos( t + )cm. Cho bit tc truyn
3
sng v = 50 cm/s.
Chn kt qu ng v lch pha ti cng mt im M sau thi gian cch nhau 1s.

A. = .
B. = .
C. =
D. =
4
6
3
3
Cau 53 : Ngi ta o c mc cng m ti im A l 90 dB v ti im B l 70 dB. Hy so
snh cng m ti A ( I A ) vi cng m ti B ( I B ) .
A. I A = 9 I B / 7
B. I A = 30 I B
C. I A = 3I B
D. I A = 100 I B
Cau 54: Mch nh hnh v
A
R,L
N
R,L
B
uAB = 80 2 cos100 t(V), R = 160 , ZL = 60
Vn k ch UAN = 20V. Bit rng UAB = UAN + UNB . in tr thun R v t cm L c gi tr:
1
1
A. R = 160 (); L =
H
B. R = 160/3 (); L =
H
2
3
1
1
H
D. R = 160/3 (); L =
H
C. R = 160 (); L =
5
5
Cau 55: Mot nguon sang iem n sac at cach te bao quang ien oan d th e triet tieu dong
quang ien can co hieu ien the ham Uh = 2V, khi a nguon sang cach te bao quang ienoan
d = 0,5 d th hieu ien the ham se la:
B. Uh = 2V
C. Uh = 0,5V
D. Uh = 1,5V
A. Uh = 1V
Cau 56: Cho phan ng

234
92

230
U + 230
Th la 7,7MeV
90 Th . Biet nang lng lien ket rieng cua

cua hat la 7,1MeV cua hat 234U la 7,63MeV. Nang lng phan ng la:
A. 10MeV

B. 14MeV

C. 17MeV

D. 26MeV.

Cau 57: Mt ngi quan st ng trn b bin nghe thy ting ci tu bin. Khi c tu v ngi
quan st ng yn th ngi nghe c m thanh c tn s f = 420 Hz. Khi tu chuyn ng vo b
th ngi nghe c m c tn s f' = 430 Hz. Tnh tc ca tu nu tc truyn m trong khng
kh l v = 338 m/s.
A. 6,86 m/s
B. 7,86 m/s
C. 9,86 m/s
D. 5,86 m/s
2
Cau 58: Mt rng rc c momen qun tnh i vi trc quay c nh 5 kg.m quay u vi vn tc
90 vng/pht. ng nng quay ca rng rc i vi trc quay l
A. 125 J
B. 225 J
C. 12,5 J
D. 200 J

TRUNG TAM LUYEN THI AI HOC AI VIET


* TRUNG TAM GDTX KP.3- TH TRAN CU CHI- HUYEN CU CHI. T: 08.22483793 -0984786115
* 67 THEP MI P.12-Q.TAN BNH- TP. HO CH MINH
T: 08.38118948-0909254007
* NH THIU NHI QUN 11_LNH BINH THNG
T: 08.38118948-0908346838

Gv: TRNG NH HUNG


T: 0908346838
Trang 199
Cau 59: Mt bnh xe quay nhanh dn u t trng thi ngh (quanh mt trc quay c nh), sau 10s
u tin n t tc gc l 20 rad/s. Trong thi gian , bnh xe quay c mt gc c ln
(tnh bng rad) l:
A. 4
B. 200
C. 2
D. 100
Cau 60: Mt lc tip tuyn 0,71N tc dng vo vnh ngoi ca mt bnh xe c ng knh 60cm.
Bnh xe quay t trng thi ngh v sau 4 giy th quay c 1 vng u tin. Momen qun tnh ca
bnh xe l:
B. . 1,08 kgm2
C. 4,24 kgm2
D. 0,54 kgm2
A. 0,27 kgm2

TRUNG TAM LUYEN THI AI HOC AI VIET


* TRUNG TAM GDTX KP.3- TH TRAN CU CHI- HUYEN CU CHI. T: 08.22483793 -0984786115
* 67 THEP MI P.12-Q.TAN BNH- TP. HO CH MINH
T: 08.38118948-0909254007
* NH THIU NHI QUN 11_LNH BINH THNG
T: 08.38118948-0908346838

Gv: TRNG NH HUNG

T: 0908346838

Trang 200

E THI TH TUYEN SINH AI HOC


(Thi gian lam 90 phut)
Cau 1: Mt con lc l xo nm ngang c k=400N/m; m=100g; ly g=10m/s2; h s ma st gia vt
v mt sn l =0,02. Lc u a vt ti v tr cch v tr cn bng 4cm ri bung nh. Qung
ng vt i c t lc bt u dao ng n lc dng li l:
A. 1,6m
B. 16m.
C. 16cm
D. p n khc.
Cau 2: Con lc l xo c kch thch dao ng t do vi chu k T = 2 s . Bit ti thi im
t = 1s th ng nng v th nng bng nhau ln th nht. Ln th t ng nng v th nng

bng nhau vo thi im l:


A. 2,5s
B.3 s

C. 4s

D. 5s

k
Cau 3:He gom hai vat (m=1kg va M=3kg) va mot lo xo co o cng
k=100N/m, c at tren mat phang nam ngang, khong ma sat. He so ma sat
ngh gia hai vat la 0,4. Hoi bien o dao ong toi a la gia tr nao sau ay e
Hnh 1
khong xay ra s trt gia hai vat:
A. 0,1568m
B.0,1568cm
C. 1,568m
D. ap an khac
Cau 4: Mot con lac dao ong tat dan cham. C sau moi chu ky, bien o giam 3%. Phan nang
lng b mat i trong mot dao ong toan phan la:
A. 3%.
B. 9%.
C. 6%.
D. 27%.

Cau 5:Vat dao ong vi phng trnh chuyen ong co dang x = A cos(2t +

)(cm) .Vat i qua

3
lan th 2009 theo chieu am( ke t t=0) vao thi iem:
2
A. 1004,5s
B.2009 s
C. 2008s
D. 2010s
Cau 6: ong ho qua lac (coi nh la con lac n ) chay ung khi at mat at ( ban knh Trai
at R = 6400 km) . Khi at ong ho o cao h = 500m (cung nhiet o) th moi ngay khoang
thi gian ong ho chay nhanh hay cham la bao nhieu?
A. Cham 6,75 s.
B. Cham 5,55 s.
C. Nhanh 6,25 s.
D. Nhanh 5,75 s.
Cau 7: S t dao ng l mt dao ng:
A.C bin khng i v tn s dao ng l tn s dao ng ring ca h
B. C bin khng i v dao ng vi tn s dao ng ca lc cng bc
C. C bin thay i v tn s dao ng l tn s dao ng ring ca h
D. C bin khng i nhng tn s dao ng thay i
Cau 8: i lng no sau y ca sng m khng chu nh hng khi tnh n hi ca mi trng
thay i?
A. Tn s
B. Bc song
C. Bin
D. Cng
Cau 9: Tren mat nc hnh thanh mot song tron tam O co tan so 16 Hz. Tai A va B tren mat
nc, cach nhau 6 cm tren ng thang qua O, cac phan t luon dao ong cung pha. Biet toc o
truyen song nam trong khoang 0,4m / s v 0,6m / s. Toc o truyen song tren mat nc nhan gia
tr .
A. v = 52 cm/s
B. v = 48 cm/s
C. v = 44 cm/s
D. v= 24 cm/s.
d

cos(20 t + ) cm, trong u l li ti


Cau 10: Mt sng dng trn dy c dng: u = 2 sin
4
2
thi im t ca phn t N trn dy m v tr cn bng ca n cch u c nh M ca dy l d (cm).
Vn tc truyn sng trn dy l:
A. 80cm/s
B. 40cm/s
C. 100cm/s
D. 60cm/s
v tr x = A

TRUNG TAM LUYEN THI AI HOC AI VIET


* TRUNG TAM GDTX KP.3- TH TRAN CU CHI- HUYEN CU CHI. T: 08.22483793 -0984786115
* 67 THEP MI P.12-Q.TAN BNH- TP. HO CH MINH
T: 08.38118948-0909254007
* NH THIU NHI QUN 11_LNH BINH THNG
T: 08.38118948-0908346838

m
M

Gv: TRNG NH HUNG

T: 0908346838

Trang 201

Cau 11: Ngng au cua tai ngi chng 10 W/m2. Gia s mot nguon am kch thc nho S at
cach tai mot khoang d=1m. e am do nguon am phat ra gay ra cam giac au cho tai ngi, th
cong suat am toi thieu cua nguon la:
A. 125,6W
B. 12,56W
C. 125,6W/m2
D. ap an khac
Cau 12: Mt mch in xoay chiu gm R, L, C mc ni tip. Bit L, C khng i v tn s dng
in thay i c. Bit rng ng vi tn s f1 th ZL =50 v ZC = 100 . Tn s f ca dng in
ng vi lc xy ra cng hng in phi tho:
B. f < f1.
A. f > f1.
D. c th ln hn hay nh hn f1 tu thuc vo gi tr ca R.
C. f = f1.
Cau 13: Cho mt on mch in RLC ni tip. Bit L = 0,5/ H, C = 10-4/ F, R thay i c.
t vo hai u on mch mt hiu in th n nh c biu thc: u = U 2 sin 100t (V). Khi
thay i R, ta thy c hai gi tr khc nhau ca bin tr l R1 v R2 ng vi cng mt cng sut tiu
th P ca mch. Kt lun no sau y l khng ng vi cc gi tr kh d ca P?
B. R1 + R2 = U2/P.
C. |R1 R2| = 50 .
D. P < U2/100.
A. R1.R2 = 2500 2.
Cau 14: . Trong my bin th l tng, khi gi nguyen so vong day hai cuon va cng dng
in hiu dng cun th cp tng n ln th cng dng in hiu dng mch s cp thay i
nh th no?
C. Gim i n ln
D. C A, B, C u sai.
A. Tng n ln.
B. tng n2 ln
Cau 15: Cng o dong trong te bao la 0,32mA. Biet rang 80% so electron tach ra c chuyen
ve anot. So electron tach ra khoi catot trong 20s la:
A. 25.1016
B. 25.1015
C. 50.1016
D. 5.1016.
Cu 16: Mt bn i c coi nh mt on mch c in tr R c mc vo mng in AC 110V50Hz.Khi mc n vo mng AC 110V 60Hz th cng sut to nhit ca bn i:
A. Tng ln.
B. Gim i.
C. Khng i.
D. C th tng, c th gim.
Cau 17: Mch RLC ni tip c 2 . f LC = 1. Nu cho R tng 2 ln th h s cng sut ca mch:
A. Tng 2 ln
B. Gim 2 ln
C. Khng i
D. Tng bt k
Cau 18: Hnh dng sng truyn theo chiu dng trc Ox mt thi im c dng nh hnh v.
Sau thi im chiu chuyn ng ca cc im A, B, C, D v E l:
u
A. im B, C v E i xung cn A v D i ln.
A
B. im A, B v E i xung cn im C v D i ln.
E
C. im A v D i xung cn im B, C v E i ln.
x
B
D. im C v D i xung v A, B v E i ln.
Cau 19: Cho hai dao ong cung phng cung tan so
C D
2
x1 = 2009 cos(2010t +
)cm va x2 = A2 cos(t + 2 )cm .
3
Dao ong tong hp cua chung la x = x1 + x2 = 2009 3 cos(2010t +
cua x2 la:
A. x1 = 2009 3 cos(2010t +

2
)cm
3

)cm . Phng trnh dao ong

B. x1 = 2009 cos(2010t +

)cm
6
5

C. x1 = 2009 cos(2010t + )cm


D. x1 = 2009 cos(2010t + )cm
3
6
Cau 20: Mt mch dao ng in t LC c C = 5F , L = 50mH , cng dng in cc i
trong mch I0 = 0,06A. Ti thi im m hiu in th trn t l u = 3V th cng dng in
B. 0,03 A
C. 0,02 2 A
D. 0,02 3 A
trong mch i c ln:
A. 0,03 3 A
TRUNG TAM LUYEN THI AI HOC AI VIET
* TRUNG TAM GDTX KP.3- TH TRAN CU CHI- HUYEN CU CHI. T: 08.22483793 -0984786115
* 67 THEP MI P.12-Q.TAN BNH- TP. HO CH MINH
T: 08.38118948-0909254007
* NH THIU NHI QUN 11_LNH BINH THNG
T: 08.38118948-0908346838

Gv: TRNG NH HUNG

T: 0908346838

Trang 202

Cau 21: Chn cu sai khi ni v sng in t:


A. sng in t mang nng lng.
B. sng in t c th phn x, nhiu x, khc x, giao thoa.
C. c thnh phn in v thnh phn t bin thin vung pha vi nhau.
D. sng in t l sng ngang truyen c trong chan khong.
Cau 22: Trong vic truyn ti in nng i xa, gim cng sut hao ph trn ng dy k ln th
u ng dy phi may bien the co he so:
B. k.
C. k2 .
D.1/ k .
A. k .
Cau 23
: Ngi ta truyn ti in xoay chiu mt pha t mt trm pht in cch ni tiu th
10km. Dy dn lm bng kim loi c in tr sut 2,5.10-8m, tit din 0,4cm2, h s cng sut ca
mch in l 0,9. in p v cng sut truyn i trm pht in l 10kV v 500kW. Hiu sut
truyn ti in l:
A. 93,75%
B. 96,14%
C. 92,28%
D. 96,88%
Cau 24 : Hin tng cng hng trong mch LC xy ra cng r nt khi
A. in tr thun ca mch cng nh.
B. cun dy c t cm cng ln.
C. in tr thun ca mch cng ln.
D. tn s ring ca mch cng ln.
Cau 25 : Dng in xoay chiu l dng in c:
A. cng bin thin tun hon theo thi gian. B. chiu bin thin tun hon theo thi gian.
C. chiu bin thin iu ho theo thi gian.
D. cng bin thin iu ho theo thi gian.
Cau 26 : Chn pht biu sai khi ni v nh sng n sc:
A. nh sng n sc l nh sng c mu sc xc nh trong mi mi trng.
B. nh sng n sc l nh sng c tn s xc nh trong mi mi trng.
C. nh sng n sc l nh sng khng b tn sc.
D. nh sng n sc l nh sng c bc sng xc nh trong mi mi trng.
Cau 27: Hien tng ao vach quang pho cho phep ket luan rang:
A.Trong cung mot ieu kien ve nhiet o va ap suat , moi chat eu hap thu va bc xa cac
anh sang co cung bc song.
B. Trong cung mot ieu kien, mot chat ch hap thu hoac ch bc xa anh sang .
C. nhiet o xac nh, mot chat ch hap thu nhng bc xa nao ma no co kha nang phat xa
va ngc lai, no ch phat nhng bc xa ma no co kha nang hap thu.
D. Cac vach toi xuat hien tren nen quang pho lien tuc la do giao thoa anh sang.
Cau 28: Chn Cu sai :
A. Tia t ngoi l nhng bc x khng nhn thy c c bc sng ln hn bc sng ca
nh sng tm (0,4 m) c pht ra t ngun c nhit rt cao.
B. Tia t ngoi c bn cht l sng in t .

C. Tia t ngoi pht hin cc vt nt trong k thut ch to my.


D. Tia t ngoi dng dit vi khun, cha bnh ci xng.
Cau 29: Van toc cua electron khi ap vao i catot cua ong Rnghen la 45000km/s. e tang
van toc len them 5000km/s, phai tang hieu ien the at tai au ong len them bao nhieu? (Bo
qua ong nang phat ra)
A. 1351V
B. 1,351V
C. 13,507V
D. 1307V

TRUNG TAM LUYEN THI AI HOC AI VIET


* TRUNG TAM GDTX KP.3- TH TRAN CU CHI- HUYEN CU CHI. T: 08.22483793 -0984786115
* 67 THEP MI P.12-Q.TAN BNH- TP. HO CH MINH
T: 08.38118948-0909254007
* NH THIU NHI QUN 11_LNH BINH THNG
T: 08.38118948-0908346838

Gv: TRNG NH HUNG

T: 0908346838

Trang 203

Cau 30: Trong th nghim Ing v giao thoa nh sng vi nh sng n sc, khong cch gia hai
khe l 1mm, khong cch t hai khe ti mn l 2m. Trong khong rng 12,5mm trn mn c 13 vn
ti bit mt u l vn ti cn mt u l vn sng. Bc sng ca nh sng n sc l:
A. 0,5m
B. 0,46m
C. 0,48m
D. 0,52m
Cau 31: : Trong th nghiem Iang a = 1 mm , D = 1m . chieu ong thi 1 = 0,5 m va

2 = 0,75 m . Xet tai M,N cung ben van trung tam th tai M co van sang bac 6 cua 1 va tai
N co van sang bac 6 cua 2 . Tm tong so van sang cua 2 bc xa tren oan MN ( ke ca MN)

A. 7 van sang
B. 5 van sang
C. 9 van sang
D. 3 van sang
Cau 32: Hien tng quang dan la hien tng
A. mot chat cach ien tr thanh dan ien khi c chieu sang.
B. giam ien tr cua mot kim loai khi c chieu sang.
C. giam ien tr cua mot chat ban dan khi c chieu sang.
D. truyen dan anh sang theo cac si quang uon cong mot cach bat k.
Cau 33: Mot chat phat quang co kha nang phat ra anh sang mau vang khi c kch thch phat
sang. Hoi khi chieu vao chat o anh sang kch thch ay th chat o se phat quang:
A. vang
B. da cam
C. luc
D. o
Cau 34 : Chn cu ng. Trng thi dng l:
A. Trng thi n nh ca h thng nguyn t
B. Trng thi electron khng chuyn ng quanh ht nhn
C. Trng thi ng yn ca nguyn t.
D. Trng thi ht nhn khng dao ng
Cau 35: Hai con lc n treo cnh nhau c chu k dao ng nh l 4s v 4,8s. Ko hai con lc lch
mt gc nh nh nhau ri ng thi bung nh th hai con lc s ng thi tr li v tr ny sau thi
gian
A. 8,8s

B.

12
s
11

C. 6,248s

D. 24s

Cau 36 : Cho bc song cua bon vach quang pho nguyen t hiro trong dai Ban-me la vach o
H = 0,6563m vach lam H = 0,4860 m , H = 0,4340m va vach tm H = 0,4102 m . Bc
song cua ba vach quang pho au tien trong day Pa-sen vung hong ngoai la:
43 = 1,8729 m.
43 = 1,8729 m.

B. 53 = 1,2813m.
A. 53 = 1,093m.
= 1,2813m.
= 1,093m.
63
63
43 = 1,7829 m.
43 = 1,8729 m.

C. 53 = 1,2813m.
D. 53 = 1,2813m.
= 1,093m.
= 1,903m.
63
63
Cau 37 : Trong cac hat nhan sau hat nhan nao ben nhat:
A. 1020 Ne
B. 2040Ca

C.

56
26

Fe

D.

238
92

Cau 38: Mt ngun phng x nhn to va c to thnh c chu k bn r l 2 gi, c phng x


ln hn mc phng x cho php 64 ln. Thi gian c th lm vic an ton vi ngun phng
x ny l: A. 6 gi
B. 12 gi
C. 24 gi
D. 32 gi
Cau 39: Khc bit quan trng nht ca tia i vi tia v l tia :
A. Lm m phim nh.
B. Lm pht hunh quang.
C. Kh nng xuyn thu mnh. D. L bc x in t.
TRUNG TAM LUYEN THI AI HOC AI VIET
* TRUNG TAM GDTX KP.3- TH TRAN CU CHI- HUYEN CU CHI. T: 08.22483793 -0984786115
* 67 THEP MI P.12-Q.TAN BNH- TP. HO CH MINH
T: 08.38118948-0909254007
* NH THIU NHI QUN 11_LNH BINH THNG
T: 08.38118948-0908346838

Gv: TRNG NH HUNG

T: 0908346838

Trang 204

Cau 40: Chieu anh sang co tan so f vao ban kim loai vi cong thoat A, se co hien tng quang
ien vi ong nang ban au cc ai cua electron va Wo. Neu tan so anh sang len 2f th ong
nang ban au cc ai cua electron la:
A. 2Wo + A
B. 2Wo
C. 2Wo A
D. Wo + A
Cau 41: Vo lc t=0, ngi ta m c 360 ht phng ra ( t mt cht phng x) trong mt
pht. Sau 2 gi m c 90 ht trong mt pht. Chu k bn r ca cht phng x :
A. 45 phut

B. 60 phut.

C. 20 phut.

D. 30 phut.

Cau 42: Thi gian s ht nhn phng x gim i e = 2,7 ln gi l thi gian sng trung bnh
ca cht phng x. C th chng minh c rng = 1/. C bao nhiu phn trm nguyn t phng
x b phn r sau thi gian t= ?

A. 35%

B. 37%

C. 63%

D. 65%

Cau 43: Laze Rubi co s bien oi dang nang lng nao di ay thanh quang nang :
A. ien nang
B. C nang
C. Nhiet nang
D. Quang nang.
Cau 44: . Phat bieu nao sau ay sai khi noi ve He Mat Tri?
A. Mat Tri la mot ngoi sao.
B. Hoa tinh ( sao Hoa) la mot ngoi sao trong He Mat Tri.
C. Kim tinh ( sao Kim) la mot hanh tinh trong He Mat Tri.
D. Trai at la mot hanh tinh trong He Mat Tri.
Cau 45: Mt nhc c pht m c tn s m c bn c f = 420Hz. Mt ngi c th nghe c m
n tn s cao nht 18000Hz. Tn s m cao nht m ngi ny nghe c do dng c trn pht ra
l:
A. 17640Hz
B. 18000 Hz
C. 17000Hz
D. 17850Hz
Cau 46: t mt in p xoay chiu c tn s f thay i vo hai u on mch RLC ni tip th
thy khi f=40Hz v f=90Hz th in p hiu dng t vo in tr R nh nhau. xy ra cng
hng trong mch th tn s phi bng
A. 60Hz
B. 130Hz
C. 27,7Hz
D. 50Hz
Cau 47: S huy mot cap electron _ pozitron trang thai ngh sinh ra hai photon co tan so la:
A. 1,23.1020Hz
B. 2,468.1020Hz C. 1,23.1017Hz
D.2,468.1017Hz.
Cau 48: Mot vat dao ong ieu hoa vi bien o 10cm,chu ky T=1s, pha ban au =

. Quang

ng ma vat i c trong thi gian t=31/6(s) au tien la:


D. ap an khac
A. 208.66cm
B.28,66cm
C. 200 3cm
Cau 49: Trong th nghiem ve giao thoa song tren mat nc, hai nguon ket hp A va B dao ong
vi tan so f = 20 Hz va cung pha. Tai mot iem M cach A va B nhng khoang d1 =16 cm; d2= 20
cm song co bien o cc ai . Gia M va ng trung trc cua AB co ba day cc ai khac. Toc
o truyen song tren mat nc la:
A. 20 cm/s
B. 10 cm/s
C. 40 cm/s
D. 60 cm/s
Cau 50: Chn cu sai khi ni v ng c khng ng b ba pha:
A. T trng quay c to ra bi dng in xoay chiu ba pha.
B. Stato c ba cun dy ging nhau qun trn ba li st b tr lch nhau 1/3 vng trn.
C. T trng tng hp quay vi tc gc lun nh hn tn s gc ca dng in.
D. Nguyn tc hot ng da trn hin tng cm ng in t v s dng t trng quay.
TRUNG TAM LUYEN THI AI HOC AI VIET
* TRUNG TAM GDTX KP.3- TH TRAN CU CHI- HUYEN CU CHI. T: 08.22483793 -0984786115
* 67 THEP MI P.12-Q.TAN BNH- TP. HO CH MINH
T: 08.38118948-0909254007
* NH THIU NHI QUN 11_LNH BINH THNG
T: 08.38118948-0908346838

Gv: TRNG NH HUNG

T: 0908346838

Trang 205

Phan danh cho ban nang cao (gom 10 cau t cau 51 en cau 60)

Cau 51 :ong nang cua mot electron co ong lng la :


A. Wd = c p 2 + (m0c) 2

B. Wd = c p 2 + (m0c) 2 + m0c 2

D. Wd = c p 2 + (m0c) 2 m0c 2

C. Wd =

p 2 + (m0c) 2

Cau 52 : Tren mat nc hnh thanh mot song tron tam O co tan so 16 Hz. Tai A va B tren mat
nc, cach nhau 6 cm tren ng thang qua O, cac phan t luon dao ong cung pha. Biet toc o
truyen song nam trong khoang 0,4m / s v 0,6m / s. Toc o truyen song tren mat nc nhan gia
tr .
A. v = 52 cm/s
B. v = 48 cm/s
C. v = 44 cm/s
D. v= 24 cm/s.
Cau 53 : Mt xe my chy trn ng, c 3m li c mt ci rnh nh. Bit rng chu k dao ng
ring ca xe trn cc gim xc l 0,2s. Xe b xc mnh nht khi chy vi vn tc:
A. 15 m/s
B. 0,6 m/s
C. 6 km/h
D.
1,5
km/h
Cau 54:
Hai a trn c momen qun tnh I1 v I2 ang quay
1
I1
ng trc v cng chiu vi tc gc 1 v 2 (hnh
bn). Ma st trc quay nh khng ng k. Sau
cho hai a dnh vo nhau th h hai a quay vi tc

2
I2
gc xc nh bng cng thc

A.

I 11 + I 2 2
.
I1 + I 2

B.

I 11 I 2 2
.
I1 + I 2

C.

I1 + I 2
.
I 11 + I 2 2

D.

I 1 2 + I 21
.
I1 + I 2

Cau 55: Mt qu cu c, ng cht, khi lng 1 kg, bn knh 10 cm. Qu cu c trc quay c
nh i qua tm. Qu cu ang ng yn th chu tc dng ca mt momen lc 0,1 N.m. Tnh
qung ng m mt im trn qu cu v xa trc quay ca qu cu nht i c sau 2 s k t
lc qu cu bt u quay.
A. 500 cm.
B. 50 cm.
C. 250 cm.
D. 200 cm
Cau 56: Hai moi trng co he so hap thu la va 2 . Cung mot cng o sang truyen qua hai
moi trng vi cung quang ng truyen d th cng o sang con lai co t so tang giam ra sao so
vi nhau?
B. (e 2 ) lan.
C. (e d ) lan .
D. T so khac A, B, C.
A. (ln 2) lan.
Cau 57: Khi xy ra hiu ng p-ple i vi mt sng m th tn s sng thay i cn bc sng:
A. cng thay i.
B. ch thay i khi c ngun ln my thu chuyn ng.
C. khng thay i.
D. khng thay i khi ngun ng yn cn my thu chuyn ng.
Cau 58: Trong chuyen ong quay cua vat ran quanh mot truc, toc o goc tc thi xac nh bi:
A. ao ham bac nhat cua toa o goc theo thi gian.
B. Ham so bac nhat cua toa o goc theo thi gian.
C. Ham so bac hai cua toa o goc theo thi gian.
D. Thng so gia goc quay va thi gian quay goc o
Cau 59: Mt bnh xe c bn knh 35cm quay nhanh dn u t ngh, sau 10s t ti tc 120
(vng/pht) . Trong 10s , mt im trn vnh bnh xe vch ra qung ng:
A. 22m
B. 32m
C. 40m
D. 62m
TRUNG TAM LUYEN THI AI HOC AI VIET
* TRUNG TAM GDTX KP.3- TH TRAN CU CHI- HUYEN CU CHI. T: 08.22483793 -0984786115
* 67 THEP MI P.12-Q.TAN BNH- TP. HO CH MINH
T: 08.38118948-0909254007
* NH THIU NHI QUN 11_LNH BINH THNG
T: 08.38118948-0908346838

Gv: TRNG NH HUNG

T: 0908346838

Trang 206

Cau 60: Pht biu no sau y l khng ng i vi chuyn ng quay nhanh dn u ca vt rn


quanh mt trc ?
A. Tc gc l mt hm bc nht ca thi gian.
B. Gia tc gc ca vt l khng i v khc 0.
C. Trong nhng khong thi gian bng nhau, vt quay c nhng gc khng bng nhau.
D. Phng trnh chuyn ng (phng trnh to gc) l mt hm bc nht ca thi gian.
Het
*************************************************************

TRUNG TAM LUYEN THI AI HOC AI VIET


* TRUNG TAM GDTX KP.3- TH TRAN CU CHI- HUYEN CU CHI. T: 08.22483793 -0984786115
* 67 THEP MI P.12-Q.TAN BNH- TP. HO CH MINH
T: 08.38118948-0909254007
* NH THIU NHI QUN 11_LNH BINH THNG
T: 08.38118948-0908346838

Gv: TRNG NH HUNG

e 5

T: 0908346838

Trang 207

E THI TH TUYEN SINH AI HOC

(Thi gian lam 90 phut)


Cau 1: Co hai con lac lo xo co cung o cng gom cac vat co kho lng m va 2 m. a cac vat
ve v tr e lo xo khong bien dang roi tha nhe ( khong van toc ban au). T so nang lng cua
hai con lac la:
A. 1
B. 2
C. 4
D. 8
Cau 2: Mot vat dao ong eu hoa. Khi van toc toc vat bang 40 cm/s th li o cua vat la 3 cm ;
khi van toc bang 30 cm/s th li o cua vat la 4 cm. Chu k dao ong cua vat la:
1

A. ( s )
B. ( s )
C. 0,5 (s)
D. ( s) .
5

10

Cau 3: Con lac lo xo dao ong ieu hoa( theo ham sin) tren mat phang ngang vi T = 1,5 s va
5
bien o A = 4 cm , pha ban au la
. Tnh t luc t=0 , vat co toa o x = - 2 cm lan th 2005
6

vao thi iem


A. 1503 s
B. 1503,25 s
C. 1502,25 s
D. 1504,25 s.
Cau 4: mot thi iem , van toc cua vat dao ong ieu hoa bang 20% van toc cc ai, t so
gia ong nang va the nang cua vat la:
1
.
C. 5 .
D. 0,2 .
A. 24.
B.
24
Cau 5: Con lac n dao ong ieu hoa tai ni g = 10 m/s2. Luc t = 0 vat qua v tr thap nhat theo
chieu dng vi van toc 40 cm/s . Tai li o goc = 0,05rad th vat co van toc 20 3 cm/s. Sau
bao lau ke t luc t = 0 vat i c quang ng 56 cm?
B. 4,1 s.
C. 5,12 s.
D. 3,2 s.
A. 2,3 s.
Cau 6: Mot con lac n c treo tran mot thang may. Khi thang may ng yen, con lac dao
ong ieu hoa vi chu k T. Khi thang may i len thang ng, cham dan eu vi gia toc co o
ln bang mot na gia toc trong trng tai ni at thang may th con lac dao ong ieu hoa vi
chu k T bang
T
T
B.
C.
D. 2T
A. T 2
2
2
Cau 7: Khi con lac n dao ong ieu hoa vi bien o nho th
A. Tai v tr can bang lc cang day nho nhat, gia toc cua hon bi ln nhat.
B. Tai v tr can bang lc cang day nho nhat, gia to cua hon bi nho nhat.
C. Tai v tr bien lc cang day nho nhat, gia toc tiep tuyen cua hon bi ln nhat.
D. Tai v tr bien lc cang day nho nhat, gia toc tiep tuyen cua hon bi nho nhat.
Cau 8: Song phan xa:
A. Luon luon b oi dau
B. Luon luon khong b oi dau
C. B oi dau khi phan xa tren mot vat can co nh
D. B oi dau khi phan xa tren mot vat can di ong
Cau 9: Nguon song O c truyen i theo phng Oy. Tren phng nay co hai iem P va Q
cach nhau 15 cm. Biet tan so song la 10 Hz, toc o truyen song v = 40 cm/s, bien o a = 1 cm
khong oi khi song truyen. Neu tai thi iem nao o P co li o 1 cm th li o tai Q la:
A. 0
B. 0,5 cm.
C. 1 cm .
D. 2 cm.
TRUNG TAM LUYEN THI AI HOC AI VIET
* TRUNG TAM GDTX KP.3- TH TRAN CU CHI- HUYEN CU CHI. T: 08.22483793 -0984786115
* 67 THEP MI P.12-Q.TAN BNH- TP. HO CH MINH
T: 08.38118948-0909254007
* NH THIU NHI QUN 11_LNH BINH THNG
T: 08.38118948-0908346838

Gv: TRNG NH HUNG


T: 0908346838
Trang 208
Cau 10: Hai hoa am lien tiep do mot day an phat ra co tan so hn kem nhau la 56 Hz . Hoi
hoa am th ba co tan so la bao nhieu?
A. 28 Hz .
B. 56 Hz.
C. 84 Hz.
D. 168 Hz.
Cau 11: Nguon am co cong suat 1 W phat am truyen ang hng, bo qua mat mat nang lng.
Cho biet cng o am tai mot iem t le nghch vi bnh phng khoang cach t iem o en
nguon. Cng o am tai iem cach nguon 1 m va 10 m la:
A. I1 = 79,58 mW/m2 ; I2 = 0,8 mW/m2 .
B. I1 = 79,58 mW/m2 ; I2 = 7,96 mW/m2 .
C. I1 = 79,58 W/m2 ; I2 = 0,8 W/m2 .
D. I1 = 97,58 W/m2 ; I2 = 0,6 W/m2
Cau 12: Trong moi hop X va Y cha hai trong ba phan t: ien tr thuan, cuon day, tu ien. at
vao hai au A, B mot hieu ien the xoay chieu co tan so f = 40Hz th i
M

= 2sin(80t)A, uX =120sin(80t-/2)V va uY = 180sin(80t)V. Cac hop


X Y
A
B
X va Y cha:
Hnh
A. X ch cha tu ien va Y ch cha ien tr thuan.
B. X cha tu ien va ien tr thuan; Y cha cuon day thuan cam va ien tr thuan.
C. X cha cuon day thuan cam va tu ien; Y cha cuon day thuan cam va ien tr thuan.
D. X cha cuon day thuan cam va tu ien; Y cha cuon day khong thuan cam va tu ien.
Cau 13: t mt in p xoay chiu vo hai u on mch RLC ni tip c R thay i th thy
khi R=30 v R=120 th cng sut to nhit trn on mch khng i. cng sut t cc
A. 150
B. 24
C. 90
D. 60
i th gi tr R phi l
Cau 14: Mt my bin p l tng c t s vng dy cun s cp v th cp l 2:3. Cun th cp

ni vi ti tiu th l mch in RLC khng phn nhnh c R=60, L =

0,6 3

H ;C =

103
F,
12 3

cun s cp ni vi in p xoay chiu c tr hiu dng 120V tn s 50Hz. Cng sut to nhit trn
ti tiu th l:
A. 180 W
B. 90 W
C. 135 W
D. 26,7 W

Cau 15: Mot ong Rnghen co cong suat trung bnh 400W, hieu ien the gia anot va catot co
gia tr hieu dung 10kV. Cng o dong trung bnh va so electron trung bnh qua ong la:
A. 40(A); 2.5.1017(e)
B. 0,04(A); 25.1017(e)
C. 4(A); 2.5.1017(e)
D. 0,04(A); 2.5.1017(e).
Cu 16: . Dong ien xoay chieu co bieu thc i = 2 cos100t( A) chay qua mot day dan. ien lng
chay qua mot tiet dien cua day trong khoang t 0 en 0,015s la:
4
3
6
A. 0 .
B.
(C).
C.
(C).
D.
( C ).
100
100
100
Cau 17: . Mot khung day dan phang hnh ch nhat, kch thc 40 cm x 60 cm, gom 200 vong
0,625
day. Khung day c at trong mot t trng eu co cam ng t B =
(T ) va vuong goc

r
vi truc oi xng cua khung. Ban au vect cam ng t B vuong goc vi mat phang cua khung.
Khung day quay vi toc o 120 vong/phut. Suat ien ong tai t = 5s ke t thi iem ban au , co
the nhan gia tr nao trong cac gia tr sau?
A. e = 0.
B. e = 120 V.
C. e = 60 V.
D. e = 80 V.

TRUNG TAM LUYEN THI AI HOC AI VIET


* TRUNG TAM GDTX KP.3- TH TRAN CU CHI- HUYEN CU CHI. T: 08.22483793 -0984786115
* 67 THEP MI P.12-Q.TAN BNH- TP. HO CH MINH
T: 08.38118948-0909254007
* NH THIU NHI QUN 11_LNH BINH THNG
T: 08.38118948-0908346838

Gv: TRNG NH HUNG


T: 0908346838
Trang 209
Cau 18: Hnh dng sng truyn theo chiu dng trc Ox mt thi im c dng nh hnh v.
Sau thi im chiu chuyn ng ca cc im A, B, C, D v E l:
A. im A v D i xung cn im B, C v E i ln.
u
A
B. im C v D i xung v A, B v E i ln.
E
C. im B, C v E i xung cn A v D i ln.
x
B
D. im A, B v E i xung cn im C v D i ln.
Cau 19: Cho hai dao ong cung phng cung tan so
C D
8
x1 = 2009 cos(2010t + )cm va x2 = A2 cos(t + 2 )cm . Dao
3
5
ong tong hp cua chung la x = x1 + x2 = 2009 3 cos(2010t + )cm . Phng trnh dao ong cua
2
x2 la:
2

A. x1 = 2009 3 cos(2010t +
B. x1 = 2009 cos(2010t + )cm
)cm
3
6

5
C. x1 = 2009 cos(2010t + )cm
D. x1 = 2009 cos(2010t + )cm
3
6
Cau 20: Mach dao ong co C = 6 nF, L = 6H . Do mach co ien tr R = 0,5 , nen dao ong
trong mach tat dan. e duy tr dao ong vi ien ap cc ai gia hai ban tu ien la U0 = 10 V,
th phai bo sung nang lng cho mach mot cong suat la bao nhieu?
A. 0,025 W.
B. 0,05 W.
C. 0,25 W.
D. 0,005 W.
Cau 21: Trong mch in xoay chiu mc ni tip gm t in C, cun dy thun cm L v hp kn
X. Bit Z L > Z C v hp kn X cha hai trong 3 phn t Rx, Cx, Lx mc ni tip. Cng dng in
i v hiu in th u hai u on mch cng pha vi nhau th trong hp kn X phi c:
B. RX v LX
C. LX v CX
D. Khng tn ti phn t tha mn
A. RX v CX
Cau 22: Mach chon song gom cuon cam L va hai tu ien C1 , C2 . Neu ch dung L va C1 th thu
c song co 1 = 100m . Neu ch dung L va C2 th thu c song 2 = 75m . Khi dung L va hai
tu C1 va C2 mac song song nhau th mach thu c song co bc song la:
A. 25 m
B. 60 m.
C. 125 m.
D. 175 m.
Cau 23: Mot tram bien ien can tai ien nang i xa. Neu hieu ien the tram phat la U1= 5KV
th hieu suat tai ien la 80%. Neu tang hieu ien the len U2= 5 2 KV th hieu suat tai ien la
A. 85%
B 90%
C. 95%
D. 92%
Cau 24: khi co s cong hng ien t trong mot mach dao ong khong ly tng th
A. khong co s tieu hao nang lng trong mach
B. S tieu hao nang lng trong mach la nho nhat
C. S tieu hao nang lng trong mach la ln nhat
D. S tieu hao nang lng trong mach mc trung bnh
Cho rang bien o cua suat ien ong cng bc c gi khong oi
Cau 25 : Quang pho vach phat xa cua cac nguyen to khac nhau th khac nhau ve:
A. So lng cac vach
B. V tr cac vach
C. o sang t oi cua cac vach
D. Ca A, B va C eu ung
Cau 26 : Chieu anh sang co bc song 0,50m vao 4 te bao quang ien co catot lan lt bang
canxi, natri, kali va xesi. Hien tng quang ien se xay ra
A. Mot te bao
B. Hai te bao
C. Ba te bao
D. Ca bon te bao
TRUNG TAM LUYEN THI AI HOC AI VIET
* TRUNG TAM GDTX KP.3- TH TRAN CU CHI- HUYEN CU CHI. T: 08.22483793 -0984786115
* 67 THEP MI P.12-Q.TAN BNH- TP. HO CH MINH
T: 08.38118948-0909254007
* NH THIU NHI QUN 11_LNH BINH THNG
T: 08.38118948-0908346838

Gv: TRNG NH HUNG


T: 0908346838
Trang 210
Cau 27: Chon y ung. Tam knh o
A. Hap thu anh sang o
B. Hap thu t anh sang o
C. Khong hap thu anh sang xanh
D. Hap thu t anh sang xanh
Cau 28: Chon cau ung
A. Tia hong ngoai co tan so cao hn tia sang vang cua natri
B. Tia t ngoai co bc song ln hn cac tia H cua hiro
C. Bc song cua bc xa hong ngoai ln hn bc song bc xa t ngoai
D. Bc xa t ngoai co tan so thap hn bc xa hong ngoai
Cau 29: Mot may bien the khi at hieu ien xoay chieu 100V vao hai au cuon s cap th hieu
ien the hai au cuon th cap la 500V. e tnh so vong day moi cuon ngi ta quan them vao
loi may 20 vong va o hieu ien the hai au 20 vong o la 4V. So vong day s cap va th cap
lan lt la:
A. 2500; 500
B. 500; 2500
C. 100; 500
D. 500; 100
Cau 30: : Trong th nghim giao thoa sng trn mt nc hai ngun kt hp A, B dao ng cng
pha vi tn s 10Hz. Tc truyn sng trn mt nc l 20cm/s. Hai im M, N trn mt nc c
MA=15cm, MB=20cm, NA=32cm, NB=24,5cm. S ng dao ng cc i gia M v N l:
A. 4 ng.
B. 7 ng.
C. 5 ng.
D. 6 ng.
Cau 31: Trong th nghiem giao thoa vi anh sang trang , tai v tr van sang bac 6 cua anh sang
co bc song 0,497 m co van sang bac 7 cua bc xa co bc song la:
A. 0,597 m .
B. 0,579m .
C. 0,462m .
D. 0,426m
Cau 32: Hien tng quang ien trong khac hien tng quang ien ngoai cho
A .ch xay ra khi c chieu bang anh sang co bc song thch hp.
B. van toc ban au cc ai cua electron ban ra ch phu thuoc anh sang kch thch.
C. giai phong electron lien ket thanh electron dan khi chat ban dan c chieu bang anh
sang co cng o thch hp.
D. giai phong electron lien ket thanh electron dan khi chat ban dan c chieu bang anh
sang co bc song thch hp.
Cau 33: Anh sang phat quang cua mot chat co bc song 0,50 m. Hoi neu chieu vao chat o
anh sang n sac nao di ay th no se khong phat quang
A. 0,30 m
B. 0,40 m
C. 0,50 m
D. 0,60 m
Cau 34 : Cau nao di ay noi len noi dung chnh xac cua khai niem ve quy ao dng?
A. Quy ao co ban knh ty le vi bnh phng cua cac so nguyen lien tiep
B. Ban knh quy ao co the tnh toan c mot cach chnh xac
C. Quy ao ma cac electron bat buoc phai chuyen ong tren o
D. Quy ao ng vi nang lng cua cac trang thai dng
Cau 35: : thu c quang ph vch hp th th:
A. nhit ca m hi hay kh hp th phi ln hn nhit ca ngun sng trng.
B. nhit ca m hi hay kh hp th phi nh hn nhit ca ngun sng trng.
C. nhit ca m hi hay kh hp th phi bng nhit ca ngun sng trng.
D. khng ph thuc vo nhit m ch cn p sut ca m hi hay kh hp th thp.
Cau 36 : Xet nguyen t hiro nhan nang lng kch thch, electron chuyen len quy ao N, khi
electron chuyen ve cac qu ao ben trong se phat ra
A). Mot bc xa thuoc day Banme
B). Hai bc xa thuoc day Banme
C). Ba bc xa thuoc day Banme
D). Khong co bc xa thuoc day Banme
TRUNG TAM LUYEN THI AI HOC AI VIET
* TRUNG TAM GDTX KP.3- TH TRAN CU CHI- HUYEN CU CHI. T: 08.22483793 -0984786115
* 67 THEP MI P.12-Q.TAN BNH- TP. HO CH MINH
T: 08.38118948-0909254007
* NH THIU NHI QUN 11_LNH BINH THNG
T: 08.38118948-0908346838

Gv: TRNG NH HUNG


T: 0908346838
Cau 37 : Trong cac hat nhan sau hat nhan nao ben nhat:
A. 1020 Ne
B. 2040Ca
C.

Trang 211
56
26

D.

Fe

238
92

Cau 38: Hat nhan co khoi lng mHe = 4,0015 u. Nang lng toa ra khi tao thanh 1 mol Heli
la:
Biet : mp=1,0073u , mn=1,00867u,
1u=931MeV/c2
A. 2,73.1012 MeV
B. 27,3.1012 MeV
C. 2,73.1012 J
D. 27,3.1012 J
Cau 39: . Xet phan ng 12 H + 13 H -> 42 He + 10 n + 18,6 MeV. ieu nao sau ay sai khi noi ve
phan ng nay
A). ay la phan ng nhiet hach
B). ay la phan ng toa nang lng
C). ieu kien xay ra phan ng la nhiet o rat cao D). phan ng nay ch xay ra tren mat tri
Cau 40: Khi chieu bc xa co bc song 0,405m vao catot cua mot te bao quang ien th
quang electron co van toc ban au cc ai la v1 . Thay bc xa khac co tan so 16.1014 Hz th van
toc ban au cc ai cua quang electron la v2 = 2v1. Cong thoat cua electron kim loai lam catot
va o tang hieu ien the ham e triet tieu dong quang ien cua hai lan chieu lan lt la:
A. A = 2.1019 J ; U = 7,65V
B. A = 4.1019 J ; U = 2,56V
C. A = 9.1019 J ; U = 3,64V .
D. A = 3.1019 J ; U = 3,56V
Cau 41 : Ht nhn Plni 210
84 Po l cht phng x . Bit ht nhn m ang ng yn v ly gn
ng khi lng cc ht theo s khi A. Hy tm xem bao nhiu phn trm ca nng lng to ra
chuyn thnh ng nng ca ht .
A. 89,3%
B. 98,1%
C. 95,2%
D. 99,2%
235
Cau 42: Nang lng trung bnh toa ra khi phan hach mot hat nhan 92 U la 200 MeV. Mot
nhamay ien hat nhan dung nguyen lieu urani tren co cong suat 500 MW, hieu suat 20%. Khoi
lng urani tieu thu hang nam cua nha may tren la bao nhieu?
A. 865,12 kg.
B. 926,74 kg.
C. 961,76 kg.
D. ap so khac.
Cau 43: Hieu suat cua mot laze
A. Nho hn 1
B. Bang 1
C. Ln hn 1
D. Rat ln so vi 1
Cau 44: . ng knh cua mot thien ha vao c
A. 10 000 nam anh sang.
B. 1 000 000 nam anh sang.
C. 100 000 nam anh sang.
D. 10 000 000 nam anh sang.
Cau 45: Mt day an co the phat ra cac am co tan so 15Hz, 105Hz, 135Hz, 180Hz th am c
ban ln nhat ma day an co the tao ra la:
A. 3Hz
B. 5 Hz
C. 15 Hz
D. ap an khac
1
10 4
Cau 46: Cho mach RLC co u = 100 2 sin t (V) ; L = (H) ; C =
(F) ; R = 150 . Cuon

cam thuan co he so t cam L , co the thay the c. Thay oi e cong suat cua mach la
100
(W), gia tr cua khi o la bao nhieu?
3
A. 1 = 200 rad/s.
B. 1 = 50 rad/s.
C. 1 = 125 rad/s hoac 2 = 50 rad/s.
D. 1 = 200 rad/s hoac 2 = 50 rad/s.

Cau 47: Cong suat bc xa mat tri la 3,845.1026W. Hang so mat tri H co gia tr nao sau ay:
A. 13,6 W/m2
B. 1360 W/m2
C. 136 W/m2
D. 1630 W/m2.
TRUNG TAM LUYEN THI AI HOC AI VIET
* TRUNG TAM GDTX KP.3- TH TRAN CU CHI- HUYEN CU CHI. T: 08.22483793 -0984786115
* 67 THEP MI P.12-Q.TAN BNH- TP. HO CH MINH
T: 08.38118948-0909254007
* NH THIU NHI QUN 11_LNH BINH THNG
T: 08.38118948-0908346838

Gv: TRNG NH HUNG


T: 0908346838
Trang 212
Cau 48: : Mot vat dao ong ieu hoa vi bien o 10cm, chu ky 1s. Toc o trung bnh ln nhat
ma vat i c trong thi gian 1/4 s la:
A. 28,28cm/s
B. 23,428cm/s
C. 40 2cm / s
D. 80cm/s
Cau 49: Tren mat nc co hai nguon song ket hp S1 , S2 phat ra hai song co phng trnh
u 01 = 2 sin 100t (cm) ; u 01 = 2 cos100t (cm) . Cho S1 S 2 = 10,5 . So ng cc ai, cc tieu tren
oan S1 S 2 la:
A. 22 cc ai va 23 cc tieu.
B. 21 cc ai va 19 cc tieu.
C. 20 cc ai va 21 cc tieu.
D. 21 cc ai va 21 cc tieu.
Cau 50: Mot ng day tai ien ba pha co 4 day a, b, c, d. Mot bong en khi mac vao gia hai
day a va b hoac gia hai day b va c hoac gia hai day b va d th sang bnh thng. Neu dung
bong en o mac vao gia hai day a va c th
A. en sang bnh thng.
B. en sang yeu hn bnh thng.
C. bong en b chay.
D. en sang len t t.

Phan danh cho ban nang cao (gom 10 cau t cau 51 en cau 60)

Cau 51 : Khoi lng tng oi tnh cua mot vat co khoi lng ngh m0 chuyen ong vi toc o v
la:

v2
A. m = m0 1 2
c

1 / 2

v2
B. m = m0 1 2
c

1/ 2

v2
v2
C. m = m0 1 2 .
D. m = m0 1 2
c
c
Cau 52 : . Mot iem M chuyen ong eu vi toc o 0,60 m/s tren mot ng tron co ng
knh 0,40 m .Hnh chieu P cua iem M len mot ng knh cua ng tron dao ong ieu hoa
vi bien o , tan so goc va chu k lan lt la:
A. 0,40 m ; 3,0 rad/s; 2,1 s .
B. 0,20 m; 3,0 rad/s ; 2,48s.
C. 0,20 m ; 1,5 rad/s ; 4,2s
D. 0,20 m ; 3,0 rad/s ; 2,1s.
Cau 53 : Mt xe my chy trn ng, c 3m li c mt ci rnh nh. Bit rng chu k dao ng
ring ca xe trn cc gim xc l 0,2s. Xe b xc mnh nht khi chy vi vn tc:
A. 15 m/s
B. 0,6 m/s
C. 6 km/h
D. 1,5 km/h
Cau 54: Mot banh a co momen quan tnh oi vi truc quay co nh bang 0,14 kg.m2 . Do tac
dung cua mot momen ham, momen ong lng cua banh a giam t 4,2 kg.m2/s xuong con 0,6
kg.m2/s trong thi gian 0,8 s. Momen lc ham trung bnh trong khoang thi gian o bang:
A. 3,6 kg.m2/s2.
B. -4,5 kg.m2/s2.
C. -0,75 kg.m2/s2.
D. 5,25 kg.m2/s2.
Cau 55: Mt qu cu c, ng cht, khi lng 1 kg, bn knh 10 cm. Qu cu c trc quay c
nh i qua tm. Qu cu ang ng yn th chu tc dng ca mt momen lc 0,1 N.m. Tnh
qung ng m mt im trn qu cu v xa trc quay ca qu cu nht i c sau 2 s k t
lc qu cu bt u quay.
A. 500 cm.
B. 50 cm.
C. 250 cm.
D. 200 cm
Cau 56: Co hai mau chat phong xa A va B thuoc cung mot chat co chu k ban ra T = 138,2 ngay
va co khoi lng ban au nh nhau. Tai thi iem quan sat, t so o phong xa cua hai mau la
HB
= 2,72 .
HA
TRUNG TAM LUYEN THI AI HOC AI VIET
* TRUNG TAM GDTX KP.3- TH TRAN CU CHI- HUYEN CU CHI. T: 08.22483793 -0984786115
* 67 THEP MI P.12-Q.TAN BNH- TP. HO CH MINH
T: 08.38118948-0909254007
* NH THIU NHI QUN 11_LNH BINH THNG
T: 08.38118948-0908346838

Gv: TRNG NH HUNG


T: 0908346838
Trang 213
Lay ln2 = 0,693 . Tuoi cua mau A nhieu hn mau B la:
A. 199,5 ngay.
B. 199,8 ngay.
C. 190,4 ngay.
D. 189,8 ngay
Cau 57: e hieu ng op ple xuat hien th ieu kien can va u la:
A. Nguon am va may thu chuyen ong tng oi vi nhau
B. May thu ng yen va nguon am chuyen ong
C. Nguon am ng yen va may thu chuyen ong
D. Nguon am va may thu chuyen ong ngc chieu nhau
Cau 58: : Cong e tang toc mot canh quat t trang thai ngh en khi co toc o goc 200 rad/s la
3000 J. Hoi momen quan tnh cua canh quat bang bao nhieu?
B. 0,075kgm2
C. 0,3kgm2
D. 0,15kgm2
A.3kgm2
Cau 59: Mot momen lc khong oi 60Nm tac dung vao mot banh a co khoi lng 20kg va
momen quan tnh 12kgm2. Thi gian can thiet e banh a at ti 75 rad/s t ngh la:
A.15 s
C. 25s
B. 30 s
D. 180 s
Cau 60: Momen ong lng cua vat ran
A. luon luon khong oi
B. Thay oi khi co ngoai lc tac dung
C. Thay oi khi co momen ngoai lc tac dung
D. Thay oi khong di tac dung cua momen ngoai lc th con phu thuoc vao chieu tac dung
cua momen lc.
Het
************************************************************

TRUNG TAM LUYEN THI AI HOC AI VIET


* TRUNG TAM GDTX KP.3- TH TRAN CU CHI- HUYEN CU CHI. T: 08.22483793 -0984786115
* 67 THEP MI P.12-Q.TAN BNH- TP. HO CH MINH
T: 08.38118948-0909254007
* NH THIU NHI QUN 11_LNH BINH THNG
T: 08.38118948-0908346838

Gv: TRNG NH HUNG

e 6

T: 0908346838

Trang 214

E THI TH TUYEN SINH AI HOC

(Thi gian lam 90 phut)


Cau 1: Mot con lac lo xo dao ong ieu hoa co phng trnh gia toc la:
a = 200 cos(2t + )(cm) . Biet vat co khoi lng m=1kg va lay 2 = 10 . Xac nh v tr ma
tai o lc phuc hoi cua lo xo la 0,8N.
A. x = 4 cm
B. x = 2 cm
C. x = - 2 cm
D. x = 2 cm
Cau 2: Vat dao ong ieu hoa vi tan so f = 4Hz, van toc cua vat qua v tr can bang la 16
cm/s. Chon goc thi gian la luc vat qua v tr x = 2 cm va ang ra xa v tr can bang. Phng
trnh dao ong la:
A. x = 2 cos 8t cm

B. x = 2 cos(8t +

) cm
4
3

C. x = 2 cos(8t ) cm
D. x = 2 cos(8t + ) cm
4
4
Cau 3: Vat dao ong ieu hoa vi phng trnh x = 10 cos(2t + ) cm. Trong thi gian t=
13/6(s) au tien vat i c quang ng la :
A. 85cm
B. 45cm
C. 50cm
D. 40cm
Cau 4: Vat dao ong ieu hoa vi phng trnh x = 10 cos(2t + ) cm. Trong thi gian t=13/4 (s)
au tien vat qua v tr x=5cm may lan:
A. 5 lan
B. 6 lan
D. 7 lan
D. 8 lan
Cau 5: Chiu di mt con lc n tng thm 44% th chu k dao ng s:
A. Tng 20%
B. Tng 44%
C. Tng 22%
D. Gim 44%
Cau 6: Mot con lac lo xo dao ong ieu hoa theo phng thang ng. Thi gian vat i t v tr
thap nhat en v tr cao nhat cach nhau 20 cm la 0,75s. Goc thi gian c chon la luc vat ang
0,2
chuyen ong cham dan theo chieu dng vi o ln van toc la
m / s , phng trnh dao
3
ong cua vat la:

5
4
4
A. x = 10 cos
t (cm) .
B. x = 10 cos
t
(cm)
6
6
3
3
5

3
3
C. x = 10 cos t (cm) .
D. x = 10 cos t
(cm) .
6
6
4
4
Cau 7: : Mt cht im dao ng ieu ho c th vn tc nh hnh v. Phng trnh li l
A. x=5sin (10t +
C. x=5sin (10t +

)cm B. x=10sin (10t )cm


3

v( m / s )
3,14
1,57

t (s )

)cm D. x=10sin (10t + )cm


0
6
3
1/12
Cau 8: Pht biu no di y l sai?
A. to l c trng sinh l ca m, gn lin vi mc cng m.
B. m sc l mt c trng sinh l ca m, c lin quan mt thit vi th dao ng m
C. Ngng nghe l gi tr cc tiu ca cng m cn gy c cm gic m cho tai ngi,
khng ph thuc vo tn s m
TRUNG TAM LUYEN THI AI HOC AI VIET
* TRUNG TAM GDTX KP.3- TH TRAN CU CHI- HUYEN CU CHI. T: 08.22483793 -0984786115
* 67 THEP MI P.12-Q.TAN BNH- TP. HO CH MINH
T: 08.38118948-0909254007
* NH THIU NHI QUN 11_LNH BINH THNG
T: 08.38118948-0908346838

Gv: TRNG NH HUNG


T: 0908346838
Trang 215
D. cao l mt c trng sinh l ca m, gn lin vi tn s m
Cau 9: Mt dy n hi rt di c u A dao ng vi tn s f v theo phng vung gc vi si
dy. Bin dao ng l 4 cm. Vn tc truyn sng trn dy l 4m/s. Xt im M trn dy v cch

A on 28cm. Ngi ta thy M dao ng lch pha vi A mt gc = (2k + 1)

vi k l s
2
nguyn. Bit tn s f c gi tr trong khong t 22 Hz n 26 Hz . Bc song tren day la:
A. 12cm
B. 16cm
C. 18cm
D. 20cm
Cau 10: V sao trong i sng dng in xoay chiu c s dng rng ri hn dng in mt
chiu?
Chn cu sai:
A. V dng in xoay chiu c th ti i xa nh ny bin th
B. V dng in xoay chiu c mi tnh nng nh dng in mt chiu
C. V dng in xoay chiu d sn xut hn do my pht pht in xoay chiu c cu to n
gin
D. V dng in xoay chiu c th to cng sut ln
Cau 11: at vao hai au oan mach R,L,C mot hieu ien the xoay chieu
u = U 2 cos t (V ) . cng o hieu dung qua mach la I. hieu ien the hieu dung hai au
ien tr R, cuon cam L, tu ien C lan lt la UR, UL, UC . cong suat tieu thu cua mach la P. khi
o hien tng cong hng trong mach R,L,C nhan xet nao sau ay la ung?
2
A. UL + UC = 0
B. P < UI
C. = LC
D. UR = U
Cau 12 : th ng nng ca mt vt dao ng iu ho c dng nh hnh v.
Chi k dao ng ca vt l
W
A. 0,5 s
B. 0,25 s
C. 2 s
0,5
D. 1 s

Cau 13: Cho mt on mch in xoay chiu gm hai trong trong phn t: in tr thun R, cun
dy thun cm L, t C mc ni tip. Hiu in th gia hai u mch v cng dng in trong
mch c biu thc:
u = 220 2 sin (100t - /3 ) (V), i = 2 2 sin (100t + /6) (A).
Hai phn t l hai phn t no?
A. R v L.
B. R v C
C. L v C.
D. R v L hoc L v C.
Cau 14: Trong oan mach RLC noi tiep ang xay ra cong hng. Tang dan tan so dong ien va
gi nguyen cac thong so khac cua mach, ket luan nao sau ay la ung?
A. He so cong suat cua oan mach giam.
B. Cng o hieu dung cua dong ien tang.
C. ien ap hieu dung tren tu ien tang
D. ien ap hieu dung tren cuon cam giam.
Cau 15: Khi tng hiu in th gia ant v catt ca ng Rn-ghen ln 2 ln th ng nng ca
electron khi p vo i catt tng thm 8.10-16J. Tnh hiu in th lc u t vo ant v catt
ca ng.
A. 2500V.
B. 5000V.
C. 7500V.
D. 10000V.
Cu 16: Mot tu ien co ien dung 10F c tch ien en mot hieu ien the xac nh. Sau o
noi hai ban tu en vao hai au mot cuon cam thuan co o t cam 1H. Bo qua ien tr cua day
TRUNG TAM LUYEN THI AI HOC AI VIET
* TRUNG TAM GDTX KP.3- TH TRAN CU CHI- HUYEN CU CHI. T: 08.22483793 -0984786115
* 67 THEP MI P.12-Q.TAN BNH- TP. HO CH MINH
T: 08.38118948-0909254007
* NH THIU NHI QUN 11_LNH BINH THNG
T: 08.38118948-0908346838

Gv: TRNG NH HUNG


T: 0908346838
Trang 216
noi, lay = 10 . Sau khoang thi gian ngan nhat la bao nhieu ( ke t luc noi) ien tch tren tu
ien co gia tr bang mot na gia tr ban au
1
1
1
3
A.
B.
C.
D.
600
1200
300
400
Cau 17: Mt khung dy hnh vung cnh 20cm c 100 vng dy quay u trong t trng khng
i, c cm ng t 10-2 (T) vi vn tc quay 50 vng/s. ng sc t vung gc vi trc quay. Ly
to = 0 l lc mt khung vung gc vi ng sc. T thng qua khung c dng:
A. 0,4sin100t Wb
B. 0,4 cos100t Wb
2

C. 0,4 cos (100t +

) Wb

D. 0,04 cos100t Wb

Cau 18: Mt con lc l xo vt khi lng m = 100 g v l xo c cng k = 10 N/m dao


ng vi bin 2 cm. Thi gian m vt c o ln vn tc nh hn 10 3cm / s trong mi

chu k l bao nhiu?


A. 0,417 s

B. 0,742 s

C. 0,219 s

D. 0,628 s

Cau 19: Cho hai dao ong cung phng cung tan so co bien o lan lut la 5cm va 9cm . Dao
ong tong hp cua chung co the co bien o nao sau ay:
A. 3cm
B. 17cm
C. 6
D.15cm
Cau 20: Mach co bien tr R, cuon cam thuan L , tu ien C mac noi tiep. ien ap at vao mach
la u = 10 2 cos100t (V). Khi R1 = 9 va R2 = 16 th mach co cung cong suat tieu thu ien la
bao nhieu?
C. 0,8 W.
D. 8 W.
A. 4W.
B. 0,4 2 W.
Cau 21: at vao hai au oan mach hnh 3.13 mot hieu ien the xoay chieu, th dong ien
trong mach i = 2sin(80t)A va hieu ien the cac oan mach uX =90sin(80t+/2)V; uY =
180sin(80t)V. Ta suy ra cac bieu thc lien he: 1) uX = i.ZX; 2) uY = i.ZY. Vi ZX va ZY la tong
tr cua hop X va hop Y. Ket luan nao sau ay la ung?
M

Y
X
A

A. 1) sai; 2) ung.
B. 1) sai; 2) sai.
C. 1) ung; 2) ung. D. 1) ung; 2) sai.
Cau 22: Mch dao ng LC l tng, dng in tc thi qua mch l i, hiu in th tc thi hai u t l u,
in dung ca t l C, in tch cc i trn t l Q0 quan h gia i,u,Q0, C, l

i2
2 2
u
C
+
= Q02
A.

B. u C +
2

i2

=Q

2
0

i2
2
u
C
+
= Q02
C.
2

D. u 2C 2 + i 2 = Q02

Cau 23: Mt ng dy c in tr 4 dn mt dng in xoay chiu mt pha t ni sn xut n


ni tiu dng. Hiu in th hiu dng ngun in lc pht ra l U = 10kV, cng sut in l
400kW. H s cng sut ca mch in l cos = 0,8. C bao nhiu phn trm cng sut b mt mt
trn ng dy do ta nhit?

A. 1,6%.

B. 2,5%

C. 6,4%.

D. 10%.

Cau 24: Song ien t khong the:


A. Phat ra t mach dao ong kn
B. Giao thoa c vi nhau
C. Gay ra hien tng song dng
D. Phan xa c tren cac mat kim loai
Cau 25 : Ve quang pho hap thu, ket luan nao ke sau la KHON UNG?
A.Quang pho cua anh sang Mat Tri la quang pho hap thu cua chat kh.
B. Quang pho hap thu c tao ra la do anh sang cua nguon phat ra thieu mot so bc xa .
TRUNG TAM LUYEN THI AI HOC AI VIET
* TRUNG TAM GDTX KP.3- TH TRAN CU CHI- HUYEN CU CHI. T: 08.22483793 -0984786115
* 67 THEP MI P.12-Q.TAN BNH- TP. HO CH MINH
T: 08.38118948-0909254007
* NH THIU NHI QUN 11_LNH BINH THNG
T: 08.38118948-0908346838

Gv: TRNG NH HUNG


T: 0908346838
Trang 217
C. Muon co quang pho hap thu cua mot kh hay hi th no phai co nhiet o thap hn nguon
anh sang trang va xen vao gia nguon va may quang pho.
D. mot nhiet o nhat nh , mot kh hay hi co kha nang hap thu nhng anh sang n sac
nao ma no co kha nang phat xa va ngc lai.
Cau 26 : Khi thc hien giao thoa anh sang vi hai khe Iang trong khong kh , khoang van o
c la i. khi thc hien th nghiem giao thoa anh sang vi hai khe Iang trong moi trng trong
suot co chiet suat n > 1 th khoang van i o c tren man se la
A. i = ni
B. i = i/n
C. i = 2i/n
D. i = i/n +1
Cau 27: Trong anh sang nhn thay, yeu to gay ra cam giac mau cho mat la:
A. Ca van toc va bien o cua song anh sang
B. Van toc anh sang
C. Tan so anh sang
D. Bien o cua song anh sang.
Cau 28: Chon cau ung:
A. Cng o dong quang ien phu thuoc vao gii han quang ien
B. Gia tr hieu ien the ham phu thuoc vao cng o chum sang kch thch
C. Cng o dong quang ien bao hoa phu thuoc vao hieu ien the gia anot va catot.
D. Cng o dong quang ien phu thuoc hieu ien the gia anot va catot
Cau 29: May bien the co cuon s cap gom 1000 vong day. Noi vao mang ien xoay chieu co
hieu ien the U1 = 200V th hai au cuon th cap co hieu ien the U2 = 10V. Bo qua moi hao
ph tren may bien the. So vong day cua cuon th cap la:
A. 25 vong
B. 50 vong
C. 100 vong
D. 500 vong
Cau 30: o nhay cua mat ngi trong bong toi la 60 photon/s vi anh sang co bc song
= 555nm . Cong suat cua anh sang ng vi o nhay nay co gia tr nao?
B. 1.15.10-17W.
C. 2,15.10-17W.
D. Gia tr khac A, B, C.
A. 0,15.10-17W.
Cau 31: Trong th nghiem Young nguon sang phat ra hai anh sang n sac co bc song :
1 = 0,60nm ; 2 (cha biet). Co: a = 0,2 mm ; D = 1 m. Tren man , trong mot khoang co be
rong L = 2,4 cm ngi ta thay co 17 van sang vi :
* 3 van trung
* Co 2 van trung ngoai cung cua khoang L.
Hay suy ra khoang van i2 cua he van giao thoa ng vi ang sang 2 .
A. 2,4 mm.
B. 3,6 mm.
C. 4,8 mm.
D. Gia tr khac A, B, C.
Cau 32: Chn pht biu sai.
A. Tn s ca nh sng pht quang bao gi cng ln hn tn s ca nh sng m cht pht quang
hp th.
B. S pht sng ca cc tinh th khi b kch thch bng nh sng thch hp l s ln quang.
C. Thi gian pht quang ca cc cht khc nhau c gi tr khc nhau.
D. S pht quang ca cc cht ch xy ra khi c nh sng thch hp chiu vo.
Cau 33: Cng thot lectrn ca mt kim loi l A th bc sng gii hn quang in l . Nu
chiu nh sng kch thch c bc sng vo kim loi ny th ng nng ban u cc i ca cc
quang electron l A. Tm h thc lin lc ng?
B. = 0,5.
C. = 0,25.
D. = 2/3.
A. = .
Cau 34 : Khi ang (cac) trang thai nao ke sau th nguyen t khong bc xa nang lng?
A. Trang thai c ban. B. Trang thai kch thch.
C. Trang thai dng.
D. A, B, C eu ung.
Cau 35: Anh sang Mat Tri luc mi moc hay sap lan co mau o. Co the ket luan ra sao ve tnh
chat cua lp kh quyen?
TRUNG TAM LUYEN THI AI HOC AI VIET
* TRUNG TAM GDTX KP.3- TH TRAN CU CHI- HUYEN CU CHI. T: 08.22483793 -0984786115
* 67 THEP MI P.12-Q.TAN BNH- TP. HO CH MINH
T: 08.38118948-0909254007
* NH THIU NHI QUN 11_LNH BINH THNG
T: 08.38118948-0908346838

Gv: TRNG NH HUNG


T: 0908346838
Trang 218
A. hap thu anh sang o. B. tan xa anh sang o.
C. A va B eu ung.
D. A va B eu sai.
Cau 36 : Khi ang ( cac) trang thai nao sau ay th nguyen t khong bc xa nang lng ?
A. Trang thai c ban
B. Trang thai kch thch.
C. Trang thai dng.
D. A, B, C
eu ung
23
Cau 37 : Nng lng cn thit bt mt ntrn khi ht nhn 11
Na l bao nhiu ?
2
Cho mNa = 22,9837u ; mn = 1,0087u ; mp=1,0073u, 1u.c = 931MeV
A. 3,5 MeV.
B. 17,4 MeV.
C. 12,4 MeV.
D. 8,1 MeV.
Cau 38: Hat nhan co khoi lng mHe = 4,0015 u. Nang lng toa ra khi tao thanh 22,4l Heli
(ktc) la: Biet : mp=1,0073u , mn=1,00867u,
1u=931MeV/c2
A. 2,73.1012 MeV
B. 27,3.1012 MeV
C. 2,73.1012 J
D. 27,3.1012 J
Cau 39: Mt phn ng ht nhn c phng trnh: 12 D + 31T 24He + 01n + 17,6 MeV
MeV
Bit cc ht khi m D = 0,0029u , mT = 0,0087u v 1u = 931 2 . ht khi ca ht nhn
c
Heli l:
A. 0,0305u
B. 0,00305u
C. 0,305u
D. 0,00301u
Cau 40 : Cong thoat electron cua catot cua mot te bao quang ien la 3.10-19 J. Chieu vao
catot bc xa co bc song = 0,4m . e co dong quang ien trong mach th hieu ien the
UAK phai thoa man ieu kien nao?
A. U AK = 2,52V .
B. U AK > 2,52V .
C. U AK > 1,2V .
D. U AK < 1,2V .
Cau 41 : Kim da quang cua ong ho co 1g chat phong xa

226
88

Ra vi chu k ban ra T = 1,6.103

nam. Sau thi gian 50 nam s dung ong ho, lng Ra con lai la bao nhieu %? ( Lay 2 ch so co
ngha).
A. 98%.
B. 89%.
C. 49%.
D. gia tr khac A, B, C.
Cau 42: Co hai chat phong xa A va B. thi iem ban au ( t = 0) hai khoi chat A va B co
cung so nguyen t : N 0 A = N 0 B . Sau 3 ngay so nguyen t A gap 3 lan so nguyen t B :
N A = 3N B
Cho biet chu k ban ra cua A la TA = 1,5 ngay. Tnh chu k ban ra cua B. ( lay 2 ch so co ngha).
A. 0,21 ngay.
B. 0,42 ngay.
C. 0,84 ngay.
D. gia tr khac A, B, C.
Cau 43: ac iem nao di ay khong thng xuat hien trong tia Laze:
A. Cng o ln
B. o nh hng cao
C. n sac cao D. Cong suat ln.

Cau 44: Trong so 8 hanh tinh ln cua he Mat Tri, hanh tinh nao co chieu quay quanh truc la
chieu nghch
A. Thuy tinh.
B. Kim tinh.
C. Hoa tinh.
D. hanh tinh khac A, B, C.
Cau 45: Trong th nghiem Iang a = 1 mm , D = 1m . chieu ong thi 1 = 0,5 m va

2 = 0,75 m . Xet tai M,N cung ben van trung tam th tai M co van sang bac 6 cua 1 va tai
N co van sang bac 6 cua 2 . Tm tong so van sang cua 2 bc xa tren oan( MN ( ke ca MN)
A. 7 van sang

B. 5 van sang

C. 9 van sang

D. 3 van sang

TRUNG TAM LUYEN THI AI HOC AI VIET


* TRUNG TAM GDTX KP.3- TH TRAN CU CHI- HUYEN CU CHI. T: 08.22483793 -0984786115
* 67 THEP MI P.12-Q.TAN BNH- TP. HO CH MINH
T: 08.38118948-0909254007
* NH THIU NHI QUN 11_LNH BINH THNG
T: 08.38118948-0908346838

Gv: TRNG NH HUNG


T: 0908346838
Trang 219
-10
Cau 46: Ong Rnghen co bc song ngan nhat la 6,625.10 m va cng o dong ien trong ong
la I = 2mA. Tnh nhiet lng lam nong i catot. Biet 90% ong nang electron ap vao i
catot la lam nong i catot.
A. 0,375(J)

B. 33,75(J)

C. 33,75.1019(eV)
26

D. 3,375(J).

Cau 47: Cong suat bc xa mat tri la 3,845.10 W. Hang so mat tri H co gia tr nao sau ay:
B. 1360 W/m2
C. 136 W/m2
D. 1630 W/m2.
A. 13,6 W/m2
Cau 48: Mot con lac lo xo co khoi lng vat nang la m, dao ong ieu hoa vi bien o A, nang
A
lng dao ong la W. Khi vat co li o x =
th van toc cua no co gia tr la:
2
2W
W
W
3W
.
B.
.
C.
.
D.
.
A.
m
2m
m
2m
Cau 49: Trong hien tng giao thoa song nc. Tai hai iem A va B at cac nguon song ket
hp co dang u = A cos(100t )(cm) , t tnh bang giay; toc o truyen song tren mat nc la 1m/s.
Goi M la mot iem trong vung giao thoa, AM = d 1 = 12,5cm; BM = d 2 = 6cm . Khi o phng
trnh dao ong tai M co dang:
A. u M = A 2 cos(100t 9,25 )(cm).
B. u M = A 2 cos(100t 8,25 )(cm).
C. u M = 2 A 2 cos(100t 8,25 )(cm).

D. Phng an khac.

Cau 50: Goi B0 la cam ng t cc ai cua mot trong 3 cuon day ong c khong ong bo ba
pha. Khi co dong ien vao ong c , th cam ng t tong hp cua t trng quay tai tam stato co
tr so bang:
A. B = 3B0.
B. B = B0.
C. B = 1,5B0.
D. B = 0.

Phan danh cho ban nang cao (gom 10 cau t cau 51 en cau 60)

Cau 51 : ong nang cua mot vat co khoi lng ngh m0 = 1 kg chuyen ong vi toc o 180 000
km/s la:
A. 2,05.1016J.
B. 2,025.1016J.
C. 2,30.1016J.
D. 2,40.1016J.
Cau 52 : Mot en ong khi hoat ong bnh thng th dong ien khng i qua en co cng o
0,8A va ien ap hieu dung hai au neon la 50V. e s dung en vi mang ien xoay chieu
120V-50Hz, ngi ta mac noi tiep vi en mot cuon cam co o t cam L va ien tr thuan
r = 12,5 . o t cam L co gia tr la:

3 3
3
2 3
(H).
C. L =
(H).
D. L =
(H).
4
4

Cau 53 : Mot vat co khoi lng m c treo vao mot lo xo. Vat dao ong ieu hoa vi tan so
f = 12 Hz khi treo them 1 gia trong m = 10 g vao lo xo th tan so dao ong la f 2 = 10,95 Hz .
Khoi lng ban au cua vat va o cng cua lo xo lan lt la:
A. m =50g ; K = 288 N/m
B.m = 100g ; K = 576 N/m
C.m = 25g; K = 144N/m
D.m = 75g; K = 216 N/m
Cau 54: Mot san hnh tru ac khoi lng 300kg, ban knh 2m. San bat au quay nh mot lc
nam ngang co o ln 200N tac dung vao san theo phng vuong goc vi mep san. ong nang
cua san sau 18s la:
A. 12200J
B. 43200J
C. 42300J
D. 125J
A. L =

(H).

B. L =

TRUNG TAM LUYEN THI AI HOC AI VIET


* TRUNG TAM GDTX KP.3- TH TRAN CU CHI- HUYEN CU CHI. T: 08.22483793 -0984786115
* 67 THEP MI P.12-Q.TAN BNH- TP. HO CH MINH
T: 08.38118948-0909254007
* NH THIU NHI QUN 11_LNH BINH THNG
T: 08.38118948-0908346838

Gv: TRNG NH HUNG


T: 0908346838
Trang 220
Cau 55: Pht biu no sau y l khng ng i vi chuyn ng quay nhanh dn u ca vt rn
quanh mt trc ?
A. Tc gc l mt hm bc nht ca thi gian.
B. Gia tc gc ca vt l khng i v khc 0.
C. Trong nhng khong thi gian bng nhau, vt quay c nhng gc khng bng nhau.
D. Phng trnh chuyn ng (phng trnh to gc) l mt hm bc nht ca thi gian.
Cau 56: 131 I la ong v phong xa c dung trong Y hoc. Chu k ban ra cua no la t = 8 ngay.
Mot lng chat phong xa nay co o phong xa ban au la 2,2.105Bq.Tnh so nguyen t phong xa
con lai sau 30 ngay ( lay 3 ch so co ngha).
A. 1,64.109 ngt.
B. 1,64.1010 ngt.
11
C. 1,64.10 ngt.
D. so nguyen t khac A, B, C.
Cau 57: canh ng, tren thap bu ien co mot ong ho, chuong cua no phat ra mot am co
tan so 1136 Hz. Mot oto chay vi van toc 20 m/s tren ng o. Toc o am thanh trong khong
kh v = 340 m/s. Tan so tieng coi ma ngi lai xe nghe c khi xe lai gan bu ien la
A. 1203 Hz.
B. 1225 Hz.
C. 1069 Hz.
D. 1100 Hz.
Cau 58: hai banh xe B va A co cung ong nang, toc o goc A = 3 B . T so momen quan tnh
IA so vi IB oi vi truc quay qua tam cua A va B co gia tr la:
A. 3

B. 1/ 9

C. 6

D. 9

Cau 59: Mt thanh ng cht, tit din u, khi lng 0,2 kg, di 0,5 m quay u quanh mt trc
thng ng i qua trung im ca thanh v vung gc vi thanh vi tc 120 vng/pht. ng
nng quay ca thanh bng
A. 0,026 J.
B. 0,314 J.
C. 0,157 J.
D. 0,329 J.
Cau 60: Mt rng rc c momen qun tnh i vi trc quay c nh ca n l 10 kg.m2, quay u
vi tc 45 vng/pht. Tnh ng nng quay ca rng rc.
A. 23,56 J.
B. 111,0 J.
C. 221,8 J.
D. 55,46 J.
Het
*********************************************************

TRUNG TAM LUYEN THI AI HOC AI VIET


* TRUNG TAM GDTX KP.3- TH TRAN CU CHI- HUYEN CU CHI. T: 08.22483793 -0984786115
* 67 THEP MI P.12-Q.TAN BNH- TP. HO CH MINH
T: 08.38118948-0909254007
* NH THIU NHI QUN 11_LNH BINH THNG
T: 08.38118948-0908346838

Gv: TRNG NH HUNG

e 7

T: 0908346838

Trang 221

E THI TUYEN SINH AI HOC

(Thi gian lam 90 phut)


Cau 1: Trong dao ng iu ha, cht im i chiu chuyn ng khi
A. lc tc dng i chiu
B. lc tc dng bng khng
C. lc tc dng c ln cc i
D. lc tc dng c ln cc tiu.
Cau 2: Cho mt vt hnh tr, khi lng m = 400g, din tch y S = 50 cm2, ni trong nc, trc
hnh tr c phng thng ng. n hnh tr chm vo nc sao cho vt b lch khi v tr cn bng
mt on x theo phng thng ng ri th ra. Tnh chu k dao ng iu ha ca khi g.
A. T = 1,6 s
B. T = 1,2 s
C. T = 0,80 s
D. T = 0,56 s
Cau 3: Vat dao ong ieu hoa vi tan so f = 4Hz, van toc cua vat qua v tr can bang la
16 cm/s. Chon goc thi gian la luc vat qua v tr x = 2 cm va ang ra xa v tr can bang.
Phng trnh dao ong la:
A. x = 2 cos 8t cm

B. x = 2 cos(8t +

) cm
4
3

C. x = 2 cos(8t ) cm
D. x = 2 cos(8t + ) cm
4
4
Cau 4: Mt vt dao ng iu ho vi phng trnh x = Acost. Vn tc c gi tr i s cc tiu
khi
A. vt chuyn ng theo chiu m qua v tr c th nng cc tiu.
B. vt i chiu chuyn ng.
C. lc ko v c gi tr i s cc tiu.
D. vt chuyn ng theo chiu m qua v tr c ng nng cc tiu.
Cau 5: Mt con lc n dao ng nh vi bin 4cm. Khong thi gian gia hai ln lin tip tc
ca vt t gi tr cc i l 0,05s. Khong thi gian ngn nht n i t v tr c li s1= 2cm
1
1
1
1
A.
B.
C.
D.
n li s2 = 4cm l:
s
s.
s.
s.
120
60
80
100
Cau 6: Con lc l xo dao ng theo phng thng ng, trong hai ln lin tip con lc qua v tr
cn bng th
A. gia tc bng nhau, ng nng bng nhau.
B. ng nng bng nhau, vn tc bng nhau.
C. gia tc bng nhau, vn tc bng nhau.
D. Cc cu A, B v C u ng.
Cau 7: Dao ng duy tr l dao ng tt dn m ngi ta :
A. Kch thch li dao ng sau khi dao ng b tt hn.
B. Lm mt lc cn ca mi trng i vi vt chuyn ng.
C. Tc dng vo vt mt ngoi lc khng i theo thi gian.
D. Cung cp cho vt mt phn nng lng ng bng nng lng ca vt b tiu hao trong
tng chu k.
Cau 8: hai m c m sc khc nhau l do:
A. c tn s khc nhau .
B. s lng cc ho m trong chng khc nhau.
C. cao v to khc nhau.
D. s lng v cng cc ho m trong chng khc
nhau.
Cau 9: th hnh di biu din s bin thin ca li u theo thi gian t ca 1 vt dao ng iu
ha. Ti im no, trong cc im M, N, K v H gia tc v vn tc ca vt
c hng ngc nhau.
A. im M
B. im N
C. im K
D. im H
TRUNG TAM LUYEN THI AI HOC AI VIET
TRUNG TAM GDTX KP.3- TH TRAN CU CHI- HUYEN CU CHI. T: 08.22483793 -0984786115
67 THEP MI P.12-Q.TAN BNH- TP. HO CH MINH
T: 08.38118948-0909254007
* NH THIU NHI QUN 11_LNH BINH THNG
T: 08.38118948-0908346838
*
*

Gv: TRNG NH HUNG

T: 0908346838

Trang 222

Cau 10: Mot nhac cu phat ra cac hoa am lien tiep la 60Hz, 100Hz, 140Hz. Hoi song dng do
nhac cu o tao ra la:
A. Hai au co nh
B. Mot au co nh mot au t do
C. Hai au t do.
D. Ca A,B,C ung
Cau 11: Xt ba m c tn s ln lt f 1 = 50 Hz , f 2 = 10000 Hz , f 3 = 15000 Hz . Khi cng m ca
chng u ln ti 10W / m 2 , nhng m no gy cho tai ngi cm gic nhc nhi, au n:
B. f 2 , f 3
C. f1 , f 2 , f 3
D. f1 , f 2
A. f 1 , f 3
Cau 12: Con lc n dao ng vi chu k T. Treo con lc trong mt thang my v cho thang my
g
chuyn ng nhanh dn u i ln vi gia tc a= . Chu k dao ng con lc trong thang my l
4
2
5
3
2
A.
T
B. T
C. T
D.
T
2
2
3
5
Cau 13: Chn cu tr li sai :
Trong mch in xoay chiu R,L,C mc ni tip ang xy ra cng hng, tng dn tn s ca
dng in v gi nguyn cc thng s khc th:
A. H s cng sut ca mch gim dn.
B. Hiu in th hiu dng trn t in gim
dn.
C. Cng hiu dng ca dng in gim dn
D. Hiu in th hiu dng trn cun cm
gim dn
Cau 14: Tm pht biu sai khi ni v my bin p:
A. Khi tng s vng dy cun th cp, hiu in th gia hai u cun th cp tng.
B. Khi gim s vng dy cun th cp, cng dng in trong cun th cp gim.
C. Mun gim hao ph trn ng dy ti in, phi dng my tng th tng hiu in th.
D. Khi mch th cp h, my bin th xem nh khng tiu th in nng.
Cau 15: tng gp i tn s ca m do mt dy n pht ra , ta phi
A. tng lc cng dy gp hai ln.
B. tng lc cng dy gp bn ln.
C. gim lc cng dy i hai ln.
D. gim lc cng dy i bn ln.
Cau 16: Hai dao ng iu ho cng phng, cng tn s c phng trnh x1 = A cos(t

3
x2 = A cos(t ) cm. bin dao ong tong hp c gi tr cc i th A c gi tr nao:

) cm v

B. 7cm
C. 5 3 cm
D. 6 3 cm
A. 9 3 cm
Cau 17: t hiu in th xoay chiu u = 120 2 cos100t (V ) vo hai u mt on mch RLC ni
tip, in tr R c th thay i c. Thay i R th gi tr cng sut cc i ca mch P = 300W .
Tip tc iu chnh R th thy vi hai gi tr ca in tr R1 v R2 m R1 = 0,5625 R2 th cng sut
tiu th trn on mch l nh nhau. Gi tr ca R1 :
A. 20
B. 28
C. 32
D. 18
Cau 18: Trong h thng truyn ti dng in 3 pha i xa bang 4 day dan (vi cc ti hon ton
ging nhau) th:
A. Cng hiu dng ca dng in trong dy trung ha bng tng cc cng hiu dng ca
cc dng in trong 3 dy pha.
B. Dng in trong mi dy pha u lch pha 2/3 so vi hiu in th gia dy pha v dy
trung ha.
C. Hiu in th hiu dng gia 2 dy pha nh hn hiu in th gia 1 dy pha v dy trung ha
D. Cng dng in trong dy trung ha lun bng 0
TRUNG TAM LUYEN THI AI HOC AI VIET
TRUNG TAM GDTX KP.3- TH TRAN CU CHI- HUYEN CU CHI. T: 08.22483793 -0984786115
67 THEP MI P.12-Q.TAN BNH- TP. HO CH MINH
T: 08.38118948-0909254007
* NH THIU NHI QUN 11_LNH BINH THNG
T: 08.38118948-0908346838
*
*

Gv: TRNG NH HUNG


T: 0908346838
Trang 223
Cau 19: Khung dy hnh ch nht di 30cm, rng 20cm t trong t trng u c cm ng t
r
B=10-2 (T) sao cho phap tuyn khung hp vi vct B 1 gc 60o. T thng qua khung luc nay l
A. 3.10-4 (T)
B. 2 3.104 Wb
C. 3.10-4 Wb
D. 3 3.104 Wb
Cau 20: Mch dao ng LC dao ng iu ho, nng lng tng cng c chuyn t in nng
trong t in thnh t nng trong cun cm mt 1,50s. Chu k dao ng ca mch l:
A. 1,5s.
B. 3,0s.
C. 0,75s.
D. 6,0s.
Cau 21: Khi ien tch dao ong th no se bc xa ra:
A. Song ien t
B. ien trng tnh C. T trng
D. Song anh
sang.
Cau 22: Mot song ien t co bc song ien t cua no trong nc la =90m. Biet chiet suat
cua nc la 4/3, cua thuy tinh la 1,5. Bc song cua song ien t noi tren trong thuy tinh la:
A. 80m
B. 90m
C. 180m
D. 360m
-3
Cau 23: Mt t in c in dung C = 10 /2 F c np mt lng in tch nht nh. Sau
ni 2 bn t vo 2 u 1 cun dy thun cm c t cm L = 1/5 H. B qua in tr dy ni. Sau
khong thi gian ngn nht bao nhiu giy (kt t lc ni) nng lng t trng ca cun dy bng
3 ln nng lng in trng trong t?
A. 5/300s
B. 1/300s
C. 4/300s
D. 1/100s
Cau 24: Mch in R1L1C1 c tn s cng hng f1. Mch in R2L2C2 c tn s cng hng f2,
(Bit f1 = f2). Mc ni tip hai mch vi nhau th tn s cng hng l f. Tn s f lin h vi tn
s f1 theo h thc
A. f = 2f1
B. f = f1
C. f = 1,5f1
D. f = 3f1
Cau 25: nh sng khong c tnh cht sau y:
A. Lun truyn vi vn tc 3.108m/s .
B. C th truyn trong mi trng vt
cht.
D. C mang nng lng.
C. C th truyn trong chn khng.
5.104
1
Cau 26 : Cho mch RLC mc ni tip c R = 100 () v L = ( H ) , C =
( F ) . t vo hai

u on mch mt hiu in th u= 120 cos100 t(V) . dng in trong mch cng pha vi hiu
in th hai u on mch ta phi ghp ni tip hay song song vi t C mt t C1 c in dung l
bao nhiu ?
5.104
5.104
A. Ghp ni tip ; C1 =
(F )
B. Ghp song song ; C1 =
(F )
4
4
5.104
5.104
C. Ghp song song ; C1 =
(F )
D. Ghp ni tip ; C1 =
(F )

Cau 27: Quang ph vch c pht ra khi nung nng


A. cht kh p sut thp
B. cht rn, lng hoc kh .
C. cht lng, hoc cht kh kh.
D. cht kh iu kin tiu chun .
Cau 28: Pht biu no sau y l khng ng khi ni v tia hng ngoi ?
A. Tia hng ngoi c tn s nh hn tn s ca nh sng .
B. Tia hng ngoi c mu hng.
C. C th ngi c th pht ra tia hng ngoi.
D. Tia hng ngoi c dng sy kh mt s nng sn.

TRUNG TAM LUYEN THI AI HOC AI VIET


TRUNG TAM GDTX KP.3- TH TRAN CU CHI- HUYEN CU CHI. T: 08.22483793 -0984786115
67 THEP MI P.12-Q.TAN BNH- TP. HO CH MINH
T: 08.38118948-0909254007
* NH THIU NHI QUN 11_LNH BINH THNG
T: 08.38118948-0908346838
*
*

Gv: TRNG NH HUNG


T: 0908346838
Trang 224
Cau 29: Trong ng Rnghen
A. phn ln ng nng ca electron khi p vo i m cc bin thnh nng lng ca tia
Rnghen
B. i m cc c cng in th vi m cc
C. i m cc lm bng kim loi c nguyn t lng ln v kh nng chy
D. c p sut cao
Cau 30: Trong th nghim giao thoa Ing, chiu vo khe S ng thi hai bc x n sc c bc
sng 1 = 0,49 m v 2 . Trn mn quan st, trong mt khong rng m c 29 vn sng, trong
c 5 vn cng mu vi vn trung tm (k c vn trung tm) v hai trong nm vn nm ngoi cng
ca khong rng. Bit trong khong rng s vn sng ca 1 nhiu hn s vn sng ca 2 l 4
vn. Bc sng 2 :
A. 2 = 0,56 m
B. 2 = 0,72 m
C. 2 = 0,63m
D. 2 = 0,68m
Cau 31: Chiu 1 chm tia sng trng, hp (xem nh 1 tia sng duy nht) vo mt bn ca lng
knh, theo phng vung gc vi mt phng phn gic ca gc chit quang. Sau lng knh, t 1
mn quan st song song vi mt phn gic ca lang knh v cch mt phn gic ny 1 on 2m.
Chit sut ca lng knh i vi tia l n = 1,5 v i vi tia tm l nt = 1,54. gc chit quang ca
lng knh bng 50. rng ca quang ph lin tc trn mn quan st (khong cch t maeps tm
n mp ) bng bao nhiu?
A. 7 mm
B. 8mm
C. 6,25mm
D. 9,2mm
Cau 32: Chn pht biu sai. Tia t ngoi
A. c tnh m xuyn mnh nht.
B. lm ion ha cht kh.
C. do cc vt b nung nng pht ra.
D. lm en knh nh.
Cau 33: Khi quan st quang ph vch hp th ca mt khi hi hir qua my quang ph, nu tt
ngun nh sng trng th trn mn nh ca my quang ph
A. vn cn quang ph vch hp th ca khi hi hir.
B. xut hin quang ph lin tc ca khi hi hir.
C. khng c loi quang ph no xut hin.
D. xut hin quang ph vch pht x ca khi hi hir.
Cau 34: Mt nguyn t hir ang trng thi c bn, hp th mt phtn c nng lng o v
chuyn ln trng thi dng ng vi qu o N ca lectron. T trng thi ny, nguyn t chuyn v
cc trng thi dng c mc nng lng thp hn th c th pht ra phtn c nng lng ln nht l
A. 3o.
B. 2o.
C. 4o.
D. o.
Cau 35: Chiu bc x c bc sng vo b mt mt kim loi c cng thot electron A = 2 eV,
r
hng chm electron quang in bt ra cho bay vo mt t trng u B c ln B = 104 T , theo
phng vung gc vi ng cm ng t. Bit bn knh cc i ca qu o cc electron quang
in bng 23,32mm. Bc sng ca bc x c chiu l
A. 0, 75m
B. 0, 60m
C. 0, 50m
D. 0, 46m
Cau 36: Trong quang pho vach cua nguyen t hyro, vach ng vi bc song dai nhat trong
day Laiman la L max va vach ng vi bc song ngan nhat trong day Laiman la L min . Hay
chon cau ung.
5

A. L max =
L min 4

B.

L max 4
=
L min 3

C.

L max
=2
L min

D.

L max
=4
L min

Cau 37: Chn cu sai


A. Phn ng trong cc ht sinh ra c tng khi lng b hn cc ht ban u ngha l bn vng
hn
TRUNG TAM LUYEN THI AI HOC AI VIET
TRUNG TAM GDTX KP.3- TH TRAN CU CHI- HUYEN CU CHI. T: 08.22483793 -0984786115
67 THEP MI P.12-Q.TAN BNH- TP. HO CH MINH
T: 08.38118948-0909254007
* NH THIU NHI QUN 11_LNH BINH THNG
T: 08.38118948-0908346838
*
*

Gv: TRNG NH HUNG


T: 0908346838
Trang 225
B. Phn ng trong cc ht sinh ra c tng khi lng ln hn cc ht ban u l phn ng thu
nng lng
C. Phn ng trong cc ht sinh ra c tng khi lng b hn cc ht ban u l phn ng ta
nng lng
D. Phn ng trong cc ht sinh ra c tng ht khi nh hn tng ht khi ca cc ht ban
u l phn ng ta nng lng
Cau 38: Chon cau sai ? Lc hat nhan:
A. La lc tng tac gia cac nuclon ben trong hat nhan
B. Co ban chat la hut
C. Khong phu thuoc vao ban chat cua nuclon trong hat nhan
D. La loai lc hut neu khoang cach nho hn 10-15m va la lc ay neu khoang cach ln hn
10-15m
Cau 39: Tnh cht no sau y khng phi l tnh cht chung ca cc tia , ,
A. C kh nng in ha khng kh
B. B lch trong in trng hoc t trng
C. C tc dng ln phim nh
D. C mang nng lng
Cau 40: Nhm tia no sau y c cng bn cht sng in t
A. Tia t ngoi, tia RnGen, tia katt
B. Tia t ngoi, tia hng ngoi, tia katt
C. Tia t ngoi, tia hng ngoi, tia ga ma
D. Tia t ngoi, tia ga ma, tia b ta
Cau 41: Mt nh my in ht nhn c cng sut pht in 182.107 (W), dng nng lng phn hch ca

ht nhn U235 vi hiu sut 30%. Trung bnh mi ht U235 phn hch to ra nng lng 200 (MeV). Hi trong
365 ngy hot ng nh my tiu th mt khi lng U235 nguyn cht l bao nhiu. S NA = 6,022.1023
A. 2461kg
B. 2333kg
C. 2263kg
D. 2362kg

Cau 42: Hai ht nhn Dtri c tc dng vi nhau to thnh mt ht nhn 3He v mt ntron.
Phn ng ny c biu din bi phng trnh 12 H + 12 H 23He + n . Bit nng lng lin kt ca
2
1

H bng 1,09MeV v ca 3He bng 2,54MeV. Phn ng ny ta ra bao nhiu nng lng?
A. 0,36MeV
B. 1,45MeV
C. 3,26 MeV
D. 5,44 MeV
Cau 43: Laze rubi khong hoat ong theo nguyen tac nao di ay:
A. Da vao s phat xa cam ng
A. Tao ra s ao lon mat o
B. Da vao s tai hp gia electron va lo trong
C. S dung buong cong hng
Cau 44: Trai at chuyen ong quanh mat tri theo mot quy ao gan tron co ban knh vao
khoang
A. 15.106 km
B. 15.107 km
C. 15.108 km
D. 15.109 km
Cau 45: Vach quang pho cua cac sao trong ngan ha:
A. eu b lech ve pha bc song dai
B. eu b lech ve pha bc song ngan
C. Hoan toan khong b lech ve pha nao ca
D. Co trng hp lech ve pha bc song dai, co trng hp lech ve pha bc song ngan.
Cau 46: Mot cai loa c xem nh nguon iem trong khong gian phat ra am co cong suat la P.
Ngi ta o c cng o am tai hai iem A cach nguon 1m va iem B cach nguon 2m tren
cung phng truyen song (cung pha vi nguon) lan lt la 10W/m2 va 2,5W/m2. Mc cng o
am tai trung iem cua oan AB la:
A.12,647(dB.)
B. 12,647(B.)
C. 4/9(B) .
D. 12,647(W/m2.)
Cau 47: S huy mot cap electron _ pozitron trang thai ngh sinh ra hai photon co tan so la:
A. 1,23.1020Hz
B. 2,468.1020Hz
C. 1,23.1017Hz
D.2,468.1017Hz
TRUNG TAM LUYEN THI AI HOC AI VIET
TRUNG TAM GDTX KP.3- TH TRAN CU CHI- HUYEN CU CHI. T: 08.22483793 -0984786115
67 THEP MI P.12-Q.TAN BNH- TP. HO CH MINH
T: 08.38118948-0909254007
* NH THIU NHI QUN 11_LNH BINH THNG
T: 08.38118948-0908346838
*
*

Gv: TRNG NH HUNG


T: 0908346838
Trang 226
Cau 48: Mt l xo nh treo thng ng c chiu di t nhin l 30cm. Treo vo u di l xo mt
vt nh th thy h cn bng khi l xo gin 10cm. Ko vt theo phng thng ng cho ti khi l xo
dan 12cm, ri truyn cho vt vn tc 20cm/s hng ln trn (vt dao ng iu ho).Chn gc thi
gian khi vt c truyn vn tc,chiu dng hng ln. Ly g = 10m / s 2 . Phng trnh dao ng
ca vt l:
B. x = 2 cos 10t (cm)
A. x = 2 2 cos 10t (cm)
3

C. x = 2 2 cos(10t ) (cm)
D. x = 2 cos(10t + ) (cm)
4
4
Cau 49: Hai ngun sng kt hp S1 v S 2 cach nhau 12cm, pht 2 sng cng tn s f= 40Hz, vn
tc truyn sng trong mi trng l v = 2m/s. V tr cc i tren ng thang noi hai nguon gan
nguon S2 nhat l
A 2cm.
B. 1cm.
C. 0cm.
D. 1,5cm.
Cau 50: Mt my pht in c phn cm gm hai cp cc v phn ng gm hai cp cun dy mc
ni tip. Sut in ng hiu dng ca my l 220V v tn s 50Hz. Cho bit t thng cc i qua
mi vng dy l 4(mWb). S vng dy ca mi cun trong phn ng l
A. 44 vng
B. 248 vng
C. 62 vng
D. 175 vng

Phan danh cho ban nang cao (gom 10 cau t cau 51 en cau 60)

Cau 51: Mt con lc n c dy treo di l = 0,4m v khi lng vt nng l m = 200g. Ly g


=10m/s2; b qua ma st. Ko con lc dy treo lch gc 0 = 600 so vi phng thng ng ri
bung nh. Lc lc cng ca dy treo bng 4N th vn tc cu vt l:
A. v = 2 m/s.
B. v = 2 2 m/s.
C. v = 5m/s.
D. v = 2m/s .
Cau 52 : Mt thanh cng c chiu di = 24cm, khi lng khng ng k. Gn vo hai u ca
thanh cc vt c khi lng ln lt l m1 = 50g v m2 = 150g. Cho h thng quay quanh trc c
phng thng ng i qua khi tm ca h v vung gc vi thanh, c tc gc 18rad/s. Mmen
ng lng ca h c gi tr
A. 3,26.10-2(kg.m2/s). B. 3,62.10-2(kg.m2/s). C. 3,88.10-2(kg.m2/s). D. 4,11.10-2(kg.m2/s).
Cau 53: Chn pht biu sai
Trong chuyn ng ca vt rn quay quanh mt trc c nh th mi im ca vt rn
A. c cng gc quay.
B. u chuyn ng trn cc qu o trn.
C. c cng chiu quay.
D. C cng gia tc
Cau 54: Mt n ng s dng hiu in th xoay chiu c gi tr hiu dng 220V. Bit n sng khi
hiu in th t vo n khng nh hn 155V. T s gia thi gian n sng v n tt trong mt
chu k l
A. 0,5 ln.
B. 2 ln .
C. 2 ln.
D. 3 ln
Cau 55: Chiu mt bc x vo catt ca mt t bo quang in th thy c xy ra hin tng quang
in. Bit cng dng quang in bo ha bng Ibh = 32 A, tnh s electron tch ra khi catt
trong mi pht. Cho in tch electron e = -1,6.10-19C.
A. 2. 1014 ht.
B. 12.1015 ht.
C. 5 1015 ht.
D. 512.1012 ht.
Cau 56: Sau t gi th phng x ca mt mu cht phng x gim i 50% . Sau t + 2 gi th
phng x ca mu gim i 75% so vi ban u. Chu k bn r ca cht phng x:
A. 2 gi
B. 1 gi
C. 4 gi
D. 3 gi
Cau 57: Mot canh sat giao thong ng ben ng dung coi ien phat ra mot am co tan so
1000Hz hng ve mot chiec oto ang chuyen ong ve pha mnh vi toc o 36km/h. Song am
truyen trong khong kh vi toc o 340m/s. Tan so phan xa t oto ma ngi canh sat nghe c
la:
TRUNG TAM LUYEN THI AI HOC AI VIET
TRUNG TAM GDTX KP.3- TH TRAN CU CHI- HUYEN CU CHI. T: 08.22483793 -0984786115
67 THEP MI P.12-Q.TAN BNH- TP. HO CH MINH
T: 08.38118948-0909254007
* NH THIU NHI QUN 11_LNH BINH THNG
T: 08.38118948-0908346838
*
*

Gv: TRNG NH HUNG


T: 0908346838
Trang 227
A. 1200Hz
B.960Hz
C. 1060Hz
D.1610Hz
Cau 58: Khi xay ra hieu ng op ple oi vi mot song am th tan so song thay oi con bc
song:
A. Cung thay oi
B. Khong thay oi khi nguon ng yen con may thu chuyen ong.
C. Khong thay oi

D. Ch thay oi khi ca nguon lan may thu eu chuyen ong

Cau 59: Phng trnh chuyn ng ca mt vt rn quay quanh mt trc c nh c dng:


= 10 + 10t +2 t2(rad,s). To gc v tc gc vt t c vo thi im 5s l:
A. 120 rad ; 20rad/s m B. 100 rad ; 30rad/s
C. 110 rad ; 30rad/s
D. 110 rad ; 60rad/s
Cau 60: Mt khi tr rng, ng cht c khi lng M = 10kg, bn knh R chuyn ng t trng
thi ngh trn mt phng nghing gc = 300 so vi mt ngang. Khi tr ln khng trt, ly g
=10m/s2, b qua ma st. Vn tc khi tr khi khi tm ca n di chuyn c 10m trn mt phng
nghing l
A. 7,5m/s
B. 10m/s
C. 5 2m / s
D. 5m/s

HET
***********************************************************

TRUNG TAM LUYEN THI AI HOC AI VIET


TRUNG TAM GDTX KP.3- TH TRAN CU CHI- HUYEN CU CHI. T: 08.22483793 -0984786115
67 THEP MI P.12-Q.TAN BNH- TP. HO CH MINH
T: 08.38118948-0909254007
* NH THIU NHI QUN 11_LNH BINH THNG
T: 08.38118948-0908346838
*
*

Gv: TRNG NH HUNG

e 8

T: 0908346838

Trang 228

E THI TUYEN SINH AI HOC

(Thi gian lam 90 phut)


Cau 1: Vat dao ong ieu hoa th trong mot chu ky thi gian ma vect van toc va vect gia toc
cung chieu la 2 (s). Thi gian gia toc oi chieu hai lan lien tiep vat i c quang ng la
10cm. Toc ca vt tai v tr gia toc oi chieu la :
A. 20cm/s
B.40cm/s
C. 30cm/s
D. 10cm/s
Cau 2: Chu ky dao ong nho cua con lac n phu thuoc vao:
A. Khoi lng cua con lac.
B. Khoi lng rieng cua con lac.
C. Trong lng cua con lac.
D. Ty so trong lng va khoi lng cua con lac.
Cau 3: Mt con lc l xo dao ng khng ma st trn mt phng nghing c gc nghing = 300,
khi i qua v tr cn bng l xo gin l = 12,5cm, ly g = 2=10m/s2. Tn s dao ng iu ho ca
con lc l:
A. f = 1Hz
B. f = 2Hz
C. f = 2 Hz
D. p n khc.
Cau 4: Mt vt dao ng iu ho vi tn s 2Hz, bin A. Khong thi gian trong mt chu k
vt c ln vn tc nh hn 1/2 vn tc cc i l
1
1
1
1
A.
B.
C. s
D. s
s
s
12
24
3
6
Cau 5: Con lc l xo nm ngang dao ng iu ho vi bin A. Khi vt nng chuyn ng qua v
tr cn bng th gi c nh im chnh gia ca l xo. Vt s tip tc dao ng vi bin dao ng
bng:
A. 2 A
B. A.
C. A 2
D. A 2
Cau 6: Mt con lc n c chiu di l = 48cm, vt c khi lng m=10g tch in q=-4.10-6C dao
ng iu ho trong in trng u c cc ng sc in trng thng ng hng ln. Cng
in trng E=5000V/m, ly g=2=10m/s2. Chu k dao ng ca con lc n l:
A. T = 0,4 s
B. T = 2 6 s
C. T = 4 s
D. T = 0,2 6 s
Cau 7: Bin dao ng cng bc khng ph thuc vo
A. Lc cn ca mi trng.
B. Pha ban u ca lc cng bc.
C. Bin ca lc cng bc.
D. chnh lch gia tn s ca lc cng bc v tn s ring ca h.
Cau 8: i vi m c bn v ha m bc 2 do cng mt cy n pht ra th
A. tc m c bn gp i tc ha m bc 2.
B. tn s ha m bc 2 gp i tn s m c bn.
C. cao m bc 2 gp i cao m c bn.
D. ha m bc 2 c cng ln hn cng m c bn.
Cau 9: Ngun sng O dao ng vi tn s 10Hz , dao ng truyn i vi vn tc 0,4m/s trn
phng Ox. Trn phng truyen song c lan lt co 2 im P v Q, vi PQ = 15cm . Cho bin
A = 1cm v bin khng thay i khi song truyn. Nu ti thi im no P c li 1cm th li
ti Q l:
A. 0
B. 2 cm
C. 1cm
D. - 1cm
Cau 10: Mot si day mot au gan vao am thoa mot au t do. Khi am thoa dao ongvi tan so
100Hz tren day xuat hien sonh dng . Biet khoang cach t au t do en nut th 3( ke t au t
do) la 5cm. Van toc truyen song tren day la:
A. 3m/s
B. 4m/s.
C. 5m/s.
D. ap an khac.
TRUNG TAM LUYEN THI AI HOC AI VIET
TRUNG TAM GDTX KP.3- TH TRAN CU CHI- HUYEN CU CHI. T: 08.22483793 -0984786115
67 THEP MI P.12-Q.TAN BNH- TP. HO CH MINH
T: 08.38118948-0909254007
* NH THIU NHI QUN 11_LNH BINH THNG
T: 08.38118948-0908346838
*
*

Gv: TRNG NH HUNG


T: 0908346838
Trang 229
Cau 11: Mt ngun m O (coi nh ngun im) cng sut 4 (mW). Gi s ngun m v mi
trng u ng hng, b qua s hp th m v phn x m ca mi trng. Cho bit ngng
nghe v ngng au i vi m ln lt 10-11 (W/m2) v 10-3 (W/m2). nghe c m m
khng c cm gic au th phi ng trong phm vi no trc O?
A. 10m-10000m
B. 10m-1000m
C. 1m-1000m
D. 1m- 10000m
Cau 12: t vo hai u on mch in xoay chiu RLC (cun dy thun cm) ni tip mt in
p xoay chiu c gi tr hiu dng khng i bng 220V. Gi hiu in p dng gia hai u in
tr R, hai u cun dy, gia hai bn t ln lt l UR, UL, UC. Khi in p gia hai u mch chm
pha 0,25 so vi dng in th biu thc no sau y l ng.
A. UR= UC - UL = 110 2 V.
B. UR= UC - UL = 220V.
C. UR= UL - UC =110 2 V.
D. UR= UC - UL = 75 2 V.
Cau 13: Cho on mch in xoay chiu gm cun dy c in tr thun R, mc ni tip vi t

in. Bit hiu in th gia hai u cun dy lch pha


so vi hiu in th gia hai u on
2
mch. in tr thun R tnh theo cm khng ZL ca cun dy v dung khng ZC ca t in l
A. R2 = ZC(ZC ZL).
B. R2 = ZC(ZL ZC).
C. R2 = ZL(ZC ZL). D. R2 = ZL(ZL ZC)
Cau 14: Mot may bien the co so vong cua cuon s cap la 5000 va th cap la 1000. Bo qua moi
hao ph cua may bien the. at vao hai au cuon s cap hieu ien the xoay chieu co gia tr hieu
dung 100 V th hieu ien the hieu dung hai au cuon th cap khi e h co gia tr la:
A. 40 V
B. 20 V
C. 0 V
D. 500 V
Cau 15: Kim loi lm catt ca mt t bo quang in c gii hn quang in l 0. Chiu ln lt
ti b mt catt hai bc x c bc sng 1 = 0,4m v 2 = 0,5m th vn tc ban u cc i ca
cc electron bn ra khc nhau 1,5 ln. Bc sng 0 l :
A. 0 = 0,6m.
B. 0 = 0,775m.
C. 0 = 0,25m.
D. 0 = 0,625m.
Cu 16: Cho mch xoay chiu R,L,C khng phn nhnh, R = 50 2 , U = U RL = 100 2V ,
U C = 200V . Cng sut tiu th ca mch l:
A. 100 2 W

B. 200 2 W

C. 200 W

D. 100 W

Cau 17: ng c khng ng b 3 pha hot ng bng dng xoay chiu tn s 50Hz. Ti trc quay
ca rto, mi cun dy to ra t trng c cm ng t cc i B0. thi im t, cm ng t tng
3
hp do 3 cun dy gy ra ti trc quay l B 0 th sau 0,01s, cm ng t tng hp ti l
2
3
3
1
A. B 0 .
B. B 0 .
C. B 0 .
D. B0.
2
4
2
Cau 18: Trong ong c khong ong bo 3 pha, goi tan so goc dong ien i vao ong c 1 ,toc
o goc quay cua t trng do stato tao ra la 2 , toc o goc quay roto tao ra la 3 . Hay so sang
cac tan so goc tren:
A. 1 = 2 = 3

B. 1 = 2 > 3

C. 1 < 2 = 3

D. 1 = 2 < 3

Cau 19: Cho oan mach xoay chieu R-L-C noi tiep, co ien ap u hai au mach cung pha i. Khi
o ta co 25L = 4R2C va cho U = 100V. ien ap hieu dung hai au L va hai au C la:
B. U L = UC = 40V
C. U L = UC = 50V
D. U L = UC = 20V
A. U L = UC = 30V
Cau 20: Mch dao ng l tng: C = 50F, L = 5mH. Hiu in th cc i hai bn cc t l 6(v) th
dng in cc i chy trong mch l
A. 0,60A
B. 0,77A

C. 0,06A

D. 0,12A

TRUNG TAM LUYEN THI AI HOC AI VIET


TRUNG TAM GDTX KP.3- TH TRAN CU CHI- HUYEN CU CHI. T: 08.22483793 -0984786115
67 THEP MI P.12-Q.TAN BNH- TP. HO CH MINH
T: 08.38118948-0909254007
* NH THIU NHI QUN 11_LNH BINH THNG
T: 08.38118948-0908346838
*
*

Gv: TRNG NH HUNG


T: 0908346838
Trang 230
Cau 21: Chn cu sai:
A. Cc sng in t mang theo nng lng.
B. in trng v t trng l hai mt th hin ca mt trng duy nht gi l trng in t.
C. Cc sng in t c th l sng ngang hay sng dc.
D. Cc sng in t truyn trong chn khng vi vn tc 3.108 m/s.
Cau 22: Nguyn tc sn xut dng in xoay chiu l:
A. lm thay i t trng qua mt mch kn
B. lm thay i t thng qua mt mch kn
C. lm thay i t thng xuyn qua mt mch kn mt cch tun hon
D. lm di chuyn mch kn trong t trng theo phng song song vi t trng
Cau 23: Mt ng dy dn in mt dng in xoay chiu t ni pht in n ni tiu th xa 3
km. Hiu in th v cng sut ni pht l 6 kV v 540 kW. Dy dn lm bng nhm tit din 0,5
cm2 v in tr sut = 2,5.10 8 .m . H s cng sut ca mch in bng 0,9. Hiu sut truyn ti
in trn ng dy bng:
A. 85,5%
B. 92,1%
C. 94,4%
D. Mt p n khc
Cau 24: Cho on mch nh hnh v. in p hiu dng gia hai u cun dy, gia hai bn t
in, gia hai u on mch ln lt l Ucd, UC, U. Bit U cd = UC 2 v U = UC. Cu no sau y
ng vi on mch ny?
C
A. V Ucd UC nn suy ra ZL ZC, vy trong mch khng xy ra cng hng
B. Cun dy c in tr khng ng k
C. Cun dy c in tr ng k. Trong mch khng xy ra hin tng cng hng
D. Cun dy c in tr ng k. Trong mch xy ra hin tng cng hng
Cau 25: Mt ng c khng ng b ba pha hot ng bnh thng khi hiu in th hiu dng
gia hai u mi cun dy l 220V. Trong khi ch c mt mng in xoay chiu ba pha do mt
my pht ba pha to ra, sut in ng hiu dng mi pha l 127V. ng c hot ng bnh
thng th ta phi mc theo cch no sau y?
A. Ba cun dy ca my pht theo hnh tam gic, ba cun dy ca ng c theo hnh sao.
B. Ba cun dy ca my pht theo hnh tam gic, ba cun dy ca ng c theo tam gic.
C. Ba cun dy ca my pht theo hnh sao, ba cun dy ca ng c theo hnh sao.
D. Ba cun dy ca my pht theo hnh sao, ba cun dy ca ng c theo hnh tam gic.
Cau 26 : Pht biu no sau y khng ng?
A. nh sng n sc l nh sng khng b tn sc khi i qua lng knh.
B. Chit sut ca mi trng trong sut i vi nh sng n sc khc nhau l khc nhau.
C. Hin tng chm sng trng khi qua lng knh b tch thnh nhiu chm nh sng n sc
khc nhau gi l tn sc nh sng.
D. Tn sc nh sng ch xy ra khi chiu mt chm sng hp i qua mt lng knh.
Cau 27: Quang pho hap thu cua mot chat kh co bieu hien nao ke sau?
A. Nhng vung toi tren quang pho lien tuc che mot so mau sac.
B. Nhng vach toi co v tr xac nh tren nen quang pho lien tuc.
C. Nhng vung toi xuat hien ong thi vi quang pho vach phat xa.
D. Nhng vach sang xuat hien tren nen en nhng o sang b giam manh.
Cau 28: Pht biu no sau y l ng?
A. Tia hng ngoi do cc vt c nhit cao hn nhit mi trng xung quanh pht ra.
B. Tia hng ngoi l sng in t c bc sng nh hn 0,4 m.
C. Tia hng ngoi l mt bc x n sc mu hng.
TRUNG TAM LUYEN THI AI HOC AI VIET
TRUNG TAM GDTX KP.3- TH TRAN CU CHI- HUYEN CU CHI. T: 08.22483793 -0984786115
67 THEP MI P.12-Q.TAN BNH- TP. HO CH MINH
T: 08.38118948-0909254007
* NH THIU NHI QUN 11_LNH BINH THNG
T: 08.38118948-0908346838
*
*

Gv: TRNG NH HUNG


T: 0908346838
Trang 231
D. Tia hng ngoi b lch trong in trng v t trng.
Cau 29: e tao mot chum tia X, ta cho mot chum electron nhanh ban vao
A. Mot chat ran kho nong chay, co nguyen t lng ln
B. Mot chat ran, co nguyen t lng bat ky
C. Mot chat ran, hoac mot chat long co nguyen t lng ln
D. Mot chat ran, chat long hoac chat kh bat ky
Cau 30: Trong th nghim v giao thoa nh sng ca Y-ng, hai khe sng cch nhau 0,8mm.
Khong cch t hai khe n mn l 2m, n sc chiu vo hai khe c bc sng = 0,64m. Vn
sng bc 4 v bc 6 (cng pha so vi vn chnh gia) cch nhau on
A. 3,2mm.
B. 1,6mm.
C. 6,4mm.
D. 4,8mm.
Cau 31: Thc hin th nghim giao thoa nh sng bng khe Young vi nh sng n sc c bc
sng . Ngi ta o khong cch gia mt vn ti v mt vn sng nm cnh nhau l 1mm. Trong
khong gia hai im M, N trn mn v hai bn so vi vn trung tm, cch vn trung tm ln lt
l 6mm v 7mm c bao nhiu vn sng?
A. 9 vn.
B. 6 vn.
C. 5 vn.
D. 7 vn.
Cau 32: nh sng hunh quang l nh sng:
A. tn ti mt thi gian di hn 10-8 s sau khi tt nh sng kch thch.
B. hu nh tt ngay sau khi tt nh sng kch thch.
C. c bc sng nh hn bc sng nh sng kch thch.
D. do cc tinh th pht ra, khi c kch thch bng nh sng Mt Tri.
Cau 33: Quang ph ca mt bng n dy tc khi nng sng th s
A. Sng dn khi nhit tng dn nhng vn c by mu
B. Cc mu xut hin dn t mu n tm, khng sng hn
C. Va sng dn ln, va xut hin dn cc mu n mt nhit no mi 7 mu
D. Hon ton khng thay i
Cau 34: Mu nguyn t Bo khc mu nguyn t R-d-pho im no di y?
A. Trng thi c nng lng n nh
B. Hnh dng qu o ca cc electron
C. M hnh nguyn t c ht nhn
D. Lc tng tc gia electron v ht nhn nguyn t
Cau 35: Chm bc x chiu vo catt ca t bo quang in c cng sut 0,2 W , bc sng
= 0,4 m .Hiu sut lng t ca t bo quang in ( t s gia s phtn p vo catt vi s
electron thot khi catt) l 5%.Tm cng dng quang in bo ha .
A. 0,2 mA
B. 0,3 mA
C. 6 mA
D. 3,2 mA .
Cau 36: Khi kh Hir ang trng thi kch thch v electron trong nguyn t ang chuyn ng
qu o O. Hi khi kh ny c th pht ra bao nhiu loi bc x n sc thuc vng nh sng
nhn thy?
A. 3
B. 4
C. 6
D. 10
Cau 37: Chn pht biu sai khi ni v s phng x ca ht nhn nguyn t:
A. Ti mt thi im, khi lng cht phng x cng ln th s phn r cng ln.
B. phng x ti mt thi im t l vi s ht nhn phn r tnh n thi im .
C. phng x ph thuc vo bn cht ca cht phng x.
D. Mi phn r l mt phn ng ht nhn ta nng lng.
A
A
235
Cau 38: Xet phan ng : 92
U + 10 n -> Z X + Z X + k 10 n + 200 Mev. ieu g sau ay sai khi noi
ve phan ng
A. ay la phan ng phan hach
B. tong khoi lng cac hat sau phan ng nho hn tong khoi lng hat

235
92

U va hat 10 n

TRUNG TAM LUYEN THI AI HOC AI VIET


TRUNG TAM GDTX KP.3- TH TRAN CU CHI- HUYEN CU CHI. T: 08.22483793 -0984786115
67 THEP MI P.12-Q.TAN BNH- TP. HO CH MINH
T: 08.38118948-0909254007
* NH THIU NHI QUN 11_LNH BINH THNG
T: 08.38118948-0908346838
*
*

Gv: TRNG NH HUNG


T: 0908346838
C. ay la phan ng toa nang lng
D. ieu kien xay ra phan ng la nhiet o cao
Cau 39:

210
84

Trang 232

P0 la chat phong xa hat . Ban au ta co 1g, PO vi chu k ban ra T = 138 ngay. The

tch khi heli thu c sau 1 nam(365 ngay) ieu kien tieu chuan la:
A. 896cm3

B. 8,96cm3

Cau 40: : Cho mach ien nh hnh ve


u AB = U 0 cos(2ft + )(V ) . UC = 45V ; UL = 80V.
r
r
Biet U AM U NB ; UR co gia tr:

C. 0,896cm3
A

D. 89,6cm3.
M

A. 125V
B. 35V
C. 170V
D. 60V
Cau 41: Co hai chat phong xa A va B. thi iem ban au ( t = 0) hai khoi chat A va B co
cung so nguyen t : N 0 A = N 0 B . Sau 3 ngay so nguyen t A gap 3 lan so nguyen t B :
N A = 3 N B . Cho biet chu k ban ra cua A la TA=1,5ngay. Tnh chu k ban ra cua B. ( lay 2 ch so

co ngha).
A. 0,21 ngay.
B. 0,42 ngay.
C. 0,84 ngay.
D. gia tr khac A, B, C.
16
Cau 42: Bit khi lng ca prtn; ntron; ht nhn 8 O ln lt l 1,0073 u; 1,0087 u; 15,9904 u

v 1u = 931,5 MeV/c2. Nng lng lin kt ca ht nhn 16


8 O xp x bng
A. 14,25 MeV.
B. 18,76 MeV.
C. 128,17 MeV.
D. 190,81 MeV.
Cau 43: Mt phtn c nng lng 1,79(eV) bay qua hai nguyn t c mc kch thch 1,79(eV),
nm trn cng phng ca phtn ti. Cc nguyn t ny c th trng thi c bn hoc trng thi
kch thch. Gi x l s phtn c th thu c sau , theo phng ca phtn ti. Hy ch ra p
s sai:
A. x = 0
B. x = 1
C. x = 2
D. x = 3
Cau 44: Chn phng n SAI khi ni v cc sao.
A. a s cc sao tn ti trong trng thi n nh, c kch thc, nhit khng i trong mt thi
gian di.
B. Mt Tri l mt ngi sao trong trng thi n nh.
C. Sao bin quang l sao c sng thay i.
D. Sao bin quang bao gi cng l mt h sao i.
Cau 45: Khi thy sao chi xut hin trn bu tri th ui ca n quay v hng no
A. Hng mt tri mc.
B. Hng mt tri ln.
C. Hng Bc.
D. Hng ra xa mt tri.
Cau 46: Khi cng m tng 1000 ln th mc cng m tng
A. 100(dB)
B. 20(dB)
C. 30(dB)
D. 40(dB)
Cau 47: Trong cc loi: Phtn, Mzon, lepton v Barion, cc ht s cp thuc loi no c khi
lng ngh nh nht:
A. phtn
B. leptn
C. mzon
D. barion
Cau 48: Mot vat dao ong ieu hoa vi bien o 10cm, chu ky T. Quang ng ln nhat ma vat
i c trong thi gian 5T/4 la:
A. 96,568cm
B.54,142cm
C. 50cm
D. 60cm
Cau 49: Kt lun no sau y khng ng v s truyn sng c?
A. Sng truyn i mang theo nng lng
B. Trong mi trng ng cht sng lun truyn theo mt ng thng.
C. Qu trnh truyn sng l qu trnh truyn trng thi dao ng
D. tc sng l tc truyn pha dao ng
TRUNG TAM LUYEN THI AI HOC AI VIET
TRUNG TAM GDTX KP.3- TH TRAN CU CHI- HUYEN CU CHI. T: 08.22483793 -0984786115
67 THEP MI P.12-Q.TAN BNH- TP. HO CH MINH
T: 08.38118948-0909254007
* NH THIU NHI QUN 11_LNH BINH THNG
T: 08.38118948-0908346838
*
*

Gv: TRNG NH HUNG


T: 0908346838
Cau 50: Mt my pht in xoay chiu mt pha pht ra sut in ng e = 1000
Nu roto quay vi vn tc 600 vng/pht th s cp cc l:
A. 4
B. 10
C. 5
D. 8
Phan danh cho ban nang cao (gom 10 cau t cau 51 en cau 60)

Trang 233
cos(100t) (V).

Cau 51 : Momen qun tnh ca mt vt rn khng ph thuc vo


A. khi lng ca vt.
B. kch thc v hnh dng ca vt.
C. v tr trc quay ca vt.
D. tc gc ca vt.
Cau 52 : th bn biu din s ph thuc li x vo thi gian t ca
x A
mt vt dao ng iu ho. im no trong cc im sau, hng
chuyn ng ca cht im v hng gia tc ca n ngc nhau?
O
B
A. im A.
B. im B.
C. im D.
D. im E.

Cau 53: Khoi lng cua mot vat co khoi lng ngh m0=1kg chuyen
ong vi toc o v=0,6c la:
A. 1,25kg
B. 0,8kg
C. 1,25g
D. ap an khac
Cau 54: . Cho oan mach R-L-C noi tiep. ien ap tc thi hai au mach u = U 0 cos2ft(v) vi

U 0 khong oi. Thay oi tan so e f 0 th trong mach xay ra cong hng va Pmach = 320W . Thay
oi f en khi he so cong suat mach con mot na th cong suat cua mach luc nay la:
A. 200 W
B. 40 W
C. 160 W
D. 80 W
Cau 55: Trong quang pho vach cua nguyen t hyro, vach ng vi bc song dai nhat trong day
Laiman la L max va vach ng vi bc song ngan nhat trong day Laiman la L min . Hay chon cau
ung ve o rong day pho = L max L min
0

A. 0,31mm

B. 0,31nm
C. 0,31m
D. 0,31 A
r
Cau 56: Mt proton c vn tc v bn vo nhn bia ng yn 37 Li . Phn ng to ra 2 ht ging ht
nhau mX bay ra vi vn tc c ln bng nhau v v cng hp phng ti ca proton mt gc 300.
Gi tr v l

A. v ' =

mX .v
mp

B. v ' =

3m p .v
mX

C. v ' =

m p .v
mX

D. v =

m pv
mX 3

Cau 57: Tren mot ng ray thang noi gia thiet b phat am P va thiet b thu am T, ngi ta
cho thiet b P chuyen ong vi van toc 20m/s lai gan thiet b T ng yen. Biet am do thiet b P
phat ra co tan so 1200Hz, van toc am trong khong kh la 340m/s. Tan so am ma thiet b T thu
c la:
A. 1129Hz
B. 1275Hz
C. 1000Hz
D. 1340Hz
Cau 58: : Mt cnh qut ca my pht in chy bng sc gi c ng knh khong 80 m, quay
u vi tc 45 vng/pht. Tc di ti mt im nm vnh cnh qut bng
A. 3600 m/s.
B. 1800 m/s. C. 188,4 m/s. D. 376,8 m/s.
Cau 59: Mot a ac co ban knh 0,25m, a co the xung quanh truc oi xng i qua tam va
vuong goc vi mat phang a. a chu tac dung cua 1 momen lc khong oi M = 3Nm. Sau 2s
ke t luc a bat au quay vi van toc goc cua a la 24 rad/s. momen quan tnh cua a la:
B. I = 0,25 kgm2
C. I = 7,50 kgm2
D. I = 1,85 kgm2
A. I = 3,60 kgm2
TRUNG TAM LUYEN THI AI HOC AI VIET
TRUNG TAM GDTX KP.3- TH TRAN CU CHI- HUYEN CU CHI. T: 08.22483793 -0984786115
67 THEP MI P.12-Q.TAN BNH- TP. HO CH MINH
T: 08.38118948-0909254007
* NH THIU NHI QUN 11_LNH BINH THNG
T: 08.38118948-0908346838
*
*

Gv: TRNG NH HUNG


T: 0908346838
Trang 234
Cau 60: Mt qu cu c ng cht, khi lng 0,5 kg, bn knh 5 cm, quay xung quanh trc i
qua tm ca n vi tc gc 12 rad/s. ng nng quay ca qu cu bng
A. 0,036 J.
B. 0,090 J.
C. 0,045 J.
D. 0,072 J.

Het
******************************************************

TRUNG TAM LUYEN THI AI HOC AI VIET


TRUNG TAM GDTX KP.3- TH TRAN CU CHI- HUYEN CU CHI. T: 08.22483793 -0984786115
67 THEP MI P.12-Q.TAN BNH- TP. HO CH MINH
T: 08.38118948-0909254007
* NH THIU NHI QUN 11_LNH BINH THNG
T: 08.38118948-0908346838
*
*

Gv: TRNG NH HUNG

e 9

T: 0908346838

Trang 235

E THI TUYEN SINH AI HOC

(Thi gian lam 90 phut)


Cau 1: Bin dao ng cng bc khng ph thuc vo
A. Lc cn ca mi trng.
B. Pha ban u ca lc cng bc.
C. Bin ca lc cng bc.
D. chnh lch gia tn s ca lc cng bc v tn s ring ca h.
Cau 2: Mot con lac lo xo gom lo xo co o cng k=1N/cm, chieu dai t nhien l 0 = 30cm , au

tren co nh au di gan vat m=1kg va nam tren mat phang nghieng 300 so vi phng ngang.
T v tr can bang a qua cau ra xa v tr can bang mot oan sao cho lo xo b bien dang 10cm
roi buong nhe. Chon truc toa o theo phng nghieng, chieu dng hng len, goc toa o tai v
tr can bang, goc thi gian la luc vat bat au dao ong. Phng trnh dao ong ieu hoa cua con
lac la:
A. x = 5 cos(10t + )cm
B. x = 15 cos(10t )cm C. x = 10cos(10t + )cm
D. Ca A,B ung.
2
2
Cau 3: Mt con lc l xo thng ng c k = 100N/m, m = 100g, ly g = = 10m/s . T v tr cn
bng ko vt xung mt on 1cm ri truyn cho vt vn tc u 10 3cm / s hng thng ng.
T s thi gian l xo nn v gin trong mt chu k l
A. 5
B. 2
C. 0,5
D. 0,2
Cau 4: Hai vt m1 v m2 c ni vi nhau bng mt si ch, v chng c treo bi mt l xo c
cng k (l xo ni vi m1). Khi hai vt ang v tr cn bng ngi ta t t si ch sao cho vt
m2 ri xung th vt m1 s dao ng iu ho vi bin
A.

m2 g
k

B.

(m1 + m2 ) g
k

C.

m1 g
k

Cau 5: Vat dao ong vi phng trnh chuyen ong co dang x = A cos(2t +

D.

m1 m2 g
k

)(cm) .Vat i qua

v tr c nang bang ong nang lan th 10 vao thi iem:


A. 5s
B. 5.583s
C. 4,583s
D. 4,666s
Cau 6: Mt con lc n c dy treo di l = 0,4m v khi lng vt nng l m = 200g. Ly g
=10m/s2; b qua ma st. Ko con lc dy treo lch gc 0 = 600 so vi phng thng ng ri
bung nh. Lc lc cng ca dy treo bng 4N th vn tc ca vt l:
A. v = 2 m/s.
B. v = 2 2 m/s.
C. v = 5m/s.
D. v = 2m/s .
Cau 7: Cho bon con lac n cung treo vao mot day cao su ban ln cang thang nam ngang, co
chieu dai day treo lan lt la l1 = 1m , l 2 = 1,2m , l1 = 1,3m , l 4 = 1,5m . Keo con lac mot cho no dao
ong th cac con lac con lai b dao ong cng bc theo va bien o dao ong ln nhat la:
A. con lac hai.
B. con lac ba.
C. con lac bon
D. co bien o nh nhau
Cau 8: Vn tc ca cc electron quang in thot ra khi b mt mt tm kim loi phng s c
hng:
A. Theo mi hng.
B. Ngc hng vi hng nh sng chiu ti.
C. i xng vi hng ca nh sng chiu ti qua php tuyn ti im ti.
D. Song song vi tm kim loi.
Cau 9: Tai iem O tren mat nc, co mot nguon song dao ong theo phng thang ng. Thi
gian mot phan t nc i t v tr can bang len en o cao cc ai la 0,1s. T O co gn song
TRUNG TAM LUYEN THI AI HOC AI VIET
TRUNG TAM GDTX KP.3- TH TRAN CU CHI- HUYEN CU CHI. T: 08.22483793 -0984786115
67 THEP MI P.12-Q.TAN BNH- TP. HO CH MINH
T: 08.38118948-0909254007
* NH THIU NHI QUN 11_LNH BINH THNG
T: 08.38118948-0908346838
*
*

Gv: TRNG NH HUNG


T: 0908346838
Trang 236
tron lan rong ra xung quanh, khoang cach gia ba gn song ke tiep la 36cm. Van toc truyen
song tren mat nc la:
A. v = 7,2cm/s
B.v=22,5cm/s
C. v=45cm/s
D. v=3,6cm/s
Cau 10: Phng trnh sng dng trn mt si dy di 93,75cm c dng u = 4cos(8 x)cos(100 t )cm .
Trong x tnh bng mt(m), t tnh bng giy(s). S bng sng trn dy l:
A. 7
B. 9
C. 8
D. 10
Cau 11: C 4 ngun m pht ra sng m c cng mc cng m l 130dB v c tn s
f1=19Hz, f2=350Hz, f3=10000Hz, f4=1660Hz. Sng m gy ra cm gic au n nhc nhi cho tai
ngi l
A. sng m c tn s f1 v f4.
B. c 4 sng m trn.
C. sng m c tn s f2 v f3.
D. sng m c tn s f3.
Cau 12: Mot may bien the co cuon th cap mac vi mot ien tr thuan, cuon s cap noi vi
nguon ien xoay chieu. ien tr cua cac cuon day va hao ph ien nang may la khong ang
ke. Neu tang tr so cua ien tr mac vi cuon day th cap len hai lan th:
A. cng o dong ien chay trong cuon th cap giam hai lan, trong cuon s cap khong oi.
B. ien ap hai cuon s cap va th cap eu tang hai lan.
C. suat ien ong cam ng trong cuon s cap tang hai lan con trong cuon th cap khong oi.
D. cong suat tieu thu ien cua cuon s cap va cuon th cap eu giam hai lan.
Cau 13: . at vao hai au ien tr R = 50 mot hieu ien the xoay chieu, ta thay cng o

dong ien qua mach la i = 4 2 cos(100t + ) (A) . Thay R bang tu ien co ien dung
4
4
2.10
C=
(F) th cng o dong ien qua mach luc nay la:

A. i = 4 2 cos(100t + ) (A)
4
C. i = 4 2 cos100t

(A)

B. i = 4 2 cos(100t +

3
) (A)
4

D. i = 4 2 cos(100t ) (A)
4
Cau 14: Cho mach ien R-L C mac noi tiep . at vao hai au mach hieu ien the xoay chieu

, ta thay uL = UOL cos(100t + )(v) . Vao mot thi iem t nao o ta thay hieu ien the hai au
4
1
cuon day va hai au ien tr lan lt la 100 2 (v) , 50 2 (v) . Biet R = 50 , L = (H). Bieu

thc hieu ien the hai au R la:

A. uR = 50 2 cos(100t + ) (v)
4

B. uR = 100cos(100t )V
4

C. uR = 100 2 cos(100t ) (v)


D. uR = 100 2 cos(100t + ) (v)
4
4
Cau 15: Chiu ln lt 2 nh sng c bc sng 1 = 0,35m v 2 = 0,54m vo b mt 1 tm kim
loi th thy t s cc vn tc ban u cc i bng 2. gii hn quang in ca kim loi l:
A. 0 = 0,6m

B. 0 = 0,58m

C. 0 = 0,66m

D. 0 = 0,72m

Cu 16: Cuon day khong thuan cam mac vao mang ien xoay chieu u = u0 cos2ft(v) . Neu ta
mac noi tiep them vao mach mot tu ien C th he so cong suat mach van khong oi. Tan so cua
dong ien la:
TRUNG TAM LUYEN THI AI HOC AI VIET
TRUNG TAM GDTX KP.3- TH TRAN CU CHI- HUYEN CU CHI. T: 08.22483793 -0984786115
67 THEP MI P.12-Q.TAN BNH- TP. HO CH MINH
T: 08.38118948-0909254007
* NH THIU NHI QUN 11_LNH BINH THNG
T: 08.38118948-0908346838
*
*

Gv: TRNG NH HUNG


T: 0908346838
1
1
1
A. f =
B. f =
C. f =
4 LC
4LC
2 LC

D. f =

Trang 237
1

2 2LC

Cau 17: at hai oan mach R-L-C mac noi tiep mot hieu ien the xoay chieu co gia tr hieu

dung 60(V) th cng o dong ien qua mach la i1 = I0 cos(100t + ) (A) . Neu ngat bo tu ien th
4
cng o dong ien qua mach la i2 = I0 cos(100t

) (A) th ien ap hai au mach la:


12

A. u = 60 2 cos(100 )(V )
6

B. u = 60 2 cos(100 + )(V )
6

C. u = 60 2 cos(100

D. u = 60 2 cos(100 +

)(V )
12

Cau 18: Mt sng c truyn trn trc Ox theo phng trnh u = 5cos(

)(V )
12
2
4

x+

)cm . Trong

x,t tnh theo n v chun ca h SI. Sng truyn theo


A. chiu m trc Ox vi tc 50 m/s.
B. chiu dng trc Ox vi tc 0,5 cm/s.
C. chiu dng trc Ox vi tc 50cm/s.

D. chiu m trc Ox vi tc 0,5 cm/s.

Cau 19: at hieu ien the xoay chieu hieu dung 220V_60Hz vao hai au mot bong en huynh
quang. Biet en ch sang khi ien ap at vao hai au bong en khong nho hn 110 2 V. T so
thi gian en sang va thi gian en tt trong moi chu ky la:
A. 0,5
B. 2
C. 1 / 3
D. 3 / 2
Cau 20: Khi co s cong hng ien t trong mot mach dao ong khong ly tng th :
( Cho rang bien o cua suat ien ong cng bc c gi khong oi)
A. khong co s tieu hao nang lng trong mach
B. S tieu hao nang lng trong mach la nho nhat
C. S tieu hao nang lng trong mach la ln nhat
D.S tieu hao nang lng trong mach mc trung bnh
Cau 21: Tm cau phat bieu sai:
A. ien trng va t trng eu tac dung c lc len ien tch ng yen
B. ien trng va t trng eu tac dung c lc len ien tch chuyen ong
C. ien t trng tac dung c lc len ien tch ng yen
D. ien t trng tac dung c lc len ien tch chuyen ong
Cau 22: Trong vic truyn ti in nng i xa, gim cng sut hao ph trn ng dy k2 ln th
hiu in th u ng dy phi
A. tng k ln.
B. gim k ln.
C. gim k2 ln.
D. tng k4 ln.
Cau 23: Mt ng dy c mc vo mt hiu in th khng i U th cng sut tiu th l P1 v
nu mc vo hiu in th xoay chiu c gi tr hiu dng U th cng sut tiu th P2 . Chn mnh
ng:
A. P1>P2
B. P1 P2
C. P1<P2
D. P1 =P2
Cau 24: Mt my bin th c hiu sut 80%. Cun s cp c 150vong, cun th cp c 300vong.
Hai u cun th cp ni vi mt cun dy c in tr hot ng 100, t cm 318mH. H s
TRUNG TAM LUYEN THI AI HOC AI VIET
TRUNG TAM GDTX KP.3- TH TRAN CU CHI- HUYEN CU CHI. T: 08.22483793 -0984786115
67 THEP MI P.12-Q.TAN BNH- TP. HO CH MINH
T: 08.38118948-0909254007
T: 08.38118948-0908346838
* NH THIU NHI QUN 11_LNH BINH THNG
*
*

Gv: TRNG NH HUNG


T: 0908346838
Trang 238
cng sut mch s cp bng 1. Hai u cun s cp c t hiu in th xoay chiu c U1 =
100V, tn s 50Hz. Tnh cng hiu dng mch s cp.
A. 1,8A
B. 2,0A
C. 1,5A
D. 2,5A
Cau 25 : Cho mch dao ng LC khng l tng, c in tr R 0. duy tr dao ng trong
mch vi hiu in th cc i l U0, ta phi cung cp cho mch mt cng sut l
CRU 02
CRU 02
LRU 02
CRU 02
.
B. P =
.
C. P =
.
D. P =
.
A. P =
2C
2L
L
4L
Cau 26: Khi mot chum sang n sac truyen t khong kh vao thuy tinh th
A. Tan so tang, bc song giam
B. Tan so giam, bc song giam
C. Tan so khong oi, bc song giam
D. Tan so khong oi, bc song tang
Cau 27: Khi mot vat hap thu anh sang phat ra t mot nguon, th nhiet o cua vat
A. Thap hn nhiet o cua nguon
B. bang nhiet o cua nguon
C. Cao hn nhiet o cua nguon
D. Co the co gia tr bat ky
Cau 28: Tia t ngoai
A. Khong lam en knh anh
B. Kch thch s phat quang cua nhieu chat
C. B lech trong ien trng va t trng
D. Truyen c qua giay, vai, go
Cau 29: Tnh chat quan trong nhat va c ng dung rong rai nhat cua tia X la
A. Kha nang am xuyen
B. Lam en lang knh
C. Lam phat quang mot so chat D. Huy diet te bao
Cau 30: Chiu vo 2 khe, trong th nghim Ing v giao thoa nh sng, bng nh sng n sc c
bc sng = 0,5m, ngi ta o c khong cch ngn nht gia vn ti bc 2 v vn sng bc 4
gn nht bng 2,5mm. bit khong cch t 2 khe n mn 2m. khong cch gia 2 khe bng bao
nhiu?
A. 1,5mm
B. 1mm
C. 0,8mm
D. 1,2mm
Cau 31: Chiu mt chm tia sng trng hp song song vo nh ca mt lng knh c gc chit
quang nh A = 80 theo phng vung gc vi mt phng phn gic ca gc chit quang. Chit sut
ca lng knh i vi nh sng tm l 1,68, i vi nh sng l 1,61. Tnh be rong quang ph thu
c trn mn t cch mt phng phn gic ca lng knh l 2m. (Chn p n ng).
A. 1,96cm
B. 19,5cm
C. 112cm
D. 0,18cm
Cau 32: Linh kin no sau y hot ng da vo hin tng quang in trong?
A. it bn dn.
B. Pin nhit in. C. T bo quang in
D. Quang in tr.
Cau 33: Nhn xt no sau y v hin tng quang pht quang l ng:
A. nh sng hunh quang c bc sng nh hn bc sng nh sng kch thch.
B. nh sng ln quang v hunh quang c bc sng di hn bc sng ca nh sng kch
thch.
C. nh sng ln quang hu nh tt ngay sau khi tt nh sng kch thch.
D. nh sng hunh quang l nh sng tn ti trong thi gian di hn 10-8s sau khi nh sng
kch thch tt.
Cau 34 : Chm bc x chiu vo catt ca t bo quang in c cng sut 0,2 W , bc sng
= 0,4 m .Hiu sut lng t ca t bo quang in ( t s gia s phtn p vo catt vi s
electron thot khi catt) l 5%.Tm cng dng quang in bo ha .
A. 0,2 mA
B. 0,3 mA
C. 6 mA
D. 3,2 mA .
Cau 35: Mt con lc n dao ng iu ho, gom day treo co chieu dai 1m, tai ni co
g = 10 2 (m / s2 ) . Keo con lac lech mot cung 10cm so vi v tr can bang roi buong nhe. Chon
TRUNG TAM LUYEN THI AI HOC AI VIET
TRUNG TAM GDTX KP.3- TH TRAN CU CHI- HUYEN CU CHI. T: 08.22483793 -0984786115
67 THEP MI P.12-Q.TAN BNH- TP. HO CH MINH
T: 08.38118948-0909254007
* NH THIU NHI QUN 11_LNH BINH THNG
T: 08.38118948-0908346838
*
*

Gv: TRNG NH HUNG


T: 0908346838
Trang 239
goc thi gian la luc qua cau qua v tr thap nhat va ang i theo chieu dng. Phng trnh dao
ong cua vat la
A. s = 10cos(t)cm
B. s = 10cos(t + / 2)cm
C. s = 10cos(t / 2)cm
D. s = 10cos(t + )cm
Cau 36: Trong quang ph hiro, bc sng di nht ca dy Laiman l 121,6nm; bc sng ngn
nht ca dy Banme l 365,0 nm. Nguyn t hiro c th pht ra bc x c bc sng ngn nht l
A. 95,221 nm.
B. 91,212 nm.
C. 81,432 nm.
D. 43,4 12nm.
Cau 37 : Cho ht proton bn ph ht nhn Li, sau phn ng ta thu c hai ht. Cho bit mp =
1,0073u; m = 4,0015u. v mLi = 7,0144u. Phn ng ny ta hay thu nng lng bao nhiu?
A. Phn ng ta nng lng 15MeV.
B. Phn ng thu nng lng 17,41MeV.
C. Phn ng thu nng lng 15MeV.
D. Phn ng ta nng lng 17,41MeV.
Cau 38: Pht biu no sau y l sai v phn ng nhit hch ?
A. Phn ng nhit hch rt d xy ra do cc ht tham gia phn ng u rt nh.
B. Phn ng nhit hch l ngun gc nng lng ca Mt tri.
C. Nu tnh theo khi lng nhin liu th phn ng nhit hch to nhiu nng lng hn phn
ng phn hch.
D. Phn ng nhit hch l s kt hp ca hai ht nhn rt nh to thnh ht nhn nng hn.
Cau 39: Khng nh no l ng v ht nhn nguyn t ?
A. Lc tnh in lin kt cc nucln trong ht nhn .
B. Khi lng ca nguyn t xp x khi lng ht nhn.
C. Bn knh ca nguyn t bng bn knh ht nhn.
D. in tch ca nguyn t bng in tch ht nhn.
Cau 40: Mt con lc n c treo vo trn ca mt xe t ang chuyn ng theo phng
ngang. Chu k dao ng ca con lc n trong trng hp xe chuyn thng u l T1, khi xe
chuyn ng nhanh dn u vi gia tc a l T2 v khi xe chuyn ng chm dn u vi gia tc a
l T3. Biu thc no sau y ng?
A. T2 = T1 = T3.
B. T2 < T1 < T3.
C. T2 = T3 < T1.
D. T2 = T3 > T1
7
Cau 41: Nng lng lin kt ring ca ht nhn 3 Li l 5,11 MeV/nucln. Khi lng ca prtn v

ntron ln lt l mp = 1,0073u, mn = 1,0087u, 1u = 931,5MeV/c2. Khi lng ca ht nhn 73 Li l


A. 7,0125u.
B. 7,0383u.
C. 7,0183u.
D. 7,0112u.
12
4
Cau 42: phn ng 6 C + 3( 2 He) c th xy ra, lng t phi c nng lng ti thiu l

bao nhiu?
Cho bit m = 11,9967u; m = 4,0015u; 1u.c2 = 931MeV.
C

A. 7,26MeV .

B. 7,44MeV.

C. 7,50MeV

D. 8,26MeV.

Cau 43: Chon y ung. Tam knh o


A. Hap thu anh sang o
B. Hap thu t anh sang o
C. Khong hap thu anh sang xanh
D. Hap thu t anh sang xanh
Cau 44: Hay ch ra cau truc khong la thanh vien cua mot thien ha:
A. Sao sieu mi
B. Punxa.
C. Lo en.
D. Quaza.
Cau 45: Mt ngun m l ngun im pht m ng hng trong khng gian. Gi s khng c s
hp th v phn x m. Ti mt im cch ngun m 10m th mc cng m l 80dB. Ti im
cch ngun m 1m th mc cng m bng
A. 100dB
B. 110dB
C. 120dB
D. 90dB
TRUNG TAM LUYEN THI AI HOC AI VIET
TRUNG TAM GDTX KP.3- TH TRAN CU CHI- HUYEN CU CHI. T: 08.22483793 -0984786115
67 THEP MI P.12-Q.TAN BNH- TP. HO CH MINH
T: 08.38118948-0909254007
* NH THIU NHI QUN 11_LNH BINH THNG
T: 08.38118948-0908346838
*
*

Gv: TRNG NH HUNG

T: 0908346838

Cau 46: Cho mach ien nh hnh ve: u AM = 100 2 cos( 100 t
u MB = 100 2 cos( 100 t +

Trang 240

)(V ) ;

)(V )
A

va i = I 0 cos100t ( A) . Bieu thc hieu ien the hai au mach la:

B. u = 200 cos( 100 t +

C. u = 200 2 cos 100 t (V )

D. u = 100 2 cos( 100 t

A. u = 200 cos 100 t (V )

)(V )
2

)(V )

Cau 47: Trong cac hat s cap sau hat nao khong ben:
A. ntron
B. electron
C. ntrino
D.photon.
Cau 48: Mot nguon laze (laser) manh phat ra nhng xung bc xa co nang lng E = 3000J va
co bc song 480 nm. Co bao nhieu photon trong moi xung ? ( Lay 3 ch so co ngha).
A. 7,24.1020 photon. B. 7,24.1021 photon. C. 7,24.1022 photon. D. Gia tr khac A, B, C.
Cau 49: Hai ngun m nh S1, S2 ging nhau (c ni vi mt ngun m) pht ra m thanh vi
cng mt pha v cng cng mnh. Mt ngi ng im N vi S1N = 3m v S2N = 3,375m.
Tc truyn m trong khng kh l 330m/s. Tm bc sng di nht ngi N khng nghe
c m thanh t hai ngun S1, S2 pht ra.
A. = 0,5m
B. = 0,75m
C. = 0,4m
D. = 1m
Cau 50: Trong my pht in xoay chiu mt pha
A. gim tc quay ca r to ngi ta gim s cun dy v tng s cp cc.
B. gim tc quay ca r to ngi ta tng s cun dy v tng s cp cc.
C. gim tc quay ca r to ngi ta gim s cun dy v gim s cp cc.
D. gim tc quay ca r to ngi ta tng s cun dy v gim s cp cc.
Phan danh cho ban nang cao (gom 10 cau t cau 51 en cau 60)
Cau 51 : Mt ci thc khi nm yn dc theo mt trc ta ca h quy chiu qun tnh K th c
chiu di ring l l 0 . Vi c l tc nh sng trong chn khng. Khi thc chuyn ng dc theo
trc ta ny vi tc v th chiu di ca thc o c trong h K l

v2
v2
v
v
.
B.
=
C. l = l 0 1
D. l = l 0 1 + .
1

l
l
0
2
2
c
c
c
c
Cau 52: Xt mt sng c truyn trn dy n hi, khi ta tng gp i bin ca ngun sng v
gp ba tn s sng th nng lng sng tng ln gp
A. 36 ln .
B. 6 ln.
C. 12 ln.
D. 18 ln
Cau 53 : Mt sng ngang truyn trn b mt vi tn s f = 10Hz .Ti mt thi im no mt
phn mt nc c hnh dng nh hnh v .Trong khong cc t v tr cn bng
C
ca A n v tr cn bng ca D l 60cm v im C ang i
A
xung qua v tr cn bng .Chiu truyn sng v vn tc truyn sng l:
D
A. T A n E vi vn tc 8m/s.
B. T A n E vi vn tc 6m/s.
C
L
R
C. T E n A vi vn tc 6m/s.
D. T E n A vi vn tc 8m/s.
Cau 54: cho oan mach nh hnh ve: L la cuon day thuan cam, ien ap hai au A M
N
B u AB = 90 2 cos(100t )V , cac ien ap hieu dung UAN=UNB=90(V). He so cong suat cua mach
A. l = l 0 1 +

la:

A.

3/2

B. 1 / 3

C. 0,5

D.

2 /2

TRUNG TAM LUYEN THI AI HOC AI VIET


TRUNG TAM GDTX KP.3- TH TRAN CU CHI- HUYEN CU CHI. T: 08.22483793 -0984786115
67 THEP MI P.12-Q.TAN BNH- TP. HO CH MINH
T: 08.38118948-0909254007
T: 08.38118948-0908346838
* NH THIU NHI QUN 11_LNH BINH THNG
*
*

Gv: TRNG NH HUNG


T: 0908346838
Trang 241
Cau 55: Chiu ln lt cc bc x c tn s f, 2f, 3f vo catt ca t bo quang in th vn tc
ban u cc i ca electron quang in ln lt l v, 2v, kv. Xc nh gi tr k.
A. 5
B. 7
C. 3
D. 4
Cau 56: Gi t l khong thi gian mt cht phng x gim khi lng i e ln, bit t=1000h
th chu k phng x T l:
A: 369h
B: 693h
C. 936h
D. 396h
Cau 57: Mt ngi quan st ng trn b bin nghe thy ting ci tu bin. Khi c tu v ngi
quan st ng yn th ngi nghe c m thanh c tn s f = 420 Hz. Khi tu chuyn ng vo b
th ngi nghe c m c tn s f' = 430 Hz. Tnh tc ca tu nu tc truyn m trong khng
kh l v = 338 m/s.
A. 6,86 m/s
B. 7,86 m/s
C. 9,86 m/s
D. 5,86 m/s
Mt
a
mng,
phng,
ng
cht
c
bn
knh
2m
c
th
quay
c
xung
quanh
mt trc
Cau 58:
i qua tm v vung gc vi mt phng a. Tc dng vo a mt mmen lc 960Nm khng i,
a chuyn ng quay quanh trc vi gia tc gc 3rad/s2. Khi lng ca a l
A. m = 960 kg.
B. m = 240 kg.
C. m = 160 kg.
D. m = 80 kg.
2
Cau 59: Mt bnh xe c mmen qun tnh i vi trc quay c nh l 12kgm quay u vi tc
30vng/pht. ng nng ca bnh xe l
B. E = 236,8J.
C. E = 180,0J.
D. E = 59,20J.
A. E = 360,0J.
Cau 60: Mt a c c bn knh 0,25m, a c th quay xung quanh trc i xng i qua tm v
vung gc vi mt phng a. a chu tc dng ca mt mmen lc khng i M= 3Nm.
Mmen ng lng ca a ti thi im t = 2s k t khi a bt u quay l
B. 4 kgm2/s.
C. 6 kgm2/s.
D.7 kgm2/s.
A. 2 kgm2/s.
Het
*********************************************************

TRUNG TAM LUYEN THI AI HOC AI VIET


TRUNG TAM GDTX KP.3- TH TRAN CU CHI- HUYEN CU CHI. T: 08.22483793 -0984786115
67 THEP MI P.12-Q.TAN BNH- TP. HO CH MINH
T: 08.38118948-0909254007
* NH THIU NHI QUN 11_LNH BINH THNG
T: 08.38118948-0908346838
*
*

Gv: TRNG NH HUNG

e 10

T: 0908346838

Trang 242

E THI TUYEN SINH AI HOC


(Thi gian lam 90 phut)

Cau 1: Mt con lc l xo treo thng ng gm l xo nh c cng k = 100N/m, mt u c nh,


mt u gn vi vt nng khi lng m = 500g. Ban u ko vt theo phng thng ng khi v tr
cn bng 5cm ri bung nh cho vt dao ng. Trong qu trnh dao ng vt lun chu tc dng ca
lc cn c ln nh hn trng lc 100 ln. Coi bin dao ng ca vt gim u n trong tng
chu k, ly g = 10m/s2. S ln vt qua v tr cn bng k t khi th vt n khi n dng hn l
A. 25
B. 50
C. 20
D. 100
2
Cau 2: Mt con lc l xo thng ng c k = 100N/m, m = 100g, ly g = = 10m/s2. T v tr cn
bng ko vt xung mt on 3cm ri truyn cho vt vn tc u 30 3cm / s hng thng ng.
Lc n hi cc i v cc tiu m l xo tc dng ln gi treo l:
A. FMax = 700N; FMin = 0. B. FMax = 7N; FMin = 5N. C. FMax = 700N; FMin = 500N. D. FMax =
7N;FMin = 0.
Cau 3: Mt vt dao ng iu ho vi tn s 2Hz, bin A. Khong thi gian trong mt chu k
vt c ln vn tc ln hn 1/2 vn tc cc i l
1
1
1
1
A.
B.
C. s
D. s
s
s
12
24
3
6
Cau 4: Mt vt dao ng iu ha c ln vn tc cc i l 31,4 cm/s. Tc trung bnh cc
1
i ca vt trong chu k dao ng l:
6
A. 30,0 cm/s.
B. 10,0 cm/s.
C. 20,0 cm/s.
D. 15,7 cm/s.
Cau 5: Hai cht im dao ng iu ho dc theo hai ng thng song song, cnh nhau, vi cng
bin v tn s. V tr cn bng ca chng xem nh trng nhau. Bit khi i ngang qua nhau, hai
cht im chuyn ng ngc chiu nhau v u c ln ca li bng na bin . Hiu pha
ca hai dao ng ny l

2
A.
B.
C.
D.
3
2
3
Cau 6: Mt con lc n dao ng nh ti ni c g = 9,8 m/s2. Treo con lc ny vo trn mt t
ang ng yn th n c chu k 2s. Nu t chuyn ng thng nhanh dn u trn ng nm
ngang vi gia tc 2 m/s2 th chu k con lc l
A. 1,98s.
B. 2s.
C. 1,82s.
D. 2,24s.
Cau 7: Khi ni v dao ng cng bc, pht biu no sau y l ng?
A. Dao ng ca con lc ng h l dao ng cng bc.
B. Bin ca dao ng cng bc l bin ca lc cng bc.
C. Dao ng cng bc c bin khng i v c tn s bng tn s ca lc cng bc.
D. Dao ng cng bc c tn s nh hn tn s ca lc cng bc.
Cau 8: Mt con lc l xo c vt nng khi lng m = 1kg, dao ng iu ho trn phng ngang.
Khi vt c vn tc v = 10cm/s th th nng bng 3 ng nng. Nng lng dao ng ca vt l:
A. 30,0mJ.
B. 1,25mJ.
C. 5,00mJ.
D. 20,0mJ.
Cau 9: Hai ngun sng ging nhau ti A v B cch nhau 47cm trn mt nc, ch xt ring mt
ngun th n lan truyn trn mt nc m khong cch gia hai ngn sng lin tip l 3cm, khi hai
sng trn giao thoa nhau th trn on AB c s im khng dao ng l
A. 32
B. 30
C. 16
D. 15
TRUNG TAM LUYEN THI AI HOC AI VIET
* TRUNG TAM GDTX KP.3- TH TRAN CU CHI- HUYEN CU CHI. T: 08.22483793 -0984786115
* 67 THEP MI P.12-Q.TAN BNH- TP. HO CH MINH
T: 08.38118948-0909254007
* NH THIU NHI QUN 11_LNH BINH THNG
T: 08.38118948-0908346838

Gv: TRNG NH HUNG


T: 0908346838
Trang 243
Cau 10: Mt si dy cng gia 2 im c nh, ngi ta to sng dng trn dy. Hai tn s gn
nhau nht cng to ra sng dng trn dy l 150Hz v 200Hz. Tn s nh nht to ra sng dng
trn dy l
A. 50Hz
B. 125Hz
C. 75Hz
D. 100Hz
Cau 11: Mt sng cu pht ra t mt ngun c cng sut 5W, xem nng lng pht ra c bo
ton. Mc cng m ti mt im cch ngun 5m l
A. 92 dB
B. 72 dB
C. 83 dB
D. 102 dB
Cau 12: t in p uAB = 200 2 cos( 100t ) V vo hai u on mch RLC ni tip. L, R khng
100
U
i v C =
F . o in p hiu dng trn hai u mi phn t th thy UC = UR = L . Cng

2
sut tiu th ca on mch l: A. 100W.
B. 200W.
C. 120W.
D. 250W.
Cau 13: Cho mch in RLC ni tip. Cun dy khng thun cm c L = 1,4/ (H) v r = 30 ;
t c C = 31,8 F. R l bin tr. Hiu in th hai u on mch c biu thc: u =

100 2 cos(100 t)(V). Gi tr no ca R cng sut trn cun dy l cc i? Gi tr cc i


bng bao nhiu? Chn kt qu ng.
A. R = 5 ; Pcdmax = 120W.
B. R = 0 ; Pcdmax = 120W.
C. R = 0 ; Pcdmax = 100W.
D. R = 5 ; Pcdmax = 100W
Cau 14: Mt my bin th c hiu sut 80%. Cun s cp c 150vong, cun th cp c 300vong.
Hai u cun th cp ni vi mt cun dy c in tr hot ng 100, t cm 318mH. H s
cng sut mch s cp bng 1. Hai u cun s cp c t hiu in th xoay chiu c U1 =
100V, tn s 50Hz. Tnh cng hiu dng mch s cp.
A. 1,8A
B. 2,0A
C. 1,5A
D. 2,5A
Cau 15: Chiu bc x tn s f vo kim loi c gii hn quang in l 01, th ng nng ban u
cc i ca electron l W1, cng chiu bc x vo kim loi c gii hn quang in l 02 = 201,
th ng nng ban u cc i ca electron l W2. Khi :
A. W1 < W2
B. W1 = 2W2
C. W1 = W2/2
D. W1 > W2
Cu 16: Mot ien ap xoay chieu u = u0 cost(v) co tan so f thay oi, at vao hai au mach ien
R L C noi tiep. Ban au ieu chnh f e mach cong hng th cong suat mach la 400W. Neu
chnh tan so e he so cong suat giam con mot na ban au th cong suat mach luc nay la :
A. 100 W
B. 200 w
C. 300 W
D. 800 W
Cau 17: on mch xoay chiu RLC khng phn nhnh c dng in xoay chiu tn s f chy qua.

Bit cng dng in qua on mch sm pha so vi hiu in th hai u on mch. Khi
4
, h thc ng l
A. fC (2fL R) = 1
B. 2fC (2fL R) = 1
C. fC (2fL + R) = 1
D. 2fC (2fL + R) = 1
Cau 18: Tc truyn sng c trong mt mi trng
A. ph thuc vo bn cht mi trng v tn s sng
B. ph thuc vo mt vt cht ca mi trng v nng lng sng
C. ch ph thuc vo bn cht mi trng v nhit mi trng
D. ph thuc vo n hi v cng sng
Cau 19: Tong hp hai dao ong x1 = A1 sin(t + ) , x2 = A2 sin(t ) vi A1 = A2. La dao ong
co dang:
A. x = 2 A sin t. B. x = A sin t. C. x = 2 A sin t cos .
D. x = 2 A cos t.

*
*

TRUNG TAM LUYEN THI AI HOC AI VIET


TRUNG TAM GDTX KP.3- TH TRAN CU CHI- HUYEN CU CHI. T: 08.22483793 -0984786115
67 THEP MI P.12-Q.TAN BNH- TP. HO CH MINH
T: 08.38118948-0909254007
NH THIU NHI QUN 11_LNH BINH THNG
T: 08.38118948-0908346838

Gv: TRNG NH HUNG


T: 0908346838
Trang 244
Cau 20: ngten ca my thu gm mt cun cm c t cm bin thin c trong khong
0,50H n 10H v mt t in c in dung bin thin t 10,0pF n 500pF. My c th bt
c sng in t trong di sng no?
A. 18,8m n 29,8m. B. 4,21m n 133m.
C. 18,8m n 133m. D. 4,21m n 29,8m.
Cau 21: Mc ni tip mt bng n si t v mt t in ri mc vo mng in xoay chiu th
n sng bnh thng. Nu mc thm mt t in ni tip vi t in mch trn th
A. sng ca n khng thay i.
B. n sng hn hoc km sng hn ty thuc vo in dung ca t in mc thm.
C. n sng km hn trc.
D. n sng hn trc.
Cau 22: gim cng sut hao ph trn mt ng dy xung 8 ln m khng thay i cng sut
truyn i, p dng bin php no sau y l ng?
A. Tng in p gia hai u ng dy ti trm pht in ln hai ln v gim in tr ng dy
i hai ln;
B. Tng in p gia hai u ng dy ti trm pht in ln 8 ln;
C. Gim ng knh tit din dy i 8 ln;
D. Gim in tr ng dy i 4 ln.
Cau 23
: Ngi ta truyn ti in xoay chiu mt pha t mt trm pht in cch ni tiu th
10km. Dy dn lm bng kim loi c in tr sut 2,5.10-8m, tit din 0,4cm2, h s cng sut ca
mch in l 0,9. in p v cng sut truyn i trm pht in l 10kV v 500kW. Hiu sut
truyn ti in l:
A. 93,75%
B. 96,14%
C. 92,28%
D. 96,88%
Cau 24 : Khi mc t in c in dung C1 vi cun cm L th mch thu sng thu c sng c
bc sng 1 = 60m; khi mc t in c in dung C2 vi cun cm L th mch thu c sng c
bc sng 2 = 80m. Khi mc C1 ni tip C2 v ni tip vi cun cm L th mch thu c bc
sng l:
A. = 140m.
B. = 48m .
C. = 70m.
D. =100m.
Cau 25 :. t in p u=U 2 cost vo hai u on mch RLC ni tip c 3LC 2 = 1 v
R
= 2 3 th
L
A. u nhanh pha
C. i nhanh pha

so vi i

B. u nhanh pha

so vi u

D. i nhanh pha

so vi i
so vi u

Cau 26 : Khi mt chm nh sng n sc truyn t nc ra khng kh th


A. Tn s khng i,bc sng gim,vn tc khng i.
B. Vn tc khng i, tn s khng i,bc sng tng.
C. Bc sng sng gim, vn tc tng, tn s khng i
D. Tn s khng i,bc sng tng,vn tc tng.
Cau 27: iu no sau y l sai khi ni v cc loi quang ph:
A. Quang ph vch pht x bao gm mt h thng nhng vch mu ring r nm trn mt nn ti.
B. Quang ph vch pht x ca cc nguyn t khc nhau th ch khc nhau v s lng v mu sc
cc vch ph, cn v tr v sng t i l ging nhau.
C. Vic nghin cu quang ph ca nh sng do mu vt pht ra l c s ca php phn tch quang
ph.

*
*

TRUNG TAM LUYEN THI AI HOC AI VIET


TRUNG TAM GDTX KP.3- TH TRAN CU CHI- HUYEN CU CHI. T: 08.22483793 -0984786115
67 THEP MI P.12-Q.TAN BNH- TP. HO CH MINH
T: 08.38118948-0909254007
NH THIU NHI QUN 11_LNH BINH THNG
T: 08.38118948-0908346838

Gv: TRNG NH HUNG


T: 0908346838
Trang 245
D. Quang ph lin tc khng ph thuc vo thnh phn cu to ca ngun sng, ch ph thuc vo
nhit .
Cau 28: Theo th t bc sng gim dn tp hp no sau y l ng?
A. Tia t ngoi,tia X.tia gama.
B. Tia gama,tia X, tia t ngoi
C. Tia t ngoi,tia gama,tia X.
D. Tia X, tia gama, tia t ngoi.
Cau 29: Hiu in th hiu dng gia hai cc ca ng Cu-lit-Gi pht tia X l 6,25 2 kV. Bc sng
ngn nht ca tia X do ng pht ra l bao nhiu?
A. 1,4.10-11 m.
B. 1,4.10-10 m.
C. 1,4.10-8 m.
D. 1,4.10-9 m
Cau 30: Khi truyn trong chn khng, nh sng c bc sng 1 = 720 nm, nh sng tm c
bc sng 2 = 400 nm. Cho hai nh sng ny truyn trong mt mi trng trong sut th chit
sut tuyt i ca mi trng i vi hai nh sng ny ln lt l n1 = 1,33 v n2 = 1,34. Khi
truyn trong mi trng trong sut trn, t s nng lng ca phtn c bc sng 1 so vi
nng lng ca phtn c bc sng 2 bng

A. 134/133.

B. 9/5.

C. 5/9.

D. 133/134.

Cau 31: Trong th nghim giao thoa nh sng c bc sng t 0,4 m n 0,7 m. Khong cch
gia hai ngun kt hp l a = 2 mm, t hai ngun n mn l D = 1,2m ti im M cch vn sng
trung tm mt khong xM = 1,95 mm s bc x n sc cho vn sng l
A. 8
B. 6 x
C. 5
D. 4
Cau 32: Pht biu no di y sai khi ni v quang in tr v pin quang in
A. Quang in tr c gi tr in tr thay i khi cng chm sng chiu vo n thay i.
B. Pin quang in l ngun in c s dng trong cc my o nh sng, my tnh b ti,
C. Pin quang in l ngun in trong nng lng mt tri c bin i ton b thnh in
nng.
D. Quang in tr c ch to da trn hin tng quang in trong.
Cau 33: C ba con lc n treo cnh nhau cng chiu di, ba vt bng st, nhm v g (c khi
lng ring:
st > nhm > g) cng kch thc v c ph mt ngoi mt lp sn lc cn nh nhau. Ko 3
vt sao cho 3 si dy lch mt gc nh nh nhau ri ng thi bung nh th
A. con lc bng g dng li sau cng.
B. con lc bng st dng li sau cng.
C. con lc bng nhm dng li sau cng.
D. c 3 con lc dng li mt lc.
Cau 34 : Mt nguyn t hir ang trng thi c bn, hp th mt phtn c nng lng o v
chuyn ln trng thi dng ng vi qu o N ca lectron. T trng thi ny, nguyn t chuyn v
cc trng thi dng c mc nng lng thp hn th c th pht ra phtn c nng lng ln nht l
A. 3o.
B. 2o.
C. 4o.
D. o.
2
Cau 35: . Mt con lc n c chiu di l = 1m dao ng ti ni c g= =10m/s2. Bit rng khi vt
qua v tr cn bng dy treo vng vo mt ci inh nm cch im treo mt khong 75cm. Chu k
dao ng nh ca con lc n khi l:
3
s
A. 1 +
B. 3 s
C. 2 + 3 s
D. 1,5 s
2
Cau 36 : Cho khi lng v ln in tch ca electron ln lt l m= 9,1.10-31 kg; e = 1,6.10-19
C. Trong nguyn t hiro, khi electron chuyn ng trn qi o K c bn knh r0 = 5,3.10-11m, th
electron c vn tc
A. 2,19.106 m/s
B. 2,19.107 m/s
C. 4,38.106 m/s
D. 4,38.107 m/s
Cau 37 : Quang ph ca mt tri c my quang ph ghi c l:
A. Quang ph vch hp th.
B. Mt di cu vng bin i lin tc t n tm.
C. Quang ph lin tc.
D. Quang ph vch pht x.
*
*

TRUNG TAM LUYEN THI AI HOC AI VIET


TRUNG TAM GDTX KP.3- TH TRAN CU CHI- HUYEN CU CHI. T: 08.22483793 -0984786115
67 THEP MI P.12-Q.TAN BNH- TP. HO CH MINH
T: 08.38118948-0909254007
NH THIU NHI QUN 11_LNH BINH THNG
T: 08.38118948-0908346838

Gv: TRNG NH HUNG


T: 0908346838
Trang 246
Cau 38: Mt cht phng x c chu k bn r l 360 gi. Khi ly ra s dng th khi lng ch cn
1
khi lng lc mi nhn v. Thi gian t lc mi nhn v n lc s dng:
32
A. 100 ngy
B. 75 ngy
C. 80 ngy
D. 50 ngy
Cau 39: ieu nao sau ay la sai khi noi ti ket qua rut ra t th nghiem vi te bao quang ien?
A. hieu ien the gia anot va catot cua te bao quang ien luon co gia tr am khi dong quang
ien triet tieu
B. dong quang ien van ton tai ngay ca khi hieu ien the gia anot va catot cua te bao quang
ien bang khong
C. cng o dong quang ien bao hoa khong phu thuoc vao cng o chum sang kch thch
D. gia tr cua hieu ien the ham phu thuoc vao bc song cua anh sang kch thch
Cau 40 : Chiu bc x c bc sng vo b mt mt kim loi c cng thot electron A = 2 eV,
r
hng chm electron quang in bt ra cho bay vo mt t trng u B c ln B = 104 T , theo
phng vung gc vi ng cm ng t. Bit bn knh cc i ca qu o cc electron quang
in bng 23,32mm. Bc sng ca bc x c chiu l
A. 0, 75m
B. 0, 60m
C. 0, 50m
D. 0, 46m
Cau 41: Trong phn ng phn hch ca U235 nng lng ta ra trung bnh l 200MeV. Nng
lng ta ra khi 1kg U235 phn hch hon ton l
A. 12,85.106 kWh
B. 22,77.106 kWh
C. 36.106 kWh
D. 24.106 kWh
Cau 42: Cho bit nng lng lin kt cho mt nuclon trong cc ht nhn

20
10

Ne; 42 He;

12
6

C tng

ng bng 8,03 MeV; 7,07 MeV v 7,68 MeV. Nng lng cn thit tch mt ht nhn
4
2

20
10

Ne

12
6

thnh hai ht nhn He v mt ht nhn C l


A. 10,8 MeV.
B. 15,5 MeV.
C. 11,9 MeV.
D. 7,2 MeV.
Cau 43: Laze Rubi co s bien oi dang nang lng nao di ay thanh quang nang :
A. ien nang
B. C nang
C. Nhiet nang
D. Quang nang.
Cau 44: H Mt Tri quay quanh Mt Tri
A. cng chiu t quay ca Mt Tri, nh mt vt rn
B. ngc chiu t quay ca Mt Tri, nh mt vt rn.
C. cng chiu t quay ca Mt Tri, khng nh mt vt rn
D. cng chiu t quay ca Mt Tri, khng nh mt vt rn
Cau 45: Dao ng c hc i chiu khi:
A. Hp lc tc dng c ln cc i
B. Hp lc tc dng bng khng
C. Hp lc tc dng c ln cc tiu
D. Hp lc tc dng i chiu
Cau 46: Khi at hieu ien the u AB vao hai au oan mach gom R1 , L1 th bieu thc cng o

dong ien qua mach la i1 = I 0 cos(t )( A) . Khi at u AB tren vao hai au oan mach gom
4

R1 , L1 , C1 th bieu thc cng o dong ien la i 2 = I 0 cos(t + )( A) . Bieu thc u AB la:


4

A. uAB = U0 cos(t + )
B. uAB = U0 cos(t + )
C. uAB = U0 cos(t + ) D. uAB = U0 cost
2
3
6
Cau 47: trong qua trnh va cham trc dien gia mot electron va mot pozitron co s huy cap tao
thanh hai photon co nang lng bng nhau, mi photon c nng lng 2MeV chuyen ong theo
hai chieu ngc nhau. ong nang cua hai hat trc va cham:
A. 1,49eV
B. 14,9MeV
C. 0,146MeV
D. 1,49MeV.
*
*

TRUNG TAM LUYEN THI AI HOC AI VIET


TRUNG TAM GDTX KP.3- TH TRAN CU CHI- HUYEN CU CHI. T: 08.22483793 -0984786115
67 THEP MI P.12-Q.TAN BNH- TP. HO CH MINH
T: 08.38118948-0909254007
NH THIU NHI QUN 11_LNH BINH THNG
T: 08.38118948-0908346838

Gv: TRNG NH HUNG


T: 0908346838
Trang 247
Cau 48: Mt vt dao ng iu ho trn trc Ox, theo phng trnh: x = 5cos(2t + /3)(cm).
Qung ng vt i trong khong thi gian t lc t1 = 2s n t2 = 4,75s l:
A. 56,83cm.
B. 46,83cm.
C. 50cm.
D. 55cm
Cau 49: Trong th nghim Young v giao thoa nh sng vi nh sng n sc, khong cch gia
hai khe l 1mm, khong cch t hai khe ti mn l 2m. Trong khong rng 12,5mm trn mn c 13
vn ti bit mt u l vn ti cn mt u l vn sng. Bc sng ca nh sng n sc l
A. 0,48m
B. 0,52m
C. 0,5m
D. 0,46m
Cau 50: Trong mng in 3 pha ti i xng, khi cng dng in qua mt pha l cc i th
dng in qua hai pha kia nh th no?
A. C cng bng 1/2 cng cc i, ngc chiu vi dng trn
B. C cng bng 1/3 cng cc i, cng chiu vi dng trn
C. C cng bng 1/2 cng cc i, cng chiu vi dng trn
D. C cng bng 1/3 cng cc i, ngc chiu vi dng trn.
Phan danh cho ban nang cao (gom 10 cau t cau 51 en cau 60)
Cau 51 : Mt ng h chuyn ng vi vn tc v = 0,6c i vi h K. Sau 1h (tnh theo ng h
gn vi h K) ng h chy chm bao nhiu giy so vi ng h gn vi h K?
A. 2880s.
B. 900s.
C. 720s.
D. 180s.
Cau 52 : Trong th nghim v giao thoa ca hai sng trn mt nc, hai ngun kt hp A,B dao
ng vi tn s 16Hz. Ti im M cch A v B ln lt 23,5 cm v 16cm sng c bin cc i,
gia M v ng trung trc ca A,B c hai cc i. Tc truyn sng trn mt nc bng:
A. 0,4m/s
B. 0,04m/s
C. 0,6m/s
D. Mt kt qu khc
Cau 53 : Mt my pht in c phn cm gm hai cp cc v phn ng gm hai cp cun dy mc
ni tip. Sut in ng hiu dng ca my l 220V v tn s 50Hz. Cho bit t thng cc i qua
mi vng dy l 4(mWb). S vng dy ca mi cun trong phn ng l
A. 44 vng
B. 248 vng
C. 62 vng
D. 175 vng
Cau 54: Mt con lc l xo gm vt c khi lng m = 200g, l xo c khi lng khng ng k,
cng k = 80(N / m) t trn mt sn nm ngang. Ngi ta ko vt ra khi v tr cn bng dc theo
trc l xo mt on 3cm v truyn cho n tc 80cm/s hng v v tr cn bng. Cho g = 10m/s2.
Do c ma st vi sn nn vt dao ng tt dn, sau khi thc hin c 10 dao ng vt dng li. H
s ma st gia vt v sn l
A. 0,04
B. 0,15
C. 0,10
D. 0,05
Cau 55: Mt con lc vt l c khi lng m, khong cch t trc quay nm ngang n trng tm l
d, m men qun tnh i vi trc quay l I. Biu thc tnh chu k dao ng nh ca n l:
mgd
mgd
I
I
A.
B.
C. 2
D. 2
I
I
mgd
mgd
Cau 56: Mch in R1L1C1 c tn s cng hng f1. Mch in R2L2C2 c tn s cng hng f2,
(Bit f1 = f2). Mc ni tip hai mch vi nhau th tn s cng hng l f. Tn s f lin h vi tn
s f1 theo h thc
A. f = 2f1
B. f = f1
C. f = 1,5f1
D. f = 3f1
Cau 57: Mt xe t va i va bm ci , ngi li xe nghe thy m do ci xe pht ra l 1000 Hz.
Mun mt ngi ngi trn xe my nghe c m cng c tn s l 1000Hz th xe my phi:
A. ng yn.
B. chuyn ng cng chiu t, tc bng tc t
C. Chuyn ng vi tc bng tc ca t.
D.Chuyn ng ngc chiu t, tc bng tc t

*
*

TRUNG TAM LUYEN THI AI HOC AI VIET


TRUNG TAM GDTX KP.3- TH TRAN CU CHI- HUYEN CU CHI. T: 08.22483793 -0984786115
67 THEP MI P.12-Q.TAN BNH- TP. HO CH MINH
T: 08.38118948-0909254007
NH THIU NHI QUN 11_LNH BINH THNG
T: 08.38118948-0908346838

Gv: TRNG NH HUNG


T: 0908346838
Trang 248
Cau 58: Mt momen lc 30Nm tc dng ln mt bnh xe c momen qun tnh 2kg.m2. Nu bnh
xe bt u quay t trng thi ngh th sau 10s n c ng nng :
A. 22,5 kJ.
B. 9,00 kJ.
C. 45,0 kJ.
D. 56,0 kJ
Cau 59: Mt a ng cht, khi lng M = 10kg, bn knh R = 1,0m quay t do vi vn tc gc
= 7,0rad/s quanh trc i xng ca n (trc thng ng). Mt vt nh khi lng m = 0,25kg ri
thng ng vo a ti mt im cch trc quay 0,9m v dnh cht vo . Tc gc ca h l
A. 6,73 rad/s.
B. 5,79 rad/s.
C. 7,28 rad/s.
D. 6,86 rad/s.
Cau 60: Mt vt rn quay quanh mt trc c nh di tc dng ca momen lc khng i v khc
khng. Trong trng hp ny, i lng thay i l
A. momen qun tnh ca vt i vi trc .
B. khi lng ca vt.
C. momen ng lng ca vt i vi trc . D. gia tc gc ca vt.
Het
****************************************************************

*
*

TRUNG TAM LUYEN THI AI HOC AI VIET


TRUNG TAM GDTX KP.3- TH TRAN CU CHI- HUYEN CU CHI. T: 08.22483793 -0984786115
67 THEP MI P.12-Q.TAN BNH- TP. HO CH MINH
T: 08.38118948-0909254007
NH THIU NHI QUN 11_LNH BINH THNG
T: 08.38118948-0908346838

Gv: TRNG NH HUNG

e 11

T: 0908346838

trang 249

E THI TUYEN SINH AI HOC


(Thi gian lam 90 phut)

Cho bit hng s Plng h=6,625.10-34J.s; ln in tch nguyn t e = 1,6.10-19C; tc nh


sng trong chn khng c = 3.108 m/s.
I. PHN CHUNG CHO TT C TH SINH (40 cu, t cu 1 n cu 40)
1
Cu 1: t in p xoay chiu vo vo hai u mt cun cm thun c t cm L =
H th cng
2

dng in qua cun cm c biu thc i = I0cos(100t - ) (V). Ti thi im cng tc thi ca
6
dng in qua cun cm c gi tr 1,5 A th in p tc thi hai u cun cm l 100 V. in p hai
u cun cm c biu thc

A. u = 150cos(100t + ) V.
B. u = 125cos(100t + ) V.
3
3

C. u = 75 2 cos(100t + ) V.
D. u =100 2 cos(100t + ) V.
3
2
Cu 2: Mch chn sng ca my thu v tuyn in gm cun dy thun cm c L = 2.10-5H v mt
t xoay c in dung bin thin t C1 = 10pF n C2 = 500pF khi gc xoay bin thin t 00 n
1800. Khi gc xoay ca t bng 900 th mch thu sng in t c bc sng l:
A. 26,64m.
B. 188,40m.
C. 134,54m.
D. 107,52m.
Cu 3: Ti cng mt ni c gia tc trng trng l g, hai con lc n c chiu di ln lt l l1 v l2, c chu
k dao ng ln lt l T1 v T2. Chu k dao ng ca con lc th ba c chiu di bng tch ch s chiu di
ca 2 con lc ni trn l:
A: T =

T1
T2

B. T =

T1 g
2T2

C. T = T1T2

D. T =

T1T2 g
2

Cu 4: Cho oan mach R-L-C noi tiep. ien ap tc thi hai au mach u = U 0 cos2ft(v) vi U 0
khong oi. Thay oi tan so en f 0 th trong mach xay ra cong hng va Pmach = 320W . Thay oi
f en khi he so cong suat mach con mot na th cong suat cua mach luc nay la:
A. 200 W

B. 40 W

C. 160 W

D. 80 W

210
Cu 5: Cht phng x 84
Po phng x ri tr thnh Pb. Dng mt mu Po ban u c 1g, sau 365
ngy m mu phng x trn to ra lng kh hli c th tch l V = 89,5cm3 iu kin tiu chun.
Chu k bn r ca Po l:
A. 138,5 ngy m B. 135,6 ngy m
C. 148 ngy m
D. 138 ngy m
Cu 6: Trn mt cht lng c hai ngun kt hp pht ra dao ng cng pha
u1 = u2 = Acost S1S2 = 3,6 . Trn on S1S2 c bao nhiu im dao ng tng hp c bin bng

A 3?
A. 13
B. 14
C. 15
D. 16
Cu 7: Lc tng tc Cu-lng gia lectron v ht nhn ca nguyn t hir khi nguyn t ny
qu o dng L l F. Khi nguyn t ny chuyn ln qu o N th lc tng tc gia lectron v ht
nhn l
A. F/16.
B. F/4.
C. F/12.
D. F/2.

TRUNG TAM LUYEN THI AI HOC AI VIET


* TRUNG TAM GDTX KP.3- TH TRAN CU CHI- HUYEN CU CHI. T: 08.22483793 -0984786115
* 67 THEP MI P.12-Q.TAN BNH- TP. HO CH MINH
T: 08.38118948-0909254007
* NH THIU NHI QUN 11_LNH BINH THNG
T: 08.38118948-0908346838

Gv: TRNG NH HUNG


T: 0908346838
trang 250
Cu 8: Cho mch RLC mc ni tip trong dung khng ca t c th thay i c. Tn s ca
0,5
dng in l 50Hz, L =
H . Ban u dung khng ca t c gi tr ZC. Nu t gi tr ny, dung

khng ca t: Tng thm 20 th in p hai u ca t t gi tr cc i; Gim 10 th in p


trn cun cm t cc i.Tnh in tr R.
C. 10 5
D. 10 15
A. 10
B. 10 2
Cu 9: Mch RLC ni tip c dng xoay chiu chy qua. Ti thi im t1 cc gi tr tc thi
uL(t1)=-10 3 V, uC(t1)= 30 3 V, uR(t1)=15V. Ti thi im t2 cc gi tr tc thi uL(t2)=20V,
uC(t2)= -60V, uR(t2)=0V. Tnh bin hiu in th t vo 2 u mch?
A. 50V
B. 60V
C. 40V
D. 40 3 V
Cu 10: Mt con lc l xo c vt nng v l xo c cng k = 50 N/m dao ng theo phng
thng ng vi bin 2 cm, tn s gc = 10 5rad / s . Cho g =10m/s2. Trong mi chu k dao
ng, thi gian lc n hi ca l xo c ln khng vt qu 1,5N l

A.
( s) .
B.
C.
( s) .
D.
( s) .
( s) .
60 5
15 5
30 5
15 5
Cu 11: Tia t ngoi c dng
A. tm khuyt tt bn trong sn phm bng kim loi.
B. tm vt nt trn b mt sn phm bng kim loi.
C. trong y t chp in, chiu in.
D. chp nh b mt Tri t t v tinh.
Cu 12: Nu tc quay ca roto tng thm 60 vng trong mt pht th tn s ca dng in do my pht
ra tng t 50Hz n 60Hz v sut in ng hiu dng do my pht ra thay i 40V so vi ban u. Hi nu
tip tc tng tc ca roto thm 60 vng/pht na th sut in ng hiu dng khi do my pht ra l
bao nhiu ?
B: 320V
B. 280V
C. 240V
D. 400V.
Cu 13: Trong my bin th hnh 2, cun s cp c n1=1320 vng, hiu in th U1= 220V, mt
cun th cp c U2 = 10V, I2 = 0,5 A; cun th cp th hai c n3 = 36 vng, I3 = 1,2A . Nh vy
cng dng in trong cun s cp v s vng trong cun th cp th nht l:
A. I1= 0,023 A; n2= 60 vng
n1
n2
B. I1=0,055A ; n2 = 60 vng.
U2
C. I1 = 0,055A; n2 = 86 vng.
U1
D. I1 = 0,023 A; n2 = 86 vng.
U
3

Cu 14: Mt vt dao ng iu ha vi bin 6cm. Qung ng nh nht m vt i c trong


mt giy l 18cm. Hi thi im kt thc qung ng th tc ca vt l bao nhiu?
A. 27,19cm/s
B. 25,15cm/s
D. 30,19cm/s
D. 15,2cm/s
Cu 15: Xt nguyn t hir nhn nng lng kch thch, electron chuyn ln qu o N, khi
electron tr v cc qu o bn trong, nguyn t s pht ra ti a bao nhiu phtn khc nhau.
A. 6 phtn.
B. 3 phtn.
C. 4 phtn.
D. 5 phtn.
Cu 16: Nng lng ion ho ca nguyn t hir trng thi c bn l nng lng
A. cc i ca phtn pht ra thuc dy Laiman.
B. En, khi n ln v cng.
C. ca nguyn t trng thi c bn.
D. ca phtn c bc sng ngn nht trong dy Pasen.
Cu 17: Trong th nghim Y-ng v giao thoa nh sng, khong cch gia hai khe l 0,5 mm,
khong cch t hai khe n mn quan st l 2m. Ngun sng dng trong th nghim gm hai bc x
c bc sng 1 = 450 nm v 2 = 600 nm. Trn mn quan st, gi M v N l hai im cng mt
TRUNG TAM LUYEN THI AI HOC AI VIET
* TRUNG TAM GDTX KP.3- TH TRAN CU CHI- HUYEN CU CHI. T: 08.22483793 -0984786115
* 67 THEP MI P.12-Q.TAN BNH- TP. HO CH MINH
T: 08.38118948-0909254007
* NH THIU NHI QUN 11_LNH BINH THNG
T: 08.38118948-0908346838

Gv: TRNG NH HUNG


T: 0908346838
trang 251
pha so vi vn trung tm v cch vn trung tm ln lt l 5,5 mm v 22 mm. Trn on MN, s
vn sng trng nhau ca hai bc x l:
A. 4.
B. 2.
C. 5.
D. 3.
Cu 18: Con lc l xo dao ng iu ha theo phng thng ng. Chn gc th nng ti v tr cn
bng. Nng lng dao ng ca con lc bng 2.10-2 J, lc n hi cc i ca l xo F(max) = 4 N.
Lc n hi ca l xo khi vt v tr cn bng l F = 2 N. Bin dao ng bng
A. 2 cm.
B. 4 cm.
C. 5 cm.
D. 3 cm.
Cu 19: Mt ng c in xoay chiu hot ng bnh thng vi in p hiu dng 200V th sinh
ra cng sut c l 320 W. Bit in tr thun ca dy qun ng c l 20 v h s cng sut ca
ng c l 0,89. Cng d dng in hiu dng chy trong ng c l
A. 4,4 A
B. 1,8 A.
C. 2,5 A.
D. 4 A.
Cu 20: Mt mch dao ng l tng gm cun cm thun c t cm 4 H v mt t in c
in dung bin i t 10 pF n 640 pF. Ly 2=10. Chu k dao ng ring ca mch ny c gi tr
B. t 4.10-8s n 3,2.10-7s.
A. t 2.10-8s n 3.10-7s.
-8
-7
C. t 2.10 s n 3,6.10 s.
D. t 4.10-8s n 2,4.10-7s.
Cu 21: Mt si dy n hi di 60 cm , tc truyn sng trn dy 8 m / s , treo l lng trn mt cn
rung. Cn dao ng theo phng ngang vi tn s f thay i t 80 Hz n 120 Hz . Trong qu trnh
thay i tn s, c bao nhiu gi tr tn s c th to sng dng trn dy?
A. 15 .
B. 6 .
C. 7 .
D. 8 .
Cu 22: mt xng c kh c t cc my ging nhau , mi my khi chy pht ra m c mc
cng m 80dB. khng nh hng n sc kho ca cng nhn th mc cng m trong
xng c kh khng vt qu 90dB. C th b tr nhiu nht l bao nhiu my nh th trong xng
c kh:
A. 10
B.2
C. 6
D. 20
Cu 23: Trong mch in xoay chiu gm phn t X ni tip vi phn t Y. Bit rng X , Y l mt trong
ba phn t R, C v cun dy. t vo hai u on mch mt hiu in th u = U 6 cos(100t) (V) th
hiu in th hiu dng trn hai phn t X, Y o c ln lt l U = 2 U, U = U. Hy cho bit X v Y
X
Y
l phn t g?
A. Cun dy v R.
C. Khng tn ti b phn t tho mn.

B. C v R.
D. Cun dy v C.

Cu 24: Hai dao ng iu ho cng phng, cng tn s c phng trnh x1 = A1 cos(t ) v


6
x2 = A2 cos(t ) cm. Dao ng tng hp c phng trnh x=9cos(t+) cm. bin A2 c
gi tr cc i th A1 c gi tr
A. 9 3 cm
B. 7cm
C. 15 3 cm
D. 18 3 cm
Cu 25: C 1kg nc th c 0,15 g nc nng D2O . teri c dng lm nhin liu trong phn
ng nhit hch. Tnh s ht nuclon ca teri c trong 1kg nc.
A: 9,03 10 21 nuclon
B: 18,06 10 21 nuclon
C: 10,03 10 21 nuclon
D: 20,06 10 21 nuclon
Cu 26: Mt my pht in xoay chiu ba pha mc hnh sao c hiu in th pha 100V. Ti tiu th
mc hnh sao gm in tr R = 100 pha 1 v pha 2, in tr c dung kh R = 50 pha 3.
Dng in trong dy trung ho nhn gi tr no sau y?
A. I = 2 .
B. I = 1A.
C. I = 0.
D. I = 0,5A.
Cu 27: Trong mt th nghim Ing v giao thoa nh sng ngi ta s dng ng thi hai nh sng
n sc 1 v 2 trong 2 = 1,2 1. Khong cch gia hai khe l 0,5mm, khong cch t mt
TRUNG TAM LUYEN THI AI HOC AI VIET
* TRUNG TAM GDTX KP.3- TH TRAN CU CHI- HUYEN CU CHI. T: 08.22483793 -0984786115
* 67 THEP MI P.12-Q.TAN BNH- TP. HO CH MINH
T: 08.38118948-0909254007
* NH THIU NHI QUN 11_LNH BINH THNG
T: 08.38118948-0908346838

Gv: TRNG NH HUNG


T: 0908346838
trang 252
phng hai khe ti mn l 1,5m. Trong mt khong rng L = 1,8cm ngi ta quan st c 21 vn
sng, trong c 3 vn l kt qu trng nhau ca h hai vn. Bit hai trong ba vn trng nhau nm
hai u L. Tnh bc sng 1?
A. 0,48 m
B. 0,50 m
C. 0,60 m
D. 0,64 m
Cu 28: Mt con lc ng h c coi nh 1 con lc n c chu k dao ng T = 2s, vt nng c khi lng
m = 1kg, dao ng ti ni c g = 2 = 10 m/s2 . Bin gc dao ng lc u l o = 50. Do chu tc dng
ca mt lc cn khng i FC = 0,011(N) nn n dao ng tt dn. Ngi ta dng mt pin c sut in ng
3V in tr trong khng ng k b sung nng lng cho con lc vi hiu sut ca qu trnh b sung l
25%. Pin c in lng ban u Q0 = 104 (C). Hi ng h chy c thi gian t bao lu th dng li ? Cho g
= 10m/s2.
C: t = 40 ngy
B: t = 46 ngy
C: t = 92 ngy
D: t = 23 ngy.
Cu 29: Cho mt cun cm thun L v hai t in C1, C2 (vi C1 > C2). Khi mch dao ng gm cun
cm vi C1 v C2 mc ni tip th tn s dao ng ca mch l 50MHz , khi mch gm cun cm vi C1
v C2 mc song song th tn s dao ng ca mch l 24MHz . Khi mch dao ng gm cun cm vi
C1 th tn s dao ng ca mch l
A. 25 MHz.
B. 35 MHz.
C. 30 MHz.
D. 40 MHz.
Cu 30: Mt con lc n ang thc hin dao ng nh, th
A. khi i qua v tr cn bng lc cng ca si dy c ln bng trng lng ca vt.
B. gia tc ca vt lun vung gc vi si dy.
C. khi i qua v tr cn bng gia tc ca vt trit tiu.
D. ti hai v tr bin gia tc ca vt tip tuyn vi qu o chuyn ng.
Cu 31: Mt cht c kh nng pht ra nh sng pht quang vi tn s 6.1014 Hz. Khi dng nh sng
c bc sng no di y kch thch th cht ny khng th pht quang?
A. 0,40 m.
B. 0,45 m.
C. 0,38 m.
D. 0,55 m.
Cu 32: Ht nhn 210
Po
ang
ng
yn
th
phng
x

,
ngay
sau
phng
x
,
ng nng ca ht
84
A. ln hn ng nng ca ht nhn con.
B. ch c th nh hn hoc bng ng nng ca ht nhn con.
C. bng ng nng ca ht nhn con.
D. nh hn ng nng ca ht nhn con.
Cu 33: Quang ph vch pht x
A. ca cc nguyn t khc nhau, cng mt nhit th nh nhau v sng t i ca cc vch.
B. do cc cht rn, cht lng hoc cht kh c p sut ln pht ra khi b nung nng.
C. l mt di c mu t n tm ni lin nhau mt cch lin tc.
D. l mt h thng nhng vch sng (vch mu) ring l, ngn cch nhau bi nhng khong ti.
Cu 34: on mch xoay chiu gm mt cun dy c cm khng ZL mc ni tip vi in tr
thun R. in p hiu dng hai u cun dy, hai u in tr R, hai u on mch tng ng l
U1, UR,U. in p hai u cun dy lch pha /3 so vi in p hai u in tr R v U1=UR.Gi
cng sut mch l P. Kt lun no sau y sai?
2

A. P = U .
2R

B. U =

3U R .

C. Cos =

3
.
2

D. Z L =

3R.

Cu 35: Mch LC l tng ang c dao ng in t t do. Biu thc cng dng in l I =
8cos(107t + /2) mA. Bit L = 0,4 mH. Biu thc hiu in th gia hai bn t l:
A. u = 32cos(107t) (V)
B. u = 32cos(107t + /2) (V)
C. u = 80cos(107t) (V)
D. u = 80cos(107t + /2) (V)
Cu 36: Ti hai im A v B trn mt nc cch nhau 8 cm c hai ngun kt hp dao ng vi phng
trnh: u1 = u2 = acos 40 t (cm) , tc truyn sng trn mt nc l 30cm / s . Xt on thng CD = 4cm
trn mt nc c chung ng trung trc vi AB. Khong cch ln nht t CD n AB sao cho trn
on CD ch c 3 im dao dng vi bin cc i l:
TRUNG TAM LUYEN THI AI HOC AI VIET
* TRUNG TAM GDTX KP.3- TH TRAN CU CHI- HUYEN CU CHI. T: 08.22483793 -0984786115
* 67 THEP MI P.12-Q.TAN BNH- TP. HO CH MINH
T: 08.38118948-0909254007
* NH THIU NHI QUN 11_LNH BINH THNG
T: 08.38118948-0908346838

Gv: TRNG NH HUNG


T: 0908346838
trang 253
A. 3,3 cm.
B. 6 cm.
C. 8,9 cm.
D. 9,7 cm.
Cu 37: Trong cc hnh tinh sau y ca h Mt Tri th hnh tinh no khng c v tinh?
A. Mc tinh.
B. Kim tinh.
C. Th tinh.
D. Tri t.
Cu 38: Mt tia sng trng hp chiu ti b nc su 1,2m , vi gc ti 450 . Bit chit sut ca nc
i vi nh sng v nh sng tm ln lt l nd = 2 , nt = 3 . di ca vt sng in trn y b l:
A. 15,6 cm.
B. 17cm.
C. 60 cm.
D. 12,4 cm.
Cu 39: Con lc l xo gm vt nng m = 100g v l xo nh c cng k=100N/m. Tc dng mt ngoi lc
cng bc bin thin iu ha bin F0 v tn s f1=6Hz th bin dao ng A1. Nu gi nguyn bin
F0 m tng tn s ngoi lc n f2=7Hz th bin dao ng n nh l A2. So snh A1 v A2 :
A. A1=A2
B. Cha iu kin kt lun
C. A1>A2
D. A2>A1

Cu 40: Cho prtn c ng nng K P = 2,5 MeV bn ph ht nhn 37 Li ng yn. Bit m p = 1,0073u ,
mLi = 7,0142u , m X = 4,0015u , 1u = 931,5 MeV / c 2 . Sau phn ng xut hin hai ht X ging nhau c

cng ng nng v c phng chuyn ng hp vi phng chuyn ng ca prtn mt gc nh


nhau. Coi phn ng khng km theo bc x . Gi tr ca l:
A. 39, 450 .
B. 41,350 .
C. 78,90 .
D. 82,7 0 .

PHN RING [10 cu]


Th sinh ch c lm mt trong hai phn (phn A hoc B)
A. Theo chng trnh Chun (10 cu, t cu 41 n cu 50)
Cu 41: Trong th nghim Y-ng, ngun S pht bc x n sc , mn quan st cch mt phng hai
khe mt khong khng i D, khong cch gia hai khe S1S2 = a c th thay i (nhng S1 v S2 lun
cch u S). Xt im M trn mn, lc u l vn sng bc 4, nu ln lt gim hoc tng khong cch
S1S2 mt lng a th ti l vn sng bc k v bc 3k. Nu tng khong cch S1S2 thm 2a th ti
M l:
A. vn ti th 9 .
B. vn sng bc 9.
C. vn sng bc 7.
D. vn sng bc 8.
Cu 42: t in p xoay chiu c tr hiu dng U = 100 3 V vo hai u on mch RLC c L
thay i. Khi in p hiu dng ULMax th UC=200V. Gi tr ULMax l
A. 300 V
B. 100 V
C. p n khc.
D. 150 V
Cu 43: Mt con lc n c chiu di dy treo 50 cm v vt nh c khi lng 0,01 kg mang in
tch q = +5.10-6C c coi l in tch im. Con lc dao ng iu ho trong in trng u m
vect cng in trng c ln E = 104V/m v hng thng ng xung di. Ly g = 10
m/s2, = 3,14. Chu k dao ng iu ho ca con lc l
A. 0,58 s
B. 1,40 s
C. 1,15 s
D. 1,99 s
Cu 44: Khi chiu chm tia t ngoi vo mt ng nghim ng dung dch fluorexin th thy dung
dch ny pht ra nh sng mu lc. l hin tng
A. tn sc nh sng B. phn x nh sng
C. ho - pht quang
D. quang - pht quang
Cu 45: Mt cht im dao ng iu ho trn trc Ox c vn tc bng 0 ti hai thi im lin tip
t1 = 1,75s v t2 = 2,5s , tc trung bnh trong khong thi gian l 16 cm / s . To cht im ti
thi im t = 0 l
A. -8 cm
B. -4 cm
C. 0 cm
D. -3 cm
Cu 46: t vo hai u on mch RLC ni tip mt in p xoay chiu c tn s v in p hiu
dng khng i. Dng vn k nhit c in tr rt ln, ln lt o in p gia hai u on mch,
TRUNG TAM LUYEN THI AI HOC AI VIET
* TRUNG TAM GDTX KP.3- TH TRAN CU CHI- HUYEN CU CHI. T: 08.22483793 -0984786115
* 67 THEP MI P.12-Q.TAN BNH- TP. HO CH MINH
T: 08.38118948-0909254007
* NH THIU NHI QUN 11_LNH BINH THNG
T: 08.38118948-0908346838

Gv: TRNG NH HUNG


T: 0908346838
trang 254
hai u t in v hai u cun dy thun cm th s ch ca vn k tng ng l U, UC v UL. Bit
U = UC = 2UL. H s cng sut ca mch l
2
3
A. 1.
B.
.
C. 0.5.
D.
.
2
2
Cu 47: Mt cht phng x, c 5 pht o phng x mt ln, kt qu 3 ln o lin tip l H1 ;
2,65mCi ; 0,985mCi . Gi tr H1 l
A. 7,13mCi .
B. 7,10mCi .
C. 7,05mCi .
D. 7,18mCi
Cu 48: Trong thng tin lin lc bng sng v tuyn, ngi ta s dng cch bin iu bin , tc
l lm cho bin ca sng in t cao tn (gi l sng mang) bin thin theo thi gian vi tn s
bng tn s ca dao ng m tn. Cho tn s sng mang l 800 kHz. Khi dao ng m tn c tn s
1000 Hz thc hin mt dao ng ton phn th dao ng cao tn thc hin c s dao ng ton
phn l
A. 1600
B. 625
C. 800
D. 1000
Cu 49: Mt sng c c bc sng , tn s f v bin a khng i, lan truyn trn mt ng thng t
7
. Ti mt thi im no , tc dao ng ca M bng 2fa,
im M n im N cch M mt on
3
lc tc dao ng ca im N bng
A. 2fa.
B. 0.

C. fa.

D. 3fa.

Cu 50: Cho phn ng ht nhn : D + D He + n + 3,25MeV . Bit ht khi khi to thnh ht nhn
D l mD = 0,0024 u. Cho 1u = 931,5 MeV/c2, nng lng lin kt ca ht nhn 23 He bng
2
1

A. 4,5432MeV

2
1

B. 8,2468 MeV

3
2

C. 7,7212MeV

D. 8,9214MeV

B. Theo chng trnh Nng cao (10 cu, t cu 51 n cu 60)


Cu 51: kim chng hiu ng p-ple, ngi ta b tr trn mt ng ray thng mt ngun m
chuyn ng u vi tc t 30 m/s, pht ra m vi tn s xc nh v mt my thu m ng yn.
Bit m truyn trong khng kh vi tc 340 m/s. Khi ngun m li gn th my thu o c tn
s m l 740 Hz. Khi ngun m ra xa th my thu o c tn s m l
A. 820 Hz
B. 560 Hz
C. 620 Hz
D. 780 Hz
Cu 52: Cho mch in RC vi R = 15 . t vo hai u on mch mt my pht in xoay
chiu mt pha. Khi r to quay vi tc n vng/pht th cng I1 = 1(A). Khi r to quay vi tc
2n vng/pht th cng I 2 = 6 ( A ) . Nu ro to quay vi tc 3n vng/pht th dung khng

ca t l:
A. 2 5 .
B. 18 5 .
C. 3 .
D. 5 .
Cu 53: Mt bnh c momen qun tnh i vi trc quay c nh ca n l 0,4 kg.m2. bnh
tng tc t trng thi ng yn n tc gc phi tn cng 2000 J. B qua ma st. Gi tr ca
l
A. 100 rad/s
B. 50 rad/s
C. 200 rad/s
D. 10 rad/s
Cu 54: Cho mch chn sng cng hng gm cun cm v mt t xoay. Khi in dung ca t l
C1 th mch bt c sng c bc sng 1 =10m, khi t c in dung C2 th mch bt c sng c
bc sng 2 =20m. Khi t in c in dung C3=C1+2C2 th mch bt uc sng c bc sng
3 bng:
A. 3 =30m
B. 3 =22,2m
C. 3 =14,1m
D. 3 =15m
TRUNG TAM LUYEN THI AI HOC AI VIET
* TRUNG TAM GDTX KP.3- TH TRAN CU CHI- HUYEN CU CHI. T: 08.22483793 -0984786115
* 67 THEP MI P.12-Q.TAN BNH- TP. HO CH MINH
T: 08.38118948-0909254007
* NH THIU NHI QUN 11_LNH BINH THNG
T: 08.38118948-0908346838

Gv: TRNG NH HUNG


T: 0908346838
trang 255
Cu 55: Khi tng hiu in th ca mt ng tia X ln n ln (n > 1) , th bc sng cc tiu ca tia X m
ng pht ra gim mt lng . Hiu in th ban u ca ng l :
A.

hc
e(n 1)

B.

hc(n 1)
en

C.

hc
en

D.

hc(n 1)
e

Cu 56: Trong chuyn ng quay ca vt rn quanh mt trc c nh, momen qun tnh ca vt i
vi trc quay
A. t l momen lc tc dng vo vt
B. t l vi gia tc gc ca vt
C. ph thuc tc gc ca vt
D. ph thuc v tr ca vt i vi trc quay
Cu 57: Cho on mch RLC mc ni tip, trong R c th thay i gi tr t 0 n . Khi iu
chnh R t 0 n th nhn nh no sau y l sai?
A. C mt gi tr ca R lm cho cng sut ca mch cc i.
B. Vi mi gi tr ca R th in p hiu dng trn hai u R lun nh hn in p hiu dng hai
u on mch.
C. Khi cng sut tiu th ca mch cc i th h s cng sut = 1.
D. Khi cng sut tiu th ca mch cc i th in p hiu dng gia hai u on mch gp 2
ln in p hiu dng gia hai u ca R
Cu 58: Mt cht im khi lng m, quay xung quanh trc c nh theo qu o trong tm O,
bn knh r. Trc qua tm O v vung gc vi mt phng qu o. Ti thi im t, cht im c
tc di, tc gc, gia tc hng tm v ng lng ln lt v , , an v p. Momen ng
lng ca cht im i vi trc c xc nh bi
A. L = pr
B. L = mvr2
C. L = man
D. L = mr
Cu 59: Mt vt rn ang quay u quanh trc c nh vi tc gc 30 rad/s th chu tc dng
ca mt momen hm c ln khng i nn quay chm dn u v dng li sau 2 pht. Bit
momen ca vt rn ny i vi trc l 10 kg.m2. Momen hm c ln bng
A. 2,0 N.m
B. 2,5 N.m
C. 3,0 N.m
D. 3,5 N.m
Cu 60: Ban u mt mu cht phng x X nguyn cht. thi im t1 c 80% s ht nhn cht
phng x X phn r. n thi im t2 = t1 + 100 ( s ) , th s ht nhn cha b phn r ch cn 5% so vi
ht nhn ban u. Chu k bn r ca cht l:
A. 50 s.
B. 400 s.
C. 25 s.
D. 200 s.

TRUNG TAM LUYEN THI AI HOC AI VIET


* TRUNG TAM GDTX KP.3- TH TRAN CU CHI- HUYEN CU CHI. T: 08.22483793 -0984786115
* 67 THEP MI P.12-Q.TAN BNH- TP. HO CH MINH
T: 08.38118948-0909254007
* NH THIU NHI QUN 11_LNH BINH THNG
T: 08.38118948-0908346838

Gv: TRNG NH HUNG


S GD&T TP. HCM
TT. BDVH-LTH I VIT

e 12

T: 0908346838

Trang 256

E THI TH TUYEN SINH AI HOC

(Thi gian lam 90 phut)


Cau 1: Mt vt dao ng iu ha theo phng trnh x = 5cos(2t)cm. Nu ti mt thi im no
vt ang c li x = 3cm v ang chuyn ng theo chiu dng th sau 0,25 s vt c li l
A. 3cm.
B. 4cm.
C. -3cm.
D. 0.
Cau 2: Mt ci a nm ngang, c khi lng M=200g, c gn vo u trn ca mt l xo thng
ng c cng k=20N/m, u di ca l xo c gi c nh. a c th chuyn ng theo
phng thng ng. B qua mi ma st v lc cn ca khng kh. Khi a ang nm v tr cn
bng, ngi ta th mt vt c khi lng m=100g ri t do t cao h=7,5cm so vi mt a. Va
chm gia vt v mt a l hon ton n hi. Sau va chm u tin, vt ny ln v c gi li
khng ri xung a na.Vit phng trnh dao ng ca a. Ly gc thi gian l lc vt chm vo
a, gc to l v tr cn bng ca a lc ban u, chiu ca trc to hng ln trn.
A. x = 8 sin(10t + /2)(cm)
B. x = 4 sin(10t /3)(cm)
C. x = 10 sin(20t + /4)(cm)
D. x = 8,2cos(10t + /2)(cm)
Cau 3: Mt con lc l xo nm ngang dao ng iu ha vi gia tc cc i 4 m/s2. Khi ti v tr cn
bng th ngi ta gi cht im chnh gia ca l xo, sau n dao ng iu ha vi gia tc cc
i bng :
A. 4 m/s2.
B. 4 2 m/s2
C. 2 2 m/s2.
D. 8 m/s2.
Cau 4 : Dao ng duy tr l dao ng tt dn m ta :
A. Kch thch li dao ng khi dao ng b tt dn
B.Tc dng ngoi lc vo vt dao ng cng chiu vi chuyn ng trong mt phn ca tng
chu k
C.Lm mt lc cn mi trng i vi vt chuyn ng
D.Tc dng ngoi lc bin i iu ho theo thi gian vo vt
Cau 5: Mt con lc l xo cng k = 40N/m, vt nng khi lng m = 400g (vt nng treo pha
di l xo) t trn mt phng nghing gc = 300 so vi phng ngang, h s ma st ngh bng
h s ma st trt v bng 0,1. a vt nng n v tr l xo dn 18cm ri th nh, ly g = 10m/s2.
Tng qung ng vt nng i c cho n lc dng li l
A. 162,00 cm
B. 97,57 cm
C. 187,06 cm
D. 84,50 cm
Cau 6 Mt ng h qu lc( c h dao ng coi nh mt con lc n) chy ng ti nh ni cao 320m
so vi mt t. Bit bn knh tri t l 6400km. Khi a ng h xung mt t th trong mt tun l th
ng h chy:
A. nhanh 4,32s
B. nhanh 30,24s
C. chm 30,24s
D. chm 4,32s.
Cau 7: Bin ca dao ng cng bc khi n nh khng ph thuc vo:
A. tn s ca ngoi lc cng bc tc dng ln vt dao ng.
B. lc cn ca mi trng.
C. bin ca ngoi lc cng bc tc dng ln vt dao ng.
D. pha ban u ca ngoi lc bin thin iu ha tc dng ln vt dao ng.
Cau 8: Phng trnh u = Acos(0,5x + 4t + /2) (x o bng mt, t o bng giy) biu din mt sng chy
theo trc 0x theo chiu no? Vi vn tc bng bao nhiu? Bit gc ta trng vi ngun.
A. Chiu m vi v = 8m/s
C. Chiu dng vi v = 8m/s
B. Chiu m vi v = 5m/s
.
D. Chiu dng vi v = 5m/s
TRUNG TAM LUYEN THI AI HOC AI VIET
* TRUNG TAM GDTX KP.3- TH TRAN CU CHI- HUYEN CU CHI. T: 08.22483793 -0984786115
* 67 THEP MI P.12-Q.TAN BNH- TP. HO CH MINH
T: 08.38118948-0909254007
* NH THIU NHI QUN 11_TP. H CH MINH
T: 0908346838-0909254007

Gv: TRNG NH HUNG


T: 0908346838
Trang 257
Cau 9: mt thong ca mt cht lng c hai ngun kt hp A, B cch nhau 10 cm, dao ng theo
phng thng ng vi phng trnh ln lt l uA =3cos(40 t + /6) (cm); uB=4cos(40 t + 2 /3)
(cm). Cho bit tc truyn sng l 40 cm/s. Mt ng trn c tm l trung im ca AB, nm
trn mt nc, c bn knh R=4cm. Gi s bin sng khng i trong qu trnh truyn sng. S
im dao ng vi bin 5 cm c trn ng trn l:
A. 18
B. 16
C. 20
D. 32
Cau 10: Mt si dy n hi cng ngang, ang c sng dng n nh. Trn dy, A l mt im
nt, B l mt im bng gn A nht, C l trung im ca AB, vi AB = 10 cm. Bit khong thi
gian ngn nht gia hai ln m li dao ng ca phn t ti B bng bin dao ng ca phn t
ti C l 0,2 s. Tc truyn sng trn dy l:
A. 2 m/s.
B. 0,5 m/s.
C. 0,25 m/s.
D. 1 m/s.
Cau 11: Mt ngun m pht ra mt sng m coi nh mt sng cu. Ti mt im cch ngun m mt
on d c cng m l I0. Khi tin ra xa ngun m thm mt on x th o c cng l I, cn khi
tin li gn ngun m thm mt on x th o c cng m l 2,25I. Khi tin ra xa ngun m thm
mt on 2x th cng m l:
A.

16
25

I0

B.

25
16

I0

C.

25
49

D.

I0

36
49

I0

Cau 12: Khi mc dng c P vo hiu in th xoay chiu c gi tr hiu dng bng 220V th thy
cng dng in trong mch bng 5,5A v tr pha so vi hiu in th t vo l /6. Khi mc
dng c Q vo hiu in th xoay chiu trn th cng dng in trong mch cng vn bng 5,5A
nhng sm pha so vi hiu in th t vo mt gc /2. Xc nh cng dng in trong mch
khi mc hiu in th trn vo mch cha P v Q mc ni tip.:
A. 11 2A v tr pha /3 so vi hiu in th
B. 11 2 A v sm pha /6 so vi hiu in th
C. 5,5A v sm pha /6 so vi hiu in th
D. Mt p n khc
Cau 13: t in p xoay chiu c gi tr hiu dng v c tn s khng thay i vo hai u on
mch gm in tr R, cun cm thun L v t in C ghp ni tip. Gi tr ca R v C khng i.
2L
1
Thay i gi tr ca L nhng lun c R 2 <
th khi L = L1 =
( H ) , in p hiu dng gia hai
C
2
1
u cun cm thun c biu thc l uL1 = U1 2cos( t+1 )(V ) ; khi L = L2 = ( H ) th in p hiu

dng gia hai u cun cm thun c biu thc l

L = L3 =

u L2 = U1 2cos( t+2 )(V ) ; khi

( H ) th in p hiu dng gia hai u cun cm thun c biu thc l

uL3 = U 2 2cos( t+3 )(V ) . So snh U1 v U2 ta c h thc ng l


A. U1 < U 2

B. U1 > U 2

C. U1 = U 2

D. U 2 = 2U1

n1
= 5 , hiu sut 96% nhn mt cng sut 10(kW) cun
n2
s cp v hiu th hai u s cp l 1(kV), h s cng sut ca mch th cp l 0,6 th cng
dng in chy trong cun th cp l:
A. 60(A)
B. 50(A)
C. 90(A)
D. 80(A)

Cau 14: Mt my bin th c t s vng

Cau 15: Trong th nghim v giao thoa sng trn mt nc hai ngun kt hp A v B dao ng
cng pha vi tn s l 16 Hz. Tc truyn sng trn mt nc l 24 cm/s. Xt hai im M, N nm
TRUNG TAM LUYEN THI AI HOC AI VIET
* TRUNG TAM GDTX KP.3- TH TRAN CU CHI- HUYEN CU CHI. T: 08.22483793 -0984786115
* 67 THEP MI P.12-Q.TAN BNH- TP. HO CH MINH
T: 08.38118948-0909254007
* NH THIU NHI QUN 11_TP. H CH MINH
T: 0908346838-0909254007

Gv: TRNG NH HUNG


T: 0908346838
Trang 258
trn ng trung trc ca AB v cng mt pha ca AB. Bit im M v im N cch A nhng
khong ln lt l 8cm v 16cm. S im dao ng cng pha vi hai ngun nm trn on MN l
A. 5
B. 4
C. 6
D. 7
Cu 16: Cho mch in xoay chiu RLC c cun thun cm L c th thay i gi tr c. Dng ba vn k
xoay chiu c in tr rt ln o in p hiu dng trn mi phn t. iu chnh gi tr ca L th nhn
thy in p hiu dng cc i trn cun cm ln gp 2 ln in p hiu dng cc i trn in tr. Hi in
p hiu dng cc i trn cun cm gp bao nhiu ln in p hiu dng cc i trn t?
A. 3 ln

B. 4 ln

C. 3 ln

D.

2
3

ln.

Cau 17: Nu tc quay ca roto tng thm 60 vng trong mt pht so vi ban u th tn s ca dng
in do my pht ra tng t 50Hz n 60Hz v sut in ng hiu dng do my pht ra thay i 40V so vi
ban u. Hi nu gim tc ca roto i 60 vng/pht so vi ban u th sut in ng hiu dng khi do
my pht ra l bao nhiu?
A. 320V
B. 180V
C. 240V
D. 160V.
Cau 18: Mt si dy n hi 1 u t do, 1 u c gn v m thoa c tn s thay i c. Khi thay i
tn s m thoa th thy vi 2 gi tr lin tip ca tn s l 21Hz; 35Hz th trn dy c sng dng. Hi nu
tng dn gi tr ca tn s t 0Hz n 50Hz s c bao nhiu gi tr ca tn s trn dy li c sng dng.
Coi vn tc sng v chiu di dy l khng i.
A: 7 gi tr
B. 6 gi tr
C. 4 gi tr
D. 3 gi tr.

Cau 19: Hai dao ng iu ho cng phng, cng tn s c phng trnh x1 = A1 cos(t ) v
6
x2 = A2 cos(t ) cm. Dao ng tng hp c phng trnh x=9cos(t+) cm. bin A2 c
gi tr cc i th A1 c gi tr
A. 9 3 cm
B. 7cm
C. 15 3 cm
D. 18 3 cm
Cau 20: Trong mch dao ng c dao ng in t t do vi in tch cc i ca mt bn t l Q0
I
v dng in cc i qua cun cm l I0. Khi dng in qua cun cm bng 0 th in tch mt bn
n
ca t c ln:
A. q =
C. q =

2n 2 1
Q0.
n
n2 1
Q0 .
n

B. q =
D. q =

2n 2 1
Q0.
2n
n2 1
Q0.
2n

Cau 21: iu no sau y l sai khi ni v s pht v thu sng in t.


A. pht sng in t, ngi ta mc phi hp mt my pht in vi mt ng ten.
B. pht sng in t, ngi ta mc phi hp mt my pht dao ng iu ho vi mt ng
ten.
C. thu sng in t , ngi ta mc phi hp mt ng ten vi mt mch dao ng LC.
D. Trong my thu, s chn sng l s iu chnh dao ng ring ca mch LC c tn s bng
tn s ca sng in t do i pht ( cng hng).
Cau 22: Trong qu trnh truyn ti in nng i xa, cui ngun khng dng my h th. Cn phi
tng in p ca ngun ln bao nhiu ln gim cng sut hao ph trn ng dy 100 ln nhng
vn m bo cng sut ni tiu th nhn c l khng i. Bit in p tc thi u cng pha vi
dng in tc thi i v ban u gim in p trn ng dy bng 10% in p ca ti tiu th
A. 9,2 ln.
B. 10 ln.
C. 10 ln.
D. 9,78 ln.
TRUNG TAM LUYEN THI AI HOC AI VIET
* TRUNG TAM GDTX KP.3- TH TRAN CU CHI- HUYEN CU CHI. T: 08.22483793 -0984786115
* 67 THEP MI P.12-Q.TAN BNH- TP. HO CH MINH
T: 08.38118948-0909254007
* NH THIU NHI QUN 11_TP. H CH MINH
T: 0908346838-0909254007

Gv: TRNG NH HUNG


T: 0908346838
Trang 259
Cau 23: Mt my pht in xoay chiu ba pha mc hnh sao c in p pha l 220V, tn s 60Hz.
Mt c s sn xut dng ngun in ny mi ngy 8h cho ba ti tiu th ging nhau mc hnh tam
gic, mi ti l mt cun dy gm in tr R = 300 , v t cm L = 0,6187H. Gi in nh
nc i vi khu vc sn xut l 1000 ng cho mi kWh tiu th. Chi ph m c s sn xut ny
phi thanh ton cho nh my in hng thng (30 ngy) l:
A. 183600 ng.
B. 22950 ng.
C. 216000 ng.
D. 20400ng.
Cau 24: Cho mt mch dao ng LC c in p cc i gia hai bn t in l U0. Ti thi im khi cng
dng in trong mch l i, in p gia hai bn t l u th:
1 2
2
2
2
2
2
i
A. U 0 = u + LCi
B. U 0 = u +
LC
C 2
L 2
2
2
2
2
C. U 0 = u + i
D. U 0 = u + i
L
C
Tm
cu
tr
li
:
ng
Cau 25 :
Khi mch RLC ang xy ra hin tng cng hng in, nu tng in tr R th
A. Cng sut tiu th ca mch tng B.in p hiu gia hai u ca in tr khng thay i
C.Tng tr ca mch gim
D.h s cng sut ca mch gim
Cau 26 : Chn pht biu sai khi ni v nh sng n sc:
A. nh sng n sc l nh sng c mu sc xc nh trong mi mi trng.
B. nh sng n sc l nh sng c tn s xc nh trong mi mi trng.
C. nh sng n sc l nh sng khng b tn sc.
D. nh sng n sc l nh sng c bc sng xc nh trong mi mi trng.
Cau 27: Ct mc, bin bo giao thng khng s dng cht pht quang mu tm m dng mu hay mu
vng cam l v:
A. Mu hay mu vng cam d phn bit trong m ti.
B. Mu tm gy chi mt v c hi cho mt.
C. Phn ln nh sng n ca cc phng tin giao thng khng th gy pht quang vi nhng cht
pht quang mu tm nhng rt d gy pht quang vi nhng cht pht quang mu hay mu vng
cam.
D.Khng c cht pht quang mu tm.
Cau 28: Pht biu no sau y v tia hng ngoi l khng ng?
A. Tia hng ngoi do cc vt nung nng pht ra.
B. Tia hng ngoi c th lm pht quang mt s cht.
C. Tia hng ngoi c bc sng nh hn 10-3m.
D. Tc dng ni bt ca tia hng ngoi l tc dng nhit.
Cau 29: Khi tng hiu in th ca mt ng tia X thm 40 % th bc sng ngn nht ca tia X m
ng pht ra gim i:
A. 12,5 %.
B. 28,6 %.
C. 32,2 %.
D. 15,7 %.
Cau 30: Chiu mt tia sng mu lc t thy tinh ti mt phn cch ca n vi mi trng khng
kh, ngi ta thy tia l i l l mt phn cch gia hai mi trng. Thay tia sng lc bng mt
chm tia sng a sc song song, hp (cha ng thi bn nh sng n sc: mu , mu vng, mu
lam v mu tm) chiu ti mt phn cch trn theo ng hng c th chm tia sng l ra ngoi
khng kh l
A. hai chm tia sng: mu v mu vng
B. ba chm tia sng: mu vng, mu lam v mu tm
C. bn chm tia sng: mu , mu vng, mu lam v mu tm
D. hai chm tia sng: mu lam v mu tm
TRUNG TAM LUYEN THI AI HOC AI VIET
* TRUNG TAM GDTX KP.3- TH TRAN CU CHI- HUYEN CU CHI. T: 08.22483793 -0984786115
* 67 THEP MI P.12-Q.TAN BNH- TP. HO CH MINH
T: 08.38118948-0909254007
* NH THIU NHI QUN 11_TP. H CH MINH
T: 0908346838-0909254007

Gv: TRNG NH HUNG


T: 0908346838
Trang 260
Cau 31: Trong th nghim giao thoa Y-ng, ngun S pht nh sng n sc c bc sng ngi
ta t mn quan st cch mt phng hai khe mt khong D th khong vn l 1mm. Khi khong cch
t mn quan st n mt phng hai khe ln lt l D + D hoc D D th khong vn thu c trn
mn tng ng l 2i v i. Nu khong cch t mn quan st n mt phng hai khe l D + 3D th
khong vn trn mn l:
A. 3 mm.
B. 2,5 mm.
C. 2 mm.
D. 4 mm.
Cau 32: Pin quang in l ngun in, trong c s bin i
A. ha nng thnh in nng.
B. nng lng in t thnh in nng.
C. c nng thnh in nng.
D. nhit nng thnh in nng.
Cau 33: Mt phtn c nng lng , truyn trong mt mi trng vi bc sng . Vi h l hng s
Plng, c l vn tc nh sng truyn trong chn khng. Chit sut tuyt i ca mi trng l:
A. n = c /( h ) .
B. n = c /( ) .
C. n = hc /( ) .
D. n = /(hc) .
Cau 34 : Khi tng dn nhit ca khi kh hir c p sut thp th cc vch trong quang ph vch ca
hir s:
A. Xut hin theo th t , chm, lam, tm
B. Xut hin theo th t tm, chm, lam, .
C. Xut hin ng thi mt lc
D. Xut hin theo th t , lam, chm, tm
Cau 35: Hai con lc n treo cnh nhau c chu k dao ng nh l 4s v 4,8s. Ko hai con lc lch
mt gc nh nh nhau ri ng thi bung nh th hai con lc s ng thi tr li v tr ny sau thi
gian
A. 8,8s

B.

12
s
11

C. 6,248s

D. 24s

Cau 36 : Khi elctrn qu o dng th n th nng lng ca nguyn t hir c xc nh bi


E n = 13, 6 / n 2 (eV), vi n N *. Mt m kh hir hp th nng lng chuyn ln trng thi dng
c nng lng cao nht l E3 (ng vi qu o M). T s gia bc sng di nht v ngn nht m
m kh trn c th pht ra l
A. 27/8.
B. 32/5.
C. 32/27.
D. 32/3.
Cau 37 : bn vng ca ht nhn ph thuc vo
A. khi lng ht nhn.
B. nng lng lin kt.
C. ht khi.
D. t s gia ht khi v s khi.
7
Li
Cau 38: Dng ht nhn p bn vo ht 3 ng yn. Phn ng sinh ra 2 ht X ging nhau c cng
tc . Bit tc ht p bng 4 ln tc ht X. Coi khi lng cc ht nhn bng s khi tnh theo
n v u. Gc to bi phng chuyn ng ca 2 ht X l:
A.1600
B.1500
C.1200
D.900
Cau 39: Cht phng x X c chu k bn r T1, cht phng x Y c chu k bn r T2. Bit T2=2T1.
Trong cng 1 khong thi gian,nu cht phng x Y c s ht nhn cn li bng 1/4 s ht nhn Y
ban u th s ht nhn X b phn r bng:
A. 7/8 s ht nhn X ban u.
B. 1/16 s ht nhn X ban u
C. 15/16 s ht nhn X ban u.
D. 1/8 s ht nhn X ban u.
Cau 40: Mt vt nh khi lng m = 200g treo vo si dy AB khng dn v treo vo mt l xo.
Chn gc ta v tr cn bng, chiu dng hng xung, vt m dao ng iu ho vi phng
trnh x = Acos(10t) cm. Ly g = 10(m/s2). Bit dy AB ch chu c lc ko ti a l 3N th bin
dao ng A phi tha mn iu kin no dy AB lun cng m khng t?
A. 0 < A 8 cm
B. 0 < A 10 cm
C. 0 < A 5 cm
D. 5 cm A 10 cm

TRUNG TAM LUYEN THI AI HOC AI VIET


* TRUNG TAM GDTX KP.3- TH TRAN CU CHI- HUYEN CU CHI. T: 08.22483793 -0984786115
* 67 THEP MI P.12-Q.TAN BNH- TP. HO CH MINH
T: 08.38118948-0909254007
* NH THIU NHI QUN 11_TP. H CH MINH
T: 0908346838-0909254007

Gv: TRNG NH HUNG


T: 0908346838
Trang 261
Cau 41: Ban u c mt mu cht phng x nguyn cht X vi chu k bn r T. C mt ht nhn X
sau khi phng x to thnh mt ht nhn Y. Nu hin nay trong mu cht t l s nguyn t ca
cht Y v cht X l k th tui ca mu cht l
ln (1 + k )
ln (1 k )
2 ln 2
ln 2
A. t = T
B. t = T
C. t = T
D. t = T
ln 2
ln 2
ln (1 + k )
ln (1 + k )
Cau 42: Ban u mt mu cht phng x X nguyn cht. thi im t1 c 80% s ht nhn cht
phng x X phn r. n thi im t 2 = t1 + 50( s ) , th s ht nhn cha b phn r ch cn 5% so vi
ht nhn ban u. Chu k bn r ca cht l:
A. 50 s.
B. 400 s.
C. 25 s.
D. 200 s.
Cau 43: o khong cch t Tri t ln Mt Trng ngi ta dng mt tia laze pht ra nhng
xung nh sng c bc sng 0,52 mm , chiu v pha Mt Trng.Thi gian ko di mi xung l 10-7
(s) v cng sut ca chm laze l 100000 MW. S phtn cha trong mi xung l
A. 2,62.1015 ht .
B. 2,62.1029 ht .
C. 2,62.1022 ht .
D. 5,2.1020 ht
Cau 44: Trong h Mt Tri hai hnh tinh c qu o xa nhau nht l
A. Thy tinh v Thin vng tinh.
B. Thy tinh v Hi vng tinh.
C. Kim tinh v Hi vng tinh.
D. Kim tinh v Thin vng tinh.
Cau 45: Sng c tn s 20(Hz) truyn trn mt thong nm ngang ca mt cht lng, vi tc
2(m/s), gy ra cc dao ng theo phng thng ng ca cc phn t cht lng. Hai im M v N
thuc mt thong cht lng cng phng truyn sng, cch nhau 22,5(cm). Bit im M nm gn
ngun sng hn. Ti thi im t, im N h xung thp nht. Hi sau thi gian ngn nht l bao
nhiu th im M s h xung thp nht?
A.

7
(s) .
160

B.

1
( s) .
80

C.

1
(s) .
160

D.

3
(s) .
80

Cau 46: on mch AB gm hai on mch AM v MB, on mch AM gm in tr R1 = 90


0,9
mc ni tip vi cun cm thun L =
H, on mch MB l mt hp kn X cha hai trong ba

phn t in tr R2, cun cm thun L2 hoc t in C mc ni tip. t vo hai u on mch AB


mt in p xoay chiu c gi tr hiu dng khng i th uAM = 180 2 cos(100t +

60 2 cos100 t (V ) (V). Cng sut tiu th ca mch l


A.120W
B.180W
C.90W

)( V ); uMB =

D.240W

Cau 47: Trong s cc ht sau y : phtn, leptn, mzn v barin. Hy sp xp cc ht theo th


t tng dn ca khi lng ngh.
A. phtn, leptn, barin, mezn.
B. leptn, phtn, mezn, barin.
C. phtn, mzn, leptn, barin.
D. phtn, leptn, mzn, barin.
Cau 48: Mt con lc l xo treo thng ng. Nng vt ln l xo khng bin dng ri th nh th
vt dao ng iu ha theo phng thng ng quanh v tr cn bng O. Khi vt i qua v tr c ta
x = 2,5 2 cm th c vn tc 50 cm/s. Ly g = 10m / s 2 . Tnh t lc th vt, thi gian vt i c
qung ng 27,5 cm l
A. 5,5s.
B. 5s.
C. 2 2 /15 s.
D. 2 /12 s.
Cau 49: Mch in RCL ni tip c C thay i c. in p hai u on mch
u = 150 2cos100 t (V). Khi C = C1 = 62,5 / ( F ) th mch tiu th cng sut cc i Pmax = 93,75 W.
TRUNG TAM LUYEN THI AI HOC AI VIET
* TRUNG TAM GDTX KP.3- TH TRAN CU CHI- HUYEN CU CHI. T: 08.22483793 -0984786115
* 67 THEP MI P.12-Q.TAN BNH- TP. HO CH MINH
T: 08.38118948-0909254007
* NH THIU NHI QUN 11_TP. H CH MINH
T: 0908346838-0909254007

Gv: TRNG NH HUNG


T: 0908346838
Trang 262
Khi C = C2 = 1/(9 ) (mF ) th in p hai u on mch RC v cun dy vung pha vi nhau, in
p hiu dng hai u cun dy khi l:
A. 90 V.
B. 120 V.
C. 75 V
D. 75 2 V.
Cau 50: Mc ng c ba pha vo mng in xoay chiu ba pha, cm ng t ca t trng do mi cun
dy gy ra ti tm c c im:
A. quay bin i u quanh tm.
B. ln khng i v quay u quanh tm.
C. ln khng i.
D. phng khng i, gi tr bin thin iu ha.

Phan danh cho ban nang cao (gom 10 cau t cau 51 en cau 60)
Cau 51 : Cho mch in, uAB = UAB 2 cos100t(V), khi
10 4
(F) th vn k ch gi tr nh nht. Gi tr ca L bng:
C=

A
1
2
3
4
B. (H)
C. (H)
D. (H)
A. (H)

V
B

A
rL

Cau 52 : Mt vt dao ng iu ha, trong mi chu k thi gian vt c ng nng ln hn 3 ln th


nng l 0,2 s. Thi gian tc ca vt b hn 1/2 tc cc i trong mi chu k l
A. 0,6 s.
B. 0,3 s.
C. 0,4 s.
D. 0,2 s.
Cau 53 : Khi sng trn mt nc gp mt khe chn c kch thc nh hn bc sng th
A. sng gp khe b phn x li.
B. sng tip tc truyn thng qua khe.
C. sng truyn qua ging nh khe l tm pht sng mi. D. sng gp khe s dng li.
Cau 54: Mt bnh xe quay bin i u trong 4s, tc gc tng t 120 vng/pht ln 360
vng/pht. Gia tc gc ca bnh xe l:
A. 3 rad/s2.
B. 5 rad/s2. C. 4 rad/s2. D. 2 rad/s2.
Cau 55: Mt bnh quay chm dn u vi tc gc ban u 0 cho n khi dng li ht thi gian
t0. Bit rng sau thi gian t = t0/2 tc gc ca bnh cn li l 2 rad/s v gc quay c trong
khong thi gian nhiu hn trong khong thi gian t0/2 cn li l 40rad. Gc quay c cho n khi
dng li l:
A. 100 rad
B. 50 rad
C. 80 rad.
D. 60 rad
Cau 56: Mt con lc n c chiu di dy treo l l v vt nng c khi lng m, khi lng ring
D. t con lc dao ng trong chn khng th chu k dao ng ca n l T. Nu t con lc trong
khng kh c khi lng ring (Do) th chu k dao ng ca con lc l:
T
T
T
D
A. T=
B. T= T 1 o
C. T=
D. T=
D
D
D
D
1 o
1+ o
1
D
D
Do
Cau 57: Trn mt on ng thng, mt t v mt xe my chuyn ng thng u, bit vn tc
t 15 m/s. T s gia tn s nh nht v ln nht ca ting ci pht ra t t m ngi i xe my
nghe c l 9/10. Vn tc truyn sng m trong khng kh l 340 m/s. Vn tc ca xe my bng
A. 7 m/s.
B. 3 m/s.
C. 2 m/s.
D. 16 m/s.
Cau 58: Trong chuyen ong quay cua vat ran quanh mot truc, toc o goc tc thi xac nh bi:
A. ao ham bac nhat cua toa o goc theo thi gian.
B. Ham so bac nhat cua toa o goc theo thi gian.
C. Ham so bac hai cua toa o goc theo thi gian.
D. Thng so gia goc quay va thi gian quay goc o
TRUNG TAM LUYEN THI AI HOC AI VIET
* TRUNG TAM GDTX KP.3- TH TRAN CU CHI- HUYEN CU CHI. T: 08.22483793 -0984786115
* 67 THEP MI P.12-Q.TAN BNH- TP. HO CH MINH
T: 08.38118948-0909254007
* NH THIU NHI QUN 11_TP. H CH MINH
T: 0908346838-0909254007

Gv: TRNG NH HUNG


T: 0908346838
Trang 263
Cau 59: Mt bnh xe c bn knh 35cm quay nhanh dn u t ngh, sau 10s t ti tc 120
(vng/pht) . Trong 10s , mt im trn vnh bnh xe vch ra qung ng:
A. 22m
B. 32m
C. 40m
D. 62m
Cau 60: Pht biu no sau y l khng ng i vi chuyn ng quay nhanh dn u ca vt rn
quanh mt trc ?
A. Tc gc l mt hm bc nht ca thi gian.
B. Gia tc gc ca vt l khng i v khc 0.
C. Trong nhng khong thi gian bng nhau, vt quay c nhng gc khng bng nhau.
D. Phng trnh chuyn ng (phng trnh to gc) l mt hm bc nht ca thi gian.
Het
*************************************************************

AP AN E 12
1. B
11. C
2. D
12. C
3. B
13. B
4. B
14. D
5. B
15. A
6. B
16. D
7. D
17. D
8. A
18. C
9. B
19. A
10.A
20. C

21. A
22. A
23. C
24. C
25. B
26. D
27. C
28. B
29. B
30. A

31. C
32. B
33. C
34. D
35. D
36. B
37. D
38. C
39. C
40. C

41. B
42. C
43. C
44. B
45. D
46. D
47. D
48. C
49. B
50. B

51. A
52. D
53. C
54.
55
56 D

TRUNG TAM LUYEN THI AI HOC AI VIET


* TRUNG TAM GDTX KP.3- TH TRAN CU CHI- HUYEN CU CHI. T: 08.22483793 -0984786115
* 67 THEP MI P.12-Q.TAN BNH- TP. HO CH MINH
T: 08.38118948-0909254007
* NH THIU NHI QUN 11_TP. H CH MINH
T: 0908346838-0909254007

Gv: TRNG NH HUNG


S GD&T TP. HCM
TT LTH BDVH I VIT

e 13

T: 0908346838

Trang 264

E THI TH TUYEN SINH AI HOC


(Thi gian lam 90 phut)

Cau 1: Mt vt c khi lng 400g dao ng iu ho c th ng nng nh


W(J)
2
hnh v. Ti thi im t = 0 vt ang chuyn ng theo chiu dng, ly 10 . 0,02
Phng trnh dao ng ca vt l:
0,015
A. x = 5 cos( 2t + / 3) (cm) .
B. x = 10 cos(t + / 6) (cm) .
t(s)
C. x = 5 cos( 2t / 3) (cm) .
D. x = 10 cos(t / 3) (cm) .
O 1/6
Cau 2: Mt cht im dao ng iu ha trn trc ox vi bin A = 10cm,
c sau nhng khong thi gian ngn nht l 0,15s th ng nng ca vt li c gi tr bng th nng.
Ti mt thi im no vt c ng nng l W, th nng l Wt. Sau mt khong thi gian ngn
nht l t, ng nng ca vt tng ln 3 ln, th nng ca vt gim i 3 ln. Tc trung bnh ca
vt trong khong thi gian t l
A.73,2cm/s
B.72,3cm/s
C.7,32m/s
D.7,23m/s
Cau 3: Mt con lc l xo t trn mt phng nm ngang gm l xo nh c mt u c nh, u kia gn
vi vt nh c khi lng m. Ban u vt m c gi v tr l xo b nn 9cm. Vt M c khi lng
bng mt na khi lng vt m nm st m. Th nh m hai vt chuyn ng theo phng ca trc l
xo. B qua mi ma st. thi im l xo c chiu di cc i ln u tin, khong cch gia hai vt m
v M l:
A. 9 cm.
B. 4,5 cm.
C. 4,19 cm.
D. 18 cm
Cau 4 : i vi cng mt h dao ng th ngoi lc trong dao ng duy tr v trong dao ng
cng bc cng hng khc nhau l do
A. tn s bin thin ca ngoi lc khc nhau. B. pha ban u ca ngoi lc khc nhau.
C. bin ca ngoi lc khc nhau.
D. ngoi lc c lp v khng c lp vi h dao ng.
Cau 5: Mt con lc n dao ng nh ti ni c gia tc trng trng 9,8 m/s2 vi dy di 1 m, qu
cu con lc c khi lng 80 g. Cho con lc dao ng vi bin gc 0,15 rad trong mi trng c
lc cn tc dng th n ch dao ng c 200s th ngng hn. Duy tr dao ng bng cch dng
mt h thng ln dy ct sao cho n chy c trong mt tun l vi bin gc 0,15 rad. Bit
80% nng lng c dng thng lc ma st do h thng cc bnh rng ca. Cng cn thit
ln dy ct l:
D. 183,8 J.
A. 193,4 J.
B. 133,5 J.
C. 113,2 J.
Cau 6 : Mt con lc n gm si dy nh di l = 25 cm , vt c khi lng m = 10 g v mang in tch
q = 104 C . Treo con lc gia hai bn kim loi thng ng, song song, cch nhau 22cm . t vo hai bn
hiu in th khng i U = 88 V . Ly g = 10m / s 2 . Kch thch cho con lc dao ng vi bin nh,
chu k dao ng iu ha ca con lc l
A. T = 0,389 s .
B. T = 0,659 s .
C. T = 0,983 s .
D. T = 0,957 s .
Cau 7: Bin dao ng cng bc khng thay i khi thay i
A. tn s ca ngoi lc tun hon.
B. pha ban u ca ngoi lc tun hon.
C. bin ca ngoi lc tun hon.
D. lc ma st ca mi trng.
Cau 8: Mt sng c lan truyn t M n N vi bc sng 3cm, bin 6cm khng i, khong cch MN =
13cm. Ti thi im t phn t vt cht ti M c li 3cm v ang gim th phn t vt cht ti N c:
A: Li 3cm v ang tng.
C. Li -3cm v ang tng.
B: Li -3cm v ang gim.
D. Li 3 cm v ang gim.
TRUNG TAM LUYEN THI AI HOC AI VIET
* TRUNG TAM GDTX KP.3- TH TRAN CU CHI- HUYEN CU CHI. T: 08.22483793 -0984786115
* 67 THEP MI P.12-Q.TAN BNH- TP. HO CH MINH
T: 08.38118948-0909254007
* NH THIU NHI QUN 11_LNH BINH THNG
T: 08.38118948-0908346838

Gv: TRNG NH HUNG


T: 0908346838
Trang 265
Cau 9: Trn mt nc c hai ngun kt hp A, B dao ng theo phng thng ng c phng
trnh u A = uB = a cos 20 t ( cm ) . Bit tc truyn sng trn mt nc l 30cm/s. M1, M2 l hai im
trn cng mt elip nhn A, B lm tiu im. Bit AM1 BM1 = 1cm ; AM 2 BM 2 = 3,5cm . Ti thi
im li ca M1 l 3cm th li ca M2 l
A. 3 3cm
B. 3 3cm
C. 3cm
D. 3cm
Cau 10: Mt si dy AB n hi cng ngang di l = 120cm, hai u c nh ang c sng dng n
nh. B rng ca bng sng l 4a. Khong cch gn nht gia hai im dao ng cng pha c cng
bin bng a l 20 cm. S bng sng trn AB l
A. 4.
B. 8.
C. 6.
D. 10.
Cau 11: Mt ngi nghe i ng cch i 10m nhn c m vi mc cng 60dB. Hi ngi
tin ra xa i n khong no th bt u khng nghe tht i na nu b qua s hp th m
trong khng kh?
A. 1km
B. 10km
C. 20km
D. 5km
Cau 12: Cho on mch AB nh hnh v, L l cun cm thun. Bit UAN=10 V v uAN lch pha 2/3 so
vi uMB. Nu i ch L v C cho nhau th uAN lch pha /4 so vi uMB. Gi tr ca UAN sau khi i ch
bng

A
R
A. 10 6 V.

B. 10 3 V.

N
L

B
C

C. 5 6 V.

D. 5 3 V.

Cau 13: Mt mch in xoay chiu gm mt cun dy thun cm c t cm L1 mc ni tip vi cun


1
(H) v in tr trong r = 50( ). t vo hai u on mch in p xoay
dy th hai c t cm L2 =
2
chiu u = 130 2 cos 100t (V) th cng hiu dng trong mch l 1(A). in p gia hai u cun
dy th hai t gi tr ln nht th phi mc ni tip thm mt t c in dung l:
A. C =

103
(F )
2

B. C =

103
(F )
15

C. C =

103
(F )
12

D. C =

103
(F )
5

Cau 14: Mt my bin p l tng, cun s cp c N1=1100 vng c ni vo in p xoay chiu


c gi tr hiu dng 220 V. Th cp gm hai cun: N2=55 vng, N3=110 vng. Gia hai u N2 u
vi in tr R1=11 , gia hai u N3 u vi in tr R2=44 . Cng dng in hiu dng
chy trong cun s cp bng
A. 0,15 A.
B. 0,1 A.
C. 0,05 A.
D. 0,1125 A.
Cau 15: Trn mt thong cht lng, cho hai ngun sng kt hp cng pha S1 v S2 cch nhau 8cm.
V mt pha ca S1S2 ly thm hai im S3 v S4 sao cho S3S4=4cm v hp thnh hnh thang cn
S1S2S3S4. Bit bc sng = 1cm . Hi ng cao ca hnh thang ln nht l bao nhiu trn S3S4
c 5 im dao ng cc i
A. 2 2(cm) .
B. 3 5(cm) .
C. 6 2(cm) .
D. 4(cm) .
Cu 16: Mt vt c khi lng m=100g chuyn
ng
vi phng trnh
x = (4 + A cos t ) (cm;s).Trong A, l nhng hng s. Bit rng c sau mt khong thi gian

s th vt li cch v tr cn bng 4 2 cm. Xc nh tc vt v hp lc tc dng


30
ln vt ti v tr x1= -4cm.
A. 0 cm/s v 1,8N
B. 120cm/s v 0 N
C. 80 cm/s v 0,8N D. 32cm/s v 0,9N.

ngn nht

TRUNG TAM LUYEN THI AI HOC AI VIET


* TRUNG TAM GDTX KP.3- TH TRAN CU CHI- HUYEN CU CHI. T: 08.22483793 -0984786115
* 67 THEP MI P.12-Q.TAN BNH- TP. HO CH MINH
T: 08.38118948-0909254007
* NH THIU NHI QUN 11_LNH BINH THNG
T: 08.38118948-0908346838

Gv: TRNG NH HUNG


T: 0908346838
Trang 266
Cau 17: Mt ng c in xoay chiu c in tr dy cun l 30 . Khi mc vo mch c in p
hiu dng 200 V th ng c sinh ra mt cng sut c hc l 82,5 W. Bit h s cng sut ca ng
c l 0,9. Cng dng in hiu dng qua ng c l:
A. 4,5 A.
B. 0,5 A.
C. 1,8 A.
D. 1,1 A.
Cau 18: Mt ng thu tinh bn trong c mt pt tng c th dch chuyn c trong ng. mt
ming ng ngi ta t mt m thoa to ra mt sng m lan truyn vo trong ng vi tc 340
m/s, trong ng xut hin sng dng v nghe c m ming ng l r nht. Ngi ta dch chuyn
pt tng i mt on 40cm th ta li nghe c m r nht ln th hai. Tn s ca m thoa c gi tr
l
A. 212,5 Hz
B. 850 Hz
C. 272 Hz.
D. 425 Hz.
Cau 19: Dao ng ca mt vt l tng hp ca hai dao ng cng phng c phng trnh ln lt

l x1 =6cos(10t+ ) (cm); x 2 =8cos(10t- ) (cm). Lc li dao ng ca vt x=8 cm v ang gim th


3
6
li ca thnh phn x1 lc
A. bng 6 v ang gim.
B. bng 0 v ang tng.
C. bng 6 v ang tng.
D. bng 0 v ang gim.
Cau 20: Mch chn sng ca mt my thu v tuyn gm cun cm thun c t cm L v mt b
t gm t C0 c nh ghp song song vi t xoay Cx. T xoay Cx c in dung bin thin t
C1=20pF n C2=320pF khi gc xoay bin thin t c t 00 n 1500. Nh vy mch thu c
sng in t c bc sng t 1=10m n 2=40m. Bit in dung ca t xoay l hm bc nht ca
gc xoay. mch thu c sng in t c bc sng =20m th gc xooay ca bn t l
A. 300
B. 450
C. 750
D. 600
Cau 21:Nhn vo mt knh lc sc ca my nh, ta thy n c mu vng. Pht biu no sau y l
ng?
A. Knh khng hp th nh sng
B. Knh khng hp th nh sng da cam, hp th nh sng .
C. Knh hp th nh sng da cam, khng hp th nh sng .
D. Knh cho qua hu ht nh sng vng, hp th hu ht cc nh sng cn li.
Cau 22: Pht biu no sau y v ng c khng ng b ba pha l sai?
A. Vc t cm ng ca t trng quay trong ng c lun thay i c v hng v tr s.
B. Hai b phn chnh ca ng c l rto v stato.
C. R to ca ng c quay vi tc gc nh hn so vi tc gc ca t trng quay.
D. Nguyn tc hot ng ca ng c da trn hin tng cm ng in t v s dng t trng
quay.
Cau 23: Mt my pht in xoay chiu mt pha c in tr trong khng ng k. Ni hai cc ca
my pht vi mt on mch gm cun cm thun mc ni tip vi in tr thun. Khi rto ca
my quay u vi tc gc 3n vng/s th dng in trong mch c cng hiu dng 3 A v h
s cng sut ca on mch bng 0,5. Nu rto quay u vi tc gc n vng/s th cng hiu
dng ca dng in trong mch bng
A. 2 2 A .
B. 3 A .
C. 2 A .
D. 3 3 A .
Cau 24: Mt mch dao ng in t LC l tng gm t in c in dung 25 pF v cun cm
thun c t cm L, ang c dao ng in t t do vi in tch cc i trn mt bn t in l
Q 3
l t1,
Q0. Bit khong thi gian ngn nht in tch trn bn t in gim t Q0 n 0
2

TRUNG TAM LUYEN THI AI HOC AI VIET


* TRUNG TAM GDTX KP.3- TH TRAN CU CHI- HUYEN CU CHI. T: 08.22483793 -0984786115
* 67 THEP MI P.12-Q.TAN BNH- TP. HO CH MINH
T: 08.38118948-0909254007
* NH THIU NHI QUN 11_LNH BINH THNG
T: 08.38118948-0908346838

Gv: TRNG NH HUNG

T: 0908346838

khong thi gian ngn nht in tch trn bn t in gim t Q0 n

Trang 267
Q0 2
l t2 v t2-t1= 10-6
2

s. Ly 2 =10 . Gi tr ca L bng
A. 0,567 H.
B. 0,576 H.
C. 0,765 H.
D. 0,675 H.
Cau 25 : t in p u = U0cost c thay i c vo hai u on mch gm cun cm thun
1
c t cm L, in tr thun R v t in c in dung C mc ni tip. Khi <
th
LC
A. in p hiu dung gia hai u in tr thun R bng in p hiu dng gia hai u on
mch.
B. in p hiu dng gia hai u in tr thun R nh hn in p hiu dng gia hai u on
mch.
C. cng dng in trong on mch tr pha so vi in p gia hai u on mch.
D. cng dng in trong on mch cng pha vi in p gia hai u on mch.
Cau 26 : Quan st nh sng phn x trn cc vng du m hoc bong bng x phng, ta thy nhng
vng mu sc s. l hin tng no sau y ?
A. Giao thoa nh sng
B. Nhiu x nh sng
C. Tn sc nh sng
D. Khc x nh sng
Cau 27: Pht biu no sau y l sai khi ni v quang ph vch pht x?
A. Quang ph vch pht x ca cc nguyn t khc nhau th khc nhau v s lng vch quang
ph, v tr cc vch, mu sc cc vch v sng t i ca cc vch
B. Quang ph vch pht x l mt di sng c mu bin i lin tc t n tm.
C. Mi nguyn t ha hc trng thi kh hay hi nng sng di p sut thp cho mt quang
ph vch ring, c trng cho nguyn t .
D. Quang ph vch pht x bao gm mt h thng nhng vch mu ring r nm trn mt nn
ti
Cau 28: Khi cc nh sng n sc trong min nhn thy truyn trong nc th tc nh sng
A. ph thuc vo cng chm sng.
B. ln nht i vi nh sng .
C. ln nht i vi nh sng tm.
D. bng nhau i vi mi nh sng n sc.
Cau 29: Tia X c to ra bng cch :
A. Cho mt chm lectron chm bn vo mt kim loi
B. Chiu tia hng ngoi vo mt kim loi
C. Cho mt chm lectron nhanh bn vo mt kim loi kh nng chy c nguyn t lng ln
D. Chiu tia t ngoi vo KL c nguyn t lng ln
Cau 30: Trong th nghim Ing v giao thoa nh sng, khong cch gia hai khe l 2mm, khong
cch t hai khe n mn l 2m. Ngun S pht nh sng trng c bc sng t 0,38m n 0,76m.
Vng ph nhau gia quang ph bc hai v bc ba c b rng l:
A. 0,38mm
B. 1,14mm
C. 0,76mm
D. 1,52mm
Cau 31: Trong th nghim Y-ng v giao thoa nh sng, ngun S pht ra ba nh sng n
sc: 1 (tm) = 0,42 m; 2 ( lc) = 0,56 m; 3 ( ) = 0,70 m. Gia hai vn sng lin tip c mu
ging nhau nh mu ca vn trung tm c 14 vn mu lc. S vn tm v vn mu nm gia hai
vn sng lin tip k trn l:
A. 20 vn tm, 11 vn .
B. 19 vn tm, 11 vn .
C. 20 vn tm, 12 vn .
D. 17 vn tm, 10 vn .
Cau 32: Chn phng n sai :
A. Hin tng pht quang l hin tng pht ra nh sng lnh ca mt s cht khi c chiu
sng bng nh sng c bc sng thch hp.
TRUNG TAM LUYEN THI AI HOC AI VIET
* TRUNG TAM GDTX KP.3- TH TRAN CU CHI- HUYEN CU CHI. T: 08.22483793 -0984786115
* 67 THEP MI P.12-Q.TAN BNH- TP. HO CH MINH
T: 08.38118948-0909254007
* NH THIU NHI QUN 11_LNH BINH THNG
T: 08.38118948-0908346838

Gv: TRNG NH HUNG


T: 0908346838
Trang 268
B. c im ca nh sng pht quang l bc sng pht quang ngn hn bc sng ca nh
sng chiu vo.
C. Ln quang l hin tng nh sng pht quang ko di thm t vi phn giy ti vi gi sau
khi tt nh sng kch thch.
D. Hunh quang l hin tng nh sng pht quang tt ngay sau khi dng chiu nh sng kch
thch
Cau 33: Cho hai nh sng n sc v tm truyn trong mi trng nc th vn tc ca chng tha :
A. v < vt
B. v vt .
C. v = vt .
D. v > vt .
Cau 34 : iu no sau y l ng khi ni v quang ph lin tc? Quang ph lin tc
A. dng xc nh nhit ca cc vt pht sng do b nung nng.
B. khng ph thuc bn cht v nhit ca vt.
C. dng xc nh bc sng ca nh sng.
D. dng xc nh thnh phn cu to ca cc vt pht sng.
Cau 35: m do mt chic n bu pht ra
A. nghe cng cao khi mc cng m cng ln.
B. c cao ph thuc vo hnh dng v kch thc hp cng hng.
C. c m sc ph thuc vao dng th dao ng ca m.
D. nghe cng trm khi bin m cng nh v tn s m cng ln.
Cau 36 : Khi elctrn ca nguyn t hir qu o dng th 20. Th n c th t vch ra s vch
quang ph thuc dy banme l:
A. 190.
B. 171.
C. 18.
D. 19.
Cau 37 : iu no sau y khng phi l iu kin xy phn ng nhit hch
A. H s nhn ntron phi ln hn hoc bng 1
B. Mt ht nhn ln
C. Nhit phn ng cao
D. Thi gian duy tr nhit cao di
Cau 38: . Ht nhn A ang ng yn th phn r thnh ht nhn B c khi lng mB v ht c
khi lng m. T s gia ng nng ca ht nhn B v ng nng ca ht ngay sau khi phn r
bng
m
A.
mB

m
B. B
m

mB
C.
m + m B

m
D.
mB

Cau 39: Bit khi lng ca cc ht anpha, proton v ntron ln lt l m =4,0015u, mp =


1,0073u v mn = 1,0087u. Nng lng ti thiu ta ra khi tng hp c 11,2l kh Heli ( iu kin
tiu chun) t cc nuclon l
B. 4,71.1025MeV.
C. 3,41.1024MeV.
D. 2,11.1027MeV
A. 8,55.1024MeV.
Cau 40: Con lc l xo t nm ngang, ban u l xo cha b bin dng, vt c khi lng m1 =
0,5kg l xo c cng k = 20N/m. Mt vt c khi lng m2 = 0,5kg chuyn ng dc theo trc
22
ca l xo vi tc
m/s n va chm mm vi vt m1, sau va chm l xo b nn li. H s
5
ma st trt gia vt v mt phng nm ngang l 0,1 ly g = 10m/s2. Tc cc i ca vt sau ln
nn th nht l
22
m/s
A.10 3 cm/s.
B.
C.30cm/s.
D.10 30 cm/s
5
7
1
4
Cau 41: Trong phn ng tng hp hli 3 Li + 1 H 2( 2 He) + 15,1MeV , nu tng hp hli t 1g
Li th nng lng ta ra c th un si bao nhiu kg nc c nhit ban u l 00C ? Nhit dung
ring ca nc C = 4200( J / kg .K ) .
A. 2,95.105kg.
B. 3,95.105kg.
C. 1,95.105kg.
D. 4,95.105kg.
TRUNG TAM LUYEN THI AI HOC AI VIET
* TRUNG TAM GDTX KP.3- TH TRAN CU CHI- HUYEN CU CHI. T: 08.22483793 -0984786115
* 67 THEP MI P.12-Q.TAN BNH- TP. HO CH MINH
T: 08.38118948-0909254007
* NH THIU NHI QUN 11_LNH BINH THNG
T: 08.38118948-0908346838

Gv: TRNG NH HUNG

T: 0908346838

Trang 269

140
93
Cau 42: : Mt trong cc phn ng phn hch c th xy ra ca 235
92U l to thnh 58 Ce , 41 Nb ng
140
thi km theo cc ht ntron v electron. Nng lng lin kt ring ca 235
92U l 7,71MeV, 58 Ce l
93
8,45 MeV, ca 41
Nb l 8,7 MeV. Tnh nng lng ta ra khi phn hch 1 kg U235.
A. 1,13.1013J
B. 3,67.1013J
C. 7,36.1013J
D. 1013J
Cau 43: Trong nguyn tc v cu ca laze, mi trng hot tnh c c im l
A. s nguyn t mc trn(trng thi kch thch) lun c mt ln hn so vi mc thp.
B. s nguyn t mc trn(trng thi kch thch) lun c mt nh hn so vi mc thp.
C. cc mc ng vi trng thi kch thch lun c nng lng cao hn so vi mc c bn.
D. cc mc ng vi trng thi kch thch lun c nng lng thp hn so vi mc c bn.

Cau 44: Chiu t nc ra khng kh mt chm tia sng song song rt hp (coi nh mt tia sng) gm 5
thnh phn n sc: tm, chm, lam, lc, vng. Tia l n sc mu lam i l l mt nc (st vi mt
phn cch gia hai mi trng). Khng xt n tia lam, cc tia khng l ra ngoi khng kh l cc tia
n sc mu:
A. tm, chm.
B. vng, tm.
C. lc, vng.
D. vng, chm.
Cau 45: Mt ngun m l ngun im, t ti O, pht m ng hng trong mi trng khng c
s hp th v phn x m. Ti mt im M mc cng m l L1= 50 dB. Ti im N nm trn
ng thng OM v xa ngun m hn so vi M mt khong l 40 m c mc cng m l L2=
36,02 dB. Cho cng m chun I0=10-12 W/m2. Cng sut ca ngun m l:
A. 1,256 mW.
B. 0,2513 mW.
C. 2,513 mW.
D. 0,1256 mW.
Cau 46: t in p xoay chiu u = U 0 cos t (vi U 0 , khng i) vo hai u on mch RLC,
trong cun dy thun cm c t cm L thay i. Khi L = L1 hay L = L2 vi L1 > L2 th cng sut
tiu th ca mch in tng ng P1 , P2 vi P1 = 3P2 ; lch pha gia in p hai u mch in vi
cng dng in trong mch tng ng 1 , 2 vi 1 + 2 = / 2. ln ca 1 v 2 l:
A. / 3 ; / 6.
B. / 6 ; / 3.
C. 5 /12 ; /12.
D. /12 ; 5 /12.
Cau 47: Mch in xoay chiu gm in tr R = 100 3 ni tip vi cun cm thun L = 1/
(H) (on AM) v hp X cha 2 trong 3 phn t mc ni tip: in tr R0, cun cm thun L0, t
in c in dung C0 (on MB). t vo hai u on mch AB in p xoay chiu u =
200 2 cos(100t) V th thy in p hiu dng UAM = 160V, UMB = 40V. Trong hp X cha
A. R0 = 25, L0 = 3 /(4)H.
B. R0 = 25, C0 = 10-2/(25 3 )H.
C. R0 = 25 3 , L0 = 1/(4)H.
D. R0 = 25 3 , C0 = 10-2/(25)H.
Cau 48: Cho c h gm 1 l xo nm ngang 1 u c nh gn vo tng, u cn li gn vo mt
vt c khi lng M = 1,8 kg, l xo nh c cng k = 100N/m. Mt vt khi lng m = 200 gam
chuyn ng vi vn tc v = 5 m/s n va vo M (ban u ng yn) theo hng trc l xo. H s
ma st trt gia M v mt sn nm ngang l = 0,2. Xc nh tc cc i ca M sau khi l xo
b nn cc i, coi va chm l n hi xuyn tm.
A. 1,5 m/s
B. 0,5 m/s
C. 0,2 m/s
D. 1,2 m/s
0,4
( H ) .t vo hai u cun cm in p
Cau 49: Mt cun dy thun cm c t cm L =

xoay chiu c biu thc u=U0cost(V). thi im t1 cc gi tr tc thi ca in p v cng


dng in l: u1=100V; i1=-2,5 3 A. thi im t2 tng ng u2=100 3 V; i2=-2,5A.in p cc
i v tn s gc l
A. 200 2 V; 100 rad/s. B. 200V; 120 rad/s.
C. 200 2 V; 120 rad/s.

D. 200V; 100 rad/s.

TRUNG TAM LUYEN THI AI HOC AI VIET


* TRUNG TAM GDTX KP.3- TH TRAN CU CHI- HUYEN CU CHI. T: 08.22483793 -0984786115
* 67 THEP MI P.12-Q.TAN BNH- TP. HO CH MINH
T: 08.38118948-0909254007
* NH THIU NHI QUN 11_LNH BINH THNG
T: 08.38118948-0908346838

Gv: TRNG NH HUNG


T: 0908346838
Trang 270
Cau 50: Mt ng c khng ng b ba pha mc hnh sao, khi ng c hot ng bnh thng
in p pha bng 200 V th cng sut tiu th in ca ng c bng 3240 W v cos=0,9. Vo thi
im dng in mt cun dy c cng i1=3 A th dng in hai cun dy cn li c cng
tng ng bng
A. i2=-3A; i3=-3A .
B. i2= i3=6A .
C. i2=3A; i3=3A .
D. i2=3A; i3=-6A .

Phan danh cho ban nang cao (gom 10 cau t cau 51 en cau 60)
Cau 51 : t in p u = U 2 cos t vo hai u on mch RLC ni tip, trong cun dy L
cm thun. Bit U, , R v C khng i. Gi UR,UL,UC ln lt l in p hiu dng hai u cc
phn t R, L v C. iu chnh h s t cm L ca cun dy in p hiu dng trn cun dy L
t cc i. Hy chn biu thc sai
1
1
1
A. U L 2 = U R2 + U 2 + U C2 .
B. 2 + 2
= 2.
2
U
U R + UC U R

C. U LU C = U + U .
2
R

2
C

D. U L =

U U R2 + U C2
UR

Cau 52 : Hai cht im dao ng iu ha vi chu k T , lch pha nhau / 3 vi bin ln lt l A


v 2 A , trn hai trc ta song song cng chiu, gc ta nm trn ng vung gc chung. Khong
thi gian nh nht gia hai ln chng ngang nhau l:
A. T .
B. T / 4 .
C. T / 2 .
D. T / 3 .
Cau 53 : Khi sng trn mt nc gp mt khe chn c kch thc nh hn bc sng th
A. sng gp khe b phn x li.
B. sng tip tc truyn thng qua khe.
C. sng truyn qua ging nh khe l tm pht sng mi. D. sng gp khe s dng li.
Cau 54: Mt bnh xe quay bin i u trong 4s, tc gc tng t 120 vng/pht ln 360
vng/pht. Gia tc gc ca bnh xe l:
A. 3 rad/s2.
B. 5 rad/s2. C. 4 rad/s2. D. 2 rad/s2.
Cau 55: Mt thanh tit din u, khi lng m, chiu di h, ang ng yn, thng ng trn mt
t th b mt vt khi lng mv = m bay theo phng ngang vi vn tc v n va chm mm vi
u trn ca thanh, lm cho thanh b . Nu u di ca thanh khng trt th tc gc ca
thanh ngay sau va chm l
A. 3h .
B. 4v .
C. 4h .
D. 3v .
4v

3h

3v

4h

Cau 56: Con lc n gm vt nh m = 200gam, treo vo si dy c chiu di l. Ko con lc lch


khi VTCB gc 0 ri bung nh. B qua ma st th thy lc cng c ln nh nht khi dao ng
bng 1N. Bit g = 10m/s2. Ly gc tnh th nng VTCB. Khi dy lm vi phng thng ng gc
300 th t s gia ng nng v th nng bng
A. 0,5.
B. 0,58.
C. 2,73.
D. 0,73.
Cau 57: Mt on tu ha ang chuyn ng trn ng ray thng vi tc 15 m/s th ko ci
pht ra m c tn s 945 Hz hng v mt vch ni pha trc. Tc truyn m trong khng kh
l 330 m/s. Hnh khch ngi trn tu ha s nghe thy ting ci phn x t vch ni tr li vi
tn s l
A. 1035 Hz.
B. 863 Hz.
C. 1050 Hz
D. 990 Hz.
Cau 58: Mt a trn mng, ng cht quay u quanh mt trc i qua a vi tc gc . ng
nng ca a ln nht khi trc quay i qua
A. mp a v vung gc vi a.
B. mp a v nm trong mt phng a.
C. tm v vung gc vi a.
D. tm a v nm trong mt phng a.
TRUNG TAM LUYEN THI AI HOC AI VIET
* TRUNG TAM GDTX KP.3- TH TRAN CU CHI- HUYEN CU CHI. T: 08.22483793 -0984786115
* 67 THEP MI P.12-Q.TAN BNH- TP. HO CH MINH
T: 08.38118948-0909254007
* NH THIU NHI QUN 11_LNH BINH THNG
T: 08.38118948-0908346838

Gv: TRNG NH HUNG


T: 0908346838
Trang 271
2
Cau 59: Mt rng rc c R=15 cm, c momen qun tnh 0,04 kg.m i vi trc ca n. Rng rc
chu tc dng bi mt lc khng i 1,2 N tip tuyn vi vnh. Lc u rng rc ng yn. Tnh
gc quay ca rng rc sau khi quay c 16 s. B qua lc cn.
A. 750 rad
B. 576 rad
C. 150 rad
D. 1500 rad
Cau 60: Pht biu no sau y l khng ng i vi chuyn ng quay nhanh dn u ca vt rn
quanh mt trc ?
A. Tc gc l mt hm bc nht ca thi gian.
B. Gia tc gc ca vt l khng i v khc 0.
C. Trong nhng khong thi gian bng nhau, vt quay c nhng gc khng bng nhau.
D. Phng trnh chuyn ng (phng trnh to gc) l mt hm bc nht ca thi gian.
Het
*************************************************************

TRUNG TAM LUYEN THI AI HOC AI VIET


* TRUNG TAM GDTX KP.3- TH TRAN CU CHI- HUYEN CU CHI. T: 08.22483793 -0984786115
* 67 THEP MI P.12-Q.TAN BNH- TP. HO CH MINH
T: 08.38118948-0909254007
* NH THIU NHI QUN 11_LNH BINH THNG
T: 08.38118948-0908346838

Gv: TRNG NH HUNG


T: 0908.346.838
S GD&T TP. HCM
Trung Tam LTH BDVH I VIT

e 14

Trang 272

E THI TH TUYEN SINH AI HOC

(Thi gian lam 90 phut)


Cau 1: Con lc l xo dao ng iu ho theo phng ngang vi bin A. ng lc l xo gin
nhiu nht th ngi ta gi c nh im chnh gia ca l xo khi con lc dao ng vi bin
A. T s A/A bng:
A. 2 / 2
B. 1/2
C. 3 / 2
D. 1
Cau 2: Mt con lc l xo dao ng iu ho theo phng ngang vi nng lng dao ng l 20mJ
v lc n hi cc i l 2N. I l im c nh ca l xo. Khong thi gian ngn nht t khi im I
chi tc dng ca lc ko n khi chi tc dng ca lc nn c cng ln 1N l 0,1s. Qung
ng ngn nht m vt i c trong 0,2s l:
A. 2cm
B. 2 3cm
C. 2 3cm
D. 1cm
Cau 3: Mt con lc l xo nm ngang gm vt nng tch in q=20C v l xo c cng
k=10N.m-1. Khi vt ang nm cn bng, cch in, trn mt bn ngang nhn, th xut hin tc thi
mt in trng u E trong khng gian bao quanh c hng dc theo trc l xo. Sau con lc
dao ng trn mt on thng di 8,0cm. ln cng in trng E l.
A. 2,5.104 V.m-1 B. 4,0.104 V.m-1 C. 3,0.104 V.m-1 D. 2,0.104 V.m-1
Cau 4 : Khi ni v dao ng cng bc, pht biu no sau y l ng?
A. Dao ng cng bc c tn s nh hn tn s ca lc cng bc
B. Dao ng ca con lc ng h l dao ng cng bc.
C. DCB c bin khng i v c tn s bng tn s ca lc cng bc.
D. Bin ca dao ng cng bc l bin ca lc cng bc.

Cau 6 : Mt con lc n c chiu di l = 64cm v khi lng m = 100g. Ko con lc lch khi v
tr cn bng mt gc 60 ri th nh cho dao ng. Sau 20 chu k th bin gc ch cn l 30. Ly g
= 2 = 10m/s2. con lc dao ng duy tr vi bin gc 60 th phi dng b my ng h b
sung nng lng c cng sut trung bnh l:
A. 0,77mW.
B. 0,082mW.
C. 17mW.
D. 0,077mW.
Cau 7 : Mt con lc n dao ng iu ha trong trng trng lc. Bit trong qu trnh dao ng,
ln lc cng dy ln nht gp 1,1 ln ln lc cng dy nh nht. Con lc dao ng vi bin
gc l:
3
4
2
3
A
rad
B.
rad
C.
rad
D.
31
31
31
34
Cau 8: Mt con lc ng h (coi l con lc n) c chiu di l = 25cm, khi dao ng, lun chu tc
dng ca mt lc cn c ln Fc = 0,002N. Nh s cung cp nng lng t dy ct, con lc duy
tr dao ng vi bin gc o = 0,1rad. Bit rng nng lng ca dy ct b hao ph 80%. Mi
tun ln dy ct mt ln, ngi ta cn phi thc hin mt cng bng
A. 1,21kJ.
B. 605J.
C. 121J.
D. 200J.
TRUNG TAM LUYEN THI AI HOC AI VIET
* TRUNG TAM GDTX KP.3- TH TRAN CU CHI- HUYEN CU CHI. T: 08.22483793 -0984786115
* 67 THEP MI P.12-Q.TAN BNH- TP. HO CH MINH
T: 08.38118948-0909254007
* NH THIU NHI QUN 11_LNH BINH THNG
T: 08.38118948-0908346838

Gv: TRNG NH HUNG


T: 0908.346.838
Trang 273
Cau 9: M v N l hai im trn mt mt nc phng lng cch nhau mt khong 12 cm. Ti
mt im O trn ng thng MN v nm ngoi on MN, ngi ta t mt ngun dao ng
vi phng trnh u = 2,5 2 cos20t (cm), to ra mt sng trn mt nc vi tc truyn sng
v = 1,6 m/s. Khong cch xa nht gia hai phn t mi trng ti M v N khi c sng truyn qua
l:
A. 12 cm.
B. 12,5 cm.
C. 13 cm.
D. 17cm.
Cau 10: C hai ngun dao ng kt hp S1 v S2 trn mt nc cch nhau 8 cm c phng trnh
dao ng ln lt l us1 = 2cos(10t - /4) (mm) v us2 = 2cos(10t + /4) (mm). Tc truyn
sng trn mt nc l 10 cm/s. Xem bin ca sng khng i trong qu trnh truyn i. im M
trn mt nc cch S1 khong S1M = 10 cm v S2 khong S2M = 6 cm. im dao ng cc i trn
S2M xa S2 nht l
A. 3,07 cm.
B. 2,33 cm.
C. 3,57 cm.
D. 6 cm.
Cau 11: Hai cht im M 1 , M 2 cng dao ng iu ho trn trc Ox xung quang gc O vi cng
tn s f, bin dao ng ca M 1 , M 2 tng ng l 3cm., 4cm v dao ng ca M 2 sm pha hn
dao ng ca M 1 mt gc / 2 . Khi khong cch gia hai vt l 5cm th M 1 v M 2 cch gc to
ln lt bng :
A. 3,2cm v 1,8cm B. 2,86cm v 2,14cm
C. 2,14cm v 2,86cm
D. 1,8cm v 3,2cm
Cau 12: Mt ngun m P pht ra m ng hng. Hai im A, B nm cng trn mt phng
truyn sng c mc cng m ln lt l 40dB v 30dB. im M nm trong mi trng truyn
sng sao cho ABM vung cn A. Xc nh mc cng m ti M?
A. 37,54dB
B. 32,46dB
C. 35,54dB
D. 38,46dB
Cau 13: t in p u = 100 2 cos 100 t ( V ) vo hai u on mch R,L,C mc ni tip c R = 50 ,
cun cm thun L =
bng
A. 200 W

2.10 4
1
(F) . Cng sut tc thi trn on mch c gi tr cc i
(H ) v t in C =

B. 120,7 W

C. 100 W

D. 241,4 W

Cau 14: Mt my bin p l tng c s vng dy cun s cp l 2000 v s vng dy cun th cp


l 4000. Cun th cp ni vi ti tiu th gm in tr thun 50 mc ni tip vi cun cm thun
c cm khng 50 . Cun s cp ni vi in p xoay chiu c tr hiu dng khng i 200V. Cho
h s cng sut ca cun s cp bng 1. Dng in hiu dng qua cun s cp l
A. 8 2 A.
B. 4 2 A.
C. 8 A.
D. 0,6 A.
Cau 15: Trong th nghim giao thoa trn mt nc, hai ngun sng kt hp A v B dao ng cng pha,
cng tn s, cch nhau AB = 8cm, to ra hai sng kt hp c bc sng = 2cm . ng thng song
song vi AB v cch AB mt khong 2cm ct ng trung trc ca AB ti C, ct vn giao thoa cc tiu
gn C nht ti M. Khong cch CM l:
A. 0,64cm
B. 0,5cm
C. 0,56cm
D. 0,42cm
Cu 16: Trn mt si dy di c sng dng, trong thi gian 5s c 401 ln si dy c dng thng. B
rng ca bng sng l 8 cm. Hai im trn dy dao ng c bin 2 cm v 2 2 cm gn nhau
nht cch nhau 6 cm. Tc truyn sng trn dy
A. 28,8 m/s
B. 57,6 m/s
C. 115,2 m/s
D. 27,8 m/s
Cau 14: Cho mch in gm R, L, C ni tip vi R bin tr, cun cm thun. Mc mch ny vo mng
in xoay chiu u = U 0cos (t + ) , khi R = R0 th cng sut tiu th ca mch l cc i v bng Pmax.

Khi cng sut tiu th ca mch l P =

Pmax
( vi n > 1) th gi tr in tr R l:
n

TRUNG TAM LUYEN THI AI HOC AI VIET


* TRUNG TAM GDTX KP.3- TH TRAN CU CHI- HUYEN CU CHI. T: 08.22483793 -0984786115
* 67 THEP MI P.12-Q.TAN BNH- TP. HO CH MINH
T: 08.38118948-0909254007
* NH THIU NHI QUN 11_LNH BINH THNG
T: 08.38118948-0908346838

Gv: TRNG NH HUNG

A. R = n n2 1 R0 .
C. R =

(n

R0
n +1
2

..

T: 0908.346.838

Trang 274

B. R = n n2 + 1 R0 .
D. R = R0 n 2 1

Cau 17: Mt khung dy dn phng dt hnh ch nht c 500 vng dy, din tch mi vng dy l
220cm2. Khung dy quay u vi tc 50 vng/giy quanh mt
trc i xng nm trong mt
ur
phng khung dy, trong mt t trng u c vc t cm ng t B vung gc vi trc quay v c
ur
2
0
ln
T . Chn t = 0 khi mt phng khung dy hp vi B gc 30 . Biu thc sut in ng
5
xut hin trong khung dy l:

A. e = 200 2cos 100t V


B. e = 220 2cos 100t + V
6
3

C. e = 200 2cos 100t V


D. e = 220 2cos 100t V
3
6

Cau 18: M, N, P l 3 im lin tip nhau trn mt si dy mang sng dng c cng bin 4 cm,
dao ng ti N cng pha vi dao ng ti M. Bit MN = 2NP = 20 cm. Bin ti bng sng v
bc sng l
A. 4 cm, 40 cm.
B. 4 cm, 60 cm.
C. 8 cm, 40 cm.
D. 8 cm, 60 cm.
Cau 19 : Mt ng ten rada ang quay u vi tc gc (rad/s); mt my bay ang bay v pha
n. Ti thi im lc ng ten ang hng v pha my bay, ng ten pht sng in t v nhn sng
phn x tr li mt 150s, sau ng ten quay 1 vng ri li pht sng in t v pha my bay,
thi gian t lc pht n lc nhn ln ny l 145s. Tc trung bnh ca my bay l
A. 375m/s.
B. 400m/s.
C. 425 m/s.
D. 300 m/s.
Cau 20: Mt mch dao ng l tng nh hnh v, trong hai t in ging nhau. Thot u K

ngt, khi cng dng trong mch bng khng, th in p trn t in C1 bng U0. Khi cng
dng trong mch t gi tr cc i, ngi ta ng K. Xc nh in p trn cc t in khi dng
trong mch li bng khng?
U0
2
Cau 21: C 3 ngi mc o mu , mu vng, mu trng i vo cn phng c n mu tm. Khi
o ca ba ngi ln lt c mu l:
A. Tm, tm, tm.
B. , vng,trng.
C. en, en, tm.
D. , vng, tm.
Cau 22: Pht biu no sau y l ng khi ni v ng c in xoay chiu?
A. Nguyn tc hot ng ca ng c in xoay chiu hot ng da trn hin tng cm ng
in t v s dng t trng quay.
B. ng c khng ng b ba pha to ra dng in xoay chiu ba pha.
C. Tc quay ca rto trong ng c khng ng b c th nh hn hay ln hn tc quay
ca t trng, ty thuc vo ti ng c nh hay ln.
D. T trng quay c to ra nh phn ng ca ng c.
A. U0

B. 2U0

C. U 0 2

D.

Cau 23: Ni hai cc ca mt my pht in xoay chiu mt pha vo hai u on mch ngoi RLC
ni tip. B qua in tr dy ni, coi t thng cc i gi qua cc cun dy ca my pht khng
i. Khi Rto ca my pht quay vi tc n0 (vng/pht) th cng sut tiu th mch ngoi t
TRUNG TAM LUYEN THI AI HOC AI VIET
* TRUNG TAM GDTX KP.3- TH TRAN CU CHI- HUYEN CU CHI. T: 08.22483793 -0984786115
* 67 THEP MI P.12-Q.TAN BNH- TP. HO CH MINH
T: 08.38118948-0909254007
* NH THIU NHI QUN 11_LNH BINH THNG
T: 08.38118948-0908346838

Gv: TRNG NH HUNG


T: 0908.346.838
Trang 275
cc i. Khi Rto ca my pht quay vi tc n1 (vng/pht) v n2 (vng/pht) th cng sut tiu
th mch ngoi c cng mt gi tr. H thc quan h gia n0, n1, n2 l:
n12 .n22
n12 .n22
2
2
2
2
2
2
A. n0 = 2 2
B. n0 = n1 + n2
C. n0 = n1.n2
D. n0 = 2
n1 + n22
n1 + n22
Cau 24: Cho hai mch dao ng l tng L1C1 v L2C2 vi C1 = C2 = 0,1F; L1= L2 = 1H. Ban
u tch cho t C1 n hiu in th 6V v t C2 n hiu in th 12V ri cho cc mch cng dao
ng. Xc nh thi gian ngnnht k t khi cc mch bt u dao ng n khi hiu in th trn 2
t C1v C2 chnh nhau 3V?
A. 1/3.
B. 1/6 s .
C. 1/2 s .
D. 1/12 s
Cau 25 : t vo hai u on mch RLC mc ni tip mt in p xoay chiu c tn s thay i
c. Khi tn s l f th h s cng sut ca on mch bng 1. Khi tn s l 2f th h s cng sut
2
. Mi quan h gia cm khng, dung khng v in tr thun ca on mch
ca on mch l
2
khi tn s bng 2f l
4R
A. ZL = 2ZC = 2R
B. ZL = 4ZC =
C. 2ZL = ZC = 3R
D. ZL = 4ZC = 3R
3
Cau 26 : Pht biu no sau y sai khi ni v tia hng ngoi?
A. Tc dng ni bt nht ca tia hng ngoi l tc dng nhit.
B. Chiu mt chm tia hng ngoi vo mt vt mu trng th vt ny s pht ra mu hng.
C. Bc x hng ngoi c bc sng ln hn bc sng ca bc x tm.
D. Tia hng ngoi c bn cht l sng in t.
Cau 27: Pht biu no sau y l ng?
A. Quang ph vch ca n hi Natri nng sng cng ging vi quang ph do mnh Natri nng sng
pht ra.
B. Quang ph vch tng s lng vch khi nhit tng.
C. i vi cng mt cht hi, cng mt nhit , s lng vch en trong quang ph hp th bng s
lng vch mu trong quang ph vch pht x.
D. Quang ph lin tc l mt di sng gm cc vch c mu sc t n tm.
Cau 28: Cho mt ngun pht nh sng trng trong nc pht ra mt chm nh sng trng song
song hp. Ban u chiu tia sng theo phng song song vi mt nc, sau quay dn hng tia
sng ln. Tia sng l ra khi mt nc u tin l:
A. Tia sng lc
B. Tia sng
C. Tia sng trng
D. Tia sng tm
Cau 29: c im no sau y l ng vi c ba loi bc x: hng ngoi, t ngoi v tia X?
A. C th xuyn qua cc vt chn sng thng thng.
B. C th gy ra hin tng quang in vi hu ht cc kim loi.
C. C th giao thoa, nhiu x.
D. B thu tinh, nc hp th rt mnh.
Cau 30: Trong th nghim Y-ng v giao thoa nh sng, khe hp S pht ng thi 3 bc x n sc
thuc vng nh sng nhn thy c bc sng ln lt 1 = 0, 42m , 2 = 0,56m v 3 , vi
3 > 2 . Trn mn, trong khong gia vn sng trung tm ti vn sng tip theo c mu ging mu
vn sng trung tm, ta thy c 2 vch sng l s trng nhau ca hai vn sng 1 v 2 , 3 vch sng
l s trng nhau ca hai vn sng 1 v 3 . Bc sng 3 l:
A. 0,60m
B. 0,65m
C. 0,76m
D. 0,63m
TRUNG TAM LUYEN THI AI HOC AI VIET
* TRUNG TAM GDTX KP.3- TH TRAN CU CHI- HUYEN CU CHI. T: 08.22483793 -0984786115
* 67 THEP MI P.12-Q.TAN BNH- TP. HO CH MINH
T: 08.38118948-0909254007
* NH THIU NHI QUN 11_LNH BINH THNG
T: 08.38118948-0908346838

Gv: TRNG NH HUNG


T: 0908.346.838
Trang 276
Cau 31: Trong th nghim Y-ng v giao thoa nh sng, ngun pht ra ng thi ba bc x n sc
c bc sng ln lt l 1 = 0, 4m ; 2 = 0,5m ; 3 = 0, 6m . Khong cch t vn sng trung
tm n vn sng tip theo cng mu vn sng trung tm c tng s cc vn sng n sc ring bit
ca mt trong ba bc x trn l:
A. 34
B. 21
C. 27
D. 20
Cau 32: Pht biu no sau y ng?
A. Mi khi nguyn t chuyn t trng thi dng c mc nng lng cao sang trng thi dng c
mc nng lng thp th n s hp th photon.
B. Khi tn ti trng thi dng c nng lng xc nh th nguyn t pht ra photon bc x c
nng lng xc nh.
C. Trong cc trng thi dng ca nguyn t electron ng yn.
D. Trong cc trng thi dng ca nguyn t, electron chuyn ng quanh ht nhn theo nhng
qu o c bn knh hon ton xc nh.
Cau 33: Cho hai nh sng n sc v tm truyn trong mi trng trng sut ny sang mi trng
trng sut khc th vn tc ca chng tha :
A. v < vt
B. v vt .
C. v = vt .
D. v > vt .
Cau 34 : Vch quang ph v thc cht l:
A. nhng vch sng, ti trn cc quang ph.
B. nh tht ca khe my quang ph to bi nhng chm sng n sc.
C. bc x n sc, tch ra t nhng chm sng phc tp.
D. thnh phn cu to ca mi quang ph.
Cau 35: Sng dng trn dy c tn s f = 20Hz v truyn i vi tc 1,6m/s. Gi N l v tr
ca mt nt sng ; C v D l hai v tr cn bng ca hai phn t trn dy cch N ln lt l 9 cm
v 32/3 cm v hai bn ca N. Ti thi im t1 li ca phn t ti im D l 3 cm. Xc
nh li ca phn t ti im C vo thi im t2 = t1 + 9/40 s
A. 3 cm
B. 2 cm
C. 3 cm
D. 2 cm
Cau 36 : Mc nng lng ca nguyn t hir trng thi dng c xc nh theo biu thc
13, 6
En = 2 eV (n = 1, 2, 3, ...). Cho cc nguyn t hir hp th cc photon thch hp
n
chuyn ln trng thi kch thch th n, khi s bc x c bc sng khc nhau nhiu nht m
cc nguyn t c th pht ra l 10. Bc sng ngn nht trong s cc bc x l:
A. 0,0951m.
B. 4,059m.
C. 0,1217m.
D. 0,1027m.
Cau 37 : S tng hp cc ht nhn hir thnh ht nhn Heli d xy ra

A. nhit thp v p sut thp.


C. nhit thp v p sut cao.

B. nhit cao v p sut cao.


D. nhit cao v p sut thp.

Cau 38: Nng lng lin kt ca ht nhn l


A. ton b nng lng ca nguyn t gm ng nng v nng lng ngh
B. nng lng ton phn ca ht nhn tnh trung bnh trn s nuclon.
C. nng lng ta ra khi cc nuclon lin kt vi nhau to thnh ht nhn.
D. nng lng lin kt cc electron v ht nhn nguyn t.

TRUNG TAM LUYEN THI AI HOC AI VIET


* TRUNG TAM GDTX KP.3- TH TRAN CU CHI- HUYEN CU CHI. T: 08.22483793 -0984786115
* 67 THEP MI P.12-Q.TAN BNH- TP. HO CH MINH
T: 08.38118948-0909254007
* NH THIU NHI QUN 11_LNH BINH THNG
T: 08.38118948-0908346838

Gv: TRNG NH HUNG


T: 0908.346.838
Trang 277
39
70
107
Cau 39: Ht nhn no km bn nht trong cc ht nhn sau? 19
K 58
28 Ni ; 32 Ge ; 47 Ag , bit khi
lng ca chng ln lt l mK = 38,9637u ; mNi = 57,9353u ; mGe = 69,9243u ; m Ag = 106, 9041u .

Khi lng ca proton m p = 1, 0073u v ntron mn = 1, 0087u . Ly 1u =931,5 MeV/c2.


A.

39
19

B.

58
28

Ni

C.

107
47

Ag

D.

70
32

Ge

Cau 40: Ht nhn 226 Ra ng yn phng ra mt ht v bin i thnh ht nhn X. ng nng


ca ht ngay khi phng ra bng 4,8 MeV. Ly khi lng ca cc ht nhn tnh theo n v u
bng s khi ca n. Nng lng m mt phn r to ra l
A. 0 MeV.
B. 4,885 MeV.
C. 4,886 MeV.
D. 4,884 MeV.
7
1
4
Cau 41: Trong phn ng tng hp hli 3 Li + 1 H 2( 2 He) + 15,1MeV , nu tng hp hli t 1g
Li th nng lng ta ra c th un si bao nhiu kg nc c nhit ban u l 00C ? Nhit dung
ring ca nc C = 4200( J / kg .K ) .
A. 2,95.105kg.
B. 3,95.105kg.
C. 1,95.105kg.
D. 4,95.105kg.
Cau 42: Mt lng hn hp gm hai ng v vi s lng ht nhn ban u nh nhau. ng v th
nht c chu k bn r l 2,4 ngy, ng v th hai c chu k bn r l 40 ngy. Sau thi gian t1 th c
87,75% s ht nhn trong hn hp b phn r, sau thi gian t2 th c 75% s ht nhn ca hn hp b
phn r. T s t1/t2 l
A. 2.
B. 0,5.
C. 4.
D. 0,25.
Cau 43: S pht x cm ng l
A. s pht ra phtn bi mt nguyn t.
B. s pht x ng thi ca hai nguyn t c tng tc ln nhau.
C. s pht x ca mt nguyn t trng thi kch thch di tc dng ca mt in t trng c
cng tn s.
D. s pht x ca mt nguyn t trng thi kch thch, nu hp th thm mt phtn c cng tn s .
Cau 44: Chiu vo mt bn ca mt lng knh c gc chit quang A = 600 mt chm tia sng trng
hp. Bit gc lch ca tia mu vng l cc tiu. Chit sut ca lng knh i vi tia vng l nv =
1,52 v tia tm nt = 1,54. Gc lch ca tia mu tm l
A. 36,840.
B. 48,500.
C. 40,720.
D. 43,860.
Cau 45: Mc cng m do ngun S gy ra ti im M l L, khi cho S tin li gn M mt on
62m th mc cng m tng thm 7dB. Khong cch t S n M l :
A. 112m. B. 90m.
C. 87m.
D. 138m
Cau 46: Mch in xoay chiu gm bin tr mc ni tip vi cun dy thun cm v t in. Mc
vo mch in ny mt hiu in th xoay chiu n nh . Ngi ta iu chnh gi tr ca bin tr
n khi cng sut ca mch in l 100 3 (W) th khi dng in tr pha so vi hiu in th 2
u on mch gc / 3 .Tip tc iu chnh gi tr ca bin tr ti khi cng sut mch t gi tr
cc i. Gi tr cc i bng :
A. 250W
B. 300W
C. 100 3 W
D. 200W
Cau 47: mch in xoay chiu gm in tr thun 30 () mc ni tip vi cun dy. in p hiu
dng hai u cun dy l 120 V. Dng in trong mch lch pha /6 so vi in p hai u on
mch v lch pha /3 so vi in p hai u cun dy. Tng tr ca mch bng
B. 30 ().
C. 90 ().
D. 60 ().
A. 30 ().

TRUNG TAM LUYEN THI AI HOC AI VIET


* TRUNG TAM GDTX KP.3- TH TRAN CU CHI- HUYEN CU CHI. T: 08.22483793 -0984786115
* 67 THEP MI P.12-Q.TAN BNH- TP. HO CH MINH
T: 08.38118948-0909254007
* NH THIU NHI QUN 11_LNH BINH THNG
T: 08.38118948-0908346838

Gv: TRNG NH HUNG


T: 0908.346.838
Cau 48: Khi ni v dao ng cng bc, pht biu no sau y sai:
A. Tn s dao ng bng tn s ca ngoi lc.
B. Bin dao ng ph thuc vo tn s ca ngoi lc.
C. Dao ng theo quy lut hm sin ca thi gian.
D. Tn s ngoi lc tng th bin dao ng tng.

Trang 278

Cau 49: Cho on mch RLC vi L / C = R 2 , t vo hai u on mch trn in p xoay chiu
u = U 2 cos t ,

(vi U khng i, thay i c). Khi = 1 v = 2 = 91 th mch c cng h

s cng sut, gi tr h s cng sut l


A. 3 / 73.

B. 2 / 13.

C. 2 / 21.

D. 4 / 67.

Cau 50: ng c khng ng b 3 pha mc hnh sao, khi ng c hot ng bnh thng in p
W v h s cng sut l 0,9 cho mi pha.
200 V th cng sut tiu th ca ng c bng 1620
Pha ban u ca dng in cc cun dy 1, 2 v 3 ln lt l 0, 2/3 v -2/3. Vo thi im
dng in 1 cun c gi tr bng i1 = 3 A v ang tng th dng in cun 2 v 3 tng ng
bng
A. 1,55 A v 3 A.
B. -5,80 A v 1,55 A.
C. 1,55 A v -5,80 A.
D. 3 A v -6 A.

Phan danh cho ban nang cao (gom 10 cau t cau 51 en cau 60)
Cau 51 : Cho mch in RLC, t in c in dung C thay i. iu chnh in dung sao cho in
p hiu dng ca t t gi tr cc i, khi in p hiu dng trn R l 75 V. Khi in p tc thi
hai u mch l 75 6 V th in p tc thi ca on mch RL l 25 6 V . in p hiu dng ca
on mch l
A. 75 6 V .
B. 75 3 V .
C. 150 V.
D. 150 2 V .
Cau 52 : Mt con lc n c khi lng vt nng m = 0,1kg. Ko con lc lch khi v tr cn bng
mt gc 300 ri bung tay. Ly g = 10m/s2. Lc cng dy khi i qua v tr cao nht l:
A. 2 /3N.
B. 3 /2 N.
C. 0,2N.
D. 0,5N.
r
Cau 53 : Trong cc hnh sau, hnh no din t ng phng v chiu ca cng in trng E , cm
r
r
ng t B v tc truyn sng v ca mt sng in t

r
E

r
E

r
v

r
E

r
E

r
v

r
B
A

r
v

r
B

r
B
C

r
B

r
v

Cau 54: Mt bnh xe quay bin i u trong 4s, tc gc tng t 120 vng/pht ln 360
vng/pht. Gia tc gc ca bnh xe l:
A. 3 rad/s2.
B. 5 rad/s2. C. 4 rad/s2. D. 2 rad/s2.
Cau 55: Mt thanh tit din u, khi lng m, chiu di h, ang ng yn, thng ng trn mt
t th b mt vt khi lng mv = m bay theo phng ngang vi vn tc v n va chm mm vi
TRUNG TAM LUYEN THI AI HOC AI VIET
* TRUNG TAM GDTX KP.3- TH TRAN CU CHI- HUYEN CU CHI. T: 08.22483793 -0984786115
* 67 THEP MI P.12-Q.TAN BNH- TP. HO CH MINH
T: 08.38118948-0909254007
* NH THIU NHI QUN 11_LNH BINH THNG
T: 08.38118948-0908346838

Gv: TRNG NH HUNG


T: 0908.346.838
Trang 279
u trn ca thanh, lm cho thanh b . Nu u di ca thanh khng trt th tc gc ca
thanh ngay sau va chm l
A. 3h .
B. 4v .
C. 4h .
D. 3v .
4v

3h

3v

4h

Cau 56: : Mt con lc n c treo vo trn ca mt thang my c th chuyn ng thng ng


ti ni c g = 10 m s 2 . Khi thang my ng yn, cho con lc dao ng nh vi bin gc 0 v

c nng lng E . Khi vt c li gc = + 0 th t ngt cho thang my chuyn ng ln trn


nhanh dn u vi gia tc a = 2 m s 2 . Con lc vn dao ng iu ha vi bin gc 0 v nng
lng mi l E ' . p n no di y l ng ?
A. 0 = 1, 2 0 , E ' = E
B. 0 = 0 , E ' = E
C. 0 = 1, 2 0 , E ' = 5 E 6

D. 0 = 0 , E ' = 6 E 5

Cau 57: Mt on tu ha ang chuyn ng trn ng ray thng vi tc 15 m/s th ko ci


pht ra m c tn s 945 Hz hng v mt vch ni pha trc. Tc truyn m trong khng kh
l 330 m/s. Hnh khch ngi trn tu ha s nghe thy ting ci phn x t vch ni tr li vi
tn s l
A. 1035 Hz.
B. 863 Hz.
C. 1050 Hz
D. 990 Hz.
Cau 58: Mt a trn mng, ng cht quay u quanh mt trc i qua a vi tc gc . ng
nng ca a ln nht khi trc quay i qua
A. mp a v vung gc vi a.
B. mp a v nm trong mt phng a.
C. tm v vung gc vi a.
D. tm a v nm trong mt phng a.
Cau 59: Mt rng rc c R=15 cm, c momen qun tnh 0,04 kg.m2 i vi trc ca n. Rng rc
chu tc dng bi mt lc khng i 1,2 N tip tuyn vi vnh. Lc u rng rc ng yn. Tnh
gc quay ca rng rc sau khi quay c 16 s. B qua lc cn.
A. 750 rad
B. 576 rad
C. 150 rad
D. 1500 rad
Cau 60: Pht biu no sau y l khng ng i vi chuyn ng quay nhanh dn u ca vt rn
quanh mt trc ?
A. Tc gc l mt hm bc nht ca thi gian.
B. Gia tc gc ca vt l khng i v khc 0.
C. Trong nhng khong thi gian bng nhau, vt quay c nhng gc khng bng nhau.
D. Phng trnh chuyn ng (phng trnh to gc) l mt hm bc nht ca thi gian.
Het
*************************************************************

TRUNG TAM LUYEN THI AI HOC AI VIET


* TRUNG TAM GDTX KP.3- TH TRAN CU CHI- HUYEN CU CHI. T: 08.22483793 -0984786115
* 67 THEP MI P.12-Q.TAN BNH- TP. HO CH MINH
T: 08.38118948-0909254007
* NH THIU NHI QUN 11_LNH BINH THNG
T: 08.38118948-0908346838

Gv: TRNG NH HUNG

T: 0908346838

MC LC
PHN I: Tm tt cng thc v l thuyt vt l ................................................................ 1
PHN II: Chuyn ng ca vt rn ............................................................................... 43
PHN III: Dao ng c hc........................................................................................... 55
1. Dao ng c hc con lc l xo ............................................................................ 55
2. Con lc n - con lc vt l .................................................................................... 75
3. Dao ng tt dn - dao ng cng bc ................................................................. 83
4. Tng hp dao ng cng phng cng tn s ........................................................ 85
5. Dao ng sng c hc ........................................................................................... 88
6. Sng dng ............................................................................................................... 94
7. Giao thoa sng ....................................................................................................... 97
8. Sng m ................................................................................................................ 101
9. Hiu ng p-ple .................................................................................................. 103
PHN IV: in xoay chiu .......................................................................................... 106
PHN V: Giao thoa nh sang, lng t nh sang ........................................................ 148
PHN VI: Ht nhn ..................................................................................................... 168
PHN V: thi tuyn sinh .......................................................................................... 179

TRUNG TAM LUYEN THI AI HOC AI VIET


* TRUNG TAM GDTX KP.3- TH TRAN CU CHI- HUYEN CU CHI. T: 08.22483793 -0984786115
* 67 THEP MI P.12-Q.TAN BNH- TP. HO CH MINH
T: 08.38118948-0909254007
* NH THIU NHI QUN 11_LNH BINH THNG
T: 08.38118948-0908346838