You are on page 1of 120

Vortice

izmenjuje vazduh
hladiga
preiava ga
grejega
distribuira ga
odvlaujega
suiga
vazduh znai ivot
Vraanje na poetnu stranu
Osnovan u Milanu 1954,
Vortice je postao sinonim
za ventilaciju, klimatizaciju,
preiavanje i grejanje
vazduha.
Kao lider na evropskom
tritu Vortice posluje u
Italiji, Francuskoj, Velikoj
Britaniji i ima brojna
predstavnitva irom sveta.
Kompanija je dostigla
liderski poloaj na tritu
zahvaljujui uloenom
trudu da proizvodi koje
nude budu istovremeno
bezbedni, pouzdani i lepo
dizajnirani, s namerom da
u potpunosti zadovolji sve
one koji kupuju, prodaju i
ugrauju njene proizvode.
I pored toga, kompanija i
dalje nastoji da unapredi
proizvode time to stalno
ulae u istraivanja, kojima
poveava efkasnost i
kvalitet svojih proizvoda.
Uz to, Vortice se ponosi
svojom distributivnom
mreom irom sveta, kao i
marketinkom podrkom.
VorticeFrancuska
Osnovana 1974., kompanija
Vortice Francuska je s
uspehom razvila distribuciju
proizvoda Vortice irom
francuskog trita. Poslovni
prostor kompanije je smeten
u Saint-Maur-u, 15 kilometara
udaljenom od Pariza, tako
da savreno zadovoljava
zahteve dobre komunikacije i
transporta.
VorticeLimited
(VelikaBritanija)
Vortice Limited osnovana je
1977. godine, u srcu Velike
Britanije, u Burtonu na Trentu
u Istonom Midlendu, tako da
ima odline veze drumskim,
eleznikim i vazdunim
saobraajem sa ostalim
delovima Engleske. Kompanija
nudi kompletan asortiman
Vorticetajnauspehairomsveta
Vraanje na poetnu stranu
Vortice proizvoda, ukljuujui i svu
dodatnu opremu za ventilaciju.
Kupcima, distributerima i krajnjim
korisnicima obezbeena je
prvoklasna tehnika pomo.
Usloviugodnostiu
prostoru
Jedna od osnovnih ljudskih
potreba je da borave u komfornoj
i zdravoj sredini. Nae fziko
zdravlje umnogome zavisi od
mikroklimatskih karakteristika
prostora u kome boravimo
(temperature i relativne vlanosti).
Radi toga je potrebno da vazduh
koji udiemo bude to istiji i da
ne sadri zagaivae.
Tokom vie od 50 godina
postojanja, Vortice je neprekidno
nastojao da obezbedi efkasna
reenja za poboljanje kvaliteta
vazduha, koristei u proizvodnji
najsavremenije tehnologije.
Vraanje na poetnu stranu
Apsolutnikvalitet
Apsolutni kvalitet je glavni
cilj Kompanije, tako da se
posebna panja posveuje
svakoj fazi proizvodnje, kako bi
se obezbedilo da svaki Vortice
proizvod zadovolji najvie
standarde. Svako odeljenje je
neprekidno ukljueno u proces
briljivog odabiranja, provere
i analiziranja svih procedura,
s ciljem da jo vie unapredi
postignute standarde.
1998. godine sistem kvaliteta
Vortice je dobio BSI sertifkat
(British Standard Institution).
Vortice je sertifkovan u
skladu sa CSQ-CISQ EN ISO
9001: 2000, standardima
za proizvodnju i prodaju
industrijskih i kunih ureaja
za obradu vazduha.
Usaglaenost sa
navedenim sistemom
kvaliteta Vortice potvren je
i sertifkatom IQNET.
Kao lan CDP
Sertifkacionog
tela, kompanija
Vortice Limited
ovlaena je da izdaje
sertifkate za itav niz proizvoda
iz oblasti ventilacije i spreavanja
kondenzacije.
Vraanje na poetnu stranu
Sigurnost
Vortice je meu prvim
kompanijama ijim je
proizvodima IMQ, Italian
Mark of Quality Institute,
nezavisna komisije, koja je
priznata od svih svetskih
organizacija koje se bave
kontrolom kvaliteta, dodelila
sertifkat za kvalitet.
Da bi osigurala bezbednost
svojih korisnika, Vortice
primenjuje sve potrebne
procedure ispitivanja
proizvoda. tavie, kao
garancija kupcima, radne
karakteristike svakog Vortice
proizvoda namenjenog za
ventilaciju stanova i poslovnih
prostora su nezavisno
proverene i sertifkovane od
strane IMQ.
Strunapomo
Pomo u eksploataciji
(nakon prodaje ureaja) je
svakako izuzetno znaajna,
tako da Vortice prua svim
svojim kupcima, irom sveta,
kompletnu tehniku pomo.
Svaki centar zapoljava
visoko obrazovana tehnika
lica, koja su u stanju da prue
strunu pomo, kao i da
obezbede rezervne delove.
Vraanje na poetnu stranu
Dizajn
Vortice je oduvek pridavao
veliki znaaj izgledu svojih
proizvoda.
Mada je osnovna namena
proizvoda da poboljaju
kvalitet ivota, oni su tako
dizajnirani da su istovremeno
privlanog izgleda, ergonomski
i funkcionalni.
Saradnja sa dizajnerima
svetskog glasa, kao to su
Zanuso, Sapper, Trabucco
i Vecchi, koja datira jo od
sedamdesetih godina prolog
veka, uinila je da su Vortice
proizvodi postali prepoznatljivi
po izuzetnom dizajnu, visokih
estetskih vrednosti. Izuzetan
trud uloen u ostvarivanje
ovog cilja, nesumljivo je uinio
da mnogi proizvodi budu
godinama aktuelni i da ak
postanu proizvodi za sva
vremena.
Vraanje na poetnu stranu
Izlobe,nagradei
priznanja
Tokom godina Vortice je
stekao reputaciju ne samo kao
proizvoa ureaja koji nisu
samo funkcionalni i tehnoloki
unapreeni, ve i prijatnog
izgleda.
Proizvodi Vortice osvojili su
veliki broj nagrada i priznanja,
a mnogi su i izlagani u
muzejima irom sveta.
Model Arianted I, koga je
dizajnirao Marko Zanusi,
dobio je 1979. godine
prestino priznanja Zlatni
estar. Te iste godine, irok
asortiman plafonskih
ventilatora za izvlaenje
vazduha, predloenih
za nagradu, postigao
je izuzetan uspeh na
tritu. Zatim je usledila
proizvodnja kalorifera
i Caldofa grejaa sa
ventilatorom, kao i niza
sofsticiranih proizvoda
koji su dobro prihvaeni
svuda u svetu. 1987. godine
Vortice-u je dodeljena
Veliki broj Vortice proizvoda
izlagan je u prestinim
muzejima kao to su Moma
u Njujorku, Jerusalimskom
muzeju u Izraelu, Tamaho u
Meksiko Sitiju i Hanoverskom
muzeju, kao i na izlobi Brazil
Expo u Sao Paolu.
VORTQUADRO
Maj 2005. Dobitnik nagrade
INTEL Design2005 Milano
Italija
Februar/maj 2006. Dobitnik
nagrade Comfort & Design
Milano Italija
Dobitnik nagrade na
Meunarodnom sajmu
tehnike u Plovdivu - Bugarska
nagrada Zlatni estar za
neprekidan napor koji su
ulagali u unapreenje dizajna
i kvaliteta svojih proizvoda.
Vraanje na poetnu stranu
10
Sadraj
O kompaniji 4
VENTILACIJA STANOVA
VENTILACIJA POSLOVNIH PROSTORA
Aksijalni odsisni ventilatori koji se ugrauju ili
direktno u spoljni zid, ili u kanal duine
do 4 metra klasa zatite IPX4 18
Aksijalni prozorski/zidni odsisni ventilatori sa
mogunou runog ili
automatskog ukljuivanja 56
In-line centrifugalni odsisni ventilatori
pogodni za kanalsku ugradnju 76
In-line centrifugalni odsisni ventilatori
od samogasive VO plastike za kanalsku
ugradnju sa klasom zatite IPX4 71
Plafonska reetka sa ugraenom svetiljkom
12V 50W, pogodna za primenu
sa in-line kanalskim ventilatorima 28
Centrifugalni odsisni ventilatori za montau
na zid ili tavanicu, sa IPX4 klasom zatite,
za kanalsku ugradnju 45
Centrifugalni odsisni ventilatori koji se ugrauju
uputeno ili na ravne povrine zidova ili tavanica,
klase zatite IPX4, primenljivi i kod veih
duina kanala 32
In-line aksijalni ventilatori
pogodni za ugradnju
u zid ili u kanal 29
Tavanini centrifugalni odsisni ventilatori i
ventilatori za nape, pogodni za
kanalsku ugradnju 48
Dodatna oprema za ventilaciju
stanova i poslovnih prostora 85
Kuhinjske haube i ventilatori za nape
za izbacivanje ili recirkulaciju vazduha,
za kanalsku ugradnju
Vort Penta: Centralni odsisni sistem
za ventilaciju do
pet prostorija 52

SUAI ZA RUKE
Runi i automatski suai za ruke i
rasprivai za sapun
klasa zatite IPX4
Runi i automatski anti-vandal
sua za ruke
Zidni centrifugalni odsisni ureaj, pogodan
za kanalsku ugradnju, sa elektronskim
mikroprocesorom za automatsku
regulaciju 46
In-line centrifugalni
odsisni ventilatori
82
Radijalni odsisni ureaj
za montau na dimnjak 84
Runi i automatski suai za ruke i
rasprivai za sapun
klasa zatite IPX4
Ojaani automatski sua za ruke i
raspriva za sapun
klasa zatite IPX4
Automatski anti-vandal
sua za ruke
In-line aksijalno-radijalni odsisni ventilatori za
kanalsku ugradnju sa sertifikovanim
bezbednosnim i akustikim karakteristikama 64
Dodatna oprema za seriju Vortice Vario:
Regulatori i senzori 62
Dodatna oprema za seriju Vortice Lineo:
Regulatori i senzori 68
Komplet sa ventilatorom
iz serije Lineo In-line aksijalni ventilatori
100 sa ili bez tajmera 70
Centralni odsisni sistemi za ventilaciju
do pet prostorija 50
Centrifugalni odsisni ventilatori koji se ugrauju
uputeno ili se postavljaju na ravne povrine zidova
ili tavanica, klase zatite IPX4, primenljivi
i kod veih duina kanala 40
Dvobrzinski centrifugalni ventilator
za ugradnju na zid ili tavanicu sa vrpcom za
povlaenje i higrostatom 44
Zidni centrifugalni odsisni ureaji,
sa ili bez tajmera i ugraenog higrostata,
pogodni za kanalsku ugradnju 38
Automatski runi suai za kosu
sa fleksibilnim crevom
za montau na zid
Vraanje na poetnu stranu
11
Sadraj
Srednjepritisni aksijalni odsisni industrijski venti-
latori sa produenim kuitem za izbacivanje
vazduha u ventilacioni kanal klasa zatite IP55
Industrijski centrifugalni odsisni ventilatori za
povezivanje na kanal ili direktno odsisavanje
klasa zatite IP55
Industrijski centrifugalni odsisni ventilatori
za montau na ravan krov
klasa zatite IP 44/54/55
Serija AF-CO: kompaktni aksijalni ventilatori
Dodatna oprema za industrijske ventilatore
INDUSTRIJSKI VENTILATORI
Niskopritisni aksijalni odsisni industrijski
ventilatori za kanalsku ugradnju ili za izbacivanje
vazduha direktno u atmosferu klasa zatite IP44
Srednjepritisni aksijalni odsisni industrijski
ventilatori za kanalsku ugradnju ili za izbacivanje
vazduha direktno u atmosferu klasa zatite IP55
VENTILACIJA U LETNJEM PERIODU
Stoni i stojei ventilatori
pokretni u vie pravaca
OBRADA VAZDUHA
Filteri za vazduh i jonizatori
Suai vazduha

Oprema za plafonske ventilatore
ELEKTRINO GREJANJE
Prenosivi kalorifer za dopunsko grejanje
Konvektori i kaloriferi za osnovno grejanje
Konvektori za montau na zid
TEHNIKA UPUTSTVA I EME ELEKTRO POVEZIVANJA
Obezbeivanje komfora u prostoru II
Propisi u zgradarstvu VIII
Da li su reversibilni plafonski ventilatori dobro reenje? XVI
Serija Votronic proizvoda za obradu vazduha XXII
eme elektro povezivanja XXVII
Greja sa ventilatorom Caldofa za kamine
Profesionalni kaloriferi:
prenosivi ili za montau na zid

Usisiva za pepeo
Infracrveni zidni grejai za dopunsko grejanje
Zidni ventilatori sa
daljinskim upravljaem
KLIMATIZACIJA
Prenosivi klimatizacioni ureaji
Zidni klimatizeri
PROFESIONALNI VLANI I SUVI USISIVAI
Profesionalni vlani i suvi
usisiva sa posudom
Profesionalni vlani i suvi usisiva
sa posudom, koji se
automatski ukljuuje

Plafonski ventilatori sa ili bez svetiljke

Plafonski ventilatori sa ili bez svetiljke

Zidni ventilatori
Zidni kaloriferi sa ili bez tajmera
Vraanje na poetnu stranu
Vort Press
Habitat
Ariett
Quadro Micro
Centrifugalni
Aksialni
Tavanica
Kanal/in-line
Zid
Centrifugalni
Aksijalni
(sa priborom)
Centrifugalni
Zid
Prozor
Centrifugalni
(sa priborom)
Zid
(sa priborom)
POMONE PROSTORIJE
POSLOVNI PROSTORI
KUPATILA I TU-KABINE
Strana 35-43
Strana 74 CA Range
Strana 62 Lineo Range
Pregled ventilatora Pregled ventilatora
Mesto ugradnje i tip ventilatora
Model
Vrsta Prostorije
Strana 30-32
Strana 36
MF 100/4 Strana 16
MF 100/4 Strana 16
MF 120/5 Strana 16
MF 120/5 Strana 16
Strana 18
Strana 18
Strana 35-43
Strana 38-40
Strana 30-32
Strana 36
Strana 46
Strana 18
Strana 47
Strana 47
Strana 77
M 100/4 - LL
M 100/4 - LL
Habitat
Vort Press
Ariett
Quadro Micro
Angol KR
M 100/4 - LL
Axial K
Angol K
CA 100-V0 D
Strana 70 Lineo 100/Q V0
Quadro Medio Strana 36
Strana 43
Strana 18
Strana 18
Strana 38
Strana 43
Strana 36
Strana 18
Strana 62
Strana 62
Strana 69
M 120/5 - LL
M 120/5 - LL
Quadro Medio
M 120/5 - LL
VP Habitat 30/90
Vort Press 140 LL I
VP Habitat 30/90
Strana 38-40
Prozor
Tavanica
Prozor
Kanal/in-line
Vario Range
Vario Range
CA V0
Aksijalni
Strana 80 CA Wall Range Centrifugalni
Krov CA Roof Range Centrifugalni
Aksijalni
(sa priborom)
(sa priborom)
(sa priborom)
12
Vraanje na poetnu stranu
E Range
MP Range
TR Range
TR-ED Range
MP Range
MPC Range
Aksijalni
Centrifugalni
Aksijalni
Zid
Krov
Kanal/in-line
KUHINJE
LAKA INDUSTRIJA
Pregled ventilatora Pregled ventilatora
Mesto ugradnje i tip ventilatora
Model
Vrsta Prostorije
Vort Press
Habitat
Ariett
Quadro Micro
Centrifugalni
Aksijalni
Kanal/in-line
Centrifugalni
(sa priborom)
Zid
(sa priborom)
TOALETI
Strana 35-43
M 100/4 - LL
Strana 30-32
Strana 36
Strana 18
Strana 18
Strana 35-43
Strana 38-40
Strana 30-32
Strana 36
Strana 46
Strana 18
Strana 47
Strana 47
Strana 69
M 100/4 - LL
Habitat
Vort Press
Ariett
Quadro Micro
Angol KR
M 100/4 - LL
Axial K
Angol K
CA 100-V0 D
Strana 38-40
Prozor
Tavanica
Zid Centrifugalni
Habitat Strana 35-43
Strana 38-40
Strana 36
Strana 18
Strana 18
Strana 18
Strana 38
Strana 40-42
Strana 36
Strana 18
Vort Press 220
Quadro Super
M 150/6 - LL
M 150/6
150/6 ARI
M 150/6 - LL
Vort Press 240 LL I
Vort Press 220
Quadro Super
M 150/6 - LL
Aksijalni
(sa priborom)
Centrifugalni
(sa priborom)
Window Prozor
Tavanica
MF 100/4 Strana 16
MF 100/4 Strana 16
MF 150/6 Strana 16
MF 150/6 Strana 16
(sa priborom)
(sa priborom)
Strana 62 Lineo 100/Q V0
13
Vraanje na poetnu stranu
14
Vorticeobezbeuje
komforuzatvorenom
prostoru.
Prisustvo ljudi i njihove
aktivnosti izazivaju
zagaivanje vazduha u
prostoru u kome borave.
Da bismo zatitili svoje
zdravlje, prostorije treba da
budu propisno provetrene,
radi poboljanja kvaliteta
vazduha koji udiemo.
Vortice nudi irok
asortiman proizvoda koji su
specijalno konstruisani radi
ostvarivanja tog cilja. Ovi
proizvodi poinju serijom
aksijalnih ventilatora
Vortice Punto, koju
ini veliki broj odsisnih
ventilatora za ugradnju u
zid, tavanicu (sa kanalskom
mreom duine do 4
metra) ili u prozor. Kada se
aksijalnim ventilatorima
ne mogu postii eljeni
parametri, Vortice nudi
centrifugalne ventilatore.
To mogu biti standardni
ventilatori (iz serije Vort)
koji se povezuju na kanalsku
mreu, ili profesionalni
centrifugalni ventilatori, kao
na primer Ariett i Vort Press
koji se mogu privrstiti na
povrinu ili ugraditi u zid.
Centralni odsisni sistemi
VMC Ariant namenjen za
kontinualnu ventilaciju
vie prostorija. Sada Vortice
nudi i novi centralni sistem
Vort Penta MEV sa pet
prikljuaka za izvlaenje
vazduha.
I na kraju, Vortice nudi 18
modela kuhinjskih napa,
koje se svojim izgledom
uklapaju u svaki enterijer.
VENTI LACI JA STANOVA
Vraanje na poetnu stranu
VENTI LACI JA STANOVA
Vraanje na poetnu stranu
16
Dimenzije(mm)
A
C
B


D
Vortice Punto Filo range

eona reetka debljine od samo
17 mm sa zaobljenim ivicama ini
ureaj praktino neprimetnim.
Reetka je izuzetno tanka
zahvaljujui i specijalnoj konstrukciji
minijaturnog tajmera.

Standardno se proizvodi u 4 veliine,
prenika E90-100-120-150 mm, dugog
radnog veka, ugraen tajmer.

Radne karakteristike ventilatora
sertifikovane od strane IMQ.

Izuzetno jednostavna ugradnja i
odravanje. Montira se pomou samo
jednog vijka koji se isporuuje uz
ureaj.

Praktino neujan: Poboljanom
aerodinamikom konstrukcijom uz
ugradnju novog tipa rotora, postignut
je izuzetno nizak nivo buke i pri velikim
protocima.

Sadri nepovratnu klapnu: ve
ugraena u ureaj, klapna spreava
neeljeni prodor spoljnjeg vazduha
kada je ventilator iskljuen.

Svi modeli su izvedeni sa zatitom od
prskajue vode klase IPX4.

Usaglaen je sa sledeim standardima:
CEI EN 60335-2-80 (deo 2: posebni
zahtevi za ventilatore) CEI EN 60529
(klasa IP) i CEI 107-53/1986.

Ekoloki prihvatljiv: Mali uticaj na
ivotnu sredinu. Izrauje se od
materijala koji se mogu reciklirati. Pri
A B C D
MF90/3.5 159 17 77 92.5
MF100/4 159 17 77 98
MF120/5 179 17 89 119
MF150/6 214 17 96 156
projektovanju primenjen je postupak
Konstruisan za rastavljanje
(2002/960EC-WEE).
Dizajn: F. Trabucco & Associates
17 mm
11122 11126 230-240 14 0.08 2500 65 18 2.5 25 28.8 0.50 klasa II X4 50
11124 11128 230-240 20 0.12 2150 175 49 5 49 34.4 0.61 klasa II X4 50
MF90/3.5
MF120/5
T
I
M
E
R
V~50Hz W A
m
3
/
h
m
m

H
2
O
l
/
s
P
a
LpdB(A)
3m
C
max
IP kg
Pmax
MF100/4
Sertifikati Izolacija
Protok
o/min
Kod
Proizvod
11123 11127 230-240 15 0.09 2400 85 24 3 29 31 0.51 klasa II X4 50
11125 11129 230-240 28 0.15 2100 335 93 6 59 40.1 0.97 klasa II X4 50
MF150/6
MF100/4 LL
11131 11135 230-240 15 0.09 2400 85 24 3 29 31 0.52 klasa II X4 50
11133 11137 230-240 28 0.15 2100 335 93 6 59 40.1 0.98 klasa II X4 50
MF150/6 LL
MF120/5 LL
11132 11136 230-240 20 0.12 2150 175 49 5 49 34.4 0.62 klasa II X4 50
AKSIJALNI VENTILATORI SA IZUZETNO TANKOM REETKOM ZA IZBACIVANJE VAZDUHA DIREKTNO U ATMOSFERU ILI U KRATAK KANAL, ZA UGRADNJU U ZID/PANEL/ DUPLI ZID/ TAVANICU I SPUTENU TAVANICU
Vraanje na poetnu stranu
17
AKSIJALNI VENTILATORI SA IZUZETNO TANKOM REETKOM ZA IZBACIVANJE VAZDUHA DIREKTNO U ATMOSFERU ILI U KRATAK KANAL, ZA UGRADNJU U ZID/PANEL/ DUPLI ZID/ TAVANICU I SPUTENU TAVANICU
m
3
/h
0
mmH
2
O Pa
p
t
25 50
8
6
4
2
0
0 90 360
q
v
270
l/s
MF 150/6
180
75 100
60
40
20
0
MF150/6
m
3
/h
0
mmH
2
O Pa
p
t
7 14
4
3
2
1
0
0 25 100
q
v
75
l/s
MF 100/4
50
21 28
30
20
10
0
MF100/4
m
3
/h
0
mmH
2
O Pa
p
t
14 28
6
4.5
3
1.5
0
0 50 200
q
v
150
l/s
MF 120/5
100
42 56
45
30
15
0
MF120/5
m
3
/h
0
mmH
2
O Pa
p
t
5 11
3
2.25
1.5
0.75
0
0 20 80
q
v
60
l/s
MF 90/3,5
40
17 22
22.5
15
7.5
0
MF90/3,5
Krivanapor/protok
Dodatnaoprema,nazahtev(opisikarakteristikenastrani85)
Model

Kod

Primenljivozamodele
C 1.5 Elektronski regulator brzine 12966

Za standardne modele

SCB komplet 22481 Za C1.5 (12966)

Fiskna aluzina 22010 Za sve tipoveFiskna aluzina 22020 Za sve tipove


Pribor za ugradnju u tavanicu ( 90-100)

22162
11122 - 11123 - 11126 - 11127

11130 - 11131 - 11134 - 11135

Pribor za ugradnju u tavanicu ( 120) 22163 11124 - 11128 - 11132 - 11136


Pribor za ugradnju u tavanicu ( 150)

22164 11125 - 11129 - 11133 - 11137

eme elektro povezivanja prikazane su na strani XXVII.
Vraanje na poetnu stranu
18
Vortice

Punto range
AKSIJALNI ODSISNI VENTILATORI ZATIENI OD PRSKAJUE VODE ZA IZBACIVANJE
VAZDUHA ILI DIREKTNO U ATMOSFERU ILI U KANALSKU MREU DUINE DO 4 METRA

Za povremenu ili kontinualnu
ventilaciju kupatila, toaleta,
kuhinja ili pomonih prostorija
u stanovima ili poslovnim
prostorima.

82 modela sa ili bez automatskih
klapni, tajmera, vrpce za
povlaenje, higrostata, elektronskog
mikroprocesora i PIR (Passive infrared)
senzora.

Oklopljeni motor, sa bronzanim ili
kuglinim leajevima i sa termikim
prekidaem.

Kod standardnih modela postoji
mogunost regulacije broja obrtaja

Radne karakteristike ventilatora
sertifikovane od strane IMQ.

Veliki protok vazduha, nizak nivo buke
i mala potronja energije zahvaljujui
aerodinamiki profilisanim lopaticama i
oslanjanju motora.

Svi modeli su zatieni od prskajue
vode, klasa IPX4

Nosa motora i reetka su izraeni od
ABS plastike otporne na ultravioletno
zraenje.

Izrauju se u tri veliine: prenika
100, 120 i 150 mm.

Usaglaen je sa sledeim standardima:
CEI EN 60335-2-80 (deo 2: Posebni
zahtevi za ventilatore) CEI EN 60529
(kod IP) i CEI 107-53/1986.
Dizajn: F. Trabucco & Associates
Dodatnaoprema
(opis i karakteristike na strani 85)
eme elektro povezivanja prikazane su
na strani XXVII.
C Ugradnja sa izbacivanjem vazduha direktno u atmosferu
C Plafonska ugradnja na kanal duine do 4 metra
C Ugradnja u zid sa cevnim nastavkom i reetkom
C Prozorska ugradnja sa standardnom opremom za ugradnju
C C C
C
A B C D E
M100/4 159 160 100 47 99
M120/5 179 181 110 47 119
M150/6 214 215 117 47 156
B


E
A
D
C
230-240 20 0.12 2100 175 48.6 4.5 44 39.5 0.8 klasa II X4 50
230-240 30 0.15 2100 335 93.1 6 59 46 1.1 klasa II X4 50
m
3
/
h
m
m

H
2
O
P
a
l
/
s
A
V~50Hz
W
LpdB(A)
3m
kg IP
C
max
M100/4
M120/5
M150/6
230-240 18 0.1 2300 90 25 3 29 37.5 0.6 klasa II X4 50
Pmax Protok
o/min Proizvod Sertifikati Izolacija
Dimenzije(mm)
Vraanje na poetnu stranu
19
AKSIJALNI ODSISNI VENTILATORI ZATIEN OD PRSKAJUE VODE ZA IZBACIVANJE
VAZDUHA ILI DIREKTNO U ATMOSFERU ILI U KANALSKU MREU DUINE DO 4 METRA
Vortice ekskluzivno isporuuje i montira Punto kune aksijalne odsisne ventilatore (sa ili bez automatskih klapni), za ugradnju u zid, prozor ili tavanicu. Ventilator ima
bolje radne karakteristike od zahtevanih Propisima u zgradarstvu (Dokument F), ak i kada se povee na fleksibilno aluminijumsko crevo duine do 4 m x (prenika
100 mm, 120 mm i 150 mm, za tri veliine ventilatora) sa dva kolena od 90. Propisi zahtevaju koliine vazduha od po 15 l/s za kupatila/toalete, - 30 l/s za pomone
prostorije i 60 l/s za kuhinje (Za unutranje prostorije model sa tajmerom podeenim na 15 min produenog rada). Ventilator je ispitan i poseduje sertifikat za zatitu od
prskajue vode klase IPX4, kao i sertifikat IMQ za radne karakteristike ventilatora (odgovara BEAB sertifikatu). Izraen je od ABS plastike otporne na ultravioletno zraenje
i sve komponente i ambalaa su 100% reciklabilne. Oklopljeni motor sa bronzanom kliznim leajevima ili sa kuglinim leajevima od nerajueg elika, (garantovanog
radnog veka od 30.000 sati), moe da radi na temperaturi okoline do 50C, i sadri termiki prekida. Upravljake opcije obuhvataju: regulaciju broja obrtaja (opciono),
vrpcu za povlaenje, tajmer, PIR (Passive infrared) sensor, T-HCS (humidity control system-timer) prekida, tajmer za regulaciju vlanosti i MHC (microprocessor humidity
control) mikroprocesorski regulator vlanosti.
Ventilatori zatieni od Prskajue Vode iz serije
Vortice Punto dostuPni su u sledeim Verzijama:
AUTOMATIC
Long Life
30.000 h
Svi modeli imaju motore sa kuglinim leajevima dugog
radnog veka, koji garantuju 30.000 sati neprekidnog rada bez
otkaza.
Klapne ugraene iza eone reetke se lagano otvaraju i
zatvaraju kada se ventilator ukljuuje, odnosno iskljuuje.
Klapne su izraene od plastike otporne na udar i na
ultravioletno zraenje.
MHCVeRZIJA
Ovo je model sa elektronskom mikro-ip
tehnologijom najnovije generacije koji
obezbeuje veliku preciznost i kontinualno
praenje i temperature i vlanosti. Inteligentni samopodeavajui prekida, koji
onemoguava pojavu kondenzacije i smanjuje opasnost po zdravlje.
TIMeR
Tajmer, ukljuuje ventilator, kada se u
prostoriji upali svetlo.
Kada se svetlo ugasi ventilator nastavlja da
radi, zavisno od podeavanja, jo od 3 do 20 minuta.
TIMeR
VRPCAZAPOVLAeNJe
Ventilator se ukljuuje
povlaenjem vrpce.
PULLCORD
UGRAeNIPIRSeNZOR
Ventilator se ukljuuje nekoliko sekundi
nakon to osoba ue u prostoriju (sensor
je postavljen pod nagibom radi vee
osetljivosti) i radi sve dok se osoba nalazi u prostoriji. Ventilator nastavlja da radi i kada
osoba napusti prostoriju, jo od 3 do 20 minuta, u zavisnosti od podeavanja.
PIR
PassiveInfrared
T-HCSVeRZIJA
Ventilator se ukljuuje kada relativna
vlanost premai 65% i iskljuuje se kada
relativna vlanost padne na 65%. Kada se
svetlo iskljui, ventilator e nastaviti da radi, u zavisnosti od podeavanja tajmera, jo
od 3 do 20 minuta.
T-HCS
HumidityControl
System-Timer
MHC
Microprocessor
HumidityControl
uz Ventilatore iz serije Vortice

Punto
na zahteV se mogu isPoruiti:
STANDARD
Svi modeli su proizvedeni sa oklopljenim
motorom i bronzanim leajevima dugog
radnog veka.
12VMODeLI
Ureaj za napajanje elektrinom energijom
neophodan je svuda gde se koristi
niskonaponska oprema. U ponudi su dve
vrste niskonaponskih ventilatora jedan sa i jedan bez automatske klapne, koji se
mogu kombinovati sa bilo kojim ureajem za napajanje.
12V
PowerSupply
Unit
m
3
/h
l /s 0
mmH
2
O Pa
40
30
20
10
0
p
10 20
5
4
3
2
1
0
0 80 40
q
v
120 200
30 40 50
160 m
3
/h
l /s 0
mmH
2
O Pa
30
20
10
0
p
10 20
4
3
2
1
0
0 50 25
q
v
75 100
q
v
l/s 0
mmH
2
O Pa
60
40
20
0
p
t
8
6
4
2
0
0 200 100 300 400
30 60 90
11401 M 150
m
3
/h
100
120
150
Krivanapor/protoks
Vraanje na poetnu stranu
20
AKSIJALNI ODSISNI VENTILATORI ZATIENI OD PRSKAJUE VODE ZA IZBACIVANJE
VAZDUHA ILI DIREKTNO U ATMOSFERU ILI U KANALSKU MREU DUINE DO 4 METRA
Nemanaimestougradnje
TIMeR
NORMALAN
RAD
Zidna
ugradnja
Plafonska ugradnja
(sa priborom: 22154/
22155/22156)
PROSTORIJA
BeZPROZORA
KONTROLA
KONDeNZACIJe
"SISTeMZA
AUTOMATSKU
KONTROLU
KONDeNZACIJe"
UGRAeN
PIRSeNZOR
Zidna
ugradnja
Plafonska ugradnja
(sa priborom: 22154/
22155/22156)
Zidna
ugradnja
Plafonska ugradnja
(sa priborom: 22154/
22155/22156)
Prozorska ugradnja
(sa priborom: 22131/
22132/22133)
AUTOMATIC
PULLCORD
Long Life 30.000 h
Long Life 30.000 h
AUTOMATIC
Long Life 30.000 h
Long Life 30.000 h
Long Life 30.000 h
AUTOMATIC
AUTOMATIC
T-HCS
HumidityControl
System-Timer
MHC
Microprocessor
HumidityControl
PIR
PassiveInfrared
Zidna
ugradnja
Prozorska ugadnja
(sa priborom: 22154/
22155/22156)
Prozorska ugradnja
(sa priborom: 22131/
22132/22133)
Zidna
ugradnja
Plafonska ugradnja
(sa priborom: 22154/
22155/22156)
Prozorska ugradnja
(sa priborom: 22131/
22132/22133)
Oznake
Model Opcija
AUTOMATIC
Napomena: Pribor za ugradnju u tavanicu treba da obezbedi
zatitu ureaja klase IPX4
Vrsta Prostorije
120:Pomoneprostorije
100: Kupatila,
tu-kabine,toaleti
150:Kuhinje

Model Kod Primenljivozamodele

Fiksna aluzina 22010 11221 - 11231 - 11611 - 11646 - 11222 - 11232 - 11637 - 11684 - I za sve modele 100

22020
11321 - 11331 - 11721 - 11746 - 11421 - 11431 - 11808 - 11856 - 11332 - I za sve modele 120/150
11737 - 11747 - 11784 - 11422 - 11432 - 11837 - 11857 - 11884
Lakolebdea aluzina 22300 11201 - 11211 - 11601 - 11641 - 11681 - 11202 - 11212 - 11642 - 11682 - 11602 - 11626 - 11627
22330 11301 - 11311 - 11741 - 11781 - 11302 - 11312 - 11782 - 11742 - 11701 - 11702 - 11726 - 11727
22360 11401 - 11411 - 11801 - 11851 - 11881 - 11412 - 11853 - 11882 - 11402 - 11802 - 11826 - 11827
C1.5
12966

11201 - 11202 - 11301 - 11302 - 11401 - 11402
Elektronski regulator brzine
SCNRB Elektronski regulator
brzine za uputenu ugradnju
12971 11201 - 11202 - 11301 - 11302 - 11401 - 11402
Pribor za 22131 11221 - 11231 - 11611 - 11646 - 11222 - 11232 - 11637 - 11684
ugradnju 22132 11321 - 11331 - 11721 - 11746 - 11322 - 11332 - 11737 - 11747 - 11784
na prozor 22133 11421 - 11431 - 11808 - 11856 - 11442 - 11432 - 11837 - 11857 - 11884
Pribor za ugradnju u tavanicu
22154 11201 - 11211 - 11601 - 11681 - 11221 - 11231 - 11611 - 11202 - 11212 - 11682 - 11222 - 11232 - 11637 - 11684
22155 11301 - 11311 - 11701 - 11781 - 11321 - 11331 - 11721 - 11302 - 11312 - 11782 - 11322 - 11332 - 11737 - 11784
22156 11401 - 11411 - 11801 - 11881 - 11421 - 11431 - 11808 - 11402 - 11412 - 11882 - 11422 - 11432 - 11837 - 11884
VORTICE

PUNTO DODATNA OPREMA


Prozorska ugradnja
(sa priborom: 22131/
22132/22133)
Vraanje na poetnu stranu
AKSIJALNI ODSISNI VENTILATORI ZATIENI OD PRSKAJUE VODE ZA IZBACIVANJE
VAZDUHA ILI DIREKTNO U ATMOSFERU ILI U KANALSKU MREU DUINE DO 4 METRA
21
AKSIJALNI ODSISNI VENTILATORI ZATIENI OD PRSKAJUE VODE ZA IZBACIVANJE
VAZDUHA ILI DIREKTNO U ATMOSFERU ILI U KANALSKU MREU DUINE DO 4 METRA
KUPATILA,TU-KABINe,TOALeTI
11203
11201 M 100/4 11636 M 100/4 A MHC 11232 M 100/4 AT LL + M 100/4 12 V T HCS
22157
11203
11641 M 100/4 P 11202 M 100/4 LL 11684 M 100/4 A PIR LL + M 100/4 12 V MHC
22153
11223
11211 M 100/4T 11642 M 100/4 P LL 11601 M 100/4T HCS + M 100/4 12 V A
22150
11223
11681 M 100/4 PIR 11212 M 100/4T LL 11611 M 100/4 AT HCS + M 100/4 12 V AP
22152
11223
11626 M 100/4MHC 11682 M 100/4 PIR LL 11612 M 100/4AT HCS LL + M 100/4 12 V AT
22151
11223
11221 M 100/4 A 11602 M 100/4T HCS LL 11637 M 100/4A MHC LL + M 100/412 V AT HCS
22157
11203 11223
11646 M 100/4 AP 11627 M 100/4 MHC LL + M 100/412 V + M 100/412 V A MHC
22150 22153
11203
11231 M 100/4 AT 11222 M 100/4 A LL + M 100/412 V P
22152
11203
11683 M 100/4A PIR 11647 M 100/4 AP LL + M 100/412 V T
22151
POMONePROSTORIJe
11301 M 120/5 11331 M 120/5 AT 11322 M 120/5 A LL 11737 M 120/5 A MHC LL
11741 M 120/5 P 11783 M 120/5 A PIR 11747 M 120/5 AP LL 11702 M 120/5T HCS LL
11311 M 120/5T 11302 M 120/5 LL 11332 M 120/5 AT LL 11722 M 120/5 AT HCS LL
11781 M 120/5 PIR 11742 M 120/5 P LL 11784 M 120/5 A PIR LL 11726 M 120/5 MHC
11321 M 120/5 A 11312 M 120/5T LL 11701 M 120/5T HCS 11736 M 120/5 A MHC
11746 M 120/5 AP 11782 M 120/5 PIR LL 11721 M 120/5 AT HCS 11727 M 120/5 MHC LL
KUHINJe
11401 M 150/6 11431 M 150/6 AT 11857 M 150/6 AP LL 11837 M 150/6 A MHC LL
11851 M 150/6 P 11883 M 150/6 A PIR 11432 M 150/6 AT LL 11802 M 150/6T HCS LL
11411 M 150/6T 11402 M 150/6 LL 11882 M 150/6 PIR LL 11809 M 150/6 AT HCS LL
11881 M 150/6 PIR 11853 M 150/6 P LL 11884 M 150/6 A PIR LL 11826 M 150/6 MHC
11421 M 150/6 A 11412 M 150/6T LL 11801 M 150/6T HCS 11836 M 150/6 A MHC
11856 M 150/6 AP 11422 M 150/6 A LL 11808 M 150/6 AT HCS 11827 M 150/6 MHC LL
Vraanje na poetnu stranu
22

Omoguava ugradnju bilo
kog modela Vorticed Punto
u jednostruko ili dvostruko
zastakljene prozore.

Radne karakteristike ventilatora
zajedno sa priborom poseduju IMQ
sertifikat.

Komplet za ugradnju se sastoji od
zaptivke od ekspandiranog polietilena
zatvorene elijske strukture i spoljne
reetke, prirubnikog spoja, odstojnika
i prstena izraenog od ABS plastike
otporne na ultravioletno zraenje.

Debljina stakla: od 2/3 mm (min) do
17/20 mm (max).

Usaglaen je sa sledeim standardima:
CEI EN 60335-2-80 (deo 2: Posebni
zahtevi za ventilatore) CEI EN 60529
(kod IP) i CEI 107-53/1986.
Dizajn: F. Trabucco & Associates
Pribor za ugradnju u Prozor
za sVe modele Ventilatora
Vortice

Punto
VORTICE

PUNTO DODATNA OPREMA


Dimenzije(mm)
A B C
F100/4 158 69 22 123128 20
F120/5 179 80 33 143148 20
F150/6 213 87 40 178183 20
A B
C
Radnekarakteristikeventilatorasapriborom
Kod Proizvod o/min
Protok
Sertifikati Izolacija
F 120/5 22132 20 0.12 2000 140 38.9 40.5 1.15 klasa II X4 50
F 150/6 22133 30 0.15 1950 280 77.8 44.5 1.56 klasa II X4 50
F 100/4 22131 18 0.1 2300 85 23.6 38 0.85 klasa II X4 50
A W kg IP
C
max
M100/4
M120/5
M150/6
LpdB(A)
3m

m
3
/
h
l
/
s
Komplet
debljina max
otvora u
staklu
Vraanje na poetnu stranu
23
C Montaa na jednostruko zastakljen
prozor sa priborom za ugradnju.
C Montaa na dvostruko zastakljen
prozor sa priborom za ugradnju.

Izraen od meke gume radi
spreavanja prodora vode i
obezbeivanja zatite klase IPX4 na
svim povrinama.
VORTICE

PUNTO DODATNA OPREMA


Priborzaugradnjuutavanicu
Dodatnaoprema,nazahtev(opisikarakteristikenastrani85)
Model

Kod

Primenljivozamodele

11201 - 11202 - 11203 - 11211 - 11212 - 11221 -
22010 11222 - 11223 - 11231 - 11232 - 11612 - 11637 -

Fiksna aluzina
11682 - 11684
11301 - 11302 - 11311 - 11312 - 11321 - 11322 -

22020
11331 - 11332 - 11401 - 11402 - 11411 - 11412 -
11421 - 11422 - 11431 - 11432 - 11722 - 11737 -
11782 - 11784 - 11809 - 11837 - 11882 - 11884

11201 - 11211 - 11601 - 11641 - 11681 - 11202 -
22300
11212 - 11642 - 11682 - 11602 - 11626 - 1162711301 - 11311 - 11741 - 11781 - 11302 - 11312 -
Lakolebdea aluzina 22330
11782 - 11742 - 11701 - 11702 - 11726 - 1172711401 - 11411 - 11801 - 11851 - 11881 - 11412 -
22360
11853 - 11882 - 11402 - 11802 - 11826 - 1182722140 11100 - 11101 - 11110 - 11111

Lakolebdea aluzina sa priborom za ugradnju
22141 11102 - 11103 - 11116
22142 11104 - 11105 - 11117
22143 11110 - 11111

SCNRB Elektronski regulator brzine 12971 11201 - 11202 - 11301 - 11302 - 11401 - 11402
za uputenu ugradnju

C 1.5 Elektronski regulator brzine 12966 11201 - 11202 - 11301 - 11302 - 11401 - 11402

SCB komplet 22481 12966

C C

S100/4 22154
S120/5 22155
S150/6 22156
Gumeni komplet
za ugradnju u tavanicu Kod
Vraanje na poetnu stranu
A
B
C
C C C
24
serija Vortice

Punto

Za povremenu ili kontinualnu
ventilaciju kupatila, toaleta,
kuhinja ili pomonih prostorija
u stanovima ili poslovnim
prostorima.

2 modela sa ili bez automatskih klapni.

U verziji sa automatskim klapnama,
klapne ugraene iza eone reetke
se lagano otvaraju i zatvaraju kada se
ventilator ukljuuje, odnosno iskljuuje.
Klapne su izraene od plastike otporne
na udar i na ultravioletno zraenje.

Oklopljeni motor 12 V, sa bronzanim
leajevima i sa termikim prekidaem.

Radne karakteristike ventilatora
sertifikovane od strane IMQ.

Veliki protok vazduha, nizak nivo buke
i mala potronja energije zahvaljujui
aerodinamiki profilisanim lopaticama i
oslanjanju motora.

Zatita od od prskajue vode, klase
IPX4
Dimenzije(mm)

Nosa motora i reetka su izraeni od
ABS plastike otporne na ultravioletno
zraenje.

Usaglaen je sa sledeim standardima:
CEI EN 60335-2-80 (deo 2: Posebni
zahtevi za ventilatore) CEI EN 60529
(kod IP) i CEI 107-53/1986.
Dizajn: F. Trabucco & Associates
Dodatnaoprema
(opis i karakteristike na str. 25 i 85)

Pribor za ugradnju u prozor

Pribor za ugradnju u tavanicu

Fiksna aluzina

Lakolebdea aluzina
eme elektro povezivanja prikazane su
na strani XXVII.
C Ugradnja sa izbacivanjem vazduha direktno u atmosferu.
C Plafonska ugradnja na kanal duine do 4 metra.
C Ugradnja kroz izolaciju zida sa cevnim nastavkom i reetkom.
AKSIJALNI VENTILATORI ZATIENI OD PRSKAJUE VODE ZA IZBACIVANJE VAZDUHA
ILI DIREKTNO U ATMOSFERU ILI U KANALSKU MREU DUINE DO 4 METRA
11223 12 18 0.1 2300 90 25 3 29 38 0.6 Selv klasa III X4 50
A
V~50
Hz
W
LpdB(A)
3m
kg IP
C
max
M100/412V
11203 12 18 0.1 2300 90 25 3 29 38 0.6 Selv klasa III X4 50
m
3
/
h
m
m

H
2
O
P
a
l
/
s
Pmax
Proizvod o/mn
Protok
Sertifikati Izolacija
M100/4A
12V
Kod
Proizvod Standardni Savrp- Tajmer THCS MHC
comza
povlaenje
M100/412V
22150 22152 22151 22157 22153
M100/4A12V
elektronapajanjeod12V-transformatorom
12 V
m
3
/h
l /s 0
mmH
2
O Pa
30
20
10
0
p
10 20
4
3
2
1
0
0 50 25
q
v
75 100
A B C
GA12V 161 117 65
Krivanapor/protok
Vraanje na poetnu stranu
25
C Ugradnja sa izbacivanjem vazduha direktno u atmosferu.
C Plafonska ugradnja na kanal duine do 4 metra.
C Ugradnja kroz izolaciju zida sa cevnim nastavkom i reetkom.
AKSIJALNI VENTILATOR ZA UGRADNJU U ZID, PROZOR I TAVANICU SA VRPCOM ZA
POVLAENJE I HIGROSTATOM, DVE BRZINE I AUTOMATSKOM KLAPNOM
A
V

5
0

H
z
W
LpdB(A)
3m
kg IP
C
max
M150/6

230-
11854
240
6 30 0.07 0.15 760 2100 110 335 30.5 93.5 0.7 6 6.8 59 24 46 1.1 kl. II X4 50

Proizvod
o/min
Sertifikati Izolacija Kod
q
v
l/s 0
mmH
2
O Pa
60
40
20
0
p
t
8
6
4
2
0
0 200 100 300 400
30 60 90
11401 M 150
m
3
/h
Kriva napor/protok
A B C D E
M150/6 214 215 117 47 156
B


E
A
D
C
Dimenzije (mm)
m
i
n
m
a
x
m
i
n
m
a
x
m
i
n
m
a
x
m
3
/h l/s
Protok
m
i
n
m
a
x
m
i
n
m
a
x
mm
H
2
O Pa
Pmax
m
i
n
m
a
x
m
i
n
m
a
x
m
i
n
m
a
x
Vortice Punto M150/6 AP HcS D LL
30.000 h
Vrpca za povlaenje. Ugraena vrpca za povlaenje omoguuje korisniku
da runo ukljui ventilator na najveu brzinu. Kada ureaj radi u reimu
runog ukljuivanja svetli signalna lampa. Ureaj se moe ukljuivati i pomou
daljinskog prekidaa, koji se isporuuje na zahtev.
HCS sistem za regulaciju vlage. U kompletu sa HCS (Humidity Control System)
senzorom vlage, ureaj se ukljuuje na manju brzinu kada relativna vlanost
premai postavnu vrednost i iskljui se kada relativna vlanost padne ispod
postavne vrednosti. Postavna vrednost relativne vlanosti moe se menjati u
intervalu izmeu 60% i 80% (3%). HCS sistem za regulaciju vlage
moe se aktivirati i povlaenjem vrpce, pri emu se ventilator ukljuuje na
maksimalnu brzinu.
C C C

Za povremenu ili kontinualnu
ventilaciju kuhinja i malih ili
srednjih prostorija u stanovima ili
poslovnim prostorima.

Nosa motora i reetka su izraeni od
ABS plastike otporne na ultravioletno
zraenje.

Oklopljeni dvobrzinski motor, sa
kuglinim leajevima i sa termikim
prekidaem.

Radne karakteristike ventilatora
sertifikovane od strane IMQ.

Klapne koje se lagano otvaraju i zatvaraju
kada se ventilator ukljuuje i iskljuuje.

Ureaj se moe ugraditi na prozor
pomou Vortice pribora, za prozorsku
ugradnju (F 150/6 kod 22133).

Vrpcu za povlaenje treba skinuti ako
se eli da se ureaj ukljuuje pomou
daljinskog prekidaa, koji se isporuuje
na zahtev.

Da bi se obezbedila zatita klase IPX4
treba koristiti opremu za plafonsku
ugradnju S 150/6 kod 22156

Moe se prikljuiti na kruni kanal duine
do 4 metra sa dva kolena od 900.

Usaglaen je sa sledeim standardima:
CEI EN 60335-2-80 (deo 2: Posebni
zahtevi za ventilatore), CEI EN 60529
(kod IP).
Dizajn: F. Trabucco i saradnici
Dodatnaoprema
(opis i karakteristike na stranama
24, 25 i 85)

Pribor za ugradnju u prozor

Pribor za ugradnju u tavanicu

Fiksna aluzina

Lakolebdea aluzina
eme elektro povezivanja prikazane su
na strani XXVII
Long Life
Vraanje na poetnu stranu
26
Vortice BriteVent
C Uobiajena konfiguracija

Lakolebdea aluzina 100 mm be
kod 8216

Lakolebdea aluzina 100 mm
terakota kod 8219

Lakolebdea aluzina 100 mm siva
kod 22300

Prstenasta ploa 100 mm kod
8134

Cevni nastavak za ugradnju u zid
100 mm 350 mm kod 8172

Cevni nastavak za ugradnju u zid
100 mm 1000 mm kod 8272

PVC redukcija sa 100mm na 80
kod 8062

Britevent je plafonska
ventilaciona reetka sa
ugraenom svetiljkom

Idealna za pomone prostorije i tu-
kabine.

12V SELV transformator

Sa zatitom od prskajue vode IPX4

Sijalica jaina 50W (ukljuena u
isporuku) moe se svuda kupiti

3 prstenasta elementa se isporuuju u
kompletu (beli, od poliranog mesinga i
hromirani)

Konstruisani i ispitani sa in-line
ventilatorima tipa Punto Ghost 100
i Lineo 100 i centralnim odsisnim
sistemom Vmc Eco.
Dodatna oprema (na zahtev)

Fiksna aluzina 100 mm bela kod
8222

Fiksna aluzina 100 mm braon kod
8225

Fiksna aluzina 100 mm be kod
8228

Fiksna aluzina 100 mm terakota
kod 8231

Fiksna aluzina 100 mm siva kod
8222

Lakolebdea aluzina 100 mm
bela kod 22010

Lakolebdea aluzina 100 mm
braon kod 8213
PLAFONSKA REETKA SA UGRAENOM SVETILJKOM 12V 50W,
POGODNA U KOMBINACIJI SA IN-LINE KANALSKIM VENTILATORIMA

9150*

230-220/12

50
X4

Kod Model
Britevent
IP
Dimenzije (mm)
V W
C
100
1
8
7
8
1
4
1
8
n 161
Prenik otvora na tavanici 120 mm
Komplementarnielementi
kod
Ventilator Ghost MG 100/4 LL 11100
Ventilator Ghost MG 100/4 LL T 11101
Ventilator LINEO 100 Q V0 17005
Ventilator LINEO 100 Q T V0 17025
Ventilator LINEO 100 V0 17001
Ventilator LINEO 100 T V0 17021
Fleksibilno crevo - 100 mm x 3M 8001
Fleksibilno crevo - 100 mm x 4M 8301
Obujmica 100 mm 8039
Vmc Eco 11864
* Samo za britansko trite
Vraanje na poetnu stranu
30.000 h
27
SerijA Vortice Punto GHoSt

Usaglaen sa zahtevima
utvrenim delom F1 Propisa u
zgradarstvu ak i kada se povee
na fleksibilno aluminijumsko
crevo duine 3m (sa dva kolena
od 90). Pogodan za ugradnju
u zidove, tavanice/sputene
tavanice, potkrovlja, unutranje
zidove. Ovi ventilatori se mogu
koristiti i za ujednaavanje
temperature meanjem vazduha
u susednim prostorijama

10 modela sa ili bez tajmera 100-
120-150 mm.

Podeavanje tajmera od 3 do 20
minuta.

Radne karakteristike ventilatora
sertifikovane od strane IMQ.

Oklopljeni motor sa kuglinim
leajevima (sa garantovanim radnim
vekom od 30.000 sati neprekidnog
rada) sa termikim prekidaem. Izuzev
modela 11110-11111-11116-11117).

Veliki protok vazduha i nizak nivo buke
zahvaljujui aerodinamiki profilisanim
lopaticama.

Svi modeli su zatieni od prskajue
vode, klasa IPX4

Usaglaen je sa sledeim standardima:
CEI EN 60335-2-80 (deo 2: Posebni
zahtevi za ventilatore) CEI EN 60529
(kod IP) i CEI 107-53/1986.
Design: F. Trabucco & Associates
MG A B C
MG90/3.5 92.5 92 89
MG90/3.5T 92.5 96.5 89
MG100/4LL 99 92 89
MG100/4TLL 99 96.5 89
MG120/5/LL 119 103 100
MG120/5TLL 119 107.5 100
MG150/6/LL 155 110 107
MG150/6TLL 155 114.5 107
T
I
M
E
R
V~50Hz W A
m
3
/
h
m
m

H
2
O
l
/
s
P
a
LpdB(A)
3m
IP kg
Pmax
Sertifikati Izolacija
Protok
o/min
Kod
Proizvod
11100 11101 230-240 18 0.10 2415 80 22.2 2.6 25 39 0.43 klasa II X4 40
MG100/4 LL
11110 11111 230-240 18 0.10 2450 65 18 2.1 21 38 0.45 klasa II X4 40
MG90/3.5
Dimenzije (mm)
MG120/5
MG120/5 LL
11116 230-240 20 0.12 2250 160 44 4.5 44 43 0.56 klasa II X4 50
11102 11103 230-240 20 0.12 2250 160 44.4 4.5 44 43 0.56 klasa II X4 50
MG150/6
MG150/6 LL
11117 230-240 30 0.18 2200 320 89 7.0 69 48 0.80 klasa II X4 50
11104 11105 230-240 30 0.18 2200 320 88.9 7.0 69 48 0.80 klasa II X4 50
C
max
NEUPADLJIVI IN-LINE AKSIJALNI VENTILATORI ZA UGRADNJU U ZID ILI U KANAL
Long Life
Vraanje na poetnu stranu
28
Ugradnja u sputenu
tavanicu (sa priborom za
ugradnju koji se isporuuje
na zahtev)
Primer izbacivanja vazduha
direktno u atmosferu (sa
priborom za ugradnju koji
se isporuuje na zahtev)
Primena za ujednaavanje
temperature meanjem
vazduha u susednim
prostorijama.
Ugradnja u zid
* Samo za britansko trite
eme elektropovezivanja
prikazane su na strani XXVII.
MG100/4
MG 150_6
MG120/5 MG150/6
MG90/3,5
Krive napor/protok
Dodatna oprema, na zahtev (opis i karakteristike na strani 85)
Proizvod

Kod

Primenljivzamodele


C 1.5 Elektronski regulator brzine 12966
11100 - 11102 - 11104


11110 - 11116 - 11117SCNRB Elektronski regulatr brzine
12971
11100 - 11102 - 11104

za uputenu ugradnju 11110 - 11116 - 11117
22262 11100 - 11101

Kompletan pribor za montau
22263 11102 - 11103 - 11116
22264 11104 - 11105 - 11117
22265 11100 - 11101

22140 11100 - 11101 - 11110 - 11111
Lakolebdea aluzina sa kompletom 22141 11102 - 11103 - 11116
za ugradnju 22142 11104 - 11105 - 11117
22143 11110 - 11111
22250 - 8001* 11100 - 11101 - 11110 - 11111
Fleksibilno crevo duine 3 m 22251 - 8203* 11102 - 11103 - 11116
22252 - 8002* 11104 - 11105 - 11117
22253 11100 - 11101 - 11110 - 11111
Montana ploa 22254 11102 - 11103 - 11116
22255 11104 - 11105 - 11117
22256 11100 - 11101 - 11110 - 11111

Teleksopska aura (cevni nastavak)
22257 11102 - 11103 - 11116

za ugradnju u zid
22258 11104 - 11105 - 11117
22259 11100 - 11101 - 11110 - 11111
Oslonac za ventilator 22260 11102 - 11103 - 11116
22261 11104 - 11105 - 11117
NEUPADLJIVI IN-LINE AKSIJALNI VENTILATORI ZA UGRADNJU U ZID ILI U KANAL
Vraanje na poetnu stranu
29
Ugradnja u sputenu
tavanicu (sa priborom za
ugradnju koji se isporuuje
na zahtev)
Primer izbacivanja vazduha
direktno u atmosferu (sa
priborom za ugradnju koji
se isporuuje na zahtev)
Primena za ujednaavanje
temperature meanjem
vazduha u susednim
prostorijama.
Ugradnja u zid
* Samo za britansko trite
eme elektropovezivanja
prikazane su na strani XXVII.
MG100/4
MG 150_6
MG120/5 MG150/6
MG90/3,5
Krive napor/protok
Dodatna oprema, na zahtev (opis i karakteristike na strani 85)
Proizvod

Kod

Primenljivzamodele


C 1.5 Elektronski regulator brzine 12966
11100 - 11102 - 11104


11110 - 11116 - 11117SCNRB Elektronski regulatr brzine
12971
11100 - 11102 - 11104

za uputenu ugradnju 11110 - 11116 - 11117
22262 11100 - 11101

Kompletan pribor za montau
22263 11102 - 11103 - 11116
22264 11104 - 11105 - 11117
22265 11100 - 11101

22140 11100 - 11101 - 11110 - 11111
Lakolebdea aluzina sa kompletom 22141 11102 - 11103 - 11116
za ugradnju 22142 11104 - 11105 - 11117
22143 11110 - 11111
22250 - 8001* 11100 - 11101 - 11110 - 11111
Fleksibilno crevo duine 3 m 22251 - 8203* 11102 - 11103 - 11116
22252 - 8002* 11104 - 11105 - 11117
22253 11100 - 11101 - 11110 - 11111
Montana ploa 22254 11102 - 11103 - 11116
22255 11104 - 11105 - 11117
22256 11100 - 11101 - 11110 - 11111

Teleksopska aura (cevni nastavak)
22257 11102 - 11103 - 11116

za ugradnju u zid
22258 11104 - 11105 - 11117
22259 11100 - 11101 - 11110 - 11111
Oslonac za ventilator 22260 11102 - 11103 - 11116
22261 11104 - 11105 - 11117
NEUPADLJIVI IN-LINE AKSIJALNI VENTILATORI ZA UGRADNJU U ZID ILI U KANAL
KoMPLet zA uGrADnju SA VentiLAtoroM
Punto GHoSt

Za kontinualnu ventilaciju toaleta,
kupatila, kuhinja i pomonih
prostorija u stanovima. Usaglaen
sa zahtevima utvrenim delom
F1 Propisa u zgradarstvu, ak
i kada se povee na fleksibilno
aluminijumsko crevo duine 3m (sa
dva kolena od 90).

2 modela 100 mm sa ili bez tajmera.

Podeavanje tajmera od 3 do 20
minuta.

Radne karakteristike sertifikovane od
strane IMQ.

Oklopljeni motor sa kuglinim
leajevima (sa garantovanim radnim
vekom od 30.000 sati neprekidnog
rada) sa termikim prekidaem.

Veliki protok vazduha i nizak nivo buke
zahvaljujui aerodinamiki profilisanim
lopaticama.
IN-LINE AKSIJALNI VENTILATORI 100 MM SA ILI BEZ TAJMERA,
U KOMPLETU SA FLEKSIBILNIM CREVOM, REETKAMA, OSLONCEM I OBUJMICAMA

Svi modeli zatieni od prskajue vode
klase IPX4.

Usaglaen je sa sledeim standardima:
CEI EN 60335-2-80 (deo 2: Posebni
zahtevi za ventilatore) CEI EN 60529
(kod IP) i CEI 107-53/1986.
Dizajn: Trabucco & Associates
Dodatna oprema

C 1.5 Elektronski regulator broja
obrtaja za standardne modele (kod
122966)

SCNRB elektronski regulator broja
obrtaja za uputenu ugradnju (kod
12971) ne koristi se u izvedbi sa
tajmerom.
eme elektro povezivanja prikazane su na
strani XXVII.
Dimenzije (mm)
ELEMENTI KOMPLETA PUNTO GHOST

MG 100/4: in-line aksijalni ventilator 100 mm

Oslonci: za montau iznad tavanice, izraeni od PS materijala, otpornog na udar.

Fleksibilno aluminijumsko crevo duine do 3 m

Obujmice

Lakolebdea zaluzina (za spoljnu ugradnju) i fiksna aluzina (pogodna kako za
unutranju tako i za spoljnu ugradnju) izraene od ABS termoplastike
A
V~50Hz
W
LpdB(A)
3m
kg IP
C
max
MGK100/4
11106 230-240 18 0.1 2415 80 22 2.6 25 39 0.9 klasa II X4 40
Pmax
MGK100/4 T
11107 230-240 18 0.1 2415 80 22 2.6 25 39 0.9 klasa II X4 40
m
3
/
h
m
m

H
2
O
P
a
l
/
s
Protok
o/min Proizvod Sertifikati Izolacija Kod
D
A
B
B A C D
C
D
Opis i karakteristike na strani 85
30.000 h
Long Life
Vraanje na poetnu stranu
30
A B C D E F G H I L M
252 23 65 214.5 228 135.3 31.5/76.7 96.5 180 92 76
30.000 h
B F


H
G
E
L
A
M
I
C
D
B F


H
G
E
L
A
M
I
C
D
I
B F
C
G
H
A
ED
I
B F
C
G
H
A
ED
SerijA Ariett receSSeD

Za ventilaciju kupatila, tu-
kabina i toaleta. Isporuuju
se u kompletu sa nosaima
i konstruisani su tako da ih
moe brzo i jednostavno
montirati jedna osoba. Mogua
je horizontalna i vertikalna
ugradnja.

Snaan ventilator, a ipak tih u radu,
neupadljiv, koji lepo upotpunjuje
enterijer, ispunjava sve potrebne
zahteve za izvlaenje vazduha.
Ventilatori ispunjavaju sve zahteve
propisane odeljkom F1 Propisa u
zgradarstvu.

Radne karakteristike sertifikovane od
strane IMQ.

Pet tipova Ariet ventilatora nude
izbor izmeu osnovnog modela,
verzije sa tajmerom ili sa ugraenim
mikroprocesorom za inteligentnu
kontrolu kondenzacije.
CENTRIFUGALNI ODSISNI VENTILATORI ZA UPUTENU UGRADNJU U ZIDOVE ILI TAVANICE, ZATIENI OD PRSKAJUE VODE IPX4, ZA POVEZIVANJE NA DUE KANALE

Svi ventilatori mogu biti izvedeni sa
plitkim (niskoprofilnim) ili izbaenim
(visokoprofilnim) prikljukom za
otpadni vazduh, postavljenim sa
bone ili sa zadnje strane.

Oni su specijalno konstruisani za
tavanice kod kojih su slobodne
povrine ograniene, kao to su
stepenini i meuspratni prostori.
Pored toga, nudi se i kompletna
oprema za montau. Uz ureaj se
isporuuje ablon za lako isecanje
otvora za montau.

Razvijen u saradnji sa engleskim
graevinarima i izvoaima

Usaglaen je sa sledeim standardima:
CEI EN 60335-2-80 (deo 2: Posebni
zahtevi za ventilatore) CEI EN 60529
(kod IP).
Dizajn: F. Trabucco & Associates
Dimenzije (mm)
Saizbaenimhorizontalnim
izlaznimprikljukom
AriettLLI
Proizvod
2360
(1)
75
(1)
22.2
(1)

12012* 12013* 12014* 220-240 19 0.13 2460
(2)
70
(2)
19.4
(2)
11 108 1.9 klasa II X4 40
2580
(3)
55
(3)
15.3
(3)
(1)
Izbacivanje vazduha sa zadnje strane.
(2)
Boni izlazni otvor sa izbaenim prikljukom.
(3)
Boni izlazni otvor sa plitkim prikljukom. * Samo za britansko trite.
T
I
M
E
R
M
H
C
o/min A V~50Hz W Sertifikati kg Izolacija IP
AriettI
Kod
Saplitkim
prikljukom
B F
C
G

A
I
H
ED
m
3
/
h
m
m

H
2
O
P
a
l
/
s
Protok Pmax

12010 12011 220-240 19 0.13
2360
(1)
80
(1)
22.2
(1)

11 108
1.9 klasa II X4 40
2460
(2)
70
(2)
19.4
(2)
AriettLLI
C
max
ARIETT RECESSED
RANGE
12012
ARIETT RECESSED
RANGE
12012
Boni izlazni otvor
sa izbaenim prikljukom
Upravni izlazni otvor
sa zadnje strane
Boni izlazni otvor
sa plitkim prikljukom
Kriva napor/protok
Long Life
Vraanje na poetnu stranu
31
O
O
O
O
O
O
Ugradnja u zid sa bonim
odvodom vazduha.
Ugradnja u zid sa
upravnim odvodom
vazduha sa zadnje strane.
Ugradnja u tavanicu. Ugradnja u sputenu
tavanicu sa vertikalnim
izbacivanjem vazduha (sa
zadnje strane).
Motor sa kuglinim
leajevima: 30.000
sati zagarantovanog
neprekidnog rada.
O Neupadljiva eona reetka
O abice, za montau eone reetke u sputenu tavanicu
maksimalne debljine od 65 mm.
O Metalni filter koji se moe skidati radi pranja
(moe se prati u maini za sue) (samo za LL modele)
O Izraen od vrstog sintetikog materijala, ime se garantuje dugotrajnost.
O Izlazni prikljuak prenika 100 mm koji moe biti postavljen bono
ili sa zadnje strane (Dodatna oprema opciono).
O Nepovratna klapna koja spreava prodor vazduha kada je ventilator iskljuen.
CENTRIFUGALNI ODSISNI VENTILATORI ZA UPUTENU UGRADNJU U ZIDOVE ILI TAVANICE, ZATIENI OD PRSKAJUE VODE IPX4, ZA POVEZIVANJE NA DUE KANALE
Ugradnja u sputenu
tavanicu sa plitkim bonim
prikljukom.
Dodatna oprema/pribor (videti stranu 85)
eme elektro povezivanja
prikazane su na strani XXVII.
* Samo za britansko trite
Rezervni delovi

Metalni filter za prainu.
(kod.-1193006023).
Vortice ekskluzivno isporuuje i ugrauje Ariett centrifugalne odsisne ventilatore sa ugraenom demontanom nepovratnom klapnom, za uputenu montau u zid ili
tavanicu, kao i za povezivanje na kanalsku mreu. Ventilator ima bolje radne karakteristike od zahtevanih Propisima u zgradarstvu (Dokument F). Propisi zahtevaju koliine
vazduha od po 15 l/s za kupatila /toalete/ tu-kabine i 6 l/s za toalete (model sa tajmerom podeenim na 15 min produenog rada za unutranje prostorije). Ventilator
je ispitan i ima sertifikat za zatitu od prskajue vode klase IPX4, poseduje sertifikat IMQ, za radne karakteristike ventilatora (odgovara BEAB sertifikatu). Ventilator ima
neupadljivu eonu reetku sa abicama i perivim metalnim filterom. Prikljukom sa zadnje strane vazduh se moe odvoditi horizontalno ili vertikalno, a mogu biti izvedeni
sa plitkim ili izbaenim prikljukom za izbacivanje vazduha. Motor sadri termiki prekida. Ventilator se isporuuje u kompletu sa nosaima i ablonom. Upravljake opcije
obuhvataju: regulaciju broja obrtaja (opciono), tajmer i MHC mikroprocesorski regulator vlanosti.
Proizvod

Kod

Primenljivozamodele


C 1.5 Elektronski regulator brzine 112966 12010 - 12012*


SCNRB elektronski regulator brzine za 12971 12010 - 12012*
uputenu ugradnju

Pribor za montau u sputenu tavanicu/zid 22823 Za sve modele


Pribor za montau u zid/tavanicu 22824 Za sve modele


Izbaeni (visokprofilni) prikljuak 22841 Za sve modele


Plitki (niskoprofilni) prikljuak 22842 Za sve modele


Fiksna aluzina 22010 Za sve modeleVraanje na poetnu stranu
32
C C
Long Life 30.000 h

Za kupatila, tu-kabine i toalete.

Sa ili bez tajmera.

Podeavanje tajmera od 3 do 20
minuta.

Osnovni model ima motor sa
bronzanim leajevima. Oklopljeni
motor sa kuglinim leajevima (sa
garantovanim radnim vekom od
30.000 sati neprekidnog rada) sa
CENTRIFUGALNI ODSISNI VENTILATORI ZA MONTAU NA ZID ILI TAVANICU,
ZATITA KLASE IPX4, ZA POVEZIVANJE NA KANALSKU MREU
SerijA Ariett


termikim prekidaem.

Radne karakteristike ventilatora
sertifikovane od strane IMQ.

Usaglaen je sa CEI EN 60335-2-80
standardima, zatien od prskajue
vode, klasa IPX4, CEI EN 60529 (kod IP).
Dizajn: F. Trabucco i M. Vecchi
eme elektro povezivanja prikazane su na
strani XXVII
U pogledu nivoa buke usaglaen sa standardom ISO 3744.
Dimenzije (mm)
Vortice ekskluzivno isporuuje i ugrauje Ariett centrifugalne odsisne ventilatore sa ugraenom nepovratnom klapnom, za montau na zid ili tavanicu i za kanalsku
ugradnju. Ventilator ima bolje radne karakteristike od zahtevanih Propisima u zgradarstvu (Dokument F). Propisi zahtevaju koliine vazduha od po 15 l/s za kupatila
/toalete/ tu-kabine i 6 l/s za toalete (model sa tajmerom podeenim na 15 min produenog rada za unutranje prostorije). Ventilator je ispitan i ima sertifikat za zatitu
od prskajue vode klase IPX4, poseduje sertifikat IMQ za radne karakteristike ventilatora (odgovara BEAB sertifikatu). Kuite ventilatora je izraeno od termoplastinog
materijala ABS otpornog na udar i isporuuje se sa antivibracionom zaptivkom za montau na neravne zidove i na keramike ploice. Oklopljeni motor je izveden ili sa
bronzanom kliznim leajevima ili sa kuglinim leajevima od nerajueg elika (garantovanog radnog veka od 30.000 sati) i termikom zatitom ureaja. Upravljake
opcije obuhvataju: regulaciju broja obrtaja (opciono), tajmer i MHC mikroprocesorski regulator vlanosti.
C Povezivanje na kanalsku mreu.
C Montaa na zid ili na tavanicu. C Model LL sa motorom sa kuglinim leajevima:
sa garantovanim radnim vekom od 30.000 sati neprekidnog rada..
C B A
E
F
C B A
E
F
A B C D E F
Ariett 156 123 25 97 60 60
Kriva napor/protok
C
30.000 h
m
3
/h
p
t
120
80
40
0
mmH
2
O Pa
q
v
l/s 0 10 20
15
10
5
0
25 0 50 75
11965 Ariett
Dodatna oprema na zahtev (opis i karakteristike na strani 85)
Model

Kod

Zamodele

Elektronski termo/higrostat Regulacija vlanosti

12908 11965 - 11961
C 1.5 Elektronski regulator brzine 1 12966 11965 - 11961
SCNRB elektr. regul. brzine za uputenu ugradnju 12971 11965 - 11961
Fiksna aluzina 22010 Za sve modele
SCB komplet 22481 12966
IP
T
I
M
E
R
Proizvod
Kod
o/min A V~50Hz W
L
p

d
B
(
A
)
3

m
Sertifikati kg Izolacija
11965 11966 220-240 18 0.14 2315 70 19.4 12 118 40 1.47 klasa II X4 40
AriettLL
m
3
/
h
m
m

H
2
O
P
a
l
/
s
Protok Pmax
11961* 11976* 220-240 18 0.14 2450 70 19.4 12 118 40 1.47 klasa II X4 40
Ariett
C
max
* Samo za britansko trite.
Long Life
Vraanje na poetnu stranu
33
30.000 h
C C C
D
B A
F
C
E
m
3
/h
p
t
120
80
40
0
mmH
2
O Pa
q
v
l/s 0 10 20
15
10
5
0
25 0 50 75
11965 Ariett
12015 220-240 18 0.14 2315 70 19.4 12 118 40 1.5 klasa II X4 40
A V~50Hz W
L
p

d
B
(
A
)
3

m
kg IP
AriettLLPIR
m
3
/
h
m
m

H
2
O
P
a
l
/
s
A B C D E F
AriettLLPIR 156 123 25 97 60 60
h = 225 cm
H1 = 170 cm
L1 = 70 cm
H2 = 150 cm
L2 = 100 cm
= 52
C
max
Proizvod Kod o/min
Protok
Sertifikati Izolacija
SerijA Ariett LL Pir

Za ventilaciju prostorija koje
se povremeno koriste (mala
kupatila, privatni ili javni toaleti).

Oklopljeni motor sa kuglinim
leajevima (sa garantovanim radnim
vekom od 30.000 sati rada bez
otkaza) sa zatitom od termikog
preoptereenja.

Radne karakteristike sertifikovane od
strane IMQ.

Usaglaen je sa standardima CEI EN
60335-2-80 i izveden sa zatitom od
prskajue vode klase IPX4, CEI EN
60529 (kod IP).
Dizajn: F. Trabucco i M. Vecchi
Dodatna oprema
(opis i karakteristike na strani 85)

Usmeriva struje vazduha.

Fiksna aluzina (kod 22010)
eme elektro povezivanja prikazane su
na strani XXVII.
C Povezivanje na kanalsku mreu.
C Montaa na zid ili na tavanicu.
C PIR sensor (passive infrared detector): automatski ukljuuje ventilator
kada osoba ue u prostoriju.
Ventilator nastavlja da radi i kada osoba napusti prostoriju, jo od 3 do 20 minuta,
u zavisnosti od podeavanja tajmera.
Zona dejstva PIR senzora
Kriva napor/protok
Dimenzije (mm)
CENTRIFUGALNI ODSISNI VENTILATORI ZA MONTAU NA ZID ILI TAVANICU, SA MOTOROM DUGOG
RADNOG VEKA, ZATITA KLASE IPX4, SA AUTOMATSKIM UKLJUIVANJEM POMOU PIR SENZORA
U pogledu nivoa buke usaglaen sa standardom ISO 3744.
Pmax
Long Life
Vraanje na poetnu stranu
34
O
O
O
O
O
O
m
3
/h
p
t
120
80
40
0
mmH
2
O Pa
q
v
l/s 0 10 20
15
10
5
0
25 0 50 75
11965 Ariett
11962 220-240 18 0.14 2450 70 19.4 12 118 40 1.45 klasa II X4 40
A V~50Hz W
L
p

d
B
(
A
)
3

m
kg IP
AriettLLMHC
m
3
/
h
m
m

H
2
O
P
a
l
/
s
30.000 h
C C C
C B A
E
F
C B A
E
F
A B C D E F
AriettLLMHC 156 123 25 97 60 60
C
max
Kriva napor/protok
Proizvod Kod o/min
Protok
Sertifikati Izolacija
CENTRIFUGALNI ODSISNI VENTILATORI ZA MONTAU NA ZID ILI TAVANICU, SA ELEKTRONSKIM
MIKROPROCESOROM ZA AUTOMATSKU REGULACIJU RELATIVNE VLANOSTI I TEMPERATURE
SerijA Ariett LL
MHC


Ima karakteristike kao model LL
opisan na strani 34.

Elektronska mikro-ip tehnologija
najnovije generacije obezbeuje veliku
preciznost kontrolisanja i temperature
i vlanosti.

Inteligentni samopodeavajui
prekida, koji onemoguava pojavu
kondenzacije i smanjuje opasnost po
zdravlje.

Mogunost sniavanja temperature
(noni reim).
Dimenzije (mm)

Svaki model moe biti povezan da
radi sa tajmerom za produeni rad
(opciono).

Radne karakteristike ventilatora
sertifikovane od strane IMQ.
Dizajn: F. Trabucco i M. Vecchi
eme elektro povezivanja prikazane su
na strani XXVII.
C Povezivanje na kanalsku mreu.
C Montaa na zid ili na tavanicu.
C Mikroprocesor kontinuirano prati uslove sredine radi obezbeivanja idealnih uslova
ugodnosti u prostoru.
O Kuite od termoplastinog materiajla ABS, otpornog na udar.
O Lopatice ventilatora od sintetikih vlakana.
O Antivibraciona zaptivka za montau na neravne zidove i na keramike ploice.
O Nepovratna klapna koja spreava prodor vazduha kada je ventilator iskljuen.
O Izlazni prikljuak prenika 100 mm.
O Komplet sa priborom za privrivanje.
U pogledu nivoa buke usaglaen sa standardom ISO 3744.
Pmax
Long Life
Vraanje na poetnu stranu
C B A
E
F
C B A
E
F
C C C
30.000 h
Ariett
Habitat LL 15/30
12000
high
low
m
3
/h
p
t
80
40
0
mmH
2
O Pa
q
v
l/s 0 5 10
12
8
4
0
0 15 45 30
high
low
m
3
/h
p
t
120
80
40
0
mmH
2
O Pa
q
v
l/s 0 10 20
15
12
9
6
3
0
0 20 60 40 80 100
Ariett
Habitat LL 20/75
12001
Ariett
Habitat LL 15/30
12000
high
low
m
3
/h
p
t
80
40
0
mmH
2
O Pa
q
v
l/s 0 5 10
12
8
4
0
0 15 45 30
max
min
A B C D E F
AriettHabitat 156 123 25 97 60 60
W
Lp1m
dB(A)

12000 230 5 8 0.02 0.04 1260 1870
20
(1)
43
(1)

8
(1)
10
(1)

30 41.5 1.2
klasa II

X4

5.6
(2)
11.9
(2)

78
(2)
98
(2)

12001 230 6 25 0.03 0.17 890 2470
27
(1)
85
(1)

8
(1)
12
(1)

30.5 51 1.4
klasa II
X4

7.5
(2)
23.6
(2)
78
(2)
118
(2)
kg
LL15/30
LL20/75
Pmax
AriettHabitat
AriettHabitat
V

5
0

H
z
m
i
n
m
a
x
A
m
i
n
m
a
x
m
i
n
m
a
x
m
i
n
m
a
x
m
i
n
m
a
x
m
i
n
m
a
x
IP
(1)
m
3
/h -
(2)
l/s -
(3)
mm H
2
O -
(4)
Pa
15/30 20/75
SerijA Ariett LL HABitAt
WALL OR CEILING-MOUNTED TWO-SPEED, CENTRIFUGAL EXTRACTOR FANS, WITH IPX4
PROTECTION, FOR EXTRACTION EITHER DIRECTLy TO THE OUTSIDE OR INTO DUCTING.
Dimenzije (mm)

Za kontinualnu ventilaciju sa
mogunou poveanog napora.
Idealan za upotrebu u javnom
sektoru za ventilaciju kupatila,
tu-kabina, toaleta i pomonih
prostorija.

Dva modela. Habitat 15/30 se mogu
koristiti za ventilaciju niskog intenziteta
u prostorijama u kojima se nalaze
ureaji sa otvorenim plamenom

Oklopljeni motor sa kuglinim
leajevima (sa garantovanim radnim
vekom od 30.000 sati) sa termikom
zatitom.

Dvobrzinski motor.

Radne karakteristike sertifikovane od
strane IMQ.

Usaglaen je sa standardima CEI EN
60335-2-80 i izveden sa zatitom od
prskajue vode klase IPX4, CEI EN
60529 (kod IP).

Mala potronja energije.

Potpuno usaglaen sa zahtevima
utvrenim delom F1 Propisa u
zgradarstvu i 1.9D alternativnim
pristupom.

Antivibraciona zaptivka za montau na
neravne zidove i na keramike ploice.

Nepovratna klapna koja spreava
prodor vazduha kada je ventilator
iskljuen.

Izlazni prikljuak prenika 100 mm.

Komplet sa priborom za privrivanje.
Dizajn: F. Trabucco i M. Vecchi
Dodatnaoprema
(opis i karakteristike na strani 85)
eme elektro povezivanja prikazane su
na strani XXVII.
C Povezivanje na kanalsku mreu. C Montaa na zid ili na tavanicu.
C Motor sa kuglinim leajevima:
garantovani radni vek od 30.000 sati neprekidnog rada.
Krive napor/protok
Proizvod Kod
o/min Protok
S
e
r
t
i
f
i
k
a
t
i
I
z
o
l
a
c
i
j
a
Vortice ekskluzivno isporuuje i ugrauje Ariett Habitat centrifugalne odsisne ventilatore sa ugraenom nepovratnom klapnom, za montau na zid ili tavanicu i za
povezivanje na kanalsku mreu. Ventilator ostvaruje kontinualnu ventilaciju na manjoj brzini, a ima i mogunost poveanog napora na veoj brzini i u saglasnosti je sa
zahtevima utvrenim Propisima u zgradarstvu (Dokument F) i alternativnim pristupom 1.9D. Propisi zahtevaju koliine vazduha od po 15 l/s za kupatila /toalete/ tu-kabine
i 6 l/s za toalete - alternativni pristup 1.9D zahteva 0.5 izmena vazduha na sat u stanu. Model 15/30 obezbeuje ventilaciju niskog intenziteta u prostorijama u kojima
se nalaze ureaji sa otvorenim plamenom. Ventilator je ispitan i ima sertifikat za zatitu od prskajue vode klase IPX4, poseduje sertifikat IMQ za radne karakteristike
ventilatora (odgovara BEAB sertifikatu). Kuite ventilatora je izraeno od termoplastinog materiajla ABS, otpornog na udar i isporuuje se sa antivibracionom zaptivkom za
montau na neravne zidove i na keramike ploice. Oklopljeni motor ima kugline leajeve od nerajueg elika (garantovanog radnog veka od 30.000 sati) i ima termiki
prekida. Potronja energije je 6 W ili manje, na manjoj brzini.
35
Long Life
CENTRIFUGALNI ODSISNI DVOBRZINSKI VENTILATORI ZA MONTAU NA ZID ILI TAVANICU, ZATITA
KLASE IPX4, ZA IZBACIVANJE VAZDUHA ILI DIREKTNO U ATMOSFERU ILI U KANALSKU MREU.
35
Vraanje na poetnu stranu
36
T
H L
F
G
I
C
D
E
B

ZIDNI CENTRIFUGALNI ODSISNI UREAJI SA ILI BEZ TAJMERA I UGRAENOG HIGROSTATA, POGODNI ZA KANALSKU UGRADNJU

Ureaji imaju poveani napor da bi
mogli da savladaju pad pritiska i kada
se prikljuuju na duu kanalsku mreu.
Smanjen nivo buke uz poboljane
sertifikovane performanse za
povezivanje na kanale.

Jednostavna ugradnja i odravanje.

Radne karakteristike sertifikovane od
strane IMQ.

Usaglaen je sa standardima CEI EN
60335-2-80 i izveden sa zatitom od
prskajue vode klase IPX4

Dvobrzinski motor. Svi modeli,
ukljuujui i one sa tajmerom imaju
mogunost da rade sa dve brzine.

Vort Quadro ventilatori garantuju
minimalan uticaj na ivotnu sredinu.
Izrauju se od materijala koji se
mogu reciklirati. Pri projektovanju
primenjen je postupak Konstruisan za
rastavljanje (2002/960EC-WEE).
Dizajn: F. Trabucco i saradnici
SerijA Vort QuADro

Za ventilaciju srednjih i velikih
prostorija u poslovnim zgradama,
kao i kupatila/tu-kabina/ toaleta/
pomonih prostorija i kuhinja u
domainstvima.

20 modela sa ili bez tajmera i
ugraenog higrostata. Izrauju se u
dve varijante: za ugradnju na zid i za
uputenu ugradnju u zid.

Ugraena nepovratna klapna koja
spreava prodor vazduha kada je
ventilator iskljuen.

Tajmer se moe podeavati u opsegu
od 3 do 20 minuta.

HCS modeli sa ugraenim higrostatom
(opciono), koji ukljuuje ventilator
kada relativna vlanost premai 65% i
iskljuuje ga kada ponovo padne na
65%.

Motor sa ugraenim termikim
prekidaem.
Dimenzije (mm)
A L H C F
G
E
D

Built-in A C D E F G H L

Micro 258 34 92 90 64 60 118 26 92.5/97
Medio 287 37 97 103 72 69 130 26 92.5/97

Super 314 38 120 120 80 81 153 26


92.5/97

11638 11648 220-240
19 0.10 1150 60 17 22 216 28.7


1.79
klasa II 50
27 0.13 1580 85 24 27 265 37 1.81
A V~50Hz W
L
p

d
B
(
A
)

n
a

z
a

e
o
n
i

p
r
i
k
l
j
u

a
k
kg
T
I
M
E
R
m
3
/
h
m
m

H
2
O
P
a
l
/
s
Pmax
C
max Proizvod
Kod
Protok
Sertifikati Izolacija o/min

11936 11940 220-240
20 0.10 1180 65 18 16 157 32.3 1.80
klasa II 50
28 0.13 1600 90 25 22 216 39.2 1.82 Micro100
Micro80
Micro100
THCS

11942 220-240
20 0.10 1180 65 18 16 157 32.3
1.82

klasa II 50
28 0.13 1600 90 25 22 216 39.2

11950 220-240
42 0.20 1380 125 35 34 334 36.7
2.56 klasa II 40
53 0.26 1800 170 47 37 363 43.4
Medio
THCS
Super

11952 11954 220-240
65 0.30 1400 185 51 42 412 41.9 3.77
klasa II 50
95 0.48 2040 270 75 50 491 48.6 3.79
Super
THCS

11956 220-240
65 0.30 1400 185 51 42 412 41.9
3.79 klasa II 50
95 0.48 2040 270 75 50 491 48.6
Micro100I

12017 12018 220-240
25 0.12 1010 75 21 20 196 26.3 25.9 1.91
klasa II 50
33 0.15 1450 110 31 25 245 34.3 33.5 1.93
Micro100I
THCS

12019 220-240
25 0.12 1010 75 21 20 196 26.3 25.9
1.93

klasa II 50
33 0.15 1450 110 31 25 245 34.3 33.5
12020 12021 220-240
45 0.21 1200 130 36 34 334 35.9 33.4 2.77
klasa II 50
60 0.27 1600 180 50 37 363 41.2 39.6 2.79
MedioI

12022 220-240
45 0.21 1200 130 36 34 334 35.9 33.4
2.79 klasa II 50
60 0.27 1600 180 50 37 363 41.2 39.6
MedioI
THCS
SuperI

12023 12024 220-240
70 0.31 1300 190 53 42 412 33.6 30 4.27
klasa II 50
100 0.48 1900 280 78 50 491 46.7 44.6 4.29
SuperI
THCS

12025 220-240
70 0.31 1300 190 53 42 412 33.6 30
4.29 klasa II 50
100 0.48 1900 280 78 50 491 46.7 44.6
Medio

11944 11946 220-240
42 0.20 1380 125 35 34 334 36.7 2.54
klasa II 40
53 0.26 1800 170 47 37 363 43.4 2.56
L
p

d
B
(
A
)

n
a

z
a

b
o

n
i

p
r
i
k
l
j
u

a
k
Wall A B C I E D G F L H T

Micro80 239 195 197 100 74 85 60 64 20 97 117 73.5
Micro100 239 195 197 100 74 85 60 64 20 97 117 92.5/97
Medio 261 212 215 110 82 95 69 75 20 119 138 92.5/97
Super 290 236 239 125 92 108 81 87 20 144 164 92.5/97

Vraanje na poetnu stranu
37
C C C
0
Micro100
m
3
/h
mmH
2
O Pa
p
t
32
24
16
8
0
q
v
60 90 120
l/s
30
0
240
160
80
0
0 17 25 33 8
Micro100I
0 20 40
400
200
0
m
3
/h
mmH
2
O Pa
p
t
50
40
30
20
10
0
q
v
80 120 160 200
l/s
40
0
MedioI
p
t
67
Super
ZIDNI CENTRIFUGALNI ODSISNI UREAJI SA ILI BEZ TAJMERA I UGRAENOG HIGROSTATA, POGODNI ZA KANALSKU UGRADNJU
Dodatna oprema (videti i stranu 85)
Proizvod

Kod

Primenljivozamodele

Za standardne modele

C 1.5 Elektronski regulator brzine 12966SCB komplet 22481

Za C1.5 (12966)
SCNRB Elektronski regulator brzine 12971 Za standardne modele

Usmeriva struje vazduha (deflektor) 22310 Za sve modele
Fiksna aluzina 22010 Za sve modele

Micro80
0 44
Medio
m
3
/h
mmH
2
O Pa
p
t
60
48
36
24
12
0
q
v
120 180 240 300
l/s
60
480
360
240
120
0 0
67 33 0 50 17 83
SuperI
max
min
100 mm
120 mm
11970 Max
48
36
24
12
0
0 100 300 200
mmH
2
O Pa
m
3
/h
p
t
400
300
200
100
0
l/s
q
v
0 50
400
100
Vazduh se izvlai sa sve etiri
strane kroz bone otvore,
skrivene iza spoljne maske.
Praina, koja se eventualno
nataloi ne vidi se, tako
da spoljna maska ostaje
besprekorno ista.
Montaa na zid/tavanicu.
Ekscentrian poloaj otvora
za izbacivanje vazduha
omoguuje ugradnju u bilo
koji ugao (desni ili levi). Quadro
se moe povezati na kanal u
bilo kom poloauj prikljuka
jednostavnim okretanjem kutije
ureaja koja se nalazi sa zadnje
strane, dok reetka ostaje uvek u
vertikalnom poloaju.
Ugraena nepovratna
klapna spreava prodor
vazduha kada je ventilator
iskljuen.
Kod modela za uputenu ugradnju kanal za izvlaenje
vazduha se moe montirati ili vertikalno ili horizontalno.
Pored toga na ureaj se moe prikljuiti jo jedan kanal, tako
da se vazduh izmenjuje u dve prostorije.
eme elektro povezivanja prikazane su
na strani XXVII.
Krive napor/protok
+C
Komplet za uputenu ugrad-
nju u tavanicu. Isporuuje se
u tri veliine: jednostavan za
montau, pomou abica
bez upotrebe vijaka.
H
Komplet za ugrad
nju u tavanicu
Kod H
Micro 22491 265
Medio 22492 285
Super 22493 330
Vraanje na poetnu stranu
I
B F
C
G
H
A
ED
38
30.000 h
O
O
O
O
O
O
B E
F
D
C
H
I
A


G
B F


H
G
E
L
A
M
I
C
D
B F


H
G
E
L
A
M
I
C
D
I
B F
C
G
H
A
ED
VortPressLLI A B C D E F G H I
140/240 28 65 284 300 133 28.5 97 62 71.5
VortPressLLI A B C D E F G H I L M
110 252 23 65 214.5 228 135.3 31.5/76.7 96.5 180 92 76
m
a
x
/
m
i
n
m
a
x
/
m
i
n
m
a
x
/
m
i
n
m
a
x
/
m
i
n
m
a
x
m
i
n
11973*11974*
220-
65

33

0.3

0.25
2180 1550 220 240 61.1 66.7 33 34 324 334
56

44 3.3
X4 40


240 1250
(1)
930
(3)
120
(1)
130
(3)
33.3
(1)
36.1
(3)
32
(1)
32
(3)
314
(1)
314
(1)
klasa II
11995* 11996*
220-
24 12 0.18 0.07
1720

1980

120 100 33.3 27.8 14.5 13.5 142 132
41 <30 2.1 X4 40
240 970
(1)
1090
(2)
60
(1)
50
(2)
16.7
(1)
13.9
(2)
8.9
(1)
8.3
(2)
87
(1)
81
(2)
klasa II

11971*11972*
220-
27 16 0.1 0.05
1130 829

118 140 32.8 38.9 22 22 216 216
38 <30 2.9

klasa II
X4 40
240 594
(1)
450
(3)
55
(1)
67
(3)
15.3
(1)
18.6
(3)
8
(1)
8
(3)
78
(1)
78
(3)

mmH
2
O Pa
m
3
/h l/s
V

5
0

H
z
LpdB(A)
3m
kg IP
VortPress
110LLI-T
VortPress
140LLI-T
VortPress
240LLI-T
W
m
a
x
m
i
n
m
a
x
/
m
i
n
m
a
x
/
m
i
n
T
I
M
E
R
A
m
a
x
m
i
n
m
a
x
/
m
i
n
m
a
x
/
m
i
n

m
a
x
/
m
i
n
m
a
x
/
m
i
n
C
max

Dvobrzinski motor.

Radne karakteristike sertifikovane od
strane IMQ.

Dvostruko kuite motora i ventilatora,
nepovratna klapna i antivibracioni
nosai za tih rad.

Usaglaen je sa sledeim standardima:
CEI EN 60335-2-80 (deo 2: Posebni
zahtevi za ventilatore).
Dizajn: F. Trabucco i saradnici (110) i F.
Trabucco i M. Vecchi (140/240).
Vort PreSS

LL MoDeLi
zA uPutenu uGrADnju

Za ventilaciju srednjih i velikih
prostorija u poslovnim zgradama,
kao i kupatila/tu-kabina/ toaleta/
pomonih prostorija i kuhinja u
domainstvima.

est modela sa ili bez tajmera.

Inteligentni tajmer ukljuuje
ventilator priblino 40 sekundi
nakon aktiviranja. Nakon iskljuivanja
ventilator nastavlja da radi, na
najmanjoj brzini jo od 30 sekundi do
30 minuta (zavisno od podeavanja).

Motor sa kuglinim leajevima (sa
garantovanim radnim vekom od
30.000 sati neprekidnog rada) sa
termikim prekidaem.
CENTRIFUGALNI ODSISNI VENTILATORI ZA UPUTENU UGRADNJU U ZID ILI TAVANICU, IPX4 ZATITA OD PRSKAJUE VODE, POGODNI ZA KANALSKU UGRADNJU
O Neupadljiva eona reetka sa
O abicama kojima se uvruje za povrinu, inei je podesnom za sve tipove
zidova i tavanica (maksimalne debljine od 65 mm).
O Metalni filter koji se moe skidati radi pranja (moe se prati u maini za sue).
O Izraen od vrstog sintetikog materijala ime se garantuje dugotrajnost.
O Kod modela 110, izlazni prikljuak se moe zameniti plitkim ili izbaenim
prikljukom.
O Modeli 140 i 240 opremljeni su silikonskom nepovratnom klapnom koja
spreava prodor vazduha kada je ventilator iskljuen.
U pogledu nivoa buke usaglaen sa
standardom ISO 3744.
Proizvod
Kod
o/min
Protok
S
e
r
t
i
f
i
k
a
t
i
I
z
o
l
a
c
i
j
a
Pmax
Dimenzije (mm)
* Samo za britansko trite.
Long Life
(1)
Izbacivanje vazduha sa zadnje strane.
(2)
Boni izlazni otvor sa izbaenim (visokoprofilnim) prikljukom.
(3)
Boni izlazni otvor .
(4)
11971.
(5)
11971-11974-11995.
Vraanje na poetnu stranu
low vertical outlet
low side outlet with optional kit
mmH
2
O Pa
p
t
0 50 25 75 m
3
/h
q
v
l/s 0
50
0
10
9
6
3
0
20
11995B VP1101bassa
high vertical outlet
high side outlet with optional kit
mmH
2
O Pa
p
t
0 m
3
/h
q
v
l/s 0
150
100
50
0
10 20 30
18
12
6
0
150
40
100 50
11995A VP1101alta
11971B VP140bassa
low rear outlet
low side outlet
m
3
/h
l/s
mmH
2
O Pa
p
t
50
0
0 20 40 60
q
v
0 10 20
80
8
6
4
2
0
39
high rear outlet
high side outlet
m
3
/h
l/s
mmH
2
O Pa
p
t
200
150
100
50
0
0 25 75 50 100
q
v
0 10 20
125
30
24
20
16
12
8
4
0
150
40
11971A VP140alta
11973A VP240alta
high rear outlet
high side outlet
p
t
q
v
50
40
30
20
10
0
mmH
2
O Pa
400
300
200
100
0
m
3
/h
l/s 0 20 40
0 50 150 100 200 250
60
low rear outlet
low side outlet
11973B VP240bassa
35
28
21
14
7
0
mmH
2
O Pa
p
t
300
200
100
0
m
3
/h
l/s
q
v
0 20 40
0 30 150 60 90 120
110-Max 110-Min
140-Max 140-Min
240-Max
240-Min
low vertical outlet
low side outlet with optional kit
mmH
2
O Pa
p
t
0 50 25 75 m
3
/h
q
v
l/s 0
50
0
10
9
6
3
0
20
11995B VP1101bassa
Vort Press 110 LL I - T
Vort Press 140 LL I - T
low vertical outlet
low side outlet with optional kit
mmH
2
O Pa
p
t
0 50 25 75 m
3
/h
q
v
l/s 0
50
0
10
9
6
3
0
20
11995B VP1101bassa
Vort Press 240 LL I - T
low vertical outlet
low side outlet with optional kit
mmH
2
O Pa
p
t
0 50 25 75 m
3
/h
q
v
l/s 0
50
0
10
9
6
3
0
20
11995B VP1101bassa
CENTRIFUGALNI ODSISNI VENTILATORI ZA UPUTENU UGRADNJU U ZID ILI TAVANICU, IPX4 ZATITA OD PRSKAJUE VODE, POGODNI ZA KANALSKU UGRADNJU
Ugradnja u zid sa bonim
izlaznim otvorom.
Ugradnja u zid sa bonim
izlaznim otvorom
Motor sa kuglinim leajevima:
30.000 sati zagarantovanog
neprekidnog rada.
Ugradnja u sputenu
tavanicu sa bonim
izbacivanjem vazduha.
Ugradnja u sputenu
tavanicu sa izbacivanjem
vazduha sa zadnje strane.
Ugradnja u tavanicu.
Rezervni delovi

Metalni filter za prainu (110: kod 1193006023
140/240: kod 1193006022)
eme elektro povezivanja prikazane su na strani XXVII.
Vortice ekskluzivno isporuuje i ugrauje Vort Press centrifugalne odsisne ventilatore sa ugraenom silikonskom nepovratnom klapnom, za uputenu montau u zid ili tavanicu, kao i za povezivanje na kanalsku mreu. Ventilator
ima dvobrzinski motor i na veem broju obrtaja ostvaruje bolje radne karakteristike od zahtevanih Propisima u zgradarstvu (Dokument F). Propisi zahtevaju koliine vazduha od po 15 l/s za kupatila/toalete -30 l/s za pomone
prostorije i 60 l/s za kuhinje (model sa tajmerom podeenim na 15 min produenog rada za unutranje prostorije). Ventilator je ispitan i ima sertifikat za zatitu od prskajue vode klase IPX4, poseduje sertifikat IMQ za sve radne
karakteristike ventilatora (odgovara BEAB sertifikatu).
Ventilator je izraen od trajnog, vrstog sintetikog materijala i ima neupadljivu eonu reetku sa abicama i perivim metalnim filterom. Prikljukom sa zadnje strane vazduh se moe odvoditi horizontalno ili vertikalno (Vort Press
140i i 240i), a mogu biti izvedeni i sa plitkim (niskoprofilnim) i sa izbaenim (visokoprofilnim) prikljukom za izbacivanje vazduha (Vort Press 110i). Oklopljeni motor ima kugline leajeve (sa garantovanim radnim vekom od
30.000 sati) i sadri termiki prekida. Upravljake opcije obuhvataju: regulaciju broja obrtaja, elektronski regulator vlanosti (opciono), i inteligentni tajmer (sa vremenskim kanjenjem).
Izlazni otvor sa zadnje strane
Boni izlazni otvor sa izbaenim prikljukom
(pribor na zahtev)
Izlazni otvor sa zadnje strane
Boni izlazni otvor
Izlazni otvor sa zadnje strane
Boni izlazni otvor
Krive napor/protok
Proizvod

Kod
Primenljivoza
modele
Elektronski termo/
11971

higrostat 12908
Regulacija vlanosti
11973

11995
C 1.5 Elektronski

12966 11971
regulator brzine

11973
SCNRB Elektronski 11995
regul. brzine za 12971 11971
uputenu ugradnju 11973
Pribor za montau

u sputenu 22823 11995 - 11996
tavanicu/zid
Pribor za montau

11971
u zid/tavanicu

22815 11972 - 11973


11974
Izbaeni (visokopro-

22841 11995 - 11996
filni) prikljuak

Plitki (niskoprofilni)

22842 11995 - 11996
prikljuak


Fiksna aluzina 22010 Za sve modele

SCB komplet 22481
Dodatna oprema (videti i stranu 85)
12966
Vraanje na poetnu stranu
30.000 h
40
VortPressLL A B C D E
110 202 147 30 97 73
220 275 140 28 97 73
O
O
O
O
O
A B


D
C
E
E
A B


D
C
E
E
A B


D
C
E
E

11967 11968
220-
24 12 0.22 0.07 1760 925
110
(1)
55
(1)
16
(3)
10
(3)

41 <30 1.95

klasa II

X4 40
240 30.6
(2)
15.3
(2)
157
(4)
98
(4)
11977 11978
220-
68 35 0.3 0.24 2060

1200
220
(1)
120
(1)
33
(3)
32
(3)

55 43 2.3
klasa II
X4 40
240 61.1
(2)
33.3
(2)
324
(4)
314
(4)
V

5
0

H
z
kg IP
VortPress110LL
VortPress220LL
W
m
a
x
m
i
n
A
m
a
x
m
i
n
m
a
x
m
i
n
m
a
x
m
i
n
m
a
x
m
i
n
LpdB(A)
3m
m
a
x
m
i
n
T
I
M
E
R
(1)
m
3
/h -
(2)
l/s -
(3)
mm H
2
O -
(4)
Pa
C
max
SerijA Vort PreSS

LL StAnDArD
Dimenzije (mm)

Za ventilaciju srednjih i velikih
prostorija u poslovnim zgradama,
kao i kupatila/tu-kabina/ toaleta/
pomonih prostorija u stanovima

etiri modela sa ili bez tajmera.

Inteligentni tajmer ukljuuje
ventilator priblino 40 sekundi
nakon aktiviranja. Nakon iskljuivanja
ventilator nastavlja da radi, na
najmanjoj brzini jo od 30 sekundi do
30 minuta (zavisno od podeavanja).

Motor sa kuglinim leajevima (sa
garantovanim radnim vekom od
30.000 sati neprekidnog rada) sa
termikim prekidaem

Dvobrzinski motor.

Radne karakteristike sertifikovane od
strane IMQ.

Dvostruko kuite motora i ventilatora,
nepovratna klapna i antivibracioni
nosai i za tih rad.

Usaglaen je sa sledeim standardima:
CEI EN 60335-2-80 (deo 2: Posebni
zahtevi za ventilatore).
Dizajn: F. Trabucco - M. Vecchi
O eona reetka
O Metalni filter koji se moe skidati radi pranja (moe se prati u maini za sue).
O Izraen od vrstog sintetikog materijala ime se garantuje dugotrajnost.
O Izlazni prikljuak prenika 100 mm.
O Silikonska nepovratna klapna koja spreava prodor vazduha kada je ventilator
iskljuen.
CENTRIFUGALNI ODSISNI DVOBRZINSKI VENTILATORI ZA UGRADNJU NA ZID ILI TAVANICU, SA IPX4 ZATITOM OD PRSKAJUE VODE, POGODNI ZA KANALSKU UGRADNJU
U pogledu nivoa buke usaglaen sa standardom ISO 3744.
Proizvod
Kod
o/min Protok
S
e
r
t
i
f
i
k
a
t
i
I
z
o
l
a
c
i
j
a
Pmax
Long Life
Vraanje na poetnu stranu
high
low
11967 VP110
m
3
/h
q
v
l/s 0
20
16
12
8
4
0
p
t
150
100
50
0
10 20
0 25 75 50 100
mmH
2
O Pa
125
30
41
110
high
low
11977 VP220
40
32
24
16
8
0
mmH
2
O Pa
p
t
300
200
100
0
m
3
/h
l/s
q
v
0 20 40
0 50 150 100 200 250
60
high
low
11977 VP220
40
32
24
16
8
0
mmH
2
O Pa
p
t
300
200
100
0
m
3
/h
l/s
q
v
0 20 40
0 50 150 100 200 250
60
max
min
Krive napor/protok
Povezivanje na kanalsku
mreu.
Montaa na zid ili na
tavanicu.
Motor sa kuglinim
leajevima: 30.000
sati zagarantovanog
neprekidnog rada.
Ugradnja u kupatilo. Ugradnja u kuhinju.
CENTRIFUGALNI ODSISNI DVOBRZINSKI VENTILATORI ZA UGRADNJU NA ZID ILI TAVANICU, SA IPX4 ZATITOM OD PRSKAJUE VODE, POGODNI ZA KANALSKU UGRADNJU
Rezervni delovi

Metalni filter za prainu (110: kod
1193006019 220: kod 1193006021)
eme elektro povezivanja prikazane su
na strani XXVII
Vortice ekskluzivno isporuuje i ugrauje Vort Press centrifugalne odsisne ventilatore sa ugraenom silikonskom nepovratnom klapnom, za montau na zid ili tavanicu,
kao i za povezivanje na kanalsku mreu. Ventilator ima dvobrzinski motor i na veem broju obrtaja ostvaruje bolje radne karakteristike od zahtevanih Propisima u
zgradarstvu (Dokument F). Propisi zahtevaju koliine vazduha od po 15 l/s za kupatila/toalete - 30 l/s za pomone prostorije i 60 l/s za kuhinje (model sa tajmerom
podeenim na 15 min produenog rada za unutranje prostorije). Ventilator je ispitan i ima sertifikat za zatitu od prskajue vode klase IPX4, poseduje sertifikat IMQ za sve
radne karakteristike ventilatora (odgovara BEAB sertifikatu).
Ventilator je izraen od trajnog, vrstog sintetikog materijala i ima eonu reetku sa abicama i perivim metalnim filterom. Oklopljeni motor ima kugline leajeve od
nerajueg elika (sa garantovanim radnim vekom od 30.000 sati) i sadri termiki prekida. Upravljake opcije obuhvataju: regulaciju broja obrtaja, elektronski regulator
vlanosti (opciono), i inteligentni tajmer (sa vremenskim kanjenjem).
Dodatna oprema, na zahtev (opis i karakteristike na strani 85)
Proizvod

Kod

PrimenljivozamodeleElektronski termo/higrostat
12908 11967 - 11977

Regulacija vlanosti

C 1.5 Elektronski regulator brzine 12966 11967 - 11977

SCNRB Elektronski regulator brzine 12971 11967 - 11977
za uputenu ugradnju

Fiksna aluzina 22010 Za sve modele


SCB komplet 22481 12966
Vraanje na poetnu stranu
42
30.000 h
C C C
serija Vort Press 220 P hcs d ll

Za povremenu ili kontinualnu
ventilaciju kuhinja i malih ili
srednjih prostorija u stanovima
ili poslovnim prostorima.

Kuite, nosa motora i reetka izraeni
su od termoplastinog materiajla ABS,
otpornog na udar.

Motor i ventilator postavljeni su na
antivibracione nosae.

Metalni filter koji se moe skidati radi
pranja.

Silikonska beumna nepovratna
klapna.

Radne karakteristike sertifikovane od
strane IMQ.

Ureaj se pri montai moe rotirati
do 90 da bi se obezbedilo dobro
naleganje.

Vrpcu za povlaenje treba skinuti ako
se eli da se ureaj ukljuuje pomou
daljinskog prekidaa, koji se isporuuje
na zahtev.

Usaglaen je sa sledeim standardima:
CEI EN 60335-2-80 (deo 2: Posebni
zahtevi za ventilatore), CEI EN 60529
(kod IP) I CEI 107-53/1986.
Dizajn: F. Trabucco - M. Vecchi
eme elektro povezivanja prikazane su na
strani XXVII.
Kriva napor/protok
CENTRIFUGALNI VENTILATOR ZA UGRADNJU NA ZID ILI TAVANICU
SA VRPCOM ZA POVLAENJE I HIGROSTATOM
high
low
11977 VP220
40
32
24
16
8
0
mmH
2
O Pa
p
t
300
200
100
0
m
3
/h
l/s
q
v
0 20 40
0 50 150 100 200 250
60
high
low
11977 VP220
40
32
24
16
8
0
mmH
2
O Pa
p
t
300
200
100
0
m
3
/h
l/s
q
v
0 20 40
0 50 150 100 200 250
60
max
min
11926 220-240 68 35 0.3 0.24 2060

1200
220
(1)
120
(1)
33
(3)
32
(3)

55 43 2.3
klasa II
X4
61.1
(2)
33.3
(2)
324
(4)
314
(4)
V ~ 50 Hz
kg IP
Vort Press 220
P HCS D LL
W
m
a
x
m
i
n
A
m
a
x
m
i
n
m
a
x
m
i
n
m
a
x
m
i
n
P max
m
a
x
m
i
n
Lp dB(A)
3 m
m
a
x
m
i
n
(1)
m
3
/h -
(2)
l/s -
(3)
mm H
2
O -
(4)
Pa U pogledu nivoa buke usaglaen sa standardom ISO 3744.
Proizvod Kod o/min
Protok
m
3
/h
Sertifikati
I
z
o
l
a
c
i
j
a
Vort Press A B C D E
220 P HCS D LL 275 140 28 97 73
Dimenzije (mm)
Vrpca za povlaenje. Ugraena vrpca za povlaenje omoguuje korisniku
da runo ukljui ventilator na najveu brzinu. Kada ureaj radi u reimu
runog ukljuivanja svetli signalna lampica. Ureaj se moe ukljuivati i
pomou daljinskog prekidaa, koji se isporuuje na zahtev.
HCS sistem za regulaciju vlanosti. U kompletu sa HCS senzorom vlanosti,
ureaj se ukljuuje na manju brzinu kada relativna vlanost premai postavnu
vrednost i ponovo se iskljuuje kada relativna vlanost padne ispod ove
vrednosti. Postavna vrednost relativne vlanosti kree se izmeu 60% i 80%
(3%). HCS sistem za regulaciju vlage moe se aktivirati i povlaenjem vrpce,
pri emu se ventilator ukljuuje na maksimalnu brzinu.
C Povezivanje na kanalsku mreu.
C Montaa na zid ili na tavanicu.
C Ugradnja u kuhinju.


D
C
A
B E
A
E

Long Life
Vraanje na poetnu stranu
43 43
W
Lp 1m
dB(A) Kg
P max
V

~

5
0

H
z
m
i
n
m
a
x
A
m
i
n
m
a
x
m
i
n
m
a
x
m
i
n
m
a
x
m
i
n
m
a
x
m
i
n
m
a
x
C C C
A B


D
C
E
E
A B


D
C
E
E
A B


D
C
E
E
30.000 h
high
low
25
20
15
10
5
0
mmH
2
O Pa
p
t
200
150
100
50
0
m
3
/h
q
v
l/s 0 10 20 30
0 30 60 90 120 150
40
VP 45/135
high
low
m
3
/h
p
t
120
80
40
0
mmH
2
O Pa
q
v
l/s 0 10 20
15
12
9
6
3
0
0 25 75 50 100 125
30
VP39/90 12002
high
low
25
20
15
10
5
0
mmH
2
O Pa
p
t
200
150
100
50
0
m
3
/h
q
v
l/s 0 10 20 30
0 30 60 90 120 150
40
VP 45/135
max
min
30/90 45/135
VP Habitat A B C D E
30/90 202 147 30 97 73
45/135 275 140 28 97 73
LL 30/90
LL 45/135

12002 230 8 22 0.06 0.18 820 1450
51
(1)
101
(1)

4
(1)
14
(1)

28.5 44.5 2.1
klasa II


14.2
(2)
28.1
(2)
39
(2)
137
(2)

X4

12004 230 4 29 0.04 0.12 430 1170
52
(1)
149
(1)
5
(1)
23
(1)

26.5 48 2.7
klasa II
X4

14.4
(2)
41.4
(2)

49
(2)
225
(2)
Vort Press Habitat
Vort Press Habitat
IP
(1)
m
3
/h -
(2)
l/s -
(3)
mm H
2
O -
(4)
Pa
CENTRIFUGALNI ODSISNI VENTILATORI ZA UGRADNJU NA ZID ILI TAVANICU,
SA IPX4 ZATITOM OD PRSKAJUE VODE, POGODNI ZA KANALSKU UGRADNJU
serija Vort Press

ll habitat

Za kontinualnu ventilaciju sa
mogunou poveanja napora.
Idealan za upotrebu u javnom
sektoru za ventilaciju kupatila,
tu-kabina, toaleta, pomonih
prostorija i kuhinja.

Dva modela.

Motor sa kuglinim leajevima (sa
garantovanim radnim vekom od
30.000 sati neprekidnog rada) sa
termikim prekidaem

Dvobrzinski motor.

Dvostruko kuite motora i ventilatora,
nepovratna klapna i antivibracioni
nosai i za tih rad.

Radne karakteristike sertifikovane od
strane IMQ.

Usaglaen je sa standardima CEI EN
60335-2-80 i zatien od prskajue
vode klase IPX4, CEI EN 60529 (kod IP).

Mala potronja energije.

Metalni filter koji se moe skidati radi
pranja (moe se prati u maini za sue).

Potpuno usaglaen sa zahtevima
utvrenim delom F1 Propisa u
zgradarstvu i 1.9D alternativni pristup.
Dizajn: F. Trabucco - M. Vecchi
Dodatna oprema
(opis i karakteristike na strani 85)
Rezervni delovi

Metalni filter za prainu (30/90:
kod 1193006019 45/135: kod
1193006021).
eme elektro povezivanja prikazane su
na strani XXVII.
C Povezivanje na kanalsku mreu. C Montaa na zid ili na tavanicu.
C Motor sa kuglinim leajevima: garantovani radni vek od 30.000 sati neprekidnog rada.
Dimenzije (mm) Krive napor/protok
Proizvod Kod
o/min
Protok
S
e
r
t
i
f
i
k
a
t
i
I
z
o
l
a
c
i
j
a
Vortice ekskluzivno isporuuje i ugrauje Vort Press Habitat centrifugalne odsisne ventilatore sa ugraenom nepovratnom klapnom, koja se moe skinuti, za montau na
zid ili tavanicu i za povezivanje na kanalsku mreu. Ventilator obezbeuje kontinualnu ventilaciju na manjoj brzini, a ima i mogunost poveanja napora na veoj brzini i
u saglasnosti je sa zahtevima utvrenim Propisima u zgradarstvu (Dokument F) i alternativnim pristupom 1.9D. Propisi zahtevaju koliine vazduha od po 15 l/s za kupatila
/toalete/ tu-kabine i 6 l/s za toalete - alternativni pristup 1.9D zahteva 0.5 izmena vazduha na sat u stanu. Ventilator je ispitan i ima sertifikat za zatitu od prskajue vode
klase IPX4, poseduje sertifikat IMQ za sve karakteristike ventilatora (odgovara BEAB sertifikatu).
Ventilator je izraen od trajnog, vrstog sintetikog materijala i ima eonu reetku sa abicama i perivim metalnim filterom. Oklopljeni motor ima kugline leajeve od
nerajueg elika (sa garantovanim radnim vekom od 30.000 sati) i sadri termiki prekida. Potronja energije je 8 W, ili manje, na manjoj brzini.
Long Life
Vraanje na poetnu stranu
44
ZIDNI CENTRIFUGALNI ODSISNI VENTILATOR, POGODAN ZA KANALSKU UGRADNJU

Radne karakteristike sertifikovane od
strane IMQ.

Usaglaen je sa standardom CEI EN
60335-2-80.

Vort Max se isporuuje sa prikljucima
za kanale prenika 100 i 120 mm.
Dizajn: F. Trabucco - M. Vecchi
eme elektro povezivanja prikazane su
na strani XXVII.
Vort max

Za ventilaciju srednjih i velikih
prostorija u poslovnim zgradama,
kao i kupatila/tu-kabina/
toaleta/ pomonih prostorija i
kuhinja u stanovima.

Nepovratna leptir-klapna koja spreava
prodor vazduha kada je ventilator
iskljuen.

Motor sa ugraenim termikim
prekidaem smeten u zatvoreno
kuite (zatita od praine i vlage).

Ureaji imaju poveani napor da bi
mogli da savladaju pad pritiska i kada
se prikljuuju na duu kanalsku mreu.
Dimenzije (mm)
U pogledu nivoa buke usaglaen sa standardom ISO 3744.
Vortice ekskluzivno isporuuje i ugrauje Vort (Max) centrifugalne odsisne
ventilatore sa ugraenom nepovratnom leptir-klapnom, za montau na zid ili
tavanicu, kao i za povezivanje na kanalsku mreu. Ventilator ima bolje radne
karakteristike od zahtevanih Propisima u zgradarstvu (Dokument F). Propisi
zahtevaju koliine vazduha od po 15 l/s za kupatila/toalete - 30 l/s za pomone
prostorije i 60 l/s za kuhinje (model sa tajmerom podeenim na 15 min
produenog rada za unutranje prostorije). Ventilator poseduje sertifikat IMQ za
sve radne karakteristike ventilatora (odgovara BEAB sertifikatu).
Ventilator je izraen od trajnog, vrstog sintetikog materijala i ima eonu reetku
sa abicama i perivim metalnim filterom. Motor ima ugraen ureaj za termiku
zatitu. Upravljake opcije obuhvataju regulaciju broja obrtaja (opciono).

11970 220-240 80 0.37 2200
100:290 80.6
44 432 3 klasa II 40
120:370 102.8
A V ~ 50 Hz W
L
p

d
B
(
A
)
3

m
kg
Vort Max S
m
3
/
h
m
m

H
2
O
P
a
l
/
s
P max
C
max
Vort A B C D E F

Max 406 305 149
100
25 75
120
100 mm
120 mm
11970 Max
48
36
24
12
0
0 100 300 200
mmH
2
O Pa
m
3
/h
p
t
400
300
200
100
0
l/s
q
v
0 50
400
100
Max
100 mm
120 mm
100 mm
120 mm
11970 Max
48
36
24
12
0
0 100 300 200
mmH
2
O Pa
m
3
/h
p
t
400
300
200
100
0
l/s
q
v
0 50
400
100
Kriva napor/protok
Proizvod Kod
Protok
o/min Sertifikati Izolacija
= =
F
VORT MAX B
A

D
E
C
F
F
C C C
C Povezivanje na kanalsku mreu. C Zatitna reetka koja se moe skidati radi pranja i
filter za prainu. C Za korienje u poslovnim prostorima.
Dodatna oprema (videti i stranu 85)
Proizvod

Kod
Primenljivo
za modeleC 1.5 Elektronski regulator brzine 12966

11970


SCNRB Elektronski regulator brzine
12971 11970

za uputenu ugradnju


22010

Fiksna aluzina
22020
11970
= =
F
VORT MAX B
A

D
E
C
F
F
Vraanje na poetnu stranu
45
C C C
Dimenzije (mm)
ZIDNI CENTRIFUGALNI ODSISNI VENTILATORI SA ELEKTRONSKIM
MIKROPROCESOROM ZA AUTOMATSKU KONTROLU KONDENZACIJE
serija Vort standard
MHC

Za ventilaciju malih, srednjih ili
velikih prostorija u poslovnim
zgradama, kao i kupatila/tu-
kabina/ toaleta/ pomonih
prostorija i kuhinja u stanovima.

Tri modela.

Nepovratna leptir-klapna koja spreava
prodor vazduha kada je ventilator
iskljuen.

Motor sa ugraenim termikim
prekidaem, smeten u zatvoreno
kuite (zatita od praine i vlage).

Ureaji imaju poveani napor da bi
mogli da savladaju pad pritiska i kada
se prikljuuju na duu kanalsku mreu.

Radne karakteristike sertifikovane od
strane IMQ.

Usaglaen je sa standardom CEI EN
60335-2-80.
Dizajn: F. Trabucco - M. Vecchi
Rezervni delovi

Metalni filter za prainu (30/90:
kod 1193006019 45/135: kod
1193006021).
eme elektro povezivanja prikazane su
na strani XXVII.
C Povezivanje na kanalsku mreu.
C Zatitna reetka i vieslojni aluminijumski iani filter koji se lako skida i pere.
C Modeli sa mikroprocesorskim regulatorom vlanosti omoguavaju automatsku
kontrolu i regulaciju relativne vlanosti u prostoriji. Mikroprocesor kontinualno prati
uslove sredine i ukljuuje ventilator, kad god je potrebno, da bi se obezbedili idealni
uslovi ugodnosti u prostoru. Sistem se automatski aktivira kada relativna vlanost
prekorai umemorisane postavne vrednosti.
Kod
Protok
11907* 11921*
220-240 90 0.42 2120 260 72.2 32 314 56.5 1.97 klasa II
220-240 40 0.22 1760 90 25 11.5 113 47 1.25 klasa II
A W kg
Vort Micro MHC
Vort Super MHC
m
3
/
h
m
m

H
2
O
P
a
l
/
s
= =
F
VORT MAX B
A

D
E
C
F
F
Proizvod
11927*
Kod
V
R
P
C
A

Z
A

P
O
V
L
A

e
N
J
e
o/min Sertifikati Izolacija
11900
0 50 100 m
3
/h
l/s
q
v
0 20 40
p
t
100
0
mmH
2
O Pa
15
10
5
0
150
Micro
0 100 200 m
3
/h
l/s
q
v
0 20 40 60
p
t
300
200
100
0
mmH
2
O Pa
36
24
12
0
300
80
Super
Vort MHC A B C D E F
Micro 260 185 117 97 25 65
Super 293 218 127 97 25 65
P max
Lp dB(A)
3 m
Dodatna oprema (videti i stranu 85)
Proizvod

Kod

Primenljivozamodele
C 1.5 Elektronski regulator
12966 11907 - 11921 - 11927

brzine

SCNRB elekt. regul. brzine
12971 11907 - 11921 - 11927

za uputenu ugradnju


Fiksna aluzina
22010
11907 - 11921 - 11927
22020
V ~ 50 Hz
* Samo za britansko trite U pogledu nivoa buke usaglaen sa standardom ISO 3744.
Krive napor/protok
Vraanje na poetnu stranu
46
ANGOL KR
m
3
/h
l/s 0
mmH
2
O Pa
40
30
20
10
0
p
t
10 20
5
4
3
2
1
0
0 45 30 15 60
q
v
75
C C
D
F
E

D
A

B
C

B
A
D
F
D
D
F
E

D
A

B
C

B
A
D
F
D
A B C D E F
Angol KR 168 176 25 97 93 281
L
p

d
B
(
A
)
3

m
A
V

~

5
0

H
z
W kg
Angol KR
10205 10206 10 20 240 26 0.15 1870 60 16.7 4.2 38.5 1.21 klasa II
T
I
M
E
R
l
/
s
m
3
/
h
Kriva napor/protok
CENTRIFUGALNI ODSISNI VENTILATORI ZA UGRADNJU U SPUTENU TAVANICU,
POGODNI ZA MONTAU U KANALSKU MREU DUINE DO 3 METRA
serija angol kr
Dimenzije (mm)

Za ventilaciju toaleta, kupatila i
tu-kabina.

Dva modela sa ili bez tajmera.

Asinhroni (indukcioni) motor sa
termikim prekidaem

Ureaji imaju poveani napor da bi
mogli da savladaju pad pritiska i kada
se prikljuuju na duu kanalsku mreu.

Usaglaen je sa standardom CEI EN
60335-2-80.

Radne karakteristike sertifikovane od
strane IMQ.

Specijalna antivibraciona zaptivka za
beuman rad.

Zatitna reetka na usisnom otvoru.

U potpunosti usaglaen sa vaeim
Propisima u zgradarstvu. Prikljuak na
fleksibilno crevo duine do 3 metra.

Dizajn: F. Trabucco - M. Vecchi
Dodatnaoprema
(opis i karakteristike na strani 85)
Fiksna aluzina (kod 22010)
Lakolebdea aluzina (kod 22300 -
22140)
Elementi za montau (kod 22674)
Cevne obujmice (kod 22667)
eme elektro povezivanja prikazane su
na strani XXVII.
C Montaa.
C Izgled fiksne plafonske reetke.
o/min
Protok
Proizvod
Kod
I
n
s
t
a
l
l
e
d
m
a
x
/
m
i
n
.

c
e
i
l
i
n
g

t
h
i
c
k
n
e
s
s
Sertifikati Izolacija
Vortice ekskluzivno isporuuje i montira Angol KL centrifugalne odsisne
ventilatore za ugradnju u tavanske prostore ili u sputene tavanice. Ventilator
ima bolje radne karakteristike od zahtevanih Propisima u zgradarstvu
(Dokument F), ak i kada se povee na kanal duine do 3 metra prenika 100
mm. Propisi zahtevaju koliine vazduha od po 15 l/s za kupatila/toalete/tu-
kabine i 6 l/s za toalete (model sa tajmerom podeenim na 15 min produenog
rada za unutranje prostorije). Ventilator poseduje sertifikat IMQ za sve radne
karakteristike (odgovara BEAB sertifikatu).
Ventilator je opremljen antivibracionom zaptivkom za beuman rad. Na usisnom
otvoru ugraena je zatitna reetka koja se zavrava dekorativnom tavaninom
prirubnicom koja se privruje abicama. Motor ima ugraen ureaj za
termiku zatitu.
P

m
a
x
m
m

H
2
O
Vraanje na poetnu stranu
47
10904
p
t
150
100
50
0
mmH
2
O Pa
m
3
/h
l/s
q
v
0 10 20 30
20
15
10
5
0
0 35 105 70 140
A B C D E F
Axial K 168 176 97 270
Angol K 168 176 25 97 93 281
C C
D
F
E

D
A

B
C

B
A
D
F
D
D
F
E

D
A

B
C

B
A
D
F
D
high
low
20
16
12
8
4
0
mmH
2
O Pa
150
100
50
0
p
t
0 30 60 m
3
/h
q
v
l/s 0 20
90 120 150
40
10204
high
low
20
16
12
8
4
0
mmH
2
O Pa
150
100
50
0
p
t
0 30 60 m
3
/h
q
v
l/s 0 20
90 120 150
40
10204
Axial K Angol K
Axial K Angol K
max
min
10904 220-240 35 0.16 2560 135 37.5 17 167 41 1.2 klasa II 40

10204 220-240 40 0.12/0.2* 1410/2180*
86/ 23.9/ 13.5/ 132/
33/43* 1.27 klasa II 40
140* 38.9* 17* 157*
A V ~ 50 Hz W kg
AXIAL K
ANGOL K
Lp dB(A)
3 m**
m
3
/
h
m
m

H
2
O
P
a
l
/
s
C
max
Krive napor/protok

Za ventilaciju do dva kupatila.

Tri modela.

Asinhroni motor sa termikom
zatitom.

Ventilator ima i pri velikom protoku
vazduha dovoljan napor, da je
primenljiv i kada se prikljuuje na duu
kanalsku mreu.

Kod modela Axial K vazduna struja
ne menja smer, tako da se eliminie
vrtloenje vazduha.

Dvobrzinski motor (Angol K).

Radne karakteristike sertifikovane od
strane IMQ.

Specijalna antivibraciona zaptivka za
beuman rad.

Zatitna reetka na usisnom otvoru.

Jednostavno odravanje i ienje
unutranje i spoljne strane ventilatora.

Usaglaen je sa standardom CEI EN
60335-2-80.
Dizajn: F. Trabucco - M. Vecchi
Dodatnaoprema
(opis i karakteristike na strani 85)

Fiksna aluzina (kod 22010).

Lakolebdea aluzina (kod 22300 -
22140).

Usisna reetka (kod 22114).

C 1.5 (kod 12966) i SCNRB (kod 12971)
elektronski regulatori broja obrtaja

Elementi za montau (kod 22674)

Cevne obujmice (kod 22667)
eme elektro povezivanja prikazane su
na strani XXVII.
axial k and angol k
* Podaci se odnose na obe brzine ** Mereno ispred usisne reetke sa slobodnim
odsisavanjem i potiskivanjem u kanal
Dimenzije (mm)
C Montaa ventilatora Axial K.
C Montaa ventilatora Angol K.
Priznanja
Dobitnik je prestinog
italijanskog priznanja
Zlatni estar 1991.
CENTRIFUGALNI ODSISNI VENTILATORI ZA UGRADNJU U KANALSKU MREU
ZA IN-LINE MONTAU ILI SA KANALIMA POD PRAVIM UGLOM
U pogledu nivoa buke usaglaen sa standardom ISO 3744.
Proizvod Kod
o/min
Protok
Sertifikati Izolacija
P max
Vraanje na poetnu stranu
48
30.000 h
A
C
D
A
B
C C C
11899
mmH
2
O Pa
m
3
/h
l/s
q
v
0 50
40
30
20
10
0
300
200
100
0
p
t
0 100 300 200 400
100
A B4 C D
VMC Ariant 125 80 270 330
max
min
11899
mmH
2
O Pa
m
3
/h
l/s
q
v
0 50
40
30
20
10
0
300
200
100
0
p
t
0 100 300 200 400
100
serija Vmc ll

VMC sistem je usaglaen sa
zahtevima dokumenta F1
(alternativni pristup 1.9D) i moe
da izvlai vazduh istovremeno
iz pet prostorija, npr. kuhinja,
toaleta, kupatila i pomonih
prostorija, pri emu odrava
vlanost i higijenske ulove i
spreava posledice prevelike
vlage u objektu.

Mogunost izbora do pet mesta iz
kojih se odsisava vazduh.

Element sa prikljucima za kanale
prenika 80 mm, smanjuje prostor
potreban za razvod kanalske mree.

Veoma jednostavno povezivanje
kanala za brzo i sigurno privrivanje.

Motor sa dugim radnim vekom za
pouzdan i efikasan rad dvobrzinska
regulacija.

Veoma kompaktan i jednostavan za
montau.

Ureaj se moe i okaiti, tako da se
dodatno smanjuju vibracije.

Dvogodinja garancija.

Telo izraeno od samogasivog VO
materijala.

Zatita prikljune kutije klase IP44. Lak
prilaz razvodnoj kutiji (zatita IP44).

Radne karakteristike sertifikovane od
strane IMQ.

Usaglaen je sa sledeim standardima:
CEI EN 60335-2-80 (deo 2: Posebni
zahtevi za ventilatore), CEI EN 60529
(kod IP) i CEI 107-53/1986.
Dizajn: F. Trabucco i M. Vecchi
eme elektro povezivanja prikazane su
na strani XXVII.
C Vertikalna montaa pomou trake za veanje (isporuuje se uz ureaj).
C Horizontalna montaa pomou trake za veanje (isporuuje se uz ureaj).
C Horizontalna montaa pomou nosaa, koji se isporuuju na zahtev.
Kriva napor/protok
CENTRALNI ODSISNI SISTEMI ZA VENTILACIJU DO PET PROSTORIJA
Dimenzije (mm)
U pogledu nivoa buke usaglaen sa standardom ISO 3744.

11896 230 90 60 0.44 0.4 2550 1350


385
(1)
200
(1)
37.7
(3)
25
(3)

4.3

klasa II
X4

106.9
(2)

55.6
(2)

370
(4)

245
(4)
11899 230 90 60 0.44 0.4 2550 1350
385
(1)
200
(1)
37.7
(3)
25
(3)

106.9
(2)

55.6
(2)

370
(4)

245
(4)


3.2

klasa II
X4
Kod
m
a
x
m
i
n
A
Proizvod
Kit VMC
Ariant
VMC
Ariant
m
a
x
m
i
n
W
m
a
x
m
i
n
o/min
V ~ 50 Hz
I
z
o
l
a
c
i
j
a
S
e
r
t
i
f
i
k
a
t
i
IP
Protok P max
m
a
x

m
i
n
m
a
x

m
i
n
Lp dB(A)
3m
Kg
(1)
m
3
/h -
(2)
l/s -
(3)
mm H
2
O -
(4)
Pa
Long Life
O
O
O
O
O
O
Vraanje na poetnu stranu
max
min
11899
mmH
2
O Pa
m
3
/h
l/s
q
v
0 50
40
30
20
10
0
300
200
100
0
p
t
0 100 300 200 400
100
49
DODATNA OPREMA ZA VENTILATORE VMC
Vortice ekskluzivno isporuuje i ugrauje VMC
centrifugalne, centralne odsisne sisteme za ugradnju u
tavane ili u ormane. Ventilator obezbeuje kontinualnu
ventilaciju na manjoj brzini, a ima i mogunost poveanog
napora na veoj brzini i u skladu je sa zahtevima
utvrenim Propisima u zgradarstvu (Dokument F) i
alternativnim pristupom 1.9D. Propisi zahtevaju 0.5 izmena
vazduha na sat u stanu, a da se izmena vazduha obavlja
pomou viebrzinskih ventilatora. Ventilator je ispitan i ima
sertifikat za zatitu od prskajue vode klase IPX4, poseduje
sertifikat IMQ za sve radne karakteristike ventilatora
(odgovara BEAB sertifikatu).
Ureaj je izraen od od samogasive VO plastike, radi
obezbeivanja maksimalne samogasivosti. Postoji
mogunost prikljuenja do pet mesta za izvlaenje
vazduha: etiri prikljuka prenika 80 mm i jedan
prenika 125 mm, sa odvodnim prikljukom od 125
mm. Na prikljuke od 80 mm postavljeni su regulatori
protoka, a na prikljuak prenika 125 mm, podesivi ureaj
za uregulisavanje sistema. Sistem se moe montirati
pomou nosaa i obujmica, ili moe biti okaen pomou
najlonskog kanapa (opciono), da bi se dodatno smanjile
vibracije. Oklopljeni motor ima kugline leajeve od
nerajueg elika (sa garantovanim radnim vekom od
30.000 sati) i sadri termiki prekida.
O Usis sveeg vazduha.
O Prestrujavanje vazduha izmeu prostorija.
O Prikljuak u kuhinji.
O Prikljuak u kupatilu/tu-kabini.
O Prikljuak u toaletu.
O Izbacivanje vazduha.
Poklopaczakanal(slepaprirubnica)80 mm
Za zatvaranje usisnih otvora koji se ne koriste.
Komplet
Pribor pomou koga se Ariant model moe koristiti za ventilaciju 4 ili
5 prostorija.
Kanalski prikljuak + ventili Kod 11891
Poklopac za kanal Kod 8205*
Krovnakapa
Montira se na krov radi izbacivanja vazduha u atmosferu. Isporuuje
se sa limenom cevi koja se privruje ispod krovne pokrivke da bi se
spreio prodor vode kroz krov.
Regulatoriprotokasapriguivaem
nausisusveegvazduha
Imaju istu namenu kao i regulatori protoka na usisu sveeg vazduha,
ali su konstruktivno tako izvedeni da spreavaju da se spoljanja buka
prenese u zgradu ili stan.
Regulatoriprotokanausisusveegvazduha
Postavljaju se na ulazu sveeg vazduha (sa spolnje strane zgrade) da
bi obezbedili potrebnu koliinu vazduha za ispravan rad ureaja..
Autom. regul. koliine sveeg vazduha 15 m
3
/h Kod 91012
Autom. regul. koliine sveeg vazduha 30 m
3
/h Kod 91014
Autom. regul. kol. sveeg vazd. sa priguivaem 15 m
3
/h Kod 91016
Autom. regul. kol. sveeg vazd. sa priguivaem 30 m
3
/h Kod 91018
Autom. regul. kol. sveeg vazd. sa priguivaem 45 m
3
/h Kod 91035
Krovna kapa izbacivanje vazduha Kod 91020
Nosai
Za sigurno privrivanje ureaja na zid i sl.
Fiksnaaluzinazasvevazduh
Montira se na spoljni zid ili ispod strehe.
Fiksna aluzina 120/150 Kod 22020
Nosei oslonac Kod 22674
Vazdunikanali
Fleksibilna aluminijumska creva prenika 80 mm i 125 mm, duine
3 i 10 metara. Modeli Ariant montiraju se na zid pomou noseih
oslonaca i Vortice obujmica.
Kanap
Za jednostavno veanje proizvoda.
Vazduni kanali PVC 3 m 80 mm Kod 91021 - 8201*
Vazduni kanali PVC 6 m 80 mm Kod 91001
Vazduni kanali PVC 10 m 80 mm Kod 8204*
Vazduni kanali PVC 3 m 125 mm Kod 91023 - 8203*
Vazduni kanali Alu 2.5 m 80 mm Kod 91004
Vazduni kanali Alu 2.5 m 125 mm Kod 91007
Kanap Kod 91034
Obujmice
Za sigurno privrenje ureaja na zid i sl.
Cevne obujmice Kod 22668
Ventil zaizvlaenjevazduha
Ventili za izvlaenje vazduha, prenika 125 mm i dva
od 80 mm, koje se lako montiraju u tavanicu.
Vazduni ventil 80 Kod 91008
Vazduni ventil 125 Kod 91009
* Samo za britansko trite
O
O
O
O
O
O
Vraanje na poetnu stranu
O

O
O
O
O
O
O
50
Vort Penta meV
CBrz, praktian, nov nain prenoenja i montae. Ovean ili privren, klizni
oslonac koji se brzo montira, omoguuje rotaciju kuita, tako da se ventilator
lako postavlja u bilo koji poloaj, koji odgovara postavljenim kanalima. Ovaj
novi element za montau moe se koristiti i kao ruka za noenje ureaja.
C Multifunkcionalan: Ureaj moe istovremeno odsisavati vazduh iz 2 do 6
mokrih vorova. Ureaj je standardno opremljen sa dva regulaciona ventila,
a na kuitu postoje jo tri mesta za dodatne prikljuke. To znai da pored
izvlaenja iz kuhinje, PENTA MEV moe odsisavati vazduh iz jo pet prostorija
(kupatila, tu-kabina ili pomonih prostorija).
C Novi automatski kuhinjski regulator protoka koji tedi vreme. Vie nije potrebno
troiti vreme na podeavanje koliine vazduha koji se izvlai iz kuhinje. Kada se
kanali montiraju, protok vazduha se automatski regulie.

11707

230

21/73


32

Kod
Vort
Penta
MeV
V ~ 50 Hz
prostorija u kojima ljudi due borave ka
vlanimprostorijama u kojima se ne boravi.

Spoljanji vazduh se obino dovodi u
objekat pomou otvora za prirodno
dovoenje vazduha, koji se nalaze na fasadi.

Meutim, kada je potrebno eliminisati
pojavu buke izazvane strujom vazduha,
otvori za sve vazduh se mogu izostaviti (u
zavisnosti od zaptivenosti zgrade).

Radom ventilatora na veoj brzini mogue
je obezbediti poveeno izvlaenje iz
svih vlanihprostorija, da bi se smanjila
koncentracija zagaivaa nastalih tokom
kuvanja ili kupanja.

Uteda vremena, pristupana montaa.
Montaeru nije potreban veliki prostor za
elektro povezivanje. tedi vreme i novac, uz
manje problema.

Lako obrtanje za etvrtinu kruga. Bre se
skida, bre se isti i odrava, kuite motora
se otvara i deli na dva dela okretanjem za
etvrtinu kruga. Lomljivi mehanizmi za
fiksiranje su sada prolost.
eme elektro povezivanja prikazane su na
strani XXVII.

Pet novih konstruktivnih osobina
koje karakteriu ureaj VORT
PENTA MEV obezbeuju pravilnu i
kontrolisanu ventilaciju u itavom
objektu. Kontinualna izmena
vazduha na malim brzinama
obezbeuje stanarima zdrav
vazduh.
PREDNOSTI:

Poseduje sertifikat IMQ prema standardu
BS EN 13141-6.

Zatien od negativnog uticaja
kondenzacije.

Korisnicima je omoguena dodatna
regulacija korienjem vee brzine.

Ventili za izvlaenje vazduha sa
regulacijom obezbeuju optimalne
radne karakteristike.

Smetanjem ureaja u orman ili na tavan
postie se izuzetno tih rad.

Centralni ventilator za kontinualno
prinudno izvlaenje vazduha Vort Penta
MEV obezbeuje tihu, neprekidnu
odsisnu ventilaciju stana, kroz sve mokre
vorove, ostvarujui stalnu cirkulaciju
vazduha kroz stan/kuu iz suvih
CENTRALNI ODSISNI SISTEMI ZA VENTILACIJU DO PET PROSTORIJA
W
Sertifikati
C C
Radne karakteristike ureaja su usaglaene sa zahtevima: U Engleskoj i Velsu:
Obavezni dokument F propisa u zgradarstvu, a u kotskoj BRE (Building Research
Establishment), deo 398.
Obavezni dokument F propisa u zgradarstvu, izdat u Velikoj Britaniji 2006.: "Ureaji
za ventilaciju" obuhvata etiri sistema za ventilaciju stanova. Novi Vort Penta MEV
odsisni ventilator, bilo sam, ili u kombinaciji sa drugim Vortice ventilatorima za
kontinualnu ventilaciju, je u saglasnosti sa sistemom 3 kontinualna prinudna
ventilacija. Centralni ventilator za kontinualno prinudno izvlaenje vazduha
Vort Penta MEV obezbeuje tihu, neprekidnu odsisnu ventilaciju stana, kroz sve
mokre vorove, ostvarujui stalnu cirkulaciju vazduha kroz stan/kuu iz suvih
prostorija u kojima ljudi due borave ka mokrimprostorijama u kojima se ne
boravi. Spoljni vazduh se obino dovodi u objekat pomou otvora na fasadi za
prirodno dovoenje vazduha. Meutim, kada je potrebno eliminisati pojavu buke
izazvane strujom vazduha, otvori za sve vazduh se mogu izostaviti (u zavisnosti
od zaptivenosti zgrade). Radom ventilatora na veoj brzini mogue je obezbediti
poveeno izvlaenje iz svih vlanihprostorija, da bi se smanjila koncentracija
zagaivaa nastalih tokom kuvanja ili kupanja. Vaei kotski Propisi u zgradarstvu,
koji se odnose na kontinualnu prinudnu odsisnu ventilaciju u skladu sa
uputstvom BRE, deo 398, document koji se bazira na ispitivanjima i preporukama
nekadanjeg Odelenja vlade (a sada privatne kompanije), preporuuje 0,5 izmena
vazduha na sat u objektu. Vort Penta MEV u potpunosti ispunjava preporuke
sadrane u navedenom dokumentu.

PrikazaerodinamikihkarakteristikaVORT PeNTA MeV-a


Protokodsisnogvazduhana230V 50Hz uskladusaeN 13141-6
Uslovi odsisavanja Protok vazduha (l/s)
Raspored Regulator podeen na minimum Regulator podeen na maksimum

1_1 1_2 1_3 1_4 1_5 1_1 1_2 1_3 1_4 1_5

Kuhinja 25 20.8 17.4 14.8 13.1 48.1 43.8 39.4 35.4 31

Kupatilo 1 9.6 8.4 7.8 7.4 6.6 13.2 12.1 11.1 10.5 10
Kupatilo 2 8.4 7.8 6.9 6.1 11.6 11.5 11.1 10.8
Kupatilo 3 7.5 7.1 6.3 10.9 10.5 10
Kupatilo 4 7.5 6.7 10.8 10.2
Kupatilo 5 6.8 10.3
Ukupan protok vazduha 34.6 37.6 40.5 43.7 45.6 61.3 67.5 72.9 78.3 82.3
(l/s)
Dimenzije (mm)
A B C
Vort Penta MeV 420 358 300
A
B
C
A
B
C
A
B
C
Nivobuke
dB(A) Lw*
* Mereno na kuhinjskom prikljuku
C
Proizvod
NOVO NOVO
Vraanje na poetnu stranu
O

O
O
O
O
O
O
Fleksibilnialuminijumskikanali
Fleksibilna aluminijumska creva prenika 80 mm i 125 mm,
duine 3, 4 i 10 metara.
Vortice krutimodularniplastinikanali
FD 200 Odsisni kanal za kuhinje
FD 100 Odsisni kanal za ostale "vlane prostorije"
Prav kanal 1.0 m - FD 200 Kod 8410
Prav kanal 1.5 m - FD 200 Kod 8416
Prav kanal 1.5 m - FD 100 Kod 8010
Al kanal 3 m 80 mm Kod 8201
Al kanal 4 m 80 mm Kod 8300
Al kanal 10 m 80 mm Kod 8204
Al kanal 3 m 125 mm Kod 8203
Al kanal 4 m 125 mm Kod 8303
Al kanal 10 m 125 mm Kod 8005
Spojni element - FD 200 Kod 8406
Spojni element - FD 100 Kod 8011
Koleno 90 sa krunog na pravougaoni presek - FD 200 Kod 8417
Koleno 90 sa krunog na pravougaoni presek - FD 100 Kod 8012
Horizontalno koleno 90 - FD 200 Kod 8414
Horizontalno koleno 45 - FD 100 Kod 8420
Horizontalno koleno 90 - FD 100 Kod 8014

Adapter sa krunog na pravougaoni presek - FD 200 Kod 8409
Adapter sa krunog na pravougaoni presek - FD 100 Kod 8016
Pravougaono PVC crevo - FD 200 Kod 8418
Pravougaono PVC crevo - FD 100 Kod 8206
Element za montau - FD 200 Kod 8419
Element za montau - FD 100 Kod 8019
Spojni element 125 mm - FD 200 Kod 8415
Spojni element 100 mm - FD 100 Kod 8174
Kruna fiksna aluzina 125 mm - FD 200 Kod 8238
Kruna fiksna aluzina 100 mm - FD 100 Kod 8234
Reducir 100 mm 80 mm - FD 100 Kod 8062

DODATNA OPREMA ZA VORT PENTA MEV
O Usis sveeg vazduha.
O Kuhinjski prikljuak.
O Prikljuak u kupatilu/tu kabini.
O Prikljuak u toaletu.
O Izbacivanje vazduha.
Izolovanifleksiblnialuminijumskikanali
Fleksibilna aluminijumska creva prenika 80 mm i 125 mm,
duine 4 i 10 metara.
Al kanal 10 m 80 mm Kod 8330
Al kanal 4 m 125 mm Kod 8342
Al kanal 10 m 125 mm Kod 8333
51
Fiksnaaluzinazasvevazduh
Montira se na spoljni zid ili ispod strehe.
Vazduni ventil 125 Kod 22166
Regulatoriprotokanausisusveegvazduha
Postavljaju se na ulazu sveeg vazduha (sa spoljnje strane zgrade)
da bi obezbedili potrebnu koliinu vazduha za ispravan rad ureaja.
Automatski regulator koliine sveeg vazduha 15 m
3
/h Kod 91012
Automatski regulator koliine sveeg vazduha 30 m
3
/h Kod 91014
Regulatoriprotokasapriguivaem
nausisusveegvazduha
Imaju istu namenu kao i regulatori protoka na usisu sveeg vazduha,
ali su konstruktivno tako izvedeni da spreavaju da se spoljanja buka
prenese u zgradu ili stan.
Autom. regul. kol. sveeg vazd. sa priguivaem 22 m
3
/h Kod 91016
Autom. regul. kol. sveeg vazd. sa priguivaem 30 m
3
/h Kod 91018
Autom. regul. kol. sveeg vazd. sa priguivaem 45 m
3
/h Kod 91035
NOVO NOVO
Regulatorprotoka
Regulator protoka 15 m
3
/h Kod 22234
Regulator protoka 30 m
3
/h Kod 22325
Ventil zaizvlaenjevazduha
Ventili za izvlaenje vazduha, prenika 125 mm i 80 mm, koji se lako
montiraju u tavanicu.
Vazduni ventil 80 Kod 91008
Vazduni ventil 125 Kod 91009
Fiksnaaluzinazasvevazduh
Montira se na spoljni zid ili ispod strehe.
Vazduni ventil 120/150 Kod 22020
Vraanje na poetnu stranu
52
ASPIRATORI DA MURO
CON SCARICO DIRETTO ALL ESTERNO
Kadaje"dobar"vazduh
uradnomprostorui
kvalitetnaegradase
poboljava.
Vortice. Vortice je lider u
ventilaciji poslovnih prostora
sa serijom proizvoda Vario,
koji se mogu ugraditi skoro
na svakom mestu u zid,
prozor, panel, krov i tavanicu.
Postojee serije in-line
centrifugalnih ventilatora
CA i CA VO, od skora su
proirene uvoenjem nove
serije CA-zidnih i CA-krovnih
ventilatora namenjenih
za ventilaciju stanova i
poslovnih prostora. Ponuda
je upotpunjena serijom Lineo
in-line odsisnih aksijalno-
radijalnih ventilatora,
idealnih za ugradnju u
kanalsku mreu, gde je
potrebno postii veliki protok
vazduha, znaajan napor i
nizak nivo buke. Program
za ventilaciju poslovnih
prostora kompletiran je
ventilatorom Tiracamino,
koji se postavljaju na dimnjak
i slue da poboljaju promaju
u dimnjacima kamina.
VENTI LACI JA POSLOVNI H PROSTORA
Vraanje na poetnu stranu
VENTI LACI JA POSLOVNI H PROSTORA
Vraanje na poetnu stranu
54
A
B
E
C D A B D
C
C C
A B C D
E

150/6 215 218 31 97.5 2/38 185190
230/9 294 297 31 130 2/38 257262
300/12 390 393 31 147 2/38 324329
A B C
D

150/6 300 9.5 10.5 135 260265
230/9 400 10 11 180 335340
300/12 495 10.5 11.5 210 435440
min/max min
AKSIJALNI DOVODNI I ODSISNI VENTILATORI SA RUNIM ILI
AUTOMATSKIM UKLJUIVANJEM
serija Vortice

Vario
Dimenzije
(mm)

Nova linija Vortice Vario odsisnih/
ubacnih ventilatora omoguuje
savremeno i fleksibilno reenje
za poboljanje kvaliteta vazduha
u prostorima u kojima boravimo:
u stanovima, prodavnicama i
kafeima, sportskim centrima,
restoranima, javnim ustanovama,
kancelarijama, kolama, skupnim
dvoranama i na mnogim drugim
mestima

Novi Vortice Vario modeli su meu
najboljima u svojoj klasi u pogledu
radnih karakteristika i male potronje
energije, zahvaljujui rotorima visoke
efikasnosti.

Radne karakteristike sertifikovane od
strane IMQ.

Posebno se vodilo rauna da se
obezbedi izuzetno nizak nivo buke. Svi
tehniki parametri su sertifikovani od
strane TUV-a.

Spoljnje kuite je izraeno od ABS
plastike otporne na udar i ultravioletno
zraenje, sastavne komponente od
ABS plastike otporne na ultravioletno
zraenje, a unutranji delovi od PS
materijala otpornog na udar.

Ventilatori Vortice Vario su briljivo
konstruisani, vodei rauna da ne
zagauju ivotnu sredinu, tako to su
izraeni od materijala koji se mogu
reciklirati i projektovani su u skladu
sa novom tehnikom Konstruisan
za rastavljanje, da bi se obezbedilo
jednostavno i ekoloki prihvatljivo
odlaganje elemenata ureaja. Vortice
C Model za ugradnju na staklo/panel/zid.
C Model za ugradnju u zid.
Napomena: Konstruisan za rastavljanje za recikliranje u skladu sa Direktivom WEEE.
Prozor/zid prenik otvora Ugradni montani otvor mm
laka i brza montaa
itava serija proizvedena je tako da se postignu visoke tehniko-tehnoloke
karakteristike, kao i da se obezbedi laka montaa. Zasnovane na tom
praktinom pristupu sve aktivnosti pri montai su znatno pojednostavljene,
tako da skrauju vreme i tede novac pri postavljanju i ugradnji.
Velika Fleksibilnost
Ventilatori Vortice Vario su tako konstruisani da
omoguavaju veliku fleksibilnost i iroku primenu,
da zadovolje i najstroe zahteve.
Dimenzije(mm)
teleskoPski ram za modele za
ugradnju u zid
Ovaj ram je izraen od
ekspandiranog polistirola
i olakava montau u zid
ventilatora iz serije Vortice Vario.
Pribor je ukljuen u isporuku.
A
P
A P (min) P (max)
150/6 325 220 330
230/9 400 220 330
300/12 500 220 330
Model
u proizvodnom ciklusu ne koristi
tehnologije koje zagauju okolinu, pa
se ak i za pakovanje proizvoda koristi
reciklirani papir i ekoloke tamparske
boje. Potronja energije je optimizovana
kako u procesu proizvodnje, tako i u
eksploataciji. I buka, kao zagaiva, je
svedena na najmanju moguu meru.

Svi ventilatori i spolja i iznutra
imaju zatitu klase IPX4 u skladu sa
standardima IEC EN 60529.

Ventilatori Vortice Vario imaju oznaku
EC u skladu sa Low Voltage Directive
(Direktivom za niskonaponska
postrojenja) EEC 73/23 i Electromagnetic
Compatibility Directive (Direktivom o
elektromagnetskoj kompatibilnosti)
89/336. Svi ventilatori poseduju
i sertifikat Italijanskog instituta
za bezbednost IMQ u skladu sa
standardima CEI EN 60335-2-80 I CEI EN
60529.

Dizajn: F. Trabucco i saradnici
eme elektro povezivanja prikazane su
na strani XXVII.
Vraanje na poetnu stranu
AKSIJALNI DOVODNI I ODSISNI VENTILATORI SA RUNIM ILI
AUTOMATSKIM UKLJUIVANJEM
C Model za ugradnju na staklo/panel/zid.
C Model za ugradnju u zid.
Napomena: Konstruisan za rastavljanje za recikliranje u skladu sa Direktivom WEEE.
55
m
3
/
h
l
/
s
A
V~50/60
Hz
W
LpdB(A)
3m
kg IP
C
max
Protok
o/min Proizvod Sertifikat Izolacija Kod

150/6P
12611 220-240 18 0.10 1340 235 65.3 37.5 2.07 klasa II X4 50

150/6AR

12612 220-240 25 0.11


1340
(1)
235
(1)
65.3
(1)

37.5 2.07 klasa II X4 50
2040
(2)
150
(2)
41.7
(2)

230/9AR
12452 220-240 26 0.13

790
(1)
480
(1)
133
(1)

35.6

3.45 klasa II X4 50

1080
(2)
310
(2)
86
(2)

300/12AR

12412 220-240 45 0.21

840
(1)
1050
(1)
292
(1)

40.2 6.13 klasa II X4
50(50 Hz)

1085
(2)
700
(2)
194.4
(2)
40(60 Hz)

12455 220-240 35/40 0.19
1200
(1)
700
(1)
194.4
(1)

43.6

3.45 klasa II X4 50

230/9ARLLS
1300
(2)
370
(2)
102.8
(2)230/9ARILLS

12456 220-240 35/40 0.19

1160
(1)
680
(1)
188.9
(1)

45.3

3.88 klasa II X4 50

1260
(2)
350
(2)
97.2
(2)


230/9P

12451 220-240 22 0.10 790 480 133

35.6
3.45 klasa II X4 50

150/6PLLS

12614 220-240 32 0.16 2110 380 105.6 46.9 2.07 klasa II X4 50

230/9PLLS
12454 220-240 32/38 0.18

1200

700 194.4 43.6 3.45 klasa II X4 50

150/6ARLLS
12615 220-240 35 0.17
2110
(1)
380
(1)
105.6
(1)

49.6

2.07 klasa II X4 50

2520
(2)
215
(2)
59.7
(2)


150/6ARI
12613 220-240 25 0.11
1330
(1)
220
(1)
61.1
(1)

38.2

2.52 klasa II X4 50

1880
(2)
130
(2)
36.1
(2)


300/12ARLLS

12415 220-240 75/90 0.41

1215
(1)
1650
(1)
458.3
(1)

53.6

6.13 klasa II X4
50(50 Hz)

1280
(2)
920
(2)
255.6
(2)
40(60 Hz)

300/12ARI
12413 220-240 45 0.21
850
(1)
1200
(1)
333.3
(1)

40.7

7.2 klasa II X4 50(50 Hz)

1150
(2)
850
(2)
236.1
(2)
40(60 Hz)

230/9ARI
12453 220-240 26 0.13
810
(1)
450
(1)
125
(1)

35.7

3.88 klasa II X4 50

1080
(2)
300
(2)
83.3
(2)


150/6ARILLS
12616 220-240 35 0.17
2080
(1)
350
(1)
97.2
(1)

49.1

2.52 klasa II X4 50

2460
(2)
200
(2)
55.6
(2)


300/12ARILLS

12416 220-240 75/90 0.41

1230
(1)
1750
(1)
486.1
(1)

53.5

7.20 klasa II X4
50(50 Hz)

1310
(2)
1000
(2)
277.7
(2)
40(60 Hz)
(1)
Odsisavanje -
(2)
Ubacivanje
LONG LI FE
Motor sa
kuglinim
leajevima
AUTOMATI C
Automatsko
ukljuivanje
REVERSI BLE
Reverzibilan
BUI LT-I N
Ugraen
PULL CORD
Runo
ukljuivanje
objanjenje oznaka ProizVoda
LL
SUPER
Sa poveanim
naporom
S P A R I
Vraanje na poetnu stranu
56
montaa na zid/Panel sa zatitnom kaPom koja ne ProPuta sVetlost
Model Kod Potrebnadodatnaoprema(kodovi)
230/9 P 12451 panel : 13004 wall: 13004 + 13018
230/9 P LL S 12454 panel : 13004 wall: 13004 + 13018
230/9 AR 12452 panel : 13004 wall: 13004 + 13018
230/9 AR LL S 12455 panel : 13004 wall: 13004 + 13018
montaa na kroVni Prozor/Panel
montaa na Prozor/Panel sa sPoljnom
kaPom za zatitu od Vetra
montaa na zid sa kanalskom Vezom
uPutena ugradnja
u Panel, taVanicu i sPutenu taVanicu
uPutena ugradnja u zid
sa kanalskom Vezom
uPutena ugradnja na kroV
sa kanalskom Vezom
dVostruki Prozor (naknadno zastakljen)
AKSIJALNI DOVODNI I ODSISNI VENTILATORI
SA RUNIM ILI AUTOMATSKIM UKLJUIVANJEM
Model Kod Potreb. dod. oprema (kodovi)
150/6 AR 12612 13001
150/6 AR LL S 12615 13001
230/9 AR 12452 13002
230/9 AR LL S 12455 13002
300/12 AR 12412 13003
300/12 AR LL S 12415 13003
Model Kod Potreb. dod. oprema (kodovi)
150/6 AR 12612 13001 + 13018 + 2 items 13027
150/6 AR LL S 12615 13001 + 13018 + 2 items 13027
230/9 AR 12452 13002 + 13018 + 2 items 13028
230/9 AR LL S 12455 13002 + 13018 + 2 items 13028
300/12 AR 12412 13003 + 13018 + 2 items 13029
300/12 AR LL S 12415 13003 + 13018 + 2 items 13029
Model Kod Potreb. dod. oprema (kodovi)
150/6 ARI 12613 13001 + 13027 + 13012
150/6 ARI LL S 12616 13001 + 13027 + 13012
230/9 ARI 12453 13002 + 13028 + 13012
230/9 ARI LL S 12456 13002 + 13028 + 13012
300/12 ARI 12413 13003 + 13029 + 13014
300/12 ARI LL S 12416 13003 + 13029 + 13014
Model Kod Potreb. dod. oprema (kodovi)
150/6 ARI 12613 13027 + 13012 + 13015
150/6 ARI LL S 12616 13027 + 13012 + 13015
230/9 ARI 12453 13028 + 13012 + 13016
230/9 ARI LL S 12456 13028 + 13012 + 13016
300/12 ARI 12413 13029 + 13014 + 13017
300/12 ARI LL S 12416 13029 + 13014 + 13017
Model Kod Potreb. dod. oprema (kodovi)
150/6 P 12611 13001
150/6 P LL S 12614 13001
150/6 AR 12612 13001
150/6 AR LL S 12615 13001
230/9 P 12451 13002
230/9 P LL S 12454 13002
230/9 AR 12452 13002
230/9 AR LL S 12455 13002
300/12 AR 12412 13003
300/12 AR LL S 12415 13003
Model Kod Potreb. dod. oprema (kodovi)
150/6 ARI 12613 13012
150/6 ARI LL S 12616 13012
230/9 ARI 12453 13012
230/9 ARI LL S 12456 13012
300/12 ARI 12413 13014
300/12 ARI LL S 12416 13014
Kanal nije ukljuen u isporuku
Kanal nije ukljuen u isporuku
Kanal nije ukljuen u isporuku
uPutena ugradnja u zid
Model Kod Potrebna dod. Debljina
oprema (kodovi)
(5)
150/6 ARI 12613 none 135
150/6 ARI LL S 12616 none 135
230/9 ARI 12453 none 180
230/9 ARI LL S 12456 none 180
300/12 ARI 12413 none 210
300/12 ARI LL S 12416 none 210
uPutena ugradnja u zid Velike debljine
dVostruko zastakljen Prozor (krilo se otVara)
Model Kod Potrebna dod. Debljina
oprema (kodovi)
(2)
min/max
150/6 P 12611 13021 30 43
150/6 P LL S 12614 13021 30 43
150/6 AR 12612 13021 30 43
150/6 AR LL S 12615 13021 30 43
230/9 P 12451 13022 30 43
230/9 P LL S 12454 13022 30 43
230/9 AR 12452 13022 30 43
230/9 AR LL S 12455 13022 30 43
300/12 AR 12412 13023 30 43
300/12 AR LL S 12415 13023 30 43
montaa na zid
Model Kod Potrebna dod. Debljina
oprema (kodovi)
(4)
min/max
150/6 P 12611 13001 + 13018 31 300
150/6 P LL S 12614 13001 + 13018 31 300
150/6 AR 12612 13001 + 13018 31 300
150/6 AR LL S 12615 13001 + 13018 31 300
230/9 P 12451 13002 + 13018 31 300
230/9 P LL S 12454 13002 + 13018 31 300
230/9 AR 12452 13002 + 13018 31 300
230/9 AR LL S 12455 13002 + 13018 31 300
300/12 AR 12412 13003 + 13018 31 300
300/12 AR LL S 12415 13003 + 13018 31 300
montaa na zid sa sPoljnom kaPom
za zatitu od Vetra
Model Kod Potrebna dod. Debljina
oprema (kodovi)
(4)
min/max
150/6 P 12611 13018 38 300
150/6 P LL S 12614 13018 38 300
150/6 AR 12612 13018 38 300
150/6 AR LL S 12615 13018 38 300
230/9 P 12451 13018 38 300
230/9 P LL S 12454 13018 38 300
230/9 AR 12452 13018 38 300
230/9 AR LL S 12455 13018 38 300
300/12 AR 12412 13018 38 300
300/12 AR LL S 12415 13018 38 300
Model Kod Potrebna dod. Debljina
oprema (kodovi) min/max
150/6 ARI 12613 13015 260460
150/6 ARI LL S 12616 13015 260460
230/9 ARI 12453 13016 320500
230/9 ARI LL S 12456 13016 320500
300/12 ARI 12413 13017 375515
300/12 ARI LL S 12416 13017 375515
Kanal nije ukljuen u isporuku
(1)
Za prozore/panele ija je debljina
od 3 do 38 mm nije potreban dodatni
pribor za montau.
Ukljuen kanal
(2)
Za montau u dvostruko zastakljeni
prozor (koji se otvara) za debljine
od 30 do 43 mm.
(3)
Za montau na dvostruki prozor
(koji se otvara) za debljine
od 230 do 300 mm.
(4)
Za montau na zidove debljine
od 38 do 300 mm.
(5)
Za zidove ija je debljina od 135 do 310 mm nije
potreban dodatni pribor za uputenu ugradnju.
jednostruko i dVostruko zastakljen Prozor
Model Kod Potrebna dod. Debljina
oprema (kodovi)
(1)
min/max
150/6 P 12611 none 3 38
150/6 P LL S 12614 none 3 38
150/6 AR 12612 none 3 38
150/6 AR LL S 12615 none 3 38
230/9 P 12451 none 3 38
230/9 P LL S 12454 none 3 38
230/9 AR 12452 none 3 38
230/9 AR LL S 12455 none 3 38
300/12 AR 12412 none 3 38
300/12 AR LL S 12415 none 3 38
Model Kod Potrebna dod. Debljina
oprema (kodovi)
(3)
min/max
150/6 P 12611 13024 230 300
150/6 P LL S 12614 13024 230 300
150/6 AR 12612 13024 230 300
150/6 AR LL S 12615 13024 230 300
230/9 P 12451 13025 230 300
230/9 P LL S 12454 13025 230 300
230/9 AR 12452 13025 230 300
230/9 AR LL S 12455 13025 230 300
300/12 AR 12412 13026 230 300
300/12 AR LL S 12415 13026 230 300
Vraanje na poetnu stranu
57
dodatna oPrema Pribor za specijalnu montau isporuuje se na zahtev
H


D A
B
C
20
20
C


A
H


D
B
D
D
D A B C H
150/6 13027 171 215 175 8 30
230/9 13028 240 294 249 10 30
300/12 13029 300 390 316 12 30
D
150/6 13027 171
230/9 13028 240
300/12 13029 300
D
150/6 13015 171
230/9 13016 240
300/12 13017 300
D D
150/6 176 180 2
230/9 245 250 2,5
300/12 309 315 3
D
150/6 171
230/9 240
300/12 300
Montanikomplet
sakrovnomkapom
zazatituodvetra
Montanaploa
sacevnimnastavkom
Prenicikanalazamontanu
plousacevnimnastavkom
Prenicikanalazaram
zauputenuugradnju
PreniciPVCkanala
Lake izvedbe za ventilaciju.
Pogodni za primenu kod Vortoce ureaja
sledeih unutranjih prenika
Prenicialuminijumskih
kanala
Fleksibilni.
Pogodni za primenu kod Vortice ureaja
sledeih unutranjih prenika
Dimenzije(mm)
ext.
e
x
t
.
D A B C H
150/6 13001 300 215 175 28 111
230/9 13002 400 294 249 30 145
300/12 13003 534 390 316 33 181
Model kod
Model int. Model int. ext. debljina. Model kod ext. Model kod ext.
ext.
Model kod ext.
Modelkomplet Kod Opisproizvoda
MU 1308 Pribor sa ipkama za ugradnju u zid
FF 150/6 13024
Montani komplet za dvostruke prozore, model 150/6 (sadri specijalne prirubnice za nosa zatitne reetke i dvostruki prozor,
zaptivke za reetku i prirubnicu, zatitnu reetku, kanal i elemente za privrivanje)
FF 230/9 13025
Montani komplet za dvostruke prozore, model 230/9 (sadri specijalne prirubnice za nosa zatitne reetke i dvostruki prozor,
zaptivke za reetku i prirubnicu, zatitnu reetku, kanal i elemente za privrivanje)
FF 300/12 13026
Montani komplet za dvostruke prozore, model 300/12 (sadri specijalne prirubnice za nosa zatitne reetke i dvostruki
prozor, zaptivke za reetku i prirubnicu, zatitnu reetku, kanal i elemente za privrivanje)
VV 150/6 13021
Montani komplet za dvostruke prozore, model 150/6 (sadri specijalne prirubnice za nosa zatitne reetke i spoljnje staklo,
zaptivke za reetku i prozor, zatitnu reetku, kanal, vijke i navrtke)
VV 230/9 13022
Montani komplet za dvostruke prozore, model 230/9 (sadri specijalne prirubnice za nosa zatitne reetke i spoljnje staklo,
zaptivke za reetku i prozor, zatitnu reetku, kanal, vijke i navrtke)
VV 300/12 13023
Montani komplet za dvostruke prozore, model 300/12 (sadri specijalne prirubnice za nosa zatitne reetke i spoljnje staklo,
zaptivke za reetku i prozor, zatitnu reetku, kanal, vijke i navrtke)
TE 150/6 13001
Montani komplet sa krovnom kapom/zatita od vetra, model 150/6 (sadri spoljnu krovnu kapu, postolje, zaptivku, manetnu
sa navojem i meuprstenove)
TE 230/9 13002
Montani komplet sa krovnom kapom/zatita od vetra, model 230/9 (sadri spoljnu krovnu kapu, postolje, zaptivku, manetnu
sa navojem i meuprstenove)
TE 300/12 13003
Montani komplet sa krovnom kapom/zatita od vetra, model 300/12 (sadri spoljnu krovnu kapu, postolje, zaptivku,
manetnu sa navojem i meuprstenove)
ML 150/6 13015 Montani komplet za zidove velike debljine, model 150/6 (sadri ram za uputenu montau, stopu, kanal)
ML 230/9 13016 Montani komplet za zidove velike debljine, model 230/9 (sadri ram za uputenu montau, stopu, kanal)
ML 300/12 13017 Montani komplet za zidove velike debljine, model 300/12 (sadri ram za uputenu montau, stopu, kanal)
ML 150/6 -230/9 13012
Montani komplet za tavanicu, sputenu tavanicu i panel, model 150/6 i 230/9 (sadri 2 draa za tavanicu vijke M5 x 70 M
5 x 30 i podloke
ML 300/12 13014
Montani komplet za tavanicu, sputenu tavanicu i panel, model 300/12 (sadri 4 draa za tavanicu vijke M5 x 70 M 5 x 30
i podloke
TC 150/6 13027
Montana ploa sa cevnim nastavkom za ugradnju na kanal, model 150/6 (sadri prirubnicu za kanal, zaptivku, 4 navrtke, 4
vijka, M4 x 20/M4 x 50)
TC 230/9 13028
Montana ploa sa cevnim nastavkom za ugradnju na kanal, model 230/9 (sadri prirubnicu za kanal, zaptivku, 4 navrtke, 4
vijka, M4 x 20/M4 x 50)
TC 300/12 13029
Montana ploa sa cevnim nastavkom za ugradnju na kanal, model 300/12 (sadri prirubnicu za kanal, zaptivku, 4 navrtke, 4
vijka, M4 x 20/M4 x 50)
SA 230/9 13004
Montani komplet sa kapom koja ne proputa svetlost, model 230/9 (sadri zatitnu od prodora svetlosti i meuprstenove,
spoljnu kapu i postolje, zaptivku, mreu) material otporan na ultravioletno zraenje, obojen crnom nerefleksionom bojom
Vraanje na poetnu stranu
58
AKSIJALNI DOVODNI I ODSISNI VENTILATORI SA RUNIM
ILI AUTOMATSKIM UKLJUIVANJEM
naini ugradnje i Potreban Pribor
B
r
o
j

m
o
n
t
a

n
i
h

k
o
m
p
l
e
t
a
*Kanali
Kod Model
*Postoljezaravankrov
Kod Model
*Limsaugraenimpostoljem
Kod Model
* Samo za britansko trite
*Cevninastavak(aura)zaugradnjuuzid
Kod Model
Kod Model
Kod Model Kod Model
Jednostrukozastakljenprozor
Zid 1 13018 13018 13018 13018 13018 13018 13018 13018 13018 13018
Dvostrukozastakljen
prozor(kriloseotvara)
1 13021 13021 13021 13021 13022 13022 13022 13022 13023 13023

Dvostrukiprozor 1 13024 13024 13024 13024 13025 13025 13025 13025 13026 13026

Ugr. na prozor sa zat. kapom
koja ne proputa svetlost
1 13004 13004 13004 13004
Ugradnjana
prozor/panel 1 13001 13001 13001 13001 13002 13002 13002 13002 13003 13003
saspoljnomkapom
Ugradnjanakrov 1 13001 13001 13002 13002 13003 13003
Ugradnjanazidsa
2
13001 13001 13001 13001 13002 13002 13002 13002 13003 13003
spoljnomkapom 13018 13018 13018 13018 13018 13018 13018 13018 13018 13018
Ugradnja za zid sa kanalskom 13001 13001 13002 13002 13003 13003
vezom (kanal nije ukljuen 1 13018 13018 13018 13018 13018 13018
u isporuku) 13027x2 13027x2 13028x2 13028x2 13029x2 13029x2
Uputenaugradnjauzid
Uputenaugradnja
uzidvelikedebljine
1 13015 13015 13016 13016 13017 13017
Panel
Tavanica 1 13012 13012 13012 13012 13014 13014
Sputenatavanica


Ugradnja na krov sa kanal 13001 13001 13002 13002 13003 13003
skom vezom (kanal nije 3 13027 13027 13028 13028 13029 13029
ukljuen u isporuku) 13012 13012 13012 13012 13014 13014
Uputenaugradnjauzidsa 13027 13027 13028 13028 13029 13029
kanalskom vezom (kanal 3 13012 13012 13012 13012 13014 13014
nije ukljuen u isporuku) 13015 13015 13016 13016 13017 13017
Ugradnjautanakzid 13001 13001 13002 13002 13003 13003
sakanalskomvezom 3 13018 13018 13018 13018 13018 13018
(kanalnijeukljuen 13027 13027 13028 13028 13029 13029
uisporuku) 13012 13012 13012 13012 13014 13014
Ugr. na panel sa zat. kapom
koja ne proputa svetlost
1 13004 13004 13004 13004
Ugradnja na zid sa zat. ka
2
13004 13004 13004 13004
pomkojaneproputasvetlost 13018 13018 13018 13018

8501 Fleksibilni kanal prenika 175 mm, duine 3 m
8511 Fleksibilni kanal prenika 175 mm, duine 10 m
8502 Fleksibilni kanal prenika 243 mm, duine 3 m
8512 Fleksibilni kanal prenika 243 mm, duine 10 m
8503 Fleksibilni kanal prenika 305 mm, duine 3 m
8513 Fleksibilni kanal prenika 305 mm, duine 10 m
Kod Model
8550 Lim sa ugraenim postoljem 150/6
8551 Lim sa ugraenim postoljem 230/9
8552 Lim sa ugraenim postoljem 300/12

8558 Postolje za ravan krov 150/6
8559 Postolje za ravan krov 230/9
8560 Postolje za ravan krov 300/12

9105 aura za zid za 150/6 x 275 mm
9108 aura za zid za 230/9 x 275 mm
9110 aura za zid za 300/12 x 275 mm
1
5
0
/
6

P
1
5
0
/
6

L
L

S
1
5
0
/
6

A
R
1
5
0
/
6

A
R

L
L

S
1
5
0
/
6

A
R
I
1
5
0
/
6

A
R
I

L
L

S
2
3
0
/
9

P
2
3
0
/
9

L
L

S
2
3
0
/
9

A
R
2
3
0
/
9

A
R

L
L

S
2
3
0
/
9

A
R
I
2
3
0
/
9

A
R
I

L
L

S
3
0
0
/
1
2

A
R
3
0
0
/
1
2

A
R

L
L

S
3
0
0
/
1
2

A
R
I
3
0
0
/
1
2

A
R
I

L
L

S
Vraanje na poetnu stranu
AKSIJALNI DOVODNI I ODSISNI VENTILATORI SA RUNIM
ILI AUTOMATSKIM UKLJUIVANJEM
59
Krivenapor/protok
qv
0 70 140 210 280
0
1
2
3
4
p
F
C
n

(
m
m
H
2
O
)
qv
p
F
C
n

(
m
m
H
2
O
)
0 100 200 300 400 500
0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
150/6 AR
qv
p
F
C
n

(
m
m
H
2
O
)
0 100 200 300 400
0
2
4
6
8
qv
p
F
C
n

(
m
m
H
2
O
)
0 200 400 600 800
0
1
2
3
4
qv
p
F
C
n

(
m
m
H
2
O
)
0 500 1000 1500 2000
0
2
4
6
8
150/6 AR LL S 230/9 AR LL S 300/12 AR LL S
230/9 AR
qv
p
F
C
n

(
m
m
H
2
O
)
0 300 600 900 1200
0
1
2
3
4
300/12 AR 150/6 AR 230/9 AR
Vraanje na poetnu stranu
60
AKSIJALNI DOVODNI I ODSISNI VENTILATORI SA RUNIM
ILI AUTOMATSKIM UKLJUIVANJEM
regulatori
Reversibilni regulatori brzine za montau na zid za primenu kod automatskih modela Vortice Vario.
CR5
(kod 12943)

Petostepeni regulator brzine

Ukljueno/iskljueno

Reversibilan

Moe se koristiti za regulaciju
vie ventilatora

Maksimalno optereenje 100 W
CReN
(kod 12944)

Varijabilni elektronski regulator brzine

Ukljueno/iskljueno

Reversibilan

Prirodno se ventilira

Moe se koristiti za regulaciju vie
ventilatora

Maksimalno optereenje 1,2 A
CRN
(kod 12945)

Ukljueno/iskljueno

Reversibilan

Prirodno se ventilira

Moe se koristiti za regulaciju
vie ventilatora

Maksimalno optereenje 100 W
CR5N
(kod 12941)

Petostepeni regulator brzine

Ukljueno/iskljueno

Reversibilan

Prirodno se ventilira

Moe se koristiti za regulaciju
vie ventilatora

Maksimalno optereenje 100 W
1
1
0
6
0
35 22
170
1
2
0
36 49
1
7
5
1
1
0
6
0
35 22
170
1
2
0
36 49
1
7
5
Televortice
(kod 22391)

Infracrveni daljinski upravlja

3 brzine

Ukljueno/iskljueno

Reversibilan

Napajanje: 220 240 V

Frekvencija: 50/60 Hz

Radna temperatura: 50C

Klasa zatite: IP20

Regulator se moe ugraditi i uputeno u zid pomou odgovarajue ugradne kutije
Moeistovremenodaregulievieodsisnihventilatorapri
maksimalnomoptereenjudo100W.
Moeistovremenodaregulievieodsisnihventilatorapri
maksimalnomoptereenjudo100W.
1
6
0
1
0
2
43 21
48 30
130 69
1
6
9
0
74 65
Televario
(kod 22597)

Infracrveni daljinski upravlja i regulator brzine

3 brzine

Ukljueno/iskljueno

Reversibilan

Tajmer

Televario se moe ugraditi i uputeno u zid
pomou odgovarajue ugradne kutije
1
6
0
1
0
2
43 21
48 30
Vraanje na poetnu stranu
1
1
0
6
0
35 22
170
1
2
0
36 49
1
7
5
1
1
0
6
0
35 22
170
1
2
0
36 49
1
7
5
Televortice
(kod 22391)

Infracrveni daljinski upravlja

3 brzine

Ukljueno/iskljueno

Reversibilan
61
senzori u Prostoru
Senzori slue za registrovanje karakteristinih stanja sredine (vlanosti,
temperature, prisustva ljudi i kvaliteta vazduha) i pogodni su za primenu kod
svih modela Vortice Vario. Ovi senzori se mogu povezati sa Vario regulatorima
brzine serije CR.
CHCS-SeNZORVLANOSTI
(kod 12994)
Meri relativnu vlanost u prostoru () i ukljuuje ventilator kada relativna vlanost prekorai 65%.
Podeavanje se moe izvriti i tako da se ventilator ukljuuje kada je ispod 65%. Moe se povezati sa
tajmerom koji pomou unutranjeg trimera (kondenzatora za podeavanje) obezbeuje podeavanje
produenog rada ventilatora od 3 do 20 minuta.
CPIR-DeTeKTORPRISUSTVALJUDI
(kod 12998)
Registruje prisustvo ljudi koji se kreu u zoni dejstva senzora i automatski ukljuuje ventilator.
Ugraeni tajmer obezbeuje podeavanje produenog rada ventilatora od 3 do 20 minuta, pomou
unutranjeg trimera.
CTIMeR
(kod 12999)
Podesivi tajmer za produeni rad ventilatora (pomou unutranjeg trimera produeni rad se moe
podesiti od 3 do 20 minuta).
CTeMP-SeNZORTeMPeRATURe
(kod 12992)
Meri temperaturu u prostoru i ukljuuje ventilator kada temperatura prekorai podeenu vrednost.
Kada temperatura padne ispod postavljene vrednosti, ventilator e nastaviti da radi jo od 3 do 20
minita, zavisno od podeavanja unutranjim trimerom (mogunost podeavanja pomou spoljnjeg
trimera od 10 d0 40C).
CDeTeKTORDIMACIGAReTe
(kod 12993)
Meri kvalitet vazduha, registruje prisustvo dima cigarete, mirisa i drugih zagaivaa i ukljuuje
ventilator kada koncentracija zagaivaa prekorai postavljenu vrednost, koja se podeava pomou
spoljnjeg trimera. Ventilator e nastaviti da radi jo od 3 do 20 minita, zavisno od podeavanja
unutranjim trimerom.
144
5
4
55,8

Napajanje: 220 240 V

Frekvencija: 50/60 Hz

Maksimalno optereenje: 3 A

Radna temperatura: 50C

Klasa zatite: IP20
Vraanje na poetnu stranu
62
C C C
C
E
D
F
L
C


B
A
A B C D E F L Gr.
Lineo100QV0-QT V0
17005
231 96 82 174 156 95 152 1250
17025
Lineo100V0-TV0
17001
303 96 101.5 211 188.5 90 189 1800
17021
Lineo125V0-TV0
17002
258 122 101.5 211 188.5 90 189 1800
17022
Lineo150V0-TV0
17003
294 146 112.5 234 214.5 110 212 2400
17023
Lineo160V0-TV0
17004
272.5 156 112.5 234 214.5 110 212 2400
17024
Lineo200V0-TV0
17006
300 196 125.5 260.5 234.5 140 235 3700
17026
Lineo250V0 17009 385 247 152.5 317 300 176.5 292 7000
Lineo315V0 17010 448 312 188.5 392.5 361.5 220.5 359 11300
IN-LINE AKSIJALNO-RADIJALNI ODSISNI VENTILATORI ZA UGRADNJU U KANAL, 14 MODELA
SA ILI BEZ TAJMERA, SA SERTIFIKOVANIM PERFORMANSAMA U POGLEDU BEZBEDNOSTI I BUKE
Model Kod
C Brza, jednostavna ugradnja. Nosai za montau koji se isporuuju uz ureaj omoguuju
brzu i laku ugradnju. Razvodna kutija se moe rotirati radi postavljanja u eljeni poloaj,
ime se dodatno olakava montaa. Uz ureaj se isporuuju i vijci za montau.
C Jednostavno odravanje. Proizvodi serije Lineo imaju specijalni dupli mehanizam koji
omoguava da se ventilator skine za samo nekoliko sekundi bez uticaja na ostatak
instalacije. Uputstvo za odravanje jasno pokazuje da se vijci mogu ponovo koristiti za
montau. Ponovna montaa je isto tako brza i jednostavna.
produeni ivotni ciklus i da i tokom
proizvodnje i u eksploataciji to manje
zagauju ivotnu sredinu.

Mogunost podeavanja brzine. Kod
svih modela, izuzev onih sa tajmerom,
brzina se moe regulisati pomou
regulatora broja obrtaja koji se
isporuuju na zahtev.

Inteligentni. Proizvodi iz serije Vortice
Vario imaju mogunost dodatnih
funkcija, kada se kombinuju sa
senzorima za praenje vlanosti,
temperature, nivoa zagaenja, kvaliteta
vazduha i detekciju prisustva ljudi. Svi
ovi ureaji se posebno naruuju.

Kompletna serija Lineo opremljena je
motorima sa kuglinim leajevima sa
minimalnim radnim vekom od 30.000
sati bez mehanikih greaka u radu.

Bezbedni. Bezbednost, nominalna
snaga, zatita (klase IPX4 prema EN
60529) i izolacija su sertifikovani od
strane IMQ Italijanske nacionalne
sertifikacione agencije.

Optimalna energetska efikasnost. Nai
istraivaki programi omoguili su nam
da ostvarimo najbolji mogui odnos
izmeu eksploatacionih trokova i
radnih karakteristika.

Zatita od preoptereenja. Neki
modeli iz ove serije imaju na motoru
mogunost runog resetovanja. Ostali
modeli su opremljeni termikim
prekidaem.

Usaglaenost sa standardima.
Kopletnan proizvodni program
odsisnih ventilatora Vortice Lineo
konstruisan je u skladu sa standardom
CEI EN 60335-2-80-1997. Performanse
odgovaraju UNI 10531 (kategorija D).
Ureaji nose CE oznaku usaglaenu
sa Direktivom za niskonaponska
postrojenja (LVD) i Direktivom o
elektromagnetskoj kompatibilnosti
(EMC).
eme elektro povezivanja prikazane su
na strani XXVII.

Odsisni ventilatori iz serije Lineo
imaju garantovan protok i napor
(prema standardu UNI 10531:1995,
koji odgovara ISO 5801) i nivo buke
(UNI EN ISO 3741). Sertifikacija
ovih parametara garantuje da e
nai proizvodi uvek odgovoriti
vaim zahtevima i oekivanjima.

Kompaktnost. Proizvodi su vrlo
malih gabarita, to ih ini idealnim
za ugradnju u skuenim prostorima.
Ureaj ima spoljni prenik jedva malo
vei od kanala na koji se prikljuuje.

Zatita klase IPX4. Proizvodi su
zatieni od prskajue vode iz svih
pravaca, tako da su idealni za ugradnju
u vlanim sredinama.

Dve brzine. Svi modeli, ukljuujui i
one sa tajmerom imaju mogunost
rada na dve brzine.

Podesivi tajmer. Modeli iz serije
Vortice Lineo mogu se isporuiti i
sa podesivim tajmerom, koji prua
mogunost produenog rada od 3 do
20 minuta.

Dvostruka izolacija. Nije potrebno
uzemljenje.

Samogasiva VO plastika. Svi modeli
su izraeni od plastike VO kvaliteta,
tako da garantuju najvei mogui
nivo samogasivosti, kao i mehaniku
vrstou.

Ekoloki prihvatljivi. Svi delovi Lineo
ureaja se mogu lako demontirati
i reciklirati. Proizvodi iz ove serije
izvedeni su u skladu sa zahtevima
lana 4 Directive WEEE (Odlaganje
elektrine i elektronske opreme). Oni
su tako konstruisani da obezbede
Dimenzije(mm)
serija Vortice

lineo
30.000 h Long Life
Vraanje na poetnu stranu
63

Lineo100QV0
220-240 50 12 15 0.05 0.07 klasa II 60
Lineo100V0
220-240 50 20 23 0.09 0.11 klasa II 60
Lineo125V0
220-240 50 25 33 0.11 0.15 klasa II 60
Lineo150V0
220-240 50 40 58 0.18 0.26 klasa II 60
Lineo160V0
220-240 50 40 58 0.18 0.26 klasa II 60
Lineo200V0
220-240 50 98 145 0.43 0.64 klasa II 60
Lineo250V0 220-240 50 110 180 0.48 0.78 klasa II 60
Lineo315V0 220-240 50 200 300 0.90 1.32 klasa II 60

Lineo100QV0
155 43.1 200 55.6 6.5 63.8 7.5 73.6 29.4 37.9
Lineo100V0
180 50.0 255 70.8 13 127.5 16.5 161.9 30.7 39.4
Lineo125V0
250 69.4 365 101.4 13 127.5 17 166.8 33.9 43
Lineo150V0
385 106.9 550 152.8 21 206.0 27 264.9 41.4 50.5
Lineo160V0
385 106.9 550 152.8 21 206.0 27 264.9 41.7 50.8
Lineo200V0
790 219.4 1060 294.4 29 284.5 33 323.7 48.8 55.1
Lineo250V0 990 275.0 1350 375.0 36 353.2 53 519.9 51.4 59.1
Lineo315V0 1740 483.3 2300 638.9 43.5 426.7 75 735.8 50.6 63.4
m
3
/h l/s m
3
/h l/s
min max
LpdB(A)3m
min max min max
min max min max
Lineo100QTV0
Lineo100TV0
Lineo125TV0
Lineo150TV0
Lineo160TV0
Lineo200TV0
Lineo100QTV0
Lineo100TV0
Lineo125TV0
Lineo150TV0
Lineo160TV0
Lineo200TV0
X4
X4
X4
X4
X4
X4
X4
X4
*ISO5801
*ISO5801 *eNISO3741:1999
mmH
2
O Pa mmH
2
O Pa
Hz W A V
IP
Hz W A V
IP
IN-LINE AKSIJALNO-RADIJALNI ODSISNI VENTILATORI ZA UGRADNJU U KANAL, 14 MODELA SA
ILI BEZ TAJMERA, SA SERTIFIKOVANIM PERFORMANSAMA U POGLEDU BEZBEDNOSTI I BUKE
Izolacija
Temp.
maxC
Protok Napor
brzina
GARANTOVANeISeRTIFIKOVANeRADNeKARAKTeRISTIKe
INIVOBUKeIMQ PERFORMANCE
IMQ PERFORMANCE je nezavisna oznaka kvaliteta, koja po meunarodnim standardima*
garantuje radne karakteristike (protok i napor) i nivoe buke proizvoda.
GARANTOVANAISeRTIFIKOVANABeZBeDNOST
Oznaka IMQ garantuje da je ureaj proizveden u saglasnosti sa merama postojeih bezbednosnih
standarda EN 60335-I i EN 60335-2-80, Direktivom za niskonaponska postrojenja (LVD) i Direktivom
o elektromagnetskoj kompatibilnosti (EMC). IMQ jo garantuje i stalno praenje kvaliteta
proizvodnje.
Oznaka IMQ odgovara sledeim evropskim oznakama:
Vraanje na poetnu stranu
64
high
low
11977 VP220
40
32
24
16
8
0
mmH
2
O Pa
p
t
300
200
100
0
m
3
/h
l/s
q
v
0 20 40
0 50 150 100 200 250
60
min
high
low
11977 VP220
40
32
24
16
8
0
mmH
2
O Pa
p
t
300
200
100
0
m
3
/h
l/s
q
v
0 20 40
0 50 150 100 200 250
60
max
high
low
11977 VP220
40
32
24
16
8
0
mmH
2
O Pa
p
t
300
200
100
0
m
3
/h
l/s
q
v
0 20 40
0 50 150 100 200 250
60
min
high
low
11977 VP220
40
32
24
16
8
0
mmH
2
O Pa
p
t
300
200
100
0
m
3
/h
l/s
q
v
0 20 40
0 50 150 100 200 250
60
max
high
low
11977 VP220
40
32
24
16
8
0
mmH
2
O Pa
p
t
300
200
100
0
m
3
/h
l/s
q
v
0 20 40
0 50 150 100 200 250
60
min
high
low
11977 VP220
40
32
24
16
8
0
mmH
2
O Pa
p
t
300
200
100
0
m
3
/h
l/s
q
v
0 20 40
0 50 150 100 200 250
60
max
m
3
/h
mmH
2
O Pa
p
t
10
8
6
4
2
0
q
v
100 150 200 250
l/s
50
100
80
60
40
20
0 0
55 28 0 42 14 69
Lineo100QV0-QTV0
111 55
m
3
/h
mmH
2
O Pa
p
t
20
16
12
8
4
0
q
v
200 300 400 500
l/s
100
200
160
120
80
40
0 0
0 83 28 139
Lineo125V0-TV0
168 84
m
3
/h
mmH
2
O Pa
p
20
16
12
8
4
0
q
v
300 450 600 750
l/s
150
200
160
120
80
40
0 0
0 126 42 210
VORTICE LINEO 125 VO - installazione in parallelo -
Lineo125V0-TV0
88 44
m
3
/h
mmH
2
O Pa
p
30
24
18
12
6
0
q
v
160 240 320 400
l/s
80
300
240
180
120
60
0 0
0 66 22 110
VORTICE LINEO 125 VO - installazione in serie
Lineo125V0-TV0
m
3
/h
mmH
2
O Pa
p
t
20
16
12
8
4
0
q
v
120 180 240 300
l/s
200
160
120
80
40
0
60
0
66 33 0 50 16 83
Lineo100V0-TV0
m
3
/h
mmH
2
O Pa
p
20
16
12
8
4
0
q
v
200 300 400 500
l/s
160
120
80
40
0
100
112 56 0 84 28 140
VORTICE LINEO 100 VO - installazione in parallelo -
Lineo100V0-TV0
m
3
/h
mmH
2
O Pa
p
35
28
21
14
7
0
q
v
120 180 240 300
l/s
60
350
280
210
140
70
0 0
68 34 0 51 17 85
VORTICE LINEO 100 VO - installazione in serie
Lineo100V0-TV0
m
3
/h
mmH
2
O Pa
p
t
30
24
18
12
6
0
0
q
v
300 450 600 750
l/s
150
300
240
180
120
60
0
166 83 0 125 41 208
Lineo150V0-TV0
m
3
/h
mmH
2
O Pa
p
30
24
18
12
6
0
0
q
v
500 750 1000 1250
l/s
250
300
240
180
120
60
0
280 140 0 210 70 350
VORTICE LINEO 150 VO - installazione in parallelo -
Lineo150V0-TV0
m
3
/h
mmH
2
O Pa
p
50
40
30
20
10
0
0
q
v
240 360 480 600
l/s
120
500
400
300
200
100
0
134 68 0 100 34 168
VORTICE LINEO 150 VO - installazione in serie
Lineo150V0-TV0
high
low
11977 VP220
40
32
24
16
8
0
mmH
2
O Pa
p
t
300
200
100
0
m
3
/h
l/s
q
v
0 20 40
0 50 150 100 200 250
60
min
high
low
11977 VP220
40
32
24
16
8
0
mmH
2
O Pa
p
t
300
200
100
0
m
3
/h
l/s
q
v
0 20 40
0 50 150 100 200 250
60
max
Odsisni ventilatori serije Vortice Lineo mogu biti ugraeni na vie naina: na poetku, u sredini ili na kraju vazdunih
kanala, horizontalno, vertikalno, na zidove, tavanice, sputene tavanice ili bilo koju ravnu povrinu. Jedna od glavnih
karakteristika nove serije Vortice Lineo je, pored lake montae, i injenica da se ventilator moe za samo nekoliko
sekundi skinuti sa kanalske mree radi pregleda i odravanja. Ventilatori Vortice Lineo mogu se prikljuivati na
standardne krune kanale, ali i na pravougaone kanale (pomou specijalnog pribora za montau). Ugraena elektro
razvodna kutija, klase vodootpornosti IPX4, sa hermetiki zatvorenim kuitem. Proizvod se isporuuje u kompletu
sa dodatnom opremom koja obuhvata anker vijke, prikljuke i kleme.
Uparalelenojvezizapravougaonekenale
Kaopojedinaniureajnakrajukanala

Paralelenovezani(udvosgtruujuprotok)

Rednovezani(udvostruujunapor) Kaopojedinaniureannausisukanala Kaopojedinaniureajukanalu


Krivenapor/protok
LINEO 125 V0
(kod 17002)
LINEO 125 T V0
(kod 17022)
BRZINA
UGRADNJA:
Pojedinani
U paralelnoj vezi
U rednoj vezi
LINEO 150 V0
(kod 17003)
LINEO 150 T V0
(kod 17023)
BRZINA
UGRADNJA:
Pojedinani
U paralelnoj vezi
U rednoj vezi
LINEO 100 Q V0
(kod 17005)
LINEO 100 Q T V0
(kod 17025)
BRZINA

UGRADNJA:
pojedinani
Pojedinani
LINEO 100 V0
(kod 17001)
LINEO 100 T V0
(kod 17021)
BRZINA

UGRADNJA:
Pojedinani
U paralelnoj vezi
U rednoj vezi
Pojedinani
U paralelnoj vezi U rednoj vezi
Pojedinani U paralelnoj vezi
U rednoj vezi
Pojedinani
U paralelnoj vezi
U rednoj vezi
IN-LINE AKSIJALNO-RADIJALNI ODSISNI VENTILATORI ZA UGRADNJU U KANALE, 14 MODELA SA ILI
BEZ TAJMERA, SA SERTIFIKOVANIM PERFORMANSAMA U POGLEDU BEZBEDNOSTI I BUKE
Vraanje na poetnu stranu
LINEO 125 V0
(kod 17002)
LINEO 125 T V0
(kod 17022)
BRZINA
UGRADNJA:
Pojedinani
U paralelnoj vezi
U rednoj vezi
LINEO 150 V0
(kod 17003)
LINEO 150 T V0
(kod 17023)
BRZINA
UGRADNJA:
Pojedinani
U paralelnoj vezi
U rednoj vezi
IN-LINE AKSIJALNO-RADIJALNI ODSISNI VENTILATORI ZA UGRADNJU U KANALE, 14 MODELA SA ILI
BEZ TAJMERA, SA SERTIFIKOVANIM PERFORMANSAMA U POGLEDU BEZBEDNOSTI I BUKE
65
m
3
/h
mmH
2
O Pa
p
t
75
60
45
30
15
0
0
q
v
600 900 1200 1500
l/s
300
750
600
450
300
150
0
333 166 0 250 83 416
Lineo250V0
m
3
/h
mmH
2
O Pa
p
60
48
36
24
12
0
0
q
v
1200 1800 2400 3000
l/s
600
600
480
360
240
120
0
670 335 0 500 165 835
VORTICE LINEO 250 VO - installazione in parallelo
Lineo250V0
m
3
/h
mmH
2
O Pa
p
100
80
60
40
20
0
0
q
v
700 1050 1400 1750
l/s
350
1000
800
600
400
200
0
389 194 0 292 97 486
VORTICE LINEO 250 VO - installazione in parallelo
Lineo250V0
555 278
m
3
/h
mmH
2
O Pa
p
t
100
80
60
40
20
0
0
q
v
1000 1500 2000 2500
l/s
500
1000
800
600
400
200
0
0 416 139 694
Lineo315V0
m
3
/h
mmH
2
O Pa
p
150
120
90
60
30
0
0
q
v
1000 1500 2000 2500
l/s
500
1500
1200
900
600
300
0
560 280 0 420 140 700
VORTICE LINEO 315 VO - installazione in parallelo
Lineo315V0
m
3
/h
mmH
2
O Pa
p
30
24
18
12
6
0
0
q
v
500 750 1000 1250
l/s
250
300
240
180
120
60
0
280 140 0 210 70 350
VORTICE LINEO 150 VO - installazione in parallelo -
Lineo160V0-TV0
m
3
/h
mmH
2
O Pa
p
t
30
24
18
12
6
0
0
q
v
300 450 600 750
l/s
150
300
240
180
120
60
0
166 83 0 125 41 208
Lineo160V0-TV0
m
3
/h
mmH
2
O Pa
p
50
40
30
20
10
0
0
q
v
240 360 480 600
l/s
120
500
400
300
200
100
0
134 68 0 100 34 168
VORTICE LINEO 150 VO - installazione in serie
Lineo160V0-TV0
m
3
/h
mmH
2
O Pa
p
t
50
40
30
20
10
0
0
q
v
500 750 1000 1250
l/s
250
500
400
300
200
100
0
278 139 0 208 69 347
Lineo200V0-TV0
m
3
/h
mmH
2
O Pa
p
75
60
45
30
15
0
0
q
v
500 750 1000 1250
l/s
250
750
600
450
300
150
0
280 140 0 210 70 350
VORTICE LINEO 200 VO - installazione in serie
Lineo200V0-TV0
m
3
/h
mmH
2
O Pa
p
40
32
24
16
8
0
0
q
v
1000 1500 2000 2500
l/s
500
400
320
240
160
80
0
560 280 0 420 140 700
VORTICE LINEO 200 VO - installazione in parallelo -
Lineo200V0-TV0
high
low
11977 VP220
40
32
24
16
8
0
mmH
2
O Pa
p
t
300
200
100
0
m
3
/h
l/s
q
v
0 20 40
0 50 150 100 200 250
60
min
high
low
11977 VP220
40
32
24
16
8
0
mmH
2
O Pa
p
t
300
200
100
0
m
3
/h
l/s
q
v
0 20 40
0 50 150 100 200 250
60
max
high
low
11977 VP220
40
32
24
16
8
0
mmH
2
O Pa
p
t
300
200
100
0
m
3
/h
l/s
q
v
0 20 40
0 50 150 100 200 250
60
min
high
low
11977 VP220
40
32
24
16
8
0
mmH
2
O Pa
p
t
300
200
100
0
m
3
/h
l/s
q
v
0 20 40
0 50 150 100 200 250
60
max
high
low
11977 VP220
40
32
24
16
8
0
mmH
2
O Pa
p
t
300
200
100
0
m
3
/h
l/s
q
v
0 20 40
0 50 150 100 200 250
60
min
high
low
11977 VP220
40
32
24
16
8
0
mmH
2
O Pa
p
t
300
200
100
0
m
3
/h
l/s
q
v
0 20 40
0 50 150 100 200 250
60
max
high
low
11977 VP220
40
32
24
16
8
0
mmH
2
O Pa
p
t
300
200
100
0
m
3
/h
l/s
q
v
0 20 40
0 50 150 100 200 250
60
min
high
low
11977 VP220
40
32
24
16
8
0
mmH
2
O Pa
p
t
300
200
100
0
m
3
/h
l/s
q
v
0 20 40
0 50 150 100 200 250
60
max
Pojedinani
U paralelnoj vezi
U rednoj vezi
Pojedinani
U rednoj vezi
U paralelnoj vezi Pojedinani U rednoj vezi
Pojedinani U rednoj vezi U paralelnoj vezi
IN-LINE AKSIJALNO-RADIJALNI ODSISNI VENTILATORI ZA UGRADNJU U KANALE, 14 MODELA
SA ILI BEZ TAJMERA, SA SERTIFIKOVANIM PERFORMANSAMA U POGLEDU BEZBEDNOSTI I BUKE
LINEO 160 V0
(kod 17004)
LINEO 160 T V0
(kod 17024)
BRZINA
UGRADNJA:
Pojedinani
U paralelnoj vezi
U rednoj vezi
Krivenapor/protok
LINEO 200 V0
(kod 17006)
LINEO 200 T V0
(kod 17026)
BRZINA
UGRADNJA:
Pojedinani
U paralelnoj vezi
LINEO 250 V0
(kod 17009)
BRZINA


UGRADNJA:
Pojedinani
U paralelnoj vezi
U rednoj vezi
LINEO 315 V0
(kod 17010)
BRZINA


UGRADNJA:
Pojedinani
U rednoj vezi
Vraanje na poetnu stranu
66
43 120 43 120
dodatna oPrema regulatori brzine
Petostepeniregulatoribrzine
(izuzev modela sa tajmerom)
C5 0.5 (kod 12987) od modela 100 Q VO zakljuno sa
160 VO Elektronski regulatori (sem za modele sa tajmerom)
elektronskiregulatori
(izuzev modela sa tajmerom)
C1.5 (kod 12966) od modela 100 Q VO zakljuno sa 200 VO
maksimalno optereenje 1.5 A
C2.5 (kod 12967) ili SCNR/M (kod 12982) za modele 250 VO i 315 VO
maksimalno optereenje 2.5 A
KompletSCB5(kod 22483)
Za regulator kod 12987.
KompletSCB(kod 22481)
Za regulatore kodovi 12966, 12967 and 12982
43 120 43 120
Opremaza Ploa Opremaza Nepovratne
Fiksne

Zatitne
Ramovisa
Model Kod radnuvezu zarednu paralelnuvezu klapne
aluzine

reetke
zatitnom
(cev) vezu (prirubniceinosai) mreom
100 Q V0 17005 22551 22010 22701
100 V0 17001 22584 22593 22577 22551 22010 22701
125 V0 17002 22585 22593 22578 22556 22020 22702
150 V0 17003 22586 22593 22579 22562 22020 22703
160 V0 17004 22587 22593 22581 22563 22704 51150
200 V0 17006 22588 22593 22582 22566 22705 51150
250 V0 17009 22589 22594 22583 22571 22706 51150
315 V0 17010 22592 22594 22576 22707 51250
100 Q T V0 17025 22551 22010 22701
100 T V0 17021 22584 22593 22577 22551 22010 22701
125 T V0 17022 22585 22593 22578 22556 22020 22702
150 T V0 17023 22586 22593 22579 22562 22020 22703
160 T V0 17024 22587 22593 22581 22563 22704 51150
200 T V0 17026 22588 22593 22582 22566 22705 51150
IN-LINE AKSIJALNO-RADIJALNI ODSISNI VENTILATORI ZA UGRADNJU U KANALE, 14 MODELA
SA ILI BEZ TAJMERA, SA SERTIFIKOVANIM PERFORMANSAMA U POGLEDU BEZBEDNOSTI I BUKE
Vraanje na poetnu stranu
IN-LINE AKSIJALNO-RADIJALNI ODSISNI VENTILATORI ZA UGRADNJU U KANALE, 14 MODELA
SA ILI BEZ TAJMERA, SA SERTIFIKOVANIM PERFORMANSAMA U POGLEDU BEZBEDNOSTI I BUKE
67
144
5
4
55,8
IN-LINE AKSIJALNO-RADIJALNI ODSISNI VENTILATORI ZA UGRADNJU U KANALE, 14 MODELA
SA ILI BEZ TAJMERA, SA SERTIFIKOVANIM PERFORMANSAMA U POGLEDU BEZBEDNOSTI I BUKE
senzori u Prostoru
Senzori slue za registrovanje karakteristinih stanja sredine (vlanosti, temperature, prisustva ljudi i kvaliteta vazduha) i pogodni su
za primenu sa modelima ventilatora Lineo (varijante bez tajmera).
CHCS-SeNZORVLANOSTI
(kod 12994)
Meri relativnu vlanost u prostoru () i ukljuuje ventilator kada relativna vlanost prekorai 65%.
Podeavanje se moe izvriti i tako da se ventilator ukljuuje kada je ispod 65%. Moe se povezati sa
tajmerom koji pomou unutranjeg trimera obezbeuje podeavanje produenog rada ventilatora od 3 do
20 minuta.
CPIR-DeTeKTORPRISUSTVALJUDI
(kod 12998)
Registruje prisustvo ljudi koji se kreu u zoni delovanja senzora i automatski ukljuuje ventilator.
Ugraeni tajmer obezbeuje podeavanje produenog rada ventilatora od 3 do 20 minuta, pomou
unutranjeg trimera.
CTAJMeR
(kod 12999)
Podesivi tajmer za produeni rad ventilatora (pomou unutranjeg trimera produeni rad se moe
podesiti od 3 do 20 minuta).
CTeMP-SeNZORTeMPeRATURe
(kod 12992)
Meri temperaturu u prostoru i ukljuuje ventilator kada temperatura prekorai podeenu vrednost.
Kada temperatura padne ispod postavljene vrednosti, ventilator e nastaviti da radi jo od 3 do 20
minita, zavisno od podeavanja unutranjim trimerom (mogunost podeavanja pomou spoljnjeg
trimera od 10 d0 40C).
CDeTeKTORDIMACIGAReTe
(kod 12993)
Meri kvalitet vazduha, registruje prisustvo dima cigarete, mirisa i drugih zagaivaa i ukljuuje
ventilator kada koncentracija zagaivaa prekorai postavljenu vrednost, koja se podeava pomou
spoljnjeg trimera. Ventilator e nastaviti da radi jo od 3 do 20 minita, zavisno od podeavanja
unutranjim trimerom.

Napajanje: 220 240 V

Frekvencija: 50/60 Hz

Maksimalno optereenje: 3 A

Radna temperatura: 50C

Klasa zatite: IP20
144
5
4
55,8
Vraanje na poetnu stranu
68
komPlet sa Ventilatorom kit lineo
IN-LINE AKSIJALNO-RADIJALNI VENTILATORI 100 MM SA ILI BEZ TAJMERA, U
KOMPLETU SA FLEKSIBILNIM CREVOM, REETKAMA, NOSAEM I OBUJMICAMA
30.000 h
17012 12 15 0.05 0.07 155 200 63.8 73.6
Kod
E
D
F
L
C

B
A
Komplet sa ventilatorom
Vortice Lineo 100 Q V0
W
m
i
n
m
a
x
A
m
i
n
m
a
x
Protokvazduha
(m
3
/h)
m
i
n
m
a
x
Pritisak(Pa)
m
i
n
m
a
x
17011 20 23 0.09 0.11 180 255 127.5 161.9
17013 25 33 0.11 0.15 250 365 127.5 166.8
Komplet sa ventilatorom
Vortice Lineo 100 V0
Komplet sa ventilatorom
Vortice Lineo 125 V0
E
D
F
L
C

B
A
E
D
F
L
C

B
A
E
D
F
L
C

B
A
Komplet sa ventilatorom
Vortice Lineo 150 V0
17014 40 58 0.18 0.26 385 550 206.0 264.9

4 kompleta za ugradnju u
stanove i poslovne objekte

Sve u jednom kompletu

Laka montaa

Malih gabarita

C) Fiksna aluzina

D) Lakolebdea aluzina

E) Samolepljiva aluminijumska traka
SADRAJ KOMPLETA LINEO

A) Aksijalnoradijalni kanalski ventilator
Lineo 150

B) Fleksibilno aluminijumsko crevo duine 4m
Dimenzije(mm)
D
C
150 4 m
198 8
214,5
2
3
4
110
2
1
2
1
1
2
,
5


1
4
6
294
198 10,5


1
5
5


1
5
5
90
90
A
D
Opis i karakteristike na strani 85
150 4 m
198 8
214,5
2
3
4
110
2
1
2
1
1
2
,
5


1
4
6
294
198 10,5


1
5
5


1
5
5
90
90
B B C
E
150 4 m
198 8
214,5
2
3
4
110
2
1
2
1
1
2
,
5


1
4
6
294
198 10,5


1
5
5


1
5
5
90
90
150 4 m
198 8
214,5
2
3
4
110
2
1
2
1
1
2
,
5


1
4
6
294
198 10,5


1
5
5


1
5
5
90
90
B
150 4 m
198 8
214,5
2
3
4
110
2
1
2
1
1
2
,
5


1
4
6
294
198 10,5


1
5
5


1
5
5
90
90
150 4 m
198 8
214,5
2
3
4
110
2
1
2
1
1
2
,
5


1
4
6
294
198 10,5


1
5
5


1
5
5
90
90
C
A
NOVO
Maksimalna radna temperatura 60C 220-240V-50Hz

Poseduje sertifikat za beuman rad

Samogasiva VO plastika

Dvobrzinski motor sa kuglinim leajevima
Proizvod
Long Life
Vraanje na poetnu stranu

CA100-V0D

16008
220-
50
85 0.38 2540 235 65.3 40 392

56
2.4 klasa II X4 50

240
65* 0.32* 1660* 150* 41.7* 30* 274* 51*

CA125-V0D

16018
220-
50
85 0.40 2470 360 100 36 353

56
2.3 klasa II X4 50
240 67* 0.34* 1480* 210* 58.3* 25* 245* 45*

CA150-V0D

16028
220-
50
85 0.41 2390 500 138.9 34 333 56
2.6 klasa II
X4
50
240 70* 0.34* 1400* 280* 77.8* 20* 196* 44*

CA200-V0

16045
220- 50/
180 0.83 2660 870 241.7 58 568 64 4 klasa II 44 55
240 60

CA200-V0Q

16035
220- 50/
100 0.35 2290 700 194.4 37 363 59 3.1 klasa II 44 50
240 60

CA250-V0

16055
220- 50/
200 0.9 2460 1130 313.9 58 568 64 4.3 klasa II 44 55
240 60

CA315-V0

16065
220- 50/
200 0.9 2560 1250 347.2 56 549 67 5.1 klasa II 44 55
240 60
A W
L
p

d
B
(
A
)
3

V
kg
C
max
m
3
/
h
m
m

H
2
O
P
a
l
/
s
Hz V
69
C C
30.000 h
* max/min
C
IN-LINE CENTRIFUGALNI ODSISNI VENTILATORI OD SAMOGASIVE VO PLASTIKE
SA ZATITOM IPX4 ZA KANALSKU UGRADNJU
serija ca V0 sa ll motorom
C Ugradnja u kanal.
C Ugradnja sa slobodnim usisom i kanalom na potisu.
C Novo: isporuuje se sa nosaima za privrivanje.
Nagrade
Poasno priznanje,
1994 Zlatni estar, Italija
eme elektro povezivanja prikazane su
na strani XXVII.

Za ventilaciju kafea, restorana,
prodavnica, radionica,
kancelarija, sportskih hala i
kantina.

Sedam modela.

Dvobrzinski motori (100/125/150).

Radne karakteristike sertifikovane od
strane IMQ.

Usaglaen sa standardom
CEI EN 60335-2-80.

Zatita od prskajue vode.

Isporuuje se sa nosaima za
privrivanje.
Dizajn: F. Trabucco i M. Vecchi
U pogledu nivoa buke usaglaen sa standardom ISO 3744.
Proizvod Kod o/min
Protok
Sertifikat
I
z
o
l
a
c
i
j
a
Z
a

t
i
t
a
Vortice ekskluzivno isporuuje i ugrauje CA VO in-line centrifugalne odsisne
ventilatore, za montau u kanale ili u tavanicu. Poseduje sertifikat IMQ za sve
karakteristike ventilatora (odgovara BEAB sertifikatu). Kuite i telo ventilatora
su izraeni od VO plastike, ime se postie najvei mogui nivo samogasivosti.
Na ulaznom prikljuku je ugraena zatitna reetka i specijalni skuplja masti.
Oklopljeni motor ima kugline leajeve od nerajueg elika (sa garantovanim
radnim vekom od 30.000 sati) i sadri termiki prekida, moe da radi na
temperaturama okoline do 50C i ima mogunost regulacije brzine (opciono).
Radno kolo ventilatora je direktno povezano na motor. Isporuuju se u
veliinama: 100 mm, 125 mm, 150 mm (kao dvobrzinski) i 200 mm, 250 mm
i 315 mm (jednobrzinski) i konstruisani su tako da odgovaraju standardnim
prenicima kanala.
Pmax
Long Life
Vraanje na poetnu stranu
70
O
O
O
O
O
O
O
O Motor je sa kuglinim leajevima
(sa garantovanim radnim vekom od 30.000 sati neprekidnog rada).
O Radno kolo ventilatora je direktno povezano na motor.
O Zatita od termikog preoptereenja.
O Kuite od VO plastike maksimalne samogasivosti.
O Standardni prenici. Model prenika 150 mm moe se prilagoditi za
povezivanje na kanal prenika 160 mm.
O Specijalni skuplja masti.
O Zatitna reetka na ulaznom prikljuku.
Dimenzije(mm)
IN-LINE CENTRIFUGALNI ODSISNI VENTILATORI OD SAMOGASIVE VO PLASTIKE SA ZATITOM IPX4 ZA KANALSKU UGRADNJU
CAV0 A B C D E F
100D 30 250 250 97 30 281
125D 30 250 250 122 30 281
150D 30 305 300 147/157 30 306
200 30 280 340 197 30 385
200Q 30 280 340 197 30 385
250 30 305 340 247 55 385
315 40 340 400 312 75 415
A
CB
A
E
D
F
Nosaiodpocinkovanoglima
(100-125-150)
A B C D E F
Nosa 186 40 40 20 156 10
Nosaiodpocinkovanoglima
(200-250-315)
A B C D E F
Nosa 245 100 40 80 215 10

A
C
B
A
E
D
F
Vraanje na poetnu stranu
IN-LINE CENTRIFUGALNI ODSISNI VENTILATORI OD SAMOGASIVE VO PLASTIKE SA ZATITOM IPX4 ZA KANALSKU UGRADNJU
71
16065CA315VO
mmH
2
O Pa
60
45
30
15
0
p
t
400
200
0
m
3
/h
q
v
l/s 0 100 200 300
0 400 1200 800 1600
400
m
3
/h
0
mmH
2
O Pa
p
t
50 100
40
30
20
10
0
0 100
q
v
300 400
l/s
300
100
0
CA 125 VO D
200
m
3
/h
0
mmH
2
O Pa
p
t
50 150
40
30
20
10
0
0 150
q
v
450 600
l/s
300
150
0
CA 150 VO D
300
100
16055CA250VO
0 300 900 600 m
3
/h
q
v
l/s 0 100 200
60
45
30
15
0
mmH
2
O Pa
p
t
400
200
0
1200
300
m
3
/h
mmH
2
O Pa
p
t
50
40
30
20
10
0 100 50
q
v
200 250
l/s
400
200
0
CA 100 VO Dual
150
35 70 0
CA250V0
CA315V0
Krivenapor/protok
Merenjanivoazvunesnageizvrenasu
uskladusameunarodnimstandardima
eN-UNI27779/ISO-7779/ISO-3741/ISO-9296.
TV CERTIFIKAT
Oktavniopsegfrekvencija(Hz)
CA-VO Kod 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
CA100VOD* 16008 43.6 54.4 69.3 64.0 65.2 63.1 60.0 53.1
CA125VOD* 16018 47.2 54.6 69.0 65.8 66.2 63.0 59.8 52.3
CA150VOD* 16028 44.6 52.6 66.1 62.9 65.8 63.0 61.9 51.7
CA200VO 16045 53.3 58.2 69.8 67.7 70.3 72.1 68.1 65.0
CA200QVO 16035 45.8 49.0 67.0 67.0 69.3 68.0 64.1 52.6
CA250VO 16055 56.5 61.0 67.0 69.6 77.0 72.0 67.2 64.1
CA315VO 16065 52.5 56.5 67.8 72.0 76.0 72.4 70.2 65.0
* maksimalna brzina
Vraanje na poetnu stranu
72
IN-LINE CENTRIFUGALNI ODSISNI VENTILATORI OD SAMOGASIVE VO PLASTIKE
SA ZATITOM IPX4 ZA KANALSKU UGRADNJU
SCNRB(kod 12971)
Elektronski regulator brzine za uputenu ugradnju
(opis i karakteristike na strani 85).
Zatitnamrea(kod 51150-51350)
Fina zatitna mrea koja se montira na kraju kanala.
PROIZIVOD Kod Primenljivozamodele
Fiksnaaluzina(kod 22010-22020)
Za spoljni zid.
C2.5(kod 12967)
Elektronski regulator brzine (opis i karakteristike na strani 85).
C1.5(kod 12966)
Elektronski regulator brzine (opis i karakteristike na strani 85).
SCBKomplet(kod 22481) SCB5(kod 22483)
Komplet za uputeno ugraivanje regulatora C1.5 i C2.5
(opis i karakteristike na strani 85).
Nepovratnaklapna
(kod 22551-22556-22562-22566-22571-22576)
Nepovratna klapna od pocinkovanog lima sa aluminijumskim krilcima
i oprugama radi spreavanja prodora spoljnjeg vazduha i upada kie
kada je ventilator iskljuen.
SCNR5CA1(kod 12986 - samo za 100-125-150)
Petostepeni regulator brzine, nereversibilni
(opis i karakteristike na strani 85).
Lakolebdeaaluzina(kod 50150-50250-50350)
Postavlja se na potisnu stranu ventilatora da sprei povratno stujanje
vazduha kada je ventilator iskljuen.
C 1.5 (elektronski regulator brzine) 12966 za sve modele (izuzev 16055 - 16065)
C 2.5 (elektronski regulator brzine) 12967 16055 - 16065
SCNRB (elektronski regulator brzine za uputenu ugradnju) 12971 za sve modele
SCB komplet (za uputeno ugraivanje C1.5 i 2.5) 22481 za 12966 - 12967
SCB5 (za uputeno ugraivanje C1.5 i 2.5) 22483 12986
Lineo-S 100 (nepovratna klapna) 22551 16008
Lineo-S 125 (nepovratna klapna) 22556 16018
Lineo-S 150 (nepovratna klapna) 22562 16028
Lineo-S 200 (nepovratna klapna) 22566 16035 - 16045
Lineo-S 250 (nepovratna klapna) 22571 16055
Lineo-S 315 (nepovratna klapna) 22576 16065
GFI 10 (fiksna aluzina) 22010 16008
GFI 12/15 (fiksna aluzina) 22020 16018 - 16028
TRA 250 (zatitna mrea) 51150 16035 - 16045 - 16055
TRA 350 (zatitna mrea) 51350 16065
PGR 250 (lakolebdea aluzina) 50150 16035
PGR 300 (lakolebdea aluzina) 50250 16055
PGR 350 (lakolebdea aluzina) 50350 16065
Vraanje na poetnu stranu
73
Vraanje na poetnu stranu
ASPIRATORI DA MURO
CON SCARICO DIRETTO ALL ESTERNO
74
30.000 h
C C C
serija ca

Pogodni za primenu u
industrijskim i poslovnim
prostorima: za kuhinje, kupatila,
kancelarije, laboratorije, fabrike,
robne kue, radnje za hemijsko
ienje, prodavnice, restorane,
barove, pozorita, plesne dvorane
itd.

Ventilator sa integrisanim motorom,
sa kuglinim leajevima i termikim
prekidaem koji se runo resetuje.

Radne karakteristike sertifikovane od
strane IMQ.

Usaglaen sa standardom CEI EN 60335-
2-80.

Radno kolo ventilatora direktno
povezano na motor.

Kuite motora izraeno od elika,
povrinski zatieno od atmosferskih
uticaja termiki uvrenim epoksi
prahom.

Nosai motora i usmeriva struje
vazduha izraeni od pocinkovanog
elika.

Brzina se moe regulisati pomou
regulatora koji se isporuuje na zahtev.

Isporuuje se nosaima za privrivanje.
eme elektro povezivanja prikazane su
na strani XXVII.
C CA ureaji mogu se postaviti u bilo koji poloaj. Prikljuni otvori odgovaraju
standardnim prenicima kanala.
C Novo: isporuuju se sa nosaima za privrivanje.
C
IN-LINE CENTRIFUGALNI ODSISNI VENTILATORI POGODNI ZA KANALSKU UGRADNJU
A V W
L
p

d
B
(
A
)
*
3

m
kg
max
C
m
3
/
h
m
m

H
2
O
P
a
l
/
s
Pmax
Hz

CA100 16000
220- 50/
85 0.4 2530 250 69.4 36 353 57 3 klasa I 44 55

240 60
CA100Q 16001
220-
50 40 0.19 1870 170 47.2 30 294 48 3 klasa I 44 55

240

CA125 16010
220- 50/
85 0.4 2390 360 100.0 32 314 57 2.8 klasa I 44 55
240 60

CA125Q 16011
220-
50 40 0.19 1480 210 58.3 29 284 43 2.8 klasa I 44 55
240

CA150 16020
220- 50/
85 0.4 2490 450 125.0 27 265 58 3.4 klasa I 44 55
240 60

CA160 16070
220- 50/
180 0.85 2670 780 216.7 60 588 65 5.6 klasa I 44 50
240 60

CA160Q 16071
220-
50 75 0.32 2440 550 152.8 35 343 61 4.5 klasa I 44 55
240

CA200 16040
220- 50/
180 0.75 2710 950 263.9 55 539 64 5.3 klasa I 44 50
240 60

CA200Q 16030
220-
50 75 0.33 2420 720 200.0 36 353 65 4.6 klasa I 44 55
240

CA250 16050
220- 50/
200 0.9 2540 1200 333.3 58 568 62 5.4 klasa I 44 55
240 60

CA250Q 16051
220-
50 120 0.51 1710 800 222.2 45 441 51 5.4 klasa I 44 55
240

CA315 16061
220- 50/
260 1.3 2550 1750 486.1 75 735 67 6.9 klasa I 44 50
240 60

CA315Q 16060
220-
50 130 0.59 2640 1300 361.1 54 529 64 6.7 klasa I 44 55
240
Proizvod Kod o/min Izolacija
Z
a

t
i
t
a
Protok
Sertifikat
Vrednosti izmerene na usisnoj strani sa potisom povezanim na kanal i slobodnim usisom. U pogledu nivoa buke usaglaen sa standardom ISO 3744.
Long Life
Vraanje na poetnu stranu
75
IN-LINE CENTRIFUGALNI ODSISNI VENTILATORI POGODNI ZA KANALSKU UGRADNJU
Dimenzije(mm)
Model Kod Proizvods
C 1.5 (elektronski regulator brzine) 12966 za sve modele (izuzev 16050 - 16061)
C 2.5 (elektronski regulator brzine) 12967 16050 - 16061
SCNR/M (elektronski regulator brzine) 12982 16061
SCNRB (elektronski regulator brzine za uputenu ugradnju) 12971 za sve modele


SCB (za uputeno ugraivanje C1.5 i 2.5) 22481 12982 - 12966 - 12967
Lineo-S 100 (nepovratna klapna) 22551 16000 - 16001

Lineo-S 125 (
nepovratna klapna
) 22556 16010 - 16011

Lineo-S 150 (
nepovratna klapna
) 22562 16020
Lineo-S 160 (
nepovratna klapna
) 22563 16070 - 16071

Lineo-S 200 (
nepovratna klapna
) 22566 16030 - 16040

Lineo-S 250 (
nepovratna klapna
) 22571 16050 - 16051

Lineo-S 315 (
nepovratna klapna
) 22576 16060 - 16061
CA-G 100 (zatitna reetka) 22750 16000 - 16001

CA-G 125 (
zatitna reetka
) 22755 16010 - 16011

CA-G 150 (
zatitna reetka
) 22760 16020
CA-G 160 (
zatitna reetka
) 22762 16070 - 16071

CA-G 200 (
zatitna reetka
) 22765 16030 - 16040

CA-G 250 (
zatitna reetka
) 22770 16050 - 16051

CA-G 315 (
zatitna reetka
) 22775 16060 - 16061

GFI 10 (fiskna aluzina) 22010 16000 - 16001


GFI 12/15 (fiksna aluzina) 22020 16010 - 16011 - 16020
TRA 250 (zatitna mrea) 51150 16030 - 16040 - 16050 - 16051


TRA 350 (zatitna mrea) 51350 16060 - 16061


PGR 250 (lakolebdea aluzina) 50150 16050 - 16051
PGR 300 (
lakolebdea aluzina
) 50250 16060 - 16061
PGR 350 (
lakolebdea aluzina
) 50350 16060 - 16061

A
C
B
A
E
D
F
Nosaiodpocinkovanoglima(160-200-250-315)
CA A B C D E F G
CA100 20 235 300 97 250 25 282
CA125 20 235 300 122 250 25 282
CA150 25 265 350 147 300 25 307
CA160 30 287 390 157 340 25 386
CA200 25 270 390 197 340 25 386
CA250 25 280 390 247 340 40 385
CA315Q 40 325 450 312 400 71 416
CA315 40 308 450 312 400 44 416
A B C D E F
Nosa 245 100 40 80 215 10
A
CB
A
E
D
F
Nosaiodpocinkovanoglima(100-125-150)
A B C D E F
Nosa 186 40 40 20 156 10
Dodatnaoprema(opis i karakteristike na stranama 74/85).
Vraanje na poetnu stranu
76
IN-LINE CENTRIFUGALNI ODSISNI VENTILATORI POGODNI ZA KANALSKU UGRADNJU
30
24
18
12
6
0
500 400 300 200 100
200
100
0
Krivenapor/protok
CA315 16060 54.0 60.0 67.0 72.4 71.2 70.5 67.5 69.1
CA315Q 16061 54.4 58.5 68.6 70.4 70.0 70.3 69.3 67.0
CA250 16050 52.0 60.8 70.0 71.1 70.1 68.5 65.2 63.8
CA200 16040 48.5 57.5 68.0 71.0 72.3 71.0 67.1 64.2
CA100Q 16001 40.2 51.6 63.6 56.0 56.6 53.0 46.0 39.0
CA125Q 16011 38.3 40.5 57.0 56.0 52.5 47.6 39.0 34.0
CA160 16070 52.5 64.0 77.8 73.7 73.7 70.2 68.1 62.8
CA Kod 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
CA100 16000 47.2 56.8 71.3 64.6 66.0 64.0 57.8 52.5
CA125 16010 44.7 52.1 67.8 66.9 65.7 63.9 56.5 49.8
CA150 16020 46.8 51.6 66.0 66.0 65.2 63.5 59.0 51.0
CA160Q 16071 50.1 60.2 74.0 69.0 70.8 65.5 62.5 50.2
CA200Q 16030 44.7 51.1 67.5 66.8 71.0 73.3 66.6 54.2
CA250Q 16051 44.8 51.0 70.2 60.3 58.0 56.5 55.8 47.6
Oktavniopsegfrekvencija(Hz)
TV CERTIFIKAT
Merenjanivoazvunesnageizvrenasu
uskladusaMeunarodnimstandardima
eN-UNI27779/ISO-7779/ISO-3741/ISO-9296.
Vraanje na poetnu stranu
77
IN-LINE CENTRIFUGALNI ODSISNI VENTILATORI POGODNI ZA KANALSKU UGRADNJU
60
48
36
24
12
0
1500 1200 900 600 300
470
230
0
Krivenapor/protok
Vraanje na poetnu stranu
78
CA 100 W
P

[
W
]
qv [m
3
/h]
p
s

[
m
m
H
2

O
]
0
10
20
30
40
0 50 100 150 200 250 300
0
20
40
60
80
100
CA 125 W
P

[
W
]
p
s

[
m
m
H
2

O
]
qv [m
3
/h]
0
10
20
30
40
50
0 100 200 300 400 500
0
20
40
60
80
100
CA 150 W
P

[
W
]
qv [m
3
/h]
p
s

[
m
m
H
2

O
]
0
10
20
30
40
50
0 100 200 300 400 500
0
20
40
60
80
100
CA 160 W
P

[
W
]
qv [m
3
/h]
p
s

[
m
m
H
2

O
]
0
15
30
45
60
75
0 200 400 600 800 1000
0
40
80
120
160
200
CA 200 W
P

[
W
]
qv [m
3
/h]
p
s

[
m
m
H
2

O
]
0
15
30
45
60
75
0 200 400 600 800 1000
0
40
80
120
160
200
CA 250 W
P

[
W
]
qv [m
3
/h]
p
s

[
m
m
H
2

O
]
0
15
30
45
60
75
0 300 600 900 1200 1500
0
50
100
150
200
250
CA 315 W
P

[
W
]
qv [m
3
/h]
p
s

[
m
m
H
2

O
]
0
20
40
60
80
100
0 400 800 1200 1600 2000
0
100
200
300
400
500
IN-LINE CENTRIFUGALNI ODSISNI VENTILATORI
Krivenapor/protok
ps
P
qv = protok
ps = statiki pritisak
Pw = angaovana snaga
CA 100 W = 260 mm
CA 125 W = 260 mm
CA 150 W = 310 mm
CA 160 W = 350 mm
CA 200 W = 350 mm
CA 250 W = 350 mm
CA 315 W = 410 mm
Vraanje na poetnu stranu
CA 100 W
P

[
W
]
qv [m
3
/h]
p
s

[
m
m
H
2

O
]
0
10
20
30
40
0 50 100 150 200 250 300
0
20
40
60
80
100
CA 125 W
P

[
W
]
p
s

[
m
m
H
2

O
]
qv [m
3
/h]
0
10
20
30
40
50
0 100 200 300 400 500
0
20
40
60
80
100
CA 150 W
P

[
W
]
qv [m
3
/h]
p
s

[
m
m
H
2

O
]
0
10
20
30
40
50
0 100 200 300 400 500
0
20
40
60
80
100
CA 160 W
P

[
W
]
qv [m
3
/h]
p
s

[
m
m
H
2

O
]
0
15
30
45
60
75
0 200 400 600 800 1000
0
40
80
120
160
200
CA 200 W
P

[
W
]
qv [m
3
/h]
p
s

[
m
m
H
2

O
]
0
15
30
45
60
75
0 200 400 600 800 1000
0
40
80
120
160
200
CA 250 W
P

[
W
]
qv [m
3
/h]
p
s

[
m
m
H
2

O
]
0
15
30
45
60
75
0 300 600 900 1200 1500
0
50
100
150
200
250
CA 315 W
P

[
W
]
qv [m
3
/h]
p
s

[
m
m
H
2

O
]
0
20
40
60
80
100
0 400 800 1200 1600 2000
0
100
200
300
400
500
IN-LINE CENTRIFUGALNI ODSISNI VENTILATORI
Krivenapor/protok
ps
P
qv = protok
ps = statiki pritisak
Pw = angaovana snaga
CA 100 W = 260 mm
CA 125 W = 260 mm
CA 150 W = 310 mm
CA 160 W = 350 mm
CA 200 W = 350 mm
CA 250 W = 350 mm
CA 315 W = 410 mm
79
Vraanje na poetnu stranu
80
30.000 h CA-Zidni

Za primenu u industrijskim i
poslovnim prostorima: u fabrikama,
bolnicama, diskotekama,
pozoritima, stambenim zgradama,
vebaonicama, restoranima itd.

7 modela sa protokom do 1.700 m
3
/h.

Radne karakteristike sertifikovane od
strane IMQ.

In-line centrifugalni odsisni ventilatori
kompletno izraeni od ofarbanog
pocinkovanog elika.

Ventilator sa integrisanim asinhronim
motorom.

CA100W

16002 220-240 50 65 0.29 2400 290 80.5 34 333 56.5 3.3 klasa I X2 55


CA125W

16012 220-240 50 70 0.31 2250 380 105.5 32 314 54 3.3 klasa I X2 55
CA150W

16022 220-240 50 70 0.31 2280 460 127.5 27 265 56 3.9 klasa I X2 55

CA160W
16072 220-240 50 130 0.63 2650 840 233.5 60 588 65 5.4 klasa I X2 55

CA200W
16042 220-240 50 135 0.65 2700 950 264 60 588 62 5.2 klasa I X2 55

CA250W
16052 220-240 50 160 0.70 2500 1170 325 58 568 61 5.5 klasa I X2 55

CA315W
16062 220-240 50 240 1.05 2460 1700 472 75 735 64 7.1 klasa I X2 40
A W
L
p

d
B
(
A
)
3

m
kg
C
max
m
3
/
h
m
m

H
2
O
P
a
l
/
s
Hz V
Pmax
Proizvod Kod o/min
Protok
Sertifikat
I
z
o
l
a
c
i
j
a
Z
a

t
i
t
a

Pogodan za montau na unutranji zid.

Zatita od klase IPX2

Radna temperature od -20C do +55C.
eme elektro povezivanja prikazane su
na strani XXVII.
IN-LINE CENTRIFUGALNI ODSISNI VENTILATORI
Dimenzije(mm)
E
H
G
F
C
A
B
D
E
H
G
F
C
A
B
D
A B C D E F G H
CA100W 334 304 5 25 152 157 97 250
CA125W 334 304 5 25 152 157 122 250
CA150W 424 394 5 40 157 162 147 300
CA160W 424 394 5 45 178 183 157 340
CA200W 424 394 5 40 162 167 197 340
CA250W 424 394 5 50 172 177 247 340
CA315W 489 459 5 44 179 184 312 400
C C C
C Ugradnja sa nepovratnom klapnom i kanalom na potisu.
C Montaa sa zatitnom reetkom.
C Ugradnja u zid sa lakolebdeom aluzinom.
Long Life
Vraanje na poetnu stranu
IN-LINE CENTRIFUGALNI ODSISNI VENTILATORI
81
IN-LINE CENTRIFUGALNI ODSISNI VENTILATORI
Proizvod Kod Primenljivozamodele
C 1.5 (elektronski regulator brzine) 12966 za sve modele (izuzev 16052 - 16062) -16062

C 2.5 (elektronski regulatro brzine) 12967 16052 - 16062-16062
SCNRB (elektronski regulator brzine za uputenu ugradnju) 12971 16002 - 16012 -16022 - 16072 - 16042 - 16052SCB (za uputeno ugraivanje C1.5 i 2.5)22481 12966 - 12967

PGR 250

(lakolebdea aluzina) 50150 16002 - 16012
PGR 350 (lakolebdea aluzina) 50350 16022
PGR 400 (lakolebdea aluzina) 50450 16072 - 16042 - 16052
PGR 500 (lakolebdea aluzina) 50550 16062
CA - FU 100 (cevne obujmice) 22667 16002
CA - FU 125 (cevne obujmice) 22668 16012
CA - FU 150 (cevne obujmice) 22669 16022
CA - FU 160 (cevne obujmice) 22666 16072
CA - FU 200 (cevne obujmice) 22671 16042
CA - FU 250 (cevne obujmice) 22672 16052
CA - FU 315 (cevne obujmice) 22673 16062
TRA 250 (zatitna mrea na potisu) 51150 16002 - 16012
TRA 350 (zatitna mrea na potisu) 51350 16022
TRA 400 (zatitna mrea na potisu) 51450 16072 - 16042 - 16052
TRA 500 (zatitna mrea na potisu) 51550 16062
Lineo-S 100 (nepovratna klapna) 22551 16002
Lineo-S 125 (nepovratna klapna) 22556 16012
Lineo-S 150 (nepovratna klapna) 22562 16022
Lineo-S 160 (nepovratna klapna) 22563 16072
Lineo-S 200 (nepovratna klapna) 22566 16042
Lineo-S 250 (nepovratna klapna) 22571 16052
Lineo-S 315 (nepovratna klapna) 22576 16062
CA - G 100 (zatitna reetka na usisu) 22750 16002
CA - G 125 (zatitna reetka na usisu) 22755 16012
CA - G 150 (zatitna reetka na usisu) 22760 16022
CA - G 160 (zatitna reetka na usisu) 22762 16072
CA - G 200 (zatitna reetka na usisu) 22765 16042
CA - G 250 (zatitna reetka na usisu) 22770 16052
CA - G 315 (zatitna reetka na usisu) 22775 16062
Dodatnaoprema(opis i karakteristike na stranama 74/85).
Vraanje na poetnu stranu
82
ASPIRATORI DA MURO
CON SCARICO DIRETTO ALL ESTERNO
A B C D E F G A1 B1 C1 D1
Tiracamino 405 410 357 10 38 518 480 401 357 140 40
15000 Tira
mmH
2
O
p
t
Pa
150
100
50
0
m
3
/h
q
v
l/s 0 100
20
15
10
5
0
0 200 600 400
200
800
C
B A
A B
C1.5 120 43
15000 220-240 120 0.5 1400 750 208.3 19 186 52 170 14.3
klasa I X4
A
V

5
0

H
z
W
L
p

d
B
(
A
)
3

m
kg
Tiracamino
m
3
/
h
m
m

H
2
O
P
a
l
/
s
120 43
B1
A1
D1 C1
B
1
A
1
IP
CENTRIFUGALNI ODSISNI UREAJ ZA MONTAU NA DIMNJAK
tiracamino

odsisni Ventilator za
montau na dimnjak
Dimenzije(mm)
Krivanapor/protok
C Uobiajena ugradnja (ako je unutranji presek dimnjaka manji od 15 x 15 cm ili 17 cm u
preniku, efikasnost ventilatora moe biti smanjena)
Za odvoenje dima iz kamina.
Moe se koristiti kao obian
odsisni ventilator kada vatra
u kaminu ne gori. Ne treba ga
koristiti sa gasnim ureajima.
Asinhroni motor sa kuglinim
leajevima koji moe dugo da radi pri
visokim temperaturama
(priblino 200C).
Poseduje IMQ sertifikat za sve radne
karakteristike.
Izraen od elika otpornog na
atmosferske uticaje, sa antikorozivnom
povrinskom zatitom od poliestera.
Isporuuje se sa elinim sigurnosnim
trakama za privrivanje ventilatora za
postolje.
elina mreom za zatitu od ptica.
Usaglaen je sa standardom CEI EN
60335-2-80 (deo 2: Posebni zahtevi za
ventilatore).
n Poboljana konstrukcija lopatica
smanjuje taloenje ai.
Isporuuje se sa regulatorom brzine
C1.5 i noseim ramom.
Elektronski regulator brzine C1.5 (kod
12966) za standardne modele.
Dodatnaoprema
Zatitna reetka (kod 22700) za
spreavanje pristupa pokretnim
delovima za sluaj kada se ventilator
montira nisko (opis na strani 85).
SCB komplet za uputeno ugraivanje
regulatora C1.5 (opis na strani 85).
eme elektro povezivanja prikazane su
na strani XXVII.
U pogledu nivoa buke usaglaen sa standardom ISO 3744.
Proizvod Kod o/min
Protok
Sertifikat
Usis
mm
Izolacija
Vortice ekskluzivno isporuuje i ugrauje Tiracamino centrifugalne
odsisne ventilatore za montau na dimnjak. Poseduje sertifikat IMQ za sve
karakteristike ventilatora (odgovara BEAB sertifikatu). Ventilator je izraen
od elika otpornog na atmosferske uticaje, sa antikorozivnom povrinskom
zatitom od poliestera i ima izolaciju klase 1. Usisni prenik ventilatora je 170
mm. Koliina vazduha koja se slobodno izbacuje u atmosferu iznosi 208,3 l/s.
Asinhroni motor ima kugline leajeve i konstruisan je tako da moe dugo
da radi pri visokim temperaturama (priblino 200C). Motor sadri termiki
prekida, a broj obrtaja se moe regulisati pomou ugraenog regulatora
brzine. Radno kolo je zatieno od ptica elinom mreom, a lopatice
su posebne konstrukcije tako da se na njima mnogo manje taloi a.
Ventilator se isporuuje u kompletu sa noseim ramom i elinim trakama
za bezbedno i stabilno privrivanje.
Pmax
Vraanje na poetnu stranu
83
ASPIRATORI DA MURO
CON SCARICO DIRETTO ALL ESTERNO
DODATNA OPREMA ZA VENTILACIJU STANOVA I POSLOVNIH PROSTORA
Lakolebdeaaluzinasa
kompletomzaugradnju
( 100 kod 22140 - 120 kod 22141 - 150
kod 22142 - 90 kod 22143)

Elektronski termo/higrostat (HCS) za odsisne ventilatore. Kada se
prikljui na odsisni ventilator, ovaj sofisticirani elektronski regulator
automatski eliminie prekomernu vlagu iz prostorije. HCS takoe
ukljuuje odsisni ventilator i kada naglo poraste temperature u prostoru.

Regulator HCS ukljuuje odsisni ventilator kada relativna vlanost u prostoriji
premai postavnu vrednost i iskljuuje ga kada relativna vlanost padne ispod
odreenog nivoa.

HCS reaguje na nagle promene temperature ukljuivanjem odsisnog
ventilatora koji radi od 90 sekundi do 30 minuta, zavisno od podeavanja na
tajmeru. Osetljivost termo/higrostata se moe podeavati prema specifinim
potrebama prostora.

Regulator vlanosti moe se podesiti da se ukljuuje ili automatski ili tako to
se runo pritIsne ukljueno ili iskljueno.

Maksimalna snaga: 200 W

Elektrino napajanje: 220-240 V ~50Hz

Teina 0.2 kg.

HCS se, na zahtev, moe ukljuuvati i
na samom ventilatoru, ime se postie
ekonominost u radu.

Moe se postaviti na mesto po izboru,
koje moe biti ak i daleko od ventilatora.
A
E
C
B

D
F
Dimenzije(mm)
A
B
C
SCBKomplet(kod 22481)
iSCB5(kod 22483)

Komplet koji omoguuje uputenu
ugradnju regulatora SCR5/C1.5.
D
C
B
A
Fiksnaaluzina(kod 22010-22020)

Za spoljne zidove.
22010 (4-10 cm)
22020 (5/6-12/15 cm)

Teina 0.1 kg.

Siva.
D
A
B
C
E
Dimenzije(mm)
Kod A B C D E
22310 49.5 37 30 77 99
22320 59.5 44 30 87 119
Usmerivastrujevazduha(deflektor)(kod 22310-22320)

Postavlja se na potisni prikljuak odsisnih
ventilatora radi usmeravanja struje
vazduha u eljenom pravcu

Teina 0.2 kg
Dizajn: F. Trabucco - M. Vecchi
Dimenzije(mm)
Kod A B C D
22481 142 135 59.5 4.5
22483 142 135 59.5 4.5
Kod A B C D E F
22010 GFI 100 150 24 97 133 50
22020 GFI 110 197 30 155 180
Dimenzije(mm)
Kod A B C
12908 135 65 34
SCNRBNereversibilni
(za uputenu ugradnju) (kod 12971)

Karakteristike kao za C1.5
nerevrsibilni.

Uputena ugradnja

Teina 0.25 kg.
D
C
B
A
Dimenzije(mm)
Kod A B C D
12971 142 135 59.5 4.5
Usisnaaluzina(kod 22114-22113)

Sastoji se od jedne aluzine sa zatitnom
mreom koja se ugrauje na spoljni zid i
druge koja se postavlja u prostoriju.
Kod A B C
G 23/9 - 22114 291 31 241
G 30/12- 22113 370 31 308
Dimenzije(mm)
B A
C
Lakolebdeaaluzina(kod 22140-22300-22330-22360)

Za spoljne zidove. Klapna se automatski
otvara kada se ventilator ukljui.
22140 (3.5-10 cm) - 22300 (4-10 cm) -
22330-(5-12 cm) - 22360 (6-15 cm)

Teina 0.1 kgh.

Siva.
A
D
A
C
B

E
Dimenzije(mm)
Kod A B C D E F
22140 GGR10 94 149 23.6 115 95.5 33.5
22300 GGR10 94 149 23.6 115 95.5 33.5
22330 GGR12 126 197 30 152 118 40
22360 GGR15 126 197 30 152 152 40
SCNR/M(kod 12982) /C2.5(kod 12967)

Nereversibilni elektronski regulator brzine.

Pomou adaptera SCB5 regulator se
moe ugraditi i uputeno.

220-240 V ~50Hz.

Maksimalna snaga: 450 W

Teina 0.2 kg.

Dvostruko izolovan.
B A
Dimenzije(mm)
Kod A B
12982 120 43
12967 120 43
Regulisanjevlanosti(kod 12908)
Regulatori C0.5(kod 12987) /C1.5(kod 12966)

Nereversibilni elektronski regulator
brzine.

Moe se prikljuiti na svaki ventilator za
domainstva sa monofaznim motorom ija
snaga ne prelazi 200 W.

Ne primenjuje se kod ureaja sa tajmerom ili
automatskim klapnama.

220-240 V ~50Hz.

Dvostruka izolacija.

Teina 0.2 kg.
B A
Dimenzije(mm)
Kod A B
12987 120 43
12966 120 43
83
Vraanje na poetnu stranu
84
ASPIRATORI DA MURO
CON SCARICO DIRETTO ALL ESTERNO
DODATNA OPREMA ZA VENTILACIJU STANOVA I POSLOVNIH PROSTORA
C A B
13021 157 215 7
13022 233 294 7
13023 303 390 7
Kod est.
Dimenzije(mm)
Senzoriuprostoru(kod 12994-12998-12999-12992-12993)
A
B
C

C HCS: Meri relativnu vlanost u prostoru ()

C PIR: Registruje prisustvo ljudi koji se
kreu u zoni delovanja senzora

C TIMER: Podesivi tajmer za
produeni rad ventilatora

C TEMP: Meri temperaturu u prostoru

C SMOKE: Meri kvalitet vazduha
Dimenzije(mm)
Kod A B C
12994 144 54 55.8
12998 144 54 55.8
12999 144 54 55.8
12992 144 54 55.8
12993 144 54 55.8
A C
D
B
Dimenzije(mm)
Kod A B C D
22597 130 90 69 16

Infracrveni daljinski upravlja i regulator brzine

3 brzine

Ukljueno/iskljueno

Reversibilan

Tajmer

Televario se moe ugraditi i uputeno
u zid pomou odgovarajue
ugradne kutije
Regulator-Televario(kod 22597)
B
C
A
Dimenzije(mm)
Kod A B C
22391 170 110 60

Infracrveni daljinski upravlja

3 brzine

Ukljueno/iskljueno

Reversibilan
Regulator-Televortice(kod 22391)
A C
B

CR5N: petostepeni regulator brzine

Maksimalna snaga 100 W

CREN: elektronski regulator brzine

Maksimalno optereenje 1,2 A
Dimenzije(mm)
Kod A B C
12941 160 75 63
12944 160 75 63
12943 160 75 63
12945 160 75 63
Regulator(kod 12941-12944-12943-12945)
Adapter150/160(kod 22580)

Za prilagoavanje kanalu
prenika 160 mm.
Dimenzije(mm)
Kod A B C D E
22580 165 157 148 25 75
C A B
13024 157 215 7
13025 233 294 7
13026 303 390 7
Kod est.
Dimenzije(mm)
Montanikompletzadvostrukeprozore
(kod 13024-13025-13026)
B
A


C
e
s
t
.
Montanikompletzadvostrukeprozore
(cod.-13021-13022-13023)
A


C
B
e
s
t
.
Fisknaaluzina
(kod 22165-22166-22167)
Kod A B C D
22165 140 99 28 140
22166 160 119 28 160
22167 198 155 28 198
Dimenzije(mm)
Vraanje na poetnu stranu
85
ASPIRATORI DA MURO
CON SCARICO DIRETTO ALL ESTERNO
A
B
C
DODATNA OPREMA ZA VENTILACIJU STANOVA I POSLOVNIH PROSTORA
Priborzamontauusputenutavanicu
(kod 22815-22823)

Komplet za ugradnju u sputenu tavanicu (maksimalna visina 40 cm)
A B
Zatitnareetkanausisu
(kod 22750-22755-22760-22765-22770-22775)

Postavlja se na usisu ventilatora kada je ventilator
montiran na dohvat ljudi (standard EN 294).
A C
B
elementzamontauna
ravnupovrinu
(kod 22253-22254-22255)

Za spoljnu ugradnju
A
C
B
Teleskopskicevninastavak
zaugradnjuuzid
(kod 22256-22257-22258)
Dimenzije(mm)
Kod A B C
22256 110 114 200-380
22257 130 135 200-380
22258 160 168 200-380
A B
Montanikompletsa
krovnomkapom/zatita
odprodoravetra
(kod 13001-13002-13003)

Sadri spoljnu krovnu kapu, postolje,
zaptivku, manetnu sa navojem i
meuprstenove)
20
C


A
H


D
B
20
C


A
H


D
B
Kod A B C D H
13001 215 175 28 300 111
13002 294 249 30 400 145
13003 390 316 33 534 181
Dimenzije(mm)
Kod A B C D E
22253 10 140 104 50 102
22254 10 161 125 59 122
22255 10 198 162 78 157
Dimenzije(mm)
Dimenzije(mm)
Kod A B N. fiss.
22750 82 99 3120
22755 102 124 3120
22760 142 149 3120
22765 142 183 3120
22770 182 220 3120
22775 222 260 3120
Dimenzije(mm)
Dimenzije(mm)
Kod A B C D E F
22815 275 20 3 324 20 3
22823 275 20 3 226 20 3
Kod A B
13018 380 M4
Kod A B C
22674 84 75 35
Dimenzije(mm)
Kod A B C D H
13004 294 249 30 400 145
Dimenzije(mm)
Fleksibilnocrevo(kod 22250-22251-22252)
Dimenzije(mm)
Kod A B
22250 110 3000
22251 130 3000
22252 160 3000
A
B
E
D
C
Konzoleodpocinkovanoglima(kod 22674)

Za ugradnju na zid ili tavanicu. Isporuuju se u kompletu
od dva komada.
B
A
Produnaipkasanavojem
(kod 13018)

Pribor za montau na zid sa ipkama
B
C
A
D

F
E
Montanikompletsazatitnomkapomkojane
proputasvetlost(kod 13004)

Sadri zatitu od prodora svetlosti i meuprstenove, spoljnu kapu i postolje,
zaptivku, mreu
85
Vraanje na poetnu stranu
86
ASPIRATORI DA MURO
CON SCARICO DIRETTO ALL ESTERNO
DODATNA OPREMA ZA VENTILACIJU STANOVA I POSLOVNIH PROSTORA
C
B
A
Cevneobujmice(kod 22666-22667-22668-22669-22671-22672-22673)
D
A


C
B
Zatitnareetkanapotisu
(kod-51150-51250-51350-51450-51550-
51650)

Postavlja se kada se ventilator
montira na dohvat ljudi
(standard EN 294).
Izbaeni(visokoprofilni)horizontalni
izlazniprikljuak(kod 22841)

Postavlja se na odsisne ventilatore da usmeri izlaznu struju
vazduha horizontalno.
A
B
C
A
B
C
Dimenzije(mm)
A
B
Zatitnareetkanausisu(kod 22700-22710-22506-22507)

Postavlja se kada se ventilator montira na dohvat
ljudi (standard EN 294).
Dimenzije(mm)
Kod A B C
22700 222 254 490
22710 318 359
490
22506 423 500
660
22507 563 640
660
Kod A B C
22841 105 82 175
Dimenzije(mm)
Kod A B C D
51150 280 305 8 10
51250 330 355 8 10
51350 380 405 8 10
51450 430 455 8 10
51550 530 555 8 10
51650 630 655 8 10
Dimenzije(mm)
Kod A B C
22667 103 138 30
22668 128 163 30
22669 153 188 30
22666 163 189 30
22671 203 198 30
22672 253 238 30
22673 318 288 30

Izraene od pocinkovanog lima sa
aluminijumskom ivicom. Isporuuju
se u kompletu od dva komada.
Lakolebdeaklapna
(kod-50150-50250-50350-50450-
50550-50650)

Za spreavanje prodora
spoljnjeg vazduha ili upada
kie kada je ventilator
iskljuen.
A B C D E
PGR 250 50150 296 280 6 20 68
PGR 300 50250 346 330 6 20 68
PGR 350 50350 396 380 6 20 68
PGR 400 50450 546 530 6 30 127
PGR 450/500 50550 546 530 6 30 127
PGR 600 50650 646 630 6 30 127
C E
D
AB
Dimenzije(mm)
Model Kod

Izraena od materijala
otpornog na ultarvioletno
zraenje da ne bi izbledela.

Za montau na centrifugalne
ventilatore sa prikljukom
prenika 100 mm.
*Lakolebdeaaluzina
(kod 8210-8211-8212-8213-8214- 8215-8216-8217-8218-8219-8220-8221)
Dimenzije(mm)
Kod Prenik. Dimenzije Boja
8210 100 154154 Bela
8213 100 154154 Braon
8216 100 154154 Be
8219 100 154154 Terakota
8211 125 154154 Bela
8214 125 154154 Braon
8217 125 154154 Be
8220 125 154154 Terakota
8212 150 174174 Bela
8215 150 174174 Braon
8218 150 174174 Be
8221 150 174174 Terakota
Vraanje na poetnu stranu
87
DODATNA OPREMA ZA VENTILACIJU STANOVA I POSLOVNIH PROSTORA
Les descriptions et schmas du prsent catalogue sont fournis titre indicatif et n'engagent pas le fabricant. Sans altrer les caractristiques principales des produits dcrits et prsents dans la prsente documentation,Vortice se
rserve la facult d'apporter sans pravis et tout moment toute modification certaines pices, dtails et accessoires estime ncessaire au plan technique ou commercial.
Vortice France
72, Rue Baratte-Cholet
94106 Saint Maur
CEDEX
Tl. (+33) 1.55.12.50.00
Fax (+33) 1.55.12.50.01
France
vortice.france@free.fr
Vortice Elettrosociali
Strada Cerca, 2
Frazione di Zoate
20067 Tribiano (Milano)
Tel. (+39) 02 906991
Fax (+39) 02 9064625
Italia
export@vortice-italy.com
Vortice Limited
Beeches House-Eastern Avenue
Burton on Trent
DE13 0BB
Tel. (+44) 1283-49.29.49
Fax (+44) 1283-54.41.21
United Kingdom
getit@vortice.ltd.uk
www.vortice.com
www.vortice-france.com
www.vortice.ltd.uk
Cod. 5.170.084.133

A
FB
G
D
C H
E
B
A C
A
B
I M
L
A
B
*Spojnicazarednovezaneventilatore
(kod 22584-22585-22586
22587-22588-22589-22592)
Dimenzije(mm)
Les descriptions et schmas du prsent catalogue sont fournis titre indicatif et n'engagent pas le fabricant. Sans altrer les caractristiques principales des produits dcrits et prsents dans la prsente documentation,Vortice se
rserve la facult d'apporter sans pravis et tout moment toute modification certaines pices, dtails et accessoires estime ncessaire au plan technique ou commercial.
Vortice France
72, Rue Baratte-Cholet
94106 Saint Maur
CEDEX
Tl. (+33) 1.55.12.50.00
Fax (+33) 1.55.12.50.01
France
vortice.france@free.fr
Vortice Elettrosociali
Strada Cerca, 2
Frazione di Zoate
20067 Tribiano (Milano)
Tel. (+39) 02 906991
Fax (+39) 02 9064625
Italia
export@vortice-italy.com
Vortice Limited
Beeches House-Eastern Avenue
Burton on Trent
DE13 0BB
Tel. (+44) 1283-49.29.49
Fax (+44) 1283-54.41.21
United Kingdom
getit@vortice.ltd.uk
www.vortice.com
www.vortice-france.com
www.vortice.ltd.uk
Cod. 5.170.084.133

A
FB
G
D
C H
E
B
A C
A
B
I M
L
A
B
Zatitnareetka
(kod 22701-22702-22703
22704-22705-22706-22707)
Les descriptions et schmas du prsent catalogue sont fournis titre indicatif et n'engagent pas le fabricant. Sans altrer les caractristiques principales des produits dcrits et prsents dans la prsente documentation,Vortice se
rserve la facult d'apporter sans pravis et tout moment toute modification certaines pices, dtails et accessoires estime ncessaire au plan technique ou commercial.
Vortice France
72, Rue Baratte-Cholet
94106 Saint Maur
CEDEX
Tl. (+33) 1.55.12.50.00
Fax (+33) 1.55.12.50.01
France
vortice.france@free.fr
Vortice Elettrosociali
Strada Cerca, 2
Frazione di Zoate
20067 Tribiano (Milano)
Tel. (+39) 02 906991
Fax (+39) 02 9064625
Italia
export@vortice-italy.com
Vortice Limited
Beeches House-Eastern Avenue
Burton on Trent
DE13 0BB
Tel. (+44) 1283-49.29.49
Fax (+44) 1283-54.41.21
United Kingdom
getit@vortice.ltd.uk
www.vortice.com
www.vortice-france.com
www.vortice.ltd.uk
Cod. 5.170.084.133

A
FB
G
D
C H
E
B
A C
A
B
I M
L
A
B
Dimenzije(mm)
Kompletzamontau
paralelnovezanih
ventilatora
(kod 22577-22578-22579-22581-
22582-25583)
Model Kod A B C D E F G H I L M
PF 100 22577 320 180 32.5 180 300 160 10 2 420 75 11.5
PF 125 22578 320 180 32.5 180 300 160 10 2 420 75 11.5
PF 150 22579 395 220 37.5 205 375 200 10 2 470 75 11.5
PF 160 22581 395 220 37.5 205 375 200 10 2 470 75 11.5
PF 200 22582 440 240 37.5 225 420 220 10 2 520 75 11.5
PF 250 25583 540 290 37.5 285 520 270 10 2 640 75 11.5
Les descriptions et schmas du prsent catalogue sont fournis titre indicatif et n'engagent pas le fabricant. Sans altrer les caractristiques principales des produits dcrits et prsents dans la prsente documentation,Vortice se
rserve la facult d'apporter sans pravis et tout moment toute modification certaines pices, dtails et accessoires estime ncessaire au plan technique ou commercial.
Vortice France
72, Rue Baratte-Cholet
94106 Saint Maur
CEDEX
Tl. (+33) 1.55.12.50.00
Fax (+33) 1.55.12.50.01
France
vortice.france@free.fr
Vortice Elettrosociali
Strada Cerca, 2
Frazione di Zoate
20067 Tribiano (Milano)
Tel. (+39) 02 906991
Fax (+39) 02 9064625
Italia
export@vortice-italy.com
Vortice Limited
Beeches House-Eastern Avenue
Burton on Trent
DE13 0BB
Tel. (+44) 1283-49.29.49
Fax (+44) 1283-54.41.21
United Kingdom
getit@vortice.ltd.uk
www.vortice.com
www.vortice-france.com
www.vortice.ltd.uk
Cod. 5.170.084.133

A
FB
G
D
C H
E
B
A C
A
B
I M
L
A
B
A
C
B
Dimenzije(mm)
Les descriptions et schmas du prsent catalogue sont fournis titre indicatif et n'engagent pas le fabricant. Sans altrer les caractristiques principales des produits dcrits et prsents dans la prsente documentation,Vortice se
rserve la facult d'apporter sans pravis et tout moment toute modification certaines pices, dtails et accessoires estime ncessaire au plan technique ou commercial.
Vortice France
72, Rue Baratte-Cholet
94106 Saint Maur
CEDEX
Tl. (+33) 1.55.12.50.00
Fax (+33) 1.55.12.50.01
France
vortice.france@free.fr
Vortice Elettrosociali
Strada Cerca, 2
Frazione di Zoate
20067 Tribiano (Milano)
Tel. (+39) 02 906991
Fax (+39) 02 9064625
Italia
export@vortice-italy.com
Vortice Limited
Beeches House-Eastern Avenue
Burton on Trent
DE13 0BB
Tel. (+44) 1283-49.29.49
Fax (+44) 1283-54.41.21
United Kingdom
getit@vortice.ltd.uk
www.vortice.com
www.vortice-france.com
www.vortice.ltd.uk
Cod. 5.170.084.133

A
FB
G
D
C H
E
B
A C
A
B
I M
L
A
B
*Nosaizarednovezane
ventilatore
(kod 22593-22594)
Model Kod A B C
SF 100 500 22593 500 130 2
SF 125 500 22593 500 130 2
SF 150 500 22593 500 130 2
SF 160 500 22593 500 130 2
SF 200 500 22593 500 130 2
SF 250 700 22594 730 220 2
SF 315 700 22594 730 220 2
Nepovratnaklapnaod
pocinkovanoglimaza
ventilatoreLineoS
(kod 22551-22556-22562-22563-22566-22571-22576)
Dimenzije(mm)
Kod A B C

22551 103 96 100


22556 128 122 110
22562 153 146 120
22563 163 156 125
22566 203 196 150
22571 253 247 180
22576 318 312 210

Sa aluminijumskom klapnom i povratnom oprugom, za
spreavanje prodora spoljnjeg vazduha ili upada kie
kada je ventilator iskljuen.
* Samo za ventilatore serije Lineo
Dimenzije(mm)
Model Kod A B
C100 22584 108 59
C 125 22585 134 59
C 150 22586 158 59
C 160 22587 168 59
C 200 22588 208 59
C 250 22589 259 59
C 315 22592 324 59
Model Kod A B
G 100 Q 22701 101 29
G 100 22701 101 29
G 125 22702 127 29
G 150 22703 151 35.5
G 160 22704 161 35.5
G 200 22705 201 34
G 250 22706 255 42
G 315 22707 318.5 50.5
Vraanje na poetnu stranu
TEHNIKI PRIRUNIK
Vraanje na poetnu stranu
VENTILACIJA STANOVA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

RELATIVNA VLANOST
Za oseaj ugodnosti najbolje je
da se relativna vlanost vazduha u
prostoriji kree u granicama od 40%
do 60%. Relativna vlanost ispod 40%
izaziva isuivanje sluzokoe i koe, a
ako prelazi 60% dovodi do oseaja
nelagodnosti, glavobolje i lepljivosti
koe. Oseaj nelagodnosti se zapaa
ve i na graninim vrednostima (40%
i 60%).
BRZINA STRUJANJA
VAZDUHA
Brzinu strujanja vazduha treba da
odredi projektant, tako to e odluku
doneti u zavisnosti od tipa, i to je
jo vanije, od poloaja odsisnih
ventilatora i otvora za ubacivanje
vazduha. Ljudsko telo je prirodno
stvoreno tako da moe da se prilagodi i
da podnese umereno kretanje vazduha
odreenog pravca i brzine. Meutim,
kada vazduh ne struji sa prednje
strane javlja se oseaj neugodnosti i
te sluajeve treba izbegavati. Ako se
pravac strujanja vazduha ne moe
promeniti, onda njegova brzina treba
da bude to je mogue manja: izmeu
0,1 i 0,15 m/s.
Da bi se ostvarili ovi zahtevi, najpre
treba precizno utvrditi poloaj ljudi
i nametaja u prostoriji. Time se
izbegava oseaj nelagodnosti izazvan
loim usmeravanjem vazduha i
spreava da nametaj i zidovi blokiraju
vazdunu struju. Da bi se ostvarila
najpovoljnija cirkulacija vazduha u
prostoru projektant treba da uradi
sledee:
Utvrdi u kojim se delovima
prostorije ljudi ne kreu
(stacionarne zone);
Utvrdi taan poloaj ljudi koji u
prostoru sede da bi odredio da
li vazduh na njih nastrujava sa
prednje strane ili otpozadi (slika 1)
Utvrdi u kojim se delovima prostora
ljudi kreu (tranzitne zone);
Odabere ureaje i elemente za
ubacivanje i izvlaenje vazduha
(odsisni ventilatori, reetke itd.);
Proveri da struja vazduha nije
usmerena direktno na osobe koje
sede (slika 2);
Proveri brzine strujanja vazduha u
stacionarnim zonama u kojima se
ljudi ne kreu.
OBEZBEIVANJE KOMFORA U PROSTORU
Sistemi za ventilaciju projektuju se tako
da se stvore najbolji mogui uslovi u
prostoru u kome ljudi borave, odnosno
da se obezbedi eljeni stepen ugodnosti.
Najznaajniji faktori koji utiu na oseaj
ugodnosti su:
temperatura
relativna vlanost
brzina strujanja vazduha
kvalitet vazduha
Pored ovih, buka, osvetljenost prostora
i boje su uticajni faktori sredine koji se
mogu kontrolisati. Uzimanjem u obzir
svih navedenih elemenata postie se
najvei mogui stepen komfora. Zato
je najbolje da se kontrolie to vei broj
pomenutih faktora.
Zadatak projektanta pri izboru
sistema ventilacije je da uskladi sve
ove elemete. Da bi se u potpunosti
zadovoljili zahtevi korisnika znaajno
je da se ispravno izaberu odsisni
ventilatori i dodatna oprema i da se
pronae i primeni najbolji sistem
ventilacije, po prihvatljivim cenama.
Meutim, moraju se uzeti u obzir i
ostali faktori.
Pogledajmo koje su najpovoljnije
vrednosti temperature i relativne
vlanosti vazduha za ostvarivanje
komfornih uslova u prostoru.
TEMPERATURA
Opseg temperatura pri kojima se ljudi
najugodnije oseaju je dosta irok i
kree se od 19C do 24C. Optimalne
temperature sobnog vazduha trebalo
bi da budu:
Zimi: od 19C do 23C
Leti: od 20C do 24C
Poto ljudsko telo odaje toplotu
konvekcijom i zraenjem, temperatura
okolnog vazduha je od velikog znaaja
za oseaj ugodnosti. Oseaj ugodnosti
zavisi i od temperature okolnih zidova.
Ovi uslovi se mogu lako ostvariti
ako se korektno izrauna toplotno
optereenje. Razmotrimo uticaj sveeg
vazduha koji se dovodi u prostoriju
ispunjenu ljudima na toplotno
optereenje. To je interesantan primer
za analiziranje ukupnog energetskog
bilansa. Ali pre dimenzionisanja
odsisnog ventilatora, znaajno je da
se utvrdi period u toku dana ili noi
kada je prostor potpuno zauzet, pa tek
prema tome odredi koliina sveeg
vazduha. Analiziranjem razliitih krivih
optereenja, moe se utvrditi da se one
razlikuju u zavisnosti od tipa prostorije.
Toplotno optereenje se menja
zavisno od namene prostora i doba
dana. Na slici su prikazana tri primera
toplotnog optereenja: za bar, restoran
i prodavnicu. Posmatrajui tri prikazane
krive vidimo da se maksimalno
toplotno optereenje javlja u razliito
doba dana.
Ljudi koji rade u sedeem poloaju treba
da izbegavaju da im vaduh struji s lea
(slike 1 i 2)
PRIMERI TOPLOTNOG OPTEREENJA
Sl. 1
Sl. 2
Sl. 3
Na slici 3 DA oznaava pravilan poloaj
struje vazduha u spavaoj sobi, kancelariji,
trpezariji itd. NE oznaava nepoeljan
pravac. Ovo se odnosi i na ubacivanje i na
izvlaenje vazduha.
DA
DA DA
NE
DA DA
DA
NE
NE
BAR RESTORAN PRODAVNICA
II
Vraanje na poetnu stranu
III
KVALITET VAZDUHA
Nije tako lako utvrditi kvalitet vazduha
u zatvorenom prostoru, jer je ljudima
koji u njemu borave teko da odrede
da li je vazduh koji udiu dobrog
kvaliteta. Ovaj problem je sloen jer
postoji veliki broj izvora zagaenja
koji emituju na hiljade gasovitih
zagaivaa. Kod ljudi koji borave u
zgradama u kojima nisu preduzete
odgovarajue mere, moe se javiti
niz simptoma kao to su: glavobolja,
crvenilo oiju, nadraaj koe, itd.
Treba najpre da se tano utvrdi ta se
podrazumeva pod kvalitetom vazduha.
To nije lako uraditi jer je vazduh
kompleksan fluid koji se sastoji od
raznih gasova koji u sebi sadre razliite
vste estice, kao to su mikrobi, polen,
spore, praina itd.
Sastav vazduha koji udiemo:
Komponenta zapreminskih
procenata
Azot 78
Kiseonik 21
Ugljen dioksid 0,03
Ostalo 0,97
Ne moe se govoriti uopteno
o kvalitetu vazduha, nego treba
egzaktno utvrditi za koje je prostorije
vazduh namenjen. Na primer,
kvalitet vazduha koji se zahteva za
kancelarije, je potpuno drugaiji od
onog namenjenog za operacione sale.
Zato je vrlo vano da se pre svega
utvrdi koja je namena prostora koji se
kondicionira. Na kvalitet vazduha utiu
i ljudi koji u tom prostoru borave, jer
oni pri disanju odaju toplotu, vodenu
paru i ugljen dioksid, koji predstavljaju
glavne izvore zagaenja.
Ukratko, da bi se prostor u kome ljudi
borave smatrao komfornim, on treba
da ispunjava sledee uslove:
OPTIMALNE VREDNOSTI
TEMPERATURE I RELATIVNE
VLANOSTI
TEMPERATURA: 20C24C
RELATIVNA VLANOST: 40%60%
BRZINA VAZDUHA: 0,15 m/s
Uslovi u prostoru se smatraju
komfornim i kada je unutranja
temperatura na graninim
vrednostima: 20C i 24C. Meutim,
oseaj nelagodnosti se primeuje
ve na graninim vrednostima
relativne vlanosti: 40% i 60%. U
tom sluaju brzina strujanja vazduha
mora biti manja ili jednaka 0.15 m/s.
OSTVARIVANJE
KOMFORA
IZMENJIVANJEM
VAZDUHA
Uslovi ugodnosti mogu se ostvariti
pomou odsisnog ventilatora. Po
nameni odsisni ventilatori se mogu
svrstati u tri grupe:
1. Za ventilaciju stanova
2. Za poslovne prostore
3. Industrijski ventilatori
Protok vazduha predstavlja koliinu
vazduha koju treba odvesti ili dovesti
u prostoriju tokom odreenog
vremenskog perioda. Obino se
izraava u m
3
/h, m
3
/s ili l/s.
Izbor ventilatora zavisi od:
vrste prostora: stambeni, poslovni,
industrijski;
zapremine prostorije
vrste i svojstva vazduha koji
cirkulie:
- ist vazduh
- kontaminirani ili zagaeni
vazduh
mesta ugradnje ventilatora
- ugraen u zid i povezan na
kanal
- ugraen u zid sa izbacivanjem
direktno u atmosferu
- ugraen u prozor
- specijalni ventilatori za kanale
velike duine
- odsisni ventilatori za centralne
sisteme
poloaja otvora za ubacivanje i
izvlaenja vazduha
temperature i relativne vlanosti
vazduha
potrebnog protoka i napora
dozvoljenog nivoa buke
raspoloivog elektro napajanja:
monofazno ili trofazno.
EFIKASNE METODE
VENTILACIJE
Kontrolisana ventilacija moe se
ostvariti na tri naina:
1. odsisavanjem vazduha
2. ubacivanjem vazduha
3. kombinacijom ubacivanja i
izvlaenja
Izbor najpovoljnijeg metoda ventilacije
zavisi od niza faktora, kao to su oblik
i veliina prostorije koja se provetrava,
kao i zahtevani stepen odstranjivanja
zagaivaa.
ODSISAVANJE VAZDUHA
Ovo je jedan od najee
primenjivanjih naina ventilacije jer
je najjednostavniji i najekonominiji.
Ustajao vazduh iz prostorije se
izbacuje napolje i zamenjuje spoljnim
vazduhom koji ulazi u prostoriju.
Efikasnost ventilacije zavisi od koliine
sveeg vazduha koji ulazi i distribuira
se po prostoriji. Kod ovih sistema,
sem to treba da se izvlai odeena
koliina vazduha u datom vremenskom
periodu, mora se obezbediti da otvori
za ubacivanje i izvlaenje vazduha
budu postavljeni tako da obezbede
da ulazni sve vazduh oplahuje celu
prostoriju. Ne sme doi do pojave
kratke veze (slike 4 i 5).
Sl. 4
Sl. 5
VENTILACIJA STANOVA
Vraanje na poetnu stranu
VENTILACIJA STANOVA
Da bi se obezbedila dobra, ravnomerna
ventilacija velikih prostorija, kod kojih
se vazduh izvlai na samo jednom
zidu, preporuuje se postavljanje
kanala sa odsisnim reetkama (Slike 6
i 7). U velikim prostorijama se umesto
upotrebe samo jednog odsisnog
ventilatora, preporuuje ugradnja
dva ili vie manjih ventilatora koji su
u stanju da zajedno obezbede isti
eljeni efekat ventilacije. Korienjem
vie manjih ventilatora postie se vea
fleksibilnost sistema i smanjuje nivo
buke koja se javlja u toku rada. Sistem
za ventilaciju e biti efikasniji ako se
otvori za dovoenje sveeg vazduha
pravilno dimenzioniu. Po pravilu ovi
otvori treba da budu postavljeni u
nivou poda i na suprotnoj strani od
otvora za izvlaenje vazduha. Ukupan
popreni presek otvora za dovoenje
vazduha treba da je od 1,5 do 2 puta
vei od otvora za izvlaenje. Usisni
otvori nedovoljne veliine dovode do
smanjenja koliine sveeg vazduha
koji se dovodi u prostoriju, a time i
do loe ventilacije. Potrebna povrina
poprenog preseka moe se izraunati
korienjem sledee formule:
Protok(m
3
/h) 100
S(m
2
)=x
Brzinanausisu(m/s)x3600 %povrine
Primer:
Pretpostavimo da elimo da
provetravamo prostoriju koja zahteva
protok od 420 m3/h pomou
ventilatora koji izbacuje vazduh
direktno u atmosferu (Vortice
prozorski ventilator). Ako ugradimo
nepokretnu usisnu reetku za sve
vazduh, iji je efektivni presek 80% od
ukupnog, pri brzini dovodnog vazduha
od 1 m/s, dobija se sledei rezultat:
420 100
S=x=0,1458m
2
1x3600 80
Ovako dobijena vrednost predstavlja
ukupnu povrinu poprenog preseka
otvora za dovoenje sveeg vazduha.
UBACIVANJE VAZDUHA
Ova metoda je suprotna od prethodne,
jer se spoljanji vazduh ubacuje u
prostoriju, umesto da se iz prostorije
izbacuje napolje. Sve spoljni vazduh
se ubacuje u prostoriju pomou
jednog ili vie ventilatora. U ovom
sluaju prostorija se nalazi pod
natpritiskom, tako da vazduh iz nje
izlazi kroz otvore.
KOMBINACIJA
UBACIVANJA I
IZVLAENJA VAZDUHA
Istovremenim korienjem obe napred
navedene metode nastaje potpun
sistem ventilacije. Ventilator za sve
vazduh se postavlja na najpogodnije
mesto u prostoriji, a ventilator za
odsisavanje tamo gde je najefikasniji.
Pritom treba voditi rauna da ubacni
ventilator ima vei kapacitet, odnosno
da je njegov protok za oko 20% vei
od protoka odsisnog ventilatora. Ovim
se postie mali natpritisak u prostoriji i
izbegava neeljena promaja.
VRSTE VENTILATORA
Pri projektovanju sistema ventilacije
projektantu stoje na raspolaganju
razni tipovi ventilatora i izbor zavisi od
vrste instalacije. Po tipu ventilatori se
dele na:
Aksijalne
Centrifugalne
Aksijalno-radijalne
Sl. 8
Sl. 6
Sl. 7
AKSIJALNI VENTILATORI
Aksijalni ventilatori, koji se sastoje od
kompleta fiksnih lopatica (slika 8),
usisavaju vazduh sa zadnje strane a
potiskuje ga napred, u pravcu vratila
motora i paralelno sa svojom osom.
Svaki ventilator se klasifikuje prema
broju lopatica i njihovom nagibu. Poto
su ovo srednjepritisni/niskopritisni
ventilatori obino se ne upotrebljavaju
u sistemima sa dugom kanalskom
mreom. Oni su najpogodniji za
izbacivanje vazduha direktno u spoljnu
sredinu. Srednjepritisni aksijalni
ventilatori (serije MP i MPC) mogu se
povezati na krae kanale i filtere.
IV
Vraanje na poetnu stranu
V
VENTILACIJA STANOVA
90
KAKO ODABRATI PRAVI
VENTILATOR?
Da bi se izabrao najpogodniji ventilator
za neku prostoriju, potrebno je najpre
utvrditi preporueni broj izmena
vazduha prema nameni prostorije, koje
su date u tabeli na sledeoj strani.
Da bi se izraunao potreban protok
vazduha treba pomnoiti zapreminu
prostorije brojem potrebnih izmena
vazduha. To je jednostavan postupak
koji se koristi da bi se odredilo koji
ventilator najbolje ispunjava potrebe
prostora koji se provetrava. Kada nije
mogue izbacivanje vazduha direktno
u atmosferu, ventilator se mora
prikljuiti na kanalsku mreu, to izaziva
smanjenje kapaciteta usled dodatnog
pada pritiska kao posledice trenja, koje
zavisi od:
- duine kanala
- hrapavosti unutranjih povrina
kanala
- promene pravca strujanja
vazduha, odnosno ugraenih
kolena, redukcija ili filtera
CENTRIFUGALNI
VENTILATORI
Ovi ventilatori se u sutini sastoje
od dva dela: radnog kola (rotora)
i oblikovanog kuita. Vazduh se
usisava paralelno sa osom ventilatora,
a potiskuje upravno na osu (slika
9). Radne karakteristike odreenog
ventilatora zavise od oblika i broja
lopatica. Kod niskopritisnih ventilatora
lopatice su obino unapred zakrivljene,
tako da se vazduh kree sporo, a
samim tim i tiho. Ventilatori koji treba
da savladaju vee padove pritisaka
imaju unazad zakrivljene lopatice i
mogu se prikljuiti na due kanale ili
sisteme za filtriranje.
IN-LINE CENTRIFUGALNI
VENTILATORI
Ovi ventilatori imaju rotor sa unazad
zakrivljenim lopaticama kao i
centrifugalni ventilatori. I oni (kao
i centrifugalni), imaju oblikovano
kuite, ali kod njih vazduh struju
paralelno sa osom ventilatora (kao
kod aksijalnih ventilatora). U zavisnosti
od tipa ventilatora oni mogu biti
srednjepritisni ili visokopritisni. Ovi
ventilatori su namenjeni za kanalsku
ugradnju, a mogu se ugraivati na
poetku, na kraju ili u sredini kanala
(slika 10).
Sl. 9
Sl. 10
Preporueni broj
izmena vazduha na sat
Banke 2-5
Barovi/kafei 10-12
Laboratorije 4-6
Perionice 10-15
Kantine 8-12
Bolnice/klinike 4-6
Restorani brze hrane 15-25
Restorani 10-15
Konferencijske sale 8-10
Kancelarije 6-8
Bilijar sale/igraonice 6-8
Prodavnice/supermarketi 8-10
Mrane komore/rentgen 10-15
Uionice 2-4
U tabeli je za ovu vrstu prostorija
preporueni broj izmena 10 do 12,
to znai da treba izabrati ventilator
koji moe odsisati najmanje 840 m
3
/h
(233 l/s). Ovo je dobijeno mnoenjem
zapremine prostorije potrebnim
brojem izmena vazduha za barove i
kafee.
Pretvaranje l/s u m
3
/h:
l/s x 3,6 = m
3
/h
Prethodno navedena tabela moe
se koristiti samo orijentaciono. Bolje
je usvojiti neto vei protok vazduha
nego preuzeti rizik da ventilacija ne
bude zadovoljavajua.
Primer:
Posmatrajmo bar irine 4 metra, duine
7 metara i visine 3 metra. Da bismo
odredili potrebnu koliinu vazduha za
ventilaciju treba da prvo izraunamo
zapreminu prostorije: 4x7x3=84 m
3
.
Tada se korienjem podataka datih
u Tabeli sa preporuenim brojem
izmena vazduha na sat moe odrediti
neophodan kapacitet odsisavanja.
KAKO SE ODREUJE
POTREBAN PROTOK
VAZDUHA?
Treba najpre izraunati zapreminu
prostorije (m
3
) = duina x irina x visina
prostorije.
Vraanje na poetnu stranu
Broj izmena vazduha na sat VRSTA PROSTORIJE
TABELA BROJA IZMENA VAZDUHA PREMA VRSTI PROSTORIJE
Nota Bene: Ukoliko je u prostorijama dozvoljeno puenje, navedeni broj izmena vazduha treba poveati za 50%.
Lokalni propisi imaju prednost nad navedenim preporukama za broj izmena vazduha.
Stambene zgrade Kupatila 6-10
Spavae sobe 2-4
Podrumi 3-10
Kuhinje 10-20
Dnevne sobe 3-6
Pomone prostorije 15-20
Poslovni prostori Trpezarije 8-12
Konferencijske sale 8-12
Ulazni holovi i hodnici 3-5
Kancelarije 6-10
Toaleti 6-10
Javni objekti Skupne dvorane 4-10
Crkve 1-3
Bioskopi i pozorita 6-15
Stomatoloke ordinacije 12-15
Bolnice, sterilizacija i odeljenja PreporukeDHSSVelikaBritanija
Perionice 6-15
Amfiteatri 6-10
Biblioteke 3-5
Uionice 4-7
Barovi, restorani, balske dvorane Banket sale 10-15
Klubovi 12-14
Barovi u hotelima 6-10
Barovi u javnim objektima 8-12
Restorani 8-15
Plesne dvorane 12-14
Prodavnice i robne kue Pekare 20-30
Banke/drutvene prostorije 4-8
Kafei i kafe barovi 10-15
Frizerski salni 10-15
Perionice 10-30
Prodavnice i supermarketi 8-15
Sportski objekti Bilijar sale 6-8
Svlaionice 6-10
Teretane 6-8
Tuevi 15-20
Dvorana za skvo 4-6
Industrijski objekti Kotlarnice 15-30
Prostorije za smetaj kompresora 10-20
Mlekare 8-10
Radionice za galvanizaciju 10-12
Mainske sale 15-30
Fabrike i radionice 6-10
Livnice 15-30
Fabrike stakla 45-60
Komercijalne kuhinje min 30
Laboratorije 4-15
Uzgajalita peurki 6-10
Mrane komore (fotolaboratorije i rentgen sale) 10-15
Studija za snimanje 15-25
Komandne sobe 10-12
Robne kue i skladita 3-6
Radionice za zavarivanje 15-30
VI
Vraanje na poetnu stranu
VENTILACIJA STANOVA
DIJAGRAM PADA PRITISKA
1. Odabrati dijagonalnu liniju koja
predstavlja prenik kanala izraen u
milimetrima
2. Pronai presek te linije sa
horizontalnom linijom za eljeni
protok vazduha
3. Kroz ovu presenu taku prolazi
vertikalna linija koja oznaava
pad pritiska izraen u milimetrima
vodenog stuba (mm H
2
O) po
dunom metru kanala (pod
pretpostavkom da je kanal idealno
gladak i da nema krivina i kolena).
4. Mnoenjem tako odreenog pada
pritiska sa ukupnom duinom
kanala dobija se ukupni pad pritiska
u pravoj deonici kanala. Da bi se
izraunao pad pritiska u ugraenim
krivinama i kolenima moe se
smatrati da je pad pritiska u svakoj
krivini ili kolenu ekvivalentan padu
pritiska jednog metra kanala.
KAKO SE KORISTI DIJAGRAM PADA PRITISKA PRI STRUJANJU VAZDUHA KROZ KANALE
Pad pritiska (mm H
2
O) po dunom metru
P
r
o
t
o
k

v
a
z
d
u
h
a

(
m
3
/
h
)
VII
Vraanje na poetnu stranu
Propisi u zgradarstvu dokument FI 2006
UVOD
Auriran i proiren sa 14 na 56 strana,
novi Deo F (ureaji za ventilaciju)
Propisa u zgradarstvu, stupio je
na snagu 6. aprila 2006. godine i
primenjuje se u Engleskoj i Velsu.
Novi deo L (Uteda goriva i energije)
mada izuzetno znaajan i kompleksan,
nema uticaja na uputstva sadrana
u Delu F, sve dok zaptivenost zgrade
ima standardom propisane minimalne
vrednosti od 10 m
3
/h/m
2
.
Novi Deo F Propisa u zgradarstvu
prikazuje etiri glavne metode
ventilacije i daje primere dobre
prakse za izbor poloaja i ugradnju
izabranog ureaja zajedno sa kanalima
i reetkama.
GLAVNE IZMENE I
NAJZNAAJNIJI DELOVI
SU:
Sistem 1. Otvori za prirodnu
ventilaciju i odsisni ventilatori
koji rade povremeno. Ovo je i dalje
najednostavniji i najekonominiji
nain ventilacije, koji je u saglasnosti
sa propisima. Mada nema izmena u
pogledu propisanih koliina vazduha
koje se odsisavaju iz kuhinja, pomonih
prostorija, kupatila i sanitarnih
prostorija, vano je naglasiti da u lanu
1.4 stoji: Koliine vazduha su propisane
za kompletnu instalaciju koja treba da
bude ispitana u skladu sa Standardima
navedenim u tabeli 1.6 (Metode
ispitivanja radnih karakteristika). Svi
Vortice ventilatori poseduju sertifikat
koji izdaje IMQ institute i u saglasnosti
su sa odgovarajuim delom EN13141.
Sve spoljne reetke i kape su
usaglaene sa propisima, a kanalska
mrea koju isporuuje Vortice je
nezavisno ispitana, tako da su poznati
otpori u sistemu. Da bi Vortice mogao
dati funkcionalnu garanciju za radne
karakteristike ugraenog sistema,
potrebno je da ventilatori i sva dodatna
oprema budu istog proizvoaa.
Druga znaajna izmena, uslovljena sve
boljom zaptivenou zgrada, je zahtev
za poveanom izmenom vazduha
putem otvora za prirodnu ventilaciju.
Koliina izmenjenog vazduha odreena
je tako da je prilagoena svim vrstama
sistema ventilacije. Kod ovog sistema
treba da postoje otvori za prirodnu
ventilaciju u svakoj prostoriji.
Sistem 2. Pasivna ventilacija
efektom uzgonske sile. Ovde nema
znaajnijih izmena u zahtevima.
Proizvodi Vortice ne koriste se u ovom
sistemu.
Sistem 3. Kontinualno prinudno
odsisavanje vazduha.
Kod ove metode mogu se primeniti
centralni odsisni sistemi kao to je
VMC Eco, ili pojedinani ventilatori
kao npr. ventilatori iz serije Habitat u
svim vlanim prostorijama mokrim
vorovima. Nivo odsisavanja vie nije
odreen zahtevom od 0,5 izmena
vazduha na sat za ceo stan, ali se
zahteva da se obezbedi Minimalna
gornja vrednost protoka vazduha u
zavisnosti od namene prostorije (za
kuhinje 13 l/s, za pomone prostorije i
kupatila 8 l/s, a za toalete samo 6 l/s).
Minimalna donja vrednost protoka
vazduha odreuje se usvajanjem
vrednosti iz tabele 1.1b u l/s u
zavisnosti od broja spavaih soba.
Ta koliina ne moe biti manja od
0,3 l/s po m
2
unutranje povrine (za
sve spratove) s tim to se jo mora
dodati koliina od 4l/s vazduha koji se
odsisava za svakog dodatnog oveka
iznad predviena dva za prvu spavau
sobu i iznad jednog za svaku narednu.
Kod ovog sistem treba da postoje
otvori za prirodnu ventilaciju u
prostorijama u kojima se due boravi
(odnosno u onima iz kojih se ne izvlai
vazduh).
Sistem 4. Kontinualno prinudno
ubacivanje i odsisavanje sa
rekuperacijom toplote.
Za ovaj sistem koriste se slini
prorauni i podaci iz istih tabela kao
kod sistema 3, s tom razlikom to se
mora obraunati dodatak na infiltraciju
vazduha. Treba naglasiti da ovaj
sistem ne zahtevaj otvore za prirodno
dovoenje vazduha.
PRAVILNA UGRADNJA
UREAJA JE PREDUSLOV
DOBRE VENTILACIJE
Tabela 1.4. Poloaj ureaja za ventilaciju
u prostoriji
Bitni saveti kojih se treba pridravati:
Kuhinjska hauba treba da se nalazi 650
do 750 mm iznad ploe tednjaka.
Odsisni ventilatori i elementi za
izvlaenje vazduha treba da se
postavljaju na to veoj visini i po
mogunosti na manje od 400 mm
ispod tavanice.
Ako se u istoj prostoriji nalaze
ventilatori i otvori za prirodno
provetravanje, oni moraju biti udaljeni
najmanje pola metra.
Dodatak E Primeri dobre prakse
Uputstvo za ugradnju ventilatora u
stanovima
Bitni saveti kojih se treba pridravati:
1) Mora se obezbediti prestrujavanje
vazduha kroz zazor ispod vrata od
10 mm.
2) Ventilatori koji su postavljeni i
kanali koji prolaze kroz negrejane
prostorije ili potkrovlja treba da se
izoluju
3) Ako je kanal postavljen vertikalno
moda je potrebno ugraditi otvor za
pranjenje kondenzata
4) Horizontalne kanale, ukljuujui
i one koji prolaze kroz zid treba
ugraivati sa blagim padom u
pravcu strujanja
5) Fleksibilna creva ne treba da budu
sabijena...
6) Unutranji radijus kolena mora biti
vei ili jednak preniku prikljuenog
kanala t.j. za kanal prenika
100 mm potreno je da sputena
tavanica bude najmanje 200 mm
visine.
7) Centrifugalni ventilatori mogu
se koristiti za izvlaenje vaduha
na vee visine (iznad tri sprata) ili
na mestima gde je potrebno da
savladaju pritisak vetra.
Dodatak F Smanjivanje ulaska
spoljnih zagaivaa u zgrade u
gradskim sredinama
Da bi se ovo ostvarilo treba se
pridravati sledeih preporuka:
Bez obzira koji se sistem ventilacije
koristi, treba obezbediti da vazduh koji
se dovodi u prostoriju nije zagaen.
Poloaj otvora za izbacivanje vazduha
isto je toliko znaajan kao i poloaj
otvora za uzimanje sveeg vazduha.
Oni treba da budu postavljeni tako
da se svede na najmanju meru
mogunost vraanja otpadnog
vazduha u zgradu ili ulaska u susedne
zgrade
Vortice garatuje radne karakteristike za
sve sisteme ventilacije koji se izvedu
prema njihovim projektima. Probleme
koji se mogu javiti kod nestandardnih
kombinacija najlake je izbei ako se
oni reavaju ve u fazi projektovanja.
STAMBENE ZGRADE
VIII
Vraanje na poetnu stranu
Propisi u zgradarstvu dokument FI 2006
IX
Propisi u zgradarstvu dokument FI 2006
OTVORI ZA PRIRODNU VENTILACIJU
I ODSISNI VENTILATORI KOJI RADE
POVREMENO
Odsisni ventilatori, ije se karakteristike biraju u zavisnosti
od njihovog poloaja, treba da budu postavljeni u svim
vlanim prostorijama (kuhinje, kupatila, toaleti). Otvori
za prirodnu ventilaciju dimenzionisani prema broju
spavaih soba i broju ljudi koji u njima borave, treba da
postoje u svim prostorijama.
POVREMENO ODSISAVANJE
VAZDUHA
1. Odrediti potreban protok vazduha koji se povremno
izvlai prema Tabeli 1.1A.
2. Prirodna ventilacija (kroz prozore) po preporukama
ADF (dodatak B) moe se koristiti za sanitarne
prostorije, kada to dozvoljavaju uslovi bezbednosti
OTVORI ZA PRIRODNO DOVOENJE
VAZDUHA
1. Odrediti veliinu otvora za prirodno dovoenje
vazduha iz Tabele 1.2.A. (koja se odnosi na
porodine kue i viespratnice sa vie od 4 sprata +
prizemlje)
2. Za porodine kue koje imaju do 4 sprata + prizemlje
treba dodati jo 5000 mm
2
ekvivalentne povrine na
vrednosti date u tabeli.
SISTEM 1
Tabela 1.1 A
Prostorija
Minimalni protok vazduha pri povremenoj
ventilaciji
Protok vazduha pri kontinualnoj ventilaciji
Minimalna gornja
vrednost protoka
vazduha
Minimalna donja vrednost
protoka vazduha
Kuhinja
30 l/s ( u blizini haube)
ili 60 l/s (na drugom mestu) 13 l/s
Ukupni protok vazduha ne
sme biti manji od protoka
vazduha za ceo stan prema
Tabeli 1.1.B
Pomona prostorija 30 l/s 8 l/s
Kupatilo 15 l/s 8 l/s
Toalet 6 l/s
Tabela 1.2 A
Ukupna spratna povrina (m
2
) Broj spavaih soba
1 2 3 4 5
<50 25,000 mm
2
35,000 mm
2
45,000 mm
2
50 - 60 25,000 mm
2
30,000 mm
2
40,000 mm
2
60 - 70 30,000 mm
2
30,000 mm
2
35,000 mm
2
45,000 mm
2
55,000 mm
2
70 - 80 35,000 mm
2
35,000 mm
2
35,000 mm
2
80 - 90 40,000 mm
2
40,000 mm
2
40,000 mm
2
90 - 100 45,000 mm
2
45,000 mm
2
45,000 mm
2
>100 Dodati po 5000 mm
2
za svakih dodatnih 10 m
2
povrine poda
Vraanje na poetnu stranu
Propisi u zgradarstvu dokument FI 2006
KONTINUALNO PRINUDNO
ODSISAVANJE VAZDUHA
Za kontinualnu prinudnu ventilaciju mogu se koristiti
centralni odsisni sistemi koji se smetaju ili u potkrovlje
ili u pomone prostore, kao i pojedinani ventilatori.
Njihovi parametri se odreuju u zavisnosti od njihovog
poloaja, od broja spavaih soba, broja stanara i povrine
stana i moraju se postavitu u svaku vlanu prostoriju.
U svim prostorijama u kojima se due boravi treba da
postoje otvori za prirodno dovoenje vazduha.
KONTINUALNO ODSISAVANJE
VAZDUHA
1. Odrediti potreban protok vazduha za ceo stan iz
Tabele 1.1B
2. Izraunati potreban protok vazduha za ceo stan pri
kontinualnoj ventilaciji i maksimalnom optereenju
dodajui Minimalne gornje vrednosti protoka
vazduha iz Tabele 1.1A za sve prostorije.
3. Zahtevani protoci treba da su:
Maksimalni protok (pri najveoj brzini ventilatora)
je vei od 1 ili 2 (i ne sme biti manji od Minimalne
gornje vrednosti protoka vazduha iz Tabele 1.1A)
Minimalni protok ne sme biti manji od protoka
vazduha za ceo stan iz Tabele 1.1B
OTVORI ZA PRIRODNO DOVOENJE
VAZDUHA
Za svaku prostoriju u kojoj ljudi due borave treba
obezbediti kontrolisano prirodano dovoenje vazduha
kroz otvore minimalne ekvivalentne povrine od
2500 mm
2
.
Za savete u vezi buke obratite se tehnikom odelenju
Vortice.
SISTEM 3
Tabela 1.1 A
Prostorija
Minimalni protok vazduha pri povremenoj
ventilaciji
Protok vazduha pri kontinualnoj ventilaciji
Minimalna gornja
vrednost protoka
vazduha
Minimalna donja vrednost
protoka vazduha
Kuhinja
30 l/s ( u blizini haube)
ili 60 l/s (na drugom mestu) 13 l/s
Ukupni protok vazduha ne
sme biti manji od protoka
vazduha za ceo stan prema
Tabeli 1.1.B
Pomona prostorija 30 l/s 8 l/s
Kupatilo 15 l/s 8 l/s
Toalet 6 l/s
Tabela 1.1 B
Ukupna spratna povrina (m
2
) Broj spavaih soba
1 2 3 4 5
Protok vazduha za ceo stan
ili kuu (l/s)
13 17 21 25 29
Minimalna vrednost za svaki stan 0,3 l/s po m
2
povrine poda
Minimalni protok vazduha ne sme biti manji od 0,3 l/s po m
2
neto povrine poda (obuhvata sve spratove, npr. za zgradu sa
dve etae, treba sabrati povrinu prizemlja i prvog sprata).
Proraun je zasnovan na pretpostavci da u glavnoj spavaoj sobi borave dve osobe i po jedna u svakoj narednoj. Ako se
oekuje da u nekoj sobi boravi vie ljudi, treba dodati po 4 l/s po oveku.
X
Vraanje na poetnu stranu
XI
Propisi u zgradarstvu dokument FI 2006
KONTINUALNO PRINUDNO
UBACIVANJE I ODSISAVANJE
VAZDUHA SA REKUPERACIJOM
TOPLOTE
Centralni sistem za ubacivanje i izvlaenje vazduha
za kontinualnu uravnoteenu ventilaciju, smeten
u potkrovlju ili u pomonom prostoru. Ugraeni
razmenjiva toplote vri rekuperaciju toplotne energije
iz otpadnog vazduha, koja bi inae bila izgubljena. Ako
se primenjuje ovaj sistem nema potrebe da se u stanu
postavljaju otvori za prirodno dovoenje vazduha.
KONTINUALNO UBACIVANJE I
ODSISAVANJE VAZDUHA
1. Odrediti potreban protok vazduha za ventilaciju
celog stana (kue) iz Tabele 1.1B
Zbog infiltracije treba oduzeti
- za viespratnice: 0,04 x ukupna grejana zapremina
stana (m
3
)
- za porodine kue: 0,06 x ukupna grejana
zapremina stana (m
3
)
2. Izraunati potreban protok vazduha za ceo stan pri
kontinualnoj ventilaciji i maksimalnom optereenju
dodajui Minimalne gornje vrednosti protoka
vazduha iz Tabele 1.1A za sve prostorije.
3. Potrebni protoci treba da su:
Za maksimalni protok odvedenog vazduha
(pri najveoj brzini ventilatora) uzima se vea od
dobijenih vrednost prema taki 1 i 2.
Minimalni protok vazduha koji se izvlai iz odreene
prostoriji ne sme biti manji od vrednosti Minimalnih
gornjih vrednosti protoka vazduha iz Tabele 1.1A
Minimalni protok vazduha koji se ubacuje ne sme biti
manji od protoka vazduha za ventilaciju celog stana
iz take 1.
4. Kod ovog sistema nema potrebe za otvorima za
prirodnu ventilaciju.
SISTEM 4
Tabela 1.1 A
Prostorija
Minimalni protok vazduha pri povremenoj
ventilaciji
Protok vazduha pri kontinualnoj ventilaciji
Minimalna gornja
vrednost protoka
vazduha
Minimalna donja vrednost
protoka vazduha
Kuhinja
30 l/s ( u blizini haube)
ili 60 l/s (na drugom mestu) 13 l/s
Ukupni protok vazduha ne
sme biti manji od protoka
vazduha za ceo stan prema
Tabeli 1.1.B
Pomona prostorija 30 l/s 8 l/s
Kupatilo 15 l/s 8 l/s
Toalet 6 l/s
Tabela 1.1 B
Ukupna spratna povrina (m
2
) Broj spavaih soba
1 2 3 4 5
Protok vazduha za ceo stan
ili kuu (l/s)
13 17 21 25 29
Minimalna vrednost za svaki stan 0,3 l/s po m
2
povrine poda
Minimalni protok vazduha ne sme biti manji od 0,3 l/s po m
2
neto povrine poda (obuhvata sve spratove, npr. za zgradu sa
dve etae, treba sabrati povrinu prizemlja i prvog sprata).
Proraun je zasnovan na pretpostavci da u glavnoj spavaoj sobi borave dve osobe i po jedna u svakoj narednoj. Ako se
oekuje da u nekoj sobi boravi vie ljudi, treba dodati po 4 l/s po oveku.
Propisi u zgradarstvu dokument FI 2006
Vraanje na poetnu stranu
IEE PROPISI ZA ELEKTROINSTALACIJE 16. IZDANJE (BS7671:2001)
Primer rasporeda i dimenzija
bezbednosnih zona
Sl. 610 A i 610 B
a) Kada za kupanje
Prozor
Zona 2
Zona 3
0.6 m 2.4 m
Zona 1
Zona 0
Prozor
Zona 2
Zona 3
Zona 2
Zona 2 Zona
d) Tukada sa pregradnim zidom
3
(0.6-s) m
2.4 m
Zona 1
Zona 0
S = debljina pregrade
s
2.4 m
Zona 1
Zona 0
e) Tu bez kade
Zona 2
Fiksiran izlaz vode
Zona 3
0.6 m
0.6 m
2.4 m
0.6 m
0.6 m
x x
Fiksiran izlaz vode
Zona 1
Zona 0
Zona 2
Zona 3
f) Tu bez kade, ali sa
pregradnim zidom
ksiran (nepomerljiv) izlaz vode
Zona
b) Kada za kupanje sa pregradnim zidom
2 Zona 3
0.6 m 2.4 m
Zona 1
Zona 0
(0.6-s) m
S = debljina pregrade
s
c) Tu - kada
Zona 2 Zona 3
0.6 m 2.4 m
Zona 1
Zona 0
Horizontalne projekcije (osnove)
XII
Vraanje na poetnu stranu
IEE PROPISI ZA ELEKTROINSTALACIJE 16. IZDANJE (BS7671:2001)
XIII
a) Kada za kupanje
Tavanica
Zona 2 Zona 3
Zona 2 Zona 1
Zona 3
Zona 0
3.0 m
Prozor
Zona 2
Spoljanje zone
2.25 m
0.6 m 2.4 m
Spoljanje zone
Sl. 601 B - Primeri rasporeda i dimenzija bezbednosnih zona
(Vertikalni preseci)
NIJE U RAZMERI (Za defnicije zona videti propis 601-02-01)
Zona 1
Zona 2 Zona 3
Zona 0
Tavanica
2.25 m
0.6 m 2.4 m
c) Tu - kada
Nia iznad tavanice 2
Svetiljka
Zona 2 Zona 3
Spoljanje zone
Spoljanje zone
Crtei su dati sa dozvolom IEE-a
Zona 2 Zona 3
Zona 1 Zona 2 Zona 3
Spoljanje zone
Zona 0
Tavanica
Spoljanje zone
2.25 m
2.4 m
0.05 m
Pregradni zid
Presek x-x videti Sl. 610A(f)
* Zona 1 ako je prostor pristupaan bez upotrebe alata.
Prostori ispod kade, pristupani samo uz upotrebu alata su izvan zona
f) Tu bez kade, ali sa pregradnim zidom
ksiran (nepomerljiv) izlaz vode
Vertikalni preseci
IEE PROPISI ZA ELEKTROINSTALACIJE 16. IZDANJE (BS7671:2001)
Vraanje na poetnu stranu
INDUSTRIJSKA VENTILACIJA
Sistem industrijske ventilacije moe
se dimenzionisati na vie naina.
Najjednostavniji i najee primenjivani
nain je tzv. metod konstantnog
pada pritiska, kod koga se pad pritiska
po dunom metru kanala zadrava
nepromenjenim u svim deonicam
kanalske mree, poev od deonice
najblie ventilatoru. Pojedine deonice
kanalske mree treba dimenzionisati
u zavisnosti od protoka vazduha tako
da jedinini pad pritiska (po dunom
metru) bude konstantan (kao kod
niskopritisne mree sa simetrinim
rasporedom kanala).
Sledi obrazac za izraunavanje pada
pritiska u niskopritisnim kanalima
krunog preseka:
p = 3,9 x f (LD 1,22) V 1,82
gde su:
p = pad pritiska izraen u Pa
f = Koeficijent hrapavosti unutranje
povrine kanala (iznosi 0,9 za
pocinkovani lim)
L = duina kanala u metrima
D = prenik krunog kanala ili
ekvivalentni prenik pravougaonog
kanala
V = brzina vazduha u kanalu u m/s
Posmatrajmo, na primer, sistem sa
rasporedom kanala, prikazan na slici
11, i uzmimo da je ukupni protok
vazduha od 1300 m
3
/h rasporeen po
deonicama na sledei nain:
B = 200 m
3
/h
D = 500 m
3
/h
C = 300 m
3
/h
E = 300 m
3
/h
Posmatrajmo sluaj konstantnog pada
pritiska od 0,8 Pa/m i usvojimo duine
pojedinih deonica kanala: 1,2,3,4,5,6,7.
Za eljene protoke i brzinu vazduha
na izlazu iz kanala moemo izraunati
potrebne prenike za svaku deonicu
kanalske mree.
Poto nije praktino koristiti krune
kanale svih moguih prenika, kada
se izvodi instalacija za ventilaciju,
po pravilu se koristi odreeni
broj standardnih prenika kanala.
Pretpostavimo da kanalsku mreu
treba postaviti u sputenu tavanicu
maksimalne rasploive visine za
smetaj kanala od 250 mm. Sada
treba definisati ekvivalentne prenike,
polazei od uslova da je maksimalna
visina A = 250 mm. Iz Tabele
ekvivalentnih prenika zasnovane na
konceptu da se pri jednakim padovima
pritisaka odreeni pravougaoni kanal
moe smatrati ekvivalentnim krunom
kanalu odreenog prenika sada
moemo definisati ovu poslednju
promenljivu sistema.
Sve dobijene vrednosti prikazane su
u sledeoj tabeli (Proraun kanalske
mree). Ona sadri razne elemente
i veliine neophodne pri izvoenju
sistema (videti tabelu).
Ekv.
pre.
mm
Presek
(m
2
)
Ekv.
pre.
mm
Presek
(m
2
)
Ekv.
pre.
mm
Presek
(m
2
)
Ekv.
pre.
mm
Presek
(m
2
)
Ekv.
pre.
mm
Presek
(m
2
)
150 200 250 300 350
TABELA EKVIVALENTNIH PRENIKA
250
300
350
400
450
500
550
600
650
700
750
800
850
900
950
1000
1050
1100
1150
1200
1250
1300
1350
1400
1450
1500
1550
1600
1650
1700
1750
1800
1850
1900
1950
2000
2050
210
229
245
260
274
287
299
310
321
331
341
350
359
367
376
384
391
399
406
413
0.0346
0.0410
0.0472
0.0531
0.0590
0.0646
0.0701
0.0756
0.0809
0.0861
0.0912
0.0962
0.1011
0.1060
0.1108
0.1155
0.1202
0.1248
0.1294
0.1339
244
266
286
305
321
337
352
365
378
391
402
414
424
435
445
454
464
473
481
490
498
506
514
522
529
536
0.0468
0.0557
0.0644
0.0729
0.0812
0.0892
0.0971
0.1048
0.1124
0.1198
0.1271
0.1343
0.1414
0.1484
0.1553
0.1621
0.1688
0.1754
0.1820
0.1884
0.1949
0.2012
0.2075
0.2137
0.2199
0.2260
273
299
322
343
363
381
398
414
429
443
457
470
482
494
506
517
528
538
548
558
568
577
586
595
604
612
621
629
637
644
652
660
667
674
681
688
0.0587
0.0702
0.0815
0.0926
0.1034
0.1139
0.1243
0.1344
0.1444
0.1541
0.1638
0.1732
0.1826
0.1918
0.2009
0.2099
0.2187
0.2275
0.2362
0.2447
0.2532
0.2616
0.2699
0.2782
0.2863
0.2944
0.3025
0.3104
0.3183
0.3262
0.3340
0.3417
0.3493
0.3570
0.3645
0.3720
328
354
378
400
420
439
457
474
490
506
520
534
548
561
574
586
598
609
620
631
642
652
662
672
681
691
700
709
718
726
735
743
751
759
767
775
0.0845
0.0984
0.1120
0.1254
0.1385
0.1514
0.1640
0.1765
0.1887
0.2007
0.2126
0.2243
0.2358
0.2472
0.2585
0.2696
0.2806
0.2915
0.3022
0.3129
0.3234
0.3339
0.3442
0.3545
0.3646
0.3747
0.3847
0.3947
0.4045
0.4143
0.4240
0.4336
0.4432
0.4527
0.4622
0.4716
383
409
433
455
477
496
515
533
550
567
582
597
612
626
639
652
665
677
689
701
713
724
735
745
756
766
776
785
795
804
814
823
831
840
849
0.1150
0.1313
0.1472
0.1630
0.1784
0.1936
0.2085
0.2233
0.2378
0.2521
0.2662
0.2802
0.2939
0.3075
0.3210
0.3343
0.3474
0.3605
0.3734
0.3861
0.3988
0.4113
0.4238
0.4361
0.4483
0.4605
0.4725
0.4844
0.4963
0.5081
0.5198
0.5314
0.5429
0.5544
0.5658
Deonica
1
2
3
4
5
6
7
q (m
3
/h)
1300
1100
800
300
200
300
500
Duina (m)
10
10
10
20
20
30
5
Prenik
(mm)
480
450
420
280
250
300
370
P (Pa)
8
16
24
40
24
40
28
Ekvivalentni
prenik (mm)

482
457
429
273
244
299
381
Kanal A B
(mm)
250850
250750
250650
250250
250200
250300
250500
(l/s)
360
305
220
85
56
85
140
Proraun kanalske mree
VRSTE INDUSTRIJSKE VENTILACIJE
Dim.
E
1 2 3 4
D
7
C
6
B
5
Sl. 11
XIV
Vraanje na poetnu stranu
XV
INDUSTRIJSKA VENTILACIJA
OPTA UPUTSTVA ZA
MONTAU
Na usisnoj i potisnoj strani ventilatora
treba ugraditi prave deonice kanala
(ili umirivae struje vazduha) da bi
se smanjili gubici usled vrtloenja
vazduha. Minimalne preporuene
vrednosti za prave deonice su: 1xD
na usisu i 3xD na potisu ventilatora. U
ove deonice se ne sme ugraditi filter
ili neki drugi element. Odgovarajui
prenik za pravougaone kanale moe
se izraunati po formuli:
4 H B
D


=
H = visina kanala
B = irina kanala
D = prenik kanala
2 Bozza 02/07/99
1D 3D
1D
3D
INDUSTRIJSKI
VENTILATORI ZA
ODVOENJE VIKA
TOPLOTE
Upotreba odsisnih ventilatora se
preporuuje i za uspostavljanje eljenih
mikroklimatskih uslova sredine, koji su
poremeeni prekomernim toplotnim
dobicima. Kada u prostoriji u kojoj ljudi
rade doe do porasta temperature,
poremete se radni uslovi i to negativno
utie na produktivnost rada. Pri
projektovanju sistema ventilacije radi
snienja temperature, mora se odrediti
broj izmena vazduha na sat u zavisnosti
od koliine toplote koju treba odvesti.
Najpre treba utvrditi uzrok porasta
temperature i uticaj ostalih relevantnih
faktora.
KAKO IZRAUNATI
TOPLOTNE DOBITKE
Dva osnovna faktora koja treba uzeti u
obzir su:
1) Dobici toplote od ljudi u prostoriji
2) Dobici toplote od elektrinih
ureaja kao to su maine, motori,
transformatori, osvetljenje i sl.
U sledeoj Tabeli date su vrednosti
dobitaka toplote od ljudi, osvetljenja i
elektrinih ureaja.
KAKO ODREDITI
KOLIINU VAZDUHA
POTREBNU ZA
ODVOENJE VIKA
TOPLOTE
Kada se odrede toplotni izvori koji
izazivaju porast temperature, moraju
se odrediti ukupni toplotni dobici,
uzimajui u obzir da je 1W = 0,86
kcal/h. Potreban protok vazduha za
odvoenje ove toplote rauna se
polazei od ukupne odate toplote u
kcal, korienjem sledee formule:
brojkcal/h
Q=zapreminskiprotokvazduham
3
/h=
0,288xt(C)
Gde su:
t - maksimalna dozvoljena razlika
temperatura izmeu vazduha u
prostoriji i vazduha koji se dovodi radi
hlaenja.
Primer prorauna:
U kabini transformatora smeten
je transformator snage 300 kW,
ija je efikasnost 90%. Za ispravno
funkcionisanje transformatora
temperatura u kabini ne sme prei
40C. Maksimalna temperatura
vazduha koji se leti dovodi za
hlaenje je 30C. Toplota koju odaje
transformator iznosi 10% vrednosti
instalisane snage; odnosno 30 kW. U
kcal/h to iznosi 30.000 x 0,86 =25.800
kcal/h. Temperaturska razlika t je 40
30 = 10C.
Dakle, zapreminski protok vazduha
iznosi:
25.800
Q(m
3
/h)==8,958m
3
/h
0,288x10
Dobici toplote oD raznih elektrinih ureaja
Efikasnost ureaja
Dobici toplote
(% instalisane snage)
Elektromotori 7095% 5-30%
Transformatori 90% ~10%
Ispravljai 8097% 2,5-20%
Alternatori (generator
naizmenine struje)
8798%
2-23%
Dobici toplote oD ljuDi i osvetljenja
Odrasli u miru 100 kcal/h
Odrasli, normalan rad 120 kcal/h
Odrasli, teak rad 140-200 kcal/h
Deca 60 kcal/h
Svetiljka
4 - 6 kcal/h
po svakoj sijalici
Sijalica sa uarenim
vlaknom
1 kcal/h
po svakoj sijalici
Neoska svetiljka
0.6 0.8 kcal/h
po svakoj cevi
Vraanje na poetnu stranu
UTEDA ENERGIJE
DA LI SU
REVERSIBILNI
PLAFONSKI VENTILATORI
PRAVO REENJE?
Kada se kunim plafonskim
ventilatorima promeni smer tako da
vazduh struji navie, praina i druge
lebdee estice udaraju u tavanicu
prilino snano, jer se ventilatori
moraju postaviti blizu tavanice, da
bi lopatice bile van domaaja ljudi.
Za relativno kratko vreme tavanica,
najee ofarbana belo, postaje
zaprljana i vlasnik stana ili korisnik
mora da snosi trokove ponovnog
kreenja. Kod industrijske primene, gde
runo taloenje praine na tavanici ne
predstavlja toliki problem, injenica je
da se najvei deo vazduha usmerava
navie, a samo zanemarljivi deo nanie.
Zato se namee zakljuak da se i u
reimu letnje ventilacije i pri utedi
energije zimi, najbolji rezultati postiu
kada se vazduna struja usmerava
nadole.
MNOGO IZGUBLJENE
ENERGIJE
Za zagrevanje velikih i visokih prostorija
potrebna je velika koliina energije.
Prema fizikim zakonima, zagrejan
vazduh se penje navie, tako da se
ispod same tavanice formira sloj toplog
vazduha.
TA UTIE NA
STVARANJE SLOJA
TOPLOG VAZDUHA
Topao vazduh ima manju gustinu od
hladnog vazduha.
Zbog toga se hladan vazduh
nagomilava pri podu, a zagrejan ispod
tavanice. Hladan vazduh koji prodire u
prostoriju se zadrava u nivou poda.
S obzirom da ljudi borave i rade u
niim zonama, temperature koje tu
vladaju uzimaju se kao relevantne.
SISTEM BEZ
KOMPENZACIJE
TEMPERATURSKE
RAZLIKE
Zagrejani vazduh koji se nagomilava
ispod tavanice uzrokuje velike trokove,
koji se mogu izbei! Da bi se ostvarila
odgovarajua temperatura u donjoj
zoni u kojoj ljudi borave, potrebno
je ili izgubiti mnogo skupe energije
ili obezbediti cirkulaciju zagrejanog
vazduha, tako da se u celoj prostoriji
ostvari ujednaena temperetura.
Vordelta najpre meri razliku temperate
vazduha izmeu zone poda i tavanice,
i tada ukljuuje Nordik plafonske
ventilatore, koji bez promaje potiskuju
topao vazduh iz gornje zone nanie, ka
zoni u kojoj ljudi rade i borave.
Sistem regulacije radi automatski
u skladu sa pomenutom
temperaturskom razlikom (t ).
JEDNA BITNA RAZLIKA
U emu se razlikuju Nordik plafonski
ventilatori od dekorativnih ventilatora.
Dekorativni ventilatori se koriste
samo u prostorijama visine priblino 3
metra, jer oni ne obezbeuju dovoljan
protok vazduha. U prostorijma velike
visine, struja vazduha usmerena nanie
ne dopire do donjih zona u kojima
ljudi borave i gde je topao vazduh
neophodan da bi se ljudi ugodno
oseali.
ZATO TREBA
KORISTITI NORDIK
VENTILATORE
Samo ventilatori posebno konstruisani
za ovu namenu, mogu obezbediti da
se ak i u vrlo visokim prostorijama
topao vazduh bez promaje potiskuje
nanie do nivoa poda, obezbeujui
da se u zoni boravka postigne eljena
temperatura.
Da bi se ostvario ovaj efekat,
najznaajniji faktori su optimalni profil
lopatica i njihova to je mogue vea
povrina.
Nadalje, inteligentni potpuno
automatizovan sistem upravljanja je
neophodan za ove ventilatore, da bi
se obezbedila ravnomerna raspodela
temperature.
KOJE SU PREDNOSTI
VORDELTA t SISTEMA?
Znaajno smanjenje trokova za
grejanje
Da bi se izraunale mogue utede
potrebno je da se utvrdi temperaturska
razlika vazduha pri podu i ispod
tavanice. Temperatura u zoni tavanice
moe se izraunati koristei formulu:
T tavanice = Tp x (1 + 0,115 x h)
Tp je temperatura vazduha u zoni
poda
h je visina prostorije u metrima
Ova formula se odnosi na optimalne
uslove i zavisi od izolacije zidova i
tavanice, veliine zastakljenih povrina
i njihovog poloaja, osunanosti,
broja vrata, perioda u kojima su ona
otvorena itd., i vai za prostore visine
do priblino 9 metara.
Primer:
Vortdelta t

sistem je postavljen u
izlobenoj hali visine 7,5 metara, koja
ima srednju temperaturu u zoni poda
od 17,5C.
Temperatura u zoni tavanice =
17,5 x (1 + 0,115 x 7,5).
Temperatura u zoni tavanice je 32,6C,
to daje temperatursku razliku od
15,1C.
Povraajem toplote meanjem
vazduha, temperatura u zoni boravka
se moe povisiti za 5 6C, ime se
mogu smanjiti trokovi grejanja.
Poznato je da porast temperature
vazduha u prostoru od 1C izaziva
poveanje trokova grejanja za 6%. Iz
toga proizilazi da se u prethodnom
primeru trokovi za grejanje mogu
smanjiti za vie od 30%.
TEHNIKE EME
SISTEMA
VORTDELTA t
I DIMENZIONISANJE
NORDIK
VENTILATORA
Potreban broj ventilatora zavisi od
visine prostorije. Koristei dijagram za
izbor (Sl. 12) moe se odrediti veliina i
broj Nordik ventilatora.
Rastojanje izmeu Nordik ventilatora
(A) moe se odrediti po formuli:
2
100
Potreban broj ventilatora
na 1000 m
A =
Rastojanje izmeu ventilatora i
hladnog spoljnjeg zida ne bi trebalo da
bude vee od 0,5 A.
Primer:
Skladite duine 50 metara i irine
30 metara treba opremiti sistemom
Vordelta t. Visina magacina je 9
metara. Iz dijagrama (Sl. 12) se vidi da
je za ovu visinu prostorije potrebno
ugraditi 6 ventilatora na 1000 m
2

povrine (isprekidana linija). Presena
taka se nalazi izmeu plave i zelene
zone. Projektant odluuje da li e
XVI
Vraanje na poetnu stranu
XVII
UTEDA ENERGIJE
izabrati ventilator Nordik 120 ili Nordik
140.
Kako je povrina skladita 1500 m
2

onda:
(1500/1000) x 6 = 9
Dakle, u ovom primeru potreban broj
ventilatora je 9 (model Nordik 120 ili
Nordik 140).
Rastojanje izmeu ventilatora (A) je
12,9 m; rastojanje od zida je:
0,5 x 12,9 = 6,45 m
Ovaj Vordelta t

sistem (bez dodatnih
delova) zahteva ukupnu struju od 3,36
A (9 ventilatora, svaki po 0,34 A, plus
10% usled regulacije brzine).
SISTEM VORTDELTA t U
SPORTSKIM HALAMA
Sportske hale imaju veliku visinu. U
zimskom periodu zagrejani vazduh
se penje, tako da se pod krovom hale
formira sloj toplog vazduha. U takvim
je sluajevima osnovno da se topao
vazduh usmeri ka zonama u kojima
se odvijaju aktivnosti, ali bez promaje,
jer se ljudi u toku sportskih aktivnosti
znoje, pa su mnogo osetljiviji na
strujanje vazduha.
Leti, kada grejanje ne radi, u sportskim
halama je uglavnom veoma toplo i
vazduh je statian: Vordelta t

ventilator
sa regulatorom brzine moe se runo
podesiti i koristiti kao sistem za
ventilaciju u letnjem reimu.
Primer:
Zatvoreni teniski tereni su skupi za
grejanje zbog loe izolacije i pojave
prirodne konvekcije. Temperatura
vazduha u donjim zonama je znatno
nia od temperature ispod krova/
tavanice; Vordelta t

sistemom taj se
problem reava tako to se sloj toplog
vazduha premeta iz gornje zone
nanie u zonu boravka.
Dijagram na slici 12 zasnovan je na
potrebama stovarita za smetaj
metalnih proizvoda. Protok vazduha je
prilino veliki da bi se izbegla pojava
vlage. Meutim, postoje izvesne
razlike izmeu zatvorenih teniskih
terena i skladita/proizvodnih hala:
Brzina mora biti manja u sportskim
objektima nego u nego u skladitima,
pa Nordik plafonski ventilatori moraju
biti rasporeeni ravnomerno po duini
i irini teniskog terena. Rastojanje
izmeu ventilatora treba da je oko 10
-16 m.
INTELIGENTNI SISTEM
REGULACIJE:
Upotrebom dva odvojena
poluprovodnika senzora, regulator
rauna razliku temperatura vazduha
(t ) izmeu gornjih i donjih zona
(napajanje je pomou dvoilnog
kabla). U zavisnosti od postavne
vrednosti (3 - 10C) brzina ventilatora
se moe regulisati izmeu minimalne i
maksimalne vrednosti. Ako se postavna
vrednost T prekorai za 3 stepena,
ventilatori se automatski ukljuuju. to
je vea temperaturska razlika vea je
brzina ventilatora. Kada temperaturska
razlika padne ispod podeene
vrednosti ventilatori se automatski
iskljuuju. Raslojavanje vazduha je
izbegnuto, a ventilatori se ukljuuju
kada je stvarno neophodno. Vordelta
t se moe primeniti u kombinaciji sa
tajmerom.
VORTDELTA t

- SRCE
SISTEMA
Inteligentna upravljaka
jedinica sistema Vordelta t

sadri
dva poluprovodnika temperaturska
senzora, jedan koji se postavlja u
nivou tavanice i drugi u nivou poda.
Elektro-napajanje je dvoilnim kablom
duine do 50 metra. Regulator
registruje temperature u nivou poda
i tavanice do 60 puta u toku jednog
minuta, rauna temperatursku razliku
i podeava brzinu ventilatora. Kada se
vazduh izmea i razlika temperatura
se smanji na prihvatljiv nivo, Vordelta
t

automatski iskljuuje ventilatore.
Minimalna temperaturska razlika
pri kojoj se ventilatori ukljuuju se
moe podeavati, kao i minimalna i
maksimalna brzina ventilatora (da bi
se izbegla promaja). Ovaj potpuno
automatizovan sistem regulacije
upravlja ventilatorima bez potrebe da
ih korisnik podeava. Leti se Vordelta
t

sistem moe koristiti kao sistem
za ventilaciju koji moe upravljati
istovremeno sa do 15 ventilatora.
Broj ventilatora na 1000 m
2

povrine poda
V
i
s
i
n
a

p
r
o
s
t
o
r
i
j
e
Nordik 1S 90 Nordik 1S 140 Nordik 1S 120 Nordik 1S 160
Sl. 12
Vraanje na poetnu stranu
KLIMATIZACIJA
KAKO RADI KLIMATIZER
(SPLIT SISTEM) -
TOPLOTNA PUMPA?
Kada radi kao greja, klimatizer -
toplotna pumpa obezbeuje mnogo
vie toplote nego to bi se dobilo iz
uobiajenih toplotnih izvora (elektrini
grejai, gasni kotlovi itd). U prelaznim
reimima izmeu jeseni i zime, i zime i
prolea, centralni sistemi za grejanje
(sistem daljinskog grejanja) ili su
jo neaktivni ili su ve iskljueni, ne
pominjui none prekide u radu na
nekoliko sati dnevno. Za ovakve zgrade
klimatizeri izvedeni kao toplotne
pumpe predstavljaju najbolje reenje,
jer obezbeuju komfor koji se ne
moe ostvariti primenom centralnog
grejanja. Kao to je prikazano na slici A,
rashladni fluid se u zatvorenom ciklusu
nalazi u tenoj fazi do ekspanzionog
ventila (3) i hladi se u sledeoj fazi
usled smanjenja poprenog preseka. U
toj taki temperatura rashladnog fluida
je nia od temperature spoljanjeg
vazduha (ak i kada je napolju
hladno). Rashladni fluid isparava
u razmenjivau toplote spoljanje
jedinice/ isparivau (4) oduzimajui
toplotu iz okoline. Pretvoren u paru
on prolazi kroz kompresor (1) i tom
prilikom se zagreva do temperature T1,
KAKO RADI KLIMATIZACIJA SA TOPLOTNOM PUMPOM
Toplotna energija predata vazduhu u prostoriji
Elektrina energija koju troi klimatizer
COP=
koja je via od temperature vazduha u
prostoriji koja se greje. Na kraju ciklusa,
ovaj zagrejani rashladni fluid prolazi
kroz razmenjiva toplote unutranje
jedinice/ kondenzator, koji odaje
toplotu vazduhu u prostoriji. U oba
sluaja kada ureaj oduzima toplotu
okolini ili kada je predaje vazduhu u
prostoriji, koriste se dva ventilatora,
jedan u spoljanjoj i drugi u unutranjoj
jedinici.
KOLIKA JE EFIKASNOST?
Ovi ureaji imaju visoku efikasnost,
jer greju prostoriju pomou odreene
koliine toplotne energije koja je
jednaka koliini toplote koja se
oduzima spoljnjem vazduhu (potpuno
besplatno), plus energija potrebna za
pogon kompresora. Koeficijent grejanja
klimatizera (COP = coefficient of
performance) se izraunava na sledei
nain.
Ukoliko je vei COP, utoliko je vea
ekonominost ureaja. COP varira u
zavisnosti od temperature spoljnjeg
vazduha. to je via temperatura,
vei je COP i obrnuto. Dakle, da
bi se obezbedile najbolje grejne
karakteristike klimatizera, spoljna
temperatura ne bi smela biti nia od
6 ili 7C. Uz navedena ogranienja,
raspoloivi ureaji na tritu imaju
COP u granicama od 2,5 do 3,5. COP
znaajno varira zavisno od odreenog
klimatskog podruja.
DA LI JE EKONOMINO?
Ako se za zagrevanje prostorije koriste
elektrina grejna tela ili uljni radijator,
potrebno je utroiti upravo onoliko
elektrine energije koliko se dobije
toplote za grejanje. Na primer, 2000 W.
Meutim isti efekat grejanja se moe
postii uz potronju mnogo manje
A) Klimatizacija reim grejanja
B) Klimatizacija reim hlaenja
1) Kompresor 2) Kondezator 3) Ventil 4) Ispariva
Energija
Energija
Hladna
spoljna
sredina
Topla
spoljna
sredina
Prostor
koji se
greje
Prostor
koji se
hladi
XVIII
Vraanje na poetnu stranu
XIX
KLIMATIZACIJA
elektrine energije, korienjem
klimatizera izvedenih kao toplotne
pumpe.
Pretpostavimo da je za posmatrani
klimatizer COP = 3. Da bi se obezbedila
odreena koliina toplote za grejanje,
potrebno je utroiti samo 33%
elektrine energije, dok se preostalih
67% uzima direktno iz okoline. To
znai utedu od 67% u odnosu na
konvencionalne naine zagrevanja
zgrada.
PRIMERI
U novim ili adaptiranim zgradama,
ekonomino je ugraditi klimatizere
(split-sisteme) u izvedbi toplotne
pumpe. Moe se uzeti kao generalna
preporuka, koja odgovara i najstroim
uslovima, da ureaj elektrine
potronje od 3kW zadovoljava potrebe
za grejanjem i hlaenjem stana koji
ima sledee karakteristike:
1. Nalazi se izmeu dva sprata objekta
lociranog na nivou mora.
2. Maksimalne povrine od 80 m
2
,
lociran u severnoj Italiji i orijentisan
na zapad.
Ili maksimalne povrine od 100
m
2
, smeten u srednjoj Italiji i
okrenut na istok ili na zapad.
Ili maksimalne povrine od 120
m
2
, smeten u junoj Italiji ili
na ostrvima okrenut na sever,
istok ili na zapad. Od klimatskih
uslova odreene lokacije
zavisie i tip izabranog ureaja,
kao i nain njegove ugradnje.
Poreenje izmeu elektrinog grejanja (A)
i ureaja za klimatizaciju toplotne pumpe (B)
ENERGIJA
ENERGIJA
Elektro
greja
Ureaj za klimatizaciju
toplotna pumpa
Vraanje na poetnu stranu
ELEKTRINO GREJANJE
Kako dimenzionisati
grejanje
Prikazani podaci odnose se na zgrade
savremene konstrukcije sa spoljnim
zidovima od uplje opeke debljine
26 cm, obostrano malterisane slojem
cementnog maltera debljine 2 cm.
10% povrine zidova ine prozori
zastakljeni staklom debljine 4-5 mm.
Podovi su izraeni od uplje opeke
debljine 18 cm. Broj izmenia vazduha
na sat iznosi 0,5.
Donoenje odluke gde
u zgradi treba postaviti
ureaje
I) Iznad negrejanog podruma a ispod
sprata koji se greje.
II) Izmeu dva grejana sprata
III) Ispod negrejanog tavana a iznad
grejanog sprata
IV) U prizemlju iznad negrejanog
podruma i ispod negrejanog
tavana.
Izbor poloaja prostorije
u zgradi
A. Prostorija sa jednim spoljnim zidom
B. Prostorija sa dva spoljna zida
C. Prostorija bez spoljnih zidova
B
A
C
I
II III
IV
I
II III
IV
Proraun potrebne
koliine toplote
Kada se usvoji eljena temperature
u prostoriji treba izraunati razliku
izmeu ove temperature i spoljne
temperature, na primer:
+18C - (-3C) = 21C,
gde su:
eljena unutranja temperature +18C
Minimalna spoljna temperature -3C
Temperatursku razliku treba uveati za
0,5C za svakih 100 metara nadmorske
visine naselja.
U ovoj fazi podaci potrebni za proraun
odreuju se na sledei nain:
Na stupcu D obeleiti dobijenu
temperatursku razliku (21C). Na
stupcu F ili G obeleiti tip i poloaj
prostorije. Napomena: Kada ureaj
za grejanje radi neprekidno koristiti
stubac F, a ako se koristi 6 sati u toku
dana koristiti stubac G. Povui pravu
izmeu obeleenih taaka na stupcu D
i stupcu F ili G. Oitati vrednost vati po
kubnom metru u presenoj taki ove
prave i stupca E. Tada, da bi se dobila
Razlika izmeu
unutranje i spoljne
temperature
24,5C
Vati po kubnom metru
18,2
Kubnih metara
37,8
Tip i poloaj
prostorije
IIA
Prostorija sa jednim spoljnim zidom
Prostorija A
Spoljna temperatura = - 4C
Na 100 metara nadmorske
visine = - 0,5C
(-0,4C) + (-0,5C) = - 4,5C
eljena temperatura prostorije:
20C (neprekidan rad)
Temperaturska razlika unutranjeg i
spoljnjeg vazduha:
(20C) (- 4,5C) = 24,5C
Zapremina prostorije:
4 x 3,5 x 2,7 = 37,8 m
3
Primer
Stan na drugom spratu izmeu
dva grejana sprata.
UPUTSTVO ZA ELEKTRINO GREJANJE
potrebna koliina toplote, pomnoiti
dobijeni iznos W/m
3
sa zapreminom
prostorije (u kubnim metrima).
Umesto upotrebe kalkulatora za
operaciju mnoenja moe se uraditi
sledee: Na stupcu L obeleiti vrednost
zapremine prostorije (duina x irina
x visina) u kubnim metrima. Povui
pravu liniju izmeu obeleenih taaka
na stupcu E i stupcu L i oitati vrednost
dobijenu na stupcu H. Ona predstavlja
konanu vrednost toplote u vatima
potrebne za zagrevanje prostorije. Ako
je prostorija orijentisana prema severu
poveati dobijenu vrednost za 10%.
W ukupno
688
Razlika izmeu
unutranje
i spoljne
temperature
Vati po
kubnom
metru
Tip i poloaj
prostorije
Kubnih
metara
W
ukupno
XX
Vraanje na poetnu stranu
XXI
R
a
z
l
i
k
a

i
z
m
e

u

u
n
u
t
r
a

n
j
e

i

s
p
o
l
j
n
e

t
e
m
p
e
r
a
t
u
r
e

S
p
e
c
i
f
i

n
a

t
o
p
l
o
t
a

z
a

z
a
g
-
r
e
v
a
n
j
e

p
r
o
s
t
o
r
i
j
e

(
W
/
m
3
)
T
i
p

i

p
o
l
o

a
j

p
r
o
s
-
t
o
r
i
j
e

Z
a
p
r
e
m
i
n
a

p
r
o
s
t
o
r
i
j
e

(
m
3
)
U
k
u
p
n
a

k
o
l
i

i
n
a

t
o
p
l
o
t
e

z
a

z
a
g
r
e
v
a
n
j
e

p
r
o
s
t
o
r
i
j
e

(
W
)
Vraanje na poetnu stranu
XXII
PREIAVANJE VAZDUHA
SERIJA VORTRONIC
PROIZVODA ZA OBRADU
VAZDUHA
Kada se vratimo kui elimo da se
oseamo kao da smo sve probleme
ostavili napolju. Oseamo se sigurno u
naem zatienom prostoru, ali ako to
ne ostvarimo nae zdravlje moe biti
ugroeno zbog vazduha koji udiemo.
Ovaj problem se moe lako reiti
korienjem sistema za preiavanje
vazduha Vortronic
KADA TREBA
KORISTITI UREAJ
ZA PREIAVANJE
VAZDUHA?
U prostorijama u kojima je vazduh
zagaen polenom, dimom ili
prainom i koga treba preistiti, a
da se ne promene temperatura i
relativna vlanost.
U kuama ili poslovnim objektima
koji se nalaze pored prometnih
puteva i izloeni su dejstvu
izduvnih gasova.
U prostorijama u kojima borave
ljudi koji pate od alergije na polen.
Leti, u prostorijama koje se ne
otvaraju.
U prostorijama u kojima vazduh
treba da bude ist, jer u njima
borave deca, stare osobe ili
bolesnici, kao i u lekarskim
ordinacijama, medicinskim
laboratorijama, klinikama,
bolnicama itd.
GDE JE POTREBNA
PRINUDNA VENTILACIJA
U toaletima i sanitarnim prostorijama
gde je potrebna brza izmena vazduha,
kao i u prostorijama iz kojih treba
odstraniti vodenu paru koja se javlja
pri tuiranju ili kupanju, kao i pri
suenju vea, da ne bi dolo do njene
kondenzacije. U kuhinjama radi brzog
odvoenja dima, mirisa i vodene pare.
Preporuuje se i preiavanje vazduha
da bi se spreilo da velika koncentracija
masnih para zapui filtere.
U svim prostorijama iz kojih je
potrebno odstarniti vodenu paru i
zagaivae.
U svim kuama, javnim ili radnim
prostorijama gde treba obezbediti brzu
izmenu vazduha, da bi se spreilo da
visok nivo zagaivaa (duvanski dim
itd.) ugrozi zdravlje ljudi.
Funkcija ureaja za preiavanje Vortronic: oni
recirkuliu vazduh i preiavaju ga u ugraenim
filterima.
Funkcija ventilatora: oni izvlae vazduh iz prostorije,
zamenjujui ga istijim spoljnim vazduhom.
SERIJA VORTRONIC PROIZVODA ZA OBRADU VAZDUHA
Vraanje na poetnu stranu
XXIII
SISTEMI REGULACIJE ZA
KUNE ODSISNE VENTILATORE
UKLJUENO U ISPORUKU
REZERVNI DELOVI
Svi regulatori
nose oznaku
kvaliteta CE
v
o
r
t

M
a
X

s

1
1
9
7
0
v

M
i
c
r
o

M
h
c

-

p

1
1
9
0
7
*
-
1
1
9
2
1
*

v
.

s
u
p
e
r

M
h
c

1
1
9
2
7
*
a
r
i
e
t
t

l
l

1
1
9
6
5
a
r
i
e
t
t

1
1
9
6
1
*
a
r
i
e
t
t

l
l

i

1
2
0
1
0

a
r
i
e
t
t

i

1
2
0
1
2
*
Q
u
a
D
r
o

M
i
c
r
o


8
0

1
1
6
3
8
Q
u
a
D
r
o

M
i
c
r
o


1
0
0


1
1
9
3
6
Q
u
a
D
r
o

M
i
c
r
o

1
0
0

i

1
2
0
1
7
Q
u
a
D
r
o

M
e
D
i
o

1
1
9
4
4
Q
u
a
D
r
o

M
e
D
i
o

i
1
2
0
2
0

Q
u
a
D
r
o

s
u
p
e
r

1
1
9
5
2
Q
u
a
D
r
o

s
u
p
e
r

i

1
2
0
2
3

v
o
r
t

p
r
e
s
s

1
1
0

l
l


1
1
9
6
7
v
o
r
t

p
r
e
s
s

2
2
0

l
l
1
1
9
7
7
v
o
r
t

p
r
e
s
s

1
1
0

l
l

i

1
1
9
9
5
v
o
r
t

p
r
e
s
s

1
4
0

l
l

i

1
1
9
7
1
v
o
r
t

p
r
e
s
s

2
4
0

l
l

i

1
1
9
7
3
v
o
r
t

k
a
p
p
a

1
0
9
5
0
a
X
i
a
l

k

1
0
9
0
4
a
n
G
o
l

k

1
0
2
0
4
Termo - higrostat
REGULACIJA VLANOSTI
12908
Ariett
Ariett LL
Vort Press 110 LL
Vort Press 220 LL
Vort Press 140 LL I
Vort Press 240 LL I
M
F

9
0
/
3
.
5


1
1
1
2
2
M
F

1
0
0
/
4


1
1
1
2
3
M
F

1
2
0
/
5


1
1
1
2
4
M
F

1
5
0
/
6


1
1
1
2
5
M

1
0
0
/
4

-

M

1
0
0
/
4

l
l

1
1
2
0
1
-
1
1
2
0
2
M

1
2
0
/
5

-

M

1
2
0
/
5

l
l

1
1
3
0
1
-
1
1
3
0
2
M

1
5
0
/
6

-

M

1
5
0
/
6

l
l

1
1
4
0
1
-
1
1
4
0
2
M
G

9
0
/
3
.
5


1
1
1
1
0
M
G

1
0
0
/
4


l
l

1
1
1
0
0
M
G

1
2
0
/
5

-

M
G

1
2
0
/
5


l
l
1
1
1
1
6

-

1
1
1
0
2
M
G

1
5
0
/
6

-

M
G

1
5
0
/
6


l
l

1
1
1
1
7

-

1
1
1
0
4
M
G
k

1
0
0
/
4

-

M
G
k

1
0
0
/
4


t

1
1
1
0
6

-

1
1
1
0
7
v
a
r
i
o

1
5
0
/
6


p

-

1
5
0
/
6


p

l
l

s

1
2
6
1
1
-
1
2
6
1
4
v
a
r
i
o

2
3
0
/
9


p

-

2
3
0
/
9


p

l
l

s

1
2
4
5
1
-
1
2
4
5
4
v
a
r
i
o

1
5
0
/
6


a
r

l
l

s

-

1
5
0
/
6


a
r
i

1
2
6
1
5
-
1
2
6
1
3
v
a
r
i
o

3
0
0
/
1
2


a
r

l
l

s

-

3
0
0
/
1
2


a
r
i

1
2
4
1
5
-
1
2
4
1
3
v
a
r
i
o

1
5
0
/
6


a
r
-
1
5
0
/
6


a
r
i

l
l

s

1
2
6
1
2
-
1
2
6
1
6

v
a
r
i
o

2
3
0
/
9


a
r
-
2
3
0
/
9


a
r
i

l
l

s

1
2
4
5
2
-
1
2
4
5
6
v
a
r
i
o

2
3
0
/
9


a
r

l
l

s

-

2
3
0
/
9


a
r
i

1
2
4
5
5
-
1
2
4
5
3
v
a
r
i
o

3
0
0
/
1
2


a
r
-
3
0
0
/
1
2


a
r
i

l
l

s

1
2
4
1
2
-
1
2
4
1
6
l
i
n
e
o

1
0
0

v
0

1
7
0
0
1
l
i
n
e
o

1
2
5

v
0

1
7
0
0
2
l
i
n
e
o

1
5
0

v
0

1
7
0
0
3
l
i
n
e
o

1
6
0

v
0

1
7
0
0
4
l
i
n
e
o

2
0
0

v
0

1
7
0
0
6
l
i
n
e
o

2
5
0

v
0

1
7
0
0
9
l
i
n
e
o

3
1
5

v
0

1
7
0
1
0
l
i
n
e
o

1
0
0

Q

v
0

1
7
0
0
5


CREN 12944

CR 5 12943

CRN 12945

CR5N 12941
SCNRB 12971
C 1.5 12966
C 2.5 12967


C5 0.5 12987


SCNR/M 12982


CREN 12944
SCHC 12985
CRN 12945
CR5N 12941
C5 0.5 12987
SCNRB 12971
C 1.5 12966
C 2.5 12967
CR 5 12943
TELEVORTICE
22391
Daljinski upravljai
TELEVARIO
22597

* Samo za Veliku Britaniju


Vraanje na poetnu stranu
REGULATORI BRZINE ZA ODSISNE
VENTILATORE ZA POSLOVNE PROSTORE
UKLJUENO U ISPORUKU
REZERVNI DELOVI
Modeli IREM 5 i 9 se preporuuju za istovremenu regulaciju vie odsisnih ventilatora
Svi regulatori
nose oznaku
kvaliteta CE
REGULATORI BRZINE ZA INDUSTRIJSKE ODSISNE VENTILATORE
e

2
5
2

M

4
0
2
0
3
e

2
5
4

M

4
0
3
0
3
e

3
0
2

M

4
0
4
0
3
e

3
0
4

M

4
0
5
0
3
e

3
5
4

M

4
0
7
0
3
e

4
0
4

M

4
0
9
0
3
e

4
5
4

M

4
1
1
1
5
e

5
0
4

M

4
1
2
1
9
e

6
0
4

M

4
1
4
5
9
e

2
5
4

t

4
0
3
5
6
e

3
0
2

t

4
0
4
5
6
e

3
0
4

t

4
0
5
5
6
e

3
5
4

t

4
0
7
5
6
e

4
0
4

t

4
0
9
5
6
e

4
5
4

t

4
1
1
5
4
e

5
0
4

t

4
1
1
5
7
e

5
0
6

t

4
1
2
0
6
e

6
0
4

t

4
1
4
5
7
e

6
0
6

t

4
1
5
0
6
TR-CVT 22910
IREM 3 12931
IREM 5 12932
TR-CVM 22900
IRT 35 12924
IRT 15 12923
IRM 40 12922
IRM 30 12921

c

1
0
/
2

M

3
0
3
0
2
*

*
-

3
0
3
1
5
c

1
5
/
2

M

3
0
9
0
2
*
-

3
0
9
1
5
c

2
0
/
2

M

3
1
5
0
2
*
-

3
1
5
1
5
c

2
5
/
2

M

3
2
1
0
2
*
-

3
2
1
1
5
c

3
0
/
2

M

3
2
7
0
2
*
-

3
2
7
1
5
c

3
0
/
4

M

3
3
3
5
4
c

3
5
/
4

M

3
3
3
5
2
c

3
7
/
4

M

3
3
3
5
9
c

4
0
/
4

M

3
3
3
6
1
c

1
0
/
2

t

3
0
3
5
1
c

1
5
/
2

t

3
0
9
5
1
c

2
0
/
2

t

3
1
5
5
1
c

2
5
/
2

t

3
2
1
5
1
c

3
0
/
2

t

3
2
7
5
1
c

3
0
/
4

t

3
3
3
5
3
c

3
1
/
4

t

3
3
3
5
5
c

3
5
/
4

t

3
3
3
5
1
c

3
7
/
4

t

3
3
3
5
6
c

4
0
/
4

t

3
4
2
5
1
c

4
5
/
4

t

3
5
1
5
1
c

4
6
/
4

t

3
3
3
5
7
TR-CVT 22910
IREM 3 12931
IREM 5 12932
IREM 9 12933
TR-CVM 22900
IRT 35 12924
IRT 15 12923
IRM 40 12922
IRM 30 12921
IRM 50 12928
IRET 6 12934
IRM 50 12928
IREM 9 12933IRET 6 12934
c
a

1
0
0

1
6
0
0
0
c
a

1
0
0

Q

1
6
0
0
1
c
a

1
2
5

1
6
0
1
0
c
a

1
2
5

Q

1
6
0
1
1
c
a

1
5
0

1
6
0
2
0
c
a

1
6
0

1
6
0
7
0
c
a

1
6
0

Q

1
6
0
7
1
c
a

2
0
0

1
6
0
4
0
c
a

2
0
0

Q

1
6
0
3
0
c
a

2
5
0

1
6
0
5
0
c
a

2
5
0

Q

1
6
0
5
1
c
a

3
1
5

1
6
0
6
1
c
a

3
1
5

Q

1
6
0
6
0
c
a

1
0
0
-
v
0

D

1
6
0
0
8
c
a

1
2
5
-
v
0

D

1
6
0
1
8
c
a

1
5
0
-
v
0

D

1
6
0
2
8
c
a

2
0
0
-
v
0

1
6
0
4
5
c
a

2
0
0
-
v
0

Q

1
6
0
3
5
c
a

2
5
0
-
v
0

1
6
0
5
5
c
a

3
1
5
-
v
0

1
6
0
6
5
c
a

1
0
0

W

1
6
0
0
2
c
a

1
2
5

W

1
6
0
1
2
c
a

1
5
0

W

1
6
0
2
2
c
a

1
6
0

W

1
6
0
7
2
c
a

2
0
0

W

1
6
0
4
2
c
a

2
5
0

W

1
6
0
5
2
c
a

3
1
5

W

1
6
0
6
2
c
a

1
2
5

r
F

1
6
0
1
3

c
a

1
5
0

r
F

1
6
0
2
3

c
a

1
6
0

r
F

1
6
0
7
3
c
a

2
0
0

r
F

1
6
0
4
3
c
a

2
5
0

r
F

1
6
0
5
3
c
a

3
1
5

r
F

1
6
0
6
3
t
i
r
a
c
a
M
i
n
o

1
5
0
0
0
SCNRB 12971
Svi regulatori
nose oznaku
kvaliteta CE
SCNR/M 12982C 1.5 12966
C 2.5 12967

* Samo za britansko trite


XXIV
Vraanje na poetnu stranu
XXV
REGULATORI BRZINE
ZA INDUSTRIJSKE ODSISNE VENTILATORE
Modeli IREM 5 i 9 se preporuuju
za istovremenu regulaciju
vie odsisnih ventilatora
Svi regulatori nose oznaku kvaliteta CE


M
p

2
5
2

M

4
2
2
5
2
M
p

2
5
4

M

4
2
2
5
4
M
p

3
0
2

M

4
2
2
0
2
M
p

3
0
4

M

4
2
2
0
4
M
p

3
5
4

M

4
2
2
1
4
M
p

4
0
4

M

4
2
2
2
4
M
p

2
5
4

t

4
2
3
5
4
M
p

3
0
2

t

4
2
3
0
2
M
p

3
0
4

t

4
2
3
0
4
M
p

3
5
4

t

4
2
3
1
4
M
p

4
0
4

t

4
2
3
2
4
M
p

4
5
4

t

4
2
3
3
5
M
p

5
0
4

t

4
2
3
4
4
M
p

5
0
6

t

4
2
3
3
4
M
p

6
0
4

t

4
2
3
7
4
M
p

6
0
6

t

4
2
3
6
4
M
p
c

2
5
2

M

4
2
2
5
3

M
p
c

2
5
4

M

4
2
2
5
5

M
p
c

3
0
2

M

4
2
2
0
3
M
p
c

3
0
4

M

4
2
2
0
5
M
p
c

3
5
4

M

4
2
2
1
5
M
p
c

4
0
4

M

4
2
2
2
5
TR-CVT 22910
IREM 3 12931
IREM 5 12932
IREM 9 12933
TR-CVM 22900
IRT 35 12924
IRT 15 12923
IRM 40 12922
IRM 30 12921

M
p
c

2
5
4

t

4
2
3
5
5
M
p
c

3
0
2

t

4
2
3
0
3
M
p
c

3
0
4

t

4
2
3
0
5
M
p
c

3
5
4

t

4
2
3
1
5
M
p
c

4
0
4

t

4
2
3
2
5
t
r
M

1
0

1
5
1
0
0
t
r
M

1
5

1
5
2
0
0
t
r
t

1
0

1
5
1
5
0
t
r
t

1
5

1
5
2
5
0
t
r
t

2
0

1
5
2
1
0
t
r
t

3
0

1
5
3
5
0
t
r
t

5
0

1
5
5
5
0
t
r
M

1
0

e
D

4
p

1
5
0
3
9
t
r
M

1
5

e
D

4
p

1
5
0
4
1
t
r
M

2
0

e
D

4
p

1
5
0
4
3
t
r
M

3
0

e
D

4
p

1
5
0
4
6
t
r
M

5
0

e
D

4
p

1
5
0
4
8
t
r
M

7
0

e
D

4
p

1
5
0
8
0
t
r
t

1
0

e
D

4
p

1
5
0
4
0
t
r
t

1
5

e
D

4
p

1
5
0
4
2
t
r
t

2
0

e
D

4
p

1
5
0
4
5
t
r
t

3
0

e
D

4
p

1
5
0
4
7
TR-CVT 22910
IREM 3 12931
IREM 5 12932
IREM 9 12933
TR-CVM 22900
IRT 35 12924
IRT 15 12923
IRM 40 12922
IRM 30 12921
IRM 50 12928
IRT 40 12927
IRET 6 12934

IRM 50 12928
IRET 6 12934


IRT 40 12927


Vraanje na poetnu stranu
XXVI
REGULATORI BRZINE ZA
INDUSTRIJSKE ODSISNE VENTILATORE
t
r
t

5
0

e
D

4
p

1
5
0
4
9
t
r
t

7
0

e
D

4
p

1
5
0
8
1
t
r
t

7
0

e
D

6
p

1
5
0
8
2
t
r
t

1
0
0

e
D

4
p

1
5
0
8
3
t
r
t

1
0
0

e
D

6
p

1
5
0
8
4
t
r
t

1
0
0

e
D

8
p

1
5
0
8
5
t
r
t

1
5
0

e
D

6
p

1
5
0
8
6
t
r
t

1
5
0

e
D

8
p

1
5
0
8
7
a
F
-
c
o

2
5
2

M

4
0
2
0
1
a
F
-
c
o

2
5
4

M

4
0
2
0
0
a
F
-
c
o

3
0
4

M

4
0
2
0
4
a
F
-
c
o

3
5
4

M

4
0
2
0
6
a
F
-
c
o

4
0
4

M

4
0
2
0
7
a
F
-
c
o

4
5
4

M

4
0
2
0
8
a
F
-
c
o

5
0
4

M

4
0
2
0
9
a
F
-
c
o

2
5
4

t

4
0
2
1
2
a
F
-
c
o

3
0
4

t

4
0
2
1
4
a
F
-
c
o

3
5
4

t

4
0
2
1
5
a
F
-
c
o

4
0
4

t

4
0
2
1
6
a
F
-
c
o

4
5
4

t

4
0
2
1
7
a
F
-
c
o

5
0
4

t

4
0
2
1
8
a
F
-
c
o

5
0
6

t

4
0
2
1
9
a
F
-
c
o

6
0
6

t

4
0
2
2
1
TR-CVT 22910
IREM 3 12931
IREM 5 12932
IREM 9 12933
TR-CVM 22900
IRT 35 12924
IRT 15 12923
IRM 40 12922
IRM 30 12921
IRM 50 12928
IRT 40 12927
IRET 6 12934
Modeli IREM 5 i 9 se preporuuju
za istovremenu regulaciju
vie odsisnih ventilatora
Svi regulatori nose oznaku kvaliteta CE
REGULATORI BRZINE ZA
PLAFONSKE VENTILATORE
SCNRL 5 12957
SCNR 5 12955
Svi regulatori
nose oznaku
kvaliteta CE
n
o
r
D
i
k

1
s

9
0
/
3
6


6
1
1
6
0
n
o
r
D
i
k

1
s

1
2
0
/
4
86
1
2
6
0

-

6
1
1
5
4
n
o
r
D
i
k

1
s

1
4
0
/
5
6


6
1
3
6
0

-

6
1
3
5
4
n
o
r
D
i
k

1
s

1
6
0
/
6
0


6
1
4
6
0
n
o
r
D
i
k

1
s
/
l

9
0
/
3
6


6
1
0
0
1
n
o
r
D
i
k

1
s
/
l

1
2
0
/
4
8


6
1
1
0
1

-

6
1
1
0
4
n
o
r
D
i
k

1
s
/
l

1
4
0
/
5
6


6
1
3
0
1
n
o
r
D
i
k

1
s
/
l

1
6
0
/
6
0


6
1
4
0
1
n
o
r
D
i
k

i
p

9
0
/
3
6


6
1
7
0
1
n
o
r
D
i
k

i
p

1
2
0
/
4
8


6
1
7
1
1
n
o
r
D
i
k

i
p

1
4
0
/
5
6


6
1
7
2
1
n
o
r
D
i
k

i
p

1
6
0
/
6
0


6
1
7
3
1
D
e
c
o
r

1
s

9
0
/
3
6


6
1
0
5
2
D
e
c
o
r

1
s

1
4
0
/
5
6


6
1
3
4
2
D
e
c
o
r

1
s

1
4
0
/
5
6

W
o
o
D

G
r
a
i
n

6
2
0
0
0
n
o
r
D
i
k

e
v
o
l
u
t
i
o
n

r

9
0
/
3
6


6
1
7
5
0
n
o
r
D
i
k

e
v
o
l
u
t
i
o
n

r

1
2
0
/
4
8

n
o
r
D
i
k

e
v
o
l
u
t
i
o
n

r

1
4
0
/
5
6

n
o
r
D
i
k

e
v
o
l
u
t
i
o
n

r

1
6
0
/
6
0


6
1
7
5
3
TELENORDIK 5T
22387
TELENORDIK 5T R
22386
Daljinski upravljaiSCRR5 12963
SCRRL5 12964


Plus svetiljka (kod. 22415)
Decor svetiljka (cod. 22416)
Evolution svetiljka (kod. 22413)
Evolution svetiljka ES (kod. 22414)
6
1
7
5
1

-

6
1
7
5
4
6
1
7
5
6

-

6
1
7
5
5
6
1
7
5
2

-

6
1
7
5
7
6
1
7
5
9

-

6
1
7
5
8

C 1.5 12966

Vraanje na poetnu stranu


XXVII
Punto Punto PIR Punto sa vrpcom za
povlaenje Punto HCS Punto MHC (bez
tajmera) Ariett (bez tajmera) Ariett I Ariett
MHS (bez tajmera) M 100/4 Vort Max S
Vort Standard MHC Axial K Angol KR
Vortex haube
A) Prikljune kleme ventilatora
B) Prekida ventilatora
A) Prikljune kleme
ventilatora
B) Dvopolni prekida
C) Prekida svetla
D) Lampa
Ariett Timer
Ariett I Timer
Ariett MHC
(verzija sa
tajmerom)
A) Prikljune kleme ventilatora
B) Dvopolni prekida
C) Prekida svetla
D) Lampa
Vort Press 110/220 T and110/140/240 IT
Punto Timer, T HCS
L N
L N
A
B
A) Morsettiera
B) Interruttore bipolare
PUNTO - PUNTO PIR - PUNTO P
PUNTO HCS - PUNTO MHC (senza funzione timer)
ARIETT MHC (senza funzione timer)
SERIE VORT S - ARIETT - ARIETT I - AXIAL K
L N
L N
A
B
A) Morsettiera
B) Interruttore bipolare
MICRORAPID V0 - MICROSOL V0 - THERMOLOGIKA CA
TIRACAMINO - CAPPE VORTICE
T N L
C
D
A
B
A) Morsettiera
B) Interruttore bipolare
C) Interruttore lampada
D) Lampada
PUNTO T
PUNTO HCS - PUNTO MHC (con funzione timer)
A) Morsettiera
B) Interruttore bipolare
C) Interruttore lampada
D) Lampada
A
L N T M M
B
L N
C D
Punto Slim T - Punto Ghost T
Punto Ghost T
T N L
C
D
A
B
A) Morsettiera
B) Interruttore bipolare
C) Interruttore lampada
D) Lampada
PUNTO T
PUNTO HCS - PUNTO MHC (con funzione timer)
A) Morsettiera
B) Interruttore bipolare
C) Interruttore lampada
D) Lampada
A
L N T M M
B
L N
C D
Punto Slim T - Punto Ghost T
L N T
L N
C D
A
B
VORT T - ARIETT T - ARIETT IT - ARIETT MHC
A) Morsettiera
B) Interruttore bipolare
C) Interruttore lampada
D) Lampada
Vort Press 110/220
and110/140/240 I
A) Prikljune kleme ventilatora
B) Dvopolni prekida
C) Prekida za izbor brzine
UPROENA EMA OIENJA 2 BRZINE UPROENA EMA OIENJA
MAKSIMALNA BRZINA
UPROENA EMA OIENJA
MINIMALNA BRZINA
B
A
B
T
N
L
N
L
C B
A
A
T
N
L
N
L
B
A
C
T
N
L
N
L
L N T X
C D E
A
B
A) Morsettiera
B) Interruttore bipolare
C) Interruttore lampada
D) Lampada
E) Selettore min/max
L N
VORT PRESS T - VORT PRESS IT
con lampada accesa possibilit di commutare max/min velocit
con lampada spenta (funzione timer) minima velocit
FUNZIONAMENTO
1
L N
3 L2 N1
A)
B)
C)
D)
morsettiera alimentazione
lampada
interruttore lampada
interruttore bipolare
C
D
A
B
MF 90/3.5" - MF 100/4" - MF 120/5" - MF 150/6" T
Punto Filo T
L N
L2 N1
A)
B)
morsettiera alimentazione
interruttore bipolare
A
B
MF 90/3.5 - MF 100/4" - MF 120/5" - MF 150/6"
A) Prikljune kleme
ventilatora
B) Dvopolni prekida
Punto Filo
EME ELEKTRO POVEZIVANJA
A
B
L N
L N
Morsettiera GA A)
B) Interruttore bipolare
C)
D)
E)
L N
C D
E
Lampada spia
Morsettiera uscita 12 V
Morsettiera Punto 12 V
PUNTO 12V - PUNTO12V P
A) Prikljune
kleme
ventilatora GA
B) Dvopolni
prekida
C) Lampa
D) Prikljune
kleme
ventilatora izlaz
12 V
E) Prikljune kleme
ventilatora
Punto izlaz 12 V
Punto 12 V
Punto 12 V P
A) Prikljune kleme
ventilatora GA
B) Dvopolni prekida
C) Prekida svetla
D) Lampa
E) Signalna lampa
F) Prikljune kleme
ventilatora izlaz
12 V
G) Prikljune kleme
ventilatora Punto
izlaz 12 V
Punto 12 V T
A
C
D
B
E F
G
L N
L N
Morsettiera GA A)
B) Interruttore bipolare
C) Interruttore lampada
D) Lampada
E) Lampada spia
F) Morsettiera uscita 12 V
G) Morsettiera Punto 12 V
Punto 12 V T - Punto 12V HCS - Punto 12 V MHC
L N T
EMA VEZE SA LAMPOM MAKSIMALNA
BRZINA I MINIMALNA BRZINA SA
TAJMEROM
EMA VEZE SA LAMPOM 2 BRZINE
A) Prikljune kleme
ventilatora
B) Dvopolni prekida
C) Prekida svetla
D) Lampa
E) Prekida za izbor
brzine
Vraanje na poetnu stranu
XXVIII
EME ELEKTRO POVEZIVANJA
Collegamento max velocit Collegamento minima velocit
Collegamento min/max velocit
A
N1 L2 3
C
B
N L+
A) Morsettiera
B) Interruttore bipolare
C) Selettore velocit
VORT QUADRO
A
N1 L2
B
L N
3
A
N1 3
N L
B
L2
Vort Quadro
Vort Quadro T HCS
A
Collegamento con velocit max timerizzata Collegamento con velocit minima timerizzata
Collegamento con possibilit di timerizzare minima e max
MICRO - MEDIO - SUPER T - T HCS
N1 L2 3 4
B
N L
N L
C
D D
C
L N
B
5 3 L2 N1
A
D
C
B
5 4 3 L2 N1
A
E
E) Selettore velocit
D) Lampada
C) Interruttore lampada
B) Interruttore bipolare
A) Morsettiera
5 4
A) Prikljune kleme
B) Dvopolni prekida
C) Prekida za izbor brzine min/max
Ukljuenje na maksimalnu brzinu
Ukljuenje na minimalnu brzinu
Ukljuenje na maksimalnu brzinu sa
vremenskim podeavanjem
Ukljuenje na minimalnu brzinu sa
vremenskim podeavanjem
A) Prikljune kleme
B) Dvopolni prekida
C) Prekida svetla
D) Lampa
E) Prekida za izbor brzine min/max
VORT PENTA
Collegamento max velocit Collegamento minima velocit
Collegamento min/max velocit
A
N1 L2 3
C
B
N L+
A) Morsettiera
B) Interruttore bipolare
C) Selettore velocit
VORT QUADRO
A
N1 L2
B
L N
3
A
N1 3
N L
B
L2
Ukljuenje na
minimalnu/maksimalnu brzinu
N L
N1 3 L2
M
I
II
VORT PENTA - KIT VORT PENTA
C
A
E
D
B
A) Motor
B) Kondenzator minimalna brzina
C) Kondenzator za start
D) Prikljune kleme
E) Prekida za izbor brzine min/max
Ukljuenje opciono na minimalnu ili maksimalnu brzinu
sa vremenskim podeavanjem
A
Collegamento con velocit max timerizzata Collegamento con velocit minima timerizzata
Collegamento con possibilit di timerizzare minima e max
MICRO - MEDIO - SUPER T - T HCS
N1 L2 3 4
B
N L
N L
C
D D
C
L N
B
5 3 L2 N1
A
D
C
B
5 4 3 L2 N1
A
E
E) Selettore velocit
D) Lampada
C) Interruttore lampada
B) Interruttore bipolare
A) Morsettiera
5 4
Vraanje na poetnu stranu
XXIX
EME ELEKTRO POVEZIVANJA
Lineo T
5
4 L2 N1 3
5
4 3 L2 N1
5
4 L2 N1 3
A
C
B
D
A
C
B
D
A
E
C
B
D
L N
L N
L N
L2 N1 3
B
A A
3 L2 N1
B
A
3 L2 N1
B
C
L N
L N
L N
Lineo
Ukljuenje na maksimalnu brzinu sa vremenskim
podeavanjem
Ukljuenje na minimalnu brzinu sa vremenskim
podeavanjem
Ukljuenje opciono na minimalnu ili maksimalnu
brzinu sa vremenskim podeavanjem
A) Prikljune kleme
B) Dvopolni prekida
C) Prekida svetla
D) Lampa
E) Prekida za izbor brzine min/max
Ukljuenje na maksimalnu brzinu Ukljuenje na minimalnu brzinu
Ukljuenje na minimalnu/maksimalnu brzinu
A) Prikljune kleme
B) Dvopolni prekida
C) Prekida za izbor brzine min/max
Vraanje na poetnu stranu
B
A
N L 3 2 1
N L
3 2
N1 L2 3
C PIR-TEMP-DIM CIGARETE
LINEO
Lineo Sensors
A) C T - C HCS
B) Interruttore bipolare
D) Lampada
A) Morsettiera VARIO
C) Interruttore lampada
L N
A
B
D C
L N
Tm 1 2 3
C T - C HCS
N1 L2 3
LINEO
A) C T - C HCS
B) Interruttore bipolare
D) Lampada
A) Morsettiera VARIO
C) Interruttore lampada
L N
A
B
D C
L N
Tm 1 2 3
C T - C HCS
LINEO
3 L2 N1
A) C T C HCS
B) Dvopolni prekida
C) Prekida svetla
D) Lampa
A) Prikljune kleme ventilatora
B) Dvopolni prekida
C) Prekida za izbor brzine
N) Maksimalna brzina
N1) Minimalna brzina
Vort Kappa Angol K Vort Press 220 HCS
L N T
L N
L T N
L N
L N T
L N
L T N
L N
Punto M 150/6 AP
HCS D LL
N
collegamento con PULL CORD
N
COLLEGAMENTO CON INTERRUTTORE ESTERNO
T L T L
L N L N
N
collegamento con PULL CORD
N
COLLEGAMENTO CON INTERRUTTORE ESTERNO
T L T L
L N L N
N1 N L
L N
3 L2 N1
VORT KAPPA
ANGOL K
C) Deviatore
B) Interruttore bipolare
A) Morsettiera
C
B
A
C
B
A
N L
N1 N L
L N
3 L2 N1
VORT KAPPA
ANGOL K
C) Deviatore
B) Interruttore bipolare
A) Morsettiera
C
B
A
C
B
A
N L
XXX
EME ELEKTRO POVEZIVANJA
Vraanje na poetnu stranu
L N
N L
L N
A
B
A
B
A
B
C
A) Morsettiera
B) Interruttore bipolare
C) Deviatore
VORTPRESS - VORTPRESS I
velocit max
velocit minima
velocit min/max
N1 L2 3
L2 3 N1
3 N1 L2
L N
N L
L N
A
B
A
B
A
B
C
A) Morsettiera
B) Interruttore bipolare
C) Deviatore
VORTPRESS - VORTPRESS I
velocit max
velocit minima
velocit min/max
N1 L2 3
L2 3 N1
3 N1 L2
Vort Press Vort Press I
A) Prikljune kleme ventilatora
B) Dvopolni prekida
C) Prekida za izbor brzine
L N
N L
L N
A
B
A
B
A
B
C
A) Morsettiera
B) Interruttore bipolare
C) Deviatore
VORTPRESS - VORTPRESS I
velocit max
velocit minima
velocit min/max
N1 L2 3
L2 3 N1
3 N1 L2
MAKSIMALNA BRZINA MINIMALNA BRZINA MINIMALNA/MAKSIMALNA
BRZINA
L N
L N
A
B
A) Morsettiera
B) Interruttore bipolare
PUNTO - PUNTO PIR - PUNTO P
PUNTO HCS - PUNTO MHC (senza funzione timer)
ARIETT MHC (senza funzione timer)
SERIE VORT S - ARIETT - ARIETT I - AXIAL K
L N
L N
A
B
A) Morsettiera
B) Interruttore bipolare
MICRORAPID V0 - MICROSOL V0 - THERMOLOGIKA CA
TIRACAMINO - CAPPE VORTICE - CARF - CA W
GORDON W 30/12" P-ET - GRDON W 40/16" P-ET
PREMIUM S DISPENSER
Vortice haube Microrapid V0
Thermologika Microsol V0
Tiracamino CA zidni
CA krovni
A) Prikljune kleme ventilatora
B) Dvopolni prekida
L N
L N
A
B
A)
Morsettiera
B)
Interruttore bipolare
PUNTO - PUNTO PIR - PUNTO P
PUNTO HCS - PUNTO MHC (senza funzione timer)
ARIETT MHC (senza funzione timer)
SERIE VORT S - ARIETT - ARIETT I - AXIAL K
L N
L N
A
B
A)
Morsettiera
B)
Interruttore bipolare
MICRORAPID V0 - MICROSOL V0 - THERMOLOGIKA CA
TIRACAMINO - CAPPE VORTICE - CARF - CA W
GORDON W 30/12" P-ET - GRDON W 40/16" P-ET
PREMIUM S DISPENSER
Premium S
raspriva za sapun
A) Prikljune kleme ventilatora
B) Dvopolni prekida
C) Dvopoloajni prekida za izbor brzine
A) Prikljune kleme ventilatora
B) Dvopolni prekida
CA V0 CA V0 D VMC Ariant
N L
L N
L N
A
B
B
C
A
A) Morsettiera
B) Interruttore bipolare
A) Morsettiera
B) Interruttore bipolare
C) Selettore di velocit
CA V0
CA V0 D
max min
3 N1 L2
N L
L N
L N
A
B
B
C
A
A) Morsettiera
B) Interruttore bipolare
A) Morsettiera
B) Interruttore bipolare
C) Selettore di velocit
CA V0
CA V0 D
max min
3 N1 L2
Serie CA
L N
B
L2 N1
A
A) Morsettiera
B) Interruttore bipolare
N L
N L
A) Morsettiera
B) Interruttore bipolare
AHD - AHDR - ECODRY -
DRY RED - ECODRY RED - EASY DRY RED
EASY DRY - METAL DRY - METAL DRY AUTOMATIC
B) Interruttore bipolare
A) Morsettiera
L N
L N
ASD - ASDR - ECOSOAP
VORTDRY - VORTDRY PLUS
N L
N L
A) Morsettiera
B) Interruttore bipolare
AHD - AHDR - ECODRY -
DRY RED - ECODRY RED - EASY DRY RED
EASY DRY - METAL DRY - METAL DRY AUTOMATIC
B) Interruttore bipolare
A) Morsettiera
L N
L N
ASD - ASDR - ECOSOAP
VORTDRY - VORTDRY PLUS
A
L N
B
SOFT DRY - SOFT DRY PLUS
A) Morsettiera
B) Interruttore bipolare
AHD AHDR Ecodry Ecodry Red
Dry Red Easy Dry Easy Dry Red
Metal Dry Metal dry automatic
Metal Dry Ultra A Vortdry Vortdry
Plus Premium Dry A Premium Dry
Optimal Dry A Optimal Dry Optimal
Dry R A
ASD ASDR Ecosoap
A) Prikljune kleme ventilatora
B) Dvopolni prekida
Soft Dry Soft Dry Plus
A) Prikljune kleme ventilatora
B) Dvopolni prekida
A) Prikljune kleme ventilatora
B) Dvopolni prekida
A
B
A
B
XXXI
EME ELEKTRO POVEZIVANJA
Vraanje na poetnu stranu
VENT. ASP.
L1 N4 2 3
3 2 1 Tm N L
N L
C D
B
L1 N4 2 3
3 2 1 Tm N L
N L
C D
B
E E
A
A
A) C T - C HCS
B) Interruttore bipolare
D) Lampada
A) Morsettiera VARIO
C T - C HCS CONSERIE VARIO REVERSIBILE
C T - C HCS CONSERIE VARIO NON REVERSIBILE
C) Interruttore lampada
VARIO 150/6" AR-ARI - 230/9"AR - ARI - 300/12" AR - ARI
VARIO 150/6"P - VARIO 230/9"P
ESTRAZIONE
A) Morsettiera
B) Interruttore bipolare
VARIO 150/6" AR-ARI - 230/9"AR - ARI - 300/12" AR - ARI
VENTILAZIONE
N L
2 3 L1 N4
N L
L N
N4 L1 3 2
L N
N L
L1 N4
N L
3 2
VARIO 150/6" AR-ARI - 230/9"AR - ARI - 300/12" AR - ARI
VARIO 150/6"P - VARIO 230/9"P
ESTRAZIONE
A) Morsettiera
B) Interruttore bipolare
VARIO 150/6" AR-ARI - 230/9"AR - ARI - 300/12" AR - ARI
VENTILAZIONE
N L
2 3 L1 N4
N L
L N
N4 L1 3 2
L N
N L
L1 N4
N L
3 2
L N
1 2 3 L N
L1 N4 2 3
VENT. ASP.
Tm
3 1 2 Tm L N
L N
L1 N4 2 3
SERIE VARIO REVERSIBILE
COLLEGAMENTO CON
COLLEGAMENTO CON
SERIE VARIO NON REVERSIBILE
C PIR
A
B
C
A
C
B
A) C PIR
B) Imterruttore bipolare
C) Morsettiera VARIO
N L
5 6
L1 N4 2 3
L N
L1 N4 2 3
3 2 1 L N Tm
A
B
C
C PIR con CR5 - CR5N - CRE - CREN
A) C PIR
B) Interruttore bipolare
C) CR5 - CR5N - CRE - CREN
D
D) Morsettiera VARIO
VARIO 150/6" AR-ARI - 230/9"AR - ARI - 300/12" AR - ARI
VARIO 150/6"P - VARIO 230/9"P
ESTRAZIONE
A) Morsettiera
B) Interruttore bipolare
VARIO 150/6" AR-ARI - 230/9"AR - ARI - 300/12" AR - ARI
VENTILAZIONE
N L
2 3 L1 N4
N L
L N
N4 L1 3 2
L N
N L
L1 N4
N L
3 2
L N
1 2 3 L N
L1 N4 2 3
VENT. ASP.
Tm
3 1 2 Tm L N
L N
L1 N4 2 3
SERIE VARIO REVERSIBILE
COLLEGAMENTO CON
COLLEGAMENTO CON
SERIE VARIO NON REVERSIBILE
C PIR
A
B
C
A
C
B
A) C PIR
B) Imterruttore bipolare
C) Morsettiera VARIO
Serija Vario
150/6P - 230/9P
150/6P LL S
230/9P LL S
150/6AR - 230/9AR - 300/12AR - 150/6AR LL S
230/9AR LL S - 300/12AR LL S - 150/6ARI - 230/9ARI
300/12ARI - 150/6ARI LL S - 230/9ARI LL S - 300/12ARI LL S
ODSIS
150/6P - 230/9P
150/6P LL S
230/9P LL S
POTIS
A) C PIR
B) Dvopolni prekida
C) Prikljune kleme
ventilatora Vario
A) C PIR
B) Dvopolni prekida
C) CR5 CR5N CRE - CREN
D) Prikljune kleme ventilatora Vario
A) C T C HCS
B) Dvopolni prekida
C) Prekida svetla
D) Lampa
E) Prikljune kleme ventilatora Vario
Vario Senzori
SERIJA VARIO REVERSIBILNI
(sa promenom smera strujanja)
A) Prikljune kleme ventilatora
B) Dvopolni prekida
A A A
B B B
SERIJA VARIO NEREVERSIBILNI
(bez promene smera strujanja)
XXXII
EME ELEKTRO POVEZIVANJA
Vraanje na poetnu stranu
N L
5 6
L1 N4 2 3
L1 N4 2 3
3 2 1 L N
A
C
B
D
N L
L N
1 2 3 L N
L1 N4 2 3
VENT. ASP.
2 3 1 L N
L N
L1 N4 2 3
RUNO.
AUT. AUT.
RUNO.
A
B
C
D
A
D
C
B
L N
L1 N4 2 3
3 2 N4 L1
6 5
N L
1 2 3 L N Tm
A
B
B
C D
E
F
A) C T . C HCS
B) Interruttore bipolare
C) Interruttore bipolare
D) Lampada
E) CR5 - CR5N - CRE - CREN
F) Morsettiera VARIO
C T - C HCS CON CR5 - CR5N - CRE - CREN
A) C T C HCS
B) Dvopolni prekida
C) Prekida svetla
D) Lampa
E) CR5 CR5N CRE - CREN
F) Prikljune kleme ventilatora
Vario 230/9 300/12
Vario Senzori
A) C TEMP C DIM CIGARETE
B) Dvopolni prekida
C) CR5 CR5N CRE - CREN
D) Prikljune kleme ventilatora Vario 230/9 300/12
A) C TEMP C DIM CIGARETE
B) Dvopolni prekida
C) Prekida automatski/runo
D) Prikljune kleme ventilatora Vario
SERIJA VARIO REVERSIBILNI
(sa promenom smera strujanja)
SERIJA VARIO NEREVERSIBILNI
(bez promene smera strujanja)
XXXIII
EME ELEKTRO POVEZIVANJA
Vraanje na poetnu stranu
L N 1 2
N
A
C
L
N L
L N 1 2
B
B
A
A) Morsettiera
B) Interruttore bipolare
C) Morsettiera ventilatore
SCNR - SCNR5
SCNRL5
4 3
4 3 1 2
L N 1 2 4
L1 N4 2 3
L N 1 2 3
1 2 3
A
B
C
A
B
C
A) Morsettiera
B) Interruttore bipolare
C) Morsettiera ventilatore
SCR5
SCHC
3
L N 1 2 3 4
L1 N4 2 3
L N 1 2 3
1 2 3
A
B
C
A
B
C
A) Morsettiera
B) Interruttore bipolare
C) Morsettiera ventilatore
SCR5
SCHC
L1 N4 3 2
N4 L1 2 3
5 6
L1 N4
L1 N4
CR5 - CR5N - CRE - CREN
A) CR5 - CR5N - CRE - CREN
B) Interruttore bipolare
C) Morsettiera VARIO
A
B C
1 2 3 4 5 6 7
L N
M
1 2 3 4 5 6 7
M
L N
AUTO
RUNO
A
B
C
A
C
B
D
Regulatori
A) Prikljune kleme ventilatora
B) Dvopolni prekida
C) Prikljune kleme na ventilatoru
SCNR/M
A) Prikljune kleme ventilatora
B) Dvopolni prekida
C) Prikljune kleme na ventilatoru
SCNR5
A) Prikljune kleme ventilatora
B) Dvopolni prekida
C) Prikljune kleme na ventilatoru
SCR5 SCHC
A) CR5 CR5N CRE - CREN
B) Dvopolni prekida
C) Prikljune kleme ventilatora Vario
CR5 CR5N CRN CREN
REGULACIJA VLANOSTI
AUTOMATSKO UKLJUIVANJE AUTOMATSKO I RUNO UKLJUIVANJE
A) REGULACIJA VLANOSTI
B) Dvopolni prekida
C) Ventilator
D) Prekida automatski/runo
L N 1 2
A
B
A
B
L N 1 2
1 2
C
5
1 2 5
L N
A) Morsettiera
B) Interruttore bipolare
C) Morsettiera ventilatore
SCNR/M
SCRR/M
L N ~

2
A
B
1 2
C
A) Prikljune kleme
ventilatora
B) Dvopolni prekida
C) Prikljune kleme na
ventilatoru
C 1.5 C 2.5
C
N L
N L
B
A
2
C 1.5
~
XXXIV
EME ELEKTRO POVEZIVANJA
Vraanje na poetnu stranu
N1 L2 3
N L
N1 L2 3
N L
N1 L2 3
N L
B
A A
B
B
A
C
A) Morsettiera
B) Interruttore bipolare
C) Selettore min/max
ARIETT HABITAT - VORT PRESS HABITAT
Max velocit Min velocit
Min e max velocit selezionabili
N1 L2 3
N L
N1 L2 3
N L
N1 L2 3
N L
B
A A
B
B
A
C
A) Morsettiera
B) Interruttore bipolare
C) Selettore min/max
ARIETT HABITAT - VORT PRESS HABITAT
Max velocit Min velocit
Min e max velocit selezionabili
Ariett Habitat Vort Press Habitat
MAKSIMALNA BRZINA MINIMALNA BRZINA
N1 L2 3
N L
N1 L2 3
N L
N1 L2 3
N L
B
A A
B
B
A
C
A) Morsettiera
B) Interruttore bipolare
C) Selettore min/max
ARIETT HABITAT - VORT PRESS HABITAT
Max velocit Min velocit
Min e max velocit selezionabili
MINIMALNA/MAKSIMALNA BRZINA
A
B
Vortice 54/72
A) Prikljune kleme ventilatora
B) Dvopolni prekida
C) Dvopoloajni prekida za izbor brzine min/max
XXXV
EME ELEKTRO POVEZIVANJA
Vraanje na poetnu stranu