You are on page 1of 18

RAPORT SPECIAL

RECUPERAREA CREAN}ELOR
de la A la Z

sau

TOT ce ave]i nevoie ca s= v= recupera]i banii de la clien]ii r=u-platnici


R&S

RENTROP & STRATON

Grup de Editur` [i Consultan]` \n Afaceri

SUMAR
Contract de vnzare-cump`rare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Soma]ie de plat` . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Proces-verbal de conciliere pre-judec`toreasc` . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Antireclam` \n publicitate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Notificare prin executor judec`toresc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Cerere de soma]ie de plat` . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Recuperarea crean]elor de la A la Z 2007 RENTROP & STRATON Autor: Gheorghe Moro[anu, Ana Bontea, Gabriela Di]` Manager Produs: Marina Istvan Manager Centru de Profit: Cristina Arma[ Director Crea]ie-Produc]ie: Cristina Straton Tehnoredactare: Mirela Vasilescu Corectur`: Elvira Panaitescu

Lucrare editat` de: RENTROP & STRATON Grup de Editur` [i Consultan]` \n Afaceri PDG: George Straton

Toate drepturile rezervate. Nici o parte din aceast` lucrare nu poate fi reprodus`, arhivat` sau transmis` sub nici o form` [i prin nici un fel de mijloace, mecanice sau electronice, fotocopiere, \nregistrare audio sau video, f`r` permisiunea \n scris din partea editorului. Autorii sau editorii nu sunt responsabili pentru nici o pierdere ocazionat` vreunei persoane fizice sau juridice care ac]ioneaz` sau se ab]ine de la ac]iuni ca urmare a citirii materialelor publicate \n aceast` lucrare. All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without either the prior written permission of the copyright holder for which application should be addressed in the first instance to the publishers. No responsability for loss occasioned to any person acting or refraining from action as a result of the material in this publication can be accepted by the authors or publishers.

Serviciul Clien]i: tel.: (021) 209.45.45; fax: (021) 205.57.30

Pute]i consulta [i celelalte lucr`ri editate de RENTROP & STRATON la adresele: www.rs.ro; www.e-juridic.ro

R&S

Grup de Editur` [i Consultan]` \n Afaceri Societate mixt` romno-german`

RENTROP & STRATON

Norman Rentrop Verlag


Bonn Berlin Lindau Mnchen Idstein Wien Zrich Bucure[ti Dublin Washington D.C.

RCZ001

Bdul Na]iunile Unite nr. 4, bloc 107 A, etajul 1, sector 5, Bucure[ti Telefon: (021) 209.45.45;Fax: (021) 205.57.30 e-mail: comenzi@rs.ro

Contract de vnzare-cump`rare comercial`

Contract de vnzare-cump`rare comercial` (art. 3, 60, 62, 64, 66, 68, 70-71, 410, 519, 890, 917-919 [i 925 din Codul comercial)

Contract de vnzare-cump`rare comercial`


|ncheiat ast`zi ..................... la .........................................1

I. P~R}ILE CONTRACTANTE 1.1. S.C. ................................................................................................., cu sediul \n .........................................................,


(denumirea [i forma societ`]ii) (localitatea) (entitatea corespunz`toare registrului comer]ului)

str. ................... nr. ......, ]ara .................., \nregistrat` \n .................................................................................................... sub nr. ..........................................., din ...................................., avnd contul nr. ............................................... deschis la ......................, reprezentat` prin .................................................................., cu func]ia de ......................., \n calitate
(numele [i prenumele)

de vnz`tor/cump`r`tor [i 1.2. S.C. .......................................................................................... S.N.C./S.C.S./S.A./.S.C.A./S.R.L. cu sediul social \n ................................................................., str. ................................................................... nr. ......, bloc ......, scar` ......,
(localitatea)

etaj ........., apartament ........, jude]ul/sectorul ......................................................, avnd codul unic de \nregistrare nr. ........................................... atribut fiscal .................................................. [i num`r de ordine \n registrul comer]ului ................./.............../................., contul nr. ........................................ deschis la ........................................, telefon ............................, fax ................................., reprezentat` prin .........................................................., cu func]ia de .................................., \n calitate de cump`r`tor/vnz`tor au convenit s` \ncheie prezentul contract de vnzare-cump`rare, cu respectarea urm`toarelor clauze: II. OBIECTUL CONTRACTULUI 2.1. Obiectul prezentului contract \l constituie trecerea din proprietatea vnz`torului \n proprietatea cump`r`torului dup` ce acesta din urm` va pl`ti pre]ul m`rfurilor din anex`/urm`toarelor m`rfuri2: ................................................................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................................................................. etc. \n condi]iile INCOTERMS \n vigoare3 ........................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................................... . 2.2. Locul de determinare a m`rfii este ........................................., iar modul de efectuare a acestei determin`ri va fi ............................ f`cut integral/par]ial. 2.3. Documentul de atestare a cantit`]ii va fi ..................., \n cuprinsul c`ruia se vor men]iona, \n mod obligawww.formularejuridice.ro 1

R&S

RENTROP & STRATON

Contract de vnzare-cump`rare comercial`

toriu: sortimentele, cantitatea (exprimat` \n unit`]i de m`sur` specifice m`rfii), toleran]ele de cantitate admise (plus sau/[i minus) pe tran[e de livrare [i pentru \ntreaga cantitate, precum [i obliga]ia cump`r`torului de a pl`ti vnz`torului cantitatea livrat` \n limitele toleran]elor. 2.4. Parametrii tehnici [i de calitate pentru m`rfurile care fac obiectul prezentului contract sunt cei prev`zu]i \n anex`. 2.5. Determinarea calit`]ii m`rfurilor se va realiza astfel .......................................................... de c`tre o comisie de specialitate din ............................................................., format` dintr-un num`r de ................ membri.
(]ara de origine a m`rfurilor)

Aparatura necesar` folosit` de c`tre comisie, analizele de laborator (dac` este cazul), metodele de colectare [i p`strare a probelor-martor, precum [i criteriile de admitere/respingere a m`rfurilor sunt cele specificate \n anex`. Comisia va emite un certificat de calitate pentru m`rfurile contractate, \n cuprinsul c`ruia se vor men]iona: descrierea complet` a m`rfurilor, specifica]ia calitativ`, data fabric`rii [i data expir`rii lor etc. III. DURATA CONTRACTULUI 3.1. Prezentul contract se \ncheie pe o durat` de ............ luni/ani, \ncepnd cu data semn`rii lui. 3.2. P`r]ile pot conveni prelungirea prezentului contract prin act adi]ional. IV. TERMENE DE LIVRARE 4.1. Vnz`torul se oblig` s` expedieze m`rfurile la adresa indicat` de cump`r`tor la datele prev`zute mai jos: .............................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................. etc. conform cu instruc]iunile acestuia. |n termenele de mai sus sunt incluse [i urm`toarele opera]ii: determinarea probelor de analiz` [i elaborarea buletinelor corespunz`toare, deschiderea acreditivului, ob]inerea licen]ei de import/export etc. 4.2. Termenul de livrare a m`rfurilor poate fi decalat \n cazul \n care intervin evenimente neprev`zute. 4.3. Cu acordul scris al p`r]ilor contractante se pot efectua [i livr`ri anticipate. V. PRE}UL CONTRACTULUI 5.1. Valoarea total` a m`rfurilor vndute este de ...................... LEI/EURO/USD, defalcat` pe sortimente [i tran[e de livrare, fiind men]ionat` \n anex`. 5.2. Pre]ul include [i urm`toarele elemente: .............................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................. etc. 5.3. Plata pre]ului va fi efectuat` de c`tre cump`r`tor prin conturile men]ionate \n partea introductiv` a prezentului contract, astfel: .............................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................. etc.
2 www.formularejuridice.ro

Contract de vnzare-cump`rare comercial`

VI. AMBALAJUL {I MARCAREA 6.1. Vnz`torul se oblig` s` asigure un ambalaj adecvat, care s` protejeze m`rfurile pe tot parcursul transportului, de la expeditor pn` la destinatar. Ambalajul nu va \nc`rca inutil costul transportului [i va fi adaptat specificului mijloacelor cu care se efectueaz` transportul m`rfurilor. 6.2. Pentru m`rfurile care, prin natura lor, se livreaz` f`r` ambalaj, vnz`torului \i revine obliga]ia s` le transporte cu mijloace adecvate astfel \nct s` nu le afecteze calitatea. Modurile de protejare a m`rfurilor pentru asemenea expedi]ii sunt descrise \n anex`. 6.3. Pentru m`rfurile care necesit` ambalaje interioare, vnz`torul are obliga]ia ca, \n cadrul procesului de condi]ionare, s` asigure un ambalaj u[or, estetic [i rezistent, utilizabil \n procesul de desfacere, prin re]eaua de distribu]ie. 6.4. Vnz`torul se oblig` s` transporte m`rfurile \n sistem containerizat. 6.5. Ambalajele vor fi \nso]ite de foi de ambalaj introduse \n interior, din care s` rezulte denumirea, felul produselor [i alte date necesare. 6.6. Vnz`torul are obliga]ia de a marca ambalajul, astfel \nct s` \nlesneasc` manipularea m`rfurilor [i publicitatea comercial`. Marcajul va fi scris \n limba/limbile ......................... [i va cuprinde urm`toarele elemente: a) denumirea m`rfii; b) data fabrica]iei; c) greutatea brut`/net`; d) locul fabrica]iei; e) alte elemente convenite de p`r]i \n raport de specificul m`rfii. VIII. CONDI}II DE LIVRARE 7.1. M`rfurile vor fi livrate \n conformitate cu Regulile INCOTERMS, \n vigoare condi]ia FOB. 7.2. Vnz`torul va comunica cump`r`torului termenul prealabil al sosirii m`rfii la grani]`, precum [i greutatea net`, total` a m`rfii, destinatarul, numele [i adresa expeditorului. 7.3. |n termen de ................... ore/zile de la sosirea la destina]ie a m`rfurilor, cump`r`torul va asigura desc`rcarea acesteia [i toate celelalte obliga]ii pe care le implic` primirea lor. VIII. GARAN}II 8.1. Vnz`torul are obliga]ia s` elibereze certificate/buletine de analiz` pentru m`rfurile care fac obiectul prezentului contract. Orice abatere de la prevederile acestor documente \l oblig` pe vnz`tor s` fac` \nlocuirile ori remedierile ce se impun sau s` acorde reduceri de pre] ori, dup` caz, va avea dreptul la major`ri de pre] pentru m`rfurile de o calitate superioar` celei stipulate \n contract.
RENTROP & STRATON

8.2. |n cazul produselor ce vor fi utilizate imediat dup` livrare, vnz`torul stabile[te un singur termen de garan]ie, care este de ............., \ncepnd cu data de ................ . Garan]ia poate fi prelungit` un timp de ........................ \n urm`toarele condi]ii: ................... [i \nceteaz` la data de ......................... . 8.3. Pentru produsele ce nu vor fi utilizate imediat dup` livrare se convin dou` termene de garan]ie astfel: unul de fabrica]ie a produsului de ..................., \ncepnd cu data de ........................
www.formularejuridice.ro 3

R&S

Contract de vnzare-cump`rare comercial`

unul de ................................, \ncepnd de la data de ....................., data livr`rii termen impus pentru evitarea degrad`rii produsului printr-o depozitare \ndelungat`. 8.4. Dac` produsele impun un termen de garan]ie, vnz`torul va indica: a) data la care \ncepe calcularea termenului de garan]ie [i durata lui; b) cazurile de prelungire sau de \ncetare a termenului de garan]ie; c) ziua \n care \ncep [i se \ncheie livr`rile; d) documentele de atestare a calit`]ii m`rfurilor. 8.5. |n`untrul termenului de garan]ie, vnz`torul se oblig` s` acorde asisten]a tehnic` pentru m`rfurile livrate [i s` furnizeze, dac` este cazul, piese de \nlocuire, \n mod gratuit. 8.6. Vnz`torul r`spunde pentru viciile aparente [i pentru viciile ascunse privind calitatea m`rfurilor livrate cump`r`torului. IX. CONTROLUL {I RECEP}IA M~RFURILOR 9.1. Vnz`torul are obliga]ia s` efectueze predarea m`rfurilor la locul stipulat \n contract [i s` transfere cump`r`torului proprietatea acestora, dup` \ncasarea pre]ului stabilit. 9.2. Cump`r`torul se oblig` s` preia m`rfurile dup` ce a fost efectuat` recep]ia cantitativ` [i calitativ` [i s-a \ncheiat [i semnat procesul-verbal de recep]ie. 9.3. |n cazul \n care rezultatele finale nu permit preluarea m`rfurilor de c`tre cump`r`tor, acesta este obligat s` le depoziteze \n condi]ii normale de p`strare [i conservare, fiind r`spunz`tor de custodia lor, pe contul [i pe cheltuiala vnz`torului. 9.4. Recep]ia m`rfurilor va fi f`cut` la ............................., de c`tre comisia format` din ......................................... . |mputernicitul/\mputernici]ii cump`r`torului este/sunt obligat/obliga]i s` comunice vnz`torului, \n timp rezonabil, orice defec]iune sau neregul` descoperit` \n timpul controlului, \n caz contrar, neinformarea vnz`torului lipsindu-l pe cump`r`tor de drepturile ce \i revin. 9.5. |n cazul \n care cump`r`torul hot`r`[te s` refuze m`rfurile, acesta trebuie s` ac]ioneze decis [i \n timp util, prin notificarea vnz`torului [i s` cear` instruc]iuni, pentru ca vnz`torul s` poat` lua m`surile necesare \n vederea limitarea pierderilor. 9.6. Dac` livrarea m`rfurilor se va efectua e[alonat, vnz`torul [i cump`r`torul vor \ncheia procese-verbale separate pentru fiecare livrare \n parte, defec]iunile constatate la un lot de marf` neputnd s` afecteze continuitatea livr`rii celorlalte loturi. 9.7. Respingerea m`rfii nu echivaleaz` cu rezilierea sau rezolu]iunea contractului. X. TRANSPORTUL M~RFURILOR4 10.1. Transportul m`rfurilor se va efectua cu ................................................................................................................ . sau 10.1. Transportul se va efectua combinat, astfel: ........................................................................................................... . XI. OBLIGA}IILE P~R}ILOR 11.1. Vnz`torul se oblig`: a) s` furnizeze m`rfurile [i factura comercial` sau un mesaj electronic echivalent, conform clauzelor prezen4 www.formularejuridice.ro

Contract de vnzare-cump`rare comercial`

tului contract, precum [i cu dovezile de conformitate prev`zute de acesta; b) s` ob]in`, pe riscul [i cheltuiala sa, licen]ele de export sau alte autoriza]ii oficiale [i s` \ndeplineasc` toate formalit`]ile necesare pentru exportul m`rfurilor; c) s` livreze m`rfurile la ................................................................................., la data/perioada .................................. ;
(locul livr`rii indicat de cump`r`tor)

d) se oblig` s` suporte toate riscurile de pierdere sau deteriorare a m`rfurilor5 pn` \n momentul \n care ele au trecut de ........................................................................... ; e) s` pl`teasc` toate costurile legate de m`rfuri pn` \n momentul \n care acestea au trecut de ...................... ; f) (dac` este cazul) s` pl`teasc` toate costurile formalit`]ilor vamale necesare pentru export, precum [i toate impozitele, taxele [i alte cheltuieli pl`tibile la export; g) s`-l avizeze, din timp, pe cump`r`tor c` m`rfurile au fost livrate la locul [i data/perioada convenit`; h) s` asigure cump`r`torului, pe cheltuiala vnz`torului, documentul adecvat care s` ateste livrarea m`rfurilor la locul [i data/perioada convenit`; sau h) s` acorde cump`r`torului, la cererea, pe riscul [i cheltuiala acestuia, toat` asisten]a \n ob]inerea unui document de transport pentru contractul de c`r`u[ie; i) s` pl`teasc` verificarea, ambalarea [i marcarea necesare livr`rii m`rfurilor; j) s` acorde cump`r`torului, la cererea, pe riscul [i cheltuiala acestuia, toat` asisten]a \n a ob]ine orice documente sau mesaje electronice echivalente, emise/transmise \n ]ara de expediere [i/sau de origine, pe care cump`r`torul le-ar putea pretinde pentru importul m`rfurilor [i, dac` este necesar, pentru tranzitul lor printro alt` ]ar`; k) s` furnizeze cump`r`torului, la cerere, informa]iile necesare pentru procurarea asigur`rii. 11.2. Obliga]iile cump`r`torului sunt urm`toarele: a) s` pl`teasc` pre]ul prev`zut \n prezentul contract; b) s` ob]in`, pe riscul [i pe cheltuiala sa, orice licen]` de import sau o alt` autoriza]ie oficial` [i s` \ndeplineasc` toate formalit`]ile vamale pentru importul m`rfurilor [i, dac` este necesar, pentru tranzitul lor printr-o alt` ]ar`; c) s` contracteze, pe cheltuiala sa, transportul m`rfurilor din locul de expediere stabilit; d) s` preia m`rfurile \n momentul livr`rii la ....................................................................................... indicat de el, la data/perioada .................................................................................; e) s` suporte toate riscurile de pierdere sau deteriorare a m`rfurilor5: din momentul \n care au trecut de ...............................................................; de la data convenit`/data de expirare a perioadei fixate pentru livrare; f) s` pl`teasc`: toate costurile legate de m`rfuri din momentul \n care acestea trec de .................................................; orice costuri suplimentare dac` mijlocul de transport nu a ajuns la timp ori nu poate prelua marfa, sau termin` \nc`rcarea \nainte de data prev`zut` \n contract, ori dac` nu a avizat la timp pe vnz`tor despre mijlocul de transport, locul de \nc`rcare [i data livr`rii; g) s` accepte dovada livr`rii, documentul de transport sau mesajul electronic echivalent; h) s` pl`teasc` costurile oric`rei inspec]ii efectuate \nainte de expediere, cu excep]ia cazului \n care aceasta este mandatat` de autorit`]ile din ]ara exportatoare; i) s` pl`teasc` toate costurile [i cheltuielile efectuate pentru ob]inerea documentelor sau mesajelor electronice echivalente [i s` le ramburseze pe cele efectuate de vnz`tor \n acordarea de asisten]`. XII. RECLAMA}II
RENTROP & STRATON

12.1. Cump`r`torul are dreptul s` reclame abaterile cantitative sau calitative [i defec]iuni ale m`rfurilor, determinate de vicii ascunse sau/[i de alte cauze generate de culpa vnz`torului. 12.2. Reclama]iile vor fi trimise, \n scris, vnz`torului \n termen de ..................... zile de la preluarea m`rfurilor de c`tre cump`r`tor [i vor cuprinde, \n mod obligatoriu, urm`toarele elemente: obiectul reclama]iei; termenul \n care a fost formulat; dovezile abaterilor reclamate; metoda de verificare ce trebuie folosit`; cauzele care au determinat defectele reclamate; necesitatea p`str`rii \n depozit a m`rfurilor reclamate, pe un termen contractual determinat; modul de stingere a reclama]iilor.
www.formularejuridice.ro 5

R&S

Contract de vnzare-cump`rare comercial`

12.3. Defec]iunile constatate \n urma transportului defectuos se vor reg`si \n reclama]ii f`cute de cump`r`tor c`r`u[ului, cu \ncuno[tin]area vnz`torului. XIII. R~SPUNDERI 13.1. Pentru ne\ndeplinirea sau \ndeplinirea necorespunz`toare a obliga]iilor contractuale, partea lezat` are dreptul la o penalizare de ........% pentru neplata crean]elor la termen [i/sau de daune-interese, \n cazul ne\ndeplinirii altor obliga]ii prejudiciabile. 13.2. |n cazul ne\ndeplinirii sau \ndeplinirii necorespunz`toare a obliga]iilor, partea care nu se afl` \n culp` poate s` execute obliga]iile \n cauz` pe seama p`r]ii \n culp`. XIV. ALTE CLAUZE 14.1. Rezilierea total` sau par]ial` a clauzelor contractului nu va avea nici un efect asupra obliga]iilor existente deja \ntre p`r]i. 14.2. Prevederile pct. 13.1 nu sunt de natur` s` \nl`ture r`spunderea p`r]ii care, din culpa sa, a determinat \ncetarea contractului. 14.3. P`r]ile nu vor putea cesiona drepturile [i obliga]iile prev`zute de prezentul contract unei ter]e persoane f`r` acordul expres, dat \n scris, de cedent. 14.4. Acordul prev`zut la alineatul precedent trebuie comunicat de cesionar \n termen de ............. zile de la data cnd cedentul i-a cerut acest acord, \n caz contrar prezumndu-se c` cesionarul nu a consim]it cesiunea contractului. XV. FOR}A MAJOR~ 15.1. Nici una dintre p`r]ile contractante nu r`spunde de neexecutarea la termen sau/[i de executarea \n mod necorespunz`tor total sau par]ial a oric`rei obliga]ii care \i revine \n baza prezentului contract, dac` neexecutarea sau/[i executarea obliga]iei respective a fost cauzat` de for]a major`, a[a cum este definit` de lege. 15.2. Partea care invoc` for]a major` este obligat` s` notifice celeilalte p`r]i, \n termen de .....................................,
(zile, ore)

producerea evenimentului [i s` ia toate m`surile posibile \n vederea limit`rii consecin]elor lui. 15.3. Dac`, \n termen de ......................................................... de la producere, evenimentul respectiv nu \nceteaz`,
(zile, ore)

p`r]ile au dreptul s`-[i notifice \ncetarea de plin drept a prezentului contract, f`r` ca vreuna dintre ele s` pretind` daune-interese. XVI. NOTIFIC~RILE |NTRE P~R}I 16.1. |n accep]iunea p`r]ilor contractante, orice notificare adresat` de una dintre acestea celeilalte este valabil \ndeplinit` dac` va fi transmis` la sediul prev`zut \n partea introductiv` a prezentului contract. 16.2. |n cazul \n care notificarea se face pe cale po[tal`, ea va fi transmis` prin scrisoare recomandat` cu confirmare de primire (A.R.) [i se consider` primit` de destinatar la data men]ionat` de oficiul po[tal primitor pe aceast` confirmare. 16.3. Dac` notificarea se trimite prin telefax, ea se consider` primit` \n prima zi lucr`toare dup` cea \n care a fost expediat`. 16.4. Notific`rile verbale nu se iau \n considerare de nici una dintre p`r]i, dac` nu sunt confirmate, prin intermediul uneia dintre modalit`]ile prev`zute la alineatele precedente.
6 www.formularejuridice.ro

Contract de vnzare-cump`rare comercial`

XVII. SOLU}IONAREA LITIGIILOR56 17.1. Orice litigiu decurgnd din sau \n leg`tur` cu prezentul contract, inclusiv referitor la \ncheierea, executarea ori desfiin]area lui, dac` nu se poate rezolva pe cale amiabil` de reprezentan]ii p`r]ilor, se va solu]iona prin arbitrajul Cur]ii de Arbitraj Comercial Interna]ional de pe lng` Camera de Comer] [i Industrie a Romniei, \n conformitate cu Regulile de procedur` arbitral` ale acestei Cur]i. 17.2. Hot`rrea arbitral` este definitiv` [i obligatorie. sau 17.1. |n cazul \n care eventualele ne\n]elegeri privind validitatea prezentului contract sau rezultate din interpretarea, executarea sau \ncetarea lui nu se vor putea rezolva pe cale amiabil`, p`r]ile au convenit s` se adreseze instan]elor judec`tore[ti competente. XVIII. CLAUZE FINALE 18.1. Modificarea prezentului contract se face numai prin act adi]ional \ncheiat \ntre p`r]ile contractante. 18.2. Prezentul contract, \mpreun` cu anexele sale care fac parte integrant` din cuprinsul s`u, reprezint` voin]a p`r]ilor [i \nl`tur` orice alt` \n]elegere verbal` dintre acestea, anterioar` sau ulterioar` \ncheierii lui. 18.3. Prezentul contract s-a \ncheiat \ntr-un num`r de .................... exemplare, din care ....................... . VNZ~TOR CUMP~R~TOR

Locul \ncheierii contractului. Contractele comerciale pot fi \ncheiate [i \ntre persoane care se g`sesc \n acela[i timp \n locuri diferite. A se vedea art. 35-39 C. com. 2 Se indic` sortimentele, unit`]ile de m`sur`, cantit`]ile (tone/metri cubi/metri liniari/buc`]i/perechi etc). 3 Condi]ii de livrare uzan]e privind determinarea locului [i momentului \n care, odat` cu trecerea m`rfii de la vnz`tor la cump`r`tor, are loc [i transferarea cheltuielilor [i riscurilor pe care le implic` livrarea. |n vederea interpret`rii uniforme a termenilor comerciali referitori la condi]iile de livrare, Camera Interna]ional` de Comer] (ICC) a publicat [i, periodic, reactualizeaz` Reguli oficiale ale camerei Interna]ionale de Comer] pentru interpretarea condi]iilor comerciale INCOTERMS. Camera de Comer] [i Industrie a Romniei traduce [i public` lucrarea \n limba romn`. Condi]iile de livrare potrivit INCOTERMS 2000 sunt: EXX-EX WORKS (... named place) FRANCO FABRICA (... loc numit) \nseamn` c` vnz`torul \[i \ndepline[te obliga]ia de livrare \n momentul \n care pune m`rfurile la dispozi]ia cump`r`torului \n localurile vnz`torului sau un alt loc numit (fabric`, uzin`, depozit etc.) f`r` \ndeplinirea formalit`]ilor pentru export [i f`r` \nc`rcarea m`rfurilor \n vreun vehicul trimis s` le ridice. FCA-FREE CARRIER (... named place) FRANCO TRANSPORTATOR (... loc numit) \nseamn` c` vnztorul \[i \ndepline[te obliga]ia de livrare \n momentul \n care a predat m`rfurile, cu formalit`]ile pentru export \ndeplinite, \n custodia c`r`u[ului numit de cump`r`tor, \n locul numit. Trebuie men]ionat c` locul ales pentru livrare influen]eaz` obliga]iile de \nc`rcare [i desc`rcare a m`rfurilor \n acel loc. Dac` livrarea se face \n orice alt loc, vnz`torul nu este r`spunz`tor de desc`rcare. FAS-FREE LONGSIDE SHIP (... named port of shipment) FRANCO DE-A LUNGUL NAVEI (... port de expediere numit) \nseamn` c` vnz`torul \[i \ndepline[te obliga]ia de livrare atunci cnd m`rfurile au fost depuse de-a lungul navei \n portul de expediere numit. Aceasta implic` obliga]ia cump`r`torului de a suporta toate costurile [i riscurile de pierdere sau deteriorare a m`rfurilor din acel moment. FOB-FREE ON BOARD (... named port of ship-ment) FRANCO LA BORD (... port de expediere numit) \nseamn` c` vnz`torul \[i \ndepline[te obliga]ia de livrare atunci cnd m`rfurile au trecut peste balustrada navei \n portul de expediere numit. Aceasta implic` obliga]ia cump`r`torului de a suporta toate costurile [i riscurile de pierdere sau deteriorare
www.formularejuridice.ro 7

R&S

RENTROP & STRATON

Contract de vnzare-cump`rare comercial` a m`rfurilor din acel punct. Condi]ia FOB cere vnz`torului s` \ndeplineasc` formalit`]ile pentru export. Aceast` condi]ie poate fi folosit` numai pentru transport pe mare sau pe cale navigabil` intern`. |n cazul \n care p`r]ile nu inten]ioneaz` ca m`rfurile s` fie livrate peste balustrada navei, este indicat a se utiliza condi]ia FCA. CFR-COST AND FREIGHT (... named port of destination) COST {I NAVLU (... port de destina]ie numit) \nseamn` c` vnz`torul [i-a \ndeplinit obliga]ia de livrare cnd m`rfurile trec peste balustrada navei \n portul de expediere. CIF-COST, INSURANCE AND FREIGHT (... named port of destination), COST, ASIGURARE {I NAVLU (... port de destina]ie numit). CPT CARRIAGE PAID TO (... named place of destination) TRANSPORT PL~TIT PN~ LA (... loc de destina]ie numit). CIP-CARRIAGE AND INSURANCE PAID TO (... named, place of destination). TRANSPORT {I ASIGURARE PL~TITE PN~ LA (... loc de destina]ie numit) \nseamn` c` vnz`torul livreaz` marfa c`r`u[ului numit de el, dar vnz`torul are obliga]ia s` pl`teas` [i costul transportului pentru aducerea m`rfii la destina]ia numit`. Aceasta \nseamn` c` cump`r`torul suport` toate riscurile [i orice alte costuri suplimentare dup` ce marfa a fost astfel livrat`. Cu toate acestea, conform CIP, vnz`torul are [i obliga]ia de a procura asigurarea \mpotriva riscului cump`r`torului de pierdere sau deteriorare a m`rfurilor \n timpul transportului. DAF-DELIVERED AT FRONTIER (... named place) FRANCO FRONTIER~ (... loc numit) \nseamn` c` vnz`torul \[i \ndepline[te obliga]iile de livrare atunci cnd m`rfurile au fost puse la dispozi]ia cump`r`torului la sosirea mijloacelor de transport nedesc`rcate, cu formalit`]ile pentru export \ndeplinite, dar \nainte de \ndeplinirea formalit`]ilor vamale de import \n punctul [i locul numit la frontier`, dar \nainte de frontiera vamal` a ]`rii \nvecinate. Termenul frontier` poate fi folosit pentru orice frontier`, inclusiv cea a ]`rii exportatoare. Este, deci, extrem de important s` se defineasc` cu precizie frontiera \n cauz`, men]ionnd \ntotdeauna punctul [i locul din condi]ie. DES-DELIVRED EX SHIP (... named port of destination) FRANCO NAV~ NEDESC~RCAT~ (... port de destina]ie numit) \nseamn` c` vnz`torul \[i \ndepline[te obliga]ia de livrare atunci cnd m`rfurile sunt puse la dispozi]ia cump`r`torului la bordul navei, \n portul de destina]ie numit, f`r` \ndeplinirea formalit`]ilor de import. Vnz`torul are obliga]ia s` suporte toate costurile [i riscurile pe care le implic` aducerea m`rfurilor \n portul de destina]ie numit, \nainte de desc`rcare. Dac` p`r]ile convin ca vnz`torul s`-[i asume costurile [i riscurile desc`rc`rii m`rfurilor, ar fi indicat` aplicarea condi]iei DEQ. DEQ-DELIVRED EX QUAY (... named port of destination) FRANCO PE CHEI (... port de destina]ie numit) \nseamn` c` vnz`torul \[i \ndepline[te obliga]ia de livrare atunci cnd bunurile sunt puse la dispozi]ia cump`r`torului, f`r` \ndeplinirea formalit`]ilor de import, pe cheiul (pontonul) din portul de destina]ie numit. Vnz`torul trebuie s` suporte costurile [i riscurile pe care le implic` aducerea m`rfurilor \n portul de destina]ie numit [i desc`rcarea m`rfurilor pe chei (ponton). Condi]ia DEQ oblig` cump`r`torul s` \ndeplineasc` formalit`]ile vamale pentru importul m`rfurilor [i s` pl`teasc` toate formalit`]ile, impozitele, taxele [i alte cheltuieli legate de importul m`rfurilor. DDU-DELIVERED DUTY UNPAID (... named place of destination) FRANCO DESTINA}IE NEV~MUIT (... loc de destina]ie numit) \nseamn` c` vnz`torul livreaz` m`rfurile cump`r`torului f`r` \ndeplinirea formalit`]ilor de import [i nedesc`rcate la sosirea \n orice tip de mijloace de transport, la locul de destina]ie numit. Vnz`torul va suporta costurile [i riscurile pe care le implic` aducerea m`rfii \n acel loc, altele dect acolo unde este cazul, orice tax` (termen care include obliga]ia [i riscul \ndeplinirii formalit`]ilor vamale, precum [i plata formalit`]ilor, taxelor vamale, impozitelor [i altor cheltuieli) pentru importul \n ]ara de destina]ie. Astfel de taxe trebuie suportate de cump`r`tor, precum [i orice costuri [i riscuri rezultate din ne\ndeplinirea la timp a formalit`]ilor de import. DDP-DELIVERED DUTY PAID (... named place of destination) FRANCO DESTINA}IE V~MUIT (... loc de destina]ie numit) \nseamn` c` vnz`torul livreaz` cump`r`torului m`rfurile, cu \ndeplinirea formalit`]ilor de import [i nedesc`rcate, la sosirea \n orice tip de mijloc de transport, la locul de destina]ie numit. Vnz`torul va suporta toate costurile [i riscurile pe care le implic` aducerea m`rfurilor \n acel loc, inclusiv acolo unde este cazul, orice tax` (termen care include obliga]ia [i riscul \ndeplinirii formalit`]ilor vamale, precum [i plata formalit`]ilor, taxelor vamale, impozitelor [i altor cheltuieli) pentru importul \n ]ara de destina]ie. Condi]ii INCOTERMS FOB, CIF [i DDU au devenit termeni comuni \n limbajul comer]ului interna]ional [i sunt utiliza]i frecvent \n \ntreaga lume. |ntruct fiecare condi]ie are specificul ei, este dificil de formulat un contract-cadru att de cuprinz`tor. }innd seama de aceasta, a fost adoptat modelul de contract bazat pe specificul CONDI}IEI FOB, de altfel cea mai frecvent utilizat`. 4 Modul de efectuare a transportului este \n func]ie de specificul produselor ce trebuie s` fie transportate. |n contract se vor stipula: c`ile [i mijloacele de transport, necesitatea adapt`rii ambalajelor exterioare sau containerelor cu specificul mijloacelor de transport. 5 Prin \nlocuire, reparare, acordare de bonifica]ii etc. 6 Se poate conveni ca solu]ionarea eventualelor litigii s` se fac` [i la instan]a de arbitraj din ]ara partenerului de afaceri, clauzele adaptndu-se \n mod corespunz`tor.

www.formularejuridice.ro

Some]ie de plat`

Soma]ie de plat` (O.G. nr. 5/2001, modificat` [i completat`, publicat` \n M.Of. nr. 422/30.07.2001)
S.C. _______________________ Adresa: ____________________ ___________________________ Nr. ___________/___________

Soma]ie de plat`1

Stimate Domnule Director ........................, |ntruct au trecut peste ________ zile de la data livr`rii cantit`]ii de _____________________________
(marfa)

pentru care v-am \naintat factura nr. ___________________/__________________, neonorat` de dvs., ne vedem nevoi]i s` v` reamintim c` ne datora]i suma de _____________________ lei. Prin contractul nostru nr. __________/_______ v-a]i asumat riscul unei penalit`]i de ______ % pentru fiecare zi de \ntrziere a pl`]ii, ceea ce \nseamn` o penalitate total` de ____________ lei (pentru ________ zile) 2. Nedorind s` ne cerem aceste drepturi pe calea justi]iei, v` acord`m pentru plat` un termen de gra]ie de 10 zile 3 de la primirea prezentei. Orice \nt\rziere este \n detrimentul dvs., m`rindu-se zilnic suma penalit`]ilor. |n speran]a c` acest incident nu va afecta continuarea bunelor noastre rela]ii, primi]i, Domnule Director, asigurarea distinsei noastre considera]iuni. DIRECTOR,

RENTROP & STRATON

1 2

Soma]ia de plat` se expediaz` cu confirmare de primire prin po[t`, fax, e-mail etc. La soma]ia de plat` se anexeaz` contractul sau orice alt \nscris doveditor al sumelor datorate. 3 Termenul de plat` nu va fi mai mic de 10 zile [i nici nu va dep`[i 30 de zile.
www.formularejuridice.ro 9

R&S

Proces-verbal de conciliere pre-judec`toreasc`

Proces-verbal de conciliere pre-judec`toreasc` (Art. 720 1 din C. proc. civ. [i art. 5 din C. com.)

Proces-verbal de conciliere pre-judec`toreasc`1

|ncheiat azi ___________________, \n loc. _____________________ \ntre: S.C. .................................................. S.N.C./S.C.S./S.A./S.R.L., cu sediul social \n .......................................................,
(localitatea)

str. ........................................................... nr. ..........., bloc ............., scara ..........., etaj ........, apartament ......., jude]/sector ........................., \nregistrat` la Oficiul Registrului Comer]ului ..................................................., sub nr. .......................... din ............................., cod fiscal nr. ............................... din ..................................., avnd contul nr. ................................., deschis la ............................................................, existnd [i func]ionnd potrivit legisla]iei statului .........................................................., reprezentat` de ......................................................................., cu func]ia de ..................., cet`]ean ....................................., posesor act de identitate/pa[aport ..............................................., [i S.C. .................................................. S.N.C./S.C.S./S.A./S.R.L., cu sediul social \n .......................................................,
(localitatea)

str. ....................................... nr. ......., bloc ......., scara ......., etaj ...., apartament ......, jude]/sector ..............................., \nregistrat` la Oficiul Registrului Comer]ului .................................., sub nr. ................. din ......................................, cod fiscal nr. ............................ din ..................................., avnd contul nr. ..........................................................., deschis la ........................................................., existnd [i func]ionnd potrivit legisla]iei statului ........................., reprezentat` de ..........................., cu func]ia de ............................................., cet`]ean ................................................, posesor act de identitate/pa[aport ............................................. 1. PUNCTUL DE VEDERE AL CREDITORULUI-RECLAMANT |n baza contractului nr. ___/_________, cu avizul de expedi]ie nr. _______/____________________ v-am livrat cantitatea de __________________ din produsul ________________________, pentru care v-am \naintat factura nr. ___________ /____________ neonorat` la plat` pn` \n prezent. Pentru \nt\rziere la plat`, conform art. 16 din contract, am calculat penalit`]i de \ntrziere \n cuantum de ________________ lei/zi, care pentru _______ zile \ntrziere conduc la suma de _________ lei. Cerem s` ni se achite de urgen]` urm`toarele sume: pre] ____________ lei; penalit`]i ________ lei; TOTAL ______________ lei. |n caz contrar, ne vom adresa instan]ei de judecat`, cu cererea de a ni se acorda [i penalit`]i zilnice \n cuantum de _________ lei/zi, pn` la data ultimului act de executare a pl`]ii. DIRECTOR, 2. PUNCTUL DE VEDERE AL DEBITORULUI-PRT ________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________ DIRECTOR,
Dac` soma]ia nu a avut ca efect plata, etapa imediat urm`toare, obligatorie, \naintea declan[`rii procesului este concilierea pre-judec`toreasc`.
10 www.formularejuridice.ro
1

Antireclam` \n publicitate

Antireclam` \n publicitate1
S.C. ______________________________ Adresa ____________________________ Nr. __________/____________________ C`tre, S.C. _____________________________ |n aten]ia dlui Director ____________ Domnului Director ..............................,

|ntruct toate apelurile f`cute [i procedeele folosite de noi pentru recuperarea sumei de bani ce ne-o datora]i au r`mas f`r` nici un rezultat (telefoane, deplasarea delega]ilor no[tri, dispozi]ia de \ncasare introdus`, concilierea direct` efectuat`), convingndu-ne, dup` toate aceste demersuri infructuoase, nu att de incapacitatea dvs. de plat`, ct mai ales de reaua dvs. credin]`, am hot`rt, ca solu]ie extrem`, s` \nser`m \n toate publica]iile de afaceri [i \n cteva ziare de mare circula]ie, precum [i la radio [i TV, urm`torul anun] pl`tit: COMERCIAN}I! Nu face]i afaceri cu firma ____________________________!
(Adres`, tel, fax, Reg. Com.)

Sunt r`u-platnici [i lipsi]i de cuvnt. Semnat, firma ______________ Dac` ]ine]i ct de ct la ceea ce a mai r`mas din prestigiul firmei dvs., ar trebui s` medita]i lung asupra riscurilor la care v` expune]i prin apari]ia acestui anun] [i s` ne pl`ti]i imediat. A face altfel ar \nsemna a v` isc`li singuri condamnarea ca agent comercial, ceea ce nu este neap`rat \n interesul nostru. DIRECTOR,

RENTROP & STRATON


1

Dac` aceast` conciliere nu a avut efect, o idee eficient` (verificat` \n practic`) este de a-l amenin]a pe r`u-platnic cu antireclama \n publicitate.
11

R&S

www.formularejuridice.ro

Notificare prin executor judec`toresc

Notificare prin executor judec`toresc (Art. 1.079 C. civ.)


S.C. ______________________________ Nr. __________/____________________

C`tre, Biroul Executorului Judec`toresc ________________________ |n conformitate cu art. 1.079 C. civ., prin prezenta solicit`m s` comunica]i debitoarei noastre _____________________________________ notificarea al`turat` [i s` ne restitui]i unul din cele trei exemplare cu [tampila [i semn`tura dvs. Anex`m chitan]` timbraj \n valoare de __________________ lei [i timbru judiciar \n valoare de __________ lei. Mul]umim pentru colaborare. C`tre, S.C. _________________________________________________ Adresa ______________________________________________ S.C. ___________________ , cu sediul \n _________________ v` \nainteaz` prezenta

Notificare
prin care sunte]i aten]iona]i c` figura]i \n eviden]ele sale contabile cu un debit format din urm`toarele sume:

Preciz`m c` vom calcula \n continuare penalit`]ile pn` la data ultimului act de executare a pl`]ii. Conform art. ...... din contract, sunte]i de drept \n \nt\rziere. Dac` \n termen de 15 zile de la primirea prezentei nu ve]i achita debitul [i penalit`]ile \n sum` total` de ___________ lei, vom fi sili]i s` v` ac]ion`m \n judecat` \n vederea recuper`rii crean]elor, conform legii. Spernd \n rezolvarea amiabil` a acestui diferend, ne exprim`m \ncrederea \n p`strarea bunelor noastre rela]ii. DIRECTOR, CONSILIER JURIDIC,

12

www.formularejuridice.ro

Cerere de soma]ie de plat`

Cerere de soma]ie de plat` (C. civ. art. 942 [i urm., art. 1.294 [i urm. C. com.)
INSTAN}A1 ...........................

Domnule Pre[edinte, Subscrisa creditoare S.C. ..................................., cu sediul \n ........................., str. ....................... nr. ........, bloc ........, scar` ......, etaj ......, apart. ......., sector/jude] .............................., cod unic de \nregistrare ............................., atribut fiscal ...................................., num`r de ordine \n registrul comer]ului ............./.........../..............., cont deschis la Banca ..........................., sucursala .................. cu num`rul ................................, reprezentat` prin ..........................................., cu sediul profesional \n ........................, str. .................................. nr. ........, bloc ........, scar` ......., etaj ......, apart. ......., sector/jude] ....................................................., chem \n procedura soma]iei de plat` pe debitoarea S.C. ..................................., cu sediul \n ...................., str. ....................... nr. ......, bloc ......, scar` ....., etaj ...., apart. ....., sector/jude] ..............................., cod unic de \nregistrare ......................, atribut fiscal ............, num`r de ordine \n registrul comer]ului ........../........../..............., cont deschis la Banca ..................................., sucursala .................. cu num`rul ............................, pentru ca prin ordonan]a2 ce ve]i pronun]a, de urgen]` [i f`r` citarea p`r]ilor3, pe calea procedurii

Soma]iei de plat`4
S` fie obligat` s`5 ............................................. . Domnului pre[edinte al6 ........................................ V` solicit, de asemenea, \n conformitate cu dispozi]iile art. 274 Cod procedur` civil`, s` obliga]i prta-debitoare s` ne pl`teasc` cheltuielile de judecat` ocazionate de acest proces. MOTIVELE PREZENTEI AC}IUNI: |N FAPT: Subscrisa am \ncheiat la data de ......................, cu prta-debitoare ..................................., un contract de ............................................, ce prevedea .................... . Ca urmare a sus-amintitului contract, prta-debitoare ne datoreaz` suma de ............................. lei, precum [i dobnzile legale aferente acesteia, cu \ncepere din data de ................., sume ce reprezint` crean]e certe, lichide [i exigibile [i care trebuiau achitate de prta-debitoare \nc` din data de ........................... . Avnd \n vedere c` prta-debitoare [i-a manifestat expres refuzul de a-mi restitui aceste sume pe cale amiabil`, \n vederea realiz`rii crean]ei noastre, am fost nevoi]i, s` cerem concursul instan]ei care, analiznd probele anex` cererii noastre, constatnd \ntemeiat` cererea noastr` s` o admit`, s` emit` ordonan]` care s` con]in` soma]ia de plat`, precum [i termenul de plat` [i s` dispun` obligarea prtei-debitoare la plata cheltuielilor de judecat` ocazionate de aceast` procedur` (tax` de timbru, timbru judiciar, onorariu avocat etc.). |N DREPT: Ne \ntemeiem prezenta pe dispozi]iile art. 82, art. 274 Cod procedur` civil` [i pe dispozi]iile O.G. nr. 5/2001, cu modific`rile [i complet`rile ulterioare. |n dovedirea cererii \n]elegem s` ne folosim de proba cu \nscrisuri, probe cu ajutorul c`rora inten]ion`m s` dovedim c` prta-debitoare ........................................... . Depunem prezenta \n dou` exemplare, dintre care un exemplar pentru instan]` [i cel`lalt pentru comunicare prtei.
www.formularejuridice.ro 13

R&S

RENTROP & STRATON

Cerere de soma]ie de plat`

Anex`m: 1. ............................................... . 2. ............................................... . 3. Contractul de asisten]` juridic` nr. .............. . 4. Taxa de timbru judiciar \n cuantum de ........... [i timbrul judiciar ............ . SEMN~TURA,

Cererile, indiferent de valoarea obiectului acestora, se depun la judec`torie \n cazul celor formulate \n materie civil` [i la tribunal \n cazul celor formulate \n materie comercial`. 2 |n cazul \n care creditorul prime[te plata datoriei ori dac` este mul]umit cu \n]elegerea asupra pl`]ii, judec`torul va lua act de aceasta [i va dispune prin \ncheiere irevocabil` \nchiderea dosarului. Dac` nu a intervenit \nchiderea dosarului, judec`torul va emite o ordonan]` prin care fie admite cererea emi]nd soma]ia de plat` c`tre creditor [i fixeaz` termenul de plat`, fie respinge cererea. Ordonan]a prin care judec`torul a respins cererea creditorului este irevocabil`. 3 Judec`torul poate proceda, f`r` citarea p`r]ilor, la examinarea cererii [i a \nscrisurilor depuse, iar \n cazul \n care consider` necesar` prezen]a p`r]ilor, poate dispune citarea lor pentru a oferi explica]ii sau l`muriri, precum [i pentru a st`rui \n efectuarea pl`]ii sumei. 4 Procedura soma]iei de plat` a fost introdus` prin O.G. nr. 5/2001, M.Of. nr. 422/2001 [i a fost modificat` prin O.U.G. nr. 142/2002, M.Of. nr. 804/2002, ce a fost aprobat` prin Legea nr. 5/2003, M.Of. nr. 26/2003. 5 Se arat`, \n conformitate cu dispozi]iile art. 3 alin. (1) lit. c), suma de bani asumat` printr-un contract constatat printrun \nscris ce constituie crean]` cert`, lichid` [i exigibil`, precum [i dobnzile, major`rile sau penalit`]ile datorate actualizate. 6 Se indic` instan]a competent` material [i teritorial s` judece cauza.
14 www.formularejuridice.ro

ACUM ave]i acces la documenta]ia complet` care nu trebuie s` lipseasc` de pe biroul niciunui jurist ce profeseaz` \n Romnia
Publicat de Uniunea Colegiilor Consilierilor Juridici din Romnia \mpreun` cu editura RENTROP & STRATON, Consilierul Modele de contracte [i formulare de procedur` juridic` con]ine toate tipurile de acte de la un simplu proces-verbal pn` la un contract de 30 de pagini cu care intr` \n contact un consilier juridic \n realizarea unei activit`]i legate de un anumit domeniu. Spre deosebire de modelele de contracte [i formulare accesibile pe pia]` la ora actual` (pe Internet sau \n diferite lucr`ri de specialitate), cele oferite de Consilier sunt: gata adaptate domeniului de activitate, \n func]ie de necesit`]ile consilierului juridic; actualizate periodic, \n func]ie de modific`rile legislative; explicate de practicieni cu experien]` [i completate cu note de subsol consistente. Pentru fiecare model, ave]i precizate reglement`rile legislative \n vigoare sub inciden]a c`rora intr` respectivul act juridic, precum [i specifica]ii [i recomand`ri de completare, observa]ii [i sugestii utile, sub forma notelor de subsol. Tot ce v` r`mne dvs. de f`cut este s` completa]i datele p`r]ilor. Nu mai pierde]i jum`tate de zi pentru a corecta [i a adapta modelul. |n 5 minute contractul sau formularul de procedur` juridic` este gata pentru semnat. Consilierul Modele de contracte [i formulare de procedur` juridic` v` pune la dispozi]ie modele de contracte [i formulare din domeniile:
Achizi]ii Agricultur` Asigur`ri sociale Asisten]` de specialitate Concesiune Concuren]a neloial` Construc]ii-Montaj Contencios administrativ IT-Internet Loca]iune-|nchiriere ONG Proprietate Protec]ia mediului Publicitate Raporturi de munc` Recuperarea crean]elor Societ`]i comerciale Transport Uniunea European`

Trimestrial revizuim lucrarea [i ad`ug`m modele din noi domenii de interes, pe baza opiniilor dvs.: Administrare Arbitraj comercial Asigurare-Reasigurare B`nci Cereri [i ac]iuni Contracte civile [i comerciale Contraven]ii [i Sanc]iuni Domenii speciale Executare judec`toreasc` Import-Export Infrac]iuni Leasing Locuin]` OSIM Prescrip]ia Prest`ri servicii Vnzare-Cump`rare Important! Consilierul este un instrument de lucru, un ajutor efectiv \n munca dvs., nu doar o alt` lucrare teoretic`. De aceea, ca abonat al Consilierului ave]i acces la 2 importante servicii:

ACTUALIZAREA periodic` a informa]iei*


Absolut orice model a]i folosi, din orice domeniu de activitate, pute]i fi sigur(`) c` acesta este \n acord cu normele legislative \n vigoare. Trimestrial, modelele incluse \n Consilier sunt revizuite [i actualizate conform ultimelor modific`ri legislative. Totodat`, cu fiecare actualizare primi]i noi modele valoroase de contracte [i formulare de procedur` juridic`, din variate domenii de interes, pe baza sugestiilor [i opiniilor primite de la dvs.
*Pentru a permite acest proces de actualizare periodic`, Consilierul are structura unui biblioraft. Astfel, pute]i \nlocui sau ad`uga, u[or [i elegant, noile pagini primite prin serviciul de actualizare.

Consultan]` juridic` GRATUIT~


|n cazul \n care considera]i c` notele de subsol nu v` ofer` explica]ii suficiente pentru l`murirea unui anumit aspect sau problema dvs. specific` este mai complex`, apela]i la serviciul de consultan]`. Ca abonat, beneficia]i de consultan]` juridic` GRATUIT~. |n scris, prin intermediul bonurilor valorice, speciali[ti ce activeaz` \n domeniul juridic sunt la dispozi]ia dvs.

Cadou: CD-ul Modele de contracte [i formulare de procedur` juridic`


Primi]i, \n momentul \n care v` abona]i la Consilier, toate modelele de contracte [i formulare, \n variant` electronic`. Trebuie doar s` personaliza]i documentul electronic [i s` \l printa]i. |n plus, pentru a ne asigura c` economisi]i ct mai mult timp de lucru, am introdus pe CD un motor de c`utare rapid` a modelelor. CD-ul beneficiaz` [i de un soft de actualizare trimestrial` a informa]iilor con]inute, odat` cu lucrarea tip`rit`.

Suna]i ACUM la tel.: 021/209.45.45 [i solicita]i abonamentul dvs.!

Asigura]i-v` c` beneficia]i [i dvs. de avantajele justi]iei viitorului!


Prima revist` de strict` specialitate destinat` comunit`]ii juridice din Romnia este ACUM pe pia]`! Editat` de c`tre RENTROP & STRATON Grup de editur` [i consultan]` \n afaceri \n colaborare cu Curtea de Arbitraj Comercial Interna]ional de pe lng` C.C.I.R., Revista Romn` de Arbitraj: Se adreseaz` \n mod special persoanelor preocupate de instituirea cadrului legal \n firm`: consilierului juridic sau celui ce elaboreaz` contractele comerciale, astfel \nct urm`rile unui litigiu p`gubitor s` fie evitate \nc` din start. De asemenea, este util` avoca]ilor sau persoanelor care, prin natura meseriei pe care o exercit`, pot deveni arbitrii. Apari]ie trimestrial`, \ntr-o form` grafic` de excep]ie, reune[te \n cele aprox. 100 de pagini/num`r maxim de informa]ie de profil elaborat` de speciali[ti \n domeniu. Fiecare num`r cuprinde: Studii, articole, comentarii semnate de nume cu greutate din sfera arbitrajului comercial; Jurispruden]` spe]e rezolvate \n spatele u[ilor \nchise ale cur]ilor de arbitraj, cu interpret`ri [i comentarii adev`rate strategii ce v` pot scoate din impas la nevoie; Varia informa]ii utile [i de actualitate privind arbitrajul comercial.

Revista Romn` de Arbitraj:


v` ofer` date [i informa]ii actuale din sfera arbitrajului, spe]e rezolvate la cur]ile de arbitraj; este un instrument de lucru util prin informa]iile la zi pe care le ofer`, prin solu]iile practice \mp`rt`[ite; nu este un manual teoretic arid, cu poten]ial de actualitate sc`zut, ci o surs` de informa]ie furnizat` de speciali[ti cu bogat` experien]` \n domeniul juridic; spre deosebire de culegerile obi[nuite de spe]e, con]ine interpret`ri [i comentarii ale cazurilor rezolvate \n spatele u[ilor \nchise ale cur]ilor de arbitraj adev`rate strategii ce pot scoate orice firm` din impas la nevoie. Revista Romn` de Arbitraj v` ajut` s` \n]elege]i importan]a unui compromis f`cut ca la carte. Afla]i exact ce presupune arbitrajul comercial. |nv`]a]i s` utiliza]i la maximum toate prghiile [i instrumentele specifice acestui tip de justi]ie. Astfel:
Preveni]i

consecin]ele p`gubitoare pentru renumele [i conturile firmei, generate de un posibil litigiu. Afla]i cum trebuie s` redacta]i o clauz` compromisorie/compromis beton \nc` din faza de contract. Beneficia]i de toate avantajele rezolv`rii prin arbitraj a litigiului ivit. Afla]i ce condi]ii esen]iale trebuie s` se reg`seasc` \ntr-un compromis pentru ca acesta s` v` asigure spatele \n orice situa]ie. C[tiga]i timp. Economisi]i bani. Munci]i relaxat, f`r` b`t`i de cap. Afla]i care este succesiunea obligatorie a etapelor procedurale necesare solu]ion`rii unui litigiu prin arbitraj. Economisi]i timp, bani [i energie! Afla]i cum pute]i stinge un litigiu \nainte de \nceperea solu]ion`rii. Concilierea la acest moment se poate practica doar \n cadrul acestei forme de justi]ie, cu scutirea de taxe a p`r]ilor implicate. C[tiga]i timp [i, deci, bani. Afla]i secrete bine ascunse \n spatele u[ilor \nchise ale cur]ilor de arbitraj: spe]e rezolvate [i comentate de autorii revistei, speciali[ti cu o bogat` experien]` \n domeniul arbitrajului. G`si]i modalit`]i de rezolvare a problemelor dvs.

Suna]i ACUM la tel.: 021/209.45.45 [i solicita]i abonamentul dvs.!