You are on page 1of 1

pa NnNc DArHQC TRUNG ru clAo DUCrnn cur

S:'{fJ/TB.6DTC

cgNG HoA xl ner cH NGHIA vrET NAM DOc lap- TUdo- Hanhphc
D Nng, ngy2+ thng I0 nm 2013

THONG BAO
V viQcm& lp hgc l4i m6n hoc Gio dgc th cht Knh gui: - PhngDo t4o cc Trung thuQcDai hoc D Nng; - Khoa Y Dugc thuQcDai hgc D Nng. T nhu cu casinh vin ccTrungthuQc Eai hgc E Nng,Trungtm Gio dgc Th chtthngbo cho torrth sinh vin cc Trucrng, Khoa trUc thuQcDpi hgc D Nngduscbit: Trung tdm sm tp h7c lgi cho sinh vin ffit c ctchgcphn GDTC: GDTC1; GDTC2; GDTC3; GDTC4; GDTC5. K hoach hgc l4i cg thnhu sau: l.T ngy 0lllll20l3 ttn 15/lll20l3: sinh vin clng Sf hqc lai v ci thiqn . dimvoLrang WebcaTrungtmGiodqcThcht: (httt://www.ttgdtc.udn.vn/dangkyhoclai), v lmtheohungdn. Ch!,: Cc kha 2007tr v ffuc o cc Trungddng lry trqc ilp Mi phng Do tao, TrungtdmGoduc Thcht@2 l':196 ST Ln- E Nng). 2.Tungy23llIl20L3dnngy2lll2l20l3: hgcccni dungcacchgcphn. Thoi gianhgc2 buii 1 tun: vo th by v ch nhft. 3.Ngy 22lI2l20B: t chcthi kt thchecphn.
. -t , --. tUc kim tra t4i phng Do t4o v dng hqc ph tai T Ti vp - Trung tm Gio dpc Th cht.

itngky hqc lai dnlm th ,4. Sau03 ngydngky, sinhvin phi mangB1y

Nay Trung tm Gio dgc Th cht thng bo cho sinh vin dugc Uit d dang 't ky lm th tuc theo k hopch. Sau thi gian trn, phng E4o t4o s khng nh4n dngky. _ Trung tm knh d nghi phng D.aot4o cc Trung, Khoa trgc thuQcEai hgc D Nng thng bo d sinh vin dugc biet./.
Noi nhQn: - Nhu trn; - Luu TT GDTC.

ctvt Dc
NG DAO TAO

L6 Hu ChAt