You are on page 1of 10

Zadatak 1.

Metoda razdoblja razdoblja povrata bez vremenske preferencije novca


Poduzee moe investirati u projekt (A) ili projekt (B). Kod oba projekta su dugorona ulaganja jednaka i iznose 1.000.000 kn. Oekivani godinji neto novani tijekovi su:

DUGORONE INVESTICIJSKE ODLUKE (KAPITALNO BUDETIRANJE)

Koji je projekt prihvatljiviji prema metodi razdoblja povrata, ako je maksimalno razdoblje povrata jednako 5 godina?

Prihvatljiviji je projekt B s obzirom da ima krae vrijeme povrata uloenih sredstava.


Ivana Tomas 3 Ivana Tomas 4

Zadatak 2. Sadanja vrijednost ulaganja


Pretpostavimo da se od ulaganja oekuje ostvarenje jednakog godinjeg neto novanog tijeka od 100.000 kn, u svakoj od slijedee 3 godine. Poduzee oekuje 12% prinosa na ovu vrstu ulaganja. Koliki je maksimalan iznos koji poduzee treba uloiti ako oekuje zaradu po stopi od 12%?

SV
Maksimalan iznos koji poduzee treba platiti za takvo ulaganje je 240.180 kn ako oekuje zaradu po stopi prinosa od 12% i ako su NNT kroz tri godine 100.000 kn.

Ivana Tomas

Ivana Tomas

Zadatak 3. Sadanja vrijednost ulaganja


Poduzee treba kupiti novi, produktivniji stroj i njime zamijeniti stari. Oekivani godinji neto tijekovi novca (T) od te zamjene za vrijeme etverogodinje eksploatacije su u: prvoj godini 12.000 kn, drugoj godini 15.000 kn, treoj godini 40.000 kn i u etvrtoj godini 20.000 kn. Traena stopa prinosa je 12%. Procijenjeno je da e se na kraju eksploatacije (etvrte godine) stroj prodati za 9.000 kn. Kolika je maksimalna cijena do koje treba ii pri kupnji stroja?

SV = 12.
=

Ivana Tomas

Ivana Tomas

1. Metoda neto sadanje vrijednosti


Kriteriji prihvatljivosti projekta (investicije) NSV 0 (nula) Dva i vie projekata (jednaka ulaganja): vea NSV projekta + gornji uvjet Dva i vie projekata (nejednaka ulaganja): vea stopa NSV+ gornji uvjet
Ivana Tomas 9

Zadatak 4: Neto sadanja vrijednost U projekt treba uloiti 100.000 kn. Projekt e donositi tijekom 8 godina novane primitke po 60.000 kn i novane izdatke po 40.000 kn na godinu. Kolika je neto sadanja vrijednost projekta uz diskontnu stopu od 12%?

Ivana Tomas

10

Zadatak 5: Sadanja i neto sadanja vrijednost Poduzee namjerava investirati 1.000.000 kn u novi projekt. Oekivani godinji neto novani tijek novca u svakoj godini petogodinje eksploatacije projekta je jednak i iznosi 250.000 kn. Ostatak vrijednosti projekta na kraju eksploatacije e se unoviti u iznosu od 300.000 kn. Traena stopa prinosa (povrata) je 13%. Izraunati: a) sadanju vrijednost; b) neto sadanju vrijednost.

Projekt nije prihvatljiv jer je NSV < 0

Ivana Tomas

11

Ivana Tomas

12

a) Sadanja vrijednost projekta

b) Neto sadanja vrijednost i prihvatljivost projekta

Ivana Tomas

13

Ivana Tomas

14

Zadatak 6: Neto sadanja vrijednost (2) Poduzee namjerava investirati u novi projekt 1.000.000 kn. Potrebno je uloiti i u stalna obrtna sredstva 100.000 kn. Traena stopa prinosa je 12%. Ekonomski vijek eksploatacije projekta je 3 godine. Oekivani neto novani tijekovi su: u prvoj godini 500.000 kn, u drugoj godini 700.000 kn, u treoj godini 600.000 kn. Na kraju tree godine prodan je i unoven ostatak vrijednosti projekta za 100.000 kn te su prodana i stalna obrtna sredstva. Da li je projekt prihvatljiv po metodi NSV?

NSV

NSV

Ivana Tomas

15

Ivana Tomas

16

Zadatak 7: Odabir projekata prema NSV Poduzee moe uloiti u projekt A ili u projekt B 1.000.000 kn. Koji projekt odabrati po metodi NSV ukoliko je traena stopa prinosa 10% i oekivani neto novani tijekovi projekata po godinama:

Ivana Tomas

17

Ivana Tomas

18

Komentar:
Ako su projekti meusobno nezavisni izabrat e se oba projekta jer je NSV > 0. Meutim, ukoliko su projekti meusobno iskljuivi kao u ovom primjeru tada poduzee treba odabrati projekt A jer je NSVA > NSVB

Zadatak 8. Odabir projekata prema NSV Poduzee moe investirati u projekt A 600.000 kn ili projekt B 720.000 kn. Oekivani godinji neto novani tijek projekta A iznosi 200.000 kn i jednak je u svakoj godini estogodinje eksploatacije. Oekivani neto novani tijekovi projekta B su u prvoj godini 450.000 kn, u drugoj 220.000 kn, u treoj 200.000 kn, u etvrtoj 130.000 kn, u petoj 130.000 kn i u estoj godini 130.000 kn. Traena stopa prinosa je jednaka za oba projekta i iznosi 10%. Koji projekt odabrati prema metodi NSV?

Ivana Tomas

19

Ivana Tomas

20

Projekt B

Ivana Tomas

21

Ivana Tomas

22

2. Metoda interne stope prinosa


Budui da projekti zahtijevaju razliita ulaganja:
Uvjet: ISP traena stopa prinosa Vie projekata: Vea ISP + gornji uvjet
Interna stopa prinosa (povrata) ISP (r) je diskontna stopa koja izjednaava sadanju vrijednost ulaganja u dugotrajnu materijalnu imovinu (U1) = (NI) sa sadanjom vrijednou buduih novanih tijekova (V0) = (NP)
Ivana Tomas 23 Ivana Tomas 24

Zadatak 9: Interna stopa prinosa Koju stopu prinosa (rentabilnosti) obeava investicijski projekt koji e donositi jednake novane tijekove od 2.750.000 kn na godinu, tijekom pet godina, a u koji treba uloiti 12.000.000 kn? Traimo u IV. financijskim tablicama za kamatne stope od 4% (4,45182233) i 5% (4,32947667) i vrimo linearnu interpolaciju:

Ivana Tomas

25

Ivana Tomas

26

x1 = 4 x=r
NSV (4%) NSV (5%) (2.750.000*4,45182233)-12.000.000 (2.750.000*4,32947667)-12.000.000 242.511,41 (93.939,16)

y 1 = 242.511,41 y=0 y 2 = -93.939,16

x2 = 5 0 242.511,41 =

- 93.939,16 - 242.511,41 * (r - 4) 5-4

- 242.511,41 = -336.450,57 r + 1.345.802,28 336.450,57 r = 1.588313,69 r = 4,72%

Interna stopa prinosa iznosi 4,72%.


Ivana Tomas 27 Ivana Tomas 28

Zadatak 10: Interna stopa prinosa (2) Poduzetnik ima priliku kupiti mali restoran za 1.000.000 kn. Oekuje se da e ta investicija vratiti neto novani tijek u prvoj godini od 300.000 kn, u drugoj godini 400.000 kn i u treoj godini 700.000 kn od prodaje restorana. Kolika je oekivana interna stopa prinosa takve investicije?

Traimo stopu linearnom interpolacijom izmeu 16 i 17%:

Ivana Tomas

29

Ivana Tomas

30

Diskontni faktor 16%


Diskontni faktor (16%) 0,86207 0,74316 0,64066 Neto sadanja vrijednost (16%) (1.000.000,00) 258.620,69 297.265,16 448.460,37 4.346,22

Diskontni faktor 17%


Diskontni faktor (17%) 0,85470 0,73051 0,62437 Sadanja vrijednost (17%) (1.000.000,00) 256.410,26 292.205,42 437.059,39 (14.324,93)

Godine 0 1 2 3 Ukupno

Novani tijek (1.000.000,00) 300.000,00 400.000,00 700.000,00

Godine 0 1 2 3 Ukupno

Novani tijek (1.000.000,00) 300.000,00 400.000,00 700.000,00

Ivana Tomas

31

Ivana Tomas

32

x1 = 16 x=r x 2 = 17

y 1 = 4.346,22 y=0 y 2 = -14.324,93

- 14.324,93 - 4.346,22 0 4.346,22 = * (r - 16) 17 - 16 - 4.346,22 = -18.671,15 r + 298.738,4 18.671,15 r = 303.084,62 r = 16,23%

Zadatak 11: IRR i NSV Poduzee namjerava investirati 1.000.000 kn. Ekonomski vijek (eksploatacija) investicije je 10 godina. Tijekom tog razdoblja se oekuje stalan neto novani tijek od 200.000 kn u svakoj godini. Traena stopa prinosa je 10%. Projekt nema ostatka vrijednosti. Da li je projekt prihvatljiv po: a) metodi ISP i b) metodi NSV?

Interna stopa prinosa iznosi 16,23%.


Ivana Tomas 33 Ivana Tomas 34

NSV (15%) NSV (16%)

(200.000*5,018769)-1.000.000 (200.000*4,833227)-1.000.000

3.753,80 (33.354,60)

Traimo u IV. financijskim tablicama za kamatne stope od 15% i 16%:

Ivana Tomas

35

Ivana Tomas

36

x 1 = 15 x =r x 2 = 16 0 3.753,80 =

y 1 = 3.753,80 y=0 y 2 = -33.354,60

NSV

- 33.354,60 - 3.753,80 * (r - 15) 16 - 15

- 3.753,80 = - 37.108,4 r + 556.626 37.108,4 r = 560.379,8 r = 15,10%

NSV

Ivana Tomas

37

Ivana Tomas

38

Objanjenje
Projekt je prihvatljiv prema:

metodi ISP (15,10 %) > 10% i metodi NSV (>0)

Hvala na panji i sretno na kolokviju

Ivana Tomas

39

Ivana Tomas

40

10