You are on page 1of 8

KEBERKESANAN KAEDAH KOPERATIF DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN TAJUK PENJODOH BILANGAN (THOGUTHI PEYAR) PELAJAR TAHUN EMPAT

DI SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (TAMIL) JAVA LANE, SEREMBAN, NEGERI SEMBILAN

KALA A/P KUNJU NARAYANAN

LAPORAN KAJIAN TINDAKAN YANG DIKEMUKAKAN UNTUK MEMENUHI SYARAT MEMPEROLEHI IJAZAH SARJANA MUDA PENGAJARAN DENGAN (KEPUJIAN)

FAKULTI PENDIDIKAN DAN BAHASA OPEN UNIVERSITI MALAYSIA KUALA LUMPUR

2009

PENGAKUAN

SAYA MENGAKUI BAHAWA PENULISAN INI ADALAH HASIL NUKILAN KERJA SAYA SEPENUH KECUALI RUJUKAN DAN

RINGKASAN YANG SETIAP SATUNYA TELAH SAYA NYATAKAN SUMBERNYA.

26 APRIL 2009

__________________________ KALA A/P KUNJU NARAYANAN 680625055514002

PENGHARGAAAN

Setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih kepada Tutor saya Pn. Malarvizhi Sinayah yang telah banyak memberi saya tunjuk ajar, bimbingan, bantuan dan galakan tanpa jemu untuk menyiapkan kajian saya dengan menyelia kerja-kerja penyelidikan sehingga kajian sempurna. Terima kasih juga saya tujukan kepada pensyarah Ustaz Zaradi bin Sudin yang telah memberi kuliah Asas Penyelidikan dan memberi saya tunjuk ajar dalam menyiapkan kajian ini. Akhirnya saya berharap hasil dapatan kajian ini dapat membantu dan memberi manfaat kepada kepada sesiapa saja yang memerlukannya. Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada Guru Besar Sekolah Jenis Kebangsaan (Tamil) Java Lane, Seremban En.Roslan bin Abdullah PMC yang membenarkan saya menjalankan kajian di sekolah tersebut. Tidak lupa juga ucapan terima kasih kepada Pn.Tamilchelvi yang sudi meluangkan masa untuk menjadi sebagai Guru Pembimbing yang sangat memberi kerjasama yang erat kepada saya semasa Pengajaran dan Pembelajaran dijalankan dikelas tersebut. Saya ucapkan ribuan terima kasih kepada anak murid tersayang tahun 4 atas segala dorongan dan sokongan moral yang di berikan sehingga kajian ini disempurnakan dengan jayanya. Tidak lupa juga ucapan terima kasih kepada Guru Penolong kanan 1 Sekolah saya Pn.Shanthi yang memberikan saya peluang untuk menjalankan latihan mengajar di Tahun 4 Sekolah Jenis Kebangsaan (Tamil) Java Lane Seremban, serta kepada rakan rakan OUM, di Institut Perguruan Islam, Bangi, serta kepada semua yang membantu saya. Sekian, Terima kasih.

ABSTRAK
Tujuan kajian adalah untuk mengkaji sejauh mana kaedah koperatif dapat meningkatkan prestasi pelajar Tahun 4 dalam mata pelajaran Bahasa Tamil tajuk Penjodoh Bilangan (Thoguthi Peyar). Kajian ini dijalankan di Sekolah (Tamil) Java Lane, Seremban.

Sampel kajian terdiri daripada pelajar Tahun Empat. Kumpulan eksperimen dan kumpulan kawalan dipilih secara rawak daripada kelas Tahun 4 yang mempunyai tahap kepintaran, pencapaian yang lebih kurang sama. Pengkaji ingin mengetahui keberkesanan kaedah Koperatif dalam meningkatkan pencapaian pelajar dalam mata pelajaran bahasa Tamil. Soalan ujian pra dan pos diadakan untuk mengetahui tahap pencapaian murid. Pengkaji akan membuat pemerhatian selama 5 minggu di atas kelas yang diajar dengan menggunakan kaedah Koperatif dan kelas yang diajar dengan kaedah tradisional. Pada minggu ke 5, pengkaji akan mengadakan ujian pos untuk mengetahui pencapaian pelajar. Soal selidik diberi kepada pelajar di dalam kumpulan eksperimen untuk mengetahui perubahan terhadap sikap dan motivasi pelajar setelah menggunakan kaedah koperatif dalam pengajaran bahasa Tamil. Keputusan pelajar eksperimen akan disemak dan dibandingkan dengan keputusan pelajar kumpulan kawalan yang diajar dengan kaedah tradisional.

ISI KANDUNGAN

ABSTRAK BAB 1 : 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 PENGENALAN KEPADA MASALAH Pengenalan Latar Belakang Kajian Penyataan Masalah Soalan Penyelidikan Objektif Penyelidikan Batasan Kajian Penyelidikan Definasi Pembelajaran Kaedah Koperatif 1.6.1 1.7 1.8 Takrif Istilah 1 1 2 3 4 4 5 6 7 8

Kepentingan Penyelidikan Ringkasan

BAB 2 : TINJAUN LITERATUR 2.0 2.1 2.2 Pengenalan Memahami Bidang kajian Persandaran Positif 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.3 2.4 Tanggungjawab Individu Interaksi Bersemuka Kemahiran Berinteraksi dalam kumpulan 9 9 10 11 11 11 12 12 13 13 13 14

Pembelajaran Koperatif di Malaysia Teori-teori Pembelajaran Koperatif 2.4.1 2.4.2 2.4.3 Teori Persandaran Sosial Teori Perkembangan Kognitif Teori Tingkah laku

2.5

Ciri-ciri Pembelajaran Koperatif

2.5.1 2.5.2 2.5.3

Matlamat Kumpulan Interaksi Sosial ditekankan Pelajar perlu saling bergantungan positif untuk mencapai objektif gerak kerja

14 14

14 15 16 18

2.6 2.7 2.8

Kelebihan Pembelajaran Koperatif Kajian Lepas Ringkasan

BAB 3 : METADOLOGI KAJIAN 3.0 3.1 3.2 3.3 Pengenalan Reka Bentuk Kajian Populasi / Sampel Kajian Instrumen Kajian 3.3.1 3.3.2 3.3.3 3.3.4 3.4 3.5 Pemerhatian Soal Selidik Ujian Pra dan Pos T-Test 19 19 20 20 20 20 21 21 22 22 23 23 23 23 24

Kajian Rintis Prosedur Pengumpulan Data 3.5.1 3.5.2 3.5.3 Pemerhatian Soal Selidik Ujian Pra dan Pos

3.6 3.7

Prosedur Penganalisan Data Ringkasan

BAB 4 : ANALISIS DATA 4.0 4.1 4.2 Pengenalan Profil Responden Dapatan Kajian 25 26 26

4.2.1 Analisis Data Ujian Kajian 4.2.2 Analisis Data Ujian Pos 4.2.3 Analisis Data Nilai Sisihan Piawai Ujian Pos 4.2.4 Analisis Data Taraf Pencapaian Akademik 4.2.5 Peningkatan Pencapaian Kemahiran Bahasa Tamil 4.2.6 Analisis Sikap Pelajar Terhadap Pembelajaran koperatif 4.2.7 Analisis Motivasi Pelajar Terhadap Pembelajaran Koperatif 4.3 Rumusan

26 28 29 29 32

32

32 33

BAB 5 : RUMUSAN, PERBINCANGAN DAN CADANGAN 5.0 Pengenalan 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 Rumusan dan Hasil Kajian Perbincangan dan Dapatan Kajian Implikasi Dapatan Kajian Cadangan Kajian Lanjutan Penutup 34 34 34 36 37 38

6.0

Rujukan

40

7.0

Lampiran

SENARAI JADUAL Nombor Jadual 4.1 4.1 Profil pelajar mengikut kelas,etnik dan jantina 4.2 Min skor ujian pra dan pos 4.3 4.3 Min skor ujian pos di antara kumpulan sampel 4.4 4.4 Nilai sisihan piawai ujian pos di antara kumpulan sampel keputusannya 4.5 4.5 Perbandingan antara min skor ujian pra dengan min skor ujian pos kumpulan eksperimen. 4.6 4.6 Perbandingan di antara min skor ujian pra dan ujian pos kumpulan kawalan. 4.7 Ujian T di antara kumpulan sample bagi ujian pos dan pra 4.8 4.8 Peratus peningkatan kemahiran bahasa Tamil antara kumpulan rawatan dan kumpulan kawalan 4.9 Soal selidik 4.10 Soal selidik Lampiran Lampiran 31 31 30 29 26 27 28 29 Halaman

SENARAI RAJAH Nombor Rajah 4.1 Profil pelajar mengikut kelas,etnik dan jantina. Halaman 25