You are on page 1of 56

www.glassrpske.

com

DNEVNI LIST REPUBLIKE SRPSKE, BAWALUKA

70
godina
Srijeda, 17. jul 2013. Broj 13.180 Godina LXX
Cijena 0.80 KM

svjedok vremena
HRONIKA
[ok u Trebiwu: Dje~ak napastvovao dje~aka

VIJESTI
Prijava a 4 protiv Suqagi}a zbog govora mr`we

DRU[TVO
Poreznici ~e{qaju cijene u "Mitalu"

a 7

a 14

FINANSIJSKA REVIZIJA Ministarstva bezbjednosti BiH za 2012. godinu

a 3
Na~elnik op{tine Srebrenica izazvao

Ahmetovi}u 1.500 za mobilni, plata voza~a 3.689 KM


Pravobranila{tvo RS o presudi Vi{eg privrednog suda u "slu~aju Autoprevoz"

NOVI SKANDAL

Durakovi} institucije RS nazvao Gestapoom!


a 6

Presuda obara sve ugovore o prodaji


a 5

SPRIJE^ENO ISEQAVAWE
porodice Mileti} u Trebiwu

BOGDAN RADIVOJEVI],

juniorski reprezentativac Srbije u rukometu

SRPSKI NAROD ]E SLAVITI SVOJE JUNAKE

ALEKSANDAR VU^I] SA EMIROM KUSTURICOM I MILORADOM DODIKOM U ANDRI]GRADU

Bawaluka pokazala kako se navija za Srbiju


e 42 i 43

Dvije strane Drine, jedna srpska istorija


a 2

Krv pala zbog delo`acije


Ne znam kada mi je bilo te`e, kada je Radoslav poginuo 1995. ili danas, ka`e Mileti} a 8

2 srijeda, 17. jul 2013. GLAS SRPSKE

70

godina
JA SAM NA GODI[WEM ODMORU I NE PADA MI NA PAMET DA SE JAVQAM POLICIJI DOK NE ZAVR[I ODMOR. MUNIRA SUBA[I], PREDSJEDNIK UDRU@EWA "MAJKE SREBRENICE"

Vijesti dana

Aleksandar Vu~i}, Emir Kusturica i Milorad Dodik u Andri}gradu

Vijesti
NSRS

Dvije strane Drine, jedna istorija Srba


Ho}emo da poka`emo da }emo ~uvati na{u tradiciju i duhovnost srpskog naroda i veli~ati wegove vrednosti, kazao Vu~i}. @elimo da razvijamo odnose sa Srbijom na najvi{em nivou, rekao Dodik
PRIREDILA: RADMILA \EVI] krozrs@glassrpske.com

Registracija firmi za tri dana


BAWALUKA - Narodna skup{tina RS razmatrala je ju~e izmjene Zakona o registraciji poslovnih subjekata u RS, kojim je predvi|eno da se preduze}e registruje u roku od tri dana i na jednom {alteru. Poslanici pozicije istakli su da treba podr`ati ~itav set zakona kojim se ubrzava proces registracije preduze}a, dok su poslanici opozicije mi{qewa da treba uskladiti ovaj zakon sa Zakonom o privrednim dru{tvima. Premijer RS @eqka Cvijanovi} rekla je, odgovaraju}i na zamjerke PDP-a da kr{i zakqu~ak Skup{tine jer sara|uje sa Vladom FBiH, da se ona bavi rje{avawem `ivotnih pitawa gdje je neophodna saradwa sa svima. S. T.

SRPSKI NAROD ]E SLAVITI SVOJE JUNAKE

Sokolovi}a, predstavio je Vu~i}u ustanove i budu}e planove tog grada. Vu~i} je izrazio zadovoqstvo {to je Srbija, koliko je mogla, u~estvovala u radu Andri}evog instituta i dodao da }e nastaviti to da ~ini. - To je od na {eg na ci onalnog zna~aja i nadamo se da }e postati jedna od najva`nijih institucija celokupnog srpskog naroda - rekao je on.

KUSTURICA PREDSTAVIO PLANOVE U ANDRI]GRADU


Dodik je rekao da ju~era{wi dolazak Vu~i}a u Vi{egrad i RS daje podsticaj daqoj i dosad odli~noj saradwi izme|u Srpske i Srbije. - @eli mo da ra zvi ja mo odnose sa Srbijom na najvi{em nivou i tako mora biti, a sa radwa sa wom u svim oblastima ima i psiholo{ku i moralnu pozadinu - rekao je Dodik. On je rekao da se u izgradwi Andri}grada prolazilo kroz mnoga isku{ewa, {to je najvi{e osjetio Kusturica, ali da }e radovi s uspjehom biti nastavqeni. Kusturica je Vu~i}u uru~io kqu~eve Andri}grada i zlatnik sa motivima wegove kapije. Andri}ev institut sve~ano je otvoren na Vidovdan, 28. juna, ta~no dvije godine poslije po~etka izgradwe Andri}grada. U 1.485 metara kvadratnih smje{ten je Institut dru{tvenih nauka i umjetnosti, ~iji rad }e finansirati vlade Srbije i Republike Srpske.

VI[EGRAD - Prvi potpred sjednik Vlade Srbi je Aleksandar Vu~i} posjetio je ju~e Andri}grad, a poslije obi las ka sa do ma }i nom Emirom Kusturicom i predsjedni kom RS Mi lo radom Dodikom poru~io je da srpska istorija ne mo`e da se razdvaja, bez obzira na to s koje strane rijeke Drine je neko ro|en. Vu ~i} se, is tovre me no, o{tro usprotivio poku{ajima revizije istorije u vezi sa Sa ra jev skim aten ta tom iz 1914. godine i poru~io da }e u~initi sve da bude o~uvan i odbrawen srpski nacionalni duh. - Niko ne mo`e da ka`e da neko ko je ro|en s jedne strane Drine pripada nekom drugom narodu i ta istorija ne mo`e da se razdvaja... Pripadamo istom rodu, nikoga ne ugro`avamo, ni BiH. Po{tujemo sve, a ovim `elimo da poka`emo da }emo ~uvati na{u tradiciju i duhovnost srpskog na roda i veli ~a ti

Sukob interesa

Stranci zabrinuti zbog zakona


SARAJEVO - Delegacija i Kancelarija specijalnog predstavnika EU u BiH, OHR i Ambasada SAD u BiH izrazili su `aqewe zbog odluke Doma naroda Parlamenta BiH da nastavi sa usvajawem amandmana na Zakon o sukobu interesa u institucijama BiH po hitnom postupku, prenijele su agencije. - Predlo`eni amandmani nisu bili predmet konsultacija sa svim stranama navedeno je u zajedni~koj izjavi.

wegove vrednosti - kazao je on. Vu ~i} je re kao da je sa Kus tu ri com i Dodi kom na ozbiqan na~in postavio temeqe mnogih stvari koje bi trebalo rije{iti u budu}em periodu, jer je 2014. godina veoma va`na za srpski narod. - Srpski narod svoje junake ne mo`e da zaboravi i on }e ih slaviti. Ne mo`emo da prihvatamo onakve revizije istorije kojima bi qude koji su nosili najlep{e slobodarske ideje neki danas da progla {a va ju za te ro ris te kazao je Vu~i}.

Kako je dodao, "u~ini}emo sve da sa~uvamo i odbranimo

PRINCIP
Vu~i} je precizirao da je sa Dodikom i Kusturicom razgovarao kako da se na jo{ sna`niji na~in ovjekovje~i hrabrost i djelo Gavrila Principa i za idu}i Vidovdan najavio "monumentalan doga|aj" u Beogradu. Ipak, dodao je, o tome bi prvo trebalo razgovarati u Vladi Srbije.

srpski nacionalni duh, da potro{imo najmawe mogu}e novca, a da ga uvek ima dovoqno za na{e nacionalne insti tu ci je kao i An dri }ev insti tut, da uvek mo `e da funkcioni{e". Uvje ren da An dri} grad ima budu}nost, Vu~i} je ocijenio i da }e Andri}eva nagrada, koja bi trebalo da bude ustanovqena, biti najpresti`nija nagrada koja }e biti dodjeqivana u srpskom rodu. Kusturica, koji je idejni tvo rac grada od ka me na na u{}u Drine i Rzava, nadomak ~uvene }uprije Mehmed-pa{e

^ovi}

Ni govora o povla~ewu
MOSTAR - Predsjednik HDZ-a BiH Dragan ^ovi} izjavio je ju~e u Mostaru da mu ne pada na pamet da se povu~e s bilo koje funkcije, prenijele su agencije. - Dragan ^ovi} to nikada nije uradio, a najmawe }e to uraditi kao predsjednik HDZ-a BiH. Jako sam dobrog zdravqa, a {to se ti~e mog zasi}ewa politikom, nisam se zasitio, ve}, naprotiv, jako samo motivisan - zakqu~io je on komentari{u}i pisawe pojedinih medija da se povla~i iz aktivne politike zbog zasi}ewa i lo{eg zdravqa.

Jo{ neizvjesno kako }e biti rije{ena kriza u {estorci na nivou BiH

Nova ve}ina zavisi od FBiH


SARAJEVO - Rekonstrukci ja Sa vje ta mi nis ta ra i formirawe nove parlamentarne ve}ine na nivou BiH su mogu}i, ali o tome treba da se dogovore stranke u Federaciji, izjavio je ju~e {ef Kluba poslanika SNSD-a u Predstavni ~kom do mu Parla men ta BiH Drago Kalabi}. - Pitawe rekonstrukcije Savjeta ministara posebno je otvoreno poslije rasprave o bezbjednosti u vrijeme tala~ke krize u zgradi institucija BiH ko ja je poka za la svu udaqenost i suprotstavqene stavove u ocjenama oko kojih je iole normalna ve}ina trebalo da ima iste ocjene - istakao je Kalabi}. Dodaje da RS ne}e biti talac nerije{enih odnosa u FBiH. - Ovo {to radi SDP je neprihvatqivo i osu|eno je na

KALABI]: OVO [TO RADI SDP OSU\ENO NA PROPAST


propast. Nismo uvjereni da }e i danas do}i do jedinstvenog stava o mati~nom broju u Savjetu ministara i onda se tu otvara mogu}nost za rekonstrukciju - rekao je Kalabi}. Ukoliko do|e do promjena

u {estorci, SDP bi mogla zamijeniti SDA. Potpredsjednik SDA Asim Sa raj li} rekao je da }e u vlast na nivou BiH ukoliko se na|e rje{ewe za kqu~ne probleme, koji ko~e napredak ka EU i NATO. SDA je po~ela pregovore sa HDZ-om BiH, koji je nezadovoqan odnosom sa partnerima u FBiH, pri je svih, SDP-om, jer im nije omogu}io ula zak u fede ral nu Vladu.

Predsjednik HDZ-a BiH Dragan ^ovi} kazao je da su za wih odluke Vlade FBiH nelegalne i nelegitimne. - Odnos prema svim zakonima koji dolaze od te Vlade bi}e vrlo jasan {to se toga ti~e - istakao je ^ovi}. Pot pred sjednik SDS-a Ogwen Tadi} re kao je da stranke iz RS nemaju namjeru da biraju partije iz FBiH. @. D.

GLAS SRPSKE godina PARLAMENTARCI IZDALI ZADATKE MINISTARSTVU ODBRANE

70

srijeda, 17. jul 2013. 3

SARAJEVO - Zajedni~ka komisija za odbranu i bezbjednost Parlamenta BiH obavezala je Ministarstvo odbrane BiH da joj do 15. septembra dostavi informaciju o stawu i problemima u vezi sa deminirawem. Zatra`ene su i informacije o preduzetim mjerama za rje{avawe vi{ka

pokretne vojne imovine i o aktivnostima za rje{avawe nestabilne municije, te da bude obavqen popis imovine. [ef Komisije Du{anka Majki} kazala je da FBiH nije u~inila ni{ta na pra`wewu skladi{ta. @. D.

Finansijska revizija Ministarstva bezbjednosti BiH za 2012. godinu

Ahmetovi}u 1.500 za mobilni, plata voza~a 3.689 maraka


U Ministarstvu bezbjednosti BiH za putovawa u inostranstvo potro{ili 313.438 KM. Od toga za javni prevoz u inostranstvu platili nevjerovatnih 113.520 maraka. Putni nalozi ispuwavani retroaktivno, a tro{kovi nisu pravdani ra~unima
PI[E: SVJETLANA TADI] svjetlanat@glassrpske.com

SA RA JE VO - Dok je obavqao funkciju ministra bezbjednosti BiH Sadik Ahmetovi} pove}ao je sebi mjese~ni li mit po tro{we mobilnog telefona na 1.500 maraka, a na ugovore o djelu is pla tio je vi {e od pola miliona KM. Pokazuje ovo izvje{taj o finansijskoj reviziji Ministarstva bezbjednosti BiH za 2012. godinu, koji je objavila Kancelarija za reviziju institucija BiH. Tokom 2012. godine funkciju ministra bezbjednosti obavqao je kadar SDA Sadik Ahmetovi}, koga je pred kraj godine, 27. novembra zamijenio lider SBB-a Fahrudin Radon~i}.

MOBILNI TELEFONI
Revizori su utvrdili da je u ovom mi nis tar stvu za tro{kove mobilnih telefona pla}eno 48.348 KM i da je Ahmetovi} sebi mjese~ni limit po tro{we za mo bil ni pove}ao sa 1.000 na 1.500 maraka, a pravo na priznavawe tro{kova mobilnih telefona tokom 2012. godine ostvarivala su 32 radnika. Radon~i} je krajem 2012. godi ne donio Odlu ku o smawewu mjese~nih limita po tro{we za mi nis tra na 400 maraka, ali se ova odluka

primjewuje od po~etka ove godine. Ahmetovi} nije {tedio ni kada je u pitawu isplata naknada za tro{kove zapo sle nih za ko je je potro{eno vi{e od pola miliona ma ra ka, odno sno 594.427 KM. Naj vi {e je is pla }e no po osnovu naknada za to pli obrok, i to 252.767 maraka, te za t r o { kov e prevoza 155.515 KM. Na kna de za rad u komisijama realizovane su u iznosu od 18.284 marke, a revizijom je utvr|eno da je jedan radnik dobio ~ak 8.260 maraka samo za rad u Odbo ru za `al be policijskih slu`be ni ka, dok je jedan radnik ~lanstvo u Komisi ji za pla te i naknade u institucijama BiH naplatio 9.024 marke. Kada je rije~ o isplati stimulacija, revizori su utvrdili da su nov~ane nagrade ispla}ene za ~ak 71 radnika u ukupnom iznosu od 25.416 KM, a da su pojedini dobijali i po 1.200 KM samo za u~e{}e u komisijama i radnim grupama, te za obavqawe po slova dru gog radnog mjesta. Tro {kovi po osnovu ugovora o djelu iznosili su neto 210.599 KM i ve}i su u odnosu na prethodnu godinu za 44 odsto. Uo~eno je da osobe anga`ovane na osnovu ugovora o djelu ne sa~iwavaju mjese~ne izvje{taje o radu, koji bi trebalo da budu osnova za izvr{ewe pla}awa. Ahmetovi} je i po ugovorima o djelu ispla}ivao plate od 800 do ~ak 3.689 maraka, a pojedine osobe anga`ovane po ugovoru ostvarivale su i naknade za slu`bena

Ahmetovi} tro{io i {akom i kapom FOTO: ARHIVA

putovawa. - Voza~u ministra na osnovu ugovora o djelu u 2012. godini ispla}en je neto iznos od 29.709 maraka. Mjese~ni iznos ^LANSTVO naknade kretao se U KOMISIJI u ra sponu od 2.224 do 3.689 RADNIK utvrdili su reviNAPLATIO zori. 9.024 KM Pored toga, na pu tne tro {kove u Ministarstvu bezbjednosti BiH lani su potro{ili 333.434 mar ke, od ~e ga je najve}i dio oti{ao na tro{kove pu tovawa u inos tran stvu 313.438 KM. Z a n imqivo je da se zna~aj ni izda ci na putnim tro{kovi ma u inostranstvu odno se na tro{kove pre voza ja vnim sredstvima za koje je dato nevjerovatnih 113.520 maraka. - Putovawa su uglavnom vezana za u~estvovawe na ministarskim konferencijama, obu ka ma, radioni ca ma, za stu dij ske po sje te s ciqem razmjene iskustava, pripremu sporazuma iz oblasti me|unarodne suradwe, razmjenu tajnih poda ta ka, te uspostavqawe saradwe i razmjenu iskustava sa me|unarodnim i re gional nim institucijama i organizacijama - naveli su revizori i dodali da su utvr|eni nedostaci sistema internih kontrola. - Nalozi za slu`beni put izdavani su poslije zavr{etka putovawa. Ne prila`e se kompletna dokumentacija ko-

TRO[KOVI U 2012. GODINI (U KM)

48.348
mobilni telefoni

252.767
topli obrok

155.515
tro{kovi prevoza

18.284
rad u komisijama

2012. godine, mogli koristiti i savjetnici ministra i zamjenika ministra, sekretar, te pomo}nici ministra. Dolaskom Radon~i}a uspostavqena su nova pravila na osnovu kojih je 37 osoba ostvarivalo pravo na 24-~asovnu upotrebu vozila. - Revizijom je uo~eno da se pojedini putni nalozi ne popuwavaju podacima o pre|enom putu, vremenu polaska i dolaska, kao ni o prosje~noj po tro{wi, te da se u wima navode neprimjereno veliki iznosi pre|enih kilometara koji se opisuju kao "loko vo`wa", {to ote`ava efikasno pra}ewe upotrebe vozila - istakli su revizori.

DOBAR DOMA]IN

25.416
stimulacije

210.599
ugovori o djelu

333.434
putni tro{kovi ja je temeq za obra~un tro{kova. Ut vr|e no je da su vr{ene isplate akontacija, a da prethodne nisu pravdane istakli su revizori.

NA NAKNADE POTRO[ENO POLA MILIONA KM


Tro{kovi za upotrebu vozila u 2012. godini u ovom mi nis tar stvu dos ti gli su 220.038 maraka, a pravo na 24-~asovnu upotrebu vozila ostvarivali su ministar i zamjenik ministra, dok su ih u da ne vi ken da, do 1. jula

POKLONI OD 15.467 KM
Revizori su uo~ili da ne postoji opravdanost za tro{ewe novca za usluge reprezentacije, s obzirom na to da ra~uni nisu potkrijepqeni adekvatnom dokumentacijom. Reprezentacija u Ministarstvu bezbjednosti BiH buyet je ko{tala oko 116.000 maraka, a samo za "poklone" dato je 15.467 maraka.

Mi nis tar stvo bez bjednosti BiH je lani potro{ilo ukupno 8.085.569 maraka, od ~ega je na plate i naknade oti{lo 4.843.176 maraka. I prema reviziji u 2011. godini utvr|eno je da je Ahmetovi}evo ministarstvo samo za tele fonske i po{tanske usluge potro{ilo 188.722 KM, a na ra~une za mo bil ne tele fone 53.305 KM. I tada je najvi{e za telefonske ra~une tro{io Ahmetovi}, ~i ji su mje se~ni ra~uni za mobilni telefon u prosjeku iznosili 779 KM, {to je ipak dvostruko mawe nego 2012. godine. Pazio je Ahmetovi} i na ugled pred gostima, pa je 2011. za usluge reprezentacije potro{io 137.622 KM. I u toj godini putni tro{kovi u inostranstvo bili su visoki i iznosili su ~ak 336.146 KM. I tada su kontrolom putnih naloga revizori utvrdili da se za po jedi ne pu tne naloge ne prila`u avio-karte i da nema izvje{taja posli je slu `be nog pu ta, ni pravdawa ra~una. O~igledno je da ovaj izvje{taj revizora nije mnogo zabrinuo Ahmetovi}a, koji je istu i jo{ drasti~niju neodgovornost prema buyetskom novcu nastavio i u pro{loj godini.

4 srijeda, 17. jul 2013. GLAS SRPSKE

70
@eqka Cvijanovi} na sjednici Narodne skup{tine RS
FOTO: G. [URLAN

godina

Komentar dana
PI[E: Goran MAUNAGA

Kraj otima~ini
Iako traje godinama, sudski proces u "preopasnom predmetu Autoprevoz" postaje sve interesantniji. Ba{ kad se pomislilo da je i u tom slu~aju pravosu|e potonulo u glib kriminala i korupcije, pojavila se svijetla ta~ka u Vi{em privrednom sudu u Bawaluci u vidu tro~lanog sudskog vije}a kojem je predsjedavao sudija Bogdan Gaji}. Trebalo je biti po{ten, ali i izuzetno upu}en u sve segmente tog komplikovanog predmeta da bi se donijela ispravna odluka. Vi{i privredni sud je, cijene}i iskqu~ivo dokaze i zakon, preina~io presudu Okru`nog privrednog suda po kojoj je "Autoprevoz" vlasnik ekskluzivne lokacije u samom centru grada i donio novu odluku u korist grada Bawaluka. A u ovom slu~aju de{avalo se sve i sva{ta. NeTREBALO JE BITI tragom je nestalo ~ak PO[TEN, ALI I osam primjeraka ugovora IZUZETNO UPU]EN U potpisanog izme|u grada SVE SEGMENTE i "Autoprevoza" 1979. goKOMPLIKOVANOG dine u vezi sa dislokaci"PREDMETA AUTOPREVOZ" jom stare autobuske DA BI SE DONIJELA stanice, a Okru`ni pridni sud prilikom doISPRAVNA ODLUKA. vre no{ewa presude nije VI[I PRIVREDNI SUD uva`io postoje}u kopiju JE, CIJENE]I tog ugovora. Potom je u ISKQU^IVO DOKAZE obrazlo`ewu te presude I ZAKON, DONIO navedeno da bi ona bila ODLUKU U KORIST ista ~ak i da postoji oriGRADA BAWALUKA I ginalni ugovor "jer ne bi zakonsku forTIME SPRIJE^IO ispuwavao mu propisanu Zakonom o POKU[AJ PREVARE, prometu nepokretnosti". PQA^KE I OTIMA^INE Malo je nezaja`qivim ZEMQI[TA KOJE vlasnicima "Autoprevoza" PRIPADA GRADU bilo to {to su dobili zamjensku lokaciju na novoj autobuskoj stanici, ~ije parcele ve} kr~me, pa su htjeli i ovu drugu u centru grada. A wu su, {to je nevjerovatno, ve} po~eli da rasprodaju, bez obzira na to {to sudski proces nije okon~an. Vlasnici "Autoprevoza" su dio placa od 4,5 dunuma prodali predstavnicima bawalu~ke ispostave firme "Bewo" koja je tako|e znala za postojawe sudskog spora. Da bi sve ubrzali i preko no}i na kriminalan na~in do{li do miliona, ~ak su gradu priprijetili i prodajom zgrade Muzeja savremenih umjetnosti RS (koja se nalazi na dijelu zemqi{ta) biznismenu u Austriji. Ali to ~elnike grada nije zbunilo, naprotiv, prikupili su nove neoborive dokaze koji su rezultovali ispravnom odlukom Vi{eg privrednog suda. Poslije ponovnog izvo|ewa dokaza, izjava svjedoka i uva`avawa kopije tog ugovora, Vi{i privredni sud donio je jedinu mogu}u ispravnu odluku u "predmetu Autoprevoz". A jedino tako, odlukama koje zadovoqavaju i pravo i pravdu, mogu}e je stati u kraj kriminalnim poku{ajima kojima bi, na kraju, bilo urnisano ~itavo dru{tvo. A u "slu~aju Autoprevoz", na taj na~in zaustavqen je poku{aj prevare, pqa~ke, otima~ine zemqi{ta koje pripada gradu.

SUQAGI] DJELUJE PROTIV USTAVA

Predsjednik Vlade Republike Srpske @eqka Cvijanovi}

Prijava protiv Suqagi}a zbog govora mr`we


Analizirano {ta je Suqagi} govorio i utvr|eno da je to jezik mr`we koji mo`e da izazove poreme}aje u odnosima etni~kih zajednica u BiH. U pitawu napad na ustavni poredak Republike Srpske i BiH u cjelini, rekla Cvijanovi}eva
PI[E: SVJETLANA TADI] svjetlanat@glassrpske.com

Srpske @eqka Cvijanovi} u Na rodnoj skup {ti ni RS u Bawaluci. - Analizirano je {ta je govorio i utvr|eno da je to govor mr`we koji mo`e da izazove poreme}aje u odnosima etni~kih zajednica u BiH. U pitawu je napad na ustavni poredak RS i BiH u cjelini. Suqagi} ne po{tuje Dejton, koji je daleko va`niji od politi~ke platforme koju sprovodi Ko ali ci ja "1. mart". Vlada je predu zela mje re i pripremila prijavu koja je oti{la tamo gdje treba - istakla je Cvijanovi}eva. Ona je rekla da se, s obzirom na to da Koalicija "1. mart" nije nigdje registrova-

na, postavqa pitawe o kakvoj se organizaciji radi.

SUQAGI]: OD TE KRIVI^NE PRIJAVE NE]E BITI NI[TA


- Ono {to je go spodin Suqagi} izrekao zahtijeva ne samo ozbiqnu osudu, nego i preduzimawe odre|enih pravnih radwi protiv wega zbog kvalifikacija koje je dao na ra~un Re pu bli ke Srpske i Vlade RS. On je izjavqivao da je teritorija na kojoj se nalazi RS okupirana. Trebalo je da se upozna sa svim rje{ewima ko ja nam je dao

BAWALUKA - Vlada Republike Srpske podnijela je Tu`ila{tvu BiH krivi~nu pri ja vu pro tiv Emi ra Suqagi}a, koordinatora Koalicije "1. mart", zbog govora mr`we. Pot vrdi la je ovo ju ~e predsjednik Vlade Republike

SLU@BENA DU@NOST
Cvijanovi}eva je rekla da je zapawuju}e da niko nije djelovao po slu`benoj du`nosti u vezi sa izjavama Emira Suqagi}a. - Bojim se da ono {to je rekao Suqagi} zapravo pokazuje u kakvoj mi to dr`avi `ivimo, mislim na BiH u kojoj svako mo`e da mlatara, kao {to to radi Suqagi} rekla je Cvijanovi}eva.

Dejtonski sporazum, a u okviru wega je jasno definisana i verifikovana pozicija RS istakla je Cvijanovi}eva i dodala da svako treba da snosi odgovornost za javno izre~e nu ri je~, pa ta ko i Suqagi}. Doda la je da Suqagi}, osim {to ko ris ti je zik mr`we, ispoqava i elemente antiustavnog djelovawa i da o~ekuje da se poka`e kako }e Tu`ila{tvo BiH u ovom slu~aju raditi. Koordinator Koalicije "1. mart" Emir Suqagi} odmah je ju~e odgovorio da se "veseli kri vi ~noj pri ja vi i mo gu }nosti da Vlada RS doka`e na sudu sve svoje tvrdwe". - A ja }u dokazati svaku rije~ koju sam izgovorio i izni je }u doka ze o to me da Vlada RS sprovodi okupatorsku politiku prema nesrbima koji `ive u entitetu RS - kazao je Suqagi} u izjavi federalnim medijima. Suqagi} tvrdi i da "od te krivi~ne prijave ne}e biti ni{ta".

PLUS

Ustavnopravna komisija Parlamenta BiH bez saglasnosti o izmjenama Izbornog zakona

SLOBODAN GAVRANOVI]
Grad Bawaluka dobio spor protiv preduze}a "Autoprevoz" u vezi sa vlasni{tvom nad zemqi{tem na lokaciji stare autobuske stanice.

SDP i SDA ko~ni~ari


SARAJEVO - SDP i SDA sru {i li su na ju ~e ra{woj sjednici Ustavnopravne komisije Predstavni~kog doma Parlamenta BiH Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Izbornog zakona BiH. Ka zao je to po sla nik SNSD-a i ~lan ove komisije Lazar Prodanovi} navode}i da su bo{wa~ke partije bile protiv principa predlo`enih izmjena Izbornog zakona. - SDP treba pitati za{to su se tako pona{ali kada su izmjene zakona ranije dogovorene sa SNSD-om, ali smatram da je to, prije svega, zato {to izmjene zakona tretiraju na~in izbora u Mostaru - kazao je Prodanovi}. Poslanik SDS-a Aleksandra Pandurevi} se usproti vi la pro mje na ma ulo ge Glavnog centra za brojawe glasova i navela da je SDP prevarila SNSD u ovom dijelu izmjena zakona. - SDP na ovaj na~in `eli da pod svoju politi~ku kontrolu stavi Centralnu izbornu komisiju BiH - kazala je Pandurevi}eva.

DRAGAN ^AVI]
Izjavio da je prijava Vlade RS protiv Emira Suqagi}a "pravqene politi~ke pri~e" i da su "problemi na drugoj strani, a to su lopovluk, otima~ina, zloupotrebe i nepotizam".

SDP ODUSTALA OD RANIJE DOGOVORENIH RJE[EWA


Predsjedavaju}i Komisije i poslanik SDA [efik

Yafe rovi} re kao je da je glasao protiv jer rje{ewa za Mostar treba da budu posebno tre ti ra na, zbog za tva rawa kandidatskih lista i promjene uloge Glavnog centra za bro jawe. Po sla nik SDP-a Sa {a Ma ga zi novi} sma tra da se rje {ewe za Mostar ne mo`e i ne smije na me ta ti bez Mos ta ra ca i mi{qewa qudi iz ove lokalne zajednice. S. T.

MINUS

70
Rije~ gra|ana
Jovan Kne`evi},
~lan Udru`ewa malih akcionara I{ao sam na sjednice Skup{tine "Autoprevoza" i govorili smo o nelegalnosti rada ve}inskog vlasnika. Drago mi je da je i grad shvatio da su mali akcionari bili u pravu i da se sve te stvari ra{~iste na sudu, te da pravi vlasnik do|e do onoga {to mu pripada.

godina

GLAS SRPSKE srijeda, 17. jul 2013. 5

Pravobranila{tvo RS o presudi u "slu~aju Autoprevoz"

Presuda obara sve ugovore o prodaji


Podnijeli smo tu`bu kojom tra`imo poni{tavawe ugovora izme|u "Autoprevoza" i "Bewo". Sada odluka mora biti poni{tavawe tog ugovora, rekao Toma{evi}
koje nije wegovo. Kako je ju~e objavio "Glas Srpske", Vi{i privredni sud u Bawaluci preina~io je presudu Okru`nog privrednog suda i presudio u korist grada Bawaluke u sporu koji godinama vodi sa bawalu~kim preduze}em "Autoprevoz" u vezi sa vlasni{tvom nad zemqi{tem na lokaciji nekada{we stare autobuske stanice u centru grada. Presuda Vi{eg privrednog suda je pravosna`na i na wu "Autoprevoz" nema pravo `albe. U obrazlo`ewu presude Vi{eg privrednog suda od 18. juna 2013. godine, koja je u posjedu "Glasa Srpske", stoji da je `alba tu`ioca (grad i Pravobranila{tvo RS) uva`ena i da je presuda Okru`nog privrednog suda od 9. oktobra 2012. uva`ena. - Utvr|uje se da je pravno vaqan ugovor o regulisawu me|usobnih odnosa ugovornih strana vezanih za dislokaciju stare autobuske stanice zakqu~en 16. oktobra 1979. godine izme|u pravnog prednika tu`ioca i pravnog prednika tu`enog, te da tu`ilac ima pravo svojine nad tim nekretninama - stoji u obrazlo`ewu presude koju je potpisao predsjednik sudskog vije}a Bogdan Gaji}. Ugovori iz 1979. godine o razmjeni nekretnina grada sa "Autoprevozom" nestali su iz arhive i grada i Zavoda za izgradwu. Prema kopiji ugovora od 16. oktobra 1979. godine, grad je "Autoprevozu" umjesto zemqi{ta u Vidovdanskoj ulici u centru grada, dodijelio zemqi{te za gradwu nove autobuske stanice u Lazarevu. "Autoprevoz" je u martu objavio oglas u kojem na prodaju nudi i 12 dunuma zemqi{ta kod nove autobuske stanice, koje je 1979. godine dobio u zamjenu za parcele u centru grada, a koje je tako|e prodao. Firma "Autoprevoz" privatizovana je 2002. godine.

Momo Cvijanovi},
penzioner ^ini mi zadovoqstvo kad sam pro~itao tekst o presudi. Mislim da je vrijeme da se zaustavi nezakonito boga}ewe pojedinaca. Ovo je primjer kako se qudi mogu pona{ati beskrupulozno da bi do{li do imovine.

Milan Petkovi},
diplomirani pravnik Pozdravqam presudu. Smatram da je gradu potrebno da sa~uva Muzej savremene umjetnosti RS. Bila bi velika {teta, velika nesre}a i kulturna i moralna katastrofa da se desilo druga~ije.

PI[E: GORAN MAUNAGA g.maunaga@glassrpske.com

Boro \uki},
biv{i radnik "Autoprevoza" To je op{tinsko zemqi{te, znam kako je to ina~e bilo, zemqa je zamijewena i umjesto stare autobuske stanice "Autoprevoz" je dobio novu stanicu. Zgrada Muzeja nikada nije bila u vlasni{tvu "Autoprevoza", oduvijek je bila u vlasni{tvu grada.

BAWALUKA - Presuda Vi{eg privrednog suda u Bawaluci, kojom je dugogodi{wi spor grada Bawaluka s firmom "Autoprevoz" u vezi sa vlasni{tvom nad zemqi{tem na lokaciji u centru grada okon~an odlukom u korist grada, obara i ugovor izme|u "Autoprevoza" i firme "Bewo real estate" iz Bawaluke o prodaji dijela tog placa. Zamjenik pravobranioca RS, sjedi{te kancelarije u Bawaluci, Nikola Toma{evi} ka`e da se poslije ove presude grad u zemqi{ne kwige upisuje kao vlasnik lokacija koje se nalaze na parkingu kod "Kra{a" gdje je i zgrada Muzeja savremene umjetnosti RS, kao i lokacija na staroj autobuskoj stanici koja je prodata firmi "Bewo". - Mi smo prije dva mjeseca podnijeli tu`bu kojom tra`imo poni{tavawe ugovora o toj kupoprodaji i taj predmet je u Okru`nom privrednom sudu. Ova presuda Vi{eg privrednog suda je va`na, jer sada odluka

Sa zgrade Muzeja ju~e skinut transparent FOTO: GLAS SRPSKE

MUZEJ
Sa zgrade Muzeja savremene umjetnosti RS ju~e je skinut transparent "Ovaj muzej nije na prodaju", koji je od 22. marta postavqen kao stav ove institucije prema medijskim insinuacijama da se za kupovinu ovog objekta "zainteresovao hrvatski biznismen i da }e ga pokloniti hrvatskoj dr`avi". - Kako je Vi{i privredni sud u Bawaluci preina~io presudu Okru`nog privrednog suda i presudio u korist grada Bawaluke u sporu koji je godinama vodio sa bawalu~kim preduze}em "Autoprevoz" u vezi sa vlasni{tvom nad zemqi{tem na lokaciji nekada{we stare autobuske stanice u centru grada, ovim je okon~ana i najneugodnija situacija, u kojoj se na{ao i sam Muzej, od svog osnivawa - saop{teno je iz Muzeja.

PRESUDA DOKAZ DA JE "AUTOPREVOZ" PRODAO ONO [TO NIJE WEGOVO


nikako ne mo`e biti druga~ija nego da se poni{tava taj kupoprodajni ugovor - ka`e Toma{evi}. On dodaje da }e presuda biti prilo`ena u glavnoj raspravi u tom predmetu kao dokaz o nezakonitoj kupoprodaji jer je "Autoprevoz" prodao zemqi{te

Biqana Plav{i} ne}e svjedo~iti u Ha{kom tribunalu

Karaxi} me nije ni~im zadu`io


FRAN KFURT - Ne ka da{wi pred sjednik Republike Srpske Biqana Plav{i}, koja je u Ha{kom tribunalu priznala krivicu i osu|ena na 11 godina zatvora, rekla je da je odbila da bude svjedok odbrane biv{eg predsjednika Srpske Radovana Karayi}a. Plav{i}eva je istakla da

Spec...
Ruska dr`avna televizija prikazala je snimke predsjednika Rusije Vladimira Putina kako ulazi u istra`iva~ku podmornicu radi polu~asovne inspekcije ostataka broda koji je potonuo u Finskom zalivu 1869. godine. - Brod le`i na desnoj strani. Zaista je u savr{enom stawu, ime broda mo`e jasno da se pro~ita. Nije bilo stra{no, veoma je zanimqivo - rekao je Putin poslije obavqene misije. Ruski ronioci otkrili su brod "Oleg" 2003. godine, a sada ga prou~avaju nau~nici. Brod se nalazi na dubini od 60 metara, izme|u ostrva Gogland i Somers.

RS SE NE BRANI U HAGU, NEGO U BAWALUCI


su kontaktirali sa wom, ali da je poru~ila da nije u stawu da bude svjedok. - Previ{e sam stara, te{ko se kre}em, a tu i tamo

imam trenutke kada osjetim da dobro i ne pamtim. Nekada sam bila specijalista da se sjetim svake pojedinosti, ali se godinama to polako gubi, a vjerovatno su tome doprinijeli i uslovi u kojima sam bila u zatvoru u [vedskoj. Smatram da se tamo sudi Radovanu Karayi}u kao {to se sudi lo Biqani Plav{i}, a taj ~ovjek

me nije ni~im zadu`io. Ni~im dobrim, a ja ipak nisam svetac, ve} samo ~ovjek - podvukla je ona za frankfurtske "Vesti". Ona je dodala da je odgovornost svih optu`enih individualna i da se Republika Srpska ne brani u Hagu, nego u Bawaluci i da je brani Dejtonski sporazum.

6 srijeda, 17. jul 2013. GLAS SRPSKE

70

Dru{tvo
Bego Bekti} i Hatiya Mehmedovi} ispred Policijske stanice u Srebrenici FOTO: K. ]IRKOVI]

godina ZA "BIRA^" OBEZBIJEDITI DESET MILIONA KM


zano pravno lice sa "Bir~om", istakao da su stvoreni uslovi da se, uz podr{ku Vlade RS, obezbijede kreditna sredstva za nabavku sirovine u iznosu od deset miliona maraka, prenijela je RTRS.

ZVORNIK - Predsjednik RS Milorad Dodik rekao je da je najva`nije za Fabriku glinice "Bira~" da posluje pozitivno. Dodik je ju~e poslije sastanka sa menaymentom kompanije "Alumina", koja je pove-

Na~elnik op{tine Srebrenica izazvao novi skandal

DURAKOVI] KORISTI DVOSTRUKE AR[INE

Gorivo i cigarete u regionu

Najni`e cijene u Makedoniji


QUBQANA - Benzin i cigarete najskupqi su u Sloveniji {to se ti~e zemaqa regiona, a oni koji putuju prema ju`nim dr`avama nekada{we SFRJ i kojima je glavni faktor pri kupovini - cijena, za benzin mogu da potro{e za petinu mawe novca, a na cigaretama mogu da u{tede vi{e od polovine, pokazalo je istra`ivawe slovena~kog lista "Finance". Najni`e cijene su u Makedoniji. List navodi da je Srbija jedina zemqa u regionu u kojoj je dizel skupqi od 95-oktanskog benzina, ali uprkos tome za 50 litara putnici }e tu platiti tri evra mawe nego u Sloveniji, u Hrvatskoj i Crnoj Gori za oko {est, u BiH za oko devet, a u Makedoniji ~ak 14 evra mawe. Kada je rije~ o 95-oktanskom benzinu, najve}a u{teda je u BiH - za 50 litara ~ak 15 evra.

JOVI^I]
MUP RS nije upotrijebio silu prema ~lanovima Udru`ewa "Majke Srebrenice" 13. jula, a poslije toga niko nije priveden, ve} je upu}en poziv za saslu{awe o okolnostima koje su se de{avale u Srebrenici i Bratuncu, rekao je ju~e ministar policije RS Radislav Jovi~i}. - Jedina naredba koja je do{la iz MUP-a je naredba direktora policije da se ne upotrebqava sila protiv u~esnika skupa i da se policija povu~e kada je do{lo do situacije u kojoj je moglo do}i do eskalacije sukoba - rekao je Jovi~i}. Dodao je da postoje videozapisi na kojima se vidi da policija nije reagovala i da su pojedine osobe iz te grupe izvr{ile nasilan ulazak u prostorije. S. T. isjekle ogradu i probile policijski kordon kako bi polo`i le cvi je }e nas trada lim ~lanovima porodica. Do ove godine cvije}e je polagano na kapijama ovih objekata, ali su ovaj put odbili da to u~ine na istom mjestu. U Okru`nom tu`ila{tvu Bijeqina rekli su da je u toku prikupqawe izjava o doga|ajima u Poto~arima i Kravici i da jo{ nema kvalifikacije djela. Mehmedovi}eva je poslije da vawa izja ve re kla da su "udru`ewa majki" ranije najavila da }e 13. jula po svaku cijenu u}i u krug "Elektrodistribucije" i biv{e zemqoradni~ke zadruge. - Dan uo~i posjete kupila sam kli je {ta da ra si je~em `i~anu ogradu ukoliko budemo sprije~ene da u|emo. To sam sa Nurom Mustafi} i jo{ nekoliko `ena u~inila i u{le smo u te objekte. Spremna sam da odgovaram za taj prekr{aj izjavila je Mehmedovi}eva. Bekti} je rekao da je bio sa `enama, ali da mu nije jasno zbog ~ega je davao izjavu.

BAWALUKA

PURS

Zvani~nici RS na iftaru
BAWALUKA - Prvom iftaru u Bawaluci, u okviru institucija RS, koji je u ponedjeqak organizovao potpredsjednik Narodne skup{tine RS Ramiz Salki}, prisustvovalo je reis-ul-ulema Islamske zajednice u BiH Husein Kavazovi}, te zvani~nici RS, FBiH i BiH. Salki} je podsjetio na poruke ramazana, te izrazio uvjerewe da su ovakvi susreti i razgovori potrebni svima u BiH. Zadovoqstvo zbog poziva na iftar izrazila je i predsjednik Vlade RS @eqka Cvijanovi}, isti~u}i da je to dobra prilika da se po{aqe poruka tolerancije.

Prinudna naplata 349 miliona KM


BAWALUKA - Poreska uprava RS trenutno vodi 96.815 postupaka prinudne naplate na iznos od 349 miliona KM, kazali su u PURS-u, prenijele su agencije. Poreska uprava RS naplatila je u prvih {est mjeseci ove godine 11 miliona KM poreza na nepokretnosti, a u ovoj godini ukupno bi trebalo da bude napla}eno 34,3 miliona KM. Napla}eni porezi za prvo polugodi{te ove godine ve}i su za 4,5 odsto nego u istom periodu pro{le godine, dok je nivo napla}enih doprinosa mawi za dva odsto.

Durakovi} institucije RS nazvao Gestapoom!


Durakovi} potvrdio da je na~elnik samo Bo{wacima, a vrije|awem institucija RS rasplamsava me|unacionalne tenzije, navode srpske stranke iz Srebrenice
PI[E: KRSTINA ]IRKOVI] krozrs@glassrpske.com

Udru`ewe gra|ana "Tender"

Milijarda zavr{i u privatnim xepovima


BAWALUKA - Korupcija u javnim nabavkama u BiH je veoma prisutna, a postoji realna opasnost da od ~etiri milijarde KM koje se godi{we utro{e u javnim nabavkama do kraja 2013. godine oko milijardu maraka zavr{i u privatnim yepovima. Istakli su to ju~e u Bawaluci predstavnici Udru`ewa gra|ana "Tender" na konferenciji za novinare na kojoj su predstavili rezultate sprovo|ewa otvorenih postupaka za drugi kvartal ove godine. M. ^.

SREBRENICA - Na~elnik op {ti ne Sre bre ni ca ]amil Durakovi} izazvao je ju~e skandal nazvav{i institucije Republike Srpske koje vode istragu o incidentima u Poto~arima i Kravici "Gestapoom iz RS". Durakovi} je osudio saslu{awe ~etvoro Bo{waka, koji su u~estvovali u incidentima, a nadle`ne institucije nazvao je "Gestapo iz RS". Pred sta vni ci srpskih politi~kih partija iz Srebrenice okupqeni u "Koalici ju za Re pu bli ku Srpsku" osudili su Durakovi}evu izjavu, navode}i da je potvrdio da je na~elnik samo Bo{wacima. - On koristi dvostruke ar {i ne kada su u pi tawu obiqe`avawa srebreni~kih strati{ta i zabrawuje Srbima da postave spomen-plo~u na biv{oj zgradi srebreni~ke policije, gdje su u ratu ubijeni srpski civili. Durakovi} vrije|awem institucija RS ne doprinosi pomirewu i gra-

|ewu zajedni~ke budu}nosti qudi koji `ive u ovoj op{tini - navedeno je u saop{tewu. Srpske stranke su istakle da je nedopustiva podr{ka Durakovi}a nasilnom pona{awu po jedi na ca iz bo{wa~kih udru`ewa porodica `rtava koji su provalili u privatne posjede u Poto~arima i Kravici, a posebno da on tu`ila{tvo i policiju koji su, u skladu sa zakonom, preduzeli aktivnosti s ciqem rasvjetqavawa tih doga|aja naziva "Gestapo iz RS". Sekretar srebreni~ke Bora~ke organizacije Milo{ Milovanovi} ka`e da ga od Durakovi}a ni{ta ne iznena|uje. - Du ra kovi }u sme ta sve {to je srpsko i {to predstavqa RS. On to ~esto potvr|u je i, na `a lost, svo jim neprimjerenim porukama doprinosi podizawu me|unacionalnih tenzija u Srebrenici - rekao je Milovanovi}. Zbog incidenata u Poto~arima i Kravici ju~e su u Policijskoj stanici u Srebrenici saslu{ani predsjed-

nik Udru`ewa "Majke Srebrenice" Hatiya Mehmedovi}, na~elnik Odjeqewa za dru{tvene djelatnosti i javne servise u op{tini Srebrenica Be go Be kti}, te akti vis ti Koalicije "1. mart" Zekerijah Hayi} i Almir Salihovi}.

SASLU[AWA ZBOG INCIDENATA U POTO^ARIMA I KRAVICI


Oni su pozvani na saslu{awe po nalogu Okru`nog tu`ila{tva Bijeqina koje vodi istragu o nasilnom ulasku oko 150 Bo{waka na privatne posjede u krugu "Elektrodistribucije" u Poto~arima i biv{e zemqoradni~ke zadruge u Kravici. Grupa `ena iz srebreni~kih bo{wa~kih udru`ewa porodica nastradalih nasilno je 13. jula u{la u krug pomenutih objekata nakon {to su klije{tima isjekli ogradu. Iako nisu imali dozvolu da u|u na privatni posjed, one su

godina ZA POPISIVA^E VI[E OD 12.000 KANDIDATA


SARAJEVO - Na podru~ju BiH do ju~e se prijavilo 10.484 kandidata za popisiva~e i 2.812 za op{tinske/gradske instruktore, saop{tila je ju~e Agencija za statistiku BiH. Za rad na terenu tokom popisa stanovni{tva, doma}instava i

70

GLAS SRPSKE srijeda, 17. jul 2013. 7

stanova u BiH 2013. prijavilo se 8.060 kandidata u FBiH, 2.412 u Republici Srpskoj i 12 u Br~ko distriktu, a za op{tinske/gradske instruktore 1.713 u FBiH, 457 u Srpskoj i 12 u Br~ko distriktu.

Vijesti
KC Bawaluka

Poreska uprava RS kontroli{e poslovawe "Arselor Mitala"

Otpu{tena jo{ dva studenta


BAWALUKA - Sa Odjeqewa Klinike za infektivne bolesti Klini~kog centra Bawaluka ju~e su otpu{tena jo{ dva studenta oboqela od salmoneloze, rekla je na~elnik ove kli ni ke Zdrav ka Ke zi}. Ona je dodala da na Odjeqewu za crijevne infekci je os ta je jo{ jedan student iz grupe studenata ko ji su primqeni u bawalu~ku Kliniku za infektivne bolesti 7. jula zbog trovawa hranom, javile su agencije.

Poreznici ~e{qaju transferne cijene


O~igledno da su imali potpuno ure|eno ra~unovodstvo za osnovni oblik finansijskog izvje{tavawa prema institucijama i dru{tvenoj zajednici. Ali druga~ije informacije procurile su iznutra, od insajdera. Zato }e se sada raditi i drugim metodama, re~eno u Poreskoj upravi
PI[E: GORAN MAUNAGA g.maunaga@glassrpske.com

Bawaluka

Po~ela Biskupska konferencija


BAWALUKA - U Bawaluci je ju~e po~elo redovno zasjedawe Biskupske konferencije BiH na kojoj }e biskupi razmotriti djelovawe "Karitasa" s ciqem {to uskla|enijeg i efikasnijeg karitativnog djelovawa Katoli~ke crkve u BiH.

CB BiH

Informacije na "Tviteru"
SARAJEVO - Centralna banka (CB) BiH po~ela je da objavquje informacije i podatke na slu`benom profilu otvorenom na dru{tvenoj mre`i "Tviter", saop{teno je ju~e iz ove banke. Profil je ozvani~en poslije {estomjese~nog probnog perioda, javile su agencije.

BAWALUKA - Inspektori Poreske uprave Republike Srpske u ponedjeqak su zapo~eli obimnu kontrolu poslovawa firme "Arselor Mital Prijedor" ~iji je ve}inski vlasnik kompanija "Mital London" a suosni va~ Rudni ci `eqe zne rude "Qubija". Ve}inski vlasnik "Qubije" je Republika Srpska, a ve}inski vlasnik jedinog aktivnog rudnika u Omarskoj "Arselor Mital". - Mi to tre ti ra mo kao redovnu kon trolu, ali smo svjesni ozbiqnosti kontrole i situacije. Kontrola }e traja ti du `e ne go {to je to uobi~ajeno. Predmet kontrole bi}e transferne cijene, glavni pravci poslovawa i povezana lica s kojima posluje "Arselor Mital" - ka`u u Poreskoj upravi RS.

KONTROLA ]E TRAJATI DU@E NEGO UOBI^AJENO

Rudnik Omarska FOTO: S. TASI]

PRIKAZANA DOBIT OD 11 MILIONA KM


Dodaju da treba desetak dana da inspektori sagledaju situaciju na osnovu ~ega }e se vr{i ti pro cje na {ta daqe. To {to su prethodne redovne kon trole poka za le da "Arselor Mital" na vrijeme izvr{ava obaveze i da

ne ma po res kih du go vawa, obja{wavaju, ne mora da zna~i da je sve i zaista tako. - O~i to da je su ima li potpuno ure|eno ra~unovodstvo za osnovni oblik finansij skog iz vje {ta vawa prema institucijama i dru{tvenoj zajednici. Ali druga~ije informacije procurile su iznutra, od insajdera. Zato }e se sada raditi i drugim metodama pored onih zvani~nih - isti~u oni. Firma "Arselor Mital Prijedor" u 2012. godini od ukupno 96 miliona KM prihoda prikazala je dobit od samo 11 miliona, a prema po-

PRAVA
U Ministarstvu industrije, energetike i rudarstva RS istakli su da se ruda prodaje po znatno ni`im cijenama nego {to su realne tr`i{ne cijene i tako iskazuje mawi ukupan prihod. Zato je Vlada RS na sjednici odr`anoj 14. juna 2012. godine donijela zakqu~ak kojim su zadu`eni predstavnici Rudnika "Qubija" u Upravnom odboru "Arselor Mital" da za{tite prava rudnika i RS.

dacima Poreske uprave RS, prihodi "Arselor Mitala" od 2004. do 2012. godine iznose 782.124.754, a prikazna dobit je 112.703.609 KM. Prema evidenciji Poreske uprave RS, "Arselor Mital Prijedor" nema neizmirenih obaveza prema buyetu RS. "Glas Srpske" objavio je da je direktor R@R "Qubija" i ~lan UO "Arselor Mital Prijedor" Bo`o Grbi} re kao da u R@R "Qubi ja" time nikako nisu zadovoqni te da to ukazuje na postojawe transfernih cijena. Dodao je da smatra da je taj profit trebalo da bude

ve}i bar za osam procenata. U Ministarstvu industrije, energetike i rudarstva RS naveli su da aran`man o zajedni~kom preduze}u "Arselor Mital Prijedor" od samog osnivawa 2004. godine ne funkcioni{e na zadovoqavaju}i na~in. Istakli su da na postojawe transfernih ci je na ukazuje poslovawe "Arselor Mi ta la" iskqu~i vo sa sa kompanijama k}erkama. Neda vno je pred sjednik RS Milorad Dodik izjavio da je "Arselor Mital" transfernim cijenama smawivao svoj, a time i prihod RS.

Stani}

Predstavnici tri javna servisa spremili odgovor na odluku regulatora

Lo{a prevencija bolesti zuba


BAWALUKA - Ministar zdravqa i socijalne za{tite Republike Srpske Slobodan Stani} ocijenio je da je oralno zdravqe stanovnika Srpske dosta lo{e, jer se u prethodnim godinama nedovoqno radilo na prevenciji. Da bi se unaprijedilo zdravqe stanovnika Srpske, moramo se okrenuti najmla|oj populaciji, rekao je Stani} novi na ri ma u Bawalu ci prilikom posjete Zavodu za stomatologiju, javile su agencije.

RAK svojim odlukama ugro`ava javne servise


BAWALU KA - Sprovo |ewe odluke Regulatorne agenci je za ko mu ni ka ci je o smawewu dozvoqenog ogla{avawa na javnim servisima sa sada{wih {est na ~etiri minuta zna~ilo bi ugro`avawe TV programa, ali i egzistencije za oko 2.000 zaposlenih. Ovo je stav predstavnika tri javna servisa RTRS, RTV FBiH i BHRT-a sa sastanka koji su odr`ali u ponedjeqak uve~e. RAK, prema tvrdwama ~elnih qudi javnih servisa, ima vi{e sluha za komercijalne medije u ~ijem interesu je donijela ovu odluku. Oni isti~u da je i ova odluka RAK-a potvrda toga i da vodi potpunom kolapsu sistema javnog emitovawa. - Imamo na~in na koji mo`emo da odgovorimo i odgovori }e mo ve oma sna `no. Vrijeme je da po~ne da se ra{~i{}ava medijska scena i da poka`emo koliko su javni servisi i jaki i potrebni - rekao je Dra gan Da vidovi}, generalni direktor RTRS-a.

MOGU] [TRAJK ZAPOSLENIH U SVA TRI JAVNA SERVISA


Yemal [abi}, generalni direktor RTV FBiH, ka`e da politika na vlasti i

RAK javne servise tretira kao muzejske eksponate bez kustosa. - Ovakvim nacrtom odluke javni servisi direktno bi izgubili osam miliona prihoda, {to bi moglo ugroziti i egzistenciju za oko 2.000 zaposlenih. Da RAK nema sluha za ja vne ser vi se, pot vr|u je i ~iwenica da je u nekim evropskim zemqama marketin{ki prostor preporu~en do 12 minu ta, za ra zli ku od na {e

zemqe, u kojoj su i pro{le godine, bez konsultacija sa javnim servisima, ukinuta dva minuta marketin{kog prostora - ka`e [abi}. Usvajawe nacrta Kodeksa o komercijalnim komunikacija ma mo glo bi zna~i ti i {trajk zaposlenih u sva tri javna servisa zbog ~ega je ve} zasjedao i Upravni odbor Samos tal nog sin di ka ta RTV FBiH i BHRT-a. G. S.

8 srijeda, 17. jul 2013. GLAS SRPSKE

70

Panorama

godina "VIVIJA" ZNA^AJAN PROIZVODNI KAPACITET U RS


sjete Fabrici, koja posluje u okviru zvorni~ke kompanije "Vitinka", dodala da se, uprkos dobrim prirodnim resursima, znatne koli~ine vode jo{ uvoze. G. P.

MILI]I - Ministar trgovine i turizma RS Maida Ibri{agi}-Hrsti} ocijenila je da je Fabrika vode "Vivija" u Mili}ima jedan od najzna~ajnijih proizvodnih kapaciteta te vrste u RS. Hrsti}eva je poslije po-

Sprije~eno iseqavawe porodice Mileti} u Trebiwu

Krv pala zbog delo`acije


Kompanija "Blicnet"

Kraj automatske govorne poruke


BAWALUKA - Poslije skoro dvije godine aktivnosti, od 1. jula ove godine do{lo je do prestanka emitovawa automatske govorne poruke, pa svaki gra|anin mo`e slobodno da prenese svoj fiksni broj u mre`u operatera koji mu vi{e odgovara, rekao je na ju~era{woj konferenciji za novinare direktor kompanije "Blicnet" Igor Bohor~. On je dodao da je primjenu usluge prenosivosti telefonskih brojeva na tr`i{tu BiH znatno ote`alo automatsko emitovawe govorne poruke. Rukovodilac prodajnih mjesta Dijana Kosojevi} je istakla da gra|ani sada mogu prenositi svoj fiksni broj u "Blicnet" mre`u i koristiti sve pogodnosti "Blicnet" fiksne telefonije. D. M.

Vjerujte da ne znam kada mi je bilo te`e, kada je Radoslav poginuo 1995. ili danas. @alosno je {to se iz stana mora iseliti stara majka, `ena i k}erka poginulog borca, ka`e Milo Mileti}
PI[E: RATOMIR MIJANOVI] krozrs@glassrpske.com FOTO: R. MIJANOVI]

HITNA POMO] INTERVENISA LA DVA PUTA

GACKO

FO^A

Ugostili Milicu
GACKO - Milicu \or|evi}, jedino srpsko dijete u nekada carskom Prizrenu, koja u Gacku boravi kao gost sela Samobor, ju~e su ugostili zamjenik na~elnika Radoica Antunovi} i predsjednik SO Gacko Jovan Kova~evi}. Oni su Milici po`eqeli prijatan boravak i uru~ili joj poklone koji }e je podsje}ati na prvi raspust u Gacku. Antunovi} je istakao da zahvalnost duguju stanovnicima Samobora koji su primjer humanosti ne samo za op{tinu, nego i za regiju, javile su agencije.

Stanica za otkup mlijeka


FO^A - Otkup mlijeka u Fo~i, koji ve} tri mjeseca vr{e bile}ki "Pa|eni", odvija se planiranom dinamikom, a iz dana u dan raste broj zainteresovanih proizvo|a~a. Da bi proizvo|a~ima omogu}ili br`i i lak{i plasman, Bile}ani su u saradwi sa op{tinom Fo~a oformili otkupnu stanicu za mlijeko koja je zvani~no ju~e po~ela da radi u MZ Rje~ice. Stanica }e, osim Fo~e, pokrivati podru~je Kalinovika, Rogatice i predstavqa jo{ jedan korak ka unapre|ewu poqoprivrede. Vrijednost ovog objekta je 12.000 KM. R. \.

TRE BIWE - ^la no vi Bora~ke organizacije Trebiwa ju ~e su, tre }i put u posqedwih nekoliko mjeseci, sprije~ili delo`aciju porodice poginulog borca Radoslava Mileti}a u nasequ Tini. Ovom su prethodili gotovo dra ma ti ~ni do ga |a ji ispred zgrade u kojoj `ive Mileti}i. U jutarwim ~asovima do{lo je do sukoba i izme |u pri padni ka sud ske poli ci je i sa bo ra ca Rado slava Mileti}a, koji su se u ve }em bro ju oku pi li da sprije~e nasilno iseqewe.

OGOR^ENA K]ERKA
K}erka poginulog Radoslava, Vedrana Mileti}-Grgurevi}, ka`e da su stan dobili 2001. i otkupili ga 2003. godine, a poslije nekoliko godina isto rje{ewe je poni{teno. - Ovo je sramotno. Zahvaqujem svima koji su pomogli na{oj porodici danas. Da je "Elektrohercegovina" stajala na na{oj strani, kao {to je to bilo do 2007, ovo se ne bi dogodilo. Oni koji su nam pomagali okrenuli su se protiv nas. Zatra`i}u od "Elektrohercegovine" da skine ime mog oca sa spomen-plo~e poginulih boraca, jer ne po{tuje wegovu `rtvu - ka`e Vedrana. da mi je bilo te`e, kada je Radoslav poginuo 1995. ili danas. @alosno je {to se iz sta na mo ra iseli ti maj ka, `e na i k}er ka po gi nulog borca. Pokojni Radoslav i ja smo zajedno odrasli i zajedno bili na polo`aju. Pola godine ga nismo mogli izvu}i sa polo`aja. Ovo je tuga ko ja se ne mo `e opi sa ti ka`e Milo. K a da su se ten zi je smawile, or ga ni zo van je sastanak Mileti}evih sabo ra ca i ~la nova po rodi ce

DOGOVORENO DA PORODICA BUDE TRAJNO ZBRINUTA


Dolazilo je i do fizi~kog obra~u na poli ci je i biv{ih boraca, a i Hitna pomo} je dva puta intervenisala. Saborac i ro|ak poginulog Ra do sla va, Mi lo Mileti} spre~avaju}i delo`aciju zadobio je povrede na desnoj potkoqenici. - Vjerujte da ne znam ka-

sa predstavnicima gradske uprave na kojem je odlu~eno da u najskorije vrijeme bude pro na |e no rje {ewe za trajno zbriwavawe ove porodice. Na~el nik Odjeqewa za bora~ko-invalidsku za{titu Rajko ]apin rekao je da }e gradska uprava adaptirati stam be ni obje kat i na }i smje{taj porodici. - Drugo rje{ewe jeste da idemo sa zahtjevom ka preduze }i ma iz elek tro ener getskog se kto ra ka ko bi po mo gli u rje {a vawu ovog pitawa. Stan je bio namijewen ovoj porodici. Oni su se na{li u raqama propisa - ka`e ]apin. Radoslav Mileti} je bio radnik "Elektrohercegovine", gdje je sada zaposlena wegova supruga. U "Elektrohercegovini" niko nije `elio da prokomen ta ri {e ju ~e ra{wi incident, ve} su is ta kli da samo po{tuju sudsku odluku.

Obnova tvr|ave Kastel

Potrebna sanacija stare kasarne


BAWALUKA - Savez za regionalnu saradwu Evropske komisije izabrao je tri lokaliteta na zapadnom Balkanu za realizaciju projekta o~uvawa i obnove kulturnog nasqe|a u regionu, me|u kojima je i bawalu~ka tvr|ava Kastel, potvrdio je ju~e gradona~elnik Bawaluke Slobodan Gavranovi}. - Ve} imamo dvije cjeline za koje smo obezbijedili sredstva, idemo korak po korak - rekao je Gavranovi}. On je dodao da je potrebno sanirati staru Artiqerijsku kasarnu unutar tvr|ave Kastel, kao posebnu cjelinu koja bi mogla da bude namijewena za hotelski smje{taj. D. S.

Grad Bawaluka se zadu`uje da bi pomogao "Toplani"

Deset miliona za mazut


BAWALU KA - Grad Bawaluka }e i}i u kreditno zadu`ewe od deset miliona maraka, potrebnih za nabavku mazuta za idu}u sezonu grijawa, potvrdio je gradona~elnik Slobodan Gavranovi} u pauzi ju~era{weg nastavka 11. zasjedawa Skup{tine grada. - U}i }emo u prekompoziciju svih na{ih kreditnih aran`mana, tra`i}emo grejs periode za odre|ene kredite koje ve} imamo. Iako je kreditno zadu`ewe grada sada oko 18 odsto, prepakivawem tih kredita to }e biti smaweno na 15 odsto. Koliko }e to ko{tati, zavisi od visine sredstava koja }emo tu staviti i grejs perioda kojeg }emo tra`iti, a tra`i}emo da to ne bude vi{e od 16 odsto kreditnog zadu`ewa grada - preci-

KREDITNO ZADU@EWE GRADA SADA OKO 18 ODSTO


zirao je Gavranovi}. Isti~e da je ju~e u vezi sa tim pitawem imao sastanak u Komercijalnoj banci. - Dogovarali smo konkretna rje{ewa i sada je pitawe

procedura i potpuno je izvjesno da }e mo obe zbi jedi ti sredstva - naglasio je Gavranovi}. Pod sje }a da }e doda tna postrojewa po naseqima biti finansirana emitovawem obveznica "Toplane" kojima bi, kako dodaje, trebalo da bude stvorena suma od 12 miliona maraka za investicije. V. P.

godina NEVESIWSKA OLIMPIJADA OD 11. DO 18. AVGUSTA


NEVESIWE - Na sastanku Organizacionog odbora Nevesiwske olimpijade odlu~eno je da }e 138. olimpijada biti odr`ana od 11. do 18. avgusta. Pripreme za ovu najzna~ajniju manifestaciju u isto~noj Hercego-

70

GLAS SRPSKE srijeda, 17. jul 2013. 9

vini, koja svake godine okupi desetine hiqada posjetilaca, ve} su po~ele, a Nevesiwci ove godine o~ekuju jo{ ve}i broj posjetilaca. S. K.

Vijesti
RTV IS

Premijer RS o {trajku upozorewa radnika RiTE "Ugqevik"

[trajkuju 40 dana
ISTO^NO SARAJEVO Zaposleni u Radio i televiziji Isto~no Sarajevo 40 dana {trajkuju tra`e}i, izme|u ostalog, isplatu ~etiri zaostale plate u punom iznosu i novu sistematizaciju radnih mjesta, re~eno je ju~e agencijama u Sindikalnoj organizaciji ove medijske ku}e. Osim toga, radnici tra`e ispla tu to plog obroka za dvije godine, naknade za prevoz i regres te uplatu zdravstvenog osigurawa.

Bune se radnici sa najboqim platama


Rije~ je o investitoru koji je prisutan na dva projekta, izgradwi hidroelektrane na Limu u Rudu vrijednosti oko 190 miliona maraka, te projektu izgradwe tre}eg bloka termoelektrane "Ugqevik" vrijednosti 550 miliona KM, rekla Cvijanovi}eva
PI[U: QUBO QUBOJEVI] I SVJETLANA TADI] krozrs@glassrpske.com

NISU UGRO@ENI N I ELEKTRANA NI RADNA MJESTA

[trajk upozorewa ispred poslovne zgrade preduze}a FOTO: Q. QUBOJEVI]

Prijedor

Potrebno 79 bora~kih stanova


PRIJEDOR - U projektu trajnog stambenog zbriwavawa bora~kih porodica u Prijedoru potrebno je izgraditi jo{ 79 stanova i obezbijediti sredstva za 285 korisnika koji treba da renoviraju ili dograde ku}e. Pomo} u rje{avawu stambenog pitawa ostvaruje se kroz realizaciju programa Narodne skup{tine RS. S. Ta.

Srbac

Po~ela isplata stipendija


SRBAC - U op {ti ni Srbac ju~e je po~ela isplata prve rate stipendija za 175 studenata i |aka, sa kojima je na~elnik Drago ]iri} potpisao ugovor za {ta je obezbije|eno 16.110 KM. Isplata prve od {est rata stipendija za {kolsku 2012/2013. godinu po~ela je sa veli kim zaka{wewem zbog maweg priliva u buyetu od preko pola miliona KM.

UGQEVIK - Radni ci termoelektrane "Ugqevik" smatraju da je zbog tre}eg bloka ugro`ena wihova egzistencija u budu}nosti, {to nije ta~no. Vlada RS je dala garancije da investicija ni na koji na~in ne ugro`ava postoje}u termoelektranu, niti radna mjesta tamo. Ovo je istakla predsjednik Vlade RS @eqka Cvijanovi} ko men ta ri {u }i ju~era{wi {trajk upozorewa koji su organizovali ugqevi~ki rudari i radnici zaposleni u Ter mo elek tra ni "Ugqevik", te ~lanovi Sindikal ne or ga ni za ci je Ri TE "Ugqevik" nezadovoqnih zbog dodjele koncesije firmi "Comsar Energy Srpska". - Rije~ je o investitoru koji je prisutan na dva proje-

kta, izgradwi hidroelektrane na Limu u Rudu vrijednosti oko 190 miliona maraka, te projektu izgradwe tre}eg bloka termoelektrane "Ugqevik" vrijednosti 550 miliona KM rekla je Cvijanovi}eva. Dodala je da su nalazi{ta ugqa dovoqna da zadovoqe potrebe oba objekta do 2039. godine. Ona je rekla da podr`ava sindikalno djelovawe, ali da "sindikat nije taj koji utvr|uje poslovnu politiku, niti defini{e poteze u razvojnoj politici cijele RS". - Radnici koji {trajkuju su zapravo oni koji dobijaju najve}e plate i imaju redovna primawa, ne samo u RS, ve} u cijeloj BiH. Wihova radni~ka prava nisu ugro`ena. Vlada je dala garancije da wihova prava ne}e biti ugro`ena ni u budu}nosti - naglasila je Cvijanovi}eva i dodala da dolazi do politikantstva i opstruk-

cije investicije i da niko, ko ima radno mjesto, nema pravo da spre~ava druge da dobiju radna mjesta {to je prioritet Vlade.

NALAZI[TA UGQA DOVOQNA ZA OBA OBJEKTA DO 2039. GODINE


Uprava ZP Rudnik i TE "Ugqevik" reagovala je saop-

{tewem za javnost u kojem se isti~e da {trajk upozorewa "nije ni potreban ni opravdan, te da se Vlada RS jasno opredijelila za investiciju TE "Ugqevik 3", te da je zbog toga i izvr{ila podjelu le`i{ta ugqa "Ugqevik istok" na dva dijela. - Ve} ne koli ko mje se ci Sin di kal na or ga ni za ci ja plasira tezu o zabrinutosti za budu}nost preduze }a i o ugro`enosti rada postoje}eg

DOGOVOR
- Vlada RS se i obavezala da }e obezbijediti dovoqne koli~ine ugqa, u slu~aju da u periodu eksploatacije termoelektrane ne bude ugqa. Uprava nije sjedila skr{tenih ruku, ve} je obezbijedila i dodatne garancije kod "Comsara", ukoliko bi se pojavio nedostatak ugqa. Deplasirani su i ultimativni zahtjevi Sindikalne organizacije da se poni{te sve odluke u vezi sa dodjelom koncesije, ~ime ne ostavqaju mogu}nost nikakvog dogovora - navodi se u saop{tewu Uprave ZP RiTE "Ugqevik".

rudni ka i ter mo elek tra ne, {to nije ta~no. Zajedno smo sa Sindikalnom organizacijom izvr{ili korekciju prvobitne podjele le`i{ta "Ugqevik is tok" u ko rist Ri TE "Ugqevik". Vlada RS je konstatovala da dio le`i{ta, koji }e pri pas ti Ri TE "Ugqevik", raspola`e sa 46,7 miliona tona ugqa, {to osigurava rad preduze}a do 2039. godi ne - na vodi se u sa op {tewu za javnost Uprave ZP RiTE "Ugqevik". Sa ju~era{weg {trajka upozorewa upu}en je stav upravi preduze}a i Vladi RS da ne}e dozvoliti podjelu povr{inskog kopa "Ugqevik istok" na dva nova kopa. Radnici RiTE "Ugqevik" isti~u da nisu zadovoqni odlukom Vlade o dodjeli koncesi je " Com sa ru " na eksploataciju ugqa na le`i{tu "Ugqevik istok 2".

Poslije poskupqewa odvoza sme}a novi udar na yep Fo~aka

Kotor Varo{

Prioritet otvarawe pogona


KOTOR VARO[ - Otvarawe novih proizvodnih kapaciteta u ko`arskoj, metalskoj i drvoprera|iva~koj industriji prioriteti su op{tinske uprave, izjavila je v. d. na~elnika Odjeqewa za privredu i dru{ tve ne djela tnos ti Vawa Kupre{ak. Dodala je da investitori po veoma povoqnim cijenama mogu dobiti i zemqi{te u op{tinskom vlasni{tvu.

Voda skupqa za 50 odsto


FO^A - Poslije poskupqewa odvoza sme}a za 37 odsto, u Fo~i je poskupjela i voda za pi}e za 50 odsto. Fo~aci }e od jula metar kubni vode pla}ati 0,60 KM, umjesto dosada{wih 0,40 KM, a odluku o tome donijelo je preduze}e "Izvor" AD Fo~a uz saglasnost op{tine. Prema novom poskupqewu, jedna ~etvoro~lana porodica ubudu}e }e vodu na mjese~nom nivou pla}ati 20,80 KM, a do prije mjesec ova obaveza iznosila je oko 16 KM.

Gradwa vodovoda }e pri~ekati boqe dane

FO^ACI PLA]AJU NAJNI@U CIJENU VODE U RS


- Stawe u preduze}u sa sta-

rom cijenom vode bilo je neodr`ivo. [est godina se cijena vode nije mijewala. Poskupqewe smo odga|ali, a opet je minimalno, i jo{ uvijek na{i gra|ani pla}aju najni`u cijenu vode u RS - rekla je direktor fo~anskog preduze}a za vodovod i kanalizaciju "Izvor" Ru`a Stojanovi}. Poskupqewem vode, na`a-

lost, ne}e do}i do ulagawa u dotrajali vodovod du`ine 12 metara i starosti i do 50 godina, ve} samo do blagog pomaka stawa u preduze}u. Fo~aci }e ipak morati sa~ekati na obnovu vodovoda i azbestnih cijevi koje se vi{e nigdje ne koriste. - U pitawu je vi{emilionska investicija za koju bi sredstva bila obezbije|ena putem Vlade RS, odnosno Evropske

investicione banke. Iako bismo voqeli da rekonstrukcija po~ne u ovoj godini, to }e biti mogu}e tek na proqe}e sqede}e godine - rekla je Stojanovi}eva. Na~elnik Fo~e Radisav Ma{i} ka`e da je op{tina prihvatila zahtjev "Izvora" zbog te{kog stawa ovog preduze}a. R. \.

10 srijeda, 17. jul 2013. GLAS SRPSKE

70

godina

70

godina

GLAS SRPSKE srijeda, 17. jul 2013. 11

12 srijeda, 17. jul 2013. GLAS SRPSKE

70

godina
Preduze}e za usluge u vazdu{nom saobra}aju "AERODROMI REPUBLIKE SRPSKE" a.d. BAWA LUKA Na osnovu ~lana 7. stava 1. ta~ka d) i ~lana 11. stava 1. Zakona o javnim preduze}ima ("Sl. glasnik RS", br. 75/04 i 78/11), ~lana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovawima Republike Srpske ("Sl. glasnik RS", br. 41/03), ~lana 43. stav 1. ta~ka e) Statuta Preduze}a za usluge u vazdu{nom saobra}aju "Aerodromi Republike Srpske" a.d. Bawa Luka (u daqem tekstu: Dru{tvo) i Odluke Nadzornog odbora Dru{tva broj: 01-34-5/13, raspisuje se

JAVNI KONKURS
za izbor i imenovawe direktora Dru{tva i izvr{nog direktora za operativno tehni~ke poslove na Aerodromu Bawa Luka I PRAVNI OSNOV Direktora Dru{tva i izvr{nog direktora za operativno tehni~ke poslove na Aerodromu Bawa Luka, na prijedlog Komisije za izbor, u skladu sa Zakonom o javnim preduze}ima, Zakonom o ministarskim, vladinim i drugim imenovawima Republike Srpske i Statutom Dru{tva, bira i imenuje Nadzorni odbor Dru{tva. II OPIS POSLOVA Nadle`nost, poslovi, obaveze i odgovornosti direktora Dru{tva i izvr{nog direktora za operativno tehni~ke poslove na Aerodromu Bawa Luka utvr|eni su Zakonom o javnim preduze}ima, Statutom Dru{tva i op{tim aktima Dru{tva. III MANDAT Mandati direktora Dru{tva i izvr{nog direktora za operativno tehni~ke poslove na Aerodromu Bawa Luka traju 4 (~etiri) godine, sa mogu}no{}u ponovnog imenovawa. IV OP[TI USLOVI ZA KANDIDATE Kandidati za direktora Dru{tva i za izvr{nog direktora za operativno tehni~ke poslove na Aerodromu Bawa Luka moraju ispuwavati sqede}e op{te uslove: 1. da su stariji od 18 godina, 2. da imaju op{tu zdravstvenu sposobnost, 3. da su dr`avqani Republike Srpske, odnosno BiH, 4. da nisu razrje{avani du`nosti ili otpu{tani iz dr`avne slu`be na osnovu disciplinske mjere, na bilo kojem nivou vlasti u BiH ili entiteta, u periodu od 3 godine prije dana objavqivawa javnog konkursa, 5. da nisu osu|ivani za krivi~no djelo koje ih ~ini nepodobnim za obavqawe poslova direktora preduze}a, 6. da se protiv wih ne vodi krivi~ni postupak, 7. da se na wih ne odnosi ~lan IX stav 1. Ustava BiH i 8. da nisu ~lanovi izvr{nih organa u politi~koj stranci ili ~lanovi organa zakonodavne, izvr{ne i sudske vlasti ili ~lanovi upravnog ili nadzornog odbora preduze}a koje se bavi istom ili sli~nom djelatno{}u. V POSEBNI USLOVI ZA KANDIDATE V-1 Za direktora Dru{tva - visoka stru~na sprema (VII stepen), zavr{en saobra}ajni ili ekonomski ili pravni fakultet, - najmawe 3 (tri) godine radnog iskustva u struci, - iskustvo u rukovo|ewu na vi{em nivou.

MJE[OVITI HOLDING "ERS" MP AD TREBIWE ZP "ELEKTROKRAJINA" AD BAWALUKA NADZORNI ODBOR Broj: NO 3380 11a/13 Dana, 15.7.2013. godine Na osnovu ~lana 272. Zakona o privrednim dru{tvima ("Slu`beni glasnik Republike Srpske" broj:127/08, 58/09 i 100/11) i ~lana 44. Statuta Mje{oviti Holding "ERS" MP a.d. Trebiwe ZP "Elektrokrajina" a.d. Bawaluka Nadzorni odbor

V-2 Za izvr{nog direktora za operativno tehni~ke poslove na Aerodromu Bawa Luka - visoka stru~na sprema (VII stepen), zavr{en saobra}ajni ili ma{inski ili elektrotehni~ki fakultet, - najmawe 3 (tri) godine radnog iskustva u struci, - iskustvo u rukovo|ewu na vi{em nivou. VI SUKOB INTERESA Kandidati ne mogu obavqati du`nosti i aktivnosti ili biti na polo`aju koji dovodi do sukoba interesa, kako je to propisano odredbama: - ~lana 5. Zakona o sukobu interesa ("Slu`beni glasnik RS", br.34/02), - ~lana 13. Zakona o javnim preduze}ima ("Slu`beni glasnik RS", br.75/04) i - ~lana 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovawima RS ("Slu`beni glasnik RS", br. 41/03). VII POTREBNA DOKUMENTA

SAZIVA
XXV godi{wu sjednicu Skup{tine akcionara XXV (dvadeset peta) sjednica Skup{tine akcionara ZP "Elektrokrajina" a.d. Bawaluka, odr`a}e se dana 16.8.2013. godine sa po~etkom u 12 ~asova u prostorijama Direkcije Preduze}a, sala za sastanke na 4. spratu, ulica Kraqa Petra I Kara|or|evi}a br. 95. Za sjednicu se predla`e sqede}i DNEVNI RED 1. Razmatrawe i usvajawe Izvje{taja Komisije za glasawe. 2. Izbor predsjednika Skup{tine, zapisni~ara i ovjera~a zapisnika. 3. Razmatrawe i usvajawe Zapisnika sa XXIV (vanredne) sjednice Skup{tine akcionara. 4. Razmatrawe i usvajawe Izvje{taja nezavisnog revizora Deloitte o izvr{enoj reviziji finansijskih izvje{taja za 2012. godinu. 5. Razmatrawe i usvajawe Akcionog plana za otklawawe utvr|enih nedostataka u revizorskom Izvje{taju Deloitte za poslovnu 2012. godinu. 6. Razmatrawe i usvajawe Izvje{taja o radu Odbora za reviziju za poslovnu 2012. godinu 7. Razmatrawe i usvajawe Izvje{taja o radu Nadzornog odbora za poslovnu 2012. godinu. 8. Razmatrawe i usvajawe Finansijskih izvje{taja za poslovnu 2012. godinu. 9. Razmatrawe i usvajawe Izvje{taja o poslovawu za period I XII 2012. godine. 10. Razmatrawe i usvajawe Prijedloga Odluke o raspodjeli dobiti po godi{wem obra~unu za 2012. godinu. Pozivaju se svi akcionari da li~no, putem punomo}nika ili glasawem pisanim putem u~estvuju u radu Skup{tine. Punomo} davaoca punomo}i fizi~kog lica mora biti ovjerena od nadle`nog organa, a akcionara pravnog lica od ovla{}enog lica u pravnom licu. Pravo u~e{}a i pravo glasa na skup{tini ostvaruje se na osnovu izvje{taja Centralnog registra sa stawem na dan 6.8.2013. godine. Poziv o sazivawu Skup{tine akcionara objavqen je na web stranici ZP "Elektrokrajina" a.d. Bawaluka www.elektrokrajina.com. Uvid u materijal mo`e se izvr{iti svakog radnog dana od 8 do 14 ~asova u zgradi Direkcije Preduze}a, ulica Kraqa Petra I Kara|or|evi}a br.95. U slu~aju da se sjednica ne odr`i u zakazanom terminu zbog nedostatka kvoruma, ponovqena sjednica }e se odr`ati dana 19.8.2013. godine, na istom mjestu, u isto vrijeme i sa istim dnevnim redom. Pozivaju se akcionari i punomo}nici akcionara da do|u pola sata prije odr`avawa sjednice radi registracije. PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA Bo`ica Vuka{inovi}, dipl. ekonomista

Uz prijavu na konkurs kandidati su du`ni prilo`iti dokaze o ispuwavawu op{tih i posebnih uslova, sa adresom prebivali{ta i telefonskim brojem, i to: - izvod i mati~ne kwige ro|enih (ne stariji od {est mjeseci), - uvjerewe o op{toj zdravstvenoj sposobnosti (ne starije od {est mjeseci), - biografiju o kretawu na poslovima, - ovjerenu kopiju diplome o stru~noj spremi, - uvjerewe da se ne vodi krivi~ni postupak (ne starije od tri mjeseca), - uvjerewe o dr`avqanstvu (ne starije od {est mjeseci) i - uvjerewe o radnom iskustvu u struci. Za dokaze iz ta~aka: 4, 5, 7. i 8. op{tih uslova kandidati dostavqaju pismenu izjavu, kao i pismenu izjavu o nepostojawu sukoba interesa. VIII OBJAVQIVAWE KONKURSA Ovaj konkurs bi}e objavqen u "Slu`benom glasniku Republike Srpske" i u dnevnom listu "Glas Srpske". IX PODNO[EWE PRIJAVA Rok za podno{ewe prijava je 14 dana od dana objavqivawa konkursa. Ako konkurs ne bude objavqen istovremeno, rok }e se ra~unati od posqedweg objavqivawa. Prijave se dostavqaju li~no na protokol Dru{tva ili putem po{te na adresu: "Aerodromi Republike Srpske" a.d. Bawa Luka Mahovqani bb 78250 Lakta{i, sa naznakom "Komisiji za javni konkurs za izbor direktora ne otvarati", odnosno "Komisiji za javni konkurs za izbor izvr{nog direktora ne otvarati". Neblagovremene i nepotpune prijave ne}e biti uzete u razmatrawe. Sa kandidatima koji u|u u u`i izbor bi}e obavqen intervju, o ~emu }e kandidati biti blagovremeno obavije{teni. Dokumenta prilo`ena uz prijave na konkurs ne}e se vra}ati kandidatima. Broj: 01-225/13 Datum: 21.6.2013.

ZA NADZORNI ODBOR Marina Todorovi}, s.r.

70

Biznis
BERZA BL
SLU@BENO BERZANSKO TR@I[TE
Naziv emitenta
Prosje~na cijena Promjena Promet

GLAS SRPSKE srijeda, 17. jul 2013. 13 godina NAJGORI DIO KRIZE U ISTO^NOJ EVROPI PRO[AO
pro{lo, javio je Tanjug. - Pet godina poslije izbijawa krize mo`emo re}i da je najgore pro{lo i da se ve}ina zemaqa vratilo na pozitivan rast- izjavila je Lagardova.

BUKURE[T - Direktor Me|unarodnog monetarnog fonda (MMF) Kristin Lagard pohvalila je ju~e zemqe isto~ne Evrope zbog hrabrosti u rje{avawu ekonomske krize, navode}i pri tome da je najgore

IZVEZENO MLIJEKA ZA 1,5 MILIONA KM

- 4 62,24 - 6 57,37

2,67 164.211,61 1,74 117.006,60

FONDOVI
Naziv emitenta
Prosje~na cijena Promjena 3,58 2,16 3,40 3,60 11,90 0,05 3,03 5,47 4,95 1,26 0,60 3,39 3,01 7,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,26 Promet 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63,90 0,00 1.022,26 0,00 0,00 0,00 969,54 144,48 6.313,69

.. .. - .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. Zepter ..

Mlijeko se najvi{e izvozi u Crnu Goru i Makedoniju FOTO: GLAS SRPSKE

Protokol o uspostavqawu lanca za kontrolu mlijeka

BERZA SARAJEVO
KOTACIJA KOMPANIJA
Dioni~ko dru{tvo
Bosnalijek d.d. Sarajevo
Sredwi Promjena kurs kursa 13.50 0.00 Vrijednost 29,389.50

Korak bli`e izvozu u EU


BiH prona{la alternativna tr`i{ta za mlijeko. Izvoz mlijeka mawi za 0,4 miliona maraka. Zabiqe`en znatniji pad vrijednosti uvoza robe iz Hrvatske u BiH
PI[E: MARINA ^IGOJA marinacigoja@glassrpske.com

KOTACIJA FONDOVA
Investicioni fond
Sredwi Promjena kurs kursa -4.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Vrijednost 48,016.10 1,277.50 16,530.00 23,223.20 338.40 190.82

4.10 ZIF MI Group d.d. Sarajevo ZIF BIG Investic. grupa d.d. Sarajevo 3.65 5.00 ZIF Herbos fond d.d. Mostar 5.80 ZIF CROBiH Fond d.d. Mostar 3.60 ZIF Prof Plus d.d. Sarajevo 4.06 ZIF Prevent invest d.d. Sarajevo

PRIMARNO SLOBODNO TR@I[TE


Dioni~ko dru{tvo
Sredwi Promjena kurs kursa 0.00 1.88 -0.80 0.00 -1.52 0.00 -1.07 Vrijednost 365.80 16,440.00 496.00 4,657.80 29,376.00 1,210.00 3,064.29

0.62 Rudnik `eqezne rude d.d. Vare{ 18.37 BH Telekom d.d. Sarajevo 2.48 Energoinvest d.d. Sarajevo 57.80 IK Banka d.d. Zenica Fabrika duhana Sarajevo d.d. Sarajevo 64.00 5.00 Unis Vaq~i}i d.d. Kowic 6.62 JP HT d.d. Mostar

DOBITNIK
PROGRES AD BIJEQINA
Cijena (KM) Promjena

GUBITNIK
ZIF ZEPTER FOND AD BAWALUKA
Cijena (KM) Promjena

BAWALUKA - Protokol o uspostavqawu komandnog lanca, kojim se zadovoqavaju uslovi za izvoz mlijeka i proizvoda od mlijeka porijeklom iz BiH u EU, bi}e potpisan danas u Sarajevu. Protokol predstavqa prelazno rje{ewe, da bi se obezbijedio izvoz mlijeka i mlije~nih proizvoda i odnosi se iskqu~ivo za izvozne objekte, vode}i ra~una o tome da se nadle`nosti definisane Ustavom BiH i RS uvrste u nove zakone na nivou BiH, saop{teno je iz Ministarstva poqoprivrede, {umarstva i vodoprivrede RS. S obzirom na to da se odre|ene vrste robe, poput mlijeka i mlije~nih proizvoda

U HRVATSKU SE NAJVI[E IZVOZI DRVO I GRA\A


od 1. jula ne mogu izvoziti u Hrvatsku, koja je u{la u EU, prema rije~ima na~elnika Odjeqewa za komunikacije UIO Ratka Kova~evi}a, prona-

laze se nova tr`i{ta. - Za deset dana jula 2012. godine iz BiH je ukupno izvezeno mlijeka u vrijednosti 1,9 miliona KM i to mlijeko je ve}inom bilo izvezeno u Hrvatsku i Srbiju. U prvih deset dana jula ove godine ukupan izvoz mlijeka iz BiH iznosio je 1,5 miliona KM i to mlijeko je ove godine najve}im dije-

RAZLOZI
- Razloge za mawi uvoz po~etkom jula ove godine svakako treba tra`iti u ~iwenici da odre|ena roba porijeklom iz Hrvatske, poput cigareta, osnovnih poqoprivrednih proizvoda i sli~no, od ulaska Hrvatske u EU, ima dodatno optere}ewe u obliku carine, ako se uvozi u BiH. Zato su mnogi privrednici iskoristili priliku i uvezli znatnije zalihe robe do kraja juna, dok je Hrvatska bila ~lanica CEFTA sporazuma i dok se roba porijeklom iz Hrvatske u BiH mogla uvesti bez pla}awa carina - kazao je Kova~evi}.

lom izvezeno u Crnu Goru, Makedoniju i na Kosovo - naglasio je Kova~evi}. Kova~evi} je istakao da je u prvih deset dana jula ove godine ukupan izvoz iz BiH u Hrvatsku iznosio 33,6 miliona KM, dok je u istom periodu pro{le godine bio 37,4 miliona KM. Najvi{e se izvozilo drvo i drvna gra|a, {qunak, ugaq, bitumen, cement, aluminijum, gra|evinski elementi, namje{taj, proizvodi za transport robe, poput kutija, voda, toaletni papir. Kada je u pitawu uvoz robe iz Hrvatske u BiH u prvih deset dana jula ukupno je uvezeno robe u vrijednosti 63,6 miliona KM, {to je znatno mawe nego u istom periodu 2012, kada je taj uvoz iznosio 89,7 miliona KM.

1,35

35,00%

7,54

-0,26%

Gr~ka

SVIJET BERZA
FTSE 100 INDEX MEMBERS
Naziv kompanije
Lloyds Banking Group PLC Vodafone Group PLC Barclays PLC Glencore Xstrata PLC HSBC Holdings PLC

Grci u generalnom {trajku


ATINA - Dva najve}a sindika ta u Gr~koj, ADEDY i GSEE, zapo~eli su ju~e generalni {trajk, tra`e}i od vlade da odus ta ne od za kona o reformi javnog sektora, o kojem bi poslanici trebalo da glasaju danas, prenio je Tanjug. Ovim zakonom je predvi|eno otpu{tawe 15.000 dr`avnih slu`benika do kraja idu}e godi ne i ra spo re |i vawe 25.000 zaposlenih na druga radna mjesta, {to bi moglo doves ti do gu bit ka vi {e hiqada radnih mjesta do kraja ove godine.

Vai za dan 17.7.2013.


Zemlja: Australija Kanada Hrvatska Danska Japan Norveka vedska vajcarska V. Britanija SAD Srbija BiH EMU ifra: 036 124 191 208 392 5 78 752 756 826 840 941 977 9 78 Oznaka valute: AUD CAD HRK DKK JPY NOK SEK CHF GBP USD RSD BAM EUR Paritet: 1 1 100 1 100 1 1 1 1 1 100 1 1 Kupovni kurs za efektivu 1.306178 1.396305 25.346371 0.255721 1.467435 0.239105 0.217004 1.536713 2.193644 1.446222 1.635077 1.000000 1.955830 Prodajni kurs za efektivu 1.402422 1.460750 26.308233 0.267524 1.525953 0.252733 0.228923 1.604695 2.281389 1.514061 1.764162 1.000000 1.955830

Cijena
69.49 194.75 312.3 265.45 732.1

Promjena
0.07% -0.38% 0.82% 1.37% 0.21%

DOW JONES INDUS. AVG MEMBERS


Naziv kompanije
Bank of America Corp General Electric Co Microsoft Corp JPMorgan Chase & Co Pfizer Inc

Cijena
13.88 23.63 36.17 54.89 28.79

Promjena
0.73% -0.55% 1.40% -0.15% -0.07%

Banka zadrava pravo promjene kursne liste. Provizija na otkup EUR-a 0,65% i na prodaju EUR-a 0,30%.

14 srijeda, 17. jul 2013. GLAS SRPSKE

70

godina PRIVEDEN ZBOG POSJEDOVAWA HEROINA


naredbe suda, a heroin je prona|en u plasti~noj kutiji. Osumwi~eni J. T. se tereti za krivi~no djelo neovla{}ena proizvodwa i promet opojne droge. N. T.

Hronika
Odbijen prijedlog dobojskog tu`ila{tva

BILE]A - Policija je privela J. T. iz Bile}e nakon {to je u wegovoj ku}i prona{la oko 13,5 grama heroina, saop{teno je ju~e iz CJB Trebiwe. Navodi se da je pretres ku}e obavqen na osnovu

Osumwi~eni za ubistvo pu{ten na slobodu


DOBOJ - Jozo Grgi} (63) iz Kora}a kod Broda, koji je uhap{en zbog sumwe da je jednim metkom iz karabina ubio hrvatskog povratnika Nikolu Lipovca (74) iz istog mjesta, pu{ten je na slobodu nakon {to je Okru`ni sud u Doboju odbio prijedlog dobojskog Tu`ila{tva za odre|ivawe pritvora. U saop{tewu Okru`nog suda navodi se da je sudija za prethodni postupak odbio prijedlog Okru`nog tu`ila{tva jer nije bilo dovoqno dokaza koji bi mogli potvrditi osnovanu sumwu da je Grgi} po~inio pomenuto krivi~no djelo. Ranije su poslije saslu{awa u policiji na slobodu pu{tena dvojica maloqetnika (17) i Nikola Qepoja (33). Policija je tijelo Nikole Lipovca prona{la 12. jula u porodi~noj ku}i u Kora}u. D. D.

Trebiwe u {oku zbog polnog nasiqa


CJB Trebiwe vodi istragu
FOTO: ARHIVA

Nesre}a kod Tuzle

BMW-om se zabio u kamion

Dje~ak napastvovao drugog dje~aka


NAPADNUTI DJE^AK NIJE V PO RIJE\EN

TUZLA - Dvije osobe su povrije|ene kada se BMW zabio u kamion MAN lozni~ke registracije, a do ove nesre}e je do{lo u ponedjeqak oko 21 ~as na putu Husino - Petqa [i}ki Brod kod Tuzle. Povrije|eni su voza~ BMW-a Asmir Kari} (32) i wegova saputnica Azra Tursunovi} (23), oboje iz @ivinica. Ne-

sre}a se dogodila kada je voza~ kamiona MAN D. P. (23), lozni~kih registracijskih oznaka, koji se kretao iz pravca naseqa Husino, izgubio kontrolu nad vozilom, te poprije~io dio puta, a u tom trenutku u wega se zabio automobil BMW, koji se kretao iz pravca Petqe [i}ki Brod. G. O.

Roditeqi dje~aka u dobi od 11 godina prijavili policiji da ga je drugi dje~ak od 14 godina dodirivao po intimnim dijelovima
PI[U: RATOMIR MIJANOVI] krozrs@glassrpske.com GORAN OBRADOVI] gorano@glassrpske.com

Uhap{eni pqa~ka{i

Ukrali nakit vrijedan 100.000 KM


LOPARE - Du{ko Mitrovi} i Predrag Ilin~i} uhap{eni su zbog sumwe da su ukrali zlatni i srebrni nakit vrijedan 100.000 maraka od J. Lazi}, vlasnice jedne zlatare u Loparama, saznaje "Glas Srpske". Mitrovi} i Ilin~i} su 18. aprila pri{li automobilu u kojem se vozila J. Lazi}. Izvor blizak istrazi je rekao da je jedan od wih zapri~ao, a drugi otvorio vrata i sa zadweg sjedi{ta uzeo torbe sa nakitom i dokumentima. Poslije toga su obojica pobjegla. Policija je tokom istrage prona{la ve}i dio ukradenog nakita, dok su odre|enu koli~inu oni prodali. Mitrovi} i Ilin~i} pu{teni su da se brane sa slobode, a terete se za te{ku kra|u. N. T.

TREBIWE - Policijskoj stanici Trebiwe ju~e ujutro je prijavqeno da je jedan dje~ak u dobi od 14 godina po~inio polno nasiqe nad drugim dje~akom od 11 godina. Nezvani~no saznajemo da se ~in polnog nasiqa sastojao u dodirivawu intimnih dijelova tijela jednog dje~aka prema drugom. Tom prilikom jedanaestogodi{wak nije zado-

bio nikakve povrede. To se dogodilo u ponedjeqak, a dje~ak koji je bio `rtva zlostavqawa ju~e ujutro je sve otkrio roditeqima koji su obavijestili policiju. U Centru javne bezbjednosti Trebiwe su istakli da je u toku rad na dokumentovawu djela. Po zakonu, u ovaj slu~aj se ukqu~uje i Centar za socijalni rad, koji preduzima aktivnosti i radwe iz svoje nadle`nosti poslije obavje{tewa od sudova i policije. Saznajemo da trebiwski Centar za socijalni rad do sada jo{ nije obavije{ten da je policiji prijavqeno pomenuto krivi~no djelo. Psiholog Aleksandar Mili} rekao je da su seksualna nasiqa sastavni dio poreme}aja li~nosti i pona{awa kod djece, pogotovo u adolescentnom dobu kada je to kombinovano sa drugim vidovima i potrebom nano{ewa bola drugim osobama.

- Rije~ je i o seksualnim zadovoqewima i kombinovano sa drugim poreme}ajima predmet seksualnog nasiqa mo`e biti i osoba mu{kog pola, po-

MILI]: IZOSTALA PREVENCIJA U VASPITAWU

MJE[TANI
Stanovnici Trebiwa koji su ~uli da je prijavqen ovaj slu~aj seksualnog zlostavqawa ogor~eni su i {okirani. Mje{tani koji nisu `eqeli da im pomiwemo ime istakli su da bi trebalo da roditeqi, {kole i druge nadle`ne ustanove posvete vi{e pa`we vaspitawu djece, posebno u tako osjetqivoj dobi kao {to su dvojica dje~aka.

sebno {to se ovdje radi o vr{wa~kom nasiqu. Ovo je vi{e ~in povre|ivawa od te osobe, odnosno namjera da ponizi `rtvu, a nije ciq seksualno op{tewe - rekao je Mili}. Prema wegovim rije~ima, to je ~in povrede i potcjewivawa te osobe, odnosno nano{ewe straha i psihi~ke patwe. On je istakao da se ovakve stvari de{avaju zbog nezdravog odrastawa i lo{ih navika, odnosno vaspitne zapu{tenosti i zanemarenosti po~inioca. - Ovdje je primarna prevencija zakasnila i to je posqedica nedostatka zdravog na~ina `ivqewa u porodici i {koli. Sada treba poja~ani intenzivni rad sa stru~nim licima istakao je Mili}. On je dodao da treba poja~an rad i sa pravosu|em, odnosno izricawe odre|enih mjera kao {to su poja~ane mjere nadzora, ili promjene starateqa i sprije~iti da se ne ponovi ovo krivi~no djelo.

Iz sudnice

Prijetio du`niku i nazivao ga "majmunom"


PI[E: NEBOJ[A TOMA[EVI] ntomasevic@glassrpske.com

SMIQANI] GOVORIO DA DRUGI RADE ZA WEGA


nik gra|evinskog preduze}a "Stefan Milutin" Stefan Milutin. On je priveden jer se nije odazivao pozivima suda. Mi lu tin je re kao da je Smiqani}u prodao dva stana u bawalu~kom nasequ Star~evica, te da mu Smiqani} nije isplatio novac za parking mjesto u podrumu zgrade Smiqani} je optu`en da se bavio zelena{tvom, iznudama i prawem novca od 2007. do septembra pro{le godine. Pozajmqivao je novac qudima s kamatom od deset do 20 odsto mjese~no, a kada ne bi vra}ali, du`nicima je prijetio i iznu|ivao novac.

BAWALUKA - Branislav Smiqani} ]elo (37), optu`en za zele na{ tvo, prawe novca i iznudu, prijetio je taksisti @ivojinu Radi}u, koji je od Sandra Kaurina pozajmio novac i psovao mu dijete uz rije~i da je on glavni,

a da Kaurin radi za wega. Ovo se ~ulo iz snimqenih razgovora Smiqani}a i Radi}a koji su ju~e preslu{ani u bawalu~kom Okru`nom sudu na nastavku su|ewa. "Zna{ li ti ko sam ja, vrati novac. To su moje pare, taj momak radi za mene i ima ih jo{ u ovom gradu. Ako ne mo-

`e{ da vrati{ kada ti ja ka`em, do}i }u ti u stan i j... }u te", rekao je Smiqani} u jednom od razgovora Radi}u. U ve}ini razgovora koji su ju~e preslu{ani Smiqani} i wegov sau~esnik Kaurin, koji je ranije osu|en, upozoravaju Radi}a da mu ni policija ne mo`e pomo}i, te da

mo ra da is pla ti ti ka ma te. Nazivaju ga: "majmune", "kowu", "sirotiwo". Radi} je ranije na sudu ispri~ao da je od Kaurina posudio 500 maraka i 400 evra i na ime kamata vra}ao 230 maraka mjese~no. Osim razgovora i SMS poruka, pred Vije}em su ju~e saslu{ani i svjedoci me|u kojima je i vlas-

godina PRODU@EN PRITVOR BRA]I [IMI]


SARAJEVO - Bra}i Mati i Blagi [imi}u koji se sumwi~e za organizovani kriminal i {verc droge produ`en je pritvor za jo{ dva mjeseca u Sudu BiH. Pritvor im je produ`en na zahtjev Tu`ila{tva BiH koje je navelo da se [imi}i terete i za carinske prevare vrijedne oko

70

GLAS SRPSKE srijeda, 17. jul 2013. 15

20.000 maraka. Bra}a [imi} privedena su u decembru pro{le godine. Osumwi~eni su za uvoz i preprodaju ukradenih vozila, kao i da su tra`ili profesionalnog ubicu, koji je snajperom trebalo da likvidira policijskog komesara.

122
Policija

Vijesti
Bawaluka

Policija traga za razbojnicima koji su opqa~kali Ostu Ercega

Devet povrije|enih
BAWALUKA - Na podru~ju koje pokriva Centar javne bezbjednosti Bawaluka u ponedjeqak se dogodilo 18 saobra}ajnih nesre}a, potvr|eno je u Centru javne bezbjednosti Bawaluka. Oni su dodali da je u ovim nesre}ama povrije|eno ukupno devet osoba, od kojih je jedna zadobila te{ke, a osam lak{e povrede. G. O.

Oste Erceg ju~e ujutro u{ao u gara`u, gdje su ga napala trojica razbojnika i otela mu torbicu u kojoj se nalazilo zlato, novac i dokumenta
PI[E: GORAN OBRADOVI] gorano@glassrpske.com

Od slikara oteli 50.000 maraka


ODNESENO OKO 400 GRAMA ZLATA
Oste Erceg sa svojim umjetni~kim djelima FOTO: ARHIVA

Gradi{ka

Opqa~kan kiosk
GRADI[KA - Nepoznate osobe provalile su u no}i izme|u ponedjeqka i utorka u kiosk "Glasa Srpske" u ulici Park slobode u Gradi{ci, iz kojeg su odnijeli ve}u koli~inu cigareta. - Provalnici su po ustaqenom scenariju u ranim ju tarwim ~a sovi ma razvalili katanac na vratima kioska, uzeli ve}u koli ~i nu ci ga re ta, te po bje gli u ne pozna tom pravcu - rekli su u gradi{koj policiji, koja je u ranim ju tarwim ~a sovi ma obavila uvi|aj. M. V.

Nevesiwe

La`iran potpis za kredit


NEVESIWE - Policiji u Nevesiwu prijavqeno je da je nepoznata osoba falsifikovala potpis V. S. na ugovoru o kreditu koji je M. L. odobrila mikrokreditna organizacija iz Nevesiwa. - Prema toj prijavi, V. S. navodno nije potpisala bilo kakvu dokumentaciju u vezi sa kreditom. U toku je istraga - rekli su u policiji. N. T.

NOVI GRAD - Policija traga za trojicom nepoznatih razbojnika koji su ju~e ujutro napali i opqa~kali slikara Ostu Ercega u gara`i pored wegove porodi~ne ku}e u ulici Tuwice u Novom Gradu i odnijeli torbicu u kojoj se nalazilo zlato, novac i dokumenta, pri~iniv {i mu {te tu od oko 50.000 maraka. U Centru javne bezbjednosti Bawaluka re~eno je da je slikar napadnut ju~e oko 7.20 ~asova, a da su napada~i koji su bili maskirani ~arapom na glavi, poslije razbojni{tva pobjegli vozilom u nepoznatom pravcu. Prema nezvani~nim informacijama, u torbici se nalazilo oko 400 grama zlatnog nakita. Ostina supruga Gina Erceg ispri~ala je da oni imaju zlataru "Jelena" u Kostajnici, kao i da su razbojnici detaqno isplanirali napad na wih. - U utorak oko 5.35 ~asova neko je pozvonio na ulaznim vratima i kada sam pogledala kroz {pijunku, nisam nikog vidjela. Pomislila sam da mi se u~inilo i ugasila svjetlo ispred ku}e - rekla je Ercegova. Ona je dodala da pretpostavqa da su razbojnici, nakon {to su pozvoni li, pobjegli i sakrili se u gara`u pored ku}e. - Suprug je kasnije ustao i, kao i svako jutro, spremio se da ide da otvori zlataru u

Kostajnici. Ponio je torbu u kojoj su bila sva na{a dokumenta, ne{to novca, zlatni nakit i brojne priznanice od zlatare, te se uputio prema gara`i - istakla je Ercegova. Prema wenim rije~ima, razbojnici su se vjerovatno

ra ni je sa kri li u ga ra `i, gdje su na automobilu "seat" izbu{ili zadwe gume, kako poslije pqa~ke Oste ne bi mogao da krene za wima. - Kada je u{ao u gara`u, s le|a su ga napale tri osobe i oborile na zemqu, te mu uzele torbicu i pobjegle. Prilikom napada poderana mu je ko-

SLIKA JAGODICAMA PRSTIJU


Oste Erceg, kojeg su ju~e ujutro napala i opqa~kala tri razbojnika, ve} decenijama se bavi slikarstvom i dobitnik je brojnih priznawa. Prema wegovim rije~ima, slikarstvom se bavi du`e od 40 godina, a za slikawe ne koristi kist ve} slika jagodicama prstiju. Do sada je prodao vi{e od stotinu slika, a izlagao je u brojnim galerijama.

{uqa i zado bio je broj ne ogrebotine po le|ima. Kada je do{la policija, odvezla ga je u Hitnu pomo} i ju~e je bio na pregledima kako bi se utvrdilo da li su ga izgrebali o{trim predmetima ili noktima - rekla je Ercegova. Ona je dodala da su kom{ije ju~e ujutro vidjele tri nepoznata mu{karca sa fantomkama kako bje`e, te su potom sjeli u vozilo, gdje ih je neko ~ekao, i pobjegli u nepoznatom pravcu. Ovo nije prvi napad na porodicu Erceg. - U septembru pro{le godi ne poku {a li su da nas opqa~kaju na sli~an na~in.

I tada je rano ujutru neko pozvonio na ulazna vrata i kad je suprug pri{ao i pogledao kroz {pijunku, vidio je neke osobe sa fantomkama na glavi. Tada nismo iza{li, ve} smo odmah pozvali policiju, a oni su pobjegli - ispri~ala je Gina Erceg.

PORODICA ERCEG I RANIJE BILA NA METI PQA^KA[A


Ona je dodala da tada nije niko uhap{en, pa je mogu}e da je rije~ o istim pqa~ka{ima.

U dvije rije~i
La`ni novac rasturali po kazinima i kafanama
SARAJEVO - Tu`ila{tvo BiH podiglo je optu`nicu protiv sedam osoba zbog falsifikovawa novca, saop{teno je iz tu`ila{tva. Optu`nica je podignuta protiv M. ]. (22), R. P. (21), A. P. (21), S. N. (19), N. H. (27), R. D. (27) i S. A. (35), svi dr`avqani BiH. U optu`nici se navodi da su u vi{e navrata tokom aprila nov~anice za koje su znali da su la`ne stavqali u opticaj u kazinima, ugostiteqskim i trgova~kim objektima na podru~ju Unskosanskog kantona, pla}aju}i wima robu i usluge. G. O.

Prona|ena 131 stabqika konopqe


DOBOJ, PRIJEDOR - U nastavku akcije "Planta`a 2013" policija je na lokalitetu Putnikovo brdo u mjestu Prisade kod Doboja na parceli ~iji je vlasnik nepoznat prona{la 65 stabqika, a u selu Br|ani, nedaleko od Kozarca kod Prijedora, 66 stabqika indijske konopqe. Stabqike prona|ene na Putnikovom brdu bile su visoke od 30 do 150 centimetara, dok je konopqa prona|ena u Br|anima bila visine od 15 do 30 centimetara. D. D.

Trojica uhap{ena po potjernicama


SARAJEVO - Grani~na policija BiH je 15. jula uhapsila tri osobe za kojima su bile raspisane potjernice. Navodi se da je na grani~nom prelazu [epak kod Zvornika uhap{en S. M. (20) iz Srbije za kojim je Interpol Rim raspisao potjernicu zbog "pomagawa izvr{iocu krivi~nog djela". Na prelazu Brod uhap{en je S. F. (29) kojeg potra`uje Op{tinski sud Visoko zbog nano{ewa te{ke tjelesne povrede, a na Aerodromu Sarajevo B. M. (41) jer je za wim FMUP raspisao potragu zbog te{ke kra|e. N. T.

16 srijeda, 17. jul 2013. GLAS SRPSKE

70

godina
SDP BULDO@EROM ^ISTI NE[TO [TO SE MO@E PO^ISTITI METLICOM. TOMISLAV KARAMARKO, PREDSJEDNIK HDZ-a

Region
Ukrao novac i cigarete u ^akovcu

Policajci uhvatili kolegu u kra|i


ZAGREB - Policajci iz hrvatskog grada ^akovca uhvatili su lopova koji je provalio u jedan ugostiteqski objekat i ukrao novac i cigarete, a poslije toga otkrili su da se radi o wihovom kolegi (42), slu`beniku Policijske stanice ^akovec. Kako je saop{tila me|imurska Policijska uprava, u ponedjeqak u toku no}i policajci su uo~ili provaqena ulazna vrata ugostiteqskog objekta, a potom i nepoznatu osobu koja je poku{ala da pobjegne, ali je u tome sprije~ena, ka`e se u policijskom izvje{taju. Plijen je vrijedan samo nekoliko stotina kuna.

Utajio porez u ^e{koj, pa gradio apartmane u Hrvatskoj


Protiv ^eha podnesena krivi~na prijava
FOTO: ARHIVA

Hrvatska biskupska konferencija

Biskupi tra`e izviwewe Milanovi}a


cije sa sjednice Stalnoga savjeta HBK. Biskupi su na ju~era{woj sjednici informisani o izjavi premijera Milanovi}a na sjednici odr`anoj 26. juna, a koju su prenijeli mediji. - U kontekstu rasprave o Zakonu o pravosudnoj saradwi u krivi~nim stvarima sa dr`avama ~lanicama Evropske unije predsjednik Vlade Hrvatske izjavio je da su "zlo~ince ovih 20 godina {titili crkva i HDZ". Biskupi o~ekuju obja{wewe takvog istupa i tra`e izviwewe zbog uvrede, klevete i naru{avawa ugleda navedeno je u saop{tewu HBK.

ZAGREB - Hrvatski biskupi o~ekuju obja{wewe re~enice predsjednika Vlade Zorana Milanovi}a po kojoj su "zlo~ince ovih 20 godina {titili crkva i HDZ" te tra`e izviwewe zbog uvrede, klevete i naru{avawa ugleda, isti~e se u saop{tewu Kancelarije Hrvatske biskupske konferen-

^eh "oprao" milione na Viru


Istragom utvr|eno da je ~e{ki dr`avqanin, poslije utaje poreza u ^e{koj, novac u iznosu od oko dva miliona evra unio u Hrvatsku, te dio ulo`io u turisti~ku djelatnost na Viru
ZADAR - Zadarska policija podnijela je krivi~nu prijavu protiv 39-godi{weg ~e{kog dr`avqanina koji je u Hrvatsku uz pomo} dvoje hrvatskih pomaga~a, tako|e krivi~no prijavqenih, unio oko 15 miliona kuna (dva miliona evra) pribavqenih utajom poreza u ^e{koj i tim novcem gradio apartmane na Viru. Protiv wih troje podnesena je krivi~na prijava Dr`avnom tu`ila{tvu zbog krivi~nog djela "prawa" novca, navedeno je u ju~era{wem saop{tewu PU Zadarske. - Istragom je utvr|eno da je ~e{ki dr`avqanin, poslije utaje poreza u ^e{koj, uz pomo} dvoje pomaga~a novac u iznosu od oko 15 miliona kuna unio u Hrvatsku, te dio ulo`io u turisti~ku djelatnost na ostrvu Viru - potvrdio je por tpa rol PU Zadarske Elis @odan, koji ni je ot krio iden ti tet ~e {kog dr`avqani na, ali je re kao da je ri je~ o jednom pri vredni ku, pre ni jeli su hrvatski mediji. Nezvani~no se saznaje da se radi o Poqaku iz ^e{ke, privredniku Wojcicehu Mi-

UTAJENI NOVAC PREBACIVAN IZ NEKOLIK O DR@AVA

Pucwava na granici Srbije i Makedonije

^EHU POMAGAO BRA^NI PAR IZ HRVATSKE

Dvojica ubijenih u obra~unu migranata

ROMAN JANOU[EK
Hrvatski mediji pro{log mjeseca su objavili da se ^eh Roman Janou{ek, bogati biznismen, umije{an u korupcijski skandal primawe mita i zloupotrebu polo`aja, krije u Zadru. Zbog korupcijskog skandala je i ~e{ki premijer Petr Ne~as podnio ostavku. Janou{ek je navodno skrivio i saobra}ajnu nesre}u u ^e{koj te mu je zbog toga prijetila dugogodi{wa zatvorska kazna.

SKOPQE - Dvije osobe su ubijene, a vi{e je povrije|eno u obra~unu migranata u Makedoniji u blizini prelaza Tabanovce - Pre{evo na granici sa Srbijom. Incident se dogodio oko dva ~asa iza pono}i, kada su mje{tani sela Tabanovce ~uli prve glasove, a zatim i nekoliko pucweva iz vatrenog oru`ja, saop{tili su makedonski

mediji. Skopski mediji su objavili da je na licu mjesta preminulo jedno lice, a da je drugi migrant podlegao povredama na putu za bolnicu. Povrije|eni su prevezeni u skopsku kliniku, a odre|eni broj u kumanovsku bolnicu. Identitet povrije|enih i ubijenih nije saop{ten. Policija je ju~e izvr{ila uvi|aj.

leku (39), vlasniku kompanije "Vojta projekt", koja se na ostrvu Viru bavi iznajmqivawem apartmana. Bra~ni par, koji je pomagao Smielaku, je iz Slatine, a tako|e se nezvani~no saznaje da je rije~ o Mati i \ur|ici Vavhal, ~iji su sin i snaha slu`benici apartmana na Viru. Navodno, utajeni novac iz ^e{ke nije i{ao direktno u Hrvatsku, ve} je prebacivan pre ko ne koli ko evropskih dr`ava i to sa inostranih ra~una bra~nog para. Kako bi zameli trag novac je prebacivan na ve}i broj ra~una i to dio na wihovo ime, a dio na ra~une na kojima su imali punomo}. Gradwom i iznajmqivawem apartmana ~e{ki biznismen se poku{ao baviti legalnim poslom u Hrvatskoj "opranim" novcem iz ^e{ke.

Liridon Keqmendi odslu`io kaznu za falsifikovawe dokumenata

DOBRA VIJEST

KARLOVAC
Na magistralnom putu D1 u nasequ Cerovac kod Karlovca dogodila se saobra}ajna nesre}a u kojoj je smrtno stradao voza~ (33) teretnog vozila iz Zagreba splitskih registarskih oznaka.

Keqmendijev sin iza{ao iz zatvora


PODGORICA - Liridon Keqmendi (30), mla|i sin uhap{enog balkanskog narko-bosa Nasera Keqmendija, napustio je zatvor u Spu`u, nakon {to je odslu`io kaznu od mjesec i po, prenijeli su podgori~ki mediji. Liridon Keqmendi je osu|en na zatvorsku kaznu zato {to je sa starijim bratom Elvisom (34) poku{ao da do|e do la`nih crnogorskih dokumenata. Pravni zastupnik Liridona Keqmendija, advokat Boris Vuka{inovi}, negirao je navode da je wegovom {ti}eniku, nakon {to je odslu`io zatvorsku kaznu, nalo`eno da u roku od 72 ~asa napusti Crnu Goru. On je naveo da za takav zahtjev nema osnova, jer Liridon ima imovinu u Crnoj Gori. Bra}i Keqmendi su|eno je zato {to su falsifikovanim crnogorskim dr`avqanstvom poku{ali da do|u do li~nih dokumenata.

Liridon Keqmendi

ZAGREB
Hrvatska je danas vode}a zemqa u svijetu u transplantacijskoj medicini - prva u presa|ivawu bubrega i jetre te po broju donora, naveli su iz Ministarstva zdravqa.

LIRIDON PROVEO MJESEC I PO U SPU@U


Prema presudi, rukovodilac filijale MUP-a u Kotoru

LO[A VIJEST

Svetozar Popovi} (51) osu|en je na godinu zatvora, a savjetnik u toj filijali Ksenija Mitrovi} (38) na deset mjeseci, jer su, kao saizvr{ioci, po~inili krivi~no djelo zloupotreba slu`benog polo`aja. Otac bra}e Keqmendi Naser uhap{en je po~etkom maja na Kosovu na osnovu Interpolove potjernice, koju je u septembru pro{le godine za wim raspisao Sud BiH.

70

godina

GLAS SRPSKE srijeda, 17. jul 2013. 17


MIGRACIJE NE SMEJU DA POSTANU IGRA DOBITNIKA I GUBITNIKA U KOJOJ NAPREDAK JEDNE ZEMQE KO^I NAPREDAK DRUGE. VUK JEREMI], PREDSJEDAVAJU]I GS UN

Srbija
Vijesti
Kosovo

Pripadnik `andarmerije osumwi~en za monstruozna ubistva

Srbi ne}e na izbore


KO SOVSKA MI TROVICA - U o~ekivawu kona ~nog sta va Vlade o nastupu na kosovskim lokalnim izborima 3. novembra, Srbi sa sje ve ra Ko sova ra zli ~i to se izja{wavaju o u~e{}u na tim izborima. Predsjednik Skup{tine op{tine Zubin Potok Stevo Bo`ovi} (DSS) rekao je da gra|ani te op{tine ne}e da glasaju na izborima 3. novembra. On je dodao da je to {to "propagira dr`ava Srbija da je dobro da se iza|e na izbore - la` i farsa".

@andarm spalio mladi}e zbog duga


Tokom vo`we `andarm sa zadweg sjedi{ta ubio mladi}e pucaju}i im iz vatrenog oru`ja u potiqak, a zatim ih prebacio na zadwe sjedi{te "audija", gdje ih je zapalio
JAGODINA - Pripadnik `andarmerije priveden je zbog sumwe da je ubio i spalio dvojicu mladi}a, koji su dan ranije prona|eni u izgorjelom "audiju" kod Jagodine, prenosi Tanjug. Kako nezvani~no saznaje B92, pripadnik `andarmerije zaposlen u Kraqevu Aleksandar Krsti} (33) priveden je u ponedjeqak kasno uve~e i suo~en je sa dokazima. Prema nezvani~nim informacijama, motiv ubistva su nera{~i{}eni dugovi. Sumwa se da su ubijeni Sr|an T. (28) i Aleksandar N. (29) iz Jagodine, a da je osumwi~eni `andarm navodno dugovao 7.000 evra ubijenom Aleksandru N. Kako saznaju mediji, Aleksandar Krsti} se sastao sa mladi}ima u okolini Kragujevca, poslije ~ega su se odvezli prema Kraqevu. Tokom vo`we, kod kraqeva~kog sela Zakuta, Aleksandar K. je sa zadweg sjedi{ta ubio mladi}e pucaju}i im iz vatrenog oru`ja u potiqak, a zatim ih je prebacio na zadwe sjedi{te "audija" i prevezao do atara sela Ratkovi}, gdje ih je, zajedno sa vozilom, zapalio.

@ANDARM DUGOVAO UBIJENOM A. N. 7.000 EVRA

[tefan File

Odlu~uju}a faza odnosa sa EU


BEOGRAD - Evropski komesar za pro{irewe [tefan File dolazi danas u dvodnevnu posjetu Beogradu, gdje }e sa zvani~nicima Srbije razgovarati o wenim budu}im koracima u procesu evrointegracija i po`eqeti dobrodo{licu zemqi koja ulazi u novu, odlu~uju}u fazu u odnosima sa EU. File dolazi u Beograd nakon {to je Evropski savjet 28. juna odlu~io da otvori pregovore o pristupawu sa Srbijom.

Osumwi~eni `andarm ranije bio dio beogradskog odreda @andarmerije, poslije ~ega je preba~en u Kraqevo FOTO: ARHIVA

Osumwi~enom je odre|ena mjera zadr`avawa, a slu~aj je proslije|en Vi{em sudu i Tu`ila{tvu u Jagodini. Identitet ubijenih mladi}a je poznat, obojica su Jagodinci, ali }e podaci zvani~no biti saop{teni poslije DNK analize. Direktor policije Milorad Veqovi} podnio je zahtjev za razrje{ewe komandanta

@andarmerije Bratislava Diki}a.

VEQOVI] TRA@I SMJENU KOMANDANTA @ANDARMERIJE


Veqovi} je na konferenciji za novinare rekao da misli da
Bratislav Diki}

je zahtjev za smjenu Diki}a ministar unutra{wih poslova Ivica Da~i} ve} potpisao. On je kazao da je ministru Da~i}u predlo`io smjenu komandanta jer je to najmawe {to se moglo u~initi. - Ovo je ne{to {to se nikad ne sme ponoviti. Mislim da je ovo kap koja je prelila ~a{u. @elim da policija bude ono

Beograd

Delegacija SPC u Rusiji


BEOGRAD - Delegacija Srpske pravoslavne crkve (SPC), sa patrijarhom srpskim Irinejom na ~elu, otputovala je ju~e u trinaestodnevnu posjetu Rusiji, Ukrajini i Bjelorusiji, re~eno je Tanjugu u Beogradskoj patrijar{iji.

UBIJENI
Mediji navode da ubijeni mladi}i nisu imali problema sa zakonom. Zamjenik vi{eg javnog tu`ioca u Jagodini Miomir Vasi} izjavio je ju~e i da je prijavqen nestanak dvije osobe, ali da ne mo`e da ka`e da li su wihova tijela u izgorjelom automobilu.

{to treba, profesionalna slu`ba koja radi u interesu naroda. Nije bitan ni Veqovi}, ni Rodoqub Milovi}, ni Diki}, ne sme niko van direkcije policije da stvara veze kako bi tra`io svoju za{titu - rekao je Veqovi}. Diki} je za komandanta @andarmerije MUP-a Srbije postavqen 3. juna 2009. godine. Prije toga, obavqao je du`nost komandanta odreda @andarmerije u Ni{u. Spaqeni "audi TT" prona|en je u ponedjeqak ujutro na poqskom putu kod sela Ratkovi}, a policija je odmah blokirala prilaz i tokom dana nije objavqivala nikakve detaqe. Aleksandar Krsti} je ranije bio dio beogradskog odreda @andarmerije, poslije ~ega je preba~en u Kraqevo. Nezvani~no, wegov rad je i ranije bio kontrolisan, ali "interna obrada" nije dala rezultate.

Srbija ukratko
O~evici tvrde da je Taton sam pao
BEOGRAD - Vi{i sud u Beogradu saslu{ao je Svetlanu Bubawa i Dragana Crepuqu, za koje odbrana osu|enih za u~e{}e u ubistvu Brisa Tatona tvrdi da su o~evici doga|aja. Su{tina wihovih izjava je da Taton nije bio ba~en preko ograde visoke ~etiri metra na Obili}evom vencu, ve} da je sam sko~io bje`e}i od navija~a Partizana koji su se tukli

Dvije masovne grobnice na mjestu logora Kle~ka


PRI[TINA - Me|unarodni forenzi~ari otkrili su dvije masovne grobnice na mjestu gdje se nalazio logor Kle~ka, rekla je Sisili Kroper, koja je svjedo~ila tokom procesa za ratne zlo~ine protiv nekada{weg komandanta OVK i visokog funkcionera Demokratske partije Kosova, Fatmira Qimaja. - Prona{li smo dvije grobnice, u prvoj smo prona{li pet, a u drugoj dva tijela - rekla je forenzi~ar, navode}i da su iskopavawa oko ove dvije grobnice pokretana u dva navrata, 2009. godine i godinu kasnije. Sesili Kroper je rekla i da je na zahtjev tu`ioca Mauricija Salustra istraga nastavqena.

Tu`ila{tvo podnijelo `albu na jemstvo za Suboti}a


BEOGRAD - Tu`ila{tvo za organizovani kriminal ulo`ilo je `albu na odluku Vi{eg suda u Beogradu kojom je Stanku Suboti}u pritvor zamijewen jemstvom u iznosu od 538.000 evra, prenosi Tanjug. Tu`ila{tvo osporava odluku Vi{eg suda u Beogradu zbog bitnih povreda odredaba zakona o krivi~nom postupku i pogre{no utvr|enog ~iweni~nog

s francuskim navija~ima tog popodneva, neposredno pred po~etak utakmice Partizan Tuluz.

stawa, zbog ~ega je predlo`ilo Apelacionom sudu i Beogradu da rje{ewe ukine i vrati na ponovno odlu~ivawe.

18 srijeda, 17. jul 2013. GLAS SRPSKE


Na osnovu ~lana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovawima Republike Srpske ("Slu`beni glasnik Republike Srpske", broj 41/03), ~lana 2. Odluke o utvr|ivawu standarda i kriterijuma za izbor i imenovawe direktora JSU "Drina" Vi{egrad ("Slu`beni glasnik op{tine Vi{egrad" broj 7/13), ~lana 1. i 3. Odluke o raspisivawu Javnog konkursa za izbor i imenovawe direktora JSU "Drina" Vi{egrad ("Slu`beni glasnik op{tine Vi{egrad" broj 7/13), Skup{tina op{tine Vi{egrad, r a s p i s u j e

70

godina
TRGOVA^KO PREDUZE]E "VELE@"AD, NEVESIWE, Nevesiwskih ustanika 5. Na osnovu Odluke Skup{tine akcionara, Upravni odbor Trgova~kog preduze}a "Vele`"AD, Nevesiwe Odlukom broj: 30/2013, ogla{ava

JAVNI KONKURS
za izbor i imenovawe direktora JSU "Drina" Vi{egrad I Raspisuje se Javni konkurs za izbor i imenovawe: 1. direktora JSU "Drina" Vi{egrad. II - Opis poslova Nadle`nost, prava i obaveze direktora JSU "Drina" Vi{egrad regulisani su zakonom i Statutom JSU "Drina" Vi{egrad. III Mandat Direktor JSU "Drina" Vi{egrad imenuje se na period od ~etiri godine, sa mogu}no{}u ponovnog imenovawa. IV Op{ti uslovi za kandidate 1. da su dr`avqani Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine; 2. da su stariji od 18 godina; 3. da nisu otpu{teni iz dr`avne slu`be na osnovu disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u periodu od 3 (tri) godine prije dana objavqivawa konkursa;. 4. da nisu osu|ivani za krivi~no djelo koje ih ~ini nepodobnim za obavqawe navedenih poslova; 5. da se protiv wih ne vodi krivi~ni postupak; 6. da se na wih ne odnosi ~lan 9, stav 1. Ustava BiH. V Posebni uslovi 1. najmawe VI stepen stru~ne spreme; 2. najmawe 3 (tri) godine radnog iskustva; 3. ponu|en Program rada u naredne 4 (~etiri) godine. VI - Sukob interesa Kandidati ne mogu obavqati du`nost, aktivnosti ili biti na polo`aju koji dovodi do sukoba interesa kako je to propisano Zakonom o spre~avawu sukoba interesa u organima vlasti Republike Srpske ("Slu`beni glasnik Republike Srpske" br.73/08) i Zakonom o ministarskim, vladinim i drugim imenovawima Republike Srpske ("Slu`beni glasnik Republike Srpske" broj 41/03). VII Potrebna dokumenta Uz prijavu na konkurs kandidati su du`ni dostaviti dokaze (u originalu ili ovjerenoj kopiji) o ispuwavawu op{tih i posebnih uslova: 1. kra}u biografiju; 2. ovjerenu kopiju diplome; 3. izvod iz mati~ne kwige ro|enih; 4. uvjerewe o dr`avqanstvu (ne starije od {est mjeseci); 5. dokaz o radnom iskustvu; 6. ponu|en Program rada u naredne 4 (~etiri) godine; 7. uvjerewe da se protiv wih ne vodi krivi~ni postupak (ne starije od tri mjeseca); 8. uvjerewe da nisu osu|ivani za krivi~no djelo (za kandidate ro|ene u Republici Srpskoj uvjerewe }e se pribaviti po slu`benoj du`nosti, a kandidati ro|eni van Republike Srpske uvjerewe }e dostaviti li~no uz prijavune starije od tri mjeseca). Za dokaze iz ta~ke 3. i 6. op{tih uslova kandidati dostavqaju potpisanu i od strane nadle`nog organa ovjerenu pismenu izjavu, kao i potpisanu i ovjerenu izjavu o nepostojawu sukoba interesa. Imaju}i u vidu ovla{}ewa ombudsmana, koja proisti~u iz ~lana 16. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovawima Republike Srpske, vezano za prigovore na kona~na imenovawa, postoji potreba stalnog uvida u podnesena dokumenta te se iz tog razloga dokumenta prilo`ena uz prijavu na Javni konkurs ne}e vra}ati kandidatima. Svi kandidati koji ispuwavaju uslove iz Javnog konkursa bi}e pozvani na intervju. VIII Rok za podno{ewe prijava Rok za podno{ewe prijava je 15 dana od dana objavqivawa Javnog konkursa. Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se uzeti u razmatrawe. Prijave se mogu dostaviti li~no ili putem po{te na adresu Skup{tina op{tine Vi{egrad, ulica Kraqa Petra Prvog broj 7, sa naznakom: - "Komisija za izbor direktora JSU "Drina"Vi{egrad". IX Objavqivawe konkursa Javni konkurs bi}e objavqen u dnevnom listu "Glas Srpske" i u "Slu`benom glasniku Republike Srpske". Ako konkurs ne bude objavqen istovremeno, rok }e se ra~unati od dana posqedweg objavqivawa. SKUP[TINA OP[TINE VI[EGRAD Broj: 01-013- 127/13 Datum: 4.7.2013. godine PREDSJEDNIK SO Suqo Fejzi}

PRODAJU NEKRETNINA JAVNIM NADMETAWEM


Poslovnog prostora povr{ine 143,40 m2 u stambenoj zgradi E-16 u Nevesiwu, Nevesiwskih ustanika, bb na k.~. broj: 434 po starom premjeru ili novom premjeru k.~. broj: 548 K.O. Nevesiwe sa po~etnom prodajnom cijenom od 1.100,00 KM/m2. Pravo u~e{}a na javnom nadmetawu imaju sva pravna i fizi~ka lica koja uplate na blagajni preduze}a 10% od po~etne prodajne cijene poslovnog prostora najkasnije 30 minuta prije po~etka javnog nadmetawa, koje }e se odr`ati 31.7.2013. godine u 11 ~asova u prostorijama uprave preduze}a. Oglas ostaje otvoren 15 dana od dana objavqivawa. U slu~aju neuspjelog nadmetawa, drugo nadmetawe odr`a}e se 15.8.2013. godine u 11 ~asova na istom mjestu i u isto vrijeme pod istim uslovima. Dokumentacija i objekat mogu se razgledati svakim radnim danom. Rok uplate postignute cijene je 8 dana od dana odr`anog nadmetawa.

Upravni odbor

PREDUZE]E ZA PRERADU DRVETA "ISKRA" d.o.o. Mrkowi} Grad, Podbrdo bb Tel: 050/281-331 Na osnovu ukazanih potreba direktor preduze}a objavquje

KONKURS ZA UPRA@WENO RADNO MJESTO


- RUKOVODILAC PROIZVODWE ................... 1 izvr{ilac

Pored op{tih uslova kandidat mora da posjeduje a- Istaknute sposobnosti organizovawa i rukovo|ewa b- Osnovno poznavawe tehnologije i opreme za prerade drveta, c- Zavr{ena visoka, vi{a ili sredwa {kola. d- Poznavawe rada na ra~unaru. Uz prijavu dostaviti kratku biografiju sa svim bitnim faktorima. Za kandidate van teritorije M. Grada mogu} smje{taj. Hrana je obezbije|ena. Plata po dogovoru.

REPUBLIKA SRPSKA GRAD BAWA LUKA GRADONA^ELNIK ADMINISTRATIVNA SLU@BA Odjeqewe za prostorno ure|ewe Trg srpskih vladara 1; tel:+387 51 244 416; faks: +387 51 244 450; www.banjaluka.rs.ba

OBAVJE[TEWE ZA JAVNOST
BANJA LUKA COLLEGE Ul. Milo{a Obili}a br.30 Bawa Luka
Obavje{tava se javnost da }e Nacrt IZMJENE DIJELA REGULACIONOG PLANA "ADA DEBEQACI 4" U BAWALUCI biti izlo`en na javni uvid. Nacrt Plana bi}e izlo`en na javni uvid u prostorijama preduze}a "Routing", d.o.o. Bawaluka, Ul. Prvog kraji{kog korpusa br.16, prostorijama Administrativne slu`be Grada Bawaluka, te prostorijama mjesne zajednice Ada, svaki dan osim subote, nedjeqe i dr`avnih praznika u vremenu od 8 do 16 ~asova u periodu od 18.7. do 19.8.2013. godine. Nacrt Plana bi}e objavqen i na web site-u: www.banjaluka.rs.ba. Za vrijeme trajawa javnog uvida, sve do 19.8.2013. god. svako fizi~ko i pravno lice mo`e dati mi{qewe, primjedbe i prijedloge na Nacrt, upisom u svesku koja }e se nalaziti u prostorijama u kojima }e Nacrt biti izlo`en ili dostaviti u formi dopisa Administrativnoj slu`bi Grada Bawaluka Odjeqewu za prostorno ure|ewe.

DANA 16.7.2013. g. u dnevnom listu "Glas Srpske" objavqen je konkurs za upis

TROGODI[WI I ^ETVOROGODI[WI STUDIJSKI PROGRAMI

Do{lo je do {tamparske gre{ke gdje stoji BAWA LUKA COLLEGE , a treba da bude BANJA LUKA COLLEGE.

Prodajem

OBAVJE[TEWE
POSLOVNI PROSTOR
Gospo|ica Andrijana Mrkai}, diplomirani ekonomista iz Trebiwa, javno }e braniti magistarsku tezu pod naslovom

75 m2 u Bawaluci, Poslovni centar Jevrejska.

"BRENDIRAWE I DRU[TVENO ODGOVORNO POSLOVAWE KAO NA^IN REVITALIZACIJE TURISTI^KE DESTINACIJE" u srijedu, 24.7.2013. godine, u 12 ~asova, u sali 60/IV Ekonomskog fakulteta Pale. Magistarski rad se mo`e pogledati svakim radnim danom od 8 do 15 ~asova u biblioteci fakulteta. DEKAN Dr Qubi{a Vladu{i}

POVOQNO!

Telefon: 065/620-717.

70

godina

GLAS SRPSKE srijeda, 17. jul 2013. 19

Svijet
DOBRA VIJEST
Migel Anhel Treviwo Morales

TOP STORIES CNN


smirio u ba{ti jedne vile, u kojoj ga je patrola "uhapsila". U jurwavi se smjewivalo nekoliko policijskih patrola, koje su, zajedno sa osobqem gradske slu`be za hvatawe `ivotiwa, uspjele da ga savladaju i uspavaju.

Policija u Pragu je vi{e od dva ~asa jurila divqeg vepra po centru Praga, koji je tr~ao ulicama, sve dok kona~no nije uhva}en, a potom pu{ten u prirodu. Vepar je prvo "naletio" na izlog hotela "Hilton", a potom se

IRAN
Iran je ju~e objavio da bi pozdravio ramazanski prekid vatre izme|u pobuwenika i sirijske vlasti, jer je nacionalni dijalog jedino rje{ewe krize u zemqi, prenijele su agencije.

Vijesti
SAD

Otkriven Neptunov mjesec


VA[INGTON - Svemirski teleskop "Habl" otkrio je novi mjesec u orbiti planete Neptun, potvrdila je ameri~ka agencija NASA. Mjesec je dobio ime "S/2004 N 1" i sada je to 14. poznati mjesec koji kru`i oko ogromne planete. Ovo je ujedno najmawi mjesec u Neptunovom sistemu. Pre~nik mu je samo 20 kilometara, a pun krug oko Neptuna napravi svaka 23 ~asa. NASA navodi da je mjesec oko stotinu miliona puta bqe|i od najslabije zvijezde vidqive golim okom.

U velikoj akciji meksi~ke policije "pao" ozlogla{eni vo|a narko -kartela

UHAP[ENI ODGOVORAN ZA OKO 300 UBISTAVA

Opse`na akcija na granici sa SAD FOTO: TANJUG

Uhap{en prvi ~ovjek "Zetasa"


~ez, dodaju}i da su specijalcimarinci dugo nadzirali tu oblast. Iz helikoptera nije ispaqen nijedan metak, rekao je San~ez, ali nije objasnio kako je voza~ kamiona natjeran da se zaustavi. - Marinci u helikopteru su izveli ma ne var za zaustavqawe vozila, a osobqe na tlu je pru`ilo podr{ku mornarici - rekao je San~ez. Treviwo se te re ti za or ga ni zova ni kri mi nal, ubis tva, mu ~ewa i "prawe" novca, a za wegovo hap{ewe izdato je najmawe sedam naloga. Hap{ewe koje je "najve}i plijen" policije u ovoj godini, veliki je podstrek predsjedniku Enrike Pewa Nietu u wegovoj borbi protiv najve}eg kriminala. Nieto je do{ao na mjesto predsjednika decembra 2012. godine obe}av{i da }e poja~ati bezbjednost i vratiti stabilnost u zemqu uzdrmanu pod wegovim prethodnikom Felipeom Kalderonom. Kalderon je uspio da mo}ne narko-bande baci na koqena, ali je krvo proli }e pove}ano za vrijeme wegove vladavine s obzirom na to da je, od po~etka 2007. godine pa nadaqe, vi{e od 70.000 qudi ubijeno u nasiqu vezanom za kartele.

RUSIJA

Snouden podnio zahtjev za azil


MOSKVA - Biv{i slu`benik ameri~ke Centralne obavje{tajne slu`be (CIA) Edvard Snouden podnio je ju~e zahtjev za privremeni politi~ki azil u Rusiji, izjavio je wegov advokat Anatolij Ku~erena. Ruski mediji prenose da Kremq razmatra wegov zahtjev i da bi uskoro mogao da mu izda dozvolu za to da iz tranzitne zone aerodroma "[eremetjevo" stupi na teritoriju Ruske Federacije.

TREVIWO NAJVE]I PLIJEN POLICIJE


Ameri~ki Stejt department je ponudio nagradu od pet miliona dolara za informaci ju ko ja bi dovela do ha p{ewa Treviwa. Za Treviwa ka`u da je izuzetno nasilan i odgovoran za oko 300 ubistava. Mnoge od najte`ih zlo~ina u ratu u vezi sa drogom po~inili su pripadnici "Zetasa", a me|u wima je i masakr nekoliko desetina emigranata na sjeveru Meksika 2010. godine, kao i masakr 49 qudi ~ija su obezglavqena tijela prona|ena pro{le godine u blizini grada Montereja. Bezbjednosni stru~waci ka`u da je Treviwo, koji je ro|en u Nuevo Laredu, preuzeo "Zetas" nakon {to su marinci ubili biv{eg {efa kartela u oktobru 2012. godine.

Jedan od najve}ih zlo~ina koji su izveli ~lanovi "Zetasa"

KINA
U poplavama koje su ovog mjeseca pogodile kinesku Autonomnu oblast unutra{we Mongolije stradalo je 26 qudi, saop{tili su ju~e regionalni zvani~nici. Tu pokrajinu pogodili su pquskovi koji su po obimu prevazi{li one iz prethodnih godina.

LO[A VIJEST

Meksi~ki vojni helikopter nisko nadlijetao oblast u blizini granice Meksika sa SAD. Ispod letjelice u kamionetu nalazio se najtra`eniji narko-bos sa dvojicom mu{karaca, dva miliona dolara i osam komada oru`ja

SIJUDAD MEKSIKO Meksi~ka vlada saop{tila je da je u velikoj akciji uz u~e{}e helikoptera uhapsila Migela Anhela Treviwa, vo|u narko-kartela "Zetas". - Treviwo star 40 godina, poznat i kao Z-40, uhap{en je u ponedjeqak ujutro u sjevernom gradu Nuevo Laredo na granici sa SAD - rekao je predstavnik vlade novi na ri ma, prenijele su agencije. Meksi~ki vojni helikopter nisko je nadlijetao oblast 27 kilometara od grada Nuevo Lareda u blizini granice Meksika sa SAD. Ispod letjelice u kamionetu nalazio se najtra`eniji nar ko-bos Mi gel An hel

Treviwo Morales, sa dvojicom mu{karaca, dva miliona dolara i osam komada oru`ja. - Jedan od dvojice pratilaca bio je po svoj prilici ra~unovo|a, a drugi Moralesov tjelohraniteq - rekao je portparol vlade Eduardo San-

"PRAWE" NOVCA
Zajedno sa svoja dva brata, Treviwo je optu`en da je novac od droge "prao" kroz trke kowa pro{le godine. Treviwov brat Hose nedavno je osu|en na 20 godina zatvora u Teksasu, zbog "prawa" novca od prodaje droge, koji je "Zetas" ubacivala u legalne tokove. Ameri~ke federalne vlasti optu`ile su Treviwa i jo{ 13 osoba da su milione dolara od {verca droge ubacili u poslove u vezi sa kowskim trkama {irom SAD.

20 srijeda, 17. jul 2013. GLAS SRPSKE

Austrijske obavje{tajne slu`be sara|uju sa kazahstanskom tajnom slu`bom

Be~ poma`e Astani da otima qude


Agenti KNB-a uspostavili dobre odnose sa austrijskim kolegama, uz ~iju pomo} su posqedwih godina {pijunirali vi{e osoba
BE^ - Generalna direkcija za javnu bezbjednost u MUP-u Austrije trenutno provjerava kontakte doma}ih obavje{tajnih slu`bi sa ka zahstanskom taj nom slu`bom (KNB), zbog sumwe da sara|uju pri otmicama. Kon ta kti aus trij skih obavje{tajaca sa kazahstanskim kole ga ma u `i `i su interesovawa poslije KNBove akcije otmice porodice kazahstanskog oligarha Muktara Ablijasova iz Italije, uz pomo} aviona koji je iznajmqen u Austriji. Ova akcija alar mi ra la je Ministarstvo unutra{wih poslova, jer KNB lovi protivnike re`ima i u Austriji. Naime, agenti KNB-a uspostavili su dobre odnose sa
Oteti oligarh Muktar Ablijasov

Alarmirano Ministarstvo unutra{wih poslova FOTO: ARHIVA

SASTANCI
Iako dr`avno tu`ila{tvo odbija svaku saradwu sa KNB-om kriminalisti~ki policajci i KNB agenti se sastaju redovno, a tu`ila{tvo nije uspjelo ni da sprije~i posjetu austrijskih kriminalista centrali KNB-a u Astani.

austrijskim kolegama, uz ~iju pomo} su posqedwih godina {pi ju ni ra li vi {e oso ba, tvrdi be~ki dnevnik "Prese". Ka zahstanski pred sjednik Nur sul tan Na sar ba jev nalo`io je svojim agentima {i rom svi je ta da kre nu u lov na ne is to mi{qeni ke. Ukoliko oni ne uspiju da do|u do osobe koja je meta, za taoce uzimaju ~lanove porodice, kao {to je to bio slu~aj nedavno u Italiji. "Prese" je istakao da nije bi la slu ~aj nost {to je avion za operaciju kidnapovawa porodice kazahstanskog oli garha iz Ita li je iznajmqen ba{ u Be~u, jer u glavnom gradu Aus tri je KNB, navodno, ima svoju centralu za Evropu.

KNB LOVI PROTIVNIKE RE@IMA I U AUSTRIJI

Pre ma sa znawima Slu `be za o~uvawe ustavnosti i bor bu pro tiv te ro ri zma (BVT) obavje{tajni oficir Leonid B. je u Be~u nadle`an za "povratak lica". U Austriji kazahstanski agenti poku{avaju ve} du`e vrijeme da se domognu biv{eg ambasadora u Be~u Rakata Ali je va i wego vih saradnika. Alijev treba da bude natjeran da se vrati u Kazahstan, gdje je osu|en na 40 godina zatvora zbog ubis-

tva i dru gih kri mi nal nih radwi.

KNB POKU[AVA DA SE DOMOGNE RAKATA ALIJEVA


Po{to ne uspi je vaju da realizuju ciq milom agenti pribjegavaju sili protiv ~lanova porodice. Tako se jedan ka zahstanski dr`avqanin obratio austrijskoj policiji,

predaju}i snimak telefonskog razgovora, u kojem mu je re~e no da je wegove dvi je k}erke pritvorio KNB i da }e biti oslobo|ene samo ako se vrati u Kazahstan. "Prese" postavqa pitawe da li je Kazahstanac djelovao ispravno kada se obratio za pomo} austrijskoj policiji, jer se u istra zi pro tiv Ali je va ispostavilo da postoje tijesne veze izme|u slu`benika kri mi na lis ti ~ke slu `be Austrije i KNB-a.

Me|unarodna policijska akcija


BOSNA I HERCEGOVINA REPUBLIKA SRPSKA OSNOVNI SUD U VI[EGRADU Broj: 91 0 I 012367 13 I 3 Vi{egrad, 9.7.2013. godine

"Palo" 255 pedofila


VA[INGTON - Vlasti SAD i jo{ osam dr`ava uhapsile su 255 pedofila, od kojih 244 u Americi, koji su na internetu ucjewivali djecu i tra`ili da im {aqu svoje pornografske snimke, prenose agencije. - U jednomjese~noj akciji, koju je vodila ameri~ka Agencija za imigraciju i carine, ot kri ve na je 61 `rtva ove vrste seksualne eksploatacije u SAD, Kanadi, Indoneziji i Holan di ji - re kao je direktor agencije Yon Morton. ova pojava uzima maha, tako {to "in ternet preda to ri", koji u~estvuju na onlajn sobama za }askawe, namame tinejyere svojim fotografijama, a onda ih ucjewuju tra`e}i sve eksplicitnije slike, ako ne `ele da objave one koje su im ve} poslali. Hap{ewa su, osim u Americi obavqena i u Brazilu, Kanadi, Izraelu, Meksiku, Filipinima, Singapuru, Ju`noj Koreji i Tajlandu. Ameri~ki zvani~nici procjewuju da je jo{ 80 `rtava ucjewiva~a ostalo neotkriveno.

OSNOVNI SUD U VI[EGRADU, po sudiji Rahmanovi} Osmanu, u izvr{nom postupku tra`ioca izvr{ewa Nova banka AD Bawa Luka, protiv izvr{enika Savi} Momira iz Vi{egrada, mjesto Drinsko bb, radi izvr{ewa na osnovu ~lana 348. stav 3. Zakona o parni~nom postupku

OBJAVQUJE RJE[EWE O IZVR[EWU


Dozvoqeno dana 31.08.2010. g. na osnovu vjerodostojne isprave-mjenice, radi naplate nov~anog potra`ivawa, u iznosu od 15.707,71 KM sa zakonskom kamatom po~ev od 11.12.2009. g. pa do isplate, kao i tro{kove protesta mjenice u iznosu od 55,00 KM, te tro{kovima izvr{nog postupka u iznosu od 1.257,00 KM. Izvr{ewe se odre|uje na nepokretnosti kao sredstvu izvr{ewa izvr{enika ozna~enoj u zemqi{nim kwigama kao k.~. broj 293/8, Ku}a i dvori{te neplodno u naravi dvori{te povr{ine 218 m2 i zgrada povr{ine 114 m2, te nepokretnost upisana u ZK 246 KO SP Vi{egrad u vlasni{tvu Savi} (Milorad) Momira sa 1/1 dijela (preuzeto dana 27.12.2006. g.) iz ZK ulo{ka 2558 KO Vi{egrad, namirewem tra`ioca izvr{ewa iz iznosa dobijenog prodajom i prenosom nov~anog iznosa na transakcijski ra~un tra`ioca izvr{ewa br. 555-010-00000000-13.

SVE[TENICI I NASTAVNICI ME\U UHAP[ENIMA


Me|u uhap{enima su i devet nastavnika i tri sve{tenika. Morton je objasnio da

VATIKANSKA BANKA

TURSKA

Biv{i zvani~nici "prali" novac


PRAVNA POUKA: Protiv ovog rje{ewa izvr{enik Savi} Momir mo`e izjaviti prigovor ovom sudu, u roku od 8 dana od dana prijema Rje{ewa o izvr{ewu. Prigovor se dostavqa u dovoqnom broju primjeraka za sud i stranke. Dostavqawe rje{ewa izvr{eniku Savi} Momiru smatra se izvr{enim protekom roka od 15 dana od dana objavqivawa. VATIKAN - Italijansko dr`avno tu`ila{tvo smatra da su Paolo ^iprijani i Masimo Tuli prekr{ili italijanski zakon o "prawu" novca, ali sve se jo{ temeqi na indicijama. Italijansko dr`avno tu`ila{tvo smatra da su dvojica biv{ih vatikanskih bankarskih zvani~nika u vi{e navrata prekr{ili italijanski zakon o "prawu" novca.

Nastavqa se racija u Istanbulu


ISTANBUL - Istanbulska policija privela je ju~e najmawe 30 qudi u operaciji sprovedenoj na vi{e od stotinu adresa u i to u vezi s nasiqem na protestima u parku Gezi. Istanbulske antiteroristi~ke jedinice pretresle su i neke studentske domove, a me|u privedenima su vo|a istanbulskog ogranka Saveza mladih Turske Olgu Ozdemir.

70
Vijesti
[panija

godina

GLAS SRPSKE srijeda, 17. jul 2013. 21

NOVI SUKOBI PRISTALICA MOHAMEDA MORSIJA I POLICIJE

Uhap{en evropski kriminalac


MADRID - [panska policija saop{tila je ju~e da je uhapsila Britanca Brajana ^aringtona, koji je osumwi~en za upravqawe organizacijom za krijum~arewe droge. U saop{tewu se navodi da je ^arington jedan od deset najtra`enijih evropskih kriminalaca. On je uhap{en zajedno sa svojom djevojkom i sinom.

Egipat opet gori, sedam poginulih


Na hap{ewa i suzavac demonstranti odgovorili kamenicama i blokadom glavnog puta u Kairu. Morsijeve pristalice ponovo protestovale ispred yamije u Nasr sitiju gdje se okupilo na desetine hiqada qudi
KAIRO - Najmawe sedam osoba je poginulo, a 261 je povrije|ena u sukobima koji su izbili u no}i sa utorka na srijedu izme|u pristalica svrgnutog egipatskog predsjednika Mohameda Morsija i snaga reda u Kairu, rekli su ju~e egipatski zvani~nici. Policija je upotrijebila suzavac da bi potisnula demonstran te, pris ta li ce svrgnutog Mohameda Morsija, a najmawe 400 qudi je uhap{eno zbog "provocirawa nereda". Na hap{ewa i suzavac demonstranti su odgovorili kamenicama i blokadom glavnog puta u Kairu. Ukupno 401 "izgrednik" uhap{en je samo u centru Kaira gdje su dvije oso be ubi je ne u su ko bi ma pristalica svrgnutog predsjednika Mohameda Morsija

POGINULO SEDMORO, POVRIJE\ENI H OKO 260

Japan

Rasturena "firma za te{ki seks"


TOKIO - Japanska policija je uhapsila vo|u kriminalnog lanca specijalizovanog za slawe "u ku}ne posjete" `ena te`ih od 150 ki lo gra ma. Ke iko Sa ito (41) osumwi~ena je da je vodila posao prostitucije pod ime nom "Ma kusu bodi" (ma ksi mal no ti jelo), a koji su se reklamirali da pru`aju usluge mu{karcima koji vole "eksplozivne grudi i bedra".

Morsijeve pristalice ne prihvataju svrgavawe predsjednika sa vlasti FOTO: ROJTERS

Bugarska

Rudari `ivi zatrpani


SOFIJA - Spasioci su uspjeli da izvuku jednog od ~etiri rudara koji su pre`ivjeli odron u rudniku ugqa Oranovo na jugozapadu Bugarske. Akcija spasavawa se nastavqa, a prema prvim informacijama koje prenose bugarski mediji dvojica rudara su poginula na licu mjesta.

sa snagama reda. Agencija Mena dodaje da je predmet proslije|en tu`iocu koji }e nadgledati istragu. Pet oso ba je ubi je no u jugozapadnom dijelu Kaira, a druge dvije u blizini trga Tahrir, rekli su egipatski zvani~nici.

Dr`avni mediji su javili da je 261 osoba povrije|ena u sukobima oko mosta i nedaleko od Ramzesovog trga, koji su trajali sve do ranih jutarwih ~asova. Ranije su mediji javili da su najmawe 22 osobe povrije|ene u sukobima prista-

lica Morsija i snaga reda u Ka iru, dok se o~e ku je objavqivawe sastava nove vlade. Egi pat ska poli ci ja je saop{tila da su ~etiri pripadnika snaga reda povrije|ena.

NEGODOVAWE ZBOG TURSKE


Zvani~nici u Kairu izrazili su nezadovoqstvo zbog podr{ke turskog premijera Reyepa Tajipa Erdogana svrgnutom egipatskom predsjedniku Mohamedu Morsiju. - Postoji sna`na ozloje|enost zbog ponovqenih primjedaba turskih zvani~nika o pitawu unutra{we situacije u Egiptu - saop{tio je portparol Ministarstva spoqnih poslova Badr Abdelati. On je pozvao Ankaru da "zajedni~ke interese, istorijske veze dvije zemqe stavi iznad svega ostalog". Erdogan je rekao da je Morsi jedini legitimni predsjednik Egipta jer ga je "izabrao narod".

SUKOBI TRAJALI DO JUTARWIH ^ASOVA


Morsijeve pristalice ponovo su ju~e protestovale ispred yamije u Nasr sitiju gdje se oku pi lo na de se ti ne hiqada qudi. Vi{e od stotinu qudi je poginulo u sukobima poslije svrgavawa Morsija, 3. jula, a wegove pris ta li ce osu |u ju

"vojni pu~" zbog ~ega su iza{le na ulice. U Egipat je do{ao i zamjenik ameri~kog dr`avnog sekretara Vilijam Berns, {to je prva posjeta nekog visokog zvani~nika SAD poslije svrgavawa Morsija. Berns je ista kao da je naj va `ni je zaustaviti nasiqe i po~eti ozbiqan dijalog koji podr`avaju sve strane. Ocjewuju }i da Egi pat ima "drugu {ansu da uspostavi demokratsku dr`avu", Berns je iskqu~io mo gu }nost scenarija kakav je u Siriji gdje se vodi gra|anski rat. Va{ington je o{tro kritikovao i Morsijeve pristalice i protivnike, koji su jedni drugima zamjerali da imaju podr{ku SAD.

22 srijeda, 17. jul 2013. GLAS SRPSKE

70

godina

Bawaluka

Vijesti iz porodili{ta

4 djevoj~ice 5 dje~aka

Bawalu~ka privreda uni{tena u privatizaciji

Nerije{ena 104 ste~ajna postupka


Vlada vodi ste~ajne postupke, ne grad. Bili bismo zadovoqni da mo`emo uticati na ove postupke, ali ne mo`emo. Na{ posao je da napravimo ambijent za poslovawe, a ne da poku{avamo o`ivjeti preduze}a u ste~aju, ka`e Josipovi}
PI[U: ALEKSANDRA SRDI] I VESNA POPOVI] gradska@glassrpske.com Postupak u "^ajavcu" bi trebalo da bude okon~an u septembru FOTO: ARHIVA

GRADSKI VODI^
Va`ni telefoni
Informacije Hitna pomo} 1185 124, 230- 620 Vatrogasci 123 CJB 122, 337-10 0 Ta~no vrijeme 125 Meteorolo{ka stanica 307-943 S.O.S. telefon 1264 (Linija za pomo} `rtvama nasiqa u porodici)

HIQADE RADNIKA OSTALE BEZ POSLA

OBAVEZE ULAGA^A
Poslije izvr{ene privatizacije zakqu~eno je da su strate{ki ulaga~i u potpunosti izvr{ili ugovorne obaveze u pogledu investirawa u preduze}ima "Celeks", "Vitaminka", "Jel{ingrad", "Telekomunikacije RS", "Tr`nica", "Hemofarm" , "Krajina", "TOP" Tuwice, "Glas Srpske", "Nova DI Vrbas i "Bawalu~ka pivara" - navode u Odjeqewu za privredu. {est i po mi liona KM za imovinu "Unis vaqaonice". - Ovaj postupak je trajao dvije godine, godinu sam morao da ukwi`avam ne{to {to se nije trebalo. Sada sam dobio i taj sporni list nepokretnosti koji je oduzeo toliko vremena. Oni su insistirali na tome da to mora biti vlasni{tvo jedan kroz jedan. Istovremeno, vodim jo{ jedan postupak u "^ajavcu", ali bi on trebalo da bude okon~an u septembru. I on je trebalo da bude zavr{en prije godinu i po, ali su sudski sporovi usporili proces - istakao je ste~ajni upravnik Savo [evaqevi}. Ekonomista Zoran Pavlovi} smatra da je nedopustivo da jedan ste~ajni upravnik vodi i do deset ste~ajeva.

Bolnice
Paprikovac Poliklinika 342-10 0 247-333

Ordinacije
Deamedik Euromedik Mediccare firena 309-222 463-025 300466 235-444

Prevoz
Autob. stanica @eqez. stanica Aerodrom Bawaluka Biletarnica (centar) 922-0 0 0 301-229 535-210 315-867

Bawalu~ka privreda je odavno na klimavim nogama, {to dokazuje i podatak da se na podru~ju grada vode 104 ste~aj na pos tup ka za brojna dr`avna i privatna preduze}a. Time grad gubi na miliona svake godine, a na hiqade radnika ostalo je bez posla. U 2013. do 31. marta je zakqu~eno devet, a pro{le godine 30 ste~aja, me|u kojima je najvi{e trgova~kih preduze}a. U sklopu vi{e od 30 ste~ajnih postupa ka vodi se pa ra lel no i nekoliko sudskih postupaka, {to znatno produ`ava trajawe ste~aja. Da je ovo pora`avaju}i

poda tak ka `u i u Grad skoj skup{tini. - Vlada vodi ste~ajne postupke, ne grad. Bili bismo zadovoqni da mo`emo uticati na ove postupke, ali ne mo`emo. Na{ posao je da napravimo ambijent za poslovawe, a ne da poku{avamo o`ivjeti preduze}a u ste~aju. Jasno da ~im nema privrede nema ni razvoja - naveo je potpredsjednik Skup{tine grada Zdravko Josipovi}. U proteklih 13 godina, od

OD PRODAJE 185 PREDUZE]A ZARA\ENO 1,4 MILIJARDE KM


185 preduze}a privatizovano je 127. Prihod ostvaren prodajom dr`avnog kapitala preduze }a izno si sko ro 1,4 milijarde maraka, ali je i gubitak zbog propasti privrednih gi ga na ta, pre ma procjenama stru~waka, pre{ao cifru od milijardu KM.

- Veliki problem imamo sa samostalnim preduzetnicima jer je pro{le godine uga{eno 785 radwi, a 2011. 472. Bez posla je ostalo 4.800 radnika. Administrativna slu`ba je mogla intervenisati smawewem nameta - smatra odbornik NDS Milenko Ja}imovi}. Grad je preuzeo brigu o projektu Tehnolo{kog biznis parka, gdje bi trebalo biti zaposleno nekoliko hiqada radnika, ali jo{ nisu uplatili

Taxi

Inspekcije
Sanitarna 244-475 Tr`i{na 244-479 Inspekcija rada 244-479 Prosvjetna 334-60 0 Komunalna 306-464 Republi~ka uprava za inspekcijske poslove 334-627 Republi~ki devizni inspektorat 30 0-434

REPERTOAR

BIOSKOPI MULTIPLEKS "PALAS"


@ESTOKE DJEVOJKE Uloge: Sandra Bulok, Melisa Mekarti, Kaitlin Olson @anr: Akcija, komedija, triler Termini:17, 18.30, 20, 22.30, dodatni termin subotom i nedjeqom 12.30

USAMQENI OSVETNIK Uloge: Yoni Dep, Armi Hamer, Tom Vilkinson... @anr: akcija, avantura, vestern Termini: 17.15, 19.30, 21, dodatni termin subotom i nedjeqom 13.30 UNIVERZITET ZA MONSTRUME Uloge: Yon Gudman, Yejms P. Salivan, Bili Kristal, Majk Var{ovski, Stiv Bu{emi, Rendl Bogs @anr: animirani, porodi~ni, komedija Termini: 16, 18, dodatni termini subotom i nedjeqom 12, 14 MLA\I REFERENTI Uloge: Oven Vilson, Vins Von, Vil Farel @anr: komedija Termini: 22.15 SVJETSKI RAT Z 3D Uloge: Bred Pit, Metju Foks, Mirel Enos @anr: akcija, horor, drama, SF Termini: 20.15, 22.30, dodatni termin subotom i nedjeqom 13

MUZEJ RS
Stalna postavka "Od praistorije do savremenog doba" Multimedijalna izlo`ba "Jasenovac" Izlo`ba "Ribe, vodozemci i gmizavci na{ih krajeva" Etnolo{ka izlo`ba `enskih ko{uqa Izlo`ba maketa i fotografije aviona "Savremeno vojno vazduhoplovstvo" Otvorena do 31. jula

Kvarovi
Prijava kvarova 258-686 Kvar. na telefonima 1275

MUZEJ SAVREMENE UMJETNOSTI RS


"Inicijative Milana Kowovi}a na raskr{}ima srpske umjetnosti 20. vijeka" Otvorena do 20. jula

Hoteli
"Bosna" 215-775 "Palas" 218-723 "Ideja" 217-444 "Vidovi}" 217-217; 245-800 "Cezar" 326-40 0 "Grand" 380-105 "Meriot" 222-870; 217-801

STUDENTSKO POZORI[TE
Muzi~ka drama "Ejmi Vajnhaus" u 22 ~asa, utorak, srijeda i ~etvrtak

godina MODERNIZACIJA MAKADAMSKIH SAOBRA]AJNICA


Asfaltirawem dijelova ulica Jovana Ra{kovi}a, Du{ana i Vlade Kopawe, te Cara Konstantina zapo~ela je realizacija projekta modernizacije makadamskih gradskih saobra}ajnica. Ovim projektom, koji je vrijedan 178.773 KM, bi}e obuhva}eni i

70

GLAS SRPSKE srijeda, 17. jul 2013. 23

dijelovi, odnosno ogranci, ulica Vida We`i}a (dva ogranka), bra}e Kukrika, Rade Radi}a i Starog Vujadina, u ukupnoj du`ini od 2.030 metara. A. S.

Mje{tani dijela naseqa Sara~ica ogor~eni zbog lo{eg puta

PA@WA

^im padne ki{a putem se ne mo`e pro}i od blata. Zato nosimo gumene ~izme, a kada dijete vodim u {kolu moram ga preobuvati. Qeti nas gu{i pra{ina, i ne znam {ta je gore, po`alila se Vu~i}eva
PI[E: DANIJELA STOKANI] danijelas@glassrpske.com

Dobijaju asfalt, a gazi}e blato


UMJESTO 600 DOBIJAJU 30 0 METARA PUTA

Naseqa i ulice bez struje


Zbog radova na elektromre`i danas }e do}i do prekida u snabdijevawu potro{a~a strujom u naseqima Rami}i, Drago~aj, [argovac i Mi{in Han od 8.30 do 14.30 ~asova. Bez struje }e biti i ulice Bulevar Srpske vojske i Bulevar vojvode @ivojina Mi{i}a od osam do devet, Dr Vojislava \ede Kecmanovi}a i Kosovke djevojke od 8.30 do 13 ~asova i Bulevar Srpske vojske i Bulevar vojvode @ivojina Mi{i}a od 14 do 15 ~asova, saop{teno je iz "Elektrokrajine". D. S.

Iako su mje{tani dijela sela Mali Prwavor i Vu~i}i u mjesnoj zajednici Sara~ica do~ekali da kona~no krene gradwa puta koji ih spaja sa gradom, ogor~eni su jer }e umjesto obe}anih 600 i vi{e metara asfalta, dobiti duplo mawe. Pokreta~ akcije asfaltirawa puta Mile Vu~i} ka`e da su se mje{tani nadali da }e wihovi problemi biti rije{eni. - Godinama poku{avamo da napravimo put kakav dolikuje nasequ udaqenom samo pet kilometara od centra, ali ni{ta do sada ni je u~iweno. Dobijali smo dva-tri kamiona kamena, a i sami smo kupovali i nasipali - po`alio se Vu~i}. Prema wegovim rije~ima, lani su selo obi{li i nadle`ni iz Administrativne slu`be grada, poslije ~ega nam je opet nasut put. - Na po~etku ove godine odobreno nam je oko 600 metara asfalta, me|utim, dan prije po~etka radova do{lo je obavje{tewe iz MZ da }e biti

Mje{tani nekoliko puta nasipali put FOTO: V. TRIPI]

Pla}ena praksa u ^e{koj


je gore - po`alila se majka Mira Vu~i}. Me|u mje{tanima kru`e pri~e i o tome da }e druga obe}ana polovina puta pripasti selu Jovi}i. - Ovdje `ivim 50 godina i cijeli `ivot ~ekam put. Na ovoj dionici prije neki dan su po~eli radovi. Nije kako su nam obe}ali, ali u svakom slu~aju i ovo malo puno zna~i kazao je mje{tanin Radenko Mihajlovi}. Mihajlovi} je istakao da je do sada mnogo novca utro{eno, a da ni{ta nije u~iweno. - Put je trebalo da bude ura|en prije vi{e decenija, a kako oni sad predvi|aju ne}e biti sastavqen ni za dvadeset godina - dodao je Mihajlovi}. Mje{tani MZ Sara~ica ka`u da su uslovi `ivota veoma lo{i, a pored puta, imaju problema i sa slomqenim banderama za struju koje su gotovo "legle" na zemqu. Studentska organizacija "Aiesec" poziva studente da se pri ja ve za obavqawe stru~ne prakse iz oblasti trgovine u Ostravi u Republici ^e{koj. Praksa }e trajati od 26 do 78 sedmica, a mjese~na plata je 520 ameri~kih dolara. Ostrava je tre}i po veli~ini grad u ^e{koj, poznat kao "~eli~no srce ^e{ke dr`ave". Sve detaqnije informacije u vezi sa ovim pozivom zainteresovani mogu dobiti u navedenoj organizaciji. A. S.

ura|eno samo 300 metara. A kao razlog tome su naveli da grad nema dovoqno novca, te da nije samo nama umaweno, nego i ostalima - rekao je Vu~i}. On je dodao da je prije pet godina asfaltiran put kroz selo Mihajlovi}i, sve do wihovog sela, i sad nedostaje samo nekoliko kilometara da se taj put sastavi sa naseqem Pavlovac. Brojni mje{tani tvrde da im samo dio novog puta ne}e puno zna~iti, jer }e opet morati da idu kroz blato i pra{inu. - ^im padne ki{a putem se ne mo`e pro}i od blata. Zato nosimo gumene ~izme, a kada dijete vodim u {kolu moram ga preobuvati da ne bi i{lo neuredno na nastavu. Qeti nas gu{i pra{ina i ne znam {ta

"NIKO NIJE OBE]AO"


Predsjednik Savjeta MZ Sara~ica Nedeqko Kne`evi} ka`e da je po planskim dokumentima obe}ano samo 300 metara asfalta. - Ne znam ko je wima obe}ao 600 metara, wima je nezvani~no bilo re~eno i tri i po kilometra puta, dok ono {to je zvani~no i {to je pro{lo kroz skup{tinska dokumenta jeste 300 metara - rekao je Kne`evi}.

STRAHUJU DA ]E DRUGA POLOVINA PUTA PRIPASTI SELU JOVI]I

Udaqeni samo pet kilometara od centra grada

MATI^NI URED
Ro|eni:

Grad ukratko
Multipleks "Palas"

Ni`e cijene za sve projekcije


Svje sni te {ke eko nomske situacije u kojoj se nalazi ve}ina gra|ana, multipleks "Palas" je odlu~io da snizi cijene svojih ulaznica za sve projekcije. - @elimo da omogu}imo {to ve}em broju na{ih sugra|ana da prisustvuju projekcijama u multipleksu "Palas" i da im odlazak u bioskop ne predstavqa luksuz. Iz ovih razloga odlu~ili smo da od sutra uvedemo nove cijene - rekla je portparol "Palasa" Marina Popovi}. D. S.

Park "Mladen Stojanovi}"

Grb Bawaluke

Fotografisawem podr`ati oboqele


Udru`ewe za oboqele od hepatitisa organizuje 21. jula, povodom Svjetskog dana hepatitisa, fo to gra fi sawe u par ku "Mla den Stojanovi}". - Kampawa je planirana s ciqem podizawa svijesti o problemu qudi oboqelih od hepatitisa. Radi se u sklopu svjetske kampawe, a povezano je i sa "Guinness" rekordom - istakli su u Udru`ewu. Dodali su da bi svi koji `ele da poziraju na fotografiji trebalo da prekriju rukama o~i, usta ili u{i. A. S.

Raspisan konkurs za idejno rje{ewe


Grad Bawaluka raspisao je javni konkurs za izradu idejnog rje{ewa grad skog grba. Pra vo u~e{ }a ima ju svi dr`avqani i pra vna lica u BiH. Grb mora da odra`ava istorijsko, kulturno i prirodno nasqe|e Bawaluke. Konkurs je otvoren 60 dana. Autor ~iji rad bude izabran ima pravo na nov~anu naknadu u iznosu od 3.000 KM. A. S.

Sara Spasojevi}, k}i Danijela i Tawe; Marija Milanovi}, k}i Bojana i Jovane; Jan Botte, sin Marc Jean Sebasriena i Nata{e; Vasilije Milankovi}, sin @eqe i Zorice; Tibor Alimpi}, sin Bojana i Vesne; Velibor Egeqi}, sin Vedrana i Mirjane; Ivana Drvar, k}i Mladena i Mladenke; Petar Safner, sin Marka i Du{anke; David Remi}, sin Sr|ana i Branke; Milo{ Ante{evi}, sin Slobodana i Olivere; Janko Milinkovi}, sin Dalibora i Marije.

24 srijeda, 17. jul 2013. GLAS SRPSKE

70

godina

Kultura
VI[E OD 100 UGLEDNIH GOSTIJU

KWIGA PO NA[EM IZBORU

Laza Kosti} PESME

Festival evropskog filma na Pali}u

Palata Porcija u Be~u

Izlo`ba djela Milana Kowovi}a


BE^ - Izlo`ba slika Milana Kowovi}a (1898-1993) pod nazivom "Slikarstvo gesta i akcije" otvorena je u palati Porcija u Be~u u prisustvu mnogobrojnih zvanica, javio je Tanjug. U reprezentativnoj be~koj galeriji, izgra|enoj u 16. vijeku, izlo`en je dio opusa Kowovi}a, iza kojeg je ostalo vi{e od 6.000 radova: uqa, pastela, akvarela, tempera, crte`a, tapiserija, pozori{nih scenografija, skica za kostime, vitra`a, mozaika i grafika.

To nije klasi~na monografija povodom jubileja, ve} dokument, spomenar, pa i uybenik, uz odavawe po~asti autorima koji su dolazili na Pali}, ka`e Zelenovi}
PALI] - Na jubilarnom, 20. festivalu evropskog filma (FEF) na Pali}u ju~e je predstavqena monografija o dobitnicima nagrade "Aleksandar Lifka" pod naslovom "Dodir ve~nosti" autora Neboj{e Popovi}a, u izdawu FEF-a i Jugoslovenske kinoteke, javio je Tanjug. Festival }e ove godine ugostiti vi{e od 100 uglednih gostiju iz cijele Evrope. Direktor FEF-a i Kinoteke Radoslav Zelenovi} istakao je da festival mo`e da se podi~i izdava~kom djelatno{-

Pali} i "Dodir ve~nosti"


}u i naveo monografiju o pioniru kinematografije na ovim prostorima Lifki, ka i "Festivalske novine" koje tokom svakog FEF-a i daqe izlaze i onlajn i u {tampanom obliku. Zelenovi} je dodao da je i Kinoteka zainteresovana za ovu vrstu kwiga jer je to svjedo~anstvo o va`nim autorima koji su obiqe`ili istoriju evropskog filma, a zna~ajna je za filmske arhiviste jer je vrlo precizna {to se ti~e podataka.

JUBILEJ

LOS AN\ELES

Postavka o Desanki Maksimovi}


BEOGRAD - Postavka Biblioteke grada Beograda "Desanka Maksimovi} - Pamti}u sve" bi}e otvorena sutra u Spomen-ku}i kraqa Petra, javio je Tanjug. Izlo`ba o `ivotu i stvarala{tvu Desanke Maksimovi} organizuje se povodom obiqe`avawa 20 godina od smrti i 115 godina od ro|ewa velike srpske pjesnikiwe. Na 25 velikih banera bi}e predstavqeni najva`niji momenti iz `ivota i stvarala{tva Desanke Maksimovi} - djetiwstvo i mladost, {kolovawe od Brankovine, Vaqeva, Beograda do Pariza, prvi pjesni~ki poku{aji i prvi objavqeni stihovi u ~asopisu "Misao".

Premijera filma "Prizivawa"


LOS AN\ELES - Premijera filma "Prizivawa" okupila je u Los An|elesu gluma~ku ekipu, a rije~ je o ostvarewu koje je snimqeno prema originalnim zapisima lovaca na natprirodne sile Eda i Lorejn Voren, javile su agencije. Stvarna Lorejn je jo{ `iva i u svojoj ku}i ~uva na hiqade stvari koje su bile opsjednute ili na neki na~in povezane s nama neobja{wivim silama. Oni su se odazivali pozivima qudi iz cijelog svijeta, a "Prizivawa" svjedo~e o doga|awima u ku}i porodice Peron, u naizgled idili~nom mjestu Harisvil. Film je ra|en u horor triler `anru, a rediteq je Yejms Von.

OVOGODI[WI LAUREATI MIHALKOV I KUSTURICA


- To nije klasi~na monografija povodom jubileja, ve} dokument, spomenar, pa i uybenik, uz odavawe po~asti autorima koji su dolazili na Pali} - objasnio je on, najavquju}i da }e kwiga biti poslata svim tim autorima, kao i inostranim kinotekama. Izvr{ni producent FEFa Bla`o Perovi} podsjetio je da ova manifestacija ima pet programskih cjelina. Okosni-

PROGRAM
Jedan od najzna~ajnijih festivala evropskog filma traja}e do 19. jula na vi{e lokacija u fenomenalnom prirodnom okru`ewu kraj jezera Pali} i u Subotici. U beogradskom bioskopu "Fontana" od ju~e se prikazuje interesantan izbor filmova sa ovogodi{weg festivala.

cu ~ini film, ali tu su i izdava{tvo, debatni program, edukacija i muzi~ki program. - Sa samo 210.000 evra organizovali smo festival koji ima oko 180 gostiju. Zato smo morali da se odreknemo nekih progamskih celina, na primer radionice za mlade producente, tribine o dometima srpske kinematografije - rekao je on. Prvi dobitnici "Lifke" bili su Milena Dravi} i Miklo{ Jan~o, zatim Du{an Makavejev i Jir`i Mencl, kasnije Ken Lou~, Ken Rasel, Gordan Mihi}, Goran Markovi} Ovogodi{wi laureati Nikita Mihalkov i Emir Kusturica nisu ukqu~eni, jer }e posebnom monografijom o wima dvojici zapo~eti serija redovnih godi{wih kwiga koja }e, nadaju se na FEF-u, prerasti u va`nu biblioteku.

Prijedorska likovna kolonija "Sreten Stojanovi}"

Muzej u Francuskoj

Vrijedne figure iz 19. vijeka


PARIZ - Figure koje se kre}u, smiju, sviraju, igraju i tako zabavqaju prolaznike iza izloga velikih robnih ku}a u Francuskoj samo su nasqednik francuske tradicije automatizovanih figura koja se`e daleko u 19. vijek, javio je Tanjug. U muzeju u Sulijaku na jugozapadu Francuske otvoren je muzej takvih figura, a Klaus Lorenc, glavni restaurator muzeja, svakoga dana obilazi figure stare i preko jednog vijeka i provjerava da li rade kako treba. Prva poznata figura - mali ba{tovan - proizvedena je 1865, a muzej koji ih sada izla`e jedini je ove vrste u Evropi.

Umjetnici na okupu od 5. avgus ta


PRI JEDOR - Li kovna kolonija "Sreten Stojanovi}" bi}e otvorena 5. avgusta, a okupi}e deset slikara i vajara iz Beograda, Ba~kog Jarka, Vrba sa, Vr{ca, Do bo ja, Bawalu ke, Novog Grada i Prijedora. Sele ktor koloni je Mi lenko Radivojac potvrdio je da }e ovogodi{wi, deveti saziv biti u znaku akvarela i sitne plastike. - Odlu~ili smo da napravimo neobi~an spoj slikara i vajara, a zadata tehnika akvarel je po ugledu na jednog od prvih {kolovanih prijedor skih sli ka ra Todo ra [vraki}a - kazao je Radivojac. Dodaje da se koncept kolonije donekle mijewa u pogledu mjesta gdje }e umjetnici stvarati, tako da se umjesto na Kozari okupqaju u centru grada.

DEVETI SAZIV U ZNAKU AKVARELA


Za u~e{ }e na koloni ji pozvani su vajari Drago Handa novi} iz Do bo ja i Sowa Biki} iz Bawaluke. U~estvuju

i slikari Silva Vujovi} iz Beograda, Dimitrije Kolarevi} iz Ba~kog Jarka, Danko Brki} iz Bawaluke, Aleksandar Bo gda novi} iz Vr{ca, Vlado Varadi iz Vrba sa, Mladen Karan iz Novog Grada, koji `ivi i radi u Firenci, te Dalibor Popovi} i Predrag Marjanovi} iz Prijedora. S. Ta.

70
Di [ulman GROZNICA Ukratko
Los An|eles

godina

GLAS SRPSKE srijeda, 17. jul 2013. 25


romana Luisa Kerola iz 1865, iako je ukqu~ivalo i elemente nastavka romana iz 1871. godine "Sa druge strane ogledala". Bartonov film pratio je 19-godi{wu Alisu (Mija Vasikovska), koja se vra}a u Zemqu ~uda 13 godina poslije prve posjete.

Dep ponovo Ludi {e{irxija

LOS AN\ELES - Ameri~ki glumac Yoni Dep igra}e, ponovo, Ludog {e{iryiju u drugom dijelu blokbastera "Alisa u Zemqi ~uda", javio je Tanjug. Drugi dio filma re`ira}e Yejms Bobin. Prvi dio, koji je re`irao Tim Barton, bio je pseudonastavak

OTVORENA ME\UNARODNA LIKOVNA KOLONIJA

Pit u filmu "Rob"


LOS AN\ELES - Popularni glu mac Bred Pit igra u filmu "Dvanaest godina rob", koji je ura|en po istinitoj pri~i, javile su agencije. U filmu Stiva Mekvina, ~ija je radwa smje{tena u Ameriku prije Gra|anskog rata, slobodni Solomon na prevaru je kidnapovan i prodat u ropstvo, gdje je proveo 12 godina.

Smederevo

"Mladi Staqin" na festivalu


SMEDEREVO - Gluma~ki ansambl [aba~kog narodnog pozori{ta dva ~asa je dr`ao publiku "prikovanu za sjedi{ta", dok je pratila rediteqsko ~itawe drame "Mladi Staqin" Neboj{e Bradi}a, javile su agencije. Predstava "Mladi Staqin", prema drami "Saradnici" Yona Hoya, na repertoaru [aba~kog pozori{ta je od februara, a opisuje sukob Mihaila Bulgakova sa sovjetskim diktatorom krajem tridesetih godina 20. vijeka.

Sa otvarawa likovne kolonije FOTO: AGENCIJE

SLIKARI I VAJARI DO 24. JULA NA JAHORIN I

Slikari i vajari spajaju istok i zapad


Personalni sastav ovog umjetni~kog skupa svojim djelima }e "spojiti istok i zapad, pomiriti civilizacije sru{iti granice", rekla Grandi}eva
PI[E: ALEKSANDRA MAXAR kultura@glassrpske.com

Nagrada

"Folio" rival "Bukeru"


LONDON - Grupa pisaca iz Britanije, SAD, Australije i Indije bira}e prvog dobitnika "Folio" nagrade za fikciju, vrijedne 40.000 funti, za koju se nadaju da }e postati rival "Bukerovoj nagradi", najpresti`nijem kwi`evnom priznawu engleskog govornog podru~ja, javio je Tanjug.

Film

Nagra|eni "Krugovi"
JEREVAN - Film "Krugovi", redi teqa Srda na Golu bovi }a, osvo jio je "Zlatnu kajsiju" za najboqi film na 10. fil mskom festivalu u Jerevanu (Jemenija), koji je odr`an od 7. do 14. jula, saop{tio je ju~e distributer "Tak". Film, inspirisan sudbi nom mladog voj ni ka Sr|ana Aleksi}a koji je 1993. godine `ivotom platio za svoj moralni podvig, ve} je na gra |en na vi{e festivala.

JAHORINA - Me|unarodna likovna kolonija "Art simpozijum Jahorina", koja je okupila slikare i vajare iz nekoliko zemaqa, sve~ano je otvorena u ponedjeqak uve~e, a u~esnici }e iskazati svoju kreativnost i stvarati do 24. jula. Koloni ju je zva ni ~no otvorio na~elnik op{tine

Pale Miodrag Kova~evi}, a na otvarawu umjetni~kog saziva govorila je i istori~ar umjetnosti i likovni kriti~ar Vido sa va Gran di} iz Bawaluke. - Personalni sastav ovog umjetni~kog skupa svojim djelima }e "spojiti istok i zapad, pomiriti civilizacije i sru{iti granice" - rekla je Grandi}eva. U umjetni~kom programu na otvarawu u~estvovali su studenti Muzi~ke akademije Uni verzi te ta iz Is to~nog Sarajeva - sopran Jelena ^amur, koju je Vawa Danilovi} pratila na harmonici. Umjetni~ki rukovodilac "Art simpozijuma Jahorina" Lazo Savi} podsjetio je da je ove godine likovna kolonija za vajare po~ela 10. jula, dok je ve}ina slikara stigla nekoliko dana kasnije. - Vajar iz Japana ve} je zavr{io jednu skulpturu i po-

~eo je da radi na drugoj. Umjetni ci iz Ja pa na, Srbi je, Crne Gore, BiH, [pa nije, Slovenije, ^e{ke i ovaj put obra|uju temu "Figura u savremenoj umjetnosti" - dodao je Savi}.

TEMA "FIGURA U SAVREMENOJ UMJETNOSTI"


Ka zao je da i va ja ri i slikari rade na istu temu, a u~esnici su smje{teni u hote-

lu na Jahorini. U prirodnom okru`ewu planinske qepotice svoje likovno nadahnu}e potra`ili su slikari Manolo Onojarte iz [panije, Mirjana Savova, Svetlana Radulova Markova iz Bugarske, Zoran i Zdravko Kruq iz Crne Gore, Zoran Ogrinc iz Slovenije, Kaoru Akabane iz Japana, Milan Cile Marinkovi} iz Srbije, Ale{ Knotek iz ^e{ke, Nikola Kekerovi} iz BiH Vajarsku ekipu ~ine Japanac Daiki Ni{imura, Elena

AFIRMACIJA
- Ciq ove kulturne manifestacije je afirmacija likovne umjetnosti i umjetnosti uop{te, razvoj ekolo{ke svijesti, podsticaj turizma na podru~ju Republike Srpske, u BiH i inostranstvu na mapi kulturnih destinacija. Ovaj simpozijum je najboqi primjer kako nastaju vrhunska umjetni~ka djela i kako se uspostavqaju prijateqstva, bez obzira na to iz kog dijela svijeta umjetnici dolaze - rekao je Lazo Savi}.

Blan~ iz [panije, @eqka Momirov i \or|e Arnaut iz Srbije, dok }e kona~nu ocjenu o svim ostvarewima dati likovni kri ti ~ar Vido sa va Grandi}. - Nadam se da }e i ove godine priroda i atmosfera uticati na stvarala~ku energiju svih u~esnika. Volio bih da djela koja nastanu na koloniji postanu eksponati budu}e galerije na otvorenom, po uzoru na najpoznatije svjetske turis ti ~ke cen tre - ka zao je Savi}. Podsjetio je da su na prethodnim sazivima u~estvovali slikari i vajari iz Japana, Wema~ke, ^e{ke, Ma|arske, Rusije, Ukrajine, [panije, Italije, Egipta, Gr~ke, Irske, Amerike, Holandije, Francuske, Turske, Bugarske, Makedonije, Srbije, Hrvatske, ~ija su djela predstavqena na oko 50 izlo`bi u Srpskoj, BiH i inostranstvu.

Be}kovi}eva kwiga u SKZ-u "Hamlet" na turneji


BEOGRAD - Promocija kwige "Slu`ba Pustiwaku cetiwskom" akademika Matije Be}kovi}a bi}e odr`ana sutra u 11 ~asova u Srpskoj kwi`evnoj zadruzi u Beogradu. Kwigu su zajedni~kim snagama izdali SKZ i Srpsko kulturno dru{tvo "Slovo qubve" iz Bara. - O dvestotoj godi{wici ro|ewa najve}eg pesnika, SKZ je sakupila oglede i besede velikog savremenog pesnika, umnogome Wego{evog sledbenika - da ovim izdawem obele`i trajawe jednog LONDON - [ekspirov teatar "Gloub" izve{}e "Hamleta" u svakoj zemqi na svijetu, ukqu~uju}i i one u kojima nikada nije izvedena profesionalna produkcija bardove tragedije, javio je Tanjug. Ambiciozna turneja organizuje se povodom dva jubileja - 23. aprila 2016. je 400 godina od [ekspirove smrti, a u aprilu godinu poslije je 450 godina od wegovog ro|ewa. Pozori{te }e provesti dvije godine na turneji po 200 zemaqa svijeta a ona }e biti zavr{ena

od temeqa i stubova srpske kwi`evnosti - saop{teno je iz SKZ-a. M. P.

23. aprila 2016. Plan je da isti glumci izvode komad svuda, te da "u komadu" dva mjeseca provedu u inostranstvu.

26 srijeda, 17. jul 2013. GLAS SRPSKE

HOROSKOP

70

godina
Ovan
(21.3 - 20.4)
Te{ko vam polazi za rukom da se obuzdate. Sklonost ka sva|ama i dramati~nim situacijama je evidentna, {to one koji vas ne poznaju mo`e da {okira. Partner je ravnodu{an jer se sa tom va{om osobinom sa`ivio i ne shvata vas ozbiqno. Poku{ajte da se relaksirate na suncu i u blizini vode.

Razbibriga
Tra~ ili istina

Bik
(21.4 - 20.5)
Neke stvari su kristalno jasne. Boqe ste se osje}ali kad niste znali na ~emu ste. Mogli ste makar da se nadate i ma{tate. Ovako, ne~ega se treba odre}i, neke qude treba staviti na pravo mjesto. Bolno je sve to {to danas pre`ivqavate, ali i korisno. Poku{ajte da iz doga|aja izvu~ete lekciju za budu}nost.

Blizanci
(21.5 - 20.6)
Trenutno znate {ta ho}ete. Iako ste prevrtqivi u stavovima, to ne mora po pravilu da bude lo{e. Od ~este promjene mi{qewa mo`ete profitirati, bilo da je partnerstvo, brak ili posao u pitawu. Samo}a vam izuzetno prija. Mogu}a je ko`na infekcija, ali ni{ta nije alarmantno.

Toni pro{etao novu djevojku


srpski mediji. Par je u`ivao u dobroj klopi, a zatim su se pro{etali pored mora dr`e}i se za ruke sve do hotela "Maestral", u kojem su odsjeli i u kojem se Cetinski odmarao do po~etka nastupa u budvanskoj diskoteci "Top-hil". Toni je Dubravku upoznao krajem maja na ro|endanskoj proslavi svog prijateqa. Kako su tad pisali hrvatski medi ji, izme |u wih dvo je se desila qubav na prvi pogled. Me|utim, Cetinski je izjavio da nije u vezi: - Slobodan sam. Nijedna dama o kojoj su pisali mediji nije moja djevojka. - To nije veza. Oni se samo dru`e i pitawe je u {ta }e se to pretvoriti. Toni ne}e da komentari{e ovu pri~u. Nara vno da ni sam qubo morna. Toni je moj najboqi prijateq - rekla nam je Ivana Nobilo, biv{a Tonijeva supruga i wegova aktuelna menayerka.

Vaga
(23.9 - 22.10)
Pod uslovom da niste {vorc, osje}a}ete se fantasti~no. U svemu }ete vidjeti qep{u stranu, biti skloni da u`ivate u sitnicama i da se maksimalno posvetite drugima. Ukoliko vas uhvati besparica, po~nite da razmi{qate o tome da li pretjerujete sa rashodima.

[korpija
(23.10 - 22.11)
Nervni sistem je izuzetno napet. Mo`da je to jedan od razloga zbog koga sve radite u`urbano. Time poku{avate da potisnete stawe hroni~nog nezadovoqstva. Poku{ajte da uvidite svoj dio odgovornosti, zbog ~ega va{a emotivna veza ne funkcioni{e.

Strijelac
(23.11 - 20.12)
Od drugih o~ekujete nemogu}e, pa su razo~arawa propratna manifestacija. Smatrate da ste u vezi ili partnerstvu o{te}ena strana, pa planirate da se povu~ete iz igre. Stav je pogre{an. Savjetuje se da izdr`ite do kraja, ali da drugom prilikom dobro razmislite od koga {ta treba o~ekivati.

Otkad se razveo od supruge Ivane Nobilo, Toni Cetinski poku{ava da glumi samca. Ali ga je pa pa ra co uhvatio u nasequ Pr`no kako ru~a u dru{tvu nove devojke Du brav ke Du jak u res to ra nu "Lan gust", pi {u

, (.)

(.)

(.)

4. 2.

Sudoku
U prazna poqa rasporedite brojeve od 1 do 9 ali tako da u svakom redu i koloni budu razli~iti brojevi, a isto tako i unutar svakog kvadrata 3h3.

, , ,

4 5 4 6

8 6 4 4 1 2 8 4 3 9 9 6 4

7 2 9 3 8

: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

4 6 9 7 5 1 8 2 3

3 8 7 4 6 2 5 9 1

2 1 5 3 9 8 4 6 7

5 2 3 9 1 6 7 4 8

1 7 6 2 8 4 3 5 9

8 9 4 5 7 3 2 1 6

6 3 1 8 4 5 9 7 2

7 4 2 1 3 9 6 8 5

9 5 8 6 2 7 1 3 4

70
Rak
(21.6 - 20.7)
Prijateqi, a i ostali, ve} su vas prozreli. Shvatili su da ste koristoqubivi u dru`ewima. Nije na drugima da donose zakqu~ke o va{em pona{awu. Oni treba da vas prihvate ili ne. To {to ste takvi - va{ je li~ni problem. Vjerovatno ste dugo bili naivna `rtva raznih obmana, pa vam je dozlogrdilo.

godina

GLAS SRPSKE srijeda, 17. jul 2013. 27


Ako va{ mu{karac: 1. Ne pije 2. Ne psuje 3. Ne quti vas 4. Ne sjedi za kompjuterom 5. Ne ide sa prijateqima da gleda utakmice... Onda ga bocnite nekim {tapom, mo`da je umro.

Lav
(21.7 - 21.8)
Lavovi funkcioni{u po sistemu vru}e-hladno. Na momente im sve izgleda jednostavno, problem gotovo da i ne postoji, da bi ih potom hvatala panika. Kako prevazi}i kriznu situaciju? Strepite i postavqate sebi hipoteti~ka pitawa. Savjetuje se smirenost, jer napokon ostvarujete ne{to o ~emu ste dugo ma{tali.

Djevica
(22.8 - 22.9)
Mnogi pripadnici znaka se interesuju za kwi`evnost i ve}inu slobodnog vremena provode uz dobru literaturu. Izuzetno zdrav intelekt, obiqe ideja i mno{tvo planova danas vam se mota po glavi. Poku{avate da se od svega distancirate i da u samo}i na|ete odgovor na neka pitawa.

GLASOVA KUHIWA
Teletina sa umakom od suvog vo}a
600 g teletine 3 ka{ike maslinovog uqa 20 g butera, 40 g bra{na 200 ml obranog mlijeka 80 g suvih kajsija 80 g suvih brusnica 30 g prepe~enih oraha muskatni ora{~i} kari, so, biber 100 g paprike 400 g barenog pirin~a irina~ je osnovna namirnica gotovo polovine ~ovje~anstva. Kako ne sadr`i gluten mogu da ga koriste i osobe koje ne podnose gluten. Preporuka nutricionista je da se koristi integralni pirina~, zbog ve}eg sadr`aja minerala i vitamina, dijetnih vlakana i povoqnijeg glikemijskog indeksa. Teletinu isje}i na trake i propr`iti na uqu. Buter i uqe zagrijati, upr`iti bra{no, naliti mlijeko i stalno

Jarac
(21.12 - 19.1)
Izra`en je smisao za lijepe stvari, a `eqa da u wima u`ivate jo{ ja~a. Ni{ta sebi ne uskra}ujte. Dru`ewe sa Lavovima i Vagama uti~e u pozitivnom smislu na va{e raspolo`ewe. To je bar lako. Posvetite im maksimum pa`we, ali ni Strijelce ne zanemarujte.

Vodolija
(20.1 - 18.2)
Niste u "top formi". Treba se izvjesno vrijeme strpjeti i biti mawe neuroti~an. Ne pretjerujte sa konzumirawem hrane, pi}a, seksa i ostalih stvari, jer nije pravi trenutak. Obuzdajte svoju prirodu. Odmarajte se uz kwigu ili film. To uvijek odmara i prija bez obzira {to je qeto puno raznih izazova.

Ribe
(19.2 - 20.3)
^esto vas obuzima osje}aj inferiornosti, pra}en nesigurno{}u, pa se povla~ite u svoj svijet. Zavla~ite glavu u pijesak prepu{taju}i se pasivno `ivotnoj stihiji. Po{to ste Riba, pijesak vam o~igledno ne prija. Vi{e bi vam odgovarale vodene dubine, istra`ivawe nesvjesnih fenomena i promjena `ivotnih stavova.

Cijena jeckane suve kajsije i brusnice, isjeckane ru~ka prepe~ene orahe, za~initi i promije{ati.

mije{ati paze}i da se ne ugrudva. Dodati is-

12,8
KM

Kuvati umak dok se ne zgusne. Na uqu propr`iti papriku isje~enu konkase, dodati pirina~ i za~ine. Teletinu servirati na tawir, preliti slatkim umakom od suvog vo}a i poslu`iti uz prilog od pirin~a sa paprikom. Kako bi pirina~ bio jestiv, mora se termi~ki obraditi, naj~e{}e kuvawem. Pirina~ se kuva u kqu~aloj posoqenoj vodi, pri ~emu bi odnos izme|u koli~ine pirin~a i vode trebalo da bude 1:4.

Po{aqi recept

recept@glassrpske.com

Vremenska prognoza
Bez padavina
Bawaluka Doboj Tuzla Zvornik Zenica Sarajevo Pale Bijeqina
Subotica

savjetdana
Beograd
Maks. U Srbiji u sjevernim krajevima maksimalna temperatuMin. ra 27, a minimalna 13 Novi Sad stepeni. Mogu}a slaba ki{a popodne sa sjeverozapadnim slabim vjetrom. Na istoku maksimalna temperatura oko 30, a minimalna 15 steBeograd peni. Bi}e suvo i mirno. Na jugu Srbije najvi{a dnevna temperatura 27, a najni`a 14 stepeni Celzijusa. Duva}e slab sjeveroisto~ni vjetar. Na zapadu maksimalna Novi Pazar Ni{ temperatura 28, a minimalna 10 stepeni. Vjetar slab sjevernog Nik{i} pravca. Na planinama jutro svje`e oko 7 stePri{tina Podgorica peni Celzijusa. 28 oC 12 oC

korisno za sve Uqe za sun~awe

Vrijeme stabilno
U Republici Srpskoj u srijedu jutro }e biti svje`e, dan sun~an, uz malu dnevnu obla~nost i veoma topao. Najvi{a dnevna temperatura za nekoliko stepeni vi{a nego prethodni dan. Bi}e od 26 do 33 stepena Celzijusa. Na planinama oko 23 stepena. Na jugozapadu Srpske bi}e od 10 do 27 stepeni, na sjeverozapadu od 14 do 30 stepeni, na sjeveru od 16 do 31 stepen. U sjeveroisto~nim predjelima o~ekuje se temperatura od 17 do 32 stepena, na istoku od 11 do 26, na jugoistoku od 13 do 29 i na jugu Srpske od 11 do 27 stepeni.

Mostar Trebiwe

Bawaluka
Maks. Min.

31 oC 15 oC
Istanbul Kopenhagen Lisabon Madrid Minhen Moskva 27 22 33 34 24 22 Pariz Prag Rim Sofija Stokholm Var{ava 29 26 31 28 22 25

Uqe za sun~awe je neizostavno ukoliko ste krenuli na more, odnosno qetovawe. Svako boqe uqe sadr`i vitamine i minerale, a oni su va`ni na{oj ko`i. Woj su potrebni sastojci koji djeluju opu{taju}e, hidratiraju}e, a ujedno efikasno {tite od sun~evih zraka. Uqe poma`e kod samog sun~awa jer ubrzava cjelokupni proces tamwewa ko`e.

Metropole
Qubqana Zagreb Podgorica Skopqe Amsterdam Atina 20 21 29 24 25 30 Berlin Be~ Bratislava Brisel Budimpe{ta Bukure{t 27 26 26 27 29 28

Vo`wa kajakom

PROGNOZA U SQEDE]IH PET DANA


Srijeda ^etvrtak Petak Subota

ALADIN.INFO

Nedjeqa

270 140
Promjenqivo Sun~ano

300 150
Sun~ano

310 160
Obla~no

300 160
Ki{a

290 170

Vo`wa kajakom predstavqa zdravu i zabavnu rekreaciju. Kajak mogu voziti `ene i mu{karci, bez obzira na godine. Veslawe u kajaku izrazito je djelotvorno i poma`e jer podsti~e razvoj i rad mi{i}a, najvi{e mi{i}a ruku jer kajaka{ svu svoju i te`inu samog kajaka pokre}e upravo wima. Ja~a prokrvqenost, ~ime spre~ava zdravstvene komplikacije srca i krvnih sudova.

28 srijeda, 17. jul 2013. GLAS SRPSKE

70

godina

Feqton
Meka mo} ugra|ena je u vojnu strategiju. Tvrda mo} se koristila da se neka oblast o~isti od pobuwenika i da se zadr`i, a meka mo} izgradwe puteva, klinika i {kola i{la je za wom i dopuwavala je

BUDU]NOST MO]I
Meka mo} ugra|ena u vojnu strategiju

Zaboravqeni rat u Vijetnamu


XOZEF S. NAJ

meri~ki vojni teoreti~ari svojevremeno su tvrdili da ~ak i ako dru gi mo`da mogu da kupe neku visoku tehnologiju "u radwi", Sjediwene Dr`ave bi ve} napredovale ka slede}oj generaciji i integrisale tehnologiju u sistem ili sisteme. Ali to je bi la prva run da u {ahovskoj partiji. Ameri~ke prednosti u robotici i bespilotne letelice na kraju }e postati dostupne protivnicima u narednim rundama. Na primer, ameri~ka vojska je 2009. otkrila da pobuwenici hakuju protok podataka s bespilotnih letelica tipa "predator", koriste}i softver koji ko{ta mawe od 30 dola ra. U me |u vre me nu, sve ve }e oslawawe na slo`ene satelitske i kompjuterske mre`nokontrolisane sisteme ~ini Sjediwene Dr`ave rawivijim nego {to su to neki od wihovih protivnika.

Predsjednik ruske republike Ingu{etije je rekao da je "antiterorizam uglavnom stvar meke mo}i. Najte`a kazna treba da bude ograni~ena samo na jedan odsto. Devedeset devet odsto treba da bude ubje|ivawe, ubje|ivawe, ubje|ivawe"

AMERI^KI "[OK I STRAVA"


S druge strane, previ{e vere i usredsre|enosti na prednosti tehnologija mo`e skrenuti pa`wu sa asime tri ~nih me ra dos tu pnih protivnicima. Ameri~ka kampawa "{ok i strava" oslawala se na pametne bombe za precizno ciqawe meta na po~etku rata u Iraku, ali kori{}ewem automobila bombi i improvizovanog eksploziva pobuwenici su sebi pribavili sopstvene jeftine i delotvorne pametne bombe tokom pobuweni~ke faze rata. A prevelik fokus na visoke tehnologije mo`e dovesti do propusta da se ulo`i u obuku, vojnu policiju i druge aspekte koji su pe{adiji potrebni da bi se nosila s pobunama. Do 2006. ameri~ka vojska je po-

novo otkrila lekcije iz protivgerilske borbe, koja je, bezmalo, namerno bi la za bo ravqena na kon Vi je tna ma, po tom za sewena pa`wom koja se posve}ivala naprednim tehnologijama ratovawa, a naj zad pre pu {te na prvenstve no ogranku specijalnih snaga. Terenski priru~nik za protivgerilsko ratovawe Vojske i Korpusa mornari~ke pe{adije SAD, koji je nadzirao general Dejvid Petreus usvojio je lekcije iz britanskog, francuskog i vijetnamskog iskustva, kako bi za glavni prioritet postavio osigurawe bezbednosti civilnog stanovni{tva, a ne uni{tewe neprijateqa. Prava bitka postala je bitka za pridobijawe civilne podr{ke, kako bi se pobuweni~kim "ribama" uskratila za{tita civilnog "mora" u kojem mogu plivati. Protivgerilska borba, popularno zvana COIN, umawivala je zna~aj ofanzivnih operacija i nagla{avala osvajawe srca i uma civilnog stanovni{tva. Meka mo} ugra|ena je u vojnu strategiju. Tvrda mo} se koristila da se ne ka oblast o~is ti od po buwenika i da se zadr`i, a meka mo} izgradwe puteva, klinika i {kola i{la je za wom i dopuwavala je. Kao {to ka`e Sara Sjuel u svom uvodu u novi priru~nik: "Ovo je potpuni otklon od VajnbergerPauelove dok tri ne nadmo }ne i odlu~ne primene ofanzivnih snaga... Pone kad, {to se vi {e si le upotrebqava, to je ona mawe delotvorna." Umesto da ra~una neophodne trupe u smislu protivni~kih boraca, COIN priru~nik se usredsre|uje na stanovni{tvo i preporu~u je naj mawe 20 bo ra ca pro tiv gerile na 1.000 stanovnika. Kao {to je {ef Zdru`enog general{taba opisao bitku za Maryu u Avgan-

Budu}nost mo}i je tema nove kwige Yozefa S. Naja, koja na analiti~an na~in govori o mo}i u savremenom svijetu, o vrstama mo}i od vojne i ekonomske do meke i pametne mo}i, a naro~ito o igri mo}i u odnosu SAD, Kine, EU, Rusije, BRIK (Brazil, Rusija, Indiaja, Kina i Ju`na Afrika). Partneri i saveznici nisu vi{e sigurni jedni u druge. O tome govori nova afera s ameri~kim uzbuwiva~em Edvardom Snoudenom koji otkriva da SAD {pijuniraju ~itav svijet.

istanu: "Mi nismo pripremili boji{te tepih bombardovawem ili raketnim udarima. Mi smo naprosto u{etali, na vreme. Jer, iskreno govore}i, boji{te vi{e ne mora biti poqana. Ono je u glavama qudi." Ovaj trend nije iskqu~ivo ameri~ki. Predsednik ruske republike Ingu{etije ka`e da je "antiterorizam uglavnom stvar meke mo}i. Najte`a kazna treba da bude ograni~ena samo na jedan odsto. Devedeset devet odsto treba da bude ube|ivawe, ube|ivawe, ube|ivawe."

SILOM NA POBUWENIKE
Istovremeno, protivgerilska borba nije re{ewe svih vojnih problema. Uprkos najboqim nastojawima, civilne `rtve su neizbe`ne. U Avganistanu "istrajavawe smrtonosnih oru`anih napada na konvoje i barikade dovelo je do sve sna`nije srybe... trvewe koje je seqake ~vrsto okrenulo protiv okupacije." Povrh toga, privatni posrednici igraju va`nu ulogu u savremenim operacijama, a wihovo delovawe je ~esto te{ko kontrolisati. [tavi{e, broj i vreme potrebni za protivgerilsku borbu mogu se pokazati politi~ki i buyetski preskupi da bi bili izvodqivi u mnogim situacijama. Na primer, broj i du`ina misije bezbednosnih snaga koju podrazumeva prethodni odnos mogu biti neodr`ivi po mi{qewu za padnog ja vnog mwewa, a to na vodi skep ti ke da preispituju delotvornost onoga {to nazivaju COIN-lajt. Kao {to je, kako vele, rekao jedan avganistanski taliban: "Vi imate satove, ali mi imamo vreme." (Nastavi}e se)

UTAKMICA
^ime se mo`e ostvariti prevlast u svijetu: oru`jem, novcem, naftom, stanovni{tvom, naukom radi se o izboru pametne strategije za vrijeme koje dolazi. Pomiwe se tema nafta i gas kao oru`je, da li je {argarepa va`nija od {tapa, upotreba sile je sve skupqa, koji su krajwi dometi vojne mo}i, {ta zna~i ulagawe najmnogoqudnije zemqe Kine u pametnu mo}. EU koja se jo{ {iri bi}e jedan od velikih igra~a na svjetskoj sceni, ali samo jedan od velikih.

Dogodilo se na dana{wi dan


17. jul 1762. godine 17. jul 1945. godine 17. jul 1996. godine

Ubijen Petar III Romanov


1762 - Ubijen ruski car wema~kog porijekla Petar Tre}i Romanov. Na prestolu je bio od 5. januara 1762. do 9. jula iste godine, kada je zba~en. Otrovan je po nalogu supruge, kasnije carice Katarine Velike. Dvorskom prevratu je prethodilo nezadovoqstvo labilnim Petrom Tre}im, koje je kulminiralo sramnim okon~awem sedmogodi{weg rata s Pruskom, kada je pruski uticaj postao presudan u ruskoj unutra{woj i spoqnoj politici. Zavjerenici su pridobili carsku gardu, Senat i Sveti sinod Ruske pravoslavne crkve i prisilili cara na abdikaciju, potom ga uhapsili i otrovali. 1945 - Konferencija velikih sila pobjednica u Drugom svjetskom ratu o poslijeratnoj budu}nosti Evrope je po~ela u biv{oj rezidenciji pruskih kraqeva i wema~kih careva u Potsdamu. Na skupu, okon~anom 2. avgusta 1945, sovjetski vo|a Josif Visarionovi~ Staqin, predsjednik SAD Frenklin Delano Ruzvelt i

Samit saveznika u Potsdamu


premijer Velike Britanije Vinston ^er~il - koga je 28. jula zamijenio novi {ef britanske vlade Klement Atli odlu~ili su da Wema~ka bude potpuno demilitarizovana, da se zabrani rad Nacionalsocijalisti~ke partije i da Wema~ka plati ratnu {tetu. Dogovorene su i teritorijalne promjene u isto~noj Evropi. 1996 - Ubrzo poslije polijetawa iz Wujorka ka Parizu, iznad Atlantskog okeana, eksplodirao je ameri~ki putni~ki avion "boing 747", a nesre}u nije pre`ivio niko od 230 qudi u wemu. Islamska teroristi~ka organizacija "Pokret za islamske promjene", koja je prethodno istog mjeseca podmetnula ek-

Pad ameri~kog aviona


sploziju, u kojoj je u Saudijskoj Arabiji poginulo 19 ameri~kih vojnika, posredno je preuzela odgovornost, ali vi{emjese~na istraga nije pouzdano utvrdila uzrok eksplozije. Ovo je bila jedna od najve}ih avionskih nesre}a u Sjediwenim Ameri~kim Dr`avama i u svijetu.

70

godina

GLAS SRPSKE srijeda, 17. jul 2013. 29

REPUBLIKA SRPSKA JU ZAVOD ZA ZAPO[QAVAWE REPUBLIKE SRPSKE Isto~no Sarajevo - Pale, Srpskih ratnika 44, Pale tel. 057/226-714, 057/223-107, faks: 057/227-531 web: www.zzrs.org

OGLA[AVA SLOBODNA RADNA MJESTA


filijala BAWALUKA
JU O[ "DESANKA MAKSIMOVI]" TRN Trn Lakta{i Telefon: 051-508-070 E-mail os057@blic.net www.osdmaksimovictrn.org Na osnovu ~lana 114. Zakona o osnovnom obrazovawu i vaspitawu ("Slu`beni glasnik Republike", broj 74/08, 71/09), ~lana 28. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnovnom obrazovawu i vaspitawu ("Slu`beni glasnik Republike Srpske", broj 104/11) i Pravilnika o stru~nim profilima i zvawima nastavnika, stru~nih saradnika i vaspita~a ("Slu`beni glasnik Republike Srpske", broj 77/09), direktor JU Osnovne {kole "Desanka Maksimovi}" Trn, r a s p i s u j e OGLAS za sqede}a radna mjesta 1. Profesor biologije - 18 ~asova, na neodre|eno vrijeme, 2. Profesor fizike, puna norma, na odre|eno vrijeme, do povrataka radnika sa funkcije, 3. Profesor matematike, 8 ~asova, na odre|eno vrijeme, do kraja {kolske 2013/2014. godine, 4. Profesor engleskog jezika, 6 ~asova, na odre|eno vrijeme, do kraja {kolske 2013/2014. godine, 5. Profesor srpskog jezika, 5 ~asova, na odre|eno vrijeme, do kraja {kolske 2013/2014. godine. 6. Nastavnik tehni~kog obrazovawa, 18 ~asova, na neodre|eno vrijeme. Pored op{tih uslova propisanih Zakonom o radu, kandidati treba da ispuwavaju uslove propisane Zakonom o osnovnom obrazovawu i vaspitawu ("Slu`beni glasnik Republike Srpske", broj 74/08, 71/09 i 104/11) Na oglas dostaviti: 1. Molbu za prijem u radni odnos, 2. Ovjerenu kopiju diplome, 3. Izvod iz mati~ne kwige ro|enih, 4. Uvjerewe o dr`avqanstvu, 5. Qekarsko uvjerewe }e dostaviti kandidat koji bude primqen u radni odnos i ne mo`e biti starije od {est mjeseci (prije zakqu~ivawa Ugovora o radu), Prijem u radni odnos izvr{i}e se u skladu sa Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj {koli ("Slu`beni glasnik Republike Srpske", broj 45/12). Dokumentacija potrebna za bodovawe prilikom utvr|ivawa liste kandidata za prijem u radni odnos: 1. Uvjerewe visoko{kolske ustanove o prosje~noj ocjeni tokom studirawa, 2. Uvjerewe Zavoda za zapo{qavawe o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica, 3. Uvjerewe o radnom sta`u ili ovjerenu fotokopiju radne kwi`ice, 4. Rje{ewe o utvr|enom statusu socijalno ugro`enog lice (ako je kandidat socijalno ugro`eno lice), Navedena dokumenta dostaviti uz molbu za oglas. Sva dokumenta koje kandidati dostave moraju biti originalni ili ovjerena kopija. Za kandidata koji bude izabran putem oglasa, prije zasnivawa radnog odnosa {kola }e tra`iti uvjerewe o neosu|ivawu. Testirawe i pisani intervju sa kandidatima obavi}e se u utorak, 6. avgusta 2013. godine s po~etkom u 9 ~asova u prostorijama {kole. Prijave slati na adresu {kole ul. Dositejeva 34, 78252 Trn, u roku od 8 dana od dana objavqivawa oglasa sa naznakom "za oglas". Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se uzimati u razmatrawe. Obavje{tewe o prijemu i rang-listi izvr{i}e se 12.8.2013. godine. U slu~aju da prijavqeni kandidat nije zadovoqan odlukom direktora, mo`e podnijeti prigovor [kolskom odboru u roku od osam (8) dana od dana prijema obavje{tewa. Kandidati koji ne budu primqeni li~ne dokumente mogu preuzeti u kancelariji sekretara {kole. REPUBLIKA SRPSKA SREDWO[KOLSKI CENTAR "LAZAR \UKI]" RIBNIK Rade Jovani}a b.b. 79 288 Ribnik Broj telefona: 050-431-213, faks: 050-431-388, e-mail: ssrs24ri@teol.net KONKURS za nastavno osobqe za {kolsku 2013/14. godinu 1. Prof. matematike, 18 ~asova - jedan izvr{ilac na neodre|eno vrijeme 2. Prof. matematike, 16 ~asova - jedan izvr{ilac na odre|eno vrijeme do 31.8.2014. god. Kandidat pored op{tih uslova potrebnih za zasnivawe radnog odnosa propisanih Zakonom o radu Pre~i{}en tekst ("Slu`beni glasnik RS", broj 55/07), treba da ispuwava i posebne uslove propisane ~l. 75. Zakonom o sredwem obrazovawu i vaspitawu ("Sl. glasnik RS" broj 74/08, 106/09 i 104/11) i Pravilnika o vrsti stru~ne spreme nastavnika i stru~nih saradnika u sredwim tehni~kim i sredwim stru~nim {kolama ("Slu`beni glasnik RS" broj 29/12). Prijem u radni odnos izvr{i}e se i skladu sa Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u sredwoj {koli ("Sl. glasnik RS" broj 45/12) Uz prijavu kandidati su du`ni prilo`iti: - Diplomu o ste~enoj stru~noj spremi, - Izvod iz mati~ne kwige ro|enih, - Uvjerewe o dr`avqanstvu, - Uvjerewe ili potvrdu o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica izdato od strane Zavoda za zapo{qavawe na podru~ju jedinice lokalne samouprave gdje je kandidat prijavqen, - Uvjerewe o prosje~noj ocjeni tokom studirawa izdato od strane visoko{kolske ustanove, - Rje{ewe ukoliko je utvr|en status socijalno ugro`enog lica izdato od strane Centra za socijalni rad, - Uvjerewe o ukupnom radnom sta`u u vaspitno obrazovnoj ustanovi i van we ili ovjerena fotokopija radne kwi`ice. - Du`ina ostvarenog radnog sta`a po vrstama posla, Sva dokumenta se dostavqaju u originalu ili ovjerene kopije. Qekarsko uvjerewe o psihi~koj i fizi~koj sposobnosti za rad sa u~enicima (ne starije od 6 mjeseci) i uvjerewe o neosu|ivanosti dostavqa se nakon izbora kandidata na konkurs, a prije zasnivawa radnog odnosa. Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavqivawa. Prijave i dokaze o ispuwavawu uslova konkursa dostaviti na adresu {kole. "FOX COMPANY" Gavrilovi} Jasmina s.p. BAWALUKA ALEJA SVETOG SAVE BB Telefon: 065-350-608 KONKURS za prijem na odre|eno vrijeme - Trgova~ki putnik ........................ 23 izvr{ioca. Od toga tri (3) putnika sa sopstvenim vozilom. Prodaja se odvija na terenu, direktnom prodajom od vrata do vrata. Asortiman robe je {irok i tu spadaju 3 programa: 1. Ku}anski program 2. Magnetni program 3. Kreme za zdravqe Po`eqno iskustvo u direktnoj prodaji, ali nije uslov! Potrebne komunikativne osobe, osobe koje vole da rade u timu! Uslov i da se nalaze na evidenciji Zavoda za zapo{qavawe RS. Konkurs ostaje otvoren do popune radnog mjesta! na neodre|eno vrijeme........................1 izvr{ilac, ................................................................1 izvr{ilac, 4. Nastavnik tehni~kog obrazovawa....9 ~asova na neodre|eno vrijeme.......................1 izvr{ilac, 5. Nastavnik demokratije i qudskih prava (2 ~asa) na odre|eno vrijeme,............... 1 izvr{ilac, 6. Nastavnik razredne nastave - 1 izvr{ilac na neodre|eno vrijeme u Podru~noj {koli Petriwa. Pored op{tih uslova za zasnivawe radnog odnosa predvi|enih Zakonom o radu, kandidati treba da ispuwavaju i posebne uslove predvi|ene ~lanom 105. Zakona o osnovnom obrazovawu i vaspitawu ("Slu`beni glasnik RS" br 74/08, 71/09 i 104/11) i Pravilnika o stru~nim profilima i zvawima nastavnika, stru~nih saradnika i vaspita~a ("Slu`beni glasnik RS", br.77/09 ). Uz prijavu na konkurs kandidati su du`ni prilo`iti: - uvjerewe o dr`avqanstvu BiH - original ili ovjerena kopija, - izvod iz mati~ne kwige ro|enih ili kopiju li~ne karte, - ovjerenu kopiju diplome o potrebnoj stru~noj spremi, - uvjerewe ili potvrdu izdatu od Zavoda za zapo{qavawe na podru~ju jedinice lokalne samouprave gdje je kandidat prijavqen o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica, a nakon sticawa stru~ne spreme tra`ene konkursom - uvjerewe izdato od visoko{kolske ustanove ili dodatak diplomi o prosje~noj ocjeni tokom studirawa, - rje{ewe o utvr|enom statusu socijalno ugro`enog lica doneseno od nadle`nog Centra za socijalni rad (ukoliko kandidat posjeduje navedeno rje{ewe), - uvjerewe o radnom sta`u ste~enom nakon sticawa stru~ne spreme i profila tra`enog konkursom izdato od vaspitno-obrazovne ustanove odnosno od poslodavca ukoliko je kandidat ostvario radni sta` izvan vaspitno-obrazovne ustanove ili ovjerena kopija radne kwi`ice kandidata. Uvjerewe treba da sadr`i podatke o vrsti posla, stepenu stru~ne spreme i du`ini ostvarenog radnog sta`a po vrstama posla, - rje{ewe o priznavawu statusa borca, statusa RVI ili statusa ~lana porodice poginulih boraca (ukoliko kandidat posjeduje navedeno rje{ewe), - uvjerewe o neka`wavawu koje prila`e samo onaj kandidat koji bude prvi na rang-listi, a prije zasnivawa radnog odnosa (ne starije od {est mjeseci), - qekarsko uvjerewe o psihi~koj i fizi~koj sposobnosti za rad sa djecom koje prila`e samo onaj kandidat koji bude prvi na rang-listi, a prije zasnivawa radnog odnosa (ne starije od {est mjeseci). Kandidati koji ispuwavaju uslove konkursa bi}e pozvani na testirawe i intervju. U prijavi obavezno navesti adresu i kontakt kandidata. Prijem kandidata u radni odnos vr{i}e se na osnovu Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj {koli ( "Sl. glasnik RS" broj 45/12). Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavqivawa. Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se razmatrati, a prilo`eni dokumenti uz molbu ne}e se vra}ati kandidatima. Prijave sa potrebnom dokumentacijom sa naznakom-prijava na na konkurs-"ne otvarati"- dostaviti iskqu~ivo putem po{te na adresu: O[ "Petar Me}ava" ul. Vase Pelagi}a 2a 79224 Kostajnica SREDWO[KOLSKI CENTAR KOSTAJNICA Broj: 448/2013 Datum: 12.7.2013. KONKURS za popunu upra`wenih radnih mjesta 1. Profesor fizi~kog vaspitawa pripravnik za 2 ~asa nastave sedmi~no do 30.6.2014. godine 2. Profesor engleskog jezika pripravnik za 2 ~asa nastave sedmi~no do 30.6.2014. godine 3. Profesor biologije za 4 ~asa nastave sedmi~no do 30.6.2014. godine 4. Profesor fizike za 6 ~asova nastave sedmi~no do 30.6.2014. godine 5. Profesor psihologije za 2 ~asa nastave sedmi~no do 30.6.2014. godine 6. Diplomirani geodetski in`ewer za 5 ~asova nastave sedmi~no do 30.6.2014. godine 7. Doktor medicine za 16 ~asova nastave sedmi~no do 30.6.2014. godine 8. Diplomirani farmaceut za 10 ~asova nastave sedmi~no do 30.6.2014. godine 9. Doktor medicine, specijalista za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju za 22 ~asa nastave sedmi~no do 30.6.2014. godine Pored op{tih uslova, propisanih Zakonom o radu Pre~i{}eni tekst ("Slu`beni glasnik RS" broj 55/07) i posebnih uslova propisanih Zakonom o sredwem obrazovawu i vaspitawu ("Slu`beni glasnik RS" broj 74/08, 106/09 i 104/11) kandidat treba da ispuwava uslove predvi|ene Pravilnikom o vrsti stru~ne spreme nastavnika i stru~nih saradnika u sredwim tehni~kim i sredwim stru~nim {kolama ("Slu`beni glasnik RS" broj 29/12). Kandidati su obavezni prilo`iti: 1. prosjek ocjena ostvarenih u toku studija, 2. uvjerewe o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica, 3. uvjerewe o socijalnom statusu, 4. original diplomu o zavr{enoj {koli ili ovjerenu kopiju, 5. izvod iz mati~ne kwige ro|enih, 6. uvjerewe o dr`avqanstvu, 7. uvjerewe o polo`enom stru~nom ispitu (ta~ke od 3. do 9.) 8. licenca za vaspitno obrazovni rad (ta~ke od 3. do 9.) 9. qekarsko uvjerewe dostavi}e izabrani kandidat prije zasnivawa radnog odnosa Konkurs ostaje otvoren osam dana od dana objavqivawa. Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se razmatrati. Dokumentacija poslata uz prijavu na konkurs se ne vra}a. Dostavqena dokumenta ne mogu biti starija od {est mjeseci. Prijavu sa potrebnom dokumentacijom dostaviti na adresu: Sredwo{kolski centar Tavija bb 79224 Kostajnica Telefon {kole: 052-663-388 REPUBLIKA SRPSKA SREDWA [KOLA "\URO RADMANOVI]" NOVI GRAD Dositeja Obradovi}a br.4 Tel: 052-751-230 Broj: 01-1013/13. Datum:10.7.2013. god. Na osnovu ~lana 76. Zakona o sredwem obrazovawu i vaspitawu ("Slu`beni glasnik Republike Srpske" br.74/08) i ~lana 30. Zakona o izmjenama i dopunama zakona o sredwem obrazovawu i vaspitawu ("Slu`beni glasnik Republike Srpske" broj 104/11), ~lana 1. Pravilnika o vrsti stru~ne spreme nastavnika i stru~nih saradnika u sredwim tehni~kim i sredwim stru~nim {kolama ("Slu`beni glasnik Republike Srpske" broj 29/12), te ~lana 1. Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u sredwoj {koli ("Slu`beni glasnik Republike Srpske" broj 45/12) direktor Sredwe {kole "\uro Radmanovi}" Novi Grad raspisuje JAVNI K ONKURS za popunu upra`wenih radnih mjesta 1. Na neodre|eno vrijeme: 1.1. Prof. matematike ..................... 2 izvr{ioca (norma ~asova) 2. Na odre|eno vrijeme, do 31.8.2013. godine i to: 2.1. Prof. matematike........................1 izvr{ilac, za 13 ~asova do 31.8.2014. godine 2.2. Prof. fizike ..............................1 izvr{ilac, za 8 ~asova do 31.8.2014. godine 2.3. Nastavnik prakti~ne nastave-elektri~ar .....1 izvr{ilac, za 25 ~asova do 30.6.2014. godine (sa radnim iskustvom i polo`enim stru~nim ispitom) Svi kandidati moraju ispuwavati op{te uslove predvi|ene Zakonom o radu ("Slu`beni glasnik Republike Srpske" br.55/07 - pre~i{}eni tekst), kao i uslove iz ~lana 75. Zakona o sredwem obrazovawu i vaspitawu ("Slu`beni glasnik Republike Srpske" br.74/08) i Pravilnika o vrsti stru~ne spreme nastavnika i stru~nih saradnika u sredwim tehni~kim i sredwim stru~nim {kolama ("Slu`beni glasnik Republike Srpske" br. 29/12).

filijala PRIJEDOR
REPUBLIKA SRPSKA JU O[ "PETAR ME]AVA" KOSTAJNICA Broj: 380/13. Dana, 15.7.2013. godine K O N K U R S za popunu upra`wenih radnih mjesta 1. Nastavnik engleskog jezika.................18 ~asova do povratka radnike sa porodiqskog odsustva ............................................................... 1 izvr{ilac, 2. Nastavnik engleskog jezika................14 ~asova na neodre|eno vrijeme ......................1 izvr{ilac, 3. Nastavnik fizike.................................10 ~asova

30 srijeda, 17. jul 2013. GLAS SRPSKE


Kandidati koji se budu prijavqivali na konkurs du`ni su dostaviti sqede}u dokumentaciju: 1. Uvjerewe o dr`avqanstvu. 2. Izvod iz mati~ne kwige ro|enih ili ovjerena fotokopija li~ne karte, 3. Qekarsko uvjerewe o radnoj sposobnosti koje nije starije od 6 mjeseci, prila`e samo onaj kandidat koji bude prvi na listi. 4. Diploma o ste~enoj stru~noj spremi. 5. Uvjerewe ili potvrda o du`ini vremena provedenog na evidenciji nezaposlenih lica gdje je kandidat prijavqen. 6. Uvjerewe o prosje~noj ocjeni tokom studirawa, odnosno {kolovawa. 7. Rje{ewe o utvr|enom statusu socijalno ugro`enog lica (ukoliko posjeduje isto), od nadle`nog centra za socijalni rad. 8. Uvjerewe o du`ini radnog sta`a ostvarenim u vaspitno-obrazovnim ustanovama za radno mjesto koje odgovara stru~noj spremi ili profilu koji se tra`i ovim konkursom ili ovjerena fotokopija radne kwi`ice (ukoliko posjeduje isto), 9. Uvjerewe o du`ini radnog sta`a ostvarenim izvan vaspitno-obrazovnih ustanova nakon sticawa stru~ne spreme i profila koji se tra`i ovim konkursom ili ovjerena fotokopija radne kwi`ice (ukoliko posjeduje isto). 10. Uvjerewe o neosu|ivanosti }e tra`iti vaspitno-obrazovna ustanova za kandidata koji bude izabran putem konkursa. 11. Rje{ewe o priznavawu statusa borca. 12. Rje{ewe o priznavawu statusa ratnog vojnog invalida. 13. Rje{ewe o priznavawu statusa porodice poginulog borca. Bodovawe na osnovu prilo`ene dokumentacije iz ta~ke 11, 12 i 13 primjewiva}e se samo u slu~aju da kandidati imaju isti broj bodova. Svi kandidati koji ispuwavaju gore navedene uslove pismenim putem bi}e obavije{teni o terminu odr`avawa intervjua i testirawa. Prijave na konkurs slati na adresu: Sredwa {kola "\uro Radmanovi}" Novi Grad, ulica Dositeja Obradovi}a br.4, a dodatne informacije mogu se dobiti na tel.broj 052-751-230. Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavqivawa. Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se uzimati u razmatrawe. OP[TINA NOVI GRAD O[ "BRANKO ]OPI]" DOWI AGI]I 79228 D. Agi}i tel.052 485-267, E-mail os042@ prijedor.com Broj: 250/2012 Datum: 11.7.2013. godine Na osnovu ~lana 105. i 114. Zakona o osnovnom obrazovawu i vaspitawu ("Slu`beni glasnik Republike Srpske", broj: 74/08, 71/09 i 104/11), direktor {kole r a s p i s u j e: KONKURS za popunu upra`wenih radnih mjesta 1. Nastavnika matematike, 16 ~asova sedmi~no, na neodre|eno. 2. Nastavnik fizike, 6 ~asova sedmi~no, na neodre|eno. 3. Nastavnik biologije, 8 ~asova sedmi~no, do povratka radnice sa porodiqskog. 4. Nastavnik tehni~kog obrazovawa, 4 ~asa sedmi~no, na neodre|eno. Uslovi: Pored op{tih uslova predvi|enih Zakonom o radu, kandidati moraju ispuwavati i posebne uslove predvi|ene Zakonom o osnovnom obrazovawu i vaspitawu i Pravilnikom o stru~nim profilima i zvawima nastavnika, stru~nih saradnika i vaspita~a u osnovnoj {koli ("Slu`beni glasnik Republike Srpske" broj 77/09). Uz prijavu na konkurs kandidati su du`ni dostaviti originale ili ovjerene kopije sqede}ih dokumenata: 1. Diplomu o zavr{enom fakultetu, 2. Izvod iz Mati~ne kwige ro|enih 3. Uvjerewe o dr`avqanstvu, 4. Uvjerewe ili potvrda od Zavoda za zapo{qavawe na podru~ju jedinice lokalne samouprave gdje je kandidat prijavqen o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica ako se lice nalazi na evidenciji zavoda, 5. Uvjerewe izdato od visoko{kolske ustanove ili dodatak diplomi o prosje~noj ocjeni tokom studirawa, 6. Rje{ewe o utvr|enom statusu Socijalno ugro`enog lica doneseno od nadle`nog Centra za socijalni rad, ukoliko kandidat ima navedeno rje{ewe, 7. Uvjerewe o radnom sta`u izdato od poslodavca kod kojeg je kandidat bio zaposlen ili ovjerena kopija radne kwi`ice (za stru~nu spremu tra`enu konkursom).

70

godina
- dokaz o odgovaraju}em radnom iskustvu Javni konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavqivawa. Nakon izbora kandidata, sud }e po slu`benoj du`nosti za izabranog kandidata od nadle`nih organa zatra`iti dokaz o nevo|ewu krivi~nog postupka i dokaz da nije osu|ivan za krivi~no djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmawe 6 mjeseci, ili za krivi~no djelo koje ga ~ini nepodobnim za obavqawe poslova u organima pravosu|a, a izabrani kandidati su du`ni prije stupawa na rad dostaviti qekarsko uvjerewe. Prilikom izbora kandidata vodi}e se ra~una o nacionalnoj zastupqenosti zaposlenih. Predsjednik suda zadr`ava pravo popune ve}eg ili maweg broja izvr{ilaca od raspisanog broja. Prijave dostaviti li~no ili na adresu: Osnovni sud u Bijeqini ulica Vuka Karayi}a 3. sa naznakom "Prijava na javni konkurs". Neblagovremene, nedopu{tene, nerazumqive ili nepotpune prijave i kopije tra`ene dokumentacije koje nisu ovjerene, ne}e biti razmatrane. Bosna i Hercegovina Republika Srpska OSNOVNI SUD U BIJEQINI Broj: 080-0-Su-13-000 431 Osnovni sud u Bijeqini o b j a v q u j e

Qekarsko uvjerewe o psihi~koj, fizi~koj i zdravstvenoj sposobnosti i uvjerewe da pravosna`nom presudom nisu osu|eni za krivi~na djela za koja je izre~ena kazna u trajawu du`em od {est mjeseci, izabrani kandidat }e dostaviti naknadno, prije potpisivawa Ugovora o radu. Kandidati koji ispuwavaju uslove konkursa bi}e pozvani na intervju. Prijem kandidata u radni odnos vr{i}e se na osnovu Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u Osnovnoj {koli ("Slu`beni glasnik RS", broj: 45/12). Dokumenti prilo`eni uz prijavu na Konkurs ne}e se vra}ati kandidatima. Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavqivawa preko Zavoda za zapo{qavawe Republike Srpske u dnevnom listu "Glas Srpske". Rok stupawa na rad nastavnika je 2.9.2013. godine. Prijave i dokaze o ispuwavawu uslova konkursa dostaviti po{tom na adresu Osnovna {kola "Branko ]opi}" Dowi Agi}i bb, Novi Grad sa naznakom "Za konkurs za popunu upra`wenog radnog mjesta" ili li~no Sekretaru {kole. Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se razmatrati. REPUBLIKA SRPSKA JU O[ "DOSITEJ OBRADOVI]" Pe}ani bb, Prijedor Tel-faks: 052/231-201 E-mail> os065@pd.elta-kabel.com Broj: 266/13 Dana: 10.7.2013. god. Na osnovu ~lana 114. Zakona o osnovnom obrazovawu i vaspitawu ("Slu`beni glasnik Republike Srpske" broj 74/08, 71/09 i 104/11), r a s p i s u j e se K O N K U R S za izbor nastavnika 1. Nastavnik fizike, 1 izvr{ilac, na neodre|eno, na 20 ~asova redovne nastave; 2. Nastavnik tehni~kog obrazovawa, 1 izvr{ilac, na 19 ~asova redovne nastave, na odre|eno do 31.8.2014. g.; 3. Nastavnik razredne nastave, 2 izvr{ioca, na neodre|eno; 4. Nastavnik razredne nastave, 1 izvr{ilac, na odre|eno do povratka radnice sa porodiqskog bolovawa; 5. Nastavnik razredne nastave, 1 izvr{ilac, na odre|eno, za rad u dnevnom boravku do 30.6.2014. godine; 6. Nastavnik razredne nastave, 2 izvr{ioca, na odre|eno do 31.8.2014. godine. Uslovi konkursa: Osim op{tih uslova predvi|enih Zakonom o radu- pre~i{}eni tekst ("Slu`beni glasnik Republike Srpske" broj:55/07), kandidati treba da imaju i odgovaraju}u stru~nu spremu, odnosno da ispuwavaju uslove iz ~lana 105. ta~. (1) a) i v) Zakona o osnovnom obrazovawu i vaspitawu ("Slu`beni glasnik Republike Srpske" broj 74/08, 71/09 i 104/11), te ~lana 3. Pravilnika o stru~nim profilima i zvawima nastavnika, stru~nih saradnika i vaspita~a ("Slu`beni glasnik Republike Srpske" broj:77/09) Uz prijavu za konkurs neophodno je dostaviti i sqede}e dokumente: - diplomu ili uvjerewe o stru~noj spremi; - izvod iz mati~ne kwige ro|enih ili kopija li~ne karte; - izvod iz mati~ne kwige dr`avqana; - dokumentaciju potrebnu za bodovawe regulisane ~lanom 9. Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj {koli ("Slu`beni glasnik Republike Srpske" broj:45/2012) Sve naprijed navedene dokumente dostaviti u originalu ili ovjerene fotokopije istih. Radna mjesta pod ta~kom 3, 4 i 6 se nalaze u podru~nim odjeqewima koja pripadaju JU O[ "Dositej Obradovi}" Prijedor, a pod ta~kom 5 je radno mjesto u centralnoj {koli. Kandidati su u prijavi du`ni navesti na koja radna mjesta konkuri{u sa pozivom na ta~ku pod kojom je za radno mjesto raspisan konkurs, u protivnom }e se dokumentacija smatrati nepotpunom. Prijem u radni odnos izvr{i}e se u skladu sa Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj {koli ("Slu`beni glasnik Republike Srpske" broj: 45/12). Testirawe u skladu sa Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj {koli ("Slu`beni glasnik Republike Srpske" broj:45/12) za sve kandidate koji ispuwavaju uslove konkursa, za sva navedena radna mjesta, obavi}e se 31.7.2013. godine u

prostorijama [kole sa po~etkom u 10 ~asova, a tada }e biti saop{teni termini usmenog intervjua za sve kandidate pojedina~no. Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavqivawa u dnevnom listu "Glas Srpske". Prijave sa dokazima o ispuwavawu op{tih i posebnih uslova dostaviti li~no u {kolu ili putem po{te na adresu {kole, JU Osnovna {kola "Dositej Obradovi}", Pe}ani bb, Prijedor, sa naznakom "za konkurs". Neblagovremene i nepotpune prijave ne}e biti uzete u razmatrawe.

filijala DOBOJ
OSNOVNI SUD U DERVENTI KRAQA PETRA I BB 74 400 DERVENTA Tel: 053/333-006 ISPRAVKA OGLASA Ispravqa se oglas za prijem sudijskog pripravnika volontera koji je objavqen dana 1.7.2013. godine u "Glasu Srpske" tako da umjesto 2 izvr{ioca, treba da glasi: 1. Sudijski pripravnik volonter ... 1 izvr{ilac - Na period od dvije (2) godine Ostali dijelovi oglasa ostaju neizmijeweni.

filijala BIJEQINA
DOO "XD" GORWA TRNOVA Kamenolom "Pilica" Ugqevik Tel: 065/953-528 Email: doo-xd@hotmail.com OGLAS - Potreban rudarski in`ewer za rad na kamenolomu "Pilica" na neodre|eno vrijeme ......................................................................1 izvr{ilac Uslovi: VSS, polo`en stru~ni ispit Plata po dogovoru. Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavqivawa u "Glasu Srpske", web site Zavoda za zapo{qavawe RS i oglasnoj tabli Biroa. Bosna i Hercegovina Republika Srpska OSNOVNI SUD U BIJEQINI Broj: 080-0-Su-13-000 443 Na osnovu ~lana 48. stav 3. Zakona o sudovima Republike Srpske ("Slu`beni glasnik RS" broj 37/12), predsjednik Osnovnog suda u Bijeqini donio je ODLUKU Poni{tava se raspisani javni konkurs ovog suda pod brojem 080-0-Su-13-000 375 od 11. juna 2013. godine, za prijem dva asistenta za rad na odre|eno vrijeme, koji je objavqen u "Glasu Srpske" dana 19. juna 2013. godine, zbog nedovoqnog broja prijavqenih kandidata za izbor sa potpunom prijavom. Bosna i Hercegovina Republika Srpska OSNOVNI SUD U BIJEQINI Broj: 080-0-Su-13-000 430 Osnovni sud u Bijeqini o b j a v q u j e JAVNI KONKURS - Za prijem asistenta (daktilografa) za rad na odre|eno vrijeme..2 izvr{ioca Pored op{tih uslova za zasnivawe radnog odnosa predvi|enih zakonom, kandidat treba da ispuwava i posebne uslove za zasnivawe radnog odnosa predvi|ene Pravilnikom o unutra{woj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta ovog suda, i to: Zavr{ena birotehni~ka {kola zv.birotehni~ar, upravna birotehni~ka {kola zv. administrativni tehni~ar, upravna {kola zv. upravni tehni~ar-IV stepen ili druga sredwa {kolasmjer birotehni~ar-IV stepen, a izuzetno osmogodi{wa {kola sa daktilografskim kursom i zavr{en najmawe II stepen kursa za kompjutere - {est mjeseci radnog iskustva na istim ili sli~nim poslovima - obavezna provjera znawa Uz prijavu prilo`iti sqede}e dokaze: - uvjerewe o dr`avqanstvu - rodni list - dokaz o odgovaraju}oj {kolskoj spremi (original ili ovjerena kopija) - dokaz o zavr{enom daktilografskom kursu (original ili ovjerena kopija) - original sertifikat o zavr{enom II stepenu kursa za kompjutere

JAVNI KONKURS - Za prijem izvr{ilaca za izvr{ewe nov~anih potra`ivawa za rad po ugovoru.5 izvr{ilaca Pored op{tih uslova predvi|enih zakonom, kandidati treba da ispuwavaju i posebne uslove sudskih izvr{iteqa predvi|ene Pravilnikom o unutra{woj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta ovog suda, i to: Zavr{ena sredwa upravna {kola, gimnazija ili druga sredwa {kola - IV stepen stru~ne spreme i polo`en voza~ki ispit "B" kategorije Uz prijavu prilo`iti sqede}e dokaze: - uvjerewe o dr`avqanstvu - rodni list - dokaz o odgovaraju}oj {kolskoj spremi (original ili ovjerena kopija) U prijavi je kandidat du`an navesti broj voza~ke dozvole o polo`enom voza~kom ispitu "B" kategorije i ime organa koji je izdao voza~ku dozvolu, kao i da postoji mogu}nost kori{}ewa privatnog automobila i saglasnost da isti koristi prilikom rada. Javni konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavqivawa. Nakon izbora kandidata, sud }e po slu`benoj du`nosti za izabrane kandidate od nadle`nih organa zatra`iti dokaz o nevo|ewu krivi~nog postupka i dokaz da nisu osu|ivani za krivi~no djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmawe 6 mjeseci, ili za krivi~no djelo koje ga ~ini nepodobnim za obavqawe poslova u organima pravosu|a, kao i provjeru voza~ke dozvole o polo`enom voza~kom ispitu "B" kategorije, a izabrani kandidati su du`ni prije stupawa na rad dostaviti qekarsko uvjerewe. Prilikom izbora kandidata vodi}e se ra~una o nacionalnoj zastupqenosti zaposlenih. Predsjednik suda zadr`ava pravo popune ve}eg ili maweg broja izvr{ilaca od raspisanog broja. Prijave dostaviti li~no ili na adresu: Osnovni sud u Bijeqini ulica Vuka Karayi}a 3. sa naznakom "Prijava na javni konkurs". Neblagovremene, nedopu{tene, nerazumqive ili nepotpune prijave i kopije tra`ene dokumentacije koje nisu ovjerene, ne}e biti razmatrane. UR KAFE BAR "HACIENDA CITY PUB" BIJEQINA Kont. tel.: 065/311-111 066/669-945 OGLAS za popunu radnog mjesta 1. Kuvarica ...................................... 2 radnice 2. Konobar ...................................... 2 radnika Uslovi: Za oba radna mjesta po`eqno je da kandidati posjeduju zavr{enu Ugostiteqsku {kolu ili iskustvo na istim poslovima.

70
Za radno mjesto kuvarice potrebno je poznavawe rada sa tijestom tj. pravqewe pica. Oglas ostaje otvoren do popune radnih mjesta. Sve informacije na kontakt telefon 065/311111 i 066/669-945 O[ "BRANKO RADI^EVI]", Dositeja Obradovi}a b.b. BRATUNAC Broj: 381/13 Na osnovu ~lana 114. stav 1. Zakona o osnovnom obrazovawu i vaspitawu ("Slu`beni glasnik Republike Srpske", broj: 74/08, 104/11), direktor {kole "Branko Radi~evi}" Bratunac raspisuje K O N K U R S za upra`weno radno mjesto 1. Bibliotekar - 1 izvr{ilac na neodre|eno vrijeme. Uslovi: Pored op{tih uslova predvi|enih Zakonom o radu ("Slu`beni glasnik Republike Srpske" broj 55/07- Pre~i{}en tekst), kandidati treba da ispuwavaju posebne uslove predvi|ene ~lanom 105. Zakona o osnovnom obrazovawu i vaspitawu ("Slu`beni glasnik Republike Srpske", broj:74/08, 71/09, 104/11), sa stru~nim profilom u skladu sa Pravilnikom o stru~nim profilima i zvawima nastavnika, stru~nih saradnika i vaspita~a ("Slu`beni glasnik Republike Srpske", broj:77/09, 86/10). Uz prijavu na konkurs kandidati su du`ni dostaviti sqede}a dokumenta: 1. Biografiju/ CV 2. Diplomu o zavr{enoj {koli 3. Izvod iz mati~ne kwige ro|enih/ili kopiju li~ne karte 4. Rje{ewe o utvr|enom statusu socijalno ugro`enog lica (ukoliko je lice primalac socijalne pomo}i- izdaje Centar za socijalni rad) 5. Uvjerewe o dr`avqanstvu 6. Uvjerewe o prosje~noj ocjeni studirawa 7. Potvrdu o du`ini radnog sta`a nakon sticawa stru~ne spreme i profila tra`enog konkursom ili kopiju radne kwi`ice 8. Potvrdu Zavoda za zapo{qavawe o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica nakon sticawa stru~ne spreme i profila tra`enog konkursom. 9. Qekarsko uvjerewe nadle`ne zdravstvene ustanove 10. Uvjerewe o neka`wavawu iz CJB Svi dokumenti koje kandidat dostavi moraju biti originali ili ovjerene kopije, ne starije od 6 mjeseci. Dokument pod ta~kom 9. dostavqa kandidat koji bude izabran a prije zasnivawa radnog odnosa. Dokument pod ta~kom 10. pribavqa {kola, po slu`benoj du`nosti, za kandidata koji bude izabran a prije zasnivawa radnog odnosa. Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavqivawa u dnevnom listu "Glas Srpske" i na oglasnoj tabli Biroa. Prijavu sa potrebnim dokumentima slati na adresu: Osnovna {kola "Branko Radi~evi}" Dositeja Obradovi}a bb 75420 Bratunac sa naznakom "Prijava na konkurs" Kontakt telefon: 056/420-211. Sa kandidatima koji budu ispuwavali uslove konkursa obavi}e se intervju i pismeno testirawe, o ~emu }e kandidati biti naknadno obavije{teni. Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se uzimati u razmatrawe. SKUP[TINA OP[TINE VLASENICA Na osnovu ~lana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovawima Republike Srpske ("Slu`beni glasnik Republike Srpske", broj 41/03), ~lana 118. Zakona o lokalnoj samoupravi ("Slu`beni glasnik Republike Srpske", broj 101/04, 42/05 i 118/05) i Odluke o utvr|ivawu kriterijuma i raspisivawu Javnog konkursa za izbor i imenovawe sekretara Skup{tine op{tine Vlasenica ("Slu`beni glasnik op{tine Vlasenica", broj 5/13), Skup{tina op{tine Vlasenica raspisuje JAVNI KONKURS za izbor i imenovawe I - Raspisuje se Javni konkurs za izbor i imenovawe sekretara Skup{tine op{tine Vlasenica. Na osnovu ~lana 76. Zakona o sredwem obrazovawu i vaspitawu ("Slu`beni glasnik Republike Srpske" broj 74/08 i ~lana 30. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sredwem obrazovawu i vaspitawu ("Slu`beni glasnik" broj:104/11), direktor {kole, raspisuje KONKURS za prijem profesora u {kolskoj 2013/14. godini U {kolskoj 2013/14. godini, {koli je potrebno: 1. Profesor matematike, puna sedmi~na norma 2 izvr{ioca i to: Centralna {kola u Sokocu: 1 izvr{ilac i Odjeqewe u Han Pijesku: 1 izvr{ilac 2. Profesor muzi~ke kulture 5 ~asova 1 izvr{ilac II - Opis poslova Sekretar Skup{tine op{tine vr{i poslove u skladu sa Zakonom o lokalnoj samoupravi, Statutom Op{tine i Poslovnikom Skup{tine op{tine Vlasenica. III - Mandat Sekretar Skup{tine op{tine imenuje se na vrijeme trajawa mandata Skup{tine op{tine. Sekretar Skup{tine ima status slu`benika. IV - Op{ti uslovi za kandidate: 1. da su dr`avqani Republike Srpske ili BiH, 2. da su stariji od 18 godina, 3. da imaju op{tu zdravstvenu sposobnost, 4. da nisu otpu{teni iz dr`avne slu`be na bilo kojem nivou vlasti u BiH (bilo na nivou dr`ave ili entiteta) kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Republici Srpskoj u periodu od tri godine prije dana obavqawa upra`wene pozicije, 5. da nisu osu|ivani za krivi~no djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmawe {est mjeseci ili za krivi~no djelo koje ih ~ini nepodobnim za obavqawe poslova za koje se kandiduju, 6. da se protiv wih ne vodi krivi~ni postupak, 7. da se na wih ne odnosi ~lan IX ta~ka 1. Ustava Bosne i Hercegovine. V Posebni uslovi 1. VSS - (VII stepen), diplomirani pravnik, 2. polo`en stru~ni ispit za rad administrativnoj slu`bi, 3. pet (5) godina radnog iskustva u struci, 4. poznavawe rada na ra~unaru.

godina

GLAS SRPSKE srijeda, 17. jul 2013. 31


7. Rje{ewe o utvr|enom statusu socijalno ugro`enog lica (ukoliko je kandidatu takav status utvr|en) donesenom od nadle`nog centra za socijalni rad. Sa kandidatima koji ispuwavaju uslove Konkursa bi}e obavqen intervju kao i stru~no testirawe. Prijavu na Konkurs i potrebna dokumenta kandidati su du`ni da dostave li~no ili putem po{te na adresu: JU Centar sredwih {kola Trebiwe, Vo`da Kara|or|a br.1, 89101 Trebiwe. Qekarsko uvjerewe o psihi~koj i fizi~koj sposobnosti za rad sa u~enicima kandidati dostavqaju nakon {to budu odabrani na Konkursu, a prije zasnivawa radnog odnosa. Uvjerewe o neosu|ivanosti [kola }e zatra`iti za kandidate koji budu odabrani na Konkursu, a prije zasnivawa radnog odnosa. Nepotpune i neblagovremene prijave kandidata ne}e se razmatrati. Oglas ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavqivawa. REPUBLIKA SRPSKA JU O[ "QUTICA BOGDAN" KALINOVIK Na osnovu ~lana 126. stav 2. i ~lana 127. Zakona o osnovnom obrazovawu i vaspitawu ("Slu`beni glasnik Republike Srpske", broj 74/08, 71/09 i 104/11), ~lana 2. i 3. Pravilnika o na~inu izbora direktora {kole ("Slu`beni glasnik Republike Srpske", broj 112/09), Odluke [kolskog odbora broj 243/13. od 15.7.2013. godine, [kolski odbor Javne ustanove Osnovne {kole "Qutica Bogdan" Kalinovik raspisuje KONKURS za izbor i imenovawe direktora {kole Uslovi: Lice koje se imenuje za direktora {kole treba da ispuwava sqede}e uslove: - ima zavr{en prvi ciklus odgovaraju}eg studijskog programa ili ekvivalent, odnosno visoku ili vi{u stru~nu spremu, - ima najmawe pet godina radnog iskustva u struci u prosvjeti, nakon sticawa vi{e ili visoke stru~ne spreme, - nije osu|ivano pravosna`nom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora i da se protiv wega ne vodi krivi~ni postupak i - ima predlo`en program rada i isti~e se u realizaciji ili organizaciji vaspitno obrazovnog procesa u {koli. Kandidat koji konkuri{e za direktora {kole uz prijavu na konkurs prila`e sqede}a dokumenta: - diplomu o zavr{enoj stru~noj spremi, - uvjerewe o polo`enom stru~nom ispitu, - va`e}u licencu za obrazovno vaspitni rad ili dokumenta kojim dokazuje da ispuwava uslove za izdavawe licence u skladu sa propisima kojima se reguli{e oblast osnovnog obrazovawa i vaspitawa, - potvrdu kojom dokazuje da ima najmawe pet godina radnog iskustva u prosvjeti, - qekarsko uvjerewe o psihi~koj i fizi~koj sposobnosti za rad sa u~enicima, - uvjerewe da nije osu|ivan pravosna`nom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora, - uvjerewe da se protiv wega ne vodi krivi~ni postupak, - prijedlog programa rada direktora u narednom ~etvorogodi{wem mandatu, - preporuku ranijeg poslodavca, odnosno nastavni~kog vije}a {kole u kojoj je kandidat zaposlen, - kratku biografiju sa podacima o kretawu u struci i dosad ostvarenim rezultatima u radu, - uvjerewe o dr`avqanstvu, - izvod iz mati~ne kwige ro|enih. Direktor {kole se imenuje na period od ~etiri godine. Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavqivawa. Prijave slati na adresu: JU O[ "Qutica Bogdan" Kalinovik, Srpskih dobrovoqaca bb. Nepotpune i nablagovremene prijave ne}e se razmatrati.

Kandidati koji se prijave na konkurs treba da ispuwavaju sqede}e uslove: - da posjeduju uvjerewe da su dr`avqani BiH Republika Srpska i da su stariji od od osamnaest godina, - da posjeduju odgovaraju}i nivo obrazovawa zavr{en prvi ciklus studijskog programa i stru~no zvawe profesor, za pojedine predmete, - da imaju polo`en stru~ni ispit, - da posjeduju qekarsko uvjerewe o psihofizi~koj i zdravstvenoj sposobnosti za rad sa u~enicima/s tim {to qekarsko uvjerewe dostavqa kandidat koji bude primqen u radni odnos i to prije stupawa na rad/, - da posjeduju uvjerewe da nisu pravosna`nom presudom osu|ivani za krivi~na djela u~iwena protiv dostojanstva li~nosti, morala, slu`bene du`nosti, trgovine qudima, zlostavqawa djeteta, polnog i drugog nasiqa nad djetetom ili maloqetnim licem. Ukoliko se na konkurs ne prijave kandidati sa stru~nim ispitom u obzir dolaze i pripra vnici. Pored dokaza o ispuwavawu uslova konkursa, kandidati treba da dostave dokaze: - o du`ini ~ekawa posla na evidenciji nezaposlenih lica koju vodi Zavod za zapo{qavawe, - prosjek ocjena koji je kandidat ostvario tokom studirawa, - uvjerewe o du`ini sta`a na poslovima u nastavi ili drugim poslovima, - uvjerewe o socijalnom statusu (dostavqa kandidat koji prima socijalnu pomo}). Izbor kandidata i prijem u radni odnos izvr{i}e se u skladu sa Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u sredwoj {koli, zbog ~ega su potrebni naprijed tra`eni dokazi. Radni odnos se zasniva: - pod rednim brojem 1. na neodre|eno radno vrijeme, - pod rednim brojem 2. na odre|eno vrijeme do kraja {kolske 2013/14. godine. Prijave sa dokazima o ispuwavawu uslova dostaviti na adresu: Javna ustanova Sredwo{kolski centar "Vasilije Ostro{ki" 71350 Sokolac Omladinska br. 2 ili predati li~no u {koli. Kontakt telefon:057/400-670 ili 400-682. Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se razmatrati. Konkurs ostaje otvoren petnaest dana od dana objavqivawa.

VI Sukob interesa Kandidati ne mogu obavqati du`nost, aktivnost ili biti na polo`aju koji dovodi do sukoba interesa, u skladu sa odredbama Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovawima Republike Srpske, Zakona o lokalnoj samoupravi i Zakona o spre~avawu sukoba interesa u organima vlasti Republike Srpske. VII Potrebna dokumentacija Uz prijavu na Konkurs kandidati su du`ni dostaviti dokaze o ispuwavawu op{tih i posebnih uslova, i to: izvod iz mati~ne kwige ro|enih; uvjerewe o dr`avqanstvu; ovjerenu kopiju diplome; uvjerewe o radnom iskustvu; uvjerewe o polo`enom stru~nom ispitu; uvjerewe o nevo|ewu krivi~nog postupka (ne starije od 6 mjeseci); uvjerewe o neka`wavawu; dokaz o poznavawu rada na ra~unaru; potpisane i ovjerene izjave o ispuwenosti uslova iz t.4. i 7. Op{tih uslova. Uvjerewe o op{toj zdravstvenoj sposobnosti izabrani kandidat dostavi}e po okon~awu izborne procedure. Sva dokumentacija uz prijavu se prila`e u originalu ili ovjerenoj fotokopiji. Dokumenta prilo`ena uz prijavu ne}e se vra}ati kandidatima. Sa svim kandidatima koji u|u u u`i izbor Komisija za izbor kandidata po konkursu obavi}e intervju, o ~emu }e kandidati biti blagovremeno obavije{teni. VIII Rok za podno{ewe prijava i objavqivawe Rok za podno{ewe prijave je 30 dana od dana objavqivawa Konkursa u "Slu`benom glasniku Republike Srpske" i dnevnom listu "Glas Srpske". Ako Konkurs ne bude objavqen istovremeno, rok }e se ra~unati od dana posqedweg objavqivawa. Neblagovremene i nepotpune prijave ne}e se uzimati u razmatrawe. Prijave se mogu dostaviti putem po{te na adresu: Op{tina Vlasenica ul. Svetosavska br.14, sa naznakom "Komisija za izbor sekretara Skup{tine op{tine Vlasenica", a mogu se predati i neposredno, u {alter sali op{tine.

filijala TREBIWE
JU CENTAR SREDWIH [KOLA TREBIWE Vo`da Kara|or|a br. 1 89101 Trebiwe telefon: 059/270-590 faks: 059/271-160 Na osnovu ~lana 76. stav 1. Zakona o sredwem obrazovawu i vaspitawu, ("Slu`beni glasnik Republike Srpske", br.74/08, 106/09 i 104/11), JU Centar sredwih {kola Trebiwe raspisuje KONKURS za prijem radnika u radni odnos na odre|eno vrijeme do povratka radnika sa bolovawa 1. Nastavnik matematike 1 izvr{ilac (14 ~asova sedmi~ne norme) Kandidat se prima u radni odnos na odre|eno vrijeme, do povratka nastavnika sa bolovawa. Pored uslova predvi|enih Zakonom o radu kandidati treba da ispuwavaju i uslove propisane Pravilnikom o vrsti stru~ne spreme nastavnika i stru~nih saradnika u sredwim tehni~kim i sredwim stru~nim {kolama ("Slu`beni glasnik Republike Srpske", br. 29/12). Procedura prijema radnika bi}e obavqena u skladu sa Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u sredwoj {koli ("Slu`beni glasnik Republike Srpske", br. 45/12). Uz prijavu na Konkurs kandidati su du`ni da dostave sqede}a dokumenta: 1. Izvod iz mati~ne kwige ro|enih; 2. Uvjerewe o dr`avqanstvu; 3. Ovjerenu kopiju diplome; 4. Uvjerewe o prosje~noj ocjeni tokom studirawa koju izdaje visoko{kolska ustanova ili je dodatak diplomi; 5. Uvjerewe ili potvrdu o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koju izdaje zavod za zapo{qavawe na podru~ju jedinice lokalne samouprave gdje je kandidat prijavqen; 6. Uvjerewe o ostvarenom radnom sta`u izdato od izdato od strane vaspitno-obrazovne ustanove ili ovjerena fotokopija radne kwi`ice (odnosi se na kandidate koji imaju radno iskustvo).

filijala ISTO^NO SARAJEVO


REPUBLIKA SRPSKA JU SREDWO[KOLSKI CENTAR "VASILIJE OSTRO[KI" SOKOLAC

Rok za podno{ewe prijava za sve raspisane oglase - konkurse po~iwe se ra~unati od prvog narednog dana od dana objavqivawa. Ako zadwi dan roka pada u nedjequ ili dan u koji se po zakonu ne radi, trajawe roka se produ`ava za prvi radni dan. Svi kandidati koji se prijavquju na oglas - konkurs, moraju ispuwavati op{te uslove predvi|ene zakonom. Prijave na oglas - konkurs sa pravno vaqanim dokazima o ispu wavawu uslova za obavqawe poslova na odre|eno radnom mjestu uputiti na adresu poslodavca. Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se uzimati u razmatrawe.

32 srijeda, 17. jul 2013. GLAS SRPSKE

70

godina

Posqedwi pozdrav uva`enom kolegi i vrhunskom qekaru

prof. dr sc. med. MARKU [OBOTU


1956 - 2013. Uvijek }emo ga se sje}ati s po{tovawem. Klini~ki centar Bawaluka B-7 F
Posqedwi pozdrav dragom profesoru, kolegi i prijatequ Posqedwi pozdrav po{tovanom kolegi i dragom prijatequ

MARKU [OBOTU dr MARKU [OBOTU


Studenti, profesori i saradnici Medicinskog fakulteta Fo~a Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju "Dr M. Zotovi}" B-3 F Posqedwi pozdrav po{tovanom kolegi Posqedwi pozdrav po{tovanom kolegi i prijatequ 34089 B-2 G

doc. dr MARKU [OBOTU


Komora doktora medicine Republike Srpske B-2 F

dr MARKU [OBOTU
Odjeqewe za ortopediju Zavoda "Dr M. Zotovi}" 34089 B-2 G

70
Posqedwi pozdrav cijewenom kolegi

godina

GLAS SRPSKE srijeda, 17. jul 2013. 33


Posqedwi pozdrav uva`enom kolegi i velikom prijatequ

Posqedwi pozdrav dragom kolegi i prijatequ

MARKU [OBOTU

dr MARKU [OBOTU

Ordinacija HELP 34093 A-3 G

Doc. dr MARKU [OBOTU


Direktorica i radnici Doma zdravqa Bawaluka B-2 F Posqedwi pozdrav dragom prijatequ

od kolektiva Neurolo{ke klinike. 34111 A-8 G Posqedwi pozdrav

Posqedwi pozdrav dragom prijatequ i saradniku

MARKU [OBOTU
od prof. dr Branka Despota i kolektiva Klinike za plasti~nu i rekonstruktivnu hirurgiju. 34091 A-3 G Posqedwi pozdrav

Doc. dr MARKU [OBOTU


Dru{tvo doktora medicine Republike Srpske A-8 F

MARKU [OBOTU
od porodice Trivunovi}. 34131 B-2 M Posqedwi pozdrav dragom prijatequ

Posqedwi pozdrav

Prof. dr MARKU [OBOTU


od motela "Golden Kard". 34113 A-3 G

MARKU [OBOTU
doktoru od kolega Klinike za plu}ne bolesti. 708 A-8 Q.O. Posqedwi pozdrav

Posqedwi pozdrav

Prof. dr MARKU [OBOTU


od porodice Are`ina Drage i Ru`e 34113 A-1 G

MARKU [OBOTU
od porodice Travar. 34131 B-2 M Posqedwi pozdrav dragom prijatequ i saradniku

Posqedwi pozdrav Nemawinom tati

MARKU [OBOTU
doktoru od prijateqa i kolege Marinka Vu~i}a sa porodicom. 708 A-8 Q.O. Posqedwi pozdrav dragom prijatequ Posqedwi pozdrav Posqedwi pozdrav od kuma Gorana Ru`evi}a. 34128 A-2 G

MARKU [OBOTU

Doc. dr MARKU [OBOTU


od zaposlenih u Univerzitetskoj bolnici u Fo~i.

dr MARKU [OBOTU MARKU [OBOTU


od porodice Kukobat. od tvojih prijateqa iz Zavi~ajnog udru`ewa "Glamo~" Bawaluka koji nikad ne}e zaboraviti tvoj blagi, dobri lik i tvoju nesebi~nu dobrotu. Zavi~ajno udru`ewe "Glamo~" Bawaluka 34114 A-3 G

MARKU [OBOTU
od Zdravka i Branke Ru`evi} sa porodicom. 34128 A-2 G

B-2 F

34125 A-3 G

34 srijeda, 17. jul 2013. GLAS SRPSKE


Posqedwi pozdrav prijatequ

70

godina
Posqedwi pozdrav ~ika

Posqedwi pozdrav dragom kumu

MARKU [OBOTU
od prijateqa Slijep~evi} Save i prije Jele. 34103 A-8 G Posqedwi pozdrav dragom kolegi i prijatequ

MARKU [OBOTU
od kuma Mile Ivi}a sa porodicom. 34118 A-8 G Dragom prijatequ, velikom doktoru i plemenitom ~ovjeku Posqedwi pozdrav

MARKU
od Nemawinih prijateqa Mi{e, Vawe, Mi}e, Mile i Geca. 34127 A-8 G Posqedwi pozdrav

MARKU [OBOTU

prof. dr MARKU [OBOTU dr MARKU [OBOTU


od ro|aka Baro{ Branka i Ranka - Barija sa porodicama. 34101 A-2 G Posqedwi pozdrav

od Smiqe Obradovi}-Naprta sa porodicom. 34082 A-6 G Posqedwi pozdrav dragom bratu

Sa tugom i pijetetom Rade Dujakovi} sa porodicom 34116 A-6 G Posqedwi pozdrav dragom sestri}u

dr MARKU [OBOTU
od Pliva~kog kluba "Olimp". 34110 A-2 G Posqedwi pozdrav dragom prijatequ

MARKU

MARKU

od Steve Marti}a sa porodicom. 34121 A-6 M Posqedwi pozdrav prijatequ Posqedwi pozdrav

Vje~no }e{ `ivjeti u na{im srcima. Tetka Stana i tetak Marko Zubi} 34121 A-6 M Posqedwi pozdrav dragom

dr MARKU [OBOTU
od prim. dr Dimitrija Tri{i}a sa porodicom. 34094 A-2 G

MARKU [OBOTU
od prijateqa Jelenka, ^ede, Geye, Hardija, Kre{e, Rusa, Oqe i Radovana. 34129 A-2 G

MARKU MARKU [OBOTU


od Drage - Popa sa porodicom. 34129 A-1 G Posqedwi pozdrav dragom prijatequ

Dana 17.7.2013. godine navr{avaju se dvije godine bola i tuge otkako nije sa nama na{ dragi

MARKU [OBOTU
od radnog osobqa ro{tiqnice "^arli" Kne`evo. 34129 A-1 G Posqedwi pozdrav od sestara Olivere i Jadranke sa porodicama. 34121 A-6 M Posqedwi pozdrav prijatequ i kolegi Posqedwi pozdrav dragom prijatequ

ALEKSANDAR - SA[A (Qubinko) DUBA^KI]


iz Zvornika 1972 - 2011. Wegova dobrota i vedri duh nam ne dozvoqavaju da ga zaboravimo. Neutje{na porodica A-6 UP Na{ dragi

MARKU [OBOTU MARKU [OBOTU


od porodice Te{anovi}. od Peri{e sa porodicom. 34088 A-1 G Posqedwi pozdrav na{em prijatequ 34088 A-1 G Posqedwi pozdrav dragom prijatequ

prof. dr MARKU [OBOTU


od dr Sne`ane Kutle{i}-Stevi}. 34096 A-1 G Posqedwi pozdrav dragom prijatequ

MARKU
od Milenka Vuksana sa porodicom. 34109 A-1 M Posqedwi pozdrav preminuo je 8.6.2013. godine. Danas je 40 dana kako nisi sa onima koji su te mnogo voqeli. Sa qubavqu koju smrt ne prekida, postoji{ i traje{ kroz najqep{e uspomene koje podsje}aju na tebe. Vje~ni mir tvojoj plemenitoj du{i. Beskrajno tu`na tvoja tetka Mirjana Vavi} 34105 A-6 G Dana 17.7.2013. godine navr{ava se godina dana od smrti na{eg dragog

STEVAN (Nikole) PEROVI]

prof. dr MARKU [OBOTU


od Seada i Nade \onlagi}. 34112 A-1 G Posqedwi pozdrav ~ika

prof. dr MARKU [OBOTU


od porodice Glamo~i}. 34119 A-1 G Posqedwi pozdrav dragom prijatequ

dr MARKU [OBOTU MARKU [OBOTU


od \ure i Marka O`egovi}a. 34120 A-1 G Posqedwi pozdrav dragom prijatequ od kom{inice Mire i kom{ije Mane. 34122 A-1 G Posqedwi pozdrav bratu

SVETOZARA MANDI]A

S qubavqu i po{tovawem Supruga Milena, djeca i unuci A-6 M 34117

MARKU
od Zorana, Vawe, Luke i Duwe. 34130 A-1 M

MARKU [OBOTU
od Vase i Du{anke Tomi} sa porodicom. 34132 A-1 G

MARKU [OBOTU
od Miroslava i Tawe Mi{ianovi} sa porodicom. 34132 A-1 G

STOJANU
od sestre Dragojke Mati} sa porodicom. 34108 A-1 G

70

godina

GLAS SRPSKE srijeda, 17. jul 2013. 35

Posqedwi pozdrav dragom kolegi i prijatequ

MARKU [OBOTU

od osobqa Klinike za kardiovaskularne bolesti.

34135 B-9 G

36 srijeda, 17. jul 2013. GLAS SRPSKE

70

godina

Sa tugom u srcu obavje{tavamo vas da je dana 14.7.2013. godine, u 57. godini `ivota, iznenada preminuo na{ dragi

MARKO (Radoslava) [OBOT


Sahrana }e se obaviti u srijedu, 17.7.2013. godine, u 15 ~asova na Rebrova~kom grobqu u Bawaluci. Komemorativni skup }e se odr`ati istog dana sa po~etkom u 12 ~asova u Banskom dvoru u Bawaluci. O`alo{}eni: otac Radoslav, majka Mika, supruga Mirjana, sinovi Nikola i Nemawa, unu~ad An|ela, Anastasija i Jovan, brat Milorad, sestra Cvita, snahe Tawa, Jelena i Zorica, zet @eqko te ostala rodbina, prijateqi i kom{ije 34154 B-7 G Posqedwi pozdrav uva`enom i dragom kolegi, profesoru Medicinskog fakulteta Univerziteta u Bawaluci

MARKU (Radoslava) [OBOTU


od kolektiva Medicinskog fakulteta u Bawaluci. B-7 F

70

godina

GLAS SRPSKE srijeda, 17. jul 2013. 37

Posqedwi pozdrav najboqem dedi na svijetu

MARKU
od An|ele, Anastasije i Jovana.

34154 B-7 G Posqedwi pozdrav na{em dragom

MARKU
Bio si nam uzor, na{ ponos, na{e ~vrsto okriqe, a od danas smo siroma{niji za jednu veliku qubav i plemenitost. Vje~no }e{ `ivjeti u na{im srcima Tvoji najmiliji: Supruga Mirjana, sinovi Nikola i Nemawa, snahe Tawa i Jelena, unu~ad An|ela, Anastasija i Jovan 34154 B-7 G

38 srijeda, 17. jul 2013. GLAS SRPSKE

70

godina
Posqedwi pozdrav po{tovanom doktoru

Posqedwi pozdrav voqenom suprugu

MARKU

MARKU [OBOTU

Sre}na sam {to sam te imala, a tu`na {to sam te izgubila Tvoja supruga Mirjana

Kolektiv Tehni~ke {kole

34154 B-5 G Posqedwi pozdrav na{em kolegi i potpredsjedniku


Posqedwi pozdrav

B-5 F

MARKU [OBOTU
od porodice Jaslar. 34138 B-2 G Posqedwi pozdrav dragom

prof. dr MARKU [OBOTU

od kolega iz Udru`ewa kardiologa Republike Srpske.

MARKU [OBOTU
Dragi profesore, Ponosni smo {to smo imali ~ast da Vam budemo najbli`i saradnici, a neizmjerno tu`ni {to to vi{e ne}emo biti i {to niste sa nama. Zauvijek hvala. Osobqe Pejsmejker centra 34134 B-2 G

B-5 F

70
Posqedwi pozdrav dragom prijatequ

godina
Posqedwi pozdrav ~ika

GLAS SRPSKE srijeda, 17. jul 2013. 39


Posqedwi pozdrav dragom prijatequ

MARKU [OBOTU
od Nedeqka, Jelene, Sne`ane i Rade [olak. 34151 A-3 G Posqedwi pozdrav po{tovanom

[OBIJU
od drugara Stani{i}a, Korice, \uranovi}a, Josipa, Ivice, Dule, Vojvode, Drage, Peri{e, Klike i Tri{i}a.

MARKU
34139 B-2 G
Posqedwi pozdrav dragom Posqedwi pozdrav dragom Posqedwi pozdrav dragom

od Nemawinih drugara Igora Kr~i}a i Andreja \urice.

prof. dr MARKU [OBOTU


@eqana i Sini{a Vu~kovac

MARKU
od porodice Stani{i}. 34140 A-1 G Posqedwi pozdrav

MARKU
od porodice Markoti}. 34141 A-1 G

MARKU [OBOTU
34147 A-3 G od Dubravke i Dejana. 34158 A-1 G

34146 B-1 G
Posqedwi pozdrav dragom {efu i prijatequ

Posqedwi pozdrav dragom kolegi i prijatequ

dr [OLETU
od porodice Vi{i} Mire i @ivka.

Prof. dr sc. med. MARKU [OBOTU - [OBIJU


Boris Gorowa sa porodicom 34154 A-8 G 34152 A-8 G

Posqedwi pozdrav dragom

MARKU [OBOTU

Posqedwi pozdrav prijatequ

od osobqa Odjeqewa op{te kardiologije i funkcionalne dijagnostike.

MARKU
34136 B-1 G
od pa{anca Branka, svastike Dragice i Jelene. Posqedwi pozdrav dugogodi{wem prijatequ i saradniku 34154 A-8 G Posqedwi pozdrav dragom prijatequ

MARKU [OBOTU
od Kostadinovi} Save sa porodicom. 34161 A-8 G Posqedwi pozdrav prijatequ

MARKU [OBOTU MARKU [OBOTU


od porodice Nevjesti}. 34153 A-8 M Fudbalski savez Republike Srpske 34150 A-8 G

MARKU [OBOTU
od Milo{a Kostadinovi}a sa porodicom. 34161 A-8 G

40 srijeda, 17. jul 2013. GLAS SRPSKE


Posqedwi pozdrav dragom kumu Posqedwi pozdrav dragom

70

godina
Posqedwi pozdrav dragom

MARKU [OBOTU
Zauvijek }e{ ostati u na{im srcima i nikada ne}e biti zaboravqena sva na{a predivna dru`ewa i podr{ka koju smo pru`ali jedni drugima. Porodica Zlokapa 34162 A-6 G Posqedwi pozdrav dragom Posqedwi pozdrav

MARKU [OBOTU
od kuma Ogwena Ra~i}a sa porodicom. 34142 A-3 G Posqedwi pozdrav dragom

MARKU [OBOTU
od porodice Bojani}. 34143 A-3 G Posqedwi pozdrav dragom kom{iji

dr MARKU
od Jelene Vu~kovi} i Mire Boji}. 34155 A-3 M Posqedwi pozdrav dragom prijatequ

MARKU [OBOTU
od Milenka Vra~ara sa porodicom. 34133 A-3 G Posqedwi pozdrav velikom prijatequ

[OBIJU

Tvoja dobrota i plemenitost, dragi prijatequ, osta}e vje~no u sje}awu tvojih rekreativaca. dr MARKU [OBOTU
od Dra goquba - Ga gi ja i Zo re Miodragovi} sa porodicom. 34149 A-2 G Posqedwi pozdrav dragom prijatequ

prof. dr MARKU [OBOTU


od Du{ka Vuli}a sa porodicom. 34144 A-2 G Posqedwi pozdrav dragom prijatequ

MARKU [OBOTU 34167 B-5 G


od Milovana i Mire San~anin. 711 A-2 Q.O. Posqedwi pozdrav dragom prijatequ Posqedwi pozdrav dragom Posqedwi pozdrav dragom

MARKU [OBOTU
od porodice Mile [vrake. 34145 A-1 G

MARKU [OBOTU [OBIJU


od porodice Selak Milana. 34145 A-1 G Siki, Maja i kafe bar "Johnny b. good" 34165 A-1 G

Posqedwi pozdrav dragom

MARKU [OBOTU
od grupe Boro i Sale. 34145 A-1 G Posqedwi pozdrav Slobodan Marjanovi} sa porodicom 34168 A-8 G Posqedwi pozdrav dragom kumu

[OBIJU

Posqedwi pozdrav

PREDRAGU - PILETU RADULOVI]U

[OBIJU
@ika Kraji{nik sa porodicom

MARKU [OBOTU
od Radomira Domuzina sa porodicom. 34168 A-8 G 34163 A-3 G Dragan Mika~a sa porodicom

MARKU [OBOTU

"Moj je zavr{en dan. Al se na po~inak ne sprema san moj iza brda gde mrtav sebe i{tem" Kwi`ara Romanov 34159+34160 A-3 G Posqedwi pozdrav dragom

Posqedwi pozdrav

Posqedwi pozdrav dragom prijatequ Posqedwi pozdrav dragom

34164 A-6 M Tu`nim srcem javqamo rodbini, prijateqima i kom{ijama da je dana 16.7.2013. godine, u 83. godini `ivota preminuo na{ dragi

DU[KO (Lazara) RADMAN MARKU [OBOTU


od Marinka Domuzina sa porodicom. 34163 A-3 G

DU[KU
od k}erke Vjekoslave i zeta Save. 34124 A-1 G

[OBIJU
od Zdravka Kalabe sa porodicom. 34166 A-3 G

DU[KU
od k}erke Jadranke, zeta Obrada, unuka Olivera i Dejana, snaha Sawe i Dragane, praunu~adi Ivane i Mateja 34124 A-2 G

Sahrana dragog nam pokojnika obavi}e se u srijedu, 17.7.2013. godine, u 13 ~asova na Novom grobqu u Bawaluci. O`alo{}eni: k}erke Vjekoslava i Jadranka, zetovi Obrad i Savo, unu~ad i praunu~ad te ostala rodbina, prijateqi i kom{ije 34124 A-6 G

70
Tu`nim srcem javqamo rodbini i prijateqima da je u ponedjeqak, 15.7.2013. godine, u 63. godini `ivota preminula na{a draga

godina

GLAS SRPSKE srijeda, 17. jul 2013. 41

MILICA (ro|. Dokmanovi}) PREDOJEVI]

Sahrana }e se obaviti u srijedu, 17.7.2013. godine, na grobqu u Kuqanima u 13 ~asova. O`alo{}eni: suprug Pero, sin Mile, k}erka Sne`ana, sestre Dragica, Stanka i Marica, brat \uro, zet Nedeqko, unu~ad Nemawa i Aleksa, te ostala mnogobrojna rodbina

34126 B-5 G
Tu`nim srcem javqamo rodbini, prijateqima i kom{ijama da je dana 16.7.2013. godine, u 58. godini `ivota, preminula na{a draga Pomen

MOMIR JUNGI]
17.7.2010 - 17.7.2013. Brat Neboj{a sa porodicom 34104 A-1 M

DRENA (ro|. Utje{anovi}) VUKOBRAT


Sahrana drage nam pokojnice obavi}e se u srijedu, 17.7.2013. godine, u 14 ~asova na grobqu Pa{inac u Prijedoru. O`alo{}eni: suprug Stevo, majka Borka, sestre Milena, Slavica i Stojanka, sestri}i Bogdan, Milena i Mihajlo, te ostala rodbina, prijateqi i kom{ije 34155 A-8 G Dana 17.7.2013. godine navr{ava se sedamnaest godina od smrti na{eg dragog Dana 17.7.2013. godine navr{ava se deset godina od smrti dragog nam supruga, oca, djeda, svekra i punca

ZDRAVKA (Milana) JO[I]A


S qubavqu i po{tovawem Supruga i k}erke sa porodicama 34148 A-3 G

MOM^ILA SAVANOVI]A
Nikada te ne}e zaboraviti tvoji najmiliji. Porodica Savanovi} 34137 A-3 M

42 srijeda, 17. jul 2013.

GLAS SRPSKE

70

godina

Sport
Fantasti~na posjeta u Bawaluci

Bogdan Radivojevi}, juniorski reprezentativac

Utakmice gledalo 10.000 gledalaca

Bawaluka poka kako se navija


Kada ~ujem da neko tako navija i da zvi`di na{im protivnicima kada su u napadu jednostavno "poludim" i dajem 200 odsto svojih mogu}nosti, istakao Radivojevi} GRUPA A
PI[E: MILAN ZUBOVI] milanz@glassrpske.com

Prepune tribine dvorane "Borik"


FOTO: G. OBRADOVI]

BAWALUKA - Od kada je po~elo Svjetsko prvenstvo u Bawaluci je zavladalo "rukometno ludilo". Poslije dva odigrana kola {est utakmica pratilo je blizu 10.000 gledalaca, a najposje}enije utakmice bili su okr{aji Srbije i Francuske te Srbije i Rusije koje je pratilo po 3.000 qudi, a znatan broj je ostao van dvorane. Stekao se utisak da je kapacitet dvorane kojim slu~ajem 20.000 mjesta, da bi i to bilo premalo za sve one koji su `eqeli da posmatraju susrete. Za razliku od Bawaluke, u Sarajevu, Qubu{kom i Zenici, gdje se tako|e igraju utakmice grupne faze takmi~ewa, posjeta je daleko slabija i nije ni blizu Bawaluke. M. Z.

SKOPQE

SLOVENIJA

Vardar `eli Bali}a


SKOPQE - Makedonski Vardar ima `equ da u svoje redove za sqede}u sezonu dovede jednog od najboqih rukometa{a svijeta svih vremena Ivana Bali}a. Bankrotom i ga{ewem Atletiko Madrida Hrvat je ostao bez kluba i za sada, osim skopskog kluba, interesovawe je pokazao i wema~ki Berlin. Ipak, mo`e se o~ekivati da Bali} pre|e u Vardar koji ima velike ambicije sqede}e sezone, a navodno mu je ponu|en ugovor koji on ne}e mo}i da odbije. Nekada{wi hrvatski reprezentativac negirao je povratak u Zagreb, ~ije je boje branio u nekoliko navrata, a Zagrep~ani su mu jo{ du`ni za pro{le sezone.

Mici} i Nedovi} u ekipi


KRAWSKA GORA - Najboqi ko{arka{i Srbije doputovali su u Krawsku Goru i odr`ali prvi trening u sklopu bazi~nih priprema za Evropsko prvenstvo, koje se od 4. do 22. septembra odr`ava u Sloveniji. Zajedno sa reprezentativnim drugovima u Krawsku Goru doputovao je i Vasilije Mici}, dok im se nekoliko ~asova kasnije pridru`io i Nemawa Nedovi} koji je stigao iz SAD. Novi ~lan NBA liga{a Golden Stejta ima lak{u povredu ~lanka i sqede}ih nekoliko dana vje`ba}e po specijalnom programu, ba{ kao i Milo{ Teodosi}, koji je ostao u Beogradu, gdje }e i}i na terapije, trenirati individualno.

Drugo kolo: Angola - Tunis 23:26, Danska - Francuska 29:26, Srbija - Rusija 24:21.

Tabela
1. Danska 2. Srbija 3. Rusija 4. Tunis 5. Francuska 6. Angola 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 63:50 49:45 46:43 50:57 50:54 42:51 4 4 2 2 0 0

Tre}e kolo (danas): Grupa A: Danska - Angola (16 ~asova), Francuska - Rusija (18.30), Srbija - Tunis (21). Grupa B: Katar - Holandija (16), Wema~ka [vajcarska (18.30), Hrvatska - Al`ir (21). Grupa C: Kongo - Ma|arska (16), Argentina - J. Koreja (18.30), Slovenija - BiH (21). Grupa D: [panija - Kuvajt (16), [vedska - Brazil (18.30), Egipat - ^ile (21).

BAWALUKA - Gorim od `eqe da dam gol kad vidim kako publika fanati~no navija za nas! Srce ho}e da mi isko~i od radosti, a upravo sa tribina "Borika" crpimo snagu i motiv. Bawaluka je primer kako se navija za Srbiju! Ovo je za "Glas Srpske" izjavio juniorski reprezentativac Srbije Bogdan Radivojevi}. Za samo dvije utakmice u dvorani "Borik" mladi srpski rukometa{ postao je qubimac navija~a Bawalu~ana i zato ne ~udi {to dobija najve}e aplauze prepune dvorane. - U takvoj veli~anstvenoj atmosferi mora se ostati hladne glave, ali ne mo`e se uvek biti miran pored takve publike koja te bodri i vi{e od 60 minuta koliko utakmica traje. Kada ~ujem da neko tako navija i da zvi`di na{im protivnicima kada su u napadu jednostavno "poludim" i dajem 200 odsto svojih mogu}nosti. Srcem ska~em na svaku loptu, a golove slavim pet minuta - istakao je Radivojevi}. Srbija je slavila u drugom kolu protiv Rusije iako se mu~ila tokom prvog poluvremena. - Po~eli smo jako slabo, ali smo se na poluvremenu dogovorili o nekim stvarima i rezultat je do{ao. Pokazali smo veliko srce i no{eni ogromnom podr{kom na{ih navija~a u "Boriku" do{li smo do pobede. Bilo je malo nervoze u na{oj igri i kada smo prome-

nili odbranu sa 6-0 na 5-1 sve je krenulo ka boqem - izjavio je Radivojevi}. Ovom pobjedom "orli}i" su najvjerovatnije izborili prolaz u osminu finala, a sve utakmice poslije grupne faze takmi~ewa bi}e igrane u Sarajevu.

VRAWE[ ODLI^AN TRENER


- Re~eno nam je da }e biti dosta onih koji }e navijati protiv nas, ali su isto tako rekli da }e do}i navija~i iz Isto~nog Sarajeva da nas podr`e, kao i to da }e biti jedna grupa Bawalu~ana. Ako ne bude na{ih navija~a, mi }emo iz inata igrati za wih, maksimalno se boriti i pokazati srce zakqu~io je Radivojevi}. Protekle dvije sezone Bogdan je bio jedan od najboqih igra~a beogradskog Partizana, a od idu}e jeseni brani}e boje slavnog wema~kog Flenzburga. - Oti{ao sam "u ruke" jako dobrog trenera kakav je legendarni Qubomir Vrawe{. Siguran sam da }u od wega dosta toga nau~iti i ostvariti svoje ciqeve koji su uvek visoki. Potpisao sam za veliki klub, {to samo po sebi predstavqa teret za mladog igra~a, ali ube|en sam da }u se brzo sna}i i postati qubimac publike, jer imam veliko srce i kad vidim punu halu pros to go rim od `eqe da

igram i dajem golove. Mislim da }e sve biti super, pogotovo sada kad je Dra{ko Nenadi} tako|e pre{ao u Flenzburg. Verujem da }emo se nas dvojica lepo sna}i tamo - kazao je Radivojevi}. Desno krilo srpske reprezentacije mnogi porede sa slavnim Francuzom Likom Abaloom, koji tako|e igra na istoj poziciji. - Drago mi je {to me porede sa jednim takvim igra~em koji je svetska veli~ina, ali ne pridajem tome toliko zna~aja. Ne volim da pri~am o sebi i da hvalim svoju igru,

70

godina

GLAS SRPSKE srijeda, 17. jul 2013. 43

Srbije u rukometu

azala a za Srbiju

OD JESENI IGRA ZA WEMA^KI FLENZBURG

Konzul Srbije u Bawaluci Aca Jovanovi} primio rukometa{e

"Orli}i" igraju srcem za dr`avu


BAWALUKA - Juniorsku reprezentaciju Srbije ju~e je primio generalni konzul Srbije u Bawaluci Aca Jovanovi}. On je pohvalio igru "orli}a" na Svjetskom prvenstvu i dodao da je redovan gost na tribinama. - ^ast mi je da vas ugostim u Bawaluci u koju su svi srpski sportisti uvek dobro do{li. Sa tribina "Borika" posmatrao sam prvi susret na {ampionatu kada ste ostavili srce na terenu i pobedili Francusku. Radim ovaj posao ve} 20 godina NIJE REALNO i ponekad pomislim da nam OBE]ATI "nema spasa" jer je se gomilaju MEDAQU ekonomski i svi ostali problemi, ali kad vidim ovaku grupu mladih momaka koji se Selektor Srbije Vladisr~ano bore za svoju zemqu mir Dragi}evi} zahvalio je na odmah promenim mi{qewe - prijemu. - Znamo {ta nam je ~initi izjavio je Jovanovi}.

Rukometa{i sa konzulom Jovanovi}em


FOTO: G. [URLAN

na ovom prvenstvu i u svakoj utakmici na{e je da damo sve od sebe i tako dostojno predstavimo na{u zemqu. U ovom trenutku nije realno da obe}amo medaqu, ali smemo se tome nada ti - izja vio je Dragi}evi}. M. Z.

Vladimir Dragi}evi}, selektor "orli}a"

Bogdan Radivojevi} qubimac publike


FOTO: V. TRIPI]

"Borik" na{ igra~ vi{e


BAWALUKA - Selektor rukometa{a Srbije Vladimir Dragi}evi} bio je zadovoqan drugom pobjedom na Svjetskom juniorskom prvenstvu i to protiv Rusije 24:21, a ponovo je apostrofirao bawalu~ku publiku u dvorani "Borik" koja je "orli}ima" bila igra~ vi{e. Srbija je imala problema tokom prvog poluvremena kada su Rusi imali prednost 5:10. Do poluvremena "orli}i" su izjedna~ili na 10:10, a na krilima publike stigli do pobjede kojom su najvjerovatnije obezbijedili plasman u osminu finala.

jer ja govorim na terenu. Uvek mo`e boqe i radim na tome da svaku utakmicu igram boqe nego prethodnu - rekao je Ra-

divojevi}. Iako igra za juniorsku reprezentaciju, ve} je debitovao i u seniorskom timu, sa

VJE@BALI CEPELIN
Ta~ku na veliku pobjedu nad Rusima u posqedwim sekundama stavila su cepelinom krila Bogdan Radivojevi} i Vawa Ili}. Radivojevi} je sa desnog krila bacio loptu Ili}u, koji je sku~io u golmanski prostor sa lijevog krila i savladao golmana Rusije za kona~an rezultat. - Vawa i ja smo to ve`bali na treninzima u Partizanu, a ponekad smo izvodili i na utakmici. Jednostavno je do{ao trenutak kada je to moglo da se uradi i pro{lo je kao ta~ka na veliku pobedu izjavio je Radivojevi}.

kojim je poslije mnogo muke uspio da izbo ri nas tup na Evropskom prvenstvu u Danskoj sqede}e godine. Nije bio mnogo odu{evqen igrom i na~i nom na ko ji je izbo re no u~e{}e na {ampionatu Starog kontinenta. - Slabo smo radili i nismo imali dobru komunikaciju sa tre ne rom Ve seli nom Vukovi}em kakvu sad imamo sa Qubomirom Vrawe{om. Dobro je {to je sve pro{lo bez posqedica po selekciju Srbije i {to }emo u~estvovati na kontinentalnoj smotri u Danskoj - kazao je Radivojevi}.

PROTIV TUNISA VE^ERAS OD 21 ^AS


- Mo`da je igra~e u prvi mah zbunilo skandirawe publi ke Rusi ma ko ji su na {a bra}a, ali kada smo gubili 10:5 navija~i su osetili potrebu da nam daju "vetar u le|a". Kada ana li zi ram igru nisam zadovoqan jer smo imali dosta gre{aka, slabo smo se kretali i bili dosta spori. Slobodan dan }e nam dobro do }i da se pre sve ga psihi~ki odmorimo, smirimo

glave pred idu}e me~eve - izjavio je Dragi}evi}. Najefikasniji u redovima Srbije bio je Bogdan Radivojevi} sa sedam golova, dok je Vawa Ili} dao {est. Kod Rusa Dimitri [elestjukov je postigao sedam pogodaka. U svim grupama ju~e je bio slobodan dan, a ta kmi ~ewe se nastavqa danas. - Pozivam Bawalu~ane da nas sada ne ostavqaju i da zajedno kao tim nastavimo do kraja, jer smo stvorili hemiju izme|u nas - rekao je Dragi}evi}. M. Z.

44 srijeda, 17. jul 2013. GLAS SRPSKE

70

godina

Sjednica Upravnog odbora Fudbalskog kluba Borac

[uput kandidat za predsjednika


Slavija odigrala test utakmicu

Remi "sokolova" u Austriji


ISTO^NO SARAJEVO - Fudbaleri Slavije igrali su nerije{eno 0:0 sa austrijskim tre}eliga{em Najbergom. Na taj na~in prekinuli su seriju od tri poraza u pripremnim me~evima. Trenera Dragana Radovi}a posebno raduje poboq{awe igre wegovih izabranika, pogotovo u defanzivi. - Bili smo mnogo boqi od Najberga, ali jo{ jednom se pokazalo da "{kripi" u realizaciji koja nije na zavidnom nivou. I pored nerije{enog rezultata, zadovoqan sam kako su se igra~i kretali i ispuwavali zadatke. Rival nam nije napravio nijednu priliku za pogodak. Nadam se da }e rad sa napada~ima dati rezultat i da }emo poboq{ati realizaciju - naglasio je Radovi}. G. A.

UO do sada uradio mnogo posla i mislim da bi ovi qudi trebalo da nastave sa radom. Prijedlog je da [uput ostane na ~elu, a ~ak i ako ne bude izabran sutra na sjednici Skup{tine, kao potpredsjednik mora}e da vr{i ovu du`nost, rekao Raduq
PI[E: DU[AN REPIJA dusanr@glassrpske.com

~elu, a ~ak i ako ne bude izabran sutra, kao potpredsjednik mo ra }e da vr{i du`nost predsjednika MENAXERSKA sve do izbora novog rekao je Raduq. AGENCIJA SE Po red no vog RASPITIVAL predsjednika, na sjeA ZA GRAHOVCA dnici je bilo pri~e i o te ku }im, prvenstve no fi nansij skim pro ble mi ma, ali i o ja ~awu igra~kog kadra. - Neophodna su nam bar dva igra~a, jedan klasi~ni napada~ i ofanzivni vezni fudbaler. Bilo je pri~e i o imenima, ali za sada ne mo`emo da ih iznosimo u javnost - rekao je Raduq.

SLOBODA (NG)

SLOBODA (MG)

IGRA^I DOBIJAJU PLATU DO PETKA


Sportski direktor Brani slav Kru ni} upoznao je ~lanove Upravnog odbora o interesovawu jedne menayer ske agen ci je za Sr|a na Grahovca. - Na adresu kluba do{la je ponuda, odnosno pitawe, koliko ko{ta Grahovac. Zaje dno smo odredi li ci fru koja bi nas zadovoqila ali ona nije za javnost. Iznije}emo agenciji stav kluba i ostaje da ~ekamo wen odgovor. [to se ti~e sada{weg igra~kog kadra stav kluba je da stva ra mlade igra~e iz sopstvenog pogona, ~ak i na u{trb rezultata u sqede}ih nekoliko godina - kazao je Kruni}, koji je istakao da bi igra~i do petka trebalo da dobiju bar jednu platu.

Medi} prvo Drqa~a sa mladim snagama poja~awe


NOVI GRAD - Fudbaleri novogradske Slobode startovali su sa pripremama za sqede}e prvenstvo. Na prvom okupqawu na stadionu "Mlakve" {efu stru~nog {taba Qubi{i Drqa~i javili su se i novajlije Stefan [trbac i Danijel Buji}, koji su do sada nastupali za Slogu iz Rakeli}a, te povratnici me|u "crvene", Zoran Popovi}, golman Andrej Svitlica i Bojan Zdjelar. - Izostanak su opravdali kapiten Milan Kondi}, te Milan Zec, Marko Babi} i Stefan Kladar, kojem je propao transfer u moskovski CSKA, te bi ponovo trebalo da obu~e dres Slobode - rekao je Drqa~a. N. \. MRKOWI] GRAD - Fudbalski klub Sloboda iz Mrkowi} Grada na putu je da dobije prvo zna~ajnije poja~awe za idu}u sezonu. Na "Luke" je stigao mladi fudbaler Darko Medi}, koji je u pro{loj sezoni nastupao za ekipu Kozare iz Gradi{ke. Ukoliko zadovoqi stru~ni {tab, s wim }e biti potpisan ugovor o saradwi u sqede}oj sezoni. - Idu}ih dana moramo rije{iti pitawe kvalitetnog golmana, jednog ili dvojice napada~a u zavisnosti od toga da li }e klub napustiti Dimitrijevi} - rekao je sportski direktor Darko \uri}. S. D.

BAWALUKA - Potpredsjednik Upra vnog odbo ra FK Bo rac Sr|an [u put kandidat je za novog predsjedni ka klu ba, ko je je upra`weno ostavkom dosada{weg prvog ~ovjeka UO Slobodana Raduqa. Ovo je odlu~eno na sjedni ci Upra vnog odbo ra, a pri jedlog je iznio upra vo Raduq, dok su ga ostali ~lanovi prihvatili, pa }e se o [uputovom imenovawu odlu~i va ti na sjedni ci Skup {tine kluba koja je zakazana za sutra u 13 ~asova. - Upravni odbor do sada je uradio mnogo posla i mislim da bi ovi qudi trebalo da nastave sa radom. Prijedlog je da [uput os ta ne na

Skup{tina sutra odlu~uje o predsjedniku

\OR\I]
Dosada{wi golman Radnika Dragan \or|i}, koji je proveo nekoliko dana na probi u Borcu, osta}e na Gradskom stadionu. Svojim radom zadovoqio je trenera Dragana Jovi}a, pa je uprava odlu~ila da mu ponudi ugovor, koji }e biti potpisan u sqede}ih nekoliko dana.

SP

RT U SLICI
Di Kanio na le|ima
SANDERLEND - Menayer Sanderlenda Paolo di Kanio proveo je svega nekoliko mjeseci na ovoj poziciji u klubu, ali ve} je postao omiqen. Navija~i Sanderlenda do{li su na ideju da iska`u divqewe prema Italijanu, tako {to su po~eli da rade tetova`e sa wegovim likom. Di Kaniovo radovawe u aprilu ove godine na me~u protiv velikog rivala Wukasla, poslu`ilo je jednom navija~u kao inspiracija da istetovira wegovo radovawe na le|ima.

Bartoli postala fudbalerka


MARSEQ - Po{to je ostvarila najve}i uspjeh u dosada{woj karijeri - osvajawe Vimbldona, francuska teniserka Marion Bartoli posvetila se i fudbalu. Svoje fudbalsko umije}e Bartoli je pokazala na jednom od treninga fudbalera Marseqa, koji se pripremaju u Kran Montani. Wen dolazak popravio je i raspolo`ewe fudbalerima tokom najnepopularnije faze priprema, a teniserka je obe}ala da }e klub bodriti sa tribina kada joj god obaveze to dozvole.

GLAS SRPSKE srijeda, 17. jul 2013. 45

Vijesti
Man~ester j.

Srpski teniser prestigao Rafaela Nadala po zaradi u ovoj godini

Nani nikuda ne ide


MAN^ESTER - Trener Man~ester junajteda Dejvid Moje ubijedio je Portugalaca Lusija Nanija da ostane u klubu. Mojes je uvjerio Nanija da se nalazi u prvom planu i da }e imati zna~ajnu rolu u timu sqede}e sezone. On je prethodne sezone odigrao samo deset utakmica za prvi tim "|avola". Za wega je bilo zainteresovano nekoliko bogatih klubova, ali se vjeruje da }e on poslije razgovora sa Mojesom ipak produ `i ti ugovor sa Man~ester junajtedom i ostati u klubu.

Finalom u Vimbldonu \okovi} prestigao Nadala, kojeg je kiks u prvom kolu najpresti`nijeg turnira od Stiva Darsisa, pored bodova, ko{tao i novca
LONDON - Najboqi teniser svijeta Novak \okovi} od po~et ka godi ne je zaradio 5,75 miliona dolara, najvi{e od svih profesionalnih tenisera na ATP turu. Fi na lom u Vim bldonu \okovi} je prestigao dosada{weg lidera Rafaela Nadala, kojeg je kiks u prvom kolu najpresti`nijeg turnira od Stiva Darsisa, pored bodova, ko {tao i nov ca. [panac je do sada zaradio 35.000 dolara mawe od Noleta. Od ostalih srpskih tenisera Janko Tipsarevi} je 36. sa sumom od 521.854, a Viktor Troicki je dva mjesta ni`e sa zara|enih 513.489 dolara. Na listi zarada teniserki Jelena Jankovi} zauzima 16. poziciju sa 863.454 dolara, Ana Ivanovi} je 23. sa sumom od 663.425, dok je Bojana Jovanovski, na 49. mjestu, zaradila 351.799 dolara. Bez premca je i daqe Serena Vilijams, koja je u ovoj sezoni inkasirala 4.786.086 dolara. Ina~e, prvi teniser svijeta pauzu od turnira provodi na hrvat skom pri mor ju u

Noletu od turnira 5,75 miliona $


NOVAK SUPERGLISERO M DOPLOVIO NA HVAR
Novak \okovi} sa bra}om i prijateqima u`iva na moru FOTO: AGENCIJE

Ko{arka

Igokea igra Evrokup


BAWALUKA - Ko{arka {i Igokee od idu }e sezone igra}e u Evrokupu uz jo{ {est klubova iz Jadranske lige, potvr|eno je na sajtu ovog takmi~ewa. Osim Aleksandrov~ana, u drugom po kvalitetu evropskom takmi~ewu nastupi}e Budu}nost, Ci bo na, Cedevita, Igokea, MZT, Radni ~ki i Olim pi ja. Na startu }e u~estvovati 48 timova, 41 je ve} izborio plasman, dok }e se sedam ekipa pridru`iti u oktobru, kada budu zavr{e ne doda tne kva lifikacije za Evroligu.

dru{tvu bra}e Marka i \or|a, te prijateqa iz djetiwstva. Poslije Crne Gore i Boke Kotorske, \okovi} je posjetio Dubrovnik, a onda se ju~e zaputio na Hvar.

e rom. Po tom je obi {ao i obli`wa Paklena ostrva.

I dok se Novak odmara, polufi na lis ta Vim bldona

LISTA ZARADA, TENISERI


1. Novak \okovi} (Srbija) 2. Rafael Nadal ([panija) 3. Endi Marej (V. Britanija) 4. David Ferer ([panija) 5. Huan Martin del Potro (Argentina) 5.750.797 5714.859 4.940.806 2.785.930 1.839.441

JANKO I VIKTOR ZARADILI PO POLA MILIONA


Ka ko pre no se hrvat ski medi ji, na jedno od najqe p{ih ostrva Jadranskog mora i svjetsku turisti~ku destinaciju doplovio je superglis-

LISTA ZARADA, TENISERKE


1. Serena Vilijams (SAD) 2. Viktorija Azarenka (Bjelorusija) 3. Marija [arapova (Rusija) 4. Marion Bartoli (Francuska) 5. Sara Erani (Italija) 4.786.086 3.774.127 3.532.022 2.854.202 2.019.669

Italija

Kazne zbog namje{tawa


TORINO - Golman Torina @an-Fransoa @ile suspendovan je na tri godine i sedam mjeseci zbog u~e{ }a u na mje {tawu me~eva dok je bio ~lan drugoliga{a Barija. Uz @ilea, suspendovano je jo{ 19 fudbalera koji su bili dio namje{taqki na me~evima Bari Tre vi zo i Salernitana Bari, koje su odigrane u maju 2008. i 2009. godi ne. Wima su izre~ene suspenzije u trajawu od {est mjeseci do ~etiri godine. Osim toga, Bari }e novu sezonu u Seriji B po~eti sa ~etiri boda minusa.

Poqak Jir`i Ja novi~ je u razgovoru za jedan tamo{wi list kritikovao najboqe svjetske tenisere. - Mrzim pre tva rawe. Uvijek sam isti, nikoga ne imitiram, ne glumim. Mene vode emocije. Kada sam qut, to poka `em. Ne mam idole. Nekada mi se svi|alo kako igra Pit Sampras i kako se pona{a Marat Safin. \okovi} samo voli da se hvali. Sa druge strane, Federer je prepotentan, on nije prirodan. Uop{te nemam osje}aj da pripada ostatku ATP tura - rekao je Janovi~.

Prvak Srbije danas po~iwe kvalifikacije za L[

"Vaqak" kre}e iz Jermenije


\U MRA - Fudba le ri Partizana danas igraju prvu utakmicu drugog kola kvalifikacija za Ligu {ampiona protiv ekipe [iraka u jermenskom gradu \umra od 15 ~asova po sredwoevropskom vremenu. - Do bro smo ra di li u prethodnom periodu na pripremama, ali moramo da po{tujemo ekipu [iraka. Svesni smo da nam oni ni{ta ne}e pokloniti i da moramo na terenu da se izborimo za dobar rezultat - rekao je trener Partizana Vuk Ra{ovi}. Mladi stru~wak je nedavno pomenuo da ga, pored kvaliteta ekipe [iraka, brine i dalek put do \umre, kao i visoke temperature i vlaga.

MITROVI] NE IGRA ZBOG SUSPENZIJE


On na ovoj utakmici ne}e mo}i da ra~una na mladog napada~a Aleksandra Mitrovi}a, koji zbog crvenog kartona iz pro{le sezone ima suspenziju od tri me~a. Re-

van{ se igra 24. jula u Beogradu na stadionu Partizana. Po red me ~a [i rak Partizan, u ostalim utakmicama druge runde kvalifikacija sastaju se: Helsinki (Finska)- No me Kaqu (Estonija) 17.30, Nef~i (Azerbejyan) - Sken der beg (Al ba ni ja) 18, El fsborg

([vedska) - Daugavpils (Letonija) 19, Slajgo (Irska) Molde (Norve{ka) 19, Slovan (Slova~ka) - Ludogorec (Bu gar ska) 20.15, TNS (Vels) - Le gi ja (Poqska) 20.15, \er (Ma|arska) - Maka bi Tel Aviv (Izra el) 20.30, Kliftonvil (Sjeverna Irska) - Seltik ([kotska) 20.45.

www.glassrpske.com

Mirjana KUSMUK glavni i odgovorni urednik


BAWALUKA

DNEVNI LIST REPUBLIKE SRPSKE

Boris DMITRA[INOVI] direktor


Izdava~: AD "Glas Srpske" Bawaluka Skendera Kulenovi}a 93, tel (051) 231-077

Darko GAVRILOVI] (zamjenik glavnog i odgovornog urednika), Daliborka SEKULI] (novosti), Dragana ]OSI] (dru{tvo, biznis), Sandra KQAJI] (Glas plus, agencije), Mehmed DIZDAR (hronika), Vawa POPOVI] (dopisnici, panorama), Tawa [IKAWI] (Srbija, region), Tawa MILAKOVI] (svijet), Aleksandra RAJKOVI] (kultura), @eqka JAVORAC (Bawaluka), Darko GRABOVAC (sport) Bra}e Pi{teqi}a 1, 78000 Bawaluka, tel. (051) 342-900, faks 342-910

Prvi broj "Glasa" iza{ao je kao organ NOP-a za Bosansku Krajinu u @upici kraj Drvara, 31. jula 1943. godine. Od 15. septembra 1992. godine odlukom Narodne skup{tine RS izlazi kao dnevni list Republike Srpske. Pod imenom "Glas Srpske" izlazi od 5. maja 2003. godine.

e-mail: dopisnik@glassrpske.com marketing@glassrpske.com www.glassrpske.com

Dopisni{tva: Isto~no Sarajevo 057/318-119, Doboj 053/242-304, Marketing: Skendera Kulenovi}a 93, Bawaluka, tel.(051) 231-081, @iro ra~uni: Nova bawalu~ka banka 551001-00016019-84, NLB Razvojna banka 562099-00016587-09, Komercijalna banka 571010-00000340-14, Zepter komerc bank 567162-11005289-71, Hypo Alpe Adria bank 552002-00016396-53

46 srijeda, 17. jul 2013. GLAS SRPSKE

70
RTRS
6.30 9.10 10.00 10.20 10.50 11.00 12.00 12.30 13.30 14.10 15.30 16.00 16.30 16.50 17.20 18.10 19.00 19.30 20.10 21.10 22.00 23.00 23.30 Jutarwi program Su|ewa u Hagu Viva Piwata, crtani film @ivotiwski atlas Enciklopedija velikih li~nosti Divqi u srcu, serija Dnevnik Putopisi Majkla Pejlina Kako to oni rade Li San - vjetar palate, serija Ponovno otkrivawe rijeke Jangce Tamburica fest Srpska danas Srpska plus Divqi u srcu, serija Alchajmerova bolest Sima Vatrogasac, crtani film Dnevnik Lisice, serija Izgubqeni svijet komunizma Do usijawa, serija Dnevnik Sjednica Narodne skup{tine RS, pregled

godina

BN
Jutarwi program 8.30 Serija 10.00 Novosti 10.05 FILM 12.00 Novosti u podne 12.10 Dok. program 14.00 Novosti 14.05 Novo doba 15.00 Zabrawena qubav, serija 16.00 Dnevnik 16.20 Ru`a vjetrova, serija 17.00 Larin izbor, serija 18.00 Danas u Srpskoj 18.30 Ru`a vjetrova, serija 19.30 Dnevnik 20.00 Larin izbor, serija 21.00 Qetna promenada 6.30 8.00 9.00

ATV
Teletrgovina Hot Wheels, crtani film [trumpfovi, crtani film Bratz, crtani film Bandini, serija Vijesti Prija, serija Tiha oluja, serija Sahra, serija Vijesti Aha ha Sahra, serija Prija, serija @ene s broja 13, serija Vijesti Prija, serija 6.05 9.05

RTS1
Jutarwi program Otvorena vrata, serija 9.49 Gastronomad 10.05 Trag 10.35 Zadwa ku}a, Srbija 11.10 Via militaris 12.00 Dnevnik 12.15 Sport plus 12.30 Mjesto zlo~ina, serija 13.20 FILM Moj pas je mafija{ 15.00 Ovo je Srbija 15.55 Selo gori, a baba se ~e{qa, serija 16.45 Gastronomad 17.00 Dnevnik RT Vojvodina 17.20 [ta radite, bre 17.45 Beogradska hronika 18.25 Razglednica 19.00 Slagalica 19.30 Dnevnik 20.05 Selo gori, a baba se ~e{qa, serija 21.10 FILM Lovac na potezu

Antena
Film dana

9.30

10.00

10.30 11.50 12.00 13.00

U ime nevinosti
Kada Marija posjeti majku Anu Loser u sanatorijumu, gdje se ova lije~i od depresije, Ana osje}a da vi{e nikad ne}e vidjeti svoju k}erku. Nekoliko dana kasnije, Marijino tijelo biva na|eno u malom jezeru u {umovitoj oblasti. Policija u istrazi otkriva po~inioca, ali on biva pu{ten zbog nedostatka dokaza. Robert Kunce, poslovni ~ovjek, zadavio je izgubiv{i strpqewe dok je poku{avao da je siluje. Ana, me|utim, `eli osvetu za smrt svoje k}erke i odlu~uje da uzme stvar u svoje ruke. Uloge: Barbara Sukova, Matijas Habrik, Udo Samel, Viktor Deis, Gudrun Gabrijel, Martina Guse Re`ija: Andreas Kleinert

RTRS 0.20

13.40 15.00 15.10 16.00 17.00 18.00

Emisija dana
HRT 1 10.00

19.00 19.50

Medvje|a porodica i ja

Ajris
RTRS Emisija: NOVA 21.10 Izgubqeni svijet 15.20

Pratimo snimateqa divqine Gordona Bjukenena i biologa Lina Royersa dok slijede crne medvjede iz Nortvudsa, prilaze}i im bli`e nego ikad prije da bi stekli stvarnu sliku o wihovom na~inu `ivota. Crni su medvjedi meso`deri velike snage. Gotovo im se nemogu}e pribli`iti i nau~nici su rijetko imali priliku da prou~avaju wihovo prirodno pona{awe u divqini. Dr Lin Royers za~etnik je jedinstvenog metoda rada s divqim crnim medvjedima, koji je omogu}io wihovo prou~avawe izbliza i zapawuju}i, dosad nevi|en uvid u wihovo pona{awe. U ovoj seriji, koja }e vas potpuno zaokupiti, iskusni snimateq divqine Gordon Bjukenen prati dr Royersa.

komunizma

Emisija: Ninxa ratnici


Qetni talas 22.00 Vijesti 22.20 FILM ^eli~ni borac 0.20 Krv nije voda, serija 1.00 No}ni program
10.49 11.15 11.45 12.15 12.50 13.50 14.19 14.37 14.59 15.32 16.20 17.20 17.30 18.15 18.50 19.20 19.45 20.00 20.30 Tv mre`a Libela Dobro je, dobro je znati Koncert FMU: [ostakovi~ - simfonija Trezor Pustolov Postanak i opstanak }irilice Vodi~ kroz modernu arhitekturu Beograda Ja, mi i drugi Vi i Mira Adawa - Polak Biciklizam: Tur de Frans Odbojka na pijesku Heroji, serija Bisera Veletanli} i prijateqi Pozitivna energija Plava ptica Pink panter U svijetu Beokult

BN 23.40

23.50 0.30 0.30 2.10 2.40 2.50 3.20 3.40

Misterije Hejvena, serija FILM U ime nevinosti Srpska danas Srpska plus Kako to oni rade Dnevnik Izgubqeni svijet komunizma

Dnevnik Zabrawena qubav, serija 23.40 FILM Ajris 1.30 Satelitski program

22.20 23.00

21.00

23.10 23.40 23.55 0.50 1.50 1.50

3.20

Oko Dnevnik Mjesto zlo~ina, serija Tihi svjedok, serija FILM Osveta ostavqene `ene Reprizni program

Hit serija
OBN
7.10 7.35 7.55 9.15 9.30 9.45 10.40 11.55 12.05 13.25 13.55 14.50 15.40 16.30 17.00 17.05 17.30 18.50 Ma|ioni~ar, crtani film Yoni Test, crtani film Ogi i `ohari, crtani film Nimboli, crtani film Kasper u {koli strave, crtani film Ukleta Marijana, meksi~ka sapunica Qeto na OBN-u OBN info Najbr`i igra~, kviz Odmori se, zaslu`io si, serija Larin izbor, serija Odba~ena, serija Kismet, serija Naku{a, serija OBN info Naku{a, serija Qeto na OBN-u OBN info

18.59 Vox populi 19.10 OBN sport 19.15 Odmori se, zaslu`io si, serija 20.00 Kismet, serija 21.00 Odba~ena, serija 21.50 Larin izbor, serija 22.45 Qeto na OBN-u 0.00 Zvjezdano nebo 2.00 Fudbal 3.40 OBN info

21.00 Heroji, serija 21.50 FILM Rebeka 2 21.50 23.30 Biciklizam: Tur de Frans 0.00 Summertime festival: Dejvid Sanborn 0.30 Reprizni program

HRT2
7.30 7.50 8.20 8.40 9.00 9.50 10.40 11.10 Mumini, crtani film Teletabis Papreni detektivi, serija H2O Uz malo vode, serija Svjetski biseri Dolina sunca, serija Masimo Libar Miqenko Smoje oli ~a je `ivot vengo fanta`ija [apta~ psima Toskana na tawuru Doktor Hu, serija Degrasi, serija Putujmo Evropom

RTS2
Plava ptica Plesna akademija Pink panter Pustolov Postanak i opstanak }irilice 9.41 Weno veli~anstvo energija 9.57 Vodi~ kroz modernu arhitekturu Beograda 10.19 E-tv 7.52 8.18 8.42 8.54 9.23

RTRS 23.30

Misterije Hejvena

Misterije Hejvena je nova serija natprirodne tematike. FBI agent Odri Parker dolazi po zadatku u mali grad Hejven u ameri~koj dr`avi Mejn i shvata da se tamo doga|aju vrlo ~udne stvari. Osim bizarnosti koje se odvijaju epizodu po epizodu, Odri saznaje da }e joj boravak u Hejvenu mo`da otkriti nepoznate stvari iz djetiwstva. Hejven je okvirno baziran na romanu "The Colorado Kid" Stivena Kinga.

12.00 13.00 13.10 14.40 15.10

70
B92
Zdravqe i vi U zdravom tijelu 8.00 Ninxa ratnici 9.00 Dome slatki dome, serija 10.00 Vijesti 10.10 Crtani film 11.40 Larin izbor, serija 12.40 Okrug Oran`, serija 13.50 FILM Bornova nadmo} 16.00 Vijesti 16.30 Sportski pregled 17.00 Na{a mala klinika, serija 18.00 [treberi, serija 18.30 Vijesti 19.00 Larin izbor, serija 20.00 Porodica Karda{ijan, serija 7.00 7.30 7.50 8.15 9.05 9.15 9.40 10.10 11.00 11.30 12.15 12.45 13.45 14.30 14.40 15.00 15.25 15.40 16.30 17.00 17.30 18.00 19.00 19.50

godina

GLAS SRPSKE srijeda, 17. jul 2013. 47

BHT1
Mala {kola kuhawa Gorko-slatko, serija Frenderi u zemqama Evrope Sandokan, animirana serija Mini school Skriveni dokazi, serija Lifestyle, magazin Stari umjetni~ki zanati Izazovi poqoprivrede Kad je svijet govorio arapski Josip Pejakovi}: U ime naroda Robot Robi Skok s visoka Sandokan, animirana serija Mini school Skriveni dokazi, serija BiH danas Javne tribine Stari umjetni~ki zanati BHT popodne Dnevnik Intervju 20: Borut Pahor 6.10 7.05 8.05 8.35 9.05 10.05 11.00 12.00 12.15 13.05 14.05 15.05 16.00 17.00 17.15 18.15 19.00 20.00 21.00 22.00 22.30 22.40 23.40 0.30

TV1
Put za Ejvonli, serija Vjetar u le|a, serija Red magazin Ikone Put oko svijeta Vjetar u le|a, serija Oluja, serija Flashbacks Ramazanski program Put za Ejvonli, serija Oluja, serija Put oko svijeta Hazreti Omer, serija Vijesti u 17 Sjever-Jug, serija Red magazin Dnevnik Sjever-Jug, serija Hazreti Omer, serija Ve~erwe vijesti Flashbacks Sjever-Jug, serija CSI: Wujork, serija Dnevnik 6.00 7.00

HRT1
Me|u nama Dobro jutro Hrvatska 10.00 Gorski doktor, doktor 9.50 Glamurozne slastice 10.00 Medvje|a porodica i ja 11.00 Draga Genevieve 12.00 Dnevnik 12.30 Nasqednica s Vendavala, serija 13.20 Dr Oz 14.00 Jelovnici izgubqenog vremena 14.20 Vijesti 14.30 FILM Xek 16.20 Vladimir Devide 17.10 Hrvatska u`ivo 18.00 Heartland, serija 19.00 Tema dana 19.30 Dnevnik 20.00 Loto 20.10 Stipe u gostima, serija 21.00 Planeta Dinosaura 6.50

NOVA
Pinki i Mozgalo, crtani film 8.00 Kako vrijeme prolazi, serija 9.00 Djevojka imena Feriha, serija 11.20 Inspektor Reks, serija 12.10 Ninxa ratnici 12.40 Zauvijek susjedi, serija 13.50 In magazin 14.30 Inspektor Reks, serija 15.20 Ninxa ratnici 15.50 Zauvijek susjedi, serija 17.00 Vijesti 17.20 In magazin 18.00 Kako vrijeme prolazi, serija 19.10 Dnevnik 20.00 Djevojka imena Feriha, serija 22.10 Vijesti 22.30 FILM Harold i Kumar: Bijeg i Gvantanamo 0.30 FILM @ena 0.30 iz vode 6.45 7.30 7.45 8.15 8.35 8.55 9.10

RTL
RTL danas Ekskluziv Tabloid Ben 10 Moji xepni qubimci Virus atak TV prodaja Krv nije voda, serija 10.05 TV prodaja 10.10 Mije{ani brak, serija 11.10 Divqa ru`a, serija 12.05 TV prodaja 12.20 Porodica Rej, serija 13.10 Avenida Brazil, serija 14.10 Heroji iz strasti, serija 16.10 Mije{ani brak, serija 16.55 RTL 5 do 5 17.10 Krv nije voda, serija 18.05 Ekskluziv Tabloid 18.30 RTL danas 19.10 Avenida Brazil, serija 20.00 FILM ^ivava s Beverli Hilsa 21.50 Kosti, serija 23.50 RTL Vijesti

Ovaj film ra|en je po istinitoj pri~i o dugogodi{woj romansi izme|u spisateqke Ajris Murdok i wenog supruga Yona Bejlija, od studentskih dana pa sve do wene bitke sa Alchajmerovom bole{}u. Uloge: Yudi Den~, Kejt

Vinslet, Yim Brodbent, Hju Bonvil Re`ija: Ri~ard Ejri

RTS 2 Emisija: Vi i 15.32 Mira Adawa

Polak

PINK BH Zabava: 21.00 Bra~ni sudija


0.10 Zaboravqeni slu~aj, serija Vrati}e se rode, serija Astro {ou RTL danas

21.00 23.00 23.50 0.40

1.30

15.20 15.30 16.00 16.30 17.20 18.00 19.00 19.20 20.00 20.50 21.00 21.00 23.00 23.40 0.00 1.00

FILM Vrana Spartak, serija Vijesti Okrug Oran`, serija Porodica Karda{ijan, serija Info
Putopis Ru`iona specijal Regionalni dnevnik Osmi kat Dolina sunca, serija Za srce i du{u - pop i rok Kri{ke sira U vrtu pod zvijezdama Glee, serija Konzerva FILM Daleko od o~iju Roditeqi i djeca, serija Dva i po mu{karca, serija Ubistvo, serija Zakon i red: Odjel za `rtve, serija

Rukomet (m): SP juniori: Slovenija - BiH 22.35 Dnevnik 23.05 Gorko-slatko, serija 23.30 FILM Murder 101: Ubistvo na fakultetu 1.00 BiH danas 1.25 BHT popodne
10.00 10.30 11.00 12.00 13.00 13.00 15.00 15.40 16.00 17.00 17.30 18.00 18.30 19.00 20.00 21.00 22.30 22.30 0.00 0.10 0.10 Ukusno i zabavno Info top Mje{oviti brak, serija Kursaxije FILM Krcko Ora{~i} Mala nevjesta, serija Info top Akademci, serija Simar, serija Ukusno i zabavno Info top Zvijezde Granda Mala nevjesta, serija Kursaxije Bra~ni sudija FILM Tra`i se tjelohraniteq Siti ekskluziv FILM Gospodin Xoint

20.50

1.30

2.15 3.00 3.35

Hazreti Omer, serija Ramazanski program Red magazin No}ni program

Borgen - sjedi{te mo}i, serija 22.40 Dnevnik 23.20 FILM Trenutak istine 0.50 Dr Oz 1.30 FILM Xek 1.30 3.10 Dr Oz 4.00 Reprizni program 5.20 Osmi kat

21.40

2.30 3.20 4.00 5.00

5.40 6.40

Mu{karci u krizi, serija Mu{karci ih vole glupe, serija Ezo TV Mu{karci u krizi, serija Dnevnik In magazin

1.00

2.55 3.55

8.50 9.00 9.30 10.00 10.30 11.10 11.30 12.00 12.30 13.00 13.30 14.00 14.00 16.00 16.30 17.00 18.00 18.30 19.00 19.40 20.00 21.00 22.00 22.00 23.30

PINK BH
6.00 7.00 8.00 9.40 Tereza, serija Simar, serija Marijana i Skarlet, serija Agencija za SIS, serija

ELTA 1HD
7.00 7.30 8.00 Kafa u pet Cover magazine Teletrgovina

Zdravo jutro Lovci na zmajeve Cover magazine Hrana i vino Akvana TV Cover magazine Portal Holivud izbliza Knockout Auto{op magazin Lovci na zmajeve FILM Sre}na porodica Holivud izbliza Hrana i vino Kafa u 5 Holivud izbliza Lovci na zmajeve Teletrgovina Cover magazine Usred srijede Stjuardese, serija FILM Crna strijela Stjuardese, serija

K3
9.00 9.05 10.00 11.00 12.00 12.05 13.00 15.00 15.05 16.00 17.10 18.10 18.40 19.30 20.00 21.00 22.00 22.40 23.40 0.40 Vijesti Put oko svijeta Vjetar u le|a, serija Oluja, serija Vijesti Strasti i intrige, serija SMS Box Vijesti Put oko svijeta Instruktor, serija Sjever-Jug, serija Hrana i vino Novosti Dnevnik RTS Sjever-Jug, serija Hazreti Omer, serija Novosti Sjever-Jug, serija Mjesto zlo~ina: Wujork, serija No}ni program

Radio RS
6.00 9.00 9.05 9.40 10.00 10.05 11.00 11.05 12.00 12.10 13.00 13.05 14.00 14.05 16.00 16.30 Jutarwi program Vijesti Muzika raspolo`ewa Vrijeme je za sport Vijesti Sabornik Vijesti Zajedni~ki talas Podnevne novosti Zapjevajmo pjesme stare Vijesti U ritmu dana Vijesti Svilen konac Dnevnik Muzika 17.00 17.05 19.00 19.05 20.00 20.05 21.00 21.05 22.00 22.10 23.00 23.05 0.00 0.05 2.00 3.00 3.05 Vijesti Mozaik radija RS Ve~erwe novosti Zaigrajmo zapjevajmo Vijesti Oaza Vijesti Starogradska muzika Hronika dana Zabavna muzika Vijesti Kad sam bio mlad Pono}ne vijesti No}ni program Sabornik Vijesti No}ni program

Yesika zabranila seks Eriku


Yesika Simpson je nedavno postala majka i `eli da se oporavi. Zabranila je seks svom vjereniku Eriku. On je rekao da mu je to smije{no, jer je Yesika ta koja ima jak seksualni poriv. Izvor blizak paru navodi da javnost ne treba da bude iznena|ena ako Yesika opet ostane u drugom stawu. - Jednostavno joj trudno}a prija, tada je u svom elementu. Iako ba{ ne u`iva u mijewawu pelena, ona je prava majka. Posao mijewawa pelena pripao je Eriku, koji u`iva u svojim du`nostima tate - ka`e isti izvor.

Luda planeta

Hit fotke bake


Nalog "Stvari na mojoj baki" postao je hit na dru{tvenim mre`ama a na "Tviteru" i ima 40.000 pratilaca. Britanac Yejmi Nouks (17) napravio je "Tviter" nalog i "Fejsbuk" stranicu "Stvari na mojoj baki". - Baka se uop{te ne potresa, woj je super {to stavqam wene slike. Misli da je ideja stvarno smije{na objasnio je Yejmi. Baka Yin osvanula je na internetu sa svim i sva~im na glavi. Tu su toster, usisiva~, patike, {erpe, znak za radove na putu...

Teri `eli film "O~ajne doma}ice"


edna od zvijezda "O~ajnih doma}ica" Teri He~er rekla je da bi tu ameri~ku hit seriju trebalo adaptirati u film i da je ona spremna da i na velikom platnu igra ulogu jedne od doma}ica - Suzan Mejer. He~er je u izjavi za britanski tabloid "San" kazala da ima nekoliko ideja za film koji bi, na neki na~in, predstavqao pravi zavr{etak serije. - Imam osje}aj da pri~a nije do kraja ispri~ana - navela je ona, dodaju}i da avanture kroz koje su pro{le junakiwe serije nisu dobile adekvatan rasplet. Poslije osam godina prikazivawa, serija Marka ^erija skinuta je sa programa 2012. Izgleda, me|utim, da lik Suzane Mejer nedostaje Teri Ha~er, koja od zavr{etka serije nije mnogo snimala, te je imala puno vremena da razmi{qa o filmskoj verziji "O~ajnih doma}ica". Ostale junakiwe serije jo{ nisu komentarisale pri-

NA SNIMAWU VLADALA NAPETA ATMOSFERA

Neobi~na kra|a telefona


Jedan mladi} provalio je u radwu sa elektronskim ure|ajima i ukrao nekoliko ajfona, a u prodavnici ostavio svoj "samsung galaksi", koji je policija prona{la u ostacima razbijenog stakla na ulazu. Neki u ovom potezu vide ironiju sudbine, drugi vide umjetni~ki izra`aj i crnohumornu kritiku na ra~un "samsunga". Me|utim, policija u ovom vidi samo najobi~niju kra|u, te }e doti~nog lopova sigurno propisno kazniti.
"Glasova" Android aplikacija
SKENIRAJTE KOD MOBILNIM TELEFONOM

PRIJEDLOG DA PRI^A DOBIJE FILMSKI RASPLET

jedlog biv{e koleginice. Veliko je pitawe da li }e Marsija Kros, Felisiti Hafman i Eva Longorija pristati da se za potrebe filma vrate u ulogama Bri, Linet i Gabi, pogotovo {to je wihov odnos na snimawu posqedwih mjeseci bio prili~no napet. Teri je studirala glumu na American Conservatory Theater u San Francisku, dok je diplomu iz matematike i in`ewerstva dobila na jednom od koleya u Kaliforniji. U Holivud je prvi put oti{la kako bi pru`ila podr{ku prijateqici na otvorenoj audiciji. Ali audiciji je pristupila i sama Teri, pa je dobila ulogu raspjevane i rasplesane sirene u televizijskoj seriji "The Love Boat" (1977).

Rijana zavodi Hamiltona

Pjeva~ica Rijana se poslije nastupa u Monte Karlu bacila na drugi posao. Slavna pjeva~ica se poslije koncerta pojavila u jednom no}nom klubu u Monte Karlu, u kojem se ostatak ve~eri zabavqala u dru{tvu voza~a "formule 1" Luisa Hamiltona. - Rijana je do{la oko tri, pola ~etiri ujutro i oti{la ravno do Luisovog stola. Zatra`ila je da se pu{ta samo hip-hop, a onda su se wih dvoje po~eli zabavqati,

piti i plesati - otkrio je DJ kluba. Rijana se oko pet ujutro vratila na svoju jahtu na kojoj se nastavila zabavqati sa prijateqima. Hamilton je nedavno prekinuo petogodi{wu vezu sa biv{om pjeva~icom "Pussycat Dollsa", poslije ~ega je javno priznao "da je izgubqen i da mu je jako te{ko". Rijanu su pak mediji ponovo po~eli povezivati sa pjeva~em Drakeom, ali ~ini se da neumorna pjeva~cia ima druge planove.

Srijeda, 17. jul 2013.


Broj 15 Godina I

BESPLATAN PRIMJERAK

Proizvedeno U SRPSKOJ

na{e je

BOQE

2
PRODAJA

srijeda, 17. jul 2013.


Prodajem ku}u u ^elincu (blizu Doma zdravqa) i plac u Trnu, tel. 065/322-144, 065/398-459 Prodajem ku}u u Prwavoru, ul. Gavrila Principa 26, P+P+S, centralno grijawe, kablovska, internet, tel. 051/436-711, 065/751072 Prodajem mawu ku}u i deset dunuma zemqe na magistralnom putu Bawaluka - Prijedor, preko puta "Petog neplana" ili mijewam za stan u Bawaluci, tel. 066/626-734 Prodajem ku}u u Lazarevu III, tel. 065/666116 Prodajem ili mijewam ku}u na Iliyi, 1/1, tri eta`e, sa oku}nicom 2.138 m2, vo}em i vinovom lozom, za Bawaluku, tel. 065/202-172 Prodajem ku}u u strogom centru Bawaluke, ul. Pave Radana 19, tel. 065/849-110 Prodajem novu ku}u na sprat sa podrumom i deset dunuma zemqe u komadu sa vi{e ve}ih, pomo}nih objekata u centru Potkozarja Ivawska, asfalt, voda, struja, telefon, tel. 065/531-101 Prodajem ku}u sa pomo}nim objektima na 900 m2 zemqe, na ulazu u Glamo~ na putu Glamo~ - Livno - Split, povoqno, mo`e i zamjena za Novi Sad i okolinu, tel. 065/531-101 Prodajem ku}u pod prvom plo~om 10h9 sa 3.000 m2 zemqe, asfalt, voda, struja, ul. 1.300 kaplara 65, cijena 45.000 KM, tel. 061/241-527 Prodajem ku}u 9h8 m2 na Lau{u, na placu od 862 m2, ul. Du{ana i V. Kopawe 28 A, cijena 57.000 KM, tel. 065/561-918 Na placu od 460 m2 prodajem pola ku}e, dva stana s podrumom, mogu}a izgradwa stana u potkrovqu, pogodno za predstavni{tvo, objekat je sa dva lica, tel. 051/307-445 Prodajem ili mijewam za stan ku}u, 80 m2, na placu 500 m2, ul. Srpskih rudara 56, Lau{, tel. 066/256-161 Prodajem nedovr{enu ku}u, sa 8.700 m 2 zemqe, Sredwa Lamovita, Prijedor, cijena 20.000 KM, tel. 066/491-551 Prodajem ku}u i pet dunuma zemqe, u Glamo~anima, nadvo`wak kraj "Robota", tel. 065/560-345 Prodajem povoqno ku}u i 12 dunuma zemqe u Mi{inom Hanu - Vukovi}i 210, tel. 066/675183 Lakta{i, Peto{evci prodajem ku}u, visoku prizemnicu, 10,5h8,5 na placu od 3.200 m2, tel. 065/569-294 Bawaluka, Drago~aj prodajem dvije ku}e, cijene su 35.000 KM i 39.000 KM, tel. 065/569294 Prodajem, izdajem, kupujem, mijewam nekretnine, tel. 066/391-747 Prodajem ku}u u Karanovcu izme|u glavnog puta i Vrbasa, tel. 066/199-586 Prodajem ku}e u Bawaluci, naseqe Lazarevo, cijene 200.000 KM; 230.000 KM; 260.000 KM; 810.000 KM, tel. 065/549-687 Prodajem ku}e u Bawaluci od 35.000 KM do 3.500.000 KM, tel. 065/549-687 Prodajem ku}u u Bawaluci, ul. Pave Radana, cijena 285.000 evra (reg. planom predvi|ena zgrada), tel. 065/549-687 Prodajem ku}u u Dowem Vakufu, ku}a + {tala + 1.500 m2 ba{te pored rijeke, 20.000 evra, tel. 065/549-687 Prodajem ku}e u Bawaluci, naseqe Petri}evac, ul. Qev~anska, 220.000 KM i 275.000 KM, tel. 065/549-687 Prodajem ku}u u Sanskom Mostu, ku}a + dv. objekti, naseqe Zdena, cijena 33.000 evra, tel. 065/549-687 Na atraktivnoj lokaciji u Karanovcu prodajem ku}u i 500 m2 oku}nice ili mijewam za mawi stan u Bawaluci, tel. 051/212-357 Prodajem ili mijewam useqivu nedovr{enu ku}u u Jablanu za mawi stan u Bawaluci uz dogovor, tel. 065/297-732 Prodajem stariju ku}u (podrum, struja, voda), 21 dunum obradive zemqe, tri dunuma {ume, 1/1, povoqno, selo Kijevci, op{tina Gradi{ka, tel. 051/371-200 Prodajem povoqno useqivu ku}u sa visokim potkrovqem na placu 1.300 m2 u Ko~i}evu Gradi{ka, ogra|eno, struja, voda i dvori{na zgrada sa gra|evinskom dozvolom, tel. 065/417581 Bakinci, prodajem ku}u pod krovom, 10h9 m, P+1, na 3.650 m2 zemqi{ta, uz asfalt, dva kilometra od aleksandrova~ke petqe, cijena fiksna 50.000 KM, tel. 065/979-003 Prodajem ku}u, povoqno, tel. 051/436-300, 066/391-747 Prodajem povoqno ku}u, lokal i dvori{nu, ul. Zmaj Ogwenog Vuka, Lazarevo, tel. 065/591823 Prodajem ku}u na Paprikovcu, 9h10, na placu od 640 m2, prizemqe, sprat, potkrovqe nije izra|eno, ima centralno grijawe, tel. 065/448-763 Prodajem ku}u s oku}nicom, 800 m 2 u Du{anovu kod Nove Topole, tel. 065/585-908 Prodajem staru ku}u na 500 m2 zemqi{ta u nasequ Nova varo{, dozvoqena gradwa stambenog objekta Po+P+2, tel. 066/528-897 Prodajem staru ku}u v. p., 10h10 metara, na 800 m2 zemqi{ta, iznad "Kosmosa", u ul. @. Zgowanina, povoqno, tel. 066/528-897 Prodajem dvije stare ku}e na 1.670 m 2 zemqi{ta u nasequ kod biv{e "Mqekare", dozvoqena gradwa stambenog objekta Po+P+5, tel. 066/528-897 Prodajem hitno ku}u na sprat sa dvori{tem i velikim poslovnim prostorom u Obili}evu, u ulici Bra}e Jugovi}a, tel. 065/636-545 Prodajem ku}u i zemqi{te oko 600 m2 u ^elincu dowem preko mosta, hitno i povoqno, tel. 065/636-545 Prodajem dvije totalno sanirane ku}e, gara`a, ogra|eno, sa placem od 3.500 metara, blizina petqe, asfalt do ku}e, struja, voda, odmah useqivo u ulici Blagoja Parovi}a, tel. 065/636-545 Prodajem ku}u na sprat s potkrovqem i oku}nicom oko 900 m2, ogra|eno, pod vo}em, vlastito centralno grijawe, preko puta "Glasa Srpske", ulica ^aire, Hiseta, hitno, tel. 065/636-545 Prodajem ku}u na sprat sa dva poslovna prostora, gara`om i oku}nicom, 500 m2 u Krfskoj ulici, hitno i povoqno, papiri 1/1, odmah useqiva, tel. 065/636-545 Prodajem ku}u na sprat sa dva stana po 80 m2, odvojeni ulazi, s dvori{tem, gara`om, po~etak ulice Jovice Savinovi}a ili mijewam za mawi stan uz dogovor, hitno i povoqno, tel. 065/636-545 Prodajem ku}u na sprat, 170 m2, u Bugojnu u ulici Armije BiH, prema fabrici "Slavko Rodi}", sa 670 m2 oku}nice, jako lijepa i sre|ena ku}a, hitno, tel. 065/636-545 Prodajem ku}u, 50 m2 stambenog prostora, sanirana sa dvori{tem 120 m 2 , u ulici Gavrila Principa. Hitno, tel. 065/636-545 Prodajem ku}u, prelaz Trn - Jablan, prizemnica sa placem od 830 m2 sa centralnim grijawem, tel. 065/698-012 Prodajem ku}u 9h10, novogradwa, prizemqe, poslovni prostor, sprat i potkrovqe stanovi, tel. 051/317-719 Prodajem ku}u 120 m2 na placu od 640 m2 i nedovr{enu dvori{nu zgradu 50 m2, preko puta bolnice Paprikovac, u ul. Jovana Ra{kovi}a, tel. 065/421-795

POTRA`WA
@ena sredwih godina tra`i na ~uvawe ku}u ili stan, na relaciji Bawaluka - Aleksandrovac na du`e vrijeme, tel. 066/935-121

Prodajem useqivu ku}u prizemnicu sa gara`om, plac od 500 m2, Lazarevo, kod "Nove sirovine", cijena 32.000 evra, tel. 066/205505 Prodajem staru ku}u na placu od 500 m2, Rosuqe - Nova varo{, tel. 065/226-727 Prodajem ku}u na Petri}evcu, cijena 280.000 KM ili mijewam za Hrvatsku, tel. 051/355180, 065/652-344 Prodajem ku}u na Petri}evcu, po~etak ulice J. Savinovi}a, tri odvojena stana, 600 m2 zemqi{ta, mirno, sve uredno, cijena po dogovoru, tel. 066/298-789 Prodajem novu ku}u sa oku}nicom, 4.000 m2, mogu}a tri placa, Srpske toplice, Gorwi {eher, tel. 065/900-034 Prodajem ku}u u Lazarevu, 180 m2 stambenog prostora i 90 m 2 poslovnog prostora, oku}nica, PVC stolarija, demit fasada, tel. 065/415-207 Prodajem ku}u na Petri}evcu, blizu {kole, 200 m2 stambenog, 600 m2 zemqi{ta, mirna lokacija, sve uredno, cijena po dogovoru, tel. 066/298-789 Prodajem ku}u u [argovcu, fiksno 50.000 KM, tel. 065/768-248 Prodajem ku}u 9h8 m2, dvori{nu zgradu sa dvije sobe i gara`u, na placu 767 m2 (regulacionim planom predvi|ena zgrada), ul. Kraji{kih brigada 141, Bawaluka, tel. 065/528-263 Prodajem ku}u u Bawaluci, ul. Savska 22, Kumsale, kod "Vitaminke". Cijena po dogovoru. Kontakt tel. 066/277-454 Prodajem vi{e ku}a sa zemqom od dva do 77 dunuma, 15 do 20 km od Bawaluke, cijena 35.000 do 90.000 KM, tel. 065/569-294 Prodajem dupleks ku}u, dva stana, gara`a, plac 300 m2, cijena 105.000 evra, Rosuqe, tel. 051/926-420, 065/329-733 Prodajem ku}icu na Lau{u, ul. Bo`idara Ayije kod broja 87, tel. 065/224-551 Prodajem ku}u na Tuwicama, ul. Blagoja Parovi}a 76 A, hitno, tel. 065/662-133 Prodajem ku}u u Velikom Bla{ku, plac 1.000 m2, voda, struja, grijawe, telefon. Ku}a je useqiva i ukwi`ena, 1/1, tel. 065/513-928 Prodajem stariju ku}u sa oku}nicom od sedam dunuma, dva i po dunuma {ume i stariji vo}wak sa vodom, strujom i telefonom, Lakta{i, tel. 065/907-802 Prodajem ku}u na placu od 730 m2, ul. Milana Brankovi}a 49 (preko puta Doma "Rada Vrawe{evi}"), Bawaluka, tel. 051/212-771 Prodajem nedovr{enu ku}u sa oku}nicom, ul. Sime Pandurevi}a 100, zvati od 14 do 18 ~asova, tel. 051/316-463 Prodajem ku}u u Karanovcu, na 500 m 2 oku}nice ili mijewam za mawi stan u Bawaluci, tel. 051/212-357, 066/677-291 Prodajem useqivu ku}u na Paprikovcu, Davida [trpca, sa oku}nicom od 516 m2, cijena 130.000 KM, tel. 065/449-312 Prodajem nedovr{enu ku}u sa dunumom zemqe u Drakuli}u, povoqno, tel. 066/985-134 Prodajem ku}u sa centralnim grijawem u Slatini, tel. 066/943-110 Prodajem ku}u na 6,3 dunuma zemqe sa vi{e vrsta vo}a, udaqeno 20 km od Bawaluke, tel. 051/309-870, 065/075-646 Prodajem ku}u sa poslovnim prostorom, stanom i potkrovqem na placu od 2.300 m2 pod vo}em, Rebrovac, povoqno, tel. 065/939-969 Prodajem ku}u sa dodatnim velikim objektom i sedam dunuma zemqe na Rebrovcu, povoqno, tel. 065/939-969 Prodajem ku}u na sprat sa dva trosobna stana u u`em centru Bawaluke, povoqno, tel. 051/216-067 Prodajem ku}u na sprat 10h10, opremqena, u u`em dijelu grada, Gradi{ka, cijena 110.000 KM, tel. 051/818-048 Prodajem ku}u sa dvori{nom zgradom i 500 m2 zemqe, ul. [argova~ka 151, [argovac Bawaluka, tel. 051/380-135, 065/265-932 Prodajem ku}u i pet dunuma zemqe, periferija Prwavora (tranzitni put), tel. 065/207-665 Prodajem pola ku}e sa dva dvosobna stana, dva podruma, stambeni prostor 160 m2 na placu 480 m2, mo`e zamjena za stan uz dogovor, tel. 065/458-621 Prodajem ku}u, 9h10, novogradwa, prizemqe, poslovni prostor, sprat i potkrovqe stanovi, tel. 051/317-719 Prodajem pokrivenu ku}u spratnicu 10,5h8 m2 (ima PVC stolariju) na placu od 700 m2, lijepa lokacija, ravnica, u Prijedoru, {est km od centra, kod bolnice (u blizini autobuske stanice), cijena povoqna, mo`e zamjena za ku}u u okolini Bawaluke ili Gradi{ke, tel. 066/316-322 Prodajem devastiranu ku}u-vikendicu u Glamo~anima, struja, voda, sa 2.000 m 2 zemqi{ta, povoqno, tel. 065/402-202 Prodajem ku}u sa oku}nicom u Glamo~anima, 500 metara udaqena od autoputa Bawaluka Kla{nice, tel. 066/648-262

PRODAJA
Prodajem vikendicu u ^arda~anima, struja, voda, vo}wak i prate}i objekat, tel. 051/312102, 066/461-293 Prodajem vikendicu sa 4.000 m2 zemqe, sa prate}im objektima, tri kilometra od centra, puno vo}a i cvije}a, struja, voda, Koz. Dubica, tel. 065/609-391 Prodajem vikendicu u ^arda~anima, struja, voda, vo}wak i prate}i objekat, tel. 051/312102, 066/461-293 Prodajem vikend ku}u, jedan dunum zemqe sa 30 stabala {qiva, voda, struja, ogra|eno, asfalt, sedam km od centra Bawaluke, tel. 051/318-829 Prodajem vikend ku}u, 7h5 m2, ~vrsta gradwa, na placu od 1.014 m2, vo}wak, voda, asfalt, 800 m od bawe u Slatini, tel. 065/528-399 Prodajem vikendicu sa 1.000 m2 oku}nice, Rekavice, tel. 065/685-800 Prodajem vikendicu na jedan i po dunum zemqe, useqiva, Slatina, cijena 12.000 evra, hitno, tel. 051/588-150, 065/964-929 Prodajem vikendice na Kr~maricama, u Slatini i na Tre{wiku, tel. 065/939-969 Prodajem mawu vikendicu u [u{warima sa pet dunuma zemqe, tel. 065/797-368 Prodajem vikendicu u okolini Lakta{a (Kobatovci), tel. 065/620-186 Prodajem ve}u vikendicu-ku}u sa ~etiri dunuma zemqe u [u{warima, tel. 065/797368 Prodajem vikend ku}u u Slatini, Malo Bla{ko, tel. 065/512-708 Jeftino prodajem vikend ku}u i 1.000 m2 zemqe u Gorwem ^elincu, tel. 066/215-422 Prodajem povoqno vi{e vikendica i placeva u Slatini i okolini, tel. 065/964-929 Prodajem vikendicu i dva dunuma zemqe u Zelenom viru, voda, struja, telefon, tel. 051/424-935 Prodajem vikend ku}u u centru ^elinca, atraktivna lokacija, mo`e zamjena za jednosoban stan ili garsoweru u Bawaluci, plac 550 m2, struja, voda, kanalizacija, asfalt, posjedujem projekat sa rje{ewem za pro{irewe, tel. 051/462-416, 065/389-259 Prodajem vikendicu sa dva dunuma zemqe, vo}e sve u ogradi, Bo{kovi}i - Aleksi}i, op{tina Lakta{i, tel. 051/457-103, 066/683034 Prodajem nedovr{enu vikendicu od 30 m2 sa vo}em, terasom od deset m2, nezavr{en unutra{wi prostor, iza Tre{wika u Jagarama, tel. 051/413-318, 065/440-725 Prodajem vikendicu, povoqno, tel. 066/391747 Prodajem vikendicu i 2,5 dunuma zemqe u Drago~aju, tel. 065/416-859 Prodajem vikend ku}u 7h8 metara na Kr~maricama, tri dunuma zemqe pod vo}em, voda, struja, asfalt, tel. 066/449-683 Prodajem vikendicu i 1.500 m 2 placa (vo}wak) u Rije~anima kod Lakta{a sa gra|evinskom i urbanisti~kom dozvolom, papiri 1/1 uredni, hitno, tel. 065/636-545

KUPOVINA
Kupujem ku}u u okolini Bawaluke, Gradi{ke ili nekog drugog mjesta u Republici Srpskoj, tel. 066/316-322

ZAMJENA
Mijewam ku}u sa centralnim grijawem, u Slatini, za stan u Bawaluci, tel. 066/943110 Mijewam ili prodajem ku}u u Slatini sa 24 dunuma zemqe i {ume za stan u Bawaluci, tel. 065/862-649 Mijewam ku}u dvospratnicu, sa dvije gara`e, vlasni{tvo 1/1, na Crnogorskom primorju, za istu u Bawaluci, bez posrednika, zvati svaki dan od devet do 21 ~as, tel. 065/795-091 Mijewam ku}u u Dowem Vakufu (ku}a+ {tala+1.500 m2 ba{te pored rijeke) za sli~no u Bawaluci - ku}a, stan, baraka, zemqa, tel. 065/549-687 Mijewam ku}u u Sanskom Mostu (sa dv. objektima), naseqe Zdena, ul. Prvomajska 100, za sli~no u Bawaluci: ku}a, stan, baraka, placzemqa, tel. 065/549-687

KUPOVINA
Kupujem vikendicu u okolini Bawaluke, pored rje~ice, tel. 065/206-060 Kupujem useqivu vikendicu, novogradwa, da ima vodu i struju, do 40.000 KM, tel. 065/477080

IZDAVAWE
Izdajem ku}u, ul. Janka Veselinova 33 (kod biv{e "Mqekare"), tel. 066/712-115 Izdajem praznu ku}u, sa kori{}ewem placa od dva dunuma zemqe, Kla{nice, Bawaluka, tel. 065/953-506 Izdajem namje{tenu ku}icu na Lau{u, Rudarska, povoqno, tel. 065/224-551 Izdajem namje{ten sprat ku}e, cijena 200 KM, ul. Franca [uberta 86, Bawaluka, tel. 051/281-299 Izdajem namje{tenu ku}u, tel. 051/465-131, 066/278-025 Izdajem namje{ten sprat ku}e na Lau{u, Petrova~ka ulica, veoma povoqno, tel. 065/778-087 Izdajem namje{tenu ku}u na Star~evici za tri studenta, cijena 300 KM, tel. 065/828437 Izdajem namje{tenu ku}u u Motikama, visoka prizemnica, zvati od 17 do 19 ~asova, tel. 051/465-210, 065/300-365 Izdajem luksuzno opremqenu ku}u 200 m2, sa parkingom, kod Rebrova~ke crkve, tel. 065/631613

IZDAVAWE
Izdajem vikendicu u Zelenici, pet minuta od mora autom, {est evra po osobi, tel. 066/789-504 [ 014525 E

PRODAJA
Prodajem stan, 47 m2, tre}i sprat, veoma funkcionalan, naseqe Sunce, tel. 066/413-681, 065/918-620 Izdajem komplet opremqen namje{ten jednosoban stan sa grijawem, internetom, LCD TV, bijelom tehnikom, podno`je Star~evice, tel. 065/510-796 Prodajem namje{ten dvosoban stan u Bawaluci, ul. Dragomira Drage Mali}a 13, tel. 065/609-379 Prodajem dvosoban stan od 60 m2 u nasequ Ante Jaki}a i dvosoban od 54 m2 na Star~evici, tel. 066/205-505

Prodajem stan 45 m2 pod Star~evicom, sigurnosna vrata, renoviran, plus ostava osam m2, tel. 065/718-690 Prodajem stan od 57 m2 u Boriku na {estom spratu ili mijewam za mawi uz doplatu, tel. 065/376-604 Prodajem stan 47 kvadrata, strogi centar, Gajeva ulica, iza "Boske", veliki parking, tel. 066/283-150 Prodajem dvosoban stan, 50 m2, sa podrumom od tri kvadrata, `ute zgrade, Bawaluka. Cijena po dogovoru. Kontakt tel. 065/988-689, 065/356-230 Prodajem stan u Boriku, 88 m2, povoqno, tel. 065/955-511 Prodajem stan kod apoteke "1. maj". Trosoban, 80 m, preko puta vrti}a. Modernog rasporeda i sa dva mokra ~vora, stawe odli~no, tel. 065/598-800 Prodajem stan, 76 m2, ~etvrti sprat, kompletno renoviran, ul. Ravnogorska, Nova varo{, cijena 1.800 KM/m2, tel. 051/355-180, 065/652-344 Prodajem dvosoban stan, 49 m 2 , ~etvrti sprat, cijena 1.500 KM/m2, Obili}evo, tel. 051/355-180, 065/652-344 Prodajem stan, 44 m2, useqiv, novogradwa, drugi i ~etvrti sprat, cijena 2.200 KM/m2, Nova varo{, tel. 051/355-180, 065/652-344 Prodajem trosoban stan 54 m2, useqivo u oktobru, kod "Intereksa", cijena 1.600 KM/m2, tel. 051/355-180, 065/652-344 Hitno prodajem stan, polusuteren, adaptiran, dobra lokacija, povoqno, mo`e zamjena za garsoweru, tel. 066/823-646 Prodajem dvosoban stan, prvi sprat, na Star~evici, tel. 065/222-323 Prodajem stan 42 m2, drugi sprat, naseqe Skendera Kulenovi}a u Bosanskom Petrovcu, tel. 065/868-989 Prodajem stan u Obili}evu, iza Sakibove mesnice 45 kvadrata, 1.800 KM po kvadratu, tel. 065/837-504 Prodajem stan u ul. Jug Bogdana pod Star~evicom, 84 m2, ima lift, hitno ili mijewam za stan na moru u Hrvatskoj, tel. 065/636-545 Prodajem dvosoban stan kod Poliklinike, prizemqe, 62 m2, hitno, povoqno, pogodno za sve djelatnosti, tel. 065/636-545 Prodajem stan u Novoj varo{i, 68 kvadrata, ~etvrti sprat, nije posqedni, zgrada ima lift, 1.800 KM po kvadratu, tel. 065/837-504 Prodajem nov stan 98 m 2 , vlastito centralno, klima, garsowere i jednosobne stanove 28, 38, 43, 45 m 2 sa parkingom i dvori{tem, 1.580 KM/m2, isplata po dogovoru, Obili}evo, tel. 066/130-708 Prodajem garsoweru, 29 m2, kod studentskog centra, tel. 065/685-800 Prodajem nove stanove u izgradwi i gotove stanove od 29, 30, 35, 42, 48, 52 i 60 m2 po 1.750 KM, tel. 065/562-426 Prodajem nove gotove stanove ekskluzivno ure|ene bli`e centru od 45, 58, 68 i 102 m2, hitno, tel. 065/562-426 Prodajem stan, 48 m2, novogradwa, kod Poqoprivredne {kole po cijeni od 1.700 KM, hitno, tel. 065/562-426 Prodajem garsowere u izgradwi od 29 m2 i 31 m2, 50.000 i 53.000 KM, tel. 065/562-426 Prodajem ~etvorosoban stan, 106 m 2 , u blizini Venecija mosta ili mijewam za mawi u Boriku uz doplatu, tel. 065/562-426 Prodajem stan pod Star~evicom, kod pasarele, 54 m2, dvosoban, drugi sprat, cijena po dogovoru, tel. 065/696-326 Prodajem dvosoban stan preko puta Hitne, 58 m2, kompletno saniran, visoko prizemqe, tel. 051/212-635, 065/785-878 Prodajem nov stan 98 m2, garsowere od 28,38 m2, jednosobne stanove 43,45 m2, parking i dvori{te na mirnoj i lijepoj lokaciji 1.580KM/m2, Obili}evo, tel. 066/130-708 Prodajem renoviran stan, ostava u podrumu, gara`a, prvi sprat, 73 m 2 , u ulici Cara Lazara 24 u Obili}evu, tel. 065/656-366 Prodajem stan, 74 m2, prvi sprat, ulica Stepe Stepanovi}a 86, Bawaluka, ugra|en kalorimetar, slobodan od 1. avgusta, tel. 065/656-366 Prodajem nov luksuzno opremqen stan 120 m2, drugi sprat, lift, uz stan ~etiri gara`e sa posebnim ulazom, ostava u podrumu, Stepe Stepanov}a 126, tel. 065/656-366 Prodajem ili izdajem jednosoban stan u Trebiwu, 48,11 m2, novogradwa, drugi sprat, djelimi~no opremqen novim namje{tajem, kuhiwa, ostava, kupatilo sa tu{ kabinom, klima, interfon, vrata blindirana, parket, balkon, parking, tel. 066/636-737 Prodajem stan, 80 m2, ul. Vase Pelagi}a, centar, tel. 065/685-800 Prodajem namje{ten jednosoban stan 33 m + balkon pretvoren u sobu 5,5 m + {upa 2,5 m, {esti sprat, Aleja Svetog Save, Gunduli}eva, ekstra lokacija, cijena 79.600 km, tel. 065/921736 Prodajem nov stan, 98 m2, garsowere i jednosobne stanove od 28, 38, 43, 45 m2, na lijepoj lokaciji sa dvori{tem i parkingom, 1.580 KM/m2, Obili}evo, tel. 066/130-708 Prodajem stan, 30 m2, novogradwa, useqiv, pod Star~evicom, cijena 1.950 KM/m2, tel. 051/ 355-180, 065/652-344

srijeda, 17. jul 2013.


Prodajem renoviran trosoban stan, prvi sprat, termi~ki izolovan, ugra|eni plakari, novi prozori i ostava 8 m2, u Boriku, tel. 065/922-224 Prodajem nov dvosoban stan, 55 m2, tre}i sprat, useqiv, cijena 115.000 KM, tel. 065/652344 Prodajem luksuzan stan 70 m2 na tre}em spratu sa stvarima, u ul. Nikole Pa{i}a, cijena 165.000 KM, tel. 065/652-344 Prodajem stan, 65 m2, u Mrkowi}u, cijena po dogovoru, tel. 065/368-981 Prodajem stan, 110 m2, u "Pentagonu", tre}i sprat, cijena po dogovoru, tel. 065/685-800 Hitno prodajem dvosoban stan, 43 m2, prvi sprat, ul. Cara Lazara, Obili}evo, cijena 65.000 KM, tel. 065/178-840, 065/945-040 Prodajem nov stan, 62 m2, tre}i sprat, ima lift i gara`no mjesto, tel. 065/685-800 Prodajem jednosoban stan, 42 m2, visoko prizemqe, ul. @ivojina Mi{i}a, Borik, tel. 065/939-969 Prodajem jednosoban stan, 39 m2, visoko prizemqe, ul. @ivojina Mi{i}a, Borik, tel. 065/939-969 Prodajem trosoban stan, visoko prizemqe, ul. Kraji{kih brigada narodne odbrane, tel. 065/939-969 Prodajem trosoban stan, 84 m2, prvi sprat, ul. Save Quboje, tel. 065/939-969 Prodajem stan, 55 m 2 , tre}i sprat, ul. Kosovke djevojke, Star~evica, tel. 065/939-969 Prodajem stan, 73 m2, drugi sprat, Star~evica, povoqno, tel. 065/939-969 Prodajem ili mijewam dvosoban stan, 58 m2, centralno grijawe, dva balkona, tri lifta, telefon, u Sarajevu za Bawaluku, tel. 051/463427, 065/684-520 Prodajem stan 45 m2, renovirano kupatilo, sigurnosna vrata, parket nov, ostava 8 m2; pod Star~evicom, cijena 75.000 KM, tel. 065/718690 Prodajem ili mijewam dvosoban stan 66 m2, namje{ten, sre|en u Barajevu kod Beograda za Bawaluku, tel. 004917668206319 Prodajem ~etvorosoban stan, 100 m2, tre}i sprat, centar, cijena 1.800 KM/m2, tel. 051/355180, 065/652-344 Povoqno prodajem dvosoban stan, 57 m2, ul. Stepe Stepanovi}a 134 A, Bawaluka, tel. 066/709-381 Prodajem stan, 90 m2, ul. \ure \akovi}a (Ko~i}ev vijenac), pogled na stadion BSK-a, najmirniji kraj, {kola, supermarket, igrali{te, ambulanta, tel. 065/754-572 Prodajem dvosobam stan u ul. Carice Milice, biv{a Kaporova, Obili}evo, drugi sprat, tel. 065/636-545 Prodajem stan u Rosuqama, crvene zgrade, drugi sprat, 95 m2, renoviran, namje{ten, cijena 165.000 KM, tel. 065/902-046 Prodajem stan, 38 m 2 , prvi sprat, stara gradwa, bez grijawa, u Rosuqama, Bawaluka, tel. 065/248-267 Prodajem jednosoban useqiv stan 35 m2, kod "Mqekare", + podrum 6 m2; cijena 80.000/m2, tel. 065/652-344 Prodajem stanove u izgradwi, Bawaluka, Obili}evo, od 43 m2 do 63 m2, useqewe do kraja 2013. godine, tel. 065/569-294 Prodajem trosoban stan u Boriku, 75 m2, ili mijewam za mawi do 45 m2, uz dogovor, tel. 066/680-522 Prodajem ~etvorosoban stan u centru grada, 78 m2, potkrovqe, tel. 065/652-344 Prodajem dvosoban stan, 47 m2, u Br~kom, tel. 065/889-959 Prodajem trosoban stan, 87 m2, Star~evica, dva sanitarna ~vora, {upa, cijena po dogovoru ili mijewam za mawi stan do 45 m2 uz doplatu, tel. 065/669-741 Prodajem dvosoban stan, prvi sprat, stambena zgrada kod [umske uprave, ul. Ive Andri}a, hitno, tel. 065/636-545 Prodajem u Bawaluci stan, ul. Tarasa [ev~enka, ~etvrti sprat, 63 m2, tel. 065/698012 Hitno i povoqno prodajem baraku, 42 m2 u Lazarevu, cijena 45.000, tel. 065/698-012 Prodajem jednosobne stanove u izgradwi kod "Incelovog" mosta, 36 m 2 , 1.700 KM/m 2 i poslovni prostor 90 m2, tel. 065/519-777 Prodajem dvosoban komforan stan 57 m2, ul. @ivojina Mi{i}a 43 ili mijewam za mawi do 30 m2 uz doplatu, Bawaluka, tel. 065/419294 Prodajem stan 95 m 2 , novogradwa, Star~evica, cijena 105.000 KM, tel. 066/391747 Prodajem stan, 63 m2, ul. Tarasa [ev~enka 2, Nova varo{, ~etvrti sprat, cijena 1.500 KM/m2, tel. 065/388-135 Prodajem jednosoban namje{ten stan 42 m2, ~etvrti sprat, lift, ukwi`en, tri kilometra od "Boske", ul. Kwaza Milo{a, cijena 75.000 KM, tel. 066/691-052 Prodajem dvosoban stan (stara gradwa) 59 m2 i gara`u 16 m2 u centru Bawaluke, tel. 065/394923 Prodajem trosoban stan u Boriku (92 m2) ili mijewam za mawi dvosoban, tel. 065/262917 Prodajem saniran stan, 105 m 2 , ~etvrti sprat, naseqe "Pentagon", cijena 105.000 evra, tel. 065/549-687 Prodajem stan, 101 m 2 , {esti sprat, dvoeta`ni, Borik, preko puta dvorane "Borik", cijena 200.000 KM, mo`e i zamjena za dva mawa, tel. 065/549-687 Prodajem nov stan 53 m2 u Bawaluci, naseqe Zalu`ani, cijena 1.300 KM/m2, tel. 065/549-687 Prodajem stan 58 m2/P-suteren, Star~evica, ul. Kosovke djevojke, cijena 60.000 KM, tel. 065/549-687 Prodajem nove stanove u centru Bawaluke kod Gimnazije, 56 m2/II i 70 m2/II, cijena 2.300 KM/m2, tel. 065/549-687 Prodajem dvosoban stan, 57 m 2 , centar, ~etvrti sprat, tel. 065/227-292 Prodajem nov stan 66 m2, prvi sprat, na Star~evici, ulica Sime Miqu{a, tel. 065/526-714 Prodajem stan, 60 m2, u Adi ili mijewam za ku}u u okolini Bawaluke, tel; 065/646-284, 065/528-414 Bawaluka - Bulevar cara Du{ana, prodajem stan, 48,80 m2, fiksna cijena 1.475 KM/m2, tel. 065/569-294 Bawaluka, ul. Romanijska, prodajem trosoban stan, ~etvrti sprat, 67 m2, nema lift, tel. 065/569-294 Prodajem stan u centru Prwavora, 74 m2, prvi sprat, tel. 065/603-637 Prodajem ~etvorosoban stan 109 m2, drugi sprat, u Boriku, cijena po dogovoru, tel. 066/307-992 Prodajem dvosoban stan 60 m2, drugi sprat, novogradwa, lift, useqiv, naseqe Centar, tel. 066/528-897 Prodajem dvosoban stan 64 m2, drugi sprat, saniran, ekstra ure|en, odmah useqiv, naseqe Centar, tel. 066/528-897 Prodajem garsoweru 33 m2, drugi sprat, novogradwa, lift, useqiva, naseqe Centar, tel. 066/528-897 Prodajem dvoiposoban stan 58 m2, ~etvrti sprat, lift, stara gradwa, odmah useqiv, Obili}evo, tel. 066/528-897 Prodajem trosoban stan 94 m2, ~etvrti sprat, ekstra saniran, lift, odmah useqiv, naseqe Pentagon, tel. 066/528-897 Prodajem trosoban stan 76 m2, v. p., novija gradwa, useqiv, naseqe Sunce, tel. 066/528-897 Prodajem ~etvorosoban stan 116 m2, novogradwa, ure|en, odmah useqiv, ul. Stepe Stepanovi}a, tel. 066/528-897 Prodajem stan 64 m2 u Boriku u "Titaniku", hitno, tel. 065/636-545 Prodajem u Bawaluci stan, nova gradwa, u ul. Stepe Stepanovi}a, 56 m2, prvi sprat, tel. 065/698-012 Prodajem stan 59 m 2 u Bawaluci, Star ~evica, drugi sprat, tel. 065/698-012 Prodajem stan 96 m2, prvi sprat, centar, ekstra gradwa, sa gara`nim mjestom, tel. 065/698-012 Prodajem nov stan 27 m2, u Boriku, kod kampusa, ~etvrti sprat, tel. 065/698-012 Prodajem stan, 70 m2, blok 23, Novi Beograd, tel. 065/561-195 sprat, u Bosanskoj Krupi za Bawaluku, tel. 051/463-427 Mijewam stan 45 m2 za stan u Srbiji, prednost Novi Sad ili Beograd, tel. 065/718-690 Mijewam stan, 51 m2, u centru Bijeqine, za stan u Beogradu, tel. 0038755210811 Mijewam stan u Aran|elovcu, Srbija, 45 m2, za sli~an u Bawaluci, tel. 065/350-575 Stan 57 m2 u Boriku mijewam za mawi ili prodajem, tel. 051/255-715, 065/823-034 Mijewam jednoiposoban stan u Beogradu za odgovaraju}i u Bawaluci, mo`e i prodaja za 55.000 evra, tel. 065/526-708 Mijewam stan na Star~evici, 91 m2, renoviran, funkcionalan za dva jednosobna od 36 i 40 m2 ili prodajem, tel. 065/688-888 Mijewam trosoban stan u Boriku, 76 m2, za mawi do 50 m2, uz dogovor, tel. 065/768-751

IZDAVAWE
Izdajem dvosoban namje{ten stan u Boriku, tel. 065/514-419 Izdajem dvosoban, nenamje{ten stan, 43 m2, Sr|e Zlopogle|e 77 b, Obili}evo, tel. 065/583359 Izdajem stan za studente u zgradi u Novoj varo{i. Stan je slobodan od 1.8., cijena povoqna, tel. 065/652-803 Izdajem namje{tan dvosoban stan na Bulevaru Desanke Maksimovi}. Prvi sprat, kalorimetar, vodomjer, kablovska, internet, novogradwa. Useqiv., tel. 066/087-006 Izdajem namje{ten stan u potkrovqu, tre}i sprat, zgrada, gradsko grijawe, klima, internet, tel. 065/415-752, 065/233-304 Izdajem namje{ten dvosoban stan u centru, tel. 051/465-131, 065/305-254 Izdajem dvosoban namje{ten stan u ku}i, poseban ulaz, kod Ekonomske {kole, centar, Bawaluka, tel. 065/754-152 Izdajem dvosoban namje{ten stan, centralno grijawe, kablovska, useqiv od 1.8.2013, na po~etku Star~evice, tel. 065/768-858 Izdajem stan u nasequ Rosuqe (crvene zgrade,) ul. Kraqa Petra Drugog 57, stan 11, drugi sprat, tel. 065/587-610 Izdajem namje{tenu garsoweru na Petri}evcu, po~etak ulice Jovice Savinovi}a, kablovska, grijawe, mirno, 200 KM za jednu osobu, samo ozbiqne ponude, tel. 066/298-789 Izdajem dvosoban stan na Lau{u blizu {kole, zvati od 16 ~asova, tel. 051/280-032 Izdajem trosoban stan, tel. 065/767-817 Izdajem dvosoban stan 80 m2, balkon, telefon, parking, besplatno centralno grijawe, cijena 250 KM, slobodno od 1.8.2013, tel. 065/033-027 Izdajem jednosoban namje{ten stan u blizini "Rudi ^ajavca", tel. 065/283-481 Izdajem u Bawaluci dvosoban namjesten stan, 58 m2, zgrada, drugi sprat, na Rebrovcu, ul. V. \ede Kecmanovica br. 7, tel. 065/614003 Izdajem trosoban namje{ten stan za tri studenta, po 150 KM, Nova varo{, Bawaluka, tel. 065/538-288, 066/069-278 Izdajem polunamje{ten, dvosoban stan, centralno, Sarajevo, Vrbawa most, tel. 065/945627 Studentkiwi u Bawaluci u sklopu stana udobna soba, centar grada, centralno grijawe, kablovska TV, internet, tel. 065/013-329 Izdajem dvosoban namje{ten stan sa centralnim grijawem, naseqe Ada, blizu biv{eg "Incela", mob 065/246-936, 065/652-878 Izdajem jednosoban namje{ten stan, ku}a, poseban ulaz, kabl. TV, internet, ul. Sime Pandurevi}a (Pobr|e), tel.065/614-870, 065/752-559, 066/330-187 Izdajem polunamje{ten nov dvosoban stan, cijena 350 KM + re`ije, 066/671-959 Izdajem dvosoban nenamje{ten stan, Lazarevo, ul. Marka Miqanova 15, tel. 051/380-635 Izdajem namje{ten dvosoban stan u centru Bawaluke, tel. 065/305-254, 066/278-025 Izdajem namje{ten mawi jednosoban stan, ul. Radoje Domanovi}a, Ko~i}ev vjenac, tel. 065/063-374 Izdajem namje{ten mawi jednosoban stan, ul. Radoja Domanovi}a, Ko~i}ev vjenac, tel. 065/063-374 Izdajem jednosoban stan, ul. Branka Ko{~ice 18, tel. 065/306-146 Izdajem povoqno apartman, polunamje{ten, 50 m2, cent. grijawe, prvi sprat, Lau{ tel. 065/639-433 U strogom centru Trebiwa izdajem dva trokrevetna apartmana, klima, wi fi, kuhiwa, ma{ina za ve{, kablovska, potrebna rezervacija, tel. 065/527-418 Izdajem garsoweru kod kampusa, tel. 065/568645 Izdajem prazan stan u ^esmi, kod crkve, tel. 065/251-263 Izdajem prazan stan u ^esmi, kod crkve, tel. 065/251-263 Izdajem namje{ten dvosoban stan, prvi sprat, Nova varo{, tel. 065/512-201 Izdajem jednosoban namje{ten stan na du`i period, ul. Kraji{kih brigada 219, prizemqe

KUPOVINA
Kupujem jednosoban i dvosoban stan u Bawaluci, tel. 066/205-505 Kupujem jednosoban stan do 50.000 KM, tel. 065/643-602 Kupujem jednosoban i dvosoban stan u Bawaluci., tel. 066/205-505 Kupujem stan u Bawaluci do 40 m2, tel. 065/ 879-659 Kupujem stan oko 60 m2 u Bawaluci, tel. 065/ 518-553 Kupujem stan do 40 m2 u Boriku ili bli`oj okolini, tel. 066/792-751

ZAMJENA
Mijewam stan, 45 m2 u Rosuqama kod hotela "Cezar" za ve}i uz doplatu, tel. 065/583-683

Mijewam dvosoban stan, u odli~nom stawu, 58 m2, ~etvrti sprat, bez lifta, Obili}evo, Bra}e Jugovi}a, za trosoban stan uz doplatu, tel. 066/717-317 Mijewam stan u Bawaluci 54 m2 - Obili}evo za Sarajevo ili Jadran, tel. 0041 797991761 Prodajem ili mijewam stan, 80 m2, drugi

ku}e, poseban ulaz i prilaz, Nova varo{, tel. 051/307-418, 066/252-508 Izdajem namje{ten dvosoban stan u strogom centru Bawaluke, tel. 065/441-636, 065/855-100 Izdajem namje{ten stan, 40 m 2 , na Paprikovcu, kod bolnice, tel. 051/303-359, 065/974-841 Izdajem jednosoban prazan stan, mo`e i namje{ten, Nova varo{, tel. 066/679-798 Izdajem stan, potkrovqe, u Beogradu, naseqe @arkovo, ulica Ace Joksimovi}a, telefon 065-280/858, tel. 065/280-858 Izdajem jednosoban namje{ten stan, ul. Gajeva u centru Bawaluke, tel. 065/620-322 Izdajem novu garsoweru na tri mjeseca (jul, avgust i septembar) u centru kod "Malba{i}" zgrade, tel. 065/512-010 Izdajem namje{ten trosoban stan za tri studenta (blizu Ekonomskog i Pravnog fakulteta), tel.051/439-935, 065/265-314 Izdajem dvosoban stan, 65 m2, centralno grijawe, internet, kablovska, Rosuqe, Bawaluka, tel. 051/305-786 Izdajem dvosoban stan za tri djevojke koje studiraju prvu ili drugu godinu, ulica Rade Vrawe{evi} 167, stan namjet{en, televizor, ve{-ma{ina, centralno grijawe, tel. 051/254414 Izdajem trosoban prazan stan pod Star~evicom, kirija 300 KM na du`i period u ul. Jug Bogdana, tel. 065/636-545 Izdajem dvosoban, nenamje{ten stan, 43 m2, Sr|e Zlopogle|e 77, Obili}evo, tel. 065/583359 Izdajem stan ul. Majke Jugovi}a ulaz 24, Obili}evo Bawaluka, jednoiposoban stan, tel. 065/217-909 Izdajem kompletno namje{ten jednosoban stan za studente u blizini parka "Mladen Stojanovi}", Bawaluka, tel. 051/213-629, 065/837-269 Izdajem prazan dvosoban stan u ku}i, prizemqe, poseban ulaz, ul. Leskova~ka 12; Bawaluka, tel. 051/304-434 Izdajem prazan jednosoban stan, ul. Romanijska 13, tel. 051/301-451 Izdajem jednosoban stan, povoqno, Lazarevo, tel. 065/910-326, 065/639-433 Izdajem povoqno apartman, polunamje{ten, 50 m2, centralno grijawe, prvi sprat, Lau{, tel. 065/639-433 Izdajem dvoiposoban namje{ten stan za studente ili porodicu, u ul. Ranka [ipke, Bawaluka, tel. 065/909-611 Izdajem namje{tenu garsoweru u Novoj varo{i, Bawaluka, tel. 051/347-370 Izdajem dvosoban stan, 43 m2, Sr|e Zlopogle|e 77, Obili}evo, tel. 065/583-359 Izdajem dvosoban stan, Bulevar Desanke Maksimovi}, prvi sprat, namje{teno, novogradwa. Karolimetar, vodomjer, internet, kablovska!, tel. 066/087-006 Izdajem dvosoban stan za poslovne qude, Borik, Bawaluka, tel. 066/973-063 Izdajem namje{ten dvosoban stan u centru, tel. 065/305-254, 066/278-025 Izdajem komplet namje{ten i opremqen stan, apartman, 35 m2, ulica Srpskih ustanika 48 D, tel. 066/510-253 Izdajem namje{ten stan, 63 m2, drugi sprat, bra~nom paru, zaposlenim djevojkama ili studentkiwama, Nova varo{, tel. 065/966-808, 065/581-773 Izdajem namje{ten dvosoban stan, kod "Orhideje", tel. 051/212-227, 065/842-351 Izdajem prazan jednosoban stan, cijena po dogovoru, Lazarevo, tel. 051/371-166

Izdajem prazan nenamje{ten jednosoban stan u porodi~noj ku}i, Petri}evac, tel. 051/355-832, 065/168-110 Povoqno izdajem namje{ten stan u Trnu, Bawaluka, tel. 066/084-437 Izdajem jednosoban stan, dvori{ni objekat, tel. 051/584-990 Iznajmqujem garsoweru 20 m2, poseban ulaz, kod Zelenog mosta, ul. Branka Mora~e 1, cijena po dogovoru, tel. 051/461-613 Izdajem nov namje{ten dvosoban stan 59 m2, ul. Jevrejska, centar, tel. 065/190-060 Izdajem jednosoban namje{ten stan, zgrada, prvi sprat, ul. Nikole Pa{i}a, centar Bawaluke, 065/400-585, 065/783-368 Izdajem namje{ten dvosoban stan, prvi sprat, Nova varo{, tel. 065/512-201 Izdajem dvosoban, nenamje{ten stan, 43 m2, ulica Sr|e Zlopogle|e 77, tel. 065/583-359 Izdajem jednosoban namje{ten stan, prizemqe ku}e, poseban ulaz, Lazarevo, tel. 066/790-921 Izdajem nov, prazan dvosoban stan, tel. 051/372-244, 066/985-386 Izdajem dvosoban stan, Bulevar Desanke Maksimovi}, prvi sprat, namje{teno, novogradwa. Useqiv od 1. jula, tel. 066/087-006 Izdajem dvosoban renoviran stan kod "Elektronike", prvi sprat, tel. 065/797-368 Izdajem polunamje{ten ili prazan stan porodici ili studentima, Nova varo{, tel. 051/925-725, 066/541-304 Izdajem dvoiposoban namje{ten stan u stambenoj zgradi (potkrovqe) u Bawaluci, ulica Kraqa Petra Drugog (Rosuqe). Stan je kompletno namje{ten, cijena 350 KM + re`ijski tro{kovi, tel. 065/601-990 Izdajem namje{ten trosoban stan, 67 m2, novogradwa, centar, preko puta Hirurgije, sa gara`om, tel. 065/524-527 Izdajem jednosoban i dvosoban stan sa centralnim grijawem u Drakuli}u, tel. 066/985134 Izdajem nenamje{ten stan kod "Medicinske elektronike", tel. 065/216-676, 065/523-694 Izdajem studentima i samcima namje{ten stan, Nova varo{, Bawaluka, tel. 066/399-809 Izdajem prazan dvosoban stan, prizemqe, ulaz odvojen, kablovska TV, besplatno, mo`e i na du`i period, ul. Jovana Bijeli}a 8, A Dervi{i, tel. 051/385-853, 066/879-327 Izdajem jednosoban namje{ten ili nenamje{ten stan, 45 m2, kod vrti}a u Lazarevu, tel. 066/722-202 Izdajem namje{ten dvosoban stan u centru Bawaluke, ul. Cara Du{ana 15; cijena 350 KM + re`ije, tel. 065/916-975 Izdajem u ul. Prve kraji{ke brigade NO dvosoban namje{ten stan, na du`i period kod kafi}a "Aleksandrija", podno`je Star~evice; tel 065/192-000, 065/636-545 Izdajem lijepo namje{ten trosoban stan u centru grada kod Meksi~kog restorana, na du`i period, povoqno, tel. 065/192-000, 065/636-545 Izdajem nenamje{ten jednosoban stan na Petri}evcu, ul. Jovice Savinovi}a 16, tel. 065/313-299 Izdajem prazan jednosoban stan, centar, tel. 051/218-435, 065/220-925 Izdajem ili prodajem dvosoban stan, 61 m2, u Novom Sadu, komforan, u zgradi, pogodan za mawu porodicu ili djevojke koje rade ili studiraju, Liman I, tel. 051/250-025 Izdajem stambeni prostor, 42 m2, ul. Pave Radana 12, povoqno, tel. 051/317-455, 065/974716

srijeda, 17. jul 2013.


stan u zgradi iznad kafe-bara "Intermeco", tel. 065/513-609 Izdajem dvosoban prazan stan, prvi sprat, stambena zgrada, centralno grijawe, na du`i period, povoqno, kod \a~kog doma, Obi li}evo, tel. 065/192-000, 065/636-545 Izdajem garsoweru povoqno, blizu bolnice na Paprikovcu, tel. 065/812-782 Izdajem namje{ten trosoban i dvosoban stan u centru Bawaluke, tel. 065/318-350 Izdajem namje{ten jednosoban stan, ul. Kraji{kih brigada 219, Bawaluka, poseban ulaz, tel. 066/252-528 Izdajem jednosoban namje{ten stan `enskim osobama ili bra~nom paru, u zgradi, parno grijawe, blizu centra, povoqno, tel. 066/331179 Izdajem polunamje{tenu dvori{nu zgradu, Borik, tel. 051/258-613 Izdajem namje{tenu garsoweru 17 m2, poseban ulaz, u zgradi, pogodna za jednu osobu, na Petri}evcu kod kru`nog toka, slobodna od 16.7.2013, tel. 065/754-152 Izdajem zaposlenim djevojkama ili studentima dvosoban stan u ul. Du{ka Ko{~ice, tel. 065/547-711 Izdajem stan, garsoweru i sobu, namje{teno, ima grijawe, jedno dajem radnici ili studentkiwi za mawu pomo} u ku}i; tel. 051-212-691, 065/636-195 Izdajem prazan stan, ul. Srpskih rudara 48, Lau{, tel. 051/280-922, 066/988-431 Izdajem jednosoban namje{ten stan u Boriku, centralno grijawe, kablovska, tel. 065/720-472 Izdajem nenamje{ten dvosoban stan sa centralnim grijawem, Petri}evac, tel. 065/327349 Izdajem nenamje{ten nov stan, kablovska, internet, Kara|or|eva 59, Lakta{i, tel. 065/378-617 Izdajem namje{ten jednosoban stan sa grijawem djevojci ili momku, bli`e centru grada tel. 051/351-680, 065/450-544 Izdajem nov, potpuno namje{ten trosoban stan, klima, centralno, parking, gara`a, ul. Majevi~ka 11-C, Petri}evac, tel. 051/355-116, 065/010-531 Izdajem jednosoban novonamje{ten stan, 45 m2, kod SUP-a, cijena 450 KM, tel. 065/140027 Izdajem dvosoban namje{ten stan 53 m2 blizu Ekonomske {kole, ku}a, potkrovqe, poseban ulaz, pogodan za jednu osobu, tel. 065/754-152 Studentkiwi u Bawaluci u sklopu stana udobna soba, centar grada, centralno grijawe, kablovska TV, internet, tel. 065/013-329 Izdajem sobu nepu{a~ima, |acima ili studentima, tel. 051/253-700, 066/218-504 Izdajem namje{tenu sobu jednoj ili dvjema studentkiwama, u~enicama ili radnicama, obezbije|eno grijawe, tel. 065/983-590 Izdajem dvokrevetnu sobu sa upotrebom kuhiwe i kupatila, ul. Gavrila Principa, tel. 051/466-646 Izdajem dvokrevetnu sobu sa ni{om i kupatilom, centar, 065/671-417 Izdajem veliku namje{tenu sobu, bez gazda, pogodno za zaposlene, ul. Pave Radana, Nova varo{, Bawaluka, tel. 066/606-556 Izdajem dvokrevetnu sobu sa centralnim grijawem, blizu fakulteta, ul. Carice Milice 48, Obili}evo, tel. 051/467-027 Izdajem dvokrevetnu sobu studentkiwama u Boriku, tel. 065/768-751 Izdajem namje{tenu dvokrevetnu sobu u zgradi, ul. F. G. Lorke kod "^ajavca", tel. 065/ 657-201 Izdajem namje{tene sobe studentima, centralno grijawe, internet, TV, poseban ulaz, tel. 065/360-060 Izdajem mu{kim osobama jednokrevetnu i dvokrevetnu sobu sa kupatilom (ve{-ma{ina), kuhiwom, grijawe, klima, internet, kablovska, naseqe Lau{, tel. 065/634-786 Izdajem namje{tenu sobu za studentkiwe u ulici Mi{e Stupara, naseqe Borik. Upotreba kuhiwe, kupatila i interneta, tel. 065/226-945 Izdajem djevojkama dvokrevetnu sobu, centralno grijawe, upotreba kuhiwe, kupatila, blizu Ekonomskog fakulteta, tel. 051/466-515, 066/051-353 Izdajem dvokrevetnu sobu u dvosobnom stanu u Boriku, 200 m od kampusa, tel. 065/337-843 Izdajem dvokrevetnu sobu sa ni{om i kupatilom, centar 065/671-417 Izdajem namje{tenu sobu u novoj ku}i, G. Principa, Obili}evo, tel. 066/130-708 Izdajem dvokrevetnu sobu. Cijena 100 km po osobi. Tel. 051/302-595 Kwaza Milo{a 47, Lazarevo, 066/209-658 Izdajem sobe u dobro namje{tenoj ku}i od 180 m2, sa ukqu~enim grijawem i hla|ewem, ul. Vasilija Ostro{kog 1; Lazarevo (iznad "Centruma"), cijena 100 KM po osobi, zvati do 17 ~asova, tel. 051/371-335 Izdajem sobu `enskoj osobi, cijena 100 KM i popola struja, tel. 051/219-264, 065/331-075 Izdajem studentima jednokrevetne i dvokrevetne sobe (grijawe, kablovska i internet) Borik, kod kluba "Venecija", tel. 065/518854 Izdajem namje{tenu sobu, upotreba kuhiwe, kupatila, kablovska, internet, grijawe, tel. 065/670-587 Izdajem lijepo namje{tenu jednokrevetnu sobu sa odli~nim grijawem u nasequ Nova varo{, tel. 051/315-890, 065/530-861 Izdajem namje{tene sobe sa upotrebom kuhiwe i kupatila, poseban ulaz, centralno grijawe, za studente ili zaposlene, Star~evica, tel. 051/439-928 Izdajem namje{tenu sobu sa kupatilom, poseban ulaz, tel. 065/470-934 Izdajem jednokrevetnu sobu u Boriku, sa upotrebom kuhiwe i kupatila, tel. 051/253388, 065/538-919 Izdajem sobu na spratu ku}e, sve novo, kuhiwa, kupatilo, centralno grijawe, internet, parking mjesto, Star~evica, ul. Tuzlanska, cijena 150 KM, tel. 065/633-528 Izdajem `enskim osobama lijepu sobu u stanu, sa upotrebom kuhiwe, blizu centra, povoqno, tel. 066/331-179 Izdajem namje{tenu sobu kod fakulteta "Nikola Tesla", Borik, tel. 051/255-715, 065/823-034 Izdajem u~enicama dvije jednokrevetne sobe sa upotrebom kuhiwe (blizu Medicinske {kole), tel. 051/460-422 Izdajem dvokrevetnu i jednokrevetnu sobu u Boriku, sa upotrebom kupatila, gradsko grijawe, kablovska, internet, povoqno, tel. 066/898-247 Izdajem le`aj u dvokrevetnoj sobi, mu{karcu, nepu{a~u, sa odli~nim grijawem u nasequ Nova varo{, tel. 051/315-890, 065/530861 Izdajem sobu u centru grada, kod Narodnog pozori{ta, na prvom spratu, tel. 065/641-936 Izdajem dva odvojena le`aja samcima, ul. Nikole Pa{i}a 16 Trn, Lakta{i, tel. 065/310799 Izdajem studentima jednokrevetnu sobu u Boriku, kod kampusa, tel. 051/225-425, 065/888071 Izdajem sobe djevojkama i momcima, privatna ku}a, poseban ulaz, kuhiwa, kupatilo, centralno grijawe, u blizini kru`nog toka kod Gimnazije, tel. 051/211-892, 065/228-840 Izdajem studentkiwama dvokrevetnu namje{tenu sobu, poseban ulaz, kuhiwa, dnevni boravak, kupatilo, grijawe, blizu fakulteta, tel. 051/436-587, 065/668-870 Izdajem sobu zaposlenoj djevojci, Borik, tel. 066/202-225 Izdajem sobu u stanu `enskoj osobi (prednost zaposlena osoba), kori{}ewe drugih prostorija, bez gazda, jeftino, zvati poslije 21 ~as, hitno, tel. 065/735-897 Izdajem dvjema djevojkama sobu u stambenoj zgradi, centralno grijawe, Borik, cijena 130 KM, tel. 066/219-543 preko puta Hirurgije, novogradwa 065/524-527 Izdajem atraktivan ve}i poslovni prostor u Trnu, na glavnoj ulici, pogodan za gra|u ili prodaju vozila, tel. 065/539-888 Izdajem poslovni prostor, 42 m2, ul. Pave Radana 12, Nova varo{, tel. 051/317-455, 065/974-716 Izdajem dva poslovna prostora, 95 i 105 m2, prizemqe i drugi sprat, strogi centar, poslovna vila, privatni parking, tel. 065/936-831 Izdajem poslovni prostor, 34 m2, ul. Stepe Stepanovi}a 230 (uz glavnu saobra}ajnicu), tel. 065/768-833 Izdajem poslovni prostor 35 m2 ul. Stepe Stepanovi}a 230, tel. 065/882-480 Izdajem poslovni prostor, 14 m2, u PC "Krajina" u Vidovdanskoj ulici uz hotel "Bosna", tel. 066/253-490 Iznamqujem poslovni prostor 22 m 2 u prizemqu poslovnog centra "Krajina", tel. 065/510-384 Izdajem poslovni prostor, 75 m2, tri kancelarije, grijawe, gara`a, parking, pogodno za ambulantu, kod Zdravstvenog fonda - Poliklinike, tel. 065/985-898 Izdajem poslovni prostor za restoran na Petri}evcu, povoqno, tel. 066/658-775 Izdajem poslovne prostore, 25 m2 i 75 m2, sa sigurnosnim sistemom, parkingom, upotrebna dozvola; Drakuli} (kod crkve), tel. 065/520-144 Izdajem opremqen servis - prodaja mobilnih telefona u Bawaluci, prometna lokacija, {etali{te pored "Harizme" - Borik, mo gu}nost ortakluka, tel. 063/508-536 Bawaluka - most Venecija, izdajem atraktivan poslovni prostor, 30 m 2 , {etali{te, ulica, parking ili tra`im ortaka za otvarawe profitabilnog posla, tel. 066/532-379 Izdajem poslovni prostor 90 m2 u ulici Despota Draga{a 16, Bawaluka, tel. 065/472680 Izdajem poslovni prostor, 18 m2, Aleja Svetog Save 59, lokal broj ~etiri, preko puta SD "Borik", tel. 066/286-960 Iznajmqujem ili prodajem poslovni prostor, 17 m2, prvi sprat, ul. Cara Lazara 9A, kod Gradskog mosta, Bawaluka, tel. 065/922-224 Izdajem vi{enamjenski poslovni prostor 130+130 m2, upotrebna dozvola, ul. Bra}e Podgornika 47, Bawaluka, tel. 065/217-909 Iznajmqujem 110 m2 poslovnog prostora, Bawaluka, centar, glavna ulica, {est parkinga, klima, alarm, vlastito grijawe, upotrebna dozvola, tel. 065/666-435 Izdajem poslovni prostor od 20 m2 u TC "Ekvator", prizemqe, Bawaluka, tel. 051/372-217, 065/583-164 Izdajem poslovni prostor, 50 m2, sa upotrebnom dozvolom i kompletnim uslovima za vi{enamjensku upotrebu, kancelarije, ordinacije, predstavni{tvo, apoteka, skladi{te i dr., tel. 065/540-732 Izdajem poslovne prostore 20, 30, 50 m2 u ul. An|e Kne`evi} i Krfska sa pogledom na igrali{te O[ "Jovan Cviji}", tel. 065/636546 Izdajem poslovni prostor od 74 m 2 , prizemqe i prvi sprat, u strogom centru, ul. Jevrejska, tel. 065/936-831 RK "Kastel" izdaje pet namje{tenih kancelarija, cjelina 95 m2 i 100 m2 praznog prostora. Pogodno za predstavni{tva, agencije, kwigovo|e i dr. Grijawe, klima, lift, obezbje|ewe; tel. 051/216-161, 065/522-802 Dajem u zakup poslovni prostor (kancelarije) u strogom centru grada (obezbije|en parking i stra`arska slu`ba), tel. 066/906645 Izdajem poslovno-skladi{ni prostor u Bawaluci povr{ine 1.600 i 300 m2, kao i restoran sa opremom povr{ine 300 m2, tel. 065/518-741 Izdajem poslovni prostor 64 m2/P za kancelariju (kod Indir. oporez.) 500 KM/mj, namje{teno, tel. 065/549-687 Izdajem poslovni prostor 82 m2, prvi sprat, u centru Bawaluke, kod RK "Centar", cijena 800 KM/m2, nije namje{teno - za kancelariju, tel. 065/549-687 Izdajem povoqno poslovni prostor u starom zanatskom centru, tel. 066/808-510 Izdajem poslovni prostor, 80 m2, u Drugovi}ima, pored puta Kla{nice - Prwavor, cijena 200 KM, tel. 065/394-908 Izdajem poslovni prostor, 30 m2, za vi{e namjena, u Lazarevu, tel. 051/371-527, 065/566527 Iznajmqivawe kancelarija u Lakta{ima, lokacija "Centrum" market Lakta{i, tel. 066/ 117-186 Izdajem poslovni prostor na Hani{tu, povoqno, tel. 065/417-141 Izdajem poslovni prostor u centru Prwavora, 20 m2, tel. 065/603-637 Izdajem poslovni prostor u TC u Jevrejskoj ulici, 11 m2, prvi sprat, telefon, klima, grijawe, tel. 065/546-333 Izdajem poslovni prostor u centru Bawaluke, 52 m2, sigurnosni sistem, klima, pomo}na prostorija, vlastito grijawe, dva ulaza, telefon, parking, upotrebna dozvola, tel. 065/902-804 Izdajem poslovni prostor 72 m2, ~etiri kancelarije, Jovana Du~i}a 55, tel. 065/228-870

Izdajem dvosoban namje{ten stan u Rosuqama, crvene zgrade, tel. 066/912-127 Izdajem jednosoban stan, 45 m2, nenamje{ten, ul. Sr|e Zlopogle|e 53, tel. 066/656-471 Izdajem namje{tenu garsoweru sa centralnim grijawem, Bawaluka kod "^ajavca", cijena 280 KM sa svim re`ijama, tel. 065/523-768 Izdajem povoqno namje{ten trosoban stan, ul. Sanska 75, Bawaluka, tel. 051/282-466, 066/755-505 Izdajem luksuzan, namje{ten, trosoban stan u centru Bawaluke, drugi sprat, lift, centralno grijawe, klima, dva kupatila 95 m2, tel. 065/650-503 Izdajem studentima i |acima dvosoban namje{ten stan, 60 m2, kod Ekonomske {kole, ul. Nikole Pa{i}a, tel. 065/980-038 Izdajem prazan ili namje{ten sprat ku}e i gara`u, povoqno, Borik, tel. 065/862-992 Izdajem dvoiposoban namje{ten stan, sa centralnim grijawem u zgradi, Obili}evo (blizu fakulteta), tel. 065/573-421 Izdajem ve}i jednosoban stan, ul. Mom~ila Popovi}a 2D (iznad pumpe na tranzitu, blizu restorana i praonice tepiha), tel. 051/217-978 Izdajem jednosoban namje{ten stan blizu "Fortune", Majevi~ka 42, poseban ulaz, parking, tel. 051/355-043 Izdajem jednosoban namje{ten stan, 30 m2, u zgradi, prvi sprat, Obili}evo kod po{te, tel. 065/385-405 Izdajem jednosoban namje{ten stan, Bawaluka, tel. 066/399-809 Izdajem kompletno namje{ten jednosoban stan u zgradi, 30 m2, drugi sprat, centralno grijawe, kablovska, internet, cijena 300 KM + re`ije, tel. 065/033-693 Izdajem namje{ten jednosoban stan, drugi sprat, naseqe \ure \akovi}a, tel. 065/692-570 Izdajem dvosoban namje{ten stan, prednost |aci, studenti ili mladi bra~ni par, tel. 051/318-301, 065/490-371 Izdajem trosoban stan preko puta kasarne Kozara, poseban ulaz, kablovska televizija, ul. Jaroslava Ha{eka, tel. 051/380-556 Izdajem jednosoban prazan stan u privatnoj ku}i, poseban ulaz i kupatilo, ul. Kara|or|eva 259, cijena 150 KM, tel. 051/281948 Izdajem nov, namje{ten dvosoban stan, sprat ku}e, poseban ulaz, parking za auto, cijena povoqna, tel. 066/179-562 Izdajem namje{ten dvosoban komforan stan, sre|en, Hani{te, prvi sprat, na du`i period, tel. 065/192-000, 065/636-545 Izdajem jednosoban namje{ten stan, zgrada "Topolino" kod Venecija mosta, tel. 065/532396 Izdajem jednosoban namje{ten stan u Boriku, djevojkama ili mladom bra~nom paru, tel. 065/028-217 Izdajem dvosoban prazan stan u ku}i, poseban ulaz, tel. 051/439-088 Izdajem namje{ten dvosoban stan 55 m2 u centru grada kod CJB Bawaluka, ul. Du{ka Ko{~ice, tel. 065/513-609 Izdajem garsoweru u ul. Anke Drakuli} 29, posebno, tel. 051/460-698 Izdajem stan u privatnoj ku}i (dowi sprat), ul. Anke Drakuli} 29, poseban ulaz, gara`a i parking, tel. 051/460-698 Izdajem lijepo namje{ten dvosoban stan, centralno grijawe, prvi sprat, stambena zgrada, Hani{te, tel. 065/192-000 Izdajem dvosoban stan u Obili}evu, tel. 065/660-298 Izdajem nov jednosoban stan na Lau{u kod Miqkovi}a pumpe, tel. 065/365-174 Izdajem namje{tenu garsoweru u ul. Bra}e Ma`ar i majke Marije 41, kod Gimnazije, tel. 065/588-889 Izdajem namje{ten, renoviran jednosoban stan u centru grada, PVC stolarija, klima, blindirana vrata. Cijena 400 KM + re`ije, tel. 066/367-890 Izdajem jednosoban namje{ten stan, ul. Podgori~ka 76, Dervi{i, tel. 066/226-005 Izdajem namje{tenu garsoweru, 26 m2, Bulevar vojvode Stepe Stepanovi}a, 175 A, tel. 066/601-533 Izdajem dvosoban stan na Petri}evcu, tel. 051/932-1472 Izdajem namje{tenu garsoweru sa centralnim grijawem, ul. \or|a Joveti}a br. 17, radnicama, studentkiwama ili u~enicima, povoqno, tel. 051/281-760, 065/633-354 Izdajem dvosoban prazan stan (ku}a), poseban ulaz, ul. Rade Marjanca 12, Paprikovac, tel. 051/309-2000 Izdajem prazan stan u Obili}evu, 50 m2, tel. 065/651-605 Izdajem jednosoban polunamje{ten stan u ku}i, poseban ulaz, prizemqe kod bolnice na Paprikovcu, tel. 065/448-763 Izdajem trosoban stan u ulici Maksima Gorkog 27, tel. 051/214-169 Izdajem prazan jednosoban stan, Koste Jari}a broj 9A, tel. 051/437-698, 065/514-837 Izdajem komplet namje{ten jednosoban stan u zgradi u Obili}evu, Carice Milice, za zaposlene osobe, tel. 065/597-627 Izdajem nov jednosoban ekstra namje{ten

PRODAJA
Prodajem poslovni prostor u TC u Jevrejskoj ulici, 11 m2, prvi sprat, telefon, klima, grijawe, tel. 065/546-333 Prodajem ili izdajem poslovni prostor, 78 m2 , u Isto~nom Sarajevu, predvi|en za fitnes klub, kod autobuske stanice, tel. 061/451-906, 066/634-794 014522 E Prodajem ili izdajem poslovni prostor, 75 m2, mo`e zamjena za stan uz dogovor, ulica Kara|or|eva kod "Jadranke", tel. 065/588-889 Hitno prodajem poslovni prostor u centru grada, sre|en tip-top, cijena po dogovoru, tel. 065/685-800 Prodajem kompletno sre|en lokal (koji je u funkciji, sa autopraonicom), vrlo povoqno, Star~evica, tel. 065/939-969 Prodaja poslovnog prostora, 306 m2, za razne djelatnosti, atraktivno, sve u staklu, parking, najpovoqnija cijena ikada, tel. 066/650-000 Prodajem poslovni prostor, 420 m2, za razne djelatnosti, atraktivno, sve u staklu, parking, najpovoqnija cijena ikad, tel. 066/650-000 Prodajem prostor 95 m2, ul. S. Stepanovi}a, dvostrana orijentacija, gratis kvadrati, najni`a cijena ikada, tel. 066/650-000 Hitno prodajem poslovni lokal, 70 m2, u tr`nom centru "Milenijum" u Derventi, tel. 066/709-381 Prodajem ili iznamqujem {tampariju u ispravnom stawu u Bawaluci, mo`e i zamjena, tel. 065/532-985 Prodajem poslovni prostor u Bawaluci, Obili}evo-Mejdan, 68 m 2 /P, cijena 2.300 KM/m2, tel. 065/549-687 Prodajem poslovni prostor u Bawaluci, Nova varo{ kod Med. elektronike, ul. Petra Ra|enovi}a 38 m2/P, cijena 850 evra/m2, tel. 065/549-687 Prodajem poslovni prostor u Bawaluci, naseqe Tuwice na placu 3.100 m 2 , cijena 285.000 evra, tel. 065/549-687 Prodajem poslovni prostor, 145 m2, pogled na Vrbas i {etali{te, parking, najni`a cijena ikad, tel. 066/650-000 Prodajem prostor 85 m 2 , pogled na {etali{te, atraktivno, sve u staklu, ul. Stepe Stepanovi}a, za razne djelatnosti, najni`a cijena ikada, tel. 066/650-000 Prodajem poslovni prostor, povoqno, tel. 051/436-300, 066/391-747 Prodajem poslovni prostor, 100 m 2 , vi{enamjenski, ulica Kara|or|eva kod "Jadranke", tel. 065/588-889

Izdajem namje{ten dvosoban stan 55 m2, novogradwa, naseqe Nova varo{, tel. 066/528897 Izdajem namje{tenu garsoweru sa dva le`aja u Obili}evu, tel. 065/900-474

IZDAVAWE
Izdajem poslovni prostor, 60 m2, Kara|or|eva 2, zgrada "Energomonta", tel. 065/583359 Izdajem ili prodajem komplet opremqenu stomatolo{ku ordinaciju i zubnu laboratoriju-tehniku, 80 m2 , Isto~no Sarajevo, kod autobuske stanice, tel. 061/451-906, 066/634-794 014522 E Izdajem poslovni prostor, 30 m2, TC "Ekvator" u centru Bawaluke, tel. 051/215-695, 065/300-937 Izdajem ili prodajem lokal 20 m2 na atraktivnoj lokaciji na Star~evici, tel. 065/260533 Izdajem poslovni prostor, Lazarevo (preko puta ambulante), Bawaluka, tel. 065/972-857 Izdajem povoqno poslovni prostor u ^esmi, kod crkve, tel. 065/251-263 Izdajem poslovni prostor, mo`e i za skladi{te, ul. Jovana Ra{kovi}a 48, tel. 051/214-164 Izdajem na du`i period poslovni prostor u zanatskom centru Obili}evo povr{ine 50 m2, ulica Cara Lazara 43 uz pekoteku i taksi {tand, telefon 051/385-131, 066/154-289 Izdajem poslovni prostor, 60 m 2 , Ka ra|or|eva 2, zgrada "Energomonta", tel. 065/583-359 Izdajem namje{tenu kancelariju 16 m2 u PC "Ekvator", prvi sprat, tel. 065/517-821 Izdajem poslovni prostor 100 m2, drugi sprat, strogi centar, privatni parking, tel. 065/936-831 Izdajem poslovni prostor (dvije kancelarije), 27 m2 u `utoj zgradi kod Mqekare, tel. 065/538-602 Izdajem poslovni prostor, 73 m2, centar,

POTRA`WA
Tra`im cimerku, nepu{a~a, cijena sa re`ijama 125 KM, Nova varo{, tel. 066/116731 Tra`im stan na ~uvawe, pla}am re`ije, tel. 066/218-010 Mladi bra~ni par tra`i jednosoban stan ili garsoweru na du`i period, tel. 066/719262

IZDAVAWE
Izdajem jednokrevetnu sobu za mu{ku osobu u centru kod Narodnog pozori{ta, tel. 065/641936, 065/881-643 Izdajem jednokrevetnu sobu studentkiwi u stambenoj zgradi, centralno grijawe, upotreba kuhiwe i kupatila, tel. 051/464-458 Izdajem studentima dvokrevetnu sobu u dvosobnom stanu u Boriku, 200 m od kampusa (obavezno prisustvo roditeqa za dogovor), tel. 066/932-159 Izdajem djevojci namje{tenu sobu u stanu sa kori{tewem kuhiwe, hodnika, kupatila, balkona, koje }e dijeliti sa cimerkom, Obili}evo, tel. 065/051-243 Izdajem sobu u Boriku, tel. 065/614-842 Izdajem studentima dvokrevetnu komfornu sobu u dvosobnom stanu, Borik (blizu kampusa), tel. 051/255-681, 065/375-250

srijeda, 17. jul 2013.


RK Kastel: Izdaje lokale 18+21+22 + 37 + 55 m2, mo`e i spajawe. Grijawe, klima, lift, obezbje|ewe; tel. 051/216-161, 065/522-802 Izdajem namje{ten kafi} "MM" na Paprikovcu u ulici Zelengorskoj, tel. 065/956967 Izdajem poslovni prostor 22 m2 + magacin za sve namjene, povoqno, cijena po dogovoru; tel. 051/282-106, 065/635-449 Izdajem poslovni prostor, 180 m2, vi{enamjenski, kod Rebrova~ke crkve, tel. 065/631-613 Izdajem dvije luksuzno opremqene kancelarije, namje{tene, kod Rebrova~ke crkve, povoqno, tel. 065/631-613 Izdajem kancelarijski poslovni prostor 125 m2 u centru grada uz mogu}nost kori{}ewa gara`e, povoqno, tel. 066/528-897 Prodajem plac u Trnu, dozvoqena gradwa, tel. 065/251-263 Prodajem plac u Slatini 1.000 m2, blizu bawe, tel. 065/439-990 Prodajem placeve od 1.200 i 1.500 m 2 u Jablanu, Bawaluka. Cijena devet maraka po 1 2 m , tel. 065/518-375 Prodajem plac 2.400 m2 u [u{warima pored puta, tel. 065/685-800 Prodajem tri placa po 500 m2, ul. Goluba Babi}a, dozvoqena gradwa 1/1, tel. 065/954963 Prodajem plac, 1.110 m2, u Motikama, kod crkve, cijena 25.000 KM, tel. 051/926-420, 065/329-733 Prodajem povoqno vi{e placeva u ^esmi, kod nove ambulante i 6,5 dunuma {ume u G. ^esmi, tel. 065/679-481 Prodajem plac u Dervi{ima, 650 m2, na placu struja i voda, telefon 065/927-483 Prodajem plac u Rije~anima - Lakta{i, tel. 066/266-629 Prodajem ili mjewam za stan 6,5 dunuma zemqe, put, voda, struja, potok, pogodno za ribwak, plastenik, 1/1, kod motela "Dragana", Bawaluka, tel. 066/897-405 Prodajem 19 dunuma obradivog zemqi{ta, voda, struja, put i gra|evinski plac od 661 m2 u [trbama, ^elinac, 1/1, tel. 051/551-355 Prodajem plac povr{ine 596 m2, tri kilometra od centra Bawaluke na Star~evici, tel. 066/904-084 Prodajem 19 dunuma obradivog zemqi{ta, voda, struja, put i gra|evinski plac od 661 m2 u [trbama kod ^elinca, tel. 051/551-355 Prodajem dunum zemqe (1.000 m2) sa devastiranom vikendicom na Kr~maricama, tel. 065/984-024 Prodajem povoqno plac, ul. Nenada Kosti}a, Zalu`ani, tel. 051/388-131 Prodajem placeve u [argovcu, devet kilometara od centra Bawaluke, tel. 051/214-862, 065/520-223 Prodajem placeve na Star~evici, u Debeqacima, Slatini i Rebrovcu, tel. 065/939-969 Prodajem plac na Kr~maricama oko 400 m2, cijena po dogovoru, tel. 051/313-028 Prodajem placeve u Lakta{ima (u blizini bazena), dozvoqena gradwa, tel. 065/493-216 Prodajem plac na Poniru i kod motela "Dragana" uz Vrbas, tel. 066/300-764 Povoqno prodajem placeve (748 m2, 785 m2, 770 m2, 797 m2, 842 m2) ima put, pogodno za vikendicu, mogu}nost uvo|ewa vode i struje, Gorwi Pavlovac, prilaz iz Triglavske ulice, zvati od 18 do 21 ~as, tel. 051/282-266 Prodajem zemqu u Kadiwanima, povoqno, tel. 066/911-777 Prodajem plac, 600 m2, naseqe Ada, tel. 065/ 456-749 Prodajem 20 dunuma zemqe, pored magistralnog puta Prijedor - Bawaluka, podesno za industrijski pogon, tel. 051/317-719 Prodajem plac 410 m2, ul. Srpskih rudara 92, tel. 066/858-456 Prodajem zemqu na putu Slatina-Kla{nice, 800 m od bawe "Slatina" uz glavni put, 051/439094, 065/267-635 Prodajem plac 735 m2 u ulici Jovana Bijeli}a, naseqe Novakovi}i, Bawaluka, tel. 065/666-116 Prodajem 3.900 m2 zemqe, Bawaluka - Jablan, tel. 065/569-294 Prodajem 1.000 m2 gra|evinske parcele u Barlovcima, tel. 051/255-715, 065/823-034 Prodajem vi{e parcela zemqe, ogranak ul. Franca [uberta (blizu etno-sela), tel. 065/682-202 Prodajem 2.100 m2 zemqe, mogu}nost prikqu~ka struje, vode, telefona, selo ^arda~ani, tel. 051/300-099 Prodajem vi{e placeva pored rijeke, od jedan do 200 dunuma u Slatini, tel. 065/964-929 Prodajem plac od 483 m 2 u ul. Nenada Kosti}a 63A, cijena 40 KM/m2, Zalu`ani, Bawaluka, tel. 051/370-049, 065/537-344 Prodajem 1.800 m2 zemqe u poqu na po~etku [u{wara, ravna povr{ina, zemqa je prva klasa, tel. 051/309-032 Prodajem dva placa u [argovcu (kod prodavnice "Jabuka"), 1.300 m2 i 1.200 m2, uredna dokumentacija, 1/1, tel. 0038544535503 Prodajem 300 m2 zemqe, ul. Jovana Ra{kovi}a 205, tel. 066/152-155 Prodajem placeve, ul. Vida We`i}a, Rebrovac, tel. 065/697-245 Prodajem 6.000 m2 zemqe u Kadiwanima, pored potoka i izvora vode, pogodno za vikendicu i odmor, put, struja, voda i telefon obezbije|eni, tel. 066/911-777 Povoqno prodajem 18.000 m2 zemqe u ]etojevi}ima, ~etiri kilometra od Slatine, pogodno za vo}wak i sl., tel. 066/911-777 Prodajem plac u [u{warima, 1.000 m 2 , struja, voda, asfalt, lokacija atraktivna, pla}ene sve saglasnosti, povr{ina predvi|ena za dva placa, tel. 061/107-264 Prodajem ~etiri dunuma zemqe kraj puta u Kobatovcima, Lakta{i, 800 m od hotela "Kaldera", 1/1, mogu}nost uvo|ewa struje i telefona, cijena veoma povoqna, tel. 063/1622-621, 00381112272103 Prodajem plac 2.320 m2 Krupa na Vrbasu (desna obala Vrbasa), tel. 066/648-756 Prodajem u ^esmi 30 dunuma zemqe sa starom ku}om, 1/1, tel. 065/539-699 Prodajem 11 dunuma zemqe u Kadiwanima, mo`e kompenzacija za "golf 4" uz doplatu za zemqu uz dogovor, tel. 065/389-651 Prodajem 100 dunuma zemqe nedaleko od Bawaluke, pogodno za vo}wak ili vinograd, tel. 065/666-116 Prodajem plac 650 m 2 na Petri}evcu, Bawaluka, tel. 065/170-792 Prodajem 13 dunuma zemqe uz put Gradi{ka Turjak, od autoputa pet km, Gradi{ka Drageqi, tel. 065/569-294 Prodajem osam dunuma zemqe, dunum 3.000 KM, tel. 065/189-137 Prodajem 2.700 m2 zemqu u Jablanu kod katoli~ke crkve, papiri 1/1, tel. 065/575-903 Prodajem placeve u Lakta{ima, blizu centra, dozvoqena gradwa, struja, voda, asvalt, papiri uredni, tel. 065/584-802 Prodajem 15 dunuma zemqe u Mahovqanima kod {tamparije "Nezavisnih novina" i "Glasa Srpske", tel. 065/032-720 Prodajem u Radiwa~i 57.600 m2 zemqe pored rje~ice, tel. 065/569-294 Prodajem osam dunuma zemqe 1/1, u Novoj Topoli, naseqe Kraji{nik, zvati od 15 do 20 ~asova, tel. 038552543601 Prodajem plac - zemqu 20.000 m2, cijena 23 KM/m2 u ^arda~anima (reg. planom predvi|ene dvije hale), tel. 065/549-687 Prodajem plac - zemqu 11.500 m2, Kr~marice, cijena 120.000 KM, mo`e zamjena za stan, tel. 065/549-687 Prodajem plac - zemqu, naseqe Kumsale kod "Vitaminke", 8.000 m2, cijena 800.000 KM, pogodno za stanogradwu, tel. 065/549-687 Prodajem placeve u Bawaluci, naseqe Debeqaci, cijena 12 KM/m2, tel. 065/549-687 Prodajem plac, 1.700 m2, za gradwu ku}evikendice, Pavlovac, 4,5 km od centra grada, tel. 051/282-106, 065/635-449 Prodajem plac od 2.500 m2 u Slatini, struja, voda i telefon, tel. 051/460-693 Prodajem dunum zemqe na Star~evici u ul. Starog Vujadina, 2,5 km od kafi}a "Voks", povoqno za vikendicu, vo}wak, tel. 065/666197 Prodajem 7,5 dunuma zemqe, Bawaluka Zalu`ani, prijedorska petqa, predvi|ena hala, tel. 065/569-294 Prodajem ~etri placa iza "Obija", Bawaluka - Dervi{i, tel. 065/569-294 Prodajem plac od 600 m 2 u ul. Blagoja Parovi}a, dozvoqena gradwa, vlasni{tvo 1/1, tel. 065/716-250 Prodajem zemqu u Drugovi}ima, ~etiri dunuma, tel. 051/318-170 Prodajem dva gra|evinska placa od 500 m2, ul. Franca [uberta, dozvoqena gradwa ku}a, vlasni{tvo 1/1, (asfalt, voda, kanalizacija), cijena po dogovoru, tel. 051/437-862 Prodajem plac 600 m2 u Lakta{ima, 700 m od op{tine, dozvoqena gradwa, povoqno, tel. 065/297-493, 065/068-663 Prodajem od ~etiri do 14 dunuma zemqe u Mahovqanima uz ravni put, 1/1, povoqno i hitno, tel. 066/791-259 Prodajem plac, 700 m2, Lau{, Bawaluka, tel. 051/308-895, 065/303-811 Prodajem plac na moru, 454 m2, cijena 50 evra/m2, Milna, Bra~, papiri uredni, put, voda, struja, tel. 066/818-425 Prodajem dunum zemqe, struja, voda, telefon, asfalt, udaqeno od grada {est kilometara prema Sara~ici, tel. 066/726-106 Prodajem plac 500 m 2 u Drakuli}u, od {kole 1.000 m, sa komplet gra|evinskim papirima i projektom, cijena 18.500 KM, tel. 065/588-889 Prodajem 18 dunuma zemqe na ^okorskim poqima, asfalt, struja, voda, blizu kowi~kog kluba, tel. 065/819-555 Prodajem parcelu u Motikama, 1.200 m2, struja, gradska voda, papiri uredni, tel. 065/375-853

PRODAJA
U suterenu stambene zgrade u Gradi{ci prodajem dvije gara`e, tel. 065/682-319 Prodajem gara`u u ul.\ure \akovi}a, Ko~i}ev vjenac, Bawaluka, tel. 065/612-431 Prodajem gara`u 57 m2 u zgradi, ul. Isidore Sekuli} 10 B, tel. 065/510-384 Bawaluka - velika zidana gara`a, strogi centar, ul. Kraqa Alfonsa, vlasnik, mogu}nost legalizacije, izgra|ena 1975, povoqno, tel. 063/066-076 Prodajem gara`u, vl. 1/1, 15 m2, naseqe \ure \akovi}a, Bawaluka, tel. 065/614-050 Prodajem gara`u u suterenu stambene zgrade u ul. Simeuna \aka br. 62, povr{ine 15 m2, vl. 1/1, tel. 065/512-822 Prodajem zidanu gara`u u centru, 14 m2, u ul. Vase Pelagi}a 1, Bawaluka, tel. 065/461-655

IZDAVAWE
Izdajem gara`u kod glavnog SUP-a, ul. An|e Kne`evi}, cijena 50 KM, tel. 065/410-259 Izdajem - prodajem gara`u kod Narodne skup{tine RS, ul. Petra Ko~i}a, 17 m2, tel. 065/512-010 Izdajem gara`no mjesto u zgradi, Kara|or|eva 79B, tel. 051/282-772 Izdajem zidanu gara`u u ulici Save Mrkaqa kod Medicinskog fakulteta, tel. 065/587-598

PRODAJA
Prodajem ve}i kiosk 3h2,70 m2 (visine 2,70 m2) i dva mawa 2,10h2,17 m2 (visine 2,33 m2) aluminijumski, prenosivi, u odli~nom stawu, tel. 066/927-989

PRODAJA
Prodajem plac 5.000 m2 (na placu ima oko 35 m 3 {ume smr~e i johe), kod galerije u Zelenikovcu, Mrkowi} Grad, tel. 065/583-306 Prodajem plac na Lau{u na 4 km i u Zalu`anima kod {kole, tel. 066/205-505 Prodajem plac u Bawaluci, Star~evica, ul. Koste Jari}a, 360 m 2 , dozvoqena gradwa, struja, voda, telefon, asfalt, ul. rasvjeta, tel. 065/573-447 Prodajem placeve od 1.200 i 1.500 m 2 u Jablanu, Bawaluka. Cijena devet maraka po kvadratu, tel. 065/518-375 Plac Bawaluka, Star~evica, ul. Koste Jari}a, 360 m2, dozvoqena gradwa, struja, voda, telefon, asfalt, ul. rasvjeta, tel. 065/573-447 Prodajem dva placa 812 m 2 i 824 m 2 , Bawaluka, Prije~ani, uz asfalt, desno, dobra lokacija, sve komunalije, 20 KM m2, 051/212981, 065/333-966 Prodajem gra|evinski plac, 650 m 2 , u Gradi{ci, 200 m od magistralnog puta, tel. 065/429-039, 065/612-344 Prodajem plac, 1.000 m2, voda, struja, asfalt, Slatina, tel. 065/512-345 Prodajem 4.000 m2 zemqe, kraj puta, papiri 1/1, pogodno za p~elarstvo, ^okorska poqa, Bawaluka, tel. 051/281-219 Prodajem 2.250 m2 zemqe sa mawom ku}om u Lakta{ima, povoqno, tel. 066/434-345 Prodajem ili mijewam plac od 800 m2 za garsoweru uz dogovor, tel. 065/525-942 Prodajem plac od 1.500 m 2 u Trnu, ul. Milo{a Obili}a, pored Vrbasa, tel. 066/205505 Prodajem 18 dunuma zemqe za izgradwu stambeno-poslovnih zgrada (17.000 m 2 ) na Paprikovcu, tel. 066/205-505 Prodajem plac, 500 m 2 u Drakuli}u, ul. Mawa~ka, 500 m od crkve, tel. 066/796-423

Prodajem placeve i zemqu u Motikama uz glavni put, struja, voda i uredni papiri, tel. 066/120-462 Prodajem 14 dunuma zemqe u Slatini, (1,5 km od centra Slatine) tel. 051/436-206, 066/ 817-930 Prodajem plac u [argovcu 940 m 2 , 1/1, udaqen od autoputa 400 metara, tel. 051/388094, 066/252-990 Prodajem dva placa po 400 m2 na Zuba~kim Ublima kod Trebiwa, cijena po dogovoru, tel. 0038267552230 Prodajem 1,2 dunuma zemqe u Jakupovcima, tel. 065/536-640 Prodajem 1,1 dunum zemqe u Jakupovcima, tel. 066/608-471 Prodajem plac 420 m2 uz samu rijeku Krupu, na placu je postavqena ladara, slike pogledati na www.pik.ba, tel. 065/538-602 Prodajem plac, 656 m 2 , u ulici Bra}e Kukrika kod br. 21, dozvoqena gradwa, struja, voda, kanalizacija i telefon, sve uz plac, tel. 051/215-483, 065/190-253 Prodajem plac, 2.700 m2, u {irem centru Slatine, asfalt, struja, voda i bunar, cijena 18.000 KM, tel. 065/013-329 Prodajem dva dunuma zemqe, Gorwi Drakuli}, ul. Mla|e ]usi}a 195, tel. 051/381358, 066/671-493 Prodajem vi{e placeva po 800 m2 uz asfaltni put Bawaluka - Sara~ica, od centra {est kilometara, papiri 1/1, tel. 065/607-482 Prodajem gra|evinsku parcelu, ul. Qev~anska - Petri}evac, tel. 051/282-085 Prodajem 11 dunuma zemqe sa {umom, cijena 11.000 KM, u Slatini, hitno, tel. 051/588-150, 065/964-929 Prodajem 1.700 m2 zemqe u Krupi na Vrbasu, blizu rijeke, struja, voda, asfalt, 1/1, povoqno, tel. 051/218-415, 051/216-067 Prodajem 15 dunuma zemqe i stariju ku}u u Seferovcima kod crkve, 15.000 KM, tel. 051/424-310 Prodajem ekolo{ki ~isto zemqi{te sa drvenom ku}icom i vo}wakom, tel. 051/464813 Prodajem 3.000 m2 zemqe u Sara~ici, 1/1, pored puta, dozvoqena gradwa, voda, struja, tel. 051/272-438, 066/977-719 Prodajem placeve 3.000 m2 isparcelisano, struja, voda, asfalt, pla}ene sve saglasnosti, lokacija atraktivna - povoqno, tel. 061/107-264 Povoqno prodajem plac 800 m 2 , 1/1 na Star~evici, dozvoqena gradwa, struja, voda, kanalizacija i asfalt, tel. 051/312-254, 065/465-516 Povoqno prodajem 2.200 m2 zemqe, 1/1, kod "Unisa", Rami}i, tel. 065/684-212 Prodajem dva placa na Star~evici, ul. Koste Jari}a, Bawaluka, tel. 065/459-827 Prodajem plac od 1.000 m2 sa podumentom, blizu Kla{nica kod novog autoputa, cijena 9.000 evra, tel. 065/159-677 Prodajem mawe placeve na po~etku Jakupovaca, blizu Kla{nica, cijena povoqna, tel. 066/467-752 Prodajem zemqu, povoqno, tel. 066/391-747 Prodajem tri dunuma zemqe u Razboju, pored magistralnog puta Topola - Srbac, ima gradsku vodu, struju i telefon, povoqno za izgradwu ku}e ili preduze}a, tel. 051/370931 Prodajem dva ogra|ena placa za ku}u, s vo}wakom, voda na placu, vl. 1/1, ul. Zdravka Dejanovi}a kod br. 47, Ma|ir, tel. 066/522640 Prodajem gra|evinsku parcelu od 675 m2 u Dervi{ima, na placu ima struja, telefon, kablovska, tel. 065/927-483 Prodajem plac i {umu, Ponir, Bawaluka, cijena povoqna, tel. 065/268-156 Prodajem 27 dunuma zemqe pored puta Lakta{i - Gradi{ka, povoqno za firmu, Lakta{i - Mahovqani, tel. 065/569-294

Prodajem gra|evinski plac 260 m2, dozvoqena gradwa objekta P+1, naseqe Paprikovac, tel. 066/528-897 Prodajem 750 m 2 zemqi{ta sa infrastrukturom (struja, voda, asfalt) u Slatini u neposrednoj blizini bawe, tel. 065/648424 Prodajem placeve od 800 do 1.000 m2, za gradwu stambenih objekata na lokaciji Prije~ani, povoqno, tel. 066/528-897 Prodajem gra|evinske placeve u ul. @. Zgowanina od 600 do 800 m 2 , dozvoqena gradwa stambenih objekata P+1+M, tel. 066/528-897 Prodajem zemqu u Orlovcima kod Prijedora, prekrasan plac uz asfalt, blizina vode, struje, tel. 065/636-545 Prodajem plac 1.900 m2 u Velikom Bla{ku, hitno i povoqno, tel. 065/636-545 Prodajem 4.000 m2 placa u Velikom Bla{ku, odmah uz ulicu i 1.000 m2 na Kr~maricama, Slatina, blizina vode i struje, hitno, tel. 065/636-545 Prodajem vi{e placeva u Dervi{ima, od 444 do 587 m2, voda i struja, uz Vrbas, tel. 065/698012 Prodajem u Motikama 30 dunuma zemqe, voda, struja, asfalt, tel. 066/325-606 Prodajem 20 dunuma zemqe pored magistralnog puta Prijedor - Bawaluka, podesno za industrijski pogon, tel. 051/317-719 Prodajem plac 1.000 m2 1/1 sa dva monta`na objekta, voda, struja, zelena ograda, 400 metara od bazena Lakta{i, tel. 051/282-772 Prodajem plac, 600 m2, ulica Vida We`i}a, Bawaluka, tel. 065/857-159 Prodajem povoqno dva dunuma zemqi{ta u Drago~aju (prema Motikama), pogodno za sve namjene, tel. 065/251-944 Prodajem plac od 350 m 2 , Vrbawa, R. Petrovi}a, tel. 065/644-713 Prodajem plac, 600 m2, N. Piva{evi}a, Ada, tel. 065/644-713

PRODAJA
Prodajem {umu sa zemqom u Malom Bla{ku, kod Slatine, tel. 065/176-181 Prodajem 17 dunuma {ume izme|u Kr~marica i Dubokog potoka, cijena 1.000 KM/dunum, tel. 0038551673154 Prodajem 18.831 m 2 {ume sa zemqom, Gradi{ka, Drageqi, cijena 1.000 KM/dunum, tel. 065/569-294 Prodajem 11 dunuma {ume u ]ukalima, op{tina Srbac, povoqno, tel. 065/511-598

PRODAJA
Prodajem imawe sa objektom, 20 dunuma zemqe, pogodno za vo}arstvo, asfalt, struja, voda, telefon, veoma povoqno, Drago~aj Gradina, tel. 065/298-400 Prodajem imawe sa 11 dunuma zemqe, struja, gradska voda, asfalt, rijeka, Gradi{ka - Drageqi, cijena 43.000 KM, tel. 065/ 569-294

6
PRODAJA

srijeda, 17. jul 2013.


Prodajem automobil "fijat punto 2", 1.2, 16 V, 2000. g. p., klima, 3.200 KM, tel. 066/194300 Prodajem "fijat brava" 1.6 16 V, benzin, 99. g. p., registrovan do 12/13, pre{ao 160.000 km, cijena po dogovoru, 065/936-210 Prodajem "ladu samaru" g. p. 1991, pre{la 73.000 km, nije u voznom stawu, nije registrovana, ima papire, tel. 051/225-240, 065/537-290 Prodaja svih vrsta i dimenzija novih i protekt kamionskih guma, uvoz iz Kine, po najni`im cijenama u regiji. Pitawa na imejl gumekina@gmail.com, tel. 065/225-662 Prodajem automobil "fijat punto 2", 1.2 16 v, 2000. god., registrovan, sivi, klima, ~etvoro vrata, 3.300 KM, tel. 066/194-300 Prodajem "kadet suzu", 88. g. p., 1.6 benzin, u solidnom stawu, istekla registracija, cijena po dogovoru, tel. 065/810-752 Povoqno prodajem "folksvagen yetu" 1,6 TD; g. p. 1991, crne boje, registrovana do 11/2013, prvi vlasnik, vozilo je gara`irano i u ekstra stawu, tel. 066/709-381 Prodajem "opel askonu" 1,6, g. p. 1986, tel. 065/568-658 Prodajem "audi 3" TDI, 66 kW, ful oprema, 1.900 cm3, g. p. 1997, registracija do maja 2014 g. u ekstra stawu, tel. 065/679-057 Prodajem "fijat bravo" HGT 2000, u odli~nom stawu, povoqno, potro{wa 7,0 l, nove gume, novi auspuh, cijena 2.900 KM, tel. 065/669-600 "Opel kadet 1.3 suza", 89. g. p., ~etvoro vrata, istekla registracija, jeftino, Bawaluka, 065/843-252 Prodajem "jugo 45" g. p. 1989; registrovan do maja 2014., tel. 065/673-266 Prodajem "opel kadet" 1,3 LS, benzinac, g. p. 1986, u voznom stawu, neregistrovan, cijena po dogovoru, tel. 051/465-217, 065/261-487 Prodajem automobil "{evrole-laceti" 1,4 g. p. 2007, u odli~nom stawu, tel. 065/902-530 Prodajem "mercedes" 220 E, 98. godi{te u odli~nom stawu, povoqno, tel. 065/631-613 Prodajem "golf II" dizel g. p. 1987. registrovan godinu dana, u dobrom stawu, tel. 065/960-326 Prodajem automobil "audi A6" 2,5; 103 kW, TDI, karavan, registrovan do maja 2014, cijena po dogovoru, tel. 065/690-459 Prodajem "fijat bravo 1,6", 16 V, benzin, registrovan do 30.4.2014, u odli~nom stawu, cijena 2.900 KM, tel. 065/367-269 Prodajem skuter (50 kubika), g. p. 2007; trajno registrovan, Bawaluka, tel. 066/401-400 Prodajem "kiju {uma" 1,5 g. p. 1998; tek registrovan, klima, ko`na sjedi{ta, metalik, cijena 2.500 KM, tel. 065/730-205 Prodajem "jugo 45" (g. p. 1990) u dobrom stawu, cijena 450 KM, tel. 065/797-511 Prodajem "mazdu 323", registrovana do septembra 2013. g., odli~no stawe, povoqno, mo`e zamjena za kombi, tel. 065/297-493, 065/068-663 Prodajem "tojotu starlet" 1.0, mali potro{a~, hitno, povoqno, 40 kW, mo`e i realna zamjena uz dogovor, tel. 065/297-493, 065/068-663 Prodajem "sitroen pikaso" g. p. 2004; 1,6 HDI, u odli~nom stawu, mo`e i zamjena, tel. 065/545-939 Prodajem "ford eskort" karavan, 1,6 benzin, 16 V, g. p. 1997, registrovan do decembra 2013; klima, servo, ABS, el. podiza~i, air beg, tel. 065/528-238 Prodajem "pe`o 206" automatik 1.4i, plavi, registrovan, troje vrata, mali potro{a~, Bawaluka, tel. 066/659-817 Prodajem "ford orion" dizel 1.600, 87, vozno stawe, kompletan, ~etvoro vrata, crno-sivi, istekla registracija, mogu}a zamjena, Bawaluka, tel. 065/204-890 Prodajem "mercedes E220" CDI "okac", 02, automatik, tek registrovan, silver, o~uvan, vlasnik, mogu}a zamjena, Bawaluka, tel. 063/674-534 Prodajem "golf 2", dizel, registrovan, povoqno, tel. 065/620-327 Prodajem "pe`o 406", g. p. 2002, hitno, tel. 065/671-118 Prodajem "ford fokus" karavan, 1,8 TDCI, ful oprema, g. p. 2002; 85 kW, 115 KS, registrovan, u odli~nom stawu, parking senzori, tel. 065/919-776 Prodajem "golf 2", benzin-gas, cijena povoqna, tel. 065/977-776 Prodajem "seat ibicu", benzinac, za rezervne dijelove, tel. 065/931-383 Prodajem "tojotu rav 4" 1.8 benzin, godina 2003, registrovana godinu, nove gume, servisna kwiga, povoqno, tel. 066/050-664 Prodajem "mercedes" limuzina, 1993. godina, crni PR250-124 tip, {krga{, 2.497 cm3, snaga devet kW, tel. 065/666-435 Prodajem "audi B-4", 2.0, g. p. 1992, gas, tek registrovan ili mijewam za jeftiniji "audi", tel. 065/385-405 Prodajem "ladu nivu" 4h4, 2005. g. p., pre{la 36.000 km, registrovana do marta 2014, tel. 065/614-627 Prodajem "pe`o 307", 2.0 HDI, g. p. 2004, registrovan, kilometra`a 117.000 km, u odli~nom stawu, hitno, tel. 066/710-588 Prodajem "golf 3", gas, registrovan deset mjeseci, cijena povoqna, tel. 065/900-781 Prodajem "golf 3", 1.9, TDI, g. p. 96, tel. 065/711-563 Prodajem "mercedes 124", 300 D 65 kW, 1985. g. p. {iroka lajsna, povoqno, mogu}a zamjena, tel. 065/297-493, 065/068-663 Prodajem "audi" 2.0, g. p. 1992, benzin i gas, tek registrovan ili mijewam za jeftiniji automobil, tel. 065/385-405 Prodajem "ford sijeru" 1.8, 90. limuzina, novi model, yija oprema, tamnocrvena, benzin, vlasnik, povoqno, tel. 065/317-474 Prodajem "ford sijeru" 1.8, limuzina, 90, novi model, ghia oprema, tamnocrvena, o~uvana, istekla registracija, povoqno, Bawaluka, tel. 065/317-474 Prodajem "opel kalibru " 2.oi, 16 V, 90, o~uvana, klima, alu. felge, crna boja, istekla registracija, povoqno, mogu}a zamjena, Bawaluka, tel. 065/843-252 Prodajem "golf 5", proizvodwa 2004, registrovan do jula 2014, tel. 065/372-927 Prodajem "nisan laurel" 2,3 dizel, povoqno, 1988. g. p., ekstra stawe, mogu}a zamjena uz dogovor, tel. 065/297-493, 065/068-663 Prodajem "mercedes 250" dizel u dobrom stawu, registrovan, povoqno, uz dogovor mogu}a zamjena za mawi automobil, tel. 065/068-663 Prodajem "mercedes 220 CDI", 1998. odli~an, pre{ao 228.000 km, povoqno, po dogovoru mo`e zamjena, tel. 065/297-493, 065/068-663 Prodajem "nisan 100 -nx targa 2.oi", 1994, ko`a, kupe, ~vrsti krov, kabriolet, alu, bijeli, registrovan, 225 KM/~, drugi vlasnik, redovno servisiran, 3.550 KM, tel. 065/549-568 Prodajem "mercedes" C220 CDi 2002. godina, povoqno ili mijewam za "mercedes" E220 CDi, 2005. godina, tel. 065/631-613 Prodajem "trabant", 1991. godi{te, registrovan, 2.200 KM, tel. 065/631-613 Prodajem ~etvoroto~ka{, 200 cm3, "jamaha", tel. 065/631-613 Prodajem "pe`o 207", g. p. 2007, 1.4 benzin, 90 KS, ful oprema, pre{ao 70.000 km, prvi vlasnik, servisna kwiga, u odli~nom stawu, tel. 066/528-897 Prodajem "alfa romeo" GT, 1.9 TD, ful oprema, metalik, crni, servisna kwiga, u odli~nom stawu, strane table, povoqno, tel. 066/528-897 zamrziva~ "gorewe", ladi~ar, tel. 065/813-885 Prodajem kombinovani fri`ider, tel. 065/931-383 Prodajem fri`ider sa komorom, tel. 052/333-666 Prodajem ve{-ma{inu "gorewe", cijena 120 KM, tel. 051/300-952 Prodajem pe} za centralno grijawe od 100 m2, drva i ugaq, u dobrom stawu, tel. 065/668070 Prodajem elektri~ni {poret i ve{-ma{inu, tel. 065/931-383 Prodajem dva mala proto~na bojlera, fri`ider "obodin" mawi, sto okrugli trpezarijski i "bagat" ma{inu {iva}u, stariji tip, tel. 066/197-474

Prodajem polovnu mje{alicu za beton, dizalicu, cirkular, bu{ilicu, motorku, laser vaservagu itd; zvati od 16 ~asova, tel. 051/355662 Prodajem ma{inu za brzu popravku obu}e marke "hardo" sa presom i {iva}om ma{inom, Ugqevik, tel. 0049725844178, 055/771-441 Prodajem ma{inu za lamperiju i pod sa alatima i ventilacijom, tel. 066/322-012 Prodajem liniju za dejonizaciju vode i proizvodwu sokova, ma{ine, mo`e zamjena, tel. 065/297-493, 065/068-663

PRODAJA
Prodajem regal, pet vertikala, kao nov, sme|e boje, cijena 150 KM, tel. 065/394-923 Prodajem regal, tri vertikale, boja meda, cijena 80 KM, tel. 065/394-923 Prodajem vi{e vise}ih elemenata, ladi~ar uz sudoper i drveni sanduk za posteqinu, tel. 065/166-366 Prodajem trosjed i dvosjed na razvla~ewe, povoqno, tel. 066/840-053 Prodajem pletenku od 10 l, dva kreveta (orahovina) iz 1950. godine, kuhiwski kredenac i dve metalne reklame 80h40 sa dr`a~em, tel. 065/811-058 Prodajem trpezarijsku komodu (kredenac), puno drvo, du`ine dva metra, tel. 065/856888 Veoma povoqno prodajem regal "div" sme|i, kuhiwski sto, fotequ od bambusa, tepih i mawu vise}u kuhiwu, tel. 065/424-231 Prodajem ugaonu garnituru, povoqno, tel. 065/612-622 Prodajem tepih, povoqno, tel. 051/302-196 Prodajem spava}u sobu radi selidbe, dobro o~uvana, ormar, francuski le`aj, stoli}, ogledalo, bife za pi}e, cijena 600 KM, tel. 066/226-935 Prodajem dobro o~uvan trosjed, kada se razvu~e kao bra~ni krevet, tel. 066/653-964 Prodajem podesivu stolicu i tabure, za ordinaciju ili kancelariju, tel. 066/953-305 Prodajem {iber ormar (trokrilni 250 cm), cijena 150 KM, tel. 065/394-923 Prodajem dva kau~a i dva ormara, tel. 065/416-859 Prodajem polovnu bijelu tehniku i namje{taj, tel. 066/636-236, 066/709-448 Prodajem {est kuhiwskih stolica, sto na razvla~ewe i tepih, sve polovno, povoqno, tel. 065/609-893 Prodajem "plejstej{n 2" , yojstik, memorijska kartica, igre, ~ipovan, cijena 75 evra, Bawaluka, tel. 065/616-442 Prodajem 30 dunuma trave za ko{ewe, kod {kole u Motikama, telefon 066/242-412 Prodajem fiskalnu kasu tip "e.xpert", cijena 250 KM, tel. 066/462-545 Prodajem leskova~ki ro{tiq "gradele" dimenzija 110h60, povoqno, hitno, tel. 065/769351 Prodajem pi{toq 7,65 mm osobama koje posjeduju odobrewe, tel. 051/318-568, 065/681717 Prodajem tri lova~ke pu{ke i pi{toq "tetejac" 7,62 sa oru`nim listovima, tel. 065/534729 Prodajem dva malo ve}a fri`idera, bicikl ve}i i mawi, vrata gara`na komplet, kau~, tel. 065/750-195 Prodajem rakiju {qivu i mlin za doma}instvo, tel. 051/380-165 Povoqno prodajem fri`ider-zamrziva~ ladi~ar i vise}u kuhiwu, tel.051/213-976, 066/265-653 Prodajem uqani radijator na struju, deset rebara, zvati poslije 17 ~asova, tel. 051/219051 Prodajem aparat za govor sa puwa~em, tel. 051/439-094, 065/267-635 Prodajem 30 dunuma ko{ene trave, Motike (kod {kole), tel. 066/242-412 Prodajem doma}u rakiju, cijena osam KM/l, tel. 065/614-842 Prodajem fiskalnu kasu, cijena 200 KM, tel. 065/873-957 Prodajem agregat 16 kW , dizel, ~etiri klipa, prikolica, veoma malo radio, u ekstra stawu. Cijena 4.350 KM, tel. 066/258-203 Prodajem klimu "vivax", cijena 250 KM, tel. 065/422-682 Prodajem harmoniku 120 basova, kacu 18 m i hrastovo bure 200 l, zamrziva~ 400 l, u dobrom stawu, tel. 051/355-043 Prodajem antidegubitusni du{ek, tel. 065/856-888 Prodajem ~izme i cipele martinke razne, tel. 065/342-713 Prodajem dva lijepo ru~no izra|ena }ilima od vune, povoqno, tel. 065/974-991 Prodajem stru~nu literaturu "Pedago{kopsiholo{ka", povoqno, tel. 066/280-090 Prodajem jelove daske i motornu pilu, povoqno, tel. 065/416-859 Prodajem {poret za eta`no grijawe "alfa plam", kori{}en godinu, 20 kalorija, tel. 051/280-758, 065/973-054 Prodajem povoqno doma}u rakiju {qivu, garancija za kvalitet, tel. 051/282-466, 066/755-505 Prodajem ve}i dje~iji krevetac sa du{ekom, skoro nov, povoqno, tel. 065/350-575 Prodajem "beko" elektri~ni {poret i fri`ider, novije, povoqno, tel. 065/443-751 Prodajem starine, stari stilski namje{taj, fotoaparat sa mijehom, gramofon na vergl i druge stvari, tel. 065/530-970 Prodajem le|nu motornu prskalicu "atomizer", povoqno, tel. 065/812-032 Prodajem bicikl "rog" brzinac, cijena 40 KM, dje~iji bicikl za uzrast od pet do osam godina, cijena 30 KM, u dobrom stawu, tel. 066/331-179 Prodajem hrastovu kacu 1.300 l, tel. 065/189137 Prodajem posebno ra|ene slike, sve ra|eno ru~no, sa pijeskom, pomo}u lampe i stakla, povoqno, tel. 062/290-039, 051/306-378 Prodajem kamp prikolicu "brako", papiri uredni, tel. 065/361-287 Prodajem grobnicu sa {est grobnih mjesta na grobqu "Sveti Pantelija", tel. 065/762889 Prodajem pi{toq italijanska "bereta 6", tel. 066/152-155 Prodajem 80 novih gajbi sa fla{ama "nektar" piva, tel. 065/368-563

PRODAJA
Prodajem vitlo za {umu zilovo sa postoqem za sve traktore plus 50 metara sajle, cijena po dogovoru, tel. 065/578-220 Prodajem osam boksova za krma~e prasilice, tel. 065/931-383 Prodajem plugove obrta~e deset cola, tel. 065/931-383 Prodajem sija~icu za krompir, tel. 065/931383

PRODAJA
Prodajem crijep, cijena 0,20 KM/komad, "Kikinda", zvati od 15 do 20 ~asova, tel. 051/305-162 Prodajem prozore ve}ih dimenzija za izloge, tel. 066/251-838 Prodajem {perovana vrata 200h70h10, prozor krilo na krilo 145h145 cm, prozor jednostruki 153h153 cm, sve 100 KM, tel. 066/679-527 Prodajem kopilit staklo, 15 tabli 25h185 cm, tel. 051/439-935, 065/265-314 Prodajem prozore ostakqene 210h140 jedan komad, 8h90 jedan komad, ulazna vrata 105h242 dva komada lijeva, tel. 051/439-935, 065/265-314 Prodajem elektri~ni licnasti kabl 5h10, du`ine 32 metra, kabl je nov, nekori{}en, tel. 065/980-038 Prodajem stolariju, prozore sa venecijanerima 140h140 cm, tri komada, balkonska vrata sa venecijanerima 220h80 cm, tri komada, tel. 066/485-924 Prodajem plasti~ne roletne malo kori{}ene, {irine 133 cm jedan komad, 123 cm dva komada, 106 cm jedan komad, 92 cm jedan komad, 79 cm jedan komad, svi su visine 170 cm, tel. 051/213-824 Prodajem hrastova ulazna dvokrilna vrata, lijeva 205x125, tel. 066/776-188

KUPOVINA
Kupujem stari kombi VW T1, predwa {ajba iz dva dijela, u bilo kakvom stawu ili samo dijelovi, tel. 065/342-713 Kupujem skuter do 1.000 KM, tel. 065/631-613 Kupujem "mercedes vito" kombi, putni~ki, tel. 065/631-613 Otkupqujem sve vrste vozila koja su za otpis do 300 KM, tel. 065/859-069

PRODAJA
Dijelovi za mobilne telefone, displeji, nove baterije, puwa~i, slu{alice, ta~skrin, mogu}nost ugradwe, servis, novo - polovno, Bawaluka, tel. 066/345-056 Mobilni telefoni, polovni, uvoz iz Austrije, 15-200 KM, o~uvani, garancija, besplatna dostava, Bawaluka, tel. 065/023-467

DIJELOVI I OPREMA
Prodajem far lijevi za "audi A6", g. p. 2001. i krila vrata, desna, 90 cm, povoqno, tel. 065/657-110 Prodajem gume za motore i skutere, tel. 065/931-383 Prodajem ~etiri aluminijumske felge sa qetnim gumama 205-50-16, tel. 065/931-383 Prodajem ~etiri qetne gume, 195/65 R 15, u vrlo dobrom stawu, cijena 25 KM/kom., tel. 065/682-202 Prodajem original fabri~ke duple komande za automobil, idealno za auto-{kole, tel. 065/040-404 Prodajem aluminijumske felge za "opel", ~etiri rupe, 14 cola, 110 KM i BBS `i~ani model, pet rupa za BMW, "mercedes" 110 KM, Bawaluka, tel. 063/962-774 Prodajem aluminijumske felge za BMW, "opel", "folksvagen", 15 cola, ~etiri rupe, vi{e modela, sa ili bez guma, Bawaluka, tel. 065/393-803 Prodajem prikolicu za motor, ul. Mire Cikote 10, Lazarevo 1, tel. 051/372-070 Prodajem letvu volana za "golf 3", petostepeni mjewa~ za "golf 3", tel. 065/931-383 Prodajem povoqno poklopac rezervnog to~ka za "tojotu rav 4", gume 17 cola, srebrni, tel. 065/716-678 Prodajem ~etiri felge za "fijat-tipo", aluminijumske, 16 cola, felge 14 cola za "golf 4" ~eli~ne, pet rupa, ~etiri felge i gume "mercedes jumba{" 14 cola, tel. 065/931-383 Felge "mercedesa" E klase, ~eli~ne, 15 cola, pet rupa, tel. 065/931-383 Prodajem "opelove" felge, 16 cola, aliminijumske, ~etiri rupe, tel. 065/931-383 Prodajem evro kuke za "reno lagunu" karavan, "opel zafiru", "reno megan" sedan, "golf 4", "pe`o 407", "reno senik", "reno megan `abac", tel. 065/040-404

ZAMJENA
Uzimam mla|e vozilo ili kombi u zamjenu za plo~ice granitne, kerami~ke i sanitariju, 065/295-763

PRODAJA
Prodajem sintisajzer 12 melodija, 12 ritmova, stereo elektronik MC 32 "First" Austrija, tel. 065/980-038 Prodajem muzi~ku liniju "AIWA", povoqno, tel. 051/302-196

PRODAJA
Prodajem kafe-bar, 21 m 2 , u Bawaluci, opremqen, klimatizovan, vawska ba{ta, blizina Vrbasa (pored motela "Meriot"), naseqe Ko~i}ev vijenac,cijena 55 000 KM, tel. 065/329-448 Prodajem kafe-aparat sa mlinom, uz garanciju, fiskalnu kasu "altera" i ambala`u za pivo i kiselu vodu, tel. 065/429-104 Prodajem aparat za giros ili kebab, cijena 1.000 KM, defiskalizovanu kasu "inventa", cijena 310 KM i rostfrajnu napu cijena 850 KM, tel. 065/422-682 Prodajem kafe-aparat "San Marko", redovno odr`avan i servisiran. Cijena 1.500 KM, tel. 066/117-192

PONUDA
[kola (~asovi) harmonike, klavira, klavijatura. Narodna-zabavna muzika, pjesme, kola, instrumentali, po va{em izboru. Note-tekstovi, muzi~ki instrumenti za djecu, tel. 066/034-057

PRODAJA
Prodajem kimono za yudo, malo kori{}en, tel. 066/288-666

KUPOVINA
Kupujem yins garderobu, stari modeli koji nisu no{eni, "levis", "vrangler", "li", "rifle rei royers", tel. 065/342-713

PRODAJA
Prodajem noviju "ladu" 1,5, g. p. 2005. super o~uvana, servisirana, centralna, el. podiza~i, reg. do 2.2013, cijena po dogovoru. tel. 065/974699 Prodajem "audi B3", plin, registrovan, o~uvan, tel. 065/900-781 Prodajem teretno vozilo "sitroen yamper" motor 2,5 dizel, 63 kW, g. p. 1997, nosivnost jedna tona, tel. 065/260-533

PRODAJA
Povoqno prodajem elektri~ni {poret i

PRODAJA
Prodajem povoqno jaja japanske prepelice, tel. 066/197-474

srijeda, 17. jul 2013.


Prodajem grobnicu {esticu, oblo`enu, na grobqu "Sv. Pantelija", tel. 051/255-715, 065/823-034 Kvalitetne gume "mi{elinke" sa montiranim felgama 205/80 R 16 prodajem ili mijewam za drva, tel. 066/726-106 Prodajem ili mijewam za drva ili rakiju dva fri`idera, jedan kao nov, tel. 066/726106 Prodajem kadu za kupatilo, odli~na, mo`e zamjena za drva ili rakiju, tel. 066/726-106 Prodajem ili mijewam za drva aluminijumska vrata, dvokrilna 2,15h1,30, kvalitetna, tel. 066/726-106 Prodajem ulazna `eqezna vrata, mo`e zamjena za drva ili rakiju, tel. 066/726-106 Prodajem laptop "gerikom-9000", monitor 15, SD reza~, slabija baterija, 160 KM, Bawaluka, tel. 064/414-3970 Kolor TV "~ajavec", ekran 66 cm, daqinski, monitor za kompjuter, obi~ni, digitalni fotoaparat "samsung", 12 mpx, metalik crveni, kao nov, Bawaluka, tel. 066/138-032 Brdski bicikl "Mountin bike-Alpina", {iroke gume, model "Pacivic", HL i dje~iji `enski bicikl "Pinky", kao nov, za uzrast 5-12 godina, povoqno, Bawaluka, tel. 065/518-850 Puwa~ za digitalne fotoaparate, laptope, video-kamere, mobilne telefone, novo garancija, dostava, Bawaluka, tel. 065/485-955 Prodajem "soni plejstej{n 2", kompletan, yepna konzola "soni PSP", devet igrica i "soni plejstej{n 1", igrice, yojstici, Bawaluka, tel. 063/674-955 Prodajem {poret gas-struja, telefon za identifikaciju, vitafon, mobilni telefon "K 810" i druge razne stvari, tel. 066/656-322 Prodajem pe} "alfa sedam" za centralno grijawe, tel. 051/305-036, 065/846-256 Prodajem prikolicu sa arwevima, tel. 065/836-879 Prodajem armiranobetonske stubove raznih du`ina za mre`u i bodqikavu `icu, tel. 051/388-094, 066/252-990 Prodajem betoniranu grobnicu za dvoje kod crkve u Kla{nicama, Lakta{i, tel. 065/771282 Prodajem bicikl, tel. 052/333-666 Prodajem dva dje~ija bicikla i bicikl sa amortizerima, tel. 065/931-383 Prodajem aparat za prawe automobila, vru}a voda, tel. 065/931-383 Prodajem dva televizora, povoqno, tel. 065/931-383 Prodajem dva sa~uvana kau~a, dvije sa~uvane foteqe, TA pe}, dvije male sjekire za lovce, ribolovce i {ofere, ko`nu bundu dugu novu, pi{toq "italijanska bereta", 7,65 mm, tel. 066/437-725 Prodajem dva grobna mjesta na Gradskom grobqu, tel. 066/953-305 Prodajem kasa pultove sa pokretnom trakom. Proizvo|a~ "Celfa" Italija. Kontakt: Goran, tel. 066/117-189 Prodajem 25 metara pocin~anih cijevi za vodu, {ezdesetak koqena, T nastavak, tri propusna ventila 3/4 cola, tri ventila 1/2 cola, dva podna sifona, tel. 065/011-065 Prodajem dva pojedina~na grobna mjesta na grobqu Gorwi Drakuli}, cijena povoqna ili mijewam za drva, tel. 066/726-106 Prodajem bicikl, fiskalnu kasu, regal, komodu i plakar, tel. 065/382-379 Dijamantsko bu{ewe rupa i rezawe armiranog betona, {temawe, tel. 066/640-678 Prevodim sve vrste tekstova sa wema~kog na srpski jezik i obrnuto, tel. 065/994-493 Stalni sudski tuma~ za engleski i ruski jezik. Prijem dokumenata od 9 do 21 ~as. Aleja Sv. Save 30. Tel. 065/535-820 Pronala`ewe podzemnih voda, bu{ewe bunara. Rad na podru~ju Bawaluke, Kozarske Dubice, Prijedora, Prwavora, Dervente, Gradi{ke, dvadesetogodi{we iskustvo u radu, tel. 065/952-183 Stalni sudski tuma~ za engleski i ruski jezik. Prijem dokumenata od devet do 21 ~as, Aleja Sv. Save 30, tel. 065/535-820 Prevodim sve vrste tekstova sa wema~kog na srpski jezik i obrnuto, tel. 065/994-493 Medicinska sestra u penziji brinula bi o starijim i bolesnim osobama, mogu}nost boravka i 24 ~asa, tel. 066/085-537 Prevodim sve vrste tekstova sa wema~kog na srpski jezik, 065/994-493 Vodoinstalater nudi usluge, izrada nove instalacije, sitne popravke postoje}e, ma{insko od{topavawe za~epqewa, dajem garanciju, 065/546-390 051/211-763 Izvodimo sve vrste molerskih radova. Lakirawe i farbawe stolarije, gletovawe, lijepqewe tapeta. Povoqno i kvalitetno, tel. 065/226-848, 065/923-734, 051/272-912, 066/700917 Dajem instrukcije iz matematike u~enicima i studentima, tel. 066/159-956 Kuvana doma}a hrana za radnike. Sendvi~i "gica", "bubamara" i drugo za ro|endane. Mini-lisnata peciva raznih filova za svaku priliku. Naruybe na 065/473-140 Ozbiqna i odgovorna porodi~na `ena ~uvala bi djecu i brinula bi se o starijim osobama, pru`aju}i i druge vrste pomo}i u doma}instvu, na podru~ju Bawaluke, tel. 051/424-068, 065/397-124 Izra|ujem predmete od drveta za doma}instvo (stolove, stolice, stijene i drugo), tel. 065/388-044 Fizioterapeut pru`a usluge kompletne i parcijalne masa`e u va{em domu, tel. 065/373906 Ma|ioni~ar "Zoro", pozovite ekstra ma|ioni~ara na dje~iji ro|endan (2-15 godina) bi}ete odu{evqeni, tel. 065/399-041 Servis gumenih i PVC ~amaca, ribarskih odijela, du{eka, monta`nih bazena, oprema i zavarivawe plastike, tel. 065/990-944 Nastavnica matematike daje instrukcije u~enicima osnovne {kole, tel. 051/302-196 Ozbiqna `ena pomagala bi starijim osobama, spremawe, kuvawe i ostalo, tel. 065/876-450 Radim sve vodoinstalaterske radove, kao i pro{topavawe odvoda, uz garanciju, povoqno, tel. 051/272-647, 065/304-476 Instrukcije iz matematike za osnovce i sredwo{kolce, dvo~as 15 KM, dolazim kod vas, tel. 065/562-027 Moler, radim sve vrste molerskih radova, kre~ewe, unutra{we fasade, demit fasade i ostale poslove, tel. 066/536-311 Instrukcije iz engleskog za sve uzraste, ~as deset ili pet KM, tel. 065/054-805 Ku}ni majstor obavqa sve vrste ku}nih poslova, elektro, vodoinstalacije, ugradwu, popravke, moleraj, povoqno, kvalitetno i brzo, tel. 065/898-454 Radim metalne ograde, kapije, nadstre {nice, gara`na vrata i ostalo od metala, tel. 065/321-392 Elektri~ar vr{i zamjenu dotrajale opreme, popravqa stare i ugra|uje nove elektroinstalacije, tel. 065/418-878 Iskusni ku}ni majstor obavqa sve vrste ku}nih poslova, elektro i vodoinstalacija, moleraj, bravarske i ostale poslove, vrlo kvalitetno i profesionalno, tel. 065/980038 Profesor engleskog jezika daje ~asove i instrukcije (osam KM), prevodi tekstove i dokumenta, sudski tuma~ - prevodilac, tel. 065/938-401 Popravqam okvire svih vrsta nao~ara brzo i kvalitetno, Aleja Svetog Save 16, tel. 051/ 318-227

KUPOVINA
Kupujemo lomqeni zlatni i srebrni nakit u Palama, tel. 066/880-267 Kupujem traku za tr~awe na elektri~ni pogon, tel. 065/516-037 Otkupqujemo sve vrste zlatnog i srebrnog nakita po najpovoqnijim cijenama, Trebiwe, tel. 065/154-347 Otkupqujemo sve vrste zlatnog i srebrnog nakita po najboqim cijenama u Prwavoru, tel. 066/381-700 Kupujemo lomqeno zlato i srebro u Lakta{ima, tel. 066/614-955 Kupujemo lomqeno zlato i srebro u Fo~i, tel. 066/882-982 Otkupqujemo lomqeno i novo zlato i srebro u Zvorniku po najboqim cijenama! Nalazimo se preko puta op{tine Zvornik, tel. 066/831944 Otkupqujemo sve vrste srebrnog i zlatnog nakita po najboqim cijenama, Modri~a, tel. 066/257-048 Kupujemo lomqeni zlatni i srebrni nakit u Palama, tel. 066/880-267 Otkupqujemo sve vrste zlatnog i srebrnog nakita, Derventa, tel. 066/299-097 Kupujemo lomqeni zlatni i srebrni nakit na Palama, tel. 066/880-267 Kupujem moto-opremu (starinske modele): jakne, pantalone, kacige, rukavice, ~izme itd., tel. 065/342-713 Kupujem monofazni motor 2,2 kW, 1.200 obrtaja, tel. 065/631-613 Kupujem rakijski kazan, tel. 065/631-613

Izdajem sobe i apartmane u Bijeloj, iza hotela "Delfin", voda non-stop, klima, ima parking, i niz drugih pogodnosti; tel 0038231-683-379;, 0038269079527 Iznamqujem apartmane u centru, 50 metara od mora, Neum, tel. 036/880-320, 063/350-149 Izdajem sobe i pansione u Sutomoru, povoqno, tel. 0038268463620 Igalo, povoqno izdajem apartmane i sobe, zvati poslije 12 ~asova, tel. 0038231335144 Izdajem apartmane u \enovi}ima, 50 metara od mora, tel. 0038268506287 Ka{tel Luk{i} kod Splita, izdajem apartman, oko 450 m udaqen od mora, centra i pla`e, tel. 00385981661749 Vodice, centar mjesta, u ku}i, blizu mora i svih sadr`aja, izdajem sobe sa upotrebom kuhiwe ili apartman za ~etiri do deset osoba, tel. 00385981661749 Izdajem apartman u Igalu sa ~etiri le`aja, sa velikom terasom i parking mjestom, od mora udaqeno 1.000 metara, tel. 051/305-585, 065/217-039 Povoqno izdajem apartmane smje{tene uz more u Neumu, tel. 063/327-098, 036/884-169 Izdajem garsoweru, kapacitet ~etiri do {est osoba, 200 metara od pla`e, u centru Igala, tel. 065/169-551 Izdajem sobe za no}ewe i dnevni odmor u Bawaluci, cijene povoqne, tel. 051/305-644, 065/934-310

PONUDA
Apartmani u Zaostrogu, ku}a 100 m od mora, tel. 0038521629041

IZDAVAWE
Kre~ewe, ekstra povoqno, tel. 065/560-946 Prevoz putnika Zagreb - Beograd - Sarajevo i druge destinacije, tel. 065/711-563 KV moler vr{i moleraj, gletovawe, kre~ewe, stolarija, {panski zid, kulir-plast, fasade i demit fasade, tel. 066/252-693 Popravqam okvire nao~ara, svih vrsta, brzo i kvalitetno, Aleja Svetog Save br. 16, tel. 051/318-127 Pravim i prodajem piramide od stakla za grobqe, tel. 065/538-048 Prodajem sve vrste retrovizora za autobuse, kamione, kombi vozila, yipove, te kriva i rezana ogledala sa ugradwom, farovi za "golf" i "mercedes", tel. 065/538-048 Izra|ujem kvalitetno sve vrste fasada, tel. 066/842-715 ^i{}ewe stanova, zgrada, poslovnih prostora, Bawaluka, povoqno, tel. 065/583-653 Profesor matematike daje instrukcije u~enicima i studentima, po potrebi dolazim na adresu. Cijena povoqna, tel. 066/233-318 Pravimo bombowere sa marcipanom i bez marcipana, te figurice od marcipana za torte i kola~e, tel. 066/888-147 Ma{inske glazure, fasade, moleraj, sanacije, tel. 066/777-377 VKV moler brzo, kvalitetno i povoqno radi kompletan moleraj, gletovawe, kre~ewe i lakirawe stolarije, tel. 066/818-425 Gradimo ran~eve, kamine, pecane, fontane, bazene, radimo sve od kamena i stare cigle, tel. 066/256-211 Usluge prawa i su{ewa svih vrsta tepiha, prevoz po potrebi obezbije|en, tel. 065/885944 Izra|ujem {amote za "alfa" {porete, sedmicu i devetku, {amotiram i ostala lo`i{ta, tel. 051/350-923, 065/831-729 Brusim i lakiram parket i brodski pod, tel. 065/178-743 Stolar na licu mjesta radi popravke stolarije, namje{taja, le`ajeva i roletni, stakli stolariju, tel. 065/562-149 Profesor wema~kog jezika vr{i prevod uz ovjeru i daje instrukcije, tel. 065/597-780 Koqem velike sviwe, male prasi}e i sve ostalo, tel. 065/566-181 Servis televizora, muzi~kih linija, poja~ala i sli~nih ure|aja, prevoz i dijagnostika kvara besplatni, tel. 051/435-000, 065/965-291 Dimwa~ar ~isti dimwake, centralne pe}i i kotlove za grijawe uz va`e}u potvrdu, tel. 051/483-144, 065/670-639 Kre~ewe, gletovawe, tapete, fasade, hidroizolacije, rigips, adaptacije i sanacije objekata, zavr{ni radovi, tel. 066/449-783 Izdajem jednosoban stan, klimatizovan, za pet osoba, pla`a 200 m, cijena 30 evra u centru Sutomora, tel. 065/641-429 Apartmani SAM - Igalo, novoizgra|eni, potpuno namje{teni i opremqeni apartmani u blizini Titove vile klima, sat TV, WiFi. Kontakt: 00382(0)68 216140, 00387(0)65 433812, info@apartmanisam.com, tel. 065/313-002 Izdajem sobe u Meqinama, Herceg Novi, tel. 00382/31/34-8499, 065/287-593 Vodice, iznajmqujem sobe sa upotrebom kuhiwe, veliki parking, u blizini pla`e i centra grada, cijena 100 kuna po osobi, osobe sa dvoje djece pla}aju za samo jedno dijete, tel. 0038591/794-3004, 0038522440469 Podstrana, {est kilometara ju`no od Splita, apartmani i sobe, novogradwa, ure|eno, ~isto, klimatizovano, udobno i povoqno, tel. 063/415-377, 066/262-772 Izdajem povoqno u Srimi, Vodice, sobe i artmane, tel.0038522442795, 066/807-068 Povoqno izdajem apartmane sa parkingom u Bristu na Makarskoj rivijeri, tel. 00385915715505 [33574 G

POTRA`WA
Primam na poklon dvije ko{nice i p~ele, tel. 065/631-613 Primam etno-stvari na poklon, tel. 065/631613

PRODAJA
Prodajem vojni~ke ~izme za planinske jedinice (tolminke), br. 43,5, pogodne za planinare i lovce, tel. 066/288-666 Prodajem dva reketa "hed", polovni, dobro o~uvani, takmi~arski "Mier-Gell", i torbu za rekete "beg", tel. 065/609-893 Prodajem umivaonik, mali bojler ispravan i veliki bojler neispravan, tel. 065/491-822 Prodajem lova~ku pu{ku, SSSR 16, ima futrolu, sa~uvana, i opasa~ sa municijom licima sa nabavnom dozvolom, tel. 065/614-627 Prodajem pi{toq CZ M-70, 7,65 mm, sa futrolom i malo municije, tel. 065/587-843 Prodajem ku}ice za pse, tel. 065/310-799 Prodajem novoure|enu betonsku grobnicu sa {est mjesta, oblo`enu kvalitetnim crnim mermerom na grobqu "Sveti Pantelija", iza kapele i sa urednom dokumentacijom, tel. 065/527-758 Prodajem pi{toq "~e{ka zbrojovka", 7,65, registrovan, tel. 066/722-558 Prodajem grobnicu sa tri grobna mjesta u novom dijelu Rebrova~kog grobqa u Bawaluci, tel. 065/650-424 Iza{la je kwiga o Drugovi}ima, autor Drago Jovanovi}, cijena 20 KM, tel. 065/517821 Prodajem sanduk za posteqinu i tri vise}a kuhiwska elementa i ladi~ar uz sudoper, tel. 065/385-405 Prodajem lova~ku pu{ku dvocijevku CZ-KG, 16 mm, licima sa dozvolom, tel. 065/666-197 Prodajem porodi~nu grobnicu za {est osoba na Perduvovom grobqu, tel. 065/633-378 Prodajem jaja japanske prepelice i mlade japanske prepelice po naruybi, tel. 065/547933 Prodajem plasti~ni ormari} za kupatilo, tri nove ~esme za umivaonik i sudoper, novo crijevo za kupatilo, umivaonik za kupatilo, tel. 066/437-725 Persijski ma~i}i. Imaju pedigre. Prodajem dva legla u Doboju. Vi{e detaqa i fotografije na FB profilu "persijski ma~i}i". Cijena i prevoz po dogovoru, tel. 065/443-080

POTRA`WA
Primam na poklon psa maltezera ili bi{ona, tel. 065/631-613

Mu{karac sredwih godina tra`i bilo kakav posao u Novom Gradu, SSS, B kategorija, tel. 065/255-574 Kuvarica pic majstor tra`i posao, mo`e kao zamjena za godi{wi odmor ili slobodan dan, tel. 066/650-856 Ra~unovo|a sa licencom, dugogodi{we radno iskustvo, poznavawe rada na ra~unaru, tra`i posao na {irem podru~ju Bawaluke. Mo`e i agencijski rad uz dogovor, tel. 066/023-154 Tra`imo samostalne komercijaliste za poslove prodaje, 065/309-526, 066/719-366 Potreban ve}i broj trgova~kih putnika za podru~je Bawaluke, tel. 066/670-145 Marketing asistent, jedan izvr{ilac. Potrebne kvalifikacije - radno iskustvo od minimalno tri godine u sektoru marketinga na poslovima analitike i upravqawa marketing sektorom. Prijave preuzeti u upravi firme ili na web stranici www.centrumtrade.com, tel. 065/896-422 Potrebna tri saradnika za menayera prodaje, kancelarijski posao, SSS-VSS, godine nisu bitne, zakazati razgovor, tel. 065/831-627 Mu{karac iskren i po{ten tra`i posao voza~a kombija, ku}nog majstora, ~uvara, elektri~ara, poslovi telekomunikacija i ostalo, tel. 066/135-000 Dopunski - stalni posao za menayera prodaje, obuka obezbije|ena, SSS-VSS, godine nisu bitne, zakazati razgovor, tel. 065/831-627 Vi{e obrazovawe. Komunikativni qudi. Qudi fokusirani na karijeru, koji su sposobni da rade. Sposobnost organizovawa i upravqawa. Kvalitetne vo|e, 065/514-288 Potreban radnik za rad u autopraonici, plata fiksna; tel. 051/371-700, 065/885-944 Autopraonici u Zalu`anima potrebni radnici sa iskustvom, tel. 065/534-296 Listu "Adria" potrebni komercijalisti, tel. 065/591-823

OSTALO
Vr{im sve kozmeti~ke usluge, povoqno, tel. 066/317-092 Dajem instrukcije iz matematike u~enicima i studentima, tel. 066/159-956 Hidroizolacije ravnih krovova, podruma, bazena izvodimo profesionalno, 25 godina iskustva, 051/253-769, 065/773-852 ^istimo i pospremamo {upe, gara`e i ostale objekte, tel. 066/722-521 ^istimo i pospremamo {upe, gara`e i ostale objekte, tel. 066/722-521 Brzo i kvalitetno svi vodoinstalaterski radovi, tel. 065/215-754 Vodoinstalater od 0 do 24 ~asova, tel. 065/466-380 Kosim i odr`avam dvori{ta i vo}wake, profesionalnim trimerom, tel. 065/778-166 Kuvarica (40 god) wegovala bi starije osobe ili pomagala po{tenoj porodici, tel. 065/774475 Stalni sudski tuma~ za engleski i ruski jezik. Prijem dokumenata od devet do 21 ~as, Aleja Sv. Save 30, tel. 065/535-820 Molerske radove izvodimo profesionalno, 25 godina iskustva, 051/253-769, 065/ 773-852

MO@ETE PREDATI NA SVIM KIOSCIMA

ili putem po{te na adresu: "Glas Srpske" AD, Skendera Kulenovi}a 93, Bawaluka (za vi{e informacija obratite se na tel. 051/231-085) Tekst:

Telefon: