You are on page 1of 37

LEMBAGA PEPERIKSAAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

PENTAKSIRAN SEKOLAH

PS

PENTAKSIRAN

Satu proses mendapatkan maklumat dan seterusnya membuat keputusan tentang produk sesuatu proses pendidikan

2012 LEMBAGA PEPERIKSAAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

PS

PENTAKSIRAN
Pengumpulan maklumat bertujuan untuk mengetahui
APA yang murid TAHU APA yang murid BOLEH BUAT

APA yang murid BOLEH AMALKAN


APA yang murid TAHU
2012 LEMBAGA PEPERIKSAAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 3

PENTAKSIRAN SEKOLAH (PS)


Dilaksanakan oleh guru dan pihak sekolah sepenuhnya bermula dari aspek perancangan, pembinaan item dan instrumen pentaksiran, pentadbiran, pemeriksaan atau penskoran, perekodan dan pelaporannya Dilaksanakan dalam bentuk pentaksiran formatif yang seiring dengan proses pengajaran dan pembelajaran dan dalam bentuk pentaksiran sumatif pada akhir unit pembelajaran, bulan, penggal atau tahun

Komponen utama dalam proses P&P kerana pentaksiran ini berperanan mengukuhkan pembelajaran murid, meningkatkan keberkesanan pengajaran guru serta mampu memberi maklumat yang sah tentang apa yang telah dilaksanakan atau dicapai dalam satu-satu proses P&P.

Proses Pembentukan
Assessment for learning
What

Proses Merumuskan
Assessment of learning
What

Sepanjang P & P

Di hujung sesuatu unit pembelajaran Untuk mendapatkan maklumat perkembangan murid

Untuk memperbaiki pembelajaran murid

Why

Why

Pelbagai kaedah pentaksiran

Pentaksiran FORMATIF
How

Pentaksiran SUMATIF
How

Pelbagai kaedah pentaksiran

Merujuk standard prestasi

QA
Report Report

QA

Merujuk standard prestasi

Pelaporan verbal / bertulis boleh diberi bila bila masa

Pelaporan kuantitatif / kumulatif boleh diberi di hujung setiap unit pembelajaran / bulan / penggal / tahun

CIRI-CIRI PS

1. Holistik iaitu mampu memberikan maklumat keseluruhan tentang pengetahuan dan kemahiran yang dicapai oleh murid. 2. Berterusan iaitu aktiviti pentaksiran berjalan seiring dengan P&P. 3. Fleksibel iaitu kaedah pentaksiran yang pelbagai mengikut kesesuaian dan kesediaan murid. 4. Merujuk standard prestasi yang dibina berdasarkan standard kurikulum.

2011 LEMBAGA PEPERIKSAAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

PRS

Pentaksiran Rujukan Standard


Proses mendapatkan maklumat tentang sejauh mana murid tahu, faham dan boleh buat atau telah menguasai apa yang dipelajari berdasarkan pernyataan standard prestasi yang ditetapkan mengikut tahap-tahap pencapaian seperti yang dihasratkan dalam dokumen kurikulum
2012 LEMBAGA PEPERIKSAAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 8

Rujukan Standard
Menghuraikan gambaran keseluruhan tentang pertumbuhan pembelajaran murid (tahap pencapaian) berdasarkan pernyataan standard Melapor prestasi murid dalam pembelajaran dengan menerangkan tentang kemajuan (growth)murid dalam pembelajaran merujuk kepada standard Tiada had kepada peratusan murid untuk mencapai sesuatu standard Taburan markah / gred tidak ditetapkan Pelaporan adalah serasi dengan kehendak pendidikan

FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN

STANDARD KURIKULUM Matlamat Objektif Standard Kandungan Standard Pembelajaran

STANDARD PRESTASI Pernyataan Standard Deskriptor Evidens

PENTAKSIRAN

Apa yang patut dipelajari

Apa yang dilaporkan tentang pencapaian murid

Dokumen Standard Kurikulum (DSK) dibangunkan oleh BPK. Dokumen ini mengandungi perkara-perkara yang patut dipelajari dan perlu disampaikan dalam proses P&P. Dokumen Standard Prestasi (DSP) dibangunkan oleh LP. Dokumen ini mengandungi panduan untuk mentaksir dan melapor penguasaan murid mengikut tahap-tahap pencapaian seperti yang dihasratkan dalam Dokumen Standard Kurikulum.

Peranan Standard Prestasi dalam PS


MULA

Pemulihan

Belum mencapai tahap penguasaan

Telah mencapai Tahap penguasaan

Penggunaan Standard Prestasi dalam Pentaksiran Sekolah


Permulaan proses P&P, guru merancang perkara yang akan diajar dengan memilih kandungan mata pelajaran yang terdapat dalam dokumen kurikulum. Guru akan menentukan kaedah pengajaran, menyediakan bahan-bahan pengajaran dan seterusnya menyampaikan kandungan mata pelajaran tersebut kepada murid dengan menggunakan pelbagai strategi mengikut kreativiti guru. Guru seterusnya akan mentaksir tahap penguasaan murid tentang perkara yang diajar. Pentaksiran boleh dilakukan dengan menggunakan pelbagai strategi dan instrumen pentaksiran yang bersesuaian dengan perkara yang ditaksir. Guru juga boleh melakukan pentaksiran secara tidak formal. Contohnya, dalam menggunakan kaedah pemerhatian, guru menilai setiap murid secara berterusan tentang apa yang mereka tahu, faham dan boleh buat. Setelah menilai pencapaian murid, guru akan merujuk DSP untuk melaporkan tahap penguasaan murid berdasarkan evidens yang dikemukakan oleh murid, sama ada dalam bentuk proses, produk atau diri murid itu sendiri.

STANDARD PRESTASI

Ciri-ciri Standard Prestasi


Penerangan generik tentang tahap pertumbuhan murid dalam pembelajaran Tentang apa yang murid patut tahu dan boleh buat pada suatu ketika tertentu semasa proses pembelajaran dan di akhir unit pembelajaran (Imej holistik) Setiap band menunjukkan pertumbuhan murid dalam pembelajaran dan pertumbuhan ini diterangkan dengan deskriptor dan evidens Standard yang boleh ditaksir dan dicapai Pertumbuhan secara menegak dan mengufuk Hasrat FPK dan Hasil Pembelajaran

PERNYATAAN Band Standard

TAFSIRAN
Satu label yang digunakan untuk menunjukkan tanda aras tertentu yang disusun secara hierarki digunakan bagi tujuan pelaporan tahap penguasaan murid. Satu penyataan tentang suatu domain merujuk kepada tanda aras tertentu dan bersifat generik bagi memberi gambaran secara holistik tentang tahap penguasaan murid. Pernyataan Standard bagi sesuatu mata pelajaran diguna pakai dari Tingkatan 1 3, (atau Tahun 1 6), yang digubal berdasarkan Objektif Mata Pelajaran berkenaan. Deskriptor pula merujuk kepada perkara yang murid seharusnya tahu dan boleh buat berdasarkan standard pembelajaran yang diterakan dalam Standard Kurikulum bagi mata pelajaran berkenaan. Deskriptor setiap pernyataan standard adalah berbeza bagi setiap tahun pembelajaran.

Pernyataan Standard Deskriptor

Evidens (murid) Evidens (bahan)

Pernyataan yang menerangkan bagaimana murid menunjukkan perkara yang diketahui dan dikuasai berdasarkan sesuatu deskriptor.
Bahan atau apa-apa bentuk bukti yang dapat ditunjukkan oleh murid yang melaksanakan sesuatu tugasan dalam bentuk produk atau proses.

Band, Standard, Deskriptor, Evidens


Band
1 2 3 4 5 6

Standard
Pernyataan bersifat generik tentang aras perkembangan dalam pembelajaran (OM & OP)

Deskriptor
Pernyataan tentang apa yang murid tahu dan boleh buat

Evidens
Pernyataan tentang bagaimana murid menunjukkan tahu dan boleh buat

STANDARD PRESTASI (Performance Standard)

Satu label yang digunakan untuk menunjukkan tanda aras tertentu

Disusun secara hierarki


Digunakan untuk tujuan pelaporan

Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 6

2012 LEMBAGA PEPERIKSAAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

COMPANY LOGO

STANDARD PRESTASI (Performance Standard)

2012 LEMBAGA PEPERIKSAAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

COMPANY LOGO

Tahu

Faham

Boleh buat dengan Beradap Mithali

Tahu

Faham

Boleh buat dengan Beradap Terpuji

Tahu

Faham

Boleh buat dengan Beradab

3
2 1

Tahu Tahu
Tahu

Faham Faham

Boleh buat

Murid menggunakan pengetahuan untuk melaksanakan sesuatu kemahiran pada suatu situasi Murid menunjukkan kefahaman untuk menukar bentuk komunikasi atau menterjemah serta menjelaskan apa yang telah dipelajari

Murid tahu perkara asas, atau boleh melakukan kemahiran asas atau memberi respons terhadap perkara yang asas

COMPANY LOGO

Murid mampu menzahirkan idea yang kreatif dan inovatif, mempunyai keupayaan membuat keputusan untuk mengadaptasi permintaan serta cabaran dalam kehidupan seharian serta boleh berbicara untuk mendapatkan dan menyampaikan maklumat menggunakan ayat yang sesuai secara bertatasusila dan menjadi contoh secara tekal

Murid melaksanakan sesuatu kemahiran pada situasi baru, dengan mengikut prosedur atau secara sistematik, serta tekal dan bersikap positif

Murid melaksanakan sesuatu kemahiran dengan beradab, iaitu mengikut prosedur atau secara sistematik
COMPANY LOGO

Band

Pernyataan Standard

Ting. 1 2012
D D D D D D E E E E E E

Ting. 2 2013
D D D D D D E E E E E E D D D D D D

Ting. 3 2014
E E E E E E

6 5 4

B6 B5 B4

3
2 1

B3
B2 B1

Nota : Pernyataan Standard yang sama digunapakai untuk Ting.1 Ting. 3 Deskriptor (D) dan Evidens (E) merujuk HSP tahun-tahun berkenaan

Tingkatan 2
Band Pernyataan Standard

Tajuk / Modul Tema 1

Tajuk / Modul Tema 2

Tajuk / Modul Tema 3

Tajuk / Modul Tema 4

6 5

B6 B5

4
3 2 1

B4
B3 B2 B1
2012 LEMBAGA PEPERIKSAAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

Tingkatan 2
Band Pernyataan Standard

Tajuk / Modul Tema 1

Tajuk / Modul Tema 2

Tajuk / Modul Tema 3

Tajuk / Modul Tema 4

6 5

B6 B5

4
3 2 1

B4
B3 B2 B1
D D D E E E

2012 LEMBAGA PEPERIKSAAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

Tingkatan 2
Band Pernyataan Standard

Tajuk / Modul Tema 1

Tajuk / Modul Tema 2

Tajuk / Modul Tema 3

Tajuk / Modul Tema 4

6 5

B6 B5
D E

4
3 2 1

B4
B3 B2 B1
D D D E E E

D
D D D

E
E E E

2012 LEMBAGA PEPERIKSAAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

Tingkatan 2
Band Pernyataan Standard

Tajuk / Modul Tema 1

Tajuk / Modul Tema 2

Tajuk / Modul Tema 3

Tajuk / Modul Tema 4

6 5

B6 B5
D E

D D

E E

4
3 2 1

B4
B3 B2 B1
D D D E E E

D
D D D

E
E E E

D
D

E
E

2012 LEMBAGA PEPERIKSAAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

Tingkatan 2
Band Pernyataan Standard

Tajuk / Modul Tema 1

Tajuk / Modul Tema 2

Tajuk / Modul Tema 3

Tajuk / Modul Tema 4

6 5

B6 B5
D E

D D

E E

4
3 2 1

B4
B3 B2 B1
D D D E E E

D
D D D

E
E E E

D
D

E
E

2012 LEMBAGA PEPERIKSAAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

Tingkatan 2
Band Pernyataan Standard

Tajuk / Modul Tema 1

Tajuk / Modul Tema 2

Tajuk / Modul Tema 3

Tajuk / Modul Tema 4

6 5

B6 B5
D E

D D

E E

4
3 2 1

B4
B3 B2 B1
D D D E E E

D
D D D

E
E E E

D
D

E
E

Nota : Tajuk / Modul / Tema boleh mula atau berakhir di mana-mana Band, TETAPI untuk keseluruhan Ting.2 mesti ada Band 1 Band 6
2012 LEMBAGA PEPERIKSAAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 28

Band

Pernyataan Standard

Ting. 2 2013
B6D1 B5D1 B4D1 B3D1 B6D1E1 B5D1E1 B4D1E1 B3D1E1 BED1E2 B3D1E3 B3D2E1 B3D3E1 B3D3E2 D2D1E1 B2D1E2 B2D1E3 B1D1E1 B1D1E2 B1D2E1

6 5 4

B6 B5 B4

B3

B3D2 B3D3 B2D1

2 1

B2
B1D1

B1
B1D2

Nota : Bilangan Deskriptor dan Evidens mengikut keperluan mata pelajaran


2012 LEMBAGA PEPERIKSAAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 29

Band
B1
(Bahasa Inggeris)

Standard

Deskriptor
D1 D1 D2

Evidens
D1E1 D1E2 D1E1 D1E2 D2E1

B1
(Matematik)

B1
(Pendidikan Islam)

D1

D2 D3

D1E1 D1E2 D1E3 D2E1 D2E2 D3E1 D3E2 D3E3


30

2012 LEMBAGA PEPERIKSAAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

CONTOH PERNYATAAN STANDARD PRESTASI MATEMATIK (PERINGKAT MENENGAH RENDAH)


Menguasai dan mengaplikasi pengetahuan dan kemahiran T&F&BBM matematik secara kreatif, inovatif dan berkesan

Band 6 Band 5

T&F&BBT

Menggunakan pengetahuan dan kemahiran matematik dalam menyelesaikan masalah yang kompleks dengan menggunakan pelbagai kaedah Memgetahui, memahami dan boleh menyelesaikan masalah matematik secara sistematik Mengetahui, memahami dan boleh menggunakan kemahiran asas matematik Mengetahui dan memahami konsep dalam matematik Mengetahui pengetahuan asas matematik

Band 4
T&F&BB

Band 3
T&F&B

Band 2
T&F

Band 1
T

CONTOH PERNYATAAN STANDARD PRESTASI GEOGRAFI (PERINGKAT MENENGAH RENDAH)


Menilai maklumat geografi untuk menghasilkan idea yang kreatif T&F&BBM dan inovatif demi kepentingan masa depan dan membudayakan pengetahuan geografi ke arah memperkasa negara Malaysia

Band 6

Band 5
T&F&BBT

Menggabungjalin pengetahuan dan kemahiran geografi untuk membuat keputusan yang rasional dan boleh menganalisis impak kegiatan manusia terhadap alam sekitar serta mengamalkan penjagaannya secara bijaksana Menguasai pengetahuan dan kemahiran geografi, dan boleh menganalisis maklumat geografi dalam organisasi ruang secara sistematik serta menghargai keistimewaan negara Malaysia Memahami dan mengaplikasikan kemahiran geografi, geografi negara Malaysia dan geografi negara lain Mengetahui dan memahami kemahiran geografi dan geografi negara Malaysia Mengetahui kemahiran geografi dan geografi negara Malaysia

Band 4
T&F&BB

Band 3
T&F&B

Band 2
T&F

Band 1
T

PELAPORAN FORMATIF
Evidens murid atau evidens bahan digunakan sebagai bukti pentaksiran tentang penguasaan murid
B3D1E1

(nama murid) boleh menentukan arah berdasarkan lapan mata angin dengan menggunakan kompas (nama murid) boleh mengukur jarak menggunakan skala (nama murid) boleh mengenal pasti taburan kepelbagaian bentuk muka bumi tanah tinggi di Malaysia

B3D1E2 B3D2E1

B3D3E1

(nama murid) boleh menjelaskan faktor yang mempengaruhi ciri cuaca dan iklim Malaysia
(nama murid) boleh menjelaskan pengaruh cuaca dan iklim terhadap cara hidup di Gurun Thar, Siberia dan Greenland.

B3D4E1

B3D5E1

(nama murid) boleh menjelaskan faktor yang mempengaruhi tumbuhan semula jadi di Malaysia

PELAPORAN SUMATIF Pernyataan deskriptor digunakan sebagai pelaporan yang menunjukkan prestasi murid.

B6D1

(nama murid) Menghasilkan idea baru/ciptaan untuk pembangunan negara (nama murid) Mengemukakan langkah pengurusan alam sekitar

B6D2

B6D3
(Lengkap B6)

(nama murid) Melaksanakan amalan mesra terhadap alam sekitar

CONTOH INSTRUMEN

PS

KESIMPULAN
Penggunaan standard kurikulum dan standard prestasi yang seiring dan secara berterusan dalam proses

pengajaran-pembelajaran-pentaksiran
membolehkan penambahbaikan dalam pembelajaran murid

2012 LEMBAGA PEPERIKSAAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

36

LEMBAGA PEPERIKSAAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA