You are on page 1of 30

DIPLOMA MASTER SHKENCOR NE INXHINIERINE GJEOLOGJIKE - PROFILI GJEOINFORMATIKE STRUKTURA E VITEVE MESIMORE

FAKULTETI I GJEOLOGJISE DHE I MINIERAVE Struktura e vitit mesimor 1 2 3 4 5 ECTS Mesim Praktike Mesimore/Pergatitje Diplome Provime Pushime Shuma Ore faktike Ore Laboratoresh k.mes Ore Detyra/projektkurse Ore Ushtrime/seminare Semestri i Pare Jave 14 Menyra e Vleresimit Ngarkesa javore e oreve te leksioneve Ngarkesa javore e oreve praktike Praktika 14 0 10 14 52 Javet sipas viteve II Shuma 14 14 0 42 0 0 14 10 14 52

DEGA PROFILI

INXHINIERIA GJEOLOGJIKE GJEOINFORMATIKE


2 VJET Projekt Diplome

AFATI I STUDIMIT PUNIM DIPLOME

14 20 28 104 Ndarja e oreve sipas viteve dhe semestrit Viti i Pare Viti i Dyte Semestri i Pare Jave 14 Menyra e Vleresimit Ngarkesa javore e oreve te leksioneve Ngarkesa javore e orev praktike Semestri i Dyte Jave 14 Menyra e Vleresimit MD Ngarkesa javore e oreve te leksioneve Ngarkesa javore e oreve praktike Semestri i Dyte Jave 14 Menyra e Vleresimit P P P P P P 6P 1.4 1.7 1.7 1.7 2.1 2.1 10.9 2.1 2.7 2.7 3.8 2.5 2.5 16.3 P P P P P P 6P Ngarkesa javore e oreve te leksioneve 1.7 2.6 1.4 1.1 1.4 1.8 10.0 Ngarkesa javore e oreve praktike 1.2 4.6 2.9 3.9 1.8 1.9 14.3

Detyra /Projekt kursi

Ushtrime/saeminare

Laboratore/esk.mes

Ore gjithsej faktike

NR

Kodi

Lenda

S1

S2

VITI I
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2IGJP3 101 Metoda Numerike 2IGJP3 102 Inxhinieri Programesh 2IGJP3 103 2IGJP3 104 2IGJP3 105 2IGJP3 106 2IGJP3 107 2IGJP3 108 2IGJP3 109 2IGJP3 110 2IGJP3 111 2IGJP3 112 Gjeostatistike Gjeologjia e mjedisit Inteligjence artificiale Sisteme Informative GIS Gjeofizika e Zbatuar Modelime VB Hartografi Tematike Programim i avancuar ne WEB Gjeokimia e zbatuar Vleresimi i riskut gjeologjik Shuma e vitit t par VITI II Gjeoteknike Sisteme Interaktive Hidrogjeologji e zbatuar Modelime Hartografike Analize stratigrafike Analize strukturore Praktike dhe Punim Diplome Shuma e vitit te dyte Shuma 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 3.5 7.5 5.0 5.0 4.0 5.0 60.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 30.0 60.0 120.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 3.5 7.5 5.0 5.0 4.0 5.0 30.0 2.0 2.5 2.0 3.0 2.5 2.0 2.0 3.0 2.0 1.5 2.0 2.5 27.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.5 2.5 30.0 30.0 60.0 30.0 60.0 13.0 40.0 13.5 35.0 2.5 8.0 1.5 7.5 0.0 0.0 379.5 1021.5 152.0 432.0 185.0 451.0 12.5 40.0 30.0 150.0 0.0 0.0 3.0 1.0 2.5 2.0 2.0 1.5 1.0 3.0 1.5 1.0 1.0 2.0 21.5 2.0 2.5 2.5 1.5 2.5 2.5 1.0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 5.5 1.0 0.5 0.5 0.5 0.5 56.0 52.0 52.5 54.0 51.5 60.5 40.5 100.5 60.5 69.5 44.5 0.0 642.0 49.0 61.5 61.5 77.5 65.0 65.0 20.0 25.0 20.0 30.0 25.0 20.0 24.0 36.0 20.0 15.0 20.0 25.0 280.0 20.0 24.0 24.0 24.0 30.0 30.0 36.0 12.0 30.0 24.0 24.0 18.0 14.0 42.0 18.0 12.0 12.0 24.0 266.0 24.0 35.0 35.0 21.0 35.0 35.0 0.0 5.0 2.5 0.0 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 27.5 5.0 2.5 2.5 2.5 0.0 0.0 0.0 10.0 0.0 0.0 0.0 20.0 0.0 20.0 20.0 40.0 10.0 120.0 0.0 0.0 0.0 30.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.4 1.8 1.4 2.1 1.8 1.4 2.6 1.9 2.3 1.7 1.9 2.9 P P P P P P

1.0 1.0 1.0 2.0 0.5 6.0

30.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0

Ore Leksione

Leksione

Gjithsejt

Praktika

10.0

13.3

6P

13 14 15 16 17 18 19

2IGJP3 201 2IGJP3 202 2IGJP3 203 2IGJP3 204 2IGJP3 205 2IGJP3 206 2IGJP3 207

1.5

PERGJEGJESI I DEPARTAMENTIT Dr. Shkelqim DAJA

DEKANI Prof. Dr. Perparim HOXHA

REPUBLIKA E SHQIPRIS UNIVERSITETI POLITEKNIK TIRAN FAKULTETI I GJEOLOGJIS DHE I MINIERAVE


DEPARTAMENTI I GJEOLOGJIS S ZBATUAR, MJEDISIT DHE GJEOINFORMATIKS

Rruga Elbasanit, Tiran-Albania Tel/fax: ++ 355 4 375 246/5 E-mail: info@fgjm.edu.al

MIRATOHET REKTORI Prof. Dr. Jorgaq KAANI

PROGRAM STUDIMI pr MASTER SHKENCOR

INXHINIERI GJEOLOGJIKE
PROFILI:

GJEOINFORMATIKE HIdrokarburE

DEKANI:

PERGJEGJESI I DEPARTAMENTIT

Prof. dr. Prparim HOXHA

Dr . Shkelqim DAJA

Tirane, 2012

Departamenti I Gjeologjis S Zbatuar, Mjedisit Dhe Gjeoinformatiks- Diploma Master Shkencore: Inxhinjeri Gjeoinformatike

FAKULTETI I GJEOLOGJISE DHE I MINIERAVE PROPOZIM PER HAPJEN DHE ORGANIZIMIN E PROGRAMEVE TE STUDIMIT TE CIKLIT TE DYTE Vitiakademik 2012 2013 1. Emertimi i pergjithshem i programit te studimit Master Shkencor ne Inxhinieri Gjeologjike; Profili Gjeoinformatike 2. Vendimet e organeve pergjegjese per hapjen e programit te studimit Vendimi i Keshillit te Fakultetit te Gjeologjise dhe te Minierave Nr. , date Vendimi i Senatit te Universitetit Politeknik, Nr. , date 3. Objektivat formues dhe karakteristikat e programit te studimit: a- Profili kulturor dhe profesional i studentit ne perfundim te programit. Programi i studimit ne fushen e Gjeoinformatikes synon te pergatise Inxhiniere me formim shkencor te orientuar drejt projektimit dhe perdorimit te teknologjive informatike qe sherbejne per zgjidhjen e problemeve ne fushen e gjeologjise ne pergjithsi dhe gjeologjise se aplikuar e planifikimit territorial ne veanti. Pra studenti qe mbaron kete cikel studimesh eshte i afte jo vetem te mbledhe te dhena ne terren persa i takon fushave te permendura me lart, por edhe te krijoje me ato dhe te dhenat e meperparshme, nje databaze qe te sherbeje per perpunimin, modelimin dhe zgjidhjen efektive te kerkesave te tregut shqiptar dhe te huaj lidhur me studime sistematike dhe te detajuara te siperfaqes dhe te nentokes se territorit. Keshtu studentet ne perfundim te ketij programi arrijne te bejne nje analize korrekte te proceseve natyrore ne veprim, vleresimin dhe shfrytezimin korrekt te pasurive te shfrytezueshme, evidentimin e rreziqeve natyrore (rreshqitjeve, permbytjeve, subsidences, termeteve etj.) me qellim reduktimin e rrezikshmerise se tyre.

Departamenti I Gjeologjis S Zbatuar, Mjedisit Dhe Gjeoinformatiks- Diploma Master Shkencore: Inxhinjeri Gjeoinformatike

b Njohurite dhe kompetencat qe karakterizojne profilin: Specialistet Inxhiniere Gjeologe, qe do te diplomohen me Diplome Master Shkencor ne profilin Gjeoinformatike, paisen me nje sere disiplinash shkencore te karakterit fondamental si: plotesime te matematikes, Sisteme interaktive, inxhinierim programesh, WEB Gis pastaj me njohuri te thelluara ne gjeostatistike, sisteme informative GIS, GPS, hartografim numerik, modelim gjeologjik, hartografim tematik, etj. c Mundesite per punesim: Te gjithe specialistet qe do te paisen me Diplome te Master Shkencor ne fushen e Gjeoinformatikes jane te mirepritur ne tregun e punes, kjo per faktin se, zhvillimiet e sotme dhe te perspektives se vendit tone e me gjere kane sjellur nje avancim te shpejte te perdorimit te teknologjive informatike ne pergjithsi dhe te teknologjise gjeoinformatike ne veanti. Studentet qe zgjedhin kete drejtim mbas mbarimit te studimeve te nivelit te dyte integrohen ne menyre te natyrshme ne entet publike dhe private te cilat prodhojne ose perdorin informacion te gjeoreferencuar. Te tilla mund te permendim: autoritetet hartografike, kadastrat, entet per shfrytezimin dhe menaxhimin e resurseve natyrore, entet per menaxhimin e territorit etj. institucionet kerkimore dhe shkencore si profesionist i lire ne shkalle rajonale, kombetare dhe me gjere specialist ne Qark ose Prefekture

4 - Struktura akademike pergjegjese dhe strukturat e tjera bashkepunuese Struktura kryesore akademike pergjegjese per realizimin e kesaj Diplome Master Shkencor eshte Departamenti i Gjeoinformatikes, Gjeologjise se Zbatuar, dhe Mjedisit. Nga ana tjeter, struktura te tjera bashkepunuese jane: Departamenti i Shkencave te Tokes dhe Departamenti i inxhinierise se Burimeve Minerare ne fakultetin e Gjeologjise dhe te Minierave; Fakulteti i Formimit te Pergjithshem ne UPT (per lendet e karakterit fondamental); Instituti i Gjeoshkencave, Fakulteti i Teknologjise se Informacionit, Fakulteti i Ndertimit etj.

Departamenti I Gjeologjis S Zbatuar, Mjedisit Dhe Gjeoinformatiks- Diploma Master Shkencore: Inxhinjeri Gjeoinformatike

5 Kuadri i pergjithshem formues i programit te studimit

Tipi i veprimtarise percaktues per te

dhe

simboli Fushat disiplonore apo veprimtari te Kredite tjera formuese 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 7.5 5 5 5 5 5 2.5

Totali i krediteve 15 (12.5%)

Veprimtari ne disiplina te formimit te Metoda Numerike pergjithshem (baze) Analize Strukturore (A) Analize Stratigrafike Sistemet Interaktive Inxhinierim programesh Sisteme informative GIS Veprimtari ne disiplina karaktreizuese Modelime Hartografike te programit Hartografi tematike (B) Inteligjence Artificiale Programim i Avancuar ne WEB Gjeoteknike Modelime VB Gjeologjia e Mjedisit Veprimtari ne disiplina te ngjashme ose Gjeokimia e Zbatuar /dhe integruese qe lidhen me disiplinat Hidrologji e Zbatuar karakterizuese (C) Gjeostatistike Vleresimi i Riskut Natyror Njohuri te tjera formuese si plotesime ne gjuhe te huaj, informatike, stazh apo Legjislacioni dhe normativat teknike praktika te planifikimit territorial (D) Teza e Diplomes Praktike + Punim Diplome (E) Totali 1200

47.5 (39.6%)

25 (20.8%)

2.5 (2%) 30 (25%)

30

Ne programin e studimit parashikohen: leksione ushtrime laboratore projekt/detyra seminare praktike/stazh

Departamenti I Gjeologjis S Zbatuar, Mjedisit Dhe Gjeoinformatiks- Diploma Master Shkencore: Inxhinjeri Gjeoinformatike

6. Personeli akademik per realizimin e programit Personeliakadem ik (me kohe te plote ose te pjesshme) NikollaKonomi Perparim Hoxha Luan Arapi Gafur Muka Ilir Alliu Enver Qoku Oltion Fociro Luis Lamani Shkelqim Daja Lulzim Hanelli Rezart Bozo Thoma Korini Arjan Beqiraj Vilson Silo Perparim Alikaj Elsa Dindi Mensi Prela Avni Meshi Njesia mesimorokerkimore Gjeol. Inxh. Gjeol.Inxh. Gjeoinf. Gjeomatike Vendburime Vendburime Gjeoinformatike Gjeoinformatike Gjeol. Inxh.

Titulli/ grada shkencore Prof Prof Msc Dr. Prof Dr. Msc Msc Dr. Prof. Msc Prof Prof Prof Prof Dr. Prof. Dr. Prof. Dr.

Institucioni FGJM FGJM FGJM FGJM FGJM FGJM FGJM FGJM FGJM FIMF IGJEUM FGJM FGJM FGJM FGJM FGJM FGJM FGJM

Departamenti Njesia kryesore DGJZMGJ DGJZMGJ DGJZMGJ DIBM DGJZMGJ DGJZMGJ DGJZMGJ DGJZMGJ DGJZMGJ DIM DIBN DSHT DSHT DSHT DGJZMGJ DSHT DSHT

Gjeofizike Gjeofizike Gjeol. Inxh

10

Departamenti I Gjeologjis S Zbatuar, Mjedisit Dhe Gjeoinformatiks- Diploma Master Shkencore: Inxhinjeri Gjeoinformatike

7. Plani mesimor Tipi i Disiplina mesimore apo veprimtaris titulli i veprimtarise e (A-E) VITI I SEMESTRI 1 Metoda Numerike B Inxhinierim Programesh B Gjeostatistike C Gjeologjia dhe C Gjeofizika Mjedisore Inteligjence Artificiale Sisteme Informative GIS Totali VITI I SEMESTRI 2 Gjeofizika e Zbatuar Modelime VB Hartografi Tematike Programim I avancuar ne WEB Gjeokimia e Zbatuar Vleresimi i Riskut Natyror Totali VITI II SEMESTRI 1 Gjeoteknike Sisteme Interaktive Hidrologji e Zbatuar Modelime Hartografike Analize Stratigrafike Analize Strukturore VITI II SEMESTRI 2 Praktike Dipllome Totali B B Oret mesimore auditor 56 47 50 54 49 58

Frekuentimi

Kreditet

ne

Rregull.UPT Rregull.UPT Rregull.UPT Rregull.UPT Rregull.UPT Rregull.UPT

5 5 5 5 5 5 30

D C B B C C

Rregull.UPT Rregull.UPT Rregull.UPT Rregull.UPT Rregull.UPT Rregull.UPT

2.5 7.5 5 5 5 5 30

26 86 58 67 58 49

C B C B A A E

Rregull.UPT Rregull.UPT Rregull.UPT Rregull.UPT Rregull.UPT Rregull.UPT Rregull.UPT

5 5 5 5 5 5 30 30

44 50 50 45 55 55 -

8.Programet e studimit te Ciklit te Pare qe mundesojne pranimin ne programin e studimit te ciklit te dyte a- pa plotesim te njohurive formuese para hyrjes ne program Nga i njejti institucion i arsimit te larte Programi apo programet e ciklit te pare per te 1- Programi i ciklit te pare per diplomen e cilet nuk kerkohet plotesim i njohurive Gjeoinformatikes ( FGjM- UPT) formuese Nga institucione te tjera arsimit te larte
11

Departamenti I Gjeologjis S Zbatuar, Mjedisit Dhe Gjeoinformatiks- Diploma Master Shkencore: Inxhinjeri Gjeoinformatike

Programi apo programet e ciklit te pare per te Nuk ka cilt nuk krkohet plotsim i njohurive formuese b- me plotesim te njohurive formuese para hyrjes ne program Nga i njejti institucion i arsimit te larte 1. Programi i ciklit te pare per diplomen e Programi apo programet e ciklit te pare per te Shkencave te Tokes ( FGjM- UPT) cilet kerkohet plotesim i njohurive formuese shoqeruar me numrin e krediteve per tu 2. Programi i ciklit te pare per diplomen e plotesuar Gjeoburimeve ( FGjM- UPT) Shenim: Ne cdo rast sasia e krediteve per plotesim te njohurive nuk do te jete me e madhe 3. Programi i ciklit te pare per diplomen e se 20 ECTS Fakultetit te Teknologjise se Informacionit (UPT) Nga institucione te tjera arsimit te larte Programi apo programet e ciklit te pare per te Nuk ka cilet kerkohet plotesim i njohurive formuese 8.1.Mundesite e transferimit te studenteve ndermjet programeve te studimit te ciklit tedyte: Nuk ka mundesi. 9 Infrastruktura ne dispozicion te programit: Per realizimin e kesaj Diplome Master Shkencor (MSH) praneFakultetit te Gjeologjise dhe te Minierave ekzistojne : Laboratore: o Laboratori i Gjeoinformatikes dhe i GIS o Laboratori i Gjeologjise Inxhinierike o Laboratori i Mineralogji-Petrografise o Laboratori i Gjeofizikes Auditore o Jane efektive po ato auditore qe sherbejne edhe per realizimin e programit te studimit per Diplomen e Nivelit te Pare + Kabinetet Pajisje kompjuterike o Te gjithe pedagoget e fakultetit jane te paisur me PC si dhe funksionojne dy laboratore te Informatikes me sherbim Interneti. Biblioteka o Prane Fakultetit te Gjeologjise dhe Minierave funksionon pjesa e Bibliotekes se UPT e pajisur me Literatura: te specializuar dhe e azhornuar ne menyre periodike.

12

Departamenti I Gjeologjis S Zbatuar, Mjedisit Dhe Gjeoinformatiks- Diploma Master Shkencore: Inxhinjeri Gjeoinformatike

10 Kritere specifike te pranimit te studenteve ne program Numri i propozuar i studenteve qe do te pranohen ne program Numri minimal i studenteve per hapjen e programit 20 10

10.1 Kritere specifike: Numer i mbyllur. Nota mesatare me e madhe se mesatarja e DNP-se perkatese. 11 Tarifa e shkollimit Tarifa e 50 000 / vit /student shkollimit

Kosto e shkollimit

200.000 / vit /student

Per llogatitjen e kostos: a) pagesa e 60 krediteve per mesimdhenien si MSH; b) pagese shtese mbi shumen e pikes a per Sigurimet Shoqerore dhe Shendetesore; c) shpenzimet ndihmese dhe administrative; d) shpenzime per amortizimin e pajisjeve laboratorike; e) shpenzime te jashtme (shpenzimet administrative te rektoratit); f) shpenzime te tjera (per kryerjen e praktikave, krkimit shkencor, stimulimit etj.) 12. Financime te tjera Nuk mund te parashikohen ne kete faze sa do te jene financimet e tjera nga donatore te ndryshem qe mund te mbulojne pjeserisht apo plotesisht koston e studimit.

REKTORI Prof. Dr. Jorgaq Kaani

13

Departamenti I Gjeologjis S Zbatuar, Mjedisit Dhe Gjeoinformatiks- Diploma Master Shkencore: Inxhinjeri Gjeoinformatike

Emertimi i lendes: Metoda Numerike Struktura e lendes Kodi i Lendes Sem. Kredite Shprndarja e krediteve Ushtrime Leksion 2IGJP3 101 1 5 2 Ndervartesia: Ska Stafi mesimdhenes: Prof. Lulezim Hanelli Objektivat: Paisja e studenteve me njohurite e nevojshme per zgjidhjen numerike, me ndihmen e kompjuterit, te problemeve te disiplinave aplikative. Ne menyre te vecante synohet vleresimi prej studentve i efiences se algoritmave numerike te perdorur persa i perket optimizimit te memorjes e kohes se llogaritjes dhe pritshmerise se zgjidhjes per problemin perkates. Studentet duhet te fitojne kapacitetet per te zgjedhur metoden numerike me efikase ne funksion te problemit te shtruar duke gjykuar mbi fushe-vlefshmerine e zgjidhjes. Program i Lendes Hyrje n MATLAB; Analiza e gabimeve n llogaritjet kompjuterike dhe qndrueshmria e algoritmeve numerike; Zgjidhja e ekuacioneve jolineare; Metoda t drejtprdrejta dhe iterative pr zgjidhjen e sistemeve t ekuacioneve lineare ; Sistemet e ekuacioneve jolineare;Metoda t drejtprdrejta dhe iterative pr zgjidhjen e sistemeve t ekuacioneve lineare; Sistemet e ekuacioneve jolineare; Problemi algjebrik i vlerave t veta dhe faktorizimi QR; Problemi i Interpolimit; Metodat e Perafrimit; Metodat e derivimit dhe integrimit numerik ; Zgjidhja e sistemeve te ekuacioneve algjebrike dhe optimizimi i funksioneve. Literatura: G. Monegato - Fondamenti di Calcolo Numerico, CLUT (1998). L. Scuderi - Laboratorio di Calcolo Numerico. Esercizi di Calcolo Numerico risolti con MATLAB, CLUT (2005). S. Berrone, S. Pieraccini - Esercizi svolti di Calcolo Numerico con introduzione a Matlab, CLUT (2004). L. Hanelli, F. Osmani - Analiza Numerike me Matlab, Tirane 2004. L. Hanelli - Integrimi Numerik i Ekuacioneve Diferenciale me Derivate te Pjesshme, Leksione te printuara dhe te lidhura, Tirane 2007. L. Hanelli - Metoda te Optimizimit Numerik. Leksione te printuara dhe te lidhura, Tirane 2007. M. Qirko, L. Nikolla, F. Osmani, S. Hysko, L. Hanelli - Udhzues dhe detyra kursi n Analiz numerike, Tiran 2004. Golub - Scientific Computing and Differential Equations, Academic Press, 1991. Parakushtet per shlyerjen e lendes: Dorezimi i detyrave, pjesmarrja dhe fitimi i laboratoreve (Rregullorja UPT) Prova finale: Provim me shkrim dhe me goje Menyra e vleresimit:Me note seminare 3 Praktike Projekt/detyra Lab

14

Departamenti I Gjeologjis S Zbatuar, Mjedisit Dhe Gjeoinformatiks- Diploma Master Shkencore: Inxhinjeri Gjeoinformatike

Emertimi i lendes: Inxhinieri Programesh Struktura e lendes Kodi i Lendes Sem. Kredite Shprndarja e krediteve Ushtrime Leksion 2IGJP3 102 1 5 2.5 seminare 1 1 0.5 Praktike Projekt/detyra Lab

Ndervartesia: Nuk ka ndervartesi Stafi mesimdhenes: Rezart Bozo Objektivat: Jepen studimete thelluara te principeve themelore qe lidhen me Inxhinierine e Software (Software Engineering), duke u fokusuar ne vlerat dhe arsyet e veshtiresise se implementimit sakte te nje software nga aspekti inxhinierik (well-engineered software). Kjo lende do te mbuloje ciklin jetesor te zhvillimit te software duke filluar me inxhinierim kerkesash (requirement engineering) e cila perfshin analizen e plote te projektit; vazhdon me procedurat e dizenjimit (design), implementimit, integrimit dhe testimit. Do te studiohen gjithashtu aktivitete kryesore te lifecycle (ciklit jetesor te projektit) si jane menaxhimi i projektit, matjet, siguria e cilesise, etj. Program i Lendes Produkti dhe procesi: hyrje; kontrata; procesi; produkti. Menaxhimi i projektit te Software: ekipi i planifikimi; rrjeti i detyrave; grafiku kohor; ndarja e puneve. Metodat konvencionale per inxhinierimin e Softwere: inxhinierimi I sistemit; specifikimi I kerkesave softwere; diagrama Use Case; analiza (diagram klase); modelimi; Scd(System Contex Diagram); Sfd(System Flow Diagram);Specifikimi Design Softwar; specifikimi I kerkesave softwere; Inxhinierimi i sistemit; modelimi; nderfaqja me perdoruesin (prezentimi, modelimi nderfaqja-perdorues); kodimi (kodimi dhe teknika testim) Literatura: o o o Software Engineering nga V. Shtern Software Engineering, A Practitioners Approach nga Roger Pressman Code Complete ngaSteve McConnell

Parakushtet per shlyerjen e lendes: Dorezimi i detyrave, pjesmarrja dhe fitimi i Laboratoreve (Rregullorja UPT) Prova finale: Menyra e vleresimit: Provim me shkrim dhe me goje Me note

15

Departamenti I Gjeologjis S Zbatuar, Mjedisit Dhe Gjeoinformatiks- Diploma Master Shkencore: Inxhinjeri Gjeoinformatike

Emertimi i lendes: Gjeostatistike Struktura e lendes Kodi i Lendes Sem. Kredite Shprndarja e krediteve Ushtrime Leksion 2IGJP3 103 1 5 2 Ndrvartesia: Ska ndrvartsi. Stafi msimdhns: Prof.Thoma Korini Objektivat: Prpunimi i informacionit gjeologjik, analiza e t dhnave dhe analiza statistikore e tyre pr vlersimin e madhsive t ndryshme, prcaktimin e ligjsive t ndryshimit dhe hartografimin e tyre, pr llogaritje e rezervave etj., zen nj vend t rndsishm n gjeologji, n krkimin dhe shfrytzimin e burimeve minerare dhe t energjis. Gjeostatistika ndihmon efektivisht n studimin teorik dhe zgjidhjen praktike t ktyre problemeve dhe njherazi dhe n formimin e specialistve q merren me to. Zhvillimi i ksaj lnde ka pr objektiv: - T kuptuarit e hipotezave q lidhen me modelimet gjeostatistikore; - Familjarizimin me nocionet e variancs s bllokut dhe variancs s vlersimit si dhe vlersimit e modelimit t variograms; - T kuptuarit e vetive kryesore t vlersimit nprmjet krigingut dhe lidhjen me variogramn; - Realizimin e krigingut dhe kokrigingut; - Prdorimin e gjeostatistiks pr llogaritjen e rezervave dhe shfrytzimin selektiv t tyre; - Realizimin e simulimeve t kushtzuara ose jo; - Prvehtsimin e nj programi informatik pr kryerjen e llogaritjeve gjeostatistikore. Programi i lnds: Hyrje Element t statistiks: variablat e rastit, treguesit statistikor, shprndarjet. Variograma. Hipotezat baz dhe prcaktime. Llogaritja e variograms. Shembuj. Modelet e variogramave. Sheshimi. Anizotropia. Problemet q lidhen me llogaritjen e variogramave. Varianca e blloqeve, e dispersionit dhe e vlersimit. Krigingu. Krigingu i zakonshm. Sistemi i krigingut. Krigingu i thjesht. Lidhja ndrmjet krigingut t thjesht dhe atij t zakonshm. Vetit e krigingut. Praktika e krigingut. Shembuj. Rezervat. Kategorit e rezervave. Rezervat e rekuperueshme. Kontributi i gjeostatistiks. Simulimet. Objektivi i simulimeve dhe llojet. Metodat e simulimit. Metoda e simulimit matricor. Simulimi i pakushtzuar. Simulimi i kushtzuar. Shembuj. Kokrigingu. Kokrigingu i zakonshm. Kokrigingu i thjesht. Vetit. Funksionet e pranueshme t kovariancs. Prdorimi i programit SGeMs (Stanford Geostatistical Modeling Software) si dhe programeve n MATLAB pr llogaritje gjeostatistikore. seminare 2.5 0.5 Praktike Projekt/detyra Lab

Literatura: 1. S.Osmani, Th. Korini (2001): Gjeostatistika dhe trajtimi i t dhnave (Pjesa e par), 404 faqe, SHBLU, Tiran. 2. D.D. Sarma (2009): Geostatistics with applications in earth sciences, 224 pages, Springer; 2nd Edition. 3. R. Webster, M. A. Oliver (2007): Geostatistics for Environmental Scientists, Wiley; 2nd Edition, 330 pages. 4. A. Bardossy (2001): Introduction to Geostatistics, Univ. of Stuttgart, 134 pages.
16

Departamenti I Gjeologjis S Zbatuar, Mjedisit Dhe Gjeoinformatiks- Diploma Master Shkencore: Inxhinjeri Gjeoinformatike

5. N. Remy, A. Boucher, J. Wu (2009): Applied Geostatistics with SGeMS: A User's Guide, Cambridge University Press; 284 pages. 6. A. G. Journel, Ch. J. Huijbregts (2004) : Mining Geostatistics, The Blackburn Press, 600 pages. 7. H. Wackernagel (1993): Cours de Gostatistique Multivariable, 4e Edition, 80 pages. 8. D. Marcotte (2011) : Gostatistique minire, cole Polytechnique de Montral, notes de cours. Parakushtet pr shlyerjen e lnds: Prova finale: Dorzimi i detyrave dhe pjesmarrja (Rregullorja UPT) Provim me shkrim dhe me goj

17

Departamenti I Gjeologjis S Zbatuar, Mjedisit Dhe Gjeoinformatiks- Diploma Master Shkencore: Inxhinjeri Gjeoinformatike

Emertimi i lendes: Gjeologji Mjedisi Struktura e lendes Kodi i Lendes Sem. Kredite Shprndarja e krediteve Ushtrime 2IGJP3 104 1 5 Leksion 3 seminare 2 Praktike Projekt/detyra Lab

Ndervartesia: Nuk ka ndervartesi Stafi mesimdhenes: Prof. Dr. P. Hoxha Objektivat: Lenda Gjeologjia e Mjedisit synon te paise studentet me nje informacion mbi proceset dhe dukurite natyrore qe shndrrohen ne rreziqe natyrore dhe qe ndikojne ne demtimin e mjedisit ku ne jetojme. Lenda jep informacion mbi kategorite kryesore funksionale qe ndikojne ne mjedis si dhe problemet madhore te mjedisit sot, ne bote dhe ne vendin tone. Gjithashtu lenda trajton dhe menyrat me efikase te vleresimit te cdo rreziku natyror duke parashikuar edhe masat e nevojeshme inxhinierike per te evituar efektin negativ te tyre. Lenda zhvillohet me studentet e Programit te Studimeve Master profesional dhe Master Shkencor ne Inxhinierine Gjeoinformatike dhe Gjeologji Inxhinierike &Hidrogjeologji. Program i Lendes: Konceptet themelore te Gjeologjise se Mjedisit. Objekti i Gjeologjise se Mjedisit. Nje pershkrim mbi ambjentin tone lanetar. Bazat kulturore per nje vetedije ambientale. Proceset dhe materialet e tokes. Toka dhe mjedisi. Termetet. Vullkanet. Proceset siperfaqsore - Permbytjet lumore. Rreshqitjet dhe fenomenet e lidhura me to. Ndotjet, popullsia dhe shendeti. Kuadri ligjor mbi ambienti. Literatura: Carla W Montgomery , 2006, Environmental Geology, Northen Illinois University Blaxter, K. 1986, People, food and resources. Cambridge, England. Cambridge University Press Hays,W.W, Natural hazards research and response, US Geological Survey Yearbook 1990. Parfit, M. 1998, Living with natural hazards. Natural Geographic July- 2-35. Kanamori, H and Brodsky, E. 2001. The physics of earthquakes. Physics today June, 34-40. Perry, C.A. 2000. Significant floods in The United States during the 20th century USGS measures a century of floods . USGS Fact Sheet 024-00. Highland,L.M and Brown,W,L. III 1996. Landslides The natural hazard sleepers. Geotimes January: 16-19. Strategjia kombetare e mjedisit Ministria e Mjedisit. Tirane, 2005

Parakushtet per shlyerjen e lendes: Dorezimi i detyrave, pjesmarrja dhe fitimi i Laboratoreve (Rregullorja UPT) Prova finale: Menyra e vleresimit: Provim me shkrim dhe me goje Me note

18

Departamenti I Gjeologjis S Zbatuar, Mjedisit Dhe Gjeoinformatiks- Diploma Master Shkencore: Inxhinjeri Gjeoinformatike

Emertimi i lendes: Inteligjence Artificiale Struktura e lendes Kodi i Lendes Sem. Kredite Shprndarja e krediteve Ushtrime 2IGJP3 105 1 5 Leksion 2.5 seminare 2 Praktike 0.5 Projekt/detyra Lab

Ndervartesia: Nuk ka ndervartesi Stafi mesimdhenes: Msc.Oltion Fociro Objektivat: Me termin inteligjence artificiale kuptohet pergjithsisht afteia e nje kopjuteri per te kryere fuksione dhe arsyetime tipike te trurit te njeriut.Inteligjenca artificiale eshte nje disipline e rrahur midis shkences dhe filozofis, nga ku manifestohen aspekte si teorike dhe praktike.Ne aspektin e saj kryesish informatike,ajo perfshin teorine dhe teknikat per zhvillimin e algoritmeve qe lejojne makinate(tipike e makines lloritese) per te trguar aftesi dhe/ose aktivitet inteligjente,te pakten ne domeneve specifike.Nje nga problemet kryesore te inteligjences artificiale eshte qe te jap nje perkufizim formal te permbledhjes se fuksioneve sintentik/arsyetim abstrakt, gjysem-arsyetim dhe te llogjikes njerezore. ,Te jete ne gjendje te ndertoje modele kompjuterike qe do ti japin zgjidhje problematikave te lart permendura. Program i Lendes: Makina e Turing, Macchine Learning, Clustering, Asotiations Rules, Pema e vendimeve, Rregullat e vendimeve, Rrjetet neurale, Algoritmet gjenetike, Visual Retrivial, Problemi i plotesimit te kufizimeve. Literatura: Leksionet nga pedagogu Nils J. Nilsson, Salvatore Gaglio Artificial Intelligence Parakushtet per shlyerjen e lendes: Dorezimi i detyrave, pjesmarrja dhe fitimi i Laboratoreve(Rregullorja UPT)

Prova finale: Menyra e vleresimit:

Provim me shkrim dhe me goje Me note

19

Departamenti I Gjeologjis S Zbatuar, Mjedisit Dhe Gjeoinformatiks- Diploma Master Shkencore: Inxhinjeri Gjeoinformatike

Emertimi i lendes: Sisteme Informative GIS Struktura e lendes Kodi i Lendes Sem. Kredite Shprndarja e krediteve Ushtrime 2IGJP3 106 1 5 Leksion 2 Ndervartesia: Nuk ka ndervartesi Stafi mesimdhenes: Msc. Luan Arapi Objektivat: Programi i lendes synon qe studenti te thelloje konceptet dhe metodat e avancuara perrealizimin e perpunimit te informacionit hapsinor dhe territorial nepermjet aplikimit teteknologjive informatike aplikative. Teknologjia GIS duke qene nje lendemultidisiplinore ka marre nje perhapje te jashtezakonshme si rezultat i rritjes se tedhenave te gjeoshkencave apo territoriale ne pergjithesi ne format digital), te cilatlehtesojne perpunimin, paraqitjen dhe modelimin e te dhenave hapsinore duke kursyerkohe dhe njekohesisht duke rritur shkallen e njohjes dhe te interpretimit te fenomenevenatyrore. Program i Lendes Parime teorike themelore te GIS dhe aplikimet te GIS; Pergjithesimi Koncepte te Spatial Data mining dhe aplikime;ArcGIS dhe komponentet kryesore te tij; ArcMap; ArcCatalog ; ArcToolbox; Perdorimi i ArcCatalog ; Operacionet kryesore qe kryhen ne ArcToolbox; Modeli raster dhe analiza e te dhenave raster; Operacionet lokale me nje gride dhe me disa grida ; Gjeoreferencimi i te dhenave raster ne Ndertimi i nje Gjeodatabaze; Krijimi i objekteve te reja; Gjeoprocesimi; Hapat kyesore te nje projekti ne GIS;Modelet GIS dhe Modelimet; Modelet Binare dhe Modelet Indeks; Modelet regres; Modelet proces; Aplikime te modelimeve GIS; Rjetet dhe segmentimi dinamik; Aplikime te rrjeteve; Modeli i planifikimit te transportit urban; Interpolimi hapsinor i te dhenave; Perdorimi i ekstensioneve Spatial Analyst dhe Gjeostatistical Analyst ne ArcGis; Kuptimi i te dhenave 3D; Hartografimi i terrenit; Dixhital Elevation Model DEM dhe Triangulation Irregular Network TIN; Analiza e terrenit; Analiza 3D e te dhenave; Arkitektura e GIS Software; Paketat Open Source si Grass, QuantumGIS etj; Programet Desktop dhe Server Gis; Literatura: Worboys M., Duckam M.(2004) GIS, A computing Perspective. CRC Press, ISBN: 0-415-28375-2 Spatial Databases. Morgan Kaufmann Publishers, ISBN-13 : 978-1-55860-588-6. Geographic Information System and Science. Paul A. Longely. Geographic Information Analysis. David OSullivan. ISBN-10: 0471211761 Geting to know ArcGIS desktop. Tim Ormbsy Software: ArcGIS 9.x Parakushtet per shlyerjen e lendes: Dorezimi i detyrave, pjesmarrja dhe fitimi i Laboratoreve (Rregullorja UPT) Prova finale: Provim me shkrim dhe me goje
Menyra e vleresimit: Me note

Praktike seminare 1.5

Projekt/detyra 0.5

Lab 1

20

Departamenti I Gjeologjis S Zbatuar, Mjedisit Dhe Gjeoinformatiks- Diploma Master Shkencore: Inxhinjeri Gjeoinformatike

Emrtimi i Lendes : Gjeofizika e Zbatuar Struktura e lendes Kodi i Lendes 2IGJP3 107 Sem. 2 Kredite 3.5 Shprndarja e krediteve Ushtrime Leksion seminare 2 1.0

Praktike

Projekt/detyra 0.5

Lab -

Ndrvarsia:

Ska

Stafi Msimdhns: Prof. V.Silo, Prof. P.Alikaj Objektivat: Te pajise studentet me njohuri te thelluara mbi metodat me efikase te Gjeofizikes ne studimet dhe projektimet gjeologoinxhinierike, hidrogjeologjike , ne pergjithesimiet mbi mbrojtjen e mjedisit, etj. Studenti pervehteson koordinimin e metodave gjeologjike e hidrogjeologjike me ato gjeofizike per percaktimin e kushteve te sheshesve te ndertimit, te rezervuareve ujore, te themeleve te objekteve inxhinierike. Programi i Lendes : Objekti dhe detyrat; perdorimi i Gjeofizikes ne zgjidhjen e detyrave te gjeologjise inxhinierike. Metoda e valeve te thyera (MVTH) ne hartografimin e kufijve te ceket. Sizmika e valeve gjatesore e terthore per studimin e vetive fiziko-mekanike te shkembinjve dhe te gjendjes se tensionuar te shkembinjve ne miniera. Perdorimi i metodave elektrike, fusha elektrike natyrore, metoda e rezistences, gjeoradarit, etj. Perdorimi i metodave gjeofizike ne rajonizimet dhe mikrorajonizimet sizmike te shesheve te ndertimit. Percaktimi i parametrave projektues. Studimet gjeofizike ne hidrogjeologji, percaktimi i kufijve ujembajtjes; percaktimi i drejtimit te levizjes se UN me metoda gjeofizike; studimi i vetive kimike te UN me metoda gjeofizike. Gjeofizika e mjedisit; studimi i truallit te ndertimit te veprave inxhinierike. Studimi i rreshqitjeve; i rrezikut sizmik; i ndotjes se mjedisit, i mjediseve te banuara. Gjeofizika ne studimin e proceseve teknologjike mbi mjedisin. Literatura:: FRASHRI, A., etj. 1970,1986 Metodat gjeofizike t krkimit( I + II + III ) (Biblteka F.GJ.M Tirane). FRASHRI, A.1990 Gjeofizika n Miniera.(Bibloteka F.GJ.M Tirane). SILO V.2005 Prpunimi shifror i t dhnave sizmike, (vol. 1, 2)(Bibloteka F.GJ.M Tirane) SILO V., BUSHATI S., SILO E.2012 Gjeofizika e Zbatuar n Shkencat e Toks (Vol. I-r). (BiblotekaF.GJ.M Tirane) SILO E., SILO V.2013 Valt sizmike dhe prdorimi i tyre n inxhinerin civile (BiblotekaF.GJ.M Tirane) ALIKAJ, P. 2007Gjeofizika e Aplikuar ( Pjesa e II-te ) (Leksione t prgatitura) Parakushtet pr shlyerjen e lendes: Studenti duhet te ket: pjesmarrje ne seminare dhe ushtrime ne masn mbi 75 %. t ket shlyer te gjitha detyrimet e lnds.

Prova finale: Provim me shkrim. Mnyra e vlersimit: Me note.

21

Departamenti I Gjeologjis S Zbatuar, Mjedisit Dhe Gjeoinformatiks- Diploma Master Shkencore: Inxhinjeri Gjeoinformatike

Emertimi i lendes: Modelimet e vendburimeve Struktura e lendes Kodi i Lendes Sem. Kredite Shprndarja e krediteve Ushtrime 2IGJP3 108 2 7.5 Leksion 3 seminare 3 Praktike Projekt/detyra 0.5 Lab 1

Ndervartesia: Nuk ka ndervartesi Stafi mesimdhenes:Prof, as. Kristaq MUSKA Objektivat: Synohet ti japet studenteve mundesine te njihen me nocionet dhe praktiken e modelimeve gjeologjike minerare ne gjithe procesin e vleresimit te lendeve te para minerale. Njohja dhe familiarizimi me software me te perdorur ne modelimin rezervave minerale per mineraleve metalore e jo metalore, ne hidrogjeologji, ne gjeologjine inxhinjerike, ne gjithe ciklin e punimeve qe nga kerkimi deri ne shfrytezim dhe shitje te produktit te gateshem, nen shembullin e njerit prej tyre (p.sh micromine). Program i Lendes: Konceptet dhe tipi i te dhenave, field funksion, llojet e files. Projektet (krijimi i projektit te ri, hapja, lidhja, mbyllja, fshirja etj). Macros, interface dhe form sets, ruajtja, opstionet, personal sets, riperdorimi i tyre, hapja, reemertimi, exportimi, importimi, prametrat). Interface Shpimet Nocionet themelore, databaza e shpimeve, validation, gjenerimi i koordinatave, dhe funksionet e avancuara si llogaritjet ne trungun e shpimit, vlerat ne takimet, trashesia e vertete, konvertimi ne planin e trupit xeherore, tavani dysheme e trupit ose kontakteve te formacioneve gjeologjike, azimuti dhe kendi i vertete, paraqitja e gjeologise strukturale, llogaritja e permbajtjes mesatare per nje lloje te caktuar litologjie, llogaritja e thellesise finale te cdo shpimi, llogaritja intervaleve bazuar ne nje gjeologji konstante. Kompozimet (ne trung te shpimit, ne shkallen / horizontet e shfrytezimit , ) e trashesise, permbajtes, dhe gjeologjise , metodat e kompozimit. Transmetimi it e dhenave te laboratorit ne data baze, intervalet e transmetimit, Ndertimi i kolonave gjeologjike te shpimeve dhe te dhenat e paraqitura ne cdo kolone shpimi Literatura: Leksione

Parakushtet per shlyerjen e lendes: Dorezimi i detyrave, pjesmarrja dhe fitimi i Laboratoreve(Rregullorja UPT) Prova finale: Menyra e vleresimit: Provim me shkrim dhe me goje Me note

22

Departamenti I Gjeologjis S Zbatuar, Mjedisit Dhe Gjeoinformatiks- Diploma Master Shkencore: Inxhinjeri Gjeoinformatike

Emrtimi Lnds: Hartografi Tematike Struktura e lnds: Kodi i Lnds Sem. 2IGJM202 1

Kredite 5 Leksione 2

Shprndarja e krediteve Ushtrime Praktik Laborator seminare msimore 1.5 0 1

Projekte /detyra 0.5

Ndrvartsia: Stafi msimdhns: Dr. Gafur MUKA, DIBM Objektivat: Objektivat e ksaj lnde lidhen me transmetimin tek studentt t njohurive q kan t bjn me referimin hapsinor, kampionaturat (prfaqsimet), teknologjit e krijimit t gjeotdhnve, qualitetin e tyre, memorizimin dhe administrimin, modelimin dhe standartet. Kto njohuri do t konkretizohen n realizimin e nj modeli q lidhet me prdorimin e t dhnave t hartografimit gjeologjik. N analizn e gjeotdhnave do t prfshihen analiza gjeometrike, analiza topologjike, analiza kohore dhe analizat e kombinuara. Edhe kto njohuri do t konkretizohen n modelimin e t dhnave t hartografimit pr pozicionimin e objekteve t shrbimit publik. Studentt do t marrin njohuri t plota lidhur me paletn e prezantimeve duke kaluar nga metodat tradicionele deri tek ato m koherentet. Program i Lnds: Krijimi i gjeotdhnave, referimi hapsinor, kompionatura, teknologjit, shqyrtimi i kualitetit, administrimi, modeli me katr nivele: modelimi gjeometrik, modeli topologjik, modeli kohor, skedart, standartet, hartografimi n web, analiza e gjeotdhnave: gjeometrike, topologjike, kohore, annalizat e kombinuara, prezantimi i gjeotdhnave, dobia, kompozimi. Software ArcGIS (ArcCatalog dhe ArcMap). Ndrtimi dhe memorizimi i Banks s gjeotdhnave (modeli vektorial, modeli raster, tabelat). Editimet n ArcMap. Vizualizimet n ArcMap (funksionet baz, simbologjia, Layout-et). Kompozimi grafik i hartave tematike. Plloterimi dhe eksportimi i produkteve. Detyra: 1. Leximi, interpretimi dhe prdorimi i hartave tematike (specifike pr do student) 2. Modelimi n GIS i nj harte gjeologjike

Laborator: Hartografimi i atributeve gjeometrike dhe tematike. Prdorimi i programit ArcGIS n hartografimin tematik. Praktika . Literatura: 1. G. MUKA, TH. KORINI: Hartografia Dixhitale, Tiran 2009. 2. G. MUKA: Prdorimi i GPS-it, Tiran, 2006. 3. G. MUKA: Hartografi dhe GIS, Leksione t shkruara, (t prditsuara). 4. Dent, B.D.: Cartography:Thematic map design, Ioawa, 1996 5. MacEachren,A.M.: How Maps Work-Representation, Visualisation and Design, New York, London, 1995 6. Guenther Hake/Dietmar Gruenreich, Liqiu Meng. Kartographie, de Gruyter, 2002 7. Ehlers Manfred, Schiewe Joachem: Geoinformatik, WGB, 2012 Parakushtet pr shlyerjen e lnds: Dorzimi dhe shlyerja e detyrimeve. Prova finale: Provim me shkrim.

23

Departamenti I Gjeologjis S Zbatuar, Mjedisit Dhe Gjeoinformatiks- Diploma Master Shkencore: Inxhinjeri Gjeoinformatike

Emertimi i lendes: Programim i Avancuar ne WEB Struktura e lendes Kodi i Lendes Sem. Kredite Shprndarja e krediteve Ushtrime 2IGJP3 110 2 5 Leksion 1.5 seminare 1 Praktike Projekt/detyra 0.5 Lab 2

Ndervartesia: Nuk ka ndervartesi Stafi mesimdhenes: Luis Lamani Objektivat: Pergratitja e studentit per te perballuar projektimin dhe implementimin e nje sistemi duke perdorur programimin ne web. Kjo lende i jep mundesi studentit te njihet me teknikat me te avancuara dhe aktuale te programimit ne web. Program i Lendes: Modelim dinamik website-i; C# Razor, Programim i faqeve dinamike ne WEB, bazuar vetem ne kod pa perdorur ndihmen grafike; Nderfaqesimi me perdoruesin nepermjet AJAX, JQUERY; Dinamika e faqeve bazuar ne ECMA; Format dhe vlefshmeria e tyre server-side/client-side; Paketat ndihmese per integrimin e aplikacioneve te jashtme si facebook, twitter, paypal, uservoice etj; Web Server; web.config, htaccess; Siguria SSL, HTTPS; Kontrolli memories cache; MIME types; URL routing; Ceshtje te sigurise dhe regjistrimi i perdoruesve; Puna me skedaret text, video, audio; HTML5 dhe elementet e rinj; E ardhmja e teknologjise Web; Konceptimi dhe modelimi i nje website-i E-commerce; Funksionimi i faqeve E-commerce; Teknologjite Cloud dhe lidhja me Web; Content Managment System (CMS), aplikacione Line of Business (LOB) ; Literatura: Luis Lamani, Programim ne WEB, C# Razor ISBN:978-9928-162-50-2

Parakushtet per shlyerjen e lendes: Dorezimi i detyrave, pjesmarrja dhe fitimi i Laboratoreve(Rregullorja UPT) Prova finale: Menyra e vleresimit: Provim me shkrim dhe me goje Me note

24

Departamenti I Gjeologjis S Zbatuar, Mjedisit Dhe Gjeoinformatiks- Diploma Master Shkencore: Inxhinjeri Gjeoinformatike

Emertimi i lendes: Gjeokimia e zbatuar Struktura e lendes Kodi i Lendes Sem. Kredite Shprndarja e krediteve Ushtrime 2IGJP3 111 2 5 Leksion 2 seminare 1.5 Praktike Projekt/detyra 0.5 Lab 1

Ndervartesia: Nuk ka ndervartesi Stafi mesimdhenes: Prof. A.BEQIRAJ

Objektivat:
Programi i lendes synon pajisjen e studenteve me njohuri te thelluara mbi metodat gjeokimike qe perdoren ne studimin e problematikave qe lidhen me formimin e perberjes se ujit, faktoret qe kushtezojne cilesine e tij, treguesit indikatore te ndotjes dhe masat preventuese per mbrojtjen e tyre. Program i Lendes: Gjeokimia e ujit; ndertimi i molekules se ujit, vetite fiziko - kimike te ujit, vetite elektrolitike te ujit, fortesia e ujit, kapaciteti bufer, alkaliniteti, karakterizimi i perberjes kimike te ujit, alterimi i perberjes kimike te ujit. Ciklet gjeokimike; cikli global i ujit, Modelet e cikleve hidrologjike dhe skenaret e variacioneve klimatike, Komponentet e ciklit te ujit, cikli global I karbonit, cikli global I azotit, cikli global I fosforit, cikli global I squfurit, Ekuilibrat ne solucionet ujore natyrore; Faktoret qe rregullojne mobilitetin gjeokimik te elementeve. Bioakumulimet dhe impakti mbi ekosistemet, bioakumulimi nje gjendje e ekujlibrit dinamik, faktoret qe ndikojne bioakumulimin, bioakumulimi dhe bioshumimi, bioakumulimi i kimikateve organike dhe metaleve te renda. Eutrofizimi i ujrave, eshte eutrofizimi, Cfare jane gjendjet dhe efektet trofike, Karakteristikat e eutrofizimit, Treguesit potenciale te eutrofizimit, Shkaqet e eutrofizimit, Burimet e fosforit dhe azotit, Disponibiliteti biologjik I ushqyesve, Faktoret qe ndikojne eutrofizimin, Efektet e eutrofizimit, Kontrolli I eutrofizimit, Vleresimi dhe administrimi I eutrofizimit, Fenomenet e ndotjes se ujrave; Perqendrimet indikatore te ndotjes; Substancat ndotese, substancat e padeshirueshme, substancat toksike, Burimet e ndotjes se ujrave nentokesore, Vleresimi i grades se ndotjes se ujrave, Evolucioni i ndotjes nen toke dhe ne siperfaqe, Treguesit kryesore te ndotjes, Vulnerabilteti i ujrave nentokesore, Konceptet baze te vulnerabilitetit te ujrave nentokesore, Faktoret kryesore dhe parametrat baze te vulnerabilitetit, Vleresimi i vulnerabilitetit, Modeli Drastik, Metodologjia e percaktimit te indeksit Drastik, Shkallet e vulnerabilitetit. Metodat e trajtimit te ujit te pijshem, Metodat e zbutjes se ujit, Zbutja e ujit pa perdorim kriprash (metoda katalitike) dhe me perdorim kripeash (shkambimi jonik), Osmoza e kundert, Zbutesit magnetike, Metodat e filtrimit te ujit, Distilimi, Shkembimi jonik, Absorbimi i karbonit, Filtrimi, Ultrafiltrimi, Osmoza e kundert, Rrezatimi ultraviolet. Bonifikimi i
25

Departamenti I Gjeologjis S Zbatuar, Mjedisit Dhe Gjeoinformatiks- Diploma Master Shkencore: Inxhinjeri Gjeoinformatike

sistemeve te ndotura. Ekujlibri kimik, Reaksionet e kthyeshem, eshte ligji i veprimit te masave, Percaktimi i ekujlibrit kimik, Konstantja e ekujlibrit, Parimi Chatelier, eshte ekujlibri dinamik, Diskutim rreth ritmeve te reaksionit, Ekujlibri ne proceset industriale procesi Haber, Toka: Profili i nje toke; Alterimi fizik i shkembinjve; Alterimi kimik i shkembinjve; Faktoret kryesore qe rregullojne sjelljen e elementeve kimike ne toka;Ambientet reduktuese; Mineralet argjilore dhe hidroksidet e hekurit, aluminit e magnezit (struktura); Pedagogu Irakli Prifti (10 ore): Te dhena mbi gjeokimine organike. Mikroinkuinantet organike ne ujra. Substancat organike ne toka; Shkembimi jonik; Kompensimi organik; Kapaciteti i shkembimit kationik dhe anionik; Kapaciteti i absorbimit te tokes; Fraksionimi i elementeve kimike ne toke; Sjellja e mineraleve te rende ne toke; Perdorimi i tokave per studimin e fenomeneve te ndotjes ne zona urbane dhe industriale;
Biodisponibiliteti i elementeve kimike ne toke; Absorbimi radikal i elementeve dhe transportimi i tyre nga bimet; Biomonitorimi i tokave.

Literatura: Arthur H. Brownlow (1979) Geochemistry. Prentice-Hall, Inc., Englewood Cliffs, N.J. 07632. 420p. W. M. White (1999) Geochemistry. 701 p. Giulio Ottonello (1997) Principles of Geochemistry Ian D. Clark and Peter Fritz (1997) Environmental isotopes in Hydrogeology Stanley Manahan (2005) Environmental Geochemistry Mario DallAglio (2004). Geochemica ambientale e salute, Principi e Metodi. ARACNE editrice, S.r.l. Roma, 330p. Gaetano Dongarra & Daniela Varrica (2004). Geochimica e AmbienteEdiSES S.r.l. Napoli, 244p.

Parakushtet per shlyerjen e lendes: Dorezimi i detyrave, pjesmarrja dhe fitimi i Laboratoreve (Rregullorja UPT) Prova finale: Menyra e vleresimit: Provim me shkrim dhe me goje Me note

26

Departamenti I Gjeologjis S Zbatuar, Mjedisit Dhe Gjeoinformatiks- Diploma Master Shkencore: Inxhinjeri Gjeoinformatike

Emertimi i lendes: Vleresimi i Riskut Natyror Struktura e lendes Kodi i Lendes Sem. Kredite Shprndarja e krediteve Ushtrime 2IGJP3 112 2 5 Leksion 2.5 seminare 2 Praktike Projekt/detyra 0.5 Lab 1

Ndervartesia: Nuk ka ndervartesi Stafi mesimdhenes: Dr. Shkelqim DAJA Objektivat: Lenda synon ti pajise studentet me nocionet baze te vleresimit te riskut natyror si me menyrat e minimizimit apo shmangies se tij. Program i Lendes Koncepti i riskut natyror. Risku natyror dhe tregu profesional Ligji Nr. 8756, dat 26.3.2001 Pr emergjencat civile ne Republikn e Shqipris Risqet natyrore dhe antropogjene dhe territori. Intensiteti i nj ngjarjeje natyrore, koha e prsritjes.Prkufizimi i riskut. Elementet e riskut: Hazard-i (H), vulnerabiliteti (V), elementet e rrezikuar (E), risku specifik /Ri) dhe risku total (R). Hazardi sizmik. Reagimi sizmik i trojeve, Mikrozonimi sizmik. Metodat e vlersimit te Hazard-it sizmik: Metodat deterministike (DSHA), Metodat probabilitare (PSHA): karakterizimi i burimeve te termeteve,Ligji i Guttenberg-Richter, Funksionet parashikuese, Modeli i Poisson, Llogaritja e probabiliteteve, Lakoret e Hazardit sizmik. Lngzimi i trojeve. Metodat e vlersimit te lngzimit: Metodat cilsore, metodat sasiore. Metodat e mikrozonimit te zonave te ndjeshme ndaj fenomenit te lngzimit. Rrshqitjet. Metodat cilesore dhe sasiore te vlersimit te qndrueshmris se pjerrsive natyrore dhe artificiale. Mikrozonimi Erozioni i brigjeve. Metodat e studimit te dinamikes se vijs bregore. Llogaritja e ritmeve te erozionit. Parashikimi i evolucionit te vijs bregore. Faktort qe kontrollojn dinamiken e vijs bregore. Llogaritjet e riskut. Ndrtimi i hartave te riskut. Mbrojtja nga risku natyror. Parashikimi, Hartat e zonave me risk. Parandalimi ( Planet urbanistike, planet e emergjencave, ndrhyrjet te territor, ndrhyrjet ne objektet inxhinierike). Teknikat dhe procedurat pr minimizimin e riskut. Ndrhyrjet strukturore, ndrhyrjet jo strukturore. Reduktimi i faktorve qe prcaktojn riskun. Planifikimi i emergjencave. Literatura: Leksione te shkruara Parakushtet per shlyerjen e lendes: Dorezimi i detyrave, pjesmarrja dhe fitimi i Laboratoreve (Rregullorja UPT) Prova finale: Menyra e vleresimit: Provim me shkrim dhe me goje Me note.
27

Departamenti I Gjeologjis S Zbatuar, Mjedisit Dhe Gjeoinformatiks- Diploma Master Shkencore: Inxhinjeri Gjeoinformatike

Emertimi i lendes: Gjeoteknike Struktura e lendes Kodi i Lendes Sem. Kredite Shprndarja e krediteve Ushtrime 2IGJP3 201 1 5 Leksion 2 seminare 2 Praktike Projekt/detyra 1 Lab

Ndervartesia: Nuk ka ndervartesi Stafi mesimdhenes: Prof. N.Konomi Objektivat: Lenda synon te pajise studentet me njohuri ne fushen e mekanikes se dherave dhe shkmbinjve si baze per projektimin e strukturave gjeoteknike.

Program i Lendes: Identifikimi i dherave, origjina e tyre. Vetit fiziko-mekanike dhe ekuilibri plastik i dherave. Llogaritja e aftsis mbajtse. Qndrueshmria e pjerrsive natyrore dhe artificiale, metodat e llogaritjes. Llogaritja e presioneve anesore. Llogaritja e mureve mbajtse.

Literatura:

1. N.Konomi : Gjeologjia Inxhinierike, Sh.B.L.U 2006, Tirane. 2. B.Das : Principles of Geotechnical Engineering -5th edition Thomson Canada Limited 2006.

Parakushtet per shlyerjen e lendes: Dorezimi i detyrave, pjesmarrja dhe fitimi i Laboratoreve (Rregullorja UPT) Prova finale: Menyra e vleresimit: Provim me shkrim dhe me goje Me note

28

Departamenti I Gjeologjis S Zbatuar, Mjedisit Dhe Gjeoinformatiks- Diploma Master Shkencore: Inxhinjeri Gjeoinformatike

Emertimi i lendes: Sisteme interaktive Struktura e lendes Kodi i Lendes Sem. Kredite Shprndarja e krediteve Ushtrime 2IGJP3 202 1 7.5 Leksion 2 Ndervartesia: Ska ndervartesi. Stafi mesimdhenes: Msc. Oltion Fociro Objektivat: Bashkevepriminjeri-makine (n gjuhnangleze Human-Computer Interface HCI) gjithashtu e quajtur e bashkevepriminjeri-makine (prkthyerngakuptiminmtgjer, por tashm t prdoru rgjersisht n literatur n shkenca kompjuterike) sht studimi i ndrveprimit mes njerzve (prdoruesit) dhe kompjutera tpr hartimin dhe zhvillimin e sistemeve interaktiveqjan t prdorshme, t besueshme, me qellimin per te mbshteturdhe lehtsuar aktivitetin e njeriut. Studimi mbulon aspektet e ndrveprimit t shkencs kompjuterike, psikologjis, njohseshkencore, ergonomi, design, shkenca informative, inteligjencn artificiale dhe materiale t tjera. Prdorimin n rritje t aplikimeve kompjuterike krkon nj dizajn q di t marr parasysh kontekste t ndryshme t mundshme t prdorimit, qllimet e prdoruesve dhe t teknologjive t reja ndrveprimit.Informatika, pra, bhet gjithnj e m shum disiplin e orientuar per komunikim interaktiv me prdoruesit. Program i Lendes Paratheniehistoriketeinteraktivitetit me makinat. Perdorueshmeria. Interaktiviteti. Projektimi. Interfaqimidhepershtatja. Interfaqet e perberanga me shume se njepajisje. Projektimidhendertimi i njeinterfaqejegrafike e orientuar per perdoruestevecante. Aplikimetesistemeveinteraktiveneambientet 3D. Projektimidhezhvillimi i nje DBMS e orientuar per perdorues me profesionGjeolog. Literatura: A. Dix, J. Finlay, G. Abowd and R. Beale.Human Computer Interaction, Third Edition, Prentice Hall, 2003 Parakushtet per shlyerjen e lendes: Dorezimi i detyrave, pjesmarrja dhe fitimi i Laboratoreve (Rregullorja UPT) seminare 2.5 Praktike Projekt/detyra 0.5 Lab 1

Prova finale: Menyra e vleresimit:

Provim me shkrim dhe me goje Me note


29

Departamenti I Gjeologjis S Zbatuar, Mjedisit Dhe Gjeoinformatiks- Diploma Master Shkencore: Inxhinjeri Gjeoinformatike

Emertimi i lendes: Hidrogjeologjia e Zbatuar Struktura e lendes Kodi i Lendes Sem. Kredite Shprndarja e krediteve Ushtrime 2IGJP3 203 1 5 Leksion 2 seminare 2.5 Praktike Projekt/detyra 0.5 Lab

Ndervartesia: Nuk ka ndervartesi Stafi mesimdhenes: Dr. Elsa Dindi

Objektivat: Ky program synon te plotesoje formimin e studenteve me njohuri bashkekohore dhe praktike te hidrodinamiks, hidrogjeologjis s zbatuar n veprat hidroteknike dhe vendburime; ne mbledhjen dhe perpunimin statistikor te parametrave hidrogjeologjike, ne ndertimin e hartave te ndryshme tematike hidrogjeologjike etj.
Program i Lendes: Bazat teorike te levizjes se ujrave nentokesore. Analiza e pompimit, parametrat hidraulike te pusit . Furnizimi me uje, hidrogjeologjia ne veprat inxhinierike dhe vendburimet. Mbledhja e te dhenave hidrogjeologjike dhe perpunimi statistikor i tyre. Hartografimi i ujrave nentokesore. Llojet e hartave hidrogjeologjike dhe hidrogjeokimike. Te dhena te pergjitheshme mbi metodat numerike te modelimit te rrjedhjes krahinore te ujrave nentokesore. Literatura: Dakoli H. Dindi E. Hidrogjeologjia e zbatuar Pjesa II, 2007 Dakoli H., Eftimi R., Tafilaj I., Hidrogjeologjia e zbatuar Pjesa II, 1981 Guidance manual for ground water investigation korrik 1995

Celico P.

Prospecioni idrogeologiche Liguori Editore,1997

Parakushtet per shlyerjen e lendes: Dorezimi i detyrave, pjesmarrja dhe fitimi i Laboratoreve(Rregullorja UPT) Prova finale: Menyra e vleresimit: Provim me shkrim dhe me goje Me note

30

Departamenti I Gjeologjis S Zbatuar, Mjedisit Dhe Gjeoinformatiks- Diploma Master Shkencore: Inxhinjeri Gjeoinformatike

Emrtimi Lnds: Modele Hartografike Struktura e lnds: Kodi i Lnds Sem. 2IGJM202 Ndrvartsia: Stafi msimdhns: Dr. Gafur MUKA, DIBM Objektivat: N kuadrin e ksaj lnde studentt do t marrin njohuri mbi karakteristikat e prgjithshme t modeleve, strukturimin e tyre, modulet e prbashkta dhe ato specifike, krkesat mbi standartet e tyre si dhe vlerat e prdorimit. Leximi dhe interpretimi i hartave do ti ndihmoj ata n shqyrtime kritike mbi cilsin dhe krkimin mbi kt baz t prmirsimeve t vazhdueshme. N t gjitha rastet studentve do tu krkohet prditsim on line lidhur me zhvillimet dhe arritjet m t fundit n fushn e modelimeve hartografike. Program i Lnds: Modeli topografik: kuptimi i modelit, modulet, analiza e paraqitjes (elementet gjeometrike, 1 Kredite 5 Leksione 2 Shprndarja e krediteve Ushtrime seminare 1.5 Praktik msimore 0 Laborator 1 Projekte /detyra 0.5

elementet grafike, layout-et), trajtimi konkret i bazes se te dhenave, perdorimi i modelit per ndertimin e profileve dhe seksioneve, llogaritjet e volumeve. Sistemi i informacionit zyrtar topografiko-hartografik (modelet dixhitale, hartat dixhitale, struktura e sistemit) , programi INSPIRE Modeli fotografik: kuptimi i modelit, modulet, analiza e paraqitjes (imazhi, ortofoto, vektorializimi, elementet grafike), analiza teresore e elementeve te saktesise (rezolucioni, kontrasti, qartesia), trajtimi konkret i bazes se te dhenave, lidhja me modelin topografik. Modeli tematik: kuptimi i modelit, modulet, analiza e paraqitjes (vecorite e bazes topografike, vecorite e tematizimit, modulet, elementet gjeometrike dhe grafike). Trajtimi i hartave gjeologjike dhe turistike. Programi CORINE Hartografia n Web. Interoperabiliteti, aksesi pr specialistt dhe prdoruesit. Oferta dhe krkesa pr produktet hartografike. Hartografia shqiptare: shqyrtimi historik, sistemi i referimit dhe projeksioni i tij, rrjeti shteteror i koordinatave plane, rrjeti shteteror i bazamentit ne lartesi. Hartat baze ne vendin tone. Harta 1:25 000. Hartat sekondare. Tendencat e zhvillimit hartografik ne vendin tone.
Detyra: 1. Leximi dhe interpretimi i Sistemit t Informacionit Zyrtar Topografiko-hartografik (SIZTH) 2. Ndrtimi dhe shqyrtimi i nj modeli kadastral. Laborator: Prdorimi i programit AutoCAD Map n zgjidhjen e detyrave t modelimit hartografik. Hartografia n web Literatura: 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. G. MUKA, TH. KORINI: Hartografia Dixhitale, Tiran 2009. G. MUKA: Hartografi dhe GIS, Leksione t shkruara, (t prditsuara). Dent, B.D.: Cartography:Thematic map design, Ioawa, 1996 Guenther Hake/Dietmar Gruenreich, Liqiu Meng. Kartographie, de Gruyter, 2002 Hurni L, Neumann.: Digitale Felddarstellung fuer topographische Gebirgskarten, KN 49, 1999 Meng L: Strategies on Automatic Generalization of Geographic Data, KKS, 1998 Ehlers Manfred, Schiewe Joachem: Geoinformatik, WGB, 2012

Parakushtet pr shlyerjen e lnds: Dorzimi dhe shlyerja e detyrimeve. Prova finale: Provim me shkrim.

31

Departamenti I Gjeologjis S Zbatuar, Mjedisit Dhe Gjeoinformatiks- Diploma Master Shkencore: Inxhinjeri Gjeoinformatike

Emertimi i lendes: Analize Stratigrafike Struktura e lendes Kodi i Lendes Sem. Kredite Shprndarja e krediteve Ushtrime 2IGJP3 205 1 5 Leksion 2.5 seminare 2.5 Praktike Projekt/detyra Lab

Ndervartesia: Nuk ka ndervartesi Stafi mesimdhenes: Prof.As. Mensi PRELA Objektivat: Te pajise studentet me njohuri te thelluara ne kete fushe, duke u ndalur kryesisht ne studimin e metodave stratigrafike, nga ato tradicionalet (litostratigrafia, biostratigrafia etj.) deri tek metodat moderne (stratigrafia e eventeve dhe stratigrafia sekuenciale); te jape njohuri mbi basenet sedimentare dhe dinamiken e tyre ne hapesire dhe kohe, raportin mes sedimentimit dhe subsidences etj. Gjithashtu synohet qe studenti, nepermjet analizes sedimentologjike te ambienteve kryesore sedimentare, te jete ne gjendje te dalloje (te njohe) produktin e nje ambjenti te caktuar sedimentar. Program i Lendes: karakteristikat kryesore te metodave stratigrafike; metodat litostratigrafike; metodat biostratigrafike; metoda kronostratigrafike; limitet dhe raportet stratigrafike; diskordancat stratigrafike; metodat stratigrafike te aplikimit; magnetostratigrafia dhe perparesite dhe kufizimet e saj; metodat e sotme te studimeve stratigrafike; njohuri te pergjithshme mbi stratigrafine sekuenciale; njohuri mbi stratigrafine e eventeve; basenet sedimentare; karakteristikat kryesore te baseneve sedimentare te lidhura me ambientet kontinentale dhe me ato detare; dinamika e baseneve sedimentare ; variacionet e nivelit te detit dhe ndikimi i tyre ne evolucionin depozicional; subsidenca dhe tipet e subsidences Literatura: A. Bosellini, E. Mutti & F. Ricci Lucchi, 1989, Rocce e successioni sedimentarie UTET, fq.396 G.J. Nichols, 1998, Stratigraphy and sedimentology, Blackwell Publishing, fq. 368 M. Tucker, Dario Flaccovio Editore, 1996, Rocce sedimentarie. Guida alla descrizione sugli affioramenti rocciosi, H.G. Reading, 1996, Sedimentary Environments, Blackwell Publishing, 704 C. Durmishi, 1989, Bazat e sedimentologjise Prela M., 2007, Stratigrafia (Dispence) Parakushtet per shlyerjen e lendes: Dorezimi i detyrave, pjesmarrja dhe fitimi i Laboratoreve (Rregullorja UPT)

Prova finale: Menyra e vleresimit:

Provim me shkrim dhe me goje Me note

32

Departamenti I Gjeologjis S Zbatuar, Mjedisit Dhe Gjeoinformatiks- Diploma Master Shkencore: Inxhinjeri Gjeoinformatike

Emertimi i lendes: Analize Strukturore Struktura e lendes Kodi i Lendes Sem. Kredite Shprndarja e krediteve Ushtrime 2IGJP3 206 1 5 Leksion 2.5 Ndervartesia: Nuk ka ndervartesi Stafi mesimdhenes: Prof. Avni MESHI Objektivat: Te pajis studentet me njohurite e nevojshme mbi nocionet e forces, sforcimit dhe deformimit. Eshte deformim i cili modifikon tektonikisht trupat gjeologjik te origjinave te ndryshme. Po keshtu synohet qe studenti nepermjet njohjes se strukturave te deformimit te vazhdueshem heterogjen ( rrudhave) si edhe atyre te deformimit jo te vazhdueshem ( shkeputjeve tektonike) te arrihet te ndertohet vijeshmeria ne thellsi te strukturave te ekspozuara ne siperfaqe e tokes. Permes hartografimit strukturor si dhe prerjeve strukturore regjionale studenti te arrije te pervetsoje metodikat e puneve ne terren. Program i Lendes: Koncepti mbi Forcen dhe Sforcimin; Deformimi; Deformimi elastik; Deformimi plastik; Mekanizmat e deformimit; Deformimi homogjen; Deformimi heterogjen; Deformimi koaksial; Deformimi jo-koaksial; deformimet te vazhdueshme; Rrudhat dhe projeksionet strereografike; Te dhena te pergjithshme mbi projeksionet stereografike; Rrudhat ne harte dhe ne projeksionet stereografike; Zonat homogjene ne harte dhe ne projeksione stereografike; Rrudhat cilindrike dhe rrudhat konike; Kendi i hapjes dhe plani boshtor; Gjeometria e rrudhosjes; Orientimi i rrudhave; Ndertimi i profileve gjeologjike; Zgjedhja e orientimit te profileve; Projektimi i te dhenave mbi profil; Metodat gjeometrike te ndertimit te rrudhave; Metoda e harqeve te rrethit ose metoda Busk; Deformimet jo te vazhdueshme; tektonikat shkeputese dhe projeksionet stereografike; percaktimi i drejtimit te shkeputjes tektonike dhe projeksionet stereografike; percaktimi i sensit te levizjes mbi shkeputjet tektonike; analiza mikrotektonike. Literatura: Busby, c.j. and ingersoll, r.v. tectonics of sedimentary basins. 1995. Davis, g.h. and reynolds. Structural geology and introduction. 1987. Dennis, j.g. structural geology an introduction. 1987. Passchier c.w. and trouw r.a.j.. Microtectonics. 1996. 289 p. Marshak, s. And mitra, g. Basic methods of structural geology. 1998. Meshi a. Gjeologji strukturore (dispence). 2007. 196 faqe Mercier j. Et vergely p. Tectonique. 1998. 214 p Nicolas, a. Principes de tectonique. 1984. Park, r.g. foundations of structural geology. 1983. Ragan, d.m. structural geology and introduction to geometrical techniques. 3rd ed.1985. Ramsay, j. And huber, m. The techniques of modern structural geology. Vol. 1. Strain analysis. 1987. Ramsay, j. And huber, m. The techniques of modern structural geology. Vol. 2. Folds and fractures. 1987. Rowland, s. Structural analyses and synthesis. 1986. Vialon, p. lments de tectonique analytique. 1976. Parakushtet per shlyerjen e lendes: Dorezimi i detyrave, pjesmarrja dhe fitimi i Laboratoreve (Rregullorja UPT) Prova finale: Menyra e vleresimit: Provim me shkrim dhe me goje Me note
33

Praktike seminare 2.5

Projekt/detyra

Lab

Departamenti I Gjeologjis S Zbatuar, Mjedisit Dhe Gjeoinformatiks- Diploma Master Shkencore: Inxhinjeri Gjeoinformatike

Emertimi i lendes: Praktike dhe Punim diplome Struktura e lendes Kodi i Lendes Sem. Kredite Shprndarja e krediteve Ushtrime 2IGJP3 207 2 30 Leksion seminare Praktike Projekt/detyra Lab

Ndervartesia: Te kete shlyer te gjitha provimet per mbrojtjen e diplomes Stafi mesimdhenes: Udheheqesit e diplomave Objektivat: Nepermjet zhvillimit te kesaj lende do te arrihen njohuri te thelluara ne fusdhen e zgjedhur te diplomes, sipas temes ne baze te planit te hartuar se bashku me drejtuesin (tutorin) e diplomes, do te kryhet praktike prane nje kompanie, institucione apo studioje private, per kryerjen e punimeve ose grumbullimin e materialeve, do te shkruhet projekti i diplomes dhe do te realizohet mbrojtja e saj. Programi i lendes: Programi mesimor i diplomes parashikon realizimin e nje praktike profesionale, fale se ciles, studentet fitojne autonomi praktike ne aplikimet gjeoinformatike, te fituara gjate kursit te studimeve te nivelit te dyte. Elementet kryesore te kesaj diplome jane aktivitetet ne laborator, te cilat zhvillohen prane departamentit te Gjeoinformatikes, Gjeologjise se zbatuar dhe mjedisit . Periudha e praktikes se diplomes eshte mundesia me e mire ku studentet mund te eksperimentojne ne ambjentet e punes teknikat gjeoinformatike, te cilat, nga ana tjeter, mundesojne integrimin me te lehte ne tregun e punes. Praktikat e diplomes mund te zhvillohen ne dy menyra: Ne laboratoret te gjeoinformatikes te ketij departamenti Prane enteve publike dhe private, qe punojne ne fushen e gjeoinformatikes

Parakushtet per mbrojtjen e diplomes: Marrja e te gjitha provimeve. Kryerja e Praktikes dhe realizimi i diplomes. Prova finale: Provim me goje (mbrojtje e diplomes) para nje komisioni te mbrojtjes se diplomave. Menyra e vleresimit te lendes: me note

34