You are on page 1of 561

1

ΕΛΑΣ
ΙΙΙ Μεραρχία Πελ/σου
Επιτελείον - Γραφείον ΙΙον
Πελ/σου
Αριθμ. Ε.Π. 51

Σ.Δ. 16-5-44
Η
ΙΙΙ Μεραρχία

Πρός
Το Γενικόν Στρατηγείον
(Διά του Κλιμακίου Πελ/σου)
Όπου
`` Επί της διαρπαγής 2 αποθηκών της Συμμαχικής αποστολής``.
Λαμβάνομεν την τιμήν, να αναφέρωμεν εις εκτέλεσιν της
υπ`αριθμ. Ε. Π. 2816/9-4-44 Διαταγής υμών τα κάτωθι:
1) Οι άγγλοι αντιπρόσωποι της Συμμαχικής αποστολής
είχον δύο αποθήκας εις την περιοχήν Φενεού (6ου Συντάγματος), αίτινες
κατά την διάρκειαν εκκαθαριστικών των Γερμανών ενεργειών τον
παρελθόντα Νοέμβριον διηρπάγησαν υπό διαφόρων πολιτών, ουδεμίαν
σχέσιν εχόντων με τα τμηματά μας και τας οργανώσεις μας.
Επειδή οι ανωτέρω αντιπρόσωποι υποπτεύθησαν, ότι η
διαρπαγή εγένετο υπό τμημάτων μας, διετάχθη το 6ο Σύνταγμα και
ενήργησεν αυστηροτάτας ανακρίσεις εξ ων διεπιστώθη ότι η κλοπή
εγένετο υπό πολιτών, γεγονός όπερ ανεκοινώθη εις τους Άγγλους
αντιπροσώπους. Ήδη δε η Μεραρχία απορεί πως έπειτα από την
αποκάλυψιν των ανωτέρω οι Άγγλοι αντιπρόσωποι εξακολουθούν να
αποδίδουν την κλοπήν εις τον ΕΛΑΣ.
2) Τα δημιουργηθέντα ζητήματα διά τους συνδέσμους και
πράκτορας της αποστολής η Μεραρχία διηυθέτησε πλήρως κατανοούσα
τον σκοπό της υπηρεσίας της αποστολής. Μάλιστα διά πάντα τα υπό της

αποστολής χρησιμοποιούμενα πρόσωπα η Μεραρχία κατατοπίζει τους
αντιπροσώπους, επί παντός δε δημιουργουμένου ζητήματος τους
ενημερώνει. Γενικώς πάσα ενέργεια της Μεραρχίας στηρίζεται στην
απόλυτον κατανόησιν της υπηρεσίας της αποστολής διαθέτουσα με
προθυμίαν εις τους αντιπροσώπους όλα τα μέσα διά την ευχερεστέραν
εκπλήρωσιν της αποστολής των.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Συν/ρχης Ιππικού
ΑΧΙΛΛΕΥΣ
Καπετάνιος

2
Ε. Λ. Α. Σ
XVI ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΔΙΑ ΤΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ
ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΙΙΙον
δι' εκτάκτου Συνδέσμου
ΑΡΙΘΜ. Ε.Π.Ε. 595
ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΤΑΓΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Ι.- Ειδική κατάστασις και πληροφορίαι περί εχθρού
Α. Ο Κατακτητής βοηθούμενος και υπό των οργάνων της
προδοτικής Κυβερνήσεως Αθηνών αποβλέπει να ελέγξει στατιστικώς και
είτα να συγκεντρώση επ`ωφελεία αυτού και των οργάνων του την
γεωργικήν παραγωγήν της χώρας.
Προς τον σκοπόν τούτον προέβη εις τινας περιοχάς εις τας
σχετικάς προπαρασκευαστικάς ενεργείας. Β. Επιτυγχανομένης τυχόν της επιδιώξεως ταύτης του
κατακτητού εκτός των αμέσων ωφελημάτων άτινα θα προσπορισθή διά
της υπέρ αυτού συλλογής της γεωργικής παραγωγής θα έχη και έμμεσα
τοιαύτα ήτοι 1) Την εξαθλίωσιν των αγροτών των πεδινών περιοχών και
την συνεπεία ταύτης αδράνειάν των και 2) τον υποσιτισμόν εξικνούμενον

μέχρι πείνης των πληθυσμών των ορεινών περιοχών και των τμημάτων
του ΕΛΑΣ και την συνεπεία τούτου μείωσιν της μαχητικής του
ικανότητος ήτις δύναται να μειωθή επικινδύνως (αν συνεπεία δυσμενούς
τυχόν εξελίξεως της στρατιωτικής καταστάσεως εν Ευρώπη παραταθή η
κατοχή και κατά τους χειμερινούς μήνας).
ΙΙ.- Προθέσεις της Ταξιαρχίας
Να εμποδίση την επιτυχία της ανωτέρω επιδιώξεως του
κατακτητού και διά θυσιών εις αίμα ώστε να εξασφαλισθή η παραγωγή
υπέρ των παραγωγών των πεδινών περιοχών και
Να εξασφαλίση μέχρι της επομένης εσοδείας τας απαραιτήτους
ποσότητας εφοδίων διά της μεταφοράς και εναποθηκεύσεως εις
καταφύγια της ορεινής ελευθέρας περιοχής προς διατροφήν των ορεινών
πληθυσμών και των τμημάτων του ΕΛΑΣ. Συγκρότησις αποσπασμάτων
διά την περιοχήν Ταξιαρχίας διά την επίτευξιν των σκοπών. 1.- Ιη περιοχή η περιλαμβανομένη βορείως σιδηρ. γραμμής
Βόλου - Βελεστίνου - Δεμερλής ανατολικώς σιδηρ. γραμμής Δεμερλή Λαρίσης - Τεμπών και νοτίως κοίτης Πηνειού. Εις την άνω περιοχήν θα
διατεθή εν Τάγμα δυνάμεως 400 ανδρών του 54ου Συντ/τος εις το οποίον
θα περιληφθή και το συγκροτηθέν διά της υπ`αριθμ. Ε. Π. 1172/ -6-44
διαταγής μας καθορισθέν τμήμα προστασίας παραγωγής και προσβολής
ειδικών τη συνδρομή και ετέρας δυνάμεως του 54ου Συντάγματος αν
παραστή ανάγκη. 2. ΙΙα Περιοχή.- Η περιλαμβανομένη Νοτίως Σιδ/κής
γραμμής ΔΕΜΕΡΛΗ - ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ - ΒΟΛΟΥ, ανατολικώς Σιδ/κής
Γραμμής ΛΑΜΙΑ - ΔΕΜΕΡΛΗ και Βορείως Σιδ/κής γραμμής ΛΑΜΙΑ ΣΤΥΛΙΔΟΣ.Εις την άνω περιοχήν θα διατεθώσι:
α) Ένα Τάγμα δυνάμεων 400 ανδρών υπό τον
Ανθ/γόν Πολίτην, Στρατιωτικόν αρχηγόν Ι/54 Τάγματος συγκροτουμένων
εκ 300 ανδρών Ι/54 Τάγματος και 100 ανδρών του 52ου Συντ/τος
αποστελλόμενον ενταύθα υπό του Συντ/τος μέχρι της 20 τρέχοντος το
βραδύτερον.- Τούτο να ενισχυθεί και δι' ετέρων δυνάμεων αν παραστή
ανάγκη.-

β) Το συγκροτούμενον διά της υπ`αριθ.
Ε.Π.
2026/5-6-44 Διαταγής ΧΙΙΙ Μεραρχίας απόσπασμα εξ 100 ανδρών
Μπεγνή διά την περιοχήν Αλμυρού. γ) Μια Ίλη του 3/1 Συντ/τος Ιππικού (ως η υπ`αριθ.
Ε.Π. 1018/10-6-44 Δ/γή Γεν. Στρατηγείου) η ευρισκόμενη εις άνω
περιοχήν συνεργαζομένη από μακρού με Ι/54 Τάγμα. - Γενικήν
διεύθυνσιν εις άνω περιοχήν αναθέτομεν εις τον συναγωνιστήν
Αμάρμπεη όστις κατά την κρίσιν του να κατανείμει τους Τομείς των
ανωτέρω τμημάτων. 3. ΙΙΙη ΠΕΡΙΟΧΗ.- Πεδιάς Σπερχειάδος περιλαμβανομένη
μεταξύ Λαμίας - Κόμμα - (..) (.....) Δημοσία οδός Λαμίας - Αθηνών και
Δυτικώς μέχρι Μακρακώμης Άγιος Γεώργιος. Εις την περιοχήν ταύτην
θα διατεθεί η ΧΙΙΙ Ημιλαρχία τη συνδρομή του 52ου Συντ/τος εφόσον θα
παραστή ανάγκη.
ΙV.- ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΩΝ. Α. Εξασφάλισις της παραγωγής των αγροτών πεδινών περιοχών
- Προώθησις των άνω αποσπασμάτων προς τας πεδινάς περιοχάς Διενέργεια από κοινού με τας Τοπικάς Πολιτικάς Οργανώσεις
συστηματικής και πολυμόρφου προπαγάνδας προς διαφώτισιν των
αγροτικών πληθυσμών επί των συνεπειών της διαρπαγής της παραγωγής
υπό του κατακτητού. Παρότρυνσις των παραγωγών προς αντίδρασιν ενεργά ή παθητικά
κατά των μέτρων και Διαταγών του κατακτητού διά τον αλωνισμόν των
σιτηρών ουχί δι' αλωνιστικών μηχανών - αλλά δι' άλλων μέσων και
απόκρυψιν των προιόντων των. Σύστασις προς τους ιδιοκτήτας των αλωνιστικών μηχανών όπως
προωθήσωσι τας Μηχανάς των προς τας κράσπεδα της Ορεινής περιοχής
διά να προστατευθώσι ευκολώτερα. Εις περίπτωσιν μη συμμορφώσεως
των ιδιοκτητών αλωνιστικών μηχανών αποφασιστική ενέργεια προς
οριστικήν ή προσωρινήν αχρήστευσιν μηχανών. Διά συγκροτήσεως κατά μεγάλα χωρία ή άθροισμα μικρών
χωρίων ενόπλων μαχητικών Μονάδων αποτελουμένων κατά τα 2/3 εξ
Εφεδρικού Ε.Λ.Α.Σ. και 1/3 εκ μονίμου Ε.Λ.Α.Σ. - προστασίας

παραγωγικής. Προστασία των εις τα κράσπεδα της ορεινής περιοχής
προωθησομένων αλωνιστικών Συγκροτημάτων. Προσβολή δι' ισχυρών
τμημάτων κρούσεως των τυχόν δημιουργηθέντων αλωνιστικών μηχανών
του εχθρού και εις πολλά ταυτόχρονα Κέντρα διά να περισπάται η
προσοχή του εχθρού και εν συνδυασμώ με προσβολή οδικών, σιδ/κών
και τηλεφωνικών επικοινωνιών του εχθρού με τα Κέντρα του εξ ων
δύναται να ενισχυθή. Διά την μεταφοράν και εναποθήκευσιν των αναγκαιούντων διά τας
Μονάδας μας και τους Ορεινούς πληθυσμούς ποσοστών της παραγωγής.
Στενή επαφή και συνεργασία με ΕΤΑ περιοχών διά τον
καθορισμόν των προς μεταφοράν ποσοτήτων και προστασίας μεταφοράς
άνω ποσοτήτων εις καταφύγια.
Δημιουργία συμπληρωματικών νέων καταφυγίων ικανών να
περιλάβωσιν άπασαν την συγκεντρωθησομένην παραγωγήν.
Προστασία των καραβανίων μεταφοράς παραγωγής εκ των τόπων
παραγωγής προς τα καταφύγια δι' αναλόγων εκάστοτε αποσπασμάτων
συνοδείας. Η Μεταφορά εις τα πεδινά εδάφη να γίνεται διά των παντός
είδους τροχοφόρων, των κτηνών περιοχής και Μονάδων
χρησιμοποιουμένων εκ των κρασπέδων (Ριζά του κάμπου) προς τας
ορεινάς βάσεις μας.
Αι μεταφοραί να γίνωνται νύκτα και να στηρίζονται κυρίως εις την
μυστικότητα.
V.- Εις περίπτωσιν σοβαρών εκκαθαριστικών επιχειρήσεων του
εχθρού και προ σημαντικών υπερτέρων δυνάμεων του εχθρού, τα άνω
αποσπάσματα μαχόμενα συνεχώς θα συμπτυχθούν προς τας ορεινάς
διαβάσεις προσβάλλοντα τον εχθρό κυρίως εις τας υποχρεωτικάς
διαβάσεις του από την πεδιάδα προς τας ορεινάς βάσεις μας. Εις τον
κάμπον θα παραμείνει οπωσδήποτε και εις οιανδήποτε περίπτωσιν
ισχυραί ομάδες κρούσεως αι οποίαι αποκρυβόμεναι προσωρινώς εις
κατάλληλα σημεία θα παρενοχλούν και προσβάλουν εξ ενέδρας και
αποφασιστικώς τα νώτα του εχθρού δρώντα κυρίως επί των οδών
κινήσεως του.

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ.- Θα γίνεται υπό Οργάνων της
ΕΤΑ τα οποία γνωρίζουν τι ακριβώς οφείλει να παραδώση έκαστος
παραγωγός.
Ο καθορισμός των προς μεταφοράν ποσοτήτων θα καθορίζεται
ομοίως υπό των οργάνων ΕΤΑ άνευ αναμίξεως του ΕΛΑΣ ο οποίος
αναλαμβάνει μόνον την ασφάλειαν της μεταφοράς. VI.- ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΙΣ.- Το 54ον Συν/μα να κατασκευάση
συμπληρωματικά συγκροτήματα καταφυγίων κατεσπαρμένα εις βάθος
και πλάτος και όπισθεν της κυρίας γραμμής αντιστάσεως του λαμβάνον
υπ`όψει και τας πληροφορίας της ΕΤΑ περιοχής περί των
συγκεντρωθησομένων ποσοτήτων. Ομοίως το απόσπασμα Πολίτη διά
την παραγωγήν περιοχής του (κάμπου Φαρσάλων - Καραντάου)
Το απόσπασμα Μπεγνή διά την παραγωγήν περιοχής του
(Αλμυρού - Φαρσάλων).
Διά την περιοχήν Έδρας Ταξιαρχίας θα επισπευθεί η κατασκευή
των καταφυγίων κατά τον πιθανόν άξονα συμπτύξεως των εδώ τμημάτων
μας. VII ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ - ΔΙΑΒΙΒΑΣΕΙΣ.
Σ.Δ. Αποσπάσματος 54ου Συν/τος. - Να ορισθή υπό 54ου Συν/τος
εις περιοχήν Μαυροβουνίου δεδομένου ότι πρέπει τούτο να
χρησιμοποιήση ως ορμητήρια τας προσβάσεις του (Συκούρι - Βουλγαρινή
- Κουκουράβα κ.λ.π.).
Αποσπάσματος ΠΟΛΙΤΗ κατά κρίσιν Αμάρμπεη. ,,
ΜΠΕΓΝΗ λόγω ειδικών συνθηκών κινητός αλλά θα
ευρίσκεται πάντοτε εν επαφή με Ι/54 Τάγμα. ΧΙΙΙ Ημιλαρχίας Παληοβράχα. VIII ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ.
Να δημιουργηθούν Κέντρα Εφοδιασμού των άνω αποσπασμάτων
εις τους ορισθησομένους Σ.Δ. τούτων εκ των χορηγουμένων απ`ευθείας
υπό της ΕΤΑ τροφίμων συγκεντρώσεως, έν ανάγκη δε διά τα πολύ

απομεμακρυσμένα τμήματα εκ των επιτοπίων πόρων.

ΟΥΣΙΩΔΗΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΙΣ.
Εις τας έδρας των άνω αποσπασμάτων να παραμείνη απαραιτήτως
εις τουλάχιστον αντιπρόσωπος της ΕΤΑ περιοχής διά την άμεσον
επίλυσιν των αναφυομένων εκάστοτε ζητημάτων. ΙΧ ΓΕΝΙΚΑ.- Η συγκρότησις και προώθησις των δυνάμεων
τούτων δέον να έχει συντελεσθή προς τας πεδινάς περιοχάς μέχρι της
25ης τρέχοντος (εί δυνατόν και διά το 54ο Σύν/μα) οπότε το 54ον Σύ/μα, ο
Συναγ. Αμάρμπεης και η ΧΙΙΙ Ημιλαρχία ν`αναφέρωσι σχετικώς. Εις το απόσπασμα Μπεγνή να παρασχεθούν τα μέσα της ταχείας
συγκροτήσεως του εξ εφέδρων εθελοντών προερχομένων περιοχής
Ανατολικής ΓΟΥΡΑΣ. Τα τμήματα δέον να δράσουν μαζικώς και κατά οργανικά τμήματα
προς τα κέντρα της πεδιάδος όταν παραστή ανάγκη ή εις τας διόδους
εισχωρήσεως εκ της πεδιάδος προς την ορεινήν ελευθέραν περιοχή, εις
περίπτωσιν ενεργείας σοβαρών εκκαθαριστικών επιχειρήσεων ως εις την
παράγραφον ΙV καθορίζεται. Το 54ον Σύνταγμα και ο Συναγωνιστής
Αμάρμπεης να λάβουν παν μέτρον και να ενεργήσουν πάσαν άλλην
επιχείρησιν υποβοηθούσαν εις την επιτυχίαν του ως άνω επιδιωκομένου
σκοπού. Τηρείτε μας συνεχώς ενημέρους προόδου άνω εργασίας. ΠΑΡΑΛΗΠΤΑΙ
Σ.Δ. Ταξιαρχίας 16-5-44
52ον, 54ον Συν/τα, Ι/54 Τάγμα. Η
Διά την ακρίβεια
Συναγ. Αμάρπεης, Ανθ/γός Πολίτης Διοίκησις
Το
3/7 Συν/μα Ιππικού (εις ότι το αφορά Α. ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΙΙΙον Γραφείο
με αντίγραφον 1018 Δ/γής. -)
Συν/ρχης
(Τ.Σ.Υ.)
ΧΙΙΙ Ημιλαρχία
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΙΣ ΧΙΙΙ Μεραρχία (υ.τ.α) Ι Μεραρχία, Πανθεσ. ΕΑΜ,
ΕΤΑ Θεσσαλίας
ΧVI Εφ. Ταξιαρχίας Π.Ε. - ΕΑΜ Βελεστίνο - Φαρσάλων, Αλμυρού, Π.
Ε. - ΕΑΜ Λαρίσης.

3
Ε.Λ.Α.Σ.
ΧΙΙΙ ΜΕΡΑΡΧΙΑ ΣΤΕΡΕΑ
ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ - ΓΡΑΦΕΙΟΝ Ιον
ΑΡΙΘ. Ε.Π. 1584
ΔΙΑΤΑΓΗ
Έν συνεχεία προς την υπ`αριθ. Ε.Π. 1548/44 διαταγή μας περί
συγκροτήσεως της ΧΙΙΙ εφεδρικής Μεραρχίας Στερεάς.
Καθορίζομεν
α) Το Επιτελείον της ΧΙΙΙ Μεραρχίας θ`αποτελείται εκ των
κάτωθι συναγ. του εφ. ΕΛΑΣ.
1) εφ. Ανθ/γός Έσπερος
Ι
Γραφείον
Διευθυντής
2) εφ. Ανθ/γός Πεζικού Φάνης ΙΙα , ,
,,
3) εφ. , ,
Άσης Δημ. ΙΙα , ,
,,
4) εφ. Ανθ/γός Δάσκος Δημ. ΙΙΙ
,,
,,
β) Τας Δ/σεις των εφεδρικών Συν/των 36ον και 42ον να
ορίσουν τα 36 και 42 Συν/τα μας εν συνεννοήσει μετά των κατά τόπους
τέως Δ/σεων εφ. ΕΛΑΣ και των Επιτροπών ΕΑΜ αναφέροντα ημίν τα
ονοματεπώνυμα των διορισθέντων.
γ) Εις το εφ. Συν/μα Ευρυτανίας ως Στρατιωτικόν Αρχηγόν
τοποθετούμεν τον αντ/χην Αναγνωστόπουλον Γ. εις δε το τοιούτον της
Δυτικής Φθιώτιδος τον Αντ/ρχην Παπαγυαλιάν Αθανάσιον.
Καπεταναίους των Συν/των τούτων θέλομεν ορίση διά νεωτέρας μας
διαταγής.
Έναρξις της λειτουργίας Επιτελείου ΧΙΙΙ εφεδρικής Μεραρχίας
από λήψεως παρούσης. -

Σ.Δ.

ΧΙΙΙ Μεραρχίας

18-5-44
Ι. Παπαθανασίου
Τάσος Λευτεριάς
Παραλήπται
ΧΙΙΙ εφ. Μεραρχία
36, 42 Συν/τα
Κοινοποιήσις
ΙΙ, ΙΙΙ Γραφεία, Δ/σις Δικαστικά
Τμ. Εφοδιασμού, Επιτροπή ΕΑΜ
Στερ. υ.τ.ε
Ακριβές Αντίγραφον

4
ΔΙΑΣΥΜΜΑΧΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ
ΓΕΝΙΚΟΝ ΑΡΧΗΓΕΙΟΝ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ
ΑΠΟΡΡΗΤΟΝ
Τη 21η Μαίου 1944
Προς την
ΙΙΙ Μεραρχίαν ΕΛΑΣ Πελ/σου
Όπου
Ο Αρχιστράτηγος Ουίλσων επέσυρε την προσοχήν μου επί του
γεγονότος ότι λαμβάνει συνεχως εκθέσεις επί ανταρτικών επιχειρήσεων
λαμβανουσών χώραν εντός του προς βορράν της γραμμής Πύργου Άργους τμήμα της Πελ/νήσου, άνευ ειδικής εγκρίσεώς του παρά την

εκφρασθείσαν περί του εναντίου επιθυμίαν του.
Ο Αρχιστράτηγος ζητεί όπως τω γνωρίσητε εάν είσθε
διατεθημένοι τόσον υμείς όσον και τα υφ`υμάς τμήματα, να υπακούητε
εις διαταγάς του διαβιβαζομένας μέσω των Συνδέσμων της
Διασυμμαχικής Αποστολής.
Παρακαλώ όπως τύχω τάχιστα σαφούς και κατηγορηματικής
απαντήσεως σας επί του ανωτέρω ερωτήματος.
ΣΤΙΒΕΝΣ
Συν/ρχης
Αρχηγός της εν Πελ/σω Διασυμμαχικής
Αποστολής
Διά την ακρίβειαν
Το ΙΙον Γραφείον

Καρδίτσα και γ) Μιαν εις τον χώρον Καρδίτσα . Το Ι/38 Συν/μα Ευζώνων θα διαθέση Λόχον τριών διμοιριών χωριστάς δι' εκάστην εις τον κάμπον περιοχάς ήτοι: α) Μιαν διμοιρίαν εις τον χώρον Καρδίτσα . Α. Εντελλόμεθα Τα κάτωθι: Ι.Ζαρκομαρη . Συμφώνως τη υπ`αριθμ.Θεόπετρα. ΙΙΙ.Μεγάλα καλύβια .Π.Δαφνοσπηλιά -Μεγάλα καλύβια . Π. 205/7-4-44.Γλυνούς . Α. ΙΙ.Φανάρι.Π. Το 4ον Σύνταγμα Πεζικού θα διαθέση δύο Διμοιρίας: α) Μιαν Βορείως Τρικκάλων και με χώρον δράσεως μεταξύ Θεοπέτρας .Π. 269/28-4-44 και Α. Α.Γριζάνου .Ορφανά όρος Δορβούζι .Ρίζωμα και β) Μιαν με χώρον δράσεως Ανατολικώς Κόζιακα και μέχρι του ορίου Γουρζί . β) Mιαν διμοιρίαν εις τον χώρον Παλαιόκαστρον Καλλιφώνι . 343 ΔΙΑΤΑΓΗ Συνοψίζοντας τας υπ`αριθμ. 270/1-4-44 Διαταγάς μας.Καρδίτσα.Τρίκκαλα .Π.Τρικκάλων . 394/18-5-44 Διαταγή Γενικού Στρατηγείου το 3/7 Συν/γμα Ιππικού θέλει ενισχύσει δι' . Ε.5 ΕΘΝΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ ΕΛΑΣ ΛΙΑΝ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Ιη ΜΕΡΑΡΧΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΙΙΙον ΑΡΙΘΜ.Σοφάδες .Σοφάδες .

Ράλλικών κλπ) να εξέρχωνται εις την ύπαιθρον.5. όπως εν στενή συνεργασία με τας κατά τόπους Πολιτικάς Οργανώσεις. Αι αποστολαί των διμοιριών είναι. Ειςπερίπτωσιν εκκαθαριστικών επιχειρήσεων: α) Εάν αυταί στρέφωνται εναντίον των. Τας Νοτίως και ανατολικώς Καρδίτσης δύο Διμοιρίας του Ι/38 Συν/τος Ευζώνων.αναγνωρίσεως η πληροφορίας διά 7-8 ιππείς δι' εκάστην των κατώθι Διμοιριών. τον εφεδρικόν ΕΛΑΣ και Κλιμάκια ΕΤΑ επιτύχουν: 1. ως κάνουν μέχρι σήμερον. 1. Την αποκατάστασιν της λειτουργίας του ανεφοδιασμού από τας περιοχάς του κάμπου προς τας ορεινάς τοιαύτας ρεύματος και την προστασίαν των κινουμένων εφοδιοπομπών. να προσπαθήσουν να ενεργήσωσι κατά των πλευρών και νότων του εχθρού ή και προσβάλωσι εξησθενημένα σημεία κατοχής του. - . 3. ορμώμενοι εκ των αστικών τούτων κέντρων. Αι ήδη ομάδες κάμπου συμφέρει να παραμείνωσιν οργανωμέναι εις Διμοιρίας ως ανωτέρω. Βορείως Τρικκάλων του 4ου Συν/τος και 2. β) Εάν στρέφωνται κατά της Μεραρχίας ή προς Βασιά.6. Όλως ιδιαιτέρα προσοχή να αποδοθή εις την απαγόρευσιν των Γερμανοράλληδων να προσβάλλουν τα περί τα Τρίκκαλα και Καρδίτσα χωριά. ΕΕΕ. ΙV. Την απαγόρευσιν της στρατολογίας ή οπωσδήποτε επεκτάσεως των ως άνω οργανώσεων εκτός των αστικών κέντρων την κατά το δυνατόν δε πλήρη εξόντωσιν δρώντων τμημάτων των. Την ενίσχυσιν του λαού εις την προσπάθειαν του όπως διασώση την παραγωγήν από τα νύχια του κατακτητού και των Ράλλιδων. 4. να προσπαθήσουν να διαφύγουν προς την προσφορωτέραν κατεύθυνσιν. 2. Την παρεμπόδησιν των Γερμανών να κινούνται μεμονομένως ή κατά μικρά τμήματα εις την ύπαιθρον διά λεηλασίαν την τελείαν δε απαγόρευσιν των συνεργαζομένων με τούτους οπαδών των Εθνοπροδοτών οργανώσεων (ΕΑΣΑΔ.

ως ήδη διετάχθη κατ`επανάληψιν. 1. VI. - . Οι επικεφαλής των Ομάδων. Επί της σπουδαιότητος της αποστολής των και έτι εκ της καλής εκτελέσεως ταύτης θέλουν εξαρτηθή το μεν η διάσωσις της παραγωγής και η επίτευξις του εφοδιασμού και τώρα και κατά τον χειμώνα και του ΕΛΑΣ και των ορεινών πληθυσμών. 3. Η δύναμις των εν λόγω Διμοιριών να διπλασιασθή το ταχύτερον δι' ανδρών καταλλήλων εκ του εφεδρικού ΕΛΑΣ ώστε οι άνδρες των ομάδων να αυξηθούν εις 12-15. Η δράσις των Διμοιριών δύναται να είναι αναλόγως των συνθηκών είτε μαζική είτε καθ`ομάδας. Ιδία διαταγή δι' εκάστην θα καθορίζει τας αποστολάς της κατά τας εκ της παρούσης υποχρεώσεις της. 2. VIII. το δε Ι/38 μετά της τοιαύτης Καρδίτσης. αξ/κών και καπεταναίων. υπαξ/κών. ότε η αντιμετώπησις των θα είναι πολύ πιο δύσκολος. αι οποίαι διά της παρούσης εντέλλονται όπως εκτελούν αμέσως πάσαν αίτησιν των Συν/των διά την εκπλήρωσιν της ανατεθιμένης αυτοίς αποστολής. Επί της ανάγκης του συνδέσμου μεταξύ των και μετά των προισταμένων τους οποίους να καθιστώσιν ενημέρους της καταστάσεως και των ενεργειών των. Διμοιριών και Λόχου να εκλεγώσι μεταξύ των μάλλον αποφασιστικών τολμηρών και δυναμένων να αναπτύξουν πρωτοβουλίαν.V.Να επιστηθή η προσοχή πάντων των ως άνω ηγητόρων και συναγωνιστών ανταρτών. Οι Δ/ται των ομάδων δύνανται να είναι ακόμα και αξ/κοί. Προς το σκοπόν τούτον τα Συν/τα να έλθωσι αμέσως εις επαφήν το 4ον μετά της εφεδρικής Μεραρχίας Τρικκάλων.VII. Επί της ανάγκης καλής οργανώσεως δικτύου πληροφοριών και Διαβιβάσεων διά την ταχείαν και ακριβή πληροφορίαν και προς ασφάλειαν των και προς έγκαιρον και αποτελεσματικήν εκπλήρωσιν της αποστολής των. το δε η εξουδετέρωσις των συνεργαζομένων με τους Γερμανούς Εθνοπροδοτών πρίν γίνουν περισσότεροι.

Ομοίως παρακαλείται το 3/7 Συν/μα Ιππικού να έλθη εις επαφήν με το Ι/38 Συν/μα Ευζώνων διά την ρύθμησιν της κινήσεως των εις τούτο αποσταλησσομένων ιππέων.Δεμερλή και να μας αναφέρη τα δρομολόγια εφ`ων είναι δυνατή η επίτευξις συνδέσμου μετά των Δυτικώς της αυτής σιδηρ. Χ. Επί της ανάγκης του να λαμβάνωσιν διαρκώς τα αναγκαία μέτρα ασφαλείας διά να αποφεύγωσιν την συντριβήν των.Να επιστηθή η προσοχή των επί των ευθυνών ας υπέχουσι διά πάσαν παράβασιν των οδηγιών τούτων. γραμμής τμημάτων Ι/38 Συν/τος. 5043/372/19-5-44 Διαταγής κοινοποιηθεισών οδηγιών της Μεραρχίας όσον αφορά την ενέργειαν συλλήψεων κλπ. να διατάξη το 54ον Συν/μα ίνα προβή εις ανάλογον ενέργεια. ΧΙΙ. 3946/18-5-44 διαταγής Γενικού Στρατηγείου. των οπαδών των συνεργαζομένων με τους Γερμανούς αντιδραστικών. ΧΙΙΙ. 5. ίνα και τας καθοδηγώσι και τας ενισχύωσι ή τας περισυλλεγώσι εν ανάγκη.Π. ανατολικώς σιδηρ. Επί της υποχρεώσεως της καλής και αψόγου συμπεριφοράς απέναντι όλων των κατοίκων.4. - . Πάντες οι Δ/ται Διμοιριών και Λόχου να εφοδιασθώσιν με αντίγραφον των διά της υπ`αριθμ. Διά τους εις το 4ον Συν/μα αποσταλησσομένους ιππείς θέλωμεν γνωρίσει δι' ετέρας διαταγής μας. Η ΧVΙ Ταξιαρχία εις ην έχομεν την τιμήν να κονοποιήσωμεν την παρούσαν παρακαλείται κατόπιν της Ε. Ο εφοδιασμός των Διμοιριών τούτων θα γίνεται εκ του κάμπου εν συνεννοήσει με τα κατά τόπους Κλιμάκια Ε Α προς ά το Κλιμάκιο ΕΤΑ Θεσσαλίας προς ο κοινοποιείται η παρούσα παρακαλείται να εκδώση τας διαταγάς του. Να τηρώσιν επίσης ενήμερον την Μεραρχίαν επί τούτων. Τα Συν/τα 4ον και Ι/38 να προβώσι αμέσως εις την εκτέλεσιν της παρούσης. Tα Συν/τα θα φροντίζωσι να τηρώνται διαρκώς ενήμερα της καταστάσεως και δράσεως των Διμοιριών των. ΧΙ. πράγμα το οποίον να τους εξηγηθή ότι θα συντείνη εις την ασφάλεια των και την καλήν των συντήρησιν. γραμμής Λάρισσα .ΙΧ.

Λ. Τ τη 31-5-44 Η ΧVΙ Ταξιαρχία κ.Α.Να αναφέρωσι λήψιν και τα ονόματα των επί κεφαλής Διμοιριών και Λόχου. τη 28-5-44 Η Ιη ΜΕΡΑΡΧΙΑ Ι.Υ.δ.Σ. Διά την ακρίβεια ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΙΣ Ο Επιτελάρχης ΧVΙ-Εφεδρική Μεραρχία Ι. 5052 ΔΙΑΤΑΓΗ Κοινοποιούμεν κατωτέρω το υπ`αριθμ 4198/20-5-44 Δελτίον Πληροφοριών Γενικού Στρατηγείου επί ομωτήτων και βιοπραγιών του ΕΔΕΣ κατά κρατουμένων αιχμαλώτων του ΕΛΑΣ και ΕΑΜιτών και παρακαλούμεν όπως κοινοποιηθή ευρύτατα μεταξύ των ανταρτών και των κατοίκων της περιφερείας σας. Σ.Σ ΧVΙ ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΙΙον ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.Δ. Μουστεράκης (Συν/χης) 6 Ε.ΠΑΡΑΛΗΠΤΑΙ Άπαντα τμήματα ΙΙον Γραφείον & ΕΔΑ Σ.) .Μ. Κατσόγιαννος Το ΙΙον Γραφείον (Τ. Δ.

πείνας. ότι εκτελεί. Ανασέρνοντας μια μονάχα πτυχή των εκδηλώσεων του ΕΔΕΣ δίνουμε παρακάτω ελάχιστα από τα στοιχεία που κρατάμε στα χέρια μας για τον τρόπο με τον οποίον φέρθηκε στους αιχμαλώτους αντάρτες και ΕΑΜίτες που πιάστηκαν απ` αυτόν κατά την διάρκεια των επιχειρήσεων. ΠΡΩΤ. είχε καταστρωθή και περίμενε τους άτυχους συναγωνιστές μας που συλλαμβάνονταν. βασανίζει.Ε. ψυχολογικής και σωματικής πίεσης. όσοι απ`αυτούς κατάφεραν με την ψυχική και σωματική αντοχή να βρίσκουνται στη ζωή. Όταν μετά το πρωτόκολλο της Πλάκας. 4198 Επί ωμοτήτων και βιαιοπραγιών του ΕΔΕΣ κατά των κρατουμένων αιχμαλώτων ανταρτών του ΕΛΑΣ και ΕΑΜιτών. Βέβαια δεν αναφέρονται στην συμπεριφορά του ΕΔΕΣ στις μάχες ή κάτω από την άμεση επήρεια των. Όλοι ασφαλώς έχουν αντικρίσει τις .==================== Μια από τις πολλές προσπάθειες του ΕΔΕΣ είναι να παρουσιάσει τον ΕΛΑΣ σαν στρατό που δεν δείχνει κανένα σεβασμό στην ανθρώπινη υπόσταση και ζωή όταν πρόκειται για αντιφρονούντες.Α. Αναφέρονται στην κατοπινή περίοδο που οι αιχμάλωτοι κρατιούνταν με ασφάλεια που δεν υπήρχε κανένας κίνδυνος απ`αυτούς και που η επίδειξη της ανδρείας των ΕΔΕΣιτών απέναντι των δεν ήταν παρά ζήτημα διάθεσης. Ολόκληρο σύστημα σε βασανηστήρια. εξευτελισμούς της ατομικής αξιοπρέπειας. να παρουσιάσει την οργάνωση του σαν άσπιλη τελείως από τέτοια κακουργήματα και που αδίκως τη συκοφαντούν.Λ. Ακόμα το γεγονός καταντάει πιο βαρύ για τον ΕΔΕΣ αν σκεφθή κανένας ότι όλα αυτά γίνονταν κάτω από τη μύτη του Ζέρβα και με συμμετοχή και πρωτοβουλία ανωτέρων στελεχών του που πρώτοι δίναν το παράδειγμα. Αντίθετα προσπαθεί. συμφωνήθηκε η απόλυση των κρατουμένων επέστρεψαν στις βάσεις τους.Σ ΓΕΝΙΚΟΝ ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΟΝ ΔΕΛΤΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΙΙα ΑΡΙΘΜ. ξυλοδέρνει αθώους πολίτες κλπ.

Ξεχωριστή προτίμηση δείχνανε στους άνδρες του Τάγματος θανάτου της ΧΙΙΙ Μεραρχίας. Όλο το χιόνι και η βροχή έμπαινε μέσα. ίσως γιατί ήταν πατριώτες του.. Η φυλακη ήταν ένα μοναστήρι με μισοχαλασμένη σκεπή χωρίς κανένα παράθυρο. Με ιδιαίτερη φρίκη αναφέρονται οι άθλοι του οπλαρχηγού Καραμπίνα στο Βουλγαρέλι. ξεσπούσε μετά σκοτώνοντας και κανένα για διασκέδαση όπως το συναγ.με το μπαστούνι του. Ψωμί 40-60 δράμια τη μέρα και συσσίτιο μαυροφάσουλα και κείνα μια φορά τη μέρα χωρίς λάδι και αλάτι. Πάνω απ`όλους όμως είτανε ο Ανθυπασπιστής (τώρα υπ/ρχος) Κωτούλας ο οποίος εξετέλεσε 5 αντάρτες στα Πλέσια μέσα στους οποίους οι 4 ήταν Θεσσαλοί . Επίσης σημείωνε ιδιαίτερη επίδοση στους ξυλοδαρμούς και στο σχεδίασμα πάνω στα σώματα των αιχμαλώτων με το μαχαίρι. Βόιδαρος. Αποκαλούνταν ο δήμιος του ΕΔΕΣ. Φίλιο την ώρα που πήγαινε απ`τη φυλακή για φυσική του ανάγκη. Η περίπολος που όπως και όλοι οι αντάρτες του ΕΔΕΣ περνούσαν το καιρό τους χαρτοπαίζοντας και πίνοντας όλη τη μέρα. γδύσιμο απ`όλα τα είδη ιματισμού και υπόδησης. Όχι μόνο σκεπάσματα δεν είχανε οι αιχμάλωτοι αλλά ήταν και τελείως γδυτοί ύστερα απ`το πλιάτσικο. Από το σημείο που θα συλλαμβάνονταν μέχρι το στρατόπεδο συγκέντρωσης που θα οδηγούνταν και που ήταν στην αρχή στα Πλέσια κατόπιν στις Τόσκικες και τελικά στο Γεωργάνι. . Ο ίδιος εβασάνιζε τους αιχμαλώτους με τα πιο σκληρά μέτρα όπως βγάλσιμο νυχιών με πένσα.. Ότι άφηνε ο Καραμπίνας το αποτελείωνε ο Ταγ/ρχης Παπαδόπουλος . ξύλο γερό. δακτυλίδια κλπ.λιτανείες αυτές των ανθρώπινων σκιών που με την πένθιμη βραδύτητα τους περνούσαν από τις μονάδες μας σωστοί σκελετοί και με φρίκη διηγούνταν τα βασανηστήρια τους. Αγόρος και ο αδελφός του χρησιμοποιώντας και φάλλαγα. Στο Κορφοβούνι ο Επίλαρχος Θεοδ. Επίσης και ένας χωροφύλακας με το όπλο του. Έτσι γενική αρχή ΕΔΕΣιτική ήταν αμέσως μετά τη σύλληψη οποιουδήποτε αντάρτη ή ΕΑΜίτη. Έτσι στη Νησίστα έδερνε ο οπλαρχηγός Κ. σ`όλους τους ενδιάμεσους σταθμούς δέρνονταν άγρια.αστυφύλακας στην πραγματικότητα και Ταγ/ρχης στο Ζέρβα . Ζαχ. Έδερνε όλους αλύπητα χωρίς καμμιά εξαίρεση και κατόπιν τους κυνηγούσε με πέτρες στην πλατεία στον κόσμο μπροστά.

. μας ασυνόδεψαν μέχρι Γεωργάνι όπου ήταν στρατόπεδο συγκέντρωσης. Βασιλάκη του 3/40 Συν/τος . Στην Αγία Παρασκευή στο Γεωργάνι .... ``Συνελήφθημεν στις 9-1-44 στη Μεγαλόχαρη 23 τραυματίες . μας έγδυσαν όλους τελείως . 3) Θεοδώρου κλπ του Τάγματος θανάτου της ΧΙΙΙ Μεραρχίας. Στα Πλέσια . Στην Αγία Παρασκευή Τόσκεσις ..Δίνουμε παρακάτω αποσπάσματα από καταθέσεις συναγωνιστών για να κατατοπισθή ο καθένας. Υποθέτω δε ότι η πληροφορία είναι αληθινή γιατί κατά τα μεσάνυχτα ακούσαμε πυροβολισμούς ...... πήρε 4 Θεσσαλούς μονίμους αντάρτες και τον Κ. Την νύχτα εξετέλεσαν το συναγ. Αγόρος με βούρδουλα. μ`έδειραν οι Βασ...... Σε λίγες μέρες πέθανε και Γεώργος Μπουκαγιάννης από το Ξηρόμερο . το ίδιο περίπολο στις 9 η ώρα το βράδυ τραυμάτισε με μαχαιριές εμένα και άλλους τρεις.. Σε κάθε μια τους χασούρα (στο χαρτοπαίγνιο) και .. Την άλλη μέρα με ξανάδειραν οι ίδιοι και μ`έβαλαν σε φάλλαγα .... τρώγαμε τις πρώτες μέρες συνεχώς ξύλο ...... Από τότε αυτοί δεν έδωσαν σημεία ζωής και εξωδίκως μάθαμε ότι τους εξετέλεσαν..... Επί 2ήμερον μας αφήσανε νηστικούς . Εκεί πέθανε ένας από το Ξηρόμερο . Ζαχ.... πέθανε κάποιος Βασίλης από τους Χουλιαράδες . στα τέλη Ιανουαρίου ο υπ/ρχος Κωτούλας . 2) Νανοπούλου... Ζωή στρατοπέδου: 40-50 δράμια ψωμί ημερησίως και φαγητό νεροζούμι από φασουλάδα . ο φρούραρχος Παπαδόπουλος Ταγματάρχης... από την πείνα . και Θεοδ... μας εξυλοκόπησε όλους αγρίως και μας κυνηγούσε με πέτρες μέσα στο χωριό..... Στην πλατεία του Βουλγαρελιού ο Καραμπίνας . καθ`όλη τη διάρκεια της αιχμαλωσίας μας τρώγαμε 60 δράμια ψωμί και ψήναμε βελανίδια ..... Στο κρατητήριο ... Από την κατάθεση των 1) Τσιγαρίδα Ηλία.. επί πέντε συνεχείς βραδυές μας έδερναν άγρια .... Κατά την διήμερον πορείαν μας άφηναν τελείως νηστικούς.. Στη Νησίστα μ`έδειραν ο Κώστας και ο Απόστολος Βόιδαρος ... Στο Κορφοβούνι με τα χέρια και με το ξύλο ένας χωροφύλακας .. Εκοιμούμαστε στις πλάκες χωρίς ρούχα τις περισσότερες φορές χωρίς φωτιά . μας κτύπησε με τη σειρά όλους με μπαστούνι. Από την κατάθεση του Χαρ..... Κυρίτση από το Βουλγαρέλι λέγοντας ότι θα τους πήγαινε στο Υπουργείο.. από την πείνα και από το κρύο .. Φίλιο από το Καλέτζι την ώρα που βγήκε από το κρατητήριο για σωματική του ανάγκη ...

. Έβγαλε με πένσα τα νύχια του Κων. Η πρώτη δουλειά ήταν να μας γδύσουνε και να μας πάρουν ό.. η καταπίεση με κάθε μέσο εξακολουθούσε να υπογράψουνε δηλώσεις αποκύρηξης του ΕΑΜ . αντάρτες του Βοϊδάρου απέκοψαν τα αυτιά δύο συναγωνιστών της Ιης Μεραρχίας. Η κατάσταση εκεί ήταν τρομοκρατική... Απ`εκεί στις Τόσκικες . ο ίδιος ο Ζέρβας μας έβρισε με τις λέξεις ``Ρέτζελα.. αμτζίδες τα παιδιά του κόκκινου παραδείσου και της ελευθερογαμίας ....τι πολύτιμο είχανε . Η αποπάτησις εγένετο τις περισσότερες φορές εντός του θαλάμου του Μοναστηρίου και ύστερα διέδιδαν ότι οι αντάρτες του ΕΛΑΣ αποπατούν μέσα στις εκκλησίες .. Το διαμέρισμα που μέναμε ήταν ένα Μοναστήρι μισοχαλασμένη σκεπή χωρίς παράθυρο και όλο το χιόνι η βροχή και το κρύο μας θέριζε ...μ. Ένας ο Γεωργούλας Βασίλειος.. Συνελήφθηκα στη μάχη του Βουλγαρελιού .. όσους ΕΑΜίτες φέρνανε από τα χωριά τους τους φέρνανε ξεθεωμένους από το ξύλο . Οσάκις έφερνε αιχμαλώτους τους εξυλοκοπούσε μεχρις αναισθησίας. Το συσσίτιο πολύ λίγο (μια φορά τη μέρα) αλλά ταυτόχρονα ύστερα από το καθημερινό μεθύσι της φρουράς μας χτυπούσαν αλύπητα ... στις 27-1-44.... Μας πήγαν στα Πλέσια γδυτούς μόνο με τα σώβρακα και τη φανέλλα. του 5ου Λόχου του Ι/38 Συν/τος ... Ως επληροφορήθημεν εφόνευσε και άλλους αιχμαλώτους.. ψωμί τη μέρα .. `` Από την κατάθεση Τσαμασιώτη Ηλία της ΧΙΙΙ Μεραρχίας... μας δίναν 50 δρ. μας έβγαζαν έναν-έναν έξω και άλλου έσπαζαν το κεφάλι. ο στρατοπεδάρχης Κολιοδημήτρης βαρούσε περισσότερο από όλους .. Ο ιατρός του οποίου το όνομα δεν μάθαμε αλλά ήτο από τα Δερβιζιανά του Σουλίου εκράτησε 60 λίρες που του έδωσαν οι Εγγλέζοι για διατροφή μας . ``. Γεωργάνι . . άλλου του κάνανε μαχαιριές με το μαχαίρι και άλλα .... Οι πυροβολισμοί ακούστηκαν και από μας ΙΙ μ. ..ζαλισμένοι απ' το κρασί ξεσπούσανε σε μας βρίζοντας και χτυπώντας.. πρώην ανθ/στην νυν υπ/ρχος Κωτούλας ετυφέκισε 5 αντάρτες τους οποίους έφεραν αλυσσοδεμένους στο στρατόπεδο (θετικαί πληροφορίαι). Ήτο ο τρόμος του στρατοπέδου... Δημητρίου ο αρχιφύλαξ του στρατοπέδου Γεωργίου Γεώργιος έμπαινε καθημερινώς μεθυσμένος και μας κτυπούσε όλους λέγοντας ότι είμαστε κομμουνισταί και ότι εδώ που μας φέρανε πρέπει να πεθάνουμε όλοι.

.. Παπιώτη της ΧΙΙΙ Μεραρχίας. υπό του υπ/ρχου Κωτούλα .... άρχισε το μαρτύριο του ξύλου μέσα στην πλατεία από τον Καραμπίνα που μας κυνηγούσε με τις πέτρες μπροστά στον κόσμο . Καψάλη Ανθ/γού του Τάγματος θανάτου της ΧΙΙΙ Μεραρχίας.. Εκ των κρατουμένων απεβίωσαν δυο εκ πείνης και κακοποιήσεων. φαγητό 10 δρ. επίσης εις την γέφυρα Πλάκας εις αντάρτης του ΕΔΕΣ εφόνευσε τρεις ΕΑΜίτες διά τον λόγο ότι συνελήφθη ο αδελφός του αιχμάλωτος. η τρομοκρατία η πείνα . τροφή 40-50 δρ.... μας έστειλαν στο στρατόπεδο συγκέντρωσης στο Γεωργάνι . Στο στρατόπεδο φτάσαμε μετά δυο μέρες πορεία με 50 δρ. Μας αφήρεσαν τα υποδήματα και λοιπά είδη ιματισμού και μας οδήγησαν προς το Βουλγαρέλι .. `` Από την κατάθεση Νικ... μας πήραν όλα τα πράγματα μας .. φέρανε 5 αντάρτες που τους απομόνωσαν αμέσως τους γδύσανε τους δείρανε αλύπητα και τους πήγανε τέλος έξω να τους εκτελέσουνε .. υπό του Καραμπίνα ... εκείθεν απεστάλημεν υπό συνοδείαν νηστικοί ανυπόδητοι χωρίς καμμιά αλλαγή των τραυμάτων στη Χώσεψη . εξυλοκοπήθημεν όλοι υπό της εκεί φρουράς . . μεταξύ των οποίων ο εις ονομαζόμενος Αννίβας εκ Ευρυτανίας και εις εκ Βουλγαρελίου εξετελέσθησαν .. Τους 5 αντάρτες τους σκότωσε ο Κωτούλας ανθ/στης της χωροφυλακής....... Παληός αστυφύλακας και ο Λαμπράκης οι οποίοι μας έδειραν βρίζοντας και βλασφημώντας... ``Συνελήφθηκα την 8-1-44 . χωρίς έλαιον και άλας . μόλις μας πιάσανε μας γδύσανε. Στο στρατόπεδο . ψωμί χωρίς να μας κυττάν καθόλου τα τραύματα που είχαμε. χαμοφάσουλα.. Εκεί ήρθε ο δεσμοφύλακας Γεωργίου Γ. Εκεί εβασίλευε η κακοποιήση. Στο Βουλγαρέλι εξηλοκοπήθημεν ενώπιον πολιτών .... ..και να καταταχτούμε στον ΕΔΕΣ .. Επίσης 5 αιχμάλωτοι αντάρτες. Από την κατάθεση Δημ. Ο ίδιος έσφαξε άλλον έναν στο κρατητήριο των Πλεσίων.. Κάθε βράδυ ξύλο... Επίσης άλλους τρεις που τους φέρανε για το στρατόπεδο τους σκότωσε ένας αντάρτης του ΕΔΕΣ επειδή σκοτώθηκε στη μάχη ο αδελφός του .. ``Συνελήφθηκα μαζί με 23 άλλους τραυματίες στη Μεγαλόχαρη .. Στο Βουλγαρέλι ...

Πολλών τα σώματα επολτοποιήθησαν εις πολλών τα στήθη ετοποθέτησαν αναμμένες σόμπες και έπαθαν αιμόπτυση τους υποχρέωσαν να αποπατούν μέσα στο δωμάτιο να τρώνε τις ακαθαρσίες και γενικά κάθε αισχρό και ποταπό μέτρο για να μας ταπεινώσουν και εξευτελίσουν``. Κυρίτσης του 3/40 Συν/τος.. Από την κατάθεση του υπ/ρχου Μαλτέζου Γερασ. 5 τους οποίους έκλεισαν αμέσως στο απομονωτήριο. `` ...) εκλείσθησαν σε τρία κελλιά του μοναστηριού και υπέστησαν αφάνταστα μαρτύρια. .. ο αντάρτης του ΕΔΕΣ Τριάνιος έβαλε στη γραμμή 7 αιχμαλώτους και με μια ριπή σκότωσε τους πέντε γιατί του σκοτώθηκε ο αδελφός στη μάχη της Πλάκας.. Κάθε βράδυ έβγαζαν ανάλογα με την όρεξη τους 20-40 κρατουμένους και τους χτυπούσαν με το χειρότερο τρόπο . Στο τέλος του Φλεβάρη η πείνα έκανε περί τους 30 συναγωνιστές ετοίμους να πεθάνουν και οι άλλοι τους ακολουθούσαν.ΕΛΑΣ (άνδρες. Εδάρησαν ανηλεώς. Όλοι κτυπήθηκαν απ`αυτόν . Ιωαν.. Φρίξου της πολιτικής οργάνωσης Άρτας. Υπέστην μυρίους εξευτελισμούς και τέλος απεμονώθην εις μοναστήριον πλακόστρωτον έχων ως στρώμνην και σκέπασμα δέρμα προβάτου. Κοιμόμαστε πάνω σε πλάκες του μοναστηρίου .. . (Τζουμερκιώτη).χωρίς ρούχα και τις περισσότερες φορές χωρίς φωτιά ο ένας πάνω στον άλλο. Πέθαναν από πείνα σ`όλο το διάστημα τρείς. Το βράδυ προτού νυχτώσει τους μετέφεραν και τους εξετέλεσαν κάτω από το χωριό Δερβίζιανα. Ο ένας ήταν ο Ανθ/γός Κ. Μπήκα στο στρατόπεδο τις 20 του Γενάρη . Οι λοιποί κρατούμενοι του ΕΑΜ . Ζήκος (οπλαρχηγός) Κολιοδημητραίων..Από την κατάθεση του συναγ.. (πρώην χωροφύλαξ) Κωτούλας υπ/ρχος ο μεγαλύτερος εγκληματίας ο δήμιος του ΕΔΕΣ. το συσσίτιο της μέρας ήταν 40 δρ. ΕιςΒουλγαρέλι κατά διαταγήν του Επιλάρχου Αγόρου του ΕΔΕΣ Τζουμέρκων γυμνωθείς εδάρην υπό 50 ανταρτών μεχρις αιματώσεως του σώματος. `` . Λούτσας (πεθερός του Ζήκου) Γεωργίου Γ... γυναίκες κλπ.. Στις 5-6 του Φλεβάρη έφεραν στο στρατόπεδο .. Στο εκτελεστικό απόσπασμα ήταν : Κων. ψωμί και ένα νεροζούμι τη μέρα .

4238/27-5-44 Δ/γήν Γεν.Α. Λ. 1849/31-3-44 Δ/γης της ΧΙΙΙ Μεραρχίας και εις εκτέλεσιν τούτων εντελλόμεθα τα κάτωθι: 1.Π. 1279 ΔΙΑΤΑΓΗ Κοινοποιούμεν κατωτέρω την υπ`αρίθμ Ε. 3.7 Ε. ΠΑΡΑΛΗΠΤΑΙ ΧVΙ Εφ. Ο καθορισμός των εμπέδων. του χρόνου προσκλήσεως των εφέδρων καθώς και τα αντικείμενα εκπαιδεύσεως των θα καθορισθούν διά νεωτέρας διαταγής μας μετά την υποβολήν των καταλόγων των εφέδρων. τόσο της ελευθέρας περιοχής όσον και της κατεχόμενης τοιαύτης.Ε.Π. Ε.Ε. τη 7-6-44 Η ΧVΙ Ταξιαρχια .Δ. Μετά των ως άνω καταλόγων να υποβληθή ημίν και η γνώμη υμών επί της παράγραφον 2-3-4 και 5 της ως άνω διαταγής της Π. 4. 321/25-5-44 της Γραμματείας των Στρατιωτικών κοινοποιηθέντων ημίν διά της υπ`αριθμ. Ταξιαρχία να προβή το ταχύτερον εις την σύνταξιν ονομαστικήν καταλόγων των εν τη περιοχή της διαμενόντων αγυμνάστων των κλάσεων 1940 και εντεύθεν. Σ ΧVΙ ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ Ιον ΑΡΙΘΜ. Ε.Τ. Στρατηγείου και την τοιαύτην Ε. 2. συμμορφούμενοι επακριβώς προς τα κατωτέρω καθοριζόμενα. Η υποβολή των ονομαστικών καταλόγων θα περιέλθουν ημίν το βραδύτερον μέχρι της 30 Ιουλίου. Η XVΙ Εφ. Α.Π. Ταξιαρχια Σ.Π.

54 Συν/γμα Ι/54 Τάγμα (Τ.) Συναγ.ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΙΣ 52. ΖΑΧΑΡΙΑΣ Διά την ακρίβειαν Το Ιον Γραφείον . Αμάρμπεην Α. ΚΑΤΣΑΡΟΣ Σ.Σ.Υ.

Π. Μονάδες παρακαλούνται όπως τα διά της παρούσης μας διατασσόμενα ως και διά της τοιαύτης της Γραμματείας Στρατιωτικών εκτελέσουνε στο πιο σύντομο χρονικό διάστημα και ν`αναφέρουνε την εκτέλεση σε δύο περιόδους.Λ.Ε. ΙΙ. Εις τους ονομαστικούς καταλόγους της εθελοντικής προσκλήσεως θα γραφούνε εκείνοι που θέλουνε εθελοντικά να καταχτούνε στο Εθνικό Στρατό ΕΛΑΣ όταν θα κληθούνε και είναι υγιείς και δεν έχουνε σοβαρά οικογενειακά βάρη. Στρατηγείο έχει την τιμή να σας κοινοποιήση κατωτέρω την υπ`αριθμ.Σ. Επείγουσα ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ Ιον ΑΡΙΘΜ. Επιπροσθέτως το Γεν. Να καθορισθούνε τα ειδικά έμπεδα εκπαίδευσης των αγυμνάστων εθελοντών και επί πλέον για κάθε έμπεδο η περιοχή της οποίας οι αγύμνασται εθελονταί θα προσέλθουνε σ`αυτό. Επί της 2ας παραγράφου. Οι Μ.Α. 4238 ΔΙΑΤΑΓΗ Το Γεν. 321/25-5-44 διαταγή της Γραμματείας Στρατιωτικών προς γνώση και άμεση εκτέλεση. Επί της παραγράφου 1. Οι άλλοι που δεν θέλουνε ασχέτως πολιτικής οργανώσης. Η μια όταν θα εκδώσουνε τις σχετικές εκτελεστικές διαταγές τους διά της κοινοποιήσεως τούτων εις το Γεν. Ε. να καταχτούνε στον Εθνικό μας στρατό ΕΛΑΣ θα γραφούνε σε ετέρα ονομαστική κατάσταση την οποίαν θεωρούμεν απαραίτητη για να κατατοπισθούμε επάνω στον αριθμό μαχητών που δίνουνε οι κλάσεις αυτές σε περίπτωση υποχρεωτικής επιστράτευσης. Ι. .Π. Στρατηγείο σας γνωρίζει συμπληρωματικά τα κάτωθι επάνω στη διαταγή αυτή. Στρατηγείο και η ετέρα μετά την συγκέντρωσιν των ονομαστικών καταστάσεων διά της υποβολής αριθμητικής κατάστασης εις ην θ`αναγραφούν οι αγύμναστοι κατά Επαρχίας και κατά κατηγορίας εθελοντικής κατάταξης και υποχρεωτικής επιστράτευσης. Ε.

Σ.δ. Παπασταματιάδης . Ο Επιτελάρχης Ν. Γεν.Στρατηγείου 27-5-44 κ.Δ.

συγκέντρωσιν και καλλιέργειαν οψίμων ειδών. Να διατάξητε τας Μ. - . ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣ Δ/ΣΙΣ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. Να καθορισθή παρ' εκάστης μη Μονάδος πότε πρέπει να γίνη η πρόσκλησις διά την περιοχήν της ούτως ώστε αυτή να μη συμπέση διά τους αγρότες ει δυνατόν με την περίοδον των εντατικών γεωργικών εργασιών ήτοι θερισμόν αλωνισμόν. διατροφής.Α. Μονάδας (Μεραρχίας ή Ταξιαρχίας) όσον και τας αντιστοίχους τοιαύτας του εφ. στελεχών.Ε. Ε. 3. 321 Γενικόν Στρατηγείον Αποβλέποντες όπως εις το προσεχές μέλλον δι' ειδικής διαταγής μας καταστή δυνατή η εθελοντική πρόσκλησις των αγυμνάστων των κλάσεων 1940 και εντεύθεν προς εκγύμνασιν τόσον της ελευθέρας όσον και της κατεχομένης περιοχής κρίνομεν σκόπιμον να προβήτε από τούδε εις τας εξής ενεργείας. 2.Π. ασφαλείας και απομακρύνσεως από τας περιοχάς των. 1. ΕΛΑΣ να συνταξώσι το ταχύτερον ονομαστικούς καταλόγους των εν ταις περιοχαίς των διαμενόντων τοιούτων. Εις τας ως άνω καταστάσεις δεν θα συμπεριληφθούν οι αποδεδειγμένοι ανίκανοι διά λόγους υγείας ή και σοβαρών οικογενειακών αναγκών των (μόνοι προστάται οικογενείας κλπ) μη δυνάμενοι να προσφέρουν στρατιωτικήν υπηρεσίαν.Ε. εν συνεννοήσει με τας πολιτικάς οργανώσεις και Τοπικάς αυτοδιοικήσεις. Να μελετήσουν τον προσφορότερον τρόπον εκπαιδεύσεώς των (τμηματικώς κατά σειράς ή συνολικώς εις τα ειδικά έμπεδα ή Μονάδας του Εθνικού Στρατού ΕΛΑΣ ώστε το ζήτημα τούτο να μη προσκόψη από αποδόσεως οπλισμού.Π.

Να μελετήσουν ποιος πρέπει να είναι ο χρόνος και το πρόγραμμα εκπαιδεύσεως ούτως ώστε εντός του ελαχίστου χρονικού διαστήματος να συντελεσθή η απαραίτητος τεχνική και τακτική εκπαίδευσις των εις τα της μάχης Πεζικού και μόνον.Ε. ΜΑΝΤΑΚΑΣ 8 Ε. Τέλος δεν παραλείπομεν να γνωρίσωμεν ότι ο σκοπός της ως άνω εκγυμνάσεως είναι η εν καιρώ ενίσχυσις του Εθνικού Στρατού ΕΛΑΣ διά τούτων και επομένως το ζήτημα τούτο δέον ν`αντιμετωπισθή μετά της δεούσης προσοχής και ταχύτητος. πρωτ. απ`τη μέρα της υπογραφής της συμφωνίας της ΠΛΑΚΑΣ (29-3-44) μέχρι 31-5-44.Δ.Λ.Α.Σ. Το διάστημα τούτο κατά την γνώμην μας δεν πρέπει να υπερβαίνει τας 20-25 εκπαιδευσίμους ημέρας.- . 5. Στην Έδρα της Επιτροπής τη 25 Μαίου 1944 Ο Γραμματέας Στρατιωτικών ΕΜΜ.ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΙβ Αριθμ. VΙΙΙ ΜΕΡΑΡΧΙΑ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ . Να μελετήσουν επίσης και το σύγχρονον της εκπαιδεύσεως των ΕΠΟΝιτών της περιοχής των εν συνεννοήσει με τας αντιστοίχους οργανώσεις της ΕΠΟΝ. 3460 Έκθεση συνοπτική Για τις παραβάσεις του Ε.Σ.4. Βάσει των ανωτέρω παρακαλούμεν όπως εκδώσητε τας σχετικάς διαταγάς σας τας οποίας θα κοινοποιήσητε εν καιρώ ημίν.

Ι Περιοχή VI Ταξιαρχίας.β) Απόπειρες διείσδυσης και κατοχής εαμικών περιοχών και επιθέσεις σε βάρος τμημάτων μας. από μέρος του Ε.Απ`τις πρώτες μέρες που ακολούθησαν την υπογραφή της συμφωνίας της Πλάκας. δάρθηκαν. Κατέρης και Β. Πιάσανε τον υπεύθυνο Λιάπης δάσκαλο Γαβαλά και τον κρατούν ακόμα πιέζοντας τον να υποβάλη δήλωση αποκύρηξης του Ε. λεηλασίες ακόμα και απόπειρες βιασμού και συλλήψεις και κρατήσεις και εκτοπισμοί σε βάρος εαμιτών.Ε. Στις 26-3-44 οι συναγωνιστές Σαρακατσάνος . Μ. στα κυριώτερα σημεία.Α. Μητροκώστα. βιαιότητες.Σ. ξυλοδαρμοί.Ε. ακόμα δε και μια συστηματική προσπάθεια διείσδυσης του σε περιοχές καθαρά εαμικές.Ζορμπούλης Παπαγεωργίου . Και δολοφονίες. εκδηλώθηκε μια σειρά πράξεων που έχουν τον ξεκάθαρο χαρακτήρα πως καμμιά πρόθεση σεβασμού της δεν υπήρχε.Α. συλλήψεις και κρατήσεις ανταρτών μας.γ) Συνεργασία εδεσικών στοιχείων με Ραλλικούς.Σ. αρπαγές.Λ. Παραθέτουμε παρακάτω τη δράση των Εδεσικών τμημάτων. Τις παραβάσεις αυτές μπορούμε να τις ξεχωρίσουμε σε τρεις βασικές κατηγορίες: α) Δολοφονίες. το Δεκέμβρη του 1943 σε συμπλοκή του εφ. παρά το σαφέστατο διαχωρισμό που γίνηκε παραδεχτός με την παραπάνω συμφωνία. Και δω πιέσεις και ξυλοδαρμοί.Σ. Ε.Λιάπη . φυλακίστηκαν και πρόκειται να παραπεμφθούν σε στρατοδικείο για το σκοτωμό του Γ.Δεμάτι.Δ. Κλαζιάδων με εδεσικό τμήμα. Στις 3/4 η ομάδα του εδεσίτη λοχαγού Βράγκαλη μπήκε στα χωριά Τσιπιάμη . Πιάστηκαν.Γενικό χαρακτηριστικό είναι η τρομοκρατία πουχει ξαπολυθεί στις εδεσιτοκρατούμενες περιοχές και ιδιαίτερα στη Λάκκα Σούλι. Κατέρης καλέστηκαν δήθεν για κάποια υπόθεση στο Αρχηγείο Ε.Πέτρα .Μ.Δ. . Α.Γ. που πιεστικά ζητιούνται από τους εαμίτες. και που περνάει κάθε προηγούμενη και φτάνει μέχρι και της μίμησης των τεταρτοαυγουστιανών δηλώσεων αποκύρηξης του Ε.

Βάλτου . ΙΙ. Στις 8-9/4/44 το τμήμα του Αγαθοκλή Κωνσταντινίδη μπήκε στην Μπράγια .Λ.Την ίδια μέρα στη Γότιστα (ουδέτερη περιοχή) πιάνωνται οι αδειούχοι αντάρτες μας Παπαγεωργίου. Για τον Γρατσούνα μάλιστα υπάρχει πληροφορία πως εκτελέστηκε για να ικανοποιηθεί το προσωπικό μίσος του αστυφύλακα Παπαδόπουλου που ο Ζέρβας τον έφτιασε Ταγματάρχη. Κατέχουμε στοιχεία πως αμέσως μετά την υπογραφή της ανακωχής ο Ζέρβας έστειλε σύνδεσμο στο Ραλλικό λοχαγό Παπαγεωργίου στην Αμφιλοχία με την εντολή όπως με κάθε τρόπο ξανασυσταθούν οι ομάδες Ξηρομέρου.Ε. Ε. Στις 7/4 στη Ραβεννή (περιοχή 15ου Συν/τος) από τους εδεσίτες Μουραταίους και Μπερεταίους δολοφονήθηκε ο καπετάνιος του 9ου λόχου 16ου Συν/τος Γκατζώνης. και η προσπάθεια διείσδυσης στο Βάλτο Ξηρομέρου και Ζάλογγο .4 μέλη του Συμβουλίου Ε.Ο.Βάλτο. Για τον ίδιο λόγο και σκοπό έστειλε τον Απρίλη τον υπίλαρχο Σιούνα σαν σύνδεσμο των ομάδων Ε.Στα Γραμμενοχώρια (περιοχή 16ου Συν/τος) σειρά από πιέσεις. Κοκκινοχώματος.Σ. Βλάχος και Χρήστου. Πιάσανε πέντε συναγωνιστές στη Μοσπίνα . Οι λοιποί κρατιούνται ακόμα. πιάστηκε ο συνοδός του λοχίας Πασχάλης και δάρθηκε άγρια ο αντάρτης Ντουλμερής.Λ. Περιστέρι πως είναι κοντά οι Γερμανοί.Σ.Σ.Δ.Α.Δ.Πάργα. .Π.Φανάρι . Σ`όλα αυτά πρωταγωνιστεί ο ενωματάρχης Καλογερόπουλος στενός συνεργάτης των γκεσταπιτών της περιοχής.Ν. Αναγνώστου. Νικολός. Στον ίδιο αξιωματικό υποδείχτηκε στο Μεγ.Ε. Περιοχή VII Ταξιαρχίας Βασικά χαρακτηριστικά 1) η μη αναγνώριση του 24ου Συν/τος Ε. Γρατσούνας. Αφόπλισαν τον εφ. έστειλε γράμμα .Ασφάκα κακοποιώντας και λεηλατώντας. Οι δύο πρώτοι αφέθηκαν.Περίβλεπτο .Ξηρομέρου. Ο Υπίλαρχος Σιούνας αφού γύρισε την περιοχή και πουθενά δε βρήκε ομάδες Ε. υπολοχαγός στην πραγματικότητα) Κωνσταντινίδης που πολεμάει τους κομμουνιστές``. περιοχής στα Μάρμαρα. ενώ απ`την άλλη μεριά με τους γνωστούς πλιατσικολόγους Ρίγανη και Καραμπίνα προσπαθούσε να ξαναπαρουσιαστεί στη Φλωριάδα .Α.Σ. Οι χωρικοί πήρανε την απάντηση ``σαν έρθουν οι Γερμανοί πέστε τους πως εδώ είναι ο Ταγ/ρχης (εφ.

Σ.Δ. και γι`αυτό. με το να διαμαρτύρεται για κάθε χτύπημα που δίνεται στα τέτοια στοιχεία. Στην περιοχή αυτή παρατηριέται μια συνεργασία Εδεσικών παραγόντων με τους Γερμανοράλληδες που την βεβαιώνει και η ταχτική του Ε. και ζήτησε να καταταγεί στον Ε. Καραμπέκιος πιάνεται σε συμπλοκή με τους Γερμανοράλληδες Βεραίους κι όμως ο Ζέρβας δε διστάζει να διαμαρτυρηθή και γι`αυτό. Στη δεύτερη συμπλοκή στο ίδιο χωριό σκοτώνονται 7 Γερμανοράλληδες (τρίτο 10ήμερο Μάη) κι ο Λοχαγός Καλαμπόκης της διοίκησης Τάγματος Ασφαλείας Αγρινίου και ως το Νοέμβρη 1943 επιφανέστατα στέλεχος του Ε.Ε. Στις 26/3/44 τμήμα Ε.Σ.Ε. Ευτυχώς μέχρι της στιγμής δεν διαμαρτυρήθηκεν ο Ε. Στην διοίκηση των υποτιθεμένων ομάδων Ε. Ο αντάρτης του Ε. Στερεάς.Δ.Λ.Ε.Ε.Δ. Ε.Δ.Α. το σπίτι του συναγωνιστή Χ. τους αφόπλισε και ύστερα τους απόλυσε. Ο Εφ. Ο Ε. της περιοχής αυτής αναφέρονται απ`τον ίδιο το Ζέρβα 1) ο Λοχαγός Παπαγεωργίου.Δ.Σ. Σε διαταγή του Αντισυνταγματάρχη Καλαρρύτη (Αρχηγόν Ε. Κολιοτζήμα.Ε.Δ.Σ. στο Μυρόφυλλο σαν Ραλλικός και 2) Ο Ταγ/χης Μπούρος για τον οποίο υπάρχουν πολλά στοιχεία συνεργασίας του με τους Γερμανοράλληδες Αγρινίου.Σ.Ε. Αυτός ο ίδιος που το Φλεβάρη αποκυρήχτηκε επίσημα απ`την αντιπροσωπεία Ε.Ε. Στις 15/3/44 στο Κουκούλι (περιοχή 24ου) εγκαταστάθηκε η ομάδα Ε.Δ. τους συνέλαβε. Στις 29/3 το τμήμα του Αγόρου αποπειράθηκε να μπεί στην Κρανιά και να .διαμαρτυρίας στο Ζέρβα ``που θέλησε να τον χρησιμοποιήσει για ένα τόσο ύποπτο σκοπόν``αποσκίρτησε απ`τον Ε.Ε.Α. που δεν το κουνάει όμως ρούπι απ`την Άρτα) προς τον σύνδεσμο του Αγρινίου Πολίτη συνιστά ``Προφυλαχτικά μέτρα στις επαφές με τους Ραλλικούς αξιωματικούς``.Ε.Σ. Δυτ. διαμαρτύρεται για τη σύλληψη των Γεροχρήστου (Γιατρού) και Στουρναρά (δικηγόρου) απ`την Κατούνα στην περιοχή του 24ου και από σωρεία μαρτυρικών και αποδειχτικών στοιχείων βγαίνει πως αυτοί ήσαν η ψυχή της Γερμανοραλλικής κίνησης στην Κατούνα.Σ.Σ. 40 ανδρών μπήκε στην Κρανιά (24ου).Δ.Σ.Λ.Σ.Ε.Σ.Δ. στην περιφέρεια Άρτας. Κώστα.Σ.Σ.Σ.Ε. Στις 26/3/44 στο Άνω Δεσποτικό (24ου) λεηλατήθηκε από τμήμα Ε. Γερμανοράλληδες στο Στάνο κι όμως νέα διαμαρτυρία του Ζέρβα γιατί επιχείρησαν τμήματά μας προς τα εκεί.Δ.Ε.Δ.Δ.

αετόπουλων. Γερμανός δε αξιωματικός μιλώντας στον πληθυσμό χτύπησε τον Ε. 2 τραυματίζουν βαριά και 5 ελαφρά. δολοφόνους εκατοντάδων Ελλήνων. Στο Θεσπρωτικό συλλαμβάνουν τον συναγ. Στις 19/4 στο Φανάρι (24) πιάσανε δυο συνδέσμους του 24ου. Πιάνουν 13 συναγωνιστές μας και τους οδηγούν στα Δερβίζιανα όπου υφίστανται αφάνταστα μαρτύρια.Σ. Στις 24/4 πιάνουν το συναγ. Δικές μας καμμία. και τμήματος του 24ου δεν επέτρεψε την εφαρμογή του σχεδίου του. Βαναπάρα. Στις 20/4 νέα επίθεση με τραυματισμό 2 συναγ. Στις 21/4 δεύτερη επίθεση των Εδεσιτών ενάντια στην ίδια διμοιρία στάθηκε πάλι άτυχη.11 αιχμάλωτοι.Δ. Στις 30/3 το ίδιο τμήμα συγκρούστηκε με ομάδα μας στο Άνω Δεσποτικό. Στις 26/4 στο Βουβοπόταμο 250 επιτίθενται ενάντια σε μικρό τμήμα του 24ου Συν/τος που εκτελούσε υπηρεσία της Συμμαχ. Στις 25/4 το συναγ. Ναστούλη σύνδεσμο του 24ου που μετέφερνε αλληλογραφία προς τον ίδιο το Ζέρβα και τον κρατούν ακόμη. ανάμεσα στους οποίους και ο διοικητής του Εδεσικού τμήματος ανθ/γός Ζωχιός. Μέσα στην Πάργα την 1/4 σημαίνοντες Εδεσίτες μεθοκοπούσαν με τον Αμπντουλάχ.Χαρακτηριστικό είναι πως οι Γερμανοί ξαναμπαίνοντας μέσα στην Πάργα δεν έκαναν κανένα αντίποινο. Χουσαίους και λοιπούς μπέηδες του Μαργαριτιού. Ε. Στις 19/5 στήνουν ενέδρα 120 εδεσίτες σε περίπολο μας και σκοτώνουν 1 συναγωνιστή. Μάλκα Π. Συνεχίζουν τη διείσδυσή τους στον κάμπο του Φαναριού.3 τραυματίες .Σ. Την 1/4 μπήκε στην Πάργα και στις 2/4 με την εμφάνιση Γερμανών και Τσάμιδων σκορπίστηκε κυριολεχτικά χωρίς να ρίξει ντουφεκιά. λεηλάτησαν το φυλάκιο Πούντας. Αποστολής.Σ..Λ.. Παν. και μίλησε κολακευτικά για τον Ε. Στις 20/4 πιάνουν τους συναγ. Αποτέλεσμα 1 νεκρός .Λ. Ο Καραμπίνας και ο Ρίγανης περνώντας στην περιοχή Φλωριάδας λεηλατούν και κακοποιούν. . Απ`τις αρχές τ`Απρίλη η ίδια ταχτική εφαρμόζεται στο Βάλτο όπου λίγοι-λίγοι περνούν Εδεσίτες. Η αντίσταση του εφ. Κολοβό.Ε.Α. Πανή του ΙΙ/1/58 μ`ενέδρας. Σε αλεπάλληλες διαμαρτυρίες μας ο ΕΔΕΣ σιωπά. Στις 20/4 επιτέθηκαν ενάντια στο τμήμα 24 του συναγωνιστή Αλαμάνου. στις Συκιές.Α. στη Φλωριάδα. Σιώρο.κάνη αντίποινα. Η κατάσταση αυτή . Άγρια τρομοκρατία και δαρμός των . Η μάχη βάσταξε όλη την ημέρα.

Τους έβρισαν. Ανάλογες προσπάθειες γενικά στο Ξηρόμερο.λ. Υπάρχει στα χέρια μας αναφορά του ΙΙ γραφείου . Μόνο στο Φανάρι κατάφεραν να διοχετεύσουν ομάδες τους εκμεταλλευόμενοι την εκτέλεση υπηρεσιών της Συμμαχικής Αποστολής. κλοπές. . Στις 30/5 το ίδιο φυλάκιο Κοστιτσιού δεν επέτρεψε σε κατοίκους της περιοχής μας να πάνε στον κάμπο Παννής για λόγους επισιτιστικούς.Ξηρόμερο . Την ίδια προσπάθεια διείσδυσης καταβάλουν για τη περιοχή Περιστερίου Ανθοχωρίου. Στις 27/4 το φυλάκιο ΕΔΕΣ Κοστιτσιού κράτησε όλη μέρα γυναίκες διαβάτισσες και τις εξύβρισε χυδαιότατα. γιατί μόνο σκοπό είχαν να κορέσουν το αντιεαμιτικό τους μίσος.Σ. δολοφονίες. αποτελούν τη δράση των Εδεσικών ομάδων Παπαπάνου. Στις 23/4 φυλάκιο Εδεσικό απαγόρεψε στους κατοίκους των συνοικισμών των Καλαρρυτών να πάνε να ψηφίσουν για την ανάδειξη εκλεχτόρων. Πλαστήρα (ανθ/στη χωρ/κής). Δεν υπάρχουν πληροφορίες αν αποτραβήχτηκαν. Στις 25/5 Τμήματα ΕΔΕΣ μπήκαν πραξικοπηματικά στις Καλαρρύτες (ουδέτερη ζώνη).Ζάλογγο απότυχαν. Πρωτοπόρο Πιπ. Ρίγανη (ληστων) κ. Συνέλαβαν τον αδειούχο συναγ. Ύστερα από επέμβαση δικών μας αναγκάστηκαν να σκορπιστούν.Ε.π. Καρμάνη και κατέσχεσαν το φορτίο και το ζώο του.Έτσι οι απόπειρες διείσδυσης στο Βάλτο . αρπαγές. όπου στις 18 και 19/3 αποβιβάστηκαν τμήματα Ε. ΙV Εδεσιτοκρατούμενες περιοχές. Μίκροβα (μοιράρχου).ανάγκασε τα τμήματά μας να επιχειρήσουν στις 29/4 και να διώξουν τους Εδεσίτες δυτικά του Αράχθου. Βόιδαρου. α) ΚΑΜΠΟΣ ΑΡΤΑΣ: Η κατάσταση που επικρατεί εκεί είναι απερίγραπτη. ΙΙΙ. Καϋμενάκη. αν και κυριολεκτικά ψόφαγαν της πείνας.Δ. τους χτύπησαν και τέλος πυροβόλησαν για εκφοβισμό τους. Περιοχή Συγκροτήματος Τζουμέρκων. Έπιασαν και κρατούν από 27/4 το συναγ. Απαγόρεψε τη διάβαση όλη μέρα και συνέλαβε άντρες και γυναίκες που τους απόλυσε το βράδυ. βιασμοί. χωρίς να νιώσουν καμμία συγκίνηση για το σπαραχτικό θέαμα των πεινασμένων Ελλήνων. λεηλασίες.

Δ.Ο ληστής Καϋμενάκης γυρίζει στον κάμπο και απονέμει δικαιοσύνη με ληστρικά πρόστιμα σε βάρος εαμιτών που τα εισπράτει . Στις 4/5 η Μαρία Στασινού. Γιώτην από Γαβριάν. Γαλανή αφού τον έδειραν με φάλαγγα του χάραξαν με μαχαίρι τις φτέρνες. Γκότζιον. Καρίνου. Π. Χύτας κ. Καλλιόπη Τόλη. Στέργιον και Χρ. Αρχηγείο ΕΔΕΣ που περιγράφει την κατάσταση του Κάμπου πιο ζοφερά κι απ`τις εκθέσεις των δικών μας υπευθύνων και ζητούν την άμεση κατάπαυση της τρομοκρατίας γιατί ``χαντακώθηκαν πολιτικά``. Τσαμπάν από την Ανέζα και Ε. Γαβριά. Ζαλοκώστας. Τσικνιά. Οι επιτάξεις γίνονται μόνο σε βάρος των εαμιτών. Μήτσας. Παπασπύρου (αδελφοί του διοικητή του 3/40).π. Κοντοχρίστον που κατόρθωσαν να τους διαφύγουν. Γ. Το συναγ. Πιάσανε και κρατούν τους γονείς των συναγ. ο ίδιος. Γκισούλην. Απ`αυτούς πολλοί κρατούνται ακόμα. Τους δυο τελευταίους αγωνιστές πρώτης γραμμής τους κρατούν ακόμα αναίτια. Νούλας. ιδιαίτερα στην Ανέζα. Π. Φ.. Δημητρ. Χαρ. Χαρ. Κωστακιούς. Περ. από τους Κωστακιούς. . Θεμ. Ο Εδεσίτης αντάρτης Μπαρτζιόκος στην Ανέζα αποπειράθηκε με τη βία να εκπληρώσει της χτηνωδικές του ορμές του στην γυναίκα του Χρ. Απ`τις 16/4 πιάστηκε στην Πλατανούσα και κρατιέται ακόμα η γριά μητέρα του συναγ. Αλεξίου και στον Παχυκάλαμο την οικογένεια του συναγ. β) ΞΗΡΟΒΟΥΝΙ: Στις 30/4 στη Γραμμενίτσα πιάστηκαν ομαδικά οι συγγενείς των ανταρτών μας. Τσικνιά και Σ. Άγ. και Γαζέτης Κ. Στις αρχές του Μάη τραυματίζουν τους συναγ. Επίσης τραυματίες (από ξυλοδαρμό αυτοί) οι συναγ. Γιαννάκης Π. πιάνουν τον συναγ. Ηλία Νίκου. Ηλ. Στη Ράχη ο Πλαστήρας δέρνει μέχρι αιμοπτυσίας το συναγ. Λεηλατήθηκαν ολόκληρες προίκες. Ανθυπολοχαγού Παπανικολάου Λαμπρινή .λ. Αλεξίου. και Αθ.. Ευάγ. μητέρα αντάρτη μας και η Σαβούλα Στασινού πιάστηκαν στο Κορφοβούνι και κρατιούνται ακόμα. Έτσι πιο χαρακτηριστικά παραθέτουμε: Στις 10/3 στον Άγιο Σπυρίδωνα δέρνουν τον παππά του χωριού. Γεωρ. Στις 18/4 οι Μίκροβας . Παπανικολάου. Γερ. Τόλης. Πατρούμπα. Σπυρίδωνα. Αθ. Γεωργ. Τέτσικαν.ΕΔΕΣ Πόλης Άρτας προς το Γεν. ανθ/γού Κ. Θεοχ. Στον Αμμότοπο οργανώνουν στρατόπεδο συγκέντρωσης.Παπαπάνος πιάνουν τους συναγ. Νούλα.

60 περίπου γυναίκες. Τσιαμπάλης. Υπάλληλοι. όλοι σχεδόν εαμίτες. Αθ. Πάντως από δηλώσεις κρατουμένων που ξεφύγανε βγαίνει το συμπέρασμα πως η Λάκκα Σούλι γνωρίζει μια εποχή τρομοκρατίας και καταπίεσης που ξεπερνάει και την 4η Αυγούστου. Αγαθ. Πιασμένοι ακόμα βρίσκονται οι Γ. Νομαρχών. Το σπίτι της λεηλατήθηκε ολοκληρωτικά. Όλοι μεταφέρθηκαν στα Γιάννενα. Στην Αετοράχη εξασκιέται τεράστια πίεση σε άνδρες και γυναίκες για την αποκύρηξη του Ε. Απότυχαν και στείλανε τον Ανθ/στη Χωρ/κής Στεφάνου να κάνει έρευνα στο σπίτι του συναγ. Γιαν. Η Εδεσίτισα Κλειώ Χριστοδούλου κατάδωσε μια Επονίτισσα που μοίραζε ψηφοδέλτια εκλογής εκλεχτόρων. Ύστερα από 4 μέρες απολύθηκαν εκτός από έξη. Νάκας απ`τη Σκούπα. που αργότερα με διαμαρτυρίες αφέθηκαν ελεύθεροι. Οι Εδεσίτες Λάκης Κατσαντάς. Μαργώνη. Δήμαρχος. γ) ΛΑΚΚΑ ΣΟΥΛΙ: Για την περιοχή αυτή μας λείπουν επαληθευμένες πληροφορίες. Πιάσαν ξέντυτες γυναίκες. Παρίστανται και ο δικηγόρος διερμηνέας Ευρ. Νύκτα 13-14 Μάη πιάστηκαν στην Άρτα 300 πρόσωπα αποκλειστικά σχεδόν Εαμίτες και οικογένειες συναγωνιστών. Ρίνα Μάνου και Ευφρ. Μητσοπάνος και Γελάδας ενεδρεύσανε για να την πιάσουν. Τ. Δήμιος ο Ανθυπασπιστής της Χωροφυλακής Κωστούλας. . Η δράση της χωροφυλακής και των εδεσιτών σκοτεινή. Λαλαγιάννη και συνεργάζεται. Δημ.Α. Στα Δερβίζανα έχει οργανωθή στρατόπεδο συγκέντρωσης όπου μεσαιωνικά βασανίζονται οι κρατούμενοι εαμίτες. Θοδώρη απ`τη Φτέρη. Ο Λοχαγός Χάμος αφού απότυχε στην προσπάθεια του να συγκροτήσει ραλλικό λόχο πήγε πάλι στο Ζέρβα. Μέσα στην πόλη της Άρτας η συνεργασία των Εδεσικών και των Γερμανοράλληδων εκδηλώνεται πολλές φορές ξετσίπωτα. Άλλο σπίτι που πάει είναι του Εδεσίτη Βαγγέλη Βάγια.Μ. Καζαντζής και ο εδεσιτοραλλικός Ανδρέας Καζάκος.Παπανικολάου. Γιάννης Αντιώτης απ`την Άρτα. Ο υπασπιστής του Γερμανικού Φρουραρχείου Άρτας πηγαίνει συχνά στο σπίτι του δραστήριου Εδεσίτη υπολοχαγού Κ. Νάστος. V Πόλη Άρτας. Νάστος. Στο κινηματοθέατρο Κιλκίς με υπόδειξη του εδεσιτοραλλικού Παπαχρηστάκη ή Γελάδα πιάστηκαν 50 πρόσωπα.

επίσημος εδεσίτης. Χωροφύλακας Φερμάνης (τέως αντάρτης ΕΔΕΣ). Δράσανε ακόμα ο χωροφύλακας Τσιρώνης. 3) Συνεργασία του με τις αντιδραστικές οργανώσεις πούναι κάτω από απροκάλυπτη καθοδήγηση του καταχτητή. χωροφυλ. έχοντας βασικό γνώμονα το χτύπημα στελεχών και οπαδών των οργανώσεων μας μ`οποιοδήποτε τρόπο. . ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Από τα παραπάνω αλλά και άλλα στοιχεία που βρίσκονται στα χέρια μας προκύπτει ότι: 1) Καμμιά ειλικρινή πρόθεση δεν υπήρχε από μέρος του ΕΔΕΣ για την τήρηση των συμφωνιών της Πλάκας. 2) Σημαίνοντα και κατώτερα στελέχη του ΕΔΕΣ συνεργάζονται με τους Ραλλικούς.Ε. εδεσίτης. εδεσίτης Λάκης Κατσαντάς. διοικητής χωρ/κής. Ο προδότης Παπαχρηστάκης πρώτος και καλύτερος. Γεωρ. Βασταρούχας δήλωσε πως ``οι εδεσίτες συνεργάζονταν με την Ε.λ. Παραδόξως δε όταν επρόκειτο να απολυθούν οι κρατούμενοι οι εδεσικοί κύκλοι εγνώριζαν πρώτοι την είδηση.Κ.Κ. 4) Υποστήριξη κάθε άλλης Οργάνωσης που παίρνει θέση εχθρική απέναντι στο Ε.π.Βάλτος . (όπως συνέβηκε για τη διάλυση της . Οι συλλήψεις γίνονταν με βάση κατάλογο που χορήγησαν στους Γερμανούς οι χωροφύλακες και σημαίνοντες εδεσίτες.Κ. που καθοδηγιέται από τους Γερμανούς κι αυτό το δεχόμαστε γιατί προτιμούμε τον παγγερμανισμό απ`τον πανσλαυισμό``.Ε. εδεσίτης Γούλας. Ο Γερμανός φρούραρχος αποκάλυψε στους κρατούμενους όταν διαμαρτυρήθηκαν ότι δεν φταίνε οι Γερμανοί για τις συλλήψεις αλλά οι καλοθελητές Αρτινοί.Α ή Ε.Σε συνεδρίαση εδεσικής Επιτροπής Άρτας ο Εδεσίτης λοχαγός Γ. Μπεπρής. Πληροφορία μεταβιβάστηκε από συναγωνιστή που παραβρέθηκε. Θετική και εξακριβωμένη. Πουλιάσης. εδεσίτης κ.Φανάρι). Κώστας Βλάχος.Μ. παιδιά.γριές. αφου από τη μέρα ακριβώς της υπογραφής τους εκδηλώνεται η προσπάθεια παράβασης τους (Ξηρόμερο . Συνεδρίαση έγινε στο β` δεκαήμερο Απρίλη.Α.Α (Χρυσοχόου) που κι αυτή συνεργάζεται με την Ε. πρώην δήμαρχος Καζαντζής.

αντ.Κ.Σ. 7 Ιουνίου 1944 VIII Μεραρχία Γ.Σ.Σ. ΧΙΙΙ Μεραρχίες (υ. .Α. είχε συμφέρον στην παράταση των εκκρεμοτήτων που τούδιναν την ευκολία να ψαρέψει στα θολά νερά και γιατί κανένα στοιχείο δεν είχε για να υποστηρίξει τις απόψεις του στα ζητήματα που δημιούργησε.Ε. που εκδηλώνεται με συνεχείς ομιλίας σε βάρος μας.Ε.) VΙ Ταξιαρχία .Α. στην δράση τους ενάντια στους εαμίτες με βασικό σκοπό το ολοκληρωτικό ξεκλήρισμα των οικογενειών και περιουσιών τους με απώτερη ελπίδα τον εξαναγκασμό τους να προσχωρήσουν στον Ε.Μ.) Γερ. γιατί ο Ε. α) . ΚΟΖΑΚΑΣ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ Γενικό Στρατηγείο (υ. ΙΧ.αντίτυπα 4 ΙΙ Γραφείο Επιτελείου .Υ.τ.Δ. Σ.Δ.Ε. 5) Τυφλό μίσος στελεχών και βάσης ενάντια στο Ε. 6) Ασυδοσία των τμημάτων Ε.ε.1 Για την ακρίβεια Το ΙΙβ Γραφείον (Τ. τ. 7) Αποφυγή λύσης των εκκρεμοτήτων και εξομάλυνσης της κατάστασης με την λειτουργία της Επιτροπής του Άρθρου του Συμφώνου της Πλάκας.Ε. που ο Ζέρβας σ`έγγραφο του έμμεσα διαμαρτύρονταν γι`αυτό).αντίτυπα 3 Συγκρότημα Τζουμέρκων .Σ.Δ.αντίτυπα 3 VΙΙΙ . .Δ.Κ. ΑΥΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ (Υποστράτηγος) Θ. Πρίφτης Υπολοχαγός ΚΟΙΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Ι.

Α. Ε. Γενικώς δύναται τις να είπη ότι η κατοχή της Ελλάδος ηραιώθη εις βαθμόν επιτρέποντα εις τα τμήματα του ΕΛΑΣ την ανάληψιν σχετικώς ευρυτέρας μορφής επιθετικών επιχειρήσεων. Ι.Λ. 322/3-6-44 Δ/γής ΧΙΙΙ Μεραρχίας παρέχωμεν τας κάτωθι Γενικάς οδηγίας και ειδικάς εντολάς.εκτός του βαρέως οπλισμού των και το μεγαλύτερον μέρος των μαχίμων στρατευμάτων των.Ε. Ε. Π. ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΕΧΘΡΟΥ Οι Γερμανοί λόγω των ραγδαίων προωθήσεων των Σοβιετικών στρατευμάτων ιδία εις την νότιαν πτέρυγα ηναγκάσθησαν να μετακινήσουν διαδοχικώς εξ`Ελλάδος προς Βορράν .Σ ΧVΙ ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΔΙΑ ΤΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΙΙΙον ΑΡΙΘΜ.Ε. Σκοπός των Επιχειρήσεων α) Να φθείρουν και περιορίσουν εις άμυναν τας δυνάμεις στρατού κατοχής και των μετ` αυτών στηριζομένων τμημάτων της προδοτικής Κυβερνήσεως Αθηνών. 573 ΓΕΝΙΚΑΙ ΟΔΗΓΙΑΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑΙ ΕΝΤΟΛΑΙ ====================== Κατόπιν και εις εκτέλεσιν υπ' αριθμ. Ταύτα αντικατέστησαν διά μικροτέρας μαχητικής αξίας τμημάτων αποτελουμένων κατά το πλείστον εξ`αλλοεθνών ή και Ελλήνων της προδοτικής Κυβερνήσεως Αθηνών.Π.9 Ε. β) Να διευρύνουν τον χώρον των ελευθέρων περιοχών και .

3. γ) Να εμποδίσουν την επέκτασιν τμημάτων Γερμανοράλληδων δ) Να αναπτύξουν το επιθετικόν πνεύμα και να μας παράσχουν την ευκαιρίαν εκμεταλλεύσεως των επιχειρήσεων τούτων διά λαφυραγωγήσεως οπλισμού και λοιπών εφοδίων και γενικώτερον να προπαρασκευάσωσιν τα στελέχη και τους άνδρας διάς την γενικήν επίθεσιν κατά του εχθρού κατά την οριστικήν του αποχώρησιν. διά της υπάρξεως εφεδρειών σε κάθε οργανικό τμήμα κλιμακωμένον κατά βάθος ούτως ώστε να είναι δυνατή η διεξαγωγή επιβραδυντικού υποχωρητικού ελιγμού και πλευρικών αντεπιθέσεων και 2. 2. Της διασποράς των αποθηκών εφοδίων εις βάθος και πλάτος προς διάσωσιν αφ`ενός των εφοδίων τούτων αλλά και αναχορηγίαν των τμημάτων κατά τον άξονα συμπτύξεως των. ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΑΞΙΑΡΧΙΑΣ α) Κατά την περίπτωσιν της εφαρμογής εκτελέσεως των επιχειρήσεων γνωστών υπό το συνθηματικόν ``Κιβωτός`` θα εφαρμοσθούν τα διά σχετικών δ/γών Γενικού Στρατηγείου καθορισθέντα και των οποίων πρόγραμμα εν συνεχεία προς τας γενομένας αναγνωρίσεις θα κοινοποιηθή εν καιρώ.να επιτύχουν εδαφικήν συνέχειαν όπου τούτο είναι δυνατόν. 1. Διά της μελετημένης εκτελέσεως παρ' εκάστω Τάγματι εις την περιοχήν των μιας κατά μήνα επιθετικής . α/ Την φθοράν των δυνάμεων κατοχής. ΙΙ. γ) Κατά την περίπτωσιν της σημερινής πυκνώτητας ή και μεγαλυτέρας αραιώσεως των τμημάτων κατοχής να αναλάβη διαδοχικώς ευρυτέρας μορφής επιχειρήσεως και ειδικώτερον. 54) μιας κατά μήνα επιθετικής ενέργειας εις την περιοχήν των και εις αντικειμενικούς σκοπούς κατά την κρίσιν των διά δυνάμεως μη υπερβαινούσης δύναμις λόχου. Διά της μελετημένης εκτελέσεως μιας επιχειρήσεως Τάγματος κατά μήνα και κατόπιν ειδικής διαταγής Μεραρχίας. Διά της εκτελέσεως υφ`εκάστου Συν/τος (52. β) Κατά την περίπτωσιν πυκνώσεως κατοχής διά καθόδου νέων δυνάμεων προς διενέργειαν εκκαθαριστικών επιχειρήσεων να αποφύγωμεν την διάλυσιν ή την μεγάλην φθοράν των δυνάμεων μας διά της διεξαγωγής ελαστικής εις βάθος αμύνης ήτις δέον να διεξαχθή 1.

3) Η ασφάλεια της από του Πηλίου μεταφοράς προς περιοχήν μας των εφοδίων προερχομένων εκ Μ.Π. Περί της διεξαγωγής του αγώνος τούτου εκδοθήσεται ειδική διαταγή. 192 Δ/γής σας``. Ηλίας) (Δυτικώς Βράχας) ύψ. β/ Εφ`όσον η εχθρική επίθεσις εκτελεσθή επί του μετώπου ΧVΙ Ταξιαρχίας μόνον (52ον Συν/γμα). Διεξαγωγή υπό των Μονάδων του 52ου Συν/τος ελαστικής κατά βάθος αμύνης δι' επιβραδυντικού ελιγμού προς την περιοχήν . 2) Δράσις κατά της σιδηρ. Ασίας. Ε. 440/2-6-44 Δ/γάς μας και βάσει της Δ/γής ``Εκτελέσατε επιχείρησιν υπ`αριθμ. ύψ. β/ Την αύξησιν της μαχητικότητος των μονάδων διά συχνών ενεργειών και κινήσεων . 1. 493/13-5-44. 1042(Κορομηλια) δυτικώς Δομιανούς.Χώρος ύψ.Π. ΙΙΙ. B) Διά την περίπτωσιν αναλήψεως υπό του εχθρού σοβαρών εκκαθαριστικών επιχειρήσεων και προ υπερτέρων εξ όγκου δυνάμεων και μέσων παρά του εχθρού.Ε.Δ. 1 της Α. Το Ι/54 Τάγμα θα ενεργήσει συμφώνως προς τας υπ`αριθμ. - .Π.ενεργείας διά δυνάμεως μη υπερβαινούσης δύναμις διμοιρίας. 2. Το 52ον Συν/γμα θα ενεργήσει την άμυναν ως αι εκδοθείσαι και ισχύουσαι δ/γαί αμύνης. 1340 (Πρ. Α. 1346 (Κομπίλο) Β. Χόχλιας. α/ Εφ`όσον εχθρική πίεσις εξεδηλώθη εφ`ολοκλήρου του μετώπου περιοχής ΧΙΙΙ Μεραρχίας. ΑΠΟΣΤΟΛΑΙ Α) Σχέδιον ``Κιβωτός`` : 1) θα εκδοθούν ειδικαί διαταγαί εν συνεχεία προς τας διαταχθείσας και γενομένας ήδη αναγνωρίσεις τη συνεργασία μετ`Άγγλων συνδέσμων. Ειδικώς διά το Ι/54 Τάγμα η επιθετική ενέργεια δύναται να εκτελεσθή διά δυνάμεως μέχρι δύο διμοιριών λόγω των ειδικών συνθηκών του. γραμμής Λαμίας - Δεμερλή.

3) Το Ι/54 Τάγμα θα εκτελέση και εις την περίπτωσιν ταύτην τας υπ`αριθμ.Ο Λόχος ούτος κινούμενος εκ Σπερχειάδος προς περιοχήν Μεσοχωρίου διά του προσφοροτέρου κατά την κρίσιν του δρομολογίου λαμβάνων απαντα τα επιβαλλόμενα μέτρα ασφαλείας και πληροφορημένος περί της θέσεως και της κινήσεως του εχθρού θα έχη ως αποστολήν ``την επίθεσιν κατά των πλευρών του εχθρού του ενεργούντος προς τον τομέα του 42 Συν/τος και την αποκοπήν της συγκοινωνίας Υπάτης . .Επί πλέον το 42ον και 36ον Συν/τα θα εκτελέσουν συμφώνως προς Δ/γήν Μεραρχίας επιθετικήν ενέργειαν κατά των εις τας περιοχάς των στόχων. Τα 52 και 54 Συν/τα να εκτελούν κατά μήνα μιαν τουλάχιστον επιθετικήν ενεργείαν διά δυνάμεως Λόχου εις τας περιοχάς των κατά αντικειμενικών σκοπών της εκλογής των και κατόπιν μελετημέμης και οργανώσεως και προπαρασκευής έκαστης ενεργείας. Ε. 2) Να διαθέση τμήμα 2 Διμοιριών διά την προσβολήν των φυλακείων Δερελή ή Καίτσας. Τα τμήματα που θα ενεργήσουν τας άνω αντιπερισπαστικάς ενεργείας να ωρισθώσι από τούδε. 493 και Α.Π. 440 δ/γές μας ουχί εκ πληροφοριών αλλά κατόπιν συμπεφωνημένης ως άνω διαταγής μας.Π. Η εκτέλεσις ταύτης να υποστηριχθή δι' ενός όλμου.Ε. δ/ Επί του μετώπου του 36ου Συν/τος μόνον . οι δε επικεφαλής τούτων να κάμουν τας δεούσας αναγνωρίσεις και μελέτας ώστε εις την περίπτωσιν ανάγκης να εκτελεσθούν αυταί κατόπιν δ/γής μας. α) Φθορά των δυνάμεων στρατού κατοχής 1. Το 52ον Συν/γμα α) να διαθέση 1) έναν λόχον του ΙΙ/52 Τάγματος προς εκτέλεσιν αντιπερισπασμού .Καστανιάς διά της καταλήψεως επικαίρων θέσεων και προσπαθών να ευρίσκεται πάντοτε εν συνδέσμω με τμήματα ΙΙΙ/42 Τάγματος. Γ) Κατά την περίπτωσιν της σημερινής πυκνότητος και ποιότητος στρατιωτικής κατοχής ή και έτι μεγαλυτέρας αραιώσεως τούτων. Αι άνω 2 κινήσεις θα εκτελεσθούν κατόπιν δ/γής μας. γ/ Επί του μετώπου 42 Συν/τος μόνον 1).θα ενεργήσει μόνον το 52ον Συν/γμα ως εις την περίπτωσιν γ και κατόπιν διαταγής μας.

Α. Επί πλέον οι Αξ/κοί πληροφοριών να υποβάλωσι εις τον αναγκαίον έλεγχον και ερμηνείαν τας συλλεγομένας πληροφορίας και κατόπιν τούτου εξηλεγμένας να υποβαλώσιν ταύτας ημίν. 399. . VI ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ Άπασαι αι Μονάδες να βελτιώσουν και να πυκνώσουν το δίκτυον πληροφοριών των διά την περισυλλογήν περισσοτέρον και ακριβεστέρων τοιούτων μεριμνώσιν δε και διά την ταχείαν διαβίβασιν των. 434/26-4-44 υπομνηστική των.2.Ε. μεταξύ των τμημάτων των. V ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ . Ε.Π.ΔΙΑΒΙΒΑΣΕΙΣ Τα Συν/τα και ιδιαιτέρως το Ι/54 Τάγμα να βελτιώσουν με τον ταχύτερον ρυθμόν την ταχείαν και απρόσκοπτον επικοινωνίαν των. 401/19-4-44 και η υπ`αριθμ. εφίππων και διά τηλεφώνων. Εφιστώμεν την προσοχήν των Διοικήσεων εις το ζήτημα τούτο ώστε να μην υπάρχει περίπτωσις βραδείας λειτουργίας των διαβιβάσεων. 52.Π. Διά τον μήνα Ιούλιον να υποβληθούν μελέται υπό των τμημάτων (54. και μετά της Ταξιαρχίας διά πεζών. Ι/54) μέχρι 5 Ιουλίου το βραδύτερον. Ειδικώς διά του ασυρμάτου να καταβληθή ιδιαιτέρα φροντίς.Το 54 ον Συν/γμα να εκτελέση τας μελετηθείσας επιχειρήσεις αι οποίαι είναι εντός του πνεύματος της παρούσης. Το Ι/54 Τάγμα να εκτελέση τας εγκριθείσας ήδη επιθετικάς ενεργείας ως αι μέχρι τούδε δ/γαί μας . Ομοίως και τα Τάγματα να εκτελούν τοιαύτας ενεργείας μίαν τουλάχιστον κατά μήνα διά δυνάμεως διμοιρίας και ειδικώς διά το Ι/54 Τάγμα μέχρι δυνάμεως 2 Διμοιριών. Το 52ον Συν/γμα να υποβάλη εντός 8 ημερών από λήψεως παρούσης μελέτας διά τας 3 επιχειρήσεις Διμοιριών και μίαν Λόχου του μηνός Ιουνίου. .β) Διά τον τρόπον προστασίας παραγωγής θα εκδοθή συμπληρωματική δ/γή ανακεφαλαιώνουσα τα ληπτέα μέτρα. Διά το δίκτυον του 52ου Συν/τος να εκδοθή ειδική δ/γή. ΙV α) Διά τον τρόπον αντιμετωπίσεως των Ραλλικών εξεδόθη η υπ`αριθμ.

ΚΑΤΣΑΡΟΣ Σ.Δ. VII ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΥΡΟΜΑΧΙΚΩΝ Ιδιάζουσα προσοχή να καταβάλητε εις το σοβαρώτατον τούτο ζήτημα αλλά και συγχρόνως να μελετάται εκ των προτέρων και δι' εκάστην επιχείρησιν ο τρόπος αποκτήσεως λαφύρων και ταχείας μεταφοράς και εξασφαλίσεως τούτων. Επίσης προσοχή να δοθή εις το ζήτημα του περιορισμού του αριθμού των μη μαχίμων ανδρών. Διά ιδιαιτέρας αναφοράς αι Μονάδες να αναφέρουν υπευθύνως ότι εις οιανδήποτε περίπτωσιν έχει προβλεφθή η εξεύρεσις και άμεσος χρησιμοποίησις των απαιτουμένων ισαρίθμων προς φόρτωσιν των μεταγωγικών εκ της περιοχής των.Π.Κ. και παρατηρητηρίων εκ της καλής λειτουργίας των οποίων θα εξαρτηθή εις σοβαρόν βαθμόν η επιτυχία των επιχειρήσεων.Σ. τη 10-6-44 Η Διοίκησις της Ταξιαρχίας Α. Αμάρμπεην (Τ.Υ. ΖΑΧΑΡΙΑΣ Διά την ακρίβειαν ΠΑΡΑΛΗΠΤΑΙ 52. αι Διοικήσεις να ασκήσουν αυστηρόν έλεγχον διά την βεβαίωσιν των ότι ο αριθμός των εις τας βοηθητικάς και μετόπισθεν υπηρεσίας ασχολουμένους άνδρας είναι απόλυτα απαραίτητος.Τ. 54 Συν/τα Ι/54 Τάγμα Το ΙΙΙΟΝ Γραφείον συν.Ιδιαιτέρα προσοχή να καταβληθή εις την καλήν εργασίαν των Π. εφεδρικού οπλισμού και παντοειδών εφοδίων.) . Σ. VIII ΓΕΝΙΚΑ Παρακαλούμεν τας Διοικήσεις των Μονάδων όπως μεριμνήσωσι διά την κατά βάθος δημιουργίαν αποθηκών προς εξασφάλισιν του βαρέως οπλισμού. ΙΧ Αναφέρατε λήψιν.

Λόχον Μηχανικού
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΙΣ
ΧΙΙ Μεραρχίαν (υ.τ.α.)
Ι Μεραρχίαν (υ.τ.ε.)
3/7 Συν/γμα Ιππικού
32ον Σύνταγμα
36ον " "

10
Ε.Λ.Α.Σ.
ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΟ
ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΙΙ
ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ - ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΣ
Αριθμ. Ε.Π.Ε. 1018
Μ.Μονάδων

Διά τας Διοικήσεις των

ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΤΑΓΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Ι. ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ ΠΕΡΙ ΤΟΥ
ΕΧΘΡΟΥ:
Α) Ο καταχτητής βοηθούμενος και υπό των οργάνων της
προδοτικής κυβερνήσεως Αθηνών, αποσκοπεί αρχικώς να ελέγξη
στατιστικώς, και είτα να συγκεντρώση την γεωργικήν παραγωγήν της
χώρας επ`ωφελεία αυτού και των οργάνων του. Προς τον σκοπόν τούτον
εις τίνας περιοχάς ήρξατο ήδη να προπαρασκευάζη τα όργανα ελέγχου και
συγκεντρώσεως, εις άλλας δε ήρξατο και αυτού του συστηματικού
ελέγχου των συγκεντρουμένων αλωνιστικών μηχανών. Β) Είνε προφανές ότι, επιτυγχανούσης τυχόν πλήρως της
επιδιώξεως ταύτης του κατακτητού, εκτός των αμέσων ωφελημάτων
άτινα ούτος θα αποκομίση εκ της γεωργικής παραγωγής της χώρας, θα
προσπορισθή και έμμεσα τοιαύτα ήτοι: 1) την εξαθλίωσιν των αγροτών
του πεδινού τμήματος της χώρας και συνεπεία ταύτης την αδρανείαν των.
- 2) Τον υποσιτισμόν (εξικνούμενον μέχρι πείνης) των πληθυσμών της
ορεινής ελευθέρας περιοχής, και των τμημάτων του Ε.Λ.Α.Σ. και
συνεπεία τούτου την μεγάλην μείωσιν της μαχητικής των ικανότητος, ήτις
κατά τους χειμερινούς μήνας (υπό ωρισμένας προυποθέσεις τυχόν
δυσμενούς εξελίξεως της γενικής στρατηγικής καταστάσεως επί του
κορμού της Ευρωπαικής Ηπείρου και επομένως παρατάσεως της

κατοχής) δύναται να μειωθή επικινδύνως. ΙΙ

ΠΡΟΘΕΣΙΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΟΥ:

Πρόθεσις του Γεν. Στρατηγείου είνε να εμποδίση την
επιτυχίαν της ανωτέρω επιδιώξεως του κατακτητού δι' όλων των εις την
διάθεσιν του μέσων, και εν ανάγκη διά μεγάλων θυσιών εις αίμα αφ`ενός
διά της εξασφαλίσεως της παραγωγής των αγροτών των πεδινών
περιοχών της Χώρας, και αφ`ετέρου διά της μεταφοράς και
εναποθηκεύσεως εις καταφύγια (ασφαλή, πολλαπλά, κλιμακωμένα εις
μέγα βάθος και πλάτος) της ορεινής ελευθέρας περιοχής του μέρους της
παραγωγής ταύτης του κατ`ελάχιστον αναγκαιούντος διά την μέχρι της
επομένης εσοδείας διατροφήν των ορεινών πληθυσμών και των
τμημάτων του Ε.Λ.Α.Σ. Προς τον σκοπόν τούτον διατάσσει ρητώς και κατηγορηματικώς
την προώθησιν προς τα πεδινάς, τας και πλουσίας εις γεωργικήν
παραγωγήν, περιοχάς μέρους της όλης δυνάμεως του Ε.Λ.Α.Σ.
εξικνουμένου μέχρι του τρίτου ή τετάρτου ταύτης. Και επί πλέον κατά
τας εκάστοτε παρουσιασθησομένας ειδικάς τακτικάς περιπτώσεις κατά
περιοχάς και έτερον μέρος της όλης δυνάμεως των τμημάτων του. ΙΙΙ. ΑΠΟΣΤΟΛΑΙ ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ:
Α) Προς επιτυχή και πλήρη επίτευξιν του διά της προθέσεως
του ταύτης επιδιωκομένου σκοπού το Γενικόν Στρατηγείον αναθέτει εις
απάσας τας υπ`αυτού Μεγάλας Μονάδας, και δι' εκάστην τούτων διά την
περιοχήν της τας κάτωθι αποστολάς:
α) Διά την εξασφάλισιν της παραγωγής των αγροτών
των πεδινών περιοχών:
1. Να διενεργήσωσιν από κοινού με τας Τοπικάς
Πολιτικάς οργανώσεις συστηματικήν και πολύμορφον προπαγάνδαν
διαφωτίζουσαν τους αγροτικούς πληθυσμούς επί των συνεπειών της
διαρπαγής της παραγωγής των υπό του κατακτητού. 2. Να ωθήσωσι τους παραγωγούς προς αντίδρασιν
ενεργόν ή και παθητικήν κατά των διαταγών και μέτρων του κατακτητού,
προς αλωνισμόν δι' άλλων μέσων πλην των αλωνιστικών μηχανών, και

προς απόκρυψιν των προιόντων των μετά τον αλωνισμόν. 3. Να συστήσωσιν εις τους ιδιοκτήτας αλωνιστικών
μηχανών όπως προωθήσωσι τας μηχανάς των προς τα σχετικώς ευκόλως
δυνάμενα να προστατευθώσι κράσπεδα της ορεινής περιοχής. Και εν
περιπτώσει μη συμμορφώσεως των να επιφέρωσιν την διά παντός μέσου
οριστικήν η προσωρινήν αχρήστευσιν των μηχανών των. 4. Να συγκροτήσωσι κατά μεγάλα χωρία ή κατά
άθροισμα μικρών χωρίων ενόπλους μαχητικάς ομάδας προστασίας της
παραγωγής. 5. Να προωθήσωσιν εκ των τμημάτων των πρώτου
κλιμακίου το αναγκαιούν μέρος διά την συγκρότησιν ισχυρών ομάδων
κρούσεως ικανών να διευρύνωσι τον χώρο ασφαλείας των παρά τα
κράσπεδα της ορεινής περιοχής λειτουργουσών αλωνιστικών μηχανών. 6. Να προσβάλωσιν δι' έτι ισχυροτέρων τμημάτων
κρούσεως, λαμβανομένων εκ των εφεδρειών των, τα αλωνιστικά κέντρα,
άτινα τυχόν ήθελε δημιουργήσει ο κατακτητής, και να καταστρέψωσιν τας
εν αυτοίς αλωνιστικάς μηχανάς. Ιδιαιτέρως συνιστάται η ταυτόχρονος
προσβολή περισσοτέρων τοιούτων κέντρων προς διάσπασιν της
προσοχής και των αντιμέτρων του κατακτητού. 7. Να προσβάλωσι τας οδικάς, σιδηροδρομικάς και
τηλεφωνικάς επικοινωνίας του κατακτητού εις πλείστα όσα σημεία,
ούτως ώστε να καθίσταται δύσκολος η ταχεία αντενέργεια του. 8. Να λάβωσι πάν άλλο μέτρον ή να διεξαγάγωσι
πάσαν άλλην επιχείρησιν εκ των δυναμένων να επιβοηθήσωσι την
επιτυχίαν του ανωτέρω επιδιωκομένου σκοπού. β) Διά την μεταφοράν και εναποθήκευσιν του
αναγκαιούντος διά τας Μονάδας και τους ορεινούς πληθυσμούς
ποσοστού της παραγωγής:
1. Να καθορίσωσι συγκεκριμένως από τούδε τα
μέρη εις τα οποία θα εγκατασταθώσιν αι αποθήκαι και τα καταφύγια εις τα
οποία θα εναποθηκευθή το μέρος της παραγωγής το αναγκαιούν διατην
κατά ελάχιστον στοιχειώδη διατροφήν των ορεινών πληθυσμών και των

Μονάδων μέχρι της επομένης εσοδείας. Ταύτα δέον να είνε πολλαπλά δι' εκάστην Μονάδα κλιμακωμένα
εις μέγα βάθος και πλάτος, να εκλεγώσι δε κατ`αρχήν εις μέρη ασφαλή,
δυσκόλως δυνάμενα να επισημανθώσι, και ευρισκόμενα περί τους
πιθανούς άξονας συμπτύξεως των Μονάδων προς τας ορεινάς βάσεις
των. 2. Να
καθορίζωσιν
εκάστοτε
κατά
τας
παρουσιαζομένας ειδικάς τακτικάς ή άλλας ανάγκας και δυνατότητας, την
συγκρότησιν και τα δρομολόγια των φαλάγγων μεταγωγικών, κτηνών
μεταφοράς εκ των τόπων παραγωγής και συγκεντρώσεως προς τας
αποθήκας και τα καταφύγια. Κατά τον καθορισμόν τούτον, όστις πρέπει να
γίνεται συχνάκις, θα προτιμώνται κατ`αρχήν αι μεγάλαι φάλαγγες, αι
δυνάμεναι να κινηθώσι την νύκτα και διά κεκαλυμμένων δρομολογίων.
Ομοίως πρέπει να προτιμώνται τα κτήνη και τα τροχήλατα μεταφορικά
μέσα της πεδινής περιοχής διά τας μέχρι τουλάχιστον των κρασπέδων της
ορεινής περιοχής μεταφοράς, των κτηνών της ορεινής περιοχής και των
Μονάδων χρησιμοποιουμένων κατά προτίμησιν διά τας εκ των
κρασπέδων προς τας ορεινάς βάσεις μεταφοράς. 3. Να λάβωσι πάν άλλο μέτρον, έστω και σκληρόν,
δυνάμενον να επιταχύνη την προς τας ορεινάς βάσεις πρόωθησιν των
εναποθηκευθησομένων εφοδίων. Β) Επειδή τα πεδινά τμήματα της Χώρας, τα και πλούσια εις
γεωργικήν παραγωγήν, ευρίσκονται άπαντα περίπου εντός της περιοχής
μιας μόνον Μ. Μ. και μόνον η πεδιάς της Θεσσαλίας περιβάλλεται υπό
της περιοχής της κατεχομένης υπό περισσοτέρων Μ.Μ. διά τούτο επί
πλέον των εν τη & Α. της παρούσης λεπτομερειών της αποστολής των
Μ.Μ. διά την περιοχήν, το Γενικόν Στρατηγείον κατανέμει την περιοχήν
της πεδιάδος ταύτης εις τας κάτωθι τρεις περιοχάς δράσεως Μ.Μ. και επί
πλέον αναθέτει εις εκάστην τούτων την έναντι εκάστης πρόσθετον
αποστολήν:
Ο.Μ. Μακεδονίας: Με περιοχή δράσεως τη τοιαύτην
Βορ. του ποταμού Ληθαίου (μεχρι της συμβολής του εις τον Πηνειόν)
καιΒορ.
του ποταμού Πηνειού μη συμπεριλαμβανομένων. Να

προωθήση εις ταύτην διά την μάχην της συγκομιδής, εκ της ελευθέρας
περιοχής, τμήματα κρούσεως - προστασίας κ.λ.π. ολικής δυνάμεως δυο
περίπου οργανικών Ταγμάτων και της τακτικώς υπαχθείσης υπό ταύτην
ίλης του 3/7 Συν/τος Ιππικού (700-800 ανδρών) υπό ενιαίαν απ`ευθείας
εκ της Ο.Μ.Μ. ή της Χης Μεραρχίας (κατά την κρίσιν της) εξαρτωμένην
κατάλληλον διά τοιαύτην διάσπαρτον δράσιν διοίκησιν. Ιης Μεραρχίας: Με περιοχήν δράσεως την τοιαύτην Νοτ.
της Ο. Μ. Μ. και Δυτικώς της σιδ/κής γραμμής Λαμίας - Λαρίσης Θεσσαλονίκης, της τελευταίας μη συμπεριλαμβανομένης. Να προωθήση
εις ταύτην κ.τ.λ. τμήματα κρούσεως - προστασίας - κ.τ.λ. ολικής
δυνάμεως δύο πλήρων οργανικών Ταγμάτων και του τακτικώς διά της
παρούσης υπό ταύτην υπαγομένου υπολοίπου του 3/7 Συν/τος Ιππικού
(1.000-1.100 ανδρών) υπό ενιαίαν απ`ευθείας εκ της Μεραρχίας
εξαρτωμένην κατάλληλον διατοιαύτην διάσπαρτον δράσιν διοίκησιν. ΧΙΙΙης Μεραρχίας: Με περιοχήν δράσεως την τοιαύτην
Νοτ. της τοιαύτης της Ο. Μ. Μ. και Ανατολικώς της τοιαύτης της Ιης
Μεραρχίας. Να προωθήση εις ταύτην κ.τ.λ. τμήματα κρούσεως προστασίας - κ.τ.λ. ολικής δυνάμεως δύο περίπου οργανικών Ταγμάτων
(λαμβανομένων οπωσδήποτε εκ του 54ου Συν/τος Πεζικού) και της
τακτικώς διά της παρούσης υπό ταύτην υπαγομένης ίλης παλαιάς
περιοχής του του 3/7 Συν/τος Ιππικού (800-900 ανδρών) υπό ενιαίαν
απ`ευθείας εκ της ΧVI Ταξιαρχίας εξαρτωμένην κατάλληλον διά τοιαύτην
διάσπαρτον δράσιν διοίκησιν. Γ) Δοθέντος ότι αι ως ανωτέρω προωθηθησόμεναι εις την
Θεσσαλικήν πεδιάδα δυνάμεις είνε σημαντικαί, αι διοικήσεις των Μ. Μ.
να προσανατολισθώσιν αι ίδιαι, αλλά και να προσανατολισώσι
προσωπικώς τας ανωτέρω διοικήσεις των προωθηθησομένων δυνάμεων,
προς την ιδίαν βάσιν σκέψεως, ότι αι δυνάμεις αυταί δύνανται και πρέπει
να δράσωσι μαζικώς και κατά οργανικά τμήματα, προς τα αστικά κέντρα
της πεδιάδος ή τας διόδους εισχωρήσεως εκ της πεδιάδος προς ορεινήν
ελευθέραν περιοχήν διά των κρασπέδων της, κατά την περίπτωσιν
διενεργείας σοβαρών εκκαθαριστικών επιχειρήσεων διενεργηθησομένων
διά του όγκου των εις την Θεσσαλικήν πεδιάδα δυνάμεων του
κατακτητού. -

Δ) Αι Μ.Μ. πρέπει κατά ανάλογου προς τα ανωτέρω εν τη
& Β.
τρόπον να κατανείμωσι μεταξύ των υπ`αυτάς μονάδων τας
περιοχάς δράσεώς των και να καθορίσωσι τας προωθηθησομένας
δυνάμεις των, εις όλα τα πεδινά τμήματα της περιοχής των, εις τα οποία η
δράσις θα υπερβαίνει τας δυνατότητας μιας μόνον τούτων ως π.χ. η
Ο.Μ.Μ. εις την πεδιάδα των Γιαννιτσών, κ.ο.κ.
Σ.Δ. Γεν. Στρατηγείου 10.6.1944
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΑΡΑΦΗΣ.
Υποστράτηγος
Παραληπται:
Ο.Μ. Μακεδονίας
Κλιμάκιον Γ.Σ. Πελοποννήσου
Ι, VΙΙΙ, ΧΙΙΙ Μεραρχίας
Vην Ταξιαρχίαν (3/7 Σ. Ιππ. το αφορόν αυτό
μέρος μερίμνη της οικείας Μ. Μονάδος). -

Ακριβές αντίγραφον

Το ΙΙΙ Γραφείον
Κοινοποιήσις: Γραμ. Στρατιωτικών (υ.τ.α.)
(Τ.Σ.Υ.)

11
Ε.Λ.Α.Σ.
ΧVΙ ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΔΙΑ ΤΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ
ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ - ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΙΙΙον
Χάρται: Καρδίτσης
ΑΡΙΘΜ. Ε. Π. Ε. 601
Καρπενησίου
1:100.000

ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΤΑΓΗ ΕΠΙΧΕΙΡΉΣΕΩΝ
(Διά την περίπτωσιν υποχωρητικού ελιγμού)
==================
Ι.

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ
Όρα υπ`αριθμ. Ε.Π.Ε. 573/10-6-44 Διαταγήν

ΙΙ. ΠΕΡΙΠΤΩΣΙΣ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ ΥΠΟ ΤΟΥ ΕΧΘΡΟΥ
ΣΟΒΑΡΩΝ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙ' ΥΠΕΡΤΕΡΩΝ
ΕΙΣ ΟΓΚΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΠΥΡΟΣ, και εφ`όσον η
εχθρική πίεσις εκδηλωθεί εφ`ολοκλήρου του μετώπου της Μεραρχίας. ΙΙΙ. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΤΑΞΙΑΡΧΙΑΣ
Διεξαγωγή ελαστικής κατά βάθος αμύνης δι' επιβραδυντικού
ελιγμού προς την περιοχήν:χώρος 1340 (προφ. Ηλίας) - ύψ. 1346
(κοπμίνο) - ύψ. 1042 (Κορομηλιά)
IV. ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ ΤΑΞΙΑΡΧΙΑΣ
Διά την διεξαγωγήν του υποχωρητικού ελιγμού
α) κλιμάκωσις της δυνάμεων κατά βάθος και αντίστασις επί
διαδοχικών γραμμών.
β) Αντίστασις εφ`εκάστης γραμμής και προσπάθειαι
παρεμποδίσεως του εχθρού προς περαιτέρω κίνησιν . Ενέργεια ενεδρών
και επιθέσεων κατά των πλευρών και νώτων του εχθρού. γ) Κλιμάκωσις αποθηκών κατά βάθος των αξόνων
συμπτύξεως προς διάσωσιν των εφοδίων και αναχορηγίαν των
τμημάτων κατά την σύμπτυξιν των. Ζώνη Ενεργείας: Β.Δ. όριον: Λουτρά Σμοκόβου - Βαθύλακος
- ύψ. Βουλγάρα - ύψ. Προφ. Ηλία (1340) (άπαντα ναι). ΝΔ. όριον: χωρ.
Τυμφρηστός (ναι) κορυφογραμμή όρους Τυμφρηστού (όχι) - ύψ.
Κορομηλιά (1042) (ναι).

Διαδοχικαί γραμμαί αντιστάσεως
1. Ύψ. Δ. χωρίου Χωταίνα - ύψ. αμέσως Α. Ρεντίνας - ύψ.
Μπιρμπίλιο - ύψ. αμέσως Α. Λιρόσελον - ύψ. παλαιόκαστρον, αμέσως
Β.Δ. χωρ. Πτελέα - χωρίον Ασπρόκαμπος - ύψ. 652 χωρίον Μερκάδα Μεσαία Κάψη - ύψ. άμεσως Δ. Μεσαίας Κάψη και χωρίον Τυμφρηστός.
2. Ύψ. 1342 Α. Σφεντάκι - ύψ. αμέσως Β.Δ. Λυκομνήματα
- ύψ. Κατσαντώνη (758) - ύψ. Α. κόκκαλα (1438) - ύψ. αμέσως Α. Άγιος
Χαράλαμπος - ύψ. Άγ. Ηλίας (1276), Δ. χωρίου Νεοχώρι - πλαγιά
Τυμφρήστου, αμέσως Β. Δ. Καγκελιά περί το ύψ. 1108. 3. Και η τελική η καθορισθείσα και υπό της Μεραρχίας ύψ. Προφ. Ηλίας (1340) ύψ. κομπίλο (1340) - ύψ. Κορομηλιά (1042).
Δρομολόγια Συμπτύξεως άπαντα τα εν τη ζώνη της
Ταξιαρχίας.
V. ΑΠΟΣΤΟΛΑΙ
α) 52ου Συντάγματος. Διεξαγωγή ελαστικής κατά βάθος
αμύνης δι' επιβραδυντικού ελιγμού προς την περιοχήν Προφ. Ηλίας
(1340) - Κομπίλο (1346) - ύψ. Κορομηλιά (1042) εν τη κατωτέρω
καθοριζομένη ζώνη - Εγκαθιστάμενον αμυντικώς εφ`εκάστης
καθορισθεισών γραμμών υπό της Ταξιαρχίας θα προσπαθή να
παρεμποδίζη την περαιτέρω κίνησιν του εχθρού ενεργούν ενέδρας και
επιθέσεις κατά των πλευρών και νότων του εχθρού, είτε τη διαταγή μας
είτε τη πρωτοβουλία του. Μετά την κατάληψιν της τελευταίας γραμμής
εγκατάστασις αμυντική και άμυνα άνευ ιδέας υποχωρήσεως. Ζώνη - ενεργείας Συντάγματος Η της Ταξιαρχίας.
Δρομολόγια συμπτύξεως Άπαντα τα εν τη ζώνη του.
β) Εφεδρεία. Το Συν/γμα να κανονίση εκ των προτέρων την
επί της Ι καταληπτέας γραμμής διάθεσιν των δυνάμεων του ούτως ώστε
¨είς λόχος του δεξιού του Τάγματος να συγκεντρωθή εις χωρίον Ζαυρίλο,
έτερος δε λόχος του κεντρικού του Τάγματος εις Σ.Δ. Ταξιαρχίας εν
Πλαιόκαστρω. Οι Λόχοι αυτοί αποτελούντες την εφεδρείαν της

Ταξιαρχίας θα είναι έτοιμοι να κινηθώσι προς πάσαν κατεύθυνσιν κατόπιν
διαταγής της Ταξιαρχίας .
γ)

Λόχος Μηχανικού.
Εκτέλεσις καταστροφών

0.

1. Επί της οδού Μακρακώμης - Καρπενησίου και εις
τα σημεία της τα οποία υπεδείχθησαν διά προγενεστέρων διαταγών μέχρι
της γεφύρας του Αγίου Γεωργίου συμπεριλαμβανομένης.
2. Επί της οδού Σπερχειάδος - Λευκάδος, Κατστροφή
γεφύρας Β. Παλαιοβράχας και γέφυρας μεταξύ Καμπιάς και Λευκάδος.
3. Επί της οδού Μακρακώμης - Τσούκας - Φουρνά.
εμπόδια εις πολλά σημεία της οδού προπαρασκευαζόμενα από της
λήψεως της Διαταγής. 4. Επί της οδού Χαλαμπρέζι - Σμοκόβου ομοίως
εμπόδια εις πολλά σημεία της οδού προπαρασκευαζόμενα από της
λήψεως της διαταγής. 5. Νάρκαι ατομικαί. Τοποθέτησις ατομικών ναρκών
εφ`όλων των ανωτέρω οδών. Αι καταστροφαί αυταί και εις πολλά
διαδοχικά σημεία και η τοποθέτησις ναρκών γεννήσονται μετά την
σύμπτυξιν των τελευταίων τμημάτων, μεθ` ο Λόχος Μηχανικού
συμπτυσσόμενος διά του προσφορωτέρου δι' έκαστον τμήμα του
δρομολόγιον λόγω της διασποράς του θα συγκεντρωθή εις
Παλαιόκαστρον και εις την διάθεσιν της Ταξιαρχίας λαμβάνων διαταγάς
μας διά την περαιτέρω δράσιν του. Τα τμήματα καταστροφών τα
ευρισκόμενα ήδη εις Γερμανοκρατούμενην περιοχήν με ειδικάς
αποστολάς θα παραμείνωσιν διά την συνέχισιν των αποστολών των. Η
δράσις των να γίνη μάλλον εντατικωτέρα και αποφασιστική. -

δ)

ΧΙΙΙ Πυροβολαρχίας:

1. Ουλαμός Λευκάδος. Μετά την εκπλήρωσιν των διά
προγενεστέρων δ/γών αποστολών του και κατόπιν διαταγής του Τάγματος
θα συμπτυχθή μετά του πρώτου κλιμακίου του Τάγματος. Δρομολόγιον
συμπτύξεως καθορισθήσητε υπό του Τάγματος. Κατάληψις θέσεως
βολής επί της Ι κταληπτέας γραμμής εις χώραν Μεγάλη Κάψη Μερκάδα. Να είναι εις θέσιν να βάλη επί ύψ. Καρρές - Αγία Παρασκευή
- αμαξ. οδόν παρά Άγιον Γεώργιον και των διά του σημείου τούτου
διαβάσεων. 2. Ουλαμός Β. Σπερχειού.
Ομοίως μετά την
εκπλήρωσιν των αποστολών του επί της ήδη κατεχομένης τοποθεσίας θα
συμπτυχθή διά δ/γής του ΙΙΙ/52 Τάγματος. Δρομολόγιον συμπτύξεως
καθορισθήσεται υπό του Τάγματος. Κατάληψις θέσεως βολής επί της Ι
καταληπτέας γραμμής εις χώρον περί τα υψώματα Β. Ασπροκάμπου, ίνα
είναι εις θέσιν να βάλη τας διαβάσεις από Λιτόσελον προς Δίκαστρον από
Πτελέα - προς Ασπρόκαμπον και από άγιον Γεώργιον προς
Παλαιόκαστρον.
Αποστολή Πυρ/χίας μετά την σύμπτυξιν εκ της 2ας
καταληπτέας γραμμής.
Κατάληψις θέσεως βολής και βολή απαγορεύσεως επί
των διαβάσεων 1) Μαυρίλο - Νεοχώρι προς Αγίαν Τριάδα και επί των
εκατέρωθεν τούτων υψωμάτων.
2)
Επί της διαβάσεως α)
Παλαιοκάστρου προς Κόκκαλα β) Πιτσιωτά προς Κόκκαλα γ)
Λυκομνήματα προς κόκκαλα - υπό τύπον ενδείξεως θέσεως Ι ουλαμού Σερμιτζέλι - Κόκκαλα, και 2ου ουλαμού ύψ. Άγ. Ηλίας (1276). Αποστολή Πυρ/χίας επί της τελικής 3ης γραμμής. Μετά
την σύμπτυξιν εκ της 2ας γραμμής εις την τρίτην και τελικήν τίθεται υπό
τας διαταγάς της Ταξιαρχίας. Κατάληψις θέσεως του 1ου Ουλαμού ύψ.
Προφ. Ηλίας του δε δευτέρου εις Κορομηλιά. Αποστολαί βολής
δοθήσονται εν καιρώ. ε) Ομάδες κρούσεως. Το 5ον Σύνταγμα να διατάξη την από
τούδε συγκρότησιν ομάδων εφ`εκάστου Τάγματος, δυνάμεως 12 ανδρών
εκάστη υπό ικανόν αξ/κόν ή καπετάνιον. Αποστολή των ομάδων τούτων:

Χρησιμοποιών άπαντα διά Περιβλέπτου και Πιτσιωτά θα παραλάβη μεθ`αυτού άπαντα τα υλικά του. 52ου Συντάγματος Ροβολιάρι Δίκαστρον .Η απόσπασις των ομάδων θα γίνη άμα τη διαταγή συμπτύξεως εκ των ήδη κατεχομένων θέσεων μας θ`αποκρυβούν εις κεκρυμένους χώρους της ζώνης εκάστου Τάγματος και θα δρούν εις τον τομέα του Τάγματος των ανεξάρτητα. Κόκκαλα (148) . Κομπίλο. Σ. ..Περίβλεπτον . Επίθεσις κατά των τμημάτων των εχθρικών επί των οδών συγκοινωνίας. :Το ύψ. Ταξιαρχίας αρχικώς εις Παλαιόκαστρον. διαταγή μας προς εκτέλεσιν αντιπερισπασμού.Κομπίλο..Δ. πυρ/κών κ.Δ.Δομιανοί . 52ου Συντάγματος επί της Ι καταληπτέας γραμμής χωρίαν Δίκαστρον ....Δ. ... 2ας . Εις την περίπτωσιν τούτην το Ι/54 Τάγμα θα εκτελέση την υπ`αριθμ. Άξων συμπτύξεως Σ.π.Χόχλια .). Ταξιαρχίας Παλαιόκαστρον ύψ.ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Σ.. Εις Βέρνοβον να εγκατασταθή αναμένων διαταγήν περαιτέρω κινήσεως του.ΔΙΑΒΙΒΑΣΕΙΣ . ... .Δ.λ. στ) Αποστολή Ι/54 Τάγματος.Δ.Πιτσιωτά ..Χόχλια . . τελικής . Κομπίλο. .. Νοσοκομείον θα συμπτυχθή κατόπιν διαταγής της Ταξιαρχίας.ύψ. ζ) ΧVΙ Στρατ. Η αποστολή των θα λήξει όταν ο εχθρός αποσυρθή τελείως της τοποθεσίας μας Α των προφυλακών μας μεθ`ο θα επανέλθουν εις τα τμήματα των. . Άξων συμπτύξεως Σ.Αποφασιστική κατά των νώτων των εχθρικών τμημάτων επίθεσιν. Ταξιαρχίας επί της Ι καταληπτέας γραμμής :Παλαιόκαστρον . και ενέδρας τόσον κατά την προχώρησιν του εχθρού όσον και κατά την αποχώρησιν. VΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ . . Περισυλλογή λαφύρων (οπλισμού. . Κόκκαλα . Σ.Ύψ. :Χόχλια . .. .. . Δρομολόγιον Περίβλεπτον .Βέρνοβον. ..

. ύψωμα Κόκκαλα Σ. : ύψωμα Κόκκαλα . : Ύψωμα Κομπίλο Το Σύνταγμα να εκλέξη θέσεις των παρατηρητηρίων του τοιαύτας ώστε να είναι ορατά εξ`αυτών τα παρατηρητήρια της Ταξιαρχίας. . ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΧΩΡΗΤΙΚΟΥ ΕΛΙΓΜΟΥ (Συμπληρωματικαί οδηγίαι) Το Σύνταγμα δέον να διαιρέση την ζώνην του εις τρεις τοιαύτας. Το Σύνταγμα να χρησιμοποιήση το υπάρχον τηλεφωνικόν δίκτυον διά τον σύνδεσμο μετά των τμημάτων των επί των δύο πρώτων καταληπτέων γραμμών. .. .. .Νεοχώρι. Κόκκαλα επί της τηλεφωνικής γραμμής Φουρνά . . .. . . . . .. .Δ. αμέσως Β.Επί της τελικής καταληπτέας γραμμής:δια πεζών. . 3 . τελικής .. .. ... . . . .. . Παλαιοκάστρου .Σ.. ... 2 . . VII. να ορίση επίσης τα δρομολόγια συμπτύξεως δι' έκαστον Τάγμα .. 2ας . .....Δ. 3ην Φωτοβολίς πράσινη Παρατηρητήρια Ταξιαρχίας Επί της Ι καταληπτέας γραμμής : ύψ. . Διαβιβάσεις: . Λόχου Μηχανικού της Ταξιαρχίας από της πρώτης καταληπτέας γραμμής. 2 .Δ.. ύψωμα Κομπίλο Σ.Επί της Ι καταληπτέας γραμμής: Διά του υπάρχοντος τηλεφωνικού δικτύου εφίππων και πεζών.. Κώδιξ συνεννοήσεως διά σημάτων Έναρξις συμπτύξεως εκ της Ιης γραμμής προς την 2αν Φωτοβολίς ερυθρά ..Επί της 2ας καταληπτέας γραμμής:Το 52ον Σύνταγμα να εγκαταστήση τηλεφωνικόν σταθμόν περί την θέσιν υψ.. . . . . ..

Η τοιαύτη σύμπτυξις επιβάλλεται και εκ του ότι τυχόν υποχώρησις πρώτον του βορείου Σπερχειού Τάγματος φέρει εις δυσχερή θέσιν το Νοτίως Σπερχειού Τάγμα του οποίου αποκόπτωνται τα δρομολόγια συμπτύξεως του διά της καταλήψεως υπό του εχθρού θέσεων δεσποζουσών των δρομολογίων. Μετά την κατάληψιν της πρώτης γραμμής υπό του Τάγματος ταύτου τότε το βορείως Σπερχειού Τάγμα Αγίου Γεωργίου δύναται να συμπτυχθή επί της Ιης γραμμής κειμένης εγγύς των αρχικών θέσεών του. Θα συμπτυχθή το μαχόμενον τμήμα διά δρομολογίου εκ των προτέρων καθορισθέντος και εις χώρους όπισθεν . Το Σύνταγμα δύναται να ορίση εις τον χώρον τον μεσολαβούντα μεταξύ των διαδοχικών γραμμών των ορισθεισών υπό της Ταξιαρχίας ετέρας ενδιαμέσους γραμμής διά τα Τάγματα του διά την αποφυγήν αποσυνθέσεως των τμημάτων. Δεύτερον κλιμάκιον. . Έκαστον Τάγμα θα κατανέμητε εις τρία κλιμάκια.Δ. Το αριστερόν Τάγμα του Συν/τος δύναται να συμπτυχθή ασχέτως προς την κίνησιν των δύο άλλων Ταγμάτων. σύνδεσμον κλπ. Ενδεικνύεται να συμπτυχθή πρώτον το δεξιόν Τάγμα (Λευκάδος) ως μάλλον μεμακρυσμένον εν σχέσει προς την ζώνην προς την οποίαν θα ενεργήση την συμπτυξίν του. Τρόπος Συμπτύξεως από μίας κατληπτέας γραμμής εις ετέραν.άξονα μετατοπίσεως των Δ/σεων Ταγμάτων και διαδοχικούς Σ. Τρίτον κλιμάκιον. Πρώτον κλιμάκιον θα συμπτυχθούν τα μεταγωγικά με τα εφόδια και με καθορισμένον δρομολόγιον και εις καθορισμένον χώρον όπισθεν της καταληπτέας γραμμής. Ομοίως το πυρ/κόν εις τον καθορισθέντα χώρον. Έν κλιμάκιον με το ήμισυ περίπου δυνάμεως Τάγματος το οποίον θα έχη εκ των προτέρων καθορισμένον δρομολόγιον ή δρομολόγια και αποστολήν να καταλάβη αμυντικώς τας θέσεις επί της επομένης καταληπτέας γραμμής και υποδοχήν των συμπτησσομένων τμημάτων.Η σύμπτυξις των Ταγμάτων από της μιάς γραμμής εις την άλλη δεν θα γίνεται αν πρώτον δεν εκτελείται και κατά βάθος κλιμάκωσις. Λόγω της μεγάλης ζώνης του Συν/τος η σύμπτυξις δεν δύναται να γίνη συγχρόνως υφ`όλων των Ταγμάτων. σοβαρωτέραν επιβράδυνσιν.

Ο Λόχος Μηχανικού συμφώνως με την αποστολήν του δεν θα λάβη διαταγή συμπτύξεως. Τα τμήματα του παρακολουθούντα την εξέληξιν του αγώνος θα συνδιάσωσιν την ενέργειαν των με την κίνησιν των τμημάτων του Πεζικού μετά την εκπλήρωσιν των αποστολών των ακολουθούντα έκαστον το ίδιο λόγω της διασποράς των δρομολόγιο συμπτύξεως θα συγκεντρωθώσιν εις Παλαιόκαστρον. Ως είναι ευννόητον αι καθοριζόμεναι γραμμαί δεν είναι δυνατόν να έχωσι συνέχειαν λόγω του λίαν ορεινού εδάφους και των μεγάλων διακοπών του.της καταληπτέας γραμμής. Τρόπος καταλήψεως των διαδοχικών γραμμών. Αλλά και ο εχθρός δεν είναι δυνατόν να κινήτε εφ`ολοκλήρου του εδάφους. Η σύμπτυξις εκ των αρχικώς ήδη κατεχομένων θέσεων καθώς και εξ`εκάστης των γραμμών των καθορισθεισών υπό της Ταξιαρχίας θα γίνη μόνο κατόπιν δ/γής της. Ευρυτάτη χρήσις οδηγών γνωριζόντων άριστα τας οδούς και το έδαφος είναι απαραίτητος. δοθεισσομένης προς το Συν/γμα διά ενός των καθορισθέντων μέσων συνδέσμων. εάν δεν υπάρχη άμεσος κίνδυνος κυκλώσεως ενδεικνύεται να αναμενώσι την επέλευσιν του σκότους. Εκεί θα ανασυγκροτήτε και θα αποτελεί τας εφεδρείας διά τας αποστολάς επιθέσεως κατά των πλευρών και των νότων του εχθρού. ενεργών κυρίως διά των υπαρχουσών οδών συγκοινωνίας. Εάν δεν είναι δυνατόν να συγκρατηθώσι μέχρι της επελεύσεως του σκότους τότε θα συμπτύσσωνται διά των προσφοροτέρων δρομολογίων έστω και εκτός της ζώνης των Ταγμάτων των επανερχόμενα όμως εγκαίρως προς την ζώνην και εις τας ορισθείσας θέσεις. τα . Ούτε είναι δυνατόν διά των διατιθεμένων δυνάμεων να επιτευχθή συνέχεια κατοχής του εδάφους. γενικώς το έδαφος θα τον αναγκάση να κινήτε διά των υποχρεωτικών διαβάσεων. Ως εκ τούτου τα τμήματα θα καταλαμβάνωσι τα επίκαιρα εκείνα σημεία επί των καθοριζομένων υπό της Ταξιαρχίας γραμμών. Να επιδιώκητε συνεχώς ο σύνδεσμος υφ`όλων των κλιμακίων άμα της καταλήψεως εκάστης γραμμής. αλλά αποτελούνται από χαρακτηριστικά σημεία δίδοντα γενικήν έννοιαν της γραμμής. Τα τυχόν αγκιστρωθέντα τμήματα.

βαρέως ασθενών. Επιβάλλεται όπως αι θέσεις αυταί εκλέγωνται εις κεκαλυμμένους χώρους από δάση. ΠΑΡΑΛΗΠΤΑΙ Σ. Τ.οποία δεσπόζουν επί των υποχρεωτικών διαβάσεων. ΚΑΤΣΑΡΟΣ Λόχος Μηχανικού Το ΙΙΙον Γραφείον Η Διά την ακρίβειαν . Δ. σαμποτάζ του Λόχου Μηχανικού και τμήματα κρούσεως:εκ των χωριών της περιοχής των. τη 16-6-44 52. 54 Συντάγματα Ι/54 Τάγμα XVI Ταξιαρχία Συν. Ο εφοδιασμός των τμημάτων. Σημείωσις:Λεπτομερειακαί οδηγίαι δοθήσονται και επί τόπου υπό του στρατιωτικού Δ/του της Ταξιαρχίας προς τον Δ/την του 52ου Συντάγματος και τους Δ/τάς των Ταγμάτων. Επί της τρίτης καταληπτέας γραμμής: Εκ κατασκευασθησομένου καταφυγίου δυτικώς υψώματος Κομπίλο. ΑΝΕΦΟΔΙΑΣΜΟΙ Επί της πρώτης καταληπτέας γραμμής: Εκ Ρεντίνης και Παλαιοκάστρου Επί της δευτέρας καταληπτέας γραμμής: Εκ του παρά το χωρίον Άγιος Χαράλαμπος κατασκευασθησομένου καταφυγίου. XVI Στρατιωτικόν Νοσοκομείον Διά ζώων εκ του χωρίου Περίβλεπτον επί της οδού συμπτύξεως του. VΙΙΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Διακομηδαί τραυματιών . λόγχας κλπ. συγκεντρωμένων εις ορισθησσόμενον σημείον. Αμάρμπεην Α. Μεταφορικά μέσα τα υπάρχοντα εις την περιοχήν εκάστου τμήματος κτήνη των χωριών. 52ου Συντάγματος Διά ζώων των χωρίων επί του αξόνος συμπτύξεως των Ταγμάτων και του Συντάγματος.

α.) Ι.XVI Στρατ.τ.) ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΙΣ ΧΙΙΙ Μεραρχίαν (ύ. Αξ/κών ΕΛΑΣ . Μεραρχίαν Σχολή Εφ. Νοσοκομείον (Τ.Υ.

Υ. Σ. ΧVI ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ Ιον ΑΡΙΘΜ. 504 ΔΙΑΤΑΓΗ Κοινοποιώ κατωτέρω την υπ`αριθμ. Α.Λ.Π. ΚΑΤΣΑΡΟΣ Η Διά την ακρίβειαν Το Ιον Γραφείον (Τ. Στρατηγείου ίνα λάβητε γνώσιν.Δ.Σ.Σ. Α. 486 ΔΙΑΤΑΓΗ Κοινοποιούμεν κατωτέρω την υπ`αριθμ. Α.Α. ΧΙΙΙ Μεραρχία ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ Ιον ΑΡΙΘΜ. Α.Α. τη 16-6-44 ΠΑΡΑΛΗΠΤΑΙ 52. Α.12 Ε. Σ. 638 ομοίας Γεν. 638/6-6-44 Διαταγή Γενικού Στρατηγείου προς γνώσιν.6. ΧΙΙΙ Μεραρχίας Ι.Τ.Π.Σ.44 Δ/γήν ΧΙΙΙ Μεραρχίας κοινοποιούσαν την υπ`αριθμ.) Ε. Παπαθανασίου .Π.Π. 504/12.Λ.Δ.Π. 54 Συντάγματα Ι/54 Τάγμα XVI Ταξιαρχία Α.

Λ.Ε. Η Δ/σις της διά της παρούσης μας ιδρυομένης Υπηρεσίας Αεροπορίας ανετέθη διά της υπ`αριθμ. Ιδρύομεν είς το Στρατηγείον μας Διεύθυνσιν αεροπορίας με σκοπό: 1.44 Δ/γής μας εις τον εφ. Σ. Α. Ομοίως να προκαλέση τας σχετικάς μας διαταγάς με τη διάθεση του υπ`αυτού κρινομένου απαραίτητου προσωπικού για την οργάνωση της Υπηρεσίας Αεροπορίας. εκ Μονίμων Αντισμήναρχον Μίχον Δημήτριον. Να μελετήση και προσδιορίση κατά σειράν σπουδαιότητος τους εν τη χώρα μας εχθρικούς στοχους διά την Συμμαχικήν Βομβαρδιστικήν αεροπορίαν. 299/5-6-44 Δ/γής της Γραμματείας Στρατιωτικών περί οργανώσεως παρά τω επιτελείω μας τμήματος αεροπορίας. Ο ειρημένος αντισμήναρχος κατατοπιζομένος επί των εν ενεργεία αεροδρομίων των Μεγάλων Μονάδων του ΕΛΑΣ και του ήδη τρόπου της οργανώσεως τούτων. 4620/4.Π.Δ. ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ ΓΕΝΙΚΟΝ ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΟΝ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ Ιον ΑΡΙΘΜ. Να μελετήση την εξεύρεση και οργάνωση αεροδρομίου καθώς και τας προσφορωτέρας μεθόδους συνεργασίας μας με τη Συμμαχική αεροπορία.Π. Γενικού Στρατηγείου 6-6-44 Στέφανος Σαράφης .6.Α. 638 ΔΙΑΤΑΓΗ Κατόπιν της υπ`αριθμ. 2. παρακαλείται να προκαλέση σχετικές μας διαταγές διά την οργάνωσιν τούτων σε τρόπο πλατυτέρας εξυπηρέτησης της αποστολής των.Π. Α.Σ. Ε.

Δημιουργείται μ` αυτόν τον τρόπον μεγάλο πρόβλημα ταχτοποιήσης των κρατουμένων αυτών. VΙΙΙ ΜΕΡΑΡΧΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ Αριθ. Κοντά στ`άλλα και το μεγάλο εκπολιτιστικό έργο που έχουμε αναλάβει. Τα οικήματα στην έδρα συνήθως λείπουν ή δεν είναι κατάλληλα. Απ`την άλλη μεριά έλειπε μπορούμε να πούμε σχεδόν ολότελα η διαφωτιστική δουλειά μέσα στους εγκληματίες αυτούς πράγμα που δυσχέραινε σε μεγάλο βαθμό τη διόρθωση τους. Παρά τις τεράστιες δυσχέρειες που συναντούμε κρίνουμε ότι δεν θάταν σωστό να μη λάβουμε όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα για τη διόρθωση των παραπάνω έστω και σε υποτυπώδη μορφή. Ξεκινάμε απ`τη βασική αντίληψη πως το έγκλημα είναι κοινωνικό .Α.Σ. ανάλογους μ`εκείνους που θα πρέπει εμείς σαν πολιτισμένοι άνθρωποι να χαρίσουμε στους κρατούμενους. Πρωτ. έστω κι αν πολλοί απ`αυτούς είναι προδότες ή άνθρωποι που με λύσσα θάταν διατεθιμένοι να πολεμήσουν. Με την οργάνωση της Διεύθυνσης Δικαστικού και με την κατάργηση των Στρατοδικείων των διαφόρων κατωτέρων μονάδων στην έδρα της Μεραρχίας συγκεντρώνεται αρκετά μεγάλος αριθμός κρατουμένων και ιδία καταδίκων.13 ΕΘΝΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ Ε.Λ. 4072 ΔΙΑΤΑΓΗ Η Μεραρχία μας έχει μια τεράστια εδαφική έκταση. Έτσι η διαβίωση των κρατουμένων δεν είναι τέτοια που να εξασφαλίζει σ`αυτούς ανθρώπινους όρους ζωής. Το προσωπικό για τη φύλαξη τους διαλέγεται πρόχειρα. ενώ παράλληλα απ`την έλλειψη κατάλληλης οργάνωσης σε καμμιά κοινωνικά χρήσιμη δουλειά δεν απασχολούντανε.

β) Για την καλή λειτουργία των φυλακών αυτών θέτουμε σ`εφαρμογή ένα προσωρινό κανονισμό λειτουργίας του αποτελούμενο από 17 άρθρα.τ. ΑΥΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ (Υποστράτηγος) Παραλήπτες VI.) . Ε. Γι`αυτό αποφασίζουμε α) Την ίδρυση στην περιοχή της Μεραρχίας σωφρονιστικού ιδρύματος με τον τίτλο ``Φυλακές VΙΙΙ Μεραρχίας``. Σ. την ψυχαγωγία του.) ΙΙ Γραφείο Μεραρχίας Για την Ακρίβεια η Δ/ση Δικαστικού (Τ. τη μόρφωσή του. VIII Μεραρχίας 24 Ιούνη 1944 Γ.Δ. VII Ταξιαρχίαι. Στρατηγείο (υ. Και επομένως σκοπός μας είναι όχι η εκδίκηση για τη διάπραξη του εγκλήματος αλλά η διόρθωση του εγκληματία με την παροχή αυτών όλων των μέσων που μπορούμε να διαθέσουμε για την ανθρώπινη διαβίωση του.α. και την χρησιμοποιήση του σε κοινωφελή έργα.φαινόμενο. διεύθυνση και έλεγχο της Δικαστικής Υπηρεσίας της Μεραρχίας. γ) Το ίδρυμα αυτό θα τελεί υπό την άμεση επίβλεψη.Υ. Κοινοποιήση ΑΔΕΠ Ηπείρου Υ. Τζουμέρκων & Ραδοβιτζίου Γεν. Π.

Π.14 ΕΛΑΣ ΙΙΙ Μεραρχία Πελ/σου Σ. 249 Πρός Το Γ. Α. Δ. 3-7-44 Επιτελείον .Σ.Γραφείον ΙΙον ΙΙΙ Μεραρχία Αριθμ. Κλιμάκιον Πελ/σου Όπου .

.. . ΓΚΙΜΙΣΟΝ 4. Επιλοχίας 12. 7.. . Υπολ/γός Ανθ/γός ΓΙΑΝΝΗΣ ΕΡΡΙΚΟΣ 10.. ΣΠΕΝΣΕΡ . . ΝΤΕΜΟΛΓΟΥΙΠ 13. Κατάστασις Εμφαίνουσα τα ΜΕΛΗ της εν Πελ/σω Διασυμμαχικής Αποστολής ΑΝΤΡΕΟΥΣ ΓΚΡΕΙ 1. . Λοχίας ΘΟΠ 14. 5. 9. . ΤΖΟΙ 15. ΚΩΣΤΑΣ 11.. . .Λαμπαίνομεν την τιμήν να υποβάλλωμεν υμίν εν αντιγράφω κατάστασιν Συμμαχικής Στρατιωτικής αποστολής εν Πελ/σω. . Λοχαγός (ΗΡΑΚΛΗΣ) 3. .. 6.... ΦΟΛΚΝΑΡ 16. . Ταγ/ρχης (ΑΝΤΩΝΗΣ) 2.. ΠΙΚΕΡΙΝ ΝΤΑΙΒΙΣ ΚΟΟΥΤ ΡΙΤΣΕΝΤ 8.

Σ. ΑΝΔΡΕΑΣ 10. . 1. Αντάρτης 2.. ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ ΑΒΕΡΩΦ ΚΙΛΚΙΣ ΚΑΠΕΤΣΩΝΗΣ 7. ΠΛΑΠΟΥΤΑΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΑΣ . . .. .. . 4. . .... ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ 3. Αντώνης) Κατάστασις Εμφαίνουσα το βοηθητικόν προσωπικόν παρά τω Γενικώ Αρχηγείω της εν Πελ/σω Διασυμμαχικής Αποστολής. ΣΠΑΙΒΕ 18. ΠΑΝΟΣ 9. ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ 8.. . . Στρατιώτης ΟΔΥΣΣΕΑΣ Τα ανωτέρω Μέλη της Διασυμμαχικής Αποστολής δέον να κυκλοφορούν ελευθέρως εφ`ολοκλήρου της Πελ/σου διά την κανονικήν εκτέλεσιν της υπηρεσίας των. . 6. 5.ΤΖΟΙΣΣ 17.. Υπογραφή (Ταγ.. 27-6-44 Ο Αρχηγός της Διασυμμαχικής Αποστολής Τ. .

. Υπογραφή (Ταγ/ρχης Αντώνης) Κατάστασις ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ 1. Υπογραφή .Ταγ/ρχης Αντώνης) Κατάστασις Προσωπικού τροφοδοσίας και συσσιτίων 1.Σ.Σ. ήτοι Αχαίας..Οι ανωτέρω εκτελούσιν υπηρεσίαν συνδέσμων και είναι υποχρεωμένοι να κινούνται και εις τους άλλους Σταθμούς μας.. ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΛΟΔΙΚΗΣ 3. . .. Ανθ/γός 2. 3. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ διά ΑΝΔΡΕΑΣ - . Μεσσηνίας. 27-6-44 Ο Αρχηγός της Διασυμμαχικής Αποστολής Τ. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Ανθ/γός ΑΝΔΡΕΑΣ } Διά Ηλείαν 2.. 27-6-44 Ο Αρχηγός της Διασυμμαχικής αποστολής (Τ. . ΚΑΡΑΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΟΥΛΕΛΕΣ Οι ανωτέρω δέον να κυκλοφορούν από ΑΛΦΕΙΟΝ μέχρι ΠΑΤΡΑ (όχι) διά συλλογήν στρατιωτικών πληροφοριών. Ηλείας.

Υπογραφή Ταγ/ρχης Αντώνης .Αχαία 27-6-44 Ο Αρχηγός της Διασυμμαχικής αποστολής Τ.Σ.

Δ.Σ. 2) Την 16-6-44 ομάς ΕΔΕΣ υπό έφιππον αξ/κόν εισήλθε εις χωρίον Βράχος συνεκέντρωσε τους κατοίκους και ηξίωσε παρ`αυτών να προσχωρήσωσι στο ΕΔΕΣ. Εις το ανωτέρω τμήμα μας δεν εδόθη ουδεμία απάντησις ουδέ προσοχή.Λ.Α. 412 Το 24ον Σύνταγμα Προς Την VII Ταξιαρχίαν (Γραφείον ΙΙΙον) Όπου Έκθεσις γεγονότων από 12-6-44 μέχρι 23-6-44 Λαμβάνω την τιμήν να σας αναφέρω τα κάτωθι: 1) Την 12ην ή 13ην 6ου-44 τμήματα ΕΔΕΣ εισήλθον εντός περιοχής και εγκατεστάθησαν αμυντικώς εις γέφυραν δημοσίας οδού Ν. 24ον Σύνταγμα Πεζικού Σ. Τμήμα μας ευρισκόμενο εις υψώματα Λυγιάς υπό συν/στήν Κιτσοπάνον απέστειλε προς την ομάδα ΕΔΕΣ έγγραφον με . Κάτω Δεσποτικού. Τα τμήματα ΕΔΕΣ απεσύρθησαν το εσπέρος της 13ης ή 14ης-6-44. Το εις άνω Δεσποτικόν εδρεύον τμήμα μας διαμερτυρήθη ζητήσαν όπως τα τμήματα ΕΔΕΣ αποσυρθώσιν εκείθεν καθ`όσον είμεθα εις θέσιν να εμποδίσωμεν την διείσδυσιν Γερμανών από Πρέβεζαν.15 Ε.Π.Δ. Ε. 4-7-44 Αριθ.Σ.

Αλαμάνου απεστάλησαν έγγραφα διαμαρτυρίας διά την απρόκλητον επίθεσιν και την απόλυσιν συλληφθέντων προσώπων εκ Βράχου. έβγαλαν πολλά κύπρια και κουδούνια από γιδοπρόβατα. Προφορικώς ελήφθη η απάντησις ``Θα απαντήσωμεν σε λίγες μέρες στο Συν/μά σας και σε σας``. Έβγαλαν 100 οκάδες κρεμύδια και 200 οκάδες πατάτες από τους κήπους του Σπυρ. Κόττα εκ Χειμαδιού. Νοτ. δύο βαρέλια με τυρί. Βράχου. Εις το χωρίον Βράχον αφού διέρηξαν τας περισσοτέρας οικίας διήρπασαν ότι οικιακά είδη και τρόφιμα εύρον και ιδίως ρουχισμό (προίκες κοριτσιών). σκεπάρνια. 3) Την 19-6-44 άμα τη έω τμήματα ΕΔΕΣ εν διάταξει μάχης εκινήθησαν προς Χειμαριό και Βράχον και ήρχισαν να βάλωσι κατά των φυλακίων μας Λυγιάς και Αγίου Γεωργίου Χειμαδιού. ακόμα εφόνευσαν έναν όνον. Η απάντησις εις δευτέρας και τρίτην διαμαρτυρίαν προς τον συναγ. Τας εσπερινάς ώρας τα τμήματα ΕΔΕΣ συνεπτύχθησαν εις υψώματα Βορ. Την 20-6-44 τας πρωινάς ώρας τμήμα ΕΔΕΣ επεχείρησεν αιφνηδιάσει φυλάκιον Αγίου Γεωργίου Χειμαδιού.σύνδεσμον ιδιώτην ονόματι Στάικο εκ Λυγιάς. Βορείως Χειμαδιού. 4) Εντός του ιδίου ως άνω διαστήματος (δεν ενθυμούμεθα ακριβώς ημερομηνίαν ελλείψει του αρχείου μας) τμήματα του 24ου Συν/τος ΕΔΕΣ υπό αξ/κόν Μπάλκον παρεβίασαν την περιοχήν του Ιου . τον οποίον πήραν μαζί τους. πιάτα και κουταλοπήρουνα. Εκ μέρους του συν/στού Κιτσοπάνου και του συν. Αηδονιάς αφού άφησαν τα εξής δείγματα του πολιτισμού των. πήραν 125 γιδοπρόβαταν του Σπυρίδωνος Κόττα και άλλων Χειμαδιωτών πήραν πολλά ρούχα από τις στανοκαλύβες του Χειμαδιού. Τα πυρά εναντίον των φυλακείων εσυνεχίθησαν καθ`όλην την ημέραν. όπου εφυλάσσοντο από τον φόβο των Γερμανών. Με το έγγραφον τούτο ο συν/στής Κιτσοπάνος διεμαρτύρετο διά την παράβασιν του ΕΔΕΣικού Τμήματος. πήραν τσεκούρια. Κιτσοπάνον εκ μέρους του οπλαρχηγού Κολιοντζήμα ήτο επιλέξει ``Κύριε Κιτσοπάνο εγώ ξέρω ότι τα αυγά δεν βάφονται με πορδές. Τα ημέτερα φυλάκια απήντησαν εις τα πυρά όταν η κίνησις των τμημάτων ΕΔΕΣ εγίνετο πλέον απειλητική διά τα φυλάκεια μας. Γενομένης όμως της κινήσεως αντιληπτής απεσύρθη το τμήμα εις την βάσιν του.

Πρεβέζης ήταν γνωστό στο Ζέρβα. Υπεβλήθη σχετική έκθεσις. πλην όμως απεχώρησαν κατόπιν της σθεναράς στάσεως των τμημάτων μας.Α. Οι άνδρες μας καταλαβόντες θέσεις μάχης αντεπετέθησαν απωθήσαντες το τμήμα ΕΔΕΣ προς υψώματα Άνω Ράχης και διετήρησαν τας θέσεις καθ`άπασαν την ημέραν. 5) Την 23-6-44 και ώραν 4.λόχου Κρανιάς με πρόθεσιν να εγκατασταθούν εντός αυτής. Ίσως η τακτική αυτή αποστολή αφορά την διάλυσιν του 24ου Συν/τος Ε. 9) Ουδεμία ποτέ ανακοίνωσις εγένετο εις το Συν/μα εκ μέρους της Συμμαχικής αποστολής ή Ζέρβα διά τακτικήν αποστοήν ΕΔΕΣ εκ μέρους του Στρατηγείου Μέσης Ανατολής. Διά την επίθεσιν αυτήν είχομεν προειδοποιηθή παρά του Τάγματος Σουλίου εις ο απαντήσαμεν να παύση τας προκλήσεις και τας προδοσίας. 45 ήρξατο γενική εφ`όλου του μετώπου επίθεσις κατά του Συν/τος μας συνεχισθείσα άνευ διαλείψεως μέχρι την 12ην ώρα της 26-6-44. 6) Τας εσπερινός της 23-6-44 απεστάλη προς τον Λοχαγόν κ. Άνω Ράχης) ευρέθη κυκλωμένον και εδέχθη αιφνιδιαστικά πυρά. 8) Βορείως και Β. 45 περίπου το φυλάκειον μας εις θέσιν Γούσι (1500 Νοτ. 7) Την 24-6-44 ώρα 4. Τα τμήματα ΕΔΕΣ έβαλον καθ`απασαν την ημέραν της 23-6-44 εναντίον των φυλακείων μας άνω Δεσποτικού και άνω Κοτσιανοπούλου. Ουδεμίας απαντήσεως ετύχομεν. Άντερσον έγγραφον διαμαρτυρίας διά την απρόκλητον επίθεσιν ΕΔΕΣ με την παράκλησιν όπως μας γνωρίσει τας απόψεις του και τας ενέργειας του και διά ποιον σκοπόν χορηγείται τελευταίως αφθόνως πολεμικόν υλικόν εις τον ΕΔΕΣ. Συμπληρωματικώς προς την υπ`αριθ.Δ. καθ`όσον αντιμετωπίζομεν Γερμανούς.Λ. Την 19. ενώ αυτοί αντιμετωπίζουν αυτούς που. στους συμμάχους και στους Γερμανούς ότι ευρίσκετο το 24ον Συν/μα ΕΛΑΣ.30 ώραν εξετόξευσαν συνδυασμένην επίθεσιν εναντίον του Λόχου μας Κρανιάς εκ των κατευθύνσεων Βρυσούλας Μπαλντενέσι και Θεσπρωτικού καταλαβόντα μέχρι της πρωίας της 24-6-44 την Κρανιάν και τα υπερκείμενα τούτης υψώματα.Σ. 405/2-7-44 αναφοράν μας .

Ωχριούν οι βανδαλισμοί των Γερμανών μπροστά σ`αυτούς του ΕΔΕΣ. Εις τον Παληορόφορον έκαυσαν περί τα 30 σπίτια και πάρα πολλά καλύβια. αλλά αριθμόν δεν γνωρίζομεν εισέτι. Η διαρπαγή. Αραχναίος Λοχαγός .αναφέρομεν τα κάτωθι: Κατά την είσοδον των εις Μπουζάκια έκαυσαν τρία σπίτια και πολλά καλύβια. Εις Κρανιά επίσης έκαυσαν σπιτοκάλυβα. οι ωμότητες και οι καννιβαλισμοι που διεπράχθησαν εις βάρος του πληθυσμού μας είναι άνευ προηγουμένου εις τον τόπο μας. Υπάρχουν πληροφορίες ότι και εις Κρυοπηγήν (Δούβιανα) έκαυσαν σπίτια.

Λ.Σ.. Ο Ελληνικός Λαός.και στο πέρασμα του σαρώνει τα πάντα προαναγγέλοντας σ`όλους τους Λαούς της γής την λευτεριά και την απαλλαγή από τη φασιστική τυραννία. πιστός στις ιστορικές του παραδόσεις εξορμά και κατάχτά τη λευτεριά του αψηφώντας βαρειές θυσίες και άφθονον αίμα.Α.. με επικεφαλής τον Εθνικό του Στρατό Ε. ο θρίαμβος του ΛΑΟΥ περιφανής. Το τέλος του χιτλερισμού και όλων των οπαδών και συνεργατών του αναπότρεπτα φθάνει . Το δεύτερο μέτωπο πραγματοποιήθηκε με αξιοθαυμαστη επιτυχία και ταχύτητα.Σ. -------------------------------------------- . Η τιμωρία θα είναι φοβερή. Ο εχθρός και οι προδότες όργανα του. Μάταια όμως.16 Ε. μπρός στο ακατάβλητο σθένος του Λαού μας και το επερχόμενο αφανισμό του επιτίθεται με λύσσα ιδιαίτερα κατά των αμάχων πληθυσμών και προσπαθεί να εξουσθενώση το Έθνος για να το εξανδραποδίσει.Α. Ο κόκκινος Στρατός στο ανατολικό μέτωπο εξαπέλυσε θυελλώδη επίθεση τη σφοδρότερη των αιώνων . Όλοι οι υπόδουλοι Λαοί ξεκινώντας και με όλα τα μέσα χτυπούν τον κατακτητή και τους συνεργάτες του προσφέροντας στο βωμό της λευτεριάς των τις τελευταίες θυσίες.Λ. στα βουνά και στις πολιτείες. ο πρωτοπόρος ηρωικός Ελληνικός Λαός. Ημερησία Διαταγή 7-7-44 Ο Συμμαχικός Στρατός στο μέτωπο της Ιταλίας προχωρεί γοργά καταδιώκοντας τον εχθρό προς τας Άλπεις. Οι Συμμαχικές δυνάμεις τώρα εξορμούν για την απελευθέρωση της Γαλλίας και τη συντριβή των Χιτλερικών ορδών του Ρούστετ.

Σ.ΚΑΛΟΥΜΕΝ ----Τα Τμήματα μας μαζί με τον Αθηναικό και Πειραικό Λαό στη ύστατη προσπάθεια. όλο το πολεμικό μένος τους για την αμείλικτη εξόντωση του εχθρού όπου εμφανισθεί.Λ. ΖΗΤΩ η Π. ΘΑΝΑΤΟΣ στους Γερμανοτσολιάδες. Όλοι ενωμένοι. Να υπερασπίσουμε το Λαό των συνοικισμών μας που βάλθηκαν να εξοντώσουν. η μοναδική Κυβέρβηση του μαχόμενου Το Α` Σώμα Στρατού .Ε.Α. έθνους. χαφιέδες και ΖΗΤΩ το Έθνος ΖΗΤΩ ο Αθηναικός και Πειραικός Λαός ΖΗΤΩ ο Εθνικός Στρατός Ε. σύσσωμοι ας αντιτάξουμε όλες μας τις δυνάμεις για την ματαίωση των προθέσεων του κατάχτητή και των προδοτών οργάνων του. Τα στελέχη και τους μαχητές μας να πολλαπλασιάσουμε τα κτυπήματα τους εναντίον του εχθρού.Α. Να αναπτύξουν όλες τις ικανοτητές τους. ΘΑΝΑΤΟΣ Στους Γερμανοβουλγάρους εισβολείς. όλη τη πρωτοβουλία τους.Ε. Συναγωνιστές ΕΚΔΙΚΗΣΗ ----------------------------------προδότες.

Σ.17 Ε. Α.Τ. ΖΑΧΑΡΙΑΣ Η Το Ιον Γραφείον (Τ. 617/5-7-44 προς γνώσιν.Λ.Π. τη 9-7-44 ΠΑΡΑΛΗΠΤΑΙ Διά την ακρίβειαν Άπαντα τμήματα XVI Ταξιαρχία Α.Σ.Π. 777/29-6-44 Δ/γήν Γενικού Στρατηγείου κοινοποιηθείσαν ημίν διά της υπ`αριθμ. ΚΑΤΣΑΡΟΣ Σ.Α.Υ. XVI ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ Ιον ΑΡΙΘ.Σ.Δ.Π.) . 580 ΔΙΑΤΑΓΗ Κοινοποιούμεν κατωτέρω την υπ`αριθμ. Α. Α.

Εάν εις τους κοινοποιηθέντας πίνακας συνθέσεως εχρησιμοποιήθη ο όρος βοηθός τούτο εγένετο διότι και εις τον ως άνω κανονισμόν αναγράφεται ο όρος αυτός διά τους Καπεταναίους και του οποίου όρου η έννοια του συνεργάτου και όχι του υφισταμένου.Ε. Ως προς το ζήτημα της εκδόσεως διαταγών πάσης φύσεως αναφορών και εγγράφων οι Καπεταναίοι συναποφασίζουσι και συνυπογράφωσι ως συνυπεύθυνοι και ισότιμοι μετά του στρατιωτικού αρχηγού του τελευταίου διατηρούντος πάντοτε το βέτο κατά την λήψιν της αποφάσεως προκειμένου μόνον περί επιχειρήσεων. 208/5-4-44 διαταγής της Γραμματείας κοινοποιηθείσης διά της υπ`αριθμ. Ε. 319/26-4-44 δ/γής της Γραμματείας Στρατιωτικών καθορίζονται τα κάτωθι ως προς τα δικαιώματα των Στρατιωτικών Αρχηγών και Καπεταναίων.Π. 2ον.Π. 2832/10-4-44 διαταγής μας εζητήθη η γνώμη των Δ/σεων των Μεγάλων Μονάδων για το ζήτημα οριστικής τακτοποιήσεως αξ/κών και Καπεταναίων με το κύρος και της ΠΕΕΑ μελετάται το ζήτημα αυτό και δι' αναφοράς μας εζητήσαμεν την οριστικήν τακτοποίησιν. 3ον.Ο. 4ον. Ουδεμία αμφιβολία ή παρανόησις έπρεπε να γεννηθή ως προς τα δικαιώματα και το ισότιμο των Καπεταναίων καθ`όσον ταύτα ουδόλως θίγονται ιαχύοντα πληρώς και βασικώς ως προς τούτο διά της υπ`αριθμ.Π. 1230/31-10-44 δ/γής μας καθιερωθέντος κανονισμού. Κατόπιν των ανωτέρω και μέχρι εκδόσεως νεωτέρας διαταγής οι Στρατιωτικοί αρχηγοί και οι Καπεταναίοι εις όλη την κλίμακα της .Σ. 1ον.Λ. Ε. 777 ΔΙΑΤΑΓΗ Εις απάντησιν της υπ`αριθμ. ΓΕΝΙΚΟΝ ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΟΝ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ Ιον ΑΡΙΘΜ. 461/4-6-44 αναφοράς του Στρατιωτικού αρχηγού της V Ταξιαρχίας γνωρίζομεν υμίν ότι διά της υπ`αριθμ.Α. Τέλος διά της υπ`αριθμ. Α. Α.

Σ.Σ.Π.Ε. Π. τη 9.7.Υ. 2ος Λόχος Πολυβολαρχία και Διά την ακρίβειαν Ομάδα Διοίκησης (Τ.Λ.) Σ. Ε.Α.Τ.7. 376 Παρατηρήσεις από τη μάχη της Ναυπάκτου ------------------------------------ Κοινοποιούμεν κατωτέρω ως έχει τας παρατηρήσεις από την μάχη της Ναυπάκτου κοινοποιηθείσαι ημίν διά του υπ`αριθ. ΙΙ/36 ΤΑΓΜΑ ΑΡΙΘ. 132/4. Γενικού Στρατηγείου τη 29-6-44 Στέφανος Σαράφης 18 Ε.Δ. Εν περιπτώσει διαφωνίας θα ζητείται η γνώμη του ανωτέρω κλιμακίου και μόνον διά τας επιχειρήσεις θα εκτελούνται αυταί συμφώνως προς την γνώμην του Στρατιωτικού και αν ο Καπετάνιος διαφωνή θα υποβάλη την γνώμην του εις το ανώτερω κλιμάκιο Διοικήσεως με την έκδοσιν διαταγής προς κρίσιν χωρίς τούτο να φέρη οιανδήποτε βραδύτητα εις την εκτέλεσιν της επιχειρήσεως.44 εγγράφου 36ου Συντάγματος προς γνώσιν.44 Το ΙΙ Τάγμα Φαληρέας .ιεραρχίας θα συναποφασίζουσι και συνυπογράφωσι ως συνυπεύθυνοι και ισότιμοι δι' όλα ανεξαιρέτως τα ζητήματα παρουσιαζόμενα στη Διοίκηση της Μονάδος. Παραλήπται 1ος.Σ. Ε. Δ. του Στρατιωτικού διατηρούντος πάντοτε το βέτο κατά την λήψιν της αποφάσεως προκειμένου μόνον περί επιχειρήσεων.

Ε. του και έτσι στάλθηκαν πολλοί σύνδεσμοι προς τον λόχον χωρίς να τον βρούν.Ε.Δ. Μετά την κατάληψη φυλακίων Αγίου Γεωργίου και Δεξαμενής δεν ανάφτηκαν οι συμφωνιμένες δυο φωτιές και έτσι το ΙΙ Τάγμα δεν μετέφερε αμέσως το Σ.Δ. Σκέψεις κρίσεις μεγαλόφωνα κυκλοφορούσαν στην Ναύπακτο όταν πίσω από κάθε παράθυρο ήτανε κρυμένοι οι Ράλληδες που περίμεναν την ενίσχυση από τη Πάτρα. στις θέσεις αυτές. ΧΙΙΙ ΜΕΡΑΡΧΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ Παρατηρήσεις 36ον ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΠΕΖΙΚΟΥ Ναυπάκτου ΑΡΙΘ.Δ.Σ. Φωνές άσκοπες αδικαιολόγητες. Αταξία και αναρχία επικρατούσε όπου πέρναγε απόσπασμα Λεωνίδα. Τάγματος για να γνωρίση Σ.Α.Π. 132 από τη μάχη της ------------------------------------- Ο Διοικητής του Ιου Λόχου πρίν αρχίσει η επίθεσις δεν έστειλε σύνδεσμο στο Σ. Οι άνδρες του αποσπάσματος Λεωνίδα έριχναν ασκόπους πυροβολισμούς μεσ`τα κλειστά παράθυρα και πόρτες της πόλης ενώ είχανε αντίθετη διαταγή (Οικονομία στα πυρομαχικά).Λ.Ε. Ο διοικητής του Λόχου με όλη την ηρωϊκή του συμπεριφορά διοικούσε το απόσπασμα του (3 ομάδες ανταρτών και 3 ομάδες εφέδρων) και αντί να σταθή να κρατήση επίκαιρα σημεία ή να τρέξη να ενισχύση να . Οι έφεδροι ΕΛΑΣίτες Δωρίδας παρέσυραν και τους άνδρες μας που άρχισαν να φοβούνται να πιάνουν γωνιές. Οι ομάδες αποσπάσματος Λεωνίδα είχαν διαλυθή και σαν μπουλούκι τρέχανε από δρόμο σε δρόμο για να βρούνε τους Ράλληδες γιατί τους είχανε φύγει οι οδηγοί. Πέφταν άσκοποι πυροβολισμοί προς όλες τις κατευθύνσεις χωρίς διαταγή του τμήματος και παράδοξο μου φαίνεται πως δεν σκοτωθήκαμε αναμεταξύ μας. Πληροφορίες για τα τμήματα μας και τη δύναμη τους δινόντανε μεγαλόφωνα απ`τους αντάρτες μας στους Ράλληδες που είχανε κρυφτή μέσα στα σπίτια.

Λ. έξοδο της πόλης φάνηκε ένα μπουλούκι από αντάρτες μας και εφέδρους με το λοχαγό επί κεφαλής που μας είπε πως οι Ράλληδες ξεθαρρέψανε μόλις είδανε τα Γερμανικά πολεμικά και ετοιμάζουν επίθεση. Πρέπει να μάθουν οι αντάρτες μας πως άλλη φορά το έγκλημα αυτό θα τιμωρείται επί τόπου με την εσχάτη ποινή.Σ. Η διάλυση ολοκληρώθηκε μόλις μπήκαν τα κάρα για την μεταφορά των λαφύρων. η διάλυση μας ήταν η αιτία για να μην αποφυλακιστούν 50 κρατούμενοι ΕΛΑΣίτες στις φυλακές των Ράλληδων. Ήτανε θλιβερό το θέαμα να βλέπης να φεύγουν ασύντακτα τα παληκάρια που εδώ και τρεις ώρες τόσο θαρραλέα κεραυνοβόλα είχαν σκορπίσει τους Ράλληδες. Ακόμα δεν ξέρουμε τη δράση αποσπάσματος Πυθαγόρα. Δεν κτυπήθηκαν οι Γερμανοί που περίμεναν καρτερικά μέσα στις βάρκες της θάλασσας Ναυπάκτου τον θάνατο να τους απαλλάξη απ`το τρόμο τους που τους είχε σπείρη ο ΕΛΑΣ προ τριώρου. ότι οι διμοιρίες Γιαννάρα και . Όλοι μπούκαραν στα μαγαζιά σαν νάταν αυτό κύριο έργο μας και ξέχασαν ότι βρήσκονταν σε εχθρική πόλη. Πρέπει να γίνουν μαθήματα. 30 προς την Α.Α. κρατάνε την υποχώρηση του λόχου.'ρθή σ' επαφή με τις διμοιρίες του δεξιά και αριστερά του. με το να δείξουν στους Ράλληδες ότι τόσο μεταβλητή είναι η ψυχική αντοχή μας και να δώσουν την ευκαιρία στους πληρωμένους αυτούς και δειλούς προδότες να τολμήσουν να κυνηγήσουν ήρωες αντάρτες του ΕΛΑΣ. Πολλοί αντάρτες για να εξασφαλίσουν το πλιάτσικο τους με πρόσχημα ότι συνόδευαν τα κάρα έφυγαν απ`τη Ναύπακτο. αυτός επί κεφαλής οπλισμένου όχλου έσπρωχνε ένα άρμα μάχης έξω της πόλης. Η απασχόλησή μας στο πλιάτσικο. . Έκαναν μεγάλο κακό στον Ε. Αν δεν ήταν οι συνταγμένες διμοιρίες του Λόχου που κράτησαν την υποχώρηση μας θα χάναμε τα όπλα μας και τα πολυβόλα μας μαζί με τη τιμή του Τάγματος μας.. Έξαφνα ώρα 5. πρέπει να καταλάβουν οι αντάρτες μας πόσο μεγάλο έγκλημα κάναν να σκορπίσουν όπως σκόρπισαν πρέπει να μάθουν ότι κινδύνευσαν να σκοτωθούν ή να πιαστούν αιχμάλωτοι απ`τους Ράλληδες που ύπουλα τους έβαλαν απ`τα παράθυρα και τις ταράτσες. Την κατάσταση έσωσε το πεσμένο ηθικό των Ράλληδων..

Σ. Πρέπει πολύ να προσέξουν την υπόθεση αυτή οι υπεύθυνοι στρατιωτικοί των τμημάτων μας.Λ.Δ.7.Α.Σ. 36ον Συντάγματος τη 4. ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ - .Σ.44 Το 36ον Σύνταγμα (υπογραφή) 19 Ε. ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ XVI ΕΦ. Και έτσι εκεί που μονάχα συγχαρητήρια και ηθικές αμοιβές θάπρεπε το Σύνταγμα να προτείνη για τέτοιο λαμπρό κατόρθωμα αναγκάζεται να κάνει κριτική βαρειά. για πράξεις που δεν θάπρεπε να τις ξέρη ο Ε.Α. Χάσαμε τους οδηγούς μας.Πολλά οπλοπολυβόλα αχρηστεύθησαν θα ήταν ακάθαρτα. άλλη φορά πρέπει υπεύθυνα να τους παραδώσουμε σε ένα αντάρτη μας που αυτό θα' χει για φροντίδα του και μόνο. ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ 54ον ΕΦ.Λ.

ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΗΛΙΟ .ΠΡΟΠΑΝ . Έδρα του Συντάγματος η Ζαγορά.ΠΡΟΜΥΡΙ ΤΡΙΚΚΕΡΙ και Σποράδες.ΝΕΟΧΩΡΙ . το 2ον εφ.ΑΝΩ & ΚΑΤΩ ΚΕΡΑΣΙΑ ΚΑΚΑΒΟΣ . β) Το ΙΙ Τάγμα περιλαμβάνον την περιοχήν ΑΓΡΙΑ ΚΑΤΩ & ΑΝΩ ΛΕΧΩΝΙΑ .ΠΙΝΑΚΑΤΕΣ .ΜΗΛΙΝΑ .κ.ΒΥΖΙΤΣΑ .ΞΥΝΟΒΡΥΣΗ . 2/29-6-44 Διαταγής της XVIης Εφ.ΚΙΣΣΟΣ . ως και η πόλις του Βόλου.ΠΟΥΡΙ. α) Το Ιον Τάγμα περιλαμβάνον την περιοχήν ΡΙΖΟΜΗΛΟΝ . Η Διοίκησις του 54ου Συν/τος καθορίζεται ως ακολούθως.ΚΑΝΑΛΙΑ .ΣΥΚΗ .ΑΓΙΟΣ ΛΑΥΡΕΝΤΙΟΣ .λ. ΙΙ.ΞΟΥΡΙΧΤΙ ΤΣΑΓΚΑΡΑΔΑ .ΑΛΗ ΜΕΡΙΑ . Σύνταγμα συγχονεύεται εις το νεοσυγκροτούμενον 54ον Εφεδρικόν Σύνταγμα περιλαμβάνον την ακόλουθη περιοχήν από Ριζόμηλον (ναι) Καννάλια (ναι) Βένετο (ναι) Ανατολικό Πήλιον και Δυτικόν και την πόλιν του Βόλου και τις Σποράδες.ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤ.ΑΛΜΠΙΝΟΥ .π. 5 ΔΙΑΤΑΓΗ Ι. Βοηθός Γεώργιος Επαναστάτης Υπασπιστής.ΔΡΑΚΕΙΑ .ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΑΡΓΑΛΑΣΤΗ .Π. Το Σύνταγμα συγκροτείται με τρία Τάγματα.ΜΑΚΡΥΝΙΤΣΑ ΠΟΡΤΑΡΙΑ . ΙΙΙ.ΚΑΤΗΧΩΡΙ .ΒΕΛΙΣΙΑΤΙΚΑ .Πάνος Σαβόπουλος . Εις εκτέλεσιν της υπ`αριθμ. Ανθ/γός Τσιρογιάννης Γεώργιος Επιμελητής και Ταμίας. Υπολοχαγός Αθανασίου Σεραφείμ Καπετάνιος.Π. Ταξιαρχίας.ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ . γ) Το ΙΙΙ Τάγμα περιλαμβάνον την περιοχήν ΑΦΙΣΣΟ ΝΙΑΟΥ . Με έδραν τις ΠΙΝΑΚΑΤΕΣ.ΛΑΥΚΟΣ .ΜΟΥΡΕΣΙ .ΜΑΚΡΥΡΡΑΧΗ .ΖΑΓΟΡΑ . Α. α) Διοικητής.ΚΑΠΟΥΡΝΑ .ΜΗΛΙΕΣ ΚΑΛΑ ΝΕΡΑ .ΑΝΩ ΒΟΛΟΣ .ΜΕΤΟΧΙ .ΑΓΙΟΣ ΒΛΑΣΙΟΣ . Με έδραν την ΑΡΓΑΛΑΣΤΗ. Ε.ΚΟΥΓΙΑΤΙΚΑ . Με έδραν του Τάγματος το ΛΟΥΖΙΝΙΚΟ. Λοχαγός Διαχ.ΒΕΝΕΤΟ .

ονομαστικάς καταστάσεις των στελεχών των Διοικήσεων των Λόχων ως και τοιαύτας των Συν/στών των Πληροφοριών και Επιμελητών των Ταγμάτων.). Επιλοχίας και τρεις σύνδεσμοι) ήτοι εν όλω (6) έξ. . . . Σπαθάς Πληροφοριών . . Καπετάνιος. . . π. Η συγκρότησις των Διμοιριών θα γίνει σύμφωνα με την κοινοποιηθείσαν σύνθεσιν (ομάδος Διμοιρίας κ. ΙΧ. Δουναβίτης Πληροφοριών . . . Καμμένος Καπετάνιος βοηθός Ιωάν. . . . δ) Η Διοίκησις του ΙΙΙου Τάγματος Διοικητής Ανθ/γός Απ. . βοηθός. λ. Ν.Πληροφοριών Συν/τος. . Φάνης Μοράβας Αξ/κός Στρατολογίας και οπλισμού. . . . γ) Η Διοίκησις του ΙΙου Τάγματος Διοικητής Υπολ/γός Χατζηδημητρίου Νικ. . . . Καπετάνιος βοηθός Δημήτριος Πυργιώτης Πληροφοριών . Επιμελητής . Τας περιοχάς των Λόχων των τριών Ταγμάτων καθορίζομεν ως ακολούθως. β) Η Διοίκησις του Ιου ΤΑΓΜΑΤΟΣ Διοικητής Ανθ/γός Δημήτριος Δημητρίου Καπετάνιος βοηθός. Μετά την συγκρότησιν των λόχων τα Τάγματα θα υποβάλωσι στο Σύνταγμα. . ε) Αι Διοικήσεις των Λόχων θα καθορισθούν παρά των Ταγμάτων συμφώνως της δοθείσης αυτοίς προφορικής διαταγής (με σύνθεσιν Σρατιωτικός. . . . Επιμελητής . α) Του Ιου Τάγματος 1ος Λόχος } 2ος Λόχος } Πόλεως Βόλου 3ος Λόχος } . Ο Ανθ/γός Πυρ/κού Μολοχάδης Νικόλαος. . . Επιμελητής . . . . . .

ΑΝΩ ΛΕΧΩΝΙΑ . ΑΓΡΙΑ . ΑΡΓΑΛΑΣΤΗ . ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ..ΒΕΝΕΤΟ .ΔΡΑΚΕΙΑ .ΞΥΝΟΒΡΥΣΗ .ΑΛΗ ΜΕΡΙΑ . ΞΟΥΡΙΧΤΙ . Έδρα Λόχου η ΜΗΛΙΕΣ. ΠΙΝΑΚΑΤΕΣ .ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ.ΝΙΑΟΥ .Υ. Έδρα Λόχου η ΣΚΙΑΘΟΣ.ΝΕΟΧΩΡΙ .ΠΡΟΠΑΝ .ΚΑΤΩ ΚΕΡΑΣΙΑ .ΒΥΖΙΤΣΑ . Επί του αντικειμένου αυτού δηλαδή του τρόπου της εκκαθάρισης και της ανασυγκρότησης σας κοινοποιούμε την υπ`αριθμ.Α.ΠΑΛΗΟΚΑΣΤΡΟ . β) Του ΙΙου Τάγματος 6ος Λόχος.ΚΑΚΑΒΟΣ . σύμφωνα με τας διαταγάς της Γραμματείας Στρατιωτικών.ΓΛΩΣΣΑ ΑΛΛΟΝΗΣΟΣ. 9ος Λόχος. 8ος Λόχος. 10ος Λόχος. ΣΚΟΠΕΛΟΣ .Λ. Έδρα Λόχου η ΚΑΠΟΥΡΝΑ . 16/7/44 .ΑΝΗΛΙΟ .ΑΝΩ ΚΕΡΑΣΙΑ . την οικογενειακήν των κατάστασιν και του αν είναι γυμνασμένοι ή αγύμναστοι.ΣΚΙΑΘΟΣ . Έδρα Λόχου ο ΚΙΣΣΟΣ.ΛΑΜΠΙΝΟΥ. Γενικού Στρατηγείου και της XVIης Ταξιαρχίας. ΑΝΩ ΒΟΛΟΣ και πέριξ αυτού συνοικισμοί .ΑΓΙΟΣ ΒΛΑΣΙΟΣ . V. Τα Τάγματα μόλις πάρουν την παρούσαν διαταγήν μας θα κοινοποιήσωσι ταύτην εις τους Λόχους των οίτινες αμέσως θα αρχίσωσι την εργασίαν της ανασυγκροτήσεως.ΜΑΚΡΥΡΡΑΧΗ . Έδρα Λόχου ΝΕΟΧΩΡΙ.ΠΟΡΤΑΡΙΑ .ΣΥΚΗ .ΜΑΚΡΥΝΙΤΣΑ . ΑΦΙΣΣΟΣ .ΚΑΤΗΧΩΡΙ. Έδρα Λόχου ο ΑΓΙΟΣ ΛΑΥΡΕΝΤΙΟΣ. ΛΑΥΡΕΝΤΙΟΣ ΚΑΤΩ ΛΕΧΩΝΙΑ .ΛΑΥΚΟΣ ΜΗΛΙΝΑ .ΜΕΛΙΣΙΑΤΙΚΑ ΚΟΥΓΙΑΤΙΚΑ .ΠΟΥΡΙ-.ΜΕΤΟΧΙ . Έδρα του Λόχου ο ΛΑΥΚΟΣ. 7ος Λόχος. Για να γίνει όμως η ανασυγκρότησις ολοκλήρου του Εφεδρικού Ε.ΤΡΙΚΚΕΡΙ.ΜΟΥΡΕΣΙ ΚΙΣΣΟΣ . αρχίζοντες από την συγκρότησιν των ομάδων Διμοιριών και Λόχων.Σ.ΖΑΓΟΡΑ .ΚΑΛΛΙΘΕΑ.ΠΡΟΜΥΡΙ . Δ. πρέπει να προηγηθεί μια εκκαθάρισις βάσει υγειονομικής εξετάσεως ως προς την υγιεινήν κατάστασιν των στελεχών και μαχητών.ΤΣΑΓΚΑΡΑΔΑ .ΑΓ.ΑΓ. 5ος Λόχος .ΜΗΛΙΕΣ ΚΑΛΑ ΝΕΡΑ .ΚΑΝΑΛΙΑ .4ος Λόχος ΡΙΖΟΜΗΛΟΣ .ΚΑΠΟΥΡΝΑ . 11ος Λόχος. Έδρα Λόχου η ΜΑΚΡΥΝΙΤΣΑ.

.54ον Σύνταγμα Πεζικού (υ.) δ.τ. ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΗΣ ΠΑΡΑΛΗΠΤΑΙ Ι-ΙΙ-ΙΙ ΤΑΓΜΑΤΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΙΣ . Διά την ακρίβειαν Ο Υπασπιστής (Τ.XVI ΕΦ.) Σ.Υ. Αναφέρατε τηλεφωνικώς την λήψιν της παρούσης μας διαταγής.διαταγήν μας. απερίσπαστος από βαρειά οικογενειακά βάρη και γυμνασμένος. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Γ. Ταξιαρχία (υ.Δ.Σ. Πρέπει να τονισθεί και να κατανοηθεί από κάθε ΕΛΑΣΙΤΗ ότι για να ανταποκριθεί στην υψηλή αποστολή που παίρνει απ`εδώ και μπρός ο Εφεδρικός ΕΛΑΣ πρέπει να είναι υγιής.λ.μ.) . κατά την εκτέλεσιν της εκκαθάρισης και ανασυγκρότησης των Μονάδων και Σχηματισμών των. ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ 16/7/44 Σ. Λόχων κ. το πνεύμα και το γράμμα της οποίας εντελλόμεθα όπως έχουσι υπ`όψει των άπαντα τα στελέχη Ταγμάτων. Για τους αγυμνάστους θα παραμείνουν καταβαλλομένης συντόνου προσπαθείας διά την μεθοδικήν και προοδευτικήν εκγύμνασίν των.α.π.ε.τ.

1 Όλμος και 2 Πολυβόλα. Εις ΚΑΤΩ ΛΕΧΩΝΙΑ ευρίσκοντο περί τους 85 Γερμανοί και 40 Ραλληκοί Οπλισμός. Ο φερόμενος ως ατομικός τοιούτος.20 ΕΛΑΣ XVIη Ταξιαρχία ΕΚΘΕΣΙΣ 54ον Σ/γμα Πεζικού Γενομένου νυχτερινού Εγχειρήματος εις Κ. ΛΕΧΩΝΙΑ ΑΡΙΘΜ. 6 Πυροβόλα.Α. Ο εχθρός παραμένη κατά την νύκταν εις διάφορα οικήματα των Κ. ατομικά τυφέκια. Ελαιοτριβείου. ΓΕΩΡΓΙΟΥ και ΑΓ. έτερα 3 Πυροβόλα τοποθετημένα εντός του κτήματος ΤΟΠΑΛΗ (ίδε σχεδιάγραμμα) μάλλον τοποθετημένα εκεί προς απόκρυψιν. Διάταξις του εχθρού 1 Πυροβόλο τοποθετημένον Β. . ΛΑΥΡΕΝΤΙΟΥ. ήτοι Οπλ/λα. ημιοπλ/λα. της οικίας Νάσου διά να βάλη εναντίον των υψωμάτων ΑΓ. Γιωργατζή. 2 Πολ/λα παρά το ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟ ΚΑΤΩ ΛΕΧΩΝΙΩΝ (ίδε σχεδιάγραμμα) θέσις βολής τούτου Ν. Καπότου. 1 όλμος όπισθεν της οικίας Νάσου με αποστολή να βάλη εναντίον επισημασμένων στόχων προς ΚΑΡΑΜΠΑΣΙ. έτερον Πυροβόλον κάτωθι του ΤΖΑΜΙΟΥ και τούτο με την αυτήν ως άνω αποστολήν. ΛΕΧΩΝΙΩΝ ως κάτωθι. 8 προς 9 Ιουλίου 1944 ------------------------------------------------------------------Πληροφορίαι περί του εχθρού Δύναμις. Σαράφη. Επί των οικημάτων Πινδάρου.

Έτεραι 2 Ομάδες του Ουλαμού Υπαξ/κών εκ 10 ανδρών εκάστη να επιτεθούν εναντίον των 2 Γερμανικών Φυλακίων (ίδε σχεδιάγραμμα). Διάταξις Ημετέρων Τμημάτων Προς τούτο το Σ/γμα διέθεσε 3 Διμοιρίας Εφόδου δυνάμεως 75 ανδρών. Αποστολαί των Τμημάτων. Να συγκεντρώση όσο το δυνατόν περισσότερα Λάφυρα Πολεμικού Υλικού και να καταστρέψη δι' ανατινάξεως ότι δεν δύναται να μεταφέρη. Παπαθεοδοσίου. Ιππαστί επί της Δημοσίας οδού με εντολήν να απαγορεύση ή να επιβραδύνη ενδεχομένην ενίσχυσιν από ΑΓΡΙΑ προς Κ. 5 ανδρών. Η δύναμις των Ραλλικών παραμένει εις τα οικήματα Μίμη Κυριαζή και Λαμπαδάρη. 1 Στοιχείο Πολ/λων δυν. 8 ανδρών και Τμήμα Μηχανικού εξ 8 ανδρών. . Την νύκτα έξωθι των άλλων οικημάτων τοποθετούσιν Σκοπούς. ΛΕΧΩΝΙΩΝ με αντικειμενικό σκοπό μια εκάστης και εκάστου κατατετμηθέντος Τμήματος λεπτομερώς διά κάθε Τμήματος καθορισθέντος αντικειμενικού Σκοπού. ΠΑΡΥΦΉΣ ΛΕΧΩΝΙΩΝ προς ΑΓΡΙΑ. να εξοντώση ή αιχμαλωτίση τους Γερμανούς και Ράλληδες. Δύναμις 15 ανδρών με επί κεφαλής Ανθ/γόν και 2 άνδρας του Μηχανικού να καταλάβη θέσεις Δυτ. ΛΕΧΩΝΙΑ. Τζαμί και Λαμπαδάρη (ίδε σχεδιάγραμμα). 1 Στοιχείον Όλμων δυν. Πρόθεσις και απόφασις Διοικήσεως Να επιτεθή διά Νυκτερινού Εγχειρήματος επί των ΚΑΤΩ ΛΕΧΩΝΙΩΝ. 3 Διμοιρίες ΕΦΟΔΟΥ να επιτεθούν εναντίον των Κ.Νάσου. το Ουλαμό Υπαξ/κών δυνάμεως 16 ανδρών. Λυχναρά. ΚΑΤΩ ΛΕΧΩΝΙΩΝ και εις απόστασιν περί τα 800 μέτρα από της Δυτ.

ΑΓ. Τρόπος Ενεργείας Τα ως άνω Τμήματα την 8. Στοιχείον Πολ/λου και Στοιχείον Όλμου ετάχθησαν Βορ. - . Γιωργατζή .40 άπαντα τα Τμήματα ευρίσκοντο εις την ως άνω θέσιν. Καπότου. Την 11.30 τα Τμήματα έφθασαν ένα έκαστον έναντι του αντικειμενικού των σκοπού και εις απόστασιν ολίγων βημάτων απ`αυτούς πλην του Τμήματος εξ 8 ανδρών Ανθ/στου Μαλλιόρα το οποίον παρέμεινεν εις απόστασιν πλέον των 500 μέτρων μη εκπληρώσαν την δοθείσα αυτώ αποστολήν.ΧΑΝΙΩΝ.45 ακριβώς τα Τμήματα επετέθησαν εναντίον των αντικειμενικών σκοπών με αξοθαύμαστον επιδεξιότητα και θάρρος εξουδετερώσαντες τους πρώτους 3 σκοπούς των δεξιών οικημάτων Πινδάρου. Παρυφήν των ΛΕΧΩΝΙΩΝ και εις απόστασι περί τα 800 μέτρα από τους καθορισθέντας αντικειμενικούς Σκοπούς πλην του Τμήματος Πλαγιοφυλακής το οποίον κατευθείαν προχώρησε διά την κατάληψιν της ορισθείσης θέσεως του.Έτερον έξ 6 ανδρών καταλάβει την τοποθεσίαν ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ με αποστολήν την επιτήρησιν.30 ακριβώς εξεκίνησαν εκ του Καταυλισμού των με δρομολόγια σαφώς καθορισθέντα και αναγνωρισθέντα και οδηγούμενα υπό οδηγών με κατεύθυνσιν προς την Βόρ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ . το απόσπασμα των 8 ανδρών του Μηχανικού ακολουθήση τας 3 Διμοιρίας Εφόδου ως και την σταθεράν του Τμήματος των 15 ανδρών δι' ανατινάξεις και καταστροφάς.ΑΓ. των οδεύσεων ΚΙΣΣΟΥ . Την 12. Την αυτήν ως άνω στιγμήν ανετινάχθησαν τα οικήματα Μίμη Κυριαζή και Λαμπαδάρη όπου παρέμεινον οι πλείστοι των Ραλλικών. ΛΕΧΩΝΙΩΝ και εως απόστασιν 1200 μέτρων διά την υποστήρηξιν των Τμημάτων μετά το πέρας του Εγχειρήματος. Την 12. απ`εκεί τα Τμήματα εχωρίσθησαν κατά Μικρά Φαλαγγίδια και πήρε ένα έκαστον τον αντικειμενικόν σκοπόν διά την εκτέλεσιν της αποστολής του. Γιωργατζή και Καπότου τριόροφα τοιαύτα όπου παρέμεινον οι πλείστοι των Γερμανών. Παπαθεοδοσίου ανατινάξαντες συνάμα και τα 2 πρώτα οικήματα Πινδάρου. ΛΑΥΡΕΝΤΙΟΥ .

Την αυτήν τύχην είχεν και 2ον αυτοκίνητον. Απώλειαι του εχθρού Εκ της συμπλοκής ταύτης ήτο η καταστροφή 1 τάγκς και 2 αυτ/των κατ`εξακριβωμένας πληροφορίας νεκροί και τραυματίαι πλέον των 40 ανδρών. Εκτός των ανωτέρω καταστροφών που υπέστη ο εχθρός κατεστράφησαν και άπαντα τα πυρομαχικά και όπλα που ευρίσκοντο εντός των πυρποληθέντων και ανατιναχθέντων οικημάτων. Καπότου. Την 1.35 περίπου ώραν Τμήματα του εχθρού δυνάμεως 8 αυτοκινήτων μεθ`ενός Τάγκς εξ ΑΓΡΙΑΣ ήρχοντο προς ενίσχυσιν των εις ΛΕΧΩΝΙΑ ευρισκομένων Γερμανών. Καταναλωθέντα πυρομαχικά . Γιωργατζή. όπου τα οικήματα εκαίοντο μέχρι της 8ης ώρας της 9ης του Μηνός. Ωσαύτως επυρπολήθησαν 10 αυτοκίνητα. Απώλειαι Ημετέρων Τραυματίαι εξ ων οι 2 σοβαρώς. Ηχρηστεύθησαν 5 Πυροβόλα που υπήρχαν εις κτήμα Τοπάλη. Η συμπλοκή αυτή διήρκεσε περί την ημίσειαν ώραν όπου κατόπιν του δοθέντος συνθήματος συμπτύξεως των τμημάτων μας συνεπτύχθη τούτο. Απώλειαι του εχθρού 75 περίπου Γερμανοί και 35-40 Ραλλικοί. Μίμη Κυριαζή και Λαμπαδάρη.Κατόπιν τα Τμήματα εισωχώρησαν εις το εσωτερικόν της τοποθεσίας και ήρχισαν αι καταστροφαί των λοιπών υλικών. Φθάσαντες όμως προ της Ημετέρας Σταθεράς Πλαγιοφυλακής το προπορευόμενον Τάγκς διερχόμενον διά του πεδίου ναρκών ανετινάχθη. οι Γερμανοί τότε εξήλθον των αυτικινήτων και ανεπτύχθησαν εις Μάχην προσβληθέντες συνάμα από το Τμήμα της Πλαγιοφυλακής. η ανατίναξις των 4 οικημάτων Πινδάρου. Αποτέλεσμα της ως άνω Τολμηράς Επιθετικής Ενεργείας των Τμημάτων ήτο η εξουδετέρωσις των σκοπών.

Π. αφ`ετέρου δε διά της πείνης εις ην επιθυμεί να ρίψη τον πλυθησμόν να μειώση την δύναμιν της αντιστάσεως του. Το Τμήμα το ενεργήσαν το Εγχείρημα ενήργησε πολύ καλώς πλην Τμήματος του Ανθ/στου Μαλλιόρα όπου θα του υποβληθή διά τούτο ειδική έκθεσις καθ`όσον εάν και η ενέργεια του Ανθ/στού Μαλλιόρα ήτο η διαταχθείσα να ανετινάσσοντο και τα υπόλοιπα οικήματα και ο εχθρός θα επάθαινεν τελείαν καταστροφήν. Ι ΜΕΡΑΡΧΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Απόρρητος προσωπική ΕΠΙΤΕΛ .Λ.Α. ΙΙΙον Αριθ. ενώ η μη επέμβασις του Ανθ/στού Μαλλιόρα άφησε οικήματα τινα ανενόχλητα και έδρασαν εναντίον των υπολοίπων Τμημάτων και είχομεν 5 τραυματίας.Δ. Επείγουσα ΔΙΑΤΑΓΗ Ι.ΓΡΑΦ.Σ. - . Πληροφορίαι Όλαι αι πληροφορίαι πείθουν ότι ο κατακτητής οργανώνει συστηματικήν και λίαν μελετημένην αρπαγήν της εσοδιάς πεδιάδος Θεσσαλίας.Ε.450 φυσίγγια τυφεκίου .18 αμυντικές ΜΙΛΣ και αρκετή ποσότης εκκρηκτικής ύλης. Επί πλέον διά της στερήσεως των τροφίμων των τμημάτων του ΕΛΑΣ να μειώση την μαχητικήν των ικανότητα. Σ. 393. Σ/τος 17/7/44 Η Διοίκηση 21 Ε. ίνα αφ`ενός πληρώση ταν ανάγκας του στρατούτου και των μετ`αυτού συνεργαζομένων. Ε.34 χειροβομβίδες επιθετικές Ιταλίας .1100 οπλ/λου .

Κατόπιν τούτου 1) Συγκροτώμεν απόσπασμα περιλαμβάνον α) Το ΙΙον του Ι/38 Τάγμα β) Λόχον του Ιου του Ι/38 Τάγματος ήδη εις την περιοχήν του κάμπου . Προωθούσα εις την ζώνην την περιλαμβανομένην μεταξύ των ορίων: Ποταμοί Ληθαίος και Πηνειός συμπεριλαμβανόμενοι από Βορρά και σιδ.000 περίπου οκάδας διά τας Μονάδας της Μεραρχίας και ίσον περίπου ποσόν διά τους ορεινούς πληθυσμούς της περιοχής της. διατάσσει δι' Ε. γραμμή Λάρισα .000. Αποστολή Μεραρχίας.Λαμία μη συμπεριλαμβανόμενη από Ανατολών και Νότου.Ε. 1018/10-6-44 δ/γής του την προώθησιν προς τας πεδινάς και πλουσίας εις γεωργικήν παραγωγήν περιοχάς μέρους της όλης δυνάμεως του ΕΛΑΣ εξιωνουμένου μέχρι του τρίτου ή τετάρτου ταύτης. Το Γενικόν Στρατηγείον προτιθέμενον να εμποδίση την επιτυχίαν των ανωτέρω επιδιώξεων του εχθρού αφ`ενός διά της εξασφαλίσεως παραγωγής των πεδινών περιοχών και αφ`ετέρου διά μεταφοράς και εναποθηκεύσεως εις καταφύγια της αναγκαιούσης ποσότητος διά την μέχρι της αρχομένης εσοδείας διατροφήν των ορεινών πληθυσμών και τμημάτων του ΕΛΑΣ.Τελευταίαι πληροφορίαι φέρουν τους γερμανούς αποφασίσαντας να εγκαταστήσουν εις ορισμένα κεντρικά σημεία αλωνιστικά συγκροτήματα εις τα οποία θα εργάζεται αριθμός μηχανών υπό την προστασίαν φρουράς 80-100 ανδρών εκάστη. ΙV. 1) Να εξασφαλίση την παραγωγή των αγροτών του κάμπου της Θεσσαλίας και 2) Να μεταφέρη και εναποθηκεύση το αναγκαίον διά τας Μονάδας και τον πληθυσμόν τον ορεινόν της περιοχής της ποσοστόν παραγωγής. ΙΙ.Δομοκός . δύο πλήρη Τάγματα και τμήμα του 3/7 Συν/τος Ιππικού.Δεμερλή .Π. Το ποσοστόν τούτο υπολογίζεται εις 2. ΙΙΙ.

Σαρατζάς Αντώνιος ως Στρατιωτικός Αρχηγός και ο συναγων. Ε.γ) Διοίκησιν και τμήμα του 3/7 Συν/τος Ιππικού υπαγομένου δι' Ε.γ) Να καταβληθή φροντίς να έλθουν αι αλωνιστικαί μηχαναί προς τα σχετικά ευκόλως δυνάμενα να προστατευθώσι κράσπεδα της ορεινής περιοχής ή να εγκατασταθώσι εις μέρη που να καθίσταται δύσκολος υπό του κατακτητού η αρπαγή των αλωνιζομένων. Εφεδρικόν ΕΛΑΣ και Κλιμάκια Ε.Λόγγος Τρικκάλων (Αχμέτ Αγά) (ναι) . 2) Διοικητής του αποσπάσματος ο Επιτελάρχης της Μεραρχίας συναγων. ως Καπετάνιος του αποσπάσματος. επί πλέον δε το 3/7 Συν/μα Ιππικού μιαν ενωμοτίαν ιππέων δι' αγγελιαφόρους. να διενεργηθή συστηματική και πολύμορφος προπαγάνδα εις τους πεδινούς πληθυσμούς επί των συνεπειών διαρπαγής της παραγωγής υπό του κατακτητού. Επίσης το 4ον Συν/μα Πεζικού να διαθέση τον Ανθ/γόν Μιχ. Καπετάνιος του 3/7 Συν/τος Ιππικού.Μεγάλα Καλύβια (ναι) . Π.Εν περιπτώσει μη συμμορφώσεως των ιδιοκτητών των ή που αι αλωνιστικαί μηχαναί ή συγκροτήματα καθίστανται κέντρα αρπαγής . δ) Διμοιρίαν καταστροφών Ι/38 Συν/τος.Α) Να εμποδίση την αρπαγήν υπό του καταχτητού της παραγωγής του κάμπου εντός της ζώνης της περιλαμβανομένης από του χωρίου Ράψιστα (ναι) . β) Να ωθηθώσιν οι παραγωγοί εις πρακτικήν ή ενεργόν αντίδρασιν κατά των διαταγών ή μέτρων του κατακτητού και προς αλωνισμόν εάν περίσταται ανάγκη δι' άλλων μέσων πλην των αλωνιστικών μηχανών. 1018/10-6-44 Δ/γής Γενικού Στρατηγείου τακτικώς υπό την Μεραρχίαν. 3) Αποστολή του αποσπάσματος.Κάτω Αγόριανης.Δεμερλί Δομοκού .Τ. Προς τούτο : α) Από κοινού με τας τοπικάς Πολιτικάς Οργανώσεις. Μπουκοβάλας Δημ.Α.ποταμοί Ληθαίος και Πηνειός μέχρι Λαρίσης από Βορρά σιδ. Ρούβαν Θωμάν. μη συμπεριλαμβανομένης από Ανατολών και Νότου. . γραμμή Λαρίσης . απόκρυψιν δε των προιόντων των. Έκαστον των Συν/των 3/7 Ιππικού και Ι/38 Ευζώνων να αποσπάση παρά τη άνω Διοικήσει άνα ένα Αξ/κόν κατάλληλον ως βοηθόν της.

Κέντρα προς α δέον να συγκλίνουν τα δρομολόγια ταύτα. Ιδία να επιδιώκεται τούτο προς κατευθύνσεις προς ας συμφέρει να επισύρεται η ενέργεια του εχθρού προς διευκόλυνσιν της διασώσεως της συγκομιδής εις άλλας κατευθύνσεις.Β) Εν συνεννοήσει με την Ε.στ) Να προσβάλωνται αι τυχόν εγκατασταθησόμεναι φρουραί αλωνιστικών κέντρων μηχανών.- Διά της συνδρομής εις . ώστε να καθίσταται δύσκολος η ταχεία αντενέργεια του. Θεσσαλίας και τα κατά τόπους κλιμάκια να διευκολύνη και βοηθήση την μεταφοράν του αναγκαιούντος διά τας Μονάδας και τους ορεινούς πληθυσμούς ποσοστού της παραγωγής.α) Διά της υποδείξεως και προστασίας δρομολογίων κινήσεως των φαλάγγων μεταγωγικών μεταφοράς εκ του κάμπου προς την ορεινήν περιοχήν.Α. ε) Να προσβάλωνται συχνά αι οδικαί.ζ) Α) Να οργανωθώσιν αι διά πεζών ή εφίππων αναγκαίαι και προς ορισμένους άξονας διαβιβάσεις προς έγκαιρον πληροφορίαν. σιδηροδρομικαί και τηλ/και επικοινωνίαι του κατακτητού ή άλλα ασθενώς υπό τούτου κατεχόμενα σημεία.. Μπαλάνο διά Μουζακίου Μονή Κορώνας διά Παλαιοκάστρου Δαφνοσπηλιά ή Παλιούρι προς Σαραντάπορο Χαλαμπράζι-Αμαρλάρ προς Λουτρά Σμοκόβου Ασλανάρ προς Σμόκοβον β) την συγκρότησιν των φαλάγγων μεταφοράς.να καταστρέφωνται ή αχρηστεύονται προσωρινώς διά παντός μέσου και δι' ισχυρών εν ανάγκη προσβολών.δ) Δι`ισχυρών ομάδων κρούσεως ή και μαζικών ενεργειών να απαγορευθή η εις τον κάμπο κυκλοφορία των τμημάτων του εχθρού ή και οργάνων του κατακτητού και της Ραλλικής Κυβερνήσεως προς προστασίαν των παραγωγών και παρεμπόδισιν της αρπαγής ή ακόμα και προς εύρυνσιν του χώρου ασφαλείας των εκτός του ελέγχου του κατακτητού αλωνιστικών συγκροτημάτων.Τ.

Διάβα. είτε να περισυλλέξωσι τα ως άνω εις τον κάμπον τμήματα. συνεννοούμενοι προς τούτο με τας Διοικήσεις των οικείων εφεδρικών Συν/των άτινα δυνάμει της παρούσης να εκπληρώσωσι πάσαν σχετικήν αίτησιν.8) Τα Συν/τα 4ον και Ι/38 να ώσιν έτοιμα ανά πάσαν στιγμήν είτε να ενισχύσωσι. του αποσπάσματος ΖΟΓΛΟΠΙ 5) Διά την περιοχήν Ανατολικώς Κόζακα (Λεσσιανά Μικρή Πουλιάνα .Λ.Κέντρα προς α δέον να συγκλίνουν τα δρομολόγια μεταφοράς τροφίμων της περιοχής. Αι Διοικήσεις του αποσπάσματος και του Λόχου διά του Συν/τός του να τηρώσιν διαρκώς ενήμερον την Μεραρχίαν περί της καταστάσεως και των εν γένει ενεργείων των.Σ.4) Σ.Προς τούτο αι Διοικήσεις Αποσπάσματος και Λόχου να φροντίζωσι να ευρίσκωνται εις διαρκήν επικοινωνίαν το μεν πρώτον με το Ι/38 Συν/μα Ευζώνων.Δ. Τα αυτά Συν/τα διά των εν πρώτω Κλιμακίων τμημάτων των θα εκπληρώσωσι την προστασίαν των αμέσως εγγύς παραγωγών και θα προστατεύωσι τας μεταφοράς εις τον χώρον τούτων.Χάνια Μπέκου.Καρυές . 7) Διά τυχόν συντονισμένων ενεργειών περί τα όρια Αποσπάσματος και Λόχου ο τελευταίος υποχρεούται να συμμορφούται προς τας διαταγάς της Διοικήσεως του Αποσπάσματος ήτις και να αναφέρη σχετικώς εις την Μεραρχίαν .Καλαμπάκα . διά Διάβας Επιβοηθητικώς Λεσσιανά 6) Διά την εκπλήρωσιν πασών των αποστολών των το Απόσπασμα και ο Λόχος του Συν/τος δύνανται να χρησιμοποιήσει τον κατά τόπους εφεδρικόν Ε.Αι αυταί θα φροντίζωσι διά την λήψιν των αναγκαίων μέτρων ασφαλείας προς αποφυγήν αιφνηδιασμών και αδικαιολογήτου φθοράς των τμημάτων των.- . διά Πόρτας Χρυσομηλιά.Α. άπαντα συμπεριλαμβανόμενα) θέλει ενεργήσει Λόχος πλέον Διμοιρία 4ου Συν/τος υπό την ενειαίαν διοίκησιν της του Λόχου με αποστολήν την αυτήν του αποσπάσματος διά την περιοχήν του και εξαρτώμενος από το 4ον Σύν/μα Πεζικού . ο δε δεύτερος με το 4ον Συν/μα Πεζικού.Τρίκκαλα ..Ποταμός Ληθαίος .

Διακομιδαί ασθενών: Του Λόχου προς τα Ανναρωτήρια του Συν/τος. 10) Έναρξις λειτουργίας του Αποσπάσματος η μεσηβρία της 23ης του τρέχοντος μηνός. Του Αποσπάσματος ως ειδική διαταγή.V.) .Υ. Όσον αφορά την ενέργειαν εν περιπτώσει εκκαθαριστικών επιχειρήσεων εκδοθήσεται ειδική διαταγή.ΚΙΣΣΑΒΟΣ Διά την ακρίβειαν Το ΙΙΙον Γραφείον (Τ.Η ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΤΗΣ Ιης ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ Ι.Του Αποσπάσματος εκ των κατά τόπους Κλιμακίων ΕΤΑ και οσάκις δεν είναι δυνατόν διά τα τμήματα τα εγγύς των ορεινών μερίμνη του Ι/38 Συν/τος Ευζώνων.Του Λόχου μερίμνη του Συν/τός του.ΚΟΥΣΤΑΡΑΚΗΣ (Συν/ρχης) Γ.Σ.9) Διατροφή.

Συμμετοχή τμημάτων σας απαραίτητος και προς λαφυραγώγησιν πολεμικού υλικού και άλλων ειδών ΣΤΟΡ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ XVI ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ Ιον ΑΡΙΘΜ.Εγρίνεται εκτέλεσις σαμποτάζ μεταξύ Κουρνόβου . Ε.22 Κρυπτογραφικώς Γραφ.7.44 Αριθ. 482 Ωρα 1000 ΑΠΟ ΡΑ ΠΡΟΣ ΘΚ Επί Ε Π Ε 692 αναφοράς σας ΣΤΟΡ. ΡΑ Υπογραφή 23 Ε. 655 ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ - ΔΙΑΤΑΓΗ .Α.Σ.Π.Λ. Κατόπιν Ε Π Ε 1225 Γενικού ΣΤΟΡ.Γοργοποτάμου μόνον ΣΤΟΡ.Ε. ΙΙΙ 19.

Π. Καμμιά βραδύτητα δεν θα δικαιολογηθή γιατί η υπόθεση αυτή πρέπει να λήξη το .Σε συνέχεια προς την υπ` αριθμ. 6776/18-7-44 διαταγή μας που κοινοποιούσε την υπ`αριθμ 749 διαταγή της Γραμματείας Στρατιωτικών κοινοποιούμε όπως είναι την υπ`αριθμ. Α. 348 Διαταγή της Γραμματείας Στρατιωτικών και σας παραγγέλουμε πως τις προτάσεις για ηθικές αμοιβές να μας τις υποβάλετε το γρηγορότερο.

Α.Ε. ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ Δ/ΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΑΡΙΘΜ.Υ. παρά τας επί τούτου διαταγάς και υπομνήσεις μας και ότι στερρά θέλησίς μας εξυπηρετούσα τον αγώνα θετικώς είναι να γίνεται άνευ δισταγμών και καθυστερήσεων χρήσις και των δύο σκελών των παρά των Διοικήσεων διατιθεμένων ηθικών αμοιβών και κυρώσεων προς εδραίωσιν και εξύψωσιν του πνεύματος της αυτοθυσίας και του καθήκοντος.Τ.Σ.Δ. καπεταναίους και αντάρτες. Σ. τη 25-7-44 ΠΑΡΑΛΗΠΤΑΙ Άπαντα τμήματα XVI Ταξιαρχία Σ.Επίσης τονίσατε εις όλας τας Μεγάλας Μονάδας ότι εκπλησόμεθα δι' αδικαολόγητο φειδώ χρήσεως του σπουδαιοτάτου τούτου όπλου της απονομής ηθικών αμοιβών εις διακρινομένους και ανδραγαθούντας αξ/κούς. ΖΑΧΑΡΙΑΣ Η Διά την ακρίβειαν Το Ιον Γραφείον (Τ. Α. 348 ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ - ΠΡΟΣ Το Γενικό Στρατηγείο ------------Μας εδόθη αφορμή αλλά και εν συνεχεία προς την υπ`αριθμ.συντομότερο με ευθύνη των διοικητών.) Π. 1167/7-6-44 Δ/γή μας παρακαλούμε να διατάξητε τηλ/κώς την V Ταξιαρχίαν να υποβάλη άνευ αναβολής προτάσεις ηθικών αμοιβών διά γενομένας επιχειρήσεις παλαιάς και προσφάτους.Ε.Η Ανώτατη Διοίκηση του Εθνικού Στρατού ΕΛΑΣ επιθυμεί να .Π.

γνωσθεί εις τας Διοικήσεις των Μ.Μονάδων ότι θα ελέγξη πάσαν παράλειψιν επί του σημείου τούτου και θα χαρακτηρίση ταύτην ως βασικόν Διοικητικόν σφάλμα εν τη εξυπηρετήσει του αγώνα. Άλλωστε η ΠΕΕΑ ευθύς εξ`αρχής κατέδειξε την σημασίαν την οποίαν απέδιδε ψηφίσασα μεταξύ των πρώτων της πράξεων το μέτρον των ηθικών αμοιβών ώστε να μην είναι δικαιολογημένη η παρατηρουμένη εφεκτικότης εν τη χρήσει του μέτρου τούτου.- .

Δ.Α.7. ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΕΛΑΡΧΗ ΑΡΙΘ.Λ. Στρατηγείου 28.Σ.Π. . Μάντακας 24 Ε. Στοπ.Α. Επ`ευκαιρία συνιστώμεν αποφυγήν διακρίσεων μεταξύ Συμμάχων Στοπ.1944 Κ.Δ. Επίδειξιν εκτιμήσεως και αβρότητος απέναντι Αγγλοαμερικανών και Ρώσων υπολογιζομένων εξ ίσου Συμμάχων Στοπ. Ε. 6712 Διαταγή Μετά χαράς αγγέλομεν άφιξιν πολυμελούς Σοβιετικής Στρατιωτικής Αποστολής παρά τω Στρατηγείω Ε. Σ.Σ.Στην έδρα της ΙΙ Ιουλίου 1944 Ο Γραμματέας των Στρατιωτικών Εμμ.Λ.Την παρούσαν μου παρακαλώ να κοινοποιήσητε επειγόντος ως προσωπικήν εις τας Διοικήσεις των Μεγάλων Μονάδων και να παραρακολουθήσητε την εφαρμογήν της. Γεν. Άπαντες αντάρται και Αξιωματικοί πρέπει αποδίδουν προσηκόντως χαιρετισμόν εις άπαντας Συμμάχους συνδέσμους Αξιωματικούς Στοπ.

Ο Επιτελάρχης Ν. VIII.3/7 Σ.ΠΑΠΑΣΤΑΜΑΤΙΑΔΗΣ . Γ.Συν/ρχης (Τ. Σχολή Αξιωματικών Κλιμ. XIII Μεραρχίαι V Τξιαρχία .) Παραλήπται I.Μακεδονίας ΙΧ και Χ Μεραρχίαι Ακριβές αντίγραφον .Σ. Ιπ. Πελοποννήσου Ομάς Μ.Σ.

Ε.Ε.δ.Υ.Δ.Π. Ε. XVI ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ 54ον ΣΥΝ/ΜΑ ΠΕΖΙΚΟΥ ΑΡΙΘ.Σ. Ε. Ε. ΠΡΩΤ. XVI ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΙΙΙον ΑΡΙΘ. Ο Επιτελής (Τ.Α. 54ου Συν/γματος τη 28/7/1944 ΠΑΡΑΛΗΠΤΑΙ Η Άπαντα τα τμήματα.Λ.Π. 708 . Σ.- Διοίκησις κ. 708/18/7/44 XVI Ταξιαρχίας προς γνώσιν.Α.Ε.Λ.) ΧΑΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ Ε.25 Ε.Σ. 1281 ΔΙΑΤΑΓΗ Κοινοποιούμεν κατωτέρω την υπ`αριθ.Π.

Οι χωρικοί των κατά τη σιδ/κήν γραμμήν χωριών. Ομοίως το Ι/54 Τάγμα επιτυχώς τας ενέδρας και προσβολάς μικρών μεμονομένων Τμημάτων διά τας οποίας ανέπτυξεν αναλόγους ικανότητας.Τα Τμήματα μας να μη παρουσιάζονται ποτέ στα χωριά αυτά ν`αποκρύπτωνται ή να εκδηλώνουν την επίθεσιν των αιφνιδιαστικά. Καίτσης της οποίας η εξουδετέρωσης ήτο αδύνατος δεν επετεύχθη ο κύριος σκοπός της επιχειρήσεως τουτέστιν η πλήρης καταστροφή του σταθμού αλλά επετεύχθησαν μόνον οι δευτερεύοντες σκοποί.Μακρακώμης 17-18 Ιουνίου. . Τούτο πρέπει οπωσδήποτε να εξουδετερωθή. Η παρουσία της περιπολούσης θωρακισμένης αμαξοστοιχείας εις Σ.Ανατινάξεις αμαξοστοιχειών υπό τμημάτων Ι/54 Τάγματος εγένοντο επιτυχώς με καλά γενικώς αποτελέσματα.Οι Αντάρτες εισέδυσαν εις τα μόνιμα πολυβολεία και κατέσφαξαν διά μαχαίρας τους σκοπούς. Επιχειρήσεις κατά Καίτσης εγένοντο με μεγάλο επιθετικόν πνεύμα.Τα Τμήματα είναι ικανά διά την επιτυχή εκτέλεσιν παρομοίων επιχειρήσεων.Τα Τμήματα απέκτησν ευχέριαν εις την επιτυχή εκτέλεσιν Σαμποτάζ.ΔΙΑΤΑΓΗ Α. ΚΡΙΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΕΠΙ ΔΙΕΞΑΧΘΕΙΣΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ Επιχειρήσεις αναφερόμεναι εις συπληρωματικόν δελτίον μηνός Μαίου.Τα Τμήματα του 54ου Συν/γματος εξετέλεσαν μετά μεγάλης επιτυχίας ενέδρας και αιφνηδιαστικάς προσβολάς κατά των κινουμένων μεμονομένων φαλάγγων του εχθρού. Επιχειρήσεις κατά Σπερχιάδος .Δεν ελήφθησαν όμως ως φαίνεται σχολαστικώς τα μέτρα ασφαλείας κατά τας αναγνωρίσεις. ευθύς ως αντιλαμβάνονται αναγνώρησιν γενομένων υπό Ανταρτών αναχωρούν μεθ`όλων των ποιμνίων ζώων και υπαρχόντων των πράγμα που παρετήρησαν οι Γερμανοί και το έχουν ως σημείον επικειμένης ανταρτικής επιθέσεως ή Σαμποτάζ και εντείνουν τα μέτρα ασφαλείας των.Σ.

ενεργείσαντα την επιβράδυνσιν του εχθρού εκ των κατεχομένων θέσεων συμπτήχθησαν διαδοχικώς εις θέσεις καταλλήλους εξ`ων ενείργουν ότι και εκ των αρχικών τηρούντα συνεχώς την μετά του εχθρού επαφή. Ενέργειαι τμημάτων 54ου Συν/γματος κατά Καρμάριανης και Άνω Λεχωνίων εγένοτο καλώς.Υπάτη ή μέρος αυτής ενεργή δυτικώτερον αναγνωρίσεις μικρού βάθους ευθύς δε ως αντιληφθή ισχυροτέραν αντίστασιν δεν καταβάλλει σοβαράν προσπάθειαν διά περαιτέρω κινήσεις.Σπερχειάδος . Ι. Το 52ον Σύν/γμα έστησεν επανειλλημένως ενέδρας εις τον τομέα του χωρίς αυτά ν`αποδώσουν θετικόν αποτέλεσμα διότι οι Γερμανοί δεν εκινήθησαν κατά τας ημέρας αυτάς πιθανόν .ΙΙΙ.Τα τμήματα του 54ου Συν/γματος επέδειξαν και επιδεικνύουν εξαιρετικόν μαχητικόν επιθετικόν πνεύμα πολύ καλήν προπαρασκευήν και πολύ καλή εκτέλεσιν αποφασιζομένων επιχειρήσεων.Η ενέργεια υπήρξε αρίστη και διετάχθη υποβολή προτάσεως δι' απονομήν ηθικών αμοιβών εις τους συντελέσαντας εις τας άνωθεν επιτυχίας. Τελικώς απέκρουσαν την προσπάθειαν του όπως προχωρήσει περισσότερον εντός της κοιλάδας καταστρέψαντα μέρος των μέσων του.Ο εχθρός εσχάτως ενήργησεν επανειλλημένως προσβολάς των προκεχωριμμένων τμημάτων καταλαμβάνων δε την γραμμήν Πλατυστόμου . IV. ΙΙ.Να ενταθή όμως η προσπάθεια διά μεγαλυτέραν δυνατή λαφυραγώγησιν υλικού πράγμα που αποτελεί ένα των κυριοτέρων σκοπών των επιχειρήσεων. Τα επί της γραμμής προφυλακών τμήματα μας κατενόησαν πλήρως την δοθείσαν εις αυτά αποστολήν (τουτέστιν εν περιπτώσει επιθέσεως να επιβραδύνουν την ενεργείαν των και να συμπτύσωνται εις την γραμμήν αντιστάσεως) και την εξεπλήρωσαν καλώς.Μακρακώμης . Προσβολή Γερμανικού αντιτορπιλικού και κατάριψις υδροπλάνου υπό πυρ/κού 54ου Συν/γματος. Επιχειρήσεις 4 διμοιριών 54ου Συν/γματος κατά Καρλάρ εγένετο πολύ καλώς με ανεπτυγμένον επιθετικόν πνεύμα και με πλήρη κατανόηση διαταγών προισταμένων Κλιμακίων.

εγκαταστάσεων του εχθρού κ. ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ Πιθανώτατα κατά το τέλος του Ιουλίου αρχάς Αυγούστου οι Γερμανοί θα προσπαθήσουν εντείνοντες τις προσπάθειες των να αρπάξουν τας συγκεντρωθησομένας μεγάλας ποσότητας σιτηρών.. Ήδη σποραδικώς ενεργούν μεμονομένας συγκεντρώσεις σιτηρών (ως ανέφερε 54ον Συν/γμα).λ.Το Συν/γμα να λάβη τάχιστα τα επιβαλλόμενα μέτρα και να μας αναφέρη σχετικώς. Β. Εκμεταλλευόμενοι το επιθετικόν πνεύμα των ανδρών μας και την αποκτηθείσαν εξάσκησιν και πείραν εις επιθέσεις εναντίον εχθρικών τμημάτων.π.Η μετά της μεγαλυτέρας δυνατής επιτυχίας εκτέλεσις της μάχης συγκομιδής και συνεχής ενημέρωσις μας επί της πρόοδου της (54ου Συν/γμα υπέβαλεν έκθεσιν πρόοδου εργασίας του.) ΙΙ. Αι επιχειρήσεις να γίνονται προοδευτικώς σοβαρώτεραι και μεγαλύτεραι. ώστε αργότερον και εφ`όσον το επιτρέψουν αι δυνατότητες να διατάξωμεν την εκτέλεσιν επιχειρήσεων μεγαλυτέρας δυνάμεως (δυνάμεως 2 Λόχων και μεγαλυτέρας). Κυρία Αποστολή. ενέδρας εναντίον φαλάγγων ως και την αισθητήν μείωσιν του ηθικού του εχθρού θα οργανώνουμε συνεχώς επιχειρήσεις (ως αι τοιαύται μηνός Μαΐου Ιουνίου) προ των προφυλακών μας προς περιορισμόν του εχθρού εις τα βασικά κέντρα και ελάττωσιν ή τελείαν απαγόρευσιν των εξορμήσεων των προς τα χωριά της περιοχής μας.πληροφορηθέντες παρουσία Ανταρτών εκ προδοσίας χωριών πεδινών περιοχών. Ήδη να γίνονται επιχειρήσεις πλήρεις Λόχου ώστε στελέχη και άνδρες να αποκτώσιν προοδευτικώς σχετικήν εξάσκησιν και πείραν εκτελέσεως επιχειρήσεων Λόχου.- .Γ. ΕΝΤΟΛΑΙ Ι.

540/5/7/44 Δ/γή μας καθορίζει. β) Το Ι/54 Τάγμα να αυξήση τας ενέδρας και προσβολάς μικρών φαλάγγων δεδομένου ότι το έδαφος προσφέρεται προς τούτο.Σ.τ. γ) Το 52ον Συν/γμα να συνεχίση εντός των δυνατοτήτων του τας ενέδρας και τας λοιπάς ενεργείας του καταβάλον προσπάθειαν όπως αποδώσει θετικά αποτελέσματα και κτυπίση τον ραγιαδισμόν των χωριών του κάμπου διά της δράσεως και λοιπών μέτρων ως και η υπ`αριθ.Τ. Πολίτης (1/54 Τάγματος) Το ΙΙΙο Γραφείον ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΙΣ (Τ.Δ.ΙΙΙ. Εδικώτερον. Αμάρμπεης Διά την ακρίβειαν π. α) Το 54ον Σύν/γμα να προσπαθήση συν τοίς άλλοις να αυξήση την λαφυραγώγησιν πολεμικού υλικού πράγμα που απτελεί ένα των κυριοτέρων σκοπών επιχειρήσεων. τη 18/7/44 Η Διοίκησις της Ταξιαρχίας Α. Ο Συναγωνιστής Αμάρμπεης και το Ι/54 Τάγμα να μας ενημερώνη συνεχώς επί της μάχης παραγωγής.ΚΑΤΣΑΡΟΣ Σ.Ε.ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΠΑΡΑΛΗΠΤΑΙ 54 Συντάγματα 1/54 Τάγμα Συναγ.α.Κατά τα λοιπά το ζήτημα επιχειρήσεων διαχειρίζεται το Σύν/γμα μετά μεγάλης επιτυχίας.Π.) Θεσσαλική Ι Μεραρχία (υ.Ε.Σ.) .Υ.

Διά την ανωτέρω εργασίαν υφίσταται ωσαύτως συνεργείον οργανωθέν παρά των μηχανικών του Ε. .Τ. άτινα εχορηγήθησαν παρά της .Α.Πρωτ.Ν.5 τόννων.Λ.Π.Οργάνωσις Ναυτικών βάσεων . Οπλισμός . σχοινία. Τα μέσα με τα οποία επλουτίσθει η βάσις μέχρι σήμερον είναι ελάχιστα και διά τούτο παρουσιάζονται σοβαραί και αναγκαίαι ελλείψεις.Φλώρος» 2. φαλάγγια κ. Αριθμ.π. η χωρητικότης.Α.Β.Λ.47 Πρός το 54ον Συν/μα Πεζικού Όπου Επί Ε.Α.Ούτος αποτελείται από 4 οπλοπολυβόλα και 4 τόμσον αυτόματα. Τα πλοία «Νίκη» 18 τόννων.Α.Ν.26 XVI ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ 30-7-44 54ον ΣΥΝ/ΜΑ ΠΕΖΙΚΟΥ Ε. «Άγ.Εξ όλων των Ναυτικών Βάσεων η εν ενεργεία βάσις είναι η του Αγ. Τα μέσα ταύτα ήτοι βάζα. εν τη οποία υπάρχουν τα μέσα προς ανέλκυσιν και καθέλκυσιν των πλοίων. το οποίον μόνον μικροεπισκευάς δύναται να εκτελεί.Ιωάννου. συρματόσχοινα. και Νο 1120 5 τόννων χρησιμοποιούνται διά τας τοπικάς ανάγκας της Ε. 1826 του ΙΙΙ Επιτελικού Γραφείου προς 54ον Συν/μα έχομεν την τιμήν να υποβάλλομεν συνημμένως πίνακα εις ον εμφαίνεται ο αριθμός των εις χείρας του ΕΛΑΝ ευρισκομένων πλοίων το όνομα του πλοίου.Δ. «Δώδεκα απόστολοι» 10 τον. ανήκουν εις ιδιώτας άτινα παραχωρούνται παρ`αυτών. η ταχύτης και ο αριθμός ταξιδείων από 1ης Ιουλίου καθόσον προ του διαστήματος αυτού δεν ετηρήτο ημερολόγιον των ταξιδείων.λ.Ν. και του 54ου Συν/τος.

αγγλικής εν Τουρκία βάσεως και ήδη χρησιμοποιούνται ταύτα εις τα πλοία όταν ευρίσκονται εν πλώ. Αυτή τώρα οργανούται ειδικοί δε εργάται ασχολούνται εις την κατασκευή και τοποθέτηση των αναγκαιούντων.- .44 Δ/γήν.Α.Β. Βάσις Καμαρίου.Υ.Βάσις Σκιάθου.Π. 752 ΔΙΑΤΑΓΗ Κοινοποιούμεν κατωτέρω την υπ`αριθ. και δεδομένου ότι ο απομένων ενταύθα αριθμός των ανδρών είναι ώσαυτως ελάχιστος η εξασφάλισις της βάσεως είναι ελειπής.Στρατηγείου και την υπ`αριθ. Βάσις Εληάς. Στρατηγείου Κλιμ. Εφ`όσον όμως ελλείπουν τα σκάφη δεδομένου ότι φέρουν μεθ`εαυτών τα όπλα. Ν.7.) 27 ΕΛΑΣ ΙΙΙ Μεραρχία Γραφείον ΙΙον ΑΡΙΘ. (Τ. 400/29. η εξασφάλιση γίνεται διά των ανωτέρω όπλων. Πρόκειται περί ορμίσκου εις τον οποίον γίνεται ιδία η εκφόρτωσις των εκ Τουρκίας και εσωτερικού αφικνομένων ειδών. Εφ`όσον τα σκάφη ευρίσκονται ενταύθα και υπάρχουν διαθέσιμοι άνδρες. ως και ατομικών τούτων άτινα φέρουν οι άνδρες. ΕΠ.Πελ/σου δι' ης κοινοποιείται η υπ`αριθ.Ν. Η εξασφάλισης των δρομολογίων γίνεται διά 4 μικρών πλοίων.44 Δ/γήν του Γεν. Ελάχιστα χρησιμοποιήται διά φορτοεκφορτώσεις και επιβίβασην επιβατών.Εξασφάλισης της ανωτέρω βάσεως. 402/31.Δ.7. Ε. 6712 Δ/γή του Γεν.

Δ/σις Δικαστικού Η ΙΙΙ Μεραρχία Αντ/ρχης Πυρ/κού ΤΣΙΚΛΗΤΗΡΑΣ Καπετάνιος ΕΡΜΗΣ (Τ.) Πελ/κή Επιτροπή (υ. ΙΙον εφ. Σύν..Ε.Σ) . Τμήμα Εφοδ. 5. (υ.IX Ταξιαρχίαι ΙΙον Σ. Δ. Δι' ασυρμάτου Ε.Π.τ.α.Τ.Παραλήπται: Σ.τ.Π.8..α.) Ι-ΙΙ-ΙΙΙ. Λόχος Στρατηγείου Κοινοποιήσις: Δ.Α.44 VIII .

VIII.VIII.VIII.44 Παπασταματιάδης Νικ.Δ. 6712 Ραδ/μα Γεν.44 Γεν. Άπαντες αντάρτες και Αξ/κοί πρέπει αποδίδουν προσηκόντως χαιρετισμόν εις άπαντας Συμμάχους Συνδέσμους και Αξ/κούς.Στρατηγείου και εντέλλομαι πλήρη συμμόρφωσιν και κοινοποιήσιν απάσας υφ`υμάς Μονάδας και τμήματα. Σ. 6712 δι' ασυρμάτου Διαταγή Απάσας Μονάδας μετά χαράς αγγέλομεν άφιξιν πολυμελούς Σοβιετικής Στρατιωτικής Αποστολής παρά τω Στρατηγείω ΕΛΑΣ επ`ευκαιρία συνιστώμεν αποφυγήν διακρίσεων μεταξύ Συμμάχων επίδειξιν εκτιμήσεως και αβρότητος απέναντι Αγγλοαμερικάνων υπολογισομένων εξ ίσου Συμμάχους. 31. Γεν.Π.Π. Ε.Π.44 ΑΡΗΣ ΒΕΛΟΥΧΙΩΤΗΣ Αριθ. Ε. 402 ΙΙΙ Μεραρχίαν Κοινοποιώ το Ε.Στρατηγείο Επί αγγελία αφίξεως παρ`υμίν Σοβιετικής Στρ.Στρατηγείον το Ε. Αριθ.Κοινοποιήσατε και τούτο μονάδας και τμήματα σας.Αποστολής . Στρατηγείον 28. Σ. Ε.Δ. 400 κοινοποιημένον και υμίν.Εις απάντησιν αυτού απεστείλαμεν Γεν. 400/29.Π.Π.Αριθ.

ελευθερίαν Λαών στοπ.Α. Πελ/σου στοπ.Στρατός Πελ/σου εκφράζει στοπ.Σ. ΑΡΗΣ ΒΕΛΟΥΧΙΩΤΗΣ Ακριβές αντίγραφον .Δηλούμεν συνέχισιν αγώνος και μέχρι τελευταίας ρανίδος αίματος μας.Διαβιβάζομεν αυτή στοπ.Λ. εγκαρδίους συναγωνιστικούς χαιρετισμούς απάντων Αξ/κών και οπλιτών Ε. απόλυτον πίστιν επί συμμαχικού αγώνα διά συντριβήν Φασισμού.Επί συμπλήρωσει Στρατιωτικής Αποστολής εν Ελλάδι εξ αντιπροσώπων τριών Μεγάλων Συμμαχικών Εθνών στοπ.στοπ. στοπ.

Μόλις λάβει γνώση ενός αδικήματος θα φροντίση για τη συλλογή των αποδείξεων από πρόσωπα που έχουν ίδια αντίληψη.28 Ε. ΧΙΙΙ ΜΕΡΑΡΧΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ Δ/ΣΙΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ Αριθ. Ι. που βρίσκεται πιο κοντά στο τόπο του αδικήματος. δικαστικοί υπάλληλοι. Η κατάθεση δε του μάρτυρα να μην είναι απλή περιγραφή του περιστατικού αλλά αποδειχτική δηλαδή να έχει όλα τα στοιχεία πάνω στα οποία στηρίζεται ο μάρτυρας. ΙΙ.Λ. που έχουν τα προσόντα για να διορισθούνε προανακριτές. Επί πλέον δε να μας στείλουν τα στοιχεία προυπηρεσίας τους. εξαρτάται να πάρη η υπόθεση το γρήγορο και κανονικό δρόμο της. Από καιρό ζητήσαμε από τα Συν/τα. Από αυτόν. φοιτητές νομικής). ο προανακριτής πρέπει να επιμένη με σχολαστικότητα στις λεπτομέρειες .Α. Λίγες ήσαν οι μονάδες που συμμορφώθηκαν. Σε κάθε μονάδα για το χειρισμό των ποινικών υποθέσεων υπεύθυνος είναι ο προανακριτής.να μας στείλουν το ταχύτερο τα ονοματεπώνυμα των συναγ.Σ. και που πολλές φορές έχει άμεση αντίληψη. 10837 ΔΙΑΤΑΓΗ Την τελευταία περίοδο διαπιστώνουμε ότι πολλές μονάδες μας δεν έχουν συμμορφωθή με προηγούμενες εντολές και οδηγίες μας σχετικά με τη διεξαγωγή ανακρίσεων και γι`αυτό επανερχόμαστε ελπίζοντας ότι στο εξής δεν θα παρατηρηθή καμιά ανωμαλία και σύγχυση. Τάγματα και Λόχους να μας στείλουν τα ονοματεπώνυμα των υπηρετούντων σ`αυτά συναγ. δικηγόροι. που έχουν τα προσόντα προανακριτικού οργάνου (δικαστές. Επειδή το ζήτημα αυτό είναι από τα σοβαρότερα της δικαστικής μας υπηρεσίας γι`αυτό όλες οι μονάδες .και κείνες που συμμορφώθηκαν με την προηγούμενη .

επάγγελμα. έρευνα στο σπήτι. Επίσης να γράφεται το ονοματεπώνυμο του προανακριτή. Τα στοιχεία ταυτότητος (ονοματεπώνυμο. Πολλές φορές οι μάρτυρες και κατηγορούμενοι προκειμένου να καταθέσουν μιλάνε πρώτα και επί πολύ για τον εαυτό τους και κατόπιν ασχολούνται με την υπόθεση για την οποία εξετάζονται. συγγένεια με τον κατηγορούμενο) όρκιση μαρτύρων. Το ξυλοκόπημα. χρονολογία και υπογραφή από τον εξετάζοντα και καταθέτοντα. θα γίνωνται εκθέσεις και θα υπογράφονται από δυο μάρτυρες.Για κάθε κατάσχεση πειστηρίων. αλλά θεωρούνται σαν εγγυήσεις για την απονομή καλής δικαιοσύνης. παραγγέλει πραγματογνωμοσύνη. Επί του σημείου αυτού τονίζεται ιδιαίτερα ότι ο τρόπος και η μέθοδος της ανάκρισης του κατηγορουμένου πρέπει νάναι κατά πάντα ανθρώπινη και πολιτισμένη. βασανιστήρια σωματική και ψυχολογική βία ανήκουν σαν . ωρισμένα στοιχεία απαραίτητα για κάθε κατάθεση πρέπει να υπάρχουν οπωσδήποτε. Όταν το επιβάλλουν οι περιστάσεις ο προανακριτής προβαίνει σε κατάσχεση πειστηρίων.της ουσίας. Βρίσκονται δε προανακριτές που κάθονται και γράφουν όλες αυτές τις ανώφελες λεπτομέρειες ενώ λίγα λόγια γράφονται για την ουσία της υπόθεσης. αυτοψία. Στην περίπτωση της σύλληψης πρέπει να ενεργή ο προανακριτής με περίσκεψη και όταν πρόκειται για σοβαρό αδίκημα.Επίσης σε κάθε κατάθεση να γράφεται ότι διαβάστηκε και επιβεβαιώθηκε από τον εξετασθέντα.Ο προανακριτής δεν είναι ανάγκη να γράφει όλα αυτά που δεν έχουν καμιά σχέση με την υπόθεση.Τονίζομε ιδιαίτερα το ζήτημα αυτό γιατί μια σύλληψη που γίνεται βιαστικά και απρόσεχτα έχει πολλές συνέπειες από κάθε πλευρά. έρευνα στο σπίτι. επίσης χρόνος και τόπος τέλεσης του αδικήματος. προ παντός εκείνα που βγαίνουν απ`τη διασταύρωση των καταθέσεων των μαρτύρων. Είναι στοιχεία που οπωσδήποτε πρέπει να υπάρχουν σε κάθε κατάθεση.Αυτά δεν είναι απλοί τύποι. IV. ΙΙΙ. θρήσκευμα. κατοικία. γιατί πολλές φορές παρουσιάστηκαν στο Στρατοδικείο μάρτυρες και κατηγορούμενοι που δηλώσανε ότι υπέγραψαν την προανάκριση χωρίς να τους διαβαστή η κατάθεση. Προκειμένου να απολογηθή ο κατηγορούμενος θα τους λέμε τα στοιχεία της κατηγορίας. ηλικία. τόπος γεννήσεως. διατάσσει τη βιαία προσαγωγή μαρτύρων και σύλληψη κατηγορούμενων. αυτοψία.

2. 1.Σύμφωνα με το άρθρο 8 της Πράξης 37 της ΠΕΕΑ.. Σοβαρό ζήτημα σε κάθε ποινική υπόθεση είναι ο χαρακτηρισμός της πράξης.Σήμερα δε που ήμαστε καθοδηγητές του Λαού πρέπει να είμαστε με τις πράξεις μας στην απονομή της δικαιοσύνης λαικοί πέρα για πέρα..π.. εφ`όσον πρόκειται να αντιμετωπίσουμε προδότες. καθόμαστε και κάνομε ανακρίσεις δικαστήρια κ. κλέφτες. σκεφθείτε τα ζητήματα που δημιουργούνται.Εμείς αποδίδουμε δικαιοσύνη.λ. δεν σημαίνουν ότι εμείς μπορεί να μιμηθούμε ή να συναγωνιστούμε την αντίδραση. Όλα τα πλημμελήματα και κακουργήματα που γίνονται από στρατιωτικούς (για τα πταίσματα επιβάλλεται πειθαρχική ποινή από την συνέλευση της μονάδος του κατηγορουμένου).Τον χαρακτηρισμό τον κάνομε με τα στοιχεία που περιέχει η δικογραφία.. Τα λεγόμενα από μερικούς ότι η αντίδραση μας φυλακίζει.π.λ.Δεν είναι μικρές οι ζημιές που πάθαμε όταν κάτω από μεγάλη πίεση χάθηκαν οι αυτουργοί μεγάλων εγκλημάτων. Όλα τα αδικήματα ιδιωτών που βλάφτουν στον αγώνα . μας σκοτώνει μας καίει.Γι`αυτό αν βρίσκεται κανένας σ`αδυναμία για τον χαρακτηρισμό να στέλνη ερώτημα στη Δ/ση Δικαστικού με μια περίληψη. στο στρατοδικείο καθορίζονται τα εξής αδικήματα. Πολλοί νομίζουν ότι επειδή κάνομε επανάσταση μπορεί να χωρέση βούρδουλας κ.Οι συναγ. V.Χρειάζεται όμως προσοχή στο ζήτημα αυτό γιατί από το χαρακτηρισμό εξαρτάται η αρμοδιότητα του δικαστηρίου.μέσα ανάκρισης στο παρελθόν.Ημείς δεν πρέπει να πέσουμε στις μεθόδους της αντίδρασης.Το να χτυπάμε ή να βασανίζουμε τους κατηγορούμενους για να ομολογήσουν την πράξη για την οποία κατηγορούνται δείχνει την αδυναμία μας για τη συγκέντρωση στοιχείων και περιμένουμε με την ``ομολογία`` του κατηγορούμενου που θα είναι αποτέλεσμα βίας. αυτοί κάνουν λάθος. να έχουμε την ποθουμένη απόδειξη ενώ ξέρουμε ότι τέτοια ομολογία δεν έχει καμιά αποδειχτική αξία. μας ρημάζει χωρίς καμιά διαδικασία ενώ εμείς . φονιάδες και άλλους εγκληματίες.Εμείς ήμαστε επαναστάτες του 20ου αιώνα και όχι του μεσαίωνα.Όταν δε ο αυτός κατηγορούμενος εξετασθή στην ταχτική ανάκριση και ισχυριστή ότι τα όσα κατέθεσε τα κατέθεσε κάτω από τη βία.

αναίρεση. Κάθε πράξη συνεργασίας με τους εχθρούς του λαού ή εκμετάλλευση των εξαιρετικών συνθηκών για να κερδίση ο δράστης ηθικά. Κάθε πράξη που γίνεται με πρόθεση να βλάψη με οποιοδήποτε τρόπον τον Εθνικοαπελευθερωτικό αγώνα (σαμποτάζ). κοινοτήτων των νομικών προσώπων Δημοσίου Δικαίου ή απελευθερωτικών οργανώσεων ζ) εμπρισμού δάσους και κάθε δασικό αδίκημα που προξενεί ζημία αξίας ανώτερης από δυο κυβικά μέτρα ξυλείας. υλικά ωφελήματα με τρόπο που αντιβαίνει στο Εθνικό συμφέρον ή στα καλά ήθη. Όσα άλλα αδικήματα υπάγονται με ειδικούς νόμους στα 9. 8. Τα`αδικήματα α) ληστείας β) κλοπής γ) ζωοκτονίας δ) κλοπής.λ. θανατηφόρα τραύματα) και όσα αδικήματα προβλέπει η Στρατιωτική ποινική Νομοθεσία που ίσχυε πρίν απ`τη κατοχή όπου δεν τροποποιείται από τη πράξη 37. στάση. 3. 7. φυλάκιση ή εκτόπιση στ) κλοπής και υπεξαίρεσης ιστορικών ή θρησκευτικών κειμηλίων ή κάθε είδους περιουσιακών στοιχείων του κράτους.(λέξις δυσανάγνωστος).την ασφάλεια και την περιουσία των αγωνιζομένων δυνάμεων (εσχάτη προδοσία. φθορά ειδών του στρατού. συκοφαντία. Όλα τα κακουργήματα και πλημμελήματα που κάνουν ιδιώτες σε συνεργασία με στρατιωτικούς. Στρατιωτικοί σύμφωνα με το άρθρο 10 της Πράξης 37 της ΠΕΕΑ είναι εκτός από τους άνδρες του ενεργού ΕΛΑΣ και οι του . αντίσταση.π. δυσφήμηση και εξύβρυση των δυνάμεων του αγώνα ή των αρχηγών του κ. περιορισμό. φόνος.χ. υπεξαίρεσης ή διαρπαγής ιδιωτικής περιουσίας που γίνεται κατά τη διάρκεια ή από αφορμή πολεμικών επιχειρήσεων ε) απόδρασης καταδίκου ή υποδίκων που είναι υπό κράτηση. των εκκλησιών και μοναστηρίων. Όσα αδικήματα έγιναν με πρόθεση και βλάφτουν τη ζωή (π. δήμων. συντήρηση. Τα αδικήματα της Πράξης 8 της ΠΕΕΑ. Στρατοδικεία. 5. 6. παιδοκτονία ή απόπειρα των αδικημάτων αυτών. VI. 4. κλοπή ή υπεξαίρεση ειδών του αγώνα.

κατηγορουμένων και υπηρεσίας.Δ.Υ. Σ. 5-8-44 Διά την ακρίβειαν Δ/σις Δικαστικού (Τ.Η έκθεσης αυτή θα στέλλεται στη Δ/σιν Δικαστικού και θα έχει πλήρη εικόνα των υποθέσεων αν ενεργήθηκαν.) ΛΕΥΤΕΡΙΑΣ Παραλήπται Όλες αι μονάδες Η ΧΙΙΙ ΜΕΡΑΡΧΙΑ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ Συν/ρχης ιππικού ΤΑΣΙΟΣ . Πολλές φορές συμβαίνει να ζητάμε από τις μονάδες συμπληρωματικά στοιχεία για διάφορες καταθέσεις και χρειάζεται να κάνουμε υπομνήσεις πολλές φορές και έτσι χρονίζει η υπόθεσις σε βάρος της ένοιας της δικαιοσύνης.Σ.Ο προανακριτής κάθε ομάδος είναι υπεύθυνος για τη δουλειά αυτή. VΙΙΙ.Η ταχτική αυτή που δείχνει αμέλεια πρέπει να λείψη.εφεδρικού ΕΛΑΣ εφ`όσον εκτελούν υπηρεσία και όσοι ανήκουν στην Εθνική Πολιτοφυλακή και της Επιμελητείας του Αντάρτη. Στις 25 κάθε μήνα όλοι οι προανακριτές να κάνουν μηνιάτικη έκθεση κίνησης της υπηρεσίας τους. VII. σε πιο στάδιο. βρήσκονται εάν κρατείται ο κατηγορούμενοπς και γενικά κάθε τι που θα μας ενδιαφέρει.

Ποία η έναντι του πληθυσμού και των τμημάτων του Ε. 854/5.Π.Λ.29 Ε. ΓΕΝΙΚΟΝ ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΟΝ ΚΛΙΜΑΚΙΟΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΠΙΤΕΛ.Α.Πόσοι τούτων είναι Ελληνο-αμερικανοί. εις την περιοχήν σας ν`αναφέρετε αμέσως.Σ.) (Υπογραφή) Ακριβές αντίγραφον . 6.Α. ΓΡΑΦ.44 ΑΡΗΣ ΒΕΛΟΥΧΙΩΤΗΣ Διά την ακρίβειαν ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΙΣ: Το ΙΙ Γραφείον Γενικόν Στρατηγείον (υ. κατόπιν της Α.VIII.44 Διαταγής Γ.VIII.Σ.Σ διαγωγή και συμπεριφορά των.Σ. 82 Πελ/σου ΙΙΙ Μεραρχίαν Εχω την τιμήν. να παρακαλέσω όπως εντός δυο ημερών από λήψεως παρούσης αναφέρετε: Πόσοι Αμερικανοί Συμμαχικής Αποστολής ευρίσκονται εις την περιοχήν σας και πόσα τυχόν τμήματα Κουμάντος.Π.Δ. ΙΙ ΑΡΙΘ. Α.τ.Εκτός των ανωτέρω κάθε νέαν άφιξιν Αμερικανών κλπ.α.Λ.Τι είδος προπαγάνδας εξασκούσι.

άρχισε η οικονομική ενίσχυση των Μονάδων του ΕΛΑΣ με βάση την δύναμην των. με το σκοπό της προμήθειας τροφίμων γι`αποθέματα το χειμώνα. για την συνέχιση του Εθνικοαπελευθερωτικού αγώνα των.30 ΕΛΑΣ Γεν.Με την απόφαση της 6-9-43 απεφασίζετο οριστικά η παραπάνω επιπλέον ενίσχυση. 16 στην Ήπειρο. 12 . Στρατηγείο Δ/ση Επιμελητείας Έκθεσις Επί της υλικής ενίσχυσης του ΕΛΑΣ υπό τωνΣυμμάχων από 1ης Ιουλίου 1943 μέχρι 31-7-44 ------------------Μετά τη συγκρότησι των ανταρτοομάδων σε Μεραρχίες και μετά την υπογραφήν του συμφωνητικού της 5-7-43 μεταξύ του αντιπροσώπου του Στρατηγείου Μέσης Ανατολής και του αντιπροσώπου του ΕΑΜ ΕΛΑΣ που αναγνωρίστηκε η σκοπιμότης της συγκρότησις των και η ανάγκη της ενίσχυσίς των.Σ. Η για κάθε άνδρα ενίσχυση ορίστηκε 1 χρυσή λίρα το μήνα διά της από 20-7-43 απόφασης του Κ.Γ. Στις 24-8-43 ανακοινώθηκε από τον αντιπρόσωπο του Στρατηγείου Μέσης Ανατολής ότι από 10-9-43 θ`άρχιζε η διά αεροπλάνων ενίσχυση των Μονάδων και ότι διά το από 10-9-43 μέχρι 10-10-43 χρονικό διάστημα θα εστέλλοντο στην Ελλάδα 66 αερ/να εκ των οποίων 16 στη Μακεδονία. Ομοίως με το από 6-10-43 έγγραφο της Συμμαχικής αποστολής καθορίζετο 1 λίρα το μήνα. Σ/βριο και Οκτώβριο. για τη διατροφή κάθε αλόγου του αντάρτικου. Με την ίδια απόφαση εξεφράζετο η πιθανότης της χορηγήσεως μιας ακόμη λίρας κατ`άνδρα για τους μήνες Αύγουστο.Στερεά. 10 στη Δ.

Στρατηγείο στο Καμνάι.Σ.Στερεά.Στερεά. ελλείψει επαρκών και συγκεκριμένων στοιχείων. 12 στην Ήπειρο. 4 στην Μακεδονία και 4 στη Θεσσαλία. Σαν να μην αρκούσε το σύστημα αυτό. μετά την σύγκρουση με την οργάνωση του ΕΔΕΣ διέκοψε ολότελα ταύτην προς τις Μεραρχίες Ι. Εάν εν τέλει εστάλησαν ή έφθασαν τα`ανωτέρω αερ/να στο προορισμό τους δεν είμεθα σε θέση να βεβαιώσωμε. 12 στην Ήπειρο. τις οποίες όμως οι Μονάδες δεν έπαυσαν από του να τις γνωστοποιούν στους παρ`αυτές αντιπροσώπους του Στρατηγείου Μέσης Ανατολής. πράγμα που ως συνέπεια είχε την έμμεση ενίσχυση των κατακτητών. πούχε εξαπολύσει στις παραγωγικές περιφέρειες για τη συγκέντρωσή τους. 8 στη Θεσσαλία. με την παραμονή των πλεονασμάτων στη διάθεση των πρακτόρων του. 8 στη Πελοπόννησο και 1 στο κοινό Γεν.Γ. 6 στην Α.στην Α. Ομοίως στις 28-9-43 εδηλώθη ότι διά τον μήνα Οκτώβριο επρόκειτο ν`αποσταλούν με πολεμικό υλικό και τροφές 16 αεροπλάνα στη Μακεδονία. VIII και ΧΙΙΙ οι οποίες ευρεθείσαι προ αποτόμου διακοπής κάθε χρηματικής ενίσχυσης κατέβαλον τεράστιες προσπάθειες για την στοιχειώδη διατροφή των ανδρών των που μονάχα η αμέριστη υποστήριξη του Λαού . χωρίς όμως μ`αυτές να μπορούν να καλυφθούν οι στοιχειώδεις και πλέον επιτακτικές ανάγκες των Μονάδων του ΕΛΑΣ. Τη κατάσταση αυτή εγνώρισε στο Συμμαχικό Στρατηγείο της Μέσης Ανατολής το Κ. 7 στην Δυτ. Στις 29 ιδίου μηνός διά νεωτέρας δηλώσεως του αντιπροσώπου του Στρατηγείου Μέσης Ανατολής ειδοποιούντο τα Στρατηγεία των Ανταρτοομάδων ότι τα για τον επόμενο μήνα προοριζόμενα για την Ελλάδα αερ/να θ`ανήρχοντο σε 30 αντί των αρχικά 66 με την παρακάτω κατανομή.Στερεά και 12 στην Θεσσαλία. διά του από 26-9-43 εγγράφου του και παρεκάλει για λυσιτελέστερες λύσεις του όλου ζητήματος. της με το σταγονόμετρο ενίσχυσης και κατά μήνα Οκτώβρη του 1943. 8 στην Α. Παρά τις παραπάνω αποφάσεις και ενεργείας η χρηματική και η εις είδος ενίσχυση απείχε πάρα πολύ από την αναμενομένη και έτσι παρέμειναν οι Μονάδες χωρίς να μπορέσουν να συμπληρώσουν τις χειμερινές ανάγκες τους σε τρόφιμα και λοιπά απαραίτητα υλικά.Πάντως ρίψεις εγένοντο.Στερεά. 4 στην Δ.Στερεά.

Καίτοι ο τρόπος αυτός του εφοδιασμού παρέχει εκ πρώτης όψεως την εντύπωση της ποιοτικής επαρκείας εν τούτοις δεν είναι αυτός που θα λύση το εφοδιαστικό πρόβλημα των Μονάδων γιατί παρουσιάζει πολλά τρωτά σημεία. γ. Εκτός όμως του ανωτέρω γεγονότος προς τις προαναφερθείσας Μεραρχίας και η ενίσχυση των υπολοίπων Μονάδων ΙΧ.Πράγματι ύστερα από λίγο χρόνο ήρχισαν να καταφθάνουν καίκια στη περιοχή Πηλίου με είδη ιματισμού και τροφές συντετηρημένες και .553-0-0 κατεβλήθησαν μόνον 134.747-0-0 αναλυόμενες κατά Μονάδα στη συνημμένη κατάσταση που μονάχα για τις Μεραρχίες Χ και XVΙ υπάρχει αμφιβολία ως προς την ακρίβειαν των αναφερομένων ποσών. β.Τους κινδύνους που διατρέχουν στους όρμους της εκφόρτωσης από εχθρική προσβολή κατόπιν αντιδραστικής κατάδοσης.Τις δυσκολίες της εξεύρεσης μεταφορικών ζώων και διά την απασχόληση αρκετών συνοδευτικών τμημάτων για την ασφάλεια τους.854 και κτηνών 2. α.Τους κινδύνους της διαδρομής από τον τόπον της εκφόρτωσης στον τόπο της κατανάλωσης που είναι αρκετά μεγάλη. Ούτω ενώ σύμφωνα με τα συμπεφωνημένα έπρεπε να είχον καταβληθή για δύναμη ανδρών του ΕΛΑΣ 33. Ως πρόφαση της ανωτέρω διακοπής προεβλήθη η παράβαση του συμφωνητικού της 5-7-43 από τις παραπάνω Μεραρχίες που απέκρουσαν την επίθεση του ΕΔΕΣ.187 από τις 1-7-43 μέχρι τις 31-7-44 λίρες χρυσές 468. Παρά τα ανωτέρω μειονεκτήματα του τρόπου αυτού καμμιά αντίρρηση δεν έφερε ο ΕΛΑΣ ενδιαφερόμενος μόνον εις την απόκτηση υλικού για την ασφάλεια του οποίου έλαβε όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα.προς τον ΕΛΑΣ και η προς τον αγώνα αφοσίωση και πίστη των ανδρών προς την νίκη. ενώ αντίθτα το ίδιον δεν εφηρμόσθη στον επιτεθέντα ΕΔΕΣ πράγμα που απέδειξε μεροληπτικήν ενέργειαν σε βάρος του ΕΛΑΣ. Χ και XVI Mεραρχιών δεν ήτο ανάλογος με τη δύναμη των αλλά σε ποσοστό τέτοιο που μετά βίας κατώρθωναν ν`ανταποκρίνωνται στις πολλαπλές και επιτακτικές ανάγκες των. μπόρεσαν να τους κρατήσσουν στο επίπεδο εκείνο της μαχητικότητας που αξιούσε ο κατά του κατακτητή αγώνας. Τον Μάρτη του 1944 πληροφορούμεθα ότι θα ήρχιζε ο από θαλάσσης εφοδιασμός της Χ Μεραρχίας και XVI Ταξιαρχίας.

Γεν. Η παραβολή της κατάστασης αυτής με την τέτοια των καταναλωθέντων ιδίων ειδών στο ίδιο χρονικό διάστημα φανερώνει το ποσοστόν της Συμμαχικής ενίσχυσης προς τον ΕΛΑΣ.που στο σύνολό τους δεν ήταν τόσες ώστε να μπορούν να συντηρηθούν οι ανωτέρω Μονάδες εάν δεν συνεπληρούντο αι ανάγκαι των από την υπηρεσίαν της Επιμελητείας του ΕΛΑΣ (ΕΤΑ). Σ. Η συνημμένη κατάσταση δείχνει τι εχορηγήθη στις Μονάδες γενικώς σε πυρ/κά.Στρατηγείον 10-8-44 Η Δ/ση Επιμελητείας ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΩΡΑΙΤΗΣ Επισμηναγός . ιματισμό και τροφές.Δ.Στρατηγείο και μετέπειτα η ΠΕΕΑ πάνω στην εγχώριο παραγωγή και την κίνησι του εμπορίου. Η παρουσιαζομένη αυτή τεράστια διαφορά εκαλύφθη από τα προιόντα σειράς μέτρων που εθέσπισε κατ' αρχήν το Γεν.

Διά ελαφρών τμημάτων διατήρησις φυσιογνωμίας διατάξεως εις την περιοχήν ΖΑΓΟΡΑΣ . ΧΑΡΤΑΙ ΒΟΛΟΥ XVI ΜΕΡΑΡΧΙΑ ΑΓΥΙΑΣ 54ον ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΠΕΖΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΞ 1:15000 ΑΡΙΘΜ.ΒΕΝΕΤΟΝ.Α. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ Η εξασφάλισις και διατήρησις των παντός είδους υλικών.ΙΙΙ.Μεραρχίας ΒΟΛΟΥ ΛΑΡΙΣΗΣ εγκατέστησεν ναυτικήν βάσιν εις Βόλον.Εξασφάλισις του προς την ΑΓΥΙΑΝ πλευρού εις .ΚΙΣΣΑΒΟΝ.ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ Ο εχθρός βάσει δελτίου Εφεδρ. ΠΡΩΤ.ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙ . Ε. φυλάκεια εις ΚΟΚΚΙΝΟ-ΝΕΡΟ και ΤΣΑΓΕΖΙ.ΙΙ.Π. 614 ΔΙΑΤΑΓΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ι. ΙΔΕΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Κάλυψις ισχυρά του λαιμού ΚΑΝΑΛΙΑ .31 Ε.Σ. ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ . Προτίθεται να εξασφαλίση τας θαλασσίας και οδικάς συγκοινωνίας του εις τον τομέα του Συντάγματος και ως εκ τούτου πιθανώτατα να προβή εις εκκαθαριστικάς επιχειρήσεις εις το ΠΗΛΙΟΝ . η διατήρησις της φυσιογνωμίας της προτέρας διατάξεως και η μετ`επιμονής και αποφασιστικότητος δράσις κατά του εχθρού εις περίπτωσιν καθ`ήν ούτως είθελε διεισδύσει εις το εσωτερικό της τοποθεσίας του.ΜΗΛΕΩΝ.Λ.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ 1) Το ΙΙ/54 να καλύψη τον τομέα αριστερόν όριον ΞΟΥΡΙΧΤΙ . τον τομέα ΣΚΗΤΗ .Π.Εις περίπτωσιν σοβαράς εκκαθαριστικής προσπαθείας του εχθρού θα ελιχθή εις τους χώρους α) Περί τα ΑΝΩ ΚΑΝΑΛΙΑ β) Μεταξύ ΑΝΩ ΚΕΡΑΣΙΑΣ . τεμνόμενον εις τρία τμήματα.εκκα- .3) Το Πυροβολικόν ως έχει βάσει της υπ`αριθμ.V. ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΒΙΒΑΣΕΙΣ Συντάγματος ΒΕΝΕΤΟΝ εις περίπτωσιν θαριστικών επιχειρήσεων εις ΚΑΡΑΓΑΤΣ.ΙΙ/54 ΚΕΡΑΣΙΑ εις περίπτωσιν εκκαθαριστιΣΤΑΘΜΟΙ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ κών επιχειρήσεων ν`αναγνωρίσει και ν`αναφέρει.6) Στοιχείον όλμων εις την διάθεσιν του ΙΙ/54 προσωρινός.Επιχειρήσεων.Εις περίπτωσιν σοβαράς εκκαθαριστικής προσπαθείας του εχθρού να ελιχθή εις τον χώρον ΒΟΥΛΓΑΡΙΝΗ .ΚΟΥΚΟΥΡΑΒΑ.ΒΟΥΛΓΑΡΙΝΗ. Δεξιον ΚΑΝΑΛΙΑ . 15 Διαταγής Επιχειρήσεων.5) Η Διομοιρία Διαβιβάσεων κατανεμμμένη βάσει προφορικής Διαταγής εις 4 ομάδας να εξασφαλίση την λειτουργίαν του τηλεφωνικού δικτύου εις τον τομέα των Ταγμάτων και συνδέσμου αυτών με το Σύνταγμα.ΜΗΛΙΕΣ (Ναι).ΑΝΩ ΚΑΝΑΛΙΑ ΚΕΡΑΜΙΔΙ (Ναι) με κέντρον βάρους δυνάμεων του εις το δεξιόν.ΠΟΛΥΔΕΝΔΡΙ.τρόπον ώστε να είναι δυνατή η υποδοχή και κάλυψις τυχόν συμπτυσσομένων τμημάτων ΚΙΣΣΑΒΟΥ.4) Ο Ουλαμός Βαθμοφόρων ως έχει βάσει της υπ`αριθμ. ΠΟΤΑΜΙΑ .Π. 15 Διαταγ.2) Το ΙΙΙ/54 να καλύψη διά του 10ου και 11ου λόχων μέχρι νεωτέρας διαταγής.ΦΛΑΜΠΟΥΡΙ γ) Περιοχήν ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΕΓΑ ΙΣΙΩΜΑ. Ε.ΣΚΗΤΗ .IV. Ε.

Κ.Το Π.Κ. 15 Διαταγή επιχειρήσεων.Π.Π.Κ.Το Π.Δ.Κ. και Κ.Π. 2 τηλεφωνικώς και απ`ευθείας διά συνδέσμων.ΠΟΛΥΔΕΝΔΡΙ μέχρι νεωτέρας Διαταγής εις περίπτωσιν εκκαθαριστικών επιχειρήσεων ως ΙΙ/54. 1 διά συνδέσμων μέσω τμήματος ΖΑΓΟΡΑΣ ΞΟΥΡΙΧΤΙ και διά τηλεφώνου.- .Π. 3 τηλεφωνικώς και διά συνδέσμων μέσω ΙΙΙ/54. 1.Το Π. 4 τηλεφωνικώς και διά συνδέσμων ως το Π.ΙΙΙ/54 ΣΚΗΤΗ .Π.Το Π.Π.Σύνδεσις με το Σύνταγμα τηλεφωνικώς και διά συνδέσμων εις περίπτωσιν εκκαθαριστικών επιχειρήσεων ως συνημέναι οδηγίαι.Κ. ως η Ε.Π.Κ.Π.

. Εις πυρομαχικά και λοιπόν υλικόν.VI. α.Π. ΔΙΑΚΟΜΙΔΑΙ.Υ.Τα τμήματα μερίμνη των αντίστοιχων Δ/σεων των Ταγμάτων και Λόχων να οργανώσουν τας θέσεις των ώστε ν`αυξηθή η αποδοτικότης των αυτομάτων.Ομοίως ως άνω. 1.ΙΧ.Γραμμής ΓΑΤΖΕΑΣ . Εις τρόφιμα. Αποστολίδης.Τυχόν αιχμάλωτοι να εξασφαλισθούν μερίμνη Διοικήσεων Ταγμάτων. Γ.Τ.Ομοίως να αναγνωρισθούν καταφύγια τραυματιών εις τους χώρους ελιγμού των τμημάτων.Το Π.Νικήτας.VIII.Τ.Σ. .-ΟΡΓΑΝΩΣΙΣ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ.Κ. β. 525 τη 10-8-44 Διά την ακρίβειαν Η Ο Επιτελής (Τ. Π.) Διοίκησις του Συντάγματος Β. Πηλιορείτης.ΜΗΛΕΩΝ. να είναι εν διαρκή επαφή με τον Συναγωνιστήν Ζαχαροπλάστην εντεταλμένον με την ανατίναξιν της Σιδηροδρ.-ΕΙΔΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΜΥΝΗΣ.Σταθμοί επιδέσεως Ταγμάτων να αναγνωρισθούν υπό των αντιστοίχων ιατρών. Μερίμνη των μερικών διαχειρήσεων του 1ου Κέντρου Εφοδιασμού και εις περίπτωσιν εκκαθαριστικών επιχειρήσεων εκ των προς τούδε διμιουργηθησομένων καταφυγίων εις τους χώρους ελιγμών των τμημάτων εν συνενοήσει μετά των μερικών διαχειρηστών.ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ. Σταθμός επιδέσεως Συντάγματος εις ΚΑΡΑΓΑΤΣ.VII.

- . Ουλαμός Βαθμοφόρων. 1. Διμοιρία Διαβιβάσεων. ΙΙ/54. Πυροβολικόν. Π.3.4.Κ.2.Π. Διμοιρία Όλμων. ΙΙΙ/54. 1ον Κέντρον Εφοδιασμού.Παραλήπται Ι/54.

5.2.ΕΙΔΙΚΑΙ ΟΔΗΓΙΑΙ 1.ΖΑΓΟΡΑ / Κ. ΑΝΩ ΚΑΝΑΛΙΩΝ 2) Εις ΚΑΡΑΓΑΤΣ 4.ΚΕΡΑΣΙΑ .3. ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΙ .1) Εις την περιοχήν Β.ΠΟΤΑΜΙΑ και να μελετήση ενέργειαν κατά των πλευρών εχθρού κινουμένου προς ΚΑΛΑΜΑΚΙ. ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΔΙΑΒΙΒΑΣΕΙΣ Εις περίπτωσιν εκκαθαριστικών επιχειρήσεων να έχη ορισθή μόνιμος σταθμός Διοικ/σεως εις τον οποίον τα αντίστοιχα κλιμάκια των Διοικήσεων θα εγκατασταθούν και εις περίπτωσιν εγκαταλείψεως τούτου θα αφίσουν δύο αντάρτας ως και σημείωμα εις εκ των προτέρων αναγνωρισθέν εμφανές Σημείον. 15 Διαταγή Επιχειρήσεων.ΒΕΝΕΤΟΝ / ΚΑΝΑΛΙΑ . ΑΠΟΣΤΟΛΑΙ Το ΙΙ/54 θα εξασφαλίση τας διαβάσεις ΧΟΡΕΥΤΡΑ ΒΟΥΡΙΧΤΙ / ΧΑΝΙΑ . ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ.Α. Ε.ΚΕΡΑΜΙΔΙ.ΚΕΡΑΣΙΑ ΒΕΝΕΤΟΝ / ΚΑΝΑΛΙΑ .Το ΙΙΙ/54 να εξασφαλίση τας διαβάσεις ΑΓΥΙΑ . ΔΙΑΚΟΜΙΔΑΙ Ως η παράγραφος υγειονομική υπηρεσία της υπ`αριθμ. Να γίνουν επί πλέον των ήδη υπαρχόντων καταφυγίων να κατασκευασθούν και τα εξής καταφύγια για τα οποία εν συνενοήσει με τας μερικάς διαχειρήσεις να εφοδιασθούν με τρόφιμα διά 20 ήμερες τουλάχιστον και διά την ανάλογον δύναμιν ανδρών και με πυρομαχικά.ΣΚΗΤΗ / ΔΟΓΑΝΗ .Π.

- .Ομοίως ως άνω.

οπλοπολυβόλα και ημιοοπλοπολυβόλα. Ο εχθρός κατέχει και χρησιμοποιεί ως βάσεις στην περιοχήν μας τον Βελεστίνον. Άπαντα τα Φυλάκια περιβάλλονται διά ελαφρού . την Διασταύρωσιν της καρροποιήτου οδού Αγίου Γεωργίου . 1 Πολυβόλο και υποοπλοπολυβόλα.. Πληροφορίαι περί του εχθρού.. Καπούρνης . Πρωτ. 1401 ΕΚΘΕΣΙΣ Γενομένου νυχτερινού εγχειρήματος εναντίον Φρουράς Βελεστίνου και των Φυλακίων της Σιδ/κής Γραμμής Βόλου .Τεπέ. παραμένοντες εις διάφορα οικήματα εντός της Κωμοπόλεως.2) Φυλάκιον Σιδηροδρομικού Σταθμού Βελεστίνου.Βόλου (Αμπελάκια).Καπούρνης.Σ. Εθνικότης και ηθικόν ουχί πολύ καλόν..Τεπέ και Φυλάκιον Λατομείου.Βελεστίνου κατά την νύκτα της 1ης προς την 2αν Αυγούστου 1944.4) Φυλάκιον εις Πιλάφ .Α. Ε. οπλοπολυβόλα και υποοπλοπολυβόλα. Δύναμις 20 άνδρες. Δύναμις η αυτή ως άνω. XVI ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ 54ον ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΠΕΖΙΚΟΥ Αριθ.Βόλου (θέσις Αμπέλια). Δύναμις 18 ανδρών..Αλμυρού . Σιδ/κόν Σταθμόν Βελεστίνου. 1 Πολυβόλο.32 Ε.Οπλισμός αυτόματα όπλα.Λ. Οπλισμός 1 αντιαρματικόν Πυροβόλο.Π.Δύναμις 1) Εντός του Βελεστίνου 110 άνδρες. με σκοπόν την εξασφάλισιν των συγκοινωνιών του και παρεμπόδισιν των ημετέρων Τμημάτων για ελευθέρα κυκλοφορία με τον Κάμπο.3) Φυλάκιον Αγίου Γεωργίου Διασταύρωσις Καρροποιήτου οδού Καπούρνης ..5) Φυλάκιον Λατομείου. Μπιλάφ . Ι. Οπλισμός 1 αντιαρματικόν Πυροβόλον.. Δύναμις 26 ανδρών περίπου 1 αντιαρματικό Πυροβόλο.

συρματοπλέγματος. Πυρομαχικών και παντοειδούς υλικού.Εις την διάθεσιν του θέτομεν και τον Ουλαμόν Πολυβόλων.Ο 5ος Λόχος με την υπόλοιπον διαθέσιμον δύναμιν 55 άνδρας και υπό την διοίκησιν Ανθυπολοχαγού Γεωργίτσα Ιωάννου θα εγκατασταθή ως σταθερά πλαγιοφυλακή και εις τοποθεσίαν κάτωθεν του . Το ως άνω τμήμα θα εγκατασταθή αμυντικώς εις θέσιν μηλιάν κατά την ημέραν της επιχειρήσεως και θα απαγορεύση πάση θυσία κάθε κίνησιν του εχθρού προς την διεύθυνσιν Βελεστίνου. 10ος Λόχος και Τμήμα ομάδος Μηχ/κού Συντος να επιτεθούν διά την κατάληψιν Φρουράς Βελεστίνου και Φυλακίου Σιδ/κού Σταθμού Βελεστίνου. Διάταξις ημετέρων Ιος Λόχος Εφόδου ΙΙΙ/54.Μαυροβουνίου με συνεργασία της ΙΙας ίλης του συγκροτήματος κάμπου Λαρίσσης.Εξόντωσις ή αιχμαλώτισις της Φρουράς και περισυλλογή οπλισμού.Χάλκη και Σουφλάρι να αναλάβη το συγκρότημα Κισσάβου . 3ος Λόχος.Πλατύκαμπο .Την κάλυψιν της επιχειρήσεως από Φάρσαλα Σέχη και Μπαιρακλή προς Αλμυρόν και Βελεστίνον θα αναλάβη το συγκρότημα Φαρσάλων απαγορεύον κάθε κίνησιν του εχθρού προς Βελεστίνον και Αλμυρόν κατά την ημέρα της επιχειρήσεως. Η Διμοιρία Εφόδου του 6ου Λόχου και Διμοιρία Εφόδου 7ου Λόχου και 3 άνδρες Μηχανικού με επικεφαλής τον Ανθυπολοχαγόν Μεταφτσήν και Καπετάνιον Φουρλίδαν θα επιτεθή εναντίον Φυλακίου Λατομείου. ΙΙ. Ο ΙΙος Λόχος με δύναμιν 40 ανδρών με επικεφαλής τον ανθυπολοχαγόν Φρεγάδην και 3 άνδρας μηχανικού θα επιτεθή εναντίον του Φυλακίου Αγίου Γεωργίου (Αμπέλια). Η Διμοιρία ΕΠΟΝ ΙΙ/54 ενισχυμένη με ομάδα Λόχου 5ου με επικεφαλής τον Υπολοχαγόν Παπαδημητρίου Θεόδωρον και 2 άνδρες Μηχ/κού θα επιτεθή εναντίον του Φυλακίου Πιλάφ . Ουλαμός ΕΠΟΝ 3/7 ιππικού. Διμοιρία ΕΠΟΝ ΣΥΝΤ/ΤΟΣ. Ιδέα ενεργείας Επίθεσις προς κατάληψιν των παραπάνω θέσεων.Τεπέ.Την κάλυψιν της επιχειρήσεως από Λάρισσα . ΙΙΙ.

Ο αγών ήτο σκληρός. ΙV. από Βόλου.Ο αυτός όλμος και το Πυροβόλον ως δευτέραν αποστολήν να επισημάνει το ελαιοτριβείον Χατζή χρησιμοποιούμενον ως αποθήκη Πυρομαχικών να εκτελέση βολήν διά την καταστροφήν της αποθήκης.Εν τέλει εις Βελεστίνον ύστερα από 2 ½ ώρες επιθετικών ενεργειών οι αντικειμενικοί σκοποί ήρχισαν να πίπτουν ο ένας κατόπιν του άλλου. Ο εχθρός εφήρμοσε το σχέδιον πυρός του βάλλων εναντίον των τμημάτων μας.Το Φυλάκιον Πιλάφ .Το Φυλάκιον Σιδ/κού Σταθμού λόγω της τοποθεσίας της οργανώσεως του και του ευστόχου πυρός του είναι αδύνατος η εκπόρθησίς του.Εις Βελεστίνον εχρειάσθη να γίνη και επέμβασις της εφεδρείας και ανασυγκρότησις του τμήματος.Εις την διάθεσιν του τμήματος τούτου και Διμοιρία Πολυβόλων με την αποστολήν να απαγορεύη κάθε κίνησιν του εχθρού από Βόλου προς Βελεστίνον.Τμήμα Μηχ/κού εκ 10 ανδρών με επικεφαλής τον Συναγωνιστήν Πιπίνο θα εγκαταστήση πεδίον Ναρκών και πεδίον Βομβών προ της σταθεράς πλαγιοφυλακής και εις απόστασιν 200 περίπου μέτρων (είς θέσιν υποδειχθείσαν) και περί το 4ο χλμ.Οι Γερμανοί τρέπονται εις φυγήν και χάνονται από τα όμματα των ανταρτών μας. Έγιναν δε αντιληπτά τα τμήματα από αρκετής αποστάσεως. Έν Στοιχείον όλμου με επικεφαλής τον Συναγωνιστήν Αιμίλιον Γερογιώργον και έν αντιαρματικόν Πυροβόλον με Ανθυπολοχαγόν Μακρυγιάννην εγκατασταθή παρά την τοποθεσίαν Κάκαβος με εντολήν να βάλη προς την κατεύθυνσιν Βόλου και έμπροσθεν της πλαγιοφυλακής απαγορεύον την κίνησιν του εχθρού από Βόλου προς Βελεστίνον.Μόλις όμως έφθασεν εις το 4ον . Τρόπος ενεργείας Την 23ην ώραν άπαντα τα Τμήματα επετέθησαν εναντίον των αντικειμενικών των σκοπών.Λαρίσσης και της Σιδ/κής γραμμής..Κακάβου επί της αμαξιτής γραμμής οδού Βόλου . Οι Γερμανοί οι ευρισκόμενοι εντός των οικημάτων δεν παραδίδονται. Τα Τμήματα επιτίθενται εναντίον των αντικειμενικών σκοπών. Ο αιφνιδιασμός εις πολλά σημεία δεν επέτυχε πλήρως λόγω του σεληνόφωτος. Και ήρχισεν η ανατίναξις των ανθισταμένων οικημάτων.Οι Γερμανοί αμύνονται σκληρά.Τεπέ και Λατομείου εκπορθούνται.Φάλαγξ αποτελούμενη από 2 τάνκς από 4 πυροβόλα και από 9 αυτοκίνητα πλήρη στρατού εκκινήθη εκ Βόλου προς ενίσχυσιν των μαχομένων Γερμανών.

.Λόγω όμως του ευστόχου πυρός των πολυβόλων του όλμου. Απώλειαι του εχθρού. μεταξύ αυτών και εις υπολοχαγός των ΕΣ ΕΣ.χλμ. Ωσαύτως κατεστράφη η Σιδ/κή γραμμή από του 20ου χλμέτρου εις πολλά σημεία υπό Άγγλου Ταγματάρχου Ερρίκου και υπό ημετέρων Τμημάτων καθώς και μια λίθινη γέφυρα επί της αμαξιτής οδού.Τα πυροβόλα ετάχθησαν προς πυροβόλησιν οι δε λοιποί άνδρες εξελθόντες των αυτοκινήτων ανεπτύχθησαν και επετέθησαν εναντίον της σταθεράς πλαγιοφυλακής μας. από Βόλου προς Λάρισσαν προσέκρουσεν επί της σταθεράς πλαγιοφυλακής των τμημάτων μας και επί του πεδίου ναρκών και βομβών ανατιναχθέντων ταυτοχρόνως των 2 προπορευομένων τανκς (το έν προσέκρουσε επί ναρκών το δε έτερον ανετινάχθη εκ των βομβών) και κατεστραφέντων τελείως. VI. του αντιαρματικού Πυροβόλου και της σταθεράς στάσεως της πλαγιοφυλακής η επίθεσις των απεκρούσθη και ηναγκάσθησαν να υποχωρήσουν προς Βόλον. Απώλειαι ημετέρων 8 νεκροί μεταξύ τούτων ο ανθυπολοχαγός Μεταφτσής και 28 τραυματίαι. V. Πλέον των 160 μόνον εντός του Βελεστίνου εκάησαν περί τους 70.

VIII.VII. Λεηλασία και βανδαλισμοί Μηδέν. 1 πυροβόλο ανατιναχθέν.Καταναλωθέντα Πυρομαχικά Φυσίγγια Πολυβόλων 3.Αμπέλια Ανθυπολοχαγός Φρεγάδης δεν ενήργησεν πλήρως την αποστολήν του προς τούτο διετάχθη ένορκος προανάκρισις όπου εν καιρώ θα υποβάλωμεν το πόρισμα ως και προτάσεις ηθικών αμοιβών των Συναγωνιστών που επέδειξαν ψυχραιμίαν. 2 τηλέφωνα. 2 μοτοσυκλέτες τρίκυκλες εν αλυσιδοφόρον. σύμφωνα με την αποστολήν την οποίαν έκαστον τούτων είχεν.Δ. αρκετό τηλεφωνικό υλικό. 4 τηλέμετρα Τσάις. εξ αυτών περί τους 5 τόννους πυρομαχικά. Αντιαρματικού Πυροβόλου 63.εκρηκτική ύλη 150 οκάδες. οπλοπολυβόλου 3800. 1 ασύρματο. 2 Ραδιόφωνα. τόλμην.000. βλήματα όλμου 49. Χειροβομβίδες συνεργείου Τσουρνά Τ80 . αποφασιστικότητα κλπ κατά την διάρκειαν της επιχειρήσεως. Σ. Τυφεκίου 3500. 50 κάρρα ιματισμό. χειροβομβίδες Ιταλικές 250.Ο διαταχθείς να επιτεθή εναντίον του Φυλακίου Αγ. Μίλς 17. και άλλα είδη. οπλοποπλυβόλα και μυδράλια.Το επιθετικόν πνεύμα των ανταρτών μας άριστον. υπόδηση. ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ τη 10/8/44 Διά την ακρίβειαν Η Ο ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ . ΙΧ.Γεώργιου . Κυριευθέντα Λάφυρα 3 αυτοκίνητα Κούρσες μάχης.Κρίσεις Η ενέργεια των Τμημάτων μας εγένετο πολύ καλή. ΙΙ φορτηγά αυτοκίνητα μεγάλα.

) Κ.Σ.ΜΑΛΛΙΑΡΟΣ .Υπασπιστής (Τ.Υ.ΠΗΛΙΟΡΕΙΤΗΣ .Π.

Ε. 238 ΕΚΘΕΣΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΣ ΠΕΡΑΝΘΗΣ ΚΑΤΑ ΕΔΕΣ Περί τα τέλη του μηνός Ιουνίου μικροομάδες του ΕΔΕΣ με επί κεφαλής τους ΡΙΓΑΝΗΝ .ΠΑΠΑΠΑΝΟΝ και ΧΑΜΟΝ περιεφέροντο προκλητικώς εις την εντεύθεν του Αράχθου πεδινήν περιοχήν της Άρτης και ενήργουν επιδρομάς με έδραν το Νεοχώριον κατά παράβασιν του συμφωνητικού της Πλάκας.Α. Τας τελευταίας ημέρας του Ιουνίου οι Εδεσίται αποθρασυνθέντες εκ της επιφυλακτικής στάσεως των ημετέρων και νομίζοντες ταύτην ως αδυναμία έφθασαν εις Σελλάδες και επί πλέον κατέσχεσαν τα τρόφιμα της Ε. Ε.Π. 2 . Κατόπιν τούτου το ΙΙΙ τάγμα ήλθεν εις την απόφασιν νε ενεργήση κατ`αυτών και προς τούτο εξέδωκε την υπ`αριθ.33 ΛΑΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ Ε. Διμήνης και εγκατέστησαν φυλάκια εις Βαλαώραν. 20διαταγήν του επιχειρήσεων εις εκτέλεσιν της οποίας την εσπέραν της 8ης-8-44 μια διμοιρία του 9ου λόχου εκινήθη προς εκκαθάρησιν της Διμήνης ετέρα δε του 11ου λόχου προς εκκαθάρησιν της περιοχής ΠΕΡΑΝΘΗΣ ΒΑΛΑΩΡΑΣ. Περιελθόντα εις χείρας των ημετέρων λάφυρα. 2/39 ΣΥΝ/ΜΑ Αρίθ. Α. 2 πιστόλια.Λ. Η διμοιρία αυτή έφθασεν περί την 8ην ώρα της 9-7-44 εις Αγίαν Θεοδώραένθα οι Εδεσίται είχον εγκαταστήσει φυλάκιον 35-40 ανδρών αιφνηδιάσασα αυτούς. 1 οπλοπολυβόλον Μπρέντα.Τ. Οι Εδεσίται μετά 5λεπτον συμπλοκήν ετράπησαν εις φυγήν αφήσαντες επί του πεδίου της μάχης 8 νεκρούς και έχοντες αρκετούς τραυματίες.Σ.ΒΟΙΔΑΡΟΝ . 5 ατομικά τυφέκια.Α.Π.

Απώλειαι ημετέρων. . Ειςνεκρός ο Συν/της Ανθ/γός Φρίξος και εις τραυματίας. 300 φυσίγγια στέν και 600 φυσίγγια Ιταλίας.Ελάχιστα είδη ιματισμού και υποδήσεως.ταινίες οπλ/λου Μπρέντα πλήρεις.

αυτής περιέρχεται εις Χην Μεραρχίαν.ΙΙΙον Διαταγή Αριθ. κατόπιν της υπ`αρίθ.Ε.ΘΩΜΑΣ 34 ΕΛΑΣ ΓΕΝΙΚΟΝ ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΟΝ ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ .Ολύμπου.Μονάδων. Αι περιοχαί Χασίων . ας είχε το 5ον Σ. του δε τραυματίου διακομισθέντος εις τας θέσεις των ημετέρων. 617/10-3-44 Δ/γής υπαγομένων ωσαύτως εις την Χην Μεραρχίαν των εις τας περιοχάς ταύτας τμημάτων της Ιης Μεραρχίας.Πεζ. Ε. VIII Μεραρχίας (5ον.Ηπείρου και της επανόδου των τμημάτων του εις τας Μεραρχίας προελεύσεως των επιφέρομεν τας κάτωθι τροποποιήσεις εις την διάταξιν.Π.ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΕΠΙΤΕΛ . 637 Εν συνεχεία προς την υπ`αρίθ.Στρατηγ.Π. 3/40 ενισχυμένον με τα Τάγματα . Ε. Ε.Ε.Δ.Πεζ.Τον νεκρό Ανθ/γόν ενταφιασθέντος εις τον τόπον συμπλοκής λόγω αποστάσεως μεγάλης από την βάσιν της διμοιρίας.ΓΡΑΦ.Μετσόβου (όχι) μέχρι της διαβάσεως Βλάσδο (ναι) και βάθος περιοχής μέχρι του Αχελώου. 612/9-3-44 Δ/γήν ημών ήτις καθορίζει τα της διαλύσεως του Κλιμακίου Γεν. 10-8-44 Το 2/39 Συν/μα ΑΡΕΘΑΣ . Σ. τας περιοχάς και τας αποστολάς των Μ.Ε.Π.):Με περιοχήν την τοιαύτην Νοτίως της οδικής αρτηρίας Καλαμπάκας .Περιοχαί: Ιης Μεραρχίας (Ι/38 ΚΑΙ 4ου Συν. Ι) Διάταξις .

XVI Μεραρχίας (51ον.Π. Ε.Προσωρινώς και μέεχρις ότου η V Ταξιαρχία επανακτήση την περιοχή της το βόρ.Γέφυρα Αυλακίου περιλαμβανομένης) και βάθος περιοχής μέχρι του Αχελώου συμπεριλαμβανομένου.Φλωριάς . παυομένης της μέχρι τούδε τακτικής υπαγωγής του 85ου και 15ου Συν/των εις την ΙΧ Μεραρχίαν και ακυρουμένης της υπ' αριθ. 52ον και 54ον Συν. Ε. κλιτείς όρους Οίτη . ΙΙ) Αποστολαί: Αι ήδη εν ισχύει τοιαύται ως καθορίσθησαν διά των υπ`αρίθ.Π.Ε. όριον ταύτης θ`αποτελεί η γραμμή : Εκβολαί Σπερχειού . της γραμμής Καλαρύττικος . 83/16-2-44 Δ/γής ημών. το Ξηρόμερο και τον Βάλτον μέχρι του Νοτίου ορίου της Μεραρχίας (όχι). την Τριχωνίδα. β) Την τοιαύτην του 54ου Συν/τος της.Ανατολ. Ε. 103/21-2-44. 529/23-2-44 Δ/γών ημών με τας κάτωθι τροποποιήσεις διά τας τοιαύτας της: ΙΧ Μεραρχίας: Να διατηρή παρ`εκάστω Συν/τι της εν Τάγμα οργανικόν ως εφεδρεία κλιμακωμένον εις σημαντικόν βάθος και έτοιμον να κινηθή προς ενίσχυσιν της VIII Μεραρχίας άμα τη λήψει σχετικής Δ/γής ημών. κλιτείς Βαρδουσίων με άπαντα τα σημεία ταύτα εις την ΧΙΙΙ Μεραρχίαν.):Με περιοχήν από το δεξιόν όριον της ΧVI Μεραρχίας (όχι) μέχρι του Βορ.Ε.Πεζ. 2/39 και 42 συν.Πεζ.Άραχθος (μεχρι της γραμμής Κομπότι .) : Με περιοχήν α) την τοιαύτην από διαβάσεως Βλάσδο (όχι) μέχρι του σημερινού ορίου της μετά της ΧΙΙΙ Μεραρχίας.Π. ΧΙΙΙ Μεραρχίας (36ον. Α. Ηπείρου. 183/17-1-44.Π.Και βάθος περιοχής περιλαμβάνων την Ναυπακτίαν. VIIIης Μεραρχίας: Να αναλάβη τας αποστολάς του τέως .Βορ. Α. β) την περιοχή του τέως Κλιμακίου Γ. 467/5-12-43.Π.Π.Σ. Ε. Η αποστολή αύτη είναι εκτός της τοιαύτης ενισχύσεως των τμημάτων Ιης γραμμής του τομέως της Μεραρχίας. 199/18-1-44 Δ/γής ημών ως προς τούτο. 85ον Συν/τα Πεζικού): Με περιοχήν:α) τας περιοχάς των 15ου και 85ου Συν/των της. 15ον. ορίου της V Ταξιαρχίας του καθορισθέντος διά της υπ`αριθ.Ε.Φθιώτιδος και Ηπείρου.Ε. ήτοι την Ανατολ.

τμήμα της περιοχής της (Βάλτος) κλιμακωμένον εις σημαντικόν βάθος και έτοιμον να κινηθή προς ενίσχυσιν της Νοτίας πτέρυγος επί της γραμμής Αράχθου ή Αχελώου τμήματος της VIII Μεραρχίας. Ηπείρου.Σ.- .Δ.Κλιμακίου Γ. Βάσει των ανωτέρω τροποποιήσεων αι Μεραρχίαι να προβώσιν εις ταχείαν ανασυγκρότησίν των και να αναπροσαρμόσωσιν την διάταξιν των ούτως ώστε η μεταβατική αυτή περίοδος να είνε όσο το δυνατόν σύντομος. οριζόμενον ως γραμμή αφ`ής θα διενεργηθή η τελική αντίστασις και εκ της οποίας θα εξορμήση ημετέρα αντεπίθεσις. ΧΙΙΙης Μεραρχίας: Να διατηρεί εν τουλάχιστον Τάγμα οργανικόν ως εφεδρείαν εις το Β. αφ`ενός να επιτηρή και κατέχει την γραμμήν Αράχθου .Καλαρύττικου δι' επαρκών δυνάμεων και αφ`ετέρου να έχη εφεδρείας εις οργανικά Τάγματα ικανάς να επιτρέψωσι την εν περιπτώσει σοβαρών εις όγκον δυνάμεων εχθρικών προωθήσεων εν ασφαλεία διενέργειαν αντεπιθέσεων και εν ανάγκη υποχωρητικόν επιβραδυντικόν ελιγμόν προς τον Αχελώον.

Λ. ΙΙον. VIII ΜΕΡΑΡΧΙΑ Σ.VIII.ΧΙΙΙ. στις 21-7-44``. στις 21-7-44. Γεν.ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΙΙ Αριθ.ΙΧ. με την παρατήρηση πως στην έκθεση αυτή αναφέρεται μόνο το ότι η .Δ. Ε.Α.Υ.Σ. Γενικά η Μεραρχία συμφωνεί με τα συμπεράσματα της έκθεσης.Σ.Στρατηγείου 11-3-44 Παραλήπται Σαράφης Ι.Αναφέρατε λήψιν και εκτέλεσιν.XVI Μεραρχίαι V Ταξιαρχία. 14 Αυγούστου 1944 ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ . στην περιοχή Ματσούκι.Π.Στρατηγείου 35 Ε. ΙΙΙον Γραφεία Γ.Ακριβές αντίγραφον Στέφανος Το ΙΙΙον Γραφείο (Τ. 2818 Για το Γενικό Στρατηγείο ``Υποβάλλομε έκθεση για την επιθετική ενέργεια στην περιοχή Ματσούκι.Έχομε την τιμή να υποβάλωμε έκθεση για την επιθετική ενέργεια του Ι/5 Τάγματος.) Κοινοποιήσις Ιον.Σ.Δ.

τι μέτρα πήραν πάνω σ`αυτό καθώς και για τον Διμοιρίτη της Διμοιρίας Χρηστών. ούτε και οι πιο πάνω διοικήσεις. χωρίς να γίνεται και η κριτική που πρέπει στο ζήτημα αυτό. . διατάξαμε το Συγκρότημα Τζουμέρκων να μας αναφέρει σχετικά.Ακόμα δεν αναφέρει το ΙΙΙ/5 Τάγμα.Πάνω σ`αυτά.ομάδα του 3ου Λόχου δεν έκανε χρονικά με ακρίβεια την αποστολή που της ανατέθηκε. που όπως γράφει στα συμπεράσματα δεν έδειξε πρωτοβουλία και δεν έκανε το καθήκον του πέρα για πέρα. Κοινοποιήση Συγκρότημα Τζουμέρκων.

Την επιθετικήν ταύτην ενέργειαν το Τάγμα ανέθεσεν να φέρει εις πέρας ο 1ος Λόχος (δύναμις 120 ανδρών. 130/20-7-44 διαταγής του Συντάγματος). Α. το Σύνταγμα κατ`αρχάς διέταξε την αντικατάστασιν του 1ου Λόχου υπό Λόχου του ΙΙ/5 Τάγματος και εν συνεχεία την εκκαθάρισιν της περιοχής Ματσουκίου υπό των ΕΔΕΣικών τμημάτων δι'ενός Λόχου αφ`ενός και την επέκτασιν της διατάξεως του Τάγματος προς Ανατολάς μέχρι της περιοχής ``Κριθάρια`` (Ναι) διά της υπ`αριθ.Ματσουκίου Αγίων Θεοδώρων και ήρχισε εφαρμόζων τρομοκρατικά μέτρα κατά ΕΑΜιτών του χωρίου. και της τοιαύτης των ΕΔΕΣιτών την αυτήν ημέραν εναντίον των φυλακείων μας Χρηστών. 2.Π. δεικνύον προθέσεις περαιτέρων διεισδύσεως προς την κατεύθυνσιν Σταυρού Μελισσουργών.Λ. Ε. 2 πολ/λα. 1/5 Τάγμα ΕΚΘΕΣΙΣ Επί της γενομένης επιθετικής ενεργείας του Τάγματος προς την περιοχήν Ματσουκίου την 21-7-44 (κατόπιν της υπ`αριθ. Προς αντιμετώπισιν της δημιουργηθείσης ταύτης καταστάσεως εις το πλευρόν της διατάξεως του Τάγματος.Α. Την 23 ώραν της αυτής ημέρας ο Λόχος έλαβεν διαταγήν .ΕΘΝΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ Ε. 3.Π.Τμήμα αγνώστου δυνάμεως την αυτήν ημέραν εγκατεστάθη επί της τοποθεσίας ``Κριθάρια`` (αυχήν υψώματος Καταραχιά και Τζούμα Πλαστάρι). 9 οπλοπολυβόλα. επιστράτευσαν 15 Ματσουκιώτες και λεηλατούν τους κτηνοτρόφους και πέραν των συνόρων του Ματσουκίου προς Μελισσουργούς.Σ. όστις διαταχθείς εστάθμευσεν την εσπέραν της 20ης τρεχόντος μηνός εις Μελισσουργούς. 1 ολμίσκος). 1. Την 17-7-44 τμήμα ΕΔΕΣιτών δυνάμεως 25 ανδρών εισήλθε εις Ματσούκιον (ουδετέρα ζώνη) και αφού διανυκτέρευσεν εντός αυτού την πρωίαν συμπτυχθέν εγκατεστάθη εις φυλάκεια επί του υψώματος Β. 132/20-7-44 διαταγής του. Ε.

Επακολούθησε διευθέτησις της αμυντικής εγκαταστάσεως του Λόχου κατά βάθος και πλάτος. Τα ημέτερα τμήματα ενήργησαν μετά πειθαρχίας και τάξεως παραδειγματικής.Εν β΄Κλιμακίω η 3η Διμοιρία. 2 τραυματίαι. 4. εχθρού εξακριβωμέναι. υπόλοιπα τυφέκια). 5. με δυο Διμοιρίας εν α΄ Κλιμακίω προσανατολισμένας προς τους δυο αντικειμενικούς σκοπούς (προηγουμένης χρονικώς ολίγον της Διμοιρίας του δεξιού προς Κριθάρια). έσχεν 1 τραυματίαν. Ο εχθρός δεν προέβαλεν την αναμενομένην αντίστασιν. εγκατεστάθη αμυντικώς και ανέφερεν. Κατάληψις των αντικειμενικών σκοπών. Την 9. Επιθετικόν πνεύμα των ανταρτών του Λόχου . 2 αιχμάλωτοι.Την 13ην ώραν η Διμοιρία του αριστερού φθάσασα στην παρυφή του χωρίου Ματσουκίου εδέχθη πυρά αυτομάτου και τυφεκίων εκ του υψώματος Αγίων Θεοδώρων (εχθρική δύναμις περίπου 17. Την 14ην ώραν η αυτή Διμοιρία διά των ιδίων της μέσων πυρός ανατρέψασα τας αντιστάσεις επί του υψώματος Αγίων Θεοδώρων κατέλαβε το ύψωμα. Αποτελέσματα. μηνός ο Λόχος από Λαγγάδας εκινήθη προς τους αντικειμενικούς τους σκοπούς εκ δυο παραλλήλων κατευθύνσεων. 1 Οπλοπολυβόλο ΜΠΡΕΝΤΑ.Κριθάρια.30 της 21ης τρέχ. Εις την ανωτέρω επιθετικήν ενέργειαν του Λόχου έλαβε μέρος και Ομάς του 3ου τοιούτου.επιθέσεως διά την επομένην από Λαγγάδας προς Αγίους Θεοδώρους και Κριθάρια με σκοπόν την εκκαθάρισιν της περιοχής ταύτης υπό των ΕΔΕΣικών τμημάτων και εν συνεχεία αμυντικήν του εγκατάστασιν επί της γραμμής Άγιοι Θεόδωροι . ήτις μη εκτελέσασα χρονικώς επακριβώς την ανατεθείσαν αυτή αποστολήν. Την 13ην ώραν η Διμοιρία του δεξιού κατέλαβεν τον αντικειμενικόν της σκοπόν (Κριθάρια) άνευ αντιστάσεως του εχθρού εγκατεστάθη αμυντικώς και ανέφερεν. προφανώς πανικοβληθείς υπό της αιφνιδιαστικής κρούσεως των τμημάτων μας και ετράπη εις άτακτον φυγήν αφού έριψεν ριπάς τινάς αυτομάτου. εν τη βάσει εξορμήσεως (Λαγγάδα) ετάχθη η Διμοιρία Πολυβόλων. Απώλειαι ημετέρων 0.

Το γεγονός τούτο η Διμοιρία Χρηστών δεν αντελήφθη και αντεπιτεθείσα εύρε το ύψωμα κενόν ΕΔΕΣιτών. Μετά 24ωρον παραμονήν επί του υψώματος Β. Απώλειαι ημετέρων 0. Β. εχθρού εξακριβωμέναι 3 εκτός μάχης. Την 9ην πρωινήν της 21ης τρέχοντος μηνός οι ΕΔΕΣίται νομίσαντες ότι μόνα τα φυλάκεια του 3ου Λόχου περιοχής Χρηστών προσπαθούν την επέκτασιν προς Ματσούκιον (διότι μόλις την 12ην ώραν αντελήφθησαν ότι ετέρα ισχυρά δύναμις ενεργεί προς Ματσούκιον).απαράμιλλον. γεγονότα άτινα συνετέλεσαν εις την απώλειαν της επαφής μετά του εχθρού και την μη εκδήλωσιν ταχέως της επιβεβλημένης αντεπιθέσεως. Εν συνεχεία η Διμοιρία εγκατέστησε τα φυλάκεια της εκ νέου μέχρι της 15ης ώρας. Τα φυλάκεια (12 άνδρες εν συνόλω με 2 οπλοπολυβόλα) δεν έβαλον κατά των ΕΔΕΣιτών όταν ούτοι εβάδιζαν προς τας γέφυρας και αμέσως υποστηριζόμενος υπό πολυβόλου (βάλοντος από Αγίου Γεωργίου) και ατομικού Όλμου επετέθη κατά των φυλακείων μας άτινα κατόπιν ελαστικής αμύνης συνεπτήχθησαν εις την υπερκειμένην των φυλακείων Κ. επετέθη διά δυνάμεως 40 ανδρών κατά των φυλακείων των φρουρών Κηπίνης και Αλμουρέσι.Γ. και αντιληφθέντες προφανώς το παράτολμον του εγχειρήματος των συνεπτύχθησαν πέραν του ποταμού Καλαρρύτικου. Η μετακίνησις του Λόχου από Ράμιας μέσω Αγνάντων Μελισσουργών μέχρι της παρυφής του χωρίου Ματσουκίου. όσον και της ανωτέρας Διοίκησης των ΕΔΕΣιτών.Γ.Α. . Συμπέρασμα: επεισοδίου κατεφάνη Εκ του ανωτέρω 1) Η έλλειψις πρωτοβουλίας εις τον Διμοιρίτην και έλειψις εκτέλεσις των καθηκόντων του.Χρηστών οι ΕΔΕΣίται βαλλόμενοι πλευρικώς υπό του φυλακείου Αγίας Τριάδος και εκ της δεσποζούσης Κ.Α. εγένετο μετά άκρας μυστικότητος με αποτέλεσμα τον αιφνιδιασμόν τόσον των τμημάτων Ματσουκίου. (με 70 ανυπόδητους ο Λόχος διήνησε απόστασιν 10 ωρών επί πετρωδών αντερισμάτων άνευ τινος βραδυπορούντος).

Υ. Μοσχάτος (Λοχαγός) . τη 23η Ιουλίου 1944 Το Τάγμα Α.Δ.Τ.2) Ο εχθρός δεν έχει διαθέσιμα τμήματα και χρησιμοποιεί τους οπλισμένους πολίτας. ΜΠΕΖΕΡΙΑΝΟΣ Δ.Σ. ΣΤΑΝΚΟΣ Για την ακρίβεια το ΙΙΙ Γραφείο της VIII Μεραρχίας (Τ. οίτινες κάθε άλλο παρά τακτικός στρατός είναι.) Θ.

Ε.36 ΕΘΝΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ Ε.ΚΑΠΟΥΡΝΑ (Θέση ΑΜΠΕΛΙΑ) η ίδια δύναμη με το σταθμό ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ.- 1 .ΚΑΠΟΥΡΝΑ και ΚΑΠΟΥΡΝΑ . 1 Πολυβόλο και άλλα αυτόματα. παρέμεναν σε διάφορα σπίτια.5) Φυλάκειο ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ 26 άνδρες με αντιαρματικό πυροβόλο. Όλα τα φυλάκεια προφυλάσσονταν από συρματόπλεγμα.ΒΟΛΟΥ ΠΙΛΑΦ ΤΕΠΕ και φυλάκειο ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ. την διασταύρωση της καρροποιήτου ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ . 1 πολυβόλο και άλλα αυτόματα. σταθμό ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ 20άνδρες με 1 αντιαρματικό Πυροβόλο. σταθμό ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΕΧΘΡΟΥ Ο εχθρός κατείχει και χρησιμοποιούσε το ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ.4) Φυλάκειο εις ΠΙΛΑΦ ΤΕΠΕ.Δύναμις 1) Εντός του ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ 110 αυτόματα. οπλ/λα και υποπολυβόλα. γραμμής ΒΟΛΟΥ .Α. το σιδηρ.Λ.3) Φυλάκειο ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ .Σ. ΧVΙ ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΙΙΙον ΑΡΙΘΜ. 18 άνδρες με 1 αντιαρματικό πυροβόλο.Π. εξασφάλησης της συγκοινωνίας του και παρεμπόδιση των δικών μας τμημάτων να κυκλοφορούν μες τον κάμπο. σα βάσεις εξόρμησης.ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ κατά την νύκτα της 1ης προς 2α/8/44 Ι. 2175 ΕΚΘΕΣΗ ΝΥΚΤΕΡΙΝΟΥ ΕΓΧΕΙΡΗΜΑΤΟΣ Εναντίον φρουράς ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ και φυλακίων της Σιδηρ. άνδρες με 2) Στο σιδηρ.

ΙΙ. Στο σιδηρ. Ως τόσο όμως ο αιφνηδιασμός δεν πέτυχε εις πολλά σημεία πλήρως λόγω του σεληνόφωτος. 4 πυροβόλα και 9 αυτοκίνητα γεμάτα στρατό που κινήθηκε από το ΒΟΛΟ για ενίσχυση προσέκρουσε στη σταθερά πλαγιοφυλακή των τμημάτων μας και στο πεδίο ναρκών και βομβών και ανετινάχθησαν ταυτόχρονα και τα δυο τάγκς και κατεστράφησαν τελείως. ΤΡΟΠΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Την 23ην ώραν όλα τα τμήματα επετέθηκαν εναντίον του αντικειμενικού σκοπού αιφνηδιαστικά. Επηικολούθησε η ανατίναξη των αμυνομένων Γερμανών μέσα σε οικήματα. Μετά δίωρον σκληρόν αγώνα οι αντικειμενικοί σκοποί του ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ αρχίζουν να πίπτουν ο ένας κατόπιν του άλλου. ΙΔΕΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Επίθεση προς κατάληψη των παραπάνω θέσεων. εξόντωση ή αιχμαλώτιση της φρουράς. Οι Γερμανοί αμύνονται σκληρά.Έγιναν αντιληπτά τα τμήματα από αρκετή απόσταση και ο εχθρός εφήρμοσε το σχέδιο πυρός. Τα τμήματα επετέθηκαν στους αντικειμενικούς των σκοπούς και αγώνας γενικεύεται και τραχύνεται. ΔΙΑΤΑΞΗ ΔΙΚΩΝ ΜΑΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ Ως το συνυποβαλόμενα σχεδιάγραμμα. Οι Γερμανοί ετράπησαν εις άτακτον φυγήν. πυρομαχικών και παντοειδούς υλικού. Λόγω όμως των ευστόχων βολών των πολυβόλων και όλμων και του αντιαρματικού πυροβόλου και της στάσεως της πλαγιοφυλακής η επίθεση των απεκρούσθηκε και αναγκάσθηκαν να υποχωρήσουν προς ΒΟΛΟ.Φάλαγγα από 2 τάγκς.ΙV. Αμέσως τα πυροβόλα ετάχθησαν προς πυροβόλησιν και ο εχθρός κατέλαβε θέσεις και ήρχισαν να επιτίθενται κατά της πλαγιοφυλακής.ΙΙΙ. Τα φυλάκια ΠΙΛΑΦ ΤΕΠΕ και ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ εκπορθίθησαν. σταθμό ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ οι Γερμανοί αμύνθησαν και λόγω του εδάφους και του σχεδίου πυρός δεν επετεύχθη η εκπόρθησίς των. περισυλλογή οπλισμού. Επίσης καταστράφηκε και .

ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΔΙΚΕΣ ΜΑΣ 8 νεκροί μεταξύ αυτών και ο Μόνιμος Ανθ/γός Μεταφτσής Αλέκος και 28 τραυματίαι. 1 ασύρματο. Μίλλς 17. 1 πυροβόλο ανατιναχθέν. οπλ/λου 3. ΛΕΗΛΑΣΙΑΙ ΚΑΙ ΒΑΝΔΑΛΙΣΜΟΙ Μηδέν (0). 50 κάρρα ιματισμό. ΚΡΙΣΕΙΣ Η επιχείρηση εμελετήθη. εκρηκτικές ύλες 150 οκάδες. Το επιθετικόν πνεύμα των ανταρτών του 54ου Συντάγματος ξεπερνά οριστικά από την άμυνα στην επίθεση και τα αποτελέσματα άρχισαν να .VIII. 2 ραδιόφωνα. βλήματα όλμου 49.800. οπλ/λα και μυδράλια.500.Χ. 2 τηλέφωνα. αντιαρματικού πυροβόλου 63. 2 μοτοσυκλέτες τρίκυκλες. αρκετό τηλεφωνικό υλικό. ΙΙ φορτηγά αυτοκίνητα μεγάλα. χειροβομβίδες Ιταλικές 250. οργανώθη. 4 τηλέμετρα τσάις.000. χειροβομβίδες συνεργείου τσουρνάτ 80.ΙΧ. υπόδηση και άλλα είδη καθώς και 3 τόννους πυρομαχικά.Η επιθετική ενέργεια των τμημάτων πολύ καλή.ΚΑΤΑΝΑΛΩΘΕΝΤΑ ΠΥΡΟΜΑΧΙΚΑ Φυσίγγια πολυβόλου 3. ένα αλυσσοφόρο.VI.V. τυφεκίου 3. ΚΥΡΙΕΥΘΕΝΤΑ ΛΑΦΥΡΑ Τρία αυτοκίνητα κούρσες μάχης. γραμμή από το 1-20 χιλιόμετρο σε πολλά σημεία από τον Άγγλον Ταγματάρχην Ερρίκον και τμημάτων του Μηχανικού. ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΤΟΥ ΕΧΘΡΟΥ Πλέον των 160.η σιδηρ. VII. μόνον εντός του ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ εκάησαν περί τους 70 μεταξύ αυτών και ένας υπολοχαγός των Ες-Ες. προπαρασκευάσθη υπό των Διοικήσεων με εξαιρετικήν στρατιωτικήν κρίσιν και εξετελέσθη πολύ καλά.

Υ. Γενικά οι συναγωνιστές του 54ου Συντάγματος έδειξαν μεγάλη ψυχραιμία και τόλμη και αξοθαύμαστο επιθετικότητα.φαίνονται πλέον απ`τις ενέργειες των και τη δράση των. Για τον Ανθ/γόν Φρεγάδη ο οποίος ανέλαβε με το τμήμα του την επίθεση κατά του φυλακίου ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ και δεν έφερε εις πέρας την ανατεθείσαν σ`αυτόν αποστολή διετάχθη ένορκος προανάκριση. Σ. XVI Ταξιαρχίας τη 18-8-44 Η Διοίκησις της Ταξιαρχίας Α.ΚΑΤΣΑΡΟΣ Σ.ΖΑΧΑΡΙΑΣ Το ΙΙΙον Επιτελικόν Γραφείον (Τ.) .Δ.

Μικρόν Επιτελείον.. XVI ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΙΙΙον ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ΄ Επιχειρήσεις α) ΣΤΑΘΜΕΥΣΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΙΣ ΜΟΝΑΔΩΝ Ι. ΠΑΠΑΝΑΟΥΜ (1πυροβόλον) ΣΜΟΚΟΒΟΝ ΙΙ. 54ον Σύνταγμα Πεζικου Δ/σις. 52ον Σύνταγμα Πεζικού Δ/σις.Λ.Ν.Λόχος Δ/σεως ΡΟΒΟΛΙΑΡΙ Ιον Τάγμα ΣΜΟΚΟΒΟΝ ΙΙον Τάγμα ΛΕΥΚΑΔΑ ΙΙΙον Τάγμα ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ουλαμός ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΥ ΤΣΟΥΚΑ .37 ΕΘΝΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ Ε.Λόχος Δ/σεως ΜΟΝΗ ΦΛΑΜΠΟΥΡΙΟΥ ΙΙον Τάγμα ΑΝΩ ΚΕΡΑΣΙΑ ΙΙΙον Τάγμα ΚΟΥΚΟΥΡΑΒΑ Μοίρα Πυροβολικου Α.Λ.Α.Μικρόν Επιτελείον.Α.) ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ .Σ. ΒΕΝΕΤΟΥ Λόχος Μηχανικού ΜΟΝΗ ΦΛΑΜΠΟΥΡΙΟΥ Ναυτική βάσις (Ε.

XVI Λόχος Μηχανικού ΤΣΟΥΚΑ .Ο. Νοσοκομείον ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΝ V.Ν.ΙΙΙ. ΓΟΥΡΑ Λόχοι Τάγματος κινούνται εντός περιοχης του Ι/54 για τη μάχη της σοδειάς 4η Πυροβολαρχία ΓΟΥΡΑ IV. Ι/54 Τάγμα Δ/σις Τάγματος Ε. XVI Στρατ.Π.

δικές μας μηδέν. Αμάρμπεη Θ. Συνεκροτήθη απόσπασμα υπό των συναγ.ΚΑΛΑΜΑΚΙ βληθείσα ηναγκάσθη να συμπτυχθή.Θ.Ο. σάκκος. Πηλιορείτη Π. τόσον του κάμπου ΛΑΡΙΣΣΑΣ ΑΓΥΙΑΣ . Την αυτήν ημέραν δύναμις Γερμανών επιβαίνουσα 25 αυτοκινήτων 10 μοτοσυκλεττών εκινήθη προς ΚΑΣΤΡΙ . Γιατί δεν έγινε όπως είχε μελετηθή. Την νύκτα 7ης προς 8ην/7-44 έλαβε χώραν η ενέργεια κατά ΠΕΤΡΟΜΑΓΟΥΛΑΣ από τμήματα του Ι/54 Τάγματος και 3/7 Συν/τος Ιππικού καθώς και του 52ου Συν/τος.. Τάγμα 400 ανδρών (300 Γούρας και 100 52ου Συντάγματος) διά την μάχην της παραγωγής περιοχής Κάμπου ΦΑΡΣΑΛΩΝ .ΔΟΜΟΚΟΥ . 2 κιβώτια πυρ/κά.ΑΛΜΥΡΟΥ. ΙΙ. υπό το όνομα Α. Κατεστράφη το αυτοκίνητον και 3 μοτοσυκλέττες. Την 5-7-44 και περί ώραν 17 μικρά δύναμις Γερμανών εισήλθε στο χωριό ΑΓΟΡΙΑΝΗ και επυρπόλησε 4 σπίτια.Ως γνωστόν η επιχείρησις επροδόθη (ως η σχετική έκθεσις που στάλθηκε στις 3-7-44). εις υγειον. οι επιβαίνοντες εφονεύθησαν. . γ) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ Ι. Την 2-7-44 δύο Γερμανικά αυτοκίνητα και 4 μοτοσυκλετισταί εις Καστρί . με έδραν το ΑΡΝΤΟΥΑΝ διά τον καλύτερον συντονισμόν των επιχειρήσεων των τμημάτων προστασίας παραγωγής.ΓΟΥΡΑΣ.β) ΓΕΝΟΜΕΝΑΙ ΜΕΤΑΣΤΑΘΜΕΥΣΕΙΣ Τάγμα 400 ανδρών του 54ου Συντάγματος διά την μάχην παραγωγής εις την περιοχήν ΑΓΥΙΑΣ .ΙΙΙ. Αποτελέσματα της άνω επιχειρήσεως.ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ όσον και της περιοχής ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΑΛΜΥΡΟΥ . Γερασιμείδη Σ. Λάφυρα μια μοτοσυκλέττα.ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ.ΚΑΡΑΝΤΑΟΥ . 2 στάγερ. Τμήμα του Ι/54 Τάγματος συνεπλάκη με αποτέλεσμα ένα νεκρό Γερμανό και ένα τραυματία..Καλαμάκι Βόλου προσεβλήθησαν υπό ομάδος ΕΠΟΝ του ΙΙΙ/54 Τάγματος.ΛΑΡΙΣΣΑΣ .

Αχρηστεύθηκαν 5 πυροβόλα και κάικαν 12 αυτοκίνητα.Απώλειες του εχθρού ανεξακρίβωτες λόγω του σκότους. Επίσης την ίδια νύκτα δύναμη Γερμανών που στάλθηκε από το ΒΟΛΟ προς ΛΕΧΩΝΙΑ για ενίσχυση από φάλαγγα με 8 αυτοκίνητα. V. 1939/3-8-44). Επίσης κατεστράφη η σιδηρ. Κατεστράφη η σιδηρ.Π. 1937/3-8-44.ΚΕΡΑΜΙΔΙΟΥ. γραμμή σε 10 διάφορα σημεία από Σ. Απώλειες δικές μας 5 τραυματίες μεταξύ των οποίων δύο σοβαρά. Χτυπήθηκαν τα πολεμικά πλοία από τα επάκτια Α/Α πυροβόλα των 47 χιλ. Αποτελέσματα συμπλοκής: Απώλειες εχθρού 75 νεκροί Γερμανοί και 35 . μια τορπιλάκατος και δύο υδροπλάνα με βαρύ και ελαφρό οπλισμό επιχείρησαν να προσβάλουν τη βάση ΚΑΜΑΡΙ .Π. Απώλειες του εχθρού άγνωστες (4 βλήματα χτύπησαν το αντιτορπιλικόν στην πρώρα) ως η σχετική έκθεση υπ`αριθμ. Απώλειες δικές μας 2 νεκροί και δυο ελαφρά τραυματίες. Δικές μας απώλειες 3 τραυματίες του Ουλαμού. Tην νύκτα 8ης προς 9ην/7/44 Τμήμα του 54ου Συντάγματος επετέθηκε αιφνηδιαστηκά στα ΚΑΤΩ ΛΕΧΩΝΙΑ και προσέβαλε εχθρικήν δύναμιν Γερμανοτσολιάδων από 125 άνδρες (σχέδιο επιχείρησις ως η σταλείσα έκθεση υπ`αριθμ. του Ι /6 Ουλαμού της XVI Μοίρας με αποτέλεσμα ν`ανοιχθούν στο Πέλαγος και να ματαιωθούν τα σχέδια του εχθρού. γραμμή σε έκταση 100 μέτρων μεταξύ ΠΡΟΕΡΙΑΣ . . IV. 5 του 54ου Συντάγματος και 2 πολίτες όλοι σχεδόν ελαφρά.ΑΓΡΙΑΣ με αποτέλεσμα: Ανετινάχθηκαν και κατεστράφηκαν το Τάγκς και τα δύο αυτοκίνητα και οι Γερμανοί είχαν 40 νεκρούς και τραυματίες. γεμάτα Γερμανούς και ένα Τάγκς προσέκρουσαν στο πεδίο ναρκών και στην ενέδρα του τμήματος μεταξύ ΛΕΧΩΝΙΑ .ΔΟΞΑΡΑ και η άλλη μεταξύ ΔΕΜΕΡΛΗ .40 Ράλλιδες.ΠΡΟΕΡΙΑΣ. Ε. Επίσης καταστράφηκε και κάικε αρκετή ποσότητα πυρομαχικών και όπλων από τις ανατινάξεις των οικημάτων.ΒΑΛΕΣΣΙΩΤΕΣ και διεκόπη η τηλεφωνική επικονωνία. Την 10-7-44 ένα αντιτορπιλικό.ΔΟΜΟΚΟΥ μέχρι Σ. Ε.

Χ. η δευτέρα ηναγκάσθη να δεχθή μάχην που βάσταξε δυο ώρες. 50 τυφέκια. η αποθήκη εφοδιασμού βενζίνης. ΙΧ. Απώλειες εχθρού 4 νεκροί 2 τραυματίαι.Ν. 3 οπλ/λα. το Υδραγωγείον.Λ. Δικές μας δύο ελαφρά τραυματίες. Η συγκοινωνία διεκόπη. βαγόνια κλπ). Γραμμή ΦΑΡΣΑΛΩΝ . VIII.Στις 19-7-44 Τμήμα Μηχανικού του αποσπάσματος Α. Απώλειες εχθρού 10 νεκροί. Δικές μας απώλειες 1 νεκρός και 4 τραυματίες. Απώλειες εχθρού 6 Γερμανοί και ανάμεσα σ`αυτούς ο Διοικητής και ο υποδιοικητής της φρουράς. VII.Το αυτοκίνητον κάηκε μόλις μπήκε στο ΛΙΑΝΟΚΛΑΔΙ. κατέλαβον όλα τα οχυρά και τα εξουδετέρωσαν. Στις 20-7-44 στον ΜΑΛΙΑΚΟ ΚΌΛΠΟ μια καταδίωξη του Ε.Ο. σταθμό και τις λιμενικές εγκαταστάσεις και κάψαν τα μεταφορικά μέσα του εχθρού (αυτοκίνητα.Α. Λόγω παρατολμίας αξιωματικού που επεχείρησεν να αιχμαλωτίση το αυτοκίνητον απέτυχεν να το αιφνηδιάση. Δικές μας 6 νεκροί και 2 τραυματίαι. 2 υποπολ/λα. κατέστρεψαν και ανετίναξαν το σιδηρ. με τέσσερες Γερμανούς νεκρούς και 8 Ελληνες αιχμαλώτους. Στην παραλία κατεστράφησαν ο Γερανός. Αποτέλεσμα ήταν να συλληφθή μια Γερμανική καταδίωξη από το Ε. μέρος οικήματος του σταθμού καθώς και 5 βαγόνια. κατέστρεψε τη σιδηρ. Αιχμάλωτοι ένας Γερμανός και 65 Ιταλοί Φασίστες. . 250 χειροβομβίδες και 8000 φυσίγγια Ιταλικά. του αποσπάσματος Α.Θ. 5 πιστόλια.ΖΗΛΕΥΤΟΥ εκτύπησεν Γερμανικόν αυτοκίνητον. Στις 20-7-44 Τμήμα Ι /54 Τάγματος δυνάμεως Διμοιρίας επετέθη εναντίον αυτοκινήτου παρά το χωρίον ΚΑΡΑ .Α.ΕΜΕΡΤΖΙ. Την νύκτα της 16-7-44 τμήματα του Ι /54 Τάγματος σε νυκτερινή τους επίθεση κατέλαβον τη ΣΤΥΛΙΔΑ. Λάφυρα 2 ατομικοί όλμοι. Στις 12-7-44 ενέδρα δυνάμεως Διμοιρίας του ΙΙΙ / 52 Τάγματος επί της αμαξιτής ΛΙΑΝΟΚΛΑΔΙ .VI.Λ. επετέθηκαν κατά δύο Γερμανικών καταδιώξεων.ΔΕΜΕΡΛΗ σε μήκος 800 μέτρων.Θ.Ν. Η μια ετράπη εις φυγήν.Ο.

4 ζεύγη αρβυλών. Την 21 και 22/7/44 τμήματα του Ι /54 Τάγματός ενέργησαν στο συνοικισμό ΛΑΜΙΑΣ προς εξουδετέρωσιν της φρουράς και πυρπόλησιν των ευρισκομένων εκεί 500 βαρελιών πετρελαίου. Η μάχη βάσταξε δυο ώρες. Μετά δύο ώρες από το κτύπημα του αυτοκινήτου έφθασε στον τόπο της συμπλοκής Γερμανική φάλαγγα από 25 αυτοκίνητα από ΒΟΛΟ. ΧΙΙ. 4000 σφαίρες.Στις 22-7-44 Τμήματα του 54ου Συντάγματος ευρισκόμενα στην περιοχή ΚΑΡΑΝΤΑΟΥ στη μάχη σοδειάς. Δικές μας καμμία.ΑΛΜΥΡΟΥ. ΧΙΙΙ. 2 αιχμάλωτοι. Γερμανικόν αυτοκίνητον γεμάτο στρατό όταν έφθασε κοντά στην ενέδρα εβλήθη αιφνηδιαστικά από μικρή απόσταση. ένα αυτόματο. δυο τυφέκια. Απώλειες του εχθρού 10 νεκροί. Λάφυρα ένας ομαδικός όλμος. Απώλειες δικές μας 1 νεκρός και 1 τραυματίας. Τα τμήματα του 54ου Συν/τος ενισχύθηκαν με Ουλαμό Ιππικού. 2002). δεν επετεύχθη ο αιφνηδιασμός. Απώλειες εχθρού 30 νεκροί και 30 τραυματίες. Λάφυρα 1 αυτοκίνητο σε καλή κατάσταση. τρία ατομικά όπλα. . ΧΙ. Λάφυρα 2 βαρειά πολυβόλα. συνεπλάκησαν μετά Γερμανών εις ΨΥΧΙΚΟΝ ΛΑΡΙΣΣΑΣ. ένα μυδραλιοβόλο. 6 τραυματίες και 17 αιχμάλωτοι. δραχμών. Επικολούθησε μάχη περί τις δυο ώρες (ως η σχετική έκθεση Ε. Οι επιβαίνοντες Γερμανοί το εγκατέλειψαν και ετράπησαν εις φυγήν ως τη θάλασσαν πόλλοι από αυτούς εφθονεύθησαν. 10 κιβώτια βλήματα όλμου και φυσίγγια μυδραλλιοβόλου. Στις 21-7-44 τμήμα δυνάμεως του Ι /54 Τάγματος εγκατέστησεν ενέδραν εις τα υψώματα ΑΓΧΙΑΛΟΥ επί τη δημοσίας ΒΟΛΟΥ . Δικές μας 3 νεκροί και 1 ελαφρά τραυματίας.Δικές μας απώλειες ένας νεκρός (Ιταλός) 8 τραυματίες. Λόγω του ότι οι Γερμανοί ήσαν σε συναγερμό λόγω βομβαρδισμού των από τη Συμμαχική αεροπορία.Π. 15 χειροβομβίδες. Απώλειες εχθρού κατά εξηκριβωμένες πληροφορίες 3 νεκροί και 2 τραυματίες. 860 εκατομ. 560 φυσίγγια. Δύναμη Γερμανών περί τους 500 άνδρες.

Δικές μας καμμιά.40 της 24ης/7/44 πέρασε η φάλαγγα από 5 αυτοκίνητα με Γερμανούς το ένα απ`αυτά ήταν αλυσσοφόρο και ρυμουλκούσε πυροβόλο. XVII. Η μάχη βάσταξε 5 ώρες. Δικές μας ένας αντάρτης τραυματίας και ένας νεκρός του Εφ. Κατά τη διάρκεια της μάχης οι Γερμανοί έφεραν και άλλη ενίσχυση από ΠΛΑΤΥΚΑΜΠΟ αποτέλεσμα της μάχης ήταν να συμπτυχθούν οι Γερμανοί με πολλές απώλειες. Αμέσως μετά το κτύπημα του Γερμανικού αυτοκινήτου έφθασε Γερμανική δύναμη σε ενίσχυση 90 ανδρών με τρεις ομαδικούς όλμους. Η καταδίωξη των Γερμανών συνεχίστηκε μέχρι τη βάση τους ΧΑΛΚΗ. σκοτώθηκε ένας άλλος και τραυματίστηκαν οι υπόλοιποι. γραμμής Νοτίως ΣΤΥΡΦΑΚΑ. Συνελήφθη ένας αιχμάλωτος. 8 μοτοσυκλέττες και 7 αυτοκίνητα. Η υποδειγματική ομάς ΕΠΟΝ του 54ου Συν/τος το κτύπησε προ του χωρίου και το κατέστρεψε. 1 πυροβόλο και τρεις νεκροί. Προσέκρουσε στις νάρκες και ανετινάχθηκαν. Κατεστράφησαν δυο βαγόνια και διεκόπη η συγκοινωνία επί τρίωρον.Στις 23-7-44 εγένετο σαμποτάζ από ομάδα κρούσης του Συντάγματος επί της σιδηρ.Τα τμήματά μας έκαναν επίθεση και με έφοδο ανάγκασαν τους Γερμανούς να τραπούν εις φυγήν και να εγκαταλείψουν πολλά πλιάτσικα. Στις 23-7-44 Γερμανικό αυτοκίνητο κινήθηκε από ΠΛΑΤΥΚΑΜΠΟ προς ΜΕΣΟΧΩΡΙ ΛΑΡΙΣΣΑΣ για πλιάτσικο.ΕΛΑΣ τους κτύπησε στο χωριό ΜΕΣΟΧΩΡΙ. ΧVI. Τμήματα του ΙΙΙ /54 Τάγματος και της 2ας Ίλης του 3/7 Ιππικού και μια διμοιρία Εφ.ΕΛΑΣ.Την νύκτα της 23-7-44 δύναμη Διμοιρίας Πεζικού του ΙΙΙ /52 Τάγματος και τμήμα Μηχανικού εγκατέστησεν ενέδραν στον αμαξόδρομον ΛΙΑΝΟΚΛΑΔΙ .ΧIV. Απώλειες εχθρού 1 αλυσσοφόρο αυτοκίνητο.Την 24/7/44 Γερμανική δύναμη από 120 άνδρες με αυτοκίνητα κινήθηκε επιθετικά από ΧΑΛΚΗ προς ΚΥΠΑΡΙΣΙΑ ΜΕΣΟΧΩΡΙ. ΧV. Απώλειες εχθρού πολλοί νεκροί και τραυματίες ανάμεσα .ΖΗΛΕΥΤΟΝ και τοποθέτησεν 5 νάρκες μπροστά στην ενέδραν μέσα στον δρόμο. Στις 6. Επικολούθησε μικροσυμπλοκή.Άφισαν στο πεδίον της μάχης πολλά πυρομαχικά και χειροβομβίδες. Τμήματα του ΙΙΙ /54 Τάγματος και της 2ας Ίλης Ιππικού συνεπλάκησαν με την παραπάνω δύναμιν έξω απ` το χωριό ΜΕΣΟΧΩΡΙ η μάχη βάσταξε τρεις ώρες.

ΧΧΙ. Καταστράφηκε τελείως ένα αυτοκίνητο. Η μάχη κράτησε 4 ώρες δεν εξακριβώθηκαν απώλειες του εχθρού. Επιχείρησις κατά ΚΑΤΩ ΛΕΧΩΝΙΩΝ ως η Ε. Γενικώς τα τμήματα επέδειξαν κατά τον μήνα ΙΟΥΛΙΟΝ επιθετικόν πνεύμα και ορμητικότητα.ΑΓΧΙΑΛΟΥ Ι /54 Τάγματος ως η Ε.Δικές μας απώλειες καμμιά.ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΕΠΙ ΔΙΕΞΑΧΘΕΙΣΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ως τον προηγούμενον μήνα.σ`αυτούς και ένας Ταγματάρχης επί κεφαλής της φάλαγγος.Π. .Π. ΧΧ. Ενίσχυσις των τμημάτων Ταξιαρχίας διά όλμων και βαρέων πολυβόλων. Δικές μας ένας ελαφρά τραυματίας. Η γαλαρία σε πολλά σημεία έπαθε μεγάλες ρωγμές και διαρήξεις.ΚΡΙΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΕΠΙ ΔΙΕΞΑΧΘΕΙΣΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Επιχείρησις κατά ΠΕΤΡΟΜΑΓΟΥΛΑΣ ως η 7469/1-8-44 αναφορά μας. 1939/2-8-44 αναφορά μας.Κατεστράφησαν 15 βαγόνια γεμάτα πολεμικό υλικό και 1000 όπλα Ιταλικά. 1937/2-8-44 αναφορά μας.Π. Επιχείρησις Υψ. Απώλειες 1 Έλληνας μηχνοδηγός νεκρός και δυο τραυματίες. Το 54ον Σύνταγμα και Ι /54 Τάγμα επέδειξαν εξαιρετικόν επιθετικόν πνεύμα με λίαν ικανοποητικά αποτελέσματα εις λάφυρα και αιχμαλώτους παρά την δυσαναλογίαν των μέσων και των πολλαπλών αποστολών. Την 27/7/44 τμήματα του ΙΙΙ /54 Τάγματος και Ιππικού του συγκροτήματος Κάμπου ΛΑΡΙΣΣΑΣ επετέθηκαν κατά Γερμανών στα υψώματα ΚΥΠΑΡΙΣΙΑ (ΣΟΥΦΛΑΡ) που ήταν εγκατεστημένοι αμυντικά.Στις 25 και 26/7/44 ο Λόχος Μηχανικού ΓΑΛΑΤΣΑΝΟΥ έκανε σαμποτάζ στο 238 χιλμ. Επιχείρησις Ι /6 Ουλαμού Πυροβολικού 54ου Συντάγματος ως η Ε. 2002/2-8-44 αναφορά μας. XVIII. ΧΙΧ.

Ανετινάχθησαν 2 αμαξοστοιχίαι. Κατεστράφησαν αι Λιμενικές εγκαταστάσεις της ΣΤΥΛΙΔΑΣ καθώς και τα μεταφορικά μέσα του σταθμού της. δραχμές. Σ. 2 ατομικοί όλμοι. 56 τυφέκια.Καταστροφαί. πολλά πυρομαχικά και χειροβομβίδες καθώς και άλλα υλικά από τη μάχη ΜΕΣΟΧΩΡΙ της 24/7/44 και πυρομαχικά μυδραλλιοβόλου από τη μάχη του ΖΑΠΕΙΟΥ τις 22/7/44. 16 αυτοκίνητα.Αιχμάλωτοι 21 Γερμανοί. ένα αυτοκίνητο. γραμμή 800 μέτρων ΦΑΡΣΑΛΩΝ . 5 πιστόλια. 65 Ιταλοί και 8 Έλληνες.Κατεστράφησαν ακόμα 7 βαγόνια καθώς 6 πυροβόλα. ΧΧV. πυρομαχικά. γραμμή Σ. Κατεστράφη η σιδηρ.Δ. γραμμή 100 μέτρων ΔΕΜΕΡΛΗ ΠΡΟΕΡΝΑΣ. μεταξύ σταθμού ΔΟΜΟΚΟΥ σταθμού ΔΟΞΑΡΑ. Εβλάβη και το αντιτορπιλικό από βολάς του επακτίου πυροβολίου μας. 3 οπλ/λα.ΕΜΕΡΛΗ. ΧΧΙΙ. Κατεστράφη η σιδηρ. 12560 φυσίγγια. 265 χειροβομβίδες.ΚΑΤΣΑΡΟΣ Σ. ΧΧΙΙΙ.ΖΑΧΑΡΙΑΣ Διά την ακρίβειαν . 1 μυδραλλιοβόλο. κατεστράφη σιδηρ. δυο υπολ/λα. 1 αλυσσοφόρο. 860 εκατομ. 1 τάγκς. 1000 Ιταλικά τυφέκια κλπ.Απώλειαι ημετέρων 16 νεκροί.Ε. Κατεστράφησαν 14 βαγόνια γεμάτο με πολεμικό υλικό. XVI Ταξιαρχίας τη 18-8-44 Η XVI Ταξιαρχία Α. μία Γερμανική καταδίωξη. 4 ζεύγη άρβυλα.Λάφυρα 1 ομαδικός όλμος με 10 κιβώτια βλήματα. 2 βαρειά πολυβόλα.Η οργάνωση υπό των Διοικήσεων των επιχειρήσεων και η εκτέλεσις των υπήρξε γενικώς πολύ καλή. 35 τραυματίαι. 1 μοτοσυκλλέττα.Κ. ΧΧΙV.

Υ.) .Σ.Το ΙΙΙον Γραφείον (Τ.

Σ.44 ομοίαν του Γενικού Στρατηγείου αφορώσης την διακοπήν επί του παρόντος της αποστολής Ρώσων στρατιωτών εις το Εξωτερικόν και την χρησιμοποιήσιν τούτων εις υπηρεσίας του Ε.Π.Λ. 253/10. της Μεραρχίας. Ι ΑΡΙΘ. 314 ΙΙΙ Μεραρχίαν Πελ/σου Εν συνεχεία προς την υπ`αρίθ.VIII. Ε.VIII.38 Ε.Δ.Σ. 19. ως μάχιμον τμήμα αυτού και`δι`αποστολάς αναλόγως των αναγκών και την κρίσιν του Συν/τος υπό την απαραίτητον προυπόθεσιν της διατηρήσεως του αμοιγούς της συνθέσεως του.44 Διαταγήν μας κοινοποιούσαν την υπ`αριθ.Π.Α.Π.Λ. Σ.44 ΑΡΗΣ ΒΕΛΟΥΧΙΩΤΗΣ .Α.Π.VIII. . έχω την τιμήν να παρακαλέσω όπως εκδόσητε τας αναγκαιούσας Διαταγάς διά την ταχείαν συγκέντρωσιν απάντων των εις τας Μονάδας της Μεραρχίας υπηρετούντων Ρώσσων εις το Σ. 6053/6. Μετά την συγκρότησιν του το τμήμα τούτο θα ενταχθή εις το ΙΙον Σ. Ε. ΓΕΝΙΚΟΝ ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΟΝ ΚΛΙΜΑΚΙΟΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΠΙΤΕΛ. Ε. διά την καταταξίν των εις το συγκροτούμενον τμήμα των Ρώσσων. Μετά την άφιξιν των και μέριμνά σας θα συγκροτηθή αμοιγές τμήμα Ρώσσων με επικεφαλής τον Σμηναγόν Ανατόλι και με κατώτερα στελέχη επίσης εκ των ιδίων.Π. ΓΡΑΦ. Αι Μονάδες εις ας κοινοποιείται η παρούσα Διαταγή να αποστέλλουν πάντας τους τυχόν παρουσιαζομένους Ρώσσους αυτομόλους εις το 11ον Σ.Δ.

τ.Σ. Ακριβές αντίγραφον .) Γενικόν Στρατηγείον (υ.Διά την ακρίβειαν Το Ι Γραφείον Κοινοποίησις: (Τ.Π.) VIII και ΙΧ Ταξιαρχίαι 11ον Σ.α.

Ε. 1401 διαταγές Γενικού τα τμήματα Βρεττανών και Αμερικανών Κομμάντος των περιοχών των Μονάδων σας να μετέχωσιν εφεξής των επιχειρήσεων εν συνεργασία μετά ημετέρων τμημάτων της περιοχής δράσεως των.Ε.Π.Π. Εντελλόμεθα Όπως 1) Αι διοικήσεις των τμημάτων τούτων μετέχωσι της μελέτης και επεξεργασίας των σχεδίων των επιθετικών και αμυντικών επιχειρήσεων των αναληφθησομένων από κοινού μετά των ημετέρων τμημάτων κατά τελικήν Γ΄φάσιν των επιχειρήσεων της ΚΙΒΩΤΟΥ. 1534 Διαταγή Προκειμένου εν συνεχεία προς τας υπ`αριθ.ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΙΙ Αριθ.Παραδείγματος χάριν πέμπτος λόχος τάδε Συντάγματος. 1304 και Ε. Ε.Ε.Λ.Σ.39 Ε.Π.Ε. ην ήδη διανύομεν. ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ .Σ. 3) Κατά τα λοιπά ισχύωσιν αι ανωτέρω δυο διαταγαί του Γενικού περί της ανάγκης εγκρίσεως των σχεδίων επιχειρήσεων υπό του Γενικού Στρατηγείου και των Μεγάλων Μονάδων και της παροχής υπό της Σ.Αποστολής των καταναλωθησομένων κατά τας επιχειρήσεις ταύτας πυρομαχικών εκ των προτέρων ή τουλάχιστον ευθύς αμέσως μετά την επιχείρησιν δι' ο καθ`όλην την διάρκεια συνεργασίας και .Α. 2) Τα ειδικά τμήματα των ως άνω διαταγών Γενικού αποτελέσωσιν οργανικά τμήματα των Μεγάλων Μονάδων των λαμβάνοντα ειδικόν όνομα. αλλά και κατά την ενδιάμεσον Β΄φάσιν.

συνεκπαιδεύσεως ειδικών τμημάτων μας και τοιούτων συμμάχων Κομμάντος επιβάλλεται διάγωσιν κοινήν ζωήν στρατοπέδου προς ανάπτυξιν σχέσεων εγκαρδιότητος .

Υ.Ε.Δ. και ήδη ευρισκόμενα εις τας περιοχάς Βίτσι - .44 διαταγής Γ.8.) 40 Ε.Σ. Γενικό Στρατηγείο Αριθ. ΧΙΙΙ Μεραρχίαι XVI Ταξιαρχία Σ.Μ. Παραλήπται Ο.και αμοιβαίας εμπιστοσύνης.Σ. 183/17. Ε. Γεν.1. δέον όπως τα τμήματα τα διατεθέντα εις τας περιοχάς τας διά της υπ`αριθ.Α. Χ.Ε.1944 ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΑΡΑΦΗΣ Υποστράτηγος Κοινοποίησις Σ. Αποστολήν (υτε) 2 αντίτυπα.Σ.Σ. Ε.Π.Π. 1535 Διαταγή Ι) Διά την επίτευξιν στενωτέρας συνεργασίας και ηνωμένης ενεργείας μετά των Συμμαχικών τμημάτων των περιοχών των υφ`ημάς Μεγάλων Μονάδων και ιδίως των περιοχών των στοχων του σχεδίου επιχειρήσεων Κιβωτός κατά την Γ΄ και τελικήν φάσιν του. ΙΙον Γραφείον Γ. Ακριβές αντίγραφον Το ΙΙον Γραφείο (Τ.Λ.Σ.Στρατηγείου 22. Μακεδονίας ΙΧ.

Όρθρυος παραμένωσιν εις ταύτας μετά των διοικήσεων των εκείνων αίτινες τυγχάνουσιν αι αρχικώς διατεθείσαι εις αυτάς και συνεργασθείσαι μετά των αξ/κών Συνδέσμων της Σ.Αμάρμπεην. τμήματα ή υπηρεσίας.Π. Στρατηγείου . Ακρίτα και Αθανασιάδη. ΣΙΝΙΑΤΣΙΚΟΝ :Τμήματα 27 και 28 Σ.Σ.Αριανού εις οργανικόν τμήμα. 183/17. και το απόσπασμα συν. εις περιοχάς εγγύς των περιοχών των στοχων δέον όπως παραμείνωσιν εις τας νέας ταύτας περιοχάς έτοιμα να μετακινηθώσι προς τας περιοχάς στόχων της Κιβωτού κατόπιν νεωτέρας διαταγής Γ. τα ονόματα των νέων διοικητών των μονάδων ή τμημάτων. ΙΙΙ) Εάν τινες των ανωτέρω συναγωνιστών δεν υπηρετούσιν ήδη εις τας μονάδας ή τμήματα ταύτα δέον να αναφέρθωσιν εις το Γ. Πηλίου. ΒΙΤΣΙ :Τμήματα 28 Σ/τος Π.Δ. ΒΕΡΜΙΟΥ :To 16ον Σ.Εκτός αν έχουσιν ήδη αντικατασταθή ή μετατεθή αύται εν τω μεταξύ δι'οιονδήποτε λόγο και ήδη υπηρετούσιν εις άλλας Μονάδας. και το ΙΙΙ /53 τάγμα Π.Και αι τοιαύται των περιοχών εγγύς των στόχων κεχωρισμένως κατά περιοχάς και οργανικά τμήματα. Σ. Ομοίως τα τμήματα τα διατεθέντα εις τας περιοχάς ταύτας διά της Ε.Σ. ΙV) Ομοίως δέον να αναφερθώσιν εις το Γ.1. ΠΗΛΙΟΥ :Το τάγμα του 54 Σ. απ`αρχής διά την μελέτην των επιχειρήσεων του σχεδίου Κιβωτός. και το απόσπασμα συν. ή άλλων διαταγών του τακτικής φύσεως.Π.Σ.Α.44 διαταγής Γ.Σ. ΟΡΘΡΥΟΣ :Tο Ι /54 Τάγμα υπό συν.Ε.Π. ΙΙ) Συγκεκριμένως δέον να παραμένωσιν υπό τας ανωτέρω εν τη παραγράφω Ι προυποθέσεις εις την περιοχήν.Σινιάτσικο. Βερμίου.Υψηλάντη εις οργανικόν τμήμα.Σ.Π. το συγκροτηθησόμενον ως 4ον τοιούτον εκ της εν Πηλίω δυνάμεως αντί του ΙΙ /54 τάγματος μετακινηθέντος εις περιοχήν νοτίας Πίνδου ως εφεδρεία Γ. Παγώνη. η οργανική και παρατακτή δύναμις των τμημάτων ή μονάδων των περιοχών τούτων αι ήδη ευρισκόμεναι επί της περιοχής των στόχων.Κολοκοτρώνη. Γεν. μετά των συν.Σ.

Μακεδονίας ΙΧ.22. ΧΙΙΙ Μεραρχίαι ΧVI Ταξιαρχία .44 ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΑΡΑΦΗΣ Υποστράτηγος Παραλήπται Ο. Χ.Μ.8.

Σ.Α.Σ. Αποστολής ή η Μονάδα του ΕΛΑΣ που της ζητήθηκε από σύνδεσμο αξ/κό η παράδοση αιχμαλώτου ή αυτομόλου.Αφού όμως υποβληθούν στη σχετική εξέταση και εφ`όσον δεν υπάρχει κανένας λόγος παραμονής των στην Ελλάδα ζητηθούν δε ταυτόχρονα και από την Σ.Στην τελευταία περίπτωση απαιτείται απαραίτητα προηγούμενη έγκριση του Γενικού Στρατηγείου που θα ζητείται ιεραρχικά.`` XVI ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΙΙον ΑΡΙΘΜ.Π.Α.Σ. Την εγκριτική διαταγή θα προκαλή ή απ`ευθείας το Αρχηγείο της Σ. γ) Όλοι οι αυτόμολοι ή αιχμάλωτοι θ`αποστέλλονται συνοδεία στην έδρα μας. Α.Σ. θα παραδίδωνται σ`αυτή για την αποστολή τους στο εξωτερικό. Αποστολής και σε εκτέλεση της .Αποστολή σας γνωρίζουμε τα παρακάτω. Παρακαλούμε όπως γίνη πιστή και ακριβή συμμόρφωση με τη δ/γή αυτή. 1077/2-8-44 Δ/γής Γενικού Στρατηγείου σχετικά με την παράδοση Γερμανών αιχμαλώτων ή αυτομόλων στη Σ. α) Δεν θα παραδίδετε στη Σ.41 ΕΘΝΙΚΌΣ ΣΤΡΑΤΌΣ ``Ε. Α. κανένας αυτόμολος ή αιχμάλωτος εφ`όσον κρίνεται από τη Μονάδα που τον έχει χρήσιμος για τον αγώνα κατά του κατακτητή και για προπαγάνδα στις γραμμές του. 740 ΔΙΑΤΑΓΗ Σ`εκτέλεση της υπ`αριθμ.Λ. Σε συνέχεια και παίρνοντας αφορμή από το γεγονός της αποστολής 39 Ιταλών αιχμαλώτων των επιχειρήσεων ΣΤΥΛΙΔΟΣ στο στρατόπεδο Ιταλών Σάικας της Σ. Αποστολή.Σ.Σ. β) Οι αυτόμολοι και αιχμάλωτοι ανήκουν στον ΕΛΑΣ.Π.

XVI Εφ. Μετά απ`αυτό είναι ευνόητον ότι η Σ. ΙΙ /54 Τάγματα Διά την ακρίβειαν Το ΙΙον Γραφείον ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΙΣ (Τ. Σύμφωνα μ`αυτό το πνεύμα πρέπει να αντιμετωπίζουμε και να παίρνουμε τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας για όλους και για τους 39 που στάλθηκαν απ`το Ι /54 στη Στάικα. Οι Ιταλοί που παρέμειναν στις τάξεις του Γερμανικού Στρατού και μετά την συνθηκολόγησιν του 1943. 54 Συντάγματα Ι /54.υπ`αριθμ.Δ.Σ. Αποστολή δεν έχει καμμία υποχρέωση διατροφής γι`αυτούς που συλλαμβάνονται αιχμάλωτοι ή αυτομολούν τώρα.) Απόσπασμα Α. Ταξιαρχίας τη 23-8-44 Η XVI Ταξιαρχία Α.Ταξιαρχία Σ. Τσέχους κλπ. δεν ανήκαν στην κατηγορία των Ιταλών που ύστερα από τη γνωστή συμφωνία βρέθηκαν στην περιοχή της Ελεύθερης Ελλάδας.Υ. Η διαταγή αυτή να μπή στο φάκελλο των Βασικών Διαταγών.ΚΑΤΣΑΡΟΣ Σ. Αυστριακούς.Θ. Πολωνούς.ΖΑΧΑΡΙΑΣ . ΠΑΡΑΛΗΠΤΑΙ 52. τουναντίον αυτοί πρέπει να θεωρούνται αιχμάλωτοι πολέμου ή αυτόμολοι του ΕΛΑΣ και θα παίρνονται τα ίδια μέτρα που παίρνονται για όλους του αιχμαλώτους ή αυτομόλους Γερμανούς. 8660/2-8-44 Δ/γής Γενικού Στρατηγείου γνωρίζουμε τα παρακάτω.Ο.

Γιανιουσκενέμ Γρηγόριεμ και Κασλόβιμ Νικολάη έγιναν στοιχεία ταραχής εις τον λόχον και προσέβαλον όλη την ομάδα των Ρώσσων ανταρτών και την ιδική μας .42 Αξιωματικός ΙΙΙ Μεραρχίας Πελοποννήσου Από την ομάδα των Ρώσσων Ανταρτών Αίτησις Λαμβάνομεν την τιμήν ν`αναφέρωμεν τα της 25ης/8/44 Ρώσσους αντάρτες Σαλουνόβιμ Αλέξανδρος.

Αι ταραχαί είναι αι κάτωθι. Τον κατέκρινε με τα πιο αισχρά λόγια (αυτά τα λόγια τα νομίζουμε ημείς ότι είναι εις τοιούτον βαθμόν αισχρότητος που δεν δύναται να τα`αναφέρωμε εις την αίτησιν). Απόφασις : Ο Συναγ. είπε αυτός ότι τετράκις βγήκε με τους γερμανούς κατά των ανταρτών του ΕΛΑΣ.Με όλας αυτάς τας ενοχλήσεις τας οποίας έκανε χθές στο χωριό ενώπιον του λαού χαρακτηρήσθη πολύ αντίθετος από ότι είναι ένας άνδρας της Σοβιετικής ενώσεως. Αυτός είπε ότι ο Στάλιν πρόδωσε την Ουκρανία στους γερμανούς. Τον αρχηγό του Σοβιετικού λαού τον σύντροφο Στάλιν και τον καλλίτερος εξ`όλων των προλεταριάτων ολοκλήρου του κόσμου (ενν. Στάλιν).Γιαυτό από λογαριάζουμε για της ταραχές που είχε κανομένες και παρακαλούμεν να . Όλους τους ρώσσους αντάρτες και τους Έλληνας αντάρτες ονόμασε προδότας της Πατρίδος. Ο νεώτερος αυτός αφιχθείς εις τους ρώσσους αντάρτες κατά το μεθύση το οποίον έκανε ομολογούσε ότι περνούσε εις τους γερμανούς καλά. εβραίων και καυκάσεων δεν έχουν καμία συνενόησι μεταξύ των και κακολογή όλες τις εθνικότητες της ρωσσίας και εις τα πρόσωπα των εθνικοτήτων αυτών έλεγε αισχρά λόγια. Ένωσης με τη βοήθεια του σύντροφου Κατσιούρην ήλθε τους αντάρτες.πατρίδα Ρωσία και τους Έλληνας αντάρτες του ΕΛΑΣ. Κακολογή ημάς τους ρώσσους αντάρτες ότι η εθνικότης μας μεταξύ ρώσσων. Σαλουνόφ Αλέξανδρος παραβρισκόταν 17 μήνες στις γερμανικές ομάδες της Ελλάδος είχε την ευκαιρία να έλθη προς τους αντάρτες ενωρίτερα αλλά περίμενε το τέλος του πολέμου και καταλαβαίνοντας ότι ο πόλεμος θα είναι υπέρ της Σ.Ημείς η ρωσσική ομάς ανταρτών λογαριάζουμε τας ενοχλήσεις αυτάς αυτόν ταραχοποιόν και τον ίδιον ως ένοχο. 1) Σαλουνόφ Αλέξανδρος εδώ και δέκα ημέρες παρουσιάστηκε και μέθησε εις την 25η/8/44 έσχησε το υποκάμησον ενός συντρόφου και επετέθη εναντίον του για να τον κτυπήση.Αφ`ότου αφίχθη έδειξε ότι δεν μένει καθόλου ευχαριστημένος με την ζωή των ανταρτών.

Σε κάθε μάχη άφινον τους συντρόφους τους και τα όπλα τους κι έφευγον από το πεδίον της μάχης. Μαγκομέτοφ 26-8-44 Παρακαλούμε να το συντομεύσετι όσον μπορείται το γρηγορότερον. Ο Γρηγόρης Γιάνουσκινη και ο Κασλωφ Νικολάι είναι η αιτία και σπέρνουν τη διχόνοια μεταξύ μας.λάβετε τα μέτρα τα οποία λαμβάνετι και εις τους Έλληνας αντάρτες. χωρίς τιμωρία αυτών είναι φύση αδύνατον να γίνη πιθαρχία και εις άλους στρατιώτας και σε μάχην.Παρακαλούμε σ`αυτά τα πρόσωπα να λάβετε τα αυστηρότατα μέτρα και να τους αποσπάσετε από την διμηρία μας διότι δεν τους θέλουμε. ΙΙΙ . Αξιωματικός της Ρωσσικής διμηρίας. Αυτοί στις προηγούμενες μάχες κατά των Γερμανών ήχον δίξει τον εαυτόν τους φοβισμένον και πανικόβλητον. φτιάξαμε χωριστά ροσσική διμηρία. 2) Οι αντάρτες Γιανιουσκίκ Γριγόρι και κασλοφ Νικολάς αυτοί αναφέρονται ως ένοχοι της πράξεως της οποίας έγινε χθές τέτοια χτηπήματα και μιθίσματα είχον γίνει απ`αυτούς τους δυο πολλάκις και οι οποίοι ήλθον και χθές και άκεμαν τα ίδια. Ακριβές Αντίγραφον 43 ΕΛΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΟ Δ/ΣΗ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Δ/ΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΙΑΣ και ΓΡΑΦ. Ημείς οι Ρόσσοι αντάρτες με της διαταγές της δικίσας.

και Α.Π.Αριθ.λ.) έχουν οργανωθή εξ ιδίας πρωτοβουλίας τμήματα του Ε. συγκρότησιν.τ. η XVI Ταξιαρχία και αι Διοικήσεις 54ου Σ.Α.Α. και επιληφθή με την αναδιοργάνωσιν.Λ.Π..Φ.Φ. 7939/26-8-44 διαταγή Γενικού Στρατηγείου της οποίας επίσης να του χορηγηθή αντίγραφον.Ν.Λ.Λ..Α.Λ. παράσχουν εις τον ανωτέρω κάθε σχετικήν πληροφορίαν και διευκόλυνσιν.Αντίγραφον της ως άνω διαταγής να χορηγηθή εις τούτον ίνα έχη ταύτην υπ`όψιν του. Σόλωνα Γρηγοριάδην να μεταβή εις την περιοχήν της ΧΙΙΙ Μεραρχίας εις τμήματα της οποίας (54ον Σ. Θεσαλίας και σε περίπτωση που δεν συντελέσθη η παράδοσις να εξετάση τους λόγους.Τ. Επίσης κατά την μετάβασιν του εις την περιοχήν Α. και Α. υπό της Ναυτικής Υπηρεσίας. 8015 Διαταγή Λαβόντες υπ`όψιν την ανάγκην της ταχίστης συγκροτήσεως και αναπτύξεως του Ε.Π. Γραφείον να χορηγήση εις τον ανωτέρω το σχετικό . εξουσιοδοτούμεν τούτον να εξετάση εάν εξετελέσθη η υπ`αριθ. ανάπτυξιν των κ. συμφώνως προς τας εκδοθείσας μέχρι τούδε βασικάς διαταγάς διοργανώσεως του Ε.Ν.Α.Α.Π. προς ας κοινοποιείται η παρούσα παρακαλούνται όπως λαμβάνουσαι υπ`όψιν την εξαιρετικήν σημασίαν ην αποδίδομεν εις την καλήν και ταχείαν ανάπτυξιν του Ε.Ν.Α. Επί όλων των ανωτέρω ζητημάτων ο Πλωτάρχης Σόλων Γρηγοριάδης άμα τη επιστροφή του να μας υποβάλη λεπτομερή έκθεσιν.Π. καθώς και όλα τα απιτηθησόμενα μέσα διά να φέρη εις πέρας την ανωτέρω αποστολήν του.Α.Α.Α. 9028/13-8-44 διαταγή του Γενικού Στρατηγείου περί αναθέσεως της όλης Υπηρεσίας των υπό των Συμμάχων μεταφερομένων διά ιστιοφόρων ειδών εις την Ε. να εξετάση και το ζήτημα των λαφύρων που πραγματεύεται η υπ`αριθ.Α.Α. Ε. Ε.Ν. Το Ιον Επιτ. εξουσιοδοτούμεν τον εις την Ναυτικήν Υπηρεσίαν του Γενικού Στρατηγείου υπηρετούντα Πλωτάρχην του Π.Ν. εις το πλαίσιον του Απελευθερωτικού Αγώνος. Επί τη ευκαιρία της μεταβάσεως του ανωτέρω Πλωτάρχου εις την περιοχήν του 54ου Σ.Φ. Η ΧΙΙΙ Μεραρχία.

Σ. Πηλίου Ε.Τ. Δ/ση Επιμελητείας Ακριβές Αντίγραφο Η Ναυτική Υπηρεσία (Τ.Α. .Α.Α. Περιοχής Θεσσαλίας Ι και ΙΙΙ Επιτ. Στρατηγείου 27-8-44 ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΑΡΑΦΗΣ Υποστράτηγος Αποδέκται Πλωτάρχης Σόλων Γρηγοριάδης Κοινοποίησις ΧΙΙΙ Μεραρχία . Γεν.Α.Σ. Γραφείον Γ.Δ. Σ. Ιον Κέντρον Εφ.Φ.Π.XVI Ταξιαρχία 54ον Σ.φύλλο πορείας.) .Υ.

. Το ηθικό των μελών όλων των αντιδραστικών οργανώσεων είναι σε κακά χάλια. Πάνε να καταργήσουν τα διάφορα ονόματα που φέρουν σήμερα τα ένοπλα Τμήματά τους και να καμουφλαρισθούν κάτω απ`το όνομα ``Εθνικός Στρατός``.Συγκεντρώθησαν και αυτοί εις Δεμερλί.ΙΙ ΑΡΙΘΜ. ΒΟΛΟΣ. ΕΕΕ κλπ πάνω σε νέες βάσεις και σύμφωνα με την ανώτερη καθοδήγηση που τους δίνουν.Με τη σύμπτυξη τώρα όλων των ενόπλων τμημάτων η δύναμη του Δεμερλί . Γενική σύμπτηξη όλων των ΕΑΣΑΔ και ΕΕΕ εις Δεμερλί. ΙV Δ/γής Ε. Στο Βόλο η δύναμη των ενόπλων τμημάτων των ``Εθνικιστικών οργανώσεων`` ανέρχεται σε 190 περίπου άντρες. 2216 ΜΗΝΙΑΙΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ αρ.Στα μέσα του Αυγούστου ανεχώρησαν όλοι μέσω Λαρίσης και από κεί ήρθαν στο Δεμερλί. ΠΡΩΤ. Η δύναμη των ενόπλων στη Λάρισα ανέρχεται σε 100.Π.Στη Πόλη του Βόλου μένουν 40 ένοπλοι με 2 στέν και ατομικά τυφέκια.Δύναμη οπλισμός.Αναχώρησις των στελεχών για το Ζέρβα. Στο ΔΕΜΕΡΛΙ η δύναμη των ενόπλων ανέρχεται σε 70. 1163 ΧΙΙΙ Μεραρχίας Προσπάθεια αναδιοργάνωσης των Τμημάτων των ``Εθνικιστικών Οργανώσεων`` ΕΑΔ..44 ΕΘΝΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ ΕΛΑΣ XVΙ Ταξιαρχία ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ ΓΡΑΦ. ΛΑΡΙΣΑ. 2 παράγ.

Ανεξακρίβωτος λόγω της τρομοκρατίας.Στη τρομοκρατία αυτή πρωτοστατούν η . Απ` τη περιοχή Λάρισας όλα τα στελέχη φεύγουν με τις οικογένειες τους για τα Ιωάννινα για να τεθούν κάτω από τη προστασία του Ζέρβα.Έτσι έφυγε και ο αρχηγός των ΕΑΣΑΔ Λάρισας Καραγιώργος με Γερμανική Φάλαγγα στις 13 του Αυγούστου για τα Ιωάννινα προς συνάντηση του Ζέρβα. Αρχηγός των ενόπλων αυτών δυνάμεων είναι ο ΕΔΕΣίτης Σούρλας.Από επιστολή του που πιάστηκε φαίνεται ο τρόμος που τους κατέχει. Στη Λαμία μεγάλη τρομοκρατία επεκράτησε και επικρατεί καθ`όλο το μήνα αυτό.Έλαβαν οδηγίες οι αξ/κοί αυτοί των προδοτικών οργανώσεων στις 21/7/44 από έναν Γερμανό Στρατηγό που ήρθε στο Βόλο καθώς και στις 27/8/44 μίλησε πάλι σ`αυτούς ο Δ/της του 8ου Σ/τος Ντόρνερ.Τα στελέχη των οργανώσεων αυτών βλέποντας την εξέλιξη της Διεθνούς κατάστασης άρχισαν να φοβούνται. Από την ΑΘΗΝΑ ήρθαν αξ/κοί των Ταγμάτων Ασφαλείας για να διοργανώσουν τον ``Εθνικό Στρατό`` με επί κεφαλής στο ΒΟΛΟ το Γιαννόπουλο. Στα μέσα του Αυγούστου άρχισαν όλα τα ένοπλα Τμήματα του ΕΑΣΑΔ και ΕΕΕ να συγκεντρώνουνται στο Δεμερλί.Τους συνέστησε ψυχραιμίαν και να φέρονται καλά στο Κόσμο και ότι παρ`όλο που οι στιγμές είναι δύσκολες δεν έχουν να φοβηθούν τίποτα γιατί ελπίζει ότι η Γερμανία γλήγορα θα συνθηκολογήση με τους Συμμάχους. Ο φόβος τους μεγάλωσε μετά την εκτέλεση του αρχηγού των ενόπλων Τμημάτων ΕΕΕ Ανούση και ενός ΕΑΣΑΔίτη που έγινε στις αρχές του Αυγούστου καθώς και το τραυματισμό του Μακεδώνα με χειροβομβίδα Μίλς που ρίχτηκε μέσα στο αυτοκίνητο που επέβαινε.ανέρχεται σε 300. Δραστηριότης.Λέγεται ότι θα επιχειρήσουν εναντίον της ΓΟΥΡΑΣ σε συνεργασία με τους Γερμανούς. Στη ΛΑΜΙΑ.Δεν κατόρθωσαν όμως να στρατολογήσουν για να φκιάσουν Τάγματα Ασφαλείας. πολλοί δε απ`αυτούς ιδίως Αθηναίοι μαζί και ο Μακεδώνας επεχείρησαν να φύγουν για την Αθήνα αλλά δεν τους επέτρεψε το Φρουραρχείο Σ-Ντέ.`` Όποιος γλυτώσει την 24η ώρα σώθηκε για πάντα`` λέει στο γράμμα του.

Παρ`όλες τις προσπάθειες των στελεχών αξ/κών Ταγμάτων Ασφαλείας για την αναδιοργάνωση και ανάπτυξη των ενόπλων αντιδραστικών Τμημάτων δεν κατορθώθηκε τίποτα στη περιοχή μας. Μαζί με τους Γερμανούς έσπειραν το θάνατο και τη καταστροφή στα μέρη που πάτησαν κάψαντες 100% χωριά της Κοιλάδας του Καρπενησίου εκατέρωθεν της αμαξιτής οδού Λαμίας . Συμπέρασμα. Στη Λαμία συγκεντρώθηκε μεγάλη δύναμη Ραλληκών και από την Αθήνα.Έλαβον μέρος στις επιχειρήσεις κατά της Κοιλάδας Καρπενησίου λέγεται δε ότι θα επιχειρήσουν και κατά της Γούρας.Γενικώς όλοι συσσωματώνονται γύρω απ` τον Ζέρβα τον οποίον βρίσκουν ως σανίδα σωτηρίας.Παραμένουν όμως οι φανατικοί αντιΕΑΜίτες που καταβάλουν κάθε προσπάθεια για να κρατήσουν τα ένοπλα Τμήματα και πιθανόν ακόμα και να επιτεθούν εναντίον του ΕΛΑΣ και ειδικά στον Τομέα μας ενάντια στη περιοχή Γούρας.Καρπενησίου.Οι Γερμανοί προσπαθούν να κρατήσουν τις αντιδραστικές οργανώσεις υποσχόμενοι ότι δεν έχουν να φοβηθούν τίποτα για να μπορέσουν έτσι να εξασφαλίσουν την πιθανήν αποχώρησιν τους. Γενικά λόγω της εξέλιξης της στρατιωτικής κατάστασης στο εξωτερικό και με την επίτευξη της ΕΝΟΤΗΤΑΣ στο εσωτερικό δεν πρόκειται να αναπτυχθούν άλλο οι προδοτικές οργανώσεις.Χωροφυλακή με τους Ιταλούς Φασίστες. ΣΔ Ταξιαρχίας τη 27/8/44 Η Διοίκηση της Ταξ/χίας Για την ακρίβεια Το ΙΙο Γραφείο . Η Ενότητα που επετεύχθη έγινε Εφιάλτης γι`αυτούς και προσπαθούν να βρούν το τρόπο σωτηρίας των. Υποβάλλεται ΧΙΙΙ Μεραρχία ύτα. Η υπαγωγή όλων των ενόπλων αντιδραστικών στον ΕΔΕΣίτη Σούρλα πιθανόν να είναι κόλπο των στελεχών για να τους ξεγελούν ότι δεν θα πάθουν τίποτα όπως και να εξελιχθή η κατάσταση καθ`ότι θ`αποτελέσουν Τμήμα του ΕΔΕΣ και έτσι να τους κρατήσουν και να μη διαλυθούν.Η δύναμη των Ραλληκών που επεχείρησαν κατά του Καρπενησίου και που συγκεντρώθησαν από διάφορες περιοχές υπολογίζεται στους 2000 ντυμένους με αυστριακές στολές και με πολιτικά.

XVIη Εφ. ΙΙ/54 Τάγματα Λόχος Μηχανικού.ΚΑΤΣΑΡΟΣ .Σ.) Κοινοποίηση 52. 54 Συν/τα Ι /54. .ΖΑΧΑΡΙΑΣ (Τ.Θ. Γραφείο 3/7 Ιππικό Ταξιαρχία. Ιο Επ.Α. Ταξιαρχία Απόσπασμα Α.Υ. ΙΙο Επιτελικό Γραφείο. Σ. υτε Σχολή Εφ/δρων Αξ/κών.Ο.

Οι Ταχυδρόμοι αυτοί πρέπει να εκλέγωνται μεταξύ των καλλιτέρων ανταρτών. θα φέρουν ειδική Ταυτότητα και θάναι Μόνιμοι ή θ`αλλάζουν κάθε Μήνα και έκτακτα λόγω αμέλειας η παράλειψης των καθηκόντων τους. ΠΡΩΤ.Ταξιαρχία και αντίστροφα. Η επίσημα αλληλογραφία Εμπιστευτικού Πρωτοκόλλου και μη θα καταγράφεται στο Συνοδευτικό έγγραφο Φύλλο που θάναι πάντα εις διπλούν. 843/22/8/44 Διαταγής του ίδρυσε σε κάθε μεγάλη Μονάδα Ταχυδρομικό Γραφείο.Σύνταγμα . να την ταξινομεί κατά Φακέλλους και να μεριμνά για την αποστολή της στον προορισμό της γλήγορα και με Ασφάλεια με ειδικούς Συνδέσμους (Ταχυδρόμους).Π. Η κίνηση της αλληλογραφίας θα γίνεται από τα Κάτω προς τα Πάνω δηλαδή από το Λόχο . και το μεν ένα θα μένη στο Γραφείο Προορισμού το δε άλλο θα επιστρέφεται στο Γραφείο Αποστολής υπογεγραμμένο από τον παραλαβόντα και θα φυλλάγεται σε ειδικό Φάκελλο. Βάσει λοιπόν της πιο πάνω Διαταγής ιδρύομεν και στην Ταξιαρχίαν μας Ταχυδρομικό Γραφείο που θα' χη για αρμοδιότητα να παραλαβαίνει την Επίσημη και ιδιωτική αλληλογραφία. 2025 ΔΙΑΤΑΓΗ Το Γενικόν Στρατηγείον έχοντας υπ`όψει του την απόλυτη ανάγκη της καθιέρωσης της Ταχυδρομικής Υπηρεσίας και στον ΕΛΑΣ για την καλλίτερη εξυπηρέτηση της επίσημης Αλληλογραφίας καθώς και των ανταρτών.45 ΕΛΑΣ XVI Ταξιαρχία ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΥΠ/ΣΙΑ ΑΡΙΘΜ. με την υπ`αρίθμ.Τάγμα . Ε. .

Προκειμένου για την Αλληλογραφία των Ανταρτών που προορίζεται για τις οικογένειες τους θα παραδίδεται απ`το πλησιέστερο Τμήμα του ΕΛΑΣ στην Πολιτική Οργάνωση του Χωριού ή της Πόλης αφού προηγουμένως συννενοηθούν κατάλληλα και η διμοιρία θα αναλαμβάνη να μοιράζη τα Γράμματα και να παίρνει σύντομες απαντήσεις ανοικτές για να σταλούν στους Αντάρτες κατά τον Αντίθετο Τρόπο.Αλληλογραφία των Ανταρτών θα μπαίνει σε ιδιαίτερο Φάκελλο στον οποίο θα γράφεται (ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΑΝΤΑΡΤΩΝ XVI Ταξιαρχία . Στο Εξής όπως και η υπ`αριθμ. Ο Υπεύθυνος Ταχυδρ. θα ζητά πληροφορίες οικογενειακής φύσης. χωρίς να τους δίνει καμιά άλλη Πληροφορία.Θα γράφη λίγα για την υγεία του. Πρωτοκ. Τα Γράμματα θα παραδίδωνται ανοικτά στους Διοικητές των Τμημάτων. Πέμπτη.ΓΕΩΡΓΙΟΥ στην Έδρα Ταξιαρχίας να διαθέτη τέτοιον. οι οποίοι μετά τη Λογοκρισία θα τα σφραγίζουν και θα υπογράφουν. Οι σύνδεσμοι θα φεύγουν απ`την Έδρα του Σ/τος Πρωί για να μπορούν να γυρνούν την ίδια Μέρα. τάδε) και θα χρεώνεται στο Συνοδευτικό Φύλλο με τον αριθμό Πρωτοκόλλου. Το 52ον Σύνταγμα να συγκεντρώνη στην Έδρα του όλη την Αλληλογραφία επίσημη και ιδιωτική των Τμημάτων του και να προωθή στην Έδρα της Ταξιαρχίας την Αλληλογραφία που αφορά τη Δ/ση της Ταξιαρχίας καθώς και κείνη άλλων τμημάτων της και άλλων Μονάδων.Γράμματα τόσα αριθμ. Το ΙΙΙ/52 Τάγμα οσάκις χρειαστεί έκτακτος Ταχυδρόμος για τη Μεταφορά βιαστικής Αλλληλογραφίας απ`το Ταχυδρ. Γραφείο ΑΓ. Κάθε Αντάρτης δικαιούται να γράφη (1) Γράμμα το 20ήμερο. Γραφείου ή Διεκπεραιώσεως απαραίτητα πρέπει να κλείνει τους Φακέλλους της Αποστολής μπροστά στο Σύνδεσμο και ο οποίος να υπογράφει το Συνοδευτικό Φύλλο υπεύθυνα καθώς και το Σχετικό Βιβλίο. 6247/30/6/44 Διαταγή της . Για το σκοπό αυτό το Σ/γμα να ορίση 3 καταλλήλους Συν/στάς που θα μεταφέρουν την Αλληλογραφία απ`το Σ/γμα στην Ταξιαρχία και που θα εκτελούν Δρομολόγια 3 φορές τη Βδομάδα (Τρίτη. Σαββάτο) ή και έκτακτα αν χρειαστή.

.Ταξιαρχίας.. Οικονομίας ΙΙ . Για τον σκοπό αυτό η Ταξιαρχία θα διαθέση 2 ίππους το δε 54 Σ/γμα και (... ΤΤ 392 36ον "" Πεζικού ΤΤ 554 ΧΙΙΙη Πυρ/χία ΤΤ734 .....) Γραμματεία Πρόνοιας ΤΤ 73 31ον Σ/γμα Πεζικού ΤΤ 421 ..... οι Σύνδεσμοι διά την Μεταφοράν Αλληλογραφίας μεταξύ 54ου Σ/τος.... Επισιτισμού ΤΤ 72 ΧΙΙΙης Μεραρχίας Γραφείον Προέδρου ΠΕΕΑ ΤΤ 30 XVIη Ταξιαρχία ΤΤ 525 Ανεξάρτητος Λόχος ΠΕΕΑ ΤΤ 113 42ον Σ/γμα Ευζώνων ΤΤ 777 Διλοχία Φρουράς Γ... Ι /54 Τάγματος καθώς και Ι /54 Τάγματος και Ταξιαρχίας θα είναι έφιπποι λόγω της Μεγάλης απόστασης.. Εθν...Σ..

Πεζικού ΤΤ 833 9ον Σ. Ταξιαρχία ΤΤ 505 .Πεζικού ΤΤ 600 Vον Ανεξάρτητον Τάγμα 931 12ον Σ.Μηχανικού ΧΙΙΙ Ημιλαρχία ΤΤ 747 ΙΙΙης Μεραρχίας VΙΙΙ Ταξιαρχία ΤΤ 442 V Ταξιαρχίας ΙΧ Ταξιαρχίας ΤΤ 236 34ον Σ/γμα Πεζικού ΤΤ 391 6ον Σ.Πυρ/κού ΤΤ 217 303 Λόχος Διαβιβάσεων ΤΤ 666 ορειβ.Πεζικού ΤΤ 154 7ον Ανεξάρτ. Τάγμα ΤΤ 333 8ον Σ.Πεζικού ΤΤ 284 ΙΙον Ανεξάρτητον Τάγμα ΤΤ 242 ---------------------------------------------------------------------------------------VIIIης Μεραρχίας VΙ Ταξιαρχία ΤΤ 626 Ι /54 Τάγμα ΤΤ 910 VII Ταξιαρχία ΤΤ 414 XVI ΕΦ.---------------------------------------------------------------------------------------Ιης Μεραρχίας Ι /38 Σ/γμα Ευζώνων ΤΤ 531 Λόχος Μηχανικού ΤΤ 803 54ον Σ/γμα Πεζικού ΤΤ 246 52ον Σ/γμα Πεζικού 757 Ι Μοίρα ορειβ.Πυρ/χίας ΤΤ 668 Ι Ημιλαρχία ΤΤ 351 ΤΤ 979 54ον " " XVIη XVI ΤΤ Μοίρα Λ.

Ευζώνων ΤΤ 534 24ον Σ.παπ.Πεζικού ΤΤ 633 15ον Σ.Πεζικού ΤΤ 643 ==================================================== == δ.Πεζικού ΤΤ 433 2/30 Σ.Συγκρότημα Τζουμέρκων ΤΤ 276 5ον Σ. .Πεζικού ΤΤ 462 83 Σ.Ευζώνων ΤΤ 630 3/40 Σ.

δέον ούτοι να είνε εξ εκείνων οίτινες έχουσιν εγκριθή ήδη υφ`ημών.Α. αρκεί να τυγχάνει εξ εκείνων οίτινες προσωπικώς θα μετάσχωσιν της επιχειρήσεως.1944 διαταγήν ημών προς τους πλείστους αποδέκτας της παρούσης και κατόπιν των εκδοθεισών διαταγών υπό του Βρεττανού Ταξιάρχου κ. 3ον) Εν περιπτώσει καθ`ήν οι διοικηταί των .Μπένφιλδ προς τους αξιωματικούς συνδέσμους της Συμμ.Α.Λ. Ε. 1600. Ε. γιγνομένων από κοινού υπό των συμμάχων και Ελλήνων αξιωματικών (οίτινες θα μετάσχωσιν οπωσδήποτε ενεργώς εις την επιχείρησιν) κατά την εκτέλεσιν την διεύθυνσιν της όλης επιχειρήσεως θα έχη ο ανώτερος κατά βαθμόν αξιωματικός.8. Εντελλόμεθα Όπως 1ον)Οσάκις ο αξιωματικός σύνδεσμος υποδεικνύει στόχους δι'επιχειρήσεις. Στρατ/κής Αποστολής. είτε ούτος τυγχάνει αξιωματικός του Ε.Ε.Π.Σ.Λ.Λ.π. 1534/22.λ. 162 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΟ 11/9/44 ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΙΙ Αριθ.46 Ε. Ε.Π.Π.Ε. Διαταγή Εν συνεχεία προς την υπ`αριθ.Ε. αποφευγομένων απολύτως των στόχων των ευρισκομένων εις σημεία ενδιαφέροντα ιδιαιτέρως τας εφοδιαστικάς συγκοινωνίας του Ε.Σ. είτε σύμμαχος.Α. κ. 2ον) Μετά την μελέτην των σχετικών σχεδίων επιχειρήσεων και την εκτέλεσιν των αναγκαιουσών αναγνωρίσεων.Σ.

μελλόντων να μετάσχωσι της επιχειρήσεως τμημάτων είνε ισόβαθμοι.Συντάγματος). .Ταξιαρχίας . εκείνος εξ αυτών θα διευθύνη την όλην επιχείρησιν όστις θα καθορίζεται κατόπιν συννενοήσεως του ανωτέρου αξιωματικού συνδέσμου της περιοχής μετά του αντιστοίχου Έλληνος αξιωματικού διοικητού της αυτής περιοχής (Μεραρχίας .

Σ.) 47 ΕΛΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΣΡΑΤΗΓΕΙΟ ΕΠΙΤΕΛ . Γεν.ΙΧ.1944 ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΑΡΑΦΗΣ Υποστράτηγος Παραλήπται Ο. Ε. Ακριβές αντίγραφον Το ΙΙΙ Γραφείο (Τ. Στρατηγείου 1.Ταξιαρχία Ιππικού XVI Ταξιαρχία.ΧΙ Μεραρχίαι Vη Ταξιαρχία .9.Π.Δ. Κοινοποίησις Σ.Σ. Σ. 8282 .Χ.ΙΙ και Ι Αριθ.Σ.Υ. ΙΙΙ Γραφείον Γ.ΓΡΑΦ.Μακεδονίας ΧΙΙΙ. ΙΙ και ΙΙα Γραφεία Γ.Αναφέρατε λήψιν ραδιογραφικώς. Αποστολήν (υτα).Μ.

Στρατηγείου 3-9-44 ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΑΡΑΦΗΣ Υποστράτηγος Ακριβές αντίγραφον Το Γραφείο Κοινοποιήσις ΙΙ.Σ. 3ο Να αναπτύξη εις αυτούς το παρά της ενταύθα Επιτροπής καταρτισθέν πρόγραμμα εργασίας προς συντονισμόν της προπαγάνδας κατά τρόπον ενιαίον. Γερμανών Στρατιωτών ``Ελευθέρα Γερμανία`` παρά τω Γ. Ι Γραφεία Γ. μέλος της Κ. διενεργουμένης προπαγάνδας μεταξύ των γερμανών στρατιωτών επί σκοπώ προσελεύσεως και άλλων αυτομόλων.Σ. Γεν. 2ο Να βολιδοσκοπήση ποίος εκ των δύο είναι κατάλληλος και δέχεται να μετάσχη ως μέλος της παρ`ημίν Κ.Ε. . διά την έδραν σας εις τον γερμανόν αυτόμολον συν.Σ. να έλθη εις επαφήν μετά των παρ`υμών χρησιμοποιουμένων διαπροπαγάνδαν αυτομόλων γερμανών Γκάιρτνερ και Κλόουζε και να μελετήση: 1ο Την οργάνωσιν της παρ`αυτών. παραμένων πάντοτε εις την έδραν σας προς συνέχισιν της ανατεθείσης εις αυτόν εργασίας.Γκέρχαρτ Ράινχαρτ. Σ.Δ. γερμανών στρατιωτών.Ε.Π.Πρώτην Μεραρχίαν Εχορηγήσαμε σήμερον Φ. Ούτος είναι εξουσιοδοτημένος παρά του Γ. του ΕΛΑΣ. υπό την υμετέραν καθοδήγησιν.

Σ. Ε. ήτοι τμήματα εκ των Ι και ΙΙ Ταγμάτων του 54ου Σ.Π. ενώ η υπ`αρίθ. Στρατηγείου ή τουλάχιστον φέρεται εν τη αναφορά της μη εννοήσασα τούτο. Θεσσαλίας.Π . τμήματα εκ Πηλίου . 889/26. ήτοι εκ των ΙΙ και ΙΙΙ Ταγμάτων του 54ου Σ. η Ταξιαρχία διέθεσε διά το απόσπασμα κάμπου τμήματα μόνον εκ Πηλίου.Π. 1018/10. Καθότι το Γ.Ε.Α.8. Παρά τα ανωτέρω και επειδή το Γ.Π. ΑΠ 645-20/9/44 Προς Την ΧVI Tαξιαρχίαν Εκ της υπ`αριθ.Ε.Λ. 1613 Αριθ.48 Ε.Ε. ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ .1944 αναφοράς σας σαφώς εμφαίνεται ότι παρά τας Ε.Ε.Π.Γούρας . Ε.1944 και Ε. 1484/18.Σ. αλλά και εκ του Ι /54 Τάγματος και Ι /52 Τάγματος. Με συνέπειαν τούτου ότι αι επί του Πηλίου δυνάμεις της εξησθένισαν υπερμέτρως και υπεράνω των προθέσεων του Γεν. 1470/16.6.Σμοκόβου. δύναται να επιτευχθή αμέσως διά του .Π. Στρατηγείου η διοίκησις της Ταξιαρχίας δεν ηννόησε το βαθύτερον νόημα των απόψεων του Γεν.Ε.ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΙΙ Αριθ.9. Ε .Π. Ε. ήθελε να επιστήση την προσοχήν της διοικήσεως της Ταξιαρχίας επί του γεγονότος ότι.Π.1944 διαταγής του και των αποστολών τούτου ανατιθεμένων εις την Ταξιαρχίαν Ιππικού. 1612/5.44 διαταγή του διέθετε διά το απόσπασμα κάμπου της Ανατολ.Σ.8. Στρατηγείου.Ε. η άμεσος ενίσχυσις των εν Πηλίω δυνάμεων του 54ου Σ.Π.8.1944 διαταγάς Γεν. νομίζη ότι δεν πρέπει να απασχολείται ούτε αυτό ούτε η διοίκησις της Ταξιαρχίας με άσκοπον αλληλογραφίαν διαλυομένου του αποσπάσματος κάμπου διά της υπ`αριθ.

Σ.ΣΥ. ώστε να είνε δυνατή η διάθεσις διλοχίας του 54ου Σ.9. εις Κίσσαβον προς εκτέλεσιν των υπό της Χης Μεραρχίας ανατεθησομένων εις αυτήν τακτικών αποστολών του σχεδίου επιχειρήσεων ΚΙΒΩΤΟΥ.Δ. Γεν. Σ. εντελλόμεθα όπως άμα τη εκτελέσει των εν τη παρούση διατασσομένων αναφέρετε εγγράφως εις το Γ. Τέλος προς αποφυγήν νέας παρανοήσεως των προθέσεων του Γ.1944 ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΑΡΑΦΗΣ Υποστράτηγος Κοινοποίησις ΧΙΙΙ Μεραρχίαν Χην Μεραρχίαν Ακριβές αντίγραφον Το ΙΙΙ Γραφείο (Τ. δυνάμεως 300 γεγυμνασμένων ανταρτών.) . Στρατηγείου 5. διά της ΧΙΙΙ Μεραρχίας σχετικώς.Σ.ανακαλουμένου αποσπάσματος κάμπου και του λόχου ον το Ι /54 Τάγμα απέσπασεν εκείσε ούτως.Π. χωρίς να έχωσιν εξασθενήση υπερβαλλόντως αι υπόλοιποι δυνάμεις Πηλίου.

ΜΟΥΣΤΕΡΑΚΗΣ (ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ) ΠΑΡΑΛΗΠΤΑΙ : Όλες οι Μονάδες της Μεραρχίας.Π.Α.Σ. τη 16.Ε 702 ΔΙΑΤΑΓΗ Κοινοποιούμεν κατωτέρω το υπ`αριθ. Στρατηγείου.1944 Διά την ακρίβειαν Το ΙΙΙ Γραφείον (Τ.. προς γνώσιν. Ανακοινωθέν υπ`αριθ.Λ.Α. Ιη ΜΕΡΑΡΧΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΙΙΙ ΑΡΙΘ. ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ : . Αυγερινός Η ΜΕΡΑΡΧΙΑ Ι.Λ. 1658. Ε.Σ.Δ.Π.Μ.Σ. 66 ανακοινωθέν του Γεν. Σ.9.49 ΕΘΝΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ Ε. Ε. ΓΕΝΙΚΟΝ ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΟΝ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΙΙΙ ΑΡΙΘ. 66 Από 6-10 Σεπτεμβρίου 1944 Ι.) Β. Ε.Ε.

Η συγκοινωνία κόπηκε για 8 ώρες.Λάφυρα 2 όλμοι βαρείς με βλήματα οπλισμός και πυρομαχικά. Στην Καστοριά τμήμα μας κατέστρεψε 8 αυτοκίνητα από αποχωρούσαν Γερμανικήν φάλαγγα. Το χωριό Ξερολίμνη της Σιάτιστας που είχεν εξοπλιστεί από τους Γερμανούς παράδωσε σε τμήμα μας το οπλισμό του και τα πυρομαχικά του.Η συγκοινωνία κόπηκε για 24 ώρες. Στη σιδ. Η μηχανή και 6 βαγόνια έπεσαν στη λίμνη του Οστρόβου.Στην επιχείρηση αυτή τμήματα . Ν.44 Τμήμα μας κτύπησε ισχυρό Γερμανικό φυλάκιο στο χωριό Καλλιθέα πάνω στο δρόμο Καλπάκι . Τμήματά μας κτύπησαν τη Γερμανική φρουρά Ροδιανής Σιατίστης.Σκοτώθηκαν και τραυματίσθηκαν 40 Γερμανοί. ΠΕΡΙΟΧΗ ΗΠΕΙΡΟΥ.9. Κατερίνης τη σιδ. λιμάνι δυτικά των Φιλιαττών αφού εξουδετέρωσε τη φρουρά της. Το χωριό Βορικό ανατολικώς της Καστοριάς που ήταν εξοπλισμένο από τους Γερμανούς παράδωσε σε τμήμα μας όλον το οπλισμό του.3.Μπουραζάνι.Σκοτώθηκαν 7 Γερμανοί και πιάστηκαν 7 αιχμάλωτοι.Καταστράφηκαν 4 αυτοκίνητα και πέσανε στα χέρια μας διάφορα υλικά σε μεγάλες ποσότητες. όπλα και πυρομαχικά.Λάφυρα. ενώ οι διασωθέντες συμπτύχθησαν προς Κοζάνην.9.44 Κοντά στη Κακαβιά τμήμα μας κτύπησε και κατέστρεψε 9 Γερμανικά αυτοκίνητα. οπλισμός και πυρομαχικά. καθώς και μια γέφυρα. Γραμμή σε μήκος 80 μ.9. 4.Σκοτώθηκαν 13 Γερμανοί.44 Εχθρικές φάλαγγες κτυπήθηκαν από τμήμα μας πάνω στο δρόμο Άρτας Αμφιλοχίας.Σκοτώθηκαν 23 και τραυματίσθηκαν πολλοί Γερμανοί. που είχεν εξοπλιστεί από τους Γερμανούς παράδωσε σε τμήμα μας το οπλισμό του από 55 όπλα φυσίγγια και χειροβομβίδες. Τμήμα μας κατέλαβε τη Σαγιάδα.44 Το χωριό Λυθιά ανατολικώς της Καστοριάς. ΙΙ. 7.9.Λάφυρα 1 πεδινό πυρ/λο με βλήματα.Φλώρινα ανατινάχτηκε αμαξοστοιχία.Τμήμα μας ανατίναξε κοντά στο Λιτοχώρι. γραμμή Έδεσα .Μεταξύ των λαφύρων είναι το αρχείο και το ταμείο των Γερμανών. 8.

8.000. Παρασκευής. από το οποίο ο εχθρός απεχώρησε οριστικά. 29-30. όπου μπήκαν τμήματα μας.44 Τμήμα μας κατέστρεψε ολόκληρον αμαξοστοιχίαν έξωθι της Αμφικλείας καθώς και τη σιδ. ΙΙΙ. Η συγκοινωνία κόπηκε.του ΕΔΕΣ έβαλαν μαζί με τους Γερμανούς κτά των τμημάτων μας από το ύψωμα Περάνθη Ν.44 Αγγλοαμερικανοί σαμποτέρ κατέστρεψαν κοντά στους 5 μύλους τη σιδ.27.9. 6. 9.Η συγκοινωνία κόπηκε επί 12 ώρες. ΠΕΡΙΟΧΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ. ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Οι Γερμανοί εγκατάλειψαν τα μεταλλεία Δομοκού.Τμήματα μας τους κτύπησαν κοντά στο χωριό Γουρζί και Τσαγαλή ή Παραπόταμος Ν. γραμμής σε μήκος 2.Πουλιάνα της περιοχής Τρικκάλων και εγκαταστάθηκαν στη γέφυρα Καραβόπουλο. γραμμή μεταξύ Πετρομαγούλας και Σκαρμίτσας σε μήκος 800 μέτρων.Καταστράφηκαν σιδ/κές εγκαταστάσεις και προξενήθησαν σοβαρές απώλειες στον εχθρό.9.44 Τμήμα μας ανετίναξε τη σιδ.Δικές μας απώλειες 4 νεκροί και 24 τραυματίες. 8.44 Τμήματα μας κτύπησαν ταυτόχρονα το σιδ.44 Τμήματα μας κτύπησαν το καλά οχυρωμένο χωριό Τοπόλια της Κωπαίδος. Άρτας.Ύστερα από πολύωρο σκληρό αγώνα στο χωριό μέσα σκοτώθηκαν 130 απ`αυτούς. δυτικά Τρικκάλων. 3.44 Τμήμα μας ανετίναξε αμαξοστοιχία μεταξύ Τιρροθέας και χωρίου Αγ.9. γραμμή σε μήκος 160 χιλ. Τρικκάλων και τους προξένησαν σοβαρές απωλείες. IV.9.8. 26 . άλογα.44 Οι Γερμανοί απεχώρησαν από το Μπελέτσι και τη Μ.Δ. σταθμό Δεμερλί και τη φρουρά της πόλης Φαρσάλων. Οι απώλειες του εχθρού είναι μεγάλες. Στις 10 του μηνός έγινε και πάλι επίθεση με αποτέλεσμα το οριστικό καθάρισμα του χωριού. .Α.Λάφυρα οπλισμός πυρ/κά. 2.9. ανατολικά Αμφικλείας με αποτέλεσμα την καταστροφήν της ατμομηχανής και 4 βαγονίων.

VI. Ταγ.9. Πεζικού Κοκώνης Γεώργιος σκοτώθηκε.44 ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΑΡΑΦΗΣ (Υποστράτηγος) . Σ. ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ.Οδιοικητής του Ραλλικού Τάγματος.9. όπου μπήκαν τμήματα μας.Τα τμήματα μας μάχονται μέσα στη πόλη. ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. Στρατηγείου τη 11.Γ. 8.V. νοτίως της Αμφιλοχίας. που εγκαταλείφθηκε από τους Γερμανούς στους Ράλληδες τμήματα μας επιτεθήκανε ύστερα από την αποτυχία της προσπάθειας για έντιμη παράδοση των Ράλληδων. προς Αμφιλοχίαν. Οι Γερμανοί αποχώρησαν από το χωριό Στάνο.44 Στο 19ο χιλιόμετρο της γραμμής Πάτραι .Δ.Ομοίως απεχώρησαν από Αστακό.Αίγιον ανατινάχτηκε και καταστράφηκε αμαξοστοιχία με 13 βαγόνια γεμάτα πολ/κό υλικό. Στο Πύργο της Ηλείας.

δ. Το 5ον Συν/μα Πεζικού και η Ιβ. γ. 402 Απόρρητος . ΙΙ.Σ.Α.Λ. β. Πυρ/χία να αναφέρουν εγκαίρως διά του Συγκροτήματος Τζουμέρκων. γ. Σ.Διά τας Εξαιρετικώς ΔΙΑΤΑΓΗ Κατόπιν Ε. α.Π. Εις ολόκληρον τον τομέα. 1625/7-9-44 Διαταγής Γενικού Στρατηγείου. Εντελλόμεθα Ι . Ομοίως και Ιβ. Δρομολόγια κινήσεως των και χώρους προς τους οποίους τελικώς θα κατευθυνθούν. Διάθεσιν μεγαλυτέρων δυνάμεων διά τον ως άνω σκοπό προκαλύψεως απαγορεύομεν.Θέλομεν καθορίσει διά νεωτέρας μας Δ/γής.Π. α. Το 5ον Συν/μα Πεζικού να είναι έτοιμο προς κίνησιν εντός τριών το πολύ ημερών από σήμερον. παυομένης της περαιτέρω τακτικής υπαγωγής του Συν/τος τούτου.Δ. πότε θα είναι έτοιμοι προς εκκίνησιν.Ε. β. εις την VIII Μεραρχίαν. του 3/40 Συν/τος εις ΑΝΕΜΟΡΡΑΧΗΝ. από ΠΕΤΑ (όχι) μέχρι και της περιοχής ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ θα εγκαταστήση προκάλυψιν το 3/40 Συν/μα διά του τάγματος ΙΙΙ 3/40 Σκουφά και του Λόχου του Εφεδρικού 3/40. Διοικήσεις VIII ΜΕΡΑΡΧΙΑ Επείγουσα ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΙΙΙ Αριθ. προς την περιοχήν Ι Μεραρχίας. .Ε. Ε. Πυρ/χία.50 Ε.

δ. ζ. α. κάλυψις (ελαφρά) ολοκλήρου της περιοχής Βάλτου και κυρίως από της .Δ. ε. β.Δ. τακτοποιών το Αρχείον του Συγκροτήματος. εις το Σύν/μα τούτου. Ο Λόχος Εφεδρικού 3/40 Συν/τος θα αναλάβη την προκάλυψιν του τομέως από Γέφυρας ΓΚΟΚΟΥ (ναι) μέχρι και της περιοχής ΚΑΛΑΡΡΥΤΩΝ εγκαθιστών εις την περιοχήν αυτήν φυλάκιον και εις το ύψωμα ΠΛΑΚΑ. να προσανατολίση το Ι 2/39 και ΙΙΙ 2/39 τάγματα προς την περιοχήν ΦΛΩΡΙΑΔΟΣ .Δ. Το Ι 3/40 Τάγμα θα εγκατασταθή εις περιοχήν ΚΑΤΩ ΛΕΙΨΩ ως εφεδρεία του Συν/τος με Σ. του Λόχου εις ΠΡΑΜΑΝΤΑ. Σ. Το ΙΙ 2/39 Τάγμα να κινηθή προς Βάλτον με Σ. το Συγκρότημα Τζουμέρκων διαλύεται. παρουσιαζόμενος και ο ίδιος εις τον Σ.Ο Διοικητής του Συγκροτήματος Τζουμέρκων Ταγ/χης Κλεισούρας Κων/νος. στ. η.Δ. απ`όπου ειδικοί σύνδεσμοι θα χρησιμεύουν ως οδηγοί διά την εις την περιοχήν του 85ου Συν/τος μετάβασιν των.ΜΕΝΙΔΙ υπαγόμενοι τακτικώς εις την VII Ταξιαρχίαν. Αποστολή του Τάγματος τούτου και των εις ΒΑΛΤΟΝ δυνάμεων Εφεδρικού 2/39 και Εθνικής Πολιτοφυλακής. Το 3/40 Σύν/μα θα αποστείλει όλην την δύναμιν την ανήκουσαν εις το 85ον Σύν/μα. Σ. μετά το πέρας των ως άνω διατασσομένων μετακινήσεων και την λήψιν της ως άνω καθοριζομένης διατάξεως. ΙΙΙ. Σ.Δ. κατευθύνον την δύναμιν ταύτην προς ΧΑΛΙΚΙ. με σταθμούς Διοικήσεως διά το εν τάγμα την ΦΛΩΡΙΑΔΑ. ΚΑΤΩ ΛΕΙΨΩ. Το ΙΙ 3/40 Τάγμα Καραισκάκη θα εξακολουθεί να κατέχει την γραμμήν ΠΕΤΑ . της Μεραρχίας. Εις ολόκληρον τον υπόλοιπον τομέα από Γεφύρας ΓΚΟΚΟΥ (όχι) μέχρι ΠΕΤΑ (όχι) θα εγκαταστήση προκάλυψιν το ΙΙΙ 3/40 Τάγμα Σκουφά. Ταξιαρχίας το ΚΛΕΙΔΙ. του Τάγματος τούτου εις ΧΩΣΙΑΝΑ. Η VII Ταξιαρχία. διά δε το άλλο το ΔΗΜΑΡΙΟ. ΙΙΙ 3/40 Τάγματος εις ΧΩΣΕΨΗ.Δ. θα παραδώση τούτο εις το ΙΙΙ Γραφείον της Μεραρχίας.Δ.ΔΗΜΑΡΙΟ. Σ. ΔΟΥΝΙΣΤΑ.

) ΙV.κατευθύνσεως ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ.ΜΕΝΙΔΙ. Άπασαι αι ανωτέρω μετακινήσεις να πραγματωθούν το ταχύτερον άνευ ουδεμιάς απωλείως χρόνου. υπάγεται τακτικώς εις την VII Ταξιαρχίαν (παραγρ. V. Τακτικαί αποστολαί και τα Τμήματα θα δοθούν διά νεωτέρων διαταγών μας. δ. και αι Μονάδες να μας αναφέρουν σχετικώς το πέρας των ως άνω μετακινήσεων. γ. θα κατέχη την περιοχήν ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ. απαγορεύον πάσαν διείσδυσιν Εδεσιτών εις ΞΗΡΟΜΕΡΟΝ. . Το 24ον Σύν/μα με τις άλλες εις ΞΗΡΟΜΕΡΟΝ Δυνάμεις του Εφεδρικού 2/39 και της Διοικήσεως Ιονίων Νήσων. Το ΙΙ 3/40 Τάγμα Καραισκάκη κατέχον την γραμμήν ΠΕΤΑ . ΙΙ δ.

ΧΙΙΙ Μεραρχίας (υ . α.Υ) Θ.VI.Δ. Στερεάς (υ . Μοσχάτος Λόχαγός .Μ.) Διά την ακρίβειαν Ο.α. ΑΥΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ (Υποστράτηγος) Θ.τ .Σ. ΚΟΖΑΚΑΣ Παραλήπται VI . τ. τ. VII Ταξιαρχίαν Συγκρότημα Τζουμέρκων Κοινοποίησις Γενικόν Στρατηγείον (υ. 9 Σεπτεμβρίου 1944 Γ.) Ι. Σ. α.) Το ΙΙΙ Γραφείον (Τ. Αναφέρατε λήψιν παρούσης.

Δ.Α..Α. 16629/8/44 και 167/30/8/44 δελτία Στρατιωτικής κατάστασις του Γενικού μας Στρατηγείου με την παράκληση να διαβαστούν πλατειά στους αντάρτες και αξ/κούς και να γνωστοποιηθούν στις Εθν/κές Οργανώσεις και στο Λαό. XVI ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ 54 ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΠΕΖΙΚΟΥ Ε. 4446 ΔΙΑΤΑΓΗ Σας κοινοποιούμε τα υπ`αριθ.Σ. ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ 12/9/44 Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΛΛΙΑΡΟΣ ΠΗΛΙΟΡΕΙΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ - .Δ.51 ΕΘΝΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ Ε.Λ. Σ.

Σ. (Τ.Δ.) .Η Ε.Α.Υ.

Τα τμήματα μας πολέμησαν γενναία αλλά λόγω ελλείψεως πυρ/κών τελικά συνεπτύχθησαν σε νέες θέσεις.Μιζερό οι ζημιές που επροξενήθησαν είναι ανεξακρίβωτες.Δερεών ανατινάχθηκαν από . Στο δρόμο Τυρνάβου . Τα τμήματα μας ανετίναξαν μεταξύ Πλαταμώνα και Θηβών μια εχθρική αμαξοστοιχία με 48 οχήματα γεμάτα πολεμικό υλικό. Δικές μας απώλειες 5 νεκροί και αγνοούμενοι τραυματίαι 10. 17-8-44. 27-8-44. Την ίδια ώρα άλλα τμήματα καθήλωσαν με επίθεση τη φρουρά της Πλαταμώνας και Κρίτσανης. Η συγκοινωνία διεκόπη επί πέντε ώρες.Παληούρι . ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ: 21-8-44. 22-8-44.ΔΕΛΤΙΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 29-8-44 Αριθ. Ο εχθρός εις αντίποινα εβομβάρδισε με πυρ/κό την ανατολική πλευρά του Ολύμπου. 28-8-44.Επηκολούθησε επίθεση κατά την οποία όλοι οι διασοθέντες από την ανατίναξη εξοντόθησαν 40 βαγόνια επυρπολήθησαν και η γραμμή κατεστράφη 1000μ. Εσυνεχίσθη σκληρά επίθεση του εχθρού εις τον τομέα των Καροτίων όπου τα τμήματα μας κρατούν τις θέσεις των και αντεπιτίθενται. Στον τομέα Μαλανδρίνου ο εχθρός παρά τις σημαντικές δυνάμεις και το πυρ/κό του αντιμετωπίζεται με επιθέσεις καθ`όλην την ημέραν από τα τμήματα μας. Αι απώλειες του εχθρού ανεξακρίβωτες. Συνολικαί απώλειαι του εχθρού υπολογίζεται 2500 .Κατεστράφη μια ατμομηχανή. γραμμή Ντόγονη Βαρβάρας περιοχής Γευγελή.Επίσης τους σταθμούς Λιανοκλάδι .3000. Στις 23 και 24-8-44 συμμαχικά αεροπλάνα επολυβόλησαν τη σιδ. 166 ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΤΕΡΕΑΣ : 27-8-44.Στον τομέα Μαλανδρίνου ο εχθρός παρά το χρησιμοποιούμενο άφθονο πυρ/κό του ενισχύθη με νέες δυνάμεις.Στον τομέα Καροτίων ο εχθρός ενισχυθείς ανέλαβε επίθεση από το πρωί ως το βράδυ.Καρυά . γραμμή από πέντε μίλια εως πετρομαγούλα.Τμήμα μας ανατίναξε τη σιδ.

1 κούρσα και 4 αξ/κούς Νεκροί Γερμ.Κομπότι συμμαχικά αεροπλάνα εβομβάρδισαν και επολιβόλησαν Γερμ. Αξ/κοί καπεταναίοι και αντάρτες του 502 Συντάγματος. αυτοκίνητα. αυτοκίνητο. σε συνέχεια με τους ηρωικούς παρτιζάνους του Τίτο λαβαίνει ενεργά μέρος δίδοντας χτυπήματα αποφασιστικά. και λαφυραγωγήθησαν και όπλα.Δελέρια ανατινάχθηκε από νάρκη Γερμ. Αιώνια δόξα και τιμή στους ήρωες μας. Θεσσαλίας. Αριθ.Καλαμπάκα χτυπήθηκε φορτηγό αυτοκίνητο όπου σκοτώθηκαν 2 Γερμ.167 ΠΕΡΙΟΧΗ ΗΠΕΙΡΟΥ: Στην περιοχή Τζιουμέρκων οι ΕΔΕΑΣίτες που είχαν εγκατασταθή στο ύψωμα Καστρότησα την 26-8-44 ήταν 40 και απεχώρησαν στη περιοχή τους.Λεπτομέρειες ελλείπουν. κατεστράφησαν 7 και έπαθαν σοβαρές βλάβες 10.Στο δρόμο Μπουραζάνη . Αι κινήσεις του εχθρού που σκοπό έχουν να ανυψώσουν κάπως το ξεπεσμένο ηθικό των στρατιωτών των ας μη μειώσει καθόλου το πνεύμα της επίθεσης και της ορμής μας. Σκοτώθηκαν 2 Γερμ.Λ.Α. 18-8-44.Μεταξύ αυτών φέρεται νεκρός και ο Διοικητής Μεραρχίας Σ.Σ.Απώλειες Γερμ.Σκοτώθηκαν 18 και τραυματίσθηκαν 2. Στο δρόμο Καζακλάρ . Χτυπάτε αλύπητα τους εχθρούς μας ντόπιους και ξένους σκορπείστε τη σύγχηση και την αποσύνθεση στις γραμμές των .Σ.Την ίδια νύχτα κοντά στο Λιανοκλάδι αντινάχθηκε και άλλη αμαξοστοιχία. 24-8-44.Κόνιτσα τμήμα μας προσέβαλε Γερμ. Στη Γενική αντιφασιστική επίθεση όπου οι μεγάλοι μας σύμμαχοι μαζύ με τους υπόδουλους λαούς ξαπόλυσαν ο Ε. Κούρσα.Στον τομέα Τζιουμέρκων αραιά πυρά εδεσιτών. 8 νεκροί και τραυματίες. Επίσης στο δρόμο Γιάννενα .Τμήματα μας σε συνεργασία με Κομμάντος Αμερικανών έβαλον με 100 βλήματα ομαδικών όλμων εις σίραγγα.Στο δρόμο μταξύ άρτας . ΠΕΡΙΟΧΗ ΗΠΕΙΡΟΥ: 29-8-44. 16 τραυματίες 3.νάρκες που τοποθετήθηκαν από τμήματά μας αυτοκίνητο με 25 άνδρες. και καταστράφηκε το αυτοκίνητο.

ΘΑΝΑΤΟΣ ΣΤΟ ΦΑΣΙΣΜΟ ΛΕΥΤΕΡΙΑ ΣΤΟ ΛΑΟ Δ.Ι. ΚΑΣΛΑΣ .παραδειγματιζόμενοι απ`τους ηρωισμούς των συναδέλφων σας. ΦΩΤΕΙΝΟΣ .

Αντ/χης Μοσχοβίτης και η Ο.Λ. Παρακαλώ να εξακριβωθούν δυο γεγονότα που ο συν.Με την πολύωρη καθυστέρηση του 53ου Συν/τος επειδή θα μας εύρισκε μέρα προς Κρανιά και πληροφορίες δεν είχαμε απ`εκεί που φυσικό ήταν να κινηθούν οι Γερμανοί από το Μέτσοβο όταν μάλιστα Γερμανική φάλαγγα που κινήθηκε από Γρεβενά την ίδια βραδυά είχε φθάσει στο Κηπουργιό. κινηθήκαμε προς την Αβδέλα γιατί είχαμε το δικαίωμα αυτό και από τη Μεραρχία αφού ισχυρή πίεση δεν είχαμε δεχθή απ`τον εχθρό και γιατί βρήκαμε πιο σωστό να μείνουμε μέσα στην περιοχή της Μεραρχίας. Μοσχοβίτης επιμένει να διαστρευλώνει γεγονότα τόσο σοβαρά θα πρέπει σαν αποτέλεσμα της εξέτασης νάναι η διαγραφή απ`τα στελέχη του ΕΛΑΣ ενός απ`τους δυο μας. Υποβάλλω έκθεσιν επιχειρήσεων 3-15 Ιούλη ΙΧ Μεραρχίας.Αφού όμως ο συναγ.Επιμένω ότι συνέβει το δεύτερο. καθόριζε να κινηθούμε προς Σιταρά μετά ισχυρή πίεση του εχθρού. τονίζουν ιδιαίτερα στις εκθέσεις τους: α) Εάν ο συν.Μ. .Μ.Ούτε μπορούσαμε να ξέρουμε ότι η Ο. ετοίμαζε χτύπημα του εχθρού με τον Α ή Β ελιγμό. Η διαταγή της Μεραρχίας χωρίς να γράφει ότι διέταξε η Ο.Μ..Α.Μ.Μ.Σ.Στην αρχή αποφασίσαμε να κινηθούμε εκεί.Μ. αφού καμμιά τέτοια διαταγή δεν είχαμε πάρει. Μοσχοβίτης στο χωριό Λάβδα επέμεινε να πάμε προς Σιταρά όπως διέταξε η Μεραρχία ή είχε διαλύσει το Σύνταγμα φκιάχνοντας ανταρτομάδες χωρίς οργανικούς δεσμούς αλλά κατά παρέες και πατριώτες που μοίρασαν τα τρόφιμα και άλλα υλικά και ετοιμαζόντουσαν να φύγουν προς τις πατρίδες τους.52 ΒΛΑΣΗ 13 Σεπτέμβρη 1944 Ο Λοχαγός Πεζικού Παλλάσκας Γιάννης (Γιώργος Σταυραετός) Πρός Το Γενικόν Στρατηγείον Ε.

Οι απώλειες του εχθρού όπως γράφηκαν στο συνημμένο ανακοινωθέν είναι ίσως πολύ μικρότερες από την πραγματικότητα και οι δικές μας γράφηκαν όλες. όταν ήμουν στο ΙΙΙο Γραφείου του Γενικού Στρατηγείου έλεγε ότι η ΙΧη Μεραρχία πολεμάει μόνο στα χαρτιά έχει τα τμήματά σκορπισμένα χωρίς επιθετικό πνεύμα μακρυά από τη δράση κ. τις 18 Ιούλη που έγιναν αμέσως πράξη (χτύπημα στα Γερμανικά φυλάκια Αλιάκμονα.τ.Μ.Μ.Για τη γνώμη του συναγωνιστή Ταγ/χη Θεοδώρου Μακρύδη (Έκτορα) Δ/ντού ΙΙΙου Γραφείου Γ.Επιμένω ότι η ΙΧ Μεραρχία νίκησε τον εχθρό γιατί..Απόδειξη ότι αμέσως μετά άρχισαν επιθετικό αγώνα όπως τους βάλαμε τις καινούργες εντολές με την Η.Τα τμήματα δεν διαλύθηκαν όπως λέει ο συναγωνιστής Δ/ντής του ΙΙΙου Γραφείου και οποιαδήποτε άλλος τόπε αυτό αλλά μόνο στην 6η μέρα των επιχειρήσεων εδόθηκε εντολή κατάτμησης κατά οργανικά τμήματα σε διάφορες περιοχές.τ. και ότι δεν εξόντωσαν με Παρτιζάνικο αγώνα τον εχθρό (οι 1000 περίπου αντάρτες παρατακτή δύναμη τους 12.Αφού φθορά δεν έκανε και υλικά δεν πήρε αντίστοιχα μάλιστα του πήρανε τα ΕΛΑΣίτικα τμήματα αρκετά απ`τα δικά του και του έφεραν πολύ μεγαλύτερη φθορά ο εχθρός δεν πέτυχε το σκοπό του και συνεπώς νικήθηκε. ότι τα έκανε θάλασσα η Μεραρχία κ. εκτός από την έκθεση προσθέτω ότι ο ίδιος.λ.Δ. αι εκκαθαριστικές επιχειρήσεις είναι επιθετική ενέργεια του εχθρού για να κάνει μεγάλη φθορά στα αντάρτικα τμήματα και να τους αφαιρέσει το υλικό.λ.Σ. χτύπημα του εχθρού μέσα στο Άργος και στη Φλώρινα και διάλυση μετά από σκληρά κτυπήματα των περισσότερο εξοπλισμένων χωριών στον κάμπο της Κοζάνης.Αποτελεί μια κριτική και αυτοκριτική των επιχειρήσεων. Έγινα συνήγορος της Μεραρχίας αν και βρέθηκα σ`αυτή λίγες μέρες πρίν για αποκατάστασή της εξετάζοντας τα ζητήματα με επαναστατική αντικειμενικότητα.Ές).000 εξακριβωμένους Γερμανούς και μάλιστα της Ορεινής Μεραρχίας Έντελβαις και 4ης Μεραρχίας των Ές .Όμως έγινα και κατήγορος για την περίοδο την πρίν των επιχειρήσεων αν και η Ο. και το Γενικό . Πώς τώρα ήθελε η Μεραρχία αυτή μπροστά σε τόσο εκτεταμένες επιχειρήσεις να μετατραπεί από τη μια μέρα στην άλλη σε Παρτιζάνικη Μεραρχία. και δεν είναι του συνηθισμένου τύπου των ανακοινωθέντων που πολλές φορές δεν μας παρουσιάζουν τη σωστή εικόνα του αγώνα.

Π.Σ.Ο Λαός μας σε τέτοιες περιπτώσεις λέει ``όπως τρώς θα κοιμηθής``.Α.Έχουμεν τεράστια αποθέματα πίστης ώστε να μην μπορεί να μας κλονίσουν γεγονότα σαν κι αυτά έστω ακόμα κι αν η καθοδήγησή μας στον αγώνα μας κτυπάει (.Θεσσαλίας και τελευταίας της Δυτικής Μακεδονίας που απ`τη δεύτερη μέρα βρέθηκα μέχρι το τέλος με τα μαχόμενα τμήματα του αποσπάσματος Σινιάτσικο και του 28 Συν/τος.44 ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΙΙΙον επείγουσα ΑΡΙΘ.Λ.Μακεδονίας..9. Στις προσωπικές βρισιές εναντίον μου του συν.Ε. Έκτορα στο γραφείο του θ`απασχολήσω τις Διοικήσεις γιατί μπορεί να προκύψη μεγάλη ζημιά στον αγώνα μας αν θελήσουμε να εξετάσουμε βαθύτερα τα αίτια.Στρατηγείο θάπρεπε νάχαν πάρει μέτρα σοβαρά για την άρση των αιτίων που ελάτωσαν την περσυνή μαχητικότητα των ανταρτών της Δ.) 53 ΕΘΝΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ Ε. Ε.Θα συνεχίσουμε τη πάλη μας με τον ίδιο παλμό ενάντια στους κατακτητές και Εθνοπροδότες με τη βεβαιότητα ότι η καθοδήγησή μας όταν μετά θάχει καιρό να εξετάση καλύτερα τα γεγονότα και μείς θα μπορούμε χωρίς φραγμούς και σκοπιμότητες να μιλήσουμε πάνω σ`αυτά με γλώσσα που τώρα δεν συμφέρει για τον αγώνα θα βρή ποιοί πραγματικά αγωνίστικαν για τη λευθεριά του Λαού μας.Υ..ΠΡΩΤ..) αν ακόμα δεν κάνουμε καμμιά μάχη τα τμήματα μας που να μην πάρουν (.. 696 Απόρρητος Προσωπική διά τας . ΤΗ 14.) μπροστά σαν οδηγητές του μαχόμενου Λαού μας τόσο στους σκληρούς αγώνες της Αθήνας όσο και της Ευβοίας . (Τ..Δ.Μ.. Ιη ΜΕΡΑΡΧΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Σ...

κινούμενος προς Βορράν σιδηροδρομικώς και δι' αυτοκινήτων επί δύο κυρίως αξόνων. αφ`ενός και της οδικής αρτηρίας ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ . . ΔΙΑΤΑΓΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Υπ` Αριθ. προς Θεσσαλονίκην και των παραλλήλων προς ταύτην οδών. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΕΧΘΡΟΥ Ο εχθρός ήρξατο επιτείνων τον ρυθμόν συμπτύξεως του από Νοτίου Ελλάδος.ΓΙΑΝΝΕΝΑ και Βορείως. Αι εκτός των γενικών ως άνω αξόνων φρουραί ή απεσύρθησαν ή ηλλατώθησαν εις δύναμιν.Ε. Καρδίτσης Χάρται: Φαρσάλων.Διοικήσεις Ιωαννίνων. Θαυμακού Τρικκάλων. Λαρίσσης. Βόλου - Αλμυρού.000 Αγυιάς. Κατερίνης. Καλαμπάκας.Κ. αφ`ετέρου. Αγράφων. 5 Μέρος Αον Ι. τους τοιούτους γραμμής των Σ. 1:100.

ΚΑΡΥΑ ΟΛΥΜΠΟΥ.ΒΡΙΟΝΙΑ (Ναι) .ΜΑΚΡΥΡΑΧΗ (ναι) .ΣΙΝΟΥΚΕΡΑΣΙΑ. ΚΑΛΙΘΕΑ ΟΛΥΜΠΟΥ. υψ. 2) Η κατάληψις μικρών αστικών κέντρων. 3) Η επιδίωξις της καταλήψεως και είτα η ισχυρά διασφάλισις της αμαξιτής ΤΡΙΚΚΑΛΩΝ .ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑ (όχι). 10 χιλ.ΣΠΙΝΑΣΑ (ναι) . 1702.ΙΙ.ΠΑΠΑΣ (όχι) . 162 (ΓΕΡΑΚΟΒΟΥΝΙ) (Ναι) . ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ 1) Η εντατική διά καταστροφών και προσβολών ενέργεια κατά των συγκοινωνιών του εχθρού (σιδηροδρομικών και οδικών) και η επιβράδυνσις ούτω ή και απαγόρευσις των κινήσεων του. 4) Η εν περιπτώσει εσπευσμένης και ενδεχομένως ατάκτου προς Βορράν συμπτύξεως του εχθρού περίσφυξις των μεγάλων αστικών κέντρων της Θεσσαλίας και κατάληψίς των. ΚΕΙΣΟΥΡΑ.ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΜΕΤΣΟΒΟΥ . 98 (ΤΡΥΠΑ ΟΞΥΙΑΣ). ΖΩΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Βόρειον όριον: ΜΑΥΤΟΒΟΥΝΙ (υψ. Βορείως δε τούτων η γραμμή υψ. ΘΕΟΔΩΡΟΙ (όχι).ΑΓ. Δυτικόν όριον: ο ΑΧΕΛΩΟΣ από των πηγών του. (άπαντα ναι) . ΜΑΥΡΕΛΙ.ΔΕΡΕΛΙ (όχι) . ΔΙΑΤΙΘΕΜΕΝΑ ΜΕΣΑ . άτινα ο εχθρός κατέχει εισέτι ασθενώς η εγκατέλειψεν εις τα εγχώρια όργανα του.ΧΟΥΤΕΝΑ (όχι) . ΒΕΛΑΝΙΔΙΑ.ΜΥΛΟΙ (όχι) . Βως Μετσόβου) ΚΡΑΝΙΑ (ναι) .ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ και του εκατέρωθεν ταύτης χώρου.ΒΑΘΥΛΑΚΚΟΣ (ναι) .ΑΓΥΙΟΦΥΛΛΟΣ (ναι) ΤΡΙΚΟΥΚΙΑ (όχι) . 2054 ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙ (ναι).ΚΕΔΡΑ (όχι) . υψ.ΠΑΛΑΜΑΣ (ναι) .ΑΣΠΡΟΡΕΜΑ (ναι) ΑΓΡΑΦΑ (όχι) . Νότιον όριον: ΑΡΓΥΡΙ (όχι) .Μ.ΝΕΟΧΩΡΙΟΝ ΓΟΥΡΑΣ (ναι). Βορείως η Ο.ΧΩΡΙΟΝ ΞΥΝΙΑΣ (ΚΟΡΟΜΗΛΙΑ) (όχι) . 2054.Μακεδονίας και Νοτίως η ΧΙΙΙη Μεραρχία με αναλόγους αποστολάς.

μετά το πέρας των επιχειρήσεων (ΚΙΒΩΤΟΥ). αποφασιστικών και ισχυρών κρούσεων .ΜΕΤΣΟΒΟΥ. θαραλέαι και δι' όσον το δυνατόν μεγαλυτέρων δυνάμεων προσβολαί των επί τούτων κινουμένων εχθρικών τμημάτων. Επί πλέον το 54ον Σύνταγμα Πεζικού. 3) Διά την κατάληψιν της αμαξιτής ΤΡΙΚΚΑΛΩΝ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ . ή ανατινάξεις αμαξοστοιχιών και αυτοκινήτων. ΑΠΟΣΤΟΛΗ προ πάντος α) Η διά καταστροφών. ΒΟΛΟΥ IV. ΙΙΙ.Τα οργανικά τμήματα της Μεραρχίας συμπεριλαμβανομένων και του 1ου Λόχου Μηχανικού Ολύμπου. 4) Περίσφυξις και κατάληψις συμφώνως προς νεωτέρας διαταγάς. Ια και Ιβ Ορειβατ. Μικρόν απόσπασμα εκ των 5ου Συντάγματος Πεζικού. α) Παρενόχλησις και απαγόρευσις επικοινωνίας και εφοδιασμού των κατά μήκος ταύτης φρουρών. ανατινάξεων αυτοκινήτων και θαραλέων. ΙΔΕΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ. ΛΑΡΙΣΣΗΣ. Βορείως της αμαξιτής ΛΑΡΙΣΣΗΣ ΤΡΙΚΚΑΛΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ευρέως συμπεριλαμβανομένης. σύγκλησις των εγγύς δυνάμεων και αιφνιδιαστική κατ`αυτών ενέργεια.Διοικητής ο Διοικητής του 5ου Συντάγματος. Πυρ/ρχιών. 2) Διά την κατάληψιν μικρών αστικών κέντρων. 1) Ενέργεια κατά των συγκοινωνιών του εχθρού διά συγκεντρώσεως των δυνάμεων προς ταύτας και τα μάλλον ευπαθή των σημεία. με ιδιαιτέραν προσπάθειαν απομονώσεως της φρουράς ΤΡΙΚΚΑΛΩΝ. β) Ενέργεια συμφώνως ειδική διαταγή εις περιοχήν ΚΟΥΤΣΟΥΦΛΙΑΝΗΣ. με σύγχρονον καταστροφήν των Τεχνικών έργων. ΔΙΑΤΑΞΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΑΙ: 1) Επί των ΑΝΤΙΧΑΣΙΩΝ.Συχναί.

Σ. η απαγόρευσις ούτω της συγκοινωνίας και εφοδιασμού της φρουράς Τρικκάλων και η περίσφυξίς της από Βορρά και Βορειανατολικά και Ανατολικά. β) Η προσβολή και το δυνατόν παρεμπόδισις της κυκλοφορίας του εχθρού από ΛΑΡΙΣΣΑ προς ΕΛΑΣΣΩΝΑ. 2) Εκατέρωθεν της οδού ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ . ιδία εις το μεταξύ ΤΥΡΝΑΒΟΥ και ΕΛΑΣΣΩΝΟΣ κατά μήκος του ΤΙΤΑΡΙΣΙΟΥ τμήμα της οδού. Αποσπάσματος ΛΙΟΠΡΑΣΣΟ.απαγόρευσις της συγκοινωνίας του εχθρού μεταξύ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΤΡΙΚΚΑΛΩΝ και ΤΡΙΚΚΑΛΩΝ .Η διαρκής ακόμη παρενόχλησις της από των άνω κατευθύνσεων. . υπό την Διοίκησιν του. μείον ΙΙΙου Τάγματος και σωλήνος Όλμου.ΜΕΤΣΟΒΟΥ.ΛΑΡΙΣΣΗΣ.Δ. 4ον Σύνταγμα Πεζικού.

3) Ανατολικώς ΚΟΖΙΑΚΑ και περιοχήν Θεσσαλίας μεταξύ αμαξιτής ΛΑΡΙΣΣΗΣ ΤΡΙΚΚΑΛΩΝ ΘΕΟΠΕΤΡΑΣ. ο του Ι /38 Συντάγματος Ευζώνων. συμπεριλαμβανομένου. Σ. ευρέως συμπεριλαμβανομένης και ΜΕΤΣΟΒΟΥ. επίσης ευρέως συμπεριλαμβανομένου.ΑΠΟΣΤΟΛΗ α) Μέχρι καταλήψεως της άνω οδού η συχνή και θαραλέα προσβολή των επί ταύτης κινήσεων του εχθρού. . ΙΙΙ /4 Τάγματος. συνεννοούμενον προς τούτο μετά των εκείθεν φιλίων τμημάτων.ΤΡΙΚΚΑΛΑ και από Νότου της οδού ΤΡΙΚΚΑΛΑ ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙ . ΑΠΟΣΤΟΛΗ Α. Διά την άνω ενέργειαν το Σύνταγμα δύναται να μεταβιβάση δυνάμεις και Βορείως της οδού. μετά σωλήνος όλμου και Ίλης της Ταξιαρχίας Ιππικού. μετά διμοιρίας Όλμων και ενός αντιαρματικού. Απόσπασμα εκ των Ι /38 Συντάγματος. α) Προσβολή από Δυσμών της οδού ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ . και διαρκής παρενόχλησις των επί ταύτης φρουρών του.ΤΟΥΡΓΟΒΡΥΣΑ κορυφογραμμή ΚΟΖΙΑΚΑ μέχρι ΠΟΡΤΑΙΚΟΥ. Διοικητής. με την ονομασίαν (Απόσπασμα Τρικκάλων) και υπό την Διοίκησιν του Διοικητού Ι / Ι /38 Τάγματος.ΒΙΤΩΜΑ . ΔΕΡΕΛΙ ΛΑΡΙΣΣΑ (ναι). Κ. άπαντα εις το 4ον Σύνταγμα. διασφάλισις της από Δυσμών δι' ισχυράς κατοχής της περιοχής ΜΕΤΣΟΒΟΥ.ΜΕΤΟΧΗ . μεταξύ ΚΑΛΜΠΑΚΑΣ. Δι`αποσπάσματος εκ των ΙΙΙ /4 Τάγματος μετά σωλήνος όλμου και Ι / Ι /38 Τάγματος. β) Μετά την κατάληψιν της οδού. Ε. Όριον διαχωρίσεως: Μετά 4ου Συντάγματος Πεζικού: Η γραμμή ΘΕΟΠΕΤΡΑ .ΠΕΤΡΟΠΟΡΟΣ προς παρεμπόδισιν της επ`αυτής κυκλοφορίας του εχθρού.Δ. Συντάγματος ΠΕΡΤΟΥΛΙ. συμπεριλαμβανομένης και σιδ/κής γραμμής Σ.

δι' εκμετάλευσιν δοθησομένης ευκαιρίας. γ) Απόκρουσις ενδεχομένης εχθρικής επιθέσεως από ΤΡΙΚΚΑΛΑ προς ΜΠΕΛΕΤΣΙ και ΚΑΡΔΙΤΣΑΝ.β) Περίσφυξις από Δυσμών και Νότου της φρουράς Τρικκάλων και άγρυπνος παρακολούθησις της εις Τρίκκαλα τακτικής καταστάσεως. Δ. . Σ. Αποσπάσματος Τρικκάλων ΛΑΖΑΡΙΝΑ.

Δ. Ε. Ιος Λόχος Μηχανικού υπό την Διοίκησιν του.ΛΑΡΙΣΣΗΣ.ΛΑΡΙΣΣΗΣ.ΤΕΜΠΗ συμπεριλαμβανομένης. Κ. Σ. μεταξύ ΔΟΜΟΚΟΥ . β) Η προσβολή των παραλλήλων προς τας άνω γραμμάς οδών συγκοινωνίας του εχθρού ΛΑΜΙΑ . Δ.ΛΑΡΙΣΣΗΣ. δ) Η προστασία μεταφοράς των εκ Πηλίου προς Δυσμάς υλικών κατά τας εκάστοτε διαταγάς.ΤΥΡΝΑΒΟΣ . α) Προσβολή από Δυσμών της σιδ/κής γραμμής των Σ.ΔΕΜΕΡΛΙ και ΛΑΡΙΣΣΗΣ. β) Η προσβολή της αμαξιτής ΛΑΡΙΣΣΑ .ΛΑΡΙΣΣΑ.ΛΑΡΙΣΣΑ . Το 54ον Σύνταγμα Πεζικού υπό την Διοίκησιν του. έστω και διά προσβολής ασθενούς τυχόν φρουράς του αντιπάλου. . των κινήσεων του εχθρού επί της παραλλήλου ταύτης οδού ΛΑΡΙΣΣΑ . 4) Περιοχή Θεσσαλίας ανατολικώς της σιδ/κής γραμμής ΔΕΡΕΛΙ .ΕΛΑΣΣΩΝΑ και των επ`αυτής εχθρικών κινήσεων. β) Προστασία πόλεως Καρδίτσης από κατευθύνσεων ΔΟΜΟΚΟΥ . Συντάγματος ΜΟΝΗ ΦΛΑΜΠΟΥΡΙΟΥ. Αποσπάσματος ΦΑΝΑΡΙ. 5) Περιοχή ΚΑΤΩ ΟΛΥΜΠΟΥ. γ) Η άγρυπνος παρακολούθησις της εις Βόλον τακτικής καταστάσεως. Διά των λοιπών δυνάμεων. ή ένοπλων δυνάμεων Εθνοπροδοτών. ΑΠΟΣΤΟΛΗ α) Η προσβολή της σιδ/κής γραμμής ΛΑΡΙΣΣΑ ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ. ΑΠΟΣΤΟΛΗ α) Η προσβολή της ως άνω σιδ/κής γραμμής και της τοιαύης ΒΟΛΟΥ .ΔΟΜΟΚΟΥ ΛΑΡΙΣΣΑ και ΤΣΑΓΙΕΖΙ και ΒΟΛΟΣ .ΜΕΛΟΥΝΑ . δι' εκμετάλευσιν δοθεισομένης ευκαιρίας . κυρίως και δευτερεύοντως της αμαξιτής μεταξύ ΤΣΙΟΤΙ .Β. Σ.ΤΕΜΠΗ.

καταστροφή τηλ/κών γραμμών κλπ) να τείνουν. προς κατάρριψιν του ηθικού των. VI. δι' αποφυγήν κτυπημάτων εκ τυχόν επιθετικών τούτου επιστροφών. Σ.V. ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΒΙΒΑΣΕΙΣ. λαμβανομένων πάντως όλων των αναγκαίων μέτρων ασφαλείας. Μεραρχίας ΝΕΥΡΟΒΟΥΝΙΣΤΑ. Α. ΙΙ) Διαρκής προσπάθεια συλλήψεως κυριεύσεως λαφύρων πάσης φύσεως. όχι μόνο εις την καταστροφήν των μικρών φαλλάγγων και φρουρών του εχθρού. Δ. καταστροφή τεχνικών έργων. ανατινάξεις αμαξοστοιχιών και αυτοκινήτων. Λ. V) Έκαστος εν γένει να αναπτύξη εις το μέγιστον την προσπάθειαν και την πρωτοβουλίαν του διά την όσον το δυνατόν μεγαλυτέραν βλάβην του εχθρού. Α. ΙV) Επίμονος και διά παντός μέσου προπαγάνδα προς τους στρατιώτας και αξ/κούς του εχθρού και της αντιδράσεως. Σταθμοί Διοικήσεως: Σ. . καταβαλομένης ιδιαιτέρας προσπαθείας εις το να πεισθούν. ΓΕΝΙΚΑΙ ΔΙ' ΟΛΑ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΝΤΟΛΑΙ: I) Έντασις της προσπαθείας κατά των συγκοινωνιών του εχθρού διά προωθήσεως των δυνάμεων προς ταύτας και τα μάλλον ευπαθή των σημεία. Αι προσβολαί (επιθέσεις κατά κινουμένων ή σταθερών τμημάτων. αιχμαλώτων και ΙΙΙ) Διαρκής μέριμνα περισυλλογής πληροφοριών. αλλά και προς παράδοσιν μετά του υλικού των εις τον Ε. αλλά και εις την όσον το δυνατόν μεγαλυτέρα βλάβην και επιβράδυνσιν και των μεγάλων τοιούτων. Σ. Δ. Μονάδων: ως ανωτέρω. ότι ο ΕΛΑΣ είναι τακτικός στρατός και δύνανται να εμπιστευθώσιν εις αυτόν. . όσον αφορά τον εχθρόν και τους Εθνοπροδότας και ταχείας διαβιβάσεως τούτων εις τας προισταμένας και γειτονικάς Μονάδας.

δίς της εβδομάδος. ως και μεταξύ των Συνταγμάτων τούτων διά τηλεφώνου. όπου ο Λόχος ν`αποσπάση δυο τουλάχιστον συνδέσμους του. . Π. Να αποσπάση εις χωρίον ΜΕΓΑΛΗ ΠΟΥΛΙΑΝΑ δυο συνδέσμους. δ) Άπαντα τα Συντάγματα να επικοινωνώσι μετά της Μεραρχίας διά συνδέσμου αποστελλομένου υπ`αυτών τρίς της εβδομάδος. β) Το 54ον Σύνταγμα δύναται να επικοινωνήση διά τηλ/νου μετά της Μεραρχίας επί του παρόντος από ΣΟΦΑΔΕΣ και εντός 2 εώς 3 ημερών από ΚΟΤΣΕΡΙ. Ο Ιος Λόχος Μηχανικού θα παραδίδη και παραλαμβάνει την αλληλογραφίαν εκ της έδρας του 5ου Συντάγματος. γ) Το Ι /38 Σύνταγμα επί πλέον του τηλ/νου και μεχρις εγκαταστάσεως του θα επικοινωνή μετά των τμημάτων του περιοχής ΔΟΒΡΟΥΖΙ δι' οπτικού. ΜΕΓΑΛΗ ΠΟΥΛΙΑΝΑ και ΜΕΓΑΛΑ ΚΑΛΥΒΙΑ. ει δυνατόν εφίππους. Διαβιβάσεις: 1) Μεταξύ Μεραρχίας 5ου Συντάγματος δι' οπτικού. πλην του 54ου Συν/τος. Μεραρχίας ΜΕΓΑΛΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟΧΩΡΙ και ΔΟΒΡΟΥΖΙ συμφώνως προς νεωτέρας διαταγάς. Γ. δίς της εβδομάδος. εις α υπάρχουν τηλέφωνα. Κ. Π. 5) Επί πλέον των άνω α) Το 5ον Σύνταγμα Πεζικού δύναται να επικοινωνήση διά τηλ/νου μετά της Μεραρχίας από τα χωρία ΒΑΛΤΣΙΝΟ.Β. 4) Μεταξύ Μεραρχίας 1ου Λόχου Μηχανικού διά του οπτικού του 5ου Συν/τος και είτα τηλ/κώς μέχρι ΜΕΓΑΛΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΧΩΡΙΟΥ. ένθα ν`αποσπάση δυο συνδέσμους κατά προτίμησιν εφίππους. 3) Μεταξύ Μεραρχίας 54ου Συντάγματος δι' ασυρμάτου. 2) Μεταξύ Μεραρχίας 4ου και Ι /38 Συν/των.

ΑΝΕΦΟΔΙΑΣΜΟΙ. V. β) Αποσπάσματος Αντιχασίων εκ των Επαρχιακών κλιμακίων ΕΤΑ ΕΛΑΣΣΩΝΟΣ. γ) 54ου Συντάγματος και Ιου Λόχου Μηχανικού. Ανεφοδιασμός εις τηλ/κόν υλικόν: Έκ του Ιου Λόχου Δ/σεων. ΙΙ) Ανεφοδιασμός εις τρόφιμα: α) 4ον και Ι /38 Συντάγματα εκ του κέντρου εφοδιασμού Μεραρχίας. Αι παραλήπτριαι Μονάδες να αναφέρωσι λήψιν παρούσης. ως μέχρι σήμερον. ΦΑΡΚΑΔΩΝΟΣ. ΙΙΙ) Ανεφοδιασμός εις πυρομαχικά: Εκ των αποθηκών των Μονάδων και εκ Λαφύρων. Ι) Διακομιδαί ασθενών και τραυματιών: Εις τα αναρρωτήρια Ταγμάτων και Συνταγμάτων. ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ μέχρι ρυθμίσεως του ζητήματος διά νεωτέρας διαταγής. Ανεφοδιασμός εις φάρμακα: Μερίμνη των Μονάδων και της Επιμελητείας Φαρμάκων Μεραρχίας. Αυγερινός (Υπολοχαγός) . Διά την ακρίβειαν Το ΙΙΙον Γραφείον Β.ΜΕΡΟΣ Βον ΔΙΑΚΟΜΙΔΑΙ . εις ΜΑΥΡΟΜΑΤΙ.Των εχόντων ανάγκην μακρού χρόνου νοσηλείας εις το εν ΜΠΟΥΚΟΒΙΤΣΗ Νοσοκομείον της Μεραρχίας. IV.

Μ. Α.) Ο. 4ον. Μεραρχία. Μ. Υ. τ. Α.) Ιον. ε.) ΧΙΙΙη. Τ.Η (Τ. . ΜΟΥΣΤΕΡΑΚΗΣ (ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ) ΠΑΡΑΛΗΠΤΑΙ Εν συνεννοήσει και του ετέρου μέλους 54ον. Ιος Λόχος Δ/σεων Ια εφ. Ιος Λόχος Μηχανικού. 5ον. (Υ. Ι /38 Συντάγματα Ια και Ιβ Ορειβ. Τ. ΙΙον και ΙΙΙον Επιτελικά Γραφεία Μεραρχίας Δ/σις Υπηρεσίας Εφοδιασμού Δ/σις Υγειονομικής Υπηρεσίας Δ/σις Διαβιβάσεων.) Διοίκησις της Ιης Μεραρχίας Ι. της Διοικήσεως. Πυρ/ρχίαι. ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΙΣ: ΓΕΝΙΚΟΝ ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΟΝ (Υ. VΙΙΙ Μεραρχίαι και Ταξιαρχίαι Ιππικού (υ.

1666. Σ. Ε. Σ. τη 14 . Λ. 871 Πρός Το Γενικόν Στρατηγείον Γραφ. Ε. Ε. Π. Ε. Ε. έχομεν να θέσωμεν υπό την κρίσιν σας τα κάτωθι: α) Εμετρήσαμεν τας δυνατότητας της Μεραρχίας εν τη επιδιώξη μας να επιτύχωμεν άμεσα κατά το δυνατόν αποτελέσματα με . 1665 διαταγής υμών λαμβάνω την τιμήν να αναφέρω τα ακόλουθα: I) Επί της 2ας παραγράφου διότι η πρώτη ελήφθη ακατάληπτος του πρώτου μέρους της ως άνω διαταγής διά της οποίας επικρίνεται η Μεραρχία ότι ``επιδιώκει άμεσα τακτικά αποτελέσματα υπερβαίνοντα τα μέσα της Μεραρχίας και διαρκώς ζητεί ενίσχυσιν εξ`άλλων Μονάδων``. Δ. Ε. 1665 και Ε. 1667 διαταγών`` Επί της Ε. Α. Π.9 -44 ΧΙΙΙ ΜΕΡΑΡΧΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ Η ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΙΙ ΧΙΙΙ Μεραρχία Στερεάς ΑΡΙΘ. Π.54 Ε. ΙΙΙ Όπου ``Επί των υπ`αριθ. Π.

π. συμπλοκαί μεταξύ των κ. Να μας επιτραπή ήδη να φρονούμεν κατόπιν των . αλλά και εσκέφθημεν ότι δεν έπρεπε να αγνοήσωμεν και τον παράγοντα ``ηθικόν του αντιπάλου``. πώλησις ειδών ιματισμού. ε) Η Μεραρχία πιστεύει χωρίς να διεκδικεί υπερ εαυτής το αλάθητον ότι εστάθμισε επαρκώς τα δεδομένα της τακτικής καταστάσεως. λ. Και εφόσον έκρινε ότι η ώρα της επιτεύξεως τούτων διά των ιδίων της δυνατοτήτων δεν είχε έλθει ακόμη. αδυναμία περί την διατροφήν. δ) Σύγχρονα όμως δεν προήλθομεν και εις την λήψιν των αντιστοίχων μέτρων. εκδήλως εσπευσμένως κινουμένου προς βορράν. υποδήσεως κλπ. διότι τούτο καθ`ημάς ήτο το εν χρόνω ενδεδειγμένον αλλά και διά να μεταδώσωμεν το πνεύμα τούτο και εις τα υπό την Μεραρχίαν υποτεταγμένα κλιμάκια διοικήσεως. εξέδωκε την διαταγήν περί αναπροσαρμογής των τμημάτων της και ανέμενε την στιγμήν ίνα εγκαίρως και ουχί προώρως εκδηλώση τας προς επίτευξιν των αμέσων τακτικών αποτελεσμάτων τελικάς αποφάσεις της.βάσιν και το ηθικόν του εχθρού το οποίον εξετιμήσαμεν ως πολύ χαμηλόν από ωρισμένα δεδομένα και πληροφορίας (αυτομολία σποραδική. β) Υπερεβάλαμεν τας εν προκειμένω δυνατότητας μας ως προς το σημείον του δυσαναλόγου των παντός είδους μέσων μας και των τα του εχθρού. ουδέ ελάβομεν φρονούμεν αποφάσεις περιεχούσας ενεαυταίς το σπέρμα παρακεκινδυνευμένων τοιούτων ή και αστόχων ενεργειών. προήλθεν εις τας αιτήσεις ενισχύσεων όχι δε και συνεχως διότι επεδίωκε να επιτύχη εκβιάζουσα και συντομεύουσα κατά το δυνατόν την κατάλληλον αυτήν στιγμήν με την εξουδετέρωση διά των ενισχύσεων δευτερευόντων κέντρων αντιστάσεως να επιτύχη να είναι εγκαίρως εις θέσιν να συλλάβη και επωφεληθή της φευγαλέας ευκαιρίας και διά των ιδίων της δυνατοτήτων να επιδιώξη και επιτύχη άμεσα τακτικά αποτελέσματα. . στ) Αυταί υπήρξαν εν συντομία οι σκέψεις αίτινες ηγάγον την Μεραρχίαν εις την λήψιν των υπό κρίσιν υμών αποφάσεών της.). γ) Διετυπώσαμεν τας αποφάσεις μας με τόλμην και με γνώμονα την επιθετικότητα.

Π. Ε. Aναφερόμενοι επί της Ε. αφορώσης την εκτέλεσιν αποστολών σχεδίου ``Κιβωτός``.ότι φευγαλέως μεταπηδώμεν από της πρώτης εις την δευτέραν και εξ`αυτής εις την τελευταίαν τοιαύτην χωρίς λόγω ανεπαρκών μέσων διαβιβάσεων. V. Π.ίσως όχι ορθώς . όπως αυτή επίστευσεν το να είναι έτοιμος καθ`όλα διά να επωφεληθή των περιστάσεων και να ενεργήση ταυτόχρονα κατά των κινουμένων οπισθοφυλακών προς επίτευξιν θετικών τακτικών αποτελεσμάτων και πλουσίας λείας οπλισμού και πυρομαχικών διά ταυτοχρόνων ενεργειών. Επί της 3ης παραγράφου της ιδίας διαταγής σας και ως προς το ότι ``εβράδυνε η Μεραρχία να αντικαταστήση τμήματα της ΙΙας Μεραρχίας ``. 776/7-9-44 δηλονότι αυθημερόν ημετέρας (κοινοποιηθείσης και ΙΙαν Μεραρχίαν) διετάχθη σχετικώς το 36ον Σ. Έργον συνεπώς προνοίας μαζί με την ενέργειαν διαδοχικών χτυπημάτων επί των διαρρεουσών φαλάγγων και ενεργειών σαμποτάζ επί των σιδ/κών και οδικών δικτύων ήτο διά την Μεραρχίαν. Π. 1656 διαταγής του Γεν Στρατηγείου πιστεύαμεν ότι δεν θα ήτο δυνατός εγκλωβισμός των . 602/7-9-44 ραδιογράφημα της ΙΙας Μεραρχίας ελήφθη παρ`ημίν την 7-9-44 και διά της Ε. Π. να τηρούμεθα εγκαίρως ενήμεροι της ανά πάσαν στιγμήν τακτικής καταστάσεως. Επί της 6ης παραγράφου της ως ανωτέρω διαταγής του Γεν. ΙΙΙ. αναφέρομεν ότι το Ε. Ε.ανωτέρω εξηγήσεων ότι το Γενικόν Στρατηγείον δεν θα επιμείνη επί της ως ανωτέρω διατυπωθείσης επικρίσεως του διά την διοίκησιν της Μεραρχίας. Στρατηγείου και η Μεραρχία πιστεύει και αντιλαμβάνεται ότι διερχόμεθα την πρώτην φάσιν της απόχωρήσεως των Γερμανών. διετάχθησαν σχετικώς αι Μονάδες της Μεραρχίας. Συνεπώς ουδεμία προφανώς υπαιτιότητα ημών επήλθε βραδύτης και η ΙΙα Μεραρχία θα ηδύνατο να κινηθή άνευ καθυστερήσεως η οποία ασφαλώς δεν θα έπρεπε να επέλθη διότι θα εβράδυνε να αντικατασταθή ένα μικρόν της τμήμα ευρισκόμενον μεταξύ Αμφίσσης Λιδωρικίου. ΙΙ. ΙV. δικτύου πληροφοριών κλπ. Ε. Δεν διαφεύγει όμως της αντιλήψεως της . Επί της 2ας παραγράφου του δευτέρου μέρους της ιδίας διαταγής.

Ε. διαρρεουσών εχθρικών φαλάγγων``. 1667 διαταγής σας. Επί της Ε. Ε. 1656 διαταγής σας περί αναδιατάξεως εκ της ήδη διατάξεως των Μονάδων της Μεραρχίας. 769 διαταγή της το ότι ``πόλις Λαμίας και περιοχή της αποτελούν χώρον συγκεντρώσεως των εκ Ν.δυνάμεων μας με την διά της Ε. Διά τούτο δε μάλιστα και προεβλέψαμεν ότι η διαταχθεισομένη χρονολογία και ώρα ενεργείας θα γνωσθή διά νεωτέρας διαταγής μας. VI. Ε. Π. είναι γνωστόν υμίν και απησχόλησε και τας σκέψεις της Μεραρχίας προ της εκδόσεως της υποβληθείσης υμίν Ε. προς Β. Π. Παπασταματιάδης Συν/ρχης Πεζικού . Κατόπιν όλων των ανωτέρω. διαταχθείσαν αναδιάταξιν των μονάδων μας καθ`όσον διαθέσαντες ελαφράν κάλυψιν εις τας προσβάσεις ορεινών συγκροτημάτων και εν επαφή όπου δυνατόν με τον εχθρόν τηρούμεν επί καταλλήλων ορεινών διαβάσεων συγκεντρωμένας τας δυνάμεις τας οποίας κατευθύνομεν προς τους στόχους της εκλογής μας ή και προς αντιμετώπισιν εμφανιζομένης εξ`οιασδήποτε κατευθύνσεως εχθρικής απειλής. Ν. Ακριβώς διά τούτο η ως ανωτέρω διαταγή της Μεραρχίας αποσκοπούσα κυρίως εις την λήψιν διατάξεως εγγύς και ευθέως προς τους πρώτους αντικειμενικούς σκοπούς της Μεραρχίας προέβλεπε συγχρόνως προσπάθειαν ενεργείας κατά Λαμίας και περιοχής της εις χρόνον τον οποίον η διοίκησις μόνον θα έκρινε κατάλληλον. και υπό την κρίσιν υμών υποβαλομένων εξηγήσεων θέλει η Μεραρχία να πιστεύει ότι αι εις τας άνω αναφερομένας διαταγάς υμών επικρίσεις επί των ενεργείων της Μεραρχίας θα αρθούν αναθεωρουμένης και της τελευταίας παραγράφου της Ε. Πιστεύομεν κατά συνέπειαν ότι δεν επρόκειτο ούτε προεβλέπετο διά της υπό κρίσιν διαταγής μας ενέργεια κατά πόλεως και περιοχής Λαμίας εις προκαθωρισμένον χρόνον ώστε να συναχθή το συμπέρασμα μιας αποτυχίας ή τουλάχιστον μιας προώρου ενεργείας. Π. Ε. 769 διαταγής της Μεραρχίας. Π.

Π. Ε. 845 . 845. Φυλάκιον επί υψ. τροχοφόρα (κάρρα πολιτών) ζώα μεταγωγικά και κατά διαλείματα πορεύονται πεζή. Σ. ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ. Σιδηροδρομικώς μεν διά των μονίμων εγκαταστημένων φυλακίων κατά μηκος της σιδηροδρομικής γραμμής προς υποστήριξίν των τεχνικών ταύτης έργων. Ε.55 Ε. Τα μέσα μεταφοράς των εις την οδικήν αρτηρίαν είναι αυτοκίνητα. Λ. Τρόπος υποστηρίξεως των διερχομένων σιδηροδρομικώς και οδικώς φαλάγγων. 890 τριγωνομετρηκού επί της καρροποιήτου Αντίνιτσας και επί των αντερεισμάτων Ν. Ο εχθρός αποσύρεται εκ Νότου προς Βορράν χρησιμοποιών τόσον τη σιδηροδρομικήν γραμμήν όσον και την οδικήν αρτηρίαν Αθηνών Λαρίσσης διά μεγάλων φαλάγγων αίτινες συγκεντρώνονται εις Λαμίαν και εκείθεν σιδηροδρομικώς και κατά το πλείστον οδικώς κατευθύνονται προς Λάρισσαν. Α. ΔΙΑΤΑΓΗ Ι. του υψ. Προσωπική Απόρρητος ΧΙΙΙ ΜΕΡΑΡΧΙΑ Συγκρότημα 1 /52 και 1 /54 Ταγ/τος Αριθμ. οδικώς δε διά μονίμων εγκατεστημένων φυλακίων επί των επικαίρων σημείων και δεσποζόντων υψωμάτων και ενίοτε διά προκεχωρημένων Τμημάτων εγκαθισταμένων προσωρινώς και συγκεκριμένως εις τομείς δράσεως των Τμημάτων μας.

τα Τμήματα εντέλλονται εγκατασταθούν ιππαστί επί των υψωμάτων 845 περί το Δερβέν Φούρκο παρεμποδίζοντα κάθε κίνησιν οδικήν προς Βορράν ή Νότον ομοίως διαταχθούν. IV.Δομοκού και Στυλίδος .Λαμίας. ΙΙΙ. Π.Αγίου Γεωργίου προσβάλοντες τας επί της αμαξιτής οδού κινουμένας εχθρικάς φάλαγγας εξ όλων των προσφερομένων σημείων ρυθμίζοντες την τακτικήν των ανάλογα με την δύναμιν των εχθρικών φαλάγγων που αντιμετωπίζουν. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ. 1ου και 2ου Λόχου 1/52. ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ. της Δίβρης υψωμάτων και να εγκαθιστά εκάστοτε ενέδρας εις την περιοχήν της Θέσεως Ποληοκούλια και διαθέτων την μιαν του Διμοιρίαν διά την κάλυψιν των ημιονικών από Λαμίας προς Δίβρην. Να εγκατασταθή αμυντικώς επί των Δ. ΙΙ.τοποθεσίαν Καμπυλόβρυσην (Ποληοκούλια). Κατόπιν προφορικής Διαταγής Ταξιάρχου κανονίση την διάταξίν του ανατολικά της οδικής αρτηρίας Λαμίας Δομοκού επί του ορεινού συγκροτήματος Ποληκούλια . να επιβραδύνη και να προξενήση όσον το δυνατόν μεγαλυτέραν φθοράν εις έμψυχον και άψυχον υλικόν του εχθρού. 1/54 Τάγμα. 941/7 . Κατόπιν καταλήψεως των ως άνω μνημονευομένων υψωμάτων υπό του εχθρού και του αδυνάτου της εκτελέσεως επ`ακριβώς των αποστολών ως η διαταγή της ΧVI Ταξιαρχίας καθορίζομεν. Ε.44 Διαταγής Ταξιαρχίας δι' ής. . Απόσπασμα της υπ`αριθμ. α) Να παρεμποδίση την κίνησιν φαλάγγων επί της οδικής αρτηρίας Λαμίας . Ε. Να εγκατασταθούν αμυντικά εκατέρωθεν της οδικής αρτηρίας Αντίνιτσας Παλαμά και Δερβέν Φούρκο . ΙΔΕΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. α) Αποστολή 3ου Λόχου 1/54.Λαμίας Στυλίδος. β) Αποστολή του 2ου Λόχου 1/54.9 .

1/54.Νεράιδα παρεμποδίζων κάθε κίνησιν εχθρικών φαλάγγων από Λαμίας εις Στυλίδα και τανάπαλιν εκμεταλλευόμενος την επιτυχίαν της προσβολής των φαλάγγων εφ`όσον είναι δυνατόν. Ν. 890 διά της αμαξιτής Αντίνιτσας ως επίσης να ενεδρεύσει διά την προσβολήν των εχθρικών τμημάτων των αποπειρομένων να καταλάβουν τα προ του υψώματος δίσελλον. Π. του υψ. Γιαρακλί. 890. τοποθετούσα εις υποχρεωτικάς διαβάσεις νάρκας προσωπικού η δε Ε. Ο Λόχος Πολ/λων του 1/52 Τάγματος θα διαθέση εκ των πολ/λων του εις τους 1ον και 2ον λόχους του τους εγκατεστημένους ως η $ α΄. Προσέτι δε να αιφνηδιάζει τας εχθρικάς φάλαγγας αίτινες συνήθως σταθμεύουν εις Πουρνάρι εν συνεργασία μετά των εις την περιοχήν του ευρισκομένων 4ων όλμων της Συμμαχικής Αποστολής. .γ) Αποστολή 4ου Λόχου 1/54. Π. Να εγκατασταθή αμυντικώς εις την περιοχήν Αυλάκι Λογγίτσι . Ο. Πουρνάρι με αποστολήν να παρεμποδίσει τας κινουμένας εχθρικάς φάλαγγας προς Βορράν των Μεταλλείων Δομοκού. διά των διατεθημένων όπλων και μετά των διατεθημένων αυτή Πολυβόλων του 1/52 Τάγματος ν`απασχολή το εχθρικόν παρατηρητήριον επί του υψ. με αποστολήν η μεν Διμοιρία Εφόδου εν συνεργασία μετά των δυο Πολυβόλων της Αγγλικής Αποστολής. Να εγκατασταθούν αμυντικά επί των αντερεισμάτων Δ. ε) Αποστολή Διμοιρίας Εφόδου 1/54 Τάγματος και Ομάδος Ε. Ο 1ος Λόχος 1/54 εγκατεστημένος ως εφεδρεία του Συγκροτήματος εις Αγία Τριάδα Αβορίτσας θα εγκαταστήση μια των Διμοιριών μετά του 3ου Λόχου του 1/52 Τάγματος αμυντικώς επί των υψωμάτων Βουζίου. Ο. 855 προς υψ. 855 ως και επί των Νοτίων αντερεισμάτων τούτου τοποθετημένου εχθρικού όλμου καλύπτουσα συγχρόνως τον αριστερόν του 3ου Λόχου και τηρούσα τον σύνδεσμον μετά του 1ου Λόχου. να εγκαθιστά ενέδρας εις α σημεία το έδαφος προσφέρεται και να εξοντώση μεμονωμένως κινουμένας εχθρικάς μικροφάλαγγας εφ`όσον τούτο είναι δυνατόν διά των μέσων των οποίων διαθέτει. Ν. να απαγορεύση την κίνησιν του εχθρού ως φυλάκια επί του υψω. στ) Αποστολή Πολ/λων αμφοτέρων των Ταγμάτων. δ) Αποστολή 1ου Λόχου 1/54 και 3ου Λόχου 1/52.

από Χάνι Δραχμόναγα και μέχρι του σημείου εις το οποίον είναι δυνατή η βολή του. Παρατηρητήριον Συγκροτήματος ύψωμα 890 άνωθεν και Α. 1ου Λόχου 1/54 Μοναστήρι Αβαρίτσας .Λαμίας και Λαμίας Αντίνιτσας. Μοναστηρίου Αντίνιτσας. ζ) Αποστολή όλμων. 1ου και 2ου Λόχου 1/52 η μεγάλη Χαράδρα Ν. 3ου Λόχου 1/52 Βούζι ή . Αγίου Γεωργίου εις θέσιν Άγιος Νικόλαος. ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΒΙΒΑΣΕΙΣ. 890 με αποστολήν εφ`ενός μεν να βάλλη ολόκληρον το τμήμα της δημοσίας οδού. Το έτερον δε στοιχείον εις την διάθεσιν του Συγκροτήματος. Συνιστάται εις τας Δ/σεις των άνω Λόχων όπως κατά προτίμησιν εκτελούν βολή όλμων εναντίον σταθμευόντων αυτοκινητοφαλάγγων. 1/54 Τάγματος Γούρα και Αγία Τριάδα Αβαρίτσας (Μοναστήρι).Δ. V. θ) Αποστολή Διμοιρίας Μηχανικού 1/54 Τάγματος. Η αυτή ως άνω εργασία επί των οδών Στυλίδος . 2ου Λόχου 1/54 Δίβρη. Α. Οι Όλμοι του 1/54 Τάγματος να διατεθούν ο μεν εις εις τον 2ον Λόχον ο δε έτερος εις τον 3ον Λόχον οίτινες θα κανονίσουν τα της αποστολής των. 4ου Λόχου 1/54 Λογγίτσι. η) Αποστολή Διμοιρίας XVI Λόχου Μηχανικού. 1/52 Τάγματος Αβαρίτσα. Αφ`ετέρου δε να επισημαίνει το εχθρικό παρατηρητήριον ύψωμα 855 όλμου του και εχθρικόν καταυλισμόν. 3ου Λόχου 1/54 Δραμάλα. Ο Λόχος Πολ/λων του 1/54 να διαθέση από μιαν Διμοιρίαν πολ/λων του εις τους Λόχους. Διά την επισήμανσιν των βληθησομένων σημείων και κανονισμού των αποστάσεων να χρησιμοποιήση το τηλέμετρον της Συμμαχικής Αποστολής. Ο όλμος του 1/52 Τάγματος να εγκατασταθή εις το δεξιόν της Διμοιρίας Εφόδου και επί του πρανούς του υψ. Σ.Ομοίως δυο πολ/λα εις την διάθεσιν της υποδειγματικής ΕΠΟΝ 1/54 Τάγματος ως η $ ε΄. Ομοίως δυο Πολ/λα εις την διάθεσιν του 3ου Λόχου ως η $ α΄. Θα αναλάβη την καταστροφήν των Τεχνικών έργων επί της δημοσίας οδού από Αντίνιτσα μέχρι Δομοκού με τοποθέτησιν ναρκών και δημιουργίαν πεδίων ναρκών.

Θα οργανωθούν θέσεις διά τα αυτόματα όπλα ως και ατομικά τοιαύτα προς αποφυγήν ασκόπων απωλειών. Διάφορα. Έδρα Διμοιρίας Μηχανικού XVI Λόχου Μηχανικού Μοναστήρι Αβαρίτσας και Διμοιρίας Μηχανικού 1/54 Δίβρη. 2) Ειςτρόφιμα από τα Κέντρα Διανομών Νέοχωρίου Αβαρίτσας. VI. Οι διοικηταί των Τμημάτων πρέπει να έχουν υπ`όψιν τους ότι οι σύνδεσμοι μεταξύ των Τμημάτων και των Δ/σεων ως και των Ανωτέρων Κλιμακίων πρέπει να είναι τακτικοί. να ελέγχουν αυτάς και τας διαβιβάζουν εις τους Σταθμούς Διοικήσεως Ταγμάτων. Α.15 ζώα διά τας μεταφοράς των Εφοδιασμών εις τα Τμήματα ως και ανάλογος αριθμός Εφεδροελασιτών ως συνοδοί. Διά τας μεταφοράς εν γένει τα Τμήματα δέον να έχουν υπ`όψιν τους ότι θα χρησιμοποιηθούν τα υπό της Ε. διατεθέμενα ζώα των χωρίων Αγίου Γεωργίου.9 44 . Ως ο συννημένος Κώδιξ. Άπαντα τα Τμήματα να συγκεντρώνουν πληροφορίες. ΑΝΕΦΟΔΙΑΣΜΟΙ.Γιορακλί. Κυρία δε πηγή ανεφοδιασμού ο εχθρικός τοιούτος. Σ. ΔΙΑΚΟΜΗΔΑΙ ΑΣΘΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΡΑΥΜΑΤΙΩΝ. Συγ/τος 15 . Δίβρης και Λογγίτσι. Συνθηματικά διά Φωτοβολίδων. Δραμάλας και Αβαρίτσας. Ως οδηγοί των ζώων θα χρησιμοποιούνται μόνο οι ιδιοκτήται αυτών και εις εξαιρετικάς περιπτώσεις ως συνοδοί αντάρται. εφίππων και πεζών. 1) Ειςπυρομαχικά εφ`όσον υπάρχουν από τους ανεφοδιασμούς των Ταγμάτων. Σύνδεσμος των Τμημάτων διά τηλεφώνων. Τ. Πρόχειροι Σταθμοί επιδέσεως εις έδρας Λόχων υπό Νοσοκόμων και Σταθμοί διακομηδής Αβαρίτσα. Εις το Κέντρον Νεοχωρίου υπάρχουν ημερησίως 12 . Νεοχωρίου. Δ. VII. Παλαμά. Γούρα και Χειρουργείον Κοκκοτών.

) ΧΙΙΙ Μεραρχίαν (υ. τ.) . Άπαντα τα Τμήματα του Συγ/τος ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΙΣ 52ον Συν/μα (υ. τ.. τ.) 54ον .Η Δ/σις του Συγ/τος Καραγιάννης . (υ. α.Πολίτης ΠΑΡΑΛΗΠΤΑΙ. α. α.

Π. β) Της αποχωρήσεως εκ της περιοχής της Μεραρχίας του 5ου Συν/τος Πεζικού και της Ιβ Πυροβολαρχίας.Π. Π. Δ. και Ε. Α) VI Ταξιαρχία (15ον και 85ον Συν/τα Πεζικού) ως η . Λ. δ) Της καταλήψεως της πόλεως ΑΡΤΗΣ υπό τμημάτων του ΕΔΕΣ και ε) Της ανάγκης όπως η Μεραρχία είναι εις θέσιν και διά των ολίγων ήδη εις χείρας της εναπομεινασών δυνάμεων (VIII Ταξιαρχίας και 3/40 Συν/τος) εις την περιοχήν Α. τας κοινοποιηθείσας διά των υπ`αριθ. Σ.56 ΕΘΝΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ Ε.9 .Ε.44 Διαταγής Γενικού Στρατηγείου. ΑΡΑΧΘΟΥ να εκπληρώση την αποστολήν της.Ε. Ε. ως αυτή καθωρίσθη διά της Ε. Α.ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΡΑΣΕΩΣ. 86/7-4-44 διαταγής της εις εκτέλεσιν της υπ`αριθ. VIII ΜΕΡΑΡΧΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ .Ε. 345/1-8-44 γενικών διαταγών μας ως και ετέρων μερικών τοιούτων: Ι) ΣΥΓΚΡΌΤΗΣΙΣ . 1650/9 .Π. 436 ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΔΙΑΤΑΓΗ Κατόπιν: α) Της Ε. γ) Της επελθούσης μεταβολής εις την τακτικήν κατάστασιν μετά την αποχώρησιν των Γερμανών εκ της Νοτίου Ηπείρου και της Β.Π.Ε. Ε. Ε. επιφέρομεν τας κάτωθι τροποποιήσεις εις τη διάταξιν και τας αποστολάς.ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ ΕΠΙΤΕΛΙΚΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΙΙΙ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Αριθ.Π.ΔΙΑΤΑΞΙΣ . Ε. Ε. 745/31-3-44 ομοίως Γενικού Στρατηγείου. Στερεάς.

Μετά την γενομένην ήδη εκκαθάρισιν της Β.ΒΕΛΑΝΙΔΙΑΣ (όχι) τηρούν εις τον χώρον μεταξύ των ποταμών ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ και ΚΑΛΕΝΤΙΝΗ εν των ταγμάτων του. η VΙΙ Ταξιαρχία να εξασφαλίση την ισχυράν κατοχήν της περιοχής ΚΟΜΠΟΤΙ . Π.υπ`αριθ. και της Ιβ Πυρ/χίας. 86/7 . Στερεάς από πάσης Γερμανικής ή άλλης αντιστάσεως.44 Διαταγής μας. Ε. ή Ν. Το εις την περιοχήν ΚΟΜΠΟΤΙ . α) Διά την περίπτωσιν επιθέσεως ΕΔΕΣ τοπικού χαρακτήρος είτε δι' εγκατάστασιν προγεφυρωμάτων Α. ήτοι νοτίως της οδικής αρτηρίας ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ . ΑΡΑΧΘΟΥ ή ΚΑΛΑΡΡΥΤΙΚΟΥ. έτοιμον να κινηθή είτε προς βοράν είτε προς Νότον είτε προς Δυσμάς. ΛΕΙΨΟΥΣ και ΚΛΕΙΔΙΟΥ ταγμάτων.ΣΚΟΥΛΗΚΑΡΙΑ .4 .ΚΛΕΙΔΙ ΦΛΩΡΙΑΣ και να διατάξη τας δυνάμεις της εις τρόπον ώστε να έχη προσανατολισμένον το μείζον μέρος τούτων προς Βορράν. είτε διά την δημιουργίαν ενδοχώρας Α.44 Διαταγή υμών. Π. ΣΚΟΥΛΗΚΑΡΙΑΣ . απαγορεύουσα εν ταύτω οιανδήποτε διείσδυσιν τμημάτων ΕΔΕΣ εις την περιοχήν της.ΦΛΩΡΙΑΣ τάγμα του 2/39 Συν/τος δυνάμει της παρούσης θα υπάγεται και πάλιν τακτικώς εις την VII Ταξιαρχίαν. τεμνομένου καθέτως υπό της γραμμής ΚΟΜΠΟΤΙΟΥ. εν ανάγκη και δι' επεμβάσεως των εις περιοχήν Κ. β) Διά την περίπτωσιν γενικής επιθέσεως του ΕΔΕΣ με ισχυράς δυνάμεις διεξαγωγή υποχωρητικού ελιγμού προς ΑΧΕΛΩΟΝ και δημιουργία ισχυρών προγεφυρωμάτων προς κάλυψιν των γεφυρών . Β) 3/40 Συν/μα Ευζώνων. Καταργηθέντος του Συγκροτήματος Τζουμέρκων. Π. Γ) VII Ταξιαρχία (2/39 και 24ον Συν/μα) Νοτίως της γραμμής ΚΟΜΠΟΤΙ . της πόλεως ΑΡΤΗΣ εξουδετέρωσις της εχθρικής προσπαθείας επί τόπου. Ε. 86/7 . ΙΙ) ΙΔΕΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ. Ε. Δ.ΚΛΕΙΔΙ . Το Συν/μα τούτο θέλει αναλάβει την επιτήρησιν και κατοχήν της περιοχής του τέως Συγκροτήματος Τζουμέρκων.4 . Α.ΜΕΤΣΟΒΟΥ (ναι) μέχρι του ΚΑΤΩ ΑΡΑΧΘΟΥ.ΒΕΛΑΝΙΔΙΑ (ναι) με περιοχήν την καθορισθείσαν διά της Ε. μετά την αναχώρησιν του 5ου Σ.

ΤΥΜΠΑ. 1000 μ. ΓΕΡΟΔΗΜΟΣ . 517 (ΛΟΥΤΣΑ) ΠΑΛΟΥΚΙ .ΑΝΩ ΚΑΛΕΝΤΙΝΗ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ (Τετρακώμου).υψ.ΠΑΛΟΥΚΙ δέον να η σθεναρά και διαρκείας. χρησιμοποιούμενος κατά την σύμπτυξιν ως σύνδεσμος μεταξύ των ταγμάτων του Δεξιού και του Κέντρου εν τη κατευθύνσει ΑΒΑΡΙΤΣΑ ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙ.ΜΑΚΡΥΚΑΜΠΟΣ. αμυνόμενον επί των διαδοχικών γραμμών: ΑΓ.υψ.υψ. ΚΥΡΙΑΚΗ (Λειψούς) . ΛΕΙΨΟΥΣ Τάγμα.ΑΓ. ΠΑΛΟΥΚΙ υψ. ΛΕΙΨΟΥΣ άμυνα επί της γραμμής ΓΕΡΟΔΗΜΟΣ . Α.ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΩΝ . άνευ ιδέας εγκαταλείψεως αυτών χρησιμοποιηθησομένων ως βάσεως εξ ης θέλει ενεργηθή η αντεπίθεσις του Γενικού Στρατηγείου. 516 .ΖΕΣΙ .ΨΗΛΗ ΤΣΟΥΜΑ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ . α) 3/40 Συν/μα Σ. β) VII Ταξιαρχία Σ. ΜΕΛΑΤΕΣ. διά των υπολοίπων δύο ταγμάτων του θέλει συμπτυχθεί προς την γραμμήν ΑΓ.ΑΥΛΑΚΙΟΥ. δέον να έχει υπ`όψει του ότι : Ο εις ΑΝΕΜΟΡΡΑΧΗΝ Λόχος του τάγματος ΧΩΣΕΨΗΣ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ .ΚΩΣΤΕΛΑΤΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΙΑΝΩΝ.ΑΓ. Δ. ΖΥΓΟΥ ΑΓΡΙΑΚΟΝ . Α.ΚΟΡΑΚΟΥ .ΑΝΩ ΚΑΛΕΝΤΙΝΗ ΜΕΓΑΛΟΓΓΟΣ . Η υπό του Τάγματος Κ. 517 .υψ. αποκοπτόμενος κατ' ανάγκην λόγω αποστάσεως από το Τάγμα του καλόν θα είναι διά την προκειμένην περίπτωσιν να υπαχθή τακτικώς υπό το εις την περιοχήν Κ. υψ. Εις την περίπτωσιν ταύτην: ΙΙΙ) ΑΠΟΣΤΟΛΑΙ .ΜΥΡΟΦΥΛΛΟΥ .ΑΡΙΑ υψωμ. ώστε να παρασχεθή ο αναγκαίος χρόνος διά την σύμπτυξιν του αριστερού Τάγματος εις την γραμμήν ΕΠΑΝΩ ΖΕΣΙ . Καταλαμβάνον διά ταχείας συμπτύξεως του δεξιού του τάγματος τας διαβάσεις ΑΥΤΙ . ΙΩΑΝΝΗΣ (Λειψούς) . Δ. 558 .ΕΝΤΟΛΑΙ. Εξασφαλίζουσα διά καταλλήλου διατάξεως την κάλυψιν των προς Νότον από της κατευθύνσεως ΑΡΤΗΣ οδεύσεων κατά . Το 3/40 Σ.υψ. Περιοχή ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ.

Να προβούν εις την εκτέλεσιν των απαραιτήτων αμυντικών έργων (οπλ/λεία. πολ/λεία. αντίγραφα των οποίων να υποβληθούν ημίν εν καιρώ. 1857 .ΦΛΩΡΙΑΣ Τάγματος του 2/39 Συν/τος.υψ.ΑΓ. 2) Την Γέφυραν ΑΥΛΑΚΙΟΥ διά προωθήσεως προς Β.ΠΑΝΑΓΙΑ .ΑΓ.ΚΛΕΙΔΙ . .ΚΟΚΚΙΝΟΛΑΚΚΟΣ . ΘΩΜΑΣ . κανονισμός φόρτων κ. Να εκτελεσθούν λεπτομερώς αναγνωρίσεις υπό όλων των κλιμακίων Διοικήσεως των χρησιμοποιητέων δρομολογίων.ΜΠΟΤΣΙ υψ.πάσης αποπείρας εχθρικής διεισδύσεως προς την περιοχήν ΒΑΛΤΟΥ και ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ θέλει καλύψει: 1) Την γέφυρα ΚΟΡΑΚΟΥ διά της δημιουργίας εν συνδέσμω δεξιά μετά του 3/40 Συν/τος ισχυρού προγεφυρώματος επί των γραμμών ΑΓ. διά του εις περιοχήν ΚΟΜΠΟΤΙ . Βάσει των ανωτέρω προυποθέσεων αι μονάδες να συντάξουν το ταχύτερον τα αντίστοιχα σχέδια ενεργείας των. 775 .υψ.ΚΑΡΙΝΟ.υψ. Να καταβληθεί προσπάθεια ώστε αι διάφοροι επιμελητείαι να έχουν διά τα τμήματα των δυο τουλάχιστον ημερών εφεδρικάς τροφάς. 1162 . 704 =. ΓΕΝΙΚΑΙ ΕΝΤΟΛΑΙ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (Μεσούντας) .ΒΡΕΣΤΕΝΙΤΣΑ.) ούτως ώστε αι μονάδες να δύνανται να μετακινηθούν εντός του βραχυτέρου χρονικού διαστήματος.ΣΚΟΥΛΗΚΑΡΙΑ ΖΕΣΙ . συμπτυσσομένου προς την γραμμήν ταύτην διά διαδοχικής αμύνης επί των γραμμών: ΜΑΚΡΥΚΑΜΠΟΣ . ΤΡΙΑΣ (Σεκλίστης) . τάγματος του 2/39 Συν/τος προς δημιουργίαν ισχυρού προγεφυρώματος επί της γραμμής ΓΑΒΡΟΓΟΝ ΠΑΥΛΟΓΙΑΝΝΗ . 850 (ΝΕΥΡΟΠΟΛΙΣ) . λ.ΓΡΕΒΙΑ. Να ληφθούν άπαντα τα προληπτικά μέτρα (Διευθέτηση αρχείων. IV.υψ. ατομικά ορύγματα).ΑΝΩ ΚΑΛΕΝΤΙΝΗ . αναφέροντες ανά δεκαήμερον πρόοδον εργασιών. π.

Δ. Αναφέρατε λήψιν παρούσης μέχρι δε της 29ης τρέχοντος το πέρας των απαραιτήτων μετακινήσεων μετά σχεδιαγράμματος τελικής διατάξεως των τμημάτων.) 57 Σ. Στρατηγείον (Ι. ε. Δ.Υ. ΙΙΙ) Ενταύθα ``Περί ανακοινώσεων του Αρχηγού της Σ. α. Σ.) Ι.V. τ. ΙΧ και ΧΙΙΙ Μεραρχίας (υ. ΑΥΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ (Υποστράτηγος) Παραλήπται VI και VII Ταξιαρχίαι 3/40 Συν/μα Ευζώνων Κοινοποιησις Γενικόν Στρατηγείον (υ.) Γ. ΙΙ. Σ. Αποστολής Αντ/ρχου`` Λαμβάνω την τιμή να αναφέρω ότι κατόπιν προειδοποιήσεως του προσήλθεν σήμερον εις το Γραφείον μου ο εν περιλήψει και μου . Γεν. Στρατηγείου Καλλίμαχος Προς Το Γεν.9 . 25 .44 (Τ. Στρατηγείου 26-9-44 Ο Επιτελάρχης του Γεν. τ. ΙΙα.

Λαμπέρ του Δ. Λ. Η Σ. ΙΙ.).ανεκοίνωσεν τα κάτωθι: Ι. Δύο ρίψεις έγιναν εις Λιδωρίκι. Όταν ο Συν/ρχης Κρίς ήταν στην Ήπειρο του είπαν ότι συνελήφθη από το ΕΛΑΝ ένα καίκι Ραλλικό. Κατά πληροφορίας των παρουσιάζονται μεγάλαι συγκεντρώσεις εις την Αττικήν και το Κάιρο επιθυμεί να υπενθυμίση εις το Γεν. Α. λ. Εν τω μεταξύ ειδοποιήθη ο Υπολ/γός Κούκ εις το αεροδρόμιο να είναι έτοιμος. Ο συν. του ΕΛΑΣ την διαταγήν του Στρατηγού Σκόμπι ότι ο ΕΛΑΣ δεν πρέπει να κάμη καμμίαν ενέργειαν εις την Αττικήν μεχρις ου γνωσθούν τα αποτελέσματα της συσκέψεως Μπάρι (Στρατ. ότι χρειάζεται σχετική αίτηση. Σ. Ο κ. Πυρομαχικά διετέθησαν υπό της Συμμαχικής Αποστολής 86. ότι ο ανθ/γός Βαλασίδης ο υπολ/γός Ντούτσιος και η γυναίκα του δεν είναι Ραλλικοί. π. ΙΙΙ. IV. διαθέτει Ούγγρον εάν θέλωμεν να στείλωμεν επιστολήν προς τους Ούγγρους του Βόλου. Μας διαβεβαιούν. προς τον ΕΛΑΣ ή προς χωρικούς ανεκοίνωσεν ο κ. VI. VII. Αύται κατόπιν πληροφοριών μας εις την Μακεδονίαν και Λιδωρίκι η κατάστασις είναι σοβαρά από απόψεως πυρομαχικών. εις Γρεβενά ομοίως έγινε ρίψις εις Βέρμιον. Εζητήθη από το Κάιρον αξ/κός σύνδεσμος διά την Ι Μεραρχίαν. Καραγιώργης συνηντήθη με τον Συν/ρχην Κρίς. Αι ενισχύσεις από Ερυθρόν Σταυρόν.000 φυσ. Ελπίζει ότι θα γίνει άλλη μια ρίψις κατ`αυτάς εις Βέρμιον. Στρατηγ. Του είπε ότι υπάρχουν 500 Ούγγροι εις τον Βόλον έτοιμοι προς παράδοσιν. V. Κ. Λαμπέρ γνωρίζει Ελληνικά και η οδηγός του είναι οργανωμένη στον ΕΑΜ. Σ. Υπενθυμίζει σχετικήν συνομιλίαν με τον συν/στη Δεσποτόπουλο κατά την οποίαν το περιεχόμενο εις χείρας μας όπλα εκ λαφύρων δεν ανήκουν ούτε στον ΕΛΑΣ ούτε στον ΕΔΕΣ αλλά στην Ελληνικήν Κυβέρνησιν και ότι ελήφθη τηλεγράφημα του Στρατηγού Σκόμπι ότι θα εκδώση αυτός διαταγάς σχετικώς με την διάθεσιν των . Σαράφης κ.

Ο ΕΛΑΣ πέρυσι είχε διαθέσει στη Συμμ. Αποστολή στη Νεράιδα. ΧΙ. Π. Χ. ΚΑΛΛΙΜΑΧΟΣ 58 ΕΛΑΣ ΓΕΝΙΚΟΝ ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΟΝ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ .όπλων αυτών. 9399 26ον Σύνταγμα ΕΛΑΣ Συμμαχική Στρατιωτική Αποστολή ανεκοίνωσε τμήματα ΕΛΑΣ .ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΙΙα και ΙΙΙ Αριθ. διά να αποκατασταθή εκεί το όνομα του ΕΛΑΣ. Διά την πληροφορίαν ότι στην Αττική η κατάσταση είναι λίαν έκρυθμος. ένα αυτοκίνητο διά μεταφοράς από την Καρδίτσα. VIII. Ηυχήθην να είναι αλήθεια και η συζήτησις έκλεισε αφού προηγουμένως του υπέμνησα την απρόκλητον επίθεσιν του Ζέρβα κατά της Πρεβέζης. Απήντησα ότι εκείνος δημοσιεύει πάντοτε διάφορα ασύστατα πράγματα εις βάρος μας. Ε. Ειςπαρατήρησιν του ότι ημείς δημοσιεύομεν μόνον όσα είναι κακά διά τον Ζέρβαν και τίποτε καλό. εν τούτους θα ενδιαφερθή. εζήτησαν επιβεβαίωσιν. Ε. Και ότι δεν γνωρίζομεν τας υπηρεσίας που προσφέρει. Η γνώμη του είναι ότι πρόκειται περί υπερβολών. Ειςαίτησιν μου να μας δίδουν πληροφορίας επί των γερμανών αφού και ημείς τους δίδομεν απήντησεν ότι καίτοι δεν έχει την συγκέντρωσιν των πληροφοριών. ενώ τώρα τελευταία είχε πολλές επιτυχίες. ΙΧ. Με εβεβαίωσαν με επιμονήν ότι τώρα τελευταία οι γερμανοί είχον από συγκρούσεις των με τον Ζέρβα 100 νεκρούς και 1100 τραυματίας και αιχμαλώτους. Ζητούν εφέτος το ίδιο πράγμα διότι έχουν πολλάς μεταφοράς.

Δράμας συνεργαζόμενα μετά Βουλγάρων Παρτιζάνων επιτίθενται κατά ομάδων καπετάνιων στοπ. 44 ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΑΡΑΦΗΣ Υποστράτηγος Διά τη ακρίβειαν Το ΙΙα Γραφείον . Παρούσα διαβιβάζεται και μέσω Αρχηγείου Συμμαχικής Αποστολής στοπ. Στρατηγείου 30. Συμπεριφορά απέναντι Συμμάχων αξιωματικών πρέπει να είναι απολύτως φιλική και άψογος στοπ. Δ. Γεν. Εφόσον ούτοι ηγωνίσθησαν κατά Γερμανών γνωρίζεται παρά Ελληνικής Κυβερνήσεως και Αρχηγού Συμμαχικών Δυνάμεων Ελλάδος ως Εθνικαί ανταρτικαί ομάδες στοπ. Τυχόν υπάρχοντες περιοχάς σας Βούλγαροι παρτιζάνοι οφείλουν εγκαταλείψουν Ελληνικά εδάφη. Διά τήρησιν παρούσης καθιστώμεν προσωπικώς υπευθύνους Διοικητάς τμημάτων στοπ. 9. Σ. Βούλγαροι όμως επιτιθέμενοι κατά ΕΛΑΣ υπό οιανδήποτε καθοδήγησιν και πρόσχημα πρέπει αντιμετωπισθούν ενόπλως στοπ. Επομένως κατόπιν επελθούσης συμφωνίας οφείλετε συνεργάζεσθε μετ`αυτών προς τήρησιν τάξεως Ανατολικήν Μακεδονίαν στοπ.

όστις ωνομάσθη υπό του Συμμάχου Αρχιστρατήγου.ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΙΙ Αρ. 2) Η Ελληνική Κυβέρνησις Εθνικής Ενότητος θέτει τας δυνάμεις ταύτας υπό τας διαταγάς του Στρατηγού Σκόμπι. άλλα μέλη της Ελληνικής Εθνικής Κυβερνήσεως. Τοιαύτη πράξις θα χαρακτηρισθή ως έγκλημα και θα τιμωρηθή αναλόγως. και ο υποφαινόμενος.59 ΕΛΑΣ Εξαιρετικώς Επείγουσα ΓΕΝ. ΕΠΕ 1825 ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΓΗ Α΄ Γενικότητες Κατά σύσκεψιν προεδρευθείσαν υπό του Συμμάχου Αρχιστρατήγου του Θεάτρου πολέμου Μεσογείου. ο Υποστράτηγος κ. ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ . ως Στρατηγός διοικών τας εν Ελλάδι δυνάμεις. ήτοι της δυνάμεως 140. εις ην παρευρέθησαν ο Ελλην Πρωθυπουργός . Ζέρβας Ν. Πάσα κατάληψις απελευθερουμένης περιοχής θα γίνεται εν ονόματι της Ελληνικής Εθνικής Κυβερνήσεως. 3) Συμφώνως προς προκήρυξιν εκδοθείσαν παρά της Ελληνικής Κυβερνήσεως οι αρχηγοί των Ελλήνων ανταρτών θα απαγορεύσωσι πάσαν απόπειραν των υπ' αυτούς μονάδων ν' αναλάβουν την αρχήν ανά χείρας. 4) Οσον αφορά τας Αθήνας ουδεμία ενέργεια θ' αναληφθή εκτός . ελήφθησαν ομοφώνως αι κάτωθι αποφάσεις: 1) Ολαι αι αναγνωρισμέναι ανταρτικαί δυνάμεις αι δρώσαι εν Ελλάδι τίθενται υπό τας διαταγάς της Ελληνικής Κυβερνήσεως Εθνικής ενότητος. εν Καζέρτα της Ιταλίας.

ίνα συντονίσουν την δράσιν των διά το καλλίτερον συμφέρον του κοινού αγώνος. 6) Ολαι αι Ελληνικαί ανταρτικαί δυνάμεις . και θα συνεργάζεται μετά του υποφαινομένου διά την παρενόχλησιν της Γερμανικής υποχωρήσεως. εκτός αν παραδοθούν συμφώνως προς διαταγάς εκδοθησομένας παρά του διοικητού της μονάδας 140. ΟΡΓΑΝΩΣΙΣ : Οσον αφορά τας εν Ελλάδι δρώσας σήμερον δυνάμεις η στρατιωτική των οργάνωσις θα είνε η κάτωθι συμφώνως προς τας υπ' αριθ. α) Ο Υποστράτηγος Ζέρβας θα συνεχίση να δρά εντός των εδαφικών ορίων της συμφωνίας της Πλάκας . προς τον σκοπόν όπως τεθή τέρμα εις τας διαμάχας του παρελθόντος. και του βοηθού και αναπληρωτού τούτου Ταγματάρχου . Θα χαρακτηρισθούν ως εχθρικοί σχηματισμοί. Β΄ ΟΔΗΓΙΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΟΥ ΜΟΝΑΔΟΣ 140 Ο Διοικητής της μονάδος 140 εξηγεί ότι σκοπός του είναι η ανασυγκρότησις της Χώρας υπό την καθοδήγησιν της Ελληνικής Κυβερνήσεως. Ι. εντός της περιοχής μεταξύ των βορρείων ορίων της συμφωνίας της Πλάκας και της Αλβανίας. 7) Κατόπιν της αυτώ παραχωρηθείσης υπό του Ανωτάτου Συμμάχου Αρχιστρατήγου εξουσίας. και από συμφώνου μετά της Ελληνικής Κυβερνήσεως ο Στρατηγός Σκόμπι διοικητής της μονάδος 140 εξέδωκεν ήδη οδηγίας. καθ' ον χρόνον υλικόν περιθάλψεως θα διανέμεται εις τον λαόν. δρώντος εν στενή συνεργασία μετά των εν Αθήναις μελών της Κυβερνήσεως και βοηθουμένου υπό του Υποστρατήγου Χατζημιχάλη Χρ. δηλούν ότι θα σχηματίσουν Εθνικήν Ενωσιν. 6 οδηγίας του της 26-9-1944. 5) Τα Τάγματα Ασφαλείας θεωρούνται όργανα του εχθρού. β) Ο υποφαινόμενος θα συνεχίση να δρά εις την υπόλοιπον Ελλάδα εξαιρέσει : 1) Της περιφερείας Αττικής : Οπου όλα τα στρατεύματα εις την περιφέρειαν ταύτην θα διοικούνται υπό του Υποστρατήγου Σπηλιωτοπούλου.υπό τας αμέσους διαταγάς του διοικητού της μονάδος 140.

υποδειχθέντος υπό του υποφαινομένου και όστις θα βοηθείται υπό Αγγλικής Αποστολής συνδέσμου και θα είναι υπό τας διαταγάς της δυνάμεως 140.Αθηνέλη Αθ. . 2) Της Πελοποννήσου: Οπου τα στρατεύματα εις την περιφέρειαν ταύτην θα διοικώνται παρά του Συνταγματάρχου Πεζικού Παπασταματιάδη Νικολάου. όστις θα είνε υπό τας διαταγάς του διοικητού της δυνάμεως 140. πλην των νήσων Κερκύρας και Παξών όπου θα δράση ο ΕΔΕΣ. 3) Της Θράκης: (συμπεριλαμβανομένης και της Θεσσαλονίκης) : όπου θα είνε υπό την διοίκησιν ενός αξιωματικού υποδειχθησομένου υπό της Ελληνικής Κυβερνήσεως. 4) Των Νήσων Ιονίου και Αιγαίου Πελάγους : όπου η δράσις θα κανονισθή διά μεταγενεστέρων διαταγών του διοικητού της μονάδος 140.

β) Καθ' ον χρόνον θα απελευθερούται το άδαφος. Ιωαννίνων .Δομβρένα (ναί) -Λεύκτρα . Αρτης.Νέα Παλάτια Καλάμου (ναί). γ) Όρια Ε. Εξακολουθούντες τας επιχειρήσεις του σχεδίου ¨ΚΙΒΩΤΟΣ¨και κατά το δυνατόν εμποδίζοντες τον εχθρόν να καταστρέψη ή εξαρθώση ουσιώδεις υπηρεσίας εις την ζωήν της χώρας. 3) Την πρόληψιν επιβολής οιασδήποτε ποινής και αδικαιολογήτων συλλήψεων. ΙΙΙ ΟΡΙΑ : Χάρτης υπό κλίμακα 1: 1.ΙΙ.Τανάγρα (όχι) .Θήβαι (όχι) . Ηγουμενίτσης και μη περιλαμβανομένης της πόλεως του . αμφότεροι οι διοικηταί θα είναι υπεύθυνοι προσωπικώς εις τον διοικητήν της δυνάμεως 140 διά: 1) Την τήρησιν του Νόμου και της τάξεως εις τα εδάφη όπου δρούν οι δυνάμεις των. 2) Την αποφυγήν εμφυλίου πολέμου και φόνων Ελλήνων παρ' Ελλήνων.Δ. 4) Την συνδρομήν των εις την αποκατάστασιν της πολιτικής εξουσίας και την διανομήν περιθάλψεως. ΣΚΟΠΟΙ α) Αμφότεροι οι διοικηταί θα παρενοχλούν την Γερμανικήν υποχώρησιν και θα εξουδετερώνουν τας Γερμανικάς φρουράς διά να επιτύχουν την ταχυτέραν εκδίωξιν του εχθρού εξ Ελλάδος.000. Συνεπώς αι διοικήσεις καθ' άπασαν την κλίμακα της ιεραρχίας είναι προσωπικώς υπεύθυνοι απέναντι των προισταμένων των διά την τήρησιν των ανωτέρω.Ε.Χώστια (όχι) . β) Όρια της Αττικής θεωρούνται εκ Δυσμών προς Ανατολάς η γραμμή Ακρωτήριον Βελανιδιά (όχι) .Σχηματάριον (όχι) .Σ : Θεωρούνται τα τοιαύτα του πρωτοκόλλου της Πλάκας περιλαμβανομένων εις αυτά των πόλεων Πρεβέζης.000 δεικνύων τα όρια των επιχειρήσεων εδόθη εις αμφοτέρους τους διοικητάς. Κατα τούτον: α) Όρια της Πελοποννήσου θεωρούνται ο Ισθμός της Κορίνθου.

Α η γραμμή: Εκβολαί Καλαμά μισγάγγεια ρου του Καλαμά μέχρι Σουλοπούλου . Αράχθου Αρτης. Λοχαγού Πυρ/κού Βαμβέτσου Στυλιανού.εκβολαί Αράχθου. ΚΟΙΝΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: Προς τον σκοπόν διευκολύνσεως διεξαγωγής των κατά των Γερμανών επιχειρήσεων είνε ενδεχόμενον να παραστή ανάγκη διεξαγωγής κοινών επιχειρήσεων υπό τμημάτων ΕΛΑΣ και ΕΔΕΣ.οδός Πέραμα Μέτσοβον (της οδού ανηκούσης εις περιοχήν δράσεως ΕΔΕΣ μέχρι της τομής της υπό του ποταμού Ζαγορίτικου και εις την περιοχήν δράσεως ΕΛΑΣ. μέσω του παρ' αυτώ διορισθησομένου αξιωματικού συνδέσμου του ΕΔΕΣ. Με δικαίωμα εις ΕΔΕΣ να επιχειρή Ανατολικώς και Νοτίως Αρτης μόνον τόσον όσον θα είνε αναγκαίον διά την εγκατάστασιν τοποθεσίας προφυλακών. IV. αιτήσει του Αρχηγείου ΕΔΕΣ. ην το Γενικόν Στρατηγείον ήθελε καθορίσει. 2) Ο ΕΛΑΣ θα επιχειρή ανατολικώς της γραμμής Ζαγορίτικου.οδός Σουλόπουλου Πέραμα (της οδού και μόνον ανηκούσης εις ΕΔΕΣ) .Δ Ιωαννίνων και ειδικώτερον κατά μήκος των οδών Ιωαννίνων . ΑΝΕΦΟΔΙΑΣΜΟΣ: Προκειμένου διά του λιμένος της . Ητοι εκ Β.Κακαβιάς και Ιωαννίνων Μελισσόπετρας.Καλλαρίτικος μέχρι της συμβολής του εις τον Άραχθον . διά την προστασίαν της πόλεως από Γερμανικάς επιθέσεις εκ της πλευράς ταύτης. θα δρώσιν υπό την καθοδήγησιν. μέσω του παρ' αυτώ αξιωματικού συνδέσμου του ΕΛΑΣ. Κατά ταύτας 1) Ο ΕΔΕΣ θα επιχειρή Β και Β. συμμετέχοντα των επιχειρήσεων τούτων τη αιτήσει του Γενικού Στρατηγείου του ΕΛΑΣ.Χαλίκι εις ΕΛΑΣ. Το όριον της προκεχωρημένης ταύτης τοποθεσίας θα είνε μέχρι 5 χιλιομέτρων από του κέντρου της πόλεως ταύτης. Τμήματα της VIΤαξιαρχίας ΕΛΑΣ συμμετέχοντα των επιχειρήσεων τούτων ή και έτερα μετακινηθησόμενα προς την περιοχήν ταύτην.Δ προς Ν. θα δρώσιν υπό την καθοδήγησιν του αρχηγείου ΕΔΕΣ. τμήματα του ΕΔΕΣ. του Γενικού Στρατηγείου ΕΛΑΣ ή της μεγάλης μονάδος ΕΛΑΣ. Ανατολικώς του Ζαγορίτικου). V. Ανθοχώρι εις ΕΔΕΣ.άνω ρούς Καλλαρίτικου .Μετσόβου.

VII ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ α) Σχέσεις με ΕΔΕΣ. απεσπάσαμεν τον ταγματάρχην Πεζικού Πίσπιρην Αγγελον. ¨ περιοχής Αθηνών . VI. ΔΕΛΤΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ : Ως το συνημμένον παράρτημα 2. Ως το συνημμένον παράρτημα 1. IX. παρά τω τοπικώ Διοικητή ΕΔΕΣ Πρεβέζης. ΔΕΛΤΙΑ ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ Ινα είνε δυνατόν να υποβάλλωνται εις τον διοικητήν της μονάδος καθ' εκάστην και κατά την καθορισθείσαν υπ' αυτού ώραν δελτία συμβάντων . Ως το συνημμένον παράρτημα 1. γ) Τάγματα Ασφαλείας ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ δ) ¨ το συνημμένον παράρτημα 1. υποβάλλωσιν δελτία ταύτα περιλαμβάνοντα τα μέχρι της 18ης ώρας Γκρήνουιτς ήτοι 19ης ώρας Ελλάδος) συμβάντα. βοηθούμενον υπό βοηθητικού προσωπικού. ορισθησομένου υπό της VIII Μεραρχίας. Χ. .Πρεβέζης να διαβιβασθώσιν εφόδια και παροχαί εις τα τμήματα του ΕΛΑΣ . ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΑ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ: Ως το συνημμένον παράρτημα 4. το βραδύτερον μέχρι του μεσονυκτίου ούτως ώστε να είνε δυνατή η εντός της πρωίας και προ της 10ης ώρας σύνταξις των αντιστοίχων τοιούτων του Γενικού Στρατηγείου. ίνα υποβοηθή την εκεί Συμμαχικήν Στρατιωτικήν Αποστολήν διά την ταχείαν διαβίβασιν των εφοδίων και παροχής των προοριζομένων διά τον ΕΛΑΣ. β) Τήρησις τάξεως. συλλήψεις κπλ. δέον όπως άπασαι αι Μεγάλαι Μονάδες αι ήδη απ' ευθείας εκ του Γενικού Στρατηγείου εξαρτώμεναι.Πειραιώς: Ως VIII. ΑΙΧΜΑΛΩΤΟΙ : Ως το συνημμένον παράρτημα 3.

β) Κυριευόμενον υλικόν πολέμου: Ως το συνημμένον παράρτημα 7. ΧΙΙΙ. Σ. ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ : α) Απογραφή υλικού υπό πολιτικών αρχών: Ως το συνημμένον παράρτημα επτά (7).Δ. ΕΡΓΑΣΙΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ Ως το συνημμένον παράρτημα 6. XIV. Γεν. Στρατηγείου τη 2 Οκτωβρίου 1944 ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΑΡΑΦΗΣ Υποστράτηγος . β) Ασύρματοι: ¨ ¨ γ) Πίναξ συνθηματικών: ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ΧΙΙ. ΔΙΑΒΙΒΑΣΕΙΣ: α) Τηλέφωνα : Ως το συνημμένον παράρτημα 5. Αναφέρατε λήψιν ραδιογραφικώς.ΧΙ.

κάθε έγγραφο που θα μπορούσε να φέρη ένταση στις σχέσεις. Αν τυχόν υπάρχουν οπαδοί της οργανώσεως ΕΔΕΣ και κρατούνται γιατί με τη δράση τους . Στρατηγείο του ΕΛΑΣ. β) Τήρησις τάξεως . Πάνω σ' αυτό το . ελπίζοντες απ' εδώ και πέρα θα πάψουν να εργάζωνται ανταγωνιστιικά. δεν θ' απαντούν με δική τους πρωτοβουλία αλλά θ' αναφέρωνται ή στον αντιπρόσωπο του ΕΛΑΣ στο Αρχηγείο Ζέρβα ή στο Γεν.πρέπει να είνε υποδειγματική.έβλαπτον αυτόν τον Εθνικόν αγώνα. Σε τυχόν προκλητικά έγγραφα και πράξεις του ΕΔΕΣ.συλλήψεις κλπ Μέχρι τη στιγμή που την πολιτική εξουσία στη Χώρα θα αναλάβη η Ελληνική Κυβέρνηση ο ΕΛΑΣ ευθύνεται για την τήρηση της τάξεως στις ελεύθερεςπεριοχές και σ' εκείνες που θ' απελευθερωθούν. Αντιπρόσωπος δικός μας στάλθηκε στο Γεν. κάθε δημοσίευμα.σαν φανατικοί ΕΔΕΣίτες . Στρατηγείο για να πέρνουν σχετικές οδηγίες.ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΙα Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α 1ον ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ α) Σχέσεις με ΕΔΕΣ: Ύστερα απ' τη συμφωνία της Καζέρτας επήλθεν επαφή με τον ΕΔΕΣ και επιδιώκεται η στρατιωτική συνεργασία μαζί του για το διώξιμο του κατακτητή.για το ίδιο το συμφέρον του λαού και του αγώνα μας .EΛΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ . Αρχηγείο ΕΔΕΣ και αντιπρόσωπος ΕΔΕΣ θάρθη στο Γεν. να αποφεύγουν κάθε ενέργεια. ν' αφεθούν αμέσως ελεύθεροι να μεταβούν όπου επιθυμούν. Δεν χρειάζεται να τονίσουμε πως η τάξη . Αυτό δεν σημαίνει πως πρόσωπα που κατηγορούνται για εγκλήματα κοινού δικαίου. ή για ανοιχτή συνεργασία με τον καταχτητή και προδοτικές πράξεις θα απολυθούν καλυπτόμενοι με την ιδιότητα του ΕΔΕΣίτη. ευνόητον είνε πως οι Μονάδες μας πρέπει να συμμορφωθούν προς την παραπάνω συμφωνία.

Σ. ΠΑΟ κλπ .θεωρούνται όργανα καταχτητή και χαρακτηρίζονται σαν εχθρικοί σχηματισμοί. τους αντιπροσώπους της Κυβέρνησης στην Εθνική πολιτοφυλακή και στα τμήματα Χωρ/κής και Αστυνομίας για την τήρηση της τάξης. Οι αξιωματικοί σύνδεσμοι έχουν εντολή να προσπαθήσουν να τα περιορίσουν στους στρατώνες τους μέχρις ότου αφοπλισθούν από Συμμαχικά στρατεύματα ή από τμήματα του ΕΛΑΣ αν δεν υπάρχουν Συμμαχικά στρατεύμετα. Κανένας δεν θα συλλαμβάνεται αδιακιολόγητα. ΠΑΟ. Σώμα Πούλου κλπ. κατέχοντας πόλεις και χωριά. Μα σε καμμία περίπτωση δεν θα κακοποιούνται. Οι Μονάδες του ΕΛΑΣ θα παρέχουν πρόθυμα κάθε δυνατή βοήθεια στις πολιτικές αρχές. ΕΕΕ. Τα σε βάρος τους στοιχεία θα συγκεντρώνονται και θα φυλάσσονται να παραδοθούν μαζί μ' αυτούς για να δικαστούν άμα εγκατασταθεί στην Ελλάδα η Ελληνική Κυβέρνηση. Στην περίπτωση που θα αφοπλίζονται από τμήματα του ΕΛΑΣ οι διοικήσεις των τμημάτων θα δίνουν έγγραφον δήλωσιν στους αξ/κούς συνδέσμους της Σ. ΕΕΕ. προδότες όργανα και συνεργάτες του καταχτητού θα συλλαμβάνονται. Γκεσταπίτες. γ) Τάγματα Ασφαλείας: Τα Τάγματα Ασφαλείας και κάθε άλλο ένοπλο τμήμα που ανοιχτά συνεργάσθηκε και βοήθησε τον καταχτητή όποιο όνομα και αν φέρει ΕΑΣΑΔ. Οι διάφοροι ¨ Κουισλιγκς ¨. Σε καμμία περίπτωση δεν επιτρέπονται αντεκδικήσεις και περισσότερο φόνοι Ελλήνων από Ελληνας. ΕΑΣΑΔ. ούτε θα δικάζωνται. Για τη ζωή και ασφάλειά τους η ευθύνη μας είνε μεγάλη και θα πρέπει με κάθε θυσία να προφυλαχτούν και από τη δίκαιη οργή του λαού. ειδοποιούνται οι αξιωματικοί σύνδεσμοι της Σ.Σ Αποστολής πως οι . αν βέβαια τα τελευταία αυτά δεν έχουν συνεργασθή αποδεδειγμένα με τον καταχτητή και δεν ανήκουν συνεπώς στην κατηγορία των Ταγμάτων Ασφαλείας. Γι' αυτά ισχύουν τα παρακάτω: 1) Εις περιοχές που δεν κατέχονται απ' τον καταχτητή και υπάρχουν Τάγματα Ασφαλείας ή σε περιοχές που απελευθερούνται και παραμένουν αυτά. Αποστολής να πάρουν επαφή μαζί τους.ζήτημα ευθύνονται προσωπικά αι Διοικήσεις των Μονάδων και η ευθύνη τους μεγάλη.

Θα τους δηλωθή πως η δράση τους κατά του καταχτητή θα αποτελέση ελαφρυντικό στοιχείο για την ως τώρα αντεθνική και προδοτική στάση τους. αποδείχνεται πως δεν εγκαταλείπουν ούτε τώρα τη συνεργασία τους με τους Γερμανούς και συνεπώς πρέπει να κτυπηθούν με τα όπλα.αιχμάλωτοι δεν θα κακοποιηθούν. 2) Σε περιοχές που κατέχονται από τον καταχτητή θα διευκολυνθούν να αυτομολήσουν είτε μεμονομένα.Σ Αποστολής και στην παραπάνω περίπτωση έχουν πάρει εντολές να βοηθήσουν στην παράδοσή τους δεν χρειάζεται να τονίσουμε πως αν στις παραπάνω 1 και 2 περιπτώσεις τα Τάγματα Ασφαλείας αρνηθούν να συμμορφωθούν μέσα σε τακτά χρονικά όρια. Φυσικά η υπόσχεση αυτή θα τηρηθή στο ακέραιο. ούτε θα πάθουν τίποτα μέχρις ότου αποφασίσει γι' αυτούς η Ελληνική Κυβέρνηση. αν επιθυμούν τον καταχτητή . είτε ομαδικά στον ΕΛΑΣ με τον οπλισμό και τα πυρ/κά τους. . Οι αξιωματικοί σύνδεσμοι της Σ. για να πολεμήσουν.

Στρατηγείου. να καταφύγουν στα σπίτια τους ή να παραδοθούν σ' αυτόν. Επί του παρόντος και προς ανελλιπή σύνταξιν του ημερησίου . Ο στρατιωτικός διοικητής Αθηνών πήρε εντολές να συνεργασθή με αρχηγό της Αστυνομίας και να αποφασίση για την καλλίτερη πορεία που θα ακολουθήση σύμφωνα με τις περιστάσεις που θα προκύψουν.3) Τάγματα Ασφαλείας περιοχής Αθηνών .ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2ον ΔΕΛΤΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 1. Στρατηγείου 2-10-1944 ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΑΡΑΦΗΣ Υποστράτηγος ΕΛΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ . Αμα τη κοινοποιήσει του σχεδίου επιχειρήσεων θα καταρτισθή σχέδιον πληροφοριών του Γεν. όπερ θ' αποσταλή υμίν εργκαίρως. Σε περίπτωση παράδοσης των Ταγμάτων Ασφαλείας κατά μεγάλα τμήματα θα αφοπλισθούν και θα κρατηθούν αιχμάλωτοι μέχρις ότου παρθεί απόφαση της Ελληνικής Κυβερνήσεως. Καθημερινώς και μέχρι της 21ης ώρας το βραδύτερον άπασαι αι Μαγάλαι Μονάδες θα υποβάλωσιν εις τον Γεν Στρατηγείον δελτίον πληροφοριών διά τας κατά το διαρρεύσαν 24ωρον συλλεγείσας πληροφορίας.Πειραιώς: Οταν οι Γερμανοί αποχωρήσουν από την περιοχή αυτή ή παραδοθούν δόθηκαν οδηγίες στα Τάγματα Ασφαλείας απ' τον Ελληνα στρατιωτικό διοικητή Αθηνών. Σ. 2.Δ Γεν. Θα υποβάλλωσι τούτο τηλ/κώς ή ραδ/κώς ως μέχρι τούδε και θα περιλαμβάνει πληροφορίας περί του εχθρού συμφώνως προς τας βασικάς μας διαταγάς. 3.

τόπος σταθμεύσεως.Δ Γεν. σύνθεσις. Να εκδοθούν αι δέουσαι διαταγαί ώστε να αποφεύγηται υπό των τμημάτων μας η ενθάρρυνσις μικρών Γερμανικών τμημάτων προς παράδοσίν των. Στρατηγείου θα αναφέρεται: α) Κάθε σημαντική πληροφορία που θα αφορά την αλλαγή καταστάσεως του παράγοντος εχθρός (αριθμός μονάδος. 2. μετακίνησις. Υδραυλικαί συγκοινωνιακαί. Στρατηγείου 2-10-1944 ΣΤΕΦ. διά την ζωήν της χώρας (Ηλεκτρικαί. Σ. κλπ εγκαταστάσεις). αι μονάδες πρέπει να αναφέρωσιν αμέσως εις το Γεν.Δελτίου Πληροφοριών του Γεν. δύναμις. τρόπος μεταφοράς. Μόλις περιέλθωσιν εις χείρας τμημάτων μας. σκοπός μετακινήσεως κλπ). Εις περιπτώσεις κατά τας οποίας γίνεται προσέγγισις και διαπραγματεύσεις διά παράδοσιν μεγάλων Γερμανικών σχηματισμών.ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3ον ΑΙΧΜΑΛΩΤΟΙ 1. 3. ΣΑΡΑΦΗΣ Υποστράτηγος ΕΛΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΑΤΗΓΕΙΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ . Αλλά δεν θα εμποδίζωνται ταύτα αν ζητήσωσι να παραδοθώσι. β) Πάσαν υπό του εχθρού καταστροφήν επί νευραλγικών σημείων συγκοινωνίας ή τηλεφωνικής επικοινωνίας και γ) Πάσαν καταστροφήν ή εξάρθωσιν υπ' αυτού ουσιωδών υπηρεσιών και εγκαταστάσεων. Εναρξις υποβολής τούτου από λήψεως παρούσης. διά να το καθιστά γνωστόν εις το Στρατηγείον των Συμμαχικών Δυνάμεων και διά να δίδωνται εν συνεχεία αι κατάλληλοι οδηγίαι. Στρατηγείον. προορισμός. 4. αιχμάλωτοι .

Στρατηγείου 2-10-44 ΣΤΕΦ. εθνικότης. Οι ορισθησόμενοι υπό των μεγάλων Μονάδων διοικηταί στρατοπέδων αιχμαλώτουν να τηρήσωσι μετά πάσης επιμελείας μητρώον αιχμαλώτων με τα εξής στοιχεία: βαθμός. μονάς εις ην υπηρετεί. Συνεπώς οι αιχμάλωτοι θα φρουρούνται και θα συντηρούνται τυγχάνοντες πάσης δυνατής μερίμνης μέχρις ότου αναλάβουν την φροντίδα τούτων Βρεττανοί αξιωματικοί. επώνυμον όνομα πατρός. Δ Γεν. η μεταχείρησίς των δέον να είνε συμφώνως προς τους διεθνείς νόμους και την συνήθη Ελληνικήν μεγαλοψυχίαν. εφιστώμεν την προσοχήν υμών διά την ταχείαν κατάληψιν των αεροδρομίων άτινα θα ευρίσκωνται . 7. χρονολογία και τόπος συλλήψεως. 6. ΣΑΡΑΦΗΣ Υποστράτηγος ΕΛΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΟ Δ/ΣΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4ον ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΑ . Σ. από πότε εις την Ελλάδα. Τους υπευθύνους διά τον έλεγχον και επιτήρησιν των αιχμαλώτων πολέμου διοικητάς στρατοπέδων αιχμαλώτων δύνανται να βοηθώσι Βρεταννοί σύνδεσμοι Αξ/κοί μετά προηγουμένην συνενόησιν των μετά των διοικήσεων των οικείων Μεγάλων Μονάδων. 4. 5.υπό οιανδήποτε μορφήν. τόπος γεννήσεως επάγγελμα. όπλον ή υπηρεσία. παρά μόνον κατόπιν εγκρίσεως του Γενικού Στρατηγείου.ΥΛΙΚΟΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ Προκειμένου να γίνουν επιχειρήσεις διά την απελευθέρωσιν των κατωκοιμένων χώρων και περιοχών τούτων. Από τα φερόμενα υπό τούτων είδη θα παραλαμβάνονται και φυλάσσωνται μόνον ο οπλισμός και η εξάρτησις άτινα και δεν θα διατίθενται υπό των μονάδων.

Αιτούμενοι από ημάς την διάθεσιν αξιωματικών αρμοδιότητος αεροπορίας (εφόσον δεν διαθέτετε τοιούτους) από εκείνους που υπηρετούν σήμερον στον στρατό του ΕΛΑΣ. Στρατηγείου 2-10-1944 ΣΤΕΦ.Δ Γεν. ΣΑΡΑΦΗΣ Υποστράτηγος . Ιδιαιτέρως εφιστώμεν την προσοχήν υμών εις την καλήν διατήρησιν των υπογείων και επιγείων αποθηκών βενζίνης κλπ.τα μέσα αντιαεροπορικής αμύνης). καθώς και των διαφόρων υλικών των τυχόν υπαρχόντων (αεροπλάνα . καυσίμων υλών αεροπορίας).Ελευσίνος .εις τας ως άνω περιοχάς και διά την περίσωσιν των εγκαταστάσεων τούτων.Λαρίσης . Σ. Αμα τη καταλήψει των αεροδρομίων πρώτης κατηγορίας Τατοίου .Θεσσαλονίκης. ειδικόν τμήμα και ενισχυόμενον με κατοίκους των πέριξ περιοχών θα προβαίνει εις την επισκευήν των χώρων προσγειώσεως δι άμεσον χρησιμοποίησιν παρά της φιλίας αεροπορίας.Χασανίου .

ΕΛΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΟ ΔΝΣΗ ΔΙΑΒΙΒΑΣΕΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5ον ΔΙΑΒΙΒΑΣΕΙΣ -------------α) Τηλέφωνα: Άπαντα τα υπάρχοντα τηλεφωνικά κέντρα και τηλεφωνικά μηχανήματα εις την ελευθέραν περιοχήν να φρουρηθούν και να ληφθούν όλα τα μέτρα ασφαλείας αυτών. διά την απρόσκοπτον και κανονικήν λειτουργίαν αυτών ανά πάσαν στιγμήν. ΠΙΝΑΞ ΣΥΝΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ Α/Τ ΣΤΑΘΜΟΣ Ξάνθη RED ERRING Θεσσαλονίκη CANCER Κοζάνη BOODLE Τρίκκαλα ΣΥΝΘΗΜΑΤΙΚΟΝ KIRKSTONE . κανονικώς και αμέσως να λειτουργήσωσι τα πολιτικά ταχυδρομεία. Καθ' όμοιον τρόπον θέλετε ενεργήσει και εις τας καθ' ημέραν απελευθερουμένας περιοχάς διά τα υπάρχοντα Τ. ούτως ώστε να δυνηθούν απρόσκοπτα. β) Ασύρματοι: Μήκος κύματος. θα κοινοποιηθούν διά νεωτέρας διαταγής μας εις ειδικόν τεύχος. και καταστήματα και υπηρεσίες. υπόλοιπα συνθηματικά. τηλεγραφεία και τηλεφωνεία ως και πρότερον.Τ.Τ. κανόνες εκμεταλλεύσεως. ώρας εργασίας.

ΣΑΡΑΦΗΣ Υποστράτηγος . Στρατηγειου 2-10-44 ΣΤΕΦ.Δ Γεν.Βόλος Ιωάννινα Αγρίνιον Λαμία Πάτραι PORTIA RENOVATION INGEWICK MORTLAKE FANTASY Σ.

αποκατασταθώσι διά την ελευθέραν και άνευ κωλύμματός τινος κυκλοφορίαν επί των οδεύσεων. Η εργασία αύτη θα ανάγεται εις την αποκάθαρσιν του πλάτους της συγκοινωνίας από των υπαρχόντων ογκολίθων την άρσιν καταπτώσεων. Δέον όπως προπαρασκευάσητε τας απαιτουμένας εργασίας διά την διαπλάτυνσιν και επισκευήν των οδικών συγκοινωνιών των εχουσών στρατιωτικόν ενδιαφέρον και αξίαν. V. Ευνόητον τυγχάνει ότι θα ενεργείται επαγρύπνησις διά την διατήρησιν της βατότητος των συγκοινωνιών. είτε υπό του αποχωρήσαντος εκ των περιοχών εχθρού. την συμπλήρωσιν του καταστρώματος διά χαλίκων. λίθων. χώματος. . ΙΙ. θα κληθώσι δε να παράσχωσι την τεχνικήν των πείραν και συνδρομήν τα υπάρχοντα γραφεία Νομομηχανικών. ως επίσης και οι τεχνικοί πυρήνες οι διατηρούμενοι παρά των γραφείων τούτων. Θα προηγηθή άμεσος και ταχυτάτη συνενόησις μετά τοπικών πολιτικών αρχών και αυτοδιοικήσεων πόλεων και χωρίων της ελευθέρας περιοχής διά τον σκοπόν τούτον. εκεί όπου εγένοντο καταστροφαί είτε υπό ημετέρων τμημάτων. όπως επίσης θα ληφθή πρόνοια διά την φύλαξιν και περιφρούρησιν των Τεχνικών έργων από καταστροφήν και αχρήστευσιν. εργοδηγών δημοσίων έργων. ούτως ώστε να είνε αύται βαταί εις παντός είδους οχήματα. Αι ανωτέρω εργασίαι θα εκτελώνται το ταχύτερον ούτως ώστε να δύνανται εντός του βραχυτέρου χρονικού διαστήματος όπως εξυπηρετήσωσι στρατιωτικάς ανάγκας. γέφυραι. Μέριμνα θα καταβληθή όπως τα καταστραφέντα Τεχνικά έργα. IV. ΙΙΙ. Κάθ' όμοιον τρόπον θέλετε ενεργήσει και εις τας καθ' ημέραν απελευθερουμένας περιοχάς ώστε το παράπαν να μη παρεμοδισθή η κανονική συγκοινωνία και εξυπηρέτησις των στρατιωτικών αναγκών. κορμών δένδρων. οχετοί.ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΟ Δ/ΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6ον ΕΡΓΑΣΙΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ Ι.

εις τας οποίας θα παραδίδεται προς φύλαξιν. VII.VI.Δ Γεν. Διά τας εργασίας ταύτας θα κληθώσι να παράσχωσι τας Τεχνικάς των βοηθείας οι Μηχανικοί των ΣΕΚ και των Θεσσαλικών σιδ/μων ως επίσης και τα υπάρχοντα συνεργεία στρώσεως γραμμών αμφοτέρων των ανωτέρω διευθύνσεων. καθιστώντες υπευθύνους τας κατά τόπους υπηρεσίας των ΣΕΚ και Θεσσαλικών τοιαύτας. VIII. ΣΑΡΑΦΗΣ Υποστράτηγος ΕΛΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ . Να ληφθή μέριμνα ομοίως ώστε το εγκαταλειπόμενον τροχαίον υλικόν πάσης φύσεως υπό του αποχωρούντος εχθρού να προφυλαχθή από πάσης τυχόν φθοράς ή διαρπαγής. παρέχοντες εις αυτάς συγχρόνως και τα προς τούτο μέσα περιφρουρήσεώς των μέχρις ότου τεθή τούτο εν λειτουργία. είτε υπό τμημάτων είτε υπό του αποχωρούντος εχθρού. Δι' όσα των παρουσιαζομένων κωλυμμάτων θεωρείται ότι δεν επαρκεί η δυναμικότης υμών εις μέσα και εις υλικά θα αναφέρητε ημίν επειγόντως μετά των απαιτουμένων στοιχείων τούτου.ΓΕΑΦΕΙΟ ΙV Παράρτημα 7ον . προσπάθεια διά την αποκατάστασιν τούτων και εις περίπτωσιν αδυναμίας τότε θα απευθύνεσθε ημίν. Επίσης ανάγκη όπως επεσκευασθώσιν αι σιδ/καί γραμμαί των ΣΕΚ και των Θεσσαλικών τοιούτων εις τα μέρη εις α ενηργήθησαν καταστροφαί. Κατ' αρχήν θα καταβάλλεται πάσα. Σ. Στρατηγείου 2-10-1944 ΣΤΕΦ.

Εις εκτάκτους περιπτώσεις και ανάγκας επειγούσης διανομής εκ των ανωτέρω υλικών. αναφέροντος και τα αίτια που επέβαλλον την τοιαύτην διάθεσιν. λιπαντικά έλαια μηχανήματα και ανταλλακτικά αυτ/των και άλλες ουσιώδεις προμήθειες. κτηνιατρικό και πεταλωτικόν τοιούτον. είδη ιματισμού. εις το να καταγράψωσι τα κάτωθι υλικά: Τρόφιμα. πετρέλαια). ΙΙ. Μέχρι της αφίξεως των αξιωματικών Αρχηγείων Στρατιωτικών Συνδέσμων Ελλάδος θα βοηθήσητε τας Πολιτικάς Αρχάς. η διάθεσις θα γίνεται από κοινού μετά των Πολιτικών αρχών και κατά την κρίσιν σας.α) ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ ΥΠΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ Ι. φαρμακευτικό. επιδεσμικό. καύσιμες ύλες (λιθάνθρακες. χειρουργικό. . βενζίνες. υγειονομικό υλικό. συντασσομένου προς τούτο πρακτικού διαθέσεως.

αυτόματα βαρέα και ελαφρά. πυροβόλα. ακιδωτό σύρμα. διατρητικαί μηχαναί αεροσυμπιεστών. σιδηροτροχίαι μικρού υλικού. σιδηροδοκοί. πολυβόλα. ΙΙΙ. αντλίαι. νάρκες. μηχανοστάσια. τηλέγραφοι. γεννήτριες. 6) Υλικόν Γεφυροσκευής Λέμβοι μεταλλικοί και ελαστικοί εκ καουτσούκ 7) Υλικόν διαβιβάσεων Τηλέφωνα. ειδικά σημεία γραμμής (βελόναι. φωτοτυπικά μηχανήματα ηλιοτυπίας. 5) Οικονομικόν υλικόν ξυλεία. χάρτης σχεδιάσεως. αλλαγαί). Ολο το πολεμικόν υλικόν θα τύχη της φροντίδος του Βρεττανικού Οργανισμού ¨Τμήμα παραδόσεως εχθρικού υλικού¨ με τον τίτλον (ΣΕΜΣΕΚ). Ο όρος ¨Εχθρικόν υλικόν πολέμου εδάφους¨ αναφερόμενον εις το εξής ως παραδοθέν εχθρικόν υλικόν ή εν συντομία (ΣΕΜ)¨ περιλαμβάνει τα κάτωθι υλικά: α) Πυροβολικού: Οπλισμός (όπλα ατομικά. ασύρματοι καλώδια σύρματα χάλκινα. μονωτήρες και εργαλεία σχετικά συντηρήσεως γραμμών. 4) Υλικά Μηχανικού εργαλεία και μηχανήματα τοπογραφικά υλικόν σχεδιάσεως. όλμοι ατομικοί και βαρείς. σιδηρουργών. περιστρεφόμεναι πλάκες.ατμομηχαναί. εκκρηκτικές ύλες). εργαλεία μηχανουργείων. γ) Επιμελητείας: Τρόφιμα εν γένει. κρουνοί και διακόπται. εργαλεία κτιστών. ξυλουργών. γερανοί. βαγόνια. σιδηρούς οπλισμός. β) Μηχανικού: Σιδηροδρομικό υλικό . IV. κλπ. ηλεκρομηχαναί. σωλήνες διάφοροι. πυρομαχικά αυτών και εξαρτήσεις. υλικόν οχυρώσεως.β) ΚΥΡΙΕΥΟΜΕΝΟΝ ΥΛΙΚΟΝ ΠΟΛΕΜΟΥ Οδηγίαι αφορώσαι το κυριευθέν και παραδοθέν υλικόν πολέμου εν Ελλάδι. τσιμέντα. ελάσματα. λαμαρίνες. δεξαμεναί επί βαγονίων. 3) Υλικόν ντεκοβίλ και στεναί γραμμαί. ιματισμός και εξάρτηση . 2) Λυόμεναι μεταλλικαί δεξαμεναί.

Οδηγίαι λεπτομερείς για τον τρόπον παραδόσεως. επιδεσμικόν υλικόν. χειρουργικόν οδοντοιατρικόν και υγειονομικόν υλικόν πάσης φύσεως. αυτ/κά οχήματα. λιπαντικά έλαια. στ) Αυτοκινήτων: βενζίνη. ανταλλακτικά αυτοκινήτων. πετρέλαιον. Επίσης οιονδήποτε επιδιορθώσιμον υλικόν εδάφους. Διά τα ανωτέρω υλικά θα συντάσσεται κατάλογος εις διπλούν και θα υποβάλλεται ο εις εις το Γεν. προκαλουμένης αρμοδίως. θα καταμετρώνται και θα εναποθηκεύονται υπ' ευθύνην των διοικήσεων των Μεγάλων Μονάδων.δ) Υγειονομικού: Φάρμακα. ε) Κτηνιατρικού : Φάρμακα και πεταλωτικόν υλικόν. μόνον κατόπιν εγκριτικής ημών διαταγής. V. ΧΙ. Στρατηγείον. ελαστικά και πάσης φύσεως αναλώσιμο υλικό αυτοκινήτων εν γένει και μέταλλα. είτε εξ ενεργείας τμημάτων μας κατά εχθρικών τοιούτων θα συλλέγωνται. μηχανήματα και εργαλεία. VΙΙΙ. ΙΧ. Τ' ανωτέρω υλικά προερχόμενα είτε εκ παραδόσεως εχθρικών τμημάτων. άλλο χρησιμοποιήσιμον και VI. μοτοσυκλέτες δίκυκλες. ανηκόντων εις τον οργανισμόν ΤΟΝΤ ασχέτως με τον τόπον της προελεύσεως. ο δε έτερος εις την Μονάδα παραλαβής. οχήματα ιππήλατα και βοήλατοι και παν μέσον μεταφοράς. . Χ. Ομοίως ως πολεμικόν υλικόν εχθρικόν θεωρούνται όλαι αι προμήθαιαι των ανωτέρω ειδών. τρίκυκλες και ποδήλατα. VII. τον σχετικόν των εξοπλισμόν και υλικόν. ΧΙΙ. ζ) Μεταγωγικού: Υποζύγια. Διά την παραλαβήν από τον εχθρόν θα γίνονται δεκτοί κατάλογοι Ελληνιστί ή Γερμανιστί. Διάθεσις των ανωτέρω υλικών θα γίνεται. εις χώρους οριζομένους υπ' αυτών. χρησιμοποιούμενα υπό ή διά λογαριασμόν των εχθρικών δυνάμεων συμπεριλαμβανουσών ημιστρατιωτικάς οργανώσεις. Δι' εκάστην αποθήκην συγκεντρώσεως θα ορισθή υπεύθυνος διαχειριστής και αποθηκάριος και θα τηρούνται σχετικά βιβλία.

θα εκδοθώσιν χωριστά. Πάσα προγενεστέρα διαταγή αντικειμένη στην παρούσα δεν ισχύει. του παραδοθέντος εχθρικού υλικού πολέμου . Σ.χρησιμοποιήσεως κλπ.Δ Γεν Στρατηγείου 2-10-44 Στέφ. Σαράφης Υποστράτηγος .

Ο Στρατηγός Ζέρβας έλαβεν εντολήν να επεκτείνη την περιοχήν του Βορείως της Ηγουμενίτσης κατά μήκος της ακτής μέχρι των Αλβανικών συνόρων και να τηρήση τον έλεγχον επί της οδού Ηγουμενίτσης . ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΩ ΕΛΑΣ ΑΡΙΘ.60 ΑΡΧΗΓΕΙΟΝ ΑΝΩΤ.) . Θα σας είμαι συνεπώς ευγνώμων εάν ηθέλατε εκδώση τας δεούσας διαταγάς προς τα εν λόγω τμήματά σας διά την εκπλήρωσιν των εν τω ανωτέρω τηλ/τι διαλαμβανομένων. ΑΞ/ΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ Σ.Α ΠΑΡΑ ΤΩ ΓΕΝ .Σ. (Τ. Στρατηγείον ΕΛΑΣ την συνεργασίαν των τμημάτων ΕΛΑΣ των ευρισκομένων βορείως της οδού Ηγουμενίτσης εις όλας τας επιχειρήσεις τας αναλαμβανομένας εν συνδιασμώ μετά των Δυνάμεων Ξηράς Αδριατικής. Στρατηγειον ΕΛΑΣ Εχω την τιμήν να σας διαβιβάσω τας κάτωθι οδηγίας του Στρατηγείου Συμμαχικών Δυνάμεων. Σκοπός της ανωτέρω εντολής είναι να εμποδίση την διείσδυσιν Γερμανών προερχομένων εκ Κερκύρας.Υ. Ο Στρατηγός Ζέρβας έλαβε εντολήν όπως ζητήση από το Γεν. Ταυτοχρόνως Βρεττανικά Τμήματα των ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΞΗΡΑΣ ΑΔΡΙΑΤΙΚΗΣ επιτίθενται κατά των Αγίων Σαράντα και ακολούθως θα είναι κύριοι των οδών ανεφοδιασμού και εκκενώσεως της Κερκύρας. ΜΚ 74 5 Οκτωβρίου 1944 Πρός το Γεν.Ιωαννίνων.

Στη Μακεδονία τμήμα ΕΛΑΣ ανετίναξεν μεταξύ Κατερίνης και Θεσσαλονίκης τη σιδηροδρομική γραμμή σε αρκετό μήκος stop. Στην περιοχή Στερεάς στις 3 Οκτώβρη τμήμα ΕΛΑΣ ανατίναξε κοντά στη Γαλαριά Κουρνόβου αμαξοστοιχία με στρατό stop.00 ώραν της 5ης Οκτώβρη μπήκανε στην πόλη ο Υπουργός Παναγιώτης Κανελλόπουλος και ο Καπετάνιος του Γενικού Στρατηγείου του ΕΛΑΣ Αρης Βελουχιώτης stop.Ε Γενικόν Στρατηγείον Δελτίου Τύπου Πρακτορείον Ελεύθερης Ελλάδος stop Δελτίον 6ης Οκτωβρίου stop ώρα 20. Την 14. Ελήφθη ώρα 08.Σ.40 7/10/44 .61 Κ.30 ώρα της 4ης Οκτώβρη τμήματα του ΕΛΑΣ σε συνεργασία με Αγγλικά απελευθερώσανε την πόλη των Πατρών stop. Κατεστράφηκε ατμομηχανή και 7 βαγόνια stop.00 Το Γενικόν Στρατηγείον του ΕΛΑΣ ανακοινώνει stop Στις 04.

ήρχισαν δε ν΄ακροβολίζονται. Τότε οι Γερμανοί μόνοι των ανετίναξαν τις νάρκες χωρίς βέβαια ν΄αντιληφθούν το δεύτερο πεδίον των ναρκών μας. Ακολούθησαν έτερα αυτοκίνητα με 5 πυρ/λα και 2 ταγκς. του οποίου η αποστολή ήτο να πλαγιοβολή τους επιτιθεμένους Γερμανούς συνεπτύχθη χωρίς να βάλη κατ΄αυτών και έφθασε μέσω Μακρυνίτσας εις Φυτοχώρι. Μία ομάς από 6-7 Γερμανούς κινηθέντες από τον δημόσιον δρόμον έπεσαν εις το δεύτερο πεδίον των ναρκών μας και εφονεύθησαν . Τα πρώτα αυτοκίνητα μόλις έφθασαν εις απόστασιν 20-30 μέτρων από τις νάρκες σταμάτησαν και οι επ' αυτών ευρισκόμενοι Γερμανοί κατήλθον μαζί με έναν ΄Ελληνα προδότην όστις δείχνοντας διά της χειρός του υπέδειξε την θέσιν των ναρκών.62 ΕΛΑΣ 54 ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΠΕΖΙΚΟΥ ΙΙΙον ΤΑΓΜΑ ΕΦΟΔΟΥ ΕΚΘΕΣΙΣ ΔΙΑ ΤΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ 5-10-44 ΕΙΣ ΠΟΡΤΑΡΙΑΝ Την 6 ½ πρωϊνήν της 5-10-44 5 εχθρικά αυτοκίνητα κατευθύνθησαν ως εμπροσθοφυλακή του εχθρού προς Πορταριάν. Η μάχη εξηκολούθησε μέχρι της 9 ½ οπότε τα δύο ταγκς πέρασαν με μεγάλη ταχύτητα με τα βαρέα τους πολυβόλα και ανήλθον εις τα πρώτα σπίτια Πορταριάς (΄Αγιον Ταξιάρχην) οπότε ήρχησαν να βάλουν κατά των τμημάτων μας εκ των όπισθεν. Οι Γερμανοί κινηθέντες προς το ύψωμα Κατηχωριού εχτυπήθησαν αποτελεσματικά απ΄το αριστερόν της διατάξεώς μας πλην όμως ο Λοχίας Γκριτζάνης με την ομάδα του. Τότε ήρχισαν τα τμήματα να .

Νομίζοντας κατ΄αρχήν ότι εβάλοντο από ημέτερα τμήματα από παρανόησιν ο Καπετάνιος του Λόχου έκανε σήματα διάφορα προς αναγνώρισιν και απευθύνθη προς αυτούς φωνάζοντας τους αλλά δεν ήργησαν να αντιληφθούν ότι εκείνοι ήσαν Γερμανοί που κατήλθον από Πλιασίοι.Πορταριά αναφέρομεν ότι 30 περίπου Γερμανοί κινήθησαν από Πλιασίοι προς Πορταριά όχι διά της κανονικής οδού Πλιασίοι Πορταριάς αλλά πολύ αριστερότερα εντός του δάσους και υπερφαλάγγισαν το εκεί τμήμα κτυπήσαντα αυτό εκ των όπισθεν φονεύσαντα τον παρατηρητήν του. ΄Ενας συναγωνιστής με τον ατομικόν του όλμο μόνος του εκράτησε με ευστόχους βολάς 50 Γερμανούς αλλά λόγω του ότι ήτο μόνος του οι Γερμανοί τον είχαν πλησιάσει απ΄τα πλάγιά του σε απόσταση 30 μέτρων κυνηγώντας τον ηναγκάσθη να κρύψη τον ολμίσκο του μέσα στα χόρτα όπου δυστυχώς τον ανεκάλυψαν οι Γερμανοί και τον πήραν. ΄Οσον αφορά τον τομέα Πλιασίοι . Μόλις η ομάς εγκαταστάθη εβλήθη δραστικότατα από τα όπισθεν.συμπτύσωνται άλλα μεν προς την πλευράν της Μακρυνίτσης τα περισσότερα μια δε ομάδα με 2 πολ/λα προς Κατηχώρι όπου ο Δρίτης Οδυσσέας Κόμης θελήσας να συγκρατήση τη μία ομάδα πεζικού και να ενεργήση οδομαχίες εντός του χωριού δεν του έμειναν παρά 4 άνδρες με τους οποίους κατώρθωσεν να συγκρατήση τον εχθρόν επί ½ ώραν χτυπώντας τον από απόστασιν 50 μέτρων εις τον νάρθηκα της εκκλησίας. Καθ΄όλην τη διάρκεια της πορείας το τμήμα μας εβάλλοντο υπό δραστικών πυρών πυρκού από Γουρίτσαν και Πευκάκιον και από όλμους συνοδείας. . Μόλις εκτυπήθη εκ των όπισθεν το τμήμα μας αυτό ηναγκάσθη να συμπτυχθή καθ΄όσον την ιδίαν ακριβώς στιγμήν ενεφανίσθη ετέρα ομάς Γερμανών κατερχομένων εκ του Πλιασιοίου διά της κυρίας οδού. εις τρόπον ώστε το τμήμα μας ευρέθη μεταξύ δύο πυρών. Κατόπιν τούτου ηναγκάσθη και πάλιν να συμπτυχθή. Τότε η ομάς εκινήθη μετά την σύμπτυξιν της προς το άνω άκρον της Πορταριάς με τον Συναγωνιστήν Καπετάνιον του Λόχου και ακριβώς παρά τον Βρεφικόν σταθμόν απ΄όπου επροτίθετο να χτυπήση τους Γερμανούς τους ανερχόμενους διά της αμαξιτής από Κατηχώρι και να κάνη οδομαχίες εντός της Πορταριάς. Το τμήμα αυτό συνεπτύχθη προς υψώματα Μακρυνίτσης.

με όχι καλόν ηθικόν. οπότε τα τμήματα μας ευρεθέντα εις μειονεκτικήν θέσιν ηναγκάσθησαν να εγκατασταθούν αμυντικώς εις μίαν χαράδραν προς Μακρυνίτσαν προς παρεμπόδισιν πάσης εχθρικής κινήσεως προς την κατεύθυνσιν αυτήν. Την νύκτα κατόπιν εντολής δύο ομάδες με επί κεφαλής τον Συναγωνιστή Καζάνην ενήργησαν αναγνώρισιν εις Κατηχώρι .Μετά ταύτα διετάχθη ο Λόχος να ενεργήση αντεπίθεσιν πλην όμως η δύναμις του Λόχου είχε συμπτυχθεί προς την Μακρυνίτσα καθ΄όσον δύο ομάδες μας Πεζικού συνεπτύχθησαν προς Κατηχώρι. Μετά τρίωρον παραμονήν των εις Χάνια οι Γερμανοί εξεκίνησαν επιστρέφοντας οπότε ετάχθησαν τα τάγκς και τα πυρ/λα κάτωθι Αλυκόπετρας και έβαλαν κατά της Δράκειας και υψωμάτων της καθώς και κατά του Αγίου Λαυρεντίου και των υψωμάτων του. Επίσης τους εδόθη εντολή να συνδεθούν με τα δεξιά τμήματα εάν δε δεν υπάρχει εχθρός να ανακαταλάβουν τας θέσεις των. ΄Ετσι ηχρηστεύθη η ενέδρα της Αλυκόπετρας η οποία και εκινδύνευσε. Κατά την περίπτωσιν της καθόδου των είχον τοποθετηθή κάτωθι Πορταριάς 60 νάρκαι . Την ιδίαν στιγμήν εκινήθησαν και από Χάνια και Πλιασίοι από των υψωμάτων Αλυκόπετρας προς Πορταριάν Γερμανοί οι οποίοι συνηντήθησαν με τους από Βόλον ανερχομένους εις Πορταριάν. Την ώραν όμως που τα τμήματα ευρίσκοντο εν κινήσσει διά την κατάληψιν των θέσεών των. ενώ ήτο νύκτα ακόμη. ΙΙ εχθρικά αυτοκίνητα εκινήθησαν πλήρη στρατού με 5 πυρ/λα και 2 ταγκς προς Πορταριάν.Πορταριά με την πρόθεσιν εάν έβρισκον τον εχθρόν να τον αιφνιδιάσουν και να τον χτυπήσουν.καθόσον δεν υπήρχον άλλαι αλλά τα αυτοκίνητα διήλθον χωρίς να ανατιναχθούν. και κατόπιν ανεχώρησαν προς Βόλον. Ευτυχώς που την προηγουμένην είχον διαταχθή λόγω της διαμορφωθείσης καταστάσεως τα δύο πολυβόλα να συμπτυχθούν με πεζούς που εκινούντο προς τα άνω ηκολούθουν τα αυτοκίνητα αφού ανατινάχθησαν αι εις την στροφήν Αλυκόπετρας νάρκαι και κατελήφθη η Αλυκόπετρα απ΄όπου τα εχθρικά τάγκς και πυρ/λα ήρχισαν να βάλουν προς την κατεύθυνσιν των υψωμάτων και εν συνεχεία προχώρησαν προς Χάνια. Εις τον Λόχον είχε δοθή και πάλιν εντολή να γίνει αντεπίθεσις αλλά έχοντας τις πληροφορίες διά κίνησιν του εχθρού προς Αγριάν .

Αυτοκίνητα ένα κατεστραμμένο υπό ατομικού μας ΄Ολμου. να παραπονεθούν οργανωμένα χωρίς να εκθέτουν έτσι τον ΕΛΑΣ στο Λαό και ο Πρόεδρος της Λαϊκής αυτοδιοίκησης και κάποιος άλλος για τον οποίο θα υποβάλουμε ειδικήν έκθεσιν να αποκαλούν τους Αντάρτες Αλήτες και πολλά άλλα. Δεν παραλείπομεν να αναφέρωμεν ότι η είδησις ότι ο Λόχος δεν έρριξε τουφεκιά ψευδεστάτη καθ΄όσον ορισμένα τμήματα και το πολυβόλον παρέμειναν στας θέσεις των τη στιγμή που οι Γερμανοί είχαν φθάσει σε 40 και 50 μέτρα. Η στάσις των υπευθύνων Πορταριάς και Κατηχωρίου και ειδικώτερα της Πορταριάς που κατεφέροντο ενώπιον του κοινού ενάντια στους Αντάρτες μας κατά την γνώμην μας είναι στάσις αντιεπαναστατική ενώ θα έπρεπε αυτοί να καθησυχάσουν το Λαό και όχι να τον διαγείρουν ενάντια στον ΕΛΑΣ εάν δε ήθελαν να παραπονεθούν. καθώς επίσης και εις ένα σπίτι του Κατηχωρίου ευρέθησαν αίματα και γάζες. θάρρος. και πάρα πολύ καλήν δράσιν. τόλμην. Ημέτεραι απώλειαι 1νεκρός του Λόχου Διοικήσεως. Ηθικόν των ανδρών όχι πολύ καλόν λόγω του ότι οι περισσότεροι είναι νέοι Αντάρτες οι οποίοι διά πρώτην φοράν λαμβάνουν μέρος σε μάχην. Εν μέρει η ανωτέρω κατάστασις οφείλετε και εις την μεγάλην έλλειψιν στελεχών της . Εν τω μεταξύ οι Γερμανοί είχαν φύγει. Παρουσιάσθηκαν πάρα πολλά κρούσματα δειλίας και λιποταξίας. Απώλειαι του εχθρού εξακριβωμέναι 25-30 νεκροί και τραυματίαι και τούτο διαπιστωμένο από αίματα και γάζες στο πεδίο των μαχών. ΄Αλλως τε η κατανάλωσις των πυρκών είναι τρανεστάτη απόδειξις τούτου. Αμέσως τότε συνεδήθησαν τα τμήματα με τα τμήματα του δεξιού και ανεκατέλαβον τας θέσεις των.ηναγκάσθημεν να ενισχύσωμεν τον τομέα εκείνον και έτσι μόνον μία ομάς μετέβη προς κρούσιν. συνέπεια των οποίων ήσαν να κλονισθή το ηθικόν ορισμένων στελεχών και παλαιών Συναγωνιστών που έχουν να επιδείξουν από το παρελθόν. ψυχραιμία. Καταναλωθέντα πυρ/κά: 2000 σφαίρες Πολυβόλου 65 βλήματα ατομικού Ολμου 600 φυσίγγια οπλοπολυβόλου και 1000 φυσίγγια όπλου.

Υ) Β.Υ) 63 ΕΘΝΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ ΕΛΑΣ Ι ΜΕΡΑΡΧΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΙΙΙ ΑΡΙΘΜ. Ε. 69 ανακοινωθέν του Γενικού Στρατηγείου και παρακαλούμεν για την ευρείαν τούτου κοινοποίησιν.Δ.Σ. Σ.10-44 Διά την ακρίβειαν Η Το ΙΙΙον Γραφείον ΜΕΡΑΡΧΙΑ Ι. Ντινόπουλος Υπολοχαγός .βάσεως.ΠΡΩΤ.Ε 859 Δ ι α τα γ ή Κοινοποιούμεν το υπ΄αριθμ.Μ τη 11. ΜΟΥΣΤΕΡΑΚΗΣ (ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ) (Τ. Τ.Τ 736/9-10-44 Η Διοίκησις (Τ.Π.

Μεραρχία. Ιη έφ.Παραλήπται Άπασαι αι Μονάδες. . Λέσχη Αξκών.

Λ. Η σιδ. 20-9-44 Στη Σπάρτη και στην Αερόπολη. Παντού υπήρξαν σοβαρές απώλειες.Σ ΓΕΝΙΚΟΝ ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΟΝ ΕΠΙΤΕΛΙΚΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΙΙΙ υπ΄αριθμ. Γραμμή Λάρισσα . Ανακοινωθέν Από 26-30 -9-1944 ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Οι Ράλληδες του οχυρού της Πύλου παραδόθηκαν αμαχητί σε τμήματά μας. 22-9-44 Συμμαχικά αεροπλάνα εβομβάρδισαν και πολ/σαν τον σιδηρ. Ελευσίνας και Μεγάρων. που κρατούνται για να παραδοθούν στην Κυβέρνηση σύμφωνα με την εντολήν της. γραμμή Λαμίας .ΠΡΩΤ. 24-9-44 Συμμαχικά αεροπλάνα εβομβάρδισαν τα αεροδρόμια του Τατοϊου. Πολλοί απ΄αυτούς παραδόθησαν στα τμήματά μας. ΙΙΙ ΠΕΡΙΟΧΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 22-9-44 Συμμ. Καθώς και ο Ταγ/χης χωρ/κής Παπασταθόπουλος Νικ. μπήκαν τμήματά μας. 1817 Ι. ΙΙ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Στα Νέα Λιόσια κοντά στην Αθήνα παραδόθηκαν σε τμήμα μας 10 χωρ/κες με τον οπλισμό τους.69 ΑΡΙΘΜ.Δομοκός ανατινάχθηκε σε πολλές μεριές από τμήματά μας σε συνεργασία με κομμάντος. σταθμό του Μπράλλου και Θήβας. Τμήμα μας κτύπησε . Οι παραδοθέντες απολύθηκαν όλοι εκτός από τους ηγέτες.Ε.Π. όπου και ανατίναξαν 13 βαγόνια με πυρκά.Μεζούρλο με πολύ καλά αποτελέσματα. Επίσης παραδόθηκε ο Φρούραρχος Χαλκίδας Αντ/ρχης Ζανρόπουλος Βασ.Α. Αεροπλάνα εβομβάρδισαν την σιδ. Οι Ράλληδες αποσυρθήκανε στο Γύθειο και στο Μυστρά.Ε.Ε.

Ελασσόνος. Καταστράφηκαν 3 και σκοτώθηκαν 6 Γερμανοί. .κοντά στην Κουτσούφλιανη φάλλαγγα Γερμανικών αυτοκινήτων. Καταστράφηκαν τα 4 και πήραμε λάφυρα τα υπόλοιπα καθώς και 1 όλμο. 19-9-44 φάλλαγγα 7 Γερμανικών αυτοκινήτων και μια κούρσα κτυπήθηκαν Ν. Αιχμάλωτοι 8 Γερμανοί.

ΙV ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΄Ολες οι πόλεις κατέχονται από τμήματά μας. V ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Στο Κλειδί της Φλώρινας ανατινάχθηκαν γερμανικά αυτοκίνητα από νάρκη και σκοτώθηκαν 15 Γερμανοί. Βούλγαροι φασίστες συλλαμβάνονται και εκτελούνται από Βουλγάρους στρατιώτες και παρτιζάνους.Γ Στρατηγείο τη Ι-10-44 ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΑΡΑΦΗΣ (ΥΠΟΣΤΡΑΤΗΓΟΣ) . Σ. Τμήματά μας απελευθέρωσαν την Αρδέα και Αψαλος. Στο χωριό Καστανιά Ν. Οι Βούλγαροι πολίτες διώχνονται στη Βουλγαρία πέρνοντες μαζί τους μόνο 100 κιλά βάρους. Βέροιας κτυπήθηκαν από τμήμα μας 5 Γερμανικά αυτοκίνητα με στρατό. VI ΠΕΡΙΟΧΗ ΗΠΕΙΡΟΥ Η μάχη στην Πρέβεζα μεταξύ τμημάτων μας που κατέλαβαν την πόλιν στις 14 τρέχοντος και τμημάτων ΕΔΕΣ που επετέθηκαν εναντίον μας απρόκλητα συνεχίζεται με σφοδρότητα χωρίς αποτέλεσμα. Σκοτώθηκαν 5 Γερμανοί.Δ.

Συλληφθέντες αιχμάλωτοι και εκτελεσθέντες..64 ΕΘΝΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ ΕΛΑΣ (.) ΑΡΙΘ. 769 Εξαιρ..... .) ΜΕΡΑΡΧΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΙβ 14-10-44 ΄Ωρα 14 (.. Φονευθέντες μάχας Πρέβεζας 1) Ανθ/γός Τσούτσης Αριστείδης 2) Λεπενός Θεοχάρης 3) Πεπόνης Αθανάσιος 4) Σπαθής Θεόφιλος 5) Δέδες Κων/νος 6) Σκλαβανίτης Γεώργιος 7) Καρατάσης Ευάγγελος 8) Λευθέρογλος Αβραάμ 9) Λοχίας Σοτούρος 10) Λοχίας Σατήρης Σπύρος.. Επείγον Αμέσου επιδόσεως Προς VIII Μεραρχίαν Επί 9707/13-10-44 αναφέρομεν στοπ..

Α Συν/τος 3) Τσακαλώτος Αντώνιος Υπεύθυνος του ΕΛΑΝ Αμβρακίου 4) Τσιούτης Δημ.1) Ανθ/γός Τρουμπούτας Δημ. Γραμματέας Ε. Διακριθέντες στοπ ΄Απαντες αξκοί αντάρτες πεσόντες κατά τας μάχας (προ της 10ης) και επί πλέον οι Συναγωνισταί 1) Ανθ/γός Λούτσος Κων/νος 2) Κύριλος Δημ. Μέλος Νομαρχιακής Επιτροπής ΕΑΜ Πρέβεζας 5) Λογοθέτης Αθαν. 15) Κοντός Νικόλαος 16) Καλομέρης Ξενοφών 17) Κωνσταντόπουλος Ιωάννης αντάρτες στοπ. ΄Απαντες ανωτέρω Υποδειγματική ομάδα ΕΠΟΝ.Y) . 10) Γεώργιος Δημητρίου. Το 24ον Σύν/μα Αραχναίος Ντούσας Για την ακρίβεια Το ΙΙβ Γραφείο (T. 3) Σούτης Βασίλειος 4) Μπανιάς Γεώργιος 5) Κύριλας Σιδέρης 6) Διαμάντης Χαράλαμπος 7) Αναγνωστόπουλος Περικλής 8) Καβαδίας Θεόδωρος 9) Σαμιώτης Νικόλαος 10) Ζαρονίκος Ιωάννης 11) Δρόσος Απόστολος 12) Καρδάνης Δημήτριος 13) Κόγκας Θεοχάρης 14) Πεπόνης Αλέξανδρος.Δ. 2) Πέτρης Δημ. 6) Πάτσης Γεώργιος 7) Κουλούρης Θεόφιλος 8) Τίμερης Γρηγόριος 8) Πετρόπουλος Γεώργιος 9) Κορτσόπουλος Δημ.

21) Αναδόπουλος Ιωάννης 22) Ηλίας Ηλίας Τελωνιακός Υπάλληλος 23) Μαριόπουλος Γεώργιος αλιεύς 24) Αβεδευχέν Βάϊ έμπορος 25) Κωνσταντόπουλος Ιωάννης Μαχητικής ομάδας Πρεβέζης 26) Ρόβος Παντελής εργάτης 27) Νικολαϊδης Γεώργιος Δικαστικός κλητήρ 28) Σταμουλάκης Νικόλαος έμπορος 29) Γαρίας Κων/νος 30) Μαρκόπουλος Κων/νος 31) Θεόδωρος ή Γεωργίου Πανάκος γεωργός 32) Στεριότης Ιωάννης Μουσικοδιδάσκαλος. του Ελευθερίου Υπάλληλος ΤΤΤ Γραμματέας Νομαρχιακής Επιτροπής ΕΑΜ Ν. Ιατρός 17) Κατσαβούλης Σπυρ.. . του Ιωάννου έμπορος 5) Φεραδούρος Τιμόθεος Πολιτικός Μηχανικός 6) Κων/νος ή Κόντος Παντελής εργάτης 7) Τραυλός Σπυρίδων Υπάλληλος Αγροτικής Τραπέζης 8) Μεγαλογιάννης Σπυρίδων Δικαστικός Υπάλληλος 9) Τίπης Κων/νος αλιεύς 10) Πετρίτσης Γρηγόριος εργάτης 11) Πρεμεντήρης Αλέκος εργάτης 12) Ρασιλόγλου Πρόδρομος υποδηματοποιός 13) Γιάμας Δημ. Πρέβεζας 3) Ρέτζος Κοσμάς ΄Εφορος 4) Ρέτζος Μιχ. Κτηματίας 18) Κατσάνης Ηλίας Κτηματίας 19) Σπαθής Νικ.. Επιθεωρητής Δημ. ΜΕΡΑΡΧΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΙβ . Σχολείων 20) Αντωνάτος Σπυρ.... Επείγον Αμέσου επιδόσεως Προς VIII Μεραρχίαν όπου Αναφέρομεν ονόματα εκτελεσθέντων με βασανιστήρια πολιτικών Πρεβέζης 1) Κόντος Χρ..65 ΕΘΝΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ ΕΛΑΣ . υποδηματοποιός μέλος της Λαϊκής Επιτροπής 14) Κατσιγιάννης Ηλίας εργάτης Μέλος Λαϊκής Επιτροπής Πρέβεζας 15) Κανέλλος Αριστείδης έμπορος 16) Μαϊτης Χρ. ΑΡΙΘ.. (Γυμνασιάρχης) Πρόεδρος Λαϊκής Επιτροπής 2) Ρέτζος Μιχ. 670 14-10-44 ΄Ωρα 13 Εξαιρ..

Το 24ον Σύν/μα Αραχναίος Ντούσιας .Εκτός των ανωτέρω υπάρχουν περί τα 35 ονόματα τα οποία δεν εξακριβώσαμεν μέχρι σήμερον λόγω της προφανούς τρομοκρατίας που εξασκήται εις Πρέβεζαν και της απαγορεύσεως κυκλοφορίας.

Ολύμπου. ΕΠΟΝ Θηλέων Μεραρχίας Σ.10-44 Διά την ακρίβειαν Η Το ΙΙΙον Γραφείον ΜΕΡΑΡΧΙΑ Ι. 6. Μεραρχία.ΠΡΩΤ.Δ. 70 ανακοινωθέν του Γ. Σ. Ε.) Β. Επιμελητείας.Μ τη 16. Ντινόπουλος Υπολοχαγός Παραλήπται 4. Ι . 54 Συντάγματα.Λ. Ε. Δ/σεων. Λόχοι Δ/σεως. 38. Μουσική Μεραρχίας. Ιη έφ.Σ.Σ ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΟ . Νοσοκομείον. Οπλισμού. ΜΟΥΣΤΕΡΑΚΗΣ (ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ) (Τ.Π. Λέσχη Αξιωματικών.66 ΕΘΝΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ ΕΛΑΣ Ι ΜΕΡΑΡΧΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΠΙΤΕΛΙΚΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΙΙΙ ΑΡΙΘΜ. Γ.Ε 3044 Δ ι α τα γ ή Κοινοποιούμε κατωτέρω το υπ΄αριθμ.Υ. Στρατηγείου για την πλατειά κοινοποίησή του.Α.

Π.ΕΠΙΤΕΛΙΚΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΙΙΙ Ανακοινωθέν υπ΄αριθμ. Κανελλόπουλος Π.70 ΑΡΙΘΜ.Ε. 5. Στην ενέργειά τους αυτή υποστηρίζονται με πυρ/κό από τους Συμμάχους. ΙΙΙ Περιοχή Θεσαλίας 2. Λάφυρα 1 ταχυβόλο . 3.Ε..44 Καταδιωκτικό μας του ΕΛΑΝ εκυρίευσε με τολμηρή ενέργεια Γερμανικό εξοπλισμένο βεντζινόπλοιο 150 τόνων στο Β. Σκοτώθηκαν πάνω από 20 Γερμανοί και πιάστηκαν 2 αιχμάλωτοι.9.Ι0.9. Γραμμής μεταξύ Μπεκί και Στίρφα .ΠΡΩΤ.Δ. Αιχμαλωτίσθηκαν 5 Γερμανοί και 2 Ράλληδες της ειδικής ασφάλειας που αποκαλύψανε όλους τους συνενόχους τους. 1817 Από 1-5 Οκτωβρίου -1944 Ι Περιοχή Πελοποννήσου 30.44 Τμήματά μας ανατίναξαν γέφυρα σιδ. άκρο της Εύβοιας.44 Τμήμα μας ανατίναξε την σιδ. Μαζί τους μάχεται και το τμήμα της διαλυθείσης ΕΚΚΑ υπό τον Καπετσώνη. ΙΙ Περιοχή Στερεάς Ελλάδας Ι-Ι0-44 Οι Γερμανοί εγκαταλείψανε το οχυρωμένο Καστρί και κατέλαβαν υψώματα του χωρίου Ζηλευτό ανατολικά του Καστρί. Ι μοτ/τα και Ι ασύρματο. Οι Εθνοπροδότες προβάλλουν ισχυρή αντίσταση. 30.44 Τμήμα μας κτύπησε 61 Γερμανικά αυτ/τα που πήγαιναν .44 Τμήμα μας επιτέθηκε και εξουδετέρωσε τρία ισχυρά Γερμανικά φυλάκια στην ΄Αμφισσα.Ι0. Σημαντικό μέρος της πόλης κατελήφθη.44 Τμήματά μας μάχονται κατά Ράλληδων και Γερμανών της πόλης των Πατρών. 17. Αντεπίθεση που κάναν οι Γερμανοί με άρματα και 200 άνδρες απέτυχε και τελικά το τμήμα μας έτρεψε σε φυγή τους Γερμανούς. Μαζί τους μπήκε και ο Υπουργός κ.44 Τμήματά μας μπήκαν στην Τρίπολη.10.9. Ι. Λάφυρα Ι αυτ/το. 50000 σιτάρι κι άλλα υλικά.9. Γραμμή κοντά στο Λιανοκλάδι σε μήκος 150 μ΄. όπου τύχανε ενθουσιώδους υποδοχής από τον Λαό.

44 Φάλαγγά Γερ.44 Τμήμα μας Ιππικού κτύπησε Γερμανικά αυτ/τα με στρατό στο δρόμο Λάρισα . Σκοτώθηκαν 45 Γερμανοί και αιχμαλωτίσθηκαν 22.Βόλος.44 Γερ.Τρίκαλα. Α.9. Πιάστηκαν 8 αιχμάλωτοι. Τρικκάλων. αυτ/των κτυπήθηκε από τμήμα μας 10 χιλ. IV Περιοχή Μακεδονίας 20. Κάηκαν 3 αυτ/τα.για Καλ/κα .9. Σκοτώθηκαν και ετραυματίσθηκαν 12 Γερμανοί. Καταστράφηκαν 6 αυτ/τα. Φάλλαγα αυτ/των κτυπήθηκε από τμήμα μας στο Μποχαρέμ-Χάνιλ Εδεσσας 35 αυτ/τα έπαθαν ζημιές. Καταστράφηκαν πολλά και σκοτώθηκαν 65 Γερμανοί 16. . 24.9. Λάφυρα 1 όλμος βαρύς και άλλα υλικά. Λάφυρα Ι αυτοκίνητο γεμάτο σαμπρέλλες και λάστιχα.

Λάφυρα Οπλισμός.9. Υστερα από πεισματώδικη μάχη οι Γερμανοί απωθήθηκαν πέρα από την Καρίτσα. Σκοτώθηκαν 17.9. Οι Γερ. Λάφυρα οπλισμός και άλλα υλικά.Γ Στρατηγείο τη 5-10-44 ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΑΡΑΦΗΣ (ΥΠΟΣΤΡΑΤΗΓΟΣ) . Σκοτώθηκαν 15 και αιχμαλωτίσθηκαν 7 Γερμανοί. Δικοί μας 2 σκοτωμένοι.44Τμήματά μας κτύπησαν το εξοπλισμένο από τους Γερμανούς χωριό Μαυροδένδρι (Περ. αντεπιτεθέντες με ΠΑΟντζήδες ανεχαίτησαν τα τμήματά μας. Κοζάνης) Σκοτώθηκαν 20 ΠΑΟντζήδες. Σκοτώθηκαν ΙΙ Γερμ.Καρίτσας τμήμα Γερ. Σ.9. πυρομαχικά και άλλα υλικά. πυρ/κά. Κινούμενον προς Ζίτσαν. τρόφιμα. Λάφυρα οπλισμός.44 Τμήμα μας κτύπησε κοντά στην ΄Αρνισσα φάλαγγα από 200 Γερμανικά αυτοκίνητα και 15 τάγκς που πήγαινε προς Φλώρινα. V Περιοχή Ηπείρου Τα τμήματά μας που εμάχοντο εις Πρέβεζαν κατόπιν συμφωνίας και σχετικής εντολής της Κυβέρνησης διαπεραιώθηκε στο Ξηρόμερο. Καταστράφηκαν 2 κανόνια και πολλά αυτ/τα.Δ. και ΠΑΟντζήδες μεταξύ δε αυτών και ο ταγ/ρχης της ΠΑΟ Φιλλιπίδης. 25. ΄Αλλα τμήματά μας κτύπησαν την νύκτα τους στρατώνες της Κοζάνης . 27.44 Τμήματά μας κτύπησαν μεταξύ Ζίτσας . Αιχμάλωτος Ι.22.

Γεν Στρατηγείου 25.Α. Γ.Π 9838 διαταγήν μας Στοπ.Δ. Εφόσον πρόκειται περί εφεδρικού ΕΛΑΣ επανέλθωσιν εργασίας των Στοπ. ΙΙ Επιτελ. Αλλά θα υπαχθώσι τακτικώς υπό διοίκησιν στρατιωτικού διοικητού ΕΔΕΣ Στοπ.1944 σας Στοπ. Ε.Σ Διά την ακρίβειαν Το ΙΙα Γραφείον .Π 1473/21. Τμήματα ΕΛΑΣ Κερκύρας δεν θα αφοπλισθώσιν Στοπ. Σ.10.67 Ε.Λ. Κατά συμφωνίαν Γκαζέρτας ΕΛΑΣ ουδαμού αφοπλίζεται Στοπ.Σ ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΟ Επιβεβαίωσις ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΙ Αριθ.10.Π 10173 VΙην Ταξιαρχίαν Κοινοποίησις VΙΙΙ Μεραρχίαν Επί Ε.1944 ΑΡΗΣ ΒΕΛΟΥΧΙΩΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΑΡΑΦΗΣ Κοινοποίησις ΙΙΙ Επιτελλικόν Γραφ. Υπό προϋπόθεσιν κρατήσωσιν οπλισμόν των συμφώνως Ε.

Τα αυτοκίνητα κατεστράφησαν τελείως. Αι απώλειαι αρκεταί συμφώνως με τα ίχνη από αίματα που βρήκα την επαύριο που επισκέφθην το πεδίο ναρκών να ιδώ τα αποτελέσματα. Την 8ην Οκτωβρίου εγκατεστάθη νέον πεδίον ναρκών και βομβών εις τον ίδιον τομέα με ενέδραν Μηχανικού. Την ιδίαν νύκτα της 17/10 μην. όπου 1 ένα τεθωρακισμένον αυτοκίνητο έπεσε σε νάρκη και κατεστράφη. Αι απώλειαι διά τον εχθρόν αρκεταί αλλά όχι εξακριβωμέναι. 2 δύο τεθωρακισμένα αυτοκίνητα με 2 δύο τανκς κάνουν περιπολία επί της αμαξιτής οδού. έδωσε πυρ εις την εμπυρευματισμένην βόμβα των 55 κοιλών που οι περισσότεροι Γερμανοί εξυφανίσθησαν. Ταυτόχρονα η ενέδρα του Μηχαν. Επίσης την 19η Οκτωβρίου ετοποθετήσαμε νάρκες πλησίον του Βελεστίνου που φεύγωντας η φάλαγγα ανετινάχθη έτερον Γερμανικόν αυτοκίνητο που ταυτόχρονα ανατινάχθησαν δύο αντιαρματικές νάρκες και . Αμέσως τα τεθωρακισμένα επιχείρησαν να κάνουν μεταβολή.68 ΕΛΑΣ 54ο Σύν/μα Πεζικού . Όταν φθάσαν εις το μέρος της ενέδρας οι επιβένοντες των οχημάτων κατεβήκαν να ανυχνεύσουν το έδαφος που τους φαινώταν ως ύποπτο.Λόχος Μηχανικού Εκθεση Δράσης Λόχου Μηχανικού του μηνός Οκτωβρίου Προς το 54ον Σύνταγμα Λαμβάνω την τιμήν να υποβάλω έκθεση δράσης του Λόχου Μηχανικού προς την Διοίκησιν του 54ου Συν/τος από 1η Οκτωβρίου μέχρι σήμερον. Την 8ην Οκτωβρίου φάλαγγα Εχθρικών αυτοκινήτων που πήγαιναν από Βόλο προς Λάρισα. προσέκρουσαν 2 δύο φορτηγά αυτοκίνητα επί του πεδίου ναρκών μεταξύ Κακάβου Λατομίου. Φεύγοντες εγγατέληψαν 1 μυδράλιο με 5 κιβώτια πυρομαχικά μυδραλίου και ένα κυβώτιο πυρομαχικά ατομικού όλμου.

Ο Καπετάνιος του Λόχου (Τ.Τ 303 29-10-44 . Οι επιβαίνωντες του αυτοκινήτου εξωντώθηκαν μέχρι έναν.το αυτοκίνητο εδιαλύθη τελείως.Υ) Τ.

Δ 29.Λίστας και κινούμενον όπως ενταχθή εις το Τάγμα του.44 ΥΙ ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ ΑΡΙΘ.10. διήλθε την 26η Τρ.10.69 ΕΘΝΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ . Ο Εδεσικός Λόχος όλως αναιτίως παρανόμως και προκλητικώς προέβη εις την σύλληψιν τρόπον τινά του τμήματός μας και την παρεμπόδισιν της περαιτέρω κινήσεώς του δεν επέτρεψε δε ταύτην κατά τις μέχρι στιγμής πληροφορίας. εκ Πόβλας όπου εστάθμευεν τμήμα ΕΔΕΣ πιθανώτατα ο Λόχος Ραύκα του 26ου Συντάγματος.Π 783 15ο Σύνταγμα Πεζικού Το Προς Την ΥΙ Ταξιαρχίαν ΄Οπου « Περί συλλήψεως τμήματός μας από Τμήμα ΕΔΕΣ» Λαμβάνομεν την τιμήν να αναφέρωμεν ότι ως γνωρίζει το μικτόν μας Τάγμα Φιλιατών Τσαμουριάς διά της υπ΄αριθμ.ΕΛΑΣ Σ.Κάτσικας εις Περιοχήν Λειά . 23/27.Τ.44 αναφοράς του τμήμα του άνω Τάγματος παραμείναν επί τινές ημέρες εις Κότσικαν μετά την μεταστάθμευσιν του Τάγματος εκ Περιοχής Σαγιάδας . Σημειωτέον ότι το Τάγμα μας απέστειλε αμέσως Αξιωματικόν με έγγραφον διαμαρτυρία προς την Διοίκησιν του 26ου πλην όμως ουδεμίαν απάντησιν είχε μέχρι στιγμής λάβει καίτοι υπευθύνως εβεβαίωσεν ότι δεν πρόκειται περί Τουρκαλβανών παρτιζάνων ως οι .

Παράσχου (Ταγ/ρχης) Νεμέρτσικας .Εδεσίται ισχυρίζονται αλλά περί τμήματος του Τάγματος.

Προς αποφυγήν δυσαρέστων γεγονότων μεταξύ των δύο οργανώσεων προτείνω όπως τα τμήματά σας αποσυρθούν εντός 24ων ωρών από της λήψεως της παρούσης. Καθώς ξέρετε μία συμφωνία έγινε εσχάτως μεταξύ του Στρατηγού Ζέρβα και του Στρατηγού Σαράφη.44 ΄Ωρα 16 16ο Σύνταγμα Πεζικού Κοινοποιώ κατωτέρω ως έχει την υπ΄αριθμ. Συμφώνως με την συμφωνίαν αυτήν η Περιοχή Φιλιατών δεσπόζεται από τα Τμήματα του Στρατηγού Ζέρβα.142 τηλ/κήν Δ/γήν .10.4531 Τηλεγραφικώς Επείγουσα 13.ΕΛΑΣ εις την Περιοχήν Φιλιατών. Θα ήταν κρίμα εάν ένα δυσάρεστον γεγονός χαλούσε τας σχέσεις των δύο Οργανώσεων οι οποίες έχουν καλυτερεύσει τόσον πολύ εσχάτως. Παρακαλώ στείλατέ μου απάντησιν διά την λήψιν της επιστολής μου όπως ημερομηνία και ώρα λήψεως. Από τον Λοχαγόν Τζων Γκράμ της Στρατ.Προς τον Ανώτερον Αξ/κόν του ΕΑΜ . Προ μερικών ημερών ο Λοχαγός Ρότζερς Αμερικανός Αξ/κός μίλησε με τους αντιπροσώπους σας εις την περιοχήν Φιλιατών και συνεφώνησαν όπως τα τμήματά σας αποσυρθούν από την περιοχήν αυτήν. Συμμαχικής Αποστολής Παραμυθιάς. όσον αφορά των Περιοχών των οποίων θα δεσπόζουν οι Ανταρτικές Οργανώσεις. Εμπιστευόμενος ότι θα ενεργήσητε συμφώνως με την παρούσαν επιστολήν μου και διατελώ Μετά τιμής Τζων Γκράμ ΑΡΙΘ. Πληροφορούμαι ότι αυτό δεν έχει επιτελεσθεί και ότι υπάρχουν ακόμα Αντάρτες της Οργανώσεώς σας εις την Σαγιάδα και την Περιοχήν Φιλιατών.

α Κ.αντιπροσώπου ΕΛΑΣ προς Δ/κτήν μικτού Τάγματος ΕΛΑΣ προς γνώσιν. Χ Μεραρχία α.Κοντόρος .

Στοπ. Καταγγέλοντες τούτο εις υμάς παρακαλούμεν διατάξητε λήψιν μέτρων κατά υπευθύνων Στοπ. Παρακαλώ γνωρίσατε εάν αποτελείται τμήμα ΕΛΑΣ. Στοπ. Παρακαλώ γνωρίσατε ως ανωτέρω μέσω Γ.ΑΡΙΘ. ΕΔΕΣ. Σ. Στοπ. .10.Α ΕΔΕΣ προς τον Δ/την Μ. 142 Τηλ/κώς Επείγον 13. Ανωτέρω περίπτωσιν έχετε υποχρέωσιν συμμορφωθήτε με εντολάς Γ. Υπαχθήτε τακτικώς εις ΕΔΕΣ και αναλάβατε αποστολήν ανατιθεμένην υμίν υπό ΕΔΕΣ. Εικοστήν Πέμπτην Οκτωβρίου τμήμα ΕΔΕΣ μετέβη χωρίον Χρυσοβίτσα περιοχής ΄Εκτης Ταξιαρχίας μας και κατέσφαξε Εαμίτην Τζέλαν Κων/νον Στοπ. Περίπτωσιν αρνήσεως έχετε ακεραίαν την ευθύνην εμποδίζοντες επιχειρήσεις εις ωφέλειαν Συμμαχικού Αγώνος.44 Από αντιπρόσωπον ΕΛΑΣ παρά Γ.Π 10296 ΕΔΕΣ Γενικόν Αρχηγείον (Μέσω ΥΙΙΙ Μεραρχίας) Εκτη Ταξιαρχία ΕΛΑΣ μας αναφέρει ότι Στοπ.Βαμβέτσος 70 ΕΛΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΟ ΕΠΙΤΕΛ. ΕΛΑΣ.Α. Ε.ΓΡΑΦ. Στοπ . ΙΙ α Τηλεφωνικώς Αριθ.Α. Εμποδίζετε τμήματα ΕΔΕΣ εκτέλεσιν τακτικής αποστολής εις περιοχήν Σαγιάδος Στοπ.Τ ΕΛΑΣ μέσω Χ Μεραρχίας ΕΔΕΣ αναφέρει.

ε) ΥΙΙΙ Μεραρχία (Τηλεφωνικώς) ΙΙ α και ΙΙΙ Γραφεία Ακριβές Αντίγραφο Το ΙΙα Γραφείο (Τ.31-10-44 ΑΡΗΣ ΒΕΛΟΥΧΙΩΤΗΣ Κοινοποίηση Σ.τ.Σ.Υ.Σ Αποστολή (υ.) .

Τα κτήνη εις σταύλους και όρχους. Δ) ΥΠΑΡΧΟΝΤΑ ΤΡΟΧΗΛΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΚΑΙ ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: 1 σούστα μόνιππος.Α.71 Ε. 1 μοτοσυκλέττα Ε) ΣΤΕΓΑΣΕΙΣ ΑΝΔΡΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΝΩΝ Κατά τα πρώτα δύο δεκαήμερα του μηνός εν καταυλισμώ κατά δε το έτερο εν επισταθμία. 4) ημίονοι κοινού φόρτου 15. Γ) ΔΥΝΑΜΙΣ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 1) Ιπποι κέλητες 2 2) Ιπποι κοινού φόρτου 3 3) ημίονοι ειδικού φόρτου 9. . Α.Λ.ΔΥΝΑΜΙΣ Α) ΟΡΓΑΝΩΘΕΙΣΑΙ ΝΕΑΙ ΟΜΑΔΕΣ -ΟΒ) ΔΥΝΑΜΙΣ Η δύναμις του Τάγματος κατά τον παρελθόντα μήνα ανήρχετο εις 1) 25 αξιωματικούς. 92 υπαξιωματικούς 3) 649 στρατιώτας.Σ Ι ΜΕΡΑΡΧΙΑ 54ον ΣΥΝΤΑΓΜΑ Ι ον ΤΑΓΜΑ Αριθμ.Π 393 ΕΚΘΕΣΙΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΚΕΦ. Α΄ ΟΡΓΑΝΩΣΙΣ .

ΣΤ) ΗΘΙΚΟΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ Καλό .

ετοιμάζονται Δε ν' ανατινάξουν και τη Γέφυρα Παλιοφαρσάλων. Στη θέση δε ΚΡΙΝΤΗΡΙ. σταμάτησε και έβαλε με πυρ/κό. Επίσης τώρα περνάει μια φάλαγγα για τη Λάρισσα πεζοί και με ζώα. 18-10-44 Κατά θετικές πληροφορίες το λιμάνι του Βόλου ανατινάχθηκε το πρωϊ. Η Επιμελητεία Λαμίας έλαβε εντολή να αναχωρήση και τα υλικά που είχε στις αποθήκες βενζίνης μεταφέρθηκαν με αυτοκίνητα. Τα γύρω της . Εχουν σκοπό να το μεταφέρουν στο Δεμερλί με αυτοκίνητα ή κάρρα τα οποία επισκευάζουν.ΚΕΦ. ΄Όταν επέστρεψαν στα Φάρσαλα ξεφόρτωσαν μερικά πράγματα και τα υπόλοιπα τα άφισαν φορτωμένα και είναι έτοιμα για αναχώρηση. Οι ίδιες πληροφορίες λένε ότι ψες στα Φάρσαλα στάθμευσε πολύς στρατός που μαζύ τους ήταν και Μαροκινοί στρατιώτες. Οι Γερμανοί στα Φάρσαλα συγκέντρωσαν όλο το πολεμικό υλικό σε ένα άγνωστο σημείο. Αν δεν το πετύχουν αυτό έχουν σκοπό να το ανατινάξουν για να μη πέση στα χέρια των ανταρτών. Οι αποβιβασθέντες με τα αεροπλάνα που αναφέραμε σε χτεσινό μας δελτίο είναι ο Στρατηγός Αθηνών συνοδευόμενος από τρεις ανωτέρους αξιωματικούς του Επιτελείου. έξω από τα Φάρσαλα. Β΄ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ Λόγω των διαρκών μετακινήσεων και της προς βορράν διαρροής του εχθρού η δύναμις των Φρουρών δεν ήτο σταθερά. ΔΡΑΣΙΣ ΚΑΙ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΣ ΤΟΥ ΕΧΘΡΟΥ 20-10-44 Κατά πληροφορίες η φρουρά των Φαρσάλων που ανεχώρησε χτες με κατεύθυνση προς Βαμβακού γύρισε στα Φάρσαλα την ίδια μέρα. 11-10-44 Χτες στις 12 έφτασε στο Λιανοκλάδι Νοσοκομειακή αμαξοστοιχία με 45 φορτηγά. Το αντέρισμα του Προφήτη Ηλία (ΚΑΣΤΡΟ) εγκαταλείφθηκε από τους Γερμανούς. 9 πλήρη τραυματιών από την Αθήνα αφού συμπλήρωσε το φορτίο της με διαφόρους τραυματίες από τα Νοσοκομεία Λαμίας αναχώρησε τη νύχτα. Κατά νεώτερες πληροφορίες οι Γερμανοί της φρουράς Δεμερλί φόρτωσαν τα πράγματά τους στο τραίνο και ανατίναξαν τις εγκαταστάσεις και τα κτίρια του Σταθμού. Καμιά άλλη εξαιρετική κίνηση την μέρα και νύχτα.

5 μοτοσ. Σήμερα το πρωί (10-10-44) οι Γερμανοί έστησαν δύο οπλοβόλα στο σταυροδρόμι Λαμίας . Κατά τις 3-4 το απόγευμα επέστρεψαν πάλι στη Στυλίδα . Πολλοί της παραπάνω φάλαγγας είναι της Πολιτσάϊ. Για σύνδεσμο είχαν αυτοκίνητο. Το απόγευμα από τον ίδιο δρόμο μπήκαν 30 φορτηγά 25 κούρσες με ένα Στρατηγό . 2 κούρσες και δύο μοτοσυκλέττες. αποτελουμένη από 68 φορτηγά αυτοκίνητα με μεγάλες ρυμούλκες και πλατφόρμες και 7 ντεπό βενζίνης και 6 μοτοσυκλέττες . 8-10-44 Από το δρόμο των Αθηνών μπήκε στη Λαμία (στις 7-10-44) φάλαγγα από 130 αυτοκίνητα με στρατό και πυροβολικό 110 κούρσες με αξκούς 50 μοτοσυκλέττες. 10-10-44 Η φρουρά Στυλίδας όλη τη νύκτα βγάζει περίπολο από 25-40 άνδρες που κυκλοφορούν σε όλους τους δρόμους . και 5 αλυσσιδοφόρα. μερικά λεωφορεία και 14 μοτοσυκλέττες Προς το δρόμο του Δομοκού αναχώρησε χτες φάλαγγα με κατεύθυνση προς Λάρισσα. Επίσης κατά τις 4 το απόγευμα αναχώρησαν άλλα 15 . Σύνολο ανδρών περίπου 400. 24 κούρσες . 15 αντιαεροπορικά και μεγάλα αλυσσιδοφόρα με μόνιμα πυροβόλα σύνολο στρατιωτών 2. Το Τάγμα ΣΤΑΥΠ 920 Ασφαλείας σιδιρ/κών συγ/νιών έχει περίπου 1000 άνδρες που βρίσκονται κατά μήκος της σιδηρ/κής γραμμής Γραβιάς μέχρι Θαυμακού τα 90% είναι Αυστριακοί και τα 95% αντιχιτλερικοί. 50 άνδρες απ΄αυτούς εγκατέστησαν φυλάκιο στη Γέφυρα Αυλακίου. 7 πυροβόλα. ΄Ολοι οι άνδρες ήσαν χωρίς γυλιούς ή άλλα πράγματα μόνον τον οπλισμό τους κατά το πλείστο αυτόματα. Το καράβι που είχε φέρει τη δύναμη της αεροπορίας έφυγε χτές. Υστερα από μια ώρα αναχώρησαν 20 φορτηγά.000. Σύνολο ανδρών 800 με 23 πολυβόλα. οι Δε υπόλοιποι εγκατέστησαν δεύτερο φυλάκιο στη Μαυρομαντήλα.Πελασγίας στο σπίτι του Κομνηνού και έκαναν κοντρόλ στους περαστικούς. 8 Νοσοκομειακά . Προς την ίδια κατεύθυνση αναχώρησε άλλη φάλαγγα από 34 φορτηγά με ένα ασύρματο. είναι φάλαγγα που αναφέραμε σε δελτίο 7-10-44. Η φορτηγίδες παραμένουν η μια απ΄αυτές είναι εξοπλισμένη και φέρει μικρό πυροβόλο και ένα αντιαεροπορικό ταχυβόλο.πλατείας Λαού καταστήματα επιτάχθηκαν όλα και εξεκκενώθηκαν μα χωρίς να μείνει καθόλου στρατός. Σήμερα το πρωϊ δύναμις από 150 Γερμανούς κατευθύνθηκαν προς Λαμία. Φαίνεται προς προορίζονται για τις μονάδες που αναμένονται.

΄Εδρα Τάγματος Ταμπακλί Την 21-10-44 ο 2ος Λόχος. ξεφόρτωσαν στο σταθμό πολλά αυτοκίνητα και στρατό και περί τα 10 πυροβόλα. Το ύφος των αναχωρούντων Γερμανών δείχνει ανθρώπους απηλπισμένους πολλοί δε απ΄αυτούς εκφράζονται κατά του Χίτλερ και πολλοί κατά των αξ/κών. Το αποτέλεσμα της σύσκεψης δε γνώστηκε.. 5 μοτοσυκλέττες.φορτηγά . Πολλά αυτοκίνητα και κάρρα έφυγαν τη νύχτα στις 8-10-44. Λέγεται ότι καταστρέφουν κάθε τι που δεν μπορεί να πουληθεί ή να μεταφερθεί. Γ΄ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΙΣ ΜΟΝΑΔΩΝ Μέχρι της 14-10-44 η στάθμευσις και διάταξις των μονάδων ήτο η κάτωθι: 1) Ο 1ος Λόχος εις περιοχήν Λαμίας με έδραν την Δίβρην. Από 14-10-44 . Τα τμήματα αυτά ανήκουν στην αεροπορία και στο πεζοναυτικό. Πολλά τραίνα ήρθαν στη Λαμία (περί τους 4 συρμούς.Λαμίας με έδραν Καλύβια Πανορέϊκα. ΕΠΟΝ και Διμιροία Εφόδου εκινήθη . Ο 2ος Λόχος εις περιοχήν Βούζι . Εγινε σύσκεψη των αξιωματικών της Επιμελητείας και της φρουράς σχετικά με τα τρόφιμα και λοιπό υλικό που υπάρχει αποθηκευμένο στη Λαμία. Το τμήμα που είχε φτάση στη Λαμία στις 8-10-44 με το τραίνο και είχε στρατοπεδεύσει στο Γυμναστήριο έφυγε τη νύχτα. Η Διμοιρία Εφόδου περιοχήν Δομοκού με έδρα Αλήφακα. ΚΕΦ.18-10-44 ως κάτωθι: Ο 1ος Λόχος εις περιοχήν Δομοκού με έδραν Τσατμά. πληροφορίες από Γερμανική πηγή αλλά ανεξακρίβωτες λένε ότι τα συμμαχικά Στρατεύματα αποβιβάστηκαν στην Εύβοια. ΄Εδρα Τάγματος Χιλιαδού. Η φρουρά Λαμίας επαγρυπνεί πάντα γιατί έχουν την εντύπωση ότι θα τους επιτεθούν οι αντάρτες. Η πληροφορία ότι εσπευσμένα εκκενούται η Αττική επιβεβαιώνεται. 2) Ο 2ος Λόχος εις περιοχήν Δομοκού με έδραν την Δραμάλαν.Γιαρακλί με έδρα Βούζι και ο 3ος εις περιοχήν Αχλαδιάς. 6 κούρσες. 3) Ο 3ος Λόχος εις περιοχήν Δομοκού . Στρατοπέδευσαν δε σε διάφορα μέρη της πόλης.

με αποτέλεσμα την καταστροφήν 3 αυτοκινήτων. 1 μοτοσυκλέττας και 4 κάρρων πλήρη στρατού. Αι εις έμψυχον υλικόν απώλειαι του εχθρού πολύ μεγάλαι. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Την 3ην προς την 4ην Οκτωβρίου ημέτερον τμήμα Μηχανικού κατέστρεψε ολοκληρωτικά τη γραμμή ντεκωβίλ Μεταλλείων Δομοκού Καϊτσης που χρησιμοποιούσε ο εχθρός διά την μεταφοράν βενζίνης και πετρελαίων εκ Μεταλλείων. ΚΕΦ. Την 7ην Οκτωβρίου εξετελέσθη επιθετική κρούσις εις περιοχήν Φαρσάλων διά δύο ομαδικών όλμων και μιας Διμοιρίας Πεζικού με αποτέλεσμα την καταστροφήν 6 εχθρικών αυτοκινήτων και τον φόνον πολλών Γερμανών . Δ΄ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΙ Α) ΓΕΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΙΣ ΤΩΝ: Μέσω της Επιμελητείας του Τάγματος Β) ΑΠΟΘΗΚΑΙ ΚΑΙ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ: -ΟΓ) ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ΕΙΔΩΝ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΗΣΕΩΣ Εις άρβυλλα σχετικώς καλή. Ε΄ ΟΠΛΙΣΜΟΣ Α) ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ Εν γένει καλή. Β) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΙ . εις ιματισμόν λίαν εφθαρμένος και ελλειπής. Την 17ην προς 18ην 10-44 εξετελέσθη σαμποτάζ επί της αμαξιτής οδού Φαρσάλων .και εγκατεστάθη εις Δομοκόν. Από της 1ης μέχρι 6ης Οκτωβρίου τμήματα ημέτερα απηγόρευσαν την αποχώρησιν προς Βορράν εχθρικών φαλάγγων επιφέροντα σοβαράς απωλείας εις τον εχθρόν.Λαρίσης διά της δημιουργίας πεδίων ναρκών. Την 24-10-44 ολόκληρον το Τάγμα εκινήθη και εγκατεστάθη εις Φάρσαλα πλην του 2ου Λόχου εγκατασταθέντος εις σταθμόν Φαρσάλων. Δ) ΓΕΝΟΜΕΝΑΙ ΡΗΨΕΙΣ ΕΙΔΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΙΑΣ -ΟΚΕΦ.

-«. ΣΤ΄ ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ Παρατηρούνται κρούσματα ελονοσίας σε πολλούς αντάρτες ως και καχεξίας και υπερκοπώσεως.Μάουζερ Βουλγ.Ιταλικοί Μυδραλιοβόλα Γερμαν.Γερμανικά -«-«-«Ιταλικά -«-«188 -«. Γ) Δ) 10 25 238 7 3 4 18 11 24 2 1 1 3 5 ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ΠΥΡ/ΚΩΝ Καλή. Γ) ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΑΣΘΕΝΩΝ Καλή επίσης και εις διάφορα φάρμακα δεν παρατηρούνται σοβαραί ελλείψεις. -«Ιταλικοί -«-«.Αγγλικά -«-«-«. Επιθεωρούνται ΡΙΨΕΙΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ -ΟΚΕΦ. Αγγλικοί -«. Β) ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Λειτουργεί αναρρωτήριον εις έδραν του Τάγματος. . –«1 -«-«Τουρκικά -«2 -«Πολ/λα Ιταλικά FIAT -þ-þBREDA Τυφέκια αντιαρματικά Οπλ/λα Ιταλικά BREDA -«.΄Οπλα Ελληνικά μακρύκανα 171 Βραχύκανα 13 -«.Αγγλικά Υποπολυβόλα Ολμοι Αγγλικοί ομαδ.ατομ.

Σ ΙΙΙ ΜΕΡΑΡΧΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΙΙ ον Αριθ.1301 Τάγματος . Ε. Ζ΄ ΠΕΙΘΑΡΧΙΑ Α) ΠΕΙΘΑΡΧΙΑ ΜΟΝΑΔΩΝ.ΚΕΦ. Καλή. –ΟΣ.Δ 1-11-44 Διά την ακρίβειαν Η Ο Επιτελής Διοίκησις του Τάγματος (Τ.Υ.ΤΣΑΝΑΚΑΣ 72 Ε.Π.Λ.Α.) ΠΟΛΙΤΗΣ . Β) ΚΙΝΗΣΙΣ ΣΤΡΑΤΟΔΙΚΕΙΩΝ.

ΔΙΑΤΑΓΗ
Κατωτέρω κοινοποιούμεν την υπ΄αριθμ. Ε.Π.9810/15-10-44
Διαταγήν Γεν. Στρατηγείου και παρακαλούμεν όπως αι καταστάσεις
υποβληθούν ημίν μέχρι 15 τ.μ. απαραιτήτως.
Σ.Δ 2-11-44
Αντ/ρχης Πυρ/κού ΤΣΙΚΛΗΤΗΡΑΣ
Καπετάνιος ΑΚΡΙΤΑΣ
Παραλήπται
ΙΙΙΙ και ΙΧ Ταξιαρχίαι
11ον Συν. Πεζικού
ΙΙΙ Μ.Συν. Πυρ/κού
Κοινοποίησις
Διά την ακρίβειαν
Πελ/κήν Επιτροπήν (υ.τ.ε)
Το ΙΙ ον Γραφείον
Γραφείον ΙΙ ον

Ε.Λ.Α.Σ
Επείγουσα
ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΟ
ΕΠΙΤΕΛ.ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΙ α
Αριθμ. Ε.Π. 9810
Διαταγή
Παρακαλούμεν να υποβληθούν μέσω του Γεν. Στρατηγείου στη
Συμμαχική Επιμελητεία των Ιταλών καταστάσεις των Ιταλών που
βρίσκονται σε τμήματα του ΕΛΑΣ ή κοντά σε χωρικούς κ.λ.π. που δε
τροφοδοτούνται απ΄τη Συμμαχική Επιμελητεία, είτε άμεσα, είτε έμμεσα
με τη χορήγηση μισής ή μιας λίρας. Στις καταστάσεις αυτές
θ΄αναγραφούν όλοι οι Ιταλοί στρατιώτες και Αξιωματικοί είτε αυτόμολοι,
είτε αιχμάλωτοι είναι, είτε προέρχωνται από τους συνθηκολογήσαντες το
Σεπτέμβριο του 1943. Στις καταστάσεις αυτές θ΄αναγραφούν χωριστά οι
παραπάνω κατηγορίες. Θεωρούμε περιττό να τονίσωμε πως επείγει πολύ
η υποβολή των καταστάσεων.
Σ.Δ.Γεν.Στρατηγείου 15-10-44
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΑΡΑΦΗΣ
Υποστράτηγος

73
Ε.Λ.Α.Σ
ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΟ
ΕΠΙΤΕΛ.ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΙ α
Αριθμ. 14669
Προς

Την Συμμαχικήν Στρατιωτικήν Αποστολήν
Εχομεν την τιμήν να θέσωμεν υπ΄όψιν υμών τα παρακάτω
στοιχεία αφορώντα την δράσιν του Τσαούς-Αντών αφ΄ενός και του Αξκού
συνδέσμου της Σ.Σ Αποστολής Ταγμ/ρχου Μύλλες αφ΄ετέρου.
Τον Αύγουστον του 1943 έφθασεν εις Ανατ. Μακεδονίαν ο
Ταγ/ρχης Μύλλερ ως σύνδεσμος αξιωματικός της Σ.Σ.Α. Συνεδέθη
αμέσως με τα μόνα δρώντα εκεί τμήματα του ΕΛΑΣ . Ταύτα
συναισθανόμενα τας προς την Πατρίδα και τον όλον συμμαχικόν αγώνα
υποχρεώσεις των μετά πάσης προθυμίας παρέσχον εις αυτόν πάσαν
εξυπηρέτησιν διά την εκπλήρωσιν της αποστολής του (συγκέντρωσιν
πληροφοριών κ.λ.π). Περιώδευσαν μαζί του όπου εκείνος επιθυμούσε.
Κατά μίαν περιοδείαν του και εις έν χωρίον ορεινόν ονόματι Μεσοβούνι
οι χωρικοί έδωσαν την πληροφορίαν ότι εις την περιφέρειαν των υπήρχον
μικραί ληστοσυμμορίαι και εξέφρασαν την πικρίαν των και απογοήτευσιν
και αγανάκτησιν εναντίον του, διότι επιέζοντο υπ΄αυτών κατά τρόπον
οικτρό (ληστείαι , βιασμοί, αρπαγαί κ.λ.π) και ούτως εις τας πι΄έσεις των
Γερμανο-βουλγάρων κατακτητών προσετίθεντο και αι πιέσεις των
ληστοσυμμοριών.
Οι αρχηγοί του ΕΛΑΣ εκάλεσαν τον αρχηγόν των
ληστοσυμμοριών Τσαούς-Αντών να σταματήσουν την αντεθνικήν και
αντισυμμαχικήν δράσιν των και να ενισχύσουν τον αγώνα κατά του ξένου
κατακτητού εντασσόμενοι εις τον ΕΛΑΣ. Αι διαπραγματεύσεις
ευρίσκοντο εις το τέρμα των, ότε εξεδηλώθησαν αι διασπαστικαί
διαθέσεις του Ταγμ/ρχου Μύλλερ πράγμα όπερ μόνον εις όφελος του
κατακτητού απέβαινε. Μέσω του ΄Ελληνος αλεξιπτωπιστού Πετράκη
ήλθεν εις επαφήν μετά των λυστοσυμμοριών και υποσχόμενος αφειδώς
την συμμαχικήν βοήθειαν εις υλικά και χρήματα έπεισεν αυτούς να μην
έλθωσιν εις επαφήν και συνεννόησιν μετά του ΕΛΑΣ. Ας σημειωθεί ότι
και διά του Πετράκη επεχείρησε διασπαστικάς και εις αυτάς τας γραμμάς
του ΕΛΑΣ ανεπιτυχώς όμως. Εις διαμαρτυρίας των αρχηγών του ΕΛΑΣ
επεκαλείτο το γνωστόν συμφωνητικόν ως τούτο να ήτο μέσον
διασπάσεως των Εθνικών και συμμαχικών δυνάμεων.
Ενισχυόμενοι εις υλικά και χρήματα αφειδώς οι άνθρωποι του
Τσαούς Αντών υπό του κ. Μύλλερ και αποθρασυνθέντες ενέτειναν την
κακοποιόν κατά του πληθυσμού και του ΕΛΑΣ δράσιν των εις βαθμόν

αφάνταστον. Αναφέρομεν τινά εκ των στυγερών εγκλημάτων των άτινα
διεπράχθησαν αν μη τη υποδείξει και συνεργασία τουλάχιστον με την
ανοχή του κ. Μύλλερ. Ούτω:
1) Την ημέραν της πρωτοχρονιάς εκλήθησαν τμήματα του
ΕΛΑΣ να συνεορτάσουν την εορτήν του Νέου Ετους εις Τσάλ Ντάγ. Ο
ΕΛΑΣ εδέχθη την πρόσκλησιν ως απαρχήν συνεννοήσεως και
συνεργασίας κατά των Γερμανο-βουλγάρων. Καθ΄ήν όμως στιγμήν
ανύποπτον κατέφθασε το τμήμα του ΕΛΑΣ ο αρχηγός των συμμοριτών
έδωσε το σύνθημα ομαδικών πυρών με αποτέλεσμα να φονευθούν και να
εκτελεσθούν διά πελέκεως 15 άνδρες του ΕΛΑΣ, εν οις και ο
στρατιωτικός αρχηγός του τμήματος. Οι συλληφθέντες υπέστησαν
μαρτύρια χειρότερα των της ιεράς εξετάσεως. Ο Ταρ/ρχης κ. Μύλλερ
ουδ΄εις απλήν διαμαρτυρίαν προέβη.
2) Ολίγας ημέρας μετά το αποτρόπαιον αυτό έγκλημα ο
Μύλλερ επέμεινε να αναχωρήση μετά της συνοδείας του και εζήτησε
δι΄ασφάλειάν του δύναμιν 20 ανδρών του ΕΛΑΣ, ήτις και του εδόθη
προθύμως με επί κεφαλής τον Διοικητήν του Τάγματος Μποζ Ντάγ
Σερρών αξ/κόν Αγιν. Μετέβησαν εις Μποζ Ντάγ Δράμας όπου και
εγένετο ρίψις χωρίς τούτο να είναι εις γνώσιν του ΕΛΑΣ. Η εκεί πλησίον
ευρισκομένη Βουλγαρική φρουρά επετέθη. Το τμήμα του ΕΛΑΣ μετά
πολύωρον μάχην την απέκρουσεν. Μετά την λήξιν της μάχης κατέφθασεν
η συμμορία του Τσαούς Αντών και επετέθη δολοφονικώς κατά του
τμήματός του. Συνέλαβον αιχμαλώτους εκ των ημετέρων και μεταξύ
αυτών και τον αξ/κόν Αγιν τους οποίους και εξετέλεσαν άνευ της
ελαχίστης πάλιν διαμαρτυρίας του κ. Μύλλερ.
3) Ολίγον προ του ως άνω εγκλήματος, ο βοηθός και
συνεργάτης Μύλλερ Πετράκης παρέλαβεν από το απόσπασμα ΄Αγι τους
συναγωνιστάς του ίνα μεταβούν εις Τσάλ Ντάγ, όπου ανεμένετο ρίψις και
άλλοι αλεξιπτωτισταί. Καθ΄οδόν ο βοηθός του αξ/κού συνδέσμου της
ΣΣΑ Πετράκης παρέδωσε τους τρεις στρατιώτες του ΕΛΑΣ εις
ανθρώπους του Τσαούς Αντών, οίτινες αφού τους απεγύμνωσαν και τους
εβασάνισαν φρικωδώς εξετέλεσαν τους δύο, του τρίτου αποδράσαντος εκ
του τόπου της εκτελέσεως.
Δεν χρειάζεται να τονίσωμεν ότι μετά την διάπραξιν των ως άνω

εγκλημάτων ο Ταγ/ρχης Μύλλερ μετά της συνοδείας του παρέμεινεν
οριστικώς εις τας ομάδας του Τσαούς Αντών ενισχύων, οργανώνων και
καθοδηγών αυτάς εις το έργον των εναντίον του πληθυσμού και των
ομάδων του ΕΛΑΣ υποβοηθών ούτω τον κατακτητήν και το
καταστρεπτικόν του έργον.
Ούτως είχον τα πράγματα μέχρι του Σ/βρίου 1944, ότε ο ΕΛΑΣ
απηλευθέρωσε τας πόλεις Αλεξανδρούπολιν Καβάλλαν, Σέρρας, Ξάνθην,
Κομοτινήν , Δράμαν κ.λ.π. Τούτο απήρεσε στον κ. Μύλλερ και εις τους
στρατευμένους του Τσαούς Αντών και Σια. Διά τον λόγον τούτον
απεστάλη ο Τσαούς Αντών εις Σόφια και τη υποδείξει και επεμβάσει του
κ. Μύλλερ υπεγράφη το γνωστόν συμφωνητικόν του Διοικητού του ΙΙ
Σώματος του Βουλγαρικού Στρατού στρατηγού Σιράκωφ και του Τσαούς
Αντών, ως εκπροσώπου της προδοτικής οργανώσεως ΠΑΟ την οποίαν
ως γνωστόν προηγουμένως απεκήρυξεν ο αρμόδιος αξ/κός σύνδεσμος
της Σ.Σ Αποστολής. Σκοπός του συμφωνητικού δεν ήτο βεβαίως το
κτύπημα του κατακτητού αλλά το κτύπημα του ΕΛΑΣ. Το συμφωνητικόν
τούτο του οποίου αποστέλλομεν αντίγραφον, ηκυρώθη κατόπιν της
γνωστής επεμβάσεως των αντιφασιστών Βουλγάρων στρατιωτών, οίτινες
συνέλαβον τον στρατηγόν Σιράκωφ.
Η δράσις του Ταγ/ρχου Μύλλερ, δεν περιωρίσθη εις την
υπογραφήν του ανθελληνικού και αντισυμμαχικού αυτού συμφωνητικού.
Τμήματα του ΕΛΑΣ ενεκλείθησαν υπό του Τσαούς Αντών εις
καπνολογικόν ινστιντούτο Δράμας και οι αρχηγοί της ΥΙΙ Μεραρχίας
Κωνσταντάρας και Αρης συνελήφθησαν δι΄ενέδρας και εκρατήθησαν .
Γνωστοί ενθοπροδότες συνεργάται των κατακτητών ως οι Σπυρίδης και
Κουρτίδης και άλλα στελέχη των Ταγμάτων Ασφαλείας και της ΠΑΟ
προστατεύονται υπό των ομάδων τους Τσαούς Αντών παρά την
συμφωνίαν Γκαζέρτας και τας Κυβερνητικάς αποφάσεις.
Δι όλα τα ανωτέρω ή τουλάχιστον διά τα μέχρι του Οκτωβρίου
γεγονότα ευθύνεται απολύτως ο Ταγ/ρχης Μύλλερ.
Παρακαλούμεν όπως, τ΄ανωτέρω διαβιβασθώσιν εις τον
Στρατηγόν Σκόμπι διά την λήψιν των επιβαλλομένων μέτρων κατά του
Ταγ/ρχου Μύλλερ όπως και των αποδειγμένως εγκληματιών πολέμου
Τσαούς Αντών και λοιπών στελεχών του.

Σ.Δ.Γεν.Στρατηγείου
10-11-1944
Μετά τιμής
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΣΑΡΑΦΗΣ
ΑΡΗΣ
ΒΕΛΟΥΧΙΩΤΗΣ
Κοινοποίησις
Υπουργείον Στρ/κών (υτα)
Διά την ακρίβειαν
Κ.Ε του ΕΑΜ
Το ΙΙ ον Γραφείον
ΙΙΙ και ΙΙ Γραφεία Γ Σ
ΙΙ α Γραφείον Γ.Σ

74
ΕΘΝΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ
Ε.Λ.Α.Σ
Ιη ΜΕΡΑΡΧΙΑ
54ον ΣΥΝ/ΓΜΑ ΠΕΖΙΚΟΥ
Αριθ. Πρωτ. Ε.Π.2231
ΕΚΘΕΣΙΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ
Κεφάλαιον Α΄ Οργάνωσις - Δύναμις
Συνεκροτήθη Διμοιρία Αυτοκινήτων εις εκτέλεσιν της υπ΄αριθ.
Διαταγής Γενικού Στρατηγείου εκ των υπαρχόντων μηχανοκινήτων.
Επίσης συνεκροτήθη και ετέρα
Ναυτική Βάσις στις Β.
ΣΠΟΡΑΔΕΣ με βάσιν την ΣΚΙΑΘΟΝ.
Συνεκροτήθησαν Φρουραρχεία εις ΒΟΛΟΝ - ΑΛΜΥΡΟΝ -

ΣΚΙΑΘΟΝ - ΣΚΟΠΕΛΟΝ.
Το ΙΙ ον Γραφείον του Συν/τος μετά των Π.Κ.Π αποτέλεσε
ιδιαίτερον τμήμα.
Επίσης συνεκροτήθησαν ως ιδιαίτερον τμήμα τα Συνεργεία του
Συν/τος.
ΔΥΝΑΜΙΣ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ
Μονάδες
Αξκοί
1.Διοίκησις
2
2.Επιτελείον
15
3.Λόχος
3
Διοικήσεως
4.Ι/54 Τάγμα
24
5. ΙΙ/54 –«21
6. ΙΙΙ/54 –«25
7. ΧΥΙ/γ Μοίρα
7
Πυρ/κού
8. 8ος Λόχος Νέων
5
9.
Λόχος
3
Μηχα-νικού
10.Λόχος Εμπέ5
δων
11.Διμοιρία
1
Ολμων
12.Διμοιρία
Αυτόκινήτων
13. 4η Ναυτική
2
Μοίρα
14. Εφ. Συν/τος
1
15.
Συνεργεία
1
Συν/τος
16. Νοσοκομείον
5
17. ΙΙ ον Γρα-φείον
1
18.Φρουραρχεί2
ον Βόλου
19. Λέσχη Αξ/ κών
1
Σύνολον

124

Υπαξκοί
15

Ιερείς
-

Ανταρταί
119

Σύνολον
137

92
75
106
31

1
1
-

634
505
680
164

750
602
812
202

4
26

-

137
133

146
162

6

-

104

115

4

-

27

32

5

-

19

24

18

-

137

157

11
14

-

72
116

84
131

1
1
-

-

23
23
7

29
25
9

-

-

-

1

409

2

2.900

3.435

Δύναμις Κτηνών κατά κατηγορίας
Τμήματα

Ιπποι
Κέλητες

1. Ι/54 Τάγμα
2. ΙΙ/54 –«3. ΙΙΙ/54 –«4. ΧΥΙ/γ Μοίρα
Πυρ/κού
5.
Λόχος
Μηχανικού
6. Λόχος Διοική
σεως
7. 8ος Λόχος
Νέων
8. Διμοιρία Ολμων
9. Εφοδιασμός
10.
Λόχος
Εμπέ
δων
Σύνολον

Ημίονοι
Ειδ.
Φόρτου
9
10
13
6

΄Ονοι

2
3
-

Κοιν.
Φόρτου
3
2
8
2

Κοιν.
Φόρτου
15
22
25
33

1

-

-

5

-

4

-

-

5

-

-

-

-

3

-

-

-

6

2

-

-

2
-

-

3
1

-

10

17

44

114

1-185

-

ΚΑΥΣΙΜΑ : Δεν υπάρχουν.
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ
6 φορτηγά αυτοκίνητα (λάφυρα)
Μοτοσυκλέτα (λάφυρον)
4
-«-«6 δίκυκλες
-«2 επιβατικά -«(λάφυρα)
(2 ακινητούν)
3
-«-«(2 ακινητούν)

1 τρίκυκλη
(εξ επιτάξεως)
(λάφυρα) 2

(εξ επιτάξεως)

ΣΤΕΓΑΣΕΙΣ ΑΝΔΡΩΝ: ΄Απαντα τα τμήματα εντός οικημάτων.

ΣΤΕΓΑΣΕΙΣ ΚΤΗΝΩΝ: Εις ΄Ορχον και Σταύλους.
ΗΘΙΚΟΝ ΜΟΝΑΔΩΝ:
Αρκετά καλόν. Αι μάχαι και τα
εγχειρήματα για την κατάληψη του Βόλου και των λοιπών Στρατιωτικών
στόχων διακρίνοντο από το επιθετικό πνεύμα των ανδρών.

Κεφάλαιον Β΄ Πληροφορίαι
ΓΕΝΙΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ
1/10/1944
2/10/1944

1/10/1944

2/10/1944
3/10/1944

5/10/1944

7/10-1944
8/10/1944

9/10/1944
10/10/1944

Οι Γερμανοί εξετέλεσαν 2 στρατιώτες των που
απεπηράθησαν να αυτομολήςουν
Τα Πυρ/λα του ΠΛΙΑΣΙΔΙΟΥ μεταφέρθησαν στα ΧΑΝΙΑ. Το
δε οχυρό ΠΛΙΑΣΙΔΙΟΥ το περιεκύκλωσαν με νάρκες και
περιμένουν διαταγή να το ανατινάξουν.
Σήμερα
στο
ΒΟΛΟ
έγινε
εκ
μέρους
των
Εθνικοαπελευθερωτικών Οργανώσεων μνημόσυνον για τα
θύματα του φασισμού στο οποίον πήραν μέρος πάνω από
20.000 Λαού. Οι Γερμανοί τρομοκρατημένοι παράμειναν
απλώς ως θεαταί.
Οι Γερμανοί ανατίναξαν την σιδ/κήν γέφυραν ΑΝΑΥΡΟΥ.
Ηλθε από την ΘΕΣ/ΝΙΚΗΝ 1 αεράκατος με 4 ανωτέρους
Αξ/κούς οι οποίοι συνομίλησαν με τον Λιμενάρχην ΒΟΛΟΥ
ΠΕΤΣ. Οι Γερμανοί σήμερα ανετίναξαν τα κλειδιά και το
τροχαίον υλικόν της γραμμής ΠΗΛΙΟΥ.
Οι Γερμανοί με 5 αυτοκίνητα ανέβηκαν στην ΠΟΡΤΑΡΙΑ
όπου αφού καθ΄οδόν κτυπήθηκαν από τμήματά μας φεύγοντες
έκαψαν 150 σπίτια εις ΠΟΡΤΑΡΙΑ και ΚΑΤΗΧΩΡΙ. Επί
κεφαλής της ανωτέρω δυνάμεως ήταν ο Φρούραρχος
ΒΟΛΟΥ Αντ/ρχης ΚΡΑ¸Σ.
΄Ηλθε στο λιμάνι του ΒΟΛΟΥ νηοπομπή με 1000 περίπου
Γερμανούς που προέρχονται από τον ΠΕΙΡΕΑ.
Σήμερα με μικρά πλοία ήλθαν από ΕΥΒΟΙΑ περί τους 150
Γερμανούς θετικές πληροφορίαι της απορρήτου υπηρεσίας μας
αναφέρουν ότι οι Γερμανοί θα εγκαταλείψουν τον ΒΟΛΟΝ
μέχρι 20/10/1944.
Ηλθαν από τον ΠΕΙΡΕΑ 30 σκάφη διαφόρου μεγέθους με
πολεμικό υλικό και στρατό.
Σήμερα ήλθε στο λιμένα του ΒΟΛΟΥ από τον ΠΕΙΡΕΑ
νηοπομπή μεταφέρουσα περί τους 3000 στρατιώτες και
διάφορο πολεμικό και άλλο υλικό.

11/10/1944

12/10/1944

13/10/1944

15/10/1944
16/10/1944

18/10/1944

Άλλη νηοπομπή από 19 σκάφη ήλθε στο λιμένα με 1000
περίπου Γερμανούς και παντοειδές πολεμικό υλικόν.
- Σήμερα οι Γερμανοί στο ΒΟΛΟ επίταξαν πολλά κάρρα και
καροτσάκια προκειμένου να τα χρησιμοποιήσουν διά την
αναχώρησίν των προς ΛΑΡΙΣΣΑΝ.
- Με πολλά πλοία έφυγαν σήμερα δυνάμεις του ναυτικού προς
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ πλην όμως αργότερα επέστρεψαν πάλιν εις
ΒΟΛΟΝ γιατί στο δρόμο χτυπήθηκαν από συμμαχικά
αεροπλάνα και καράβια.
Φάλαγγες άρχισαν να φεύγουν προς ΛΑΡΙΣΣΑΝ αφού
προηγουμένως το Πυρ/κό τους έβαλε προς τα υψώματα του
ΚΑΚΑΒΟΥ προσπαθώντας να διανύξουν δρόμον. Αι
ανωτέρω δυνάμεις υπολογίζονται περί τους 4500 άνδρες.
9 συμμαχικά αεροπλάνα εβομβάρδισαν σήμερα τον λιμένα
του ΒΟΛΟΥ στον οποίον βρίσκονται περί τα 75 γερμανικά
σκάφη και τα οποία έπαθεν τεράστιες καταστροφές. Λόγω των
μεγάλων δε εκρήξεων προξενήθησαν ζημίες σε πολλά
παραλιακά οικήματα.
- Οι Γερμανοί εξακολουθούν να συγκεντρώνουν καροτσάκια
πωλούν σε εξευτελιστικές τιμές τα ατομικά των είδη πολλά δε
εκ των οποίων καίουν.
- Πληροφορίαι απορρήτου υπηρεσίας μας αναφέρουν ότι ήλθε
διαταγή στο Φρουραρχείο , λέγουσα να αυτοβυθίσουν τα εις
τον λιμένα ευρισκόμενα πλοία , ν΄ανατινάξουν τον λιμένα και
να αναχωρίσουν μέχρι 18/10/1944.
- Τα καταστραμένα υπό του συμμαχικού βομβαρδισμού πλοία
υπολογίζονται εις 25 περίπου.
Σήμερα ήλθε στο λιμάνι από Χαλκίδα 1 πλοίο τσιμέντινο με
Γερμανούς και υλικόν.
Οι Γερμανοί απηγόρευσαν την κάθοδον πολιτών προς
παραλίαν και σκότωσαν 1 που δεν ήξευρε την διαταγή τους.
- Τας μεσημβρινάς ώρας σήμερον έγινε βομβαρδισμός στον
λιμένα του ΒΟΛΟΥ από συμμαχικά αεροπλάνα με
αποτέλεσμα την καταστροφήν 6 καϊκιών του τσιμέντινου
πλοίου, την σκάλαν των σιδ/μων και μιας αερακάτου.
Οι Γερμανοί σήμερα ανετίναξαν τη σκάλα του παλαιού
Λιμεναρχείου, τις γενικές
αποθήκες, τον λιμένα μέχρι
ψαράδικα και πολλά σκάφη.

19/10/1944 Οι Γερμανοί αφού ανετίναξαν τας οχυρώσεις ΠΛΙΑΣΙΔΙΟΥ επιχείρησαν να κατέβουν προς ΒΟΛΟ όπου καθ΄οδόν συνεπλάκησαν και εξουδετερώθησαν από τμήματα του Ε.Τας απογευματινάς ώρας άνδρες της Ε.Τας μεσονυκτίους ώρας τμήματα του 54ου Συν/τος εισήλθον εις την πόλιν και ολοκλήρωσαν την κατάληψιν αυτής. .ΕΛΑΣ ως και εις στρατολογίαν μελών. της πειθαρχίας του. . Όλα τα στελέχη και τα σπίτια παρακολουθούνται άγρυπνα. της λαϊκότητός του και της υποδοχής την οποία επεφύλαξε ο Λαός εις αυτόν τρομοκρατήθηκε και εις ουδεμίαν ενέργειαν προέβη. την αποφυγή λήψεως μέτρων και καθοδηγηθείσα ίσως καταλλήλως ήρχισε να κινείται προβαίνουσα εις συνεδριάσεις και διαδόσεως ειδήσεων ψευδών. εις κυκλοφορίαν συνθημάτων εναντίον του ΕΑΜ .Οι Γερμανοί ανετίναξαν σε 4 σημεία τον κυματοθραύστην σε πολλά σημεία.Λ. Εριψαν πολλά Πυρ/λα και όπλα στη θάλασσα.Εις τας 7. . εγκατέλειψαν όλους τους στρατωνισμούς των και συγκεντρωμένοι κατευθύνωνται προς ΛΑΡΙΣΣΑΝ. . Το ασύρματο που είχαν στο ξενοδοχείον ΠΑΛΛΑΣ εβύθησαν στον λιμένα. έκαψαν μεγάλες ποσότητες ιματισμού.Πέραν της ημερομηνίας ταύτης παύουν αι πληροφορίαι περί του εχθρού καθ΄ότι δεν υπάρχει τοιούτος.Α. ΚΙΝΗΣΙΣ ΤΗΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗΣ Η αντίδρασης με την είσοδο του στρατού στο ΒΟΛΟ και την επίδειξη της δυνάμεώς του. .Σ. . . Τελευτέως όμως βλέπουσα την ανεχτικότητά μας.Ο Λαός υπεδέχθη αυτούς με έξαλον ενθουσιασμόν τραγουδώντας πατριωτικά τραγούδια και στεφανώνων τους Αντάρταςμε λουλούδια.30' κατελήφθη υπό του 9ου Λόχου η ΓΟΥΡΙΤΣΑ. το λιμάνι σε πολλά σημεία το δρόμο ΒΟΛΟΥ προς ΑΓΡΙΑΝ. Ο ΕΔΕΣ ειδικώτερα αναπτύσει δράσιν και ο ίδιος φαίνεται και ως καθοδηγητής των άλλων.Π εισήλθον εις την πόλιν κατέλαβαν διαφόρους στρατωνισμούς και διατήρησαν την τάξιν . Ο λαός του ΒΟΛΟΥ σύσσωμος με λουλούδια και τραγούδια περιμένει την είσοδο των Ανταρτών στην πόλιν.

Μετά την είσοδο του ΕΛΑΣ και την αποκάλυψιν στοιχείων εις βάρος της αφωπλίσθη και εις ουδεμίαν υπηρεσία ασχολείται.ΔΡΑΣΙΣ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ Η δράσις της Χωροφυλακής προ της αποχωρήσεως των Γερμανών ήτο παθητική και μάλλον υποβοηθητική των Γερμανών. Τα στελέχη της διάκεινται μάλλον εχθρικώς προς το ΕΑΜ ΕΛΑΣ. .

εις Στρατώνες Πεζικού μεθ΄όλης της δυνάμεως. Εις Στρατώνες 10/Λόχος Μηχανικού. Εις Στρατώνες 12/Διμοιρία Ολμων. εις ΒΟΛΟΝ επί της οδού Δεληγιώργη 4/Ι/54 Σ. 6/ΙΙΙ/54 Σ.Δ. 11/8ος Λόχος Νέων. Εις πολυκατοικία ΚΑΠΟΥΡΝΙΩΤΗ .Δ. 1ος. Νικολάου 2/Μ. 3ος Λόχοι εις αποθήκη Στεργίου Β. Λόχος Οπλομηχανημάτων έδρα Στρατώνες Πεζικού και με 1 Διμοιρία εις Κεντρική προβλήτα και Φυλάκειον εις γέφυρα ΞΗΡΙΑ. 9/Λόχος Εμπέδων. Εις ΒΟΛΟΝ (Αποθήκη ΦΟΝ-ΚΛΕΒΕ). 15/ΙΙ ον Γραφείον . εις ΒΟΛΟΝ επί της οδού Ιάσωνος . Βάσις εις ΒΟΛΟΝ πολυκατοικία ΓΚΛΑΒΑΝΑ.Κεφάλαιον Γ΄ Επιχειρήσεις ΣΤΑΘΜΕΥΣΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΙΣ ΜΟΝΑΔΩΝ 1/Διοίκησις. 10ος Λόχος εις ΑΛΜΥΡΟΝ. (ΒΟΛΟΣ) 5/ΙΙ/54 Σ. 5η Πυρ/ρχία εις Στρατώνες.Γαμβέτα οικίαν Ζαρκάδου.ΣΚΙΑΘΟΝ. 16/Λέσχη Αξ/κών. Εις Πολυκατοικία ΚΑΠΟΥΡΝΙΩΤΗ. Εις πολυκατοικία ΓΚΛΑΒΑΝΗ (ΙάσωνοςΓαμβέτα) 17/Φρουραρχείον ΒΟΛΟΥ. Επιτελείον. 7/ΧΥΙ/γ Μοίρα Πυρ/κού Σ. 8/4η Ναυτική Μοίρα. 12ος Λόχος εις ΛΑΡΙΣΣΑ. ετέρα εις ΑΓΙΟΝ ΙΩΑΝΝΗΝ – ΑΓΥΙΟΚΑΜΠΟΥ . εις ΒΟΛΟΝ εις πολυκατοικία ΚΑΠΟΥΡΝΙΩΤΗ επί της οδού Αγ. 11ος Λόχος εις ΣΚΙΑΘΟΝ. 9ος Λόχος εις ΛΑΡΙΣΣΑ. Νικολάου 3/Λόχος Διοικήσεως.Δ.Δ. Εις ΒΟΛΟΝ. εις Στρατώνες. Εις ΓΟΥΡΙΤΣΑ και ΠΕΥΚΑΚΙΑ και Σωλήν εις Στρατώνες. Εις ΒΟΛΟΝ 14/Εφοδιασμός Συν/τος.ΒΑΛΤΟΥΔΙ . εις ΒΟΛΟΝ εις πολυκατοικία ΚΑΠΟΥΡΝΙΩΤΗ επί της οδού Αγ. εις Στρατώνες Πεζικού με την Ιην Πολυβολαρχίαν και την ομάδα ΕΠΟΝ. 13/Διμοιρία Μηχανοκινήτων. 2ος.

Ο εχθρός προέβη εις πυρπόλησιν μεγάλου αριθμού οικιών εις ΠΟΡΤΑΡΙΑΝ και ΚΑΤΗΧΩΡΙ.18/Φρουραρχείον Β. Την ιδίαν ημέραν 2 εχθρικαί περίπολοι κινηθείσαι εκ ΒΟΛΟΥ προς ΛΑΡΙΣΣΑΝ δι΄ανίχνευσιν πεδίου ναρκών εβλήθηκαν υπό . Απώλειαι του εχθρού εξακριβωμέναι 30 νεκροί και τραυματίαι. Ο εχθρός αιφνιδιάσθη και συνήλθεν μόλις μετά παρεύλεσιν 10 λεπτών ότε ηδυνήθη να βάλη κατά των ημετέρων. ΣΠΟΡΑΔΩΝ.. Την 5/10/1944 τμήματα αντιμετώπησαν επί 3ωρον εις ΠΟΡΤΑΡΙΑ εχθρική φάλαγγα εκ 12 αυτοκινήτων πλήρων στρατού. Από 1ης μέχρι 6ης Οκτωβρίου τμήματα του Ι/54 Τάγματος απηγόρευσαν την αποχώρησιν προς Βορράν εχθρικών φαλάγγων επιφέροντα σοβαράς απωλείας εις τον εχθρόν. Την 3/10/1944 τμήματα του 9ου Λόχου ενήργησαν τρομοκρατικήν επιδρομήν κατά Γερμανικού Φυλακείου ΧΑΝΙΩΝ. Την 4/10/1944 ο εχθρός εφοδίασε τα αποκεκομένα τμήματά του εις ΧΑΝΙΑ δ ι΄ αεροπλάνου. Εις ΑΛΜΥΡΟΝ. Εις ΣΚΙΑΘΟΝ 19/Φρουραρχείον ΑΛΜΥΡΟΥ. Απώλειαι ημετέρων 1 νεκρός. Ημετέρων –ΟΤην ιδίαν ημέραν τμήμα Μηχανικού το Ι/54 Τάγματος κατέστρεψε ολοκληρωτικά τη γραμμή ΝΤΕΚΩΒΙΛ Μεταλλείων ΔΟΜΟΚΟΥ ΚΑ¸ΤΣΗΣ που χρησιμοποιούσε ο εχθρός διά την μεταφοράν βενζίνης και πετρελαίου εκ των Μεταλλείων. ΓΟΥΡΙΤΣΗΣ και πολλών ΄Ολμων και εχθρικής δυνάμεως κινηθείσης από ΠΛΙΑΣΙΔΙ εις σκληράν μάχην εξεληχθείσαν εις οδομαχίαν εντός της ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ ο εχθρός κατώρθωσε να καταλάβη ταύτην. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Την 2/10/1944 Γερμανικόν Πυρκόν έβαλε σφοδρώς κατά του ΙΙΙ/54 Τάγματος άνευ ουδεμιάς ζημίας. 1 αυτοκίνητον καταστραφέν. Την 7/10/1944 ενεργήθη επιθετική κρούσις εις περιοχήν ΦΑΡΣΑΛΩΝ διά 2 ομαδικών Ολμων και μιάς Διμοιρίας Πεζικού με αποτέλεσμα την καταστροφήν 6 εχθρικών αυτοκινήτων και τον φόνο πολλών Γερμανών. τριών Πυρ/λων και 2 τάνκς υποστηριζομένων υπό των Πυρ/λων ΠΕΥΚΑΚΙΩΝ. Απώλειαι εχθρού ανεξακρίβωτοι.

2 όπλα. Εν συνεχεία την 13ην ώραν ο εχθρός επιχήρησε ν΄ανέλθη εις ΧΑΝΙΑ και να διασπάση τον κλοιόν του ΠΛΙΑΣΙΔΙΟΥ εις μάχην με τα εκεί τμήματά μας διαρκέσασα επί 6ωρον ηναγκάσθη να καμφή και τελικώς να τραπή εις φυγήν προ της εκδηλωθείσης αντεπιθέσεως των ημετέρων. Απώλειαι του εχθρού περίπου 20 νεκροί και τραυματίαι και 3 αιχμάλωτοι. 1 τούτων πλήρων στρατού εβυθίσθη και έτερον ερυμουλκήθη με σοβαρές ζημίες εις ΒΟΛΟΝ. Την 12/10/1944 ο εχθρός εκ ΒΟΛΟΥ έβαλε διά Πυρκού και Ολμων από θέσεων ΠΕΥΚΑΚΙΑ – ΣΤΡΑΤΩΝΕΣ – ΛΑΜΙΑ –ΛΑΤΟΜΕΙΟΝ και από θαλάσσης (εξ αντιτορπιλικού από 6ης πρωϊνής μέχρις 18ης ώρας) κατά των θέσεών μας ΚΑΚΑΒΟΣ . Την 11/10/1944 ημέτερος Ουλαμός Πυρ/κού εβομβάρδισε εχθρική νηοπομπή 4 σκαφών πλήρων στρατού και πολεμικού υλικού. Δύναμις 300 και πλέον Γερμανών με 4 Πυρ/λα και 2 τάνκς υποστηριζομένη υπό των Πυροβολείων ΠΕΥΚΑΚΙΩΝ – ΓΟΥΡΙΤΣΗΣ και πολλών Ολμων επεχήρησε από τας πρωϊνάς ώρας ν΄ανέλθη εις ΠΟΡΤΑΡΙΑ. Απώλειαι του εχθρού 25 περίπου νεκροί και τραυματίαι. 2 μάουζερ. Εις μάχην διαρκέσασα επί 5 ώρες τα τμήματά μας επέφερον σημαντικάς απωλείας εις τον εχθρόν και εκράτησαν τας θέσεις των τελικώς ο εχθρός ηδυνήθη την 13ην ώραν ν΄ανέλθη εις ΠΟΡΤΑΡΙΑΝ. Επικολούθησε συμπλοκή αποτέλεσμα της οποίας ήτο η υποχώρησις του εχθρού με απώλεια αλυσιδοφόρου έλκοντος Πυρ/λον καταστραφέν συνεπεία νάρκης.ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ 2 φορτηγά αυτοκίνητα κατεστράφησαν τελείως.ΜΡΑΜΟΡΑΧΗ με σκοπόν να διαλύση τα τμήματα και διέλθη διά της δημοσίας οδού . Την 8/10/1944 εχθρική φάλαγξ αυτοκινήτων κινηθείσα εκ ΒΟΛΟΥ προς ΛΑΡΙΣΣΑΝ προσέκρουσε επί πεδίου ναρκών μεταξύ ΚΑΚΑΒΟΥ . Ημέτεροι απώλειαι -Ο-. 1 ζεύγος κιάλια και πολλές εκκρηκτικές ύλες. Απώλειαι ημετέρων 3 νεκροί και 7 τραυματίαι. Ημετέρων -Ο-.ενεδρευόντων τμημάτων μας. Εβλήθησαν άπαντα τα σκάφη. άφθονα πυρ/χικά και 4 κάρρα. Εχθρικόν Πυρ/κόν έβαλε κατά των θέσεών μας. Απώλειαι εχθρού περίπου 15 νεκροί. Ημετέρων 2 τραυματίαι. Λάρυφα 1 μαρσίπ. Λάφυρα 1 Οπλ/λον. Ημέτεραι απώλειαι –Ο-. Απώλειαι εχθρού ανεξακρίβωτοι.

ταυτοχρόνως το πεζικό μας έβαλε δι΄όλων των πυρών του κατά του κινουμένου εχθρού εξαναγκασθέντος να τραπή εις φυγήν με κατεύθυνσιν αριστερά της δημοσίας οδού προς ΛΑΡΙΣΣΑΝ διά του χωρίου Διμίνι και των αντερισμάτων ΣΕΣΚΟΥΛΟΥ. 2 αυτοκίνητα πολλά κάρρα και μεταφορικά ζώα. Πυροβολικόν μας και Ολμοι έβαλλον κατά της «ΜΠΡΑΜΟΡΑΧΗΣ» αντεπίθεσις 2 Λόχων μας . Απώλειαι ημετέρων –Ο-. Την ιδίαν ημέραν ο εχθρός από πρωϊνάς ώρας έβαλλε διά πυρ/κού και ΄Ολμων εκ των Στρατώνων ΒΟΛΟΥ – ΛΑΜΙΑΣ και ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ κατά των θέσεών μας «ΚΑΚΑΒΟΣ και ΜΠΡΑΜΟΡΑΧΗ» . ΣΤΕΝ. Απώλειαι εχθρού 40 νεκροί και τραυματίαι. Περί την 8ην πρωϊνήν εχθρική φάλαγξ δυνάμεως Συντ/τος εκινήθη από ΒΟΛΟΝ προς ΛΑΡΙΣΣΑΝ τμηματικώς.ΒΟΛΟΥ . πεζή και δι΄άλλων μεταφορικών μέσων φθάσασα των θέσεών μας. Το πυροβολικόν και ο Ολμος έβαλε την κινηθείσα φάλαγγα ήτις ανεπτύχθη αριστερά και προσπάθησε να διέλθη και καταλάβη τα υψώματα «ΜΠΡΑΜΟΡΑΧΗΣ» προς υποστήριξιν των τμημάτων του. αρχείον μονάδος. τετρατρόχων. Αποτέλεσμα της μάχης απώλειαι του εχθρού περί τους 200 νεκρούς και τραυματίας. Τμήματα του 9ου Λόχου τους απέκρουσε. Ημετέρων 1 νεκρός. βλήματα όλμων και αρκετός ιματισμός και τρόφιμα Μέχρις αργά το εσπέρας το πεδίον εγκαταλείπετο από νεκρούς και τραυματίας του εχθρού. κατόρθωσε προς στιγμήν αυτό και διευκόλυνε την διάβασιν της φάλαγγος προς ΛΑΡΙΣΣΑ Τμήματα μας συμπτυχθέντα προσωρινώς. Διάρκεια μάχης 4ωρος. Λάφυρα μία μεγάλη Γερμανική σημαία Ναυτική.ΛΑΡΙΣΣΗΣ. Ο εχθρός έβαλε πλέον των 2500 βλημμάτων κατά το 12ωρον και υπό την προστασία του Πυρ/κού εκινήθη φάλαγξ 2500 ανδρών επ΄αυτοκινήτων. Την 15/10/1944 εχθρική δύναμις 100 περίπου Γερμανών εκινήθη από ΒΟΛΟΝ προς ΑΓΡΙΑΝ. εξακολούθησαν μάχην. Ημέτεραι απώλειαι 3 νεκροί και 1 τραυματίας. Εβλήθη δε υπό του Πυρ/κού μας και ενός ΄Ολμου ευστόχως. σφαίρες μυδραλίου. Την 14/10/1944 ο 12ος Λόχος εχτύπησε αιφνιδιαστικά παρά το ΣΑΚΑΛΑΡ δύναμιν 100 Γερμανών. εν συνεχεία ενεργήσαντα κυκλωτικήν κίνησιν εκ του δεξιού των ανάγκασαν να τραπούν εις φυγήν εγκαταλείψαντες όπλα και υλικά. 800 δισεκατομύρια ένα μυδράλιον.

Ημετέρων 1 νεκρός και 3 τραυματίαι. 7 κάρρα. Ο εχθρός όταν έφθασε εις το ύψος των θέσεών μας εβλήθη συνεχώς υπό των πυρών μας και εξηναγκάσθη να απομακρυνθή εκ της βολής διά ΔΙΜΙΝΙΟΥ προς ΣΕΣΚΟΥΛΟΝ και ΛΑΤΟΜΕΙΟΝ.ΛΑΡΙΣΣΗΣ διά της δημιουργίας πεδίου ναρκών με αποτέλεσμα την καταστροφήν 3 αυτοκινήτων. Απώλειαι εχθρού αρκετά σοβαραί. Απώλειαι του εχθρού πλέον των 200 νεκρών και τραυματιών. και παντοειδές υλικόν. Την ιδίαν ημέραν ο 12ος Λόχος επετέθη κατά των υποχορούντων Γερμανών από ΒΟΛΟΝ προς ΛΑΡΙΣΣΑΝ και εκυρίευσαν λάφυρα και υλικόν.εξηνάγκασε τον εχθρόν τας νυκτερινάς ώρας να την εγκαταλήψουν. Το Πυρ/κό αντιληφθέν την κίνησιν τεμάχισε την φάλαγγα εις 4 μέρη και επέφερε βαρυτάτας απωλείας στον εχθρόν όστις είχε ενισχυθεί εν τω μεταξύ δι 1 τάνγκς και αυτοκινήτων εξελθόντα της ΛΑΡΙΣΣΗΣ. Την ιδίαν ημέραν ο εχθρός δυνάμεως 3000 ανδρών και πλέον τη υποστιρίξει πυρκού και όλμων επιχείρησε να διέλθει από Βόλου προς Λάρισσαν. Απώλειαι εχθρού . Την 17/10/1944 προς 18ην εξετελέσθη σαμποτάζ επί της αμαξιτής οδού ΦΑΡΣΑΛΩΝ . Την ιδίαν νύκτα 2 τεθωρακισμένα αυτοκίνητα με 2 τάνκς περιπολόντα επί της δημοσίας οδού ανιχνεύοντα έφθασαν επί του πεδίου βομβών ενώ τμήματα του Μηχανικού έδωσαν πυρ εις εμπυρευματισμένες βόμβες είχε ως αποτέλεσμα την πλήρη καταστροφή 1 τεθωρακισμένου αυτοκινήτου και πολλών Γερμανών. Την 16/10/1944 Τα ως άνω τμήματά μας ανακατέλαβον τας θέσεις της χθες ελέγχοντα και πάλιν την δημοσίαν οδόν ΒΟΛΟΥ ΛΑΡΙΣΣΗΣ. Απώλειαι ημετέρων –Ο-. 1 μοτοσυκλέτας και 4 κάρρων πλήρη στρατού. άφθονα πυρομαχικά. Σήμερον εισήλθον τμήματα του Ι/54 Τάγματος εις ΣΤΥΛΙΔΑ. Το πυρ/κόν μας διά των ευστόχων βολών απαγόρευσε την διέλευσιν πέραν της γέφυρας «ΞΗΡΙΑ» Οι Γερμανοί ανεπτύχθησαν και διασκορπίσθησαν αριστερά. 1 αυτοκίνητον. Τα κάρρα. Συνεπεία δε της ιδίας ενεργείας ανετινάχθη εχθρικόν τάνκς. Απώλειαι ημετέρων –Ο-. Απώλειαι ημετέρων –Ο-. αυτοκίνητα και όλα τα μεταγωγικά του βαρειά φορτωμένα με υλικά παντοειδή μη δυνάμενα να διέλθουν καίονται υπό των ιδίων Γερμανών εκτός εκείνων που κατεστράφησαν από το Πυρ/κό μας.

Συνελήφθησαν 4 αιχμάλωτοι και εκυριεύθη πολεμικό υλικό. Ο ΙΙ ος Λόχος επετέθη κατ΄αυτών και τους διέλυσε αναγκάσας αυτούς να εγκαταλείψουν όλα τα υλικά των. Εκ των 53ων της εχθρικής φρουράς ΙΙ διεσώθησαν. βλήματα όλμων πυροβολικού. Ημετέρων –Ο-. Την 20/10/1944 και περί ώραν 00. Μετά πολλάς απωλείας ο εχθρός ετράπη εις φυγήν προς τα αριστερά των θέσεών μας και επωφελούμενος της νυκτός διέφυγε προς ΛΑΡΙΣΣΑΝ . Την 23/10/1944 Ο 12ος Λόχος εισήλθεν στη πόλη της ΛΑΡΙΣΣΗΣ. και να τραπούν εις φυγήν άτακτοι και άοπλοι. Την 18/10/1944 ο εχθρός επί 4ωρον έθαπτε τους νεκρούς της προηγουμένης ημέρας παρά το ΛΑΤΟΜΕΙΟΝ.30' το ΙΙΙ/54 Τάγμα ευρίσκετο εντός της πόλεως του ΒΟΛΟΥ ως η Ε.Ε 1/778 δγή μας. Εκ ταύτης περί τους 120 εφονεύθησαν καθ΄ομολογίαν αιχμαλώτου. Ημέτεραι απώλειαι 2 τραυματίαι. Επίσης επί τοποθετημένων ναρκών υπό τμήματος Μηχανικού διελθούσα υπ/πος φάλαγγα προσκρούσαν αυτοκίνητον αυτής ανετινάχθη φονευθέντων απάντων των επιβαινόντων. Λάφυρα 1 μυδράλιον με 5 κιβώτια πυρ/χικά μυδραλίου και 1 κιβώτιο πυρ/χικά αυτομάτου όπλου. Την 19/10/1944 Φυλάκειο ΠΛΙΑΣΙΔΙΟΥ και ΧΑΝΙΩΝ επεχήρησαν να κατέλθουν εις ΒΟΛΟΝ. Απώλειαι εχθρού πλέον των 200 νεκρών και τραυματιών. φυσίγγια μυδραλίου και παντοειδές άλλο υλικόν. ΚΡΙΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΕΠΙ ΔΙΕΞΑΧΘΕΙΣΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Απασαι αι επιχειρήσεις του μηνός είχον την μορφήν τακτικής . Την ιδίαν ημέραν τμήμα του ΙΙ/54 και περί ώραν 13η εισήλθεν εις ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΝ. Την 21/10/1944 12ος Λόχος εκτύπησε οπισθοφυλακή του υποχωρούντος εχθρού.ανεξακρίβωτοι. Το ίδιο πρωϊ εχθρικόν Πυρ/κόν έβαλε κατά των θέσσεων του ΙΙ/54 τάγματος. Ετέρα φάλλαγξ δυνάμεως 2000 ανδρών περίπου κινηθείσα και αυτή εκ ΒΟΛΟΥ προς ΛΑΡΙΣΣΑΝ και ενισχυθείσα διά 2 τάνκς εκ ΛΑΡΙΣΣΗΣ εβλήθη υπό των τμημάτων μας.Π. 4 αιχμάλωτοι. αυτοκίνητα. εκεί εχθρική φάλαγξ εκ 350 ανδρών ως εμπροσθοφυλακή εβλήθη υπό των πυρών του Πυρκού και Πεζικού. κάρρα.

Αι τελευταίαι μάχαι του ΚΑΚΑΒΟΥ αι οποίαι εγένοντο ως επί το πλείστον με αναλογίαν 1/10 το ολιγώτερον με την αριθμητικήν υπεροχήν πάντοτε με το μέρος του εχθρού απέδειξαν ότι τα τμήματά μας έχουν συνεχή πειθαρχία πυρός. χαρακτηριστική είναι η διεύθυνσις της μάχης και η επέμβασις των ηγητόρων διά της εφεδρείας των εις πυρ και άνδρες. Ο μην αυτός απέδειξε ότι η Μοίρα Πυρ/κού έχει αρτίως εκπαιδευθή. 3/ Να εγκριθή η λειτουργία Σχολής Καπεταναίων Λόχου. τα αποτελέσματα δε της βολής συνηγορούν εις την σκέψιν ότι η Μοίρα δύναται να ανταποκριθεί πλήρως εις πάσαν αποστολήν εντός των δυνατοτήτων βολής.διεξαγωγής μάχης. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ 1/ Να εγκριθή η λειτουργία της Σχολής Επιλοχιών και Συτιστών η οποία ήρχησε ήδη μαθήματα. . 2/ Δι΄αγοράς εκ του ελευθέρου εμπορίου διά χρηματικών ενισχύσεων και 3/ Διά συμφερουσών ανταλλαγών. ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ΄ Εφοδιασμός ΓΕΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΙΣ Ο εφοδιασμός μας σε τρόφιμα και παντοειδή υλικά γίνεται: 1/ Παρά των διαφόρων Κλιμακίων ΕΤΑ Περιοχής ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ κατόπιν χορηγήσεως σχετικής δ/γής παρά του Νομαρχιακού Αντιπροσώπου της ΕΤΑ περιοχής ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Συντ/στής Τριαντ. 2/ Να εγκριθή η επαναλειτουργία Σχολής Υπαξ/κών. αρκετά αναπτυγμένο μαχητικό και επιθετικό πνεύμα. Διά τας δύο τελευταίας μάχας αξίζει να εξαρθή το γεγονός ότι εκ μέρους των τμημάτων μας και των ηγητόρων επεδείχθη αρκούντος ανεπτυγμένη τακτική αντίληψις και ικανότητες διεξαγωγής μάχης εκ παρατάξεως εις όλας τας φάσεις εξελίξεώς της. Σκοτινιώτης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε΄ Οπλισμός Κατάστασις όπλων Γερμανικών. των 8Ι Ατομ. Αποθέματα δεν υπάρχουν. Αποδείξεις επί αποδόσει λ/σμού διά $ 196 και μετρητά $3. από Σ. ΄Ολμοι Ιταλίας Ατομ.Σ.Α μέσω Ι/54 Τάγματος μας $ 150 ήτοι σύνολον $ εις μετρητά 262 και εις αποδείξεις επί αποδόσει λ/σμού $ 196. από Σ. μακρυκάνων καλή. 5 12 808 927 88 97 7 2 118 . ΓΕΝΟΜΕΝΑΙ ΡΙΨΕΙΣ -0ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΣ Παρελήφθη το Ταμείον του διαλυθέντος 1ου Κέντρου Εφοδιασμού.Α $ 100. ΄Ολμοι Αγγλ.Σ. Αγγλικών και Ιταλικών Κατηγορί αι Πυροβόλα 47/50 Πυροβόλα 47/32 Ανταρ/κά τυφέκια Ομαδ. Ιματισμός εφθαρμένος κυρίως εις λινοστολάς και περισκελίδας ως και ελλειπής στρατιωτικός τοιούτος από πολλούς Συν/στάς.ΑΠΟΘΗΚΑΙ ΚΑΙ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ Σήμερα ο Εφοδιασμός μας έχει μόνον μία Κεντρική Αποθήκη τροφίμων και υλικών στο ΒΟΛΟ. των υπολοίπων μετρία. Πηλιορείτη $9. ΄Ολμοι Αγγλίας Πολ/λα Ιταλίας ΦΙΑΤ Πολ/λα Ιταλίας ΜΠΡΕΝΤΑ 5 3 7 3 2 7 3 29 5 Υπολ/λα ΜΠΕΡΕΤΑ Ιταλίας ΤΟΜΙΓΚΑΝ Αμερικής Τυφέκια Ιταλικά μακρύκανα Τυφέκια Ιταλικά βραχύκανα Τυφέκια Αγγλίας Τυφέκια Γερμανίας Τυφέκια ΜΑΟΥΖΕΡ Μακρύκανα Τυφέκια ΜΑΟΥΖΕΡ Βραχύκανα Τυφέκια ΜΑΛΝΙΧΕΡ Ελληνικά βραχύκ. των 8Ι Ομαδ. ΄Ολμοι Ιταλ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ΕΙΔΩΝ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ Εις άρβυλα καλή. Επίσης από Π.

π αι οποίαι καθυστερούνται καθώς επίσης καθυστερούνται και διάφοραι άλλαι χειρουργικαί επεμβάσεις επί περιπτώσεων χρονοίας σκωλικοειδίτητος. Οι τραυματίες μας που νοσηλεύομεν σήμερα ανέρχονται εις 60 περίπου η γενική κατάστασις είναι μάλλον καλή εκτός ορισμένων χειρουργικών επεμβάσεων προς αφαίρεσιν βλημμάτων κ. σάπωνος.λ.π. ενώ αφ΄ετέρω η νοσηρότης των Ανταρτών γενικά συνεχίζεται μέσα στα ίδια πλαίσια.λ. Λοιμώδη μεταδοτικά νοσήματα δεν παρατηρήθησαν ειμή ελάχιστα ως συνήθως μας απασχολεί το ζήτημα της ψώρας και σταφυλοκοκκιάσεως συνεπεία ελλείψεως αλοιφών. Οι όροι υγιεινής και διαβιώσεως των Ανταρτών στο στρατωνισμό τους ουδόλως ανταποκρίνονται με τους κανονισμούς λόγω των μεγάλων ελλείψεων που παρουσιάζουν τα οικήματα και γενικώτερα ο στρατωνισμός των.Οπλ/λα των 6.5 Οπλ/λα Αγγλίας ΜΠΡΙΕΝ Οπλ/λα Γερμανίας Μυδράλια Γερμανικά Οπλ/λα ΤΟΜΣΟΝ Υπολ/λα ΣΤΑΓΕΡ Ελληνικά Υπολ/λα Γερμανικά ΜΑΡΣΙΠ Υπολ/λα Αγγλίας ΣΤΕΝ 81 26 6 7 8 1 14 31 Τυφέκια ΜΑΛΝΙΧΕΡ βραχύκανα Τυφέκια ΛΕΜΠΕΛ Μακρύκανα Τυφέκια ΛΕΜΠΕΛ Βραχύκανα Τυφέκια Αμερικής Πολ/λα ΧΟΤΣΚΙΤΣ Πιστόλια Περίστροφα 38 13 7 4 1 85 62 ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ΠΥΡΟΜΑΧΙΚΩΝ Καλή ΡΙΨΕΙΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ -ΟΚεφάλαιον ΣΤ΄ Υγιεινή Κατάστασις Ανταρτών Η υγιεινή κατάστασις των Ανταρτών κατά τον μήνα Οκτώβριο δεν εβελτιώθη διότι αφ΄ενός τα κρούσματα της ελονοσίας εσυνηχήσθησαν με την ιδίαν έντασιν αι δε υποτροπαί της νόσου είναι συχνότεραι καίτοι η φαρμακευτική θεραπεία ενεργείται μάλλον κανονικώς. κύλης κ. . Η καθαριότης των Ανταρτών πλημμελεστάτη και σήμερον ακόμη λόγω ελλείψεως λινοστολών. λουτρών.

Διατροφή ασθενών . Κίνησις Στρατοδικίων – Καταδίκαι . Το Αναρρωτήριον των τραυματιών με 60 τραυματίας Δημητριάδος 231β. εις Στρατώνες όπου νοσηλεύονται περίπου 50 ασθενείς. Επίσης μας λείπουν μεταφορικά μέσα διά την ταχείαν μετακίνησιν των Ιατρών προς καλυτέραν απόδοσιν της υπηρεσίας των ως και μεταφορικόν μέσον διά την μεταφοράν βαρέως πασχόντων. Ως εκ τούτου η άμεσος παροχή βοηθείας εκ μέρους των Ιατρών επί εκτάκτου ανάγκης καθίσταται αδύνατος. Λειτουργούντα Αναρρωτήρια Υπάρχουν το Αναρρωτήριον του Συν/τος. αυγών και βουτύρου. οινόπνευμα κ. Το Κεντρικόν Αναρρωτήριον του Συν/τος και της πόλεως στεγαζόμενον εις Βρεφικόν Σταθμόν με 120 αρρώστους.Λειτουργία Υγειονομικής Υπηρεσίας Η Υγειονομική Υπηρεσία λειτουργεί από μεν της πλευράς της ιατρικής επιστημονικής εξυπηρέτησης κανονικώς και ικανοποιητικώς ενώ δυσχερένεται αφ΄ετέρου γενικώτερα εκ των διαφόρων ελλείψεων εις παντοειδή υγειονομικό υλικό απαραιτήτου διά την κανονικήν λειτουργία των αναρρωτηρίων διά την καλυτέραν εξυπηρέτησιν των ασθενών. Κεφάλαιον Ζ΄ Πειθαρχία Η πειθαρχία των Μονάδων αρκετά καλή. ιχθύων. βαζελίνης .λ. ΄Ελλειψις εις φάρμακα στερούμεθα από μηνός παντελώς ενέσεων και κουφέτων κινίνης. θειάφι. κρέατος.Φάρμακα Ως εκ της μεγάλης πληθόρας των ασθενών και η διατροφή είναι ελλειπής και κυρίως εκ της δυσκολίας εξευρέσεως απαραιτήτων τροφίμων. Το Αναρρωτήριον των Φυματικών με 12 Φυματικούς και θάλαμος εις Εμπορικήν Σχολήν με 25 Γερμανούς τραυματίας.π.

Τ. Ο υπάρχον ιματισμός και υπόδησις χρήζουν συντηρήσεως και επισκευής . ΄Εχομεν 50% ελλείψεις εις χλαίνας και κουβέρτες.εγκαταστάθησαν και λειτουργούν τα .Α. υποδηματοποιού. Οργάνωσις Γραφείων Συν/τος. ειδών κουρέως. Ταγμάτων. Διατροφή ανδρών κτηνών Είναι από τα οξύτερα προβλήματα τα οποία το Συν/μα αντιμετωπίζει λόγω ελλείψεως εφοδίων εις τα Επαρχιακά Κλιμάκια της Ε.-ΟΚεφάλαιον Η΄ Γενικαί Παρατηρήσεις Στρατωνισμός Ανδρών κτηνών Με την είσοδον του Συν/τος εις κατοικιμένας περιοχάς επήλθεν ουσιώδης βελτίωσις της διαβιώσεως των ανδρών από της πλευράς ταύτης. Λόχων Γενικώς οργανώθησαν . Είναι ανάγκη η Κεντρική Επιμελητεία της Μεραρχίας να επιληφθεί του ζητήματος του Εφοδιασμού του Συν/τος διότι θα έχωμεν σοβαράς συνεπείας λόγω της αδυναμίας του Συν/τος και της Τοπικής Ε. το Συν/μα αντιμετωπίζει ήδη μεγάλα προβλήματα επιδιορθώσεως των κατεστραμένων κτιρίων των Στρατώνων ιδίως εις τας υδραυλικάς εγκαταστάσεις. Εκ των ανδρών 15% στερούνται λινοστολάς και 50% στερούνται δευτέρας λινοστολής.Τ. ράπτου. Ιματισμός και Υπόδησις των Ανταρτών Με την χορήγηση 250 αρβυλών καλύπτονται αι ανάγκαι του Συν/τος. Συνεστήθη από της επομένης της εισόδου εις ΒΟΛΟΝ ειδική επιτροπή τεχνιτών Ανταρτών η οποία επελήφθη του έργου τούτου και παρουσίασε ήδη αρκετά ικανοποιητικά αποτελέσματα. πλην όμως αντιμετώπισε ανυπέρβλητες τεχνικές δυσχέρειες. Επίσης τα κτήνη ευρίσκονται όσον αφορά την στέγασίν των εις καλυτέρους σταύλους πλην όμως το ζήτημα του ποτίσματος λόγω μη επισκευής εισέτι των υδραυλικών εγκαταστάσεων είναι αρκετά δυσχερές.Α ιδίως τραγική είναι η κατάστασις των ασθενών λόγω ελλείψεως επαρκών τροφίμων διαίτης.

Γραφεία εις ολόκληρο το Συν/μα επί πλέον της του Μ. ΠΗΛΙΟΡΕΙΤΗΣ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ Ιην ΜΕΡΑΡΧΙΑΝ (υ.α) .Ε του Συν/τος εκρίθη απαραίτητος η οργάνωσις Δ/σεως Διαβιβάσεων – Υπηρεσίας Μεταφορών – Υπηρεσία Περισυλλογής πολεμικού Υλικού πράγμα που διευκόλυνε πάρα πολύ την εν γένει ομαλήν λειτουργίαν της εσωτερικής υπηρεσίας του Συν/τος. οπλασκίας εις τρόπον ώστε η εμφάνησις των ανδρών εις σύνολον και ατομικώς να είναι εμφανίσιμος και στρατικοποιουμένη.Δ 54ου Συν/τος τη 10/11/1944 Η Διοίκησις (Τ. ΄Ηδη ήρχισε η εκπόνησις προγραμμάτων τεχνικής και τακτικής καταρτίσεως των ανδρών και στελεχών. ΜΑΛΛΙΑΡΟΣ Π. Εκπαίδευσις των Ανδρών Ευθύς μετά την είσοδον εις ΒΟΛΟΝ ήρχισε εκπαίδευσις των ανδρών κυρίως εις ασκήσεις πυκνής τάξεως. Σ.τ. Ανασυγκρότησις Συν/τος ΄Ηρχισε η ανασυγκρότησις του Συν/τος σύμφωνα με τας κοινοποιηθείσας δ/γάς της Μεραρχίας.Υ) Κ. η δε αντιμετώπισις των διαφόρων προβλημάτων εγένοντο μάλλον επιτυχώς.

Π 4913 Κοινοποιούμε το υπ΄ αριθμ.Σ του Γεν.Υ) Κοινοποίησις Α. Ε.Δ ΧΙΙΙ Μεραρχίας 12-11-44 Δ. Σ.Ε.Σ ΧΙΙΙ ΜΕΡΑΡΧΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΠΙΤΕΛΙΚΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΙΙ α Διαταγή Αριθμ.Δ.Π 10396/2-11-44 δελτίο πληροφοριών περί Ε. Στερεάς ΧΙΙΙ εφ.Δ Η. 52 Συν/τα) Διά την ακρίβειαν Μοίρα Πυρ/κού Το ΙΙ ον Γραφείον ΧΙΙΙ Λόχος Μηχανικού (Τ. 42.Δ.Α. Στρατηγείου. 7/Ε.75 Ε. ΙΙΙ Σ. Μεραρχία Γραφεία ΙΙ. .Π.Α.Λ. Ματσούκας Υποστράτηγος Παραλήπται (16.

Εφοδιασμός. τη τρομοκρατία. Η γενική σύνθεση των Μονάδων του ΕΔΕΣ είναι περίπου η παρακάτω: Ομάδα μάχης επτά ή οκτώ άνδρες με ένα οπλοπολυβόλο και ένα υποπολυβόλο.Α.Ε. Στις 4/10 μεταφέρθηκαν από το Ιραμέτ στην ΄Αρτα 4 κάρρα με βλήματα πεδινού πυρ/κού που δεν ανετίναξαν οι Γερμανοί. Στην ΄Αρτα σταθμεύει η Ι Ταξιαρχία υπό τον Κωνσταντόπουλονν Κ. Εξακολουθεί ακόμη να κατέχει την Λευκάδα που σύμφωνα με την παραπάνω συμφωνία ανήκει στην περιοχή μας και να συνεργάζεται με τους εκεί Ραλλικούς.Π 10398 Επί Ε.Σ ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΟ Δελτίον Πληροφοριών υπ΄αριθ.Λ. οι οποίοι λεύτεροι και οπλισμένοι γυρνάνε στο νησί κι΄επιδίδονται σε πλιάτσικο και καταπιέζουν τον πληθυσμό. τις πιέσεις και το εμπόδισμα της λεύτερης επικοινωνίας των πολιτών απ΄την περιοχή μας στη δικιά του και τανάπαλιν.Δ. Ε. Η διμοιρία 3 ομάδες και ο Λόχος 2 διμοιρίες (50 άνδρες περίπου). ΙΙΙ. Τάγμα δύο Λόχοι και δύο όλμοι των 81 χλμ. Οπλισμός . Στα Γιάννενα η έδρα της ΥΙΙΙ Μεραρχίας ΕΔΕΣ. Δύναμη .Εργα Η δύναμη του ΕΔΕΣ παραμένει η ίδια όπως στα προηγούμενα δελτία μας. ΙΙ.Ε. . Η έδρα του 26ου είναι στην Ακροποταμιά. Η δύναμη των Εδεσιτών μέσα στην πόλη ανέρχεται σε 600 περίπου. (2/39 και 26ον Συν/τα) και το ανεξάρτητον Τάγμα του Βοϊδαρου.Σ Ι. 7 ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΙ α Από 26 Σεπ/βρίου έως 31 Οκτ/βρίου 1944 Αριθμ.Διάταξη . Γενικότητες Ο ΕΔΕΣ και μετά τη συμφωνία της Ιταλίας εξακολουθεί τις συλλήψεις οπαδών μας.

Οι Εδεσίτες απήντησαν ότι έχουν διαταγή του Δ/του του Τάγματος του Κωνσταντινίδη να κρατήσουν το Βοτονόσι. 2 άλλα ορειβατικά πυρ/λα μεταφέρθηκαν στις 26/10 στη Φιλιπιάδα. Ανάμεναν και άλλα δύο.Π που πήγαν προς συνάντηση για να διαμαρτυρηθούν γιατί παρά τη συμφωνία αντικανονική παραμονή τους στο παραπάνω χωριό.Γαρδίκι νότια του δρόμου Γιάννενα Ηγουμενίτσα. Δραστηριότητα 1. Γιάννενα) περιοχής μας το Τάγμα Λυγεράκη που παραμένει εκεί συνέλαβε και αφόπλισε άνδρες της Ε. Το τμήμα μας ουδέν απήντησε στα πυρά και ζήτησε το φιλικό διακανονισμό του επισοδείου. Στις 17/10 στο Πέραμα (Β. Περιοχή Αράχθου 7/10 Το φυλάκιο Περάνθης ΕΔΕΣ έβαλε με σκοπευμένα πυρά ενάντια στο φυλάκιο μας Αγίων Αναργύρων. Κυβέρνηση. .Νεοχώρι . Σημειώνουμε ότι η πόλη του Μετσόβου σύμφωνα με την συμφωνία της Ιταλίας ανήκει σε μας. Το πρωϊ στις 17/10 τμήμα μας που κινιόταν προς κατάληψη του Βοτονοσίου περιοχής μας δέχτηκε πυρά από εφέδρους και μονίμους Εδεσίτες ευρισκομένους στα υψώματα Βοτονοσίου. 2. 9/10 Ο Κωνσταντινίδης με δύναμη Εδεσιτών βρίσκεται στο Ανήλιο Μετσόβου. Στις 19/10 εγκαταστάθηκε εκεί Λόχος Εδεσιτών. ΙΥ. Στις 12/10 μεταφέρθηκαν στην Πρέβεζα από Καναλάκι ένα πυροβόλο και ιματισμός.16/10 έφτασαν από τα Δερβίζιανα προερχόμενα εκ του εξωτερικού 2 πυροβόλα των 7. Περιοχή Καλαμά Στις 17/10 οι Εδεσίτες αποσύρθηκαν από τα χωριά Λαψίστα . Δηλώθηκε από τους ΕΔΕΣίτες ότι το Πέραμα και η λοιπή ΄Ηπειρος ανήκει στον ΕΔΕΣ και ότι αν κινηθή ο ΕΛΑΣ θα τον χτυπήσουν. Παραμένει ακόμη στο Πέραμα το Τάγμα του Λυγεράκη. Το Στρατηγείο του Ζέρβα μεταφέρθηκε κοντά στα Γιάννενα. Το απόγευμα της 15/10 οι Εδεσσίτες μπήκαν στα Γιάννενα. διαδίδει ότι θα καταλάβη το Μέτσοβο και ότι αν εμποδισθεί απ΄τον ΕΛΑΣ θα διαμαρτυρηθή στην Εθν.5.

επέβαλε φασιστικό καθεστώς στο νησί. Πρέβεζα 4/10 Τα τμήματά μας τα μαχόμενα στην Πρέβεζα ύστερα από συμφωνία της Ιταλίας διεπεραιώθησαν στο Ξηρόμερο.Τρομοκρατία 3/10 Δύναμη του ΕΔΕΣ. Μηχ/κού Ηλία Καραχάλιο και 100 πεζή.3. 15 στο κάστρο και 4 φυλάκια γύρω από την πόλη με 10-20 άνδρες και από ένα οπλοπολυβόλο. Από Τεμπέλη μέχρι Βληχό φυλάκια ανεξακρίβωτα. Υστερα απ΄αυτό οι πρώτοι αποφάσισαν να φυλάνε τετρακόσιους Εαμίτες ομήρους τους οποίους θα εκτελέσουν σε περίπτωση επίθεσης του ΕΔΕΣ. 4. V. Εξακριβώθηκε ότι ο Ραλλικός Βέρης πήγε στην Πρέβεζα. 13/10 Οι Ραλλικοί και ο Μαραγκός (Δ/τής ΕΔΕΣ Λευκάδας) συνεσκέφθησαν. Οι Ραλλικοί επέτρεψαν την επικοινωνία των πολιτών με το Ξυρόμερο απ΄το πρωϊ της 17/10. Από τη Πάργα στάλθηκαν στους Ραλλικούς της Λευκάδας 250 στολές και άρβυλλα και ίσως και πυρομαχικά. που κατέλαβε τους παξούς. 19/10 ΄Ολην την νύκτα της 18 προς 19 μεταφέρονταν πυρομαχικά από την Πρέβεζα στη Λευκάδα. Στη σύσκεψη ο Μαραγκός είπε ότι θα εγκαταλείψη το νησί. υπό τον Βολάνι. Συλλήψεις . Στη Καλυβόνη λόχος μηχανημάτων υπό τον Λοχ. Νησίδια Σπάρτο και Βληχό φυλάκια με ατομικό οπλισμό. Λευκάδα Στις 3/10 αναχώρησε από τη Λευκάδα για την Πρέβεζα βενζινόπλοιο που μετέφερνε ένα ορειβατικό πυρ/λο δύο αξκούς και 65 αντάρτες. 11/10 Οι δυνάμεις των Ραλλικών στη Λευκάδα είναι οι παρακάτω: Λόχος Σηκιώτη (διαθέτει 10 ατομικά τυφέκια και 4 οπλοπολυβόλα). . Λόχος Βέρη δύο αντιαεροπορικά κανόνια.

Επίσης η Βασιλική Σπερλή και η Αλέξαινα Μαγγέλου. 16/10. Παπαδημητρίου Κ. Συνεχίζεται ακόμη η συκοφαντία για τη δήθεν παράδοση από μέρους μας της Θράκης στη Βουλγαρία και της Ηπείρου στην Αλβανία. Κασιδιάρι) εμφανίσθηκε τρομοκρατική ομάδα 13 ανδρών υπό τους Εδεσίτες οπλαρχηγούς Μπουρανταίους από τη Ραβενή.) που προορίζονταν από τον ΕΔΕΣ για φρούραρχος του νησιού προσπάθησε να προμηθευθή όπλα απ΄τους Γερμανούς για να χτυπήσουν τους Κουμμουνιστάς. Τσουρής (Κοκκινιά) 4) Γρ. Δήλωσαν ότι σκοπός τους είναι να εξοντώσουν τα πολιτικά στελέχη του ΕΑΜ. και προβήκανε στη σύλληψη των παρακάτω συναγωνιστών μας: 1) Μίχταλη Ε. 6) Μιλιώτη Ι. των οποίων αγνοείται η τύχη. 3) Κολόκα Σ. Τριαντάφυλλος (Φανερωμένη) και άλλους. κακοποιήσεις και ξυλοδαρμούς μέχρι αίματος. πρόβατα κλπ. 8) Παπαδημητρίου Ν. Ο Ταγ/ρχης Στεργιούλης (. . Ενεδρεύσαντες μεταξύ Αετόπετρα και Λαύδανης τραυμάτισαν έναν αντάρτη μας. Στόρλιας (΄Αγιοι Πάντες) 2) Βενέτης Ταβαντζής (Γραιδόνια) 3) Δ. Στην περιοχή Φιλιατών πιάστηκαν με μόνη την κατηγορία ότι είναι Εαμίτες οι: 1) Γεώργ. 7) Εξάρχου Ε. 9/10.Ακροποταμιά αντάρτες του ΕΔΕΣ του Τάγματος Μίκροβα έδειραν άγρια 14 πολίτες γιατί άργησαν να προσέλθουν για αγκαρία. μας Μενέλου Σερβετά. Πιάστηκαν και κρατούνται από τους Εδεσίτες η μητέρα και η αδελφή και η γυναίκα του συναγ. Απαγορεύουν τη βοσκή των κοπαδιών του Πέτα στην περιοχή της Περάνθης και τους κατοίκους του Πέτα να μαζέψουν τις εληές κοντά στα φυλάκια τους. Πούλος (Λιάμπεη) 7) Γκολής (Μπαμπούρης) δ) Διον. Συλλαμβάνουν τους Εαμίτες και τους μεταφέρουν στο στρατόπεδο Σουλίου. 2) Παπαθανασίου Γ. Οι συναγ. Την νύχτα προς 7/10 Εδεσίτικα τμήματα (Λόχος Βράνκαλου και τμήμα Πανταζή) επέδραμον στα χωριά Στούνι και Αδρομίστα. Στην περιοχή Λαύδανι (Α. 4) Κολόκα Ι. Κάφης (Παληοκκλήσι) 6) Ιωάν. Στα Μύδια επιτάσσουν τα δυο. Στις 18/10 πιάστηκαν στην Πρέβεζα από τους ΕΔΕΣίτες ο Εθνοσύμβουλος Παπαδήμας Βασ. Σάκκας (Κόκκινο Λιθάρι) 5) Π. Στο Τσοπλαλή . 4/10.Προβαίνουν σε επιτάξεις. Λεηλατήθησαν τα σπίτια των Εαμιτών άρπαξαν ρούχα. 5) Τσόλα Λ.

Η λεηλασία είναι γενική. Οι εκτελεσθέντες υπερβαίνουν τους 250. Διάφορες Πληροφορίες 7/10. Επί νεαράς Μουσουλμάνιδος ασέλγησαν 40 Εδεσίτες. VΙ. Αντάρτες μας κινούμενοι στις 16/10 από Μπισδούνι προς Περίβλεπτον βληθήκανε από Εδεσίτες βορείως της γέφυρας Λυκοστόμου (περιοχής μας) με πολυβόλο χωρίς επιτυχία. Από Εδεσίτικη πηγή πληροφορούμαστε ότι στην ΄Αρτα στάλθηκαν 1200 ατομικές προσκλήσεις επιστράτευσης. Οι σύνδεσμοι της Αυτοδιοίκησης Νεοχωρακίου που κινούνται με έγγραφα για την επάνοδο των προσφύγων πιάστηκαν απ΄τους Εδεσίτες. επυροβόλησαν τον Λαό και τραυμάτησαν πολίτες. Κατεσφάγησαν μικρά παιδιά Τσάμηδων. Προσπάθεια επιστράτευσης μέσα στην Πρέβεζα απότυχε. Μετά την κατάληψη των Φιλιατών απ΄τον ΕΔΕΣ σημειούνται πρωτοφανείς ωμότητες. Στην ΄Αρτα παρέμειναν στις θέσεις τους όλες οι Αρχές εκτός από τους δικαστικούς. Τα πλιάτσικα τα μοιράζονται μεταξύ τους και φαγώνονται κατά τη διανομή. Σε λόγο του είπε ότι στην Ελλάδα θα εφαρμοστή πολιτικό σύστημα σοσιαλιστικό-δημοκρατικό και εθνικό και επιζητεί να . ΄Εγινε γενική επίταξη των γενικών μεταγωγικών μέσων. και ο υπεύθυνος της ΕΠΟΝ. Στα Γιάννενα οι Εδεσίτες κάνουν έρευνα στα σπίτια για ανεύρεση οπλισμού με αφορμή εκδηλώσεων συμπαθείας των Γιαννιωτών προς σύνδεσμο αντάρτη μας.Μπουτέτσης Μιχ. δάρθηκαν και κρατήθηκαν μέρες. 17/10. Νέες γυναίκες Μουσουλμάνων κλείστηκαν στο σχολείο των Φιλιατών που χρησιμοποιείται σαν οίκος Ανοχής. Κυκλοφόρησε διαταγή του Ζέρβα που ζητάει απ΄τους κατοίκους της περιοχής τους να παραδώσουν τον οπλισμό τους. 21/10 Από τα σπίτια των Ισραηλιτών της Αρτας διώχτηκαν όλοι οι Εαμίτες για να τα νοικιάσουν οι Εδεσίτες. Πληρ. Ο πολιτικός Δ/της της πόλης Χρήστος Κωνσταντινίδης αδελφός του Δ/τη της Ιης Ταξιαρχίας ΕΔΕΣ με προκύρηξη τους συνέστησε στο Λαό πειθαρχία. Στην πόλη της ΄Αρτας συνεχίζονται οι έρευνες και η χρήση του βούρδουλα.

Ισχυρίζονται ότι το Αγρίνι. 14/10.προσελκύσει συνεργάτες υποσχόμενος θέσεις. Οι Εδεσίτες έδωσαν άδεια να γίνει παλλαϊκή συγκέντρωση Εαμιτών. VII. Μεγάλη δυσαρέσκεια επικρατεί κατά των αξκών για τη συμπεριφορά τους και για την καθυστέρηση της μισθοδοσίας. 1/11. Στην Κέρκυρα τμήματα ΕΔΕΣ αφόπλισαν τμήματά μας του νησιού παρά την συμφωνία της Ιταλίας κατά την οποία εδικαιούντο να κρατήσουν τον οπλισμό τους και να υπαχθούν τακτικώς υπό τις διαταγές του ΕΔΕΣ πράγμα που δεν αρνήθηκαν. Οι κληθέντες δεν παρουσιάστηκαν. Πολλοί άρχισαν να φεύγουν. 21/10. Ο Δ/της του 2/39 Συν/τος Ζορμπαλάς πυροβόλησε τον υπασπιστή του για ερωτικούς λόγους. Στη Φιλιπιάδα μοιράστηκαν 50 προσκλήσεις κατάταξης. Δ/της Κεφαλονιάς ορίστηκε ο Τάκης Μαχαιράς. Συμπέρασμα Ο ΕΔΕΣ ευθύς αμέσως μετά την υπογραφή της Ιταλίας άρχισε τις παραβιάσεις του (Λευκάδος. Προσκλήσεις επίσης εκδόθηκαν και στην περιοχή Αράνθου με ελάχιστη επιτυχία. Οι περισσότεροι ναύτες του είναι Εαμίτες. Πληρ. Οι αδελφοί Ζώη και Ζάνου αξκοί του 2/39 έφυγαν από το Συν/μα και πήγαν στα Καστανοχώρια ύστερα από προσωπικές προστριβές με τον Ζορμπαλά. Το απόγευμα της μέρας της άφιξης (16/10) το πλήρωμα του Πάνθηρος 200 περίπου παρήλασε στην Πρέβεζα. Ο Χούτας θεωρεί τον εαυτό του απατηθέντα από τον Ζέρβα για το ζήτημα του Βάλτου και απειλεί να δράση μεμονωμένα. Ο Λαός των Γιαννίνων είναι κατά 80% Εαμικός. σύνορα Καλαμά κλπ) . Στις 10/10 αυτομόλησαν στα τμήματά μας 10 Εδεσίτες αντάρτες του Τάγματος Πανταζή. Κατ΄απόλυτα εξακριβωμένες πληροφορίες ο Εδεσίτης Τσάνος Δημήτριος πήγε από τα Γιάννενα στην Κόνιτσα με Γερμανικό αυτοκίνητο. το Μεσολόγγι και άλλες πόλεις κατέχονται από Ράλληδες και όχι από τμήματά μας. 16/10. Κέρκυρα. Στο λιμάνι της Πρέβεζας κατέπλευσαν το Ελληνικό σκάφος «Πάνθηρ» και ένα Αγγλικό ναρκαλιευτικό. Δηλώθηκε στους αντάρτες του ΕΔΕΣ ότι θα διακοπή η μισθοδοσία. Σοβαρότατες διενέξεις μεταξύ Χούτα και Κωνσταντοπούλου.

Οι πολιτικοί του φωστήρες δηλώνουν ότι θα επιβάλλουν στην Ελλάδα εν σύστημα σοσιαλιστικό .έτσι για μια ακόμη φορά ατιμάζει την υπογραφή πράγμα που είναι σύστημά του και που τον κατέστησε παρομοιώδη . Σ. ΄Ισως ενα τύπου Χιτλερικού Εθνικοσοσιαλισμού.Δ.44 Αρης Βελουχιώτης . την τρομοκρατία και την απαγόρευση των Λαϊκών συγκεντρώσεων με την επιβολή του στρατ. Γεν.11. Οι σύντομες προσπάθειες ν΄αυξήση τη δύναμή του με κάθε μέσο παρέμειναν άπρακτες. Στρατηγείου 2. Με τις συλλήψεις στελεχών μας. Νόμου και τον εξαναγκασμό οπαδών μας στην υπογραφή αποκυρηχτικών δηλώσεων προσπαθεί να καταπνίξη τα φιλελεύθερα αισθήματα του Ηπειρωτικού Λαού.Εθνικό.

ε/ Τυχόν αποτυχία της καταβαλλομένης προσπαθείας διά των σημερινών διαπραγματεύσεων είναι φανερόν ότι θα έχει ολεθρίας συνεπείας διά τον όλον Εθνικόν αγώνα. Κομνηνόν Πυρομάγουλου.Α) και της ενιαίας διοικήσεως από του ανωτάτου ως του κατωτάτου κλιμακίου μέχρι και της ομάδος μάχης συμπεριλαμβανομένης.Κ. β/ Απαραίτητος προϋπόθεσις και της συναντήσεως αυτής και πάσης άλλης συζητήσεως και ενεργείας είναι η λήψις.Κ.Σ και εξαρτάται απολύτως απ΄αυτήν. Τούτο όμως είναι ζήτημα της Κ.Λ. ΄Όμως μετά τας προτάσεις της . Δυνατόν. Αι οργανώσεις θα συζητήσουν και θα ενοποιήσουν απολύτως τας δυνάμεις των ως απολύτως ίσοι.Λ.Κ.Δ. προσκληθείς και παρακληθείς από τον κ.Μ. .76 Στρατηγόν Ζέρβαν Ν. αδελφικώς και διά το συμφέρον της Πατρίδος και μόνον. ουχί μεγαλυτέρας των δέκα πέντε (15) ημερών. ήτις διαπραγματεύεται τα ζωτικότερα της Ελλάδος ζητήματα μεταξύ της υμετέρας αντιπροσωπείας και εκείνης της φίλης Ε.Ε. Ε.Α.Κ. έχω την τιμήν να δηλώσω τα κάτωθι: α/ Δεν έχω ουδεμίαν αντίρρησιν να συναντηθώμεν προσωπικώς. της αποφάσεως περί πλήρους ενοποιήσεως των ενόπλων δυνάμεων όλων των οργανώσεων (Ε. εντός τακτής προθεσμίας.Λ.Σ – Ε.Α.Ε. κατά συνέπειαν.Α.Σ – Ε.Α. να πραγματοποιηθή μόνον κατόπιν εγκρίσεώς της.Ε.Α εν τούτοις. γ/ Ζήτημα «νικητών» και «ηττημένων» δεν υφίσταται. Καίτοι δεν αποτελώ μέλος της αντιπροσωπείας του Ε. δ/ Τα ζητήματα των διοικήσεων των ενιαίων μονάδων του Ενιαίου Εθνικού μας Στρατού και τα συμπαρομαρτούντα αυτοίς τεχνικά ζητήματα θα λυθούν εν τη προόδω των συζητήσεων διά της εξευρέσεως των καταλλήλων προσώπων. από τας ενταύθα συσκεπτομένας αντιπροσωπείας .Σ.

15135 Διαταγή Γενική Παρά 3ου Αγγλικού Σώματος Στρατού διαβιβάσθησαν παράπονα ότι από Θηβών μέχρι Μακεδονίας δεν υπάρχει πλήρης συνεργασία μεταξύ Αγγλικών και ημετέρων τμημάτων Στοπ.11.Υ) 77 ΕΛΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΟ Ραδιογραφικώς ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ . .1944 Πρόθυμος ΑΡΗΣ ΒΕΛΟΥΧΙΩΤΗΣ Αντ/φον του προσωπικού Αρχείου Υπος/γου Δούκα Στέφ. Εύχομαι να διέπη και υμάς το αυτό πνεύμα και ο αυτός πόθος.Ε μας και του Γενικού μας Στρατηγείου. Τοιούτον τι αν συμβαίνει είναι απαράδεκτον και λίαν επιζήμιον εις συμφέροντα αγώνος Στοπ. Εξετάσατε και αναφέρατε αμέσως αν συμβαίνη τοιούτον τι και ποίοι υπεύθυνοι ίνα λάβωμεν μέτρα συμμαχικαί αλλά και φιλικαί Στοπ.ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΙ Αριθμ.Κ. Μετά τας εδώ συζητήσεις και την αποστολήν του παρόντος εις υμάς είναι επίσης και ηλίου φαεινότερον ότι η τεραστία ευθύνη απέναντι του Λαού μας και της ιστορίας διά την αποτυχίαν αυτήν θα βαρύνει απολύτως υμάς. Μυρόφυλλον 16. Επίσης ότι εις τας περιοχάς ταύτας εξασκείται πίεσις επί πληθυσμού όπως μη ομιλούν προς ΄Αγγλους και αναπτύσσουν σχέσεις μετ΄αυτών Στοπ. (Τ. στ/ Εφορμούμαι υπό αγαθού πνεύματος και πιστεύω ότι είναι πραγματοποιήσιμα τ΄ανωτέρω.

ώστε .Εκδώσατε διαταγάς προς άπαντας και συνεννοηθήτε μετά πολιτοφυλακής και ΕΑΜικών οργανώσεων ίνα και εκ μέρους των ληφθώσιν ανάλογα μέτρα.

(2) Διά την ακρίβειαν Το ΙΙ Γραφείο 78 ΕΘΝΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ Ε.Δ.τε) ΙΙΙ και ΙΙ α Γραφ.Συν/τος 24-11-1944 Ιη ΜΕΡΑΡΧΙΑ Το 54ον ΣΥΝ/ΓΜΑ ΠΕΖΙΚΟΥ 54ον Σύνταγμα Αριθμ. Πρωτ. Στρατηγείου Κοινοποίησις Σ.Λ.Σ Αποστολήν (υ.ραδ/κών ανοικτά VI Ταξιαρχία -Ταξ.VI.IX.VIII. Λαμβάνομεν την τιμήν να υποβάλλωμεν συνημμένως αντίγραφα .Μ.Στερεάς – ραδ/κώς ανοικτά ΧΙΙΙ Μεραρχίαν Τάγμα Φρουράς Γεν.Α.Σ Σ.Δ.X.XI.Ν εις Βόλον. Ιππικού . Σ. Γεν.Μακεδονίας.δημιουργηθή λίαν φιλική ατμόσφαιρα Στοπ.Μ.XIII . Α.ΙΙ.Π 2308 Προς Την Ιην Μεραρχίαν Περί δημιουργηθέντος ζητήματος διά τον σχηματισμόν Ναυτικής Διοικήσεως και πολεμικού λιμένος υπό του Β..Στρατηγείου 16-11-1944 Στέφανος Σαράφης ΄Αρης Βελουχιώτης Παραλήπται Ι.ΙΙΙ.Ο. Αναφέρατε εκτέλεσιν Στοπ.ραδ/κώς ανοικτά Ο.

Του απαντήσαμεν ότι θ΄είναι πολύ άσχημη μια τέτοια ενέργεια την ευθύνην της οποίας δεν θα έχει ο ΕΛΑΣ. κατόπιν σχετικής αιτήσεώς μας γενομένης από της 19ης τρέχοντος. Τον αντικρούσαμε λέγοντες ότι το Επιτελείον του Ναυτικού ή οι οποιοιδήποτε άλλοι αρμόδιοι ώφειλαν να είχαν λάβη όλα τα μέτρα διά την παραχώρησιν του λιμένος ή οι αρμόδιοι της αποστολής και διανομών τροφίμων να ρυθμίσουν αυτά βάσει της υφισταμένης καταστάσεως και όχι επί υποθετικών μελλοντικών τοιούτων. Χόπ. Ο ίδιος θα κανονίση τον περί τον λιμένα χώρον που θα χαρακτηρίση ως ναυτικήν ζώνην. ο Α. Μετά την αναχώρησιν των ως άνω Αξκών του Β.Α.των διαταγών που μας επέδειξε σήμερον ο Πλοίαρχος του Β. διετάχθη παρά της ΕΜ-ΕΛ ο μη ερχομός φορτίων τροφίμων εις Βόλον . Γολέμης ζητά την παραχώρησιν του λιμένος Βόλου εις το Β. Μας επανέλαβε ότι αναμένεται ένα σκάφος πλήρες τροφίμων το οποίον θα απαγορεύση να εισέλθη εις τον λιμένα και να εκφορτώση αν δεν διευθετηθή η υπόθεσις του λιμένος. Του εγνωρίσαμεν ότι εις την Ιην Μεραρχίαν ανεκοινώθη παρά του παρ΄αυτής Αγγλου Αξκού ότι κατόπιν επεισοδίου μεταξύ ΄Αγγλών και ΕΛΑΣ Βόλου. Εις τας διαταγάς αυτάς περιέχεται και ο σκοπός της ιδρύσεως του πολεμικού λιμένος και της Ναυτικής Διοικήσεως.Ν επισκεφθήκαμε τον ΄Αγγλον Ταγματάρχην της ΕΜ-ΕΛ κ.Ν κ. Ακόμη εδήλωσε ότι η μη παραχώρησις του λιμένος παρακωλύει την εκτέλεσιν της αναταθείσης εις αυτόν υπηρεσίας και καθυστερεί τον ερχομόν και εκφόρτωσιν φορτίων τροφίμων διά τον Λαόν της Θεσσαλίας επιρύχνων ούτω εμμέσως την τοιαύτην ευθύνην εις ημάς. Κατά συζήτησιν διεξαχθείσαν μεταξύ του ως άνω Πλοιάρχου. Γολέμης. ενός ακόμη Πλωτάρχου και της Διοικήσεως του 54ου Συν/τος. Ακόμη η σημερινή κατάστασις και Δ/σις του λιμένος εις ουδέν εμποδίζει τον ερχομόν ή εκφόρτωσιν τροφίμων.Ν και την απόσυρσιν της Φρουράς του ΕΛΑΣ. Εμείς θα συνδράμωμεν οιονδήποτε αρμόδιον εκφορτώσεως και παραλαβής δι΄όλων των διατιθεμένων μέσων η δε φρούρησις του λιμένος δεν δύναται λογικώς να επιδρά εις τον ερχομόν ή μη τροφίμων. καθόσον ο αγωνιστής και παινόμενος Λαός ουδεμίαν υποχρέωσιν έχει να ταλαιπωρείται ή να εγκαταλείπεται επειδή συμβαίνει ή το δικό τους Επιτελείο να έχη λάθος ή το δικό μας.

ΓΡΑΦ. των προσώπων που ερχόμεθα εις επαφήν υπηρεσιακώς.000 περίπου τόννων το οποίον διετάχθη παρά του Γολέμη να παραμείνη και παραμένει έξωθι του λιμένος.και επειδή δεν έχωμεν υπ΄όψιν μας τοιούτον επεισόδιον ήλθαμε για να αρθή τυχόν υφισταμένη παρεξήγησις. Σημειούμεν ότι αφίχθηκε σήμερον το απόγευμα σκάφος 6. τας οποίας γνωρίζουμεν προκειμένου περί του κ. Του εξηγήσαμε ότι θα ήταν πολύ ταπεινή μια τέτοια σκέψις και πολύ προσβλητικό αυτό που λέγει. Ακόμη μας είπε ότι ασφαλώς φέρνομε δυσκολίες στον Πλοίαρχο κ. αντιθέτως ευρισκόμεθα εις πολύ φιλικάς σχέσεις και ότι πιθανόν το Ναυτικόν να προέβη εις τοιαύτην ενέργειαν. χωρίς ακόμη να μας γνωρίση τα αποτελέσματα των ενεργειών του. Μας εξήγησε ότι το Ναυτικόν (Βρετανικό ή Ελληνικό είναι το ίδιο) είναι υπεύθυνο και αρμόδιο διά τας μεταφοράς και εκφορτώσεις τροφίμων και ότι αυτός θα ενεργή από της στιγμής που τα είδη θα ευρίσκονται επί της ξηράς (έξω της Ναυτικής ζώνης). ΙΙ α και Επείγον ΑΝΟΙΚΤΟ - . Γολέμη διότι είναι Βασιλόφρων. Μας απήντησε ότι δεν έγινε τέτοιο επεισόδιον. Γολέμης ούτε εμείς ούτε αυτός. Του ζητήσαμε να επέμβη διά την εκτέλεσιν των μεταφορών και εκφορτώσεων κατά ένα τρόπον σύμφωνον με την υφισταμένην κατάστασιν μέχρι ρυθμίσεως της τελικώς παρά των αρμοδίων οι οποίοι εν προκειμένω δεν είναι ούτε ο κ. Γολέμη αλλά και δεν μας ενδιαφέρουν. Δεν μας χαρακτηρίζουν εις την εκτέλεσιν του στρατιωτικού μας καθήκοντος τοιαύται επιρροαί εκ των ατομικών πεποιθήσεων. Μας υπεσχέθη ότι θα ενεργούσε. 79 ΕΛΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΟ ΡΑΔΙΟΓΡΑΦΙΚΩΣ ΕΠΙΤΕΛ.

Α (υ. Φορτίου Στοπ. Γεγονός μας προυξένησε κυριολεκτικώς κατάπληξιν Στοπ. Πλοίαρχος και πλήρωμα εκρατήθησαν Στοπ.τ. Απόδοσιν Πλοίου Στοπ. Παρακαλούμεν εξετάσατε επειγόντως Στοπ. Διατάξατε άμεσον απόλυσιν τυχόν κρατουμένων Στοπ. Τμήματος Σ.Μ Μακεδονίας Αριθμ. Χρημάτων και Ταχυδρομείου.ε) Δ/ση ΕΛΑΝ Ακριβές αντίγραφον ΙΙ α Γραφείον Το ΙΙ α Γραφείον . Τοπικαί αρχαί ΕΛΑΣ υπεσχέθησαν απόδοσιν και δεν απεδόθη εισέτι Στοπ. Στοπ. Εγένοντο διαπραγματεύσεις απόδοσιν Στοπ. Επιβάλατε αυστηράς κυρώσεις τυχόν υπευθύνους Στοπ. Πλοίον και φορτίον τετρακόσια πενήκοντα λίρες και ταχυδρομείον κατεσχέθησαν Στοπ. 3-12-44 ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΑΡΑΦΗΣ ΑΡΗΣ ΒΕΛΟΥΧΙΩΤΗΣ Κοινοποίηση Αρχηγόν Αμερικαν.Δ/ΣΗΝ ΕΛΑΝ Ο. Αναφέρατε και εις ημάς επειγόντως ενεργείας και αποτελέσματα το ταχύτερον Στοπ. 16678 Αμερικανικόν τμήμα Συμμαχικής Αποστολής καταγγέλει Αμερικανικόν ιστιοφόρον Γκλόρια συνελήφθη υπό τμημάτων ΕΛΑΣ εις Αγίαν Λαύραν παρά το ΄Αγιον ΄Ορος την εικοστήν τετάρτην Σεπτεμβρίου Στοπ.Σ.

Η λογοκρισία επί μεν των στρατιωτικών θα γίνεται ως μέχρι τούδε υπό των προϊσταμένων των Μονάδων. Μεταφορά αλληλογραφίας ιδιωτών θα γίνεται μόνον υπό των ταχ/κών γραφείων. Ε.Π. Αποστολής. το οποίον θα λογοκρίνη την αλληλογραφίαν των πολιτών.Π. οι οποίοι θα σφραγίζουν και μονογράφουν την αλληλογραφίαν μετά την λογοκρισίαν επί των πολιτών υπό των κατά τόπους Ε. Ευνόητον τυγχάνει ότι όπου δεν υπάρχει τμήμα Ε. το οποίο να εγκατασταθή εντός του ταχ/κού Γραφείου. Απαγορεύεται απολύτως μεταφορά αλληλογραφίας παρ΄ιδιωτών.80 ΕΘΝΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ ΕΛΑΣ Ι ΜΕΡΑΡΧΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΔΙΑΒΙΒΑΣΕΩΝ ΑΡΙΘ.12. Προς τούτο να συσταθή συνεργείον εκ 2-3 καταλλήλων συναγ. Στρατηγείου από σήμερον και μέχρι νεωτέρας διαταγής επιβάλλομεν λογοκρισίαν επί παντός είδους Δ/σεων πλην των της Συμμ. κάθε παραβάτης της τελευταίας παραγράφου της παρούσης θα παραπέμπεται στο Στρατοδικείο.44 Διαταγής του Γ.Ε 1004 ΔΙΑΤΑΓΗ Κατόπιν της υπ΄αριθ. αξκών ή υπαξκών . 2094/2. Λάρισα τη 4.44 Διά την ακρίβειαν . Πολιτοφυλακών.Π η αλληλογραφία θα γίνεται δεκτή αλλά θα αποστέλλεται προς λογοκρισίαν εις το πλησιέστερο τμήμα της Ε.ΠΡΩΤ.12.

Υ) Κίσσαβος (Αντ/ρχης) Γ.Η Δ/νσις Δ/σεων Μεραρχία (Τ. .

Ε.Τ. Πρωτ. Τ. Φρουραρχεία Λαρίσης.Λ.Μηχανικού Γενικό Νοσοκομείο.Τ. 54 Συντάγματα Μ.Παραλήπται 4. Δ/σεων. Μεραρχίαν και Σ. 5. Εφ. Ι/38. Καρδίτσης. Περ. 15559/15582/22-11-44 Διαταγήν του Γενικού Στρατηγείου περί ανασυστάσεως Διευθύνσεων Επιμελητείας εις τας Μεγάλας Μονάδας Συνιστώμεν Την Δ/νσιν Επιμελητείας της Μεραρχίας με προσωπικόν το ίδιον το του τμήματος Εφοδιασμού της Μεραρχίας το οποίον υπήγετο μέχρι σήμερον υπό την Διεύθυνσιν του Ι Επιτελικού Γραφείου. 81 Ε.Πυρ/κού. Τα καθήκοντα του Διευθυντού της Επιμελητείας Αναθέτομεν Εις τον συναγ.Δ.Α.Τ Κεντρικών Τ. 11878 ΔΙΑΤΑΓΗ Κοινοποιούντες κατωτέρω την υπ΄αριθ. Λοχαγόν (Ιεραρχίας Καπεταναίων) Μπανιάν .Π Θεσσαλίας διά την άμεσον κοινοποίησιν εις τα αυτών τμήματα. Ορχος Πυρ/κού Λόχοι Δ/σεως.Τ.Σ VIII ΜΕΡΑΡΧΙΑ ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ Ι Αριθ. Διλ. Τρικάλλων. Βόλου Κοινοποίησις Ιην εφ.

Λοχαγόν Μπανιάν Βασίλειον το Αρχείον του Τμήματος Εφοδιασμού της Μεραρχίας και ν΄αναφέρη ημίν την εκτέλεσιν.Υπασπιστής Ι.Υ) Δ/νσις Δικαστικής Υπηρεσίας Δ/νσις Ελέγχου Λάζαρος Παπάζογλου Κλιμάκιον ΕΤΑ Περιοχής Ηπείρου Ταγ/ρχης Πεζικού .Καπετάνιος) Παραλήπται VI.τ. Λοχαγόν καπετάνιον Μπανιάν Βασίλειον ον η Μεραρχία κρίνει τον πλέον κατάλληλον διά την υπηρεσίαν ταύτην αξ/κόν της Σαρδήνινα.ΙΙ.ΙΙ β.Αντ/ρχης .Βασίλειον. 5 Δεκεμβρίου 1944 VΙΙΙ Μεραρχία Γ.Μεραρχία Λοχαγός Καπετάνιος Μπανιάς Βασίλειος Δ/νσις Επιμελητείας Μεραρχίας Κοινοποίησις Διά την Ακρίβειαν Γενικόν Στρατηγείον (υ. ΙΙΙ Επιτελικά Γραφεία (Τ.ΙΙ α.ΑΥΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ (Υποστράτηγος) ΗΡΑΚΛΗΣ (Εφ.α) παρακαλείται να περιβάλη διά της εγκρίσεώς του την ανάθεσιν των καθηκόντων του Δ/ντού της Επιμελητείας εις τον συναγ. Ταγ/ρχης Πεζικού Παπάζογλου Λάζαρος να παραδώση εντός της σήμερον εις τον συναγ.τ. Το Γενικόν Στρατηγείον προς ο κοινοποιείται η παρούσα (υ. Ο Διευθυντής του καθ΄ημάς Ι Επιτελικού Γραφείου συναγ. VIII Εφ. VII Ταξιαρχίαι 3/40 Συν/μα Ευζώνων VΙΙΙ Μοίρα Πυρ/κού.α) Το Ι Γραφείον Επιτελάρχης Μεραρχίας .

Τα Αρχεία των ανεφοδιαστικών τμημάτων των Ι Γραφείων των μεραρχιών να παραδοθώσι στις ως άνω υπηρεσίες.Α. Σ. Στρατηγείου 20-11-44 ΑΡΗΣ ΒΕΛΟΥΧΙΩΤΗΣ . Μονάδων που ζητούν την ανασύσταση των Δ/σεων Επιμελητείας Ανασυνιστώμεν Τας διευθύνσεις ταύτας των Μεραρχιών και Εντε λ λ όμ ε θ α Όπως ανατεθώσιν αύται σε καταλλήλους και ικανούς αξ/κούς της ειδικότητας κατά το δυνατόν του Οικονομικού.Σ ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΟ ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ Ι Αριθ. Γεν. 15582 ΔΙΑΤΑΓΗ ΄Εχοντες υπ΄όψει 1/ Τον προσωρινό Κανονισμό Επιμελητείας του ΕΛΑΣ. ως εφοδιαστικών τμημάτων από το Ι Επιτελικό Γραφείο των Μεραρχιών και 4/ Σχετικές αναφορές των Μ.Ε. τα ονοματεπώνυμα των οποίων να μας αναφερθώσι.Λ.390/7-5-44 Δγή της Γραμματείας Στρατιωτικών. 2/ Την υπ΄αριθ. που προβλέπει την ύπαρξη Δ/σεων Επιμελητείας στις Μεγάλες Μονάδες.Δ.15559. 3/ Το ότι εξέλειπαν οι λόγοι της εξαρτήσεως των υπηρεσιών τούτων. που για λόγους εξοικονομήσεως προσωπικού για τη πλαισίωση της ΕΤΑ κατήργησε προσωρινά τις Δ/σεις Επιμελητείας των Μεραρχιών.

82 ΠΡΩΤΟ Κ Ο Λ Λ Ο Ν ΠΑΡΑΛ ΑΒΗΣ ΑΥΤΟ ΜΟ Λ ΩΝ Εν Βόλω σήμερον την 6 Δεκεμβρίου 1944 ημέραν Τετάρτην ο υπογεγραμμένος ΄Αγγλος WARD Ταγ/χης παρέλαβον από το Στρατόπεδον αυτομόλων του 54 Συντάγματος τους κάτωθι 14 Ιταλούς αυτομόλους : 1) Ntebrasatsimo Mario 2) Bonni Errico 3) Ntentesci Domenico Massareli Aggelo 5) Gianeta Antonio 4) .

6) Posoli Petro 7) Grisostomo Costantino Milicarne Roco 10) 8) 9) Ntevesco Atthuro Laconte Nikola 11) Ntisenta Domenico Bimartini Arthuro 12) .

Υ) (Τ. Σ.13) Vitari Aristide Bianti Pebo 14) Το παρόν συνετάγη εις τριπλούν. Ο Ο Παραδούς Παραλαβών (Τ.Δ.XII. 7.44 VIII ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ .Π.Υ) 83 Νο.Ε 595 ΕΠΕΙΓΟ Ν ΡΑΔ-ΜΑ ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΟ 36ον συν/μα πληροφορεί stop ΄Αγγλοι κατέλαβον χθες απάσας γεφύρας από Μεσολόγγι προς Αγρίνιον stop και Στενωπού Κλεισούρας stop Φυλάκια με άρματα μάχης stop Επίσης ότι μεταφέρουν όπλα πλησίον φυλακών Ράλληδων stop πιθανόν επιχειρήσουν οπλισμό τους stop.Ε.47 Αρ.

Λ.Αυγερόπουλος-Ηρακλής 84 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΑΥΤΟΜΟΛΩΝ ΚΑΙ ΑΙΧΜΑΛΩΤΩΝ Εν Βόλω σήμερον την 9ην Δεκεμβρίου του 1944 ο υπογργραμμένος ΄Αγγλος Ταγματάρχης Βάρντ παρέλαβον παρά του στρατοπέδου αιχμαλώτων του 54ου Συντάγματος του Ε.Σ τους κάτωθι αναγραφομένους αιχμαλώτους και αυτομόλους ανήκοντας και εις τας έναντι αυτών αναγραφομένας Εθνικότητας: Α΄ ΓΕΡΜΑΝΟΙ ΑΥΤΟΜΟΛΟΙ 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) Στίκερερ Φερδινάρδος Ματσάϊτ Βίλυ Κιέκ Γιόχαν Πέλς ΄Αλφρεντ Κούλσε Βάϊλτερ Τάφιτ ΄Αλμπερτ Λαντούτσερ Πίτεφ Νέρλιχ Βίλελμ 31) 32) 33) 34) 35) 36) 37) 38) Γιούστ ΄Ανστ Σάκλη Γιόχαν Βούσκα Φριντς ΄Ενεμαν Ιντσς Σράουφεκ Βίκτωρ Σαρφάτ Κούρτ Κλάουτκε Αρη Τσίτλοφ ΄Αντς .Α.

9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) 18) 19 20) 21) 22) 23) 24) 25) 26) 27) 28) 29) 30) Εσριχ Βάλτερ Χάασε Ροδόλφ Σουριέτερ Χέντσς Κουέν Βίλελμ Λέη Φερδινάνδος Φίκερ Βίλυ Χρήστοφ Ιωσήφ Τανκόφσκυ ΄Εριχ Πάουλι Πάουλ Λούπτικ Ενρστ Κέϊμ Λούτβικ Στρέλτσικ Χόρστ Πράτε Γιόχαν Σετλυμάϊερ Πίους Ροδόλφ Κάρρο Χιίσελ Κότφριτ Κιούν Κεράρτ Ηλτεμπράντ Χέλμαν Σίτεκ Στέφαν Βίντι Γεώρηγιος Σφάμπελ Αλούος Κετσεντόρφερ Ιωσήφ 39) 40) 41) 42) 43) 44) 45) 46) 47) 48) ΄Εγκελ ΄Οττο Τοναουπάουερ Περνάρτ Σπάνεμαμ Μιχαήλ Σαφατσέκ Ρομάν Πέκ ΄Ελμουτ Σου Καράλ Βίπερ Μάρτιν Μαλί Ραϊμόντ Βάγνερ Πέτερ Σούμαν Μπρούνο Εδραπέτευσαν 1) Χάνς Πούστ 2) Βάης Αδάμ 3) Σάντσε Περτούλτ Β΄ ΓΕΡΜΑΝΟΙ ΑΙΧΜΑΛΩΤΟΙ 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) Μάρτινακ Φίλιπς Σέρνερ Μάξ Πούχμλερ Γιόχαν Κλεονά Βίκτωρ Ρούπελ Ενριχ Λίακε Γκεράρτ Χάρτον Αντόνιο 8) 9) 10) 11) 12) 13) Πάλκιε Χάντσς Εγκελάρτ Αλφρέντ Κλάατ Πάουερ Ρίχτερ Κεράρτ Βάϊλτερ Ροδόλφ Πούτ ΄Ερμαν Γ΄ ΙΤΑΛΟΙ ΑΥΤΟΜΟΛΟΙ .

1) Ντιμαρτίνο Γκιουζέπε 26) Καράφα Γκιουζέπε 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) 18) 19) 20) 21) 22) 23) 24) 25) 27) 28) 29) 30) 31) 32) 33) 34) 35) 36) 37) 38) 39) 40) 41) 42) 43) 44) 45) 46) 47) 48) 49) 50) 51) Ντιμπενεντίτης Γκιουζέπε Φλοράν ΄Αλντο Μόνακο Σεβαστιάνο Τάσκα Στέφανο Κουινταβάλε Ντομένικο Τσεράτο Μάριο Ανιέλι Πέτρο Πασερίνι Μάριο Ρετζιόλι Γκιουζέπε Σούμα Λεονάρσο Μπροκάρδο Τσέζαρε Ματρούτση Αντόνιο Σιαμάνο Ρικάρδο Ντούκα Πέτρο Βίτολα Εουτζένιο Ντέλντο Φάουστο Μαρέγκι Ρομέο Λόνγκο Τζοβάνι Κρίκα Τσεντελάου Φερόνι Περικλή Ρομάν Ερνέστο Στόπα Τζίνο Ταμπούρο Εμίλιο Πανόντ Γκιουζέπε Γουεράτο Γουερίνο Ζανιμπόνι Πιερίνο Ντινόη Κόζιμο Γιότο Γκιουζέπε Σπαρατσίνο Σαλβατόρ Μόντι Ματθαίο Καμερόνι Βαρθολομαίο Εζινιώτης Αγγελο Βέσπα Γουερίνο Φράντο Αντόνιο Ντονάτι Ανδρέα Ανδρεϊνη Αλβάρο Πασκουαρέλι Αγγελο Καπότς Γκιουζέπε Φερέρο Αυγούστο Φαρίνα ΄Αλτο Φερέτι Αντσέλμο Ντιμάμπρο Νικόλα Ταλέντο Γκιουζέπε Βανσούλι Ρέντζο Κατσέζη ΄Αγγελο Σκαντούρο Μάριο Γαντίνι Ζέφιρο Ενπελετσέρε Στέφανο Μαριέλο Βίτο Δ΄ ΤΣΕΧΟΣΛΟΒΑΚΟΙ ΑΥΤΟΜΟΛΟΙ 1) Γιόχαν Σμήτσκα 2) Μηροσλάβα Πάϊερ 3) Γιοσέφ ΄Εμερλε 4) Παύλος Καλαμέν 5) Γιοσέφ Πέσεκ 6) Κάρολος Ντούσεκ Ε΄ ΓΑΛΛΟΙ ΑΥΤΟΜΟΛΟΙ .

1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) Πιέρ Τελέν Ορύ Ντουλενζί Ουβέρτος Μαρσέλ Γιοσέφ Βάρνερ Νοβίγκια Αντρέ Σόζ Πεκούρ Φρανσουά Βίλμ 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) Μαρσέλ Στάϊερ Ουγκίστ ΄Εντερσι Λουϊ Μπερλί Μπούλιομ Καμίλ Μίλερ Πιέρ Φρανσουά Ρόμπλι Ξαβγί Μπούτ ΣΤ΄ ΒΕΛΓΟΙ ΑΥΤΟΜΟΛΟΙ 1) Καζίρ Φίκτωρ 2) Αρσέν Φανλιφρίκ 3) Μισέλ Βίκτωρ Ζ΄ ΡΩΣΣΟΙ ΑΥΤΟΜΟΛΟΙ 1) 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) 18) 19) 20) Καρκίνοφ Αμορχάν 41) Ισλάμοφ Βασίλειος Τεμηγέφ Ανδρέας Τζηβαγέφ Ισλάμ Μπερκέφ Βελεστίν Χοντσάϊφ Χαντσομάρ Χογκαέφ Κράφ Αρπέιτ Μαμσόρ Τοτηκώφ Αδάμ Χαλκόφ Κόστια Αλτατόφ Πιότα Ταρτηέφ Αλέξανδρος Χόντοφ Μιχαήλ Χάντηκωφ Χαντεημπησέρ Γκαμπηέφ Ζαληκό Μπατρήεφ Πέτρο Σικόεφ Μιχαήλ Μπασηγιέφ Παρής Κληέφ Ζαχάρ Σηκόεκ Ελπιστικό Βάρνερ Αλεξάντερ 42) 43) 44) 45) 46) 47) 48) 49) 50) 51) 52) 53) 54) 55) 56) 57) 58) 59) 60) Μοτσάεφ Μιχαήλ Ματσηκώφ Ζατίτ Αληέφ Αχμέτ Βαματάνωφ Ζαϊτ Ζαλτάνοφ Τσοκαλίν Ηλιάσωφ Χαμπηπορλά Γκαγηγέφ Ντημπότσα Λητάγιεφ Ιβάν Φρολώφ Ιβάν Ρουσώφ Ιβάν Καρέλτσκυ Νικόλαος Σαρηπιτσένκο Βασίλειος Σημηιονώφ Βίκτωρ Μποϊκο Ιβάν Μπόϊκο Ιάκωβος Ρεμβόλ Κων/νος Κολησόφ Βίκτωρ Πολοβένκο Αντρέ Αμαλίκο Σεχρέϊ .

Ο Ο ΠΑΡΑΔΟΥΣ ΠΑΡΑΛΑΒΩΝ 85 Νο 23 Ε. Επείγον ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΟ .Ε 632 Εξ.Π.21) 22) 23) 24) 25) 26) 27) 28) 29) 30) 31) 32) 33) 34) 35) 36) 37) 38) 39) 40) Διάκονο Βασίλη Μητονκούλη Αλέξανδρο Τολπάροφ Αλέξανδρο Γκαζήεφ Νικόλαο Τσηλαχσάεφ Καρουμπέκ Ελκάνοφ Χάρητον Σαούτη Γαβριήλ Χαντηκώφ Γαλόκ Τηετήεφ Χάρητον Ιμπρακίνωφ Ζαημτήν Μουσλουνόφ Ζαουρμπέκ Κασούμωφ Μαζώτ Αζημόωφ Οσίμ Αζήκωφ Μιχαήλ Μπακατηφόρ Νικόλαος Τσαμπάεφ Αλέξιεφ Τοχάσομ Μουστά Τατάγεφ Γιαρασκά Χατιέφ Μπαουτίν Αχμέτωφ Ζατίτ 61) 62) 63) 64) 65) 66) 67) 68) 69) 70) 71) 72) 73) 74) 75) 76) 77) 78) 79) 80) Λεβέτσκυ Τεμοβέϋ Μιροσκιτσένκο Κοσμάς Μετηλίγκ Γρηγόριος Μπακούλη Αλέξανδρος Κραφζώφ Αλέξιος Μόσκα Βενκώφ Τογκώφ Νικήφορος Σαπρόνωφ Βίκτωρ Μπελεούσο Αλέξιος Σακαβάλωφ Θεόδωρος Τσιουμπρούν Αλέξανδρος Βοζαρέβητ Αλμπέρτ Νετμπάϊλο Αντόνιο Καληνητσένκο Λουκάς Τσετουγιέφ Ανατόλιο Κιούρα Ιβάν Σαβούγ Ευγένιος Μπαπήτς Ισαάκ Μπασλήτ Σερχέη Αμηνώφ Αμπήλ Το παρόν συνετάγη εις τριπλούν και υπογράφεται ως έπεται.

ΧΙΙ-44 ώρα.15 6.Ι .45 ώραν σήμερον τμήματά μας επετέθησαν από εκβολών Αράχθου μέχρι ΄Αρτας stop Κατόπιν λυσώδους αγώνος εχθρός ανετράπη stop Καταληφθέντων τμήματος κάμπου από εκβολών Αράχθου μέχρι Βαλαώρας stop Χωρίον Λίμηνι stop Επί υψώματος Βαλαώρας τμήμα τούτου μέχρι 200 μέτρα Νοτίως προφήτου Ηλία stop Μάχη λυσώδη καθ΄όλην την ημέραν stop Συνεχίζεται ευνοϊκώς stop Παραλειφθείσας υπό εχθρού εφεδρείας ΚΑΤΛΑΡΑ υποστίριξιν του υπό 4 πυρ/λων stop Και πλήθους όλμων stop Απώλειαι εχθρού σοβαραί stop Εκ των οποίων εξακριβωθείσαι stop Νεκροί εξήντα εν οις και δύο Ταγματάρχαι stop Τραυματίαι 150 stop Αιχμάλωτοι 162 εκ των οποίων 12 αξιωματικοί stop Λάφυρα stop Τρεις όλμοι ομαδικοί stop Δύο ατομικοί stop Δύο πολυβόλα stop Οκτώ οπλ/βόλα stop Εκατό τυφέκια stop και άφθονα πυρομαχικά stop Απώλειαι ημετέρων αναφερθείσαι μέχρι στιγμής νεκροί 20 stop τραυματίαι σαράντα stop Επί υπολοίπου τομέως Μεραρχίας αψιμαχία stop.ΙΧ Μεραρχίας 21. VIII Μεραρχία Αυγερόπουλος Ηρακλής . 22.

Μπιζάνι .Αυγό .Ελληνικό stop Πάντα και άπαντα ναι stop Κατελήφθησαν χωριά Καστρίτσα stop Πλατανιά stop Κατσίκα stop Μπάφρα stop Κουτσελιό stop Νέα Καισαρία stop Κολονιάτες stop Αμπέλια stop Μπιζάνι stop Γουρίτσα stop Σερτιανά stop Αυγό Χοροκόπι stop Κυπαρισία stop Μουζάκαιο stop και Ελληνικό stop Λάφυρα είναι ομαδικος όλμος stop τρεις ατομικοί όλμοι stop Δέκα αυτόματα και πυρομαχικά stop Γ΄ Τομεύς 9ης Μεραρχίας stop Συνεχισθείσης επιθέσεως κατελήφθησαν stop Υψώματα Πουρνό χωριά Μουρσίνα.Πρεβέζης stop Και ορεινής ταύτης διά Δερβιζιάνην stop Διαφυγή αυτή θα παρεμποδισθή stop και θα συλληφθεί μέγας αριθμός αιχμαλώτων και . Κοσμίρα και πόλη Ιωαννίνων stop 2ον Συμπέρασμα γενικού εξ αποτελέσματος τριημέρου επιθέσεως stop Πρώτη φάση αγώνος περατούται λίαν επιτυχως stop Ανατραπείσης κυρίως δυνάμεως ΕΔΕΣ stop Τμήματα ταύτης επιχειρούν υποχωρήσουν προς παραλίαν διά δημοσίας οδού Ιωαννίνων .86 ΕΠΕ 2329/167 ΔΕΛΤΙΟΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΔΕΛΤΙΟΝ 23-12-44 1ον Επιχειρήσεις κατά περιοχάς όπου: Α΄ Τομεύς 8ης Μεραρχίας stop Συνεχισθείσες επιθέσεις stop Τμήματα ΕΔΕΣ αμυνόμενα υψωμάτων βορίως Ιμαρέτ ανετράπησαν stop Τραπέντα εις άτακτον φυγήν stop Κατελήφθησαν χωρία Γρίμποτον Κορφοβούνι stop και υψωδείκτης 342 stop Απώλειαι εχθρού εξακριβωμέναι νεκροί 8 stop Αιχμάλωτοι 3 stop Λάφυρα δύο πυροβόλα των εβδομήντα πέντε άνευ κλείστρου stop και ένα αυτοκίνητο stop Β΄ Τομεύς Ιης Μεραρχίας stop Συνεχισθείσης επιθέσεως stop Κατελήφθη γραμμή Αμπέλια .

Δ.Γ Στρατηγείου 24-12-44 ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΑΡΑΦΗΣ ΑΡΗΣ ΒΕΛΟΥΧΙΩΤΗΣ .λαφύρων stop Εφόσον μονάδες εξακολουθήσουν προχωρούσαι κατά άξονα προωθήσεως των stop Με επιβαλλομένην ταχύτητα stop Σ.

Σ.Δ 25/12 ΄Εκτη ΣΙΓΑΝΟΣ ΠΕΤΡΟΣ Για την ακρίβεια Ο Υπασπιστής (Τ.87 Αριθμ.Σ.Υ) Ακριβές Αντίγραφο 88 Νο 35 ΕΠΕ 759 /25-12-44 ώρα 24 ΓΕΝΙΚΟΝ ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ ΑΠΩΘΗΣΑΝ ΣΗΜΕΡΟΝ ΕΧΘΡΙΚΑ . 1591 Ομάδα Μεραρχιών STOP Εις εκτέλεσιν 4561/23-12-44 διαταγής αναφέρομεν STOP Εξακριβώσαμεν ότι 2000-2500 Ιταλοί ευρίσκονται εις Βουλγαρικό Πετρίτσι STOP Προσπάθησαν διέλθουν φυλάκιά μας ίνα μπουν εις έδαφός μας STOP Φυλάκιά μας τους ημπόδισαν STOP.

Λ.Α.Σ .Π ΠΡΑΜΑΝΤΩΝ ΑΦΟΠΛΙΣΕΝ ΕΙΣ ΠΡΟΣΗΛΙΑ ΣΤΟΠ ΒΟΡΕΙΩΣ ΚΑΛΑΡΡΥΤΙΚΟΥ ΣΤΟΠ ΛΟΧΟΝ ΕΔΕΣ ΚΥΡΙΑΖΗ ΣΤΟΠ ΛΑΦΥΡΑ ΣΤΟΠ ΕΝΑ ΠΟΛΥΒΟΛΟ ΣΤΟΠ ΠΕΝΤΕ ΟΠΛΟΠΟΛΥΒΟΛΑ ΣΤΟΠ ΕΝΑ ΜΥΔΡΑΛΙΟΝ ΣΤΟΠ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΠΤΑ ΤΥΦΕΚΙΑ ΣΤΟΠ ΕΙΣ ΑΤΟΜΙΚΟΣ ΟΛΜΟΣ ΜΕ ΔΕΚΑ ΟΧΤΩ ΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΟΠ ΤΕΣΣΕΡΑ ΣΤΕΝ ΣΤΟΠ ΔΩΔΕΚΑ ΧΙΛΛΙΑΔΕΣ ΦΥΣΙΓΓΙΑ ΣΤΟΠ ΕΠΙ ΛΟΙΠΟΥ ΤΟΜΕΩΣ ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ ΟΥΔΕΝ ΣΤΟΠ.ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΕΡΑΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΟΔΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΡΕΒΕΖΗΣ ΣΤΟΠ ΚΑΤΑΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑ ΚΑΙ ΚΑΤΕΧΟΝΤΑ ΓΡΑΜΜΗΝ ΣΤΟΠ ΥΨΩΜΑΤΑ ΒΟΡΕΙΩΣ ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΟΣ ΣΤΟΠ ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΗΤΑΣ ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΗ ΥΨΩΜΑ 370 ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΑΧΗΣ ΖΑΡΚΑΔΗ ΥΨΩΜΑ 261 ΣΤΟΠ ΕΣΠΕΡΙΝΑΣ ΩΡΑΣ ΣΗΜΕΡΟΝ ΤΜΗΜΑ 39ΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΣΤΟΠ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΑΝ ΚΑΤΑΣΤΡΑΦΕΙΣΑΝ ΥΠΟ ΕΧΘΡΟΥ ΓΕΦΥΡΑΝ ΠΑΝΤΑΝΑΣΗΣ ΣΤΟΠ ΕΓΚΑΤΕΣΤΕΙΣΕ ΠΡΟΓΕΦΥΡΩΜΑ ΒΟΡΕΙΩΣ ΑΓΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ ΣΤΟΠ ΔΥΤΙΚΩΣ ΠΑΝΤΑΝΑΣΗΣ ΣΤΟΠ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΟΔΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΡΕΒΕΖΗΣ ΣΤΟΠ ΚΑΘΟΛΟΝ ΜΗΚΟΣ ΑΝΩΤΕΡΩ ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΣΤΟΠ ΥΠΟ ΑΠΟΛΥΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΜΑΣ ΣΤΟΠ ΑΠΟΚΟΠΗΣ ΠΑΣΗΣ ΚΙΝΗΣΕΩΣ ΕΧΘΡΟΥ ΑΠΟ ΒΟΡΡΑ ΣΤΟΠ Η ΑΠΟ ΝΟΤΟΥ ΣΤΟΠ ΤΜΗΜΑ Ε. VIII ΜΕΡΑΡΧΙΑ ΑΥΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ 89 ΟΡΟΙ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΑΡΧΗΓΕΙΟΥ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΞΗΡΑΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Ε.

ΑΜΦΙΣΣΗΣ .ΚΑΝΑΛΙΑ . Τοιαύτη αναχώρησις και εκκένωσις θα περατωθή μέχρι 0001 της 18ης Ιανουαρίου 1945. 4) α. Επίσης άπαντα τα μέλη των δυνάμεων του ΕΛΑΣ των οποίων ο συνήθης τόπος διαμονής είναι εντός της πελοποννήσου και άτινα επί του . 3) Αι δυνάμεις του ΕΛΑΣ αι ευρισκόμεναι επί του παρόντος εντός της πέριξ περιοχής της ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ήτις καθορίζεται εν των Παραρτήματι 2 και επί του εν τω Παραρτήματι 3 Χάρτου θα αποσυρθούν και παραμείνουν εκτός της περιοχής ταύτης εκκενούσαι την ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΝ. 2) Αι ευρισκόμεναι δυνάμεις του ΕΛΑΣ ανατολικώς και νοτίως της γενικής γραμμής της οδού ΙΤΕΑΣ .ΕΑΜ προς ρύθμισιν εκκρεμούντων ζητημάτων θα καταπαύσουν εχθροπραξίαι 0001 ώραν 15 Ιανουαρίου 1945.ΦΑΡΣΑΛΛΩΝ και εκείθεν ανατολικώς κατά μήκος της προς το χωρίον ΑΜΠΕΛΙΑ οδού και εκείθεν κατά μήκος της οδού ή ατραπού ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ .ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΝ ΚΑΒΟΣ ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΟΥ θα αποσυρθούν και θα παραμείνουν δυτικώς και βορείως της γραμμής ταύτης ήτις γραμμή λεπτομερέστερον καθορίζεται επί του εν τω Παραρτήματι 1 χάρτου ούτως ώστε να επιτραπή η ανενόχλητος χρησιμοποίησις των ως άνω οδών.κ.ΛΑΜΙΑΣ ΔΟΜΟΚΟΥ . ΄Απαντα τα μέλη των δυνάμεων του ΕΛΑΣ των οποίων ο συνήθης τόπος διαμονής είναι εκτός της Πελοποννήσου αλλ΄άτινα επί του παρόντος είναι τοποθετημένα εκεί θα αποσυρθούν εκείθεν. ΣΚΟΜΠΥ Αρχιστρατήγου Δυνάμεων ξηράς και Στρατιωτικών υπηρεσιών Συνδέσμου εν Ελλάδι και κ. Αύται εκκενώσουν όλας τας πόλεις και χωρία τα αναφερόμενα εν τω παρόντι άρθρω.Συνεφωνήθησαν υπό των υπογεγραμμένων του Αντιστρατήγου ΡΟΝΑΛΝΤ Μ. ΠΑΡΤΣΑΛΙΔΗ και Ταγματαρχών του ΕΛΑΣ ΜΑΚΡΙΔΟΥ και ΑΘΗΝΕΛΗ εκ μέρους της Κεντρικής Επιτροπής του ΕΛΑΣ τα ακόλουθα: 1) Ινα γίνωνται συνεννοήσεις μεταξύ της Ελληνικής Κυβερνήσεως και αντιπροσώπων του ΕΛΑΣ . Τοιαύτη αναχώρησις και εκκένωσις θα περατωθή μέχρι 0001 της 17ης Ιανουαρίου 1945. ΖΕΥΓΟΥ.

α. Τούτο δεν θα συμπεριλάβη πολίτας κρατουμένους υπό της Πολιτικοφυλακής του ΕΑΜ. 5) Απαντα τα μέλη των δυνάμεων του ΕΛΑΣ των οποίων ο συνήθης τόπος διαμονής ευρίσκεται εντός της Πελοποννήσου και άτινα επί του παρόντος είναι τοποθετημένα εκεί θα αποσυρθούν νοτίως της γενικής γραμμής από ΠΥΡΓΟΝ προς ΑΡΓΟΣ ήτις λεπτομερέστερον καθορίζεται εν των παραρτήματι 4 και επί του εν τω παραρτήματι 5 Χάρτου. β. οιασδήποτε εθνικότητος συμπεριλαμβανομένης της Ελληνικής Αστυνομίας και Χωροφυλακής να επιστραφή. Οι αντιπρόσωποι της Κεντρικής Επιτροπής του ΕΛΑΣ οίτινες υπέγραψαν την παρούσαν θα γνωστοποιήσουν εις τον Αρχιστράτηγον αμέσως άμα τη υπογραφή της παρούσης περί της δυνάμεως και θέσεως των τοιούτων μελών και περί της μεθόδου και οδών αποχωρήσεως αίτινες θα ευρίσκωνται υπό την επιθεώρησιν των Βρετανικών Αρχών. Απαν το συλληφθέν υπό του ΕΛΑΣ υπηρεσιακόν προσωπικόν. Τούτο θα συμπεριλάβη άπαν το Ελληνικόν προσωπικόν όπερ είχε συλληφθή υπό του ΕΛΑΣ εφ΄όσον είχεν όπλα. Η τοιαύτη αποχώρησις θα περατωθή μέχρι 0001 της 24ης Ιανουαρίου 1945. ΄Απασαι αι δυνάμεις του ΕΛΑΣ αι ευρισκόμεναι επί της νήσου ΖΑΚΥΝΘΟΥ. β. Οι ως άνω αναφερόμενοι αντιπρόσωποι θα ειδοποιήσουν τον Αρχιστράτηγον άμα τη υπογραφή της παρούσης περί της ισχύος και θέσεως των τοιούτων δυνάμεων και περί της μεθόδου και οδών αποχωρήσεως γ. Προσωπικον και δυνάμεις αποσυρόμεναι συμφώνως με τας διατάξεις του παρόντος άρθρου. Ισος αριθμός αιχμαλώτων του ΕΛΑΣ θα αφεθή υπό . νήσου ΕΥΒΟΙΑΣ νήσου ΚΥΘΗΡΩΝ και επί των νήσων ΚΥΚΛΑΔΩΝ και ΣΠΟΡΑΔΩΝ θα αποσυρθούν.παρόντος είναι εκτός αυτής θα αποσυρθούν εκεί και τότε θα υπόκεινται εις τας διατάξεις του άρθρου 5. θα αποσυρθούν και θα παραμείνουν δυτικώς και βορείως της γραμμής της περιγραφομένης εν τω άρθρω 2 της παρούσης. 6) Αι ακόλουθοι διευθετήσεις γίνονται αφορώσαι τους αιχμαλώτους.

. Αι προηγούμεναι διατάξεις θα εκπληρωθούν εις χρόνον και σύμφωνα με οδηγίας αίτινες θα εκδοθούν υπό του Αρχιστρατήγου. Απαντες οι συλληφθέντες Βρεττανοί πολίται θα επιστραφούν ασχέτως με την ταυτότητα των αιχμαλωτιστών. δ. ε. 7) Οιαδήποτε παράλειψις εκ μέρους των δυνάμεων του ΕΛΑΣ προς τήρηση των όρων της παρούσης συμφωνίας. τον τόπον όπου συνελήφθησαν ή την παρούσαν τοποθεσίαν όπου ευρίσκονται. γ. ή οιαδήποτε επίθεσις οπουδήποτε της Ελλάδος εναντίον οιονδήποτε Βρεττανικών. Κατά τον υπολογισμόν των αριθμών των αιχμαλώτων δι΄ανταλλαγήν προβλεπομένων εν τη υποπαραγράφω (α) και (β) του παρόντος άρθρου δεν θα ληφθή υπ΄όψιν ο αριθμός των βαρέως πληγομένων οίτινες θα επιστραφούν ασχέτως με τους αριθμούς. των Κτήσεων ή Ινδικών στρατευμάτων ή Υπηρεσιακού Προσωπικού ή εναντίον οιωνδήποτε Ελληνικών Εθνικών δυνάμεων ή Αστυνομίας ή Χωροφυλακής θέλει θεωρηθή ως παράβασις της εκεχειρίας.των Βρεττανών προς ανταλλαγήν.

........ του ενός Αγγλιστί και του ετέρου Ελληνιστί....... Αναφερομένη εν τω άρθρω 3 της Επισήμου συμφωνίας ότι από της θαλάσσης κατά μήκος της δεξιάς ΄Οχθης του Αξιού ποταμού προς α προς τον λόφον καλισκόπου επί του σημείου λόφου Καλισκόπου επί του σημείου όπου η από της Θεσσαλονίκης εις Πολύκαστρον...... Η σιδηροδρομική γραμμή απόχωρίζεται του ποταμού .. Υπεγράφη εν Αθήναις 22....... Χιλοπόλεως και εκείθεν εις σημείον απέχων 1 χιλιόμετρον βορείως του χωρίου Γράμμος Πύργος Αργος αναφερθείσα εν τω άρθρω 5 συμφωνίας. Στρατηγείου ΕΛΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 Περιοχή Θεσσαλονίκης...... ..... της κορυφογραμμής του λόφου αμπρί μέχρι υψομέτρου 208 (συντετ..30΄Β ώραν 11 Ιανουαρίου 1945 ΡΟΝΑΛΝΤ ΣΚΟΜΠΥ Εκ μέρους της Κεντρικής Επιτροπής του ΕΛΑΣ Ζέβγος Παρσαλίδης Μακρίδης Αθηνέλης Διά την ακρίβειαν Το ΙΙΙ Γραφείο του Γεν..... και .....Η παρούσα συμφωνία εγένετο εις διπλούν πρωτότυπον.. 707621) και εκείθεν βορειοανατολικώς μέχρι του κέντρου της λίμνης Πικρολίμνη και εκείθεν κατά μήκος της κορυφογραμμής κόκκινα χώματα συμπεριλαμβανομένου του χωρίου Ξυλοκέρατια και εκείθεν εις το 32ον χιλιόμετρον της σιδηροδρομικής γραμμής Θεσσαλονίκης Κων/πόλεως και εκείθεν εις ευθείαν γραμμήν εις την κορυφήν του όρους Παλαιομάννα και εκείθεν εις το 30ον χιλιόμετρον της Οδού Ασσίρου..

.Π 441/16/1/45...... 6 το 3 Γεν.. Ηλίας και εκείθεν προς την κορυφήν του όρους Ψηλό Λιθάρι και εκείθεν προς τους Μύλους και εκείθεν προς Ανατολάς μέχρι της θαλάσσης στοπ... Ιανουαρίου 1945 στοπ γραμμή οδηγούσα από της θαλάσσης κατά μήκος της αριστεράς όχθης του ποταμού Αλφειού μέχρι της ενώσεως του ποταμού τούτου μετά του Λήδου και εκείθεν κατά μήκος της αριστεράς όχθης του ποταμού Λήδου εις σημείον εξήκοντα πέντε χιλιόμετρα νοτίως της γεφύρας της επί της οδού Ολυμπίας Δημιτσάνης επί του ποταμού Λήδου και εκείθεν επί συνεχή απόστασιν περί 5 χιλιόμετρα νοτίως της οδού από την άνω γέφυραν προς τον Κάκαλον και προς το Λεβίδι από το Λεβίδι προς το Κακούρι και προς τον ΄Αγιον Νικόλαον εις σημείον απέχον 5 χιλιομέτρων νοτίως του Αγίου Νικολάου και εκείθεν προς νοτίαν διεύθυνσιν κατά μήκος της κορυφογραμμής του όρους βουνό Μπαρμπίρι και εκείθεν προς την κορυφήν του όρους Προφ...Σ Ιη ΜΕΡΑΡΧΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΙ ο Αριθμ. Στρατηγείου.. Πρωτ..Της συμφωνίας υπογραφείσης την .Λ.. Διά την αντιγραφήν 90 ΕΘΝΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ Ε. Η γραμμή αύτη λεπτομερώς ο καθορίζεται και επί του εν τω παραρτήματι και προς την ως άνω .......Π 29 ΔΙΑΤΑΓΗ Κατόπιν της Ε. την οποίαν κοινοποιούμεν συνημμένως εντελλόμεθα όπως άπασαι αι Μονάδες αναπτύξουν εις το έπαρκον την επαγρύπνησίν των. αναπτύσσουσαι τα αναγκαιούντα δίκτυα πληροφοριών .Α.. Ε.

Π εν τη περιοχή των. . Εγγραφα δελτία θα υποβάλωνται την 1ην και 15ην εκάστου μηνός.Α. τόσον πλησίον της γραμμής διαχωρισμού περιοχής Ε. Δελτία επί των ως άνω θα υποβάλωνται εις την Μεραρχίαν τηλεφωνικώς ή δι΄ασυρμάτου.και Π.Κ. από Βρεττανικά στρατεύματα. Δέον να παρακολουθούνται αγρύπνως αι κινήσεις και συγκεντρώσεις των εχθρικών προς τον Ε. τοιαύτα της Κυβερνήσεως Πλαστήρα ή και μικτά τοιαύτα.Λ. παρά τους όρους της ανακωχής. δέον να αποφευχθεί πάσα περίπτωσις αιφνιδιασμού. Δεν αποκλείεται να υποστώμεν σε κάθε στιγμήν απρόκλητον επίθεσιν. οσάκις υπάρχουν πληροφορίαι ενδιαφέροντος. όσον και εις το εσωτερικόν της περιοχής των άλλων τούτων.Σ στρατευμάτων.Λ.Σ από την περιοχήν των άλλων.Α. Υπ΄ευθύνην των Διοικήσεων των Μονάδων.

Σχετικά με την ανταλλαγή των βρετανών αιχμαλώτων συμφωνήθηκαν τα εξής : α) Ολοι οι Βρεταννοί αιχμάλωτοι που είναι στη Θεσσαλία θα παραδοθούν στο βρεταννό διοικητή Βόλου. 5ον. Σ.Ε του ΕΛΑΣ: Κος Ανδρέας Τζίμας Κος Κώστας Δημάκης 1. 54ον Συντάγματα ΙΙ/Ι/38 Τάγμα. Σε συμφωνία με τους όρους ανακωχής που υπογράφτηκε στην Αθήνα στις 11 του Γενάρη 1945. 91 Περίληψη των διακανονισθέντων για την ανταλλαγή των αιχμαλώτων πολέμου μεταξύ αντιπροσώπων του αρχιστρατήγου δυνάμεων ξηράς και στρατιωτικού συνδέσμου στην Ελλάδα και της Κεντρικής Επιτροπής του Ε Λ Α Σ στην Αθήνα στις 20 του Γενάρη 1945. Ι/38. Μουστεράκης (Συν/χης) Παραλήπται 4ον.Αναφέρατε λήψιν. Αντιπρόσωπος του Αρχιστρατήγου : Ταξίαρχος Ε.G.Δ.Σ.Υ) Ι. β) Ο ΕΛΑΣ θα πληροφορήση τις Βρεταννικές στρατιωτικές Αρχές τον αριθμό των Βρεταννών αιχμαλώτων που κρατούσαν στην Δυτική Ελλάδα και στην Πελοπόννησο ευθύς μόλις εξακριβώσουν τον αριθμό τους οι αιχμάλωτοι αυτοί θα ανταλλαγούν με αιχμαλώτους ΕΛΑΣ στην ΠΡΕΒΕΖΑ και στο ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ στην .Μ τη 19/1/45 Η Ιη Μεραρχία Διά την ακρίβειαν Το ΙΙο Γραφείο (Τ.΄Οντλαντ Αντιπρόσωπος της Κ.

Ρ Σάντρορντ CBE MG TD. γ) Οι Βρεταννοί μπορούν να στείλουν ότι νοσοκομειακά αυτοκίνητα. Ο ΕΛΑΣ συμφώνησε ότι θα απολύση όλους τους Βρεταννούς αιχμαλώτους χωρίς εξαίρεση. Συμφωνήθηκε ότι μια μικτή επιτροπή συνισταμένη από: Ένα αντιπρόσωπο του Διεθνούς Ερυθρού Σταυρού Τον Ταξίαρχο Φ. Το παραπάνω προσωπικό θα είναι άοπλο. Συμφωνήθηκε ότι ο σιδηρόδρομος για το Βολο μπορεί να χρησιμοποιηθή ανάλογα με τις ανάγκες. β) Οι Βρεταννοί όσο εξαρτιέται από τη δύναμή τους για την ανταλλαγή θα πάρουν αιχμαλώτους από τις τακτικές μονάδες του ΕΛΑΣ. συμπεριλαμβανομένων αρρώστων και τραυματιών. Ο ΕΛΑΣ θα δηλώση πότε μπορεί ν΄αρχίσουν οι προσγειώσεις αυτές με τον όρον ότι μπορούν να πραγματοποιηθούν. και στην περιοχή (γειτνιάζουσα) ΄Αργους ή εις άλλο κατάλληλλο σημείο πάνω στην συνοριακή γραμμή για την περίπτωση Πελοποννήσου. δ) Αοπλα αεροπλάνα μπορούν να προσγειωθούν στο αεροδρόμιο Λάρισσας για την εκκένωση των σοβαρώς τραυματισθέντων ή αρρώστων αεροπορικώς. Η ανταλλαγή θα είναι με βάση βαθμού προς βαθμό όσο αυτό μπορεί να εφαρμοσθή έχοντας υπ΄όψει τους βαθμούς αιχμαλώτων αξιωματικών του ΕΛΑΣ που κρατιούνται τώρα. στα Τρίκκαλα ή άλλο σημείο απ΄όπου πρέπει να περισυλλεγούν. Οι Βρεταννοί εγγυώνται ότι εάν δεν κρατούν αιχμαλώτους αξιωματικούς ίδιου βαθμού θα στείλουν για ανταλλαγή αμέσως επομένους ανωτέρους αξιωματικούς.περιίπτωση της Δυτικής Ελλάδας. 2. που θα καθορισθεί . Σχετικά με τη μεταφορά των αιχμαλώτων ΕΛΑΣ συμφωνήθηκαν τα παρακάτω: α)΄Ισος αριθμός θα ανταλλαγή. φορτηγά και ιατρικό προσωπικό είναι αναγκαία για την εκκένωση Βρεταννών αιχμαλώτων. γ) Ο ΕΛΑΣ δεν επιθυμεί να παραδοθούν τώρα όσοι Ελασίτες αιχμάλωτοι βρίσκονται σε νοσοκομεία σοβαρά τραυματισμένοι. Ένα αντιπρόσωπο του ΕΛΑΣ. Ο ΕΛΑΣ θα στείλη μήνυμα που θα αναφέρη πότε θα βρίσκωνται οι αιχμάλωτοι στα παραπάνω σημεία για την ανταλλαγή.

εξαρτιέται από τη δύναμή τους να φροντίσουν ώστε τα πρόσωπα αυτά (προσωπικό) να χρησιμοποιηθούν κατάλληλα και να προστατευθούν από τις Ελληνικές αρχές μετά την απόλυσή τους από το νοσοκομείο. που θα ονομασθή (καθορισθεί) από τον ΕΛΑΣ... γ) ΄Οταν αιχμάλωτοι απολύονται από τη μια πλευρά στην άλλη.από τον ΕΛΑΣ θα επισκευθούν όλους τους ΕΛΑΣίτες τραυματίες στην Αθήνα και τον Πειραιά και θα αποφασίσουν ποιοι θα ταξινομηθούν σαν βαρειά τραυματισμένοι. Τέτοιο προσωπικό θα απολυθή άνευ όρων ευθύς μόλις αναλάβουν από τα τραύματά τους. 3.. οι ΕΛΑΣίτες αιχμάλωτοι μπορεί να μη φθάσουν ταυτόχρονα με τους Βρεταννούς αιχμαλώτους εκεί. του κου Μπίκελ του ΕΔΕΣ και αντιπροσώπου του ΕΛΑΣ. Η πρώτη ομάδα θα ξεκινήση μέσα στις επόμενες δύο ή τρις μέρες. . 2/ Ο ΕΔΕΣ θάπρεπε να επισκέπτεται τακτικά όλες τις Ελληνικές φυλακές και σταθμούς αστυνομίας και να φροντίζουν ώστε όλοι οι φυλακισμένοι που είναι υποστηρικτές του ΕΛΑΣ να χρησιμοποιούνται κατάλληλα σωστά και ανθρώπινα. . Επίσης συμφωνήθηκαν τα παρακάτω: α) Οι λεπτομερειακοί διακανονισμοί για την ανταλλαγή των αιχμαλώτων θα γίνουν στο Βόλο μεταξύ του Βρεταννού στρατιωτικού Διοικητή Βόλου. δ) Αιχμάλωτοι ΕΛΑΣίτες εκτός απ΄αυτούς που θ΄ανταλλαγούν χωριστά στην Δυτική Ελλάδα και στην Πελοπόννησο θα μεταφερθούν από τους Βρεταννούς στο Βόλο.. αλλά οι Βρεταννοί εγγυώνται απόλυτα ότι·ίσος αριθμός θα αποδοθεί στο Βόλο.... β) Οι Βρεταννοί θα μεταδώσουν τις παρακλήσεις του ΕΛΑΣ στο Διεθνή Ερυθρό Σταυρό για παρακάτω: 1/ Ο ΕΔΕΣ θάπρεπε να επισκευθή όλους τους τραυματίας ΕΛΑΣίτες στα νοσοκομεία για να δή αν περιποιούνται καλά. Αυτό έγινε παραδεκτό από τους αντιπροσώπους του ΕΛΑΣ. θάπρεπε να ετοιμάση ονομαστικούς καταλόγους όλων των τραυματιών αυτών και να τον μεταδώση στον ΕΛΑΣ και θέπρεπε να αναλάβη. Λόγω δυσκολιών μεταφοράς και έλλειψις καταλυμάτων (και άνεσις) για τους αιχμαλώτους στο Βόλο.. θα επιδίδωνται και ονομαστικοί κατάλογοι των αιχμαλώτων.

δ) Οι Βρεταννοί θα μεταδώσουν στον ΕΔΕΣ. που σύμφωνα με το άρθρο 6(α) των όρων της ανακωχής πρέπει επίσης ν΄ανταλλαγούν. Σχετικά με την παράγραφο 3(β) αντιπρόσωποι του ΕΛΑΣ εδήλωσαν ότι θα παρασχεθούν πλήρεις διευκολύνσεις στον ΔΕΣ για την εξερεύνησιν. Με την λήψη της πληροφορίας αυτής τόποι και ημερομηνίες της ανταλλαγής θα κανονιστούν. χωροφυλακής ή άλλου Ελληνικού προσωπικού ένοπλου που συνελήφθησαν από τον ΕΛΑΣ. το ταχύτερον δυνατόν.Δυνάμεις ξηράς Στρατιωτικός Σύνδεσμος Ελλάδας Υπογραφή: Κ. 4. Δημάκης Υπογραφή: Α.Δ. ονομαστικούς καταλόγους όλων των ΕΛΑΣιτών αιχμαλώτων που κρατούνται από τους Βρεταννούς εξ ονόματος της Ελληνικής Κυβερνήσεως. Ο ΕΛΑΣ συμφώνησε ότι θα προωθήση στους Βρεταννούς το γρηορώτερον δυνατό ονομαστικούς καταλόγους όλων των Ελληνικών στρατευμάτων . Οι αιχμάλωτοι αυτοί θα μπορούν ν΄ανταλλαγούν στο Βόλο το αργότερο στις 28 του Γενάρη 1945 μπορούν ν΄ανταλλαγούν από τον καιρό ή άλλη πράξη του Θεού.Τζίμας Εκ μέρους της Κ. Υπογραφή:΄Οντλαντ Ταξίαρχος Δ.Α και Επιτελείον. Οσον αφορά την παράγραφο 2(δ) συμφωνήθηκε ότι οι Βρετανοί θα μεταφέρουν το προσωπικό (άνδρες) του ΕΛΑΣ που αναφέρεται στη συνοριακή γραμμή ή στη Λάρισσα εάν το επιθυμεί ο ΕΛΑΣ.Ε του ΕΛΑΣ .Αυτοί οι ονομαστικοί κατάλογοι θα υπογράφωνται τόσο από αντιπροσώπους των Βρεταννών όσο και του ΕΛΑΣ. Η καθυστέρησις σχετικά με αυτούς τους ΄Ελληνας αιχμαλώτους οφείλεται στο γεγονός ότι οι αντιπρόσωποι του ΕΛΑΣ δεν είναι ακόμη σε θέση να δηλώσουν που βρίσκονται και σε τι αριθμό εφ΄όσον δεν βρίσκονται συγκεντρωμένοι κυρίως σε ένα μέρος όπως στην περίπτωση των Βρεταννών αιχμαλώτων. αστυνομίας. 6.

Αν αντίθετα προκύψουν στοιχεία. ακόμα δε για να καταστήσουμε αδύνατη κάθε σε βάρος μας κατασκοπεία εντελλόμεθα ν΄αυξήσετε στο έπαρκο την επαγρύπνησή σας. έχοντες δε πάντοτε υπ΄όψει μας πως βρισκόμαστε σε εξαιρετικές συνθήκες και για ν΄αποφύγουμε κάθε δυσάρεστη έκπληξη. Κάθε συλλαμβανόμενος Ιταλός θα υποβάλλεται σε λεπτομερή εξέταση. μερικοί εδραπέτευσαν και ξαναγύρισαν σε πόλεις και χωριά ελεγχόμενα από μας.Μετάφρασις στις 22 Γενάρη 1945 στις 12. ΄Όταν αποδειχθή ότι ούτος δεν είναι από τους παραδοθέντες να κατευθύνεται προς παράδοσιν στο πλησιέστερο Αγγλικό τμήμα. αφού μάλιστα τέτοιου είδους ενέργειες της σημειώθηκαν και στο παρελθόν. που αποδεικνύουν ότι είχε παραδοθεί από μας στους ΄Αγγλους και έφυγε απ΄αυτούς και αυτοβούλως ακόμα θα μας τον .00 Διά την ακρίβειαν Το ΙΙ Γραφείον Υπογραφή δισανάγν.ΣΤΡΑΤΟΣ (ΕΛΑΣ) Ιη ΜΕΡΑΡΧΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΙΙ Αριθμός Πρωτ. 92 ΕΘΝ.Π 36 Εχουμε πληροφορίες πως από τους αιχμαλώτους ή αυτομόλους Ιταλούς . Α. που στάλθηκαν και παραδόθηκαν προ ημερών σε τμήματα του Αγγλικού Στρατού. Επειδή πολύ πιθανό οι Ιαταλοί αυτοί να είναι όργανα και απεσταλμένοι της Ιντέλιζανς Σέρβις. θέλοντες να παραμείνουν στις περιοχές μας αυτές.

Ιβ.45 Η ΜΕΡΑΡΧΙΑ Γ.45 VIII Ταξιαρχία Προς την ΙΙΙ Μεραρχίαν «Υποβολή προτάσεων ηθικών αμοιβών» Λαμβάνω την τιμήν να υποβάλω συνημμένως προτάσεις ηθικών αμοιβών διά τους Αξ/κούς του Στρατηγείου της Ταξιαρχίας.Σ.Ιγ.Α.Π 48 Σ. Σ.Κωνσταντάς (Υπίλ/χος) 93 Ε.Λ. Καρδίτσας (Τ.Μ τη 31.Δ.) Παραλήπτες 4.Ιε Πυροβολαρχίες Κ.2.Υ) .Υ) Ια.Ιδ. διά τας επιχειρήσεις των Αθηνών. Α. Ι/38. Μπλάνας (αντ/ρχης Καπ. μαζί με έγγραφη κατάθεσή του.Δ 7.1. (Τ. Τρικκάλων. 54 Συντάγματα 3/7 Σύνταγμα Ιππικού Διά την ακρίβειαν Ιη εφεδρική Μεραρχία Το ΙΙον Γραφείον Φρουραρχεία: Λάρισας.Σ VIII Ταξιαρχία Επιτελείον Γραφείον ΙΙΙον Αριθ. 5.αποστέλνετε μετά προηγούμενη έρευνά του .

Διότι ως Επιτελάρχης της Ταξιαρχίας καθ΄όλην την διάρκειαν των επιχειρήσεων από της αφίξεως της Ταξιαρχίας εις περιοχήν Αθηνών και μέχρις ότου συνεκροτήθη το Κλιμάκιον Ελευσίνος. Διότι ο μεν πρώτος ως Δ/ντής του ΙΙ Επιτελικού Γραφείου ο δε δεύτερος ως βοηθός του καθ΄όλην την διάρκειαν του αγώνος Αθηνών εν τη εκτελέσει των καθηκόντων των επέδειξαν εργατικότητα. επεδείξατο εν τη εν γένει εκτελέσει των καθηκόντων του ως Επιτελάρχου. Διότι ως Δντής του 1ου Επιτελικού Γραφείου επεδείξατο εξαιρετικήν εργατικότητα και μεθοδικήν εργασίαν κατά τας επιχειρήσεις των Αθηνών. ούτινος την Δ/σιν ανέλαβε μετά του Καπετάνιου της Ταξιαρχίας.Λ. παρά τας μεγίστας δυσχερείας. Καπετάνιος Πάνος Γεωργόπουλος Διότι ως βοηθός του ΙΙ Γραφείου κατά τας επιχειρήσεις των Αθηνών εξετέλεσεν πάσας τας ανατεθείσας αυτώ αποστολάς μετά εξαιρετικής ικανότητος. προθυμίας. 3. Ταγ/ρχης Παν. -«Ζαχαρόπουλος Βασ. ικανότητα και θάρρος.Σ ΙΙΙ ΜΕΡΑΡΧΙΑ VIII ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΗΘΙΚΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΟΥ ΤΗΣ ΤΑΞΙΑΡΧΙΑΣ ΔΙΑ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΑΘΗΝΩΝ 1.Ε. 2. Επεδείξατο πλειστάκις θάρρος και αυτοθυσίαν κατά την διάρκειαν της εκτελέσεως των καθηκόντων του.Α. Ταγ/ρχης Αναστασόπουλος Γεώργ. Υπολοχαγός Ζησιάδης Κων/νος 4. Γκουμάς. ικανότητα θάρρος και αυτοθυσίαν. θάρρους. επιβοηθείσας το έργον της Δ/σεως. ζήλου και αυτοθυσίας. . 5. συντελέσας ούτως ώστε ο εφοδιασμός εις τρόφιμα και ανεφοδιασμός εις πυρ/κά των Τμημάτων να εξακολουθήση κανονικώς καθ΄όλην την διάρκειαν του αγώνος.

Δ. 11. 8. Καπετάνιος Τζέλλης Κων/νος Διότι την 16ην Δεκεμβρίου 1944. ο μεν πρώτος ως Δ/της του Λόχου Στρατηγείου της Ταξιαρχίας. Υπολοχαγός Ράλλης Ανδρέας 7. καθ΄όλην την διάρκειαν των επιχειρήσεων των Αθηνών ηργάσθησαν νυχθημερόν και μεθοδικά διά τους συνεχείς εφοδιασμούς των μαχομένων Τμημάτων μας εις τρόφιμα και πυρομαχικά επιδείξαντες μεγάλην ευσυνειδησίαν και θάρρος εν τη εκτελέσει των καθηκόντων των. Συναγ. Ανθυπολοχαγός Πεζικού Μύλλερ Βασίλειος 9. -''Διαχειρίσεως Ασημακόπουλος Γεώργιος Διότι αμφότεροι υπηρετήσαντες εις το Ι Γραφείον ως βοηθοί του Ταγ/ρχου Αναστασοπούλου Γεωργ. Μανούσος Κων/νος (Αγησίλαος) Διότι συμπτωματικώς τυχόντες πλησίον του Λόχου Στρατηγείου Ταξιαρχίας την 16 Δεκεμβρίου 1944 όπου ούτος επετέθη κατά του προελαύνοντος εχθρού εις Καμίνια. παραμένοντες με τον Λόχον των προσωρινώς πλησίον περιοχής ΚΑΜΙΝΙΑ . λόγω της προχωρήσεως του εχθρού εις την περιοχήν ταύτην.ΠΕΙΡΑΙΩΣ και αντιληφθέντες το κρίσιμον της καταστάσεως.6. Ανθυπολοχαγός Μηχανικού Παναγόπουλος Θεόδ. επεμβάντες μετά του Λόχου των πρωτοβούλως κατά την κρίσιμον ταύτην στιγμήν κατώρθωσαν ν΄ανακόψουν την εχθρικήν προέλασιν καθηλώσαντες ούτω τον εχθρόν στις θέσεις του μέχρι της αφίξεως ετέρων φιλίων Τμημάτων εις τα οποία παραδώσαντες τον τομέα. ο δε δεύτερος ως Καπετάνιος του ιδίου Λόχου. έσπευσαν μετά προθυμίας και πρωτοβουλίας να ενταχθώσιν εις τον Λόχον και να πολεμήσουν διά την ανακοπήν της προελάσεως των εχθρικών Τμημάτων. 2-2-45 . Σ. Πάντες οι ανωτέρω προτείνω διά τας αναφερομένας πράξεις των διαμνημονευθώσιν εις την ημερησίαν Διαταγήν της Μεραρχίας. σαν απλοί μαχηταί. 10. απεσύρθησαν.

Λ. καθ΄όλην την διάρκειαν του αγώνος των Αθηνών επεδείξατο εξαιρετικήν εργατικότητα. Υπολοχαγός Μαυραγάνης Γεώργιος Διότι ως Δ/ντής του ΙΙΙ Επιτελικού Γραφείου της Ταξιαρχίας.Υ) Ε.Α. αγόμενος και εις αυτό το εσωτερικόν του εσωτερικού των εχθρικών τοποθεσιών δι΄εκτέλεσιν αναγνωρίσεων και επιθεώρησιν Τμημάτων της Ταξιαρχίας. Προσέτι κατά την δύσκολον και επικίνδυνον υποχωρητικήν πορείαν των Τμημάτων της Ταξιαρχίας εκ Χασιάς μέχρι Περαχώρας. ζήλον και αυτοθυσίαν.Σ ΙΙΙ ΜΕΡΑΡΧΙΑ VIII ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΗΘΙΚΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΟΥ ΤΗΣ ΤΑΞΙΑΡΧΙΑΣ ΔΙΑ ΤΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΘΗΝΩΝ 1. Επιτελικάς ικανότητας και μεθοδικότητα εις πάσας τας ανατεθείσας αυτώ αποστολάς τας οποίας έφερεν πάντοτε εις πέρας με αποδοτικά αποτελέσματα. .Ο Δ/της της VIII Ταξιαρχίας (Τ. μόνος Αξιωματικός στο Επιτελείον της Ταξιαρχίας προσέφερεν πραγματικάς πολυτίμους υπηρεσίας στην Διοίκησιν της Ταξιαρχίας.Σ. ΄Εχοντες υπ΄όψει τας προγενεστέρας συνεχείς λαμπράς υπηρεσίας του στο Επιτελείον της Ταξιαρχίας και διά τας ανωτέρω πράξεις του υπερβαινούσας την απλής έννοιαν του καθήκοντος Προτείνω ΄Όπως απονεμηθή εις τον Υπολοχαγόν Πεζικού Μαυραγάνην Γεώργιον το Μετάλιον του Απελευθερωτικού Αγώνος. Επεδείξατο προθυμίαν.

Δ.Α.Σ ΙΙΙ ΜΕΡΑΡΧΙΑ VIII ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΗΘΙΚΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΟΥ ΤΗΣ ΤΑΞΙΑΡΧΙΑΣ 1. τους οποίους προώθησεν διά νυκτός διά Μάνδρας και εκείθεν την επομένην πάλιν υπό τον κίνδυνον των Αγγλικών τάγκς.Σ. άτινα έφθασαν εις Μάνδραν.Υ) Ε. κατόρθωσε να προωθήση εις Κόρινθον επιδείξας ούτω θάρρος. 2-2-45 Ο Δ/της της VIII Ταξιαρχίας (Τ. Μετά την είσοδον των Αγγλικών τάγκς εις Περιστέρι με κίνδυνον πραγματικόν της ζωής του επανελθών εξ ΄Ανω Λιοσίων εις Περιστέρι κατόρθωσε να μεταφέρη πολλούς ασθενείς και πολίτιμον υγειονομικόν υλικόν. ανέπτυξε πρωτοβουλίαν όχι την τυχούσαν εν τη εκτελέσει των καθηκόντων του φροντίζων νυχθημερόν διά την όσον το δυνατόν καλλιτέραν περίθαλψιν όχι μόνο των Στρατιωτικών τραυματιών αλλά και πολιτών τοιούτων και των οποίων πάντων εφρόντιζε συνεχώς και από των πρώτων ημερών την μεταφοράν εις Κόρινθον. Ανθυπίατρος Πετρίδης Ιωάννης Διότι ως Δ/ντής του VIII Στρατιωτικού Νοσοκομείου εις Περιστέρι κατά την διάρκειαν των επιχειρήσεων Αθηνών επεδείξατο εξαιρετικάς οργανωτικάς ικανότητας.Σ. Διά τας ανωτέρω πράξεις του υπερβαινούσας την εκτέλεσιν απλής εννοίας του καθήκοντος και διότι πάντοτε αφ΄ότου υπηρετεί εις την Ταξιαρχίαν φιλοτίμως εργάζεται Προτείνω ΄Όπως απονεμηθή αυτώ το Μετάλιον του Απελευθερωτικού .Λ. αυταπάρνησιν και ευσυνειδησίαν όχι ως τυχούσας.

Λ.Σ 1945 Ιη ΜΕΡΑΡΧΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ .Αγώνος Σ. αι εχθροπραξίαι θα επαναληφθούν και από μέρους ημών θα διεξαχθούν ως κατωτέρω ορίζεται. 2-2-45 Ο Δ/της της VIII Ταξιαρχίας (Τ.Δ.1 Ι. την επιβολήν δικτατορίας και την πολιτικοοικονομικήν υποδούλωσιν της χώρας μας εις τους΄Αγγλους.Δ.Υ) 94 ΕΘΝΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ Ε. είναι ενδεχόμενον να ναυαγήσουν και η Κυβέρνησις να επιδιώξη την βιαίαν διάλυσίν μας.ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΙΙΙον Χάρται Σ.000 Πρεβέζης ΔΙΑΤΑΓΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ. τη 12η Φεβρουαρίου Προσωπική διά τας Διοικήσεις Λαρίσης Κερκύρας Βόλου 1: 250. ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ Αι συνεχιζόμεναι εις την Αττικήν διαπραγματεύσεις μεταξύ ΕΑΜ και Κυβερνήσεως Πλαστήρα. παρά την θέλησιν και τα συμφέροντα του Λαού. Εις μίαν τοιαύτην περίπτωσιν. ή .Α.Σ. Αι αντίπαλοι ημών Βρεττανικαί και Πλαστηρικαί δυνάμεις.

υψ. ΙΙ.Ασπόρρεμα (ναι) Αγγραφα (όχι) . Χασίων.1726 (ναι) .Καλαμπάκας Μετσόβου. Εξασφάλισις των ορεινών όγκων Αγράφων.υψ.Χούτενα (όχι) Παππάς (όχι) . ιδία δε των οδών Τρικκάλων .Κοζάνης. Αι αποστολαί της Μεραρχίας συνοψίζονται ως κάτωθι: 1.Μ.Παλαμάς (ναι) .Σπινάσα (ναι) .Πριόνια Αγιόφυλλον (άπαντα ναι) . ΑΠΟΣΤΟΛΑΙ ΤΗΣ ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ.Π 55/6-2-45 Δελτίον πληροφοριών της Μεραρχίας. Θεόδωροι (όχι) ΙΙΙ. οπότε η τοιαύτη ενέργεια θα βραδύνη επ΄αρκετόν (1-2 μήνες). διατήρησις δε του εδαφικού συνδέσμου με τας γειτονικάς Μονάδας.Γραμμή διαχωρήσεως υδάτων Πίνδου.Κέδρα (όχι) .Καρυά (άπαντα ναι) Λεπτοκαρυά (όχι) Δ.Κλεισούρα .Βαθύλακκος (ναι) . ή θα αναμένουν την άφιξιν και άλλων Βρεττανικών δυνάμεων.Κρανιά . οπότε δύνανται να καταλάβουν τα αστικά μας κέντρα. .Γρεβενών και Λαρίσσης Ελασσώνος . όριον:Αχελώος (όχι) . διά την ενέργειαν ευρυτέρας κλίμακος επιχειρήσεων .Μακρυρράχη (ναι) . προς Δ με την VIII Μεραρχίαν και προς Ν.2035 . όριον:Μαυροβούνι . με το Α΄ΣΣ (ΧΙΙΙ Μεραρχίαν).Καλλιθέα Ολύμπου .υψ. Ν. ΖΩΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ Η Μεραρχία μας. Καλαμπάκας . Αι σήμερον γνωσταί Βρεττανικαί και Πλαστηρικαί δυνάμεις και η μαχητική αξία των φαίνεται εις το Α. μη συμπεριλαμβανομένη.Δερελή (όχι) . ήτοι η κορυφογραμμή υψ.Κερασιά Σίνου .Αγιοφύλλου .Μύλοι (όχι) Αγ. 1971 . εν συνδέσμω προς Β.Νεοχώριον Γούρας (ναι) . Αντιχασίων.1802 .θα ενεργήσουν ευθύς άμα τη διακοπή των διαπραγματεύσεων και αιφνιδιαστικώς εναντίον μας. θα ενεργήση ως κάτωθι.2160.ύψ. όριον: Αργύρι (όχι) . Πίνδου.Τρικκοκιά (όχι) .Μ (ΙΧ Μεραρχίαν). όχι όμως και να τα διατηρήσουν. διά των διατιθεμένων ήδη μέσων.Μαυρέλι Βαλανίδα . με την Ο. Κάτω Ολύμπου. εντός της εξής ζώνης ενεργείας : Β. Κισσάβου και απαγόρευσις των προς Β και Δ διαβάσεων.Ξυνιάς (όχι) .

Αδιάκοπος. να πεισθούν περί του αδυνάτου της καταπνίξεως του Λαϊκού Κινήματος και να παραιτηθούν των προθέσεών των περί έγκαθιδρύσεως Δικτατορίας ή ξενικής επιβολής. 5. διετέθη εις την Μεραρχίαν και το 3/7 Σύν/μα Ιππικού. ώστε. 4.Λ. εφ΄όσον αι δι΄αυτών επιτυχείς ενέργειαί μας δεν θα επέφεραν εις τους αντιπάλους ζημίας και απωλείας. ειδικώς δε διά την υπ΄αριθ. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΣΑ Διά την εκπλήρωσιν των ως άνω αποστολών. επί σκοπώ παρεμποδίσεως της προχωρήσεώς των και καταστροφής αυτών. του Σπερχειού είναι ολογότεραι των 10.000 και στερούνται σοβαρού αριθμού θωρακισμένων μέσων. ΙΔΕΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ α. γ. . 5 τοιαύτην θα διατεθούν και έτεραι σοβαρώταται δυνάμεις. Διατήρησις εντός του κάμπου σημαντικών δυνάμεων προς διεξαγωγήν υπό τούτων εντονωτάτου ανταρτοπολέμου. 3. Ακόμη και μέρους τούτων. διά της εκ των προσβολών μας κατατριβής και των απωλειών των. Απαγόρευσις της επεκτάσεως της ξένης κατοχής εις εδάφη ελεγχόμενα ήδη υπό του Ε. εφ΄όσον αι δυνάμεις τούτων Β. Προπαρασκευή και έγκαιρος εκτέλεσις καταστροφών επί οδών και σημείων δι΄ών είναι δυνατή κίνησις μηχανοκινήτων μέσων. ισχυρά και αιφνιδιαστική παρενόχλησις και προσβολή των αντιπάλων.Σ. ευθύς μετά την επανάληψιν των εχθροπραξιών.Α. αντίθετα δε περιορισμός της ζώνης της τοιαύτης κατοχής. βάσει των όρων της ανακωχής. μεγαλυτέρας ή τουλάχιστον ίσας προς τας ιδικάς μας. V. Προώθησις. ανά ενός Τάγματος εις τους ορεινούς όγκους Πηλίου και Βορείου ΄Ορθρυος. β.2. ΙV.000-12. Επίθεσίς μας προς εκδίωξιν των αντιπάλων εκ του υπ΄αυτών κατεχομένου εδάφους της ζώνης μας και απόρριψίς των εις την θάλασσαν. Εκπλήρωσις των αποστολών της Μεραρχίας δι΄αποφυγής συντριβής ή αποδιοργανώσεως των Δυνάμεών της. παρεμπόδισις της στρατολογίας εν αυτή και εκμηδένησις των αντιδραστικών δυνάμεων. εντός των περιοχών των.

όριον το τοιούτον της Μεραρχίας Α. Δ. VI. με τα υποσημειούμενα όρια: Από Ν προς Β και Α: 3/7 Σύν/μα Ιππικού.Κρανών (όχι) Β.Χρυσομηλιά Μεγάρχη και εκείθεν Πηνειός μέχρι του ύψους Ζάρκου (άπαντα ναι).Κισσάβου. ΔΙΑΤΑΞΙΣ ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ Ευθύς μετά την επανάληψιν των εχθροπραξιών. 3/7 Συν/μα Ιππικού: Ν. Β.Παλυδάμιον . ΖΩΝΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ: α. δευτερεύουσα δε από μέσου Κόζιακα και Νοτίως. Εν αδυναμία συγκρατήσεώς μας εν τη πεδιάδι. Ι/38 Σύν/μα Ευζώνων. Κυρία προσπάθειαι επί των ορεινών χώρων εγγύς και εκατέρωθεν των αμαξιτών οδώνΠίνδου .Καλλιφόνη . 5ου Συντ/τος Πεζικού: Ν. όρια: Τα τοιαύτα της Μεραρχίας. Ι/38 Συντ/τος Ευζώνων: Ν.Μαυρέλι (άπαντα ναι) Β.Νέες Καρυές (άπαντα ναι) . απόσυρσις επί των ορεινών όγκων και χρησιμοποίησίς των ως ορμητηρίων διά προσβολάς πάσης εχθρικής δυνάμεως εν κινήσει ή σταθμεύσει. γραμμής ΣΕΚ και οδού Δομοκού . εξοπλισμός της εκ τεθωρακισμένων μέσων το επιτρέπει.1100 (Ναρθάκιον) (όχι) . όριον: Πολυθέα . όριον : Ζάρκο (όχι) . . 5ον.δ. Α.Χασιών .Kαροπλέσι (άπαντα ναι) β.Σοφάδες .Λογγά . όριον : Περιβόλι (ναι) συνάντησις σιδ. εφ΄όσον η δύναμις. και Δ.Κάτω Ολύμπου .Διάσελο (ναι) . 54ον Συν/τα πεζικού. το Βόρειον τοιούτον του 3/7 Συν/τος Ιππικού. όριον : το Ν. τοιούτον του 5ου Συν/τος Πεζικού και 4ου Συν/τος μέχρι Λαρίσης.Μέγα Μοναστήρι .Κυψέλη . επί σκοπώ μόνον διατηρήσεως εδαφικής συνεχείας και συνδέσμου μετά των VIII και ΧΙΙΙ Μεραρχιών.Κόζιακα . γ. θα ληφθή η κατωτέρω διάταξις.Φαρσάλων .ύψ. όριον. όριον : Κρανών (όχι) Δοξαράς . όριον : το της Μεραρχίας. 4ον.

Ν. των αποθηκών και των μικρών φρουρών των αντιπάλων. όριον: ο Πηνειός από Λαρίσης μεχρις εκβολών του (όχι) Δ. όριον : το Α. 5ου Συν/τος. Α. Αυστηρά επιτήρησις των μεθοριακών ζωνών. όριον : το Α. των συγκοινωνιών. άμα τη εμφανίσει ισχυρών αντιπάλων δυνάμεων. Προσβολή αιφνιδιαστικώς και ισχυρώς πάσης κινουμένης ή σταθμευούσης εχθρικής δυνάμεως. ΕΦΕΔΡΕΙΑ ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ: Ι Τάγμα του 4ου Συν/τος εις περιοχήν Βερδικούσιας. εφ΄όσον θα ήτο δυνατή η μη αποδιοργάνωσίς μας και η διατήρησις του καταληφθησομένου εδάφους. ΑΠΟΣΤΟΛΑΙ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΓΕΝΙΚΑΙ α. VII. ως και την συντριβήν των εσωτερικών αντιδραστικών δυνάμεων και την παρεμπόδισιν της στρατολογίας υπό της Κυβερνήσεως και διάλυσιν των συγκροτηθησομένων υπό ταύτης τμημάτων. Προσπάθεια επεκτάσεως της υφ΄ημών κατεχομένης περιοχής. να μετατραπώσιν.δ. γ. όριον : Αι Α. όριον : Ο Πηνειός από ύψους Ζάρκου μέχρις εκβολών του. άτινα εξουδετερώνοντα και επιβραδύνοντα τυχόν προσπαθείας μικρών αντιπάλων τμημάτων να εισέλθουν εντός της περιοχής μας. 4ου Συν/τος Πεζικού: Β. ακταί της Θεσσαλίας. εις ανταρτοομάδας παραμενούσας εντός της πεδινής περιοχής και εχούσας ως αποστολήν την συνεχή προσβολήν των μετόπισθεν. Α. εφ΄όσον η δύναμις αύτη δεν θα είναι κατά πολύ ισχυροτέρα από τα προς τούτο διατεθησόμενα επιδρομικά μας τμήματα εις αριθμόν ανδρών ή δεν θα διαθέτη αρκετά θωρακισμένα μέσα. ε. 54ου Συν/τος Πεζικού: Β. Διά σοβαράς τοιαύτης . β. 3/7 Συν/τος Ιππικού και Ι/38 Συν/τος Ευζώνων. διά προκαλυπτικών τμημάτων. όριον το της Μεραρχίας τοιούτον.

να προωθήση εις τα υψώματα Καραντάγ και Ν. ήτις κατανεμομένη αναλόγως. Παρεμπόδισις πάσης προχωρήσεως του εχθρού διά των βατών εις τροχόν δρομολογίων. διά των οδικών και σιδηροδρομικών συγκοινωνιών της περιοχής ταύτης. ζ. προς παρεμπόδισιν ή επιβράδυνσιν κινήσεως μηχανοκινήτων μέσων. στ. ιδία κατά των πλευρών και των νώτων των. Εκτέλεσις των προπαρασκευασμένων ήδη καταστροφών τεχνικών έργων και σημείων οδών. προς διατήρησιν της εδαφικής συνεχείας και του συνδέσμου μετά των γειτονικών Μονάδων. δ. Δοξαρά μίαν Επιλαρχίαν του. . εφ΄όσον προς τούτο ήθελε διαταχθή. να ενεργή τολμηράς.ενεργείας θα δίδωνται υπό της Μεραρχίας ή θα προκαλώνται υπό των Μονάδων σχετικαί διαταγαί. ευθύς ως κινδυνεύσουν ταύτα να περιέλθουν εις χείρας του εχθρού και παρακώλυσις διά πυρών πάσης προσπαθείας επισκευής ή αποκαταστάσεως των. Διά τα υπόλοιπα της δυνάμεώς του να ενεργή ως ανωτέρω επιδρομάς επί του υπολοίπου πεδινής ζώνης του και τέλος. ε. ουχί διά μάχης εκ παρατάξεως. με μικρά και ευκίνητα τμήματά μας. προς ενέργειαν ανταρτοπολέμου και παροχήν πληροφοριών. ισχυράς και αιφνιδιαστικάς επιδρομάς κατά των. ενεργείας μικρών κατεσπαρμένων ομάδων. Του 3/7 Συν/τος Ιππικού: Ευθύς άμα τη ενάρξει των εχθροπραξιών ή και ενωρίτερον. διαφυγή του όγκου μετά του βαρέως οπλισμού προς γειτονικάς ζώνας και άφεσις εντός της ζώνης. ΕΙΔΙΚΑΙ ΕΝΤΟΛΑΙ 1. αντικαθιστώσα το ταχύτερον τα εις την περιοχήν ταύτην Τμήματα του 4ου Συν/τος Πεζικού. Μελέτη και προπαρασκευή οργανωμένης και αποτελεσματικής αμύνης επί ορεινών διαβάσεων. αλλά δι΄αποκοπής τυχόν κινηθησομένων εχθρικών μηχανοκινήτων μέσων και προσβολής των από διαφόρων κατευθύνσεων. Εν περιπτώσει προσβολής περιοχής τινός δι΄ισχυροτάτων εχθρικών δυνάμεων. να εμποδίση την προς την ορεινήν περιοχήν του άνοδον του εχθρού. κινουμένων εχθρικών τμημάτων μικράς σχετικώς δυνάμεως. Ομοίως αναγνωρίσεις από τούδε εις σημεία υποχρεωτικών διαβάσεων πεδίων διά τοποθέτησιν ναρκών.

κυρίως δε τας διαβάσεις από Λαρίσης και Κουτσοχείρου προς Τύρναβον . Να είναι εις θέσιν να επέμβη δι΄ενός πλήρους Τάγματος του προς τας κατευθύνσεις Κουτσοχείρου ή Δαμασίου ή Ελασσώνος. Νευρουπόλεως. Να διατηρή σύνδεσμον μετά της ΧΙΙΙ Μεραρχίας.Ελασσώνα και εκείθεν είτε προς Δεσκάτην είτε προς Αικατερίνην . να απαγορεύση την από Κουτσοχείρου προς Τρίκκαλα και εκείθεν την προς Καλαμπάκαν . 4. θα απαγορεύση την από κατευθύνσεως Καρδίτσης προς Τρίκκαλα κίνησιν και την προς τους ορεινούς όγκους της ζώνης του προέλασιν των αντιπάλων. 3. Να τηρή εις περιοχήν Νευροβούνιστας εν΄Τάγμα του. Να εξασφαλίζη τον σύνδεσμον μετά του 4ου Συν/τος και να καλύπτη τα πλευρά τούτου από τυχόν διείσδυσιν εχθρού εκ της περιοχής Τσιότι . Του 5ου Συν/τος Πεζικού: Ενισχυμένον διά της Ιβ Πυροβολαρχίας.απαγορεύον ιδία τας διαβάσεις Κέδρου . Του 4ου Συν/τος Πεζικού: Ενισχυόμενον διά των Ια και Ιε Πυροβολαρχιών και Διλοχίας Μηχανικού.Σμοκόβου και Δαφνοσπηλιάς. έτοιμον να επέμβη προς Τρίκκαλα ή προς Καλαμπάκαν ή να τεθή εις την πλήρην διάθεσιν της Μεραρχίας. ως και μετά των Ι/38 και 54ου Συν/των. εξασφαλίζον την κοιλάδα του Τιταρισίου και Κάτω Ολύμπου.Ζάρκου προς Ελευθεροχώρι. Να εξασφαλίση τον σύνδεσμον μετά του 5ου Συν/τος Πεζικού. Παμίσου και Πορταϊκού. Αμα τη υπό του 3/7 Συν/τος Ιππικού και 54ου Συν/τος Πεζικού αντικαταστάσει των εν προκαλύψει περί Καραντάου τυχόν . ευθύς ως θα διετάσσετο υπό της Μεραρχίας. Να προωθήση εις τον κάμπον της ζώνης του Τάγμα μείον Λόχου διά τας εν τη παραγράφω VII/Α/1 αποστολάς.Κοζάνην. εξασφαλίζον κυρίως τας διαβάσεις Καρδίτσης. Του Ι/38 Συν/τος Ευζώνων: Ενισχυμένον και διά του Ανεξαρτήτου Τάγματος Εθνικής Πολιτοφυλακής και διά της Ιδ Πυροβολαρχίας. να απαγορεύση την προς Βορράν κίνησιν του εχθρού. ευθύς ως ήθελεν διαταχθή το τοιούτον.Μέτσοβον και προς Καλαμπάκαν Γρεβενά διείσδυσιν του εχθρού και να αφαλίση τα Αντιχάσια. 2.

κυρίως όμως κατά μηχανοκινήτων και θωρακισμένων μέσων. ως ανωτέρω. Να προωθήση Τάγμα του επί της Β. και Ν. 7. Η λήψις της ως άνω διατάξεως να εκτελεσθή άμα τη ενάρξει των εχθροπραξιών ή τη εκδόσει ειδικής διαταγής της Μεραρχίας.Καλαμπάκα. Εάν όμως τυχόν δημιουργηθησόμεναι συνθήκαι καταστήσωσι αδύνατον την απόσυρσίν των εν τη ζώνη του 4ου Συν/τος. ως εφεδρεία της Μεραρχίας να το προσανατολίση δι΄ενδεχόμενην επέμβασίν του προς την κατεύθυνσιν Δαμάσι . διά την παρενόχλησιν των μετόπισθεν του εχθρού και την εις πολλά σημεία προσβολήν των συγκοινωνιών του διά Σούρπης . Τα περί Καραντάου τυχόν αποκλεισθησόμενα τμήματα του 4ου Συν/τος θέλουν προσπαθήσει μετά την αντικατάστασιν. 6. ΄Ορθρυος και Καραντάου. Του 54ου Συν/τος Πεζικού: Ενισχυμένον διά της Ιγ Πυροβολαρχίας. Το Τάγμα τούτο να εντάξη εις ευατόν τα τυχόν εν τη ζώνη του αποκλεισθησόμενα Τμήματα του 4ου Συν/τος Πεζικού. διά την παρενόχλησιν και προσβολήν του εχθρού περί Βόλον και των εκείθεν προς Λάρισαν . Διμοιρίας Αρμάτων: Συμφώνως ειδικής Διαταγής μας. VIII.Ζαγοράν συγκοινωνιών.αποκλεισθησομένων τμημάτων. EKTEΛΕΣΙΣ α.Αγυιάς και να ασφαλίζη τον Κίσσαβον και κατά προσβολών από Δ. Να προωθήση έτερον Τάγμα του επί του Πηλίου . 1.Βόλου και προς Λάρισαν. εν τη κατευθύνσει Κουμαριά . 5. δι΄εκτέλεσιν βολών κατά προσωπικού. να εμποδίση τυχόν απόπειραν αποβάσεως του εχθρού εις τας Ανατολικάς ακτάς και ιδία εις την περιοχήν Α. να ενωθούν με το Συν/μα των. Πυροβολικού: Αι Πυροβολαρχίαι θα ικανοποιούν τας αιτήσεις των Συν/των παρ΄οίς είναι διατιθεμέναι. να αποσύρη το εν προκαλύψει Τάγμα του και συγκεντρούν αυτό εις περιοχήν Βερδικούσιας.Αλμυρού . τα . Εφεδρείας: Κατά τας εκδοθησομένας μεταγενεστέρας Διαταγάς της Μεραρχίας.Τύρναβος ή προς την ζώνην του 5ου Συν/τος.

να αναγνωρισθώσιν από τούδε κατάλληλοι και διαδοχικαί θέσεις. ε. ΙΧ. VII/A/I και VII/B/5 καθοριζόμενα. ή ευθύς ως κινδυνεύσουν να περιέλθουν εις χείρας του εχθρού. προς αποτροπήν γνωστοποιήσεώς των εις τον εχθρόν ή κινδύνων διά τους κατοίκους.ΔΙΑΒΙΒΑΣΕΙΣ α. θα προπαρασκευασθούν από τούδε. Να περατωθή η διαταχθείσα κλιμάκωσις και αποθήκευσις των εφοδίων. θα εκτελεσθώσι δε κατόπιν διαταγής μας.τμήματα ταύτα θα παραμείνωσι εντός της πεδινής περιοχής και θα συγκροτήσωσι μικτόν απόσπασμα μετά της Επιλαρχίας του 3/7 Συντ/τος Ιππικού. συμφώνως προς τα εν Κεφαλαίω V/β. β. Διά την υπό καλάς συνθήκας εκτέλεσιν των ανωτέρω. Σταθμοί Διοικήσεως : Μεχρις επαναλήψεως των εχθροπραξιών. ώστε αύται να εκτελέσουν τας δεούσας μελέτας και αναγνωρίσεις. Διά την άμυναν των ορεινών διαβάσεων. Μετά ταύτα ως κάτωθι: ενδεχόμενης . τόσον το 3/7 όσον και το 4ον Συν/τα. Αι καταστροφαί των τεχνικών έργων και ευπαθών σημείων των οδών. Να προπαρασκευασθή από τούδε η λειτουργία των Σ. ως έχομεν διατάξει ήδη. εφ΄ών να προβλεφθή και εκτέλεσις ελαφρών έργων άμα τη ενδεχομένη συμπτύξει προς ταύτας. δ. όπου ήδη ευρίσκονται. υπό την Διοίκησιν της τελευταίας. ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ . δι΄ενεργείας κατά των μετόπισθεν και των συγκοινωνιών του εχθρού. τηρούσαι απόλυτον μυστικότητα. να προπαρασκευάσουν από τούδε τας Δ/σεις της διατεθησομένης Επιλαρχίας και των ήδη εν προκαλύψει τυχόν αποκοπησομένων Τμημάτων (ιδιαιτέρα Διοίκησις) διά τον μελλοντικόν ρόλον των. γ. Τα πεδία ναρκοθετήσεως να αναγνωρισθώσι και μελετηθώσιν από τούδε μετά πάσης μυστικότητας. καθ΄ όσον τα χωριά και εξωκλήσσια αφ΄ενός είναι γνωστά εις τους κατοίκους που μετέφεραν τα εφόδια και αφ΄ετέρου είναι ευπρόσβλητα απ΄αεροπλάνων. αλλά να πληρωθώσι μόνον μετά την έναρξη των εχθροπραξιών. Διακομιδής ή Θεραπευτηρίων. κατασκευαζομένων κατά το δυνατόν υπογείων καταφυγίων. στ.

Ασύρματοι. 54ον Συν/τα Πεζικού Διά την ακρίβειαν . εις Κονισκόν Ι/38 Συν/τος Ευζώνων.Δ των. εις Βουλγαρινή 3/7 Συν/τος Ιππικού. θα καταβληθή προσπάθεια να δοθώσι και εις τας στερουμένας τοιούτων Μονάδας. εις Βερδικούσια 5ου Συν/τος Πεζικού. Η Διοίκησις της Μεραρχίας Ι. Ο σύνδεσμος μεταξύ γειτόνων θα επιδιώκηται αμοιβαίως. αι Μονάδες να παραλάβουν και να αποθηκεύσουν παρά τους μελλοντικούς Σ. εις Νέα Σμόλια 54ου Συν/τος Πεζικού. Διαβιβάσεις: Κύριον μέσον θα είναι το τηλέφωνον. εφ΄όσον και τούτο θα εθεωρείτο αναγκαίον. διά προσωπικών επαφών αντιπροσώπων των σχετικών Διοικήσεων. βραδύτερον δε διά περιπόλων ή σταθερών μικτών Τμημάτων επί εκλεγησομένων κοινή συνεννοήσει καταλλήλων εδαφικών σημείων. 5ον. Οπτικοί θα λειτουργήσουν συμφώνως προς διαταγήν εκδοθησομένην εν καιρώ και αναλόγως της διαμορφωθησομένης καταστάσεως. Διά την εξασφάλισιν της λειτουργίας των. εν πάση μυστικότητι. Διά τούτο αι Διοικήσεις να καταβάλουν πάσαν προσπάθειαν καλής συντηρήσεως και λειτουργίας των ορεινών ιδία τηλεφωνικών γραμμών της ζώνης των.Μεραρχίας. εις Λεοντάρι ή Σμόκοβο Αι Μονάδες να προβώσιν από τούδε εις αναγνώρισιν και προπαρασκευήν των μελλοντικών Σ.Δ των βενζίνην διά διάστημα 3 μηνών.ΜΠΛΑΝΑΣ (Αντ/ρχης Καπετ) ΠΑΡΑΛΗΠΤΑΙ Ι/38 Συν/μα Ευζώνων 4ον. προβαίνουσαι και εις νέας κατασκευάς απαραιτήτων γραμμών. β.ΜΟΥΣΤΕΡΑΚΗΣ (Συν/ρχης) Γ. εις Κερασιάν 4ου Συν/τος Πεζικού.

τ.Τομπουλίδης (Υπίλαρχος) 95 Ε.Λ.Υ) Π.Δ 19-2-45 Γενικό Στρατηγείο Προς Την Κ. Επίσης υπάρχει και η απόδειξη για τα 20 χρυσά φράγκα. 3097 Σ.Α. ΓΡΑΦ.Α. XIII Μεραρχίας Επιτελάρχην ΙΙΙον Γραφείον. Ιδιαίτερη σημασία νομίζομεν πως έχει έγγραφο του Λοχαγού Αστερίου Μιχαλάκη στο Γερμανό Λοχαγό Στράκ.Σ υπάρχει αντίγραφο με ιδιόχειρη υπογραφή του ίδιου του Μιχαλάκη.Ε του Ε. ΙΙα Το Αριθμ. .Σ Λαμβάνομεν την τιμήν να σας υποβάλωμε συνημμένα αντίγραφα από διάφορα έγγραφα που μας υποβλήθηκαν από την Ο.Σ ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΟ ΕΠΙΤΕΛ.α) VIII. Το ΙΙΙον Γραφείον (Τ.Σ.3/7 Συν/μα Ιππικού ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΙΣ Γενικόν Στρατηγείον (υ.Λ. Στο αρχείο του Γ.Μ και την VIII Μεραρχία.Μ. IX.

Υ) 25-9-44 Προς Τον Λοχαγόν Στράκ Διοικητήν ΙΙουν Γραφείου 1. διά να εμποδισθή διαρροή των ανδρών των Ταγμάτων προς τον ΕΛΑΣ και ΕΑΜ κατόπιν των τελευταίων δηλώσεων του Παπανδρέου. βαθμηδόν ολόκληρος η Μακεδονία να περιέλθη εις χείρας του ΕΔΕΣ. 2. Βουλγάρους και Τίτο δυνάμεων του ΕΛΑΣ.Ε του ΕΑΜ Π. Να επιτραπή προσέγγισις πλοίων εις την Χαλκιδικήν (Κασσάνδραν) προς μεταφοράν Αγγλικού πολεμικού υλικού διά τον . Δημιουργία ισχυράς δυνάμεως ΕΔΕΣ/τακτικού στρατού πλαισιωμένου με αξ/κούς με αντικειμενικόν σκοπόν την κατάληψιν.Απ΄τ΄άλλα έγγραφα στο Γεν. 4. εξ΄αιτίας των οποίων οι άνδρες των Ταγμάτων φοβούμενοι ότι θα κατηγορηθούν ως ΠΡΟΔΟΤΑΙ ταλαντεύονται μεταξύ παραμονής των ή προσχωρήσεως εις τον ΕΛΑΣ. Ο στρατός του ΕΔΕΣ προκειμένου να εκκενωθώσι εδάφη κατεχόμενα υπό Γερμανικών τμημάτων θα καταλαμβάνη ταύτα εις τρόπον ώστε.τ.τ.ε) ΙΙα Γραφείον (υ.ε) (Τ.Γ του ΚΚΕ (υ. Τα Τάγματα ασφαλείας να ενταχθώσιν εις τα τμήματα του ΕΔΕΣ. την κατάληψιν ολοκλήρου της Μακεδονίας και εκμηδένησιν των συνεργαζομένων με τους Ρώσσους.Σ. 3. υπάρχουν αντίγραφα ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΑΡΑΦΗΣ Διά την ακρίβειαν Το ΙΙα Γραφείον Κοινοποίησις Κ.

Υπογραφή Αστέριος Μιχαλάκης Διά την ακρίβειαν Το ΙΙα Γραφείον Γ. τούτο να δύναται να πραγματοποιηθή.Σ ΕΛΑΣ (Τ. Να ανεχθούν οι Γερμανοί αποβίβασιν τμημάτων ΕΔΕΣ εις Χαλκιδικήν τα οποία κινούμενα προς βορράν θα προωθηθούν διά την γενικήν εκκαθάρισιν από ΕΛΑΣ και προσβολήν Βουλγαρικών και Κομμουνιστικών συμμοριών γενικώς μέχρι Ελληνικών συνόρων. Να μη γίνει επιχείρησις εναντίον της Χαλκιδικής υπό των Γερμανών δεδομένου ότι αύτη θα γίνη υπό των τμημάτων ΕΔΕΣ. Εν ουδεμία περιπτώσει επιτρέπεται να γνωσθή το κείμενον εις οιονδήποτε εξαιρέσει υπευθύνων αξ/κών. Εάν παραστή ανάγκη ελαφράς μετακινήσεως γερμανικών τμημάτων προς ενέργειαν επιχειρήσεων εναντίον του ΕΛΑΣ. Παροχή υπό των Γερμανών ποσότητος βαρέως οπλισμού ήτοι: Οπλοπολυβόλων Πολυβόλων Αυτομάτων 2-4 όλμων και χειροβομβίδων με ανάλογον αριθμόν φυσιγγίων. 8. 7. 6.Υ) .εξοπλισμόν του στρατού του ΕΔΕΣ 5. Βραδύτερον όταν αποκαλυφθή η δράσις θα δηλωθή ότι πρόκειται περί επαναστάσεως. Τα τμήματα ταύτα και όλη η ενέργεια θα γίνη εν αγνοία των ΄Αγγλων. Δυνατόν να γίνη και προώθησις εις Βουλγαρικόν έδαφος. Δεν δύναται δε να συνεργασθούν εμφανώς τα τμήματα του ΕΔΕΣ με Γερμανικά τμήματα ούτε και δύνανται να δράσουν εναντίον του ΕΛΑΣ όταν θα υπάρχουν πλησίον και Γερμανικά τμήματα.

Κισσά Μπατζάκ το ως άνω φράγκα χρυσά είκοσι (20) διά έξοδα διατροφής διά την πορείαν 60 ανδρών. κ.Ε.Απόδειξης 20 χρυσών φράγκων ΄Ελαβον ο υπογεγραμμένος Μιχαλάκης Αστέριος παρά του αρχηγού του Ε.Σ ΕΛΑΣ (Τ. Θεσ/νίκη 6-Χ-44 Ο Λαβών Υπογραφή Αστέριος Μιχαλάκης Ακριβές αντίγραφον εκ του εις χείρας μας πρωτοτύπου Το ΙΙα Γραφείον Γ.Σ.Υ) .

. Παρά τις δυσκολίες ταξιδιού . Ένα σημαντικό μέρος αυτού του έργου εκτελέσθηκε από προσωπικό του ΓΣΥ που αρχικά ρίφθηκε στην (. Πληροφοριακό Υπόμνημα..διαπραγματεύσεων. ΣΧΕΤΙΚΑ: α. πολλοί από αυτούς τους αιχμαλώτους ήταν σε κακή φυσική κατάσταση και χρειάζονταν άμεση αποκομιδή. Στη διάρκεια του πρόσφατου εμφύλιου πόλεμου στην Ελλάδα περίπου 1. με ημερομηνία 1 Φεβρουαρίου 1945. η όλη επιχείρηση ολοκληρώθηκε σε δέκα ημέρες. τους βοήθησε αρχικά να εξασφαλίσουν εξαιρετικά αναγκαία τροφή και ρουχισμό. με αλεξίπτωτα .000 Βρετανοί αιχμάλωτοι εντοπίσθηκαν σε περιοχή του ΕΛΑΣ από προσωπικό του ΓΣΥ που... με ημερομηνία 25 Ιανουαρίου 1945. με το ίδιο θέμα όπως παραπάνω. ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΤΩΝ ΗΠΑ ΘΕΜΑ: Δραστηριότητες του ΓΣΥ σε Σχέση με την Ανταλλαγή Αιχμαλώτων μεταξύ ΕΛΑΣ και Βρετανών. με το ίδιο θέμα όπως παραπάνω. με τη συγκατάθεση των αρμόδιων Βρετανικών και Αμερικανικών αρχών.96 ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Washington D.. και στη συνέχεια να επιστρέψουν σε Βρετανική περιοχή σε μια ανταλλαγή αιχμαλώτων. Πληροφοριακό Υπόμνημα.C Μάρτιος 1945 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΧΗΓΩΝ ΕΠΙΤΕΛΕΙΩΝ ΤΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΕΝ..). β.. 1. Λόγω του ότι ο ΕΛΑΣ δεν ήταν σε θέση να τους προσφέρει κατάλληλη φροντίδα. 2..

πολύ πριν από τη Γερμανική αποχώρηση για να λειτουργήση ένα
νοσοκομείο και να μοιράση ιατρικά εφόδια στην περιοχή του ΕΛΑΣ. Οι
πρώτες πληροφορίες σχετικά με τους Βρετανούς αιχμαλώτους
ελήφθησαν από τον σταθμό του ΓΣΥ στη Λαμία όπου, με τη
συγκατάθεση του ΕΛΑΣ, ένας Λοχίας είχε διαθέσει στους αιχμαλώτους
τα λιγοστά εφόδια τροφής και ρουχισμού και είχε ακόμη παραδώσει όλα
τα δικά του ρούχα εκτός από αυτά που φορούσε. Στην Αθήνα οι
πληροφορίες αυτές μεταδόθηκαν μέσω του Συμμαχικού Στρατιωτικού
Συνδέσμου στους Βρετανούς που παρέδωσαν στο ΓΣΥ ένα φορτίο
ρουχισμού και ιατρικών εφοδίων με αίτηση να διανεμηθούν στη Λαμία
και εξουσιοδότηση για τη ρύθμιση, αν ήταν δυνατό, για ανταλλαγή
αιχμαλώτων.
3. Φεύγοντας από την Αθήνα στις 14 Ιανουαρίου, οι Αξκοί του
ΓΣΥ έφθασαν εκείνη την ημέρα με αυτοκίνητο 30 χιλιόμετρα μακριά από
τη Λαμία, περνώντας κάποια φορά μέσα από διασταύρωση πυρών των
Ανταρτών και των Βρετανών. Επειδή ο δρόμος είχε ανατιναχθεί,
αναγκάσθηκαν να συνεχίσουν με τα πόδια την επόμενη μέρα. Στη Λαμία
έμαθαν πως οι αιχμάλωτοι είχαν αποσυρθεί προς τα βόρεια. Στις 16
Ιανουαρίου βρήκαν 26 Βρετανούς αιχμαλώτους σ΄ένα νοσοκομείο στη
Λάρισα και ζήτησαν με τον ασύρματο από την Αθήνα να σταλούν
πρόσθετα εφόδια με αεροπλάνο. Τα εφόδια ερίφθησαν στο αεροδρόμιο
της Λάρισας το πρωί της 18ης Ιανουαρίου και αμέσως μετά έγινε διανομή
στους αιχμαλώτους.
4. Την ίδια μέρα οι αξιωματικοί του ΓΣΥ συνάντησαν την
Κεντρική Επιτροπή του ΕΛΑΣ στα Τρίκαλα. Εκεί έπεισαν την Κεντρική
Επιτροπή να τους πληροφορήσει για τη θέση του στρατοπέδου όπου
κρατιόταν το κύριο σώμα των αιχμαλώτων και να επιτρέψει να
εγκατασταθούν σε εκείνο το στρατόπεδο προσωπικό και επικοινωνίες
του ΓΣΥ για να κανονίσουν κι άλλες παραδόσεις εφοδίων από τον αέρα.
Ο ΕΛΑΣ συμφώνησε γι΄αυτές τις επιχειρήσεις με τον όρο ότι τα
αεροπλάνα της RAF δεν θα ήσαν οπλισμένα και δεν θα έριχναν
προπαγανδιστικό υλικό. Σαν αποτέλεσμα αυτών των συμφωνιών 15
ρίψεις εφοδίων έγιναν στο στρατόπεδο αιχμαλώτων στις επόμενες λίγες
μέρες.

5. ΄Όταν αναφέρθηκε μια ανταλλαγή αιχμαλώτων η Κεντρική
Επιτροπή ήταν στην αρχή διστακτική αλλά τελικά συμφώνησε να
διαπραγματευθεί αν οι αξιωματικοί του ΓΣΥ ενεργούσαν σαν
μεσολαβητές. Μαζί με δύο αντιπροσώπους του ΕΛΑΣ η ομάδα του ΓΣΥ
επέστρεψε στην Αθήνα τη νύχτα της 19ης Ιανουαρίου. Μία δύσκολη
κατάσταση δημιουργήθηκε όταν οι Βρετανοί επέμειναν στη φρούρηση
των αντιπροσώπων του ΕΛΑΣ, αντί να τους επιτρέψουν να παραμείνουν
στη φύλαξη του ΓΣΥ όπως είχε δοθεί υπόσχεση. Παρ΄όλα αυτά, στις 20
Ιανουαρίου επιτεύχθηκε η συμφωνία για να γίνει μια ανταλλαγή
αιχμαλώτων στο Βόλο. Με την αίτηση των Βρετανών και με την έγκριση
του Αμερικανού Πρεσβευτή και του Αμερικανικού Τμήματος Συμμαχικού
Στρατιωτικού Συνδέσμου, το ΓΣΥ συμφώνησε να κανονίσει για τη
διακομιδή αφού εξασφάλιζε πλήρη γραπτή εξουσιοδότηση από τον
Βρετανό αρχιστράτηγο. Παρόμοια εξουσιοδότηση λήφθηκε στις 22
Ιανουαρίου από τον Βρετανό διοικητή στο Βόλο, που έδωσε την
υπόσχεσή του, για μεταβίβαση στον ΕΛΑΣ, ότι η Βρετανική πλευρά της
ανταλλαγής θα επιταχυνόταν. Ελήφθηκε επίσης η έγκριση του Διεθνούς
Ερυθρού Σταυρού.
6. Στις 23 Ιανουαρίου η ομάδα του ΓΣΥ από τρεις αξιωματικούς
εισήλθε στην περιοχή του ΕΛΑΣ με μια Βρετανική φάλαγγα πενήντα
φορτηγών και εννιά ασθενοφόρων. Δύο από τους αξιωματικούς του ΓΣΥ
προχώρησαν στα Τρίκαλα και έκαναν τελικούς διακανονισμούς με την
Κεντρική Επιτροπή του ΕΛΑΣ. Αφού οδήγησαν τη φάλαγγα σε απόσταση
δέκα χιλιομέτρων από το κύριο στρατόπεδο, διάνυσαν την υπόλοιπη
απόσταση με αυτοκίνητο («Jeep»), μέσα από πεδιάδες και δίπλα σε
ποτάμι. Οι αιχμάλωτοι οδηγήθηκαν αμέσως ύστερα στη φάλαγγα.
Εξασφαλίσθηκαν κάρρα για τη μεταφορά των αρρώστων και των
τραυματιών, ενώ τα «jeep» χρησιμοποιήθηκαν για να διευκολύνουν τη
μετακίνηση. Στο μεταξύ το τρίτο μέλος της ομάδας του ΓΣΥ είχε
ρυθμίσει για την αεροπορική μεταφορά των αιχμαλώτων που βρίσκονταν
στο νοσοκομείο της Λάρισας, αλλά αφού είχαν γίνει προετοιμασίες για
τη χρήση του αεροδρομίου το σχέδιο εγκαταλείφθηκε. ΄Ετσι εκείνη οι
αιχμάλωτοι μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα, μαζί με μια δωδεκάδα
Γερμανούς τους οποίους ο ΕΛΑΣ ήταν πρόθυμος να παραδώση στους

Βρετανούς. Η φάλαγγα έφθασε στο Βόλο στις 0800 της 24ης Ιανουαρίου,
δύο μέρες νωρίτερα απ΄ότι περίμεναν οι Βρετανοί. Συγχρόνως οι
αιχμάλωτοι του ΕΛΑΣ είχαν αρχίσει να φθάνουν από Βρετανική περιοχή.
William J.Donovan
Διευθυντής

97
Χ.Μ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ ΣΤΡΑΤΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ Δ2
ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ. Α.Π. 85143

Α.Π.6486 Φ914/Γ/10

16/9/45
«Βάρκιζα»

ΔΙΑΤΑΓΗ
Κοινοποιώ υμίν συνημμένως πίνακα των μέχρι σήμερον
ανευρεθέντων υπό των Μονάδων της Εθνοφυλακής όπλων και λοιπών
πολεμικών υλικών, εξ΄όσων ο Ε.Λ.Α.Σ παρά την συμφωνίαν της
ΒΑΡΚΙΖΑΣ απέφυγε να παρουσιάση και επεδίωξεν να διαφυλάξη εις
χείρας των αναρχικών φίλων του.
Εκ της παραβολής των ανευρεθέντων υλικών προς όσα ο ΕΛΑΣ
παρέδωκε και εξ΄όσων στοιχείων υπάρχουν εισέτι περί ετέρων υπό
ανεύρεσιν υλικών διαφαίνεται:
1. Ως αληθεύουσα η αρχικώς διατυπωθείσα υπόνοια ότι το
Κ.Κ.Ε. Ε.Α.Μ - Ε.Λ.Α.Σ δεν παρέδωκεν ειμή μέρος μόνον του εις χείρας
του πολεμικού υλικού και το κατωτέρας ποιότητος.
2. Το μέγεθος του έργου όπερ επετελέσθη υπό της
Εθνοφυλακής επί του πεδίου τούτου και ιδιαιτέρως υπό των Γραφείων
πληροφοριών των Μονάδων και των αποσπασμάτων ερεύνης.

3. ΄Ότι απομένει εισέτι σημαντική ποσότης ιδίως όπλων,
άτινα ευκόλως κρυπτόμενα δεν κατέστη δυνατόν να ευρεθώσι εν όση
αναλογία έτερα υλικά βαρύτερα.
Υπό το πνεύμα των ανωτέρω διαπιστώσεών μας, παρακαλώ να
εκδώσητε Δ/γάς υμών προς τους υφ΄υμάς Αξ/κούς και οπλίτας των
Μονάδων της Εθνοφυλακής εις ους να τονισθή η βαθεία αναγνώρισις
ημώνεπί του επιτελεσθέντος εις το Κεφάλαιον τούτο έργου των και επί
του όλου τοιούτου γενικώτερον.
Το έργον τούτο λαμβάνει έτι μεγαλυτέραν σημασίαν, εάν
ληφθώσιν υπ΄όψιν αι σοβαρόταται δυσχέρειαι και αι αντίξοαι συνθήκαι
υφ΄άς εξετελέσθη και συνεχίζεται έτι.
Ο Στρατός της Ξηράς εκλήθη να εκτελέση έργον ξένον κατ΄ουσίαν
προς το κύριον αυτού τοιούτον, άπειρος εις τον χειρισμόν ζητημάτων
πολιτικοστρατιωτικών υπό συνθήκας, αρχικώς ιδία ανυπαρξίας σχεδόν
πάσης άλλης κρατικής εξουσίας, στόχος
συστηματοποιημένης
αντιδράσεως με όλας τας ελλείψεις υλικών και μέσων και με ψυχικήν
οδύνην ότι ευρίσκετο εις την αναπόδραστον ανάγκην να επαναφέρη εις
την τάξιν εκνόμως ενεργούντας ΄Ελληνας.
Μόνον η ανωτέρω συναίσθησις του καθήκοντος προς την
αναρρωνύουσαν Ελληνικήν Πατρίδα και αι ακατάλυτοι αρεταί της
λιτότητος , αντοχής και καρτερίας των παλαιμάχων και των νέων
Ελλήνων στρατιωτών, υπήρξαν τα κύρια μέσα άτινα αντετάχθησαν και
ενίκησαν πάσας τας ανωτέρω δυσχερείας.
Εγένοντο ατυχώς έκτροπα τινά υπό ενίων οργάνων, άτινα είτε από
έλλειψιν ψυχραιμίας, είτε από απειρίαν, ή από αδικαιολόγητον
υπερεκχειλίζον αίσθημα αντεκδικήσεως προς εγκληματίας τινάς,
ενεργούντα εξέθετον και έβλαπτον το έργον της Εθνοφυλακής ήτις
διασκορπισμένη διέφευγε την άμεσον παρακολούθησιν των ανωτέρω.
Θέλωμεν όμως ήδη να πιστεύωμεν ότι συμφώνως προς τας
σχετικάς Δ/γάς ημών και κατόπιν της κτηθείσης ήδη πείρας, εφεξής η
δράσις πάντων θα είναι υποδειγματική και άψογος, ανάλογος προς τας
συνεχιζομένας πάντοτε προσδοκίας του ΄Εθνους.
Η αρξαμένη ήδη εγκατάστασι;ς της Χωρ/κής ήτις καλείται
ν΄αναλάβη από υμάς και να ολοκληρώση το έργον, της ασφαλείας της
χώρας, θέλει ανακουφίσει τας δυνάμεις της Εθνοφυλακής και θέλει

επιτρέψει την βαθμιαίαν λήψιν ριζικοτέρων μέτρων διά τας τόσον
ταλαιπωρηθείσας παλαιοτέρας κλάσεις.
Αναφέρατε λήψιν παρούσης και τυχόν υπαρχούσας παρατηρήσεις
υμών επί της ακριβείας των αριθμών των αναφερομένων υλικών,
καθ΄όσον ενδέχεται να μην έχωσι περιέλθη ημίν στοιχεία τινά.
Εν Αθήναις τη 12 Σ/βρίου 1945
Ο
Υπουργός
ΠΕΡΙΛΗΨΙΣ
«Περί του επιτελεσθέντος έργου επί
του ανευρεθέντος οπλισμού του Ε.Λ.Α.Σ
ΠΑΡΑΛΗΠΤΑΙ
Αν.Στρ. Δ/σις Στ. Ελλάδος
-«-«Ν.Δ.Ελλάδος
-«-«Θεσσ. και Δ.Μακ.
-«-«Κ. Μακεδ.
-«-«ΑΝ. Μακεδ.
-«-«Ηπείρου
Στρατ. Δ/σις Κρήτης
Στρατ. Δ/σις Νήσων Αιγαίου
ΚΟΙΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ
Α2 και Δ2
Γρ.Β1 Υπαρχηγού
Δνσιν Προσωπικού Γ.Ε.Σ
Υπ. Εσωτερικών
Υπ.Εξωτερικών
ΙΙ, ΙΧ, ΧΙ Μεραρχίαι
Δνσιν Α1 ΓΕΣ
Δ/σιν Περισυλλογής υλικού ΓΕΣ

ΑΛ.ΜΕΡΕΝΤΙΤΗΣ
Αντιστράτηγος

Διά την ακρίβειαν
Το Δ2/Α2
(Τ.Σ.Υ)

Αρχηγείον Χωρ/κής

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ
Τω εγγράφω 5
Τω σχεδίω 10

Χ.Μ
ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ ΣΤΡΑΤΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ Δ2
ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ
Εμφαίνουσα τον ανευρεθέντα οπλισμόν του Ε.Λ.Α.Σ από της
συμφωνίας της ΒΑΡΚΙΖΑΣ μέχρι σήμερον 31-8-45 (εξ΄όσων στοιχείων
περιήλθον ημίν)
Ι.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Α.Σ.Δ Στ. ΕΛΛΑΔΟΣ
Πυροβόλα διάφορα
Ολμοι βαρείς
Ολμοι ατομικοί
Αντιαρματικά τυφέκια
Πολυβόλα διάφορα
Οπλ/λα διάφορα
Αυτόματα
Πιστόλια - Περίστροφα
Τυφέκια διάφορα
Βλήματα Πυρ/κού
-«- ΄Ολμων
-«- ατ. -«Χειρ/δες Οπλ/δες
Νάρκαι
Κιβώτια πλήρη εκρ. υλών
-ý-«- οπλ/λων, πολ/λων κλπ.

25
20
9
14
145
159
179
230
2.754
3.633
2.808
2.132
1.221
313
11
-

17.
18.
19.

Πυρομαχικά εις τόννους
Φυσίγγια διάφορα
Φόρτοι πυρομαχικών

32
664.885
234

ΙΙ.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Α.Σ.Δ. Ν.Δ ΕΛΛΑΔΟΣ
Πυροβόλα διάφορα
Ολμοι βαρείς
Ολμοι ατομικοί
Αντιαρματικά τυφέκια
Πολυβόλα διάφορα
Οπλ/λα διάφορα
Αυτόματα
Πιστόλια - Περίστροφα
Τυφέκια διάφορα
Βλήματα Πυρ/κού
-«- ΄Ολμων
-«- ατ. -«Χειρ/δες Οπλ/δες
Νάρκαι
Κιβώτια πλήρη εκρ. υλών
-«-«- οπλ/λων, πολ/λων κλπ.
Πυρομαχικά εις τόννους
Φυσίγγια διάφορα
Φόρτοι πυρομαχικών

11
17
11
5
190
298
97
265
2.989
8.503
5.546
5.133
1.015
3.302
14
153
92
610.384
258

ΙΙΙ. Α.Σ.Δ. ΘΕΣΣ. και Δ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Πυροβόλα διάφορα
Ολμοι βαρείς
Ολμοι ατομικοί
Αντιαρματικά τυφέκια
Πολυβόλα διάφορα
Οπλ/λα διάφορα
Αυτόματα
Πιστόλια - Περίστροφα
Τυφέκια διάφορα
Βλήματα Πυρ/κού
-«- ΄Ολμων

34
20
25
12
104
96
49
237
1.248
14.705
1.159

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

-«- ατ. -«Χειρ/δες Οπλ/δες
Νάρκαι
Κιβώτια πλήρη εκρ. υλών
-«-«- οπλ/λων, πολ/λων κλπ.
Πυρομαχικά εις τόννους
Φυσίγγια διάφορα
Φόρτοι πυρομαχικών

1.410
1.044
201
21
50
207.005
255

ΙV. Α.Σ.Δ. Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
V.
1.
2.
3.
4.

Πυροβόλα διάφορα
Ολμοι βαρείς
Ολμοι ατομικοί
Αντιαρματικά τυφέκια
Πολυβόλα διάφορα
Οπλ/λα διάφορα
Αυτόματα
Πιστόλια - Περίστροφα
Τυφέκια διάφορα
Βλήματα Πυρ/κού
-«- ΄Ολμων
-«- ατ. -«Χειρ/δες Οπλ/δες
Νάρκαι
Κιβώτια πλήρη εκρ. υλών
-«-«- οπλ/λων, πολ/λων κλπ.
Πυρομαχικά εις τόννους
Φυσίγγια διάφορα
Φόρτοι πυρομαχικών

8
26
15
64
67
86
42
203
368
7.058
360
4.020
871
1.367
155
22
2
1.739.445
120

A.Σ.Δ. Α.Μ και Δ.ΘΡΑΚΗΣ
Πυροβόλα διάφορα
Ολμοι βαρείς
Ολμοι ατομικοί
Αντιαρματικά τυφέκια

11
20

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Πολυβόλα διάφορα
Οπλ.λα διάφορα
Αυτόματα
Πιστόλια - Περίστροφα
Τυφέκια διάφορα
Βλήματα Πυρ/κού
-«- ΄Ολμων
-ý- ατ. -«Χειρ/δες Οπλ/δες
Νάρκαι
Κιβώτια πλήρη εκρ. υλών
-«-«- οπλ/λων, πολ/λων κλπ.
Πυρομαχικά εις τόννους
Φυσίγγια διάφορα
Φόρτοι πυρομαχικών

14
30
36
210
1.271
1.381
1.111
1.050
203
20
25
221.000
150

VI. Α.Σ.Δ. ΗΠΕΙΡΟΥ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Πυροβόλα διάφορα
Ολμοι βαρείς
Ολμοι ατομικοί
Αντιαρματικά τυφέκια
Πολυβόλα διάφορα
Οπλ/λα διάφορα
Αυτόματα
Πιστόλια - Περίστροφα
Τυφέκια διάφορα
Βλήματα Πυρ/κού
-«- ΄Ολμων
-«- ατ. -«Χειρ/δες Οπλ/δες
Νάρκαι
Κιβώτια πλήρη εκρ. υλών
-«-«- οπλ/λων, πολ/λων κλπ.
Πυρομαχικά εις τόννους
Φυσίγγια διάφορα

3
13
20
11
58
82
43
134
2.685
218
400
452
29
22
332.00

-«Χειρ/δες Οπλ/δες Φόρτοι πυρομαχικών 1 1 4 27 43 20 180 486 86 107 70 39 . 13.19. 10. 5.Περίστροφα Τυφέκια διάφορα Βλήματα Ολμων -«. 2. Φόρτοι πυρομαχικών 80 VII. 11. 4. Σ. 8. 9.ατ. 7. 3. 6.Δ ΚΡΗΤΗΣ 1. Πυροβόλα διάφορα Ολμοι βαρείς Ολμοι ατομικοί Αντιαρματικά τυφέκια Πολυβόλα διάφορα Οπλ/λα διάφορα Αυτόματα Πιστόλια . 12.

Περίστροφα Τυφέκια διάφορα Βλήματα Πυρ/κού -«. 8. 9. 5. -«Χειρ/δες Οπλ/δες 82 εξ ων τα 60 αντιαρματικά και αντιαεροπορικά 108 82 130 628 841 484 2.904 53960 11.313 6.580 14. 2. Ολμοι βαρείς Ολμοι ατομικοί Αντιαρματικά τυφέκια Πολυβόλα διάφορα Οπλ/λα διάφορα Αυτόματα Πιστόλια . 6. 5. Σ. 3. 3. 4.Περίστροφα Τυφέκια διάφορα Φυσίγγια διάφορα 23 33 18 775 451 18. 6. ΑΡΧΗΓΕΙΟΝ ΧΩΡ/ΚΗΣ 1.VIII. 11.ΑΙΓΑΙΟΥ 1. 12.150 ΙΧ. 3.170 ΣΥΝΟΛΟΝ ΑΝΕΥΡΕΘΕΝΤΟΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ 1.ατ.223 . 7. Ν.Περίστροφα Τυφέκια διάφορα Βλήματα Ολμων Νάρκαι διάφοραι Φυσίγγια διάφορα 14 4 336 2 133 150. 2. 10.Δ. 5. 6. 4. Πολυβόλα διάφορα Οπλ/λα διάφορα Αυτόματα Πιστόλια . Πυροβόλα διάφορα 2. Χ. 13. 4. Οπλοπολυβόλα Πιστόλια .238 15.΄Ολμων -«.

Πυρομαχικά εις τόννους 5. υλών -«-«. 16.519 250 175 225 . πολ/λων κλπ. 15.14.οπλ/λων διαφόρου οπλισμού. Νάρκαι Κιβώτια πλήρη εκρ. 17.

Πυροβόλα διάφορα Ολμοι βαρείς Πολυβόλα διάφορα Οπλοπολυβόλα Αυτόματα Ολμοι ατομικοί Τυφέκια .653 57 Σημείωσις: Ο περισσότερος του ανωτέρω οπλισμού ήτο άχρηστος. 5.Περίστροφα Αντιαρματικά τυφέκια 100 81 419 1412 713 138 48. 7.Υ) Χ. 6. 3. 2. . Φυσίγγια διάφορα Φόρτοι πυρομαχικών 3. 19.Σ.Μ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Δ2 KΑΤΑΣΤΑΣΙΣ Εμφαίνουσα τον παραδοθέντα οπλισμόν του ΕΛΑΣ κατόπιν της συμφωνίας της ΒΑΡΚΙΖΑΣ 1. 8. 4.18.943.135 Εν Αθήναις τη 31 Αυγούστου 1945 Η Δ/σις Πληροφοριών Θ. ΖΑ¸ΜΗΣ Συν/ρχης Πυρ/κού Διά την ακρίβειαν Το Δ2 Τμήμα (Τ.039 1.

Σ.Υ) Θ.Εν Αθήναις τη 31 Αυγούστου 1945 Η Δ/σις Πληροφοριών Διά την ακρίβειαν Το Δ/2 Τμήμα Δ/σεως Πληροφοριών (Τ. ΖΑ¸ΜΗΣ Συν/χης Πυρ/κού .

Μ (Σελ.Διδάγματα . «Δέκα χρόνια πάλης» Συμπεράσματα .Ε α. (γ) Ν΄αναγνωρισθή χωρίς επιφύλαξη όλη η εαμική εθνική αντίσταση. (α) Να κρατήσουν οι αντάρτες ατομικά τα όπλα τους της αντίστασης. 17) .98 Ζαχαριάδη Ν.Ε του Κ. (β) Να δοθή γενική δίχως κανένα περιορισμό αμνηστεία για το Δεκέμβρη. 14-18 Μπορούσαμε να επιβάλουμε τους παρακάτω όρους (στη Βάρκιζα).Α.Καθήκοντα Κεφ.2 ο Δεκέμβρης και η Βάρκιζα Όροι που έπρεπε να επιβληθούν ΄Εκδ.Κ.τ.Κ. σελ. Αύγουστος Συμφωνία της Βάρκιζας 1950. (ε) ΄Επρεπε να ορισθή συγκεκριμένη ημερομηνία για σύντομες εκλογές που θα τις έκανε η Κυβέρνηση. (δ) Ν΄αποχωρήσουν αμέσως οι Αγγλικές δυνάμεις μια και Γερμανός δεν υπήρχε πια στην Ελλάδα. όπου θα συμμετείχε και το Ε. ΄Ετσι θα διορθώνονταν και το αίσχος της Γκαζέρτας.

Λ.Ε». Ζαχαριάδη εις την 5ην Ολομέλειαν της ΚΕ του ΚΚΕ (Ιανουάριος 1949) Βλ.Ε. ΄Ηταν η στρατηγική που για σκοπό της έβαζε «να κερδίση χρόνο. τη χειροτεύρεσε το γεγονός.Κ.Ε έπρεπε ν΄ανασυγκροτηθή και το ίδιο.Κ. 53 ΑΝΑΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΤΟΥ Κ.Α. δε θα μπορούσε να πολεμήση και τότε.Σ όπως ήταν τότε προσανατολισμένος πολιτικά και φτιαγμένος οργανωτικά. διορθώνοντας τα στραβά που κληρονόμησε . Αυτό το πράγμα επιδρούσε αρνητικά και αποσυνθετικά στις επαναστατικές γραμμές και στις πλατειές λαϊκές μάζες. ν΄αποσυνθέση τον αντίπαλο και να συσσωρεύση δυνάμεις για το πέρασμα κατόπιν στην επίθεση» (Στάλιν).Κ.Ε «Ο Ε.Σ. «Η Ελλάδα στο δρόμο προς τη νίκη μπροστά στη αποφασιστική καμπή» Εκδ.Κ. Φ. η ήττα θάταν συντριφτική και θάμασταν χωρίς τη Βάρκιζα που μας έδωσε τη δυνατότητα να ανασυνταχθούμε πολιτικά και οργανωτικά και να προχωρήσουμε πατώντας στέρεα τώρα στο καινούργιο ξεσήκωμα με το Δ. Τη δύσκολη τότε κατάσταση. ότι με την Βάρκιζα δεν πραγματοποιήσαμε μια κανονική υποχώρηση. 8/3/51 Η Στρατηγική του Κ. Μάρτρης 1949 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΒΑΡΚΙΖΑΣσελ.Ε μετά τη Βάρκιζα «Ποια ήταν η στρατηγική μας στην άμεση μεταβαρκιζιανή περίοδο. αλλά μια συνθηκολόγηση. Κ. το Κ. ΄Ηταν η στρατηγική των υποχωρητικών ελιγμών για να διατηρηθούν και οι εφεδρείες.Α. Μέσα σ΄αυτές τις δύσκολες συνθήκες που περιπλέκονταν από το γεγονός της Αγγλικής στρατιωτικής κατοχής της χώρας.Εισήγησις Ν.

από την πρώτη κατοχή και να προχωρήση παράλληλα στην ανασύνταξη των λαϊκών δυνάμεων.» .

ΠΡΩΤ.ΘΡΑΚΗΣ ΑΡΙΘ.Κ.Ε (Οκτώβριος 1949) Βλ. 6 Συμφωνία Βάρκιζας απαραίτητος ελιγμός διά το ΚΚ.Απόφαση της 6ης Ολομελείας του Κ.Ε του Κ.Κ.Κ. 99 ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Ιανουαρ. . Μακεδονία και Θράκη Ελληνικού πληθυσμού. υπογραφέντος εν Ξάνθη την 6ην Οκτωβρίου 1944 μεταξύ του Βουλγάρου Καθηγητού Σάββα ΓΚΑΝΟΦΣΚΙ εκπροσωπούντος την Βουλγαρικήν Κυβέρνησιν εν τη ανατολική Μακεδονία και Θράκη (ΑΙΓΑΙΟΝ) αφ΄ενός και Ελευθερίου ΜΑΤΣΟΥΚΑ ως εκπροσώπου του εν Αν.1950 ΓΕΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ . 28/4/30 Εν Θεσσαλονίκη τη 25 Προς Την Γενικήν Δ/νσιν Αλλοδαπών Τμήμα Β΄ Αθήνα «Συμφωνίαι μεταξύ Κομμουνιστών και Βουλγάρων» «Λαμβάνω την τιμήν να υποβάλω προσηρτημένως αντίγραφον πρωτοκόλλου φέροντος τον αριθμόν 1. η συμφωνία της Βάρκιζας στάθηκε ένας απαραίτητος ελιγμός για την ανασύνταξη των λαϊκών δημοκρατικών δυνάμεων». αφ΄ετέρου εις ά συνομολογούνται διάφοροι συμφωνίαι και ρυθμίζονται ζητήματα επ΄ωφελεία των ηττηθέντων Βουλγάρων. το Δεκέμβρη του 1944.Ε σελ.Ε ΄Υστερα απ΄τη στρατιωτική μας ήττα. «Η νέα κατάσταση και τα καθήκοντά μας» ΄Εκδ.

Δ/σεως Θράκης.Το περιελθόν τη υπηρεσία μου αντίγραφον πρωτοκόλλου όπερ σημειωτέον δεν είναι κεκυρωμένον ανευρέθη εις ιδιωτικόν αρχείον και παρεδόθη ημίν. Ο Διευθυντής Γρεβενίτης Απόστ. . τα εγκαταλειφθέντα υπό των Βουλγάρων και εαμιτών επίσημα έγγραφα δεν εμφαίνεται αν το πρωτότυπον τούτου ή αντίγραφον του εν λόγω πρωτοκόλλου υπεβλήθη εις το Υπουργείον Εξωτερικών. κάτοικος Θεσσαλονίκης. του ενός εις την Ελληνικήν γλώσσαν και του ετέρου εις την Βουλγαρικήν.Εκ του αρχείου της Γεν. Ο παραστάς ως εκπρόσωπος του Ελληνικού στοιχείου της Θράκης Ελευθέριος Ματσούκας είναι πρόσωπον του οποίου δεν εξηκριβώθη η ταυτότης. την διάλυσιν των εις την περιοχήν της Θράκης εθνικών ανταρτικών ομάδων κλπ. Εκ σχετικής ερεύνης του Κέντρου Αλλοδαπών Ροδόπης διεπιστώθη ότι το πρωτόκολλον τούτο συνετάγη εις δύο αντίτυπα.Το σύμφωνον τούτο θίγει πλείστα όσα ζητήματα των σχέσεων των κομμουνιστών μετά των Βουλγάρων κατά την εποχήν εκείνην και δεν στερείται ενδιαφέροντος.Το εις Βουλγαρικήν γλώσσαν αντίτυπον τούτο εδόθη προς μετάφρασιν παρά Βουλγάρου υπαλλήλου της Νομαρχίας εις τινα Βουλγαρομαθή δικηγόρον. Δυνατόν περί τούτου να γνωρίζη ο άλλοτε Συν/ρχης του ΕΛΑΣ ΧΑΡΙΣΙΑΔΗΣ Δημήτριος του Αναστασίου.Συν/ρχης . όστις και μετέφρασε τούτο τηρήσας και δι΄εαυτόν εν αντίγραφον όπερ παρέδωσεν εις την υπηρεσίαν μου. γνωστός υπό το ψευδώνυμον Καπετάν Καραϊσκάκης όστις κατά μήνα Σ/βριον και 8/βριον του 1944 ευρίσκετο εις Ξάνθην. εις ην παρεδόθησαν. άμα τη εγκαταστάσει των νομίμων αρχών. Αι συμφωνίαι αι συνομολογηθείσαι εν τω πρωτοκόλλω ετηρήθησαν με αποτέλεσμα την πλήρη ιδία αρπαγήν των υλικών αγαθών των κατοίκων της Θράκης παρά των αποχωρούντων Βουλγάρων την διαφυγήν των εγκληματιών πολέμου Βουλγάρων κομμουνιστών. Αν τούτο περιήρχετο εις το Υπουργείον περίληψις αυτού τουλάχιστον θα κατεχωρείτο εις την υπό του Υφυπουργείου Τύπου και Τουρισμού εκδοθείσαν εν έτει 1947 βίβλον υπό τον τίτλον « η εναντίον της Ελλάδος επιβουλή» εις ο κατεχωρήθησαν σχετικά ήσσονος σημασίας πληροφορίαι.

αφού πρώτον έθιξαν σειράν ζητημάτων αναφυέντων εκ της νεοδημιουργηθείσης καταστάσεως μετά την 9ην Σ/βρίου ε. 3. μεταβιβάζεται εις τον Ελληνικόν πληθυσμόν. τα μη αναγκαιούντα ή μη χρησιμοποιούμενα παρά των Ελληνικών αρχών ως εικόνες. ωφελίμων έργων κλπ.ε εν Μπελομέριε απεφασίσθη: 1.Ακριβές Αντίγραφον Διά την αντιγραφήν Τ. Επίσης και οι εικτήριοι οίκοι.Υ. Η Κρατική Διοίκησις εν Μπελομέριε: Νοσοκομεία. (Εκ της Βουλγαρικής) ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΝ ΥΠ΄ΑΡ. βιβλία και άλλα παρόμοια. ΄Απασα η τοπική Διοίκησις (κοινοτική και επαρχιακή) να παραδοθή εις χείρας των αρμοδίων εκπροσώπων του εντοπίου πληθυσμού υπολογιζομένης της κατά τόπους θελήσεως του εντοπίου πληθυσμού. Η τοπική υπηρεσία τηρήσεως της τάξεως και ησυχίας εις έκαστον συνοικισμόν αναλαμβάνεται υπό της εντοπίου εθνοφυλακής (MILIGE). Αγρονομεία.1 Σήμερον 6 Οκτωβρίου 1944 έτους εν Ξάνθη κατά την συνεδρίασιν του αντιπροσώπου της Βουλγαρικής Κυβερνήσεως εν Μπελομέριε Καθηγητού Σάββα Γκανόφσκι και Ματσούκα Ελευθερίου εκπροσώπου του Ελληνικού πληθυσμού. υποδεικνυομένης παρά του εντοπίου πληθυσμού. Κατά την παράδοσιν των κρατικών ιδρυμάτων (δια κατά λόγον και πρωτοκόλλου) να κρατιθώσιν υπό των Βουλγάρων εκπροσώπων τα υλικά. Τα σχολεία ανάγονται ελευθέρως συμφώνως προς την γλώσσαν και την θρησκείαν του πληθυσμού. Κτηνιατρική υπηρεσία μηχανική. 2. Δασονομεία. Η Εθνοφυλακή αύτη δρα υπό την καθοδήγησιν των εντοπίων Ελληνικών αρχών. Τα όργανα της επιτοπίου εθνοφυλακής δεν .Σ.

η Βουλγαρική Αγροτική και Συνεταιριστική Τράπεζα (αίτινες εξυπηρετούσιν εις πάσαν σχέσιν και τον Ελληνικόν πληθυσμόν εν Μπελομέριε) και Συμπληρωματικώς και συγκεκριμένως θα συμβληθώσιν αι εν Μπελομέριε οικονομικαί επιχειρήσεις. 4. ένια των Βουλγαρικών Κρατικών Ιδρυμάτων δέον να παραμείνωσι προσωρινώς εις τα εδάφη ταύτα (Δυτικήν Θράκην και Ανατ. προς εκδίωξιν των Γερμανικών φασιστών εκ των Βαλκανίων. να υποβοηθώνται και να εξασφαλισθή ομοφώνως μετ΄αυτών συμμετοχή εις πολεμικάς ενεργείας από κοινού μετά των Βουλγαρικών και Γιουγκοσλαυϊκών απελευθερωτικών τμημάτων. αρμόδια πρόσωπα εκ του εντοπίου πληθυσμού. Τα Ελληνικά απελευθερωτικά τμήματα θεωρούνται υπό των Βουλγαρικών στρατιωτικών και πολιτικών αρχών ως αγωνισταί κατά του φασισμού και δέον να τηρώνται άρισται μετά αυτών σχέσεις. Εν περιπτώει ανάγκης αι περίπολοι. Διά διαταγής του Βουλγάρου αντιπροσώπου δύνανται να κληθούν προς υπηρεσίαν εν τοις ιδρύμασι τούτοις. λόγω των αναγκών του Στρατού. Επί του παρόντος νόμισμα παραμένει το λέβιον. τηλεγραφεία και . Λόγω αναγκών της επιτοπίου οικονομίας. Εις τα Ταχυδρομεία. 5. Ταχυδρομείων τηλεγράφων και τηλεφώνων.Μακεδονίαν) προς διευκόλυνσιν του επιτοπίου πληθυσμού. της Ελληνικής εθνοφυλακής ζητούσι συνδρομήν των Βουλγαρικών στρατιωτικών περιπόλων.δύνανται να κρατήσωσι στρατιωτικούς. του Στρατού και της επιτοπίου Διοικητικής αρχής. παραμένουσι μέχρι δευτέρας αποφάσεως εις την διαχείρησιν των Βουλγαρικών αρχών προσελκομένων βαθμιαίως επιτοπίων υπαλλήλων δι΄έκαστον μέρος. Η διαχείρησις και εκμετάλλευσις των Σιδηροδρόμων.΄Αλλως ο Βουλγάρικος στρατός δεν επεμβαίνει εν τη διοικήσει του Ελληνικού πληθυσμού. Τοιαύτα ιδρύματα εισίν: Η Βουλγαρική Εθνική Τράπεζα. ήτις δέον να τοις παρέχεται εγκαίρως. Κράτησις (σύλληψις) στρατιωτικών δύναται να γίνη μόνον παρά στρατιωτικών περιπόλων.

Θράκης και Ανατ. Να χρησιμοποιήται πάσα (ευκαιρία. Η νέα εσοδεία βάμβακος να παραμείνη εις τον επιτόπιον πληθυσμόν. Επίσης και όλα τα άλλα εμπορεύματα (υγειονομικά υλικά κ. με ωρισμένας τιμάς.τηλέφωνα οργανούνται και Ελληνική Τηλεφωνική και Τηλεγραφική υπηρεσία υπό την καθοδήγησιν της Βουλγαρικής Αρχής. περίπτωσις) διά να υποβοηθήται ο πληθυσμός δι΄εισαγωγών νέων τροφίμων και εμπορευμάτων εκ Παλαιάς Βουλγαρίας. βούτυρον. να φυλαχθώσιν εγρύπνω μέχρις ότου παραδοθώσιν εις τα αρμόδια Διοικητικά όργανα. διά να εξασφαλίζεται η διατροφή του επιτοπίου πληθυσμού. προϊόντα Δυτ. τούθ΄όπερ θέλει γίνει διά πρωτοκόλλου και λεπτομερεστάτου (καταλόγου) πίνακος. Να χορηγηθή πλήρης δυνατότης εις τα όργανα της . Απαγορεύεται πάσα εξαγωγή τροφίμων και εμπορευμάτων εκ Δυτικής Θράκης και Ανατολικής Μακεδονίας διά το εσωτερικόν των παλαιών συνόρων. συντεταγμένου εις γλώσσας Βουλγαρικήν και Ελληνικήν και αμοιβαίως κεκυρωμένας. ΄Όλα τα είδη τροφίμων (σίτος.ά. Σημείωσις: Κατασχεθέντα εμπορεύματα και υλικά (εκ της υπηρεσίας συγκεντρώσεως τροφίμων (δημητριακών) Γεν. 7. Μακεδονίας) να αφεθώσιν εν ταις χώραις ταύταις και υπό τον έλεγχον των επιτοπίων αρχών και διανέμωνται μεταξύ του επιτοπίου πληθυσμού ανεξαρτήτως θρησκεύματος. Τα Ελληνικά απελευθερωτικά τμήματα ταξιδεύουσι δωρεάν 6. εθνικότητος και ιθαγενείας. όρυζα. Γεωργικών Συνεταιρισμών ψυγείων και άλλων μαγαζείων . εκ των οποίων εφοδιάζονται ουχί μόνον ο πληθυσμός. λαχανικά κ. αραβόσιτος. αλλά και η στρατιά δέον να γίνη συμφωνία μεταξύ των οικείων μερών (Βουλγαρικής Στρατιάς και των Ελληνικών Διοικητικών αρχών) και να διανέμωνται αναλόγως των αναγκών εις την Στρατιάν κατά τον πληθυσμόν. Ελληνικήν διοικητικήν αρχήν.α) ευρεθέντα εκείσε να αφεθώσιν εις τας αρχάς. Τα κατασχεθέντα εμπορεύματα και υλικά εν καταστήμασι και ιδρύμασι παρά των Ελληνικών αρχών ή των Βουλγαρικών τοιούτων να μην επιτραπή όπως αρπαγώσιν ανευθύνως. έλαιον.

Η διατροφή του στρατού θα γίνεται κατά το εφικτόν διά τροφίμων μεταφερομένων εκ. κατά τας εαυτών κινήσεις. πότε έχουσιν αγορασθή . Η Βουλγαρική Κυβέρνησις να μεριμνήση και διά το μέλλον ίνα εξασφαλίση την τακτικήν τροφοδότησιν του πληθυσμού εν τη χώρα ταύτη. τα οποία θα απομείνωσιν εις την περιφέρειαν. 9. Βουλγαρίας. μεταφερθέν εκ Βουλγαρίας. Είναι δυνατόν να εξαχθή παν είδος οικιακών πραγμάτων. Τα ιδιαίτερα έπιπλα σκεύη και εργαλεία (Ι. διά πόσον κλπ. τίνι τρόπω. παρά τινος. 10. πλάστιγγες σάκκοι μέτρα και σταθμά τροφίμων κ.NF AIR) των πρακτόρων. Π. Παν το αγορασθέν ενταύθα (εν Μπελομέριε) υπόκειται εις έλεγχον των Ελληνικών Διοικητικών Αρχών. Αι στρατιωτικαί αρχαί.NVE. Εις τα αποδεικτικά ταύτα πρωτοκολλάται και πίνακας να περιγράφωνται ακριβώς τα παραδιδόμενα αντικείμενα. μεθ΄ό μόνον κατόπιν αδείας αυτών θα εξαχθώσι. το δε υπόλοιπον θα παραδίδεται εις αυτάς έναντι πρωτοκόλλου και λεπτομερούς πίνακος με τας απαιτουμένας υπογραφάς και επικυρώσεις. όπως διευκολύνη τον εγκαταλειφθέντα αλωνισμόν των δεματίων και περισυλλογήν των τροφίμων.υπηρεσίας Συγκεντρώσεως τροφίμων να τεθώσιν εις δημοσιότητα τα τρόφιμα εκ των υπ΄αυτά αποθηκών. Στρατιωτικά οχήματα δύνανται να χρησιμοποιώνται προς μεταφοράν ιδιωτικών πραγμάτων. με την ιδιότητά των αποθήκας και μεταγωγικά. Να διακοπή η εξαγωγή υλικού υπό οιονδήποτε τρόπον εις ιδιώτας και φίρμας άνευ αδείας των οικείων Ελληνικών και Βουλγαρικών Αρχών. 8. Η Βουλγαρική Κυβέρνησις θα πράξη παν το δυνατόν εκ μέρους της. δύνανται ελευθέρως να παραλαμβάνωσι μεθ΄εαυτών και να κινούνται με τας εαυτών μονάδας.ά να δοθώσιν εις αυτούς τούτους τους ιδιοκτήτας πράκτορας. κατά τον οικείον δε τρόπον πρωτοκόλλου και πίνακος να παραδοθώσιν εις τας οικείας διοικητικάς αρχάς (αφού πρώτον συμφωνηθή τι κατά πόσον θα χωρισθή εξ αυτών διά τον Βουλγαρικόν Στρατόν τα οποία ούτος λαμβάνει. αφού πρώτον τα τοιαύτα ελεγχθώσι παρά των Ελληνικών αρχών. .

Οι τελευταίοι ούτοι εάν επιθυμώσι δύνανται να παραμείνωσι και συνεχίσωσι το εμπόριόν των. 12. Η εκκένωσις των Σχολείων και άλλων ιδρυμάτων κατειλημμένων υπό στρατιωτικών τμημάτων. αι οποίαι να εξακριβώσωσι και πρσσκολλήσωσι πάσαν εγκαταλειφθείσαν περιουσίαν των εγκαταλειπόντων το Μπελομέριε Βουλγάρων. εξαιρέσει εκείνων καθ΄ών δεν υφίσταται οιαδήποτε ένδειξις ποιν.11. ενεργείται διά συμφωνίας μεταξύ της Ελληνικής διοικήσεως και του Βουλγαρικού Στρατού. Οι κύριοι τούτων δύνανται να συνεχίσωσι το εμπόριόν των διά τούτων αν επιθυμούσι και εφ΄όσον διέμενον εν Μπελομέριε μέχρι του έτους 1941 και εφ΄όσον δεν υφίστανται κατ΄αυτών ενδείξεις προς κατηγορίαν ενώπιον του Ελληνικού πληθυσμού. 14. υποβαλλομένων των οικείων κατηγορητηρίων οι δε ένοχοι να μένωσιν κρατούμενοι εκείνοι δε καθ΄ών δεν υφίσταται ουδεμία κατηγορία να σταλώσιν εις εσωτερικόν της Βουλγαρίας και παραδοθώσιν εις την οικείαν Αρχήν. Τα κρατούμενα πολιτικά πρόσωπα να εξατασθώσι τάχιστα. 13. Να συσταθώσιν επιτροπαί εκ Βουλγάρων και Ελλήνων εις τας επαρχίας. κατηγορίας ενώπιον του επιτοπίου πληθυσμού. H τακτοποίησις των ζητημάτων τούτων δύναται να γίνη και διά πληρεξουσίων αμοιβαίως κεκυρωμένων παρά του αντιπροσώπου της Βουλγαρικής Κυβερνήσεως και της επιτοπίου Ελληνικής Διοικήσεως. Εάν οι εις Βουλγαρίαν αναχωρήσαντες ιδιοκτήται Βούλγαροι δύνανται αυτοπροσώπως να επιστρέψωσι και κανονίσωσι τα ζητήματα ταύτα. Τα εμπορεύματα των ιδιωτών εμπόρων παραμένουσιν επί τόπου. να δοθή εις αυτούς πλήρης συνδρομή εκ μέρους των . δέον να παραδόσωσι τα εαυτών εμπορεύματα δυνάμει πίνακος και διά πρωτοκόλλου εις την επιτόπιον Ελληνικήν πολιτικήν διοίκησιν. Τα οικήματα τα κατειλημμένα υπό Βουλγαρικών οικογενειών μετά την παλινόστησιν των ιδιοκτητών αυτών. να εκκενωθώσιν αμέσως. Οι έμποροι οι ελθόντες εις Μπελομέριε μετά το έτος 1941.

Ελληνικών Διοικήσεων.Υ.Σ. 17. 15. Να απογραφώσιν άπαντα τα κοινοτικά μέσα. Το παρόν πρωτόκολλον συνετάγη εις την Βουλγαρικήν και Ελληνικήν γλώσσαν και θα χρησιμεύση ως οδηγός κατά την τακτοποίησιν των ως άνω ζητημάτων. να κληθώσιν όπως τους κανονίσωσιν. ή κρατούνται υπ΄αυτών τούτων των στρατιωτικών μονάδων εφ΄όσον ταύτα δεν είναι απαραίτητα να επιστραφώσι και παραδοθώσιν εις τους αυτών κυρίους. 16. τα μεταφερθέντα παρά των Δημάρχων ή δημογραμμάτων.ε. Εάν αναφυώσι νέα ζητήματα θα θεωρηθώσι κατά τον ως άνω τρόπον. Καθηγητής Σάββας Γκανόφσκι Ο εκπρόσωπος των Ελλήνων Νατσούκας Ελευθέριος Διά την αντιγραφήν (Τ.) . Αι παρούσαι διατάξεις να αποσταλώσιν αμέσως εις τα Ελληνικά και Βουλγαρικά όργανα προς γνώσιν και συμμόρφωσιν (εκτέλεσιν). Εάν έχωσι λογαριασμούς ακανονίστους με τας Κοινότητας όπου υπηρετούν. Η τακτοποίησις των ζητημάτων τούτων δέον να γίνη το βραδύτερον μέχρι Νοεμβρίου ε. ΄Όλα τα επιτεταγμένα υπό των Βουλγαρικών στρατευμάτων Ελληνικά οχήματα και κτήνη εν Μπελομάριε μεταφερθέντα εις Βουλγαρίαν ή οπωσδήποτε εις Μπελομόριε. των εγκαταλειψάντων τα χωρία του Μπελομόριε. μετά την οποίαν ημερομηνίαν αι μη τακτοποιηθείσαι περιουσίαι παραμένουσιν εις την κατοχήν των Ελληνικών Διοικητικών Αρχών. Ο αντιπρόσωπος της Βουλγαρικής Κυβερνήσεως εν Μπελομέριε.

Ευθύς από των πρώτων ημερών της αναλήψεως της υπηρεσίας μου ταύτης είχον πληροφορηθή από όργανα πληροφοριών της πόλεως. εις ην είχον τοποθετηθή ως επιτελάρχης. Κλάρας) την 16ην Ιουνίου 1945 Υπό Υποστρατήγου ε. Βλοχαϊτόπουλου Αριστ. Προς τα όργανα ταύτα πληροφοριών ήμουν κατ΄αρχάς επιφυλακτικός καθ΄όσον εγνώριζον ότι τα μίση μεταξύ των οπαδών του Ζέρβα και των κομμουνιστών ήσαν πολύ οξυμμένα και εφοβούμην ότι ταύτα θα είχον εις την παροχήν πληροφοριών υπερβολικών και ήτο δυνατόν να με παρασύρουν εις ενεργείας μη συμβιβαζομένας με την πολιτικήν λήθης του παρελθόντος και κατευνασμού ην επεθύμει η τότε Κυβέρνησις του Κράτους.100 Ιστορικόν σημείωμα Περί των περιστάσεων υφ΄άς εξοντώθη ο Στρατηγός Αρχηγός του ΕΛΑΣ ΄Αρης Βελουχιώτης (Αθαν. καίτοι το ΕΑΜ είχεν υπογράψει την συνθήκην της Βάρκιζας προετοίμαζεν την ευθέτω χρόνω εκδήλωσιν νέας δράσεως. Αι πρώται πληροφορίαι ας μοι παρέσχον ήσαν ότι το ΕΑΜ είχεν αποκρύψη μέγαν αριθμόν εκ του καλυτέρου οπλισμού του εις διάφορα μέρη του Κράτους και τα δυναμικώτερα στελέχη του είχον καταφύγη εις . Διοίκησιν Ηπείρου διοικουμένην υπό του υποστρατήγου κ.α Χρυσανθακοπούλου Κατά την 30ην Απριλίου 1945 είχα παρουσιασθή εις την εν Ιωαννίνοις Ανωτέραν Στρατ. άτινα έσπευσαν προθύμως να με συναντήσουν και παράσχουν τας υπηρεσίας των ότι. αποτελούμενα από εθνικόφρονας πολίτας υπηρετήσαντας ως επί το πλείστον εις τας μονάδας αντιστάσεως του Στρατηγού Ζέρβα. Συν τω χρόνω όμως απέκτησα περισσοτέραν εμπιστοσύνην προς τα όργανα ταύτα άτινα απετέλεσαν την κυριωτέραν πηγήν πληροφοριών μου.

τα μέλη ταύτης εξηκολούθουν να δεικνύουν θρασύτητα ήτις με κατέπληξε και ως υπεύθυνος αρχηγός του Επιτελείου της Ανωτέρας Στρατιωτικής Διοκήσεως ενέτεινα τας προσπαθείας μου ίνα πληροφορηθώ εγκαίρως τας νέας εκδηλώσεις δράσεως του ΕΑΜ ας προέβλεπον. Εξ άλλου η εν Ιωαννίνοις πολιτική ηγεσία του ΕΑΜ. εισήλθε θρασέως εντός του γραφείου του Στρατηγού και ηθέλησε να τον χαιρετήση διά χειραψίας. ωμίλησε με αυστηράν γλώσσαν εις τον εκ των μελών της ζωηρότερον δικηγόρον Σούλην. αποφευχθείσα τη επεμβάσει του Στρατηγού. απειλήσας αυστηρά μέτρα εν περιπτώσει με συμμορφώσεως των προς τους νόμους και τους όρους της συμφωνίας της Βάρκιζας. εκ της ορεινής περιοχής της . όστις εν τέλει σχεδόν απέπεμψεν του γραφείου του την επιτροπήν. και Β. Ούτος όμως λαβών αυστηράν στάσιν δεν εδέχθη την οικειότητα ταύτην. παρά την συμφωνίαν της Βάρκιζας και την στρατιωτικήν υπεροχήν των εθνικών δυνάμεων. Η εντύπωσίς μου αύτη ενισχύθη κατά πολύ ότε παρέστην μάρτυς αποδοκιμασίας περιπόλων της εθνοφυλακής κατά τον εορτασμόν της υπογραφής της ανακωχής μετά της Γερμανίας την 9η Μαϊου. ήτις είχεν αναλάβη τότε και αστυνομικά καθήκοντα. αγνοών αν αληθώς λαβούσας χώραν. αποδοκιμασίας ήτις έλαβεν χώραν προ των γραφείων της Διοικήσεως και ήτις ηπείλησε προς στιγμήν να έχη θλιβεράς συνεπείας διά τους αποδοκιμάσαντας τας περιπόλους λόγω της εξάψεως των ανδρών της φρουράς. Παρά την εξαιρετικώς αυστηράν στάσιν και γλώσσαν του Στρατηγού. εμού προσωπικώς και τινών άλλων ψυχραίμων βαθμοφόρων. τινές των οποίων εφέροντο προκλητικότερον και ζωηρότερον του πρέποντος.Α Κονίτσης ορεινήν περιοχήν. ως αν απετέλει επίσημον τινα αρχήν του τόπου. ΄Οντως μετά τινας ημέρας επληροφορήθην ότι ο αρχηγός του ΕΛΑΣ ΄Αρης Βελουχιώτης είχε σχηματίση συμμορίαν 40-80 ανδρών και ήρχισε την δράσιν του κατερχόμενος προς Ν. εδεικνύετο λίαν θρασεία και ενεργητική παρέχουσα ούτω την εντύπωσιν ότι δεν είχε παραιτηθή των προδοτικών σχεδίων της και ότι κάτι προσεδόκα και εσχεδίαζεν διά το αμέσως προσεχές μέλλον.την Β. Κατ΄αυτήν η επιτροπή αύτη θέλουσα να παραπονεθή δι΄υπερβασίας της Εθνοφυλακής. Επίσης περί τα μέσα Μαΐου παρέστην μάρτυς της παρουσιάσεως προ του Στρατηγού Βλοχαϊτοπούλου της εν τη πόλει επιτροπής του ΕΑΜ.

από της Κονίτσης και συνεννοήθη με οπαδούς του της περιοχής. Φρόντζον. Φοβούμενος ακριτομύθειαν εφάνην αδιάφορος εις τας διαμαρτηρίας του προέδρου αλλ' ηννόησα αμέσως ότι η συμμορία θα κατήρχετο έτι νοτιώτερον ίνα δράση και εις ετέραν περιοχήν της Ηπείρου και Θεσσαλίας εγγύς του Αχελώου.Θεσσαλίας. κινούμενος παραλλήλως των ορίων της Ηπείρου και της Δ. της άνω κωμοπόλεως. Μετσόβου επί του Αχελώου αναγκαστικαί διαβάσεις μεταξύ Θεσσαλίας και Ηπείρου. όθεν είχον πληροφορίες ότι είχε δράση μετά των ομάδων του ΕΔΕΣ και. Εκάλεσα εις το γραφείον μου τον εν Ιωαννίνοις δικηγόρον κ. ανήλθε πάλιν επί του ορεινού κρησφυγέτου του. αφ΄ου του συνέστησα εχεμήθειαν.Ε Δ/κτής Ταγ/ρχης Τζινιέρης ούτινος τον αριθμόν δεν ενθυμούμαι) και ήρξατο να επιβάλη την τάξιν και τον Νόμον. προσπαθών προφανώς να ανασυγκροτήση τα τμήματα του ΕΛΑΣ και ανέμενον εκδήλωσιν ταύτης εις νοτιωτέραν περιοχήν της Ηπείρου. Ούτως είχον πληροφορηθή ότι περί τα μέσα Μαϊου ούτος είχε κατέλθη εις σημείον κείμενον περί τα 4 χιλ. εζήτησα πληροφορίας. Έλαβον τότε τα κάτωθι μέτρα: 1. κατά μήκος του ποταμού Αχελώου. όταν δε επληροφορήθη ότι εκκινήθησαν κατ΄αυτού τμήματα της 8ης Ταξιαρχίας Εθνοφυλακής. ποίαι αι Ν. Ούτος μου υπέδειξεν ως κόμβον αναγκαστικής διελεύσεως την τοποθεσίαν Νεράϊδα. Εν τω μεταξύ τη εισηγήσει μου ανήλθεν επί της ορεινής περιοχής των Τζουμέρκων διλοχία του εν ΄Αρτη Τάγματος Εθνοφυλακής (206 Τ. Μετά τινας ημέρας είχον πληροφορηθεί ότι είχε πράξη το αυτό εις την περιοχήν Μετσόβου. Περί την 4ην Ιουνίου επληροφορήθην ότι κάτοικοι της περιοχής Αγνάντων είχον καταφύγη εις Ιωάννινα περίτρομοι διότι η συμμορία Βελουχιώτη είχεν αναφανή την 2αν Ιουνίου Α. Μακεδονίας . ο πρόεδρος δε Αγνάντων προσελθών εις το γραφείον μου κατεπτοημένος διεμαρτυρήθη διά την αδράνειαν των εθνικών δυνάμεων και εζήτησε να αποσταλούν τοιαύται προς αποκατάστασιν της ασφαλείας. .Κονίτσης όπου και αυτός είχε καταφύγη. Αντελήφθην ούτω ότι ο αρχηγός του ΕΛΑΣ είχεν αρχίση την δράσιν του κατερχόμενος προς Ν.

Στρ. Μη ων βέβαιος διά την διαβίβασιν του τηλ/ματος διέταξα τον λοχαγόν του Επιτελείου Λιγεράκην Γεώργιον εις ον είχον απόλυτον εμπιστοσύνην ως αγνωνισθέντα κατά του ΕΛΑΣ εις τας τάξεις του ΕΔΕΣ ως διοικητής τάγματος. ΄Οντως ο λοχαγός Λιγεράκης έφθασεν αυθημερόν εις Λάρισαν και έφερεν εις πέρας την εντολήν του και οι 2 Λόχοι ετέθησαν εις κίνησιν λίαν εγκαίρως. Πρεβέζης. 4. ίνα την 5ην Ιουνίου λίαν πρωί επιβή αυτοκινήτου και φθάση εντός της ημέρας εις το εν Λαρίση επιτελείον της Ανωτ.2. έδωσα το τηλ/μα εις έμπιστον αξ/κόν του επιτελείου όστις ανεχώρησεν αμέσως δι΄αυτοκινήτου εις Πρέβεζαν οπόθεν όντως το τηλ/μα διεβιβάσθη. Εκάλεσα εις το γραφείον μου τον προϊστάμενον της Βρεττανικής Στρατ. Τη εισηγήση μου απεστάλη ουλαμός της 8ης Ταξιαρχίας Εθνοφρουράς όστις κατέλαβε κόμβον συγκοινωνιών αμέσως Ν. 5. καθ΄όσον εστερούμεθα μέσων τηλεπικοινωνίας αι δε τηλεγραφικαί γραμμαί ήσαν κατεστραμμέναι. Ούτος εδέχθη προθύμως. Κατόπιν των ληφθέντων μέτρων τα γεγονότα εξελίχθησαν περίπου . Μετσόβου προς αποκοπήν της επιστροφής της συμμορίας του προς Β. Πρόκον Στέφανον τυγχάνοντα φίλον και συμμαθητήν μου και τω επιδόση αφ΄ενός μεν επίσημον αντίγραφον του τηλεγραφήματος αφ΄ετέρου δε προσωπικήν επιστολήν μου εν η εξήγουν την ανάγκην ταχείας αποστολής των δύο λόχων. Τη επιμονή του επείσθη να ενεργήση. Διοικήσεως Θεσσαλίας παρουσιασθή εκεί εις τον επιτελάρχην ταύτης Σ/ρχην Πυρ. Ως μου ανέφερε βραδύτερον ευρήκε το εν Λαρίσση επιτελείον ευρισκόμενον εν γνώσει των κινήσεων του Βελουχιώτη αλλά διστάζον να ενεργήση διότι εθεώρει τούτο μάταιον. Διοίκησιν Θεσσαλίας ζητών όπως κινηθούν το ταχύτερον 2 λόχοι διά διαφόρων δρομολογίων άτινα καθώριζα προς την διάβασιν της Νεραϊδας. 6. 3. Αποστολής αντ/ρχην HUTCHISON και τον παρεκάλεσα να αναλάβη την διαβίβασιν του τηλεγραφήματος τούτου διά του Αγγλικού ασυρμάτ. Εστάλη τηλ/μα προς το εν ΄Αρτη τάγμα εθνοφρουράς ίνα επιστήση την προσοχήν της επί των Τζουμέρκων δρώσης διλοχίας του. Συνέταξα τηλεγράφημα προς την Ανωτέραν Στρ.

ο υπαρχηγός του Τζαβέλας και πνιγέντων 4-5 εντός του ποταμού. 2. Προς συμπλήρωσιν της καταστροφής της έλαβον τα εξής μέτρα. Ούτως η συμμορία επιχειρήσασα υπό την απειλήν του λόχου τούτου να διέλθη πάλιν προς ΄Ηπειρον την 16ην Ιουνίου διά της παρά το χωρίον Μεσσόντα μικράς γεφύρας ευρέθη μεταξύ των πυρών του Λόχου Τρικάλων εις ον είχον ενταχθή και ομάδες Εδεσιτών της Θεσσαλίας και αφ΄ετέρου υπό τα πυρά τμήματος της διλοχίας Τζουμέρκων και μικράς ομάδος ενόπλων εθνικοφρόνων χωρικών υπό τον οπλαρχηγόν Βόϊδαρον καίτινας άλλους και διελύθη φονευθέντων 4-5 εν οις ο Βελουχιώτης. Αμφιλοχίας. Αι κεφαλαί του Βελουχιώτη και Τζαβέλα εξετέθησαν την 18ην Ιουνίου εις κοινήν θέσιν εις την κεντρικήν πλατείαν των Τρικάλων Η υπόλοιπος συμμορία κατήλθεν εν διαλύσει προς Ν. εν οις μία γυνή και ο ως δήμιος της συμμορίας φερόμενος Δράκος. συλληφθέντων δε και τινων αιχμαλώτων. 1. Εν τω μεταξύ ο νοτιότερον κινούμενος λόχος της Στρατιωτικής Διοικήσεως Τρικάλων πληροφορηθείς ότι η συμμορία είχε κατέλθη νοτιότερον του σημείου Νεράϊδα έσχε την πρωτοβουλίαν να αφήση το καθορισθέν δρομολόγιον και να τεθή εις καταδίωξιν της. ενισχυθείσα πιθανώς και από εθνικόφρονας χωρικούς. 3. προς την ορεινήν περιοχήν Α. Πληροφορηθείσα όμως ότι διέτρεχε κίνδυνον εκ της επί των Τζουμέρκων δρώσης διλοχίας διέβη πάλιν τον ποταμόν εισελθούσα εις Θεσσαλίαν. παραλλήλως του Αχελώου και πιθανώς πληροφορηθείσα ότι εκινούντο δυνάμεις εκ περιοχής Τρικάλλων προς ΝΔ επεχείρησε να διαβή εις ΄Ηπειρον. ορεινών διαβάσεων τούθ΄όπερ ο ικανός διοικητής του τάγματος έπραξε τάχιστα κινηθείς ο ίδιος μεθ΄ολοκλήρου του τάγματός του.ως είχον προβλέψη. Εν Αρτη διέταξα ίνα απόσπασμα του εκεί Τάγματος . Απέστειλα τηλ/μα προς το εν Αμφιλοχία τάγμα Εθνοφρουράς ίνα αποστείλη δυνάμεις επί των προς Α. Η Συμμορία Βελουχιώτη κατερχομένη προς Ν. Ζητήσας την άδειαν του Στρατηγού κατήλθον δι΄αυτοκινήτου εις ΄Αρταν προς προσωπικήν επίβλεψιν των ληπτέων μέτρων.

και ΒΔ Καρπενησίου περιοχήν. Εξ Αμφιλιχίας απέστειλα διά ταχυδρόμου εμπίστου επιστολήν προς τον επί των ορέων διοικητήν του τάγματος εν ή καθίστον αυτώ γνωστάς τας τελευταίας πληροφορίας. Αποτέλεσμα των ενεργειών τούτων ήτο ότι επί των Α. 4. Αθήνα 9 Ιουλίου 1954 (Τ. ΄Αρτης περιοχήν. Διοικήσεως Ηπείρου. εισδύση εντός της Στερεάς Ελλάδος προς την περιοχήν Γρανίτσα (ΒΔ Καρπενησίου) αναζητούν πληροφορίας και δρόν αναλόγως της καταστάσεως.Υ) Χρυσανθακόπουλος . Διοικήσεως. τω κατέστησα γνωστά τα λαβόντα χώραν και εζήτησα ίνα αποσταλούν δυνάμεις προς την Β.κινηθή τάχιστα εις την Α. ΄Ελαβον εις το τηλέφωνον τον επιτελάρχην της εν Μεσολογγίω Στρατ. Αμφιλοχίας ορέων συνελήφθησαν (ως ήκουσα χωρίς να δύναμαι να τα βεβαιώσω) περί τους 15 συμμορίται και εξοντώθη άγνωστος αριθμός αυτών. οι υπόλοιποι δε διεσκορπίσθησαν και δεν ηκούσθη πλέον τίποτε περί της δράσεως αυτών. 5. Πάντα τα ανωτέρω αναφέρθησαν μετά τινας ημέρας εις το Γενικόν Επιτελείον Στρατού διά λεπτομερούς αναφοράς της Ανωτέρας Στρατ.

συν τη πληροφορία ότι αύτη συνετάγη διά το Αμερικανικόν περιοδικόν COLLIER'S και βάσει των υπ΄αυτού τεθέντων ερωτημάτων.Π (Τ. 1 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΛΑΔΟΣ Γ/Ι ριθ.Σ.Υ.Υ.101 ΑΠΟΡΡΗΤΟΝ ΠΡΟΣ: Δ/νσιν Ιστορίας Στρατού/ΓΕΣ ΚΟΙΝ: Κ. Ταγ/ρχης ΔΙΑΝΟΜΗ Δ/σιν Ιστορίας Στρατού /ΓΕΣ υπ΄αριθ.Γ/Ι/Κ.Μ ΣΧΕΤ : Υμέτερον Φ. διαβιβάζεται προσηρτημένως αντίγραφον της αιτηθείσης περιληπτικής εκθέσεως περί ΕΑΜ.Α.Υ) ΤΣΙΤΣΙΛΩΝΗΣ ΚΩΝ. τω σχεδίω 15 Συν.70/5/402602/15-2-55 1. 250/23/119 Β.Τ 902 τη 28 Απριλίου 1955 Συν.Σ. τω εγγράφω 15 ΘΕΜΑ : Στοιχεία περί Ε. 2. 1 ΝΑΤΣΙΝΑΣ ΑΛΕΞ Συν/ρχης .Π/Γ/Ι Αριθμός Αντιτύπων (2) Αύξ.Δ/ντής . Κλ. Αντιτ. ΄Εχομεν την γνώμην ότι τα στοιχεία ταύτα δεν θεωρούνται αρκετά διά ιστορικήν ανασκόπισιν της κατοχικής περιόδου όσον αφορά την δράσιν ωρισμένων οργανώσεων.Αριθ. Επί ύπερθεν υμετέρου.

Π.Υ.Λ) -«- 2 ΑΠΟΡΡΗΤΟΝ ./Γ/1 (Κ.Κ.

ήσαν σοσιαλδημοκρατικά και εχρησιμοποήθησαν από τους κομμουνιστάς ως προθήκαι υπό το πρόσχημα της ισοτίμου συνεργασίας.Οι πραγματικοί σκοποί του. Πράγματι. γνωστή ως . Η τακτική αυτή. Σοσιαλιστική Εταιρεία 7. Σοσιαλιστικόν Κόμμα 3.ΕΛΔ) διά της δημιουργίας της εντυπώσεως ότι το ΕΑΜ ήτο συνασπισμός ανεξαρτήτων δήθεν «απελευθερωτικών» οργανώσεων και όχι αποκλειστικόν δημιούργημα και όργανόν των όπως ήτο εις την πραγματικότητα. Κομμουνιστικόν Κόμμα Ελλάδος 2. Ελευθερία 11. ανίκανον να μεταβάλη τον χαρακτήρα της οργανώσεως ο οποίος καθωρίζετο αποκλειστικώς υπό των κομμουνιστών αι υπόλοιπαι οργανώσεις είχον ιδρυθεί υπό των ιδίων των κομμουνιστών ή ηλέγχοντο εκ του αφανούς υπ΄αυτών. Ελληνική Λαϊκή Δημοκρατία 4. Εργατικόν Κέντρον 9. Το δεύτερον και το τρίτον. τα οποία αργότερον συγχωνεύθησαν και αποτέλεσαν το Σ.Μ .Α. Διά ν΄αντιληφθώμεν πληρέστερον τον πραγματικόν χαρακτήρα του ΕΑΜ πρέπει να έχωμεν υπ΄όψει μας την τακτικήν του διεθνούς κομμουνισμού κατ΄εκείνην την περίοδον. Αγροτικόν Κόμμα Ελλάδος 5. ΄Ενωσις Ελευθέρων Ελλήνων 6. Το λεγόμενον «Εθνικό Απελευθερωτικό Μέτωπο» (ΕΑΜ) ιδρύθη την 27ην Σεπτεμβρίου 1941 κατόπιν πρωτοβουλίας του ΚΚΕ αποτελεσθέν εκ των κάτωθι οργανώσεων και πολιτικών κομμάτων. Δημοκράτης 10. 1. Τούτο ήτο απλούν τέχνασμα προς εξαπάτησιν του λαού και των δύο συνεργαζομένων κομμάτων (Σ.Κ . Φιλική Εταιρεία Εξ αυτών των πολιτικών κομμάτων και οργανώσεων ήσαν απροκαλύπτως κομμουνιστικά το 1ον και το 4ον.Χρόνος ιδρύσεως και διαλύσεως του Ε. δεν απετέλουν παρά μίαν μικράν μειοψηφίαν εντός του ΕΑΜ. Πανυπαλληλική Οργάνωσις 8.Κ ΕΛΔ.

φιλειρηνικά». εκπολιτιστικών.τακτική των «ενιαίων μετώπων» (εκ των κάτω και εκ των άνω) καθωρίσθη υπό του 7ου Συνεδρίου της Κομμουνιστικής Διεθνούς. διά του οποίου τον σχηματισμόν ανελάμβανον οι κομμουνισταί την υποχρέωσιν να μην ομιλούν περί των απωτέρων σκοπών των. οργανώσεων με την συμμετοχήν των κομμουνιστών. Εις την πραγματικότητα το «ενιαίον μέτωπον».76) Ως πρόσχημα διά την σύμπτηξιν του «ενιαίου μετώπου» προπολεμικώς και μέχρι του Γερμανοσοβιετικού Συμφώνου (1939) προεβάλλετο ο αγών κατά του φασισμού και του πολέμου. η τακτική του «ενιαίου μετώπου» αν και εσημείωσεν ωρισμένας επιτυχίας εν . ικανή να συντρίψη και τρομοκρατία και φασιστική βία και να πραγματοποιήση την κατάχτηση όλων των απαιτήσεων των εργατών και των συμμάχων τους» («Δέκα Χρόνια Αγώνες» -1935-σελ.δημοκρατικά . τον Αύγουστον του 1935 και απέβλεπε εις την δημιουργίαν συνασπισμών μεταξύ πολιτικών.έλεγε η απόφασις του 6ου Συνεδρίου του ΚΚΕ . διά να μη περιορίσουν την χωριτικότητά του. αστυνομίαν) να εξουδετερώσουν βαθμιαίως όλους τους προσωρινούς συμμάχους των και ν΄αποβούν κύριοι της καταστάσεως εγκαθιδρύοντες την λεγομένην «δικτατορία του προλεταριάτου». όπως συνέβη εις την Ισπανίαν. επαγγελματικών. αθλητικών κλπ. οι κομμουνισταί δεν θα εβράδυνον να θέσουν υπό των έλεγχό των τα βασικά στηρίγματα της κρατικής εξουσίας (στρατόν. Ωστόσω εάν το «ενιαίον μέτωπον» κατόρθωνε να παρασύρη τόσα κόμματα της αντιπολιτεύσεως και οργανώσεις ώστε να κατακτήση κοινοβουλευτικώς την εξουσίαν. εξυπηρέτει μόνον τους ιδικούς των σκοπούς διότι τους έδιδε προσωρινούς συμμάχους διά την κατάκτησιν των αμέσων αντικειμενικών σκοπών της προσπαθείας των. Δεδομένου όμως ότι ενώπιον του Ελληνικού λαού τα ζητήματα του πολέμου και της ειρήνης δεν είχον τεθή κατ΄εκείνην την περίοδον με τόσον οξύ και απειλητικόν τρόπον ώστε να τον ωθήσουν εις ενεργόν δράσιν. αποτελεί πραγματικά ακατανίκητη δύναμη. υπό το πρόσχημα κοινών δήθεν επιδιώξεων και κατόπιν φαινομενικής εγκαταλείψεως υπό των κομμουνιστών των ιδιαιτέρων επιδιώξεών των. «Η τακτική του παλλαϊκού ενιαίου μετώπου από τα κάτω κι από τα πάνω . Τα «ενιαία μέτωπα» ήσαν «αντιφασιστικά .με τις πολιτικές και επαγγελματικές οργανώσεις των λαϊκών μαζών.

χ το «Εθνικόν Μέτωπον» Κρήτης τον Ιούλιον του 1941. Είναι γεγονός ότι ένας αριθμός κομμουνιστικών στελεχών και μελών κατώρθωσε να δραπετεύση από τας φυλακάς και τους τόπους εκτοπισμού κατά την στιγμήν της καταρρεύσεως του Ελληνικού Κράτους συνεπεία της εχθρικής εισβολής αλλά είναι επίσης γεγονός ότι και η τότε . Και κατά τους μήνας όμως που μεσολάβησαν ως την στιγμήν κατά την οποίαν ο «ιμπεριαλιστικός» πόλεμος μετεβλήθη διά της μαγικής ράβδου του Στάλιν εις «απελευθερωτικόν» οι Ελληνες κομμουνισταί δεν ηδράνησαν. μόλις εδέχθη την επίθεσιν των χιτλερικών. ο πόλεμος μετεβλήθη αυτομάτως εις «εθνικόν . Τούτο οφείλεται προφανώς εις το ότι η Ρωσσία η οποία δεν είχε δεχθή ακόμη την χιτλερικήν επίθεσιν εχαρακτήριζε τον πόλεμο ως «ιμπεριαλιστικόν». Διά να επιτύχη μίαν ευρυτάτην κοινητοποίησιν το «ενιαίον μέτωπο» έπρεπε να υπάρχη ένα γενικό ζήτημα το οποίον να συγκεντρώνη αγωνιωδώς την σκέψιν του ελληνικού λαού και να δύναται ν΄αποβή ο άξων μιας γενικής κινητοποιήσεως. Το ζήτημα τούτο εδημιουργήθη αμέσως μετά την κατάληψιν της Ελλάδος υπό των γερμανικών στρατευμάτων ήτο ο γενικός πόθος του ελληνικού λαού διά την απελευθέρωσίν του και την με κάθε μέσον ενίσχυσιν του συμμαχικού αγώνος ο οποίος εσυνεχίζετο. Μετά τον Ιούνιον όμως το 1941. γραμμή η οποία έπρεπε ν΄ακολουθήται απ΄όλα τα κομμουνιστικά κόμματα.απελευθερωτικόν» και τούτο απετέλεσε πλέον σύνθημα δι΄όλα τα κομμουνιστικά κόμματα. αν κρίνη κανείς από το γεγονός ότι το ΕΑΜ ιδρύθη πέντε ολοκλήρους μήνας μετά την κατάληψιν της Ελλάδος υπό των Γερμανών και ενώ είχον κάμει την εμφάνισίν των άλλαι οργανώσεις και ομάδες αντιστάσεως όπως λ. Τους εδίδετο αντιθέτως η ευκαιρία ν΄απελευθερώσουν εκτοπισμένα ή φυλακισμένα μέλη και στελέχη των και ν΄ανασυγκροτήσουν τον παράνομον μηχανισμόν των διά να δράσουν συμφώνως προς τας οιασδήποτε διεθνείς και εθνικάς συνθήκας επί τη βάσει της γενικής «γραμμής» της Κομμουνιστικής Διεθνούς». Εν τούτοις τον γενικόν αυτόν πόθον του ελληνικού λαού διά την απελευθέρωσίν του δεν έσπευσε να τον εκμεταλλευθή αμέσως το ΚΚΕ.τούτοις πολύ απείχον τ΄αποτελέσματά της από των προσδοκιών τας οποίας εβάσισαν επ΄αυτής οι κομμουνισταί.

Την θέσιν ταύτην διετήρησε μέχρι της δραπετεύσεως του Γ. Σιάντου και της υπ΄αυτού αναλήψεως της διοικήσεως του ΚΚΕ (Δεκέμβριος 1941). διορισθείς μέλος του Μακεδονικού Γραφείου του ΚΚΕ του οποίου προορισμός ήτο η εφαρμογή εις την πράξιν του σχεδίου του ΚΚΕ διά την απόσπασιν της Μακεδονίας και της Θράκης από τον Εθνικόν κορμόν της Ελλάδος. 2. δεδομένου ότι ένας εκ των αντεθνικών και προδοτικών σκοπών του ΚΚΕ ήτο και είναι η απόσπασις της Μακεδονίας και της Θράκης και η δήθεν «αυτονόμησις» των ελληνικωτάτων αυτών περιοχών ως πρώτον βήμα διά την ενσωμάτωσίν των εις την Βουλγαρίαν. μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ και αργότερον καθοδηγητής του ΕΑΜ. Τα στελέχη τα οποία απηλευθερώθησαν με την μεσολάβησιν της Κυβερνήσεως της Σόφιας ήσαν: 1. εφαρμόζον την τακτικήν του «ενιαίου μετώπου» το οποίον τώρα έγινε «εθνικό-απελευθερωτικόν» Ο «εθνικοαπελευθερωτικός» αγών δεν ήτο παρά το πρόσχημα με το οποίον θα παρασύροντο αι ευρείαι μάζαι του ελληνικού λαού και θα εδημιουργούντο αι προϋποθέσεις διά την πραγματοποίησιν των απωτέρων σκοπών του ΚΚΕ. Η πολιτική αυτή ήτο φυσικόν να ικανοποιή όλους τους Βουλγάρους ανεξαρτήτως καθεστωτικών διαφορών. Η κυβέρνησις της Σόφιας εμεσολάβησε παρά τω στρατώ κατοχής διά την αποφυλάκισιν τριών σοβαρών στελεχών του ΚΚΕ με την βάσιμον ελπίδα ότι θα εξυπηρέτει ούτως τα επεκτατικά της σχέδια εις βάρος της ελληνικής Μακεδονίας. Σχετικώς με την προοπτικήν αυτήν ουδεμίαν αμφιβολίαν αφήνουν τα ίδια τα κομμουνιστικά κείμενα: Εις την απόφασιν της «Πανελλαδικής Συνδιασκέψεως του ΚΚΕ» . Ούτω το ΚΚΕ είχεν εγκαίρως συγκροτήσει τους βασικούς πυρήνας του κομματικού του μηχανισμού και ήτο έτοιμον διά την εκμετάλλευσιν των κατοχικών συνθηκών μόλις η Ρωσσία υπεχρεώθη να εξέλθη εις τον πόλεμον παρά το πλευρό των Δυτικών. Ο Τερπόφσκυ ή Ζησιάδης.σύμμαχος του Χίτλερ Βουλγαρία προσέφερεν ανεκτιμήτους υπηρεσίας προς το ΚΚΕ. διορισθείς υπό της εγκλείστου ηγεσίας του ΚΚΕ ως Γραμματεύς του Κόμματος. 3. Ο Ανδρέας Τσίπας. Ο Ανδρέας Τζίμας.

Ναι. Αυτό όμως πρέπει να γίνεται έτσι ώστε να μην τρομάζη . Μόνον αυτή ανοίγει πλατειά το δρόμο για την πραγματοποίηση των παραπέρα Στρατηγικών σκοπών του κόμματός μας. της γενικής και ειδικής οργανώσεως των λαϊκών και κομματικών δυνάμεων. το μεταβατικό δηλαδή στάδιο για την πραγματοποίηση του σοσιαλισμού και της δικτατορίας του προλεταριάτου στη χώρα μας. Η Λαϊκή Δημοκρατία που πρέπει γενικά να προπαγανδίζεται στους εαμίτες πρέπει για το συνειδητό εντεταγμένο κομμουνιστή να είναι μόνο προβαθμίδα. Εξ ίσου αποκαλυπτική είναι μία μυστική εγκύκλιος του ΚΚΕ η οποία εκυκλοφόρησε μεταξύ των στελεχών του το 1943. την εγκαθίδρυση της λαϊκής Δημοκρατίας».τον Δεκέμβριον του 1942 ομολογείται: «Η πραγματοποίηση του άμεσου πολιτικού σκοπού του Κόμματός μας . έτσι ώστε νάναι δυνατή η πραγματοποίηση των άμεσων πολιτικών (όχι εθνικών) σκοπών στο ακέραιο και την ώρα που χρειάζεται χωρίς καμμιά καθυστέρηση». Και συνεχίζει: «Αυτός είναι ο άμεσος πολιτικός σκοπός του Κόμματος .Εθνική Απελευθέρωση-. έστω και αν φαινομενικά σταματάει η διεκδίκηση των σκοπών του προλεταριάτου. αλλά μήπως ξεχνάμαι τον τελικό Στρατηγικό Σκοπό του Κόμματος. Εις αυτήν διαβάζομεν: «Το απελευθερωτικόν κίνημα είναι μορφή οξύτατου ταξικού αγώνα. ΄Όχι μόνον δεν τον ξεχνάμε αυτό το σκοπό μα αντίθετα η σημερινή μας πολιτική ενάντια στον ξένο καταχτητή ίσα-ίσα μας ανοίγει το δρόμο για την πραγματοποίηση των παραπέρα στρατηγικών σκοπών του ΚΚΕ».Εθνική απελευθέρωση και λαοκρατική λύση του εσωτερικού μας προβλήματος . Μορφή που στην πραγματικότητα δεν αναιρεί αλλά επιβεβαιώνει την πάλη των τάξεων. Ο τότε Γραμματεύς του Κόμματος Γιώργης Σιάντος εις την εισήγησίν του προς την ιδίαν συνδιάσκεψιν λέγει: «Με την οργανωτικήν και τεχνική δοκιμασία εννοούμεν όλα όσα χρειάζονται από την άποψη της γενικής προετοιμασίας. Βέβαια η προσεκτική και συστηματική προπαγάνδα των καθαρά κομμουνιστικών σκοπών μέσα στις καινούργιες λαϊκές μάζες των εαμιτών. πρέπει ν΄αποβλέπη στο ν΄αυξήση τον αριθμό των οπαδών μας.αποτελεί στη συγκεκριμένη στιγμή τη μοναδική επαναστατική θέση.

Εξαπέλυσε πολλάς επιθέσεις εναντίον του ΕΔΕΣ. Πράγματι διά τον ενόπλων ομάδων του το ΕΛΑΣ εις την ορεινήν Ελλάδα και διά των τρομοκρατικών ομάδων της ΟΠΛΑ την οποία συνεκρότησεν εις τας πόλεις. Η δολοφονική και διαλυτική δράσις του ΕΛΑΣ εις το βουνό ήτο πλέον αγριωτέρα δεδομένου ότι το ΕΑΜ εις τας εθνικάς ανταρτικάς ομάδας έβλεπε τον κυριώτερον αντίπαλόν του.εκείνους που δεν είναι ακόμη ψυχικά και πνευματικά προετοιμασμένοι γι΄αυτό το σκοπό». χρησιμοποιών κατά τον πόλεμον αυτόν παν μέσον το οποίον θα ηδύνατο να εκκαθαρίση πλήρως το έδαφος από κάθε στοιχείον δυνάμενον να μεταβληθή εις εμπόδιον των μελλοντικών του επιδιώξεων. χωρίς να κατορθώση να . Τούτο ήρκει εις τα « S S» διά να συλλάβουν οιονδήποτε έστω και αν δεν προέκυπτεν εις βάρος του ουδέν στοιχείον. ότι είναι προδοτικαί και ότι συνεργάζονται με τον κατακτητήν. αιχμαλωτίζει τον ίδιον και πολλούς συμπολεμιστάς του και τους εκτελεί με τον πλέον απάνθρωπον τρόπον. α. β. η οποία διέθετε αξιόλογον ανταρτικήν δύναμιν. Το ΕΑΜ ήτο εκείνο το οποίον διέσπασε τον αγώνα αντιστάσεως με αποτέλεσμα να μεταβληθή ο αγών αυτός εις πραγματικόν εμφύλιον πόλεμον από τον οποίον μόνον ο κατακτητής και οι κομμουνισταί έβγαιναν ωφελημένοι. Ετρομοκτάτει και εδολοφόνει εθνικόφρονας. της ισχυροτέρας εθνικής οργανώσεως αντιστάσεως. εξαπέλυσε από το 1943 πραγματικόν πόλεμον εναντίον όλων των εθνικών οργανώσεων αντιστάσεως. Το 1943 προσβάλλει δολοφονικώς το Σύνταγμα αντιστάσεως του αειμνήστου Συνταγματάρχου Ψαρρού. Προσεπάθει διά μιας θορυβώδους συκοφαντικής προπαγανδιστικής εκστρατείας να δημιουργήση την εντύπωσιν ότι όλαι αι εθνικαί οργανώσεις διασπούν τον εθνικοαπελευθερωτικόν αγώνα. Εκτός όμως των κειμένων τα οποία εξετέθησαν ανωτέρω υπάρχει και πλήθος εξηκριβωμένων γεγονότων που αποδεικνύουν ότι σκοπός του ΕΑΜ όχι μόνον δεν ήτο το «διώξιμο του καταχτητή» όπως ισχυρίζετο αλλά η χρησιμοποίησις ακόμη και του κατακτητού διά την προετοιμασίαν της μεταπελευθερωτικής ενόπλου επιθέσεώς του διά την κατάληψιν της εξουσίας. Κατέδιδε και παρέδιδε εις τον κατακτητήν δυναμικούς εθνικόφρονας με την κατηγορίαν συνήθως ότι διενήργουν κατασκοπείαν. γ.

Ο διμέτωπος αγών του ΕΔΕΣ κατά του κατακτητού και του ΕΛΑΣ συνέβαλε όχι μόνον εις τον συμμαχικόν αγώνα αλλά είχε και ως συνέπεια να καθηλωθούν εις την περιοχήν του 20. Τούτο δε δεν ήτο απλούν πρόσχημα διεξαγωγής «απελευθερωτικού» αγώνος.Π 264/12-10-43 Δ/γήν προς ΧΙΙΙ Μεραρχίαν και Γενικόν Στρατηγείον περί συνεχίσεως του αγώνος κατά του ΕΔΕΣ». Ούτως ο ΕΛΑΣ κατά τα τέλη του 1943 και μετά την πτώσιν της Ιταλίας οπότε κατόρθωσε να προμηθευθή από τον διαλυθέντα Ιταλικόν στρατόν κατοχής σοβαρόν μέρος του οπλισμού του. Ε. είχε συγκεντρώσει εις τας γραμμάς του 50. Και συνεχίζει: «13-10-43 Διαταγή ΕΠ 269/ προς 11/36 ίνα προβή εις σύλληψιν μελών του ΕΔΕΣ». Ιδού τι αναφέρεται εις το ημερολόγιον του 36 Συν/τος του ΕΛΑΣ και εις την ημερομηνίαν 12-10-43: «Ο Γέρος (εννοεί τον Γραμματέα του ΚΚΕ Σιάντον) ευρισκόμενος εις την έδραν Συντάγματος εκδίδει την υπ΄αριθ. Οι κάτοικοι των χωρίων πλησίον των οποίων ελάμβανον χώραν τοιαύτα επεισόδια εγκατέλειπον τας εστίας των και ετρέποντο προς τα όρη όπου τους παρελάμβανον οι πολιτικοί καθοδηγηταί ή «καπεταναίοι» επί το αθωότερον του ΕΛΑΣ και τους ενέτασαν εις τας ενόπλους ομάδας του.τον διαλύση. Είναι εύκολον να φαντασθή κανείς . ΄Ητο η εφαρμογή ενός πραγματικώς σατανικού και απανθρώπου σχεδίου διά την πύκνωσιν των τάξεων του ΕΛΑΣ.000 ενόπλων. Αι δολοφονικαί αύται επιθέσεις και τα μικροσαμποτάζ εξηγρίωναν τον στρατόν κατοχής και τον ωδήγουν εις σκληρά αντίποινα μέχρι και της ολοκληρωτικής καταστροφής και σφαγής των κατοίκων του χωρίου πλησίον του οποίου ελάμβανον χώραν. Ότι διαφημίζει ως «αντίστασιν» κατά του κατακτητού το ΕΑΜ δεν ήτο παρά μία σειρά δολοφονικών επιθέσεων του ΕΛΑΣ εναντίον μεμονομένων Γερμανών κυρίως πλησίον χωρίων ή η διενέργεια μικροσαμποτάζ άνευ ουσιαστικής σημασίας. Υπάρχουν εις χείρας των αρμοδίων ελληνικών αρχών πολλά ανευρεθέντα έγγραφα του ΕΛΑΣ τα οποία επιβεβαιούν τα ανωτέρω και ιδιαιτέρως την λυσσώδη εκστρατείαν του κατά του ΕΔΕΣ.000 περίπου αντάρται του ΕΛΑΣ κατά την ματαιωθείσαν απόπειραν του τελευταίου μετά την απελευθέρωσιν διά την κατάληψιν των Αθηνών και την βιαίαν εγκαθίδρυσιν κομμουνιστικής Κυβερνήσεως.

. καλοπέραση. για να διατηρήσουμε τις δυνάμεις ακέραιες για τους μελλοντικούς σκοπούς μας. Αλλά η δράσις του ΕΑΜ δεν εσταμάτησε εδώ... διαφθορά.. γενειάδα..... ο ΕΛΑΣ αντί να καταδιώξη τον φεύγοντα στρατόν κατοχής έλαβεν την αντίθετον κατεύθυνσιν και συνεκέντρωσε τον όγκον των δυνάμεών του πέριξ των Αθηνών όπου την 3ην Δεκεμβρίου 1944 και μέχρι της 11ης Ιανουαρίου 1945 διεδραματίσθη η τελευταία και φρικαλεοτέρα φάσις της τραγικής φάρσας την οποίαν είχε προετοιμάσει το ΚΚΕ εις το σκότος της κατοχής με το προσωπείον του απελευθερωτικού αγώνος... τρομοκρατική αιμοβορία και πολεμικός συμβιβασμός στην ουσία με τον κατακτητή». πολιτικολογία. Ζαχαριάδη την 15 Μαρτίου 1948 έγραφε τα εξής διά την δράσιν του ΕΛΑΣ κατά την περίοδον της κατοχής: «Η γενική τακτική μας όπως μου την διετύπωσε ο Σιάντος ήταν να υποχωρούμε πάντα μπροστά στον προελαύοντα εχθρό... Ο Κώστας Καραγιώργης στέλεχος τότε της Κ. Η τακτική αυτή του ΕΑΜ είχε ως συνέπειαν να απαλλάξη τον κατακτητή και από την δράσιν των εθνικών οργανώσεων αντιστάσεως διότι η δράσις των οργανώσεων αυτών η οποία εστρέφετο κατ΄αρχά