‫הרב א‪ .

‬קניגסברג‬

‫שאלות לחזרה במס' שבת (עג‪-.‬עד‪):‬‬

‫מרחשון תשע"ד‬

‫‪ .1‬איזה ב' מלאכות הזכירה התורה בפירוש? למה?‬
‫[גמ' (ע‪ ).‬מח' ר' נתן ור' יוסי‪ ,‬תוס' (צו‪]):‬‬
‫‪ .2‬האם חצי שיעור אסור מן התורה במלאכת שבת – לפי רש"י (עד‪ ,).‬הרמב"ן (צד‪ ,):‬והרמב"ם? באר‬
‫שיטת הרמב"ם‪.‬‬
‫[רש"י (עד‪ .‬ד"ה וכי)‪ ,‬רמב"ן (צד‪ ,):‬רמב"ם הל' שבת (פי"ח הכ"ג)‪ ,‬רשב"ם ב"ב (נה‪ :‬ד"ה במסכת)]‬
‫‪ .3‬למה התנא במשנתינו נקט שיעור המלאכה רק בה' מלאכות בלבד? (‪)3‬‬
‫[קרן אורה (עג‪ ,).‬תוספות חדשים על המשניות שם‪ ,‬פסקי הרי"ד (קב‪]):‬‬
‫‪ .4‬למה מתיר שלא ע"מ לקשור פטור – לפי הקרן אורה‪ ,‬ולפי הרא"ש? ותן נפק"מ ביניהם‪.‬‬
‫[תוס' (עג‪ .‬ד"ה העושה)‪ ,‬קרן אורה שם‪ ,‬רא"ש שם (סי' ו)]‬
‫‪ .5‬א) כיצד צריך להתרות אתולדה לרבנן – לפי התוס' (עג‪ ,):‬ולפי התוס' (צו‪ ?):‬באר במה נחלקו‪.‬‬
‫ב) מה היא שיטת ר' אליעזר בזה?‬
‫[תוס' (עג‪ :‬ד"ה משום‪ ,‬צו‪ :‬ד"ה ולרבי)‪ ,‬גמ' (צו‪ ,):‬רש"י (עב‪ :‬ד"ה חלב)‪ ,‬תוס' רי"ד (קלח‪ ,).‬תוצאות חיים‪,‬‬
‫מנ"ח (מצוה ל"ב אות ב')‪ ,‬רשב"א (צו‪]):‬‬
‫‪ .6‬אם חורש לאחר זריעה בא"י האם חייב משום חורש או משום זורע – לדעת הרמב"ם? באר‪.‬‬
‫[גמ' (עג‪ ,):‬גמ' מו"ק (ב‪ ):‬מח' רבה ורב יוסף‪ ,‬מנ"ח זורע אות ב')]‬
‫‪ .7‬במה נחלקו הרש"ש והמנחת חינוך בגדר מלאכת זורע? מה הדין אם נתן קדירה ע"ג האש בשבת סמוך‬
‫לחשיכה ונתבשלה הקדירה במוצאי שבת? למה?‬
‫[רש"ש (עג‪ .‬ד"ה במשנה)‪ ,‬מנ"ח (מצוה רח"צ אות י"ד)]‬
‫‪ .8‬מבואר בגמ' שהזומר וצריך לעצים חייב אף משום נוטע‪ .‬וקשה דהא בגמ' סנהדרין משמע שהזומר‬
‫בשמיטה וצריך לעצים פטור? (‪)3‬‬
‫[תוס' (עג‪ :‬ד"ה זומר)‪ ,‬שפת אמת שם בדעת רש"י‪ ,‬תוס' בסנהדרין (כו‪ .‬ד"ה לעקל) וחכמת שלמה שם]‬
‫‪ .9‬נחלקו התוס' בשבת והתוס' בסנהדרין אם הזומר חייב בשבת משום נוטע כשקלקולו יתר על תיקונו?‬
‫באר במה נחלקו‪ .‬ותן עוד נפק"מ לשאלה זו‪.‬‬
‫[גמ' (ג‪ ).‬לגבי שנים שעשאוה‪ ,‬רש"י ב"ק (ס‪ ,).‬רא"ש שם (סי' יא)]‬
‫‪" .11‬אמר רב כהנא הזומר וצריך לעצים חייב‪...‬משום קוצר‪ ".‬למה חייב רק אם "צריך לעצים" – לדעת‬
‫התוס' רי"ד‪ ,‬ולדעת התוס' (עג‪ ?):‬באר שיטת התוס' – לפי הביאור הלכה‪ ,‬האגלי טל‪ ,‬ורב שכטר‪.‬‬
‫[תוס' (עג‪ :‬ד"ה וצריך)‪ ,‬תוס' רי"ד שם (ד"ה הזומר)‪ ,‬בה"ל (סי' שמ סי"ד ד"ה ולא נתכוין)‪ ,‬אג"ט (חורש‬
‫אות ז' ס"ק ט)‪ ,‬ר"ן סוף פ' שמונה שרצים‪ ,‬ארץ הצבי (עמ' נג)]‬
‫‪ .11‬למה מלאכה שאינה צריכה לגופה פטור לר"ש – לפי רש"י‪ ,‬ולפי תוס'? מה הדין לר"ש אם חופר גומא‬
‫בשדה הראויה לזריעה וא"צ אלא לעפרה? ולמה?‬
‫[רש"י (צג‪ :‬ד"ה ור' שמעון)‪ ,‬תוס' (צד‪ .‬ד"ה רבי)‪ ,‬רש"י (עג‪ :‬ד"ה פטור עליה)‪ ,‬מגיד משנה הל' שבת (פ"א‬
‫הי"ז)]‬
‫‪ .12‬היאך מותר לאכול ענבים מאשכול בשבת‪ ,‬הרי יש בזה איסור דש? מה תירצו על זה האגלי טל‪,‬‬
‫והכלכלת השבת? ותן נפק"מ ביניהם‪.‬‬
‫[ר"ח (עד‪ ,).‬אג"ט דש (ס"ק ג אותיות א‪-‬ב)‪ ,‬כלכלת השבת (אות ה')‬

‫‪ .13‬מבואר בגמ' (צה‪ ).‬שהחולב חייב משום מפרק‪ .‬במה נחלקו רש"י ור"ת בפירוש דין זה? מה הקשה‬
‫ר"ת על שיטת רש"י? ותן ב' דרכים ליישב שיטת רש"י‪.‬‬
‫[תוס' (עג‪ :‬ד"ה מפרק)‪ ,‬חת"ס שם]‬
‫‪ .14‬נחלקו אביי ורבא ב"האי מאן דכניף מלח ממלחתא" האם חייב או לא‪ .‬באר במה נחלקו – לפי הטל‬
‫אורות‪ ,‬ולפי הפמ"ג‪.‬‬
‫[גמ' (עג‪ ,):‬פמ"ג (סי' שמ מ"ז ס"ק ה)‪ ,‬טל אורות הקדמון]‬
‫‪ .15‬מה חידש הג"ר אלעזר משה הורוויץ בשיטת אביי? וכיצד אפשר לבאר שיטתו?‬
‫[חי' רא"מ הורוויץ (עג‪]):‬‬
‫‪ .16‬מהו גדר מלאכת זורה לפי הבבלי‪ ,‬ולפי הירושלמי? תן ב' ראיות לכך (מדברי הירושלמי)‪.‬‬
‫[גמ' (עג‪ ,):‬אג"ט זורה (ס"ק א אות ד')‬
‫‪ .17‬כיצד יכול להיות שהבורר בשבת חייב חטאת לדידן דקיי"ל כר"ש‪ ,‬הא הוי מלאכה שא"צ לגופה? מה‬
‫תירצו על זה בעל המאור והרמב"ן? ותן ד' נפק"מ ביניהם‪.‬‬
‫[בעה"מ ורמב"ן (קו‪ ,).‬תוס (עד‪ .‬ד"ה היו)‪ ,‬מנ"ח (זורה אות ד')‪ ,‬באר היטב (סי' שיט ס"ק ב)‪ ,‬אג"ט זורה‬
‫(ס"ק א אות ד‪-‬ה)]‬
‫‪ .18‬למה בורר לאלתר מותר – לדעת רש"י‪ ,‬ולדעת ר"ח? ותן ג' נפק"מ בשאלה זו‪.‬‬
‫[רש"י (עד‪ .‬ד"ה ובורר ומניח)‪ ,‬ר"ח (עד‪ ,):‬ריטב"א (ד"ה מתקיף) לגבי פסולת מתוך אוכל לאלתר‪ ,‬רבינו‬
‫ירוחם ומרדכי לגבי השיעור דלאלתר‪ ,‬ר"ן ושלטי הגיבורים שם לגבי טוחן לאלתר]‬
‫‪ .19‬מה היא שיטת הרמ"א לגבי טוחן לאלתר ומוחק לאלתר? מה הקשה עליו הט"ז? וכיצד תירץ‬
‫החזו"א?‬
‫[רמ"א (סי' שמ ס"ג) וט"ז שם (ס"ק ב)‪ ,‬חזו"א (סי' סא)]‬
‫‪ .21‬האם מותר בשבת ליקח עצמות מדג בשעת אכילה (מיד לפני שנותן האוכל לתוך פיו) – לפי הרמב"ן‪,‬‬
‫לפי הביאור הלכה‪ ,‬ולפי הגר"מ פיינשטיין? למה?‬
‫[רמב"ן (עד‪ .‬ד"ה וכי)‪ ,‬בה"ל (סי' שיט ס"ד ד"ה מתוך)‪ ,‬אג"מ (או"ח ח"ד סי' עד אות ז')]‬
‫‪ .21‬מה היא שיטת הט"ז בענין זבוב שנפל לתוך משקה בשבת? מאיזה ב' טעמים נחלקו עליו מהריט"ץ‬
‫ומהר"י אבולעפיא? מתי אף הט"ז יודה לדעת החולקים עליו?‬
‫[באר היטב (סי' שיט ס"ק ב)‪ ,‬שביתת השבת (בורר ס"ק כה)‪ ,‬שו"ע (סי' שיט סי"ד)]‬
‫‪ .22‬במה נחלקו הפמ"ג והחזו"א בביאור שיטת הט"ז? ותן נפק"מ ביניהם‪.‬‬
‫[פמ"ג (סי' שיט מ"ז ס"ק יג)‪ ,‬חזו"א (סי' נג)‪ ,‬שמירת שבת כהלכתה (פ"ג הע' לט)]‬
‫‪ .23‬במה נחלקו הגרש"ז אויערבאך והגר"מ פיינשטיין בגדר דין "שדא קמייהו כלכלה דפירי"? ותן נפק"מ‬
‫ביניהם‪.‬‬
‫[גמ' (עד‪ ,).‬שש"כ (פ"ג הע' ו)‪ ,‬אג"מ שם (אות י"א)]‬

‫ענינים שונים‬
‫‪ .1‬מה היא שיטת הרמב"ן בגדר תקיעות דמעומד? איזה ב' שיטות אחרות אפשר לבאר לפי יסודו?‬
‫[רמב"ן מלחמות ה' ר"ה (יא‪ .‬ברי"ף)‪ ,‬שלט"ג שם (אות ב')‪ ,‬תוס' (לג‪ :‬ד"ה שיעור)]‬

‫‪ .2‬האם חולה שאוכל ביום כיפור מחוייב לקדש על הכוס – לפי המג"א‪ ,‬רעק"א‪ ,‬והאור שמח?‬
‫[מג"א (סי' תריח ס"ק י)‪ ,‬רעק"א שם‪ ,‬או"ש הל' עבודת יוה"כ (פ"א ה"ד)]‬
‫‪ .3‬אם ירדו גשמים‪ ,‬האם מותר לפתוח ה כיסוי מעל גבי סוכה אם המים שעל הכיסוי יפלו על הדשא?‬
‫למה?‬
‫[הגהות מרדכי פ' כלל גדול‪ ,‬שש"כ (פי"ב הע' נא) בשם הגרש"ז]‬
‫‪ .4‬א) האם מותר לסחוט לימון לתוך כוס תה – לדעת הב"י‪ ,‬ולדעת המשנה ברורה? למה?‬
‫ב) מה היא הדרך היעוצה לתת לימון לתוך כוס תה – לדעת המשנה ברורה‪ ,‬ולדעת החזו"א?‬
‫[ב"י (סי' שכ ס"ו)‪ ,‬מ"ב שם (ס"ק כב)‪ ,‬חזו"א (סי' נו אות ז')]‬
‫‪ .5‬האם מותר להשתמש ב‪ scrubber‬שיש לו ‪ synthetic bristles‬לניקוי כלים בשבת? למה?‬
‫[מח' ר"ן ואבנ"ז בדעת הרמב"ם לגבי סחיטה בשער‪ ,‬ראב"ד לגבי ספוג שיש לו בית אחיזה]‬
‫‪ .6‬האם מותר להשתמש ב‪ water filter‬בשבת לסנן ‪ ?impurities‬לסנן תולעים שאינם ניכרים?‬
‫[מ"ב (סי' שיט ס"ק מא) ובה"ל שם (ד"ה הואיל)‪ ,‬נשמת אדם (כלל ט"ז ס"ק ה)]‬