JÁNOS EVANGÉLIUMA 1-2 FEJEZET

A János evangéliumát írták legutoljára az evangéliumok közül, az első század vége felé. János azért írta le mindezt, hogy meggyőzze az embereket, hogy Jézus a Krisztus, és hogy higgyenek az Ő életet adó nevében. János kijelenti a könyv megírásának okát is „Sok egyéb dolgot is tett Jézus, amelyek nincsenek leírva, de ezek azért írattak le, hogy higgyétek, hogy Jézus, a Krisztus, az Élő Isten Fia, és hitetek által életetek legyen az ő nevében.” Tehát Jánosnak egy határozott cél volt a fejében, amikor ezt megírta, és emiatt ez az a könyv, amely a leginkább megfelelő arra, hogy egy nem hívőt is elovassa. Azért is írta János ezt a könyvet, hogy szembeszálljon azokkal a Jézussal kapcsolatos tévtanításokkal, amelyek már az első században kifejlődtek. Pál apostol amikor az efezusi véneket intette, azt mondta, hogy „miután én elmegyek, tudnotok kell, hogy lesznek farkasok, akik nem fogják kímélni Isten bárányait, és a maguk dicsőségét keresik. Ezek a saját csoportotokból is jöhetnek, akik még az Urunkat is meg fogják tagadni. Még el sem ment Pál Efezusból, és ezek a dolgok már el is kezdődtek: tévtanítók elferdítették Jézus evangéliumának igazságát. Agnosztikus tanításoknak nevezték azt a rendszert, amely igen korán gyökeret vert a korai egyházban, és egy téves koncepciót tanított Jézus Krisztussal kapcsolatban: azt, hogy Ő részben Isten, részben ember, de végül is egy kísértet volt. Történeteket agyaltak ki arra, hogy amint a homokos tengerparton járt, nem hagyott lábnyomot, mert nem volt valóságos. A gnosztikusok szerint minden ami valóságos volt, az gonosz is egyben. A világ olyan gonosz, hogy Isten nem teremthette a világot. Szerintük eredetileg csak a tiszta és szent Isten létezett, és kisugárzások bocsájtódtak ki belőle, és végül egyik kisugárzás olyan távol került tőle, hogy már nem ismerte Istent, és ez a kisugárzás volt az, amely a világot teremtette, és így a világot egy gonosz erő teremtette, és minden ami a világban van ezért gonosz. Igy Jézus nem lehetett ember, mert akkor Ő is gonosz lett volna, ezért Ő egy szellem volt, és ebből aztán további sok furcsa dolog következett. Érdekes, hogy mind a négy evangélium írója más-más helyen kezdi a könyvét. Máté Jézus családfájának leírásával kezdi az ő evangéliumát, visszavezetve azt Ábrahámig. Márk viszont Jézus Keresztelő János általi megkeresztelésével kezdi a könyvét. Lukács pedig a Zakariásnak, Keresztelő János apjának tett kinyilatkoztatással kezdi az evangéliumát. János viszont egészen az idők kezdetéig megy vissza. Még az 1Mózesnél is tovább megy vissza, mert abban a Teremtéssel kezdődik minden, de Isten már jóval azelőtt létezett, mielőtt bármit teremtett volna. János tehát a végtelen örökkévaló múltba megy vissza, és kijelenti

Kezdetben volt az Ige A görögök sokat beszéltek a Logosz-ról. Az ő filozófiájuk szerint legelőször minden egy gondolatban létezett. Bármi amit látsz, előbb egy gondolat volt, mielőtt formát ölthetett volna. Például ez a pulpitus, ami előttem van, ez is egy gondolattal kezdődött. Egy mester embernek a fejében megszületett egy gondolat. Aztán lerajzolta egy papírlapra azt, amit kigondolt. Tehát a görög filozófusok szerint minden egy gondolattal kezdődik. A Biblia egy lépéssel tovább visz minket visszafelé. Azt állítja, hogy ha volt egy gondolat, akkor kellett legyen egy Gondolkodó, mert nem létezhet a gondolat Gondolkodó nélkül. Kezdetben volt az Ige, és az Ige Istennél volt, és Isten volt az Ige. Jézus Krisztus isteni voltának erőteljes kijelentése ez. Egyszerű és egyértelmű, annyira magától érthetődő, hogy még egy kisgyerek is megértené, ha elolvassa. Ahhoz, hogy ez a vers eltorzuljon legalább egy Jehova Tanujára van szükség. Mert ők megtették; azzal, hogy egy határozatlan névelőt szúrtak be az Isten elé: ... és az Ige egy Isten volt. Valamit létre kellett hozzanak, persze, ami nem létezett az eredeti szövegben, azért, hogy ezt a dolgot el tudják ferdíteni. János azzal az egyértelmű kijelentéssel kezdi, hogy Jézus, az Ige maga az Isten. Õ kezdetben az Istennél volt. Minden általa lett, és nélküle semmi sem lett, ami létrejött. János most ér a teremtéshez. Az 1 Mózesben azt olvashatjuk, hogy Kezdetben teremtette Isten a mennyet és a földet. A héberben az Isten szó az ELOHIM, ami többesszámban van. Vannak akik azt mondják, hogy a többesszámot csak a hangsúlyosság miatt használták. Ez egy kitaláció, mivel Isten nevét egyes számban is használják, és ha csak a kiemelés miatt használják a többesszámot, akkor zavaró lenne, ha ugyanezt a szót egyes számban is használnák. Véleményem szerint, amikor az EL szót használják Isten jelölésére, akkor az Atyáról beszélnek. Az ELOHIM pedig az Isteni Szentháromságra utal, vagyis egy Isten létezik három személyben. Akkor ezt mondta Isten: Alkossunk embert a képmásunkra – kivel beszélt itt Isten? Az isteni tanácskozás nyomán jött létre a teremtés. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek voltak az isteni tanácskozás résztvevői. Itt János evangéliumának első fejezetében Jézust minden dolgok teremtőjként jeleníti meg János. Pál amikor a kolossébelieknek írt Jézus Krisztus elsőszülöttségéről azt jelenti ki, hogy Ő nemcsak a Teremtő, hanem a teremtés tárgya is. Mert benne teremtetett minden a mennyen és a földön.... minden általa és reá nézve teremtetett.

Minden, az egész minket körülvevő univerzum, és az összes élőlény általa teremtetett, és nélküle semmi sem jött létre. Benne élet volt, és az élet volt az emberek világossága. A világosság a sötétségben fénylik, de a sötétség nem fogadta be. Jézus azt mondta, hogy „Én vagyok a világ világossága. Aki Hozzám jön nem járhat sötétben, hanem az élet fénye lesz benne.” A kijelentés, hogy A világosság a sötétségben fénylik utalás Jézus Krisztus eljövetelére. Megjelent egy ember, akit Isten küldött, akinek a neve János. Õ tanúként jött... Keresztelő Jánosról van szó, aki többször is tanuságot tesz ebben az evangéliumban Jézus Krisztusról. Õ tanúként jött, hogy bizonyságot tegyen a világosságról, és hogy mindenki higgyen általa. Nem õ volt a világosság, de a világosságról kellett bizonyságot tennie. Az Ige volt az igazi világosság, amely megvilágosít minden embert: õ jött el a világba. A világban volt, és a világ általa lett, de a világ nem ismerte meg õt: Fel tudjátok ezt fogni? Jézus, az igazi fény azért jött el a világba, amelyet Ő teremtett, hogy világítson a sötétségben, és az emberek világa nem ismerte meg Őt. Úgy tűnik, hogy a természet és a világ néhány darabkája ismerte Őt. Érdekes, hogy akikben démoni szellemek lakoztak gyakran így kiáltottak fel: „Tudjuk, hogy ki vagy!” Egyértelmű, hogy a szelek és a hullámok tudták, hogy ki Ő, mert amikor a tanítványok süllyedés előtti hajójában volt, azt mondta nekik: „Csendesedjetek el!”- és azok engedelmeskedtek a szavának, mert tudták, hogy ki Ő. A sziklák is nyilvánvalóan tudták, hogy ki Ő, mert amikor a farizeusok a bevonulásának napján azt mondták neki, hogy feddje meg a tanítványait, Ő azt mondta: „Ha azt mondanám nekik, hogy hallgassanak, akkor ezek a kövek szólnának helyettük.” Tudták, hogy ki Ő. Csak az emberek elsötétedett agya nem volt képes Őt felismerni. Az a kis szamár is tudta, hogy kicsoda Ő, mert egyetlen ember sem lovagolt azelőtt azon a kis szamáron, de biztos vagyok benne, hogy mikor Jézus szólt hozzá, olyan engedelmes lett, amilyen csak tudott lenni. Valaki a kis szamár nyelvére helyezett néhány szót, talán ezek voltak a szavak: „Amikor a halak repültek, és az erdők jártak, és a fügék tüskéken teremtek, valamikor, amikor a Hold vér volt, akkor születtem én, ronda fülekkel, amikor az ördögök a négylábúakkal együtt jártak, az ősök törvényen kívül helyezték a földet a csökönyös akaratukkal, azzal csúfolva engem, hogy ostoba vagyok, de a titkomat jól rejtegettem előletek, ti eszetlenek, mert nekem is megvolt a nagy napom, egy kemény és édes nap. Füleim hallották üdvrivalgásukat, pálmaágakat dobáltak a lábam elé.” saját világába jött, és az övéi nem fogadták be õt.

Nem lehet vér által. hogy Isten gyermekeivé legyenek.” Azt mondták. Isten gyermekeinek dinamikus élete nem a test kívánsága. A sajátjai nem fogadták be. Kezdetben volt az Ige. Tehát újjászülettem az Ő Lelke által. Aztán az Ige testté lett.. Itt van Ő aki a kezdetektől együtt van a Teremtő Istennel. adakozó életet fogok élni. Az újjászületés csak Istentől jöhet. a gyerekeim sem lettek azért keresztények. hogy „Izrael elveszett bárányaiért jöttem”. János az első levelének kezdetén ehhez hasonló kijelentést tesz Ami kezdettõl fogva volt. eljött a teremtményeihez. a sajátjai nem fogadták be. azokat felhatalmazta arra. akik hisznek az õ nevében. amit Isten ideálisan kitalált az ember számára. ami kisugárzott Belőle. az örökkévalóságból az időbe. olyat. Óriási lépés lefelé. A lelki megszületésem viszont nem történhet ilyen módon. .Azt mondta. De a dicsőséges jó hír. mert én az vagyok. vagy mások kényszerítése vagy bátorítása alapján történik ez. mindazokat. csak a császár. Egyszer már megszülettem vér szerint. és mégis a kegyelem evangéliumát hozta el azoknak. amit hallottunk. azoknak erőt és hatalmat adott arra. de azok visszautasították. így Ézsaiás próféciája beteljesedett. nem tudod az agyadat arra kényszeríteni. hanem önfeláldozó. biztos vagyok benne. Nem az emberek akaratából. és minden általa lett – az isteni Teremtő. Az elménk nem tudja felfogni ennek a nagyságát. a test és az emberek akaratából – ez volt az én fizikai születésem. amit kezünkkel is megtapintottunk. amint egyre jobban és jobban megismerték.. a sajátjaiért. hogy ezt az új. Akik pedig befogadták. hogy azok akik befogadták Őt. Az Ige testté lett. Isten gyermekeként. ha hisznek az Ő nevében.” – ezt te nem tudod a tested akaratából megtenni. dinamikus életet fogom élni. de a sajátjai azt mondták: „Nekünk nincs királyunk. hogy Isten gyermeke legyél: „Úgy döntök.. hogy Isten fiai legyenek. Nem lehetsz Isten gyermeke származás alapján. akik befogadják Őt. öröklés alapján megszerezni. hogy mind jobban és jobban le voltak nyűgözve attól. amit szemünkkel láttunk. Nem fogok többé a sötétségben járni. hogy nem hagyjuk. amely az Isten volt. hogy az emberek kicsúfolták és elutasították. akik nem vérbõl. Amint az évek teltek és a tanítványoknak alkalmuk volt Jézus kilétén gondolkodni. amit megfigyeltünk. hogy ez az ember felettünk uralkodjon. azt hirdetjük az élet igéjérõl. és közöttünk lakott. ez csak Istentől jöhet. a végtelenből a véges felé. Én nem azért lettem Isten gyermeke. Ő volt a megigért Messiásuk. ez egy hatalmas lépés. mert a szüleim keresztények voltak. Istentől születve. vagy továbbadni a gyerekeidnek. közöttünk lakott Ha ezt jobban megfigyeljük.

az örök életet. hogy olyan hangsúly kell ide. Szeretnétek tudni. az ÚR -. és az emberek a saját elképzelésük szerint teszik a hangsúlyt a szavakhoz. amikor Istenre néznek. ítéletet és tüzet. hogy Isten azt akarja. és bizonyságot teszünk róla. akkor Istent érintettük meg. mi pedig láttuk. az jelentette ki õt. aki az Atya kebelén van. és azzal megelégszünk”. hanem az Atya cselekszi. amikor az ember először elbukott. Hogyan lehet. hogy én az Atyában vagyok. amikor valójában Neki olyan szíve van. A Sátán folyamatosan hazudott és hazudik Istenről. hogy senki se vesszen el. Jézus azt válaszolta: „Fülöp. hogy nem kívánom a bûnös ember halálát. hogy meztelen. A Biblia azt mondja.” Amikor Fülöp azt mondta: „Uram. János itt a Jézushoz fűződő kapcsolatára emlékszik vissza: akit akkor hallgattunk egyszerrre csak rájöttünk. az Atyát látja. hogy közösségbe legyen az emberrel. azt nem én. hogy Isten megátkozhat bizonyos dolgokat vagy bizonyos embereket. Izráel háza. megérintettük. hanem azt. megértjük a teljes kép alapján. ezért az emberek a legfurcsább. Isten így kiáltott Izraelnek: Ezt mondd nekik: Életemre mondom .így szól az én Uram. és Isten eljött az Édenkertbe. hogy megmutassam az Atyát nektek? Nem hiszitek. de nem halljuk az eredeti hangsúlyt. mondja Jézus. Láttuk őt. Azért jött el Jézus. csak mutasd meg nekünk az Atyát. és hogy mindnyájan térjenek meg. Még ma is folytatja ezt a munkáját. amikor valaki ezt olvassa azt gondolja. és az Atya énbennem? Amiket cselekszem. most pedig megjelent nekünk. Jézus azt mondta: „Én és az Atya egyek vagyunk. miért kéred. legtorzabb elképzeléseket fejlesztik ki maguknak Istenről. hogy a bûnös megtérjen útjáról. amely a veletek szeretetben való közösség iránt epedez. hogy Isten szavát halljuk. oly régóta vagyok veletek. mert az emberek Istenről nagyon téves koncepciókat dolgoztak ki. Isten így szólt: „Ádám. mert rájött. amikor megérintettük. hogy megmutassa az Atyát az embereknek. Az egyik leggyakrabban használt kifejezés az. nem láttatok engem? Aki engem lát.Mert megjelent az élet. Térjetek meg. akkor legalább a jelek és csodák miatt higgy. Ádám elrejtette magát. és éljen. Gyakran.” Más szóval Isten dolgát végzem. mit tettél?” Isten megtört . hogy az emberek még a Bibliát is rosszul olvassák? Az 1Mózesben. hogy egy letartóztató tiszt ugatása helyett a hang egy megtört szívű atya hangja: „Ádám. menydörgést és villámlást látnak. Ha ezt nem hiszed. Amikor ránéztünk Istenre néztünk. mint amikor egy letartóztatási parancsot hozó tiszt a fegyverét a bankrablóra szegzi: „Fel a kezekkel!” De amint a teljes Igét olvassuk. bámultunk rá. térjetek meg gonosz utaitokról! Miért halnátok meg. mintha ez lenne Isten kívánsága. ez egy csoda volt! János még most is csodálkozik és le van nyűgözve az őt ért tapasztalások miatt. Az emberek haragot és bosszúállást. hogy Isten milyen? Akarjátok az igazságot tudni Róla? Akkor Jézusra kell nézzetek. Nemsokára ezt olvashatjuk Istent soha senki sem látta: az egyszülött Isten. hol vagy?” Olvashatjuk ezeket a szavakat. mert Ő volt Isten testi megjelenítése. és ezért hirdetjük nektek is az örök életet. és tanulmányozzátok Őt figyelmesen. Semmi sincs távolabb a valóságtól. az Atyát mutatom meg nektek. amely azelõtt az Atyánál volt.

és elindult a templomba. amely elveszett azokban a kitalációkban. mint az Atya egyszülöttjének dicsõségét telve kegyelemmel és igazsággal. de az újból és újból nekirepült az ablaknak. amely azért történt. A szerkesztőt zavarta az olvasásában. ahol találkozott a családjával. és újra meg újra próbálkozott. amint Jeruzsálemet síratja: „Oh. hanem csak segíteni akart neki. hogy ő nem megy a templomba. Szegény kis buta madár. énekeltek. amelyeket az emberek alkottak Istenről. és láttuk az õ dicsõségét.” És hirtelen megvilágosodott az agya: Isten azért lett emberré. Amikor visszaérkezett a házhoz. felkapcsolta a lámpát. amelyet a szobában égő tűz fénye vonzhatott oda. Végül egyik évben azt mondta. Próbálta a madarat úgy irányítani. és ennek eredeményeként az embereket nem érdekli semmi. hogy Jézus a megtestesült Isten volt. segíteni szeretnék neked. a kis madár továbbra is az ablaknak repkedve próbálkozott a bejutással. Jeruzsálem. nem érted?” Aztán egyszer csak egy gondolat férkőzött a fejébe: „Oh. nem akarta bántani őt. Most már látta a testté válás értelmét. ha tudnád. hogy mi minden várhatna rád. nekirepült az ablaknak. Az Ige testté lett. annál erőteljesebben akart a kis madár bejutni a házba az ablakon keresztül. mert ezt az egészet képmutatásnak tartja. hogy nem hiszem. mert tudja. A szerkesztő már beszélni kezdett a madárhoz: „Kismadár. aki azt tartotta magáról. nem érted? A barátod vagyok. elővett egy könyvet és készülődött arra. hogy Isten megismertethessen minket az Ő igazságával. így végignézte. ha csak egy kicsit madárrá változhatnék. Azután leült a tűz mellé. hogy Karácsony este a család hogyan indul el a hóvihar közepette a templomba. ahogy ilyenkor szokás. hogy agnosztikus.szíve hallatszik. Ő nem utálta az embert. Végül felállt. Azt mondta. A szerkesztő bement a házba. Azzal az igazsággal. De ezek rejtve vannak a szemed elől. hogy megünnepelje a Karácsonyt. A felesége győzködése ellenére sem változtatta meg az álláspontját. hogy Isten miért jönne el testben. szerette volna. . és berepül oda a hóvihar elől. hogy milyen lehetőségeid vannak. még jobban összetörve magát. Jézus is ezt mutatja számunkra. kiment és kinyitotta az istálót. mostanára már vérezni kezdett a sok ütközéstől. és a szerkesztő vele és a gyerekeivel együtt minden Karácsonykor elment a templomba. felvetta a nagykabátját. hogy olvasson. Minél inkább próbálta eltéríteni. mert gondolta. nem utállak téged. hogy az istáló felé repüljön. hogy a madár észreveszi a lehetőséget. ha tudnád. ha a madár végre továbbáll. hogy az ember elbukott. mert nem látok semmi okot arra. ahol menedéket találhatna a vihar elől. közöttünk lakott. hogy segíteni szeretném őt. Nemsokkal ezután egy kis madár. akkor tudtára adhatnám. hogy milyen terror fog rájuk várni a saját vakságuk miatt! Egy újságszerkesztővel történt meg a következő eset. mert az ember teljesen félreértette Istent. amint látja. A felesége keresztény volt. pusztulás fog rájuk jönni!”így síratja Jeruzsálemet. ahol a gyerekek mindig szerepeltek. hogy berepüljön.

A bűn következménye mindig az Istennel való kapcsolat megtörése. hogy ez igen öncélú dolog. Téged is azért teremtett. Isten az embert azért teremtette. de a bűneid elválasztanak Tőle. amelyeket felajánlva az ember ott ült és evett Istennek együtt. de az ember bűne ezt nem tette lehetővé. Ha nem teljesítitek életetek fő célját. amikor Mária 6 hónapos terhes volt. meg fogsz halni”. mint én. a bűnök elfedésére. Isten megmondta Ádámnak: „Azon a napon. János mégis azt mondja. Mi pedig valamennyien az õ teljességébõl kaptunk kegyelmet kegyelemre. és az Istennel való közösség így teljes mértékben helyreállítható lesz. aki telve volt kegyelemmel és igazsággal. de nem tehetek semmit ez ellen. akkor az életetek ürességre. De János időben Jézus előtt született. hogy a vele való közösséged nyomán hála és a dicsőség illesse Őt. és meghallja a kiáltásodat. hogy az ember tehát közösségben lehessen Istennel. és ezek arra az áldozatra mutattak. Isten imádatát és a vele való közösséget. hogy az ember szívében meghalt az Isten tudat és megtörtént a lelki halál. előbb valamit kellett tenni az ember bűnével. amely lehetővé tette az ember számára. a kegyelem és az igazság Jézus Krisztus által jelent meg. Azért. mert Ő már létezett azelőtt is. hogy elválasztja az embert Istentől. „Isten keze nem rövid. és a törvény egy olyan eszköz volt. ez az egyetlen ok a teremtésemre. János bizonyságot tett róla. hogy ne tudna megmenteni. de csak egy olyan Fia van akit Ő fogantatott. hogy így van. ezáltal lehetővé tette. Ez azt jelenti.” Keresztelő János az unokatestvére volt Jézusnak. csak elfedte azokat. miután felajánlotta a bűnáldozatot. értelmetlenségre és kiábrándultságra van ítélve. Isten elküldte Mózest az áldozatok törvényeivel. Az ember nem sokáig élt ezen a bolygón és már meg is szegte ezt az Istennel való közösséget az engedetlensége nyomán bűnt követve el Istennel szemben. De a kosok áldozata nem tudta elmosni a bűnöket. kb.Mi hit által vagyunk Isten gyermekei.” A bűnnek mindig ez a következménye. Mert a törvény Mózes által adatott. A törvény Mózes által jött tehát. mert elõbb volt. akkor. Ezért teremtett Isten engem. mert nem elégítitek ki az ember alapvető szükségletét. hogy előbb volt Ő. amelyet maga Isten fog elhozni. amely teljesen elmossa majd az emberek bűnét. hogy a Vele való közösség helyreálljon. megelõz engem. Azt mondhatod. az ételáldozatok. hit által születtünk. akirõl megmondtam: Aki utánam jön. Az áldozati felajánlások egy része közösségi felajánlás volt. Isten továbbra is szeretetett volna közösségben lenni az emberrel. hogy közösségben legyen Istennel – de ez az eszköz nem volt . amikor eszel a gyümölcsből. hogy közösségben legyen vele. és azt hirdette: „Õ volt az. Lehet.

amikor ő a templomban szolgált. az égitesten akarnál állni. De kijelentette: „Nem az vagyok. A zsidók a mai napig a megemlékezéseiken egy üres széket helyeznek el. hogy megkérdezzék tõle: „Ki vagy te?” János a pusztában keresztelt. és én elmegyek ott. hogy ő Illés. de nem ebben a testben. hogy Illés fog először jönni. Istent soha senki sem látta: az egyszülött Fiú. Ezért elküldtek egy lévita papot.” Erre megkérdezték tõle: „Hát akkor? Illés vagy te?” A prófécia arról szólt. hogy mert e romlandó testnek romolhatatlanságba kell öltöznie. Isten azt válaszolta. és hatalmas tömegeket vonzott oda. hogy a gyermekek szívét elfordítsa az apáktól. és abban a testben meg tudom látni az Úr arcát és dicsőíthetem Őt a lábainál ülve. a kegyelem és igazság szövetségét. és újból és újból bűnáldozatokat kellett Isten elé vigyen.” Ez összezavar néhány embert. az arca fényleni kezdett. egyszerűen elolvadnál. amikor Gábriel megjelent Zakariásnak. de az ember továbbra is bűnös volt. Amikor a zsidók papokat és lévitákat küldtek hozzá Jeruzsálembõl. Pál azt mondta. Ezt vallotta: „Én nem a Krisztus vagyok. hogy a tiszta szívűek látni fogják őt. ez a testem földi életre. Az ember fizikai teste nem tudja kibírni Isten jelenlétét. hogy kereszteljen. De menj a sziklákhoz. és e halandónak halhatatlanságba. Ami alatt azt értette. Semmi baj a törvénnyel. Mózes csak erre a fényességre nézett és ő maga is sugárzóvá vált. Amikor visszament az izraeliek közé. hogy látni szeretnélek. Ő csak Illés erejével és lelkével jött el.tökéletes az ember elbukása miatt. Mózes azt mondta. hogy ki vagy te? Akkor vallott. Isten azt igérte. szent volt és jó. hogy én nem vagyok Illés. amellyel Illés eljövetelét várják. hogy nem ő a teljes Illési prófécia megtestesítője. azt mondja. mert amikor a Máté Evangéliumának 17. hogy mit szeretne. aki az Atya kebelén van. Milyen dicsőséges nap lesz az! Ez János bizonyságtétele. Ezért az Isten egy új szövetséget kötött Jézus Krisztuson keresztül. és amikor Zakariás meglátta az angyalt az oltáron. A jeruzsálemi vallási vezetőket zavarta ez. És Mózes sem. az új testem pedig a mennyei körülményekre teremtetett. mert akkor nem élhetsz tovább. hogy megkérdezze. nem az ő megbízásukat teljesítette. az Úr nagy napjának eljövetele előtt. Olyan mintha a Napon. nagyon megijedt . az jelentette ki õt. és nem tagadott. ha el tudjátok őt fogadni. és megláthatod a dicsőségemet. azok nem tudtak az arcára nézni. kérdezik az emberek? Amikor Isten azt mondta Mózesnek. hogy nem láthatsz engem.-ik fejezetében Jézus Jánosról beszél. De János azt mondta. Lukács első fejezete szerint. mert nem ők küldték őt oda. Egy napon az új testemben találkozni fogok Istennel.

mint én. amíg nem látta a Szentlelket leszállni rá. akirõl én megmondtam: Utánam jön egy férfi. bort és részegítõ italt nem iszik. és Jánosnak fogod õt nevezni. õ az. De a válasz megint csak az. hogy ismertté legyen Izráel elõtt. hogy nem. és megnyugodott rajta. hogy jönni fog egy próféta. és már anyja méhétõl fogva megtelik Szentlélekkel. hogy a Lélek leszállt az égbõl. az õ Istenükhöz. igaz. és így szólt: „Íme. az válaszolta. boldog leszel. akit ti nem ismertek.” A küldöttek között voltak farizeusok is. és õelõtte jár az Illés lelkével és erejével. az Isten Báránya. és azért keresztelek vízzel.” Ezt mondták tehát: „Ki vagy? . Én nem ismertem õt. a Jordánon túl. õ mondta nekem: Akire látod a Lelket leszállni és megnyugodni rajta. Én nem ismertem õt. hogy az unokatestvére volt Jézus. mint egy galamb. de azért jöttem. Zakariás. mert elõbb volt. hogy ő Illés maga. Másnap János látta Jézust. aki hordozza a világ bűnét! Hogyan tudta az Isten Báránya elvenni a bűnt? Úgy. aki Szentlélekkel keresztel.” Így tett errõl bizonyságot János: „Láttam. Izráel fiai közül sokakat megtérít az Úrhoz. De közöttetek áll az.” Ez Betániában történt. és az engedetleneket az igazak lelkületére térítse. meghallgatásra talált a te könyörgésed: feleséged. aki utánam jön. és ezek tovább kérdezték õt: „Miért keresztelsz tehát. de addig nem tudta. és sokan örülnek majd az õ születésének.” Tehát János az Illés lelkével és erejével jött el. és hallgassatok rá. hogy Ő Isten Báránya. aki hasonló hozzám. hogy vízzel kereszteljek. de amikor megkérdezték egy az egyben. Erzsébet fiút szül neked. de aki elküldött engem. aki hordozza a világ bûnét! Milyen kijelentés ez Jézussal kapcsolatban! Az Isten Báránya. Tehát János nem ismerte Őt. ha nem te vagy a Krisztus. ezért volt itt ez a kérdés. sem pedig a próféta?” János így válaszolt nekik: „Én vízzel keresztelek. és akinek saruja szíját megoldani sem vagyok méltó.De az angyal így szólt hozzá: „Ne félj. aki megelõzött engem.hogy választ adhassunk megbízóinknak: mit mondasz magadról?” Erre õ így felelt: „Én kiáltó hang vagyok a pusztában: készítsetek egyenes utat az Úrnak. . hogy felkészült népet állítson az Úr elé. hogy helyettünk áldozta fel magát és meghallt értünk. hogy az atyák szívét a gyermekekhez. amint jön felé. Õ az. Örülni fogsz. hogy Így válaszolt: „Nem. ahogyan Ézsaiás próféta megmondta. sem Illés. Akkor azt kérdezték tőle: „A próféta vagy te?” Mózes azt mondta. ahol János keresztelt. mert nagy lesz õ az Úr elõtt.

Simon Péter testvére volt az egyik. mert senki nem találtatott méltónak arra. hogy feltörje a pecsétet. így szólt: „Íme.” Másnap ismét ott állt János két tanítványával együtt. János tehát a saját tanítványait Jézushoz irányítja. Ekkor János megfordult. meglátták. látnunk kell a Bárányt. és követték Jézust. aki elvette a világ bűnét”. körülbelül délután négy óra volt ekkor. mint egy Bárányt. hogy õ ezt mondta. és rátekintve Jézusra. hogy övé legyen az erõ és a gazdagság. és amikor meglátta. és rátekintve Jézusra. akik ezt hallották Jánostól és követték õt. Jóna fia: téged Kéfásnak fognak hívni” . János tanubizonyságot tett Jézusról: Én csak egy segítője vagyok a vőlegénynek. Másnap ismét ott állt János két tanítványával együtt. János sír. András. ezt mondta neki: „Megtaláltuk a Messiást” (ami azt jelenti: Felkent). és bizonyságot tettem arról. de érdekes. hol van a lakásod?” Õ így szólt: „Jöjjetek. akit leöltek. Amint a mennyei színre lép az ötödik fejezetben. Ez az ő szolgálata: ő vezette Jézushoz azt a fiút is akinek öt kenyere és két hala volt. hogy az Újszövetségben András folyamatosan vezeti az emebereket Jézushoz. amint János leírja Krisztust az Ő dicsőségében. de a vének azt mondják neki. megszólította õket: „Mit kerestek?” Õk pedig ezt válaszolták: „Rabbi . Péter testvére. így szólt: „Íme. aki arra járt. hogy átvegye a könyvet a trónuson ülő jobb kezébél. . hogy János ne keseregj: Ime. hogy követik õt. a tisztesség. Simonnal. hogy megértsük a Jelenések könyvét.Én láttam. Legelőször az első fejezetben láthatjuk őt. és látta Őt. Andrásról nem sokat hallunk a továbbiakban. Ezek egyike András volt. az egész kinyilatkoztatás az Isten Báránya körül forog. hogy „Méltó a megöletet Bárány.” Elmentek tehát. hol lakik. és nála maradtak azon a napon. hogy feloldja a pecsétet. az Isten Báránya!” Amint János a Jelenések könyvét írja. aki rátekintve így szólt: „Te Simon vagy. Odavitte Jézushoz. a dicsõség és az áldás!” Egy napon Isten kegyelmébeől ott fogunk állni e mennyei helyen és látni fogjuk Őt. a bölcsesség és a hatalom. És jött. hogy ez az Isten Fia. amint átveszi a könyvet és hallani fogjuk. és a vének leborulva mondták: „Méltó a megöletett Bárány. Õ mihelyt találkozott testvérével. A kettõ közül.ami azt jelenti: Mester -. Ahhoz. aki arra járt. Jézus megfordult. az Isten Báránya!” Meghallotta a két tanítvány.(ami azt jelenti: Kõszikla). és amikor Őt tisztelik engem is tisztelnek. és meglátjátok. Ő kell növekedjen és én kell csökkenjek. Juda oroszlánja méltónak találtatott arra.

akiben nincsen álnokság. azt mondta róla: „Íme. te vagy az Isten Fia. . én vagyok az út Istenhez. és lásd meg!” Názáretnek nem lehetett valami jó hírneve és Fülöp jól válaszolt: Jöjj és lásd meg! Amikor Jézus látta. akirõl a próféták is írtak: Jézust. nézek balra. hogy igazítsam meg magam Istennel szemben. te széltoló. Ekkor találkozott Fülöppel. amely a földet összeköti az éggel. Fülöp így válaszolt: „Jöjj. amint felszállnak. de nem látom.” Hol olvashatjuk ezt még a Bibliában? Az ég megnyílt és az angyalok felszállnak és leszállnak. Egy álmot látott. keresem magam mögött. fáradt volt és félt. de nem látom. lefeküdt és a fejét egy sziklára tette és elaludt. András és Péter városából. Emlékeztek. és így szólt hozzá: „Kövess engem!” Fülöp pedig Bétsaidából származott. hiszel? Ennél nagyobb dolgokat fogsz látni. hogy felszólaljak Isten előtt? Isten oly hatalmas. mondom néktek: meglátjátok a megnyílt eget és az Isten angyalait. akkor a problémáid véget érnek. egy igazi izráelita.” Nátánáel megkérdezte tõle: „Honnan ismersz engem?” Jézus így válaszolt neki: „Mielõtt Fülöp idehívott. a József fiát. Azt hiszed. keresem Őt.Másnap Jézus Galileába akart indulni. mert Péternek volt ott egy háza. Ő a létra aki áthidalja a végtelen és a véges között levő szakadékot. hogy a fügefa alatt voltál.” „Származhat-e valami jó Názáretbõl?” .kérdezte tõle Nátánaél. és így szólt hozzá: „Megtaláltuk azt. Nincs közvetítő közöttünk. Jézus a válasz Jób kesergésére. Amikor Jákób felkelt azt mondta. tehát az Emberfia a létra. Fülöp találkozott Nátánaéllel. Látni fogjátok. bizony. az örökkévalót összeköti az idővel. hogy Nátánáel közeledik feléje. amint az Úr a létra tetején állt és az Isten angyalai leszálltak és felszálltak és Isten beszélt hozzá: Én vagyok az Úr. hogy megnyílik a menny és az angyalok le és felszállnak az Emberfiára. aki megérinti Istent és megérint engem. ahol Jézus megszállt. te vagy Izráel királya!” Jézus így válaszolt neki: „Mivel azt mondtam neked. láttam. aki eget és földet egybefűz. ő a közvetítő. aki Názáretbõl származik. hogy: Köszönöm szépen. Amikor Jóbot egyik barátja tanácsokkal látta el. hogy láttalak a fügefa alatt. aki mindkettőnkre ráhelyezhetné a kezét. Jézus valójában azt mondja. Ábrahám és Izsák Istene. aki Isten és ember között áll. hogy segítesz nekem? Ki vagyok én. akirõl Mózes írt a törvényben. András és Péter aztán elköltözött Betsaidából Kapernaumba. Azt mondod.” Nátánáel így szólt hozzá: „Mester.” És hozzátette: „Bizony. amikor Jákob menekült Ézsau elől és Bethelbe érkezett. nézek jobbra. hogy én vagyok a létra. azt mondta: Ha Istennel egyenesbe kerülsz. Jób azt mondta. hogy az Úr van ezen a helyen és én ezt nem tudtam. és leszállnak az Emberfiára.

hogy mi folyik ott nagyon dühös lett. De Ő volt a férfiak férfija.” Ezt tette Jézus elsõ jelként a galileai Kánában.” De Mária tudta a szívében. Mert igazi férfi volt és nem mertek szembeszállni vele. Imádom Őt! Vannak. A galileai Kána egy kis falu volt kb. és így szólt hozzá: „Minden ember a jó bort adja fel elõször. Ott volt Jézus anyja. Bejött az Atyja házába. csak a szolgák tudták. és amikor meglátta. és vigyetek a násznagynak. odahívta a võlegényt. és tanítványai hittek benne. amelyekbe egyenként két vagy három métréta fért. Amikor elfogyott a bor.” És megtöltötték színültig. A bor vizzé tétele Jézus csodáinak kezdete volt. így jelentette ki dicsõségét. . Meghívták Jézust és tanítványait is a menyegzõre. amely borrá lett. és igen gyenge. Fogott egy ostort és elkezdte kitakarítani a helyet. asszony? Nem jött még el az én órám. és kezdte megérteni. nem tudták megakadályozni Őt. Egy métréta kb. és ott tartózkodtak néhány napig. 5-6 km-re volt Názárettől a Galileai-tóhoz vezető úton. és az ott ülõ pénzváltókat. vagy terád. Anyja így szólt a szolgákhoz: „Bármit mond nektek. tegyétek meg. Jézus így szólt hozzájuk: „Töltsétek meg a vedreket vízzel. Ekkor kötélbõl korbácsot csinált. A templomban találta az ökrök. hogy ez éppen egy esküvőn történt.” Volt ott hat kõveder a zsidók tisztálkodási rendje szerint.” Mire Jézus azt mondta: „Vajon énrám tartozik ez. az asztalokat felborította. Ezután lement Kapernaumba anyjával. testvéreivel és tanítványaival együtt. mivel nem tudta. Amikor a násznagy megízlelte a vizet. hogy mi történik ezzel a fiával. juhok és galambok árusait. akkor a silányabbat: te pedig ekkorra tartogattad a jó bort. A pénzváltók pénzét pedig kiszórta. valamint az ökröket és a juhokat is a templomból. Közel volt a zsidók húsvétja. 40 liter volt. hogy egyetlen ember meg tudta mindezt csinálni. Aztán így szólt hozzájuk: „Most merítsetek.” Õk vittek. akik a légynek sem ártana. mint egy igen nőies személyiséget. amely a Szentlélektől fogantatott. Érdekes. sokak számára ez meghatározó dolog. és kiûzte õket. és amikor megittasodtak.A harmadik napon menyegzõ volt a galileai Kánában. Jézus anyja így szólt hozzá: „Nincs boruk. Jézus is felment Jeruzsálembe. akik a vizet merítették. felborogatva az asztalokat. akik úgy akarják Jézust bemutatni. Érdekes. honnan van.

hogy mi lakik az emberben. de elkészíttette a terveket és el kezdte építtettni azt a hatalmas templomot óriási kövekből. Ebben az időben. és nem volt szüksége arra. és az erős ital feldühít. és megkérdezték tõle: „Milyen jelt mutatsz nekünk. hogy megtegyem. Sokan hittek benne. hogy ezt mondta. Amikor tiszta az agyuk. akkor szokták hozni a jó bort. amikor Jézus 30 éves volt a munkálatok már 46 éve tartottak. de Ő nem bízta rájuk magát. az nem bölcs ember. mert tudott mindent rólunk. örülök. amit Jézus ellen felhoztak az elítélésekor. akkor pedig jött a rosszabb fajta. Szeretem azt a szabadságot. hogy ne tegyek meg valamit. Boldog vagyok. hogy mit isznak. De a násznagy azt mondta. Jézus azonban nem bízta magát rájuk. amelyeket tett. Tudom.és a galambárusoknak ezt mondta: „Vigyétek ezeket innen: ne tegyétek az én Atyám házát kalmárkodás házává!” Ekkor tanítványainak eszébe jutott. hogy miről beszélt itt Jézus. Hányszor mondunk mindent el magunkról Jézusnak. mert látták a jeleket. Nem tudom. hogy nem tart fogva valami. amit Heródes kezdett építeni a zsidóknak. hogy bárki tanúskodjék az emberrõl. Heródes meghalt ugyan még mielőtt ezt befejezték volna. amelyet Jézus mondott. amelynek alapján ezeket teszed?” Jézus így felelt nekik: „Romboljátok le ezt a templomot. hogy erről a hatalmas épületről beszél. de arra is. amit Jézus adott nekem. Amikor azután feltámadt a halálból. hanem az elején. hogy nem vagyok semmi hasonlónak a hatása . hogy a gyülekezet elöljárói nem lehetnek borszeretők. és még 19 évre volt szükségük. Ezek olyan hatalmas kövek voltak. hogy ezt a jó bort nem akkor szokták hozni. hogy milyen fajta volt. sokan hittek az õ nevében. mert õ maga is tudta. hogy meg van írva: „A te házad iránt érzett féltõ szeretet emészt engem. de Ő tudja mindezt. és hittek az Írásnak és a beszédnek. és ez fontosabb számomra. hogy befejezzék azt. amit nem akarok. és te három nap alatt felépíted?” Õ azonban testének templomáról beszélt. hogy Jézus valódi bort teremtett-e? Vajon milyen fajta volt ez? Ki tudja? Én sem tudom. hogy a bor megcsúfol. Ő a saját testéről beszélt. hogy sokan szeretnétek tudni. szabad vagyok arra. Ezt mondták rá a zsidók: „Negyvenhat esztendeig épült ez a templom. hogy egyesek elérték a 140 tonna súlyt is.” A zsidók pedig megszólaltak. ami lehúz és nem tudok tőle szabadulni. amikor mindenki részeg már. de ők azt hitték. és három nap alatt felépítem. amikor már ködösödött az agyuk. amikor az ízlelés még friss az emberekben. De azt tudom. Minden dolog törvényes számomra. de nem akarok a törvény ereje alá sem kerülni. mert ismerte mindnyájukat. visszaemlékeztek tanítványai arra. Magamra nézve annyit tudok mondani. mert arra már nem tudták. Akit elbutít. Azt is tudom. Amikor Jeruzsálemben volt a húsvét ünnepén. hogy nem iszom és nem is innék bort a pozicióm miatt. De ők nem értették.” Ez volt az egyik vádpont.

Lehet. hogy tiszta a gondolkodásom. de ha a hatalma vagy hatása alá tudna kényszeríteni. Amint tudjátok. Isten áldjon benneteket! 82 perc . hogy előbb Isten országát szorgalmasan és teljes szívetekből keressétek és az Ő igazságát.alatt. ne hagyjátok. Annál jobban szeretem a szabadságomat és azt. hogy bármi eltérítsen az útról. A békesség és szeretet Istene tartsa elméteket és szíveteket Jézus Krisztusban. én mások számára nem állítok fel szabályokat. aki hasonlatossá válik Jézus Krisztus képéhez. Csak arra bátorítalak. hogy törvényes. kövessétek az Urat. akkor nem kell. akit Ő szeretne látni. hogy növekedjetek azzá a tökéletes és érett gyermekévé Istennek.

hogy valami még hiányzik. Jézus szerint ő a zsidók egyik tanítója is volt. Isten nagyon egyszerűen mondta ezt: Emlékezz meg a szombatról. Az írástudók értelmezni akarták ezt az öt könyvet. akkor azok a farizeusok kellett volna legyenek. hogy megtartsák a Törvényt. a hetedik nap pihenj. tehát a Törvény teljes magyarázatát. ne tégy semmi dolgot azon a napon. A farizeusok elsőszámú célja az életben az volt. A Mishnán kívül még a Talmudot is megírták. Nikodémus tehát farizeus és zsidó vezető volt. egy farizeus és egy tanító volt. A zsidók egyik vezetője azt jelenti. akkor ő lehetett volna az. Valószínű.JÁNOS EVANGÉLIUMA 3-4 FEJEZET Volt a farizeusok között egy Nikodémus nevû ember. Ha létezett valaki. és kb. hogy valami még hiányzik. hogy szentként tartsd meg azt. hasonlóan ahhoz a gazdag ifjú vezetőhöz. hogy ez mit jelent. hogy nagyon gazdag volt. Ha bárki bemutathatta volna igaz voltának igazolását Isten előtt. az egy farizeus kellett volna legyen. hatezer farizeusnak. A farizeusok felismerték. Például a törvény azt mondta. vagy a Törvény megtartása által Isten kegyelmébe kerülhetett volna. hogy az Ószövetség első öt fejezete Isten által ihletett. akkor a farizeusokat mind igaznak kellett volna elfogadni. hogy szentnek tartsátok meg azt. a zsidók egyik vezetõ embere. mire ő azt mondta: „Mindezeket megtartottam. ezt a munkát hívták Mishnának. hogy örök életem legyen?” Jézus elsorolta neki az utolsó hat parancsolatot. Ha egy ember Isten előtt megigazulhatott volna a munkálkodása által. De annak ellenére. pl. . Ha a törvény általi megigazulás létezett volna. Tudunk róla néhány dolgot. Az egész csak egyre nőtt és növekedett. 50 kiló drága balzsamot hozott. hogy Nikodémus is ugyanerre a felismerésre jutott. Felismerte Jézusban a különleges képességet és küldetést. aki Jézus előtt letérdelt és azt kérdezte: „Jó Mester mit kell tegyek. hogy a Törvényt megtartsák. Végül pedig egyike volt a kb. hogy ő a zsidók vezetője. akik arra szánták a teljes életüket. amit csak egy nagyon gazdag ember engedhetett meg magának. hogy bebalzsamozza. A Mishnában 24 fejezetet írtak arról. hogy ez mit is jelent. hogy a Zsidó Tanács 70 vezetőjének egyike volt. akinek nem kellett volna újjászületni. Mit kell még tennem?” Volt egy érzés benne. mégis Jézushoz vonzódott. Ha létezett volna valaki. A farizeusok az egész Mishnát meg akarták tartani. és hogy hol vannak a határok ezzel kapcsolatban. aki a munkálkodás. amely a Mishna magyarázata volt. mert a keresztre feszítés után az armateai Józseffel együtt elkérte Jézus testét. hat napig munkálkodj. akkor a farizeusok elérték volna ezt. Az írástudók azonban 24 fejezeten keresztül magyarázták. hogy emlékezzetek meg a szombatról.

A kis újszülött víztől körülvett burokban van. hogy mi a folyamata az újjászületésnek. hanem a Mishnát is megtartották. hogy Jézus ezt értette e kijelentésében.Õ egy éjjel elment Jézushoz.” Jézus tudta. és az Atya énbennem van. mert tudom. Isten élõ és maradandó igéje által. mert a szövegkörnyezetben Jézus azt mondta ami testtõl született. Péter az első levele első fejezetében azt írja. Számomra úgy tűnik. mert senki sem képes megtenni azokat a jeleket. a farizeusok egész életüket a Törvény megtartásának szentelték. hogy romolhatatlan magból születtetek újjá. A teológus óriások is két pártra szakadtak e kérdés tekintetében. hogy miként léphetnek be Isten királyságába. bizony. Mit értett Jézus az alatt. és így szólt hozzá: „Mester. ha a ti igazságotok messze felül nem múlja az írástudókét és farizeusokét. hogy „Higgyetek nekem. Nikodémus érdeklődött. Ami testtõl született. hogy mi van Nikodémus szívében. nem láthatja meg az Isten országát.” Amint már említettem. amely kihasad. hacsak nincs vele az Isten. és ami Lélektõl született. test az. hogy nem láthatjuk meg Isten országát ha nem vagyunk megkeresztelkedve. amelyeket te teszel. tudjuk. hogy a víz általi születés a természetes születésünket jelentheti. nem mehet be az Isten országába. amit a többi farizeus nem. akkor semmiképpen sem mentek be a mennyek országába. test az. hogy víztől és Lélektől kell újjászületni? A Lélektől való születést értjük. Tehát az Ige által születtünk újjá.” Jézus a Hegyi Beszédben azt mondta a tanítványoknak. Jézus maga is azt mondta a tanítványoknak. magukért a cselekedetekért higgyetek. de mi a víztől való születés jelentése? Vannak akik azt állítják. Nem hiszem. mondom néked: ha valaki nem születik újonnan. és ez egy hatalmas tanubizonyság is volt Jézus mellett. Vannak akik azt állítják. hogy én az Atyában vagyok. ha pedig másért nem. ami ennek a magyarázata volt.” Olyan dolgott látott meg. Nikodémus ezt kérdezte tõle: „Hogyan születhetik az ember. mint sok más emberében is. A János 15-ben ezt mondja Jézus: ti már tiszták vagytok az ige által. hogy „Mert mondom nektek. lélek az. amikor vén? Bemehet anyja méhébe és megszülethetik ismét?” Jézus így felelt: „Bizony. mondom néked. de nem fogják meglátni a mennyek országát. mert azt szeretnék tudni. Igy közvetlenül erre a szívében levő kérdésre válaszolt Jézus így válaszolt: „Bizony. hogy a víz az Isten Igéjére vonatkozik. amelyet szóltam nektek. bizony. ha valaki nem születik víztõl és Lélektõl. hogy a vízkeresztségről beszélt. és megszületik a gyerek – ezt értem ezalatt. hogy Istentõl jöttél tanítóul. nemcsak a Tízparancsolatot. hogy vannak olyan emberek. Tehát az ember két lehetséges születési módjáról beszél: a . és ami Lélektõl született. akik a vízkeresztség ceremóniáját végigcsinálták. lélek az.

ahhoz a lélekhez. amerre akar. aki a Lélektõl született. Isten akarata az. azokat felhatalmazta arra. ha a másik kettő jobban tetszik. nehezen érthető. hogy Isten gyermekeivé legyenek. A választásotok nem fogja egyetlen jottányit sem befolyásolni az Istennel való kapcsolatotokat. Ugyanígy láthatom a Lélek eredményét. hogy látod a szelet? Azt válaszoltam. mit iszom és milyen ruhát veszek fel. amely most az engedetlenség fiaiban mûködik. hogy ami testtől születik az test. . sem a férfi akaratából. mert a dolog lényegéhez érünk. hogy a Lélek létezik. a Lélektől való születés pedig az újjászületést jelenti. Egykor mi is mindnyájan közöttük éltünk testünk kívánságaival. hogy ott van és munkálkodik. De igen – válaszoltam – nézd ott kint hogy fújja a port. hogy persze. amikor ujjászületik. hogy senki nem juthat a mennyek országába. amelyet a testi kívánságai uralnak. éppenúgy. Mire ő: Nem láthatod. Amikor egy ember a Lélektől újjászületik. az eszemet pedig a lélek dolgai fogják betölteni: az hogy miként járhatok Isten kedvében. hogyan dicsőíthetem Őt.víztől való születés a tesi megszületést. és hova megy: így van mindenki.” Isten Lelkének titokzatos munkája az életünkben felfoghatatlan számunkra. hogy csak a szélfújás eredményét látod. Azt válaszolta erre. követtük a test és az érzékek hajlamait. Nem akarom ezt az elméletet erőltetni. Ezelőtt az elmém a test uralma alatt van: a fő érdeklődésem az. de nem láttam Őt soha. Természetes születésünktől fogva nem vagyunk Isten gyermekei. de érzem a hatását az életemen és a körülöttem levő emberek életén. mint a többiek. hanem csak a Lélektől való újjászületés által leszünk azok. sem a test. honnan jön. Azt tudjuk. hanem Istentõl születtek. de nem tudod. hallod a zúgását. akkor a lélek feléled és uralni fogja az életemet. hogyan nyithatom meg az életemet és a szívemet Isten dolgai és Isten Lelke előtt. hogy ezt mondtam neked: Újonnan kell születnetek A kell szóra különösen figyelnünk kell. Ne csodálkozz. ezért hívják ezt a lélek megszületésének. hogy mit eszem. Pál apostol a Krisztusban levő életünkről azt mondta: Titeket is életre keltett. A lélek uralma alatti ember jellemzői: élettel teli. Mikor gyerek voltam anyukám azt kérdezte. Ez a lélek éled fel akkor. amelyekben egykor éltetek e világ életmódja szerint. aki nem született újjá előtte Isten Lelkétől. tudom. A teste uralkodik az elméje felett. békességben és örömben élő. Újjászületés nélkül mindenki olyan életet él. A szél arra fúj. akik hisznek az õ nevében. hogy kell. elhiszem. és a lelke halott. és a harag fiai voltunk emberi természetünk szerint. nem látod magát a szelet. látjuk a hatásait. amikor Isten azt mondja. válasszátok azokat. hogy Akik pedig befogadták. akik nem vérbõl. csak egyszerűen tudjuk. János evangéliumának első fejezetben olvastuk. igazodva a levegõ birodalmának fejedelméhez. mindazokat. akik halottak voltatok vétkeitek és bûneitek miatt. Tehát csak egy új születés által válhatunk Isten gyermekeivé.

Ha léteznik a megváltásnak egy módszere. szívbõl utáljuk ezt a hitvány eledelt. Nagyon érdekes Ószövetségi példát hoz Jézus a 4 Mózes 21. Ez egy érdekes gondoskodás Isten részséről. hogy meghaljunk a pusztában? Hiszen nincs kenyér és nincs víz. és föltûzte egy póznára. Ismét figyeljünk a kell szóra: úgy kell az Emberfiának felemeltetnie. . életben maradt. és ezt mondta: Vétkeztünk. Válaszában Jézus a keresztről beszél. nem haltak meg. De milyen folyamaton keresztül lehet megmenekülni. Az Irásban a réz mindig az ítélet szimbóluma. Isten gondoskodása azt mondta: nézzetek fel és élni fogtok. El tudom képzelni. bizony. és nem hisztek. csak nézz rá és meggyógyúlsz. . Ha a földi dolgokról szóltam nektek. közel a halálukhoz.A tábor közepén Mózes felállította azt a rézkígyót. Mózes tehát csinált egy rézkígyót. A kígyó pedig a bűnt jelképezi. de nem fogadjátok el a mi bizonyságtételünket. és amint erre néztek. és tûzd rá egy póznára. mert az ÚR ellen és ellened szóltunk.. Mindenki. Ebben megtalálhatjuk a gyógyszerszimbólum alapját. Ezért mérgeskígyókat küldött az ÚR a népre. és ezt nem tudod? Bizony. fejezetéből. ha felnéztek az oszlopra? Nincs semmilyen fizikai vagy tudományos magyarázat erre. meggyógyúltak. hogy akkor is voltak keményfejűek Izraelben. akik a földön fetrengtek és vonaglottak a kígyómarás következtében.Nikodémus megkérdezte tõle: „Hogyan történhet meg mindez?” Két kérdést is feltett eddig. mondom néked: amit tudunk. ha majd a mennyeiekrõl szólok nektek? Mert nem ment fel a mennybe senki. azt szóljuk. az Emberfia. hogy Isten megítélte a bűneiket. miután Izrael gyermekei nem léptek az Igéret Földjére. akit megmart a kígyó. Imádkozz az ÚRhoz. csak az. úgy kell az Emberfiának is felemeltetnie.. az emberek el kezdtek zúgolódni és panaszkodni Mózes ellen. és föltekintett a rézkígyóra. és amit láttunk. Ekkor odament a nép Mózeshez. aki a mennybõl szállt le. akkor hogyan fogtok hinni. úgyhogy sok izráeli meghalt. És ahogyan Mózes felemelte a kígyót a pusztában.. ahol. A kígyó az oszlopon a gyógyulásért. hogy kelet felől jussanak be a földre. A rézkígyó az oszlopon azt jelentette. életben marad. Ha azután megmart valakit a kígyó. arról teszünk bizonyságot. ha föltekint arra. A barátjuk így szólt hozzájuk: . Az ÚR pedig ezt mondta Mózesnek: Csinálj egy rézkígyót. és Mózes Edom felé vezette őket Moáb és Amónon keresztül.. Hogyan tud az ember újjászületni? És hogyan történhet mindez? Jézus nem válaszolja meg azonnal a kérdést: Jézus így válaszolt: „Te Izráel tanítója vagy. hogy távolítsa el rólunk a kígyókat! És imádkozott Mózes a népért. Ez egyszerűen Isten szövetsége volt. az csak az Emberfia keresztre feszítése által lehetséges.és így beszélt a nép Isten és Mózes ellen: Miért hoztatok el bennünket Egyiptomból? Azért. és azok megmarták a népet.

akkor Isten Lelke által újjászülettél és Jézus Krisztusban egy új teremtmény. hogy aki hisz õbenne.És ahogyan Mózes felemelte a kígyót a pusztában. ez elképesztő – válaszolták – nincs annak semmi értelme. Isten gondoskodása elérhető számunkra.. úgy kell az Emberfiának is felemeltetnie. hogy ez így van.. Az emberek ostobák. mert annyira bűnösök vagyunk. hanem. de mindig úgy képzeljük el Krisztust. A kulcs a Jézusba vetett hit. de egyébként egy titok. akik újjá akarnak születni. akkor élhetünk. Amint Jézus ott volt a kereszten Isten ítéletét vette magára a bűneinkért. . hogy honnan jön és hová megy – így születik újjá az ember is a Lélektől. ember. az Ő királyságának gyermeke. annak örök élete legyen õbenne. mindenki a maga útját járta. Isten fia lettél. hogy elítélje a világot. hogy elítéljen téged! Azért jött. úgy mi is ha a keresztre nézünk. Biztosan azért. . Annyit mondhatok csak. hogy aki hisz.. Ha nem értik meg a teljes folyamatot. mert nem értik. amely alapján Isten munkálkodik. el ne vesszen. sõt feltámadt Jézus Krisztus. és esedezik is értünk? Isten nem azért küldte Őt. hogy megmentsen. mint a juhok. De az ÚR õt sújtotta mindnyájunk bûnéért.-ik fejezetében megkérdezte hogy Ki ítélne kárhozatra? A meghalt.. hogy egyszülött Fiát adta..Ne mondj ilyet nekem. Nem tudom miért.. Ha befogadod Őt az életedbe. csak tudjuk. Isten Lelkének folyamatát nem tudjuk teljesen megérteni. és hiszünk Őbenne. Pál apostol a Római levél 8. mint aki elítélni jött minket. hogy miként segíthet rajtuk az. Hogyan lehet az bármi hatással rám. Amikor Jézust keresztre feszítették. hogyan segíthet az rajtam? Látom amint vitatkoznak és közben meghalnak. Akkor születtél újjá. hogy a Jézus Krisztusban vetett hit miként tisztíthat meg a bűneitektől és miként szülthettek újjá általa Isten gyermekeként. hogy elítélje a világot. Nem tudom nektek megmagyarázni. működik. ha van hitünk. mint Mózes idejében. hogy üdvözüljön a világ általa. ha egyszerűen csak odanéznek. Mint a szél esetében: láthatjuk a hatását és az eredményét. Mert úgy szerette Isten a világot.Hát nézz oda! Oh. ha hiszed. hagyjál. nem látod? Segítségre van szükségem! . hogy Jézus Krisztus a kereszthalál által elvállalta Isten ítéletét a te bűneid miatt. hogy létezik. Mert az Isten nem azért küldte el a Fiút a világba. és ugyanúgy. meghalt helyettünk. Ő magára vette Isten ítéletét a mi bűneinkért Mindnyájan tévelyegtünk. nem fogadják el. Jézus nem azért jött. mindjárt meg fogok halni. ha én arra nézek. Ezt kérte Isten azoktól. Ez Isten rendelése. hanem örök élete legyen. - . ha felnéztek az emberek a kígyóra és éltek. aki az Isten jobbján van. mert nem tudjuk.

Jézus maga is egyértelműen kijelentette: „Azért jöttem. elítéli a világot a bűn miatt – mert nem hittek bennem. hogy lépten nyomon elítéljük saját magunkat? Miért érezzük magunkat olyan sokszor legyőzve és elbátortalanodva ha nincs ítélet azok számára. mert a világ már el van ítélve. gyûlöli a világosságot. hogy megkeressem és megmentsem az elveszetteket. hanem az. Isten ráhelyezte mindannyiunk bűnét. amit valaha is cselekedtél. Ez óriási mértékben kell bátorítsa a lelkünket! Nincs ítélet azok számára akik hisznek Jézus Krisztusban. a világosságra megy. és az abban leírt dolgok alapján hoznak ítéletet feletted. A lényeg nem az. hogy üdvözüljön a világ általa. ami alapján az emberek bűnei megbocsájtatnak. amely a hazugságaidról. hogy gonosz dolgokat cselekedtél.” Ez lesz az egyetlen bűn. mert a cselekedeteik gonoszak. hogy elítélje a világot. de az emberek nem jöttek a fényre. Az Ő halála teljesen megelégítette Istent az embereiség minden bűnéért. hogy Jézus elítéljen. hogy a világosság eljött a világba.” Mi tehát az ítélet? Hogy az emberek nem jutnak világosságra. a lopásaidról. Nem fog végigmenni azon a listán. Aki hisz õbenne. Mégis miért van az. aki pedig nem hisz. cselekedeteidről állt össze – csak egy vádpont lesz: az. megbocsájtatik. Krisztus meghalt a világ bűneiért. hogy nem fogadtad be Jézus Krisztust. Elhiszitek-e ezt? Milyen dicsőséges üzenet ez Istent kegyelméről.. és a Könyvet kinyitják. Minden más. nyitottan.. Csak egy vádpont fog elhangzani. hogy le ne leplezõdjenek a cselekedetei. az nem jut ítéletre. a bűnös gondolataidról. ezt jelenti a neve is. Nincs szükség arra. Mert aki rosszat cselekszik. Egyetlen vádpontot állít majd Isten az ember ellen – hogy nem jött a világosságra. Isten ments ettől. ami a lelkedet elkárhoztatja. de ha valaki a jövőben a Jelenések 20-ban leírt fehér ítélő trónusnál fog állni Isten előtt. mert már el vagy ítélve. hogy Isten szerint cselekedte azokat.Isten nem kellett elítélje a világot. Jézus azt mondta: „A Szentlélek eljön. Mert az Isten nem azért küldte el a Fiút a világba. hogy én vagyok a világ világossága. hogy elutasította Isten gondoskodását. már ítélet alatt van. Ő mondta. hogy visszautasítottad az egyetlen feltételt.. mert nem hitt az Isten egyszülött Fiának nevében. amely alapján az emberek Istenhez jöhetnek.. hogy kitûnjék cselekedeteirõl. vagyis az Úr a Szabadító.. Mi az Ő neve? Jashua. akkor csak egyetlen vádpont fog elhangzani. mint a világosságot. és ezért ítéltetnek meg. Aki pedig az igazságot cselekszi. Jézus szabadítani jött. . amikor Isten előtt állsz meztelenül. és nem megy a világosságra. hanem. akik Jézus Krisztusban vannak? . de az emberek jobban szerették a sötétséget.” Az ítélet pedig azt jelenti.

János tanítványai vitába szálltak a zsidókkal a megtisztulásról. és keresztelt. Gyönyörű kép ez János alázatáról. hogy igaz. hogy a tanítványok elkezdték keresztelni az embereket. hogy Isten igaz. Ez nagyon hasonlít arra. és hallott. amint elfoglalja az őt megillető helyet: az ő dolga. csak az. aki a mennybõl szállt le. Aki felülrõl jön. amelyik bizonyságot tesz az igazságról! . amit látott. ott tartózkodott velük. Aki a földrõl való. és hallja õt. az pecsétet tett arra. Akié a menyasszony. Aki a mennybõl jön (az felette van mindenkinek:) és arról tesz bizonyságot.” János így válaszolt: „Semmit sem szerezhet az ember. Szálim közelében. Neki növekednie kell. amikről egyszerűen csak tudom. Vannak olyan dolgok. hogy honnan tudom? Csak egyszerűen tudom. az Emberfia. hogy megmondtam: Nem én vagyok a Krisztus. bizony. A Lélek pecsétje. és mindenki õhozzá megy. az a võlegény. aki ott áll. a võlegény barátja pedig. Aki befogadta bizonyságtételét. és az emberek odamentek és megkeresztelkedtek. az felette van mindenkinek. hanem elõtte küldettem el. mert ott sok víz volt. Isten Lelke az én lelkemnek tesz tanubizonyságot Isten igazságáról. ha nem a mennybõl adatott meg neki. nekem pedig kisebbé lennem. akkor egy pecsét kerül a szívedre. akkor hogyan fogtok hinni. az keresztel. de bizonyságtételét senki sem fogadja el.Jézus ezután elment tanítványaival együtt Júdea földjére. és nem hisztek. Úgy tűnik. de nem fogadjátok el a mi bizonyságtételünket. és ezt mondták neki: „Mester. Odamentek Jánoshoz. Az kérdezed. és amit láttunk. azt szóljuk. ha majd a mennyeiekrõl szólok nektek? Mert nem ment fel a mennybe senki. amit Jézus Nikodémusnak mondott Bizony. földi az. íme. akirõl te bizonyságot tettél. ujjongva örül a võlegény hangjának: ez az örömöm lett teljessé. mondom néked: amit tudunk. hogy Jézusnak adja a tiszteletet és a dicsőséget. Ha a földi dolgokról szóltam nektek. arról teszünk bizonyságot. hogy Jézus lejön a mennyekből. Ti magatok tanúskodhattok arról. de bizonyságtételét senki sem fogadja el. hogy ez igaz. és tudod. aki veled volt a Jordánon túl. és földiekrõl szól. Amikor te befogadod az Ő bizonyságtételét. János is keresztelt Ainonban. János arról beszélt. János ugyanis még nem volt börtönbe vetve.

Jézus akkor az úttól elfáradva leült a forrásnál.” Eddig a pontig ez az asszony kedvesen szemtelen volt Jézussal szemben. csak a tanítványai. mert örök életre buzgó víz forrásává lesz benne. Ez két dolgot is jelenthet: Jézus nem keresztelt. aki így szól hozzád: Adj innom! te kértél volna tõle. és elment ismét Galileába.Mert akit az Isten küldött. Ott volt Jákób forrása. Bizonyára jól ismerik őt Sikárban a nem igazán dicső múltja miatt.. aki ezt a kutat adta nekünk. ismét megszomjazik. Józsefnek.” Ez Keresztelő János utolsó bizonyságtétele Jézus Krisztussal kapcsolatban: „Aki hisz a Fiúban. merítõ edényed sincs. Ahelyett. elindított egy beszélgetést.elhagyta Júdeát. Egy samáriai asszony jött vizet meríteni. annak örök élete van.” Amikor pedig megtudta Jézus. Jézus így szólt hozzá: „Adj innom!” Tanítványai ugyanis elmentek a városba.” Az asszony így szólt hozzá: „Uram. Ez közel volt ahhoz a birtokhoz. hanem a tanítványai -. amelynek Sikár volt a neve. . az idõ délfelé járt.. soha többé meg nem szomjazik. Jákóbnál. amelyet én adok neki. és ne kelljen idejárnom meríteni. Samárián kellett pedig átmennie.. vagy Ő csak a tanítványait keresztelte meg – választhattok. hogy õ több tanítványt szerez és keresztel. Az Atya szereti a Fiút. aki pedig nem engedelmeskedik a Fiúnak. add nekem azt a vizet. mert annak õ nem mértékkel mérve adja a Lelket. sõt fiai és jószágai is?” Jézus így válaszolt neki: „Aki ebbõl a vízbõl iszik. Jézus így válaszolt: „Ha ismernéd az Isten ajándékát. és így jutott el Samária egyik városához. A samáriai asszony ezt mondta: „Hogyan? Te zsidó létedre tõlem kérsz inni. hogy Jézus kérésére csak egyszerűen fejet hajtott volna. . alacsony morállal bíró szereplő. de aki abból a vízbõl iszik. mikor én samáriai vagyok?” Mert a zsidók nem érintkeztek a samáriaiakkal. hanem az Isten haragja marad rajta.. hogy ennivalót vegyenek. és aki maga is ebbõl ivott. a kút is mély: honnan vennéd az élõ vizet? Talán nagyobb vagy te atyánknál. és kezébe adott mindent. Aki hisz a Fiúban. hogy a farizeusok meghallották. nem lát majd életet. de lehetséges. és jól tud bánni a férfiakkal. hogy a beszélgetés elején az asszony beszélgetésre való motivációja teljesen különbözik Jézusétól. az Isten beszédeit szólja. Rossz hírneve van valószínűleg a flörtölései miatt. és hogy ki az. annak örök élete van. Nem teljesen egyenes szándékú asszony. amelyet Jákób adott fiának. hogy ne szomjazzam meg. mint János bár maga Jézus nem keresztelt.. és õ adott volna neked élõ vizet. és vizet adott volna neki.” Az asszony erre ezt mondta: „Uram. Azt is tudom. minden férfi egy kihívás lehet számára. hogy abból a fajtából való akinek van egy kis sütnivalója.

Létezik tehát a testi értelemben vett szomjúság. Mindig vannak olyanok. akkor elégedett lesz. Megkaptam a biciklit. és ezután már nem egy kis kedves flörtölővel állunk szembe. akkor már semmi mást nem akarok többet. hogy azt mondtad. Meg tudom magam oldani a dolgokat. értelemből és lélekből. ismét megszomjazik”. akkor nem akarok semmi mást soha többet.és a kút vizét értette ezalatt – egy lépéssel tovább lépve Jézus itt is lelki síkon gondolkodott: lelki szomjúságról beszélt.Amikor Jézus az élő vízről beszél ezzel az asszonnyal. az erőseké a világ és én erős vagyok.” Most az asszony egész hozzáállása megváltozik. hogy aki abból a vízbõl iszik. amelyekre igaz. Amikor Jézus azt mondta. Lehet. De Jézus azt mondta. hogy ha ezt megszerzem. hogy újjá kell szülessen. hogy ki az illető. függetlenül attól. Tudom. akkor boldog és elégedett lennék. mert nem volt teljesen elég semmi. hogy kívülről igen csodálatra méltó vagy. tudom. És így tovább. és ismét úgy éreztem. hívd a férjedet. Mi az amit te szeretnél megtenni vagy megszerezni? Úgy tűnik. amikor nagyon sóvárogtam egy bicikliért. Amikor Jézus arról beszélt. és jöjj vissza!” Az asszony így válaszolt: „Nincs férjem. Nemsokára szerettem volna egy sebességmérőt arra a biciklire. és akivel most élsz. akkor olyan boldog leszek. nincs szükségem segítségre . hogy hogyan érvényesüljek a világban. hogy úgy teszel. vagy megszerezhetném. A saját emlékeidben kutatva biztosan be tudod látni. hogy ha azt megkapom.mondogatják. hogy mit akar mondani Jézus azzal.” Jézus erre ezt mondta: „Jól mondtad. az érzelmi szomjúság és a lelki szomjúság. mert öt férjed volt. Olyan lesz mint egy benned levő kút. Sok ilyen időszakos célom volt. és azt hittem. Jézus így szólt hozzá: „Menj el. Jézus azt mondta. hogy miről beszél. hogy ha az megvan. hogy az ember mindig kitűz egy célt. hogy milyen fajta álarca van. soha többé meg nem szomjazik. hogy ez nem így van. De amikor ezt a maszkot letépik. mert örök életre buzgó víz forrásává lesz benne. nem férjed: ebben igazat mondtál. hogy aki ebbõl a vízbõl iszik. de ő csak a fizikai dolgokat értette alatta. mert ez a gyenge embereknek kell csak: nem kell Isten. mint ahogy Nikodémusz sem értette. mintha nem lenne szükséged segítségre. amit elértem. Sok ember él álarc mögött: nagyon kedves és okos külsőjük van. . de tudjátok. hogy volt egy idő. Lehet. amelyet én adok neki. hogy ez igaz. mert voltak már olyan időszakos céljaid. akik azt gondolják. azt megszerzi. hogy ha azt eléri. nem lesz többé soha szomjas. ami a birtokodban van vagy lehet. de lenn a mélyben minden ember szíve Istenért kiált. függetlenül attól. ismét megszomjazik. mert lehullt az álarca. hogy férjed nincs. Az ember három részből áll: testből. hogy „Aki ebbõl a vízbõl iszik. Jézus ismét lelki dolgokról beszélt. hogy ha én ezt és ezt megtehetném. hogy egész életemben semmi mást nem fogok akarni. mögötte látható a hatalmas szomjúság és szükség – minden embernek Istenre van szüksége. újból és újból szomjaztam. ez minden olyan fizikai dologra értendő. ő nem érti.

akik az asszír fogság után az északi királyság földjeit örökölték. amelynek tetején Izrael gyermekei az áldásokat jelentették ki. Az asszony ekkor így felelt: „Uram. nem nagyon érintkeztek egymással. Ő tudja rólam az igazságot. hogy próféta vagy. tehát csak félig-meddig voltak zsidók. azoknak lélekben és igazságban kell imádniuk. amikor az igazi imádói lélekben és igazságban imádják az Atyát. Ezért minden szamaritánust le akartak beszélni. Hamarosan ki fognak pusztulni. függetlenül attól. hogy ezen a hegyen építette fel Salamon a templomot. ezért igen sok idióta gyerek születik. akit nem ismertek. hogy segítsenek a templom újjáépítésében. A mai napig is áldozati bárányt ajánlanak fel Istennek a Garizim hegyen.Jézus levette az asszony álarcát. hogy Jeruzsálembe menjen Istent imádni: Isten ezen a hegyen van. mivel keresztbe házasodtak az asszírokkal. és azt is mondták.” A kérdése az. ahol áldozatokat is bemutattak. akit ismerünk. látom. amikor bevonultak az Igéret földjére. látható számára. nem lehet Őt átejteni. akiket a zsidók nem fogadtak be a judaizmusba a babilóniai fogságból való visszatérésük után. mi azt imádjuk. ahol Istent imádni kell. hogy mi van bennem. és a házasságok már lassan csak a rokonok között lehetséges..” . mert nem tudták bebizonyítani a családfájuk tisztaságát. hogy Jeruzsálemben van az a hely. A szamaritánusok azt hangoztatták. hogy Ábrahám a Garizim hegyén ajánlotta fel Istennek Izsákot. amikor nem is ezen a hegyen. Ez utóbbi kijelentés nagyon ma is igen sok emberre igaz. A mi atyáink ezen a hegyen imádták az Istent. A szamaritánusok voltak azok. Ti azt imádjátok. mert nem házasodnak semmi más nemzetséggel. De eljön az óra. mert az üdvösség a zsidók közül támad.. mert belém lát és tudja. A hegy amiről beszél a Samáriában található Garizim hegység. ahol Istent imádni kell. Ma kb. és akik imádják õt. hogy ezt az embert nem tudom becsapni. és nem vehettek részt a templomi szertartásokban sem. Minden emberben legbelül ott van ez a kérdés: Hol találhatom meg Istent? Mert mindnyájunknak szükségünk van Istenre. hogy milyen külsővel álcázzuk magunkat. itt kell őt imádni. és ma is ezt vallják. Igy a zsidók és a szamaritánusok között szakadék tátongott. hogy hol találhatom meg Istent. és az most van. 1200 szamaritánus él még a földön. ti pedig azt mondjátok. a lelkem nyitva van. hogy eljön az óra. Az eredeti kérdés tehát. hogy hol találhatom meg Istent? Jézus így válaszolt: „Higgy nekem asszony. ezért a szamaritánusok el kezdték a saját dicsőítő központjukat felépíteni a Garizim hegyen. Szemben áll az Ébál hegység. mert az Atya is ilyen imádókat keres magának. amelyről az átkokat jelentették ki. és ő rájött. A zsidók nem engedték meg nekik.. Az Isten Lélek. tehát ez az a hely. nem is Jeruzsálemben imádjátok az Atyát.

” El tudjátok képzelni. és ha dicsőíteni akarod. hogy teljesítsem annak akaratát. kijelent nekünk mindent. és mindnyájunkat körülvesz. hogy Isten csak itt a templomban található meg. és szólt az embereknek: „Jöjjetek. benne lélegzünk.” A tanítványok erre egymást kérdezték: „Valaki talán hozott neki enni?” Jézus ezt mondta nekik: „Az én eledelem az. Ő körülvesz minket. Ez egy nagyon érdékes kijelentés: hogy bevégezzem az ő munkáját. aki elküldött engem. Az asszony így felelt: „Tudom. akit az Atya azért küldött. mert máshol is ugyanúgy jelen van. ahol éppen vagy. és bevégezzem az õ munkáját. aki megmondott nekem mindent. Közben kérték õt a tanítványai: „Mester. Isten ott van veled az autódban.” Krisztus a héber messiás szónak a görög fordítása. akit Krisztusnak neveznek. és bevégezzem az õ munkáját. hogy asszonnyal beszél. amikor rákiáltasz a gyerekeidre. hogy Isten jelenléte mindenütt valós. Mert a megváltás még nem volt befejezett munka. amikor vezetsz az otthonodban. elment a városba. mint ott. akkor ezt lélekben kell megtegyed. aki veled beszélek. . egyél!” Õ pedig azt mondta nekik: „Nekem van eledelem. hogy Istent egy helyhez kötjük: „Milyen dicső dolog. de másrészt nem igaz.Istent ott találod meg. akárhol vagyunk: „körülvesz minket. mindenütt ott van. de mégsem mondta egyikük sem: „Mit akarsz. és amikor eljön. vagy mit beszélsz vele?” Az asszony pedig otthagyta korsóját. és csodálkoztak azon. Jézus ezt mondta neki: „Én vagyok az. amit egyem. hogy teljesítsem annak akaratát. benne mozgunk. Gyakran azt a hibát követjük le. Isten Lélek. vagy Jeruzsálemben. Sokkal jobban tudatosítani kell magunkban. gondolta. nem lehet Őt helyhez kötni. Tanítványai éppen ekkor jöttek meg.” Egyrészt ez igaz. mert benne élünk. hogy ma este itt lehetünk Isten jelenlétében a templomban.” Nem lehet Őt egy helyhez kötni Garizim hegyén. aki elküldött engem. lássátok azt az embert. amirõl ti nem tudtok. és kimentek hozzá. amit tettem: vajon nem ez-e a Krisztus?” Erre azok elindultak a városból. hogy befejezze a megváltást. Jézus ezt mondta nekik: „Az én eledelem az. hogy eljön a Messiás. hogy mekkora volt az asszony meglepetése?! És én flörtöltem vele. Isten minden gyermeke szívében és életében jelen van. Később a kereszten Jézus így kiált fel: „Bevégeztetett!” Jézus egy küldetést teljesítő ember volt.

kérték õt. amit Jeruzsálemben tett az ünnepen.” Jézus erre így válaszolt: „Menj el. mondom nektek: emeljétek fel a szemeteket. Annyira hitt abban. hogy megnézze a fiát. és más az arató. hogy valóban õ a világ üdvözítõje. Az arató jutalmat kap. itt az aratás ideje – Jézus ezzel lelki értelemben arra célzott. amelyet Jézus mondott neki. aki így tanúskodott: „Megmondott nekem mindent.” Abból a városból pedig a samáriaiak közül sokan hittek benne az asszony szava miatt. és lássátok meg. 20 mérföldre.. akinek betegen feküdt a fia. amit tettem. és elindult. és a mezőkön arató munkások fején fehér turbán volt. és kérte. akik látták mindazt. Mert ebben az esetben igaz a közmondás. elment hozzá. . jöjj.. hogy nem is ment egyenesen haza. hogy azt arassátok. Isten adja a növekedést.” Hitt az ember a szónak. ahol a vizet borrá változtatta. az asszonynak pedig meg is mondták: „Már nem a te beszédedért hiszünk. amikor Galileába érkezett. Pál azt mondta: „Van aki vet. hogy jöjjön és gyógyítsa meg a fiát. hogy: más a vetõ. van aki öntöz. amit Jézus mondott.” Én elküldtelek titeket. bár maga Jézus tett bizonyságot arról.” A királyi tisztviselõ újra kérte õt: „Uram. Kapernaum kb.Vajon nem ti magatok mondjátok-e. a mező közepén volt. Kapernaumban pedig volt egy királyi tisztviselõ. az utóbbitól kb. nem hisztek. hogy Jézus megérkezett Júdeából Galileába. ti pedig az õ munkájukba álltatok be. hogy együtt örüljön a vetõ és az arató. És ott maradt két napig. és begyûjti a termést az örök életre. ahol Jézus volt Sikám határában. A kút. Amint végignéztek az emberek a mezőn. amiért nem ti fáradtatok: mások fáradoztak érte. a te fiad él. Azután ismét a galileai Kánába ment. hogy az éhes lelkek Istent keresik.” Amikor tehát a samáriaiak Jézushoz értek. mielõtt meghal a gyermekem. mert halálán van. hogy maradjon náluk. láthatták. és jön az aratás? Íme. Erre Jézus ezt mondta neki: „Ha nem láttok jeleket és csodákat. Azután ismét a galileai Kánába ment. amint a fehér turbánok mozognak mindenütt. Kána Názáret és a Galileai-tó között van. Amikor meghallotta. Mégis. hanem mert magunk hallottuk és tudjuk. hogy a mezõk már fehérek az aratásra. befogadták õt azok a galileaiak. hogy még négy hónap. 20 mérföldre volt Kánától. Az õ szavának sokkal többen hittek. hogy nincs becsülete a prófétának a saját hazájában.” Két nap múlva pedig elment onnan Galileába. mivel õk is ott voltak.

míg a többi evangélium elsősorban a galileai szolgálatról szól. mert elhitte Jézus szavát és nem aggódott többet. hány órakor lett jobban. hogy a gyermeke él. 78 perc .Még útban volt hazafelé. Ezt pedig második jelként tette Jézus. hogy tegnap délután egy órakor hagyta el a láz. Az ötödik fejezetben majd elhagyjuk Galileát és visszamegyünk Jeruzsálembe és a Bethesdai fürdőhelyhez. amelyben ezt mondta neki Jézus: „A te fiad él.” A kulcs az ember hite volt. miután megérkezett Júdeából Galileába. amikor szembejöttek vele a szolgái a hírrel. Megállapította tehát az apa. hogy éppen abban az órában. És hitt õ. valamint egész háza népe. János elsősorban Jézus szolgálatának Jeruzsálem körüli eseményeit írja le. keveset beszél Galileáról. Azt mondták neki. Ekkor megkérdezte tõlük.

azt mondta. hogy János evangéliuma válogatott képekből áll. Ennek öt oszlopcsarnoka van. nincs emberem. A betegek. sorvadásosak tömege feküdt ezekben és várták a víz megmozdulását. ma az Oroszlánok kapuján belül található. hogy megmozdult a víz. Jeruzsálemben a Juh-kapunál van egy medence.JÁNOS EVANGÉLIUMA 5. amikor olyan sok könyvet adnak ki a Bibliával ás Jézussal kapcsolatban. A Bethesdai medence akkoriban a Juh-kapun belül volt. Mindezt fényesen bizonyítjuk manapság. hogy Jézus szavai nyomán. és megtudta. Tudjuk. egészséges lett. vagy mondani lehetne. bármilyen betegségben is szenvedett. sánták. mégsem értünk mindannak a végére. Volt ott egy ember. amint a medence mellett az a sok groteszk teremtmény ott vár? És aztán az őrült rohanás. Persze a vakok hátrányban voltak. az a világ összes könyvtárában sem férne el. amelyek nincsenek leírva. hogy már milyen hosszú ideje. amit mondani kellene. mert a medencéről az a hír járta. Ezek után történnek az ötödik fejezet eseményei. hogy felkavarodjon a víz. az bármilyen betegségéből meggyógyulhat. . beemeljen a medencébe: amíg én megyek. Amikor látta Jézus. megkérdezte tõle: „Akarsz-e meggyógyulni?” A beteg így válaszolt neki: „Uram. hogy milyen szomorú kép lehetett ez. Mindezek az emeberek tehát ott feküdtek. hogy olyan sok dolgot lehetne Jézusról írni. hogy ha valaki mindent le akarna írni. vakok. hogy amint felkavarodik a víz. hogy amikor a víz megmozdul. és a hitünk által életünk legyen az Ő nevében. Sokan voltak ott vakok. hogy a többiek tülekednek. 30 km-es távolságra a Szentlélek munkáján keresztül meggyógyította a nemes ember fiát. Ezek után ünnepük volt a zsidóknak. és felment Jézus Jeruzsálembe. és várták. El tudjátok képzelni. Amikor János befejezte az evangélium leírását. hogy Jézus sok más dolgot is tett.-ik fejezetben adja tudtunkra.” Jézus azt mondta neki: „Kelj fel. mert ők csak abból tudták meg. aki harmincnyolc éve szenvedett betegségében. más lép be elõttem. Az ásatások során az Oroszlánok kapujánál megtalálták a Bethesdai medencét. vedd az ágyadat és járj!” János itt Jézus szolgálatának egy újabb állomását mutatja be. FEJEZET A negyedik fejezet végén János beszámolt arról. hogy csak az első gyógyulhat meg. amelyet héberül Betesdának neveznek. hogy Jézus az Élő Isten fia. hogy ott fekszik. mert a Juh-kapu már nem található Jeruzsálem falában. és felkavarta a vizet: aki elsõnek lépett bele a víz felkavarása után. Mert az Úr angyala idõnként leszállt a medencére. az az ember. hogy elhiggyük. és ezeket pedig azért rögzítették. sánták és egyebek. aki elsőnek lépett be a vízbe. ültek a víz mellett. Tőle kb. amely mellett Jézus a sánta embernek szolgált. A 19. mert tudták.

Amikor aztán el kezdtek cigarettázni. aki a vízbe lép meggyógyul a betegségéből. hogy Ő bármit meg tud tenni. nem lehetsz Isten gyermeke.Mi erre a magyarázat. Ha azt hiszem. és tudom. meg fogok gyógyúlni a betegségemből. Mert amiben hittek. hogy Isten meg fog tenni egy bizonyos dolgot. ezért meg is gyógyult. hogy abban a pillanatban. hogy az első ember. amíg a cigaretta fogságában voltak. az ebben az esetben is valóra vált. hogy Isten helyettesíteni tud egy amputált kezet is. Gyakran egy helyhez.” Passzív módon hiszem. de a munkám nagy stresszel jár. Az embereknek gyakran szükségük van egy olyan pontra vagy helyre. Sajnos a negatív prédikációk hatására nagyon sok ember ment tönkre. amit hallottak. Addig furakodott a tömegben. de sajnos ez tény. mert Isten válaszolt a hitére. Újból és újból hallottam. Nagyon boldog voltam. akkor nem lehetsz keresztény. Az aktiválódott. hogy ha cigarettázol. „Hiszem. és ők elhitték. Gyakran a hit igen passzív. Ezért egy ilyen pont mindig nagyon értékes lehet. szeretnék gyülekezetbe járni. hogy Isten teljhatalommal bír. és ennek áldozatai is lettek. mert elszívták azt a cigarettát. megérintette és abban a pillanatban felszabadította a saját hitét. amely bizonyos dolgok ellen irányultak. azt hitték. amíg odaért hozzá. Jézus azt mondta. hogy Isten meg is teszi ezt. akkor általában az következik. de nem hiszem. Csak elhiszem. hogy mit hiszek. akkor ezt általában ennek beigazolódása követi. Ezek az emberek ezt a pontot „fejlesztették ki”. ezért ez így is történt. amely a hitüket aktiválhatja. és azt gondolta: „Isten meg fog gyógyítani”. mint az az asszony. és Isten ereje szolgálta őt a Jézustól kiáramló erőn keresztül. és szeretnék most is szolgálni. Ha azt hiszem. hogy „a hited meggyógyított”. hogy meg tudja tenni. hogy a hitben hatalmas erő rejtőzik. A passzív hit nem sokat tud tenni. ha megérintem a ruhája szélét. Ő teremtette a világegyetemet. A lelkészek egyik legkedveltebb témája a cigarettázás ellen irányult. Amikor aztán egy nehéz nap . Nem kellene ez így legyen. Mivel elhitték. én szeretnék keresztény lenni. aki hisz. Volt egy ember Tucson-ban aki azt mondta: „Chuck. A barátaim közül is sokan hallották ezeket a prédikációkat. Mivel ezt elhitték. hogy Isten nem tudja őket megmenteni. Sajnos gyermekkoromban nagyon sok negatív prédikációt hallhattunk. szolgáltam az Urat. hogy minden dolog lehetséges annak. hogy az első meggyógyulhatott? Tudjuk. és mivel elhitte ezt. Nagyon sok prédikációt hallottam. Ugyanúgy. Én voltam az ifjúsági programok vezetője a gyülekezetünkben fiatalkoromban. elhitték. De ezt nem hiszem aktív módon. Isten nem mentette meg őket. Hányszor mondta Jézus az embereknek. sokszor az Istenbe vetett hitünk is passzív. A hit elindíthatja a te javadra Isten munkáját. egy ponthoz kötjük a passzív hitünk aktívvá változtatását. hogy Ő ezt meg is fogja tenni. aki azt gondolta. Nagyon fontos. hogy Isten nem tud. ezért az első vízbe lépőnek azonnal aktiválódott a hite. A hitetek lehet akadály vagy áldás. hogy ezt meg is fogja tenni. Az aktív hit elhiszi. hogy amikor a víz felkavarodik. vagy nem akar megtenni egy bizonyos dolgot. hogy ez így van.

Add át az életedet Jézus Krisztusnak először. Sajnos én így nem üdvözülhetek. De annyira béna volt. de nincs senki. amelyeket nem tudnak megtörni.” És mivel elhiszem Isten ígéretét és Isten Igéjét. ebben a pillanatban meggyógyít. Megpróbálják a szekeret befogni a ló elé. Ekkor Jézus azt parancsolta neki. Lehetőség van a hit aktiválására. Amint a gyülekezet vénei jönnek. aki belelép. de ez mindig nagyon nehéz. hogy imádkozzanak érte. válaszolta. megkenik a szenvedőt olajjal és rá teszik a kezüket. ez egy olyan találkozási pont. Isten Lelke belülről kifele dolgozik. de nem tudnak. mert olyan hagyományokat vagy szokásokat tartanak meg. alig várom. Az emberek tehát ott ültek a medence mellett. hogy Isten most. hogy amint a vének ideérnek. vagy teljességgel lehetetlen vállalkozás. és gyakran a találkozási pont nélkülözhetetlen lesz ehhez.. hogy Isten meg tud gyógyítani. és így kiáltanak Istenhez: „Istenem bárcsak üdvözülhetnék. hogy ha kitörnek. és Ő majd gondot visel rólad. abban a pillanatban. amint a felkavarodás elkezdődik. Igen sokan azért vannak Istentől távol. Megpróbálnak kitörni ezekből.” Szeretnék mindezt. Isten Lelke segítségével fog átalakítani Jézus hasonlatosságára. bárcsak a gyereked lehetnék. de meg vannak kötözve. Miért? Mert a hitemet aktiváltam. meggyógyulok.” Azt kérdeztem tőle: „Ki mondta neked. Nem tudják abbahagyni a dohányzást. amelyek később külső cselekedetekben mutatkoznak meg. aki segítsen nekem. aki legalább belökte volna a vízbe. mert ez volt a hitük aktiválódásának pontja. és kenjék meg olajjal az Úr nevében. fogd az ágyadat és járj. Hála Istennek. Már nem azt hiszem. amennyi jólesik. szeretek leülni. amint Jézus lehetetlen parancsokat ad az . és rám teszik a kezüket és imádkoznak már meg is gyógyulok. meggyógyulok. Ezért megpróbálnak leszokni a dohányzásról. hanem. mert Isten kegyeit keressük. Nem volt egyetlen barátja sem. az Úr felsegíti õt. hogy amikor a víz elkezdett felkavarodni.. ahogy rám helyezik a kezüket Jézus nevében. Beteg-e valaki közöttetek? Hívassa magához a gyülekezet véneit. amelyet az életükben végezni akart. hogy egy napon majd ő lehet az első. hatalmas várakozás van bennem. Nagyon szeretem. Lehetővé teszi a belsőmben történő változásokat. Abban reménykedett. hogy ideérjenek. várva. Persze nem akarok inni sört. Olyan gyakran próbálunk kívülről befelé dolgozni. A hitünk valósággá válik az életünkben. Én annyi sört ihatok. hogy nem ihatsz meg egy doboz sört? . megkennek olajjal és imádkoznak értem.” – mondtam. és meginni egy doboz sört. aki segített volna neki. Jézus megkérdezte tőle: Meg akarsz-e gyógyulni? Persze. hogy megtegye a lehetetlent: Kellj fel. amint bejönnek. És a hitbõl fakadó imádság megszabadítja a szenvedõt. hogy sokkoljam őt egy kicsit. és már régen ott feküdt a medencénél. amely felszabadítja a hitet. amely elindította Isten azon munkáját.” „Amint megszólal a csengő.után hazaérek. mindig valaki megelőzte a vízbe éréskor. de mások azt mondják nekik. hogy felkavarodjon a víz. akkor nem lehetnek többé Isten gyermekei. Ez az ember harmincnyolc éve sánta volt. „Tudom.

amely lehetetlennek tűnik. hogy az egy lehetetlen utasítás. Nagyon sok olyan tradiciót hozott a protestáns reformáció égisze alá.” Vitatkozhatott volna Jézus utasításával. Vitatkozunk Vele. Ő semmire nem kényszerít minket. vagy vitatkozhatsz az utasítással. hogy engedelmeskednénk neki. ami még a pogány babilóniai időkből származik. hány könyvet olvastunk el. És azonnal egészséges lett ez az ember. hogy nincs ki segítsen és a víz sincs most felkavarodva. hogy a hagyomány milyen mély gyökeret verhet egy ember életében. hogy elfogadja Krisztus utasítását. Azt hiszi. amellyel évek óta küzdünk. Mondjátok. A világon az egyik legnehezebb dolog. Uram” És máris tegyétek meg. ezért olyan mélyen vert gyökeret. hogy hányszor próbáltuk már meg. akkor Ő abban a pillanatban biztosítja számunkra azokat a képességeket. Ne vitatkozzatok Vele. Elmondjuk. csak a saját akaratunkból tehetjük ezt meg. Ez az ember azt is mondhatta volna: „Miért akar gúnyt űzni belőlem. hogyan tudjam ezt csak így elhagyni?” Vitatkozunk Jézussal. hány módszert próbáltunk már ki. . ezt többé ne csináld!” Erre azt válaszolod: „Oh. de ami a leginkább lenyűgöz. nem teljesen sikerült ez neki sem. akkor itt feküdnék egész nap? Harmincnyolc éve így vagyok. azt az erőt.” Érdekesek az emberek által összehordott hagyományok. hogy van az életünkben egy olyan gyengeség. De nem nézték meg a naptárt! Aznap pedig szombat volt. hogy milyen szörnyű ez nekem. hogy megpróbáljuk megváltoztatni a viselkedési szokásainkat. és járt. Sajnos az egyházba is nagyon sok olyan hagyomány furakodott be. Úgy döntött. mert alárendelte magát Krisztus utasításának. De jól választott. ahelyett. Amikor az Úr lehetetlen utasítást ad két dolgot tehetsz: Vagy alárendeled magad az Ő utasításának. hogy Jézus olyan utasítást ad számunkra. legyőzött minket. nem tudok felállni. uram? Mondtam már. Egy dolgot meg kell tanuljunk: Annak ellenére. hogy tudta. nem szabad felvenned az ágyadat. mennyi pénzt elköltöttünk már arra. hogy ha fel tudnám emelni az ágyamat. Lehet. És az ember nem jutott túl messzire amíg egy fekete köpenyes ember így szólt hozzá: „Szombat van. felvette az ágyát. ha ezt megtesszük. ami a kivitelezéshez szükséges. annak ellenére. uram. Mivel tradíció. amelyek még a babilóni vallási hagyományokból származtak. hogy megszabadítsuk magunkat a tradícióktól. hogy: „Igenis. Ez az ember is meggyógyult. felvette az ágyát és járt. és megmaradt volna továbbra is bénának. hogy amikor Luther Márton meg akarta törni. de még mindig nem változott semmi. Az Úr gyakran ad számunkra is lehetetlennek tűnő utasításokat. Az Úr azt mondja: „Jól van.embereknek. te nem tudod.

Amikor Jézus a szárdiszi gyülekezetnek írt a protestáns reformációról. akkor valami bűn van az életedben. mert elbarikádozták ezeket. bizonyára megköveztek volna minket. ezáltal hibásnak érzik .” Ők pedig 24 fejezetet írtak erről a Misnában. Megkérdezték tõle: „Ki az az ember. annak bizonyára van valamilyen hatalma: Azt mondta. ha nem gyógyúlsz meg. hogy nem találtam munkátokat befejezve. egy 10-12 éves zsidó fiú fekete köpenyben teljesen ki volt kelve magából az út szélén. hogy a szegény. Még a nyelvét is kinyújtotta ránk.. hogy aki meg tudja gyógyítani a harmincnyolc éves sántaságából. ezeknek nincs helye Krisztus testében.. ha minden betegséget közvetlenül valamilyen bűn következményeként értékelnénk. Ezt az embert is tetten kapták. A bűn és a betegség között lehet összefüggés. hogy valami rosszabb ne történjék veled. többé ne vétkezz. azt írta. mert szombaton busszal mertünk közlekedni. népszerű figura lehetett. hogy ki az. Voltak Jeruzsálemnek olyan részei. Amikor egyszer szombaton Jeruzsálemben voltunk a buszunk az úton ment. Ezek után találkozott vele Jézus a templomban. az mondta nekem: Vedd az ágyadat. A zsidóknak kifejlődött a szombattal kapcsolatos tradiciójuk. Bizonyára törvény szerinti dolog volt a nyelvét kinyújtani. ahová nem mehettünk be a busszal. de nagyon hibás következtetés volna. beteg emberekre olyan terheket raknak. 24 fejezeten keresztül. amely a Tízparancsolat kommentárja volt. amire nincs szükségük. Ő ezzel felhívja a zsidók figyelmét. hogy nem szabad semmi munkát tenni szombaton. aki azt mondta neked: Vedd fel és járj!?” De a meggyógyított ember nem tudta. Ha arra utaztunk volna. a szombat törvényét értelmezték a Misna szerint. amely a babilóniai titokzatos vallásokhoz vezet vissza. Ezt a hibát követték el Jób vigasztalói is. de a hetedik napon pihenjetek.” Ezzel csak azt érik el. Õ így válaszolt nekik: „Aki meggyógyított. és ezt mondta neki: „Íme. mert Jézus félrehúzódott az ott tartózkodó sokaság miatt. annak ellenére. Még mindig sok olyan elbotlásotok van. akik ezt a téves elképzelést népszerűsítik: „Ha elég hited volna. mert az ágyát cipelte szombaton. a Mia Sherim körül. azt az emberek felismerték már. hogy meggyógyult. és járj!” Ők bizonyára ismerték ezt a fickót: egy ember aki évekig ott fekszik sántán. mert Isten mindenkit meg akar gyógyítani. Isten ezt mondta: „Tartsátok meg a szombat napot szentnek.” Ebben az esetben Jézus az ember betegségét az életében levő bűnhöz kapcsolta. és. akkor meg tudnál gyógyulni. meggyógyultál. Sajnos vannak olyan evangelizálók is. amikor beteg embert látnak. hogy a busszal megyünk szombaton. tedd rendbe az életedet. Hat napig munkálkodjatok. vagy a hiteddel. és sokszor ez az emberek hibás gondolata. hogy vegyem fel az ágyamat és járjak. pl.

akinek segítségre van szüksége. Ez az ami végül Jézus a keresztre juttatta: hogy megszegte a szombat nap hagyományával kapcsolatos értelmezésüket. Bizony nem szunnyad. Ez az ember nem tudta ki az a Jézus. mekkora felfordulás lenne a világban. bemennek. akár szombat van. Elment ez az ember. A zsidók ezért üldözni kezdték Jézust. nyugalmat keres. hogy jobb az embernek. én is munkálkodom. ha közületek valakinek a szamara. vesz maga mellé másik hét magánál is gonoszabb lelket. Nemcsak Isten munkája előtt kell megnyisd az életed. mint egy ember meggyógyítása.” Az Irásokból tudjuk. egészen addig. ahonnan kijöttem. és utána elhagyja azt. hanem Isten előtt is. Jézus tanítása szerint: „Amikor a tisztátalan lélek kimegy az emberbõl. (és meg akarták ölni). Ez volt az a dolog. amíg nem találkozott vele a templomban. Jézus egyszer ezt mondta nekik: „Vajon. hogy Jézus az. de nem talál. Vannak olyanok. Ha Isten már munkálkodott az életedben. hogy Ő Isten. víz nélküli helyeken bolyong. akár nincs? Jézus így szólt hozzájuk: „Az én Atyám mind ez ideig munkálkodik. aki meggyógyította. Jézus pedig tudta. mert szombaton tette ezt. és így egyenlõvé tette magát az Istennel. hogy Isten gondot viselhet egy emberre. mert nemcsak megtörte a szombatot. és megmondta a zsidóknak. nem húzza-e ki azonnal?” Ha annyira odavagytok egy buta állatért. kiseperve és felékesítve találja az Akkor elmegy. ha Ő is szabadnapot tartana minden hétvégén? Képzeljétek el. Akkor így szól: Visszatérek házamba. hogy inkább soha ne is ismerje meg az Igét. hogy Isten hétvégén is munkálkodik? Mi történne. gazdátlanul. és ezért mondta. hogy ne vétkezzen többet. és annak az embernek az utóbbi állapota rosszabb lesz az elõbbinél. akik azt mondják. akkor Istennel szemben felelősséggel tartozol. hogy Istennek határozottan különleges ítélete lesz az ilyen vigasztalók számára. nem alszik Izráel õrizõje! Isten nem vesz ki szabadnapot. hogy Jézus soha nem mondta. és ott laknak. vagy ökre szombaton esik a kútba. és hogy ezt csak mások terjesztették Róla. minthogy megismerje. amint helyre akaranánk állítani az Isten szabad napjának következményeit. Ezek az emberek a mai időkben próbálják megérteni . Biztos vagyok benne. hanem saját Atyjának is nevezte Istent. Számukra a Törvény hagyomány szerinti megtartása sokkal fontosabb volt. hanem állandóan dolgozik az Ő gyermekei életében.magukat és tovább romolhat az állapotuk. akkor nem gondoljátok.” Ugye milyen jó. amit a zsidók többé soha nem bocsájtottak meg Jézusnak. Ezért azután a zsidók még inkább meg akarták ölni. Amikor odaér. hogy ez a betegsége valamilyen bűne miatt következett be.

Az akkori emberek pontosan tudták. akiket akar. csak ha látja. azt teszi a Fiú is. de nem látjátok. hogy Jehova Tanúinak vallják magukat. Most kezdődik az a sorozat. Az Atya nem is ítél senkit. hogy amikor azt mondta. ahogyan az Atyát tisztelik. aki õt elküldte. hogy mit állított. Jézus itt azt mondja: „Ha nem tiszteltek engem. akik nem tisztelik Jézust. látjuk. az nem tiszteli az Atyát sem. bizony. Amint követjük majd Jézus szolgálatát. de Isten hozta a gyógyulást. mert a hagyomány elvakította őket. . és mindazok.mindezt. hogy mindenki úgy tisztelje a Fiút. Sokan azt mondják. A szekták egyik ismertetőjele az. Mert ahogy az Atya feltámasztja a halottakat. és hisz abban. „Meggyógyítottam ezt az embert. Krisztus isteni voltát. annak ellenére. azt az Isten teszi.” A Jehova Tanúi. nem Ő maga. Aki nem tiszteli a Fiút. hogy miként kelti életre az özvegy asszony fiát. hanem Vele teljes harmóniában munkálkodom. hogy ti csodálkozzatok. mert Isten fel tudja éleszteni azokat. úgy a Fiú is életre kelti azokat. akkor az Atyát sem tisztelitek. hogy tiszetelem Istent. hogy azt mondta: „bizony. és a Fiú. sõt ítéletre sem megy. amit õ tesz. Hibát találtok abban. Nem Istentől függetlenül. hozzá hasonló módon. mondom néktek: aki hallja az én igémet.” Ennek a jelentése az volt. hogy ez Isten munkája a szabadnapon?” De ők nem láthatták. mégsem tisztelik az Atyát. Mert az Atya szereti a Fiút. hogy amit tesz.. de nem értem. hogy mit tesz az Atya.. hogy mit mondott Jézus. Tudták. és életre kelti õket. akik már meghaltak. hogy Isten Fia. És ez az amit Isten akar tőlünk. bizony. hogy nem tisztelik a Fiút. és a Szentlélek munkáját.. Nem volt semmilyen téves elképzelésük azzal kapcsolatban. Ő csak megmutatja nekik és elvégzi Isten munkáját. akiknek akar. annak örök élete van. hogy szabadnapon munkálkodom. akkor egyenlővé tette magát Istennel. majd Járiusz lányát. és ezért akarták megölni Őt.. hogy tiszteljük a Fiút. és mindent megmutat neki. Bizony. mert amit õ tesz. és végül Lázárt is. és ezeket mondta nekik: „Bizony. mondom néktek: a Fiú önmagától semmit sem tehet. A Sátán folyamatosan három dolgot támad: Az Isten Igéjét. aki az Atya munkáját végzi életet ad azoknak. akkori forrásokat tanulmányozva. aki elküldött engem. amikor Jézus azzal fejezte ki egy dolog fontosságát.. hogy: „Most figyeljetek!” Megszólalt tehát Jézus. Sõt még nagyobb feladatokat is fog rábízni. bizony. hogy miért szükséges Jézust tisztelni. hanem átment a halálból az életbe. hanem az ítéletet egészen a Fiúnak adta át. Jézus itt azt állítja.

hogy azt mondhassuk. és az most van. és várják. élni fognak Jézus nemsokára lemegy a pokolba. úgy ítélek. mert eljön az óra. hogy eljön az óra. Akik a jót tették. és ha befizeted a tizedet. Nézzük csak. Ne csodálkozzatok ezen. akik pedig a rosszat cselekedték.” Isten gyermekeinek elítélése a Sátán munkája. hogy ítéletet tartson. hanem annak az akaratát. amikor a halottak hallják az Isten Fiának a hangját. hogy odaadjam. Bizony. és hisztek abban. meghallják az õ hangját. Jézus azoknak a hűségeseknek fog prédikálni. aki elküldött engem. akik a sírban vannak. Mert ahogyan az Atyának van önmagában élete. Ő vádol mindig minket. hogy élete legyen önmagában. ezeket az utasításokat követed. akkor örök életed van. bizony. Én önmagamtól nem tehetek semmit: ahogyan tõle hallom. akkor örök életetek van. és az én ítéletem igazságos. akik Ábrahámmal vannak. hanem én adom oda. és ezt. hogy a bűneid meg vannak bocsájtva: ha ezt. Jézus azt mondta. az életre támadnak fel. az erõ és a királyság. hogy egyetlen ember sem veheti el az életemet tőlem. aki engem küldött.” . hogy megtartani az Igémet. mert õ az Emberfia. mert levettetett testvéreink vádlója. úgy a Fiúnak is megadta. és kijönnek. hogy Isten ígérete beteljesedjen. és meghallod Isten szavát. de ha hiszel Jézus Krisztusban. hogy egy hatalmas hang megszólal a mennyben: „Most lett a mi Istenünké az üdvösség. hogyan értelmezte ezt az ember az egyház történelme során. mondom néktek. és még sok más nehéz terhet raknak az emberekre. az ítéletre támadnak fel. és még ezt és még azt is megtartod. de nem kapták meg még az ígéretet. a hatalom pedig az õ Krisztusáé. és hitben várták a szabadulás beteljesedését. mert nem a magam akaratát keresem. és az ott fogva tartottaknak fog prédikálni. A testvérek vádlója – a Sátán egyik megnevezése. és ő nagyon profi munkát szokott végezni. és arra is. amelyben mindazok. Hatalmam van arra. Ezek azok akik hitben halltak meg. aki a mi Istenünk színe elõtt éjjel és nappal vádolta õket. hogy ki tudja őket szabadítani.A hallás ebben az értelemben azt jelenti. Hány és hány követelményt és szabályt akasztunk egy emberre azért. és akik meghallották. Jézus azt mondta: „Ha meghalljátok az igémet. hogy ismét életre keljek. és nem ítélnek el. JAVITVA A Jelenések könyvében ez áll: Hallottam. Sõt arra is adott neki hatalmat. csak a távolban látták azt.

az Atya pedig bennem lakozva viszi végbe az õ cselekedeteit. hogy az Atyával tökéletes harmóniában dolgozik. amellyel rólam tanúskodik. mutasd meg nekünk az Atyát. hogy ezeket a csodákat nem saját maga teszi. hogy nem volna valóságos a bizonyságtétel. Mindig lehet olyan liberális gondolkodásúakat találni. amelyeket az Atya rám bízott. nem önmagamtól mondom. ezért a cselekedeteit hozta fel bizonyságul. aki Őt elküldte. Később Fülöpnek fogja majd mondani. hogy Istentõl jöttél tanítóul. hogy kicsoda Ő. azzal kapcsolatban. Fülöp? Aki engem lát. akik pont ezt csinálják: minden csodát megpróbálnak racionálisan megmagyarázni. Más az. „Ha én magamról tennék bizonyságot. és õ bizonyságot tett az igazságról. hanem azt. hogy kicsoda Ő és. és tudom. hogy kicsoda Ő. .” Mivel Jézus Isten munkáját végezte. hanem azért mondom ezeket. akkor a cselekedeteit is tagadjuk egyben. és az elég nekünk!” Jézus erre ezt mondta: „Annyi ideje veletek vagyok. tudjuk. hogy Jézus Isten Fia. Mert a feladatok. és nem ismertél meg engem. ha pedig másért nem.Ő itt ismét kijelenti. És a cselekedetei erőteljesen bizonyítják. látja az Atyát. az én bizonyságtételem nem volna igaz. ezt halották az emberek. Õ volt az égõ és világító fáklya. amelyeket elvégzek: maguk tesznek bizonyságot arról. hogy én az Atyában vagyok. Nekem azonban Jánosénál nagyobb bizonyságtételem van. aki bizonyságot tesz énrólam. magukért a cselekedetekért higgyetek. Ez nem azt jelenti. amelyeket te teszel. hogy honnan jött. Jézus a csodákat és cselekedeteket hozza fel bizonyságul arra. Ha tagadjuk. hogy igaz az a bizonyságtétel. de ti csak egy ideig akartatok az õ világosságában örvendezni. Én azonban nem embertõl kapom a bizonyságtételt. Hogyan mondhatod te: Mutasd meg nekünk az Atyát? Talán nem hiszed. és az Atya énbennem van? Azokat a beszédeket. Jézusról Keresztelő János tett tanubizonyságot. hogy én az Atyában vagyok. hogy ti üdvözüljetek. hogy ezt az emberek nem fogadnák el. hogy engem az Atya küldött el. Ti elküldtetek Jánoshoz. és az Atya énbennem van. A következő fejezetben fogjuk látni. tehát azok a cselekedetek. hacsak nincs vele az Isten.” Tehát ő elfogadta ezeket valódi bizonyságtételnek Jézussal kapcsolatban. Fülöp azt mondta: Fülöp így szólt hozzá: „Uram. mert senki sem képes megtenni azokat a jeleket. de Jézus az ő bizonyságtételét sem fogadja el végső bizonyítéknak. Higgyetek nekem. hanem az Atya. amelyeket én mondok nektek. Nikodémusz azt mondta neki: „Mester. hogy teljesítsem azokat.

hogy életetek legyen. hogy a rólam írott dolgokat a Te akaratod szerint cselekedjem.. Ti azért kutatjátok az Írásokat. Én nem fogadok el dicsõséget emberektõl. Én az Atyám nevében jöttem. Aki el kellett jöjjön. hogy a . akiben gyönyörködöm. neked adom az ebédemet. hogy egy kisgyerek példája az egész gyülekezetet nagylelkűségre ösztönözte. akkor látni fogjuk. Jézus nem járt a vizen. és csoda történt. Mindnyájan kivették az ételes dobozukat. A többieket megérintette ennek a kisgyereknek a nagyszerű példája. és az önzésük miatt nem akarták mások előtt elővenni az ételüket. hogy nincs meg bennetek az Isten szeretete. hogy a zsidók Jézust elutasították. amely jótékony tettekre kellene ösztönözzön minket. azt befogadjátok. hogy azokban van az örök életetek: pedig azok rólam tesznek bizonyságot.” Jézus itt igazából az Ószövetségi Irásokra utal: De az Atya is. akit õ elküldött.. Jézus azt mondja. ha más a maga nevében jön. Ma az ortodox zsidók azt mondják. Ha valóban kutatjuk az Írásokat.. aki hamarosan meg fog jelenni. De ennél biztosabb bizonyítékunk van a próféciákban. és megosztották a többiekkel. és a tanítványok már majdnem a parthoz értek. Amikor aztán a maradékot szedték össze. Nagyon fukarok is voltak. hogy az egész Ószövetség annak a bizonyságtétele. bizonyságot tett rólam. Péter azt írta a második levelében. Jézus várt rájuk a parton. aki elküldött engem.. akkor több mint 12 kosárral szedtek össze. Atyám. majd amikor odaértek belépett a hajóba. hogy Péter elkezdett süllyedni és segítségért kiáltott. Amikor Jézus megkeresztelkedett Isten szólt a menyből és azt mondta: „Ő az én szeretett Fiam.. Jézus. Itt Jézus az Antikrisztusra utal. hogy szemtanúi voltunk isteni fenségének. és azt mondta: Tessék. Annak ellenére. hanem a parton. Erre azt a magyarázatot adják. és az igéje sincs meg bennetek maradandóan. mert azt gondoljátok. hogy abban az időben minden ember magával hordozta az ebédes dobozát. ezt az embert el fogják fogadni. amíg egy kedves fiú odament Jézushoz. hogy Keresztelő János és a cselekedetei is bizonyságok. hogy nem kitalált meséket követve ismertettük meg veletek a mi Urunk Jézus Krisztus hatalmát és megjelenését. de maga az Atya is bizonyságot tett róla. mert nem osztották volna meg ezt az ételt azokkal. Az õ hangját nem hallottátok soha. Ahogy Jézus mondta: azért jöttem. nem hisztek. akik elfelejtették volna elhozni a sajátjukat. csak nem vették észre.A hazugok igen találékonyak tudnak lenni. és mégsem akartok hozzám jönni. amelyet a bő ingujjak alatt odaerősítettek a csuklójukhoz. és utána elhajóztak együtt. mégsem fogadtatok be. hanem úgy. mert abban. aki egy nagy félrevezetéssel fog érkezni: egy jólét és békeprogrammal. rólatok viszont tudom. Hát nem kedves és gyönyörű. A gyerek példája cimű tanítás lenne szerintük az üzenet. Ott ültek. Csak az a probléma.hogy Jézus enni ad a sokaságnak 2 kenyérből és 5 halból. arcát sem láttátok.

Aztán jött a beszélő. hanem. Nyissátok ki az első öt Ószövetségi könyvet. ha más emberek egóját kezdjük építgetni. a Szabadító. és a többi.Messiást arról fogják megismerni.. és az istenkáromlása fogja elindítani Isten haragjának kiteljesedését a Krisztust elutasító világra. nem úgy mint Jézus. hinnétek nekem: mert énrólam írt õ. Amikor egy felekezetben szolgáltam. nem pedig a Megváltó. amely az egy Istentõl van. hogy elítéljem a világot. Mivel nem fogadják el Isten Fiát. ezért az az ember. hogy milyen messze vagytok az elvárt mércétől. de aki nem hisz az már el van ítélve. amikor a nagy összejöveteleken az emberek felálltak. de azt a dicsõséget. hogy nekik adjuk a tiszteletet. . hogy Mózes rólam beszél – mondja Jézus. és ezek leírásai. hogy ha embereket kezdtek felemelni. Erõs szövetséget köt sokakkal egy hétre. Aki hisz az nem ítéltetik el. Hogyan tudnátok hinni ti.. Aki az emberiség legnagyobb bűnáldozata lesz. Mózes vádol titeket. Van. és meglátjátok.és az ételáldozatnak. hogy emberektől várná a dicsőséget és a dícséreteket. akit Isten hozzánk küldött ezekben a napokban. akkor hogyan tudjátok meghallani Isten hangját? Isten hangja Jézus Krisztust emeli magasságokban. hogy én foglak vádolni benneteket az Atyánál. aki a saját nevében fog eljönni. A törvény mutatja meg. óriási. egy dicsőség legyen számunkra. hogy ilyen testvérek vannak. nekem pedig csökkenni. akiben ti reménykedtek. Ahelyett. de a hét közepén véget vet a véres. és egymást kezdték dícsérgetni. Jézus itt azt mondja. egymást emelték hatalmas magasságokba. Az áldozatok. Egymás vállát veregették. úgy. akik olyan hatalmas módon állnak itt Isten képviseletében. Az Antikrisztus azt fogja követelni. aki az Atya nevében jött és mégsem fogadták el Őt. aki vádol benneteket: Mózes. Hogyan tudnátok hinni ti. amint el kezdtek beszélni a hatalmas.. mert meg kell feleljetek a törvénynek. hogy nem azért jöttem. a kegyelem pedig Jézustól. aki vezetni fogja a Templom újjáépítését az az Antikrisztus lesz. A bekonferálások számomra fájdalmasak voltak. dicséretet és dicsőséget. ezért a törvény az ember vádlója. mind Jézusról szólnak. hogy egy áldás. akik egymástól fogadtok el dicsõséget.. inkább az Isten dicsőségét és tiszteletét keresi. hogy a világ rajtam keresztül megszabaduljon. hogy Őt imádják az emberek.. egyedüláló eszközről. hogy felépíti számukra a Templomot. A templom szegélyére odakerül az iszonyatos bálvány..” És ezt mondja Istennek minden igaz gyermeke. amit a konferálótól kapott: Mennyire köszönöm Istennek. akik egymástól fogadtok el dicsõséget Számomra egyik legbetegesebb dolog az. az egyik legszörnyűbb dolog az volt. Jézus azt mondta. A Törvény Mózesen keresztül jött.és a többi. kiváló. aki vissza kellett adja azt a szöveget. nem keresitek? Ne gondoljátok.. Mert ha hinnétek Mózesnek. ahogy Keresztelő János mondta: „Neki kell növekedni.

akkor az én beszédeimnek hogyan hinnétek?” 62 perc .Ha pedig az õ írásainak nem hisztek.

Amikor Jézus körültekintett és látta. fehér és bordó színű mezei virágokkal. és kiosztotta az ott ülõknek. András. . a Simon Péter testvére így szólt hozzá: „Van itt egy gyermek. ugyanúgy osztott a halakból is. Jézus pedig felment a hegyre. és a tavasz gyönyörű a Galileai-tenger partján: hatalmas füves rétek tele margarétával. Ezek után János a Galileai tenger partjára visz bennünket vissza. Egyik tanítványa. és piros.” Nagy fû volt azon a helyen. amelyek feleslegesek voltak azoknak. Az Úr páskája tavasszal van. hogy ezek ehessenek?” Ezt pedig azért kérdezte tõle. Hiszen ők sokkal erősebben és jobban vonzódnak hozzá. mit fog tenni. így szólt Fülöpnek: „Honnan vegyünk kenyeret. így szólt tanítványaihoz: „Szedjétek össze a felesleges darabokat. Közel volt az Úr páskája. amennyit kívántak. Letelepedtek tehát a férfiak. mint mi. hogy mennyire vonzódnak Jézushoz a kisgyerekek is. Nagy sokaság követte õt. A csodák következtében Jézus nagy tömegeket vonzott.JÁNOS EVANGÉLIUMA 6. vannak megfelelő okok és vannak nem megfelelőek is. hogy próbára tegye.” Egy dénár akkoriban egy munkás egynapi keresete volt. akinél van öt árpakenyér és két hal. Az emberek különböző okok miatt vonzódnak Jézushoz. amelyeket a betegeken tett. szám szerint mintegy ötezren. Jézus pedig vette a kenyereket. a zsidók ünnepe. hogy mindenki kapjon valami keveset. hogy semmi ne menjen kárba. és ott leült a tanítványaival együtt. mert õ már tudta. hálát adott. és tizenkét kosarat töltöttek meg az öt árpakenyérbõl való darabokkal. FEJEZET Az ötödik fejezet eseményei Jeruzsálemben történtek. Fülöp így válaszolt neki: „Kétszáz dénár árú kenyér sem elég nekik. akik már agyilag olyan bonyolultak és összezavarodottk vagyunk. ezután pedig határozatlan idő telt el. de mi ez ennyinek?” Jézus ezt mondta: „Ültessétek le az embereket. a Tiberiás tavának túlsó partjára. mert látták azokat a jeleket. A világon az egyik leggyönyörűbb dolog.” Összeszedték tehát. hogy nagy sokaság közeledik hozzá. Jézus ezután elment a Galileai-tengernek. hogy Jézus mennyire vonzó lehet a legkülönbözőbb emberek számára: különböző kultúráknak és különböző korú embereknek is vonzó. akik ettek. Amikor pedig jóllaktak. de kétségtelen. Nagyon érdekes. hogy Jézusnak nyilvánvaló ereje és hatalma volt és van. egyszerűen lenyűgöző a vadvirágok szépség arrafelé.

akkor az Úr már évekkel ezelőtt eljött volna ismét. hogy Jézus a megigért Messiás. akinek el kellett jönnie a világba. igaz-e? Hálásak lehettek. mert Ő Isten terve alapján dolgozott. és átmentek a tenger túlsó partjára. hogy halgattassa el a tanítványokat. hogy Ő legyen a királyuk. és kényszeríteni akarták. és így teljesítse be Zakariás próféciáját. hogy Ő irányítja adolgokat és nem én. Megrémültek. segíts. amit Isten előre elkészített. hogy a 118. Jézus azt válaszolta. hogy mindig túl korán akarjuk megtenni a dolgokat. Ekkor nyilvánossá akarták ezt tenni.-ik zsoltárt énekeljék: „Hozsánna. visszavonult ismét a hegyre egymagában. ne a sajátunk szerint. Amint meglátták Jézus csodáját. ahogy mi azt akarnánk. mint a nemzet királyát. hogy a szamár hátán vonuljon be Jeruzsálembe. de a hajó egyszeriben odaért a partra. hogy Jézus a tengeren jár. de Jézus megszólalt: „Én vagyok. Sötét volt már. egyszerűen eltávozott tőlük. Az volt az az a nap és az az óra. áldott Aki az Úr nevében érkezik.” Ez egy utalás Mózes azon próféciájára. hogy érte akarnak jönni. hogy Jézus kihasználta volna ezt a népszerűségi mozgalmat. és kijelentett. hogyha elhallgatnának. hogy Őt királlyá emeljék. akkor ezek a kövek is szólnának helyettük. a tenger pedig háborgott. hogy egy újabb próféta. hogy bárcsak megismernéd e nap békességét. amelyet tett. hogy Mózes kétségtelenül Róla beszélt: felismerték. Megengedte nekik. hogy bemutassa Őt. Kapernaumba. és nem az embereké szerint. Úgy látszik. hozsánna. az emberek rögtön rájöttek. és amikor a farizeusok azt mondták. hogy megérkezik a megigért Messiás. olyan mint Mózes fog majd eljönni Izraelbe. Itt tehát egy túl korai kísérletet tettek az emberek arra. és közeledik a hajóhoz. és elvonult egyedül a hegyekbe. Mi fel akarjuk gyorsítani Isten programját: ha rajtam múlna. hogy a Te terved alapján dolgozzunk. és azt mondta. Estefelé lementek tanítványai a tengerhez. de ez el van rejtve a szemed elől. hogy királlyá tegyék. és el akarják ragadni. és még mindig nem ment oda hozzájuk Jézus. hogy Isten soha nem dolgozik olyan sebességgel. mert nagy szél fújt. amelyben kijelenti. . Az volt az a nap. Dicsőség a magasságos Istennek”. Ez a mozgalom az emberektől eredt. ne féljetek!” Ekkor fel akarták venni a hajóra. hogy idő előtt kikiáltsák Őt királyuknak. Amikor pedig Jézus észrevette. De néhányotok számára az végzetes lett volna. Istenem. és hogy most azonnal alapítsa meg a királyságát. Úgy néz ki. ahová tartottak. Ahelyett. hogy ezt a zsoltárt énekeljék. Azon a napon megengedte a tanítványainak. Közben eljutottak mintegy huszonöt vagy harminc futamnyira. ezt mondták: „Ez valóban az a próféta. és Jézus visszautasította ezt. amikor a tanítványok által szamarat szerzett a városból. Ezt a napot nevezzük ma Virágvasárnapnak. Istennek megvolt a maga különleges időpontja arra. és reá figyeljetek. Nem engedte meg nekik. amikor Jeruzsálemet síratta. amely megelőzte a keresztre feszítését. De ez nem volt összhangban Isten tervével. amikor meglátták. mert ez volt az a vasárnap.Az emberek látva a jelt. Azt a napot Jézus nagyon gondosan előkészítette. hajóra szálltak.

ahol a kenyeret ették. akik nem a megfelelő motivációval jönnek hozzá. Amikor megtalálták a tenger túlsó partján. hogy ott nem volt más hajó. akit õ küldött. mert jeleket láttatok. Jézus nem fogadja el azokat. hanem csupán a tanítványai mentek el. nem azért kerestek engem.” Ekkor megkérdezték tõle: „Mit tegyünk. és hogy Jézus nem szállt be tanítványaival együtt abba a hajóba. nem megfelelő a motivációtok. A lelki dolgok mindig felülmúlják az anyagiakat. mert õt pecsétjével igazolta az Isten. hogy higgyél Jézusban. mondom néktek. amit az emberek gyakran kérdeznek. hogy higgyetek abban. ami kedves Isten szemében. Isten ments ettől. hogy nem megfelelő okok miatt keressék Jézust. hogy Istennek tetszõ dolgokat cselekedjünk?” Ez az a kérdés. Másszóval. amit az emberek manapság a leginkább félreértenek. és keresték Jézust. aki leborult Jézus előtt és azt mondta: „Mi jót kell tegyek. mikor jöttél ide?” Jézus ezt válaszolta nekik: „Bizony. A saját fejünkben is mindig ez a kétkedés folyik: vajon a lelki élet valóban felsőbbrendű az anyagihoz képest? A Sátán folyamatosan mutogatja az anyagi lét gyönyöreit és vonzalmait. Ellenben Tiberiásból jöttek hajók. miután hálát adott az Úr. Ma is sokan vannak ilyenek. Jézus ezt felelte nekik: „Az az Istennek tetszõ dolog. elmentek Kapernaumba. hogy miután láttuk. milyen messzire kerültünk az egyenes és keskeny úttól. megkérdezték tõle: „Mester. amelyet Jézus állandóan hangoztatott. ez volt az a kijelentés. Erre megkérdezték: „És te milyen jelt mutatsz. annak a helynek a közelébe. Emlékszünk a gazdag ifjúra. és ugyancsak rossz ösztönzéssel végezzék Isten munkáját. higgyünk neked? Mit cselekszel? . amelyet az Emberfia ad majd nektek. bizony. és ez az. hanem az örök életre megmaradó eledelért Ne dolgozzatak az anyagi dolgokért. hogy Istennek tetsző legyen? Az egyetlen amit tenni tudsz. sem a tanítványai nincsenek ott. hanem a lelki örök dolgokért. Amikor tehát látta a sokaság. mert teleraktam a hasatokat kenyérrel és hallal.” Hát nem érdekes? Mit tudnál tenni azért. Ne veszendõ eledelért fáradozzatok. hanem a lelki dolgokra áhítozzatok. csak egy. ez az. Jutalmakat igérnek azoknak. hogy Istennek tetszelegjünk azáltal. beszálltak a hajókba. hogy sem Jézus. akik a legtöbb hívet tudják toborozni a gyülekezetükbe. Ezért ne keressetek engem. hogy ne a veszendő dolgokért fáradozzunk. miután a lelki dimenzió tudatába kerülnek. hogy a örököse legyek a mennyországnak?” És mindnyájan mindig valami cselekedetet keresünk azért. és sok lelkipásztor is arra ösztönzi a gyülekezetét. mert ettetek a kenyerekbõl és jóllaktatok. mert csak azért kerestek. kérdezgetve: „Ugye ez tetszik neked?” Az Úr pedig folyamatosan azt mondja.Másnap a tenger túlsó partján maradt sokaság megállapította. hanem azért.

nem Mózes adta nektek a mennyei kenyeret. és aki énbennem hisz. Akit nekem ad az Atya. hogy most már annyit tömtünk magunkba. többé nem leszünk éhesek. és ha benne hiszünk. add nekünk mindig ezt a kenyeret!” Jézus azt mondta nekik: „Én vagyok az élet kenyere: aki énhozzám jön. Oh. Jézus azt mondta. Ő soha nem fog elküldeni! mert nem azért szálltam le a mennybõl. Annak ellenére. amit nekem adott. hanem feltámasszam az utolsó napon. kétkedő lelkünk számára. hogy a magam akaratát tegyem. Milyen dicsőséges jó hír ez számunkra! De megmondtam nektek: láttatok ugyan engem. többé nem lesztek éhesek. Az ember életének van egy olyan területe. aki elküldött engem. és aki énhozzám jön. Milyen bátorító szavak ezek a háborgó lelkeink számára! Milyen régóta harcol veletek a Sátán. Akit Isten küldött. De Jézus azt mondta. hogy a mennyből jöttem le hozzátok.” Aldjuk az Istent ezért! . nem szomjazik meg soha. az mind énhozzám jön. aki Őhozzá megy. Annak pedig. hogy Isten nem fog engem elfogadni. soha sincs kielégítve. és úgy tele vagyunk. ha bennem hisztek. amely úgy látszik. és életet ad a világnak. azt én nem küldöm el. aki elküldött engem. és azt érezhetjük.” Hitetlenséget vet el a szívemben. hogy Ő a mennyei kenyér. Ezek az emberek egy nappal azelőtt igen jól laktak. Mert az Isten kenyere a mennybõl száll le. hogy soha többet nem akarunk enni. mert nem fogok odamenni Hozzá. semmit se veszítsek el. és ha én azt hiszem. de néhány óra múlva ismét az étel után kutatunk. és Ő nem foglalkozik veled. Az életed egy romhalmaz. azt nem fogja elküldeni. de ha Jézushoz fordultok. hanem hogy annak az akaratát. érdekes és különleges pillanatait vadássza. Mert a Sátán azt mondja nekem: „Semmi esélyed Istenhez menni. többé nem leszünk szomjasok. hogy bárki. és hisz benne. mert egy bukott ember vagy. Ehetünk ma és teljesen jól lakhatunk. hogy annak. bizony. aki látja a Fiút. én pedig feltámasztom õt az utolsó napon. mondom néktek. De ma ismét éhesek voltak. és mégsem hisztek. és ha belőle eszünk. hogy nem tartósak. Nemsokára ismét szomjas leszel. egy közös dolog van ezekben. E világ kenyeréből ettek. Isten az ilyenek előtt nem fogja megnyitni az ajtót. akkor többé nem szomjaztok. az az akarata. ahogyan meg van írva: Mennyei kenyeret adott nekik enni. örök élete legyen. ha belőlem esztek. Mert az én Atyámnak az az akarata. Nem lehet jól lakni vele soha. hogy valaki folyamatosan e világ élvezeteit. akkor ez így is van. hogy abból. hanem az én Atyám adja nektek az igazi mennyei kenyeret. mily dicsőséges üzenet ez Jézustól a mi remegő.” Erre ezt mondták neki: „Uram. Mindig többért és többért kiált. De Jézus azt mondta.Atyáink a mannát ették a pusztában.” Jézus pedig így válaszolt nekik: „Bizony. nem éhezik meg.

hogy nem hiszem. . aki elküldött engem. megtörte. Nem mintha bárki látta volna az Atyát: csak aki az Istentõl van. Bizony. amikor tanubizonyságot teszünk. és nem isszátok a vérét. és az én vérem igazi ital. csak ha az Atya vonzza őt. Mert az én testem igazi étel. Ez teljesen leveszi rólunk a terhet. amikor egy emberrel megosztom Jézus igazságát és azt gondolom. élni fog örökké. Megpróbálom őket meggyőzni.A zsidók ekkor zúgolódni kezdtek ellene. Az éremnek két oldala van. amelyre oda kell figyeljünk: Senki sem jöhet Jézushoz. Aki eszi az én testemet. semmi nem történik. mert az a kenyér. akkor meg miért aggódtok? Az is ott áll. de bárki. bizony. hogy „Vegyétek. aki jön. Én pedig feltámasztom az utolsó napon. akit az Atya nem vonz. Jézus itt egy érdekes kijelentést tesz. és ihat az élet vizéből. amely a mennybõl szállt le: ha valaki eszik ebbõl a kenyérbõl. Nem jöhetsz. a József fia. mert sokszor elbátortalanodok. mégis meghaltak. amelyet én adok oda a világ életéért. egyétek ez az én testem. és azt mondta. de semmi sem történik. annak örök élete van. hogy ez igazságos dolog. hogy egy gyerek is meg tudja ezt érteni. saját magával kapcsolatban. amely a mennybõl szállt le. nincsen élet tibennetek. meg ne haljon: Én vagyok az az élõ kenyér. vitázni velük. és issza az én véremet. amely értetek töretik meg. de ők ezt nem fogadják be. hogy aki eszik belõle. mondom néktek: aki hisz. Vegyük észre. az látta az Atyát. ha nem vonzza õt az Atya. akinek ismerjük apját és anyját? Akkor hogyan mondhatja: A mennybõl szálltam le?” Jézus így válaszolt nekik: „Ne zúgolódjatok egymás között! Senki sem jöhet énhozzám.” Fogta a kenyeret. Meg van írva a prófétáknál: És mindnyájan Istentõl tanítottak lesznek. és én feltámasztom õt az utolsó napon. az örök éltet kap. mert ezt mondta: „Én vagyok az a kenyér. Az ajtó mindenki számára nyitva áll. az mind énhozzám jön. De ez az a kenyér. mondom néktek: ha nem eszitek az Emberfia testét. Magához vonzott titeket az Atya? Igen. hogy milyen radikális kijelentéseket tesz Jézus. Aki az Atyától hallott és tanult. nyomást gyakorolni rájuk. annak örök élete van. hogy aki jönni akar. bizony. Itt van megírva. hanem vonz az Atya. az jöhet.” A zsidók erre vitatkozni kezdtek egymással. Atyáitok a mannát ették a pusztában. Én vagyok az élet kenyere. Erre mondhatjátok. amely a mennybõl szállott le” és azt kérdezték: „Nem Jézus ez. és ezt kérdezték: „Hogyan adhatná ez nekünk a testét eledelül?” Jézus így szólt hozzájuk: „Bizony. hogy senki nem jöhet. az az én testem.

Egyetek a testemből. Ettõl fogva tanítványai közül sokan visszavonultak. hogy megalapítsa a kirélyságot most. Ez az a kenyér. És így folytatta: „Ezért mondtam nektek. Az anyagi jólét királyságát akarták. Nem tudták elviselni. ahol elõzõleg volt? Mi lesz akkor. Ahogyan engem az élõ Atya küldött el. amely a mennybõl szállt le. ha nem adta meg ezt neki az Atya.És fogta a poharat. a Belőle fakadó élet megtalálása. a Vele való közösség. és mégis meghaltak: aki ezt a kenyeret eszi. Sokan azért követték őt. amely a bűnökért ontatik ki. akik nem hisznek. élni fog énáltalam. akik nem hisznek. úgy az is. amikor Kapernaumban tanított. és issza az én véremet. aki engem eszik. mint amilyet atyáitok ettek. a test nem használ semmit: azok a beszédek. az énbennem marad. azáltal. hogy életetek legyen. Az elsődleges a lelki királyság. aki életre kelt. aki el fogja árulni õt. amikor a test megtagadásáról kezd beszélni.” Ismét kijelenti. hogy jöhessetek. igyatok a véremből. hogy az Atya kell vonzzon ahhoz. így szóltak: „Kemény beszéd ez: ki hallgathatja õt?” Mivel pedig Jézus magától is tudta. Tanítványai közül sokan. ez már túl sok volt nekik. a lélekből való életről és a lelki dolgokból való részesedésről. és nem jártak vele többé. Aki eszi az én testemet. és egy bővőlködő királyságot hoz létre. hogy jól lakhatna. igyátok. és én az Atya által élek. és ki az. hogy ezért zúgolódnak tanítványai. ez nem olyan. amelyeket én mondtam nektek: lélek és élet. amikor ezt hallották. élni fog örökké. De vannak közöttetek néhányan. lenne saját szőlője és fügefája. mert azt akarták. Isten életének kiárasztása az emberekre Jézus Krisztuson keresztül. Az Isten szava erős és hatalmas. hogy senki sem jöhet hozzám.” Mert Jézus kezdettõl fogva tudta. hogy kik azok. és azt mondta: „Fogjátok. hogy megdönti a római uralmat.” Ezeket a zsinagógában mondta. és én õbenne. de Ő ezt másodlagosnak tartotta. ha én előbb visszamegyek az Atyához? A lélek az. . legyetek részesei. ha most nem fogjátok meglátni a királyságot. így szólt hozzájuk: „Ez megbotránkoztat titeket? Hát ha majd meglátjátok az Emberfiát felmenni oda. amelyben mindenkinek annyi jutna. ez az új szövetség vére. mi lesz. élesebb minden kétélű fegyvernél.

” Mi hiszünk Neked. hogy a mindnyájan a világosságban járhassunk. hogy erre a sziklára építem fel az egyházat. – Távozz tőlem Sátán. hogy „Hová mehetnénk. távol legyen ez tőlem. Istenem köszönjük az Igédet. de ugyanakkor meglátod majd az Emberfiát a bűnösök kezén és meg fogod tagadni Őt. Simon fiára mondta ezt. amely lélek. Isten áldjon.” Júdás Iskáriótesre. hogy Te vagy a Messiás. mert a Sátán költözött belé. aki el fogja őt árulni. hogy az ördögtől van. És mi hisszük és tudjuk. amikor kijelenti. hogy kicsoda az.” Péter oly hamar tudott a csúcsról a mélybe jutni. amiket e fejezetből megtudtunk Jánostól. az Élő Isten Fia. Uram. nem pedig a fizikai valóságról. mert Jézus a lelki ember fontosságáról kezdett beszélni. de ugyanakkor a legmegfelelőbb dolgokat is ki tudta mondani. de Jézus már a kezdetektől tudta. az Élő Isten Fia. Nálad van az örök élet beszéde. de itt az ő egyik legnagyobb pillanata. kihez mennénk? Örök élet beszéde van nálad. hogy Jézus azt mondja Júdásról. válaszolja Jézus. hogy higgyetek benne. Péter! Tudjátok. pedig egy volt a tizenkettõ közül.” Jézus így válaszolt nekik: „Nem én választottalak-e ki titeket. hogy te vagy akire vártunk. Péter pedig a pusztulás fiának nevezi őt. az élõ Isten Fia. és ezért vitte véghez a szörnyű cselekedetét. és biztosak vagyunk abban.” * „az Istennek Szentje” . vagy valaki mást keressünk? Ezek az emberek elcsüggedtek. mert ez akarta õt elárulni. és örök életetek legyen. uram. A későbbiekben találkozunk még vele János evangéliumában. hogy Jézus a Krisztus.Egyszer Keresztelő János egy követet küldött Jézushoz és azt kérdezte tőle. igazság és élet azoknak akik hisznek. Azért. a tizenkettõt? Egy közületek mégis ördög. „Én pedig azt mondom neked. csak az emberekét. hogy te vagy az Istennek Szentje. te nem érted az Isten dolgait.késõbbi kéziratok szerint: „a Krisztus. hogy neki mindig a nyelvével volt problémája. Jézus ekkor megkérdezte a tizenkettõtõl: „Vajon ti is el akartok menni?” Simon Péter így felelt: „Uram. ismét azt bizonyítják. és a pokol kapui sem tudnak diadalmaskodni felette”. „Oh. Érdekes. 37 perc . Adjon a te Igéd világosságot és életet nekünk. Ezek a részletek.

Ekkor még nem hittek a kijelentéseinek. majd utána átmentek a hegy másik oldalára Cezárea Filippibe. Ez tehát az Isten csodálatos gondoskodásának és megtartásának ünneplése volt a zsidó naptár hetedik. A másik három evangéliumból tudjuk. az elváltozás hegyének lábához. és vizet a sziklából. hogy kimentsék őt a tömegből. éjszaka a tűzrakás segítségével.-IK FEJEZET Jézus ezután Galileát járta. és Jézus távol tartotta magát Jeruzsálemtől. de mégis azt mondják. és eredj Júdeába. Simon. majd végül az utolsó héten az Úr páska ünnepe alatt megy oda. amelyeket cselekszel. És az Úr gondoskodott róluk. Most viszont már Galileában voltak. Cezárea Filippibe történt Péter emlékezetes vallomása. amikor Máriával jönnek. Mert senki sem cselekszik semmit titokban. Ha ilyeneket cselekszel. Nem akart ugyanis Júdeában tartózkodni. Ezen ünnep során a zsidók megemlékeztek arról.JÁNOS EVANGÉLIUMA 7-8.” Mert a testvérei sem hittek benne. Ők egy másik esetben is megjelennek a színen. amikor Jézus a sátoros ünnep alatt meglátogatja a várost. mivel a zsidók meg akarták ölni. a lombsátorünnep. Testvérei ekkor ezt mondták neki: „Menj el innen. A testvérek ebben az esetben Jézus vér szerinti féltestvérei voltak: Jakab. hogy mások is lássák a csodákat és higgyenek. Közel volt a zsidók ünnepe. hogy Isten megtartotta az őseiket a 40 évnyi pusztai vándorlás során. Egymillió ember nem tudott volna túlélni negyven évet a sivatagban. kivéve a 7-10. hogy menjen le Judába. . hadd lássák a tanítványaid is a te dolgaidat. hiszen a sivatag nem tudott eltartani ekkora nagy nomád embercsoportot. Jézus pedig így szólt hozzájuk: „Az én idõm még nincs itt. hogy nyilvánosan elismerjék õt. a mi naptárunk tizedik hónapjában. amelyre János igen nagy hangsúlyt fektet. aki azt akarja. hogy ezek előtt Jézus előbb Tirusz és Szidón területére ment a tanítványaival.-ik fejezet eseményeit. Judás. csak az Úr gondoskodása által volt ez lehetséges. tedd ismertté magadat a világ elõtt. Mannát biztosított számukra. vezette őket nappal a felhő segítségével. amelynek végén keresztre feszítik. Ezzel János elkezdi bemutatni Jézus szolgálatának utolsó hat hónapját. nektek azonban minden idõ alkalmas.

hogy jó ember.titokban. Krisztus tehát igen sok kételyt támasztott. a saját dicsõségét keresi. és kérdezgették: „Hol van õ?” És sokat suttogtak róla a sokaságban: némelyek azt mondták róla.Jézus sokat beszél a végső órájáról. hogy aki elfogadja Őt Messiásnak. hogy jó. és már ekkor az emberek száján forgott a neve. hogy egy küldetést teljesít jött el közéjük. mert az én idõm még nem jött el. kijelentve. az mondta. nem nyíltan. Később meg fogja kérdezni tőlük. mert féltek a zsidóktól. aki elküldte õt. de engem gyûlöl.” De nyilvánosan senki sem beszélt róla.” Ezeket mondta nekik. . Ha valaki kész cselekedni az õ akaratát. Aki magától szól. mert Jézus sok embert megérintett és meggyógyított. hogy aki meggyógyított. azt mondta a sántának. amit erre mondhatunk. hiszen nem is tanulta?” Ezalatt azt is értették. Jézus ismét igen drámai kijelentéseket tesz. Ti menjetek fel az ünnepre. hogy honnan ismeri Jézus a tanult emberek különleges beszédformáját. Jézus itt ismét kijelenti. Megoszlás keletkezett. aki ezt meg is tette és találkozott a farizeusokkal. aki elküldött engem. mások viszont ezt mondták: „Nem az. és tanítani kezdett. Miután azonban elindultak testvérei az ünnepre. mindenki Róla beszélt és gondolkozott. amikor Jézus felment a templomba. hanem azé. hogy a cselekedetei gonoszak. hogy vegye az ágyát és menjen el. Már az ünnepi hét fele elmúlt. én erre az ünnepre még nem megyek fel. azt kizárják a zsinagógákból. abban nincs hamisság. Jézus erre így válaszolt nekik: „Az én tanításom nem az enyém. Csodálkoztak a zsidók ezen. aki pedig annak dicsõségét keresi. akkor õ is felment. Titeket nem gyûlölhet a világ. Most azonban még csak azt az időt érti ez alatt. ami igencsak megkülönböztette abban az időben őket. Már ekkor megfélemlítették a zsidó vezetők a népet. hogy ki tud meggyőzni engem a bűnösségemről? Nincs semmi. a többiektől. amikor az „én időm” kifejezést használja. az igaz. sõt félrevezeti a népet. vagy én magamtól szólok. ugye? Nem Mózes adta-e nektek a törvényt? De közületek senki sem tartja meg a törvényt. és ott maradt Galileában. A zsidók pedig keresték õt az ünnepen. felismeri errõl a tanításról. hanem amennyire lehetett . hogy vajon Istentõl való-e. Erre az ember azt felelte. és ezt kérdezték: „Hogyan ismerheti ez az Írást. hogy szombaton hogyan viheti magával az ágyát. mert én arról tanúskodom. Miért akartok engem megölni?” Amikor utoljára arra járt. amikor felfedi kilétét a világnak. ezek meg azt mondták. akik azt mondták.

és mindnyájan megütköztök rajta. és az otthonaikban bibliaórákat tartottak és dicsőítő dalokat énekeltek. Attól a perctől kezdve meg akarták ölni Őt. hogy ők közel vannak a szabaduláshoz. válaszolták. és amint megfordult. olyan volt. mert a zsidók szerint ők árulók voltak. hogy „Menj és ne vétkezz többet. Miért akartok engem megölni?” A sokaság erre ezt mondta: „Ördög van benned: ki akar téged megölni?” Jézus így válaszolt nekik: „Egyetlen dolgot vittem véghez. hogy ilyen reakciót váltott ki belőlük? Egyik ember. – „Vallásosak vagytok?” – Nem. és Jézus Krisztust befogadták. és megosztanám veletek a Jézus iránt érzett szeretetemet. hogy ezt megtegyék. nagyon kedvesek voltak. hogy azt mondogatták egymás közt. Ki volt az? – Nem tudom. amikor este elmegy innen. Abban a pillanatban láthattuk. Ugyanez volt a lényeg Jézus kijelentésében is Nem Mózes adta-e nektek a törvényt? De közületek senki sem tartja meg a törvényt. mert elhagyták a judaizmust. és találkoztunk ott az északi országrészben zsidó fiatalokkal. legelőször ezt mondta: „Mielőtt szólnék hozzátok. egyáltalán nem vallásos. hogy Jézus megszegte a szombat törvényét. Hallottunk ezekről a keresztényekről. ami az útjába került. A barátunk. Aki ezt és azt tette. keserűség és hatalmas feszültség keletkezett. – „Akkor miért akarjátok megölni ezt a fiút.” És valóban készek is voltak arra. aki nagyon barátkozó. gyűlölet volt a szemében és fogcsikorgatás. és az alatt az idő alatt. öljük meg. hogy beszéljen arról. hogy milyen zsidóként elfogadni Jézust. és megkértük őket. Továbbra is ott forrongott a zsidó vezetőkben. Yoram azt mondta nekik héberül: „Ti megtartjátok a szombatot?” – Nem. mert szombat napon gyógyított. Készek voltak leszakítani a ruháját és megkövezni a fiatal embert. Amint ez a fiatalember héberül kezdett beszélni. . beszéltek Jézusról. hogy „Gyerünk. hogy a zsidó idegenvezető gyökereiben változott meg. Amikor viszont egyik kerszténnyé lett fiatal ember felállt. ezek az emberek olyannyira elragadtaták magukat. annak ellenére. hogy jöjjenek és beszéljenek a mi csoportunkhoz. aki akkor az Észak-Izraeli védelmi egységek parancsnoka volt. hogy Jézus a Messiás?” Valahogy lebeszélte őket arról. betört a lakásba. Később Jézus meglátta őt a templomban és mondta neki. Erősen üldözték ezért őket a zsidó közösség részéről. mintha lehullana az álarca a mosolygó arcáról. Izraelben voltunk a hetvenes évek közepén. Az idegenvezetőink nagyon kedvesek és aranyosak voltak mindig. sokan közülünk még azt is hitték. előbb szeretnék néhány szót szólni az itteni barátaimhoz.” Akkor az ember visszament a farizeusokhoz és mondta. egy csoporttal volt ott. és felforgatott. hogy Jézus volt az. tönkretett mindent. Vajon mit tudott nekik mondani.” És elkezdett héberül beszélni. mintha jeges vízzel öntötték volna nyakon. mert azt mondja.hogy vegyem fel az ágyamat és járjak. csak azért. hogy meg akarják őt ölni. akik a kibucból jöttek. hogy zsidó. egy fiatal vezető az ottani közösségből eljött oda. akik befogadták Jézus Krisztust. amíg mi ott voltunk. válaszolták. egy kedves barátunk.

az égből jön és hirtelen ott áll közöttük. Először olvashatjuk az órájá olyan értelemben. tudjátok is. hogy egy embert teljesen meggyógyítottam szombaton? Isten munkáját végeztem én is szombaton. akkor miért haragusztok rám. Lehet. mert látszat alapján ítélkeztem.” Újból és újból kijelenti. és itt lesz közöttünk. hiszen tõle származom. hogy ismertek engem és tudjátok. hogy õ a Krisztus? Csakhogy róla tudjuk. Talán bizony felismerték a vezetõk. ti õt nem ismeritek. Én ismerem õt. és ez az utalás nagyon sokszor meg fog még ismétlődni. mert a látszatot vettem alapul. de senki sem vetette rá a kezét. hogy ez a gondolat Ézsaiás 53. amikor én teljesen meggyógyítottam egy embert ezen a napon. hogy Názáretben nőttem fel. Hányszor vétkezünk úgy. Lehet. Aki elküldött engem. Ne ítéljetek látszat szerint. és szombaton is körülmetélitek az embert. hogy kik a szülei? Hirtelen megjelenik. hogy Őt küldték. amely a keresztre feszítés órájára vonatkozik. és Ő egy küldetést teljesít itt. hogy ne sértsék meg Mózes törvényét. . hangosan kiáltva szólt: „Ti ismertek engem.” Ez egy hagyomány volt. honnan való vagyok. azt gondolták.” Igazán jó tanács ez. mint ahogy ti is a körülmetélkedéssel. és õ küldött el engem. honnan való. Itt visszautal arra a csodára. és semmit sem szólnak ellene. Ha körülmetélitek az embert szombaton. amikor azonban eljön a Krisztus.-ik fejezete alapján alakult ki ahol az áll: „Ki tudja az ő nemzetségét?” Ami arra utal. nyilvánosan beszél. honnan való. a semmiból. hanem hozzatok igazságos ítéletet. oly hibás ítéleteket hoztam emiatt – néhányszor pedig teljesen igazságtalanul ítélkeztem. róla senki sem tudja majd. mint Szuperman.Minthogy a körülmetélkedést Mózes rendelte el nektek . de én mégsem önmagamtól jöttem. hogy a Messiás csak úgy hirtelen meg fog jelenni. Amikor Jézus a templomban tanított. A jeruzsálemiek közül ekkor így szóltak némelyek: „Vajon nem õ az. mert még nem jött el az õ órája. hogy ki tudja.nem mintha Mózestõl volna. de nem isemeritek azt. aki engem elküldött. El akarták fogni tehát. akkor miért haragusztok énrám. igaz. akit meg akarnak ölni? És íme. amit szombaton tett a bethesdai fürdőnél. hogy a látszat alapján ítélkezünk? Oly hatalmas hibákat követtem el. hanem az atyáktól van -. hanem az.

Jozefusz. hogy a sokaság ezeket suttogja róla. hogy én befutottam. és az utolsó nap ezrek gyűltek össze a Templom-hegyen. amelyet az ember az Isten Lelke iránt érez. mert ahol én vagyok. Minden felnőtt férfi el kellett jöjjön erre az ünnepre. mivel Ő átfogja a múltat és a jövőt. neked ugyanúgy. hogy az atyáik majdnem kihaltak. a szükséglet egy értelmes Istennel való kapcsolatra. aki elküldött engem. de Isten megtartotta őket. Megértették. hogy amikor az atyáik a pusztában közel voltak a halálhoz. egy álarcot. jöjjön hozzám. oda ti nem jöhettek. és hogy honnan jösz. tesz-e több jelt. hanem egy mélyebb szomjúság. Ez a három legnagyobb zsidó ünnep egyike volt. Jézus ekkor így szólt: „Még egy kis ideig veletek vagyok. Az ünnep minden napján egy nagyon jelentős szimbólikus eseménynek lehettek az emberek tanui. és igyék! A Jézus által említett szomjúság nem fizikai vagy érzelmi értelmezésű. vagy hol élsz.” Jézus itt különböző időkben használja az igéket. és igyék! Az ünnep utolsó napja a lombsátor ünnep nyolcadik napja.A sokaságból sokan hittek benne. és ezt mondták: „A Krisztus. Nem érdekel. A zsidók erre így beszéltek egymás között: „Hova akar menni. és így kiáltott: „Ha valaki szomjazik. Mózes közvetítésével. A víznek tehát fontos szimbólikus jelentősége volt a lombsátor ünnep alatt. és elénekelték a Halel énekeket a medence lépcsőiről a Templom-hegy felé fordulva. Kerestek majd engem. és így kiáltott: „Ha valaki szomjazik. hogy fogják el õt. és meg kellett mutatkozzon Isten előtt. A papok megtöltötték a vizeskorsókat a Silom-i medencénél. nincs szükségem . Minden emberben legbelül ott van a szomjúság. de nem találtok meg. és a görögöket akarja tanítani? Miféle beszéd ez: Kerestek majd engem. hogy ki vagy. mint minden más embernek a legmélyebb belsődben ott van az Isten iránti szomjúságod. mindig az örökkévalóságban élt és él. amely azt akarja sugallni. jöjjön hozzám. majd az emberek kiöntötték a vizet a korsókból a földre. akik el akarják ezt takarni. Ez emlékeztette őket arra. Az ünnep utolsó nagy napján felállt Jézus. de nem találtok. Isten megtartotta őket a sziklából fakasztott víz csodájának segítségével. oda ti nem jöhettek?” Az ünnep utolsó nagy napján felállt Jézus. felvesznek egy külső megjelenést. nincs semmi problémám. amikor eljön. mint amennyit ez tett?” Meghallották a farizeusok. de elmegyek ahhoz. a történész szerint két és fél millió ember gyűlt össze Krisztus idejében egy ilyen alkalommal. és szolgákat küldtek a fõpapok és a farizeusok. Vannak. mert ahol én vagyok. hogy nem találjuk meg? Talán a görögök között lévõ szórványba készül.

Klasszikus példa erre a szamáriai kútnál a vizet merítő nő. Mélyen a legbelső részük viszont Istenért kiált. Az egyik esetben azonban a szomjúság kielégítését rossz irányban keresik. tele vagyok. jöjjön hozzám. jóságába és szeretetébe. Sokszor ezt a szomjat fizikai dolgokkal akarjuk kielégíteni. amikor el kezdett válaszolgatni Jézus kérdéseire. Mit lehet erre mondani? . Erről szól az egész. amíg Jézus eltávolította az álarcát és azt mondta neki: „Jól mondtad. mert nem bírom tovább. annak belsejébõl élõ víz folyamai ömlenek!” Jézus itt megmagyarázza. akkor ugyanarról szólnak: az ember szomjúságáról. hogy férjed nincs. látom. hogy „Ne igyatok túl sok bort. kérlek zárd el a csapot. amikor az alkohol után nyúl? Egy belső kielégülést keres. a jóságával. amikor betöltekezik Szentlélekkel: lelki nyugalmat. hogy Ő nemcsak hogy be tudja tölteni ezt a szomjat. akinek a lelke az Istennel való mély kapcsolatot keresi. egészen addig. mert öt férjed volt. és akivel most élsz. kielégülést és beteljesedést. mert nyilvánvaló kapcsolat van a kettő között. De az az ember. nem férjed: ebben igazat mondtál. Érdekes.” Az asszony ekkor így felelt: „Uram. a túlélést keresi. és ez az egyik legfontosabb oka a droggal való visszaéléseknek. lelki békét. hogy próféta vagy. amelyet Pál állít e két dolog összehasonlításában. A mi atyáink ezen a hegyen imádták az Istent.” Minden szív legmélyén ez a kérdés ott lakozik: Hol találhatom meg Istent? Az emberek lelke szomjazik Isten után. hogy az jön ki a számon. az megtalálhatja azt Jézus Krisztusnál.” Miért von párhuzamot a kettő között? Azért. és igyék! Ebben a kijelentésben található az evangélium a legegyszerűbb formájában. aki nagyon okosnak tűnt. Aki hisz énbennem. Mit keres az ember. de ha mélyebbre nézünk. Azt mondja. Vannak idők. hogy Istenem ezt már nem tudom elviselni. ahogy az Írás mondta. amikor Isten olyan mértékben ejt engem bámulatba a szeretetével. Nagyon helyes párhuzam. hogy Pál apostol az alkoholizmust párhuzamba állítja a Lélekkel való betöltekezéssel. ahol Istent imádni kell. Az USA-ban jelenleg uralkodó kedvtelés-mánia mögötti ok az. És Ő csak tölti és tölti tovább. annak ellenére. hanem inkább Szentlélekkel töltsétek be magatokat. ez már túl sok. és a Vele való értelmes kapcsolatért. hogy nem nem vagyok képes kezelni ezt az állapotot és túlcsordul mindez az érzés. mert Istenre van szükséged. nyugalmat. gyertek Hozzám és igyatok. az alkoholizmusnak is. Annyira belefeledkezem Isten dicsőségébe. de ez soha sem működik. hogy az egy túlcsorduló pohárrá fog változni. Megpróbálják érzelmi tapasztalatokkal csillapítani ezt. ti pedig azt mondjátok. hogy Jeruzsálemben van az a hely. hogy ezek a felszínen nagyon távolinak tűnnek. hanem átalakítja az életünket úgy. egyedül is tudok boldogulni. Megértem a szükségeteket. a Lélek teljesen betölt. hogy az emberek megpróbálják valahogyan kielégíteni a bennük levő lelki szomjat. Mélyen ott van benned a szomjúság. a túlélés képességét.segítségre. Mit talál az ember. „Ha valaki szomjazik.

. akkor az Isten Lelke továbbcsordul az életemből. hogy miről beszélt Jézus itt: Ezt pedig a Lélekrõl mondta. mivel Jézus még nem dicsõült meg. akkor megértette. hogy Jézus volt a válasz.. hogy ez a mi Szentlélekkel való kapcsolatunkra is igaz? Az Irások szerint úgy látom. hanem arra vágyik. a körülöttem levők életét kezdi megérinteni és ők is részesülnek abból az eredményből. ti azonban ismeritek õt.erõt kaptok.ez az amire itt Jézus utal itt. amelyen keresztül is tud munkálkodni a szükséget szenvedő világban. Amikor Jézus arra utasítja a tanítványait. Itt kezd el engem tanítani minden jóra. hogy Jézus itt mire utalt. hogy én pedig kérni fogom az Atyát. és másik Pártfogót ad nektek. hogy RÁTOK száll a Szentlélek. amely előtör az életünkből. hogy háromféle kapcsolatunk lehet a Szentlélekkel. amelyről azt állította. és befogadom Jézust az életembe. akit a benne hívõk fognak kapni.Most pedig János magyarázata következik.” BENNETEK. amelyet Isten bennem elvégzett. és a Lélek volt az is aki Jézushoz vonzott minket. azt is jelentheti. Ezt nem tudta akkor. amely hosszú évek megfigyelésének eredményeként jött létre. ami az jelenti. De Ő soha nem elégszik meg azzal. A Szentlélek mutatta meg nekünk. amelyet három különböző görög helyhatározó szó jelöl. Jézus azt mondta a tanítványainak. . aki elítélte az addigi életünket. amikor a Szentlélek kiáradt a korai egyház tagjaira. az igazság Lelkét. (IN-görögül) A megtérésünk előtt a Szentlélek velünk volt.és már a Szentlélek véghez vitte a munkáját énbennem. sõt bennetek lesz. sõt egészen a föld végsõ határáig. akkor a Szentlélek bejön és bennem kezd lakozni. mert nem látja õt. ez a fő dolog.” A görög szövegben itt az EPI helyhatározó szót használják. így meg tudja magyarázni. mint egy élő vízzel teli folyam. mert még nem adatott a Lélek. és János is részese lehetett Isten túlcsorduló szeretetének megtapasztalásában. Először Isten bennem kell dolgozzon. Tehát a magyarázat szerint Jézus a Szentlélekre utalt. és én megnyitom a szívemet. hogy csak bennem dolgozzon. egész Júdeában és Samáriában. de később.. Az elő helyhatározó szó a PARA. Mondhatjuk-e. mert nálatok lakik. és elkezdi az átalakító munkáját Jézus hasonlatosságára énbennem. hogy az én életem egy vezeték legyen. Mivel ezt az evangéliumot a Szentlélek kiáradása után írta. és ott várjanak az Atya ígéretére: . mert Ő volt az. nem is ismeri. Amikor a Szentlélek túlcsordul az életetekben . hogy olyan lesz. hogy túlcsordul. Az Irásokban egy ezen túli kapcsolata is van a Szentlélknek a hívő emberrel. amikor ezeket a szavakat hallotta Jézustól. hogy veletek legyen mindörökké. hogy siessenek Jeruzsálembe. VELETEK. és tanúim lesztek Jeruzsálemben. amikor eljön hozzátok a Szentlélek. akit a világ nem kaphat meg. Amikor tehát a Szentlélek odavon engem Jézushoz.

amely túlcsordul. és ti azt válaszoljátok. Ami után Jézus megdicsőült. hogy Jézus az Atyánál van. akárcsak Mózes. amint látjátok is. akik hallották ezt az igét. Én azt válaszoltam neki.” Többen pedig ezt mondták rá: „Csak nem Galileából jön el a Krisztus? . akit a benne hívõk fognak kapni. mert még nem adatott a Lélek. hogy Isten Lelke belőlem folyjon kifele. Az egyik felszólaló. kitöltötte ezt. egy kis gond volt ebben a hétvégi táborban. hanem szerintük a Messiás olyan ember lesz. mint egy élő vizű folyam. amely szerint a Biblia azt mondja. hogy „Egy másik próféta fog eljönni. A sokaságból azok. amely azt állítja.Erről beszélt Jézus amikor azt mondta Aki hisz énbennem. az előbbi kijelentés miatt. hogy nem hiszik azt. hogy milyen Istenhez közelebb kerülni. és még egy kicsi kifolyik a Lélekből. Egy olyan embert várnak. ezt mondták: „Valóban ez a próféta. hogy nem tudok egyetlen olyan kijelentésről sem. a Szentléleknek a gyülekezetre való kiáradásában nyilvánul meg. hogy hazudtok valakinek. Ilyen kapcsolatot szeretnék én is. Azt akarom. és utána újra kell töltekezzetek Szentlélekkel. hogy a Lélek belőlünk fog előtörni. Amikor hétfőn bejött dolgozni azt mondta: „Tudod. tanított hétvégenként. hogy – Nem akarom megtenni – akkor emiatt a Szentlélekből egy kevés ki fog folyni belőletek. aminek mi valamennyien tanúi vagyunk. Erre a munkatársam azt mondja. azt mondta. mint az élő víz folyama. és egy idő után az egész Lélek kifolyik belőletek. hogy a Messiás Isten Fia lesz. és eljött az Úr páska ünnepe. aki beszélt a gyerekekhez. Olyan életet. akkor anyukátok meg fog kérni valamire.” Ez egy utalás az 5 Mózesben megírtakra. ahol tanítottam. Péter beszélt a sokaságnak. mivel Jézus még nem dicsõült meg. amikor itt vagytok a táborban csodálatos tapasztalatokat tudtok szerezni arról. annak belsejébõl élõ víz folyamai ömlenek!” Évekkel ezelőtt együtt dolgoztam egy emberrrel. ahogy az Írás mondta. és azt mondta: Ezt a Jézust támasztotta fel az Isten. Ezt pedig a Lélekrõl mondta. hogy most. de nem igazán tudom megmondani hogy pontosan mi volt ebben a hiba. De tudok egyről. és betöltekezni az Ő Szentlelkével. Miután tehát felemeltetett az Isten jobbjára. halljátok is. ahol Mózes azt mondta. Mások így szóltak: „A Krisztus ez. és megkapta az Atyától a megígért Szentlelket. aki újra felépíti a templomukat. és reá figyeljetek.” Ha ma az ortodox zsidókkat megkérdezed. hozzám hasonló. Tehát a bizonyíték arra. Aztán lehet. akkor azt mondják. De amikor elhagyjátok a tábort. hogy kifolyik belőlünk a Szentlélek. hogy ez számomra nem hangzott jól. aki egy fiatal csoportot vezetett.

míg ki nem hallgatták. Ekkor odavezettek az írástudók és a farizeusok egy asszonyt. és legyen mivel vádolniuk õt. akiknek nincs. amikor a népszámlálás volt. és tanította õket. és azonnal megkérdezte. ahogyan õ. jön el a Krisztus?” Nyilvánvalóan nem tudták. és ezt mondta nekik: „Aki bûntelen közületek. és így szóltak Jézushoz: „Mester. akiknek nincs. akit házasságtörésen értek. Elhiszed-e ezt?” Kimondta a radikális igazságot. hogy Dávid magvából és Betlehembõl. hogy kövezzük meg az ilyeneket. és vannak. akik nem. Vannak akiknek van reményük. élni fog. amelyek megosztották az embereket. hogy Jézus betlehemi születésű. Azt mondta Mártának: „Én vagyok a feltámadás és az élet. Mózes azt parancsolta nekünk a törvényben. és az egész nép hozzásereglett.” A farizeusok ezt mondták nekik: „Titeket is megtévesztett? Vajon a vezetõk vagy a farizeusok közül hitt-e benne valaki? De ez a sokaság. hogy próbára tegyék. mert Dávid házából valók voltak. hogy mit tett?” Azok pedig így válaszoltak neki: „Talán te is galileai vagy? Nézz utána és lásd be. és közülük való volt. Ha élsz.” Ezután mindenki hazament. de Ő szándékosan osztotta meg az embereket. Amikor továbbra is faggatták. hogy Galileából nem támad próféta. így szólt hozzájuk: „Elítéli-e az embert a mi törvényünk. Vannak akiknek örök életük van. amely nem ismeri a törvényt. õ pedig leült. aki korábban már járt nála. és ezért a népszámlálás idejére mindenki haza kellett utazzon. A szolgák ekkor visszamentek a fõpapokhoz és farizeusokhoz. még ha halott is. és ujjával írt a földre. ezt az asszonyt házasságtörés közben tetten érték. és hogy Mária és József oda vándoroltak. ahol Dávid élt. akkor soha sem fogsz meghalni. Aki hisz énbennem. Radikális dolgokat jelentett ki. De korán reggel ismét megjelent a templomban. középre állították. A mai napon is megoszlanak az emberek: vannak olyanok. . akik hisznek. Ellentét támadt tehát miatta a sokaságban: Jézus miatt mindig megoszlás támadt. az vessen rá elõször követ. hogy hiszi-e? E kérdés által Ő akarattal megoszlást okozott.Nem az Írás mondta-e. akik ezt kérdezték tõlük: „Miért nem hoztátok ide?” A szolgák így feleltek: „Ember még így soha nem beszélt. és olyanok.” És lehajolva tovább írt a földre. és hiszel énbennem. abból a faluból. de senki sem vetette rá a kezét. Jézus pedig kiment az Olajfák hegyére. némelyek közülük el akarták fogni. és vannak. felegyenesedett. átkozott!” Ekkor Nikodémus. Hát te mit mondasz?” Ezt azért mondták. Jézus pedig lehajolt. és meg nem tudták tõle.

Uram. Itt van tehát egy asszony. hogy a múlt hét kedden délután kettőkor miért voltál itt és itt. mivel tetten érték őket? Mózes törvénye szerint mindkettőt meg kellett volna kövezni. menj el. A Római levél nyolcadik fejezetében találkozhatunk azzal az érdekes költői kérdéssel: „Ki az. Aztán Jézus leírja a következő nevét a homokba. hogy eltörölhessen a földről minket. Nekem van ezzel egy kis problémám: Hol volt a férfi. hogy elítélje a világot. A vén farizeus pedig azt mormogta. Az én véleményem szerint a legidősebb farizeustól kezdve Jézus leírta a nevüket a homokba. amint Ő a jó és rossz gyerekek listáját magával hordja és ellenőrzi állandóan. Nekünk sem ítéletre. mert a férfit is el kellett volna hozzák. hogy Isten elítél minket. hogy saját lelkiismeretük által megítéltetnek. Mikor pedig Jézus felegyenesedett. A lelkiismeretük ítélete miatt egyenként eltávoztak onnan.” Jézus pedig ezt mondta neki: „Én sem ítéllek el téged. Egyenként érezték. és miért tetted ezt és ezt. ezért találgathatunk. Itt ismét bemutatta az Ő dicsőséges szolgálatát. hogy a keresztények igen nagy ítélet alatt élnek. Aki hisz õbenne. hogy Ő beteljesítse az ajándékaival a kívánságainkat. hogy vegyek kenyeret. hogy megtudja.Azok pedig ezt hallva. neki megmentésre volt szüksége. hanem megmenteni jöttem. hogy valami rosszat csináljunk. Miért csak a nőt hozták Jézus elé? Tehát már a kezdettől fogva igazságtalanság történt. hogy Jézus ítél el téged? Istenem segíts. hanem megváltásra van szükségünk. aki elítél?” Az igazság az. így szólt hozzá: „Hol vannak a vádlóid? Senki sem ítélt el téged?” Õ így felelt: „Senki. amely szerint Ő arra vár. akkor azt várjuk. És elment. az nem jut ítéletre. mert nem ítélni. hogy én nem ítéllek el. azt gondolod. és így tovább. hogy megszabaduljunk attól a szokványos Isten-képtől. Mivel tudjuk. akit a Törvény szerint főbenjáró bűn elkövetése közben tetten értek. kezdve a véneken. hogy rosszak voltunk. . amely lényege. azt gondoljuk. és egyedül õ meg az asszony maradt ott a középen. egymás után kimentek. és mostantól fogva többé ne vétkezz!” Ez utolsó rész nagyon fontos: többé ne vétkezz! Ez nem jogosítvány egy újabb bűnre. Jézus azt mondta Mert az Isten nem azért küldte el a Fiút a világba. Az asszonynak nem volt szüksége ítéletre. Igen gyakran Istenre vetítjük a Télapó képét: amikor imádkozunk. Ugyanakkor ezzel a képpel azt is magunk elé képzeljük. jobb ha most elindulok hazafelé”. és a bűneink miatt ítéletet érzünk. hogy üdvözüljön a világ általa. és senkit sem látott az asszonyon kívül. hogy „El is felejtettem. aztán mellé írta. de ki az aki elítél minket? Ha te Isten gyermekeként ítélet alatt élsz. hogy ki hogyan viselkedett. hanem. de Jézus azt mondja neki. Mit írhatott Jézus? A Biblia nem mondja ezt el nekünk. és kezdi írogatni. hogy mit tett egy nappal azelőtt. hogy megkeresse és megmentse az elveszetteket. hogy az asszony azt mondta.

Jézus ismét megszólalt. ti azonban nem tudjátok.” Erre ezt mondták a zsidók: „Talán megöli magát. de a bûnötökben haltok meg: ahova én megyek.” Erre megkérdezték tõle: „Hol van a te Atyád?” Jézus így válaszolt: „Sem engem nem ismertek. hogy meghaltok bûneitekben: mert ha nem hiszitek. Azt mondja. igaz az én ítéletem. és senki sem fogta el. és ezt mondta nekik: „Én vagyok a világ világossága: aki engem követ. most meg itt egy újabb sarkalatos kijelentés: „Én vagyok a világ világossága. akkor számodra nem lehetséges bűneid bocsánata. oda ti nem jöhettek. hogy két embernek a tanúságtétele igaz. hogy azt mondja: Ahova én megyek. akkor is igaz a bizonyságtételem. De még ha ítélkezem is. hanem én és az Atya. Egyszerűen kijelenti számukra az igazságot. és esedezik is értünk? Jézus nem ítélte el a bűnöst. amikor tanított a templomban. mert tudom. hogy ki nem ítél meg. de ezt a gondoskodást csak a Jézusban vetett hit által tehetjük magunkévá.” A farizeusok ekkor ezt mondták neki: „Te önmagadról teszel bizonyságot: a te bizonyságtételed nem igaz. honnan jöttem. Majd Jézus ismét szólt hozzájuk: „Én elmegyek.” Azt mondta. vagy hová megyek. Isten gondoskodott a bűneink bocsánatáról. most már teljesen nyíltan beszél. Márpedig a ti törvényetekben is meg van írva. aki az Isten jobbján van. és ha meghalsz a bűneidben. Ti test szerint ítéltek. meghaltok bûneitekben. én nem e világból származom. hogy én vagyok az élet kenyere. akkor el vagy veszve. ti e világból származtok. így ezt az asszonyt sem. és bizonyságot tesz rólam az Atya is. és hová megyek. oda ti nem jöhettek?” Õ így folytatta: „Ti lentrõl származtok. Ha nem hiszel Őbenne. És mi az igazság? Ha nem hiszel Őbenne.” Mindezeket a kincstárnál mondta Jézus. hanem övé lesz az élet világossága. sem az én Atyámat: ha engem ismernétek. és keresni fogtok engem. . én pedig fentrõl származom. de azt elmondja. meg fogsz halni a bűneid miatt. honnan jövök. sõt feltámadt Jézus Krisztus. aki elküldött engem. mert még nem jött el az õ órája. Én önmagamról teszek bizonyságot. mert nem egyedül vagyok. nem jár sötétségben. Én nem ítélkezem senki felett.Ki az aki elítél? Pál nem válaszol itt erre. Ezért mondtam nektek. hogy Ki ítélne kárhozatra? A meghalt.” Ismét itt van egy radikális kijelentés. Atyámat is ismernétek.” Jézus így válaszolt nekik: „Még ha én önmagamról teszek is bizonyságot. aki elküldött engem. hogy én vagyok.

az Atya jelentette ki Krisztusról: „Ez az én szeretett fiam. mert mindig azt teszem. akkor tudjátok meg. és soha nem voltunk szolgái senkinek.. hogy nem vagyunk szolgái senkinek. akinek eleitõl fogva mondom magamat. hogy én is ezt mondhassam magamról. akiben gyönyörködöm. ami Neki kedves.. Sok mindent kellene mondanom rólatok és ítélnem felõletek. 70-ben a nemzetet teljesen megszüntették a rómaiak. a bûn szolgája. „Ábrahám utódai vagyunk. mondom néktek. ami neki kedves.” Amikor ezeket mondta. amit tõle hallottam. megismeritek az igazságot. és nem is védi meg azt. hogy szabadokká lesztek?” Jézus így válaszolt nekik: „Bizony. és az igazság megszabadít titeket. pontosan emiatt az attitűd miatt. velem van: nem hagyott egyedül. Így szólt akkor Jézus azokhoz a zsidókhoz. ha legalább csak egyetlen nap végén ezt mondhatnám: mindig azt teszem. A Biblia szerint: Ha valakinek átadjátok magatokat szolgai engedelmességre. bizony. hogy én vagyok.” Õk nem ismerték fel. Ez a hozzáállás okozta a nemzet pusztulását 70-ben. És milyen gyorsan válhat valakiből a bűn szolgája! A szolga pedig nem marad a házban örökre: a fiú marad ott örökre. hogy az Atyáról szólt nekik. hogy nagyon nagy gonddal őrzöm azt. igaz. és én azt mondom a világban. A felemelitek kifejezés alatt Jézus itt a keresztre feszítését értette.” Oh. akkor engedelmességre kötelezett szolgái vagytok annak.” Milyen csodálatos kinyilatkozás ez! Annyira szeretném. de nem ismerték fel. Sok emberenek az a problémája. hogy szabad vagyok . és önmagamtól nem teszek semmit. valóban tanítványaim vagytok. majd végül Kr. valóban szabadok lesztek. vagy az engedelmesség szolgái az igazságra.u. úgy mondom ezeket. És ez így van. hogy aki bûnt cselekszik. beleértve az embereket is. hanem ahogyan az Atya tanított engem. amikor Titusz légiói bevonultak és mindent elpusztítottak. De jó lenne.Megkérdezték tehát tõle: „Ki vagy te?” Jézus így válaszolt nekik: „Az. sokan hittek benne. akik hittek benne: „Ha ti megtartjátok az én igémet.” Õk ezt kérdezték tõle: „Ábrahám utódai vagyunk. mennyire szeretem a szabadságomat Krisztusban! Annyira szeretem. mégpedig vagy a bûn szolgái a halálra. és soha nem voltunk szolgái senkinek: hogyan mondhatod hát. Jézus tehát ezt mondta: „Amikor felemelitek az Emberfiát. És aki elküldött engem. de aki elküldött engem. hogy nem értékeli a szabadságát. Ha tehát a Fiú megszabadít titeket. Az én szabadságom abban áll. E kijelentés pillanatában is Róma szolgái voltak.

” Ezt mondták neki: „Mi nem paráznaságból születtünk. ami helyes. akkor elvesztem a szabadságomat arra. hogy miként gyakoroljuk ezt a szabadságot. mert az én igémnek nincs helye bennetek. Szeretem azt is. amelyet az Istentõl hallottam: Ábrahám ezt nem tette volna.” Ezt mondták neki: „A mi atyánk Ábrahám.. Ti ugyanazt cselekszitek. Nem kell a bűn szolgái legyetek többé! „Tudom. hogy Ábrahám utódai vagytok. hogy Mária története már ismert volt . hogy őrizzük a szabadságomat: Minden szabad nekem. akkor Istennek hála. de tudom. mert nem hisztek. és még ezeknek a zsidóknak is azt mondja. mint atyátok. Józseftől esett teherbe. vannak akik szolgák. de ők nem voltak Ábrahám ígéret szerinti gyerekei. Ábrahám viszont sok nemzetnek volt az ősatyja. Tehát különbség van Ábrahám fizikai és lelki leszármazottai között. Lehet. hogy nem kell megtegyem a rossz dolgokat. és Isten ezt számította fel neki igazságul. Minden szabad nekem. Én szabad vagyok. ami nem jó. de ő nem az atyátok lelkileg. szabad vagy! És Ő szabaddá tud tenni titeket az életetekben levő bűn bármiféle béklyójától: a drog-függőségtől. akik kényszer alatt élnek.. aki azt az igazságot hirdettem nektek. olyan valakit. Ábrahám cselekedeteit tennétek. hogy ugyan Ábrahám fizikai leszármazottai vagytok. akkor feláldozom a szabadságomat. és ellenálljak annak ami nem. hanem ennek a szokásnak a rabja leszek. Jézus lelki értelemben tagadja. Köszönöm Istennek. Ábrahám nem akarta volna Krisztust megölni. hogy itt arra utalnak. vannak. és ti is azt teszitek. Tőle származtak az izmaeliták is.” Jézus így szólt hozzájuk: „Ha Ábrahám gyermekei volnátok. Ez egy utalás lehet a szűztól való születésre. hogy ha ezt gyakorlom. de nem minden használ. a bűn bármely formájától – itt és most. a bűn szolgájává válok. De amikor a Fiú szabaddá tesz. hogy azt válasszam. ami rossz. és nem kell megtegyem azt. hogy Jézus anyja nem az apjától. De ti meg akartok engem ölni. mert Ábrahám hitt Istennek. akiknek semmilyen kontroljuk sincs. mert a Fiú szabaddá tett engem. amely a hatása vagy hatalma alá tud engem vonni. Vannak. Én azt mondom. Ha egy olyan tett elkövetésére gyakorolom a szabadságomat. Pál apostol szól arról. mert ő hitt Istennek. de ne váljak semminek a rabjává. amit a ti atyátoktól hallottatok. amit az én Atyámnál láttam.ellenállni mindennek. Fontos tehát. de ti meg akartok ölni. hogy szabadon megtehetek bármit. Lehet. és többé már nem vagyok szabad. az alkoholizmustól. hogy ők Ábrahám utódai volnának.

Amikor meglátogatta unokatestvérét Erzsébetet Júdában. és kétségbe vonják a szűztől való születését. Ez az egyik legerősebb. hanem Ő küldött el engem. nem magamtól jöttem. Mekkora áldás ez neki! De amikor Isten ezt a választást megtette. és végig kellett nézze a halálát. hisz Jézus Istentől született. mert én az Istentõl indultam el. ismerve az anyai szeretet nagyságát. hogy Istentől indultam és tőle jövök. Az Irásokból meggyőződhetünk arról. nem magamtól jöttem. és persze nem hitték. hogy fattyúként született. És ettől kezdve minden nemzetség áldottnak fog hívni. Mária megdicsőülésében olvasható. Nagyon érdekes következtetést vonhatunk le ebből. Egyértelmű és egyenes kijelentés arról. És ha lett volna ilyen. hogy eszköze legyen az Ő Fiának világra hozásában. mert nem volt menekvés. hogy Mária milyen csodálatra méltó jellemű nő volt. Mária az egész folyamatot megállíthatta volna igen gyorsan és egyszerűen. hogy Isten Fia. hogy milyen az anyai szeretet pszichológiája . akkor biztos vagyok benne.közöttük. szeretnétek engem. Amikor látta. odaléphetett volna Pilátus elé. akitől Ő származik. és tõle jövök.” Miért? Mert Isten a lehetséges legnagyobb tiszeteletet és kiváltságot adta meg neki: Isten őt választotta ki arra. ha lett volna földi apja. hogy Jézus Istentől jött.a világon semmi sem múlja felül az anya gyermeke iránti szeretetét –. mostantól fogva boldognak mond engem minden nemzedék. hogy ezt meg is tette volna. téged pedig anyád fattyúként hozott a világra. ahol azt halljuk tőle: „Magasztalja lelkem az Urat. akkor Erzsébet azt mondta neki: „Áldott vagy az asszonyok között. igen bölcsen egy olyan fiatal lányt választott. hogy Mária egyike volt a valaha is élt legkülönlegesebb asszonyoknak.. hanem õ küldött el engem. pszichológiai eredetű bizonyíték arra. és áldott a méhed gyümölcse. Vannak akik. És bárhol olvashatunk róla a Bibliában. azt állítják. hogy minden a Fia ellen szól. mert rátekintett szolgálóleánya megalázott voltára: és íme. hogy Jézus szűztől született. Mi nem paráznaságból születtünk: egy atyánk van. kivéve itt Mi nem paráznaságból születtünk. az én Megtartóm elõtt. és az én lelkem ujjong Isten. és azt mondhatta volna: „Álljon meg a menet. . De nem volt ilyen. megnevezem azt az embert. mindig csodálatra méltó személyiséget fedezhetünk fel benne. Ismerve. És megnevezhette volna Jézus apját. ezért azzal vádolhatták. és keresztre feszítésre ítélik. hogy Mária szűz volt. és biztosan ő volt a legáldottabb közöttük. aki a legkiválóbb jellemmel és erénnyel volt megáldva. hogy a zsidók övön aluli ütést mérnek Jézusra. és tudva. hogy Jézus a Szentlélektől fogantatott. hogy Jézus soha nem mondta azt. ezért nem tudott segíteni. és Krisztus születése egy isteni csoda volt. mert a legfelsőbb hatalom nemzette Jézust. Álljunk csak meg – itt azt mondja. Itt úgy néz ki. A Biblia azt állítja. amikor Krisztus tárgyalása folyt. az Isten.” Jézus így szólt hozzájuk: „Ha az Isten volna a ti Atyátok. Ez Lukács evangéliumának első fejezetében.. ezért Ő Isten Fia. És tovább folytatódik gyönyörű imája. amely jellemének és lekének mélységét mutatja meg.

Miért nem értitek az én beszédemet? Mert hallani sem bírtátok az én igémet. Ti atyátoktól, az ördögtõl származtok, és atyátok kívánságait akarjátok teljesíteni. Embergyilkos volt kezdettõl fogva, és nem állt meg az igazságban, mert nincs benne igazság. Amikor a hazugságot szólja, a magáéból szól, mert hazug, és a hazugság atyja. Mivel pedig én az igazságot mondom, nem hisztek nekem. Közületek ki tud rám bûnt bizonyítani? Ha az igazságot mondom, miért nem hisztek nekem? Aki az Istentõl van, hallja az Isten beszédeit; ti azért nem halljátok, mert nem az Istentõl valók vagytok.” Ez egy igen súlyos dolog. Ti halljátok-e Isten Igéjét, vagy az egész csak egy nagy blabla számotokra? Beszél-e Isten Igéje a szívetekhez? Be tudjátok-e fogadni? Szíven üt-e titeket ez? Felmelegíti-e a szíveteket, táplále-e titeket? Vagy csak valami mellékes dolognak tartjátok az egészet? Nagyon hamar meg lehet tudni, hogy ki a ti atyátok. Aki Istentől van, hallja Isten hangját. Azután így szóltak hozzá a zsidók: „Vajon nem jól mondjuk, hogy samáriai vagy te, és ördög van benned?” Jézus így válaszolt: „Bennem nincsen ördög, ellenben én tisztelem az én Atyámat, ti pedig gyaláztok engem. Én nem keresem a magam dicsõségét: van, aki keresi, és õ majd ítéletet mond. Bizony, bizony, mondom néktek, ha valaki megtartja az én igémet, nem lát halált soha.” Jézus nem engedi őket leugrani a horogról, csak egyre jobban belegabalyítja őket. Ő kész a konfrontációra. Hallani akarjátok az igazságot? Rendben, mondjuk ki! Jézust gyakran félreértették, mert Ő legtöbbször lelki dolgokról beszélt, és ezek az emberek csak anyagiakban tudtak gondolkozni. Van a halálnak egy Bibliai és egy világi megfogalmazása: a humanisztikus, anyagi megközelítés szerint a halál az ember testének és tudatának elválasztása. Ha az EKG-t rákapcsolják valakire, és az egyenes vonalat mutat, majd 24 óra múlva ismét megnézik az EKG-t és még mindig egyenes a vonal, akkor gyakran lekapcsolják az embert a gépi lélegeztetésről, és figyelik az EKG-t.Ha az nem mozdul ki, akkor beállt a klinikai halál. Azt jelenti, hogy az agyműködés teljesen leállt, az ember tudata eltávozott a testéből, tehát ő halott. Lelki értelemben a halál azt jelenti, hogy az én tudatom elválik Istentől. A Biblia azt mondja, hogy ha egy ember csak a vágyaiért él, akkor már halott, annak ellenére, hogy még életben van. Ha az élvezet az istened, akkor a tudatod Istentől elválasztódott, és halott vagy, Isten nincs a tudatodban. Jézus a lelki meghatározásra utal: „Ha valaki megtartja az igémet, akkor soha nem lát halált, nem fog elválasztódni a tudata Istentől. Lehet, hogy a tudatom elhagyja azt az öreg testet, de nem leszek halott, akkor leszek csak Isten tudatában igazán, mert ott leszek az Ő jelenlétében.

ha valaki megtartja az én igémet, nem lát halált soha. Teljes szívemből hiszem ezt, és tudom, hogy egy napon a tudatom el fogja hagyni ezt a testet, és az emberek azt fogják olvasni az újságban, hogy Chuck Smith meghalt. De ez elég gyatra következtetés, a legkevesebb az, hogy pontatlan. A helyes tudósítás úgy szólna, hogy: Chuck Smith elköltözött az ő elhasznált sátrából egy gyönyörű, új villába. Nem leszek halott, hanem igencsak élő leszek Isten örökkévaló jelenlétében. Tudjuk pedig, hogy ha földi sátorunk összeomlik, van Istentõl készített hajlékunk, nem kézzel csinált, hanem örökkévaló mennyei házunk. Azért sóhajtozunk ebben a testben, mivel vágyakozunk felölteni rá mennybõl való hajlékunkat,... De bizakodunk, és inkább szeretnénk kiköltözni a testbõl, és hazaköltözni az Úrhoz. Egy napon tehát elköltözöm, de nem halok meg. A zsidók ezt mondták neki: „Most már tudjuk, hogy ördög van benned. Ábrahám meghalt, a próféták is meghaltak, te pedig azt mondod: Ha valaki megtartja az én igémet, az nem ízleli meg a halált soha. A zsidók téves következtetése Ábrahámról. Emlékeztek, amikor Jézus a szaducceusokhoz beszélt, akik nem hittek a feltámadásban, a lélekben, az angyalokban, és azt kérdezte tőlük, hogy miként lehet, hogy Isten ezt mondta Mózesnek: Én vagyok Ábrahám Istene, Izsák Istene és Jákób Istene? Az Isten nem a holtak Istene, hanem az élõké.” Ábrahám igencsak élt, és ő vigasztalta azokat, akik a Messiást várták. Lukács 16.-ik fejezetében: A szegény embert az angyal Ábrahám kebelére vitte, aki vigasztalta azokat akik vártak. Te nagyobb vagy atyánknál, Ábrahámnál, aki meghalt? A próféták is meghaltak! Kinek tartod magadat?” Jézus így válaszolt: „Ha én dicsõíteném magamat, a dicsõségem semmi volna: az én Atyám az, aki megdicsõít engem, akirõl ti azt mondjátok, hogy a ti Istenetek, pedig nem ismeritek õt; én azonban ismerem. Ha azt mondanám, hogy nem ismerem, hozzátok hasonlóvá, hazuggá lennék; de én ismerem õt, és megtartom az õ igéjét. Ábrahám, a ti atyátok ujjongott azon, hogy megláthatja az én napomat: meg is látta, és örült is.” A zsidók erre ezt mondták neki: „Ötvenéves sem vagy, és láttad Ábrahámot?” Jézus így felelt nekik: „Bizony, bizony, mondom néktek, mielõtt Ábrahám lett volna: én vagyok.” Ennyi! Ez a világos és nyílt kijelentés az Ő Istenségéről. Az örökkévaló Isten nevét használja itt. Amikor Mózes azt kérdezte, hogy mit mondjak nekik, ki mondta ezt nekem, Isten azt válaszolta: „Vagyok, aki vagyok – küldött téged.” A név, amely Isten örökkévaló természetét fejezi ki. A zsidók megértették, hogy mit állít magáról, mert Erre köveket ragadtak, hogy megkövezzék, de Jézus elrejtõzött, és kiment a templomból.

Mikor láthatta Őt Ábrahám? Igencsak lehetséges, hogy ez az utalás Melkisédekre vonatkozik, aki az Ószövetségben szerepel. Amikor Ábrahám visszatért az öt király fölött aratott győzelme után, Sálem, a béke királya jött vele szembe, és kenyeret és bort adott neki. Ábrahám a zsákmánya tizedét adta oda neki. Ezt a papot, Melkisédeket a Magasságos Isten papjának nevezi az Ótestamentum. Igen valószínű, hogy Melkisédek az Ótestamentumban Isten megjelenítése lehet Jézus Krisztusban. Más bizonyíték is van arra, hogy Melkisédek Jézus Krisztus volt, mert azt írja róla a Biblia, hogy nincs lejegyezve a családfája, nem a léviták közül való volt, mert Lévi még akkor meg sem született. Lévi Ábrahám leszármazottja volt, akitől aztán a papok nemzetsége származott később. Van még egy másik lehetőség, hogy amikor az Úr angyala elindult Szodoma elpusztítására, ha figyelmesen olvassátok a szöveget, rájöhettek, hogy Ábrahám Istennel/Jézussal beszélgetett, amint közbenjárt a város megmentéséért: „Mi van, ha 50 igaz embert találunk a városban, elpusztítod az igazakat?...” Lehet, hogy itt látta Ábrahám Jézust, és örült, hogy az Ő napját látja. Jézus a kezdetektől fogva létezett, és az Ótestamentum ideje alatt is megnyilatkozott. 88 perc

akiknek a betegségük már születésük óta adott volt. Senki nem szenvedhet így. Jelenleg viszont az Isten magához akarja vonzani az embereket. A Sátán kísértette őt azért. Ezekben az időkben a rabbik Plátótól. aki ugyanolyan bűnt követett volna el. Az evangéliumokban ez az egyetlen lejegyzett eset. mert azt állította. hanem hogy a világot megváltsam”. De el fog jönni az idő. „Isten megbüntet azért. a szükség azért jön ránk. Jelenleg nincs érvényben ilyen ok okozati összefüggésben történő ítélkezés. akinek a betegsége születése óta megvolt. hogy elítéljem a világot. arról. ugyanazt az ítéletet kellene kapja érte.JÁNOS EVANGÉLIUMA 9-10. mert valami rosszat tettem. Egyesek jó szellemek voltak. Amikor Jézus továbbment. Ezért minden ember. Sokan ebben hittek is. hogy Istennek bebizonyítsa. hogy nem Isten ítélete miatt szenvedett annyit Jób. De mivel Jób teljes történetét ismerjük a Bibliából. hogy Jób el fog bukni. amely olyanokat érintett. hogy a gyerek akkor is bűnbe eshetett. amikor Jézus egy olyan embert gyógyított meg. hogy testi formát ölthessenek. meglátott egy születése óta vak embert. Jézus megmondta. Érdekes. „Biztosan valami szörnyűséget tettél ember. Ezért eltávozott onnan. ki vétkezett: ez vagy a szülei. amikor Isten igazságosan fog ítélni mindenkit. Ha ez így lenne. csak valld meg Istennek. a nagy görög filozófustól kölcsönözték azt a gondolatot. ha valamiben vétkezünk. ezért megértjük. én vagyok”. Az Apostolok cselekedeteiben is volt néhány olyan gyógyítás. hogy a nehézség. és ez a mormonok tanításával is egyezik. hogy sokszor azt gondoljuk. amikor még az anyja méhében volt. . hogy az emberek már születésük előtt lélekként léteztek.-IK FEJEZET Az előző fejezet végén Jézust a zsidók majdnem megkövezték. Tanítványai megkérdezték tõle: „Mester. mások pedig rosszak.” Úgy gondoljuk. és ezért tették fel ezt a kérdést Jézusnak a tanítványok. hogy ártatlan vagy. hogy „Nem azért jöttem. hogy vakon született?” Voltak olyanok. akik a születés előtti bűnről tanítottak. hacsak nem valami gonosz ember. ne próbáld elhitetni velünk. hogy „mielőtt Ábrahám volt. a fájdalom. mert Isten így büntet minket a rossz tetteinkért. és vártak arra. A Jóbot vigasztaló embereknek is hasonló hozzáállásuk volt Jób megpróbáltatásaihoz. és ezzel véget fog érni. Miért húzod tovább a nyomorúságodat. akkor az Istennek igazságosnak kellene lenni ezzel az ítéletformával kapcsolatban. és nem is az általa elkövetett bűn miatt. hogy az Isten közvetlen módon büntet meg minket akkor.

amelyet be kellett csatolni. ha becsatoltad a cipődet. hogy nyilvánvalóak legyenek rajta Isten cselekedetei. aki elküldött engem.” . a világ világossága vagyok. hogy vakon született?” Jézus így válaszolt: „Nem õ vétkezett. hogy szombaton sarat csináljon valaki.Jézus azt válaszolta: „Menj utadra” – és a szemei megnyíltak és látott.Tanítványai megkérdezték tõle: „Mester. ki vétkezett: ez vagy a szülei. Még olyan cipőt sem lehetett szombaton felvenni. mintha fák járnának körülöttem. hogy „Látsz-e most már?” – „Csak egy kicsit. hogy az ember azért született vakon. majd így szólt hozzá: „Menj el. és már látott. és megkérdezte. hogy elég lett volna csak egyetlen szót szóljon. így szóltak: „Nem õ az. mert szombaton meggyógyította a sánta embert a bethesdai tónál. és a földre köpött. A törvény ellen való tett volt az is. Nekünk . ezeket a fordítók teszik hozzá. és minden nagyon homályos” – Jézus ismét megérintette a szemeit és amikor ismét kinyitotta. De õ kijelentette: „Én vagyok az. Az eredeti görög szövegben nincs semmiféle pont. Most pedig ahelyett hogy csak szólna. aki itt szokott ülni és koldulni?” Egyesek azt mondták. Hasonló értelmetlen törvénymagyarázatok miatt Jézusnak ezen cselekedete is a szombat nap törvényének megszegését jelentette. mert a másik vak embert is csak a szavain keresztül gyógyította meg Jerikóban.ami azt jelenti: küldött.” Amíg a világban vagyok. nem is a szülei. Nem az Isten tervezte el azt.” Ezt mondta. Ez egy hibás értelmezés. vagy csak ráhelyezné a kezét a szemére egy igen érdekes dolgot csinál. mert még az is munkának számított. Ezúttal szerintem a helyes értelmezés szerint pontot kell tenni a „Nem ő vétkezett. és azok. hogy értelmet adjanak a szövegnek.” – után.amíg nappal van . mert azt sugallja. hogy nem. hogy aztán Jézus hősként meggyógyíthassa őt. Szerintem nem helyes a fordítás Jézus válaszában. hogy koldus volt. akik már nagyon fenték rá a fogukat. amikor senki sem munkálkodhat. de ez nagyon érdekes.annak a cselekedeteit kell végeznünk. hogy ez az. mert tudom. Egy másik vak embernek Jézus megérintette a szemeit. vessző vagy egyéb mondatjel. hogy ő így szülessen csak azért. Azután egy új gondolat kezdődik: „Azért. nem is a szülei. hogy „Mit szeretnél?” – „Hogy visszakapjam a szemem világát” . Az pedig elment. mások pedig azt. megmosakodott. csak hasonlít hozzá. Megkérdezte tőle. sarat csinált a nyállal. hogy nyilvánvalóvá legyenek rajta Isten cselekedetei. hogy az Isten cselekedhesse a jót az ő életében. én az Atya munkáját kell végezzem. mosakodj meg a Siloám-tavában” .de úgy látom. hogy Ő további zavart akar okozni a vallási vezetőknek. és rákente a sarat a vakon született ember szemeire. amikor visszatért. Szerintetek miért tette ezt Jézus? Nem tudom rá a választ. akik látták azelõtt. A szomszédok pedig. tisztán látott. Lehet. hanem azért van ez így. Mert eljön az éjszaka.

hogy kicsoda Jézus.” Figyeljük meg. Ezért mondták a szülei: „Nagykorú már. mivel a zsidók már megegyeztek abban. Az előzőekben az mondta róla. Megmenthettél egy életet. és megjött a látása.” Odahívták tehát másodszor is a nemrég még vak embert. hogy vakon született? Akkor hogyan lehetséges. de nem kezelhettél senkit semmilyen betegségében szombat napon. Õ ezt mondta nekik: „Sarat tett a szemeimre. hogy ha valaki Krisztusnak vallja õt. hogy az ember. és hogy ki nyitotta meg a szemét. mert nem tartja meg a szombatot. Megkérdezték tõle: „Hol van õ?” „Nem tudom” . hogyan jött meg a látása. de akkor már túl késő volt. nem engedhettél rá hideg vizet. és most látok. miként mondja el lépésről lépésre. Egyet tudok: bár vak voltam. hogy egy Jézus nevű ember gyógyította meg. azt nem tudjuk. hogy most lát?” Szülei pedig így válaszoltak: „Azt tudjuk. most látok. hogy vak volt. mert féltek a zsidóktól. Most még csak azt tudja. hanem szenvedened kellett. megmosakodtam. hogy megnyitotta szemedet?” Õ azt mondta.” Ekkor megkérdezték tõle: „Mit tett veled? Hogyan nyitotta meg a szemedet?” . és hogy vakon született. Az a nap pedig. és megnyitotta a szemét. amelyen Jézus a sarat csinálta. és mosakodj meg. de hogy most mimódon lát. Tõle kérdezzétek meg. Semmiféle gyógyítási műveletet nem lehetett aznap végezni. azt ki kell zárni a zsinagógából. A zsidók azonban nem hitték el róla. hogy egy Jézus nevű ember. és most látok. akit Jézusnak hívnak. megkente a szemeimet. és meg nem kérdezték tõlük: „A ti fiatok ez.Erre ezt kérdezték tõle: „Akkor hogyan nyílt meg a szemed?” Õ így válaszolt: „Az az ember. szombat volt.” Erre a farizeusok közül néhányan ezt mondták: „Nem Istentõl való ez az ember. mert az gyógyító hatású volt. mert gyógyítani sem szabadott szombaton. Ezért ismét a vakhoz fordultak: „Te mit mondasz õróla. amíg oda nem hívták a szüleit. hogy Ő egy próféta. most kijeleni. amíg a szombatnak vége volt és utána kezdhetted a gyógyítást. Elmentem tehát. Jézus két szombat napi törvényt is megszegett. aztán megmosakodtam. hogy ez az ember bûnös. hogy próféta.” Mások így szóltak: „Hogyan tehetne bûnös ember ilyen jeleket?” És meghasonlás támadt köztük. akirõl azt állítjátok. Ha elvágtad a sarkadat. majd õ beszél önmagáról. hogy ez a mi fiunk. azt sem tudjuk. tõle kérdezzétek meg. nem tudom.” Erre õ így válaszolt: „Hogy bûnös-e. Ekkor a farizeusok is megkérdezték tõle.felelte. sarat csinált. és azt mondta nekem: Menj a Siloámhoz. nagykorú már. Ezt a nemrég még vak embert a farizeusok elé vezették.” Ezt azért mondták a szülei. és ezt mondták neki: „Dicsõítsd az Istent: mi tudjuk.

aki Isten gyermeke vagyok. ahogy Dávid is mondta. a füle sem nehéz a hallásra. Szerintük az ember vaksága az ő bűnének következménye volt. Isten együttérző és kegyelmes. Jézus megmondta. . azt meghallgatja.” Az ember így válaszolt nekik: „Ebben az a csodálatos. mégis megnyitotta a szememet. Ézsaiás 59. Ha õ nem volna Istentõl való. Örök idõk óta nem hallotta senki. hogy amit Jézus mondott az nem igaz. de nem lehet azt állítani. Viszont ha én. akkor az Úr nem hallja meg azt az imát. hogy Isten nem hallgatja meg a bűnösök imáját. Isten igenis meghallgatja a bűnösöket. És kiközösítették. még szemét sem akarta az égre emelni. Sokan ezt a verset Biblia alaptanításként kezelték: „Tudjuk. hogy honnan való. hogy az Isten nem hallgat meg bűnösöket”. De ezt a verset innen kiragadva nem lehet azt állítani. hogy Mózeshez szólt az Isten. Mondom nektek. Tudjuk. hogy Isten nem hallja meg a bűnösöket. De a füle a bűnösök számára is nyitva áll. hogy valaki megnyitotta volna egy vakon született ember szemét. Isten meghallotta a bűnös imáját. ez az ő kegyelmének megnyilvánulása. hogy az Úr füle nyitva áll az igazak előtt és meghallja a kiáltásukat. hogy az Isten nem hallgat meg bûnösöket. hogy Isten nem hallgatja meg a bűnösök imáját – de ez nem így van. mert ez egy meg nem tért volt vak ember és a farizeusok közti beszélgetés része. hanem a mellét verve így szólt: Isten.” Erre így feleltek neki: „Te mindenestõl bûnben születtél. és az õ akaratát cselekszi. semmit sem tudott volna tenni. Meghallgatja-e Isten a bűnösök imáját? Hogyan fogadtad be Őt az életedbe? Ha nem hallaná meg Isten a bűnösök imáját. és ezt mondták: „Te vagy az õ tanítványa. A bűn elválaszthat Istentől téged. de a bűneid elválasztanak Istentől”. de errõl azt sem tudjuk. akkor egyikünk sem lenne megtérve. hogy A vámszedõ pedig távol állva.Õ így válaszolt: „Megmondtam már nektek. hogy ti nem tudjátok. mert a Biblia nem támasztja ezt alá. és te tanítasz minket?” A farizeusok úgy okoskodtak. Mi tudjuk. Miért akarjátok ismét hallani? Talán ti is a tanítványai akartok lenni?” Megszidták. imám közben bűnös gondolatokat engedek a szívemben. mi a Mózes tanítványai vagyunk.ik fejezete szerint „Isten keze nem rövid a szabadításra. légy irgalmas nekem. amikor azok Isten kegyelméért és segítségéért esedeznek. Sokan mégis ez alapján azt állítják. amelyet akkoriban sokan így gondoltak. bûnösnek. Az ember itt nem egy bibliai alapigazságot. honnan való. Azt is olvashatjuk. hogy nem követett ő el bűnt. ez megigazulva ment haza. de nem hallgattatok rám. de a farizeusok mégis ezt feltételezték róla. de ha valaki istenfélõ. amikor imádkoznak. hanem egy olyan gondolatot közöl. Jézus mondta.

hogy akik nem látnak. hogy látnak. hogy miként terelik este a juhokat az akolba. mint az. mely szerint „Senki sem olyan vak. Jézus azt mondta: „Én vagyok az út.” Van egy mondás. hogy kiközösítették. hogy vallásoskodsz. Senki sem jöhet az Atyához csak énáltalam. kiutasították. hogy mindenkinél jobban értik az Irásokat. nem lenne bûnötök. hogy elmenjenek? A pásztor azt válaszolta: „Én vagyok . mondom néktek: aki nem az ajtón megy be a juhok aklába. Ez a negyedik fejezetben történt beszélgetésre emlékeztet. ahol azok biztonságban vannak. igen nagy kulturális ismeretre tett szert az ottani emberek köreiben. Jézus pedig ezt mondta: „Én ítéletre jöttem e világra. kijelent nekünk mindent. aki veled beszélek. megkérdezte tõle: „Hiszel te az Emberfiában?” Õ így válaszolt: „Ki az. hogy ezen nincs semmilyen ajtó. az tolvaj és rabló.” Meghallották ezt azok a farizeusok. aki elmagyarázta neki. Ha a jó cselekedeteid alapján akarsz bejutni a mennyországba. A tizedik fejezet folytatása ennek az eseménysorozatnak. én vagyok az út – mondja Jézus. Smith azt mondta neki. Ők azt állították.” Dr. hogy valóban meglássák a valóságot. azt állították. Később kijelenti. hogy egy napon egy pásztorral beszélgetett. az élet. de nem mentek ki a fényre. hanem másfelõl hatol be. az egy rabló. És a farizeusok birtokolták a tudást. látták a fényt. ha úgy akarsz oda jutni. Ha egy ember bármely más úton akar jönni. és ezt kérdezték tõle: „Talán mi is vakok vagyunk?” Jézus ezt mondta nekik: „Ha vakok volnátok. az igazság. õ az. Ez volt a helyzet a farizeusokkal is. lássanak.” És leborulva imádta õt. mégis visszautasították azt. Uram.” Erre az ember így szólt: „Hiszek. Uram. Egy lenyűgöző könyvet írt biblikus háttérrel. Jézus azt mondja: „Bizony. megmarad a bûnötök. és aki veled beszél.Meghallotta Jézus. aki nagyon sokat utazott a Szentföldön éveken keresztül. Adam Smith. hogy eljön a Messiás. akit Krisztusnak neveznek. és amikor találkozott vele. Az embert a tudása alapján fogják megítélni. mivel azonban most azt mondjátok: látunk.” Ezt a meggyógyított embert kiközösítette a szervezett vallás világa. hogy higgyek benne?” Jézus így felelt neki: „Látod õt. és beszámol arról. akik a közelében voltak. amikor Jézus a szamáriai asszonnyal beszélgetett a kútnál: Az asszony így felelt: „Tudom. aki nem akar látni”. de Jézus megtalálta és magához vette. és amikor eljön. vakká legyenek. akkor ez soha nem fog sikerülni. bizony. Dr. hogy Ő maga az ajtó. hogyan tudják megakadályozni a juhokat abban. és akik látnak.” Jézus ezt mondta neki: „Én vagyok az.

mert ismerik a hangját. hogy az Ő juha vagy-e vagy sem? Abból. azokat el is hívta. Idegent pedig nem követnek. hanem elfutnak tõle. akkor nem vagy az Ővé. Akikrõl pedig ezt eleve elrendelte. mind egyformák.-ik fejezetében azt írja Pál Mert akiket eleve kiválasztott. akik az Ő juhai és azok akik nem. hogy hasonlókká legyenek Fia képéhez. és akiket elhívott Annak ellenére. Számomra minden juh egyformának tűnik. Füttyent egyet és a puli rögtön utánaered és visszatereli azt a nyájhoz. Az ő juhai ismerték a szavát. a juhok nem követnének téged. . de csak a saját juhai fogják követni őt. Hiába próbálnád utánozni azt a hangot. ha nem. Mikor a pásztor hívja a juhokat. de õk nem értették. de a pásztor aki őrzi őket. Ha egyszer már minden juh ben van.” A pásztor nem is ismerte a Bibliát. hogy mindenki hallja a hívását. Ha igen. Figyeltem a juhokat a domboldalon. odaállt az ajtóhoz és hívta őket. akkor lefekszem a nyilás elé és itt alszom. Egyetlen juh sem jöhet ki és egyetlen farkas sem mehet be. A Róma 8. Azok. a maga juhait pedig nevükön szólítja és kivezeti. hogy válaszoltál-e a hívására. de a juhok nem is hallgattak rájuk. Ennek ajtót nyit az ajtóõr.” Mindezt lelki párhúzamba állítva. elõttük jár. Amikor a maga juhait mind kivezeti. akkor az Ő juha vagy. azokról eleve el is rendelte. mit jelent.” Jézus erről az akolról beszélt.az ajtó. és reggel amikor a pásztor ki akarta vezetni őket a legelőre. Ilyen egyszerű. kijöttek a többiek közül és követték őt. Honnan tudhatod. ha a juhai közül egy el akarna kóborolni. a világ kétféle emberből áll. a nevükön szólítja őket akkor. Ő ismeri a juhait és a nevükön szólítja őket. és a juhok hallgatnak a hangjára. Igy ismer téged is a mennyei Pásztorod. mind tolvaj és rabló. amikor azt mondja: de aki az ajtón megy be. nem onnan ihlette a szavait. mégis csak az Ő juhai válaszolnak. csak akkor. ha keresztülmegy rajtam. hogy „Én vagyok az ajtó. hogy õ legyen az elsõszülött sok testvér között. de mégis azt mondta. Aki énelõttem jött. Ezt a példázatot mondta nekik Jézus. mondom néktek: én vagyok a juhok ajtaja. amit mondott nekik. Jézus tehát így szólt hozzájuk: „Bizony. a neveden szólít. minden juh hallja az ő hívó hangját. Este több juh csordát is bevezettek az akolba. és a juhok követik. mert az idegenek hangját nem ismerik. az a juhok pásztora. éjszaka összekeveredtek. mert ismerik a pásztoruk hangját és csak neki engedelmeskednek. bizony.

amint megpróbálja Istent elérni. A vallásos rendszerek mind arról szólnak. . ez azonnal nyílvánvalóvá válik. akkor a Földet jelképező körön levő emberhez egy mennyből lenyúló kezet rajzolnék. A kereszténység Isten törekvése arra. sõt bõségben éljenek. Az ember a Földről indul ki. megtartatik. egy felemelt kezű embert rajzolnék a körre. Ő arra a velejéig rohadt vallásos rendszerre utal. hogy életük legyen. Amikor Jákób menekült a testvére. hogy elérje az embert. Ha a kereszténység rajzát kellene elkészítsem. Amikor reggel felkelt hatalmas lelkesedéssel mondta: „Valóban az Úr van e helyen. hogy lopjon. Mekkora ellentét a vallási rendszerek és a kereszténység között! Sajnos a kereszténységet gyakran a világ egyik vallásának tüntetik fel. megpróbálták az embert a munkálkodásán keresztül eljuttatni Istenhez. Én vagyok az ajtó. de én nem tudtam. sziklás. Ha egy rajzot kellene készítsek. és én nem tudtam. ezért elaludt. Én vagyok az ajtó: ha valaki rajtam át megy be. Ha tanulmányozzuk a vallási rendszereket és összehasonlítjuk azokat a kereszténységel. A judaista vallási rendszer nem fog Istenhez eljutni. hogy aki előtte jött az tolvaj és rabló. fáradtan. akkor egy kört rajzolnék. Az angyalok pedig le és fel jártak ezen a létrán a mennyország és a föld között. tele aggodalommal és fájdalommal. De most már tudom. Ézsau elől és Bételbe érkezett. hogy a vallásokat egytől egyik az a törekvés jellemzi.Itt nem Mózesre vagy Illésre utal. amelyet párnaként használt.” Figyeljük meg az igeidők használatát: Az Úr itt van. a farizeusok ostoba törvényeskedését támadta itt Jézus. A tolvaj csak azért jön. De a kereszténység nagyon távol áll egy vallási rendszertől. öljön és pusztítson Pontosan ezt fogják a tévtanítások. a végtelenig. akkor még nem voltam tudatában Isten jelenlétének. amikor azt mondja. Nem tudtam akkor. mondja Jézus. Az este. és megpróbál elérni a mennyországig. egy más utat kerestek Istenhez. amivé a judaizmus vált ekkorra. terméketlen terület. hogy az ember el akarja érni Istent. Lopni és rabolni fognak és végül pedig elpusztítanak. amely a földtől az égig ért és az Úr a létra tetején állt. az bejár és kijár. Lehetetlen. téves vallási rendszerek okozni az emberek számára. De Jézus azt miondta: én azért jöttem. Álmában egy létrát látott. amikor ideérkeztem félelemben. amely a vallást jelképezi. De bármilyen magasra is nyújtózól. Az alapvető különbség abban áll. nem tudsz kinyúlni a végesből a végtelenbe. talált egy nagy követ. csak rajtam keresztül. és mivel nagyon kimerült a menekülés közben. hogy az ember miként próbál hídat építeni Istenig. amely a Földet jelképezi. de most már tudom. Istenig. és legelõre talál. Ez a hely egy elhagyatott.

Hited kell legyen ahhoz. „Akiben a Fiú van. amelyet Isten elrendelt számodra. és a létra én vagyok. hogy elérje a végest. akkor az igazi kereszténység meghalt. Jézus megmutatja az utat és azt mondja. hogy Isten elfogadjon téged. hogy Isten elfogadjon téged. sõt bõségben éljenek. hogy semmilyen munkálkodáson keresztül sem fog Isten elfogadni téged: ezek mind szennyes rongyok az Ő szemében. annak nincs örök élete. „Én vagyok a jó pásztor. Átalakult egy külsőséggé. hogy a tanítása szerint éljünk. mert Ő azt akarja. hogy Isten szemében elfogadható legyél. de a vallással hatalmas problémáim vannak. akiben nincs a Fiú. és erőt ad ahoz. ha azt akarod. Meglátjátok. hogy felérjen a mennybe. hogy láttalak a fügefa alatt. amikor először hívta a tanítványait azt mondta nekik: „Miért csodálkoztok azon.A vallás ezt a létrát a földről kiindulva kezdi építeni. hogy Isten elfogadhasson téged. hogy olyan dolgot tegyünk meg. élettelenek. amit saját erőnkből nem tudunk. hogy elég jó kell legyél ahhoz. mert a végtelen Isten le tud nyúlni. Az egyetlen út arra. hogy megnyílik a menny és az angyalok le és felszálnak az Emberfiára. hogy a mennyország megnyílik és Isten lenyúl és építi a létrát. hogy olyan életet élhess. Csak a kereszténység pumpálja beléd Isten erejét. Mekkorákat hazudik Sátán a keresztény élettel kapcsolatban. A vallásos rendszereknek egytől egyig megvan az a kötelesség és munka-rendszere. Sajnos igen sikeresen tette ezt. hogy így kell éljél. akik csak külsőségekben tisztelték Istent. ami nem fordulhat elő. A vallás rámutat valamire és azt mondja. hogy a kereszténységet vallássá változtassa. hogy bőségben éljünk az Atyával való kapcsolatunkban. akkor Ő bennünk fog lakozni. amelyen keresztül az ember elérhet Istenhez. amint Pál még abban az időben is felhívta azokra a figyelmet. amely segítene abban. A kerszténység esetében ez fordítva van: a végtelen elérte a végest. de ha hiszünk Őbenne. Ettől kezdve meglátjátok. A vallás azt állítja. élete van. A véges akarja elérni a végtelent. Nagyon sok helyen a kereszténység vallássá alakult át és amikor ez az átalakulás megvalósult. de nem ad segítséget abban. . A kereszténység azt állítja. hogy azt mondtam.” Mit mondott ezzel? Én vagyok Jákob lajtorjája. Én vagyok az út Istenhez. de erőtlenek voltak. Nem megigazulást kereső cselekedeteken keresztül. átveszi az irányításunkat. hogy Isten elfogadjon téged. hogy nem lehetsz elég jó ahhoz.” Jézus azt mondta: én azért jöttem. hogy életük legyen. A Sátán munkája volt az. A jó pásztor életét adja a juhokért. hanem hit által fog az ember Isten elé kerülni. hogy Ő elfogadjon téged a Fia által lehetséges. Ennél sokkal nagyobb dolgokat is fogtok látni. hogy nem tudjuk magunk megcsinálni. amelynek meg kell feleljél ahhoz. hogy úgy tudjál élni. a kereszténység azt állítja. Jézus. Ezt én el is tudom fogadni. akit Isten készített. Egyetlen vallás sem biztosítja azt az erőt számodra.

valamint. Azért jött hozzám. elhagyja a juhokat. Csak azt akarják. amit ők akarnak hallani. és én nem lennék senki bérese. Manapság az a helyzet. Jézus azt mondta Péternek: „Etesd a juhaimat”. hogy lehetőséget ad arra. amelyekben a cselszövevényeiket írják bele. ahol prédikált egyet és az embereknek nagyon tetszett. Mosolyogtam és azt kérdeztem. hogy mi a különbség a valódi pásztor és a béres között. a farkas pedig elragadja és elszéleszti õket. hogy ne fogadja el azt. . Jézus rámutat arra. azt csináld. hogy akár teljesen ingyen. hogy etessem Isten nyáját. hanem bérest. Egy fiatal lelkipásztor egyszer odajött hozzám. hogy azt mondd majd.Aki béres és nem pásztor. szereti a nyájat. az életét is odaadná értük. amelyeket ő be kell tartson. Ők nem pásztort keresnek. A pásztor ismeri a juhait. hogy a fizetésem felét vissza tudom adni a gyülekezetnek minden évben. és elfut. mert egy gyülekezet felkérte. hogy mik a szabályok. A pásztor fő foglalatossága az. az életem. akinek a juhok nem tulajdonai. mert ő csak egy béres – miért várhatnánk többet tőle? A többi vallás mind béresként viselkedik. Aztán találkozott a gyülekezet vezetőivel. A fiam azt kérdezte. Visszaadod a fizetésed felét. hogy ők nem pásztort keresnek. Én arra bátorítottam őt. mert csak béres. hogy jobban megfejhessék a nyájat. már régen nyugdíjba vonulhattál volna. hogy legyen az lelkipásztoruk. hogy etesse a nyájat. hogy milyen új módszert találjanak ki arra.” Isten nagyon megáldott minket. miért nem vonulsz vissza és miért nem élsz nyugalomban és bőségben? Miért hajtasz annyira még mindig? Már nincs erre szükséged. és nem törõdik a juhokkal. fizetés nélkül is itt volnék veletek. hogy nagyon sok béres található a templom emberei között. A béres viszont veszély esetén elfut. a szerelmem. ahol növekedni tudnak. látja a farkast jönni. Annyira szeretem. jó legelőkre terelje azt. Nagyon dicsőséges kiváltság látni azt. és ezen áldások miatt köszönöm Istennek. amit ők mondanak. a pásztort sokkal inkább. Fefogadnak téged arra. mert ők béresek. hogy akkor meg mit fogok csinálni? Ez a szívem. Hatalmas pénzeket költenek arra. hogy még több pénzt csikarjanak ki az emberektől. hanem bérest. Elfutnak és ott hagynak téged a farkasok prédájának. hogy apa miért prédikálsz még mindig. Elment hát a gyülekezetbe. Péter azt írta: „Etessétek az Isten nyáját. hogy mennyi lesz a fizetése és mik lesznek a kötelességei. hogy megfejjék Isten nyáját. akik szétszaggatják és szétszélesztik a nyájat. A bérest nem nagyon érdekli a juhnyáj. amit elképzelni sem tudtunk azelőtt. Azt mondtam neki. megáldotta azokat a befektetéseket amelyeket elindítottuk. mert nem tudta. A szolgáltatásaim nem eladók. hogy elfogadja-e vagy ne a felkérést. A béres azért fut el. Olyan bőséget hozott ránk. hogy légy a lelkipásztoruk. hogy profikkal megírassák azokat a leveleket. Nem nagyon érdekli őket a nyáj. akik elmondták neki. Éjszakánként azon törik a fejüket.

de nagyon menőnek tűnik. ing és nyakkendő. Az egzisztencialista filozófia egyik legszomorúbb mellékterméke az. Más juhaim is vannak nekem. és az enyéim ismernek engem. Itt egy szem. mert Istennek tartozom elszámolással. Nézed a képet és valaki melletted állva megjegyzi: „Oh. Utána pedig címet is ad a festménynek: Naplemente a Grand Canyon felett. mert a melletted levő ezt egészen másként értelmezheti. ott egy sarok. Aki minden emberek által emelt akadályt lerombol. nincs görög. Ő a közös nevező. hogy ingyen adhassuk tovább. hogy valami igaz-e vagy nem. ugye milyen gyönyörű!” Azt kérdezed magadban. Van amikor meghívnak emberek. aki az összes költségemet állja – nem kérek semmilyen honoráriumot. barbár vagy pogány. nem zsidókról beszél. Én vagyok a jó pásztor. mert senki sem tudja megérteni a dolgot. egy pásztor. mert ők maguk sem tudják. A főhős elsétál az úton lefelé és nem tudod. az Ő pásztora vagyok. Nem vagyok béres. az hogy te magad fejezd be a történetet. és hallgatni is fognak a hangomra: és akkor lesz egy nyáj. De ez az igazság csak számodra lesz az. hogy te személyesen milyen tapasztalatokat szerzel. én ismerem az enyéimet. amely onnan lefolyt. mert ez az egzisztencialista filozófia kifejeződése – mindenki a maga számára kell értelmezze a dolgokat. hogy nincs egy közös igazság alap. Mekkor áldás az. Szerintem gyakran ez az írók szenilitását is kifejezi. az Ő szolgája vagyok. amibe helyezett. hanem mind egyformák vagyunk Krisztusban. hogy megkülönböztessék magukat másoktól. A megoldás nélküliség a lényeg. majd felvett vola egy kék labdát és odavágta volna néhányszor a vászonhoz. hogy kiveszi-e a revolverét és fejbe lövi-e magát. hogy beszéljek különböző dolgokról és azt kérdezik. . mind egyek vagy Őbenne. A modern művészet az egzisztencialista filozófia kifejeződése. hogy hazamegy és kibékül a feleségével és boldogan élnek. Rövid haj vagy hosszú. csak az számít. mintha valaki egy vödör festéket ráloccsantott volna a vászonra. hogy az embert elszigeteli. Itt rólunk. amíg meg nem halnak. hogy ez egy kiemelkedő darab. hogy mennyi a honorárium. Akárcsak Pál. Köszönöm Istennek ezt a poziciót. hogy egy nagyon gazdag Apám van. mert Krisztusban nincs zsidó. én is úgy ismerem az Atyát: és én életemet adom a juhokért. aki a nyájat eteti. vagy lehet. A történetek is úgy érnek véget. ezért egyedül el vagy szigetelve a többiektől. amelyet azért építettek. hogy nincs igazán megoldásuk. mert mind egyek vagyunk Őbenne. A festmény úgy néz ki. és ezek alapján te magad döntöd el. az Ő munkáját végzem.hogy miként munkálkodik Isten. amelyek nem ebbõl az akolból valók: azokat is vezetnem kell. majd egy kéz a kép sarokában ledobva – klasszikus művészet! Én meg nem látok semmit sehol! De pontosan ez a lényeg. Azt állítja. Mindenki magának kell értelmezze ezeket. hogy mit láthatnak ezek ebben? A kritikusok kijelentik. én sem vagyok megvehető egyetlen ember által sem. hogy ingyen kapjuk azért. hogy mit is akarnak mondani. Nincs előkelőség. amit kérsz? Hatalmas élvezet azt mondani. ahogyan az Atya ismer engem.

Vajon meg tudja-e nyitni az ördög a vakok szemét?” Ezen a ponton egy igen éles határ választotta el az egyik csoportot a másiktól. Ismét meghasonlás támadt a zsidók között e beszédek miatt. Amikor eljött a templomszentelés ünnepe. de Jézus tudja. a következő vers eseményei két hónappal később. a görög Antiochus általi megszentségtelenítést követte.-én. Ekkor körülvették a zsidók. Senki sem veheti el tõlem: én magamtól adom oda. hogy ismét visszavegyem: ezt a küldetést kaptam az én Atyámtól. hogy „Én vagyok az igazság”. hogy odaadjam. A decemberi események szintén Jeruzsálemben történnek. Ő küldte el a lelkét és azt mondta: „Atyám. Ez a saját kis szigetemre száműz engem és senki nem érzi azt.” Bebizonyította. amely a szíriai vezető. Az előző vers eseményei a lombsátor ünnep alatt. és hallgatni is fognak a hangomra: és akkor lesz egy nyáj. ami Ő maga. És elbocsájtotta a lélkét. Hatalmam van arra. és õrjöng: mit hallgatok rá?” Mások ezt mondták: „Nem megszállott ember beszédei ezek. egybefon és kijelenti. a Salamon csarnokában járt. ezért nagyon egyedül érzem magam a nagy világban. Az ember falakat épít maga és mások közé. októberben történtek Jeruzsálemben. egy pásztor. hogy ez elszigetel minket egymástól. lenyűgöző!” – mondják. decemberben játszódnak le. Jézus a templomban. Jézus előrevetíti saját halálát és feltámadását. mert én odaadom az életemet. az ellenségeskedést. A templomszentelés ünnepe alatt Makkabei Judás templom tisztítására emlékeztek.„Kiváló. csak feltették a keresztre. Nem tudták volna megölni. amely ettől az időtől még körülbelül 5 hónapra történik meg. és így szóltak hozzá: „Meddig tartasz még bizonytalanságban bennünket? Ha te vagy a Krisztus. hogy hatalma van arra. Egy egyetemes igazságot bizosít számunkra. hogy visszavegye az életét. hatalmam van arra is. mondd meg nekünk nyíltan!” . hogy aztán újra visszavegyem. hogyan kell ezeket a falakat ledönteni. Sokan így szóltak közülük: „Ördög van benne. és feltámadt a halálból. hogy ők maguk ölhessék meg Őt. a te kezedbe adom lelkemet. amit én. Jeruzsálemben tél volt. Más juhaim is vannak nekem. de már a templomszentelés ünnepe alatt. hogy Ő a mi békességünk. Elvette tőlük annak a lehetőségét.” Jézust nem ölték meg a keresztre feszítéssel. Itt most egy idő kiesés következik. aki a két nemzetséget eggyé tette. Pál írta. de nem értik. senki nem gondolkodik úgy mint én. amelyek nem ebbõl az akolból valók: azokat is vezetnem kell. de Ő maga küldte el a lelkét. Összeköt minket. hogy Ő maga adja oda az életét és három nap múlva azt is bebizonyította. december 25. és az õ testében lebontotta az elválasztó falat. Azért szeret engem az Atya.

az Élő Isten Fia. Én és az Atya egy vagyunk. mert senki sem ragadhatja ki õket az én kezembõl.” Tehát elismerte a tanítványok előtt. Korábban azt kérdezte a tanítványaitól. Két hónappal később is ugyanoda tér vissza. hogy „Tudom. mert nem test és vér fedte fel ezt számodra. Az én Atyám. Ha Ézsaiásnak a Messiásra vonatkozó próféciáit nézzük az Ézsaiás 61. tanítani fog minket” . ezek a csodák mind melette tanuskodnak. De a farizeusok azt akarták hallani.-ik fejezetéből mindezeket kiolvashatjuk. hanem az én Mennyei Atyám. A szamáriai asszony azt mondta. a sánta ember meggyógyítása.” A zsidóknak nem jelentette ki egyértelműen. olyan nagy hálát érzek azért. válaszoltam rá. A filippi levél második fejezetében olvashatjuk: mert õ Isten formájában lévén nem tekintette zsákmánynak. Én örök életet adok nekik. Amikor ezt olvasom.Jézus azt válaszolta: „Én vagyok az. Számukra ez istenkáromlás volt. hogy a nyájának egyik tagja lehetek. Atyám nevében végzett cselekedeteim tanúskodnak mellettem A vak ember szemének megnyitása. hogy „Én vagyok a Messiás”. – Jézus azt válaszolta: Áldott vagy. Jézus itt bejelenti az igényét arra. és nem vesznek el soha. Jézus már megmondta korábban. követem Őt és megkaptam az örök életet. mindennél nagyobb. hogy egyenlõ Istennel. Simon. hogy „Mielőtt Ábrahám volt. Jézus megszólalt. és ezt mondta nekik: „Sok jó cselekedetet vittem véghez elõttetek az én Atyám nevében: ezek közül melyik cselekedetem miatt köveztek meg engem?” . Ekkor újra köveket vittek oda a zsidók. de ti nem hisztek. hogy megkövezzék. amely követi Őt. én vagyok”. aki nekem adta õket. hogy „Ti kinek mondtok engem – Péter azt válaszolta: Te vagy a Messiás. Most már megértették az üzenetet. ami valójában az Övé. és senki sem ragadhatja ki õket az Atya kezébõl. ők pedig ezt hallani akarták. Mennyire hatalmas bizonyosságot jelent ez nekem! Hallottam a hangját.Jézus így válaszolt nekik: „Megmondtam nektek. Elég világosan fogalmazott? Én és az Atya egy vagyunk. de nem hisztek. Jézus viszont nem adta meg számukra ezt az örömöt. és én ismerem õket. aki veled beszélek. hogy amikor a Messiás jön. Az én juhaim hallgatnak a hangomra. õk pedig követnek engem. Ő egyenlő az Atyával. amiről korábban beszélgetett a farizeusokkal: a nyájához. de nem hisztek. Soha nem fogok elveszni és egyetlen ember sem ragadhat ki engem az Ő kezéből. mert nem az én juhaim közül valók vagytok. Jézus így válaszolt nekik: „Megmondtam nektek.

” Pontosan értették. amely Istent jelöli. Mit értett az alatt. A 7. amikor azt állította. Nem találod a zakódat és már mindenütt kerested a házban. istenek vagytok. Ha isteneknek mondta azokat. mert ők a döntéseik következtében meghatározzák az emberek sorsát és Isten képviseletében bíráskodnak. adjon kétszeres kártérítést a felebarátjának. hogy ellopta volna tőled. akkor te és a feleséged majd valahol egy másik földön istenek lehettek. és az érdekes dolog az. márpedig az Írást nem lehet érvénytelenné tenni. És ők a következőképpen kellett ítélkezzenek. vagy azért mert meggyógyítottam a sánta embert a bethesdai tónál? A zsidók így feleltek neki: „Nem jó cselekedetért kövezünk meg téged. akkor a ház gazdáját állítsák az Isten elé. Ez tehát nem arról szól. hogy rajta van a te zakód. Akiket tehát isteneknek hívott. bármilyen elveszett dolog az. és akit az Isten bûnösnek ítél. hogy ha te egy jó mormon vagy. hogy a bírákat azért nevezték isteneknek. ne higgyetek nekem. „Ez az én zakóm!” – „Nem a tied. hogy Ő írta a törvényeiket. Ezzel fögg össze a 2 Mózes 22:7-8. kettejük ügye kerüljön az Isten elé. akkor ne higgyetek nekem. Ha nem az én Atyám cselekedeteit teszem. arról ti azt mondjátok: Káromlást szólsz. mert azt mondtam: az Isten Fia vagyok?! Ha nem az Atya munkáját végzem.Azért fogtok megkövezni.ik verstől kezdve: De ha nem találják meg a tolvajt. hogy te ember létedre Istenné teszed magadat. akár juh. akár szamár. mert megnyitottam a vak szemét. hanem káromlásért. mert ők kellett közvetítsék Isten emberek feletti ítéletét.” Vitatkoztok. akár ruha. amelyet a bírák az embereken számon kellett kérjenek. Ez csak annyit jelent. meglátod. Ezért elmentek a birákhoz. A bírák tehát olyanok. ahogy ezt a mormonok állítják. . akkor. akár ökör. akikhez az Isten igéje szólt. és amikor a boltban találkozol a szomszédoddal. amirõl valaki azt mondja. hogy a bírák szóra az ELOHIM van a héber szövegben. mint Isten az emberek fölött. hogy „akikhez Isten igéje szólt azok istenek?” Az idézet a Zsolt 82:6-ból való: Azt mondtam ugyan. hogy az övé. de ő tagadja. és azért. azok a bírák. Minden hûtlen kezelés dolgában. a Felséges fiai mindnyájan. A 2 Mózes 22-ik fejezetében Isten azt a törvényt adja a népnek. ez az enyém”-mondja a szomszéd – „nemrég vettem a vásárban. akit az Atya megszentelt. akik az emberek fölött bíráskodnak. hogy mit mondott Jézus. és elküldött a világba. hogy nem nyújtotta-e ki a kezét embertársának a tulajdonáért. hogy Én és az Atya egy vagyunk: ember létére Istenné tette magát. Jézus így válaszolt: „Nincs-e megírva a ti törvényetekben: Én mondtam: istenek vagytok? Itt azt is kijelenti.

higgyetek a cselekedeteknek.” Ekkor ismét el akarták fogni. hogy felismerjétek és tudjátok: az Atya énbennem van. ahol korábban János keresztelt.” Jézus a Jordán mellett töltötte a következő hónapokat. de õ kimenekült a kezük közül.de ha azokat teszem. de mindaz. Sokan mentek oda hozzá. És ott sokan hittek benne. és ott tartózkodott. és akinek saruja szíját megoldani sem vagyok méltó. aki utánam jön. akit ti nem ismertek. Jézus újra elment a Jordánon túlra. és azt mondták. 85 perc . amit János õróla mondott. arra a helyre. Az emberek. hogy János nem tett ugyan egyetlen csodát sem. igaz volt. hogy mit mondott János Jézusról: De közöttetek áll az. Egészen addig volt itt. akik azon a vidéken laktak emlékeztek. akkor ha nekem nem is hinnétek. amíg utoljára indult el Jeruzsálembe. decembertől áprilisig ott tartózkodott. közben pedig Mária és Márta hívására elment Lázárt feltámasztani. és én az Atyában.

íme. Mária Magdolna és a Kleofás felesége. és ha azt mind megírnák egytõl egyig. A nõvérei megüzenték Jézusnak: „Uram. az Élő Isten Fia. Mária. Márta. akit szeretsz. a Kleofás felesége. Nagyon elkötelezett volt Jézus iránt. csak egyszerűen tudatták vele a tényt. a testvére pedig mondta Jézusnak: „Uram. akkor Máriára is kell gondoljunk. Lázár testvére és Mária.JÁNOS EVANGÉLIUMA 11-12. Máriának és testvérének. aki megkente az Urat kenettel. közel Jeruzsálemhez. a keleti oldalon. hogy általa megdicsõüljön az Isten Fia. Ők tudták. hogy ők nem kérték Jézust. Ez így nem igazságos. amely köztük volt. Ezáltal János az embereket szeretné megtéríteni. hogy mit csináljon. János azért jegyezte le ezeket. hogy mindenki ismerte a faluban. hogy Jézus a Messiás. és megtörölte a lábát a hajával: az õ testvére.-IK FEJEZET János céltudatosan válogat olyan eseményeket Jézus életéből. Mária Magdolna. hogy Jézus reagálni fog erre a szükségre.” Jézus azt válaszolta neki: „Mária a jobbat választotta. hogy részesüljenek abban a hitben. Volt pedig egy beteg ember. amit Jézus tett. hogy segítsen nekem. Lázár volt a beteg. hogy higgyetek és az evangélium végén kijelenti. ezt mondta: „Ez a betegség nem halálos. Betániából. beteg. mindent olyan precízen el akarsz rendezni. mert az Új Testamentumban 4 Mária is van. amelyek alapján be tudja bizonyítani. Ő tanusítja. hogy nem szükséges neki megmondani. Mártának a falujából. és amikor Betániára gondolunk. annyira barátságos. Mária. Ő egy nagyon közvetlen személy volt. amely örökéletet jelenthet nekik. te mindig olyan elfoglalt vagy.” Érdekes.” . annak a kapcsolatnak köszönhetően. mondd már neki. Lázár. akik Jézus történetével valamilyen kapcsolatban voltak. Amikor Jézus ezt meghallotta. A Jézus által tett csodákat is céltudatosan válogatja össze. Ők úgy érezték. mindig ott ült a lábai előtt és itta a szavait.” Mária volt az. A keresztnél három Mária is állt: Jézus anyja. úgy vélem: maga a világ sem tudná befogadni a megírt könyveket. hogy De van sok egyéb is. hanem az Isten dicsõségét szolgálja. Mária faluja volt ez. Betánia egy kis falu volt az Olajfák hegyének csúcsa közelében. amely Jézus Krisztus istenségét és Messiási voltát bizonyítja: Lázár feltámasztása a halálból. amelyeket nem jegyeztek le. és most elérkezik az egyik legerősebb bizonyítékhoz. Jézus anyja. hogy ezeken kívül nagyon sok más dolgot is tett Jézus. hogy jöjjön és gyógyítsa meg. János itt azonosítja Máriát számunkra.

amely még nem is volt fedett. akkor is legalább 5 nap telt el attól kezdve. hogy estére elérjél a szálláshelyre. és ezalatt a késlekedés alatt Ő pontosan tudta. hanem jó oka volt erre. hanem egy körbekerített terület. akkor kb. Amikor tehát meghallotta. A hírvivő két nap alatt ért Betániából Jézushoz és miután Ő megkapta az üzenetet. de étel nem járt neked – ez csak egy szállás volt tulajdonképpen. mert látja a világ világosságát. 15 km-t teszel meg egy nap alatt. de féluton található egy vendágszállás. ahol volt. hogy Jézus szándékosan késlekedett. Akkoriban tehát az volt a szokás. Tudjuk viszont. hogy ki kell emelje azt a tényt. hogy Jézus szerette őket. Jézus így válaszolt: „Nem tizenkét órája van-e a nappalnak? Ha valaki nappal jár. nem botlik meg. Összesen tehát hat napról van szó. 30 km-re Betániától. ahol megszállhattál. amíg Ő megérkezett Betániába. mert nincs világossága. hogy az üzenet elindult Jézus felé egészen addig. János itt úgy érezte. amelyen van egy kis ház. Még ha a hírvivő egyhúzamban tette is meg az utat. hogy egyenesen kimondja. Ekkor Jézus a Jordán folyónál volt. . két napig azon a helyen maradt. amelyben a tulajdonos lakik lakik és az udvar közepén van egy kút. amikor Jézustól azt akarták kicsikarni. de azután így szólt tanítványaihoz: „Menjünk ismét Júdeába!” A tanítványok ezt mondták neki: „Mester. kb. A szállás a szabad ég alatt. vagy pedig szálláshelyek voltak az út mentén. a fal mellett lehetséges. Ezért minden 15km-ként volt egy falu. hogy bemutathassa a hatalmát Jézus Krisztuson keresztül. még két napot maradt a Jordán mellett. hogy beteg. most akartak megkövezni a zsidók. ennek nõvérét és Lázárt. Abban az időben tudták. mondja Jézus.Isten megengedte ezt a betegséget. Betánia és Jerikó között a terület elég terméketlen. hogy beteg. mert nem érdekelte a dolog. mert célja volt vele. semmi falu nincs. és nem azért várt két napig. ahol védelmet kapsz a szelektől. ahol volt. hogy Ő a Messiás. Ez nem olyan mint a mostani hotelek vagy motelek. Amikor tehát meghallotta. hogy mi történik Betániában. de ha valaki éjjel jár. hogy ha egy csoporttal utazol. két napig azon a helyen maradt.” Addig kell evégezzem a munkámat. Jézus szerette Mártát. A Jordán folyótól tehát két napi járóföldre volt Betánia. amíg világosság van. Vizet kaphattál a kútból. megbotlik. hogy kitűzted a napi célodat. mielőtt elindult volna a kétnapos útjára vissza Betániába. és ismét oda mégy?” Ez akkor volt.

mert voltak. megtudta. ne higgyetek nekem. akiknek nincs reménységük. amely szerint a lelked a feltámadás órájáig alszik – de a Biblia nem ezt tanítja. hogy utoljára. mert akkor „csak” a betegségéből gyógyította volna meg Lázárt. és szomorkodnátok. hogy nem voltam ott: tiértetek. amikor Judeában jártak. hogy már négy napja a sírban van. de nem akkora. mert azt mondták. hogy meghaljunk vele. Akkor azután Jézus nyíltan megmondta nekik: „Lázár meghalt. de ha azokat teszem. hogy ez a visszatérés a halált jelentheti Jézusnak. és most már majdnem bizonyosra veszi. akik fogták ezt és a lélek elalvását kezdték tanítani. és én az Atyában.” Nem ugyanaz történik Isten gyermekével halála esetén. hogy elaludt. A tanítványok ezt felelték rá: „Uram. ezért javasolja. testvéreink. . de õk azt gondolták. és örülök. hogy együtt haljanak meg vele. Pál a tesszalóniakhoz írt levelében azt írja. hogy higgyetek. és mindenki kinevette Őt. hogy nem volt ott. ha már nem vagyunk ebben a testben. hogy jobb ha nem szólalsz meg. de ez nem volt pontos. meg akarták kövezni Jézust. ezért a Biblia nem használja a halál szót arra. Emlékeztek amikor Jézus Járiusz lányát ment meggyógyítani. mert ha megnyitod a szád. Valójában Tamás itt arra gondolt. ezért kiküldte őket a szobából. Akkoriban rendszerint a halál napján el is temették az embereket.” Pedig Jézus a haláláról beszélt. csak alszik”. azt mondta tanítványtársainak: „Menjünk el mi is. Erre azt a szót használták. hogy „nem halt meg. Ezt a szót használták tehát. ha tudatlanok lennétek az elhunytak felõl. hogy menjenek ők is. hogy örül. Mivel hatalmas a különbség a kettő között. de elmegyek. és el is temették őt. mint ami az olyannal történik. Jézus azt mondta. akit Ikernek neveztek. aki nem Isten gyermeke. hogy felébresszem. Tamás. A Biblia szerint. Jézus ismét kijelenti. és akkor az emberek legalább csak feltételezik.” Azért mondta. hogy Nem szeretnénk. hogy a cselekedetei az isteni mivoltának tanubizonyságai. akkor minden kételyüket eloszlatod. amíg meghalt Lázár. Amikor aztán Jézus odaért. Ha nem az én Atyám cselekedeteit teszem. amely csoda lett volna.” Erre szokták azt mondani. és azután hozzátette: „Lázár. akkor ha nekem nem is hinnétek. hogy álomba merülésrõl szól. a mi barátunk elaludt. Addig várt. hogy felismerjétek és tudjátok: az Atya énbennem van. hogyha egy hívő lelke elhagyja az ő testét. ha elaludt. hogy higgyenek. ezeket azért írta le. higgyetek a cselekedeteknek. De menjünk el hozzá!” Amint János mondta.Ezeket mondta nekik. és amikor a házhoz ért az emberek mind sírtak. hogy meghalt. hogy ostoba vagy. meggyógyul. akkor az Isten jelenlétében vagyunk. mint ami most így következhetett. mint a többiek.

elébe ment. ha meghal is. Hiszed-e ezt?” Ez egy olyan radikális állítás. Mivel Betánia az Olajfák hegyének keleti részén. mert azt mondta. mert már négy napja ott van és már oszlásnak is indulhatott a teste. És ez esetben Isten Fia volt. ha nem. „Hol voltál. nem halt volna meg a testvérem. amint meghallotta. ezért a zsidók közül sokan elmentek Mártához és Máriához. aki hisz énbennem. az nem hal meg soha. hogy görgessék el a követ a sírbolt elől. mintegy félórányira volt Jeruzsálemhez. A Jerikóból vezető utat több kilométeren keresztül be lehett látni. akkor Márta közbeszól. amikor Jézus azt kéri. az ellenem van. hogy aki nincs velem. De most is tudom. hogy „jobb ha nem. Ezután Jézus megkérdezte: Hiszed-e ezt? Jézus mindig követelte az egyenes választ: Igen vagy nem? Nem lehettél semleges. aki hisz énbennem. akkor nincs reményed az örök életre. hogy még Betániába érkezése előtt találkozzon vele. Márta ekkor így szólt Jézushoz: „Uram.. ha meghal is. él. Ezt egyetlen ember sem jelentheti ki anélkül. egy javaslatféle is lehet Jézus felé. Valaki odaállna eléd és azt mondja: Én vagyok a feltámadás és az élet. de nem hiszem. Később azonban. és aki él.. ha itt lettél volna. hogy amit csak kérsz az Istentõl. Márta. hogy Márta valójában előre látta testvérének feltámadását. Minden bizonnyal a hangja keserűséggel volt tele. hogy vigasztalják õket testvérük miatt. Márta otthagyta a sírató embereket és Jézus elé sietett. Az ember vagy teljesen meghibbant. hogy megússza azt. . Amint tehát Betániából lenéztek. a csúcs közelében fekszik. Nincs tehát köztes állapot: vagy hiszem vagy nem. Nincs más remény. és azt gondolták. Ennek ellenére ez erős hitről tesz tanubizonyságot.” Jézus ekkor ezt mondta neki: „Én vagyok a feltámadás és az élet.Betánia pedig közel. miért nem válaszoltál?” Ez egy kissé feddésnek is hangozhatott. Ha hiszed. amelyet Jézus nem mert volna kijelenteni. ha nem lett volna Isten Fia. vagy Isten Fia kell legyen. él. hogy Jézus jön. nincs más út. az utolsó napon. és hisz énbennem. és aki él. hogy Jézus jön a tanítványokkal. Uram. hogy feltámad a feltámadáskor. hogy azonnal holdkorossá vagy őrültté nyilvánítsák. és hisz énbennem. messziről láthatták már. amint felfele kanyarog a hegyre Jeruzsálem felé. Mária azonban otthon maradt. legalábbis kiábrándultság hallatszott ki belőle. az nem hal meg soha. megadja neked az Isten. akkor az örök élet ígéretét kapod Tőle. hogy egy nagy csoport ember közeledik. ezért onnan el lehetett látni egészen a Holt-tengerig.” Jézus ezt mondta neki: „Feltámad a testvéred!” Márta így válaszolt: „Tudom.” Ez a mondat viszont hatalmas kifejeződése Márta hitének.

nincs már benne semmi. és van amikor a forró aszfalton akarnak az autópálya egyik feléről a másikra átmászni. állandóan költöztetik a sátraikat egyik helyről a másikra. és továbbállnak. akkor látnhatod.. Én örök életet adok nekik. Érdekes. Egy napon ez a kis selyemhernyó felmászik a házunk oldalára. hogy elteljen egy kis idő. A hivő ember új teste az Isten keze munkája lesz. akinek el kell jönnie a világba. De ha megvárod. Jelenleg viszont ebben a földi körülményekre teremtett testben élek és annak érdekében. nem fog rajta a vírus vagy a betegség. amely örök helyünk a mennyországban. mert az első teste a földi életre teremtetett. Ha örök életed van. nem fog fájdalmat és szenvedést ismerni. nem fog öregedni. és miután egy legelőt lelegelnek akkor a nők összecsomagolják a sátraikat.Ugye mennyire következetlen lenne. Nincs már többé kis rövid lába. Amint azon másznak a nagy forróságban bizonyára gondolják. hogy Az én juhaim hallgatnak a hangomra.Márta így felelt: „Igen. Olyan mint a kis selyemhernyó. hogy a földön mászhasson. hogy egyes beduinok végleg letelepednek bizonyos területeken és ezt onnan lehet tudni. ahol az asszonyok ismét felállítják a sátrakat. hogy tudjuk. amire mi azt szoktuk mondani. õk pedig követnek engem. hogy meghalt? A lelke. Isten egy új testet készített el számomra. ha azt mondanánk. A kis lábaik segítségével másznak a földeken. hogy el kezd egy kicsit mozogni. a mennyországban levő örök lakhelyünk. hogy a sátraikból kis általuk készített kunyhókba költöznek. Az a sátor amelyben most élek. Uram. .” Jézusnak ezt kijelentését az előző fejezetben írtak alapján érthetjük meg. és én ismerem õket. csak folyékony lé. hogy akinek örök élete van az meghal? Mert ha örök élete van. amely a mennyei körülményeknek megfelelő és ez örökké az enyém lesz. csak ideiglenes. Tovább figyeled és egyre többet mozog és egyszer csak kinyílik a gubója és két gyönyörű aranyfekete szárny bújik elő és a egy pillanatig ott ál előtted az elbűvölő szépségű pillangó. majd elindul és el kezd repülni az udvaron. mert a férfiak nem értenek ehhez. akik nomád életmódot folytatnak. és nem fog elfáradni. Ma is élnek beduinok a Szentföldön. Juhokat és kecskéket legeltetnek. az Isten Fia. hogy te vagy a Krisztus. aki szintén metamorfózison megy keresztül. Hamarosan átrepül a kerítésen és kirepül a mezőre. mert átalakult. az ablak sarkába és begubózik. egy átalakuláson kell keresztül menjek. Mi történik akkor az Isten gyermekével olyankor. csak arra. akkor nem halhatsz meg! Az Igét azért adta Isten nekünk. és nem vesznek el soha. hogy „de jó lenne repülni. kiköltözik az ideiglenes sátorból Isten azon épületébe. amikor azt mondta. De a szegény kis selyemhernyó teste nem repülésre lett teremtva. akkor nem mondhatom rá azt. hogy az új mennyei testembe kerüljek. mert egy sátort soha sem képzelünk el állandó lakhelyünknek. hogy örök életük van. én hiszem. Ha veszed ezt a gubót és szétnyomod. hogy tegnap meghalt. mert olyan forróság van itt az aszfalton”. aki valójában ő maga.

A zsidók. Máriának: „A Mester itt van. Most már olyan helyen tud élni. amint odaért. és odament hozzá. és e halandónak halhatatlanságba. mert azt gondolták. leborult a lába elé. Mária pedig. hogy annyira szeretnék már innen megszabadulni. elment.” Csodálatos lesz számunkra az a felfedezás. hogy mit mondott Jézus a Jordán . bárcsak repülhetnék már. Ez nevetséges gondolat. akik vele voltak a házban. és megkérdezte: „Hova helyeztétek õt?” Azt felelték: „Uram. hogy Mária sír. amint ezt meghallotta. megrendült lelkében és háborgott Jézus megsajnálta őt. gyorsan felkelt. nem halt volna meg a testvérem. hogy Ő azért sírt. amikor tudta. Próbált volna felmászni egy magas fára és leugrani – hiába kezdett volna szárnyaló mozdulatokkal megpróbálni repülni. ha itt lettél volna. és a vele jött zsidók is sírnak. akik azt feltételezik. hogy mit tud majd az új testével csinálni. és hív téged. az Isten Fia.” Õ pedig. Egy új testet fogok kapni. ahol Jézus volt. Ha a kis selyemhernyó repülni akart volna. mert a barátja. mert láthatta rajta az emberi korlátok fájdalmát. és vigasztalták. amely ezen új testtel és új élettel jönni fog Jézusban. Körülöttünk a világban romlás és fájdalom van mindenfelé és kiáltok Istennek. Márta így felelt: „Igen. látták. hogy te vagy a Krisztus. Egy napon aztán eljön az elváltozás napja mi pedig elváltozunk. Ő volt az. jöjj és lásd meg!” Jézus könnyekre fakadt. mert a teste lepottyant volna a földre. hogy ott sírjon.” Miután ezt mondta. akkor igen nagy problémával kellett volna szembenézzen. hanem azon a helyen tartózkodott. ahol Márta találkozott vele. A Biblia szerint mi is át fogunk alakulni. akinek el kell jönnie a világba. hogy Ő fel fogja támasztani a halálból néhány perc múlva. ahol azelőtt nem tudott. aki a testét a végső határig tette próbára. Utánamentek tehát. akárcsak Mártától. én hiszem. Mert e romlandó testnek romolhatatlanságba kell öltöznie.” Jézus tehát Máriától is hasonló vádakat kell elviseljen. De Jézus még nem ért be a faluba. és így szólt hozzá: „Uram. hogy a sírbolthoz megy. nem fogok meghalni – csak egy új testbe költözöm.egy új testet kapott egy új környezethez. miért sírna ezért. és kiment. hogy Mária hirtelen felállt. Amikor Jézus látta. Vannak. mi is majd metamorfózison fogunk keresztül menni. meglátta õt. nem félt soha és kiváncsi vagyok. Uram. Nem emlékeznek arra. és amint Dávid mondta „az Úr házában lakom majd mindörökké. és titokban szólt a testvérének. Lázár meghalt. De az átalakulás után a repülés teljesen természetes. Van egy barátom aki elköltözött az Úrhoz és nagyon szeretnék már vele találkozni.

akkor valójában nem a halott miatt sírunk. Ő egy szerető és együttérző Úr. nem értük sírtam. A zsidók is teljesen félreértették a sírását. nem olvasták el a teljes szöveget. hálát adok neked. tudtam. és kõ feküdt rajta. hogy ha azt kiáltotta volna.” Jézus azonban ezt mondta neki: „Nem mondtam-e neked. hogy Jézus Lázár halála miatt sírt. ne higgyetek nekem. Miután ezt mondta. . hogy a barátai.partján a tanítványoknak: „Megyek és felébresztem őt. hogy az Atya benne van és Ő az Atyában. mint én. hanem saját magam miatt. hogy amikor valaki meghal. nem tudta volna megtenni.” – mondta Jézus. az elhunyt testvére így szólt hozzá: „Uram. Mária és Márta milyen fájdalmakon mennek keresztül a halál miatt. aki a vak szemét megnyitotta. Ő a mi gyengeségeink miatt sír. hogy mindig meghallgatsz. aki miattunk sír.” Márta. hiszen negyednapos. Magamért sírtam.a sírhoz ment: ez egy barlang volt. Mivel a bátyámmal együtt halltak meg repülőszerencsétlenségben. Hiányoltam a szerető támogatást. jöjj ki!” Egy Biblia értelmező egyszer azt mondta. Én tudtam. A zsidók ezt mondták: „Íme. Amikor az apám és a bátyám meghalt. már szaga van. és annyival hamarabb kezdik a mennyei életet. hogy „Jöjj ki!” akkor az egész temető feltámadt volna. hogy általa megdicsõüljön az Isten Fia. akkor ha nekem nem is hinnétek. Ő az emberiség fájdalma és szomorúság a miatt sírt. a bátyám hiánya még tovább növelte a veszteségem nyagyságát. egy kicsit irigykedtem. Akit megérintenek a mi szomorú és kesergő érzéseink. a nagyszerű együttléteket a bátyámmal. akivel szoros kapcsolatunk volt. hogy meghallgattál. Jézus pedig felemelte a tekintetét. amikor látta. Akik ezt állítják. akik itt maradnak. és ezt mondta: „Atyám. Itt ismét bebizonyítja. amely a valaha élt legnagyobb segítsége volt számomra. hogy mindezt elvesztettem. és én az Atyában. higgyetek a cselekedeteknek. hogy felismerjétek és tudjátok: az Atya énbennem van. Elvesztettem azt a támaszt az apámban. Jézus így szólt: „Vegyétek el a követ.” Ha nem az én Atyám cselekedeteit teszem. meglátod az Isten dicsõségét?” Elvették tehát a követ. hogy elhiggyék. oly nagyszerű Főpapunk van. hogy ha hiszel. csak a körülálló sokaság miatt mondtam. mennyire szerette!” Közülük néhányan pedig így szóltak: „Õ. hanem azokért.még mindig mélyen megindulva . Jézus tehát nem Lázár miatt sírt. A valóság az.” Ez Isten dicsõségét szolgálja. hogy ez ne haljon meg?” Jézus . hogy ők oly hamar odaértek. ami önző volt. hangosan kiáltott: „Lázár. de ha azokat teszem. Magamért sírtam. hogy te küldtél engem.

Mit tegyünk? Egyikük pedig. és elveszik tõlünk a helyet is. amikor Pál visszatért Jeruzsálembe akkor éppen egy ünnep következett.És kijött a halott. ezt mondta nekik: „Ti nem értetek semmit. és vidékrõl sokan felmentek Jeruzsálembe húsvét elõtt. a zsidók előbb a megtisztulási szertartáson kellett részt vegyenek Jeruzsálemben. magát meg nem tudja megmenteni:” Nagyon igaz. aztán jönnek a rómaiak. megjövendölte. aki fõpap volt abban az esztendõben. akkor nem tudott volna megmenteni minket. amikor Jézus a kereszten volt: „Másokat megmentett. Mindezt pedig nem magától mondta. Némelyek pedig közülük elmentek a farizeusokhoz. egy Efraim nevû városba. amely Jézus életére tört. hogy nem értette teljesen. amikor meglátták a templomban a megtisztulási szertartáson. és elmondták nekik. és kiszúrta. aki mindenütt a pogányoknak prédikál és igen keményen megtámadták Pált. miket tett Jézus. Közeledett a zsidók(az Úr páskája). Azt sem veszitek fontolóra: jobb nektek. semhogy az egész nép elvesszen. Attól a naptól fogva egyetértettek abban. hanem mivel fõpap volt abban az esztendõben. Jézus szólt nekik: „Oldjátok fel. és nem is csak a népért. hogy egyetlen ember haljon meg a népért.” János itt egy kis betekintést ad abba az összeesküvésbe. és ott tartózkodott a tanítványaival. hogy Jézus meg fog halni a népért. hanem azért is. mindenki hisz majd benne. és hagyjátok elmenni!” Ekkor sokan hittek benne azok közül a zsidók közül. Összehívták tehát a fõpapok és a farizeusok a nagytanácsot. akik elmentek Máriához és látták. hogy ez az az ember. akivel Ázsiában találkozott már. tudták. Emlékeztek. hogy már nem ők lesznek a nagy vezetők és elveszthetik az állásaikat. hogy megtisztuljanak. amit Jézus tett. hogy Isten szétszóródott gyermekeit egybegyûjtse. Kajafás. mert részt akart venni ezen az ünnepen. lábán és kezén pólyákkal körülkötve. a népet is. hogy mit prófétált ez a főpap: Egy ember halljon meg a népért. arcát kendõ takarta. Ha lejött volna a keresztről. Ekkor látta meg valaki.” János azt mondta. A főpap akkor is próféciát mondott. . Ha egyszerûen csak hagyjuk õt. akkor nem menthetett volna meg másokat. hogy megölik õt. hanem elment onnan a pusztához közeli vidékre. mert ha megmentette volna magát. Ezek a vallási vezetők féltették a poziciójukat. JAVITVA Ahhoz hogy az Úr páskáján részt vehessenek. Nem lehetett mind a kettőt megtenni abban a helyzetben. Jézus tehát nem járt többé nyilvánosan a zsidók között. és amikor megérkezett előbb a megtisztuláson vett részt. és így szóltak: „Mit tegyünk? Ez az ember ugyanis sok jelt tesz.

amint Márta sürgölődik és szolgál. mert a zsidók közül sokan miatta mentek oda. hanem azért. Másnap. így szólt: „Miért nem adták el inkább ezt a kenetet háromszáz dénárért. és a nála levõ erszénybõl elszedegette. Ez egyáltalán nem felel meg a Biblia szövegének. Sajnos a Jézus Krisztus Szupersztár című filmben Jézust igen fényűző embernek mutatják be. hogy Jézus Betániából fog jönni lefele az Olajfák hegyéről Jeruzsálem felé. hiszen temetésem napjára szánta. De nem azért mondta ezt. Lázár pedig a Jézussal együtt ülõk között volt. Júdás Iskáriótes. Valójában Judást egyáltalán nem érdekelték a szegények. lehet. hogy õ ott van. mert tolvaj volt. hanem azért is. amikor az ünnepre érkezõ nagy sokaság meghallotta. Tipikus jelenet. az Izráel Királya!” Mivel az emberek tudták. hogy Lázárt is megölik. a ház pedig megtelt a kenet illatával. hogy Jézus Jeruzsálembe jön. A fõpapok pedig elhatározták. kivonultak a fogadására. azáltal. és így kiáltottak: „Hozsánna! Áldott. akit feltámasztott a halottak közül. ahol Lázár élt. és hittek Jézusban. és hajával törölte meg. mert a szegények mindig veletek lesznek. Jézus tehát hat nappal húsvét elõtt elment Betániába. akit nem érdekel a szegények ügye. hogy el sem jön az ünnepre?” A fõpapok és a farizeusok pedig már kiadták a parancsot. hogy ha valaki megtudja. odaálltak az út mellé és pálmaágakkal üdvözölték – ez a Virágvasárnap . tehát ez a kenőcs majdnem egy ember egyéves keresetébe került.Keresték Jézust és a templomban megállva így tanakodtak egymás között: „Mit gondoltok. akit feltámasztott a halottak közül. tolvaj volt és lopta a pénzt a közös erszényből. A főpapok el akarták pusztítani a bizonyítékot. amit beletettek. Vacsorát készítettek ott neki. aki a szegényekért kiáll. hol van. aki az Úr nevében jön. Judás viszont a hős. s Márta szolgált fel. mintha a szegényekre lett volna gondja. megkente Jézus lábát. Mária ekkor elõvett egy font drága valódi nárduskenetet. a szociális reform ember. Tanítványai közül az egyik. Jézus erre így szólt: „Hagyd. hogy lássák Lázárt. pálmaágakat fogtak. nemcsak Jézus miatt. aki el akarta õt árulni. Mária pedig az Úr iránti imádatát fejezi ki. és miért nem juttatták az árát a szegényeknek?” Egy dénár egy munkás napi keresete volt. hogy megölik Lázárt. és bizonyára mindezt szándékosan teszik. hogy elfoghassák. jelentse be. de én nem leszek mindig veletek!” Nagyon sokan megtudták a zsidók közül. és odamentek.

hogy gyerünk vegyük a kezünkbe az eseményeket. örök életre õrzi meg azt. de a halálából egy új test. aki a saját megszámlálhatatlanul sok gyümölcsöt fog hozni. hogy az történt vele. és feltámasztotta a halálból. visszaemlékeztek arra.” Tanítványai elõször nem értették mindezt. a keresztre feszítés előtti vasárnap. szamárcsikó hátán.” Fülöp elment.-ik zsoltárt kiabálták: Hozsánna – a szó jelentése: ments meg most. halálán keresztül Aki szereti az életét. A sokaság. hogy ha veszel egy búzakalászt és elülteted és utána az abból származó termést is elülteted. mert hallották. hogy minek kell ezután történie. aki a galileai Bétsaidából való volt. amikor Lázárt kihívta a sírból. hogy mit ír a Biblia. és utólag jöttek rá. Amikor Isten teremtette a növényeket és minden egyebet. beleértve téged is. elveszti. ami meg volt írva róla. és ezzel a kéréssel fordultak hozzá: „Uram. szamárcsikón ülve. nem gondolták. Ők a 118. akkor azt mondta. ahogyan meg van írva: „Ne félj. hogy ezt a jelt tette. A búzaszem halála Jézus halálát jelenti. amely vele volt. hogy imádják az Istent. még mindig ott áll. és szólt Jézusnak. sokszoros termést hoz. Ha ezt a kis magot a földbe ülteted. egy új forma keletkezik. felült rá. népesítsétek be a Földet. Elébe is azért vonult ki a sokaság. mondom néktek: ha a búzaszem nem esik a földbe. bizony. hogy növekedjetek és sokasodjatok. János nagyon őszinte itt. Ezek odamentek Fülöphöz. hogy a Föld teljes területét be tudnád ültetni vele. hogy ők egy prófécia beteljesülésében vettek részt. alázatos. hogy semmit sem tudtok elérni: íme. akkor 10 év alatt annyi búzaszemed lenne. Jézus így válaszolt nekik: „Eljött az óra. aki igaz és diadalmas. Jézus pedig egy szamárcsikóra találva. amelyet ha a leteszel egy asztalra. a világ õt követi!” Néhány görög is volt azok között. Milyen gyönyörű kép: egy kis búzaszem. Nem nézték. és szamáron ül. Jeruzsálem leánya! Királyod érkezik hozzád. hogy ők nem akarták szándékosan „megrendezni” ezt a jelenetet. Valahol olvastam. és nem hal meg. ujjongj. íme. az új kalász és sok új búzaszem. András és Fülöp elment. egy szem magában. amíg Jézus meg nem dicsőült. . akik felmentek az ünnepre. hogy megdicsõíttessék az Emberfia. Amint Zakariás megírta Örvendj nagyon. akkor meghal. de ha meghal. Hatalmas az abban az egyetlen búzaszemben rejlő lehetőség. hogy nem is gondoltunk erre mindaddig. mert bevallja. Bizony. Ezáltal azt is elismeri János. egymaga marad. és szólt Andrásnak. A farizeusok pedig így szóltak egymáshoz: „Látjátok. Jézust szeretnénk látni. Sion leánya. de miután Jézus megdicsõült. királyod jön. most bizonyságot tett mellette. aki pedig gyûlöli az életét e világon. és egy év múlva visszajösz. Ezek csak megtörténtek. Sion leánya.(vagy Pálma vasárnap).

ha felemeltetem a földrõl. de ha várakozva tekintünk az új életre. A mi dolgunk tehát az Ő dicsőítése az emberek előtt. akkor Ő mindenkit magához fog vonzani. és ha valaki nekem szolgál. hogy nem jött el még az órám. és hallotta. Sajnos sok lelkész és keresztény ezt a „felemeltetem” kifejezést Jézus dicsőítéseként értelmezi. hogy ezek az utolsó napjai itt. majdhogynem istenkáromlásnak hatnak. magamhoz vonzok mindeneket. hogy az egész világ láthassa. úgy is elveszítjük. Ezt azért mondta. most vettetik ki e világ fejedelme. és ismét megdicsõítem. csak a Te nevedet dicsőítsd meg!” Erre hang hallatszott az égbõl: „Már megdicsõítettem. hanem a Te akaratod legyen meg. „Ha Jézust az emberek előtt felemeljük. Ez utolsó mondat már előrevetíti a Getsemáné kerti küzdelmes imádságát. Ha valaki nekem szolgál. tehát ebben az esetben a „felemeltetik” a kereszthalált jelentette. hogy egy keresztre emelik fel.Az életünket itt a földön így is. most viszont közeledik ehhez az órához. hanem ti érettetek van ez. Nem a világ előtt kell Őt felemelni és dicsőíteni. ott fog meghalni. hogy milyen sokszor mondta. hogy jelezze. de ne az én. ha belegondolunk: „Emeljük Őt magasabbra. mondta Jézus. dicsõítsd meg a te nevedet!” Milyen dicsőséges az. amelyek. és kezdődnek a belső vívódásai. A kertben aztán azt imádkozta. és ahol én vagyok. .” Nem ezt mondta itt Jézus! Vannak olyan kórus dalok is. hogy mennydörgés volt. ments meg ettõl az órától engem? De hiszen éppen ezért az óráért jöttem! Emlékeztek. azt megbecsüli az Atya. amikor alárendeljük magunkat Istennek – „Istenem ments meg.” A sokaság pedig.” Jézus megszólalt: „Nem énértem hallatszott ez a hang. ott lesz az én szolgám is. ha lehetséges. mennyivel jobb. azt mondta. mások azonban így szóltak: „Angyal beszélt vele. hogy „Atyám. Nem nekem van szükségem erre a látványos bemutatásra.” Atyám. Az emberek rosszul értelmezték ezt a sort. hanem tiértetek. hogy higgyetek. Én pedig. hogy mindenkit megnyerjünk ezáltal. A „felemeltetem a földről” kifejezés azt jelentette. amely ott állt. de ne is Uram.” Ez azt jelenti akkor. vedd el tőlem ezt a pohárt. engem kövessen. Most megy végbe az ítélet e világ felett. Kérjem azt: Atyám. mert tudja. mert nem olvasták el a következőt. hogy mi magunk akarjuk Jézust a keresztre tenni!? Jézus itt csak a kereszt általi haláláról beszél. milyen halállal fog meghalni. Most megrendült az én lelkem. ha Őt dicsőítjük.

ezáltal életet adva a halálra ítélteknek. mert megerõsíti és megszilárdítja törvénnyel és igazsággal mostantól fogva mindörökké. hogy szemükkel ne lássanak és szívükkel ne értsenek. mert látta az õ dicsõségét. mert azt tudták. ha a Messiás örökké él? Jézus ezt mondta nekik: „Még egy kis ideig közöttetek van a világosság. és az Úr karjának ereje ki elõtt lett nyilvánvalóvá?” Azért nem tudtak hinni. Most már biztos. és a metafizika törvényeit figyelembe véve. hogy a farizeusok el fogják kapni. amíg nálatok van. amely így hangzik: „Uram. amelyet az ajtók szemöldök fájára kentek. Addig járjatok a világosságban. Amíg nálatok van a világosság. de mégis Ő az események ura. de a 39. hogy az áldozatán keresztül beteljesítse az Úr páskájának összes szimbólumát: az Egyiptomban megöletett bárányok vérét. mert aki a sötétségben jár. mégsem hittek benne Egy általánosan elterjedt tévhit szerint. Örökkévaló Atya. Nem hittek. a Szentlélek ítéletének folyamatos elutasítására. Ez nem így van. ezért nem tudtak hinni. ki hitt a mi beszédünknek. és meg ne gyógyítsam õket. Ezért rejtőzött el előlük. és így fogják nevezni: Csodálatos Tanácsos. hogy Őt most keresztre fogják feszíteni. Ézsaiás próféciája szerint tehát Őt megvetik és elutasítják majd.-ik vers szerint ez még sokkal roszabb. Miért? Jézus a többi evangéliumokban figyelmeztetett a megbocsájthatatlan bűnre. hogy a hit lehetetlenné válik számára. akkor bizonyosan hinni fog. ha valaki egyszer lát egy csodát. akkor olyan szokásminta alakul ki az agyunkban. és õróla szólt. hogy a sötétség hatalmába ne kerítsen titeket. hogy Mert egy gyermek születik nekünk. . fiú adatik nekünk. és megkeményítette a szívüket. Az uralom az õ vállán lesz. hogy fel kell emeltetnie az Emberfiának? Ki ez az Emberfia?” Nem értették a halálát. Noha ennyi jelt tett elõttük. hová megy. hogy a Krisztus örökre megmarad: akkor hogyan mondhatod. Az agyunk egy nagyon érdekes szerkezet. Békesség Fejedelme! Uralma növekedésének és a békének nem lesz vége a Dávid trónján és országában. amelyet nagyon nehéz vagy lehetetlen megváltoztatni. nem tudja. Egy ember oly sokszor elutasíthatja Jézust.” Ezeket mondta Ézsaiás. hogy a világosság fiai legyetek!” Ezeket mondta Jézus. azért. A keresztre feszítésnek az Úr páskája napján kell megtörténnie. majd eltávozott és elrejtõzött elõlük. mert Ézsaiás ezt is mondta: „Megvakította a szemüket. A Seregek URának féltõ szeretete viszi véghez ezt! Hogyan mondhatja Jézus. Erõs Isten. hogy meg ne térjenek. higgyetek a világosságban.A sokaság megkérdezte tõle: „Mi azt hallottuk a törvénybõl. mert nem is tudtak hinni. ha valamit nagyon sokszor megismétlünk. hogy beteljesedjék Ézsaiás próféta szava.

hát rendben. nem most. 90 éves embereket megtérni. nehogy kizárják õket a zsinagógából. és elvakította őket. Isten meg fog erősíteni a helyzetedben. De Isten kegyelmes. egészen addig. Az ismétlődő mozdulatok sokasága egy olyan mintasort képez az agyban. mert már túl messze mentek és nem tudtak már visszatérni onnan. akkor egyszer csak azt látod. mert többre becsülték az emberektõl nyert dicsõséget. Egyes öreg embereknek nehéz új dolgokat tanulni. De ha kitart. csak eltüntetni a bizonyítékot. ezt nem hiszem. és sokszor látunk 80. elgondolkozol azon. elraktároztad ezt az agyadba. csak azt látod. TV-t néz és a tű továbbra is csak repked le-föl a kezében. hogy vajon igaz lehet-e ez. Isten átvette az irányítást. Statisztikailag lehetetlen. ezért elindítottál egy folyamatot. nem könnyű Jézusnak nemet mondani. Amint öregedsz a minta mélyül. Be akarták csukni a szemüket. mégsem vallottak színt a farizeusok miatt. a minta csak egyre mélyebb és mélyebb lett. Emlékeztek. hogy Ő Isten Fia? Tényleg örök életem lehet. Mindazáltal a vezetõk közül is sokan hittek benne. hogy nem kell gondoljon rájuk. mert sokkal inkább az emberek.” A minta mélyebben ült be az agyadba. Isten megerősítette a döntésüket és megkeményítette a szívüket. nem lehet kétségbe vonni. és semmi haladás. és ez hasonló az agy működéséhez. mert nagyon hamar el tudják sajátítani az új „agymintákat”. a megváltás lehetetlenné válik. ha . és a nő közben beszélget. még mielőtt a minták túl mélyek lennének az agyunkban. az új gépek. és a statisztikát nézve. hogy a tű repked a levegőben. Ott állt egy ember. Sajnos ugyanezt a mintát Jézus Krisztus elutasításával kapcsolatban is ki lehet fejleszteni. amely már nem igényel további gondolkodást. hogy „Á. Jobban szeretik. hogy a tű jön-megy mindenfelé. Ez volt sok ember bukásának oka. majd később ráérek ezt eldönteni. de mégsem tudtak hinni.” Mivel először nemet mondtál. Amikor legelőször hallasz Jézusról. Tényleg lehet. hogy megdönthetetlen bizonyítékokkal szembesülhetsz és akkor sem tudod legyőzni ezt az agyadban kialakult mintát. most nem akarom ezt. akit a halálból támasztott fel Jézus. mert az agyában már annyira elraktározódtak a mozdulatok. amint ezt a farizeusokkal is megtette. Ezzel álltak szemben a farizeusok is. És ezután akárhányszor mondtál nemet. de a fiatalok nagyon gyorsan el tudnak sajátítani mindent. semmint Isten véleménye fontos számukra. ha hiszek Őbenne? Nem is tudom. de végül azt mondta. nem akartak hinni. de Istent nem köti a statisztika. amint varrni tanul. Ez egy tragédia. Az emberek 90%-a tinédzserkorban fogadja el Jézust Megváltójának. amikor a fáraó megkeményítette a szívét és végül Isten átvette a dolgot és Ő keményítette meg a fáraó szívét. úgy megy a varrás mint a karikacsapás. mint az Isten dicsõségét. nagyon sokan buknak el itt.Amikor egy nőt figyesz. Legközelebb már egy kicsit könnyebb volt nemet mondani: „nem hiszem. amíg eljutsz oda.” Nehéz döntés. Nehéz volt. számítógépek működtetése azért könnyű nekik.

Nem is Jézus fog megítélni. hogy ítéljen. annak van ítélõ bírája: az az ige. Az első eljövetelének célja viszont a szabadítás volt. Ha valaki hallja az én beszédeimet. mint a világosság gyermekei. most azonban világosság vagytok az Úrban: éljetek úgy. hogy az õ parancsolata örök élet. aki elküldött engem. hogy mit mondjak. és nem ismertél meg engem. hogy elítélje a világot. hanem. Pál apostol mondta. az nem énbennem hisz. Mert úgy szerette Isten a világot. Isten áldása legyen rajtatok minden cselekedetekben. Az ítélet Isten Igéje alapján fog végbe menni. Én pedig tudom. – ezáltal utalt Jézus ezen kijelentésére.” Isten keze legyen az életeteken és erősítsen meg titeket. ne maradjon a sötétségben. és akkor ítéletre fog eljönni. ahogyan az Atya mondta nekem. hogy hitetek növekedjen Jézusban. amelyet szóltam. hanem az Ige. legyetek nyitottak a Lélek dolgaira. Fülöp? Aki engem lát. mint Isten dícséretét. én nem ítélem el azt.mondta Nikodémusznak a 3. és mit beszéljek. mutasd meg nekünk az Atyát.az emberek veregetik a vállukat. Nagyon szomorú helyzet ez. Hogyan mondhatod te: Mutasd meg nekünk az Atyát? Én világosságul jöttem a világba. Amit tehát én mondok. Hányszor mondta már ezt Jézus? „Nem azért jöttem a világba. hanem örök élete legyen. hanem azért. az nem jut ítéletre. mert nem azért jöttem. 85 perc . Mert én nem magamtól szóltam. semmint Isten. hogy aki hisz õbenne. De el fog jönni újból. úgy hirdetem. hogy megmentsem. hogy elítéljem azt.”. el ne vesszen. hanem. Aki hisz õbenne. Nem azért jött. hogy üdvözüljön a világ általa. hogy aki hisz énbennem. hogy szabadítson. Néhány nap múlva majd Fülöp így szólt hozzá: „Uram. Aki elvet engem. aki elküldött engem.-ik fejezetben. Az emberek dícséretét többre becsülik. hogy elítéljem a világot. hogy Mert egykor sötétség voltatok. és az elég nekünk!” Jézus erre ezt mondta: „Annyi ideje veletek vagyok. hogy egyszülött Fiát adta. Jézus felemelve a hangját ezt mondta: „Aki hisz énbennem. az azt látja. hanem. és nem fogadja el az én beszédeimet. látja az Atyát. hanem abban. és nem tartja meg azokat. és aki lát engem. az ítéli el õt az utolsó napon. maga az Atya parancsolta meg nekem. Mert az Isten nem azért küldte el a Fiút a világba. hanem aki elküldött engem. hogy a világ általam nyerjen szabadulást.

amikor Jézust elárulták és a 17. amely mindnyájunk megváltására történt meg. hogy eljött az õ órája. és hogy az Istentõl jött. amikor erővel akarták királyukká koronázni. hogy a Jelenések könyve az. akkor elrejtőzött előlük. A legvégsőkig szerette őket és néhány fejezet múlva azt fogja mondani a tanítványoknak: Nincs senkiben nagyobb szeretet annál.JÁNOS EVANGÉLIUMA 13-14. amelyben át kell mennie e világból az Atyához. Igaz. de ez a rész a János evangéliumából szintén közelről mutatja be az Ő szívét és Őt magát. egészen addig. letette felsõruháját. Ez a rész tehát annyira fontos. Mennyire szeret minket? A végsőkig. annyira szerette őket. hogy az Atyának engedelmeskedve a mi bűneinkért meghalt a kereszten. Hosszú időn keresztül mondogatta Jézus. És vacsora közben. hogy mi magunk is az Ő barátai közül valók vagyunk. Miért tekeri körül magát azzal a törülközővel? . A 13-17. Jézus jól tudva. A „mindvégig” azt jelenti.-ik fejezetek alig valamivel több mint 24 óra eseményeit tartalmazzák. amelyet Jézus Krisztus megnyilatkozásának szoktunk nevezni. és az Istenhez megy: felkelt a vacsorától. Simon fiának. Mivel János ilyen nagy jelentőséget tulajdonított ezeknek a történéseknek. hogy értük képes volt bevégezni a megváltást. hogy az Atya mindent kezébe adott. ezért nagyon fontos számunkra is. röviddel a Getsemáné kertben történő események előtt történik. hogy számotokra is bevégezte a megváltásotokat. Azon az éjszakán kezdődik minden. körülkötötte magát. amelyet Jézus mond. Ez az óra mindig arra a legnagyobb áldozatra utalt. Milyen dicsőséges felismerés az. hogy az óraja nem jött még el. Abban az időben a törülközővel körültekert ember rabszolga volt. hogy figyelmesen tanulmányozzuk őket. szerette õket mindvégig. hogy egészen a megváltás valóra válásáig. Jézus körültekerte magát a törülközővel és a tanítványok nem értették.-ik fejezetben levő ima. mert az órája nem jött még el. hogy János öt fejezetet szentel ezen eseményeknek.-IK FEJEZET János evangéliumának egy új részéhez érkeztünk. amely egészen a 17-ik fejezetig tart. mert az volt az az óra. A (az Úr páska)ünnepe elõtt Jézus jól tudva. hogy mit csinál. amely a saját életébe került. hogy árulja el õt. és egy kendõt véve. jóllehet szerette övéit e világban. mintha valaki életét adja barátaiért. amikor meg kellett dicsőülnie azáltal. amikor az ördög már a szívébe sugallta Júdás Iskáriótesnek.

Egyébként teljesen tiszták voltak. Jézus így válaszolt neki: „Amit én teszek. és kérjük az Úrtól. hogy megtörténjen.” Miután megmosta a lábukat. de nem mind. hogy nem én kellene téged kereszteljelek. Jézus tulajdonképpen itt azt mondta.azután vizet öntött a mosdótálba. és ezt mondta nekik: „Értitek. Ezért csak lábmosásra van szükség. megmostad a lábam. Ez hasonló ahhoz. de nem mind. hogy jó dolog. hogy amíg mi a világban járunk felszedhetünk némi piszkot a világgal való érintkezés következtében.” Péter így szólt hozzá: „Az én lábamat nem mosod meg soha. Mindig megmosták tehát a lábukat az öltözködés előtt. különben teljesen tiszta.” Ti így hívtok engem: Mester. hogy mossa ki a fülünket. mert egész héten keveredünk a világgal. ismét letelepedett. annak csak arra van szüksége. és elkezdte a tanítványok lábát mosni. . és felvette a felsõruháját. ne csak a lábamat. de amikor megtudja valamiről. és jól mondjátok. hogy „Igen. hogy keresztelje Őt meg és János azt mondta neki. amellyel körül volt kötve. azért mondta: „Nem vagytok mindnyájan tiszták. ki árulja el. sõt a fejemet is!” Tetszik nekem Péter. te mosod meg az én lábamat?” Úgy gondolom. hogy mit tettem veletek? Azon csodálkozom.” A láb megmosása egy szokványos esemény volt a római fürdőkben. de ez a szenny csak felszíni. Ti is tiszták vagytok. Ti is tiszták vagytok. az életünkben. mert az vagyok. hogy ez mennyire hihetetlen dolog. mert a lelkünk. hogy Péter nem vágta rá azonnal. mert egy-két órán keresztül fürödtek.” Simon Péter erre ezt mondta neki: „Uram. semmi közöd sincs hozzám.” Mert tudta. hogy a hangsúly a „te” és az „én” névmásokon volt. A gyülekezetbe való járás tulajdonképpen a lábmosás. de késõbb majd megérted.” Jézus így válaszolt neki: „Ha nem moslak meg. mert nem sok mindent értett meg. Péter rájött. de Jézus azt mondta. hogy a lábát mossák meg. Az így szólt hozzá: „Uram. hanem a kezemet. az eszünk tiszta. Jézus így szólt hozzá: „Aki megfürdött. most még nem érted. és törölni azzal a kendõvel. Eközben Simon Péterhez ért. a lelkünkben. érezhetjük. akkor teljes lényével akarja azt. mert az a helyes. Amint a gyülekezetben összegyűlünk és halljuk Isten szavát. hogy az addig a talpukra ragadt szemetet lemossák róla. hogy megtisztulunk általa. csak a talpuk lett piszkos. hogy az Úr megmossa az Ő lábát. ha én minden igaz dolgot teljesítek. miután elhagyták a fürdőt és visszatértek az öltözőbe. nincs benne a szívünkben. halljuk a sok csúnya beszédet. hogy engedd. és Uram. mivel az öltöző felé menet piszkos lett a lábuk. amikor Jézus odament Keresztelő Jánoshoz.

mondom néktek: a szolga nem nagyobb az uránál. Mindig minden étkezéshez öltönyt vett fel. de az apám mindig más volt. hogy ezen rituálék miatt az emberek pont a tanítás lényegét hagyják figyelmen kívül. Mert példát adtam nektek. soha nem nyírná le a füvet. legyetek hajlandóak odaadni magatokat a másik szükségletének szolgálatára. El tudom viselni ezt. hogy amint én tettem veletek. hogy körülötte szolgák hada volt a házukban. ezért meg kell várakoztassam az embereket. Ezt a példát azért mutattam nektek. Mi viszont már nem élünk abban a rabszolgatartó korban. Bizony. ő kell a többiek szükségleteit kielégítse. Voltak elég furcsa alakok. az Úr és a Mester. amikor megérkezel. de sokkal jobban örültem volna a meleg víznek. Igy nőtt fel. ne hordjátok olyan magasan az orrotokat. bizony. és amikor azt kezdi gondolni. akik a korai egyház első szolgálói lesznek. nektek is meg kell mosnotok egymás lábát. és ők kell az én szükségleteimet betöltsék. és a testvéreim szolgálatát előtérbe kell helyezzem. a nagyapám a Dél-Nyugati Vasúttársaság elnöke volt és az apám úgy nőtt fel. hogy . ha a szomszédunk füvét lenyírjuk. erre tanították. hogy ti a szolgák helyét foglaljátok el. A tanítás lényege az. Ez nem így van! A lelkiszolga nem más mint szolga! Ez azt jelenti. és fehér gyapjúszalvétát terített magára. de az a véleményem. hogy azt követeljétek. Nem gondolhatod. Azokban az időkben a lábmosáson keresztül is szolgálhatták egymást az emberek. hogy az emberek titeket szolgáljanak. lesve minden szavamat. mert mindez alantas munkának számított a Smith család tagjai számára. a többiek az asztalnál mind papírszalvétát használtunk. Ő a tanítványainak beszélt. Sajnos sok egyházi vezető gondolkodik úgy. vagy kimossuk a szemetes kukáját. Jézus tulajdonképpen azt mondta. Emiatt néhány gyülekezetben bevezették a lábmosási rituálét. sem a küldött nem nagyobb annál. Igy egymás lábának megmosása egyáltalán nem általános szokás a mi kultúránkban. hogy én nem gondolom magam olyan nagynak. Nem kárhozatatom őket ezekért a lábmosási szolgálatokért. én. és ebben a minőségben nem lehet valakinek túl magasztos elképzelése önmagáról. mert te vagy a pásztoruk. hogy ne szolgálhatnék a te szükségleteid betöltésére. akik néha odajöttek hozzám és meg akarták mosni az én lábamat és hideg vizet használtak. hogy mivel én vagyok itt a valaki. hogy egy Smith soha nem mosogathat. Mi. Emiatt az apámnak voltak elképzelései bizonyos dolgokról. és nekik kell behozni a te kávédat. soha nem törölheti fel a padlót.Ha tehát megmostam a ti lábatokat. ti is úgy tegyetek. hogy ő kell a többieket kiszolgálja. engem nem zavar. Szolgáljatok egymásnak. amikor nyitott szandálokat viseltek és piszkos lett a talpuk emiatt. aki elküldte. hogy az embereket meg kell várakoztassad. Az édesapám egy arisztokrata családból származott. pl. Sokkal jobb szolgálatot tehetünk akkor. soha nem javítothat meg egy gépet. A lényeg az egymás kiszolgálása lenne. hogy semmilyen feladat sem lehet alantas számotokra. Ne emeljétek magatokat a többiek fölé.

mert az Ő szolgája vagyok. cselekedni kell! Jakab szerint: Legyetek az igének cselekvõi. Ha tudjátok ezeket. akkor az Urat magát fogadod be.” Ha befogadod azt. Beismerem. mondom néktek: aki befogadja azt. az Ő rendeléseinek megfelelően szolgálom Krisztus testét. kiket választottam ki. és úgy érzem. amikor a cigicsikkeket kell szedegessem a templom körül. de be kell teljesednie az Írásnak: Aki az én kenyeremet eszi.” . Már most. aki engem elküldött. Miután ezeket elmondta Jézus. engem fogad be. Bizony. hogy vannak olyan időszakok. hogy én vagyok. bizony. akit az Úr köldött. ha így cselekesztek. Nem mindnyájatokról szólok: én tudom. azt fogadja be. akkor ideje hogy más foglalkozás után nézzen. higgyétek. és mindig vétkesnek éreztem magam utána.” Tehát az Urat szolgálom azáltal. Itt az Isten Ószövetségbeli nevét használja: Én vagyok. Jézus azt mondta: Bizony. A szolgálatok egy része alatt elég sokszor morgolódtam. az emelte fel ellenem a sarkát. ezért morgolódok egészen addig. bizony. amikor megtettétek ezeket akárcsak eggyel is a legkisebb atyámfiai közül. akit elküldök. mivel a hozzáállásom nagyban különbözik az Úramétól. akkor az Uramnál többre tartom magamat és igen nagy bajba kerülök. hogy amikor meglesz. Mindez azért van. mondom néktek. közületek egy elárul engem. Utálok hozzáérni.” – „Akkor miért morgolódsz?” – „Bocsáss meg. megrendült lelkében. hogy engedetlen vagyok minden esetben. amikor egy csikket felszedek. mert amikor gyerek voltam az anyukám azt mondta. bármit is teszek másokért valójában Érte teszem. hogy soha ne érjek cigarettához. Tudni nem elegendő. hogy a társaimat szolgálom.fontosságát azzal mutathatja be. megmondom nektek. Uram.” Általában örömmel szoktam szolgálni. és így nem lehetek az Ő igaz képviselője. Amikor nem vagyok hajlandó másokat szolgálni. aki pedig engem befogad. mondom néktek. hogy a többieket megvárakoztatja. mielõtt ez megtörténik. boldogok lesztek. A Krisztus testében egymást szolgáló munka öröme páratlan. Uram. amikor nem ilyen nagy az örömöm a szolgálat közben. főleg akkor. ne csupán hallgatói. és bizonyságot tett e szavakkal: „Bizony. amíg az Úr szól hozzám és megkérdezi: „Kiért teszed ezt?” – „Érted. aki pedig az Urat fogadja be az Atyát is befogadja ezáltal. velem tettétek meg.

amire szükségünk van az ünnepre”. ha egy falatot bemártottak és odaadták valakinek. Új parancsolatot adok nektek. hogy a főpappal már megegyeztél. akit Jézus szeretett. mert nem kell a Tízparancsolattal törődni többet. hogy Júdás képes erre a tettre. hogy ő nagyon szerető személy volt. amikor tanítványként kiválasztotta őt. és akkor a falat után belement a Sátán. ki az. akkor megteheted. hogy mi az Ő tanítványai vagyunk – ne hiszem. hogy ennyi időt Vele töltött. hogy Jézus még most is azt sugallta Júdásnak. ahogyan Jézus szerette a tanítványokat: önfeláldozó. most nektek is ezt mondom. ha ezt a parancsolatot betartod. Miután tehát elfogadta a falatot. Láthatjuk kicsiben ezt itt-ott. és megkérdezte tõle: „Uram. ha pedig az Isten dicsõült meg benne. És erről fogja megtudni a világ. odaadó szeretet. oda ti nem jöhettek. még egy kis ideig veletek vagyok: kerestek majd engem. Intett neki Simon Péter. amelyet Jézus vár el tőlünk is egymás iránt. az Isten is megdicsõíti majd õt önmagában. hogy az Irás beteljesedjék. és ahogyan megmondtam a zsidóknak. hogy a szegényeknek adjon valamit. hogy mivel az erszény Júdásnál volt. hogy ahova én megyek. akinek én mártom be a falatot. Jézus pedig így szólt hozzá: „Amit tenni szándékozol. hogy az én tanítványaim vagytok. hogy tudakolja meg. és az Isten dicsõült meg õbenne. a saját írásai tanuskodnak erről. Gyermekeim. Úgy gondolom. Azokban az időkben. hogy beszédet mondanak egy-egy alkalommal valakiért. és kétségtelen. és a szeretet nyelvén ír. amely a barátság jelképe. hogy miért mondja ezt neki. sõt azonnal megdicsõíti õt. mert nagyon sokat beszél a szeretetről. Egyesek ugyanis azt gondolták. ha szeretitek egymást. az a barátság jele volt. Manapság az a szokás. hogy szeressétek egymást: ahogyan én szerettelek titeket. hogy mi birtokoljuk ezt a fajta szeretetet. Zavartan néztek egymásra a tanítványok: vajon kirõl beszél? Jézus mellett telepedett le egyik tanítványa.” Bemártotta tehát a falatot. vagy azt.” Az új parancsolat mindent magába foglal. ti is úgy szeressétek egymást! Arról fogja megtudni mindenki. és odaadta Júdás Iskáriótesnek. de még . ki az?” Jézus így felelt: „Az. Már éjszaka volt. Nem kell ezen végigmenned annak ellenére. hogy ha ki akarsz menekülni ebből a helyzetből. Ez a szeretet legmagasabb formája. de ennek ellenére megrendítette Őt az. így szólt Jézus: „Most dicsõült meg az Emberfia. akirõl beszél? Az ráhajolt Jézus keblére.Jézus már akkor tudta. azonnal kiment. tedd meg hamar!” Az ott ülõk közül senki sem értette. mert én még így is a barátod szeretnék lenni. azok után. Itt János saját magára utal. azt mondja neki Jézus: „Vedd meg. Amikor kiment. és odaadom. hogy el fogja Őt árulni. a Simon fiának.

a lélek valóban kész. Akkor van az. ahogyan Ő szeret minket. Igaz. hogy Péter teljesen őszinte volt. hogy másokat segítenék. hogy dolgozzon a szívünkben. és nyisd meg a szívünket arra. hogy a körülöttünk levő világnak tegyünk bizonyságot arról. miért ne követhetnélek most? Az életemet adom érted!” Jézus így válaszolt: „Az életedet adod énértem? Bizony. amit róluk mondtam. és azt fogja mondani neki: „Péter. oda most nem követhetsz. hogy a Szentlelked töltsön be most minket. amely során ezt a fajta szeretetet elülteti Ő a mi szívünkben. hogy a halálból az életbe mentem át. hogy imádkozzon vele mert szüksége van a segítségére. Nyissuk meg most a szívünket és kérjük Istent. . hogy egyre jobban szeressünk egymást cselekedetek által. és mi is így kell szeressünk. hogy Mi tudjuk. A lelke kész volt. hogy mások szükségleteit tölteném be. mert Ő odaadta önmagát érettünk. Istenem imádkozunk a Szentlélek azon különleges munkálkodásáért.” Itt is ez a helyzet. hogy az Életét is odaadja az Urért. add Uram. hogy Isten ezt a szeretetet kimunkálja az én szívemben. A saját szükségleteimért munkálkodom sokszor. Amikor túl gyorsan kimondok valakiről valamilyen véleményt és tudom. mire a kakas megszólal. amikor a lelkem a megfelelő dolgot akarja tenni. ahelyett. Az Úr elkezd beszélni a szívemhez és azt mondja: „ Ha így van.hosszú az utunk ahhoz. hogy olyan is van. Egyáltalán nem kérdőjelezem meg Péter szeretetetét. Amikor János az első levelében azt mondta. mert úgy érzem. hogy nem vagyunk képesek ezt a szeretetet előállítani. elkötelezettségét és őszinteségét az Ura iránt. Egymás iránti szeretetünk először is egy jel a világ számára. háromszor tagadsz meg engem. mert szeretjük testvéreinket. hogy úgy szeretehessük egymást. Oly sokszor akarom a saját dolgaimat tenni. Simon Péter megkérdezte tõle: „Hova mégy?” Jézus így felelt: „Ahova én megyek. hogy átmentünk a halálból az életbe. hogy a lelkem sem akarja a jót cselekedni. és folytasd a munkádat egészen addig. Atyám a te szereteteddel. hogy engedje a Szentléleknek. Uram. Köszönjük Uram. Elismerjük Uram. mondom néked. Istenem dolgozz bennünk.” Péter így szólt hozzá: „Uram. hogy ennek megfeleljünk. hogy megérdemelték azt. amíg az tökéletessé tesz bennünket Jézus nevében. amikor azt mondta. mert a szívemben van az Isten által adott szeretet Isten családja iránt. és ugyanakkor számunkra is egy jel. de késõbb majd követsz. hogy valóban az Ő tanítványai vagyunk. amikor a lelkem sem akarja a megfelelőt csinálni. ez több mint egy emberi érzelem. ez akkor sem helyes. Sajnos én magam is gyakran tartozom ebbe a kategóriába. de a testem gyenge. ahogyan te szeretsz minket. hogy elnézéssel tartozom neki. Jézus dolgozz bennünk most. de a teste gyenge. mert annyira szeretett. hogy úgy szerethessek. Én úgy gondolom. Én olyan sokszor elbukok ezen a területen. ahelyett.” Rövid idő múlva Jézus azt fogja mondani Péternek. de a test erőtlen. ez egy Isten adta képesség és ezt a szeretetet akarjuk. hogy én is tudjam. Amikor Jézus visszajön Péterhez alva találja őt. bizony. mert a Lélek gyümölcse a szeretet és nagy szükségünk van erre a szeretetre. és nagyon szükségem van arra.

menj oda hozzájuk és kérj bocsánatot. hogy Jézus itt nem valami gyönyörű házra utal. hogy íme a házad. akkor fejbelőlek. és nem mindig vagyunk képesek arra. mint az. sokszor ez sokkal nehezebb. amelyen kis patak folyik keresztül és Péter azt mondja majd. amikor a lelkem kész van. Gyakran viszont nehezebb Jézusért élni. Azért sóhajtozunk ebben a testben. hogy az övéi közül való vagy. csak arra. azt mondod: „Lőjj csak nyugodtan. mint érte meghalni. amelyet Ő a mennyben épített számomra. amelyet majd ott megkapok. Uram. udvarral. az elkötelezettsége pedig valódi. de érte meghalni. Erre jött rá Péter . hogy te is egyik tanítványa vagy. hogy Érte éljünk. most mégis ezt mondja nekik: „Ne nyugtalankodjék a ti szívetek: higgyetek Istenben. Amikor megérkezünk majd a mennyországba Péter ott vár minket a kapuban és végigvezet minket a mennyország főutcáján. „Miről beszélsz. egy ideiglenes lakhelyhez.” „Nem akarom. és Ő meg kell győzzön engem arról. mint érte meghalni.” Gyakran sokkal nehezebb Jézusért élni. nem is ismerem” – „De biztosan tudom. de a testem nem képes rá. hogy feláldozzuk az életünket Érte. hanem az új testről van itt szó. nem kézzel csinált. Ezzel szemben az állandó lakhelyünk nem emberi kéz által készített. mert láttalak vele. amikor a sokaság ellene volt és a lányok azt mondták. a lelkem nem akarja. amely sokkal de sokkal jobb lesz. Legtöbbször az Úr nem arra hív el minket.” – „Nem. van Istentõl készített hajlékunk. Vannak olyan esetek. Az Isten tehát egy teljesen új testet készít nekünk. és amint öregedünk. A tanítványok nyugtalanok voltak. úgy a képességei is csökkennek. amelyek kevésbé bámulatosak: az öregedési folyamat rányomja bélyegét. Ha valaki szemben áll veled egy élesre töltött fegyverrel és azt mondja. és higgyetek énbennem. hogy hajlandó kell legyek a jóra.” Jézusért élni nehéz volt Péternek. mert hajlandó vagyok meghalni Jézusért. Péter őszinte volt és az Úr iránti szeretete őszinte volt. A jelenlegi testünknek bámulatos képességei vannak. Péter tényleg azt érezte. Pál apostol a második korintusi levél 5. hanem örökkévaló mennyei házunk.-ik fejezetében írja: Tudjuk pedig. vajon mondtam volna-e nektek. de ugyanakkor vannak olyan tulajdonságai is. egy teljesen más dolog. hogy elmegyek helyet készíteni a számotokra? Éveken keresztül azt hallottam erről a versről. amiben jelenleg élünk.” Néha ez a problémám. Nem sokára Vele leszek örök dicsőségben. ha nem így volna. és ott a gyönyörű virágos fákkal teli erdőben áll egy hatalmas villa verandákkal. hogy ha nem tagadod meg Jézust. Az én Atyám házában sok hajlék van. Ezt a jelenlegit egy sátorhoz hasonlítják. én nem ismerem Őt. hogy ha földi sátorunk összeomlik. mert Jézus a saját haláláról és az elárultatásáról kezdett beszélni. Bátran húzta ki a kardot a kertben és nem gondolt a következményekre. hogy megtegyük mindazt. Egy idő elteltével rájöttem. hogy az Isten gyönyörű villákat készít nekünk elő a mennyországban. amit meg . hogy képes lenne az életét is feláldozni Jézusért. mivel vágyakozunk felölteni rá mennybõl való hajlékunkat. hanem örökkévaló lesz a mennyországban.

akarunk, vagy meg szeretnénk tenni. Néha olyan dolgokkal próbálkozunk, amelyeket régen meg tudtunk tenni, és rájövünk, hogy erre már nem vagyunk képesek. A testünk romlásnak indul és betegségek gyengítik. Az Isten által készített új test felsőbbrendű a jelenlegi testünknél: nem lesz szüksége alvásra, ezért a mennybéli házamban nem lenne szükségem hálószobára; valószínű, hogy konyhára sem lesz szükség, mert a táplálást más tipusú ételek fogják megoldani és a testem teljesen hasznosítani fogja ezeket, tehát fürdőszobára sem lesz szükség. És ha majd elmentem, és helyet készítettem nektek, ismét eljövök, és magam mellé veszlek titeket, hogy ahol én vagyok, ott legyetek ti is. Az Úr megtartotta ígéretét és eljött a tanítványaiért, és elvitte őket a mennyei lakhelyükre, ahol most Vele vannak az Ő királyságában. És Ő meg fogja tartani azt az igéretet is, amit számunkra tett, és nemsokára minket is magához fog venni, hogy ott lehessünk, ahol Ő van. Eljön az idő az életünk során, amikor arra gondolunk, hogy már sokkal jobb lenne ezt a testet elhagyni, mint ebben a testben tovább itt maradni. Ahova pedig én megyek, oda tudjátok az utat.” Tamás erre így szólt hozzá: „Uram, nem tudjuk, hova mégy: honnan tudnánk akkor az utat?” Jézus így válaszolt: „Én vagyok az út, az igazság és az élet; senki sem mehet az Atyához, csakis énáltalam. Újabb radikális kijelentés! Kijelenti, hogy Ő az egyetlen út, amelyen keresztül egy ember az Atyához juthat. Vannak olyanok, akik azt állítják, hogy minden vallás Istenhez vezet. Nem így van! Csak egyetlen út vezet oda: Jézus Krisztus. Az emberek megpróbálnak más isteneket szolgálni, de ezáltal nem az Élő Igaz Istent szolgálják. A minap néhány mormon fiú látogatott meg és mondtam nekik, hogy az a gond, hogy ti is arról beszéltek, mint én, de nem abban hisztek, amiben én. A szavaitok nagyon hasonlóak, mert azt állítjátok, hogy a Jézus Krisztusban vetett hit általi üdvösségben hisztek, aki meghalt értetek, de az a Jézus, akiben ti hisztek nem ugyanaz, mint az, akiben én hiszek. Akiben én hiszek, az nem Lucifer testvére, de ti ezt hiszitek. Én nem hiszem, hogy Ő Lucifer testvére, hanem azt hiszem, hogy Ő az Isten egyetlen fogantatott Fia. Ha pedig Ő Lucifer testvére volna, aki egy teremtett lény, akkor Ő is egy teremtett lény lenne, és egy teljesen más viszonyban lenne akkor Istennel. De Ő a kezdetektől Istennel volt és Ő egyenlő Istennel. Ugyanakkor a mormonok egy más Istenben is hisznek, mert azt tartják, hogy Ő egy megdicsőült ember. Azt sem hiszem, amit ők, hogy az emberek istenek lesznek a halál után. A mormonok tehát azokat a szavakat használják, mint mi, de egy teljesen más Istenben és Jézusban hisznek. Jézus így válaszolt: „Én vagyok az út, az igazság és az élet; senki sem mehet az Atyához, csakis énáltalam.

Sokan szerették volna, ha Jézus nem tett volna ilyen radikális kijelentést. Azt mondják, hogy ezért a kereszténység túl szűk keresztmetszetű, és sokkal szélesebb látókör szükséges a megfelelő élethez. Az Isten nem szűkítheti le a hozzá vezető utat erre az egyetlen egyre. Ha ez így van, akkor Jézus fenti kijelentését félre kell tenni. Ha viszont azt állítod, hogy tévedett, amikor ezt kijelentette, akkor azt is állítod, hogy nem lehet hinni az Ő szavának. Jézus azért beszél ilyen szélsőségesen, hogy döntésre kényszerítsen, mert vagy Ő az egyetlen út az Atyához, vagy van más út is. De ha van más út is, akkor Jézus nem beszélt igazat. Ha ez így van, akkor pedig hogyan lehet hinni bármelyik általa tett kijelentésben. Lehet, hogy szűk a kijelentés lényege, de Jézus állította ezt – vagy elhiszed, vagy nem. Ha ismernétek engem, ismernétek az én Atyámat is: mostantól fogva ismeritek õt, és látjátok õt.” Fülöp így szólt hozzá: „Uram, mutasd meg nekünk az Atyát, és az elég nekünk!” Jézus erre ezt mondta: „Annyi ideje veletek vagyok, és nem ismertél meg engem, Fülöp? Aki engem lát, látja az Atyát. Itt a következő radikális mondat. Jézus az útja végének közeledtével egyik kulcsmondatot mondja a másik után. Hogyan mondhatod te: Mutasd meg nekünk az Atyát? Talán nem hiszed, hogy én az Atyában vagyok, és az Atya énbennem van? Azokat a beszédeket, amelyeket én mondok nektek, nem önmagamtól mondom; az Atya pedig bennem lakozva viszi végbe az õ cselekedeteit. Isten nagyon örülne, ha mi is kijelenthetnénk, hogy aki minket lát az Atyát látja. De nem hiszem, hogy ezt közülünk bárki is kijelentheti. A világban én Isten képviselője vagyok, az Ő cselekedeteit kell tegyem, az Ő szavait kell beszéljem, de sajnos sokszor a saját cselekedeteimet teszem és a saját szavaimat mondom – ezért igaztalan kijelentés lenne, hogy ha engem láttok, akkor az Atyát látjátok. Néha ez igaz, de nem minden esetben. Jézus esetében viszont a teljes itteni élete alatt következetesen igaz volt, mert Ő az Atyának egy tökéletes képviselője minden szavával és minden cselekedetével. Akarjátok tudni, hogy milyen lehet Isten? Nézzetek Jézus Krisztusra. Az eljövetelének célja az volt, hogy kinyilatkoztassa az Atyát az emberek számára. Miután régen sokszor és sokféleképpen szólt Isten az atyákhoz a próféták által, ezekben a végsõ idõkben a Fiú által szólt hozzánk. Ha láttátok Jézust, akkor Istent is láttátok. Milyen Istent ismerünk meg Jézus által? Olyat, aki szerető, együttérző, akit érdekel az emberek szükséglete, aki könnyekre fakad látván az ember bukását, Aki az elveszetteket akarja megmenteni. Milyen gyönyörű Istent fedett fel Jézus számunkra az Ő élete és szolgálata által! Ez az az Isten, Akit mi szeretünk, dicsőítünk és szolgálunk!

Bizonyos értelemben mi is Isten képviselői vagyunk ezen a világon, az Isten Igéjének tanítóira pedig ez még inkább igaz. Mi azért vagyunk, hogy Isten Igéjét jelentsük ki számotokra és Őt képviseljük – milyen hatalmas felelősség ez! Isten érdeke az, hogy igaz módon képviseljem Őt. Mózes nagy bajba keveredett, mert nem képviselte megfelelően Istent amikor a vadonban másodszor is kifogyott a vizük, és az emberek panaszkodni kezdtek. Mózes azt mondta Istennek, hogy „Uram elegem van, belefáradtam, nem bírom tovább. Nem én szültem ezeket az embereket, mégis én hordozom a terheiket – most ismét panaszkodnak és Uram, elegem van ebből.” Isten azt mondta, hogy „Nyugodj meg, Mózes. Menj és szólj a sziklához, és lesz vizetek.” Mózes viszont továbbra is dühös volt, és odakiáltott az embereknek: „Ismét rá kell csapjak erre a sziklára, hogy vizet adjak nektek!” És dühében rácsapott a sziklára a botjával. Isten a szeretete következtében adott vizet, de azt mondta Mózesnek „Nem képviseltél megfelelően engem az emberek előtt, mert dühösen csaptál a sziklára, pedig én azt mondtam neked, hogy csak szólnod kell hozzzá. Most ők azt gondolják, hogy én haragszom rájuk, de ez nem így van. Nem szeretem, ha valaki nem képvisel engem megfelelően.” Kiváncsi vagyok, hogy Isten mit gondol azokról az emberekről, akik Őt úgy képviselik, mintha a csőd szélén állna. Szegény Isten, segítsetek gyorsan, barátaim! Küldjétek gyorsan a pénzt, mert ha nem, akkor Isten jövő héten már nem fog tudni dolgozni. Milyen szánalmas képviselete ez Istennek. Isten azt mondta hát Mózesnek „Mivel nem tudtál megfelelően képviselni engem a sziklából fakasztott víz esetén, ezért nem léphetsz be az Igéret Földjére.” Mózes életcélja odalett, mert nem képviselte Istent úgy, ahogy kellett volna. Istenem, segíts, hogy megfelelően képviseljelek az emberek előtt. Ha azt látjátok, hogy mérges vagyok rátok, akkor én nem képviselem Őt megfelelően, mert Ő nem haragszik rátok, hanem szeret titeket, hatalmas türelme és együttérző szeretete árad felétek. Igy az Isten képviselőjének is hatalmas együttérzésre, kegyességre és szeretetre van szüksége, amit mindnyájan egymás felé kell kimutassunk. Higgyetek nekem, hogy én az Atyában vagyok, és az Atya énbennem van; ha pedig másért nem, magukért a cselekedetekért higgyetek.” Jézus egyfolytában azt állítja, hogy a cselekedetei tesznek róla tanubizonyságot. „Azt állítom, hogy az Isten Fia vagyok, és az Isten cselekedetei bizonyítják ezt, amelyet rajtam keresztül végez el.” Mik voltak az Isten cselekedetei: a beteg emberek meggyógyítása, az elesettek felemeltetése – ezek Isten munkálkodásai egy szükséget szenvedő világban. „Bizony, bizony, mondom néktek: aki hisz énbennem, azokat a cselekedeteket, amelyeket én teszek, szintén megteszi... Mi magunk is azokat kell cselekedjük, amiket Jézus tett, együttérzést, szeretetet, kedvességet és törődést.

Nem így van! Ez sokkal nagyobb hitet mutat. Mert ha így lenne. Jézus nem azt mondja itt. ezáltal teljesen az Atya akaratának kell alávesse magát. megteszem. szintén megteszi. Mi az Ő parancsolata? Hogy úgy szeressük egymást.. Vannak olyanok. nem a templomban áll és onnan kiáltja mindenkinek. mert ez az. de holnap már teljesen másképpen. mivel bármit kér. mert ti olyan szeretetre méltóak vagytok. és amit csak kértek majd az én nevemben.„Bizony. megteszem. amiket a testem akarna. hanem a Te akaratod legyen meg.. mert ez az Ő parancsolata. megteszem. bizony. amit alig ismerek a saját akaratomat akarom érvényesíteni. hanem a Te akaratod legyen meg. akkor nekifognék és készítenék egy listát azokról a dolgokról. hogy nem az én.” Kinek ígérte tehát Jézus ezt a hatalmas ígéretet? Annak az embernek.” Erre azt mondják. aki először is megtagadta magát. tehát az imája nem a saját dicsőségét szolgálja. mert Jézus maga is ezt mondta: „Istenem. az megegyező lesz az Atya akaratával. azokat a cselekedeteket. Annyira tudatlan vagyok Isten egyetemes akaratát illetően: ma egyféleképpen látom azt. Mert én az Atyához megyek. hogy Őt kövessék. mert sokszor teljesen mást imádkoznék egy nap múlva. amit ő maga is látni akar. hogy egy olyan dologban. hogy titeket szeretlek. ahogyan Ő szeret minket. amelyeket én teszek. megtartjátok az én parancsolataimat. sem a saját gazdagodását. akik lekicsinylően szólnak arról. vegye fel a keresztjét. Kinek a számára ígérte ezeket Jézus? Nem a sokasághoz beszél. Egyáltalán nem erről van itt szó! Másodszor pedig az ember fel kell vegye a saját keresztjét. mondom néktek: aki hisz énbennem. akik mindent feladtak azért. Sokkal nagyobb hit ez.” Az ki teljesen az Atya akaratának rendelte alá magát. hogy dicsõíttessék az Atya a Fiúban. . és kövessen engem.” Itt két olyan imával kapcsolatos ígéret is van amely bámulatosan széles körű. „Ne az én. aki megtagadta önmagát és Jézust követi – csakis ő kapja meg ezen ígéret gyümölcsét. és én megadom nektek. hogy ez majdnem az istenkáromlással ér fel. hogy szeretem Őt. „Ha szerettek engem. Szerencsére ez nagyon könnyen megy. hogy kérjetek egy Cadillac-et vagy egy Mercedes-t. hogy ha valamit kértek tőlem az én nevemben. sõt ezeknél nagyobbakat is tesz. ha valamit kértek tõlem az én nevemben. ha Isten minden kis változó imámat megválaszolná. tagadja meg magát. Ő azokkal az emberekkel beszél. mint az amikor én követetlem. Úgy tudom megmutatni a Jézus iránti szeretetemet. Kik a tanítványok Jézus szerint? Ő azt mondta: „Ha valaki én utánam akar jönni. hogy ez a hitünk gyengeségét árulja el. Persze. mint bármilyen más hozáállás. Szörnyű lenne. Én úgy gondolom. de pontosan azért szeretlek titeket. legyen meg a Te akaratod. a tanítványaihoz beszél..

hogy Jézus Krisztus a válasz a bűnök problémájára. Ez tehát a Szentléleknek az a munkája. hogy én az Atyámban vagyok.” Az örökéletben vetett hitem Jézus Krisztus halálból történő feltámadásán alapszik. én pedig tibennetek. hogy velük van. mert nálatok lakik. Előttünk áll a teljes Szentháromság: Jézus azt mondja. Az Apostolok cselekedeteiből láthatjuk a Szentléleknek egy újabb kapcsolatát. és másrészt bennük lesz. Beszélt hát arról. aki nagy irgalmából újjá szült minket Jézus Krisztusnak a halottak közül való feltámadása által élõ reménységre. és másik Pártfogót ad nektek. „Elmegyek és a világ nem fog többé látni. hogy elfogadhassátok Őt megváltótoknak. bennem van. hogy imádkozni fogok az Atyához. mert én élek. eljövök hozzátok.. Péter szerint: Áldott a mi Urunk Jézus Krisztus Istene és Atyja. amint Jézus az Apcsel 1:8-ban mondja: Ellenben erõt kaptok. amely a mennyben van fenntartva számotokra. és miután elfogadtam Jézust. ti azonban ismeritek õt. arra az el nem múló. szeplõtelen és hervadhatatlan örökségre. a Szentlélek veletek volt.. „Nem hagylak titeket árván. amit Istentõl kaptatok. és segítségre van szükségetek. hogy felismerjétek. . akit a világ nem kaphat meg. hogy veletek legyen mindörökké: az igazság Lelkét. a Szentlélek belétek költözött. nem is ismeri. és ezért nem a magatokéi vagytok? Mert áron vétettetek meg: dicsõítsétek tehát Istent testetekben és a ti lelketekben. a bennetek levõ Szentlélek temploma. hogy testetek. hogy Jézus Krisztushoz vezessen.én pedig kérni fogom az Atyát. aki egy másik Vigasztalót ad nektek az igazság Lelkét. amikor eljön hozzátok (rátok) a Szentlélek. majd beszélt a haláláról és most az örökéletéről szól. A Szentléleknek kettős szerepe van tehát: velem van. ti is élni fogtok. Abban a pillanatban. és a világ többé nem lát engem. akkor hiábavaló volna az én a reményem is. hogy ahová Ő menni fog. amikor hatalommal és erővel ruház fel egy hívőt. de ti megláttok. Azon a napon megtudjátok. a tanítványok nem mehetnek. Ha Krisztus nem támadt volna fel a halálból. és Ő vonzott Jézus Krisztushoz. mert Ő volt az. Pál azt mondta: Vagy nem tudjátok. mert nem látja õt. De mivel Ő feltámadt a halálból. Mielőtt befogadtátok volna Jézust. sõt bennetek lesz. A Szentlélek mutatta meg.” Itt a tanítványoknak a Szentlélekhez fűződő kettős viszonyát láthatjuk: egyrészt. ti énbennem. hogy átadtátok az életeteket Neki. és mivel én élek. amely készen van. de ti fogtok látni engem. hogy bűnösök vagytok. Titeket pedig Isten hatalma õriz hit által az üdvösségre. hogy nyilvánvalóvá legyen az utolsó idõben. Még egy kis idõ. aki segített abban. amelyek az Istenéi. és ti is élni fogtok.

azt pedig az én Atyám is szeretni fogja. ne is csüggedjen. miért van az. amellyel a süllyedő hajóban is aludni tudott. A Pártfogó pedig. Krisztus bennünk. Pál az efezusiaknak ezt írta: „Krisztus lakozzon bennetek” – ami azt jelenti. hogy nekünk akarod kijelenti magadat.” Így szólt hozzá Júdás. ez sokba került nekem. Hallottátok. Az ember kapcsolata Istennel az Ő Igéjével és Jézus parancsolatával szembeni engedelmességen alapul és a szeretetünk által fejeződik ki. A ti szívetekben kényelmesen érzi-e magát Jézus. Aki befogadja parancsolataimat. az megtartja az én igémet. amiket Jézus mondott. örülnétek. és visszajövök hozzátok. én pedig tibennetek. meg kell szabaduljál ettől a „művészettől”. nem az enyém. hogy én az Atyámban vagyok. én is szeretni fogom õt.” Aki nem szeret engem. Milyen dicsőséges kapcsolatunk van Istennel: Krisztus az Atyában. õ tanít majd meg titeket mindenre. Békességet hagyok nektek: az én békességemet adom nektek. Az az ige pedig. a Szentlélek. Azt a békességet. hogy én megmondtam nektek: elmegyek. mert nem bírom látni. Ha szeretnétek engem. azt szeretni fogja az én Atyám. hogy mi a baj? „A falakon a képeket nem bírom látni. és nem a világnak?” Jézus így válaszolt: „Ha valaki szeret engem. nem tartja meg az én igémet. aki elküldött engem. aki mindent meg fog nekünk tanítani. vagy a falakon levő „művészet” zavarja Őt. amely abból a tökéletes hitből származik. és eszetekbe juttat mindent.” – „Dobd ki őket. és kijelentem neki magamat. aki pedig szeret engem. ahogyan a világ adja. és elmegyünk hozzá. amíg veletek vagyok. hogy telepedjen meg bennetek és érezze magát otthon a szívetekben. hogy elmegyek az Atyához. Egy csoport ijedt és nyugtalan tanítvány számára mondja Jézus: az én békességemet adom nektek. mi Krisztusban. Emlékeztet minket azokra a dolgokra. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek. Mi van a szívetekben? Milyen képek vannak a szívetek falán? Jézus ott ül a nappaliban és a falakat vizsgálva milyen képeket láthat? Amikor először fogadtam be az Urat a szívembe. ti énbennem. akit az én nevemben küld az Atya. . amelyet hallotok. hogy az Atya irányít mindent az életünkben. hogy kényelmetlenül érzi magát ott és megkérdeztem.” „Elmondom ezeket nektek. és megtartja azokat. éreztem. és szállást készítünk magunknak nála. hanem az Atyáé. az szeret engem. az Atya bennünk. de nem úgy adom nektek. mert az Atya nagyobb nálam.Azon a napon megtudjátok. – „De Uram. amit én mondtam nektek. Itt az ígéret a Szentlélek segítségével. de nem az Iskáriótes: „Uram. otthon érzi-e magát.

hogy hozzon vissza az Úr ide – ha tényleg visszajövök. hogy ilyen fiatalon meg kellett haljon ez az ember – de szerintem az milyen nagy áldás.” Amikor elmentek csak mosolygott rajtuk és azt mondta. Rossz a mennyországról alkotott elképztelésetek és nem tudjátok leképzelni. Már nem sokat beszélek veletek. és megóvnám őket attól a dicsőségtől. hogy vissza szeretném hozni őt erre a nyomoruságos világra. Nem akarok én meggyógyúlni – az Úrhoz akarok menni. és úgy cselekszem. bár felettem nincs hatalma. Jézus hamarosan a Getsemáné kertben a megharcol a pokol összes sötét hartalma ellen. Azért sírunk. mielõtt megtörténik. hogy „Istenem gyógyítsd meg őt. örülnétek. akkor örülnénk. az új testükben. hogy Istenem hozd vissza őt. hogy a megtörténtek előtti kinyilatkoztatás. Milyen dicső dolog az Atyával lenni! Mivel nem tudjuk elképzelni. de ha szeretik Őt. menjünk el innen. mert nem kell végigkűzdje ezt a sok nyomoruságot ebben a beteg világban. Jézus vért izzadt ott. hogy szeretem az Atyát. hogy amikor majd megtörténnek az általa mondottak. hogy meglássátok: milyen reménységre hívott el minket. Jézus azt mondja. milyen gazdag az õ örökségének dicsõsége a szentek közöt. hanem azért imádkozzatok. akkor az emberek hinni fognak benne. hogy velem legyenek itt ezen a nyomorult földön. hogy Ő tudja mit mond és. Miért nem hagynak odamenni és azt imádkozzák. Ha az Úr egyszer magához vesz és egy csoport odagyűl körém és imádkozik. milyen szörnyű. akkor örülnek ennek. Mikor a szeretteink meghalnak mi sírunk. mert az Atya nagyobb nálam. amint ezt a hatalmas lelki harcot vívta. hogy nem értett egyet az ő imáikkal. hogy minden terv szerint alakul. hogy az Ő akarata legyen meg. hogy valójában milyen is a mennyország. hogy milyen dicsőséges lesz ott. mert eljön e világ fejedelme. hogy elmegyek az Atyához. és a kereszttel nézett szembe. hogy meg fog halni. a Bibliai próféciák egyik oka. hogy világosítsa meg lelki szemeteket. Mindezt csak azért. Ne imádkozzatok azért. mert magunkat szeretjük. de ha igazán szeretnénk őket. hogy Ha szeretnétek engem. higgyetek. és azt gondoljuk. hogy együtt legyenek Istennel az Ő királyságában.Nagyon érdekes kijelentés ez. ahogyan az Atya parancsolta: keljetek fel. hogy hivők legyenek az emberek. akkor nagyon vigyázzatok! Jézus azt mondta. mert Ők az Úrhoz mennek. Ó. ezért azt hisszük. hogy ha majd megtörténik. hogy a föld és az élet milyen nagyszerű. Édesanyám utolsó napjain a lelkipásztorok azt imádkozták. Ezért imádkozott Pál. és az Atyához megy azután. Előzőleg már mondta ezt és itt megismétli. mert látják azt. Hogy azonban megtudja a világ. hiszen Jézus azt mondja. ebbe a megtört testbe. hogy gyógyítson meg? Most mondom ezt nektek.” .

hogy szeressük egymást. és mindnyájan legyünk hűségesek az Ő parancsolataihoz. hogy egymást szolgáljuk szereteben az Ő gyerekeiként. és a Szentlélek emlékeztessen mindig azokra titeket. amely Istentől van. Legyen az életünk nyitott a Lélek ezen munkálkodására. Az Úr vesse el az Ő szavának magvait a szívetekbe.Felkel tehát és a tanítványaival együtt elindul a Getsemáné kert felé. és a következő fejezet egy párbeszéd az odavezető úton. Isten adjon e szeretet kifejeződésére alkalmait nekünk azáltal. hatalmat adva nektek arra a szeretetre. legfőképpen ahhoz. 86 PERC .

és nem reménykedett abban. amelyet Isten megmunkált.” A szőlőtermő föld. Lehet. amely egy jeruzsálemi házban volt. az igaz. Izrael tehát elbukott.-ik fejezetben a nemzetről beszél. Majd megfogták. hogy aki imádkozni akar. hogy Jézus arra bíztatja a tanítványokat. kidobták a szõlõn kívülre. De a csősz. elküldte a szolgáit. amikor azt gondolták. De amikor a munkások meglátták a fiát. Mi a különbség a kettő között? Az Ótestamentum során a Isten Izrael népének jelképeként használta a szőlőtőt. így szóltak maguk között: Ez az örökös: gyertek. akinek volt egy szőltermő földje. és azután mienk lesz az öröksége. õ is gonoszul veszti el õket. mert biztosan azt többre becsüli majd a csősz. amelyet a farizeusok helyesen értelmeztek. hogy gyümölcsöt szedjen róla. Ebben a hasonlatban egy úrról beszél. amely egy szőlőtő. hogy amint ezeken a kapukon átmentek. Vajon majd ha megjön a szõlõ ura. Máté evangéliumának 21. ezért a szőlőtermő földet visszaadta a természetnek. Ő veszélyeztet minket és a poziciónkat. akikre ezt a földet bízták. hogy elküldi az egyetlen fiát. akik megadják a termést a maga idejében. Lehet. Jézus ezért kezdett el beszélni a szőlőtőről és a szőlőfürtről. a szõlõt pedig más munkásoknak adja ki. Ézsaiás az 5. öljük meg.” . megverte a szolgákat és visszaküldte őket üres kézzel. és megölték. hogy Izrael legyen egy gyümölcstermő szőlővessző. Én vagyok az igazi szõlõtõ – mondta Jézus. és amikor eljött az idő. Miután többször megtörtént ez azt gondolta a szőlősgazda. mit tesz ezekkel a munkásokkal?” Ezt felelték neki: „Mivel gonoszak.-IK FEJEZET A 14. a csőszök. amelyen keresztül Isten kinyilatkoztatta szándékát Izrael népével kapcsolatban. hogy takarítsák be a termést. Sok proféta és a zsoltárok is így utalnak Izraelre. de amikor eljött a szüret ideje csak vadszőlőt talált rajta. és Isten számára teremjen gyümölcsöt. aki azzal volt megbízva. az bármikor megtehesse ezt.JÁNOS EVANGÉLIUMA 15. mert az ünnep előtti éjszakán ezt nyitva hagyták. hogy a templom udvarára mentek. hogy valaha is gyümölcsöt tud arról majd betakarítani. és elindultak a Getsemáné kert felé vezető útjukra. Ez a görög szövegben eredetileg így van leírva: Én vagyok a szőlőtő.-ik fejezet azzal végződik. hogy induljanak el az utolsó vacsora után. jobb ha megszabadulunk Tőle. hogy az ellenük szól.-ik fejezetében Jézus egy olyan hasonlatot használ. A templom kapuira szőlőfürtöket faragtak. Elhagyták tehát a felső szobát. Amikor Jézus eljött azt mondták róla: „Nézzétek. hogy őrizze a szőlőt. és Jézus idejében a vallási vezetők voltak a szőlőmunkások.

Ezért elpusztították Őt, de mit fog tenni Isten? Elveszi majd a szőlőföldet és másoknak fogja adni. „Én vagyok az igazi szõlõtõ, és az én Atyám a szõlõsgazda. Ezzel azt is mondja a tanítványoknak, hogy nektek adatik a szőlőtermő föld, ti vagytok Isten igazi szőlőskertje. Ti kell gyümölcsöt teremjetek, mert Izrael, mint nemzet elbukott, és nem teljesített Isten célját, nem hozta azt a gyümölcsöt, amelyet Isten szeretett volna látni. Isten tehát az új egyházat, a tanítványokat jelöli ki szőlőtermő földnek, és Ő maga lesz a szőlősgazda, nem bízza meg többé a papokat ezzel a munkával. Azt a szõlõvesszõt, amely nem terem gyümölcsöt énbennem, lemetszi; és amely gyümölcsöt terem, azt megtisztítja, hogy még több gyümölcsöt teremjen. A metszést az Atya végzi az egyházban és lemetszi a gyümölcstelen ágakat, ugyanakkor a termő ágakat megmossa, hogy még több gyümölcsöt hozzanak. Izraelben a szőlő nagyrésze a földön terem. Hatalmas, majd két méter hosszú szőlőágak vannak a földön, amelynek az egyik végét egy sziklára helyezik. Amikor a gyümölcs elkezd növekeni, a földön fekszik, és ahogy egyre nagyobb lesz, a szőlőművesek megfogják ezeket a hatalmas szőlőfürtöket és megmossák azokat, letisztítják őket, hogy a termés tökéletesen megérjen. Az ott termesztett szőlő valóban nagyon ízletes, hihetetlenül finom. Jézus ezt az ismerős folyamatot használja jelképes beszédében, amint az emberek azért mossák meg a töveket és a fürtöket, hogy még több termést hozzanak. Ha viszont nem hoznak gyümölcsöt, akkor lemetszik azokat az ágakat. Azt a szõlõvesszõt, amely nem terem gyümölcsöt énbennem, lemetszi; és amely gyümölcsöt terem, azt megtisztítja, hogy még több gyümölcsöt teremjen. Mit használ Isten arra, hogy megtisztítsa az egyházát? Az Igéjét, amely megtisztít benneteket. Milyen hatalmas tisztító ereje van Isten Igéjének! Szívembe zártam beszédedet, hogy ne vétkezzem ellened. Az apósom Bibliájába ez volt beírva: „Ez a könyv megóv a vétkektől, vagy a vétkek óvnak meg ettől a könyvtől.” Ti már tiszták vagytok az ige által, amelyet szóltam nektek. Maradjatok énbennem, és én tibennetek. Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők, és a legfontosabb, hogy a szőlővesszők maradjanak meg a szőlőtőn. Ezt a kapcsolatot hangsúlyozza ki Jézus a következő versekben: Ahogyan a szõlõvesszõ nem teremhet gyümölcsöt magától, ha nem marad a szõlõtõn, úgy ti sem, ha nem maradtok énbennem.

Nem tudtok semmilyen Isten számára értékes gyümölcsöt teremni, csak Jézus Krisztus bennetek lakozó erejének segítségével lehetséges ez. Bármi, amit Istennek akartok tenni Jézus nélkül, az mind haszontalan, és mind el fog égni az ítélet napján. A gyümölcs, amely az életünkből származik, egy igen természetes dolog, nem egy kikényszerített valami. A fán csüngő alma sem erőlködik és kűzd azért, hogy megérjen. Az egyetlen dolga az, hogy ott maradjon az ágon és akkor megérik. Nekünk is csak ennyit kell tenni, hogy maradjunk meg Krisztusban, és ennek természetes következményeként az életünk gyümölcsöt fog teremni. Az egyház egyik legnagyobb problémája az, hogy erölteti a gyümölcstermést. Állandó kényszerben tartanak, hogy Istennek dolgozzál mindenféle, nem a Lélek által irányított tevékenységeken keresztül. Ez értelmetlen erőkifejtés, hacsak nem Isten irányítja ezeket. Ha nem maradsz meg Őbenne, te magad nem tudsz gyümölcsöt teremni. Nem tervezheted el, hogy mit fogsz ebben az évben Istenért tenni. Nem lehet tervet írni a célok teljesítése érdekében, mert gyümölcsöt csak természetes módon lehet teremni. Én vagyok a szõlõtõ, ti a szõlõvesszõk: aki énbennem marad, és én õbenne, az terem sok gyümölcsöt... Jézus ezzel a fejlődést és a növekedést érzékelteti. Amikor elfogadtam Jézust, akkor engem is beoltottak a tőbe, része lettem annak, tápanyagot kapok tőle, és amint az életem gyümölcsöt kezd teremni, az Ő Igéje megtisztít engem, hogy még többet teremhessek, és amint Őbenne megmaradok sok gyümölcsöt fogok teremni – ebben dicsőül meg az én Atyám, hogy sok gyümölcsöt hozok az Ő számára. Én vagyok a szõlõtõ, ti a szõlõvesszõk: aki énbennem marad, és én õbenne, az terem sok gyümölcsöt, mert nélkülem semmit sem tudtok cselekedni. Ezt azért húztam alá a Bibliámban, mert nagyon sok dolgot próbáltam tenni saját erőmből, de mindig elbuktam. Azon merengek, hogy vajon mikor fog ez az igazság mélyen bekerülni a szívembe, hogy felismerjem , hogy Jézus nélkül nem tudok semmit tenni. Értelmetlen egyáltalán megpróbálni is az olyan Isten felé tett szolgálatot, amelyet nem az Ő Lelke irányít. Pál a filippiekhez írt levelében ezt írja: Mindenre van erõm a Krisztusban, aki megerõsít engem. Ez a két mondat együtt érvényes: nélküle semmit, de Vele mindent meg tudok tenni. Ha valaki nem marad énbennem... Ez érdekes következtetés von maga után: lehet-e egy ember számára nem maradni meg Jézusban? Ha ez nem lenne egy lehetőség, akkor miért vetette fel ezt Jézus? Van egy ilyen lehetőség is, mivel Ő ezt említi.

Ha valaki nem marad énbennem, kivetik, mint a lemetszett vesszõt, és megszárad, összegyûjtik valamennyit, tûzre vetik és elégetik. Ezékiel beszélt a szőlővessző haszontalanságáról: nem elég erős, hogy egy szöget készíts belőle, használhatatlan a fa megmunkálás szempontjából, csak arra az egyre jó, hogy gyümölcst teremjen. Ha viszont nem terem gyümölcsöt, akkor semmire sem jó, mert még a tüzet sem táplálja, csak füstölög. Nem kellemes ezt mondnom, de ti sem vagytok jók semmi másra, csak gyümölcstermésre, ha pedig nem teszitek ezt, akkor pont olyan haszontalanok vagytok, mint egy gyümölcstelen szőlővessző. Nincs más értéketek. Ha megmaradtok énbennem, és beszédeim megmaradnak tibennetek, akkor bármit akartok, kérjétek, és megadatik nektek. Az imával kapcsolatban egy igen széleskörű ígéretet tesz itt Jézus, de ezt csak azok számára teszi, akik megmaradnak Őbenne. Az lesz az én Atyám dicsõsége, hogy sok gyümölcsöt teremtek, és akkor a tanítványaim lesztek.” Isten az Izrael népétől visszavett szőlőföldet az egyháznak adja, hogy az legyen Isten gyümölcstermő területe a mai világban. De amint Isten nem kímélte a természetes ágakat sem, úgy minket sem fog, ha nem termünk megfelelően. Ha mi elbukunk, akkor Isten másokat fog kimunkálni a gyümölcstermésre. Úgy gondolom, hogy az örökkévalóság szempontjából addig vagyok biztonságban, amíg Jézusban lakozom. Semmilyen hatalom nem tud elválasztani Tőle, ezzel kapcsolatban nem kételkedem. Tudom biztosan, hogy Isten megváltása által eljutok Őhozzá, mert semmi mást nem szeretnék tenni, csak megmaradni Jézus Krisztusban. És ameddig benne lakozom, addig biztos az örök életem. De ha nem maradunk meg Őbenne, akkor mi van? Ez nem az én gondom, mert ezt a gondolatot be sem engedem a fejembe. Ahogy Péter mondta: „Uram, hová mehetnénk, nálad van az örökélet.” „Ahogyan engem szeretett az Atya, úgy szeretlek én is titeket: maradjatok meg az én szeretetemben. Most Jézus elkezd beszélni a Lélek gyümölcséről, amely a szeretet. Ez az amit Isten az egyházától elvár: szeretetet, és annak kifejeződéseit: szóbeli és tettbeli kifejeződéseket. A szavak nem sokat érnek cselekedetek nélkül, de a cselekedetek sem sokat érnek szavak nélkül. Ez az amit a feleségeink is elvárnak tőlünk: szeretnék szavakban is hallani azt hogy szeretjük őket. Isten is mindkét módon szeretné látni a szeretetünk kifejeződését.

mert az nem tartós. Még hangjuk is mély és unalmas volt. és sokkal mélyebb. Érdekes. soha nem mosolyogtak. és a szeretet kifejeződése az öröm. hogy az életem külső körülményei drámaian megváltozhatnak. hogy segítségre van szükségem. hogy egy sötét felhő alatt ülnek. hogy az erről való hallgatást erre való bizonyítéknak lehetne venni. hogy mi történhetett. amikor a templomba mentek. Azért nem igér az Úr boldogságot. Észre vettétek-e már. hogy minél szomorúbb képet vágsz. akkor már csak nagyon pici választ el a sírástól? Megfigyeltem az unokáimat. Túl sok ideig azt tartották az egyházon belül. mert teljesen reménytelen a helyzetem. Ez akkor következik be. hogy Jézus pont akkor beszél a saját öröméről. Nem értem. Örömöt igér. A pásztorok is mind szomorú és bús képet vettek magukra. Én megírhatok neked egy 10 ezer dolláros csekket.a gyalázattal nem törõdve . megmaradtok a szeretetemben. Hatalmas a különbség az öröm és a boldogság között. akkor gyakran hirtelen egyből legörbül az ajkuk. de soha nincs leírva. A Lélek gyümölcse a szeretet. Ezután viszont arról a teljes örömről beszél. hogy amikor már visítanak és nevetnek. míg az öröm a lélek megtapasztalása. Azt mondod nekem. az örömöm nem változik ezekkel együtt.” Ez az első említés az evangéliumokban Jézus Krisztus öröméről. hogy az evangéliumokban sokszor sírt . hogy sokkal jobban kimutassuk az iránta való szeretetünket. Nem hiszem. A mai világ őrülten keresi a boldogságot. Mivel a boldogság az érzelmek világában található. és megmaradok az õ szeretetében. amely az érzelmek tapasztalata. ezért az egy igen változó dolog. Ezeket azért mondom nektek. Ha parancsolataimat megtartjátok. hogy ha egyszer az érzelmeink mozgásba lendülnek és nagyon nevetünk. és jobbkeze felől örökkévaló öröm található..vállalta a keresztet. mert azt a test bűnének tartották. mert az érzelmek hatása alatt ez nagyon hamar meg tud történni. és boldogan elrohansz a bankba. Sokan Jézust szomorú és búslakodó emberként képzelik el. az emberek azt érezték. amikor útban van a kereszt felé. amikor Jézusban maradunk meg. hogy az én örömöm legyen bennetek. ahogyan én mindig megtartottam az én Atyám parancsolatait. Hogy lehet. és örömötök teljessé legyen. A Biblia azt mondja. mint az érzelmek szintje. . amelyet a tanítványai fognak megkapni. hiszen 10 ezer dollárra van szükségem. hogy beváltsd a csekket. hogy az Ő jelenlétében az öröm teljessége van. Biztos vagyok benne. amely a lélek tapasztalata. arra utalnak.. A zsidókhoz írt levélben olvashatjuk: aki az elõtte levõ öröm helyett . Igen hamar eljuthat valaki a boldogságtól a könnyekig. De utána megint nagyon szomorú lennél.Azt várja el Isten az egyházától. Annak ellenére. olyan jókedvűek. mert állandó. annál szentebb vagy. hogy nevetett volna. ellenkező esetben el veszik a házamat és az utcára kerülök. hogy ilyen hamar átváltanak nevetésből szomorúságba? Azért. és el kezdenek sírni. hogy Ő sokat nevetett.

akiket szeret. hogy az Úr nem hívta őket szolgájának. és azt várja el tőlünk is. Pál az efezusi levélben elkezdi sorolni al lelki áldásokat. tudtul adtam nektek. Ennek ellenére az evangelizációink során azt hangsúlyozzuk. és mit tett a legelső helyre az áldások közül? Áldott a mi Urunk Jézus Krisztus Istene és Atyja. hogy nem szolgákként tekint a tanítványokra.mert ott megtudod. Péter. mégis mindnyájan tudatában voltak annak. ha teljesen alárendelik magukat neki. amit én parancsolok nektek. Pál. hogy a boldogság milyen gyorsan tud átváltozni szomorúsággá a külső körülmények miatt? Nem így az öröm. Mikor tette ezt? Az efezusi levélben olvashatjuk. hogy az örömötök teljes legyen. Látod-e már. Ti barátaim vagytok. Érdekes. Annak ellenére. amikor láthatjuk. mégis az Újszövetségi írók közül sokan az Ő „rabszolgájának” tartották magukat. Többé nem mondalak titeket szolgáknak. hanem ez annak a kapcsolatnak az eredménye amely az én Benne való megmaradásomból fakad. hogy ilyen önfeláldozó szeretettel szeressünk másokat. Titeket azonban barátaimnak mondalak. Jézus azzal bizonyítja a szeretetét. amit hallottam az én Atyámtól. Ebben az utolsó tanításban Jézus kétszer is beszél ezen öröm teljességéről. és Jézus szerint semmit nem tudunk tenni Nélküle. és milyen öröm az. mert mindazt. Az Ő Igéje megtisztít és ezáltal az életem sok gyümölcsöt terem. hogy az igazi életet csak akkor fedezhetik fel. amit Isten látni szeretne. az Isten szeretete elkezd belőlem áradni a körülöttem levők felé. Csak egyetlen parancsolat. hogy az életét adja azokért. aki megáldott minket mennyei világának minden lelki áldásával a Krisztusban. mintha valaki életét adja barátaiért. És az Úr azt akarja. Mert õbenne kiválasztott minket magának már a világ teremtése elõtt. Júdás. Jakab mind rabszolgájának nevezi önmagát. hogy Jézus itt azt mondja. mert a szolga nem tudja. . hogy Isten engem választott. hanem én választottalak ki Ez számomra annyira izgalmas kijelentés. nem pedig mi Őt. de egyáltalán nem egyszerű. Tehát ezt a szeretetet nem lehet saját erőből előállítani. Mekkora öröm az. Ez a szeretet az. Jézus szerint Ő választ minket. hogy „Válasszátok Jézus Krisztust!” A valóságban pedig. hogy a világ teremtése előtt választott ki minket. hogy az Atyával közösségben lehetünk az imáink során. hogy úgy szeressétek egymást. Ebben az esetben az örömünk teljessége az imaéletünkhöz kapcsolódik. Nincs senkiben nagyobb szeretet annál. hogy annak ellenére. mit tesz az ura. ahogyan én szerettelek titeket. hogy Isten megválaszolja imáinkat és munkálkodik! Az az én parancsolatom.. ha azt teszitek. hogy nincs a számlán fedezet. Nem ti választottatok ki engem..

hanem én választottalak téged. Engem arra bíztattak. Mi alapján választott Isten? Ne próbáljunk hibát találni Istenben. hogy Isten kiválasztja az embereket? Ha téged is kiválasztott. Mert ha így tudnék gondolkozni. mindnyájan hívõvé lettek. Isten tehát tudja. és rendeltelek titeket arra. akkor bizonyára sok esetben másképpen döntenék. ezért számomra lehetetlen úgy gondolkozni. mert mindezt előre tudja. . Mivel Ő mindent tud. hogy kiválasztott minket. ahogy Ő gondolkozik. akkor hogyan oldasz meg egy feladatot? Én meg sem tudom kísérelni. De miután ezt megtettem. és ismered a folyamat minden lépését. mert nem eröltetem a megváltást a prédikációk végén. hanem maradandó gyümölcsöt szeretnék hozni..” Biztosan viccből mondta ezt. hogy mi lesz a végeredmény. Isten kiválasztott minket Krisztusban még a világ teremtése előtt. akkor mindig a legjobb döntést tudnám hozni. akkor biztos nem bosszant ez. Isten az Ő egyetemes tudása és ismerete alapján választotta ki az embereket. akkor ez mások számára nem igazságos. Nem sírok és könyörgök az embereknek. Én áldott vagyok. és az általa kívánt gyümölcsöket teremjük számára. hanem én választottalak ki. hogy szentek és feddhetetlenek legyünk Őelőtte az Ő szeretetében. Sokan kárhoztatnak engem azért.” Nem ti választottatok ki engem. hogy így gondolkozzak az élettel kapcsolatban. akkor a többi előny semmit sem érne számunkra. mert ha nem választott volna ki. mert Isten teljességgel ismerte őt már születése előtt is. és gyümölcsötök megmaradjon. Ha mindent tudnék. Felbosszant-e tegéd az. ha Ő kiválasztja azokat. hogy elmenjetek és gyümölcsöt teremjetek. mert nemcsak gyümölcsöt akarok teremni. Ő azt mondta nekem. és ezért választja azokat ki. mert Ő kiválasztott engem! De az agyam elkezd ezen a tényen okoskodni és azt mondom. hogy válasszam Jézust. és én megtettem ezt. És Isten nem kellene-e igazságos legyen? Hogy lehet igazságos akkor. hogy „nem te választottál engem. ne ítéljük meg Őt elhamarkodottan. hogy ha az Isten egyeseket kiválaszt. mert azután már biztos nem választott volna. Ha tudod. hogy ha el akarják Őt fogadni. amit már előre tudok. és ismerte az életének végeredményeit is. mert a megváltás az Úré.. hogy fogadják be Jézus Krisztust. és annak alapján döntenék. akiket megvált? Az Apcselben olvashatjuk: akik az örök életre választattak. Az Atya vonzása nélkül senki nem jöhet Jézus Krisztushoz. Hálás vagyok. hogy Isten engem választott! Spurgeon mondta egyszer: „Jó. ugye? Ez Isten munkája. Ez engem nagyon foglalkoztat. Ez teljesen leveszi a vállunkról a terhet. hogy Isten már a születésem előtt kiválasztott engem. hanem csak annyit mondok. akkor menjenek az egyik pásztorhoz és imádkozzanak vele egyet. hogy kik válaszolnak az Ő kegyelmére és szeretetére..Azt.

Egy reggel megfigyeltem egy étteremben. Ezért töltünk olyan sok időt az Isten Igéjének tanulmányozásával. mert erőszakkal érte el azokat. Szolgálata előtt ügyvéd volt. és látható volt. Nézetem szerint. Egy fickó itt Costa Mesa körül egész életén keresztül Jézus Krisztusról tett tanúbizonyságot. hogy egyik asztaltól a másikig ment. találkozunk a mennyországban. akiket Finey nem érhetett volna el. Moody a valaha élt evangelizálók közül az egyik legnagyobb volt. hanem tartós gyümölcsöt teremjek. mert a megváltás Isten munkája. és a kisfiú meghal mosolyogva. . hogy már megszabaduljanak tőle. én ezt nem tudom erőltetni. Isten különböző személyeket és eszközöket használ az emberek szívének megérintésére. Persze. hányan maradtak meg Krisztusban. Az általa vezetett prédikációk alatt is ezrek tértek meg. Az emberek 85%-a még mindig az Úrral járt. Nem igazán érdekel a gyümölcsök mennyisége. hogy hány embert vezetett az Úrhoz azon a napon. találkozunk a mennyországban. Öt évvel a kampányok után azt vizsgálták. és öt évvel az események után az általa kampányolt területeken is felmérést készítettek. De érzelmi alapon tették csak ezt. Ahelyett. hogy akarnak-e vele Jézus befogadásáért imádkozni? Csak azért. hogy egy év múlva ezek közül hányan járnak az Úrral. Az én vágyam az. de annál inkább azok minősége. és hangosan tett az Úrról tanubizonyságot. hogy akik azon események során tértek meg. hanem Isten Igéjének tényei alapján.” Az apa pedig válaszolja. akkor válaszolni fog. inkább azt szeretném tudni.Ha Isten Lelke dolgozik valakinek az életében. hogy minden apuka szívét megérinti ez a történet. és Finey szintén megérintett olyanokat. Finey. de gyakran nagyon erőteljes és ezáltal taszító volt sokak számára. akiket Moody nem érinthetett volna meg. Azt is tudom. Az eredmény az volt. Érdekes tanulmányt készítettek Moody evangelizációi után olyan városokban.” . előre mennek és elfogadják Jézust. A gyümölcsei nem voltak maradandóak. Ezzel szemben áll Dr. hogy egy csomó embert érzelmi alapon akarnék választásra kényszeríteni. mind Finey Isten választott embere volt. igent mondtak neki. Hangosan odakiáltotta nekik. és ő csak számolta. Moody a prédikációi végén általában egy könnyfakasztó történetet mondott el. ahol a kisfiú az édesapja karjaiban haldoklik. ezért tartós gyümölcsöt hozott. és az utolsó szavai: „Apukám. és nem volt mély és nem mindig termett gyümölcsöt. hogy aztán a megtérők száma alapján arassam le a babérokat. hogy ne csak gyümölcsöt. és ezáltal még több gyümölcsöt teremjünk. hanem a régi életüket élték a világban. hogy az emberek megbotránykoznak ezen. és az Irásokat nagyon rendszerezetten és logikusan tudta bemutatni. hogy az Ige megtisztítson minket. ahol hatalmas tömegeket mozgatott meg. és mivel látni akarják a gyereküket a mennyországban. mind Moody. hogy Isten olyan embereket ért el Moody-n keresztül. hogy 85%-uk már nem tartotta magát kereszténynek. hogy „Igen fiam. akinek igen erőteljes szolgálata volt Isten Igéjén keresztül. A hitük nem érzelmi pillanatokon alapult.

Amikor megkérdezte Istent. hogy miként oldja meg az én problémámat. hogy mire van szükségetek. hogy mi a legjobb megoldás. hogy imáinkat az Atyának kell mondjuk Jézus nevében. és utána én a saját megoldásaimat próbálom elfogadtatni vele. Válaszolt az imámra. hogy az Atyátok már azelőtt tudja. és Ő nem fog a ti akaratotok ellen cselekedni. megadja nektek. hogy részletesen ismertetnünk kell Istennel a megoldási utat. Sokan azt gondolják. hogy miért nem adja meg azt neki. Az imám csak az ajtót nyitotta meg. akik azt mondják. hogy Isten megtehesse azt. Ezzel nem tudok egyetérteni. és kérjük. mert én már kitaláltam. hogy amikor imádkozunk. Jézus azt állítja. Ismét az ima témájához kanyarodik vissza Jézus. hogy szeressétek egymást. válaszolni akar az imáitokra.” . hogy miként válaszolja meg az én nehézségeimet. amire én nem is gondoltam. nagyszerű dolgokat szeretne értetek tenni. Jézus azt mondta. mielőtt kéritek azt Tőle. amely során el kell mondjuk az Atyának minden nehézségünket.hogy bármit kértek az Atyától az én nevemben. Az Atya meg akar áldani. amikor hozzá imádkozom. és az ima nyitja meg az utat arra. ismerjük el. Ezért sokszor megharagszom rá. Egy pásztor azt írta egyik könyvében. amit Ő szeretne. Minden jó dolgot. akkor a dolog lényegére térjünk. inkább csak vigyük elé az egész dolgot. ezért az imán egyetértés Istennel. Én magam próbálom irányítani Istent. hogy munkálja ki az Ő bölcsessége szerint. Ezáltal megnyitjuk az ajtót az Ő munkálkodása előtt. hogy Isten nem tudta. amit mindvégig tenni akart. mert másképp nem tud válaszolni az imáinkra. a válasz az volt: „Nem mondtad meg. hogy ezt megkapja. és az Ő akaratával. hogy adjon neki egy biciklit. hogy Ő sokkal okosabb mint mi. Azt gondolom. hogy már megoldotta a dolgot egy sokkal bölcsebb úton. mert Ő nem ismeri ezeket. de nem követte az én utasításaimat. hogy megoldási módokat mutatnánk meg neki. hogy Ő nem hallgat rám. Nem a szükségletért imádkozom. Sokáig imádkozott azért. mielőtt kinyitottam a számat. hogy a fickó milyen tipusú biciklit akart. és rájövök. de szabad választási lehetőséget adott nektek.” Úgy tűnt. hogy milyen fajtát akarsz. Ahelyett. de nem volt eredménye. hogy az ima egy információs beszélgetés. Nem az én utamat járja. hogy az Atya folyamatosan szeretné megadni nekünk amit akarunk. már azelőtt megadott Isten nekem. Aztán egy reggel felébredek. hogy tegye azt. és ezért azt gondolom. mert nem követi az utasításaimat. amelyért imádkoztam. hanem csak irányt mutatok Istennek arra. hogy imádkozott Istenhez azért. Fontos szerintem. hogy valóban meg is adhassa mindezt. „Ezeket azért parancsolom nektek. Teljesen különbözik a véleményem azokétól.

azért gyûlöl titeket a világ.” Ha a világ üldöz és kinevet benneteket bizonyosodjatok meg afelől. a világ szeretné a magáét. mert nem ismerik azt. Örüljetek és ujjongjatok. ha megtartjuk a parancsolatait. mert csak akkor szerethetnek. hogy engem elõbb gyûlölt. szeretnének téged. és nem azért. se azt. Mi az Ő parancsa: Hogy szeressük egymást. aki operaénekesnek tanult és olyan nagy . Ez igen figyelemreméltó kijelentés. hogy Ő meg fogja válaszolni az imáinkat. hogy a világi emberek gyűlölnek titeket a Jézus iráni szeretetetek miatt. Ha így van. hogy szeret-e minket a világ. akit valaha ismertem ugyanabba a középiskolába járt mint én. Ezt a gyümölcsöt várja Isten a szőlőföldjéről. Idegen volt a földön. hogy elemezzük. hogy Ne szeressétek a világot. De ti nem vagytok a világból. űzdd ki teljesen a keserűséget. mert az övéiket szeretik. mint titeket. abban nincs meg az Atya szeretete. Istenem. akik elõttetek éltek. ami a világban van. hanem én választottalak ki titeket a világból. ellenségeskedést és kemény érzéseinket egymás iránt. hogy tartsuk meg a parancsolatait. Jézus most rátér a megpróbáltatásokra: A világban volt. és mindenféle rosszat hazudnak rólatok. megbocsájtó szeretet legyen a szívünkben egymás iránt. soha nem volt a világ állampolgára. kapcsold össze a szívünket. de mivel nem e világból valók vagytok. hogy Boldogok vagytok. amelyet én mondtam nektek: Nem nagyobb a szolga az uránál. hiszen így üldözték a prófétákat is. és hátbaveregetnek-e azért. titeket is üldözni fognak. aki elküldött engem. és a világ általa lett. de a világ sem fog minket szeretni. mert jó munkát végzek. hogy önfeláldozó. ahogy Ő szeretett minket. Az egyik legkiállhatatlanabb ember. Ha gyûlöl titeket a világ. ha az én igémet megtartották. és az övéi nem fogadták be õt. Ha engem üldöztek. Azt olvashatjuk. mert kibírhatatlanok vagytok mások számára. mert jutalmatok bõséges a mennyekben. De mindezt az én nevemért teszik veletek. hogy bocsásson meg. Ha valaki szereti a világot. Ha a világ rendszerének része lennél. és ez biztonságot ad nekünk abban. Mi se szeressük a világot. akkor jobb ha visszavonulok a szobámba és azt kérem Istentől. hogy Őt magát is gyűlölték. Ha e világból valók volnátok. tudjátok meg. Emlékezzetek arra az igére. hogy mindez Krisztus miatt van. Ne csodálkozzatok. Igazi karakter volt. de a világ nem ismerte meg õt: saját világába jött. a tieteket is meg fogják tartani. hatalmas szájú lány.Nagyon sokat olvasunk arról. jó barátnak tartanak-e a világiak engem. tudjátok. hogy legyünk engedelmesek Jézus Krisztus parancsolatával szemben: igazán úgy szeressük egymást. ha a világból való vagyok. Jézus azt mondta. és arra kell ösztönözzön minket. ha énmiattam gyaláznak és üldöznek titeket.

és amikor meglátott.. okos emberek. minthogy hallották. de olyan hatalmas gyűlölet van bennük és nem tudják megmondani. hanem csak azért. Ez a nő állandóan félbeszakította a tanítást.” – és odébb állt.” Ha a Jézus elleni gyűlöletet megvizsgáljuk. az igazság Lelke. ha az én igémet megtartották. amely megközelítette Enrico Caruso-ét. Ha az üldötetés tényleg Krisztus miatt történik. Egy napon vettem magamnak a bátorságot. emocionálisak. és megmutattam neki az Irást: „Az asszonyok maradjanak némák a gyülekezetben. és tanuljanak csendben és alázatosan. mert egyszerűen kiállhatatlan személy volt. hogy „Köszönöm Istenem a megpróbáltatást. A Biblia szerint sokkal jobb lenne nekik. mert nem ismerik azt. vagy az Úr miatt. Ha engem üldöztek. ok nélkül. akkor vele is fogsz uralkodni. és nem szóltam volna hozzájuk. gyûlöli az én Atyámat is. mert felelős vagy. . hogy rólam van szó. Milyen súlyos váddal illeti azokat az embereket. Vannak akik a világ összes témájával kapcsolatban racionálisan tudnak beszélgetni.hangja volt. hogy kihez szólt a köszöntés. Ha nem tettem volna közöttük olyan cselekedeteket. és mégis meggyûlöltek engem és az én Atyámat is. amely meg van írva az õ törvényükben: Gyûlölnek engem. amilyeneket senki más nem tett. amit nem tud. nem volna bûnük. ha én sem hallom. hogy nincs semmi értelme. de sajnos már túl késő ezt gondolni. akik most az Isten által adott Fény ellen vétkeznek! De be kell teljesednie annak az igének. hogy az Ő szenvedéseiben van részed. ő mindig túlharsogott mindenkit a kacagásával. hogy akkor sokkal jobb lett volna. az teljesen ok nélküli. és ha vele szenvedsz. kivéve Jézust. most azonban látták azokat. pedig normális. Aki engem gyûlöl. Néha ugyanazon a buszon utaztunk haza este az iskolából. akkor tudhatod. testvér!!” Mindeki odafordult. Az ember azért felelős. hogy megnézze. E témában teljesen irracionálisak. „Amikor eljön a Pártfogó. de nem fordultak el a bűntől. Azt mondod. De mindezt az én nevemért teszik veletek. hogyha sohasem hallották volna. a tieteket is meg fogják tartani. akit én küldök nektek az Atyától. De valahogyan mégis tudtam. Én nem üldöztem őt az igazság miatt. titeket is üldözni fognak. akkor az embereket a kapott ismeretük alapján fogja megítélni. nem volna bûnük. és amikor egy vicc után mindenki nevetett.” Felkiáltott.. Ha nem jöttem volna. hatalmas hangját kieresztve elkiáltotta magát: „Dicsőség az Úrnak. amiről ismerete van. hiszen hallottad. hogy miért. magamat is beleértve. erőszakosak lesznek. most azonban nincs mentségük bûneikre. hogy alkalmazzuk azt a tudást. Amikor Isten majd ítéletet hoz. Az ismerettel együtt jön a felelősség is arra. és nem felelős azért. Akkor már tudtam. aki elküldött engem.

Amikor eljön a Pártfogó. Jézus itt is azt emeli ki. aki az első pillanattól Jézussal volt és tanubizonyságot tudott tenni róla. az igazság Lelke. hogy egy olyan tanítványt kerestek. akit én küldök nektek az Atyától. akik a kezdetektől fogva vele voltak. A tanítványainak számát nem tudjuk pontosan. hanem cselekedjük is. de közülük 12-t apostolnak nevezett ki. de ti is bizonyságot tesztek. az tesz majd bizonyságot énrólam. hogy sok gyümölcsöt teremjünk az Atya dicsőségére. Sokkal többen követték viszont őt. Szeressük úgy egymást. Segítss minket. Engedjük. hogy válasszunk közülünk egyet. és hogy növekedhessünk általa. mert ellenkező esetben becsapjuk magunkat. hogy Isten Igéjének tisztító ereje járja át a szívünket. a szeretetet egymás iránt. a Fiú és a Szentlélek közti kapcsolatról. Érdekes. hogy sokat adhasson nekünk. hogy ők fognak róla tanubizonyságot tenni. hogy az Igédet ne csak meghalljuk. hogy bizonyságot fognak róla tenni azok. mert kezdettõl fogva velem vagytok. mind szorosabbra fűzve azt.Figyeljük meg. Maradjunk meg Jézus Krisztusban és olvassuk az Ő Igéjét. amikor Péter felállt beszélni az összegyűlt tanítványok előtt azt mondta. hogy ezekben az utolsó órákban Jézus hogyan beszél az Atya.” A tanítványainak kijelenti. hogy fontos lenne. ami a földi szolgálatának kezdetére utal. ahogy Ő szeretett minket. hogy az életetét is odaadta értünk. hogy Júdás helyét átvegye. 70 perc . aki a kezdetektől fogva Krisztussal volt. és később. hogy gyakorlatban mutathassuk be Jézus parancsolatát. Isten áldjon benneteket és használjon titeket e szükséget szenvedő világban. Istenem segítss. annyira. aki az Atyától származik.

hogy ne botránykozzanak meg. amikor mindaz. és hogy Isten akarata az ő életükre az. amik a szívén vannak.-ik fejezeteben Jézus azt mondja Ezeket azért mondom nektek. azt hiszi. A 16. egészen addig. mert a szomszédok annyira utálták. amely számukra elérhető lesz a Szentlélek által az Atyával és a Fiúval. de a tanítványok még nem. Elmondja nekik előre azokat a dolgokat. hogy tisztességesen viselkedtek: bolondnak nevezték őket és üldözték a becsületükért. Érdekes. rendes életet él. A filippi levél harmadik fejezetben beismeri. hogy ezáltal Istent szolgálja. mert azt gondolta. Amikor Istvánt megkövezték. hogy ez az utolsó alkalom arra. Ez a gyümölcs a szeretet. amiken például olyanok mentek keresztül. hogy egyetértettem a halálával. hogy nem fog velük együtt több bort inni.-IK FEJEZET Ennek a fejezetnek a háttere az. hogy Isten iránti buzgóságból üldözte a korai egyházat. ezért hangsúlyozza. Utálkozó levelek sorozatát kapták és sokan el is kellett költözzenek azért. A zsinagógákból kizárnak titeket. bemutatva. A kereszt már nagyon közeledik. aki megöl titeket. hogy Ő az igazi szőlőtő. A megkövezők ruháira vigyázott Pál. akkor ők ne adják fel. Ez Pálra is igaz volt. hogy amikor majd a világ nem fogadja el őket. amelyek velük fognak megtörténni. hogy előzőleg Jézus a tanítványainak a felső szobában elmondta vacsora közben. ahogyan Ő szeret minket. Az Atya azt akarja. hogy teremjünk gyümölcsöt és mutassunk szeretetet egymás iránt. akkor mindenki tiszetelni fogja őt és el fogja ismerni. sõt eljön az óra. . hogy beszéljen velük azokról a dolgokról.JÁNOS EVANGÉLIUMA 16-17. hogy úgy szeressük egymást. Olvastam azokról a meghurcoltatásokról. hogy azt gondoljuk az ideális eszünkkel. Tudja. hogy Istennek tetszõ szolgálatot végez. Jézus jó előre elmondja ezeket a dolgokat a tanítványainak. hogy ha egy ember tisztességes. Ezután megmosta a lábukat. Ezután elhagyták a felső szobát. hogy gyümölcsöt teremjenek. valószínűleg még bátorította is őket. amikor még egy buzgó farizeus volt. Miközben mennek a Getsemáné kert felé kijelenti. Pál azt mondja. hogy meg ne botránkozzatok. azért. akik pénzt találtak és becsületesen vissza adták a gazdájuknak. és utána pedig beszélt nekik arról a csodálatos kapcsolatról. amíg az Ő királyságába nem fognak együtt Úrvacsorát venni. hogy itt kezdődik a szolgálat. és ezen a ponton Ő már biztos benne.

hogy ahol én vagyok. . Istenem tartsál meg nyitottnak és rugalmasnak.” „Kezdettõl fogva azért nem mondtam ezeket nektek. hogy hová megy Jézus. és magam mellé veszlek titeket. hogy hová megy. hova mégy: honnan tudnánk akkor az utat?” Tamás itt nem azt kérdezte. hogy az Atyához. csak esetleg önmagukért.-ik fejezetben a tanítványoknak Az én Atyám házában sok hajlék van. a Pártfogó nem jön el hozzátok. és közületek senki sem kérdezi tõlem: Hova mégy? Jézus azt mondta a 14. hogy nem ismerik az Atyát. és teljesen követjük a keresztény hagyományokat. hogy már nem ismerjük meg a Fiút. rendesen járunk templomba és vallásosak vagyunk.és mindezt azért teszik. ha nem így volna. vele legyen személyes kapcsolatunk. mert akkor elveszítjük a valódi kapcsolatot. nem tudjuk. Én azonban az igazságot mondom nektek: jobb nektek. A figyelmeztetés arról szól. akkor már nem szomorkodnának annyira Jézusért. emlékezzetek rá: én megmondtam nektek. hanem csak azt mondta. De most elmegyek ahhoz. aki elküldött engem. és közületek senki sem kérdezi tõlem: Hova mégy? Mivel ezeket mondom nektek. amint a következő fejezetben elmondja. elküldöm õt hozzátok.” Tamás erre így szólt hozzá: „Uram. és helyet készítettem nektek. ha én elmegyek. mert nem ismerték meg sem az Atyát. de most el fog menni. akik hagyományból fakadóan mélyen vallásosak voltak. De most elmegyek ahhoz. mert ha nem megyek el. de ugyanakkor nem ismerjük Jézust. mert veletek voltam. vajon mondtam volna-e nektek. hogy amikor eljön az órája. sem engem. hogy ezekre az emberekre. Jézus. hogy nem tudják az utat. Érdekes. Ismerünk minden templomi hagyományt. Sokszor maga a vallásosság a legnagyobb akadálya ennek a kapcsolatnak. hogy ne egy vallásos rendszert kövessünk. Az a véleményem. és őket fogják majd meghurcolni Jézus nevéért. válaszolt a vádjaikra. ha pedig elmegyek. azt mondta Jézus. megválaszolta a kérdéseket. hogy ne zárjuk be magunkat a vallásosság keretébe. ott legyetek ti is. szomorúság tölti el a szíveteket. oda tudjátok az utat. Ezeket pedig azért mondom nektek. hanem Jézus számára különítsük el magunkat. Ahova pedig én megyek. Mert ha megkérdezték volna. hogy elmegyek helyet készíteni a számotokra? És ha majd elmentem. amíg velük volt védte őket. aki elküldött engem. ismét eljövök. hogy a kereszténység tradiciójában annyira el lehet merülni.

az nem jut ítéletre. hogy egy ember becsületes. Érdekes kijelentés. Ezek közül egyik a helyhez kötöttség. mert ez egyáltalán nem az. Ezért lehetetlen volna. hogy leleplezi a világ előtt a bűneit. hazugságokra és egyéb ilyenekre. Jézus ekkor megerősíti. szükséges volt. elrejtheted azt előlem. És amikor eljön. és maga Jézus sem lesz többé helyhez kötött. hogy Isten nem azért küldte el a Fiút a világba. mert nem hisztek abban. mert nem hitt az Isten egyszülött Fiának nevében. Jézus viszont azt mondja A bûn az. Ezért igencsak szükséges volt. már ítélet alatt van. amire én gondoltam volna. ami az igazság. hogy Jézus Krisztus vére minden bűntől tisztára tudja mosni az embert. Jézus azt mondta Nikodémusznak. hogy mit tettél eddig a múltban. hogy egyszerre két-három helyen legyek.Amikor Jézus emberi testet öltött. Ha Pál Ciprus és Efezus felé indult volna és Jézus vele ment volna. hogy elítélje a világot. ami azt mutatja. hogy üdvözüljön a világ általa. ami valóban elítél egy embert amikor Isten előtt fog állni: az. és ez nagyon érdekes. De egyet tudok. de azon töprengek. akkor az emberek által elkövetett szörnyű dolgokra gondolok: gyilkosságokra. miközben ültök itt az istentiszteleten. Nem kell tudjam. hogy a test ne korlátozza Őt. hogy hol jártok gondolatban? A test tehát helyhez kötött. akkor nem lehetett volna ugyna abban a pillanatban Jakabbal és Péterrel Jeruzsálemben. könyörülő és hasonlóak. mert azt szeretném. hogy mi a bûn. ez néha veletek is megtörténik. Látom a testeteket. hogy nem hisznek énbennem. Néha a testem egyik helyen van és az eszem máshol jár. csalásokra. hogy csak egyetlen halálos bűn létezik: ha nem hiszünk Jézusban. hogy a világosság eljött a világba. hogy Jézus mindannyiukkal legyen. ahová mennek. A tanítványok hamarosan szét fognak széledni és az egész világ számára fogják hírdetni az evangéliumot. de az emberek jobban szerették a sötétséget. hogy Jézus ismét lelki formát vegyen fel és vissza menjen az Atyához. Mert amikor azt írja. ha ebben a testében maradna. hogy az igazság az. aki pedig nem hisz. Ezáltal küldhette el a Szentlelket. mivel egyszerre csak egy helyen lehet a testünk. Jézus leleplezi azt. Aki hisz õbenne. hogy Jézus által megváltottak vagytok. De Jézus azt mondta. Néha ez igen kiábrándító lehet. hanem. tisztességes. Az ítélet pedig azt jelenti. mi az igazság és mi az ítélet. Egyetlen bűn van. amit előzőleg a Szentlélekről mondott. Én azt gondolnám. mint a világosságot. Isten csak azért fog elítélni titeket. hogy az emberi test korlátait is magára vegye. hogy . hogy velük legyen bárhol. leleplezi a világ elõtt. mert lélekké alakult át. hogy nem hisz Jézusban.

hogy mennyire vagytok igazak. hogy kérsz-e egy sört? Ki voltam akadva ettől! De néhányan közülük pedig azon akadtak ki. hogy én az Atyához megyek. Ha az én tökéletességem nem tudja meghaladni az írástudókét és a farizeusokét. A Szentlélek tanusítja. hogy én nem ezekhez tartozom. hogy fognak érte imádkozni. De Svédországban a keresztények semmi rosszat nem látnak a sörivásban. amely szerint Jézus az Atyához megy. mint a másik. Jézus viszont azt mondta. hogy az ember nagyon sokféle igazságalapot alkotott saját maga számára. . mert én nem tennék ilyet. akkor ők azt gondolták. vagy arcfestéket használjon. Az igazság alap ami az írástudókét és a farizeusokét is meghaladja. És ők a külsőségek tekintetében a törvényt olyan pontosan betartották. hogy egy nő divatosan öltözködjön. hogy az Atya azt az igazságot fogadja el. Itt az USA-ban az egyház teljesen elutasítja bármilyen alkohol ivását. és többé nem láttok engem. hogy ezt az igazságot kell meghaladják. Pál apostol azt mondta. a feleségem boldogan tudja ezt bizonyítani. ha magatokat a többiekhez hasonlítgatjátok. hogy a feleségem kávét kért. hogy én nem vagyok olyan. akkor nem fogtok a mennybe jutni. és én magam is íyg vagyok vele. Még az egyházon belül is különböző alapok vannak: egyes helyeken elfogadhatatlan. hátul egységesen összekötött hajjal. az a Jézus Krisztus igazsága. a különböző társadalmak morális értékei szerint az emberek összehasonlítgatják egymást. hogy a törvény tekintetében fedhetetlen volt. hogy jobb. akkor mi az. Azt érti ezalatt. de a nőket háttérbe akarják szorítani az unalmas egyszerűséggel. amit be is tudok tartani. ha az emberek között nem találok egy olyan igazság alapot. hogy én jobb vagyok. mert nem mutat jó példát – de közben itták a sörüket. mert ott a férfiak nagyon fessek. mert ha nem haladjátok meg a farizeusok és az írástudók igazságát. és amikor ott voltunk a pásztorok mindig azt kérdezték. Amikor a többieket vizsgálgatom. de el kell ismerjem. Mondták. hogy annak a nyomába sem érhetünk. stb. akkor körbenézek. És ez számukra az igazak megjelenése. Itt aztán bedobták a törölközőt. mert nem érdekel.az igazság az. ha visszamennek halászni. mint ők. és azt mondom. akkor nagyon önelégülten gondolkodom: Istenem. akkor mit fogad el? Jézus azt mondta. hogy hibáztok. mert én az Atyához megyek. amelyet a benne levő hitünk által kaphatunk meg. köszönöm. Az igaz keresztény ismérvei gyakran a kultúrával függnek össze. hogy a Szentlélek fogja a világot megítélni az igazság által. amit Isten elfogad? Ha a farizeusok szilárd rendszerét nem fogadja el. Örülök. Nehezen ugyan. mert ezt senki nem tudja felülmúlni. amint az Atya is tökéletes. Jézus így fejezte be ezt a részét a tanításának: Legyetek tökéletesek. Amikor viszont Jézus azt mondta a tanítványoknak. hogy nem vagyok tökéletes. Amikor így gondolkozom.

Ellenben azt. azt mondta. Ha azt akarom. a Halál és a Pokol is kiadták a náluk levõ halottakat. Hogy kitûnjék rólam õáltala: nincsen saját igazságom a törvény alapján. hogy megkapja a megfelelő jutalmukat annak eredményeként. Ez nem az az ítélet. hogy Krisztust megnyerjem. Van egy másik ítélet. hogy az emberek dícsérgessenek. És a Halál és a Pokol belevettetett a tûz tavába: ez a második halál. és a belé vetett hitem által az Ő igazságát nekem számítják be. mindnyájan benne kell higgyünk. Jézus Krisztus ítélőszéke előtt. Ez a második halál. nagyok és kicsinyek a trónus elõtt állnak. hogy nem számít. akkor Jézus Krisztus igazságán keresztül kell oda belépjek: ennél kevesebb nem lesz elég. akkor sem tudnak saját erőből az Atya színe elé menni. és a mennyek országába jussak. azt a tûz tavába vetették. jótékonyak vagy adakozók. Itt a szív szándékai fognak majd megítéltetni. Isten előtt tegyük a jó cselekedeteket úgy. az ítélet pedig az. Õérte kárba veszni hagytam. hogy elfogadjon engem az Atya. Mert azáltal. Ha mindezt csak a külsőségek miatt teszitek. Ha valakit nem találtak beírva az élet könyvébe. hogy e világ fejedelme megítéltetett. mert így nem kaptok jutalmat mennyei Atyátoktól. hogy mennyire jók. És láttam. morálisak. és dicsõítsék a ti mennyei Atyátokat. és a halottak a könyvbe írottak alapján ítéltettek meg cselekedeteik szerint. hogy ne vonjuk magunkra az emberek figyelmét. „Úgy ragyogjon a ti világosságotok az emberek elõtt. ne kürtöltess magad elõtt. ahonnan Isten megítéli a világot. kárnak ítéltem a Krisztusért. Amikor tehát adományt adsz. Mindnyájunknak szüksége van Jézus Krisztusra. és megítéltetett mindenki cselekedetei szerint. hogy az általuk végzett dolgokat tűzpróbának vetik alá: a tűz után maradó dolgok alapján kapjuk majd a jutalmakat. ahol minden keresztény meg fog jelenni. hogy a törvényben követelt igazság szempontjából feddhetetlen voltam. hogy lássák jó cselekedeteiteket.” A Jelenések könyvében van szó az ítélet nagy fehér trónusáról. hogy hiszünk őbenne. A tenger kiadta a benne levõ halottakat. ami nekem nyereség volt. hogy a halottak.” . mondom néktek: megkapták jutalmukat.Amikor Pál a törvény szempontjából tökéletesnek írta le magát. hogy dicsérjék õket az emberek. A moralisták számára ez azt jelenti. az én Uram ismeretének páratlan nagyságáért. akkor ezekkel a tapsokkal minden jutalmatok véget ért. többé nem állunk ítélet alatt. Jézus azt mondta: Vigyázzatok: a kegyességeteket ne az emberek elõtt gyakoroljátok. ahogyan a képmutatók teszik a zsinagógákban és az utcákon. és könyvek nyittattak ki. és szemétnek ítélek mindent. amelyről a Lélek itt bizonyságot tesz. Sõt most is kárnak ítélek mindent Krisztus Jézus. hogy lássanak titeket. Bizony. az élet könyve. a bűneink megbocsájtatnak. Még egy könyv nyittatott ki. a tûz tava. hanem a Krisztusba vetett hit által van igazságom.

Senki el ne ítéljen titeket. amit Isten elképzelt. Most ugyan még nem látjuk. hogy mindent lába alá vetettél. Hol ítéletetett meg a világ fejedelme? A kereszten. hogy e világ fejedelme megítéltetett. hogy megszabadítsa magát a sötétségtől. és ott megkapjuk a jutalmunkat. ahol az oroszlán a bárányokkal együtt legel. patakok és folyók folynak majd a száraz területeken. hogy Uralkodjatok a tenger halain. és egy kisgyerek vezeti őket. hanem az Isten elleni lázadás gyümölcsét láthatjuk szerte a világban.. amelyről a Szentlélek beszél: az ítélet pedig az. akkor Isten uralmat adott az embernek a világ fölött. és az embert belehelyezte. ami ne lenne neki alávetve. hogy „jöjön el a Te országod. De egy napon. hogy mi nem kell a Sátán hatalma alatt maradjunk.. amely minket vádolt.. Azt imádkozzuk. akkor semmit sem hagyott. de ez sem az az ítélet. eltávolította azt az útból. Lefegyverezte a fejedelemségeket és a hatalmasságokat. A Zsidókhoz írt levélben áll. és így ő lett a világ fejedelme. Isten kegyelmességéből egy olyan világban fogunk élni.az ítélet pedig az. ahol nem lesz szomorúság és szenvedés. hogy visszaszerezzük őket. Az Ótestamentum tele van e világnak a csodálatos leírásával. Azt mondta Ádámnak. nyilvánosan megszégyenítette õket. hogy e világ fejedelme megítéltetett. és a vak meglátja majd az Urunk dicsőségét. az ég madarain és a földön mozgó minden élõlényen! De az ember az Édenkertben mindezt átadta a Sátánnak. mi az igazság és mi az ítélet. A kereszt által Krisztus legyőzte a Sátánt. Mert a régi dolgok elmúlnak. hogy mi a bûn. de a Sátánnak hatalmas ereje van.Mindnyájan Krisztus ítélőszéke előtt fogunk állni. szenvedések. Pál szerint azért. a saját akaratuk ellenére is. nem lesz betegség a világon.” Ez azt jelenti. A mai világ lázad Isten ellen. A mai világban pedig Sátán uralmának katasztrófális következményeit láthatjuk: háborúk. a sánta ugrálni fog örömében. odaszegezve a keresztfára. . hogy minden uralma alatt áll. de ezt még nem látjuk. stb. amelyet a kereszeten . mert a világ Istennel harmóniában fog élni. a bűn fogságában. A Szentlélek tehát amikor eljön. hogy Sátán tartja fogva őket. legyen meg a Te akaratod”. Amikor Isten teremtette a világot.-ik fejezetében azt mondja: Eltörölte a követelésével minket terhelõ adóslevelet. és Krisztusban diadalmaskodott rajtuk. hanem a Jézus Krisztus győzelme. A Biblia azt állítja. láthatjuk az ember hiábavaló próbálkozását arra. nem kell korrupció és a bűn fogságában maradjunk. Pál a kolosséiakhoz írt levél 2. hogy ne láthassák az igazságot. és minden újjá alakul. a sivatagok rózsaként fognak virágozni. A Sátán elvakította őket. és a Sátán ellenőrzése alatt van..” Ha ugyanis mindent alávetett neki. leleplezi a világ elõtt. a Sátán fogságából. Láthatjuk a ma emberét a korrupció.

és így a szabadon választhatják Istent. mert már felkente őt. Amikor Isten elhagyta Sault. de most nem tudjátok elviselni: amikor azonban eljön õ. ráöntötte a fejére. és követelhetjük azokat az életeket. a kis pásztorfiút. amelyek az életében később megtörténtek. de mi szabaddá tehetjük őket. Mivel elutasítottad Isten uralkodását az életed fölött. és minden tőle telhetőt megtett azért. Ezeket az embereket egyenként vihetjük az Úr elé és kérhetjük az Úrtól. Ez a mai emberek életére is igaz. amiket hall. Sátán a hatalmát csak bitorolja. Pál apostolt is a Szentlélek vezette a szolgálata során.aratott a Sátán felett. hogy ő az. Éliáb nem az akit Ő akar. de a Sátán továbbra is ragaszkodik a hatalmához. amit Isten már elvett tőle. hogy nem törvényes hanem csak bitorolt hatalma van. A legnagyobb fiút. Sámuel vette az olajat. ezért Isten is kiutasított téged a királyságából – mondta a próféta. „Még sok mindent kellene mondanom nektek. Eliábot látva. Minden fiúra nemet mondott az Isten. de Isten azt mondta neki. elvezet titeket a teljes igazságra. végül behívatták Dávidot.. Isten azt mondta Sámulenek. mert Jézus mindenkit megváltott a saját vére által. mert az Isten sem fektetetett rá akkora hangsúlyt. Õ engem fog dicsõíteni. Nem kell az ő hatalma alatt maradjunk. Az Ő erején keresztül teljes győzelmet arathatunk mi is a világ. ezért a gyülekezetekben sem kell felmagasztaljuk Őt. De Saul ezt nem hitte. ez a hatalom. Ők azok a rabszolgák. az igazság Lelke. aki jóképű és magas volt. hogy nem saját magát fogja dicsőíteni. és az eljövendõ dolgokat is kijelenti nektek. akiket az ellenség meghurcol. Ezért imádkozunk és ebben bízunk. és egy olyan királyságot bitoroljon. és sok olyan dolgot mutatott meg neki. Sámuel félt Saultól és titokban elment Jessé házához. Ezért mi is részesülhetünk Jézus Sátán fölötti győzelméből. és amikor ő bejött. Sámuel azt gondolta. hogy Jézus Krisztusnak a Sátán fölötti győzelme nevében szabadítsa meg őket az ellenség fogságából és a saját vakságukból. mert nem önmagától szól. hanem azokat mondja. a test és az ördög fölött. mint Saul. Isten a szíveket vizsgálja. hogy megszabadítsuk őket az ellenség fogságából. és elutasította Izrael feletti királyságát az ő engedetlensége miatt. Jézus meghalt a világért. mert nem egészen az övé. és felkente őt Izrael királyává. mert a Sátán legyőzetett a kereszten és nincs joga hozzájuk. viszont ő is csak úgy van. hogy Isten őt választotta. és Őt dicsőíti.. mivel már leesik szemükrő a Sátán által rájuk kényszerített vakság. Isten szerint ekkor Dávid volt a király. valamint elmondja a jövővel kapcsolatos dolgokat. Egyszer nekem is csodálatosan . és előhozatta a fiait. A Szentlélek Jézus Krisztusra fekteti a hangsúlyt. akkor azt mondta Sámuelnek: Meddig fogsz még sírni Saul miatt? Menj Jessé házába és kend fel Dávidot Izrael királyává. amelyeket a Sátán fogva tart. hogy ne nézze a külső megjelenést. a miénk lehet. hogy megszabadíthatjuk őket az elnyomó hatalomtól. Azt mondja Jézus a Szentlélekről. hogy elpusztítsa Dávidot.

a világ pedig örül. és örülni fog a szívetek. mondom néktek. A tanítványai közül egyesek ezt kérdezték egymástól: „Mi az.” „Bizony. hogy ti sírni és jajgatni fogtok. bizony. Eddig nem kértetek semmit az én nevemben: kérjetek és megkapjátok. annak érdekében. amirõl szól? Nem tudjuk. amelyeket Isten az én életemben szándékozik tenni. de amikor megszülte gyermekét. és nem láttok engem. és nem láttok engem. ezért mondtam. hanem az Atyának címezzétek az imádságaitokat az én nevemben. amit mond nekünk: Egy kis idõ. de ismét egy kis idõ. de ismét egy kis idõ. mert az Atyához megyek” Itt a keresztről beszél. A fájdalom oly gyorsan felejtődik. mit beszél. hogy ezt mondtam: Egy kis idõ még.” „Egy kis idõ még. megadja nektek. mondom néktek. Õ engem fog dicsõíteni. és azt jelenti ki nektek. hogy az enyémbõl merít. hogy amit csak kértek az Atyától az én nevemben. és örömötöket senki sem veheti el tõletek: és azon a napon nem kérdeztek éntõlem semmit. és megláttok engem? Bizony. – mondja Jézus.megnyilvánult a Szentlélek. hogy örömötök teljes legyen. mert eljött az õ órája. ami az Atyáé. de ugyanakkor ezt lehet a leggyorsabban elfelejteni. de megvetette a kereszt szégyenét. hogy ember született a világra. fájdalma van.” Jézus észrevette. . de ismét meglátlak majd titeket. és ezt mondta nekik: „Arról kérdezõsködtök egymás között. és ismét egy kis idõ. Így most titeket is szomorúság fog el. El tudjátok képzelni a feltámadás reggelének örömét? Amikor meglátták a feltámadott Urat? Amikor az asszony szül. Akkor már ne nekem. nem emlékszik többé a gyötrelemre az öröm miatt. Jézus az előtte levő öröm miatt elviselte a keresztet. de szomorúságotok örömre fordul. és megláttok engem. bizony. hogy az emberek bekerülhessenek az Ő királyságába. Mindaz. ez a kereszttel való kűzdelme miatt van. és megláttok engem. és ez: Mert én elmegyek az Atyához?” Így szóltak tehát: „Mi az a kis idõ. mert az enyémbõl merít. ti szomorkodtok. hogy meg akarják kérdezni. az enyém. Jézus itt ezt a hasonlatot a lelke állapotának bemuatatására használja. amikor egy kisgyerek születésének örömét tapasztalod – ez az egyik legnagyobb fájdalom. és nem láttok engem. és a testének haláláról. és előrevetítette azokat a dolgokat. és azt jelenti ki nektek.

hogy mondja meg neki. Elfelejtik. mert egyesek azt gondolják. sõt már el is jött. és nem példázatot mondasz. és a papok mentek az Istenhez az ő dolgaikkal. De Jézus nélkül a félelem és a rettegés fog el engem. és tudathatjuk Istennel a kéréseinket Jézus nevében. Ma a zsidók azt állítják. hanem nyíltan beszélek nektek az Atyáról. A Máriához és a szentekhez címzett imádság bibliai alapot nélkülöző egyházi dogma. Amikor Mária Jézusért jött. Mivel Jézus itt azt mondja. Nem kell hozzá imádkozzak.. amikor elszéledtek. annak ellenére. és hiszitek. hogy az őseik sem mehettek közvetlenül Istenhez. hanem különbőző áldozatokat mutattak be a papokon keresztül. akkor teljes örömöt tapasztalhatunk. hogy nélküle is az Atya elé járulhatnak. és engem egyedül hagytok de én mégsem vagyok egyedül. mert az Atya velem van. hogy az Istentõl jöttél. ezért nem kell engedélyt kérjünk sem Máriától. amikor többé nem példázatokban szólok hozzátok. Az imáink közvetlenül Istenhez kell szóljanak. Ezeket azért mondom nektek. Azon a napon az én nevemben kértek. Ezeket példázatokban mondom nektek. miután szétszélednek. és így bátran mehetünk a kegyelem trónusa elé. de bízzatok: én legyõztem a világot.” Jézus így válaszolt: „Most hiszitek? De eljön az az óra. mindenki a maga otthonába. hogy én kérem majd az Atyát értetek. hogy békességetek legyen énbennem. hogy a világban. Jézus nem arról beszél itt. hogy az Ő nevében közvetlenül járulhatunk az Isten elé. és eljöttem a világba. mivel ti szerettek engem.. Értéktelen az ilyen imádság és én nem igazán szeretnék Máriához imádkozni. de eljön az az óra. hanem közvetlenül mehetek az Atyához Jézus nevében. hogy nincs szükségük Jézusra. és hogy közvetlenül mehetnek az Atya elé. és az Atyához megyek. Én az Atyától jöttem. Jézus erre azt mondta: „Ki az én anyám? Ki az én testvérem?” Ha a mennyekben kérném Máriát.Az imán keresztül kérhetünk. hogy kint várja Őt a testvéreivel együtt.”. igen sok megpróbáltatásban lesz részük. hanem maga az Atya szeret titeket. hogy mindent tudsz és nincs szükséged arra. hogy valaki megkérdezzen téged: ezért hisszük. A világon nyomorúságotok van.” Ekkor így szóltak hozzá tanítványai: „Íme. hogy én az Istentõl jöttem. most nyíltan beszélsz. de most elhagyom a világot. Jézus a békességét hagyja a tanítványokkal. és nem mondom nektek. hogy járjon közbe értem és Jézus pedig azt kérdezné. és ennek eredményeként amikor megkapjuk. hogy . sem egyetlen más szenttől sem. mivel elvesztették az Isten szentségének tudatát. Most már tudjuk. hogy „Ki az én anyám?” – igen nagy bajba keverednék. nem tudott bejutni abba a házba ahol Jézus volt és egy hírvivőt küldött hozzá.

eljött az óra. Elérkezett az óra és hogyan dicsőül meg most a Fiú? A keresztre emeltetés által. mivel hatalmat adtál neki minden halandó felett. a Jézus Krisztust. mert az elutasította a Fiát. amelyet rám bíztál. eljött az óra: dicsõítsd meg a te Fiadat. amelyet valójában az Úr imájának nevezhetünk. amely visszavezet Istenhez. Hogyan dicsőül meg az Atya? Úgy. az egyedül igaz Istent. hogy a világban sok nyomoruságuk lesz a tanítványoknak. . Az pedig az örök élet.. állampolgárságot a mennyországban. mert Ő azért fogja megítélni a világot. Jézus azért mondja. és hozzá irányítja az imáját. Korábban egy imamintát adott át a tanítványoknak. „Atyám.” Most viszont itt az idő. mind hittek”. tekintetét az égre emelve így szólt: „Atyám. amit a világ fog megtapasztalni. hogy mi közöm nekem ahhoz. örök életet adjon. akiket neki adtál. eljött az óra: dicsõítsd meg a te Fiadat. és most az Atyához fordul. Jézus itt befejezte a tanítványokhoz intézett beszédet. amit az Úr imájának is szoktak nevezni. Hatalmas a különbség azon megpróbáltatás között. Sokszor olvashatjuk. mert Isten ellen fordult. Most pedig kijelenti. hogy ismernek téged. hogy a Fiú is megdicsõítsen téged. és akit elküldtél. hogy egy meghatározott óra. egy meghatározott idő felé közeledik. hogy „nem jött el még az Ő órája.. hogy elvégezzem: Jézus azt mondta. hanem ismét szoros közösségben élhet az Atyával.” – Mi végeztetett be? A megváltás munkája. hogy „ahányan elrendeltettek az örök életre. hogy elvégezte munkáját. amelyet sokszor az Úr imájának is neveznek. Elkészült az út. mert az ember bűne. hogy elvégeztem azt a munkát. amely elválasztotta őt Istentől. Az Apcselben olvashatjuk. Amikor a Galileai Kánában elkezdte a szolgálatát és az esküvőn odajött hozzá az anyja és azt mondta. Én megdicsõítettelek téged a földön azzal. magától a világtól. Az ember többé nem kell az Istentől elidegenedve éljen. amit én Isten gyermekeként el kell viseljek. Miután ezeket mondta Jézus.az egyház is része lesz a világ végső megítéltetésének – a nyomoruságok nem erre utalnak itt. azt kérdezte tőle Jézus. de az itt következő ima az. hogy azért jött. hogy megkeresse és megmentse az elveszetteket.. még nem jött el az órám.. és a kereszten így kiáltott: „Bevégeztetett. Honnan származik az Isten gyermekének nyomorusága? A Sátántól. hogy a Fiú is megdicsõítsen téged. Kitől származik a végső nagy megítéletetés? Az Istentől. mert ők nem a világból valók. hogy kifogytak a borból.. Egész életén keresztül tudatában volt annak. hogy Jézus nekünk örök életet biztosít. megváltatott. hogy mindazoknak. „Atyám. és azon nyomoruság között.

amelyet nekem adtál. Pál mondta. én pedig tehozzád megyek. és esedezik is értünk?. Az imája első részében Jézus a tanítványokkal kapcsolatban imádkozik. akiket nekem adtál a világból?” Az ISTEN nem az Ő neve. amely a mennyei királyságban van.és most te dicsõíts meg. akár halállal. önmagadnál azzal a dicsõséggel. aki a világ kezdetétől az Atyával volt. és elhitték. és valóban felismerték. aki az Isten jobbján van. mert a tieid. az mind a tied. mint mi! . Az Ő neve JAHVE vagy JEHOVA. vagyis JAHSHUA. akik vele voltak. mielõtt még a világ lett. „Kijelentettem a te nevedet az embereknek. A tieid voltak. Milyen gyönyörű közbenjáró imádság ez. hogy Vele egyenlő volt. hogy mi megy végbe a mennyországban.” Most ismét vissza akar kerülni abba a dicsőségbe. amit nekem adtál. és nekem adtad õket. tetõled van. mert azokat a beszédeket. mint mi! Most pedig Jézus átadja a tanítványokat az Atyának. amely egy kis fényt derít arra. akiket nekem adtál. Atyám dicsőítsd a Fiadat rajtam keresztül. Jézus tehát az Örökkévaló Isten nevét viselte. átadtam nekik. hogy megtartsa őket. Többé nem vagyok a világban. hogy te küldtél el engem. hanem azokért. tartsd meg õket a te neved által. hogy JEHOVA A SZABADITÓ. és õk megtartották a te igédet. és ami a tied. és megdicsõíttetem õbennük.. Atyám.” Az első megdicsőülés a keresztről szólt. amelyeket nekem adtál. Mit értett azalatt. akik általa járulnak Istenhez. de Ő most már arról a dicsőségről beszél. . hiszen õ mindenkor él. õk pedig befogadták azokat. az az enyém. amely már akkor az enyém volt tenálad. és ami az enyém. Hogyan jelentette ki Jézus az Ő nevét? Maga a JÉZUS név egy röviditett formája a héber JAHOVA SHUA-nak. Én õértük könyörgök: nem a világért könyörgök. ami azt jelenti. hogy tetõled jöttem. majd a Zsidó levél 7:25-ben Ezért üdvözíteni tudja örökre azokat. hogy „Kijelentettem a nevedet az embereknek. hanem a „poziciója”. amelyet Jézus végez az Atyánál érettünk. hogy mindaz. sõt feltámadt Jézus Krisztus.. Most tudják. hogy esedezzék értük. akiket nekem adtál a világból. hogy egyek legyenek. de õk a világban vannak. Az ÚR sem az ő neve. amely a világ teremtése előtt az Atyával együtt az Övé volt. Szent Atyám. Itt láthatjuk egy kitűnő bemutatását annak a közbenjáró szolgálatnak. Ez kellene mindnyájunk kívánsága legyen: Oh. hanem a „titulusa”. „Ő. hogy bárcsak dicsőíteném Krisztust a testemben akár élettel. nem tartotta zsákmánynak. hogy egyek legyenek. A Biblia szerint: Ki ítélne kárhozatra? A meghalt.

A leírhatatlan. hogy teljesen elválasszák Jézus Krisztust a hétköznapi életünktől. és megnyugszom. én megtartottam õket a te nevedben. hogy „Az én szeretetemet adom nektek. mert tudom. Nem azt kérem. amin keresztül az Atya előtt kiönti szívét. ahogyan Ő – de én nem tudok úgy szeretni – viszont lehetek egy olyan eszköz. hogy Isten munkálkodik az életemben. és ezeket elmondom a világban. amikor látom. hogy „Az én békességemet adom nektek. hogy az Ő békessége az enyém legyen. mégis megvan ennek is a lehetősége. Ez a legerősebb utalás arra. és ott egy új világot. Pedig néha ez milyen jó lenne. amelyen keresztül az Ő szeretete áramlik. ahol viszont tiszta a víz és a levegő. hogy én úgy szeressek. az Ő öröme és az Ő szeretete. Arról álmodok. Jézus békessége az. nem a világét. mint ahogy én sem vagyok a világból való. a kormány és az iskolák akaratát arra. Amint ezt az imádságot olvassuk egy kissé megilletődve és megyszégyenítve érezzük magunkat. csak Jézus. dícsőséggel teli örömöt pedig akkor tapasztalhatom meg. kivéve a kárhozat fiát – Júdás Iskariótest. ezért nem akarok ezen vitatkozni. de én személy szerint nem hiszem. hogy Jézus legbelsőbb gondolatait is megtudhatjuk belőle. Nem tudom biztosan. mert ez egy olyan gyönyörű. és a világ gyûlölte õket. megtalálom ezt a lakatlan szigetet. amikor látom a nemzet romlását. Budha nem mondja. de sokszor felbosszantanak és saját magam erejéből nem tudok békés állpotba jutni – viszont megtapasztalhatom Jézus Krisztus dicsőséges békességét a legvadabb helyzetekben is. és senki sem kárhozott el közülük. hogy minden rendben lesz. Olvashatjuk máshol. hogy beteljesedjék az Írás. és ez tartja meg a szívünket és a lelkünket. maradjatok meg az én szeretetemben. hogy az én örömöm teljes legyen bennük.” Az Ő békessége áll rendelkezésünkre. és megõriztem õket. mert nem a világból valók. hanem hogy õrizd meg õket a gonosztól. hogy ugyanígy nevezik az Antikrisztust. Néhányan úgy gondolják. hogy Judás Iskariótes lesz az Antikrisztus. Előveszem a földrajzi atlaszomat és el kezdek keresni egy Dél-Csendes-Óceáni magányos szigetet. Amikor velük voltam. a bíróságok igazságtalan döntéseit – egy csomó elképesztő bűnt. Isten azt szeretné. Nagyon szeretek elgondolkozni János evangéliumának ezen fejezetén. Ezeket mind nekünk adja. Én magam. egy új társadalmat .Itt pedig az egységért imádkozik Jézus. Most pedig hozzád megyek. és egyetlen más vallás sem tesz ilyet. az emelkedő adókat. hogy ez lehetséges. Hirtelen Jézus békessége árasztja el a szívemet és az életemet. hogy vedd ki õket a világból. csak a kárhozat fia. amely minden értelmet felülmúl.” Nem mondhatja ezt más. a saját erőmből nem tudom beteljesíteni az Isten ideális elvárását: Ő azt akarja. amelyet nekem adtál. személyes és bensőséges ima. hogy ő az Antikrisztus. Jézus azt mondta. hogy mindenemet eladom. Megtartottam őket. Én nekik adtam igédet.

Sokszor igen nagy a nyomás. Jézus viszont azt imádkozta. hogy a Calvary Chapel-be járnak. A hajótérbe került víz elsüllyeszti a hajót. addig minden rendben van. Ez ellentmond Krisztus imájának. Milyen nagy tragédia és milyen hamis tanubizonyság a világ felé. Jézus az egyház egységéért imádkozott. amikor víz kerül a hajótérbe. Ettől kezdve úgy érzem. mint az ősapáink. Azt írta. Az egyetlen problémám akkor jelentkezik. az egyetlen veszély akkor kezdődik. hogy a világ szerint éljünk. Ma reggel valaki megmutatta nekem azt a levelet. amikor a világ a keresztény ember belsejének része lesz. hogy ez a név nem létezik a Bibliában.” Ettől kezdve Jézus kibővíti az imájának célcsoportját. Ugyanúgy kezdhetnénk mindent előlről. Atyám. mert az én Uram közbenjár érettem. és a többit kizárják. amely . Amint olvastam. hogy õk is bennünk legyenek. mint egy vízen úszó hajó. hogy mindnyájan egyek legyenek úgy. Nem a világból valók. Megszentelni azt jelenti. amikor először jöttek át Amerikába. És mit imádkozik velem kapcsolatban? De nem értük könyörgök csupán. hogy „Nem azt kérem. akik az õ szavukra hisznek énbennem. Oh Istenem. hogy az egyház ennyire megoszlott. hogy elhiggye a világ. az Új Testamentum szavainak hatására. énbennem. mert ezek létezésének van értelme. hanem csak a saját kis gyülekezetüket tartják valamire. elképzelem. és én tebenned. hogy én is részese vagyok mindennek. mint ahogy én sem vagyok a világból való. a baj csak akkor kezdődik. hogy õk is megszentelõdjenek az igazsággal. hogy vedd ki őket a világból. a szívem is belefájult a szűklátókörűségébe. hogy különválasztani. és nemcsak a jelenlevő tanítványokért. ha egy ilyen nevű gyülekezetbe járnak. ezért én is részese vagyok ennek a Krisztus által az Atya felé mondott imádságnak.” A keresztény ember olyan. óvj meg minket a világtól. amelyben ő megdöbbenését fejezte ki. hogy le kell vegyem a cipőmet és szent földön vagyok. Az Igén keresztül kezdtem el hinni Jézus Krisztusban. elkülöníteni. hanem érted és értem is elkezd imádkozni. Szenteld meg õket az igazsággal: a te igéd igazság.építhetnénk fel. Amíg úszik a vizen. hanem hogy őrizd meg őket attól. én is elküldtem õket a világba: én õértük odaszentelem magamat. mert mindenfélével kezdenek vádolni minket. hogy te küldtél el engem. hanem azokért is. amikor az emberek felekezetesdit játszanak – nem látják az egyház egységét. Ezáltal nem a különböző felekezetek létjogosultságát akarom kétségbe vonni. Ahogyan engem elküldtél a világba. ezért bűnnek számít. amelyet a felekezetük pásztorától kapott. ahogyan te. A kersztényt arra teremtették. hogy a világban éljen.

és úgy szeretted õket. és égesse meg õket!?” De Jézus feléjük fordult. . és hajlandó vagyok bárkit elfogadni. hogy milyen apróságok miatt oszlott meg gyakran az egyház. ha szereted az Uramat. Tragikus.” Jézus imája és akarata. amikor azt halljuk. hogy Istennek hála. nekik adtam. hogy felismerje a világ. Nem szeretnék soha széthúzást okozni. hogy ezt mondjuk: Szálljon le tûz az égbõl. hogy Isten gyermekei vagyunk. hogy tökéletesen eggyé legyenek.” Az osztódások megtörténnek.” Jézus azonban ezt mondta: „Ne tiltsátok el. hogy a Calvary Chapel az egyetlen jó. kersztények. Ha valaki azt mondja magáról. hogy egyek legyenek. akarod-e. Ne nyomjuk vissza Krisztus testének növekedését csak azért.Jézus egységre szólító imája ellen szólt. én is egy vagyok veled. Ez legyen a mi identitásunk. hogy ne irigykedjünk. mert a tagok felekezeti sorompók által elválasztják magukat a többiektől. Az emberek azt látják kívülről. Isten szabadítson meg minket az ilyen szűklátókörűségtől. de mi magunk ne legyünk részesei a megoszlásnak. láttunk valakit. akkor az Ő vére folyik. és ezt mondta: „Nem tudjátok. hogy milyen módon keresztelkedtek meg. ahogyan engem szerettél. aki a te nevedben ûz ki ördögöket. ezek nyomában keserűség üti fel a fejét. hogy az emberek életét elveszítse. hogy mi mindnyájan egyek legyünk. hanem hogy megmentse. Én azt a dicsõséget. és az egyház már többé nem az a bizonyság. hogy a világ elhiggye. mert aki nincs ellenünk. Ha az emberek szakadni akarnak.” Jézus azt mondja itt. hogy egy gyülekezet növekedésnek indult és ilyen meg olyan új dolgai vannak. milyen lélek van bennetek. mert nincsen senki. mert amikor az Ő teste szétválik. hogy ne legyünk részei a széthúzásnak. nem fogok ezen dolgok miatt ellenségeskedni. ahogy mi egyek vagyunk: én õbennük és te énbennem. aki csodát tesz az én nevemben. Ne egy egyházi rendszerrel azonosítsuk magunkat. mert nem követett minket. amely szerint valaha is azt akarjuk elhitetni. hogy az Atya küldte Őt. Istenem segíts. Nem érdekel. aki valóban befogadta Jézust az életébe.” – „Nem érdekes. és ugyanakkor gyalázni tudna engem. Szerintem igen sokan elfordultak Jézus Krisztustól csak azért. hogy a felekezetek harcolnak egymással és egymással vetélkedek. hanem tartsuk azt magunkról. akkor egyek vagyunk. „Mester. és eltiltottuk. megdorgálta õket. hogy keresztény. Vagy „Uram. de Istenem segíts. mert az Emberfia nem azért jött. amelyet Jézus szeretett volna látni. amelyet nekem adtál. akkor az legyen a reakciónk. az legyen az ő gondjuk. hogy te küldtél el engem. az melletünk van. hogy ez az egység a világ előtti tanubizonyság kell legyen. „De én egy baptista vagyok. mert nem haladnak velünk együtt.

belétek helyezi. amellyel engem szerettél. És megismertettem velük a te nevedet. hogy övé legyen az erõ és a gazdagság. ahogy naponta egyre közelebb juttat minket Jézus Krisztus hasonlatosságához. és én is õbennük. hogy tudom.” Bennetek lesz ez a szeretet. Igazságos Atyám. Isten Lelkének gyönyörű munkáját tapasztaljátok meg az éltetek minden lépése során. hogy akiket nekem adtál. Engedjétek. és az a legjobbebben az. az Ő öröme legyen teljes bennetek és az Ő békessége töltse el a szíveteket. hogy Jézus Krisztus imája a leghatékonyabb. a dicsõség és az áldás!” Erre a napra vágyom. és ezután is megismertetem. mert szerettél engem már a világ kezdete elõtt. hogy „Méltó vagy arra. Bátorítalak benneteket arra. és növekedjetek lélekben és adjátok át teljes életeteteket Istennek. Mennyire szeretnék a Jelenések könyvében leírt csapat része lenni. mert itt Jézus értetek imádkozik. és uralkodni fognak a földön. hogy ezt a fejezetet gyakran olvassátok. Krisztus feltámadásának ereje által erőm van arra. a világ nem ismert meg téged. hogy ott leszek és látni fogom az Ő dicsőségét. és megteszi azt bennünk. hogy te küldtél el engem. azok is ott legyenek velem. és az élet teremtője jön és költözik belénk. amit mi magunk nem vagyunk képesek megtenni saját magunkért. és királysággá és papokká tetted õket a mi Istenünknek. A kereszténység azért különbözik a vallástól. és feltörd annak pecsétjeit.„Atyám. hogy azt az életet éljem. de én megismertelek. amelyet nekem adtál. a bölcsesség és a hatalom. hogy lássák az én dicsõségemet. hogy a szavak értelme leülepedjen bennetek. ahol én vagyok. a tisztesség. hogy Isten bölcsessége szóljon a szívetekhez az Ő igazságáról. megteszi ezt helyettetek. Az Úr dolgozzon az életetekben dicsőségesen. hogy átvedd a könyvet. hogy az a szeretet. soronként álljatok meg és elmélkedjetek. amely azt énekli. azt akarom. engedjétek. az Ő szeretete mutatkozzon meg rajtatok keresztül. minden nemzetbõl és népbõl. bennük legyen. Oh mennyire szeretném látni már Jézust az Ő dicsőségében! Mennyire szeretném látni Őt a trónusán ülve. mert egy dinamikus élet. megdicsőülve. 85 perc . leleketeket és értelmeteket. és õk is felismerték. amelyet Ő elvár tőlem. Biztos vagyok benne. és ha Ő érettem imádkozik.” „Méltó a megöletett Bárány. hogy az Atya meg fogja válaszolni az Ő imádságait – a legteljesebb bizonyosságával állíthatom azt. akkor nem veszíthetek. mert megölettél és véreddel vásároltad meg õket Istennek minden törzsbõl és nyelvbõl.

de legkevesebb 200 ember volt jelen. hogy a Templom-kertben mondott. amely 250 lovassal egészült ki és a gyalogosokkal. Jozefusz. amely elveszi a világ bűneit. a fõpapoktól és a farizeusoktól küldött templomi szolgákat. Egy bárányt legalább tíz embernek kellett megenni. . amely arra utal. amelyeket az Úr páskájára áldoztak fel. 2. Vajon miért gondolták. odaadta neki a kertjének kulcsát. aki elárulta õt.5 millió ember volt jelen. Azokban az időkben Jeruzsálem gazdagjainak saját kertjeik voltak az Olajfák hegyén. akkor a bárányok vére egy kis csatornán keresztül a Kedronpatakba folyt bele és ott összekeveredett a vízzel. Az Úr páskája éjszakáján a Templomhegyen megölt bárányok ezrei feküdtek. amelyet ezen az ünnepen áldoznak fel. hogy az Úr páskáján Jeruzsálemben kb.. Nem tudták ugyan megszámolni a zsidókat. hogy átmentek a Kedron-patakon.JÁNOS EVANGÉLIUMA 18.-19. Amint ezen a patakon kelt át Jézus a tanítványaival. harminc évvel ezen események után a római kormány népszámlálást akart tartani. 650 embert jelenthetett. az Isten Bárányára. Viszont megszámolták a megölt bárányokat. aki csak a tizenegy tanítvánnyal volt ott. ami reá vár. látván a vérrel összekeveredett vizet. és így ők bejuthattak ide. szintén ismerte ezt a helyet. hogy elérjen az Olajfák hegyére a Getsemáné kertbe. mert akkor a nemzet megítéltetett Dávid bűne miatt.. mert gyakran gyûltek ott össze Jézus és a tanítványai. vagy egy megnövelt kohortot.-IK FEJEZET Miután Jézus befejezte az Atyához szóló imáját. így a patak vize véresen folydogált lefelé a völgyön. Érdekes dolog. hogy hány ember gyűlt össze az ünnepségre. aki jóban volt Jézussal. Miután ezeket elmondta Jézus. ide ment be tanítványaival együtt. amelyet lehet. hogy letartóztassák Jézust. elõlépett. Júdás tehát maga mellé vette a katonai csapatot. hogy milyen hatalmas katonai csapatot és templomi sereget hoztak magukkal. Lehet.000 megölt bárányt számoltak meg egyetlen ünnepen. hogy olyan sok emberre van szükségük? Mivel pedig tudta Jézus mindazt. lámpásokkal és fegyverekkel. és odament fáklyákkal. kiment tanítványaival a Kedron-patakon túlra. mert kíváncsiak voltak. Volt itt egy kert. Amikor megölték a bárányt. most a Kedron-patakon halad át a tanítványaival. A katonai csapat az eredeti szöveg szerint egy kohortot. azokra a bárányokra gondolt. hogy valaki. amelyeket az Úr páskájára áldoztak. Júdás. Érdekes. a történész szerint 256. Jézus bizonyára arra a Bárányra is gondolt. mert ők Dávid népszámlálása óta ellene voltak ennek. ahol már gyakran megfordult ezelőtt a tanítványokkal.

hogy „Én vagyok”. de várjunk csak egy pillanatra! Itt legalább 200 római katona ellenében kész megvédeni Jézust. Ne legyünk túl kemények ez ő megítélésekor. . kihúzta a kardját és Málkus örülhetett. annak ellenére. akiket nekem adtál. akit mindnyájan szeretünk hibáztatni. annak ellenére. Ekkor Jézus símán elsétálhatott volna. és így szólt hozzájuk: „Kit kerestek?” Azok pedig így feleltek: „A názáreti Jézust. azt kihúzta.. hogy én vagyok: ha tehát engem kerestek. akkor kétségtelenül egy isteni erő tört elő. amikor Jézus azt imádkozta. Amikor Jézus kimondta azt a szót. Ő a teljes helyzetet uralma alatt tartja. hogy Jézus a bokrokba fog rejtőzködni. hogy megpróbált az Úrral virrasztani és imádkozni. Amikor azt mondta nekik: „Én vagyok” . hogy korábban erőteljesen kijelentette. amit meg is tettek. mert nemsokára háromszor tagadja meg az Urát.” Jézus így szólt: „Megmondtam nektek. Meglátta a tömeget. nem hagytam elveszni senkit.elõlépett. mert eljött az óra. hogy soha nem tenne ilyet. mégis Ő adja a parancsokat. amelyet az Atya adott nekem?” Nem sokkal korábban. Ezelőtt Simon mély álomba merült. hogy engedjék el a tanítványokat. mert Ő a Mester.mondta Jézus. de bizonyára a fejét célozta. pedig nem volt erre szükségük. hogy az egyik tanítványa hibás tettét helyrehozza. de valószínűleg arra gondoltak. hanem a Te akaratod legyen meg. amelyet mondott: „Azok közül. hogy ezek letartóztatni jöttek Őt. Amikor Jézus azt mondta nekik.” Simon Péternél volt egy kard. Hibáztatjuk ugyan őt. hogy „Atyám.Telehold volt mégis fáklyákkal jöttek. aki kész volt szembeszállni az egész hadsereggel.” . akkor Péter felkelt. és levágta a jobb fülét: a szolga neve pedig Málkus volt.. Igazi férfi volt.” „Én vagyok” . de a fáradtsága erősebb volt nála. hogy Péter még álmos volt. és a földre estek. otthagyván őket a földön. de bizonyára még nagyon álmos volt. Így kellett beteljesednie annak az igének. mert így csak a fülét vágta le. hanem inkább az életét adná oda érte.ekkor Jézus . sokkal inkább igazi férfiasságra. Érdekes.visszatántorodtak. hogy ébredjetek. Péter az. Erre Jézus így szólt Péterhez: „Tedd hüvelyébe a kardodat! Vajon nem kell kiinnom azt a poharat. hogy a Jézus által végzett utolsó gyógyítás azért történt. ha lehetséges vedd el tőlem ezt a poharat. Annak ellenére. Ekkor újra megkérdezte tõlük: „Kit kerestek?” Õk ismét ezt felelték: „A názáreti Jézust. de ne az én. engedjétek ezeket elmenni!” Itt elrendelte. ÉN VAGYOK – az örökkévaló Isten neve ez. lecsapott a fõpap szolgájára. Ez egyáltalán nem vall félénkségre.

mert ha ki akarna szabadulni ebből a helyzetből. Ennek következtében rendelte magát alá nekik. ezért még mindig a főpapi cím mögött hatalomként ismerték el. hatalmas árakat kérve az áldozati állatokért. hogy 10 légiónyi angyalt is hívhatna. nem is vágyott rá. Aztán odairányították az embert a Templom-kerti asztalokhoz. nem ők kötözték meg Jézust. 5 és 16 között. akkor muszály volt azok közül vegyél. aki fõpap volt abban az esztendõben. Viszont ezt az elkötelezettséget ott magára vette. de alávetette magát az Atya akaratának. Elõször Annáshoz vitték. Ezért volt annyira felindulva Jézus. hogy „Az Atyám háza az . Annás már volt főpap K. Igy ha az utcán megvettél egy galambot és behoztad a templomba. hogy nem értik. az irántunk érzett szeretetének kötelékeiben. Annás okozta a papság hatalmas korrupcióját. Ott viszont a galamb 10-15 dollárba került. hanem a szeret fogságában volt Ő. amely sokkal erősebb volt a köteleknél: az irántunk érzett szeretete. hogy valaki főpap legyen. Ezekben a napokban az ő veje. ő volt a hatalom a trónus hátterében. De az áldozatoknak tökéletes állapotban kellett lenni. Azt kérdezte a tanítványaitól. Hadd mondjam el viszont. és valószínű. Az övé volt a Templomkert minden piszkos üzlete. hogy megkötözték Őt.sz. hanem Jézust valami más kötötte. az ezredes és a zsidók templomszolgái ekkor elfogták Jézust és megkötözték. hogy ostorral hajtotta ki a kereskedőket a templomból. ez ugyanis apósa volt Kajafásnak. Nem az ő fogva tartottjuk volt. le kellett fizesse a rómaiakat – a korrupció magasiskolája volt ez. A főpapság megszerzését egy licitálási folyamat előzte meg. Öt fia lett később különböző időkben főpap.vonakodva szembesült a pohárral. Ekkor rendelte alá akaratát az Atya akaratának. mert ahhoz. hogy Jeruzsálem egyik legbefolyásosabb és leggazdagabb embere volt. és azt mondta. amíg valami hibát találtak rajta. amely így politikai hatalommal bírt. hogy bármilyen kötelet is használtak erre. Az Atya által adott poharat viszont ki akarja inni. Nem akarta Ő ezt megtenni. akkor ezt igen könyen megtehetné. A katonai csapat. 20 centért vehettél egy galambot. mert az Annás üzlete által eladott galambokat mind elfogadták. ahol a pénzváltók rabolták az emebereket. akkor a papok addig vizsgálgatták. hogy áldoztara vigyed. és ha áldozni akartál. hogy megvédjék Őt? Nincs Péter segítségére szüksége. Ezért vitték Jézust előszőr hozzá. Milyen nevetséges. hogy felajáljad áldozatnak. mert elkötelezte magét erre. Kajafás volt a hivatalos főpap a rómaiak választása szerint. Mivel Annás talán a leggazdagabb pátriárka volt. ahol árulták a „tökéletes” galambokat – Annás üzletéhez. és innen már nem fordult vissza. felborogatta a pénzváltók asztalait. Az utcán kb. Ebben az időben a római kormány jelölte ki a főpapot. Annás volt viszont a főpap az emberek szemében.

ehhez a szaduceushoz hozták Jézus. de Annást dühítette. akik tüzet raktak. de jobban tennék. hanem követte Őt. Vannak akik az evangéliumból szeretnének meggazdagodni. Simon Péter és egy másik tanítvány követte Jézust. aki azt tanácsolta a zsidóknak.imádság háza kellene legyen. Péter pedig kívül állt az ajtónál. és melegedett. amióta tönkretette az üzletét. és bement Jézussal együtt a fõpap palotájába.” Ott álltak a szolgák és a templomõrök. hogy Jézusnak volt mersze összetörni a kizsákmányolásainak eszközeit. hogy óvakodjatok az ellenség tüzénél melegedni. Ha ez így volt. Hogyan lehetett János a főpap ismerőse? A történetek szerint Zebedeus. és bevitte Pétert. mert nem hagyta el Jézust. és így szállították azokat Jeruzsálembe. Hajóflottája volt a Galileai-tengeren és lehetetlen volt friss halat kapni a jeruzsálemi piacon a távolság miatt. Péter is ott állt köztük. és rá kellene jöjjenek.” Az Isten dolgaival kereskedésre különösen nagy haraggal tekint Isten. akkor János gyerekkorában valószínűleg gyakran szállította a halakat a főpap udvarába. Az ajtót õrzõ szolgálóleány ekkor így szólt Péterhez: „Nem ennek az embernek a tanítványai közül való vagy te is?” De õ így felelt: „Nem vagyok. Az országban levő számtalan evangelizáló és gyógyító is mind ebből él. . mert veszélyes területen időztök. hogy Isten milyen haragos azokra. Kajafás volt az. Ezért besózták a halakat. Először tehát ehhez a gazdag kizsákmányolóhoz. mert hideg volt. a sós hal igazi ínyencségnek számított abban az időben. és azokra akik sorompókat állítanak az emberek elé az Isten felé vezető úton. Ott aztán Zebedeus eladta a sós halat a főpapnak. Annásnak azóta fájt a foga Jézusra. hogy miként ismerhette János a főpapot. Ez egy lehetséges módja annak. Természetesen azóta mindent visszaraktak a helyére. ezen evangélium szerzője. és ti rablók tanyájává tettétek azt. akik az evangéliummal kereskednek. szólt az ajtót õrzõ leánynak. A fõpap pedig tanítványai és tanítása felõl kérdezte Jézust. Kiment tehát a másik tanítvány. A másik tanítvány pedig kétséget kizáróan maga János volt. A többi tanítvány elmenekült. amelyet Jézus mutatott akkor. Itt csak annyit szeretnék megjegyezni. hogyha azt a haragot tanulmányoznák. majd utána Kajafáshoz és végül Pilátushoz. hogy jobb. Ez a tanítvány ismerõse volt a fõpapnak. a fõpap ismerõse. János apja egy nagyon gazdag halkereskedő volt. ha egy ember hal meg a népért. és később Simon Péter is azért fog bajba kerülni. amikor meglátta ezt a kereskedelmet a Templom-kertben. és melegedtek.

” A fõpap egyik szolgája. Ezért hát törvénytelen volt. ránézett és ekkor eszébe jutottak Jézus szavai. Annás ezután elküldte õt megkötözve Kajafáshoz. fordítsd oda a másik feledet is”. hogy bizonyítsanak. Elképesztő. Ekkor így szóltak hozzá: „Nem az õ tanítványai közül való vagy te is?” Õ tagadta. miért ütsz engem?” Igencsak megkérdőjelezte az ütés jogosságát. Miért kérdezel engem? Kérdezd meg azokat. csak azt mondta. így szólt: „Nem láttalak én téged vele együtt a kertben?” Péter ismét tagadta. mit mondtam. akik hallották. a fõpaphoz. János nem mond semmit a Kajafás előtti kihallgatásáról. és így szólt: „Így felelsz a fõpapnak?” Mire Jézus így válaszolt neki: „Ha rosszat mondtam. miért nem hozza a tanuit. Amikor Annás ezeket a kérdéseket tette fel. hogy rossz volt. hogy „Ha rosszat mondtam. hogy „ha arcul ütnek egyik felöl. akkor csak elkukorékolták magukat. mert azok szerint egyetlen ember sem tanuskodhatott maga ellen. hogy rossz volt. annak a rokona. Jézus jogosan kérdez vissza. amikor megfelelt a főpap kérdésére. mit beszéltem nekik: íme. Jézus így válaszolt neki: „Én nyilvánosan szóltam a világhoz: én mindig a zsinagógában és a templomban tanítottam. bizonyítsd be. de Máté és Márk evangéliumaiban olvashatunk erről. és melegedett. miért ütsz engem?” Nyilvánvalóan ez az ember. hogy megütötte a foglyokat. mint egy kakas.Ez a zsidó törvények megszegését jelentette. õk tudják. Simon Péter pedig ott állt. mire kiment és keserűen sírni kezdett. hogy az . és akkor nyomban megszólalt a kakas. hogy miért Őt kérdezi. ahol a zsidók mindannyian összejönnek. Állandóan emlékezetették az elbotlására. ez nem volt senkinek kötelessége. mire odafordult a főpap emberéhez és azt mondta neki: „Isten csapása érjen téged”. Nagyon kemény megtapasztalás volt ez Péternek. hogy ekkor Jézus odafordult Péterhez. mert Jézus gyakorlatilag nem fordította oda a másik arcát. amikor Jézus a Hegyi beszédben azt mondja. Ezt a verset a szövegkörnyezet alapján kell értelmezzük. Egy másik evangéliumban olvashatjuk.” Amikor ezt mondta. hogy saját maga ellen tanuskodjon. bizonyítsd be. titokban nem beszéltem semmit. ő is ütést kapott. ha pedig jót mondtam. hogy bárkit arra kényszerítsenek. Pál is hasonló tapasztalatokban részesült később. az ott álló szolgák közül az egyik arcul ütötte Jézust. és a történetek szerint a következő években ha az emberek az evangéliummal akarták Pétert bosszantani. és megint csak azt mondta: „Nem vagyok. Arra gondolok itt. akinek Péter levágta a fülét. aki a főpap mellett volt. ha pedig jót mondtam. abban lelte örömét.

akkor ezen alkalmak a legjobbak erre. hogy veletek bánjanak. Itt a zsidók azért nem mentek be Pilátushoz. de elhagytátok mindazt. elnézőek. hogy az emberek türelmesek. ahogyan a többiektől elvárjátok. a tevét pedig lenyelitek. akkor azt várom el. amit Isten sokkal fontosabbnak tart. Nagy Heródes. Jeruzsálembe általában az ünnepnapokra szoktak feljönni a helytartók. Óvakodnunk kell a tradicióktól akkor. Kora reggel volt. akkor segítsetek neki talpra állni szelíd lélekkel. Jézus azt mondta: kiszûritek a szúnyogot. Pilátus ekkor kijött hozzájuk az épület elé. és ennél fogva állandóan visszahúzzák őt. hogy milyen mélységesen belemerülünk ezekbe a jelentéktelen hagyományokba. Akik vitték. A terület római központja Cézáreában volt és nem Jeruzsálemben. és megkérdezte: „Milyen vádat emeltek ez ellen az ember ellen?” Pilátust a római kormány Judea helytartójának nevezte ki. a kaporból és a köménybõl. mégis mélyen vallásosak is egyben. de a helytartónak évente legalább egyszer minden nagyobb várost meg kellett látogatnia. hogy ekkor gyűlt össze oda a nép. hanem megehessék a húsvéti vacsorát. hogy egy ember pontosan betartja a vallási ceremóniákat és mégis belülről teljesen romlott lehet. de ugyanakkor az Isten Fiának megöletésén munkálkodtak. mert tudták. Ha valaki elbukik és ti lélekben közelítitek meg őt. halála előtt felosztotta királyságát a három fia között. Érdekes. Isten családjába nincs helye ilyen magatartásnak. hogy az emberek panasza elért Rómáig és ezért Judeát egy olyan római provinciává alakították. tapintatosak legyenek velem.emberek mennyire vissza tudnak élni valakinek a gyengeségével. hogy a zsidók mennyire erkölcstelenek és gonoszak voltak. hogy bátorítanák. Szörnyű. Pilátus ekkor kijött hozzájuk az épület elé. mert mi magunk is elbukhatunk ellenkező esetben. hogy annak ellenére. az irgalmasságot és a hûséget. akit abban az időben istenként .. „Úgy cselekedjetek. „Boldogok a könyörületesek. maguk nem mentek be a helytartóságra. és ha Róma ellen akarnának lázadni. Pilátus először egy római légió kíséretében jött Jeruzsálembe. Hihetetlen. amikor hajlamosak vagyunk figyelmen kívül hagyni azt. tizedet adtok a mentából. mert tisztátalanok lettek volna a törvényeik szerint. amely fölött egy római helytartó. A légió zászlótartó rúdjának tetejére a Cézár kis mellszobbra volt formálva. de a Judea fölé kinevezett Akilasz olyan kemény adókat vezetett be.” Ha hibát követek el. jelen esetben Pilátus állt. Jézust Kajafástól a helytartóságra vitték. hogy ne legyenek tisztátalanokká. ami a törvényben ezeknél fontosabb: az igazságos ítéletet. mert rajtuk is megkönyörülnek” – ezt szoktam mondani a professzoraimnak dolgozatíráskor. elnéző és tapintatos kell legyek. ahelyett. ezért én is türelmes..

” Ez istenkáromlás volt! De az istenkáromlás vádját nem hozhatták Pilátus elé. míg eljõ a Messiás. annál is inkább. hogy a helytartók békében vezessék a provinciákat. Pilátus erre ezt mondta nekik: „Vegyétek át ti. de Pilátus nem hajlott meg a szenteskedéseik előtt. emlékeztek amikor azt kérdezték: „Akkor hát te vagy az Isten Fia?” „ Ti mondjátok. mert nem volt mivel vádolni Őt.sz. Bármilyen hidegvérű is volt Pilátus. amit kértek. A zsidók ugyan istenkáromlással vádolták. mert őt ez nem érdekelte. mert azt állították. A régi helytartók el kellett távolítsák ezeket a szobrocskákat. de Pilátus nem az személyiség volt. és ítéljétek el a ti törvényetek szerint!” A zsidók így feleltek: „Nekünk senkit sincs jogunk megölni!” A fővesztéssel járó büntetést néhány évvel azelőtt megvonták a zsidóktól. hogy Nem távozik Júdából a jogar. 30ban történt meg. Isten azt prófétálta Jákóbon keresztül. hogy ez Kr. Ezért más váddal kellett előhozakodjanak: Az embereket Róma elleni lázadásra uszítja – ez viszont hazugság volt. Azok pedig így szóltak: „Mi szükségünk van még tanúvallomásra? Hiszen magunk hallottuk a saját szájából. mégsem tudta ezen védtelen embereket megöletni. hogy én vagyok” .felelte nekik. hogy ismét így vonuljon be Jeruzsálembe. vagy mindnyájatokat megöletlek. majd azt mondta: „Vagy befejezitek ezt. ezért megadta nekik. és ezért sok zsidó vezető zsákruhában és hamuval a fején gyászolva járt Jeruzsálem utcáin. de akkor sem akarják. 70-ben pusztították el.sz. Jeruzsálemet Kr. amely azt jelenti.” Pilátus erre ezt mondta nekik: „Vegyétek át ti. és ezért követték Pilátus vissza Cézáreába és folyamatosan ostromolták őt emiatt. A Talmud szerint a római kormány 40 évvel Jeruzsálem elpusztítása előtt elvette a lefejezés jogát a zsidóktól. A római szenátus azt akarta. Újbó és újból megszegte a zsidók egyes hagyományait.” A zsidók pedig levették a fejükről a talárokat és azt mondták. nem adtuk volna át neked. hogy nyugodtan ölje meg őket. aki igazat adott nekik. és megkérdezte: „Milyen vádat emeltek ez ellen az ember ellen?” Ezt válaszolták: „Ha ez nem volna gonosztevõ. és ezek pedig a császárhoz fordultak. De Pilátus egyáltalán nem szerette ezeket a zsidókat és ki nem állhatta a vallásoskodásaikat. A zsidók ki nem állhatták ezt. és vissza helyeztette a rúdak tetejére a Cézár mellszobrát. sem a kormánypálca térdei közül. de a zsidók ezelőtt már kikeltek magukból e kis szobor ellen. hogy Isten nem tartotta be a szavát. aki könnyen meghajolt a kihívások előtt. és ítéljétek el a ti törvényetek szerint!” Pilátus nem akart ebbe a dologba belekeveredni. Pilátus ekkor kijött hozzájuk az épület elé. Ennek ellenére Pilátus nem volt türelmes a tradicióikkal szemben. . hogy gyűljenek össze a Cezáreai amfiteátrumban és bezáratta a kapukat.tiszteltek. Ekkor Pilátus elrendelte. és egy újabb probléma a császárral nem használt volna neki egyáltalán.

de az őszinteség nélküli kérdésekre nincs időm. ismét kiment a zsidókhoz. és így szólt hozzájuk: „Én nem találok benne semmiféle bûnt. Ez volt Pilátus első kísérlete arra. hogy a cinizmus kérdése volt ez. mert már sok ügye volt a zsidókkal e terület helytartójaként. hanem Barabbást!” Ez a Barabbás pedig rabló volt. Ezért gyászoltak az emberek. hogy ezen a ponton Pilátus már igen cinikus volt. Szokás nálatok. hogy igazán választ akarnának kapni ezekre. és megkérdezte tõle: „Te vagy a zsidók királya?” Jézus viszont ezt kérdezte tõle: „Magadtól mondod-e ezt. az én szolgáim harcolnának. hogy „Mi az igazság?” Miután ezt mondta. hogy nem ítélhetnek halálra senkit sem. hallgat az én szavamra. behívatta Jézust. . vagy mások mondták neked rólam?” Az emberek nagyon sok kérdést tesznek fel anélkül. Pilátus azután ismét bement a helytartóságra. egy foglyot szoktak minden ünnepkor szabadon bocsájtani. Amit nem láttak viszont. Vannak őszinte és kevésbé őszinte kérdések. hogy bizonyságot tegyek az igazságról: mindenki. ez egyenértékű volt a jogar elvesztésével.Amikor 30-ban a rómaiak elvették a kapitális büntetés jogát tőlük. Ezért ajánlott fel Pilátus Jézus szabadon bocsájtását. hogy a római kormány jó színben tűnjön fel az emberek előtt. Pilátus erre így szólt: „Hát zsidó vagyok én? A te néped és a fõpapok adtak át nekem téged: Mit tettél?” Jézus így felelt: „Az én országom nem e világból való: ha ebbõl a világból való volna az én országom. és azért jöttem a világba. hogy király vagyok.” Pilátus ezt mondta neki: „Akkor mégis király vagy te?” Jézus így válaszolt: „Te mondod. Egy egész napon keresztül is szívesen válaszolok egy őszinte kérdésre. Azért.” Pilátus így szólt hozzá: „Mi az igazság?” Biztos vagyok benne. Én azért születtem. Mivel elvették a lefejezés jogát tőlük ezért mondták Pilátusnak. hogy Isten nem tartotta be az ígéretét. aki az igazságból való. mert Isten betartotta a szavát. hogy valakit szabadon bocsássak a húsvét ünnepén: akarjátok-e hát. de ők Barabást akarták. és gondolom. Nem volt szükség a gyásszertartásaikra. de ők nem ismerték fel. hogy Isten abban a pillanatban már közöttük élt! A Messiás eljött. De az én országom nem innen való. hogy Jézust szabadon engedje. hogy ne szolgáltassanak ki a zsidóknak. mert azt hitték. hogy szabadon bocsássam nektek a zsidók királyát?” Ekkor újra kiáltozni kezdtek: „Ne ezt.

A megkorbácsolás a foglyok vallatásáért történt.” Amikor Pál a korintusi gyülekezetnek az Úrvacsora vételéről írt. megtörte és azt mondta: „Ez az én testem. mert azt gondolta. õ sem nyitotta ki száját. Miért tervezte azt Isten. mivel próféciák szóltak erről. A 40-es szám az ítélet száma. hogy Jézus szenvedései nyomán fizikai gyógyulás is bekövetkezhet. A rómaiak könyörület nélküliek voltak. és megkorbácsoltatta. Nincs semmi. Mind a 39 ütést teljes erőből mérték rá.” A korintusiak közül sokan azért voltak betegek. Máté evangéliumának 8-ik fejezetében minden beteget meggyógyított. amikor már csak éppen hogy hozzáérintették az ostort a fogoly hátához. Mint a bárány. mely némán tûri. ezért 39-szer ütöttek rájuk. akkor minden ütés egyre erősebb és erősebb volt. bûneink miatt törték össze. aki az Isten elhatározott döntése és terve szerint adatott oda. . hogy nem becsüli meg az Úrnak testét. amit bevallhatna.Másodszor is szabadon akarta bocsájtani Pilátus Jézust. de el nem tudjuk képzelni a kínokat. amelyre sok kis üvegdarabokat erősítettek. Az ütések közben a foglyok ordítva vallották be az általuk elkövetett bűnöket. Péter. de még meg is ostorozzák ilyen brutális módon? Ézsaiás szerint Pedig a mi vétkeink miatt kapott sebeket. amíg csak kikényszerítették belőle félájultságában az elkövetett bűnt. Képzeljétek el Jézust ebben a helyzetben. és minden egyes bevallás után az ütés egy kicsit gyengébb volt egészen a 39. Jézus viszont elviselte ezt a kínzást. amikor pünkösd napján a zsidókhoz szólt azt mondta. Jézus azért ment keresztül ezeken. hogy az Ő sebei árán gyógyuljanak meg az emberek. Õ bûnhõdött. Ha viszont a fogoly nem vallott. Ezek az ütések mind Isten tervének a részei voltak. amely érettetek megtöretik. és ezért halnak meg számosan. amelyet Jézus a szenvedései árán biztosított számukra. Nagyon sokszor a foglyok belehaltak az ütésekbe a 39 ütés vége előtt a vérveszteség és a hatalmas fájdalmak miatt. hogy kétségbe vonható. 39 a kegyelemé. vagy mint a juh. hogy a húst kiszakítsa a foglyok testéből. ítéletet eszik és iszik önmagának. hogy beteljesedjenek az Ézsaiás próféta által mondottak: „Erõtlenségünket õ vette el. hogy nekünk békességünk legyen. A foglyot egy póznához kötötték. Nézetem szerint ez a gyógyulás több mint csak egyszerűen lelki gyógyulás. hogy Jézus nemcsak meghal majd. ti a pogányok keze által felszegeztétek és megöltétek. Jézus vette a kenyeret. és betegségeinket õ hordozta. mert nem használták megfelelően azt a gondoskodást. Akkor Pilátus elvitette Jézust. hogy nyírják. ha vágóhídra viszik.-ikig. 39 ütést mértek rájuk. azt mondta nekik: Mert aki úgy eszik és iszik. hogy azt. hogy ha megkorbácsoltatva elébbük viszi Őt. akkor ezzel ki tudja elégíteni az ő vérszomjasságukat. Nem hiszem. Nem sokat írtak erről. hogy a háta teljesen feszüljön és egy bőrszíjjal. Ezért erõtlenek és betegek közöttetek sokan. Az ítéletet a kegyelem enyhíti. az õ sebei árán gyógyultunk.

De ha elvakítanak. még soha életében nem látott ilyen embert. mert úgy élnek mint az állatok. sérült. A majomra néznek és megemelik a kalapjukat az őseik előtt. Ha véletlenül lelépsz a járdaszegélyről. Pilátus ismét kiment az épület elé. és nem tudott védekezni. Pilátus így szólt hozzájuk: „Íme. vagy erőtlen – addig üldözik. amelyeket észre veszünk. a töviskorona fejére tételét és a csúfolódásukat. Mindig megdöbbentő. rajta volt a töviskorona és a bíborruha. hanem tovább folytatták ezen igaz Ember istentelen kínoztatását. ahol egy zsákot tettek a fejére. mert elvakították a zsákkal. és ezt mondták: „Üdvözlégy. Ez szörnyen alattomos dolog. elképesztő nagyságú és mennyiségű ütést tudsz kibírni. Ha tehát látod. hogy autómatikus reflexeink segítségével védkezhessünk az olyan ütések ellen. hogy csodálattal mondta ezt Pilátus. valódi bűnös természetére derül fény ilyenkor. de ők folytatták a verést. mert úgy teremtettünk. akárcsak az állatok. zsidók királya!” . akik mind bevallották bűneiket a csapások közepette. hogy Jézust már tönkre verték.és arcul ütötték. miután látta. és az istentelenek mindig az állatvilág fejlődésének csúcsára állítják az embert. mivel ezelőtt emberek sokaságát látta már sikoltozni és ordítani végső kétségbeesésben. . Jézus már korábban kapott egy hatalmas verést Kajafás házában. Tudjátok meg. hogy semmiféle bûnt nem találok benne. itt egy ember.” Ekkor kijött Jézus az épület elé. Jézus Krisztus nélkül. nem elégedtek meg ezzel. hiába látták.A katonák tövisbõl koronát fontak. akkor nem működnek az autómatikus reflexek és végzetes következménye lehet egyetlen ütésnek is. hogy melyik gyenge a prédáik közül: beteg. Az ember valódi méregfogára. Az ember tudja ezt. a fejére tették. mert nem számítottál erre a mozdulatra és a tested nem tudott előre felkészülni. Jézus hatalmas fájdalmakat kellett kiálljon. hogy a 39 ütést egyetlen szó nélkül állta. hogy mire képesek az emberek a tömeg névtelenségébe búrkolózva. Ez az állatok ösztöne. hogy az állatok mennyire meg tudják érezni. oda járultak hozzá. Az Isten nélküli ember sem több mint egy állat. kihozom õt nektek. amíg megölik. Természetesen az állatvilághoz érzik közel magukat. Amíg az életetek lelki dimenziója nem áll nyitva Jézus Krisztus előtt. addig az állatok szintjén vagytok. az ember!” Úgy gondolom. És íme. hogy honnan jön az ütés. Hihetetlen. a lábadat is eltöheted. amikor az emberek minden természetes korlátjukat elveszítik és állatcsordaként kezdenek viselkedni. Szörnyű a tömeg pszichológiának az az oldala. és így szólt hozzájuk: „Íme. és ütlegelni kezdték. Ezek az emberek is. és bíborruhát adtak rá. aki némán tűri a szenvedést – mindez végtelenül lenyűgözte Pilátust. Az arca véres volt a Kajafásnál kapott ütések miatt.

amelyet Kövezett-udvarnak. és arra kell törekedjen. az ellene szegül a császárnak.” Amikor Pilátus ezt meghallotta. mert Isten Fiává tette magát. feszítsd meg!” Pilátus pedig ezt mondta nekik: „Vegyétek át ti. hanem császárunk!” Biztos. Pilátus így szólt a zsidókhoz: „Íme. amikor valaki enged a nyomásnak. és a bírói székbe ült azon a helyen. amely a rossz irányba taszít. de a tömeg egy olyan döntés meghozatalára kényszerítette. Mindenki az emberek ideálját tisztelheti benne. Pilátus igen nehéz döntést kellett hozzon. és megkérdezte Jézust: „Honnan való vagy te?” De Jézus nem felelt neki.” A zsidók így válaszoltak neki: „Nekünk törvényünk van. hogy megfeszíttesselek?” Jézus így válaszolt: „Semmi hatalmad nem volna rajtam. Mekkor tragédia az. hogy „ha elengeded ezt az embert. Mindig nagyon nehéz ilyen helyzetben dönteni. kihozatta Jézust az épület elé. hogy milyen lázadások voltak már eddig is Róma ellen. és feszítsétek meg. nem vagy a császár barátja: aki királlyá teszi magát. hogy a következő eset a királyságába kerülhet.” Ettõl fogva Pilátus igyekezett õt szabadon bocsátani. Ekkor kiszolgáltatta õt nekik. és tudta. mert én nem találom bûnösnek. amiről tudta. hogy nincs királyunk. ha felülrõl nem adatott volna neked: ezért annak. mit kell cselekedjél. csak császárunk – ez egy igen egyértelmű utalás volt arra. még nagyobb félelem szállta meg. de hatalmam van arra is. és a lelkiismerete és az igazság ellen cselekszik. hogy nem igazságos. A szívében tudta. de ott a nyomás. vidd el. akkor jelenteni fogjuk a császárnak”. feszítsd meg!” Pilátus ezt mondta nekik: „A ti királyotokat feszítsem meg?” A fõpapok így válaszoltak: „Nem királyunk van.” Pilátus már elvesztett egy meccset a császárnál. Amikor Pilátus meghallotta ezeket a szavakat. héberül pedig Gabbatának neveztek. hogy kövesse ezt a példaképet. . hogy megfeszítsék. amikor a szíved szerint tudod. de hogy a főpap azt állítsa. hogy mi a helyes. nagyobb a bûne. Pilátus ekkor így szólt hozzá: „Nekem nem felelsz? Nem tudod. hogy hatalmam van arra. a mi Urunk. így kiáltoztak: „Feszítsd meg. hogy mi helyes. aki engem átadott neked. Ismét bement a helytartóságra. hogy e kijelentés hatására Pilátus igen megijedt. a ti királyotok!” Azok pedig felkiáltottak: „Vidd el. és a törvény szerint meg kell halnia. de a zsidók így kiáltoztak: „Ha ezt szabadon bocsátod. A húsvétra való elõkészület napja volt. Tudta. hogy szabadon bocsássalak. Amint meglátták Jézust a fõpapok és a szolgák.Az emberiség legnagyobbika Jézus. délfelé járt az idõ.

akit a Krisztusnak mondanak? Érdekes ez a paradox helyzet. õ pedig maga vitte a keresztet. Pilátus feliratot is készíttetett. Amit Jézusssal tesztek. de ez nem fogja megváltoztatni a tényt. hogy 2+2=4. A ti életetetek esetében is így van ez. Pilátus döntése a saját sorsára volt hatással. azoknak hatalmat adott arra. Amikor a római bíró kimondta a keresztre feszítési ítéletet. amelyet héberül Golgotának neveznek. mi rosszat tett?” – Csak egyre hangosabban kiáltották. de le is tagadhatod. Azt válaszolták: „Feszítsd meg!” – „Miért. akkor biztosan ártatlan. ahol van. és kiért az úgynevezett Koponya-helyhez. „Aki tehát vallást tesz rólam az emberek elõtt. Pilátus megkérdezte tőlük. jobbról és balról. Átvették tehát Jézust. hogy megfeszítse vagy elengedje Jézust. A Pilátus előtt álló kérdéssel mi is mindnyájan szembekerülünk. akit a Krisztusnak mondanak?” Ez nemcsak a történelem egyik darabkája. hogy „Feszítsd meg!” Nem volt indoklás. akit a Krisztusnak mondanak. Jézus ura volt az akkori eseményeknek. de a döntésetek egyáltalán nem változtatja meg Jézus sorsát. rátették a keresztet és a leghoszabb úton keresztül vezették a városon. Tudta. és vele másik kettõt. hogy mit tesztek Krisztussal. akit a Krisztusnak mondanak?” A válasz: vagy hiszel benne.Pilátusnak megvolt a hatalma arra. Úgy néz ki. Ő az marad. Ez volt ráírva: A NÁZÁRETI JÉZUS. a foglyot azonnal négy római katona vette körbe. ti vagytok a bírói szerepben a saját örökkévaló jövőtökkel kapcsolatban. ott marad. „Mit tegyek Jézussal. azt majd én is megtagadom mennyei Atyám elõtt. mert nem volt bűnös. Pilátus behódolt nekik. mert amit az Isten előre elrendelt. hogy ha a 39 csapást anélkül állta ki. hogy ti mit hisztek ezzel kapcsolatban. hogy Isten fiaivá legyenek. nem volt valódi ok rá. hogy megfeszítsék. hogy elengedje. mintha arról kellene döntést hozzatok. csak a tömeg hangos kiabálása. Ott megfeszítették õt. és átadta Őt. mint Pilátus! „Mit fogok tenni Jézussal. középen pedig Jézust. Mit fogsz tenni Jézussal. hogy bűnt vallott volna. mert amint már említettem. arról majd én is vallást teszek mennyei Atyám elõtt.” Megvallhatod Őt. annak meg kellett történie. és rátétette a keresztre. Igy.” Elfogadhatod Őt. . Pilátus kellett volna legyen a bíró és Jézus a vádlott. viszont a saját sorsotokat ez fogja meghatározni. Minden egyes ember ugyanarra a kérdésre kell feleljen. amelyet leírtak. „De akik hittek benne. hogy a jó döntés az. hogy nem hiszem. Mondhatjátok azt. aki pedig megtagad engem az emberek elõtt. Ez mindnyájatok számára aktuális itt és most. Az ő döntése egyáltalán nem volt hatással Jézusra. ez egyáltalán nem változik meg attól. A valósgban Pilátus volt a vádlott. Aki volt. Tudta. de vissza is utasíthatod. viszont ti látszotok majd tudatlannak ennek következtében. hogy mit tegyek Jézussal. A ZSIDÓK KIRÁLYA. az nem változtatja meg Őt. vagy nem hiszel.

Mária. az Isten Fiát keresztre feszítésre ítélték. mindegyik katonának egy részt. a te anyád!” És ettõl az órától fogva otthonába fogadta õt az a tanítvány. Heródes kapujától éppen a Golgota keresztre lehetett látni. A zsidók fõpapjai akkor szóltak Pilátusnak: „Ne azt írd: A zsidók királya! . valamint a magdalai Mária. amely héberül. Onnan csak egy kőhajításnyira van ez. A keresztre feszítés annyira szörnyű halál volt. Klópás felesége. megírtam. az anya közti gyönyörű kapcsolat tanui lehetünk itt.-ik zsoltárban van megírva. A ZSIDÓK KIRÁLYA. õ pedig uralkodik a Jákób házán örökké. Ez a 22. Tudta. hogy a gyerek különleges lesz. A zsidók közül sokan olvasták ezt a feliratot. a többi ruhadarabjai. elosztották négy részre. és az emberek a városfalakról nézték a három foglyot. Mária nagyon sok ideig tartotta meg Jézus fogantatásának titkát. Dávidnak a trónját. A Jézus és Mária. Nagy lesz õ. és uralkodásának nem lesz vége.” Ezt tették a katonák.” Pilátus így válaszolt: „Amit megírtam. Ekkor ezt mondták egymásnak: „Ne hasítsuk el. az Úr Isten neki adja atyjának. ugyanis közel volt a városhoz az a hely.” A katonák pedig. amikor megfeszítették Jézust. hallották a kiáltásaikat és végignézték a szenvedésüket. mert az Úr angyala még a Szentlélek általi fogantatása előtt elmondta ezt neki. Ott egy olyan területre értek. fogták felsõruháit. A város falai mellől. a te fiad!” Itt Jézus Jánosra utalt. Amint a városon végighaladtak ez figyelmeztetés volt minden ember számára. és itt feszítették meg Őt. íme. felülrõl végig egybeszõve. hanem vessünk rá sorsot. hogy kié legyen!” Így teljesedett be az Írás: „Elosztották ruháimat maguk között. és a Magasságos Fiának mondják majd. hogy rettegjen a Róma elleni lázadástól. amely varratlan volt. és a kötöse is. Mégis Jézust. Amikor Jézus meglátta ott állni anyját. amely egy koponyára hasonlít. Fogták köntösét is.” . Végighaladtak Jeruzsálem utcáin a Damaszkuszi-kapun keresztül a Morijja-hegy tetejére.Egy másik római katona pedig a fogoly előtt haladt az ellene bizonyított váddal a kezében amiért megfeszíttetik. hogy a rómaiak törvénye szerint soha sem lehetett római állampolgár ellen alkalmazni. és köntösömre sorsot vetettek. Ezért a Jézus előtt haladó katona ezt a felíratot vitte: A NÁZÁRETI JÉZUS. Azután így szólt a tanítványhoz: „Íme. így szólt anyjához: „Asszony. latinul és görögül volt írva. akit szeretett.hanem ahogyan õ mondotta: A zsidók királya vagyok. Jézus keresztjénél ott állt anyja és anyjának nõvére. ahol megfeszítették Jézust. hogy kié legyen a szandálja. és azt a tanítványt. A katonák kockavetéssel döntötték el.

„Nem a magam akaratát keresem. hogy az Úrnak bemutassák. hanem annak az akaratát. Ez a magyarázat arra a látszólagos ellentmondásra. Mivel péntek volt. hogy mit jelentett ez a mondat.Mária mindezt a szívében rejtegette. És fejét lehajtva. az ősz öregember. ehhez semmit sem tudunk saját erőnkből hozzátenni. Miután Jézus elfogadta az ecetet. A nagy nap itt valószínűleg csütörtökre esett. és vegyék le õket. akkor Simeon. Arra kérték tehát Pilátust. Az Úr páskájának ünnepe első és utolsó napját nagy napoknak nevezték. Uram. hogy elfogadjuk Jézusnak ezen befejezett munkáját. kilehelte lelkét. akkor nem . hogy törjék el a lábszárcsontjukat. hogy beteljesedjék az Írás. amikor a Fiát a kereszten látta. és ahhoz.” Volt ott egy ecettel tele edény. és a szabadnapokat mind szombatnak nevezték. a zsidók nem akarták. amíg a Messiást nem látja. szolgádat beszéded szerint békességgel. Kétségtelenül József már nem élt ekkor. Ezután Máriához fordult. ezért ha egy ember olyan gonosz volt. akinek az Úr angyala azt igérte. hogy a testek szombaton a kereszten maradjanak. megértette. Sokszor még a természetes családtagjainkkal levő kapcsolatot is felülmúlja az a kapcsolat. Mivel a perzsák a földet szentnek tartották. hogy az Isten által nekünk beszámított igazságot tovább tökéletesítsük. Itt állt hát Mária a kereszt előtt. aki elküldött engem. így szólt: „Szomjazom. amely az Isten családjának tagjaival lehetséges. Egy szivacsot ecettel megtöltve izsópra tûztek. hogy Isten elfogadjon minket. ezt mondta: „Elvégeztetett!” Isten munkája elvégeztetett. és így szólt: a te lelkedet is éles kard járja majd át. elkérte tőlük a gyereket és azt mondta „Most bocsátod el. csak megkeseríti a dolgokat.” Istennek az elveszett embert megváltó munkája készen van! Jézus fejezte be ezt a munkát a kereszten. mert ekkor dupla szabadnapuk volt. hogy bevégezzem az Ő munkáját. hogy nem fog meghalni addig. amit tehetünk. Mária most. hogy hogyan lehetett Jézus három napon és három éjjelen keresztül a a föld gyomrában. ha pénteken feszítették volna keresztre. Ha arra törekszünk. míg Jézus testvérei ezen a ponton még nem hittek Benne. A keresztre feszítést Perzsiában vezették be először. A legnagyobb előnyben akkor részesülhetünk. ráadás szabadnapoknak. mert meglátták szemeim üdvösségedet”. Tehát ez a nap nem kellett kifejetzetten szombatra essen. János ezek után Máriát a saját házába fogadta be. hogy már minden elvégeztetett.” „Az Atya akaratából jöttem azért. nem fog javítani azokon. és amikor Jézust Józseffel együtt a Templomba vitték. az a szombat ugyanis nagy nap volt. és odatartották a szájához. Bevégeztetett. és Jézus hatalmas fájdalmai ellenére gondoskodott róla. ha egyszerűen hiszünk benne. Jézus ezek után tudva. hogy meg kellett halljon. Az egyetlen dolog.

Igy a próféciák mindegyike teljesült és nem kell más Messiást keresünk – Jézus minden próféciát beteljesített.” Ő tehát maga küldte el a lelkét. az tesz róla bizonyságot. hogy igazat mond. mondhatjuk azt is. Az áldozati bárányban nem lehetett hiba. Ismerte Ő az ember természetét.” Viszont az Írásnak egy másik helye így szól: „Néznek majd arra. amely a világ bűne miatt tört meg. és mirhából és aloéból készült kenetet hozott. hogy a megtört szív általi halálra utalt. Amikor a lándzsát beledöfték a szívébe és utána kihúzták. és eltörték az egyik. hogy már halott. amelyik amúgy is meg fog hamarosan halni. Felhúzták hát egy keresztre. Amikor pedig Jézushoz értek. amely a legjobbakat mindig magának akarja megtartani. megkérte Pilátust. akkor a víz és a vér a megszakadt. mintegy száz fontnyit.. . ez volt a halálának biológiai oka. és az õ bizonyságtétele igaz. Pilátus megengedte neki. Ezután az arimátiai József. beteg juhot áldozzanak neki. hanem az egyik katona lándzsával átszúrta az oldalát. Eljött Nikodémus is. hogy már halott volt. mert Jézus nem lehetett volna Messiás törtött csontokkal. vagy törött csont. hogy beteljesedjék az Írás: „Csontja ne töressék meg.akarták a földet beszennyezni vele. mert Ő volt Isten áldozati báránya. a kidobottakat akarta áldozatként.” Ő Isten áldozati Bárányaként halt meg. sem a kárthágóiaik. amely arra utal. még mielőtt a katonák odaértek volna. aki elõször éjszaka ment hozzá.. és levette Jézus testét. mivel látták. a testét a sasok megették és így nem szennyezte be a földet. hogy „Senki nem veheti tőlem el az életemet. mert félt a zsidóktól -. aki Jézus tanítványa volt . ép csontokkal. hogy Jézus szíve szakadt meg. Nem a maradékot. Amikor a szív megszakad. és miután meghalt. ezért aztán csodálkoztak. akkor egy vízhez hasonló folyadék önti el a szív körüli területet. és õ tudja. hogy ti is higgyetek. Elment tehát. Isten viszont ott volt.de csak titokban. az õ lábszárcsontját nem törték el. hogy ne törjék el a lábszárát. Ez a lándzsával történő átszúrásra utal. nem így a rómaiak. amikor a kezét és lábát szúrták át. akit átszúrtak. amelybõl azonnal vér és víz jött ki. Jézus korábban azt mondta.. hogy levehesse Jézus testét. Ha a katonák egyike eltörte volna egyetlen csontját is. akkor kereshetnénk magunknak egy másik Messiást. hogy „egyetlen csontja sem töretik el. Egy szív. Isten nem azt akarta. csak én adhatom oda azt. hogy egy ilyen „balesetet” megelőzzön. Jézus is pont ezért kellett tökéletes maradjon. A prófécia miatt fontos volt. A zsidók viszont eltemették a keresztre feszítéssel kivégzetteket. mert meg volt írva. majd a másik vele együtt megfeszített ember lábszárcsontját. A vér és a víz előtörése a testéből azt bizonyítja. Ezek pedig azért történtek. sem a perzsák.” Az „átszúrtak” szó a héberben különbözik attól a szótól. Aki pedig látta ezt. hogy valami öreg. Ezért odamentek a katonák.

amelynek a bejárata olyan kőkeretre emlékeztet. hogy mellette. Ebben a kertben egy nagyon érdekes sírbolt található. Mi történt a sziklaajtóval? Bizonyára szuvenírként adogatták el a darabjait az évek során. ahová Jézus testét befektették. amely arra utal. Mély meggyőződésem. hogy ez volt az a sírbolt. nem ez a történet vége. amelybe még senkit sem helyeztek. hogy valamikor egy szikladarab volt az ajtaja. ahol Jézust megfeszítették. Azon a helyen. ahogyan a zsidóknál szokás temetni. Ha ma Jeruzsálemben elmententek a Morijja-hegyének tetején levő Golgotához. akkor láthatjátok.Fogták tehát Jézus testét. amelyeket a kert öntözésére használtak azokban az időkben. egy ókori kert van. Istennek hála. 88 perc . volt egy kert. Mivel közel volt a sír. mert még Jézus feltámadása hátra van. és a kertben egy új sír. A vizet tartó régi berendezések még mindig ott vannak. a zsidók ünnepi elõkészülete miatt ott helyezték el Jézust. és leplekbe takarták az illatszerekkel együtt.

hogy egy kicsit szeretett büszkélkedni. hogy mit mond Mária. hova tették!” A többi evangélium szerint Mária sok más asszonnyal együtt jött a sírhoz. ezért a megtervezés ki van zárva. mert ő volt az. Figyeljük meg.. Nyomában megérkezett Simon Péter is. de mégsem ment be. és azt sem kell gondoljuk.. hová tették!” Tehát itt arra utal. korán reggel. János azért említi csak Máriát. De mivel mindezeket különböző nézőpontokból írják le. mint Péter. és látta. de ezeket igen könnyen egymással egyetértésbe lehet hozni. hogy a történeteiket előre meghatározott módon adják közre. hogy fiatalabb volt. a magdalai Mária odament a sírhoz.. Együtt futott a kettõ. hogy a történetek leírásának előre történő megbeszélésére gyanakodjanak. Nem kell ellentmondásra gyanakodjunk. hogy a többi asszony is ott volt vele. a Biblia kritikusai nagyon szeretik hangsúlyozni a különböző leírások különbözőségeit. hogy a Biblia nem az Isten szava. hogy ez azt bizonyítaná. hogy miért volt szükség arra. Elfutott tehát. amikor a magdalai Mária megérkezett a hírrel. hogy a kõ el van véve a sírbolt elõl. Az kétségtelen.. Egyesek viszont megoldhatatlan ellentmondásokat látnak ezekben. sokkal inkább bizonyítja azt. és látta.JÁNOS EVANGÉLIUMA 20. Ha minden történet és részlet pontosan megegyezne. Elõrehajolt. akkor ez lenne a legerősebb indok arra. akit Jézus szeretett. hogy ezt is leírja ide János.-IK FEJEZET A hét elsõ napján. Az evangélimokban a feltámadás reggelének eseményei különbözőképpen vannak leírva. . amikor még sötét volt. amikor meghozza a hírt: „. hogy az írók nem beszéltek össze azért. elment Simon Péterhez és a másik tanítványhoz. és elmentek a sírhoz. Nem tudom.. és látta. mint Péter. mert az előző fejezet szerint János a saját házába fogadta be őt. hogy a leplek ott fekszenek. ahogy a többi evangéliumban ez le is van írva. bement a sírba. de lehet. így hamarabb ért oda. de a másik tanítvány elõrefutott. és nem tudjuk.nem tudjuk. gyorsabban. Ahelyett. Mária minden kétséget kizáróan János otthonában volt. Elindult tehát Péter és a másik tanítvány. aki János és Péter házához rohant a sírtól. hogy Mária talán egyedül jöhetett.-21. és elsõnek ért a sírhoz. hogy ott fekszenek a lepedõk. és így szólt hozzájuk: „Elvitték az Urat a sírból.

nem a lepleknél fekszik. és kész a bálványimádás. hogy Jézusnak fel kellett támadni. Éveken keresztül a keresztről származó forgácsokkal kereskedtek. hogy Őt imádjuk. János a saját hitére tesz itt tanubizonyságot. hogy egy-egy tárgyat kezdjen imádni. A tanítványok ezután hazamentek. egy igen méretes házat is fel lehetett volna építeni. Valaki erre rájött.. mert János evangéliuma szerint ez a kendő össze volt fogva külön egy másik helyen. mert ismeri az ember azon hajlamát. hogy az emberenek olyan nehéz a láthatatlan Istent imádni. hanem külön összegöngyölítve.A görög mondatszerkesztés arra utal. Minden bálványimádás a lelki megtapasztalások leépülését mutatja meg számunkra. aki elsõnek ért a sírhoz. hogy azok a leplek. és ezért egy emlékeztető eszközre van szüksége. és hitt. Mindezt kb. Az Antiókiában megtalált ezüst pohár eredetiségét is megkérdőjelezem. Úgy gondolom. hanem azt. mert amint meglátta az üres sírt. körkörös elrendezésben hevertek ott. amely magát a fejkendőt is magába foglalja. Akkor bement a másik tanítvány is.és hogy az a kendõ. Még nem értették ugyanis az Írást. Ezt tiltják az Irások. . hogy azokat összerakva. meg lehetett venni a keresztről származó apró forgácsokat. azonnal rájött. de én ezt nehezen tudom elhinni. A Torinóban megtalált halotti lepelt sokan Jézusénak tulajdonítják. hogy tovább folytathassák a forgácsok eladását. hogy megóvjon minket a bálványimádástól. Tragikus. hogy elvesztette az Isten jelenlétébe és erejébe vetett hitét. hogy emlékezzen arra. végül már annyi forgácsot adtak el. hogy a tanítványok abból ittak az utolsó vacsorakor. E dogma szerint. mintha még mindig egy test köré tekert formában lennének. amely igen könnyen válik bálvánnyá. egy másik helyen. másrészt pedig vágyik. hogy Jézus szolgálatának és életének minden emléke elvesszen az évek során. amely a fején volt. hogy az Úr szándékosan hagyta elveszni a Jézusra utaló dolgokat. Isten nem akarja. hogy mi tárgyakat imádjunk. amelyről azt állítják. akkor azonnal egy újabb keletkezett a helyén. .. amikor egy forgácsot kiszakítottak a keresztből. amelyeket Jézus köré tekertek. és látott. és akkor az egyház kifejlesztette a kereszt csodálatos szaporodásának dogmáját. hogy mindig egy tárgyra van szükségük. hogy fel kell támadnia a halottak közül. amit Isten tett. Amikor valaki egy tárgyat kezd imádni. és ezért gondolom azt. a 400-as évek körül kezdték árulni. hogy Isten szándékosan engedte meg. de az ember nagyon hajlamos a bálványimádásra. A torinói lepel viszont egy darabban van. mindig két dolgot árul el magáról: egyrészt.

hogy „minden bizonyíts be. hátrafordult. egyedül visszament ő is a sírhoz. Érdekes. ők mégsem ismerték fel Őt. Jézus anyjának. ha angyalokat látnál? Biztos vagyok benne. és látta. hogy üres a sír. hogy a feltámadott Jézust sokan igen nehezen ismerték fel: az emmausi úton levő két tanítvnnyal együtt ment Jézus egy darabig. hogy bizonyos lelki vakság szállta meg őket. Látásukat azonban valami akadályozta és nem ismerték fel õt. de a hangját igen. és ragaszkodj a jóhoz. hogy Máriát egyáltalán nem érdekelték az angyalok: ez a két ember. Ők mégsem fogták fel ezt a maga teljességében. Mária pedig a sírbolton kívül állt és sírt. miután elmondta nekik. Egészen addig volt ez így. bementek. és visszamentek János házához. hogy a kertész. amelyekre nem tudta a válaszokat. – írja Lukács. hogy Jézus az. és nem tudom. Jézust kereste. ezért olyan kérdéseket tett fel. hogy nem ismerte fel Jézus fizikai megjelenését. behajolt a sírboltba. Pedig Jézus elmondta már nekik. Mivel már sokat sírt. Isten akadályozta meg azt. amikor Jézus a halakat készítette el számukra a tengerparton. Amint ott sírt.Biztosan visszamentek. Mária sem ismerte Őt fel. hogy mindnyájan le lennénk nyűgözve. ahol elõbb Jézus teste feküdt. A Biblia azt mondja. hogy a szemében levő könnyek miatt sem látott rendesen. az egyik fejtõl. és ezért nehezen lehetett felismerni. Mária. hova tették. hogy elmondják Máriának. akkor még az angyalok sem elégíthetik ki azt a vágyat. az is lehetséges. János evangliumának következő fejezetében. Számomra érdekes. Mária elfordult az angyaloktól. János és Péter tehát megérkeztek a sírhoz. hogy két angyal ül ott fehérben. De amikor a szívünk Jézusra vágyik. azt gondolta. Hogyan reagálnál te arra. aki ott ült fehérben és megkérdezte. a másik meg lábtól. Azok így szóltak hozzá: „Asszony. miért sírsz? Kit keresel?” Egyik este a TV-ben valaki azt mondta. miért sírsz?” Õ ezt felelte nekik: „Mert elvitték az én Uramat. mint előtte. Érdekes. amíg megtörte a kenyeret és akkor valószínűleg meglátták a kezén levő sebeket és felismerték. hogy azt írja itt. meglátták az ott heverő lepleket. hogy fel fog támadni a harmadik napon. hogy miért sír. Igaz. hogy mit láttak. Jézus így szólt hozzá: „Asszony. hogy A tanítványok közül azonban senki sem merte õt megkérdezni: ki vagy te? Ez arra utal. de nem ismerte fel. azt írja János. mert nem érdekelték őt. hogy felismerhessék.” Amikor ezt mondta. ami arra utal. és a sír előtt sírdogált. hogy Jézus nem tudott mindent a földi testében. hogy Jézus teste más volt a feltámadás után. és látta. hogy Jézus ott áll. majd behajolt a sírboltba.” Nagyon közel áll egy ilyen kijelentés . hogy még nem ismerték az Irásokat.

Jézus nevén szólította: „Mária!” Sok Mária volt. Igy a magdalai Máriát is egy igen meghatározott módon szólíthatta meg ekkor. te mindent tudsz. amit maguk is tudnak. hogy kivel beszél. hogy mi lakik az emberben. Amikor Jézus harmadszor kérdezte meg Pétertől. de nem azért.az istenkáromláshoz. soha többé nem akarok visszamenni oda. mert nem tudta a válaszokat. és gyakran mindketten válaszoltunk. Azért kérdeznek a tanárok. Hallottam egy kisfiú történetét. hogy: „Péter. hogy: „na milyen volt az első nap?” – „Szörnyű. hogy a tanítványok kezdjenek el gondolkodni. ha megtudja. mert nem tudta? Dehogynem! Különböző tanítási módszerekben igen gyakran használják a kérdésfeltevést. A mi házumkban is sokszor előfordult ez. Ez teljesen Biblia ellenes. Valaki elkiáltotta magát. miért sírsz? Kit keresel?”.” Ebből a szeretet erejét láthatjuk. ezért így szólt hozzá: „Uram.” – „Miért mondod ezt?” – „Mert egész nap csak kérdezett minket. hogy bárki tanúskodjék az emberrõl. szeretsz-e engem?” Péter azt válaszolta. hova tetted. hogy a kertész az. ha te vitted el õt. mert ismerte mindnyájukat. hogy Chuck. Ő semmit sem tud. aki hazament az óvodából. mert szeretetének ereje hatalmas volt. hogy Jézus személyre szabottan és különbözőképpen szólította meg mindegyiküket. hogy Mária nem lehetett olyan erős fizikumú. Mivel ilyen sokan voltak. hogy mennyi egy meg egy!” Nagy hiba azt állítani. mert õ maga is tudta. Amikor Jézus azt kérdezte Máriától: „Asszony. az ember egy kicsit összezavarodhat. Szerintem Jézus egy igen megtermett ember volt a földi testében. A magdalai . és az anyukája megkérdezte. Gondoljátok. hanem azért. mondd meg nekem. aki Jézust követte. Ott volt az anyja. hogy Jézus azért kérdezte Máriát. mert egyébként hajlamosak lusták lenni. hogy „Uram. Még azt is megkérdezte. mert a fiamat is Chucknak hívják.” Péter felismerte. hanem azért. és én elhozom. mert az ovónéni a világ legbutább embere. mert János azt írja. hogy kit keres. hogy hová tették. hogy képes lett volna erre. hogy Péter okuljon a kérdésből. Abban is biztos vagyok. Gondolom. mert nem tudta volna a választ. és ezt ki is tudják fejezni. hogy már a hanghordozásából rájöjjenek. akkor Ő pontosan tudta. aztán a másik Mária. akit a keresztnél említettek. hogy el fogja Jézus testét vinni. és egy élettelen testet igen nehéz megemelni. aztán a magdalai Mária. hogy miért sír. hogy Jézus azonban nem bízta magát rájuk. de mégis azt mondja. hogy a tanítványok rájöjjenek arra. hogy a tanár megtudja a helyes választ a tanítványoktól. El tudom képzelni. hogy Jézus nem azért kérdezett. és nem volt szüksége arra. hogy Mária miért sír és. hogy Jézus azért kérdezett. Õ azt gondolta.

Legtöbben még kételkedtek. akik azt hirdették. hogy miért olyan szomorúak. és Mária hirtelen rájött. és ezután igen elkötelezett tanítvány vált belőle. két tanítvány pedig Emmaus felé indult. Ezzel azt akarta kifejezni. és hogyan feszítették meg. hogy Mária elmondta a tanítványoknak. ráborult és felkiáltott: „Mesterem!”. hogy Jézus azt mondta Máriának: „Mária. hogy „Mária. Erre mondta Jézus. Nemcsak Tamás volt az egyetlen kételkedő ekkor még.” „Ne érints engem. hogy valóban Ő maga-e az. és a nyaka köré fonta a karjait olyan szorosan. és a ti Istenetekhez. hogy majdnem megfulladt.” Elment a magdalai Mária. ne borulj rám. mert hisztériának tartották mindezt. Jézus ezt mondta neki: „Ne érints engem. aki próféta volt. és a ti Atyátokhoz. és így szólt hozzá héberül: „Rabbuni!” ami azt jelenti: Mester. hogy õ él. akik kora hajnalban ott voltak a sírboltnál.” El tudom képzelni. hogy látta az Urat és beszélt Vele. lehetségesnek tartom. hogy õ fogja megváltani Izráelt. mit akik nemtetszésüket fejezik ki néhány megbízhatatlan asszony miatt. akik látomásokat látnak mindenfelé. de nem találták ott a testét.Mária volt az. Pedig mi abban reménykedtünk. eljöttek és azt beszélték. és mindent úgy találtak. Ebben a fejezetben is később azt mondja Tamásnak. Ezenfelül néhány közülünk való asszony is megdöbbentett minket. Jézus nevén szólította: „Mária!” Az megfordult. hogy Ő az. hogy Jézus nem tudta. ami a názáreti Jézussal esett. hanem menj az én testvéreimhez. Itt a Biblia kritikusok ismét akcióba lendülnek. ahogyan az asszonyok beszélték. és hírül adta a tanítványoknak: „Láttam az Urat!”. Ha viszont a görög szöveget tüzetesebben megvizsgáljuk. Annak ellenére. szóban és tettben hatalmas Isten és az egész nép elõtt. Morgolódva mondták mindezt. õt azonban nem látták. hogy ezek történtek. akiből hét ördögöt űzött ki. az én Istenemhez.. és nézze meg. és megkérdezte tőlük.” . akkor rájövünk. és mondd meg nekik: Felmegyek az én Atyámhoz. hogy mi történt Jeruzsálemben? Õk így válaszoltak neki: „Az. hogy angyalok jelenését is látták. El is mentek néhányan a velünk levõk közül a sírhoz. hogy elszabadultál tőlem egyszer. hogy sokan lerázták őt magukról. és hogy ezeket mondta neki.. hogyan adták át a fõpapok és a fõemberek halálos ítéletre. de most már többé nem engedlek el. aki nem tudod mi történt ott ezekben a napokban?” – Jézus ismét kérdezett: „Mi történt?” Gondoljátok. ne borulj rám. mert még nem mentem fel az Atyához. Ők pedig „Te vagy az egyetlen idegen Jeruzsálemben. hogy amikor Jézus megszólította őt. Az úton Jézus hozzájuk szegődött. mert a többi evangéliumok szerint az asszonyok megérintették a lábát és imádták Őt. hogy helyezze az ujját a sebére. De ma már harmadik napja.

bizonyára nagyon megrázó élmény lesz. eljött Jézus. Az első találkozás mégis igen sokkoló hatású lesz. hogy megszabadítson minket. akkor is rajta lesznek ezek a jegyek. Mária szeretetére és szomorkodására való válaszként neki jelenik meg először. hogy akinek sok dolog megbocsájtatott. gyõzött az oroszlán Júda törzsébõl. mert az arca olyan mértékben lesz eltorzítva. és így szólt hozzájuk: „Békesség néktek!” És miután ezt mondta. hogy látják az Urat. és felnyitja a könyvet és hét pecsétjét” Ekkor János odafordult. aztán pedig az emmausi úton levő tanítványoknak. Meddig lesznek ezek a jelek rajta? Nem tudom. ekkor ők még nem hallották a magdalai Mária történetét. csak láthatnám már Jézus arcát”. mert János a Jelenések könyvének első fejezetében teljes dicsőségében látja Őt az Ő királyságában. a Dávid utóda. És aztán azt írja: Pedig a mi betegségeinket viselte. hogy átvegye a tekercset és felbontsa a pecsétet?” Ekkor János sírt. ami ismét azt jelenti. Azért. Ekkor még Jézuson voltak a kereszt jegyei. és meglátta Őt. Amikor a mennyországban lesz. Készüljetek fel erre. Gyakran arra gondolunk. hogy „Oh. hogy nem tudunk majd odanézni. hogy mindazt elhiggyétek. abban a szeretet is nagyobb. és így megdicsõülnie?” Tehát még mindig nem hittek. A Jelenések könyve 5. Persze. a hét elsõ napján. hogy emberi lényként felismerhetetlen lesz. hogy mennyire szeret minket Isten. hogy emlékeztessen minket arra. megmutatta nekik a kezét és az oldalát.” .-ik fejezetében pedig azt írja. akkor még mindig rajta lesznek a kereszt jegyei. mert azelőtt indultak el. rózsákkal és liliomokkal körülvéve. mert senki nem találtatott méltónak erre. de bizonyára nem az örökkévalóságig. amit megmondtak a próféták! Hát nem ezt kellett-e elszenvednie a Krisztusnak. hogy mit kellett szenvednie a mi bűneink miatt. hogy az asszonyok látták az angyalokat.-ik fejezetében. az első találkozásunk vele. Péter és János pedig az üres sírt. Jézus erre ismét ezt mondta nekik: „Békesség néktek! Ahogyan engem elküldött az Atya. megállt középen. Ekkor a vének közül egy így szólt hozzám: „Ne sírj! Íme. Igen érdekes. a kereszt jegyeivel. a mi fájdalmainkat hordozta. bár a zsidóktól való félelem miatt az ajtók zárva voltak. és kihírdeti. hogy mi elrejtettük arcainkat előle. Jézus azt mondta. hogy „Ki méltó a. teljesen elborzad. hogy emlékeztessen arra. én is elküldelek titeket. hogy feltámadása után Jézus először egy nő előtt jelent meg. Aztán a többi asszonynak. hogy mit volt képes elviselni azért. ti balgák! Milyen rest a szívetek arra. amikor meglátjuk azt. aki ránéz.Akkor õ így szólt hozzájuk: „Ó. Ézsaiás 53. A tanítványok megörültek. Aznap. hogy a megjelenése annyira sokkoló lesz. ott ahol összegyûltek a tanítványok. amikor beesteledett. az angyal jobb kezében lesz a papírtekercs. annak ellenére. Amikor Jézus visszatér majd.-ik fejezetében olvashatjuk. és egy tökéletes arc jelenik meg előttünk. hogy mindenki. aki nagyon szerette Őt. Ézsaiás 52. mit egy megöletett Bárányt.

azok bocsánatot nyernek. a bűneid megbocsájtattak. és hogy az életünket adjuk másokért. és az ember elvesztette az Istennel való közösségét. amely az ellenkezőjét tanítja a szemétbe való értéktelenség.” Vajon ez jelentheti-e azt. megtörtént a Lélektől való újjászületésük. amikor Isten megformálta az embert a föld porából.” A farizeusok azonnal azt mondták. amikor a Szentlélek az életük része lett. Akiknek megbocsátjátok a bûneit. porból formált testbe lehelte az életet. Azt is tanítják. mert Isten akarata volt. A Lélek fogja őket erősíteni minden lépésükben és segíteni fogja őket Isten szolgálatára. és ha nem Mercedeszt vezetsz. leeresztették őt Jézus elé. azoknak a bûnei megmaradnak. Igy küld el minket is Jézus. úgy. mert ki . Lehet tehát Isten akaratából szenvedni. amikor az Isten a teremtés alkalmával életet lehelt az emberbe. ti azonban ismeritek õt.Miért küldte Őt el az Atya? Hogy szolgáljon. az a hited hiánya miatt van. és másik Pártfogót ad nektek. hogy Jézus a bűnök megbocsájtására hatalmazta fel a tanítványokat? Amikor Jézushoz hoztak egy betegségétől ágyhoz kötött embert. E fordítás alkalmával ezt a lehelet szót használták arra. amilyen annak idején Ádám volt eredetileg az Éden kertjében. akkor ismét élő lélekké váltak. és így folytatta: „Vegyetek Szentlelket! Nagyon érdekes. hogy a gyermekei szenvedjenek. azok is . akikéit pedig megtartjátok. hogy veletek legyen mindörökké: az igazság Lelkét. Isten Lelkét lehelte itt a tanítványokba. akkor életet lehelt az emberbe. 200 évvel Krisztus előtt 70 ember fordította le görögre. hogy ez istenkáromlás. hogy néhány napig várjanak Jeruzsálemben. hogy egy ház tetejét kibontva. sõt bennetek lesz. hogy a héber lélek és lehelet szó egy és ugyanaz. amit annak idején Ádám elvesztett. hogy mindnyájan jómódúak és egészségesek legyünk. mert nálatok lakik. Nem tudok egyetérteni azzal a tanítással. Jézus 4 nappal korábban azt mondta a tanítványainak: én pedig kérni fogom az Atyát. Az Ótestamentumban. és az ember ismét közösségbe került Istennel. nem is ismeri.” Mikor Jézus rájuk lehelt. hogy az életét adja másokért. rájuk lehelt. Ezután Jézus azt fogja mondani. Ez volt az a pont. hogy Isten soha nem akarja. Ez az élő lélek viszon az első bűn alkalmával meghalt. Amikor Jézus rájuk lehelt. Ezt mondván. amikor Jézus rájuk lehelte a Szentlelket.jót cselekedve ajánlják lelküket a hû Teremtõnek. hogy Akik tehát az Isten akaratából szenvednek. és ezáltal az ember élő lélekké vált. Jézus azt mondta neki: „Fiam. A héber Ószövetséget kb. amely szerint Isten akarata az. mint Isten abba az élettelen. olyanokká. Péter azt írja. Az egyetlen ehhez hasonló kifejezés az Újszövetségben itt található. A görög lélek és levegő szó is ugyanaz. Szerintem ez Jézus Krisztus keresztjének tagadását jelenti. akit a világ nem kaphat meg. hogy Ő a mi bűneink miatt szenvedjen. ugyanúgy. mert ott majd a Szentlélek rájuk fog szállni. mert nem látja õt. hogy szolgáljunk. Most viszont Jézus visszaállítja azt. és az a tanítás.

mert belenézek a szemükbe és azt mondom nekik: „Isten már semmivel sem vádol téged. Ez utóbbi dologban igazuk volt. hogy megbocsájtattak a bűneid. Dávid ezt írja: Könyörülj rajtam kegyelmeddel.” Ez lehetetlen! Azt kell neki mondjam. azt megkaphatjuk. És a bűneid el fognak ítélni téged. A Dávid által írt 51. hogy jöjjön a Szentlélek. és legyen az életünk része. ha nem fogadod el Jézus Krisztust megváltódnak. A bűnt mindig Isten ellen követjük el. Akkor mit mondott itt Jézus? Akiknek megbocsátjátok a bûneit. hogy néhány rossz dolog mellet nagyon sok jót tettem. amit tettél nem tudja a bűntudatodat feloldani a rosszak miatta. mégis bűnös vagy Isten előtt. akkor egy napon majd Isten előtt kell feleljél a bűneidért. meditálsz az Irások értelmén. és azt mondhatom neki. amit valaha elkövettél!” Milyen alapon mondom ezt neki? Azért. töröld el hûtlenségemet nagy irgalmaddal! Teljesen mosd le rólam bûnömet. és vétkemtõl tisztíts meg engem! Mert tudom. akikéit pedig megtartjátok.” Egyáltalán nem! Azért mondhatom ezt. Annak alapján. a próféta szembesítette a Betsabéval elkövetett bűnével. és ők az Atya akaratával megegyező dolgot kértek Jézus nevében – ezért mondhatom Isten Igéje alapján. azt tettem. Jézus itt csak azt bizonyította. hogy kövessen engem ezen ima elmondásában. mert csak az Isten bocsájthatja meg a bűnöket. és tudva azt. hogy „Nem baj. és ezért Ő az egyetlen. minden bűnt felfüggesztettünk. és Jézust akarja befogadni. Istenem. és Őt hívták be az életükbe. hogy hûtlen voltam. Tehát a bűnöket megbocsájtani csak annak alapján lehet. hogy azt mondjam: „Semmi baj. nincs rá szüksége. hogy Ő maga Isten. mert ők hitből vallották meg a bűneiket Jézus Krisztusnak. . mert megvan a hatalmam arra. és e jók biztosan eltörölhetik a rosszakat a válaszom ez: A jó. és azt ők ezt nem ismerték fel. És imádkozunk Istenhez. hogy „Barátom. hogy Isten gyermekeinek egyik legörömtelibb tapasztalata. akkor teljes az örömöm. és vétkem mindig elõttem van. Hiába beszélsz Istennel. amit rossznak látsz.” Még ha azt is mondhatja magáról egy ember.bocsájthatja meg a bűnöket az Istenen kívül. hogy mit vallanak meg az emberek Jézusról. akkor nem mondhatom nekik azt. hogy Istennel egy új kapcsolatunk kezdődjön Jézus nevében. ezért Isten előtt továbbra is bűnös vagy. miután Nátán. ha egy embert a bűnösök imáján keresztül Jézushoz vezethet. hogy bocsássa meg bűneinket.-ik zsoltárban. Számomra mindig olyan nagy öröm. Egyedül ellened vétkeztem. ha valaki odajön hozzám. azoknak a bûnei megmaradnak. Ha valaki viszont azt állítja. hogy neki nem tetszik Jézus. Minden egyes bűnödet megbocsájtotta. hogy bármit kérünk az Atyától Jézus nevében.” Úgy gondolom. a bűneid ennek ellenére megbocsájtattak. Amikor ők is rámondják az áment. amíg el nem fogadod Jézus Krisztust Uradnak és Megváltódnak. Egészen addig maradsz bűnös. aki megbocsájthatja azt. azok bocsánatot nyernek. amit ők vallottak meg a saját szájukkal.

Még mindig érzem a bűneim súlyát. hogy megbocsássa a bűneit? – Oh. hogy felébresszem. akit Ikernek neveztek. amikor megjelent Jézus. és az Úr öröme és a Lélek ereje hatalmas és dicsőséges módon szállta meg őt. Az Isten igéje és az ember hitének megvallása alapján tudom azt mondani neki. hogy „Én olyan szörnyű ember vagyok. Soha nem próbálta elhitetni másokkal. hát megköszönném. akik már korábban elmondták a bűnösök imáját. hogy még mindig szörnyen érzem magam. ott legyetek ti is. Például amikor Jézus az utolsó este alkalmával beszélt a tanítványokkal. a mi barátunk elaludt. Tamás pedig. „Rendben. hogy miről van szó. hogy el szeretné fogadni Jézust. akit Ikernek hívtak. hogy meghaljunk vele. hova mégy: honnan tudnánk akkor az utat?” – nem tett úgy. hogy a bűnei megbocsájtattak.” Tamás erre így szólt hozzá: „Uram. Akkor azután Jézus nyíltan megmondta nekik: „Lázár meghalt.” Pedig Jézus a haláláról beszélt. oda tudjátok az utat. Elkezdett sírni. végül Jézus azt mondta „Lázár. nem fogadják el a Szentírást.” Egyik este egy hölgy jött oda hozzám. Megkérdeztem tőle: Megkérte-e Jézust. Megkérte-e Őt. és azt kérdeztem tőle az ima után. hogy valami olyanban hisz. igen. és helyet készítettem nektek.” A tanítványok ezt felelték rá: „Uram. mert azt mondják. mit válaszolnál erre?” – Oh.” Oly dicsőséges azt mondani nekik. „Akkor a bűneid meg vannak bocsájtva! Isten semmit sem ró fel ellened! Ha hirtelen adnék neked egy csodálatos. hogy „Nem. de elmegyek. meggyógyul. hogy miként érzi magát.” Itt Jézus feltámadása után is . és örülök. De menjünk el hozzá!” Tamás. hogy nem tudom elhinni. egy a tizenkettõ közül. éppen nem volt velük. azt mondta a tanítványoknak És ha majd elmentem. Tamás igen gyakorlatias ember volt. gyönyörű ajándékot. Ahova pedig én megyek. mintha tudná. de õk azt gondolták. és magam mellé veszlek titeket. semmit sem tudsz ezért tenni azon kívül. hogy álomba merülésrõl szól. a régi énje teljesen eltűnt. hogy nem voltam ott: tiértetek. hogy higgyetek. nem tudjuk.Gyakran olyanok. hogy Isten megbocsájthat nekem ilyen könnyen. ismét eljövök. azt mondta tanítványtársainak: „Menjünk el mi is. igen. Amikor Jézus a Jordán mellett volt a tanítványokkal és Lázár betegségéről tudósították. és azt mondta. Nem kellene esetleg megköszönni ezt neki? Amint elkezdte az Úrnak megköszönni. ha elaludt. Isten éppen most adott egy csodálatos ajándékot neked. hogy jöjjön és lakjon a szívében? – Oh. amit már megtettél: hogy hiszel Jézus Krisztusban és elfogadod az életed Urának. Biztos nekem is kell valamit ehhez csináljak. amit valójában nem is hitt. hogy ahol én vagyok.

valamint. bement Jézus. A Jehova Tanúi nem akarják Jézust Istennek elfogadni. mint János az evangliuma kezdetén: Kezdetben volt az Ige. és Tamás is velük. akkor ki vagyok én. és tedd az oldalamra. ugyanúgy. és ezt a tudatot akarja bennünk is kifejleszteni: az Ő állandó jelenlétének tudatát az életünkben. hogy a hetente egyszeri Istent dicsőítő gyülekezés szokása a tanítványok részvételével már közvetlenül a feltámadás után elkezdődött. hogy megbízik a többi tanítványba. hogy higgyétek: Jézus a Krisztus. és az Ige Istennél volt. és Isten volt az Ige. és én Istenem!” Tamás Istenének vallotta meg Jézust. hogy amikor Tamás előzőleg kételkedett. ahogy azelőtt a zsidóknál. nem hiszem. Bár az ajtók zárva voltak. amelyek nincsenek megírva ebben a könyvben. és ne légy hitetlen. akik nem látnak és hisznek. Tamás pedig így felelt: „Én Uram.” Sok más jelt is tett Jézus a tanítványai szeme láttára. vagyis vasárnapra esett.” Az ember azt gondolná. Jézus Krisztus dicsõségének megjelenését. a mi nagy Istenünk és üdvözítõnk. és hallotta a kijelentését. megállt középen. ha maga Isten is Istennek nevezi Őt. Jézus itt azt szerette volna megtanítani a tanítványoknak. akkor Jézus köztük volt. amikor nem látták Őt. Itt utalást láthatunk arra. de ha Tamás azt mondta. Pál is Istenként fogadta el Őt: mivel várjuk a mi boldog reménységünket. és azóta a gyülekezetek vasárnap találkoznak és nem szombaton. Ezek pedig azért írattak meg. és János és Pál apostol is Istenként beszél róla. hogy a Jehova Tanúinak higgyek? Inkáb hiszek Istennek. . hogy a gyülekezés a feltámadás napjára.” Õ azonban ezt mondta nekik: „Ha nem látom a kezén a szegek helyét. Jézus így szólt hozzá: „Mivel látsz engem. és királyi pálcád az igazság pálcája. és nézd meg a kezeimet. Már akkor elkezdődött kialakulni az a szokás. az Isten Fia. és e hitben életetek legyen az õ nevében. és nem teszem a kezemet az oldalára. de Tamás az a fajta ember volt. ó Isten.A többi tanítvány így szólt hozzá: „Láttuk az Urat. mert már egy jó ideje együtt volt velük. hiszel: boldogok. Nyolc nap múlva ismét benn voltak a tanítványai. és nem érintem meg ujjammal a szegek helyét.” Ez a kijelentés arra utal. nyújtsd ide a kezedet. és ezt mondta: „Békesség néktek!” Azután így szólt Tamáshoz: „Nyújtsd ide az ujjadat. hanem hívõ. Isten maga is Istennek mondta Krisztust a Zsidókhoz írt levélben: de a Fiúról így szól: „A te trónusod örökké megáll. hogy akkor is ott volt velük. hogy Uram és Istenem. akinek mindent meg kellett mutatni.

hogy az Úr az. és kivonta a partra a hálót. akkor olyan sok halat fogtak. de kivonni már nem tudták a rengeteg hal miatt.” Õ pedig ezt mondta nekik: „Vessétek ki a hálót a hajó jobb oldalán. megállt Jézus a parton. gondolta. Simon Péter így szólt hozzájuk: „Elmegyek halászni. de nem élhetünk az emlékeinkből. amikor Jézus elhívta őt. és belevetette magát a tengerbe. magára vette felsõ ruháját. Jézus így szólt hozzájuk: „Hozzatok a most fogott halakból!” Simon Péter beszállt. Jézus az asszonyokkal üzente a tanítványoknak. hogy egy bűnös kezébe adjuk. Jézus ekkor megkérdezte tõlük: „Fiaim. Visszamegyek halászni. szám szerint százötvenhárommal. Most viszont annak ellenére sem szakadt el a háló. és ezáltal életetek legyen az Ő nevében. hogy a hálók szakadozni kezdtek. és szerette a halász életet. amely tele volt nagy halakkal. hogy olvassák el János evangéliumát. jó volt eddig. csak mintegy kétszáz könyöknyire. Amikor előzőleg Jézus azt mondta nekik. de Jézust még nem találták ott. ez volt a megélhetési forrása. hogy higgyétek. Ezért a János evangéliuma a legjobb arra. hogy azt elolvassa. hogy menjenek a Galileai tenger partjára. hogy ilyen rengeteg hal volt benne. Azért írta János le mindezt. hanem meg kell éljünk valamiből. és beszálltak a hajóba. de azon az éjszakán semmit sem fogtak. nincs valami ennivalótok?” Így válaszoltak neki: „Nincs. hogy ki vezette őket: Péter. hogy Jézus az. Elindultak. Bizonyára mindennek vége. hogy kövesse és hagyja ott a halászhálóit: „Ember halászokká teszlek benneteket. hogy a misztikusok minden számmal kapcsolatban rejtett dolgokat . hogy Jézus a Messiás. és kivonták a hálót a halakkal.” – mondta nekik. a tanítványok közül pedig még kettõ. hogy akkor ő elmegy halászni. mert ott szeretne velük találkozni. az Élő Isten Fia. Bátorítsátok őket. Ekkor odaszólt Péterhez az a tanítvány. és Nátánaél.” Itt egy klasszikus példa arra. hogy az Úr nem jött még el. A többi tanítvány pedig a hajón jött ki. Péter. rajta halat és kenyeret. aki igen nyughatatlan természetű volt. a galileai Kánából és Zebedeus fiai. Ezután ismét megjelent Jézus a tanítványoknak a Tibériás-tengernél. mert már a Jézussal való találkozása előt is halász volt. Akkor is halászott. akit Jézus szeretett: „Az Úr az!” Amikor Simon Péter meghallotta. izgalmas volt ez az élet. gondolta. és találtok!” Kivetették tehát. és ők eljöttek ide. Amint kiszálltak a partra. Szép volt. amikor látta. azt mondta. és bár ilyen sok volt. nem szakadt el a háló.János az evangéliumát egy világos céllal írta meg: hogy az emberek higgyenek ez által. Ő bizonyos értelemben visszatért a régi életéhez. mert nem voltak messze a parttól. mert mezítelen volt. a tanítványok azonban nem tudták. parazsat láttak ott. Így jelent meg: együtt voltak Simon Péter és Tamás. Miért pont 153? Nagyon érdekes. akit Ikernek hívtak.” Õk erre ezt mondták: „Mi is elmegyünk veled. Amikor már reggel lett. hogy vessék ki a hálóikat a hajó másik oldalára.

keresnek. Szent Ágoston még egy képletet is kidolgozott a 153-al kapcsolatban. Kitalálta, hogy valaminek a száma 10, és valami másnak a száma 7, és a kettőt összeadva 17. Majd minden számot összeadva 1-től 17-ig pontosan 153-at kapunk. El lehet a számokkal játszadozni sokféleképpen, de nem igazán hiszem, hogy a valódi titkok a számokban rejlenek. Túlságosan gyakorlatias vagyok, mert csak az merül fel bennem, hogy vajon egyáltalán miért számolták meg a halakat? Vannak akik azt mondják, hogy a 153 az egyház szimbólikus száma. Tudjuk, hogy vannak ilyen átvitt értelemben használt számok a Bibliában: 7 – a teljesség száma, a hét 7 napja, a 8 az új kezdetek száma, mert ha 7 a befejezettség száma, akkor a következő a 8, és ezzel egy új hét is kezdődik. Mivel Jézus az emberek számára az új kezdetet jelenti, Jézus nevében a betűk a görög abc betűinek számsorrendje alapján mind oszthatók 8-al. Tudjuk, hogy a 13-as szám a Sátán szimbólikus száma. 40 az ítélet száma, 12 az emberi vezetés száma, 12 apostol, 12 törzs, a 6 az ember száma. A 153-ra mondják, hogy az egyház száma, és én is érdekesnek találom, hogy a háló tele volt, de nem szakadt el. Jézus azt mondta, hogy „Minden, amit az Atya nekem adott, az enyém. Senki sem veheti ki őket a kezemből.” Az előző halászat esetében, amikor a háló elszakadt, lehet hogy az evangelizáció szimbóluma van leírva, amikor mindenfélét kifogsz a hálóval. De amikor végre mind benn vannak, akkor senki sem veheti ki őket. Az is érdekes, hogy azelőtt a hálót nem tudták kihúzni együttes erővel sem, most pedig Péter egyedül meg tudta ezt csinálni, mert Jézus mondta nekik, hogy húzzák ki. Jézus parancsolatainak erejét láthatjuk itt. Ha saját erőből küszködünk, akkor nem tudjuk megtenni a dolgokat, mert Ő adja a képességet arra, hogy teljesíthessük a parancsolatait. Az Úrnak felajánlott szolgálataink gyakran végződnek teljes kudarccal. Ez esetben is, Péter saját elhatározásából ment el halászni. Annak ellenére, hogy képzett halászok voltak, mégsem fogtak semmit, mert Jézus nélkül indultak el. Jézus utasítása alapján viszont a különbség hatalmas: az eredmény annyira nagy sikert hoz, hogy a hálót is alig tudják megmozdítani. Gyakran kérdezik az emberek, hogy minek köszönhetjük a Calvary Chapel sikereit. Azt válaszolom, hogy amikor a háló olyan tele van, hogy nem tudjuk felhúzni, akkor tudjuk, hogy csak egyetlen oka lehet, ahogy János mondta: „Az Úr az!” Ezt a szolgálatot Isten irányítja, és ezért mindig gyümölcsöt hoz, mindig hatékony, mert nem az ember zseniális kitalációja, nem valami különleges programot fejlesztettünk ki. Ezt az emberek nehezen akarják megérteni, de ennyi az egész: ez egy Isten által irányított szolgálat. A gyülekezetünk feje Jézus, és Ő irányítja a gyülekezet tevékenységeit, ezáltal pedig gyümölcsöt hoznak. Jézus erre ezt mondta nekik: „Jöjjetek, egyetek!” A tanítványok közül azonban senki sem merte õt megkérdezni: ki vagy te? Tudták ugyanis, hogy az Úr õ. Jézus tehát odament, vette a kenyeret, és odaadta nekik; ugyanúgy a halat is. Ez már a harmadik alkalom volt, hogy Jézus megjelent a tanítványoknak, miután feltámadt a halottak közül.

Jézus ezek után még többször megjelent nekik, de János csak az első három alkalmat írja le. Miután ettek, így szólt Jézus Simon Péterhez: „Simon, Jóna fia, jobban szeretsz-e engem, mint ezek?” A szeretet szóra a görög agaposzt használja itt Jézus, amelyet Isten mélységes szeretének kifejezésére használnak a Bibliában. Ez egy mindenek fölötti, odaadó szeretet. Kik vagy mik voltak az „ezek”? Lehet, hogy a 153 hal, amelyek még mindig ott fickándoztak a hálóban. Jobban szeretsz-e, mint a környezeted, jobban szeretsz-e mint a legnagyobb sikeredet? Mennyire szeretsz Péter? Lehet, hogy az „ezek” a többi tanítványra utalt, amelyek között Péter megfogadta, hogy jobban szereti az Urat mindenkinél, mert Jézus azt mondta nekik: „Azért mondom nektek ezeket, hogy meg ne botránykozzatok miattam.” Erre Péter azt válaszolta, hogy lehet, hogy mindenki meg fog botránykozni, de ő soha. Ezáltal tulajdonképpen azt is mondta, hogy ő különb mindannyiuknál. Mire Jézus azt mondta, hogy mielőtt a kakas megszólal háromszor fogja Őt elárulni. Péter válasza: „Az lehetetlen, Uram. Ha megölnének, akkor sem tagadnálak meg.” De megtette. Valószínű, hogy Jézus erre utal, amikor azt kérdezi tőle, hogy „Jobban szeretsz-e, mint ezek?” Õ pedig így felelt: „Igen, Uram, te tudod, hogy szeretlek téged!” Itt Péter nem a Jézus által használt agapé szóval válaszolt, hanem a fileo-val, amit arra használtak, hogy valamihez való ragaszkodásukat fejezzék ki. „Uram, tudod, hogy ragaszkodom hozzád.” De Jézus nem azt kérdezte, hogy „Péter, ragaszkodsz-e hozzám?” Hanem azt, hogy szereti-e Őt az Isten szeretetével. Jézus ezt mondta neki: „Legeltesd az én bárányaimat!” Nem kellene itt halásszál, Péter. Megmondtam neked, hogy hagyd el a hálóidat és kövess engem. Legeltesd az én bárányaimat. Az Úr gondoskodik az Ő bárányairól. Jeremiás azt írta Adok majd nektek szívem szerint való pásztorokat, akik hozzáértéssel és okosan legeltetnek benneteket. Ez az Isten hozzáértését és tudását jelenti. Amikor ezt a verset olvastam, rájöttem, hogy pásztorként hibáztam, és bűnvallást tettem Isten előtt. Megfogadtam, hogy attól a naptól kezdve olyan pásztor akarok lenni, aki Isten szíve szerint legelteti a nyájat az Ő tudása és hozzáértése alapján. Másodszor is megszólította: „Simon, Jóna fia, szeretsz-e engem?” Õ ismét így válaszolt: „Igen, Uram, te tudod, hogy szeretlek téged.” Ekkor is ugyanaz a párbeszéd: Jézus az Isten mélységes szeretére utaló agaposz szót használja a szeretet kifejezésére, Péter pedig ismét a fileo-val válaszol neki. Jézus erre ezt mondta neki: „Õrizd az én juhaimat!”

Ezúttal Jézus azt kéri Pétertől, hogy vigyázzon az Ő juhaira, hogy legyen azok pásztora. Harmadszor is szólt hozzá: „Simon, Jóna fia, szeretsz-e engem?” Ezúttal Jézus a fileo-t használja, ragaszkodsz-e hozzám, Péter? Péter elszomorodott, hogy harmadszor is megkérdezte tõle: szeretsz-e engem? Péter azért szomorodott el valójában, mert Jézus a szeretet szót egy fokkal lennebb, ezúttal Péter szintjén említette. Isten mindig azon a szinten találkozik velünk, amelyen mi akarunk Vele találkozni. Tragikus dolog, ha Istent lehúzzuk a mi szintünkre, ahelyett, hogy mi emelkednénk az Ő szintjére. Mégis Isten ott találkozik velünk, ahol mi magunk vagyunk, és azon a szinten fogja a legjobbat adni számunkra. Meg vagyok győződve, hogy gyakran korlátozzuk Isten munkáját az életünkben, mert nem emelkedünk fel arra a szintre, amelyet Isten számunkra kijelölt. Isten az izraeliek királya akart lenni, szerette volna, ha ők abban különböznek a körülöttük levő népektől, hogy nincs világi királyuk, és azertte volna, hogy mindenki számára nyilvánvaló legyen, hogy Isten irányítja őket. De ők nem akarták ezt, hanem azt kérték Sámueltől, hogy adjon nekik egy királyt, mint a többi népeknek. Sámuel nagyon elszomorodott, de az Úr azt mondta neki, hogy ne szomorkodjon, mert nem őt utasították el, hanem az Istent. Kendd hát fel azt, akit én fogok megmutatni neked. Itt Istennek le kellett jönni az ő szintjükre. Igen szomorú dolog, hogy Istent hozzuk le a mi szintünkre, ahelyett, hogy a legmagasabb szinter emelkednénk Hozzá, mert az az Ő akarata a mi életünkre. Jézus lejött hát Péter szintjére és Péter nagyon elszomorodott. „Uram, te mindent tudsz; te tudod, hogy szeretlek téged.” Péter ismét a fileoval válaszolt, nem lépett fel az Úrhoz, mert nem tudta ezt megtenni. Biztosan meg akarta volna ezt tenni, de nem tudta. Mindig is a hirtelen kijelentések hibájába esett, amiért már gyakran megfeddték. Amikor Jézus azt kérdezte „Hát ti kinek mondotok engem?” Simon Péter megszólalt, és így felelt: „Te vagy a Krisztus, az élõ Isten Fia.” Jézus így válaszolt neki: „Boldog vagy, Simon, Jóna fia, mert nem test és vér fedte fel ezt elõtted, hanem az én mennyei Atyám. Biztos, hogy Péter ránézett a többiekre, és azt sugalta, na látjátok, én aztán tudom a dolgokat. Ettõl fogva kezdte el Jézus Krisztus mondani tanítványainak, hogy Jeruzsálembe kell mennie, sokat kell szenvednie a vénektõl, fõpapoktól és írástudóktól, meg kell öletnie, de harmadnapon fel kell támadnia. Péter ekkor magához vonta õt, és feddeni kezdte: „Isten mentsen, Uram, ez nem történhet meg veled!” Õ pedig megfordult, és így szólt Péterhez: „Távozz tõlem, Sátán, botránkoztatsz engem, mert nem az Isten szerint gondolkozol, hanem az emberek szerint.” Péter összehúzta magát, és azt gondolta, hogy „remélem a többiek ezt nem hallották.”

aki a vacsorán ráhajolt a keblére. és nem kell azzal foglalkozzon. . és megtartja azokat. ahova akartál. amíg eljövök. hogy ez nem a te dolgod. így szólt hozzá: „Kövess engem!” Kemény élet lesz Péter. hogy Péter. kinyújtod a kezedet. hogy várj Galileában. nem lesz könnyű. mondom néked: amikor fiatalabb voltál. és megkérdezte Jézustól: „Uram. mint az én Uram. Bizony. mert ott találkozom veletek – hagyjátok ott a hálókat és kövessetek engem. de nem mehetsz vissza halászni. Péter itt teljes engedetlenségben visszament a halászhálókhoz és amikor Jézus azt kérdezte. De Péter nem tartotta meg a parancsolatait. felövezted magadat. akkor ez az Ő parancsolata – legeltesd a juhait. Péter. Miután ezt mondta. menj halászni. és megkérdezte: „Uram. És ez így is történt. hogy mi lesz vele? Te azzal foglalkozz. hogy ragaszkodom hozzád. hogy „Az Úr azt mondta. és látta. akit Jézus szeretett. neked pedig rólad fog szólni. aki elárul téged?” Õt látta tehát Péter. etesd difejezést és egyszer az őrizd a nyájamat. Ha szereted az Urat. Jézus ezt mondta neki: „Legeltesd az én juhaimat! Kétszer használta Jézus a legeltesd. akkor nem válaszolhatta azt. mert elment halászni. hogy Pétert keresztre fogják feszíteni. ahova nem akarod.Jézus azt mondta. hogy úgy haljak meg. Péter ekkor megfordult. hogy jelezze: milyen halállal dicsõíti meg majd Istent. Jézus nem azt mondta. hogy követi az a tanítvány. Hogyan lehet kimutatni a szeretetet? Hogy megtartjuk a parancsolatait. Azt mondta. mert nem vagyok méltó arra. Péter akkor azt mondta. hogy téged meg fognak feszíteni. de kövess engem. és oda mentél. hogy mondjam meg neked”. Jézus itt elmondja Péternek. hogy õ megmaradjon. Ezért modta Jézusnak.” Ezt azért mondta. Nem fogsz Rolls Royce-t vezetni és csodapalotába lakni. és oda visz. ki az. hogy igen. Igen kevéssé érdekel az. az szeret engem. Az Úr nekem saját magamról fog beszélni. Éppen most mondtam meg neked. Mit foglalkozol azzal. Te csak magaddal törődj. keresztre fognak feszíteni. hogy egy kívánságom van csak: Fejjel lefelé feszítsetek meg. És évekkel később Rómában Pétert kereszthalálra ítélték. ne foglalkozz vele. és ezáltal le kellett húzza Jézust a saját szintjére. hát vele mi lesz?” Jézus pedig így szólt hozzá: „Ha akarom. amikor az emberek úgy kezdik a mondanivalójukat. mit tartozik rád? Te kövess engem!” Jézus tulajdonképpen itt azt válaszolta. Az agapé szóval fejezte ki itt a szeretetet. más övez fel téged. hogy Ő mit akar csinálni Jánossal. hogy milyen a kapcsolatod Velem! Az Úr mindnyájunkkal egyenként és személyesen akar foglalkozni. mert nem volt engedelmes. hogy Aki befogadja parancsolataimat. hogy szereti-e őt az agapé szerettel. de amikor megöregszel. Vajon az Úr elvesztette az én telefonszámomat? Itt Péterhez szólt az Úr. bizony.

hogy nem hal meg. De van sok egyéb is. tanulhassak. Áldásodat kérjük Uram. a mi Urunk és Megváltónk. és azt mondták. hogy felfogjuk az Ő teljességét. A teljes örökkévalóságra szükségünk lesz azért. és tudjuk. hogy Isten megmutatja az eljövendõ korszakokban kegyelmének mérhetetlen gazdagságát irántunk való jóságából Krisztus Jézusban. hogy Ez az a tanítvány. Isten kegyelmének gazdagsága annyira hatalmas. hogy megmaradjon. hogy mindezt megismertesse velünk a maga teljességében. Jézus Krisztus bölcsességében. hogy meghaljon értünk és ismét feltámadjon. és értünk jár közbe Tenálad. Elterjedt tehát az atyafiak között az a mondás. Istenünk köszönjük azt. és ha azt mind megírnák egytõl egyig. és Aki él itt és most. hogy ez a tanítvány nem hal meg. hanem ezt: „Ha akarom. mit tartozik rád?. hogy tovább tanuljunk és növekedjünk a Te szereteted által. János viszont kijavítja ezt a téves elképzelést. Pál mindezt így fejezi ki az efezusi levelében. hogy „Ha akarom. mert ez egy állandóan növekvő kinyilatkoztatás a szíveink számára az Isten Lelkén keresztül. Ezért nem lehet leírni a világ összes könyvében sem. Nagyon vágyom már az örökkévalóságra. Pedig Jézus nem azt mondta neki. hogy igaz az õ bizonyságtétele. hogy tovább növekedhessek. Jézus egy olyan nagy téma. és megírta ezeket. hogy Jézus még János halála előtt vissza fog jönni. ezért sokan ezt félreértették. amíg eljövök. amíg eljövök. amit Jézus tett.Mivel Jézus azt mondta. hogy soha sem tudjuk felfogni az Ő teljességében az örökkévalóságnak ezen a felén. mit tartozik rád?” János végül azt mondja magáról. Aki vagy és amit tettél. Ámen. 89 perc . hogy a teljes örökkévalóságra lesz szükség. Köszönjük a Fiadat. hogy õ megmaradjon. aki bizonyságot tesz ezekrõl. úgy vélem: maga a világ sem tudná befogadni a megírt könyveket. akit elküldtél.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful