f

0
I
0
:

P
L
I
R
|
I

R
R
A
P
N
A
N
|
www.¡stt|sttjrttt.ttm
f
0
I
0
:

P
L
I
R
|
I

R
R
A
P
N
A
N
|
| jrtm|t
!l |t|tr, l||¡
|tjrttt
K° l!ll, Ii|i |||, (mimi. |.l| l · | j¡r1i|tsmt t jsrsrsr ttttrsrt
a |IêKêM|. K¡ |I K¡ |I |I III |itimi ¡ |rtm|ts s¡s jrirs| ||rt rtm|ts s¡s jrirs j ts s¡s jrirs|itimi |ts s¡s jri rir irs rs||itim s||it iti timii II a II||IIK. III i|! sjts ts|¡r s|ts|s|tr¡| t Kstitssli|! sjts ts sssjjts ts ts| s|¡ |¡r s| s|t |ts| s|s |s| s|t |tr¡ r¡| ¡| t Kstitss ttit itss ssli| li| i|!! |! IIII
I|KIê1K|
II |Iä|ä|K
AH?P;D
PËR PAKOT
&
PËR THIRRJE DHE SMS
BRENDA RRETHIT
1 CENT
VIKENDET JANË TË LIRA!

Ir¡ttis t ||I't¡ jt mss1tst| |'i |tsts jrt|ltmt|
t |rts1tsmt. I
I
sjtri ç¡ |is¡¡llti i |ttstts¡m j¡r s|¡ ç¡ jt s¡jss¡
s¡ ||I its|t Ili | I
jsrsr¡tits| |ts1tstsrt j¡r |s |tstssr s|¡.
|ll·l!
Fh_`d†<Wjc_hWj
Z^[F:A
Fe ||çj, s'ke çm|more
N|r|str|a e Sbërdetës|së s|çuror qytetarët e Kosovës se pa
|æp|eæert|æ|r e L|çj|t për s|çur|æe sbërdetësore, ru| do të |etë
çæ|æore të sbërb|æeve sbërdetësore. Por, |y ||çj der| tar| |a qerë
| parea||zuesbëæ.
Op;: p J0·tê e bate
L vetæja çjë që ru| do t'u ofrobet serbëve rë ver| të Kosovës dbe
L
er||ava ësbtë usbtr|a e tyre. Po||c|a, çjyqës|a, doçarat, ars|æ|,
sbërdetës|a, æb|edbja e tat|æeve, trasbëç|æ|a |u|turore ortodo|se
etj. të çj|tba |ëto do t'u ofrober edbe përtej P|ar|t të Abt|saar|t.
Istrsss. Il|is Isr|i. II
1ê heshtar|t
Nb| 50% të votuesve të Kosovës erde ru| e d|rë as për |ërd do
të votojrë as a do të votojrë fare. Lsbtë |y rjë çjy||æ | rërdë për
b| 50% të votuesve të Kosovës erde ru| e d|rë as për |ë
||asër po||t||e |osovare, pa æarrë parasysb të dbërat tjera të
sordazb|t. Istrsss. |t|ri| Itlimi
||
|!
ë Kosovës erd
ë f L b
ë Kosovë dd
IêM|KI
I|K M|
ê1IIII|K IëIäI|Ië|I|
Nëse sot do të æbabesb|r zçjedbjet, æë pa| se çjysæa
do të d||r|r rë vot|æe. Papurës|a ësbtë prob|eæ| æë |
æadb rë verd, PDK part|a æë e æadbe, |urse fatæ|r
Sejd|u dbe fatæ|r L|æaj æë të popu||ar|zuar|t. Ky
ësbtë rezu|tat| | rjë sordazb| të 0erdrës për Stud|æe
Puæar|st||e 'ßar| Bob|' dbe çazetës Lxpress.
|¡·f
Sb|e|jet e Kusbtetutës do të æurd të trajtober rë
ßjy|atës Kusbtetuese. |¡
|1·¡
|l
Dje pashë në konferencë për shtyp rezultatet e son-
dazhit që kishte bërë Expressi. Është kjo një matje e
gjerë e pulsit të votuesve me qëllim të analizës së në
çfarë gjendje është kombi.
Nga rezultatet po shihet që kosovarët rapidisht janë
kthyer drejt problemeve të përditshme - thjesht janë
mërzitur nga politika dhe statusi dhe Ahtisaari dhe
Mitrovica. Duan punë, siguri, rrymë dhe ujë. Lexojnë
fare pak. Ende shikojnë RTK-në për lajmet e mbrëm-
jes. Të dhëna këto që përputhen edhe me sondazhet
tjera të vitit të bëra nga pollsterët tjerë.
Këto të dhëna janë interesante dhe duhet zgjuar
kërshërinë e vendimmarrësve, por si çdo herë tjetër,
fokusi i reagimeve dhe kritikave do të drejtohet tek
pjesa e sondazhit që projektin peizazhin momental
politik. Liderët kosovarë fare pak përdorin matjet sta-
tistikore për të analizuar elektoratin e vet. Pakkush e
din në partitë kosovare se ku i ka humbur votat, apo
se për kënd votojnë rajonet specifike apo femrat apo
rinia apo pensionistët.
Ka ca që do të thonë se Expressi është proqeveritar
dhe numrat janë të fryra apo të dredhuara.
Shkelzen Maliqi është pa dyshim analisti më i mirë
i trendeve shoqërore në Kosovë dhe nuk ka vend për
dyshime rreth formatit apo metodologjisë së son-
dazhit. Është i saktë, aq sa janë të sakta matjet e opin-
ionit. Ato kurrë nuk reflektojnë siguri matematikore,
por vetëm shënojnë trendet momentale.
Obama ka kohë që po udhëheq me 7-10% në son-
dazhe amerikane, por sot e kësaj dite askush nga kampi
i Obamës nuk guxon të gëzohet sepse sjelljet e njerëzve
në ditën e zgjedhjeve dhe përgjigjet që japin gjatë son-
dazheve joformale nuk janë të njëjta.
Kështu trendët kosovare tregojnë një rrëfim intere-
sant. PDK duket se ka çimentuar elektoratin e vet. Ka
pasur vit të suksesshëm me kurorëzimin e pavarësisë,
trende pozitive ekonomike dhe buxhet të stërmbushur
falë edhe keqmenaxhimit të tri qeverive të kaluara që
as me vjedh qysh duhet s'kanë ditë.
Në pyetjen se për kënd do të votoni 50% thonë për
PDK, 19% për LDK, 15% për AAK dhe 5 për AKR (shifra
të përafërta). Partitë tjera nuk do ta kalonin censusin,
po të mbahen zgjedhjet sot.
Menjëherë dëgjova reagime se shifrat "nuk janë të
mundshme". Por nëse i lëmë anash deklaratat injo-
rante dhe partizane dhe analizojmë mirë përgjigjet
shihet se frekuenca e përgjigjeve "pro PDK" është 232
në sondazhin prej 1037 pyetësorëve. Që përafërsisht
flet për përkrahjen e njëjtë për PDK si zgjedhjet e kalu-
ara. LDK-ja ka rënie e AAK'ja rritje fare të vogël. Par-
titë e vockla që u krijuan me shumë zhurmë, dolën të
jenë "shumë zhurmë për asgjë", ta përdori klishenë e
Shakespearit.
Me pak mund dhe shumë asfalt, PDK'ja ka arritur
ta përforcon pozitën gati duke e pasë të garantuar poz-
itën e qeverisjes me këndo gjatë ciklit të ardhshëm zg-
jedhor. PDK'ja është edhe më e përfaqësuara me poli-
tikanë pozitivë. Thjesht - edhe po t'i ndodhte diçka
kryeministrit - partia qëndron në këmbë të mira sepse
kanë ekip të tërë që respektohet nga elektorati.
Lajmet shumë më të këqija janë për LDK-në dhe
deri diku AAK-në. LDK-ja është duke humbur votues,
person më të respektuar e kanë Kryetarin Sejdiu i cili
njëkohësisht është edhe personi më i keq për refor-
më në parti, ndërsa fare pak njerëz tjerë janë të pro-
filizuar për të mirë. Kryesia e LDK-së as që ka strategji
si ta ri-freskojë partinë, edhe po të arrijnë ta bindin
Sejdiun ta respekton pozitën e vet kushtetuese.
AAK'ja shënon ngritje dhe afrohet LDK-së dhe në
shikim të parë duket si partia që është bastion opoz-
itar.
Por e tillë siç është sot (edhe pse ka zëra të vazh-
dueshëm që do të fillon reformimi në AAK), mund të
falënderohet vetëm Ramush Haradinaj. Ai është alfa
dhe omega e zhvillimit të partisë, dhe pa te, partia
vështirë që do të qëndronte në këmbë të veta.
AKR'ja e Pacollit ka rënie dhe qëndron pak mbi cen-
sus, fërkemë kjo e fushatës stihike që solli Pacollin në
Kuvend, por shumica e panë që ky politikan i ri dal-
lon krejt pak prej pallavraxhive tjerë, pos në thellësi
të kuletës. Daci dhe Ora, meritorisht janë nën census.
Asgjë pozitive apo innovative s'pamë te këto parti të
cilët thjesht nuk e dhezin imagjinatën e votuesit.
Fitues i zgjedhjeve sot do të ishin ata të heshturit.
Mbi 55% të të gjithë votuesve shqiptarë nuk e dinë për
kënd të votojnë apo nuk do të dalin fare në zgjedhje.
Nëse përfshijmë edhe serbët, del se abstinenca arrin
mbi 60% të tërë popullatës, numër ky alarmant për
damokracinë e njomë kosovare.
Albin Kurti do të vrapojë me insistu që kjo është
dëshmi që "Vetëvendosja" ka të drejtë dhe se i gjithë
sistemi politik i krijuar sipas Ahtisarit (Albini kishte
shtuar "lexo: Rambuilletit") është i mbrapsht dhe nuk
gëzon respekt.
Kjo mund të jetë e vërtetë, por aktivistët që numëro-
hen me gishtat e dorës e kanë gabim. Të dhënat tjera
flasin se njerëzit as që janë të preokupuar me agjendën
e "Vetëvendosjes". Nuk ju intereson më statusi. As
UNMIK'u. As EULEX'i. Gjynah për mitrovicalitë, por
shqiptarëve të Kosovës nuk ju intereson më as Mitro-
vica, as Beogradi i leshit dhe pallavrat mbi Gjykatën
e Hagës.
Duan punë (22%). Duan rrymë (21%). Duan paga
(10%).
Duan viza. Duan siguri. Duan ambient të pastër për
fëmijë. Duan të gjitha ato që u thanë se do të bahen
pas pavarësisë.
Kjo qeveri ka më shumë suksese se cilado e kaluara
në historinë e shkurtër të parlamentarizmit demokratik
në Kosovë. Gënjen dikush që thotë diçka tjetër sepse
të dhënat nuk gënjejnë.
Megjithatë, të heshturit janë ende duke pritur
mrekullinë e quajtur "mbajtjen e premtimit".
Shumë kosovarë thjesht janë të lodhur me pritë
ditën e re dhe nafakën e re proverbiale.
2
kryeredaktor: Berat Buzhala berat.buzhala@gazetaexpress.com, zëvendëskryeredaktore: ArlindaDesku arlinda.desku@gazetaexpress.com politikë: Artan Mustafa
artan.mustafa@gazetaexpress.comnacionale dhe siguri: Ilir Mirena ilir.mirena@gazetaexpress.com, Arte: Shkelzen Maliqi shkelzen.maliqi@gazetaexpress.com ekonomi: Ibrahim
Rexhepi ibrahim.rexhepi@gazetaexpress.com, Ballkan Express: Faton Raçi faton.raci@gazetaexpress.com, bota: Valmir Gërguri valmir.gerguri@gazetaexpress.com,
sport: Valdet Hasani valdet.hasani@gazetaexpress.com fotografia: Visar Kryeziu visar.kryeziu@gazetaexpress.com, drejtor i marketingut:Vjollca Musa, marketing@gazetaexpress.com;
redaksia: info@gazetaexpress.com; tel: 038 76 76 76, ; fax: 038 76 76 78; shtypi: Roto Print; botues: MediaWorks.
Pressing
Petrit Selimi
petrit@ipko.net
PRESSING
Të heshturit / Petrit Selimi . . . . . . . . .2
JO-të e buta / Albin Kurti . . . . . . . . . . .3
POLITIKA
Tentojne ta fshehin krizen
/ Leonard Kerquki . . . . . . . . . . . . . . .4-5
Nguten me Gjykatën Kushtetuese
/ Besnik Ramadanaj . . . . . . . . . . . . . . .5
Raporti i zi / Shpend Limoni . . . . . . .6
Barten në New York . . . . . . . . . . . . . . . .6
NACIONALE
Pa ligj, s'ka çmimore
/ Besiana Xharra . . . . . . . . . . . . . . . . . .7
Vazhdon gjykimi i turqve
/ Dafina Myrtaj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
Prijnë Fatmirat dhe PDK
/ Jeton Musliu . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-9
EKONOMI
Certifikohet ANP`ja
/ Arben Hyseni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1
Tremben nga privatizimi
/ Tinka Kurti . . . . . . . . . . . . . . . . . .10-11
CEZ pronare e
"Elektrodistribuimit" . . . . . . . . . . . . . .11
Bien rezervat e Rusisë . . . . . . . . . . . . .11
BALLKAN EXPRESS
Kapen kater atentatoret? . . . . . . .12-13
Cigare për tërë Ballkanin . . . . . . . . . .13
Pahor mandatar . . . . . . . . . . . . . . . . . .13
Vazhdon përgjimi ndan Seselj . . . . .13
BOTA
Bashke ne fushate . . . . . . . . . . . . . . . .15
Ndaloni menjëherë luftimet! . . . . . .15
Forca e shtytjes e Laura Bushit
/ By Kathleen Parker . . . . . . . . . . . . .18
Me te keqijte e me te keqijve?
/ Ken Ballen, Peter Bergen . . . . .18-19
Një sistem diellor, i njëjtë me tonin 19
ARTE
Ema Andrea, Te provokosh
me Breht / Milena Selimi . . . . . . . . . .22
John Updike fiton “Gungën”
/ Alfred Beka . . . . . . . . . . . . . . . . . .22-23
3000 bileta vjetore për studentët
/ Ardian Jasiqi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23
SPORT
Ankohen ne FIFA . . . . . . . . . . . . . .28-29
T'fortë edhe sivjet
/ Valon Konushevci . . . . . . . . . . . . . . .29
Luani si topi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29
Pika e pare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30
Skeptik për Maradonën . . . . . . . . . . .31
E premte, 31 tetor 2008
E premte, 31 tetor 2008
Të heshturit
Mbi 50% të votuesve të Kosovës ende nuk e dinë as për kënd do të
votojnë as a do të votojnë fare. Është ky një gjykim i rëndë për klasën
politike kosovare, pa marrë parasysh të dhënat tjera të sondazhit
)
Thirrjet
ndërkom
bëta
prej 1
0
c
e
n
t
në m
inutë
n
t
Te
le
fo
n
i
jJRD
thirrkudo
www.ipko.com
Mbani ni
kontaktet!
M
s
1
t
is
|
t
j
r
t
t
t
»£ vetm[a ç[ê qê au| do t'u ofrohet
serbêve aê ver| tê kosovês dhe ea||ava
êshtê ushtr|a e tyre. Po||c|a, ç[yqês|a,
doçaaat, ars|m|, shêadetês|a, mb|edh[a e
tat|meve, trashêç|m|a |u|turore ort·
odo|se et[. tê ç[|tha |êto do t'u ofrohea
edhe pêrte[ P|aa|t tê kht|saar|t.«
Përgatitjet për negociata të reja tashmë kanë
filluar. Që të gjithë po bëhen gati. Serbia duke
i kërkuar negociatat, Qeveria e Kosovës duke
i refuzuar ato, kurse UNMIK-u dhe faktorë
të tjerë ndërkombëtarë duke ndërmjetësu-
ar. Edhe pas pavarësisë situata vazhdon të
mos jetë fer në mënyrë të dyfishtë. Së pari,
bashkësia ndërkombëtare ndërmjetëson
bisedimet e Kosovës me Serbinë, ndërkohë
që edhe sundon me Kosovën. Së dyti, do të
negociohet me Serbinë vetëm për Kosovën,
territorin dhe organizimin institucional e ad-
ministrativ të saj, por jo edhe për Serbinë. Kjo
asimetri e dyfishtë i bën negociatat të padrej-
ta dhe kushtëzon rezultate të pafavorshme
për Kosovën.
Janë disa shkaqe që po çojnë te negociatat
e reja. Qeveria e Kosovës e ka mbajtur lart
në agjendë vetëm çështjen e njohjes së Ko-
sovës. Andaj, problemi kryesor tash ngjan të
jetë mosnjohja nga Spanja, Sllovakia etj. si
dhe anëtarësimi në OKB e organizata tjera
ndërkombëtare. E gjithë kjo shpie te thelbi i
mungesës së njohjeve e që është mosnjohja e
Serbisë. Porsa Serbia ta njihte Kosovën, të gji-
thë do të na njihnin mandej. Prandaj, duhet
të bisedohet me Serbinë për këtë punë, apo
jo? Përmes bisedimeve me të duhet shikuar
mundësitë për njohjen e Kosovës, me ç’rast
sigurisht se duhet t’i jepet diçka Serbisë.
Shkaku tjetër që po i sjell negociatat është
nevoja e EULEX-it që të shtrihet në tërë
Kosovën, në mënyrë që të ketë kredibilitet
para shqiptarëve. EULEX-u nuk mendon të
funksionojë në enklava e sidomos jo në veri.
EULEX-i do që vetëm të jetë prezent atje në
mënyrë që të duket më legjitim atëherë kur
do të veprojë në vendbanimet e Kosovës të
banuara me shumicë shqiptare. EULEX-i nuk
do që të vendoset me forcë. Prandaj EULEX-i
e do paraprakisht miratimin e Beogradit i cili
dirigjon me strukturat e Serbisë në Kosovë.
Mirëpo, për shtrirjen e EULEX-it në veriun e
Kosovës, Serbia do që të kompensohet disi.
BE-ja nuk do që t’i japë asgjë Serbisë nga ve-
tja e vet, por është i gatshëm që të jap diçka
që i përket Kosovës. Dhe, në këtë pikë ftohet
Qeveria e Kosovës që të dakordohet për t’i
bërë koncesione Serbisë në mënyrë që EU-
LEX-i të shtrihet edhe në veri. Edhe Qeverisë
së Kosovës i konvenon kjo gjë. Ashtu siç është
e painteresuar për integritetin territorial të
vendit, me shtrirjen e EULEX-it në veri do të
mund ta mirëmbante më kollaj iluzionin se
Kosova megjithatë është e pandarë.
Faktorët e rëndësishëm ndërkombëtarë
po ashtu i inkurajojnë negociatat. Kosova e
pavarur nuk ka zhvillim ekonomik, varfëria
e papunësia rriten, dhe çdo gjë tregon drejt
shpërthimit të kësaj gjendjeje. Kosova i ngjan
një fuçie baroti që vazhdimisht rritet porse
nuk shpërthen meqë nuk ka shkëndijë. Fak-
torët ndërkombëtarë nuk duan të diskredito-
hen në vendin që botërisht njihet si produkt i
intervenimit humanitar. Negociatat me Ser-
binë, si proces drejt marrëveshjes që do të
mundësonte shtensionimin e situatës në dhe
rreth Kosovës së bllokuar, këtyre faktorëve u
ngjajnë të jenë si mënyrë shpëtimi. Kur kihet
parasysh edhe Gjykata Ndërkombëtare në
Hagë që pritet të ndajë drejtësi mbi shpalljen
e pavarësisë së Kosovës, shteteve të fuqishme
që e njohën Kosovën negociatat e Kosovës
me Serbinë u duken si shansë që palët në
kontest të merren vesh jashtë gjyqit.
Kornizat e këtyre negociatave i ka përcak-
tuar i dërguari i OKB-së, Andrew Landley, në
planin e tij gjashtëpikësh në përputhje me
letrën e Ban Ki-moon-it. Policia, gjyqësia,
doganat, transporti dhe komunikacioni,
kontrolli i kufijve dhe trashëgimia kulturore
do të jenë temat e diskutimit. Pranimi i nego-
ciatave do të thotë pranim i kësaj agjende. Aty
nuk do të diskutohet për Luginën e Preshevës
dhe as për krimet e Serbisë. Pozicioni fillestar
i Kosovës është Plani i Ahtisaarit kurse ai i
Serbisë e ashtuquajtura ndarje funksionale
e Kosovës duke shtuar ndonjë lidhje të sipër-
me institucionale ndërmjet Prishtinës e Be-
ogradit për t’ia ruajtur sovranitetin nominal
Serbisë mbi Kosovën. Nëse pranohen këto
negociata atëherë rezultati do të jetë diku kah
mesi, pra edhe më poshtë se Plani i Ahtisaarit
i cili edhe ashtu nuk është aspak i favorshëm
për Kosovën.
Por, a do t’i pranojnë këto negociata Fatmir
Sejdiu e Hashim Thaçi? Sigurisht që po. Ata
nuk po i refuzojnë negociatat në mënyrë që
ato të mos ngjajnë. Ata nuk po i refuzojnë
negociatat që t’i refuzojnë negociatat. Ata po i
refuzojnë negociatat pikërisht që t’i pranojnë
ato. JO-të e buta janë uvertyrë e natyrshme e
PO-së përfundimtare. Nëse do t’i pranonin
menjëherë negociatat ata do të diskredito-
heshin para qytetarëve. Ata nuk mund të
pranojnë duke pranuar, por pikërisht duke
refuzuar (butë, gjithnjë e më butë). Andaj,
Fatmir Sejdiu dhe Hashim Thaçi e rrisin try- yy
sninë ndërkombëtare mbi veten e tyre në
mënyrë që atëherë kur do të thonë PO, kjo
të duket sa më e arsyeshme para qytetarëve
të cilët do të mund të mendojnë se “Fatmi-
ri e Hashimi nuk patën çare pa thënë PO”.
Fatmiri e Hashimi janë nën presion? Ky nuk
është problemi. Fatmiri e Hashimi e duan
presionin - ky është problemi. Pra, problemi
i këtyre krerëve tonë politikë në Kosovë nuk
është se ata janë nën trysni, por që vetë ata e
duan këtë trysni dhe nuk bëjnë dot pa të.
Politikanët e Kosovës (përfshirë këtu Sejdi-
un e Thaçin) kanë bërë tepër shumë konce-
sione në Vjenë. Ato, në fund, u përmblodhën
në Planin e Ahtisaarit. Pavarësia e Kosovës
nuk u parapri me refrendum, pra nuk u lidh
me vullnetin dhe të drejtën e popullit dhe as
me drejtësinë për të kaluarën. Atëbotë, Gru-
pi Negociator i Kosovës, të vetmen bazë për
pavarësinë e Kosovës e la rekomandimin e
Ahtisaarit që u dha ndaras prej Planit të tij.
Pas shpalljes së pavarësisë Sejdiu e Thaçi nuk
u brengosën fare për integritetin territorial
dhe sovranitetin e Kosovës. Kjo gjë sigurisht
se i nxit ndërkombëtarët dhe Serbinë që
të mendojnë se këta lëshojnë pe edhe më
shumë se kaq. E vetmja gjë që nuk do t’u
ofrohet serbëve në veri të Kosovës dhe en-
klava është ushtria e tyre. Policia, gjyqësia,
doganat, arsimi, shëndetësia, mbledhja e
tatimeve, trashëgimia kulturore ortodokse
etj. të gjitha këto do t’u ofrohen edhe përtej
Planit të Ahtisaarit. E, sa për ushtri, atë edhe
ashtu nuk e kanë as shqiptarët e Kosovës.
Autori është
lider i Lëvizjes “Vetëvendosje”
dhe kontribuues i Gazetës Express
k|b|a
kart|
;fh[cj[")'j[jeh(&&.
JO-të e buta
4
E premte, 31 tetor 2008
redaktor: Artan Mustafa
e-mail: artan.mustafa@gazetaexpress.com
tel: 038 76 76 76 fax: 038 76 76 78
Politikë
Kosova ka demokraci të zhvilluar parlamentare
Kryetari i Kuvendit, Jakup Krasniqi, ka
deklaruar të enjten se Kosova ka një
demokraci të zhvilluar parlamentare.
Duke folur në kuadër të "Javës së
Kuvendit", e cila u përmbyll të enjten me
një vizitë të Kryesisë së Parlamentit në
Kuvendin komunal të Prishtinës, Krasniqi
tha se kjo demokraci po reflektohet me
sigurinë dhe perspektivën e qytetarëve e
cila asnjëherë, sipas tij, nuk ka qenë më e
madhe. "Sfidë për vendin mbetet anë-
tarësimi në institucionet ndërkombëtare,
rritja e numrit të shteteve që njohin shtetin
e Kosovës dhe integrimi në BE. Gjithashtu
sidë e veçantë mbetet zhvillimi ekonomik i
vendit dhe ulja e papunësisë", ka thënë ai.
Anëtari i kryesisë, Ibrahim Gashi, e kon-
sideron sfidë të madhe shtrirjen e sovran-
itetit në tërë territorin e Kosovës dhe luftën
kundër korrupsionit. Zyrtarët e lartë thanë
se Kuvendi është i gatshëm për çdo lloj
ndryshimi të ligjeve, të cilat nuk kanë
treguar efikasitet sa duhet në raport me
shërbimet ndaj qytetarëve.
Leonard Kerquki
leonard.kerquki@gazetaexpress.com
Prishtinë, 30 tetor —
ryesia e Lidhjes Demokra-
tike e Kosovës u përpoq të
enjten t'i fus ndër tepih
problemet e shumta që u
shkaktuan në këtë subjekt
politik, kur Kryetari i saj Fatmir
Sejdiu i kërkoi dorëheqjen Kryes-
hefit Blerim Kuçi.
Publikisht, shumica e anëta-
rëve të Kryesisë, të enjten pas një
mbledhjeje të rregullt, u mun-
duan të përçojnë mesazhe uni-
teti, ndryshe nga ç'ishin dekla-
ruar gjatë gjithë javës që lamë
pas.
I vetmi njeri që mbajti qën-
drime të njëjta sikur edhe më
parë ishte Ali Lajçi, anëtar i Krye-
sisë së LDK'së.
"Ka një krizë, normalisht, si jo?
Ky është një mbulim i krizës, por
mbulimi i krizës është vetëm
krizë", ka deklaruar Lajçi. "Tje-
tër është që duhet të përpiqemi
ta largojmë atë krizë, por me këtë
koncept jo, ky koncept çon në de-
nigrim, çon në shpërbërje të
LDK'së".
Lajçi ka pasur shumë vërejtje
rreth qasjes së udhëheqësisë së
LDK'së në shkarkimin e Blerim
Kuçit, ashtu sikurse edhe rreth
procesit të nisur të reformave.
Për më tepër, ai ka akuzuar di-
rekt pesë nënkryetarët dhe Krye-
tarin për katandisjen e LDK'së.
"LDK'në po e shkatërrojnë pesë
nënkryetarët, vetë Fatmir Sejdiu
dhe Eqrem Kryeziu. Nexhat Daci
u ka ndihmuar më parë dhe tash
këta po e vazhdojnë atë rrugë",
ka thënë Lajçi, duke shtuar se
shpëtimi i vetëm është mbajtja e
Kuvendit Zgjedhor, ku do të dil-
nin strukturat e reja udhëheqëse.
Përveç Ali Lajçit, të tjerët kanë
folur butë e mirë.
Kështu, Nënkryetari Fadil Fe-
rati ka folur për një mbledhje të
zakonshme pune, të cilën e ka
përshkruar uniteti dhe mirëkup-
timi.
"Mund të ketë pasur pakëna-
qësi për dorëheqjen e z Kuçi, por
në mbledhje askush nuk qau",
ka thënë Ferati. "Ne nuk do të
ndalemi që tash ta bëjë temë
boshte dorëheqjen e z Kuçi. LDK
do të vazhdojë me kapacitetet e
saj, që i ka të mjaftueshme, dhe
z Kuçi nga këndi i vet do të vazh-
dojë të ndihmojë LDK'në".
Anëtari i Kryesisë, Sabri Ha-
miti, ka thënë se procesi i refor-
mimit të LDK'së nuk lidhet me
një individ.
"Reformat në LDK nuk lidhen
me asnjë individ dhe nuk e për-
faqësojnë asnjë individ, reforma
në LDK ndodhë nëse të gjithë e
kanë konsensusin për reforma
dhe unë po shoh që të gjithë
mendojnë se duhet të bëhen re-
forma dhe ato janë të paevi-
tueshme", ka deklaruar Hamiti,
duke mos dashur të komentojë
faktin që Presidenti Sejdiu i kër-
koi dorëheqjen Kryeshefit Kuçi.
Befasia e së enjtes ka qenë anë-
tari i Kryesisë, Astrit Haraqija.
Për një javë rresht, ai ka hedhur
gur e dru mbi Presidentin dhe
vendimin që ai mori që t'i kër-
kojë dorëheqjen Blerim Kuçit.
Por pas mbledhjes së Kryesisë, ai
ka folur ndryshe.
"Jo nuk ka krizë në LDK. Kom-
plet Kryesia ishte për reforma sot,
u deklaruan publikisht të gjithë.
Dorëheqjen e Blerim Kuçit e pa-
raqitën në Kryesi dhe e konsta-
tuan se ka dhënë dorëheqje dhe
nuk është në rregull pasi që ka
dhënë dorëheqje të parevo-
kueshme që të kthejmë edhe një
herë. Nuk e kishte besimin. Nuk
e ka pasur besimin e Kryetarit
dhe ka dhënë dorëheqje", ka
thënë ai. "Çdo detaj nuk është
me rëndësi t'u jepet juve. Unë e
pashë dorëheqjen".
Sipas tij, në mbledhje arsyet e
dorëheqjes së Kuçit janë dhënë
nga Nënkryetari Eqrem Kryeziu.
TENTO
TA FSH
KR
Kryesia e LDK'së po mundohet
t'i fsheh problemet e brendshme.
Anëtarët e saj, që gjatë tërë
javës hodhën akuza të ashpra në
adresë të Presidentit Sejdiu, të
enjten kishin vetëm fjalë uniteti.
I vetmi njeri që tingëlloi i
besueshëm për atë që po ngjanë
në LDK ishte Ali Lajçi. Ai tha se ka
krizë në këtë parti, pavarësisht
tendencave për ta fshehur atë.
Ky koncept
çon në
denigrim, çon
në shpërbërje
të LDK'së.”

Ali Lajçi, Anëtar i Kryesisë.
5 E premte, 31 tetor 2008 POLITIKË
Qeveria është duke bërë punë të mirë
Presidenti i Kosovës, Fatmir Sejdiu,
ka thënë të enjten se Qeveria e
vendit është duke kryer punë të
mirë.
Por, ai ka shtuar se nuk e kishte
parë ende raportin e Komisionit
Europian ku janë dhënë vërejtje,
sidomos për funksionimin e
administratës publike, korrup-
sionin, krimin e organizuar dhe
trafikimin.
"Nuk mund të them se e kam parë
raportin. Kam dëgjuar vetëm fjalë
pak më tepër. Për ne është me
rëndësi që të vazhdojmë një qasje
aktive të punës sonë dhe besoj se
Qeveria ka bërë punë të mira", ka
thënë Sejdiu. "Projekti i saj është
jashtëzakonisht ambicioz dhe në
rrugë e sipër për të bërë edhe më
shumë".
Presidenti Sejdiu i ka bërë këto
komente në Aeroportin e
Prishtinës pas kthimit nga vizita
në Zvicër, ku kishte marrë pjesë në
zbulimin e pllakës përkujtimore
"Faleminderit Zvicër", si shenjë
falënderimi nga populli i Kosovës
për ndihmë që i ka dhënë populli
zviceran. Në ceremoni ka marrë
pjesë edhe shefja e diplomacisë
zvicerane, Micheline Calmy Rey.
Besnik Ramadanaj
besnik.ramadanaj@gazetaexpress.com
Prishtinë, 30 tetor —
Pafuqisë së institucioneve të drej-
tësisë për t'i gjykuar shkeljet e
Kushtetutës, po u vjen fundi. Gjy-
kata Kushtetuese pritet të jetë
funksionale për jo më shumë se
një muaj.
Në mungesë të Gjykatës Kush-
tetuese, për tetë vjet një kolegj i
veçantë brenda Gjykatës Supreme
të Kosovës ka kryer rolin e inter-
pretuesit, por ka pasur vetëm dy
lëndë, një nga e cila kishte të bënte
me ish-ministrin Numan Balic.
Në fakt, rolin faktik e ka kryer Zyra
Ligjore e Misionit të Kombeve të
Bashkuara të Kosovës.
Por, prej 15 qershorit Kosova
qeveriset në pjesën dërrmuese të
territorit të saj me Kushtetutën e
re të cilën në ditët e para të jetës
së saj e kanë shkelur edhe vet bar-
tësit më të lartë shtetërorë, duke
nisur nga Presidenti Fatmir Sej-
diu.
Grupi punues për themelimin
e Gjykatës Kushtetuese, për t'i pa-
randaluar shkeljet e Kushtetutës,
po nxiton që më së largu në javën
e parë të dhjetorit të funksionali-
zojë këtë institucion.
Grupi ka pasur një takim të mër-
kurën ndërsa javën e ardhshme
pritet të përfundojë projektin për
themelimin e Gjykatës Kushte-
tuese dhe t'ia dorëzojë Presiden-
tit dhe Kryeministrit.
Udhëheqësi i grupit, Ministri
Arsim Bajrami konstaton se the-
melimi i kësaj gjykate është tejet
urgjent.
Ai thotë se janë bërë të gjitha
përgatitjet.
"Javën e ardhshme do të përm-
byllim tërë projektin dhe do të in-
sistojë të japë propozimin që Gjy-
kata Kushtetuese të themelohet
në fund të muajit nëntor, ose në
javën e parë të muajit dhjetor", ka
thënë Bajrami, të enjten për Ex-
press.
"Derisa nuk e kemi Gjykatën
Kushtetuese, mediat do të mer-
ren me atë se a është shkelur apo
jo Kushtetuta".
Dorëzimi i projektit parashihet
të bëhet me një ceremoni so-
lemne.
Sipas Bajramit, katër mandatet
e grupit që ai udhëheqë - ligji, in-
frastruktura, buxheti dhe stafi -
janë në përfundim e sipër.
Ai ka paralajmëruar se do të
propozohet që ky ligj të mirato-
het me procedura të shpejta. "Ka
të bëjë me pakon e Ahtisaarit që
të shkohet me miratim të shpejtë,
pra me një dëgjim të vetëm dhe
kjo do të ndodhë gjatë muajit nën-
tor", ka thënë Bajrami.
"Duhet që të përshpejtohet
edhe çështja e zgjedhjes së gjyq-
tarëve".
Sipas tij, EULEX dhe ICO janë
duke i finalizuar listën e tre gjyq-
tarëve ndërkombëtarë, gjashtë
gjyqtarët tjerë do t'i zgjedh Ku-
vendi i Kosovës me një procedurë
kushtetuese, me votat e dy të tre-
tave të deputetëve dhe më pas do
të dekretohen nga Presidenti.
"Edhe pse varet nga Presidenti,
Kryeministri dhe Kryetari i Ku-
vendit, gjatë muajit nëntor duhet
të emërohen gjykatësit dhe Gjy-
kata të fillojë funksionimin", ka
deklaruar ai.
Kosova ka pasur Gjykatë Kush-
tetuese nga viti 1969 deri në vitin
1991.
Do të insistojë të
japë propozimin
që Gjykata Kushtetuese
të themelohet në fund
të muajit nëntor, ose në
javën e parë të muajit
dhjetor.”

Arsim Bajrami, Ministër
"Nuk na kanë kënaqur
arsyet, por prapë se prapë
ne e respektojmë vendi-
min e shumicës. Reformat
do të vazhdojnë në bazë të
planit dinamik, pesë nën-
kryetarët do të udhëheqin
procesin derisa ta zgje-
dhim Kryeshefin e ri".
Duke pas parasysh de-
klarimet unifikuese të shu-
micës së anëtarëve të Krye-
sisë së LDK'së, Nënkrye-
tari i Parë Eqrem Kryeziu
është munduar që krizën
që shkaktoi dorëheqja e
Blerim Kuçit, ta interpre-
tojë thjesht si një tendencë
të mediave për t'i fryrë gjë-
rat.
"Isha shumë i kënaqur
që u bë njëfarë lloj seriali
televiziv latino-amerikan
me çështjen e LDK'së dhe
të Kuçit, që tregon besimin
e madh që mediat kanë në
LDK'në si subjekt më de-
mokratik në Kosovë dhe e
sulmojnë, bëjnë seriale te-
levizive, Kasandra... Besoja
që ia kam qëlluar me këtë
vëzhgim timin", tha ai,
duke mohuar që skenarist
i këtij "seriali" ishte vet Pre-
sidenti Sejdiu dhe më pas
shumica e anëtarëve të
Kryesisë së LDK'së.
Nënkryetari Kryeziu nuk
ka dashur të flasë rreth asaj
se kush mund ta zëvendë-
sojë Blerim Kuçin.
"Unë emrin nuk po dua
ta qes tash, edhe pse nuk
e di", ka thënë ai.
Edhe në pyetjen nëse
Kuçi mund të zëvendëso-
het me Isa Mustafën ka
thënë se "nuk e din".
OJNE
HEHIN
RIZEN
F
O
T
O
:

A
S
T
R
I
T

I
B
R
A
H
I
M
I
F
O
T
O
:

P
E
T
R
I
T

R
R
A
H
M
A
N
I
Nguten me Gjykatën
Kushtetuese
Shkeljet e Kushtetutës do të mund të trajtohen në
institucionin adekuat prej muajit dhjetor. Gjyqtarët
ndërkombëtarë janë në procedurë të përzgjedhjes,
ndërsa ata kombëtarë do të caktohen në nëntor. Javën
e ardhshme, me një ceremoni solemne, dorëzohet
projekti për themelimin e Gjykatës Kushtetuese.
POLITIKË 6 E premte, 31 tetor 2008
Prishtinë, 30 tetor —
Zyrtarë të OKB'së po vazhdojnë
bisedimet intensive me përfa-
qësues të Prishtinës dhe Beo-
gradit, mirëpo nuk është njof-
tuar për ndonjë përparim.
Ndërmjetësi nga New York'u,
Andrew Ladely, po vazhdon të
qëndrojë në kryeqytetin serb,
ndërkaq Shefi i UNMIK'ut,
Lamberto Zannier, është kthyer
në Prishtinë për të njoftuar zyr-
tarët kosovarë me qëndrimet e
fundit të Serbisë.
Tri palët e përfshira në bise-
dime, që kanë të bëjnë me gjet-
jen e zgjidhjeve për funksioni-
min e pushtetit në enklavat
serbe, janë tërësisht të mbyl-
lura për rrjedhën e këtij pro-
cesi. Zyrtarë ndërkombëtarë të
afërt më këtë dialog kanë për-
sëritur se liderët politikë të Ko-
sovës nuk janë pajtuar me pro-
pozimet e Beogradit. Serbia sy-
non që gjyqësia, policia dhe do-
ganat në enklavat serbe të mos
jenë të lidhura drejtpërsëdrejti
me Qeverinë e Kosovës. Me kër-
kesat serbe nuk janë pajtuar as
përfaqësuesit diplomatik të
SHBA've dhe katër shteteve më
të mëdha europiane.
Për të shtyrë pranimin e
zgjidhjeve të veta, Beogradi
është duke shfrytëzuar edhe bi-
sedimet me Bashkimin Euro-
pian për vendosjen e EULEX'it
në zonat serbe në Kosovë.
Ministri i Jashtëm serb, Vuk
Jeremic, do të udhëtojë të prem-
ten në New York për të taksuar
zyrtarët më të lartë të Kombeve
të Bashkuara.
Mediat serbe kanë raportuar
se Jeremic do të bisedojë me di-
plomatë të OKB'së për proce-
sin e rikonfigurimit të UN-
MIK'ut dhe vendosjes së EU-
LEX'it. Ministri e Jashtme serbe
ka njoftuar se Beogradi nuk
kundërshton rikonfigurimin e
pranisë ndërkombëtare nëse
nuk është në kundërshtim me
rezolutën 1244 dhe nëse kon-
firmohet nga Këshilli i Siguri-
mit.
Javën e ardhshme në
New York do të udhëtojë
edhe Ministri i Jashtëm
i Kosovës, Skënder Hy-
seni, i cili do të marrë
pjesë në mbledhjen e
Këshillit të Sigurimit për
Kosovën, që pritet të
mbahet më 7 nëntor.
Në këtë takim do të
shihen rezultatet e bi-
sedimeve për gjashtë
çështjet praktike dhe
vendosjen e EULEX'it
në tërë Kosovën.
Barten në New York
Andrew Ladely po vazhdon të qëndrojë në krye-
qytetin serb, ndërkaq shefi i UNMIK'ut Zannier
është kthyer në Prishtinë për të njoftuar zyrtarët
kosovarë me qëndrimet e fundit të Serbisë. Vuk
Jeremic, do të udhëtojë të premten në New York.
Shqipëria lobon në Malajzi për Kosovën
Numri dy i Ministrisë së
Jashtme të Shqipërisë, Edith
Harxhi, ka lobuar edhe për
pavarësinë e Kosovës gjatë një
qëndrimi në Kuala Lumpur.
Agjencia kombëtare e lajmeve
Bernama ka raportuar se Harxhi
gjendet në një vizitë tre-ditore
në Malajzi për të diskutuar mar-
rëdhëniet bilaterale dhe tregun
mes dy vendeve. Zonja Harxhi,
ka thënë se Ballkani ka kaluar
nëpërmjet shumë konflikteve
dhe se tash është koha për të
harruar të kaluarën dhe për të
hapur një kapitull të ri.
"Unë jam siguruar nga qeveria e
Malajzisë se ata po e konsidero-
jnë njohjen e Kosovës si shtet i
pavarur. Duke e bërë këtë,
Malajzia do të ndihmojë sta-
bilitetin në tërë rajonin e
Ballkanit:, ka thënë Harxhi.
Ajo ka rikujtuar se që prej
shpalljes së pavarësisë së
Kosovës, më 17 shkurt, ajo
është njohur nga 51 shtete.
Malajzia ka kohë që ka thënë se
e ka futur në procedurë çësht-
jen e njohjes së Kosovës, por
ajo ende nuk ka marrë ndonjë
vendim përfundimtar.
Prishtinë 30 tetor —
Raporti vjetor i Komisionit Euro-
pian për progresin e vendeve të
Ballkanit Perëndimor, i pari pas
pavarësisë së Kosovës, ka përsh-
kruar shumë të meta dhe dës-
htime për vendin tonë.
Në këtë raport paraqitet një si-
tuatë e zymtë në fushën e sundi-
mit të ligjit, korrupsionit dhe kri-
mit të organizuar ndërsa konsta-
tohet se autoritetet e vendit nuk
kanë asnjë strategji për të luftuar
këto dukuri.
"Forcimi i sundimit të ligjit, po-
litika antikorrupsion dhe lufta
kundër krimit të organizuar dhe
shtimi i dialogut për pajtim mes
komuniteteve janë sfida të më-
dha politike", thuhet në draftra-
port, i cili duhet të miratohet në
fillim të nëntorit.
Sipas dokumentit, mungesa e
një strategjie për luftimin e krimit
të organizuar përbën një problem
serioz dhe afekton sundimin e lig-
jit dhe ambientin biznesor.
"Korrupsioni në Kosovë mbe-
tet i përhapur kudo dhe përbën
një problem serioz".
Në dokument, po ashtu, thu-
het se sistemi gjyqësor në vend
është ende i dobët. Gjykatat bal-
lafaqohen me mungesë të resur-
seve humane dhe sfida organiza-
tive ndërsa lëndët e papërfun-
duara vazhdojnë të mbeten pro-
blem i madh, thuhet në raport.
Komisioni Europian po ashtu
konstaton se një problem tjetër
është mbrojtja e dëshmitarëve
përderisa gjykatat paralele që apli-
kojnë ligjet e Serbisë, vazhdojnë
të veprojnë.
Sipas raportit, Administrata Pu-
blike në Kosovë është e dobët dhe
joefikase. KE thekson se stabili-
teti i sistemit demokratik është
ruajtur pavarësisht incidenteve.
Në raport përmendet edhe puna
e Kuvendit të Kosovës me kons-
tatimin se Kuvendi nuk është duke
ushtruar kontroll paralementar
ndaj Qeverisë.
"Liderët kosovarë kanë vazh-
duar të bashkëpunojnë me bash-
kësinë ndërkombëtare, por Ku-
vendi i Kosovës ka të meta në kup-
tim të funksionimit. Komisioni
Europian konsideron se ka një ka-
pacitet të pamjaftueshëm për
vëzhgimin e draftimit të legjisla-
cionit dhe ushtrimin e kontrollit
parlamentar ndaj Qeverisë"
Një ndër të metat tjera që përsh-
kruhen në këtë raport është tra-
fikimi me qenie njerëzore trafi-
kimi drogës dhe shpëlarja e pa-
rave.
KE ka konstatuar se progresi në
çështjen e luftimit të shpëlarjes
së parave ka qenë i pamjaftues-
hëm përderisa gjyqësia dhe poli-
cia vazhdojnë të kenë mungesë
të ekspertizës për të luftuar kri-
min ekonomik dhe financiar.
Trafikimi i drogës, sipas KE'së,
në Kosovë përbën një problem se-
rioz ndërsa konstatohet se auto-
ritetet kosovare nuk kanë strategji
për ta luftuar atë.
"Kosova është një nga rrugët
kryesore të trafikimit të drogës në
Ballkanin Jugor"
Kur është fjala për lirinë e
shprehjes në vend në raport kons-
tatohet ndërhyrja e politikës në
media.
"Mediat vazhdojnë të jenë të
kërcënuara nga interferimi poli-
tik".
Sidoqoftë, në raport potenco-
het se vendi ka arritur të miratojë
një numër të madh të ligjeve por
ato duhet të implementohen.
Duke iu referuar të drejtave të
minoriteteve në vend KE, ka kons-
tatuar se Kushtetuta e Kosovës
ofron garanca për respektimin e
të drejtave të njeriut dhe të drej-
tat e minoriteteve por në doku-
ment theksohet nevoja për një
përcaktim më të fuqishëm dhe
një monitorim më efektiv.
Por një situatë aspak më e mirë
nuk vërehet as në vendet fqinje.
KE thotë se në Bosnjë e Hercego-
vinë korrupsioni mbetet pikë e
dobët, përderisa në Mal t të Zi kër-
kohen më shumë reforma. Po
ashtu korrupsioni përmendet si
e metë e Serbisë.
(Shpend Limoni)
Në raportin vjetor për
vendet e Ballkanit
Perëndimor, Komisioni
Europian ka numëruar
të metat me të cilat
ballafaqohet Kosova.
Sundimi i ligjit, korrup-
sioni, krimi i organizuar
janë të zezat kryesore
që përshkruhen në
raport. KE thotë se
autoritetet kosovare
aktualisht nuk kanë
asnjë strategji për të
luftuar këto dukuri.
RAPORTI I ZI
VITI, 30 TETOR— Drejtori i Zyrës Lokale
të Komuniteteve (ZLK) në Verbovc të Vi-
tisë, ka punësuar gjashtë punëtorë duke
mos e respektuar ligjin, gjë që është
kundërshtuar nga kryetari i komunës së
Vitisë, Nexhmedin Arifi si dhe
zëvendëskryesuesi i Kuvendin Komunal
nga radhët e komunitetit serb. Parregull-
sitë në këtë zyrë kanë shtyrë kryetarin Arifi
që të enjten ta vizitojë këtë zyrë, ku edhe
ka takuar drejtorin e ZLK-së, Sasa
Marinkovic-in, i cili ka punësuar 6 punë-
torë nga shtatë sa ka zyra, por nuk ia ka ar-
ritur që ata t'u fusë në listë të pagave.
Drejtori i ZLK-së, Sasa Marinkovic, tha se
nuk ia ka dal që punëtorët e rinj t'i fus në
listë të pagave, madje ai këtë punësim ile-
gal e ka arsyetuar, kinse e ka barë më
pëlqimin e ministrit të Administrimit dhe
Pushtetit Lokal, Sadri Ferati.
Por, ministri Ferati, sipas zyrës për in-
formim të KK të Vistisë, e ka hedhur
poshtë këtë pretendim, duke theksuar se
ka mundur të jetë një keqkuptim.
Komuna në Verbovc
redaktor: Ilir Mirena
e-mail: ilir.mirena@gazetaexpress.com
tel: 038 76 76 76 fax: 038 76 76 78
7
NACIONALE
Nacionale
E premte, 31 tetor 2008
Besiana Xharra
besiana.xharra@gazetaexpress.com
Prishtinë,30 tetor — Çmimorja e
shërbimeve shëndetësore, e cila për-
cakton shumën e pagesës që pa-
cienti duhet ta ofrojë për t'u trajtuar
nëpër institucione shëndetësore pu-
blike, lidhet ngushtë me Ligjin për
sigurime shëndetësore.
Ky ligj akoma nuk është i imple-
mentuar, por çmimorja assesi nuk
do të futet në funksion pa u imple-
mentuar njëherë ky ligj, thonë zyr-
tarët e Ministrisë së Shëndetësisë.
"Qytetarët nuk duhet të kenë pa-
nik, sepse çmimorja nuk ka për qël-
lim që t'i dëmtojë ata, kur dihet sa
është e rritur papunësia dhe varfë-
ria në Kosovë, por për shërbimet
çfarëdo qofshin, çmimet e tyre do
t'i paguajë sigurimi shëndetësor, va-
ret aty ku ata do të jenë të siguruar
", tha zëdhënësi i Msh-së, Skender
Berisha, duke shtuar se, si ligji, ashtu
edhe çmimorja, duhet të ekzistojë
edhe në Kosovë, ashtu siç është në
tërë botën.
Kurse për ata që nuk punojnë, si-
pas zëdhënësit Berisha, do të jetë
përgjegjëse Ministria e Mirëqenies
dhe Punës Sociale, po ashtu do të
ketë edhe lëshime, për disa kategori
të veçanta, të cilat do të përcakto-
hen pas implementimit të çmimo-
res. Disa prej çmimeve në çmimore
janë 2 euro për marrjen e një infu-
zioni, për lidhjen e një plage, 5 euro,
ndërsa për heqjen e penjve, 10 euro.
Largimi i insekteve pas thumbi-
mit do të kushtojë 20 euro, kurse ve-
tëm transporti i të sëmurëve në re-
part me përkujdesje shëndetësore
do të jetë 10 euro.
Çmimet deri në 70 euro shkojnë
në ekzaminimin e helmimeve. Kurse
operacionet do të jenë ato që do të
kushtojnë me mijëra euro. Në çmi-
more thuhet se operacionet e tu-
moreve subdurale ekstramedulare
do të jenë 2000 euro, ndërsa trajtimi
kirurgjik i tumoreve intradurale in-
tramedulare, 3000 euro, e kështu
me radhë.
Një gjë e tillë i ka shokuar qyteta-
rët, sipas të cilëve nëse do të ndo-
dhë një gjë e tillë, njerëzit do të vde-
sin, në pamundësi për të paguar
shërbimet.
Por, zyrtarët e MSh-së premtojnë
se një gjë e tillë do të rregullohet me
sigurimet shëndetësore.
Mirëpo, kur do të jetë i gatshëm
ky ligj, nuk është përcaktuar nga
MSH-ja.
Më herët ka qenë i paimplemen-
tueshëm. Janë dashur 150 milionë
euro dhe mjetet kanë munguar,
kurse tani thuhet se është duke u
punuar mbi të.
Asllan Bajrami, kryetar i Federa-
tës Sindikale të Shëndetësisë së Ko-
sovës, i cili pati futur në grevë tërë
sistemin shëndetësor, për shkak të
moszbatimit të këtij ligji dhe disa
gjërave, me premtimin e MSH-së se
do të procedohet ky ligj, pati ndër-
prerë grevën.
Se mos e gjithë kjo ka qenë vetëm
premtim për të dalë nga greva, Baj-
rami nuk e beson.
Ai është i bindur se çështja e Lig-
jit do të rregullohet dhe tregon se
pikërisht të premten (sot) do të mba-
het një takim rreth kësaj çështjeje.
"Komisioni për implementimin
e këtij ligji ka mbajtur dy takime deri
tani dhe sot do të mbahet takimi i
tretë. Unë konsideroj se është duke
u punuar në këtë drejtim, ndërsa
kur do të implementohen, nuk
mund të paragjykoj, premtimet kanë
qenë për këtë vit, por të shohim", u
shpreh Bajrami.
Kurse mjekëve duket se është
duke u interesuar vetëm çmimorja,
jo edhe Ligji i sigurimeve shënde-
tësore, pasi që me këto pagesa, u rri-
tet cilësia në punë dhe, mbase edhe
rrogat.
Njëherë për njëherë, kjo çmimore
është në diskutim dhe ka afat për të
marrë ndonjë vendim deri më 1 ja-
nar 2009, ndërkohë është në disku-
tim edhe miratimi i Ligjit të siguri-
meve shëndetësore, thonë zyrtarët
e MSH-së.
Pa ligj, s'ka çmimore
Rrahje ndëretnike
MITROVICË, 30 TETOR —
Nga një përleshje që kishte
shpërthyer në mes të dy gru-
peve të shqiptarëve dhe
serbë në lagjen "Kroi i
Vitakut", Suhodoll të
Mitrovicës, kanë marrë
lëndime disa persona.
Përleshja fizike që kishte fil-
luar me përdorim të shufrave
të drurit dhe të metalit më
pas kishte kaluar me të
shtëna armësh. Sipas të dhë-
nave të policisë, për fat të
mirë, asnjëri prej pjesëmar-
rësve në përleshje nuk është
lënduar nga arma e zjarrit.
Zëdhënësi i PK-së për rajonin
e Mitrovicës, Besim Hoti ka
bërë të ditur se pas
lajmërimit për shtëna
armësh, rreth orës 13 e 30 në
vendin e ngjarjes janë
paraqitur forcat e PK-së të
UNMIK-ut dhe ato të KFOR-it.
"Besohet se rreth 20 persona
nga të dy grupet etnike
(shqiptar dhe serb), janë
tubuar në afërsi të vendit të
ngjarjes, mirëpo forcat
policore të SHPK-së, UNMIK-
ut dhe pjesëtarë të KFOR-it,
kanë arritur që të vejnë situ-
atën nën kontroll duke mbaj-
tur një distancë prej 200
metrash, personat e tubuar
për të evituar problemet e
mëtejme", tha zëdhënësi
Hoti.
Ai pohoi se incidenti i cili
konsiderohet të ketë karak-
ter të mos tolerancës ndëret-
nike, besohet se është inici-
uar pasi një kompani e
ngarkuar me punë për
rindërtimin e shtëpive të
banorëve shqiptar në atë
lagje është kërkuar të ndalë
punët dhe të largohet nga
vendi i ngjarjes.
Pak qaste pas intervenimit të
forcave policore, të dyja gru-
pet e përfshira në incident
janë shpërndarë, ndërsa situ-
ata është vënë nën kontroll.
Nuk është raportuar për
zhvillime të ngjarjeve të reja
ndërsa forca të policisë dhe
KFOR-it, do të jenë prezent
në lokacion në mënyrë që të
monitorojnë situatën për së
afërmi.
Nuk është raportuar për të
arrestuar ndërsa thuhet se
policia është duke bërë përp-
jekjet për të identifikuar inici-
atorët e këtij incidenti.
(Dafina Myrtaj)
Dënohen dy kosovarë për trafik droge
ZVICËR, ZURIH, 30 TETOR
— Një gjykatë në Zvicër ka
dënuar Ragip Shabanin nga
Kosova me 15 vjet burg për
drejtimin e një nga hallkave
më të mëdha të shitjes së
heroinës në Evropë.
Gjykata ka dënuar edhe vël-
lain e tij, Kemal Shabanin, me
dy vjet burg me kusht. Ai do
paraqitet në burg, vetëm
nëse kryen ndonjë krim
tjetër në tre vitet e
ardhshme. I padituri i tretë,
babai Tarik Shabani është
shpallë i pafajshëm.
Të dy ishin dënuar për për-
dorimin e bazës së tyre në
një shtet të Evropës
Juglindore për të importuar
1.5 tonë heroinë nga Turqia
dhe për ta shitur atë
gjithandej. Policia në Kosovë,
Itali, Austri, Zvicër, Gjermani,
Francë, Slloveni dhe Hungari
në këtë rast ka konfiskuar
970 kilogramë heroinë.
/rel/
Ministria e Shëndetësisë siguron qytetarët e Kosovës
se pa implementimin e Ligjit për sigurime shëndetë-
sore, nuk do të ketë çmimore të shërbimeve shëndetë-
sore. Por, ky ligj deri tani ka qenë i parealizueshëm.
FOTO: JETMIR IDRIZI
NACIONALE
PRISHTINË, 30 TETOR —
Përfaqësues të Sindikatës së
Pavarur të Administratës Publike,
konfirmuan të enjten se pas bise-
dave me ministrin e Shërbimeve
Publike (MSHP), Arsim Bajrami
dhe premtimeve të dhëna, kanë
shtyrë grevën, e cila ishte e par-
alajmëruar të mbahet më 3 nën-
tor. "Shtyhet data e fillimit të
grevës në organet e adminis-
tratës së Kosovës, derisa të vazh-
dojë dialogu i filluar, apo derisa të
konstatohet se bisedimet nuk
japin shpresë për zgjidhjen e
kërkesave të drejta dhe të
arsyeshme të punëtorëve", thuhet
në një njoftim zyrtar të
sindikatës. Sindikalistët e admin-
istratës, përmes këtij njoftimi,
citohet të kenë deklaruar se ende
mbetet në fuqi aplikim i grevës
në vendin e punës, nëse Qeveria
e Kosovës nuk i përmbushë
kërkesat e kësaj kategorie të
punonjësve. Ministri Bajrami, në
këtë pako propozimesh iu ka
ofruar sindikalistëve sigurimin e
shujtës prej 2.7 euro në ditë, gjatë
ditëve të punës, për të gjithë
nëpunësit e administratës
shtetërore, që do të fillojë të
aplikohet nga dhjetori i këtij viti
dhe rritja e pagave për të gjithë
shërbyesit civilë prej 1 janarit
2009, sipas mundësive bux-
hetore. Gjithashtu, ministri
Bajrami, iu ka premtuar
sindikalistëve, procedimin e draft-
ligjeve për miratim në Kuvend.
Administrata shtynë grevën
8 E premte, 31 tetor 2008
Dafina Myrtaj
dafina.myrtaj@gazetaexpress.com
Prishtinë, 30 tetor — Në Gjy-
katën e Qarkut në Prishtinë është
mbajtur seanca e tretë gjyqësore
ndaj tre shtetasve turq edhe tre
shqiptarëve, të cilët akuzohen
për ikje të tatimeve dhe mash-
trime gjatë ushtrimit të bizne-
seve të tyre private nën ombrel-
lën e kompanisë turke, "Kurum
Group".
Në këtë seancë, para trupit gjy-
kues janë paraqitur dëshmitaret
Ardita Haxhnikaj dhe Lirodona
Krasniqi.
Kjo e fundit ishte fituesja e su-
per-premisë në lojërat e di-
kurshme të fatit në 'Kosova Star
Bingo'. Edhe pse shuma që kjo
dëshmitare kishte fituar kishte
qenë 50 mijë euro, ajo kishte ar-
ritur që të marrë vetëm gjysmën
e parave të fituara, 25 mijë euro.
Edhe këto para të marra, ajo i
kishte marrë pjesë-pjesë, duke
pritur një vit.
"Unë në 'Kosova Star Bingo' i
kam fituar 50 mijë euro, mirëpo
më kanë thënë se mund t'i marr
vetëm gjysmën e shumës që e
kam fitu. I kam marrë 25 mijë
euro duke m'i dhënë pjesë-
pjesë", pohoi kjo dëshmitare.
Në pyetjen e bërë nga kryetari
i trupit gjykues, gjyqtari Raif
Emini, nëse gjendet në sallë per-
soni me të cilin kishte kontak-
tuar për të marrë shumën e fi-
tuar, kjo dëshmitare ka identifi-
kuar të akuzuarin Erzen Gjon-
balaj.
Ndërkaq dëshmitarja e dytë
ishte Ardita Krasniqi, përfaqë-
suese e palës së dëmtuar nga Mi-
nistria e Ekonomisë dhe Financa,
Administrata Tatimore e Koso-
vës.
Krasniqi ka pohuar se në ins-
titucionin të cilin e përfaqëson
ajo, ka mbetur një marrëveshje
e shkruar që ishte bërë në mes
të ATK-së dhe kompanisë 'Ko-
sova Star Bingo'. Me këtë rast ajo
ka pohuar se kjo kompani nuk e
ka mbuluar në ATK një pjesë të
mbetur të borxhit që kap vlerën
prej 316 mijë eurosh. Sipas saj,
me marrëveshjen e nënshkruar
në mes të dy palëve, këto para
do të duhej të ishin paguar nëntë
muaj pas ditës së miratimit.
Sipas aktakuzës, të akuzuarit
ngarkohen me akuzën se që nga
muaji korrik i vitit 2004 e deri në
muajin prill 2005, në Prishtinë të
kenë punuar në cilësi të me-
naxherëve kryesorë në subjek-
tin afarist, "Kosova Star Bingo",
e cila ishte nën ombrellën e kom-
panisë "Kurum Group", me seli
në Stamboll.
Në seancën e tretë gjyqësore të mbajtur ndaj
tre turqve dhe tre shqiptarëve nga kompania
'Kurum group', kanë dëshmuar edhe dy dësh-
mitare të tjera. Ata akuzohen për mashtrim të
qytetarëve të bëra përmes "King Kasino" e
"Kosova Star bingo".
Vazhdon
gjykimi i turqve
Jeton Musliu
jeton.musliu@gazetaexpress.com
Prishtinë,30 tetor — Problemet
më të mëdha për qytetarët shqip-
tarë të Kosovës janë papunësia,
rryma, pagat e ulëta, uji e korrup-
sioni, kurse me të voglat krimi i
organizuar, rrugët, shkollimi i fë-
mijëve, pensionet e ulëta, ambienti
i pastër e shërbimet shëndetësore.
Në të njëjtën kohë, presidenti
Fatmir Sejdiu është politikani më
i vlerësuar në vend, i pasuar nga
Fatmir Limaj, Enver Hoxhaj dhe
Hashim Thaçi, Hajredin Kuqi e Ra-
mush Haradinaj.
Sa u përket lajmeve të televizio-
neve, përmes të cilave shqiptarët
e Kosovës informohen, në masë
të madhe prin RTK-ja, e pasuar
nga KTV-ja, RTV21 dhe televizio-
net e Shqipërisë.
Ndërkohë, shqiptarët e Kosovës
më së shumti lexojnë dhe blejnë
gazetat Koha Ditore e Kosova Sot,
të pasuara nga Lajmi, Expressi,
Zëri, Bota Sot, Infopressi dhe
Epoka e Re.
SONDAZHI
Problemet e qytetarëve
Në lidhje me pyetjen se cilat janë
problemet kryesore, me të cilat
ballafaqohen, përgjigjet e qyte-
tarëve kanë të bëjnë kryesisht
me çështje të përditshme.
„Papunësia- 22.6 për qind
„Furnizimi me rrymë- 21.6
„Pagat e ulta- 10.3
„Furnizimi me ujë- 7.3
„Korrupsioni në institucionet
publike- 6.1
„Shërbimet shëndetësore- 4.9
„Ambienti i pastër- 3.6
„Pensionet e ulëta- 3
„Shkollimi i fëmijëve- 2.5
„Rrugët- 2.1
„Krimi i organizuar- 1.3
Respekti për PDK-në
Në pyetjen se cilin lider të PDK-
së respektoni më shumë, 1 mijë
e 37 qytetarët janë përgjigjur në
këtë mënyrë.
„Hashim Thaçi- 30.9 për qind.
„Fatmir Limaj- 10.3
„Enver Hoxhaj- 5.7
„Hajredin Kuqi- 3
„Bajram Rexhepi- 0.6
„Memli Krasniqin- 0.6
„Arsim Bajrami- 0.5
„Jakup Krasniqi- 0.3 për qind
Respekti për LDK-në
Në pyetjen se cili është respekti
për liderët e LDK-së, qytetarët
janë përgjigjur në këtë mënyrë:
„Fatmir Sejdiu- 29.6 për qind
„Sabri Hamiti- 2
„Lutfi Haziri- 1.7
„Eqrem Kryeziu- 1.7
„Skënder Hyseni- 1.2
„Isa Mustafa - 1
„Nekibe Kelmendi - 0.9
„Astrit Haraqija me 0.7
Respekti për AAK-në
Në pyetjen se cili është respekti
për liderët e AAK-së, disponimi i
qytetarëve rezulton në këtë
mënyrë:
„Ramush Haradinaj - 26.1 për
qind
„Pal Lekaj- 1
„Bajram Kosumi - 0.8
„Naim Maloku- 0.85
„Ardian Gjini- 0.4
„Ahmet Isufi- 0.4 për qind.
Vlerësimi i liderëve
Në këtë pjesë qytetarët kanë
vlerësuar liderët përmes pyetjes
se cilin lider e vlerësoni më
shumë.
„Fatmir Sejdiu- 71.6 për qind
„Fatmir Limaj- 68.3
„Enver Hoxhaj- 64.7
„Hashim Thaçi- 64.3
„Hajredin Kuqi- 52.3
„Ramush Haradinaj- 52
„Agim Çeku- 46.9
„Veton Surroi- 44.4
„Albin Kurti- 44.3
„Blerim Shala- 39.7
„Sabri Hamiti- 39.6
„Behxhet Pacolli- 36.4
„Skënder Hyseni- 31.9
„Lutfi Haziri- 30.9
„Jakup Krasniqi- 30.3
„Nexhat Daci- 28
„Eqrem Kryeziu- 21.8
Televizionet
Respondentët në këtë pjesë janë
pyetur vetëm se nga lajmet e
cilave televizione informoheni.
Në këtë rast janë llogaritur
përgjigjet e para dhe të dyta.
„RTK- 65.8 për qind përgjigje të
parë dhe 8.3 përgjigje të dytë
„KTV- 9.2 dhe 27.5
„RTV21-16.9 dhe 17.1
„Top Channel & News- 1.9 dhe
2.1
„Klan- 0.6 dhe 1.2
„Alsat- 0.6 dhe 1.1
„Televizionet lokale- 1.2 dhe 2.2
„Televizionet e tjera- 1.4 dhe 1.1
Leximi i gazetave
Të pyetur se sa i lexojnë gazetat,
33.8 për qind e të anketuarve
janë deklaruar se nuk lexojnë
fare, ndërkohë që pjesa tjetër e
mbetur është llogaritur me
njëqind për qind.
„Koha Ditore- 54 për qind
„Kosova Sot- 44.3
„Lajm- 34.3
„Express- 33.8
„Zëri- 30.4
„Infopress- 28.1
„Bota Sot- 28
„Epoka e Re- 23.3
Blerja e gazetave
Pyetja se sa blejnë qytetarët
gazeta, nga përmbledhjet e
përqindjeve në total rezultati
del në këtë mënyrë.
„Koha Ditore- 48.4 për qind
„Kosova Sot- 37.6
„Lajm- 27.7
„Express- 25.8
„Zëri- 22.4
„Infopress- 21.4
„Bota sot- 20.9
„Epoka e Re- 17.6 për qind
PRIJNË FATMIRA
Nëse sot do të mbaheshin zgjed
Papunësia është problemi më i m
Fatmir Sejdiu, i ndjekur nga Fatm
lajmet e RTK-së, kurse 33.8 për
sondazhi të Qendrës për Studim
FOTO: FISNIK DOBRECI
E premte, 31 tetor 2008 NACIONALE
9
PRISHTINË, 30TETOR— Zyrtarë
të "Termokos-it", njoftuan të enjten
se sezoni ngrohës për vitin 2008/09
do të fillojë më 1 nëntor, ndërkaq
varësisht nga temperaturat e
jashtme, ngrohtorja do të operojë
në vazhdimësi në prodhimin dhe
shpërndarjen e ngrohjes deri te
konsumatorët. Zyra për media e
"Termokos-it", njoftoi se me kohë
janë bërë të gjitha përgatitjet
teknike, si nga ana e stabilimenteve
prodhuese, ashtu edhe atyre të
shpërndarjes dhe po ashtu kanë
bërë testimet e ngrohjes nëpër
nënstacione. "Nuk ka filluar sezona
ngrohëse më 15 tetor, për shkak të
temperaturave klimatike të volit-
shme. Varësisht nga temperaturat e
jashtme "Termokos", do të operojë
në vazhdimësi në prodhimin dhe
shpërndarjen e ngrohjes deri te
konsumatorët", thuhet në komu-
nikatën për media. Menaxhmenti i
"Termokosit", po ashtu njoftoi se ka
vazhduar me procesin e shkyçjeve
të konsumatorëve të amvisërisë, të
cilët kanë përqindje të ulët të
inkasimit. Gjatë kësaj jave janë
shkyçur nga rrjeti i ngrohjes 26
blloqe të banesave në katër rajone
të Prishtinës.
Të shtunën fillon sezoni i ngrohjes
AT DHE PDK
Këto janë disa nga rezultatet që
kanë dalë pas një hulumtimi të
kryer nga Qendra për Studime Hu-
manistike "Gani Bobi" dhe gazeta
'Express'.
Prezantimi i këtij sondazhi të
parë të këtij lloji, është bërë të en-
jten në Prishtinë, ndërkohë që vle-
rësime të tilla pritet të bëhen së
paku dy herë në vit.
Berat Buzhala, kryeredaktor i
gazetës "Express", thotë se me këto
sondazhe, thjesht bëhet matja e
interesimit të opinionit publik për
çështje të ndryshme.
"Ne nuk jemi Komision Qen-
dror i Zgjedhjeve, por vetëm duam
që të ndikojmë në institucione
për çështje të ndryshme, me të ci-
lat shqetësohen qytetarët", thotë
Buzhala.Duke paraqitur këto të
dhëna, Shkëlzen Maliqi nga QSH
'Gani Bobi', vlerëson se nuk ka
sondazhe që mund të jenë një-
qind për qind të pagabueshme.
"Shkalla e gabueshmërisë mund
të jetë 2 deri 3 për qind, ndërkohë
që këto sondazhe janë pasqyrë,
në të cilat zyrtarët e lartë mund të
shikojnë veten se si ndodhen",
thotë Maliqi.
Hulumtimi është bërë për mua-
jin tetor të këtij viti dhe ka përfs-
hirë 1 mijë e 37 qytetarë shqiptarë
të Kosovës, të cilët janë përgjigjur
në disa pyetje, të cilat kanë qenë
josugjestive.
Nga ky numër, 22.6 për qind e
qytetarëve mendojnë se problem
kryesor për ta është papunësia,
kurse vetëm 1.3 prej tyre si çështje
me problematike e shikojnë kri-
min e organizuar.
Të pyetur nëse do të kishte
zgjedhje sot, cilën parti do ta vo-
tonin, vërehet një indiferencë e
madhe e të anketuarve.
Nga 1 mijë e 37 veta, vetëm 464
veta kanë pranuar të deklarohen,
ndërkohë që pjesa tjetër ka thënë
se nuk do të votonin fare ose janë
të pavendosur.
Nga këta 464 persona, 232 veta
kanë thënë se do të votonin PDK-
në, 88 LDK-në, 72 AAK-në, 24 AKR-
në, 13 LDD-në, 13 ORA-n dhe 7 të
tjetër KDTP-në.
Sondazhi i radhës, sipas orga-
nizatorëve, pritet të bëhet diku në
pranverën e vitit të ardhshëm.
dhjet, më pak se gjysma do të dilnin në votime.
madh në vend, kurse lideri më i vlerësuar del të jetë
mir Limaj. Qytetarët më së shumti informohen nga
r qind nuk lexojnë gazeta fare. Ky është rezultati i një
me Humanistike 'Gani Bobi' dhe gazetës Express.
FERIZAJ, 30 TETOR — Në qendër të qytetit të
Ferizajt, në rrugën "Dëshmorët e kombit", është thyer
dhe është plaçkitur këmbimorja "Agoni", ku është
rrëmbyer edhe arka me rreth 10 mijë euro.
Sipas pronarit të këmbimores, Hajrullah Muqaku,
plaçkitja ka ndodhur diku mes orës 4- 5 të mëngjesit
të së enjtes. Ai këtë e mbështet në faktin se lokali ngjit
me të, përkatësisht ëmbëltorja "Center" ka punuar
deri në ora 3 e 50 minuta.
Ndërsa policia po mblidhte provat e para në vend të
ngjarjes, pronari i këmbimores "Agoni" tha për
"Express" se hajnat i kishin vjedhur të gjitha gjësendet
që ndodheshin në këmbimore. Ata pos kompjuterit
dhe aparaturës tjetër, kishin arritur të rrëmbenin edhe
arkën, ku gjendeshin rreth 10 mijë euro.
"Në arkë kishte kryesisht para të imëta, duke përfshirë
këtu edhe ato të metalta. Kanë qenë në të rreth 10
mijë euro", ka thënë pronari i këmbimores, Hajrullah
Muqaku. Pos kësaj, hajnat kishin vjedhur gjithë doku-
mentacionin që ishte në të.
Pronari ndjehej i habitur si ka mundur të ndodhë kjo
plaçkitje në qendër të qytetit. Ai ishte i sigurt se haj-
nat e kishin ngjitur veturën në trotuar dhe i ishin
afruar te lokalit të tij. "Arka ka qenë e rëndë rreth 200
kilogramë. Pa katër veta nuk kanë mundur ta bartin",
shprehej pronari Muqaku.
Në vend të ngjarjes policia nuk ka dhënë asnjë
deklaratë. Megjithatë, burime nga policia kanë thënë
se gjatë hetimit në vend të ngjarjes kanë gjetur prova,
të cilat mund të shërbejnë në kapjen e plaçkitësve.
Se vjedhjet e rënda kanë nisur të kthehen në
komunën e Ferizajt, këtë e dëshmon fakti se vetëm
brenda muajit kanë ndodhur edhe tri plaçkitje të
ngjashme. Më 21 shtator është vjedhur arka me 27
mijë euro në ndërmarrjen "Lala". Më 22shtator janë
vjedhur 10 mijë euro në shtëpinë e familjes
Lamaxhema, në rrugën "Gëzim Sahiti". Më 23 tetor
është plaçkitur një familje në Bibaj, ku i është marrë
një arkë me stoli në vlerë prej rreth 50 mijë eurove.
Policia në Ferizaj ende nuk ka arritur t'i zërë hajnat,
për të cilët besohet se veprojnë në grupe të orga-
nizuara dhe në mënyrë shumë profesionale.
(B.Frangu)
Plaçkitësit e
arkave
Prishtinë 30 tetor- Kosova ka një potencial të jashtëza-
konshëm me 57 për qind të popullatës që i takojnë
moshës nën 25 vjeç, andaj përfshirja e arsimimit për
HIV/AIDS-in në programin shkollor, do të ndikonte që të
rinjtë të vetëdijesoheshin nga rreziku, në mënyrë që të
mos infektohen nga kjo sëmundje vdekjeprurëse, vlerë-
sojnë ekspertë vendorë e ndërkombëtarë të kësaj fushe.
Ata i bënë këto komente në një tryezë me temë
"Njohuritë, qëndrimet, praktikat dhe sjellja e të rinjve në
Kosovë mbi HIV/AIDS", që është mundësuar nga Ekipi i
Agjencive të Kombeve të Bashkuara (UNKT). Studimi
thotë se bazuar në përgjigjet e dhëna nga 1.299 të rinj
kosovarë të moshës 15 deri në 24 vjet, rreth 55 për qind
e tyre, të cilët janë seksualisht aktivë, kanë raportuar se
kanë përdorur prezervativ herën e fundit kur kanë pasur
marrëdhënie seksuale.
Në raport huhet se 90 për qind e popullatës kanë
dëgjuar për HIV/AIDS-in, kryesisht nëpërmjet mjeteve të
informimit, si gazetave, e më shumë nga televizionet,
ndërkaq 10 për qind e respodentëve nën moshën 18
vjet nuk kanë dëgjuar për këtë sëmundje.
Ministri i Shëndetësisë, Alush Gashi tha se mjeti më i
mirë për ta parandaluar HIV-in dhe për ta mposhtur
frikën nga AIDS-i është dituria, vetëdijesimi i popullatës,
njohuritë mbi këtë sëmundje vdekjeprurëse.
Edukim seksual në shkolla
Ekonomi
redaktor: Ibrahim Rexhepi
e-mail: ibrahim.rexhepi@gazetaexpress.com
tel: 038 76 76 76 fax: 038 76 76 78
Përfaqësuesi Civil Ndërkombëtar,
Pieter Feith, ka emëruar Frederick
Artesani anëtar të ri në Bordin
Udhëheqës të Trustit për Kursime
Pensionale të Kosovës (TKPK).
Artesani është drejtor për inves-
time në fondin pensional Grupo
CEPSA në Spanjë. Ai do të jetë
pjesë e takimeve të Bordit
Udhëheqës. Më këtë rast Pieter
Feith ka deklaruar se është tejet i
kënaqur për këtë emërim të
rëndësishëm. "Artesani do të sjellë
në TKPK një përvojë të pasur nga
sektori financiar i Evropës. Për
Kosovën është lajm i mirë që per-
sona të një kalibri të tillë janë të
gatshëm ta ofrojnë ekspertizën e
tyre në ndërtimin e shtetit të ri".
Ndërsa institucionet e Kosovës
ende nuk i kanë emëruar anëtarët
e tyre të Bordit të Trustit Pensional.
Kjo punë mendohet të kryhet në
javën e ardhshme në Kuvend.
Emëron anëtarin e TKPT`së
E premte, 31 tetor 2008
10
ICO ICO
Në vendimin për privatiz-
imin e PTK'së nuk për-
menden askund të drejtat
dhe përfitimet e punë-
toreve, andaj kjo ka sjellë
pasiguri dhe shqetësim
te 2400 punëtorët e
kësaj ndërmarrjeje.
Tinka Kurti
Prishtinë 30 tetor —Vendimi i
Qeverisë së Kosovës për privati-
zimin e Postës dhe Telekomit të
Kosovës ka shqetësuar punëto-
rët e kësaj ndërmarrjeje, shqetë-
sim i cili është shprehur përmes
sindikatës. Ata nga institucionet
kompetente kërkojnë mbrojtjen
e interesave të punëtorëve në pro-
cesin e privatizimit të kompanisë.
"Ne kemi presion nga punëto-
rët dhe kërkojnë që të veprojnë,
meqenëse janë të shqetësuar për
fatin e tyre. Pjesa më e madhe e
këtyre punëtorëve kanë kontrata
të përhershme pune dhe nuk do
të heqin lehtë dorë nga të drejtat
e tyre", tha kryetari i Sindikatës
së Pavarur të Komunikacionit dhe
të Lidhjeve të Kosovës pranë
KSLK-së, Alush Sejdiu.
Sipas tij, vendimi për privatizi-
min e PTK'së është hap i nguts-
hëm, pasi që një kohë të gjatë
kompania nuk ka drejtor me-
naxhues.. Afarizmi i mirë, të ar-
dhurat personale solide dhe tek-
nologjia e avancuar që ka kjo kom-
pani nuk janë arsye për ta çuar
atë drejt privatizimit. Me një me-
naxhim më të mirë rezultatet do
të ishin edhe më inkurajuese.
Madje, kjo sindikatë ankohet për
mungesë të transparencës dhe të
informatave me vendimet kritike
për kompaninë. Për këtë arsye,
Sejdiu frikësohet se mund të hasë
në kundërshtime dhe revolta të
punëtorëve.
"Kërkojmë që të analizohet çdo
veprim në mënyrë që të mos dëm-
tohen punëtorët dhe të mos ritet
numri i të papunëve",
As udhëheqësit e SP të PTK-së
nuk kanë informata se si do të
shkojë privatizimi e aq më pak
nëse është përmendur e drejta e
punëtorëve në këtë proces.
"Askush nuk na ka lajmëruar se
çka do të ndodhë me punëtorët.
Natyrisht se jemi shumë të bren-
gosur për të ardhmen e tyre", tha
kryetari i kësaj sindikate, Muhar-
rem Alshiqi.
Sipas tij, të gjitha informatat i
kanë vetëm nga mediat.
"Ne nuk e dimë mënyrën e pri-
vatizimit dhe kjo na ngjall shqe-
tësime", tha Alshiqi.
Alshiqi thotë se do të përdorin
të gjithë format e veprimit sindi-
kal me qëllim të mbrojtjes së të
drejtave të punëtorëve.
Ndërkaq, Bashkimi i Sindika-
tave të Pavarura të Kosovës priva-
tizimin e ndërmarrjeve publike e
ka cilësuar si hap të ngutshëm ,
të pamenduar mirë dhe si i tillë
do të sjellë shqetësime të reja.
"Në situatën kur nuk janë bërë
analiza komplekse të procesit të
deritanishëm të privatizimit, ven-
dimin e Qeverisë së Kosovës për
privatizimin e ndërmarrjeve pu-
blike e konsiderojmë të ngutshëm
dhe me pasoja të paparashi-
kueshme", thuhet në reagimin e
BSPK'së. Kjo sindikatë parapra-
kisht kërkon ndryshimin e politi-
kave operacionale të privatizimit
dhe të merret pëlqimi i sindika-
tës për kushtet në të cilat do të
zhvillohet ky proces.
Certifikohet ANP`ja
Certifikimi nga Autoriteti i
Aviacionit Civil të Islandës
dëshmon se aeroporti ajror i
Prishtinës i plotëson kushtet
të operojë si aeroport ndër-
kombëtar civil. Tash ANP-ja
ka shans të jetë edhe më
atraktiv për investitorët,
posaçërisht kur vjen në sh-
prehje dhënia me koncesion.
Arben Hyseni
Prishtinë, 30 tetor — Rishtre-
simi i pistës, ndriçimi, rruga, rre-
thojat perimetrike dhe shumë
projekte tjera i kanë sjellë Aero-
portit Ndërkombëtar të Prish-
tinës licencën prej Autoritetit të
Aviacionit Civil nga Islanda. Të
enjten ajo i është dorëzuar drej-
torit të Aeroportit, Agron Mus-
tafa. Me marrjen e kësaj certi-
fikate, e cila i ka kushtuar ANP`së
mbi 50 milionë euro, sipas drej-
tuesve të kompanisë, dëshmon
se janë plotësuar kushtet për të
qenë aeroport ndërkombëtar.
Ndërkaq, investimet prej afër
50 milionë eurosh janë përqen-
druar kryesisht në përmbush-
jen e kushteve që kërkon ICAO,
Organizata Ndërkombëtare e
Aviacionit Civil.
Drejtori menaxhues i ANP`së,
Agron Mustafa tha se në vitin
1999 aeroporti kishte karakte-
rin e aeroportit ushtarak, por
në të njëjtën kohë mundësonte
edhe fluturimet civile komer-
ciale.
"Pas ndërrimit të statusit të
aeroportit, i cili u bë përmes një
marrëveshjeje me KFOR-in,
kompania është obliguar që të
nisë me përmbushjen e stan-
dardeve dhe praktikave për ae-
roporte civile, ashtu si kërkon
ICAO", tha Mustafa.
Certifikimi i ANP`së, tha ai,
pritet të rrisë aktivitetin para in-
vestitorëve potencialë, të cilët
mendojnë të investojnë kapita-
lin e tyre në këtë kompani.
"Kjo është një arritje të ma-
dhe jo vetëm për aeroportin,
por edhe për Qeverinë e Koso-
vës, duke marrë parasysh për-
gatitjet për partneritetin publiko
- privat", tha drejtori i Aeropor-
tit. Ministri i Transportit dhe
Postë Telekomunikacionit, Fat-
mir Limaj, tha se është bërë një
punë e mirë nga stafi drejtues i
kompanisë. Ai premtoi mbësh-
tetje institucionale për aeropor-
tin në fushën e transportit ajror.
"Kjo është një ditë e madhe
për Aeroportin Ndërkombëtar
të Prishtinës. Nga një aeroport
i shkatërruar ushtarak në vitin
1999 sot ka arritur në fazën e
përmbushjes së standardeve të
ICAO-s dhe si rezultat, të certi-
fikohet nga Autoriteti i Aviacio-
nit Civil të Islandës", tha Limaj.
Autoriteti i Aviacionit Civil i
Kosovës është në proces të
nxjerrjes së akteve të nevojshme
nënligjore për certifikim dhe në
bazë të tyre, shumë shpejt do të
lëshojë një certifikatë kosovare
për ANP, duke u bazuar edhe në
certifikatën islandeze dhe do-
kumentacionin përcjellës.
Në anën tjetër drejtori i Avia-
cionit Civil të Islandës, Peter
Mack, tha se ANP-ja deri në këtë
pikë ka ardhur me punë dhe me
investime të shumta.
"Certifikata është deklaratë
që tregon se standardet e këtij
aeroporti janë në përputhje me
dispozitat e ICAO-s për aviacio-
nin ndërkombëtar civil", tha
Mack. Certifikimi i këtij aero-
porti, shtoi ai, ishte projekt ma-
dhor që ka përfshirë disa pale.
"Në mars 2004 ICAA ka bërë
një auditim të brendshëm të ae-
roportit, që ka bërë të mundur
lëshimin e një deklarate për
përshtatshmëri e më vonë një
certifikatë të brendshme".
Aeroporti Ndërkombëtar i
Prishtinës qysh në vitin 2006 ka
filluar t`i intensifikojë punët për
marrjen e kësaj licence.
TREMBE
PRIVATI
F
O
T
O
:

P
E
T
R
I
T

R
R
A
H
M
A
N
I
PUNËTORËT E PTK-së
PUNËTORËT E PTK-së
11
E premte, 31 tetor 2008 EKONOMI
MITROVICË, 30TETOR —"Trepça" është një pasuri
kombëtare dhe nuk do të lejojmë të na e
rrëmbejë askush, andaj ju lutem që kërkesën
tonë mos ta injoroni sepse, thonë minatorët e
minierës "Trepça" në Stan Tërg, në letrën e
hapur dërguar presidentit, kryeministrit dhe
kryeparlamentarit të Kosovës. Përmes kësaj
letre, ata i informojnë krerët e institucioneve
më të larta vendore me ecuritë, punët dhe
keqpërdorimet që po bëhen në "Trepçë",
gjegjësisht me minierën e Stan Tërgut, të cilës,
siç thonë ata, dita ditës po i kanoset rreziku i
shkatërrimit, si pasojë e injorancës apo lak-
misë së udhëheqësve. "Pse t'i shitet apo falet
pasuria jonë dikujt tjetër, kur ne kemi më
shumë nevojë për punë dhe jetë normale se
ata që blejnë e pasurohen me këto pasuri që
na i ka dhuruar Zoti e nuk po dimë ta shfrytë-
zojmë", pyesin minatorët. Minatorët u sug-
jerojnë krerëve të institucioneve që të mos ga-
bojnë ta privatizojnë "Trepçën", siç gabuan me
fabrikat e tjera, që nuk dhanë kurrfarë rezul-
tate pozitive, por përkundrazi, sipas tyre, rezul-
tate të këqija, papunësi dhe varfëri.
Minatorët s'e lëshojnë "Trepçën"
CEZ pronare e
"Elektrodistribuimit"
TIRANË, 30TETOR—Qeveria e Shqipërisë mori
vendim për shitjen e operatorit shqiptar për dis-
tribuimin e energjisë elektrike "Elektrodistribuim",
kompanisë çeke të energjetikës CHEZ për 102 mil-
ionë euro, njofton korrespondenti i MIA-s nga
Tirana. Sipas burimeve në Qeverinë shqiptare,
çekët kanë pasur ofertë më të volitshme në ten-
derin e shpallur për shitjen e "Elektrodistribuimit".
CEZ -i e pranoi edhe kushtin e dhënë nga Qeveria
për larjen e borxhit të kompanisë në vlerë prej 15,6
miliardë lekësh 125 milionë euro) , nga kredia për
investime në elektrorrjet. Kryeministri shqiptar Sali
Berisha vlerësoi se privatizimi i "Elektrodistribuimit"
është historikisht më i suksesshëm, me çka sipas tij,
është rrumbullakuar procesi i privatizimit të ndër-
marrjeve të rëndësishme. "Pas privatizimit të suk-
sesshëm të 'Elektrodistribuimit, tani privatizimi i
suksesshëm e pret edhe kompaninë e sigurimeve
INSIG", deklaroi Berisha.
Bien rezervat e Rusisë
MOSKË, 30 TETOR —Rezervat e Rusisë kanë rënë me
31 miliardë dollarë gjatë javës së kaluar. Rusia ka
rezervat më të mëdha në botë në monedha të
huaja, pas Japonisë dhe Kinës. Ajo po përpiqet
të mbrojë rublën, monedhën ruse përballë krizës
globale, çfarë ka ndikuar në humbjen e rezer-
vave, njofton Radio Evropa e Lirë .
Rryma 13 për
qind më shtrenjtë
SHKUP, 30 TETOR —Çmimi i rrymës në shtetin e
Maqedonisë, prej një nëntorit edhe zyrtarisht
rritet për 13,61 për qind. Kështu vendosi
Komisioni Rregullator për Energjetikë i këtij
shteti. Në pajtim me çmimin më të ri, një kilovat
orë do të kushtojë 3,4436 denarë, në vend të
çmimit të deritanishëm prej 3,0311 denarëve.
Vendimi është marrë me kërkesë të tri kom-
panive energjetike në shtet ELEM, MEPSO dhe
EVN. Paraprakisht ELEM dhe EVN shprehën pakë-
naqësi nga përqindja më e re e shtrenjtimit,
ndërsa kompania austriake EVN theksoi se do të
ankohet deri te komisioni i shkallës së dytë.
Çmimi i ri i energjisë elektrike do të vlejë vetëm
dy muaj, pas çka duhet të vijojë korrigjim i ri i
çmimit, në bazë të metodologjisë së re për lloga-
ritje, që do të zbatohet prej vitit 2009.
Pa marrë parasysh shqetësimin
e punëtorëve, megjithatë pos ven-
dimit për privatizimin e distribu-
cionit të KEK-ut dhe të PTK-së,
asgjë tjetër nuk është e qartë.
Madje, modalitetet e privatizimit,
si edhe mënyrën për mbrojtjen e
të drejtave të punëtorëve në këtë
proces nuk e ka të qartë as Kës-
hilli Ndërministror për Privatizi-
min e Ndërmarrjeve Publike, i cili
përbëhet nga disa ministra. Ah-
met Shala, kryetar i këtij këshilli,
ka deklaruar se ende gjithçka është
në opsion.
"Për opsionet do të flasim pas
aprovimit të termave të referen-
cës nga grupi ndërministror",
thotë ministri i Ekonomisë, Ah-
met Shala
EN NGA
IZIMI
Askush nuk
na ka lajmë-
ruar se çka do të
ndodhë me punë-
torët. Natyrisht se
jemi shumë të
brengosur për të
ardhmen e tyre. ”
Muharrem Alshiqi

ORARI DITOR I FLUTURIMEVE
DAILY FLIGHT SCHEDULE
E PREMTE, 31 TETOR 2008
FRIDAY, 31 OCTOBER 2008
F
O
T
O
:

F
I
S
N
I
K

D
O
B
R
E
C
I
redaktor: Faton Raçi
e-mail: faton.raci@gazetaexpress.com
tel: 038 76 76 76 fax: 038 76 76 78
Negociuesit e Maqedonisë në
kontestin e emrit, Nikola Dimitrov
dhe Martin Protudjer, të enjten
pasdite i dorëzuan vërejtjet e tyre
ndërmjetësit Matthew Nimetz.
Dimitrov dhe Protudjer i shpalosën
pozicionet e njohura të Republikës
së Maqedonisë rreth pakos së tij
të fundit të ideve, njoftuan mediat
elektronike maqedonase. “U ofruan
edhe argumente të riafirmuara, të
cilat qëndrojnë prapa interesave të
shtetit dhe kombit. Biseduam për
procesin. Nuk do të mund të tregoja
hollësi tjera për esencën e bisedi-
meve, meqë çështja e emrit është
me rëndësi të jashtëzakonshme
për Maqedoninë dhe do të ishte
kundërproduktive edhe ndaj shtetit
edhe ndaj interesit nacional që të
shpalosen më shumë hollësi”, pohoi
Dimitrov. Edhe pse, sipas tij, ekipi
negociator maqedonas ka pasur
një takim të dobishëm me Nimetz.
U ripërsëritën argumentet
8WbbaWd
'(
|
t
j
r
t
t
t
Zagreb, 30 tetor —
M
egjithatë, mediat kroate
pohojnë se është arre-
stuar edhe Tomislav
Marjanovic, ndonëse
kjo informatë nuk është
konfirmuar ende.
Kushërinjtë Matanic janë pjesë
e grupit të cilin policia bullgare
në vitin 2004 e kishte akuzuar
për disa vrasje mafioze në Sofje.
Për këtë shkak Robert Matanic një
kohë qëndroi edhe në burg, edhe
pse u lirua në mungesë të dëshmi-
ve. Katër të arrestuarit lidhen me
mafiozin serb, Sreten Jocic, të njo-
hur si Joca Amsterdam.
Në një kafene në Novi Zagreb
thuhet se është arrestuar edhe e
dashura e Robert Matanic, ndaj të
cilit kohë më parë përfundoi edhe
një proces tjetër penal, për shkak
të reketimit. Jozyrtarisht njoftohet
se Robert dhe Luka Matanic ishin
arrestuar në Sllavoninë Lindore,
afër kufirit me Serbinë, përderisa
Amir Mafalani ishte arrestuar në
rrugën Draskovic të Zagrebit, kur
atij një njësi speciale i kishte hyrë
në banesë derisa po bisedonte
me avokatin Zoran Pilipovic. Në
shoqëri të kushërinjve Matanic
thuhet të ketë qenë edhe një
mashkull tjetër, i cili duhej t’ju ndi-
hmonte atyre që ta kalonin kufirin
dhe të dilnin në Serbi.
Sipas informacioneve jozyrtare
policia erdhi deri te atentatori i Ivo
Pukanicit përmes një motoçiklete
që ishte përdorur gjatë atentatit.
Në të vërtetë, sikurse u njoftua
disa ditë më parë, policia zbuloi
numrin e shasisë së motoçikletës
dhe mori vesh kështu se njeriu i
fundit që e kishte blerë atë ishte
pikërisht Robert Matanic. Rrjed-
himisht, ndaj të dyshuarve kishin
filluar masat e përcjelljes dhe
përgjimit, ndërkohë që, pasi që
ata ishin përpjekur që të enjten
të iknin drejt Serbisë, policia më
nuk mundi të priste, prandaj edhe
vendosi që t’i arrestonte.
I pyetur nga gazetarët nëse këto
supozime për arrestime ishin të
sakta, Krunoslav Borovec, thek-
soi se “s’mund të fliste për emra
konkretë”, mirëpo ai edhe njëherë
përkujtoi se tash disa ditë po zgja-
të një operacion i zgjeruar në gji-
thë Kroacinë, gjatë të cilit është
marrë në pyetje një numër i madh
njerëzisht, dhe se “kjo punë do të
vazhdojë edhe në ditët në vijim”.
Por, arrestimet e kushërinjve Ma-
tanic, Amir Mafalani dhe Tomislav
Marjanovic, Borovec refuzoi t’i ko-
mentonte.
Arrestimet në territorin e Za-
grebit, por edhe në zonën e qar-
kut Vukovar-Srem, afër kufirit
me Serbinë, i konfirmoi edhe ko-
mandanti i Drejtorisë së Policisë,
Dubravko Novak, i cili tha se “janë
privuar nga liria një numër i madh
njerëzish që lidhen me vrasjen e
Ivo Pukanic dhe Niko Franjic”.
Të gjithë të dyshuarit tashmë
ndodhen në selinë e policisë, në
rrugën Heinzlova, ku janë vërej-
tur edhe pjesëtarë të Ndihmës
së Shpejtë, megjithëse nuk di-
het se kujt i është ofruar ndihmë
mjekësore. Policia ka të drejtë që
personat e dyshimtë t’i mbajë në
paraburgim 24 orë, por Novak ka
paralajmëruar se do të kërkojë nga
gjykatësi hetues zgjatjen edhe për
24 orë tjera, po qe se kjo konsi-
derohet e nevojshme. Insinuatat
se të dyshuarit janë të lidhur drej-
tpërsëdrejti me Joca Amsterdam,
Novak nuk deshi t’i komentonte
sepse, siç tha, “këto janë spekuli-
me të cilave nuk iu duhet komenti
i policisë”.
kvoket|: kskash
s'mê |aformo|
Zoran Pilipovic, avokati i
kushërinjve Matanovic, i Mafa-
lanit dhe Marjanovicit, pohoi se
policia nuk kishte kontaktuar me
të dhe se klientët e tij sigurisht se
s’do të kishin folur joformalisht
me policinë. Ai vetëm konfirmoi
se e dinte që Mafalani ishte arre-
stuar, ngase po bisedonte me të
në telefon kur i ishin afruar pje-
sëtarët e policisë speciale.
“Nuk di asgjë për arrestimet,
përveç asaj që kam parë në laj-
me, ndërkaq i mbroj që të katërtit.
Nuk e di as kur as ku i arrestuan,
dhe do të isha çuditur sikur kjo
të kishte ndodhur në Suedi apo
Finlandë, por në Kroaci nuk më
çudit fare”, tha Pilipovic.
“E di sigurt se Marjanovic nuk
është arrestuar, sepse më thirri
15 minuta pasi që në lajme kish-
te dëgjuar emrin e tij”, tha tutje
Pilipovic.
Ai shtoi edhe se deklaratat që
klientët e tij mund t’i japin para
policisë, e pa praninë e avokatit,
nuk do të mund të trajtohen si
dëshmi.
“Dyshoj se ata nuk do ta kishin
konsumuar të drejtën në avokat,
po të ishin arrestuar”, deklaroi
avokati, pa dashur të komentonte
nëse ishte në kontakt me klientët
e tij prej ditës së atentatit ndaj Pu-
kanic dhe Franjic.
hê perebarç|m,
vetêm 24 orê
Duke qenë mysafir në emisio-
nin ‘Otvoreno’, Borovec të enjten
nuk deshi ta vërtetonte identi-
tetin e të arrestuarve, sepse “po
t’i dilej me emra, atëherë do ta
dëmtohej nderi dhe dinjiteti i
tyre”, natyrisht, po qe se ata nuk
do të ishin fajtorë.
“Do të duhej të kishim një dys-
him të bazuar, në bazë të të cilit do
të duhej të konceptonim padinë
penale, e këtë nuk e kemi për mo-
mentin. Ju lus për durim, ngase
opinioni kroat shumë shpejtë
do ta kuptojë nëse personat e
arrestuar janë të lidhur me këtë
vepër penale. Ngase brenda 24
orëve ata, ose duhet të lirohen ose
të akuzohen dhe të procedohen
drejt gjykatësit hetues”, theksoi
II||K III II |I II|KIIIê
Po||c|a |roate arresto| tê ea[tea |atêr mesh·
|u[, tê c||êt dyshohet se |aaê ||dh[e me
vras[ea e çazetar|t, Ivo Pu|aa|c. Jê arrestu·
ar|t thuhet se |aaê ||dh[e me |r|m|ae||a mê tê
rrez||shêm serb, Joca kmsterdam, | c||| |shte
| |ateresuar pêr pasur|aê e V|ad|m|r Zaçorec.
f||||m|sht u tha se bêhet f[a|ê pêr 30·v[eçar|a,
kobert Mataa|c, a|p|a e t|[ 1 v[et mê tê r|,
Lu|a, dhe pêr km|r Mafa|aa|.
;fh[cj[")'j[jeh(&&.
Presidenti i Greqisë, Karo-
los Papoulias, deklaroi se
rajoni i Ballkanit ka kushte
dhe mund të zhvillohet
në një zonë të paqes dhe
prosperitetit.
“Kjo zonë do ta karak-
terizojë demokracinë,
respektimin e të drejtave
të njeriut, shtetin juridik
dhe parimin e solidaritetit
dhe barazisë, që janë
edhe themelet e Evropës
bashkëkohore”, tha Papo-
ulias në Selanik me rastin
e 68-vjetorit të refuzimit
të Greqisë për ultimatu-
min e Italisë fashiste.
Papoulias është shprehur
se vendet ballkanike
duhet të besojnë se
munden të përparojnë
në planin evropian, pa
ndërprerje.
Ballkani mund të bëhet zonë e paqes
') 8kLLkkh £IFk£SS
8a[rush Se[d|u aça kumaao·
va, 'bos| | c|çareve' | c||| aê
|oatrabaadê me c|çare ñto|
m|||oaa euro, u arrestua
ç[atê a[ê operac|oa| tê po||·
c|sê maqedoaase 'h|r|'. Se·
[d|u êshtê proaar | fabr||ês
sê c|çareve aê kumaaovê
dhe ||ub|t futbo|||st|| tê
at[eshêm, 'M||aao'.
Kumanovë/Shkup, 30 tetor —
Sejdiu u arrestua në kalimin
kufitar Bllacë, kur tentoi të
ikte për Kosovë. Jozyrtarisht
përmendet se në mesin e
mbrojtësve të tij në Kosovë
është edhe Hashim Thaçi,
kushëri i bashkëshortes së
Sejdiut. Pas arrestimit të Se-
jdiut, pasoi edhe bastisja në
policinë e Kumanovës ku 65
policë u shkarkuan, ndërsa
mes tyre edhe ata që ishin në
kontakt me Sejdiun. Gordana
Jankulovska, ministre e
Policisë së Maqedonisë tha
se “ky është aksioni i parë
masovik i bastisjes së policisë
shkaku i lidhjes me krimin
që nga pavarësimi i vendit”.
Grupi në krye të së cilit
është Sejdiu dyshohet për
kontrabandë me cigare dhe
mallra të tjerë me akcizë në
vlerë prej disa miliona euro.
Në magazinat e huazuara
në Kumanovë dhe në veri të
Maqedonisë u gjetën 15 tonë
cigare me vlerë prej 3 mi-
lionë euro. Sipas informata-
ve të mediave maqedonase,
policia iu drejtua kolegëve
nga Serbia, Rumania dhe
Bullgaria. MPB e Maqedonisë
shkruajnë mediat shkupjane
kërkoi që të bëhet ekspertiza
e cigareve të konfiskuara në
këto shtete sepse dyshohet
se janë prodhuar në fabrikën
e Sejdiut dhe janë kontra-
banduar në tregjet e Serbisë,
Rumanisë dhe Bullgarisë.
Në magazinat e huazuara u
gjet edhe arsenali i armëve
ilegale, ndërsa në banesën e
Sejdiut në Kumanovë një çek
me 2 milionë euro, ndonëse
ende nuk u vërtetua se
për kënd ishte. U konfiskua
edhe një parking, i vlefs-
hëm rreth 3 milionë euro.
Blic
8orut Pahor, ||der| |
0emo|rac|sê Soc|a|e (S0)
ñtues aê zç[edh[et e shta·
tor|t do tê [etê maadatar
pêr pêrbêr[ea e qever|sê
sê re s||oveae açase a[ê
zç[edh[e tê t|||ê aê |oasu|·
t|met me sheña e shtet|t,
0aa||o Juer| e pêr|rahea
pesê pre[ shtatê part|ve
par|ameatare.
Lubjanë, 30 tetor — I kënaqur
me rezultatin e bisedimeve,
që i quajti konstruktive, Tuerk
paralajmëroi se vendimin e
tij lidhur me mandatarin me
siguri do ta publikojë në fillim
të javës së ardhshme, rapor-
toi agjencia kombëtare STA.
Para kësaj, siç njoftoi do të
konsultohet me kryetarin e
sapozgjedhur të parlamentit,
Pavlo Gantaro dhe vet Pahor
me qëllim që procedura e
zgjedhjes së qeverisë të
përshpejtohet në maksimum.
Kandidaturën e Pahor tek
kryetari Tuerk e përkrahën
katër partitë e koalicionit të
ardhshëm, por edhe Partia
Kombëtare Sllovene (SNS)
e Zmag Jelincic. Kjo do të
thotë se gjatë votimit në
parlament, Pahor mund të
llogarisë në 55 prej 90 vota
të mundshme, që është
dukshëm më shumë se që
parashikohej. Krahas SD,
që në zgjedhje fitoi 29 për
qind të votave, në qeveri do
të jenë Liberalët Demokrat
(LDS), partia Zares dhe par-
tia e pensionistëve DeSUS.
Ky bllok partish tashmë për-
fundoi negociatat lidhur me
marrëveshjen e koalicionit,
ndërsa ditët në vijim do të
vërtetohen edhe kandidatët
për ministra dhe drafti i pro-
gramit të qeverisë. Duke parë
se para Pahor qëndron pjesa
më e vështirë e punës, ga-
zeta ‘Delo’në komentin e së
enjtes vlerëson se në qeveri
do të jenë liderët e të gjitha
partive të koalicionit. Nëse
javën e ardhshme (siç pritet)
mandati i tij do të vërtetohet
në parlament, Pahor në afat
prej 15 ditëve do të duhej të
paraqet listën e ministrave
në mënyrë që për këtë të
votohet më 20 nëntor.
Tanjug
Jr|buaa|| pêr kr|me Lufte
aê haçê do tê vazhdo[ê
tê pêrç[o[ê |omua|||m|a
mes Vo[|s|av Sese|[
dhe |êsh|||tarêve tê t|[
||ç[or edhe pêr 30 d|tê tê
ardhshme.
Hagë, 30 tetor — Sekretari
i Tribunalit, Hans Holthuis
njoftoi të mërkurën Seseljin
se vendimi për përgjimin
e komunikimeve të këtij të
akuzuari që nga 29 shta-
tori është vazhduar, sepse
ndërkohë nuk erdhi deri
tek ndryshimet e rëndësis-
hme të arsyeve që sollën
deri tek një vendim i tillë.
Përgjimi i komunikimeve
të Seselj me këshilltarët
ligjor filloi pas shpërbërjes
në partinë radikale, kur u
kuptua se Seselj aktivisht
mori pjesë në jetën politike
të Serbisë, gjë që solli deri
tek dyshimi se njësinë e
burgut në Scheveningen e
shfrytëzoi jo vetëm për për-
gatitjen e mbrojtjes së tij,
por edhe për koordinim të
aktiviteteve politike në SRS.
Për më shumë, ekzistuan
dyshimet se “komunikimin
e autorizuar”Seselj e për-
dori si tentim të ndikonte
në dëshmitarët madje edhe
bezdisje ndaj tyre. Ndërkaq
Seselj ka të drejtë ankesë
për një vendim të tillë.
Lideri i SRS akuzohet për
krime lufte ndaj joserbëve
në Kroaci, Vojvodinë dhe
BeH gjatë viteve 1991-93.
B92
Cigare për tërë Ballkanin
Pahor mandatar
Vazhdon përgjimi ndan Seselj
Borovec.
Sa i përket bashkëpunimit me
policinë e Serbisë, Borovec pohoi
sesionet shkëmbehen nga ora në
orë, ndërkohë që për kontaktet
me policinë bullgare nuk deshi të
fliste, sepse kjo do të shkonte në
drejtim të pohimeve mediale për
personat e arrestuar të enjten.
keremerko: Jem| aê
çjarmê tê vresêsve
Mirëpo, ministri i Brendshëm,
Tomislav Karamanko, për HRT
konfirmoi vetëm atë se policia
është në gjurmë të vrasësit, ose
vrasësve, të Ivo Pukanic.
“Operacioni ishte gjithëpërfs-
hirës dhe i gjerë, kështu që mund
të themi se i kemi hyrë në gjurmë
vrasësit”, deklaroi Karamanko,
duke shtuar se Drejtoria e Policisë
shumë shpejtë do t’ua ofrojë ga-
zetarëve të gjitha informacionet
tjera shtesë.
Index.hr
êI|I!
'*Mkkk£1lh0 ;fh[cj[")'j[jeh(&&.
15
redaktor: Valmir Gërguri
e-mail: valmir.gerguri@gazetaexpress.com
tel: 038 76 76 76 fax: 038 76 76 78
Bota
E premte, 31 tetor 2008
Çekia kundër pranisë ruse
Shefi i diplomacisë çeke, Karel
Schwarzenberg refuzoi propozimin për prani
të përhershme të inspektorëve ushtarakë
rusë në bazën e ardhshme të mburojës anti-
raketore amerikane në Çeki. "Rusia mori
ofertë që të marrë pjesë në tërë sistemin e
mburojës antiraketore, por vetë vendosi që ta
refuzojë atë. Për formën eventuale të pjesë-
marrjes ruse do të negociojmë më tutje, por
edhe për Poloninë, edhe për Çekinë vlen se
është e papranueshme prania e përhershme
ruse në këto baza", tha Schwarzenberg, gjatë
debatit për radarin në parlamentin çek. Para
do kohe, shefi i diplomacisë ruse, Sergej
Lavrov përmendi se Rusisë nuk i mjaftojnë
vetëm inspektime të kohëpaskohshme në
bazën e radarëve në Çeki dhe në bazën e
mburojës raketore amerikane në Poloni.
Në këtë fjalim u përfshinë
histori të amerikanëve të
zakonshëm dhe z. Obama
shpjegoi se si propozonte
t'i ndihmonte ata.
Ai tha se nëse do të zgji-
dhej, do të hapte dyert e
qeverisë dhe do t'u kër-
konte amerikanëve që të
përfshiheshin përsëri në
demokracinë e tyre.
Por rivali i tij, John
McCain kritikoi koston e
lartë të këtij mesazhi elek-
toral dhe faktin se ai kishte
ndërhyrë në transmetimin
e një ndeshjeje të rëndë-
sishme bejsbolli.
Transmetimi i bërë nga
Obama ishte realizuar me
mjaft mjeshtri.
Copëza të jetës ameri-
kane të ndërlidhura me
vetë kandidatin që shpje-
gonte qëndrimin e tij në
mënyrë të relaksuar, por
autoritar dhe në një zyrë
që i përngjante asaj ovale
në Shtëpinë e Bardhë.
Duke shpenzuar
ndoshta më shumë se ka-
tër milionë dollarë, kandi-
dati i financuar më mirë
në histori, në njëfarë më-
nyrë bleu mundësinë për
të hyrë në shtëpitë e mi-
liona amerikanëve.
Transmetimi gjysmë
orësh përfundoi me një pa-
raqitje drejtpërsëdrejti të
Obamës në Floridë, kur ai
u bënte votuesve këtë
thirrje plot pasion.
"Nëse qëndroni me
mua, do të ndryshojmë
botën"!
Kandidati demokrat e
ndoqi këtë me një aktivi-
tet që ishte planifikuar të
koincidonte me lajmet e
mbrëmjes në Floridë.
Për herë të parë ai doli
së bashku me Bill Clinto-
nin. Një turmë e madhe
njerëzish doli për të parë
ish-presidentin teksa vle-
rësonte kandidatin demo-
krat.
"Vendi ynë është i varur
në fije të perit, ky burrë du-
het të bëhet president. Ba-
rack Obama përfaqëson të
ardhmen e Amerikës," tha
Bill Clinton.
BBC
Kandidati për Presidencën
amerikane, Barack Obama
ka transmetuar në një orë
shumë të ndjekur të ditës
një fjalim elektoral, përmes
së cilit u përpoq të tërheqë
zgjedhësit e pavendosur.
KS-ja i bëri thirrje komandan-
tit rebel, Laurent Nkunda, të
siguronte se armëpushimi i
shpallur prej tij do të zbatohej
menjëherë.
Këshilli i Sigurimit u shpreh
i alarmuar lidhur me shkëm-
bimin e zjarrit mes Kongos
dhe Ruandës, pranë kufirit
mes tyre.
Pasi pa që forca më e ma-
dhe paqeruajtëse e OKB-së në
botë nuk mund t'i kontrollonte
rebelët tutsi, Këshilli i Siguri-
mit u kundërpërgjigj.
Qeverive në Kongo dhe
Ruandë iu kërkua që të merr-
nin hapa konkretë për të
shpërndarë tensionet.
Të dyja palët akuzojnë
njëra-tjetrën se po mbështe-
sin rebelë të ndryshëm, nga
fise tutsi apo hutu.
Diplomatët i kanë bërë
thirrje qeverisë së Kongos që
të sigurojë se nuk ka bashkë-
punim mes forcave të saj dhe
rebelëve hutu në Kongon lin-
dore.
Për sa i takon kërkesës së
OKB-së për përforcime me pa-
qeruajtës, diplomatët thonë
se ata do ta shqyrtojnë këtë
me urgjencë. Për momentin,
OKB-ja ka 800 paqeruajtës në
Goma, kryeqendra e provin-
cës që është marrë nga rebe-
lët. OKB-ja ka 17 mijë paqe-
ruajtës në Kongo dhe ka thënë
se do t'i dislokojë një pjesë të
tyre në Goma.
BBC
BASHKE NE
FUSHATE
OBAMA DHE BILL CLINTON
Ndaloni menjëherë luftimet!
Këshilli i Sigurimit i
Kombeve të Bashkuara
ka dënuar luftimet në
Republikën Demokratike
të Kongos dhe ka shpre-
hur shqetësim të madh
lidhur me pasojat
humanitare.
OKB-JA, KONGOS
',Mkkk£1lh0 ;fh[cj[")'j[jeh(&&.
PUBLIKIM I NJOFTIMIT PËR KONTRATË (FURNIZIME)
(Procedura për kuotimin e çmimeve)
Konform nenit 38 të Ligjit Nr. 02/L-99, Ligji për Prokurimin Publik në Kosovë, të shpallur me
Rregulloren Nr.2007/20
Date: 31.10.2008 Nr. i Prokurimit : KEKO-08-538-131
I AUTORITETI KONTRAKTUES
Korporata Energjetike e Kosovës (KEK.
sh.a)
Sheshi “Nëna Tereza” nr.36
10,000 Prishtinë, Kosove
II LËNDA E KONTRATËS
II.1.1 TITULLI I KONTRATËS I DHËNË NGA
AUTORITETI KONTRAKTUES:
Furnizim me transmiterë
II.1.2 LLOJI I KONTRATËS DHE
LOKACIONI I DORËZIMIT:
Furnizime x
KEK.sh.a, Divizioni i Gjenerimit. x
III INFORMACIONET LIGJORE, EKONOMIKE, FINANCIARE DHE TEKNIKE
III.1.1 SIGURIMI I EKZEKUTIMIT: N/A
IV.2 KRITERET E DHËNIES SË
KONTRATËS:
Tenderin e përgjegjshëm, me çmimin më të
ulët,
IV.3 INFORMACIONET ADMINISTRATIVE Ne dosjen e tenderit
IV.3.2 KUSHTET PËR MARRJEN E DOSJES
SË TENDERIT:
Ju mund të merrni dosjen e tenderit, duke
filluar nga ora 9.00 -17.00 (Koha Lokale), çdo
ditë nga data 31 tetor 2008 deri më 07 nëntor
2008.
Kërkesat për dosje të tenderit duhet t’i
dërgohen në e-mail adresën:
hq.procure@kek-energy.com
IV.3.4 AFATI KOHOR PËR PRANIMIN E
TENDERËVE:
Data 10.11.2008, koha 11.00, vendi:Zyra e arkivues,
KEK.sh.a, rr.Nëna Terezë, nr.36, Prishtinë
IV.3.5 TAKIMI PËR HAPJEN E TENDERËVE:
Data 10.11.2008, koha 11.30, vendi KEK.sh.a,
rr.Nëna Terezë, nr.36, Prishtinë, zyrja nr.6
V.1 ANKESAT:
Çdo palë e interesuar mund të parashtrojë
ankesë pranë Organit Shqyrtues të Prokurimit:
Rruga “Fehmi Agani” nr.43 Prishtinë, Kosovë
Në bazë të dispozitave të Pjesës VIII të Ligjit Nr
02/L-99, Ligji për Prokurimin Publik në Kosovë,
të shpallur me Rregulloren nr. 2007/20.
Ju lutemi , versionin e plot te njoftimit për kontratë e gjeni ne : www.ks-gov.net/krpp
REPUBLIKA E KOSOVËS – REPUBLIKA KOSOVO – REPUBLIC OF KOSOVO
AGJENCIA KOSOVARE E PRIVATIZIMIT – KOSOVSKA AGENCIJA ZA PRIVATIZACIJU – PRIVATISATION AGENCY
OF KOSOVO
LANGUAGE ASSISTANT (Albanian)
Pursuant to the Law No. 03/L-067, the Privatization Agency of Kosovo is established as an
independent public body. It is set up as the successor of the Kosovo Trust Agency established by
UNMIK Regulation No. 2002/12 (as amended) on the Establishment of the Kosovo Trust Agency, and
provides that all assets and liabilities of the Kosovo Trust Agency are transferred to the Privatization
Agency of Kosovo.
The Language Assistant provides translation and interpretation for international members of the
Privatisation Agency of Kosovo, and is responsible for ensuring an efficient flow of work in the team.
In addition; the Language Assistant provides administrative support to the Unit when necessary.
The incumbent works under the direct supervision of the Head of Language Unit.
Duties and Responsibilities
Ensuring the efficient flow of work in the translation team x
Maintaining a comprehensive database of information on all translations x
Providing daily interpretation in the meetings between PAK members and x
International members
Providing interpretation for incoming visitors x
Providing simultaneous interpretation at official meetings, conferences and x
negotiations
Translating documents such as Regulations, By-Laws, Statutes, legal documents x
(i.e. defenses before the court), internal memos, different reports, press releases,
newspaper articles, brochures, etc.
Providing general administrative assistance to the team, including non-linguistic x
support; this may include tasks such as filing, taking minutes, providing written
summaries of reports, etc.
The detailed job description and professional requirements can be found at
www.pak-ks.org
Submit a covering letter and CV of maximum 1 to 3 pages in English to:
recruitment@pak-ks.org
The closing date for applications is November 14
th
2008 until 16:00 hrs. Privatisation Agency
of Kosovo is an equal opportunity employer and encourages application from qualified
female candidates.
We thank all candidates for applying, but only short listed candidates will be contacted
REPUBLIKA E KOSOVËS – REPUBLIKA KOSOVO – REPUBLIC OF KOSOVO
AGJENCIA KOSOVARE E PRIVATIZIMIT – KOSOVSKA AGENCIJA ZA PRIVATIZACIJU – PRIVATISATION AGENCY
OF KOSOVO
LANGUAGE ASSISTANT (Serbian)
Pursuant to the Law No. 03/L-067, the Privatization Agency of Kosovo is established as an
independent public body. It is set up as the successor of the Kosovo Trust Agency established by
UNMIK Regulation No. 2002/12 (as amended) on the Establishment of the Kosovo Trust Agency, and
provides that all assets and liabilities of the Kosovo Trust Agency are transferred to the Privatization
Agency of Kosovo.
The Language Assistant provides translation and interpretation for international members of the
Privatisation Agency of Kosovo, and is responsible for ensuring an efficient flow of work in the team.
In addition; the Language Assistant provides administrative support to the Unit when necessary.
The incumbent works under the direct supervision of the Head of Language Unit.
Duties and Responsibilities
Ensuring the efficient flow of work in the translation team x
Maintaining a comprehensive database of information on all translations x
Providing daily interpretation in the meetings between PAK members and x
International members
Providing interpretation for incoming visitors x
Providing simultaneous interpretation at official meetings, conferences and x
negotiations
Translating documents such as Regulations, By-Laws, Statutes, legal documents x
(i.e. defenses before the court), internal memos, different reports, press releases,
newspaper articles, brochures, etc.
Providing general administrative assistance to the team, including non-linguistic x
support; this may include tasks such as filing, taking minutes, providing written
summaries of reports, etc.
The detailed job description and professional requirements can be found at
www.pak-ks.org
Submit a covering letter and CV of maximum 1 to 3 pages in English to:
recruitment@pak-ks.org
The closing date for applications is November 14
th
2008 until 16:00 hrs. Privatisation Agency
of Kosovo is an equal opportunity employer and encourages application from qualified
female candidates.
We thank all candidates for applying, but only short listed candidates will be contacted
OBNAVLJANJE OBAVESTENNJA O UGOVORU (RAD) KUOTIRANJE
Po članu 38 Zakona br. 02/L-99 o javnim nabavkama na Kosovu, objavljen Pravilnikom Br.2007/20
Nr. i Prokurimit : KEKO-08-538-131 Date: 31.10.2008
I UGOVORNI AUTORITET
Energetska Korporacija Kosova dd
Ulica “Majka Tereza” br.36
10,000 Prishtinë, Kosove
II PREDMET UGOVORA
II.1.1 NASLOV UGOVORA KOJI JE
DODELIO UGOVORNI AUTORITET
Transmiteri
II.1.2 VRSTA UGOVORA I LOKACIJA
PREDAVANJA SNABDEVANJA, RADOVA,
USLUGA
- Snabdevanje
- Objekti KEK-a -DGJE
III PRAVNE, EKONOMSKE, FINANSIJSKE I TEHNICKE INFORMACIJE
III.1.1 OSIGURANJE EKZEKUTIRANJA
IV.2 KRITERIJUMI DODELE
UGOVORA
Najniža cena
IV.3 INFORMACIONET ADMINISTRATIVE Na tenderskom dosijeu
IV.3.2 USLOVI ZA UZIMANJE TENDERSKIH
DOSIJEA
Vi mozete da uzimate tenderski dosje, od
09.00-17.00 sati (Lokalna Vreme) datuma
31.10. 2008 do datuma 07.11 2008. 12 sati
Zahtevi za tenderski dosije treba da se posalju
na email adresu
hq.procure@kek-energy.com
IV.3.4 VREMENSKI ROK ZA PRIJEM
TENDERA:
11.00 sati (Lokalna Vreme) datuma 10.11.2008
IV.3.5 OSIGURANJE TENDERA
IV.3.8 SASTANAK ZA OTVARANJE
TENDERA
11.30 sati (Lokalna Vreme) datuma 10.
novembar 2008
V.1 ŽALBE:
Svaka zainteresovana stranka može da preda
žalbu Organu za Razmatranje Nabavki:
Ulica “Fehmi Agani” br.43 Pristinë, Kosovë
Na osnovu dispozicija Dela VIII Zakona br. 02/L-
99 o javnim nabavkama na Kosovu, objavljen
Pravilnikom Br.2007/20
Molimo vas, pronadte punu verziju Obavestenje ugovora na: www.ks-gov.net/krpp
;fh[cj[")'j[jeh(&&. Mkkk£1lh0 '-
Republika e Kosovës
Republika Kosova-Republic of Kosovo
Qeveria - Vlada - Government
MINISTRIA E ARSIMIT E MINISTRASTVO OBRAZOVANJA MINISTRY OF EDUCATION
SHKENCËS DHE E
TEKNOLOGJISË
NAUKE I TEHNOLOGIJE SIENCE & TECHNOLOGY
NJOFTIM PËR DHËNIE TË KONTRATËS
<PUNË>
Konformnenit 39 të Ligjit nr.02/L-99, Ligji për Prokurimin Publik në Kosovë, të shpallur me Rregulloren Nr.2007/20
Nr. i Prokurimit: Ref: INQ/LLM/260908-151
I AUTORITETI KONTRAKTUES: Ministria e Arsimit Shkencës dhe teknologjisë
II: LËNDA E KONTRATËS
II.1.1 Titulli i kontratës i dhënë nga autoriteti kontraktues: < Instalimi i Ngrohjes Qendrore ne shkollën
fillore në Llapqevë-Malishevë>.
III.1 LLOJI I PROCEDURËS
III.2 KRITERET PËR DHËNIEN E KONTRATËS: “Tenderi i përgjegjshëmmë çmimin më të ulët”
IV: DHËNIA E KONTRATËS
IV.4 Emri dhe adresa e operatorit ekonomik të cilit i është dhënë kontrata:
“Art Projekt”- Viti
IV.5 Informacione lidhur me vlerën e kontratës
Vlera e përgjithshme përfundimtare e kontratës; 54,702.10 € (përfshirë TVSH)
V.1 ANKESAT
Çdo palë e interesuar mund të bëjë ankesë pranë Organit Shqyrtues të Prokurimit:
(shëno adresën e plotë): __________________________________________________________________,
Në bazë të dispozitave të Pjesës VIII të Ligjit nr. 02/L-99, Ligji për Prokurimin Publik në Kosovë të shpallur me
rregulloren nr. 2007/20.
Versioni i plotë i Njoftimit për dhënie të kontratës, është në dispozicion në: www.ks-gov.net/krp g ppp
OBAVEŠTENJE O DODELI UGOVORA
<RAD>
Po članu 39 Zakona br. 02/L-99 o javnim nabavkama na Kosovu, objavljen Pravilnikom Br.2007/20
Br.Nabavke: INQ/LLM/260908-151.
I: UGOVORNI AUTORITET: MINISTARSTVO OBRAZOVANJA, NAUKE I TEHNOLOGIJE
II: PREDMET UGOVORA
II.1.1 Naslov ugovora koji je dodelio ugovorni autoritet: Izgradnja osnovne škole u Lapčevo, Mališevo.
III.1 VRSTA PROCEDURE: Otvorena
III.2 KRITERIJUMI ZA DODELU UGOVORA :: najniza cena
DEO IV: DODELA UGOVORA
IV.4 Ime I adrese ekonomskog operatera kojem je dodeljen ugovor: . e ad ese e o o s og ope ate a oje je dode je ugo o :
Ekonomskog Operatera: “Art Projekt”- Viti
IV.5 Informacije o vrednosti ugovora
Ukupna vrednost ugovora 54,702.10 € €
V.1 ŽALBE
Svaka zainteresovana stranka može da preda žalbu Organu za Razmatranje Nabavki:
U. “FEHMI AGANI “ BR. 43 PRIŠTINA
Na osnovu dispozicija Dela VIII Zakona br. 02/L-99 o javnim nabavkama na Kosovu, objavljen Pravilnikom
Br.2007/20
Kompletna verzija Obaveštenja Ugovora je na raspolaganju: www.ks-gov.net/krpp g pp
Republika e Kosovës
Republika Kosova-Republic of Kosovo
Qeveria - Vlada - Government
MINISTRIA E ARSIMIT E MINISTRASTVO OBRAZOVANJA MINISTRY OF EDUCATION
SHKENCËS DHE E
TEKNOLOGJISË
NAUKE I TEHNOLOGIJE SIENCE & TECHNOLOGY
NJOFTIM PËR DHËNIE TË KONTRATËS
<PUNË>
Konformnenit 39 të Ligjit nr.02/L-99, Ligji për Prokurimin Publik në Kosovë, të shpallur me Rregulloren Nr.2007/20
Nr. i Prokurimit: Ref: MASHT/RSS/091008-158
I AUTORITETI KONTRAKTUES: Ministria e Arsimit Shkencës dhe teknologjisë
II: LËNDA E KONTRATËS
II.1.1 Titulli i kontratës i dhënë nga autoriteti kontraktues: < Renovimi i objektit të shkollës fillore “11 Marsi”
në Sopi-Suharekë >.
III.1 LLOJI I PROCEDURËS
III.2 KRITERET PËR DHËNIEN E KONTRATËS: “Tenderi i përgjegjshëmmë çmimin më të ulët”
IV: DHËNIA E KONTRATËS
IV.4 Emri dhe adresa e operatorit ekonomik të cilit i është dhënë kontrata:
“Bajramaj”- Suharekë
IV.5 Informacione lidhur me vlerën e kontratës
Vlera e përgjithshme përfundimtare e kontratës; 126,602.22 € (përfshirë TVSH)
V.1 ANKESAT
Çdo palë e interesuar mund të bëjë ankesë pranë Organit Shqyrtues të Prokurimit:
(shëno adresën e plotë): __________________________________________________________________,
Në bazë të dispozitave të Pjesës VIII të Ligjit nr. 02/L-99, Ligji për Prokurimin Publik në Kosovë të shpallur me
rregulloren nr. 2007/20.
Versioni i plotë i Njoftimit për dhënie të kontratës, është në dispozicion në: www.ks-gov.net/krp g ppp
OBAVEŠTENJE O DODELI UGOVORA
<RAD>
Po članu 39 Zakona br. 02/L-99 o javnim nabavkama na Kosovu, objavljen Pravilnikom Br.2007/20
Br.Nabavke: MASHT/RSS/091008-158.
I: UGOVORNI AUTORITET: MINISTARSTVO OBRAZOVANJA, NAUKE I TEHNOLOGIJE
II: PREDMET UGOVORA
II.1.1 Naslov ugovora koji je dodelio ugovorni autoritet: Renoviranje objekta osnovne skole ”11 Marsi”- u
Sopiji-Suva Reka.
III.1 VRSTA PROCEDURE: Otvorena
III.2 KRITERIJUMI ZA DODELU UGOVORA :: najniza cena
DEO IV: DODELA UGOVORA
IV.4 Ime I adrese ekonomskog operatera kojem je dodeljen ugovor: IV.4 Ime I adrese ekonomskog operatera kojem je dodeljen ugovor:
Ekonomskog Operatera: “Bajramaj”- Suharekë
IV.5 Informacije o vrednosti ugovora
Ukupna vrednost ugovora; 126,602.22 €
V.1 ŽALBE
Svaka zainteresovana stranka može da preda žalbu Organu za Razmatranje Nabavki:
U. “FEHMI AGANI “ BR. 43 PRIŠTINA
Na osnovu dispozicija Dela VIII Zakona br. 02/L-99 o javnim nabavkama na Kosovu, objavljen Pravilnikom
Br.2007/20
Kompletna verzija Obaveštenja Ugovora je na raspolaganju: www.ks-gov.net/krpp g pp
NJOFTIMI PËR KONTRATË
FURNIZIME
Konformnenit 38 të Ligjit Nr. 02/L-99, Ligji për Prokurimin
Publik në Kosovë, të shpallur me Rregulloren Nr.2007/20
Nr. i Prokurimit: RTK.08.607.121
I AUTORITETI KONTRAKTUES: RTK- Radio Televizioni
i Kosoves
II LËNDA E KONTRATËS
II.1.1 Titulli i kontratës i dhënë nga autoriteti
kontraktues: “Furnizimi me material shpenzues për
zyre”
II.1.2 Lloji i kontratës dhe lokacioni i dorëzimit të
furnizimeve : RTK- Radio Televizioni i Kosoves
II.1.3 Informacione të marrëveshjes kornizë:
III INFORMACIONET LIGJORE, EKONOMIKE,
FINANCIARE DHE TEKNIKE
III.1.1[Sigurimi i ekzekutimit: Nuk aplikohet
IV.2 KRITERET E DHËNIES SË KONTRATËS: Çmimi më
i ultë
IV.3 INFORMACIONET ADMINISTRATIVE
IV.3.2 Kushtet për marrjen e dosjes së tenderit /
dokumenteve para-kualifikuese
Afati i fundit për pranimin e kërkesave për dosjen e
tenderit / dokumenteve para-kualifikuese:
data: 21.11.08 koha:17:00 vendi: RTK-Rr.Xhemajl
Prishtina Nr.12; E-mail; prokurimi@rtklive.com
Dokumentet me pagesë: Po Jo X
Nëse po, çmimi: ________________________________
IV.3.3 Afati kohor për pranimin e tenderëve /
kërkesave për pjesëmarrje:
data : 24.11.08 koha: 12:00vendi: RTK-Rr.Xhemajl
Prishtina Nr.12
IV.3.5 Sigurimi i tenderit: Nuk aplikohet
IV.3.8 Takimi për hapjen e tenderëve:
Data: 24.11.08 ; koha: 12:30 vendi: RTK-Rr.Xhemajl
Prishtina Nr.12
NENI V: INFORMACIONET PLOTËSUESE
V.1 ANKESAT
Çdo palë e interesuar mund të parashtrojë ankesë pranë
Organit Shqyrtues të Prokurimit:
(shëno adresën e plotë): __________________________
__________________________________,
Në bazë të dispozitave të Pjesës VIII të Ligjit Nr 02/L-99,
Ligji për Prokurimin Publik në Kosovë, të shpallur me
Rregulloren nr. 2007/20.
Versioni i plotë i Njoftimit për Kontratë është në
dispozicion në: www.ks-gov.net/krpp
OBAVEŠTENJE UGOVORU
SNABDEVANJE
Po clanu Zakona br.02/L-99 o javnim nabavkama na
Kosovu, objavljen Pravilnikom Br.2007/20
Nabavka br. RTK.08.607.121
I: UGOVORNI AUTORITET RTK- Radio Televizija Kosova
II: PREDMET UGOVORA
II.1.1 Naslov ugovora koji je dodelio ugovorni
autoritet: “Snabdevanje sa potrošnim materialom za
kancelarije”
II.1.2.Vrsta ugovora i lokacije predavanje, usluga:
RTK- (Radio Televizija Kosova) Ul. Xhemajl Prishtina;
Br.12 - Pristina
II.1.3 Informacije sporazumu :
III PRAVNE, EKONOMSKE, FINANSIJSKE, I TEHNICKE
INFORMACIJE
III.1.1 (osiguranje tendera) <napisite %> nije
predmet tendera
DEO IV .2 KRITERIJUM DODELE UGOVORA
Najniza cena
IV.3 ADMINISTRATIVNE INFORMACIJE
IV.3.2 Uslovi za uzimznje tenderskih dosijea i
drugih dokumenta
Zadnji rok za prijem zahteva za tenderski dosjea
datum: 21.11.08 vreme: 17:00
U email adresi: prokurimi@rtklive.com
Dokument za placanje : ne.
_____________________________
IV.3.3 Vremenski rok za prijem tendera ili zahteva
za ucesce datum:
24.11.08 ,vreme: 12:00
IV.3.5 Siguranje tendera (<navedite kolicinu>€):
nije predmet tendera
IV.3.8. Sastanak za otvaranje tendera datum:
24.11.08 , vreme:12:30 mesto: RTK.Ul.”Xhemajl
Prishtina”Br.12
VI ŽALBE
Svaka zinteresovana stranka moze da preda Žalbu
Organu za Razmatranje Nabavka Adresa ): UL.
Fehmi Agani 43, 10000 Pristina,
Na osnovu dispozicije Dela VIII Zakona br.02/L-
99 o javnim nabavkama na Kosovu, obavljen
Pravilnikom Br.2007/20
Kompletna verzija ObaveŠtenje Ugovora je na
raspolaganje : www.ks-gov.net/krpp
Republika e Kosovës
Republika Kosova-Republic of Kosovo
Qeveria - Vlada - Government
MINISTRIA E ARSIMIT E MINISTRASTVO OBRAZOVANJA MINISTRY OF EDUCATION
SHKENCËS DHE E
TEKNOLOGJISË
NAUKE I TEHNOLOGIJE SIENCE & TECHNOLOGY
NJOFTIM PËR DHËNIE TË KONTRATËS
<PUNË>
Konformnenit 39 të Ligjit nr.02/L-99, Ligji për Prokurimin Publik në Kosovë, të shpallur me Rregulloren Nr.2007/20
Nr. i Prokurimit: Ref: INQ/NFSH/071008-152
I AUTORITETI KONTRAKTUES: Ministria e Arsimit Shkencës dhe teknologjisë
II: LËNDA E KONTRATËS
II.1.1 Titulli i kontratës i dhënë nga autoriteti kontraktues: < Instalimi i Ngrohjes Qendrore në shkollën
mesme “Naim Frashëri”Shtime>.
III.1 LLOJI I PROCEDURËS
III.2 KRITERET PËR DHËNIEN E KONTRATËS: “Tenderi i përgjegjshëmmë çmimin më të ulët”
IV: DHËNIA E KONTRATËS
IV.4 Emri dhe adresa e operatorit ekonomik të cilit i është dhënë kontrata:
“INXHINJERINGU”- FERIZAJ
IV.5 Informacione lidhur me vlerën e kontratës
Vlera e përgjithshme përfundimtare e kontratës; 44,130.20 € (përfshirë TVSH)
V.1 ANKESAT
Çdo palë e interesuar mund të bëjë ankesë pranë Organit Shqyrtues të Prokurimit:
(shëno adresën e plotë): __________________________________________________________________,
Në bazë të dispozitave të Pjesës VIII të Ligjit nr. 02/L-99, Ligji për Prokurimin Publik në Kosovë të shpallur me
rregulloren nr. 2007/20.
Versioni i plotë i Njoftimit për dhënie të kontratës, është në dispozicion në: www.ks-gov.net/krp g ppp
OBAVEŠTENJE O DODELI UGOVORA
<RAD>
Po članu 39 Zakona br. 02/L-99 o javnim nabavkama na Kosovu, objavljen Pravilnikom Br.2007/20
Br.Nabavke: INQ/NFSH/071008-152..
I: UGOVORNI AUTORITET: MINISTARSTVO OBRAZOVANJA, NAUKE I TEHNOLOGIJE
II: PREDMET UGOVORA
II.1.1 Naslov ugovora koji je dodelio ugovorni autoritet: Izgradnja osnovne škole „Naim Frasheri“-Štimlje.
III.1 VRSTA PROCEDURE: Otvorena
III.2 KRITERIJUMI ZA DODELU UGOVORA :: najniza cena
DEO IV: DODELA UGOVORA
IV.4 Ime I adrese ekonomskog operatera kojem je dodeljen ugovor: . e ad ese e o o s og ope ate a oje je dode je ugo o :
Ekonomskog Operatera “INXHINJERINGU”- FERIZAJ
IV.5 Informacije o vrednosti ugovora
Ukupna vrednost ugovora; 44,130.20 €
V.1 ŽALBE
Svaka zainteresovana stranka može da preda žalbu Organu za Razmatranje Nabavki:
U. “FEHMI AGANI “ BR. 43 PRIŠTINA
Na osnovu dispozicija Dela VIII Zakona br. 02/L-99 o javnim nabavkama na Kosovu, objavljen Pravilnikom
Br.2007/20
Kompletna verzija Obaveštenja Ugovora je na raspolaganju: www.ks-gov.net/krpp g pp
PUBLIC PROCUREMENT REGULATORY COMMISSION
REGULATORNA KOMISIJA JAVNE NABAVKEK
BOTA E premte, 31 tetor 2008
Seri shpërthimesh, vriten 56 njerëz
Policia në Indi tha se nga 11
shpërthime me bomba në shte-
tin verilindor të Assamit janë
vrarë të paktën 56 njerëz dhe
janë plagosur më shumë se 300
të tjerë. Nuk ka marrë askush
përgjegjësinë për shpërthimet,
që dukej të ishin të koordinuara
dhe të cilat goditën disa qytete,
duke përfshirë edhe qytetin
kryesor të Gauhatit. Verilindja e
Indisë, që gjendet mes
Bangladeshit, Butanit, Kinës
dhe Birmanisë, ka qenë në
fokus të kryengritjes separatiste
për dekadat tëra.
"Forcat ruse të tërhiqen nga Moldavia"
Sekretari i përgjithshëm i
NATO-s, Jaap de Hoop Scheffer
i kërkoi Rusisë që të tërheqë
trupat dhe armët nga
Moldavia, ashtu siç edhe ka
premtuar. De Hoop i referohej
një premtimi që Rusia ka bërë
në një samit të OSBE-së në vitin
1999, se do të tërhiqej nga
rajoni separatist i
Transdniesterit në Moldavinë
lindore. Rusia mban rreth 1 500
trupa dhe një sasi të panjohur
të armëve në këtë rajon, me gji-
thë thirrjet e SHBA-së dhe BE-
së që të respektojë zotimin.
18
Forca e shtytjes e Laura Bushit
Gratë, e jo burrat, do ta shpëtojnë
botën.
Zonja e parë, Laura Bush nuk i tha sak-
tësisht këto fjalë, por komentet e saj të
bëra të hënën gjatë një mbledhjeje të
vogël të biografëve, historianëve dhe
gazetarëve, la të kuptohet kjo gjë.
Nëse ka të drejtë, zonja e parë e
Amerikës do ta ketë luajtur një rol të
rëndësishëm në këtë evolucion.
Përfitimet e grave përreth botës, në
vendet si Kabuli dhe Riyadi, po ndo-
dhin në pjesë të madhe për shkak të
manovrimeve të qeta feministe të
Laura Bushit, si gruaja e presidentit të
SHBA-së.
Qëllimi i takimit të së hënës, që
përfshiu drekë dhe një shëtitje nëpër
rezidencën e katit të dytë të udhëhe-
qur nga një kurator, ishte që t'u lejohet
kronikëve potencialë të zonjës së parë
që t'i qasen mendjes dhe planeve të saj
për të ardhmen.
E ulur në Zyrën e Verdhë Ovale, e cila
çon te Ballkoni Truman, znj. Bush tha se
synon të vazhdojë të ndihmojë gratë
dhe fëmijët me anë të nismave të saj
për edukim dhe shëndetësi. Ajo gji-
thashtu shpreson të përfshijë trajnimin
për udhëheqësi të grave si pjesë e
Freedom Institute në Southern
Methodist University, që është plan i
burrit të saj. Të hënën, faqja e parë e
Washington Postit paraqiti një tregim
për gratë e Rwandas, të cilat udhëhe-
qin një vend ku dikur kishin qenë vik-
tima të dhunimit sistematik gjatë gje-
nocidit të vitit 1994. Muajin e kaluar,
parlamenti i Rwandas u bë i pari në
botë me një shumicë femrash (56 për
qind), dhe gratë i mbajnë një të tretën
e pozitave në kabinet, duke përfshirë
shefin e Gjykatës Supreme dhe komisa-
rin e përgjithshëm të policisë.
Brenda gazetës, redaktori i faqes edi-
toriale, Fred Hiatt shkroi për Burmën,
ku znj. Bush ka luajtur një rol udhëhe-
qës në shtytjen e lirimit të udhëheqë-
ses demokratike, Aung San Suu Kyi, e
cila ka kaluar më shumë se 13 vjet në
arrest shtëpiak. Hiatt kritikoi Raportin e
ri të Krizës Ndërkombëtare, e që nxit
kooperimin e Perëndimit me qeverinë
e Birmanisë, e cila shkel të drejtat e nje-
riut. Raporti i ri gjithashtu e denoncon
"diplomacinë megafon" të Laura
Bushit. E, sa për atë megafon, a do të
mund t'ia gjenim zonjës një zma-
dhues?
Si dikush që udhëtoi tetorin e kaluar
me znj. Bush në Lindjen e Mesme për
të përparuar nismën e Departamentit
të Shtetit kundër kancerit të gjirit, kam
qenë e privilegjuar të vrojtoja atë në
aksion, si dhe të çmoj rezultatet e përp-
jekjeve të saj, të cilat po shpëtojnë jetë.
Kryesisht për shkak të saj dhe Susan B.
Comen, që punon për organizatën
Cure dhe bën fushata kundër kancerit,
gratë në atë pjesë të botës, që është
tejet patriarkale, kanë fituar zërin e
tyre. Më me rëndësi, gratë po mbije-
tojnë. Para se znj. Bush të fillonte të
takohej me udhëheqësit në Arabinë
Saudite, Kuwait, Jordani dhe në
Emiratet e Bashkuara Arabe, 80 për
qind e viktimave të kancerit të gjirit në
Lindjen e Mesme humbën jetën.
Tashmë këta numra priten të zbresin,
sepse gratë nuk kanë më turp të kër-
kojnë diagnozë dhe trajtim të hershëm.
Ashtu siç tha znj. Bush, të hënën,
shëndeti është çështje e lirisë. Për të
qenë i lirë, së pari duhesh të jesh gjallë.
E pastaj, duhet të edukohesh.
OKB-ja raporton se 774 milionë nje-
rëz përreth botës nuk dinë shkrim dhe
lexim. Nga këta, dy të tretat janë gra.
Shtatëdhjetë e pesë milionë fëmijë nuk
shkojnë në shkollë.
Zonja e parë e cila është ambasadore
nderi për Dekadën Shkrim dhe Lexim
të OKB-së, foli në fillim të këtij muaji në
OKB, për rëndësinë e mbylljes së zbra-
zëtisë së gjinisë kur është në fjalë
shkrimleximi. "Nëse gratë janë të edu-
kuara, gjithçka përmirësohet për famil-
jet e tyre," tha ajo.
Në fakt, në mesin e grupeve ndër-
kombëtare humanitare gjerësisht dihet
se mënyra më efektive për të zvogëluar
varfërinë dhe sëmundjet, është të edu-
kohen gratë.
Në Afganistan, ku Laura Bush ka
udhëtuar tri herë, janë bërë hapa të
mëdhenj në edukim dhe barazi. Sot,
një e treta e më shumë se 6 milionë
fëmijëve afganë nëpër shkolla, janë
vajza. Shumë lexues mund t'i mësojnë
këto gjëra për herë të parë dhe të pye-
ten pse. Pjesërisht mund të jetë sepse
personaliteti modest i znj. Bush,
mësuese-bibliotekare, e ka minimizuar
joshjen nga mediat.
Në mesin e atyre gjërave të cilat znj.
Bush kishte dashur t'i mësonte më
herët, është se zonja e parë ka fuqi
shtytjeje dhe duhet ta përdorë këtë.
Edhe pse ajo e dha adresimin e parë në
radio, që u dha nga një zonjë e parë, në
vitin 2001, dhe nxiti përkrahje për gratë
afgane, Bush nuk eci me hapa të
mëdhenj gjer në mandatin e dytë të
burrit të saj. Misioni i saj ka qenë gjith-
çka pos modest: që të shpëtojë gra, të
edukojë vajza, t'i japë fund varfërisë, të
zvogëlojë sëmundjet, të zgjerojë
demokracinë dhe të promovojë lirinë.
Gratë ndoshta nuk e shpëtojnë
botën, së paku jo pa ndihmën e bur-
rave të ndritur, por historia do të gjy-
kojë se një Laura Bush e bëri pjesën e
vet.
Bravo.
k
o
l
u
m
n
e
Ken Ballen, Peter Bergen
Foreign Policy
ur një gjykatës federal urdhëroi li-
rimin e 17 të burgosurve të Guanta-
namo Bay, në fillim të këtij muaji,
ishte rasti i parë i vërtetë në histo-
rinë shtatëvjeçare të burgut që
ndonjë prej të burgosurve të mund të trans-
ferohej në SHBA. Duke e marrë këtë ven-
dim, gjykatësi kategorikisht refuzoi dekla-
ratat e administratës së Bushit, se cilido
nga të burgosurit e liruar, të cilët ishin mys-
limanë kinezë, ishin "luftëtarë armiq" apo
shfaqnin rrezik ndaj sigurisë së SHBA-së.
Vendimi ishte i pezulluar përkohësisht nga
gjykata e apeleve, por gjykatësi ishte i ven-
dosur.
Kontroversi rreth politikës së adminis-
tratës së Bushit që të mbajë luftëtarët ar-
miq në Guantanamo, është rritur që nga
hapja e këtij burgu në vitin 2002, i ndezur
kryesisht për shkak të mungesës së mbrojt-
jeve legale që u jepen të burgosurve dhe
thënieve se po keqtrajtoheshin. Shpesh i
shpërfillur, sidoqoftë, është fakti se shu-
mica e këtyre të burgosurve kurrë nuk kanë
shfaqur ndonjë rrezik ndaj Amerikës, për
arsyen e thjeshtë se shumica e tyre kurrë
nuk kanë qenë "luftëtarë armiq" në rend
të parë. Në fakt, të dhëna të reja e thum-
buese të cilat i kemi marrë, tregojnë se,
nëse asgjë tjetër, të 17 kinezët e pafajshëm
janë larg nga të qenit të veçantë.
Para se të arrijmë te statistikat e reja, të
cilat e vërtetojnë këtë fakt, pikë së pari ndih-
mon një rishikim i shpejtë mbi atë se si
shkojnë të burgosurit në Guantanamo.
Duke pasur parasysh mjegullën e propa-
gandës që i rrethon të burgosurit e Guan-
tanamos, të cilët ish-sekretari i Mbrojtjes,
Donald Rumsfeld njëherë i pati përshkruar
si "më të këqijtë e më të këqijve", mund të
befasoheni kur të kuptoni se, sipas vetë
Pentagonit, vetëm 5 për qind e të burgo-
surve në burg ishin kapur nga forcat e
SHBA-së, si fillim. Dhe për vetëm 4 për
qind thuhet se kanë luftuar.
Pse ndodh kjo? Pothuajse të gjithë të bur-
gosurit iu kishin dorëzuar forcave të SHBA-
së nga ana e të huajve, që shumë shpesh
ishte për ndonjë shpërblim me të holla.
Pasi që forcat e SHBA-së okupuan Afga-
nistanin në fund të vitit 2001, ata u dhanë
shpërblime pakistanezëve apo afganëve
prej afro 5,000 dollarë apo më shumë, për
secilin të burgosur që ata e dorëzonin. Për-
kundër praktikave standarde të ligjit, ush-
tria e SHBA-së pranoi deklarata të pavër-
tetuara të atyre që morën shpërblimet, me
shumë pak hulumtim të pavarur.
Tani, nën shumë presion, Pentagoni ka
liruar më shumë se 50 të burgosur gjatë tri
viteve të kaluara, gjersa afro 270 mbeten
ende të burgosur. Bazuar në statistikat rreth
fatit të të burgosurve të tjerë të liruar në
kontekste të tjera, nuk do të ishte befasuese
nëse shumica e këtyre njerëzve kanë vazh-
duar jetët e tyre me krime terroriste dhe
luftime ilegale. Në SHBA më shumë se dy
e treta e të burgosurve burgosen sërish për
krime të reja e serioze të bëra brenda tri vi-
teve, sipas Departamentit të Drejtësisë.
Terroristët janë kriminelë gjithashtu, në
fakt bile të përkushtuar ideologjikisht. Çdo
probabilitet i arsyeshëm do të çonte te për-
fundimi se shkalla e përsëritjes së krimit
për terroristët duhet të jetë e lartë, nëse jo
edhe më e lartë, sesa është për kriminelët
e tjerë. Por qëllojani se çka iu ndodhi më
shumë se 500 të burgosurve terroristë që
SHBA-ja i ka liruar gjatë tri viteve të fun-
ME TE K
ME TE K
Na thanë të shikojmë
përtej abuzimeve, sepse
Guantanamo mbante "më të
këqijtë e më të këqijve." Por
statistikat e reja dëshmojnë
që shumica e të burgosurve
aty kurrë nuk kanë paraqitur
ndonjë rrezik për Amerikën.
By Kathleen Parker
The Washington Post
E premte, 31 tetor 2008
Shpërthim në Ministri
Të paktën pesë per-
sona kanë vdekur dhe
shumë të tjerë janë pla-
gosur nga një atentat
kamikaz që ndodhi në
një sallë të Ministrisë së
Kulturës dhe
Informacionit në Kabul.
Lajmin e konfirmojnë
burime të Ministrisë së
Shëndetësisë.
Shpërthimi ndodhi
gjatë një konference,
ndërkohë që asnjë
grup nuk e ka marrë
përsipër aktin.
Shpërthim pranë një universiteti
19 BOTA
Një sistem diellor,
i njëjtë me tonin
Është bërë një zbulim i mrekullueshëm
i një sistemi diellor, që është shumë i
ngjashëm me sistemin tonë.
Një makinë bombë ka shpër-
thyer në vendparkimin e
Universitetit të Navarës, në
qytetin e Pamplonës.
Burimet zyrtare spanjolle që
njoftojnë për incidentin nuk fla-
sin për viktima.
Sulmi në fjalë vjen pas dy sul-
meve të javës së kaluar, për të
cilat është fajësuar ETA. ETA
është organizatë baske që luf-
ton për shkëputjen e kësaj
popullate nga Spanja dhe
Franca. Nga sulmet e ETA-s në
afro 40 vjet, janë vrarë mbi 800
persona.
Një planet i përngjan shumë To-
kës dhe rrotullohet rreth yllit Ep-
silon Eridani. Ylli është 5 herë më
i ri se Dielli ynë, vetëm 850 milionë
vjeç, me rreth 62 trilionë milje larg,
ai është sistemi më i afërt diellor
që njihet deri më sot.
Epsilon Eridani është një yll
shumë i ngjashëm me diellin, pi-
kërisht se ndodhet në të njëjtën
rrethinë me sistemin tonë. Prej
shumë kohësh ai ka zgjuar fanta-
zinë e shumë personave si krijue-
sit e serialit "Star Trek" apo dhe
shumë të tjerëve.
Tani kurioziteti për atë është rri-
tur falë rezultatit që ka arritur te-
leskopi hapësinor, "Spitzer" i
NASA-s.
Në të kaluarën ishin evidentuar
planetë të mundshëm që vinin
rreth yllit nënë si dhe një orbitë e
jashtme. Por tani, "Spitzer", ka tre-
guar dy zona të brendshme të po-
pulluara nga planetë të vegjël,
"materiale në ndërtim", që mund
të jenë të planetë të mundshëm.
"Ky sistem diellor është shumë
i ngjashëm më sistemin tonë në
epokën kur jeta sapo kishte filluar
të vendoste rrënjë në Tokë," ko-
menton Dana Backman, astro-
nome në California.
Prania e këtyre trupave të ngurtë
apo metalikë, që duken rreth yjeve
të tjerë, tregojnë një shenjë të
mundshme të pranisë së plane-
tëve të tjerë, të ngjashëm me To-
kën.
"Planetët" e sistemit të ri të zbu-
luar nga "Spitzer" rrotullohen në
një distancë tri apo 20 largësi as-
tronome (një largësi është sa dis-
tanca Tokë - Diell).
Një planet tjetër i mundshëm
ishte evidentuar në vitin 1998 dhe
duhet të jetë i pozicionuar në afërsi
të orbitës që është më në brendësi
mes 35 dhe 90 largësi astronomike.
Por zbulimi i një zone të dytë të
asteroideve të brendshme bën që
shkencëtarët të mendojnë për ek-
zistencën e një planeti të tretë.
Nga fantazia në shkencë, rruga
për tek Epsilon Eridani duket gjith-
monë më e shkurtër. Ndoshta ki-
shin të drejtë astronautët në vitin
1960 kur thanë se ylli Epsilon Eri-
dani ishte një nga objektet e pakta
që mund të hetohej për të kërkuar
shenjat e mundshme të një qyte-
tërimi alien?
ZBULOHET
dit? Vetëm një grusht prej tyre i
është kthyer terrorizmit, apo fus-
hëbetejës.
Afro një e katërta e të burgo-
surve të Guantanamos, të cilët
janë liruar, janë kthyer në Ara-
binë Saudite. Duke u përballur
me një kërcënim të konsiderues-
hëm nga terrorizmi në shtetin e
tyre, autoritetet saudite kanë
qenë rigoroze, disa mund të
thonë të vrazhda, në burgosjen
dhe dënimin e cilitdo terrorist,
për të cilin mendohej se paraqet
rrezik. Por nga statistikat e reja,
të cilat na i ka dhenë Ministria e
Brendshme në Riyad, zero nga
121 të burgosur të Guantana-
mos, të cilët u morën nga sau-
ditët, ishin konsideruar si të rre-
zikshëm dhe të papërshtatshëm
për lirim.
Ka edhe më keq. Nga ata të
burgosur, të cilët i kthehen Ara-
bisë Saudite nga Guantanamo,
më shumë se gjysma janë liruar
dhe tani janë të lirë, shumica pasi
që e kanë kaluar një periudhë në
një shtëpi të disenjuar që të pro-
movojë një kthim të lëmueshëm
në shoqëri. Vetëm gjashtë ish-të
burgosur të Guantanamos janë
arrestuar sërish në Arabinë Sau-
dite për çfarëdo arsye, një shkallë
tejet e ulët e përsëritjes së krimit
prej më pak se 9 për qind.
Edhe pse përpjekjet saudite
që t'i riintegrojnë këta të burgo-
sur brenda në shoqëri janë de-
finitivisht për lëvdatë, i vetmi
shpjegim për një shkallë të tillë
të ulët të kthimit në krim, është
se të burgosurit kurrë nuk ishin
fajtorë për akte terroriste, në rend
të parë. Me vite, zyrtarët e Pen-
tagonit kanë thënë se shkalla e
kthimit në krim për të burgosu-
rit e liruar nga Guantanamo
është afro 7 për qind. Informa-
tat e publikuara në muajin maj
nga Departamenti i Mbrojtjes,
edhe më tej përkrahin gjetjet sau-
dite të një shkalle shumë të ulët
të kthimit në krim. Lista e De-
partamentit me emrat e të bur-
gosurve të liruar, të cilët më pas
janë involvuar në aktivitete mi-
litante, apo terroriste, kudo në
botë, tregon se 12 nga ta e kanë
bërë këtë, një shkallë prej vetëm
2 për qind. Në fakt Pentagoni
mund të citojë vetëm gjashtë
raste, kur një i burgosur i liruar
nga Guantanamo, në fakt i mori
armët kundër SHBA-së.
Kur shkalla e kthimit në krim
zakonisht shkon në më shumë
se 60 për qind, dhe kur në Guan-
tanamo ke një shkallë që është
vetëm njëshifrore, nuk ke aq
shumë popullatë kriminele (ose
në këtë rast terroriste) pikë së
pari. Nuk po themi se nuk ka ter-
roristë në Guantanamo. Khalid
Sheikh Mohammes, komandanti
operacional i sulmeve të 11 Shta-
torit dhe tjerët, të cilët janë trans-
feruar aty nga burgjet sekrete të
CIA-s në vitin 2006, definitivisht
janë anëtarë të thelbit të Al-Qae-
das.
Ajo që po themi është se sta-
tistikat e reja nga Ministria e
Brendshme saudite, e lidhur me
vetë gjetjet e Pentagonit, tregojnë
se shumica e individëve të bur-
gosur në Guantanamo, jo vetëm
që nuk ishin terroristë, por ka
gjasa se janë të pafajshëm për
çfarëdo krimi. Duke pasur para-
sysh historinë pikëlluese të bur-
gosjes së njerëzve pa akuza apo
dëshmi, rastet e vërtetuara të izo-
limit të vrazhdë dhe tani dëshmi
këmbëngulëse, të cilat tregojnë
se shumica e të burgosurve ishin
të pafajshëm ndaj çfarëdo akti-
viteti terrorist, duhet të jetë në
mesin e prioriteteve më të larta
të presidentit të ardhshëm të
SHBA-së, që të mbyllë Guanta-
namon menjëherë.
Guantanamo ka qenë një mjet
i fuqishëm për rekrutimin e eks-
tremistëve dhe një njollë në re-
putacionin e SHBA-së. Tani ne
mund të themi, me pak dyshim,
se madje nuk ka shërbyer as për
largimin e terroristëve, apo
kryengritësve nga fushëbeteja.
Ken Ballen është një ish-pro-
kuror federal dhe kryetari i or-
ganizatës jofitimprurëse, E ne-
sërmja pa terror.
Peter Bergen është anëtar i
Fondacionit Amerika e Re dhe
autori i librit Osama bin Ladeni,
të cilin e di Unë (New York: Free
Press, 2006).
KEQIJTE E
KEQIJVE?
;fh[cj[")'j[jeh(&&. (&Mkkk£1lh0
REPUBLIKA E KOSOVËS
REPUBLIKA KOSOVO / REPUBLIC OF KOSOVO
QEVERIA E KOSOVËS / VLADA KOSOVO /GOVERNMENT OF KOSOVO
Kërkesë për Propozime (KPP)
Shërbime këshillimore transaksioni për strukturimin dhe implementimin e
Pjesëmarrjes së sektorit privat në
Rrjetin e shpërndarjes së energjisë së Kosovës dhe furnizimi (“Disco”)
Ministria e Ekonomisë dhe Financave (MEF), e cila vepron në emër të Qeverisë së Republikës
së Kosovës, përmes kësaj i fton të gjithë këshilltarët me përvojë pune apo shoqëritë
këshillimore që ti dorëzojnë propozimet e tyre për qëllim të ofrimit të shërbimeve
këshillimore transaksioni për strukturimin dhe implementimin e pjesëmarrjes së sektorit
privat në Rrjetin e shpërndarjes së energjisë së Kosovës dhe furnizimin (“Disco”).
Rrjeti i shpërndarjes së energjisë së Kosovës dhe furnizimi (“Disco”) është një komponent
thelbësor i infrastrukturës së energjisë së Kosovës që i shërben mbi 350,000 ekonomive
shtëpiake dhe bizneseve. Qeveria kërkon të sigurojë se Disco e plotëson potencialin
e tij ekonomik dhe operacional dhe se i plotëson kërkesat e tregut për energji të cilat
janë në rritje. Si rrjedhim, Qeveria kërkon të inkurajojë këshilltarin për transaksion që të
ndihmojë në projektimin dhe realizimin e një pjesëmarrjeje të sektorit privat e cila rrit
vlerën e parasë.
Palët e interesuara mund ti dorëzojnë propozimet e tyre deri me 10 dhjetor 2008 sipas
kushteve specifike të caktuara në KPP e cila vihet në dispozicion nga Ministria e Ekonomisë
dhe Financave në adresën elektronike të dhënë më poshtë.
z. Osman Vishaj
Menaxher i prokurimit
Ministria e Ekonomisë dhe Financave
Ndërtesa e Qeverisë – Zyra 1201
Prishtina, Kosovë
Tel: + 381–38-200-34-303
Fax: +381-38-213-143
Email: ovishaj@mfe-ks.org
Webpage: www.mfe-ks.org
www.ks-gov.net/krpp/
REPUBLIKA E KOSOVËS
REPUBLIKA KOSOVO / REPUBLIC OF KOSOVO
QEVERIA E KOSOVËS / VLADA KOSOVO /GOVERNMENT OF KOSOVO
Zahtev za Predloge(ZZP)
Savetodavne usluge transakcija o strukturisanju i
implementiranju
Učestvovanja privatnog sektora u
Mreži distribucije enerije na Kosovu i nabavka (“Disco”)
Ministarstvo privrede i finansij (MPF), koja deluje u ime Vlade Republike Kosova, sa
ovim poziva sve savetnike sa radnim iskustvom ili savetodavna udruženja da dostave
svoje predloge u cilju pružanja savetodavnih usluga transakcije o strukturiranju i
implementiranju učestvovanja privatnog sektora u Mreži distribucije energije Kosova
i nabavke (“Disco”).
Mreža distribucije energije Kosova i nabavke( “Disco”) je osnovna komponenta
infrastrukture energije Kosova koja služi više od 350,000 kućnim ekonomijama i
biznisima. Vlada zahteva da se osigura da će Disco ispuniti svoj ekonomski i operativni
potencijal i da ispunjava zahteve tržišta za energiju koji su u rastu.Kao proizlaženje, Vlada
zahteva da podstiče savetnika za transakciju da pomogne u projektiranju i realizaciji
učestvovanja privatnog sektora koji povećava vrednost novca.
Zainteresovane stranke mogu dostaviti svoje predloge do 10 decembra 2008 prema
specifičnim uslovima određenih u ZZP koji se stavlja na raspolaganju od Ministarstva
privrede i finansija u dole navedenoj elektronskoj adresi.
g. Osman Vishaj
Menadžer nabavke
Ministarstvo privrede i finansija
Zgrada Vlade –Kancelarija 1201
Prishtina, Kosovo
Tel: + 381–38-200-34-303
Fax: +381-38-213-143
Email: ovishaj@mfe-ks.org
Webpage: www.mfe-ks.org
www.ks-gov.net/krpp/
REPUBLIKA E KOSOVËS
REPUBLIKA KOSOVO / REPUBLIC OF KOSOVO
QEVERIA E KOSOVËS / VLADA KOSOVO /GOVERNMENT OF KOSOVO
Request for Proposals (“RfP”)
Transaction Advisory Services for the Structuring and Implementation of
Private Sector Participation in
Kosovo Electricity Distribution Network and Supply (“Disco”)
The Ministry of Economy and Finance (“MEF”), acting on behalf of the Government of
the Republic of Kosovo, hereby invites experienced advisors or consortia of advisors
to submit proposals for the purpose of providing transaction advisory services for the
structuring and implementation of Private Sector Participation in Kosovo Electricity
Distribution Network and Supply (“Disco”).
Kosovo Electricity Distribution Network and Supply (“Disco”) is a vital component of
Kosovo’s energy infrastructure, serving over 350,000 households and businesses. The
Government seeks to ensure that Disco meets its full economic and operational potential
and serves the growing market demand for electricity, and therefore seeks to engage a
transaction advisor to assist in designing and executing a Private Sector Participation
that maximizes value-for-money.
Interested parties must submit their proposals by December 10, 2008 in accordance
with the specifications set forth in the RFP, which is available from the MEF at the email
address specified below.
Mr. Osman Vishaj
Procurement Manager
Ministry of Finance and Economy
Government Building – Office 1201
Pristina, Kosovo
Tel: + 381–38-200-34-303
Fax: +381-38-213-143
Email: ovishaj@mfe-ks.org
Webpage: www.mfe-ks.org
www.ks-gov.net/krpp/
Republika e Kosovës
Republika Kosova-Republic of Kosovo
Qeveria - Vlada - Government
Ministria e Transportit dhe Postë-Telekomunikacionit
Ministrastvo za Saobraćaj, Poštu i Telekomunikacije
Ministy of Transport and Communications
NJOFTIM PËR DHËNIE TË KONTRATËS
<PUNË >
Konform nenit 39 të Ligjit nr.02/L-99, Ligji për Prokurimin Publik në Kosovë, të shpallur me
Rregulloren Nr.2007/20
Nr. i Prokurimit: MTPT 08/183/511
I AUTORITETI KONTRAKTUES Ministria e Transportit dhe Postë –
telekomunikacionit
II: LËNDA E KONTRATËS
II.1.1 Titulli i kontratës i dhënë nga autoriteti kontraktues:
“NDËRTIMI I RRUGËS NË FSHATIN KISHNAREKË”
.III.1 LLOJI I PROCEDURËS
x E hapur E kufizuar E negociuar Kuotim i çmimeve
III. 2 KRITERET PËR DHËNIEN E KONTRATËS: “Ekonomikisht ma të favorshëm”
IV:
DHËNIA E KONTRATËS “NDËRTIMI I RRUGËS NË FSHATIN KISHNAREKË”
(Në rast të disa pjesëve të dhëna disa operatorëve ekonomik të suksesshëm, përsërit § IV.4
dhe IV. 5 për secilën pjesë)
IV. 4 Emri dhe adresa e operatorit ekonomik të cilit i është dhënë kontrata:
“ESKAVATORI & STANDARD PLUS”– FERIZAJ / MALISHEVË”
IV.5
Informacione lidhur me vlerën e kontratës për: 529,746.85 EURO (me TVSH)
V.1 ANKESAT
Çdo palë e interesuar mund të bëjë ankesë pranë Organit Shqyrtues të Prokurimit:
Rr. “Fehmi Agani” nr.34 – Prishtinë :
Në bazë të dispozitave të Pjesës VIII të Ligjit nr. 02/L-99, Ligji për Prokurimin Publik në
Kosovë të shpallur me rregulloren nr. 2007/20.
Versioni i plotë i Njoftimit për dhënie të kontratës, është në dispozicion në: www.ks-gov.
net/krpp
;fh[cj[")'j[jeh(&&. Mkkk£1lh0('
Republika e Kosovës
Republika Kosova-Republic of Kosovo
Qeveria - Vlada - Government
MINISTRIA E TRANSPORTIT DHE POSTËTELEKOMUNIKACIONIT
MINISTARSTVO ZA SAOBRAČAJ, POŠTU I TELEKOMUNIKACIJE
MINISTY OF TRANSPORT AND COMMUNICATIONS
CONTRACT AWARD NOTICE
Works
According to Section 40 of Law No. 02/L-99, Law on Public Procurement in Kosovo,
promulgated with
Regulation No.2007/20
Procurement No:MTC/08/183/511
I: CONTRACTING AUTHORITY; MTC
II: OBJECT OF THE CONTRACT : Works
II.1.1 Contract title attributed by the contracting authority: “ASPHALTING OF THE
ROAD IN KISHNAREKË”
III.1 TYPE OF PROCEDURE
x Open Restricted Negotiated Price Quotation
III.2: CONTRACT AWARD CRITERIAS :“ most economically advantageous tender.
IV: CONTRACT AWARD
IV.4 Name and addresses of economic operator to whom the contract has
awarded:
”ESKAVATORI & STANDARD PLUS”– FERIZAJ/ MALISHEVË
Total final value of contract: 529,746.85 EURO (including VAT)
V.1: COMPLAINTS
Any interested party may file a complaint with the Procurement Review Body,
(address): Fehmi Agani street Nr.43. 10000 Prishtina .
According to the provisions of Title VIII of Law No 02/L -99, Law on Public Procurement in
Kosovo, promulgated with Regulation 2007/20.
Full version of the contract award notice is available in: www.ks-gov.net/krpp
MINISTRIA E KULTURËS, RINISË DHE SPORTIT
MINISTARSTVO KULTURE, OMLADINE I SPORTA
MINISTRY OF CULTURE, YOUTH ANS SPORTS
REPUBLIKA E KOSOVËS KOMISIONI RREGULLATIV I PROKURIMIT PUBLIK
REPUBLIKA KOSOVA-REPUBLIC OF KOSOVE PUBLIC PROCUREMENT REGULATORY COMMISSION
QEVERIA-VLADA-GOVERNMENT REGULATORNA KOMISIJA JAVNE NABAVKE
NJOFTIM PËR DHËNIE TË KONTRATËS
<PUNË>
Konform nenit 40.3 të Ligjit nr.02/L-99, Ligji për Prokurimin Publik në Kosovë, të shpallur me
Rregulloren Nr.2007/20
Nr. i Prokurimit: 804-08-077-5-2-1
I AUTORITETI KONTRAKTUES
MINISTRIA E KULTURËS, RINISË DHE SPORTIT
II: LËNDA E KONTRATËS
II.1.1 Titulli i kontratës i dhënë nga autoriteti kontraktues:
RESTAURIMI I KALASË SË POGRAGJËS - GJILAN
III.1 LLOJI I PROCEDURËS
X E hapur E kufizuar E negociuar
III.2 KRITERET PËR DHËNIEN E KONTRATËS:
“çmimi më i ulët”
IV: DHËNIA E KONTRATËS
(Në rast të disa pjesëve të dhëna disa operatorëve ekonomik të suksesshëm, përsërit § IV.4 dhe
IV.5 për secilën pjesë)
IV.4 Emri dhe adresa e operatorit ekonomik të cilit i është dhënë kontrata:
“ARC-PROJECT, GJAKOVË
IV.5 Informacione lidhur me vlerën e kontratës
Vlera e përgjithshme përfundimtare e kontratës 42.499.49 € (përfshirë TVSH)
V.1 ANKESAT
Çdo palë e interesuar mund të bëjë ankesë pranë Organit Shqyrtues të Prokurimit:
“Fehmi Agani” 43
Prishtinë_______________________________________________________,
Në bazë të dispozitave të Pjesës VIII të Ligjit nr. 02/L-99, Ligji për Prokurimin Publik në
Kosovë të shpallur me rregulloren nr. 2007/20.
Versioni i plotë i Njoftimit për dhënie të kontratës, është në dispozicion në: www.ks-gov.
net/krpp
MINISTRIA E KULTURËS, RINISË DHE SPORTIT
MINISTARSTVO KULTURE, OMLADINE I SPORTA
MINISTRY OF CULTURE, YOUTH ANS SPORTS
REPUBLIKA E KOSOVËS KOMISIONI RREGULLATIV I PROKURIMIT PUBLIK
REPUBLIKA KOSOVA-REPUBLIC OF KOSOVE PUBLIC PROCUREMENT REGULATORY COMMISSION
QEVERIA-VLADA-GOVERNMENT REGULATORNA KOMISIJA JAVNE NABAVKE
OBAVEŠTENJE O DODELI UGOVORA
RAD
Po članu 40.3 Zakona br. 02/L-99 o javnim nabavkama na Kosovu, objavljen Pravilnikom
Br.2007/20
Br.Nabavke: 804-08-077-5-2-1
I: UGOVORNI AUTORITET
MINISTARSTVO KULTURE, OMLADINE I SPORTA
II: PREDMET UGOVORA
II.1.1 Naslov ugovora koji je dodelio ugovorni autoritet:
RESTAURISANJE TVRDJAVE U POGRADJU OPŠTINA GNJILANE
III.1 VRSTA PROCEDURE
X Otvorena Ograničena Pregovaranja
III.2 KRITERIJUMI ZA DODELU UGOVORA : najniza cena
DEO IV: DODELA UGOVORA
(U slučaju nekoliko datih delova uspešnih ekonomskih operatera,ponovi § IV.4 dhe IV.5 za
svaki deo)
IV.4 Ime I adrese ekonomskog operatera kojem je dodeljen ugovor:
“ARC PROJECT” Djakovica
IV.5 Informacije o vrednosti ugovora
Ukupna vrednost ugovora 42,499.49 € (sa PDV-om)
V.1 ŽALBE
Svaka zainteresovana stranka može da preda žalbu Organu za Razmatranje Nabavki:
“Fehmi Agani” 43 Pristina _______________________________________________,
Na osnovu dispozicija Dela VIII Zakona br. 02/L-99 o javnim nabavkama na Kosovu,
objavljen Pravilnikom Br.2007/20
Kompletna verzija Obaveštenja Ugovora je na raspolaganju: www.ks-gov.net/krpp
Republika e Kosovës
Republika Kosova-Republic of Kosovo
Qeveria - Vlada - Government
Ministria e Transportit dhe Postë-Telekomunikacionit
Ministrastvo za Saobraćaj, Poštu i Telekomunikacije
Ministy of Transport and Communications
OBAVEŠTENJE O DODELI UGOVORA
RAD
Po članu 39 Zakona br. 02/L-99 o javnim nabavkama na Kosovu, objavljen Pravilnikom
Br.2007/20
Br.Nabavke: MTPT 08/183/511
I: UGOVORNI AUTORITET Ministarstvo za Saobraqaj Postu I Telekomunikacije
II: PREDMET UGOVORA
II.1.1 Naslov ugovora koji je dodelio ugovorni autoritet:
“ASFALTIRANJE PUTA U SELO KISHNAREKË”
x Otvorena Ograničena Pregovaranja Kvotiranje cena
III.2 KRITERIJUMI ZA DODELU UGOVORA : ekonomski najpovoljniji tender
DEO IV:
DODELA UGOVORA“ASFALTIRANJE PUTA U SELO KISHNAREKË”
(U slučaju nekoliko datih delova uspešnih ekonomskih operatera,ponovi § IV.4 dhe IV.5 za
svaki deo)
IV.4 Ime I adrese ekonomskog operatera kojem je dodeljen ugovor:
”ESKAVATORI & STANDARD PLUS”– FERIZAJ/ MALISHEVË
IV.5
Informacije o vrednosti ugovora : 529,746.85 (sa PDV-om)
V.1 ŽALBE
Svaka zainteresovana stranka može da preda žalbu Organu za Razmatranje Nabavki:
Ul “ Fehmi Agani “ br 34 Prishtinë ,
Na osnovu dispozicija Dela VIII Zakona br. 02/L-99 o javnim nabavkama na Kosovu,
objavljen Pravilnikom Br.2007/20Kompletna verzija Obaveštenja Ugovora je na
raspolaganju: www.ks-gov.net/krpp
22 E premte, 31 tetor 2008
Romani i fundit i shkrim-
tarit Fatos Kongoli “Jetë
në kuti shkrepësesh“ ka
pak ditë që ka dalë nga
procesi i botimit në
gjuhën frënge me titull
“La vie dans une boîte
d'allumettes”.
Sërish nën logon e
Botimeve Rivages, shtëpi
me të cilën Kongoli prej
më shumë se 7 vjet ka
ruajtur një bashkëpunim
shumë të mirë. Aty janë
botuar pothuajse të
gjitha romanet e tij që
nga “I humburi“, „Kufoma“,
„Dragoi i fildishtë“, “Ëndrra
e Damokleut“„“Lëkura e
qenit“, të gjitha përkthime
të Edmond Tupes.
“Jetë në kuti shkrepësesh“
është rrëfim për jetën e
një njeriu të cilin Kongoli,
ashtu si dhe në romanet e
tjerë e mban mes dy
botëve: të kaluarës
përndjekëse dhe të
sotmes që funksionon në
bazë të rregullave të reja,
po që prapë mbetet
kaotike dhe e korruptuar.
“Jeta" e Kongolit në frëngjishte
Arté
Redaktor: Shkelzen Maliqi
e-mail: shkelzen.maliqi@gazetaexpress.com
tel: 038 76 76 76 fax: 038 76 76 78
Alfred Beka
alfred.beka@gazetaexpress.com
Prishtinë, 30 tetor —
Para pak javësh, John Updike nuk
arriti ta fitojë çmimin Nobel për
letërsi, megjithëse ishte i nomin-
uar dhe ishte një prej pretenden-
tëve kryesor për këtë çmim. Por,
zhgënjimi nuk i ka zgjatur shumë,
pasi që, ndryshe prej Akademisë
Suedeze, dikush tjetër është
kujdesur ta vlerësojë atë. Juria e
manifestimit kulturoro-letrar
Takimet Poetike Ndërkombëtare
“Kepi i Shpresës së Mirë –
Fahredin Gunga”, që po mbahet
në Mitrovicë, ia ndau çmimin e
këtij manifestimi poetit amerikan
John Updike.
Murat Bejta, kryetar i jurisë për
përzgjedhjen e laureatit të këtij
manifestimi, duke lexuar
arsyetimin për vendimin që ka
marrë juria, tha se John Updike, i
lindur në vitin 1932 në
Shillington të Pensilvanisë në
SHBA, ka diplomuar në
Universitetin e Harvard-it në vitin
1954 dhe është njëri ndër shkrim-
tarët më të shquar amerikanë
dhe shumë i njohur në qarqet
botërore.
“Updike njihet si poet, romancier,
novelist, eseist etj. Është mjeshtër
i mrekullueshëm i rrëfimit, nov-
elës e romanit ku gërshetohen
mitologjia dhe antikiteti, bota
moderne dhe aventurat e
ndryshme”, theksoi Bejta. Ndër
veprat më të mira të këtij autori,
ai përmendi “Shtyllat telegrafike”,
“Katër faqet e një ndodhie”,
“Festa e azilit”, “Zemra e lepurit”,
“Ese mbi artin amerikan”, etj.
Ndonëse për shkak të moshës së
shtyrë, Updike nuk ka arriti të
marrë pjesë në këtë manifestim,
përmes një letre ai ka falënderuar
organizatorët dhe popullin
shqiptar në përgjithësi për këtë
çmim.
Në letrën e tij, që u lexua në man-
ifestim, Updike shpreh besimin
se ai së bashku me dy laureatët e
mëparshëm të këtij manifestimi,
Jevrem Brkoviç e Ismail Kadare,
do të jenë nismëtarët e një var-
gani fituesish që kremtojnë
vendin e Republikës së Kosovës
në botën e shkrimit ndërkombë-
tar.
“Ndjej keqardhje të thellë që nuk
kam mundësi të jem i pranishëm
në Mitrovicë për të pranuar
shpërblimin në manifestimin tuaj
ndërkombëtar të poezisë. Është
domethënëse të kem çmimin
prej shtetit më të ri në botë, nga
një shtet ekzistencën e të cilit vet
vendi im ishte një nga të parët që
John Updike
fiton “Gungën”
Shkrimtari i njohur amerikan, John Updike, i cili që disa vite ka
qenë i nominuar për çmimin Nobel për letërsi, ka fituar çmimin
letrar “Fahredin Gunga” që ndahet në Mitrovicë.
Milena Selimi
Edhe pse e ka çuar në pesë num-
rin e shfaqjeve si regjisore, ajo,
Ema Andrea, nuk bën bujë me
vëniet skenike. Vetëm pak ditë
përpara realizimit të konceptit
të teatrit Brehtian, shprehet e
saktë se “Opera për tre groshë”
mund të quhet një Breht i vër-
tetë, shyqyr Zotit që nuk është
kafshata e madhe e tij. Them se
është një klik shumë i mirë i ni-
velit ku unë dua të çoj veten si
regjisore”. Në kuadër të Tetorit
Gjerman, dramaturgu Bertolt
Breht, duket se vazhdon të tun-
dojë idetë dhe vizionet e teatrit,
aq më shumë kur flitet për këtë
të fundit, si një laborator që du-
het zhvilluar. Andrea, mendon se
në këtë shfaqje të re do të prekë
dhe do të konfirmojë të njohura
dhe të panjohura, por Brehti
vazhdon ti tregojë udhë dhe
shtigje, edhe pse kanë kaluar vite
dhe janë ndryshuar struktura
konceptuale skenike. “Mënyra
sesi e sheh teatrin më ka vërte-
tuar dhe më ka konfirmuar atë
që teatri është komunikim,
shumë i rëndësishëm midis ske-
nës dhe spektatorit, është ura li-
dhëse”- shprehet Ema për revis-
tën “Kult”.
Çfarë të ka mësuar teatri i Breh-
tit?
Ema Andrea: Për mënyrën sesi
e sheh teatrin më ka vërtetuar
dhe më ka konfirmuar atë që tea-
tri është komunikim, shumë e
rëndësishme midis skenës dhe
spektatorit, është ura lidhëse. Atë
që teatri duhet të jetë argëtues
dhe instruktiv, ma konfirmon këtë
me mënyrën sesi e shkruan ve-
prën tij, por kur e sheh nga afër
akoma më shumë, shumë trag-
jik në temat që trajton, edhe pse
mund të jetë forma e shprehjes
sarkastike, ironike, edhe komike
ndonjëherë. Duke qenë se ai e
sheh teatrin dhe rëndësinë e ma-
dhe të teatrit midis aktorit, që
është edhe një qenie sociale, por
luan në skenë për spektatorin që
duhet të kuptojë, të reflektojë,
por edhe të relaksohet, teori që
vazhdojnë edhe sot. Sepse këto
dy gjëra duhet të jenë të lidhura,
si skena me aktorët dhe auditori
të kenë lidhje. Të mbesë diçka,
mund të jetë argëtim, të kuptuar,
shplodhje. Këtë konfirmim së-
rish ma jep Brechti, tashmë një
konfirmim artistik, që kjo urë li-
dhëse është e arritshme. Teatri
është komunikim me një vlerë
artistike, apo një ideje, përballë
disa njerëzve që ofrohen për ta
ditur.
Eksperimentimi me aktorin sa
dhe në ç’mënyrë do të jetë në këtë
shfaqje?
Ema Andrea: Nuk është çështje
eksperimentale, teatri është la-
borator dhe po përsërite vetve-
ten, qoftë aktori, regjisori, qoftë
vetë teatri nuk është më i tillë.
Teknologjia ecën, njeriu rritet dhe
teatri zhvillohet dhe, nëse nuk
bën laborator nuk rishikon çdo
gjë, nuk e rishikon një tekst në
një formë tjetër, atëherë je pas.
Në këtë kuptim unë e shoh labo-
rator teatrin, sepse nuk mund të
jetë ndryshe, sepse ai është i
ndryshëm çdo natë dhe ajo që
aktori ekziston vokalisht në skenë
vetëm me tekst dhe zë për mua
nuk mund të jetë teatër, pasi unë
e shoh aktorin në të gjithë qenien
e vet psiko-fizike, me të gjitha
mjetet e mundshme shprehëse
psiko-fizike dhe teatri është me
të gjitha mjetet e mundshme tek-
niko-natyraliste stilistike-ideore,
që duhet të shkojë tek spektatori.
Të gjesh mjete shprehëse të
ndryshme që ti ofrohesh spekta-
torit. Kërkoj të shkoj ndryshe, jo
vetëm profesionalisht me armë
dhe forma të ndryshme shpreh-
jeje, por edhe me personazhe që
shihen në këndvështrime të
ndryshme, jo me maninë që të
jetë ndryshe, por që të jetë më
afër meje dhe që të mundem të
kem unë mundësinë ta çoj sa më
pranë tek spektatori. Në këtë
thjeshtësi ecën teatri.
Aktore dhe regjisore, kush fi-
ton më shumë tek ty?
Ema Andrea: Nuk di të të them,
nuk jam xheloze që aktorët po gë-
zojnë. Të jem regjisore ka ardhur
në mënyrë shumë organike për
mua, e shijoj shumë, më pëlqen
që nuk shoh shëmbëlltyrën time
tek aktorët, por shoh diçka që mua
nuk më kishte shkuar në mendje,
por e vërtetë është se zhvillohem
më shumë kur jam regjisore, në
lëvizjen e mendimit, kam të bëjë
me më shumë njerëz dhe me më
shumë ide.
Ka një shans që do të doje ta
prekje si regjisore?
Ema Andrea: “Nuk i kam dhënë
një sfidë vetes si regjisore. Për mo-
mentin kam akoma sfida si ak-
tore. Ndoshta do të më pëlqente
teatri provokativ, që unë e kam
prekur pak me shfaqjen “Me sy-
rin e një klouni”. Më duhet kohë
të punoj ende me veten”.
Daljet publike të ekranit..duket
se janë argëtuese për ty?
Ema Andrea: Televizioni më ar-
gëton, sepse nuk e kam unë pro-
blemin e të pranuarit, që ndodh
në fazën e parë të karrierës. Shpre-
soj të bëj mirë kur dal në ekran,
për atë që them, por nuk vuaj nga
asnjë dëlir, apo mendjemadhësi,
kam pranuar veten dhe jam ak-
tive, jam pozitive”.
Pas regjisë së Brehtit, ku men-
don se do të qetësohesh?
Ema Andrea: Nuk e dua qetë-
sinë, por kam një projekt të rën-
dësishëm, një performancë poe-
tike të poetes amerikane, Silvia
Platt, një shkrimtare që lëvizur
mendimin amerikan, ka sjellë
formë të re të shkruari, është një
nga krenaritë femërore ameri-
kane. Po punoj për një perfor-
mancë poetike bashkë me boti-
min e librit. Mendoj se është një
ofertë shpirtërore, intelektuale
poetike, që i bëhet publikut në të
njëjtën kohë”.
Breht është dramaturgu krye-
sor gjerman i shek XX. Pasioni i
tij për teatrin u influencua nga
ekspresionizmi, por shpejt ade-
roi në skemat marksiste dhe zhvil-
loi ‘teatrin epik’, sipas të cilit spek-
tatori ftohej të mbante një qën-
drim kritik për të reflektuar mbi
atë çka shihte në skenë. Këngët,
elementët e parodisë dhe një ske-
nografi e mirë studiuar, në kon-
ceptin brehtian duhet të krijojnë
një efekt kritik, një distancë re-
flektimi. Spektatori duhej të më-
sonte diçka. Teatri i tij ofronte një
larueshmëri historish dhe fatesh
njerëzore, ose rimarrje të dra-
mave historike, që mundnin të
kënaqnin spektatorin falë mo-
dernitetit dhe vënies skenike. Për
idetë e tij marksiste, në vitin 1933
emigroi në Amerikë, duke udhë-
tuar nga Danimarka dhe Moska.
Në kthimin e tij në Gjermani, më
1949, themeloi në Berlinin Lin-
dor teatrin e tij “Berliner Ensem-
ble”, ku kërkoi të realizonte idetë
e tij, duke e bërë këtë kompani
teatrore nga më të afirmuarat.
Edhe pse i pushtuar nga idetë
marksiste, ai shpesh ishte në kon-
tradiktë me autoritetet e Gjerma-
nisë Lindore. Vdiq në Berlin, në
vitin 1956.
(Intervista botohet me disa
shkurtime të vogla)
EMA ANDREA
TE PROVOKOSH ME BREHT
Opera për tre grosh vë në diskutim konceptet borg-
jeze, jo vetëm si përmbajtje, por edhe për mënyrën
sesi i përfaqëson. Është një specie referendumi mbi atë që
spektatori kërkon që teatri ti tregojë për jetën.”
Bertolt Brecht

ARTÉ E premte, 31 tetor 2008
23
"MAMMA MIA!" FILMI MË
FITIMPRURËS NË BRITANI TË MADHE
Filmi mjuzikël "Mamma Mia!",
është bërë filmi më i madh bri-
tanik i të gjitha kohërave, pasi
që ka grumbulluar 67 milionë
funte (84.22 milionë euro) në
'U.K. box Office'.
Adaptimi filmik, ku luajnë yjet
Meryl Streep dhe Pierce
Brosnan, dalëngadalë është
duke thyer edhe rekordin e
kompanisë filmike “Universal
Pictures”dhe pritet të bëhet
projekti më fitimprurës i kësaj
kompanie në të gjitha kohërat.
“Kjo është e shkëlqyeshme.
Kualiteti i filmbërjes, skenari dhe
aktorët, e kanë shndërruar këtë
film në një fenomen global”, ka
thënë presidentit i “Universal
Pictures”, David Kosse.
3000 bileta vjetore
për studentët
Drejtori i Përgjithshëm i Teatrit Kombëtarë të Kosovës,
Arian Krasniqi dhe rektori i Universitetit të Prishtinës,
Enver Hasani kanë nënshkruar një momerandum të
bashkëpunimit ku rektorati do të paguajë rreth 3000
bileta vjetore për Teatrin Kombëtar me vlerë një euro.
Ardian Jasiqi
ardian.jasiqi@gazetaexpress.com
Prishtinë, 30 tetor —
Teatri Kombëtar i Kosovës
(TKK) ka shitur rreth 3000
bileta vjetore, bileta këto që i
ka blerë Rektorati i
Universitetit të Prishtinës.
Sipas nënshkruesve të këtij
momerandumi, kjo do të rritë
më shumë shikueshmërinë në
teatër, e cila deri me tani ka
qenë simbolike.
“Ne kemi provuar që në një
mënyrë modeste të ndihmo-
jmë kështu teatrin që në të të
rikthehet shikuesi”, ka thënë
pas nënshkrimit të mar-
rëveshjes rektori i Universitetit
të Prishtinës, Enver Hasani.
Në pikën e parë të këtij
momerandumi shkruhet se
UP do të parapaguajë 3000
bileta për vitin 2009, të cilat
kanë një çmim special prej një
euro. Sipas rektoratit, këto
bileta do të shfrytëzohen në
mënyrë të organizuar nga stu-
dentët dhe stafi akademik i
UP-gjatë gjithë vitit 2009.
“Ky memorandum më shumë
shkruhet për ta kthyer audi-
torin standard apo tradicional
në teatër”, ka thënë Hasani.
Kurse drejtori i përgjithshëm i
Teatrit Kombëtar të Kosovës,
Arian Krasniqi, ka thënë se
historikisht publiku i teatrit
është përbërë prej studentëve.
“Andaj obligim i yni është që
të bëjmë shfaqje sa më kuali-
tative në të ardhmen”, ka
thënë ai.
Në momerandum parashiko-
het po ashtu që UP t’i lejoj
TKK-së stenda të ndryshme
për shitjen e biletave në
Qendrën universitare. Po
ashtu UP ka lejuar që nëpër
qendër të paraqitet edhe
materiale të ndryshme të
shtypura.
Nga ana tjetër, TKK ka bërë
publik edhe repertorin e saj
për muajin nëntor. Kështu nga
ky program, përveç reprizave
të ndryshme, veçohen repriza
e shfaqjes se baletit
“Bukuroshja e fjetur”, e kore-
ografes dhe regjisores bullgare
Silvia Tomova, ligjërata e dra-
maturges se njohur botërore
Sharon Pollock, e cila do mbaj
një ligjëratë mbi “dramën e re
kanadeze”. Një pjesë e reper-
torit në Teatrin Kombëtar do
të përbehet edhe prej shfaq-
jeve që do jepen gjatë festivalit
ndërkombëtarë “Skena UP”.
Kurse fundi i muajit është rez-
ervuar për regjisorin Bekim
Lumi, tash këshilltar i
Ministrit të Kulturës, nën
regjinë e të cilit është punuar
shfaqja “Çifti Martin”, me
autor Eugene Ionesco.
e njohën dhe ndihmuan në
formimin dhe mbrojtjen e tij”,
thuhej ndër të tjera në letrën e
laureatit amerikan.
Me rastin e fillimit të këtij mani-
festimi, i cili do të zgjasë edhe të
premten, pjesëmarrësit nga
vendet të ndryshme i përshëndeti
edhe kryetari i komunës së
Mitrovicës, Bajram Rexhepi, i cili
tha se është nder i madh që
përmes këtij manifestimi krijohet
mundësia që të kontaktojmë dhe
njëkohësisht t’i nderojmë per-
sonalitetet e shquara të botës së
letërsisë.
Ndërkaq, ministri i kulturës,
Valton Beqiri, nën patronatin e të
cilit u organizua ky manifestim, u
shpreh se prania e shkrimtarëve
nga shumë vende të botës në
këto takime poetike, të cilat po
mbahen në qytetin e Mitrovicës,
ka edhe një kuptim dhe
domethënie simbolike, sepse, siç
theksoi ai, pikërisht në këtë qytet
kanë ardhur krijuesit dhe
mjeshtrit e penës, të cilët, me
fuqinë e artit të tyre, nga një ogur
i zi i ndarjes etnike dhe kulturore,
kepin e thyerjeve dhe të përmbyt-
jeve të këtij qyteti synojnë ta
shndërrojnë në një ogur të
bardhë të bashkimit të tij.
“Shteti i pavarur dhe demokratik i
Kosovës është shndërruar në një
hapësirë të mirëkuptimit dhe të
tolerancës ndëretnike. Vetë orga-
nizimi i këtyre takimeve poetike
në këtë përbërje dhe në këtë
fizionomi me karakter ndërkom-
bëtar dëshmon se ky vend dhe
qytetarët e tij i kanë përqafuar
vlerat civilizuese të qytetërimit
perëndimor”, shtoi ministri
Beqiri. Ai tregoi se çmimin do t’ia
dërgojnë laureatit përmes të
ngarkuarit me punë diplomatike
të Kosovës në SHBA, Avni Spahiu.
Në këto takime poetike po merr
pjesë edhe shkrimtari i shquar
malazias Jevrem Bërkoviç, i cili,
para pjesëmarrësve të këtyre
takimeve, tha se lajmi më i gëzuar
për të në krejt jetën e tij ka qenë
momenti kur Mali i Zi e ka njohur
shtetin e pavarur të Kosovës. Po
ashtu atij iu promovua libri me
poezi “Në maje vetëm”, ndërsa
takimet vazhduan me një pro-
gram letrar, artistik dhe kulturor,
ndërkaq gjatë ditës së sotme (e
premte), në kuadër të këtyre
takimeve, do të mbahet një tryezë
e rrumbullakët mbi krijimtarinë
letrare të Latif Berishës dhe të
Jakup Cerajës, si dhe Ora e
Madhe Letrare.
Premiera e
kësaj shfaqjeje
daton më 31
gusht të vitit
1928, që u quajt
edhe suksesi i
parë teatror i
viteve ’20. Kjo
shfaqje qëndroi
në skenë përg-
jatë një viti.
Publiku ishte
entuziast. Një
skenografi spek-
takolare, këngë,
kërcime, shkruar
nga kompozitori
Kurt Weill (1900-
1950), siguronin
një dëfrim për
publikun. Ky
spektakël multi-
artistik ishte
njëherësh një
sukses dhe një
skandal i
jashtëzakon-
shëm: zhduket
diferenca mes
kriminelëve dhe
personave të
respektuar, duke
i kthyer të gjithë
në të korruptuar.
Gjithçka rrotullo-
het rreth ekskla-
macionit të një
personazhi, i cili
thotë: “Morali
mbetet pas”.
Muzika e kom-
pozitorit Kurt
Weill përmban
shumë elementë
të ndryshëm si
jazz, muzikë
argëtuese, por
edhe pjesë nga
operat lirike dhe
muzikë sakrale.
Baladat si “Lied
der Seeräuber-
Jenny”, “Wovon
lebt der Mensch”,
e “Morität von
Mecky Messer”,
që siguronin tri-
umfin e shfaqjes.
OPERA PËR
TRE GROSH
- Aktorët protagonistë të
shfaqjes: Yllka Mujo, Arben
Derhemi, Loredana Gjeçi,
Vasillaq Vangjeli, Taulanta
Jupi dhe shumë studentë
të vitit të katërt, ose që
kanë mbaruar
- Skenografia Gëzim
Qendro,
- kostumet Agron Mesi,
- koreografia Gjergj Prevazi,
- grimiere Bebeka Alla,
- drejtimi muzikor Gentian
Rushi.
PROTAGONISTËT
(*
Shkurt e shqip / e-mail: shkurteshqip@gazetaexpress.com
tel: 038 76 76 76, fax: 038 76 76 78 adresa: Dardania 1/1 , Prishtinë
shkurteshqip
Pavarësia e Kosovës nuk ka qenë
vetëm e dëshirueshme, por edhe
hap i nevojshëm për të fikur zjarrin
e nacionalizmit agresiv serb.”
Wolfgang Ischinger
Enver Hoxha dhe Kosova
Festimi i 100-vjetorit të lindjes së
ish liderit komunist shqiptar, Enver
Hoxha, ish shefit të Partisë së Punës
së Shqipërisë dhe njëherësh shef i
shtetit komunist shqiptar për gjysmë
shekulli, në Prishtinë ka shkaktuar
një tërmet mediatik dhe politik. A
është abuzuar me lirinë e shprehjes
dhe tubimit në këtë rast dhe a e
zhvendos kjo debatin në Kuvendin e
Kosovës, pasi që zyrtarë të lartë të tij
si dhe deputetët kanë propaganduar
dhe kanë marrë pjesë personalisht
në tubimin e marksist-leninistëve
shqiptarë? A kanë ndjesi Kryetari i
Kosovës si dhe Qeveria për viktimat
enveriste, që së paku t’u kërkojë falje
atyre? A e hap udhën relativizimi i
krimit (mos dënimi i tij) për rishfaqjen
e fantazmës komuniste dhe për
ri-mendimin e ‘hapësirave për jetë të
zhveshur’ dhe, a ka nevojë shoqëria
shqiptare për një ‘de-komunizim’?
Përse hesht lidershipi i vendit
rreth kësaj ngjarjeje, që për shumë
shqiptarë ishte kafshim i shpirtit, në
emër të demokracisë dhe lirisë së
mendimit? Vërtet a kanë nevojë koso-
varët për një simbol të tillë dhe për
t’u identifikuar me diktatorin më të
vrazhdë komunist, që shpesh tejka-
lonte përmasat e Stalinit dhe Maos?
A është tubimi grotesk i Prishtinës
hyrje në profilizimin e PDK-së si
parti ultra majtiste, apo do të ndodh
shkëputja e fraksionin enverist?
Sipas grupeve të të Drejtave të
Njeriut dhe të persekutuarve nga
regjimi komunist, dëshmitë e hulum-
tuara e të arkivuara flasin për krime
monstruoze në Shqipëri, nga regjimi
komunist i Enver Hoxhës. Sipas
këtyre dëshmive, janë ekzekutuar 5
577 burra dhe 450 gra. Janë dënuar
26 768 burra dhe 7 367 gra. Kanë
vdekur në burg 1 065 persona. Kanë
humbur aftësinë mendore 408 vetë.
Kanë vdekur në internim 7 022 veta
Faqja 24 është e rezervuar
për opinionet Tuaja eksklu-
zivisht rreth kësaj teme!
Na shkruani shkurt dhe shqip! shkurteshqip@gazetaexpress.com
|tjrtttd||eæa
F010: <?ID?A:E8H;9?
(f[a|ê e mba[tur aê
k|adem|aê "£aver
hoxha pêr kosovêa")
Hydajet Hyseni y j y
Edhe në komunikim me Titon ,
Stalinin dhe gjithë të tjerët Enver
Hoxha e mban si lajtmotiv qën-
drimin “Kosova është shqiptare,
mbetet shqiptare dhe i përket
Shqipërisë...” Në të gjitha kthesat
e forta diplomatike, lidhjet dhe
zgjidhjet e aleancave, një faktor
imponohet si determinues: vendi
i Jugosllavisë dhe pozicioni i saj,
që s’mund të mos qojë në përfun-
dimin se ishte interesi kombëtar,
fati i Kosovës me vise, ai që për-
caktonte edhe pozicionimet po-
litike e diplomatike të Shqipërisë.
Gatishmëria për t’ u konfrontuar
qoftë edhe me aleatët politikë e
ideologjikë kur këtë e kërkon in-
teresi nacional, nuk mund të mos
jetë kriter për vlerësimin e atdhe-
tarëve, siç thoshte atdhetari Hysen
Tërpeza, pikërisht duke vlerësuar
shqiptarizmin e pakontestueshëm
të Enver Hoxhës. Si pragamtist dhe
takticien i rralle që ishte, Enver
Hoxha kombinonte dhe zëven-
dësonte me zhdërvjelltësi format
dhe metodat e luftës për lirinë
e Kosovës dhe viseve tjera... Ka
dëshmi të shkruar e të pashkrua-
ra sipas të cilave në fund të luftës
kur u bë e qartë se për shkak të
tradhtisë së kreut të PKJ dhe vegla-
ve të tij, Kosova nuk po bashkohej
dot me Shqipërinë, Enver Hoxha
porosiste Fadil Hoxhën, Selman
Rizën dhe ndonjë atdhetar e inte-
lektual tjetër kosovar, që të përga-
titeshin për luftë afatgjate duke u
përqendruar veçanërisht në pen-
gimin e kthimit të kolonistëve ,
pamundësimin e shpërnguljes
së shqiptarëve në Turqi, kujdesin
për politikën demografike e mi-
gruese, me theks të posaçëm ,ru-
ajtjen e popullimit në qytete dhe
veçanërisht kujdesin për shkollën,
kulturën, gjuhën, moralin... Tra-
dita e dërgimit të mësuesve nga
koha e Hilë Mosit e Ernest Koliqit
u vazhdua në dinamikë dhe për-
masa të shtuara edhe nga qeve-
ria e pasluftës e Enver Hoxhës...
Kur kreu serbomadh po ringjallte
planet për shpërnguljen e shqip-
tarëve në Turqi, Enver Hoxha go-
det me forcë siç dinte ai. Trandet
dhe reagon me histeri e fyerje i
gjithë kreu politik në Beograd e
Prishtinë, por vetëm ndonjë vit
më vonë ata u detyruan të flasin
me turp për aferën e dhjetëra mija
shqiptarëve të shpërngulur dhe po
aq “visikave”,( vizave) të pashfrytë-
zuara për në Turqi. Enver Hoxha i
ishte kundërvënë me force dhe me
efektivitet planit përbindësh për ta
gllabëruar Shqipërinë gjoja si re-
publikë e shtatë dhe për ta shfrytë-
zuar edhe Kosovën dhe çështjen e
saj si karrem mashtrues , por më
vonë ai përkrahu pa rezervë për-
pjekjet për status republike dhe
barazim me popujt e Jugosllavisë
së atëhershme.” Varet thoshte ai,
kush qëndron pas saj, kush e inici-
on dhe pse e inicion... Demonstra-
tat që u bënë janë preludi i sim-
fonisë patriotike të shqiptarëve
të Kosovës, shkruante ai. ...zjarri
u ndez edhe më shumë. Tash ai
nuk do të shuhet me kurrë. Më kot
titistët bërtasin se po ndërhyjmë
ne. Jo, ky zjarr vatrën e ka brenda
vetë Kosovës. Zjarrin e ndez patri-
otizmi i kosovarëve dhe kërkesat e
ligjshme të tyre. Dhe i thoshte këto
në kohën kur nën udhëheqjen e
tij Shqipëria po i tregonte rrugët
jashtë Shqipërie Traktatit famëkeq
të Varshavës që kishte gjakosur
Pragën e Budapeshtin. Kthesën e
pasbrioneve në Jugosllavi, Enver
Hoxha e vlerësonte drejte , dhe e
shfrytëzoi për ta rishtruar çështjen
e Kosovës, për ta avancuar dhe për
ta përshtatur strategjinë e luftës
për Kosovën dhe viset tjera shqip-
tare.
kajdes| pêr kosovêa - ob||·
ç|m | pêrhershêm petr|ot|k
Enver Hoxha demaskonte pa
mëshire demagogjinë mashtrue-
se për gjoja të arriturat e papara
të shqiptarëve në Jugosllavinë e
atëhershme, por ai u gëzohej se-
riozisht sukseseve që shënoheshin
ne cilëndo fushe dhe angazhohej
për mbështetje të tyre pa rezer-
ve...
“Kosovarët duhet ta kenë të
qartë se ne nuk nënvleftësojmë
përpjekjet e tyre..
Ne shohim me kënaqësi për-
parimet që bëhen....Aktualisht
ne nuk zëmë në gojë për të keq
emrta të udhëheqësve kosovarë...
Në kushtet e krijuar çdo shqiptar
atje , nga ,më i vogli e deri më i
madhi , në një mënyrë apo në
një tjetër,jep kontributin e tij për
forcimin e pozitave të popullsisë
shqiptare...Intelektualet dhe rinia
shqiptare luajnë dhe do të luajnë
një rol të madh në mbajtjen gjallë
të patriotizmit të kulluar shqiptar.”
shprehej ai.
“Sado që të bëjmë për Kosovës
pak është... ndihma që i japim
Kosovës nuk është diçka e rastit ,
por një vijë politike me rëndësi të
madhe kombëtare...”
Enver Hoxha u kushtonte kuj-
des të posaçëm literaturës që
kërkonte Kosova dhe porosiste që
po qe nevoja te hiqet emri i tij nga
librat...Edhe nga këngët. Reagonte
ashpër kur nuk botoheshin veprat
e shkrimtarëve kosovarë, ose kur
nuk jepeshin nuk jepej ndonjë
film, dramë, apo koncert nga Ko-
sova... Në ditarin e tij merret me
një poezi, një këngë nga Kosova,
me një një kuadër të ri, si Ismet
Gucia... Enver Hoxha theksonte
në vijimësi karakterin demokra-
tik të lëvizje çlirimtare dhe shpesh
kërkesat kombëtare i quante kër-
kesa demokratike. “Rinia e sotme
shqiptare, shkruante ai, e ka të
theksuar ndjenjën e demokracisë
së vërtetë që do të thotë urrejtje
kundër pseudodemokracisë sho-
viniste serbomadhe...”
(vazhdon nesër-)
|I|I| MI| I| II|ëII|K · Iä|I|M
| êIII| IIä | II | |äM1I (ll
;fh[cj[")'j[jeh(&&. (+ Shk0k1 £ Sh0lF
Qëllimet politike dhe
ideologjitë utopike (3)
Poshtërsia ku të
ndalet është nder!
Ukshin Hcti
3. £aver hoxhe dhe çêshtje
kombêtere
Më herët mendoja se vlerësi-
min e saktë të këtyre çështjeve
duhej ta bënin ata që e përjetu-
an atë (Enverin dhe enverizmin)
drejtpërdrejt dhe jo unë. Mirëpo
zhvillimet e periudhës postko-
muniste çështjeve të këtilla po i
japin gjithnjë e më tepër karakter
gjithëkombëtar, që mund ta kis-
hin edhe më parë, por që nuk e
përjetonim njësoj, prandaj as që
mund të mendonim njësoj. Tani
sikur gjithnjë e më tepër po kri-
johen parakushtet për të njësuar
vlerësimet, por nuk mendoj se ky
proces (i krijimit të parakushte-
ve) është i përfunduar, ndonëse
natyra e sistemit, në të gjitha ra-
stet, duket e përafërt (tranzicioni
demokratik) dhe ka pikësynime
të njëjta - shtetësinë shqiptare.
Më duket se për aspektin e bren-
dshëm të çështjes, dhe jo aq për
reperkusionet e jashtme, dilema
themelore vazhdimisht redukto-
het në pyetjen se ishte apo nuk
ishte enverizmi dhe Enver Hoxha
i dëmshëm për çështjen kombëta-
re? Kështu së paku e shoh vazh-
dimisht të shtruar në diskutimet
e ditës nëpër gazetat tona. Dhe
vazhdimisht, në diskutimet e di-
tës nëpër gazetat tona, përgjigjemi
se po, d.m.th. se ishte i dëmshëm.
Mirëpo, ç'na duhet atëherë që
gjithnjë të bindemi për një gjë të
këtillë? S'ma merr mendja se kjo
bëhet për shkak se populli shqiptar
kishte bindje të tepruara komuni-
ste dhe se në këtë mënyrë synohet
çrrënjosja e tyre. As që mendoj se
atij i hëngri ndonjëherë palla për
komunizmin si të tillë, ndonëse
luftoi për të si edhe jugosllavët.
Mirëpo një popull mund ta dojë
një ideologji të caktuar në masën
që ajo i mundëson perspektivën
individuale dhe sigurinë kolek-
tive. Në këtë kuptim, nuk mund
të thuhet se një masë e konside-
rueshme e njerëzve, në sistemin
e atëhershëm, e ndjente veten
të paperspektivë ose të pasigurt.
Është tjetër çështje se niveli i saj i
përgjithshëm ishte i ulët (ameri-
kanët e vlerësonin si socializëm
të fshatarësisë së varfër). Koha e
tranzicionit një numri të konside-
rueshëm të njerëzve, në mos shu-
micës, akoma nuk ka mundur t'ua
sigurojë alternativën e premtuar,
qoftë edhe të vetëpremtuar. Me-
gjithatë, nga kjo gjë nuk mund të
nxirret përfundimi se ata kanë
mbetur akoma edhe sot me të
kaluarën, ose se do ta preferonin
kthimin e komunizmit. Mendoj
se, thjesht, gjenden në fazën e
kërkimit të vetes në kushtet e reja
dhe se kjo nuk është punë edhe aq
e lehtë. Për këtë shkak, mendoj se
reduktimi i çështjes në një pye-
tje të tillë alternative ose në një
dilemë të paqenë, nuk duket me
vend. Ndër grupe të veçanta dhe
shtresa të caktuara shoqërore që
aty kanë parë ndoshta edhe diç
më tepër se sa modelin e zhvi-
llimit, ka mundur të shkaktojë
iritime.
(-vazhdon nesër-)
Zeqir ShamcIIi
Jam i detyruar të bëjë reagim të
hapur ndaj prokurorit Ramadan
Sylejmani nga Ferizaj për lakimin
e emrit tim në mënyrë tendenci-
oze dhe për çështje korruptive tri
herë me shkresat e tij në gazetën
Express me datën 22 gusht 2008,
28 gusht 2008 dhe 30 tetor 2008.
Dy herët e kaluara nuk kam dashur
të reagoj për arsye të mos bie në
nivelin e një zyrtari të korruptuar
që në emër të imunitetit mendon
se shtinë njerëz në burg dhe ka të
drejtë të i etiketoj nëse me të nuk
merret vesh. Sqarim për opinionin
për përmbajtjen e padisë - Firma
Eurokos është licencuar nga Shër-
bimi Doganor i Kosovës dhe ka
paguar 2 vite, për vitet 2002 dhe
2003, për licencim të importimit
të duhanit nga 100.000.00€ në vit
në Shërbimin Doganor të Kosovës.
Ka filluar aktivitetin e vet me im-
portimin e 9 maunave Marlboro
nga Greqia për Kosovën. Me im-
portuesin firma ka lidhur kontratë
me datën 17.09.2002 në vlerë prej
285-300 $ për koli. Në mungesë
të dokumentacionit për udhëtim
– vizës kam lidhur prokurë të po-
saçëm me datën 2 maj 2002 me
subjektin nga Shqipëria dhe kam
paguar 2 € për koli që të ma sjell
mallin komplet me dokumenta-
cion deri në doganën e Kosovës,
që malli të doganohet në mënyrë
të rregullt. Kanë ardhur 9 maune
mall në doganën e Kosovës, është
pranuar dokumentacioni komplet,
është bërë shikimi fizik në vend i
mallit, është bërë pagesë e doga-
nës dhe akcizës, nuk është marrur
parasysh fatura në vlerë prej 290
€ për koli por është bërë pagesa
sipas listës doganore për cigaren
prej 300 € për koli. Pas një viti
ftohem në doganë në konsultim.
Paraqitem në shërbimin juridik
ku më komunikojnë se kemi bërë
padi për kundërvajtje për arsye se
prurësi i mallit ka sjell tjetër faturë
në Kosovë e tjetër në Greqi. Perso-
ni i autorizuar në doganë z. Atdhe
Gashi në atë kohë më udhëzon që
të lajmërohen te z. John Robertson
për ti sqaruar ato që ia sqarova
shërbimit juridik. Po atë ditë laj-
mërohem te z. John Robertson, i
cili fton në zyre një përkthyes por
ende pa filluar bisedën propozon
që unë ta gjej një njeri të besue-
shëm që të më përkthej pasi bise-
da do të jetë shumë konfidenciale.
U vendos që djali im pasi e dinte
anglishten të na përkthente pasi
që do të ishte i besueshëm për
të dyja palët. E lamë takim për
të nesërmen dhe ashtu takimi u
realizua. Pas sqarimeve detale të
dokumentacionit që i prezantova
z. Robertson, i kërkova që të më
jep një shembull se cila firmë ka
paguar mbi 300 € për koli. Ai mu
përgjigj se një gjë e tillë është ve-
pruar me të gjitha firmat por pasi
je firmë e re e kam një këshillë që
të mos merresh me importim të
duhanit Malboro sepse në treg ke
firma shumë të forta të jashtme
dhe vendore, kështu që unë të
kisha udhëzuar që të licencohesh
me ndonjë cigare tjetër si shembull
me cigaren Callume të Gjermani-
së ku mundem ti rregulloj të gjitha
kontaktet tuaja. Ndërsa për padinë
për kundërvajtje që të kemi bërë
ju bëni një ankesë në Shkallën e
Dytë siç kanë vepruar edhe firma
të tjera dhe paraqiti faktet të cilat i
posedon dhe kjo do të rregullohet.
Kështu unë u deklarova se nesër
në ora 10 për këtë propozimin e
juaj do tu përgjigjem. Mendova,
u konsultova me disa miq të mi
dhe më thanë: dorën të cilën nuk
mundesh me thy atëherë puthe.
Kështu unë pranova propozimin
e z. Robertson pa i ditur prapa-
vijat e mëvonshme. Bëra ankesë
në Shërbimin doganor të Kosovës
duke ju drejtuar, Drejtorit Gjeneral
të SHD të Unmiku-ut siç më tha
z. Robertson me datën 22.09.2003
kundër aktvendimit të SHD të
Unmik-ut, dogana në Prishtinë
08 Nr.K722/2003. Përgjigje për të
cilën kurrë nuk kamë marrur deri
më tani. Pas 4 viteve për befasinë
time ftohem në Gjykatën e Kaça-
nikut me datën 17/10/2006 ku
njoftohem për akuzën dhe padinë
që kanë ngreh Prokuroria Publike
në Ferizaj. Firma Eurokos ka qenë
firma më e rregullt në tregtimin e
duhanit në Kosovë, që në çdo kohë
jam në gjendje ta dëshmoj para
çdo organi gjyqësor, gjë që deri
më tani nuk mu ka mundësuar
asnjëherë. Firmë e cila ka marrur
pjesë në treg vetëm me 0.001%,
e cila është hequr nga tregu për
shkak të presionit të vendorëve
për të mos prishur biznese të
konsoliduara në tregun e Kosovës
në atë kohë. Firma ka vepruar në
treg vetëm një vit e gjysmë dhe ka
pësuar humbje të dëshmuara mbi
1 milion euro në tregtimin e du-
hanit. Sot e shumë herë më parë
firma nuk vepron këtë veprimtari
por merret me pasojat e atyre që
kanë qitur bazën e veprimeve jo të
ndershme të tregtisë së duhanit në
Kosovë dhe kanë eliminuar të gjit-
ha ata që kanë menduar që mund
të jenë konkurrent. Ky konstatim
i imi është për periudhën sa kam
ushtruar këtë aktivitet ndërsa si
ushtrohet sot nuk më intereson.
Kështu pasi kuptoj se jam pa-
ditur pas një heshtje të gjatë në
gjykatë, shtroj ankesë për shkak të
shkeljes esenciale të dispozitave
procedurale pran gjykatës së Qar-
kut në Prishtinë me datën 26 tetor
2006. Gjykata e Qarkut e kthen po-
zitivisht ankesën time. Ndërsa pro-
kurori publik komunal Ramadan
Sulejmani edhe pse nuk ka qenë
për seancën e parë i ngarkuar si
prokurorë ai e merr lëndën nga
kryeprokurori i Ferizajt dhe bënë
njoftim në Prokurorin Publike të
Kosovës për mbrojtën e ligjshmëri-
së me datën 30.07.2007. Prokuro-
ri Ramadan Sulejmani ka ngritur
aktakuzë me datën 08.08.2007,
akoma pa u kthyer përgjigjja nga
Prokuroria e Kosovës. Për ti kup-
tuar qëllimet korruptive që do ti
elaboroj më poshtë të z. Ramadan,
Prokuroria Publike e Kosovës me
datën 2.10.2007 ka njoftuar Proku-
rorin Publike Komunale në Ferizaj
në të cilën ka njoftuar me shkrim
se nuk ka elemente të veprës pe-
nale për të pandehurin. Gjyqtari
për konfirmimin e aktakuzës me
datën 29.01.2008 ka marrur ak-
tvendim me të cilin është anuluar
aktvendimi mbi konfirmimin e ak-
takuzës me nr. KA18/06 të datës
17.10.2006, me të cilën ka hedhur
si të pa bazë aktakuzën për shkak
se kundër të njëjtit ka përfun-
duar procedura penale në këtë
gjykatë sipas lëndës KA nr 15/07
të datës 22.05.2007 dhe sipas ak-
tvendimit P. Nr 178/2007 të datës
03.06.2007. Ramadan Sylejmani
ka ushtruar ankesë brenda afatit
ligjor për shkak të mos konfirmimit
të aktakuzës ku është interesant
të ceket, se në këtë kohë Proku-
roria e Ferizajt në bashkëpunim
me Prokurorin e Kosovës e kishin
avancuar z. Ramadan Sylejmani si
prokuror në Prokurorin e Qarkut
në Prishtinë dhe ky nga Prishtina
ngre procedurë duke qenë i ngar-
kuar me këtë lëndë prokurori në
Prokurorin e Ferizajt z.Agron Qalaj.
Në bazë të ankesës së këtij proku-
rori të plotfuqishëm që për lëndë të
cilat ka dashur të bëjë marrëveshje
sekrete, i vetmi ka qenë i autorizu-
ar në Prokurorin e Ferizaji të bëjë
veprime të tilla sipas njohurive që
kam tani. Me datën 01.07.2008 kam
pasur ftesë që të marrë pjesë në se-
ancë për konfirmimin e aktakuzën
në Kaçanik ku prokuroria nuk ka
dërguar asnjë prokuror. Në anke-
sën time pran prokurorit Ekrem
Shabani, jam ankuar për lojën
psikologjike që veprohen në mua
pa asnjë bazë dhe kam kërkuar nga
kryeprokurori i Ferizajt që në sean-
cë duhet të vjen prokurori Rama-
dan Sylejmani sepse tani e kam të
qartë, pas gjithë këtyre peripecive
sepse në një seancë të vetme ku
ka qenë Ramadan Sylejmani ka
kërkuar në korridor që për këtë
lëndë më lehtë merresh vesh me
mua sesa me Anton Nokën i cili
po i bënë ankesat. Në atë kohë atë
veprim e kam marrë joserioz por
veprimet e më vonshme të japin
me kuptuar se ai pa qenë proku-
ror i lëndës ka ngritur aktakuzë që
d.m.th është i fuqishëm.
(-vazhdon nesër-)
keaç|m ada[ art||u|||t tê çazetar|t Jetoa Mus||u tê datês 30.!0.2008
E premte, 31 tetor 2008 FJALKRYQ
26
SHPALLJE TË VOGLA
27
„Shes banesë 48m2, në lagjen Apollonia në Fushë
Kosovë. Çmimi sipas marrëveshjes. Tel. 044/ 861 861.
(31.10.2008)
„Urgjentisht shes 8 ari truall në Hajvali, afër F.N. Çmimi i
volitshëm. Tel. 044/ 193 359.
(31.10.2008)
„Shes banesën në Dardani (te Santea), kati VIII. Çmimi
sipas marrëveshjes. Tel. 044/ 193 359.
(31.10.2008)
„Shes banesën në Bregun e Diellit te banesat e bardha,
kati V, sip.65m2, e rinovuar komplet. Çmimi 45.000 €.
Tel. 044/ 897 701.
(30.10.2008)
„Shes banesën në Bregun e Diellit te banesat e bardha,
kati V, sip.65m2, e pa rinovuar. Çmimi 40.000 €.
Tel. 044/ 197 000.
(30.10.2008)
„Shes banesën në Dardani te Kurrizi, te banesat e gjelbra,
kati 3, sip. 70m2. Në gjendje të mirë. Çmimi 68.000 €.
Tel. 049/197 000.
(30.10.2008)
„Shes banesën te Sllovenia Sporti 62m2, kati i II-të.
Çmimi sipas marrëveshjes. Tel. 044/ 305 279.
(30.10.2008)
„Shitet banesa në Kodren e Diellit afër ambulancës, kati
përdhes, 56m2 +5m2 bodrumdhe 4m2 ballkon. E rinovuar
dhe e mobiluar tërësisht. Çmimi sipas marrëveshjes.
Njëkohësisht bëjmë ndërrimme ndonjë banesë tredhomëshe.
Lagja e preferuar K.Dafër restorant "Gizi". Tel. 038/ 551 433,
044/049/ 260 039.
(30.10.2008)
„Në qendër të Fushë Kosovës, shes banesë e cila është
ndërtime sipër. Duhet të përfundoj më 31.12.2009. Leja e
punës si dhe dokumentacioni në rregull. Tel. 044/ 258 546.
(29.10.2008)
„Urgjent shes shtëpinë në Lypjan me 200m2 dhe 7 ari
plac, si dhe një hektar tokë te QMI-ja. E përshtatshme për
ndërtim. Tel. 061/ 1796-313.
(29.10.2008)
„Urgjent shes banesën në Ulpianë, kati I me 70m2 +
garazha me 18m2. E përshtatshme për lokal afarist.
Tel. 061/ 1796-313.
(29.10.2008)
„Shitet garsoniera me sip. 35m2 te parku i qytetit, në
katin përdhes. Shitet e mobiluar. Tel. 044/ 945 844.
(28.10.2008)
„Shitet banesa dydhomëshe në Kodren e Diellit te
Xhambazët, në katin perdhes, me sip. 41.5m2. Çmimi 44.000
€. Tel. 044/ 945 844.
(28.10.2008)
„Shitet banesa tredhomëshe në Dardani, kati IV, me
sip.106m2. Çmimi 95.000 €. Tel. 044/ 245 454; 038/ 248 165.
(28.10.2008)
„Shitet banesa tredhomëshe te banesat e kuqe, në katin
eVI, me ashensor, me sip.65m2. Çmimi 75.000 €. Pronari i
parë. Tel. 044/ 945 844.
(28.10.2008)
„Shitet banesa dydhomëshe në Rr "AgimRamadani", kati
9, ashnesori punon, me sip.67m2. Çmimi 67.000 €.
Tel. 044/ 245 454; 038/ 248 165.
(28.10.2008)
„Shes banesën tredhomëshe në Fushë Kosovë, në katin e
VI, me ashensor, me sip.64m2, te Apolonia. Çmimi 35.000 €.
Tel. 044/ 245 454; 038/ 248 165.
(28.10.2008)
„Shitet banesa dydhomëshe e mobiluar, afër Apolonisë
në Fushë Kosovë, në katin eV, me sip.60m2. Çmimi 38.000 €.
Tel. 044/ 945 844.
(28.10.2008)
„Shes ose ndërroj me banesë lokalin, në Dardani përball
qerdhes së fëmijeve. Tel. 049/ 117 710.
(28.10.2008)
„Shiten troje në lagjen "Emshir", 200 mafër shkollës.
Çmimi 12.000 € / ari. Mundë të bëhet ndërrimedhe me
banesë. Tel. 044/ 333 443.
(28.10.2008)
„Shes banesën 35m2 përdhesë prapa Sllovenia
Sportit+lokalin 15m2. Tel.044/ 151 866.
(26.10.2008)
„Shitet shtëpia në lagjen e Emshirit, afër Gardenit.
Shtëpia është dykatëshe. Tel. 044/ 272 473.
(25.10.2008)
„Shitet banesa me sipërfaqe prej 98m2, kati 3, në LIPJAN.
Info. 049/ 50 51 52.
(25.10.2008)
„Shitet banesa me sipërfaqe afër 140m2, kati 1, te KUR-
RIZI. Banesa është me 3 nivele dhe komplet e rinovuar dhe
mobiluar në mënyrë shumë luksoze. Info. 049/ 50 51 52.
(25.10.2008)
„Shitet banesa në qendër të Prishtinës me sipërfaqe afër
75m2, kati 1. Info. 049/ 50 51 52.
(25.10.2008)
„Shitet banesa me sipërfaqe 100m2, kati 2, në Bregun e
Diellit (banesat e kuqe). Info. 049/ 50 51 52.
(25.10.2008)
„Shitet banesa me sipërfaqe 100m2, kati 2, me ordi-
nancën prej 27m2 dhe garazhen prej 13.44m2, në Bregun e
Diellit (banesat e kuqe). Info. 049/ 50 51 52.
(25.10.2008)
„Shitet banesa me sipërfaqe 90m2, kati perdhes, kom-
plet e rinovuar dhe mobiluar, në Bregun e Diellit (banesat e
bardha). Info. 049/ 50 51 52.
(25.10.2008)
„Shitet trualli prej 3 ari në lagjen QENDRESA.
Info. 049/ 50 51 52.
(25.10.2008)
„Shitet trualli prej 5 ari në ZLLATAR. Info. 049/ 50 51 52.
(25.10.2008)
„Shitet trualli prej 5 ari në SOFALI. Info. 049// 50 51 52.
(25.10.2008)
„Shitet trualli prej 7 ari në MATIQAN. Info. 049/ 50 51 52.
(25.10.2008)
„Shitet trualli prej 6.30 ari në "HAJVALI E RE".
Info. 049/ 50 51 52.
(25.10.2008)
„Shitet parcella prej 45 ari në magjistralen Prishtinë -
Ferizaj. Info. 049/ 50 51 52.
(25.10.2008)
„Shitet parcella prej 30 ari në magjistralen Prishtinë -
Hajvali. Info. 049/ 50 51 52.
(25.10.2008)
„Shitet parcella prej 42 ari te kryqi Janjevë - Lipjan.
Info. 049/ 50 51 52.
(25.10.2008)
„Blej banesë dydhomëshe në Dardani, deri në katin e 4-
të. Tel. 049/044/ 330 926.
(31.10.2008)
„Blej banesë në Ulpianë, Dardani. Deri në katin e 4-të.
Tel. 044/ 241 588.
(29.10.2008)
„Lëshoj banesë njëdhomëshe +kuzhina me qëra, afër
"Farmedit". Banesa lëshohet vetëmpër femra.
Tel. 044/ 133 311.
(31.10.2008)
„Lëshoj garsonierë (komplet) me qëra, në Bregun e
Diellit. Tel. 044/ 377 502.
(31.10.2008)
„Lëshoj kat shtëpie më qëra, për familjar ose çifte. Me
hyrje të veçantë, e mobiluar dhe parking. Gjendet në Aktash II
(afër Universitetit Iliria). Tel. 044/ 895 502, 063/ 7604 326.
(31.10.2008)
„Lëshoj shtëpinë me qëra, me hyrje të veçantë. Shtëpia
gjendet në Kodrën eTrimave afër Raiffeisen Bank-ës. Shtëpia
është e mobiluar dhe oferta vlen vetëmpër çifte, me 3 anëtar
dhe më pak. Çmimi 160 €. Tel. 044/ 652 853.
(31.10.2008)
„Lëshoj me qëra banesën 57m2, në katin e I-rë, e
mobiluar, dydhomëshe, afër AAK-së. Vlejnë ofertat serioze. Tel.
044/ 684 557.
(31.10.2008)
„Lëshoj dhoma me qëra, për studente (femra). Kushtet
janë shumë të volitshme. Tel. 044/ 465 356, 038/ 226 053.
(30.10.2008)
„Lëshoj shtëpinë dykatëshe të sapondërtuar me qera,
afër hotel Madridit. Info. 049/ 600 731, 044/ 736 445.
(30.10.2008)
„Lëshoj me qëra katin e parë të shtëpisë, e cila gjendet në
Prishtinë Rr."Isa Kastrati". Shtëpia ka hyrje të veçantë, oborr
dhe është e izoluar mirë. Ka tre dhoma banimi te pa mobilu-
ara. Çmimi 150 €. Tel. 044/ 202 447.
(30.10.2008)
„Lëshoj banesë me qëra. Banesa gjendet në Ulpianë, me
kushte të mira banimi, ka ngrohje qendrore, klimë, kabllovik,
TV. Tel. 044/ 888 588.
(30.10.2008)
„Lëshoj me qëra banesën e zbrazët njëdhomëshe, në
Fushë Kosovë (vetëmpër familjar). Për qëra bisedohet vetëm
pas shikimit të banesës. Tel. 044/ 156 421 prej 13-22, gjatë
vikendit prej 8-22.
(30.10.2008)
„Lëshoj shtëpi me qëra. Shtëpia ka tre dhoma, dy korri-
dore, kabllovik, internet, e mobiluar. Gjendet në Fushë Kosovë,
Rr."Fehmi Lladrovci". Tel. 038/ 536 400; 044/ 286 437.
(29.10.2008)
„Lëshoj banesën me qëra, në qendër. Tel. 044/ 411 118.
(29.10.2008)
„Lëshoj shtëpinë me qëra, për studente. Çmimi 35 €.
Tel. 044/ 450 313; 044/ 202 596.
(29.10.2008)
„Lëshoj lokalin me qëra në sip. prej 110m2, në rrugën
Prishtinë - Besianë (Podujevë) 200 mlarg xhamisë së Llapit.
Tel. 044/ 611 028.
(29.10.2008)
„Lëshoj banesën me qëra që është në kuadër të shtëpisë.
Banesa është me hyrje të veçantë dhe gjendet prapa restorant
"Rugova", ka 50m2. Lëshohet për çifte, studentë apo të punë-
suar. Tel. 038/ 245 814; 049/ 234 477.
(29.10.2008)
„Lëshoj banesë me qëra në qendër, vetëmpër familjar.
Çmimi 350 €. Tel. 044/ 946 993.
(29.10.2008)
„Urgjent lëshoj me qëra lokalin në qendër të Prishtinës,
Rr."Rexhep Luci". Lokali ka sip. prej 12 +8m2 dhe është i për-
shtatshëmpër çdo lloj destinimi.
Tel. 044/ 238 545; 038/ 220 785.
(29.10.2008)
„Lëshoj me qëra banesën në qendër të Prishtinës,
Bulevardi "NënaTerezë". Ideale për zyre dhe përfaqësi, kati II,
64m2. Tel. 044/ 175 412.
(28.10.2008)
„Lëshoj banesën me qëra në Prishtinë, Bregu i Diellit I,
rruga e tretë, Hy. 7, nr. 2 A(afër postës në Bregun e Diellit).
Banesa është e mobiluar tërësisht. Çmimi i volitshëm.
Tel. 044/ 986 364.
(28.10.2008)
„Lëshoj një dhomë me qëra, për studentë ose punëtor
(meshkuj). Dhoma është e mobiluar dhe ka hyrje të ndarë.
Gjendet afër furrës "Qërimi 2". Tel. 044/ 990 572; 038/ 225 691.
(28.10.2008)
„Lëshoj banesë me qëra, për zyre, në qendër të
Prishtinës, Rr."Rexhep Luci" afër kino ABC, kati I, 80m2.
Tel. 044/ 155 700.
(27.10.2008)
„Lëshoj banesë me qëra te shkolla teknike në Prishtinë,
kati II, 100m2, e mobiluar komplet. Lëshohet për ndërkombë-
tar dhe vendor (jo për student ). Tel. 044/ 779 779.
(27.10.2008)
„Lëshohet banesa me qëra në Prishtinë, te parku i qytetit,
kati IV, 77m2. Ka dy dhoma, sallon, kuzhinë dhe banje. (jo për
student). Tel. 044/ 155 700.
(27.10.2008)
„Lëshojmë banesë me qëra në qendër të Prishtinës, afër
hotel Grandit, kati III, 70m2 (dy dhoma gjumi për çifte, një
dhomë dite, një kuzhinë me trapezari), ka ngrohje qendrore.
(jo për student). Tel. 044/ 779 779.
(27.10.2008)
„Lëshojmë 4 zyre me qera: 110m2 afër Oazës në B. e
Diellit; 100m2 afër ambulancës në B. e Diellit; 160m2 në
rrugën e Dubrovnikut; 250m2 afër Teb Bankës. Tel. 038/ 551
002, 038/ 551 007; 044/049/ 592 007; 044/ 764 309.
E-mail: lucky_55_60@hotmail.com, r.ahmati@hotmail.com
(27.10.2008)
„Lëshojmë 4 banesa me qëra, vetëmpër ndërkombëtar.
Të mobiluara ekstra. Në Dardani, Bregu Diellit, te Oaza. Tel.
038/ 551 002, 038/ 551 007; 044/049/ 592 007; 044/ 764 309.
E-mail: lucky_55_60@hotmail.com, r.ahmati@hotmail.com
(27.10.2008)
„Lëshoj banesë me qëra në Bregun e Diellit afër rezi-
dencës së LDD-së (Nexhat Dacit). Banesa ka 82m2, kati i -I-rë,
e mobiluar. Preferohet për ndërkombëtar ose familje. Çmimi
300 €. Tel. 049 / 642 225.
(26.10.2008)
„Lëshoj shtëpinë me qëra në Rr. "Xhemail Ibishi" afër
Medresesë. E mobiluar dhe posedon sallon, dhomë gjumi,
kuzhinë, trapezari dhe banjë. Tel. 044/ 247 877.
(26.10.2008)
„Lëshoj një dhomë me qëra, për dy student (meshkuj).
Hyrje e veçantë, kushte solide. Çmimi 50 € për person. Adresa:
Bregu Diellit, Rr."AsimLuzha" nr. 96 A. Tel. 038/ 221 920;
044/049/ 126 356.
(25.10.2008)
„Lëshoj banesë me qëra, për një çift ose për punëtore.
Banesa gjendet në qendër të Prishtinës. Është e veçantë për
çdo nevojë të banimit. Ka tv kabllovik, mundësi për internet
etj. Tel. 044/ 605 508; 038/ 227 596.
(25.10.2008)
„Kërkoj banesë me qëra, për 5 persona. Në Ulpianë ose
Bregui Diellit. Tel. 044/ 416 026.
(31.10.2008)
„Kërkoj një bashkëbanuese. Banesa gjendet në Dardani te
"Fellini". Tel. 044/049/ 117 458.
(30.10.2008)
„Kërkoj tri bashkëbanuese. Gjendemi në Ulpianë.
Tel. 049/ 487 230.
(29.10.2008)
„Kërkoj banesë me qëra, për ndërkombëtar, në qendër.
Tel. 038/ 731 514; 044/ 512 870.
(29.10.2008)
„Kërkoj banesë dydhomëshe me qëra, për familjar, në
Ulpianë, Dardani.
Tel. 044/ 823 718.
(29.10.2008)
„Një kompani ngaTurqia, kërkonzyre me qëra (mundtë
jetë edhe banesë, kati përdhes deri në katine 2 -të) 80-100m2.
Mundësisht të jetë e mobiluar me inventar për zyre. Preferohet
qendra e qytetit në Prishtinë dhe lagjet Ulpiana, Dardani,
Pejtonetj. Tel. 044/ 238 802.
(27.10.2008)
„Një kompani nga Sllovenia, kërkonzyre ekskluzive me
qëra, në Prishtinë, 180-250m2. Mundësisht të jetë kati përdhes
ose kati I. Zyret merrenpër 4 vite, pagesa çdo vit avans. Çmimi
sipas marrëveshjes. Ofertat nga ora 10-16.
Tel. 044/ 779 779.
(27.10.2008)
„Një çift nga Anglia, kërkonshtëpi me qëra në lagjen
Arbëria. Shtëpia duhet të ketë dy ose tre dhoma gjumi, dhomë
dite, parkingpër një veturë, mundësisht edhe oborr. Çmimi
500-800 €. Tel. 044/ 155 700.
(27.10.2008)
„N.T.SH"BESA" - Prishtinë, kërkon3 lokale me qëra,
25 - 30m2. Vendi: Prizren, Mitrovicë, Gjilan. Tel. 038/551 002,
038/ 551 007; 044/049/ 592 007.
(25.10.2008)
„Kërkojmë banesë njëdhomëshe me qëra, për femra.
Lagjet e preferuara: afër Muzeut, afër Sllovenia Sport.
Tel. 044/ 264 471.
(25.10.2008)
„Shes kombin Mercedes Transporter 100 MB. Viti 95, dizel
3250. Si dhe blej vetura të tipit Ford Fiesta - Opel.
Tel. 044/ 652 853.
(31.10.2008)
„Shes biznesinSallonOndulimi teTOSKANA. I gatshëm
për punë. Tel. 044/ 112 140.
(30.10.2008)
„Kërkoj një pastruese për shtëpi, në Fushë Kosovë.
Tel. 044/ 286 437
(30.10.2008)
„Shes inventarinpër gjellëtore. Tel. 044/ 305 279.
(30.10.2008)
„Hoxhanesha këndonmevlude vetëmpër femra. Posedoj
veturë dhe zërim. Tel. 044/ 142 038.
(29.10.2008)
„Shes inventarine pa përdorur, për piceri. Çmimi i volit-
shëm. Tel. 049/ 117 710.
(28.10.2008)
„Ofertë: ofroj bashkëpunimfirmave të ndërtimeve të larta
me material ndërtimor. Me kompensim(banesa).
Tel. 044/ 600 406.
(27.10.2008)
„Qebaptorja "Saranda", kërkonnjë punëtore (femër).
Tel. 044/ 305 308.
(26.10.2008)
„Kërkoj farmaciste/ë me licencë, vendi i punës në Prizren.
Tel. 044/ 391 008,049/ 216 933
(26.10.2008)
„N.SH. Agjensioni për punësim"Burimi" Prishtinë, në lag-
jenArbëria nr.86 (Dragodan). Rregullondokumentacioninpro-
fesional për marrjen1. Vizës-ArazhmanTuristik (Greqi,Itali), 2.
Viza për biznes. Çmimi 120€. Shkruajmankesat në refuzimine
vizës. E-mail: shapburimi@hotmail.com.Tel.044/049/209 350.
(26.10.2008)
„Kërkoj dy punëtore, në shitorene lodrave "Vardem".
Tel. 044/ 162 138.
(25.10.2008)
TË NDRYSHME
VETURA
KËRKOHEN
LËSHOHEN
ME QËRA
BLERJE
SHITJE
PALUAJTSHMËRI
E premte, 31 tetor 2008
Prishtinë,30 tetor —Drejtuesit e Fe-
deratës së Futbollit të Kosovës, përmes
një letre dërguar FIFA'së, kanë shpre-
hur zhgënjimin e tyre lidhur me ven-
dimin e Komitetit Ekzekutiv të FIFA'së,
që refuzoi aplikacionin e FFK'së për
anëtarësim në FIFA në mbledhjen e
mbajtur më 24 tetor.
"Kemi pritur një qasje më serioze
lidhur me aplikimin tonë për anëtarë-
sim në FIFA. Sipas standardeve tuaja,
Republika e Kosovës nuk është e pra-
nuar si një shtet sovran dhe i pavarur
që njihet nga Komunitet Ndërkombë-
tar (deri tani 51 shtete kanë njohur Ko-
sovën si një shtet sovran dhe të pava-
rur dhe ky numër është ende në rrit-
je)", thuhet në letrën e FFK'së dërguar
presidentit të FIFA's, Sepp Blatter dhe
anëtarëve të Komitetit Ekzekutiv.
Sipas drejtuesve të futbollit koso-
var, vendimi i Komitetit Ekzekutiv të
FIFA's për moslejimin e zhvillimit të
ndeshjeve miqësore të Përfaqësueses
kosovare është kundër vetë misionit
të FIFA's dhe parimeve të saj. "Ky ven-
dim përfundimisht nuk është "për të
mirën e lojës" apo "për të mirën e
botës". Artikulli 79, paragrafi 1, i Sta-
tutit të FIFA's nuk parandalon asnjë
ekip kombëtar të zhvillojë ndeshje mi-
qësore dhe në vend të kësaj aty thu-
het se ju duhet të keni lejen nga FI-
FA", thuhet më tej në letër, ku thekso-
het se në rastin e Kosovës FIFA ka
marrë një vendim administrativ kur
vlerësoi që Përfaqësuesja kosovare nuk
mund të zhvillojë ndeshje miqësore.
"Si t'ua shpjegojmë këtë vendim tua-
jin me qindra e mijëra futbollistëve
dhe tifozëve që na parashtrojnë këtë
pyetje çdo ditë. Ne këtë nuk shohim
ndryshe, por si një diskriminim të fut-
bollistëve, klubeve dhe tifozëve koso-
varë", thuhet në letrën dërguar FIFA's.
Edhe lidhur me kërkesën për njoh-
jen e "certifikatës ndërkombëtare për
transferimin e futbollisteve", me ç'rast
futbollistët dhe klubet kosovare do të
mbroheshin dhe nuk dëmtoheshin në
vazhdimësi, drejtuesit e FFK'së kanë
shprehur zhgënjimin ndaj Komitetit
Ekzekutiv të FIFA's, që nuk ka apro-
vuar kërkesën e tyre. "Kemi me qin-
dra futbollistë kosovarë që luajnë në
botë e veçanërisht në Evropë. Kush
tjetër, nëse jo FFK, do të duhej të je-
pet këto certifikatat për futbollistët?
Le t'ua përkujtojmë se FFK ishte anë-
tare e barabartë e Federatës jugoslla-
ve të Futbollit që nga viti 1946, sikur-
se që ishte Sllovenia, Kroacia, Bosnja
dhe Hercegovina, Mali i Zi, Serbia, Vo-
jvodina dhe Maqedonia. Futbollistët
dhe klubet tona në mënyrë indirekte
ishin anëtarë të FIFA dhe UEFA", kanë
theksuar drejtuesit e FFK'së.
Ata kanë shprehur respektin për
përpjekjet e FIFA's lidhur me misio-
nin e promovimit të lojës së futbollit
në kontinente dhe në vende si në
Afrikë, Azi (p.sh. Palestinë) etj.
28 E premte, 31 tetor 2008
Lëndohet Behrami
Genoa është e interesuar
për sulmuesin e Interit,
Julio Cruz, kanë bërë të
ditur të enjten mediat ital-
iane. Cruz është shok i mirë
i yllit të Genoas, Diego
Milito dhe besohet se është
duke kaluar sezonin e tij të
fundit në Giuseppe Meazza.
Ai mund të largohet nga
klubi gjatë afatit kalimtar të
janarit, pas mosmarrëvesh-
jeve me trajnerin Jose
Mourinho, i cili e kishte lënë
jashtë ekipit për ndeshjen e
mesjavës kundër
Fiorentinas që përfundoi
me barazim 0-0.
Futbollisti kosovar Valon
Behrami është lënduar në
ndeshjen ku ekipi i tij West
Ham u mposht si mysafir i
Manchester United me rezul-
tat 2-0 të mërkurën mbrëma
në Old Trafford. Vetëm një
minutë para përfundimit të
pjesës së parë, Behrami pësoi
një lëndim të kofshës së këm-
bës dhe menaxheri i West
Ham Gianfranco Zola është
detyruar ta zëvendësoj atë.
Ende nuk dihet se sa gjatë do
të mungojë Behrami,
megjithëse mediat angleze
spekulojnë se mund të bëhet
fjalë për një lëndim serioz.
Zeneli, gol për finale
Mesfushori kosovar, Erfan
Zeneli ka shënuar gol në
fitoren e thellë 5-0 të ekip-
it të tij Helsinki ndaj
Vaasas, në kuadër të gjys-
mëfinales të Kupës së
Finlandës. Me këtë triumf,
Helsinki siguroi një vend
në finalen e kupës finlandeze. Zeneli, 21
vjeçar, realizoi golin e tretë të ekipit të tij
më minutën e 56-të, ndërsa 12 minuta më
vonë ai është zëvendësuar nga bashkëloj-
tari i tij Multaharju.
Xhemajli, 90
minuta në fitore
Mesfushori shqiptar, Blerim
Xhemajli është aktivizuar
90 minuta në ndeshjen që
ekipi i tij Torino mposhti
Atalantan me rezultat 2-1.
Ish kapiteni Zurichut, i cili
ka munguar në ndeshjet e
fundit për shkak të një
lëndimi, ndihmoi ekipin e tij të fitojë tri
pikë të rëndësishme, ndërsa është
ndëshkuar edhe me karton të verdhë. Pas
9 xhirosh të zhvilluara në elitën e futbollit
italian, Torino zë vendin e 14-të në rendit-
jen tabelore me vetëm 8 pikë të tubuara,
Cana zverdhet
në barazim
Ekipi i Lorik Canës,
Olympique Marseille arriti
të importojë vetëm një
pikë nga takimi si mysafir i
Nantes, që përfundoi me
rezultat të barabartë 1-1.
Në fakt, marsejezët ishin në
dizavantazh deri në min-
utën e 77-të, kur Kone barazoi rezultatin.
Cana ka luajtur gjatë gjithë ndeshjes në
pozitën e qendërmbrojtësit, ndërsa është
ndëshkuar me karton të verdhë. Ndërsa
Nantes nga minuta e 80-të ka mbetur me
një futbollist më pak në fushë, pasi sul-
muesi Bekamenga është ndëshkuar me
karton të kuq.
Bogdani harron golin
Sulmuesi shqiptar, Erjon
Bogdani nuk e ka gjetur
golin as në ndeshjen e
xhiros së nëntë të Serie A.
Klubi i tij Chievo u
mposht të mërkurën nga
Lazio me rezultat 2:1.
Golat për skuadrën
fituese i shënuan Pandev në minutën e
14-të dhe autogoli i Mantovanit në atë
të 82-të. Bogdani ishte titullar në këtë
takim, kurse është zëvendësuar në min-
utën e 72-të. Atij i mbetet ta kërkojë
golin e parë në ndeshjet e ardhshme.
Pas xhiros së nëntë, Chievo zë vendin e
19-të me vetëm 6 pikë të tubuara.
redaktor: Valdet Hasani
e-mail: valdet.hasani@gazetaexpress.com
tel: 038 76 76 76 fax: 038 76 76 78
Sport
Cruz kërkohet nga Genoa
ANKOHEN NE
Me këtë vendim të
Komitetit Ekzekutiv
të FIFA's, futbollit i Kosovës
mbetet një 'geto e futbollit'
në mes të Europës. ”

Drejtuesit e Federatës
së Futbollit të
Kosovës, përmes një
letre, janë ankuar në
FIFA lidhur me
vendimin e Komitetit
Ekzekutiv të FIFA's, që
refuzoi aplikacionin e
FFK'së për anëtarësim
në këtë asociacion.
Sipas FFK'së, FIFA ka
marrë një vendim
administrativ dhe
politik, që është në
kundërshtim me vetë
misionin dhe parimet
e shtëpisë së
futbollit botëror.
E premte, 31 tetor 2008 SPORT
Ronaldo i panevojshëm
Menaxheri i ri i Tottenhamit, Harry
Redknapp, është i interesuar për
transferimin e sulmuesit të
Fenerbahçes, Dani Guiza. E përdit-
shmja angleze The Telegraph ka
njoftuar të enjten se Redknapp ka
marrë kontrollin e plotë të për-
forcimeve në klub dhe besohet se
Guiza është në mesin e objekti-
vave të para të tij. Guiza shënoi dy
herë për Spanjën në Euro 2008,
derisa realizoi edhe kundër
Arsenalit në Ligën e Kampionëve,
më herët gjatë këtij muaji. 28
vjeçari spekulohej se kërkohet
edhe nga Manchester City, një
tjetër klub që është i gatshëm të
shpenzojë në janar.
Mbrojtësi i Real Madridit, Michel
Salgado ka theksuar se ekipi
është më i mirë pa Cristiano
Ronaldon. Ylli portugez ishte
objektiv transferimi i gjigantit
madrilen gjatë afatit kalimtar të
verës. Por, Salgado beson se
klubi ka bërë mirë që u tërhoq
nga interesimi për Ronaldon.
"Është lajm i mirë për ne që
Ronaldo nuk ka interesim të vjen
këtu. Kjo i jep fund spekulimeve
që kanë qenë shqetësuese për
ne dhe kanë parandaluar klubin
të transferojë futbollistë të tjerë
që do të kishin përforcuar ekipin
në të gjitha pozitat dhe jo vetëm
një", tha Salgado.
Tottenham pas Guizas
29
"Por, ne nuk mund ta kuptojmë që
Kosova, shteti më i ri në botë (Në
zemër të Europës) me një traditë të
futbollit, nuk mund të jetë anëtare e
FIFA's dhe UEFA's për shkak, në çka
ne besojmë, është politikë. Me këtë
vendim të Komitetit Ekzekutiv të FI-
FA's, futbollit i Kosovës mbetet një
"geto e futbollit" në mes të Europës",
theksohet në letrën e FFK'së.
Në fund, drejtuesit e FFK'së kanë
thënë se janë të angazhuar ta shohin
Federatën kosovare si një anëtare të
barabartë në FIFA dhe UEFA, pasi kjo
është e drejtë e tyre legjitime. "Shumë
herë kemi kërkuar një takim me ju
për të shpjeguar pozitën tonë lidhur
me aplikimin tonë dhe çështjet tje-
ra, por fatkeqësisht asnjëherë nuk
kemi marrë përgjigje.
Ne kërkojmë që urgjentisht të ta-
kohemi me ju", përfundon letra e fir-
mosur nga kreu i FFK'së, Fadil Vokr-
ri dhe sekretari gjeneral Heroll Sali-
hi, një kopje e së cilës i është dërguar
edhe presidentit të UEFA's, Michel
Platini.
Valon Konushevci
valon.konushevci@gazetaexpress.com
Prishtinë, 30 tetor —
Skuadra e FC Prishtinës, sikurse
në edicionin e kaluar kur theu
rekord prej dhjetë fitoreve rad-
hazi, edhe këtë stinor ka arritur
të dalë triumfuese në dhjetë due-
le, ndërsa vetëm një herë ka lua-
jtur baras. Bardhekaltërit krye-
sojnë renditjen tabelore, duke
mos pësuar ende asnjë disfatë
në njëmbëdhjetë xhirot e para
të Superligës. Kryetrajneri i kam-
pionit aktual të Kosovës FC Pri-
shtinës, Afrim Tovërlani, thotë se
në kampionatin kosovar është e
nevojshme që ndaj rivalëve të
krijohet një diferencë e konside-
rueshme pikësh në fillim të edi-
cionit, pasi në Kosovë ka shumë
anomali dhe shumë subjekti-
vizëm. Sipas tij, më e lehtë do të
ishte në liga tjera evropiane t'i
arrish këto rezultate sesa në Ko-
sovë, sepse Prishtina ka pasur
raste kur është dëmtuar edhe nga
gjyqtarët.
"Filozofia ime për futbollin ko-
sovar dhe skuadrën e Prishtinës
është që kam arritur t'i përgatis
futbollistët psiqikisht dhe fiziki-
sht, që në shumë ndeshje lojtarët
e mi të luajnë edhe kundër gjy-
qtarëve apo presioneve që ndod-
hin në fusha mysafire", deklaroi
Tovërlani për Express.
Sipas tij, çelësi i këtyre rezul-
tateve pozitive qëndron në
punën profesionale që ai e ka
bërë në ekip. "Ky sukses nuk
është vetëm rezultat i punës si-
me, por edhe i shtabit dhe i gji-
thë stafit të FC Prishtinës. Meg-
jithatë, të gjitha planifikimet dhe
strategjinë si për punë, për nde-
shje ashtu edhe për të gjitha gjë-
rat tjera i bëj unë", ka vazhduar
ai. Por, Tovërlani ka pohuar se në
pjesën e dytë të sezonit do të jetë
më e vështirë të arrihen rezulta-
tet e tilla, sepse në pranverë
shumë më pak ka futboll, ndër-
sa ka më shumë diçka tjetër se
futboll. "Në edicionin e kaluar
kanë ndodhë shumë gjëra, shu-
më padrejtësi në fushat e futbol-
lit dhe është e vështirë të përsë-
riten sukseset e vjeshtës edhe në
futbollin pranveror. Varet shumë
edhe nga lëvizja e futbollistëve
se sa do të përforcohen skuadrat.
Në pranverë më së shumti ka
punë Federata e Futbollit, e cila
duhet të jetë ajo që ta fillojë kam-
pionatin e rregullt e që në vitin
e kaluar nuk mund të them që
ka qenë plotësisht", shtoi ish fut-
bollisti i Prishtinës. Mirëpo,
Tovërlani është i vetëdijshëm se
një ditë do të vijë edhe humbja
e parë për skuadrën e tij. "Ajo
skuadër e cila dëshiron ta mpo-
shtë Prishtinën duhet që 90 mi-
nuta të djersitet mirë, apo ta ketë
ndihmën e dikujt tjetër për ta
mposhtur Prishtinën. Nuk do të
thotë që jemi të pamposhtur, por
momentalisht Prishtina vështirë
se mund të mposhtet", theksoi
ai. Strategu prishtinas thotë se
kur mori detyrën e kryetrajnerit
të Prishtinës vitin e kaluar, disa
i kanë vënë në dyshim kualite-
tet e tij, ndërsa kjo për atë ka qenë
një motiv shtesë për të punuar.
"Ajo që më së tepërmi më ka
ndihmuar për t'i arritur këto re-
zultate qysh prej se kam marrë
detyrën e trajnerit në klub, kanë
qenë disa njerëz dhe mos të them
disa klane të caktuara që ka pas
mbi të gjitha edhe brenda klu-
bit, të cilët kanë pretenduar se
nuk do të mund të arrij që ta
kthej Prishtinën aty ku ka mun-
guar katër apo pesë vjet. Por, në-
se deri më tani nuk janë deman-
tuar ata njerëz nga ana ime, atë-
herë mua nuk më mbetet tjetër
vetëm t'i lë me mendimet dhe
idetë e tyre të sëmura", përfun-
doi Tovërlani.
Luani si topi
Luan Krasniqi ka
intensifikuar përgatitjet kur
kanë mbetur pak më shumë
se dy javë deri në meçin
kundër Dimitrenkos. Sipas
mbikëqyrësit të tij Volker
Grill, kosovari është duke u
përgatitur si asnjëherë më
parë në karrierën e tij,
ndërsa meçit do t'i hyjë duke
qenë në top formë.
Alexander Dimitrenko duket se
do ta ndiejë forcën në grushtet
e Luan Krasniqit, kur do t'i spro-
vojnë forcat më 15 nëntor. Kjo
forcë është mbledhur në 100
raundet përgatitore, të cilat po i
zhvillon në qendrën e ushtrime-
ve. Pa adhurues, pa shikues, pa
kurrfarë dekoncentrimi, falë
mbikëqyrësit Volker Grill. "Luani
ka nevojë për qetësi në stërvitje.
Shumë njerëz në sallën e përga-
titjeve mund ta dëmtojnë proce-
sin. Ai duhet të koncentrohet
vetëm në sport", ka thënë Grill
për mediat gjermane. Sipas tij,
Luani është duke u përgatitur
për meçin kundër ukrainasit
Dimitrenko si asnjëherë më parë
në karrierën e tij.
"Çfarëdo që i thotë trajneri,
Luani e dëgjon atë. Ai është e
qartë se është përmirësuar
shumë dhe ka punuar me një
përcaktim dhe angazhim të
shkëlqyeshëm. Krasniqi do t'i
hyjë meçit duke qenë në top
formë", theksoi Grill.
Krasniqi dhe Dimitrenko do të
përballen më 15 nëntor në
Dusseldorf. Boksieri junikas, nga
34 meçe profesioniste, ka fituar
30 (14 me nokaut), ndërsa ka tri
humbje dhe një barazim. Në
anën tjetër, ukrainasi Dimitrenko
ka një bilanc të jashtëzakon-
shëm. Ai nga 28 meçe, sa ka
zhvilluar në boksin profesionist,
ka arritur po aq fitore, kurse 18
prej tyre i ka siguruar me
nokaut. Dimitrenko aktualisht zë
pozitën e parë në renditjen e
WBO-së, titullin e të cilit version
e mban ukrainasi Vladimir
Klitschko, prandaj dueli ndërm-
jet Krasniqit dhe Dimitrenkos
mund të shërbejë si një meç eli-
minator për ta sfiduar kampio-
nin në fuqi.
T'fortë edhe sivjet
E FIFA
Afrim Tovërlani, sikurse në
sezonin e kaluar, sërish e
filloi furishëm kampionatin
me Prishtinën, duke mos e
pësuar asnjë humbje.
Sipas tij, në futbollin
kosovar është e nevojshme
që ndaj rivalëve të krijohet
një diferencë e konsid-
erueshme pikësh në
fillim të kampionatit.
F
O
T
O
:

J
E
T
M
I
R

I
D
R
I
Z
I
Gjashtë vjet pas pavarësisë së
plotë, Timori Lindor ka marrë
pikën e parë në renditjen e
FIFA-s. Ekipi përbëhet nga
ushtarë, shitës dhe punëtorë
të portit me vetëm një
futbollist profesionist dhe
udhëhiqen nga trajneri Pedro
Almeida, i cili është
automekanik i motoçikletave.
Aktualisht janë në mesin e
ekipeve më të dobëta në botë,
por janë optimistë për një të
ardhme më të mirë.
Pas gjashtë viteve pa fryt në futbol-
lin ndërkombëtar, ekipi më i dobët
në botë ka filluar të shijojë lojën e
bukur. Kur ekipi i Timorit Lindor
barazoi 2-2 me Kamboxhian javën
e kaluar, ata fituan pikën e parë në
histori pas asaj që dukej seri e pa-
fund e humbjeve. Ekipi i fundit në
rang listën e FIFA-s më në fund ka
diçka për të festuar. "Ishte ndesh-
ja e parë që nuk kemi humbur, të
gjithë jemi krenarë", tha trajneri
Pedro Almeida, mekanik i moto-
çikletave në kryeqytetin Dili.
"Nuk jemi të kënaqur me ren-
ditjen botërore dhe shpresojmë që
futbollistët tanë do të vazhdojnë
të përmirësohen", shtoi ai për ag-
jencinë e lajmeve Reuters. Almei-
da ka theksuar se nuk është i be-
fasuar që ekipi nuk ka fituar kurrë
asnjë ndeshje. Edhe pse ndihma
dhe investimet kanë hyrë në shte-
tin nga Azia juglindore, pas shp-
alljes së pavarësisë së plotë më
2002, pothuajse hiq është shpen-
zuar në sport. Fushat pa bari të eki-
pit janë vështirë të shfrytëzuesh-
me dhe zyrtarët e Federatës thonë
se është pothuajse e pamundsh-
me të gjejnë kundërshtar për nde-
shje miqësore.
Fushat pa bari
Ushtarët, shitësit dhe punëtorët
e portit, që përbëjnë ekipin kombë-
tar, nuk marrin para dhe shumica
kanë probleme të përmbushin
obligimet e ekipit. "Nuk kemi bu-
rime të mbajmë ekipin së bashku
dhe shpeshherë nuk kemi barë për
të luajtur", shtoi 53 vjeçari Almei-
da i cili vetën në muajin e fundit
ka inkuadruar 12 futbollistë të rinj
në ekip. "Ekipi ndryshon vazhdi-
misht sepse futbollistët kanë fa-
milje dhe nuk mund t'i lejojnë vetes
të mungojnë në punë", shpjegoi
ai. Megjithatë, ka shenja të për-
mirësimit. Timori Lindor ishte
vetëm 10 minuta larg fitores së ty-
re të parë, kur pranuan gol kundër
Kamboxhias, ndërsa një autogol u
mohoi atyre barazimin në debu-
tim në kualifikime për Kampiona-
tin botëror kundër Hong Kongut,
një vit më parë. Derisa Federata
Botërore e Futbollit FIFA është zo-
tuar të përmirësojë disa fusha de-
ri në fund të vitit dhe Almeida ka
thënë se vetëbesimi i ekipit është
duke u ngritur shpejt. Mbrojtësi
Alfredo Esteves, i cili luan për eki-
pin australian Wollongong FC,
është futbollisti i vetëm profesio-
nist i Timorit Lindor, por beson se
të tjerët do t'i përcjellin hapat e tij.
"Të gjithë e vërejnë se paraqitjet e
Timorit Lindor janë përmirësuar",
tha Esteves.
E ardhmja më e mirë
"Kemi shumë futbollistë të rinj
dhe besojmë se e ardhmja do të
jetë më e mirë për ne. Besoj se do
të zhvillohemi dhe do t'u tregojmë
të tjerëve se edhe Timori Lindor di
të luajë futboll", shtoi Esteves i ci-
li me 32 paraqitje është futbollisti
më me përvojë në ekip. Mirëpo,
kapiteni nuk ka shpresë të madhe
për ekip, i cili në vitin 2006 arriti
në pozitën më të mirë në renditje
- 198 nga 200 shtete garuese. Me
pak ndihmë, selektori Almeida be-
son se ekipi i tij mund të tejkalojë
ekipet si Ishujt Cook, American Sa-
moa dhe Monstserrat, miqtë e ty-
re në fund të renditjes së FIFA-s.
Tani për tani ai nuk kërkon shumë.
Pak bari në fusha do të mjaftonte.
"Nuk e shoh fitoren e parë në vi-
tet e ardhshme, por nuk do të dorë-
zohemi. Së pari na nevojitet të ke-
mi një fushë të mirë e më pas gjë-
rat tjera", përfundoi Almeida.
E premte, 31 tetor 2008
SPORT
Arsenal, favorit i ri për Huntelaar
Timo Hildebrand ka thyer hes-
htjen rreth pozitës së tij në
Valencia. Portieri gjerman ka
deklaruar për uebfaqen e tij:
"Klubi në javët e fundit më ka
njoftuar se më vlerëson të
panevojshëm për ekipin. Jam
munduar të jap maksimumin
në dy muajt e fundit, mirëpo
nuk jam marrë parasysh. Kam
kërkuar të takohem me drejtue-
sit e klubit dhe trajnerin,
mirëpo asgjë nuk ka ndryshuar.
Jam i lumtur me pozitën e ekip-
it, por tepër i zhgënjyer me sit-
uatën time". Hildebrand erdhi
në Valencia në vitin 2007 nga
Stuttgart.
Valencia nuk më do
Arsenal udhëheq garën e
klubeve të interesuara për sul-
muesin e Ajaxit, Klas Jan
Huntelaar. E përditshmja
sportive spanjolle Sport ka njof-
tuar të enjten se klubi londinez
ka tejkaluar Real Madridin në
betejë për reprezentuesin
holandez. Topxhinjtë besohet
se janë të gatshëm të përm-
bushin kërkesën e Ajaxit prej 20
milionë funtesh për Huntelaar.
"E pranoj se jam i interesuar të
luaj në Premierligë", kishte
deklaruar javë më parë
Huntelaar. Menaxheri i
Arsenalit, Arsene Wenger, është
adhurues i sulmuesit.
Arsenal ishte pesë minuta larg
nga fitorja 4-2 dhe tri pikë në
shtëpi kundër Tottenhamit,
mirëpo u desh të pajtohet
me barazim. Arsene
Wenger ka thënë se
është i zemëruar me
mënyrën e kapitullimit të
ekipit të tij. Arsenal e
lëshoi nga duart fitoren
të mërkurën mbrëma në
Emirates Stadium. Një
përballje epike e derbit të
veriut të Londrës përfun-
doi 4-4 dhe Wenger nuk
ishte njeri i lumtur. "Jam
nervoz", tha ai për Sky
Sports. "Besoj se kemi shfa-
qur lojë të shkëlqyeshme,
por kemi marrë rezultat
minimal. Kemi dashur të
fitojmë dhe ishim një shkallë
mbi Tottenhamin, por nuk kemi
arritur të marrin të tri pikët",
shtoi ai. Rreth asaj si lejuan
Tottenhamin të kthehet në
lojë, me vetëm pak minuta
para fundit,
Wenger vazhdoi:
"Nuk kemi mbajtur
topin. Kemi lënë
shumë hapësirë duke
shkuar para me pesë
ose gjashtë futbollistë.
Ishte naivitet.
Ekipi ka potencial të
jashtëzakonshëm. Ata
mësojnë nga momen-
tet e ndeshjeve të tilla.
Është diçka që na dëmton,
por ishte derbi dhe në fut-
boll ndodhin gjëra të tilla.
Tottenham u shpërblye për
përpjekjet e shumta".
30
PIKA E PARE
Wenger bëhet nervoz Xhiro e nxehtë
Xhiroja e shtatë e Mabetex
Superligës së Kosovës në basket-
boll nën vete do të përmbajë
disa ndeshje mjaft interesante.
Ndeshja derbi e kësaj xhiroje do
të zhvillohet të shtunën në Pejë
nga ora 20:00, ku do të takohen
dy rivalët e përhershëm në bas-
ketbollin kosovar, Peja dhe Sigal
Prishtina. Të dyja këto skuadra
prijnë në tabelën e klasifikimit
me nga gjashtë fitore dhe pas
kësaj sfide do të kuptohet se cili
do të jetë ekipi i vetëm i pam-
poshtur, pas shatë javëve të para
të kampionatit.
Po të shtunën, në të njëjtën kohë,
në Vushtrri do të takohen Kosova
dhe ekipi pejan KB '12'. Mirëpo,
kjo xhiro do të fillojë të premten
në Bardhosh në orën 20:30, ku do
të zhvillohet një takim mjaft
interesant ndërmjet Kolegjit
EuroSport dhe ekipit nga qyteti i
lashtë i Prizrenit, Bashkimi.
Ndërsa të dielën në Mitrovicë
nga ora 18:00 do të zhvillohet
derbi lokal i këtij qyteti, ku do të
sfidohet Trepça me Progresin. Po
të dielën në orën 19:00 në Ferizaj,
Kastrioti do të jetë nikoqir i klubit
gjilanas, RC Cola Dritës.
E PREMTE
Kolegji EuroS. - Bashkimi 20:30
E SHTUNË
Kosova - KB '12' 20:00
Peja - Sigal Prishtina 20:00
E DIEL
Trepça - Progres 18:00
Kastrioti - RC Cola Drita 19:00
E premte, 31 tetor 2008
SPORT
31
Kontratë e re për Nedved
Portieri i Palermos, Marco
Amelia ka mohuar
spekulimet se planifikon të
largohet nga klubi gjatë
afatit kalimtar të janarit.
"Njoftime të tilla më bëjnë të
qeshi. Nuk kam menduar
kurrë të largohem nga
Palermo. Tani për tani men-
doj vetëm të rikuperohem",
tha Amelia të enjten për
mediat italiane. Ndërsa, pres-
identi i Palermos, Maurizio
Zamparini, ka shtuar: "Nuk ka
asgjë të vërtetë dhe nuk e di
se prej nga kanë ardhur
spekulime të tilla. Amelia
nuk më ka thënë asgjë".
Amelia nuk mendon për largim
Legjenda braziliane, Pele e ka
uruar Diego Maradonën për de-
tyrën e tij të re si selektor i Arg-
jentinas, por ka paralajmëruar se
jo të gjithë futbollistët e mëdhenj
mund të bëhen menaxherë të
mirë. "Shpresoj që gjithçka të
shkojë mirë për të dhe se do të
jetë në gjendje të tejkalojë të gji-
thë atë që ndodhi në të kaluarën
dhe të udhëheqë ashtu si është
më së miri Kombëtaren e Argjen-
tinës", tha Pele, duke iu referuar
problemeve të kaluara të Mara-
donës me drogë dhe shëndet. Pe-
le ka veçuar asistentin e ri të Ma-
radonës, Carlos Bilardio, i cili
udhëhoqi Argjentinën drejt titul-
lit në Kampionatin botëror 1986
me Maradonën si anëtar i ekipit.
"Maradona do të mësojë shumë
nga Bilardo, i cili është trajner i
mirë me përvojë të madhe. Ai
mund të mësojë shumë nëse dë-
shiron, me dikë si Bilardo përkrah
tij", shpjegoi O Rei. Mirëpo, Pele
ka paralajmëruar se shpeshherë
ndodh që futbollistët e mëdhenj
nuk arrijnë të jenë të suksesshëm
edhe si trajnerë. "Shpesh ndodh
që një futbollist i mirë nuk arrin
të bëhet edhe trajner i mirë. Dhe,
nganjëherë futbollistët që nuk
ishin aq të mirë në fushë si Wan-
derlei Luxemburgo (ish trajner i
Real Madridit dhe selektor i Bra-
zilit) bëhen menaxherë të mirë",
u shpreh Pele.
Maradona i cili mbushi 48 vjet
të enjten, befasoi duke u emë-
ruar pasardhës i Alfio Basile, i ci-
li dha dorëheqje pas humbjes së
Argjentinës 1-0 nga Kili në nde-
shjen kualifikuese për Kampio-
natin botëror dy javë më parë. Kjo
bëri që gjiganti nga Amerika Ju-
gore të mbetet në pozitën e tretë
pas dhjetë ndeshjeve, shtatë pikë
më pak se lideri Paraguai. Nde-
shja e parë e Maradonës si selek-
tor i Argjentinës do të jetë në
shkurt 2009 në miqësoren me
Francën në Marseille. Ndërsa tre
herë fituesi i Kampionatit botë-
ror me Brazilin, Pele ka bërë dal-
limin mes Maradonës dhe selek-
torit aktual të Saleçaos, Carlos
Dunga. "Nëse i krahasojmë si fut-
bollistë, më ka pëlqyer shpirti luf-
tarak i Dungas. Si trajner nuk
mund të flasim ende sepse Ma-
radona është emëruar tani dhe
ende nuk ka udhëhequr ekipin",
përfundoi ai.
Kampioni i Euro 2008, Spanja ka
sjellë gjashtë konkurrent në listën e
23 futbollistëve të dominuar nga
FIFA për çmimin e futbollistit më të
mirë të vitit në botë. Portieri Iker
Casillas, mesfushorët Cesc
Fabregas, Andres Iniesta, Xavi dhe
sulmuesit David Villa dhe Fernando
Torres janë në listën e publikuar
nga Federata Botërore e Futbollit.
Fituesi i vitit të kaluar, braziliani
Leite Kaka është përsëri i dominuar
së bashku me yllin e Manchester
United, Cristiano Ronaldo, i cili kon-
siderohet favorit për çmimin e këtij
viti. Lista e përzgjedhur nga
Komiteti i FIFA-s do të votohet nga
selektorët dhe kapitenët e kombë-
tareve, ndërsa tre finalistët do të
emërohen në dhjetor. Fituesi do të
përzgjidhet në gala mbrëmjen e
FIFA-s në Zurich më 12 janar.
„ NOMINIMET:
Emmanuel Adebayor, Sergio
Aguero, Andrei Arshavin, Michael
Ballack, Gianluigi Buffon, Iker
Casillas, Deco, Didier Drogba,
Samuel Eto'o, Cesc Fabregas, Steven
Gerrard, Zlatan Ibrahimoviç, Andres
Iniesta, Kaka, Frank Lampard, Lionel
Messi, Franck Ribery, Cristiano
Ronaldo, John Terry, Fernando
Torres, Ruud van Nistelrooy, David
Villa, dhe Xavi.
Kobe Bryant udhëhoqi Los
Angeles Lakers në triumfin ndaj
rivalit të qytetit, Los Angeles
Clippers. Phoenix ka fituar në
San Antonio falë paraqitjes së
shkëlqyeshme të Amare
Stoudemire. Atlanta mposhti
Orlandon, ndërsa Utah, Detroit,
Houston dhe Minessota fituan
në shtëpi.
San Antonio Spurs - Phoenix
Suns 103-108
San Antonio: Duncan 32
Phoenix: Stoudemire 22
Los Angeles Clippers-Los
Angeles Lakers 79-117
L.A Clippers: Thornton 16
L.A Lakers: Bryant 16
Utah Jazz - Denver Nuggets
98-94
Utah: Boozer 25
Denver: Martin 18
Orlando Magic - Atlanta
Hawks 85-99
Orlando: Howard 22
Atlanta: Johnson 25
Detroit Pistons-Indiana Pacers
100-94
Detroit: Prince 19
Indiana: Granger 33
Houston Rockets-Memphis
Grizzlies 82-71
Houston: Yao Ming 21
Memphis: Gay 20
Washington Wizards-New
Jersey Nets 85-95
Washington: Jamison 14
New Jersey: Carter 21
Oklahoma City Thunder-
Milwaukee Bucks 87-98
Oklahoma City: Wilcox 15
Milwaukee: Jefferson 20
Minnesota Timberwolves-
Sacramento Kings 98-96
Minnesota: Jefferson 21
Sacramento: Salmons 24
Bryant
dhe Lakers
në formë
Pavel Nedved është në prag të
nënshkruajë kontratë të re dyv-
jeçare me Juventusin, ka njoftu-
ar të enjten e përditshmja
sportive italiane Tuttosport.
Edhe pse kishte paralajmëruar
pensionimin nga futbolli në
fund të sezonit, tani është bërë
e ditur se mesfushori veteran
është në fazë të avancuar të
bisedimeve rreth vazhdimit të
qëndrimit në Torino. Nedved
realizoi dy golat e fitores 2-1
kundër Bolognas të mërkurën
mbrëma, ndërsa trajneri Claudio
Ranieri ka thënë: "Jemi duke
biseduar me Nedvedin për kon-
tratë të re dyvjeçare".
Dominojnë spanjollët
Skeptik për Maradonën
Pele thotë se jo gjithmonë
futbollistët e mirë arrijnë të
kenë sukses edhe si trajnerë.
Por, ai uron Diego Maradonën
për detyrën e re të selektorit të
Argjentinës dhe beson se çelësi i
suksesit në post gjendet te
asistenti Carlos Bilardo.
Pele thotë se jo gjithmonë
futbollistët e mirë arrijnë të
kenë sukses edhe si trajnerë.
Por, ai uron Diego Maradonën
për detyrën e re të selektorit të
Argjentinës dhe beson se çelësi i
suksesit në post gjendet te
asistenti Carlos Bilardo.
;fh[cj[")'j[jeh(&&. )(Mkkk£1lh0
WWW.IPKO.COM
Pasi që keni zgjedhur pakon Allo, ose Tung ju duhet të dërgoni:
SMS në numrin 123 me tekst: Plus 049xxxxxxŰ për të shtuar një numër; minus 049xxxxxx për të hequr
një numër; ju mund të shtoni në rreth edhe numra të IPKO telefonisë jkse në formatin si në vazhdim:
+38138xxxxxx.; ose mund të shfrytëzoni IPKO MENY. Krijimi i listës Rrethi im është falas.
Si ta krijoni Rrethin?
Rrethi im është pjesë e pakos Allo dhe Tung. Nëse nuk e keni njërën nga këto dy pako së pari duhet
ta përzgjidhni njërën. Këtë e bëni duke dërguar SMS në numrin 123 me tekst Allo, ose Tung, varë-
sisht se për cilën pako përcaktoheni.
VIKENDET
JANË TË LIRA!
1 CENT
PËR THIRRJE DHE SMS
BRENDA RRETHIT
Me IPKO, befasitë e fundvitit ðllojnë më herët!
Të gjithë shfrytëzuesit e pakove Allo dhe Tung, ðtojnë mundësinë të bisedojnë
dhe të dërgojnë SMS për vetëm 1 cent brenda rrethit gjatë vikendeve.
P
Ë
R
P
A
K
O
T

&
Oferta vlenë deri më 31.12.2008
Kohëzgjatja e tarifës së vikendit për të dyja
pakot ðllon nga e premtja, në orën 18:00 deri
të hënën, në orën 06:00.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful