PENGENDALIAN

BAHAN
PENGAJARAN
DI SEKOLAH
OLEH:
MOHAMED NAIM DAIPI
E TAKRIF BAHAN PENGAJARAN
E RASIONAL DAN OBJEKTIF
PENGGUNAAN
E JENIS-JENIS BAHAN
E PEMILIHAN BAHAN
E PENGGUNAAN BAHAN
E LATARBELAKANG PENGGUNAAN
BAHAN PENGAJARAN DI SINGAPURA
E BAHAN KHUSUS : KOMPUTER
E PENGGUNAAN AKHBAR DALAM
PENGAJARAN BAHASA MELAYU.
E APA-APA JUGA ALAT ATAU PERKAKAS
YANG BIASA DIGUNAKAN UNTUK
MENYAMPAIKAN MAKLUMAT BAGI
TUJUAN-TUJUAN PENGAJARAN.
E PENGGUNAAN BAHAN-BAHAN YANG
DAPAT MENYOKONG PENGAJARAN
DAN PEMBELAJARAN.
E IKHTIAR-IKHTIAR UNTUK MEMPEROLEHI,
MEMPROSES ATAU MENYUSUN KEMBALI
MAKLUMAT PANDANG DAN DENGAR ATAU
GABUNGANNYA DENGAN CARA GRAFIK,
FOTOGRAFIK, ELEKTRONIK ATAUPUN
CARA MEKANIK.
B.J ENRIGHT - NEW MEDIA AND THE LIBRARY
IN EDUCATION (1972)
E …MELIPUTI PELBAGAI KOMPONEN
PERSEKITARAN PELAJAR YANG
MENGHASILKAN RANGSANGAN KEPADA
PELAJAR. LAZIMNYA GURU PERANGSANG
UTAMA DAN BAHAN-BAHAN PENGAJARAN
PULA MEMPUNYAI FUNGSI YANG MEMBERI
INPUT (MASUKAN) KEPADA PELAJAR.
R.M.GANGE - THE CONDITION OF LEARNING (1965)
E DENGAN KATA LAIN, BAHAN PENGAJARAN
ADALAH PENGANTARA UNTUK
BERKOMUNIKASI DAN MERUPAKAN SATU
BAHAGIAN DALAM EDARAN KOMUNIKASI.
MEDIA DALAM EDARAN KOMUNIKASI
PENGHANTAR MEDIA PENERIMA
SHARIFAH ALWIAH ALSAGOFF - TEKNOLOGI PENGAJ ARAN (1986)
E PENGGUNAAN BAHAN PENGAJARAN
DALAM SITUASI PENGAJARAN DAN
PEMBELAJARAN MELIBATKAN
PENGGUNAAN PENGLIHATAN DAN
PANDANGAN SESEORANG.
MAT NOR HUSIN & ABD RAHMAN ABD RASHID -
ALAT BANTU MENGAJ AR DALAM PENGAJ ARAN
BAHASA (1988)
E PENGGUNAAN BAHAN
DALAM SITUASI
PENGAJARAN DAN
PEMBELAJARAN YANG
MELIBATKAN
PENGALAMAN DERIA
PELAJAR.
PENGALAMAN DERIA
PENGLIHATAN 83%
PENDENGARAN 11%
PENGHIDUAN 3.5%
PENYENTUHAN 1.5%
PERASAIAN 1%
EDGAR DALE - AUDIO VISUAL METHOD IN
TEACHING (1969)
E ALAT YANG DIGUNAKAN SEBAGAI
SALURAN (channel)
BAGI MENYAMPAIKAN SATU / BEBERAPA
PESANAN (message)
ATAU INFORMASI DARI SATU
SUMBER (resource)
KEPADA
PENERIMANYA (receiver)
DRS SOEPARNO - MEDIA
PENGAJ ARAN (1988)
PSIKOMOTOR
PENERIMA
(receiver)
SALURAN
(channel)
PESAN
(message)
SUMBER
(resource)
GURU
SISWA
AFEKTIF
KOGNITIF
PENGLIHATAN
PENDENGARAN
LIHAT & DENGAR
PERASAAN
PENAMPILAN
E PENGETAHUAN (knowledge)
E PEMAHAMAN (comperehension)
E PENERAPAN (application)
E PENGHURAIAN (analysis)
E PEMADUAN (synthesis)
E PENILAIAN (evaluation).
KEMAMPUAN BERSIFAT INTELEKTUAL
E PENERIMAAN (receiving)
E PENANGGAPAN (responding)
E PENGHARGAAN (valuing)
E ORGANISASI (organization)
E KARATERISASI (charaterization)
KEMAMPUAN BERKENAAN DENGAN RASA,
SIKAP DAN TINGKAH LAKU
E PERSEPSI (perception)
E KESIAPAN UTK PENYESUAIAN (set)
E RESPON TERTUNTUN (guided response)
E MEKANISME (mechanism)
E RESPON TERBUKA KOMPLEKS
(complex over response)
E ORIGINASI (origination).
KEMAMPUAN BERSIFAT JASMANIAH
ATAU KETRAMPILAN FIZIKAL
E TUJUAN UTAMA PENGGUNAAN BAHAN
PENGAJARAN IALAH AGAR PESAN /
INFORMASI YANG DIKOMUNIKASIKAN
DAPAT DISERAP SEMAKSIMUM
MUNGKIN OLEH PENERIMA (PELAJAR)
DAN SEKALIGUS MENEMUI MATLAMAT
PENGAJARAN GURU.
E ALAT BANTU MENGAJAR YANG MEMPUNYAI
NILAI KOMUNIKASI YANG TINGGI AKAN
MEMBANTU PARA PELAJAR MEMPEROLEHI
PENGALAMAN BELAJAR YANG BERFAEDAH
BAGI MENGEMBANGKAN SIKAP ILMIAH DAN
SIKAP SOSIAL, KEMANTAPAN EMOSI DAN
DAYA PENGHARGAAN.
S.K SRYGLEY - ADMINISTERING EDUCATION
MEDIA (1972)
E ALAT BANTU MENGAJAR BERTUJUAN
MENAMBAH KELANCARAN
PERHUBUNGAN ANTARA GURU
DENGAN PELAJAR DAN SEBALIKNYA,
PELAJAR DENGAN PELAJAR DAN
MEMBANTU MEMPERCEPATKAN
PROSES PEMAHAMAN MEREKA.
NORAZIAH ABD HAMID - ALAT MENGAJ AR
DALAM PENGAJ ARAN BAHASA (1981)
E MERANGSANG KEINGINAN BELAJAR
E PENGAJARAN LEBIH MENARIK
E PENGAJARAN LEBIH BERKESAN
E KOMUNIKASI LEBIH SIHAT
E MEMPERCEPAT PROSES PEMAHAMAN.
ALAT BANTU MENGAJAR DAPAT ...
E MENYEDIAKAN ASAS YANG KUKUH UNTUK
SESUATU KONSEP
E MENJADI DAYA PENARIK
E MENGHASILKAN PEMBELAJARAN YANG KEKAL
E MERANGSANG AKTIVITI
E MEMBINA PEMIKIRAN YANG BERTERUSAN
E MEMBANTU PEMAHAMAN
E PEMBELAJARAN LEBIH MENDALAM & BERAGAM
ALAT BANTU MENGAJAR DAPAT ...
EDGAR DALE - AUDIO VISUAL METHOD IN
TEACHING (1969)
Menjadikan pembelajaran lebih produktif dan
mempercepatkan kadar pembelajaran.
Menjadikan pengajaran lebih bersifat individu
yakni belajar berasaskan keupayaan diri.
Menjadikan pembelajaran lebih aktif dan
bertenaga.
BAHAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
DAPAT MEMBERI KESAN TERTENTU. MENGIKUT
S.K SRYGLEY (1972):
Menjadikan pembelajaran lebih berkesan -
kecanggihan bahan dalam mempertingkatkan
keupayaan dan merangsangkan persekitaran
pembelajaran.
Mendekatkan jurang pengetahuan,
pengalaman dan informasi
Menjadikan pendidikan lebih seimbang.
´ SUMBER MANUSIA
Dalam bilik darjah, sumber manusia ialah
guru dan pelajar. Walaupun begitu, apa
sahaja bentuk sumber tidak boleh
menggantikan guru untuk mengajar.
MIZUAR NASARUDDIN - BAHAN-BAHAN
PENDIDIKAN (1984) mengelaskan sumber
pengajaran dan pembelajaran kepada dua kategori
yang luas, iaitu :
SUMBER BUKAN MANUSIA
Dalam dunia pendidikan terdapat pelbagai
jenis sumber yang boleh menghasilkan
pengajaran dan pembelajaran yang
berkesan.
ANTARA BAHAN TERSEBUT IALAH :
BUKU TEKS BUKU RUJUKAN ENSKLOPEDIA
DOKUMEN AKHBAR MAJALAH
BAHAN DUPLIKASI FILEM BERGERAK PROGRAM TV
RAKAMAN VIDEO RAKAMAN AUDIO PROGRAM RADIO
PERISIAN (KOMPUTER) CARTA BERGAMBAR BAHAN LUTSINAR
KARTUN POSTER SLAID
´ Alat bantu mengajar yang asas seperti
papan hitam, buku teks dan buku kerja,
gambar dan carta, papan flanel, peta, atlas,
glob, model dan contohan.
J.S FARRANT - PRINSIP DAN AMALI
PENDIDIKAN (1981) mengelaskan bahan
pengajaran kepada dua jenis iaitu:
Alat bantu mengajar elektrik seperti layar
dan penggelapan, jalur filem dan slaid,
wayar gambar, televisyen, radio, perakam
suara dan sebagainya.
Alat bantu mengajar am seperti papan tulis
dan buku bercetak.
Alat pandang-dengar
Alat ciptaan baru bagi pengajaran
berprogram
W.F CONNELL - ASAS PENDIDIKAN (1981)
mengelaskan bahan pengajaraan kepada tiga
bahagian, iaitu:
Media elektronik
Media bukan elektronik
NORAZIAH ABD HAMID - ALAT MENGAJAR
DALAM PENGAJARAN BAHASA (1981)
membahagikan bahan pengajaran dan
pembelajaran kepada dua jenis, iaitu :
Alat bantu mengajar yang asas
Alat bantu mengajar bukan elektronik
Alat bantu mengajar elektronik
MAT NOR HUSSIN & ABD RAHMAN RASHID -
ALAT BANTU MENGAJAR DALAM PENGAJARAN
B AHASA (1988) membahagikan bahan pengajaran
dan pembelajaran kepada tiga jenis, iaitu :
Darjat kemediaan nol
darjat kemediaan rendah
darjat kemediaan sederhana
darjat kemediaan tinggi
DRS SOEPARNO - MEDIA PENGAJARAN BAHASA
(1988) membahagikan bahan pengajaran dan
pembelajaran berdasarkan darjat kemediaannya,
iaitu :
DARJAT
KEMEDIAAN
TINGGI
DARJAT
KEMEDIAAN
SEDERHANA
DARJAT
KEMEDIAAN
RENDAH
DARJAT
KEMEDIAAN
SIFAR
SLAID
RADIO
OHP
FILEM STRIP
PAPAN TULIS
PAPAN MAGNET
PAPAN FLANNEL
PAPAN SELIP
KAPUR
PENGHAPUS
PENGGARIS
FILEM
TELEVISYEN
VIDEO

ALASAN MEMILIH BAHAN
O ADA PELBAGAI JENIS BAHAN
O ADA MEDIA YANG SESUAI UNTUK
MENYAMPAIKAN MAKLUMAT TERTENTU
O ADA PERBEZAAN CIRI BAGI SETIAP MEDIA
O ADA PERBEZAAN PEMAKAI MEDIA
O ADA PERBEZAAN SITUASI / KONDISI BAGI
TEMPAT MEDIA DIPERGUNAKAN.

PANDUAN MEMILIH BAHAN
O BAIK BURUKNYA bahan tidak bergantung kepada
canggih tidaknya peralatan yang dipakai.
O BAIK BURUKNYA bahan diukur sejauh mana media
tersebut dapat menunjang tercapainya tujuan
instruktional.
O BAIK BURUKNYA bahan diukur sejauh manakah bahan
tersebut menyalurkan informasi dan dapat menyerapi
penerimanya.
KEWIBAWAAN
KESESUAIAN
KEMASKINI

A. J ROMISZOWSKI - THE SELECTION AND USE OF INSTRUCTIONAL MEDIA (1984)
BAHAN-BAHAN PENGAJARAN YANG SESUAI
MEMPUNYAI CIRI-CIRI BERIKUT
SUDUT
PELAJAR
SUDUT GURU
SUDUT
PEDAGOGI
& BAHASA

ASMAH HJ OMAR (1984) - PEMILIHAN BAHAN MESTILAH
DILIHAT DARI TIGA SUDUT
TUJ UAN DAN
OBJ EKTIF
PENGAJ ARAN, ASPEK
LISAN, ASPEK TULISAN,
ASPEK PEMAHAMAN.
KESESUAIAN BAGI
PERINGKAT UMUR
PENGGUNAAN
BAHASA DAN
PENYAMPAIANNYA,
J ANGKA MASA,
DSB.

CARA MEMILIH BAHAN
O Memahami akan ciri-ciri sesebuah media -
keunggulan dan kekurangannya
O memilih media yang sesuai dengan matlamat
pengajaran yang hendak dicapai
O memilih media yang sesuai dengan kaedah
pengajaran
O memilih bahan yang sesuai dengan inti
pengajaran.

O Memilih media yang sesuai dengan keadaan
pelajar - di segi jumlah, usia dan tingkatannya
O memilih media berdasarkan situasi dan
kondisi lingkungan
O memilih bahan yang berdasarkan kreativiti
guru
O jangan memilih media berdasarkan media
tersebut barang bau atau merupakan satu-
satunya yang kita miliki.
DRS SOEPARNO - MEDIA
PENGAJ ARAN (1988)

KRITERIA PEMILIHAN BAHAN
O BERDASARKAN CIRI-CIRINYA
O BERDASARKAN DIMENSI PRESENTASINYA
O BERDASARKAN PEMAKAINYA
O BERDASARKAN PEMAKAIANNYA
DRS SOEPARNO - MEDIA
PENGAJ ARAN (1988)

¯Rudy Bretz
mengatakan bahawa
media mempunyai 5
cara penayampaian
maklumat iaitu
menerusi :
BERDASARKAN CIRI-CIRINYA
SUARA
GAMBAR
GERAK
GARIS
TULISAN

g Penyampaian bahan digolongkan dalam dua ciri, iaitu:
BERDASARKAN CIRI-CIRINYA
CIRI TUNGGAL
RADIO (SUARA)
KASET (SUARA)
SLAID (GAMBAR)
TEKS (TULISAN)
CIRI GANDA
FILEM
TELEVISYEN
LUTSINAR
SLAID

¯Batas waktu penggunaannya :
BERDASARKAN DIMENSI PRESENTASINYA
PENGGUNAAN SEKILAS
PENGGUNAAN TAK SEKILAS

g Sifat penggunaannya :
BERDASARKAN DIMENSI PRESENTASINYA
PENGGUNAAN LANGSUNG
(TIDAK DISELANGI DENGAN PROGRAM LAIN)
PENGGUNAAN BERJEDA
(BOLEH DISISPKAN DENGAN PROGRAM LAIN)

BERDASARKAN PEMAKAINYA
MEDIA UNTUK KELAS BESAR
MEDIA UNTUK KELAS KECIL
MEDIA UNTUK INDIVIDU

BERDASARKAN PEMAKAIANNYA
BAHAN INDUKSI PENGAJARAN
BAHAN PERKEMBANGAN PENGAJARAN
BAHAN AKTIVITI SUSULAN
BAHAN PENILAIAN

Erikson & Curl - Fundamentals of Teaching with
Audio-Visual Technology (1979) memberikan
kriteria pemilihan berikut:
CARA MEMILIH MEDIA
Isi kandungannya berguna dan penting
kepada pelajar
Isi kandungannya boleh menarik minat
pelajar

Formatnya sesuai bagi memberi kesan
kepada susunan aktiviti pelajar
Bahan yang digunakan sah, mudah
didapati dan mutakhir
Fakta dan konsep dikaji dari sudut
kepadatannya

Isi kandungannya berhubung terus dengan
objektif khusus
Isi kandungan dan persembahannya sesuai
dengan keadaan dan nilai semasa
Bahan-bahannya tidak menimbulkan
kontraversi / tengkarah

Bahan-bahannya tidak menimbulkan
tanda-tanda berat sebelah atau
sebagai propaganda
Kualiti teknikal memuaskan - imejnya jelas,
dialognya mudah, warnanya menarik dan
mengandungi ciri-ciri kreatif.
Isi kandungan dan struktur sesuatu alat
bantu mengajar menunjukkan
perancangan yang rapi.

Perkara-perkara berikut perlu diambil kira :
CARA MEMILIH MEDIA
pertimbangan dari segi usia
pertimbangan dari segi peringkat murid
pertimbangan dari segi pengalaman guru
pertimbangan dari segi objektif pengajaran
pertimbangan dari segi jangka masa
SESUATU BAHAN PENGAJARAN HENDAKLAH
DIGUNAKAN SECARA TERANCANG
PERSEDIAAN GURU
☺ FIKIRKAN NILAI PADA BAHAN DAN TUJUAN
PENGGUNAANYA
☺ FIKIRKAN KEHENDAK, KEPERLUAN DAN
MINAT MURID
☺ FIKIRKAN MASALAH KOMUNIKASI
☺ MENELITI DAHULU BAHAN YANG HENDAK
DIGUNAKAN
1
PERSEDIAAN BILIK DARJAH
☺ ALAT YANG HENDAK DIGUNAKAN SENTIASA
DALAM KEADAAN BAIK DAN MEMUASKAN.
☺ BEKALAN ELEKTRIK BAIK DAN
PERALATANNYA JUGA MEMASKAN
☺ TEMPAT DUDUK MURID PERLU DISUSUSN
AGAR MURID DAPAT MENDENGAR DAN
MENONTON DENGAN SELESA
2
PERSEDIAAN MURID
☺ GURU JELASKAN SEGALA ARAHAN/
TUGASAN SEBELUM BAHAN DIGUNAKAN
☺ JELASKAN OBJEKTIF PENGGUNAAN BAHAN
DENGAN JELAS
☺ TERANGKAN MAKNA PERKATAAN BARU
☺ JELASKAN JUGA AKTIVITI SUSULAN YANG
TELAH DIRANCANG
3
PENGENDALIAN BAHAN
☺ BAHAN HENDAKLAH DIGUNAKAN DENGAN
BAIK, MENARIK DAN BERKESAN
☺ REAKSI MURID AKAN PERSEMBAHAN PERLU
JUGA DIBERI PERHATIAN
☺ KEBOSANAN MURID BOLEH MENJEJAS
OBJEKTIF PENGAJARAN / PENGGUNAAN
BAHAN
4
AKTIVITI SUSULAN
☺ JELASKAN KEPADA MURID AKAN AKTIVITI
SUSULAN. KALAU BOLEH DAPATKAN
CADANGAN MURID
☺ PROJEK BERKUMPULAN PERLU
DIJELASKAN DENGAN TELITI.
☺ AKTIVITI SUSULAN IALAH UNTUK MENINJAU
PEMAHAMAN MURID
5
PENILAIAN
☺ SEDIAKAN UJIAN PENILAIAN BAGI
MENINJAU KEBERKESANAN PENGAJARAN /
PEMBELAJARAN.
☺ KESAN KELEMAHAN MURID DAN BUATLAH
DIAGNOSTIKNYA
☺ USAHA INI BOLEH MENINGKATKAN PRETASI
PEMBELAJARAN MURID.
6
SEBELUM 1959
☺ KAEDAH “ CHALK AND TALK” .
☺ RADIO PENDIDIKAN
☺ BUKU TEKS DARI NEGARA ASAL.
SELEPAS 1959
☺ KURSUS AVA DI TTC SELAMA 30 JAM
☺ ETV DILANCARKAN PADA 1967
1
2
TAHUN 1970-1975
☺ PENUBUHAN IML - Instructional Materials
Library
☺ PENUBUHAN SEMS - The Singapore
Education Media Service
☺ MENINGKATKAN ETV
☺ MENGKHASKAN BILIK ETV
3
TAHUN 1975 - 1990
☺ PENUBUHAN CDIS / DET 1980
☺ IE MENGANJURKAN KURSUS AVA - 60 JAM
KEPADA GURU-GURU AVA DAN GURU-GURU
KANAN (500 ORANG)
☺ MENGHASILKAN BAHAN-BAHAN AVA
☺ PROJEK MAPS MELANCARKAN SARI
BAHASA DAN PERALATAN MENGAJAR
☺ MELANCARKAN PENDIDIKAN KOMPUTER -
Computer Based Learning
4
TAHUN 1995 DAN MASA MUKA
☺ IT MASTER PLAN
☺ MEMPELBAGAIKAN PENGGUNAAN PERISIAN
KOMPUTER
☺ KERJA PROJEK / IPW
☺ CPDD DIBENTUK
☺ BUKU ‘KITA’ DAN BAHAN PENGAJARANNYA
DILANCARKAN
5
SEBELUM 1959
☺ KAEDAH “ CHALK AND TALK” .
☺ RADIO PENDIDIKAN
☺ BUKU TEKS DARI NEGARA ASAL.
SELEPAS 1959
☺ KURSUS AVA DI TTC SELAMA 30 JAM
☺ ETV DILANCARKAN PADA 1967
1
2
DALAM PENGAJARAN BAHASA MELAYU
Penerapan Teknologi Maklumat (IT) menjadikan
pengajaran guru semakin mencabar untuk
menjana warga negara yang terhasil daripada
wawasan pendidikan negara yang dicita-citakan
yakni Sekolah Berdaya Fikir, Negara Penimba Ilmu.
SUKATAN PELAJ ARAN BAHASA MELAYU (RENDAH)
- KEMENTERIAN PENDIDIKAN (2002)
DALAM PENGAJARAN BAHASA MELAYU
SUKATAN PELAJ ARAN BAHASA MELAYU (RENDAH)
- KEMENTERIAN PENDIDIKAN (2002)

TEKNOLOGI MAKLUMAT ialah semua bentuk
teknologi yang digunakan untuk mencipta,
memperoleh, menyimpan, menggunakan,
menggabungkan, menyampaikan, berkomunikasi,
dan memaparkan maklumat digital dalam pelbagai
bentuk. Ini termasuk teks, grafik, animasi, audio,
video dan gambar.
DEFINISI
DALAM PENGAJARAN BAHASA MELAYU
E Mengukuhkan pengajaran dan pembelajaran BM
di sekolah
E Melengkapkan pelajaran dengan kemahiran IT
E Menyelaraskan usaha penerapan IT dengan
polisi negara ke arah TSLN
E Membolehkan generasi muda bersedia
menghadapi abad 21 dan KBE
OBJEKTIF PENERAPAN IT DALAM KURIKULUM
DALAM PENGAJARAN BAHASA MELAYU
E Mengukuhkan pengajaran dan pembelajaran BM
di sekolah
E Melengkapkan pelajaran dengan kemahiran IT
E Menyelaraskan usaha penerapan IT dengan
polisi negara ke arah TSLN
E Membolehkan generasi muda bersedia
menghadapi abad 21 dan KBE
OBJEKTIF PENERAPAN IT DALAM KURIKULUM
AKHBAR
AKHBAR
PENGGUNAAN
DALAM PENGAJARAN BAHASA MELAYU
MEMBACA ADALAH PROSES YANG KOMPLEKS.
KETIKA MEMBACA, PELAJAR PERLU:
O memahami simbol (aspek deria)
O menafsiri apa-apa yang dilihat (aspek
penerimaan)
O mengikuti penggunaan kekata (aspek
kejajaran)
O menghubungkan kekata dengan pengalaman
dan pemaknaan kata (aspek pengalaman)
O Membuat kesimpulan dan penilaian teks
(aspek pemikiran)
O menghubungkan pengalaman dengan idea
dan fakta baru - jurang informasi (aspek
pembelajaran)
O menghubungkan keperluan peribadi dan sikap
dengan tujuan pembacaan (aspek afektif)
O meletakkan semua proses dengan objektif
pembacaan (aspek konstruktif)
O Apabila kesemua aspek yang disebutkan tadi
berjalin, terbentuklah komunikasi yang tuntas
antara penulis dengan pembaca.
O Produk pembacaan merupakan komunikasi
pemikiran dan/atau perasaan antara penulis
dan pembacanya.
O Komunikasi bergantung kepada unsur
pemahaman.
O Aspek deria
O aspek penerimaan
O aspek kejajaran
O aspek pengalaman
O aspek pemikiran
O aspek pembelajaran
O aspek afektif
O aspek konstruktif
KOMUNIKASI
AKHBAR SEBAGAI MEDIA PENGAJARAN
BUKAN SESUATU YANG BARU.
ATAN LONG (1982) - Suratkhabar digunakan
kerana banyak mengandungi maklumat yang
berguna. Maklumat-maklumat ini boleh
dikumpulkan untuk diletakkan pada papan
kenyataan atau buku berita
AKHBAR
SEBAGAI MEDIA
PENGAJARAN
(Penggunaan Lelaman Web
Media bagi membentuk
soalan)

BENGKEL
PENGGUNAAN LELAMAN WEB
CLUSTER EAST 3
2 NOV 2002
SEKOLAH RENDAH GRIFFITHS
AKHBAR
SEBAGAI MEDIA
PENGAJARAN
(Penggunaan Lelaman Web Media
bagi membentuk soalan)
MOHD NAIM DAIPI
HOD / MT
SEKOLAH RENDAH GRIFFITHS


CONTOH 1 : SINONIM

Nama : Tarikh :

Darjah : Markah :


PAMERAN PERINGATI TOKOH MELAYU
MEMPERINGATI tokoh-tokoh Melayu yang berbakti dan berperanan dalam pembangunan
negara menerusi satu pameran sempena Ramadan ini. Pameran Balai Tokoh itu bakal
dilancarkan hari ini oleh Presiden S R Nathan di Kampung Melayu Geylang Serai sempena majlis
menyalakan lampu Hari Raya yang diadakan pada malam ini.
Pameran tersebut dianjurkan oleh Majlis Pusat dengan sokongan Angkatan Pelukis Aneka Daya
(Apad) dan Berita Harian (BH). Pameran yang memaparkan tokoh-tokoh terkemuka
Melayu/Islam itu bertujuan menggalakkan semangat bakti setia dan cemerlang terhadap
masyarakat dan negara.
Ia mengetengahkan mantan Presiden pertama Singapura, Allahyarham Yusof Ishak;
Allahyarham Zubir Said, pencipta Lagu Kebangsaan Singapura, Majulah Singapura; serta
Allahyarham Muhd Eunos Abdullah bagi menghargai sumbangan beliau sebagai anak Melayu
pertama yang dilantik dalam Majlis Perundangan pada 1924.
Tokoh lain yang dipaparkan ialah Allahyarham Haji Yaacob Mohamed, tokoh politik veteran yang
disegani.
Bagi tokoh yang masih hidup, Majlis Pusat mengetengahkan Haji Muhd Ariff Ahmad, seorang
bahasawan, sasterawan dan budayawan; dan Encik Ahmad J aafar, seorang pejuang seni dalam
mengekalkan identiti muzik Melayu sejak dekad 1940-an.
Timbalan Setiausaha Agung Majlis Pusat, Haji Md Yahya Zakaria, berkata ramai daripada tokoh-
tokoh Melayu yang terkemuka bukan sahaja telah menyumbangkan sesuatu terhadap
masyarakatnya, tetapi juga kepada negara Singapura umumnya.
'Sempena Ramadan, Majlis Pusat juga berharap dapat meningkatkan kesedaran di kalangan
masyarakat Melayu/Islam bahawa agama Islam juga menggalakan umatnya supaya maju di
dunia selain di akhirat,' kata Haji Md Yahya.

BERIKAN PERKATAAN SEERTI BAGI PERKATAAN BERGARIS BAWAH:

1) berbakti : _____________________ 2) menerusi : _____________________

3) dianjurkan : _____________________ 4) memaparkan : _____________________

5) menggalakkan : _____________________ 6) mantan : _____________________

7) pencipta : _____________________ 8) identiti : _____________________

9) terkemuka : _____________________ 10) meningkatkan : _____________________
CONTOH 2 : PEMAHAMAN

Nama : Tarikh :

Darjah : Markah :KESAN POSITIF BILA BELIA CEBURI KEGIATAN SOSIAL
MASYARAKAT umum lebih bersedia memberi sokongan sosial kepada para belia yang
melibatkan diri dalam kegiatan sosial. Pada masa yang sama, para belia dapat meraih manfaat di
luar jangkaan mereka memenerusi kegiatan sosial. Demikian dapatan satu tinjauan oleh Majlis
Belia Kebangsaan (NYC) yang melibatkan sekitar 1,500 belia berusia antara 15 dengan 29
tahun. Tinjauan itu dijalankan antara Mei dengan J un lalu.
Dapatan tinjauan itu menunjukkan belia dalam lingkungan usia 15 hingga 18 tahun lebih
cenderung untuk melibatkan diri dalam kegiatan sosial. Belia yang aktif dalam kegiatan sosial
juga didapati mempunyai pandangan positif terhadap masa depan mereka.
Dalam sidang akhbar mengenai dapatan tinjauan itu di pusat NYC kelmarin, pengerusi panel
tinjauan tersebut, Dr Mohd Maliki Osman, yang juga anggota NYC, berkata tinjauan itu turut
menunjukkan nilai-nilai positif di kalangan para belia adalah hasil pergaulan antara satu sama
lain. Ia juga menunjukkan para belia lebih cenderung bergiat dalam kegiatan sukan, budaya dan
seni, agama serta pasukan beruniform.
Menurut Dr Mohd Maliki, rata-rata para belia yang sudah bekerja mula kurang menjalankan
kegiatan-kegiatan sosial kerana mereka banyak menghabiskan tenaga mereka untuk kegiatan-
kegiatan luar dan memantapkan pekerjaan. Mereka yang sudah berumah tangga pula ingin
menumpukan perhatian kepada pasangan masing-masing. Dr Maliki berkata NYC akan terus giat
menggalak lebih ramai belia menyertai kegiatan-kegiatanya, yang akan dipertingkat mutunya
kelak.
NO SOALAN J AWAPAN ANDA

1
Tinajauan apakah yang
termuat di dalam berita di
atas?2
Apakah nilai positif yang
dicenderungi oleh para
belia?


3
Berikan sebab kegiatan
sosial belia mula
berkurangan apabila
mereka sudah bekerja dan
berumahtangga


CONTOH 3 : PEMAHAMAN BERITA

Nama : Tarikh :

Darjah : Markah :

IBU TERBIAR DI KOLONG BLOK
NASIB seorang nenek berusia 73 tahun telah menarik perhatian beberapa penduduk Blok 18 di
Ghim Moh Road dan Blok 1 Holland Close. Menurut beberapa penduduk di dua blok itu, Cik
Nooriah Samat dikatakan kerap ditinggalkan terbiar, terutamanya di kolong Blok 18 - dari sekitar
8 pagi hingga tengah malam.
Namun, semasa dihubungi, anak perempuan Cik Nooriah, yang hanya mengenalkan dirinya
sebagai Cik Sadiah, berkata beliau meninggalkan ibunya di kolong blok kerana sikap ibunya yang
sering suka mengekorinya setiap kali beliau keluar rumah. “Sekurang-kurangnya di kolong blok,
ada jiran yang menjaganya. Saya sibuk dengan anak-anak dan tugas rumah. Lagipun orang tua
ini selalu menyusahkan saya,” katanya yang tinggal di tingkat 13 Blok 18 di Ghim Moh.
Semasa ditemui di kolong blok, Cik Nooriah yang ada sebuah flat sewa di Blok 1 Holland Close,
mendakwa beliau dipukul anaknya itu. Beliau, yang tidak tahu arah pulang ke flat anaknya, turut
menunjukkan nasi goreng yang dibekalkan kepadanya setiap hari selain sebotol teh sejuk
sebagai penghilang dahaga.
Seorang jiran Cik Nooriah di Holland Close, Cik Norpitri Ahmad Talib, 58 tahun, mendakwa beliau
telah beberapa kali membawa pulang jirannya itu dan memberinya pakaian salinan selain
mencuci pakaiannya. 'Saya anggapnya seperti ibu saya sendiri. Saya tak rela melihatnya lapar
sehingga lewat malam,' kata pekerja pembersihan itu. Seorang lagi penduduk di blok yang sama,
Cik Rospina Rasip, 39 tahun, berkata beliau yang pernah menemani Cik Nooriah sehingga
selewat 1 pagi, pernah terlihat najis beberapa kali di kolong blok itu.
Seorang jurucakap Majlis Pembangunan Masyarakat (CDC) Northwest yang dihubungi
mengesahkan pihaknya turut menerima panggilan mengenai nasib Cik Nooriah baru-baru ini
daripada seorang penduduk. 'Kami akan meminta salah sebuah Pusat Khidmat Keluarga (FSC)
di kawasan tersebut meneliti masalah yang beliau dan keluarga hadapai,' jelas jurucakap itu lagi.
Menurutnya, Cik Nooriah menerima bantuan kewangan $230 sebulan dari CDC tersebut.

SOALAN J AWAPAN ANDA
Berita apa?
Bilakah berita itu
berlaku?

Siapakah yang
terlibat?

Mengapakah berita
itu berlaku?

Apakah tanggapan
kamu?

Bagaimanakah
masalah itu boleh
dihuraikan?

Kalaulah kamu
menjadi nenek yang
malang itu, apakah
yang akan kamu
lakukan?

CONTOH 4 : IMBUHAN

Nama : Tarikh :

Darjah : Markah :


KES BELASAH: WANITA DIDAPATI TIDAK BERSALAH
PEKERJ A pembersihan yang menghadapi (1)tuduh membelasah rakan sekerjanya sehingga
mencederakan bahu rakannya itu didapati tidak (2)salah pada akhir perbicaraan semalam. Cik
Aminah Omar, 49 tahun, menarik nafas lega setelah Hakim Daerah J asvender Kaur mendapati
beliau tidak bertanggungjawab atas (3)cedera yang dialami oleh Cik Sardiah Ketab, 56 tahun.
'Saya agak cemas juga apabila (4)heret ke mahkamah. Tetapi, saya tahu saya berada di pihak
yang benar. Apabila disoal pun saya hanya menyatakan perkara yang benar,' ujar ibu tunggal
lima anak itu.
Beliau yang (5)teman oleh beberapa ahli keluarganya jelas kelihatan gembira dan mereka
(6)peluk apabila mendengar keputusan hakim. Ketika merumuskan keputusannya, Hakim
Daerah J asvender berkata pihak pendakwa raya gagal (7)tengah bukti-bukti kukuh yang dapat
menunjukkan Cik Aminah sengaja mahu (8)cedera Cik Sardiah.
Menurut beliau lagi, laporan-laporan (9)ubat juga gagal menunjukkan bahawa kecederaan pada
bahu Cik Sardiah berpunca daripada asakan Cik Aminah. Cik Aminah didakwa sengaja
menyebabkan rakannya cedera dalam kejadian di tempat kerja mereka di Sekolah Rendah Saint
Hilda's di Tampines pada 9 Mei lalu.
Menyentuh tentang tindakan Cik Aminah yang sengaja menolak Cik Sardiah sehingga beliau
terjatuh dan mengalami kecederaan pada otot-otot bahunya, Hakim akur Cik Aminah (10)paksa
menolak Cik Sardiah untuk melepaskan dirinya apabila digigit. Hakim juga berasa curiga
mengapa Cik Sardiah tidak memberitahukan perkara tersebut kepada doktor ketika beliau
mendapatkan rawatan.
BERIKAN IMBUHAN BAGI PERKATAAN BERGARIS BAWAH:

1) tuduh : _____________________ 2) salah : _____________________

3) cedera : _____________________ 4) heret : _____________________

5) teman : _____________________ 6) peluk : _____________________

7) tengah : _____________________ 8) cedera : _____________________

9) ubat : _____________________ 10) paksa : _____________________

CONTOH 5 : PROSEDUR CLOZE

Nama : Tarikh :

Darjah : Markah :


PEROKOK BAWAH 18 TAHUN DIKENAKAN KAUNSELING DAN DENDA
REMAJ A di bawah usia 18 tahun yang didapati merokok dikehendaki menghadiri sesi kaunseling
berhenti merokok bersama ibu bapa atau penjaga mereka. Ini di samping membayar denda yang
telah dinaikkkan kepada $300 berbanding $50 bagi kesalahan pertama dan $100 bagi kesalahan
selanjutnya sebelum ini.
Demikian antara perubahan ekoran pindaan Akta Menghisap Rokok (Kawalan Pengiklanan dan
J ualan Tembakau) yang diluluskan Parlimen semalam. Dalam ucapannya, Menteri Kesihatan,
Encik Lim Hng Kiang, berkata (1)______________ itu antara lain bertujuan mengekang remaja
daripada (2)______________.
”Langkah ini memberi peluang baik untuk berkomunikasi (3)______________ remaja dan ibu
bapa mereka, bukan hanya (4)______________ bahaya merokok tetapi juga menerapkan
kemahiran kehidupan (5)______________ diri remaja itu agar mereka boleh terus
(6)______________ merokok,' katanya.
Di bawah pindaan itu, mereka (7)______________ didapati bersalah menjual rokok dan produk
tembakau (8)______________ sesiapa di bawah usia lapan belas tahun (9)______________
didenda tidak lebih daripada sepuluh ribu dolar (10)______________ dipenjara hingga enam
bulan atau kedua-duanya sekali bagi kesalahan pertama.
Selain itu, perlesenan yang kini melibatkan peruncit yang menjual produk tembakau pula akan
diluaskan kepada pengimpot dan pengedar produk tembakau. Ia juga memerlukan mereka
menyenaraikan bahan-bahan berbahaya selain tar atau nikotin bagi memberi maklumat terperinci
kepada orang ramai mengenai bahan-bahan dalam produk tembakau.

J AWAPAN ANDA:
1 6
2 7
3 8
4 9
5 10


CONTOH 6 : KESALAHAN BAHASA

Nama : Tarikh :

Darjah : Markah :

RUNDING AIR LAGI
SEORANG Anggota Parlimen Malaysia minggu lalu cadangkan supaya negaranya jual air
kumbahan kepada Singapura, kalau Singapura mahukan air yang murah harganya.
Telinga Wak berdesing bila baca berita itu.
Kalau yang cakap tu rakyat biasa, Wak mungkin boleh terima. Tapi Wak kecewa sebab yang
bercakap itu adalah seorang yang bergelar pemimpin.
Tapi tak mengapa. Sebab kita memang sedar yang bekalan air kita sekarang tak cukup, dan kita
kena beli air dari Malaysia.
Cuma masanya mungkin tak lama lagi apabila kita tak lagi perlu bergantung kepada orang lain
bagi bekalan air kita...

Kesalahan 1
Kesalahan 2
Kesalahan 3
Kesalahan 4
Kesalahan 5
CONTOH 7 : PENYENARAIAN

Nama : Tarikh :

Darjah : Markah :

PEMENANG RATU CANTIK MELAYU BARU?
RAKAN-RAKANNYA pernah memanggilnya "Ally MacBeal"... bukan saja kerana tugasnya sebagai
peguam, bahkan juga kerana wajah comel dan tubuhnya yang cukup ramping. Lebih-lebih lagi sekarang
Nuraliza Osman juga sudah melangkah ke dunia glamor selepas dimahkotakan gelaran ratu Miss
Singapore-Universe tiga minggu lalu.
"Kalau kerja, saya kerja sungguh-sungguh, tetapi kalau bermain, saya mencari keseronokan yang wajar,''
seloroh ratu yang cukup peramah ini.
Perbualan selama lebih sejam bersama wartawan dan ditemani pembantunya, Freda Hassan, ternyata cukup
menjelaskan mengapa Nuraliza seharusnya dinilaikan lebih daripada setakat kecantikan luarannya. Soal
pencapaian akademik dan kerjaya tak perlu lagi dipersoalkan, tetapi apa yang lebih perlu direnungkan ialah
pendirian beliau yang cukup objektif, keberanian menunjak kebenaran dan sikapnya yang suka berdikari.
Bukan senang sebenarnya untuk mengatur temu janji dengan personaliti yang kini hidup dalam dua dunia
ini; sebagai peguam yang begitu serius dengan kerjayanya dan alam glamor yang baru ditempuhinya sejak
menjadi perhatian media dengan kemenangannya pada 23 Mac lalu. Pada waktu pejabat, peguam berusia
25 tahun yang mempunyai ketinggian 1.7 meter, berat badan 53 kilogram dan sering mengenakan sut hitam
ini, mengejar masa ke sana ke mari untuk bertemu pelanggan, membuat penyelidikan pelbagai kes
mahkamah dan berhujah hebat di depan hakim untuk memenangi kes-kesnya.
Tetapi sebaik saja beliau menanggalkan pakaian hitamnya, Nuraliza didandan pula dari hujung rambut ke
hujung kaki, mengenakan gaun-gaun formal dari pereka fesyen terkenal dan beraksi bak bidadari di depan
sinaran lampu kamera untuk pelbagai media massa.
Ada yang bertanya, sejauh mana Melayu yang ada pada diri Nuraliza? Menurut Nuraliza, di kad
pengenalannya, tertera "India' sebagai bangsanya. Bapanya, Mohamed Osman Bakar, berketurunan India
sementara ibunya, Katinah Yan, berdarah campuran J awa-Belanda-India-Cina. "Di rumah, kami berbahasa
Melayu dan Inggeris. Gaya hidup kami seperti orang Melayu biasa sebab majoriti penduduk Islam di sini
orang Melayu. Kita tak boleh lari daripada budaya dan adat-istiadat Melayu-Islam, biar macam mana
moden atau bercampur keturunan apa pun. Rasanya, macam semua orang Melayu di sini berasal dari
Geylang,'' jelas anak kedua tiga beradik ini.
Tetapi mengapa beliau membenarkan dirinya melangkah ke dunia yang sensasi sedangkan beliau
mempunyai kerjaya mantap dan disegani? Peguam yang bekerja dengan syarikat Rajah & Tann ini
berpendirian, dunia di luar lingkaran mahkamah sedikit pun tidak menjejas reputasi kerjanya.
""Saya berpegang bahawa dalam hidup, saya harus berusaha mencapai impian saya. Apa pun yang kita
lakukan, halangan tetap ada. Terpulanglah untuk kita bertindak, sejauh mana untuk mengharungi halangan
itu. Seperti saya mengejar impian untuk menunggang kuda. "Di Singapura, naik kuda merupakan hobi yang
mahal ... jadi saya cari jalan lain, cari tempat lebih murah. Kalau nak tahu, saya naik kuda di Pulai, Johor
setiap kali ada masa terluang.”
"Pada masa yang sama, saya juga memastikan dalam mengejar impian, jangan sampai kita menjejas harga
diri, keharmonian hidup terutama soal keluarga,'' ujar ratu yang mengakui tidak mempunyai latar belakang
dalam bidang modeling dan cukup berterimakasih dengan peragawati Hanis Hussey kerana
membimbingnya beraksi "cat walk'.
Dari zaman persekolahan beliau memang sudah terdedah dengan pencapaian cemerlang; beliau mendapat
sembilan gred "A' untuk peperiksaan Sijil Am Pelajaran (GCE) peringkat "O' dan dua A dan dua B untuk
GCE "A'nya.
""Orang tua saya hantar saya ke sekolah perempuan sahaja ... dari CHIJ ke Methodist Girls, kemudian baru
bercampur dengan pelajar lelaki di Maktab Rendah Victoria sebelum masuk NUS. Beliau akan berangkat
ke Puerto Rico pada minggu pertama Mei ini untuk pertandingan Miss Universe peringkat antarabangsa.
Antara pakaian yang akan dibawanya ialah ciptaan pereka fesyen Haron.
Senarai watak Nualiza Osman
LATAR KELUARGA
KERJ AYA
KECENDERUNGAN
PENDIRIAN
PENDIDIKAN

NURALIZA
OSMAN

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful