Reel Kur: Ekonomik Şanzıman

REEL EFEKTİF DÖVİZ KURU

22 Ocak 2013 Salı
Bora Tamer Yılmaz, Ekonomist

1

Kazanımların Sürdürülmesi 2012 yılı Türk ekonomisi için önemli kazanımların elde edildği bir sene oldu. Kredi büyümesine dayalı iç talep üzerinden büyüme modeli net ihracata dayalı dış ticaret odaklı büyüme modeline geliştirildi. Önceki senelerde GSYİH büyümesine dış ticaretin katkısı negatif olurken ve büyümeye zarar verirken; 2012 yılında ilk defa bir kriz senesi olmadığı halde dış ticaretin GSYİH büyümesine katkısı pozitif yönde oldu. Verileri açıklanan ilk üç çeyrek için sırasıyla net ihracat %5, %6, ve %4 oranlarında GSYİH büyümesine katkı yaptı. Ekonominin iç denge hedeflerinden fiyat istikrarı tarafında yıllık enflasyon sene başı ve ilk çeyrektki çift haneli seviyelerden (Ocak %10,6; Nisan en yüksek %11,1) senenin son çeyreğindeki keskin düşüş ile Aralık ayında %6,2 seviyesine geriledi. Dış denge hedefi olarak finansal istikrar üzerinde önemli etkisi olan cari açık sene başındaki %10 oranından güncel Kasım ayı verilerine göre %6,5 oranına kadar iyileşirken, mutlak değer olarak 12 aylık kümüle toplam sene başında USD 76,8 milyar değerine kadar yükselmişken sene sonunda USD 51,8 milyar değerine kadar düzeldi. Türk ekonomisinin tüm bu farklı bileşenlerinin merkezinde bir aktarım mekanizması (şanzıman) işlevi ile kur bulunuyor. (Şekil 1) Çünkü “açık ekonomi” yapısından ötürü uluslararası ticaret ve sermaye piyasa dinamiklerine maruz olan Türkiye için kur; otomatik dengeleme unsuru olarak işlev görüyor. 2012 yılında TCMB’nin uyguladığı politikalarla yılın ilk yarısında kur istikrarının tesis edilmesi yılın ikinci yarısındaki tablonun olumlu hale gelmesinde önemli rol oynadı. (Şekil 2 ve 3) Kur seviyesi, nominal ve reel bazda değişik ölçüm teknikleri ile takip edilebilir:  Nominal kur, iki para biriminin birbirine karşı değeri olarak faiz seviyesi, enflasyon, cari açık, sermaye akımları ve benzeri makro parametrelere bağlı kalarak değerini oluşturuyor. Bu değerler arasında özellikle uzun vadelerde ülke kurlarının cari açıklarına göre kendilerini dengelediklerini söyleyebiliriz. (Şekil 4)

Şekil Paneli Şekil 1: Reel Kur Farklı Bileşenleri Dengeleyebilir Finansal istikrarın bozulması, cari açığın riskli seviyelere ulaşması kurda değer kaybı üzerinden fiyat istikrarının bozulmasına neden olabilir. Reel Kur, bileşenler arasında doğru aktraımları sağlayacka bir mekanizma işlevi görebilir... Büyüme Modeli: Dış Ticaret

Finansal İstikrar: Cari Açık Şekil 2: 2012 Kazanımları

Fiyat İstikrarı: Enflasyon
Kaynak: HLY Araştırma, Google Görseller

Finansal istikrar ve fiyat istikrarı birbirleri ile etkileşim içinde. Finansal istikrar ve kur stabilizasyonu fiyat istikrarına destek olan unsurlar.
12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% 2011 2012 Kaynak: TCMB, Bloomberg, IMF, HLY araştırma Hesapları CA / GSYİH (%) Çekirdek Enflasyon (YoY, %)

Şekil 3: Kur’un “FX Pass-Through” Etkisi Fiyat istikrarı, kur hareketlerine karşı hassas...
10% 8% 6% Çekirdek Enflasyon (sağ eksen) USD/TRY (yıllık %, sağ eksen) 50% 40% 30% 20% 10% 0% -10% 2% 0% 2007 -20% -30% -40% 2008 2009 2010 2011 2012

4%

 Reel kur ise ülkelerin mal fiyatlarını temsilen tüketici fiyat endeksleri (TÜFE) ve nominal kur ile hesaplanan sentetik bir değer. Temeli tüm ülkelerde mallar tek bir fiyattan ticareti yapılır teorisi olan reel kurun amacı bir ülkenin mal fiyatlarını bir başka ülkenini mal fiyatları cinsinden oluşturabilmek.

Kaynak: TÜİK, Bloomberg, HLY Araştırma Hesapları

Çekince için lütfen arka sayfaya bakınız.

REEL EFEKTİF DÖVİZ KURU

Reel Kur: Ekonomik Şanzıman
Şekil Paneli

22 Ocak 2013 Salı

2

Reel Kur Hesaplaması Reel kur, mal ticaretine bağlı bir enstrüman olduğu için haliyle bir ülkenin reel kur değerinin hesaplanabilmesi için ticaret yapılan ülkelerin değerlendirilip dış ticaret içindeki paylarına göre ağırlıklandırılmaları gerekiyor. TCMB, 2010 yılı Temmuz ayında araştırmacılar Hülya Saygılı, Mesut Saygılı, ve Gökhan Yılmaz tarafından yayınlanan “Türkiye İçin Yeni Reel Efektif Döviz Kuru Endeksleri” isimli rapordaki metodolojiyi uygulayarak 2003 yılını baz sene kabu edip reel kur hesaplamaktadır.

Şekil 4: Nominal TL, Cari Açığı Takip Ediyor
2 0 -2 -4 110% 105% 100% 95% 90% 85%

-6
-8 -10 CA (aylık, milyar USD)

80%

75%
70%

65% İlgili çalışmada Türkiye’nin dış ticaretinde öneme sahip Nominal TRY (Endeks, sağ eksen) 60% 36 ülke belirlenerek 2006 – 2008 yıllarındaki ticaret -12 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 hacimlerine göre ağırlıklandırılmıştır. Ağırlıklara göre Kaynak: TCMB, BLoomberg sıraladığımızda Almanya %16,4; Çin %10,9; İtalya %8,0; ABD %7,2; Fransa %7,0; İngiltere %5,4; İspanya Şekil 5: Ülke Grup Ağırlıkları %4,1; Rusya %3,9; Belçika %3,7; Hollanda da %3,6 ağırlığa sahip ilk 10 ülke. Dış ticaretimizde ağırlığı olan coğrafyalar kur üzerinde belirleyici rol oynuyorlar... Analizlerimizi daha isabetli oluşturabilmek için ülkeleri coğrafi ve ekonomik karakter olarak grupladığımızda; İran

          

Euro Bölgesi’nden 13 ülkenin toplam %48,6 BRIC ülkelerindne Çin, Hindistan, Rusya’nın %16,3 ABD’nin %7,2 Asya’dan 5 ülkenin toplam %6,1 Doğu Avrupa’dan 4 ülkenin %5,8 İngiltere’nin %5,4 Japonya’nın %3,0 Orta Doğu’dan 4 ülkenin toplam %2,9 İskandinavya’dan 2 ülkenin toplam %2,1 İsviçre’nin %1,9 İran’ın da %0,7

Orta D. 2.9% Japonya 3.0%

İsk. 2.1%

İsviçre 1.9%

0.7%

İngiltere 5.4%

Doğu Av. 5.8% Asya 6.1% ABD 7.2% (B)RIC 16.3% Euro B. 48.6%

Kaynak: TCMB – Saygılı, Saygılı, Yılmaz, 2010

Şekil 6: Reel Efektif Kur (“REK”) Formülü oranında ağırlıklara sahip olduğunu görüyoruz. (Şekil 5) Reel kur hesaplama formülünü incelediğimizde ise Türkiye’de üretilen malların fiyatlarının (PTUR) tek tek her ülkenin mal fiyatları (Pi) ile oranlanıp elde edilen değer nominal kur (ei, TUR) ile işleme alınıyor. Daha sonra her ülke için hesaplanan reel kur, bahsettiğimiz 36 ülkeden oluşan sepet içinde ağırlıklandırılıp (wi) geometrik ortalama alınıp nihai kur değeri ortaya çıkıyor. (Şekil 6) Uygulamada mal fiyatlarını temsilen ilgili ülkelerin Tüketici Fiyat Endeksleri (“TÜFE”) kullanılıyor. Nominal kur ise yurt dışı ülke para birimi cinsinden ifade edildiği için e’nin artması kurun değer kaybetmesi; e’nin azalması ise kurun değer kazanması anlamına geliyor. 𝑁 𝑅𝐸𝐾

= 𝑖
=1 𝑃𝑇𝑈𝑅

𝑃𝑖 ∗ 𝑒𝑖, 𝑇𝑈𝑅 𝑤𝑖

wi = i ülkesinin ağırlığı

PTUR = Türkiye TÜFE
Pi = i ülkesinin (tüketici) fiyat endeksi ei, TUR = i ülkesinin para birimi: 1i = xTL
Kaynak: TCMB – Saygılı, Saygılı, Yılmaz, 2010

Çekince için lütfen arka sayfaya bakınız.

REEL EFEKTİF DÖVİZ KURU

Reel Kur: Ekonomik Şanzıman
Şekil Paneli

22 Ocak 2013 Salı

3

Reel Kur Eşik Seviyeler Aynı yöntemi elimizdeki veri setine uyguladığımızda TCMB’nin ürettiği serinin %97,8 oranında benzerini elde ediyoruz. (Şekil 7). Aradaki farkın sebebini incelediğimizde, aynı verileri kullanıyor olsak da TCMB ile farklı kaynaklardan veri elde ediyor olmamız ufak sapmalara neden oluyor. TCMB, enflasyon için IMF ve kurlar için kendi bünyesinde Elektronik Veri Dağıtım Sistemi (“EVDS”) sisteminde oluşturup yayınladığı kurları kullanarak REER serisini oluşturuyor. Biz ise enflasyon için ağırlıklı olarak ThomsonReuters DataStream ile EuroStat, kurlar için de Bloomberg verilerini kullanıyoruz. Türk ekonomisinin 2012 yılında elde ettiği kazanımları sürdürebilmesi için 2013 yılında kur istikrarının korunması gerektiği görüşünde olduğumuzu yineleyerek argümanımızın sebeplerini inceleyelim. Kur istikrarı “FX pass-through” etkisi(zliği) ile iç denge hedefi fiyat istikrarının sağlanabilmesi için enflasyona olumlu etki yaparken, dış denge açısından da ürünlerin uluslararsı pazarlarda fiyat rekabeti için önem kazanıyor. Geçtiğimiz sene Kasım ayında Türkiye’nin kredi notunun yatırım yapılabilir seviyeye çıkarılmasını takiben TCMB Başkanı Sayın Erdem Başçı açıklamalar sözlü müdahalede bulunarak reel kur için bazı eşik seviyeleri kamuoyu ile paylaşmıştı. (Şekil 9) Biz, bu sene TCMB önceliğinin kur istikrarı olacağı görüşündeyiz. TCMB politikalarının ne yönde şekilleneceğini anlayabilmek için de reel kurun seyrini incelemek faydalı olacaktır. Daha önce bahsettiğimiz tek fiyat teorisi ticarete konu olan ürünler için geçerli olması, hizmet fiyatları perspetkifindne incelediğimzde gelişmekte olan ülkelerin gelişmiş ülkelerin refah seviyesini yakalamak için hizmet enflasyonuna maruz kaldıklarını biliyoruz (Balassa-Samuelson Etkisi). AA Finans kanalında açıklamalarını yaparken Sayın Başçı da bu faktörü göz ardı etmemişti. Bu nedenle yine Sayın Başçı’nın da belirttiği gibi reel kurda senelik %1,5 ila %2,0 oranında değer kazanımı tolere edilebilir. İlaveten, GSYİH büyümesi daha hızlı olan ülkelerin reel kurlarının değerlenmesini de normal karşılamak gerekiyor. Örneğin 2002 – 2007 döneminde Türkiye yıllık ortalama %6,8 oranında büyürken reel kur endeksi de %22 oranında değer kazanmıştı. Türkiye’nin yumuşak inişi takiben 2013 yılından itibaren tekrar %4 - %5 bandında bir büyüme performansına ulaşacak olması kur üzerindeki değerlenme baskısının geri döneceğine ilişkin bir gösterge. (Şekil 10)

Şekil 7: Halk Yatırım / TCMB REER Karşılaştırması
140 y = 0.8441x + 13.612 R² = 0.9783 130 120

110
100 90

TCMB

Halk Yatırım
80

80

100

120 140 160 Kaynak: TCMB, HLY Araştırma Hesapları

Şekil 8: REER Gelişimi Güncel veriler REER’in 120 eşik seviyesine çok yakın olduğuna işaret ediyor...
140 TCMB 130 120 110 100 90 HLY

80
2005 2006
2003 2004 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Kaynak: TCMB, DataStream, Bloomberg, EuroStat, HLY Araştırma

Şekil 9: Eşik Seviyeler TCMB Başkanı Sayın Erdem Başçı’nın açıkladığı politika tepkisi gerektiren eşik seviyeler...
1 0
-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 Altın Hariç CA 3 Aylık Ortalama (USD milyar, sol eksen) REER (TÜFE bazlı)

140
Güçlü Tepki Tepki
130 120 110 100 90 80

70 60

-9

Nis 10

Nis 11

Nis 12

Nis 05

Nis 06

Nis 07

Nis 08

Nis 09

Eki 10

Eki 11

Eki 04

Eki 05

Eki 06

Eki 07

Eki 08

Eki 09

Kaynak: TCMB, HLY Araştırma Hesapları, AA Finans

Çekince için lütfen arka sayfaya bakınız.

Eki 12

REEL EFEKTİF DÖVİZ KURU

Reel Kur: Ekonomik Şanzıman

22 Ocak 2013 Salı

4

Reel Kur’un Doğal Seyri Saydığımız bu iki neden reel kurun doğal değerlenme sürecine işarete ediyorlar. Sayın Başçı’nın belirttiği oranlarda değerlenme senaryosu oluşturduğumuzda aslında dile geitirlen 120 eşik seviyesinin de nasıl elde edilmiş olduğunu anlıyoruz.

Şekil Paneli Şekil 10: Ekonomik Büyüme ve Reel Kur Reel kur serisinin geçmişi sınırlı (başlangıç 2003) olması nedeniyle çok iyi gözükmese de 2001 sonrası reel kurdaki artış Türkiye’de üretilen mallara göreceli olarak talebin artması bir başka ifadeyle de güçlü ekonomik büyümeden kaynaklanıyor...
REER (YoY, %) GSYİH (YoY, %)

2008

2004

2005

2006

2007

2009

2010

2011
2011

2012 yılı itibariyle üst bant 119,5 (!) değerine işaret ederken, 2013 yılı için bant aralığı 116,0 ile 121,9 değerleri arasında oluşuyor. Geçtiğimiz sene başında reel kur 112 seviyesindeydi. Yıl içinde enflasyon farkı ile (Aktif Kur Politikası, 13 Kasım 2012) hızlı bir şekilde değer kazanan reel kur sene sonunda 119,4 seviyesine kadar ulaştı. Ortalama olarak bant sınırları dahilinde 116,7 olarak oluşan reel kura karşılık TCMB cephanesini 2013 yılına saklamayı tercih ederek Aralık ayındaki toplantıda politika faizini 25 baz puan indirirken koridorun alt bandında değişikliğe gitmedi. Bu seneye 119 civarında bir değerle başlaması muhtemel olan TCMB’nin politikalarını belirlerken reel kura daha hassas davranmasını bekleyebiliriz. 2013 yılında reel kurun nasıl seyredeceğini kestirebilmek TCMB poltikalarına ışık tutacaktır. Bunun için de reel kur parametreleri enflasyon ve nominal kur gelişmelerine bakmak gerekiyor. 1. Nominal kur üzerinde dış dengede kaydedilen iyileşme ile değerlenme baskısı olduğunu takip ettik. (Şekil 4) Nominal kur; formülün payda bölümünde olduğu için ve değerlenme yazım tekniği gereği “e” parametresini küçülttüğünden nominal kurdaki değer artışları reel kura değer artışı olarak etki ediyor. Ülke gruplarına göre analiz ettiğimizde TL’nin sepette ağırlığı orta derece olan (%5,8) Doğu Avrupa ülkeleri hariç tüm ülke gruplarına karşı değer kazandığını görüyoruz. 2. Enflasyon tarafında baktığımızda Türkiye’de enflasyonun bu sene yeniden artışma geçmesini bekiyoruz. Bizim beklentimiz %7’lerde enflasyon, TCMB anketinde ise yılsonu beklentisi için %6,2 değeri ile karşılaşıyoruz. (Şekil 12)

Kaynak: TÜİK, TCMB

Şekil 11: REER Değerlenme Patikası
130 REER 125 120 115 110 105 2.0% 1.5%

100
2013
Fransa
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2012

Kaynak: TCMB, HLY Araştırma Hesapları

Şekil 12: Dünya’da Enflasyon Beklentileri

8%

7%
6% 5% 4% 3%

6.5%

6.2%

3.1% 2.5% 2.2% 2.0% 1.9% 1.9% 1.7%

2%
1% 0%

Rusya

İngiltere

Kaynak: TCMB, Bloomberg

Çekince için lütfen arka sayfaya bakınız.

Almanya

Türkiye

İspanya

İtalya

ABD

Çin

2012

TCMB, reel kuru hesaplarken bir yılın (12 ayın) 15% ortalamasını kullanıyor. Örneğin baz sene olarak kabul edilen 2003 yılı Ocak ayında kur 89, Eylül ayında 110, 10% ve Aralık ayında 102 seviyesinde olmasına karşılık yıl 5% genelinde ortalama 100 değeri elde ediliyor. Bu nedenle senelik ortalamaları ilgili oranlarda 0% artırdığımızda alt bandı %1,5; üst bandı da %2,0 değerlenme oranından oluşan bir koridor elde -5% edebiliyoruz. Koridoru ve reel kur seviyesinin gelişimini tarihsel olarak incelediğimizde; reel kurun koridoru -10% aştığı dönemlerde dış dengenin bozulduğunu -15% görebiliyoruz. (Şekil 11)

REEL EFEKTİF DÖVİZ KURU

Reel Kur: Ekonomik Şanzıman

22 Ocak 2013 Salı

5

Reel Kur’u Etkileyecek Parametreler: Enflasyon  Yurt dışında ise enflasyon dinamiklerine baktığımızda sepetteki ağırlığı en fazla olan Euro Bölgesi’nde gerileme beklendiğini görüyoruz. Bunun sebebi Euro Bölgesi’ndeki sınırlı talep, ekonomik büyüme sıkıntıları, ve para birliği içinde farklı ülkeleirn birbirlerine karşı dengelenme süreçleri. 2012 Aralık ayı itibariyle %2,2 oranındaki enflasyonun yıl sonunda %1,6 değerine doğru gerilemesi mümkün. Bloomberg piyasa beklentisi ECB hedefi %2 değerinde. (Şekil 13)

Şekil Paneli Şekil 13: Dünya’da Enflasyonun Seyri Dünya genelinde fiyat seviyelerinde önemli bir artış beklenmiyor...
7% 6% 5%

4%
3% 2%

 ABD’de geçtiğimiz sene gerileyen enflasyonun bu sene yatay seyretmesi olası. FED hedefi %2 ile uyumlu olarak piyasa beklentisi %1,9.
 Diğer ülke gruplarını incelediğimizde para birimi yasaklanan ve altın ticaretine zorlanan İran dışında (altın standardı dönemi dinamiği gereği ülkeye altın girişleri enflasyona neden olur) enflasyonun Türkiye’nin altında olduğunu anlıyoruz.  Asya (%6,1 sepet ağırlığı) ülkelerinde bu sene enflasyonun Çin ekonomisinin hızlanması ile bir miktar yükselmesi mümkün. Benzeri şekilde BRIC ülkelerinde enflasyon yüksek seyredecektir. Aralarında ağırlığı en fazla olan Çin’de enflasyonun hızlanması beklense de bu değerin Türkiye enflasyonu altında kalması olası. Enflasyonun yüksek seyrettği Hindistan (>%10) ise sepette ağırlığı düşük bir ülke (%1,6). Faiz artırmakta olan Rusya ise bir miktar daha fazla ağırlığıa sahip olsa da enflasyonun %6,5 civarında yataylaşması ve yılın ilerleyen bölümlerinde sıkı para politikası ile gerilemesi mümkün.

1% 0% -1% 1 Yıl Önce Enflasyon Beklenti

Japonya

(B)RIC

Doğu Av.

Euro B.

İngiltere

Kaynak: DataStream, Bloomberg, EuroStat, HLY Araştırma

Şekil 14: Enflasyonun Reel Kur Etkisi
Daire büyüklükleri kur sepetindeki ağırlıkları ifade etmektedir
7% 6%

Bölge I
(B)RIC

Orta D.

Bölge II

Enflasyon Beklentisi

5% 4% 3%

Orta D. İngiltere ABD İsk.

Asya Doğu Av. Euro B. Japonya

2%
1% 0% -1%

Bölge IV

2012 Yılı Enflasyon Değişimi
-2% -1% 0%

İsviçre Bölge III
1%

-2% -3%

Analizimizde enflasyon farkı için ülke gruplarını Kaynak: DataStream, Bloomberg, EuroStat, HLY Araştırma koordinat sisteminde dört bölgeye ayırabiliriz. Üst Şekil 15: Nominal Kurun Reel Kur Etkisi grafikte I. ve II. bölgeler enflasyon beklentisi Türkiye’nin üzerinde olan (TCMB anketi %6,2) ülkeleri, Daire büyüklükleri kur sepetindeki ağırlıkları ifade etmektedir III. ve IV. bölgeler ise enflasyon beklentisi daha düşük olan ülkelerin yer aldığı bölümler. I. ve II. bölgede ülke 20% Bölge I Japonya grubu olmadığnı görüyoruz. Ülke bazında ise İran ve Hindistan dışında bu bölgede yer alan ülke 15% Bölge II bulunmuyor. Bunun anlamı Türkiye’de TÜFE diğer 10% ülkelere göre daha hızlı artacağı için reel kur üzerinde Asya değerlenme baskısı oluşturacak. Diğer ülke grublarına (B)RIC Orta D. ABD 5% baktığmızda tercih edilen ülkelerin III. Bölgede yer İsviçre almaları yani enflasyonlarının artış eğiliminde olmaları Euro B. 0% olacaktır. Ancak yukarıda saydığımız argümanlar İsk. Doğu Av. İngiltere neticesinde sepetteki ağırlığı önemli ölçüde olan ülkelerin IV. bölgede yani hem Türkiye’den daha az -5% enflasyona sahip olan hem de enflasyonu yavaşlama / 2012 Yılı Enflasyon Değişimi Bölge III Bölge IV yataylaşma eğiliminde olan ülkeler olduğunu anlıyoruz. -10% -3% -2% -1% 0% 1% (Şekil 14)
Kur Artışı Kaynak: DataStream, Bloomberg, EuroStat, HLY Araştırma
Çekince için lütfen arka sayfaya bakınız.

İsviçre

ABD

Asya

İsk.

REEL EFEKTİF DÖVİZ KURU

Reel Kur: Ekonomik Şanzıman

22 Ocak 2013 Salı

6

Günlük Reel Kur

Nominal kur tarafında da aynı analizi yaptığımızda TL’nin nominal olarak diğer ülke kurlarına karşı değerlenme eğiliminde olduğunu görüyourz. Enflasyonu yavaşlama eğiliminde olan ülkelere karşı TL değer kazanırken (I. Bölge), enflasyonu artış eğiliminde olan Japonya, İsviçre ve Doğu Avrupa ülkelerinden yalnızca Doğu Avrupa ülkelerine karşı 119.5 TL’nin değer kaybettiğini görüyoruz. IV. Bölgede ise 119.4 ülke bulunmuyor. (Şekil 15)
119.3 119.2 119.1 119.0 118.9 118.8 118.7 118.6

Şekil Paneli Şekil 16: Günlük Bazda Reel Kur Geçtiğimiz ay 118,3 olarak açıklanan reel kurun bu ay içinde hem nominal kurdaki değerlenme ile hem de tütün zammı ile ortaya çıkacak ek enflasyon göz önüne alındığında eşik değer 120’ye oldukça yaklaşmasını öngörüyoruz...

2003 yılı 100 değerine denk gelerek baz olara alındığında %2 oranında değer artışı ile sınırlandırma yaptığımız takdirde bu sene TCMB’nin reel kuru hem finansal hem de fiyat istikrarı açısından 121,9 dğerinin altında tutmaya çalışacağı görüşündeyiz. Bunun için de 120 sınırında seyreden reel kurdaki değerlenme baskısını hem politika hem de borç alma faizindeki ayarlamalarla yönetmesini bekleyebilriz. Piyasa etkisi olarak incelediğimizde;  USD/TRY için 1,74 – 1,80 bandında hareket bekliyoruz. 1,79 üzeri bölgelerde Dolar satış, 1,75 altında alış öneriyoruz. Aşağı yönlü hareketlerin TCMB politikaları ile yönetilmesi, yukarı yönlü hareketlerin de Rezerv Opsiyon Mekanizması (“ROK”) ile otomatik olarak dengelenmesi beklenebilir.  Bono / tahvil piyasasına etkileri göz önüne alırsak; verim eğrisinin kısa vadeli bölümünde hareketlerin kur hareketlerine bağlı gerçekleşmesi mümkün olabilir. Böyle bir ortamda TCMB politikalarının kur etkisi üzerinden dolaylı olarak faizlere geçişini değerlendirmek doğru olabilir. Kurun aşağı yönlü hareketlerini kısıtlamasını beklediğimiz TCMB’nin, faizleri düşüreceği karar veya düşürmeye yönelik piyasaya vereceği sinyaller kur üzerinde değer kaybına yol açarsa kısa vadeli bono / tahvil faizlerinde yukarı yönlü hareketler gözlemlenebilir. Kasım ayında kredi notunun artırılmasını takiben piyasanın 2013 yılı için olası politika faiz indirimlerini fiyatladığını düşünüyoruz. 2013 yılında TCMB’nin politika kararlarındaki aşağı yönlü hareketler bono / tahvil piyasasında yukarı yönlü hareketlere neden olabilir. (Şekil 17)

11 Ocak

01 Ocak

03 Ocak

05 Ocak

07 Ocak

09 Ocak

13 Ocak

15 Ocak

17 Ocak

19 Ocak

Kaynak: TCMB, DataStream, Bloomberg, EuroStat, HLY Araştırma

Şekil 17: Kur ve Gösterge Tahvil Faizi
1.80 1.79 1.78 1.77 USD/TRY Gösterge Tahvil Faizi (sağ eksen) 6.4% 6.2% 6.0% 6.6%

1.76
1.75

Aralık PPK

5.8%
5.6%

Çekince için lütfen arka sayfaya bakınız.

18 Aralık 20 Aralık 22 Aralık 24 Aralık 26 Aralık 28 Aralık 30 Aralık 1 Ocak 3 Ocak 5 Ocak 7 Ocak 9 Ocak 11 Ocak 13 Ocak 15 Ocak 17 Ocak 19 Ocak 21 Ocak

Kaynak: Bloomberg

21 Ocak

Reel Kur: Ekonomik Şanzıman
KÜNYE

22 Ocak 2013 Salı

7

Azmi DÖLEN Işık ÖKTE Bora Tamer YILMAZ Nurcihan AŞIK Mustafa Oğuz ACIKARAOĞLU Orçun SEYREK

G. Müdür Yrd. Stratejist Ekonomist Uzman Yardımcısı Uzman Yardımcısı Uzman Yardımcısı

(212) 314 81 07 (212) 314 81 82 (212) 314 81 86 (212) 314 81 83 (212) 314 81 84 (212) 314 81 85

adolen@halkyatirim.com.tr iokte@halkyatirim.com.tr btyilmaz@halkyatirim.com.tr nasik@halkyatirim.com.tr macikaragolu@halkyatirim.com.tr oseyrek@halkyatirim.com.tr

ÇEKİNCE: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu sayfalarda yayınlanan görüş, yorum, haber veya öneriler nedeniyle ortaya çıkacak ticari kazanç veya kayıplardan Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu değildir. Buradaki yazı, görüş ve yorumlar sayfa ziyaretçilerini bilgilendirme niteliği taşımaktadır. Rapor sayfalarında yayınlanan hiçbir yazı, görüş, resim, analiz ve diğer sunumlar izin alınmadan yazılı veya görsel basın organlarında yayınlanamaz.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful