You are on page 1of 12

CAÙC GIAÛI PHAÙP CAÁU TAÏO TAÊNG CÖÔØNG KHAÛ NAÊNG OÅN ÑÒNH CHO

COÂNG TRÌNH KIEÁN TRUÙC CHÒU SÖÏ TAÙC ÑOÄNG CUÛA GIOÙ- BAÕO
& NHÖÕNG ÑEÀ XUAÁT MÔÙI PHUØ HÔÏP TRONG ÑIEÀU KIEÄN VIEÄT NAM

Kts. Giang Ngoïc Huaán


Khoa Kieán truùc- Ñaïi hoïc Kieán truùc tp. Hoà Chí Minh- Vieät Nam

I. ÑAËT VAÁN ÑEÀ.


Ñeå phoøng traùnh nhöõng taùc ñoäng daãn ñeán maát oån ñònh cho caùc coâng trình xaây döïng
trong vuøng aûnh höôûng cuûa chu kyø baõo haøng naêm, gaây neân thieät haïi lôùn veà taøi saûn vaø
tính maïng cuûa ngöôøi daân. Coù nhieàu vaán ñeà caàn phaûi quan taâm nhö: thieát keá quy hoaïch
ñoâ thò, quy hoaïch khu daân cö, thieát keá heä thoáng kyõ thuaät haï taàng ñoâ thò hôïp lyù, traùnh
thieät haïi do baõo gaây neân...Baøi vieát naøy giôùi haïn ñeà caäp ñeán caùc giaûi phaùp, nhaèm taêng
cöôøng khaû naêng oån ñònh cho coâng trình Kieán truùc chòu ñöôïc söï taùc ñoäng do aùp löïc gioù
trong baõo gaây ra.
II. QUY TRÌNH, NGUYEÂN TAÉC & GIAÛI PHAÙP THIEÁT KEÁ.
1. CAÙC GIAI ÑOAÏN CAÀN QUAN TAÂM ÑOÁI VÔÙI COÂNG TRÌNH.
Coâng trình Kieán truùc xaây döïng trong vuøng aûnh höôûng cuûa baõo, caùc quy trình
thieát keá, thi coâng, gia coá, söûa chöõa caàn ñaûm baûo quan taâm, kieåm soaùt ñuùng möùc ñoä
trong caùc giai ñoaïn:
1.1. Giai ñoaïn thieát keá: Quy hoaïch, Kieán truùc vaø Keát caáu.
- Caên cöù vaøo caùc yeáu toá: khu ñaát xaây döïng, ñòa hình xung quanh coâng trình,
phöông höôùng ñòa lyù, ñaëc ñieåm khí haäu töï nhieân ñeå ñöa ra giaûi phaùp thieát
keá quy hoaïch, giaûi phaùp maët baèng, maët caét, hình khoái coâng trình hôïp lyù
nhaát.
- Caên cöù vaøo yeâu caàu oån ñònh, beàn vöõng, kinh teá vaø aùp löïc gioù trong baõo taùc
ñoäng ñeán coâng trình, ñeå ñöa ra giaûi phaùp thieát keá keát caáu chòu löïc hôïp lyù
ñoái vôùi coâng trình xaây döïng trong vuøng chòu taùc ñoäng cuûa baõo.
- Caên cöù vaøo ñaëc ñieåm taùc ñoäng cuûa gioù, baõo ñeán caùc beà maët (töôøng, saøn,
maùi...), caùc vò trí treân coâng trình chòu aùp löïc lôùn hôn, ñeå thieát keá caáu taïo
caùc boä phaän taêng cöôøng khaû naêng chòu löïc, cuõng nhö caùc boä phaän chôø
saün giuùp cho vieäc gia coá caáu truùc tröôùc thôøi ñieåm cuûa muøa baõo haèng naêm.
- Choïn löïa vaät lieäu xaây döïng vaø hoaøn thieän coâng trình thích hôïp.
1.2. Giai ñoaïn thi coâng xaây döïng.
Do ñaëc ñieåm xaây döïng ôû nöôùc ta coøn mang tính chaát thuû coâng, chaát löôïng
thöïc teá cuûa coâng trình ñaûm baûo oån ñònh tröôùc taùc ñoäng cuûa gioù baõo hay khoâng,
phuï thuoäc vaøo vieäc hieåu ñuùng vaø thöïc hieän ñuùng caùc quy trình kyõ thuaät caàn
thieát, trong ñoù caàn löu yù ñeán caùc vaán ñeà:
- Caùc caáu kieän phaûi ñaûm baûo ñuû cöôøng ñoä ñeå chòu löïc vaø ñaûm baûo ñuû ñoä
cöùng ñeå truyeàn löïc.
- Thöïc hieän caùc chi tieát lieân keát caùc boä phaän caáu kieän ñuùng quy caùch, vôùi
yeâu caàu ñuû ñoä cöùng vaø keát noái lieân tuïc töø heä thoáng maùi xuoáng ñeán heä
thoáng moùng. Ñaûm baûo yeâu caàu taát caû caùc caáu kieän trong toaøn boä heä thoáng

1
caáu truùc cuûa coâng trình, cuøng laøm vieäc ñoàng thôøi khi chòu caùc löïc taùc ñoäng
cuûa gioù baõo.
- Ñoái vôùi coâng trình coù heä thoáng khung chòu löïc baèng vaät lieäu beâ toâng coát
theùp (BTCT, chæ neân thaùo dôõ coát pha 48 giôø sau khi ñoå beâ toâng ñoái vôùi
coät hoaëc coù theå ñeå laâu hôn, nhö vaäy seõ traùnh tình traïng xaûy ra caùc veát nöùt
treân thaân coät aûnh höôûng ñeán khaû naêng chòu löïc vaø truyeàn löïc trong thöïc teá.
Tieán haønh döôõng hoä beâ toâng ñuùng luùc vaø ñuùng caùch, Sau khi ñoå beâ toâng töø
2-8 giôø, thôøi gian thöïc hieän coâng vieäc naøy töø 7-10 ngaøy. Nguyeân taéc caên
baûn cuûa vieäc döôõng hoä beâ toâng laø taïo moâi tröôøng aåm treân beà maët beâ
toâng.
- Ñoái vôùi töôøng bao che xung quanh vaø ngaên chia khoâng gian beân trong coâng
trình, caàn ñaûm baûo chaát löôïng cuûa gaïch xaây, vöõa xaây, kyõ thuaät xaây vaø
coâng vieäc döôõng hoä sau khi xaây. Vöõa xaây töôøng neân söû duïng coù Mac töø
75-100. Söû duïng trong thôøi gian khoâng quùa 3 giôø sau khi troän hoån hôïp.(
sau 4-6 giôø seõ giaûm 20%-30% cöôøng ñoä, sau 10 giôø giaûm 50% cöôøng ñoä).
1.3. Giai ñoaïn gia coá tröôùc muøa baõo haøng naêm.
- Tieán haønh kieåm tra, söûa chöõa hö hoûng taïi caùc vò trí lieân keát giöõa caùc caáu
kieän.
- Boå sung moät soá caáu kieän gia coá, nhaèm taêng khaû naêng chòu ñöôïc caùc löïc taùc
ñoäng coù theå lôùn hôn, tuøy theo caáp ñoä cuûa töøng côn baõo. Caùc chi tieát lieân
keát ñeå boå sung caáu kieän, neân ñöôïc thieát keá vaø thi coâng chôø saün treân heä
thoáng caáu truùc cuûa coâng trình, cuõng nhö xung quanh coâng trình.
1.4. Giai ñoaïn sau baõo.
- Tieán haønh kieåm tra, ñaùnh giaù tìm ra nhöõng nguyeân nhaân gaây neân caùc hö
hoûng cho coâng trình trong côn baõo, ruùt ra nhöõng kinh nghieäm trong thöïc
tieãn, qua ñoù hoaøn thieän hôn kyõ thuaät xaây döïng coâng trình chòu ñöôïc taùc
ñoäng aûnh höôûng cuûa baõo.
- Söûa chöõa, gia coá caùc hö hoûng treân coâng trình neáu coù.
- Bao boïc, traùm laáp caùc caáu truùc neo chôø saün treân caáu truùc coá ñònh cuûa coâng
trình nhaèm muïc ñích baûo veä, traùnh bò ræ seùt, hö hoûng do taùc ñoäng cuûa moâi
tröôøng.
- Phoå bieán taøi lieäu höôùng daãn kyõ thuaät, kinh nghieäm thieát keá, xaây döïng,
gia coá söûa chöõa coâng trình Kieán truùc... roäng raõi cho nhaân daân trong caùc
vuøng chòu taùc ñoäng aûnh höôûng cuûa baõo.
2. CAÙC NGUYEÂN TAÉC XAÂY DÖÏNG CÔ BAÛN.
Theo taøi lieäu “Höôùng daãn kyõ thuaät xaây döïng nhaø vuøng baõo luït” cuûa taùc giaû
Kevin J.Macks. Coù ba nguyeân taéc cô baûn xaây döïng coâng trình phoøng choáng gioù
baõo, ñeå ñaûm baûo cho caùc boä phaän trong coâng trình Kieán truùc ñaùp öùng ñöôïc yeâu
caàu cuøng chòu taûi troïng khi chòu söï taùc ñoäng cuûa aùp löïc gioù trong baõo:
2.1. Neo giöõ: Taát caû caùc boä phaän trong coâng trình phaûi ñöôïc neo giöõ vaøo
nhöõng caáu truùc coá ñònh. Ñieåm neo giöõ cuoái cuøng cho toaøn boä caùc caáu truùc
beân treân, chính laø heä thoáng moùng trong coâng trình.

2
2.2. Giaèng: Heä thoáng giaèng cöùng giuùp cho toaøn boä caáu truùc choáng laïi aùp löïc
gioù gaây tröôït, rung chuyeån, xoâ nghieâng.
2.3. Lieàn khoái: Toaøn boä caùc caáu kieän cuûa coâng trình, phaûi ñaûm baûo lieân keát
thaønh moät khoái lieân tuïc töø maùi xuoáng ñeán moùng.

3. CAÙC GIAÛI PHAÙP CAÁU TAÏO CAÀN QUAN TAÂM VAØ ÑEÀ XUAÁT MOÄT SOÁ CHI
TIEÁT CAÁU TAÏO THÍCH HÔÏP.
Trong phaïm vi baøi vieát naøy, ñeà caäp ñeán nhöõng giaûi phaùp caáu taïo chuû yeáu coù yù
nghóa quan troïng, cuõng nhö ñeà xuaát moät soá giaûi phaùp môùi thích hôïp öùng duïng
trong ñieàu kieän Vieät Nam. Bôûi vì neáu moät boä phaän, chi tieát caáu kieän naøo ñoù trong
coâng trình khoâng ñuû khaû naêng chòu aùp löïc gioù trong baõo bò hö hoûng, coù theå daãn ñeán
vieäc keùo theo söï maát oån ñònh vaø saäp ñoå cho toaøn boä caáu truùc cuûa coâng trình.
3.1. Keát caáu chòu löïc vaø truyeàn löïc chính cuûa coâng trình.
- Söû duïng keát caáu khung chòu löïc, heä thoáng giaèng cöùng trong caùc maët phaúng
cuûa khung, ñeå taêng khaû naêng chòu löïc xoâ ngang, choáng rung cho coâng trình.
- Moùng phaûi ñöôïc ngaøm chaët vaøo neàn ñaát, taïi vò trí coå moùng (boä phaän tieáp
giaùp giöõa moùng vaø chaân coät) neân gia cöôøng theâm theùp ñeå choáng caét,
choáng tröôït taïi chaân cuûa coâng trình.

3
- Boá trí heä thoáng ñaø kieàng lieân keát caùc moùng vaø chaân coät hoaëc thieát keá baûn
saøn taàng treät, ñeå taêng khaû naêng choáng rung.

- Caùc coâng trình kieán truùc ñöùng ñoäc laäp trong khoâng gian troáng traõi, chòu
ñoàng thôøi nhieàu aùp löïc töø nhieàu höôùng
ñeán toaøn boä heä thoáng caáu truùc. Do ñoù ñoái
vôùi caùc coâng trình nhaø ôû taïi caùc khu quy
hoaïch môùi, neân lieân keát caùc keát caáu
khung chòu löïc cuûa töøng coâng trình
rieâng bieät laïi thaønh töøng nhoùm, (moãi
chieàu daøi vaø roäng cuûa nhoùm, khoâng neân
vöôït quùa 20m ñoái vôùi khung BTCT).

4
3.2. Heä thoáng töôøng bao che vaø ngaên chia khoâng gian.
- Treân moät beà maët töôøng coù theå cuøng luùc chòu taùc ñoäng cuûa hai aùp löïc vöøa
ñaåy, vöøa huùt. Vì vaäy phaûi taêng khaû naêng chòu löïc theo phöông naèm
ngang taùc ñoäng vaøo töôøng baèng caùc giaûi phaùp: söû duïng vaät lieäu, ñaûm
baûo ñoä cöùng cuûa töôøng, boá trí heä thoáng giaèng töôøng vaø boå truï naèm
trong thaân töôøng vaø treân ñænh töôøng, ñaûm baûo kyõ thuaät trong quùa trình
xaây töôøng.
- Töôøng bao che xung quanh ôû caùc beà maët coâng trình neân coù chieàu daøy
khoâng nhoû hôn 200mm, vöõa lieân keát coù Maùc töø 75-100. Boá trí heä thoáng boå
truï BTCT trong thaân töôøng gaïch, khoaûng caùch 2-3m tuøy thuoäc vaøo vò trí
cuûa töôøng ôû döôùi thaáp hay treân cao. Töôøng coù dieän tích môû cöûa lôùn, neân
boá trí boå truï ôû hai beân meùp cuûa cöûa vì ñaây laø vò trí deã bò xoâ ngaõ.
- Boá trí heä thoáng giaèng töôøng BTCT trong thaân töôøng vôùi khoaûng caùch 1-
1,5m. Neân keát hôïp heä thoáng giaèng töôøng vôùi caùc caáu kieän lanh toâ, oâ vaêng,
beä cöûa.

5
- Giaèng töôøng taïi vò trí ñænh töôøng seõ chòu aùp löïc raát lôùn töø heä thoáng caáu truùc
cuûa maùi vaø aùp löïc taùc ñoäng ngang cuûa gioù, do ñoù caàn ñöôïc lieân keát cöùng
toaøn khoái vôùi heä thoáng khung chòu löïc chính (coät) vaø vôùi caùc boå truï ngay
beân döôùi ñeå ñaûm baûo truyeàn löïc.
- Theùp trong giaèng töôøng vaø boå truï, phaûi ñöôïc ñaûm baûo lieân keát lieân tuïc
vaø neo chaéc vaøo theùp trong caùc caáu truùc chòu löïc chính cuûa coâng trình
(coät, daàm).
- Thanh xaø goà taïi vò trí gaùc leân ñænh töôøng phaûi ñöôïc neo cöùng vaøo giaèng
BTCT, baèng theùp thanh hoaëc theùp baûn (theùp neo ñöôïc choân chôø saün trong
quùa trình thi coâng giaèng taïi ñænh töôøng), theùp neo phaûi ñöôïc neo vaøo theùp
trong giaèng töôøng.

3.3. Heä thoáng caáu truùc maùi cuûa coâng trình.


- Ñoä doác maùi vaø hình daùng cuûa maùi laø yeáu toá quan troïng goùp phaàn haïn cheá
aùp löïc taùc ñoäng baát lôïi cuûa gioù trong baõo. Ngoaøi ra hình daïng maùi coøn coù
yù nghóa trong vieäc haïn cheá söï haáp thuï nhieät böùc xaï maët trôøi vaø khoâng khí
noùng vaøo beân trong coâng trình. Maùi coù ñoä doác töø 0 ·- 10 · ˜aùp löïc gioù taùc
ñoäng seõ laøm cho maùi bò huùt leân treân, ñoä doác maùi ≥ 30 ·aùp löïc taùc ñoäng coù
xu höôùng giöõ chaët maùi vaøo coâng trình. Maùi coù hình daùng cong treân cô sôû

6
ñoä doác 30 ˜ vöøa coù yù nghóa ñöôïc giöõ chaët
vaøo caáu truùc coâng trình do aùp löïc gioù taùc
ñoäng, vöøa ít caûn gioù, giuùp toûa nhieät nhanh
vaøo muøa noùng, neân caàn ñöôïc aùp duïng trong
giaûi phaùp thieát keá vöøa choáng noùng, vöøa
choáng baõo.
- Vaät lieäu lieân keát taám lôïp vaøo caùc caáu truùc
chòu löïc trung gian neân söû duïng vít, ti theùp,
haïn cheá söû duïng ñinh.
- Khoaûng caùch giöõa hai thanh xaø goà neân töø 1-
1,2m vì xaø goà coù vai troø neo giöõ maùi, truyeàn
löïc cuûa toaøn boä taûi troïng maùi vaø aùp löïc treân
maùi xuoáng vì keøo hoaëc ñænh töôøng.
- Söû duïng caùc baûn theùp, vít ñeå lieân keát giöõa
caùc thanh caàu phong, xaø goà vaø vì keøo vôùi nhau (ñoái vôùi caáu truùc chòu löïc
maùi baèng vaät lieäu goã).
- Vò trí ñaàu muùt cuûa caùc thanh xaø goà, caàu phong vöôn ra khoûi töôøng ñôû maùi,
phaûi ñöôïc neo chaéc chaén xuoáng caáu truùc chòu löïc cuûa coâng trình (daàm,
coät, giaèng, boå truï).
- Caùc ñaàu thanh caàu phong
taïi vò trí maùi hieân caàn ñöôïc
thieát keá chi tieát baûn theùp
coù moùc chôø saün, töông öùng
treân caáu truùc chaân coät, ñaø
kieàng moùc chôø ñöôïc thieát
keá neo chaéc vaøo caùc caáu
truùc coá ñònh. Tröôùc khi coù
baõo, söû duïng daây caùp taêng
cöôøng neo giöõ ñaàu cuûa
thanh caàu phong xuoáng caùc vò trí coù moùc chôø saün töông öùng beân döôùi.

7
- ÔÛ vò trí maùi hieân, neân thieát keá heä thoáng traàn maùi (traàn coù caáu truùc hôû,
ñaûm baûo thoâng gioù cho haàm maùi trong muøa noùng). Heä thoáng traàn seõ
laøm giaûm aùp löïc cuûa gioù raát lôùn ñaåy leân töø maët döôùi cuûa maùi hieân taùc
ñoäng vaøo beà maët döôùi cuûa taám lôïp.

- Coâng trình coù yeâu caàu thieát keá maùi hieân vöôn ra xa, neân söû duïng kieåu maùi
linh ñoäng, vôùi hình thöùc lieân keát khôùp, coù theå haï xuoáng taïo thaønh maët
phaúng doác phía tröôùc beà maët ñoùn gioù. Giaûi phaùp naøy vöøa oån ñònh caáu
truùc maùi hieân
tröôùc aùp löïc lôùn
cuûa gioù, vöøa coù
taùc duïng haïn cheá
aùp löïc gioù taùc
ñoäng ñeán beà maët
töôøng ôû vò trí ñoùn
gioù cuûa coâng
trình.

- Ñoái vôùi maùi coù vì


keøo laøm keát caáu
chòu löïc, söû duïng
baûn theùp, bulon ñeå neo, giöõ ñaàu vì keøo vaøo ñaàu coät. Bulon caàn phaûi ñöôïc
haøn vaøo theùp chòu löïc cuûa coät BTCT, ñaûm baûo tính lieân tuïc trong vieäc
lieân keát ñaàu vì keøo xuoáng ñeán moùng cuûa coâng trình.
- Boá trí heä thoáng giaèng cöùng trong maët phaúng cuûa thanh caùnh thöôïng, maët
phaúng thanh caùnh haï vaø maët phaúng thanh choáng ñöùng ñeå giöõ oån ñònh caùc vì
keøo.
- Boá trí dieàm maùi cho toaøn boä meùp bieân cuûa maùi, vöøa coù yù nghóa baûo veä ñaàu
thanh xaø goà, caàu phong, vöøa coù taùc duïng giaûm aùp löïc gioù taùc ñoäng vaøo
meùp cuûa taám lôïp laøm bay caáu truùc maùi.

8
- Boá trí heä thoáng giaèng cöùng trong maët phaúng cuûa thanh caùnh thöôïng, maët
phaúng thanh caùnh haï vaø maët phaúng thanh choáng ñöùng ñeå giöõ oån ñònh caùc vì
keøo.

- Vaät lieäu lôïp söû duïng ngoùi, duøng keõm


buoäc chaët taát caû caùc taám ngoùi vaøo
thanh litoâ, trong phaïm vi cuûa maùi hieân
vöôn ra khoûi beà maët töôøng bao che.
Caùc haøng ngoùi phía treân, theo chieàu
ngang cuûa töøng haøng, caùch khoaûng 5
taám buoäc 1 taám.
- Ñoái vôùi maùi coù vì keøo laøm keát caáu chòu
löïc, söû duïng bulon ñeå neo, giöõ ñaàu vì
keøo vaøo ñaàu coät. Bulon caàn phaûi ñöôïc
haøn vaøo theùp chòu löïc cuûa coät BTCT,
ñaûm baûo tính lieân tuïc trong vieäc lieân
keát ñaàu vì keøo xuoáng ñeán moùng cuûa
coâng trình.
- Cheá taïo caùc ti theùp coù khoen troøn ôû moät ñaàu, caùc ti theùp boá trí thaúng haøng
theo phöông vuoâng goùc vôùi soùng tole, phaàn coù khoen troøn ôû phía treân cuûa
taám lôïp, ñaàu coøn laïi lieân keát chaët vaøo ñænh töôøng, thanh caùnh thöôïng cuûa vì
keøo hoaëc thanh xaø goà beân döôùi taám lôïp.Tröôùc khi coù baõo, söû duïng thanh
tre xoû doïc vaøo caùc khoen troøn cuûa ti theùp theo chieàu vuoâng goùc vôùi soùng
tole, keát hôïp vôùi caùc daây caùp, chaèng buoäc lieân tuïc vaøo thaân caùc thanh tre
vôùi khoaûng caùch 2m moät daây vaø neo xuoáng caùc ñieåm coá ñònh chôø saún ôû
neàn ñaát xung quanh coâng trình, qua ñoù seõ haïn cheá ñöôïc aùp löïc coù xu höôùng
huùt maùi leân. Giaûi phaùp naøy neân ñöôïc söû duïng cho caùc coâng trình coù dieän

9
tích maùi doác lôùn, ñoä doác maùi nhoû, coù ñòa hình xung quanh troáng traõi. Ñoái
vôùi coâng trình khoâng theå boá trí caùc ñieåm neo coá ñònh chôø saún xung quanh,
thì duøng bao ñöïng caùt (khoaûng 20kg / bao), ñaët ngay leân treân caùc thanh tre
vôùi caùch khoaûng töø 1-1,5m seõ coù taùc duïng giöõ maùi taïi caùc vò trí khoâng coù
boá trí bao caùt.

10
3.4. Heä thoáng cöûa treân töôøng bao che cuûa coâng trình.
- Cöûa treân töôøng bao che thoâng thöôøng ít ñöôïc quan taâm thieát keá, hoaëc gia
coá ñuû cöôøng ñoä chòu ñöôïc aùp löïc cuûa gioù trong baõo. Cöûa phaûi ñaûm baûo
ñoùng kín khoâng cho gioù ñi vaøo beân trong coâng trình trong thôøi gian coù
baõo. Khi cöûa bò phaù bung do khoâng chòu ñöôïc aùp löïc gioù, gioù seõ traøn vaøo
beân trong coâng trình, taïo ra caùc aùp löïc ñaåy vaø huùt, keát hôïp vôùi caùc aùp löïc
gioù taùc ñoäng töø caùc beà maët beân ngoaøi caáu truùc bao che, seõ daãn ñeán vieäc
nhanh choùng phaù bung toaøn boä caáu truùc cuûa coâng trình.
- Cöûa neân ñöôïc thieát keá vôùi caáu truùc hai lôùp, lôùp cöûa kính beân trong, lôùp cöûa
goã hoaëc hôïp kim kieåu laù saùch beân ngoaøi. Khi chuaån bò coù baõo, neân gia
cöôøng cho cöûa baèng caùc taám vaät lieäu coù saün theùp hoäp daïng thanh, tole, goã.
Neân thieát keá caùc vò trí lieân keát chôø saün treân boå truï vaø giaèng töôøng xung
quanh khung cöûa, ôû maët trong vaø maët ngoaøi cuûa töôøng.
- Ñoái vôùi coâng trình coù yeâu caàu dieän tích môû cöûa lôùn (cöûa haøng, sieâu thò, nhaø
xöôûng), phaûi thieát keá heä thoáng lieân keát gia coá chôø saún treân caáu truùc
khung xung quanh loå cöûa, treân neàn saøn ôû beà maët phía trong cuûa coâng
trình, vôùi muïc ñích thuaän lôïi boá trí caùc daàm theùp hoäp theo phöông ngang
vaø choáng ñöùng, giuùp taêng ñoä cöùng cho beà maët cöûa chòu ñöôïc aùp löïc gioù
trong baõo.

11
III. KEÁT LUAÄN.
Noäi dung caùc vaán ñeà ñöôïc ñeà caäp coù tính chaát caên baûn, tuøy thuoäc vaøo töøng ñieàu
kieän xaây döïng ôû moãi ñòa phöông maø vaän duïng vaø saùng taïo caùc giaûi phaùp, chi tieát thieát
keá cuï theå.
Cô cheá taùc ñoäng aûnh höôûng cuûa gioù trong baõo, gaây neân söï maát oån ñònh cho toaøn boä
heä thoáng caáu truùc cuûa coâng trình Kieán truùc ôû nöôùc ta chöa thaät söï ñöôïc ñaàu tö quan
taâm nghieân cöùu, lieân keát phoái hôïp giöõa caùc trung taâm nghieân cöùu, ñaøo taïo vôùi caùc ñòa
phöông naèm trong vuøng aûnh höôûng taùc ñoäng cuûa gioù trong baõo. Cuõng nhö phoå bieán
kinh nghieäm, höôùng daãn thieát keá roäng raõi trong xaõ hoäi. Coâng vieäc naøy neân ñöôïc taïo
ñieàu kieän thuaän lôïi tieán haønh sôùm trong thôøi gian tôùi.
Chaéc chaén coøn nhieàu vaán ñeà quan troïng khaùc chöa ñöôïc ñeà caäp ñeán trong baøi vieát
naøy, cuõng khoâng loaïi tröø coù moät soá sai soùt veà nhaän ñònh do chöa coù nhieàu kinh
nghieäm trong thöïc tieãn. Taùc giaû raát mong nhaän ñöôïc caùc yù kieán trao ñoåi, goùp yù chaân
thaønh vaø xaây döïng cuûa moïi ngöôøi quan taâm ñeán lónh vöïc. coù nhö theá chuùng ta seõ cuøng
tích luõy ñöôïc nhieàu kieán thöùc, goùp phaàn ñöa ra caùc giaûi phaùp ngaøy caøng hôïp lyù. Cuõng
nhö cuøng phoå bieán kinh nghieäm thieát keá xaây döïng roäng raõi trong xaõ hoäi, vôùi muïc ñích
giuùp haïn cheá caùc toån thaát veà taøi saûn vaø nhaân maïng cuûa Nhaân daân trong caùc vuøng chòu
taùc ñoäng aûnh höôûng cuûa baõo ôû nöôùc ta haøng naêm.

Ngaøy 01 Thaùng 01 Naêm 2007

Kts.Giang Ngoïc Huaán.


E-mail: hoabinhxanh-arch@vnn.vn

TAØI LIEÄU THAM KHAÛO.


1.Esquisse D’une Eùtude De L’habitation Annamite.
Docteur Eùs-Lettres. Pierre Gourou; Les Eùditions D’art Et D’histoire 1936
2.Höôùng daãn kyõ thuaät xaây döïng nhaø vuøng baõo luït
K. J. Macks; bieân dòch Ks. Trònh Thaønh Huy, NXB Xaây döïng 1997
3.Baøi giaûng taïi lôùp Cao hoïc Kieán Truùc: Vaät lieäu &ø coâng ngheä môùi.
Gs. Ts. Nguyeãn Vaên Ñaït.
4.Giaùo trình ñieän töû moân hoïc Caáu taïo Kieán Truùc caên baûn.
Kts. Voõ Ñình Dieäp; Kts. Giang Ngoïc Huaán, ÑH Kieán truùc tp. HCM 2006.
5.Giaùo trình ñieän töû moân hoïc Nhieät vaø Khí haäu Kieán truùc.
Kts. Giang Ngoïc Huaán, ÑH Kieán truùc tp. HCM 2006.
6. Hình aûnh treân caùc trang Web: www.vnexpress.net, www.tuoitre.com.vn,
www.vnbaolut.com

12