KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

DOKUMEN STANDARD PRESTASI BAHASA MELAYU TINGKATAN 1

DSP Bahasa Melayu Tingkatan 1 15 Mac 2012

berketrampilan. berakhlak mulia.FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah memperkembang potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek. masyarakat dan negara. emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada tuhan. Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan. bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberikan sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga. rohani. DSP Bahasa Melayu Tingkatan 1 15 Mac 2012 2 .

DSP Bahasa Melayu Tingkatan 1 15 Mac 2012 3 .PENDAHULUAN Dokumen Standard Prestasi bagi mata pelajaran Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM) dibina sebagai panduan untuk guru menambah baik Pentaksiran Sekolah sejajar dengan pelaksanaan Pentaksiran Rujukan Standard. emosi. rohani. Dokumen ini diharapkan dapat memberikan maklumat yang lengkap dan tepat kepada guru tentang hasrat Falsafah Pendidikan Kebangsaan yang menekankan pembinaan modal insan yang berteraskan pembangunan jasmani. Pentaksiran Rujukan Standard merupakan proses mendapatkan maklumat tentang sejauh mana murid mengetahui dan menguasai perkara yang dipelajari mengikut tahap-tahap pencapaian sebagaimana yang dihasratkan oleh kurikulum mata pelajaran ini. intelek dan sosial.

laporan. grafik. ujian amali dan lain-lain . Perkembangan dalam standard itu terbahagi kepada dua iaitu perkembangan secara mendatar (konstruk) dan perkembangan menegak (band). o o Instrumen ialah alat yang digunakan untuk menguji penguasaan atau pencapaian murid bagi sesuatu domain seperti ujian bertulis. DSP Bahasa Melayu Tingkatan 1 15 Mac 2012 4 . Bahan atau apa-apa bentuk bukti yang dapat ditunjukkan oleh murid yang melaksanakan sesuatu tugasan dalam bentuk produk atau proses seperti penulisan. demonstrasi. artifak. dan lain-lain. foto. ujian secara lisan. Standard Prestasi ialah pernyataan tentang tahap perkembangan pembelajaran murid yang diukur berdasarkan standard dan menunjukkan kedudukan murid dalam perkembangan atau kemajuan pembelajarannya. Standard ialah pernyataan tentang sesuatu domain yang merujuk tanda aras tertentu dan bersifat generik bagi memberikan gambaran holistik tentang individu. Pertumbuhan murid dijelaskan dengan satu atau lebih petunjuk prestasi ( qualifier ) menggunakan perkataan atau rangkai kata yang betul untuk menggambarkan standard hasil pembelajaran. Evidens : Murid Instrumen o Pernyataan yang menerangkan cara-cara murid melaksanakan perkara yang diketahui dan dikuasai berdasarkan deskriptor. Deskriptor ialah pernyataan yang menerangkan perkara yang diketahui dan dikuasai oleh murid berdasarkan standard kualiti yang dapat ditaksir dan dicapai.TAFSIRAN o o o Band ialah label yang digunakan untuk menunjukkan tanda aras tertentu yang disusun secara hierarki bagi tujuan pelaporan individu.

FAHAM DAN BOLEH BUAT 2 TAHU DAN FAHAM 1 TAHU DSP Bahasa Melayu Tingkatan 1 15 Mac 2012 5 . FAHAM DAN BOLEH BUAT DENGAN BERADAB 3 TAHU. FAHAM DAN BOLEH BUAT DENGAN BERADAB MITHALI 5 TAHU.KERANGKA STANDARD PRESTASI BAND STANDARD 6 TAHU. FAHAM DAN BOLEH BUAT DENGAN BERADAB TERPUJI 4 TAHU.

FAHAM DAN BOLEH BUAT DENGAN BERADAB TERPUJI TAHU. dengan mengikut prosedur atau secara sistematik. iaitu mengikut prosedur atau secara sistematik.TAFSIRAN BAND BAND PERNYATAAN BAND TAFSIRAN Murid mampu menzahirkan idea yang kreatif dan inovatif. Murid melaksanakan sesuatu kemahiran dalam situasi baharu. FAHAM DAN BOLEH BUAT DENGAN BERADAB MITHALI 5 TAHU. 6 TAHU. mempunyai keupayaan membuat keputusan untuk mengadaptasi permintaan serta cabaran dalam kehidupan seharian serta boleh berbicara untuk mendapatkan dan menyampaikan maklumat menggunakan ayat yang sesuai secara bertatasusila dan menjadi contoh secara tekal. FAHAM DAN BOLEH BUAT DENGAN BERADAB 4 3 TAHU. Murid menggunakan pengetahuan dan melaksanakan sesuatu kemahiran dalam satu-satu situasi. Murid melaksanakan sesuatu kemahiran dengan beradab. serta tekal dan bersikap positif. FAHAM DAN BOLEH BUAT 2 TAHU DAN FAHAM 1 TAHU DSP Bahasa Melayu Tingkatan 1 15 Mac 2012 6 . Murid menunjukkan kefahaman untuk menukarkan bentuk komunikasi atau menterjemahkan serta menjelaskan apa-apa yang telah dipelajari. atau dapat melakukan kemahiran asas ataupun memberikan respons kepada perkara yang asas. Murid mengetahui perkara asas.

dan berurus untuk mendapatkan barangan dan perkhidmatan. mendapat dan memproses maklumat secara kritis daripada pelbagai sumber yang didengar. dan vi. membaca. dan memberikan respons kepada pelbagai bahan sastera dan bukan sastera. sikap positif. OBJEKTIF KURIKULUM BAHASA MELAYU Pada akhir pengajaran dan pembelajaran kurikulum Bahasa Melayu sekolah menengah. semangat patriotik. pekerjaan dan urusan harian. DSP Bahasa Melayu Tingkatan 1 15 Mac 2012 7 . dan ditonton untuk memperoleh ilmu dan maklumat. murid dapat: i. melahirkan idea dan pendapat dalam bentuk lisan dan penulisan secara kreatif dan berkesan. mendengar. dan penulisan untuk menjalin serta mengeratkan hubungan. perbincangan. ii. iii. melibatkan diri dalam interaksi sosial melalui perbualan. menonton. dibaca.MATLAMAT KURIKULUM BAHASA MELAYU Matlamat kurikulum bersepadu Bahasa Melayu sekolah menengah adalah untuk melengkapkan murid dengan keterampilan berbahasa dan berkomunikasi untuk memenuhi keperluan diri dalam bidang pendidikan. iv. v. serta menyebarkan maklumat dalam bentuk lisan dan tulisan. dan perasaan cinta akan negara. menggunakan maklumat yang diperoleh untuk tujuan menyelesaikan masalah dan membuat keputusan. menghayati dan mengamalkan nilai murni.

dibaca dan ditulis.BAND 6 5 4 3 2 1 PERNYATAAN STANDARD Menilai sesuatu perkara yang didengar-dituturkan. DSP Bahasa Melayu Tingkatan 1 15 Mac 2012 8 . dibaca dan ditulis. Membuat penjelasan tentang maklumat yang didengar-dituturkan. dibaca dan ditulis. dibaca dan ditulis Mengetahui dan memahami perkara yang didengar-dituturkan. dibaca dan ditulis. Memahami dan memberikan respons kepada maklumat yang didengar-dituturkan. dibaca dan ditulis Mengetahui perkara yang didengar-dituturkan. Memproses maklumat yang didengar-dituturkan.

(FN +FN. FN + FK. B1 DL1 Berinteraksi dengan menggunakan perkataan yang mudah.BAND PERNYATAAN STANDARD DESKRIPTOR EVIDENS 1 Tahu B1 Mengetahui perkara yang didengar-dituturkan. FN + FS) DSP Bahasa Melayu Tingkatan 1 15 Mac 2012 9 . B1 DB1 E1 Membaca ayat secara mekanis daripada sesuatu sumber dengan bimbingan. FN + FA. B1 DL1 E1 Berinteraksi tentang sesuatu perkara yang berkaitan dengan kehidupan harian. B1 DT1 Menulis ayat mudah. B1 DB1 Membaca ayat daripada sesuatu sumber. B1 DT1 E1 Menulis ayat mudah dengan bimbingan. dibaca dan ditulis.

DSP Bahasa Melayu Tingkatan 1 15 Mac 2012 10 .BAND PERNYATAAN STANDARD DESKRIPTOR EVIDENS 2 Tahu dan Faham B2 Mengetahui dan memahami perkara yang didengar-dituturkan. B2 DT1 E1 Menulis jawapan soalan pemahaman dengan ayat yang gramatis. perkataan yang B2 DT1 Menulis jawapan pemahaman. B2 DL1 Mendengar dan memahami sesuatu perkara. dibaca dan ditulis. B2 DB1 Membaca dan memahami maksud perkataan mengikut konteks. B2 DL1 E1 Menceritakan perkara yang didengar . B2 DB1 E1 Memberikan maksud terdapat dalam petikan.

faham dan boleh buat B3 Memahami dan memberikan respons kepada maklumat yang didengar-dituturkan. B3 DB1 E2 Menyusun isi penting. B3 DL1 E1 Mengemukakan soalan yang sesuai untuk mendapatkan maklumat. DSP Bahasa Melayu Tingkatan 1 15 Mac 2012 11 . B3 DL1 Bersoal jawab tentang sesuatu perkara. B3 DT1 Menulis ayat dalam perenggan. B3 DB1 E1 Menyaring maklumat daripada bahan yang dibaca. dibaca dan ditulis. B3 DT1 E1 Menggunakan kata dan frasa dalam perenggan.BAND PERNYATAAN STANDARD DESKRIPTOR EVIDENS 3 Tahu. B3 DB1 Membaca petikan dan mengenal pasti isi-isi penting. B3 DT1 E2 Menggunakan penanda wacana yang sesuai dalam perenggan. B3 DL1 E2 Memberikan maklum balas tentang sesuatu perkara.

faham. boleh buat dengan beradab B4 Membuat penjelasan tentang maklumat yang didengar-dituturkan. B4 DT1 E1 Menulis kerangka penulisan berdasarkan sesuatu tajuk. B4 DL1 Berbincang dan membidas hujah dengan sopan dalam pelbagai situasi. B4 DT1 E2 Menulis idea utama dan idea sokongan dalam perenggan dengan betul. B4 DT1 Menulis dan menghuraikan maklumat tentang sesuatu tajuk. dibaca dan ditulis. B4 DB1 E1 Menjelaskan maksud yang tersurat dan tersirat dengan betul daripada pelbagai bahan. B4 DB1 Membaca dan menjelaskan maklumat daripada pelbagai bahan. DSP Bahasa Melayu Tingkatan 1 15 Mac 2012 12 . B4 DL1 E1 Mengemukakan hujah untuk menerima atau menolak pendapat dengan sopan dalam perbincangan.BAND PERNYATAAN STANDARD DESKRIPTOR EVIDENS 4 Tahu.

B5 DL1 Menyatakan pendirian tentang sesuatu perkara . B5 DB 1 E1 Membaca secara ekstensif untuk mendapatkan maklumat. B5 DT1 Mengolah maklumat secara bertulis. B5 DB 1 E2 Menghuraikan maklumat daripada bahan yang dibaca secara logik untuk membuat inferens. B5 DB1 Membaca dan mengolah maklumat. boleh buat dengan beradab terpuji B5 Memproses maklumat yang didengar-dituturkan. DSP Bahasa Melayu Tingkatan 1 15 Mac 2012 13 . faham. B5 DL1 E1 Mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara secara bertatasusila. dibaca dan ditulis.BAND PERNYATAAN STANDARD DESKRIPTOR EVIDENS 5 Tahu. B5 DT1 E1 Menghasilkan penulisan yang lengkap dengan laras bahasa yang sesuai dan ayat yang gramatis.

B6 DB1 E2 Menilai dan memberikan pendapat daripada bahan yang dibaca. B6 DL1 Mempertimbangkan perkara-perkara yang dikemukakan dalam perbincangan secara rasional. boleh buat dengan beradab mithali. B6 DL1 E2 Membuat pertimbangan tentang pendapat yang dikemukakan dalam perbincangan. DSP Bahasa Melayu Tingkatan 1 15 Mac 2012 14 .BAND PERNYATAAN STANDARD DESKRIPTOR EVIDENS 6 Tahu. B6 Menilai sesuatu perkara yang didengar-dituturkan. intonasi dan gaya yang sesuai dengan beradab untuk mempengaruhi pihak lain. dibaca dan ditulis. B6 DB1 Membaca dan menilai secara keseluruhan sesuatu maklumat daripada pelbagai bahan. B6 DB1 E1 Membuat ramalan dengan memberikan alasan berdasarkan maklumat yang terdapat dalam bahan. B6 DL1 E1 Menyampaikan hujah secara kritis dengan sebutan. faham.

B6 DT2 E1 Mengenal pasti dan membetulkan kesalahan bahasa dalam sesebuah penulisan. B6 DT1 E1 Menghasilkan puisi menggunakan pelbagai ungkapan yang indah. B6 DT1 E2 Menghasilkan prosa yang boleh dijadikan contoh. B6 DT2 Menyunting dan memurnikan sesebuah karya yang telah dihasilkan. DSP Bahasa Melayu Tingkatan 1 15 Mac 2012 15 .B6 DT1 Menghasilkan penulisan kreatif dan bukan kreatif yang dapat dijadikan contoh.