PENGENALAN

Pengertian penilaian rubrik
Rubrik merupakan panduan penilaian yang menggambarkan kriteria yang diinginkan guru dalam menilai atau memberi tingkatan dari hasil pekerjaan pelajar Rubrik perlu memuatkan senarai ciri-ciri yang dikehendaki yang perlu ditunjukkan dalam suatu pekerjaan pelajar disertai dengan panduan untuk menilai masing- masing ciri-ciri tersebut . Rubrik menurut beberapa pandangan para ahli adalah : Menurut Arens : " Rubrik adalah Penerangan terperinci tentang jenis prestasi tertentu dan kriteria yang akan digunakan untuk menilainya " Menurut Bernie Dodge dan Nancy Pickett : " Rubrik adalah dalah alat skoring untuk pengauditan yang bersifat subjektif, yang didalamnya terdapat satu set kriteria dan standard yang berkaitan dengan tujuan pembelajaran yang akan diases ke anak didik Menurut Nitko : " Rubrik adalah suatu alat yang mengandungi satu set peraturan yang digunakan untuk mengases kualiti performansi / prestasi mahasiswa / peserta didik " . Menurut Heidi Goodrich Andrade : " Rubrik adalah suatu alat penskoran yang terdiri dari senarai set kriteria atau apa yang perlu dikira. "

iaitu baris yang mengandungi kriteria dan medan yang mengandungi kualiti. Dimensi. Setiap kategori mutu sebaiknya diberi contoh -contoh prestasi agar mempermudah guru atau pemberi peringkat . Keduadua pihak (guru dan pelajar ) akan mempunyai pedoman bersama yang jelas tentang tuntutan prestasi yang diharapkan. Standard untuk setiap katagori prestasi.kpmponen ditulis langsung tanpa dikumpulkan dalam garis besar . Skala yang akan digunakan untuk menilai dimensi 4. 2.komponen penting atau dapat pula komponen. Definisi dan contoh. yang merupakan penjelasan mengenai setiap dimensi 3. Isi Rubrik Dalam setiap komponen terdiri daripada satu atau beberapa dimensi. yang akan dijadikan dasar menilai prestasi anak didik . Rubrik diharapkan pula dapat menjadi pendorong atau motivator bagi pelajar dalam proses pembelajaran. Rubrik biasanya dibuat dalam bentuk jadual dua lajur.Tujuan Penyusunan Rubrik Tujuan dari penilaian rubrik yaitu siswa diharapkan secara jelas memahami dasar penilaian yang akan digunakan untuk mengukur suatu prestasi pelajar .dimensi prestasi inilah yang akan ditentukan mutunya atau diberi penilaian . Kemudian diperinci menjadi komponen. Setiap dimensi harus didevinisikan supaya lebih jelas harus diberi contoh atau ilustrasi . Rubrik yang bersifat menyeluruh . Rubrik dapat bersifat menyeluruh atau berlaku umum dan dapat juga bersifat khusus atau hanya berlaku untuk suatu topik tertentu. Kriteria dapat dinyatakan secara garis besar . Secara singkat scoring rubrik terdiri dari beberapa elemen . iaitu : 1 . Dimensi .

dengan menggunakan rubrik ini dapat dianalisis kelemahan atau kelebihan pelajar . 1 . Banyak informasi yang hilang dan tidak akurat. Respons sudah menjawab tugas yang diberikan. Tidak ada kesimpulan atau pendapat. Serta dapat pula dalam bentuk analytic rubric. Contoh rubrik holistik : Skor 4 3 Deskripsi Respons terhadap tugas sangat spesifik. Informasi yang diberikan akurat dan memperlihatkan pemahaman yang utuh. Respons dikemukakan dalam tulisan yang lancar tapi uraian cenderung brtele-tele. Informasi yang diberikan akurat. Respons tidak menjawab tugas yang diberikan. Walaupun informasi yang diberikan akurat tetapi tidak ada kesimpulan dan pendapat serta kurang logis. Secara menyeluruh.dapat disajikan dalam bentuk holistic rubric . rubrik analitik adalah pedoman untuk menilai berdasarkan beberapa kriteria yang ditentukan . Rubrik holistik adalah pedonan untuk menilai berdasarkan kesan keseluruhan atau kombinasi semua kriteria. respons lengkap dan memuaskan. 2 Respons kurang memuaskan. Respons dikemukakan dalam suatu tulisan yang lancar dan hidup. Jawaban singkat dan langsung pada masalah yang diminta serta kesimpulan dan pendapat mengalir secara logis.

tetapi msih membutuhkan hambatan diberikan Beberapa gambar dan Hanya sebagian spesifikasi Rasional yang pertelaan yang disaji benar yang benar tidak lengkap Gambar dan pertelaan yang Spesifikasi yang diberikan Rasional yang diberikan sangat terbatas salah tidak benar dan hanya sedikit yang benar 1 diberikan .Contoh rubrik analitik : Skor Grafik Gambar dan pertelaan 4 tentang grafik yang disajikan benar Sebagian terbesar gambar 3 dan pertelaan yang diberikan benar 2 Spesifikasi Semua spesifikasi diberikan benar Semua spesifikasi diberikan benar Rasional yang Rasio yang diberikan jelas. yang Penjelasan diberikan.

Rubrik tiga hingga lima level menggunakan lingkaran pada teks ( lingkaran ) c . memudahkan dan mempercepatkan proses penilaian sambil tetap memberikan feedback yang terperinci dan formatif . Rubrik tiga hingga lima level menggunakan kotak untuk dicenteng b . Beberapa orang menggunakan helah dengan menampal gula-gula getah pada setiap satu tugas yang telah diselesaikan dari sekian jumlah tugas. Dengan rubrik kita biasa melakukan pekerjaan lebih cepat kerana tidak perlu menuliskan catatan-catatan banyak pada setiap makalah tugas . Kerana hanya dengan menanda atau membuat lingkaran pada rubric.pilhan itu tergantung jenis rubrik yang dipakai .Macam-macam penilaian rubrik Menandakan salah satu tugas dari sekian tumpukan tugas yang banyak sebagai salah satu cara untuk fokus pada pekerjaannya. Pilahan .tugas yang telah disusun ( disusun ) . seperti: a . tetapi memerlukan masa sedikit dalam penggunaannya. Rubrik tiga hingga lima level menggunakan kotak untuk dicenteng dalam proses pembuatannya memerlukan masa yang banyak . atau menuliskan satu atau dua kata pada rubric panduan penilaian . Kunci dari penilaian rubrik adalah cek. Rubrik tiga hingga lima level menggunakan kotak untuk dicenteng merupakan rubrik yang dianggap paling tepat untuk menilai sesutu yang memerlukan feedback . Melalui rubrik kita boleh menumpukan perhatian pada tugas yang kita fikirkan sebagai tugas terbaik atau terburuk. Rubrik panduan penilaian untuk feedback naratif. lingkaran dan kata -kata terpilih .

@ Feedback yang fleksibel dan individual ( rubrik panduan penilaian ) Rubrik dengan skala level tiga hingga lima level baik yang ditandakan atau dilingkari ketika memberikan penilaian mampu melakukan penjimatan masa dan ketika memberikan feedback kepada pelajar dan kaya akan maklumat . @ Menilai kaedah pengajaran sendiri Selain digunakan untuk menilai pelajar. Rubrik panduan penilaian boleh digunakan untuk menilai aktiviti pelajar di mana pelajar bebas berkreasi dalam melaksanakan tugas. Akan tetapi rubrik panduan penilaian pada prakteknya ternyata terkadang lebih menjimatkan masa. Rubrik panduan penilaian mudah dalam pembuatannya tetapi lebih lama dalam melakukan penilaian sebenar terhadap pelajar . Rubrik tiga hingga lima level sangat menjimatkan masa dalam penilaiannya. iaitu individualisasi dan fleksibelitas yang lebih besar dalam penilaian. dan pelajar dinilai dari seberapa banyak mereka menempuh point . selain itu rubrik panduan penilaian mempunyai manfaat ganda .point yang terdapat dalam rubrik . Hal ini berbeza dengan rubrik panduan penilaian . @ Memaparkan feedback sumatif : Menetapkan Nilai . Rubrik tiga samapai lima level memudahkan penggunaanya tetapi susah pembuatannya .tugasnya. Kita boleh melihat pekerjaan pelajar untuk mengukur hasil pekerjaan diri sendiri. maka penyimpulan boleh menjadi latihan matematik. untuk feedback peribadi.terperinci dan kelajuan persembahan oral . Setiap dimensi dalam rubrik diberi nilai sebagai point. Dalam rubrik panduan penilaian dimungkinkan adanya catatan-catatan terhadap karya pelajar pada rubrik . Apabila pada masing . .masing dimensi pada rubrik telah ditetapkan . rubrik juga boleh digunakan untuk menilai diri sendiri . Catatan itu merupakan komentar terhadap kriteria ( level ) keupayaan pelajar dalam pelbagai dimensi.

 Berdasarkan hasil penilaian terhadap prestasi atau hasil kerja dari uji coba tersebut kemudian dilakukan semakan terhadap keterangan prestasi maupun konsep dan kemahiran yang akan diasesmen .  Merevisi skala yang digunakan .  Memmikirkan kembali tentang skala yang digunakan .  Menentukan skala yang akan diasesmen .langkah pembangunan rubric adalah sebagai berikut:  Menentukan konsep .Langkah pembangunan rubrik Dalam pembangunan rubrik . Keterangan konsep atau kemahiran prestasi tersebut dapat diikuti dengan memberikan angka pada setiap gradasi atau member keterangan gradasi .satunya kriteria untuk menialai prestasi pelajar dalam satu kegiatan . kemahiran atau prestasi yang akan diasesmen . Walaupun suatu rubrik telah diusahakan untuk disusun dengan sebaik -baiknya tetapi harus disedari bahawa tidak mungkin rubric yang tersusun itu merupakan sesuatu yang sempurna atau dianggap sebagai satu. . Donna Szpyrka dan Ellyn B. Smith ( 1995 ) menyebutkan bahawa langkah. perlu diperhatikan beberapa langkah.  Menentukan konsep atau kemahiran yang terpenting dalam tugas yang harus diasesmen .  Melakukan uji coba dengan membandingkan prestasi atau hasil kerja dengan rubric yang telah dibangunkan.  Mendeskripsikan prestasi mulai dari yang diharapkan sampai dengan prestasi yang tidak dijangka (secara gradual ) .  Merumuskan atau mendefinisikan dan menentukan urutankonsep atau kemahiran yang akan diasesmen ke dalam rumusan atau definisi yang menggambarkan aspek kognitif dan aspek prestasi.

walaupun secara essensi tidak berbeza dengan rubrik yang baku . variasi ini kemudian memerlukan sedikit format sedikit berbeza. dimensi . reka bentuk grafik dan studio seni perlu dibuat jenis rubrik yang lain. dan keterangan dimensi yang ditetapkan dalam sebuah table. rubrik beransur-ansur ini tidak hanya menunjukkan kepada pelajar tentang langkah. Namun . sehingga boleh menjadi alat monitoring pelajar . 1 Rubrik Bertahap . . Akan tetapi ternyata dalam kelas . managemen. Kerana semua variasi dari rubrik ini menyertakan komponen dasar dari skala . Rubrik ini memberikan pengetahuan penambahan pengetahuan pelajar tentang penyelesaian tugas sambil juga memberikan feedback cepat terhadap apa saja yang sudah diperolehnya sejak awal .kelas khas seperti lab. Rubrik ini boleh digunakan untuk masa yang lama . tetapi juga langah -langkah yang harus dipenuhi. tetapi sebenarnya tidak berbeza daripada rubrik yang telah di bahas sebelumnya . Kelemahan dari rubrik ini iaitu tidak dapat sespesifik rubrik akhir ( yang merupakan rubrik tak bertahap) .Pelbagai Variasi Penggunaan Rubrik Rubrik tiga hingga lima level dan rubrik panduan penilaian merupakan jenis rubrik yang sering digunakan dalam penilaian. Perbezaannya terletak pada proses pembangunan dan isi rubrik dalam menetapkan kegiatan tugas . Untuk tugas yang dikerjakan beransur-ansur rubrik ini dipakai untuk menilaia dimanaproses pembuatan tugas sama pentingnya dengan hasil akhir.langkah yang sudah diselesaikan .

6.rubrik khusus untuk setiap dimensinya . Rubrik ini mempunyai persamaan dari rubrik beransur-ansur . tetapi mencipta rubrik . Pendekatan portfolio rangkap menyatukan semua bahagian -bahagian dasar dari rubrik sederhana . Manfaat Penilaian Rubrik Adapun manfa'at atau kegunaa dari penilaian rubric adalah sebagai berikut: • Rubrik menjelaskan keterangan tugas • Rubrik memberikan maklumat berat penilaian • Siswa memperoleh maklum balas yang cepat dan tepat • Penilaian lebih objektif dan konsisten • Para peserta didik jadi pembelajar aktif • Para peserta didik memperoleh " content knowledge" dan " procedural knowledge" . akan tetapi rubrik ini juga boleh menjadi panduan pelajar untuk memulakan penyelidikan dan juga menjadi bahan refleksi mengenai apa yang harus dilakukan.tugas yang kompleks.2 Rubrik Makalah Penyelidikan Digunakan biasanya untuk projek-projek yang perlu waktu lama .3 Rubrik Rangkap Rubrik ini dipakai untuk merancang penaksiran atau perkiaraan di bandingkan untuk menilai. Rubrik ini digunakan untuk menilai . semacam pengalaman. 2.pada akhirnya dipakai sebagai alat penilan juga . kerana terdapat unsur-unsur rubrik beransur-ansur yang boleh diambil . • Para peserta didik dapat menilai prestasi kelompoknya sendiri .