You are on page 1of 14

MAKLUMAT KURSUS SEJARAH MALAYSIA (CTU 555)

i. ii. iii. iv. v. vi. Nama Mata Pelajaran Kod Mata Pelajaran Taraf Jam Kredit Kaedah Penyampaian/Pengendalian Sistem penilaian dan pecahan markah Sejarah Malaysia CTU 555 Kursus Universiti/ Ijazah Sarjana Muda 2 Jam Kuliah dan Diskusi
1.

Edisi Pelajar

Peperiksaan Akhir 50% i) Bahagian A (Objektif) 20% ii) Bahagian B (Subjektif) 30% Kerja Kursus i) Ujian ii) Kertas Kerja/Projek iii) Pembentangan 50% 15% 15% 20%

2.

vii.

Hasil Pembelajaran

Setelah mengikuti kursus ini, pelajar dapat : 1. 2. 3. 4. 5. Menghuraikan konsep kepelbagaian etnik, masyarakat dan budaya yang wujud di Malaysia serta pluraliti masyarakat menurut perspektif Islam. Menghuraikan sejarah kemerdekaan, penggubalan Perlembagaan Persekutuan dan penyatuan ummah melalui peruntukan Perlembagaan Persekutuan secara perbandingan dengan Piagam Madinah. Membincangkan pembangunan politik dan ekonomi dalam konteks hubungan etnik di Malaysia. Mengaplikasi nilai Islam dalam kehidupan masyarakat pelbagai etnik di Malaysia Menganalisis pelan tindakan dan strategi ke arah mengujudkan masyarakat berintegrasi serta survival Melayu dan bumiputera di Malaysia.

viii.

Sinopsis Mata Pelajaran

Kursus ini menjelaskan konsep kepelbagaian etnik, masyarakat dan budaya yang wujud di Malaysia serta pluraliti masyarakat menurut perspektif Islam. Kursus ini turut membincangkan sejarah kemerdekaan, penggubalan Perlembagaan Persekutuan dan penyatuan ummah melalui peruntukan Perlembagaan Persekutuan secara perbandingan dengan Piagam Madinah Selain daripada itu, kursus ini juga membincangkan pembangunan politik dan ekonomi, pelan tindakan dan strategi ke arah mengujudkan masyarakat berintegrasi, dan strategi survival Melayu dan bumiputera serta aplikasi nilai Islam dalam kehidupan masyarakat pelbagai etnik di Malaysia.

ix.

Tajuk Mata Pelajaran dan Nilai Jam Kontak

Jam Pembelajaran Pelajar (SLT) Hasil Pembelajaran Tajuk PerbincanganKuliah dan Minggu Kandungan Topik Pembelajaran Kendiri

Taklimat Kursus:

Taaruf Taklimat Kursus Penilaian Kerja Kursus Penetapan Tugasan Diskusi

Setlah menikuti tajuk ini pelajar dapat : Mengenali dan menjalinkan siraturahim antara rakan sekelas Mengetahui kriteria penilaian kursus Memahami kandungan silabus Memperoleh tugasan/ kumpulan tugasan yang bakal mereka siapkan

Kandungan Topik Hasil Pembelajaran Tajuk

Jam Pembelajaran Pelajar (SLT)

Jumlah

Pembelajaran Kendiri

Minggu

PerbincanganKuliah dan

Tajuk 1:

Para pelajar akan berkebolehan untuk: Membincangkan konsep etnik, masyarakat dan budaya

Malaysia: Kesepaduan dalam Kepelbagaian 1.1 1.1.1 1.1.2 Konsep Masyarakat dan Budaya Perspektif Barat Perspektif Islam

1.2 Konsep Kesepaduan dalam Kepelbagaian etnik di Malaysia 1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.2.4 Realiti kepelbagaian masyarakat Malaysia Konsep bangsa, ras dan etnik Konsep prejudis, stereotaip dan diskriminasi Kesepaduan Sosial Melalui Akomodasi, Akulturasi, Asimilasi dan Amalgamasi

Menjelaskan bahawa wujud kepelbagaian etnik dan budaya di Malaysia Membezakan konsep-konsep perpaduan dan integrasi kaum. Mengenal pasti tahap hubungan etnik Menjelaskan bahawa Islam menerima kepelbagaian etnik Membuktikan toleransi Islam berdasarkan teks al-Quran

1.3 Konsep masyarakat majmuk menurut Islam 1.3.1 Masyarakat majmuk menurut al-Quran; al-Hujurat ayat 12- 13; ar-Rum ayat 22 1.3.2 Konsep umat 1.3.3 Asas masyarakat Islam

Jumlah 4 6

Jam Pembelajaran Pelajar (SLT) Pembelajaran Kendiri Minggu Kandungan Topik Hasil Pembelajaran Tajuk PerbincanganKuliah dan

Tajuk 2:

PLURALITI MASYARAKAT ALAM MELAYU DALAM SEJARAH 2.1 2.2 2.3 2.4 Pluraliti sebelum Kerajaan Melayu Melaka Pluraliti Zaman Kegemilangan Kerajaan Melayu Melaka Masyarakat Pluraliti Zaman Penjajahan Masyarakat Pluralistik Pasca Merdeka

Menjelaskan pembentukan pluraliti di Alam Melayu Menyatakan kesan penjajahan dan pembentukan masyarakat pluralistik Menghuraikan pembentukan masyarakat pluralistik selepas era penjajahan

Tajuk 3:

PERLEMBAGAAN PERSEKUTUAN TIANG SERI HUBUNGAN ETNIK 3.1 Definisi dan Konsep Perlembagaan 3.2 Sejarah Penggubalan Perlembagaan Persekutuan 3.2.1 Penentangan Orang Melayu terhadap penjajah 3.3 Malayan Union 1946 3.4 Persekutuan Tanah Melayu 1948 Menghuraikan konsep dan kedudukan perlembagaan Malaysia Menganalis sejarah penggubalan perlembagaan Persekutuan dan pembentukan Malaysia 2 4 6

Jumlah 6

Jam Pembelajaran Pelajar (SLT) Pembelajaran Kendiri Minggu Kandungan Topik Hasil Pembelajaran Tajuk PerbincanganKuliah dan

3.5 Kerjasama antara Etnik dalam Menuju Kemerdekaan 3.5.1 Kesultanan atau Pemerintahan Beraja 3.5.2 Islam dan Orang Melayu dalam Perlembagaan 3.6 Piagam Madinah dan Hubungan Etnik 3.6.1 Pengenalan Perlembagaan Madinah 3.6.2 Peruntukan berkaitan hubungan etnik dalam Perlembagaan Madinah

Menganalisis peranan dan kepentingan kontrak sosial dalam perlembagaan Mengenalpasti keharmonian hubungan etnik seperti yang termaktub dalam Piagam Madinah.

Jumlah 6

Tajuk 4 : PEMBANGUNAN EKONOMI DALAM KONTEKS HUBUNGAN ETNIK DI MALAYSIA 4.1 Konsep Pembangunan Perspektif Islam dan Barat 4.1.1 Matlamat 4.1.2 Kaedah 4.1.3 Ukuran pencapaian 4.2 Konsep Pembangunan Ekonomi Malaysia 2 Menghuraikan konsep modenisasi Menjelaskan proses pembangunan ekonomi di Malaysia 4 6

Menjelaskan dasar pembangunan ekonomi negara

Jam Pembelajaran Pelajar (SLT) Minggu Kandungan Topik PerbincanganKuliah dan

Hasil Pembelajaran Tajuk

Pembelajaran Kendiri

Jumlah

4.3 Pembangunan Ekonomi Malaysia sebelum dan selepas merdeka 4.3.1 Sistem ekonomi sebelum merdeka 4.3.2 Sistem ekonomi selepas merdeka: 4.3.2.1 DEB 4.3.2.2 RMK 1- 10 4.3.2.3 DPN 4.3.3 Dasar Kerajaan dalam pembangunan. cth; Dasar Pembangunan Nasional dll Isu ekonomi: 4.3.3.1 Pertumbuhan dan agihan 4.3.3.2 Pegangan ekuiti 4.3.3.3 Kemiskinan 4.3.3.4 Kesamaratan 4.4 Strategi pembangunan ekonomi negara semasa 4.4.1 Model Ekonomi Baru (MBE) Program Transformasi Ekonomi) 4.4.2 Pembangunan Koridor Malaysia Rancangan Malaysia Kesepuluh 4.5 Pendekatan Islam dalam pembangunan ekonomi 4.5.1 Konsep Ekonomi Islam 4.5.2 Sejarah Perkembangan Sistem ekonomi Islam di Malaysia 4.5.3 Institusi dan sistem ekonomi Islam di Malaysia

Menjelaskan isu dan cabaran pembangunan ekonomi negara

Menganalisis strategi pembangunan ekonomi negara semasa dalam konteks hubungan dengan etnik di Malaysia

Mengaplikasi pendekatan ekonomi berorientasi Islam dalam pembangunan

Kandungan Topik

Hasil Pembelajaran Tajuk

Jam Pembelajaran Pelajar (SLT)

Minggu

PerbincanganKuliah dan

Pembelajaran Kendiri

UJIAN PERTENGAHAN SEMESTER


Tajuk 5 : PEMBANGUNAN POLITIK DALAM KONTEKS HUBUNGAN ETNIK DI MALAYSIA 5.1 Konsep Pembangunan Politik dan Pembinaan Negara Bangsa 5.1.1 Matlamat 5.1.2 Proses 5.1.3 Ukuran pencapaian. 5.2 Politik Malaysia sebelum merdeka 5.2.1 Sejarah kewujudan parti-parti politik sebelum merdeka. 5.2.2 Parti-parti politik selepas merdeka 5.2.3 Kerjasama politik dan hubungan etnik 5.2.4 Hubungan etnik selepas penubuhan Malaysia Menjelaskan konsep pembangunan politik dan negara bangsa

Menghuraikan proses kemunculan politik berparti di Malaysia Menganalisis bagaimana proses dan tindakan politik boleh memupuk hubungan etnik yang harmonis

Jumlah 6

Jam Pembelajaran Pelajar (SLT) PerbincanganKuliah dan Pembelajaran Kendiri

Minggu Kandungan Topik Hasil Pembelajaran Tajuk

10

5.3 Pendekatan Islam dalam pembangunan Politik 5.3.3 5.3.4 5.3.5 Sumber Asas Matlamat 2 Menganalisis pendekatan Islam dalam pembangunan politik 4 6

Jumlah

11

Tajuk 6 : Dari Segregasi ke Integrasi 6.1 Dari Pengasingan ke Penyatuan 6.2 Cabaran dalam Memupuk Integrasi di Malaysia 6.3 Peranan kerajaan: 6.3.1 Dasar Kerajaan KE Arah integarsi Nasional spt DEB, Dasar Pendidikan Kebangsaan, Dasar Kebudayaan Kebangsaan, Dasar Pembangunan Nasional dll 6.3.2 Rukun Negara 6.3.3 Wawasan 2020 6.3.4 Konsep 1Malaysia 6.3.5 Jabatan Perpaduan Negara: Rukun Tetangga , Skim Rondaan Sukarelawan Menganalisis cabaran dan kepentingan program perpaduan dan integrasi nasional demi kestabilan dan kesejahteraan sosial di Malaysia

Jam Pembelajaran Pelajar (SLT) PerbincanganKuliah dan Pembelajaran Kendiri

Minggu Kandungan Topik Hasil Pembelajaran Tajuk

10

Jumlah

6.1 Peranan Masyarakat 6.2 Penerimaan Budaya 6.3 Peranan NGO 6.1.3.1 Rakan Cop 6.1.3.2 ABIM 6.1.3.3 Aliran 6.1.3.4 Majlis Belia Malaysia 6.4 Penerimaan Budaya 6.5 Peranan NGO 6.1.3.1 Rakan Cop 6.1.3.2 ABIM 6.1.3.3 Aliran 6.1.3.4 Majlis Belia Malaysia 6.2 Integrasi Menurut Perspektif Islam 6.2.1 6.2.2 6.2.3 6.2.4 6.2.5 6.2.6 Pandangan al-Quran Pandangan al-Hadis Pandnagan Ulama/Sarjana Asas Integrasi Islam Kepentingan dan akibat perpecahan Strategi Pengintegrasian Menganalisis integrasi menurut perspektif Islam

Kandungan Topik Hasil Pembelajaran Tajuk

Jam Pembelajaran Pelajar (SLT) Kuliah dan Pembelajaran Jumlah

Minggu

11

Perbincangan

12

Tajuk 7 : STRATEGI SURVIVAL MELAYU DAN BUMIPUTERA 7.1 Peranan Kerajaan; 7.1.1 Politik 7.1.2 Ekonomi 7.1.3 Sosial 7.2 Pemerkasaan Pendidikan 7.3 Peranan NGO 7.4 Peranan Islam Tajuk 8 : Mengenal pasti dan merangka strategi survival Melayu dan Bumiputera Menjelaskan strategi survival Melayu dan Bmiputera fokus Malaysia 2 4 6

13

ISLAM DAN HUBUNGAN ETNIK 8.1 Prinsip-prinsip Islam dan Nilai-nilai Kemanusiaan 8.1.1 al-Ilm 8.1.2 al-Syura 8.1.3 al-Adalah 8.1.4 al-Hurriyyah 8.1.5 al-Musawah 8.1.6 al-Masuliyyah

Mengaplikasi nilai kekemanusian dalam merapatkan hubungan antara kaum

Kendiri 4

Kadungan Topik

Jam Pembelajaran Pelajar (SLT)

12

PerbincanganKuliah dan

Minggu

8.2 Asas dan Aplikasi Hubungan Etnik Menurut Islam 8.2.1 al-Taaruf 8.2.2 al-Tafahum 8.2.3 al-Taawun 8.2.4 al-Tadhamun 8.2.5 al-Ukhuwwah 8.2.6 al-Mahabbah

Menganalisis hubungan etnik menurut perspektif Islam Mengaitkan asas-asas dan prinsipprinsip hubungan etnik dari perspektif Islam dalam proses perpaduan di Malaysia

14

8.1 Aplikasi Maqasid Syariah dalam Hubungan Etnik 8.1.1 Menjaga Agama 8.1.2 Menjaga Akal 8.1.3 Menjaga Nyawa 8.1.4 Menjaga Harta 8.1.5 Menjaga keturunan 8.2 Konsep al-Wasatiyah 8.3 Pengalaman Harian: Menjalin Kesepaduan dan Melahirkan Keharmonian: 8.3.1 Kemesraan komunikasi 8.3.2 Budaya ziarah menziarahi 8.3.3 Mengambil berat 8.3.4 Saling hormat menghormati 8.3.5 Menjaga hak-hak jiran 8.3.6 Bersama dalam membuat keputusan

Mengaplikasi Maqasid Syariah dalam kontek kehidupan bermasyarakat.

Mengaplikasi kehidupan bermasyarakat berasaskan konsep al-wasatiyah.

13

Jumlah 6

Hasil Pembelajaran Tajuk

Pembelajaran Kendiri

JUMLAH SLT x.
Rujukan Utama 1. Shamsul Amri Baharuddin (ed.) 2007, Modul Hubungan Etnik, Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia. 2. Wan Mohd Nor Wan Daud. 2001. Pembangunan di Malaysia. Kuala Lumpur. ISTAC

28

52

80

3. Abdul Aziz Bari. 2000. Perlembagaan Malaysia: Asas-Asas Dan Masalah. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. 4. Syed Mohamad Naquib Al-Alttas.1971. Islam dan Sejarah Kebudayaan Melayu. Bangi: UKM

xi.

Sumber Rujukan Tambahan:


1. Andaya, B. & Andaya, L. 2001. A History Of Malaysia. 2nd edition. Honolulu: University of Hawaii Press. 2. Cheah Boon Keng. 2002. Malaysia: The Making Of Nation. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies. 3. Francis Lok Kok Wah & Khoo Boo Teik. 2002. Democracy In Malaysia: Discourses And Practices. London: NIAS-Curzon Press. 4. Liang Liji, 1996. Hubungan Empayar Melaka-Dinasti Ming Abad ke 15. Bangi. Penerbit : UKM 5. Means, Gordon P. 1991. Malaysian Politics: The Second Generation. Singapore: Oxford University Press 6. Snodgrass, Donald R., Zainal Aznam Yusof & Ishak Shari. 2002. Managing Economic Growth Amid Ethnic Diversity: Malaysia 1970-1990. Cambridge: Harvard University Press. 7. Verma, Vidhu. 2002. Malaysia: State And Civil Society In Malaysia. Boulder: Lynne Reinner Publishers

Maa/SM/Ogos2013

14