You are on page 1of 98

Hrvatski nogometni savez

PRAVILNIK O LICENCIRANJU KLUBOVA


Prosinac 2012.
*** Objavljen u HNS Glasniku br. 55 od 26.12.2012.

HNS Pravilnik o licenciranju 2012

Stranica 1 od 98

Sadraj
Opis
OPE ODREDBE DAVATELJ LICENCE Tijela za licenciranje Komisija za licenciranje albeno tijelo za licenciranje Odjel za licenciranje Neovisnost Povjerljivost TRAITELJ LICENCE LICENCE SREDINJI POSTUPAK (POSTUPAK LICENCIRANJA) POSEBNO DOPUTENJE ZA ULAZAK U UEFINA KLUPSKA NATJECANJA PRIJELAZNE I ZAVRNE ODREDBE Dodatak I. - SREDINJI POSTUPAK LICENCIRANJA RASPORED POSTUPKA LICENCIRANJA I. SPORTSKI KRITERIJI II. INFRASTRUKTURNI KRITERIJI Stadion dozvole, odobrenja i potvrde Stadion tehniki uvjeti Teren za igru Objekti za treniranje Svlaionice i prostorije za slubene osobe Mediji Javni pristup i parkiralini prostori III. ADMINISTRACIJA I STRUNO OSOBLJE IV. PRAVNI KRITERIJI V. FINANCIJSKI KRITERIJI Dodatak II. - Pojmovnik

Stranica
3 5 5 6 6 7 8 8 8 10 11 13 14 17 22 24 27 27 29 35 37 38 40 44 47 56 59 90

HNS Pravilnik o licenciranju 2012

Stranica 2 od 98

Izvrni odbor Hrvatskog nogometnog saveza, na osnovu lanka 42. st. 1. toka 6) Statuta HNS-a na svojoj je sjednici odranoj 21. prosinca 2012. godine donio sljedei

PRAVILNIK O LICENCIRANJU KLUBOVA HRVATSKOG NOGOMETNOG SAVEZA

OPE ODREDBE

Statutarna osnova sustava licenciranja kubova Hrvatskog nogometnog saveza bila je definirana Odlukom Skuptine HNS-a o uvoenju i primjeni Uefinog sustava licenciranja klubova donesenoj na sjednici odranoj 27.02.2003.g., a pravna osnova definirana je l. 65. Statuta HNS-a. Ovaj Pravilnik takoer se temelji na Uefinom Pravilniku o licenciranju klubova i financijskom fair-playu.

lanak 1. Ovaj Pravilnik utvruje uvjete (kriterije) za izdavanje licence(i) nogometnim klubovima za sudjelovanje njihove prve momadi u navedenim natjecanjima, tj. u Uefinim klupskim natjecanjima (u daljnjem tekstu: UEFA natjecanja), u Prvoj, Drugoj i Treoj Hrvatskoj nogometnoj ligi (HNL). Isto tako ovaj Pravilnik regulira postupak licenciranja. Sustav licenciranja klubova HNS-a primjenjuje se i na Uefina klupska natjecanja (UEFA) i na natjecanje u Prvoj, Drugoj i Treoj Hrvatskoj nogometnoj ligi (I. HNL; II. HNL, III. HNL). Osnovom ovog Pravilnika HNS izdaje 4 vrste licenci i to: - UEFA licencu; - Licencu za I. HNL; - Licencu za II. HNL; - Licencu za III. HNL. UEFA licenca uvjet je za natjecanje u Uefinim klupskim natjecanjima; nogometni klubovi koji se sportskim rezultatom ili putem Uefinog Fair-Play poretka kvalificiraju u Uefina klupska natjecanja moraju dobiti licencu koju izdaje HNS, osim u sluaju u primjene lanaka 27. 33. ovog Pravilnika. Licenca za I. HNL uvjet je za natjecanje u Prvoj Hrvatskoj nogometnoj ligi; nogometni klubovi koji se sportskim rezultatom kvalificiraju u Prvu Hrvatsku nogometnu ligu moraju dobiti licencu koju izdaje HNS. Licenca za II. HNL uvjet je za natjecanje u Drugoj Hrvatskoj nogometnog ligi; nogometni klubovi koji se sportskim rezultatom kvalificiraju u Drugu Hrvatsku nogometnu ligu moraju dobiti licencu koju izdaje HNS.

HNS Pravilnik o licenciranju 2012

Stranica 3 od 98

Licenca za III. HNL uvjet je za natjecanje u Treoj Hrvatskoj nogometnoj ligi; nogometni klubovi koji se sportskim rezultatom kvalificiraju u Treu Hrvatsku nogometnu ligu moraju dobiti licencu koju izdaje HNS. Ovaj Pravilnik definira postupak licenciranja (sredinji postupak) i minimalne uvjete koje mora ispuniti HNS da bi djelovao kao davatelj licence nogometnim klubovima, kao i minimalne procedure koje davatelj licence mora provoditi u ocjenjivanju kriterija za licenciranje klubova. Dodaci uz ovaj Pravilnik i pet skupina Kriterija za dobivanje licence sastavni su dio ovog Pravilnika. lanak 2. Ciljevi sustava licenciranja klubova su: Daljnja promocija i stalno poboljanje standarda u svim aspektima nogometa u Hrvatskoj i davanje stalnog prioriteta treniranju i brizi za mlade igrae u svakom klubu; Osigurati da svaki klub ima adekvatnu razinu poslovodstva i organizacije; Prilagodba klupske sportske infrastrukture, da bi se igraima, gledateljima i predstavnicima medija osigurali dobro izabrani, dobro opremljeni i sigurni objekti; Ouvanje integriteta i nesmetanog odigravanja Uefinih i natjecanja HNS-a; Omoguiti klubovima da razvijaju sustavno vrednovanje u financijskim, sportskim, pravnim i infrastrukturnim kriterijima, te kriterijima strunog osoblja i administracije u Hrvatskoj i/ili Europi. Poboljati ekonomsku i financijsku sposobnost klubova, poveati njihovu transparentnost i vjerodostojnost; Dati poseban znaaj zatiti vjerovnika na nain da klubovi pravovremeno podmiruju svoje obveze prema igraima, dravi (porezi i doprinosi), te drugim klubovima.

lanak 3. U svrhu ovog Pravilnika, primjenjive definicije pojmova daju se u Pojmovniku sadranom u Dodatku II. ovog Pravilnika. U smislu odredaba ovog Pravilnika, pojmovi koji se navode u mukom rodu, odgovarajue se primjenjuju i u enskom rodu. lanak 4. Kriteriji za licenciranje klubova ispunjenje kojih je uvjet za dobivanje licence(i) su: - sportski - infrastrukturni - kriteriji administracije i strunog osoblja - pravni - financijski. Kriteriji s oznakom "A" su obvezni. Ispunjenje "A" kriterija uvjet je za dobivanje licence. Da bi dobili odgovarajuu licencu klubovi moraju ispunjavati sve kriterije s oznakom A.

HNS Pravilnik o licenciranju 2012

Stranica 4 od 98

Kriteriji s oznakom "B" su obvezni. Meutim, ukoliko traitelj licence ne ispunjava neki od kriterija s oznakom B tijela za licenciranje izdat e mu licencu, ali e mu izrei kazna ukora ili novanu kaznu, temeljem odredbi ovog Pravilnika i Disciplinskog pravilnika HNS. Kanjeni klub ima pravo na albu, a koji je postupak definiran odredbama ovog Pravilnika. Kriteriji s oznakom C su preporuke najbolje prakse. Neispunjavanje bilo kojeg kriterija s oznakom C ne dovodi do neizdavanja odgovarajue licence ili izricanja kazne. Svako krenje odredaba ovog Pravilnika, osim neispunjenja kriterija s oznakom B (npr. nepotivanje rokova, podnoenje krivotvorenih dokumenata, ilegalna djelovanja u postupku licenciranja itd.) bit e prijavljeno Disciplinskoj komisiji HNS-a koja donosi odluke o kaznama sukladno odredbama Disciplinskog pravilnika HNS-a. Kanjeni klub ima pravo na albu, a koji postupak je definiran odredbama Disciplinskog pravilnika HNS-a. lanak 5. Samo klubovi kojima je izdana odgovarajua licenca sukladno ovom Pravilniku i koji su se kvalificirali na osnovu svojih sportskih rezultata (ili Uefinog Fair Play poretka samo u pogledu Uefinih klupskih natjecanja), mogu sudjelovati u natjecanjima licencirane natjecateljske godine, opisanima u lanku 1. ovog Pravilnika. Osim toga, klubovi moraju ispunjavati i sve zahtjeve sukladno relevantnim propozicijama Uefinih klupskih natjecanja, odnosno natjecanja HNS-a. Konanu odluku o pristupu kluba u bilo koje Uefino klupsko natjecanje donosi UEFA . Takva odluka moe biti predmet jurisdikcije sukladno Statutu UEFA-e, ukljuujui Arbitrani sud za sport (CAS) u Lausanne, vicarska.

DAVATELJ LICENCE lanak 6. Davatelj licence je Hrvatski nogometni savez putem svojih tijela odreenih ovim Pravilnikom. Davatelj licence upravlja sustavom licenciranja klubova HNS-a.

Tijela za licenciranje lanak 7. Tijela Davatelja licence koja donose odluke (u daljnjem tekstu: Tijela) su: Komisija za licenciranje (koje djeluje kao tijelo prvog stupnja) i albeno tijelo za licenciranje ( koje djeluje kao tijelo drugog stupnja). Tijela koja donose odluke neovisna su jedna od drugog.

HNS Pravilnik o licenciranju 2012

Stranica 5 od 98

lanak 8. Komisija za licenciranje Komisija za licenciranje odluuje o molbama za izdavanje licence i donosi odluku kojom se licenca izdaje, ili kojom se odbija izdavanje licence, ili kojom se licenca opoziva. Komisija za licenciranje donosi odluku o izdavanju licence traitelju licence na osnovu dostavljene dokumentacije i u skladu s propisanim Sredinjim postupkom licenciranja i njime odreenim rokovima. U skladu s odredbama ovog Pravilnika, Komisija za licenciranje takoer donosi odluku o opozivu licence, te o izricanju kazni primateljima licence zbog neispunjenja kriterija s oznakom B Komisija za licenciranje moe prilikom odluivanja o molbi za izdavanje licence sasluati traitelja licence. Traitelja licence moe zastupati neka od osoba koja je u postupku licenciranja navedena kao predstavnik traitelja licence ili odvjetnik koji ima punomo o zastupanju traitelja licence. Odluke Komisije za licenciranju trebaju biti u pisanom obliku i obrazloene, te sadravati uputu o pravnom lijeku. Komisiju za licenciranje ine: predsjednik, dopredsjednik i 3 lana, od kojih obvezno jedan od lanova mora biti diplomirani pravnik s poloenim pravosudnim ispitom i jedan kvalificirani strunjak za financije (revizor koji je lan Hrvatske revizorske komore). lan Komisije za licenciranje ne moe biti Rukovoditelj licenciranja, njegov zamjenik, niti lan pravnog tijela HNS-a, te Skuptine i Izvrnog odbora HNS-a. Komisiju za licenciranje imenuje Izvrni odbor HNS-a na razdoblje od 4 godine. Za donoenje odluka potreban je kvorum od najmanje tri lana, a u sluaju jednakog broja glasova Predsjednik ima odluujui glas lanak 9. albeno tijelo za licenciranje Na odluku Komisije za licenciranje ima se pravo aliti: traitelj licence kojemu je Komisija za licenciranje odbila izdati licencu; primatelj licence kojemu je Komisija za licenciranje opozvala licencu; primatelj licence kojemu je Komisija za licenciranje izrekla kaznu zbog neispunjenja kriterija s oznakom B; Rukovoditelj licenciranja u ime Davatelja licence.

alba se moe uloiti u roku od 8 dana od primitka odluke. alba se moe uloiti iz sljedeih razloga: Povreda pravila postupka; Pogreno ili nepotpuno utvrenog injeninog stanja; Pogrene primjene materijalnog prava.
Stranica 6 od 98

HNS Pravilnik o licenciranju 2012

alba mora biti u pisanom obliku i mora sadravati: odluku protiv koje se alba podnosi; osnove za albu; prijedlog i oitovanje; nove injenice ili dokaze koje predlae podnositelj albe, kao i prijedlog novih dokaza.

Odluka albenog tijela za licenciranje temelji na odluci Komisije za licenciranje, te na svim prihvatljivim dokazima koje je osigurao podnositelj albe u svom pisanom zahtjevu za albu i u propisanom roku. Svi kasnije podneseni dokazi albenom tijelu za licenciranje nee se uzeti u obzir. albeno tijelo za licenciranje donosi konanu odluku o albi te o tome da li se licenca treba izdati ili ne, ili da li se licenca opoziva ili ne, te o albama na odluke Komisije o izricanju kazne zbog neispunjenja kriterija s oznakom B. Odluka treba biti u pisanom obliku i obrazloena. alba odgaa izvrenje odluke Komisije za licenciranje. Odluka albenog tijela je konana. albeno tijelo za licenciranje ine: predsjednik, dopredsjednik i tri lana, od kojih obvezno jedan od lanova mora biti diplomirani pravnik s poloenim pravosudnim ispitom, te jedan kvalificirani strunjak za financije (revizor koji je lan Hrvatske revizorske komore). lanovi albenog tijela ne mogu biti zaposlenici HNS-a i Udruge klubova Prve HNL, niti Rukovoditelj licenciranja ili njegov zamjenik lanovi albenog tijela za licenciranje ne mogu istovremeno biti lanovi Skuptine, Izvrnog odbora i njegovih komisija, Arbitranog suda i Arbitrae HNS-a, ili bilo kojeg drugog tijela HNS-a, ukljuujui i tijela Udruge klubova Prve Hrvatske profesionalne lige. albeno tijelo imenuje Izvrni odbor HNS-a na razdoblje od 4 godine. Za donoenje odluka potreban je kvorum od najmanje tri lana, a u sluaju jednakog broja glasova predsjednik ima odluujui glas. Odjel za licenciranje lanak 10. Izvrni odbor HNS u okviru Ureda Saveza osniva Odjel za licenciranje i imenuje lanove Odjela sa slijedeim zadacima: priprema, provoenje i daljnji razvoj sustava licenciranja klubova HNS-a; administrativna podrka tijelima koja donose odluke; pripremanje detaljnih odredbi i uputa koje su potrebne traiteljima / primateljima licence za primjenu ovog Pravilnika; pomo, savjetovanje i nadziranje primatelja licence tijekom natjecateljske godine; obavjetavanje UEFA-e o svim dogaajima koji su nastali nakon odluke o licenci, a koji predstavljaju znaajnu promjenu u odnosu na podatke koji su prethodno dostavljeni davatelju licence; suradnja i razmjena iskustava sa odjelima za licenciranje drugih Uefinih saveza lanova i Uefom.
Stranica 7 od 98

HNS Pravilnik o licenciranju 2012

Odjel za licenciranje e u svom sastavu imati odgovarajue kvalificirano osoblje i potrebnu infrastrukturu. Najmanje jedan lan Odjela mora biti kvalificirani strunjak za financije ili vanjski financijski savjetnik (revizor koji je lan Hrvatske revizorske komore) i imati najmanje 5 godina radnog iskustva na poslovima poslovne revizije.

Neovisnost lanak 11. Tijela i Odjel za licenciranje su u svom radu samostalni i neovisni. lanovi Tijela i Odjela u obavljanju svojih zadataka trebaju djelovati nepristrano. Zajamena je odvojenost nadlenosti. Ukoliko postoji sumnja u neovisnost lana prema traitelju/primatelju licence ili postoji sukob interesa, takav lan se prilikom odluivanja/procjene automatski mora izuzeti. Neovisnost lana ne moe se jamiti ukoliko on ili lan njegove/njene obitelji (suprunik, djeca, roditelji, braa i/ili sestre) su primjerino, ali ne i konano: - lan - dioniar - poslovni partner - sponzor ili - savjetnik, itd. traitelja/primatelja licence.

Povjerljivost lanak 12. Davatelj licence traitelju/primatelju licence jami povjerljivost svih informacija koje mu tijekom postupka licenciranja ovaj dostavi. Sve osobe koje sudjeluju u postupku licenciranja moraju se strogo pridravati pravila povjerljivosti u odnosu na sve informacije koje su dobili tijekom postupka licenciranja, te prije nego zaponu s obavljanjem svojih poslova potpisuju izjavu u tom smislu. TRAITELJ LICENCE lanak 13. Traitelj licence moe biti samo nogometni klub koji je kao pravna osoba u potpunosti odgovorna za nogometnu momad koja sudjeluje u meunarodnim klupskim natjecanjima FIFA-e i UEFA-e i natjecanjima HNS-a, koji je na poetku licencirane natjecateljske godine najmanje tri godine registrirani lan nadlenog upanijskog nogometnog saveza i neizravni lan HNS-a. U smislu odredbe prethodnog stavka ovog lanka, svaka promjena pravnog oblika kluba ili strukture sportskog dionikog drutva (ukljuujui npr. promjenu sjedita, naziva ili boje kluba, ili prijenosa vlasnikih udjela izmeu razliitih klubova) tijekom razdoblja od tri uzastopne godine, a da bi se omoguila njegova kvalifikacija na osnovu sportskog rezultata i/ili primitka licence na tetu integriteta natjecanja, u smislu ovog Pravilnika, smatra se prekidom lanstva.1

U svezi s UEFA licencom, UEFA moe odobriti izuzee od pravila tri godine. Vie detalja o naelima i postupku u svezi s takvim izuzeima, vidi Dodatak I (posebice A 1d), 2-4 i st. B 1,2, 4-8) Uefinog pravilnika o licenciranju klubova i financijskom fair-playu. HNS Pravilnik o licenciranju 2012 Stranica 8 od 98
1

Traitelj licence mora imati sjedite u Republici Hrvatskoj. Traitelj licence ne moe biti fizika osoba. Traitelja licence u Sredinjem postupku moe zastupati samo osoba koja je kao njegov punomonik navedena u dokumentaciji koja se prilae uz Molbu za licencu, i/ili odvjetnik koji ima punomo o zastupanju traitelja licence. lanak 14. Traitelj licence mora u cijelosti odgovarati i imati iskljuivu kontrolu nad svim nogometnim aktivnostima koje su povezane sa sudjelovanjem u nacionalnim i meunarodnim klupskim nogometnim natjecanjima, kao i za financijske aktivnosti kluba. Traitelj licence ne moe biti izravno ili neizravno u vlasnitvu, ili kontroliran, od strane pravne ili fizike osobe koja ima odluujui utjecaj na drugi klub, koji ima pravo sudjelovanja u istoj razini natjecanja kao i traitelj licence. Na sve ostale odnose koji su vezani uz lanstvo, vlasnitvo i upravljanje u traitelju licence odgovarajue se primjenjuju odredbe Zakona o sportu (NN 71/06, , NN 124/10, NN 124/11, NN 86/12). Traitelj licence je posebno odgovoran osigurati: a) Potpunu odgovornost za nogometnu momad sastavljenu od registriranih igraa koji sudjeluju u nacionalnim i meunarodnim klupskim natjecanjima; b) Davatelju licence dostaviti sve potrebne informacije i/ili dokumente relevantne da se dokae da su sve obveze iz licenciranja ispunjene, a koje se odnose na sportske, infrastrukturne, pravne, financijske i kriterije strunog osoblja i administracije, a koji su utvreni ovim Pravilnikom; c) Davatelju licence dostaviti sve potrebne informacije o izvjetajnom subjektu koje se odnose na sportske, infrastrukturne, pravne, financijske i kriterije strunog osoblja i administracije, a koji su utvreni ovim Pravilnikom. Davatelj licence treba u sluaju svakog traitelja licence ocijeniti da li su izabrani izvjetajni subjekt/i odgovarajui za svrhe licenciranja klubova. U tom smislu, traitelj licence mora dostaviti cjelovitu pravnu strukturu grupe (u grafikom prikazu), koja je odobrena od strane uprave, zajedno s financijskim izvjetajima. d) Davatelju licence dostaviti sve ostale informacije i dokumente koji su relevantni za donoenje odluka u smislu ovog Pravilnika. e) Traitelj licence niti jednu od svojih obveza iz ovog Pravilnika ne smije prenijeti na drugi klub. lanak 15. Traitelj licence treba podnijeti pisanu molbu za izdavanje licence. Sastavni dio molbe je izjava traitelja licence da e ispunjavati obveze sustava licenciranja klubova HNS-a. Molba se podnosi posebno za svako natjecanje za koje se trai izdavanje odgovarajue licence.

HNS Pravilnik o licenciranju 2012

Stranica 9 od 98

Podnoenjem molbe za licencu za pojedino natjecanje, Traitelj licence se obvezuje sudjelovati u natjecanju za koje mu bude izdana licenca. Nakon izdavanja licence, traitelj licence postaje primatelj licence. lanak 16. LICENCE Sukladno odredbama ovog Pravilnika HNS izdaje etiri vrste licenci. Klubovi koji se svojim sportskim rezultatima ili putem Uefinog Fair-play poretka kvalificirali u Uefina klupska natjecanja moraju dobiti licencu koju je izdao HNS u skladu s odredbama ovog Pravilnika, osim u sluajevima kada se primjenjuju lanci 27. 33. ovog Pravilnika. Klubovi koji su se svojim sportskim rezultatima kvalificirali u Prvu Hrvatsku nogometnu ligu moraju dobiti licencu koju je izdao HNS sukladno odredbama ovog Pravilnika. Klubovi koji su se svojim sportskim rezultatima kvalificirali u Drugu Hrvatsku nogometnu ligu moraju dobiti licencu koju je izdao HNS sukladno odredbama ovog Pravilnika. Klubovi koji su se svojim sportskim rezultatima kvalificirali u Treu Hrvatsku nogometnu ligu moraju dobiti licencu koju je izdao HNS sukladno odredbama ovog Pravilnika. Licence se izdaju za svako natjecanje za koje je traitelj licence podnio molbu. Ukoliko je traitelju licence izdana licenca za natjecanje HNS-a za koje je podnio molbu, a on naknadno ne ostvari potreban sportski rezultat, licenca mu vrijedi za nii stupanj natjecanja u kojem e se natjecati. Ukoliko traitelju odbiju izdati licencu za natjecanje za koje je podnio molbu, Tijela e u istom postupku odluiti da li mu se izdaje licenca za natjecanje nieg stupnja, ili mu se odbija izdavanje licence za sva natjecanja u kojima se provodi postupak licenciranja klubova. Licence se izdaju godinje i istiu bez prethodne obavijesti na kraju natjecateljske godine za koju su izdane. Primatelj licence ne moe odustati od licence. Licenca koju je izdao HNS se ne moe prenijeti na drugi klub. lanak 17. Traitelj / primatelj licence obvezan je redovito izvjetavati Odjel za licenciranje o svim promjenama u elementima koji ine kriterije za izdavanje licence, te o svakom dogaaju koji je nastao nakon podnoenja dokumentacije za licenciranje davatelju licence, te koji predstavlja znaajnu promjenu u odnosu na podatke koji su prethodno dostavljeni. Traitelj / primatelj licence je o navedenim promjenama obvezan izvijestiti Odjel u roku od deset dana od dana nastale promjene. Odjel za licenciranje moe i sam, ukoliko ima saznanja da je dolo do promjena, zatraiti od primatelja licence da mu dostavi nove podatke i ocijeniti da li primatelj licence jo uvijek ispunjava kriterije za licenciranje klubova.
HNS Pravilnik o licenciranju 2012 Stranica 10 od 98

lanak 18. Tijekom natjecateljske godine Tijela za licenciranje licence: mogu opozvati licencu ukoliko primatelj

a) vie ne ispunjava bilo koji od uvjeta za izdavanje odgovarajue licence; b) kri bilo koju od svojih obveza iz ovog Pravilnika. im se predvidi opoziv UEFA licence, Odjel za licenciranje HNS odmah o tome obavjetava Uefinu Administraciju, a u sluaju da se predvidi opoziv licence za natjecanja I. HNL, II. HNL ili III. HNL, odmah o tome obavjetava Izvrni odbor HNS-a. lanak 19. Ukoliko je primatelju licenca opozvana tijekom licencirane natjecateljske godine, Davatelj licence moe taj klub kazniti sukladno odredbama Disciplinskog pravilnika HNS, ili iskljuiti iz natjecanja HNS-a, o emu odluku donosi Disciplinska komisija HNS-a, odnosno Izvrni odbor Saveza (iskljuenje iz natjecanja HNS-a). U sluaju opoziva UEFA licence, UEFA zadrava pravo kazniti ili iskljuiti klub iz Uefinih klupskih natjecanja temeljem primjenjivih odredaba Uefinih pravilnika. lanak 20. Davatelj licence moe utvrditi iznos takse za administrativne i organizacijske trokove postupka licenciranja, koju plaa traitelj licence.

SREDINJI POSTUPAK (POSTUPAK LICENCIRANJA) lanak 21. Sredinji postupak je postupak u kojem Odjel za licenciranje i Tijela za licenciranje ispituju i odluuju o tome da li traitelj licence ispunjava kriterije za licenciranje klubova i druge uvjete za dobivanje licence propisane ovim Pravilnikom. U skladu sa Standardom kvalitete licenciranja klubova koji definira UEFA, sredinji postupak na godinjoj osnovi certificira neovisno certifikacijsko tijelo imenovano od Uefe. Sredinji postupak zapoinje 31. prosinca kada Odjel za licenciranje traiteljima licence dostavlja dokumentaciju za licenciranje i zavrava 31. svibnja dostavom popisa odluka o licencama UEFA-i (u naelu).

HNS Pravilnik o licenciranju 2012

Stranica 11 od 98

lanak 22. Sve radnje i metode procjene u Sredinjem postupku i njihovi rokovi utvreni su u grafikom i pisanom prikazu u Dodatku I. koji ini sastavni dio ovog Pravilnika. Metode procjene ispunjenja financijskih kriterija posebno se opisuju u poglavlju V. Financijski kriteriji ovog Pravilnika. lanak 23. Davatelj licence jami da se sve radnje poduzete u Sredinjem postupku temelje se na naelu jednakog postupanja prema svim stranama. lanak 24. Svi dokumenti koje Traitelj / Primatelj licence dostavlja Davatelju licence uz molbu za izdavanje licence, ili albu na odluku Komisije za licenciranje, ukoliko nisu sastavljeni na hrvatskom jeziku, moraju biti dostavljeni na jeziku originala, te s prijevodom na hrvatski jezik ovjerenim od sudskog tumaa. lanak 25. Svi rokovi u Sredinjem postupku raunaju se na sljedei nain: a) Kad je rok odreen po danima, dan u koji je dostava ili priopenje izvreno ne uraunava se u rok, ve se za poetak roka uzima prvi idui dan. b) Poetak i tijek rokova ne spreavaju nedjelje i dani dravnih blagdana. Ako posljednji dan roka pada u nedjelju ili na dan dravnog blagdana, rok istie prvog idueg radnog dana. c) Podnesak je podnesen u roku, ako je prije nego to rok istekne stigao u sjedite Davatelja licence. Kad je podnesak upuen potom preporueno, dan predaje poti smatra se kao dan predaje Davatelju licence. lanak 26. Davatelj licence pisane dokumente Traitelju/Primatelju licence dostavlja putem telefaksa, elektronske pote ili pote. Odluke Tijela dostavljaju se telefaksom ili preporuenom potom. Odluka sadri: datum donoenja; imena lanova tijela koje je donijelo odluku; imena lanova koji su sudjelovali u glasovanju o odluci i kvorum, imena stranaka i njihovih predstavnika; zahtjev i oitovanja stranaka;
Stranica 12 od 98

HNS Pravilnik o licenciranju 2012

obrazloenje odluke u smislu injenica i propisa; odluku, ukljuujui trokove; potpis predsjednika odnosnog tijela koje je donijelo odluku i tajnika, ukoliko isti postoji; ako je primjenjivo, pouku o pravnom lijeku, odnosno pravo na albu albenom tijelu za licenciranje (oblik, rok za albu).

POSEBNO DOPUTENJE ZA ULAZAK U UEFINA KLUPSKA NATJECANJA lanak 27. Ukoliko se klub kvalificira u Uefino klupsko natjecanje osnovom svojih sportskih rezultata, a nije uope proao postupak licenciranja, odnosno nije proao postupak licenciranja koji je nii / nije jednak onom koji se primjenjuje za UEFA licencu prema ovom Pravilniku, jer pripada hrvatskoj nogometnoj ligi razliitoj od Prve Hrvatske nogometne lige, HNS u ime tog kluba moe od UEFA-e zahtijevati izvanrednu primjenu Uefinog sustava licenciranja kluba. Na osnovu takve izvanredne molbe, UEFA moe dati klubu posebno doputenje za ulazak u odgovarajue Uefino klupsko natjecanje. Takva se izvanredna primjena primjenjuje na konkretan klub i za odnosnu natjecateljsku godinu. lanak 28. Uefina Administracija definira rokove i minimum kriterija za primjenu izvanrednog postupka Uefinog sustava licenciranja klubova i o tim kriterijima obavjetava Davatelja licence do najkasnije 31. kolovoza godine koja prethodi licenciranoj natjecateljskoj godini. lanak 29. Do roka koji je objavila Uefina administracija Davatelj licence e pisanim putem obavijestiti Uefinu administraciju o takvoj izvanrednoj molbi, pri emu navodi naziv/nazive odnosnog kluba/klubova.

lanak 30. Davatelj licence je obvezan obavijestiti odnosni klub/klubove o kriterijima, radi ocjenjivanja u izvanrednom postupku na razini HNS-a, te poduzeti hitne mjere s klubom/klubovima za pripremu tog postupka. lanak 31. Odnosni klub/klubovi uz izvanrednu molbu mora/ju Davatelju licence dostaviti potrebnu dokumentaciju kojom se dokazuje ispunjenje kriterija. Davatelj licence e ocijeniti klubove prema utvrenim minimalnim kriterijima i Uefinoj administraciji u odreenom roku na jednom od Uefinih slubenih jezika dostaviti sljedeu dokumentaciju:

HNS Pravilnik o licenciranju 2012

Stranica 13 od 98

a) Pisani zahtjev za primjenu posebnog odobrenja za ulazak u odgovarajue Uefino klupsko natjecanje; b) Preporuku Davatelja licence koja se temelji na obavljenoj procjeni (ukljuujui datume i imena osoba koje su ocjenjivali klub/klubove); c) Sve dokumentirane dokaze koje je/su dostavio/dostavili odnosni klub/klubovi i Davatelj licence, koje je zahtijevala Uefina administracija d) Sve druge dokumente koje tijekom izvanrednog postupka zatrai Uefina Administracija. lanak 32. Uefina Administracija svoju odluku temelji na primljenoj dokumentaciji i daje posebno odobrenje takvom klubu za ulazak u odgovarajue Uefino klupsko natjecanje, ukoliko je isti ispunio sve skupine kriterija te da li se taj klub konano kvalificira osnovom svog sportskog rezultata. UEFA Odluku dostavlja klubu/klubovima. Davatelju licence, koji ju prosljeuje odnosnom/odnosnim

alba protiv odluke Uefine Administracije moe se uloiti Arbitranom sudu za sport (CAS) u Lausanne, vicarska, u skladu s relevantnim odredbama Statuta UEFA-e. lanak 33.

Ukoliko odnosni klub/klubovi bude/budu sportski eliminirani tijekom ovog izvanrednog postupka, Davatelj licence o tome odmah obavjetava Uefinu administraciju i ovaj se postupak odmah prekida, bez donoenja odluke. Takav prekinuti postupak ne moe se kasnije ponovno pokrenuti.

PRIJELAZNE I ZAVRNE ODREDBE lanak 34. UEFA ili njena imenovana tijela/agencije zadravaju pravo da u bilo koje vrijeme provode provjere sukladnosti kod Davatelja licence i u njegovoj nazonosti u klubovima traiteljima/primateljima licence. Cilj ovih provjera sukladnosti je osigurati da su Davatelj licence, kao i traitelji / primatelji licence ispunili svoje obveze i da je UEFA licenca pravilno izdana u vrijeme kada je Davatelj licence donio konanu odluku.

HNS Pravilnik o licenciranju 2012

Stranica 14 od 98

Nakon to Davatelj licence Uefinoj Administraciji dostavi popis odluka o licencama, u skladu s Poglavljem III. UEFA Pravilnika o licenciranju klubova i financijskom fair-playu zapoinje Uefin postupak nadzora klubova koji su se na osnovu UEFA licence koju je izdao HNS (ili su od UEFA-e dobili posebno doputenje za ulazak u Uefina klupska natjecanja) i ostvarenog sportskog rezultata kvalificirali u pojedino Uefino klupsko natjecanje. Ovaj postupak nadzora zavrava na kraju licencirane natjecateljske godine. Nadlenosti, obveze, rokovi, uvjeti, itd. Uefinog nadzora klubova detaljno su opisani u Poglavlju III. UEFA Pravilnika o licenciranju klubova i financijskom fair-playu. lanak 35. Prvi postupak ocjenjivanja klubova u postupku licenciranja temeljem ovog Pravilnika obaviti e se tijekom natjecateljske godine 2012/13., a sukladno rokovima iz Sredinjeg postupka licenciranja. Da bi stekli pravo sudjelovanja u natjecanjima HNS-a, odnosno u natjecanju Prve i Druge Hrvatske nogometne lige 2013/14. svi klubovi Prve i Druge HNL moraju imati licencu za I. HNL, odnosno za II. HNL. Primjena Sredinjeg postupka licenciranja klubova Tree HNL obavit e se tijekom one natjecateljske godine koju posebnom odlukom utvrdi Izvrni odbor, a sukladno rokovima iz Sredinjeg postupka. Izvrni odbor ovu Odluku mora donijeti najmanje jednu godinu prije poetka primjene Sredinjeg postupka licenciranja za klubove Tree HNL. lanak 36. Financijski kriteriji se primjenjuju kako slijedi: Za Uefina klupska natjecanja natjecateljske 2013/14. godine (financijske informacije koje se odnose na financijsku godinu koja zavrava 2012. godine biti e dio informacija koje e ocjenjivati Davatelj licence). Za natjecanje Prve HNL natjecateljske 2013/14. godine (financijske informacije koje se odnose na financijsku godinu koja zavrava 2012. godine biti e dio informacija koje e ocjenjivati Davatelj licence). Za natjecanje Druge HNL natjecateljske 2013/14. godine (financijske informacije koje se odnose na financijsku godinu koja zavrava 2012. godine biti e dio informacija koje e ocjenjivati Davatelj licence. lanak 37. Kada UEFA obavlja provjere kod Davatelja licence (vidi l. 34.), u sluaju prijepora o tekstu Pravilnika na engleskom i hrvatskom jeziku, prednost ima tekst Pravilnika na slubenom jeziku UEFA-e u koji je UEFA obavila uvid. Sva prepiska izmeu UEFA-e i Davatelja licence i/ili primatelja licence mora biti na engleskom jeziku, te UEFA od Davatelja licence i/ili primatelja licence moe zatraiti ovjerene prijevode dokumenata, na njihov troak.
HNS Pravilnik o licenciranju 2012 Stranica 15 od 98

lanak 38. Ukoliko to bude potrebno, Odjel za licenciranje e u obliku uputa, cirkularnih pisama ili drugih dokumenata izdati detaljnije odredbe potrebne za primjenu ovog Pravilnika. Pravilnik o licenciranju klubova HNS-a donesen 9. prosinca 2011. prestaje vrijediti danom poetka primjene ovog Pravilnika. Ovaj Pravilnik se ne moe mijenjati, niti dopunjavati tijekom postupka licenciranja, osim ukoliko to prethodno nije odobrila UEFA. Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u Slubenom glasilu HNS-a.

Predsjednik Davor uker, v.r. Zagreb, 21.12.2012. Broj: 5757/12

HNS Pravilnik o licenciranju 2012

Stranica 16 od 98

Dodatak I. SREDINJI POSTUPAK LICENCIRANJA


Odjel za licenciranje HNS-a Komisija za licenciranje albeno tijelo za licenciranje Traitelj licence / Primatelj licence

1. Odjel za licenciranje priprema dokumentaciju za distribuciju

1. Odjel za licenciranje priprema paket dokumenata o licenciranju klubova koji sadrava Pravilnik o licenciranju, upitnike i obrasce koji se ispunjeni vraaju

2. Dokumenti se alju traiteljima licence na ispunjavanje

2. Odjel za licenciranje dokumentaciju dostavlja traiteljima licence putem preporuene poiljke

3. Traitelj licence dostavlja Molbu s pripadajuom dokumentacijom Rukovoditelju licenciranja (RL)

3. Traitelj licence kompletira i vraa Molbu i dokumentaciju u zadanim rokovima

4. RL provjerava da li su dokumenti kompletni 4. RL provjerava da li je dokumentacija kompletna A. Od 5: traitelj licence nije dostavio potrebne dokumente ili su ti dokumenti nepotpuni/netoni. RL dostavlja zahtjev traitelju licence da dostavi sve informacije koje su nedostajale, ili Od 8: Odjel za licenciranje oznaava podruja za koja se od traitelja licence trae dodatne informacije ili objanjenja

5. OK

NE

A. Kontaktira traitelja licence i pokuava dogovoriti daljnje radnjama koje on treba obaviti

6. Dokumenti razvrstani i dostavljeni Odjelu za licenciranje

6. RL razvrstava primljene informacije, biljei ih i dostavlja odgovarajuim lanovima/strunjacima Odjela za licenciranje koji su nadleni za odreeno podruje

DA NE 7. Imenovani lanovi/strunjaci Odjela za licenciranje pregledavaju pristiglu dokumentaciju i daju svoja izvjea RL-u. 7. Imenovani lanovi Odjela za licenciranje (tj. pravni, financijski strunjak itd.) pregledavaju dostavljene podneske. Podnesci moraju biti potkrijepljeni odgovarajuim dokumentima (dokaz da je kriterij ispunjen). Odluka RL-a temelji se na miljenju nadlenog strunjaka o tome da li treba pristupiti sljedeem stupnju u obradi postojeih dokumenata ili ih treba vratiti traitelju licence na dopunu.

8. OK

DA 9. Rukovoditelj licenciranja pregledava izvjea i miljenja strunjaka

9. RL prima izvjea strunjaka

HNS Pravilnik o licenciranju 2012

Stranica 17 od 98

10. Rukovoditelj licenciranja ocjenjuje traitelja. Na osnovu izvjea strunjaka i/ili inspekcija (ako je potrebno), moe identificirati problematina podruja u kojima je potrebno dodatno isptivanje. 10. RL ocjenjuje traitelja

DA

11. OK

(B). S traiteljom raspraviti sva otvorena pitanja

(B). RL raspravlja s traiteljem o problematinim podrujima ili neispunjenju. RL moe zatraiti dodatna objanjenja ili dokumente, ili odluiti da se provedu inspekcije. Ukoliko se planira inspekcija, RL i traitelj se sastaju i definiraju problematina podruja i potencijalne aktivnosti koje e traitelj poduzeti s ciljem ispravljanja nedostataka u rokovima koje je odredio RL.
12. RL priprema izvjee za Komisiju za licenciranje. Ovo izvjee sadri aspekte izvjetaja s inspekcije i drugih prodruja ukljuujui preporuku za izdavanje licence. (C) Traitelj licence suglasan je s planom aktivnosti i poduzimanjm potrebnih mjera u problematinim podrujima. Traitelj licence nije suglasan s planom aktivnosti i ne poduzima preporuene mjere.

12. RL priprema izvjea za Komisiju za licenciranje

NE

(C). OK

DA
13. RL prima pismo oitovanja uprave Traitelja licence (F.04)

(D). Licenca odbijena

13. RL od traitelja licence prima pismo oitovanja uprave kojim se potvruje da li su ili nisu nastupili dogaaji ili stanja od kljunog ekonomskog znaaja. 14. Pregled od strane Komisije za licenciranje. Komisija za licenciranje moe traiti sasluanje traitelja licence, posebno kad su nastupili dogaaji ili stanja od kljunog ekonomskog znaaja

14. Pregled od strane Komisije za licenciranje (E). Traitelj ulae albu

NE 15. Odluka
(F). RL priprema izvjee

15. Komisija za licenciranje donosi odluku da li se Traitelju licence izdaje licenca ili odbija molba za licencu

(D) Licenca je odbijena. Traitelju se navode razlozi i daje uputa o pokretanju albenog postupka

(E). Traitelj ulae albu. albeno tijelo za licenciranje je obavijeteno i utvruje se datum sjednice. (F). RL priprema izvjee i dostavlja ga albenom tijelu za licenciranje. (G). albeno tijelo za licenciranje se sastaje i razmatra albu Traitelja licence.

(G). Pregled od
strane albenog tijela za licenciranje

DA DA 16. Licenca izdana da


(H). Odluka

(H). albeno tijelo donosi odluku da li se traitelju izdaje licenca ili ne.

Pokazatelji prekreni

Pokazatelji ispunjeni

(I). Licenca odbijena

DA
17. RL dostavlja UEFA-i, Komisiji za natjecanje HNS-a, Prvoj, Drugoj i Treoj HNL popis odluka o licencama

16. Licenca izdana, koja moe ili ne mora sadravati podruja na koja traitelj mora ubudue obratiti panju ili su prekreni financijski pokazatelji.

(I). Licenca odbijena s navedenim razlozima.

17. RL dostavlja UEFA-i, Komisiji za natjecanje HNS-a, te Prvoj, Drugoj i Treoj HNL popis odluka o licencama.

19. Obveza auriranja

18. Obveza izvjetavanja o naknadnim dogaajima

18. Primatelj licence odmah pismeno obavjetava davatelja licence o svim naknadnim dogaajima koji mogu imati negativnog utjecaja na sposobnost kluba da nastavi djelovati s vremenski neogranienom mogunou poslovanja. 19. Ukoliko Primatelj licence kri jedan ili vie pokazatelja, mora pripremiti auriranu verziju buduih financijskih podataka.

HNS Pravilnik o licenciranju 2012

Stranica 18 od 98

1. Rukovoditelj licenciranja priprema dokumente o licenciranju klubova ko ji sadravaju kriterije (ukljuujui kopiju ovog Pravilnika), upitnike i obrasce koji se ispunjavaju i vraaju Davatelju licence. 2. Odjel za licenciranje distribuira pripremljeni paket dokumenata traiteljima licence preporuenom potom i postavlja ga na slubenu Internet stranicu HNS-a. 3. Traitelj licence kompletira dokumente (upitnike, obrasce, itd.) i vraa ih Rukovoditelju licenciranja u propisanom roku. Ovi se dokumenti dostavljaju preporuenom potom. Mogu se priloiti i dodatni dokumenti, ukoliko je to potrebno. 4. Po primitku dokumenata od traitelja licence, Rukovoditelj licenciranja provjerava da li su oni kompletni i da li su dostavljeni do propisanog roka. 5. Odluka: - korak 6 ili - korak (A) 6. Ako su dokumenti kompletni i dostavljeni u propisanom roku, Rukovoditelj licenciranja sortira primljene podatke, biljei ih i prosljeuje ih na uvid imenovanim strunjacima koji su odgovorni za pojedina podruja (npr. pravni dokumenti prosljeuju se strunjaku za pravn e kriterije, financijski podaci financijskom strunjaku, itd.). 7. Imenovani strunjaci primaju od Rukovoditelja licenciranja dokumente koje je dostavio traitelj licence, pregledavaju dokumente, provjeravaju ispunjenje kriterija i onda daju izvjee Rukovoditelju licenciranja u propisanom roku i na pripremljenim obrascima (liste provjere, izvjea, itd.). Ove provjere se moraju potkrijepiti odgovarajuim dokumentima (dokaz da su kriteriji ispunjeni), npr. ispunjenje Kriterija I.01 Potvrde - mora biti dokazano dostavljanjem kopija valjanih dozvola, odobrenja i potvrda nadlenih dravnih institucija kao i organa lokalne samouprave. 8. Odluka: - korak 9 ili - korak (A) 9. Rukovoditelj licenciranja potvruje da su izvjea strunjaka kompletna i vraena u propisanom roku. Rukovoditelj licenciranja pregledava izvjea i miljenja strunjaka. 10. Rukovoditelj licenciranja ocjenjuje traitelja licence. Na osnovu izvjea strunjaka on moe identificirati podruja koja izazivaju sumnju i za koja mogu biti potrebna daljnja ispitivanja. 11. Odluka: - korak 12 ili - korak (B) 12. Ukoliko Rukovoditelj licenciranja ne identificira niti jedno podruje za koje je potreban daljnji uvid, priprema izvjee za Komisiju za licenciranje u propisanom roku. Ovo izvjee sadri r uvida (analiza primljenih dokumenata, te inspekcija na licu mjesta, ukoliko su iste obavljene).

HNS Pravilnik o licenciranju 2012

Stranica 19 od 98

13. Rukovoditelj licenciranja prima pismo oitovanja uprave u kojem traitelj licence navodi da li su nastali bilo kakvi dogaaji ili stanja od kljunog ekonomskog znaaja. Ovo Rukovoditelj licenciranja ukljuuje u svoje izvjee. Sukladno rezultatima pregleda, izvjee e sadravati preporuku da li da se licenca izda ili odbije. 14. Komisija za licenciranje prima izvjee Rukovoditelja licenciranja u propisanom roku, pregledava ga, trai od Rukovoditelja licenciranja dodatna objanjenja ili dokumente ukoliko je to potrebno i donosi odluku o izdavanju ili neizdavanju licence. Komisija za licenciranje mora ispunjavati uvjete kvalifikacije, neovisnosti i povjerljivosti, a kako je opisano ovim Pravilnikom. 15. Odluka - korak 15 ili - korak (D). 16. Nakon uvida u dokumente traitelja licence i izvjee Rukovoditelja licenciranja, Komisija za licenciranje donosi odluku o izdavanju licence. Izdavanje licence ovisi o tome da li traitelj licence ispunjava sve kriterije s oznakom A koji su definirani ovim Pravilnikom. Izdana licenca moe ili ne mora sadravati detalje o podrujima na koja traitelj licence ubudue mora obratiti panju. 17. Rukovoditelj licenciranja prima izvjee Komisije za licenciranje. Na osnovu odluka koje je donijela Komisija za licenciranje, Rukovoditelj licenciranja priprema popis traitelja licence koji imaju pravo ui u Uefina klupska natjecanja i natjecanja HNS-a. Popis odluka o licencama alje se UEFA-i, Komisiji za natjecanje HNS-a, te Prvoj, Drugoj i Treoj HNL u propisanom roku. 18. Nakon to je licenca izdana, do kraja licencirane natjecateljske godine, primatelj licence mora redovito i u pisanom obliku obavjetavati Davatelja licence o svim naknadnim dogaajima, za koje u bilo koje vrijeme sazna a koji mogu dovesti u znaajnu sumnju u sposobnost primatelja licence da nastavi vremenski neogranieno poslovati najmanje do kraja licencirane natjecateljske godine.
19. Ukoliko Primatelj licence prekri jedan ili vie pokazatelja, tada primatelj licence mora

pripremiti i predati auriranu verziju buduih financijskih podataka. Aurirani budui financijski podaci moraju kao minimum biti pripremljeni na kvartalnoj osnovi.

(A) Od koraka 5: Ukoliko dokumenti nisu kompletni ili nisu dostavljeni u propisanom roku, Rukovoditelj licenciranja kontaktira traitelja licence kako bi se pokuali dogovorili o sljedeim aktivnostima koje treba poduzeti (npr. zatraiti podatke, dodatne dokumente, upitnik ili obrazac koji nedostaje). (B) Od koraka 8: Ukoliko strunjak utvrdi podruja za koja su potrebni dodatni podaci, on kontaktira traitelja licence kako bi s njim raspravio sva pitanja i dobio objanjenja, i pokuao dogovoriti koje aktivnosti treba poduzeti. Ukoliko Rukovoditelj licenciranja utvrdi podruja za koja je potreban daljnji uvid (neispunjavanje odreenih kriterija, pogreke, nedostatak informacija, itd.), kontaktira traitelja licence da bi raspravio sva otvorena pitanja. Rukovoditelj licenciranja moe zatraiti dodatna objanjenja ili dokumente, ili moe odluiti da se provede inspekcija na licu mjesta. Oni odreuju potencijalne aktivnosti koje klub treba poduzeti, kao i rokove u kojima to treba uiniti, a kako bi se ispravila ova podruja.
Stranica 20 od 98

HNS Pravilnik o licenciranju 2012

(C)

Odluka. Dvije mogunosti: Ukoliko se traitelj licence suglasi s Rukovoditeljem licenciranja o aktivnostima koje treba poduzeti, tada se treba vratiti na korak 10. Ukoliko se traitelj licence ne suglasi s izvjeem Rukovoditelja licenciranja i odbije dostaviti nove podatke ili poduzeti potrebne aktivnosti, tada se treba vratiti na korak 12.
(D)

Nakon pregleda dokumenata traitelja licence i izvjea Rukovoditelja licenciranja, Komisija za licenciranje donosi odluku o neizdavanju licence. Odluka treba sadravati detaljno obrazloenje odluke o odbijanju i traitelju licence se daje mogunost da uloi albu albenom tijelu za licenciranje. Traitelj licence podnosi albu. albeno tijelo za licenciranje je obavijeteno i utvren je datum sjednice. Rukovoditelj licenciranja priprema izvjee i dostavlja ga albenom tijelu za licenciranje. Izvjee sadri podruja koja izazivaju sumnju i razloge zbog kojih je odbijeno izdavanje licence.

(E) (F)

(G) albeno tijelo za licenciranje odrava sjednicu i razmatra albu traitelja licence. albeno tijelo za licenciranje moe od Rukovoditelja licenciranja i/ili traitelja licence zatraiti dodatne podatke i/ili dokumente. (H) Odluka: Dvije mogunosti: Korak 16. ili korak (I). (I) Nakon pregleda dokumenata koje je dostavio traitelj licence i izvjea Rukovoditelja licenciranja, albeno tijelo za licenciranje odbija izdati licencu. Odluka albenog tijela za licenciranje detaljno navodi razloge i podruja za odbijanje licence.

Ispunjenje koraka 18. i 19. ocjenjuje se u odnosu na sljedei ciklus licenciranja.

HNS Pravilnik o licenciranju 2012

Stranica 21 od 98

RASPORED POSTUPKA LICENCIRANJA


POSTUPAK LICENCIRANJA
1./2. Odjel za licenciranje davatelja licence (HNS) priprema i alje preporuenom poiljkom traiteljima licence (klubovima) paket dokumenata o licenciranju klubova koji sadrava Pravi lnik o licenciranju, upitnike i obrasce koji se ispunjeni vraaju. 3. Traitelj licence kompletira i vraa informacije i dokumentaciju u zadanim rokovima. *Iznimno, za UEFA/I.HNL/II.HNL rok za dostavu financijske dokumentacije i informacija je 01.04. Rok za financijski kriterij F.04 naveden je u toki 13. 4. Rukovoditelj licenciranja provjerava da li je dokumentacija kompletna i da li je dostavljena u zadanom roku. 5.A. Ako traitelj licence nije dostavio sve potrebne dokumente ili su ti dokumenti nepotpuni/netoni. Rukovoditelj licenciranja kontaktira traitelja licence da dostavi sve informacije koje su nedostajale. 6. Rukovoditelj licenciranja razvrstava primljene informacije, biljei ih i dostavlja odgovarajuim strunjacima Odjela za licenciranje koji su nadleni za odreeno podruje. 7. Imenovani lanovi Odjela za licenciranje (tj. pravni, financijski strunjak itd.) pregledavaju dostavljene podneske. Podnesci moraju biti potkrijepljeni odgovarajuim dokumentima (dokaz da je kriterij ispunjen). Odluka Rukovoditelja licenciranja temelji se na miljenju nadlenog strunjaka o tome da li treba pristupiti sljedeem stupnju u obradi postojeih dokumenata ili ih treba vratiti traitelju licence na dopunu. 8. A.: Rukovoditelj licenciranja oznaava podruja za koja se od traitelja licence trae dodatne informacije ili objanjenja. 9. Rukovoditelj licenciranja pregledava izvjea i miljenja strunjaka. 10. Rukovoditelj licenciranja ocjenjuje traitelja licence. Na osnovu izvjea strunjaka i/ili inspekcija, moe oznaiti podruja u kojima mogu biti potrebna daljnja ispitivanja. 11.B. Rukovoditelj licenciranja raspravlja s traiteljom licence o svim podrujima za koja postoji sumnja ili ih traitelj licence ne ispunjava, pogreke, manjak informacija, itd. RL moe zatraiti daljnja objanjenja, dodatne dokumente ili odluiti da se na licu mjesta obavi inspekcija. Ukoliko se planira inspekcija, Rukovoditelj licenciranja i traitelj licence e se sastati, definirati problem i potencijalne radnje koje traitelj licence mora poduzeti a u skladu s rokovima koje mu odredi Rukovoditelj licenciranja. 12.C. Traitelj licence je suglasan s planom aktivnosti i poduzima potrebne radnje da bi se oznaila problematina podruja. Traitelj licence nije suglasan s planom aktivnosti i ne poduzima preporuene radnje. 12. Rukovoditelj licenciranja kompletira izvjee za Komisiju za licenciranje. Izvjee sadri aspekte izvjetaja o obavljenim inspekcijama i drugim podrujima, te preporuku za izdavanje licence. 13. Rukovoditelj licenciranja prima pismo oitovanja uprave traitelja licence. 14. Komisija za licenciranje obavlja pregled dokumentacije (tijelo prvog stupnja). 15. Komisija za licenciranje donosi odluku o izdavanju licence Traitelju. 15.D. Licenca je odbijena. Traitelju se navode razlozi za odbijanje i daje uputa za pokretanje albenog postupka. 15.E. Traitelj licence ulae albu. albeno tijelo za licenciranje obavijeteno je o albi i utvruje se datum sjednice. 15.F. Odjel za licenciranje priprema dokumentaciju i izvjea za albeno tijelo za licenciranje. 15.G. albeno tijelo licenciranje se sastaje i razmatra albu traitelja licence

UEFA / I. HNL (UEFA licenca i Licenca I. HNL)

II. HNL (Licenca za II. HNL)

III. HNL (Licenca za III. HNL)

31.12. 31.01. (01.04.)*

31.12. 31.01. (01.04.)*

31.12. 15.02. (01.04.)*

20.04. 23.04. 05.05.

20.04. 23.04. 05.05.

30.04. 04.05. 15.05.

HNS Pravilnik o licenciranju 2012

Stranica 22 od 98

POSTUPAK LICENCIRANJA
16. H. albeno tijelo za licenciranje donosi odluku o izdavanju licence traitelju. 16. I. albeno tijelo za licenciranje donosi odluku o odbijanju izdavanja licence. 17. Rukovoditelj licenciranja dostavlja UEFA-i, Komisiji za natjecanje HNS-a, te Prvoj, Drugoj i Treoj HNL popis licenciranih traitelja licence. 18. Obveza Primatelja licence izvjetavanja o naknadnim dogaajima.

UEFA / I. HNL (UEFA licenca i Licenca I. HNL)

II. HNL (Licenca za II. HNL)

III. HNL (Licenca za III. HNL)

20.05. 20.05. UEFA Rok/ 25.05. (u naelu 31.05.)

20.05. 20.05. 25.05.

25.05. 25.05. 31.05.

19. Obveza auriranja buduih financijskih podataka u sluaju da Primatelj licence kri jedan ili vie pokazatelja.

Licenca za I. HNL: 15.07. 15.10.

HNS Pravilnik o licenciranju 2012

Stranica 23 od 98

I. SPORTSKI KRITERIJI

Broj

Uefa

STUPANJ I. II.

III.

OPIS

ODOBRENI PROGRAM RAZVOJA MLAIH UZRASTA Traitelj licence mora dostaviti pisani program razvoja mlaih uzrasta na odobrenje. Pisani program razvoja mlaih uzrasta mora sadravatinajmanje sljedea podruja: a) Ciljevi i strategija razvoja mlaih uzrasta;

b) Organizacija sektora mlaih uzrasta (npr.kola nogometa) to ukljuuje: organizacijska shemu, tijela upravljanja, odnos s traiteljom licence, momadi mlaih uzrasta, itd.; c) Kvalificirano osoblje za rad s mlaim uzrastima (struno, medicinsko, administrativno i propisane minimalne potrebne kvalifikacije);

d) Infrastruktura namijenjena sektoru mlaih uzrasta (objekti za treniranje i utakmice, te drugi); e) Financijska sredstva (raspoloivi proraun, lanarine, sredstva lokalne samouprave, te ostali izvori financiranja); Programi nogometne obuke za razliite dobne kategorije (tehnike, tehniko-taktike, funkcionalno - motorike sposobnosti);

f)

S. 01

g) Obrazovni program o Pravilima nogometne igre; h) Medicinska skrb o igraima mlaih uzrasta (ukljuujui redovne medicinske preglede); i) j) Obrazovni program o anti-dopingu; Razdoblje valjanosti programa (najmanje tri, a najvie sedam godina).

Traitelj licence mora Davatelju licence dostaviti godinju analizu primjene programa razvoja mlaih uzrasta te ostvarenih rezultata, a u odnosu na ciljeve i strategiju razvoja mlaih uzrasta po podrujima opisanima pod tokama a), b), c), d), e), f), g), h), i) i j) ovog kriterija. Nakon prvog postupka licenciranja prema ovom Pravilniku, traitelj licence ne treba Davatelju licence dostaviti prethodno odobreni program razvoja mlaih dobnih uzrasta, ve samo potvrdu o odobrenju programa, osim u sluaju: Opoziva odobrenja zbog nepotivanja programa; ili

a)

b) Isteka razdoblja valjanosti programa; ili c) Promjene u potrebnom minimumu sadraja programa.

HNS Pravilnik o licenciranju 2012

Stranica 24 od 98

Broj

Uefa

STUPANJ I. II.

III.

OPIS

REGISTRACIJE IGRAA I UGOVORA Traitelj licence posebno je odgovaran osigurati da su svi njegovi igrai registrirani u nadlenom NS-u, odnosno HNS-u u skladu s relevantnim odredbama FIFA Pravilnika o statusu i transferima igraa, odnosno u skladu s relevantnim odredbama Pravilnika o registraciji klubova i igraa HNS-a. Svi igrai neamateri (profesionalni igrai) moraju imati pisani ugovor s traiteljom licence, koji su zakljueni u skladu s relevantnim odredbama FIFA Pravilnika o statusu i transferima igraa, odnosno u sklad u s relevantnim odredbama Pravilnika o registraciji klubova i igraa HNS -a, a koji su ugovori ovjereni kod HNS-a. MOMADI MLAIH UZRASTA Traitelj licence mora imati najmanje sljedee: 1) Pet momadi mlaih uzrasta prema dobnim kategorijama i to: a) Dvije momadi u dobnom rasponu od 15. - 19. godine (kadeti i juniori); b) Dvije momadi u dobnom rasponu od 10. - 14. godine (pioniri); c) Jednu momad mlau od 10. godine (poetnici). Iznimno, traitelji licence za III. HNL moraju imati najmanje etiri momadi mlaih uzrasta. Momadi mlaih uzrasta moraju sudjelovati u slubenim natjecanjima HNS -a ili programima koje priznaje HNS, i igraju se na nacionalnoj, regionalnoj ili lokalnoj razini, a to potvruje povjerenik odgovarajueg natjecanja. 2) Svi igrai mlaih dobnih uzrasta moraju biti registrirani u NS -u i/ili HNS-u, s time da svaki traitelj licence mora imati minimalno: a) UEFA licenca i Licenca za I. HNL : 120 registriranih igraa mlaih dobnih uzrasta. b) Licenca za II. HNL : 100 registriranih igraa mlaih dobnih uzrasta. c) Licenca za III. HNL: 80 registriranih igraa mlaih dobnih uzrasta. OBRAZOVANJE MLADIH IGRAA I SURADNJA SA KOLAMA Traitelj licence mora jamiti da svi igrai momadi mlaih uzrasta imaju mogunost obveznog kolovanja sukladno dravnim propisima, te je dunan sustavno raditi na suradnji i povezivanju nogometnih i kolskih klubova. Traitelj licence mora takoer osigurati da svi igrai koji su ukljueni momadi mlaih uzrasta imaju mogunost nastavka svojeg nenogometnog obrazovanja (obvezno ili struno obrazovanje).

S.02

S.03

S. 04

HNS Pravilnik o licenciranju 2012

Stranica 25 od 98

Broj

Uefa

STUPANJ I. II.

III.

OPIS

MEDICINSKA SKRB O IGRAIMA Traitelj licence mora osigurati da svi njegovi igrai, ukljuujui i one koji imaju pravo nastupa za prvu momad, prou godinji medicinski pregled, sukladno minimalnom sadraju koji je utvrdila UEFA i HNS, odnosno relevantne odredbe propozicija Uefinih klupskih natjecanja i natjecanja HNS-a. Za igrae svih uzrasta traitelj licence je obvezan voditi lijenike kartone za sve svoje registrirane igrae. SUDAKA PITANJA PRAVILA NOGOMETNE IGRE Traitelj licence najmanje dva puta godinje u odnosu na poetak licencirane natjecateljske godine, mora organizirati predavanje sudaca ili sudakih instruktora odobrenih od HNS-a, s trenerima, slubenim osobama traitelja licence i igraima svih uzrasta a s ciljem edukacije o Pravilima nogometne igre, upoznavanjem, objanjenjem i praktinom primjenom izmjena ili novih uputa uz Pravila igre. Kao minimum, ovim predavanjima moraju prisustvovati: kapetan ili zamjenik kapetana svake od momadi traitelja licence, te glavni ili pomoni trener svake momadi traitelja licence. Predavai u pisanom obliku potvruju datum i mjesto odravanja ovih predavanja, tko je prisustvovao ovim predavanjima, te teme ovih predavanja. OBRAZOVANJE STRUNOG KADRA

S. 05

S. 06

S. 07

Traitelj licence mora osigurati svim svojim strunim djelatnicima (trenerima, lijenicima, fizioterapeutima, administrativnom osoblju i dr.) sudjelovanje na seminarima za usavravanje koje organizira HNS, UEFA ili FIFA. Traitelj licence mora dostaviti odgovarajue pojedinane potvrde o sudjelovanju svojih strunih djelatnika na takvim seminarima. PRAKSA RASNE JEDNAKOSTI Traitelj licence mora utvrditi i primjenjivati svoju politiku provoenja borbe protiv rasizma i diskriminacije u nogometu te mora dostaviti program i izvjetaj o mjerama i aktivnostima traitelja licence kojima se radi na prevenciji i uklanjanju rasizma i drugih oblika nesnoljivosti. Ovaj program mora biti u skladu s Uefinim planom od 10 toaka o rasizmu, koji je definiran u Uefinom Pravilniku o zatiti i sigurnosti (Izdanje 2006.) Preporua se koristiti preporuke sadrane u standardu rasne jednakosti za nogometne klubove koji se moe nai na Internet stranici: www.farenet.org i www.kickitout.org. POTPORA RAZVOJU ENSKOG NOGOMETA Traitelj licence mora Davatelju licence dostaviti program razvoja i potpore enskom nogometu. Ovaj program moe sadravati razne oblike potpore, kao to su npr: ustupanje infrastrukturnih objekata enskim ekipama i klubovima, ustupanje vlastitih strunih kadrova, financijska i materijalna potpora, enske ekipe u sastavu traitelja licence, itd. Traitelj licence mora Davatelju licence dostaviti analizu programa kojeg je dostavio u prethodnom ciklusu licenciranja. Analiza programa treba biti potkrijepljena dokumentacijom kojom Traitelj licence potvruje svoje konkretno poduzete mjere i aktivnosti usmjerene potpori razvoja i popularizacije enskog nogometa, s posebnim naglaskom na povratne informacije ciljane skupine kojoj je pruena potpora.

S.08

S.09

HNS Pravilnik o licenciranju 2012

Stranica 26 od 98

II. INFRASTRUKTURNI KRITERIJI

Uvod: UEFA licenca: Da bi dobili UEFA licencu, traitelji licence moraju ispunjavati kriterije sadrane u UEFA Pravilniku o stadionskoj infrastrukturi (stadion kategorije 2) i odredbe propozicija relevantnog Uefinog klupskog natjecanja, te u primjeni za dobivanje UEFA licence ostaju samo kriteriji I.05, kao i kriteriji I.33 i I.34 koji se primjenjuju za dobivanje UEFA Licence koju izdaje HNS. STADION DOZVOLE, ODOBRENJA I POTVRDE
Broj Uefa STUPANJ I. II. III. OPIS

POTVRDE Stadion na kojem e traitelji licence igrati utakmice mora imati dozvole, odobrenja i potvrde nadlenih dravnih institucija, kao i organa lokalne samo uprave. Potvrde moraju sadravati minimum sljedeih informacija: a) Prosudba MUP-a RH: o statusu sigurnosti stadionske infrastrukture i mjera za poboljanje; o ispunjenju relevantnih odredaba o zatiti/sigurnosti; potvrda nadlenih dravnih tijela, ili sudskih vjetaka, ili ovlatenih tvrtki i institucija o ukupnom kapacitetu stadiona (individualne sjedalice, loe i ukupan broj); o planu organizacije nogometnih utakmica i planu evakuacije

I. 01

b) Planove za organizaciju nogometne utakmice koji definiraju: sustav distribucije ulaznica, snimanje gledatelja, mogunost odvajanja navijakih skupina, plan pranjenja stadiona u hitnim situacijama, mogunost pruanja medicinskih usluga, mjere u sluaju poara, nestanka elektrine energije, ili drugim sluajevima nude - potvrene od strane MUP-a RH. Potvrde ne smiju biti starije od jedne godine u odnosu na poetak nove natjecateljske godine natjecanja HNS-a , tj. u odnosu na poetak natjecanja HNS-a za koje se trai licenca.

HNS Pravilnik o licenciranju 2012

Stranica 27 od 98

Broj

Uefa

STUPANJ I. II.

III.

OPIS

SIGURNOST Javne utakmice (uz nazonost gledatelja) se mogu igrati samo a ko traitelj licence dobije dozvolu MUP-a sukladno odredbama Zakona o javnom okupljanju (NN 128/99; NN 90/05; NN 150/05, NN 78/12), te uz potivanje i sljedeih odredbi: - Svi dijelovi stadiona i njegove tribine, ukljuujui ulaze, izlaze, stepenita, vrata, prolaze, krovove, sva javna i privatna podruja i prostorije, itd. moraju zadovoljavati sve uvjete iz UEFA Pravilnika o zatiti i sigurnosti (izdanje 2006.) i Pravilnika o sigurnosti na nogometnim utakmicama HNS-a (izdanje 2009.) - Svi javni prolazi i stepenita u podrujima za gledatelje moraju biti obojena arkom bojom (npr. utom), kao i sva vrata koj a vode od podruja za gledateljstvo na podruje za igru, i sva izlazna vrata koja vode k izlazu sa stadiona. Svi javni prolazi, hodnici, stepenice, vrata, izlazi, itd. moraju biti slobodni i osigurati nesmetano kretanje gledatelja tijekom priredbe. - Sva ulazna vrata i izlazi na stadionu i svi izlazi koji vode od podruja za gledatelje na podruje za igru moraju se otvarati od gledatelja, i moraju biti otkljuani za vrijeme dok su gledatelji na stadionu. Svaka takva vrata i izlaz mora nadzirati za to posebno odreeni redar, koji titi od upada i osigurava izlaze za nudu u sluaju potrebe za bilo kakvom evakuacijom. Da bi se sprijeio ilegalni ulaz ili upadanje, ova vrata i izlazi moraju biti opremljeni ureajem za zakljuavanje, s kojim moe svatko iznutra jednostavno i brzo rukovati. Ni pod kojim okolnostima oni ne smiju biti zakljuani za vrijeme dok se gledatelji nalaze na stadionu. - Da bi se od zapaljivih predmeta zatitilo one koji su na terenu za igru ili drugim dijelovima stadiona, stadion mora biti opremljen odgovarajuim zatitnim ureajima. - Bitno je da organizatori priredbe i organi za zatitu i sigurnost na stadionu mogu komunicirati s gledateljima u i izvan stadiona, putem dovoljno jakog i za publiku jasnog komunikacijskog sustava (razglas) i / ili putem semafora ili video ekrana.

I. 02

ODOBRENI PLAN EVAKUACIJE

I. 03

Svaki traitelj licence korisnik stadiona, mora imati od strane MUP-a RH odobreni plan evakuacije koji osigurava da se sukladno Zakonu o zatiti od poara (NN 92/10) i Pravilniku o sigurnosti na nogometnom utakmicama HNS-a (izdanje 2009), u sluajevima nude cijeli stadion moe isprazniti.

HNS Pravilnik o licenciranju 2012

Stranica 28 od 98

Broj

Uefa

STUPANJ I. II.

III.

OPIS

KONTROLNA PROSTORIJA Prostorija namijenjena osobama koje imaju sveukupnu odgovornost za sva pitanja zatite i sigurnosti vezanih za utakmicu, tj. predstavnike MUP -a RH, povjerenika za sigurnost stadiona/kluba i rukovoditelje redarskih/zatitarskih slubi). Svaki stadion mora na glavnoj tribini imati odvojenu kontrolnu prostoriju minimalne veliine 10 m2 iz koje se prua cjelokupni pregled na unutranjost stadiona, posebno tribine s gledateljima. Mora biti opremljena s najmanje 2 stola i 2 stolice, te tehnikom opremom neophodnom za primjerenu i brzu mogunost komunikacije (telefon, telefaks, itd.). Kontrolna prostorija mora omoguavati jednostavan i nesmetan pristup do sustava za obraanje publici (razglas). Lokacija, pristup i tehnika oprema Kontrolne prostorije trebaju biti izvedeni uz prethodnu konzultaciju s predstavnicima MUP-a. VLASNITVO / PRAVO KORITENJA UEFA licenca: Traitelj licence za odigravanje Uefinih klupskih natjecanja mora imati na raspolaganju stadion na teritoriju Republike Hrvatske. Pored toga, da bi se mogao koristiti za odigravanje utakmica Uefinih klupskih natjecanja, stadion mora ispunjavati sve minimalne uvjete i biti najmanje kategorije 2 propisane UEFA Pravilnikom u stadionskoj infrastrukturi te biti odobren od Tijela za licenciranje HNS-a.

I. 04

I. 05

Licenca za I. HNL, II. i III. HNL: Traitelj licence za odigravanje utakmica u natjecanju Prve, Druge i Tree HNL mora imati na raspolaganju stadion koji se nalazi na podruju grada/opine u kojem se nalazi sjedite tog traitelja licence, ili je cestovnim putem udaljen najvie do 20 km od sjedita traitelja licence. Alternativa 1: Traitelj licence je zakonski vlasnik stadiona. Alternativa 2: Traitelj licence moe dostaviti pisani ugovor s vlasnikom stadiona. Ovaj ugovor mora jamiti pravo koritenja stadiona za sve slubene utakmice na domaem terenu namjanje do kraja licencirane natjecateljske godine.

HNS Pravilnik o licenciranju 2012

Stranica 29 od 98

STADION TEHNIKI UVJETI


Broj Uefa STUPANJ I. II. III. OPIS

KAPACITET Stajaim kapacitetom stadiona smatraju se: podruja s klupama, sektori za stajanje gledatelja ili terase (tribine) bez sjedala.

A I. 06 A

Licenca za I. HNL: Minimalni kapacitet stadiona je najmanje 3.000 (tri tisue) individualnih sjedalica. Licenca za II. HNL: Minimalni kapacitet stadiona najmanje 1.000 ( tisuu) individualnih sjedalica. -------------------------------------------------------------------------------------------------

Licenca za III. HNL: Minimalni kapacitet stadiona: najmanje 300 (tristo) individualnih sjedalica.

INDIVIDUALNE SJEDALICE Sjedalica mora biti u skladu s UEFA Pravilnikom o stadionskoj infrastrukturi (izdanje 2010.):

I. 07

Individualna, Privrena za pod, Odvojena od ostalih, Udobna (anatomski oblikovana), Oznaena brojem, Imati naslon minimalne visine 30 cm, kada se mjeri od sjedala, i Izraena od nelomljivog i nezapaljivog materijala.

NATKRIVENA SJEDALA

Licenca za I. HNL: Minimalni kapacitet individualnih sjedalica koje moraju biti natkrivene: 1.000.

I. 08

Licenca za II. HNL: Minimalni kapacitet individualnih sjedalica koje moraju biti natkrivene: 300.

Licenca za III. HNL: Minimalni kapacitet individualnih sjedalica koje moraju biti natkrivene: 100. Tijela za licenciranje HNS-a mogu odobriti izuzetke u svezi minimalnog kapaciteta osnovom pisanog i opravdanog zahtjeva traitelja licence. RASVJETA

I. 09

Za veernje utakmice koje se televizijski prenose, stadion mora biti opremljen ureajima rasvjete koji zadovoljavaju standardne vrijednosti koje su propisane UEFA Pravilnikom o stadionskoj infrastrukturi (izdanje 2010.) Apsolutni minimum ne moe biti ispod 1.200 Ev (lux) prema fiksnim kamerama, niti ispod 800 Ev (lux) prema mobilnim kamerama.
Stranica 30 od 98

HNS Pravilnik o licenciranju 2012

Broj

Uefa

STUPANJ I. II.

III.

OPIS

SUSTAV REZERVNOG NAPAJANJA ZA RASVJETU Za koritenje u sluaju opeg nestanka elektrine energije, te u svrhu zatite i usmjeravanja gledatelja i angairanog osoblja utakmice, stadion mora biti opremljen rezervnim sustavom napajanja elektrinom energijom u svim dijelovima stadiona, gdje gledatelji ili osoblje ima pr istup, ukljuujui i sve izlaze i evakuacijske putove, a koji je odobren od nadlenih dravnih institucija, Na svakom stadionu mora biti osiguran rezervni sustav napajanja elektrinom energijom za rasvjetu, koji u sluaju nestanka el. energije osigurava minimalno osvjetljenje od 2/3 pune snage rasvjetnih tijela. RAZGLAS Razglas je elektronski sustav zvunika putem kojih je mogue trenutno emitiranje jasnih govornih poruka na svim podrujima stadiona. Stadion mora biti opremljen razglasom dovoljne jaine za komunikaciju s gledateljima na svim prostorima stadiona i izvan njega, te ne smije biti ovisan o nestanku glavnog napajanja elektrinom energijom. SEMAFOR I UREAJI ZA KOMUNIKACIJU S GLEDATELJIMA (VELIKI EKRANI) Licenca za I. HNL: Na svakom stadionu mora biti instaliran elektronski semafor za objavu rezultata utakmice. Stadion treba imati neku vrstu elektronske komunikacije s gledateljima, kao to su alternativno semafori koji u pisanom obliku biljee rezultat uta kmice, strijelce, itd. ili koji se mogu koristiti za kratke i jednostavne poruke publici, ili jo vie sofisticirani i skupi video ekrani koji mogu osigurati ponavljanje dijelova utakmice ili drugih oblika televizijske zabave. Takav ureaj moe takoer biti dodatni izvor prihoda ukoliko se koristi za emitiranje reklamnih spotova.

I. 10

I. 11

I. 12

Openito, trebala bi postojati dva ekrana, da bi se gledateljima na svim podrujima osigurao nesmetani i relativno izravan pogled. Openito najbolji poloaj za ove ekrane je ili jedan u svakom od dva dijagonalno suprotna kuta, ili iza svakih vrata. Oni mogu biti smjeteni tako da popune otvoreni prostor u kutu izmeu tribina ili smjeteni na vrhu tribina, ili ispod krova tribina. Naelni odreujui faktori su: - Osigurati optimalan pogled svim gledateljima; - Eliminirati ili umanjiti smanjenje kapaciteta uzrokovano micanjem sjedalica; - Da budu smjeteni na mjestima gdje takvi ekrani ne predstavljaju rizik za gledatelje i gdje nema mogunosti ometanja gledatelja. Simultani prijenosi na velikim ekranima unutar ili izvan stadiona nisu dozvoljeni. Simultani prijenosi i ponavljanja dozvoljeni su samo na pressmonitorima i kanalima zatvorenog kruga. Licenca za II. i III. HNL: dozvoljen je i runi semafor za objavu rezultata utakmice.

HNS Pravilnik o licenciranju 2012

Stranica 31 od 98

Broj

Uefa

STUPANJ I. II.

III.

OPIS

PODRUJA ZA GLEDATELJE TRIBINE Svaka tribina na stadionu mora imati mogunost podjele ogradom na najmanje dva odvojena podruja, kako bi se u sluaju potrebe mogle fiziki odvojiti dvij e navijake skupine.

I. 13

Montane tribine su one koje su prema svojstvima svog materijala, dizajna i konstrukcije, jasno namijenjene za vrlo ogranieno razdoblje koritenja, te nisu trajno privrene za odgovarajue nosive temelje. Zabranjeno je koritenje montanih tribina.

SEKTOR PODRUJA ZA GLEDATELJE Podruja za gledatelje trebaju biti odvojena na sektore, od kojih se svaki moe zasebno odvojiti u manja podruja sukladno zahtjevima odgovarajueg tijela (npr. lokalni organi sigurnosti), ili, ukoliko takvi zahtjevi ne postoje, onima koje je propisao Pravilnikom o sigurnosti na nogometnim utakmicama HNS-a. (izdanje 2009.). Ukoliko bi to bilo mogue, i kada je to potrebno, sprijeiti gledatelje od kretanja s jednog sektora ili podsektora na drugi, osim u dijelu postupka evakuacije stadiona. PRAVILA PONAANJA NA IGRALITU Svaki stadion mora izdati pravila ponaanja na igralitu i staviti ih na vidno mjesto na stadionu, na nain da ih gledatelji mogu proitati. Ova pravila moraju dati minimalno sljedee informacije:

I. 14

I. 15

- prava pristupa; - odgode ili prekidi priredbi; - opis zabrana i kazni, kao to je ulaenje na teren za igru, bacanje predmeta, koritenje uvredljivih i prostih rijei, rasistiko ponaanje, itd.; - ogranienja u svezi alkohola, pirotehnikih sredstava, zastava, transparenata itd.; - pravila o sjedenju; - razlozi za izbacivanje s igralita; i - eventualne posebne upute. SMJETAJ GOSTUJUIH NAVIJAA Najmanje 5% (pet posto) potvrenog ukupnog kapaciteta stadiona mora biti stavljeno na raspolaganje iskljuivo gostujuim navijaima u odvojenom podruju. Ova odredba je predmet odluke nadlenih tijela HNS-a i/ili lokalnih organa u svezi zatite i sigurnosti (utakmice visokog rizika, itd.).

I. 16

HNS Pravilnik o licenciranju 2012

Stranica 32 od 98

Broj

Uefa

STUPANJ I. II.

III.

OPIS

PROSTORIJA(E) ZA PRVU POMO GLEDATELJIMA Svaka tribina stadiona mora biti opremljena minimalno jednom prostorijom za pruanje medicinske pomoi gledateljima u sluaju potrebe, pri emu se mora voditi rauna o slijedeem: - Prostorije za prvu pomo moraju biti smjetene na mjestu koje omoguava lak pristup gledateljima i vozilima hitne pomoi, i iz unutarnje g i iz vanjskog dijela stadiona; - Imati vrata i prolaze koji vode do njih koji su dovoljno iroki da omoguavaju pristup za nosila i invalidska kolica; - Imati dovoljno svjetla, dobru ventilaciju, grijanje, klimatizaciju, elektrine prikljuke, toplu i hladnu vodu, vodu za pie i zahode za mukarce i ene; - Imati zidove i podove (koji nisu skliski), konstruirani od lakih i lako perivih materijala; - Imati stakleni ormar za lijekove; - Imati skladini prostor za nosila, plahte, jastuke i materijal za prvu pomo; - Imati telefon sa mogunou vanjske i interne komunikacije; - Biti jasno oznaeni na cijelom prostoru unutranjosti i vanjskom dijelu stadiona. SANITARNI OBJEKTI Licenca za I. HNL: Svaka tribina mora imati dovoljan broj zahoda za oba spola, odnosno moraju zadovoljavati minimalne zahtjeve opisane u ovom kriteriju, a koji se temelje na omjeru 80:20 za mukarce i ene (tj. na svakih 250 mukaraca jedan sjedei zahod, te na svakih 125 mukaraca jedan pisoar i na svakih 125 ena jedan sjedei zahod). Navedeni broj sanitarnih vorova mora biti ravnomjerno rasporeen u svim sektorima stadiona.

I. 17

I. 18

Zahodi i pisoari moraju biti opremljeni ureajima za ispiranje, toaletnim papirom, te opremljeni umivaonicima s najmanje hladnom vodom i s dovoljno papirnih runika i/ili suila za ruke, te sapunom. Moraju biti prostrani, isti i higijenski, i mora se utvrditi postupak odravanja u takvom stanju tijekom cijele priredbe. Licenca za II. i III. HNL: Sa svake tribine mora biti omoguen pristup sanitarnim objektima, a kojih minimalno mora biti: 5 sjedeih zahoda za mukarce, 8 pisoara i 5 sjedeih zahoda za ene. OZNAKE I UPUTE O KRETANJU NA STADIONU I NA ULAZNICAMA Sve javne oznake unutar i izvan stadiona moraju biti izraene na meunarodno razumljiv i piktografski nain. Jasne i razumljive oznake moraju biti istaknute na pristupima stadionu i u okolici, i na cijelom stadionu koje daju informaciju o kretanju do svakog pojedinog sektora.

I. 19

Ulaznice moraju jasno oznaavati smjetaj sjedala za koje su izdane. Informacija na ulaznicama mora odgovarati informacijama na oznakama, onima koje su postavljene unutar i izvan stadiona. Kodiranje ulaznica bojama pomoi e u kretanju i pristupu, i dio ulaznice koja ostaje gledatelju, na poleini mora imati plan stadiona sa svim sektorima i ulazima, te mora sadravati informaciju koja e gledatelj a voditi jednom kada se nae unutar stadiona do njegovog sektora, reda i sjedala. Velike zidne mape (plan stadiona sa sektorima) moraju biti istaknute na odgovarajuim mjestima, radi lakeg snalaenja gledatelja.

HNS Pravilnik o licenciranju 2012

Stranica 33 od 98

Broj

Uefa

STUPANJ I. II.

III.

OPIS TELEVIZIJSKO NADGLEDANJE SUSTAV ZATVORENOG KRUGA

Televizijsko nadgledanje sustav zatvorenog kruga ukljuuje nadzorne kamere s PTZ funkcijama (pan, tilt and zoom) za nadgledanje gledatelja, prilaza i ulaza u stadion, kao i za nadziranje svih gledalinih prostora stadiona.

I. 20

Sustav televizijskog nadgledanja sustav zatvorenog kruga treba imati svoj vlastiti izvor napajanja elektrinom energijom, njime se mora upravljati i kontrolirati ga iz kontrolne prostorije na stadionu, u kojoj moraju biti smjeteni monitori u boji i moraju imati sposobnost fotografiranja izvan i unutar stadiona, te mogunost ispisa i pohranjivanja snimljenih zapisa gledatelja na prostoru cijelog stadiona. OBJEKTI ZA OSVJEENJE

I. 21

Svaki stadion mora biti opremljen ugostiteljskim objektima koji nude pia i hranu za sve gledatelje u svakom sektoru stadiona, a u najmanjoj mjeri mora biti osigurano jedno takvo mjesto za hranu i pie. Ono mora biti isto i lako dostupno sa svih gledalinih sektora stadiona. GLEDATELJI S INVALIDITETOM Na stadionu mora postojati siguran i udoban smjetaj za gledatelje s invaliditetom i osoba koje ih prate, te za njihov smjetaj mora biti osigurano slijedee: Nesmetani pogled; Vlastiti odvojeni ulaz; Izravan pristup njihovom sektoru; Rampe za invalidska kolica; Na svakih 15 invalidnih osoba mora biti najmanje jedan sanitarni objekt za invalidne osobe koji mora biti u blizini sektora u kojem su smjetene, te lako dostupan, kao i objekti za osvjeenje; Da gledatelji koji su vezani za invalidska kolica mogu doi do ulaza na stadion i do svog gledalinog prostora bez nepotrebnih problema ili ometanja drugih gledatelja. Da gledatelji s invaliditetom ne smiju biti smjeteni na mjestima na stadionu gdje bi u sluajevima nude njihovo oteano kretanje zbog invaliditeta predstavljalo smetnju drugim gledateljima; Da gledatelji s invaliditetom budu zatieni od baenih predmeta. Tradicionalni obiaj davanja prostora na atletskoj stazi, na otvorenom, u blizini igralita, nije prihvatljiv; Gledalina platforma za gledatelje u invalidskim kolicima ne smije biti na mjestu gdje drugi gledatelji staju na njihova stopala, ili zastavama ili transparentima ispred invalidnih gledatelja mogu smetati njihovom pogledu na teren za igru; Na ovim platformama mora se pored svakog mjesta za invalidska kolica osigurati sjedalica za pratitelja takvog gledatelja. Na 1.000 individualnih sjedalica mora postojati minimalno 5 mjesta za smjetaj gledatelja s invaliditetom i njihovih pratitelja. DRAI ZASTAVA (JARBOLI)

I. 22

I. 23

Svaki stadion mora biti opremljen s najmanje pet jarbola za zastave, ili drugom vrstom nosaa koji omoguuju da se na odgovarajui nain istakne najmanje pet zastava.
Stranica 34 od 98

HNS Pravilnik o licenciranju 2012

TEREN ZA IGRU
Broj Uefa STUPANJ I. II. III. OPIS

SPECIFIKACIJA Teren za igru mora biti: Alternativa 1: od prirodne trave Alternativa 2: od umjetne trave (sukladno Fifinim standardima o kvaliteti), a to je predmetom odobrenja HNS-a. On takoer mora biti: Apsolutno ravan i iste visine, bez ulegnua i izboina ; U dobrom stanju, bez tragova prethodnog koritenja ; Sposoban za igranje tijekom cijele licencirane natjecateljske godine, propustan za vodu; Zelene boje (u sluaju umjetne trave). VELIINA Teren za igru mora biti sljedeih dimenzija: Alternativa 1: Alternativa 2: tono 105 m x 68 m Uvaava se da na nekim stadionima, iz tehnikih razloga i strukture nije mogue poveati teren za igru do potrebnih dimenzija. U tom sluaju, samo Davatelj licence moe odobriti izuzetak i to u sljedeem rasponu:

I. 24

I. 25

Duljina: min. 100 m do max. 105 m irina: min. 64 m do max. 68 m ------------------------------------------------------------------------------------------------Licenca za III. HNL: - Duljina: min. 90 m do max. 110 m - irina: min: 60 m do max. 75 m TRAVNATI RUB Mora biti travnat ili alternativno od umjetne trave, minimalne irine 5 m izvan graninih crta terena za igru.

I. 26

Samo u iznimnim sluajevima, mogua su izuzea, uz obvezno postavljanje adekvatnih tehnikih sredstava sa svrhom zatite sigurnosti svih sudionika utakmice (npr. sportske strunjae, elastina ograda, prostirke od umjetne trave, i sl.) to je predmetom prethodnog odobrenja nadlenog tijela HNS-a. UMJETNA TRAVA Traitelj licence koji namjerava koristiti teren s umjetnom travom mora od HNSa traiti odobrenje. Umjetna trava mora ispunjavati sve sljedee uvjete:

I. 27

a)

mora imati vaeu FIFA licencu sukladno kategoriji 2 zvjezdice; koja se moe izdati samo nakon to je odnosnu travu testirao jedan od FIFA -e akreditiranih laboratorija i utvrdio da li ispunjava Fifine standarde o kvaliteti umjetne trave; povrina mora biti zelene boje.
Stranica 35 od 98

b)
HNS Pravilnik o licenciranju 2012

Broj

Uefa

STUPANJ I. II.

III.

OPIS

KVALITETA TERENA OPREMA Traitelj licence treba osigurati teren sposoban za igru koji je izgraen i/ili opremljen potrebnim i dostupnim tehnikim rjeenjima koji spreavaju natapanje tla za vrijeme kie, od smrzavanja za vrijeme hladnog vremena, kao i od isuivanja tijekom visokih temperatura (ljetni period).

I. 28

Grijanje ispod tla, sustavi odvodnjavanja (drenae) i zalijevanja, ili druga tehnika rjeenja koja jame potrebnu kvalitetu terena za igru mogu se smatrati rjeenjima. Takva tehnika rjeenja ne smiju predstavljati nikakvu opasnost za igrae ili suce. Niti jedan predmet ne smije se nalaziti na udaljenosti manjoj od 21 m iznad terena za igru. KLUPE ZATITNE KABINE Licenca za I. HNL:

A I. 29

Svaki stadion mora imati dvije zatitne kabine natkrivene klupe u razini igralita za rezervne igrae i struno vodstvo momadi, od kojih svaka mora imati individualna sjedea mjesta za najmanje 13 osoba. Licenca za II. i III. HNL: najmanje 10 individualnih sjedeih mjesta.

Klupe zatitne kabine moraju biti smjetene na udaljenosti od najmanje 5 metara od uzdune crte. VRATA I REZERVNA VRATA Stupovi vrata i preka moraju biti izraene od aluminija ili slinog materijala i moraju biti okrugle ili eliptine, te moraju biti u skladu s Pravilima nogometne igre koje objavljuje Meunarodni nogometni savez Board (IFAB), to znai da: a) udaljenost izmeu stupova vrata mora biti 7,32 m;

I. 30

b) udaljenost izmeu donjeg kuta preke i tla mora biti 2,44 m; c) stupovi vrata i preka moraju biti bijele boje; d) ne smiju predstavljati nikakvu opasnost za igrae. Na stadionu moraju biti na raspolaganju rezervna vrata koja se mogu lako postaviti ukoliko to okolnosti zahtijevaju. REKLAMNI PANOI Traitelj licence zajedno sa lokalnim organima sigurnosti (MUP) mora provesti procjenu rizika u svezi minimalne udaljenosti izmeu reklamnih panoa i terena za igru. Rezultat ove procjene rizika ini dio Prosudbe o stadionu koju izdaje lokalni organ (MUP).

I. 31

Udaljenost reklamnih panoa mora biti: a) b) Izmeu graninih crta terena za igru i reklamnih panoa: - na uzdunim crtama: 4 do 5 metara Iza sredita vratarevog prostora: - 5 m to se umanjuje prema uglu do 3 m u blizini kutnih zastavica.
Stranica 36 od 98

HNS Pravilnik o licenciranju 2012

Broj

Uefa

STUPANJ I. II.

III.

OPIS

Ni pod kojim okolnostima reklamni panoi ne smiju biti: Visine vee od 0,9 m; Smjeteni na pozicijama gdje mogu predstavljati opasnost za igrae, slubene osobe ili nekog drugog; Osovljeni na bilo koji nain ili biti oblika ili od materijala koji moe dovesti u opasnost igrae, suce ili gledatelje (npr. roto -reklame moraju biti pokretane samo voltaom koja ne moe ugroziti sudionike utakmice); Izraeni od bilo kojeg materijala koji bi mogao reflektirati svjetlo u takvom obimu da bi mogao ometati igrae, suce ili gledatelje; Postavljeni na bilo koji nain koji bi mogao smetati gledateljima u sluaju hitne evakuacije na podruje za igru.

PODRUJE ZA ZAGRIJAVANJE Ukoliko stanje terena ne dozvoljava zagrijavanje igraa uoi utakmice, a da bi se momadima omoguilo zagrijavanje, u neposrednoj blizini stadiona mora biti osiguran jedan adekvatni objekt (unutarnji ili vanjski). Shodno tome, od domae momadi se zahtijeva da takav objekt stavi na raspolaganje. Za zagrijavanje zamjenskih igraa tijekom utakmice, mora postojati dostupno podruje uzdu terena za igru ili iza reklamnih panoa iza svakih od vrata (gola).

I. 32

OBJEKTI ZA TRENIRANJE
VLASNITVO / PRAVO KORITENJA Objekti za treniranje moraju biti traitelju licence na raspolaganju tijekom cijele godine.

I. 33

Alternativa 1: Traitelj licence je zakonski vlasnik terena za treniranje. Alternativa 2: Traitelj licence moe dostaviti pisani(e) ugovor(e) s vlasnikom(cima) objekata terena za treniranje. Ovaj ugovor mora jamiti pravo koritenja objekata za treniranje za licenciranu natjecateljsku godinu za sve momadi traitelja licence.

HNS Pravilnik o licenciranju 2012

Stranica 37 od 98

Broj

Uefa

STUPANJ I. II.

III.

OPIS

MINIMALNA INFRASTRUKTURA UEFA Licenca i Licenca za I. HNL: Traitelj licence mora imati na raspolaganju adekvatnu infrastrukturu za treniranje (unutarnju i vanjsku) , uzimajui u obzir potrebe za strunim i kvalitetnim treniranjem svih dobnih kategorija traitelja licence i to: 3 pomona terena normalnih dimenzija za stalnu aktivnost, od kojih jedan mora imati rasvjetu minimalno 250 Ev (Lux-a); 4 svlaionice za momadi minimalne veliine 25 m2, te kupaonicom i WCom; prostoriju za prvu pomo i medicinske preglede igraa;

I. 34

A
kompletan poligon za obuku koji u svom sastavu mora imati: 4 pokretna gola normalnih dimenzija, 2 pokretna gola dimenzija 5 x 2 m, minimalno 4 nosaa za visee lopte, 6 pokretnih ploa (2x1 m), jamu s pijeskom, dovoljan broj stalaka, prepona, zastavica, medicinki i dr., najmanje 15 nogometnih lopti po svakoj momadi.

na raspolaganju zatvoreni prostor za treniranje (dvorana); Licenca za II. HNL: Minimum 2 pomona terena, ostalo kao gore, osim rasvjete za pomoni teren i zatvorenog prostora za treniranje (dvorana). ----------------------------------------------------------------------------------------------

Licenca za III. HNL: Minimum 1 pomoni teren, svlaionice veliine min. 20 m2, ostalo kao gore, osim rasvjete za pomoni teren i zatvorenog prostora za treniranje (dvorana).

SVLAIONICE I PROSTORIJE ZA SLUBENE OSOBE


SVLAIONICE ZA ODIGRAVANJE UTAKMICA Za odigravanje utakmica, svaki traitelj licence mora osigurati: Po jednu svlaionicu za svaku momad (domau i gostujuu), a koje moraju biti opremljene s 25 sjedeih mjesta s pripadajuim vjealicama ili garderobnim ormariima, minimalno 5 tueva, 3 zahoda sa sjedalicom, najmanje jednim stolom za masau, hladnjakom i ploom za demonstraciju taktike.

I. 35

Svlaionicu za suce utakmice, u blizini ali odvojenu od svlaionica momadi, opremljenu s 5 sjedeih mjesta sa pripadajuim vjealicama ili garderobnim ormariima, 1 tuem, 1 zahodom sa sjedalicom, stolom i stolom za masau. Mora se uzeti u obzir da utakmice mogu suditi i suci i/ili pomoni suci ene, te je neophodno osigurati odvojene i jednake svlaionice za oba spola. Od svlaionica za svaku momad (gostujuu i domau) i svlaionice za suce mora biti osiguran izravan, vlastit i zatieni prilaz do prostora za igru i do zatienog prostora za parkiranje slubenih osoba, te izlaz sa stadiona.

HNS Pravilnik o licenciranju 2012

Stranica 38 od 98

Broj

Uefa

STUPANJ I. II.

III.

OPIS

PROSTORIJA ZA DELEGATA Prostorija za delegata je prostorija namijenjena slubenom delegatu utakmice i kontroloru suenja. Prostorija za delegata mora biti smjetena u blizini svlaionica momadi i sudaca, te opremljena s: 1 radnim stolom i 4 stolice, raunalom s pisaem i vezom na Internet, telefonom i telefaksom te fotokopirnim aparatom.

I. 36

PROSTORIJA ZA DOPING KONTROLU Prostorija od najmanje 20 m2 se mora nalaziti u blizini svlaionica momadi i sudaca i s nemogunou pristupa gledateljima i medijima, s jasno istaknutim natpisom "DOPING KONTROLA". Prostorija za doping kontrolu mora sadravati: ekaonicu, prostoriju za testiranje i sanitarni vor sve jedno pored drugog; ekaonica je dio ili se nalazi neposredno uz prostoriju za testiranje (prihvatljiva je takoer pregrada koja dijeli ta dva podruja). ekaonica mora imati dovoljno sjedeeg prostora za 8 osoba, vjealice za odjeu ili ormarie, kao i hladnjak napunjen dozvoljenim piima; Prostorija za testiranje mora sadravati: 1 stol, 4 stolice, umivaonik s tekuom vodom, ormar koji se moe zakljuati i sanitarni vor (uz prostoriju ili u samoj prostoriji); Podruje sanitarnog vora mora biti u okviru prostorije za testiranje ili odmah pored nje i s izravnim, vlastitim pristupom u prostoriju za testiranje. Mora sadravati sjedei zahod, umivaonik s tekuom vodom i po mogunosti tu.

I. 37

OZNAKE U PODRUJU SVLAIONICA Svi prolazi moraju imati jasne i lako razumljive oznake kretanja za gostujue momadi, suce i slubene osobe prema njihovim prostorijama.

I. 38

Svaka prostorija mora biti jasno oznaena, npr: Svlaionica domae momadi, Svlaionica gostujue momadi, Suci , Delegat utakmice, Dopingkontrola i sl. Preporua se da ovi natpisi budu i na engleskom jeziku, te postavljeni na zid uz ulazna vrata u odgovarajuu prostoriju.

HNS Pravilnik o licenciranju 2012

Stranica 39 od 98

Broj

Uefa

STUPANJ I. II.

III.

OPIS

PROSTORIJA ZA PRVU POMO I MEDICINSKE PREGLEDE IGRAA I SUDACA Prostorija za prvu pomo i medicinske pregleda igraa i sudaca koja se u odreenim okolnostima (sluajevima nude), takoer moe koristiti za ozlijeene gledatelje, mora se nalaziti u podruju svlaionica, to je blie mogue svlaionicama momadi i terenu za igru, s lakim pristupom s vanjskog ulaza. Vrata i prolazi koji vode do te prostorije moraju biti dovoljno iroki kako bi se kroz njih moglo proi nosilima i kolicima. Prostorija mora biti minimalne povrine od 15 m2. U ovoj prostoriji minimalno se mora nalaziti sljedea oprema:

I. 39

1 stol za preglede; 1 sklopiva nosila (pored onih koja se nalaze uz teren za igru); 1 umivaonik (vrua voda); 1 stakleni ormar za lijekove; 1 maska za kisik; 1 tlakomjer; 1 telefon (vanjski/unutarnji). Prostorija mora imati: Lako istive podove i zidove od higijens kog materijala; Podove na kojima se ne klie; Jako osvjetljenje.

MEDIJI
OBJEKTI ZA PREDSTAVNIKE MEDIJA Za predstavnike medija svaki traitelj licence mora osigurati sljedee minimalne uvjete: natkrivena mjesta na glavnoj tribini smjetena centralno, s nesmetanim pogledom na cjelokupni teren za igru, opremljena stolovima za neometan rad minimalno 30 osoba, s prikljucima za elektrinu energiju i telefon/Internet veze. Stolovi moraju biti odgovarajuih dimenzija, kako bi se na njih moglo smjestiti prijenosno raunalo i blok za biljeke; poseban ulaz na stadion, te nesmetan i jednostavan pristup do ostalih podruja za predstavnike medija; recepcija ili prostorija u kojoj se u zadnji trenutak mogu dobiti akreditacije / informacije za medije.

I. 40

RADNA PROSTORIJA ZA PREDSTAVNIKE MEDIJA

I. 41

Radna prostorija za predstavnike medija, najmanje povrine 100m2 za smjetaj 50 predstavnika medija, mora biti podijeljena na dva dijela. Prvi, dio gdje se lako moe postaviti buffet catering. Drugi, radno podruje sa stolovima, prikljucima za elektrinu energiju / telefon / Internet (pozive mogu plaati predstavnici medija sami).

HNS Pravilnik o licenciranju 2012

Stranica 40 od 98

Broj

Uefa

STUPANJ I. II.

III.

OPIS

PROSTORIJA ZA PRESS KONFERENCIJE Treba biti osigurana dovoljno velika prostorija za press konferencije za minimalno 50 osoba, ukljuujui fotografe, te opremljena sustavom ozvuenja i odgovarajuom razvodnom kutijom; koja treba biti ureena na sljedei nain: Na kraju prostorije, po mogunosti na dijelu koji je najblii ulaznim vratima od svlaionica, mora biti postavljen podij za smjetaj trenera, igraa, asnika za medije (glasnogovornika) i ukoliko je potrebno prevoditelja, te iza tog podija postaviti pano koji se koristi za potrebe sponzora. Na drugom kraju te prostorije, nasuprot podija, treba postaviti podij na kojem televizijske ENG ekipe mogu postaviti svoje kamere i stative. Prostorija za press konferencije mora imati lak pristup iz podruja u kojem su smjetene svlaionice i objekata za predstavnike medija.

I. 42

OBJEKTI ZA FOTOGRAFE Na razini terena za igru (ili alternativno lak prilaz), fotografi trebaju imati prostoriju za prijem u koju se mogu javiti za akreditaciju i podizanje prsluka navlaka, i iz koje mogu pristupiti na podruje igralita terena za igru. Ova prostorija treba biti opremljena stolovima, ormariima za odlaganje fotografske opreme, te prikljucima za elektrinu energiju, telefon i Internet. Fotografi s tekom opremom trebaju imati na raspolaganju mjesta za parkiranje koja se nalaze u blizini ulaza im je blie mogue i/ili mjestu na kojem mogu opremu izvaditi iz vozila. TELEVIZIJSKE I RADIO-KOMENTATORSKE POZICIJE Treba biti osigurano najmanje 3 TV i radio komentatorske pozicije. Svaka komentatorska pozicija mora imati najmanje 3 sjedala. One moraju biti na sredinjoj poziciji glavne tribine, na istoj strani kao i pozicije glavne kamere pod krovom, radije nego unutra, s izravnim pogledom na cjelokupno igralite. Moraju imati jednostavan pristup do ostalih podruja za predstavnike medija.

I. 43

I. 44

Od gledatelja trebaju biti odvojene pleksiglasom ili drugim slinim tehnikim materijalom. Na svakoj komentatorskoj poziciji mora biti instaliran elektrini, telefonski, te prikljuak na Internet. Svaka komentatorska pozicija mora imati ravnu podlogu za pisanje i smjetaj tehnike opreme i mora biti osvijetljena. Preporua se da bude ugraen TV monitor u nagnutom poloaju kako ne bi smetao pogledu komentatorske ekipe.

HNS Pravilnik o licenciranju 2012

Stranica 41 od 98

Broj

Uefa

STUPANJ I. II.

III.

OPIS

POZICIJE TELEVIZIJSKIH KAMERA Na glavnoj tribini stadiona se treba staviti na raspolaganje povieni i ograeni prostor za 2 TV kamere. Glavna kamera mora biti smjetena u sreditu i na visini iznad igralita koja jami optimalnu kvalitetu slike, te tono u liniji sa sredinjom poprenom crtom i na visini koja ini kut od 15-20 stupnjeva od vodoravne plohe do sredinje crte. Platforma za glavne kamere mora biti najmanje dimenzija 6 m2 (Licenca za I. HNL), odnosno 4 m2 (Licenca za II. I III. HNL),

I. 45

C
Pozicije za daljnje 2 kamere moraju biti na istoj visini kao i platforma za glavnu kameru, te u liniji sa vanjskim rubom kaznenog prostora, za tzv. 16-metarske kamere, minimalnih dimenzija 2 m2. Kamere moraju biti postavljene tako da glavne kamere nisu uperene u sunce i da su na istoj strani kao i TV-komentatorske pozicije. Na razini terena za igru, mora se staviti na raspolaganje prostor na glavnoj tribini u liniji s vanjskim rubom vratarevog prostora, za uobiajeno nazivane 6metarske kamere. TELEVIZIJSKI STUDIJI

I. 46

Mora se predvidjeti najmanje jedan TV studio povrine od najmanje 25 m2 i minimalne visine od 2,3 m, radi TV opreme i rasvjete. Lokacija ovog studija treba uzeti u obzir potre bu da igrai i treneri nakon zavretka utakmice lako priu iz svlaionica. PRESS LOA - TV MONITORI I OPREMA TV monitori su od bitnog znaenja i pomoi, stoga ih mora biti instaliran odreeni broj. Isto tako, mora biti osigurano dovoljno svjetla i prikljuaka za el. energiju. Treba biti osigurana osnova za instalaciju linija visoke kvalitete tri u jedan za telefaks, telefon i raunalo (ISDN/ADSL). Imajui u vidu uobiajeni stupanj glasnoe tijekom glazbenog/zabavnog programa prije, tijekom poluvremena i nakon utakmice, u Press loi treba postojati ureaj za iskljuenje razglasa. Ovo je posebno kritino u podrujima koja su rezervirana za TV i radio komentatore. PODRUJE ZA TELEVIZIJSKE KAMIONE Zajedno s kvalificiranim TV osobljem, mora se predvidjeti jedno sigurno podruje, na ravnom i tvrdom terenu za parkiranje televizijskih kamiona TV kompanija. Ovo je podruje koje nudi komotan parkirni prostor za kamione koje koriste TV kompanije za televizijske prijenose. Ovo podruje mora se nalaziti na istoj strani stadiona na kojoj se nalazi glavna kamera i biti minimalne dimenzije 200 m2. Podruje za parkiranje televizijskih kamiona mora biti osigurano ili lako za osigurati, te mora biti instalirano napajanje elektrinom energijom, kao i rezervno napajanje. Preporua se da za ove skupe televizijske kamione budu predviene odgovarajue sigurnosne mjere (sigurnosno nadgledanje, TV nadgledanje).

I. 47

I. 48

HNS Pravilnik o licenciranju 2012

Stranica 42 od 98

Broj

Uefa

STUPANJ I. II.

III.

OPIS

Za vozila sa satelitskim uplink-om (Transportable Earth Stations TES) u blizini parkirnog prostora za televizijske kamione mora biti osiguran otvoreni zrani prostor s nesmetanim pogledom na juni horizont. Na ovom podruju, koje ne smije biti udaljeno vie od 50 m od podruja za televizijske kamione, mora biti instalirano napajanje elektrinom energijom iz istog izvora kao i ono na podruju za parkiranje TV kamiona. Na TV objektima na stadionu i u nekim drugim za to odreenim podrujima, tj. ispod terena za igru, a da bi se izbjeglo mijeanje ili ometanje igraa/slubenih osoba/gledatelja, moraju biti osigurani kanali za kablove koji su povezani s podrujem za parkiranje televizijskih kamiona. MIXED ZONA To je podruje izmeu svlaionica i podruja rezerviranog za pakiranje autobusa momadi, gdje akreditirani novinari pisanih medija, te radio i TV reporteri mogu intervjuirati igrae nakon utakmice.

I. 49

Do ovog podruja mora biti omoguen lak pristup, ne samo iz svlaionica, ve i iz Press loe, te Radne prostorije za medije. Ovdje mora biti prostor za minimalan broj od 50 predstavnika medija (ukljuujui kamermane i tehniare). Ovo podruje treba biti izvan pristupa gledateljstva, te pod stalnim nadzorom.

MJESTA ZA KRATKE INTERVJUE

I.50

Natkriveni prostor, po mogunosti u unutarnjem dijelu, koji treba biti odreen u z smjer kretanja od igralita prema svlaionicama. Ovaj prostor je predvien za obavljanje intervjua uivo za TV i radio (tzv. Flash intervjui), s igraima i trenerima. Do njih se kablovi moraju dovesti na siguran i zatien nain. VIP GLEDALINO PODRUJE VIP loa treba biti smjetena u sredini glavne tribine, to blie sredinjoj crti i izmeu dva kaznena prostora, na uzdignutom poloaju iznad terena za igru, odvojena od gledalinog prostora. Ona uvijek treba biti smjetena na istoj tribini kao i svlaionice, objekti za medije, administrativni uredi, itd. VIP podruje treba imati svoj poseban ulaz koji je odvojen od ulaza za gledateljstvo i koji izravno vodi do podruja recepcije i odavde izravno na gledalino podruje.

I. 51

Mora takoer biti osigurano da svatko tko treba ii u podruje svlaionica (delegati, kontrolori suenja, itd.) ima izravan i siguran pristup iz VIP loe. Trebaju biti osigurane sjedalice pojedinano numerirane, dobre kvalitete, mobilne (tip-up), po mogunosti tapecirane i s naslonima za ruke, natkrivene i da je osiguran nesmetani pogled na podruje za igru. Bitno je da ima dovoljno prostora za noge izmeu redova da bi se omoguilo da gost i ulaze ili izlaze bez da smetaju ostalim gostima koji sjede. VIP loa mora imati najmanje 100 pojedinanih natkrivenih sjedalica s naslonima, od toga najmanje 20 za predstavnike gostujue momadi. Podruje za prijeme gdje se svi VIP gosti mogu osvjei ti mora se nalaziti odmah iza VIP loe.

HNS Pravilnik o licenciranju 2012

Stranica 43 od 98

Broj

Uefa

STUPANJ I. II.

III.

OPIS

UREAJI ZA KONTROLU ULAZNICA I NADGLEDANJE ULASKA GLEDATELJA Stadion treba opremljen modernim sustavom distribucije ulaznica, koji ima sposobnost zabiljeiti svaku prodaju ulaznica i, prema tome, delegatu utakmice dati toan broj gledatelja. Takav sustav mora imati mogunost prikupljanja osobnih podataka za svaku ulaznicu. Ovi ureaji moraju imati propusnu mo do 500 osoba na sat. Broj ureaja utvruje se na osnovu propusne moi u odnosu na kapacitet svakog pojedinog sektora. Ovi ureaji moraju prikazivati podatke o broju ulazaka po sektorima i tribinama u realnom vremenu, te kontrolu valjanosti ulaznica (sprjeavanje krivotvorenja).

I. 52

JAVNI PRISTUP I PARKIRALINI PROSTORI


JAVNI PRISTUP I IZLAZ Idealno i ovisno o raspoloivom prostoru, stadion treba okruivati jedna vanjska ograda smjetena na odreenoj udaljenosti od stadiona. Na toj vanjskoj ogradi, obavljati e se prvi sigurnosni pregledi i tjelesni pregledi tamo gdje je to potrebno. Drugi pregledi obavljati e se na ulazima stadiona. Ovdje treba biti dovoljno prostora izmeu unutarnje i vanjske ograde i propisno oznaenih stadionskih krinih rampi, kako bi se omoguilo nesmetano kretanje gledatelja bez guve. Moraju se poduzeti preventivne mjere kako bi se izbjegla guva na javnim ulazima. To se moe postii pomou sustava ograda koje su konstruirane tako da gledatelje usmjeravaju pojedinano prema ulazima.

I. 53

Svi javni ulazi moraju se koristiti samo u svrhu ulaza i ne smiju se istovremeno koristiti za izlaz. Isto tako, svi javni izlazi moraju se koristiti samo u svrhu izlaza, i ne smiju se nikada istovremeno koristiti kao ulazi. U svakom sluaju, ukljuujui i sluaj panike, mora biti mogue u cijelosti evakuirati stadion u maksimalnom roku kojeg su odobrili lokalni organi sigurnosti. Jednom kad gledatelj proe krinu rampu ili ulazna vrata, on ne smije biti u dilemi kojim putem e se on ili ona morati kretati. Jasne i nedvojbene ozn ake moraju mu pokazati put do njegovog sektora, reda i sjedala. Ne smije postojati nikakav razlog za bilo kakvu nesigurnost ili konfuziju. Javni objekti, kao to su sanitarni vorovi, objekti za osvjeenje, itd. unutar i izvan stadiona, moraju biti smjeteni u blizini krinih rampi, na putu do ulaza ili izlaza. PRISTUP STADIONU I TERENU ZA IGRU Za momadi i slubene osobe utakmice (suci, delegat utakmice, itd. ) mora biti osiguran poseban i zatieni pristup na stadion do njihovih svlaionica, odnosno prostorija, s odvojenim i uvanim parkiralitem, bez mogunosti kontakta s publikom, predstavnicima medijima i drugim neovlatenim osobama (zatita od moguih verbalnih ili fizikih prijetnji i sl.). Na stadionima gdje je izlaz igraa i sudaca u neposrednoj blizini gledalinog prostora, a da bi ih se zatitilo od predmeta koje mogu bacati gledatelji, traitelji licence su duni osigurati zatieni prolaz tunel na povlaenje koji e se pri ulasku i izlasku s terena za igru povlaiti najmanje 10 metara prema terenu za igru. Ovakav tunel mora biti izraen od nezapaljivog i vrstog materijala.

I. 54

HNS Pravilnik o licenciranju 2012

Stranica 44 od 98

Broj

Uefa

STUPANJ I. II.

III.

OPIS

PRISTUP PODRUJU ZA IGRU VOZILIMA ZA SLUAJEVE NUDE

I. 55

Vozila za sluajeve nude, ukljuujui vozila prve pomoi i vatrogasna vozila, moraju biti u mogunosti doi do podruja za igru, kao to to moraju i sve ostale vrste vozila i ureaja za odravanje terena i druga razliita vozila. Pristup vozilima za sluajeve nude mora udovoljavati zahtjevima prosudbe sigurnosti koju izdaje MUP. PARKING ZA MOMADI, SUCE I OSTALE SLUBENE OSOBE Za momadi, suce i ostale slubene osobe, mora biti stavljen na raspolaganje sljedei minimalni broj parkirnih mjesta: - mjesta za parkiranje najmanje 2 autobusa, - 10 parkirnih mjesta za automobile.

I. 56

Ova parkirna mjesta po mogunosti trebaju biti smjetana u sigurnom podruju, odmah s vanjske strane svlaionica, izolirana od publike, unutar ili u neposrednoj blizini stadiona. Igrai i slubene osobe trebaju biti u mogunosti izai iz svojih vozila i izravno ui u svoje svlaionice, bez dolaska u kontakt s publikom. Ukoliko takav izravan pristup automobilom ili autobusom ne moe biti osiguran za momadi i slubene osobe, tada redari / osoblje zadueno za sigurnost / ili policija moraju biti nazoni da bi osigurali zatitu. PARKING Parking za VIP goste treba biti u blizini VIP ulaza i odvojen od javnog parkiralita. Treba biti najmanje 50 VIP parkiralinih mjesta. Preporuljivo je da se ova vozila parkiraju unutar stadiona. Za predstavnike medija treba takoer postojati prostor za parkiranje odvojen od javnog parkiralita. Treba biti smjeten to je mogue blie radnom prostoru za medije. Prostori za parkiranje u neposrednoj blizini stadiona ili u okviru stadiona moraju biti osigurani za policijska vozila, vatrogasna, vozila hitne pomoi i druga vozila koja se koriste u sluajevima nude, te vozila za invalidne osobe. Ovi prostori za parkiranje moraju biti smjeteni na nain da osiguravaju izravnu i nesmetanu mogunost ulaska i izlaska sa stadiona, i dovoljno odvojeni od pravca kretanja publike. Za gledateljstvo, svi prostori za parkiranje trebaju biti na mjestu, koje gledateljima omoguavaju izravan ulazak na stadion, i treb aju biti osigurani od upadanja neovlatenih osoba. Razliita parkiralita oko stadiona trebaju biti oznaena kodiranim natpisima koji odgovaraju odnosnom sektoru stadiona. Bitno je osigurati da pristup i izlazak sa parkiralita bude protoan i nesmetan i da budu osigurani pravci kretanja prema najbliim prometnicama. Trebaju biti osigurane odvojene lokacije parkiralita za automobile i autobuse za navijae obje momadi. Sva parkiralita za automobile i autobuse moraju biti dobro osvijetljena, ravne i tvrde podloge, jasno oznaena ukljuujui broj ili oznaku sektora i uvana od neovlatenih upadanja.

I. 57

HNS Pravilnik o licenciranju 2012

Stranica 45 od 98

Broj

Uefa

STUPANJ I. II.

III.

OPIS

Tamo gdje nema dovoljno prostora za parkiranje, mora se osigurati parking u naelu, na ne veoj udaljenosti od 1.500 metara od stadiona. Bitno je strategiju parkiranja raspraviti s nadlenim lokalnim organima, imajui na umu sustav javnog prijevoza i mogueg predvianja parkiralita za velik broj automobila u neposrednoj blizini stadiona. PRILAZ STADIONU JAVNI PRIJEVOZ I OZNAKE Da bi gledateljima bilo jednostavnije, mora biti osiguran odgovarajui prilaz stadionu javnim prijevozom od sredita grada, glavne eljeznike stanice, glavnog autobusnog terminala i zrane luke.

I. 58

Prilazne prometnice stadionu trebaju biti jasno oznaene kada se, na primjer, vozi po autoputu ili prilazi stadionu iz bilo kojeg pravca. Preporua se da se s lokalnim organom prometne kontrole i/ili sigurnosti s vremena na vrijeme provjere oznake i putokazi. HELIODROM

I. 59

Gdje je to pogodno i mogue, u blizini stadiona treba postojati dovoljno veliko prazno podruje koje moe sluiti za slijetanje helikoptera, za sigurnosne / medicinske namjene.

HNS Pravilnik o licenciranju 2012

Stranica 46 od 98

III. Uvod:

ADMINISTRACIJA I STRUNO OSOBLJE

U smislu ispunjenja sljedeih kriterija A.01 A.14 mora biti imenovana osoba koja ispunjava propisane uvjete i koja u isto vrijeme ne moe obavljati istu ili drugu funkciju u istom ili drugom traitelju licence. Jedina iznimka doputa se u svezi s kriterijem A.05: Voditelj programa mlaih uzrasta, prema kojoj ista osoba, tj. Voditelj programa mlaih uzrasta moe istovremeno biti i trener jedne od momadi mlaih uzrasta (Kriterij A.08) u istom traitelju licence (npr. trener juniora).
Broj Uefa STUPANJ I. II. III. OPIS

TAJNITVO TRAITELJA LICENCE Traitelj licence mora imati tajnitvo koje u administrativnim pitanjima podrava Glavnog direktora, ostala tijela kluba, igrae i sve ostalo osoblje. Tajnitvo traitelja licence treba imati raspoloiv uredski prostor, u svom vlasnitvu ili iznajmljen i koji mora biti opremljen potrebnom tehnikom infrastrukturom za voenje administracije, ukljuujui najmanje dvije izravne telefonske linije, jednu izravnu telefonsku liniju za telefaks i e-mail (Internet).

A. 01

Traitelj licence treba prema svojim potrebama dnevnog poslovanja imati dovoljan broj osposobljenog administrativnog osoblja i osigurati da je njegovo tajnitvo otvoreno za komunikaciju s HNS -om i drugim subjektima nogometne organizacije i javnou. Traitelj licence treba odrediti uredovno radno vrijeme tajnitva i osigurati da je administrativno osoblje dostupno u tom vremenu. Administrativno osoblje mora imati ugovor s traiteljom licence u trajanju najmanje do zavretka licencirane natjecateljske godine.

GLAVNI DIREKTOR U svakom traitelju licence, odgovarajue tijelo (Izvrni odbor traitelja licence, itd.) imenovati e Glavnog direktora, koji je odgovoran za voenje svakodnevnog poslovanja traitelja licence. Prava i obveze Glavnog direktora opisane su u aktima traitelja licence, a iz kojih je vidljivo da ista osoba zastupa traitelja licence i preuzima odgovornost traitelja licence za ispunjenje uvjeta iz zahtjeva za licenciranje. Glavni direktor mora biti imenovan najmanje za razdoblje najmanje do zavretka licencirane natjecateljske godine. Traitelj licence mora osigurati, ako nema Glavnog direktora u profesionalnom odnosu, da imenovana osoba ima dovoljno vremena za obavljanje poslova Glavnog direktora.

A. 02

HNS Pravilnik o licenciranju 2012

Stranica 47 od 98

Broj

Uefa

STUPANJ I. II.

III.

OPIS

FINANCIJSKI SLUBENIK Traitelj licence mora imati osobu koja je odgovorna za financije traitelja licence (knjigovodstvo, priprema dokumenata za financijske kriterije, itd.) i pisano definirati njegova prava i dunosti. Ova osoba mora imati potrebno financijsko obrazovanje, a kao minimum: SSS s najmanje 3 godine radnog iskustva na financijskim poslovima, a moe biti:

A. 03

Alternativa 1: osoba koja radi u administraciji traitelja licence, Alternativa 2: vanjska osoba/partner/tvrtka koju traitelj licence angaira pisanim ugovorom o definiranim poslovima. Traitelj licence mora osigurati, ako nema Financijskog slubenika u profesionalnom odnosu, da imenovana osoba ima dovoljno vremena za obavljanje poslova Financijskog slubenika. Financijski slubenik mora biti imenovan za razdoblje najmanje do zavretka licencirane natjecateljske godine. SPORTSKI DIREKTOR UEFA Licenca, Licenca za I. HNL i II. HNL: Traitelj licence mora imati sportskog direktora u ugovornom odnosu koji mora imati zvanje: a) UEFA PRO-trenera ili diplomu koja omoguava izdavanje nacionalne PRO-licence (sukladno Pravilniku o statusu trenera HNS-a, Pravilniku o licencama za rad nogometnih trenera HNS-a i Programu Nogometne akademije HNS-a);

A. 04

b) UEFA A-trenera, ali pod uvjetom da je nastupao za A reprezentaciju. Sportski direktor koordinira cjelokupnu strunu aktivnost traitelja licence. Sportski direktor mora imati ugovor u trajanju najmanje do zavretka licencirane natjecateljske godine. -------------------------------------------------------------------------------------------

Licenca za III. HNL: Sportski direktor mora imati najmanje zvanje UEFA A-trenera ili diplomu koja omoguava izdavanje nacionalne A-licence (sukladno Pravilniku o statusu trenera HNS-a, Pravilniku o licencama za rad nogometnih trenera HNS-a i Programu Nogometne akademije HNS-a).

HNS Pravilnik o licenciranju 2012

Stranica 48 od 98

Broj

Uefa

STUPANJ I. II.

III.

OPIS

VODITELJ PROGRAMA RAZVOJA MLAIH UZRASTA Traitelj licence mora imenovati kvalificiranog voditelja programa razvoja mlaih uzrasta u ugovornom odnosu, koji je odgovoran za organizaciju, dnevno poslovanje, strune aspekte rada s mlaim uzrastima i provoenje programa razvoja mlaih uzrasta. Njegova prava i obveze moraju biti definirana u pisanom obliku.

UEFA licenca i Licenca za I. HNL: Voditelj programa razvoja mlaih uzrasta mora: a) imati diplomu UEFA PRO-trenera ili vaeu ne-Uefinu inozemnu trenersku diplomu koja je jednaka diplomi UEFA PRO-trenera i kao takva je priznata od UEFA-e; ili

imati potvrdu Nogometne akademije HNS-a o apsolventskom statusu na UEFA PRO razini u trajanju od 3 godine od datuma stjecanja tog statusa. Licenca za II. HNL: Voditelj programa razvoja mlaih uzrasta mora:

a)

imati diplomu UEFA PRO-trenera ili vaeu ne-Uefinu inozemnu trenersku diplomu koja je jednaka diplomi UEFA PRO-trenera i kao takva je priznata od UEFA-e; ili

A. 05

b) diplomu koja omoguuje izdavanje nacionalne PRO licence (sukladno Pravilniku o statusu trenera HNS-a, Pravilniku o dozvolama za rad (licencama) za rad nogometnih trenera, sportskih direktora i voditelja kola nogometa HNS-a i Programu Nogometne akademije HNS-a); ili c) imati potvrdu Nogometne akademije HNS-a o apsolventskom statusu na UEFA PRO razini u trajanju od 3 godine od datuma stjecanja tog statusa.

Licenca za III. HNL: Voditelj programa razvoja mlaih uzrasta mora imati najmanje zvanje UEFA A-trenera ili diplomu koja omoguava izdavanje nacionalne A-licence (sukladno Pravilniku o statusu trenera HNS-a, Pravilniku o dozvolama (licencama) za rad nogometnih trenera, sportskih direktora i voditelja kola nogometa HNS-a i Programu Nogometne akademije HNS-a). Sve licence: Voditelj programa razvoja mlaih uzrasta mora imati ugovor u trajanju najmanje do zavretka licencirane natjecateljske godine. Voditelj programa razvoja mlaih uzrasta moe istovremeno obavljati i funkciju trenera jedne od momadi mlaih uzrasta. ali samo u istom traitelju licence.

HNS Pravilnik o licenciranju 2012

Stranica 49 od 98

Broj

Uefa

STUPANJ I. II.

III.

OPIS

TRENER SENIORSKE MOMADI Traitelj licence mora uz definirana prava i obveze u ugovornom odnosu imati kvalificiranog trenera seniorske momadi, koji je odgovoran za nogometna pitanja prve momadi. Njegova prava i obveze moraju biti definirana u pisanom obliku. UEFA licenca i Licenca I. HNL: Trener seniorske momadi mora:

a)

imati diplomu UEFA PRO-trenera ili vaeu inozemnu ne-Uefinu trenersku diplomu koja je jednaka navedenoj diplomi i kao takva priznata od UEFA-e, ili

b) imati potvrdu Nogometne akademije HNS-a o apsolventskom statusu na UEFA PRO razini u trajanju od 3 godine od datuma stjecanja tog statusa. Licenca za II. HNL: Trener seniorske momadi mora: a) imati diplomu UEFA PRO-trenera ili vaeu inozemnu ne-Uefinu trenersku diplomu koja je jednaka navedenoj diplomi i kao takva priznata od UEFA-e; ili diplomu koja omoguava izdavanje nacionalne PRO licence (sukladno Pravilniku o statusu trenera HNS-a, Pravilniku o dozvolama (licencama) za rad nogometnih trenera, sportskih direktora i voditelja kola nogometa HNS-a i Programu Nogometne akademije HNS-a),.; imati potvrdu Nogometne akademije HNS-a o apsolventskom statusu na UEFA PRO razini u trajanju od 3 godine od datuma stjecanja tog statusa.

A A. 06

b)

c)

Licenca za III. HNL: Trener seniorske momadi mora imati najmanje zvanje UEFA A-trener ili diplomu koja omoguava izdavanje nacionalne Alicence (sukladno Pravilniku o statusu trenera HNS-a, Pravilniku o licencama za rad nogometnih trenera HNS-a i Programu Nogometne akademije HNS-a). Sve licence: Trener seniorske momadi mora biti licenciran od nadlenog tijela HNS-a.

HNS Pravilnik o licenciranju 2012

Stranica 50 od 98

Broj

Uefa

STUPANJ I. II.

III.

OPIS

POMONI TRENER SENIORSKE MOMADI Traitelj licence mora imati kvalificiranog trenera koji pomae glavnom treneru seniorske momadi u svim nogometnim pitanjima seniorske momadi. Pomoni trener mora biti u ugovornom odnosu s traiteljom licence, kojim se definiraju njegova prava i obveze. UEFA licenca i Licenca za I. HNL: Pomoni trener seniorske momadi mora imati diplomu UEFA A-trenera ili vaeu inozemnu ne-Uefinu trenersku diplomu koja je jednaka navedenoj diplomi i kao takva priznata od UEFA-e. Licenca za II. HNL: Pomoni trener seniorske momadi mora imati diplomu UEFA A-trenera ili vaeu inozemnu trenersku diplomu koja je jednaka navedenoj diplomi i kao takva priznata od UEFA-e. Licenca za III. HNL: Pomoni trener seniorske momadi mora imati diplomu UEFA B-trenera ili diplomu koja omoguava izdavanje nacionalne B licence (sukladno Pravilniku o statusu trenera HNS-a, Pravilniku o licencama za rad nogometnih trenera HNS-a i Programu Nogometne akademije HNS-a), ili vaeu inozemnu trenersku diplomu koja je jednaka navedenoj diplomi i kao takva priznata od UEFA-e. Pomoni trener seniorske momadi mora biti licenciran od nadlenog tijela HNS-a. TRENERI MLAIH UZRASTA U programu razvoja mlaih uzrasta traitelja licence mora biti ukljuen najmanje jedan trener u ugovornom odnosu, po svakoj od pet obveznih momadi mlaih uzrasta (vidi kriterij S.03). Njihova prava i obveze moraju biti definirana u pisanom obliku. Treneri mlaih uzrasta odgovorni su za sva nogometna pitanja njihove momadi. UEFA licenca i Licenca za I. HNL: Treneri svih momadi mlaih uzrasta moraju imati najmanje: diplomu UEFA A-trenera, ili vaeu inozemnu ne-Uefinu trenersku diplomu koja je jednaka navedenoj diplomi i kao takva priznata od UEFA-e; ili diplomu koja omoguava izdavanje nacionalne PRO licence (sukladno Pravilniku o statusu trenera HNS-a, Pravilniku o dozvolama (licencama) za rad nogometnih trenera, sportskih direktora i voditelja kola nogometa HNS-a i Programu Nogometne akademije HNS-a).

A A. 07

A. 08

HNS Pravilnik o licenciranju 2012

Stranica 51 od 98

Broj

Uefa

STUPANJ I. II.

III.

OPIS

Licenca za II. HNL: Treneri svih momadi mlaih uzrasta moraju imati: diplomu UEFA A-trenera, ili vaeu inozemnu ne-Uefinu trenersku diplomu koja je jednaka navedenoj diplomi i kao takva priznata od UEFA-e; ili diplomu koja omoguava izdavanje nacionalne PRO -licence (sukladno Pravilniku o statusu trenera HNS-a, Pravilniku o dozvolama (licencama) za rad nogometnih trenera, sportskih direktora i voditelja kola nogometa HNS-a i Programu Nogometne akademije HNS-a).

Iznimno, treneri momadi pionira i mlaih pionira mogu imati trenersku diplomu koja omoguava izdavanje nacionalne A-licence. Nadalje, treneri momadi poetnika mogu imati UEFA B licencu, ili diplomu koja omoguava izdavanje nacionalne B licence (sukladno Pravilniku o statusu trenera HNS-a, Pravilniku o dozvolama (licencama) za rad nogometnih trenera, sportskih direktora i voditelja kola nogometa HNS-a i Progamu Nogometne akademije HNS-a). Licenca za III. HNL: Treneri svih momadi mlaih uzrasta moraju imati najmanje diplomu UEFA B trenera, ili diplomu koja omoguava izdavanje nacionalne A ili nacionalne B licence. Sve licence: Treneri svih momadi mlaih uzrasta moraju biti licencirani od nadlenog tijela HNS-a. Trener momadi mlaih uzrasta moe istovremeno obavljati i funkciju voditelja programa mlaih uzrasta, ali samo u istom traitelju licence. LIJENIK UEFA Licenca i Licenca za I. HNL: Traitelj licence mora imati u ugovornom odnosu najmanje jednog lijenika koji je odgovoran za medicinsku skrb i savjetovan je registriranih igraa traitelja licence, kao i za provoenje anti-doping programa. Takoer lijenik mora davati medicinsku potporu tijekom utakmica i treninga. Njegova prava i obveze moraju biti definirana u pisanom obliku. Lijenik mora imati ugovor u trajanju najmanje do zavretka licencirane natjecateljske godine.

A. 09

Lijenik mora imati obvezno zavrenu specijalizaciju ili je specijalizant medicine rada i sporta, sportske medicine, kirurgije, ortopedije, fizijatrije ili jednu od specijalnosti sa zavrenim teajem sportske medicine (za to mora imati diplomu odgovarajue visokokolske medicinske ustanove sa sjeditem u RH). Licenca za II. i III. HNL: Isto kao gore, osim to lijenik ne mora imati propisanu specijalizaciju. Sve licence: Lijenik/ci moraju biti licencirani od nadlenog tijela HNS -a/lige.

HNS Pravilnik o licenciranju 2012

Stranica 52 od 98

Broj

Uefa

STUPANJ I. II.

III.

OPIS

FIZIOTERAPEUT Traitelj licence mora imati najmanje jednog fizioterapeuta u ugovornom odnosu koji odgovoran za medicinske tretmane i masae igraa tijekom treninga i utakmica. Fizioterapeut mora imati struno zvanje u odgovarajuoj medicinskoj obrazovnoj ustanovi u RH. Njegova prava i obveze moraju biti definirana u pisanom obliku. Fizioterapeut mora imati ugovor licencirane natjecateljske godine. u trajanju najmanje do zavretka

A.10

Fizioterapeut/i moraju biti licencirani od nadlenog tijela HNS-a/lige.

POVJERENIK ZA SIGURNOST Traitelj licence mora imenovati kvalificiranog povjerenika za sigurnost koji je odgovoran za pitanja zatite i sigurnosti. Njegova prava i obveze moraju biti definirane u pisanom obliku. Povjerenik za sigurnost mora biti imenovan najmanje za razdoblje do zavretka licencirane natjecateljske godine. Ova osoba mora biti: Alternativa 1: policajac ili osoba koja radi na poslovima sigurnosti sukladno Zakonu o privatnoj zatiti (NN 68/03, NN 31/10, NN 139/10.), ili

A. 11

Alternativa 2: osoba kojoj je izdano uvjerenje sukladno Pravilniku o osposobljavanju osoba koje obavljaju poslove redara na portskim natjecanjima (NN 54/2004). Povjerenik za sigurnost mora sudjelovati u izradi nacrta osnovnih naela sigurnosti traitelja licence, odravati kontakte s navijaima traitelja licence, suraivati s policijom, s povjerenicima za sigurnost drugih klubova i HNS-a, putnikim agencijama, redovito provoditi testiranje i pregled svih sigurnosnih standarda, biti voditelj redara angairanih od strane traitelja licence, snositi odgovornost za plan evakuacije i strategije zatite i sigurnosti traitelja licence, organizirati medicinsku pomo u sluajevima nude, tijekom utakmica biti na raspolaganju delegatu i sucima utakmice. Povjerenik za sigurnost je odgovoran za red i sigurnost na domaim utakmicama i obvezan je sudjelovati na obrazovnim teajevima i redovnim sastancima koje organizira HNS/Udruga profesionalnih klubova Prve HNL.

HNS Pravilnik o licenciranju 2012

Stranica 53 od 98

Broj

Uefa

STUPANJ I. II.

III.

OPIS

REDARI / ZATITARI Traitelj licence mora imati utvrenu organizaciju zatite i sigurnosti na utakmicama koje igra na domaem terenu i za svaku utakmicu na domaem terenu angairati dovoljan broj kvalificiranih redara i/ili zatitara. U tu svrhu traitelj licence mora: Alternativa 1: angairati redare/zatitare i dostaviti njihov popis s dokazom o njihovoj osposobljenosti, te njihova prava i obveze definirati u pisanom obliku, ili

A. 12

Alternativa 2: zakljuiti pisani ugovor s vlasnikom stadiona ili drugom pravnom osobom koja osigurava redare/zatitare; ili Alternativa 3: zakljuiti pisani ugovor s vanjskom zatitarskom tvrtkom koja osigurava redare/zatitare. Svi ugovori iz ovog kriterija moraju biti zakljueni u trajanju najmanje do zavretka licencirane natjecateljske godine. Kao redari/zatitari se mogu zapoljavati ili angairati samo osobe koje ispunjavaju uvjete iz Zakona o sprjeavanju nereda na portskim natjecanjima (NN 117/03, NN 71/06, NN 43/09, NN 34/11). Organi MUP-a, u suradnji s povjerenikom za sigurnost traitelja licence, odreuju broj redara/zatitara. ASNIK ZA VEZU S NAVIJAIMA Traitelj licence mora imenovati asnika za vezu koji djeluje kao kontakt izmeu traitelja licence i njegovih navijaa. asnik za vezu s navijaima mora redovito prisustvovati sjednicama uprave traitelja i suraivati s povjerenikom za sigurnost traitelja licence u pitanjima koja se tiu zatite i sigurnosti. asnik za vezu s navijaima mora biti imenovan najmanje do zavretka licencirane natjecateljske godine. Prava i obveze asnika za vezu s navijaima, kao i razdoblje na koje je imenovan, traitelj licence mora definirati u pisanom obliku.

A. 13

HNS Pravilnik o licenciranju 2012

Stranica 54 od 98

Broj

Uefa

STUPANJ I. II.

III.

OPIS

ASNIK ZA MEDIJE Traitelj licence mora imenovati kvalificiranog asnika za medije koji je odgovoran za odnose s medijima, te u pisanom obliku definirati njegova prava i obveze. asnik za medije mora biti imenovan najmanje za razdoblje do zavretka licencirane natjecateljske godine. asnik za medije mora biti:

A.14

Alternativa 1: diplomirani novinar, ili Alternativa 2: osoba koja na radi na poslovima novinara ili ima najmanje jednu godinu radnog iskustva na poslovima asnika za medije ili poslovima za odnose s javnou (glasnogovornik). asnik za medije mora biti na raspolaganju predstavnicima medijima na utakmicama traitelja licence, a osobito obavlja sljedee poslove: distribuciju informacija o obje momadi prije, tijekom i nakon slubenih utakmica, organizacije intervjua s igraima i trenerima nakon utakmica, organizaciju redovnih konferencija za medije. OBVEZA OBAVJETAVANJA O NAKNADNIM PROMJENAMA Traitelj/Primatelj licence je obvezan Davatelja licence obavijestiti o svakom dogaaju koji nastane nakon podnoenja licenne dokumentacije, a koji predstavlja naknadnu promjenu u usporedbi s informacijama koje su prethodno dostavljene i odnose se na kriterije A.01 do A.14. Traitelj/Primatelj licence je o toj promjeni obvezan obavijestiti Davatelja licence u roku od 10 dana od dana nastale promjene. OBVEZA ZAMJENE NATJECATELJSKE GODINE TIJEKOM LICENCIRANE

A.15

Ukoliko tijekom licencirane natjecateljske godine jedna od funkcija definiranih u kriterijima od A.01 do A.14 postane nepopunjena iz razloga na koje primatelj licence nije mogao utjecati, tada primatelj licence u roku 10 dana od dana nastale promjene mora osigurati da tu funkciju preuzme: Alternativa 1: osoba koja ima potrebne kvalifikacije i ispunjava kriterij u kojem sluaju zamjena moe biti na neodreeno vrijeme, ili

A.16

Alternativa 2: osoba koja nema potrebne kvalifikacije i ne ispunjava kriterij u tom sluaju zamjena je privremena i moe trajati samo do 60 dana, poevi od dana kada je jedna od funkcija postala nepopunjena. Istekom ovog roka, primatelj licence mora osigurati da tu funkciju preuzme osoba koja ima propisane kvalifikacije. Ukoliko tijekom licencirane natjecateljske godine jedna od funkcija definiranih u kriterijima od A.01 do A.14 postane nepopunjena iz razloga za koje je odgovoran primatelj licence, tada primatelj licence mora osigurati da tu funkciju preuzme osoba koja ima potrebne kvalifikacije i ispunjava kriterij, i to u roku od 10 dana od dana nastale promjene. O svakoj takvoj zamjenu primatelj licence mora odmah obavijestiti Davatelja licence.

HNS Pravilnik o licenciranju 2012

Stranica 55 od 98

IV. PRAVNI KRITERIJI


Broj Uefa STUPANJ I. II. III. OPIS

DOKUMENTI TRAITELJA LICENCE Traitelj licence mora Davatelju licence dostaviti sljedee dokumente (originale ili ovjerene kopije), koji su pravovaljani i dostavljeni u propisanom roku: a) b) Kopija svog vaeeg statuta; Grafiki prikaz cjelokupne pravne strukture traitelja licence (organigram) i s klubom povezanih pravnih osoba, Ovaj grafiki prikaz mora sadravati informacije o traitelju licence i s njim povezanim stranama: svakom ovisnom subjektu - podrunici traitelja licence, svakom subjektu koji ima kontrolu nad traiteljom licence i maticom ili matinim drutvom, svakom pridruenom subjektu i ovisnoj strani te matice, odnosno matinog drutva. Ako u poslovnim i nogometnim aktivnostima traitelja licence sudjeluje bilo koja povezana pravna osoba, traitelj licence mora Davatelju licence dostaviti sljedee: i. Pisani(e) ugovor(e) s povezanom(im) pravnom(im) osobom(ama) koji najmanje sadri sljedee: prava koja se ustupaju ili aktivnosti koje e povezana pravna osoba obavljati za traitelja licence; da povezana pravna osoba potuje sve vaee statute, pravilnike i odluke FIFA-e, UEFA-e i HNS-a, te njihove naknadne izmjene i dopune; povezana pravna osoba ne smije treim stranama ustupati prava iz ugovora s traiteljom licence. ii. Pisani dokument kojim se jasno opisuje pravna struktura traitelja licence u kojoj je jasno prikazan svaki pravni subjekt koji je lan traitelja licence, te u kojem su za svakog ovisnog subjekta traitelja licence sadrane sljedee informacije: Naziv pravnog subjekta; Vrstu pravnog subjekta; Informacije o glavnim djelatnostima i svim nogometnim djelatnostima; % vlasnikog interesa (ukoliko je razliito; % prava u odluivanju); Udio u kapitalu; Ukupnu imovinu; Ukupne prihode; Ukupni kapital. iii. Kopija/e statuta s traiteljom licence povezanih pravnih osoba;

P. 01

HNS Pravilnik o licenciranju 2012

Stranica 56 od 98

Broj

Uefa

STUPANJ I. II.

III.

OPIS

Sve prije navedene osnovne informacije traitelj licence mora dostaviti za svaku povezanu stranu i svaki ovisni subjekt, te Davatelja licence pravovremeno obavjetavati o svim promjenama u pravnoj strukturi. U sluaju da Davatelj licence iz prethodnih ciklusa licenciranja ve posjeduje statut, grafiki prikaz strukture traitelja licence ili dokumente o odnosu traitelja licence i drugih pravnih osoba, traitelj licence moe dostavu te dokumentacije zamijeniti izjavom kojom potvruje da u meuvremenu u njoj nije bilo nikakvih izmjena i dopuna. LANSTVO I UVJETI ZA LANSTVO

P.02

Traitelj licence mora biti lan nadlenog NS-a i time neizravni lan HNS-a i ispunjavati uvjete za lanstvo koji su definirani Statutom i pravilnicima nadlenog NS-a i HNS-a, te isto dokazati izvatkom iz registra klubova ili potvrdom nadlenog upanijskog nogometnog saveza. IZJAVE TRAITELJA LICENCE Traitelj licence mora dostaviti pravovaljanu izjavu kojom potvruje sljedee: a) da priznaje obvezu potivanja statuta, propisa, pravilnika i odluka FIFA-e, UEFA-e i HNS-a, kao i da priznaje nadlenost Arbitranog suda za sport (CAS) sa sjeditem u Lausanne, vicarska, kao to je regulirano relevantnim lancima Statuta UEFA-e; da e sudjelovati u natjecanjima za koja mu je izdana licenca, a koja organizira i koja se odigravaju pod nadlenou HNS -a, tj. nacionalno prvenstvo i nacionalni kup; da e sudjelovati u natjecanjima koje priznaje UEFA ili FIFA (ne odnosi se na prijateljske utakmice); da e u utvrenim rokovima obavjetavati Davatelja licence o svim znaajnim promjenama, dogaajima ili uvjetima koji su od kapitalnog ekonomskog znaaja; da priznaje obvezu potivanja Pravilnika o licenciranju klubova HNS; da priznaje obvezu potivanja Uefinog Pravilnika o licenciranju klubova i financijskom fair-playu; da su svi dokumenti koji su dostavljeni Davatelju licence cjeloviti i toni; da ovlauje Tijela za licenciranje i Odjel za licenciranje HNS-a, Uefinu administraciju te Tijelo za financijsku kontrolu klubova UEFAe da ispituju dokumente i od nadlenih dravnih organa ili fizikih osoba u skladu sa zakonima RH zatrae informacije i podatke koje smatraju relevantnima. da prihvaa da UEFA i Davatelj licence zadravaju pravo provoditi kontrole sukladnosti na nacionalnoj razini tijekom postupka ocjenjivanja, odluivanja i nadzora u skladu s ovim Pravilnikom.

b)

c) d)

P.03

A
e) f) g) h)

i)

HNS Pravilnik o licenciranju 2012

Stranica 57 od 98

Broj

Uefa

STUPANJ I. II.

III.

OPIS

Gore navedene izjave moraju biti pravovaljano potpisane od strane ovlatenog potpisnika traitelja licence i ne mogu biti starije od 3 mjeseca u odnosu na rok za dostavu Davatelju licence. IZVADCI IZ REGISTARA Traitelj licence mora Davatelju licence dostaviti sljedee: a) Izvadak iz Registra udruga RH, ili Registra trgovakog suda; b) Izvadak iz Registra sportskih djelatnosti; i Licenca za I. HNL: c) Izvadak iz Registra profesionalnih klubova Prije navedeni izvadci moraju sadravati sljedee informacije:

P.04

naziv; sjedite; pravni oblik (oblik registracije); popis ovlatenih potpisnika (prezime, ime, kuna adresa); i vrsta potrebnog potpisa (pojedinano, kolektivno, itd.). Ako u poslovnim i nogometnim aktivnostima traitelja licence sudjeluje bilo koja povezana pravna osoba, traitelj licence mora Davatelju licence dostaviti za svaku od povezanih pravnih osoba sljedee: a) Izvadak iz Registra udruga RH, ili Registra trgovakog suda; b) Izvadak iz Registra sportskih djelatnosti (ukoliko je primjenjivo). Izvadci iz ovog kriterija ne smiju biti stariji od 3 mjeseca u odnosu na rok za dostavu Davatelju licence.

HNS Pravilnik o licenciranju 2012

Stranica 58 od 98

V. FINANCIJSKI KRITERIJI
1.
Broj Uefa STUPANJ I. II. III. OPIS

GODINJI FINANCIJSKI IZVJETAJI NAKON REVIZIJE

UEFA Licenca i Licenca za I. HNL: Bez obzira na pravni ustroj, traitelj licence priprema i dostavlja godinje financijske izvjetaje u odnosu na zakonski utvreni datum zakljuivanja (31. prosinca) prije roka za dostavu popisa odluka o licencama UEFA-i (u naelu 31. svibnja) . Godinji financijski izvjetaji utemeljeni su na zakonima RH koji se primjenjuju na drutva kapitala (Zakon o raunovodstvu NN 109/07 i Zakon o trgovakim drutvima (NN 152/11, NN 111/12), te ih revidiraju neovisni revizori, kako je definirano l. 13 u nastavku. Godinji financijski izvjetaji moraju udovoljavati minimalnim zahtjevima o prikazivanju, i biti sukladni raunovodstvenim naelima definiranim ovim Pravilnikom. Moraju se navesti i usporedne broje koje se odnose na prethodni zakonski utvren datum zakljuivanja. -------------------------------------------------------------------------------------------------

F.01

Licenca za II. i III. HNL: GODINJI FINANCIJSKI IZVJETAJI Traitelj licence priprema godinje financijske izvjetaje utemeljene na zakonima RH koji se primjenjuju na drutva kapitala (Zakon o raunovodstvu NN 109/07 i Zakon o trgovakim drutvima - NN 152/11, NN 111/12).

2.
Izvjetajni subjekt i opseg izvjetavanja Traitelj licence mora Davatelju licence dostaviti svoju cjelokupnu pravnu strukturu (grafiki prikaz), a koju je odobrila uprava. Ovaj prikaz mora sadravati podatke o traitelju licence i svakom ovisnom subjektu podrunici traitelja, svakom subjektu koji ima kontrolu nad traiteljom licence i maticom ili matinim drutvom, svakom pridruenom subjektu i ovisnoj strani te matice, odnosno matinog drutva. Za traitelja licence, te svaku njegovu podrunicu, za svaki subjekt kojeg kontrolira traitelj licence ili koji ima kontrolu nad traiteljom licence i maticom ili matinim drutvom, za svaki pridrueni subjekt i ovisnu stranu te matice, odnosno matino drutvo, iste prema potrebi ponoviti unutar financijskih izvjetaja, u svrhu pravilnog razumijevanja prezentiranih podataka, potrebno je u pravnoj strukturi grupe jasno identificirati koja pravna osoba je registrirani lan nadlenog NS-a i neizravni lan HNS-a, te naroito za svaku podrunicu traitelja licence istaknuto prikazati sljedee: a) b) c) d) e) f) g) h) Naziv, te sjedite i poslovna adresa pravnog subjekta; Pravni oblik pravnog subjekta; Podatke o glavnim djelatnostima i nogometnim djelatnostima pravnog subjekta; % vlasnikog interesa (ukoliko je razliito, % prava u odluivanju); Udio u kapitalu; Ukupna imovina; Ukupni prihodi; Ukupni kapital.
Stranica 59 od 98

HNS Pravilnik o licenciranju 2012

Traitelj licence mora utvrditi opseg izvjetavanja, tj. da li financijski podaci obuhvaaju jedan pravni subjekt ili skupinu subjekata (npr. jedan pravni subjekt, konsolidirani ili kombinirani finacijski izvjetaji). ). Finacijski podaci za sve pravne subjekte koji su ukljueni u opseg izvjetavanja, kako je definirano u nastavku, moraju biti ili kombinirani, ili konsolidirani, kao da su pravni subjekti ukljueni u opseg izvjetavanja bili jedno trgovako drutvo. Opseg izvjetavanja mora ukljuivati sve pravne subjekte ije raunovodstvene evidencije sadre: Naknade isplaene zaposlenicima (u smislu l. 25 Financijskih kriterija ovog Pravilnika), a koje su nastale iz ugovornih ili zakonskih obveza, i Trokove/prihode od stjecanja/prodaje registracija igraa. Opseg izvjetavanja mora ukljuivati sve pravne subjekte koji su ukljueni u pravnu strukturu grupe i posebice sve pravne subjekte koji ostavaruju prihode i/ili daju usluge i/ili imaju izdatke za sljedee djelatnosti traitelja licence: a) b) c) d) e) f) g) h) Ulaznice; Sponzorstva i oglaavanje; Prava emitiranja; Prodaja robe i ugostiteljstvo; Klupsko poslovanje (npr. administracija, poslovi na dane odigravanja utakmica i putovanja); Financiranje (ukljuujui financiranje osigurano ili zajameno imovinom traitelja licence); Koritenje i upravljanje stadionom i objektima za treniranje; Sektor mlaih dobnih uzrasta.

Pravni subjekt moe biti iskljuen iz opsega izvjetavanja samo ukoliko: je nebitan u usporedbi s cjelokupnom grupom koju je osnovao traitelj licence; ili njegova osnovna djelatnost nije povezana s djelatnostima, lokacijama, imovinom ili zatitnim znakom nogometnog kluba. Traitelj licence mora: a) dostaviti oitovanje da su djelatnosti pravnih subjekata obuhvaenih opsegom izvjetavanja (vidi toke a) do h) opisanih ovim lankom, sadrane u raunovostvenim evidencijama jednog od pravnih subjekata ukljuenih u opseg izvjetavanja te detaljno objasniti ako to nije sluaj; i b) dostaviti detaljno obrazloenje o razlozima iskljuenja iz opsega izvjetavanja pravnog subjekta koji je ukljuen u cjelokupnu pravnu strukturu grupe.

3.
Minimalni zahtjevi glede sadraja godinjih financijskih izvjetaja Bez obzira na zahtjeve nacionalne raunovodstvene prakse, ili Meunarodnih standarda financijskog izvjetavanja (IFRS) ili Meunarodnih standarda financijskog izvjetavanja za mala i srednja poduzea (IFRS for SMEs), bez obzira na pravnu strukturu traitelja licence, financijski kriteriji ovog Pravilnika zahtijevaju od traitelja licence da Davatelju licence prikau potrebnu minimalnu razinu financijskih podataka. Ovaj Pravilnik utvruje minimalne zahtjeve glede sadraja godinjih financijskih izvjetaja Revidirani godinji financijski izvjetaji moraju udovoljavati minimalnim zahtjevima glede sadraja , prikazivanja i raunovodstva, saeto prikazanim u lancima 4. do 11. Financijskih kriterija. Moraju se takoer navesti i usporedne broje koje se odnose na prethodni zakonski utvren datum zakljui vanja.

HNS Pravilnik o licenciranju 2012

Stranica 60 od 98

Svaka komponenta godinjih financijskih izvjetaja mora biti jasno identificirana. U svrhu pravilnog razumijevanja prezentiranih podataka potrebno je istaknuto prikazati i prema potrebi ponoviti unutar financijskih izvjetaja sljedee podatke: a) Naziv (i pravni oblik), sjedite i poslovna adresa izvjetajnog subjekta, te svaka promjena u spomenutim podacima od prethodnog zakonski utvrenog datuma zakljuivanja; b) Obuhvaaju li financijski podaci pojedinanog traitelja licence ili skupinu subjekata, ili neku drugu kombinaciju subjekata, te opisati strukturu i sastav svake takve grupe ili kombinacije; c) Zakonski utvren datum zakljuivanja i razdoblje obuhvaeno financijskim podacima (za aktualne i usporedne podatke); i d) Valuta prikazivanja. Godinji financijski izvjetaji pripremaju se s pretpostavkom da traitelj licence moe nastaviti vremenski neogranieno poslovati, to znai da e nastaviti svoje poslovanje u doglednoj budunosti. Pretpostavlja se da traitelj licence nema namjeru, ni potrebu za likvidacijom, prestankom poslovanja ili traenjem zatite od vjerovnika u skladu s relevantnim zakonima RH. Prije navedeni okvir financijskog izvjetavanja, primjeren kao temelj za sastavljanje financijskih izvjetaja, treba sadravati odreena temeljna naela, ukljuujui: Objektivan prikaz; Dosljednost prikaza; Tonu osnovu za obraunavanje; Svaka materijalna kategorija stavaka treba biti zasebno prikazana; i Imovina i obveze, te prihodi i rashodi, ne bi trebali biti poravnati (prebijani). Ukoliko minimalni zahtjevi glede sadraja i raunovodstva, kako je saeto prikazano u lancima 4. do 11. Financijskih kriterija, nisu ispunjeni u godinjim financijskim izvjetajima, tada traitelj licence mora pripremiti dopunske podatke kako bi udovoljio minimalnim zahtjevima izvjetavanja, koje mora procijeniti neovisni revizor, koji je definiran u l. 12 u nastavku.

4.
Godinji financijski izvjetaji traitelja licence Traitelj licence mora pripremiti i dostaviti godinje financijske izvjetaje u odnosu na zakonski utvren datum zakljuivanja (31. prosinac) a prije roka za dostavu popisa odluka o licencama UEFA-i (u naelu, 31. svibnja). Godinji financijski izvjetaji moraju biti pripremljeni kako je definirano ovim Pravilnikom, na temelju raunovodstvenih standarda propisanih Zakonom o raunovodstvu (NN 109/07), koji se primjenjuju na drutva kapitala, bez obzira na pravnu strukturu traitelja licence. Traitelj licence (UEFA licenca i Licenca za I. HNL) mora predati Davatelju licence godinje financijske izvjetaje revidirane od neovisnog revizora (vidi l. 12 u nastavku), sa zakonski utvrenim datumom zakljuivanja (31. prosinca), za godinu koja prethodi roku za dostavu popisa odluka o licencama UEFA-i (u naelu 31. svibnja). Godinji financijski izvjetaji moraju sadravati sljedee: a) b) c) d) e) bilancu; raun dobiti i gubitka; izvjetaj o novanom toku; biljeke, ukljuujui saetak znaajnih raunovodstvenih politika i ostale biljeke u svrhu pojanjenja; i financijski pregled od strane uprave.

Godinji financijski izvjetaji moraju biti odobreni od strane uprave, to se dokazuje kratkom izjavom i potpisom u ime izvrnog tijela izvjetajnog subjekta.
HNS Pravilnik o licenciranju 2012 Stranica 61 od 98

5.
Bilanca Minimalni zahtjevi glede sadraja bilance stanja na zakonski utvren datum zakljuivanja (i usp oredne brojke koje se odnose na prethodni zakonski utvren datum zakljuivanja) navedeni su u nastavku. Kratkotrajna imovina i) novac i novani ekvivalenti; ii) potraivanja od transfera igraa; iii) potraivanja od subjekata grupe i ostalih povezanih strana; iv) ostala kratkotrajna imovina v) zalihe;

Dugotrajna imovina vi) vii) viii) ix) x) Kratkorone obveze xi) xii) xiii) xiv) xv) xvi) xvii) Dugorone obveze xviii) xix) xx) xxi) xxii) xxiii)

materijalna imovina (stalna sredstva); nematerijalna imovina igrai; nematerijalna imovina ostala; ulaganja; ostala dugotrajna imovina. prekoraenja po bankovnim raunima i zajmovi; obveze koje proizlaze iz transfera igraa; obveze prema subjektima grupe i povezanim stranama; obveze prema zaposlenicima; obveze prema dravi (porezi i doprinosi) ostale kratkorone obveze; kratkorona rezerviranja; bankovni i drugi zajmovi; obveze koje proizlaze iz transfera igraa; obveze prema dravi (porezi i doprinosi); ostale dugorone obveze; ostale obveze za poreze; dugorona rezerviranja;

Neto imovina/obveze xxiv) neto imovina/obveze; Kapital xxv) kapital i rezerve.

Uprava moe razmotriti mogunost da se stavke (i) do (xxv) najbolje prikazuju u samoj bilanci, a da se dopunski podaci (opisani u nastavku) prikau u biljekama. Brojku koja se navodi u neto imovini/obveze ini zbroj ukupne imovine umanjene za ukupne obveze, koristi se za utvrivanje da li traitelj ili primatalj licence kri Pokazatelj 2, koji je definiran u l. 3 7 u nastavku.

HNS Pravilnik o licenciranju 2012

Stranica 62 od 98

6.
Raun dobiti i gubitka Minimalni zahtjevi glede sadraja stavaka rauna dobiti i gubitka za financijsku godinu (i usporedne brojke koje se odnose na prethodnu financijsku godinu) navedeni su u nastavku. Prihodi i) ii) iii) iv) v) vi)

prihod od ulaznica; sponzorstva i oglaavanje; prava emitiranja; komercijalni; Uefine nagrade i solidarne uplate; ostali poslovni prihodi.

Rashodi vii) trokovi prodaje / materijala; viii) trokovi primanja zaposlenika; ix) smanjenje vrijednosti i amortizacija; x) umanjenje dugotrajne imovine; xi) ostali poslovni rashodi; Ostalo xii) xiii) xiv) xv) xvi) xvii) dobit/gubitak od otuenja imovine ; dobit/gubitak od raspolaganja nematerijalnom imovinom igrai; financijski prihodi; financijski rashodi; trokovi poreza; dobit ili gubitak poslije oporezivanja.

Uprava moe razmotriti mogunost da se stavke (i) do (xvii) najbolje prikazuju u samom raunu dobiti i gubitka, a da se dopunski podaci (opisani u nastavku) prikau u biljekama.

7.
Izvjetaj o novanom toku Izvjetaj o novanom toku, kada se koristi zajedno s ostalim financijskim izvjetajima, daje informacije koje korisnicima omoguuju procjenjivanje promjena u neto imovini/obvezama subjekta, njegovoj financijskoj strukturi (ukljuujui njegovu likvidnost i solventnost) i njegovoj sposobnosti da upravlja iznosima i tajmingom novanih tokova kako bi se prilagodio izmijenjenim okolnostima i prilikama. Izvjetaj o novanom toku iskazuje novane tokove za financijsku godinu (i uspor edno za prethodnu financijsku godinu), zasebno klasificirane na sljedei nain: a) Novani tokovi od poslovnih aktivnosti Poslovne aktivnosti su osnovne aktivnosti izvjetajnog subjekta koje donose prihod i ostale koje nisu investicijske i financijske aktivnosti. Stoga su one openito rezultat transakcija i ostalih dogaaja koji ulaze u odreivanje neto dobiti ili neto gubitka.

HNS Pravilnik o licenciranju 2012

Stranica 63 od 98

b) Novani tokovi od ulaganja Investicijske aktivnosti su stjecanje i raspolaganje dugotrajnom imovinom (ukljuujui registracije igraa) i ostale investicije koje nisu ukljuene u novane ekvivalente. Izvjetajni subjekt mora posebno iskazati glavne vrste bruto novanih primanja i bruto novanih davanja, koja su rezultat tih investicijskih aktivnosti. c) Novani tokovi od financijskih aktivnosti Financijske aktivnosti su one koje imaju za posljedicu promjene u veliini i sastavu temeljnog kapitalnog uloga i pozajmicama izvjetajnog subjekta. Izvjetajni subjekt mora posebno iskazati glavne vrste bruto novanih primanja i bruto novanih davanja od financiranja. d) Ostali novani tokovi Novani tokovi od gotovinskih primitaka i izdataka za kamate i dividende moraju biti iskazani zasebno. Svaki od njih mora biti iskazan na dosljedan nain za odreeno vremensko razdoblje, bez o bzira da li se radi o poslovnim, investicijskim ili financijskim aktivnostima. Novani tokovi koji su rezultat poreza na prihod moraju biti zasebno iskazani i klasificirani kao novani tokovi od poslovnih aktivnosti, osim ukoliko mogu biti odgovarajue i izriito prepoznati kao financijske ili poslovne aktivnosti. Komponente novac i novani ekvivalenti trebaju biti prikazane. Treba prikazati i usklaenje iznosa u izvjetaju o novanom toku s ekvivalentnim stavkama iskazanim u bilanci.

8.
Biljeke uz financijske izvjetaje Biljeke uz godinje financijske izvjetaje trebaju biti prezentirane na sustavan nain. Svaka stavka u bilanci, raunu dobiti i gubitka i izvjetaju o novanom toku mora upuivati na povezane podatke u biljekama. Minimalni zahtjevi za prikazivanje u biljekama su sljedei: a) Raunovodstvene politike Temelj za sastavljanje financijskih izvjetaja i saetak znaajnih raunovodstvenih politika koje su primijenjene. b) Dugotrajna materijalna imovina Svaka stavka dugotrajne materijalne imovine mora biti zasebno iskazana (npr. zemljite, stadion, oprema). Za svaku stavku dugotrajne materijalne imovine moraju biti iskazani sljedei podaci: i. ii. ukupni preneseni iznos i ukupna amortizacija (zbrojena s ukupnim umanjenjem vrijednosti) na poetku i na kraju razdoblja; i usklaenje prenesenog iznosa na poetku i na kraju razdoblja, koje prikazuje dodavanja, otuivanja, poveanja, umanjenja tijekom razdoblja koje su posljedica revalorizacije, priznatog umanjenja vrijednosti koje su iskazane u raunu dobiti i gubitka tijekom razdoblja (ukoliko ih je bilo), umanjenja vrijednosti koja su stornirana u raunu dobiti i gubitka i amortizaciju.

Metode amortizacije i uporabne vrijednosti (ili stope amortizacije) koje su primijenjene moraju biti opisane u biljekama o raunovodstvenim politikama.

HNS Pravilnik o licenciranju 2012

Stranica 64 od 98

c)

Dugotrajna nematerijalna imovina Svaka stavka dugotrajne nematerijalne imovine mora biti zasebno iskazana (npr. registracije igraa, goodwill, ostala nematerijalna imovina). Za svaku stavku dugotrajne nematerijalne imovine moraju biti iskazani sljedei podaci: i. ii. ukupni preneseni iznos i ukupna amortizacija (zbrojena s ukupnim umanjenjem vrijednosti) na poetku i na kraju razdoblja; i usklaenje prenesenog iznosa na poetku i na kraju razdoblja, koje prikazuje dodavanja, otuivanja, poveanja, umanjenja tijekom razdoblja koje su posljedica umanjenja vrijednosti iskazanih u raunu dobiti i gubitka tijekom razdoblja (ukoliko ih je bilo) i amortizaciju.

Dodatne upute u svezi s raunovodstvenim zahtjevima za registracije igraa daju se u l. 10 i 11 u nastavku. d) Imovina u zalogu i imovina s upisanom fiducijom Mora biti prikazano postojanje i iznos ogranienja vlasnitva i imovine, stadiona i opreme, koji su dani uzalog kao osiguranje plaanja obveza ili jamstava. Mora biti prikazano postojanje i preneseni iznos nematerijalne imovine ije je vlasnitvo ogranieno i preneseni iznos nematerijalne imovine koja je dana u zalog kao osiguranje plaanja obveza.

e)

Ulaganja Ulaganja moraju ukljuivati ulaganja u ovisne subjekte (ovisna drutva), zajedniki kontrolirane subjekte i pridruene subjekte. Za ulaganja u ovisne subjekte, zajedniki kontrolirane subjekte i pridruene subjekte, za svako ulaganje moraju se prikazati minimalno sljedei podaci: i) ii) iii) iv) v) vi) naziv (tvrtka); drava registracije ili sjedita; predmet poslovanja / vrsta djelatnosti subjekta; omjer vlasnikog interesa; ako je drukiji, omjer prava glasa kojim raspolae; i opis metode koja se primjenjuje na raunovodstvo ulaganja.

f)

Prekoraenja po bankovnim raunima i zajmovi Za svaku kategoriju financijskih obveza treba biti prikazano sljedee: i) podaci o opsegu i vrsti financijskih instrumenata, ukljuujui iznose, trajanje i svaki znaajan rok i uvjet koji moe utjecati na iznos, izraun vremena (timing) i tonost buduih novanih tokova; i usvojene raunovodstvene politike i metode, ukljuujui kriterije za priznavanje i osnovu za mjerenje, koje su primijenjene.

ii)

HNS Pravilnik o licenciranju 2012

Stranica 65 od 98

g)

Rezerviranja Rezerviranja moraju biti prikazana u posebnoj kategoriji. Pri odreivanju koja rezerviranja mogu biti zbrojena za formiranje kategorije, potrebno je ocijeniti da li je priroda stavaka dovoljno slina da se mogu kombinirati u izvjetaju kao jedan iznos. Za svaku kategoriju rezerviranja mora biti prikazan iznos koji se prenosi na poetku i na kraju razdoblja, svaki koriteni iznos i bilo koji iznos koji je isknjien ili odobren u razdoblju.

h)

Izdani kapital i rezerve Dioniki kapital, ostale rezerve i zadrana dobit moraju biti prikazani zasebno: i) Dioniki kapital U svezi s dionikim kapitalom koji je izdan tijekom tekue godine mora biti prikazano sljedee: broj i vrsta izdanih dionica; premija na izdane dionice (ako je izdana); ukupni iznos koji je nastao kao rezultat izdavanja dionica; razlog za izdavanje novih dionica. ii) Ostale rezerve Kada su stavke zemljite, stadion i oprema iskazane u revaloriziranim iznosima, mora biti iskazan revalorizacijski viak, koji iskazuje promjenu u razdoblju i sva ogranien ja za raspodjelu salda dioniarima.

iii) Zadrana dobit Mora biti iskazan saldo zadrane dobiti (tj. zbrojena dobit ili gubitak) na poetku i na kraju izvjetajnog razdoblja i na datum bilance, te promjene tijekom izvjetajnog razdoblja. i) Strana koja kontrolira Ako je izvjetajni subjekt pod kontrolom druge strane, odnos s povezanom stranom mora biti iskazan, kao i naziv te strane i, naziv krajnje strane koja kontrolira, ukoliko je drukiji. Ovaj podatak potrebno je prikazati bez obzira je li izmeu strana koje kontroliraju i izvjetajnog subjekta bilo kakvih transakcija ili ne. j) Transakcije povezane strane Ukoliko je tijekom razdoblja koja su obuhvaena financijskim izvjetajima bilo transakcija izmeu povezanih strana, izvjetajni subjekt duan je prikazati prirodu odnosa s povezanom stranom, kao i podatke o transakcijama i otvorene stavke, ukljuujui i obveze, to je potrebno za razumijevanje potencijalnog uinka takvog odnosa na financijske izvjetaje. Stavke sline prirode mogu biti zbrojno iskazane, osim ako je potrebno zasebno prikazivanje za razumijevanje uinka transakcija povezane strane na financijske izvjetaje izvjetajnog subjekta.

HNS Pravilnik o licenciranju 2012

Stranica 66 od 98

Za svaku povezanu stanu prikazi minimalno moraju ukljuivati sljedee: i. ii. iznos i prirodu transakcija; iznos otvorenih stavaka ukljuujui i obveze, te: njihove rokove i uvjete, ukljuujui instrumente osiguranja, te tip naknade koju se daje pri namirenju; i pojedinosti o bilo kakvim danim ili dobivenim jamstvima; iii. iv. rezerviranja za sporna potraivanja koja se odnose na iznos otvorenih stavaka; i troak priznat tijekom razdoblja za nenaplativa i sporna potraivanja od povezanih strana.

Za svaku od sljedeih kategorija mora se zasebno iskazati sljedee: matica; subjekti koji zajedniki kontroliraju ili imaju znaajan utjecaj na izvjetajni subjekt; ovisni subjekti; pridrueni subjekti; zajedniko ulaganje u kojem je izvjetajni subjekt ulaga; osoblje kljune uprave (menadmenta) subjekta ili njegove matice; i ostale povezane strane. Mora se izdati potvrda da su transakcije povezane strane bile obavljene pod uvjetima koji su jednaki onima koji prevladavaju u nepristranim transakcijama ako se takvi uvjeti mogu potkrijepiti dokazima. k) Nepredviene obveze Ukoliko mogunost bilo kakvog odliva pri poravnanju nije neznatna, izvjetajni subjekt duan je za svaku kategoriju nepredvienih obveza na zakonski utvren datum zakljuivanja dati kratak opis vrste nepredviene obveze i, gdje je to mogue: i. ii. iii. dati procjenu njezinog financijskog djelovanja; dati naznaku neizvjesnosti u pogledu iznosa ili roka bilo kakvog odliva; i naznaiti mogunost bilo kakvog povrata.

l) Dogaaji nakon datuma bilance Materijalni naknadni dogaaji, nastali nakon datuma bilance moraju biti prikazani (priroda dogaaja i procjena njegovog financijskog djelovanja ili izjava da se takva procjena ne moe dati). Primjeri takvih dogaaja su sljedei: Posudba s fiksnim rokom ije se dospijee pribliava bez realnih izgleda produenja ili otplate; Znatni poslovni gubici; Otkrie materijalne prevare ili pogreaka koje pokazuju da su financijski izvjetaji netoni; Uprava (menadment) donosi odluku o namjeri likvidacije subjekta ili prestanku poslovanja, ili utvruje da nema realne alternative osim da tako uini; v) Transakcije vezane za igrae za koje su plaeni ili primljeni znaajni iznosi; vi) Transakcije vezane za zemljite npr. za klupski stadion. i) ii) iii) iv)

HNS Pravilnik o licenciranju 2012

Stranica 67 od 98

m) Ostali prikazi

i. Naknade posrednicima Ukupni iznosi isplaeni posrednicima moraju biti iskazani. ii. Ekonomska prava na igrae (ili slino) Za svakog igraa u svezi s kojim ekonomska prava ili slino nisu potpuno u vlasnitvu traitelja licence, mora biti prikazano ime i prezime igraa te postotak ekonomskih prava ili slino, a koja su u vlasnitvu traitelja licence na poetku izvjetajnog razdoblja (ili po stjecanju registracije), te na zavretku izvjetajnog razdoblja. iii. Porezni troak Elementi poreznih trokova moraju biti zasebno iskazani. To je ukupni iznos koji je ukljuen u odreivanje neto dobiti ili gubitka za izvjetajno razdoblje u odnosu s aktualnim i/ili odgoenim porezom. iv. Ostalo Moraju se navesti svi dopunski podaci ili prikazi koji nisu iskazani u bilanci, raunu dobiti i gubitka ili izvjetaju o novanom toku, a koji su relevantni za razumijevanje spomenutih izvjetaja i/ili su potrebni za zadovoljavanje minimalnih zahtjeva glede prikazivanja financijskih podataka.

9.
Financijski pregled od strane uprave Godinji financijski izvjetaji moraju ukljuivati financijski pregled ili komentar od strane uprave (katkad se naziva i izvjetaj direktora), koji opisuje i pojanjava glavna obiljeja financijskih rezultata izvjetajnog subjekta, njegov financijski poloaj te glavne rizike i neizvjesnosti s kojima se suoava. Godinji financijski izvjetaji moraju takoer ukljuivati imena osoba koje su bile lanovi uprave, odnosno izvrnog odbora ili odbora direktora, kao i nadzornih tijela izvjetajnog subjekta u bilo kojem trenutku tijekom godine.

10.
Raunovodstveni zahtjevi za registracije igraa Bez obzira na to to svaki traitelj UEFA licence i Licence za I. HNL mora pripremiti revidirane financijske izvjetaje, sukladno svojoj nacionalnoj raunovodstvenoj praksi kao za drutva kapitala, te sukladno Meunarodnim standardima financijskog izvjetavanja (IFRS) ili Meunarodnim standardima financijskog izvjetavanja za mala i srednja poduzea (IFRS for SMEs), ovaj Pravilnik ukljuuje posebne raunovodstvene zahtjeve za registracije igraa, koje se vode kao dugotrajna nematerijalna imovina. Traitelj licence mora trokove stjecanja registracije igraa ili kapitalizirati, ili iskazivati kao rashod. Traitelj licence mora dosljedno primjenjivati izabranu raunovodstvenu politiku koju primjenjuje u odnosu na trokove registracije igraa. Traitelj licence koji kapitalizira trokove stjecanja registracija igraa mora: a) primjenjivati odreene minimalne raunovodstvene za htjeve, kako je opisano u nastavku ovog lanka; pripremiti tablicu identifikacije igraa kako je opisano u lanku 11. u nastavku.

b)

HNS Pravilnik o licenciranju 2012

Stranica 68 od 98

Ako traitelj licence ima raunovodstvenu politiku da trokove stjecanja registracija igraa iskazuje kao rashod, umjesto da ih kapitalizira, za takav subjekt ne postoji uvjet da primjenjuje minimalne zahtjeve kako je opisano u nastavku, te ne mora ponovno iskazivati te brojke (osim za bilo kakve prilagodbe koje je potrebno uiniti kako bi se udovoljilo minimalnim raunovodstvenim zahtjevima kako je opisano u toki 2. ovog lanka u nastavku.) Za traitelja licence koji kapitalizira trokove stjecanja registracija igraa, minimalni raunovodstveni zahtjevi opisani su kako slijedi: a) Za registraciju svakog pojedinog igraa, amortizirajui iznos mora biti rasporeen na sustavnoj osnovi tijekom njegova korisnog vijeka trajanja. To se postie sustavnom alokacijom trokova imovine kao rashoda tijekom razdoblja valjanosti igraevog ugovora. Kapitalizirani mogu biti samo izravni trokovi stjecanja igraeve registracije. U raunovodstvene svrhe, prenesena vrijednost pojedinog igraa ne smije biti revalorizirana na vie, premda uprava moe vjerovati da je trina vrijednost via od prenesene vrijednosti. Pored toga, premda se priznaje da traitelj licence moe stvoriti izvjesnu vrijednost od koritenja i/ili transfera lokalno treniranih igraa, u raunovodstvene svrhe, trokovi koji se odnose na vlastiti sektor mla ih uzrasta traitelja licence ne smiju biti ukljueni u bilancu jer se kapitaliziraju iskljuivo trokovi kupljenih igraa. Amortizacija mora zapoeti sa stjecanjem igraeve registracije. Amortizacija prestaje s datumom kada je imovina klasificirana kao namijenjena prodaji ili s datumom kada je imovina povuena (tj. kada je igraeva registracija prenesena na drugi klub), ovisno to je od toga uslijedilo ranije. Sve kapitalizirane vrijednosti igraa uprava mora svake godine pojedinano pregledati u svrhu utvrivanja umanjenja. Ako je nadoknadiv iznos za pojedinog igraa nii od prenesenog iznosa u bilanci, preneseni iznos mora biti ispravljen prema nadoknadivom iznosu, a ispravak iskazan u raunu dobiti i gubitka kao troak umanjenja.

b)

c)

d)

Minimalni raunovodstveni zahtjevi za raspolaganje registracijama igraa su sljedei: 1) Dobit/gubitak od prodaje registracije igraa drugom klubu koji se priznaje u raunu dobiti i gubitka je razlika izmeu prihoda od raspolaganja i preostale prenesene vrijednosti registracije igraa u bilanci od datuma transfera. 2) Svaka dobit u svezi s igraem iju registraciju traitelj licence zadri ne smije biti priznata u raunu dobiti i gubitka. Kako bi se izbjegla bilo kakva sumnja, bilo koja dobit ostvarena od raspolaganja ekomomskim ili slinim pravima za igraa, bilo kojoj drugoj strani, mora biti odgoena, te se ta dobit u raunu dobiti i gubitka moe priznati tek nakon stalnog transfera registracije tog igraa drugom klubu.

Traitelj licence (UEFA licenca i Licenca za I. HNL mora pripremiti dopunske podatke i dostaviti ih Davatelju licence, ukoliko raunovodstveni zahtjevi opisani u ovom lanku nisu zadovoljeni u prikazivanju i raunovodstvenom tretmanu u revidiranim godinjim financijskim izvjetajima. Dopunski podaci moraju ukljuivati ispravljenu bilancu, raun dobiti i gubitka i sve pripadajue biljeke, da bi se zadovoljili prije navedeni uvjeti. Mora biti takoer biljeka(e) koja poravnava rezultate i financijsku poziciju koja je iskazana u dopunskim podacima s onima iskazanima u revidiranim (UEFA licenca i Licenca za I. HNL) godinjim financijskim izvjetajima. Ispravljene financijske podatke mora procijeniti revizor putem dogovorenih procedura.

HNS Pravilnik o licenciranju 2012

Stranica 69 od 98

11.
Zahtjevi za izradu tablice identifikacije igraa Traitelji licence koji kapitaliziraju trokove koji se odnose na stjecanje registracije igraa moraju izraditi tablicu identifikacije igraa. Tablica identifikacije igraa mora biti dostavljena revizoru i Davatelju licence. Zbirni brojani podaci moraju biti usklaeni s odgovarajuim brojanim podacima u bilanci i u raunu dobiti i gubitka u revidiranim financijskim izvjetajima. Minimalni podaci za sadraj tablice identifikacije igraa za svaku relevantnu registraciju igraa kojom je traitelj licence raspolagao do datuma zakljuivanja posljednjih financijskih izvjetaja su sljedei: a) b) c) d) e) f) g) h) i) ime, prezime i datum roenja; datum poetka i datum prestanka ugovora; izravni trokovi stjecanja igraeve registracije; prenesena akumulirana amortizacija kao i ona na kraju razdoblja; rashodi/amortizacija u razdoblju; troak umanjenja u razdoblju; otuenja (troak i akumulirana amortizacija); neto knjigovodstvena vrijednost (prenesena vrijednost); i dobit/(gubitak) od otuenja registracije igraa.

Relevantni igrai za koje se trae podaci u tablici su svi oni igrai iju registraciju posjeduje traitelj licence u bilo kojem trenutku tijekom razdoblja, te ako su u vezi s igraem (igraima) nastali izvjesni izravni trokovi stjecanja (u nekom trenutku tijekom razdoblja ili u prethodnim razdobljima). Sljedee zbirne brojke u tablici identifikacije igraa moraju biti poravnate s relevantnim brojkama u bilanci i raunu dobiti i gubitka u revidiranim godinjim financijskim izvjetajima.

a) Zbirni iznos amortizacije registracija igraa u tekuem razdoblju koji je prikazan u tablici identifikacije igraa mora biti usklaen / biti poravnat s amortizacijom registracija igraa (prikazano u raunu dobiti i gubitka za razdoblje ili u biljekama); b) Zbirna umanjenja uinjena u tekuem razdoblju koja su prikazana u tablici identifikacije igraa moraju biti usklaena / poravnata s umanjenjima registracije igraa (iskazano u raunu dobiti i gubitka za razdoblje ili u biljekama); c) Zbirna dobit / (gubitak) od otuenja registracija igraa u tablici identifikacije igraa mora biti usklaena / poravnata s dobiti / (gubitkom) od otuenja registracije igraa (iskazano u raunu dobiti i gubitka za razdoblje ili u biljekama); d) Zbirna neto knjigovodstvena vrijednost registracija igraa u tablici identifikacije igraa mora odgovarati / biti poravnata s brojkama u nematerijalnoj imovini igrai u bilanci (iskazano u bilanci ili u biljekama) na kraju razdoblja. Za traitelje licence koji su ispravili raunovodstvene brojke za igrae da bi zadovoljili raunovod stvene zahtjeve ovog Pravilnika, ove zbirne brojke iz tablice identifikacije igraa moraju se uskladiti / poravnati s ispravljenim brojkama u dopunskim podacima.

HNS Pravilnik o licenciranju 2012

Stranica 70 od 98

Procjena godinjih financijskih izvjetaja

12.
Odreivanje / imenovanje revizora Traitelj licence odabire neovisnog revizora sukladno Zakonu o reviziji (NN 146/05, NN 139/08), koji mora biti neovisan u skladu s Etikim kodeksom profesionalnih revizora Meunarodne federacije revizora (IFAC). Odbrani revizor mora biti lan Hrvatske revizorske komore. Traitelj licence i revizor zakljuuju aranman za primjenu postupaka procjene godinjih financijskih izvjetaja koje je sastavi la uprava.

13.
Postupci procjene Godinji financijski izvjetaji moraju biti revidirani od strane neovisnog revizora (vidi l. 12) u skladu s Meunarodnim revizijskim standardima (ISA). Izvjetaj o obavljenoj reviziji mora ukljuivati odjeljak o opsegu revizije u kojem je opisana priroda revizije, ukljuujui i izjavu da je revizija obavljena u skladu s Meunarodnim revizijskim standardima (ISA). Izvjetaj o obavljenoj reviziji mora biti dostavljen Davatelju licence zajedno s godinjim financijskim izvjetajima, kako bi on stvorio osnovu za svoju odluku o licenci u odnosu na Financijske kriterije ovog Pravilnika. Revizor imenovan od traitelja licence moe obaviti procjenu dopunskih podataka i financijskih podataka razliitih od onih iz financijskih izvjetaja. U tom sluaju, izvjetaj revizora o injeninom stanju mora: a) sadravati izjavu kojom potvruje da procjena obavljena u okviru angamana za primjenu dogovorenih procedura sukladno Meunarodnim standar dima o povezanim uslugama ISRS 4400,; i b) biti dostavljen Davatelju licence zajedno s dopunskim podacima ili relevantnom dokumentacijom, kako bi on stvorio osnovu za svoju odluku o licenci u odnosu na relevantni financijski kriterij.

14.
Izvjetaj o obavljenoj reviziji Tip revizorskog miljenja koje se daje imati e implikacije na procjenu, od strane Davatelja licence, revidiranih godinjih financijskih izvjetaja traitelja licence. Revizor je duan obaviti uvid i procijeniti zakljuke donesene na temelju dobivenih revizijskih dokaza, kao osnovu za izraavanje miljenja o financijskim izvjetajima. Izvjetaj o obavljenoj reviziji treba sadravati jasno, pisano izraeno miljenje o financijskim izvjetajima u cjelini. Nekvalificirano miljenje izraava se kad revizor zakljui da financijski izvjetaji pruaju istinit i objektivan prikaz (ili prikazuju realno i objektivno, u svim materijalno znaajnim odrednicama) u skladu s naznaenim okvirom financijskog izvjetavanja. Izvjetaj o obavljenoj reviziji smatra se modificiranim u sljedea etiri sluaja: i) ii) iii) iv) miljenje s naglaskom na odreeni prikaz; kvalificirano miljenje s izuzeem; suzdravanje od izraavanja miljenja; ili negativno miljenje.
Stranica 71 od 98

HNS Pravilnik o licenciranju 2012

15.
Postupci Davatelja licence za procjenu godinjih financijskih izvjetaja U svezi godinjih financijskih izvjetaja koje mu je dostavio Traitelj licence, Davatelj licence e provesti minimalno sljedee postupke procjene: a. Procijeniti da li je/su izabrani izvjetajni subjekt(i) primjereni za svrhe licenciranja kluba; b. Procijeniti dostavljene podatke (godinje financijske izvjetaje koji takoer mogu sadravati dopunske podatke ) da bi stvorio osnovu za svoju odluku o licenci; c. Proitati i razmotriti godinje financijske izvjetaje i izvjetaj o obavljenoj reviziji istih; d. Uputiti na posljedice bilo kakvih modifikacija na izvjetaje o reviziji (u usporedbi s normalnim oblikom nekvalificiranog izvjetaja) i / ili nedostatke u usporedbi sa zahtjevima za minimalno prikazivanje i raunovodstvenim zahtjevima kako je navedeno u nastavku. Nakon to je proitao izvjetaj o obavljenoj reviziji godinjih financijskih izvjetaja, Davatelj licence mora procijeniti isti prema nie navedenim tokama: A) B) Ako izvjetaj o obavljenoj reviziji sadri nekvalificirano miljenje, bez ikakvih modifikacija, ovo prua zadovoljavajuu osnovu za izdavanje licence prema kriteriju F.01. Ako izvjetaj o obavljenoj reviziji sadri suzdravanje od izraavanja miljenja ili negativno miljenje, licenca se mora uskratiti, osim ako naknadno nije dano revizorsko miljenje bez suzdravanja od izraavanja miljenja ili negativnog miljenja (za drugi set financijskih izvjetaja za istu financijsku godinu, koji udovoljavaju minimalnim zahtjevima), a Davatelj licence je zadovoljan s naknadnim revizorskim miljenjem. Ako izvjetaj o obavljenoj reviziji sadri, u pogledu vremenske neogranienosti poslovanja, bilo miljenje s naglaskom na odreeni prikaz ili kvalificirano miljenje s izuzeem, licenca se mora uskratiti, osim ako: i) ii) nije dostavljeno naknadno revizorsko miljenje bez naglaska na odreeni prikaz ili kvalifikaciju u pogledu vremenske neogranienosti poslovanja, za istu financijsku godinu; ili Davatelju licence su dostavljeni dopunski dokumentirani dokazi koji pokazuju sposobnost traitelja licence da nastavi vremenski neogranieno poslovati barem do zavretka licencirane natjecateljske godine, to je Davatelj licence procijenio i prihvatio. Dopunski dokumentirani dokazi ukljuuju, ali nisu nuno ogranieni na budue financijske podatke. Ako izvjetaj o obavljenoj reviziji godinjih financijskih izvjetaja sadri miljenje s naglaskom na odreeni prikaz ili kvalificirano miljenje, osim u pogledu vremenske neogranienosti poslovanja, tada Davatelj licence mora razmotriti implikacije modifikacija u svrhu licenciranja kluba. Licenca moe biti uskraena ukoliko nisu dostavljeni dopunski dokumentirani dokazi koje Davatelj licence ocijeni kao prihvatljive. Dopunski dokazi koje Davatelj licence moe zahtijevati ovisiti e o razlogu modifikacije izvjetaja o obavljenoj reviziji. Ukoliko izvjetaj o obavljenoj reviziji godinjih financijskih izvjetaja sadri napomenu o bilo kojoj situaciji opisanoj u toki d) kriterija F.04 (lanak 30 nastavku).

C)

D)

E)

Ako je traitelj licence dostavio dopunske podatke, Davatelj licence mora dodatno procijeniti izvjetaj o obavljenoj reviziji putem dogovorenih procedura u odnosu na procjenu dopunskih podataka. Licenca moe biti uskraena ukoliko ovo ukazuje na uoene pogreke i/ili izuzea. Licenca se mora uskratiti i u sljedeim sluajevima: F) G) Ako godinji financijski izvjetaji Davatelju licence nisu predani u propisanom roku. Ako traitelj licence u propisanom roku preda godinje financijske izvjetaje koji ne udovoljavaju minimalnim zahtjevima glede sadraja i raunovodstva.

HNS Pravilnik o licenciranju 2012

Stranica 72 od 98

16.
Broj Uefa STUPANJ I. II. III. OPIS

BEZ DOSPJELIH OBVEZA PREMA NOGOMETNIM KLUBOVIMA

F.02

Traitelj licence mora dokazati da na dan 31. oujka koji prethodni licenciranoj natjecateljskoj godini nema dospjelih obveza (kako je definirano l. 17 u nastavku), prema nogometnim klubovima koje proizlaze iz djelatnosti prijelaza igraa (transfera), a koje su nastale prije prethodnog 31. prosinca.

17.
Pojam 'Dospjele obveze' Obveze se smatraju dospjelima ukoliko nisu podmirene sukladno dogovorenim uvjetima. U smislu ovog Pravilnika, obveze se ne smatraju dospjelima ukoliko traitelj licence (tj. klub dunik) do 31. oujka moe dokazati da je: a) dospjelu obvezu u cijelosti podmirio; ili b) zakljuio pisani sporazum kojim je vjerovnik prihvatio produenje roka plaanja nakon ugovorenog roka (napomena: ukoliko vjerovnik nije zahtijevao plaanje iznosa, to se ne smatra produenjem roka plaanja); ili c) u svezi dospjelih obveza koje proizlaze iz transfera, podnio pravni zahtjev koji nadleno tijelo sukladno nacionalnom zakonodavstvu smatra doputenim, ili je pokrenuo postupke pred nadlenim nacionalnim ili meunarodnim nogometnim tijelima ili relevantnim arbitranim sudom. Meutim, ukoliko Tijela za licenciranje HNS koja donose odluke smatraju da je takav pravni zahtjev podnesen ili da su ovi postupci pokrenuti s iskljuivom svrhom izbjegavanja rokova utvrenih ovim Pravilnikom (tj. da bi kupio vrijeme), relevantni iznos e se i dalje smatrati dospjelom obvezom; ili d) osporio pred nadlenim tijelom u skladu s nacionalnim zakonima, nacionalnim ili meunarodnim nogometnim tijelima, ili relevantnim arbitranim sudom podn eseni zahtjev ili postupke koje je u svezi dospjelih obveza pokrenuo vjerovnik i moe razumno uvjeriti Tijela za licenciranje HNS-a koja donose odluke da ima osnovane razloge za osporavanje tog zahtjeva ili pokrenutog postupka. Meutim, ako Tijela za licenciranje HNS-a smatraju da su razlozi za osporavanje zahtjeva ili pokrenutog postupka oito neosnovani, relevantni e se iznos i dalje smatrati dospjelom obvezom. Obveze nisu samo oni iznosi koji se duguju nogometnim klubovima kao rezultat djelatnosti transfera i koji ukljuuju naknadu za treniranje igraa i solidarne doprinose, kako je regulirano FIFA Pravilnikom o statusu i transferima igraa, nego i svi oni iznosi koji se duguju s osnova ispunjenja odreenih uvjeta. Sporazumi izmeu klubova o transferu registracije igraa mogu ukljuivati i odredbe za budue plaanje naknada koje ovise o ispunjavanju odreenih uvjeta u nekoj kasnijoj fazi u budunosti (tj. nepredviene obveze). Uobiajeno se takve odredbe odnose na budui 'uspjeh' odnosnog igraa i/ili novog kluba za koji igra primjerice, broj nastupa, broj postignutih pogodaka, meunarodni nastupi, napredovanje kluba, izbjegavanje nazadovanja, kvalifikacije u Europska klupska natjecanja. Dok odreeni uvjet nije stvarno zadovoljen, pripadajua obveza nije plativa i ne moe biti dospjela.

HNS Pravilnik o licenciranju 2012

Stranica 73 od 98

18.
Podaci koje priprema traitelj licence Tablica obveza i potraivanja iz djelatnosti prijelaza igraa (transfera) Traitelj licence priprema i dostavlja Davatelju licence tablicu obveza po transferima i tablicu potraivanja od transfera. Ove tablice treba pripremiti ak i onda kada nije bilo prijelaza igraa (transfera) / ustupanja igraa tijekom relevantnog izvjetajnog razdoblja. Traitelj licence mora navesti sve djelatnosti prijelaza igraa (transfera), ukljuujui ustupanja igraa, koji su obavljeni do 31. prosinca, bez obzira da li postoji nepodmireni iznos koji je morao biti plaen do 31. prosinca. Pored toga, traitelj licence mora navesti sve prijelaze igraa (transfere) koji su predmetom tube pred nadlenim tijelima prema nacionalnom zakonodavstvu ili postupcima pred nacionalnim ili meunarodnim nogometnim tijelima ili relevantnim arbitranim sudom. Tablica obveza po transferima i tablica potraivanja od transfera moraju minimalno sadravati sljedee podatke (u odnosu na transfer svakog igraa, ukljuujui i ustupanja pojedinih igraa): i) ii) iii) iv) v) vi) vii) viii) ix) igra (identifikacija imenom, prezimenom ili brojem); datum ugovora o transferu / ugovora o ustupanju; naziv nogometnog kluba koji je prethodno bio vlasnik registracije; naknada za transfer (ili ustupanje) koja je plaena i/ili je plativa (ukljuujui naknadu za treniranje i solidarni doprinos); ak i ako vjerovnik nije zahtijevao plaanja; ostali izravni trokovi stjecanja registracije koji su plaeni i/ili koji su plativi; podmireni, odnosno plaeni iznos i datum plaanja; saldo na 31. prosinca za svaki transfer igraa , detaljno prikazan po datumu (datumima) dospijea, za svaki nepodmireni element obveza po transferima; svaki dospjeli iznos na dan 31. oujka (prenesen od 31. prosinca), ukljuujui i datum dospijea za sva ki nepodmireni element, zajedno s objanjenjem; i uvjetne iznose (mogue obveze) koji jo nisu bili priznati u bilanci na dan 31. prosinca.

Traitelj licence mora uskladiti ukupnu obvezu prema tablici obveza po transferima, te ukupna potraivanja prema tablici potraivanja od transfera s brojanim podacima u bilanci financijskih izvjetaja pod "Obveze po transferima igraa" , odnosno pod Potraivanja od transfera igraa. Tablica obveza po transferima i tablica potraivanja od transfera moraju biti odobrene od strane uprave, to se dokazuje kratkom izjavom i potpisom u ime izvrnog tijela traitelja licence.

19.
Odreivanje / imenovanje procjenitelja Postupke procjene u skladu s kriterijem F.02 provode neovisni revizori (UEFA licenca i licenca za I. HNL) i Davatelj licence (Licenca za II. i III. HNL). Revizor kojeg odredi/imenuje traitelj licence u svrhu kriterija F.02 isti je onaj revizor koji je obavio reviziju godinjih financijskih izvjetaja.

HNS Pravilnik o licenciranju 2012

Stranica 74 od 98

20.
Postupci procjene Postupci procjene koje obavlja revizor moraju se obaviti primjenom dogovorenih procedura sukladno Meunarodnom standardu o povezanim uslugama 4400 'Angamani primjene dogovorenih procedura na financijske podatke'. Izvjee revizora o injeninim nalazima mora: a) sadravati izjavu kojom se potvruje da su postupci procjene obavljeni primjenom dogovorenih procedura sukladno Meunarodnom standardu o povezanim uslugama ISRS 4400; i b) biti dostavljeno Davatelju licence zajedno s relevantnom dokumentacijom koja e mu biti osnova za odluku o licenci u odnosu na kriterij F.02 U svom izvjeu revizor mora takoer navesti uzorak kojeg je izabrao, a Davatelj licence mora pregledati izvjee revizora i posebice procijeniti da li je uzorak koji je revizor izabrao zadovoljavajui, te on moe provesti sve dodatne procjene koje smatra neophodnima, tj. proiriti uzorak i/ili od traitelja licence zahtijevati dopunske dokumentirane dokaze. Postupci procjene moraju ukljuivati sljedee postupke: a) Provjera sukladnosti ukupnih obveza iz tablice po transferima s iznosom Obveza koje proizlaze iz transfera igraa, te provjera sukladnosti ukupnih potraivanja iz tablice potraivanja od transfera igraa s iznosom Potraivanja od transfera igraa u godinjim financijskim izvjetajima na dan 31. prosinca; Odabir svih ili uzorka transfera igraa / ustupanja, usporedba odgovarajuih ugovora s podacima navedenima u tablicama obveza po transferima i potraivanja od transfera, te istaknuti odabrane transfere / ustupanja;

b) Provjera aritmetike tonosti tablice obveza po transferima i tablice potraivanja od transfera; c)

d) Odabir svih ili uzorka plaanja po transferima i usporedba s podacima sadranima u tablici obveza po transferima, odabir svih ili uzorka primljenih uplata od transfera i usporedba s podacima u tablici potraivanja od transfera, kao i istaknuti odabrane obavljene i primljene uplate. e) f) Ispitivanje uprave u vezi sa sastavljanjem tablica obveza po transferima i potraivanja od transfera; Usporedba podataka s izvorima iz kojih su dobiveni;

g) Pregled svih ugovora o transferima igraa, te usporedba podataka s podacima sadranim u tablic ama obveza po transferima i potraivanja od transfera h) Ako prema tablici obveza po transferima postoji iznos koji je dospio do 31. oujka, a to se odnosi na transfer(e) obavljen(e) prije 31. prosinca prethodne godine, provjera da li je za isti najkasnije do 31. oujka: i. postignut sporazum sukladno prethodnom l. 17 st.2 b); ili ii. dolo do spora/pravnog zahtjeva sukladno prethodnom l. 17 st. 2c) ili d) . i) j) Provjeriti sve ili odabrane bankovne izvode kojima se dokazuju uplate. Ako je primjenjivo, prikupljanje i provjera dokumenata, ukljuujui sporazum(e) s relevantnim nogometnim klubom(ovima) i / ili prepisku s nadlenim tijelom u svrhu prije navedenog pod tokom h)i. i / ili h)ii.

HNS Pravilnik o licenciranju 2012

Stranica 75 od 98

21.
Odluka Davatelja licence Licenca se mora uskratiti: A. Ako podaci koji se odnose na obveze po transferima i potraivanja od transfera nisu dostavljeni Davatelju licence u propisanom roku. B. Ako traitelj licence u propisanom roku dostavi podatke koji ne udovoljavaju minimalnim zahtjevima prikazivanja. C. Ako na dan 31. oujka koji prethodni licenciranoj natjecateljskoj godini, traitelj licence ima nepodmirenih dospjelih obveza (kako je definirano prethodnim l. 17) prema nogometnim klubovima koje proizlaze iz djelatnosti transfera koje su nastale zakljuno s prethodnim 31. prosincem.

HNS Pravilnik o licenciranju 2012

Stranica 76 od 98

22.
STUPANJ I. II.

Broj

Uefa

III.

OPIS

BEZ DOSPJELIH OBVEZA PREMA ZAPOSLENICIMA ILI DRAVI DOPRINOSI I POREZI

F.03

Traitelj licence mora dokazati da na dan 31. oujka godine koja prethodni licenciranoj natjecateljskoj godini nema dospjelih obveza (kako je definirano l. 23. u nastavku) prema svojim zaposlenicima i kao i dravi za doprinose i poreze, a u odnosu na ugovorne i zakonske obveze prema svojim zaposlenicima, a koje su nastale prije prethodnog 31. prosinca.

23.
Pojam 'Dospjele obveze' Obveze se smatraju dospjelima ukoliko nisu podmirene sukladno dogovorenim uvjetima. U smislu ovog Pravilnika, obveze se ne smatraju dospjelima ukoliko traitelj licence (tj. klub dunik) do 31. oujka), moe dokazati da je: a) dospjelu obvezu u cijelosti podmirio; ili b) zakljuio pisani sporazum kojim je vjerovnik prihvatio produenje roka plaanja nakon ugovor enog roka (napomena: ukoliko vjerovnik nije zahtijevao plaanje iznosa, to se ne smatra produenjem roka plaanja) . Ovi pisani sporazumi zakljuuju se na posebnim obrascima iji sadraj propisuje Izvrni odbor HNS ; ili c) u svezi dospjelih obveza koje proizlaze iz ugovornih ili zakonskih obveza prema zaposlenicima i/ili dravi za poreze i doprinose za svoje zaposlenike, podnio pravni zahtjev koji nadleno tijelo sukladno nacionalnom zakonodavstvu smatra doputenim, ili pokrenuo postupke pred nadlenim nacionalnim ili meunarodnim nogometnim tijelima ili relevantnim arbitranim sudom. Meutim, ukoliko Tijela za licenciranje HNS koja donose odluke smatraju da je traitelj licence podnio takav zahtjev ili pokrenuo ove postupke s iskljuivom svrhom da izbjegne rokove utvrene ovih Pravilnikom (tj. da bi kupio vrijeme), relevantni e se iznos i dalje smatrati dospjelom obvezom. e) osporio pred nadlenim tijelom u skladu s nacionalnim zakonima, nacionalnim ili meunarodnim nogometnim tijelima, ili relevantnim arbitranim sudom podneseni zahtjev ili postupke koje je u svezi dospjelih obveza pokrenuo vjerovnik i moe razumno uvjeriti Tijela za licenciranje HNS-a koja donose odluke da ima osnovane razloge za osporavanje tog zahtjeva ili pokrenutog postupka. Meutim, ak o Tijela za licenciranje HNS-a smatraju da su razlozi za osporavanje zahtjeva ili pokrenutog postupka oito neosnovani, relevantni e se iznos i dalje smatrati dospjelom obvezom. Obveze su iznosi koji je traitelj licence morao platiti svojim zaposlenicima, kao i dravi za poreze i doprinose u svezi s ugovornim ili zakonskim obvezama prema svojim zaposlenicima. Iznosi plativi osobama koje iz razliitih razloga vie nisu zaposlene kod traitelja licence, spadaju u opseg ovog kriterija i moraju biti podmirene u razdoblju koje je regulirano ugovorom i / ili propisano relevantnim zakonom, bez obzira na nain na koji su te obveze prikazane u financijskim izvjetajima.

HNS Pravilnik o licenciranju 2012

Stranica 77 od 98

24.
Pojam 'Zaposlenici ukljuuje sljedee osobe: a) sve profesionalne igrae sukladno vaeem FIFA Pravilniku o statusu i transferima igraa i Pravilnika o statusu igraa HNS-a, b) administrativno, struno osoblje, medicinsko i sigurnosno osoblje u skladu s kriterijima A.01 A.14 ovog Pravilnika; i
c)

svi ostali zaposlenici koji imaju zakljuen ugovor o radu s traiteljom licence.

25.
Podaci koje priprema traitelj licence Popis zaposlenika Traitelj licence mora pripremiti tablicu u kojoj su navedeni svi zaposlenici koji su bili zaposleni u bilo kojem trenutku tijekom godine do 31. prosinca godine koja prethodi licenciranoj natjecateljskoj godini; tj. ne samo oni koji su ostali zaposleni pod kraj godine. Ovu tablicu traitelj licence mora dostaviti revizoru i Davatelju licence. Za svakog zaposlenika moraju se dostaviti minimalno sljedei podaci: a) b) c) d) e) f) Ime i prezime zaposlenika; Poloaj / funkcija zaposlenika; Datum poetka radnog odnosa; Datum prestanka radnog odnosa (ako je do njega dolo); Sve dospjele obveze do 31. prosinca, ukljuujui datum dospijea za svaki nepodmireni element; i Svaki dospjeli iznos na dan 31. oujka (prenesen od 31. prosinca), ukljuujui datum dospijea za svaki nepodmireni element, zajedno s objanjenjem.

Tablica zaposlenika mora biti odobrena od strane uprave, to se dokazuje kratkom izjavom i potpisom u ime izvrnog tijela traitelja licence. Traitelj licence mora uskladiti ukupnu obvezu prema tablici Obveze prema zaposlenicima s brojanim podatkom u bilanci financijskih izvjetaja pod Obveze prema zaposlenicima.

26.
Dokumentacija o obvezama prema dravi doprinosi i porezi za zaposlenike Traitelj licence duan je dostaviti revizoru i Davatelju licence dokumentirane dokaze iz kojih su vidljivi iznosi obveza (ako iste postoje), zakljuno s 31. prosinca godine koja prethodi licenciranoj natjecateljskoj godini, kao i iznosi dospjelih obveza na dan 31. oujka (preneseni od 31. prosinca) - prema nadlenim dravnim tijelima, odnosno fondovima na ime ugovornih odnosa i zakonskih obveza za njegove zaposlenike. Za svaku obvezu prema dravi porezi i doprinosi traitelj licence moraju se minimalno s objanjenjem dostaviti sljedei podaci: a) Naziv vjerovnika; b) Svaku obvezu na 31. prosinca, ukljuujui datum dospijea za svaki nepodmireni element; c) Svaku obvezu na 31. oujka (prenesenu od 31. Prosinca), ukljuujui datum dospijea za svaki nepodmireni element; d) Sve dopunske dokaze u svezi prije navedenih obveza. Traitelj licence mora uskladiti ukupnu obvezu prema tablici Obveze prema dravi (porezi i doprinosi) s brojanim podatkom u bilanci financijskih izvjetaja pod Obveze prema dravi (porezi i doprinosi).
HNS Pravilnik o licenciranju 2012 Stranica 78 od 98

27.
Odreivanje / imenovanje procjenitelja Postupke procjene u skladu s kriterijem F.03 provode neovisni revizori (UEFA licenca i licenca za I. HNL) i Davatelj licence (Licenca za II. i III. HNL). Revizor kojeg odredi/imenuje traitelj licence u svrhu kriterija F.03 isti je onaj revizor koji je obavio reviziju godinjih financijskih izvjetaja.

28.
Postupci procjene Postupci procjene koje obavlja revizor moraju se obaviti primjenom dogovorenih procedura sukladno Meunarodnom standardu o povezanim uslugama 4400 'Angamani primjene dogovorenih procedura na financijske podatke'. Izvjee revizora o injeninim nalazima mora: a) sadravati izjavu kojom se potvruje da su postupci procjene obavljeni primjenom dog ovorenih procedura sukladno Meunarodnom standardu o povezanim uslugama ISRS 4400; i b) biti dostavljeno Davatelju licence zajedno s relevantnom dokumentacijom koja e mu biti osnova za odluku o licenci u odnosu na kriterij F.03. U svom izvjeu revizor mora takoer navesti uzorak kojeg je izabrao, a Davatelj licence procjenjuje da li je taj uzorak zadovoljavajui, te on moe provesti sve dodatne procjene koje smatra neophodnima, tj. proiriti uzorak i / ili od traitelja licence zahtijevati dopunske dokumentirane dokaze. Postupci procjene u svezi s obvezama prema zaposlenicima moraju minimalno ukljuivati sljedee postupke: a) Pribavljanje popisa zaposlenika kojeg je pripremila uprava;

b) Provjera sukladnosti ukupnih obveza u popisu zaposlenika s iznosom Obveze prema zaposlenicima u godinjim financijskim izvjetajima na dan 31. prosinca; c) Pribavljanje i provjera svih ili nasumce odabranih primjeraka pisama potvrde zaposlenika i usporedba u njima sadranih podataka s podacima u popisu zaposlenika;

d) Ako na dan 31. oujka koji prethodi licenciranoj natjecateljskoj godini postoji iznos koji je dospio a koji se odnosi na ugovorne i zakonske obveze prema zaposlenicima koje su nastale prije prethodnog 31. prosinca, potrebno je provjeriti da li je za svaku od takvih dospjelih obveza najkasnije do 31. oujka: i. ii. e) f) postignut sporazum u smislu prethodnog l. 23 st. 2b); ili dolo do spora/pravnog zahtjeva u smislu prethodnog l. 23. st. 2c) ili d).

Provjera svih ili odabranih bankovnih izvoda, kojima se dokazuju odnosne uplate; Ako je primjenjivo: provjera dokumenata, ukljuujui sporazume s relevantnim zaposlenikom(icima) i / ili prepiske s nadlenim tijelom koje su dane u prilog oitovanjima u svrhu prije navedenog pod tokom d)i. i /ili d)ii.

Postupci procjene dokumentiranih dokaza koje je u svezi s obvezama prema dravi na ime doprinosa i poreza dostavio traitelj licence, moraju minimalno ukljuivati sljedee postupke: a) Pribaviti podatke o obvezama prema dravi za poreze i doprinose koje je pripremila uprava traitelja licence; b) Provjeriti sukladnost podataka o ukupnim obvezama prema dravi za poreze i doprinose koje je dostavio traitelj licence s iznosom Obveze prema dravi (porezi i doprinosi) u godinjim financijskim izvjetajima na dan 31.prosinca. c) Pribaviti odgovarajue pratee dokumente.

HNS Pravilnik o licenciranju 2012

Stranica 79 od 98

d) Ako Davatelj licence smatra da na dan 31. oujka postoji nepodmireni iznos koji se odnosi na obveze prema dravi za poreze i doprinose u odnosu na zakonske i ugovorne obveze prema zaposlenicima traitelja licence, a koje su nastale prije prethodnog 31. prosinca, provjera da li je za iste najkasnije do 31. oujka: i. ii. postignut sporazum u smislu prethodnog l. 23. st. 2b); ili dolo do spora/pravnog zahtjeva u smislu prethodnog l. 23. st. 2c) ili d).

e) Provjeriti sve ili odabrane bankovne izvode kojima se dokazuju uplate. f) Ako je primjenjivo: provjera dokumenata, ukljuujui sporazume s poreznim tijelima, odnosno dravnim fondovima i / ili prepiske s nadlenim tijelom u sv rhu prije navedendg podtokom d)i. i / ili d)ii.

29.
Odluka Davatelja licence Licenca se mora uskratiti: A. Ako podaci koji se odnose na dospjele obveze prema zaposlenicima i dravi doprinosi i porezi nisu dostavljeni Davatelju licence u propisanom roku. B. Ako traitelj licence u propisanom roku dostavi podatke koji ne udovoljavaju minimalnim zahtjevima prikazivanja. C. Ako traitelj licence na dan 31. oujka koji prethodni licenciranoj natjecateljskoj godini ima nepodmirenih dospjelih obveza (kako je definirano prethodnom l. 23.) prema svojim zaposlenicima i dravi doprinosi i porezi , koje proizlaze iz ugovornih i zakonskih obveza prema zaposlenicima koje su nastale, zakljuno s prethodnim 31. prosincem.

HNS Pravilnik o licenciranju 2012

Stranica 80 od 98

30.
STUPANJ I. II.

Broj

Uefa

III.

OPIS

PISANA OITOVANJA PRIJE ODLUKE O LICENC I U roku od sedam dana prije poetka razdoblja u kojem Komisija za licenciranje HNS mora donijeti odluku o licenci, traitelj licence mora Davatelju licence dostaviti pisana oitovanja. Konani rok za dostavu pisanih oitovanja utvruje Davatelj licence i o njemu unaprijed obavjetava traitelja licence u pisanom obliku. U pisanim oitovanjima traitelj licence je duan potvrditi sljedee: a) Da su svi dokumenti dostavljeni Davatelju licence potpuni i toni; b) Da li je dolo do bilo kakve znaajne promjene u odnosu na sve kriterije licenciranja; c) Jesu li ili nisu nastali neki dogaaji ili stanja od kljunog ekonomskog znaaja, a koji mogu imati negativan utjecaj na financijski poloaj traitelja licence od datuma bilance iz prethodnih (revidiranih) financijskih izvjetaja. Ukoliko su nastali dogaaji ili stanja od velikog ekonomskog znaaja, pisano oitovanje uprave traitelja licence mora sadravati opis prirode dogaaja ili stanja, te procjenu njegovog financijskog uinka, ili izjavu da se takva procjena ne moe dati; d) Da li je traitelj licence ili bilo koji od pravnih subjekata ukljuenih u opseg izvjetavanja u roku od 12 mjeseci koji prethode licenciranoj natjecateljskoj godini traio ili je dobio zatitu od svojih vjerovnika sukladno zakonima ili propisima (ukljuujui dobrovoljni ili obvezni steajni postupak).

F.04

31.
Dogaaji ili stanja koja se, pojedinano ili skupno, mogu smatrati od kljunog ekonomskog znaaja ukljuuju: a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) Posudba s fiksnim rokom ije se dospijee pribliava bez realnih izgleda produenja i li otplate; Naznake povlaenja financijske potpore financijera i ostalih vjerovnika; Znatni poslovni gubici od zadnjih predanih financijskih izvjetaja; Nemogunost plaanja vjerovnicima na dan dospijea; Nemogunost zadovoljavanja uvjeta iz ugovora o zajmovima zakljuenih s dobavljaima financijskih sredstava; Otkrie i potvrda materijalne prijevare ili pogreaka koje pokazuju da su financijski izvjetaji netoni; Rjeavanje pravnih postupaka koji su u tijeku protiv traitelja licence, a koji imaju za posljedicu potraivanja za koja nije vjerojatno da e biti ispunjena; Izvrne odgovornosti traitelja licence snosi osoba odnosno osobe s imenovanjem izvana, u svrhu pravnih postupaka ili nesolventnosti, a ne uprava; Znaajna promjena u kljunoj upravi; Uprava donosi odluku o namjeri likvidacije subjekta, prestanku poslovanja ili traenju zatite od vjerovnika u skladu sa zakonima i propisima, ili utvruje da nema realne alternative osim da tako uini.

HNS Pravilnik o licenciranju 2012

Stranica 81 od 98

Ovaj popis ne ukljuuje sve mogue dogaaje i stanja. Postojanje jedne ili vie stavki ne znai da uvijek postoji negativan utjecaj na financijski poloaj traitelja licence. Odobrenje od strane uprave dokazuje se potpisom u ime izvrnog tijela traitelja licence. Konani rok, odnosno datum za dostavu pisanog oitovanja uprave traitelja licence utvruje Davatelj licence i o njemu unaprijed obavjetava traitelja licence u pisanom obliku. Davatelj licence moe od traitelja licence zatraiti dopunske podatke i / ili oitovanja.

32.
Procjena pisanih oitovanja Procjenu pisanih oitovanja obavlja revizor koji je obavio reviziju godinjih financijskih izvjetaja (UEFA licenca i Licenca za I. HNL), te Davatelj licence. U odnosu na pisana oitovanja, revizor mora proitati i razmotriti informacije u svezi svakog dogaaja ili uvjeta od velikog ekonomskog znaaja, u kombinaciji s financijskih izvjetajima, buduim financijskim podacima i svim dopunskim dokumentiranim dokazima koje je dostavio traitelj licence. Izvjee revizora o injeninim nalazima mora: a) sadravati izjavu kojom se potvruje da su postupci procjene obavljeni primjenom dogovorenih procedura sukladno Meunarodnom standardu o povezanim uslugama ISRS 4400; i b) biti dostavljeno Davatelju licence zajedno s relevantnom dokumentacijom koja e mu biti osnova za o dluku o licenci u odnosu na kriterij F.04.

33.
Odluka Davatelja licence Davatelj licence mora procijeniti sposobnost kluba (traitelja licence) da nastavi neogranieno poslovati barem do zavretka licencirane natjecateljske godine, te mora procijeniti i razmotriti uinak bilo koje znaajne promjene koja je nastala u odnosu na kriterije licenciranja. Licenca se mora uskratiti (sve licence): A. Ako pismo oitovanja uprave, nisu dostavljeni Davatelju licence u propisanom roku.
B.

Ako, na temelju procijenjenih podataka koji se odnose na bilo koji dogaaj ili stanje od kljunog ekonomskog znaaja u kombinaciji s financijskim izvjetajima, buduim financijskim podacima i svim dopunskim dokumentiranim dokazima koje je dostavio traitelj licence, Davatelj licence prosudi da traitelj licence ne moe nastaviti vremenski neogranieno poslovati najmanje do kraja licencirane natjecateljske godine.

UEFA licenca se mora uskratiti i: C. Ako u razdoblju od 12 mjeseci koje prethodi licenciranoj natjecateljskoj godini ili bilo koji pravni subjekt koji je ukljuen u opseg izvjetavanja, trai ili je dobio i jo uvijek prima zatitu od svojih vjerovnika, sukladno relevantnim zakonima i propisima (ukljuujui dobrovoljni ili obvezni steajni postupak). Da bi se izbjegla sumnja, licenca se takoer mora uskratiti ak i ako odnosni pravni subjekt u trenutku kada se donosi odluka o licenci vie ne prima zatitu od vjerovnika.

HNS Pravilnik o licenciranju 2012

Stranica 82 od 98

34.
STUPANJ I. II.

Broj

Uefa

III.

OPIS

BUDUI FINANCIJSKI PODACI Da bi Davatelju licence dokazao svoju sposobnost da nastavi vremenski neogranieno poslovati do zavretka licencirane natjecateljske godine, traitelj licence obvezan je pripremiti i dostaviti Davatelju licence budue financijske podatke, koji se sastoje od: a) planiranog (projiciranog) rauna dobiti i gubitka s usporedivim brojkama za prethodnu financijsku godinu;

b) planiranog (projiciranog) izvjetaja o novanom toku s usporedivim brojkama za prethodnu financijsku godinu; i

F.05

A/ B*

A/ B*

c)

biljeaka koje sadre kratak opis svake znaajne pretpostavke (s poveznicom na relevantne aspekte povijesnih financijskih podataka i ostale financijske podatke), koje su koritene u pripremi planiranog rauna dobiti i gubitka i izvjetaja o novanom toku, kao i kljune rizike koji mogu utjecati na budue financijske podatke.

Budui financijski podaci temelje se na pretpostavkama koje nisu neopravdane i moraju udovoljavati minimalnim zahtjevima prikazivanja glede godinjih financijskih izvjetaja, kako je definirano ovim Pravilnikom (vidi l. 36. u nastavku). Budui financijski podaci moraju se odnositi na razdoblje koje zapoinje odmah nakon zakonski utvrenog datuma zakljuivanja godinjih financijskih izvjetaja, te obuhvaaju minimalno razdoblje cijele licencirane natjecateljske godine, te se pripremaju na kvartalnoj osnovi.

Napomena*: Ako traitelj licence prikae krenje bilo kojeg od pokazatelja, Davatelj licence mora primijeniti detaljnije postupke procjene predanih buduih financijskih podataka, to, u odreenim okolnostima, moe pruiti osnovu za uskraivanje licence. Ako traitelj licence ne prikae krenje pokazatelja, Davatelj licence ne mora primijeniti postupke procjene predanih buduih financijskih podataka, za to, u odreenim okolnostima, traitelju moe biti izreena kazna, ali Licenca za I. HNL i II. HNL mu nee biti uskraena, kako je detaljnije opisano u lanku 39 Financijskih kriterija ovog Pravilnika

35.
Budui financijski podaci moraju biti pripremljeni na dosljednoj osnovi u odnosu na revidirane godinje financijske izvjetaje i slijediti iste raunovodstvene politike koje su primijenjene za pripremu godinjih financijskih izvjetaja, osim ukoliko su izmjene u raunovodstvenim politikama nastale nakon datuma najnovijih godinjih financijskih izvjetaja, u kojem sluaju se iste moraju odraavati u sljedeim godinjim financijskim izvjetajima. U takvom sluaju treba prikazati pojedinosti izmjena.

HNS Pravilnik o licenciranju 2012

Stranica 83 od 98

36.
Podaci koje priprema traitelj licence Budui financijski podaci moraju udovoljavati minimalnim zahtjevima prikazivanja kao to je definirano u lancima 3, 4, 6, 7 i 8 Financijskih kriterija ovog Pravilnika (kriterij F.01). Moraju se iskazati dodatne stavke ili biljeke, ukoliko one daju objanjenja ili ukoliko bi njihovo isputanje dovelo do pogrenih buduih financijskih podataka. Budui financijski podaci s pretpostavkama na osnovu kojih su pripremljeni, moraju biti odobreni od strane uprave, to se dokazuje kratkom izjavom i potpisom u ime izvrnog tijela traitelja licence. Procjena buduih financijskih podataka

37.
Pokazatelji Traitelj licence priprema i dostavlja budue financijske podatke da bi Davatelju licence dokazao svoju sposobnost da nastavi vremenski neogranieno poslovati do kraja licencirane natjecateljske godine . Ukoliko traitelj licence prikazuje jedan od uvjeta opisanih Pokazateljima 1 ili 2, smatrati e se da kri pokazatelj. a) Pokazatelj 1: Vremenska neogranienost poslovanja Izvjetaj revizora o godinjim financijskim izvjetajima koji su predani sukladno kriteriju F.01 ovog Pravilnika, ukljuuje miljenje s naglaskom na odreeni prikaz ili kvalificirano miljenje/zakljuak u pogledu vremenske neogranienosti poslovanja. b) Pokazatelj 2: Negativni kapital Godinji financijski izvjetaji (ukljuujui, kada je to potrebno, i dopunsk i podaci), koji su predani sukladno kriteriju F.01 ovog Pravilnika, iskazuju stavku neto obveza koja se pogorala u odnosu na usporedni brojani podatak sadran u financijskim izvjetajima za prethodnu godinu .

38.
Postupci procjene Neovisni revizor traitelja licence, te Davatelj licence prije donoenja odluke o licenci. procjenjuju da li je ili nije prekren jedan od pokazatelja definiranih u prethodnom lanku 37. Financijskih kriterija ovog Pravilnika. Ako je bilo koji od pokazatelja prekren ili ak bez krenja u odnosu na UEFA licencu, neovisni revizor traitelja licence i Davatelj licence prije donoenja odluke o licenci, mora ju procijeniti budue financijske podatke traitelja licence. Postupci procjene, kao minimum moraju ukljuivati sljedee: a) provjeru jesu li budui financijski podaci aritmetiki toni; b) kroz razgovor s upravom i putem uvida u budue financijske podatke, utvrditi jesu li budui financijski podaci sastavljeni uz primjenu iskazanih pretpostavki i rizika; c) provjeru jesu li poetna stanja sadrana u budu im financijskim podacima dosljedna bilanci prikazanoj u neposredno prethodnim (revidiranim) godinjim financijskim izvjetajima; ukoliko je primjenjivo: provjeriti odgovarajue pratee dokumente ukljuujui na primjer: ugovore sa sponzorima, bankovne olakice, poveanje dionikog kapitala, bankovna jamstva, zapisnike sa sjednica uprave.

d) provjeru da su budui financijski podaci formalno odobreni od strane izvrnog tijela traitelja licence; i e)

HNS Pravilnik o licenciranju 2012

Stranica 84 od 98

Postupke procjene neovisni revizor mora obaviti putem dogovorenih procedura. Revizor mora biti isti onaj koji je bio odabran za obavljanje revizije prethodnih godinjih financijskih izvjetaja. Traitelj licence mora Davatelju licence predati kopiju buduih financijskih podataka odobrenih od strane uprave i kopiju revizorovog izvjetaja o injeninom stanju (UEFA Licenca i Licenca za I. HNL,). Postupke procjene u svrhu Licence za II. HNL obavlja Davatelj licence.

39.
Odluka Davatelja licence UEFA licenca: Prije donoenja odluke o UEFA Licenci, Davatelj licence mora procijeniti sposobnost kluba da nastavi vremenski neogranieno poslovati najmanje do kraja licencirane natjecateljske godine. UEFA licenca se mora uskratiti ako je na osnovu financijskih podataka koje je prethodno procijenio revizor traitelja licence, te Davatelj licence prije donoenja odluke o licenci, Davatelj licence procijenio da traitelj licence ne moe nastaviti vremenski neogranieno poslovati najmanje do kraja licencirane natjecateljske godine. Licenca za I. HNL i Licenca za II: A) Ako prema procjeni neovisnog revizora traitelja licence, te Davatelja licence prije odluke o licenci, traitelj ne kri niti jedan od pokazatelja, Davatelj licence mora izrei kaznu traitelju licence ukoliko u propisanom roku ne preda budue financijske podatke koji udovo ljavaju minimalnim zahtjevima glede sadraja. B) Ako prema procjeni neovisnog revizora traitelja licence, te Davatelja licence prije odluke o licenci , a na temelju povijesnih financijskih podataka i buduih financijskih podataka, traitelj licence nije sposoban nastaviti vremenski neogranieno poslovati barem do zavretka licencirane natjecateljske godine, tj. ukoliko kri Pokazatelj 1, licenca mora biti uskraena. C) Ako, prema procjeni neovisnog revizora traitelja licence, te Davatelja licence prije donoenja odluke , traitelj licence kri Pokazatelj 2, poslije odluke o izdavanju licence, Primatelj licence takoer mora udovoljiti kriteriju F.07 ovog Pravilnika (Obveza auriranja buduih financijskih podataka).

HNS Pravilnik o licenciranju 2012

Stranica 85 od 98

40.
STUPANJ I. II.

Broj

Uefa

III.

OPIS

OBVEZA IZVJETAVANJA O NAKNADNIM DOGAAJIMA Primatelj licence mora promptno obavjetavati Davatelja licence u pisanom obliku o svim znaajnim promjenama, ukljuujui ali ne ogranieno na, naknadne dogaaje od velikog ekonomskog znaaja, najmanje do zavretka licencirane natjecateljske godine.

F.06

Podaci koje u svrhu ovog kriterija priprema uprava Primatelja licence moraju sadravati opis prirode svakog takvog dogaaja ili stanja, te mora procijeniti njegov financijski uinak, ili dati izjavu (te navesti odgovarajue razloge), da se takva procjena ne moe dati. Sukladnost s ovim kriterijem Davatelj licence e procjenjivati s obzirom na sljedei ciklus licenciranja.

* Napomena: Primjena ovog kriterija na primatelje UEFA licence koji se osnovom sportskog rezultata kvalificirali u Uefina klupska natjecanja, odgovarajue je regulirana UEFA Pravilnikom o licenciranju klubova i financijskom fair-playu, Poglavlje III.: 'Uefin nadzor klubova'.

41.
Izvjetajno razdoblje Nakon to mu je izdana Licenca za I. HNL ili Licenca za II. HNL, pa sve do zavretka licencirane natjecateljske godine, primatelj licence mora promptno obavjetavati Davatelja licence u pisanom obliku o svakom naknadnom dogaaju koji moe izazvati znaajnu sumnju o sposobnosti Primatelja licence da nastavi vremenski neogranieno poslovati do zavretka licencirane natjecateljske godine. Davatelj licence moe u bilo kojem trenutku zatraiti informacije i/ili pisana oitovanja od uprave o bilo kojem takvom moguem dogaaju ili stanju.

42.
Podaci koje priprema Primatelj licence Podaci koje priprema uprava Primatelja licence moraju ukljuivati opis prirode dogaaja ili stanja, te procjenu njegovog financijskog uinka, ili izjavu (uz navoenje odgovarajuih razloga) da se takva procjena ne moe dati. Davatelj licence moe zatraiti dopunske podatke i/ili oitovanja uprave.

43.
Procjena naknadnih dogaaja Davatelj licence moe sam provesti neke postupke procjene ili zatraiti od Primatelja licence da neke postupke procjene obavi neovisni revizor koji je obavio reviziju prethodnih godinjih financijskih izvjetaja.

HNS Pravilnik o licenciranju 2012

Stranica 86 od 98

44.
Odluka Davatelja licence Sukladnost s kriterijem F.06 procijeniti e Tijela za licenciranje HNS-a koja donose odluke u odnosu na sljedei ciklus licenciranja. Primatelju licence e se izrei kazne ukoliko Davatelja licence bez odgode nije obavijestio o bilo kojem naknadnom dogaaju koji moe izazvati znaajnu sumnju o sposobnosti Primatelja licence da nastavi vremenski neogranieno poslovati barem do zavretka licencirane natjecateljske godine.

HNS Pravilnik o licenciranju 2012

Stranica 87 od 98

45.
STUPANJ I. II.

Broj

Uefa

III.

OPIS

OBVEZA AURIRANJA BUDUIH FINANCIJSKIH PODATAKA Ukoliko primatelj licence kri jedan ili vie pokazatelja, tada mora sastaviti i predati auriranu verziju buduih financijskih podataka (pripremljenu u skladu s kriterijem F.05). Pored toga, pripremljeni podaci trebaju ukljuivati usporedbu plana (projekcije) sa stvarnim brojanim podacima, ukljuujui pojanjenja razlika. Aurirana verzija buduih financijskih podataka mo ra biti sastavljena, minimalno, na kvartalnoj osnovi. Aurirani budui financijski podaci moraju ispunjavati minimalne zahtjeve prikazivanja propisane ovim Pravilnikom. Sukladnost s ovim kriterijem Davatelj licence e procjenjivati s obzirom na sljedei ciklus licenciranja.

F.07

* Napomena: Primjena ovog kriterija na primatelje UEFA licence i koji se osnovom sportskog rezultata kvalificirali u Uefina klupska natjecanja, odgovarajue je regulirana UEFA Pravilnikom o licenciranju klubova i financijskom fair-playu, Poglavlje III.: 'Uefin nadzor klubova'. Kao to je opisano u lancima 37., 38. i 39. Financijskih kriterija ovog Pravilnika, pokazatelji ine dio pristupa utemeljenog na riziku, pri emu e oni traitelji licence koji iskau izvjesne znakove upozorenja, biti podvrgnuti opsenijim zahtjevima. Kriterij F.07 se primjenjuje jedino u sluajevima kada je primatelj licence prekrio jedan ili oba pokazatelja.

46.
Izvjetajno razdoblje Primatelj licence mora pripremiti, minimalno, aurirane budue financijske podatke na kvartalnoj osnovi; primjerice, datumi intervala su: od 30. lipnja do 30. rujna; 01. listopada do 31. prosinca licencirane natjecateljske godine pa sve do 30. lipnja sljedee godine (zavretak licencirane natjecateljske godine). Ovisno o datumu na koji Primatelj licence aurira ranije dostavljene budue financijske podatke za preostalo razdoblje do zavretka licencirane natjecateljske godine, tj. do 30.06. sljedee godine, mora dostaviti nove budue financijske podatke. Primatelj licence mora dostaviti aurirane budue financijske podatke Davatelju licence, sukladno rokovima koje odredi Davatelj licence, odnosno najkasnije do 15. Srpnja i 15. listopada licencirane natjecateljske godine.

47.
Podaci koje priprema Primatelj licence Minimalni zahtjevi za prikazivanje auriranih buduih financijskih podataka Primatelj licence mora pripremiti i dostaviti aurirane budue financijske podatke, koji se sastoje od: i) ii) iii) planiranog (projiciranog) rauna dobiti i gubitka ; planiranog (projiciranog) izvjetaja o novanom toku, i biljeaka u svrhu pojanjenja, koje ukljuuju pretpostavke i rizike, te usporedbu plana sa stvarnim brojkama. Takoer je potrebno dati izjavu da su budui financijski podaci sastavljeni na dosljednoj osnovi s prethodnim (revidiranim) financijskim izvjetajem, te saetak znaajnih odstupanja izmeu plana (projekcije) i stvarnih brojanih podataka.
Stranica 88 od 98

HNS Pravilnik o licenciranju 2012

Da bi ispunio kriterij F.07, Primatelj licence mora pripremiti i predati istu minimalnu razinu detaljnosti u buduim financijskim podacima kako je propisano u lanku 34., Financijskih kriterija ovog Pravilnika, odnosno kriterijem F.05 ovog Pravilnika. Usporedni financijski podaci koji moraju biti ukljueni u aurirane budue financijske podatke opisani su u lanku 48. Financijskih kriterija ovog Pravilnika u nastavku. Pored toga, potrebno je iskazati sljedee podatke: a) naziv (i pravni oblik) izvjetajnog subjekta, te svaku promjenu u spomenutim podacima od prethodnog zakonski utvrenog datuma zakljuivanja;

b) obuhvaaju li financijski podaci pojedinani subjekt ili skupinu subjekata ili neku drugu kombinaciju subjekata; i c) valutu prikazivanja. Aurirani budui financijski podaci, zajedno s pretpostavkama na kojima se temelje, moraju biti odobreni od strane uprave, to se dokazuje kratkom izjavom i potpisom u ime izvrnog tijela traitelja licence.

48.
Zahtjevi glede usporednog prikazivanja auriranih buduih financijskih podataka Aurirani financijski podaci moraju takoer ukljuivati minimalno sljedee: a) izvorne brojane podatke za planirani (projicirani) raun dobiti i gubitka te novani tok za kvartalno razdoblje koje neposredno prethodi datumu intervala (kao to je predano sukladno kriteriju F.05 ovog Pravilnika);

b) stvarne brojane podatke rauna dobiti i gubitka te novanog toka za kvartalno razdoblje koje neposredno prethodi datumu intervala; i c) razliku izmeu planiranih (projiciranih) i stvarnih brojanih podataka za kvartalno razdoblje koje neposredno prethodi datumu intervala. Drugim rijeima, kratka objanjenja znaajnih razlika izmeu planiranih i stvarnih rezultata za prethodno kvartalno razdoblje (primjerice, zakljuno s 30. lipnja, 30. rujna ili 31. prosinca, ovisno o sluaju).

49.
Procjena auriranih buduih financijskih podataka Davatelj licence moe obaviti sve razumne postupke procjene auriranih buduih financijskih podataka koje je pripremio i dostavio Primatelj licence, a za koje vjeruje da su potrebni s obzirom na pitanja o kojima je obavijeten, ili moe zatraiti da postupke procjene obavi neovisni revizor primatelja licence. Ako procjene obavlja neovisni revizor kojeg je odabrao Primatelj licence, to mora biti isti revizor koji je obavio reviziju prethodnih godinjih financijskih izvjetaja. Davatelj licence moe zatraiti sve dopunske podatke koje smatra potrebnima.

50.
Odluka Davatelja licence Sukladnost s kriterijem F.07 procijeniti e Tijela za licenciranje u odnosu na sljedei ciklus licenciranja. Za sljedei ciklus licenciranja, Primatelju licence izrei e se kazne: A) B) C) Ako nije dostavio aurirane budue financijske pod atke u propisanim rokovima. Ako je dostavio podatke u propisanom roku koji ne udovoljavaju minimalnim zahtjevima glede sadraja podataka (kao to je opisano u lanku 47. i 48. Financijskih kriterija ovog Pravilnika). Ako ne dostavi dodatne podatke i/ili oitovanja uprave u vezi s planovima za budunost, a takve je podatke/oitovanja zatraio Davatelj licence, ili ako takvi podaci/oitovanja nisu cjelovit i.

HNS Pravilnik o licenciranju 2012

Stranica 89 od 98

Dodatak II.

Pojmovnik
Pojam Aktualni financijski podaci Definicija Podaci o financijskom poslovanju i poziciji kluba u izvjetajnom razdoblju, koje zavrava u godini u kojoj zapoinje Uefino, odnosno odgovarajue natjecanje HNSa (izvjetajno razdoblje T). Sustavno rasporeivanje amortizirajueg iznosa pojedinane stavke nematerijalne imovine tijekom vijeka uporabe. Primjerice, vijek uporabe za kapitalizirane izravne trokove stjecanja igraeve registracije je rok valjanosti ugovora. Troak nabave nekog sredstva ili drugi iznos koji zamjenjuje troak, umanjen za svoj ostatak vrijednosti. Ostatak vrijednosti je procijenjeni iznos koji bi subjekt sada ostvario kao naknadu za otuenje imovine ili sredstva, po odbitku procijenjenih trokova otuenja, kad bi imovina ili sredstvo ve bilo one starosti i u onom stanju kakvo se oekuje na kraju njegovog korisnog vijeka trajanja. Budet (proraun) Planovi koji sadre budue financijske podatke o subjektu, temeljeni na pretpostavkama uprave o dogaajima koji se mogu dogoditi u budunosti i na moguim radnjama subjekta. Podaci o oekivanim financijskim rezultatima buduih dogaaja i moguih djelovanja pravne osobe. Takoer, podaci u svezi financijskog poslovanja i pozicije kluba u izvjetajnim razdobljima koja su zavrila u godinama nakon poetka Uefinih klupskih natjecanja/natjecanja HNS-a. Tijela za licenciranje i Odjel za licenciranje (tj. Hrvatski nogometni savez - HNS) koja provode sustav licenciranja klubova, izdaju licence i obavljaju odreene poslove u postupku nadzora klubova.

Amortizacija

Amortizirajui iznos

Budui financijski podaci

Davatelj licence

Dogaaj ili stanje od kljunog ekonomskog znaaja

Dogaaj ili stanje je od kljunog ekonomskog znaaja, ako se isti tj. isto smatra znaajnim za financijske izvjetaje subjekta koji ih podnosi, te ako dogaaj ili stanje zahtijeva drukiji (nepoeljan) nain prikazivanja rezultata poslovanja, financijskog stanja i neto imovine izvjetajnog subjekta, ukoliko se dogaaj ili stanje dogodilo tijekom prethodne financijske godine.

HNS Pravilnik o licenciranju 2012

Stranica 90 od 98

Dogovorene procedure

U okviru angamana za primjenu dogovorenih procedura, revizor primjenjuje revizijske postupke koje su dogovorno odredili revizor, poslovni subjekt i odgovarajue tree osobe, te izdaje izvjetaj o utvrenom injeninom stanju. Primatelji izvjetaja moraju donijeti svoje vlastite zakljuke na temelju revizorovog izvjetaja. Izvjetaj je ogranien na one osobe koje su se suglasile s postupcima koji se primjenjuju, budui da ostale osobe, kojima nisu poznati razlozi za primjenu postupaka, mogu pogreno tumaiti rezultate. Financijski podaci koji se daju Davatelju licence pored financijskih izvjetaja, ukoliko minimalni zahtjevi za prikazivanje i izvjetavanje nisu ispunjeni. Dopunski podaci moraju se pripremiti na osnovu izvjetaja i raunovodstvenih politika koje su primijenjene u financijskim izvjetajima. Financijski podaci moraju se izluiti iz izvora koji su koriteni za pripremu godinjih financijskih izvjetaja. Kada je to primjenjivo, prikazivanje u dopunskim podacima mora odgovarati i biti usklaeno s relevantnim prikazivanjima u financijskim izvjetajima. Financijsko izvjetajno razdoblje koje zavrava zakonski utvrenim datumom, bila to kalendarska godina ili ne, i koje nije izvjetajno meurazdoblje. Svi temeljni financijski izvjetaji izraeni zakljuno sa zakonski utvrenim datumom, koji uobiajeno ukljuuje bilancu, raun dobiti i gubitka, izvjetaj o novanom toku, biljeke uz financijske izvjetaje i ostale prikaze i pratee materijale koji su sastavni dio financijskih izvjetaja. Matino drutvo i svi njegovi ovisni subjekti. Matino drutvo je pravna osoba koja ima jedan ili vie ovisnih subjekata. Ovisno drutvo je pravna osoba, ukljuujui drutvo osoba kao to je ortakluk, koju kontrolira druga pravna osoba (poznata kao matino drutvo).

Dopunski podaci

Financijska godina

Godinji financijski izvjetaji

Grupa

Izvjetajni subjekt/subjekti

Registrirani lan, i/ili grupa subjekata, ili neka druga kombinacija subjekata koja, prema odredbama ovog Pravilnika, mora Davatelju licence dostaviti podatke u svrhu licenciranja/nadzora kluba. Financijsko izvjetajno razdoblje, koje zavrava sa zakonski utvrenim datumom zakljuivanja, bez obzira da li je to jedna godina ili ne.

Izvjetajno razdoblje

HNS Pravilnik o licenciranju 2012

Stranica 91 od 98

Konsolidirani financijski izvjetaji Kontrola

Financijski izvjetaji grupe prikazani kao financijski izvjetaji jednog trgovakog drutva. Ovlatenje, odnosno mo upravljanja financijskim i poslovnim politikama nekog subjekta u cilju ostvarivanja koristi od njegovog poslovanja. Zahtjevi koje traitelj licence mora ispunjavati da bi dobio licencu, koji su podijeljeni u pet kategorija (sportski, infrastrukturni, strunog osoblja i administracije, pravni i financijski), svaka kategorija dijeli se u tri stupnja A, B i C (obvezni i preporuka najbolje prakse). Potvrda koju izdaje HNS i kojom se potvruje da traitelj licence ispunjava sve minimalne zahtjeve kao dio procedure prijema za ulazak u Uefina klupska natjecanja i natjecanja HNSa. Uefina / natjecateljska godina HNS-a za koju je traitelj licence zatraio licencu / dobio licencu. Licencirana natjecateljska godina zapoinje dan nakon roka za dostavu popisa odluka o licencama, koji Davatelj licence dostavlja UEFA-i, odnosno Komisiji za natjecanje Izvrnog odbora HNS-a, te koja traje do istog roka sljedee godine. Propusti ili pogreke u prikazu stavaka ili podataka su materijalne (ili materijalno znaajne) ako mogu, pojedinano ili skupno, utjecati na odluke koje korisnici donose na temelju financijskih podataka koje je dostavio klub. Materijalnost ovisi o veliini i prirodi propusta ili pogrenog prikaza, to se procjenjuje u danim okolnostima ili kontekstu. Veliina ili priroda stavke, ili podatka, ili kombinacija obiju, moe biti odluujui imbenik. Pravna osoba koja ima jedan ili vie ovisnih subjekata.

Kriteriji za licenciranje klubova

Licenca

Licencirana natjecateljska godina

Materijalno ili materijalnost

Matica ili matino drutvo

Meunarodni standardi financijskog izvjetavanja ("IFRS")

Standardi i tumaenja koja je usvojio Meunarodni odbor za raunovodstvene standarde (IASB). Obuhvaaju: (a) Meunarodne standarde financijskog izvjetavanja; (b) Meunarodne raunovodstvene standarde; i (c) Tumaenja Meunarodnog odbora za tumaenja financijskog izvjetavanja (IFRIC) ili biveg Stalnog odbora za tumaenja (SIC).

HNS Pravilnik o licenciranju 2012

Stranica 92 od 98

Meunarodni standardi o: Reviziji ("ISA") Angamanima uvida (ISRE) Povezanim uslugama (ISRS)

Meunarodni odbor za revizijske standarde i standarde za izraavanje uvjerenja ("IAASB") izdaje Meunarodne revizijske standarde o: Reviziji (ISA) koji se moraju primjenjivati u reviziji povijesnih financijskih podataka. Angamanima uvida (ISRE) koji se moraju primjenjivati u uvidima u povijesne financijske podatke. Povezanim uslugama (ISRS) koji se moraju primjenjivati na angamane prikupljanja i angamane dogovorenih procedura na podatke. Dodatne informacije o: IAASB, ISA, ISRE i ISRS mogu se pronai na Internet stranici: www.ifac.org. Uvjeti koje traitelj licence mora ispunjavati da bi mu se izdala relevantna(e) licenca(e). Oznaava obvezu da se neto uini (npr. obvezno). Oznaava diskrecijsko pravo strane da neto uini (npr. neobvezno/fakultativno, a ne obvezno). Raunovodstvene i izvjetajne prakse i podaci koje su pravne osobe u Republici Hrvatskoj dune objaviti. Fer vrijednost nekog sredstva umanjena za trokove prodaje i njegova uporabna vrijednost, ovisno to je vie. 'Fer vrijednost umanjena za trokove prodaje' je iznos koji se realizira prodajom nekog sredstva u transakciji pred pogodbom izmeu obavijetenih i spremnih strana, umanjen za trokove prodaje. 'Uporabna vrijednost' je sadanja vrijednost buduih novanih tokova koji se oekuju ostvariti tim sredstvom. Dogaaji ili uvjeti koji nastaju poslije donoenja odluke o licenci. Nenovana imovina, odnosno sredstvo, koja se moe identificirati, bez fizike pojavnosti, kao to je, primjerice, registracija igraa. Revizor koji je neovisan od subjekta, u skladu s Etikim kodeksom profesionalnih revizora organizacije IFAC. Za dodatne informacije posjetite Internet stranicu www.ifac.org. Termin "revizor" takoer se moe koristiti i pri opisivanju srodnih usluga ili drugih angamana u kojima se izraava uvjerenje osim revizija.

Minimalni kriteriji Mora ili duan je Moe

Nacionalna raunovodstvena praksa Nadoknadiv iznos

Naknadni dogaaji

Nematerijalna imovina, nematerijalno sredstvo

Neovisni revizor

HNS Pravilnik o licenciranju 2012

Stranica 93 od 98

Novac i novani ekvivalenti

Novac obuhvaa gotovi novac u blagajni i depozite po vienju. Novani ekvivalenti su kratkorona, visokolikvidna ulaganja koja se lako mogu pretvoriti u poznate iznose gotovog novca i koja podlijeu beznaajnom riziku promjene vrijednosti. Mjesto/a na kojima registrirani igrai kluba redovito obavljaju svoj nogometni trening i/ili aktivnosti razvoja mlaih uzrasta. Tijelo ili osoblje Davatelja licence koje se bavi licenciranjem klubova.

Objekti za treniranje

Odjel za licenciranje

Ovisni subjekt

Osoba, ukljuujui drutvo osoba kao to je ortakluk, koju kontrolira druga osoba (matino drutvo). Kontrola je mo upravljanja financijskim i poslovnim politikama subjekta, kako bi se ostvarilo koristi od njegovog poslovanja.

Popis odluka o licencama

Popis koji Davatelj licence dostavlja UEFA-i, koji izmeu ostalog, sadri informacije o traiteljima licence koji su proli postupak licenciranja i kojima su nacionalna tijela koja donose odluke izdala ili odbila izdati licencu, u obliku koji je objavila i utvrdila UEFA. Fizika osoba koja, za naknadu, predstavlja igrae klubovima u pogledu pregovaranja ili ponovnog pregovaranja ugovora o zapoljavanju ili predstavlja dva kluba jedan drugom u pogledu zakljuivanja ugovora o transferu. Strana je povezana s nekim subjektom ako: (a) direktno, ili indirektno putem jednog ili vie posrednika, strana: (i) kontrolira subjekt, ako je pod kontrolom subjekta ili pod zajednikom kontrolom sa subjektom (ovo ukljuuje matice, ovisne subjekte i sestrinske tvrtke); (ii) ima udjel u subjektu koji joj omoguuje znaajan utjecaj na subjekt; ili (iii) ima zajedniku kontrolu nad subjektom; (b) je strana pridruena subjektu; (c) je strana zajedniko ulaganje u kojem je subjekt poduzetnik; (d) je strana dio kljunog menaderskog osoblja subjekta ili njegove matice; (e) je strana lan ue obitelji bilo kojeg pojedinca spomenutog u tokama (a) ili (d); (f) je strana pravna osoba koja je kontrolirana, zajedniki kontrolirana ili znaajno pod utjecajem bilo kojeg
Stranica 94 od 98

Posrednik

Povezana strana

HNS Pravilnik o licenciranju 2012

pojedinca spomenutog u tokama (d) ili (e), i ima direktno ili indirektno, znaajno pravo glasa u takvoj pravnoj osobi/subjektu; ili (g) strana sudjeluje u planu isplate naknada po prestanku radnog odnosa u korist zaposlenika subjekta/pravne osobe, ili bilo koje pravne osobe koja je povezana strana subjekta/pravne osobe. Povijesni financijski podaci Podaci u svezi financijskog poslovanja i pozicije kluba u izvjetajnim razdobljima koja su zavrila u godinama prije poetka Uefinih klupskih natjecanja i natjecanja HNS-a.

Pravilnik o licenciranju klubova Radni dokument koji opisuje sustav licenciranja klubova HNS-a koji se primjenjuje u Republici Hrvatskoj. Sadri sve minimalne HNS-a kriterije Uefinog sustava licenciranja klubova, kao i sve nacionalne posebnosti i ciljeve.

Pridrueni subjekt

Pravna osoba, ukljuujui drutvo pravnih osoba kao to je ortakluk, u kojoj ulaga ima znaajan utjecaj i koja nije ni ovisno drutvo, ni udjel u zajednikom ulaganju.

Primanja zaposlenika

Svi oblici naknada koje pravna osoba plaa u zamjenu za usluge to ih pruaju zaposlenici. Financijski izvjetaji koji sadre ili cjelovit set financijskih izvjetaja ili set skraenih financijskih izvjetaja za meurazdoblje. Vidi Sredinji postupak. Vidi Sredinji postupak. Traitelj licence kojem je Davatelj licence izdao relevantnu(e) licencu(e). Odreena naela, osnove, konvencije, pravila i prakse koje je subjekt usvojio, odnosno koje primjenjuje u pripremi i prezentaciji svojih financijskih izvjetaja. Bilo koja pravna osoba vaeem zakonu RH i/ili Statutu HNS-a, koja je lan NS-a i neizravni lan HNS-a, pod uvjetom da spomenuto lanstvo traje najmanje tri uzastopne godine.

Privremeni financijski izvjetaji (za meurazdoblja) Postupak procjene Postupak licenciranja Primatelj licence

Raunovodstvene politike

Registrirani lan

HNS Pravilnik o licenciranju 2012

Stranica 95 od 98

Revizija

Svrha revizije financijskih izvjetaja jest revizoru omoguiti da izrazi svoje miljenje o tome jesu li financijski izvjetaji, u svim materijalno znaajnim odrednicama, sastavljeni sukladno naznaenom okviru financijskog izvjetavanja. Izreke kojima revizor izraava svoje miljenje su "pruaju istinit i objektivan prikaz" ili "prikazuju realno i objektivno, u svim materijalno znaajnim odrednicama" i jednakog su znaenja. Slini ciljevi vrijede i za reviziju financijskih ili drugih podataka pripremljenih prema odgovarajuim kriterijima. Prilikom revizije revizor izraava uvjerenje, koje je razmjerno visoko, ali ne i apsolutno, da podaci koji su predmetom revizije ne sadre znaajne pogreke u prikazu, to se u izvjetaju o obavljenoj reviziji pozitivno izraava kao razumno uvjerenje. Datum do kojeg davatelj licence mora UEFA-i dostaviti popis klubova kojima su Tijela za licenciranje izdala UEFA licencu. Ovaj datum (u naelu, 31. svibnja) UEFA utvruje svake godine i o tome obavjetava davatelje licence. Datum(i) do kojeg Davatelj licence trai da mu traitelji licence dostave sve relevantne podatke uz svoju molbu za relevantnu licencu. Datumi koji se primjenjuju navode se u Rasporedu postupka licenciranja. Kao osnovu za izdavanje licence traitelju licence, Davatelj licence mora postaviti minimum zahtjeva radi verifikacije ispunjenja u odnosu na kriterije opisane u Pravilniku.

Rok za dostavu popisa odluka o licencama UEFA-i

Rokovi za podnoenje molbe Davatelju licence

Sredinji postupak

Stadion

Mjesto za natjecateljsku utakmicu, ukljuujui ali ne ogranieno na, sve pripadajue objekte (na primjer: uredi, podruja za prijem gostiju, press centri i akreditacijski centri).

Standard kvalitete licenciranja klubova

Dokument koji definira minimalne zahtjeve koje Davatelj licence mora ispunjavati da bi provodio sustav licenciranja klubova.

Steajni postupak

Postupak sukladan zakonima ili propisima iji su ciljevi spasiti insolventne subjekte i dopustiti im nastavak njihovog poslovanja. Ovaj postupak, koji je alternativa likvidaciji subjekta esto je poznat kao i otvaranje steaja. Svakodnevno upravljanje djelatnostima subjekta u steaju u ime vjerovnika obavlja steajni upravitelj. Pravni subjekt koji je u cijelosti i iskljuivo odgovoran za nogometnu momad koja sudjeluje u nacionalnim i meunarodnim klupskim natjecanjima i koj i trai relevantnu(e) licencu(e).
Stranica 96 od 98

Traitelj licence

HNS Pravilnik o licenciranju 2012

Trokovi stjecanja igraeve registracije

Plaanje treim osobama za stjecanje igraeve registracije, iskljuujui bilo kakve trokove internog razvoja, ili druge trokovi. Trokovi stjecanja igraeve registracije ukljuuju: a) naknadu za transfer (ukljuujui naknadu za treniranje i solidarne doprinose), koja se plaa za osiguranje registracije igraa; i b) ostale izravne trokove stjecanja igraeve registracije (ukljuujui pristojbe na naknadu za transfer i naknade posrednicima). c) Trokovi

Uefin Pravilnik o stadionskoj infrastrukturi

Radni dokument koji opisuje zahtjeve koje klubovi moraju ispunjavati u odnosu na stadion koji se koristi za utakmice Uefinih klupskih natjecanja. Uefin pravilnik koji izmeu ostalog, opisuje Uefin sustav licenciranja klubova i njegove minimalne zahtjeve.

Uefin Pravilnik o licenciranju klubova i financijskom fairplayu Uefin sustav licenciranja klubova Ukljuene strane

Sastoji se od pet kategorija kriterija i sredinjeg postupka. Svatko tko je ukljuen u Uefin sustav licenciranja/nadzora klubova, ukljuujui Davatelja licence, traitelja/primatelja licence, te bilo kojeg pojedinca koji je ukljuen u njihovo ime. Oznaava osobe odgovorne za pripremu i realno tj. objektivno prikazivanje financijskih izvjetaja i drugih financijskih podataka. Ostali termini mogu biti prikladni ovisno o pravnom okviru u odreenom nadlenom zakonodavstvu. Primjerice, u nekim nadlenostima, odgovarajui naziv bi bio 'oni koji su zadueni za upravljanje' (primjerice direktori). Cilj uvida u financijske podatke je omoguiti revizoru da izrazi miljenje, na temelju uvida, o tome je li zapazio bilo to, to ga navodi da izrazi uvjerenje kako financijski podaci nisu u svim materijalno znaajnim odrednicama pripremljeni u skladu s navedenim okvirom financijskog izvjetavanja. Uvid, za razliku od revizije, nije smiljen kako bi se steklo razumno uvjerenje da su financijski podaci bez materijalnih greaka. Uvid se sastoji od ispitivanja, prvenstveno osoba koje su odgovorne za financijska i raunovodstvena pitanja, i primjene analitikih i drugih postupaka uvida. Uvid moe privui revizorovu pozornost na znaajna pitanja koja utjeu na financijske podatke, ali isti ne daje dokaze koji bi bili potrebni za reviziju.

Uprava (menadment ; osoblje)

Uvid

HNS Pravilnik o licenciranju 2012

Stranica 97 od 98

Vremenska neogranienost poslovanja

Pravni subjekt osoba koji podnosi izvjetaje uobiajeno se smatra subjektom koji je u mogunosti poslovati u vremenski neogranienom razdoblju, tj. koji nastavlja poslovati u doglednoj budunosti. Pretpostavlja se da pravni subjekt nema ni namjeru, a ni potrebu za likvidacijom, prestankom poslovanja ili traenjem zatite od vjerovnika u skladu sa zakonima ili propisima. Zahtjevi koje mora ispuniti primatelj licence koji se kvalificira u Uefino klupsko natjecanje / natjecanje HNS-a. Ugovorni aranman u kojem dvije ili vie strana (poduzetnici) poduzimaju ekonomsku aktivnost koja podlijee zajednikoj kontroli. Ako neki subjekt ukljuen u konsolidaciju zajedno s nekim drugim subjektom koji nije ukljuen u konsolidaciju upravlja ekonomskom aktivnou, taj drugi subjekt (zajedniko ulaganje) moe se obraditi u sklopu financijskih izvjetaja grupe.

Zahtjevi nadzora klubova Zajedniko ulaganje

Zakonski utvren datum zakljuivanja

Datum zakljuivanja godinjih financijskih izvjetaja izvjetajnog subjekta. Zakonski utvren datum zakljuivanja koji se primjenjuje na traitelje licence je 31.prosinac.

Znaajna promjena

Znai dogaaj koji se smatra materijalno znaajnim za dokumentaciju prethodno dostavljenu davatelju licence i koji bi zahtijevao drukije iskazivanje da se dogodio prije predaje dokumentacije za licenciranje. Mo sudjelovanja u odlukama o financijskoj i poslovnoj politici subjekta u koji se ulae, ali ne i kontrola ili zajednika kontrola nad spomenutim politikama.

Znaajan utjecaj

HNS Pravilnik o licenciranju 2012

Stranica 98 od 98