Pencemaran Kisah-Kisah al-Quran

Oleh : Ustaz Mohd Asri Zainul Abidin
moasriza(yahoo.com.


Al-Quran adalah kitab yang agung. bersih dari nilai-nilai cemar yang mengoyak keielasan
risalah suci yang terkandung di dalamnya. Al-Quran bukannya buku atau maialah lucu.
yang membawa watak khayal dan lucu. Al-Quran adalah risalah Allah untuk umat
manusia.

Namun kesilapan dan kurang memahami manhai ilmu dengan baik telah menierumuskan
sebahagian penulis dan penceramah ke lembah kekarutan dalam menggambarkan watak-
watak cerita di dalam al-Quran. Risalah kecil ini saya hidangkan untuk sahabah-sahabah
sebagai satu muqaddimah awal dalam gerak keria kita membersihkan anasir-anasir cemar
ini di dalam pemikiran umat.

Penceramah dan Pencemaran al-Quran

Seorang penceramah berceramah untuk orang ramai mengenai Nabi Allah Ayyub a.s..
antara katanya: 'Nabi Ayyub a.s. telah ditimpa penyakit yang dahsyat sehingga keluar
ulat dari tubuhnya. Ulat-ulat tersebut yang iatuh ke darat meniadi lebah. sementara yang
iatuh ke laut meniadi gamat.¨. Seterusnya beliau berkempen kelebihan madu lebah dan
air gamat yang diiualnya.

Seorang penceramah yang lain pula menceritakan tentang kisah Nabi YusuI a.s.
Kesimpulan dari kisah yang dibawanya. beliau mengaiar orang ramai do`a agar waiah
kelihatan kacak dan cantik. yang entah dari mana direkanya. diikuti dengan petua bahawa
sesiapa yang hendak mendapat anak lelaki maka hendaklah banyak menyebut nama
'YusuI!. YusuI!. YusuI¨ dan sesiapa yang hendak mendapatkan anak perempuan. maka
hendaklah membanyakkan sebutan 'Maryam!. Maryam!. Maryam!¨.

Ini adalah dua contoh yang saya bawa daripada entah ribu bentuk dan gaya bercerita yang
membabitkan para anbiya` dan solihin yang telah dicemarkan dengan keiahilan dan
keterbabasan lidah para penceramah serta bercampur dengan riwayat Israiliyyat. Maka
bergabunglah rekaan penceramah atau ustaz dan rekaan Yahudi di dalam sesebuah
ceramah atau kuliah agama. Watak-watak agung yang sebahagian besar mereka disebut
di dalam al-Quran telah diolah dalam bentuk yang menghilangkan nilaian periuangan
serta tuiuan kebangkitan mereka. Watak-watak mereka dicemari dengan tokok tambah
yang akhirnya melucukan sesiapa yang mendengar kisah mereka. Lantas meniadikan
sebahagian manusia mempersoalkan kebenaran kisah mereka. Bahkan waiah cerita
mereka kadang-kala diperlihatkan begitu kartun` sekali seperti mana sebahagian lidah
para pendusta agama yang mereka-reka kisah Nabi Sulaiman a.s. dan sang kancil. lalu
iadilah cerita ini memenuhi buku-buku ialanan yang mencemar Nabi yang agung itu.

Kisah-Kisah Al-Quran Hilang Fungsi

Akhirnya kita dapati kisah-kisah al-Quran meniadi sudah tidak indah lagi. Ianya
dicemarkan oleh para penceramah atau penulis yang menghiasi kisah-kisah tersebut
dengan watak-watak dan adegan-adegan tambahan yang kadang-kalanya memandulkan
tuiuan kisah-kisah al-Quran. Nabi Sulaiman a.s umpamanya. telah dicemari kisahnya.
hilang peranannya sebagai seorang nabi yang beriuang dan berdakwah seperti yang
hendak ditoniolkan oleh al-Quran. Tinggallah hanya kisah-kisah aiaibnya semata-mata.
Nabi YusuI a.s. pula umpamanya. yang berdakwah dalam dan luar peniara kepada tauhid.
yang menduduki kerusi kewangan negara dan mentadbir dengan keadilan dan
kebiiaksanaan. hilang ditelan kisah kekacakannya sahaia. Lebih malang lagi. ada yang
membuat petua-petua untuk kacak atau cantik dan berseri dengan iampi-iampi yang
menyebut nama Nabi YusuI. Seolah-olah kisahnya di dalam al-Quran itu khas untuk mak
andam.

Nabi Nuh a.s. pula. telah berdakwah dengan tidak putus asa kepada kepada tauhid dalam
tempoh yang paniang. bersama dengan pengorbanan dan kesabaran. ini semua hilang dari
pemikiran sebahagian umat. Bahkan ada yang hanya mengenang Nabi Nuh a.s. dengan
menyedia bubur asyura. dengan dakwaan palsu bahawa demikianlah bubur Nabi Nuh a.s.
ketika di dalam kapal. Seakan-akan Nabi Nuh a.s. itu datang hanya sebagai pemberi
resipi khayalan tersebut. Maka robohlah keagungan anbiya ditelan kedangkalan kita
terhadap tuiuan kedatangan dan pengutusan mereka. Ini semua kadang-kala meniadikan
generasi moden yang kurang Iaham terhadap agama bertambah keliru dan akhirnya
mungkin menganggap agama sebagai dogengan semata.

Tujuan Kisah-Kisah Al-Quran

Sebenarnya. dalam al-Quran ada banyak kisah-kisah silam yang dimuatkan. Namun al-
Quran bukanlah sebuah buku cerita yang semata-mata untuk bercerita tanpa arah tuiu
yang ielas. Kata al-Syeikh al-Imam Muhammad Abu Zahrah (-;»; :-' --=-) dalam
kitabnya al-Mu`iizah al-Kubra. al-Quran (.';--' ·s;---' -;=·--') : 'Sesungguh al-Quran
bukanlah sebuah buku cerita. tidak iuga seperti riwayat-riwayat kisah yang menyebut
peristiwa-peristiwa khayal atau sebenar. Sebaliknya. kisah-kisah al-Quran adalah kisah
peristiwa-peristiwa yang benar. yang membawa pengaiaran. memberikan bandingan.
menielaskan tempat golongan yang sesat dan kedudukan golongan yang mendapat
pertuniuk. akibat kesesatan dan kesudahan hidayah. Ianya menerangkan apa yang
ditentang oleh para nabi dan seluruh para penyeru kebenaran di belakang mereka. Ianya
kisah-kisah untuk pengaiaran dari peristiwa-peristiwa yang berlaku. bukan untuk sekadar
sedap didengari dan bacaan semata. Untuk itu Allah ta`ala berIirman pada akhir kisah
Nabi Allah YusuI a.s. (Surah YusuI. ayat 111)

¸ -: V - ;- - ~ + ~ ~ - ¸ - .' - - - - .- - s - -' ·- -~ - . - - : s ; -- - ' -- - = .'- ' - ~' -- V' s - » : -¸ ~ J - J- ~- - : ^- - -
.: - -: - ~: - - ^ -= ; :

(maksudnya): 'Sesungguhnva pada kisah-kisah mereka ada pengaiaran bagi orang-
orang vang mempunvai akal. Ianva (al-Quran) bukanlah cerita vang direka-reka. tetapi
membenarkan (kitab-kitab) sebelum daripadanva dan menielaskan segala sesuatu. dan
sebagai petuniuk dan rahmat bagi kaum beriman`. (ruiukan al-Mu`iizah al-Kubra: al-
Quran. m.s.149-150. cetakan: Dar al-Fikr al-`Arabi. Mesir)

Memahami Disiplin Tafsir

Untuk mengelakkan daripada pencemaran kisah-kisah al-Quran. seseorang yang ingin
menaIsirkan al-Quran perlulah membezakan antara apa yang disebut di dalam al-Quran
dengan apa yang disebut dalam riwayat-riwayat di dalam sebahagian kitab-kitab taIsir
atau selainnya yang belum pastinya ketulinan dan kesahihannya. Banyak penulis iuga
penceramah yang terkeliru dalam hal ini. Ada buku yang bertaiuk Kisah-kisah al-Quran`
namun isi kandungannya banyak yang tidak berpiiak kepada Iakta yang dinyatakan oleh
al-Quran. atau menokok tambah perkara yang tidak disebut oleh al-Quran. Al-Syeikh
Khalid bin `Abd al-Rahman al-`Ak (4·-' .-=;-' --- .- --'=)dalam Usul al-TaIsir wa
Qawa`iduh: 'Waiib untuk kita berikan perhatian. bahawa di sana ada perbezaan yang
besar antara kisah-kisah al-Quran dan kisah-kisah yang disebut oleh para penaIsir. Kisah-
kisah al-Quran adalah benar tanpa syak. adapun apa yang disebut oleh para penaIsir. ada
yang benar dan ada yang batil. Sebahagian para penaIsir telah meluaskan di dalam
meyebut apa yang sahih. dan iuga apa yang tidak sahih daripada kisah-kisah tersebut¨.
(m.s. 72. cetakan Dar al-NaIais. Beirut)

Dalam ertikata lain sesorang yang hendak membicarakan mengenai al-Quran mestilah
mengetahui disiplin-disiplin ilmu taIsir. Dalam rencana ini saya ingin menekan mengenai
apa yang disebut sebagai ~Al-Israiliyyat¨. Kata seorang tokoh muIassir semasa. Dr.
Solah `Abd al-Fattah al-Khalidi r'---' --- r>~ s--'=-'. dalam Ma`a Qasas al-Sabiqin Ii al-
Quran .-· ·~ ¸- .---'~-' .';--' : 'Telah berlaku kesalahan sebahagian daripada pengkaii.
penulis dan penceramah dari kalangan muslimin dalam melihat kisah-kisah umat yang
lalu di dalam al-Quran. Sekalipun dengan niat yang baik. namun mereka telah
menyanggahi manhai (metodologi) yang betul dan lurus dalam mengkaii kisah-kisah
tersebut. Mereka telah mempersembahkan kepada para pembaca dan pendengar timbunan
daripada berbagai pendapat. kisah. riwayat dan pendetilan kisah. Kesemuanya tidak lebih
dari kisah-kisah karut. batil. palsu yang mereka ambil daripada sumber-sumber yang
diselewengkan lagi batil. ianya adalah al-israilliyyat dan kisah-kisah ahli kitab.

Israiliyyat

Pada asalnya apabila disebut Israiliyyat ~'----';~V' ianya meruiuk kepada khabar-khabar
yang dibawa oleh Bani Israil atau kaum Yahudi. Dalam erti kata lain ianya meruiuk
kepada cerita-cerita umat yang lalu yang bersumberkan daripada golongan Yahudi.
Namun begitu. para ulama meluaskan maksud Israiliyyat sehingga ianya meliputi khabar
atau cerita yang bersumberkan golongan Yahudi. iuga Kristian. Kata al-Syeikh
Muhammad Hussain al-Zahabi di dalam Al-TaIsir wa Al-MuIassirun .:;~---': ;-~---':

'Perkataan al-Israilivvat walaupun pada zahirnva menuniukkan maksud corak Yahudi
dan pemikiran mereka secara ielas kepada tafsir al-Quran. namun kita maksudkan
dengan israilivvat apa vang vang lebih luas dan merangkumi, iaitu corak Yahudi dan
Kristian kepada tafsir. iuga apa vang mempengaruhi tafsir al-Quran dari pemikiran
Yahudi dan Kristian." (ruiukan: Muhammad Hussain al-Zahabi. TaIsir wa al-MuIassirun.
ild. 2. m.s. 165 cetakan mualliI. Kaherah).

Bagaimana Israilliyyat boleh masuk ke dalam tafsir al-Quran?

Apabila Islam berkembang pesat. maka golongan ahli kitab yang terdiri daripada Yahudi
dan Kristian turut menganut Islam. Mereka ini membawa masuk bersama mereka
pengetahuan lama mereka yang mereka ambil daripada daripada Taurat dan Iniil. Apabila
mereka mendengar al-Quran menceritakan sesuatu peristiwa umat zaman dahulu. mereka
pun menyebut apa yang mereka tahu daripada kitab mereka. Sedangkan sebahagian isi
kandungan kitab-kitab mereka telah diubah dan dicemari oleh kisah-kisah karut yang
mencemarkan ketulenannya. Ini seperti yang disebut oleh Allah di dalam al-Quran:

~ - ^ --' ~' - - .: · -~ - ~ +- - ·- ; - .' - - - : .: - -· - ~ » : -: - - - ' - -· - . - ^ -: - ; = -

(maksudnya): Sesungguhnva segolongan mereka (Yahudi) mendengar firman Allah. lalu
mereka mengubahnva setelah mereka memahaminva. sedangkan mereka mengetahui`
(Surah al-Baqarah. ayat 75).

Firman Allah iuga:

~ +- -- ' - ~' - --' .: - -- - ' -- - - ' - - - ^ - ': ; -~ - - ^ --' -- - . - ' - » .: -: - - ~ -

(maksudnya): 'Mereka menulis kitab dengan tangan mereka. lalu mereka menvatakan.
ini daripada Allah" (surah al-Baqarah. ayat 79).

Sebagai satu perbandingan. hal yang sama dapat kita lihat apabila sebahagian orang
melayu yang dahulunya beragama hindu. apabila Islam datang lalu mereka menganut
Islam. Namun dalam masa yang sama mereka membawa masuk ke dalam Islam adat-
istiadat yang bersumberkan aiaran hindu seperti bersanding. tepung tawar. beras kunyit
yang akhirnya mencemarkan tauhid Islam yang bersih. Demikianlah sebahagian riwayat
Israiliyyat mencemarkan taIsir.

Tidak dinaIikan kemungkinan ada riwayat Israiliyyat yang betul. Namun oleh kerana
pembohongan terhadap Iakta agama adalah tabiat kaum Yahudi terdahulu. iuga Kristian.
maka kita hendaklah berhati-hati dalam mengambil daripada mereka. Para sahabah iuga
mengambil daripada mereka cerita-cerita tersebut. tetapi bukan untuk diiadikan
pegangan. Kata al-Syeikh Manna` al-Qattan .'=--' •'-- : Para sahabah tidak mengambil
daripada ahli kitab cerita-cerita terperinci di dalam menaIsirkan al-Quran melainkan
terlalu sedikit. Apabila datang zaman tabi`in. maka bertambah ramai ahli kitab yang
menganut Islam. bertambah ramai iuga tabi`in yang mengambil daripada mereka.
Kemudian bertambah pula kegemaran para penaIsir yang datang selepas itu terhadap
Israiliyyat. (ruiukan: Manna` al-Qattan. Mabahith Ii `Ulum al-Quran. ¸- €='-- .';--' ~:--
m.s. 355. cetakan: Maktabah al-Ma`ariI. Riyadh)~


Pembahagian Israiliyyat

Secara umumnya cerita-cerita Israiliyyat ini boleh dibahagikan kepada tiga bahagian:

Pertama: Cerita-cerita Israiliyyat yang kebenarannya disokong oleh dalil-dalil daripada
hadith yang sabit. Ini seperti kisah Khidir dengan Nabi Musa a.s. yang diceritakan oeh
surah al-KahI. Al-Quran tidak menyebut nama Khidir secara ielas melain menyatakan:

. - ^ -= ; -' -- -' ' - •' - - . - ' -- - ' -- - ' - - - . - -' -- - - : ' - -- -

(maksudnya) 'hamba dari kalangan hamba-hamba kami (Allah) vang kami berikannva
rahmah dan kami aiarkannva ilmu di sisi kami` (Surah al-KahI. ayat 65).

Riwayat Israiliyyat menyatakan namanya ialah Khidir. Ini disokong pula oleh hadith
yang sahih. antara yang diriwayatkan oleh al-Imam al-Bukhari di dalam kitab al-TaIsir di
dalam Sahihnya. Riwayat seperti ini kita akui kebenaran kerana ianya dibukti oleh hadith
yang sabit.

Kedua: apa yang diketahui ianya bertentangan dengan syariat kita. ataupun ianya
bertentangan dengan akal yang waras dan memahami ruh Islam yang sebenar. Riwayat
yang seperti ini ditolak sama sekali. Ini seperti riwayat dusta ketika menaIsir surah QaI
yang menyebut bahawa QaI adalah bukit yang mengeliling langit dan bumi. Ini adalah
dusta dan khuraIat yang bertentangan dengan akal yang waras. Memalukan agama
dihadapan para pengkaii alam yang terdiri dari kalangan orang kuIIar. Al-Syeikh
Muhammad bin Muhammad Abu Syahbah di dalam Al-Israiliyyat wa al-Maudu`at Ii
Kutub al- TaIasir ;-~'---' ‚-- ¸- ~'-:ƒ:--': ~'----';~V' menyatakan ianya adalah khuraIat
dan dusta Bani Israil. tidak harus meriwayatkannya. (m.s. 302. certakan:Maktabah al-
Sunnah. Kaherah).

Demikian iuga cerita bahawa kapal Nabi Nuh a.s. tawaI ka`bah dan bersolat di makam
Ibrahim dua raka`at. Ini semua adalah dusta. Tidak masuk akal. Nuh a.s. wuiud sebelum
Ibrahim a.s.. Di mana ka`abah dan makamnya ketika itu?. Para pembaca akan melihat
bantahan para ulama hadith terhadap riwayat ini dalam kebanyakan kitab `ulum al-hadith
di bawah taiuk al-Hadith al-Maudu`. Termasuk yang menempelak riwayat al-Imam al-
SyaIi`i seperti yang disebut oleh Ibn Hair al-`Asqalani di dalam al-Tahzib. Malang sekali
masih ramai golongan yang berceramah meniadi pembaca cerita dusta dan haram ini.

Ketiga: Riwayat yang tidak ada dalil yang menyokongnya. iuga tidak ada dalil yang
meyanggahnya dari segi nas ataupun akal. Bagi riwayat bahagian ketiga ini kita tidak
menyatakan ianya betul atau salah. Selagi ianya tidak mencemar agama kita boleh
meriwayatkannya. namun kita tidak menyatakan secara putus kebenarannya. Ini seperti
nama-nama ashab al-KahI.Kisah lembu dalam surah al-Baqarah yang diperincikan oleh
riwayat Israiliyyat melebihi apa yang disebut oleh al-Quran.

Sekalipunpun bahagian ketiga ini boleh diriwayatkan tetapi hendaklah dengan berhati-
hati. dengan tidak menyatakan ianya benar ataupun dusta. sekadar menyebutnya dengan
menyatakan ianya israiliyyat. Di samping itu hendaklah kita sedar bahawa apa yang
diceritakan oleh Allah di dalam al-Quran adalah memadai. Al-Quran adalah kitab
petuniuk yang terbaik daripada Allah yang pasti ketulenan semua Iaktanya. Adapun
riwayat-riwayat itu dipenuhi dengan keraguan.


Israiliyyat Dalam Kitab-Kitab Tafsir
Adalah mendukacitakan apabila sebahagian kitab-kitab taIsir dipenuhi dengan israiliyyat
yang kebanyakannya mencemarkan keindahan agama. Walaupun begitu para penulis
dahulu dimaaIkan. kerana kebanyakan mereka menyebut daripada siapa kisah-kisah
tersebut diriwayatkan atau kita katakan mereka meriwayatkan secara menyatakan sanad
iaitu rangkaian nama para perawi yang membawa kisah. Para pembaca yang mempunyai
pengetahuan tentang sanad dan ilm al-Jarh wa al-Ta`dil J--·--': r;=-' (menilai kedudukan
perawi) akan dapat membeza dan menilai sesuatu riwayat samada ianya datang dari orang
yang boleh dipercayai atau tidak. samada sanad bersambung atau tidak. Malangnya
apabila kitab-kitab ini dibaca mereka yang dangkal dalam menilai rawi. atau golongan
yang hanya memetik kisah dari buku-buku ialanan atau dari penceramah-penceramah
yang kurang teliti. maka mereka pun menerima semua kisah-kisah tersebut tanpa dapat
membuat apa-apa kritikan maklumat lagi. Oleh itu as-Syeikh Muhammad Husain az-
Zahabi ketika membahaskan kesan pemalsuan terhadap taIsir menyebut di dalam At-
TaIsir wa al-MuIassirun: "Sepertimana berlakunva percampuran riwavat-riwavat vang
sahih dengan vang tidak sahih ( di dalam kitab-kitab tafsir) meniadikan sebahagian
mereka vang tidak berkemampuan membezakannva terus menerimanva. Mereka
menerima dengan sebelah mata (tanpa meneliti) dan menghukum kesemuanva sebagai
sahih." |m.s. 159-160.


Israiliyyat Mencemar Islam
Di saat dunia semakin canggih dan moden. Kepercayaan sebahagian manusia terhadap
kebanyakan agama semakin tercemar disebabkan karut-marut yang telah membaluti
kebanyakan kepercayaan. Hanyalah Islam. agama yang menolak khuraIat. tahyul dan
karut-marut yang tiada asasnya. Ini membuktikan hanya Islam sahaia. yang dapat
menghadapi perkembangan tamadun kebendaan. Tamadun yang bersedia
mempertikaikan apa sahaia termasuklah ketuhanan. Islam yang tulin tetap utuh. kerana
mesei dan tuiuannya ielas tidak dicemari oleh kekarutan. Inilah mesei al-Quran dan
Sunnah yang sahih. Malangnya ada di kalangan umat. terutama para pendakwah dan
penceramah yang kurang berhati-hati mencemarkan al-Quran dengan kisah-kisah
israiliyyat dan rekaan yang mencemarkan agama. Kedangkalan mereka mengenali
disiplin ilmu telah merosakkan agama dari dalam. Kata Dr. YusuI al-Qaradawi:
'Sesungguhnva antara vang mencemarkan warisan ilmu kita. terutamanva di medan
tafsir ialah meresapnva israilivvat kepadanva. dan sukar pula untuk dibersihkan`
katanya iuga: 'Seakan-akan Yahudi ketika tentera mereka tewas di hadapan dakwah
Islam di Madinah. Khaibar dan selainnva. maka mereka ingin menghadapi Islam dengan
seniata vang lain. sebagai ganti kepada kekalahan mereka. Demikian itu ialah seniata
peperangan pemikiran. Lalu mereka memasukkan riwavat israilivvat vang pelik-pelik.
Dalam kecuaian. maka tidak sampai sekeiap. lalu israilivvat telah mencekik kitab-kitab
kaum muslimin." (Dr. YusuI al-Qaradawi. ThaqaIah al-Da`iyyah ^--'--' ^-'-- m.s. 41.
cetakan: Muassasah al-Risalah. Beirut).

Di kesempatan ini. saya menyeru kepada diri saya dan semua para penceramah dan
pendakwah di masiid. radio dan TV. iauhilah kisah-kisah yang mencemarkan Islam.
Tatkala dunia sedang memerangi Islam. dan menuduh Islam dengan berbagai tuduhan.
termasuk iumud dan ketinggalan zaman. ianganlah kita tambahkan lagi derita agama ini
disebabkan keiahilan kita terhadap disiplin ilmu Islam. Islam yang tulin bersih dari kisah-
kisah yang bersiIat kekartunan dan melucukan. Jangan menconteng waiah al-Quran ini
dengan kisah-kisah tempelan yang tiada asas kebenarannya. Hendaklah kita sedar.
kekarutan yang dilakukan golongan agama. kesannya ditanggung oleh Islam. Dalam kata
lain tangan kita yang menyincang. malangnya bahu Islam yang menanggung.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful