strana 1 Ulazna faktura veleprodaje ( domaca ) Ulazna faktura veleprodaje je ULAZNI dokument koji dobijamo od DOBAVLJACA.

Ulaznu fakturu prati otpremnica.Ili sada postoji dokumenat koji se zove RACUN-OTPREMNICA pa je u istom papiru dva dokumenta. Otpremnica je robni dokumenat i preko nje se prati kretanje robe zato je potrebno da na otpremnici stoji ime vozaca i registarska oznaka vozila kako bi se pratilo kretanje robe.Zato o tome treba na vreme voditi racuna. PUTOKAZ (kretanje ulazne fakture veleprodaje) - 1,unos u KPR( kniga prim. racuna)-2.Izarada kalkulacije velikoprodaje( kl.vp)-3.Upis kalkul. u knjigu KEPU( knjigu evidencije prometa i usluga)-4.Upis u Magacinsku karticu 5.knjizenje u FINANSISKOM knigovodstvu ( nalog,dnevnik.kartica) Ulazna faktura se knjizi u ROBNOM i u FINANSISKOM knjigovodstvu. Za knjizenje u robnom knjigovodstvu potrebno je napraviti KALKULACIJU veleprodaje.Kalkulacija se radi na propisanom obrascu KL. Izrada kalkulacija za veleprodaju : Od rednog broja 1-6 se prepisuju podatci iz ulazne fakture. kolona 13= (vpc +pdv) Kolona 12 =kolona 4( kolicina ) x (vpc+pdv) Kolona 9=kolona 12 / 1.18 ili (1.08) kolona 11=kolona 12- kolona 9 Kolona 8 razlika u ceni = kolona 9- kolona 6 kolona 7=u nju se upisuju zavisni troskovi ( da bi se upisali zavisni troskovi mora da postoji dokumenat ,racun za prevoz,racun za istovar,ili da imamo svoje vozilo registrovano na preduzece kojim prevozimo ili svoje radnike koji istovaraju) .Ako nememo gore navedene elemente u tu kolonu nista i ne upisujemo).To najcesce se ne unosi jer nema dokument. Roba se prevozi privatnim automoblom. Znaci kalkulacija veleprodaje sadrzi sledece elemente: 1.naziv artikla 2.jedinica mere 3.kolicina 4.nabavna vrednost 5.zavisni troskovi 6.razliku u ceni 7.prodajnu vrednost bez poreza 8.veleprodajnu cenu po artiklu(VPC)

ona mora imati sve elemente fakture i biti racunski ispravna.vrstu i kolicinu izvrsenih dobara 4.naziv i sediste 6.osnovica 8.iznos zbira vrednosti iz kalkulacije veleprodaje 5. Tako pregledana ulazna faktura se upisuje u knigu KPR ( Knjigu primljenih racuna) U tu knjigu se upisuju sledeci podatci : 1.iznos PDV koji je obracunat na osnovicu 8. Upisuje se 1.broj racuna 4.datum knjizenja ( datum sa fakture) 3.Iznos na magacinskim karticama se uzima iz kalkulacija za veleprodaju.Zbir prodajne vrednosti SA POREZOM iz kalkulacije se upisuje u kolonu zaduzenje ( kol 4 ) knjige KEPY .ukupna iznos sa PDV 7. po gore navedenoj semi za izradu.datum prometa dobara i usluga 5.opis knjizenja ( kalkulacija br.Zakona o PDV da sadrzi sledece elemente 1. 98 od dobavljca npr Pekabete) 4.naziv.mesto i datum izdavanja i broj racuna 3.datum knjizenja dokumenta 3.poresku stopu 7.napomenu o poreskom oslobadjanju racun se izdaje u najmanje dva primerka .upisuje se u knjigu KEPY .adresu i PIB obveznika 2.strana 2 Pre pravljena kalkulacije mora se pregledati ulazna faktura tj.ridni broj 2. Tako zavrsena kalkulacija se knjizi u ROBNO knjigovodstvo tj. Dok se ne napravi kalkulacija i ne unese u knjigu KEPY roba se ne moze prodavati.redni broj 2.1 po fa br npr.Knjiga KEPY se drzi u magacinu tj.iznos osnovice 6.kolicina .datum izdavanja dokumenta 5.iznos PDV koji se moze odbiti Zatim se vrsi izrada kalkulacie za veleprodaju.stovaristu. Znaci faktura mora po clanu 42. Veleprodaje su duzne da vode MAGACINSKE KARTICE za svaki proizvod ponaosob.

U robnom knjigovodstvu se rade kalkulacije za vp.datum knjizena 3.U knjigovodstvenim programima postoje dva ulaza u programe.Nalogu 2.kolonu potrazuje vrednosno 7.Dnevniku 3.kolonu potrazni K-to 5.Knjizenja u finansiskom knigovodstvu se vrse u : 1.datum 4. Kada se zavrsi knjizenje u ROBNOM tada se vrsi knjizenje u FINANSISKOM KNJIGOVODSTVU .vrednost potrazuje 7.redni broj 2. Analiticka kartica ima sledece kolone: 1.Jedan je ulaz u ROBNO a drugi ulaz u FINANSISKO. Nalog ima sledece kolone: 1. Analiticka kartica ima broj konta i naziv konta .2006 Nalog se stampa za svaku kalkulaciju ili za grupu kalkulacija koje se knjize .redni broj 2.kolona ukupno potrazuje Naprimer: UFVP-1 od 18.Treba ga izuciti prilikom kupovine.kolonu duguje vrednosno 6. ZNACI NA NALOGU UFVP SE KNJIZE SAMO KALKULACIJE VELEPRODAJE.opis 5.10. zatim svoj broj i datum knjizenja.a knjiga KPR se automatski vuce iz robong ili na drugi nacin ali svaki program je za sebe posebno.kolona ukupno duguje 8. Naprimer: UFAVP-Nalog za ulaznu fakturu veleprodaje.vrednost duguje 6.kartici Nalog je dokumenat u kojem se vrsi kontiranje iznosa iz kalkulacije veleprodaje na odredjene analiticke kartice .strana 3 Kako je knjizenje u kompjuteru.kolonu dugovni K-to 4.kolona ukpno duguje 7. Svaki nalog ima svoju oznaku prema tome koji dokument se knjizi.kolona ukupno potrazuje .broj naloga 3.

kolonu zbira duguje 8. Dnevnik ima sledece kolone: 1.SEMA za knjizenje kalkulacije veleprodaje( VP) je DUGUJE POTRAZUJE 13200-Roba u veleprodaji 43300-dobavljac po imenu ( iznos zbira prodajne vrednosti ( za iznos ukupne uplate po primljenoj SA porezom iz kalk.kolonu potrazuje k-to 7.veleprodaje) fakturi ) 13290-Razlika u cenu u VP.starana 4 Dnevnik je dokumenat gde se upisuju svi nalozi hronoloskim redom . Konta koja imaju vise od 4 cifre zovu se analitika.vp) 13291-Ukalkulisani porez u vp ( za iznos pdv u primljenoj fakturi) ( za iznos poreza kolona 11 kl.kolonu potrazuje vrednosno 5.tu pise sta unosis od iznosa. U knjigovodstvu postoji kontni okvir tj.opis (sadrzaj) 3.redni broj 2.kolonu duguje k-to 6.kolon duguje vrednosno 4. .vp) Paznja: Obrati paznju na opise u zagradama .spisak konta ( racuna ) koji imaju svoje brojeve.vp 27000-PDV u primljenim fakturama ( za inos ruc kol. kolana 12 kl.kolonu zbira potrazuje Kontiranje tj.Postoje knjigovodstvena pravila za knjizenje. Ovu semu za knjizenje sa iznosima upisujem u 1 nalog 2 dnevnik 3 analiticke kartice ( glavna knjiga) Zasto se knjizi ovako .8 kl.

PRAVILA KNJIZENJA ZA AKTIVU DUGUJE PS-Pocetno stanje POVECANJA 0.strana 5 ZNACI IMAMO U TOM KONTNOM OKVIRU 10-KLASA KLASA KLASA KLASA 0 Sredstva 1 roba 2 potrazivanja OVE TRI KLASE IMAJU SVOJE POTKLASE A POTKLAE SVOJE SINTETICKA KONTA A ONA DALJE ANALITICKA OVE TRI KLASE SE ZOVR U KNJIGOVODSTVU AKTIVA ILI SRPSKI RECENO SREDSTVA Pa za tu aktivu ima pravila knjizenja .1.2 POTRAZUJE SMANJENJA .

1.strana 6 ZNACI SVA KNJIZENJA U AKTIVI TJ. SVA SMANENJA NA KONTIMA AKTIVE KOJA POCINJU SA O.Roba je na kontu 1320-roba taj konto je iz klase 1 jer pocinje sa 1) KADA POCINJEMO DA RADIMO TEKUCU GODINU TADA POCETNA STANJA IZ PRETHODNE GODINE U AKTIVI MORAJU BITI NA DUGOVNOJ STRANI.SEME ZADOVOLJAVAJU OVA PRAVILA.2 ALI IMAJU SLEDECA PRAVILA DUGUJE SMANJENA 0.1.povecanje robe .2 POTRAZUJE POTRAZUJE POVECANJA ZNACI KOD NJIH JE OBRNUTO SVA POVECANJA NA TIM KONTIMA SE KNJIZE NA POTRAZNOJ STRANI ( npr . NO VI SE SADA DRZITE SEMA A KASNIJE CETE SHVATITI I OVA PRAVILA .2 A KOJA POVECAVAJU IZNOS TIH KONTA SE KNJIZE NA DUGOVNOJ STRANI ( npr. MEDJUTIM SADA IMAMO I NEKE IZUZETKE U TOJ AKTIVI I TO 1 ISPRAVKA VREDNOSTI 2 RAZLIKE U CENI U VP 3 RAZLIKE U CENU U MALOPRODAJI 4 UKALKULAISANOG POREZA U MALOPRODAJU I OVA KONTA POCINJU SA O.2 SE KNJIZE NA POTRAZNOJ STRANI . .NA KONTIMA AKTIVE KOJI POCINJU SA O. 1.razlika u ceni se knjizi na potraznoj strani ) A SVA SMANJENJA NA DUGOVNOJ STRANI .1.

PRAVILA KNJIZENJA KOD KLASE 5.A SVA POVECANJA OBAVEZA (DUGA) KAPITALA SE KNJIZI NA POTRAZNOJ STRANI.RASHODA ( TROSKOVA ) DUGUJE UVEK DUGUJE POTRAZUJE .strana 7 ZATIM IMAMO KLASU KLASU 3 KAPITAL 4 OBAVEZE ( DUG) OVO SE ZOVE PASIVA U KNJIGOVODSTVU . PRAVILA ZA KNJIZENJE U PASIVI DUGUJE POTRAZUJE PS -POCETNO STANJE SMANJENJA POVICANJA ZNACI KOD KONTA PASIVE POCETNO STANJE JE NA POTRAZNOJ STRANI .PLACANJE TIH OBAVEZA SE KNJIZI NA DUGOVNOJ STRANI. SVA SMANJENJA OBAVEZA (DUGA ) TJ.

KAKO ODLOZITI DOKUMENTACIJE Ulaznu fakturu sa kalkulacijom i nalogom odloziti u REGISTAR Ulaznih za period od 20. TU SVE DECIDNO PISE SAMO DOBRO CITAJ I TO STO PISE I TO UPISUJ.12.strana 8 PRAVILA KNJIZENJA KOD KLASE 6-PRIHODA DUGUJE POTRAZUJE UVEK POTRAZUJE Sada kada znamo pravila i SEMU za knjizenje pristupamo knjizenju ULAZNE FAKTURE VELEPRODAJE U NALOG .2006 faktura NAJVAZNIJA:U FINANSISKOM KNJIGOVODSTVU KADA KNJIZIS PRATI SEMU ZA KNJIZENJE ULAZNE FAKTURE VELEPRODAJE.DNEVNIK. .Ova ja knjiga obavezna i nju trazi inspekcija prilikom kontrole PDV.10-31. ANALITICKE KARTICE (GLAVNU KNJIGU) Medjutim prvo smo kazali da ulaznu fakturu unosimo u knjigu KPR ( Knjiga primljenih faktura) .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful