You are on page 1of 3

2005. augusztus 16.

kedd Ábrahám

|EGYETEM | KÖNYVTÁR | NYELVI LEKTORÁTUS | KOLLÉGIUMOK | LEVELEZÕRENDSZER|

Nyitólap A karról Szakok
Angol nyelv és irodalom Japán Kommunkiáció Magyar nyelv és irodalom Néderlandisztika Német nyelv és irodalom Pszichológia Történelem

I. Általános tudnivalók

1. 2. 3. 4.

Tanszékek Továbbképzések Tanulmányi Osztály Neptun HÖK Felvételizőknek Letöltés Szabályzatok Linkek Keresés Hírek Információ E-mail

A képzés helye: KRE Pszichológia Tanszék. Szakfelelős: Prof. dr. Bagdy Emőke tanszékvezető. Szakvezető: dr. Grezsa Ferenc adjunktus. A tanrend szerinti képzés tanévenként szeptemberben kezdődik. A képzési alkalmak félévente ötször két napon, csütörtökön és pénteken vannak. (A felvettek az önismereti csoportmunkát – még nem hallgatói jogviszonyban – előzetesen megkezdik.) 5. Jelentkezés: Jelentkezési lap + kézzel írt szakmai önéletrajz + egyetemi / főiskolai oklevél másolat postázása a KRE Pszichológia Tanszékére (1037 Budapest, Bécsi út 324., V. épület) 6. Jelentkezés: folyamatosan. 7. A felvételi beszélgetés a szakmai gyakorlatra és a jelentkezés motívumaira irányul. Időpontja egyeztetés szerint, díja 2.000 Ft. 8. Felvételi keretszám: 48 fő. 9. Az oklevél megszerzéséhez a tantárgyi követelmények teljesítése + záró-dolgozat készítése és vizsgabizottság előtti megvédése + 150 órás önismereti célú csoportmunka szükséges. (Utóbbi kötelezettség alól mentesül, aki minősített csoportvezető irányításával legalább 150 óra önismereti csoportmunkát már elvégezett.) 10. A képzés formája: iskolarendszerű, levelező képzés. 11. Az Oklevél megnevezése: „Mentálhigiénés szakember”, a 9/1997. (II.18.) számú MKM rendelet szerint. 12. Költségtérítés: 90.000 Ft. / félév. Az önismereti csoport díja 800-1.000 Forint / óra. (A költségtérítés a képzés során az inflációt nem meghaladó mértékben változhat.)

13. A mentálhigiéné szak elvégzése a pedagógus szakvizsga követelmény rendszerébe beszámít! 14. A Pszichológia tanszék két szakirányú továbbképzése (mentálhigiéné, szupervízió) szemléletében azonos, tartalmában, pedig egymásra épül. Ezért a mentálhigiénét elvégzett hallgatók – megfelelő előmenetel esetén – megszakítás nélkül folytathatják tanulmányaikat a szupervízió szakon. Megkezdik az előszupervíziós csoportmunkát, továbbá mentesülnek a szupervízió szakra való felvételi eljárás alól.
II. A képzés szerkezete A teljes óraszám: 500 óra, ezen belül: • Elmélet 170 óra, ebből tantermi előadás 80 óra, témafeldolgozó szeminárium 60 óra, filmklub 30 óra. • Gyakorlat 180 óra, ebből „Segítő beszélgetés szeminárium” 60 óra, „Esetmegbeszélő szeminárium” 40 óra, „Mentál-higiénés projekt szeminárium” 60 óra, „Terepmunka szeminárium” 10 óra, „Záródolgozati konzultáció” 10 óra. • Önismeret fejlesztés 150 óra. (Lásd: Általános tudnivalók!) III. Az egyes képzési területek tartalma 1. Az elméleti képzés célja a lelki, pszichoszociális jelenségekre vonatkozó ismeretek átadása. A

rendszerszemlélet és a holisztikus megközelítés alakítja a hallgatók látásmódját, fejleszti szakmai személyiségüket, hogy képessé váljanak a mentálhigiénés szemléletmód és gyakorlat alkalmazására az emberi problémák megelőzésében és kezelésében. Módszerek: előadás, szakirodalom- és témafeldolgozó szeminárium, filmalkotások élményközpontú elemzése. * „Bevezetés a mentálhigiénébe” (40 óra). Főbb témakörök: egészség / lelki egészség / mentálhigiéné fogalma, a mentálhigiéné története és történeti paradigmái, prevenció, promóció, közösségek támogató hálózata, önsegítő csoportok és mozgalmak, a mentálhigiénés munka színterei (család, iskola, lakókörnyezet, munkahelyek, egyházak, média), segítő hivatások, mentálhigiénés segítő kapcsolat, segítő hivatásúak “segítő” és “kiégési” tünet-csoportja, mentálhigiénés programok tervezése és működtetése. * „Fejlődéslélektan” (39 óra), amely átfogja a személyiség alakulásának, fejlődésének értelmezési lehetőségeit és kitüntetett szakaszait a születéstől a halálig, úgymint: személyiségelméletek, megszületés, korai anya gyermek kapcsolat (megkapaszkodás, individuáció), óvodás- és kisgyermekkor, serdülőkor (a felnőtt identitás kialakulása, nemi szerepek), ifjú felnőttkor (pályaválasztás, párválasztás, gyermekvállalás), érett felnőttkor, az érett személyiség jellemzői, öregkor és tanatológia. * „Lelki zavarok” (39 óra), a személyiségfejlődés problémáinak és azok hátterének bemutatása, ezen belül: pszichés funkciók és pszichopatológiai tünetek, a lelki zavarok és betegségek kialakulását magyarázó legfontosabb modellek, szorongásos kórképek, függőségi betegségek, hangulatzavarok, szkizofréniák, organikus bántalmak, krízisállapotok, gyászreakciók. * „Mentálhigiénés jelenségek” (52 óra), mely főleg társadalom-lélektani és szociológiai nézőpontból, a mentálhigiénés szolgálatok napi gyakorlata alapján tárgyalja a leggyakoribb mentálhigiénés problémákat az alábbi fő témakörökön keresztül: a megismerés szabályszerűségei, az előítélet kialakulása, az agresszió keletkezése és kezelése, legfontosabb csoportdinamikai jelenségek, szociológiai alapismeretek, a család rendszerének működése és annak zavarai, leggyakoribb deviancia formák (történeti előzmények, elterjedtség, kialakulás, befolyásolás), segítő rendszerek, civil és hivatásos szolgálatok, hazai és külföldi mentálhigiénés programok. 2. A gyakorlati képzés célja, hogy a hivatásszerep reflektálása és a napi szakmai munka eszköztárának bővítése révén erősödjék a szakmai identitás és kompetencia. * „Segítő beszélgetés” (60 óra) – az ún. non-direktív segítő beszélgetés alapelveinek megismerése, módszerének gyakorlása, illetve egyes hivatásokon belüli alkalmazhatóságának tisztázása. * „Esetmegbeszélés” (40 óra). A napi szakmai munkában kihívásként, megoldandó problémaként jelentkező konkrét helyzetek sok szempontú reflektálása és értelmezése, melynek révén a hallgató jól alkalmazható viszonyulási, megelőzési és megoldási módokat sajátíthat el. * „Terepmunka” (10 óra). Segítő szervezet meglátogatása és jellemzőinek föltárása, a tapasztalatok feldolgozása tanulmányi csoportokban. * „Mentálhigiénés projekt stúdium” (60 óra). A tapasztalati tanulás módszerére épülő csoportmunka, amely közösségi mentálhigiénés programok tervezésére, megvalósítására és kiértékelésére készít fel. * „Záró-dolgozati konzultáció”(10 óra) A hallgató záró-dolgozata témáját saját érdeklődési körének, szakmai munkájának megfelelően maga választja meg. 3. Az Önismeret-fejlesztés célja sajátélményen keresztül az önismeret elmélyítése, az önkifejezés és önelfogadás elősegítése. Személyisége differenciáltabb, tudatosabb értelmezése révén a hallgató interperszonális kapcsolataiban, illetve hivatásszerepében hatékonyabb segítővé válhat. Jelentkezési lap letölthető innen!
IV. Tanulmányi kötelezettségek Félévente és tárgyanként az órák legalább 80 %-án jelen kell lenni!

Tárgy Bevezetés a mentálhigiénébe

Tanulmányi kötelezettségek 1. félév 2. félév 3. félév Beszámoló Kollokvium írásban szóban

4. félév Szigorlat 1 szóban

Fejlődéslélektan

Szigorlat 2 szóban Lelki zavarok Szigorlat 2 szóban Mentálhigiénés Kollokvium jelenségek szóban Segítő beszélgetés Jegyzőkönyv Jegyzőkönyv Jegyzőkönyv Terepmunka Terepdolgozat Esetmegbeszélés Esetismertető jegyzőkönyv Mentálhigiénés Munkanapló Projektterv projekt Záródolgozati konzultáció
A képzés a befejezéséhez a záró-dolgozatot vizsgabizottság előtt kell megvédeni.

Beszámoló írásban Beszámoló írásban -

Kollokvium szóban Kollokvium szóban -

Szigorlat 1 szóban Esetelemző jegyzőkönyv Folyamatelemző jegyzőkönyv Záródolgozati előterv

Egyéb információ a KRE Pszichológia Tanszékről kérhető. Levélcím: 1037 Budapest, Bécsi út. 324. / V. Telefon: 06-1 / 430 23 48. E-mail: grezsa.ferenc@kre.hu
© Károli Gáspár Református Egyetem :: Bölcsészettudományi Kar Powered by dB Masters