MoeMaKa Daily – e Newspaper – August 1, 2009

မိုးမခ

ေန႔စဥ္

သတင္းလႊာ

-

ၾသဂုတ္

၂၀၀၉၉

ဦးဝင္းတင္ႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္
ေထာက္ခံသူမ်ား ေထာင္ေရွ႕သုိ႔သြား
ဓာတ္ပုံသတင္း

ဇူလုိင္ ၃၁၊ ၂၀၀၉

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏

အမႈကုိ

အင္းစိန္ေထာင္တြင္း

စီရင္ခ်က္ခ်မည့္ သတင္းေၾကာင့္ ေထာင္ေရွ႕သုိ႔ ေရာက္လာေသာ
ဦး၀င္းတင္ ႏွင့္ ဒီမုိကေရစီအေရး လႈပ္ရွားသူတခ်ဳိ႕ကုိ ယေန႔

နံနက္က ေတြ႔ရပုံ။ လုံထိန္းမ်ားကလည္း ဆႏၵျပ ကန္႔ကြက္မႈမ်ား

ျဖစ္ေပၚလာပါက

ႏွိမ္နင္းရန္

အသင့္ျပင္ထားၾကသည္ကုိ

ေတြ႔ရသည္။ (ဓာတ္ပုံမ်ား - AP & Reuters )

http://www.MoeMaKa.Com – Publication of MoeMaKa, Myanmar Burmese News & Media Group, PO Box 320-207, San Francisco,
CA 94132-0207, USA, contact@moemaka.com - Page 1 of 14

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

MoeMaKa Daily – e Newspaper – August 1, 2009
အကူအညီျဖင့္ ေဖာက္လုပ္သည့္ လိႈင္ေခါင္းမ်ားကို ဓါတ္ပံုနွင့္
တကြ ထြက္ရွိလာသျဖင့္ မွန္းဆေျပာဆိုသည္ ဟုမည္သူကမွ်
သေဘာမထားႏိုင္ၾကေတာ့ေပ။
ေလာေလာဆယ္
ႏိုင္ငံတႏိုင္ငံ

စစ္ေရးအရ

ျဖစ္ေနသည့္

ပတ္သက္ေနျပန္သျဖင့္လည္း
ေဒသႏၱရ

အေရွ႕အာရွကို

အႏၱရာယ္

အေပးႏိုင္ဆံုး

ေျမာက္ကိုးရီးယား

ႏိုင္ငံႏွင့္လည္း

ျမန္မာစစ္အစိုးရအေရးသည္

ဆိုင္ရာ

ျပႆနာ

လာေနသည္ကိုေတြ႕ရ၏။
ထိုလိႈင္ေခါင္း

တဖန္

စတင္ေဖာက္လုပ္သည္မွာ

အျဖစ္ေရာက္ရွိ

၂၀၀၆

ခုႏွစ္ကပင္

ျဖစ္ေသာ္လည္း သတင္းအခ်က္အလက္ကို ယခုႏွစ္လယ္တြင္ မွ

အတြင္းစည္းက်ိဳးပ်က္ျခင္းသည္္ နအဖအတြက္ ေန၀င္ခ်ိန္ေပလား

ေျမာက္ကိုးရီးယား ဆက္ႏြယ္မႈကို ပိုမိုတိုးပြားေစခဲ့ျပန္သည္။

ၾသဂုတ္ ၁၊ ၂၀၀၉
ဒီမိုကရက္တစ္အစိုးရတရပ္အတြက္ပင္လ်င္
ဆိုသည့္

တိုင္းျပည္အက်ိဳးအတြက္၊

လက္နက္တင္ သေဘၤာက ရန္ကုန္သို႔ ဦးတည္ လာေနသည့္

အခ်ိန္ျဖစ္ေနျပန္သျဖင့္ လတ္တေလာ စိုးရိမ္ေနသည့္ ျမန္မာ-

သန္းစိုးလိႈင္

အျပင္စည္း

ေပါက္ၾကားခဲ့ရၿပီး ထိုသို႔ ေပါက္ၾကားခ်ိန္သည္ ေျမာက္ကိုးရီးယား

အတြင္းစည္း၊

လွ်ိဳ႕၀ွက္အပ္သည့္

အစိုးရအဖြဲ႔၏

အရာ၊

ဂုဏ္သိကၡာအတြက္

မထုတ္ျပန္သင့္သည့္ အရာ၊ မေပါက္ၾကား သင့္သည့္ အရာဟူ၍
ရွိၾကသည္။

ေနျပည္ေတာ္ လိႈင္ေခါင္း ကိစၥထြက္ေပၚၿပီး မၾကာမီပင္ နအဖ
ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး

သူရေရႊမန္း၏

အစုိးရလို

အာဏာရွင္

စသျဖင့္

ပို၍လိုအပ္သည္။

အစိုးရတရပ္အတြက္မူ

ခရီးစဥ္

မွတ္တမ္းဓါတ္ပံုမ်ား၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေမာင္ေအး၏ တရုတ္ခရီးစဥ္
ႏွင့္

ရုရွား

ခရီးစဥ္စည္းေ၀းမွတ္တမ္းမ်ား၊

စည္းေ၀းမွတ္တမ္းမ်ား

တခုၿပီး

ထြက္ေပၚလာခဲ့သည္။

နအဖ

ေျမာက္ကိုးရီးယား

တခု

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေမာင္ဦး၏

ဆက္တိုက္ဆိုသလို

အင္တာနက္ေပၚမွ

တဆင့္

ေဖၚ၀ဒ္(forward) လုပ္ၿပီး ေ၀ငွၾကသျဖင့္ ရက္ပုိင္းအတြင္း ကမၻာ

အတြင္းဆံုးစည္း၊ ထိုမွတဖန္အတြင္းစည္း၊ ၿပီးေနာက္အျပင္စည္း

တ၀ွမ္းလံုးရွိ

မည္သည့္လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား

အျခားေသာႏိုင္ငံ

နအဖ ၏ တရုတ္အစုိးရ၊ ရုရွႏွင့္ ေျမာက္ကိုးရီးယား နိုင္ငံတို႔ႏွင့္

စစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ား

ျဖစ္သြားသျဖင့္ နအဖအတြက္ နည္းဗ်ဴဟာ အရႀကီးမားသည့္

နအဖ

ေခါင္းေဆာင္မႈ

ရွိသည္၊

အတြင္း

အစုိးရအဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ မည္သို႔ေသာ ဆက္ဆံေရးမ်ားရွိသည္ စသည့္
အခ်က္အလက္မ်ားမွာ
မည္သည့္အခါကမွ်
မရွိေပ။

လြန္ခဲ့သည့္

နအဖ

ထုတ္ျပန္ေၾကျငာျခင္း၊

ေပါက္ၾကားခဲ့ျခင္း

စစ္ဌာနခ်ဳပ္တည္ရရ
ွိ ာ

ေဖာက္လုပ္ထားသည့္

စတင္ၿပီး
အေရွ႕ရိုးမ

ေနျပည္ေတာ္
ေတာင္ေျခတြင္

လိႈင္ေခါင္းမ်ားအေၾကာင္း

အေမရိကန္

စိတ္၀င္စားသူမ်ားထံသို႔

ျပန္႔ႏွံ႕သြားခဲ့သည္။

ဆက္ဆံေရး အေျခအေနမ်ားကို ကမၻာ့အလယ္ ခ်ျပလိုက္သလို
ဆံုးရံႈးမႈ

တရပ္အျဖစ္

အကဲခတ္သူမ်ားက

နားလည္လ်က္ရွိၾကသည္။ ေျမာက္ကိုးရီးယား ႏွင့္ နအဖအစိုးရတို႔
စစ္ေရးဆိုင္ရာ

ႏွစ္လခန္႔မွ

ျမန္မာအေၾကာင္း

ဆက္ႏြယ္မႈ၊

လက္လႊဲေျပာင္းမႈမ်ား

ေပၚထြက္လာျခင္းသည္
ျပႆနာ

အထိ

နအဖ

ႏူးကလီးယား

ႏိုင္ငံတကာက

အစိုးရသည္

အဆင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊

နည္းပညာ

ေဒသဆိုင္ရာ

ကုလသမဂၢ

လံုၿခံဳေရး

ဂ်ာနယ္ တေစာင္တြင္ စတင္ေဖၚျပ လိုက္ျခင္းသည္ နအဖ၏

ေကာင္စီတြင္

အတြင္းဆံုးစည္း က်ိဳးေပါက္ေနၿပီဆိုသည္မွာ ထင္ရွားလာခဲ့သည္။

အလားအလာရွိေနသည့္ သေဘာလည္း ျဖစ္သည္။

ၿခိမ္းေျခာက္မႈ

နအဖ အစိုးရသည္ မိမိျပည္သူကို ဖိႏွိပ္ၿပီး အာဏာ ခုိင္ျမဲေအာင္

တရပ္ျဖစ္လာႏိုင္သည့္

ျမန္မာဆက္ဆံေရး

အဆိုပါ

ေျမာက္ကိုးရီးယားႏွင့္

ေျမာက္ကိုးရီးယား

နည္းပညာ

ေဆြးေႏြးေျပာဆိုခံရမည့္

သံသယ

အေရးမ်ားအထိ

လုပ္ေဆာင္ေနေသာ္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံ ႏိုင္ငံေရး ျပႆနာကို
မည္သည့္အခါမွ်ေဒသဆိုင္ရာ

ျပႆနာ

အျဖစ္ယူဆျခင္း

http://www.MoeMaKa.Com – Publication of MoeMaKa, Myanmar Burmese News & Media Group, PO Box 320-207, San
Francisco, CA 94132-0207, USA, contact@moemaka.com - Page 2 of 14

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

MoeMaKa Daily – e Newspaper – August 1, 2009
မခံလိုေပ။

ထို႔ေၾကာင့္

ေဒသဆိုင္ရာအေရးမ်ားတြင္

၀င္ေရာက္ေျပာဆိုျခင္း မရွိပဲ လက္ေရွာင္ခဲ့သည္သာ ျဖစ္သည္။
ယခု

ကိစၥရပ္မ်ား

ထြက္ေပၚလာျခင္းသည္

ျမန္မာႏိုင္ငံေရး

ျပႆနာသည္ ေဒသဆိုင္ရာ ျပႆနာျဖစ္လာမည့္ ပထမဆံုး
အရိပ္အေရာင္လည္း

ထိပ္တန္း

ျဖစ္သည္။

လွ်ိဳ႕၀ွက္

ေပါက္ၾကားျခင္းကို

ထို႔အတြက္ေၾကာင့္

အခ်က္အလက္၊

စံုစမ္းစစ္ေဆးၿပီး

ယခုလို

ဓါတ္ပံုမ်ား

ျပင္းျပင္းထန္ထန္

အျပစ္ေပးမည္မွာ မလြဲေပ။

စစ္တပ္ေခါင္းေဆာင္ပိုင္း၏

အနီးကပ္ဆံုး

ျဖစ္ေပလိမ့္မည္။

၀န္ထမ္း

ထိုသို႔ေသာ

ဓါတ္ပံုမ်ားကို

သူတို႔က

ျဖန္႔ေ၀လိုက္ျခင္းသည္

တနည္းအားျဖင့္ နအဖ ေခါင္းေဆာင္မႈကို မယံုၾကည္ေတာ့ျခင္းႏွင့္

အားမလို

အားမရျဖစ္လ်က္ရွိျခင္းကို

ျပသသည့္

သေဘာဟု

ေလ့လာသူအမ်ားက ယူဆၾကသည္။ သူတို႔အတြက္ အႏၱရာယ္
ရွိမွန္းသိလ်က္ႏွင့္ပင္

ကမၻာ့အလယ္သို႔

ေခါင္းေဆာင္ေတြ

ထုတ္ေဖၚကာ

ျပဳတ္က်ေအာင္

အေျပာင္းအလဲျဖစ္ေစလိုသည့္
လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္ဟု

ေကာက္ခ်က္ခ်ၾကသည္။
ထိုသုိ႔ေသာ

ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရး

နအဖ

တိုင္းျပည္

ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္
ေလ့လာသူမ်ားက

ေပၚထြက္ၿပီး

မၾကာမီပင္

ေနျပည္ေတာ္ လိႈင္ေခါင္းကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ သူမ်ား၊ နအဖ
သတင္းေပါက္ၾကားသည့္

ခရီးစဥ္မ်ားတြင္

လိုက္ပါခြင့္ရသူမ်ားကို

ကိစၥ ႏွင့္ဆက္စပ္ၿပီး စံုစမ္းစစ္ေဆး

လ်က္ရွိသည္ဆိုသည္ ့သတင္းမ်ားလည္း ဆက္တိုက္ ဆိုသလို

ထြက္ေပၚလာခဲ့သည္။ ထိုသို႔ ဆက္ႏြယ္သူမ်ားထဲတြင္ အရပ္ဘက္

၀န္ထမ္းမပါရွိသေလာက္ နည္းပါးၿပီး စစ္ဘက္ဆိုင္ရာ မွ အနိမ့္ဆံုး
အရာရွိ

အဆင့္ရွိသူမ်ားသာ

မွတ္ရာမ်ားကို

နိုင္ငံကူးလက္မွတ္ရံုးမွ

ပတ္စ္ပို႔

ပြဲစားဒါဇင္မ်ားစြာကို

ရုရွျပန္စစ္ဗိုလ္လူထြက္

ပတ္စ္ပို႔လုပ္ျခင္းေၾကာင့္

ျဖစ္သည္ဟု

ထိုအျဖစ္အပ်က္သည္

ေနျပည္ေတာ္မွ

သတင္းေပါက္ၾကားျခင္းႏွင့္

အခ်ိဳ႕

ေငြေပးၿပီး

လည္းၾကားသိရသည္။

ထိပ္တန္းလွ်ိဳ႕၀ွက္

တနည္းတဖံုအားျဖင့္

ဆက္ႏြယ္မႈရွိသည္ဟု အကဲခတ္သူမ်ားက ယံုၾကည္ေနၾကသည္။
ျပည္ပသို႔

ထြက္ခြာရန္

ရည္ရႊယ္ၿပီးေနာက္

လက္၀ယ္ရွိသည့္

ထုတ္ေဖၚလုိက္ၿပီးေနာက္

အႏၱရာယ္ကို

ေပၚထြက္လာသည့္

ေရွာင္တိမ္းရန္

ျပည္ပထြက္ခြာဖို႔

လုပ္ေဆာင္ျခင္းလား ဆိုသည္မွာေတာ့ သဲသဲကြဲကြဲ မသိရေပ။

မည္သို႔ပင္ ျဖစ္ေစ ေသခ်ာသည့္ အခ်က္တခ်က္ကေတာ့ နအဖ

စစ္ေခါင္းေဆာင္ပိုင္း၏
ဓါတ္ပံုမ်ား

ထိပ္တန္းလွ်ိဳ႕၀ွက္

မွတ္တမ္းမ်ားႏွင့္

ေပါက္ၾကားျခင္းသည္

အတြင္းစည္း

ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္သူ

အာဏာရွင္ေတြကို

က်ိဳးေပါက္ေနၿပီဆိုသည္ကို ေဖၚျပသည့္ သာဓက ပင္ျဖစ္သည္။
နအဖ

ထိပ္ပိုင္း

အနီးကပ္ေနသူ

စစ္အရာရွိေတြ

ရွိေနျခင္းသည္

ထဲကပင္

ထိပ္ပုိင္းေခါင္းေဆာင္မ်ားကို

မယံုၾကည္သူမ်ား
ႀကီးစြာေသာ

တုန္လႈပ္မႈ ျဖစ္ေပၚေစမည္ အမွန္ပင္။ ဤသည္ကပင္ နအဖ

စစ္အစိုးရအဖို႔ ေန၀င္ခ်ိန္နီးကပ္လာၿပီလားဟု စဥ္းစားသံုးသပ္စရာ
အေထာက္အထား တခုျဖစ္ပါသည္။

အျဖစ္အပ်က္မ်ား

စစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ား၏

ဖမ္းဆီးခဲ့ျခင္းသည္

သို႔မဟုတ္

ထိုသို႔ေသာ မွတ္တမ္းမ်ားကို ကိုင္တြယ္ ၾကည့္ရႈခြင့္ရွိသူမ်ားမွာ

ယခုလိုမွတ္တမ္းမ်ား၊

၀န္ထမ္းအခ်ိဳ႕ႏွင့္

ဇူလိုင္လဆန္းပိုင္းက

အခ်က္အလက္မ်ားကို အမ်ားသိေအာင္ ထုတ္ေဖၚလိုက္ျခင္းလား၊

အတြင္းစည္း က်ိဳးေပါက္ၿပီလား

စစ္အရာရွိမ်ားပင္

မၾကာေသးမီ

ၾကည့္ရႈခြင့္

ထိုသို႔ေသာ

လွ်ိဳ႕၀ွက္မွတ္တမ္း၊

ရၾကသည့္

သေဘာျဖစ္သည္။

စာညႊန္းမ်ား

-

ေမာင္ဦး၏

အစည္းအေ၀းမွတ္တမ္း

http://freeburma.info/index.php/Maung_Oo
ေရႊမန္းႏွင့္

ေျမာက္ကုိရီးယား

ခရီးမွတ္တမ္း

http://freeburma.info/index.php/Thura_Shwe_Mann__Personal_Page
ေမာင္ေအးႏွင့္

ျပည္ပဆက္ဆံေရး

မွတ္တမ္း

-

http://freeburma.info/index.php/Vice_Senior_General_M

ထိုသူမ်ား လက္မွ သတင္းေပါက္ၾကား ျခင္းသည္ စစ္္အာဏာရွင္

aung_Aye_-_Personal_Page

နီးစပ္သူမ်ားကပင္

http://www.freeburma.info မွာ အျခား မွတ္တမ္းမ်ားကိုလည္း

စနစ္ျဖင့္

အုပ္ခ်ဳပ္ေနသည့္ႏိုင္ငံတြင္

ထင္ရွားလာသည္။

စစ္ေခါင္းေဆာင္ပိုင္းႏွင့္

လက္ရွိအေျခအေနကို

မေက်နပ္သည္မွာ

သြားေရာက္ၾကည့္ရႈႏိုင္ပါသည္။

တနည္းအားျဖင့္ နအဖ၏ အတြင္းစည္း စတင္က်ိဳးပ်က္လာသည့္

လကၡဏာဟုလည္း ဆိုႏိုင္သည္။

http://www.MoeMaKa.Com – Publication of MoeMaKa, Myanmar Burmese News & Media Group, PO Box 320-207, San
Francisco, CA 94132-0207, USA, contact@moemaka.com - Page 3 of 14

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

MoeMaKa Daily – e Newspaper – August 1, 2009
က်ေနာ္ႏွင့္ရင္းႏွီးသူ

ခရစ္ယာန္ဓမၼဆရာ

ဦးေက်ာ္ညြန္႔က

အန္ကယ္ႏွင့္ မိတ္ဆက္ေပးျခင္းပါ။

“ေၾသာ… မင္းက ဘာေၾကာင့္ သတင္းေထာက္ျဖစ္ခ်င္ရတာလဲ”
ဟု

အန္ကယ္က စီးကရက္ကိုဖြာရင္း က်ေနာ့္ကို ေမးေတာ့၊

မိမိကုိယ္တိုင္က သတင္းေထာက္တေယာက္ အရမ္း ျဖစ္ခ်င္သည့္

ျပင္းျပေသာဆႏၵတခုသာရွိၿပီး အျခားဘာကိုမွ လုပ္ရန္ ေရြးခ်ယ္မႈ
မရွိေၾကာင္း ေျပာျပေသာအခါ “ေအး

...

ေကာင္းျပီ။

သတၱိရွိၿပီလား”

မင္း

ေထာင္ေရာ

က်ခံရဲတဲ့

လို႔ ေမးေတာ့ က်ေနာ္ ျပံဳး၍သာ ေနမိပါသည္။
အန္ကယ္ဦးမင္းသူ (သို႔) ႏႈတ္ခမ္းေမႊးႀကီး

“တပတ္ကို ႏွစ္ရက္ တနလၤာနဲ႔ ၾကာသပေတး၊ ေန႔လည္ ဆယ့္ႏွစ္
နာရီေက်ာ္ေက်ာ္လာခဲ့။ တျခားေန႔ တျခားအခ်ိန္ေတြ မလာနဲ႔၊

ေလာအယ္စိုး

ငါမအားဘူး၊ အလုပ္လုပ္ရမယ္။ အေရးႀကီးလို႔ ေတြ႔ခ်င္ရင္ ႀကိဳၿပီး

ၾသဂုတ္ ၁၊ ၂၀၀၉
အေတာ့္ကို

ေပါင္းရသင္းရခက္မယ့္

ခ်က္ခ်င္းႀကီးကို

ပုဂၢိဳလ္မွန္း

က်ေနာ္

သိလိုက္ရပါတယ္။

သတင္းစာပညာနဲ႔

အေတြ႔အၾကံဳ၊

သံုးသပ္ခ်က္မ်ားကို

ပတ္သက္လို႔ေသာ္၎၊
၎ျဖတ္သန္းခဲ့သည့္

ဆည္းပူးမွတ္သားလိုျခင္း၊

ျမန္မာႏိုင္ငံေရးနွင့္
ထို႔ထက္မက

ခင္မင္ရင္းႏွီးလိုေသာေၾကာင့္

မိတ္ဆက္ေပးျခင္းျဖစ္ပါသည္။
ရန္ကုန္ၿမိဳ့၏

တယ္လီဖုန္းဆက္

၀ိုင္အမ္စီေအ

ပတ္သက္ေသာ

ပုဂၢိဳလ္ေရးအရ

မိတ္ေဆြဆရာတဦးမွ

(YMCA)

တဆင့္

အေဆာက္အဦ၏

ဒုတိယထပ္ ညာဖက္အစြန္ဆံုး အခန္းျဖစ္ပါသည္။ မွတ္မွတ္ရရ
၁၉၉၆

ခုနွစ္

မိုးရာသီကာလ၏

ေဆးလိပ္မီးခိုးလံုးမ်ားျဖင့္
အန္ကယ္ႏွင့္အတူ

အမ်ိဳးသားႀကီးတဦး

အသက္

တခုေသာ

ညေနခင္း

ျပည့္ေနေသာအခန္းထဲတြင္

စားပြဲတလံုးတြင္

ေျခာက္ဆယ္ေက်ာ္
မ်က္ႏွာျခင္းဆိုင္၍

ထိုင္ေနၾကသည္။ ၎တို႔ႏွစ္ဦး၏ အလယ္တြင္ ပုလင္းတ၀က္
နီးပါး ကုန္လုနီးနီး ၀ီစကီပုလင္း၊ ၿပီးေတာ့ ေရပုလင္း။
“ဆရာ

ဒီလူငယ္က

သတင္းစာပညာကို

သင္ခ်င္တယ္ဆိုၿပီး က်ေနာ့္ကို မိတ္ဆက္ခိုင္းလို႔ပါ”

အိပ္ယာကႏူိးတာ”
ထူးထူးျခားျခား

ငါက

မနက္

အန္ကယ္၏

သတိထားမိတာေတာ့

ဆယ့္တနာရီ

အခန္းထဲမွ

ျပန္၍

စနစ္တက်စီထားေသာ

ေလာက္မွ

မထြက္မီ

စာအုပ္မ်ား၊

ေန႔စဥ္သတင္းစာမ်ား၊ ၿပီးေတာ့ သပ္ရပ္လြန္းလွေသာ အန္ကယ္၏
စာေရးစားပြဲ

ေနရာေလး။

(သို႔)

အလုပ္လုပ္သည့္

သတင္းေရးေသာ

ဒီလိုႏွင့္… က်ေနာ္ တပတ္ကို ႏွစ္ႀကိမ္က် ပံုမွန္ ေရာက္သည္။
အန္ကယ္က
“ငါက မင္းကို သတင္းစာပညာနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ေျပာျပမွာထက္
မင္း ငါ့ကို သိခ်င္တာေတြ ေမး၊ ငါသိတာ ငါ ေျပာျပမယ္”
ဆိုတာပါပဲ။
၎ဆီကို ေရာက္တိုင္း က်ေနာ္က အန္ကယ္ျဖတ္သန္းခဲ့ရေသာ
လူငယ္ဘ၀၊ သတင္းေထာက္ေပါက္စဘ၀၊ ၿပီးေတာ့ သမၻာရင့္

ဆရာ့ဆီက

သတင္းေထာက္ႀကီးရဲ့

အေတြ႔အၾကံဳေတြကို

စိတ္ရွည္လက္ရွည္နဲ႔ က်ေနာ့္ကို ရွင္းျပပါတယ္။

ေမးေတာ့

http://www.MoeMaKa.Com – Publication of MoeMaKa, Myanmar Burmese News & Media Group, PO Box 320-207, San
Francisco, CA 94132-0207, USA, contact@moemaka.com - Page 4 of 14

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

MoeMaKa Daily – e Newspaper – August 1, 2009
အ့ံၾသဖြယ္ေကာင္းသည့္အခ်က္က လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ေပါင္း ၃၀

အခန္းအတြင္းသို႔ က်ေနာ္ေရာက္ရွိသြားေသာအခါ အန္ကယ္၏

အတိအက် အန္ကယ္တေယာက္ အလြတ္ေျပာႏိုင္ျခင္းပါပဲ။

အန္ကယ္ႏွင့္ စကားေကာင္း၍ ေနေလၿပီ။ အခ်ိဳ႔ မိတ္ေဆြရင္း

ေက်ာ္က အျဖစ္အပ်က္ မွတ္တမ္းေတြကို ေန႔ ရက္ လ ခုႏွစ္

က်ေနာ့္ဆရာရင္း

အန္ကယ္ဦးခင္ေမာင္သြင္

ျပင္သစ္သတင္းဌာနမွ

(သို႔)

တတ္ေစခ်င္၍

က်ေနာ့္ကို

ဆူပူ

အစိုးရဖက္က

လူႀကီးမ်ားက

ျမန္မာႏုိင္ငံျခားသတင္းေထာက္

ဦးအယ္ဒီက
ဆံုးမ

ေတာ္ေစခ်င္

ညြန္ၾကားတတ္သူ၊

အသိုင္းအ၀ိုင္း၊

ေလးေလးစားစား

ၿပီးေတာ့

ဆက္ဆံျခင္း

ခံရသူတဦး။

တခ်ိဳ႔ပင္

ယခုလို

အခ်ိန္မ်ိဴး၌

အန္ကယ္ႏွင့္

လာေရာက္

ေတြ႔ဆံုျခင္းကို မျပဳ၀ံ့ၾက ေတာ့ပါ။
ဤကဲ့သို႔ေသာ အခ်ိန္မ်ိဳးတြင္ ၎ထံ လာေရာက္ အားေပးစကား
ေျပာေသာေၾကာင့္
၀မ္းသာသြားပံု

အန္ကယ္တေယာက္

ရပါသည္။

ထိုေန႔ရက္မွ

အေတာ့ကို

စၿပီး

က်ေနာ္ႏွင့္

အန္ကယ္ဦးမင္းသူတေယာက္ တဦးႏွင့္ တဦး ပို၍ ခင္မင္ ရင္ႏွီးမႈ

အန္ကယ္ဦးခင္ေမာင္သြင္နွင္ က်ေနာ္တို႔ ႏွစ္ဦးတြင္ တူညီတာ

တခုရွိေနသည္။ အဲ့ဒါကေတာ့ ႏွစ္ဦးစလံုး အန္ကယ္ဦးမင္းသူ၏
တပည့္မ်ား ျဖစ္ေနျခင္းပါပဲ။

က်ေနာ့္ကို ေျပာျပဘူးပါသည္။
အမွန္ပါ..အန္ကယ္ဦးခင္ေမာင္သြင္သည္

အန္ကယ္ႀကီး

ဦးမင္းသူကို ခ်စ္ ေၾကာက္ ေလးစားမွန္း တေျဖးေျဖး က်ေနာ္ပို၍
သတင္းေထာက္တဦး
၀င္လာၿပီး

သတင္းစာဖတ္ရင္း ျပင္သစ္ႏူိင္ငံသား

ခရီးသြားျပည္၀င္ခြင့္ျဖင့္

ရန္ကုန္ၿမိဳ့၌

ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔

ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းမႈမ်ားကို

လွ်ဳိ႔၀ွက္ျပဳလုပ္ကာ ေနာက္ဆံုး အန္ကယ္ဦးမင္းသူ ေနထိုင္ရာ
(YMCA)

အခန္းထဲတြင္

စစ္ေထာက္လွမ္းေရးမ်ားက

မိသြားကာ

ႏွင္လႊတ္လိုက္ေၾကာင္း၊

စကားေျပာေနစဥ္
ျမန္မာႏိုင္ငံမွ

ထိုသတင္းေထာက္၏

ဓါတ္ပံုႏွင့္အမည္လည္းပါလာသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ က်ေနာ္လည္း အန္ကယ္ႀကီးတေယာက္ ဘယ္လိုမ်ား

ျဖစ္ေနမလဲဟူေသာ

စိုးရိမ္စိတ္ျဖင့္

အန္ကယ္ဆီသို႔

အေျပးအလႊားသြားၿပီး အေျခအေနၾကည့္ စံုစမ္းရပါေတာ့သည္။

ယခုတေခါက္ (YMCA) အေဆာက္အဦးအတြင္းသို႔ ၀င္ေသာအခါ
ယခင္ကလို

မဟုတ္ေတာ့

အ၀င္တံခါး၀တြင္

မည္သူႏွင့္ေတြ႔ဆံုလိုသည္ ေတြ႔ဆံုလိုသည့္အေၾကာင္းအရာတို႔ကို
လက္မွတ္ထိုးၿပီးမွ

၀င္ခြင့္ရေတာ့သည္။

လြတ္လပ္ေရးရၿပီးကာစ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အေျခအေန၊ ဗိုလ္ခ်ဴပ္ႀကီး

ေန၀င္း ႏိုင္ငံေတာ္အာဏာ မသိမ္းပိုက္မီ ျမန္မာႏူိင္ငံ၏ ႏိုင္ငံေရး
မည္သုိ႔

လို႔ ငါ့ကို ေခၚတယ္ကြ ဟု အန္ကယ္ဦးခင္ေမာင္သြင္က ျပံဳး၍

သိလာပါသည္။ တေန႔

ေလးနက္သြားပါသည္။

စီးပြားေရး လူမႈေရးတို႔ကို သတင္းေထာက္တေယာက္အေနျဖင့္

“ေဟ့ေကာင ္… အယ္ဒီ … ငပ်င္း”

ေဖၚျပကာ

မိတ္ေဆြေဟာင္းတဦးက က်ေနာ့္ထက္ႀကိဳ၍ ေရာက္ႏွင့္ေနကာ

အေဆာက္အဦအတြင္းသို႔

ျဖတ္ခဲ့ရေၾကာင္း၊

က်ေနာ္မေမးဘဲ

အေတြ႔အၾကံဳ

မ်ားစြာတို႔အား

အန္ကယ္တေယာက္

ေျပာျပခဲ့ေလသည္။

၎၏ ပုဂၢိဳလ္ေရးရာ မိသားစု

က်ေနာ့္ကို

လူမႈေရးမ်ားတို႔ကို က်ေနာ္တို႔

ႏွစ္ေယာက္ စကားမစပ္မိခဲ့ၾကပါ။ အန္ကယ္သည္ မည္သို႔ေသာ
လူတေယာက္ျဖစ္သည္
အတိုင္းအတာ

တန္ဘိုးရွိေသာ

တခုအရ

ဆိုေသာအခ်က္ကို

သိရွိခဲ့ရေပမဲ့

လူတဦးအျဖစ္

၎က

က်ေနာ္

က်ေနာ္ကို

ေလာကႀကီးတြင္ရပ္တည္

ေစခ်င္သည္ဟု က်ေနာ္ အျပည့္အ၀ယံုၾကည္ပါသည္။
အရက္မူးလာၿပီဆိုရင္ေတာ့

၎၏

ရင္တြင္းမေက်မနပ္

ခံစားခ်က္ေတြကို ထုတ္ေဖၚတတ္ၿပီး တခါတရံ နင့္နင့္သီးသီးႀကီး

ဆဲဆိုတတ္ပါသည္။
၎အိပ္စက္ေသာ
ကုလသမဂၢ

ကုတင္၏နံေဘးတြင္

ျမန္မာႏိုင္ငံသား

အေထြေထြအတြင္းေရးမႈးျဖစ္ခဲ့သူ

ဦးသန္႔၏

အေရွ႔တြင္ အန္ကယ္တေယာက္ သတင္းယူေနသည့္ အျဖဴအမဲ
ဓါတ္ပံုကို သစ္သားေဘာင္ခတ္ၿပီး ခ်ိတ္ဆြဲထားပါသည္။

အစိုးရအသိအမွတ္ျပဳ ႏိုင္ငံျခားဓါတ္ပံုသတင္းေထာက္တေယာက္

က်ေနာ္

ျဖစ္သြားသည့္အခါ

ေႏြးေထြးေသာလက္ျဖင့္

အန္ကယ္၏

က်ေနာ့္ကို

တင္းၾကပ္

လက္ဆြဲႏႈတ္ဆက္ၿပီး

“မင္းအတြက္ငါ ဂုဏ္ယူတယ္” ဟု အဂၤလိပ္လိုေျပာခဲ့ပါသည္။

http://www.MoeMaKa.Com – Publication of MoeMaKa, Myanmar Burmese News & Media Group, PO Box 320-207, San
Francisco, CA 94132-0207, USA, contact@moemaka.com - Page 5 of 14

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

MoeMaKa Daily – e Newspaper – August 1, 2009
တပါးသူေတြ

အသိအမွတ္ျပဳတာထက္

က်ေနာ့္အား

အန္ကယ္

ဤကဲ့သို႔

ဂုဏ္ျပဳစကားေျပာေသာအခါ

အရမ္းကို

၀မ္းေျမာက္၀မ္းသာ ျဖစ္ခဲ့ရပါသည္။ ဘာသာတရားအေၾကာင္းကို
ဘယ္ေသာအခါမွ

အန္ကယ္ႏွင့္

ၿပီးေတာ့လည္း

က်ေနာ္

မေဆြးေႏြးျဖစ္ခဲ့

မည္သည့္ဘာသာတရားကိုမွ

ကိုးကြယ္ပံုမရ။

ယံုၾကည္၍

ဗိုလ္မႈးခ်ဴပ္ေအဘယ္က

အန္ကယ္ကို

ခင္မင္စြာၿပံဳးျပလိုက္ၿပီး

၎၏ ကိုယ္ေရးအရာရွိကို လက္ျဖင့္ ဟန္႔တားလိုက္ပါသည္။
“ေအး …

ဒီေကာင္

သူငယ္ခ်င္းေလကြာ”

ေဒးဗစ္က

ငါ့ရဲ့

ေက်ာင္းေနဘက္

ဟု အန္ကယ္က ရယ္ေမာၿပီး ဘ၀ မေမ့တတ္ေသာ ၎၏
ငယ္သူငယ္ခ်င္း

“ငါက ၀ါဒ တခုကို ယံုၾကည္တယ္”
ဟု က်ေနာ့္အား ေျပာဘူးပါသည္။ ထို “၀ါဒ” ကို က်ေနာ္လည္း
မသိသလို၊ အန္ကယ္က က်ေနာ့္ကိုလည္း ရွင္းမျပခဲ့ဘူးပါ။
ထူးျခားတာက

ဓါတ္ပံုသတင္းေထာက္ေပါက္စ

တဦးအတြက္

ဗိုလ္မႈးခ်ဴပ္ေအဘယ္ကို

သူ

ခင္မင္ေလးစားေၾကာင္း က်ေနာ့္ကို ေျပာျပခဲ့ပါသည္။
အန္ကယ္၏ ဆရာရင္းကေတာ့ ျမန္မာႏိုင္ငံသတင္းစာေလာက၏

သမိုင္း၀င္ ပုဂၢိဳလ္ႀကီး ဦးညိဳျမ ျဖစ္ပါသည္။

သတင္းထူးေတြကို က်ေနာ္က အျခားသတင္းေထာက္မ်ားထက္

“ငါ့ဆရာက

သတင္းေထာက္ႀကီးေတြလည္း

၎၏ ဆရာအေၾကာင္း ေျပာျပေနရင္း ၎၏ မ်က္နွာျပင္ေပၚတြင္

ဦးေအာင္

ႀကိဳးစားၿပီး

လိုက္ရပါသည္။

အျခားသမၻာရင့္
တဦးနွင့္တဦး

သူကုိယ္တိုင္လည္း

အေတာ့ကို

ႀကိဳးစားတယ္။

ၿပီးေတာ့လည္း ငါ့ကို အေတာ္ ေမာင္းခဲ့တာကြ” ဟု က်ေနာ္အား

တကယ့္အၿပိဳင္အဆိုင္ အန္ကယ္ဦးမင္းသူ တေယာက္ကေတာ့

လြမ္းေမာရီေ၀ေနသည့္ မ်က္လံုးကို က်ေနာ္ အမွတ္ရဘူးပါသည္။

ရေနတတ္သည္။

၎၏

၎၏အခန္းအျပင္သို႔
သတင္းဦး

မထြက္ဘဲ

၎၏

“YMCA”

သတင္းဖ်ားေတြ

သတင္းဦးမ်ားကို

ႀကိဳ၍

အခန္းက်ဥ္းေလးထဲသို႔

စီးဆင္းေနသလားလို႔ေတာင္

ထင္ရသည္။
ႏွစ္ေပါင္း

ေလးဆယ္

ေက်ာ္ေက်ာ္

သတင္းေတြေနာက္သို႔

ၾကမ္းၾကမ္းတမ္းတမ္း

စြန္႔စြန္႔စားစား

ေက်ာ္အရြယ္တြင္

သတင္းေတြက

၀ီရိယႀကီးမားစြာျဖင့္

အန္ကယ္တေယာက္လိုက္ခဲ့၍လား

ယခုလို

၇၀

အသက္

အန္ကယ့္ကို ျပန္၍ လိုက္လာပံုရပါသည္။
ေသေသခ်ာခ်ာ

New

Light

of

Myanmar”

အဂၤလိပ္သတင္းစာႀကီးကို အသံထြက္ျဖင့္ အက်ယ္ႀကီး က်ေနာ္

ေအာ္ဖတ္ေသာအခါ အန္ကယ္က ၿငိမ္၍ နားေထာင္ေနတတ္ၿပီး

မသိ၊

ခံယူခ်က္ကို

မိမိ

အန္ကယ္သည္

ဘယ္ေသာအခါမွ မေျပာင္းလဲတတ္သည့္ အက်င့္ကို က်ေနာ္

အန္ကယ္ဦးမင္းသူထံမွ အေမြအျဖစ္ ရလိုက္ပါသည္။
အန္ကယ္

န၀တအစိုးရ၏

ထိပ္တန္းအဖြဲ႔၀င္

အခမ္းအနားတခုတြင္
ေခၚလိုက္သည္။

ေျပာျပေသာ

ကိုယ္ေရးအရာရွိျဖစ္သူ

အန္ကယ္က

ထိုအခါ

ကိစၥတခု

ဗိုလ္မႈးခ်ဴပ္

ဓါတ္ပံုသတင္းေထာက္ဘ၀

ၿပီးေတာ့

သတင္းေရးသားသည့္

သူတေယာက္ ျဖစ္ခဲ့ရသည့္အတြက္ အန္ကယ္သည္ က်ေနာ္ကို
ေကာင္းေကာင္းႀကီး နားလည္ေပးႏုိင္ကာ တန္ဘိုးျဖတ္၍ ရမည္

ျမန္မာႏူိင္ငံတြင္ တေခတ္တခါက အရွိန္အ၀ါ အလြန္ႀကီးခဲ့ေသာ
ဂါးဒီယန္းေန႔စဥ္သတင္းစာ

သတင္းဌာနမ်ားတို႔သည္

ၿပီးေတာ့

အန္ကယ္

(ရိုက္တာ

ႏွစ္ကာလ

က်င္လည္ လုပ္ကိုင္ခဲ့ေသာ ေနရာမ်ားျဖစ္ပါသည္။
ရွိပါသည္။

ေအဘယ္ကို

“ေဟ့ေကာင္”

ဟူ၍

ဗိုလ္မႈးခ်ဴပ္ေအဘယ္၏

တပ္မေတာ္အရာရွိငယ္က

အန္ကယ္ကို

က်ေနာ္ ဘယ္ေသာအခါမွ ေမ့၍ ရမည္ မဟုတ္ပါ။

မထင္ေသာ အႀကံဥာဏ္မ်ား ေပးႏိုင္ခဲ့ပါသည္။

သံုးသပ္ထားၿပီးမွ

ယံုၾကည္ခံယူထားသည္ဆိုေသာ

တစံုတရာ

အဂၤလိပ္အသံထြက္မွန္မ်ားကို ျပင္ေပးခဲ့ဘူးသည့္ ေန႔ရက္မ်ားကို

မုဆိုးတေယာက္ပမာ

က်ေနာ့္ကို

အေရွ႔ထိုင္ရင္း

ေဒါသျဖင့္

တုန္႔ျပန္မည္ျပဳေသာအခါ

အန္ကယ္၏

အလြန္ေကာင္းမြန္ၿပီး

Rectur)

အေတာ္ၾကာ

အဂၤလိပ္စာအေရးအသားသည္

အဆင့္အတန္း

ျမင့္လွပါသည္။

အန္ကယ္ႏွင့္ ေခတ္ၿပိဳင္သတင္းေထာက္ႀကီးမ်ားႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ
ထိပ္တန္း

ႏိုင္ငံျခားသတင္းေထာက္ႀကီးမ်ားက

အန္ကယ္ကို

အသိအမွတ္မျပဳ၍ မရေသာ အခ်က္လည္းျဖစ္ပါသည္။

http://www.MoeMaKa.Com – Publication of MoeMaKa, Myanmar Burmese News & Media Group, PO Box 320-207, San
Francisco, CA 94132-0207, USA, contact@moemaka.com - Page 6 of 14

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

MoeMaKa Daily – e Newspaper – August 1, 2009
“စာမ်ားမ်ားဖတ္ ၿပီးေတာ့ သမိုင္းေရးရာ အခ်က္အလက္ေတြ
အေျခခံဥပေဒေတြကို

ကၽြမ္းက်င္ႏွံစပ္ေနေအာင္

သတင္းေထာက္ေကာင္းတေယာက္ဟာ သိကို သိထားရမယ္”
ဟု က်ေနာ့္ကိုအစဥ္ အေလးအနက္ထားၿပီး ေျပာေနၾက။
အန္ကယ္သည္

မည္ကဲ့သို႔ေသာ

ဆိုေသာအခ်က္ကိုကား

မသိခဲ့ပါ။

အေသခ်ာဆံုးတခု ကေတာ့ အန္ကယ္သည္ က်ေနာ္အား ၎၏

လက္ရင္းတပည့္ပမာ ထားၿပီး သူ၏ဘ၀ႏွင့္ ရင္းႏွီး၍ ရယူခဲ့ေသာ
အေတြ႔အႀကံဳမ်ား၊

ၿပီးေတာ့

က်ေနာ္

မွတ္သားေလ့လာရမည့္

အရာမ်ားႏွင့္ သတင္းေထာက္ေကာင္းတေယာက္၏ ထားရွိရမည့္
စိတ္ေနစိတ္ထား၊

ရိုးသားျဖဴစင္စြာျဖင့္

ရွိေနရမည့္

အရည္အခ်င္းေကာင္းမ်ားကို

က်ေနာ့္အား

ေဒါက္တာေစာ၀ါးထူး၏

မ်က္ႏွာကို

ေျပာလိုက္သည္ကို ယေန႔တိုင္ က်ေနာ္မွတ္မိေနဆဲ။

၂၀၀၅ ခုနွစ္ နွင့္ ၂၀၀၆ ခုနွစ္ကာလအတြင္း ျမန္မာႏူိင္ငံ၌

ေ၀ငွေပးခဲ့သူ

အဖြဲ႔တို႔၏

ႏိုင္ငံေရးအရွိန္အဟုန္

ဒီမိုကေရစီေရး

ျမင့္မားစြာျဖင့္

တိုက္ပြဲ၀င္ေနေသာ

ဓါတ္ပံုသတင္းေထာက္တဦး
ျမန္မာႏိုင္ငံေရး

ျဖစ္သည့္

ရာသီဥတု၏

က်ေနာ္သည္လည္း

မိုးေလ၀သအေျခအေနကို

မျပတ္မလပ္ မိခင္သတင္းဌာနသို႔ သတင္းဓါတ္ပံုမ်ား အခ်ိန္မီ
ပို႔ေပးႏိုင္ေရးအတြက္

လံုးပမ္းေနရ၍

မေရာက္ျဖစ္ေတာ့။

အန္ကယ္တေယာက္

အန္ကယ္ရွိရာသို႔

က်န္းမာေရးပို၍

၎ လက္ခ ံစကားမေျပာလိုသူ တဦးဦးကို

(YMCA) အခန္းေလးဆီသို႔ အေရာက္သြားခဲ့သည္။

အိမ္ဦးနွင့္

သိပ္

ခ်ိဴ႔ယြင္းလာကာ

ေဆးခန္းသို႔

ၾကမ္းျပင္ပမာ

တက္သုတ္ရိုက္

သြားေနရသည္ဟု သတင္းၾကားၾကားျခင္း က်ေနာ္ အန္ကယ္ရွိရာ

“ခင္ဗ်ားထြက္သြားေတာ့”

ထိုအခ်ိန္တြင္ အမ်ဳိးသားသူနာျပဳတဦးက အန္ကယ္ကို အနီးကပ္

ဟု အန္ကယ္ေျပာတတ္သည့္ အက်င့္ရွိေၾကာင္း က်ေနာ္ႀကိဳ၍

သိခဲ့ပါသည္။

ျပဳစုေနရသည္။

၎၏

ကုတင္ေျခရင္း

စားပြဲငယ္ေပၚတြင္

ေသာက္ရမည့္ေဆးေတြကလည္း အမ်ိဴးေပါင္း မနည္း။ သူနာျပဳ၏
အကူအညီကိုယူ၍ လမ္းေလွ်ာက္၊ ေရခ်ဳိး၊ အိမ္သာတက္ျခင္းအမႈ

ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ့ေတာင္၀ိုင္း

အနာႀကီးကုသေရးေဆးရုံမွ

ဆရာ၀န္ႀကီး ေဒါက္တာ ေစာ၀ါးထူးကို အန္ကယ္ဆီသို႔ က်ေနာ္
ေခၚသြားဖူး

ပါသည္။

အနာႀကီးကုသေရးလုပ္ငန္းကို

ေဒါက္တာေစာ၀ါးထူး၏

လြန္ခဲ့ေသာ

ႏွစ္ေပါင္း

သံုးဆယ္ေလာက္ကတည္းက ၾကားဖူးခဲ့သည္ ဟု အန္ကယ္က
က်ေနာ္႔ကို ေျပာဖူးပါသည္။
ေဒါက္တာေစာ၀ါးထူးႏွင့္

ေရာက္ေသာအခါ

ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ

ကာလတေလွ်ာက္တြင္

ေက်းဇူးရွင္တဦးပါ။

တခါ

ေစ့ေစ့ၾကည့္၍

အမ်ိဴးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဴပ္နွင့္ ၈၈ မ်ိဳးဆက္ေက်ာင္းသားမ်ား

လူတေယာက္ျဖစ္ခဲ့ဘူးသည္

က်ေနာ္အျပည့္အ၀

ဟု

တို႔ကို

ျပဳလုပ္

အန္ကယ္၏

အန္ကယ္ဦးမင္းသူသည္

အခန္းသို႔

မိမိထိုင္ေနရာမွ

ထလာၿပီး ေဒါက္တာေစာ၀ါးထူး၏ ညာလက္ကို ခြင့္ေတာင္း၍

တေလးတစား ေခါင္းငံုကာ နမ္းပါသည္ ၿပီးေတာ့လည္း ၎၏
ႏႈတ္မွ

ပီသေအာင္

မွတ္မိေနဆဲ။

မိတ္ေဆြရင္းေတြ လူနာၾကည့္လာသည္ကို ၎က ကုတင္ေပၚမွ
ၿပံဳး၍

ႏႈတ္ဆက္

အသိအမွတ္ျပဳေနဆဲ။

ႏႈတ္ခမ္းေမႊးေတြကသာ

ေကာ့ပ်ံေနေသာ

အရင္လို

လင့္လင့္လ်ားလ်ား။

မေျပာင္းမလဲ

တခုေတာ့ရွိသည္ အန္ကယ္က ၎၏သမီးႀကီးကို အခန္းထဲသို႔
လံုး၀ အ၀င္မခံ။ မ်က္ရည္ စမ္းစမ္းျဖင့္ အန္ကယ္၏ သမီးႀကီးက
ဖခင္ကို

အားအင္ကို

ျပဳစုလိုေသာ္လည္း
ညွစ္ၿပီး

ေမာင္းထုတ္ပစ္ခဲ့သည္။
အန္ကယ္တေယာက္
“အႏူေတြကို ကိုင္ၿပီး ကုသေပးတဲ့ ဆရာ႔ရဲ့ လက္ကို က်ေနာ္

စကားကိုလည္း

မေျပာႏိုင္ေတာ့။ သို႔ေသာ္ က်ေနာ့္ကိုကား ေကာင္းေကာင္းႀကီး

အန္ကယ္၏
က်ေနာ္

ေနရေပၿပီ။

အန္ကယ္တေယာက္ရွိသမွ်

က်ယ္ေလာင္စြာ

ေအာ္ဟစ္၍

အခ်စ္ဆံုးျဖစ္ခဲ့သည့္

ဘယ္လိုမွ

ေခ်ဖ်က္၍

သမီးကို

သမီးႀကီးအေပၚ
မရႏူိင္ေသာ

အာဃာတတရား တခု ရွိေနမည္ဟု က်ေနာ္သိလိုက္သည္။

အရမ္းေလးစား ဂုဏ္ျပဳခ်င္လို႔ပါ”

http://www.MoeMaKa.Com – Publication of MoeMaKa, Myanmar Burmese News & Media Group, PO Box 320-207, San
Francisco, CA 94132-0207, USA, contact@moemaka.com - Page 7 of 14

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

MoeMaKa Daily – e Newspaper – August 1, 2009
အန္ကယ္၏ မိတ္ေဆြေဟာင္းတဦးျဖစ္သူ ခရစ္ယာန္ဓမၼဆရာႀကီး
ဦးအာသာကိုေလးႏွင့္

တကၠသိုလ္ပထ၀ီ၀င္ဌာနမွ

ေျပာျပစရာေတြလဲ တပံုႀကီးရွိေသးတယ္ အမွတ္(၂၈ဝ)
ကုိေၾကးမံုရဲ႕ ပူးေနာင္းခ်ပ္ခ်ိန္း

ပါေမာကၡေဟာင္း ေဒၚေဖ၀ီလွ်ံေလးတို႔ကို က်ေနာ္ အန္ကယ္ထံ
ေခၚသြားခဲ့သည္။

ဆရာဦးအာသာကိုေလးက

မာမာေအး

ေ၀ဒနာျဖင့္

ၾသဂုတ္ ၂၊ ၂ဝဝ၉

နာက်င္စြာ ခံစားရင္း အိပ္ယာထက္၀ယ္ လွဲေလ်ာင္းေနရွာသည့္
အန္ကယ္ကို
“အာမင္”

ဟူ၍

ဆုေတာင္းေပးေသာအခါ
အန္ကယ္တေယာက္

အသံျပဳခဲ့သည္။
“ေဟ့ေကာင္

ေရေ၀းမွာ…”
ဟူ၍

မင္းသူ

ဆံုးၿပီကြ။

အန္ကယ္ဦးခင္ေမာင္သြင္

ဆက္လာပါသည္။

မ်က္ရည္က်လွ်က္

ဆုေတာင္းျခင္းအဆံုး

အသုဘ

က်ေနာ့္ကို

မနက္ျဖန္

တယ္လီဖုန္း

ေရေ၀းအရပ္ရွိ မီးသၿဂိဳလ္ရာေနရာသို႔ က်ေနာ္ ေရာက္ေသာအခါ
အသုဘရႈ႕ပရိသတ္က အေယာက္ ၃၀ ေလာက္ရွိမည္။ က်ေနာ္
ရိုက္ထားခဲ့ေသာ

အျဖဴအမဲႏွင့္

အန္ကယ္၏

အနီးကပ္ဓါတ္ပံု

(portrait) ေအာက္တြင္ ရုပ္အေလာင္းကို ဇာပု၀ါ အျဖဴအုပ္လွ်က္
အန္ကယ္ကို ေနာက္ဆံုး ေတြ႔လိုက္ရသည္။
မ်က္ရည္စက္လက္နွင့္

(photo: didfortwayne blogspot com)

အန္ကယ္၏ သမီးႀကီးကို

ေရေ၀းတြင္

ျပန္၍ ေတြ႔လိုက္ရသည္။ မီးသင္းၿဂိဳလ္စက္မွ မီးခိုးလံုးႀကီးႏွင့္အတူ

အန္ကယ္၏ ရုပ္ခႏၶာႀကီးသည္ ကၽြမ္းေလာင္ကာ ျပာအျဖစ္သို႔
ေရာက္ရွိသြားေပၿပီ။
သို႔ေသာ္

က်ေနာ္၏

ရွင္သန္ေနဆဲ။

သတင္းေတြ ဖလွယ္ေနဆဲ။

ျဖတ္သန္းမႈမ်ားကို

ႏွလံုးသားထဲတြင္

အေၾကာင္းအရာတခုကို

အန္ကယ္တေယာက္

စကားေတြ

ေဆြးေႏြးေနဆဲ။

ေသာတရွင္ေတြ

ေသာတရွင္တို႔ေရ၊
‘တန္ျပန္ဆု’

၎၏

က်ေနာ့္အား

ခက္ခဲၾကမ္းတမ္းလွသည့္

ခြန္အားအျပည့္

က်ေနာ္ကလည္း စိတ္ပါ၀င္စားစြာျဖင့္ နားေထာင္ေနဆဲ။

မာေအး

ဂီတဝါသနာရွင္ေတြ

မာေအးရဲ႕အသံေလး

ၾကားရတဲ့အခါမွာ

ဆုမြန္ေကာင္း
အရင္တပတ္က

ေတးကေလး

ခ်စ္တဲ့

အားလံုး

ကုိယ္ေရာစိတ္ပါ

ေတာင္းလိုက္ပါတယ္။

မာေအး

ေရးေပးသြားတဲ့

ေတာင့္တတဲ့

ေမာင္ေၾကးမံုနဲ႔

ဂီတအလုပ္ေတြ မာေအး အမ်ားႀကီး လုပ္ခဲ့ဖူးပါတယ္၊ တပုဒ္စႏွစ္ပုဒ္စကေန၊

အဟုန္ျပင္းထန္လြန္းေသာ မာန္တို႔ျဖင့္ ေျပာျပေနဆဲ။

ဇူလိုင္ ၁၈၊ ၂၀၀၉

က်န္းမာေတာ္မူၾကပါစရွင္။

ခ်မ္းသာၾကပါေစလို႔

အန္ကယ္ဦးမင္းသူတေယာက္
ေျပာေနဆဲ။

ေသာတရွင္မ်ား

ျပဇာတ္လဲ

တေခြလံုး ဆိုျဖစ္တဲ့ အထိေပါ့၊

ပါတယ္၊

ဂီတေကာင္စီအတြက္

အဲဒီအထဲမွာ

ေရးေပးခဲ့တဲ့

ေတးသရုပ္ေဖၚေတြလဲ ပါ ပါတယ္။ ဘုရားရွင္ လက္ထက္ေတာ္က
အလွမိဖုရား ေခမာ အေၾကာင္း၊ ဘုရင္ႀကီး ဗိမၼိသာရနဲ႔ သားေတာ္
အဇာတသတ္ကို ဖြဲ႔တဲ့ ေမတၱာဇာတ္၊ သဇၨဝီမင္းတုိ႔ရဲ႕ ညီညြတ္မႈ၊

မာသာနႏၵီ ေတးသီမကေလးရဲ႕ မာယာတသိန္း အပလိန္းအနႏၱ၊
နယ္ခ်ဲ႔ကို

ေသအထိ

စေတးခံသြားခဲ့တဲ့

သူ႔ကြၽန္မခံ

ေတာ္လွန္ပုန္ကန္

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းရဲ႕

အဖိုး၊

ေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕ ေဘးေတာ္ ျဖစ္တဲ့ ဗုိလ္မင္းေရာင္ (ေခၚ)
မင္းႀကီးလေရာင္
မွတ္တမ္းတင္

အေၾကာင္းေတြကိုလဲ

ထဲထဲဝင္ဝင္

ေရးျခယ္ခဲ့ပါတယ္၊

http://www.MoeMaKa.Com – Publication of MoeMaKa, Myanmar Burmese News & Media Group, PO Box 320-207, San
Francisco, CA 94132-0207, USA, contact@moemaka.com - Page 8 of 14

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

MoeMaKa Daily – e Newspaper – August 1, 2009

မာေအးတုိ႔ ဂီတေကာင္စီကို အျမဲ ကူညီ သရုပ္ေဆာင္ေပးခဲ့ၾကတဲ့
ပညာရွင္ေတြကေတာ့၊

ေခတ္ေဟာင္း

ရွပ္ရွင္နဲ႔

ျပဇာတ္မင္းသားႀကီး (ဦး) ေက်ာ္ေအး၊ မင္းသား ရုိးရုိးႀကီးေဇယ်၊
အကယ္ဒမီ

မင္းသမီးႀကီး

အဆိုေတာ္နဲ႔

ႀကည္ႀကည္ေဌး၊

ရုပ္ရွင္မင္းသမီးႀကီး

ေဒၚခင္ေလးေဆြတုိ႔

ေခတ္ေဟာင္း

ခင္ခင္ရီ၊

ျဖစ္ပါတယ္၊

ေဒၚေမႏြဲ႔၊

ေနာက္ပိုင္းရုပ္ရွင္ေကာင္စီ၊

သဘင္ေကာင္စီတုိ႔ပါ ပူးေပါင္း တင္ဆက္ရတဲ့အခါ ၾကံဳလာေတာ့

ဇာတ္ေလးနဲ႔ ကိုက္မယ့္ သရုပ္ေဆာင္ မင္းသား မင္းသမီးေတြပါ
စင္ေပၚ

အားထုတ္

ေရာက္လာပါတယ္ရွင္။

ဗဟိုရုပ္ရွင္က

စုစည္း

အႏုပညာ

ေဆာင္ရြက္ခ်က္ေတြ

ျဖစ္လို႔

မွတ္တမ္းတင္ရုိက္ကူးေလ့ရွိပါတယ္၊

ပညာရွင္ေတြ

အေၾကာင္းေၾကာင္းနဲ႔

ျဖစ္လာၾကပါၿပီရွင္၊
မွတ္တမ္းေတြမို႔
ထိမ္းသိမ္း

ဒါေတြဟာ

အရွည္တည္တန္႔

ႏုိင္ေစဖို႔

စုေဆာင္း

စစ္ကိုင္းတိုင္း

ကိုေအာင္ေသာင္းကို

ေၾကြက်ေျမခ

အျမဲပဲ

ခုအခါမွာ

အနိစၥေတြ

ဂီတရုပ္ရွင္သဘင္

သမုိင္းဝင္

ဆိုင္ရာမ်ားက

ေစာင့္ေရွာက္ႏုိင္ၾကပါစလုိ႔

ေမတၱာပို႔လိုက္ပါတယ္ရွင္။
ဒါနဲ႔

ေဒါင့္စံုမ်ိဳးစံုရဲ႕

ခင္ဦးၿမိဳ႔နယ္၊

ေပါက္ေတာေက်းရြာက

သူေတာင္းဆုိတဲ့

ေရးတာဆိုေတာ့
အေနာက္

သြက္တာက

နန္းမေတာ္ဖက္ကုိ

ဒီစာမ်ိဳးေရးႏိုင္တဲ့အျဖစ္
မိဖုရားေျမွာက္

ေရႊဘုိမင္းႀကီး’ဟာ

သြားမိေနပါတယ္။
ၾကည့္မယ္

ရွိတယ္

ရွင့္။

အရွင္မ

(၁၁၄၈

ခုႏွစ္

ေတာ္ေကာက္ခဲ့တဲ့

သကၠရာဇ္

ဆုိရင္လဲ၊

ျမကေလးကုိ

‘သာယာဝတီ
တေပါင္းလမွာ

ဖြားပါတယ္)၊ အေနာက္နန္းမေတာ္က သကၠရာဇ္ (၁၁၇၁ ခုႏွစ္

သီတင္းကြၽတ္လမွာ ဖြားျမင္ပါတယ္) ဒီေတာ့ အသက္က (၂၃)
ႏွစ္ႀကီးေတာင္

မျမကေလးက
နဖူးေတြ႔

ကြာေနပါတယ္၊

(၁၇)ႏွစ္အရြယ္ပဲ

ဒူးေတြ႔

အလကၤာေတြနဲ႔

ဘုရင္

ေတြ႔လာရတဲ့
ရင္းႏွီး

သာမန္လူေတြထက္

ရွိပါေသးတယ္၊

အႏုပညာ

ကြၽမ္းဝင္သူျဖစ္ေလေတာ့

ပိုၿပီး

ေခတ္မွာေတာ့

အခ်စ္ကုိ

မျမကေလးဟာ

ခံစားျဖစ္လိမ့္မယ္လုိ႔

ကိုယ္ခ်င္းစာေပးလုိက္ရေအာင္ပါ။
ကုန္းေဘာင္ေရႊဘုိ

ေကာက္ေတာ္မူခ်ိန္မွာ

ကုိေၾကးမံုရဲ႕

ေစာေစာက

သီခ်င္းလုိ စည္းဝါးအျမန္ မျဖစ္ႏုိင္ပါဘူး၊ ဒီသီခ်င္း အလုိက္ကုိ
နတ္ကႏၷားေတြမွာ ဆိုၾကတာ စၿပီးၾကားမိတာမုိ႔ ကလုိ႔ရေအာင္
ဖန္တီးေလသလား ေတြးေနရတယ္၊ နန္းမေတာ္ရဲ႕ မူရင္းစာေတာ္

မဟာဂီတကိစၥ

ပထမပုဒ္မွာ ‘ဘိမ္း’ ဆိုတဲ့ စာတလံုး ေတြ႔ေနတယ္၊ ‘ဘကုန္းကုိ

ႀကိဳးစားပါ့မယ္လုိ႔ ေျပာမိထားတယ္ မဟုတ္လားရွင္။ အင္း -

လံုးႀကီးတင္ၿပီး ‘မ’သတ္ထားတဲ့ ‘ဘိမ္း’ ျဖစ္ပါတယ္။ ႏုိင္ငံေတာ္က

ဒီသီခ်င္းေလး

ျမန္မာအဘိဓာန္

ဘီဘီစီက ေျပာေပးမွေတာ့

xx

xx

အားလံုး ၾကားရေတာ့မွာေပါ့ေလ၊

နားဆင္ၾကည့္ပါေနာ္၊

မခ်စ္ဖူးေသးလုိ႔

မယ့္အမွားဝန္တာ၊

မပ်င္းေစရပါဘူး။

မရူးခဲ့တာလား၊

မယ့္အမွား

တကယ့္အမွားပါ၊

အခ်စ္မူးလုိ႔၊

ရူးေလေလ့ရူးမိမွာ xx မခ်စ္ခဲ့မိရင္ အေကာင္းသား၊အယူမွားပါေပါ့၊
ခ်စ္မိသည္အမွား၊

သူမ်ားႏွိမ္ခ်ဲ႔၊

ရင္ထဲမွာ

ဖမ္းစားသလုိ၊

ေရႊသံဖိုေမာၿပီ

ကုိေၾကးမံုရဲ႕

“ပူးေနာင္းခ်ပ္ခ်ိန္း”

(ကုိေၾကးမံုေရး-

ထုတ္ႏႈတ္ျပလိုက္တာပါရွင္။
အမ်ိဳးသမီးစာဆိုေတာ္
ေရးထားခဲ့တဲ့

စာပုိဒ္တခ်ိဳ႔ကုိပါ

xx

မိေနပါတယ္

ဆိုတဲ့

အဲဒါဟာ

ယူၿပီး

ေမာင္ဘြဲ႔

xx

xx

ပူးေနာင္းခ်ပ္ခ်ိန္း)

မျမကေလး၊

မဟာဂီတဝင္

အခ်စ္နတ္

ေရးထားခဲ့တဲ့

သီခ်င္းထဲက

ထုတ္တဲ့

သတ္ပံု

စာအုပ္မွာလဲ

ဒီစာလံုးေပါင္း

စာအုပ္ႀကီးမွာလဲ

မရွိပါဘူး၊

မေတြ႔ရဘူးရွင္။

ဒါနဲ႔စိမ္းတာေတြကုိ ပိန္းေနေအာင္ ပ်ံ႔ပြားတာ ခံစားေနရတယ္လုိ႔
ေကာက္လုိက္ၿပီး

ညည္းေပးလုိက္ပါတယ္ေနာ္။

(ပ်ံ႕ပြားစိမ္လို႔

ဆရာ့လက္သံမွာ

ဘိမ္းပ်ံ႔ပြား)၂x

(မယ့္မွာ

ေရာၿပီး

မယ့္မွာ

ပူတာ

ပ်ံ႕ပြားစိမ္းလုိ႔)၂ xxx တိမ္းေလေလ၊ ဘိမ္းေလ ဘိမ္းပ်ံ႕ပြား xxx

(မခ်စ္ကယ္ၿပီလား - ေနအားေတာ္ႏုိင္ေပ့)၂
လံုးေလလံုးေလ ဗ်ာဇံဝုိက္)၂ xxx

အထင္ကရ

အေနာက္နန္းမေတာ္

x x

x (အုိး

[ မူရင္း - ဘီဘီစီ၊ ျမန္မာဌာန ]

ပတ္ပ်ိဳးေလးရဲ႕အသံနဲ႔
သီခ်င္းျဖစ္ပါတယ္၊

စည္းေတြဝါးေတြက သြက္၊ ဒုိးခ်က္ကပါ လိုက္ၿပီး ျမဴးေနေတာ့
ထကရမလုိ

ျဖစ္ေနေတာ့

ပတ္ပ်ိဳးမူရင္း

သေႏၶေတာ့

ပ်က္တာေပါ့ရွင္၊ ကုိေၾကးမံုက ရည္းစားထားမိတဲ့ ေကာင္မေလး
တေယာက္ ရင္တဖိုဖို ငုိရမလုိ ရယ္ရမလုိ ျဖစ္ေနေပါက္နဲ႔ခံစား

http://www.MoeMaKa.Com – Publication of MoeMaKa, Myanmar Burmese News & Media Group, PO Box 320-207, San
Francisco, CA 94132-0207, USA, contact@moemaka.com - Page 9 of 14

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

MoeMaKa Daily – e Newspaper – August 1, 2009
ျမန္မာျပည္ ႏ်ဴကလီးယား ဓာတ္ေပါင္းဖုိအတြက္

ကုိင္တြယ္ရန္အတြက္

ေျမာက္ကုိရီးယားႏုိင္ငံက ကူညီေန

သတၱဳမ်ား တင္ပုိ႔ခ့ဲသည္ဟု ဆုိသည္။

ဇူလုိင္ ၁၊ ၂၀၀၉

ဓာတ္ေပါင္းဖုိ

ႏွင့္

ျမန္မာျပည္တြင္

ငါးႏွစ္အတြင္း

ဆုိသည္။

ျမန္မာျပည္က ေျမာက္ကုိရီးယား ႏွင့္ အီရန္ႏုိင္ငံတုိ႔ကုိ ယူေရနီယံ

AFP သတင္းဌာန

ေျမာက္ကုိရီးယားႏုိင္ငံက

သင္တန္းတက္ခ့ဲဖူးသည္ဟု

ႏ်ဴကလီးယား

အဏုျမဴ

ဗုံး

တလုံး

သဃၤန္းညီေနာင္ တံတားက်ဳိးဂိတ္တြင္ ရတခ - စစ္ဗ်ဴဟာမွဴး
ကိုယ္က်ဳိးရွာေန

တည္ေဆာက္ရန္ ေရႊ႕ေျပာင္းႏုိင္သည့္ ပလူတုိနီယမ္ စက္ရုံ တုိ႔ကုိ

ေစာသိန္းျမင့္ (ေကအုိင္စီ)

လွ်ဳိ႕၀ွက္ တည္ေဆာက္ေရးအတြက္ အကူအညီ ေပးေနသည္ဟု

ၾသဂုတ္ ၁၊ ၂၀၀၉

သိရသည္။ ျမန္မာျပည္မွ ထြက္ေျပးလာသူမ်ားကုိ ကုိးကားၿပီး
ယေန႔ ထြက္ေပၚလာေသာ သတင္းတပုဒ္တြင္ ေဖာ္ျပထားျခင္း
ျဖစ္သည္။

ကရင္ျပည္နယ္ သဃၤန္းညီေနာင္ရွိ ေကာ့ကရိတ-္ ျမ၀တီကားလမ္း

တံတားက်ိဳး စခန္းမွ အေရွ႕ေတာင္တုိင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္ အေျခခ်

အဆုိပါ ဓာတ္ေပါင္းဖုိသည္ ျမန္မာျပည္ ေျမာက္ပုိင္း Naung

စစ္ဗ်ဴဟာမွ တာ၀န္ခံ စစ္ဗ်ဴဟာမွဴးတဦး သည္ အဖဲြ႕အစည္း

တည္ေဆာက္ထားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊

သိရသည္။

Laing

အရပ္ရိွ

ေတာင္တန္းမ်ားအတြင္း

တည္ေဆာက္ထားသည့္

ရုရွႏုိင္ငံ၏

အရပ္ဘက္

လွ်ဳိ႕၀ွက္

အကူအညီျဖင့္

ႏ်ဴကလီးယား

ဓာတ္ေပါင္းဖုိအနီးတြင္ ရိွေနေၾကာင္း Sydney Morning Herald
သတင္းစာတြင္

ေရးထားသည္။

ေျမာက္ကုိရီးယားက ျမန္မာႏုိင္ငံကုိ ႏ်ဴကလီးယား နည္းပညာ
လဲႊေျပာင္းေပးမည္ကုိ

စုိးရိမ္ရေၾကာင္း

ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး

ဟီလာရီ

ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားၿပီး မၾကာမီမွာပင္
ထြက္ေပၚလာျခင္း

အေမရိကန္

ကလင္တန္က

ဤသတင္းေပါက္ၾကားမႈ
ျဖစ္သည္။

ျမန္မာအစုိးရတြင္ ႏ်ဴကလီးယား ရည္မွန္းခ်က္ႀကီး ရိွေနေၾကာင္း

အမည္ခံကာ

ကိုယ္က်ဳိးရွာ

အခြန္ေကာက္ခံလ်က္

ရွိသည္ဟု

အဆုိပါ စစ္ဗ်ဴဟာမွဴး ဗုိလ္မွဴးခင္ေမာင္၀င္းသည္ ၂၀၀၈ခုႏွစ္မွစ၍

ယခုအခ်ိန္ထိ ထုိင္း-ျမန္မာနယ္စပ္ ျမ၀တီမွ တင္သြင္းလာေသာ

လုိင္စင္မဲ့ ဂ်ပန္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ကားမ်ားကို ကားအမ်ဳိးအစား
အေပၚ

မူတည္ၿပီး

ေကာက္ခံေနသည့္
ကန္႔သတ္
မူတည္ၿပီး

တစီးလွ်င္

အျပင္

က်ပ္

တရားမ၀င္

၂သိန္းမွ

တင္ေဆာင္လာေသာ

ကုန္တင္ကားမ်ားကိုလည္း

တစီးလွ်င္

ေကာက္ခံလ်က္
ေျပာသည္။

ကုန္ပစၥည္းအေပၚ

က်ပ္(၃)သိန္းမွ

ရွိေၾကာင္း

၅သိန္းအထိ

(၁၀)သိန္း

ကိုယ္တိုင္

အထိ

ႀကံဳေတြ႔ခဲ့ရသူမ်ားက

မုိးႀကိဳး ႏွင့္ တင္မင္း ဟု အမည္ခံထားၾကသည့္ ျမန္မာျပည္မွ

အမည္မေဖာ္လုိသည့္

ဒက္စမြန္ေဘာ

ဆုိလုိ႔ရွိရင္ က်ပ္ သိန္း (၂၅၀)ကေန (၃၀၀)အထိ ရတယ္။ အဲဒီ

ထြက္ေျပးလာသူမ်ားက

ၾသစေတးလ်

ဆုိသူကုိ

“သူတုိ႔ေျပာတာကေတာ့
ေဆးရုံေတြမွာ

သုံးဖုိ႔

သုေတသီ

ေျပာျပၾကသည္ဟု

မစၥတာ

ဆုိသည္။

က်န္းမာေရးအတြက္ရည္ရြယ္တယ္၊

ေဆးပစၥည္းေတြ

ထုတ္လုပ္မယ္လုိ႔

ေျပာတာပဲ” ဟု တင္မင္း ဆုိသူကုိ ကုိးကားၿပီး ေျပာျပသည္။

“ႏ်ဴကလီးယားသိပၸံ နည္းပညာကုိ သုံးတ့ဲေဆးရုံ ျမန္မာျပည္မွာ
ဘယ္ႏွစ္ခု ရိွလုိ႔လဲ” ဟု တင္မင္းက ေျပာသည္။ “ျမန္မာျပည္မွာ
လွ်ပ္စစ္မီးေတာင္
တပ္မေတာ္

ပုံမွန္

အရာရိွအျဖစ္

ရတာမဟုတ္ဘူး”
တာ၀န္ယူခ့ဲသူ

ဟု

ဆုိသည္။

မုိးႀကိဳးကလည္း

တပ္သား တေထာင္ ပါ၀င္သည့္ “ႏ်ဴကလီးယား ေရးရာ တပ္ဖဲြ႔”ကုိ

တံတားက်ဳိးစခန္း

အနီးတ၀ိုက္တြင္

ေနထုိင္သူတဦးက “အဲဒီေကာက္ခံမႈ အတုိင္းအတာဟာ တေန႔ကို
ေကာက္လုိ႔ရတဲ့

ကိုယ္က်ဳိးအတြက္
ျမ၀တီၿမိဳ႕မွ

ေငြေတြကို

ဗ်ဴဟာမွဴးခင္ေမာင္၀င္းက

သီးသန္႔သုံးစြဲေနတယ္”

တင္ေဆာင္လာေသာ

ဟု

ေျပာသည္။

လုိင္စင္မဲ့ကားမ်ားကို

ေမာ္လၿမိဳင္စက္မႈဇုံႏွင့္ ရန္ကုန္စက္မဇ
ႈ ုံသို႔ နည္းမ်ဳိးစုံျဖင့္ ယူေဆာင္
ေမာင္းႏွင္သြား

ဆက္ေျပာသည္။
ထိုဂိတ္၏

လွ်က္ရွိသည္ဟု

အဆိုပါနယ္ေျမခံက

စစ္ေဆးေရးအဖြဲ႔၀င္တဦးက

ႏုိင္ငံေရးသမား၊

ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးတယ္။

အခု

“အရင္က

ဒီဂိတ္ဟာ

ေဖာက္ခဲြေရးသမားေတြကို

အဲဒီလုိ

မဟုတ္ေတာ့ဘူး။

http://www.MoeMaKa.Com – Publication of MoeMaKa, Myanmar Burmese News & Media Group, PO Box 320-207, San
Francisco, CA 94132-0207, USA, contact@moemaka.com - Page 10 of 14

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

MoeMaKa Daily – e Newspaper – August 1, 2009
လုိင္စင္မဲ့ကားေတြ၊ ကန္႔သတ္ကုန္ တင္ေဆာင္တဲ့ ကားေတြကိုပဲ
အဓိက

စစ္ေဆးေနတယ္”

ဟု

ေျပာသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ဇူလုိင္လ ၂၁ရက္ေန႔တြင္ စစ္ဗ်ဴဟာမွဴး ခင္ေမာင္၀င္း၏
အမိန္႔ျဖင့္ တံတားက်ဳိး စစ္ေဆးေရးဂိတ္ရွိ အေကာက္ခြန္အဖဲြ႕၊
ရဲအဖဲြ႕၊ စရဖ အဖဲြ႕၊ စသုံးလုံးအဖဲြ႕ႏွင့္ ရဲအထူးအဖဲြ႕တုိ႔ကို ေခၚၿပီး
၎တုိ႔တပ္ဖဲြ႕သည္

ေငြေကာက္ခံမႈမရွိေၾကာင္းကို

ေရးထုိးခုိင္းေၾကာင္း၊
ေၾကာက္ၾကသျဖင့္
ဆက္ေျပာသည္။

အာမခံ

ျပည္သူလူထုထံမွ

သေဘာတူ

ယင္းအဖဲြ႕မ်ားကလည္း

လက္မွတ္

ဗ်ဴဟာမွဴးကို

လက္မွတ္ေရးထုိးခဲ့ရေၾကာင္း

၎က

ယခုလုိ အဖဲြ႕အစည္းအမည္ခံ၍ မတရား ေငြေကာက္ခံျခင္းသည္
တျခား

အဖဲြ႕အစည္းမ်ားကို

ႏုိင္ထက္စီးနင္း

အတင္း

အဓမၼ

လက္မွတ္ ေရးထုိးခုိင္းသည့္အေပၚ က်န္အဖဲြ႕မ်ားက မေက်မနပ္

မေက်နပ္ၾကေပမယ့္ အထက္ကို တုိင္ၾကားဖုိ႔လည္း မလုပ္ရဲၾကဘူး
ျဖစ္ေနတယ္။ ဘာျဖစ္ လုိ႔လဲ ဆုိေတာ့ ဒီနယ္စပ္မွာ တာ၀န္
ထမ္းေဆာင္ရဖုိ႔ အခြင့္အေရး မနည္း ဖားထားရတာကိုး။ အထက္

တုိင္ၾကားတာေတြ

လုပ္လုိ႔

ခင္ဗ်ားတုိ႔ေကာင္ေတြ
အျဖဳတ္ခံရမယ္။

မေကာက္နဲ႔လုိ႔

မဆိုလုိခ်င္ပါဘူး။

တန္ရာတန္ရာေတာ့

ဒါေပမဲ့

ေကာက္ေပါ႔။

သူ႔ဟာနဲ႔သူ

ငါးသိန္းဆုိငါးသိန္း၊

ေျပာ

သည္။

ဘိတ္သား ဆိုတဲ့တေယာက္ကို စက္မႈဇံုပို႔မဲ့ လုိင္စင္မဲ့ ကားေတြကို
ဂိတ္ျဖတ္ခ အႀကီးအက်ယ္ ေကာက္ခိုင္းေနတာ။ က်ေနာ္တို႔က
သူတို႔ကိုလည္း

ေပးရ၊

အဖြဲ႔ေတြကိုလည္း

(၂၈)ခုရွိရာ

ေကာက္မွာပဲေလ။

မတုိင္ရဲၾကတာ”ဟု

ေစခိုင္းခ်က္နဲ႔ ဗိုလ္ႀကီးျမတ္ေဇာ္ဦးက သူ႔တပည့္ ေက်ာ္တိတ္ ေခၚ

ေျပာသည္။

ဂိတ္ဆုိတာကေတာ့

ဒါေၾကာင့္

ဆုိၿပီး

ကားကုန္သည္တဦးက “အဲဒီဂိတ္မွာက ဗ်ဴဟာမွဴး ခင္ေမာင္၀င္းရဲ႕

ျမ၀တီ-ေကာ့ကရိတ္

“အမွန္ကေတာ့

အေနမတတ္လုိ႔

ဒီေကဘီေအအရာရွိက

ျဖစ္ၾကေသာ္လည္း တုိင္ၾကားမႈ တစုံတရာမွ မလုပ္ရဲၾကေၾကာင္း

တံတားက်ဳိးရွိ ဒီေကဘီေအ ဗဟုိစစ္ဦးစီး ဌာနမွ အရာရွိတဦးက

နယ္စပ္မွာ

ျပႆနာတက္ရင္

ဂိတ္ႀကီးအခ်ဳိ႔ႏွင့္

ၿငိမ္းခ်မ္းေရး

ေပးရေသးတယ္”ဟု

ဆိုသည္။

ေတာင္ေပၚကားလမ္းတြင္

ကင္းတဲဂိတ္မ်ား

အျခားဂိတ္မ်ားက

ေကာက္ခံၾကေသာ္လည္း
ဦးစီးႀကီးၾကပ္သည့္

ဒီေကဘီေအနဲ႔

ဗ်ဴဟာမွဴး

တံတားက်ဳိး

အပါအ၀င္

အဖြဲ႔စံု

ဂိတ္ေပါင္း

ေတာ္ရုံေလာက္သာ

ဗုိလ္မွဴးႀကီးခင္ေမာင္၀င္း

စစ္စခန္းဂိတ္

တခုတည္းက

၎တုိ႔စိတ္ႀကိဳက္ ေကာက္ခံလွ်က္ရွိသည္။

ဆယ္သိန္းဆုိ ဆယ္သိန္း သတ္မွတ္ပါ။ အခုဟာက ရရင္ ရသလုိ

ေတာင္းလုိက္၊ ေကာက္လုိက္ လုပ္တာဟာ တျခားအဖဲြ႕ေတြကို
သက္သက္

ႏွိမ္တာပဲ။

အဲဒီကိစၥကို

ဘယ္သူမွလည္း

ကာတြန္းဘီရုမာ - သန္းေရႊအတြက္ ၆ ေပ ၄ ေပ

http://www.MoeMaKa.Com – Publication of MoeMaKa, Myanmar Burmese News & Media Group, PO Box 320-207, San
Francisco, CA 94132-0207, USA, contact@moemaka.com - Page 11 of 14

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

MoeMaKa Daily – e Newspaper – August 1, 2009
ဇူလိုင္ ၂၈၊ ၂၀၀၉

Cartoon Beruma – Than Shwe needs only six feet under

မိုးမခသို႔
သတင္းႏွင့္ စာမူပို႔ရန္ - contact@moemaka.com
မိုးမခက ေန႔စဥ္သတင္းလႊာ
သင့္ထံအေရာက္ လိုခ်င္ပါက သင့္ အီးေမးလိပ္စာကို contact@moemaka.com သို႔ ပို႔ေပးပါ။
ယခုသတင္းလႊာကို ပို႔ေပးမည္။

Burmese Speaking
American English
Practice Audio CD for Beginners
စာတိုက္ကမွာၾကားလိုပါက

MoeMaKa

-

ခ်က္သို႔မဟုတ္

သိုႚ

ေငြပို႔လႊာတြင္
ေရးျပီး

ေအာက္ပၝလိပ္စာသိုႚ ပိုႚပၝ။ မိမိလိပ္စာကိုပၝ ထည့္ေပးလိုက္ပၝ။
ပိုႚေပးပၝမည္။

MoeMaKa, PO Box 320-207, San Francisco, CA 941320207 – US$ 5.00 Only

MoeMaKa Addresses
MoeMaKa in Burmese – http://www.MoeMaKa.com
MoeMaKa in English – http://MoeMaKa.Org
MoeMaKa in VDO – http://MoeMaKa.Net
Alternative MoeMaKa
MoeMaKa Blog – http://MoeMaKa.BlogSpot.com

http://www.MoeMaKa.Com – Publication of MoeMaKa, Myanmar Burmese News & Media Group, PO Box 320-207, San
Francisco, CA 94132-0207, USA, contact@moemaka.com - Page 12 of 14

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

MoeMaKa Daily – e Newspaper – August 1, 2009
MoeMaKa WordPress

http://MoeMaKa.WordPress.com

http://MoeMaKaShop.BlogSpot.Com

Shop & Support @ MoeMaKa

Read MoeMaKa in PDF Download

http://MoeMaKa.Com/shop

http://www.scribd.com/moemak

http://www.MoeMaKa.Com – Publication of MoeMaKa, Myanmar Burmese News & Media Group, PO Box 320-207, San
Francisco, CA 94132-0207, USA, contact@moemaka.com - Page 13 of 14

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

MoeMaKa Daily – e Newspaper – August 1, 2009

MoeMaKa Online Phone Card - Call Myanmar Cheap

http://moemaka.com/index.php?option=com_wrapper&Itemid=69

http://www.MoeMaKa.Com – Publication of MoeMaKa, Myanmar Burmese News & Media Group,
PO Box 320-207, San Francisco, CA 94132-0207, USA, contact@moemaka.com - Page 14 of 14

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful