1.

0 PENDAHULUAN Kumpulan Meningkat Mutu Kerja atau KMK adalah sekumpulan kecil pekerjapekerja (6-10 orang) daripada unit kerja yang sama yang bermesyuarat secara tetap untuk mengenalpasti, memilih dan menganalisis masalah-masalah yang berkaitan dengan kerja mereka. Kumpulan ini mengemukakan cadangan-cadangan penyelesaian kepada pihak pengurusan untuk pertimbangan dan keputusan. Seterusnya, mereka melaksanakan keputusan yang telah dipersetujui oleh pihak pengurusan.

Bersesuaian dengan peredaran masa dan kehendak-kehendak alam sekitar yang sentiasa berubah dan mencabar, Pentadbiran Awam di Malaysia sentiasa mengalami perubahan, perkembangan dan kemajuan yang pesat terutamanya beban tugas yang kian meluas dan lebih kompleks. Keadaan ini lebih jelas lagi jika dilihat pada tahun-tahun 80-an dan seterusnya tahun-tahun yang akan dating. Bagi menghadapi cabaran ini, Perkhidmatan Awam perlulah di perteguhi dan diperkemas. Etika kerja yang baik dan positif adalah perlu ditanam dalam kalangan kakitangan awam supaya mutu perkhidmatan dapat diperbaiki dan dipertingkatkan. Selaras dengan Dasar Pandang Ke Timur, Kerajaan telah memikirkan bagaimana cara-cara Etika Kerja yang positif dapat disemai, ditanam dan ditetapkan. Harapan Kerajaan ialah dengan adanya Etika Kerja yang baik, prestasi kerja dan produktiviti dalam kalangan kakitangan dapat diperbaiki dan dipertingkatkan lagi.

Bagi tujuan ini, Kerajaan adalah menggalakkan penubuhan pasukan-pasukan Kerja di peringkat pegawai atau Kumpulan Meningkat Mutu Kerja ( KMK ) yang

Sumbangan kedua-dua pihak pengurusan dan juga KMK ke arah penyelesaian masalah dan seterusnya peningkatan produktiviti dan kualiti organisasi adalah penting dalam usaha Kerajaan untuk mewujudkan Pengurusan Kualiti Menyeluruh ( Total Quality Management ) di sektor awam. oleh itu perlunya sokongan dari semua peringkat. Dalam masa yang sama banyak faktor yang menggalakan perlaksanaan kmk Berdasarkan kepada apa yang telah dibincang sebelum ini.dianggotai oleh kakitangan sesuatu jabatan untuk menyelesaikan masalah-masalah di tempat kerja. Ini termasuklah kesediaan pihak pengurusan untuk meluangkan masa dan tenaga dalam melaksanakan program ini. perlaksanaan program KMK dalam sesebuah organisasi dan jabatan adalah sangat relevan dan bertepatan bagi meningkatkan kualiti dan produktiviti bagi memperbaiki khidmatnya. Sistem latihan penting untuk memberikan latihan secara berterusan dan memastikan peranan KMK .Terdapat Sembilan (9) faktor yang menyumbang kepada kejayaan pelaksanaan KMK dan ini ada dinyatakan dalam pekeliling Kemajuan Perkhidmatan Awam Bilangan 7 tahun 1991 dan yang pertama adalah sikap yang positif. Tanpa komitmen dan sokongan pengurusan atasan akan menyumbang kegagalan program KMK. Untuk melihat sejauh mana program ini berjaya dalam perlaksanaannya terdapat beberapa faktor yang perlu ada bagi menyokong kewujudannya dalam sesebuah institusi maupun jabatan. dan kedua kesungguhan dan komitmen dari pihak pengurusan atasan. Sistem latihan yang berkesan juga akan dapat menyumbangkan kepada kejayaan program KMK kerana dengan adanya bimbingan fasilitator dan ketua yang sesuai dan berkesan akan dapat membimbing kea rah kejayaan KMK yang seterusnya meyumbangkan kepada peningkatan kualiti serta produktiviti jabatan.

Disiplin dalam konteks KMK ialah dengan mematuhi peraturan dan kod etika yang utama. slogan dan risalah-risalah. Pewujudan sistem pengiktirafan kepada ahli-ahli KMK juga perlu. kebolehan Jawatankuasa Pemandu bagi merancang. menepati masa mesyuarat KMK. Selain daripada itu. projektor overhed. Peraturan atau kod etika seperti menepati jadual mesyuarat. KMK dianggap sebagai usaha jangka panjang.transparensi. tidak menyalahgunakan KMK dengan menjadikan ia tempat melepaskan geram ke atas pihak pengurusan. melaksana. bilik perbincangan dan sebagainya. Perkembangan mengenai KMK harus diketahui oleh semua pihak. berakhlak semasa mesyuarat KMK dengan menghormati rakan serta buah fikiran setiap ahli KMK yang diutarakan dalam mesyuarat. antara contoh tanda sokongan adalah seperti adanya kemudahan-kemudahan yang disediakan oleh pihak pengurusan seperti alat-alat tulis.relevan mengikut keperluan semasa seterusnya membuat penambahbaikan secara berterusan dengan mendapatkan maklumbalas mengenai masalah-masalah yang dihadapi dalam melaksanakan KMK dalam sector awam. menyelaras dan mengambil tindakan terhadap perakuan-perakuan. dan melaksanakan aktiviti-aktiviti promosi menerusi poster. Selain itu adalah penting untuk mematuhi tatasusila atau ‘Code of Conduct’ KMK yang telah dipersetujui oleh setiap ahli kerana tanpa disiplin . disiplin juga menyumbang kepada kejayaan perlaksanaan KMK. Kurangnya latihan akan memudaratkan perancangan KMK yang telah dibuat bagi membantu sesebuah jabatan atau institusi itu. atasan atau pihak pentadbir. KMK haruslah dimulakan secara kecil-kecilan dahulu supaya ianya dapat kekalkan secara berpanjangan.

d. b. Kreativiti sentiasa digalakkan. Penyertaan dan sokongan dari semua peringkat. Pekerja-pekerja diiktirafkan sebagai sumber yang paling bernilai disamping lain-lain sumber pengurusan. sebab-sebab sesuatu masalah timbul atau akibat-akibat yang mungkin akan timbul sekiranya sesuatu cadangan dilaksanakan. dan Projek adalah berkaitan dengan tugas-tugas harian.KMK hanya akan menjadi tempat bertikam lidah yang akhirnya akan menimbulkan konflik dan mengakibatkan perpecahan dalam sesebuah jabatan dan agensi. f. Percambahan fikiran boleh ditafsirkan sebagai kaedah yang digunakan bagi menggalakkan setiap individu dalam kumpulan mengeluarkan pendapat atau idea masing-masing dalam sesuatu perbincangan secara bebas. Bekerja secara berkumpulan. e. Proses percambahan fikiran boleh digunakan untuk menyenaraikan masalahmasalah yang dihadapi oleh sesebuah organisasi. KMK juga mempunyai Prinsip-prinsip Asas seperti berikut: a. Pelbagai teknik yang boleh digunakan dalam kmk dan Salah satu teknik yang digunakan dalam menyelesaikan sesuatu masalah melalui program KMK ialah percambahan fikiran ( brainstorming ). c. . Memajukan pekerja sebagai ahli jabatan/pejabat yang berguna.

siapa dan bagaimana. ahli-ahli dikehendaki mengenal pasti masalah-masalah di dalam bidang kerja dan keahlian .Percambahan fikiran boleh ditafsirkansebagai kaedah yang digunakan bagi menggalakkan tiap-tiap individu dalam kumpulanmengeluarkan pendapat atau idea masing-masing dalam sesuatu perbincangan secara bebas. ahli-ahli bolehlah mengambil bahagian dalam percambahan fikiran. ahli-ahli dikehendaki mengenal pasti masalah-masalah di dalam bidang kerja dan keahlian masing-masing. Setelah sebab-sebab masalah berlaku dikenal pasti.0PERCAMBAHAN FIKIRAN (BRAINSTORMING) Pengenalan Percambahan Fikiran (Brainstorming) Salah satu teknik yang digunakan dalam menyelesaikan sesuatu masalah melaluiprogram KMK ialah percambahan fikiran (brainstorming) . 2.Sebelum sesuatu mesyuarat dijalankan. Untuk menentukan kejayaan proses percambahan fikiran. adalah penting bagi setiap kumpulan mengikut peraturan-peraturan yang telah ditetapkan. Agenda mesyuarat hendaklah diedarkan kepada ahli-ahli awal supaya ahli-ahli berpeluang meneliti topik-topik yang akan dibincangkan dan akan menyediakan diri dengan idea-idea apabila mesyuarat dijalankan. Galakkan ahli-ahli mengeluarkan idea berpandu kepada soalan-soalan apa. mengapa.Sebelum sesuatu mesyuarat dijalankan.Proses percambahan fikiran boleh digunakan untuk menyenaraikan masalah-masalah yangdihadapi oleh sesebuah organisasi. Setiap pasukan akan menyediakan senarai masalah-masalah. bila. sebabsebab sesuatu masalah timbul atau akibat-akibatyang mungkin akan timbul sekiranya sesuatu cadangan dilaksanakan. di mana.

Galakan ahli-ahli mengeluarkan idea berpandu kepada soalan-soalan apa. mengapa. bila. di mana. Proses ini diulang untuk mendapat seberapa banyak idea yang boleh. Tentukanmasa yang akan diambil untuk bercambah fikiran misalnya 15 minit. Fokus Objektif Kumpulan Bagi kumpulan yang baru.Ketua kumpulan atau pengerusi akan memberi taklimat atau panduan kepada ahliahlisebelum sesi dimulakan. . adalah penting bagi setiap kumpulan mengikuti peraturan-peraturan yang telah ditetapkan. Setelah sebab-sebab masalah berlaku dikenalpastikan.masing-masing. Tiap-tiap ahli hanya akanmemberi satu sahaja pendapat atau idea dalam satu pusingan tidak kira berapa banyak idea yang ada padanya. Tiap-tiap pasukan akanmenyediakan senarai masalah-masalah. objektif kumpulan merupakan perkara dibincangkan di peringkat awal. secara bergilir-gilir akan diminta mengeluarkanpendapat. nama kumpulan. Agendamesyuarat hendaklah diedarkan kepada ahli-ahli lebih awal supaya ahli-ahli berpeluang untukmeneliti topik-topik yang akan dibincangkan dan akan menyediakan diri dengan idea-idea apabila mesyuarat dijalankan. Untuk menentukan kejayaanproses percambahan fikiran. ahli-ahli bolehlah mengambil bahagian dalam percambahan fikiran. Ini dilakukan sehingga tidak ada lagi pendapat yang hendak diutarakan. tata kelakuan ahli-ahli(code of conduct). siapa dan bagaimana. Tiap-tiap ahli.

Sebagai contoh. ia akanberkata ‘Pass´.Bukan sahaja komen yang negatif malahan komen seperti ‘itu pendapat yang baik’ juga tidak boleh digalakkan. adalah penting untuk ditentukan apakah topic yanghendak dibincangkan. Secara tidak langsungpenambahbaikkan dapat dilaksanakan sebagai panduan untuk masa akan datang.Hal ini bagi mengelakkan berlakunyapercanggahan pendapat di kalangan ahli ahli kumpulan. Sebelum memulakan brainstorming. ahli-ahli berbincang untuk mengenalpasti punca atau sebab-sebabtugas tidak dapat diselesaikan mengikut jadual. Contoh-contoh lain bagi topik percambahan fikiran . Penilaianawal akan menghalang kreativiti. Bagi sesetengah ahli.Jika ada diantara ahli yang tidak mempunyai idea apabila sampai kepada pusingannya. Memastikan Topik Yang Hendak Dibincang .ahli yang lain hendaklah bersabar menunggu idea yang hendak diutarakan.‘No comment please!!´. Mengkritik dan merendahkan pendapat seseorang akan membunuh kreativitiahli-ahli. Ahli. tidak ada idea yang akan dianggap sebagaipendapat ‘bodoh´.Walau bagaimanapun adalah penting untuk menentukan topik dengan tepatdan jelas. Berilahgalakan dan mendengar dengan penuh minat terhadap idea-idea mereka akanmemberangsang dan menggalakkan mereka. mungkin ini kali pertama mereka bercakap dalam kumpulan.Dalam hal ini ahli-ahli adalah diminta untuk menentukan apakahmasalah-masalah yang ada kaitan dengan kerja ataupun masalahmasalah yang terdapat ditempat kerja. Penilaian kepada pendapat atau idea tidak bolehdilakukan oleh ahli-ahli termasuk pengerusi.Ketua kumpulan akan menggunakan kepintarannya untuk memendekkan atau menyimpulkanidea yang panjang atau meleret tetapi mestilah dipersetujui oleh ahli yang memberi pendapat. Dalam proses percambahan fikiran.

Dalam proses percambahan fikiran. kelicinan kerja. kos. Berilahgalakan dan mendengar dengan penuh minat terhadap idea-idea mereka akan memberangsang dan menggalakkan mereka. Elakkan membuat penilaian terhadap idea-idea pada awal sesi Adalah penting untuk menentukan dengan tepat dan jelas topik yang akan dibincangkan.bagi KMK adalah seperti masalah-masalah yang adakaitan dengan kerja seperti mutu kerja. Contohnya. Ahli. Penilaian kepada pendapat atau idea tidak bolehdilakukan oleh ahli-ahli termasuk pengerusi.‘No comment please!!´. Penilaian awal akan menghalang kreativiti. perkhidmatan kepadaorang ramai dan lain-lain.Jika ada diantara ahli yang tidak mempunyai idea apabila sampai kepada pusingannya.ahli yang lain hendaklah bersabar menunggu idea yang hendak diutarakan. setiap ahli perlu berbincang untuk mengenalpasti apakah masalah-masalah yang berkaitan dan punca-punca atau sebab-sebab tugas tidak dapat diselesaikan mengikut jadual yang telah ditetapkan. Mengkritik dan merendahkan pendapat seseorang akan membunuh kreativitiahli-ahli. Bagi sesetengah ahli. Persetujuan bersama Ketua kumpulan akan menggunakan kepintarannya untuk memendekkan atau menyimpulkanidea yang panjang atau meleret tetapi mestilah dipersetujui oleh ahli yang memberi pendapat. ia akanberkata ‘Pass´.Bukan sahaja komen yang negatif malahan komen seperti ‘itu pendapat yang baik’ juga tidak boleh digalakkan. tempat kerja. tidak ada idea yang akan dianggap sebagaipendapat ‘bodoh´. mungkin ini kali pertama mereka bercakap dalam kumpulan.Setiap ahli adalah bebas untuk .

Semakin ramai ahli adalah semakin baik. Utamakan Kuantiti. Jangkamasa juga hendaklah ditetapkan agar tidak berlaku pembaziran masa. Proses ini membantu ahli untuk mengeluarkan seberapa idea atau pendapat tanpa sebarang halangan yang difikirkan sesuai dan membantu dalam meningkatkan mutu kerja mereka dalam organisasi yang diduduki. Semua idea yang diberikan adalah diterima.menyatakan idea yang difikirkan sesuai dan dilarang untuk membuat sebarang penilaian awal terhadap idea yang dikemukakan. Setiap idea yang diberikan akan dicatat sama ada diatas papan hitam. Ini kerana setiap idea yang yang dikemukakan akan membantu melancarkan lagi proses percambahan fikiran untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi. papan putih atau dicatatkan oleh seorang setiausaha yang dilantik. Setiap ahli dilarang untuk mengkritik atau merendahkan pendapat orang lain keran ini akan membunuh dan membantutkan kreativiti mereka. Sebaliknya jika membantu dan menggalakkan rakan-rakan lain akan merangsang mereka untuk menjana idea yang lebih bernas dan kreatif. sama ada betul atau salah.Terutamanya apabila ahli-ahli yang terlibat terdiri daripada pelbagai lapisan masyarakat dan kumpulan. Hasilkan Sebanyak Mungkin Idea Dengan Pantas Percambahan minda mestilah mengutamakan kuantiti dan bukannya kualiti. Proses ini akan lebih berkesan dan pantas jika dilakukan dengan tertib dan mengikut peraturan dimana setiap ahli diminta mengeluarkan idea secara bergilir-gilir sehingga tiada lagi pendapat yang hendak diluahkan. Idea yang ada dikumpulkan sebanyak mungkin. Setelah selesai atau semua idea telah dikeluarkan maka. idea-idea yang telah dikumpulkan akan dikaji satu .

´ Contohnya. Untuk menjimatkan masa. Ini akan menyebabkan timbulnyaketidakselesaan dalam kalangan ahli kumpulan yang lain. teknik undian yangmudah akan digunakan. Keadaan yang tidak formal yang diselitkan dengan senda gurau yang berpatutan akanmenggalakkan aktiviti yang ‘inovatif. Keadaan ini membolehkan semua ahli dalam kumpulan dapatmelihat dengan jelas idea-idea yang telah dilontarkan oleh setiap ahli. Persekitaran kondusif Suasana yang tidak tegang sentiasa diwujudkan untuk menggalakkan pengeluaranidea. Aktiviti ini akan memberi kurang peluang bagi mereka untuk bercakap. Tugas ini dilaksanakan oleh seorang setiausaha yang telah dilantiksebelum sesi ini bermula. salah seorang ahli kumpulan terlalu banyakbercakap dan terlalu banyak idea sehingga ahli-ahli lain tidak berpeluang untukmengemukakan pendapat dan merasa kecewa.’ Tiap-tiap idea yang diberikan hendaklah dicatatkan sama ada diatas papan hitamatau putih atau ‘flip-chart’. Apabila sesi percambahan fikiran selesai iaitu semua idea yang telah diberikan akan dikaji satu persatu dan di senarai pendekkan. Tiap-tiap ahli akan mengundi bagi tiap-tiap idea . beri merekatanggungjawab seperti mencatat minit mesyuarat atau mencatatkan idea-idea semasa sesipercambahan fikiran. sekarang cuba dengar pendapat ahli-ahli yang lain.persatu dan senarai pendekkan untuk memudahkan proses pengundian. Bagi mengatasinya. Setiap idea dikemukakan mengikut keutamaan dan berdasarkan jumlah undian yang diperolehi.Ketua kumpulan juga perlu bijak memainkan peranan bagi mengelakkan keteganganberpanjangan contohnya dengan mengatakan ‘Kita telah mendengar pandangan kamu yangbaik.

suasana perbincangan yang selesa dan kondusif harus diwujudkan. Untuk mewujudkan suasana selesa beberapa perkara haruslah dititikberatkan seperti:• Hormat-menghormati – Setiap ahli mestilah saling hormat-menghormati antara satu sama lain sama ada idea yang dikeluarkan oleh rakan bernas .Hanya undi menyokong saja yang dikira. Kembangkan idea awal bagi tujuan memperbaiki dan segera menghasilkan idea baru Semua ahli digalakkan membina dan mengembangkan idea-idea baru daripada ideaidea yang telah diperolehi pada awal perbincangan. Keadaan ini dipengaruhi oleh tiga elemen yang dapat menggalakkan pengeluaran idea baru iaitu: 1.Jadi.Oleh yang demikian. Elemen manusia Manusia memainkan peranan utama dalam menentukan suasana sama ada tegang atau selesa. 2.yang telahdisenaraikan. Mereka boleh mengundi seberapa banyak idea yang disukai yang mengandunginilai. Idea-idea yang mendapat undian yang banyak akan ditandakan dandisusun semula mengikut jumlah undi atau ditandakan saja angka bilangan seperti 1. Pergaduhan dan perselisihan faham sering berlaku apabila terdapat lebih dari seorang manusia. mengubah atau mengembangkan idea itu untuk melahirkan satu idea yang baru. perbincangan menyokong atautidak menyokong sesuatu idea boleh diadakan. 3 danseterusnya. Selain itu ahli lain boleh menumpang atau mengambil idea pihak lain. Jika difikirkan perlu. manusialah yang boleh mewujudkan dan mencorakkan suasana berfikir.Tidak ada ahli yang diminta untuk mengundimenentang sebarang idea. sebelum undian dijalankan.

Kita sepatutnya yakin dan percaya bahawa idea boleh datang daripada sesiapa sahaja tidak kira latar belakang dan kedudukan kerana setiap manusia telah dikurniakan akal untuk berfikir. Pihak yang mendengar idea perlu memberi laluan dan peluang kepada pihak yang menyatakan idea supaya dapat memperincikan ideanya dengan tenang. Ini kerana tujuan idea itu dipersetujui adaloah untuk kebaikan semua pihak.Sering berlaku dimana ada pihak yang tidak dapat mengeluarkan idea atau dihentikan pengulasan ideanya disebabkan oleh faktor umur. Bagi menjamin mutu idea yang baik dan berkesan. akan wujudlah percambahan idea lain dimana ada pihak yang menolak dan menerima idea tersebut. • Dipersetujui – Sesuatu idea itu perlulah dipersetujui oleh semua pihak. Pihak yang memberi idea perlulah mengemukakan bukti seperti kajian tindakan atau hasil penyiasatan.atau sebaliknya. pihak yang mendengar tanpa ragu-ragu akan bersetuju. . kedudukan dan tahap keintelektualan. Tetapi sekiranya idea itu tidak bernas atau membebankan. Elakkan sebarang perasaan tidak puas hati tentang idea yang telah dipersetujui. • Bernas – Jika idea yang dikeluarkan bernas. Sebab itu perkara ini didstilahkan sebagai mesyuarat yang bermaksud untuk mencari penyelesaian bagi sesuatu masalah tanpa ada ketegangan. suatu penyelidikan dan pemerhatian yang jitu terhadap perkara itu adalah diperlukanContohnya bagi idea tentang meningkatkan kualiti kerja dan mutu penjawat awam.

senyap. 3. Komitmen yang tinggi seperti sabar dan berupaya . dikenal pasti. Kembangkan imaginasi kreatif anda Pendapat yang kreatif dan inovatif akan membantu menghasilkan sesuatu yang baru melalui kemahiran imaginasi yang membawa kepada peningkatan sistem penyampaian perkhidmatan kepada organisasi atau pelanggan. nyaman. Elemen suasana Suasana adalah sangat penting untuk mencerminkan idea yang akan diterjemahkan. dipilih. analitikal. setiap ahli haruslah berfikiran terbuka atau berfikir diluar kotak. dianalisa dan seterusnya akan mencetuskan idea yang kreatif dan inovatif mengenai sesuatu isu atau perkara berkaitan dengan kerja atau organisasi yang ingin dibincangkan. Selain itu. kawasan tepi laut dan sebagainya yang bercirikan ketengan dan kesunyian. Elemen tempat Tempat yang disediakan hendakla sesuai untuk menggalakkan percambahan fikiran seperti di dalam bagunan. terang dan diselang-selikan dengan gurauan.Oleh yang demikian suasana mestilah tenang.2. Setelah semua idea dikumpulkan. secara tidak langsung percambahan dan pengeluaran idea baru akan berlaku.Ini membantu pihak yang mendengar idea berupaya untuk menjana dan menghasilkan idea baru daripada idea yang sedia ada. kritikal dan praktikal agar isu atau masalah yang dihadapi dapat diselesaikan. Apabila minda tenang.

Justeru. Mereka boleh mengundi seberapa banyak idea yang disukai yang mengandunginilai. berpuas hati dan menjadikan kerja sebagai cabaran untuk mencapai kejayaan. Tiap-tiap ahli akan mengundi bagi tiap-tiap idea yang telahdisenaraikan. Sekiranya dilakukan akan mendatangkan hasil yang sungguh . iaitu rasa gembira. Untuk menjimatkan masa.Hanya undi menyokong saja yang dikira. teknik undian yangmudah akan digunakan. maka teknik ini boleh menjadi satu pilihan yangberkesan bagi KMK dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.Tidak ada ahli yang diminta untuk mengundimenentang sebarang idea.0 Kesimpulan Sebagai kesimpulannya. 3. Idea yang kreatif akan meningkatkan keyakinan mengenai kebolehan dan potensi setiap individu dalam kumpulan. 2. jika peraturan-peraturan yang telah ditetapkan dalam teknik percambahan fikiran diikuti dengan baik. perbincangan menyokong atautidak menyokong sesuatu idea boleh diadakan. Idea-idea yang mendapat undian yang banyak akan ditandakan dandisusun semula mengikut jumlah undi atau ditandakan saja angka bilangan seperti 1.mengenal pasti masalah dengan mengemukakan soalan dan seterusnya menjurus kepada penemuan jawapan kepada penyelesaian dengan menggunakan minda yang kreatif dalam prespektif baru. 3 danseterusnya. sebelum undian dijalankan. Selain itu. Apabila sesi percambahan fikiran selesai iaitu semua idea yang telah diberikan akan dikaji satu persatu dan di senarai pendekkan. Kumpulan Meningkatkan Mutu Kerja (KMK) adalah usaha yang amat baik dilakukan oleh sesebuah jabatan. setiap ahli seharusnya mempunyai motivasi dalaman. Jika difikirkan perlu.

Kejayaan seebuah organisasi adalah tanggungjawab semua dan kecemerlangannya adalah terletak dalam tangan semua ahli dan bukan terletak dalam tangan individu kerana organisasi akan lebih cemerlang dan berjaya jika setiap kejayaan yang diusahakan adalah secara berkumpulan. ketua kumpulan perlu memainkkan peranan mereka dan ketua jabatan juga perlu memberikan sokongan kerana ia diperlukan dalam merealisasikan pencapaian dan kecemerlangan KMK di setiap peringkat. Kewujudan KMK akan memungkinkan segala perancangan yang ingin dibuat juga akan lebih teratur dan tersusun malah kekurangan dan kelemahan juga mampu dapat diselesaikan dengan mudah. suasana juga tidak tertekan walau diberikan tugas oleh pihak atasan seperti bahagian pengurusan atau pentadbiran. Bukan sahaja para pekerja dapat bekerja dalam keadaan yang suasana harmoni dan secara berpasukan. KMK boleh membawa banyak kebaikan jika ia dijadikan sebagai budaya kerja dan menjadikan ia sebagai asas yang kukuh dan konsisten kepada program penambahbaikan secara terancang danberkesan. .baik. Demi menjayakan perlaksanaan KMK.

http://yamterengganu.pdf Tarikh akses 15/06/2012.com/2009/07/4-peraturan-syarat-brain-storm. 1991 http://www. Peraturan percambahan fikiran dalam KMK.my/Circulars/BM/PKPA/9107/Rajah11. Percetakan Nasional Malaysia Berhad.htm Tarikh akses 15/06/2012.gov.mampu.gov.html . http://www. 2009. Unit Pemodenan Tadbiran dan Perancangan Pengurusan Malaysia.my/pdf/arkib/gp_kik011109. Panduan Mengenai Kumpulan Meningkat Mutu Kerja (KMK).blogspot. . Kuala Lumpur.mampu. 2009. Tarikh akses 12/06/2012.Rujukan Mohamad Fauzi Bin Hj Abu Sama.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful