Inovasi dan Perubahan Pendidikan EDU 3109 (Guru dan Cabaran Semasa

)
Misi Nasional bertujuan meningkatkan ekonomi dalam rantaian yang lebih tinggi.

• Misi Nasional ini akan meletakkan asas yang kukuh untuk pembangunan ekonomi negara yang lebih berdaya saing dan berdaya tahan. • Negara perlu melahirkan Modal Insan yang memiliki Minda Kelas Pertama untuk menghadapi cabaran pembangunan ekonomi berlandaskan ilmu pengetahuan dan inovasi. • Transformasi diperlukan menuntut perubahan drastik untuk merevolusikan sistem pendidikan negara dalam jangka masa panjang.

• Transformasi ini juga merupakan kesinambungan Falsafah Pendidikan seperti yang dinyatakan dalam Akta Pendidikan 1996 untuk melahirkan Modal Insan yang seimbang, harmoni, berpengetahuan dan berakhlak mulia. • Para pendidik juga berinovatif, mempunyai kebolehan kognitif, menguasai pelbagai bahasa, keupayaan komunikasi berkesan, celik teknologi, menghayati nilai-nilai murni serta mampu memberikan sumbangan kepada masyarakat, negara dan dunia.

Strategi Pengajaran Inovatif
• Guru didesak untuk menggalakkan inisiatif murid dan memberinya peluang untuk menyumbang dalam pembelajaran diri. • Guru sering meluahkan kekecewaan atas sikap pasif murid menerima pengajaran mereka tanpa memikirkan bahawa murid juga mungkin kecewa dengan gaya pembelajaran guru.

• Mengikut Wan Zahid (1993). pelaksanaan Kurikulum (KBSR) dan (KBSM) akan membawa kepada perubahan penekanan daripada pendekatan tradisional kepada pendekatan baru. • Pembelajaran yang tertumpu kepada murid (child centred) mesti diamalkan dan sebaliknya mengurangkan pembelajaran yang tertumpu kepada guru (teacher centred). .

• Ingham (1992) dan Wan Zahid (1993) mengesyorkan agar para guru. Sumber dan Program disesuaikan dengan gaya belajar murid. . pencapaian akademik serta sikap murid akan meningkat. murid dan ibubapa memahami gaya pembelajaran murid dan menganggap perbezaan yang ada pada seseorang murid itu merupakan keistimewaan. • Wan Zahid (1993). • Apabila Kaedah. menyarankan agar P&P disesuaikan dengan gaya belajar individu.

• Biar setinggi mana ijazah yang dimiliki tetapi jika seseorang guru tidak memiliki kemahiran yang sewajarnya maka perkataan seperti ‘pengajaran cikgu membosankan’ akan keluar dari murid-murid. . • Ini mungkin memberi gambaran bahawa pengajaran guru tersebut tidak berkualiti dari aspek isi pengajaran atau perancangan tetapi dari aspek strategi sistem penyampaian.

sikap serta mewujudkan keseronokan belajar dalam kalangan murid. • Keseronokan belajar dalam kalangan murid akan lebih mudah diwujudkan jika guru berjaya menjadi seorang guru yang inovatif.• Dick & Reiser (1990). pernah mendifinisikan pengajaran berkesan iaitu kemampuan menerapkan pengetahuan. kemahiran. .

.• Guru yang kreatif dan inovatif akan menjadikan mereka berupaya menjadi guru yang bermakna. berkomunikasi dan berkolaborasi. • Sistem pendidikan pada masa kini memerlukan guru menjadi pembimbing kepada murid supaya mereka mempunyai kemahiran berfikir. menyelesaikan masalah. • Inovatif membawa pengertian kemampuan membuat transformasi atau mencipta sesuatu baru sama ada dalam bentuk sumber atau kaedah yang releven.

seseorang guru harus mengambilkira aspek Hasilan Pembelajaran. . kemahiran atau minda murid. • Pada peringkat perancangan. • Hasilan Pembelajaran ialah bentuk perubahan yang dikehendaki dalam sesuatu pengajaran sama ada dari segi ilmu.• Fungsi sesuatu pengajaran itu adalah untuk menyampaikan ilmu dan kemahiran secara efektif serta menyeronokkan sehingga berlakunya suatu perubahan diri murid tersebut.

• Penentuan ini dapat menjadikan pengajaran guru lebih berfokus. • Guru yang inovatif dan kreatif sentiasa bersedia mengubah gaya pengajarannya seperti kita menukar fesyen pakaian supaya sentiasa kelihatan tampan. segak. . kacak dan kemaskini. menepati masa serta memudahkan guru memilih bahan pengajaran yang bersesuaian dengan pengajaran.

. Murid biasanya bercirikan Auditori.• Antara langkah yang mampu membentuk strategi inovatif dalam penyampaian P&P yang menyeronokkan adalah seperti: • i.Strategi Pengajaran meliputi pendekatan. Mengenali dan menjiwai ciri-ciri diri murid • ii. Visual serta aktiviti Kinesthetik. teknik dan kaedah penyampaian. Penyampaian ini ada kaitannya dengan gaya belajar (Learning Styles).

Guru harus Kreatif dan Inovatif dalam penyampaiannya.Guruharus mengintegrasikan pelbagai bahan. . kaedah dan teknik dalam penyampaiannya.• iii. • Penghasilan. Penciptaan dan Pengubahsuaian bahan serta corak pembelajaran menjadikan ianya lebih inovatif serta mampu melibatkan diri murid dalam aktiviti pembelajaran.

• Selepas itu. • Apabila seseorang guru memulakan pengajaran. . Daya Imaginasi Tinggi memainkan peranan penting dalam proses mencerna minda murid. • Ia bertujuan untuk membuka minda murid dan berfikir di luar kotak (Think outside the box).• iv. beliau seharusnya memulakannya dengan soalan umum atau apa yang disebut sebagai ‘Essential Questions’. barulah guru membimbing murid ke arah soalan berkaitan dengan unit pembelajaran (Unit Questions) dan menjurus kepada isi pelajaran (Content Questions).

. Unsur Kecindan ialah kata-kata atau perlakuan yang berunsur jenaka serta tidak keterlaluan yang bertujuan untuk menimbulkan rasa seronok serta menghilangkan tekanan sewaktu berlakunya sesi pengajaran dan pembelajaran.• v. • Prestasi guru yang cemerlang bukan hanya terletak pada jawaan semata-mata tetapi mampu menyampaikan pelajaran yang menarik.

Elektik.• vi. . • Antara pendekatan yang digunakan adalah seperti Pendekatan Induktif. • Seseorang guru yang inovatif harus juga bijak memilih pendekatan pengajaran yang akan digunakan dalam pengajarannya. Deduktif. Tematik. Masteri. Pemilihan dan Pengaplikasian Media Pengajaran dapat menjana minda murid. Koperatif dan Kolaboratif.

Teoritis . Pragmatis • iii. 1997) iaitu: • i. Reflektif • iv. Aktivis • ii. guru yang inovatif akan dapat juga mengenali 4 kategori cara belajar (Nelson.• Berasaskan 4 MAT.

• Reflektif bermaksud murid akan mengasingkan diri tetapi masih melihat sesuatu yang dipelajari itu daripada beberapa perspektif dan mengambil masa untuk berfikir serta membuat keputusan. . murid yang aktif dan bersedia mencuba sesuatu yang dipelajari pada masa yang sama.• Aktivitis bermaksud. • Pragmatis bermaksud mencuba dahulu sesuatu yang dipelajari sama ada sesuatu itu benar-benar praktikal.

tersusun serta membina teori-teorinya sendiri. logik.• Teoritis bermaksud murid suka mengambil pendekatan logikal. interpersonal. • Satu perkara lagi yang mencabar guru ialah Teori Kepelbagaian Kecerdasan (Multiple Intelligence Theory) oleh Howard Gardner (1983). muzikal. kinestetik. linguistik. • Beliau membincangkan perihal kecerdasan spatial. . intrapersonal dan kecerdasan naturalistik.

• Kajian di luar negara terutamanya di United Kingdom telah menunjukkan kesan positif Teknologi Maklumat terhadap P&P di Institusi Pengajian Tinggi. TMK merupakan kemahiran yag utama dan juga tema utama dalam era Teknologi Maklumat. • Menurut Davis (2001).• Penggunaan Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK) telah semakin lumrah di Institut Pengajian Tinggi. .

J. 1980). Manusia serta Kaedah (Alexander.• Teknologi boleh dujelaskan sebagai satu ‘proses’ yang mana manusia lakukan untuk menyelesaikan masalah atau mencapai tujuan untuk memenuhi keperluan komuniti. . Bahan.. • Teknologi Pendidikan suatu sistem dalam pendidikan melibatkan (5 M’s): Mesin. R. Media.

• Teknologi Pendidikan merupakan aplikasi ilmu pengetahuan saintifik mengenai pembelajaran dan keadaan pembelajaran untuk meningkatkan keberkesanan dan kecekapan P&P.) . E. teknik dan bantuan dalam pembelajaran manusia (Department of Education and Science – UK). penggunaan dan penilaian sistem.H.• Teknologi Pendidikan merupakan perkembangan. (Hadden.

e-learning. • Menurut Grant (1999). perkembangan profesionalisme dalam teknologi pendidikan mestilah dapat membantu guru menjadi lebih produktif. dll. profesional dan memberi kepercayaan bahawa teknologi berkenaan akan membawa manfaat kepada mereka. . virtual learning.• Teknologi Pendidikan telah mendorong perkembangan konsep baru dalam pendidikan seperti on-line learning.

pembelajaran elektronik juga dikenali sebagai “web-based learning” ataupun “internet-based learning”. . • Kelebihan pembelajaran secara elektronik selalu dikaitkan dengan peningkatan motivasi P&P dalam kalangan guru serta murid di sekolah. • Penggunaan teknologi ini akan dapat meningkatkan lebih banyak peluang pembelajaran kepada murid.• Sehingga tahun 2000.

. Jarman. Morrison. J. • Penyelidik mendapati majoriti guru melaporkan tahap motivasi murid telah meningkat dan memperoleh sikap positif untuk belajar apabila komputer riba digunakan. H. C dan McNally. H. Reilly. R. (1994) berkenaan dengan penggunaan komputer riba dalam kalangan 235 orang murid dari sekolah rendah dan menengah dalam satu kalender persekolahan merupakan satu kajian yang releven.• Kajian Gardner.

. • Killion (1999) menjelaskan guru mestilah berpengetahuan serta berkemahiran menggunakan ICT serta mengintegrasikan dalam P&P.• Becker (1994) berpendapat penggunaan teknologi dan pengintegrasian ICT dalam Kurikulum perlu diperkembangkan dalam kalangan guru supaya profesionalisme bidang perguruan akan terus meningkat. • Sarason (1995) menjelaskan adalah mustahil untuk mencipta dan mengekalkan suasana pembelajaran yang produktif untuk para murid.

kemahiran dan minat murid terhadap pembelajaran mereka.• Cuban (1995). • Guru harus menggunakan teknologi sebagai sebahagian daripada proses dan aktiviti yang direkabentuk untuk meningkatkan dan menambahbaik pengetahuan. menjelaskan bahawa apa yang menjadi masalahnya adalah sebab kurang penggunaan ICT di sekolah ialah ketidaksediaan guru untuk menggunakannya dalam pengajaran mereka. .

• Terdapat 3 asas penting dalam penggunaan Teknologi Maklumat dalam pendidikan iaitu: i. Tujuan berkomunikasi bagi mendapatkan maklumat daripada sumber kepada penerima. . iii. Memanipulasikan maklumat dan proses semula imej. Tujuan mengumpul maklumat. ii.

• Ini dapat dijalankan dengan menggunakan komputer melalui Arahan Program. .• Penggunaan Teknologi Dalam Pengajaran dapat membantu murid secara individu dan secara kumpulan. • Arahan Program ini dapat memberi peluang kepada golongan murid “lemah” untuk membaiki kelemahan dalam pembelajaran mereka.

. • Kita tidak seharusnya bergantung kepada komputer dan melahirkan golongan yang tidak mampu berinteraksi tanpa komputer. kesemua murid terpaksa mengikuti sistem yang berlangsung tanpa mengambil kira sama ada mereka dapat mengikuti pelajaran tersebut. • Ini tidak bermakna Sistem Pendidikan Konvensional perlu dihapuskan sama sekali.• Berdasarkan Sistem Pendidikan Konvensional.

• Terdapat rangkaian yang dikhaskan untuk mereka berkenalan serta bergaul dengan golongan yang sama. rakan-rakan dan pekerja lain. IRC serta ICQ.• Kewujudan program yang berupaya membaca teks dapat membantu orang buta berkomunikasi tanpa bantuan keluarga. • Penggunaan teknologi dalam pendidikan juga memberi peluang sosial baru kepada orang cacat melalui penggunaan internet. .

audio. . • Multimedia juga didefinisikan sebagai persembahan aplikasi komputer yang interaktif di mana ia akan mengabungkan elemen teks.• Penggunaan teknologi dalam pendidikan biasanya melibatkan penggunaan bahan dalam bentuk Multimedia. grafik dan animasi. video. • Penggunaan teknologi ini membolehkan guru menjalankan pengajaran dengan menggunakan kaedah Tutorial.

Tutorial Terancang (mudah diprogram) ii. Tutorial Kecerdasan (interaksi berterusan antara komputer dan murid) .• Kaedah Tutorial nyata lebih mesra dan merupakan satu pembelajaran yang lebih interaktif bagi semua murid. • Kaedah Tutorial terbahagi kepada 2 iaitu: i.

konsep dan prosedur yang telah dipelajari.• Guru juga boleh menggunakan teknologi dalam pendidikan untuk melaksanakan Kaedah Perbincangan. • Ini menggalakkan mereka menilai dan membuat keputusan. • Dalam perbincangan. murid diberi peluang menggunakan prinsip. . • Kaedah ini melibatkan interaksi antara murid dengan murid atau pelatih dengan pensyarah.

• Animasi digunakan untuk memberi gambaran pergerakan bagi sesuatu objek. . • PowerPoint boleh berfungsi sebagai alat pengarang untuk mengatur cara dan membina bahan Instruksi Berbantu Komputer (IBK).• Penggunaan teknologi dalam pendidikan juga melibatkan penggunaan Animasi/Grafik. • Penggunaan PowerPoint atau Keynote adalah perisian yang banyak digunakan terutama dalam persembahan oleh bahagian korporat atau syarikat komersial.

• Membetulkan sebarang kekeliruan atau salah tafsir kerana ia memberi gambaran yang menyeluruh dan jelas sesuatu konsep. • Mengelakkan berlakunya tidak faham atau salah tafsir terhadap konsep. . tenaga dan wang.Kepentingan Teknologi Pendidikan • Melicinkan proses P&P kerana berfokuskan kepada isi-isi penting. • Mengelakkan rasa bosan murid serta mengekalkan minat murid. • Menjimatkan masa.

• Tunjukkan hasil dan kemahiran yang baik sekiranya alat dibuat sendiri. • Tulisan dan gambar perlu dipelbagaikan warnanya. . • Gunakan bahan yang boleh tahan lama. • Alat yang besar dan jelas untuk dilihat oleh semua murid.Ciri-Ciri Teknologi Pendidikan Baik • Alat yang dapat menjelaskan idea-idea kabur dan menerangkan isi-isi pelajaran.

. • Media Pengajaran yang menggunakan Teknologi Multimedia berupaya menarik perhatian. • Aplikasi pembelajaran berupaya memberikan gabungan teks.• Teknologi Komputer boleh dijadikan sebagai alat alternatif kepada kaedah pengajaran. • Proses Pengajaran dan pembelajaran memerlukan pendekatan yang lebih kreatif dan inovatif. video dan animasi. imej. muzik.

• Warga guru perlu peka dengan perubahan. • Seseorang guru perlu memberi perkhidmatan bermutu.Perkembangan Persekitaran Pembelajaran • Kualiti perkhidmatan perlu ditingkatkan dan pelanggan pendidikan mendesak peningkatan mutu perkhidmatan. kemahiran yang pelbagai dengan tanggapan yang luas dan mendalam. budaya pendidikan. misi pendidikan dan bersedia menerima perubahan menggunakan peralatan canggih. .

1999). • Pendidikan masa kini bukan sahaja berkehendakkan manusia mengamalkan budaya fikir tetapi mengabungkan penggunaan teknologi dalam sebarang bentuk tindakan. . bangsa dan negara. • Hanya manusia yang berbudaya fikir dapat bersaing di medan antarabangsa serta menjanakan idea ke arah pembangunan tamadun ilmu. masyarakat. budaya.• Mereka perlu peka dan bertindak kepada perubahan supaya tidak membawa padah yang buruk (Zainal Abidin.

• Tanpa persediaan mereka. • Setiap guru harus bersedia dari segi mental. 1982).• Guru bilik darjah merupakan individu terpenting di sekolah yang perlu responsif kepada sebarang perubahan yang berlaku dalam bidang pendidkan. 1991: Sarason. emosi serta fizikal untuk menjadi pengamal pendidikan sepanjang hayat (lifelong learning). . usaha reformasi pendidikan akan menghadapi kegagalan (Fullan.

2004). Omar Abdul Karim.• Kejayaan sesebuah organisasi turut bergantung kepada kesediaan anggota organisasi terlibat dalam pembelajaran di samping bersedia mengamalkan budaya pembelajaran ke arah penghayatan organisasi pembelajaran (Marimah Awang. masyarakat berasaskan ilmu dan ekonomi berasaskan ilmu (Syed Muhamad Syed Abdul Kadir. & Khuan Wai Bing. 2002). • Tuntutan ini menjadi lebih ketara dalam era ICT. .

suhu. psikologi dan teknologi dalam proses penyampaian ilmu ke arah melahirkan seorang murid yang berfikiran kritis dan kreatif. • Persekitaran adalah satu elemen yang mempengaruhi gaya belajar seseorang. • Elemen ini merangkumi aras bunyi. cahaya. 1992).• Kebestarian sesuatu pengajaran itu bergantung kepada sejauh manakah seseorang guru mengintegrasikan aspek pedagogi. dan keadaan fizikal tempat belajar (Kline & Martel. .

. • ‘Belajar dengan komputer’ atau ‘Belajar dari komputer ’ membolehkan murid bebas memilih persekitaran yang sesuai kerana pembelajaran dengan komputer ini tidak menghadkan murid untuk berada pada lokasi yang ditetapkan.• Suhu dan reka bentuk susunan perabot di persekitaran tempat belajar juga penting kerana ada murid tidak boleh belajar dalam keadaan yang terlalu panas atau sejuk.

1989). . proaktif serta dapat membuat penyesuaian terhadap apa sahaja perubahan yang berlaku dalam sistem pendidikan akibat daripada perkembangan teknologi dan ledakan maklumat. • Ini kerana pembelajaran berkesan adalah pembelajaran yang menyeronokkan (Dick & Reiser. • Guru sepatutnya lebih bersifat responsif.• Guru-guru perlu membuat anjakan paradigma terhadap pemikiran serta tanggapan yang akan melibatkan penyusunan strategi pengajaran.

Strategi P&P yang sesuai v. Pengurusan persekolahan yang efektif . Pemusatan kepada murid iii.• KPM juga telah melaksanakan program Sekolah Bestari untuk memenuhi keperluan semasa yang kian mencabar. • Perkembangan seumpama ini memerlukan sesebuah institusi pendidikan dapat menggabung serta memberi penekanan terhadap: I Pembelajaran berbudaya fikir ii. Penggunaan pelbagai media secara bijak iv.

• Guru-guru bukan lagi pendeta di atas pentas (sage by the stage) tetapi sebagai pembimbing di sisi (guide by the side) untuk menyampaikan pengajaran secara lebih berkesan. • Pencapaian pembelajaran (intended learning outcomes) dinyatakan secara eksplisit bagi membolehkan murid memperoleh akses kepada pembelajaran berkualiti dan pembelajaran secara ‘self-paced’ merentasi tahun dan tingkatan. .

• Guru haruslah berusaha untuk menggunakan pelbagai pendekatan seperti yang berikut: • i. Pendekatan berpusatkan pemikiran • iv. Bergerak pada kemampuan kendiri (selfpaced) • vii. Pembelajaran terarah kendiri (self-directed) • vi. Pendekatan berfokuskan murid • ii. Pendekatan berfokuskan pembelajaran • iii. Pemerolehan resos secara akses kendiri (selfaccessed) . Pendekatan berorientasikan proses • v.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful