_

_
_
¿
Solo
1. kitica
, ,
Ka da
, , , , ,
,
,
,
,
D A
je zi ke bih sve go vo ri
¸
¡ ,
¸
,
D G
o, a
, , ,
,
,
, ,
,
D A
lju ba vi ne bih i ma - - - - - - - - - -
_
_
_
5
¸
.
D G
o,
,
, , ,
,
,
, ,
,
D Em
bi o bih mjed što je či,
,
,
,
,
,
,
,
,
A G
cim bal što zve
. ¸
,
, ,
D
či, sa mo - - - - -
_
_
_
9
, , , , ,
, , ,
,
G
pra ši na i dim, bez lju ba
2. kitica
¸
¡ ,
, ,
A G A
vi. Ka da
, , , ,
,
,
,
,
D A
i ma o bih pro ri ca nja - - - - - - - - - -
_
_
_
_
_
_
_
_
_
Zbor
12
¸
.
D G
dar,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
i ma o pro ri ca nja
, , , , , , ,
,
, , , ,
,
,
, ,
,
D A
zna o taj ne, zna o zna nja
¸
¸
.
dar
¸
.
¸
.
D G
sva,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
taj ne, zna o zna nja
, , , , , ,
- - - - - - - -
- - - -
_
_
_
_
_
_
_
_
_
15
,
, , , , ,
, ,
,
,
,
D Em
sna gom vje re pre mje šta o br da
¸
¸
¸
¸
sva
¸
¸
,
, ,
3
,
,
,
,
,
,
,
A G
i svo bla go za bije dne pre da
.
,
,
,
,
,
,
,
,
bije dne pre da
.
, , , ,
. ¸
,
.
_
,
D
o, bez
.
.
¸
¸
¡
o
. ¸
¡
- - -
- - - - - - - - - -
Tekst: 1 Kor 13,1-13
Glazba: Emilio Kutleša
Hvalospjev ljubavi
_
_
_
_
_
_
_
_
_
.
.
.
.
.
.
18
, , , , , ,
,
,
,
,
A
lju ba vi mi ni šta ne bi vrije di
¸
u
¸
¸
-
¸
.
G A
lo.
¸
¸
.
-
Pripjev
A
, ,
, ,
, , ,
, _
Hm
Lju bav je str plji va,
¸
¸
Lju
¸
- - - - -
- - - - - - - -
_
_
_
_
_
_
_
_
_
21
,
, _ , , , ,
,
,
,
Fis
lju bav do bro sti va,
¸
¸
_
bav
¸
¸
, , , , , ,
,
,
G
lju bav ne za vi di, ne
.
.
¸
¸
,
,
,
,
u ne
. ¸ , ,
,
, , ,
,
,
,
D A
hva li se, ne o ho li,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
hva li se, ne o ho li,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
- - -
- - - - - - - - - -
_
_
_
_
_
_
_
_
_
.
.
.
.
.
.
24
1.
,
, , ,
, , ,
Hm
ne pri stoj na ni je, ne
¸
¸
Lju
¸
¸
, _
,
. ¸
Fis
prav da se,
¸
¸
_
bav
¸
, , , , , ,
,
,
G
ni je raz dra žlji va,
¸
¸
u
¸
, , , ,
,
,
,
,
A
pra šta, zlo za bo rav lja.
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
pra šta, zlo za bo rav lja.
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
- - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
_
_
_
_
_
_
_
_
_
28
2.
,
, ,
, , , ,
Hm
prav di se ra du je, sve
¸
¸
Lju
¸
¸
, _
,
. ¸
Fis
vje ru je,
¸
¸
_
bav
¸
, , , , ,
,
,
G
sve mu se na da, sve
.
.
¸
¸
,
,
,
,
u sve
. ¸ , ,
Nakon 3. kitice idi na Codu
, , , ,
,
,
,
,
A
po dno si, is pri ča va.
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
po dno si, is pri ča va.
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
- - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
_
_
_
_
_
_
_
_
_
3. kitica
32
, , , , , ,
,
,
,
,
D A
Pro ro štva? O na će iš če znu
-
-
¸
.
D G
ti!
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
Pro ro štva će iš če znu
, , , , , , ,
, , , , , ,
,
,
,
,
D A
Je zi ci? O ni će u mu knu
¸
¸
.
ti!
¸
.
- - - - -
- - - - - - - - - - - -
_
_
_
_
_
_
_
_
_
35
¸
.
D G
ti!
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
Je zi ci će u mu knu
, , , , , , ,
,
, , , ,
, , , ,
,
,
,
D Em
Ka da s ne ba sa vrš e no do đe,
¸
¸
¸
¸
ti!
¸
¸
,
, , , ,
,
,
,
,
,
,
A G
sve ne sa vrš e no tu će ne sta
.
,
,
,
,
,
,
,
,
tu će ne sta
.
, , , ,
- - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
_
_
_
_
_
_
_
_
_
38
. ¸
,
, ,
D
ti. Sa mo
.
.
¸
¸
¡
ti.
. ¸
¡
, , , ,
,
,
,
,
A
lju bav ni kad ne će pre sta
¸
U
¸
¸
-
D.S. al Coda
¸
.
G A
ti.
¸
¸
.
-
- - - - - -
_
_
_
_
_
_
_
_
_
.
.
.
.
.
.
41
Coda
, ,
,
,
,
,
D A
A le, a le lu
-
-
¸
.
D G
ja!
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
A le, a le lu
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
, ,
,
,
,
,
D A
A le, a le lu
¸
¸
.
ja!
¸
¸ .
¸
.
D G
ja!
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
A le, a le lu
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
- - - - - - - -
- - - - - - - -
_
_
_
_
_
_
_
_
_
.
.
.
.
.
.
45
, ,
,
,
,
,
D Em
A le, a le lu,
¸
¸
¸
¸
¸
ja!
¸
¸
¸
¸
,
,
,
,
,
,
,
,
A G
a le lu ja!
,
,
,
,
,
,
,
,
A le lu ja!
,
,
,
,
¸
,
,
,
,
,
,
,
¸
¸
¸
D
¸
¸¸
-
1.
, ,
,
,
,
,
G
A le, a le lu
, ,
,
,
,
,
A le, a le lu
, ,
, , ,
, ,
,
,
,
,
, , , , ,
¸
.
A
ja!
¸
.
ja!
¸
.
¸
¸
.
- - - - - - -
- - - - - - - - - -
_
_
_
_
_
_
_
_
_
50
2.
, ,
,
,
,
,
A
A le, a le lu
,
,
,
,
,
,
,
,
,
A le, a le lu
,
,
,
,
,
, , ,
¸
G
ja!
¸
¸
ja!
¸
¸
Instrumental
, , , , , ,
,
,
A
, , , , ,
,
,
,
D
¸
- - - -
- - - -

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful