Anul 177 (XIX) — Nr.

169

PARTEA

A

IV-A

PUBLICAȚII ALE AGENȚILOR ECONOMICI

Vineri, 9 ianuarie 2009

PUBLICAȚII ALE AGENȚILOR ECONOMICI
Societatea Comercială GEMA OPTIM - S.R.L. HOTĂRÂRE A ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR A SOCIETĂȚII COMERCIALE GEMA OPTIM S.R.L NR. 1 DIN DATA DE 26.08.2008 J40/9083/2005, COD UNIC DE ÎNREGISTRARE 17605546 1.1. Adunarea Generală a Asociaților a S.C. GEMA OPTIM S.R.L, cu sediul în București, Str. Azotului nr.3, bl.33D, sc.A, etaj 8, ap.53, sector 2, având CUI 17605546 și J40/9083/2005, capital social 200 RON s-a întrunit în ședința în data de 26.08.2008 la sediul societății Au participat asociații: - VASILE IULIAN- cetățean român, născut la data de 20.04.1980, în mun. București sector 4, domiciliat în Sat Nanov (com. Nanov) Județ Teleorman, identificat cu CI seria: TR nr. 238718, eliberată de SPCLEP Alexandria, la data de 11.01.2007, CNP: 1800420440022, deținând 50 % din capitalul social total - GEANTA MARIUS - cetățean român, născut la data de 15.08.1973, în mun. Alexandria Jud. Teleorman, domiciliat în București Str. Azotului nr. 3, bl.33D, scA, etaj 8, ap.53, sector 2, identificat cu CI seria: RD nr. 404883, eliberată de Secția 9, la data de 02.09.2004, CNP:1730815340010, deținând 50 % din capitalul social total, S-a verificat legala constituire a Adunării Generale a Asociaților, constatându-se prezența asociaților reprezentând 100% din capitalul social În urma discuțiilor purtate asociații, în unanimitate au decis: Prima rezoluție - Se decide cesionarea de către dl VASILE IULIAN a cotei de 50 % din capitalul social total pe care o deține la S.C GEMA OPTIM S.R.L., respectiv un număr de 10 părți sociale, cu o valoare nominală de 10 RON fiecare, în valoare totală de 100 RON, precum și toate drepturile și obligațiile aferente acestora către dl BĂCNEANU ȘTEFĂNIȚĂ- COSTIN, cesionar, respectiv -Se decide cesionarea de către dl GEANTA MARIUS a cotei de 50 % din capitalul social total pe care o deține la S.C. GEMA OPTIM S.R.L, respectiv un număr de 10 părți sociale, cu o valoare nominală de 10 RON fiecare, în valoare totală de 100 RON, precum și toate drepturile și obligațiile aferente acestora către dl MUSTAȚĂ CODRIN ȘTEFĂNIȚĂ, cesionar - În urma cesiunii intervenite structura capitalului social se va prezenta astfel: - BĂCNEANU ȘTEFĂNIȚĂ- COSTIN, cetatean român, născut la data de 04.03.1980, în com. Patârlagele Județ Buzău, domiciliat în Sat Gura Teghii (com. Gura Teghii), județ Buzău, identificat cu C.I. seria XZ nr.215456, CNP 1800304103822, eliberată de oraș Nehoiu, la data de 13.05.2004, va deține 10 părți sociale, a câte 10 RON fiecare, în valoare totală de 100 RON, reprezentand 50% din capitalul social total. - MUSTAȚĂ CODRIN ȘTEFĂNIȚĂ, cetățean român, născut la data de 26.12.1984, în mun. Buzău județ Buzău, domiciliat București, btd. Iancu de Hunedoara nr.35, sc. B, et.1, ap.17 sector 1, identificat cu C.I. seria RR nr.532427, CNP 1841226100161, eliberată de SPCEP S1 biroul nr 1, la data de 04.07.2008 va deține 10 părți sociale, a câte 10 RON fiecare, în valoare totală de 100 RON, reprezentând 50% din capitalul social total A doua rezoluție

2

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 169/9.I.2009

- Se revocă din funcția de administrator dl GEANTA MARIUS și se numește administrator al S.C. GEMA OPTIM S.R.L, dl MUSTAȚĂ CODRIN ȘTEFĂNIȚĂ, cetățean român, născut la data de 26.12.1984, în mun. Buzău județ Buzău, domiciliat București, bld. Iancu de Hunedoara nr.35, sc.B, et.1, ap.17 sector 1, identificat cu C.I. seria RR nr.532427, CNP 1841226100161, eliberată de SPCEP S1 biroul nr 1, la data de 04.07.2008 pe o durată de 4 ani. (1/769739)

Societatea Comercială GEMA OPTIM - S.R.L. NOTIFICARE Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, depunerea textului actualizat al actului constitutiv al societății comerciale GEMA OPTIM SRL, cu sediul în București, Str. Azotului, nr.3, bloc 33D, scara A, etaj 8, ap.53, sector 2, înregistrată sub nr. J40/9083/2005, cod unic de înregistrare 17605546, care a fost înregistrat sub nr.440946 din 28.08.2008. (2/769740)

Societatea Comercială ELITTA IMEX - S.R.L. NOTIFICARE Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, depunerea textului actualizat al actului constitutiv al societății comerciale ELITTA IMEX SRL, cu sediul în București, Bdul NAȚIUNILE UNITE AN.GEMENII SITRACO, nr.1, bloc 108A, etaj 5, ap.B5, sector 5, înregistrată sub nr. J40/16033/1991, cod unic de înregistrare 2794439, care a fost înregistrat sub nr.440958 din 28.08.2008. (3/769741)

12/30, Givat Shmuel, legitimat cu pașaport nr. 9204919, eliberat la 14.01.2003 de Autoritățile din București; CERNAT RODICA, născută la data de 12,03 1943, în Com. Micești, Jud. Argeș, domiciliată în București, Str.Washington, Nr. 40-42, Bl. 1, Ap. 3, Sector 1, legitimată cu C.I. seria RT nr. 396850, eliberată de SPCEP S1 biroul nr.1, la data de 16.02.2006, CNP 2430312400338 și CERNAT MIHAIL DRAGOȘ, născut la data de 13.02.1968, în București, sector 7, domiciliat în București, Str.Washington, Nr. 40-42, Bl. 1, Ap. 3, Sector 1, legitimat cu C.I. seria RT, nr. 396849, eliberată de SPCEP S1 biroul nr.1, la data de 16.02.2006, CNP 1680213450036. Adunarea este legal constituită și poate lua hotărâri; fiind prezenți toți asociații la sediul social se renunță la formalitățile de convocare cerute de lege. După dezbateri asociații în unanimitate au hotărât: 1. Modificarea obiectului principal de activitate al societății, astfel: 1.1. Domeniul principal de activitate va fi: Comerț cu ridicata specializat al altor produse (cod CAEN Rev. 2 467). 1.2. Activitatea principală va fi: Comerț cu ridicata al produselor chimice (cod CAEN Rev. 2 - 4675). 2. Completarea obiectului de activitate cu următoarea activitate secundară: Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat (4621). 3. Adoptarea unui nou act constitutiv. (4/769742)

Societatea Comercială SIEMENS - S.R.L. HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR SIEMENS SRL Asociații SIEMENS SRL, persoană juridică română, având sediul în Calea Plevnei nr. 139, Corp C, Sector 6, București, Cod Poștal 060011, înregistrată la Registrul Comerțului București sub numărul de ordine J40/6772/1995,Cod Unic de Înregistrare 7614474, Atribut Fiscal RO (denumită în continuare “Societatea”), 1. Siemens Aktiengesellschaft Österreich, persoană juridică austriacă, având sediul în Siemensstrasse 92, 1210 Viena, Austria, înregistrată la Registrul Comerțului Austriac sub numărul de ordine FN 60562 m, reprezentată legal prin dl. Octavian-Nicolaie Adam, în calitate de Împuternicit, și 2. KDAG Beteiligungen GmbH, persoană juridică austriacă, având sediul în Siemensstrasse 92, 1210 Viena, Austria, înregistrată la Registrul Comerțului Austriac sub numărul de ordine FN 51313 k, reprezentată

Societatea Comercială ELITTA IMEX - S.R.L. HOTĂRÂRE A ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR NR. 3/26.08.2008 La adunarea generală participă: STEINHAWER MOSHE, născut la data de 27.07.1966, în localitatea Nazaret, Israel, domiciliat în Israel, str.Motta Gur, nr.

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 169/9.I.2009

3

legal prin dl. Octavian-Nicolaie Adam, în calitate de Împuternicit, hotărăsc prin prezenta următoarele: 1. Majorarea capitalului social al Societății cu suma de 3.500.000 EUR, reprezentând 12.416.249,23 RON, echivalentul a 5.508.540,37 USD. 2. Contribuția Siemens Aktiengesellschaft Österreich la majorarea capitalului social va fi de 3 455.414,00 EUR, reprezentând 12.258.080,45 RON, echivalentul a 5.438.367,86 USD. 3. Contribuția KDAG Beteiligungen GmbH la majorarea capitalului social va fi de 44.586 EUR, reprezentând 158.168,78 RON, echivalentul a 70.172,51 USD. 4. În urma majorării, capitalul social al Societății devine de 12.552.211,23 RON, format din 135.962 RON și 3.500.000 EUR, reprezentând 12.416.249,23 RON, echivalentul a 5.508.540,37 USD, vărsat în numerar. 5. Capitalul social este subscris și vărsat în întregime de către Asociați, după cum urmează: 5.1. Siemens Aktiengesellschaft Österreich 12.392.310,45 RON, format din: - 134.230 RON; și - 3.455.414,00 EUR, reprezentând 12.258.080,45 RON, echivalentul a 5.438.367,86 USD; 5.2. KDAG Beteiligungen GmbH - 159.900,78 RON, format din: - 1.732 RON; și - 44.586 EUR, reprezentând 158.168,78 RON, echivalentul a 70.172,51 USD. 6. Capitalul social este divizat în 157 (o sută cinzeci și șapte) părți sociale, fiecare având o valoare nominală de 79,950.39 RON. 7. Părțile sociale sunt distribuie asociaților după cum urmează: 6.1. Siemens Aktiengesellschaft Österreich - 155 părți sociale, reprezentând 98.72611 % din capitalul social al Societății; 6.2. KDAG Beteiligungen GmbH - 2 părți sociale, reprezentând 1.27389% din capitalul social al Societății. Redactată și semnată astăzi, data certificării de către avocat, în cinci (5) exemplare originale. (5/769745)

nr.139, bloc CORP C, sector 6, înregistrată sub nr. J40/6772/1995, cod unic de înregistrare 7614474, care a fost înregistrat sub nr.440998 din 28.08.2008. (6/769746)

Societatea Comercială MARUX PHARMACEUTICA - S.R.L. HOTĂRÂRE A ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR AI S.C. MARUX PHARMACEUTICA S.R.L. CU SEDIUL ÎN BUCUREȘTI, BD. LIBERTĂȚII NR.3, BLOC A2, MEZANIN, AP.1, SECTOR 4 IDENTIFICATĂ PRIN J40/3344/07.04.2000, C.U.I. R 12885770; Astăzi 15.08.2008, asociații - DICU XENI-CAMELIA, cetățean român, domiciliat în București, Bd. Libertății nr.3, bloc A2, ap.1 sector 4, CNP 2620124400627, identificată cu C.I. seria RT nr. 065285 eliberată de Secția 14 Poliție la data de 17.01.2000; - DICU ADRIAN, cetățean român, domiciliat în București, Bd. Libertății nr.3, bloc A2, ap.1 sector 4, identificat prin C.I. seria RT, nr.065286, eliberată de Secția 14 Poliție. la data de 17.01.2000, CNP 1580418400077, reprezentând capitalul social al societății S.C. MARUX PHARMACEUTICA S.R.L. cu sediul în București, Bd. Libertății nr.3, bloc A2, mezanin, ap.1, sector 4 identificată prin J40/3344/07.04.2000, C.U.I. R 12885720; în proporție de 100%; Întruniți în adunare generală azi data de mai sus, am hotărât suspendarea activității societății, pe o perioadă de 3 ani, adică până la data de 15.08.2011. Prezenta hotărâre a fost adoptată astăzi 15.08.2008 la sediul societății. (7/769747)

Societatea Comercială D R GENA - S.R.L. HOTĂRÂREA NR. 01 / 02.06.2008 ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR S C D R GENA S.R.L. SEDIU BUCUREȘTI, STR MĂGUREI NR 1-5, BL D1, SC 1, ET 1, AP 15, SECTOR 5 REGISTRUL COMERȚULUI BUCUREȘTI J40/1502/1994, CUI 5230302 Astăzi 02 06 2008, asociații LAZAR REMUS, cetățean român, CNP 1670901441598, domiciliat în București, str Împăratul Traian nr 9, bl B9, sc 1, et 6, ap 26, sector 4, posesor al CI seria RT nr 238461 eliberată de secția 16 poliție la data de 16 08 2002 și LAZAR DAN, cetățean român,CNP 1410829400172, cu domiciliul în București, str Emil Racovita nr 22, bl R23, sc B, ap 49, sector 4,

Societatea Comercială SIEMENS - S.R.L. NOTIFICARE Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, depunerea textului actualizat al actului constitutiv al societății comerciale SIEMENS SRL, cu sediul în București, Calea PLEVNEI,

4

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 169/9.I.2009

posesor al BI seria GR nr 074987 eliberat de secția 15 poliție la data de 24 10 1994, au hotărât -închiderea punctului de lucru de la adresa București, sector 1, str Tipografilor nr 15, stand în cadrul SC UNIVERSAL TRADE COMPANY S A - Deschiderea unui punct de lucru la adresa București, șos Colentina nr 462E, sector 2, complex SAM EXPO, stand 1038, parter. (8/769748)

Societatea Comercială Flamingo Computers - S.A. HOTĂRÂRE A ADMINISTRATORULUI UNIC AL S.C. FLAMINGO COMPUTERS S.A. 28.08.2008 Astăzi, 28.08.2008, subsemnatul Jiri Rizek în calitate de Administrator Unic al S.C. Flamingo Computers S.A. Având în vedere: Dispozițiile art. 2 „SEDIUL SOCIAL AL SOCIETĂȚII ȘI SEDIILE SECUNDARE”, pct. 2) din Actul Constitutiv al S.C. Flamingo Computers S.A., care reglementează faptul ca administratorul societății decide asupra înființării punctelor de lucru constând în magazine, birouri, depozite, unități productive, dacă acestea se înființează în țară. Am hotărât următoarele: Hotărârea nr. 1: > Desființarea punctelor de lucru situate la următoarele adrese: 1. Ploiești, Centrul Comercial Carrefour Ploiești, Spațiul 21, comuna Blejoi Jud. Prahova. 2. București, Șos. Vergului, nr. 20, spațiul comercial nr. MS3 + B55, sector 2. Având în vedere cele expuse mai sus, s-a întocmit prezentul act care a fost semnat după citire de către administrator. (9/769749)

Societatea Comercială Flamingo Computers - S.A. HOTĂRÂRE A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR S.C. FLAMINGO COMPUTERS S.A (« SOCIETATEA ») NR. 1-4/25.08.2008 Astăzi, 25.08.2008, în localitatea Otopeni, jud. Ilfov, Calea Bucureștilor, nr. 52 (fost 44-48), acționarii S.C. Flamingo Computers S.A s-au întrunit în Adunare

generală, în conformitate cu dispozițiile Legii 31/1990 republicată și ale Actului constitutiv. La adunare sunt prezenți toți acționarii, personal sau prin împuternicit/reprezentant, așa cum rezultă din lista de prezență semnată de către fiecare participant. Având în vedere prezența tuturor acționarilor, ținerea Adunării generale extraordinare s-a făcut fără respectarea formalităților cerute pentru convocarea ei, conform art. 121 din Legea 31/1990 republicată. Adunarea este prezidată de către dl Jiri Rizek, în calitate de Administrator Unic. Funcția de secretar al Adunării este îndeplinită de către dl Islam Varol. Acționarii prezenți au adoptat cu votul pozitiv al tuturor celor prezenți următoarea hotărâre: Hotărârea nr. 1: 1.1. Contractarea unui credit în valoare de 2.000.000 EUR de la UniCredit Tiriac Bank SA. (“Banca”), pentru finanțarea capitalului circulant al Societății, unde împrumutat este S.C. Flamingo International S.A., S.C. Flamingo Computers S.A., S.C. Flanco International S.R.L.. 1.2. Garantarea creditului menționat mai sus cu următoarele: • Ipoteca rang III asupra imobilului, proprietatea S.C. Flamingo Computers SA, situat în localitatea Otopeni, Calea Bucureștilor nr 52 (fost 44-48), jud. Ilfov, înscris în C.F. nr. 165, cu nr. cadastral al parcelei 369, compus din teren și construcție, după cum urmează: a. teren intravilan, în suprafață totală de 4933 m.p.; b. teren intravilan în suprafață totală de 2757 m.p., zona cadastrală T26 parcela A 335 lotul 11; c. construcție formată din sediu firmă în regim S+P+3E și corp de depozit în regim P. • Cesiunea creanțelor împrumutatului care derivă din contractul semnat de împrumutat cu societatea comercială Cetelem IFN S.A. • Garanție reală mobiliară asupra stocurilor de produse electronice și electrocasnice, nu mai vechi de 120 de zile, aflate în proprietatea S.C. Flanco International S.R.L. și situate în magazinele Flanco World Bacău, Flanco Obor, Flanco World Orhideea, Flanco Pieptănari, Flanco Sinaia, Flanco Târgoviște, Flanco Tulcea 1, Flanco Tulcea 2, Flanco Turda 2; • Garanție reală mobiliară asupra încasărilor cash și prin POS-uri de la punctul de vânzare Flanco World Bacău situat în localitatea Bacău, Complex Arena Mall, Str. Ștefan cel Mare nr.28, jud.Bacău, aparținând societății comerciale S.C. Flanco International S.R.L.; • Garanție reală mobiliară având ca obiect toate disponibilitățile bănești prezente și viitoare /soldurile creditoare aflate în conturile și subconturile prezente și viitoare deschise de împrumutat la UniCredit Tiriac Bank S.A.;

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 169/9.I.2009

5

• Cesiunea drepturilor rezultate din polițele de asigurare, având ca obiect imobilele și mobilele aduse în garanție. Hotărârea nr. 2: 2.1. Contractarea unui credit în valoare de 1.000.000 EUR de la UniCredit Tiriac Bank SA. (“Banca”), pentru tranzacții de trezorerie. 2 2. Garantarea creditului menționat mai sus cu următoarele: • garanția reală mobiliară având ca obiect toate disponibilitățile bănești prezente și viitoare / soldurile creditoare aflate în conturile și subconturile Societății prezente și viitoare deschise la Bancă. Hotărârea nr. 3: Încheierea Actelor adiționale la Contractele de credit din data de 04.06.2008 prin care Banca acordă un credit în sumă de 6.500.000 EUR (șasemilioanecincisutemii EUR), și un credit în sumă de 500.000 EUR (cincisutemii EUR) precum și închierea actelor adiționale la contractele accesorii (garanții) inclusiv la Contractul de garanție imobiliară nr.1904 din 26.06.2008 autentificat de către BNP Asociați Melania Popa, Magdalena Ivanica și Simona-Diana Tesu. Hotărârea nr. 4: Se împuternicește Dl Jiri Rizek să semneze contractele de credit, contractele accesorii (garanție) la contractele de credit, actele adiționale la contractele de credit, actele adiționale la contractele accesorii (garanție), precum și orice alte documente necesare în vederea aducerii la îndeplinire a hotărârilor 1-3 de mai sus. Domnul Jiri Rizek va putea subdelega în scris prezenta împuternicire. (10/769750)

Societatea Comercială Flamingo International - S.A. HOTĂRÂRILE ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR S.C. FLAMINGO INTERNATIONAL S.A. NR. 1-5 / 27 AUGUST 2008 Acționarii S.C. Flamingo International S.A. (denumită în continuare “Societatea”) s-au întrunit la prima convocare în Adunare Generală Extraordinară (denumită în continuare “Adunarea”) astăzi, 27 august 2008, ora 11:00, în București, Șos. București-Ploiești nr.44C, etaj 1, sector 1, Complex Domus Mex Baneasa. Adunarea a fost convocată de către Consiliul de Administrație al Societății, prin publicarea convocatorului ședinței în ziarul “Ziarul Financiar” nr. 2431 din data de 14 iulie 2008, precum și în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, numărul 3844 din 14 iulie 2008.

De asemenea, în conformitate cu prevederile Legii nr. 297/2004 privind piața de capital precum și ale Regulamentului CNVM nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare, în vigoare la acea dată, Societatea a transmis Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare și Bursei de Valori București raportul curent privind convocarea Adunării. Înainte de începerea dezbaterilor, lista de prezență a acționarilor a fost semnată, personal sau prin reprezentant, de către fiecare acționar prezent la ședința Adunării. Având în vedere faptul că este prima convocare a Adunării precum și participarea la Adunare a 6 dintre acționarii Societății, dintre care 2 acționari personal și 4 acționari prin reprezentant, însemnând un număr total de 420.894.920 voturi reprezentând 54,02669% din capitalul social, Adunarea este valabil constituită din punct de vedere legal și statutar și poate delibera în mod valabil. Având în vedere faptul că pe ordinea de zi se află în discuție probleme care țin de persoana și administrația unor membri ai Consiliului de Administrație, conform art 126 al (1) din Legea 31/1990, cu modificările ulterioare, acești membri care sunt și acționari ai Societății, prezenți personal sau prin reprezentant în Adunare, nu vor putea vota în baza acțiunilor pe care le posed. În urma dezbaterilor pe marginea ordinii de zi, acționarii au adoptat următoarele hotărâri: PUNCTUL 1. AL ORDINII DE ZI: Hotărârea nr. 1: Aprobarea modificării anumitor prevederi ale Planului de oferire de opțiuni pe acțiuni salariaților Societății denumit “Share Options Plan 2007-2010”, după cum urmează: (i) Beneficiarii Planului vor putea opta între termenii inițiali ai Planului și termenii respectivi modificați după cum urmează: a. numărul total de opțiuni care fac obiectul Planului, și anume 39.000.000, se reduce, aplicând pro-rata proporția 2.5:1, fiecare 2.5 opțiuni avute în vedere la momentul aprobării inițiale a Planului, prin hotărârile Adunării Generale Extraordinare a Acționarior nr. 1-8 din data de 03.07.2007, echivalând cu o opțiune la momentul aprobării modificărilor prin prezenta hotărâre a Adunării; și b. prețul de exercitare pentru opțiunile pe acțiuni oferite de către Societate, în condițiile prezentate la punctul (i)(a), se reduce de la 0.378 RON la 0.2 RON. (ii) Dreptul de a opta între una dintre cele două variante prezentate anterior se acorda și se poate exercita de către fiecare beneficiar individual, în scris, prin notificare adresată Societății, în termen de 30 de zile calendaristice de la data prezentei hotărâri a Adunării. În cazul în care unii beneficiari ai Planului care optează pentru Planul Modificat de mai sus au semnat deja cu Societatea un act reflectând prevederile Planului inițial în ceea ce îi privește, acte adiționale vor fi semnate în mod

6

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 169/9.I.2009

corespunzător în termen de 30 de zile calendaristice de la expirarea dreptului de opțiune de mai sus. (iii) În cazul în care doar o parte dintre beneficiari optează pentru Planul modificat de mai sus, numărul de opțiuni acordate în fiecare caz va fi cel rezultând pro-rata din aplicarea termenilor respectivi la numărul de beneficiari. Restul termenilor și condițiilor prevăzute în Plan și aprobate prin hotărârile Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor nr. 1-8 din data de 03.07.2007, rămân neschimbate. Prezenta hotărâre a fost adoptată cu VOTUL POZITIV al acționarilor ce dețin 100% din voturile deținute de acționarii prezenți personal sau prin reprezentant în Adunare. Nu au fost înregistrate VOTURI ÎMPOTRIVA sau ABȚINERI. Nu au fost anulate voturi exprimate în Adunare. Prin urmare, la adoptarea acestei hotărâri a fost îndeplinită condiția de majoritate prevăzută de lege și de Actul Constitutiv al Societății. PUNCTUL 2. AL ORDINII DE ZI: Hotărârea nr. 2: Aprobarea modificării anumitor prevederi ale Planului de oferire de opțiuni pe acțiuni pentru membri ai conducerii companiei, după cum urmează: (i) Beneficiarii Planului de oferire de opțiuni pe acțiuni pentru membri ai conducerii companiei 2009- 2012 vor putea opta între termenii inițiali ai Planului și termenii respectivi modificați după cum urmează: a. numărul total de opțiuni care fac obiectul Planului, și anume 28.000.000, se reduce pro-rata, aplicând proporția 2.5:1, aceasta însemnând că 2.5 opțiuni avute în vedere la momentul aprobării inițiale a Planului, prin hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor nr. 1 din data de 23.04.2008, echivalează cu o opțiune la momentul aprobării modificărilor prin prezenta hotărâre a Adunării; și b. prețul de exercitare pentru opțiunile pe acțiuni oferite de către Societate, în condițiile prezentate la punctul (i) (a), se reduce de la 0.378 RON la 0.2 RON. (ii) Dreptul de a opta între una dintre cele două variante prezentate anterior se acordă și se poate exercita de către fiecare beneficiar individual, în scris, prin notificare adresată Societății, în termen de 30 de zile calendaristice de la data prezentei hotărâri a Adunării. În cazul în care unii beneficiari ai Planului care optează pentru Planul modificat de mai sus au semnat deja cu Societatea un act reflectând prevederile Planului inițial în ceea ce îi privește, acte adiționale vor fi semnate în mod corespunzător în termen de 30 de zile calendaristice de la expirarea dreptului de opțiune de mai sus. (iii) În cazul în care doar o parte din beneficiari optează pentru Planul modificat de mai sus, numărul de opțiuni acordate în fiecare caz va fi cel rezultând pro-rata din aplicarea termenilor respectivi la numărul de beneficiari.

Restul termenilor și condițiilor prevăzute în Plan și aprobate prin hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor nr. 1 din data de 23.04.2008, rămân neschimbate. Prezenta hotărâre a fost adoptată cu VOTUL POZITIV al acționarilor ce dețin 100% din voturile deținute de acționarii prezenți personal sau prin reprezentant în Adunare. Nu au fost înregistrate VOTURI ÎMPOTRIVA sau ABȚINERI. Nu au fost anulate voturi exprimate în Adunare. Prin urmare, la adoptarea acestei hotărâri a fost îndeplinită condiția de majoritate prevăzută de lege și de Actul Constitutiv al Societății. PUNCTUL 3. AL ORDINII DE ZI: Hotărârea nr. 3: Acțiunile achiziționate deja sau care urmează să fie achiziționate de către Societate în baza autorizărilor primite din partea Adunărilor Generale Extraordinare ale Acționarilor în legătură cu Planul, inclusiv așa cum acesta a fost modificat ulterior prin hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor nr. 1 din data de 23.04.2008 și conform hotărârilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor nr. 1 și 2 de mai sus vor putea fi folosite pentru implementarea oricărei etape a Planului modificat, hotărârile Adunărilor Generale Extraordinare a Acționarilor anterioare privind acest aspect urmând a fi considerate modificate în mod corespunzător. Prezenta hotărâre a fost adoptată cu VOTUL POZITIV al acționarilor ce dețin 100% din voturile deținute de acționarii prezenți personal sau prin reprezentant în Adunare. Nu au fost înregistrate VOTURI ÎMPOTRIVĂ sau ABȚINERI. Nu au fost anulate voturi exprimate în Adunare. Prin urmate, la adoptarea acestei hotărâri a fost îndeplinită condiția de majoritate prevăzută de lege și de Actul Constitutiv al Societății. PUNCTUL 4. AL ORDINII DE ZI: Hotărârea nr. 4: Aprobarea datei de 15 septembrie 2008 ca dată de înregistrare, în funcție de care vor fi identificați acționarii asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârilor prezentei Adunări Generale Extraordinare a Acționarilor. Prezenta hotărâre a fost adoptată cu VOTUL POZITIV al acționarilor ce dețin 100% din voturile deținute de acționarii prezenți personal sau prin reprezentant în Adunare. Nu au fost înregistrate VOTURI ÎMPOTRIVĂ sau ABȚINERI. Nu au fost anulate voturi exprimate în Adunare. Prin urmare, la adoptarea acestei hotărâri a fost îndeplinită condiția de majoritate prevăzută de lege și de Actul Constitutiv al Societății. PUNCTUL 5. AL ORDINII DE ZI: Hotărârea nr. 5: Mandatarea domnului Dragoș Simion, Președinte al Consiliului de Administrație, pentru semnarea în numele

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 169/9.I.2009

7

acționarilor a hotărârilor Adunării Generale a Acționarilor și efectuarea tuturor formalităților cerute de lege pentru înregistrarea și aplicarea hotărârilor adoptate. Domnul Dragoș Simion va putea delega în scris, către terțe persoane, puterile conferite de către Adunarea Generală Extraordinară pentru efectuarea tuturor formalităților cerute de lege pentru înregistrarea și aplicarea hotărârilor adoptate. Prezenta hotărâre a fost adoptată cu VOTUL POZITIV al acționarilor ce dețin 100% din voturile deținute de acționarii prezenți personal sau prin reprezentant în Adunare. Nu au fost înregistrate VOTURI ÎMPOTRIVĂ sau ABȚINERI. Nu au fost anulate voturi exprimate în Adunare. Prin urmare, la adoptarea acestei hotărâri a fost îndeplinită condiția de majoritate prevăzută de lege și de Actul Constitutiv al Societății. Având în vedere cele expuse mai sus, s-a întocmit prezenta hotărâre care a fost semnată după citire în numele acționarilor de către d-nul Dragoș Simion, Președinte al Consiliului de Administrație. (11/769751)

Societatea Comercială FLANCO INTERNATIONAL - S.R.L. HOTĂRÂRE A ASOCIATULUI UNIC AL S.C. FLANCO INTERNATIONAL S.R.L. (“SOCIETATEA”) 1-4/25.08.2008 Subscrisa FLAMINGO INTERNATIONAL S.A., cu sediul social în București, Bd. Nicolae Titulescu 121, sector 1, înmatriculata la Registrul Comerțului sub nr. J40/6174/1999, având Cod de Înregistrare Fiscală: RO11937104, în calitate de asociat unic al Societății, reprezentata legal prin dl Jiri Rizek hotărăște următoarele: Hotărârea nr. 1: 1.1. Contractarea unui credit în valoare de 2.000.000 EUR de la UniCredit Tiriac Bank SA. (“Banca”), pentru finanțarea capitalului circulant al Societății, unde împrumutat este S.C. Flamingo International S.A., S.C. Flamingo Computers SA, S.C. Flanco International S.R.L.. 1.2. Garantarea creditului menționat mai sus cu următoarele: • Ipoteca rang III asupra imobilului, proprietatea S.C. Flamingo Computers S.A., situat in localitatea Otopeni, Calea Bucureștilor nr 52 (fost 44-48), jud. Ilfov, înscris în C.F. nr. 165, cu nr. cadastral al parcelei 369, compus din teren și construcție, după cum urmează: a. teren intravilan, în suprafața totala de 4933 m.p.;

b. teren intravilan în suprafață totală de 2757 m.p., zona cadastrală T26 parcela A 335 lotul 11; c. construcție formată din sediu firmă în regim S+P+3E și corp de depozit în regim P. • Cesiunea creanțelor împrumutatului care derivă din contractul semnat de împrumutat cu societatea comercială Cetelem IFN S.A. • Garanție reală mobiliară asupra stocurilor de produse electronice și electrocasnice, nu mai vechi de 120 de zile, aflate în proprietatea S.C. Flanco International S.R.L. și situate în magazinele Flanco World Bacău, Flanco Obor, Flanco World Orhideea, Flanco Pieptănari, Flanco Sinaia, Flanco Târgoviște, Flanco Tulcea 1, Flanco Tulcea 2, Flanco Turda 2; • Garanție reală mobiliară asupra încasărilor cash și prin POS-uri de la punctul de vânzare Flanco World Bacău situat în localitatea Bacău, Complex Arena Mall, Str. Ștefan cel Mare nr.28, jud.Bacău, aparținând societății comerciale S.C. Flanco International S.R.L.; • Garanție reală mobiliară având ca obiect toate disponibilitățile bănești prezente și viitoare /soldurile creditoare aflate în conturile și subconturile prezente și viitoare deschise de împrumutat la UniCredit Tiriac Bank SA; • Cesiunea drepturilor rezultate din polițele de asigurare, având ca obiect imobilele și mobilele aduse în garanție. Hotărârea nr. 2: 2.1. Contractarea unui credit în valoare de 1.000.000 EUR de la UniCredit Tiriac Bank SA. (“Banca”), pentru tranzacții de trezorerie. 2.2. Garantarea creditului menționat mai sus cu următoarele: • garanție reală mobiliară având ca obiect toate disponibilitățile bănești prezente și viitoare / soldurile creditoare aflate în conturile și subconturile Societății prezente și viitoare deschise la Bancă. Hotărârea nr. 3: Încheierea Actelor adiționale la Contractele de credit din data de 04.06.2008 prin care Banca acordă un credit în sumă de 6.500.000 EUR (șasemilioanecincisutemii EUR), și un credit în sumă de 500.000 EUR (cincisutemii EUR) precum și încheierea actelor adiționale la contractele accesorii (garanții) inclusiv la Contractul de garanție imobiliară nr.1904 din 26.06.2008 autentificat de către BNP Asociați Melania Popa, Magdalena Ivanica și Simona-Diana Tesu. Hotărârea nr. 4: Se împuternicește Dl Jiri Rizek să semneze contractele de credit, contractele accesorii (garanție) la contractele de credit, actele adiționale la contractele de credit, actele adiționale la contractele accesorii (garanție), precum și orice alte documente necesare în vederea aducerii la îndeplinire a hotărârilor 1-3 de mai sus.

8

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 169/9.I.2009

Domnul Jiri Rizek va putea subdelega în scris prezenta împuternicire. (12/769752)

Societatea Comercială ASTEC - AMSTEEL GROUP - S.R.L. NOTIFICARE

Societatea Comercială EXPERTMOB-CONSTRUCT - S.R.L. HOTĂRÂRE A ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR S. C. EXPER TMOB-CONSTRUCT SRL BUCURESTI, SECTOR 1, STR.BALOTA NR.17, J40/1452/2005; CUI 17166734 NR.01/28.08.2008 Subsemnații Dragomir Daniela, domiciliată în București, str. Balota nr.17, sector 1, CI seria RR nr.203771 emisă de secția 5 și Dragomir Alexandru, cetățean român născut la data de 23.03.1988 în București, domiciliat în București, str.Balota nr.17, sector 1, posesor C.I. seria RD nr.310790 emisă de secția 5 la 16.04.2003, CNP 1880323410119, în calitate de cedent și cesionar la S.C. EXPERTMOB-CONSTRUCT SRL prin prezenta am hotărât: Art.1. Începerea activității societății începând cu data de 01.09.2008. Art.2. Se retrage din societate Dragomir Daniela și cedează dlui Dragomir Alexandru, toate cele 20 părți sociale în valoare de 10 lei fiecare, în total 200 lei, reprezentând 100% din capitalul societății. Art.3. Astfel, capitalul social în valoare de 200 lei, împărțit în 20 părți sociale având o valoare nominală de 10 lei fiecare, va aparține în totalitate, asociatului unic. Art.4. Se retrage din funcția de administrator Dragomir Daniela și se numește administrator cu puteri depline dl. Dragomir Alexandru- pentru o perioadă nelimitată. (13/769753)

Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, depunerea textului actualizat al actului constitutiv al societății comerciale ASTEC - AMSTEEL GROUP SRL, cu sediul în București, Calea VACARESTI, nr.252-254, etaj 4, sector 4, înregistrată sub nr. J40/6583/2006, cod unic de înregistrare 18601461, care a fost înregistrat sub nr.441165 din 28.08.2008. (15/769755)

Societatea Comercială ASTEC - AMSTEEL GROUP - S.R.L. HOTĂRÂRE A ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR S.C. ASTEC - AMSTEEL GROUP S.R.L CU SEDIUL ÎN BUCUREȘTI, BULEVARDUL REGINA MARIA NR.2, BL.5D, SC.A, ET.2, AP.6 SECTOR 4 ÎNREGISTRATĂ LA REGISTRUL COMERȚULUI SUB NR. J40/6583/2006 COD UNIC DE ÎNREGISTRARE R 18601461 CAPITAL SOCIAL 200 LEI NR.10 DIN DATA DE 20.08.2008 Subsemnații • FERRY RUSSELL PAUL, cetățean american, domiciliat în SUA, 10545, Sailaway Lane Orlando, Florida 32825, identificat prin pașaport, nr. P710838153, eliberat de Ambasada SUA, București la data de 20.09.2004, născut la data de 03.06.1954 în New York, SUA, necăsătorit, • SARRAD ISMAIL, cetățean libanez, domiciilat în Beirut, str. Zouhairy, Liban cu reședința în România, București, str.Borșa, nr.26-28, bl.3H, sc. B, ap. 16, sect.1, identificat prin carte de rezidență, seria RTR nr.08197, elib. aut. române la data de 28.11.2007, născut la data de 27.01.1955 în Elmansouri, Liban, CNP 7550127400016, căsătorit, • SARARAD ALI, cetățean Palestinian, domiciliat în Beirut, str. Zouhairy, Building Ataya, et.1, Liban, indentificat prin document de călătorie pentru refugiați palestinieni nr.278295, eliberat de autoritățile Republicii Liban la data de 14.05.2005, născut în anul 1964 în Elmansouri, Liban; căsătorit, prin împuternicit SARRAD CLAUDIA CARDINALE, conf. Procurii nr. 10 din 05.04.2006, asociați ai S.C. ASTEC - AMSTEEL GROUP S.R.L întruniți astăzi, 20.08.2008., în ședința Adunării Generale

Societatea Comercială EXPERTMOB - CONSTRUCT - S.R.L. NOTIFICARE Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, depunerea textului actualizat al actului constitutiv al societății comerciale EXPERTMOB - CONSTRUCT SRL, cu sediul în București, Str. Balota, nr.17, sector 1, înregistrată sub nr. J40/1452/2005, cod unic de înregistrare 17166734, care a fost înregistrat sub nr.441142 din 28.08.2008. (14/769754)

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 169/9.I.2009

9

a Asociaților,”desfășurată în condițiile legii și în cvorumul general legal, am decis, în unanimitate, următoarele: 1. Este eliberat din funcția de administrator domnul SARRAD ISMAIL. 2. Funcția de administrator va fi preluată în totalitate de către domnul FERRY RUSSELL PAUL care va avea puteri depline pe perioadă nelimitată; 3. Schimbare sediului social în București, Sector 4, Calea Văcărești nr 252-254, et 4, camera 1; 4. Se adaugă obiect secundar de activitate în Diviziunea 78, Grupa 782, Clasa 7820 COD CAEN Activități de contractare, pe baze temporare, a personalului; 5. Înlocuirea actului constitutiv cu un nou act constitutiv modificat conform Hotărârii AGA din 20.08.2008 Aceste dispoziții vor fi duse imediat spre îndeplinire. (16/769756)

SARAD ALI - 2 părți sociale a 10 lei - 20 lei - 10%, la profit și pierderi. Actul constitutiv se va înlocui cu un nou act constitutiv modificat. (17/769757)

Societatea Comercială SAWA CHINESE SERVICE CO LTD. - S.R.L. DECIZIA ASOCIATULUI UNIC AL S.C.”SAWA CHINESE SERVICE CO LTD.”SRL NR.7/25.08.2008 Asociatul unic SAVA COSTICA,CNP: 1480515400391, posesor al CI seria RR,nr.142149,eliberată de Secția 9 Poliție București la data de 18.12.2000,domiciliat în Bucuresti,str.Baicului,nr.12,bl.5A,sc.A,et.6,ap.28, sector 2,cetățean român,am decis după cum urmează: -închiderea punctului de lucru din loc. Ghergheasa, județ Buzău - închiderea punctului de lucru din loc.Filipeștii de Pădure Celelalte prevederi din actul constitutiv rămân neschimbate. (18/769758)

Societatea Comercială ASTEC - AMSTEEL GROUP - S.R.L. HOTĂRÂRE A ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR Subsemnații FERRY RUSSELL PAUL, cetățean American, domiciliat în SUA, 10545, Sailaway Lane Orlando, Florida 32825, identificat prin pașaport, nr. P 710838153, elib. de Ambasada New York la data de 20.09.2004; SARRAD ISMAIL, cetățean libanez, domiciliat în Beirut, str.Zouhairy, Liban, cu reședința în România, București, str.Izbiceni, nr.32, sect.1, identificat prin permis de ședere, seria ROU nr.0064686, elib. aut.române la data de 06.01.2006; M.MOHAMAD KABALAN, domiciliat în Beirut, str.Bir Hassan, building Khabalan, et.2, Liban, id. prin pașaport special 67/2002 elib. de aut. Libaneze la data de 29.01.2002, KABALAN HUSSEIN, domiciliat în Beirut, str.Mar Elias, Liban, id. prin pașaport seria JK, nr.743880, SARRAD ALI, cetățean Palestinian, domiciliat în Beirut, str.Zouhairy, Building Ataya, et.1, Liban, indentificat prin document de călătorie pentru refugiați palestinieni nr.278295, eliberat de autoritățile Republicii Liban la data 14.05.2005, prin împuternicit SARRAD CLAUDIA CARDINALE conform procurii nr.10 din 05.04.2006 asociați ai S.C. “ASTEC AMSTEEL GROUP “ SRL, am hotărât: Ieșirea din societate a asociaților: M.MOHAMAD KABALAN și KABALAN HUSSEIN care cedează toate părțile sociale pe care le dețin, asociatului, SARRAD ISMAIL În urma cesiunii capitalul social va fi deținut de asociați astfel: FERRY RUSSELL PAUL - 10 părți sociale a 10 lei 100 lei lei - 50%, la profit și pierderi. SARRAD ISMAIL - 8 părți sociale a 10 lei - 80 lei - 40%, la profit și pierderi.

Societatea Comercială SATURN INVESTMENTS - S.R.L. NOTIFICARE Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, depunerea textului actualizat al actului constitutiv al societății comerciale SATURN INVESTMENTS SRL, cu sediul în București, Drm. Murgului, nr.10, bloc B 4, scara A, etaj 6, ap.31, sector 3, înregistrată sub nr. J40/20619/2007, cod unic de înregistrare 22679027, care a fost înregistrat sub nr.441221 din 28.08.2008. (19/769759)

Societatea Comercială SATURN INVESTMENTS - S.R.L. DECIZIA ASOCIATULUI UNIC AL S.C. SATURN INVESTMENTS SRL DIN DATA DE 20.08.2008 Subsemnatul ASSIAG HANANYA, cetățean israelian, fiul lui Victor și Helen, născut la 25.02.1962 în Tel Aviv, domiciliat în Israel, Holon, str. Brener 26, posesor al pașaportului

10

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 169/9.I.2009

12429142, eliberat de autoritățile israeliene la 22.07.2007, valabil până la 21.07.2017, în calitate de asociat unic al SC SATURN INVESTMENTS SRL am decis următoarele: 1.Majorarea capitalului social al Societății Comerciale de la 200 (douăsute) RON la 400 RON. Diferența de 200 cu care se majorează capitalul social va fi împărțită în 20 părți sociale, cu o valoare de 10 RON fiecare și reprezintă aportul la capitalul social al noului asociat, MAHLAB YAIR CHARLI 2. MAHLAB YAIR CHARLI, fiul lui Yeheskel și Nehama, cetățean israelian, născut la 24.06.1965 în Israel, domiciliat în Israel, str. Remez 4 Azor, 58015, posesor al pașaportului P 12791581, eliberat de autoritățile israeliene la 28.04.2008, valabil până la 27.04.2018, va deveni asociat al SATURN INVESTMENTS SRL, aportul său la capitalul social al societății fiind de 200 RON, divizat în 20 de părți sociale, în valoare de 10 lei fiecare, având o cotă de participare la profit și pierderi de 50%. În urma modificării, structura capitalului social al societății va fi următoarea: Capitalul social al Societății “Comerciale este de 400 (patrusute) lei și este divizat în 40 părți sociale egale între ele și indivizibile, cu valoare nominală de 10 lei, numerotate de la 1 la 40 deținute de către asociați astfel: ASSIAG HANANYA deține 20 părți sociale, numerotate de la 1 la 20, în valoare de 10 lei fiecare, în total 200 lei, având o cotă de participare la profit și pierderi de 50%. MAHLAB YAIR CHARLI deține 20 părți sociale, numerotate de la 21 la 40 în valoare de 10 lei fiecare, în total 200 lei, având o cotă de participare la profit și pierderi de 50%. 3. Se împuternicește și se autorizează domnul MAHLAB YAIR CHARLI, cetățean israelian, născut la 24.06.1965 în Israel, domiciliat în Israel, str. Remez 4 azor, 58015, posesor al pașaportului P 12791581, eliberat de autoritățile israeliene la 28.04.2008, valabil până la 27.04.2018, în vederea semnării actului constitutiv actualizat, actului adițional și oricăror alte documente necesare în vederea înregistrării Deciziei Asociatului SC SATURN INVESTMENTS” SRL la Registrul Comerțului București și în vederea îndeplinirii tuturor formalităților de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului a mențiunii privind această modificare a Actului Constitutiv al societății. (20/769760)

Societatea Comercială GENERAL INFO - S.R.L. HOTĂRÂRE A ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR NR.1/20.08.2008 Margarit Gheorghe, cetățean român, născut la data de 21.12.1949 în comuna Bănești județ Prahova, domiciliat în București, Str.Ciurea nr. 2-4, bl. P6A+B, sc. C, etajul 10, ap. 130, sector 2, identificat cu C.I. seria RR nr. 189280 eliberată de Secția 15 Poliție la data de 05.02.2002, CNP 1491221400191 Mărgărit Enescu Sorin Mugurel, cetățean român născut la data de 13.12.1979 în București, Șos.Pantelimon nr. 248-250, bl. 59-60, sc. B,etajul 4, ap. 77, sector 2, identificat cu CI. seria RR nr.462675 eliberat de SPCEP S2 biroul nr.4 la data de 13.06.2007, CNP 1791213420013 S-au întrunit în data de 20 August 2008 și au Hotărât: 1. Prelungirea mandatului de administrator pe o nouă perioadă de 4 ani a dnei Mărgărit Valdora Consuela, cetățean român, născută la data de 25.02.1950 în București,domiciliată în București, Str.Ciurea nr. 2-4, bl. P6A+B, sc. C,etajul 10, ap. 130, sector 2, identificată cu C.I. seria RX nr. 174928 eliberată de Secția 15 Poliție la data de 22.05.2003, CNP 2500225400444. 2. Salariul va fi de 1.000 lei lunar 3. Dna. Mărgărit Valdora Consuela este împuternicită să ne reprezinte în relația cu Registrul Comerțului. (21/769761)

Societatea Comercială Brau Distributie - S.R.L. HOTĂRÂRE A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A S.C. “BRAU DISTRIBUTIE” SRL DIN DATA DE 21 AUGUST 2008 Adunarea Generală Extraordinară a asociaților societății Brau Distribuție Srl, cu sediul în București, str. Osiei, nr. 18-34, sector 6, înregistrată la Registrul Comerțului București sub nr. J40/75/2002 și având codul unic de înregistrare (“CUI”) 14376766 (pe scurt în cele ce urmează “Societatea”) întrunită astăzi data de 21 august 2008, la sediul societății, la convocarea Consiliului de Administrație, - în temeiul prevederilor art. 121 din Legea Societăților Comerciale nr. 31/1990 republicată, cu modificările ulterioare, respectiv în prezența acționarilor reprezentând 100 % din capitalul social, și - ținând seama de prevederile Actului Constitutiv, adoptă următoarea hotărâre:

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 169/9.I.2009

11

1. Se aprobă noul Act Constitutiv al Societății, în conformitate cu propunerea Consiliului de Administrație. 2. Împuternicirea Consiliului de Administrație cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri: Consiliul de Administrație al Societății este împuternicit să exercite următoarele drepturi și prerogative: (i) să întreprindă pentru și în numele Societății toate acțiunile necesare pentru înregistrarea și aplicarea hotărârii menționate la punctul de mai sus, inclusiv pentru înregistrarea hotărârii la Registrul Comerțului București; (ii) să semneze pentru și în numele Societății toate documentele necesare și să dea toate declarațiile producătoare de efecte juridice în legătură cu acțiunile menționate la punctul i) de mai sus, inclusiv să semneze Actul Constitutiv al Societății, și (iii) să acorde subîmputerniciri pentru oricare dintre drepturile acordate prin prezenta. București, la data de 21.08.2008 (22/769762)

Societatea Comercială DOMINO EXPERT COM - S.R.L. NOTIFICARE Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, depunerea textului actualizat al actului constitutiv al societății comerciale DOMINO EXPERT COM SRL, cu sediul în București, Str. LABIRINT, nr.106, etaj 3, ap. 14, sector 3, înregistrată sub nr. J40/2529/2001, cod unic de înregistrare 13754855, care a fost înregistrat sub nr.441290 din 28.08.2008. (23/769763)

Bucuresti.sect.1, CNP 2570204400149, domiciliată București, str.Lt.av.Radu Belfer nr.23A,ap.1.sector 1, identificată cu CI seria RD nr.470149 emisă de SPCEP S1 biroul nr.1 la 19.04.2006,căsătorită,fără antecedente penale, am hotărât: 1. Se cooptează în societate GANGA MARIA prin cesionarea a unei părți sociale în valoare de 10 lei de către RADULESCU ANA MARIA,care se retrage din societate.După cesiune, capitalul social este de 200 lei, împărțit în 20 părți sociale a 10 lei fiecare parte socială, și este deținut de: -BALANESCU LIDIA VIOLETA deține 19 părți sociale a 10 lei fiecare, în valoare de 190 lei, reprezentând 95% din capitalul social și cota de participare la beneficii și pierderi; -GANGA MARIA deține 1 parte socială a 10 lei fiecare, în valoare de 10 lei, reprezentând 5% din capitalul social și cota de participare la beneficii și pierderi. Restul prevederilor din actul constitutiv rămân neschimbate. (24/769764)

Societatea Comercială RATING MEDIA - S.R.L. NOTIFICARE Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, depunerea textului actualizat al actului constitutiv al societății comerciale RATING MEDIA SRL, cu sediul în București, Str. DINU VINTILA, nr.7, bloc 5, scara A, etaj 2, ap.6, sector 2, înregistrată sub nr. J40/2222/2002, cod unic de înregistrare 14529223, care a fost înregistrat sub nr.441295 din 28.08.2008. (25/769765)

Societatea Comercială DOMINO EXPERT COM - S.R.L. HOTĂRÂRE A ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR SOCIETĂȚII DOMINO EXPERT COM S.R.L NR. 1/01.01.2008 BALANESCU LIDIA VIOLETA, CNP 2541210400094, domiciliată în București, str. Str. Labirint nr. 106, etaj 3, ap.14, sect. 3, identificată cu CI seria: RD, nr. 344829, emisă de Secția 10 poliție la data 31.10.2003 și RADULESCU ANA MARIA CNP 2781127293113, domiciliată în București Str. Av. Ștefan Protopopescu, nr. 9, bl. C2, ap. 45, sect. 1, identificată cu CI seria: RR, nr. 302371, emisă de Secția 6 poliție la data 05.05.2004,având ca invitată pe doamna GANGA MARIA, cetățean român,născută la 04.02.1957,în

Societatea Comercială RATING MEDIA - S.R.L. HOTĂRÂRE A ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR DIN DATA DE 18.08.2008 Subsemnații - COSTACHE DANA-ANDREEA, domicliată în București, Sector 6,str. Valcea Ialomiței nr.1 A, Bl. C+18+1,sc.3,apt.126,posesoare a C.I. seria RR nr.254774 eliberată de S.E.P. la 23.12.2002, CNP: 2790621464525; și

12

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 169/9.I.2009

- MIHAI CONSTANTIN, domiciliat în București, Sector 2, Str. Dinu Vintilă nr. 7, bloc 5 sc. A, etaj 2, apt. 6, posesor al C.I. seria RT nr. 453325, CNP: 1760908420038, ambii asociați ai S.C. RATING MEDIA SRL Au hotărât de comun acord următoarele: Art. 1 COSTACHE DANA-ANDREEA cesionează în întregime cele 4 părți sociale în valoare nominală de 10 lei fiecare, în valoare totală de 40 lei, numerotate de la 17 la 20 reprezentând 20% din capitalul social, ce le dețin în cadrul SC RATING MEDIA SRL către MIHAI CONSTANTIN. Astfel asociatul MIHAI CONSTANTIN, devine asociat unic în cadrul SC RATING MEDIA SRL, deținând 20 părți sociale, în valoare nominală de 10 lei fiecare, în valoare totală de 20 lei, numerotate de la 1 la 20, reprezentând 100% din capitalul social. Art. 2 Se revocă din funcția de administrator COSTACHE DANA-ANDREEA, funcția de administrator urmând a fi exercitată de către asociatul unic MIHAI CONSTANTIN. Art. 3 Sediul societății se schimbă de la adresa: “București, sector 1, str. Valsului nr. 7”, la adresa “București, Str. Dinu Vintilă nr. 7, bloc 5, sc. A, etaj 2, apt. 6, sector 2”. Art. 4 Îl împuternicim pe dl. STANCULESCU MARIUS CRISTIAN, domiciliat în București, Bdul Camil Ressu, nr. 54, bl, c17, sc. 1, ap 7, sector 3, posesor a CI seria RT, nr. 296895 eliberat de secția 11, la data 20.11.2003, CNP 1800101450063, să reprezinte societatea în fața Registrului Comerțului a Administrației Financiare, Monitorul Oficial precum și a oricăror alte autorități competente în vederea înregistrării celor mai sus menționate. Celelalte prevederi ale Actului Constitutiv rămân nemodificate. Redactat și procesat la sediul Societății, două exemplare. (26/769766) Societatea Comercială CPB ROMANIA INTERNATIONAL PROPERTY CONSULTANTS - S.R.L. NOTIFICARE Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, depunerea textului actualizat al actului constitutiv al societății comerciale CPB ROMANIA INTERNATIONAL PROPERTY CONSULTANTS SRL, cu sediul în București, Bdul DIMITRIE POMPEI, nr.9-9A, etaj 2, sector 2, înregistrată sub nr. J40/1295/2007, cod unic de înregistrare 20764886, care a fost înregistrat sub nr.441305 din 28.08.2008. (27/769767)

Societatea Comercială CPB Romania International Property Consultants - S.R.L. HOTĂRÂRE A ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR CPB ROMANIA INTERNATIONAL PROPERTY CONSULTANTS SRL Subscrisele CPB Immobilientreuhand GmbH, cu sediul în Wienerbergstrasse 11, Vienna Twin Tower, 1100 Wien, înregistrată în Registrul Firmelor sub nr. 48640f, reprezentată prin dl. Mag. Ehlmaier Michael, în calitate de administrator (denumit în continuare Asociatul 1), CPB Holding GmbH, cu sediul în Bankgasse 2, 1010 Viena, înregistrată în Registrul Firmelor sub nr. 125709t, reprezentată împreună de dl. MMag. Karl Petrikovics și dl. Mag. Norbert Gertner, în calitate de administratori (denumit în continuare Asociatul 2), În calitate lor de asociați, deținând împreună 100% din capitalul social al S.C. CPB Romania International Property Consultants SRL, societate comercială de naționalitate română, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/1295/2007, CUI RO 20764886, cu sediul în București, Complexul IRIDE, clădirea 20, Bld. Dimitrie Pompei 9-9A, etaj 2, sector 2, denumită în continuare „Societatea” au hotărât următoarele: Cesiunea 1 (unei) părți sociale reprezentând 0,057% din capitalul social al Societății, de către Asociatul 2 conform contractului de cesiune de acțiuni din data [...], după cum urmează: Asociatul 2 cedează o parte socială având o valoare nominală de EUR 2,85, echivalentul a lei 10, echivalentul a USD 3,57 fiecare și o valoare totală de EUR 2,85, echivalentul a Lei 10, echivalentul a USD 3,57, reprezentând 0,057% din capitalul social al Societății, către Asociatul 1, la un preț al cesiunii de 10 lei. În urma cesiunii de acțiuni, noua structura a capitalului social al Societății este următoarea: Asociatul 1 deține 1.750 părți sociale având o valoare nominală de EUR 2,85, echivalentul a lei 10, echivalentul a USD 3,57 fiecare și o valoare totală de EUR 5.000, echivalentul a lei 17.500, echivalentul a USD 6.250, reprezentând 100 % din capitalul social al Societății. Împuternicirea domnului av. Mihai Ponoran și a domnului av. Radu Comanac în vederea semnării tuturor documentelor necesare (inclusiv a actului adițional la actul constitutiv, a hotărârii adunării generale a asociaților Societății, întocmirea actului constitutiv consolidat, respectiv semnarea actului constitutiv consolidat etc.) în

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 169/9.I.2009

13

sensul ducerii la îndeplinire a prezentei hotărâri, precum și în vederea înregistrării prezentei hotărâri la Registrul Comerțului și toate autoritățile competente. Semnată astăzi, 02.06.2008, în 3 (trei) exemplare originale. (28/769768)

Societatea Comercială LIFE CLASS - S.R.L. HOTĂRÂRE A ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR SC LIFE CLASS SRL ÎNREG. LA REG. COM. SUB NR. J40/17290/2006, CUI 19146326 SEDIUL SOCIAL: BUCURESTI, STR. OLIMPULUI NR. 22, SECT. 4 NR. 01 DIN 26.08.2008 Subsemnații - STRUTU ANDREI, cetățean român, născut la data de 01.08.1968 în mun. Bucuresti,sector 1, domiciliat în București, str. George Enescu nr. 36-42, sc. 1, et. 1, apt. 1, sect. 1, posesor CI seria RT nr. 277598 emisă de Secția 1 Pol. la data de 20.08.2003, CNP 1680801410011 și - SIMIONESCU ANCA NICOLETA, cetățean român, născută la data de 01.09.1968 în Mun. Câmpulung, jud. Argeș, domiciliată în București, str. Lt. Av. Gheorghe Caranda nr. 67, sector 6, posesoare CI seria DP nr. 124242 emisă de INEP la data de 17.04.2007, CNP 2680901384213, în calitate de asociați ai societății, am hotărât următoarele: 1. Cesiunea de către asociatul SIMIONESCU ANCA NICOLETA a tuturor celor 12 părți sociale a 10 RON fiecare, în valoare totală de 120 RON, cu o cotă de participare la capitalul social și pierderi/beneficii de 60,000 %, către STRUTU ANDREI. În urma cesiunii, repartizarea capitalului social total de 200 RON, împărțit în 20 părți sociale a 10 RON fiecare este următoarea: - STRUTU ANDREI deține 20 părți sociale a 10 RON fiecare, în valoare totală de 200 RON cu o cotă de participare la beneficii/pierderi de 100,000%; Celelalte prevederi ale actului constitutiv rămân neschimbate. (29/769769)

alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, depunerea textului actualizat al actului constitutiv al societății comerciale LIFE CLASS SRL, cu sediul în București, Str. Olimpului, nr.22, sector 4, înregistrată sub nr. J40/17290/2006, cod unic de înregistrare 19146326, care a fost înregistrat sub nr.441325 din 28.08.2008. (30/769770)

Societatea Comercială TEHNOLOGIKA TUB - S.R.L. HOTĂRÂRE A ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR SC “TEHNOLOGIKA TUB” SRL № 110/01.07.2008 Adunarea Generală a Asociaților SC “TEHNOLOGIKA TUB” SRL, cu sediul social în București, bd. Basarabia № 256C, sector 3, având număr de înregistrare în Registrul Comerțului J4/8867/2003, CUI RO 15551890, prin Asociatul unic OOO “INTERKOMPROM” - persoană juridică de naționalitate rusă, cu sediul social în Rusia 620024, orașul Ekaterinburg, str. Novinskaya № 2, ap. 154, OGRN 1046605224270, INN 6674147297, KRR 667401001, reprezentată prin Director - Khorkov Konstantin Viktorovich, este legal întrunită, fiind îndeplinite condițiile legale pentru ținerea acesteia. Adunarea Generală a Asociaților aprobă: 1. Înființarea unui punct de lucru, în vederea executării lucrărilor de birou SC «Tehnologika Tub» SRL, conform Contracului de închiriere din 02.10.2007 și a Actului Adițional din 09.06.2008, la următoarea adresă: București, bd. Burebista nr. 3, bloc D 16, scara B, etaj 1, apartament 36, camera 1 și 3, sector 3. 2. Actul Constitutiv al Societății va fi modificat în acest sens. Celelalte dispoziții ale Actului Constitutiv rămân nemodificate. 3. Împuternicește pentru îndeplinirea acestei hotărâri, pentru semnarea Actului Constitutiv actualizat, în numele OOO “INTERKOMPROM” și pentru acesta, precum și orice alt act în legătură cu această Hotărâre, pe: - dl. SEMIONOV VALERIU - în calitate de Administrator, cetățean român, domiciliat în București, str. Matei Basarab nr. 73, bloc L 113A, scara 2, etaj 4, apartament 16, identificat cu CI seria RT nr. 447636, emisă de SPCEP S3, biroul 1, la 19 12.2006. (31/769771)

Societatea Comercială LIFE CLASS - S.R.L. NOTIFICARE Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204

14

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 169/9.I.2009

Societatea Comercială TEMERO TRADING - S.R.L. HOTĂRÂREA № 4/01.07.2008 A ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR SC “TEMERO TRAPING” SRL Adunarea Generală a Asociaților SC “TEMERO TRADING” SRL - cu sediul social în București, Str. Soldat Neagu Florea nr. 9, ap. 3, București, sector 2, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/8974/09.05.2007, Cod Unic de Înregistrare RO 21703950, prin Asociatul Unic - ZAO COMPANIA “TEMERSO” persoană juridică de naționalitate rusă, cu sediul social în Rusia - 620144, reg. Sverdlovsk, or. Ekatennburg, str. Bolshakova, bl. 97, înregistrată în Registrul Unic de Stat al Persoanelor Juridice sub nr. 1026605227593, cod fiscal INN 6660127893, reprezentată de Director - dl. Youri Trifonov, este legal întrunită, fiind îndeplinite condițiile legale pentru ținerea acesteia. Adunarea Generală a Asociaților aprobă: 1. Înființarea unui punct de lucru în vederea executării lucrărilor de birou pentru SC “TEMERO TRADING” SRL conform Contracului de comodat din 10.06.2008, la următoarea adresă: București, b-dul Burebista nr 3, bloc D 16 scara B, etaj 1, apartament 36, camera 2 sector 3. 2. Actul Constitutiv al Societății va fi modificat în acest sens. Celelalte dispoziții ale Actului Constitutiv rămân nemodificate. 3. Împuternicește pentru îndeplinirea acestei hotărâri, pentru semnarea Actului Constitutiv actualizat, în numele ZAO COMPANIA “TEMERSO” și pentru acesta, precum și orice alt act în legătură cu această Hotărâre, pe: - dl. Țigăran Florin, în calitate de Administrator, cetățean român domiciliat în București, str. Sold. Neagu Florea nr.9, sector 2, identificat cu CI seria DK nr. 934238 eliberată de Mun. București Circa 6 și prelungit de DGPMB Secția 23 până la data de 30.11.2009, CNP 1550714400240. (32/769772)

domiciliat în Israel, localitatea Ramat Hasharon, Str Levona nr 12, posesor al pas. nr. 10905384 eliberat de autoritățile israeliene la data de 16.01.2005 în baza procurii speciale autentificate de notarul Hava Bresler din Tel Aviv, Israel cu apostilă nr. 7212 din 14.08.2008, cu 14 p.s. reprezentând 70% din capitalul social, FREUND Jacob, 6 p.s. reprezentând 30% din capitalul social, în calitate de asociați în cadrul societății menționate mai sus, și DRAGOI Raluca-Iolanda, cetățean român, născută în Mun Giurgiu, Jud Giurgiu, la data de 04.07.1977, domiciliată în Mun Giurgiu, Jud Giurgiu, Bld București nr 24/511, scara C, et 3, ap 34, posesoare a CI seria GG nr 186274, eliberată de SPCLEP Giurgiu la data de 26.07.2007, CNP 2770704520034, în calitate de invitată; în urma discuțiilor purtate s-au hotărât următoarele: 1. Se prelungește mandatul administratorului GONEN Shlomo pe perioadă nelimitată 2. Se retrage din societate dl FREUND Jacob, care cedează toate cele 6 p.s. în valoare de 60 RON reprezentând 30% din capitalul social total, după cum urmează: 5 ps în valoare de 50 RON reprezentând 25% din capitalul social total dlui GONEN Shlomo, și 1 ps în valoare de 10 RON reprezentând 5% din capitalul social dnei DRAGOI Raluca-Iolanda, cu datele personale de mai sus; 3. Capitalul social total în valoare de 200 RON rămâne nemodificat, și este împărțit între cei doi asociați astfel: GONEN Shlomo 19 ps în valoare de 190 RON reprezentând 95% din capitalul social, și DRAGOI Raluca-Iolanda, 1 ps în valoare de 10 RON reprezentând 5% din capitalul social total. (33/769773)

Societatea Comercială S.H.GD CONSTRUCT - S.R.L. NOTIFICARE Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, depunerea textului actualizat al actului constitutiv al societății comerciale S.H.GD CONSTRUCT SRL, cu sediul în București, Str. GRIGORE ALEXANDRESCU, nr. 16-20, etaj 3, ap.camera 1, sector 1, înregistrată sub nr. J40/3178/2004, cod unic de înregistrare 16192220, care a fost înregistrat sub nr.441366 din 28.08.2008. (34/769774)

Societatea Comercială S.H.GD CONSTRUCT - S.R.L. HOTĂRÂREA AGA A SOCIETĂȚII COMERCIALE “S.H.GD CONSTRUCT” S.R.L. 1/25.08.2008 Participă GONEN Shlomo prin mandatar Jacob Freund, cetățean israelian, născut la data de 01.07.1947 în Israel,

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 169/9.I.2009

15

Societatea Comercială SILCOS DELUXE - S.R.L. HOTĂRÂRE A AGA A SOCIETĂȚII COMERCIALE “SILCOS DELUXE” S.R.L. 1/25.08.2008 Participă asociații: NICULAE Costel, 15 p.s. în valoare de 150 RON reprezentând 60% din capitalul social total, NICULAE Silvia, 10 ps în valoare de 100 RON reprezentând 40% din capitalul social total, care, în unanimitate, hotărăsc următoarele: 1. Se deschide un punct de lucru (magazin) situat în Județul Ilfov, Comuna Gruiu, Sat Gruiu, Str Vodă Cuza nr. 25. (35/769775)

RON reprezentând 95% din capitalul social total, asociatului POPA Teodor. 4. Capitalul social total în valoare de 200 RON rămâne nemodificat, și aparține în întregime asociatului unic POPA Teodor. (37/769777)

Societatea Comercială PRO FRANCO FERRI - S.R.L. HOTĂRÂREA AGA DIN CADRUL S.C. PRO FRANCO FERRI S.R.L. BUCUREȘTI, STR COBADIN NR 3, BLOC P19, SCARA 2, ETAJ 5, APARTAMENT 58, SECTOR 5 J40/6823/1992, CUI 1571919 1/25.08.2008 Participă asociații: BRINCEANU Silviu Eduard 500 p.s. reprezentând 50% din capitalul social total; DUMITRESCU Simona Petronela 500 p.s. reprezentând 50% din capitalul social total, care adoptă următoarele hotărâri: 1.Se radiază punctul de lucru situat în Jud Constanța, Statiunea Mamaia, zona Cazino, unitatea nr. 525A Nord II. (38/769778)

Societatea Comercială UNISCAN MEDIA - S.R.L. NOTIFICARE Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, depunerea textului actualizat al actului constitutiv al societății comerciale UNISCAN MEDIA SRL, cu sediul în București, Str. Dorneasca, nr.13, bloc P80, scara 1, etaj P, ap.2,o camera, sector 5, înregistrată sub nr. J40/12961/2008, cod unic de înregistrare 24241910, care a fost înregistrat sub nr.441374 din 28.08.2008. (36/769776)

Societatea Comercială JFD CONSULT INVEST - S.R.L. HOTĂRÂREA AGA A SOCIETĂȚII COMERCIALE “JFD CONSULT INVEST” S.R.L. 1/25.08.2008 Participă FREUND Jacob, 14 p.s. reprezentând 70% din capitalul social, GONEN Shlomo, prin mandatar Jacob Freund, cetățean israelian, născut la data de 01.07.1947 în Israel, domiciliat în Israel, localitatea Ramat Hasharon, Str Levona nr 12, posesor al pas. nr 10905384 eliberat de autoritățile israeliene la data de 16.01.2005 în baza procurii speciale autentificate de notarul Hava Bresler din Tel Aviv, Israel cu apostilă nr. 7217 din 14.08.2008, cu 6 p.s. reprezentând 30% din capitalul social, în calitate de asociați în cadrul societății menționate mai sus, și TURCANU Raluca, cetățean român, născută în Mun Constanța, Jud Constanța, la data de 04.08.1974, domiciliată în București, Str Cernăuți nr 50, bloc A15 Bis, sc 2, et 1, ap 23, sector 2, posesoare a CI seria RD nr 580085, eliberată de SPCEP S 2 biroul nr 4, la data de 24.06.2008, CNP 2740804131261, în calitate de invitată; în urma discuțiilor purtate s-au hotărât următoarele:

Societatea Comercială UNISCAN MEDIA - S.R.L. HOTĂRÂRE A AGA A SOCIETĂȚII COMERCIALE “UNISCAN MEDIA” S.R.L. 1/20.08.2008 Participă asociații: POPA Simona-Elena, 19 p.s.reprezentând 95% din capitalul social, POPA Teodor, 1 p.s.reprezentând 5% din capitalul social, care, în unanimitate, hotărăsc următoarele: 1. Deschiderea unui punct de lucru situat în Târgul Mureș, Str. Gh. Șincai nr 10, Județul Mureș, având ca obiect de activitate activități ale agențiilor de publicitate (cod caen 7311), și alte activități de servicii n.c.a. (9609) 2. Se completează obiectul de activitate al societății cu alte activități de servicii n.c.a. (cod caen 9609) 3. Retragerea din societate a dnei POPA SimonaElena, care cedează toate cele 19 p.s. în valoare de 190

16

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 169/9.I.2009

1. Se prelungește mandatul administratorului FREUND Jacob pe perioadă nelimitată 2. Se retrage din societate dl GONEN Shlomo, care cedează toate cele 6 p.s. în valoare de 60 RON reprezentând 30% din capitalul social total, după cum urmează: 5 ps în valoare de 50 RON reprezentând 25% din capitalul social total dlui FREUND Jacob, și 1 ps în valoare de 10 RON reprezentând 5% din capitalul social dnei TURCANU Raluca, cu datele personale de mai sus; 3. Capitalul social total în valoare de 200 RON rămâne nemodificat, și este împărțit între cei doi asociați astfel: FREUND Jacob 19 ps în valoare de 190 RON reprezentând 95% din capitalul social, și TURCANU Raluca, 1 ps în valoare de 10 RON reprezentând 5% din capitalul social total. (39/769779)

0112 Cultivarea orezului 0113 Cultivarea legumelor și a pepenilor, a rădăcinoaselor și tuberculilor 0115 Cultivarea tutunului Întocmită astăzi 10.05.2008, la București, în 2 ( două) exemplare. (41/769781)

Societatea Comercială MARIE & OTTO INTERNATIONAL - S.R.L. HOTĂRÂRE A ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR NR. 1 DIN DATA DE 28.08.2008 NICULAE MARINELA, de cetățenie română, domiciliată în Mun. București, Str. Mărgeanului nr. 16, bl. M49, sc. 1, et. 5, ap. 20, sector 5, identificată cu C.I. seria RT, nr. 401189, eliberată la data de 14.03.2006 de către SPCEP S5 biroul nr.3, CNP:2760315343225 și NICULAE OCTAVIAN - CRISTIAN, de cetățenie română, domiciliat în Mun. București, Str. Mărgeanului nr. 16, bl. M49, sc. 1, et. 5, ap. 20, sector 5, identificat cu C.I. seria RR, nr. 382096, eliberată la data de 17.03.2006 de către SPCEP S5 biroul nr.3, CNP: 1750711343237, asociați în cadrul S.C MARIE & OTTO IMPORT-EXPORT S.R.L., am hotărât: 1. Schimbarea denumirii societății din S.C MARIE & OTTO IMPORT-EXPORT S.R.L. în S.C. MARIE & OTTO INTERNATIONAL S.R.L, conform rezervării de disponibilitate nr. 426661 din 19.08.2008. Ca urmare a modificărilor intervenite se va redacta un nou act constitutiv. (42/769782)

Societatea Comercială JFD CONSULT INVEST - S.R.L. NOTIFICARE Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, depunerea textului actualizat al actului constitutiv al societății comerciale JFD CONSULT INVEST SRL, cu sediul în București, Str. GRIGORE ALEXANDRESCU, nr. 16-20, etaj 3, sector 1, înregistrată sub nr. J40/3130/2004, cod unic de înregistrare 16192239, care a fost înregistrat sub nr.441381 din 28.08.2008. (40/769780)

Societatea Comercială Alfatar Investment - S.R.L. DECIZIA ASOCIATULUI UNIC S.C. ALFATAR INVESTMENT S.R.L. DIN DATA 10.05.2008 Subsemnata Dodoc Mariana, cetățean român, domiciliat în București, sector 5, Str Erou Petre Tataru, Nr. 79, identificat cu CI seria RD nr. 406935, CNP 2701023443011, în calitate de asociat unic și administrator al SC Alfatar Investment SRL, am hotărât următoarele: 1. Se înființează un punct de lucru în Harsova, jud. Constanța str. Aleea IAS, nr. 2, fosta Plantelor nr. 1. 2.La punctul de lucru prevăzut la punctul 1 se vor desfășura următoarele activități: 0111 Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase și a plantelor producătoare de semințe oleaginoase

Societatea Comercială MARIE & OTTO INTERNATIONAL - S.R.L. NOTIFICARE Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, depunerea textului actualizat al actului constitutiv al societății comerciale MARIE & OTTO INTERNATIONAL SRL, cu sediul în București, Str. Mărgeanului, nr.16, bloc M49, scara 1, etaj 5, ap.20, sector 5, înregistrată sub nr. J40/5836/2008, cod unic de înregistrare 23620460, care a fost înregistrat sub nr.441403 din 28.08.2008. (43/769783)

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 169/9.I.2009

17

Societatea Comercială GRAGAB-COM - S.R.L. DECIZIA ASOCIATULUI UNIC NR. 1 DIN DATA DE 28.08.2008 GRAURE ȘTEFAN, de cetățenie română, domiciliat în Mun. București, Str. Tăciunelui, nr. 7, sector 2, CNP: 1880220420042, identificat cu CI seria RR nr. 212643 emisă de Secția 6 de Poliție, la data de 17.06.2002, asociat unic în cadrul S.C. GRAGAB-COM S.R.L., am decis: 1. Se extinde obiectul de activitate cu cod CAEN 9200 - Activități de jocuri de noroc și pariuri (jocuri mecanice). Ca urmare a modificărilor intervenite se va redacta un nou act constitutiv. (44/769784)

Societatea Comercială CAPRICE SALON - S.R.L. DECIZIA NR. 2 DIN 26.08.2008 A ASOCIATULUI UNIC AL SC CAPRICE SALON SRL CU SEDIUL SOCIAL ÎN BUCUREȘTI, SOS MIHAI BRAVU NR. 227, BL. A7, SC. A, AP.2, SECTOR 3, J40/4974/18.03.2008, CUI 23531052 Subsemnata JINGA VIRGINIA, cetățean român, sex feminin, născută în București la data de 22.07.1955, domiciliată în București, șos Mihai Bravu nr. 227, bl. A7, Sc. A, ap.2, sector 3, identificată cu CI serie RR nr. 536785 eliberată de SPCEPS3 biroul 3 la data de 01.08.2008, CNP 2550722400250, în calitate de asociat unic al SC CAPRICE SALON SRL am decis revocarea din funcție a administratorului MICU GABRIELA începând cu data de azi 26.08.2008. Administrator al societății SC CAPRICE SALON SRL, începând cu data de 26.08.2008, pe perioadă nedeterminată, cu puteri depline, va fi COVACI LUMINITA, sex feminin, identificată cu CI serie RT nr.247061, eliberată de secția 19 Poliție la data de 19.11.02, CNP 2670127421534, domiciliată în București Str.BIRCA NR.11 BL.M86 sc.1 ap. 40 sect.5 (47/769787)

Societatea Comercială GRAGAB-COM - S.R.L. NOTIFICARE Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, depunerea textului actualizat al actului constitutiv al societății comerciale GRAGAB-COM SRL, cu sediul în București, Str. Lanternei, nr.82, sector 2, înregistrată sub nr. J40/13536/2008, cod unic de înregistrare 24323203, care a fost înregistrat sub nr.441416 din 28.08.2008. (45/769785)

Societatea Comercială CETELEM IFN - S.A. HOTĂRÂREA DIRECTORILOR S.C. CETELEM IFN S.A. NR. 44/28.08.2008 Subsemnații BOAJE DANIEL, cetățean român, născut la data de 02.08.1970, identificat cu CI seria RR nr. 402280, eliberată de SPCEP S1 biroul nr. 2, la data de 20.07.2006, CNP 1700802461541 și domiciliat în București, Str. Nicolae Racota, nr. 1, corp A, et. 3, ap. 15, sector 1, în calitate de Director General și RANDJAK EMANUELA, cetățean român, născută la data de 29.03.1969, identificată cu CI seria RD nr. 563622, eliberată de SPCEP S6 biroul nr. 3 la data de 10.03.2008, CNP 2690329463018 și domiciliată în București, Prl. Ghencea nr. 197C, sector 6, în calitate de Director Executiv ai S.C. CETELEM IFN S.A. cu sediul social în București, Str Clucerului nr. 78-80, sector 1, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/13611/2002, având CUI RO15104905, capital social subscris și vărsat: 73.225.900,00 lei, număr de înregistrare în Registrul General. RG- PJR-41- 110134/18.06.2007, număr de înregistrare în Registrul Special: RS- PJR- 41-

Societatea Comercială CAPRICE SALON - S.R.L. NOTIFICARE Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, depunerea textului actualizat al actului constitutiv al societății comerciale CAPRICE SALON SRL, cu sediul în București, Șos. MIHAI BRAVU, nr.227, bloc A7, scara A, ap.2, sector 3, înregistrată sub nr. J40/4974/2008, cod unic de înregistrare 23531052, care a fost înregistrat sub nr.441454 din 28.08.2008. (46/769786)

18

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 169/9.I.2009

110022/18.06.2007, în conformitate cu art. 5 din Actul Constitutiv (variantă actualizată conform Hotărârii A.G.A. din 30.04.2008) al S.C. CETELEM IFN SA, am decis următoarele: Art. 1. Se înființează punctule de lucru ale SC CETELEM IFN SA situate la următoarele adrese: • Jud. Botoșani, Com. Curtesti, Sat Hudum, situat în cadrul “Dedeman”. • Jud. Brăila, Oraș Chiscani, Sat Vărsătura, str. Principală, nr.4A, în cadrul “Bricostore”. Art. 2. În vederea ducerii la îndeplinire a prezentei hotărâri se deleagă să reprezinte firma CETELEM IFN SA, în fața autorităților competente de orice grad din România dl. Neculae Mihai, care se legitimează cu CI seria RX, nr. 336027, eliberată la data de 18.07.2005 de SPCEP S4 biroul nr. 2, CNP 1790222155223, având puteri depline. (48/769788)

Societatea Comercială AIMS CORP - S.R.L. NOTIFICARE Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, depunerea textului actualizat al actului constitutiv al societății comerciale AIMS CORP SRL, cu sediul în București, Intr. VASILE PAUN, nr.1, etaj 3, ap.3, sector 5, înregistrată sub nr. J40/19914/2005, cod unic de înregistrare 18165273, care a fost înregistrat sub nr.441471 din 28.08.2008. (49/769789)

Societatea Comercială AIMS CORP - S.R.L. HOTĂRÂRE A ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR, DE ASTĂZI 20 AUGUST 2008 PREAMBUL La ședința Adunării Generale a Asociaților societății, de astăzi 20 August 2008, participă următorii asociați: IOANNIS BETHANIS, cetățean grec, născut la data de 12.04.1952 în Grecia, Attikis, Peiraiefs, domiciliat în Grecia, Atena, Voula, Str. Afroditis, nr. 52A, posesorul pașaportului nr. AA0861235 emis de autoritățile din Grecia la data de 09.03.2006; AIMS18 CORPORATION LIMITED, societate înregistrată și funcționând în conformitate cu legile din Cipru, sub nr. HE 169977, din 28 decembrie 2005, cu sediul social în Cipru, Nicosia 1060, Str. Boumpoulinas nr.

11, Etaj 1, reprezentată în temeiul rezoluțiilor ședințelor directorilor societății din data de 12.08.2008, respectiv 19.08.2008, de către Dra. Dragomir Liliana Ioana, domiciliată în Pitești, Argeș, Str. Băilor nr. 4, Bl. D 13, Sc. C, Ap. 4, posesoare a C.I. seria AS, nr. 422213, eliberată de autoritățile din România la data de 03.08.2005, C.N.P. 2810723035287. Asociații prezenți la adunare au hotărât în unanimitate asupra următoarelor: 1. Renunțarea la procedura fuziunii 1.1. Asociații hotărăsc renunțarea la procedura fuziunii prin absorbție a S.C. AIMS CORP S.R.L. și a S.C. AIMS100 ESTATES CORPORATION S.R.L., cu sediul în București, Bdul. Eroii Sanitari, nr. 71, et. 2, ap.3, sector 5, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/2855/2006, C.U.I. 18405902, atribut fiscal RO (societăți absorbite), de către S.C. AIMS18 CORPORATION S.R.L., cu sediul în București, Bdul. Eroii Sanitari, nr. 71, et. 2, ap.3, sector 5, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/2659/2006, C.U.I. 18394986, atribut fiscal RO (societate absorbantă). 1.2. În consecință, proiectul de fuziune publicat în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, nr. 226 din data de 15.01.2008 nu va mai fi executat și toate măsurile întreprinse în scopul executării fuziunii menționate vor fi lipsite de orice efect juridic. 2. Schimbarea sediului social al societății Societatea își va schimba sediul social care este situat în prezent în București, Splaiul Independentei nr. 52, biroul 21, sector 5, la adresa din București, Intrarea Vasile Păun nr. 1, et. 3, ap. 3, sector 5. 3. Acordarea unei împuterniciri 3.1. În scopul ducerii la îndeplinire a prezentei hotărâri, asociații o împuternicesc pe Dra. Dragomir Liliana Ioana, domiciliată în Pitești, Argeș, Str. Băilor nr. 4, Bl. D 13, Sc. C, Ap. 4, posesoare a C.I. seria AS, nr. 422213, eliberată de autoritățile din România la data de 03.08.2005, C.N.P. 2810723035287, în scopul semnării în numele acestora a variantei actualizate a Actului constitutiv al societății. 3.2. În scopul îndeplinirii formalităților necesare în fața Oficiului Registrului Comerțului și a Judecătorului delegat, Societatea civilă de avocați „Toma & Tsignopoulou”, cu sediul în București, Splaiul Independentei nr. 52, sector 5, prin oricare din avocații săi colaboratori, este împuternicită să reprezinte societatea în fața acestor autorități, în scopul semnării tuturor documentelor și efectuării formalităților necesare pentru înregistrarea prezentei hotărâri și a Actului constitutiv actualizat. Nemaifiind alte puncte pe ordinea de zi, asociații sunt de acord cu închiderea ședinței. (50/769790)

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 169/9.I.2009

19

Societatea Comercială ROSETTI ESTATES - S.R.L. NOTIFICARE Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, depunerea textului actualizat al actului constitutiv al societății comerciale ROSETTI ESTATES SRL, cu sediul în București, Calea DOROBANȚILOR, nr.42, etaj 2, ap.4,camera 3, sector 1, înregistrată sub nr. J40/13475/2007, cod unic de înregistrare 22099151, care a fost înregistrat sub nr.441504 din 28.08.2008. (51/769791)

Societatea Comercială ROSETTI ESTATES - S.R.L. HOTĂRÂRE A ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR S.C. ROSETTI ESTATES S.R.L. BUCURESTI, CALEA DOROBANTILOR NR. 42, ETAJ 2, AP. 4, CAMERA 3, SECTOR 1, ÎNREGISTRATĂ ÎN REGISTRUL COMERȚULUI BUCUREȘTI SUB NR. J40/13475/2007, CUI RO22099151, CAPITAL SOCIAL: 200 RON (“SOCIETATEA”) Astăzi 20 August 2008, Saberten Holdings Limited, o societate organizată și funcționând în mod valabil în conformitate cu legislația din Cipru, având sediul social în Str. Florinis nr. 11, City Forum, etaj 7, P.C. 1065, Nicosia, Cipru, înregistrată la Registrul Comerțului din Cipru sub nr. 199095, deținătoare a 14 părți sociale reprezentând 70% din capitalul social al Societății, reprezentată, pentru semnarea prezentei, prin dna Delia Cozma, în calitate împuternicit în baza Hotărârii Scrise a Consiliului de Administrație din data de 15 august 2008 apostilată sub nr. 255324 la data de 6 August 2008, și Dl. Dan COJOCARU, cetățean român, cu domiciliul în București, Strada Gheorghe Sontu nr. 9, sector 1, posesor al C.I. seria RX nr. 335294, eliberată de Secția 2 Poliție București la data de 15 iulie 2005, deținător a 6 părți sociale reprezentând 30% din capitalul social al Societății; Împreună deținând 100% din capitalul social al Societății, și cu îndeplinirea tuturor condițiilor legale prevăzute de Legea nr. 31/1990 a Societăților Comerciale, republicată și modificată, și al Actului Constitutiv al Societății, Au hotărât după cum urmează: 1. Se aprobă transferul părților sociale de către Dan COJOCARU, 6 (șase) părți sociale reprezentând 30% din

capitalul social al Societății către Saberten Holdings Limited, pentru un preț egal cu valoarea nominală a fiecărei părți sociale înmulțită cu numărul părților sociale, însumând 10 RON pentru fiecare parte socială și o valoare totală de 60 RON pentru 6 (șase) părți sociale; 2. Se aprobă ca după transferul părților sociale unicul asociat al Societății va fi Saberten Holdings Limited deținând 20 de părți sociale reprezentând 100% din capitalul social al Societății; 3. Să actualizeze Actul Constitutiv al Societății în consecință, astfel încât să reflecte modificările aduse de prezenta hotărâre. Toate referirile la „Adunarea Generală a Asociaților” se vor schimba și se va face referire la „Asociatului Unic”; 4. Să împuternicească pe dl. Ștefan Crângașu, cetățean român, posesor al CI seria RR nr. 357754 eliberată de SPCEP S3, Biroul 3, la data de 19.10.2005, pe dra Mihaela Andreea Popescu, cetățean român, posesoare a CI seria RR nr. 468778 eliberată de SPCEP S3, Biroul 5 la data de 9 iulie 2007 și pe dna Delia Cozma, cetățean român, posesoare a CI seria RT no. 191896 eliberată de Secția 15 Poliție la data de 18 septembrie 2001, să acționeze, în mod individual și nu împreună, în calitate de reprezentanți ai Societății, cu puteri depline și autoritate de a actualiza și semna Actul Constitutiv al Societății, în numele oricăruia dintre asociați, oricare și toate documentele necesare, și îndeplini toate procedurile în numele Societății, în fața Oficiului Registrului Comerțului București și a oricărei autorități din România în vederea îndeplinirii hotărârilor susmenționate. Semnată astăzi, 20 august 2008 în 3 (trei) exemplare originale. (52/769792)

Societatea Comercială AC PROFESIONAL - S.R.L. HOTĂRÂRE A ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR NR.1/28.08.2008 NAE CAMELIA-DANIELA, domiciliată în București, șos. Iancului nr.2,bloc 113C,sc.1,et.7,ap.19,sector 2 CNP 2631218400043, identificată cu CI seria RT nr. 115105 emisă de Secția 9 la 15.08.2000, și NAE ADRIAN, CNP: 1630123400102 domiciliat în București, șos.Iancului nr.2,bloc 113C,sc.1,et.7,ap.19,sector 2, identificat cu CI seria RT nr. 115106, emisă de Secția 9 la 15.08.2000, asociați, am hotărât: 1.Se prelungește mandatul administratorilor NAE CAMELIA-DANIELA și NAE ADRIAN pe 4 ani. Restul prevederilor din actul constitutiv rămân neschimbate. (53/769793)

20

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 169/9.I.2009

Societatea Comercială AC PROFESIONAL - S.R.L. NOTIFICARE Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, depunerea textului actualizat al actului constitutiv al societății comerciale AC PROFESIONAL SRL, cu sediul în București, Șos. Iancului, nr.2, bloc 113C, scara 1, etaj 7, ap. 19, sector 2, înregistrată sub nr. J40/5115/2002, cod unic de înregistrare 14702846, care a fost înregistrat sub nr.441532 din 28.08.2008. (54/769794)

Societatea Comercială AFIN LEASING IFN - S.A. HOTĂRÂRE A ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR SOCIETĂȚII COMERCIALE AFIN LEASING IFN S.A. NR. 25 DIN 15.08.2008 Astăzi 15.08.2008, la sediul social al S.C. AFIN LEASING IFN S.A. din București, Str. Tipografilor, nr. 1115, et. 5, Clădirile A1 și LA, Sector 1 (“Societatea”), s-a întrunit Adunarea Generală a Acționarilor, la care au participat toți acționarii, reprezentând întreg capitalul social, AFIN LEASING A.G., persoană juridică austriacă cu sediul în Porzellangasse 2-34 1090 WIEN, Austria, înregistrată sub FN 205122 a, prin împuternicit Dl. Jean Durand-Ruel, AFIN HUNGARY K.F.T., persoană juridică maghiară, cu sediul în 1123 Budapesta, str. Alkotas nr. 53, număr de înregistrare în Registrul Comerțului sub nr. 01-09709807, prin Dl. Fabio Razzetto, împuternicit prin Decizia Asociatului Unic, AFIN BULGARIA E.A.D., persoană juridică bulgară, cu sediul în Sofia, Str. Raiko Alexiev 26A, Bulgaria înregistrată la Tribunalul Sofia sub nr. 58513, prin Dl. Fabio Razzetto împuternicit de Hotărârea Asociatului Unic, AFIN SLOVAKIA S.R.O., persoană juridică slovacă, cu sediul în Dúbravská cesta 2, 841 04 Bratislava, Slovacia, înregistrată în Registrul Comerțului Judecătoria Bratislava I Secția S.R.O. (Ltd) Dosar nr. 28001/B, Company nr. 35 850 027, prin Dl. Fabio Razzetto împuternicit de Hotărârea Asociatului Unic, AFIN BOHEMIA S.R.O., persoană juridică cehă, cu sediul în Karolinská 650/1, 186 00 Praga, Cehia, înregistrată în Registrul Comerțului al Tribunalului Municipal Praga Partea C. secțiunea 95733 sub nr. 270

93 956, prin Dl. Fabio Razzetto împuternicit de Decizia Acționarului Unic, În calitate de acționari ai S.C. AFIN LEASING IFN S.A., persoană juridică română, cu sediul în București, Str. Tipografilor, nr. 11-15, et. 5 Clădirile A1 și LA, Sector 1, număr de înregistrare la Registrul Comerțului J40/10306/2000, cod unic de înregistrare 13513245, care au declarat că renunță la beneficiul convocării prealabile. Secretar al adunării a fost numit Dl. Stoia Gabriel Mircea. Dl. Fabio Razzetto, Președintele Consiliului de Administrație, constatând că adunarea este legal constituită, condițiile de cvorum fiind îndeplinite, declară deschisă ședința. ORDINEA DE ZI I. Modificarea obiectului secundar de activitate și a art. 6 din Actul Constitutiv al Societății; II. Împuternicirea dlui Fabio Razzetto, în vederea semnării Actului Constitutiv actualizat și reprezentării Societății. În urma dezbaterilor, acționarii au hotărât în unanimitate următoarele: I. Se aprobă modificarea obiectului secundar de activitate astfel: - în cadrul clasei CAEN 6492 - Alte activități de creditare, pe lângă finanțarea tranzacțiilor comerciale încheiate de societăți comerciale și acordare de credite imobiliare, cu excepția celor ipotecare se introduce activitatea “ acordare de credite societăților comerciale”; -modificarea art. 6 din Actul Constitutiv al Societății care va avea următoarea formă: “Art. 6. Activitatea principală a societății este: Leasing financiar - clasa CAEN 6491. Societatea va desfășura următoarele activități secundare: - Alte activități de creditare - clasa CAEN 6492 - clasă sub care se vor desfășura următoarele activități: acordare de credite societăților comerciale, finanțarea tranzacțiilor comerciale încheiate de societăți comerciale și acordare de credite imobiliare, cu excepția celor ipotecare; - Alte intermedieri financiare n.c.a. - clasa CAEN 6499 - clasă sub care se vor desfășura numai activități de factoring; - Activități auxiliare intermedierilor financiare exclusiv activități de asigurări și pensii - clasa CAEN 6619 - clasa sub care se va desfășura activitatea de consultanță legată de activitățile de creditare; - Activități ale agenților și broker-ilor de asigurări clasa CAEN 6622 - intermiedere în asigurări în calitate de agent subordonat bancassurance; - Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii - clasa CAEN 6810; - Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate - clasa CAEN 6820 - care se va desfășura numai cu caracter ocazional, în situația

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 169/9.I.2009

21

existenței unor spații excedentare, în scopul administrării eficiente a bunurilor închiriate necesare derulării activității societății; - Comerț cu autoturisme și autovehicule ușoare (sub 3,5 tone) - clasa CAEN 4511; - Comerț cu alte autovehicule - clasa CAEN 4519; - Comerț cu amănuntul de piese și accesorii pentru autovehicule- clasa CAEN 4532; - Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare - clasa CAEN 7711; - Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele - clasa CAEN 7712; - Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente agricole - clasa CAEN 7731; - Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții - clasa CAEN 7732; - Activități de închiriere și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a. - clasa CAEN 7739. Societatea poate presta conform legii servicii conexe și de consultanță legate de realizarea activităților de creditare, poate desfășura activitățile auxiliare necesare derulării activității, precum și operațiuni cu bunuri mobile și imobile dobândite ca urmare a executării silite a creanțelor sau renunțării voluntare de către utilizator la bunurile care fac obiectul contractelor de leasing. Toate activitățile înscrise în obiectul secundar de activitate, altele decât cele de creditare, vor fi efectuate numai în măsura în care sunt legate de activitatea de creditare din obiectul principal de activitate.” Celelalte prevederi ale actului constitutiv rămân neschimbate. II. Asociații au hotărât să îl împuternicească pe dl. Fabio Razzetto să semneze în numele asociaților și pentru aceștia Actul Constitutiv actualizat cu toate modificările la zi. Dl. Fabio Razzetto va reprezenta societatea, personal sau printr-un împuternicit, în fața tuturor autorităților competente, și va îndeplini toate formalitățile cerute de lege în vederea depunerii cererii de mențiuni la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București. În scopul ducerii la îndeplinire a formalităților menționate, Dl. Fabio Razzetto sau împuternicitul său vor semna toate cererile și documentele necesare, semnătura acestora fiind opozabilă societății. Dl. Fabio Razzetto, Președintele Consiliului de Administrație, constatând că toate punctele de pe Ordinea de zi au fost epuizate, declară închisă ședința. (55/769795)

alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, depunerea textului actualizat al actului constitutiv al societății comerciale AFIN LEASING IFN SA, cu sediul în București, Str. TIPOGRAFILOR, nr.11-15, etaj 5, sector 1, înregistrată sub nr. J40/10306/2000, cod unic de înregistrare 13513245, care a fost înregistrat sub nr.441580 din 28.08.2008. (56/769796)

Societatea Comercială BUCURESTI GLOBAL INVEST - S.A. HOTARAREA NR. 6 A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR SOCIETĂȚII BUCUREȘTI GLOBAL INVEST S.A. DIN DATA DE 19.08.2008 Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor societății BUCURESTI GLOBAL INVEST SA, numită în continuare A.G.E.A., legal și statutar convocată în data de 19.08.2008, ora 12:00 la sediul societății din București, Splaiul Unirii nr.16, etaj 4, cam.413 A, ca urmare a convocatorului nr. 326/24.06.2008, semnat de acționari și în baza prevederilor art.121 din Legea 31/1990 privind societățile comerciale, republicată cu modificările și completările ulterioare, fiind prezenți acționarii societății reprezentând 100% din totalul drepturilor de vot ale societății, HOTĂRĂȘTE: Art.1 Modificarea actului constitutiv al societății ca urmare a eliminării art.38: « Art.38. Serviciile auditorului financiar și intern al societății vor fi contractate în numele societății de către Consiliul de Administrație, cu respectarea legii și a regulamentelor în vigoare. Auditorul intern - S.C. CRISTESCU EXPERTCONT S.R.L. cu sediul în București, Sector 6, Strada Cernișoara, nr. 5-13, Bl.57, Sc.2, Parter, Ap. 23, având numărul de ordine în Registrul Comerțului J40/18213/12.07.1993 și Codul Unic de Înregistrare 4361563, reprezentată de dl CRISTESCU NICOLAE, cetățean român, născut la data de 25.02.1939 - Com. Leicești, Jud. Argeș, cu domiciliul în București, Str. Conductei, nr. 5-13, Bl. 57, Sc.2, Parter, Ap. 23, Sector 6, identificat cu B.I., seria BX, numărul 023001, eliberat de Circa 21, la data de 16.11.1983, CNP 1390225400566. Auditorul financiar - doamna Maria Tanasescu, domiciliată în București, Str. Eroii Sanitari, Nr.11, Ap.2, Sector 5, carnet de auditor nr. 440.» Art.2 Împuternicirea doamnei Tatiana Leahu Președinte CA. - Director General al societății, pentru a semna toate documentele aferente ducerii la îndeplinire a prezentei hotărâri A.G.E.A.

Societatea Comercială AFIN LEASING IFN - S.A. NOTIFICARE Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204

22

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 169/9.I.2009

Art.3 Împuternicirea doamnei Izdrea Cătălina cetățean român, domiciliată în București, identificată cu act de identitate C.I. seria. RR, nr.519438 emisă la data de 07.04.2008 de SPCEP S6 biroul nr.3, CNP 27705313600019 să reprezinte societatea în fața C.N.V.M. și Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București pentru înregistrarea tuturor mențiunilor rezultate din prezenta hotărârea A.G.E.A. (57/769797)

07.04.2008 de SPCEP S6 biroul nr.3, CNP 27705313600019 să reprezinte societatea în fața C.N.V.M. și Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București pentru înregistrarea tuturor mențiunilor rezultate din prezenta hotărârea A.G.O.A. (58/769798)

Societatea Comercială BUCURESTI GLOBAL INVEST - S.A. NOTIFICARE Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, depunerea textului actualizat al actului constitutiv al societății comerciale BUCURESTI GLOBAL INVEST SA, cu sediul în București, Str. UNIRII, nr.16, etaj IV, sector 4, înregistrată sub nr. J40/2245/2004, cod unic de înregistrare 16145768, care a fost înregistrat sub nr.441611 din 28.08.2008. (59/769799)

Societatea Comercială BUCURESTI GLOBAL INVEST - S.A. HOTĂRÂREA NR. 3 A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR SOCIETĂȚII BUCUREȘTI GLOBAL INVEST S.A DIN DATA DE 19.08.2008 Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății BUCURESTI GLOBAL INVEST SA, numită în continuare A.G.O.A., legal și statutar convocată în data de 19.08.2008, ora 12:00 la sediul societății din București, Splaiul Unirii nr.16, etaj 4, cam.413 A, în baza prevederilor art.121 din Legea 31/1990 privind societățile comerciale, republicată cu modificările și completările ulterioare, fiind prezenți acționarii societății reprezentând 100% din totalul drepturilor de vot ale societății, HOTĂRĂȘTE: Art.1 Numirea doamnei Ioana Popa, cetățean român, domiciliată în Târgoviște, str. Constantin Brâncoveanu, bl. B3, ap. 6, jud. Dâmbovița, având CNP 2601125151821, posesoare a CI seria DD nr.000301, eliberată de Poliția Târgoviște la data de 19.04.2000, în funcția de auditor intern în cadrul societății pe o perioadă de trei ani, începând cu data de 19.08.2008 până în data de 19.08.2011, ca urmare a rezilierii contractului de audit intern cu S.C. CRISTESCU EXPERTCONT S.R.L. cu sediul în București, Sector 6, Strada Cernișoara, nr. 5-13, Bl.57, Sc.2, Parter, Ap. 23, având numărul de ordine în Registrul Comerțului J40/18213/12.07.1993 și Codul Unic de Înregistrare 4361563, reprezentată de D-l CRISTESCU NICOLAE, cetățean român, născut la data de 25.02.1939 - Com. Leicești, Jud. Argeș, cu domiciliul în București, Str. Conductei, nr. 5-13, Bl. 57, Sc.2, Parter, Ap. 23, Sector 6, identificat cu B.I., seria BX, numărul 023001, eliberat de Circa 21, la data de 16.11.1983, CNP 1390225400566. Art.2 Împuternicirea doamnei Tatiana Leahu Președinte C.A. Director General al societății, pentru a semna toate documentele aferente ducerii la îndeplinire a prezentei hotărâri A.G.O.A. Art.3 Împuternicirea doamnei Izdrea Cătălina cetățean român, domiciliată în București, identificată cu act de identitate C.I. seria. RR, nr.519438 emisă la data de

Societatea Comercială TRADE POWER ROMANIA - S.R.L. NOTIFICARE Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, depunerea textului actualizat al actului constitutiv al societății comerciale TRADE POWER ROMANIA SRL, cu sediul în București, Str. ANASTASIE PANU, nr.1, bloc A2, scara 2, etaj P, ap.28, sector 3, înregistrată sub nr. J40/3714/1997, cod unic de înregistrare 9435220, care a fost înregistrat sub nr.441636 din 28.08.2008. (60/769800)

Societatea Comercială TRADE POWER ROMANIA - S.R.L. HOTĂRÂRE A ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR S.C. TRADE POWER ROMANIA S.R.L. NR. 1/20.08.2008 În conformitate cu prevederile Actului Constitutiv al societății și cu dispozițiile actelor normative care reglementează în materie, asociații: S.C. TRADE POWER (LIFSHITZ) L.T.D., persoană juridică israeliană, cu sediul în Israel, în localitatea Bat Yam, 59-311 Balfour, înregistrată la Registrul Societăților

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 169/9.I.2009

23

în Israel cu nr. 51 - 119619-8, prin reprezentant SHLOMO KASPI, cetățean israelian, născut la data de 17.05.1955, în Israel, căsătorit, sex masculin, domiciliat în Israel, Tel Aviv, cu reședința în București, Str. Anastasie Panu nr.1, bl.A2, sc. 2, ap. 43, sector 3, posesorul pașaportului nr. 9099991/16.10.2002, emis de Ambasada Statului Israel la București, și SHLOMO KASPI, cetățean israelian, născut la data de 17.05.1955, în Israel, căsătorit, sex masculine, domiciliat în Israel, Tel Aviv, cu reședința în București, Str. Anastasie Panu nr.1, bl.A2, sc. 2, ap. 43, sector 3, posesorul pașaportului nr. 9099991/16.10.2002, emis de Ambasada Statului Israel la București am luat următoarea HOTĂRÂRE Prin care înțelegem să aducem următoarele modificări Actului Constitutiv: 1. Se prelungește sediu social al societății de la adresa București, str. Anastasie Panu, nr.1, bl. A2, sc.2, parter, ap.28, sector 3, prin contractul de închiriere încheiat pe data de 01.06.2008, și înregistrat la Ministerul Economiei și Finanțelor, D.G.F.P. Brăila, Administrația Finanțelor Publice a Municipiului Brăila. 2. Se completează obiectul de activitate al societății cu următoarele coduri CAEN: - 4120 Lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale - 4211 Lucrări de construcție a drumurilor și autostrăzilor - 4212 Lucrări de construcție a căilor ferate de suprafață și subterane - 4213 Construcția de poduri și tuneluri - 4221 Lucrări de construcție a proiectelor utilitare pentru fluide - 4222 Lucrări de construcție a proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații - 4291 Construcții hidrotehnice - 4299 Lucrări de construcție a altor proiecte inginerești n.c.a. - 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor - 4312 Lucrări de pregătire a terenului - 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții - 4321 Lucrări de instalații electrice - 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat - 4329 Alte lucrări de instalații pentru construcții - 4331 Lucrări de ipsoserie - 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților - 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri - 4339 Alte lucrări de finisare - 4391 Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții - 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.

Urmează ca asociații să procedeze la îndeplinirea formalităților legale de înregistrare în Registrul Comerțului a prezentei hotărâri. (61/769801) Societatea Comercială ROSIM SMART CONSULT - S.R.L. NOTIFICARE Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, depunerea textului actualizat al actului constitutiv al societății comerciale ROSIM SMART CONSULT SRL, cu sediul în București, Șos. Pantelimon, nr.324, bloc D1, scara A, etaj 5, ap.33, sector 2, înregistrată sub nr. J40/11096/2008, cod unic de înregistrare 24100082, care a fost înregistrat sub nr.441643 din 28.08.2008. (62/769802) Societatea Comercială ROSIM SMART CONSULT - S.R.L. HOTĂRÂRE A ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR S.C. ROSIM SMART CONSULT S.R.L, ȘOS.PANTELIMON, NR. 324, BL. D1, SC. A, ET. 5, AP. 33, SECTOR 2, BUCURESTI CUI 24100082 DENUMITĂ ÎN CELE CE URMEAZĂ “SOCIETATEA” NR.3/27.08.2008 Date asociat: ROTARU MIHAI ALEXANDRU Șos Pantelimon,nr 243, bl 52,sc A, et 4, ap 15, sector 2, București, C.I. seria RT nr 370148, eliberată la data de 23.11.2004, de Secția 9, CNP1750917424541 Și Date asociat: ROTARU SIMONA MARIANA Șos Pantelimon, nr 243, bl 52, sc A, et 4, ap 15, sector 2, București, C.I. seria RD nr 209352, eliberată la data de 16.11.2001, de Secția 9, CNP 2 741112424533 În calitate de asociați ai Societății, Prin prezenta hotărăsc schimbarea obiectului principal de activitate. Noul cod va fi: Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a - 8299. Prezenta hotărâre a fost adoptată și redactată, în două exemplare. (63/769803) Societatea Comercială BILAL CONS - S.R.L. NOTIFICARE Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu

24

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 169/9.I.2009

modificările și completările ulterioare, depunerea textului actualizat al actului constitutiv al societății comerciale BILAL CONS SRL, cu sediul în București, Str. VICTOR BRAUNER, nr.26, etaj 1, sector 3, înregistrată sub nr. J40/21179/2006, cod unic de înregistrare 2086785, care a fost înregistrat sub nr.441645 din 28.08.2008. (64/769804)

2. BILAL EMINEA subscrie 250 RON capital vărsat integral aport în numerar reprezentând 25 de părți sociale cu o valoare nominală de 10 RON respectiv 4,119% din capitalul social al societății. Art.3. Restul articolelor din Actul Constitutiv rămân neschimbate. Prezenta Hotărâre va fi publicată la Monitorul Oficial și înregistrat la ORC. (65/769805)

Societatea Comercială BILAL CONS - S.R.L. HOTĂRÂRE A ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR SC BILAL CONS SRL DIN 22.08.2008 CU SEDIUL STR.VICTOR BRAUNER NR. 26, ETAJ 1, CAMERA 4, SECTOR 3, BUCUREȘTI, ÎNREGISTRATĂ SUB NR. J40/21179/2006, CUI R 2086785 Subsemnații BILAL BERND, cetățean german, domiciliat în Rodgau Niedler 3, str. Zeppelinstrasse 7, nr. 6054, Germania, identificat cu pașaportul nr. 4182341793 eliberat la data de 14.02.2001 de Autoritățile germane, și AMET MEGIBURE, cetățean român, cu domiciliul în Mun. Medgidia, str. Caraiman nr. 14, jud. Constanța, identificată cu CI seria KT nr. 357798, eliberată la data de 02.07.2003 de Poliția Mun. Medgidia, CNP 2590605134009, în calitate de asociați ai SC BILAL CONS SRL ne-am întrunit la sediul societății și cu unanimitate de voturi am hotărât următoarele: Art. 1. Cesionarea părților sociale deținute de AMET MEGIBURE în valoare de 250 RON reprezentând 25 de părți sociale în valoare nominală de 10 RON și respectiv 4,119% din capitalul social al societății către cesionara BILAL EMINEA, cetățean român, născută la 15.12.1927, în localitatea Constanța, domiciliată în București, str. Episcop Radu nr. 40, sector 2, identificată cu BI seria GD nr. 0001712, eliberat de Secția 6 Poliție la data de 18.08.1992 cu valabilitate nelimitată, CNP 2271215131253. Art.3. Capitalul social total subscris și vărsat integral este de 6070 RON din care 1209 RON, 62.545 Mărci Germane echivalentul a 36.217 Dolari SUA iar aport în natură 5.061 RON din care 200 RON și 36.217 Dolari SUA, este împărțit în 607 părți sociale în valoare nominală de 10 RON fiecare, și va fi deținut astfel: 1.BILAL BERND subscrie 5.820 RON capital vărsat integral din care 950 RON, 62.545 Mărci Germane echivalentul a 36.217 Dolari SUA și aport în natură 5.061 RON din care 200 RON și 36.217 Dolari SUA reprezentând 582 părți sociale cu o valoare nominală de 10 RON respectiv 95,881% din capitalul social al societății.

Societatea Comercială PROMAR CONSTRUCT - S.R.L. HOTĂRÂRE A ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR NR.1/05.08.2008 Subsemnații MATEI VASILE domiciliat în București, Str. Soldanului nr.83, sector 4, CI seria RR nr.273950/Sectia 15/23.01.2004, CNP 1700411330785 și MATEI VALERICA domiciliată în București, Str. Soldanului nr.83, sector 4, CI seria RR nr.273948/Sectia 15/23.01.2004, CNP 2730317100021 în calitate de asociat a SC PROMAR CONSTRUCT SRL, J40/5806/1999, CUI 11899701 cu sediul în București, Str. Soldanului nr.83, sector 4, am hotărât: - închiderea punctelor de lucru din București, Str. Luica nr.1H, sector 4 și Str. Grigore Alexandrescu nr.49, sector 1 București și - deschiderea unui punct de lucru în Otopeni, Calea București nr. 1, Județul Ilfov. (66/769806)

Societatea Comercială RAISA INTERNATIONAL - S.R.L. DECIZIA ASOCIATULUI UNIC NR. 3 DIN DATA DE 28.08.2008 ZHU MIHAELA, de cetățenie română, domiciliată în Mun. București, Bld. Ceahlăul nr. 21, bl. 67, sc. 1, et. 8, ap. 50, sector 6, CNP: 2770814461523, identificată cu CI seria RD nr. 409293 emisă de Secția 20 Poliție la 21.09.2004, asociat unic în S.C. RAISA INTERNATIONAL S.R.L, am decis: 1. Radierea punctului de lucru situat în Com. Dobroești, sat Fundeni, Str. Dragonul Roșu nr. 1-10, Complexul Comercial Dragonul Roșu Mega Shop et. 1, spațiul nr. 609,610,611,612, jud. Ilfov. Restul prevederilor din actul constitutiv rămân neschimbate. (67/769807)

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 169/9.I.2009

25

Societatea Comercială IRA & DIAS - S.R.L. HOTĂRÂRE A ASOCIATULUI UNIC AL S.C. IRA & DIAS S.R.L. CU SEDIUL ÎNREGISTRAT ÎN BUCUREȘTI, STR. LOGOFAT TAUTU, NR. 68A, SECTOR 3, AVÂND CUI 13191131, ÎNREGISTRATĂ LA REGISTRUL COMERȚULUI SUB NR. J40/6514/2000 Astăzi, 16.07.2008, Asociatul Unic al societății SC IRA & DIAS SRL, dna. MILOU MARIA, cetățean cipriot, născută la data de 04.12.1959, în Cipru, Larnaka, cu domiciliul în Cipru, Larnaka, Bld. Artemidos, nr. 7, Milos 2, ap. 2, posesoare a pașaportului cu seria E, numărul 256872, eliberat de către autoritățile cipriote din Larnaka la data de 19.01.2007, a hotărât după cum urmează: 1. Revocarea mandatului dlui. ELEFTHERIOS MILOU ca administrator al societății române IRA & DIAS SRL. 2. Numirea ca administrator a dnei. MILOU MARIA, cetățean cipriot, născută la data de 04.12.1959, în Cipru, Larnaka, cu domiciliul în Cipru, Larnaka, Bld. Artemidos, nr. 7, Milos 2, ap. 2, posesoare a pașaportului cu seria E, numărul 256872, eliberat de către autoritățile cipriote din Larnaka la data de 19.01.2007, pe o perioadă nedeterminată. 3. În vederea îndeplinirii deciziei de mai sus, Societatea împuternicește prin prezenta separat pe Dl. Cristian Ionescu, cetățean român, posesor al CI seria GL, nr. 030870, eliberată de către Poliția din Galați în data de 24.02.1999 sau pe dna. Alina Naianu, cetățean român, posesoare a CI seria RT, nr. 403306, eliberată de către SPCEP Sector 5, biroul nr. 1, în data de 28.03.2006 sau pe Dl. Bogdan Tinu, cetățean român, posesor al CI seria OT, nr. 214841, eliberată de către Poliția din Slatina în data de 04.02.2004 sau pe Dl. Florin Iova, cetățean român, posesor al CI seria OT, nr. 314284, emisă de către SPCLEP Slatina în data de 14.07.2006, să semneze pentru și în numele Societății Actul Constitutiv, așa cum s-a hotărât mai sus și să acționeze separat în numele Societății în fața Registrului Comerțului, a judecătorului delegat și în fața oricăror autorități judiciare, fiscale sau administrative, în vederea îndeplinirii hotărârii de mai sus. (68/769808)

& DIAS SRL, cu sediul în București, Str. Logofătul Tautu, nr.68A, sector 3, înregistrată sub nr. J40/6514/2000, cod unic de înregistrare 13191131, care a fost înregistrat sub nr.441705 din 28.08.2008. (69/769809)

Societatea Comercială MIDAL GAZ - S.R.L. NOTIFICARE Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, depunerea textului actualizat al actului constitutiv al societății comerciale MIDAL GAZ SRL, cu sediul în București, Sos. PANTELIMON, nr.111A, sector 2, înregistrată sub nr. J40/8558/1993, cod unic de înregistrare 3681667, care a fost înregistrat sub nr.441707 din 28.08.2008. (70/769810)

Societatea Comercială MIDAL GAZ - S.R.L. DECIZIA ASOCIATULUI UNIC AL SC MIDAL GAZ SRL, CU SEDIUL ÎN BUCUREȘTI, ȘOS. PANTELIMON NR. 111A, SECTOR 2, NR. DE ÎNREGISTRARE ÎN REGISTRUL COMERȚULUI J40/8558/1993, CUI 3681667 ASOCIATUL UNIC: MARACINE ION, domiciliat în București, str. Știrbei Vodă nr.68, et.5, ap.5, sector 1, născut la data de 10.10.1934 în comuna Colceag, jud. Prahova, cetățean român, posesor al C.I., seria RR, 442195, emis de SPCEP S1 biroul nr.3 la data de 30.03.2007, CNP 1341010400260 Având în vedere dispozițiile legale și statutare, asociatul unic decide: 1. Modificarea obiectului principal de activitate al societății din 7022 CAEN -Activități de consultanță pentru afaceri și management în 4675 CAEN Comerț cu ridicata al produselor chimice cu domeniu principal de activitate 467 CAEN -Comerț cu ridicata specializat al altor produse; 2. Modificarea obiectului secundar de activitate în sensul radierii unor activități și completării cu alte activități, urmând ca obiectul secundar de activitate al societății să aibă următoarea structură: - 3311 CAEN Repararea articolelor fabricate din metal - 3312 CAEN Repararea mașinilor - 4669 CAEN Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente

Societatea Comercială IRA & DIAS - S.R.L. NOTIFICARE Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, depunerea textului actualizat al actului constitutiv al societății comerciale IRA

26

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 169/9.I.2009

- 5210 CAEN Depozitări - 5224 CAEN Manipulări - 5229 CAEN Alte activități anexe transporturilor - 4941 CAEN Transporturi rutiere de mărfuri - 7120 CAEN Activități de testare și analize tehnice - 8292 CAEN Activități de ambalare -6820 CAEN Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau în leasing -7320 CAEN Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice 3. Restul prevederilor actului constitutiv rămân neschimbate și pe deplin valabile. Decizie luată, astăzi, 21.08.2008, la sediul societății, în 2 (două) exemplare. (71/769811)

Societatea Comercială ALTOM HOUSE COMPANY - S.R.L. NOTIFICARE Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, depunerea textului actualizat al actului constitutiv al societății comerciale ALTOM HOUSE COMPANY SRL, cu sediul în București, Sos. Mihai Bravu, nr.329, bloc 53, scara 1, etaj 8, ap.22, sector 3, înregistrată sub nr. J40/15816/2007, cod unic de înregistrare 22296412, care a fost înregistrat sub nr.441715 din 28.08.2008. (72/769812)

autovehicule rutiere grele; 7721 - Activități de închiriere și leasing cu bunuri recreaționale și echipament sportiv; 7722 - Închirierea de casete video și discuri (CD-uri, DVDuri); 7729 - Activități de închiriere și leasing cu alte bunuri personale și gospodărești n.c.a.; 7731 - Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente agricole; 7732 - Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții; 7733 - Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente de birou (inclusiv calculatoare); 7734 - Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente de transport pe apă; 7735 - Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente de transport aerian;7739 - Activități de închiriere și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.; 7740 - Leasing cu bunuri intangibile (exclusiv financiare) 8291 - Activități ale agențiilor de colectare și a birourilor (oficiilor) de raportare a creditului. Ca urmare a modificărilor intervenite se va redacta un nou act constitutiv. (73/769813)

Societatea Comercială ALTOM HOUSE COMPANY - S.R.L. HOTĂRÂRE A ADUNARII GENERALE A. S.C ALTOM HOUSE COMPANY SRL La ședința Adunării Generale a S.C ALTOM HOUSE COMPANY SRL cu sediul în București, sos Mihai Bravu nr 329, bl 53, et 8, ap 22, Sector 3, înregistrată la Registrul Comerțului, sub nr. J40/15816/2007 Cod Unic de Înregistrare 22296412 Atribut Fiscal RO, Capital Social 200 RON, care a avut loc la București la data de 31.12.2007, au participat: ALDEA NICOLETA, cetățean român, domiciliată în București, str. Dumbrava Nouă, nr 9, bl Ml6 A, sc 1, ap 4, sector 5, identificată cu CI seria RR, nr 257556, CNP 2590607400332 în calitate de asociat, și TOMA SAVA, cetățean român, domiciliat în București, str Aleea Fizicienilor, nr 19, bl 2 B, sc 1, et 8, ap 51, sector 3, identificat cu CI seria RR, nr 342869, CNP 1600614400357, în calitate de asociat, au hotărât ca asociatul Toma Sava să cedeze toate cele 10 părți sociale, a câte 10 lei fiecare, în valoare totală de 100 lei acestea fiind preluate de asociatul Aldea Nicoleta. În urma cesiunii, capitalul social este de 200 RON (20 părți sociale) reprezentând 100% aparținând asociatului unic Aldea Nicoleta. De asemenea se revocă din funcția de administrator domnul Toma Sava. (74/769814)

Societatea Comercială ALTOM HOUSE COMPANY - S.R.L. DECIZIA ASOCIATULUI UNIC NR. 1 DIN DATA DE 28.08.2008 ALDEA NICOLETA, de cetățenie română, domiciliată în Mun. București, Str. Dumbrava Nouă, nr. 9, bl. M 16A, sc. 14, ap. 4, sect. 5, CNP: 2590607400332, identificată cu CI seria RR nr. 257556 emisă de Secția 19 de Poliție, la data de 16.01.2003, asociat unic în cadrul S.C. ALTOM HOUSE COMPANY S.R.L., am decis: 1. Se radiază următoarele activități secundare cuprinse în obiectul de activitate al societății: 4675 Comerț cu ridicata al produselor chimice; 4932 Transporturi cu taxiuri; 5221 - Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre; 5229 - Alte activități anexe transporturilor; 6420 - Activități ale holdingurilor;8020 Activități de servicii privind sistemele de securizare;9200 - Activități de jocuri de noroc și pariuri; 7711 - Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare; 7712 - Activități de închiriere și leasing cu

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 169/9.I.2009

27

Societatea Comercială EXPRESS TOP PROD IMPEX - S.R.L. DECIZIA ASOCIATULUI UNIC NR.1/28.08.2008 BECIU CRISTINA domiciliată în București, str.Macrisului, nr.21, sector 2, legitimată cu CI, seria RT, 557721, având CNP 2771021131324, eliberat de SPCEP S2 biroul nr.2, la data de 16.05.2008 în calitate de asociat unic la SC EXPRESS TOP PROD IMPEX SRL am decis următoarele: 1.Se deschide punct de lucru în București, str.Pascani, nr.8, bl. 72A, sector 6, în suprafață de 62.17 mp. (75/769815)

Societatea Comercială OBERNDORFER-ÎNCHIRIERI - S.R.L. HOTĂRÂRE A ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR NR. 1 DIN DATA DE 19.07.2008 Asociații: LIANE MARGARETHE OBERNDORFER, cetățean german, născută la data de 14.12.1952 la LAUTERN, Germania,fiica lui LUDWIG și al ELISABETA domiciliată în Germania, Modaustr.21,64686, LAUTERTAL identificată cu pașaport, număr 4047049628, reprezentând 50% din capitalul social al SC OBERNDORFER - ÎNCHIRIERI S.R.L cu sediul în BUCUREȘTI, SECTOR 1, str.Napoca nr.14, cod poștal 70000, Municipiul București înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub număr J40/15472/2003 și având CUI 15910616 și având un număr de 30 de părți sociale a câte 378 partea socială, respectiv cu un aport la capitalul social de 11340 lei RON, adică 3000 euro Și DIETER OBERNDORFER, cetățean german, născut la data de 05.11.1950 in BEEDENKIRCHEN, Germania,fiul lui DANIEL și al KATHARINA domiciliat în Germania, Modaustr.21,64686, Lautertal, identificat cu pașaport având seria D, număr 404706437, reprezentând 50% din capitalul social al SC.C OBERNDORFER ÎNCHIRIERI S.R.L cu sediul în BUCUREȘTI, SECTOR 1, str.Napoca nr.14, cod poștal 70000, Municipiul București înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub număr J40/15472/2003 și având CUI 15910616, având un număr de 30 de părți sociale a câte 378 partea socială, respectiv cu un aport la capitalul social de 11340 lei RON, adică 3000 euro am hotărât astăzi 19.07.2008 în cadrul Adunării Generale a Asociaților următoarele:

Art.2 Prin prezenta se revocă mandatul administratorului S.C. OBERNDORFER -ÎNCHIRIERI S.R.L., astfel încât încetează funcția de administrator a domnului ARSENE VASILE, fără descărcarea de gestiune, cetățean român, născut la data de 02.03.1948 în sat Ungureni, județul Dâmbovița, domiciliat în București, str.Cap Ivan Anghelache, nr.3, bl.M30, sc.1,etj.5, apt.31, sector 5, având CI seria RR, număr 136144, eliberat la data de 20.11.2000 de secția 19 Poliție București și având CNP 1480302400390. Art.3 Se numesc administratori, în urma revocării mandatului ARSENE VASILE, domnii: PARASCHIVOIU SORINEL -VASILE, fiul lui Traian și al Ioana născut la data de 25.09.1969 în Mun.Ploiesti, județul Prahova, domiciliat în Comuna Targsoru Vechi, sat Strejnicu, nr.590, având CI, seria PH, număr 632018 și CNP 1690925293132, eliberat de SPCLEP Ploiești la data de 04.09.2006, pentru un mandat de 4 ani, cu posibilitatea de reînnoire prin hotărârea asociaților. Și DIETER OBERNDORFER, cetățean german, născut la data de 05.11.1950 în BEEDENKIRCHEN, Germania, fiul lui DANIEL și KATHARINA, domiciliat în Germania, Modaustr.21,64686, Lautertal, identificat cu pașaport având seria D, număr 404706437, eliberat la data de 29.11.2006 de Localitatea Lautertal, pentru un mandat de 4 ani, care poate fi reînnoit prin hotărârea asociaților. (76/769816)

Societatea Comercială OBERNDORFER - ÎNCHIRIERI - S.R.L. NOTIFICARE Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, depunerea textului actualizat al actului constitutiv al societății comerciale OBERNDORFER - ÎNCHIRIERI SRL, cu sediul în București, Str. NAPOCA, nr.14, sector 1, înregistrată sub nr. J40/15472/2003, cod unic de înregistrare 15910616, care a fost înregistrat sub nr.441739 din 28.08.2008. (77/769817)

Societatea Comercială FLAMINGO M.M. PRODCOMPREST - S.R.L. HOTĂRÂRE A ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR NR. 1 DIN DATA DE 28.08.2008 PÎRCĂLĂBELU ION, de cetățenie română, domiciliat în Mun. București, Str. Doamna Ghica, nr. 64, bl. 70, sc. 1, et. 4, ap. 19, sector 2, CNP: 1660205284371, identificat

28

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 169/9.I.2009

cu CI seria RD nr. 207746 emisă de Secția 7 de Poliție, la data de 13.11.2001 și PÎRCĂLĂBELU TUDORA, de cetățenie română, domiciliată în Mun. București, Str. Doamna Ghica, nr. 64, bl. 70, sc. 1, et. 4, ap. 19, sector 2, CNP: 2680204430014, identificat cu CI seria RX nr. 105617 emisă de Secția 7 de Poliție, la data de 06.03.1999, asociați în cadrul S.C. FLAMINGO M.M. PRODCOMPREST S.R.L., am hotărât: 1. Declararea punctului de lucru situat în București, Șos Fundeni, nr 153, sector 2. 2. Radierea punctului de lucru situat în București, (HALELE CENTRALE OBOR, SPAȚIUL COMERCIAL 37 SC) Str. Câmpul Moșilor, nr. 5, sector 2. 3. Radierea punctului de lucru situat în București, Sos. COLENTINA, nr. 369A, sector 2. (78/769818) Societatea Comercială BUHA CONSULT - S.R.L. HOTĂRÂRE A ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR NR. 1/27.08.2008 AI S.C. BUHA CONSULT SRL, CU SEDIUL ÎN BUCUREȘTI, STR. CERCETĂTORILOR NR.10, BL. 35, SC. 1, AP. 4, J40/7132/2003, CUI: 15467048 Subsemnații WLEZEK CAMELIA-INGRID, cetățean român, domiciliat în București, str. Fierari nr. 18-20, sector 2, CNP: 2690901420012, identificat cu C.I. seria RT nr. 412572, eliberat de SPCEP S2 biroul nr. 1., la data de 30.05.2006, în calitate de asociat unic al societății mai sus menționate și DIACONU CRISTINEL, cetățean român, născut la data de 29.01.1979, în București, sector 5, cu domiciliul în București, str. Voila nr. 7, bl. 33, sc. 2, ap. 16, sector 4, identificat cu CI seria RD nr. 483153/SPCEP S4 biroul nr. 2/10.07.2006, CNP: 1790129441535 și MIHALCEA CRISTINA-IULIANA, cetățean român, născut la data de 21.10.1988, în București, sector 5, cu domiciliul în București, Sos. Pantelimon nr. 350, bl. 4, sc. 1, et. 5, ap. 19, sector 2, identificat cu CI seria RR nr. 429223/SPCEP S2 biroul nr. 4/05.02.2007, CNP: 2881021450018, în calitate de invitați, am decis următoarele: Art. 1. Cesionarea a 1 parte socială, în valoare nominală de 10 lei fiecare, în valoare totală de 10 lei, respectiv 5% din capitalul social de la Wlezek CameliaIngrid către Mihalcea Cristina-Iuliana și 19 părți sociale, în valoare nominală de 10 lei fiecare, în valoare totală de 190 lei, respectiv 95% din capitalul social de la Wlezek Camelia-Ingrid către Diaconu Cristinel. Ca urmare a acestei cesiuni asociați ai SC BUHA CONSULT S.R.L vor fi: - Dra MIHALCEA CRISTINA-IULIANA, care deține 1 parte socială, în valoare nominală de 10 lei fiecare, în valoare totală de 10 lei, respectiv 5% din capitalul social;

- Dl. DIACONU CRISTINEL, care deține 19 părți sociale, în valoare nominală de 10 lei fiecare, în valoare totală de 190 lei, respectiv 95% din capitalul social; Participarea la beneficii și pierderi se face proporțional cu capitalul social deținut de fiecare asociat. Art. 2. Se revocă din funcția de administrator dna WLEZEK CAMELIA-INGRID. Art. 3. Se numește în funcția de administrator cu puteri depline, pe perioadă nelimitată dra Mihalcea CristinaIuliana, mai sus identificată. Art. 4. Se închide punctul de lucru din București, str. Toamnei nr. 63, sector 2. Actul constitutiv al societății se completează cu modificările prezentei hotărâri, restul prevederilor rămânând neschimbate. Redactat în 3 (trei) exemplare. (79/769819) Societatea Comercială BUHA CONSULT - S.R.L. NOTIFICARE Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, depunerea textului actualizat al actului constitutiv al societății comerciale BUHA CONSULT SRL, cu sediul în București, Str. Cercetătorilor, nr.10, bloc 35, scara 1, ap.4, sector 4, înregistrată sub nr. J40/7132/2003, cod unic de înregistrare 15467048, care a fost înregistrat sub nr.441767 din 28.08.2008. (80/769820) Societatea Comercială LABOREX 2000 - S.R.L. HOTĂRÂRE A ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR Astăzi, 26.08.2008, asociații Stanoiu Floarea domiciliată în Balotesti sat Saftica, str. Morarilor, nr. 26, județ Ilfov și Stanoiu Cristian Gabriel domiciliat în București, str. Trotusului, nr. 33, sector 1, deținători ai 100% din capitalul social, întruniți în ședința extraordinară a Adunării Generale a Asociaților societății LABOREX 2000 SRL, hotărăsc: - înființarea unui punct de lucru în comuna Moieciu, sat Moieciu de Jos, nr 288 A, județ Brașov; - autorizarea activităților: 4711 - Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun; 4719- Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate cu vânzare predominantă de produse nealimentare; 5590 - Alte servicii de cazare; 5610 - Restaurante, 9609 - Alte activități de servicii n.c.a. (81/769821)

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 169/9.I.2009

29

Societatea Comercială COLUMNA-STAR COMPANY - S.R.L. DECIZIA ASOCIATULUI UNIC NR. 1/27.08.2008 AL S.C. COLUMNA-STAR COMPANY SRL, CU SEDIUL ÎN BUCUREȘTI, ALEEA LUNCA SIRETULUI NR. 4, BL. D43, SC.A, ET. 2, AP. 9, SECTOR 6 J40/11513/1998, CUI: 11235223 Subsemnata VOICU ALEXANDRINA NICOLETA, cetățean român, domiciliat în București, Aleea Lunca Siretului nr. 4, bl. D43, sc.A, et. 2, ap. 9, sector 6, CNP: 2681120463027, identificată cu C.I. seria Rx nr. 159764, eliberată de secția 22 Pol., la data de 31.03.2003, în calitate de asociat unic al societății mai sus menționate, am decis următoarele: Art. 1. Schimbarea sediului social al societății în București, Prl. Ghencea nr. 65B, bl. E, sc. 1, et. 3, ap. 11, sector 6. Art. 2. Se precizează mandatul administratorului ca fiind pe perioadă nelimitată. Actul constitutiv al societății se completează cu modificările prezentei hotărâri, restul prevederilor rămânând neschimbate. Redactat în 3 (trei) exemplare. (82/769822) Societatea Comercială COLUMNA-STAR COMPANY - S.R.L. NOTIFICARE Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, depunerea textului actualizat al actului constitutiv al societății comerciale COLUMNA - STAR COMPANY SRL, cu sediul în București, Prel. GHENCEA, nr.65B, bloc E, scara 1, etaj 3, ap. 11, sector 6, înregistrată sub nr. J40/11513/1998, cod unic de înregistrare 11235223, care a fost înregistrat sub nr.441778 din 28.08.2008. (83/769823) Societatea Comercială BET MARION 2004 COM - S.R.L. DECIZIA ASOCIATULUI UNIC Subsemnatul Dumitru Ion, cetatean roman, domiciliat în București, Aleea Barajul Bistritei,Nr.7,Bl Z5,Sc 3,Et 2,Ap 22,Sector 3,legitimat cu CI seria RT nr.337140 eliberată de secția 23 la 05.06.2004,CNP: 1680911431527, în calitate de asociat unic, am hotărât în data de 31.07.2008 următoarele: 1. Precizarea adresei corecte a punctului de lucru, din Str.Iarba Campului,Nr.73,biroul nr.2 de la mezanin,sector 4,București,care este: Str.Iarba Campului,Nr.73,biroul nr.

2 de la mezanin,sector 4,Bucuresti,cu acces numai din str.Nitu Vasile,nr. 39. Restul prevederilor actului constitutiv al societății rămân neschimbate. (84/769824) Societatea Comercială TELESPORT INTERMEDIA - S.R.L. HOTĂRÂRE A ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR S.C. TELESPORT INTERMEDIA S.R.L. NR. 1 DIN DATA DE 11.08.2008 La sediul social din București, Calea Floreasca nr. 167 BIS, etaj 6, camera 2, sector 1, astăzi 11.08.2008, orele 14.00, s-au întrunit în Adunare Generala a Asociaților, asociații S.C. TELESPORT INTERMEDIA S.R.L., o societate cu răspundere limitată constituită și funcționând în conformitate cu legislația din România, cu sediul în București, Calea Floreasca nr. 167 BIS, etaj 6, camera 2, sector 1, înregistrată la Registrul Comerțului București sub nr. J40/3366/2002, C.U.I. 14600846, având un capital social de 20.000 RON, alcătuit din 2.000 de părți sociale, fiecare având o valoare nominală de 10 RON și o valoare nominală totală de 20.000 RON („Societatea”) reprezentând întregul capital social: 1. NICOLAU Horațiu, cetățean român, născut la data de 20.12. 1964 în Municipiul București, sex masculin, domiciliat în București, str. Ing. Pandele Tarusanu, nr. 5, etaj, 1, ap. 2, sect. 1, legitimat cu C.I. seria RR, nr. 067704, emis de Secția 4 Poliție, la data de 09.02.1999, CNP. 1641220400078, asociat deținînd un număr de 1.500 părți sociale reprezentînd o cota de participare la capitalul social de 75%, 2. S.C. „REALITATEA MEDIA” S.A., persoană juridică română de drept privat cu sediul social în mun. București, Piața Presei Libere nr. 1, Corp A4, et. 2, cam. 28, sector 1, CUI 14080700, CIF RO14080700, număr de ordine în Registrul Comerțului J40/6736/2001, reprezentată prin dl. Cătălin Blebea în baza procurii speciale emise de către Departamentul Corporate Affairs și Participatii nr.27/11.08.2008, asociat deținând un număr de 500 părți sociale reprezentând o cotă de participare la capitalul social de 25%. Pe ordinea de zi au fost înscrise spre dezbatere și supunere la vot: 1) Aprobarea vânzării unui număr de 1.499 părți sociale reprezentind o cotă de participare la capitalul social de 74,95% de către Horatiu Nicolau către S.C. „REALITATEA MEDIA” S.A., sub condiția îndeplinirii condițiilor prevăzute în promisiunea de vânzarecumpărare de părți sociale atestate sub nr.93/10.03.2008. 2) Aprobarea vânzării unui număr de 1 parte sociala reprezentând o cotă de participare la capitalul social de

30

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 169/9.I.2009

0,05% de către Horatiu Nicolau către SORIN ENACHE, sub condiția îndeplinirii condițiilor prevăzute în promisiunea de vânzare-cumpărare de părți sociale atestate sub nr.93/10.03.2008. 3) Aprobarea vânzării unui număr de 1.999 părți sociale reprezentând o cotă de participare la capitalul social de 99,95% de către S.C. „REALITATEA MEDIA” S.A., persoană juridică română de drept privat cu sediul social în mun. București, Piața Presei Libere nr. 1, Corp A4, et. 2, cam. 28, sector 1, CUI 14080700, CIF RO14080700, număr de ordine in Registrul Comerțului J40/6736/2001 către S.C. GMG MEDIA BOX S.A., persoană juridică română, cu sediul social în mun. București, str. Maria Rosetti nr. 31, bl. A, sc. 1, parter, ap. 3, sector 2, CUI 23053330, înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. J40/418/2008, CIF RO23053330, din care (i) pentru 500 parti sociale, sunt deținute în temeiul Contractului de vânzare-cumpărare de părți sociale atestat sub nr.91/10.03.2008 iar (ii) pentru 1499 părți sociale, aceste părți sociale urmează sa dobândite în temeiul Promisiunii de vanzare-cumparare de părți sociale atestate sub nr.93/10.03.2008 astfel cum a fost modificată prin actul adițional nr.1 (atestat sub nr.97/19.03.2008) și actul adițional nr.2 (atestat sub nr. 100/04.04.2008). 4) Aprobarea mandatării administratorului Societății, domnul Chiritoiu Bogdan Justin, să încheie și să semneze formele actualizate ale Actului Constitutiv al Societății corespunzător modificărilor succesive de structura a deținerilor de părți sociale. Având în vedere faptul că la Adunare participă toți asociații Societății, aceștia renunță în mod expres la formalitățile prevăzute pentru convocare și aprobă în unanimitate ordinea de zi, Adunarea este constituită în mod valabil. În urma dezbaterilor punctelor înscrise pe ordinea de zi, Adunarea Generala a Asociaților a adoptat cu unanimitate de voturi următoarele: Art.1. Se aproba vânzarea unui număr de 1.499 părți sociale reprezentând o cotă de participare la capitalul social de 74,95% de către Horatiu Nicolau către S.C. „REALITATEA MEDIA” S.A., sub condiția îndeplinirii condițiilor prevăzute în promisiunea de vânzarecumpărare de părți sociale atestate sub nr.93/10.03.2008. Art.2 Se aprobă vânzarea unui număr de 1 parte socială reprezentând o cota de participare la capitalul social de 0,05% de către Horatiu Nicolau către SORIN ENACHE, sub condiția îndeplinirii condițiilor prevăzute în promisiunea de vânzare-cumpărare de părți sociale atestate sub nr.93/10.03.2008. Art.3 Se aprobă vânzarea unui număr de 1.999 părți sociale reprezentând o cotă de participare la capitalul social de 99,95% de către S.C. „REALITATEA MEDIA” S.A., persoană juridică română de drept privat cu sediul social în mun. București, Piața Presei Libere nr. 1, Corp

A4, et. 2, cam. 28, sector 1, CUI 14080700, CIF RO14080700, număr de ordine în Registrul Comerțului J40/6736/2001 către S.C. GMG MEDIA BOX S.A., persoană juridică română, cu sediul social în mun. București, str. Maria Rosetti nr. 31, bl. A, sc. 1, parter, ap. 3, sector 2, CUI 23053330, înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. J40/418/2008, CIF RO23053330, din care (i) pentru 500 părți sociale, sunt deținute în temeiul Contractului de vânzare- cumpărare de părți sociale atestat sub nr.91/10.03.2008 iar (ii) pentru 1499 părți sociale, aceste părți sociale urmează sa dobândite în temeiul Promisiunii de vânzare-cumpărare de părți sociale atestate sub nr.93/10.03.2008 astfel cum a fost modificată prin actul adițional nr.1 (atestat sub nr.97/19.03.2008) și actul adițional nr.2 (atestat sub nr. 100/04.04.2008). Art.4 Se mandatează administratorul Societății, domnul Chiritoiu Bogdan Justin, cetățean român, născut la data de 22.02.1970 în București, sex masculin, domiciliat în București, sos. Pantelimon nr.l8, bloc 5A, scara A, apart.16, Sector 2, posesor pașaport nr 10890729, eliberat la data de 07.10.2005 de autoritățile municipiului București, C.N.P. 1700222420011, să încheie și să semneze formele actualizate ale Actului Constitutiv al Societății corespunzător modificărilor succesive de structura a deținerilor de părți sociale prevăzute în art.1-3 de mai sus. Asociații declara ședința închisă. Redactată într-un număr de 4 (patru) exemplare originale, astăzi, data adoptării prezentei. (85/769825) Societatea Comercială TELESPORT INTERMEDIA - S.R.L. HOTĂRÂRE A ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR S.C. TELESPORT INTERMEDIA S.R.L. NR. 1 DIN DATA DE 26.08.2008 La sediul social din București, Calea Floreasca nr. 167 BIS, etaj 6, camera 2, sector 1, astăzi 26.08.2008, s-au întrunit în Adunare Generala a Asociaților, asociații S.C. TELESPORT INTERMEDIA S.R.L., o societate cu răspundere limitată constituită și funcționând în conformitate cu legislația din România, cu sediul în București, Calea Floreasca nr. 167 BIS, etaj 6, camera 2, sector 1, înregistrată la Registrul Comerțului București sub nr. J40/3366/2002, C.U.I. 14600846, având un capital social de 20.000 RON, alcătuit din 2.000 de părți sociale, fiecare având o valoare nominală de 10 RON și o valoare nominală totală de 20.000 RON („Societatea”) reprezentând întregul capital social: 1. S.C. „REALITATEA MEDIA” S.A., persoană juridică română de drept privat cu sediul social în mun. București, Piața Presei Libere nr. 1, Corp A4, et. 2, cam. 28, sector 1, CUI 14080700, CIF RO14080700, număr de ordine in

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 169/9.I.2009

31

Registrul Comerțului J40/6736/2001, reprezentata prin dl. Lazarescu Dan Cristian Filip in baza procurii speciale emise de către Departamentul Corporate Affairs si Participatii nr.30/25.08.2008, asociat detinind un număr de 1.499 părți sociale reprezentind o cota de participare la capitalul social de 74,95%. 2. S.C. „GMG Media Box” S.A., persoană juridică română, cu sediul în București, str. Maria Rosetti nr. 31, bl.A, sc.21, parter, ap.3, sector 2, număr de ordine în Registrul Comerțului J40/418/2008, CUI 23053330, CIF RO23053330, reprezentată de dl. Enache Sorin în baza Procurii Speciale atestata sub nr. 163 din data de 25.08.2008 de către avocat Lazarescu Dan Cristian Filip, asociat deținând un număr de 500 părți sociale reprezentând o cotă de participare la capitalul social de 25%. 3. Enache Sorin, cetățean român, născut la data de 22.07.1968, în mun. București, sector 7, domiciliat în Municipiul București, Bdul. Iuliu Maniu nr. 57, bl. OD16, sc. D, et. 5, ap. 153, sector 6, identificat cu CI. seria DP nr. 116935, eliberată de I.N.E.P., la data de 19.01.2006, CNP: 1680722461538, asociat deținând un număr de 1 parte sociala reprezentând o cota de participare la capitalul social de 0,05%. Pe ordinea de zi au fost înscrise spre dezbatere și supunere la vot: 1) Aprobarea transferului unui număr de 500 părți sociale reprezentând o cota de participare la capitalul social de 25% de la S.C. „REALITATEA MEDIA” S.A., persoană juridică română de drept privat cu sediul social în mun. București, Piața Presei Libere nr. 1, Corp A4, et. 2, cam. 28, sector 1, CUI 14080700, CIF RO14080700, număr de ordine în Registrul Comerțului J40/6736/2001 către S.C. „GMG MEDIA BOX” S.A., persoană juridică română, cu sediul social în mun. București, str. Maria Rosetti nr. 31, bl. A, sc. 1, parter, ap. 3, sector 2, CUI 23053330, înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. J40/418/2008, CIF RO23053330; 2) Aprobarea transferului unui număr de 1.499 părți sociale reprezentând o cota de participare la capitalul social de 74,95% de la Horatiu Nicolau către S.C. „REALITATEA MEDIA” S.A., precum și a unui număr de 1 parte socială reprezentând o cotă de participare la capitalul social de 0,05% de la Horatiu Nicolau către Sorin Enache; 3) Aprobarea transferului de la Societate către S.C. „REALITATEA MEDIA” S.A. a licenței audiovizuale nr.S TV 49/15.07.2003 pentru postul de televiziune „TELESPORT” pentru un preț de 100.000 Euro + TVA (in lei la cursul BNR din ziua efectuării plății) și mandatarea administratorului Societății, domnul Chiritoiu Bogdan Justin, să încheie și să semneze în forma prevăzută de lege contractul de cesiune licența audiovizuală.

4) Modificarea Actului Constitutiv al Societății corespunzător transferurilor de părți sociale prevăzute prevăzute la punctele 1-2 de mai sus; 5) Aprobarea mandatarii administratorului Societății, domnul Chiritoiu Bogdan Justin, să încheie și să semneze forma actualizata a Actului Constitutiv al Societății. Având în vedere faptul că la Adunare participă toți asociații Societății, aceștia renunță în mod expres la formalitățile prevăzute pentru convocare și aprobă în unanimitate ordinea de zi, Adunarea este constituita în mod valabil. În urma dezbaterilor punctelor înscrise pe ordinea de zi, Adunarea Generala a Asociaților a adoptat cu unanimitate de voturi următoarele: Art.1. Se aprobă transferul unui număr de 500 părți sociale, cu o valoare nominală de 10 lei fiecare și o valoare totala de 5.000 lei, reprezentând o cotă de participare la capitalul social de 25% de la S.C. „REALITATEA MEDIA” S.A., persoană juridică română de drept privat cu sediul social în mun. București, Piața Presei Libere nr. 1, Corp A4, et. 2, cam. 28, sector 1, CUI 14080700, CIF RO14080700, număr de ordine în Registrul Comerțului J40/6736/2001 către S.C. GMG MEDIA BOX S.A., persoană juridică română, cu sediul social în mun. București, str. Maria Rosetti nr. 31, bl. A, sc. 1, parter, ap. 3, sector 2, CUI 23053330, înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. J40/418/2008, CIF RO23053330. Art.2. (1) Se aprobă transferul unui număr de 1.499 părți sociale, cu o valoare nominală de 10 lei fiecare și o valoare totală de 14.499 lei, reprezentând o cotă de participare la capitalul social de 74,95% de la Horatiu Nicolau către S.C. „REALITATEA MEDIA” S.A.. (2) Se aprobă transferul unui număr de 1 parte socială cu o valoare nominală de 10 (zece) lei fiecare si o valoare totală de 10 (zece) lei, reprezentând o cota de participare la capitalul social de 0,05% de la Horatiu Nicolau către Sorin Enache, cetățean român, născut la data de 22.07.1968, în mun. București, sector 7, domiciliat în Municipiul București, Bdul. Iuliu Maniu nr. 57, bl. OD16, sc. D, et. 5, ap. 153, sector 6, identificat cu C.I. seria DP nr. 116935, eliberata de I.N.E.P., la data de 19.01.2006, CNP: 1680722461538. Art.3. Se aprobă transferul de la Societate către S.C. „REALITATEA MEDIA” S.A., persoană juridică română, cu sediul în București, Piața Presei Libere nr. 1, Corp A4, et. 2, cam. 28, sector 1, J40/6736/2001, CUI 14080700, a licenței audiovizuale nr.S - TV 49/15.07.2003 pentru postul de televiziune „TELESPORT” pentru un preț de 100.000 Euro + TVA (în lei la cursul BNR din ziua efectuării plății) și se mandatează administratorul Societății, domnul Chiritoiu Bogdan Justin, să încheie în forma prevăzută de lege contractul de cesiune licență audiovizuală

32

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 169/9.I.2009

Art.4. Urmare transferurilor de părți sociale prevăzute la art.1-2, Actul Constitutiv se modifică după cum urmează: 4.1 Articolul 1. „Numele și prenumele, denumirea, adresa, cetățenia membrilor societății’ se modifică, noua formulare fiind următoarea: „- S.C. Realitatea Media S.A., persoană juridică română, cu sediul în București, Piața Presei Libere nr. 1, Corp A4, et. 2, cam. 28, sector 1, număr de ordine în Registrul Comerțului J40/6736/2001, CUI 14080700, CIF ROI4080700, reprezentată de dl. Sorin Enache - Director General, în calitate de asociat. - S.C. GMG Media Box S.A., persoana juridica romana, cu sediul in București, str. Maria Rosetti nr. 31, bl.A, sc.21, parter, ap.3, sector 2, număr de ordine în Registrul Comerțului J40/418/2008, CUI 23053330, CIF RO23053330, reprezentată de dl. Constantin Druica — Administrator, în calitate de asociat. - Enache Sorin, cetățean roman, născut la data de 22.07.1968, în mun. București, sector 7, domiciliat în Municipiul București, Bdul. Iuliu Maniu nr. 57, bl. OD16, sc. D, et. 5, ap. 153, sector 6, identificat cu C.I. seria DP nr. 116935, eliberată de I.N.E.P., la data de 19.01.2006, CNP: 1680722461538, în calitate de asociat.” 4.2 Articolul 7. “Capital social, părți sociale” se modifică, noua formulare fiind următoarea: „ 7.1. Capitalul social subscris și vărsat în numerar este de 20.000 lei, aport în numerar, subscris și vărsat integral de către asociați, după cum urmează: ■ S.C. REALITATEA MEDIA S.A. - 14.990 lei. ■ S.C. GMG Media Box S.A. - 5.000 lei ■ SORIN ENACHE -10 lei 7.2. Capitalul social este împărțit în 2.000 de părți sociale, cu o valoare nominală de 10 lei fiecare. 7.3. Părțile sociale aparțin asociaților, după cum urmează: S. C. REALITATEA MEDIA S.A.: 1.499 părți sociale reprezentând 74,95% din capitalul social; S. C. GMG Media Box S.A.: 500 părți sociale reprezentând 25% din capitalul social; SORIN ENACHE: 1 parte sociala reprezentând 0,05 % din capitalul social.

Obligațiile societății vor fi garantate cu întreg patrimoniul social, asociații asumându-și răspunderi în limita acestuia.” 4.3 Alineatul 3 al Articolului 17. „Participarea la beneficii și pierderi” se modifică, noua formulare fiind următoarea: „ Participarea asociaților la beneficiile și pierderile societății se va face direct proporțional cu aportul social al fiecăruia la totalul capitalului social, respectiv: - S.C. REALITATEA MEDIA S.A. - 74,95%; - S.C. GMG Media Box S.A. - 25%; - SORINENACHE -0,05%. “. Art.5. Se mandatează administratorul Societății, domnul Chiritoiu Bogdan Justin, cetățean roman, născut la data de 22.02.1970 în București, sex masculin, domiciliat în București, sos. Pantelimon nr.18, bloc 5A, scara A, apart.16, Sector 2, posesor pașaport nr 10890729, eliberat la data de 07.10.2005 de autoritățile municipiului București, C.N.P. 1700222420011, să încheie și să semneze forma actualizată a Actului Constitutiv al Societății. Asociații declară ședința închisă. Redactată într-un număr de 4 (patru) exemplare originale, astăzi, data adoptării prezentei. (86/769826)

Societatea Comercială TELESPORT INTERMEDIA - S.R.L. NOTIFICARE Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, depunerea textului actualizat al actului constitutiv al societății comerciale TELESPORT INTERMEDIA SRL, cu sediul în București, Calea FLOREASCA, nr.167 BIS, etaj 6, sector 1, înregistrată sub nr. J40/3366/2002, cod unic de înregistrare/14600846, care a fost înregistrat sub nr.441781 din 28.08.2008. (87/769827)

EDITOR: PARLAMENTUL ROMÂNIEI — CAMERA DEPUTAȚILOR „Monitorul Oficial” R.A., Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, București; C.I.F. RO427282, IBAN: RO55RNCB0082006711100001 Banca Comercială Română — S.A. — Sucursala „Unirea” București și IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 Direcția de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București (alocat numai persoanelor juridice bugetare) Tel. 021.318.51.29/150, fax 021.318.51.15, e-mail: marketing@ramo.ro, internet: www.monitoruloficial.ro Adresa pentru publicitate: Centrul de vânzări și informare, București, șos. Panduri nr. 1, bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 021.411.58.33 și 021.410.47.30, fax 021.410.77.36 și 021.410.47.23 Tiparul: „Monitorul Oficial” R.A. Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 169/9.I.2009 conține 32 de pagini. Prețul: 6,40 lei

&JUYDGY|331679|
ISSN

1220–4889

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful