REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE A

SERVICIILOR SENATULUI
PARTEA I DISPOZIŢII GENERALE
PARTEA a II-a CONDUCEREA SERVICIILOR SENATULUI
CAPITOLUL I SECRETARUL GENERAL
CAPITOLUL II ATRIBUŢII ŞI RĂSPUNDERI COMUNE ALE PERSOANELOR CU FUNCŢII
DE CONDUCERE DIN STRUCTURA SERVICIILOR SENATULUI, PRECUM ŞI RELAŢIILE DE
SUBORDONARE DIN CADRUL ACESTORA
PARTEA a III-a ATRIBUŢIILE SERVICIILOR DIN STRUCTURA ORGANIZATORICĂ A SENATULUI
CAPITOLUL I DIRECTORUL DE CABINET AL PREŞEDINTELUI SENATULUI ŞI GRUPUL
DE CONSILIERI
CAPITOLUL II SECRETARIATELE MEMBRILOR BIROULUI PERMANENT
CAPITOLUL III SERVICIUL PENTRU PRESĂ ŞI IMAGINE
CAPITOLUL IV DIRECŢIA SECRETARIAT GENERAL
CAPITOLUL V DEPARTAMENTUL LEGISLATIV
CAPITOLUL VI DEPARTAMENTUL PENTRU INFORMATICĂ, BUGET, CONTABILITATE ŞI
LOGISTICĂ
CAPITOLUL VII DIRECŢIA RELAŢII PARLAMENTARE EXTERNE
CAPITOLUL VIII DIRECŢIA RESURSE UMANE ŞI PAŞAPOARTE
CAPITOLUL IX BIROUL CONTENCIOS
CAPITOLUL X BIROUL AUDIT INTERN
PARTEA a IV-a DISPOZIŢII FINALE

REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE A
SERVICIILOR SENATULUI
PARTEA I
DISPOZIŢII GENERALE

Art.1 .- Serviciile Senatului asigură condiţiile organizatorice şi
materiale pentru buna desfăşurare a activităţilor parlamentare.
Art.2.- Preşedintele Senatului şi Biroul permanent coordonează şi
controlează întreaga activitate a Senatului şi a serviciilor acestuia.
Art.3.- Secretarul general al Senatului conduce serviciile Senatului şi
răspunde de buna funcţionare a acestora.
Art.4 .- Serviciile Senatului sunt organizate potrivit Hotărârii Senatului
nr.20/2001 privind structura serviciilor Senatului şi ale Hotărârii
Biroului permanent nr.2/2001.
Art.5 .- Organizarea, atribuţiile şi competenţele serviciilor Senatului
sunt cele stabilite prin prezentul Regulament.
Art.6.- Personalul din cadrul serviciilor Senatului îndeplineşte sarcinile
stabilite de Senat, de Preşedintele acestuia, de Biroul permanent şi de
Secretarul general al Senatului.

PARTEA a II-a

CONDUCEREA SERVICIILOR SENATULUI
CAPITOLUL I

SECRETARUL GENERAL
Art.7.- Secretarul general al Senatului este numit în funcţie de Senat,
la propunerea Preşedintelui, cu avizul Biroului permanent.
Revocarea din funcţie a Secretarului general al Senatului poate fi
solicitată de Preşedintele Senatului sau de cel puţin 20 de senatori.
Numirea sau revocarea se realizează în condiţiile prevăzute de
Regulamentul Senatului.
Art.8 .- Secretarul general al Senatului conduce întreaga activitate a
serviciilor Senatului.

Art.9.- (1) Secretarul general răspunde în faţa Senatului şi a Biroului
permanent de modul în care îşi îndeplineşte atribuţiile în asigurarea
bunei funcţionări a serviciilor Senatului.
(2) În această calitate, Secretarul general al Senatului este abilitat să
ţină legătura cu Preşedintele Senatului, cu Biroul permanent şi cu
mass-media, în probleme privind activitatea Senatului.
Art.10 .- Secretarul general îndeplineşte atribuţiile stabilite prin lege,
prin hotărâri ale Senatului sau ale Biroului permanent.
Art.11 .- (1) Secretarul general este ordonator principal de credite. În
această calitate răspunde de respectarea dispoziţiilor legale în
utilizarea creditelor bugetare şi realizarea veniturilor, de folosirea cu
eficienţă a acestora, de ţinerea la zi a contabilităţii şi prezentarea la
termen a dărilor de seamă contabile asupra execuţiei bugetare.
(2) De asemenea, Secretarul general ia măsuri pentru gestionarea,
păstrarea şi conservarea patrimoniului Senatului, precum şi pentru
asigurarea integrităţii acestui patrimoniu.
Art.12. - Secretarul general ia măsuri pentru aplicarea reglementărilor
privind angajarea şi promovarea în funcţie a salariaţilor.
Art.13 .- În domeniul personalului, Secretarul general:
a) aprobă, potrivit legii, angajarea sau avansarea în funcţie,
sancţionarea disciplinară şi eliberarea din funcţie a salariaţilor din
serviciile Senatului;
b) numeşte şefii de departamente, cu avizul Biroului permanent;
c) numeşte salariaţii din serviciile Senatului în celelalte funcţii de
conducere prevăzute în statul de funcţii, astfel cum este aprobat de
Biroul permanent;
d) îndeplineşte şi alte atribuţii în acest domeniu stabilite prin lege, prin
hotărâri ale Senatului sau ale Biroului permanent.
Art.14.- Pe perioada absenţei, Secretarul general poate delega prin
ordin atribuţiile sale, şefilor de departamente.
Art.15 .- (1) În îndeplinirea atribuţiilor sale, Secretarul general emite
ordine.

(2) Ordinele emise de Secretarul general se comunică serviciilor
interesate ale Senatului şi se aplică de la data emiterii sau de la data
prevăzută în cuprinsul lor.

CAPITOLUL II

ATRIBUŢII ŞI RĂSPUNDERI COMUNE ALE
PERSOANELOR CU FUNCŢII DE CONDUCERE DIN
STRUCTURA SERVICIILOR SENATULUI, PRECUM ŞI RELAŢIILE
DE SUBORDONARE DIN CADRUL ACESTORA

Art.16 .- Şefii de departamente, directorii şi alţi salariaţi cu funcţii de
conducere din serviciile Senatului au competenţe şi răspunderi,
conform configuraţiei ce rezultă din structura organizatorică a
serviciilor Senatului şi le revin, după caz, următoarele obligaţii:
a) organizează şi controlează realizarea în termen a activităţilor
coordonate şi a sarcinilor stabilite de Secretarul general;
b) răspund de dimensionarea sarcinilor pe servicii şi elaborează pentru
fiecare salariat fişa postului;
c) repartizează, spre rezolvare, lucrările şi corespondenţa care intră în
atribuţiile serviciului pe care îl conduc şi dau îndrumările necesare în
vederea rezolvării acestora în termenul stabilit;
d) semnează, potrivit competenţelor stabilite pe linie ierarhică,
lucrările şi corespondenţa efectuate în cadrul serviciului respectiv;
e) urmăresc elaborarea în termen a studiilor, sintezelor, rapoartelor,
metodologiilor şi a celorlalte lucrări ce le sunt repartizate;
f) răspund de întocmirea şi transmiterea la timp, la Departamentul
pentru informatică, buget, contabilitate şi logistică a situaţiei lunare
privind prezenţa la serviciu a personalului din subordine, în vederea
calculării şi acordării drepturilor salariale;

g) fac, după caz, propuneri de programare a concediilor de odihnă
pentru salariaţii din subordine şi urmăresc derularea concediilor
conform programării aprobate de Secretarul general;
h) asigură respectarea de către salariaţii din subordine, a normelor de
disciplină şi ordine din subordine, sancţionează abaterile în limita
competenţelor ce le revin sau, după caz, propun secretarului general
aplicarea sancţiunilor;
i) fac, după caz, propuneri privind încadrarea, promovarea, transferul
sau eliberarea din funcţie a personalului din subordine;
j) răspund, după caz, de angajarea patrimonială a instituţiei prin actele
ce le aprobă, în limita competenţelor acordate;
k) răspund, în faţa Secretarului general, pentru activitatea
desfăşurată.
Art.17 .- În îndeplinirea atribuţiilor ce le revin, şefii de departamente
pot elabora îndrumări necesare bunei desfăşurări a activităţii, aprobate
de Secretarul general.
Art.18 .- Pe timpul absenţei şefilor de departamente, directorilor sau a
altor angajaţi cu funcţii de conducere, şefii ierarhici direcţi vor
desemna persoanele care să-i înlocuiască.
Art.19 .- Prin ordin al secretarului general se pot delega şefilor de
departamente, directorilor şi celorlalţi angajaţi cu funcţii de conducere
din serviciile Senatului şi alte competenţe, în limitele stabilite prin lege.
Art.20 .-(1) Relaţiile de subordonare din cadrul serviciilor Senatului
reflectă transmiterea sarcinilor şi raportarea modului de realizare a
acestora, pe cale ierarhică.
(2) În relaţiile de serviciu, se pot angaja numai responsabilităţi ce
revin salariatului, potrivit fişei postului.
(3) Şeful ierarhic superior poate delega anumite atribuţii, în cazuri bine
determinate, unor salariaţi din subordine.
(4) Salariaţii se pot adresa prin memorandum-uri interioare sau pot
solicita audienţe la directori, şefi de departamente, precum şi la
Secretarul general, dacă şeful ierarhic superior nu a soluţionat
solicitarea acestuia.

Personalul încadrat la aceste secretariate se subordonează membrilor Biroului permanent. PARTEA a III-a ATRIBUŢIILE SERVICIILOR DIN STRUCTURA ORGANIZATORICĂ A SENATULUI CAPITOLUL I DIRECTORUL DE CABINET AL PREŞEDINTELUI SENATULUI ŞI GRUPUL DE CONSILIERI Art. de Secretarul general.21... numai sub aspect administrativ. (2) Atribuţiile acestor angajaţi sunt stabilite exclusiv de Preşedintele Senatului.În caz de refuz nejustificat. salariaţii se pot adresa Biroului permanent. CAPITOLUL II SECRETARIATELE MEMBRILOR BIROULUI PERMANENT Art. fiind coordonat. .22.(1) Personalul angajat la Cabinetul Preşedintelui Senatului este subordonat acestuia.Secretariatele membrilor Biroului permanent al Senatului sunt coordonate de Secretarul general numai sub aspect administrativ.

f) asigură evidenţa publicaţiilor de specialitate şi a altor publicaţii repartizate membrilor Biroului permanent.24. pentru care se asigură abonamente din fondurile Senatului. . pentru a asigura. pe care le supun acestora spre analiză şi semnare. i) îndeplinesc orice alte atribuţii prevăzute de prezentul Regulament ori încredinţate de membrii Biroului permanent. d) asigură asistenţa de specialitate necesară îndeplinirii atribuţiilor ce revin membrilor Biroului permanent în rezolvarea lucrărilor curente. potrivit legii.Secretariatele membrilor Biroului permanent desfăşoară următoarele activităţi: a) primesc şi înregistrează corespondenţa adresată membrilor Biroului permanent al Senatului.. b) primesc şi pun la dispoziţia membrilor Biroului permanent mapele de şedinţă şi celelalte documente necesare desfăşurării şedinţelor Biroului permanent al Senatului sau Birourilor reunite ale celor două Camere.(1) Serviciul pentru presă şi imagine se subordonează Biroului permanent al Senatului. c) ţin evidenţa memoriilor şi petiţiilor adresate membrilor Biroului permanent şi formulează proiecte de răspuns. sistematizată şi coerentă. g) primesc şi însoţesc persoanele invitate de membrii Biroului permanent şi asigură protocolul necesar. CAPITOLUL III SERVICIUL PENTRU PRESĂ ŞI IMAGINE Art. în condiţii de echidistanţă politică. într-o concepţie unitară. h) asigură constituirea arhivei curente.23..Art. e) asigură dactilografierea materialelor întocmite de membrii Biroului permanent şi transmiterea acestora către serviciile Senatului sau către celelalte instituţii cărora le sunt adresate.

ale tuturor membrilor Senatului. ale structurilor sale. d) pune la dispoziţia reprezentanţilor presei documente cu privire la procesul legislativ. punându-le la dispoziţia presei după ce acestea au fost aprobate.media. f) din dispoziţia Biroului permanent sau a Secretarului general. în domeniul informării operative a structurilor Senatului şi în domeniul monitorizării imaginii publice a Senatului şi a Preşedintelui Senatului. b) organizează contactele membrilor Biroului permanent. (2) Acest serviciu este coordonat. g) la solicitarea Biroului permanent sau a Secretarului general.servicii profesionalizate în domeniul comunicării publice şi al relaţiilor cu mass . după cum urmează: A. . În domeniul comunicării publice a) întocmeşte formalităţile şi monitorizează acreditarea şi participarea reprezentanţilor mass-media la activităţile Senatului şi ale structurilor sale. ale grupurilor parlamentare.25. ale comisiilor şi ale grupurilor parlamentare. asigurându-le exemplarele necesare ale proiectelor şi propunerilor legislative şi ale rapoartelor comisiilor. redactează răspunsuri la unele articole apărute în presă cu referire la Senat . c) organizează conferinţe de presă ale membrilor Biroului permanent. ale delegaţiilor şi ale senatorilor. sub aspect administrativ. de către Secretarul general al Senatului.. precum şi ale secretarului general. ale comisiilor permanente. Art. e) la solicitarea Biroului permanent sau a secretarului general. realizează proiecte ale comunicatelor oficiale privind activităţile Senatului.media. participă la organizarea unor reuniuni internaţionale sau simpozioane naţionale cu tematică parlamentară. cu mass . în exercitarea dreptului la replică.Serviciul pentru presă şi imagine exercită atribuţii în domeniul comunicării publice.

media etc. membrilor Biroului permanent şi Secretarului general.media. k) centralizează solicitările de abonamente ale structurilor Senatului şi le prezintă spre aprobare Biroului permanent. ordinea de zi a şedinţelor plenului. articolele cu tematică parlamentară apărute în presa zilei. activitatea comisiilor permanente. În domeniul monitorizării imaginii publice a Senatului . atât pentru public cât şi pentru presă. i) editează zilnic pagina web-site a Serviciului pentru presă şi imagine.h) contribuie la realizarea de emisiuni ale mass-media audio-vizuale cu tematică parlamentară. evenimente interparlamentare. a Biroului permanent. În domeniul informării operative a) realizează periodic (sau zilnic) un buletin mass . d) organizează şi stochează o bancă de date cuprinzând materiale din presa scrisă semnalate în buletinul mass .media . replici la articole apărute în mass . stenograme ale conferinţelor de presă. prin care se pun în circulaţie. b) semnalează. informaţii importante din activitatea cotidiană a Senatului: agenda de lucru a Preşedintelui Senatului.. c) întocmeşte o evidenţă a dezbaterilor mediatice asupra unor iniţiative legislative de larg interes care urmează să intre pe agenda de lucru şi le prezintă membrilor Biroului permanent şi Secretarului general. j) asigură imaginea foto a evenimentelor din activitatea Senatului şi se ocupă de organizarea arhivei foto. B. în cadrul programului aprobat de Biroul permanent. în mod operativ. C. urmărind o reflectare a modului în care este prezentată activitatea Senatului şi a structurilor sale în presa scrisă. prin mijloacele moderne ale comunicării electronice.

pe baza analizei efectuate asupra materialelor apărute în presa scrisă cotidiană.Direcţia Secretariat general a Senatului. la dispoziţia Biroului permanent. rapoartele comisiilor de mediere.. trimestrial şi anual. sesizările de neconstituţionalitate formulate de senatori. c) în urma acestor studii. barometrul de imagine publică a Senatului . în funcţie de bugetul alocat.a) realizează lunar..26 . CAPITOLUL IV DIRECŢIA SECRETARIAT GENERAL Art. hotărârile adoptate de către Parlament sau de către Senat. care să se înscrie într-o abordare coerentă şi sistematică a promovării imaginii Senatului. comandă.27 . c) înregistrează legile promulgate de Preşedintele României.Direcţia Secretariat general asigură condiţiile pentru buna desfăşurare a activităţii grupurilor parlamentare. b) înregistrează iniţiativele legislative înaintate de Guvern sau de parlamentari. pe care-l înaintează aprobării Biroului permanent. a Biroului permanent şi a Secretariatului Secretarului general. analize şi sinteze sociale. b) colaborează cu instituţiile specializate în sondarea opiniei publice şi prezintă trimestrial Biroului permanent o informare privind evoluţiile şi tendinţele înregistrate în percepţia publică a instituţiei parlamentare pe baza datelor de sondaj. Art. propune realizarea unor proiecte comunicaţionale. Serviciul pentru lucrările Biroului permanent: a) întocmeşte. proiectul ordinii de zi şi al programului de lucru al plenului Senatului. împreună cu Departamentul legislativ. apelurile şi alte acte politice înaintate spre dezbatere şi adoptare Senatului sau celor două Camere. sondaje. moţiunile. mesajele. rapoartele comisiilor permanente. hotărârile Biroului . îndeplineşte următoarele atribuţii: A. prin structurile sale.

deciziile Preşedintelui Senatului. solicită serviciilor de specialitate. i) întocmeşte proiectul ordinii de zi al şedinţelor Biroului permanent pe baza recomandărilor Preşedintelui Senatului. potrivit legii. e) informează membrii Biroului permanent cu privire la data. de către instituţiile sau organismele aflate sub autoritatea Parlamentului sau Senatului. cu cel puţin o zi înaintea desfăşurării şedinţei. în vederea pregătirii şedinţelor comune ale Birourilor permanente ale celor două Camere. cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare. la cerere. consultarea de către senatori a stenogramelor Biroului permanent sau a Birourilor permanente reunite. g) întocmeşte şi comunică. pentru predarea la arhivă. întocmirea acestora. cu serviciile corespunzătoare din structura Camerei Deputaţilor. atunci când se impune. k) ţine evidenţa rapoartelor prezentate. h) asigură. j) întocmeşte note. l) colaborează. m) asigură evidenţa documentelor secrete. hotărârile Biroului permanent. materialele pentru şedinţele Biroului permanent al Senatului sau pentru şedinţele comune ale Birourilor permanente ale celor două Camere. de către Guvern şi de către alte organe centrale. documentele pe care le are în păstrare. d) primeşte şi înregistrează. precum şi a rapoartelor întocmite de comisiile speciale sau de anchetă. în mod operativ. ora şi locul şedinţei. . n) pregăteşte. prin şeful de departament. în ordinea prezentării lor. informări sau documente la punctele înscrise pe ordinea de zi şi. f) multiplică materialele necesare şedinţelor Biroului permanent al Senatului sau şedinţelor comune ale Birourilor permanente ale celor două Camere.permanent al Senatului sau ale birourilor permanente reunite ale celor două Camere. pregăteşte mapele de şedinţă şi le difuzează la cabinetele membrilor Biroului permanent.

asigurând difuzarea acestora membrilor grupului parlamentar. interpelările adresate de senatori Guvernului. pe baza notelor de difuzare. mesajele. cu ocazia dezbaterilor proiectelor de lege. proiectul ordinii de zi şi proiectul programului de lucru ale grupului parlamentar. d) consemnează concluziile reţinute în cadrul dezbaterilor grupului parlamentar. C. a propunerilor legislative sau a amendamentelor formulate la diverse iniţiative . b) asigură înregistrarea şi evidenţa corespondenţei adresate membrilor grupului parlamentar sau expediate de aceştia. pe care le comunică. d) ţine evidenţa. b) înregistrează ordinele emise de Secretarul general al Senatului. în funcţie de ordinea de zi şi de programul de lucru al Senatului. precum şi moţiunile. Serviciul Secretariatul Secretarului general: a) primeşte şi înregistrează lucrările şi corespondenţa adresate Secretarului general.o) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de prezentul Regulament sau încredinţate de Secretarul general. la cererea conducerii grupului parlamentar. pe bază de registru. a sigiliilor şi ştampilelor necesare desfăşurării activităţii Senatului. B. c) asigură constituirea arhivei curente. Secretariatele grupurilor parlamentare: (1) Secretariatele grupurilor parlamentare desfăşoară următoarele activităţi: a) ţin evidenţa numerică şi nominală a membrilor grupului parlamentar. c) întocmesc. e) exercită orice alte atribuţii date de Secretarul general. potrivit legii. declaraţiile. întrebările. rezoluţiile şi alte acte politice adoptate de către Parlament sau de către Senat.

. b) realizează activitatea tehnică legată de vizitele delegaţiilor parlamentare străine şi de reuniunile organizaţiilor parlamentare internaţionale în România. după caz. g) asigură constituirea arhivei curente. hotărârile Senatului şi ale Parlamentului. Serviciul protocol: a) participă la organizarea şi desfăşurarea acţiunilor parlamentare găzduite de către Senatul României.legislative. pe care le supun spre analiză şi semnare preşedintelui grupului parlamentar. (2) Secretariatele grupurilor parlamentare sunt integrate în Direcţia Secretariat general a Senatului numai sub aspect administrativ. concluzii ce urmează să fie expuse de către membrii grupului parlamentar în cadrul comisiilor permanente sau la şedinţele în plen ale Senatului ori ale celor două Camere ale Parlamentului. în funcţie de caracterul acţiunilor respective şi în colaborare cu serviciul similar al Camerei Deputaţilor. publicaţiile române şi străine pentru care se asigură abonamente. hotărâri ale Guvernului. D. (3) Persoanele care îndeplinesc aceste funcţii sunt subordonate preşedinţilor grupurilor parlamentare. a iniţiativelor legislative: colecţiile de legi. e) ţin evidenţa documentelor şi a publicaţiilor necesare în procesul de examinare. ca şi la cele organizate de către Camera Deputaţilor. de către membrii grupurilor parlamentare. f) asigură evidenţa memoriilor şi petiţiilor adresate membrilor grupului parlamentar şi formulează proiecte de răspuns. potrivit legii. c) organizează primirile oficiale la Senat ale unor delegaţii parlamentare străine sau ale membrilor corpului diplomatic. h) îndeplinesc orice alte atribuţii încredinţate de preşedintele grupului parlamentar. deciziile şi hotărârile Curţii Constituţionale. acreditat în România.

f) organizează activitatea tehnică legată de participarea senatorilor la manifestări culturale. ca şi a delegaţiilor Senatului. (2) În acest scop. întocmeşte listele de felicitare şi asigură transmiterea acestora. j) realizează activitatea tehnică legată de organizarea acţiunilor de protocol ale Senatului. e) asigură formalităţile de protocol cu prilejul unor aniversări. comisiilor Senatului sau senatorilor. k) răspunde de realizarea activităţii de constituire a arhivei curente a serviciului. Biroul pentru relaţii cu publicul are următoarele atribuţii: a) primeşte petiţii sau alte materiale adresate Senatului. potrivit legii.d) asigură formalităţile de protocol la sosirea şi plecarea delegaţiilor străine. h) colaborează cu celelalte servicii ale Senatului pentru realizarea vizitelor parlamentare în ţară şi străinătate. b) ţine evidenţa petiţiilor. d) informează petiţionarul asupra modului de soluţionare a petiţiei. i) colaborează cu Serviciul de presă şi imagine. E. sportive sau de altă natură. asociaţii. c) înaintează petiţiile primite Comisiei pentru cercetarea abuzurilor şi petiţii. diferite organizaţii şi Senat. Biroul pentru relaţii cu publicul: (1) Biroul pentru relaţii cu publicul asigură legătura dintre cetăţeni. comemorări sau alte evenimente interne. . pentru asigurarea prezenţei mass-media cu prilejul vizitelor unor delegaţii străine sau în legătură cu vizitele în străinătate ale unor delegaţii parlamentare române. g) ţine evidenţa mesajelor de felicitare la nivelul conducerii Senatului.

e) acordă consultaţii juridice petiţionarilor în legătură cu procesul legislativ al Senatului sau oferă date şi informaţii cu privire la instituţia Senatului. a lucrărilor cu caracter urgent. c) predă. fără a fi deschisă. d) transmite. corespondenţa sau documentele adresate altor instituţii. . a telegramelor sau notelor telefonice adresate senatorilor sau conducătorilor serviciilor Senatului. pentru senatori sau pentru conducerea serviciilor Senatului privind numărul şi conţinutul sesizărilor. petiţiilor. informări pentru Biroul permanent al Senatului. i) asigură constituirea arhivei curente a biroului. cererilor de consultaţii juridice primite. modului de soluţionare a acestora. individual sau în grup. senatorilor sau Secretarului general. la comisii sau la senatori. e) asigură predarea. cu prioritate. h) întocmeşte. cu respectarea normelor privind accesul în Senat. F. g) organizează accesul cetăţenilor români şi străini. potrivit legii. corespondenţa sau documentele adresate serviciilor Senatului. periodic. corespondenţa adresată membrilor Biroului permanent. b) predă. asupra prezenţei cetăţenilor la dezbaterile plenului şi asupra vizitelor organizate. pe bază de condică. Biroul registratură şi arhivă: a) primeşte şi înregistrează corespondenţa sosită pe adresa Senatului. la dezbaterile plenului sau pentru vizitarea sediului Senatului. f) mijloceşte şi sprijină accesul solicitanţilor la conducerea serviciilor Senatului. prin poştă sau curier. f) pregăteşte arhiva curentă a biroului. cu respectarea normelor privind accesul în Senat şi în colaborare cu Serviciul de Protecţie şi Pază.

de la înregistrarea acestora şi până la publicarea lor în Monitorul Oficial al României. Art. apelurilor.În acest scop. documentele predate la arhivă. b) urmăreşte traseul parcurs de proiectele de lege şi propunerile legislative. în unităţi arhivistice. în conformitate cu Legea arhivelor naţionale nr. a hotărârilor adoptate de Senat şi de Parlament. c) ţine evidenţa componenţei nominale a comisiilor Senatului şi ale Parlamentului. precum şi a amendamentelor formulate în scris de grupurile parlamentare.Departamentul legislativ organizează şi asigură condiţiile pentru desfăşurarea lucrărilor plenului Senatului şi a comisiilor. CAPITOLUL V DEPARTAMENTUL LEGISLATIV Art.. i) îndeplineşte orice alte atribuţii rezultate din prezentul Regulament sau repartizate de Secretarul general. sinteze. a grupurilor parlamentare. coordonează şi controlează activitatea serviciilor care finalizează actele legislative în concordanţă cu normele de tehnică legislativă şi elaborează studii. h) grupează. a moţiunilor. Departamentul legislativ îndeplineşte următoarele atribuţii: a) ţine evidenţa tuturor proiectelor de lege şi a propunerilor legislative.g) primeşte şi păstrează arhiva curentă a serviciilor Senatului.29 . a senatorilor şi a . de senatori sau de Guvern. analize comparative asupra unor probleme din domeniul legislativ. sinteze documentare şi alte materiale necesare activităţii legislative.16/1996. furnizând informaţii. a sesizărilor de neconstituţionalitate. potrivit problematicii şi termenelor de păstrare stabilite de lege. asigurând asistenţa juridică necesară pentru adoptarea.28 . mesajelor şi a altor acte politice adoptate de Parlament.. redactarea şi publicarea acestora. a deciziilor preşedintelui Senatului.

d) furnizează date de sinteză privind activitatea legislativă pentru Biroul permanent. la solicitarea Biroului permanent. a comisiilor permanente. n) transmite listele privind prezenţa senatorilor la şedinţele Senatului către Departamentul pentru informatică.modificărilor intervenite în timpul exercitării mandatului şi le aduce la cunoştinţa Biroului permanent şi a serviciilor interesate. m) gestionează. conferinţele de presă organizate la Senat sau ori de câte ori acestea sunt solicitate. e) proiectează şi întreţine baza de date legislative în sistem informatizat. g) pregăteşte şi asigură condiţiile necesare bunei desfăşurări a lucrărilor plenului Senatului. f) întocmeşte. în vederea supunerii spre aprobare Biroului permanent. . buget. j) elaborează Buletinul informativ al Senatului. economic. social. contabilitate şi logistică. h) ţine evidenţa şi urmăreşte răspunsurile la întrebările şi interpelările adresate de senatori Guvernului. o) îndeplineşte orice alte sarcini încredinţate de Biroul permanent sau de Secretarul general al Senatului. după caz. şi pregăteşte stenogramele în vederea publicării lor în Monitorul Oficial. i) asigură stenografierea lucrărilor plenului Senatului şi a şedinţelor comune ale celor două Camere. l) elaborează studii. k) asigură condiţiile necesare desfăşurării activităţii comisiilor permanente şi acordă asistenţă de specialitate pentru buna desfăşurare a lucrărilor acestora. proiectul ordinii de zi şi al programului de lucru al plenului Senatului. a grupurilor parlamentare şi a Secretarului general. sinteze şi analize comparative asupra unor probleme din domeniul legislativ. împreună cu Serviciul pentru lucrările Biroului permanent. întreţine în utilizare curentă şi dezvoltă fondul de carte şi de alte tipuri de publicaţii ale bibliotecii Senatului. Secretarul general.

sinteză şi evidenţă legislativă are următoarele atribuţii: a) primeşte proiectele de lege şi propunerile legislative. în vederea elaborării lucrărilor de sinteză şi a informării Biroului permanent.30 . mesajelor şi a altor acte politice adoptate de Parlament în sistem informatizat. în original. a apelurilor. pentru predarea la arhivă. la solicitarea Secretarului general sau a Biroului permanent al Senatului. la interpretarea legii sau a Regulamentului Senatului..Direcţia proceduri parlamentare. în raport cu voinţa legiuitorului. avizele şi rapoartele comisiilor permanente. lucrările pe care le are în păstrare. după caz. pentru dezbatere şi adoptare sau la Guvern. e) participă la şedinţele comisiilor permanente şi acordă asistenţa de specialitate necesară întocmirii avizelor şi rapoartelor. a moţiunilor. la Camera Deputaţilor. precum şi alte acte şi documente. f) asigură informarea şi documentarea de specialitate a comisiilor. pentru informare. g) întocmeşte documentarul referitor la stadiul dezbaterii şi avizării proiectelor de lege şi propunerilor legislative. b) ţine evidenţa iniţiativelor legislative. a hotărârilor adoptate de Senat sau de cele două Camere ale Parlamentului. . k) pregăteşte. a legilor. potrivit normelor de tehnică legislativă. dactilografierea şi colaţionarea textelor legislative. pentru întocmirea raportului sau avizului. a deciziilor Preşedintelui Senatului. c) furnizează date de sinteză privind activitatea legislativă. d) informează Biroul permanent cu privire la proiectele de lege şi propunerile legislative înregistrate la Senat şi face propuneri pentru sesizarea comisiilor permanente. sinteze şi alte lucrări de specialitate cu privire la procedura legislativă. j) întocmeşte note.Art. i) transmite legile adoptate. a sesizărilor de neconstituţionalitate adresate Curţii Constituţionale. h) asigură redactarea legilor.

. d) ţine evidenţa componenţei nominale a comisiilor Senatului şi ale Parlamentului. MOŢIUNI. proiectul de sesizare a comisiilor. precum şi ori de câte ori acestea sunt solicitate. în acest scop. f) ţine evidenţa modificărilor în legislaţie. b) întocmeşte adresele la iniţiativele legislative pentru sesizarea comisiilor permanente competente. a grupurilor parlamentare. agenda comisiilor. i) elaborează Buletinul legislativ al Senatului. j) informatizează activitatea Departamentului legislativ. de la înregistrare până la publicarea în Monitorul Oficial. SENATORI). c) ţine evidenţa proiectelor de lege şi a propunerilor legislative înregistrate la Senat şi urmăreşte traseul parcurs de acestea. e) ţine evidenţa moţiunilor înregistrate la Senat. după caz. a senatorilor şi a modificărilor intervenite în timpul exercitării mandatului şi le aduce la cunoştinţa Biroului permanent şi a serviciilor interesate. următoarele atribuţii: a) elaborează. pentru: Buletinul informativ al Senatului. k) face propuneri pentru îmbunătăţirea sistemului informaţional la nivelul Departamentului legislativ. g) ţine evidenţa membrilor Guvernului şi a instituţiilor centrale.(1) Serviciul sinteză. organizarea conferinţelor de presă ale Preşedintelui Senatului. în principal. evidenţă şi baze de date legislative are. pentru avizul Consiliului Legislativ şi al Consiliului Economic şi Social. h) furnizează date de sinteză privind activitatea legislativă. pentru Biroul permanent. la finele fiecărei sesiuni. sinteza activităţii plenului Senatului. în colaborare cu Direcţia pentru informatizarea activităţii parlamentare. întreţine bazele de date legislative existente (LEGIS. propune achiziţionarea soluţiilor informatice cele mai potrivite specificului activităţii Departamentului legislativ. lucrări de evidenţă şi sinteză a activităţii legislative: proiectele de lege înregistrate la Senat pentru informare/dezbatere. precum şi pentru informarea Guvernului. proiectează/reproiectează baze de date legislative. COMISII.

propunerile legislative şi amendamentele depuse şi le transmite la comisii. la solicitarea preşedintelui comisiei. b) primeşte proiectele de lege. în vederea elaborării lucrărilor de sinteză şi a informării. i) participă. pe care îl difuzează membrilor comisiei. preşedinţilor de comisii. utilizând soluţiile tehnice existente. la realizarea unor anchete efectuate de comisie. m) organizează. cursuri de instruire a personalului. la şedinţele comisiilor şi acordă asistenţa de specialitate necesară întocmirii avizelor şi rapoartelor. avizele şi alte materiale întocmite de comisii la Biroul permanent. c) întocmeşte. privitoare la modul de utilizare a informaţiilor din bazele de date proiectate de acest serviciu. proiectul ordinii de zi a şedinţelor şi al programului de activitate al comisiei. propune achiziţionarea echipamentelor necesare. (2) Serviciul pentru pregătirea.l) constituie arhiva electronică a Departamentului legislativ. d) participă. . cu acordul biroului comisiei. la nivelul Departamentului legislativ. g) întocmeşte documentarul referitor la stadiul dezbaterii şi avizării proiectelor de lege şi propunerilor legislative. Biroului permanent şi Guvernului. asigurând colaţionarea şi multiplicarea acestora. e) redactează rapoartele. disponibile pe reţeaua Senatului. la cererea Biroului permanent sau a plenului Senatului. cu acordul preşedintelui. h) asigură lucrările tehnice cu ocazia audierii în comisii a candidaţilor propuşi a fi aleşi sau numiţi de către Parlament în diferite funcţii. avizele şi alte materiale. f) transmite rapoartele. urmărirea şi evidenţa lucrărilor comisiilor are următoarele atribuţii: a) pregăteşte lucrările pentru şedinţele de constituire a comisiilor şi a birourilor acestora.

asigură redactarea legii în raport cu voinţa legiuitorului şi în conformitate cu normele de tehnică legislativă. l) îndeplineşte şi alte sarcini de specialitate impuse de activitatea curentă a comisiei sau în relaţiile cu alte comisii permanente. note privitoare la interpretarea legii sau a regulamentelor în probleme de procedură parlamentară. în conformitate cu soluţiile stabilite de aceasta. f) întocmeşte. de corelare cu legislaţia existentă şi de tehnică legislativă. k) răspunde de realizarea activităţii de constituire a arhivei curente atât la nivelul fiecărei comisii. potrivit legii. la solicitarea senatorilor. cât şi la nivelul serviciului. g) întocmeşte note. b) asigură organizarea desfăşurării şedinţelor de mediere. participă la lucrările comisiilor de mediere şi redactează raportul comisiei de mediere. d) întocmeşte note destinate comisiilor permanente care examinează în fond proiectele de lege sau propunerile legislative cu privire la forma pe care trebuie să o îmbrace proiectul de lege ori propunerea legislativă. cu consultarea preşedinţilor comisiilor permanente. cu ministere şi alte organe ori instituţii publice sau private.j) ţine evidenţa lucrărilor comisiei şi a publicaţiilor pentru care se asigură abonamente din bugetul Senatului. c) urmăreşte modul de adoptare a rapoartelor comisiilor de mediere şi redactează forma finală a legii. la cererea Biroului permanent. referitor la fundamentarea propunerilor legislative şi la redactarea din punct de vedere al tehnicii legislative a acestora. (3) Serviciul tehnic legislativ are următoarele atribuţii: a) urmăreşte dezbaterea generală şi dezbaterea pe articole a proiectelor de lege şi a propunerilor legislative pe întreg procesul legislativ. e) acordă asistenţă de specialitate. în virtutea exigenţelor constituţionale. . în urma adoptării raportului de mediere în cele două Camere. memorandum-uri şi alte materiale cu privire la procedura legislativă.

Art. are următoarele atribuţii: . d) redactează şi colaţionează hotărârile. în vederea publicării sau a republicării acestora.. potrivit legii sau Regulamentului. în vederea promulgării. după caz. precum şi forma finală a legii. precum şi cu Monitorul Oficial. în urma votului plenului. Astfel. Biroul colaţionare acte legislative are rolul de a pregăti şi colaţiona toate actele normative şi cu caracter politic adoptate de Senat. la începutul fiecărei sesiuni. şi întocmeşte hotărârea privind componenţa acestuia. k) pregăteşte lucrările necesare numirilor şi alegerilor în funcţii care. c) organizează desfăşurarea şedinţelor de mediere şi redactează procesul-verbal al şedinţei. Biroul colaţionare acte legislative are următoarele atribuţii: a) redactează şi colaţionează forma adoptată de Senat a proiectelor de lege cu care este sesizat.h) colaborează cu iniţiatorul şi cu serviciile similare de la Camera Deputaţilor pentru redactarea formei finale a proiectelor de lege. în raport cu voinţa legiuitorului şi în conformitate cu normele de tehnică legislativă. l) ţine evidenţa cererilor de ridicare a imunităţii parlamentare şi întocmeşte actele necesare supunerii spre aprobare plenului Senatului. sunt în competenţa Senatului. apelurile. prin serviciile sale.Direcţia pentru organizarea lucrărilor plenului Senatului . moţiunile. b) întocmeşte şi colaţionează rapoartele cuprinzând textele aflate în mediere sau în divergenţă pentru şedinţa comună a celor două Camere ale Parlamentului.31. declaraţiile şi alte acte cu caracter politic adoptate de Senat. în conformitate cu soluţiile stabilite de comisie. j) pregăteşte lucrările necesare alegerii Biroului permanent al Senatului. i) asigură secretariatul tehnic necesar procesului de validare a senatorilor. e) întocmeşte şi colaţionează forma pentru republicare a legii. în vederea promulgării.

e) colaborează cu serviciile similare de la Camera Deputaţilor şi de la Guvern pentru buna desfăşurare a lucrărilor plenului Senatului şi a şedinţelor comune ale celor două Camere ale Parlamentului. d) înregistrează şi ţine evidenţa cererilor şi a concediilor aprobate senatorilor. a moţiunilor de cenzură. a grupurilor parlamentare. i) îndeplineşte orice alte atribuţii din dispoziţia şefului de departament şi a Secretarului general. h) asigură constituirea arhivei curente a direcţiei. potrivit legii. pe care le înaintează serviciilor interesate şi grupurilor parlamentare. informaţiile şi documentele necesare elaborării proiectului ordinii de zi şi al programului de lucru al plenului Senatului. b) asigură afişarea ordinii de zi. b) asigură multiplicarea şi distribuirea materialelor legislative şi a altor materiale necesare desfăşurării activităţii plenului Senatului. precum şi evidenţa senatorilor pe circumscripţii electorale şi grupuri parlamentare. f) ţine evidenţa interpelărilor şi întrebărilor formulate de senatori şi urmăreşte răspunsurile Guvernului. Serviciul pentru asigurarea lucrărilor plenului Senatului are următoarele atribuţii : a) ţine evidenţa componenţei nominale a comisiilor Senatului şi ale Parlamentului. precum şi a interpelărilor şi întrebărilor la locul stabilit. c) ţine evidenţa generală a senatorilor şi asigură înregistrarea prezenţei acestora la şedinţele Senatului. precum şi a absenţelor acestora la şedinţele Senatului şi întocmeşte situaţiile privind absenţele nemotivate. g) asigură stenografierea lucrărilor plenului Senatului şi ale şedinţelor comune ale celor două Camere ale Parlamentului şi pregăteşte stenogramele pentru publicarea lor în Monitorul Oficial. . a moţiunilor. c) pregăteşte mapa pentru preşedintele de şedinţă.a) pune la dispoziţie datele.

grupuri parlamentare etc. l) transmite spre multiplicare şi distribuie senatorilor şi Guvernului ordinea de zi şi programul de lucru al Senatului. f) ţine evidenţa generală a senatorilor (alfabetic. pe care le distribuie senatorilor. (2) Serviciul interpelări. j) asigură multiplicarea. h) înregistrează şi ţine evidenţa cererilor şi a concediilor aprobate senatorilor. precum şi a altor materiale.) şi a schimbărilor survenite pe timpul exercitării mandatului. i) asigură accesul invitaţilor în sala de şedinţă. potrivit legii. n) îndeplineşte orice alte atribuţii. a proiectelor şi propunerilor legislative. pe care le distribuie senatorilor. pe partide şi formaţiuni politice. întrebări şi stenograme are următoarele atribuţii: a) ţine evidenţa interpelărilor şi întrebărilor în ordinea prezentării lor în şedinţele Senatului şi le transmite Guvernului. în numărul necesar de exemplare. a propunerilor de numiri şi alegeri în funcţii. în raport cu modalitatea de vot hotărâtă. pe circumscripţii electorale. e) asigură condiţiile tehnice pentru exprimarea votului. rapoartele întocmite de comisiile Senatului şi de comisiile comune cu Camera Deputaţilor. din dispoziţia directorului sau a şefului de departament. k) transmite în vederea multiplicării. m) asigură difuzarea monitoarelor oficiale. a rapoartelor ce se prezintă Senatului sau Parlamentului. precum şi a absenţelor acestora de la şedinţele Senatului sau de la cele comune cu Camera Deputaţilor. . g) asigură înregistrarea prezenţei senatorilor la şedinţele Senatului şi informarea preşedintelui de şedinţă asupra cvorumului. a colecţiilor de legi.d) ia măsuri pentru asigurarea condiţiilor necesare în sala de şedinţe pentru desfăşurarea lucrărilor Senatului.

odată cu stenogramele. d) ţine evidenţa declaraţiilor politice formulate de senatori în plenul Senatului. pentru publicare. în sistem informatizat. sinteze şi alte materiale cu privire la întrebări şi interpelări. a originalelor stenogramelor. l) pune la dispoziţia senatorilor şi deputaţilor. necesare redactării formei finale a proiectului de lege. f) transmite stenogramele plenului Senatului şi ale şedinţelor comune ale celor două Camere. j) păstrează. i) ţine legătura cu Monitorul Oficial. după caz. şi îl transmite. k) asigură arhivarea.b) urmăreşte primirea răspunsurilor la interpelările şi întrebările formulate în şedinţele Senatului. la Monitorul Oficial. la cerere. . stenogramele şedinţelor Senatului sau ale şedinţelor comune ale Camere Deputaţilor şi Senatului. precum şi a declaraţiilor politice. informează Biroul permanent şi asigură difuzarea acestora către senatori. sinteze. h) furnizează datele şi informaţiile rezultate din stenograme. intervenţiile acestora din cadrul şedinţelor plenului Senatului sau a şedinţelor comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului. interpelărilor şi a răspunsurilor la acestea. după caz. după caz. asigurând din punct de vedere gramatical şi ortografic acurateţea textelor acestora şi exactitatea transcrierii lor în conformitate cu înregistrarea de pe banda magnetică. m) îndeplineşte orice alte atribuţii din dispoziţia directorului sau a şefului de departament. în vederea publicării stenogramelor. g) redactează sumarul şedinţelor Senatului şi ale şedinţelor comune ale celor două Camere ale Parlamentului. precum şi pentru întocmirea unor documente. la Monitorul Oficial. potrivit legii. note. spre publicare. c) întocmeşte note. e) pregăteşte forma finală a stenogramelor ce se publică în Monitorul Oficial al României.

economic. lucrări de specialitate şi alte materiale necesare activităţii legislative. a şefului de departament sau a Secretarului general. la cerere.Biroul stenografi: a) organizează şi asigură stenografierea şedinţelor prin programarea stenografilor la şedinţele plenului Senatului. la cererea acestora. a comisiilor permanente.Direcţia informare şi documentare are următoarele atribuţii: a) pune la dispoziţia senatorilor. ale Biroului permanent al Senatului ale Birourilor permanente reunite. după caz. şi le eliberează copii după stenograme. informaţii. ale celor două Camere ale Parlamentului. a Biroului permanent şi a comisiilor permanente. sinteze şi analize comparative asupra unor probleme din domeniul legislativ. a diverselor intervenţii din cadrul şedinţelor. pe dischetă. la solicitarea Biroului permanent. a grupurilor parlamentare şi a celorlalte departamente din Senat. la solicitarea Biroului permanent. la cerere.. f) asigură. sinteze documentare. a grupurilor parlamentare. c) asigură confruntarea cu banda magnetică a stenogramelor şedinţelor în plen ale Senatului şi ale şedinţelor comune ale celor două Camere ale Parlamentului. condiţiile necesare pentru examinarea exactităţii stenogramei cu banda magnetică. d) asigură înregistrarea. Art. a . social. precum şi a unor comisii permanente.32. intervenţiile acestora în şedinţele comune ale celor două Camere. a şedinţelor şi asigură stenografierea şi verificarea transcrierii dezbaterilor din şedinţele Senatului şi ale şedinţelor comune ale celor două Camere ale Parlamentului. b) elaborează studii. înainte de publicarea în Monitorul Oficial. c) elaborează analize de drept comparat asupra unor probleme legislative de larg interes. b) urmăreşte înregistrarea pe bandă magnetică şi casete. la cererea senatorilor. e) pune la dispoziţia deputaţilor. la solicitarea senatorilor sau a grupurilor parlamentare. g) ţine legătura cu serviciile similare din structura Camerei Deputaţilor pentru pregătirea stenografierii şedinţelor comune.

a comisiilor permanente şi a Secretarului general. i) valorifică. e) asigură schimbul de materiale informative referitoare la activităţile legislative şi parlamentare ale Senatului cu compartimentele similare din parlamentele altor ţări. la solicitarea Biroului permanent. în beneficiul Senatului. potenţialul internaţional de informaţii legislative şi parlamentare oferit de sistemul INTERNET. f) elaborează proiectele planurilor anuale de schimburi reciproce de materiale informative legislative şi parlamentare. h) asigură unele informaţii necesare sistemului de pagină WEB a Senatului şi predarea acestora la termenele stabilite.grupurilor parlamentare. k) colaborează cu compartimentele de informare-documentare din parlamentele altor ţări şi din instituţiile parlamentare internaţionale. d) gestionează materialele informative transmise la Senat de către instituţiile publice din ţară. j) elaborează şi asigură materiale de prezentare a activităţii Senatului în limbi de circulaţie internaţională. potrivit legii. m) răspunde de realizarea activităţii de constituire a arhivei curente a direcţiei. în limba română. simpozioane.33. seminarii. n) îndeplineşte orice alte atribuţii din dispoziţia şefului de departament sau a Secretarului general. a grupurilor parlamentare. necesare activităţii parlamentare. precum şi materialele transmise de către parlamentele altor ţări şi instituţii interparlamentare internaţionale şi elaborează buletine şi sinteze tematice referitoare la aceste materiale.. precum şi cu compartimentele şi instituţiile de informare-documentare autohtone. a comisiilor permanente şi a Secretarului general. Art. g) traduce unele materiale documentare. în vederea schimbului de informaţii cu parlamentele altor ţări.Biblioteca: . l) participă la organizarea de conferinţe. întâlniri interne şi internaţionale cu teme din domeniul parlamentar.

actualizează şi menţine în exploatare curentă baza de date TINLIB a bibliotecii Senatului.a) gestionează.. informatizat. buletinul analitic (lunar) cu articole din publicaţiile periodice referitoare la activităţile legislative şi parlamentare. c) elaborează şi difuzează. care prezintă interes pentru documentarea legislativă şi parlamentară. Departamentul pentru Informatică. cu Biblioteca de Stat şi cu alte biblioteci din ţară. CAPITOLUL VI DEPARTAMENTUL PENTRU INFORMATICĂ. b) organizează serviciile de bibliotecă pentru buna deservire a senatorilor. buletinul bibliografic trimestrial al cărţilor intrate în bibliotecă. informatizat.34. . f) colaborează cu biblioteca Camerei Deputaţilor.(1) Departamentul pentru Informatică. g) realizează comunicaţii informatizate cu bibliotecile autohtone şi ale altor parlamente. a grupurilor parlamentare. d) elaborează şi difuzează. Contabilitate şi Logistică îndeplineşte următoarele atribuţii: a) gestionează patrimoniul Senatului. întreţine în utilizarea curentă şi dezvoltă fondul de carte şi de alte tipuri de publicaţii ale bibliotecii Senatului. BUGET. a membrilor Biroului permanent. Buget. Contabilitate şi Logistică organizează condiţiile şi asigură fondurile necesare pentru desfăşurarea activităţii Senatului. e) încarcă. CONTABILITATE ŞI LOGISTICĂ Art. a comisiilor permanente şi a salariaţilor din serviciile Senatului. (2) În acest scop. prin prelucrarea în conţinut a cărţilor şi publicaţiilor. h) colaborează şi realizează schimbul de cărţi şi publicaţii cu bibliotecile altor parlamente. Buget.

i) colaborează cu alte instituţii administrative pentru realizarea unor activităţi tehnice. c) asigură şi răspunde pentru utilizarea raţională şi eficientă a fondurilor alocate pentru activitatea curentă şi pentru investiţii. puse la dispoziţia utilizatorilor prin INTERNET.b) elaborează bugetul Senatului şi întocmeşte execuţia bugetară anuală.. a calculatoarelor de tip server şi a aplicaţiilor informatice. e) administrează bazele de date specifice activităţilor parlamentare şi a sistemului de pagini WEB cu informaţii publice referitoare la activitatea Senatului. g) asigură desfăşurarea în bune condiţii a activităţii birourilor senatoriale. c) elaborează. cerinţele informaţionale pentru optimizarea şi informatizarea activităţilor parlamentare.Direcţia informatizarea activităţilor parlamentare are următoarele atribuţii: a) introduce. economice sau administrative. în colaborare cu serviciile din Senat. j) îndeplineşte orice alte sarcini încredinţate de Secretarul general al Senatului sau de Biroul permanent. Art. atât din punct de vedere logistic cât şi din punct de vedere financiar.35. aplică şi utilizează noile tehnologii din domeniul tehnologiei informaţiilor în sistemul informatic din Senat. h) asigură mijloace de transport auto pentru activităţile curente din sediul central al Senatului şi de la birourile senatoriale. f) asigură şi pregăteşte spaţiile şi dotarea necesară pentru desfăşurarea în bune condiţii a activităţii Senatului. d) asigură informatizarea activităţii parlamentare şi logistica necesară Senatului. . b) stabileşte politicile de securitate la nivelul reţelei de calculatoare a Senatului. cât şi pentru acţiunile de protocol organizate de Senat.

f) proiectează. . e) administrează bazele de date aflate în exploatare în Senat. caiete de sarcini. programe pentru baze de date şi aplicaţii informatice parlamentare. într-o concepţie sistemică. c) organizează cursuri intensive şi acordă asistenţă tehnică în însuşirea de către senatori şi personalul din serviciile Senatului. menţinerea în exploatare şi dezvoltarea bazelor de date şi aplicaţiilor informatice din Senat. implementarea. organizează. f) colaborează cu serviciile din Senat pentru experimentarea. d) asigură perfecţionarea profesională a specialiştilor din cadrul Direcţiei pentru informatizarea activităţii parlamentare. cerinţele informaţionale pentru optimizarea şi informatizarea activităţii parlamentare. i) organizează cursuri intensive şi acordă asistenţă tehnică în însuşirea de către senatori şi personalul din serviciile Senatului a tehnicilor de lucru cu calculatorul electronic. menţine în funcţiune şi dezvoltă sistemul de pagini WEB cu informaţii publice referitoare la activitatea Senatului. a bazelor de date şi aplicaţiilor informatice legislative şi parlamentare. g) informatizează activităţile birourilor senatoriale şi le interconectează la reţeaua Senatului pentru asigurarea accesului la bazele de date specifice ale Senatului.d) elaborează proiecte. elaborează şi difuzează instrucţiunile tehnice pentru utilizarea produselor informatice hard şi soft. b) elaborează proiecte. e) colaborează cu alte instituţii de profil pentru realizarea. Elaborează şi difuzează instrucţiunile tehnice pentru utilizarea produselor informatice hard şi soft. sisteme de programe. (1) Serviciul baze de date şi aplicaţii informatice parlamentare: a) elaborează. sisteme de programe. în colaborare cu serviciile din Senat. implementează. caiete de sarcini. programe pentru baze de date şi aplicaţii informatice parlamentare. a tehnicilor de lucru cu calculatorul electronic.

pentru asigurarea accesului la bazele de date specifice ale Senatului. organizează. b) realizează interconectarea birourilor senatoriale la reţeaua Senatului. informaţiile despre stadiul actual şi istoricul iniţiativelor legislative din Senat. c) asigură asistenţă tehnică de specialitate utilizatorilor de produse informatice din cadrul Senatului. Camerei Deputaţilor şi şedinţelor comune. asigură întreţinerea tehnică şi dezvoltarea reţelei de microcalculatoare a Senatului. documentele legislative asociate iniţiativelor legislative.g) proiectează. configurează şi administrează următoarele categorii de servere: servere de aplicaţii servere pentru bazele de date servere pentru WEB servere de fişiere serverul pentru biblioteca TINLIB (2) Biroul reţea Senat şi ingineri de sistem: a) gestionează fişierul cu produse informatice din Senat. informaţiile privind întrebările şi interpelările formulate de senatori. h) publică în Internet/Intranet. . implementează. prin intermediul serviciului WEB: stenogramele şedinţelor plenului Senatului. i) instalează. menţine în funcţiune şi dezvoltă sistemul de pagini WEB cu informaţii publice referitoare la activitatea Senatului.

finanţe şi contabilitate are. b) asigurară fondurile necesare pentru desfăşurarea activităţii Senatului. anual. următoarele atribuţii: a) coordonează activitatea de elaborare a proiectului bugetului de venituri şi cheltuieli al Senatului. h) asigură perfecţionarea profesională a specialiştilor din cadrul Direcţiei pentru informatizarea activităţii parlamentare. (1) Serviciul buget şi contabilitate: a) elaborează proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli al Senatului.. configurează şi administrează următoarele categorii de calculatoare de tip server: Servere pentru poşta electronică Servere de nume pentru Internet Servere de domeniu pentru Intranet f) instalează.d) actualizează. normelor de consum şi notelor de calcul şi . în colaborare cu celelalte compartimente din serviciile Senatului. concepţia de realizare a sistemului informatic integrat al Senatului. Switch. c) utilizează şi gestionează mijloacele materiale şi băneşti. potrivit planului de achiziţii. Hub. g) administrează traseele de comunicaţie pentru Reţeaua de calculatoare a Senatului. i) defineşte şi implementează strategiile de securitate şi protecţie pentru toate resursele din cadrul reţelei de calculatoare a Senatului. e) instalează.Direcţia buget . în principal. Art. configurează şi administrează echipamentele de comunicaţie din cadrul reţelei locale de calculatoare a Senatului.36. d) întocmeşte execuţia bugetară prin respectarea normelor legale şi încadrarea în prevederile anuale aprobate. de tip Router.

e) întocmeşte documentele pentru deschiderea lunară a creditelor bugetare. c) întocmeşte repartizarea pe trimestre a creditelor bugetare aprobate prin lege. depunerea acestora la Ministerul Finanţelor Publice şi urmăreşte ca sumele aprobate să ajungă la timp în conturile Senatului. toate documentele care cuprind sau din care derivă operaţiuni patrimoniale privind modul de constituire. g) determină volumul mijloacelor financiare lunare şi elaborează documentaţiile cerute de lege necesare realizării programului de investiţii aprobat.fundamentare pentru fiecare element din structura clasificaţiei bugetare. b) transmite Ministerului Finanţelor Publice proiectul bugetului Senatului şi urmăreşte ca acesta să fie inclus în proiectul bugetului de stat. începând cu trimestrul III şi urmăreşte ca acestea să fie vizate şi aprobate conform competenţelor legale. . precum şi instrumentele de plată întocmite ca urmare a efectuării operaţiunilor respective. h) elaborează şi depune la Ministerul Finanţelor Publice inventarul anual privind bunurile din domeniul public al statului. cele din care derivă drepturi şi obligaţii faţă de persoanele juridice şi fizice. în cadrul bugetului aprobat. i) execută centralizarea planului de achiziţii la nivelul instituţiei şi urmăreşte execuţia acestuia trimestrial şi anual. pentru control financiar preventiv. administrare şi utilizare a fondurilor prevăzute în bugetul Senatului. utilizarea şi gospodărirea mijloacelor materiale şi băneşti. în faza de angajare şi de plată. f) întocmeşte lunar monitorizarea cheltuielilor de personal. evoluţia şi modul de administrare a patrimoniului. potrivit legii. k) întocmeşte note contabile pentru înregistrarea în conturile contabile a operaţiunilor bugetare efectuate. j) verifică şi avizează. d) face propuneri de virare a creditelor bugetare.

n) urmăreşte reflectarea în contabilitate a debitelor create şi provenite din drepturi de personal. c) întocmeşte statele de plată pentru: . p) elaborează ordine de inventariere. de conducerea contabilităţii şi a controlului financiar preventiv.decontarea carburanţilor în cazul deplasării senatorilor cu maşina proprietate personală la Parlament (dus-întors).decontarea cazării particulare în cazul senatorilor care nu au domiciliul în municipiul Bucureşti. precum şi lichidarea acestora. numirea comisiilor şi realizarea efectivă a acestora. . . potrivit legii. potrivit legii.indemnizaţiile senatorilor. s) răspunde de aplicarea normelor legale privind finanţele publice. r) gestionează arhiva contabilă şi răspunde de păstrarea. cheltuieli materiale şi servicii. primeşte listele de inventariere privind integritatea patrimoniului. stabileşte diferenţele faţă de situaţia scriptică şi întocmeşte raportul de gestiune a patrimoniului. m) organizează şi ţine evidenţa patrimoniului.l) întocmeşte balanţe de verificare sintetice şi analitice pentru operaţiunile bugetare reflectate în contabilitate. (2) Serviciul salarizare: a) aplică prevederile legale cu privire la sistemul de salarizare şi răspunde de respectarea acestora. . . o) analizează şi întocmeşte raportul de gestiune trimestrial şi anual şi îl supune examinării şi aprobării. potrivit reglementărilor legale. t) întocmeşte şi predă arhiva serviciului. conform legii.diurna de deplasare la lucrările Parlamentului. b) fundamentează cheltuielile de personal în vederea elaborării bugetului de cheltuieli al Senatului şi răspunde de respectarea defalcării pe destinaţii a fondului de salarii aprobat. a documentelor contabile.

h) întocmeşte situaţiile privind plata drepturilor salariale către Trezoreria Statului. i) întocmeşte fişele individuale de evidenţă a salariilor. k) stabileşte coeficienţii de deducere suplimentară în funcţie de datele înscrise în fişa fiscală a fiecărui salariat. e) întocmeşte state de plată pentru colaboratorii externi. n) transmite lunar Declaraţia privind evidenţa nominală a asiguraţilor şi obligaţiilor de plată către bugetul asigurărilor sociale de stat . o) întocmeşte dări de seamă statistice privind cheltuielile de personal şi declaraţia privind obligaţiile de plată la Fondul de asigurări de sănătate. compensarea în bani a concediilor neefectuate. j) calculează şi propune repartizarea fondului de premiere trimestrial şi premiul anual în funcţie de bugetul aprobat. calculează drepturile de concedii medicale. . bugetul asigurărilor sociale de stat. fondul de sănătate. calculează obligaţiile Senatului faţă de bugetul de stat. pentru întreg personalul Senatului şi pentru colaboratorii externi. l) elaborează fişele fiscale FF1 pentru veniturile din salarii la funcţia de bază şi FF2 pentru alte venituri decât cele de la funcţia de bază. f) calculează deconturile de deplasare în teritoriu ale senatorilor şi ale personalului birourilor senatoriale. ore suplimentare şi de noapte. precum şi planificarea lunară a cheltuielilor de personal. fondul de şomaj şi emite ordinele de plată pentru aceste obligaţii. g) întocmeşte centralizatorul statelor de salarii. potrivit legii. concedii de odihnă. m) efectuează regularizarea anuală a impozitului pe salarii conform legii. p) întocmeşte şi predă arhiva serviciului.d) întocmeşte statele de plată privind drepturile salariale ale personalului din serviciile Senatului şi de la birourile senatoriale.

e) efectuează. repartizarea cheltuielilor efective pe capitole şi articole bugetare în vederea încadrării în deschiderile de credite. pe baza normativelor în vigoare şi a notelor de fundamentare elaborate de Direcţia relaţii parlamentare externe şi le supune aprobării Biroului permanent al Senatului. în fiecare zi.(3) Serviciul trezorerie şi plan valutar: a) participă la fundamentarea proiectului bugetului de cheltuieli al Senatului împreună cu Serviciul buget şi contabilitate. f) asigură rezervarea locurilor pentru transportul în trafic internaţional şi propune compania de transport şi ruta de transport cea mai avantajoasă. d) elaborează devizele estimative de cheltuieli . pe număr de zile pe fiecare senator şi angajat al Senatului. corectarea devizelor estimative de cheltuieli prevăzute la lit. g) achiziţionează biletele de avion sau tren pe rute externe. împreună cu decontul de cheltuieli şi anexele acestuia. b) urmăreşte operativ. îl supune aprobării şi îl înregistrează în evidenţa contabilă. j) urmăreşte operativ. i) primeşte şi verifică decontul de cheltuieli. toate cheltuielile efective în valută cu corespondenţa în lei pentru deplasările externe. în colaborare cu Direcţia de relaţii parlamentare externe.aferente acţiunilor de relaţii externe. după caz. înainte sau după aprobarea Biroului permanent al Senatului pe baza referatelor explicative elaborate de Direcţia relaţii parlamentare externe. c) întocmeşte planul valutar pe destinaţii de folosire a acestuia împreună cu celelalte servicii ale Senatului.d). h) predă diurnele în valută şi biletele de transport conform devizului aprobat individual fiecărei persoane care se deplasează în străinătate sau gestionarului de fonduri împuternicit prin referat (memorandum). k) gestionează documentele aprobate şi le arhivează. devizul corectat şi referatul explicativ sunt supuse aprobării Biroului permanent. .

încasează orice venituri cuvenite bugetului. w) întocmeşte şi predă arhiva serviciului. prin casierie. împreună cu borderoul aferent. pe baza notelor contabile de bancă şi casă. după caz. pentru vizitele unor delegaţii parlamentare străine care efectuează vizite în România. o) verifică şi avizează documentaţiile privind cheltuielile de transport. n) întocmeşte ordinele de plată aferente plăţilor Senatului. pentru procurarea şi ridicarea valutei pentru deplasările externe. în condiţiile legii. u) colaborează cu Banca Naţională a României. drepturile în numerar cuvenite senatorilor şi personalului Senatului. pe măsura efectuării acestora. t) asigură zilnic. p) aplică şi încasează penalizările stabilite prin lege. m) ţine evidenţa operativă a acestor devize şi verifică respectarea baremurilor de cheltuieli. şi le înaintează. precum şi valuta necesară. r) întocmeşte documentele necesare ordonanţării plăţilor din buget în lei şi valută. v) organizează şi ţine evidenţele operative şi financiare specifice serviciului. ş) ţine evidenţa plăţilor de casă. precum şi cu ocazia vizitelor unor oaspeţi străini la Senat. s) întocmeşte documentele necesare pentru ridicarea şi depunerea numerarului de la bancă.l) întocmeşte devizele interne şi le supune aprobării. diurnă şi cazare în teritoriu ale personalului angajat al Senatului. Ministerul Finanţelor Publice. . la Direcţia de trezorerie şi contabilitate publică a municipiului Bucureşti. Banca Comercială Română şi Direcţia de trezorerie şi contabilitate publică a municipiului Bucureşti. obţine viza de control financiar preventiv. ţ) întocmeşte documentele şi urmăreşte plata cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale la care este afiliat Parlamentul României.

reieşite din activitatea direcţiei. . e) asigură şi răspunde de buna funcţionare a aparaturii şi instalaţiilor din dotarea Senatului. îndeplineşte următoarele atribuţii: a) asigură şi pregăteşte spaţiile necesare pentru desfăşurarea în bune condiţii a activităţii Senatului. prin executarea tuturor lucrărilor de întreţinere tehnică. împreună cu celelalte direcţii. regularităţii şi legalităţii.37. conform normelor şi nevoilor de consum. cu personal propriu sau prin alte unităţi.. piese şi materiale necesare funcţionării acestora. f) verifică şi avizează situaţiile de plată şi facturile emise pentru achitarea lucrărilor şi prestaţiilor. fondurile necesare pentru aprovizionarea cu utilaje.administrativă. în bugetele anuale ale Senatului. în privinţa realităţii. conform registrului de inventariere. i) asigură funcţionarea în bune condiţii a tuturor instalaţiilor din sediul Senatului. c) organizează activitatea de aprovizionare cu materiale şi stabileşte măsuri pentru depozitarea şi distribuirea acestora. le repartizează conform aprobărilor şi urmăreşte folosirea acestora în bune condiţii. prin serviciile sale. prin încheierea de contracte de service. planul fizic şi valoric privind dotarea cu bunuri necesare activităţii Senatului şi se preocupă de achiziţionarea acestora.Art. j) stabileşte măsurile necesare pentru păstrarea şi conservarea obiectelor de inventar şi repararea acestora. b) întocmeşte. contracte de lucrări şi altele asemenea. g) avizează. k) organizează evidenţa bunurilor de inventar. verifică şi avizează notele de plată. speciale şi mobile. d) propune. efectuarea operaţiunilor patrimoniale.Direcţia tehnică . h) stabileşte măsurile pentru dotarea şi instalarea telefoanelor obişnuite.

reparaţii. e) face propuneri pentru planul fizic şi valoric privind dotarea cu bunuri necesare activităţii Senatului. cu propuneri pentru contracte de servicii. conform prevederilor. b) întocmeşte grafice şi planuri de revizii tehnice periodice pentru aparatura din dotarea Senatului. m) asigură înregistrarea pe suport magnetic a lucrărilor şedinţelor în plen. n) păstrează documentaţia clădirii în care îşi desfăşoară activitatea Senatul. d) asigură derularea. (1) Serviciul tehnic îndeplineşte următoarele atribuţii: a) asigură buna funcţionare a aparaturii din dotarea Senatului prin acţiuni proprii şi în colaborare cu unităţi specializate. a contractelor de lucrări referitoare la aparatura şi instalaţiile tehnice din dotarea Senatului. f) face propuneri privind comisiile pentru achiziţia de bunuri şi servicii din domeniul propriu de activitate şi asigură desfăşurarea corespunzătoare a acesteia potrivit normelor legale. c) participă la elaborarea planurilor anuale de aprovizionare. o) răspunde de realizarea activităţii de constituire a arhivei curente a direcţiei. piese de schimb şi consumabile pentru aparatura din dotarea Senatului. precum şi toate documentele privind modul de repartizare şi utilizare a spaţiilor din dotarea acestuia.l) participă la efectuarea inventarierii bunurilor din gestiunea Senatului. ale comisiilor de specialitate şi a altor acţiuni organizate de Senat. prin încheierea de contracte de lucrări. execuţie de lucrări. potrivit legii. g) organizează evidenţa şi arhivarea documentelor referitoare la achiziţia de bunuri şi servicii . face propuneri pentru declasarea şi casarea bunurilor uzate fizic sau moral şi înlocuirea acestora. .

Atelierul multiplicare şi legătorie : a) asigură buna funcţionare a echipamentelor de multiplicat din dotarea Senatului prin acţiuni proprii şi în colaborare cu unităţi specializate. c) asigură multiplicarea materialelor legislative pentru reprezentanţii presei acreditaţi să participe la şedinţele Senatului. întreţinerea şi repararea sistemului electronic de votare de la sala Omnia. b) asigură sonorizarea sălilor de conferinţe şi înregistrarea audio a activităţilor desfăşurate. Atelierul electronică. sistem de vot). de mare volum. înregistrare audio. k) organizează şi asigură desfăşurarea activităţilor de multiplicare şi legătorie. necesare şedinţelor Biroului permanent. inventarierea şi ţinerea evidenţei echipamentelor tehnice din dotarea Senatului. b) asigură multiplicarea materialelor legislative şi a altor materiale necesare desfăşurării lucrărilor în plen ale Senatului. i) asigură funcţionarea corespunzătoare a echipamentelor electronice de la sala Omnia (sonorizare. întreţinerea şi repararea aparaturii audio/video.h) colaborează cu Serviciul administrativ la depozitarea. sonorizare. j) asigură dotarea sălilor de conferinţe cu echipamentele necesare (sonorizare. . e) asigură întreţinerea echipamentelor de sonorizare şi de conferinţe. c) asigură verificarea. distribuirea. acustică şi înregistrare: a) asigură înregistrarea audio a lucrărilor în plen ale Senatului şi ale comisiilor de specialitate. sistem video. înregistrare audio. traducere simultană). d) asigură verificarea. d) asigură multiplicarea materialelor.

h) asigură cazarea senatorilor care nu au domiciliul în Bucureşti. f) asigură buna desfăşurare a activităţilor de legare. b) asigură desfăşurarea activităţii de curăţenie.e) asigură multiplicarea rapoartelor întocmite de comisiile de specialitate ale Senatului şi de comisiile de mediere pentru a fi distribuite la senatori. spre aprobare. . c) ţine evidenţa bunurilor din inventar şi le repartizează conform aprobărilor. potrivit necesităţilor Senatului. e) întocmeşte programe pentru executarea unor lucrări de reparaţii la construcţii şi instalaţii şi transmite comenzi pentru elaborări de documentaţii. care urmează a fi arhivate. în acest sens. broşare şi capsare. f) verifică şi propune. (2) Serviciul administrativ: a) asigură pregătirea sălilor. g) urmăreşte buna funcţionare a echipamentelor şi instalaţiilor ce fac obiectul contractului cu SAIPSAP şi intervine ori de câte ori este nevoie pentru ca acesta să-şi îndeplinească la timp toate obligaţiile contractuale. situaţiile de lucrări şi confirmă dacă documentele de plată sunt conforme cu lucrările executate. g) asigură legarea tuturor documentelor. saloanelor şi cabinetelor pentru desfăşurarea în bune condiţii a activităţilor de primire a delegaţiilor şi personalităţilor de către Biroul permanent şi de către comisiile Senatului. prin convenţii cu unităţi hoteliere din Capitală. d) participă la efectuarea inventarierilor de bunuri şi face propuneri pentru declasarea şi casarea mijloacelor fixe sau obiectelor de inventar.

o) stabileşte măsuri pentru colectarea şi evacuarea gunoaielor. r) asigură buna funcţionare a bufetelor din sediul Senatului şi a restaurantului. conform normelor de consum. precum şi modul de decontare a cheltuielilor de transport. j) întocmeşte liste cu necesarul de materiale şi piese de schimb pentru desfăşurarea activităţii tehnice de întreţinere. împreună cu Direcţia resurse umane şi paşapoarte. p) organizează şi urmăreşte recuperarea maculaturii şi predarea ei la unităţile colectoare. m) instruieşte şi îndrumă personalul tehnic şi administrativ pe linia protecţiei muncii şi prevenirii incendiilor. (3) Serviciul aprovizionare: . ş) urmăreşte încheierea convenţiilor cu Societatea de transport călători pe căile ferate şi TAROM referitoare la transportul intern al senatorilor. t) răspunde de realizarea activităţii de constituire a arhivei curente a serviciului. k) face propuneri pentru aprovizionarea cu materiale necesare activităţii administrative şi repartizarea acestora. potrivit legii. păstrează în permanenţă legătura cu instituţiile statului din aceste domenii. n) întocmeşte necesarul de materiale de curăţenie pe baza normelor de consum.i) urmăreşte modul de gestionare a bunurilor şi stabileşte măsuri pentru păstrarea în bune condiţii a tuturor bunurilor din inventarul Senatului. întocmeşte planul de măsuri privind dotarea cu mijloace PSI şi respectarea normelor în acest domeniu. participând la instructajele şi controalele periodice organizate de acestea. s) asigură actualizarea şi publicarea periodică a agendei de telefoane a Senatului. l) întocmeşte grafice pentru executarea unor lucrări de reparaţie ale clădirii şi instalaţiilor aferente.

bunuri. în funcţie de sumele alocate pe articole bugetare. Art.. d) asigură aprovizionarea cu piese de schimb electrice şi mecanice. pe baza solicitărilor de la departamente. a unor articole de protocol. b) întocmeşte dosare de achiziţie şi emite comenzi pentru îndeplinirea planului de aprovizionare. le supune spre aprobare Biroului permanent al Senatului şi le comunică birourilor senatoriale. cărţi de vizită. în conformitate cu aprobările şi normele de consum existente. direcţii şi servicii. invitaţii) şi plata acestora. h) distribuie către departamente. conform prevederilor legale. direcţii şi servicii.Direcţia birouri senatoriale are următoarele atribuţii: • elaborează baremurile de cheltuieli şi normele de consum. conform normelor în vigoare. precum şi plata acestora. conform planurilor aprobate. l) întocmeşte şi predă arhiva serviciului. g) ţine evidenţa stocurilor depozitate. calendare. . i) colaborează cu celelalte servicii din Direcţia tehnică-administrativă la inventarierea bunurilor din dotarea Senatului. e) asigură achiziţionarea. c) testează piaţa în vederea selectării celor mai convenabili furnizori.38. • elaborează metodologia de decontare a cheltuielilor birourilor senatoriale şi normele de utilizare a autoturismelor. j) asigură comenzi pentru tipărituri (agende. f) asigură depozitarea şi păstrarea în condiţii corespunzătoare a bunurilor achiziţionate.a) întocmeşte planul de aprovizionare cu bunuri şi materiale necesare desfăşurării activităţii Senatului. k) asigură publicarea în presă a anunţurilor elaborate de Direcţia resurse umane şi paşapoarte. la cerere.

.partea referitoare la cheltuielile birourilor senatoriale. periodic.• stabileşte necesarul de obiecte de inventar şi mijloace fixe pentru birourile senatoriale şi prevede în buget sumele necesare achiziţionării acestora. urmăreşte modul de întreţinere. • avizează. • transmite în teritoriu toate hotărârile care reglementează activitatea birourilor senatoriale. precum şi realizarea clauzelor prevăzute în contractele de asigurare. • testează şi instruieşte şoferii în momentul angajării. pentru înregistrarea acestora în evidenţele contabile ale Senatului. prefecturi. Romtelecom. stabileşte modul de preluare a bunurilor la sfârşit de mandat şi distribuirea lor noilor senatori. avizează modul de justificare a acestora. • întocmeşte şi răspunde pentru ţinerea la zi a evidenţei primare pentru acordarea de avansuri băneşti şi întocmirea deconturilor de cheltuieli pentru birourile senatoriale. urmăreşte încadrarea în normele de consum şi răspunde de depunerea la termen a situaţiilor lunare la serviciul buget şi contabilitate. • asigură necesarul lunar de carburanţi. • participă la întocmirea proiectului de buget al Senatului . • urmăreşte întocmirea contractelor de închiriere şi prestări servicii pentru birouri senatoriale şi răspunde de realizarea clauzelor. • organizează. • asigură legătura între Senat şi alte instituţii (primării. în privinţa realităţii. societăţi de asigurare. • normează şi organizează evidenţa parcului auto al birourilor senatoriale. • întocmeşte şi actualizează permanent listele cu adresele şi telefoanele birourilor senatoriale. exploatare şi reparare a acestora. reţeaua de service auto) implicate în desfăşurarea activităţii birourilor senatoriale. inventarierea bunurilor din dotarea birourilor senatoriale. regularităţii şi legalităţii efectuarea operaţiunilor patrimoniale reieşite din activitatea direcţiei.

c) asigură întocmirea evidenţei specifice a parcului auto propriu al Senatului. e) informează operativ conducerea departamentului asupra greutăţilor sau lipsurilor întâmpinate şi face propuneri pentru remedierea lor.39. g) avizează.. Transporturilor şi Locuinţei. piese de schimb şi materiale necesare întreţinerii şi reparării parcului auto din dotarea Senatului. efectuarea operaţiunilor patrimoniale reieşite din activitatea direcţiei. ce se realizează la nivelul Senatului. în privinţa realităţii. Art. senatorilor din comisiile Senatului. b) întocmeşte necesarul de lubrifianţi. h) urmăreşte realizarea clauzelor din contractele de asigurări auto pentru autovehiculele din parcul Senatului. pentru aplicarea tuturor normelor legale apărute în activitatea de transporturi auto. precum şi cu alte instituţii abilitate. precum şi ale personalului din serviciile Senatului. din grupurile parlamentare. potrivit legii. c) urmăreşte întocmirea fişelor de instructaj pentru protecţia muncii la personalul direcţiei şi verifică eficienţa instructajelor efectuate. are următoarele atribuţii: a) asigură necesităţile de transport cu autovehicule ale membrilor Biroului permanent.Direcţia transporturi . .• răspunde de constituirea arhivei curente a direcţiei. regularităţii şi legalităţii. b) asigură mijloacele de transport adecvate pentru acţiunile de protocol şi vizitele parlamentare. prin serviciile sale. (1) Serviciul întreţinere şi reparaţii parc auto: a) îndrumă şi coordonează activitatea de întreţinere şi reparaţii a parcului auto. f) întocmeşte planul de dotare pentru completarea parcului auto şi urmăreşte realizarea lui. d) menţine legătura cu Ministerul Lucrărilor Publice.

f) efectuează probele de consum pentru tipurile noi de autovehiculele intrate în parc. (2) Serviciul dispecerat şi exploatare: a) coordonează activitatea de exploatare a parcului auto. potrivit legii. h) urmăreşte lunar încadrarea autovehiculelor în normele specifice de consum de carburanţi şi ia măsuri pentru recuperarea prejudiciului. privitor la condiţiile de muncă şi sarcinile ce le au de îndeplinit. . h) întocmeşte şi predă arhiva serviciului. b) repartizează şoferii pe autovehicule şi asigură acoperirea tuturor locurilor de muncă fixe cu mijloace de transport. luând măsuri pentru recuperarea prejudiciului în cazul depăşirii nejustificate a acestora. e) urmăreşte.d) ia măsuri pentru dotarea garajului şi atelierelor cu materiale specifice pentru prevenirea şi stingerea incendiilor. d) ţine evidenţa încadrării autovehiculelor în cotele de carburanţi aprobate prin normativ de către Biroul permanent. împreună cu comisia stabilită. g) ia măsuri pentru respectarea normelor de disciplină la locurile de muncă şi face propuneri de sancţionare în caz de nerespectare. i) întocmeşte pontajul şi situaţia orelor suplimentare efectuate de personalul direcţiei. e) întocmeşte lunar necesarul de carburanţi pentru parcul auto. c) face instruirea şoferilor la angajare. lunar încadrarea autovehiculelor în normele specifice de consum de materiale şi piese auto . f) întocmeşte planul de măsuri cu privire la pregătirea autovehiculelor pentru sezonul de iarnă şi urmăreşte aplicarea lui. g) întocmeşte graficul de revizii tehnice şi urmăreşte modul în care se desfăşoară controlul periodic al stării tehnice a autovehiculelor.

l) pregăteşte şi predă arhiva curentă a serviciului. CAPITOLUL VII DIRECŢIA RELAŢII PARLAMENTARE EXTERNE Art..) (3) Pentru realizarea sarcinilor sale. împreună cu avizul Comisiei pentru politică externă şi devizul estimativ de cheltuieli aferente (elaborat de către Serviciul trezorerie şi plan valutar. inclusiv pentru acţiunile iniţiate la nivelul comisiilor permanente. potrivit legii. la pregătirea şi realizarea acţiunilor prevăzute în Programul anual al activităţilor de relaţii externe ale Parlamentului României.j) urmăreşte ca predarea . precum şi cu alte instituţii centrale implicate în activităţile de relaţii externe ale Senatului. Cancelaria Preşedinţiei României. varianta de transport etc.(1) Direcţia relaţii parlamentare externe a Senatului asigură condiţiile necesare şi participă. (2) Direcţia elaborează pentru fiecare acţiune de relaţii externe. .. pe baza datelor concrete furnizate de direcţie: componenţa delegaţiei. în limitele competenţelor sale. Nota de fundamentare pe care o supune aprobării Biroului permanent al Senatului. grupurilor de prietenie. k) coordonează activitatea dispeceratului auto.primirea autovehiculelor să se efectueze pe bază de inventar şi proces-verbal. Secretariatul General al Guvernului şi Ministerul Afacerilor Externe. delegaţiilor permanente la organizaţiile parlamentare internaţionale etc. colaborează cu Direcţia generală pentru relaţii externe a Camerei Deputaţilor. În acest scop.40 . perioada. Direcţia întreţine relaţii funcţionale cu celelalte servicii ale Senatului.

(2) Serviciul relaţii bilaterale externe are următoarele atribuţii: a) urmăreşte evoluţia relaţiilor cu parlamentele ţărilor din fiecare spaţiu geografic. mese rotunde. e) elaborează studii. face propuneri de cooperare în diverse domenii. analize.şi multilaterale cu ţara respectivă. d) asigură organizarea în ţară a unor reuniuni ale organismelor parlamentare internaţionale. note. b) elaborează documentele . g) realizează documentarea necesară îndeplinirii atribuţiilor specifice. f) ţine legătura cu Ministerul Afacerilor Externe. i) pregăteşte şi predă arhiva curentă a serviciului. reuniuni ale comisiilor. teze de intervenţii pentru delegaţii parlamentare care participă la alte reuniuni ale organismelor internaţionale-parlamentare sau neparlamentare-colocvii. h) asigură traducerea materialelor necesare îndeplinirii acestor atribuţii. sesiuni plenare.(1) Serviciul pentru organizaţii parlamentare internaţionale are următoarele atribuţii: a) urmăreşte evoluţia relaţiilor cu organismele multilaterale la care participă delegaţii parlamentare române. elaborează analize privind stadiul relaţiilor . proiecte de intervenţii necesare delegaţiilor parlamentare participante la acţiunile organismelor parlamentare respective . Secretariatul General al Guvernului şi Cancelaria Preşedinţiei pentru asigurarea convergenţei acţiunilor de politică externă a ţării noastre în relaţiile cu organismele multilaterale. în contextul ansamblului relaţiilor bi . asigură contactele. pregăteşte vizitele în ţară ale unor delegaţii şi misiuni ale acestor organisme. c) elaborează materiale. rapoarte privind activitatea acestor organisme parlamentare.mandate. seminarii. potrivit legii.adunări generale.

pe probleme concrete ale relaţiilor parlamentare bilaterale cu state ale zonei. proiecte de declaraţii sau luări de poziţii. ca şi pentru asigurarea convergenţei şi a eficienţei acestora. ca şi a altor acţiuni iniţiate în afara programului. Cancelaria Preşedinţiei. sinteze. pe această bază. g) colaborează cu Serviciul analiză şi sinteză la perfectarea şi realizarea acţiunilor bilaterale aflate în programul de lucru al Comisiei pentru politică externă a Senatului. întocmeşte rapoarte finale după încheierea vizitelor. j) asigură traducerea materialelor necesare îndeplinirii atribuţiilor direcţiei. ca şi pentru delegaţiile străine care vizitează România: mandate. la realizarea în bune condiţii a acţiunilor bilaterale. înaintează propuneri vizând extinderea şi diversificarea lor. asigură perfectarea acţiunilor din programele vizitelor şi însoţirea delegaţiilor. analize. b) asigură perfectarea şi realizarea acţiunilor de relaţii bilaterale prevăzute în programul de activităţi externe al Parlamentului. k) pregăteşte şi predă arhiva curentă a serviciului. c) pregăteşte materialele necesare pentru delegaţiile parlamentare române care efectuează vizite în străinătate. punctaje pentru discuţii documentare. i) realizează documentarea necesară îndeplinirii atribuţiilor specifice. f) colaborează cu Grupul Român al Uniunii Interparlamentare la realizarea acţiunilor pe linia grupurilor parlamentare de prietenie cu ţările fiecărui spaţiu geografic.bilaterale şi. Secretariatul General al Guvernului. e) colaborează cu Ministerul Afacerilor Externe. d) elaborează studii. potrivit legii. h) colaborează cu experţii comisiilor permanente ale Senatului la perfectarea şi realizarea acţiunilor bilaterale pe linia acestora. (3) Serviciul analiză şi sinteză are următoarele atribuţii: .

e) asigură asistenţa permanentă de specialitate pentru Comisia pentru politică externă şi pentru alte comisii ale Senatului. în materie de politică externă.a) elaborează materiale de analiză. . sinteză şi documentare privind probleme interne şi internaţionale aflate în atenţia Comisiei pentru politică externă a Senatului. . salarizare şi paşapoartelor oficiale. sesiuni. colocvii. conform prevederilor legale. În acest scop. g) urmăreşte presa internă şi internaţională. selectează articole de interes şi elaborează sinteze periodice în probleme de politică externă. mese rotunde. luări de poziţii în probleme de politică externă. simpozioane.Direcţia resurse umane şi paşapoarte organizează şi asigură aplicarea legislaţiei în domeniul activităţii de personal. f) ţine evidenţa poziţiilor. în conformitate cu structura organizatorică aprobată prin hotărâre a Senatului. CAPITOLUL VIII DIRECŢIA RESURSE UMANE ŞI PAŞAPOARTE Art. mesaje. d) perfectează contactele şi urmăreşte realizarea acţiunilor de relaţii cu comisiile de politică externă ale altor parlamente naţionale. şi-l prezintă spre aprobare. Guvern sau alte instituţii guvernamentale şi neguvernamentale. c) elaborează. pentru Comisia pentru politică externă a Senatului. Direcţia resurse umane şi paşapoarte are următoarele atribuţii: 1) întocmeşte Statul de funcţii. proiecte de declaraţii. potrivit legii. h) pregăteşte şi predă arhiva curentă a serviciului. Preşedinţie. declaraţiilor. mesajelor şi a altor documente adoptate de Parlament. b) elaborează materiale de sinteză pentru delegaţiile parlamentare române participante la diverse manifestări internaţionale-conferinţe.41.

pentru personalul din serviciile Senatului. 5) întocmeşte contractele de muncă pentru angajaţii Senatului. în vederea acordării sporului de vechime şi stabilitate. actualizează şi gestionează baza de date pentru angajaţii Senatului. cu acordul şefilor de departamente. finanţe şi contabilitate.2) întocmeşte documentaţia privind încadrarea personalului pe funcţii şi o prezintă. prevederile legale privind majorarea salariilor. 6) răspunde de întocmirea. completarea. 10) întocmeşte documentaţia necesară acordării sporului pentru muncă sistematică peste programul normal de lucru. 7) elaborează propuneri referitoare la evoluţia numărului de personal al Senatului. în conformitate cu prevederile legale. 14) întocmeşte documentaţia necesară privind contractele de colaborare prevăzute în Hotărârile Biroului permanent al Senatului. 4) întocmeşte evidenţa nominală pe funcţii pentru personalul de execuţie şi personalul de specialitate specifică. în vederea încadrării acestuia conform legii. păstrarea şi evidenţa carnetelor de muncă. . 12) creează. 13) întocmeşte lucrările privind evidenţa şi mişcarea personalului. spre aprobare Secretarului general. 8) aplică. 9) ţine evidenţa perioadelor de vechime în muncă şi în cadrul Senatului. împreună cu Direcţia buget. 11) aplică prevederile legale privind acordarea concediilor de odihnă şi alte concedii ale personalului din cadrul Senatului. în vederea fundamentării fondului de salarii din proiectul bugetului. dosarelor individuale şi documentelor necesare la gestiunea personalului. 3) răspunde de organizarea examenelor şi concursurilor pentru încadrarea şi promovarea personalului.

A. împreună cu Serviciul salarizare. altele decât pensiile. în zilele libere şi sărbătorile legale. 22) eliberează adeverinţele solicitate de senatori şi de personalul din serviciile Senatului. . lunar. 18) ţine evidenţa orelor suplimentare prestate peste durata normală a timpului de lucru. în care sens colaborează cu Direcţia buget finanţe şi contabilitate a Senatului. permisele de vizitare şi celelalte categorii de legitimaţii pentru personalul Senatului şi colaboratorii externi. şi misiunile diplomatice acreditate la Bucureşti. 21) întocmeşte dosarele de pensie pentru senatori şi personalul Senatului care urmează a se pensiona şi le înaintează caselor teritoriale de pensii. 24) ţine legătura cu Serviciul de Protecţie şi Pază care asigură paza sediului Senatului şi a celorlalte clădiri ce aparţin Senatului. 25) răspunde de realizarea activităţii de constituire a arhivei curente a direcţiei. permanenţa. 20) asigură datele de personal necesare întocmirii dărilor de seamă statistice privind monitorizarea cheltuielilor de personal.. 26) întocmeşte documentaţia necesară obţinerii de paşapoarte oficiale şi vize pentru senatori şi personalul din serviciile Senatului atunci când se deplasează în misiuni oficiale în străinătate. 16) asigură respectarea legii privind sancţiunile disciplinare aplicate salariaţilor Senatului. completează cererile tip privind solicitarea drepturilor de asigurări sociale.15) eliberează şi vizează legitimaţiile de serviciu. potrivit legii. 19) ţine evidenţa concediilor medicale şi. 17) urmăreşte prezenţa la serviciu a personalului din serviciile Senatului şi avizează pontajele întocmite de şefii de departamente. 23) organizează.E. la cabinetul Secretarului general al Senatului. Direcţia consulară a M.

30) actualizează şi transmite lunar către casele de asigurări de sănătate listele nominale ale asiguraţilor.A. casă de asigurări de sănătate.A.A.27) păstrează în gestiune şi garantează integritatea documentelor oficiale încredinţate .S. 31) eliberează. pentru care se plăteşte contribuţia de asigurări sociale de sănătate.paşapoarte. şi a listelor nominale cu asiguraţi. 35) aduce la cunoştinţa asiguraţilor informaţiile de interes general transmise de casele de asigurări de sănătate. 28) întocmeşte şi ţine evidenţa deţinătorilor de paşapoarte diplomatice şi de serviciu din cadrul Senatului.M. precum şi a legitimaţiilor de acces.S.S.N. acte de identitate etc..J.S. cererile contract întocmite de senatorii sau angajaţii care doresc arondarea la centrul medical menţionat.D.O. adeverinţe care să ateste calitatea de salariat şi de plătitor de C. angajaţi şi coasiguraţii acestora. şi C.A.A. salariaţii şi coasiguraţii care au medic de familie în reţeaua C.T. 32) colaborează cu serviciul salarizare la întocmirea declaraţiei lunare privind achitarea obligaţiilor de plată a C. privitoare la deplasarea în străinătate a senatorilor şi personalului Senatului. actualizate lunar.A.A.P. .J. 34) urmăreşte aplicarea prevederilor legale din domeniul asigurărilor sociale de sănătate specifice activităţii direcţiei.P. obţinerea şi distribuirea carnetelor de asigurat. având în vedere Protocolul încheiat cu respectivele instituţii. 29) întocmeşte baza de date pentru senatori.S.A. 33) urmăreşte şi asigură pentru senatorii. la cererea salariaţilor.cont.M..O. în conformitate cu declaraţia fiscală depusă potrivit legii şi a documentelor justificative prevăzute de legislaţia în domeniu.S. cu indicarea destinaţiei acestuia .N. împreună cu serviciul salarizare. pe case de asigurări de sănătate..A.P. 31) transmite către C.S.S.

e) ţine legătura cu Direcţia buget. stadiul soluţionării acestora: termene. d) colaborează cu Direcţia resurse umane şi paşapoarte pe problemele dreptului muncii şi de asigurări sociale şi dă avizele necesare. formulează cereri de chemare în instanţă. h) îndeplineşte orice alte atribuţii din însărcinarea Secretarului general.. f) ţine evidenţa actelor normative în vigoare şi a celor abrogate necesare desfăşurării activităţii biroului. CAPITOLUL X .42 . i) întocmeşte şi predă arhiva curentă a biroului. contractele încheiate de Senat cu terţe persoane fizice şi juridice. în acest scop. avizează ordinele de imputare. precum şi actele adiţionale ale acestora. indiferent de natura acestuia. cu respectarea termenelor şi a prevederilor legale. finanţe şi contabilitate pentru recuperarea debitelor. soluţii date de instanţele judecătoreşti. pentru legalitatea acestora. avizează angajamentele de plată.Biroul contencios are următoarele atribuţii: a) reprezintă interesele Senatului în orice litigiu.CAPITOLUL IX BIROUL CONTENCIOS Art. b) ţine evidenţa litigiilor. după caz. redactează răspunsurile. c) avizează. potrivit legii. g) ţine evidenţa corespondenţei adresate Biroului contencios.

Biroul audit intern are următoarele atribuţii principale: a) întocmeşte şi supune spre aprobare Secretarului general planul de audit. prin hotărâre. (2) Pe aceeaşi dată. .3 din 24 martie 1999. umane şi materiale. Regulamentul de organizare şi funcţionare a serviciilor Senatului . c) examinează legalitatea şi conformitatea operaţiunilor şi propune măsuri. b) certifică trimestrial şi anual. bilanţul contabil şi contul de execuţie bugetară.43 . eficienţa şi economicitatea utilizării resurselor financiare. PARTEA a IV-a DISPOZIŢII FINALE Art. e) îndeplineşte orice alte atribuţii specifice din dispoziţia Secretarului general.BIROUL AUDIT INTERN Art. d) evaluează eficacitatea.(1) Prezentul Regulament intră în vigoare la data aprobării de către Biroul permanent al Senatului. aprobat prin Hotărârea Biroului permanent al Senatului nr. prin verificarea legalităţii.44 .. după caz. realităţii şi exactităţii evidenţelor contabile şi ale actelor financiare şi de gestiune. îşi încetează aplicabilitatea.. întocmind raportul de audit.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful