You are on page 1of 1

v ÇC¢√®Ωç 8 I W™„j I 2007 I £j«ü¿®√¶«ü˛

15

È®j† °æ¶¸èπ◊ Dõ„i† ´‚u>é˙ ïûª éπLÊÆh
Ææ Ææy®Ω_ç éÀçü¿éÀ CT ´*a†ô’xí¬ØË Öçô’çC.
ÅüË ¨¡Ÿvéπ¢√®Ωç ®√vA G Åçú˛ Æœ™ ïJTçC. áçöÀN Ææd®·™¸
Å¢√®˝f N†o®˝q, 'H# •[çü¿ç Öv®Ω÷ûª©÷Tç*çC. Å®Ω’bØ˛ ´í¬™‰
N’éÀqçí˚ûÓ ûªú≈ë« îª÷°œçî√®Ω’. Ç≠ˇ ®√ß˝’ í¬vûªç £æ«ÙÈ®AhçC. vúø¢˛’qûÓ
´÷üµ¿¢˛ *çü¿’™‰®·çî√úø’. 'Æœçü∑˛q#ûÓ ÅPyØ˛ ñ≠ˇ °çî√úø’. ´ßÁ÷LØ˛ûÓ Å®Ω’bØ˛
®√í¬©’ °æLéÀçî√úø’. ÅçûË, Åéπ\úø džçü∆© Ææ´yúÕ îÁ©Í®TçC. °æJÆæ®√©’ °æ‹Jhí¬
éπ†’´’®Ω’í∫ߪ÷u®·. £j«ü¿®√¶«ü˛ ØÁjö¸™„j°∂ˇ áE´’™¸qûÓ ÆæJéÌûªh û√çúø´ç îË®·çî√®Ω’.
džçü¿ ®√í¬©™ ã©™«úÕçî√®Ω’. ¨»vÆ‘hߪ’ £œ«çü¿’≤ƒhFéÀ §ƒ¨»aûªu Hö¸†’ ïûª éπL§ƒ®Ω’.
ߪ·´ ïçô©èπ◊ ´’ûÁhéÀ\çî√®Ω’. Ç ´’ûª’h™ ïçô©’ ïçô©’ †[û√u©ûÓ £æ«ü¿’l©’ îÁJÊ°¨»®Ω’.
džçü∆EéÀ Å´üµ¿’©’ Öçúø´E E®Ω÷°œçî√®Ω’. H í¬uçí˚ ´’Sx ´’S} †í∫®√EéÀ ®√¢√©çô÷
á®·®˝ éÀÆˇ©’ °æç°œçî√®Ω’. ¢Á·û√hEéÀ ÆæçUûªv°œßª·©’ OÈéçú˛™ ´’Æˇhí¬ °æçúøí∫ îËÆæ’èπ◊Ø√o®Ω’.
´’üµ¿’®Ω¢Á’i† ´’®Ó®√vAéÀ ö«ö« îÁÊ°p¨»®Ω’.
ÆæçUûª

éπ∞¡Ÿ} >Íí©tE°œç*†

vúø´’t®˝ ¢ÓéπLÆˇd Ç≠ˇ®√ß˝’
'H# ØÁöj ¸ ØÁjö¸ ™„j°∂ˇ
'Ææ°æhTJ#™ Ææûªu¶µ«´’
vÊ°éπ~èπ◊© ´’üµ¿u èπÿ®Ω’aE Ææûªu¶µ«´’ ÆœE´÷ îª÷ÊÆh î√™«
vC∑Lxçí˚í¬ ÅE°œç*çü¿E Åçü∆© û√®Ω ¶µº÷N’éπ ÆæçûÓ≠æç
´uéπhç î˨»®Ω’. ¨¡Ÿvéπ¢√®Ωç ÇKdÆœ vé¬Æˇ®Óú˛q™ Ö†o Ææ°æhTJ
C∑ß’Ë ô®˝™ Í®úÕß÷Á ñ«ééûÓ éπ©Æœ ¶µº÷N’éπ ÂÆéπçú˛
≥Úèπ◊ ´î√a®Ω’. Å°æpöÀÍé Åéπ\úø éÌçûª´’çC Í®úÕß÷Á
ñ«éé’, ¶µº÷N’éπ ÅGµ´÷†’©÷ ÖØ√o®Ω’.
¢√∞¡}çü¿Jéà Çöví¬°∂ˇ©’ É*a C∑ß’Ë ô®˝
™°æ©èπ◊ v°æ¢ËPÆæ’h†o°ærúø’
éÀxé˙´’E°œç*† ü¿[¨¡uN’C.
CM CM
YK Ææ’Fûª, ¨»u¢˛’, Kö«, ÅN’û˝ Ææç°∂œ’, D°æ Nïߪ’ ÅØËy≠æ, ØË£«æ YK

ÊÆo£æ«•çüµç¿ áçûª
Ê°®Ω’èπ◊ v°∂≠æ®˝q. áéπ\ú≈ ¶„®Ω’èπ◊ éπE°œç‰ü¿’. éπôd©’
ûÁçèπ◊†o džçü¿çûÓ ÖéÀ\JGéÀ\®Ωߪ÷u®Ω’. üµ¿÷¢˛’ ´’î√™‰ ´’üµ’¿ ®Ωç
ÊÆo£æ«´’çõ‰ áçûª ´’üµ¿’®Ω¢Á÷
Åçô÷ ú≈u†’q©ûÓ ü¿’´·tÍ®§ƒ®Ω’. v§Ò°∂≠憙¸ ¢Á÷úø™¸q™« ûÁLߪ’ñ‰ßª’ú≈EéÀ, Åçü¿®Ω÷
äéπJØÌéπ®Ω’ °æJîªßª’ç îËÆæ’éÓ´ú≈EéÀ
®√u簡°j é¬uö¸¢√é˙ î˨»®Ω’. '¢Ë’ç Å™«xô§ƒp é¬ü¿’# ÅE v°∂≠æ®˝q §ƒKd à®√pô’ îËÆœ†ô’x
v°æA¶µº†’ Æ‘Eߪ’®˝qèπ◊ îª÷°œçî√®Ω’. '´÷ éπØ√o ïÆˇd éπ∞«¨»© úÁjÈ®éπd®˝ ´’Ê£«çü¿®˝È®úÕf
ûÁL§ƒ®Ω’. îªü¿’´¤èπ◊ áçûª
´·çü¿’Ø√o®Ω’ ÅçûË# ÅE îÁ°æpéπØË îÁ§ƒp®Ω’. v§ƒüµ∆†uç É≤ƒh¢Á÷, ÅçûË ≤ƒn®·™
éπJèπ◊u©®˝ ߪ÷éÀdNöÃÆˇèπ◊ èπÿú≈
É≤ƒh´’E, ÅüË ûª´’ éπ∞«¨»©
E¢√®Ωç ߪ‚Ææ’°∂ˇí∫÷úø™E ÂÆ®·çö¸ ¢Ë’KÆˇ éπ∞«¨»©™ v°æûËuéπûª ÅE îÁ§ƒp®Ω’. Ñ é¬®Ωuvéπ´’ç™ éπ∞«¨»© îÁj®ΩtØ˛
v°∂≠æ®˝q úË ñ«Mí¬ ïJTçC. ü∆ü∆°æ¤ Ç®Ìçü¿© ´’çC G.Ç®Óí∫uÈ®úÕf, v°œEq§ƒ™¸ ú≈éπd®˝ öÀ.®ΩHs, v§∂ƒçéÀxØ˛ á®·®˝ £æ«ÙÂÆdÆˇ
¨¡ v°∂≠æ®˝q Ñ §ƒKd™ §ƒ™Ô_Ø√o®Ω’. Ææçv°æü∆ߪ’çí¬ Æ‘Eߪ’®˝q
≤ƒyí∫ûªç °æL鬮Ω’. Ç ûª®Ω’¢√ûª '®Ωó÷¢˛’ •®√•®˝# ¢Á·ü¿™„jçC.
EAØ˛ ¶«uçú˛ •[çü¿ç ®√é˙ £æ«Ù®Ω’™ ´·çîÁAhçC. ™£œ«û√é¬≠ˇ,
ví∫÷N’çí˚ N¶µ«í∫ç £«ú˛ Å®Ωa† ûªCûª®Ω’©’ §ƒ™Ô_E Nü∆u®Ω’n™x
ÇûªtN¨»y≤ƒEo °çî√®Ω’.
Jçéà ¨¡®Ωt, £æ«Æ‘¶¸ ≤Ú™ ú≈u†’q©’ v°∂≠æ®˝q™ ´’Jçûª Öû√q£æ…Eo Nñ‰ûª©èπ◊ •£æ›´’ûª’©’
ÅçCçî√®Ω’. Lô®ΩK éπx¶¸, ÂÆjØ˛q
Í®§ƒ®·. °∂æ, °∂æ®√ñ¸, Å£æ«tü˛ éπ©Æœ Ví∫™¸•çD îËÆœ †[û√u©’
îË®·çî√®Ω’. Ñ≥ƒ í¬uçí˚ 'üµ¿÷¢˛’ ´’î√™‰# §ƒôèπ◊ ú≈uØ˛q î˨»®Ω’.
*´®Ωí¬ ¶«©éπ[≠æg ÅØË èπ◊v®√úø’ ߪ’´’¢Ëí∫çûÓ ú≈uØ˛q îËÆœ ´’Æˇh
Æ
 ®·çö¸ ¢Ë’KÆˇ™ éπx¶¸©†’ ™«ç†çí¬
v§ƒ®ΩçGµçî√®Ω’. ņçûª®Ωç Ééπ
úÕñ„ ´‚u>é˙
´÷®Ω’\©’ éÌõ‰d¨»úø’. Ñ Ææçü¿®Ωs¥çí¬ 'N’Ææd®˝ Åçú˛ N’Æˇ v°∂≠æ®˝#
§Úöé’ E®Ωy£œ«çî√®Ω’. 11 ´’çC Ŷ«s®·©’, Ç®Ω’í∫’®Ω’
Å´÷t®·©’ §Úöðæú≈f®Ω’. *´®Ωèπ◊ õ„iöÀ™¸q†’ Ææü∆°∂ˇ, £j«ü¿®˝
Èí©’îª’èπ◊Ø√o®Ω’. ØÁjE≠æ, VØÁjü˛ ÅM ®Ω†o®Ω°ˇí¬ ELî√®Ω’. ¶„Æˇd vúÁÆˇ
v°∂≠æ®˝ õ„iöÀ™¸†’ Åéπs®˝, N’Æˇ éπçñ„Eߪ÷Löà õ„iöÀ™¸†’ ´’£œ«´’
Èéj´Ææç îËÆæ’èπ◊Ø√o®Ω’. N’Æˇ Gçü∆Æˇ õ„iöÀ™¸†’ ßÁ÷Tûª Èí©’îª’èπ◊çC.

éπ©®˝q üµ¿÷¢˛’ ´’î√™‰
v塭
∂ ®
æ q˝ úË – ñ«M úË
´÷ߪ÷ñ«©ç
¢Á·ü¿™„jçC. Å´÷t®·©’,
Ŷ«s®·©’ Öû√q£æ«çí¬
†[û√u©’ î˨»®Ω’. džçü¿çí¬
°æçúøí∫ îËÆæ’èπ◊Ø√o®Ω’.

¶«©éπ[≠æg
N’Ææd®˝ v°∂≠æ®˝ £j«ü¿®˝ N’Æˇ éπç@Eߪ÷Löà ´’£œ«´’
N’Æˇ v°∂≠æ®˝ Ææü∆°∂ˇ
– °v ¶æ «µ ûª¢√®Ω,h Æœö•Ã ÷u®Ó, £Â «j ü¿®√¶«ü˛ §∂Òö©’ : †Íí≠ˇ