Asas Tamadun Islam

Oleh: ZALMIZA BINTI ZAKARIYA IPGK P.PINANG

DEFINISI
TAMADUN

2

ASAL PERKATAAN TAMADUN MADDANA membuka bandar / kota (Madinah-mudun-moden?) memperhaluskan budi pekerti (Madani/Hadhari))

TAMADDANA •Pemilihan sesuatu tempat untuk didiami •Membangunkan sesuatu kawasan sehingga menjadi bandar •Fenomena perubahan daripada liar kepada maju

MADANI Pembangunan pembandaran serta kehalusan budi pekerti mlismail@oum.edu.my yang terpuji

3

MADANIYYAT FARID WUJDI & MUHAMMAD ABDUH – abad ke 20 TAMADUN DR JURJI ZAIDAN(abad ke 19)

UMRAN
IBN KHALDUN – ABAD KE-14 HADARAH IBN KHALDUN – ABAD KE-14 MALIK BENNABI – ABAD KE-20

4

THAQAFAH

kajian dalam aspek pemikiran – abad ke-20
MADANI & HADHARI

Gambaran ketamadunan – kehidupan kota yang menghasilkan pencapaian tertinggi dalam pelbagai aspek kehidupan sama ada kerohanian, pemikiran dan kebendaan atau kata lain merangkumi spritual, mental dan fizikal

5

DEFINISI TAMADUN
MALIK BENNABI = Kajian pemikiran dan kerohanian

ABU A’ALA al-MAUDUDI

Gambaran yang tepat tentang kehidupan dunia dan matlamatnya dalam sistem sosial

6

Pengertian Tamadun Islam

Dari sudut bahasa

Dalam bahasa Malayu; menurut Sidi Gazalba;

peradaban dipandang sinonim dengan tamadun, apabila disebut beradab, bermaksud sopan, terhormat, berakhlak.

Peristilahan

Terdapat 4 istilah yang digunakan oleh sejarahwansejarahwan islam untuk menghuraikan makna tamadun yang telah digunakan setakat ini.

Umran.
perkataan ini telah digunakan oleh pengkaji tamadun pertama di dunia Ibn Khaldun di dalam bukunya alMuqaddimah lil Kitab al-bar dalam kurun ke-14. istilah ini diterjemah semula oleh sarjana barat iaitu Prof. Franz Rosenthal sebagai urbanization yang diertikan sebagai perbandaran dan tamadun dinyatakan sebagai civilization yang bererti tamadun itu belum wujud di dalam perkamusan orang barat pada waktu itu.

Oleh kerana itu, Dr. Samuel Johnson (17091784) seorang pengarang kamus The Dictionary of English Language telah enggan memasukkan perkataan ini kedalam kamusnya, beliau lebih suka menggunakan perketaan civility bagi makna tersebut. Hanya pada kurun ke-19 perkataan civilization di terjemahkan kepada penulis-penulis barat. Ini menunjukkan bahawa barat mengenali tamadun dengan konsepnya hanya pada kurun yang ke-19.

Madanniyah - Kurun ke- 20, 2 orang penulis Islam menggunakan perkataan ini, Muhammad Farid Wajdi,telah menggunakannya di dalam bukunya al-Madaniyyah Wal Islam (tamadun dan Islam) pada 1899. - Manakala Sheikh Muhammad Abduh pula menggunakan ini di dalam bukunya Al Islam Wa an Nasraniyyah Ma’ilm Wa Madaniyyah pada tahun 1901. - Beliau juga turut menggunakan istilah ini di dalam kitab tafsir yang di karangnya iaitu Tafsir al-Manar - Kedua-dua penulis ini telah memberi nafas baru terhadap kefahaman tentang tamadun di kalangan masyarakat, terutamanya di kalangan ahli bahasa sendiri.

Hadarah

digunakan oleh Ibn Khaldun juga, bagi perkataan yang seerti dengan dengan perkataan Umran. Diakui oleh Prof. G.T.Vorn Grunebum dengan makna civilization. Hadarah (arab) bermaksud tinggal menetap dalam sesebuah wilayah atau bahagian ibu kota atau bandar. Hadarah menunjukkan bahawa tamadun adalah berasal dari bandar. Kerana di bandar tempat yang sesuai untuk melahirkan ketamadunan disebabkan terdapat segala perkara dan kemudahan yang boleh menjadi asas kepada kelahiran tamadun.

Tamadun  penggunaannya lebih popular dengan pengekalan konsep madaniyyah.  Lebih cepat berkembang dikalangan masyarakat.  Pengekalan konsep madaniyyah berdasarkan perkataannya yang merujuk kepada bandar, iaitu menunjukkan tamadun itu kepunyaan bandar.  Jurji Zaidan didalam bukunya yang bertajuk Tarikh atTamadun al-Islam ( The History Of Islamic Civilization).  Di dalam buku ini memberi penerangan lengkap tentang tamadun Islam dan perkembangannya, dan telah di alihbahasa kepada bahasa lain seperti Turki, Parsi, Urdu, selain Bahasa Inggeris. Ia menonjolkan pengertian yang sebenar oleh perkataan ketamadunan manusia seperti yang di bayangkan.

DEFINISI TAMADUN ISLAM
Menurut pandangan Sarjana Islam

Ibn Khaldun

Kalimah tamadun memberi erti segala pelbagai kemewahan dan setiap usaha yang dipertingkatkan kilang perindustrian yang sentiasa digunakan dalam pelbagai-bagai sektor.

Dr. Muhammad Baki

Tamadun ialah segala usaha dan daya cipta yang membayangkan secara khusus daripada manusia dengan menggunakan akal, perasaan dan tingkah laku. Ia juga dimaksudkan juga dengan falsafah, ilmu pengetahuan, agama, kesenian, kesusasteraan, akhlak, dan perkara-perkara lain yang menerima peningkatan dan pembanggunan.

Syed Muhammad Naquib Al-Attas

Tamadun bermaksud kehidupan insan yang bermasyarakat yang telah mencapai taraf kehalusan tatasusila an kebudayaan yang luhur bagi masyarakatnya

Abu Bakar Hamzah

Didalam buku sejarahnya; Tamadun ialah suatu yang kembang bersamasama dengan kehidupan manusia.

Konsep Tamadun Islam

Walaupun tiada definisi khusus yang menyatakan

maksud sebenar Tamadun Islam yang dikemukan oleh penulis-penulis seperti Ibn Khaldun dan sebagainya,namun ia masih dapat difahami berdasarkan penulisan mereka; mereka menyatakan bahawa

“Tamadun Islam ialah merupakan

segala yang dihasilkan oleh fikiran orang Islam menurut wataknya dan panduan agama Islam sendiri, dan ini termasuklah juga alat, perkakas dan sebagainya”.

Selain bangsa arab, bangsa Sepanyol, Parsi, Turki, India, dan bangsa lain yang berada dalam pemerintahan Islam turut sama memberi sumbangan dalam pembinaan Tamadun Islam.  Bidang kesenian Islam & senibina Islam  berbagai hasil bentuk kesenian dan seni bina Islam lahir daripada Tamadun Islam.  adunan ini berpandukan kitab perundangan Islam iaitu Al-Quran dan Al-Hadis, dilahirkan ke dalam suatu bentuk tamadun pemikiran yang mempunyai sifatnya yang tersendiri.  merupakan tamadun yang baru, melambangkan keperibadian Islam yang terus berkembang untuk memberi sumbangan terhadap kehidupan manusia keseluruhannya.

Kelahiran Tamadun Islam

 

Serba sederhana Di Makkah pada 610M Serentak dengan kelahiran agama Islam dan perlantikan Nabi Muhammad S.A.W sebagai Rasul Allah. Berhijarah dari Makkah ke Madinah (622-623M), tertubuhnya kerajaan Islam dibawah pimpinan baginda.

Matlamat Tamadun Islam

Matlamat Umum

Deen iaitu suatu cara hidup yang lengkap dan komprehensif dalam masyarakat Islam.

tamadun Islam ialah mengangkat Islam sebagai al-

Maksudnya di sini,al-Deen merangkumi semua aspek kehidupan manusia sejagat. Ia termasuklah ibadat, institusi keluarga, masyarakat sosial dan juga dalam pentadbiran negara. Menurut sejarahnya, ia telah dipraktikkan dalam sistem pemerintahan Islam yang pernah ditegakkan pada zaman Nabi Muhammad s.a.w, pemerintahan Khulafa’ Ar-Rashidin dan zaman pemerintahan Islam yang seterusnya. Sistem pemerintahan Islam yang sistematik dan adil pada zaman awal kebangkitan Islam dapat dibuktikan melalui fakta-fakta sejarah yang dikemukakan oleh para ahli sejarawan.

matlamat khusus

dalam Tamadun Islam adalah dengan menjalinkan hubungan manusia dengan Allah Pencipta Alam. Dengan ini, ia dapat menjamin kesejahteraan umat manusia sama ada di dunia dan juga di akhirat. Justeru itu, umat manusia diseru untuk mewujudkan hubungan di antara manusia dengan manusia. Ia adalah untuk membentuk sebuah masyarakat yang kukuh supaya tidak dipandang rendah dan ditindas oleh masyarakat yang lain. Tambahan pula, hubungan baik sesama manusia dapat menjamin keamanan dunia. Selain itu, matlamat khusus yang membentuk Tamadun Islam ialah mewujudkan hubungan manusia dengan alam sejagat. Ini ditekankan juga kerana manusia dijadikan oleh Allah s.w.t di atas muka bumi ini sebagai khalifah-Nya untuk memimpin bumi ini dengan berlandaskan sumber mutlak iaitu al-Quran dan as-Sunnah. Ia juga penting untuk menjaga status keseimbangan ekosistem bumi dan alam.

Asas-asas Tamadun Islam

Asas-asas penting dalam Tamadun Islam mengandungi tiga asas penting;

Aqidah  Syari’ah  Akhlak

1) Asas ‘Aqidah adalah keimanan kepada perkara-perkara ghaib sebagaimana yang diwajibkan oleh Allah s.w.t dan RasulNya s.a.w dalam alQuran dan as-Sunnah, terikat kukuh dalam sanubari setiap mukmin. Ikatan ini tidak mungkin terurai oleh pertukaran masa dan perubahan geografi melainkan dgn kehendak sendiri dan keiziinan daripada Allah s.w.t.


2. Syari’ah
merupakan peraturan dan undang-undang yang diperundangkan oleh Allah s.w.t dan Rasul-Nya s.a.w sama ada yang membabitkan persoalan ibadah, muamalah, kekeluargaan dan jenayah. Orang yang mentaatinya diberikan pahala sementara yang mengingkarinya dikenakan seksa.


3. Akhlak menurut Imam Al-Ghazali

”Suatu keadaan yang wujud dalam sanubari seseorang insan yang menerbitkan sesuatu tindakan dengan mudah tanpa teragak-agak. Kebiasaannya yang dilakukan oleh seseorang sama ada baik atau buruk. Jika baik dikatakan akhlak terpuji, jika sebaliknya disebut tercela”. Akhlak sebenarnya membabitkan hubungan dengan Allah seperti adil, amanah, toleransi, pemurah, penyabar, dan penyayang manakala bukan manusia seperti adil dan penyayang.

Sumber-sumber Tamadun Islam

al-Quran

Al-Quran merupakan sumber mutlak. Kandungan al-Quran merupakan perkataan Allah s.w.t yang diturunkan kepada Nabi Muhammad s.a.w melalui perantaraan Malaikat Jibril a.s dalam bahasa Arab, diturunkan secara beransur-ansur, bersifat makjizat, dipindahkan secara mutawatir dan menjadi ibadah bagi sesiapa sahaja yang membacanya. Al-Quran merupakan satu rujukan yang lengkap segala isinya berkaitan dengan duniawi dan dunia akhirat. Jadi, ia sangat sesuai dijadikan panduan untuk membentuk sebuah tamadun yang bercirikan Islam.

as-Sunnah atau al-Hadis.

As-Sunnah ini merupakan satu penyampaian yang mengandungi segala perkataan, perbuatan, sifat keperibadian dan keterampilan Nabi Muhammad s.a.w. Ia dalam erti kata lain, merupakan perjalanan hidup baginda Rasulullah s.a.w dan barang sesiapa yang mengikutinya diberikan pahala manakala yang mengingkarinya dikenakan balasan bagi perintah wajib. Sumber ini adalah sebagai sumber sokongan kepada al-Quran dan dipercayai kerana disampaikan oleh Rasulullah s.a.w.

sumber tafsiran iaitu al-Ijtihad.

Sumber ini diperolehi oleh para-para Ulama mujtahidin yang telah memberi kesungguhan dan komitmen yang tekun dalam usaha membuat keputusan terhadap sesuatu yang dipersoalkan yang belum dinaskan secara qat’i sama ada al-Quran mahupun as-Sunnah. Contoh seperti isu yang dibangkitkan pada zaman ini ialah isu pengharaman dadah, rokok dan seumpamanya.

Tamadun Islam bukan sahaja merujuk kepada sumber- sumber mutlak dan tafsiran semata-mata,tetapi merujuk juga kepada tamadun lain.
Ini kerana melalui penghayatan dan pengajaran daripada tamadun lain dapat memperbaiki kekurangan yang ada dalam Tamadun Islam. Ini merujuk kepada segala kebaikan yang terdapat dalam tamadun asing selagi ianya tidak bertentangan dengan Syari’at Islam, ia boleh dimanfaatkan oleh umat Islam untuk membangunkan dan memajukan tamadun mereka. Sebagai contoh, mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dalam bidang sains dan teknologi.

Ciri-ciri khusus Tamdun Islam

Ciri-ciri tamadun inilah yang telah mengangkat kemajuan dan identiti sesuatu tamadun  Menyeluruh  Islam adalah satu agama yang meliputi seluruh aspek kehidupan manusia

termasuklah undang-undang atau syariah, akidah, akhlak, hubungan dengan Allah s.w.t, hubungan sesama manusia dan hubungan manusia dengan alam sejagat. Penekanan keadilan untuk semua insan adalah penting sama ada umat Islam atau yang bukan Islam. Keagamaan penting kerana ia menjadi asas utama dalam pembinaan tamadun di mana paksi utama adalah tauhid.

Umum.

Tamadun Islam merupakan tamadun yang sesuai dengan semua orang pada setiap masa dan tempat kerana ciri umumnya yang bersifat sejagat dan terbuka. Setiap manusia di dunia ini dapat menyesuaikan diri dengan ciri-ciri tersebut. Ia mendorong kepada manusia untuk manusia membina tamadun yang sejagat.

Islam adalah agama yang mengamalkan amalan toleransi.
Islam adalah agama yang flexible kerana terdapat sikap bertolak-ansur terhadap pegangan kepercayaan, amalan keagamaan dan kebudayaan di kalangan masyarakat yang berlainan agama dan budaya. Ia bagi menghormati kehendak agama yang berlainan.

Setiap apa yang dilakukan berlaku atas keredhaan daripada Allah S.W.T
Pembinaan tamadun Islam tidaklah berasaskan kepada hawa nafsu dan kuasa pemikiran manusia yang rakus tetapi sebaliknya kerana ia lebih kepada kehendak dan tuntutan wahyu daripada yang Maha Kuasa. Pemerintahan yang dilaksanakan berlandaskan panduan Islam akan mendapat keredhaan Allah S.W.T.

Mementingkan kesepaduan dan keseimbangan antara pembangunan intelektual, spiritual, emotional(akhlak) dan material.
Ia adalah bagi melahirkan masyarakat yang berguna yang boleh menyumbang kepada pembangunan dan kemajuan sesebuah tamadun.

Keistimewaan Tamadun Islam

Setiap tamadun mempunyai ciri-ciri keistimewaan yang melambangkan identiti tamadun itu sendiri. Begitu juga dengan Tamadun Islam yang mempunyai keistimewaan tersendiri

Fakto-faktor Kemerosotan Sesebuah Tamadun.

Keruntuhan akhlak- berfoya-foya, rasuah, tamakkan kuasa dan sebagainya. 2.Perpecahan di kalangan masyarakat-kaum Mawali (Islam bukan Arab) bangsa Parsi dengan Bani Umaiyah. Puak Syiah dan Sunni menyebabkan kemerosotan kerajaan Bani Abbasiyah. 3.Ketidakadilan-jurang perbezaan. 4.Bencana alam atau malapetaka. 5.Sikap yang tidak mahu menerima perubahan.
1.

RUMUSAN

Pencapaian umat Islam dalam kehidupan untuk melahirkan sebuah tamadun yang gemilang hendaklah berasaskan pandangan semesta Islam yang bersumberkan al Qur’an dan al Sunnah, mempunyai matlamat yang telah dibincangkan dan memiliki sifat-sifat khusus yang digariskan serta bermatlamatkan segala aspek yang dinyatakan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful