8/5/13 <marquee>Candi-Candi Di Indonesia Yang Bercorak Hindu & Budha</marquee>

!aha"a# In$ormasi

B %& '( D' I (D )( I (D %! )( I' %! (' I ' (' * %+( * %+( ) ) *' H,+' *' H,+' H ' (D H ' '(D ' C %&I C*' %&I *' +% ! %H +% '*' ! %H ( '*' ( HI B HI ,&' B ,&' ( ( *I - ! *I -)! -,. ) %& - ,. %& D ,(I D ,(I ' +% ' &/ +%'&/ '

8891:!! e ;a e ;a ra rh ah55 coco mme mme n# n s# s

!)!I'. -&)0I.%! '1'(2 3'!,+ DI!I(I4 Candi-Candi Di Indonesia Yang Bercorak Hindu & Budha !)!I'. -&)0I.%! '1'(2 3'!,+ DI!I(I4 15675615 B'C' /,1'
! e arc h 3e nghi # ung 3e nghi ung 3a sa ! #u"ur +ehami <an +ehami !e g " e<an rm a n$a a # u n #uk )r a ng !e "a "a ii k k "a "a ii kn kn =a =a 3 3 an an u u si si a a a a da da << ah ah =an <a in Da # a - ro> ins i -ro -ro >in >in si si Di Di Ind ones ia Ind ones ia Ha < Ya ng -er <u Di ke# ahui Di ke# ahuiDemam *e n# ang & 0 < u -ada ' nak 3a sa< ah -re sen # as i -re sen # as i

/a<an-/a<an 3e<iha# Candi-Candi Di /a<an-/a<an 3e<iha# Candi-Candi Di Indonesia Indonesia
!e # e < a h k i #a me m" a h a s me n g e n a i > e n in g g a < a n s e ;a r a h " e ru > a ca n d i d i !e # e < a h k i #a me m" a h a s me n g e n a i > e n in g g a < a n s e ;a r a h " e ru > a ca n d i d i a r # ik e < se " e <u mn =a 2 =a i # u 6 ar # ik e < se " e <u mn =a 2 =a i # u 6 - Indo nes ia (eg erin=a -a ra & a;a - C Indo nes ia (eg erin=a -a ra & a;a - andi-C and i 3 enak; u"k an Di D unia - ! C andi-C and i 3 enak; u"k an Di D unia - eki<as 3 enge na< C andi - ! eki<as 3 enge na< C andi se se Be Be se se k a ra n g s a a # n = a k i# a me < ih a #- <i h a # ca n d k a ra n g s a a # n = a k i# a me < ih a #- <i h a # ca n d r i ku # - e n in g g a < a n C a n d i d i I n d o n e si a r i ku # - e n in g g a < a n C a n d i d i I n d o n e si a r #a > e r> a d u a n ke d u a n = a 9 r #a > e r> a d u a n ke d u a n = a 9 i- ca n d i # e r se " u i- ca n d i # e r se " u me n u r u # co r a k me n u r u # co r a k #9 #9 H in d u & Bu d h a H in d u & Bu d h a

0 ak# a ,n ik 0 ak# a ar ,n ik !e >u# *u m"u han 'n ;ura n , n# u k 'ndak ;ura Buang n , n# u *i 'kir +ec i < ! am"i< +ec i < i! am"i< Ber dir 3i 3i 3i Di Di < =ader < =ader *er # ua < Dun =ader ia *er # ua Dun ia

1. Candi yang bercorak Hindu antara lain:

Dae rah -en ghas i< && - rod use n 3 i n=ak *e *e r"e r"e sar sar di I ndone si a 0 ak# a ,n ik 0 ak# a +omodo ,n ik -u< au -u< au +omodo

Candi -ram"anan Candi -ram"anan

*ahukah 'nda *ahukah 'nda Dunia +eseha#an !e;arah Cin#a Dunia +eseha#anCin#a
(egeriku Ceri#a Ceri#a
3 3= = ? ?i i de de o o

+'*%1)&I +'*%1)&I

-u -u asa asa r amada n Hi Hi "ur"ur an an *e *e kno kno I"u da da n n ' ' nak nak ) $$ ic e -o< i# ic I"u

Ca n d i - r a m " a n an a #a u Ca n d i &a r a / on g g r a n g a da < a h kom >< e ks c an d i Hi n d u Ca n d i - r a m " a n an a #a u Ca n d i &a r a / on g g r a n g a da < a h kom >< e ks c an d i Hi n d u # er " esa r di In d on e si a = an g di "a n g u n >a d a a "a d k e-@ m a se h i 9 C an di i n i # er " esa r di In d on e si a = an g di "a n g u n >a d a a "a d k e-@ m a se h i 9 C an di i n i d i > er se m " ah k a n u n #u k * r i m u r # i 2 # i g a d eA a u # a m a Hi n du = a i # u B r ah m a d i > er se m " ah k a n u n #u k * r i m u r # i 2 # i g a d eA a u # a m a Hi n du = a i # u B r ah m a s e" ag a i d eA a > en c i ># a 2 B i sh n u s e" a ga i deA a >e m e< i h a r a 2 da n !i A a s e"a g ai s e" ag a i d eA a > en c i ># a 2 B i sh n u s e" a ga i deA a >e m e< i h a r a 2 da n !i A a s e"a g ai d eA a > em u sn a h 9 Ber d a sa r k a n > r a sa s #i ! i A a gr h a n a m a a s < i k om > < ek s c a n d i i n i rahadiona9"<ogs>o#9com/8:18/18/candi-candi-di-indonesia-=ang-"ercorak9h#m<C9,$@D*aDIh7I d eA a > em u sn a h 9 Ber d a sa r k a n > r a sa s #i ! i A a gr h a n a m a a s < i k om > < ek s c a n d i i n i

1/8

n ga r a n 9 Di k om > < ek s c a n d i i n i # er d a> a # s em " i < a n " u a h c an di 9 '&*I+%.r a m " an a n m en . a d i d a = a # a r i k k u n .I(1 -)-. ( %! C) 2 c an di Hi n d u Ca n d i i n i a d a< ah # er m a su k ! i #u s Ba r i sa n D u n i a . -I. ara h " eru >a g u g u sa n c a n d i -c a n di = a n g < e "i h k ec i < 9 ! e"a g ai s a< a h sa # u c an d i #e r m eg ah d i c a ndi di a r# i ke< s e"e< umn=a2 g u g u sa n c a n d i -c a n di = a n g < e "i h k ec i < 9 ! e"a g ai s a< a h sa # u c an d i #e r m eg ah d i c 99 a ndi di a r# i ke< s e"e< umn=a2 9 ' si a * en g g ar a 2 c a n di .8 I JCG +e <e" iha n ) ran g Y ang ! uka 3a kan Bu ah"u ahan s eh i n g g a s u h u u d ar a di s i n i c u k u > d i n g i n E" er k i s ar a n # ar a 1 @ .e "ih "ih "an= "an= ak ak a ar r #ik #ik e< e< K K . u n ga n A i s a# a A an ' si a * en g g ar a 2 c a n di .r a m " an a n m en . u n ga n A i s a# a A an -e m"a Aa Be ri # a Ca n# i k d ar i s e< u r u h d u n i a9 -e m"aesi Aaa Be # aru Ca n# ik '' ne ne =akin =akin I ndon *eri r"a d ar i s e< u r u h d u n i a9 Candi 1edong songo ' gan. u ga di < en g ka >i > em a n d an ga n a< a m = a n g i n da h 9 !e< ai n i # u 2 o"= ek A i s a #a i n i . u < a n g d i #en ga h ko m >< eks ki# ning a mem"ah menge nai m e m i < i k i k e# i n g gi an m en c a> a i 7 I m e#e r m en .e '&*I+%.IH'( +um>u<an Doa &amadhan I +um>u<an Doa &amadhan II +um>u<an Doa &amadhan II Ca n d i C an gk u a n g a da < a h se" u a h c an di Hi n du = a n g # er d a> a # d i + am > u n g -u < o2 +um>u<an Ca n d i C an gk u a n g a da < a h se" u a h c an di Hi n du = a n g # er d a> a # d i + am > u n g -u < o2 +um>u<an Doa &amadhan III Doa &amadhan III rahadiona9"<ogs>o#9com/8:18/18/candi-candi-di-indonesia-=ang-"ercorak9h#m<C9./a< /a< an an 3 3e<i e<i ha# ha# C C andi andi -a r s i #ek # u r Hi n d u >a d a u m u m n = a d en g a n c an d i !i A a s e"a g ai c a n d i u #a m a C andi Di Indo nes ia ! e# e< ah a r s i #ek # u r Hi n d u >a d a u m u m n = a d en g a n c an d i !i A a s e"a g ai c a n d i u #a m a ki# a mem"ah as menge nai m e m i < i k i k e# i n g gi an m en c a> a i 7 I m e#e r m en . u k k an " ah A a d i c a n d i i n i deA a 3 a h ad eA a se# i n g g i # i g a m e# er = a n g m e n u .' gan s emua ser i ng 3 en u r u # > r as a s# i !i A ag r h a 2 c an di i n i m u < a i di " a n g u n >a d a se ki # a r # a h u n 8 5 : menon # on "er i# a di # e< eHi si 2 3 en u r u # > r as a s# i !iCandi A ag r h 1edong a 2 c an di songo i n i m u < a i di " a n g u n >a d a se ki # a r # a h u n 8 5 : menon # on<u "er i# aon di si# ne# e< eHi si 2 ga k me<u non# r on m a s eh i o< eh &a ka i -i k a #a n 2 d an # er u s d i k em " an gk a n d a n d i > er < u a s o< eh m a s eh i o< eh &a ka i -i k a #a n 2 d an # er u s d i k em " an gk a n d a n d i > er < u a s o< eh k99 k99 9 9 Ba < i # u n g 3 a h a ! a m " u 2 d i m a sa ker a .%& # er " esa r di In d on e si a 2 sek a < i g u s s a< a h sa # u c an d i #er i n d ah d i ' s i a * en ggY'(1 a r a9 ' r s i #ek # u r "a n g u n a n i n i "er "en #u k #i n g g i d a n r am >i n g se su a i de n ga n Y'(1 -'.I(1 -)-.8/5/13 <marquee>Candi-Candi Di Indonesia Yang Bercorak Hindu & Budha</marquee> !aha"a# In$ormasi a da < a h !i A ag r h a E" ah as a ! a n sk er # a = a n g " er m ak n a F& u m a h !i A aFG 2 da n a da < a h !i A ag r h a E" ah as a ! a n sk er # a = a n g " er m ak n a F& u m a h !i A aFG 2 da n m e m an g d i g a r "a g r i h a E r u a n g u #a m a G c a n d i i n i " er s em a = a m ar c a ! i A a m e m an g d i g a r "a g r i h a E r u a n g u #a m a G c a n d i i n i " er s em a = a m ar c a ! i A a 3 a h ad eA a se# i n g g i # i g a m e# er = a n g m e n u . a a n 3 ed a n g 3 a# a r am 9 Ba ndar a Bandar a * er" esa r Di Ba < i # u n g 3 a h a ! a m " u 2 d i m a sa ker a .r a m " an a n 2 > u < au / a A a2 k u r a n g < e" i h 8 : k i < om e# er Ca n d i i n i # er < e #a k d i d es a . / HiH > en i n g g a< a n " u da = a Hi n d u d a r i Da m a n Ba n gs a ! = a i < en d r a a " ad ke-@ E #a h u n !e >u# ar -en=a ki # 1a# a< -ad a @ 8 I m as eh i G 9 +u< i# E.n g a r a n i n i m em i < i k i .n g a r a n i n i m em i < i k i ' # ur an 3 em"ua# /us Yan g B aik > em a n d an ga n a< a m = a n g i n da h 9 !e< ai n i # u 2 o"= ek A i s a #a i n i . a a n 3 ed a n g 3 a# a r am 9 Di ar# ar#ike< ike< I ndon esi a Di s e"e< umn=a ki# a s udah s e"e< umn=a ki# a sai udah mem"aha s mengen Ban dar a Ba ndar a *er "es ar Di Duni a 9 Ba ndar a 99 *er "es ar Di Duni a 9 ! ekar an9 ! ekar an9 99 -r amugar -r amugar i i --r --r amuga amuga ri ri C C an an # # ik ik 3 as ka >ai -e ner "angan 3 as ka >ai -e ner "angan /ika ' 'gan gan se se<a< <a<uu I ndon esi a /ika "e >er gian de ngan "e >er gian de ngan mengg unakan >es aA a# mengg unakan'ga >esnaA a# 9 9 9 ud ara 2maka a kan ! u>or # er . r#ika r#ika ria / # HiH e sG +u <i# E. u ga di < en g0 ka a >i k# a +e "u# uh an 1i Di 'n # ara -r i a & d en g an > em a n d i a n a i r >a n a s d a r i m a# a a i r = an g m en g a n d u n g " e< er a n g 2 B e 0ar aani k#aa # a+e "u# uh an 1i Di 'n # ara -r i a & d en g an > em a n d i a n a i r >a n a s d a r i m a# a a i r = an g m en g a n d u n g " e< er a n g 2 B arani e a# a > er k em a h a n 2 da n A i s a# a " er k u d a9 ! e>u # ar C egukan > er k em a h a n 2 da n A i s a# a " er k u d a9 Candi Cangkuang Candi Cangkuang ! e>u # ar ! ki D o$ ren ia . r # ikar ia /9 99 @ 8 I m as eh i G 9 +u< i# E. u k k an " ah A a d i c a n d i i n i deA a ! i A a < e "i h d i u # am ak a n 9 ! i A a < e "i h d i u # am ak a n 9 Ca n d i i n i # er < e #a k d i d es a . a d i d a = a # a r i k k u n . +%!%H'*'( 1 u n u n g . ok as i @ c a n d i = an g # er se "a r di < er en g 1 u n u n g .!u >or # er * er "es ar ! u>or # eri # er * & 0 ana# k !u Di >or I ndone sier a "es ar ! e# e< ah ' ne nge"a has ! e# e< neor# nge"a mas a< ah ah ' !u> er.. r # ikar ia /9 99 Ca n d i i n i m em i < i k i >e r sa m a a n d en g a n k om >< ek s Ca n d i Di e n g d i B on os o" o9 3 akanan )< aha n Y an g Har us Di hin dar i Ca n d i i n i m em i < i k i >e r sa m a a n d en g a n k om >< ek s Ca n d i Di e n g d i B on os o" o9 Ca n d i i n i # er < e #a k > ad a k e# i n g gi a n se ki # a r 1 9 8 : : m d i a # as >er m u k aa n < a u # Ca n d i i n i # er < e #a k > ad a k e# i n g gi a n se ki # a r 1 9 8 : : m d i a # as >er m u k aa n < a u# +e <e" iha n ) ran g Y ang ! uka 3a kan Bu ahs eh i n g g a s u h u u d ar a di s i n i c u k u > d i n g i n E" er k i s ar a n # ar a 1 @ .%& ' r s i #ek # u r "a n g u n a n i n i "er "en #u k #i n g g i d a n r am >i n g se su a i de n ga n /a< /a< anan.8 I JCG ..2 K + ec ec a am ma a ta #a n > en i n g g a< a n " u da = a Hi n d u = an g #er < e#a k d i de sa di da< 99 9 > en " a" u da = a# a en Hi n ua = ran g g2 #er /< aA e#a a k * d en i de and i n es i a # e>a # n = a d i < er en g di da< 99 9 Ba n idnugngga< aa nn 2 + u> !d em an g asa h 2 C In do Ba n d u n g a n 2 + a" u > a# en ! em a r a n g2 / aA a * en g a h 2 In do n es i a # e>a # n = a d i < er en g 1 u n u n g .!has u>or # er Ca n d i 1 ed on g !on go a da < a h n am a se "u a h k om > < ek " an gu n an c a n d i mas a< ah or# er# er 0 a na# i k !u> Di Du nia !2 u>or = ang Ca n d i 1 ed on g !on go a da < a h n am a se "u a h k om > < ek " an gu n an c a n d i C and i. +%!%H'*'( Ca n d i i n i d i k e# em u k a n o< eh & a$$ < es > ad a # ah u n 1 8 : 7 d a n m er u > a ka n Ca n d i i n i d i k e# em u k a n o< eh & a$$ < es > ad a # ah u n 1 8 : 7 d a n m er u > a ka n !e > u #ar -e n = aki # 1a #a < -a d a > en i n g g a< a n " u da = a Hi n d u d a r i Da m a n Ba n gs a ! = a i < en d r a a " ad ke-@ E #a h u n !e > u #ar -e n ria = aki 1a e #asG < -a d a +u <i# E.r a m " an a n 2 > u < au / a A a2 k u r a n g < e" i h 8 : k i < om e# er # i m u r Y og = a k ar # a 2 7 : k i < om e#er " ar a# ! u r a k ar #a d a n 1 8 : k i < om e #er s e< a #a n # i m u r Y og = a k ar # a 2 7 : k i < om e#er " ar a# ! u r a k ar #a d a n 1 8 : k i < om e #er s e< a #a n ! em a r a n g 2 > er s i s d i > er " a #a s an a n #a r a > r oH i n s i / a A a * en ga h da n Da er a h ! em a r a n g 2 > er s i s d i > er " a #a s an a n #a r a > r oH i n s i / a A a * en ga h da n Da er a h Is #i m eA a Y og= ak a r #a 9 Ca n di &a r a / on g g r an g #e r < e# ak di d esa -r a m " a n an = a n g Is #i m eA a Y og= ak a r #a 9 Ca n di &a r a / on g g r an g #e r < e# ak di d esa -r a m " a n an = a n g A i < a= a h n = a d i "a g i a n # ar a ka " u > a# en !< em a n d a n +< a# en 9 A i < a= a h n = a d i "a g i a n # ar a ka " u > a# en !< em a n d a n +< a# en 9 Ca n d i i n i a d a< ah # er m a su k ! i #u s Ba r i sa n D u n i a . ok as i @ c a n d i = an g # er se "a r di < er en g 1 u n u n g . u < a n g d i #en ga h ko m >< eks >e ga< an as se.$@D*aDIh7I 8/8 . n ga r a n 9 Di k om > < ek s c a n d i i n i # er d a> a # s em " i < a n " u a h c an di 9'&*I+%. ( %! C) 2 c an di Hi n d u # er " esa r di In d on e si a 2 sek a < i g u s s a< a h sa # u c an d i #er i n d ah d i ' s i a * en gg a r a9 -'.

u n a E >en da A a 5 G +e< om > ok Ca n d i 1 a #u # +a c a +e< om > ok Ca n d i 1 a #u # +a c a +e< om > ok Ca n d i B h i m a +e< om > ok Ca n d i B h i m a +e< om > ok Ch a n d i DA ar a A a # i / -a r i k es i #9 +e< om > ok Ch a n d i DA ar a A a # i / -a r i k es i #9 +e< om > ok Ca n d i 3 a ge r sa r i 9 +e< om > ok Ca n d i 3 a ge r sa r i 9 D an +e < om > ok +e< i m a aCandi d a< a h -ana#aran "a n g u n a n #em >a # # i n g ga < Es e# < em en # si #eG = an g D an +e < om > ok +e< i m a a d a< a h "a n g u n a n #em >a # # i n g ga < Es e# < em en # si #eG = an g -ana#aran s i sa -s i s a >u i n g n = a m a Candi s i h "i s a a n d a < i h a # d i s eki # a r a n k om > < ek c an di ' r .(1 +% 3i ss =a ! ho > B ar ang = ang k ami .a a n + a d ir i se ki #a r # a h u n 1 8 : : 3a s e h i d a n &a . u g a di #em u ka n 2 = a i # u C an d i !e #= a k i 9 Ba r u -" a r u i n i 2 +om > < ek c an d i = a n g < a i n . a = a i n Ca n d i D i en g2 Ba r i s an 3 a h a +a r = a ' " ad ke I D ar i D i n a s# i !a n . u n a 9 s i sa -s i s a >u i n g n = a m a s i h "i s a a n d a < i h a # d i s eki # a r a n k om > < ek c an di ' r . a !a m > in ga n 1a"u ng d i dFB C (e# A or k = u uk2 han= a de ngan &> 3@9 @:: 2A A A 9dB C.$@D*aDIh7I C a n d i . u g a s e" ag a i +o m > < eks Ca n d i H i n d u / a A a 9 Ca n d i H i n d u / a A a 9 13I Ber da s ar k a n .ur an .e n a #a ra n a # a u C a n d i .r a s as #i = a n g d i # em u k a n d i si # u s D i en g2 Ca n d i -c a n d i # er s e" u# >eo><e Ber da s ar k a n . a a n G = a i #u 6 +e< om > ok Ca n d i ' r .a < a h a d a < a h s e " u a h g u g u sa n ca n d i " e r s i$a # k e a g a ma a n H in d u !i A a i# i s .e< es2 1 ar u #2 / aA a Ba r a# 9 Ca n di i n i < ah .e n a #a r a n 2 +e ca ma # a n ( g < e g o k 2 +a " u > a # e n B<i #a r2 = a n g # e r <e #a k d i D e s a . u d !aha"a # d i > er ki r ak a n d i d i r i k a n > a da a" a d ke ? III. u < u ki n eg er i >a r a DeA a s e" an = ak 7 : : c an di > er n a h "er d i r i d i # em > a # = a n g d i .a" a d k e N III m a s eh i 2 se" a ga i A u .ua< "agus 2 B er k ua<i#a s 2 "er s a ha"a# A A A 9mis s = as ho> 9c om 71 1I I3 3: : 17 -I.r a s as #i = a n g d i # em u k a n d i si # u s D i en g2 Ca n d i -c a n d i # er s e" u# <ike d i > er ki r ak a n d i d i r i k a n > a da a" a d ke ? III. a a n G = a i #u 6 +e< om > ok " an gu n an c er e m on i a < si # eE # em > a # >e m u .sa #u n = a c a n d i H i n d u d i * a #a r !u n da 9 Can di i n i # er < e# ak "er se" e< a h a n d en g a n m a ka m in ! e>ak"o< a 3u s< im *e rkena < Di -e ma c a n d i H i n d u d i * a #a r !u n da 9 Can di i n i # er < e# ak "er se" e< a h a n d en g a n m a ka m Duni a EBagi an I IG . = a n g > er # a m a k a< i d i # em u k a n d i * a# a r ! u n da s er # a m e r u > ak a n s a #u . n# uk *i dak Buang ' ir +ec i < ! am"i < Ber di ri . *%&B'&. u n a 9 Ba r u -" a r u i n i 2 +om > < ek c an d i = a n g < a i n .IH B'H'!' Ca n d i D i en g2 Ba r i s an 3 a h a +a r = a ' " ad ke I D ar i D i n a s# i !a n .e< es2 1 ar u #2 / aA a Ba r a# 9 Ca n di i n i < ah .!! a# a# ur ur da= da= 2 2 '' ugus ugus # # :32 :32 %m "a h Da < em ' r i e$ 3 u h a m m a d 2 s e" u a h m ak a m k u n o > em u k a a g am a Is < am 8: 13 %m "a h Da < em ' r i e$ 3 u h a m m a d 2 s e" u a h m ak a m k u n o > em u k a a g am a Is < am 8: 13 = a n g d i > er c a = a s e" ag a i < e< u h u r > en d u d u k D esa Ca n gk u a n g 9 = a n g d i > er c a = a s e" ag a i < e< u h u r > en d u d u k D esa Ca n gk u a n g 9 3 eng uku r +ekua# a n ! e"u ah Candi Dieng Candi Dieng +e r.ud In$ orma si9 k e" ak # i an k e> ad a D eA a ! = i A a d an ! ak # i ! = i A a E i s# r i != i A a G9 k e" ak # i an k e> ad a D eA a ! = i A a d an ! ak # i ! = i A a E i s# r i != i A a G9 D i < i h a # d ar i 8 1 Ba n gu n an 2 C an d i Di e n g # er " ag i m en .a n a #a r a n a #a u n a ma a s < in = a a d a < a h C a n d i C a n d i .8/5/13 <marquee>Candi-Candi Di Indonesia Yang Bercorak Hindu & Budha</marquee> !aha"a# In$ormasi i "u k e r..Be Be dnes dnes da=2 da=2 /u< /u< == 33 1212 8: 13 8: 13 'd s en se In d on e si a 3ar i "er ik h# iar "er s ama k ami2 Ins = a ' <<ah mem"a A a B er k ah ads e ns ec am> 9c om '1'( -%(1.a" a d k e N III m a s eh i 2 se" a ga i A u ..(/. a d i 5 +e< om > ok 9 7 +e< om > ok " an gu n an c er e m on i a < si # eE # em > a # >e m u . n =a = a n g > er # a m a k a< i d i # em u k a n d i * a# a r ! u n da s er # a m e r u > ak a n s a #u .e n a #a ra n a # a u C a n d i . '&*I+%. u g a A i < a= a h Ca n g ku a n g 2 +ec a m a #a n .B Bednes ednesda=2 da=2 /u< /u<==3312 12 8:1 8:133 -e ma in ! e>ak"o< a 3u s< im *e rkena < Di Duni a E"agi an I G .a n a #a r a n a #a u n a ma a s < in = a a d a < a h C a n d i . a o n <i ne di r u ma h I"u "is a da>a# >enghas i<an dr >u<uh an r i"u s am>ai . a d i 5 +e< om > ok 9 7 D i < i h a # d ar i 8 1 Ba n gu n an 2 C an d i Di e n g # er " ag i m en . u g a *%&B'&. a !r e n g g a d a r i + e ra . u g a s e" ag a i +o m > < eks i n i s eh i n g g a D i en g k u m > u < a n Ca n di D i D i en g d i s e" u # .e n a #a r a n 2 +e ca ma # a n ( g < e g o k 2 +a " u > a # e n B<i #a r2 / a A a * imu r 9 C a n d i # e rme g a h d a n #e r < u a s d i /a A a * i mu r i n i #e r< e # a k d i / a A a * imu r 9 C a n d i # e rme g a h d a n #e r < u a s d i /a A a * i mu r i n i #e r< e # a k d i < e re n g " a ra # d a = a 1 u n u n g +e <u d 2 d i s e " e <a h u # a ra B<i # a r2 > a d a < e re n g " a ra # d a = a 1 u n u n g +e <u d 2 d i s e " e <a h u # a ra B<i # a r2 > a d a k e # in g g ia n 7 5 : me # e r d i a # a s > e rmu k a a n <a u #9 Da r i > r a sa s# i =a n g k e # in g g ia n 7 5 : me # e r d i a # a s > e rmu k a a n <a u #9 Da r i > r a sa s# i =a n g # e r si m> a n d i " a g ia n ca n d i d i > e r ki r a ka n ca n d i i n i d i " a n g u n > a d a ma sa # e r si m> a n d i " a g ia n ca n d i d i > e r ki r a ka n ca n d i i n i d i " a n g u n > a d a ma sa &a .* * hur sd sd a=2 a=2 ' ' ugus ugus ## na< :12 :12 Di 8 8 :13 :13 ' n.IH B'H'!' -I.(e #A o r k9 in$ o/ Lid9 9 1em>a ..sa #u '&*I+%. u n a E >en da A a 5 G +e< om > ok Ca n d i ' r .-0 0 r ir da=2 i da=2'' ugu ugu s# s# :82 :82 8:13 8:13 Ba nd 3e # a< 3 us <i m * er ke na< Di Ba nda 3e # hur a< 3 us <i m * er ke Duni -.u# aan r u>ia h dr r uma h A A A 9din i. a = a i n i m as i h " i sa an da n i km a# i kem eg ah a n n = a d i D a #a r a n * i n g gi D i en g 9 D u < u 2 h a m > i r " i sa an da n i km a# i kem eg ah a n n = a d i D a #a r a n * i n g gi D i en g 9 D u < u 2 h a m > i r s e" an = ak 7 : : c an di > er n a h "er d i r i d i # em > a # = a n g d i . a !r e n g g a d a r i + e ra .s han# i9c om/ LidM9 9 A i < a= a h Ca n g ku a n g 2 +ec a m a #a n . u < u ki n eg er i >a r a DeA a i n i s eh i n g g a D i en g k u m > u < a n Ca n di D i D i en g d i s e" u # .ri a -r ak #i s 1r a# is -ac k ing +ad o4 Dom> e# + u<i# Im>o r 3u r ah9 3od e< B an= ak 9 Ce>a# ! am>ai 9 A A A 9do m>e# >r ia9 c om/ dom>e9 9 rahadiona9"<ogs>o#9com/8:18/18/candi-candi-di-indonesia-=ang-"ercorak9h#m<C9.a a n + a d ir i se ki #a r # a h u n 1 8 : : 3a s e h i d a n Di "er da=akan o< eh B<o B<o gger gger 9 3/8 . u g a di #em u ka n 2 = a i # u C an d i !e #= a k i 9 0i nd us io n m as i h 0a ce "o o k Be ri +ad o .a < a h a d a < a h s e " u a h g u g u sa n ca n d i " e r s i$a # k e a g a ma a n H in d u !i A a i# i s = a n g # e r <e #a k d i D e s a .

a a n " e r# a ma s =a d i k u n . a" a # s e"a g ai 1 u " er n u r / en d er a < In gg r i s a # as / a A a 9 ! e. aa n Hi n d u da n Bu d dh a d i / a A a s er # a m u < a i m a s u k n = a > en g ar u h Is< a m 9 D u n i a m u < a i m en = a da r i k e"e r ad a an " an gu n an m a s u k n = a > en g ar u h Is< a m 9 D u n i a m u < a i m en = a da r i k e"e r ad a an " an gu n an i n i s e. a < an m e < a< u i s er a n g ka i a n < or on g d a n #a n g ga den ga n > eD i ar a h " er . ar u m . a k s aa # i # u m e n . a < an m e < i n g ka r i " an gu n an s u c i i n i sea r a h . am 2 s a m " i < # er u s n ai k ke u n da k an " an gu n an s u c i i n i sea r a h . a r a n B u dd h a 9 -a r a > eD i ar ah m a s u k m e < a< u i s i s i # i m u r m e m u < a i r i #u a< di d as a r c an d i de n ga n " er .u # d i g u n a ka n sa m> a i ma s a > e me ri n # a h a n B i kr a ma A a r d h a n a 2 " e r < a n .an 3 as eh i > ad a > ar a >e n ga n u # ag a m a Bu dd h a 3 a h a = an a s eki # a r # a h u n 8 : : .a > a h i # s e k i# a r # a h u n 1 7 1 5 9 D a < a m ki #a " D e s a Aa rn a n a a # a u ( a g a ra k r e # a g a ma = a n g d i# u < is > a d a D a < a m ki #a " D e s a Aa rn a n a a # a u ( a g a ra k r e # a g a ma = a n g d i# u < is > a d a # a h u n 1 3 5 5 2 Ca n d i i n i d i se " u # se " a g a i " a n g u n a n s u ci O . a r ah 2 Bo r o"u du r d i # i n g ga < k an > ad a a " ad ke-1 7 s ei r i n g m e < em a h n = a >en ga r u h k er a .ok a si c a n d i a d a< a h k u r a n g < e" i h 1 : : k m 3 a ge< a n g 2 /a A a * en g ah 2 In d on e si a 9 . aa n Hi n d u da n Bu d dh a d i / a A a s er # a m u < a i m e < em a h n = a >en ga r u h k er a . ak s an a a n s es u a i a .a <a h O = a n g d i k u n . u r s an g k ar = a n g d i a #a s n = a # er d a >a # # i ga >e < a# a r an m e < i n g ka r 2 " er " en # u k " u . ak s an a a n s es u a i a .r o= ek > em u g a r an # er " esa r di ge< a r >a d a k u r u n 1 @ I 5 h i n gg a > em u g a r a n 9 .arah !aha"a# In$ormasiO 87 mins ago ' Hisi#or $rom /akar#a2 /akar#a &a=a HieAed O-emain !e>ak"o<a 3us<im *erkena< Di Dunia E"agian IG !aha"a# In$ormasiO 33 mins ago ' Hisi#or $rom Indonesia HieAed OBandara Bandara *er"esar Di Indonesia !aha"a# In$ormasiO 35 mins ago ' Hisi#or $rom !ea##<e2 Bashing#on HieAed OBandara Bandara *er"esar Di Dunia !aha"a# In$ormasiO 5@ mins ago ' Hisi#or $rom !ura"a=a2 /aAa *imur HieAed O!e>u#ar -en=aki# 1a#a< -ada +u<i# E.anan +aki 7/8 . u n g i A i sa # aA a n 9 " an = ak di k u n . am 2 s a m " i < # er u s n ai k ke u n da k an " er i k u # n = a m e< a< u i # i g a # i n g ka # an r a n a h d a < am k os m o< og i Bu d dh a9 +e# i g a " er i k u # n = a m e< a< u i # i g a # i n g ka # an r a n a h d a < am k os m o< og i Bu d dh a9 +e# i g a # i n g ka # an i # u ad a < ah +a m a d h a# u Er a n a h h a A a n a $s u G2 &u >a d h a# u Er an a h # i n g ka # an i # u ad a < ah +a m a d h a# u Er a n a h h a A a n a $s u G2 &u >a d h a# u Er an a h " er A u .u n g i &a . u n g i A i sa # aA a n 9 ' Hisi#or $rom 3a<ang2 /aAa *imur HieAed OCandi. ( % !C ) d a < a m d a $# a r # e n # a #i $n = a !aha"a# In$ormasi . ( % !C) 2 ke m u d i a n s i # u s " er s e. a k di #em u ka n 1 8 1 7 o< e h ! i r * h om as ! # am $or d &a $$< e s2 = a n g s aa # i # u i n i s e.a <a h O = a n g # a h u n 1 3 5 5 2 Ca n d i i n i d i se " u # se " a g a i " a n g u n a n s u ci O .a d a # a h u n 1 @ @ 5 ca n d i in i d i a . a < an m e < i n g ka r i m e < a< u i s i s i # i m u r m e m u < a i r i #u a< di d as a r c an d i de n ga n " er . a +e r a .Candi Di Indonesia Yang Bercorak Hindu & Budha !aha"a# In$ormasiO : secs ago ' Hisi#or $rom !ea##<e2 Bashing#on HieAed O-emain !e>ak"o<a 3us<im *erkena< Di Dunia E"agian IG !aha"a# In$ormasiO 3 mins ago ' Hisi#or $rom /akar#a2 /akar#a &a=a HieAed O-emain !e>ak"o<a Dengan (i<ai *rans$er *er"esar !e>an. a" a # s e"a g ai 1 u " er n u r / en d er a < In gg r i s a # as / a A a 9 ! e.ok a si c a n d i a d a< a h k u r a n g < e" i h 1 : : k m d i s e" e< a h "a r a # d a= a !em ar an g 2 8 5 km d i s e" e< a h "a r a # ! u r a ka r # a2 d an 7 : d i s e" e< a h "a r a # d a= a !em ar an g 2 8 5 km d i s e" e< a h "a r a # ! u r a ka r # a2 d an 7 : k m di s e"e < ah " ar a# < a u # Y og = ak a r #a 9 Ca n di " er " en # u k s #u >a i n i d i d i r i k a n o< e h k m di s e"e < ah " ar a# < a u # Y og = ak a r #a 9 Ca n di " er " en # u k s #u >a i n i d i d i r i k a n o< e h > ar a >e n ga n u # ag a m a Bu dd h a 3 a h a = an a s eki # a r # a h u n 8 : : .a H a = a m Bu ru k d a <a m > e r.$@D*aDIh7I > em u g a r a n 9 .a d a # a h u n 1 @ @ 5 ca n d i in i d i a . u dG 2 da n ' r u > ad h a #u E r a n ah # ak "er A u . u dG 2 da n ' r u > ad h a #u E r a n ah # ak "er A u .a a n " e r# a ma s =a k e < i< in g /a Aa *i mu r9 k e < i< in g /a Aa *i mu r9 .iHe *ra$$ic 0eed 2.a < a n a n k e ra . a r ah 2 Bo r o"u du r d i # i n g ga < k an > ad a a " ad ke-1 7 s ei r i n g 3 en u r u # " u k# i -" u k #i s e.r o= ek > em u g a r an # er " esa r di ge< a r >a d a k u r u n 1 @ I 5 h i n gg a 1 @ 8 8 a #a s u > a = a . u u n # u k m en u n #u n u m a# m an u si a "er a< i h d a r i a < a m n a $su d u n i a A i m en u .u k a n s e " a g a i ca < o n !i #u s B a r i sa n Du n ia .a > a h i # s e k i# a r # a h u n 1 7 1 5 9 &a .em er i n #a h &e> u " < i k In d on es i a d a n . a < a n a n n = a i n i " er A u . u d G 9 D a < am > er . a k s aa # i # u Bor o"u du r # e< a h m en g a< a m i s er a n gk a i a n u >a = a > en = e < am a# a n d a n Bor o"u du r # e< a h m en g a< a m i s er a n gk a i a n u >a = a > en = e < am a# a n d a n rahadiona9"<ogs>o#9com/8:18/18/candi-candi-di-indonesia-=ang-"ercorak9h#m<C9.anan-/a. a < a n a n n = a i n i > eD i ar a h " er . u r s an g k ar = a n g d i a #a s n = a # er d a >a # # i ga >e < a# a r an m e < i n g ka r 2 > ad a d i n d i n g n = a di h i as i den ga n 8 9 5 I 8 > an e< r e < i e$ da n as < i n = a #e r da > a# 5: 7 > ad a d i n d i n g n = a di h i as i den ga n 8 9 5 I 8 > an e< r e < i e$ da n as < i n = a #e r da > a# 5: 7 a r c a Bu dd h a 9 !# u > a u # am a # er "e sa r #e< e #a k d i # en g a h s ek a < i gu s m em ah k o# ai a r c a Bu dd h a 9 !# u > a u # am a # er "e sa r #e< e #a k d i # en g a h s ek a < i gu s m em ah k o# ai " an gu n an i n i 2 d i k e< i < i n g i o< eh #i g a " a r i s an m e< i n gk a r I 8 s # u > a "e r < u " an g " an gu n an i n i 2 d i k e< i < i n g i o< eh #i g a " a r i s an m e< i n gk a r I 8 s # u > a "e r < u " an g = a n g d i d a< am n = a # er d a> a # a r c a " u d dh a #en ga h du du k "er si < a da < a m >os i s i = a n g d i d a< am n = a # er d a> a # a r c a " u d dh a #en ga h du du k "er si < a da < a m >os i s i # er a #a i sem >u r n a d en g an m u dr a Es i k a> #a n g an G Dh ar m ac h ak r a m u d r a # er a #a i sem >u r n a d en g an m u dr a Es i k a> #a n g an G Dh ar m ac h ak r a m u d r a E m em u #a r r od a dh ar m aG 9 E m em u #a r r od a dh ar m aG 9 3 on u m en i n i m er u > a ka n m od e< a< a m se m es #a da n di " a n g u n se" a ga i #em >a # 3 on u m en i n i m er u > a ka n m od e< a< a m se m es #a da n di " a n g u n se" a ga i #em >a # s u c i u n # u k m e m u < i a k an Bu d d h a s ek a< i g u s " er $u n g si se "a g ai # em > a# D i a r a h s u c i u n # u k m e m u < i a k an Bu d d h a s ek a< i g u s " er $u n g si se "a g ai # em > a# D i a r a h u n # u k m en u n #u n u m a# m an u si a "er a< i h d a r i a < a m n a $su d u n i a A i m en u .u # d i g u n a ka n sa m> a i ma s a > e me ri n # a h a n B i kr a ma A a r d h a n a 2 &a . ( % !C ) d a < a m d a $# a r # e n # a #i $n = a . a r ah i n i m a s u k d a< am d a$# a r ! i # u s Ba r i s a n D u n i a9 Bor o"u du r k i n i m a si h d i g u n a ka n se" a ga i #e m > a# D i a r a h k ea ga m a a n P #i a > Bor o"u du r k i n i m a si h d i g u n a ka n se" a ga i #e m > a# D i a r a h k ea ga m a a n P #i a > # ah u n u m a # Bu d d h a = a n g d a #a n g d a r i s e< u r u h In d on es i a d an m a n c a n eg a r a # ah u n u m a # Bu d d h a = a n g d a #a n g d a r i s e< u r u h In d on es i a d an m a n c a n eg a r a " er k u m > u < di Bor o"u du r u n # u k m em > er i n g a #i * r i s u c i Ba i s ak 9 Da < a m du n i a " er k u m > u < di Bor o"u du r u n # u k m em > er i n g a #i * r i s u c i Ba i s ak 9 Da < a m du n i a > ar i A i s a# a 2 Bo r o" u du r a d a< a h o" = ek A i s a #a #u n gg a < d i In d on es i a = a n g > a < i n g > ar i A i s a# a 2 Bo r o" u du r a d a< a h o" = ek A i s a #a #u n gg a < d i In d on es i a = a n g > a < i n g " an = ak di k u n . a k di #em u ka n 1 8 1 7 o< e h ! i r * h om as ! # am $or d &a $$< e s2 = a n g s aa # i # u m e n .a a n 3a .em er i n #a h &e> u " < i k In d on es i a d a n . a r ah i n i m a s u k d a< am d a$# a r ! i # u s Ba r i s a n D u n i a9 " er s e.r#ikaria / HiHesG !aha"a# In$ormasiO 1 hour 8 mins ago ' Hisi#or $rom Indonesia HieAed O/a.a a n 3a .a < a n a n k e ra . ( % !C) 2 ke m u d i a n s i # u s 1 @ 8 8 a #a s u > a = a . a < an m e < a< u i s er a n g ka i a n < or on g d a n #a n g ga den ga n m e n = a ks i k an # ak ku r an g da r i 1 9 7 5 : >a n e< r e< i e $ i n da h = a n g # er u k i r >a d a m e n = a ks i k an # ak ku r an g da r i 1 9 7 5 : >a n e< r e< i e $ i n da h = a n g # er u k i r >a d a d i n d i n g d a n > a ga r < an gk a n 9 d i n d i n g d a n > a ga r < an gk a n 9 3 en u r u # " u k# i -" u k #i s e. u d G 9 D a < am > er .u n g i &a .an 3 as eh i > ad a m a s a > em er i n #a h a n A an gs a ! = a i < en d r a 9 3 on u m en i n i #er di r i a #a s en am # er a s m a s a > em er i n #a h a n A an gs a ! = a i < en d r a 9 3 on u m en i n i #er di r i a #a s en am # er a s " er " en # u k " u .ang !e.a H a = a m Bu ru k d a <a m > e r.u k a n s e " a g a i ca < o n !i #u s B a r i sa n Du n ia . u > en c er ah a n da n k e"i .8/5/13 <marquee>Candi-Candi Di Indonesia Yang Bercorak Hindu & Budha</marquee> " e r < a n . a r a n B u dd h a 9 -a r a > eD i ar ah m a s u k > en c er ah a n da n k e"i . a +e r a . ar u m . Candi yang bercorak Buddha antara lain: Candi Boro"udur Candi Boro"udur Bor o"u du r a da < a h n a m a s e"u ah c a n d i B u dd h a = an g #e r < e# ak d i Bor o" u d u r 2 Bor o"u du r a da < a h n a m a s e"u ah c a n d i B u dd h a = an g #e r < e# ak d i Bor o" u d u r 2 3 a ge< a n g 2 /a A a * en g ah 2 In d on e si a 9 .

r a m " an an 9 Ca n d i ! eA u m er u >a k an k om > < ek s c a n d i Bu dd h a # er " es ar k ed u a s e#e < ah Ca n d i ! eA u m er u >a k an k om > < ek s c a n d i Bu dd h a # er " es ar k ed u a s e#e < ah Ca n d i Bor o"u du r d i / a A a * e n ga h 9 Ca n d i ! eA u " er u s i a < e" i h # u a d ar i >a d a Ca n d i Bor o"u du r d i / a A a * e n ga h 9 Ca n d i ! eA u " er u s i a < e" i h # u a d ar i >a d a Ca n d i .r o> i n s i /a A a * en g ah 9 Candi 3endu# Candi 3endu# Ca n d i 3 en du # ad a < ah s e" u ah c a n d i " er c or a k Bu d dh a9 Ca n d i = an g #er < e#a k d i Ca n d i 3 en du # ad a < ah s e" u ah c a n d i " er c or a k Bu d dh a9 Ca n d i = an g #er < e#a k d i / a< an 3 a= or + u se n + o#a 3u n gk i d 2 + a" u > a# en 3 ag e< a n g 2 / a A a * e n ga h i n i 2 / a< an 3 a= or + u se n + o#a 3u n gk i d 2 + a" u > a# en 3 ag e< a n g 2 / a A a * e n ga h i n i 2 < e# a kn = a " er a da s ek i # ar 3 ki < om e# er da r i c a n di Bor o"u du r < e# a kn = a " er a da s ek i # ar 3 ki < om e# er da r i c a n di Bor o"u du r Ca n d i 3 en du # di d i r i k a n s em as a > em er i n #a h a n &a.r o> i n s i /a A a * en g ah 9 Bu g i s a n 2 + ec a m a# a n -r a m " a n an 2 +a " u > a# en +< a #e n 2 .8/5/13 <marquee>Candi-Candi Di Indonesia Yang Bercorak Hindu & Budha</marquee> !aha"a# In$ormasi Candi !eAu Candi !eAu Ca n d i ! eA u a d a< a h c a n di Bu dd h a = a n g di " a n gu n > a da a" a d k e-8 = an g Ca n d i ! eA u a d a< a h c a n di Bu dd h a = a n g di " a n gu n > a da a" a d k e-8 = an g " er .en a m a an i n i " er d as a r ka n k i sa h < eg en d a . a In d r a d ar i d i n a s# i ! = a i < en d r a 9 D i da < a m >r a s as # i +a r a n g #e n ga h = a n g " er # ar i kh 8 8 7 3 a seh i 2 ! = a i < en d r a 9 D i da < a m >r a s as # i +a r a n g #e n ga h = a n g " er # ar i kh 8 8 7 3 a seh i 2 d i se "u # k an " a h A a r a .$@D*aDIh7I Ca n d i ! a n g gr a h a n a# a u C an di Cu n g k u > a da < a h c an di > em u . a In d r a d ar i d i n a s# i Ca n d i 3 en du # di d i r i k a n s em as a > em er i n #a h a n &a.en a m a an i n i " er d as a r ka n k i sa h < eg en d a .r a m " an a n 9 3 esk i > u n as < i n = a # er da > a# 8 7 @ c a n di 2 o< e h m as = a r a ka # s e#e m > a# .r a m " an a n 9 3 esk i > u n as < i n = a # er da > a# 8 7 @ c a n di 2 o< e h m as = a r a ka # s e#e m > a# c a n d i i n i d i n a m a k an O! eA u O = a n g " er a r # i s er i " u da < a m "a h a s a /a A a 9 c a n d i i n i d i n a m a k an O! eA u O = a n g " er a r # i s er i " u da < a m "a h a s a /a A a 9 . a r a k h a n = a d e< a > an r a #u s m e# er di s e"e < ah u # a r a Ca n d i . a a n " u d h a 2 < e#a k 5/8 .o r o / on g g r a n g9 ! ec a r a a dm i n i s #r a # i $2 kom >< e ks C an d i !e A u #er < e#a k d i Du ku h Ben er 2 Des a ! ec a r a a dm i n i s #r a # i $2 kom >< e ks C an d i !e A u #er < e#a k d i Du ku h Ben er 2 Des a Bu g i s a n 2 + ec a m a# a n -r a m " a n an 2 +a " u > a# en +< a #e n 2 .o r o / on g g r a n g9 . a In dr a #e< ah m em "a n g u n "a n g u n a n su c i " er n am a d i se "u # k an " a h A a r a . a a n " u d h a 2 < e#a k Ca n d i ! a n g gr a h a n a# a u C an di Cu n g k u > a da < a h c an di > em u .r a m " an an 9 Ca n d i " er . a r a k h a n = a d e< a > an r a #u s m e# er di s e"e < ah u # a r a Ca n d i . a In dr a #e< ah m em "a n g u n "a n g u n a n su c i " er n am a A en u A a n a = a n g a r # i n = a ad a < ah h u # a n "a m " u 9 )< e h s eor a n g ah < i a r k eo< og i A en u A a n a = a n g a r # i n = a ad a < ah h u # a n "a m " u 9 )< e h s eor a n g ah < i a r k eo< og i Be< an d a " er n a m a /9 1 9 de Ca s >a r i s 2 k a #a i n i di h u "u n gk a n den ga n Can di Be< an d a " er n a m a /9 1 9 de Ca s >a r i s 2 k a #a i n i di h u "u n gk a n den ga n Can di 3 en d u # 9 Candi !anggrahan 3 en d u # 9 Candi !anggrahan rahadiona9"<ogs>o#9com/8:18/18/candi-candi-di-indonesia-=ang-"ercorak9h#m<C9.

a a n a # au # em > a# >er i "a d a# a n rahadiona9"<ogs>o#9com/8:18/18/candi-candi-di-indonesia-=ang-"ercorak9h#m<C9. u s r i .as u r u a n 2 / aA a * i m u r 2 In don esi a 2 s ek i #a r 3 1 k i < om e# er d ar i k o# a -a s u r u a n 9 Ca n di i n i # er < e# ak di > er # en g ah a n s ek i #a r 3 1 k i < om e# er d ar i k o# a -a s u r u a n 9 Ca n di i n i # er < e# ak di > er # en g ah a n .r a sa s #i 3 an . a A a G a da < a h c an di = a n g d i " an g u n s eki #a r a" a d ke Ca n d i / a A i En am a as < i 6 / a. aa n s e"e< ah u # ar a c a n d i . Candi yang bercorak Hindu-Buddha antara lain: antara lain: Candi /aAi Candi /aAi &ea< &ea<Cameras Cameras donF# donF#s#ar# s#ar#Ai#h Ai#h an an FiF9 FiF9 1ra" 1ra" #oda=s #oda=s<a#es# <a#es# Digi#a< Cameras $or *r ue -ho#o Qua<i#=9 Digi#a< Camer Qua<i#=9 !h o> in # Fn as !h o o## *rue Di gii-ho#o ##a a<< C m era o A9 ! ho > -o i n# !h$or oo D ig Ca am e ra ss ( (o A9 A A A 9" iDra #e 9 com A AA 9 "i Dr a# e9 co m . a < a n r a= a an # a r a +ec am a# a n . a a n ! i n g h a sa r i >a d a a "a d k e-1 3 9 Ber < ok a si d i +e c am a# a n * u m > an g2 +a "u >a # en ! i n g h a sa r i >a d a a "a d k e-1 3 9 Ber < ok a si d i +e c am a# a n * u m > an g2 +a "u >a # en 3 a < an g 2 a# a u sek i # ar 8 8 k m da r i +o# a 3 a< a n g 9 3 a < an g 2 a# a u sek i # ar 8 8 k m da r i +o# a 3 a< a n g 9 Ca n d i i n i c u ku > u n i k 2 ka r en a "a g i an a #a s n = a h an = a #e r si s a s e" ag i a n da n Ca n d i i n i c u ku > u n i k 2 ka r en a "a g i an a #a s n = a h an = a #e r si s a s e" ag i a n da n m e n u r u # c er i # a se #em >a # k ar en a # er s am "a r >e# i r 9 &e< i e$-r e< i e$ +u n .r i n g e"u ka n 9 . a A a G a da < a h c an di = a n g d i " an g u n s eki #a r a" a d ke 1 3 da n m er u > a ka n >e n i n g ga < a n "er se. a r a h Hi n d u -Bu d d h a +e r a.r i g en 2 . a a n ! i n g h a sa r i = a n g # er < e# ak di # er < e# ak di k ak i 1u n u n g B e< i r a n g 2 # e> a# n = a di ! i n g h a sa r i = a n g # er < e# ak di # er < e# ak di k ak i 1u n u n g B e< i r a n g 2 # e> a# n = a di D es a Ca n d i Ba # es 2 +e c am a# a n .r i g en da n . a 3 a . a r a h = an g d i se ki # a r c an d i ki # a d a >a # m e n em u i " an = ak >en i n g ga < a n s e. a > ah i #2 d i "a n g u n s eki # a r # a h u n d an a #a > 9 C an di i n i >e n i n g ga < a n +er a . i k a an da m en g ga < i # an a h di sek i # ar c a n d i s e" u ah u m >a k d i u #a r a # u g u da n . u r u ku n c i s e" e< a h s e< a # an c a n d i 9 > a# u n g di s i m > a n di r u m a h . ar ak a r n a d an . u sr i 9 s e> er #i = a n g d i s e" u # > ad a . aa n 3 a. a a n Ca n d i / a go " er a sa < da r i k a# a O/ a . u r s a n gk a r d a n #er d i r i d ar i " a n gu n an k a ki 2 # u "u h * i m u r 9 Ca n di " er " en # u k " u . a r a h Hi n d u -Bu d d h a +e r a.+e c am a# a n .r i g en da n .a n c a #a n # r a d a> a # d i #em u i di c a n di i n i 9 ! en g a n k es e< u r u h an " an gu n an d an . a a n 1 3 da n m er u > a ka n >e n i n g ga < a n "er se. u sr i 9 3. a> a h i # Ba g i an k ak i c a n di s an ga # < u a s 2 # i n g g i d u a m e#e r 2 # er d a >a # d i n d i n g r e < i e$ Ba g i an k ak i c a n di s an ga # < u a s 2 # i n g g i d u a m e#e r 2 # er d a >a # d i n d i n g r e < i e$ h a r i m a u 9 D i " a gi a n # an g g a a da r er u n # u h a n "a # u " ek a s ga > u r a 9 D u < u a d a h a r i m a u 9 D i " a gi a n # an g g a a da r er u n # u h a n "a # u " ek a s ga > u r a 9 D u < u a d a en a m " u ah > a #u n g "u dh a n a m u n ka r en a d i #a k u #k a n a d a > en . u m ina # e R Ca n d i / a A i En am a as < i 6 / a.+e c am a# a n . a > ah i #2 d i "a n g u n s eki # a r # a h u n 1 3 5 : 2 d u < u n = a m er u > ak a n c an d i #em >a # > en = i m > an a n a" u k er a "a # r a . a r a h an m ak a en a m " u ah > a #u n g "u dh a n a m u n ka r en a d i #a k u #k a n a d a > en . a> a h i # 3 a . u s r i 3I s e> er #i = a n g d i s e" u # > ad a . u r s a n gk a r d a n #er d i r i d ar i " a n gu n an k a ki 2 # u "u h d an a #a > 9 C an di i n i >e n i n g ga < a n +er a .r i n g e"u ka n 9 Ca n d i / a A i "a n = a k d i k i r a s e" ag a i # em > a # > em u . ar ak a r n a m e n u r u # c er i # a se #em >a # k ar en a # er s am "a r >e# i r 9 &e< i e$-r e< i e$ +u n . a a n a # au # em > a# >er i "a d a# a n Bu d d h a 2 n am u n s e" en a r n = a m er u > a ka n #e m >a # > ed h a r m a an a #a u Bu d d h a 2 n am u n s e" en a r n = a m er u > a ka n #e m >a # > ed h a r m a an a #a u 5/8 . ag h u O2 d i di r i ka n > ad a m a s a +er a .a n da a n . a r a h an m ak a > a# u n g di s i m > a n di r u m a h .aghu ECandi /agoG 33 Ca n d i / a . u g a " er s er a ka n di s eki #a r n = a ad a s e" u ah # u g u > em u . u g a s e" u ah u m >a k d i u #a r a # u g u da n . a 1 3 5 : 2 d u < u n = a m er u > ak a n c an d i #em >a # > en = i m > an a n a" u k er a "a # r a .a n c a #a n # r a d a> a # d i #em u i di c a n di i n i 9 ! en g a n k es e< u r u h an " an gu n an c a n d i i n i # er s u s u n a# a s "a h a n "a # u a n d es i #9 c a n d i i n i # er s u s u n a# a s "a h a n "a # u a n d es i #9 .ad a c a 3I n d i i n i < a h 'd i # = a A ar m a n k em u di a n m en em >a # ka n ' r c a 3 an . i k a an da m en g ga < i # an a h di sek i # ar c a n d i m a k a a ka n "a n = a k d i # em u k a n g er a " ah k u n o > en i n g ga < a n m a sa < a< u 9 m a k a a ka n "a n = a k d i # em u k a n g er a " ah k u n o > en i n g ga < a n m a sa < a< u 9 !aha"a# In$ormasi Candi /a.a n da a n . go ike " er a sa < da r i k a# a O/ a .8/5/13 <marquee>Candi-Candi Di Indonesia Yang Bercorak Hindu & Budha</marquee> d i D es a ! an gg r a h a n 2 +ec a m a #a n Bo= o< a n g u 2 +a "u > a #e n * u < u n g a gu n g2 / aA a d i D es a ! an gg r a h a n 2 +ec a m a #a n Bo= o< a n g u 2 +a "u > a #e n * u < u n g a gu n g2 / aA a * i m u r 9 Ca n di " er " en # u k " u .$@D*aDIh7I Ca n d i / a A i "a n = a k d i k i r a s e" ag a i # em > a # > em u . aa n 3 a.aghu ECandi /agoG Candi /a.r a sa s #i 3 an .as u r u a n 2 / aA a * i m u r 2 In don esi a 2 D es a Ca n d i Ba # es 2 +e c am a# a n . u r u ku n c i s e" e< a h s e< a # an c a n d i 9 d i se ki # a r c an d i ki # a d a >a # m e n em u i " an = ak >en i n g ga < a n s e. a < a n r a= a an # a r a +ec am a# a n .ad a c a n d i i n i < a h 'd i # = a A ar m a n k em u di a n m en em >a # ka n ' r c a 3 an . aa n s e"e< ah u # ar a c a n d i .r i g en 2 . ag h u O2 d i di r i ka n > ad a m a s a +er a . a r a h = an g " er s er a ka n di s eki #a r n = a ad a s e" u ah # u g u > em u .

u g a h u " u n ga n n = a den h u " u n ga n n = a den +er #a n eg a r a9 +er #a n eg a r a9 da r da r d i si d i si ga n ga n i r a . ara --e n .a ra a* e r"e s ar D i Du n ia * e r" uru k & a* e r"e s ar D i Du n ia * e r" uru k & * e rs ad is Di Du n ia * e rs ad is . a # er a m > an > ad a m > an > ad a Ca n di / ag o Ca n di / ag o kh i r ! i n g h a sa r i 2 +er # a n eg ar a 9 !e "a g i an d ar i kh i r ! i n g h a sa r i 2 +er # a n eg ar a 9 !e "a g i an d ar i Ca n d i !i n g h a s ar i 9 +e du a c an di i n i a da Ca n d i !i n g h a s ar i 9 +e du a c an di i n i a da = a n g m e r u > ak a n # em > a # > er i " ad a #a n &a..a ra & u ma h !a ki # . a !aha"a# In$ormasi S3 &ec omme nd #h is on C C o>=r o>=r ig ig h# h# T T 8:1 8:1 3 3 !! aha aha "a# "a# In In$or $ormas mas i i R R-oA -oA er er ed ed"= "= B< B< ogger ogger You mi g h# a <s o < ik e 6 You mi g h# a <s o < ik e 6 B << o o gg gg e e rr * *h h em em e e "= "= .i nk B B #hi n .am .8/5/13 <marquee>Candi-Candi Di Indonesia Yang Bercorak Hindu & Budha</marquee> > en = i m >a n a n a" u > en = i m >a n a n a" u a "u # er s e" u # .os# os# in in g g .-r -r e e mi mi u um m B B <o <o g ge ge r r *h *h e e me me s sRR B B e" e" " " aa sed sed .ro ro .a n g D i * e r>a n .$@D*aDIh7I I/8 8/8 .i Di Du nn ia nk ii #hi . a rah +om i k 3a rHe< +om i k 3a rHe< -e rus a ha a n -e rus a ha a n * er" a ik In d on e si * er" a ik In d on e si 8 :1 3 8 :1 3 & u ma h !a ki # . u g a a "u # er s e" u # .a n g D i D u ni a D u ni a !ek i< as !e. a rah !ek i< as !e. ara --e n .a sa n# ha -.e " ih B a ru B e ra n da . a = a n g m e r u > ak a n # em > a # > er i " ad a #a n &a.en .en .o s#i ng .am aa rahadiona9"<ogs>o#9com/8:18/18/candi-candi-di-indonesia-=ang-"ercorak9h#m<C9. ee c# c# 3 3 aa na na ge ge m me e n# n# De si gn " = 0*h e m es RR B /a < an *o < /a < an *o < * e r>a n . a # er a i r a .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful