SEKTOR PENGURUSAN AKADEMIK JABATAN PELAJARAN PAHANG

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN BAHASAMALAYSIA TAHUN 3 KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH (KSSR)

RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3 - JPN Pahang

MS: 1 7 November 2 12

MINGGU / TARIKH Minggu 1 2.1.13 4.1.13

TEMA / TAJUK TEMA 1 SEKOLAH Unit 1 Mari Bekerjasama

STANDARD KANDUNGAN 1.2 Mendengar, mengecam dan men e!"# !"n $ !a%a&a, $a$#" a!'ad, &"(" (a#a, )er(a#aan, *ra&a dan a a# dengan !e#"+. 2.2 Mem!aca dan mema%am$ )er(a#aan, *ra&a dan a a# dar$)ada )e+!aga$ &"m!er dengan &e!"#an ang !e#"+.

STANDARD PEMBELAJARAN 1.2.6 men engar! mema"ami an men#e$ut %rasa an a#at engan struktur $inaan a#at #ang $etu& an te'at

PENGISIAN KURIKULUM -.n#.%/ Sistem Ba"asa *-kata nama - %rasa an a#at -im$u"an a)a&an an ak"iran -a#at tungga& EMK* -kreati+iti an in,+asiTMK -$e&ajar me&a&ui TMK

STANDARD PRESTASI -adangan B1.L1E1 /1.2.60 Men engar an men#e$ut %rasa a#at

2.2.1 Mem$a(a an mema"ami 'erkataan $erim$u"an a)a&an an $erim$u"an ak"iran a&am a#at ari'a a 'e&$agai $a"an $a(aan engan se$utan #ang $etu&

,.2 Men"+$& %"r"*, &"(" (a#a, )er(a#aan, *ra&a dan a a# &ecara me(an$& dengan !e#"+ dan (ema&.

3.2.6 Menu&is a#at tungga& an a#at majmuk se(ara mekanis engan $etu& an kemas.

RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3 - JPN Pahang

MS: 2 7 November 2 12

0.2 Mema%am$ dan mengg"na(an )em!en#"(an (a#a ang &e&"a$ da+am )e+!aga$ &$#"a&$ dengan !e#"+. Minggu 2 5.1.13 11.1.13 Unit 2 Bantumem$antu Ama&an Murni 1., Mendengar, mema%am$ dan mem!er$ re&).n& #er%ada) &e&"a#" ara%an, &.a+an dan )e&anan ang d$dengar dengan !e#"+. 1.1 Ber#"#"r, !er!"a+ dan men a#a(an )erm$n#aan #en#ang &e&"a#" )er(ara dar$)ada )e+!aga$ &"m!er. 2.2 Mem!aca dan mema%am$ )er(a#aan, *ra&a dan a a# dar$)ada )e+!aga$ &"m!er dengan &e!"#an ang !e#"+.

1.2.1 Mema"ami an menggunakan kata ter$itan a)a&an $e2! me3!te2 an i4 engan $etu& a&am 'e&$agai situasi.

1.3.1 Men engar! mema"ami! an mem$erikan res',ns #ang sesuai se(ara &isan atau gerak &aku ter"a a' ara"an $er asarkan a#at 'erinta" jenis a#at 'ermintaan an a#at 'erinta" jenis a#at suru"an engan $etu&. 1.4.1 Bertutur tentang sesuatu 'erkara ari'a a 'e&$agai sum$er engan menggunakan 'e&$agai a#at a&am 'e&$agai situasi se(ara $ertatasusi&a. 2.2.2 Mem$a(a an mema"ami %rasa #ang mengan ungi i%t,ng! +,ka& $ergan ing! igra% an k,ns,nan $erga$ung a&am 'erenggan ari'a a 'e&$agai $a"an $a(aan engan se$utan #ang $etu&

Sistem Ba"asa *- a#at 'erinta" -.i%t,ng! +,ka& $ergan ing - 6enj, ," $i&angan - 7rasa nama - 7rasa kerja - 7rasa a jekti% - kata nama am "i u' $ukan manusia K,sa kata EMK* -kreati+iti an in,+asiTMK -$e&ajar me&a&ui TMK

RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3 - JPN Pahang

MS: 3 7 November 2 12

2.2.3 Mem$a(a an mema"ami a#at majmuk ari'a a 'e&$agai $a"an $a(aan engan se$utan #ang $etu&. 2., Mem!aca ("a# )e+!aga$ !a%an !acaan dengan +ancar, &e!"#an ang 'e+a& dan $n#.na&$ ang !e#"+. 2.2 Mem!aca )e+!aga$ !a%an &a&#era dan !"(an &a&#era ang &e&"a$ !ag$ mem")"( m$na# mem!aca. ,.2 Men"+$& %"r"*, &"(" (a#a, )er(a#aan, *ra&a dan a a# &ecara me(an$& dengan !e#"+ dan (ema&. ,.0 Menca#a# ma(+"ma# ang !e#"+ #en#ang &e&"a#" )er(ara dar$)ada )e+!aga$ &"m!er. 2.3.1 Mem$a(a kuat 'e&$agai $a"an $a(aan #ang mengan ungi 'e&$agai ',&a a#at engan &an(ar! se$utan an int,nasi #ang $etu& an je&as. 2.6.1 Mem$a(a an mema"ami 'e&$agai $a"an kreati% #ang sesuai untuk menam$a" k,sa kata umum an k,sa kata isti&a".

3.2.5 Menu&is %rasa an a#at tungga& se(ara mekanis a&am $entuk tu&isan $erangkai engan $etu& an kemas. 3.1.2 Men(atat mak&umat #ang $etu& untuk mem$uat (arta a&ir ari'a a 'e&$agai sum$er.

RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3 - JPN Pahang

MS: ! 7 November 2 12

1.1 Men e!"# dan mema%am$ "n&"r &en$ da+am +ag" me+a+"$ n an $an &ecara d$d$( %$!"r. 0.1 Mema%am$ dan mengg"na(an g.+.ngan (a#a dengan !e#"+ meng$("# (.n#e(&. 0., Mema%am$ dan mem!$na a a# ang !e#"+ da+am )e+!aga$ &$#"a&$.

4.1.1 Men#e$ut an mema"ami &irik &agu #ang mengan ungi mesej a&am n#an#ian #ang i'ersem$a"kan se(ara i ik "i$ur. 1.1.1 Mema"ami an menggunakan kata nama am "i u' #ang merujuk $ukan manusia an 'enj, ," $i&angan engan $etu&. 1.3.2 Mema"ami an mem$ina a#at 'en#ata! a#at tan#a engan kata tan#a an tan'a kata tan#a! a#at seru an a#at 'erinta" engan $etu& a&am 'e&$agai situasi. 1.3.2 Men engar! mema"ami an mem$erikan res',ns engan $etu& se(ara &isan ter"a a' s,a&an #ang mengan ungi kata tan#a Sistem Ba"asa *-kata tan#a -a#at seruan -a#at 'erinta" -kata nama k"as "i u' manusia As'ek seni $a"asa

Minggu 3 14.1.13 18.1.13

Unit 3 Mua%akat Mem$a)a Berkat

1., Mendengar, mema%am$ dan mem!er$ re&).n& #er%ada) &e&"a#" ara%an, &.a+an dan )e&anan ang d$dengar dengan !e#"+. 1.0 Bercer$#a dan mencer$#a(an &e&"a#" )er(ara &em"+a dengan #e)a# mengg"na(an &e!"#an ang 'e+a& dan $n#.na&$ ang !e#"+.

1.1.2 Men(eritakan sesuatu 'erkara #ang ii$a(a engan te'at ! se$utan #ang je&as an int,nasi #ang $etu& menggunakan a#at tungga& an a#at majmuk engan $etu&.

EMK* -kreati+iti an in,+asiTMK -$e&ajar me&a&ui TMK

RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3 - JPN Pahang

MS: " 7 November 2 12

3 Mem$a(a an mema"ami a#at a&am 'erenggan ari'a a 'e&$agai $a"an $a(aan engan se$utan #ang $etu&.+.4 Mem$ina an menu&is 'e&$agai jenis a#at $er asarkan $a"an gra%ik a&am satu 'erenggan engan $etu&.nasi #ang je&as an susunan i ea #ang te'at me&a&ui 'en(eritaan se(ara i ik "i$ur. 1.ngan (a#a dengan !e#"+ meng$("# (. 1.1 Mema%am$ dan mengg"na(an g.3. 2.2 Mema"ami an menggunakan kata nama k"as "i u' #ang merujuk $ukan manusia engan $etu& mengikut k.1.2 Mem!aca dan mema%am$ )er(a#aan.nteks.. *ra&a dan a a# dengan !e#"+. . Mem!$na dan men"+$& )er(a#aan.3.2.a&an $ertum'u engan $etu&.JPN Pahang MS: # 7 November 2 12 .1 Mengujarkan a#at engan se$utan #ang $etu&! int.n#e(&.2 Meng"'ar(an !a%a&a ang $nda% dan mengg"na(an !a%a&a !adan &ecara (rea#$* &ema&a !ercer$#a &ecara d$d$( %$!"r.2. RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3 . 3.2.3 Mem$ina an menu&is ja)a'an 'ema"aman $er asarkan s. 0. 4. 3.. *ra&a dan a a# dar$)ada )e+!aga$ &"m!er dengan &e!"#an ang !e#"+.

.1.2.13 21. RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3 . *ra&a dan a a# dar$)ada )e+!aga$ &"m!er dengan &e!"#an ang !e#"+.3. ...ns engan men#am'aikan 'esanan engan $etu&. &. 1. Sistem Ba"asa *-kata kerja akti% tak transiti% .+asiTMK -$e&ajar me&a&ui TMK B2 DL1 E1 31.2 Men"+$& %"r"*.ns ter"a a' ara"an! s.nan $erga$ung EMK* -kreati+iti an in. 2.nan $erga$ung a&am 'erenggan ari'a a 'e&$agai $a"an $a(aan engan se$utan #ang $etu& 2.4 Men engar an mem$erikan res'.2.3 Mem$a(a an mema"ami a#at a&am 'erenggan ari'a a 'e&$agai $a"an $a(aan engan se$utan #ang $etu& .iri 1.2.. )er(a#aan.n& #er%ada) &e&"a#" ara%an.ns.2.Minggu 4 21.ka& $ergan ing! igra% an k.1 Men(atat mak&umat #ang $etu& mengikut susunan ari'a a 'e&$agai sum$er.JPN Pahang 3.2 Mem!aca dan mema%am$ )er(a#aan.6 Menu&is a#at tungga& an a#at majmuk se(ara mekanis engan $etu& an kemas.2 Mem$a(a an mema"ami %rasa #ang mengan ungi i%t.2.igra% -k.3 Men engar! mema"ami an mem$erikan res'.. mema%am$ dan mem!er$ re&). B1 DT1 E1 3. Mendengar..a&an an 'esanan 2.ns..24 Menu&is a#at majmuk 3.ng! +. &"(" (a#a.0 Menca#a# ma(+"ma# ang !e#"+ #en#ang &e&"a#" )er(ara dar$)ada )e+!aga$ &"m!er.1.a+an dan )e&anan ang d$dengar dengan !e#"+. *ra&a dan a a# &ecara me(an$& dengan !e#"+ dan (ema&.24 Menu&is a#at tungga& B1 DT1 E2 3.1..13 TEMA 2 KESELAMATA3 Unit 4 9aga kese&amatan . MS: 7 7 November 2 12 .

ngsang -kata ganti nama As'ek Seni Ba"asa 2.ns #ang sesuai se(ara &isan atau gerak &aku ter"a a' ara"an $er asarkan a#at 'erinta" jenis a#at 'ermintaan an a#at 'erinta" jenis a#at suru"an engan $etu&.1. Sistem Ba"asa a#at tan#a -kata tan#a -im$u"an ak"iran -a#at tungga& susunan $iasa -a#at tungga& susunan s.n#e(&.. Mendengar. mema%am$ dan mem!er$ re&).a+an dan )e&anan ang d$dengar dengan !e#"+.1.3.2 Mem!aca dan mema%am$ )er(a#aan.1 Mema%am$ dan mengg"na(an g. 1.+asiTMK -$e&ajar me&a&ui TMK RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3 .nteks.13 1.1 Mem$a(a an mema"ami 'erkataan $erim$u"an a)a&an an $erim$u"an ak"iran a&am a#at ari'a a 'e&$agai $a"an $a(aan engan se$utan #ang $etu&.JPN Pahang MS: $ 7 November 2 12 .+.n& #er%ada) &e&"a#" ara%an. EMK* -kreati+iti an in.13 Unit 1 6an uan Kese&amatan 1.0.2. 2.2. &.1 Men engar! mema"ami! an mem$erikan res'.ngan (a#a dengan !e#"+ meng$("# (. *ra&a dan a a# dar$)ada )e+!aga$ &"m!er dengan &e!"#an ang !e#"+.4 Mema"ami an menggunakan kata kerja akti% transiti% an tak transiti% engan $etu& mengikut k. 1. Minggu 1 28.

.1 Men"+$& $m+a( dengan #e)a#.1 Men#e$ut an mema"ami &irik &agu #ang mengan ungi mesej a&am n#an#ian #ang i'ersem$a"kan se(ara i ik "i$ur. &e!"#an ang 'e+a& dan $n#.&a a#at engan &an(ar! se$utan an int.na&$ ang !e#"+.10 Menu&is im&ak a#at #ang mengan ungi 'erkataan im$u"an .2.a&an $ertum'u engan $etu&..4.2 Mem$a(a kuat 'e&$agai $a"an $a(aan #ang mengan ungi a#at tungga& sususan $iasa an susunan s. 1.. 2. MS: % 7 November 2 12 B1 . *ra&a dan a a# dengan !e#"+.4. 3. Mem!$na dan men"+$& )er(a#aan.3 Mem$ina an menu&is ja)a'an 'ema"aman $er asarkan s.ngsang engan &an(ar! se$utan an int. 4.1 Men e!"# dan mema%am$ "n&"r &en$ da+am +ag" me+a+"$ n an $an &ecara d$d$( %$!"r.JPN Pahang 3. 4.1 Menu&is im&ak 'erkataan $erim$u"an engan te'at. .1.2.1 Mengujarkan a#at engan se$utan #ang $etu&! int.2 Meng"'ar(an !a%a&a ang $nda% dan mengg"na(an !a%a&a !adan &ecara (rea#$* &ema&a !ercer$#a &ecara d$d$( %$!"r RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3 . .nasi #ang $etu& an je&as. 2.3.T2 E1 /3..nasi #ang $etu& an je&as. 4.nasi #ang je&as an susunan i ea #ang te'at me&a&ui 'en(eritaan se(ara i ik "i$ur.3. Mem!aca ("a# )e+!aga$ !a%an !acaan dengan +ancar.3.1 Mem$a(a kuat 'e&$agai $a"an $a(aan #ang mengan ungi 'e&$agai '.

3.+asiTMK -$e&ajar me&a&ui TMK RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3 .2.nteks.ngan (a#a dengan !e#"+ meng$("# (. 1.4.3. Sistem Ba"asa *-kata 'anggi&an -kata kerja akti% transiti% EMK* -kreati+iti an in. 0.nasi #ang $etu& menggunakan a#at tungga& an a#at majmuk engan $etu&.2 Ber$ua& tentang sesuatu 'erkara menggunakan kata 'anggi&an #ang sesuai $agi ka&angan $ukan a"&i ke&uarga a&am 'e&$agai situasi se(ara $ertatasusi&a.+.. Mema%am$ dan mem!$na a a# ang !e#"+ da+am )e+!aga$ &$#"a&$.2 Mema"ami an mem$ina a#at 'en#ata! a#at tan#a engan kata tan#a an tan'a kata tan#a! a#at seru an a#at 'erinta" engan $etu& a&am 'e&$agai situasi.13 8.1 Ber#"#"r. 1.3 Mema"ami an menggunakan kata ganti nama iri se$agai kata sa'aan engan $etu& mengikut k.1. 1.1 Mema%am$ dan mengg"na(an g. Minggu 6 4.n#e(&.1. 1.0.0 Bercer$#a dan mencer$#a(an &e&"a#" )er(ara &em"+a dengan #e)a# mengg"na(an &e!"#an ang 'e+a& dan $n#.1 Mema"ami an mem$ina a#at tungga& sususan $iasa an a#at majmuk engan $etu& a&am 'e&$agai situasi. !er!"a+ dan men a#a(an )erm$n#aan #en#ang &e&"a#" )er(ara dar$)ada )e+!aga$ &"m!er.1 Ber(erita tentang sesuatu 'erkara engan te'at! se$utan #ang je&as an int.JPN Pahang MS: 1 7 November 2 12 . 1. 1.2.13 Unit 6 Ber)as'a a Se&a&u 1.na&$ ang !e#"+.

JPN Pahang 3. &e!"#an ang 'e+a& dan $n#.1.2 Men(eritakan sesuatu 'erkara #ang ii$a(a engan te'at ! se$utan #ang je&as an int.2.1 Mem$a(a an mema"ami $a"an gra%ik #ang mengan ungi a#at engan $etu&. *ra&a dan a a# &ecara me(an$& dengan !e#"+ dan (ema&.1..nasi #ang $etu& an je&as. Mem!aca ("a# )e+!aga$ !a%an !acaan dengan +ancar. 2.1 Men"+$& $m+a( dengan #e)a#..ngsang engan &an(ar! se$utan an int.na&$ ang !e#"+. RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3 . 3.1. 2.6 Menu&is a#at tungga& an a#at majmuk se(ara mekanis engan $etu& an kemas. )er(a#aan.2 Menu&is im&ak %rasa an a#at MS: 11 7 November 2 12 . . mema%am$ dan menaa("+ "n#"( Mem$nda%(an ma(+"ma# ang #erda)a# da+am )e+!aga$ !a%an dengan !e#"+.2 Men"+$& %"r"*.3..4.2 Mem$a(a kuat 'e&$agai $a"an $a(aan #ang mengan ungi a#at tungga& sususan $iasa an susunan s.0 Mem!aca. . 2. &"(" (a#a.nasi #ang $etu& menggunakan a#at tungga& an a#at majmuk engan $etu&. 2.

ngan (a#a dengan !e#"+ meng$("# (.2 Mema"ami an menggunakan kata nama k"as "i u' #ang merujuk $ukan manusia engan $etu& mengikut k. 1.+. Minggu 5 TEMA 3 KES:HATA3 .1.4.JPN Pahang .A3 1.1 Mema%am$ dan mengg"na(an g.nteks.nteks. 4.#ang mengan ungi 'erkataan $erim$u"an engan tan a $a(a an ejaan #ang te'at.4 Mema"ami an menggunakan kata kerja akti% transiti% an tak transiti% engan $etu& mengikut k.3 Mema"ami an menggunakan kata ganti nama iri se$agai kata sa'aan engan $etu& mengikut k.2.1.2 Meng"'ar(an !a%a&a ang $nda% dan mengg"na(an !a%a&a !adan &ecara (rea#$* &ema&a !ercer$#a &ecara d$d$( %$!"r 0. 1.1 Mengujarkan a#at engan se$utan #ang $etu&! int.nteks.nasi #ang je&as an susunan i ea #ang te'at me&a&ui 'en(eritaan se(ara i ik "i$ur.1 Ber#"#"r. 1.1 Bertutur tentang sesuatu 'erkara ari'a a 'e&$agai sum$er engan Sistem Ba"asa *-a#at tungga& susunan $iasa MS: 12 7 November 2 12 RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3 . 1.n#e(&.1. !er!"a+ dan men a#a(an )erm$n#aan #en#ang 1.

4 Berk.13 22.2.1.1.munikasi menggunakan kata 'anggi&an an kata ganti nama iri a&am 'e&$agai situasi Minggu 8 18.1 Ber(erita tentang sesuatu 'erkara engan te'at! se$utan #ang je&as an int. 1.13 KEBE2S:HA3 Unit 5 Si"atkan Tu$u" Kita &e&"a#" )er(ara dar$)ada )e+!aga$ &"m!er.11.ngsang -kata a jekti% As'ek Seni Ba"asa EMK* -kreati+iti an in.3 Ber$ua& tentang sesuatu 'erkara menggunakan kata ganti nama iri engan $etu& a&am 'e&$agai situasi se(ara $ertatasusi&a.13 Unit 8 9aga Kesi"atan . DL1 E131. 1.4.2.na&$ ang !e#"+.6.6.2.iri 1.0 Bercer$#a dan mencer$#a(an &e&"a#" )er(ara &em"+a dengan #e)a# mengg"na(an &e!"#an ang 'e+a& dan $n#.2 Ber!$cara "n#"( men am)a$(an ma(+"ma# #en#ang &e&"a#" )er(ara dar$)ada )e+!aga$ &"m!er dengan #e)a# &ecara !er#a#a&"&$+a. -a#at tungga& susunan s. 3-"#$ Ta%"n Bar" -$na4 12.2.2. RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3 . 1.nasi #ang $etu& menggunakan a#at tungga& an a#at majmuk engan $etu&.JPN Pahang MS: 13 7 November 2 12 .1.. 1.1 Ber$i(ara untuk men a'atkan mak&umat #ang tersurat engan te'at tentang sesuatu 'erkara ari'a a 'e&$agai sum$er se(ara $ertatasusi&a.3 Ber$i(ara untuk men#am'aikan mak&umat engan te'at tentang sesuatu 'erkara engan menggunakan a#at #ang mengan ungi %rasa #ang sesuai se(ara $ertatasusi&a.13 11.+asiTMK -$e&ajar me&a&ui TMK B. menggunakan 'e&$agai a#at a&am 'e&$agai situasi se(ara $ertatasusi&a 1.

4. 2. 2. 2.3 Mem$a(a an mema"ami mak&umat #ang tersirat engan te'at ari'a a $a"an mu&time ia #ang sesuai untuk mem$uat 'eni&aian engan $etu&.n& dengan !e#"+. &e!"#an ang 'e+a& dan $n#.2 Mem$a(a kuat 'e&$agai $a"an $a(aan #ang mengan ungi a#at tungga& sususan $iasa an susunan s.nasi #ang $etu& an je&as.na&$ ang !e#"+.4. 2.3.JPN Pahang 2..1 Mem$a(a an mema"ami mak&umat untuk mengena& 'asti 'ertautan i ea a&am $a"an mu&time ia $agi mem$uat rama&an engan te'at.2 Mem$a(a an mema"ami mak&umat ari'a a $a"an mu&time ia untuk mem$uat 'eni&aian engan $etu&. 2.2. 2. Mem!aca ("a# )e+!aga$ !a%an !acaan dengan +ancar. mema%am$ dan RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3 .1 Mem!aca dan mema%am$ ma(+"ma# ang #er&"ra# dan #er&$ra# dar$)ada )e+!aga$ !a%an "n#"( mem!er$ re&).2 Mem$a(a ! mema"ami an menaaku& mak&umat a&am MS: 1! 7 November 2 12 .1.0 Mem!aca.ngsang engan &an(ar! se$utan an int.4.

3..nasi #ang je&as an $a"asa $a an #ang sesuai me&a&ui &ak. Mem!$na dan men"+$& )er(a#aan.1 Men#e$ut an mema"ami &irik &agu #ang mengan ungi mesej a&am n#an#ian #ang i'ersem$a"kan se(ara i ik "i$ur. 3.1 Menu&is im&ak 'erkataan $erim$u"an engan te'at. 4. *ra&a dan a a# dengan !e#"+. 3..g engan se$utan #ang $etu&! int.. 3. 1. Meng"'ar(an !a%a&a ang $nda% dan mengg"na(an !a%a&a !adan dengan (rea#$* me+a+"$ +a(..1 Mengujarkan ia&.2 Men(atat mak&umat #ang $etu& untuk mem$uat (arta a&ir ari'a a 'e&$agai sum$er.1.3. .0 Menca#a# ma(+"ma# ang !e#"+ #en#ang &e&"a#" )er(ara dar$)ada )e+!aga$ &"m!er.JPN Pahang MS: 1" 7 November 2 12 .1 Men e!"# dan mema%am$ "n&"r &en$ da+am +ag" me+a+"$ n an $an &ecara d$d$( %$!"r.4. .. .1. 4.. RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3 .1.nan &ecara d$d$( %$!"r $a"an gra%ik an $a"an $ukan gra%ik engan $etu&.nan se(ara i ik "i$ur.14 Menu&is im&ak a#at #ang mengan ungi 'erkataan $erim$u"an 4.menaa("+ "n#"( Mem$nda%(an ma(+"ma# ang #erda)a# da+am )e+!aga$ !a%an dengan!e#"+. B1 DT2 E1 3.1 Men"+$& $m+a( dengan #e)a#.4 Mem$ina an menu&is 'e&$agai jenis a#at $er asarkan $a"an gra%ik a&am satu 'erenggan engan $etu&.

13 1.1 Mem$a(a an mema"ami 'erkataan $erim$u"an a)a&an an $erim$u"an ak"iran a&am a#at ari'a a 'e&$agai $a"an $a(aan engan se$utan #ang $etu&. DL1 E2 31. K.n#e(&.1.sa kata EMK* -kreati+iti an in.4 Mema"ami an menggunakan kata kerja akti% transiti% an tak transiti% engan $etu& mengikut k.4 Bertutur an men#atakan 'ermintaan engan menggunakan kata an a#at #ang sesuai tentang sesuatu 'erkara a&am 'e&$agai situasi se(ara $ertatasusi&a. 1. 21.1 Mema%am$ dan mengg"na(an g. 1.2 Mem$a(a an mema"ami MS: 1# 7 November 2 12 .1. 1.+.0. Minggu .nteks.2.1 Mema"ami an menggunakan 'e&$agai jenis kata a jekti% engan $etu& mengikut k.13 Unit .3. 1.ngan (a#a dengan !e#"+ meng$("# (. !er!"a+ dan men a#a(an )erm$n#aan #en#ang &e&"a#" )er(ara dar$)ada )e+!aga$ &"m!er.+asiTMK -$e&ajar me&a&ui TMK B.JPN Pahang 2.nasi #ang $etu& menggunakan a#at tungga& an a#at majmuk engan $etu&.1 Ber#"#"r. 2.2. 1.na&$ ang !e#"+.2.1. Ba an Si"at Ba an <ergas 1.1 Ber(erita tentang sesuatu 'erkara engan te'at! se$utan #ang je&as an int.0 Bercer$#a dan mencer$#a(an &e&"a#" )er(ara &em"+a dengan #e)a# mengg"na(an &e!"#an ang 'e+a& dan $n#.2 Mem!aca dan RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3 .1.nteks.4.14 Men#atakan 'ermintaan a&am 'e&$agai situasi 2.

.3.1.1 Mem$a(a an mema"ami $a"an gra%ik #ang mengan ungi a#at engan $etu&.2 Mem!aca )e+!aga$ !a%an &a&#era dan !"(an &a&#era ang &e&"a$ !ag$ mem")"( m$na# mem!aca.1.24 Mem$a(a an mema"ami %rasa #ang mengan ungi i%t.ng! +.JPN Pahang 2.3 Mem$a(a! mema"ami an menaaku& $a"an gra%ik untuk memin a"kan mak&umat ke'a a $entuk $ukan gra%ik engan $etu&. *ra&a dan a a# dengan !e#"+. *ra&a dan a a# dar$)ada )e+!aga$ &"m!er dengan &e!"#an ang !e#"+. B. 3. .ka& $ergan ing! igra% an k.ns.ka& $ergan ing! igra% an k..nan $erga$ung a&am 'erenggan engan se$utan #ang $etu& 2.mema%am$ )er(a#aan.ng! +. 2.2.nan $erga$ung a&am 'erenggan ari'a a 'e&$agai $a"an $a(aan engan se$utan #ang $etu&.6. RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3 . %rasa #ang mengan ungi i%t. mema%am$ dan menaa("+ "n#"( Mem$nda%(an ma(+"ma# ang #erda)a# da+am )e+!aga$ !a%an dengan!e#"+. DB1 E1 32. MS: 17 7 November 2 12 .0 Mem!aca. 2.2 Mem$a(a an mema"ami 'e&$agai $a"an $a(aan $ukan sastera untuk men a'at i&mu 'engeta"uan.ns.3 Mem$ina an menu&is ja)a'an 'ema"aman $er asarkan s.a&an $ertum'u engan $etu&. Mem!$na dan men"+$& )er(a#aan. 2.

1 Mem!aca dan 1.ni 1.0 Bercer$#a dan mencer$#a(an &e&"a#" )er(ara &em"+a dengan #e)a# mengg"na(an &e!"#an ang 'e+a& dan $n#.+asiTMK -$e&ajar me&a&ui TMK B1 DL1 E131.5. 4.2 Meng"'ar(an !a%a&a ang $nda% dan mengg"na(an !a%a&a !adan &ecara (rea#$* &ema&a !ercer$#a &ecara d$d$( %$!"r 0.na&$ ang !e#"+..13 8. 3. 2.2 Mengujarkan i ea #ang te'at engan menggunakan $a"asa #ang in a" serta ga#a #ang sesuai untuk men#am'aikan mesej me&a&ui 'en(eritaan se(ara i ik "i$ur.3 Mem$a(a an mema"ami Sistem Ba"asa *-kata "u$ung EMK* -kreati+iti an in.5 Meng%a&$+(an )en"+$&an (rea#$* da+am )e+!aga$ genre dengan !e#"+.1 Meng"asi&kan 'enu&isan 'e&$agai genre kreati% se(ara $er'an u engan $etu&.0.JPN Pahang MS: 1$ 7 November 2 12 . 2.1 Mema"ami an mem$ina a#at tungga& sususan $iasa an a#at majmuk engan $etu& a&am 'e&$agai situasi.. 1.1 Ber(erita tentang sesuatu 'erkara engan te'at! se$utan #ang je&as an int.3. 1. 3.1.3.UA3 Unit 1= Hu$ungan Harm.nasi #ang $etu& RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3 .2 Menu&is im&ak %rasa an a#at #ang mengan ungi 'erkataan $erim$u"an engan tan a $a(a an ejaan #ang te'at. .2..3.4.4. Mema%am$ dan mem!$na a a# ang !e#"+ da+am )e+!aga$ &$#"a&$..13 TEMA 4 6E26A. Minggu 1= 4.1 Men"+$& $m+a( dengan #e)a#.14 Ber(erita tentang sesuatu 'erkara engan te'at! se$utan #ang je&as an int.nasi #ang $etu& menggunakan a#at tungga& an a#at majmuk engan $etu&.

2 Meng"'ar(an !a%a&a ang $nda% dan mengg"na(an !a%a&a !adan &ecara (rea#$* &ema&a !ercer$#a &ecara d$d$( %$!"r mak&umat #ang tersirat engan te'at ari'a a $a"an mu&time ia #ang sesuai untuk mem$uat 'eni&aian engan $etu&. )er(a#aan.2.2. 3.&ak Ansur Ama&an Kita 1. *ra&a dan a a# &ecara me(an$& dengan !e#"+ dan (ema&.+. 1. Minggu 11 11.6 Menu&is a#at tungga& an a#at majmuk se(ara mekanis engan $etu& an kemas.sa kata umum B1 DL1 E2 31. &"(" (a#a.24 Men(eritakan sesuatu 'erkara #ang i$a(a engan te'at! se$utan #ang je&as an int.6 Mema"ami an menggunakan kata "u$ung ga$ungan engan $etu& mengikut k.2 Mengujarkan i ea #ang te'at engan menggunakan $a"asa #ang in a" serta ga#a #ang sesuai untuk men#am'aikan mesej me&a&ui 'en(eritaan se(ara i ik "i$ur.0 Bercer$#a dan mencer$#a(an &e&"a#" )er(ara &em"+a dengan #e)a# mengg"na(an &e!"#an ang 'e+a& dan $n#. 0.mema%am$ ma(+"ma# ang #er&"ra# dan #er&$ra# dar$)ada )e+!aga$ !a%an "n#"( mem!er$ re&).1 Mema%am$ dan mengg"na(an g.3.nasi #ang $etu& MS: 1% 7 November 2 12 RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3 .2 Men"+$& %"r"*.1.na&$ ang !e#"+..3.1.n& dengan !e#"+.13 11.n#e(&. 4.2 Men(eritakan sesuatu 'erkara #ang ii$a(a engan te'at ! se$utan #ang je&as an int. 1.nteks.nasi #ang $etu& menggunakan a#at tungga& an a#at Sistem $a"asa -kata sen i nama K.JPN Pahang .13 Unit 11 Bert. .0.ngan (a#a dengan !e#"+ meng$("# (. 1.

.6.0 Menca#a# ma(+"ma# ang !e#"+ #en#ang &e&"a#" )er(ara dar$)ada )e+!aga$ &"m!er.13 K.1. 2.sa kata isti&a" As'ek Seni Ba"asa 2. Minggu 12 18.4.sa kata umum an k.1. mema%am$ dan menaa("+ "n#"( Mem$nda%(an ma(+"ma# ang #erda)a# da+am )e+!aga$ !a%an dengan !e#"+.JPN Pahang . 3.sa kata isti&a".0 Mem!aca.2 Men"+$& "n#"( Men am)a$(an 2. 2..6..3. EMK* -kreati+iti an in.+asiTMK -$e&ajar me&a&ui TMK 2.2 Mem$a(a ! mema"ami an menaaku& mak&umat a&am $a"an gra%ik an $a"an $ukan gra%ik engan $etu&.. 3.. 3-"#$ Per#enga %an Pengga+ Per#ama4 2.2 Mem!aca )e+!aga$ !a%an &a&#era dan !"(an &a&#era ang &e&"a$ !ag$ mem")"( m$na# mem!aca.2 Mem$a(a an mema"ami mak&umat ari'a a $a"an mu&time ia untuk mem$uat 'eni&aian engan $etu&.n& dengan !e#"+.. .1.majmuk engan $etu&.1 Mem!aca dan mema%am$ ma(+"ma# ang #er&"ra# dan #er&$ra# dar$)ada )e+!aga$ !a%an "n#"( mem!er$ re&)..1.1.1 Men(atat mak&umat #ang $etu& mengikut susunan ari'a a 'e&$agai sum$er..1 Menu&is untuk men#am'aikan mak&umat #ang MS: 2 7 November 2 12 RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3 .6 .1 Mem$a(a an mema"ami 'e&$agai $a"an kreati% #ang sesuai untuk menam$a" k. 2.13 22.3.

+asiMS: 21 7 November 2 12 .1.na&$ ang !e#"+ mengg"na(an !a%a&a ang $nda% &ecara d$d$( %$!"r.1 Mema%am$ dan mengg"na(an g.3.2 Ber!$cara "n#"( men am)a$(an ma(+"ma# #en#ang &e&"a#" )er(ara dar$)ada )e+!aga$ &"m!er dengan #e)a# &ecara !er#a#a&"&$+a. 0.JPN Pahang $etu& menggunakan i ea utama an i ea sam'ingan engan $a"asa #ang santun.nteks Unit 12 Ama&an Murni Hi u' Seja"tera 1.ma(+"ma# #en#ang &e&"a#" )er(ara dengan mengg"na(an !a%a&a ang &an#"n.. 4. 1.5 Mema"ami an menggunakan kata sen i nama an kata seru engan $etu& mengikut k.ngan (a#a dengan !e#"+ meng$("# (.1 Me&a%a>kan an mema"ami 'antun em'at kerat engan se$utan an int.4. Meng"'ar(an !a%a&a ang $nda% dan mengg"na(an !a%a&a !adan dengan (rea#$* me+a+"$ +a(.nasi #ang je&as an $a"asa $a an #ang sesuai me&a&ui &ak.1 Me+a*a7(an dan mema%am$ )"$&$ dengan $n#.1 Mengujarkan ia&.+. Minggu 13 1.nan &ecara d$d$( %$!"r 1. 1. Sistem Ba"asa *-im$u"an a)a&an te2! i -a#at majmuk -a#at tungga& As'ek Seni Ba"asa EMK* -kreati+iti an in.nan se(ara i ik "i$ur. 4.6.g engan se$utan #ang $etu&! int.1 Ber$i(ara untuk men a'atkan mak&umat #ang tersurat engan te'at tentang sesuatu 'erkara ari'a a 'e&$agai sum$er se(ara $ertatasusi&a.n#e(&.nasi #ang $etu& an je&as menggunakan $a"as #ang in a" se(ara i ik "i$ur 1.13 Minggu RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3 .4.4.13 1.

2.3 Mem$a(a an mema"ami mak&umat #ang tersirat engan te'at ari'a a $a"an mu&time ia #ang sesuai untuk mem$uat 'eni&aian engan $etu&. 1.4.5. 2. TMK -$e&ajar me&a&ui TMK B2 DL1 E1 31.13 12.14 Ber$in(ang an men#atakan 'an angan tentang sesuatu 'erkara #ang a'at mem'engaru"i k"a&a#ak se(ara $ertatasusi&a 1. RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3 .4. *ra&a dan a a# dar$)ada )e+!aga$ &"m!er dengan &e!"#an ang !e#"+.2 Mem!aca dan mema%am$ )er(a#aan. B2 DB1 E132.14 Mem$a(a an mema"ami 'erkataan $erim$u"an a)a&an an $erim$u"an ak"iran a&am a#at MS: 22 7 November 2 12 .4.5.1 Ber$in(ang an mengemukakan 'an angan tentang sesuatu 'erkara menggunakan 'erkataan %rasa an a#at #ang sesuai ari'a a 'e&$agai sum$er se(ara $ertatasusi&a.JPN Pahang 2.5.5 Ber!$ncang dan mengem"(a(an )enda)a# #en#ang &e&"a#" )er(ara dar$)ada )e+!aga$ &"m!er &ecara !er#a#a&"&$+a.2 Ber$in(ang an mengemukakan 'en a'at tentang sesuatu 'erkara engan menggunakan 'erkataan! %rasa an a#at #ang $etu& ari'a a 'e&$agai sum$er se(ara $ertatasusi&a.n& dengan !e#"+.2.2.13 1.1 Mem!aca dan mema%am$ ma(+"ma# ang #er&"ra# dan #er&$ra# dar$)ada )e+!aga$ !a%an "n#"( mem!er$ re&).14 8.1 Mem$a(a an mema"ami 'erkataan $erim$u"an a)a&an an $erim$u"an ak"iran a&am a#at ari'a a 'e&$agai $a"an $a(aan engan se$utan #ang $etu& 2.

6.1 Mema"ami an menggunakan Kata Ter$itan MS: 23 7 November 2 12 0. B1 DB1 E2 32. 2.ntan $er'an ukan $a"an rangsangan engan $a"asa $a an #ang sesuai untuk men#am'aikan 'engajaran me&a&ui akti+iti &ak.2 Mem!aca )e+!aga$ !a%an &a&#era dan !"(an &a&#era ang &e&"a$ !ag$ mem")"( m$na# mem!aca. 1.2 Mema%am$ dan mengg"na(an RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3 .2 Mem$a(a ! mema"ami an menaaku& mak&umat a&am $a"an gra%ik an $a"an $ukan gra%ik engan $etu&.2 Mem$a(a an mema"ami 'e&$agai $a"an $a(aan $ukan sastera untuk men a'at i&mu 'engeta"uan. .nan &ecara d$d$( %$!"r 3.1 Mem$a(a an mema"ami $a"an gra%ik #ang mengan ungi a#at engan $etu&.2. 1. Meng"'ar(an !a%a&a ang $nda% dan mengg"na(an !a%a&a !adan dengan (rea#$* me+a+"$ +a(.. 4.. &"(" (a#a.g se(ara s'.2 Mengujarkan ia&.2 Men"+$& %"r"*. 2.2. )er(a#aan.2.6 Menu&is a#at tungga& an a#at majmuk se(ara mekanis engan $etu& an kemas.0 Mem!aca. 2.2.3.nan se(ara i ik "i$ur. mema%am$ dan menaa("+ "n#"( Mem$nda%(an ma(+"ma# ang #erda)a# da+am )e+!aga$ !a%an dengan!e#"+.1.24 Mem$a(a an mema"ami $a"an $ukan sastera serta men#atakan i&mu 'engeta"uan engan $etu& 2.1. *ra&a dan a a# &ecara me(an$& dengan !e#"+ dan (ema&.JPN Pahang .

ngsang engan se$utan an int. As'ek Seni Ba"asa EMK* -kreati+iti an in.nasi #ang $etu& an je&as.13 1. 1.13 TEMA 1 EKO3OM: K:TA Unit 13 6em$e&i Bijak 1..1.24 Ber$i(ara untuk men#am'aikan mak&umat #ang tersurat engan te'at 2...JPN Pahang MS: 2! 7 November 2 12 .2.1 Mem$a(a an mema"ami $a"an gra%ik #ang mengan ungi a#at engan $etu&.2.2 Ber$i(ara untuk men#am'aikan mak&umat tentang sesuatu 'erkara Sistem Ba"asa *-tan a $a(a -a#at tungga& susunan $iasa -a#at tungga& susunan s.4. 2.na&$ ang !e#"+.3 Mema"ami an menggunakan kata majmuk rangkai kata $e$as engan $etu& a&am 'e&$agai situasi. 1.. A)a&an $e2 ! me3! 6e3! te2 an i.+asiTMK -$e&ajar me&a&ui TMK B1 DB1 E2 32.ngsang -kata gan a 'enu" K. mema%am$ dan menaa("+ "n#"( Mem$nda%(an ma(+"ma# ang #erda)a# da+am RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3 ..2 Ber!$cara "n#"( men am)a$(an ma(+"ma# #en#ang &e&"a#" )er(ara dar$)ada )e+!aga$ &"m!er dengan #e)a# &ecara !er#a#a&"&$+a.)em!en#"(an (a#a ang &e&"a$ da+am )e+!aga$ &$#"a&$ dengan !e#"+.4.ngsang engan &an(ar! se$utan an int.2 Mem$a(a kuat 'e&$agai $a"an $a(aan #ang mengan ungi a#at tungga& sususan $iasa an susunan s. Minggu 11 11.nasi #ang $etu& 2.0 Mem!aca.3.24 Mem$a(a a#at tungga& susunan $iasa an susunan s.sa kata isti&a" B0 DL1 E1 31.6. 2. &e!"#an ang 'e+a& dan $n#.sa kata umum K. engan $etu& a&am 'e&$agai situasi.. Mem!aca ("a# )e+!aga$ !a%an !acaan dengan +ancar.

1.2 Men(atat mak&umat #ang $etu& untuk mem$uat (arta a&ir ari'a a 'e&$agai sum$er 3.3.nasi #ang je&as an $a"asa $a an MS: 2" 7 November 2 12 1.2 Mema"ami an meng"asi&kan &irik &agu #ang mengan ungi mesej se(ara terka)a& an men#am'aikan me&a&ui n#an#ian se(ara i ik "i$ur.JPN Pahang . .1 Men e!"# dan mema%am$ "n&"r &en$ da+am +ag" me+a+"$ n an $an &ecara d$d$( %$!"r.1 Meng"asi&kan 'enu&isan 'e&$agai genre kreati% se(ara $er'an u engan $etu&.5.1.. 4.1.6..g engan se$utan #ang $etu&! int.2. B1 DB1 E1 32.sa kata umum an k.sa kata umum an k. Meng"'ar(an !a%a&a ang $nda% dan mengg"na(an !a%a&a !adan dengan (rea#$* RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3 . 4.2 Mem!aca )e+!aga$ !a%an &a&#era dan !"(an &a&#era ang &e&"a$ !ag$ mem")"( m$na# mem!aca..5 Meng%a&$+(an )en"+$&an (rea#$* da+am )e+!aga$ genre dengan !e#"+. 2.0 Menca#a# ma(+"ma# ang !e#"+ #en#ang &e&"a#" )er(ara dar$)ada )e+!aga$ &"m!er.)e+!aga$ !a%an dengan!e#"+.1 Mengujarkan ia&.14 Mem$a(a an mema"ami $a"an kreati% serta men#atakan k. 3.sa kata isti&a". 2.1 Mem$a(a an mema"ami 'e&$agai $a"an kreati% #ang sesuai untuk menam$a" k.sa kata isti&a" engan $etu& .

)er(a#aan. &e!"#an ang 'e+a& dan $n#. Sistem Ba"asa *. &"(" (a#a.na&$ ang !e#"+.4.nan se(ara i ik "i$ur. 2.2.JPN Pahang 1. Minggu 16 22.%rasa an a#at -kata "u$ung ga$ungan K. 2. $a$#" a!'ad.+asiTMK -$e&ajar me&a&ui TMK 1. mengecam dan men e!"# !"n $ !a%a&a. 2. 0.13 26. 1.2 Mema%am$ dan mengg"na(an )em!en#"(an (a#a ang &e&"a$ da+am )e+!aga$ &$#"a&$ dengan !e#"+.nasi #ang $etu& an je&as.&a a#at engan &an(ar! se$utan an int.na&$ ang !e#"+.2.1.2 Mendengar. Mem!aca ("a# )e+!aga$ !a%an !acaan dengan +ancar.2 Mema"ami an menggunakan kata gan a 'enu" se$agai 'enan a nama "ai)an! makna kesamaan atau keseru'aan engan $etu& a&am 'e&$agai situasi.13 Unit 14 Berjimat Ama&an Mu&ia 1. 1.1 Mem!aca dan mema%am$ ma(+"ma# ang #er&"ra# dan RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3 .1 Ber(erita tentang sesuatu 'erkara engan te'at! se$utan #ang je&as an int.3.4.6Men engar ! mema"ami an men#e$ut %rasa an a#at engan struktur $inaan a#at #ang $etu& an te'at.me+a+"$ +a(.sa kata EMK* -kreati+iti an in.nan &ecara d$d$( %$!"r #ang sesuai me&a&ui &ak.0 Bercer$#a dan mencer$#a(an &e&"a#" )er(ara &em"+a dengan #e)a# mengg"na(an &e!"#an ang 'e+a& dan $n#.4.1 Mem$a(a kuat 'e&$agai $a"an $a(aan #ang mengan ungi 'e&$agai '.. 2.1 Mem$a(a an mema"ami mak&umat untuk mengena& 'asti 'ertautan i ea a&am $a"an MS: 2# 7 November 2 12 . *ra&a dan a a# dengan !e#"+.nasi #ang $etu& menggunakan a#at tungga& an a#at majmuk engan $etu&.

mema%am$ dan menaa("+ "n#"( Mem$nda%(an ma(+"ma# ang #erda)a# da+am )e+!aga$ !a%an dengan!e#"+.5 Meng%a&$+(an )en"+$&an (rea#$* da+am )e+!aga$ genre dengan !e#"+.1. .1..2 Mem$a(a ! mema"ami an menaaku& mak&umat a&am $a"an gra%ik an $a"an $ukan gra%ik engan $etu&.6.0 Menca#a# ma(+"ma# ang !e#"+ #en#ang &e&"a#" )er(ara dar$)ada )e+!aga$ &"m!er.0 Mem!aca. mu&time ia $agi mem$uat rama&an engan te'at 2.1 Meng"asi&kan 'enu&isan 'e&$agai genre kreati% se(ara $er'an u engan $etu&.n& dengan !e#"+.5.5.JPN Pahang 3.2 Men"+$& "n#"( Men am)a$(an ma(+"ma# #en#ang &e&"a#" )er(ara dengan mengg"na(an !a%a&a ang &an#"n. 2.#er&$ra# dar$)ada )e+!aga$ !a%an "n#"( mem!er$ re&)..1 Mem$a(a an mema"ami $a"an gra%ik #ang mengan ungi a#at engan Betu&..2 Menu&is untuk men#am'aikan mak&umat $er$entuk 'engumuman engan $etu& menggunakan $a"asa #ang santun 3. RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3 . 3. 3.1.2 Meng"asi&kan 'enu&isan MS: 27 7 November 2 12 . .1 Men(atat mak&umat #ang $etu& mengikut susunan ari'a a 'e&$agai sum$er . 2.

0.2 Mema%am$ dan mengg"na(an )em!en#"(an (a#a ang &e&"a$ da+am )e+!aga$ &$#"a&$ dengan !e#"+.g se(ara s'.6.na&$ ang !e#"+. Meng"'ar(an !a%a&a ang $nda% dan mengg"na(an !a%a&a !adan dengan (rea#$* me+a+"$ +a(.nasi #ang $etu& menggunakan a#at tungga& an a#at majmuk engan $etu& 1.13 3. 1.2 Ber$i(ara untuk men#am'aikan mak&umat Sistem Ba"asa *-a#at 'en#ata As'ek Seni Ba"asa EMK* -kreati+iti an in. 3-"#$ Har$ Unit 11 Usa"a 9a#a 1.nan se(ara i ik "i$ur.2 Men(eritakan sesuatu 'erkara #ang ii$a(a engan te'at ! se$utan #ang je&as an int.+asiTMK -$e&ajar me&a&ui TMK MS: 2$ 7 November 2 12 RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3 .JPN Pahang . 0.13 1. 1.ntan $er'an ukan $a"an rangsangan engan $a"asa $a an #ang sesuai untuk men#am'aikan 'engajaran me&a&ui akti+iti &ak.nan &ecara d$d$( %$!"r 4.kreati% $er$entuk imaginati+e an eskri'ti% se(ara $er'an u engan $etu&. 0.n#e(&. 1.1.2Mengujarkan ia&.1 Mema%am$ dan mengg"na(an g.2 Mema"ami an menggunakan kata gan a 'enu" se$agai 'enan a nama "ai)an! makna kesamaan atau keseru'aan engan $etu& a&am 'e&$agai situasi. 1.0 Bercer$#a dan mencer$#a(an &e&"a#" )er(ara &em"+a dengan #e)a# mengg"na(an &e!"#an ang 'e+a& dan $n#.ngan (a#a dengan !e#"+ meng$("# (.1.4.nteks..6 Mema"ami an menggunakan kata "u$ung ga$ungan engan $etu& mengikut k..1.1.2 Ber!$cara "n#"( men am)a$(an ma(+"ma# #en#ang 1.+. Minggu 15 2.3.2.

.Pe(er'a4 &e&"a#" )er(ara dar$)ada )e+!aga$ &"m!er dengan #e)a# &ecara !er#a#a&"&$+a. *ra&a dan a a# dar$)ada )e+!aga$ &"m!er dengan &e!"#an ang !e#"+. B2 DT1 E13. *ra&a dan a a# dengan !e#"+.3 Mem$ina an menu&is ja)a'an 'ema"aman $er asarkan s.. 2. Mem!$na dan men"+$& )er(a#aan.2..1 Meng"asi&kan 'enu&isan MS: 2% 7 November 2 12 . .0 Mem!aca.0. 3. 2.2 Mem$a(a an mema"ami 'e&$agai $a"an $a(aan $ukan sastera untuk men a'at i&mu 'engeta"uan.JPN Pahang 3.5. 2.a&an $ertum'u .3 Mem$a(a! mema"ami an menaaku& $a"an gra%ik untuk memin a"kan mak&umat ke'a a $entuk $ukan gra%ik engan $etu&.a&an $ertum'u engan $etu&. 2. tentang sesuatu 'erkara ari'a a 'e&$agai sum$er se(ara $ertatasusi&a..2 Mem!aca )e+!aga$ !a%an &a&#era dan !"(an &a&#era ang &e&"a$ !ag$ mem")"( m$na# mem!aca. 2.1.5 Meng%a&$+(an RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3 .6. mema%am$ dan menaa("+ "n#"( Mem$nda%(an ma(+"ma# ang #erda)a# da+am )e+!aga$ !a%an dengan !e#"+...4 Mem$ina an menu&is ja)a'an 'ema"aman $er asarkan s..3 Mem$a(a an mema"ami a#at a&am 'erenggan ari'a a 'e&$agai $a"an $a(aan engan se$utan #ang $etu&..4 Mem$a(a an memin a"kan mak&umat ari'a a $a"an gra%ik ke'a a $a"an $ukan gra%ik engan te'at 2. B0 DB1 E132.2 Mem!aca dan mema%am$ )er(a#aan.3.

2 Mema"ami an mem$ina a#at 'en#ata! a#at Tan#a engan kata tan#a an tan'a kata tan#a! a#at seru an a#at 'erinta" engan $etu& a&am 'e&$agai situasi. 1.1 Mema%am$ dan mengg"na(an g.. 0.n#e(&.nasi #ang je&as an $a"asa $a an #ang sesuai me&a&ui &ak.1.24 Ber$in(ang an men#atakan 'en a'at tentang sesuatu 'erkara #ang a'at mem'engaru"i k"a&a#ak se(ara $ertatasusi&a RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3 . B2 DL1 E2 31. Mema%am$ dan mem!$na a a# ang !e#"+ da+am )e+!aga$ &$#"a&$.ngan (a#a dengan !e#"+ meng$("# (.+.5.2 Ber$in(ang an mengemukakan 'en a'at tentang sesuatu 'erkara engan menggunakan 'erkataan! %rasa an a#at #ang $etu& ari'a a 'e&$agai sum$er se(ara $ertatasusi&a. 1. Meng"'ar(an !a%a&a ang $nda% dan mengg"na(an !a%a&a !adan dengan (rea#$* me+a+"$ +a(.1Mengujarkan ia&.nan se(ara i ik "i$ur! 1. 4.5.)en"+$&an (rea#$* da+am )e+!aga$ genre dengan !e#"+.JPN Pahang . 1.1 Mema"ami an menggunakan 'e&$agai jenis kata a jekti% engan $etu& mengikut k.nan &ecara d$d$( %$!"r 0.13 1=.nteks.A3 6E3TE23AKA3 Unit 16 Tanaman Hiasan 1..3. Sistem Ba"asa -%rasa -im$u"an ak"iran -a#at majmuk -a#at tungga& K.sa kata EMK* -kreati+iti an in.3.1.+asiMS: 3 7 November 2 12 Minggu 18 6.13 TEMA 6 6E2TA3:A3 .g engan se$utan #ang $etu&! int. 'e&$agai genre kreati% se(ara $er'an u engan $etu&.5 Ber!$ncang dan mengem"(a(an )enda)a# #en#ang &e&"a#" )er(ara dar$)ada )e+!aga$ &"m!er &ecara !er#a#a&"&$+a.1.

n& dengan !e#"+.3Mem$a(a an mema"ami mak&umat #ang tersirat engan te'at ari'a a $a"an mu&time ia #ang sesuai untuk mem$uat 'eni&aian engan $etu&. mema%am$ dan menaa("+ "n#"( Mem$nda%(an ma(+"ma# ang #erda)a# da+am )e+!aga$ !a%an dengan!e#"+..6. Mem!aca ("a# )e+!aga$ !a%an !acaan dengan +ancar. &e!"#an ang 'e+a& dan $n#.3Mem$a(a! mema"ami an menaaku& $a"an gra%ik untuk memin a"kan mak&umat ke'a a $entuk $ukan ga%ik engan $etu&. 2. 2.na&$ ang !e#"+..1.&a a#at engan se$utan #ang je&as an int.0 Mem!aca.1 Mem$a(a kuat 'e&$agai $a"an $a(aan #ang mengan ungi 'e&$agai '.5.1 Mem!aca dan mema%am$ ma(+"ma# ang #er&"ra# dan #er&$ra# dar$)ada )e+!aga$ !a%an "n#"( mem!er$ re&).. 3-"#$ Har$ H.&a a#at engan &an(ar! se$utan an int.sa kata umum an k.nasi #ang $etu& an je&as. 2. MS: 31 7 November 2 12 2.4. B1 DB1 E132.JPN Pahang . 2.sa kata isti&a". 2.nasi #ang $etu& 2.1.+ Pa%ang4 TMK -$e&ajar me&a&ui TMK 2. RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3 .1Mem$a(a an mema"ami 'e&$agai $a"an kreati% #ang sesuai engan menam$a" k.0. 2.14 Mem$a(a 'e&$agai '.3.2Mem$a(a! mema"ami an menaaku& mak&umat a&am $a"an gra%ik an $a"an $ukan gra%ik engan $etu&.2 Mem!aca )e+!aga$ !a%an &a&#era dan !"(an &a&#era ang &e&"a$ !ag$ mem")"( m$na# mem!aca.1.

4.1. 1.sa kata Sistem Ba"asa *-kata majmuk -a#at tungga& K.1..sa kata umum an k.nasi #ang $etu& an je&as se(ara i ik "i$ur.sa kata isti&a" EMK* -kreati+iti an in..na&$ ang !e#"+ mengg"na(an !a%a&a ang $nda% &ecara d$d$( %$!"r.13 15.2Men(atat mak&umat #ang $etu& untuk mem$uat (arta a&ir ari'a a 'e&$agai sum$er.4.13 Unit 15 3e&a#an 1.1 Mem$a(a an mema"ami 'e&$agai $a"an kreati% #ang sesuai untuk menam$a" k. 2.sa kata umum K.+asiTMK -$e&ajar me&a&ui TMK MS: 32 7 November 2 12 . Minggu 1.2Mem$ina 'antun em'at kerat se(ara $er'an u an me&a%a>kann#a engan se$utan an int. 0.0 Menca#a# ma(+"ma# ang !e#"+ #en#ang &e&"a#" )er(ara dar$)ada )e+!aga$ &"m!er.6.1 Me+a*a7(an dan mema%am$ )"$&$ dengan $n#.6.1Mema"ami an mem$ina a#at tungga& susunan $iasa an a#at majmuk engan $etu& a&am 'e&$agai situasi 1. 3. ..2 Men"+$& "n#"( Men am)a$(an ma(+"ma# #en#ang &e&"a#" )er(ara dengan mengg"na(an !a%a&a ang &an#"n.3. 1.3Ber$i(ara untuk men#am'aikan mak&umat engan te'at tentang sesuatu 'erkara engan menggunakan a#at #ang mengan ugi %rasa#ang sesuai se(ara $ertatasusi&a.2 Mem!aca )e+!aga$ !a%an &a&#era dan !"(an &a&#era ang &e&"a$ !ag$ mem")"( RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3 .1. 12.6.JPN Pahang 3. Mema%am$ dan mem!$na a a# ang !e#"+ da+am )e+!aga$ &$#"a&$.2 Ber!$cara "n#"( men am)a$(an ma(+"ma# #en#ang &e&"a#" )er(ara dar$)ada )e+!aga$ &"m!er dengan #e)a# &ecara !er#a#a&"&$+a.2Menu&is untuk men#am'aikan mak&umat $er$entuk 'engumuman engan $etu& menggunakan $a"asa #ang santun. 2..

)er(a#aan.JPN Pahang MS: 33 7 November 2 12 .1.2.3.2 Mem$a(a an mema"ami 'e&$agai $a"an $a(aan $ukan sastera untuk men a'at i&mu 'engeta"uan.2.13 Unit 18 Hasi& Tani 1.2 Ber$i(ara untuk Sistem Ba"asa *-kata seru -tan a $a(a -%rasa kata -kata kerja akti% transiti% an tak transiti% Menaaku& RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3 . isti&a" 2. &"(" (a#a. 3.6 Menu&is a#at tungga& an a#at majmuk se(ara mekanis engan $etu& an kemas. 3. 1.a&an $ertum'u engan $etu&.... *ra&a dan a a# dengan !e#"+.13 24.3 Mema"ami an menggunakan kata majmuk rangkai kata $e$as engan $etu& a&am 'e&$agai situasi. 0.m$na# mem!aca. .1. Mem!$na dan men"+$& )er(a#aan. *ra&a dan a a# &ecara me(an$& dengan !e#"+ dan (ema&.6. .2 Men"+$& %"r"*.3 Mem$ina an menu&is ja)a'an 'ema"aman $er asarkan s.6. Minggu 2= 2=.2 Mema%am$ dan mengg"na(an )em!en#"(an (a#a ang &e&"a$ da+am )e+!aga$ &$#"a&$ dengan !e#"+.6.2 Ber!$cara "n#"( men am)a$(an ma(+"ma# #en#ang &e&"a#" )er(ara dar$)ada )e+!aga$ &"m!er dengan #e)a# &ecara !er#a#a&"&$+a.1 Ber$i(ara untuk men a'atkan mak&umat #ang tersurat engan te'at tentang sesuatu 'erkara ari'a a 'e&$agai sum$er se(ara $ertatasusi&a 1. 1.

0 Mem!aca...4.n& dengan !e#"+..1 Mem!aca dan mema%am$ ma(+"ma# ang #er&"ra# dan #er&$ra# dar$)ada )e+!aga$ !a%an "n#"( mem!er$ re&). 3-"#$ Per#enga %an Ta%"n4 2.5. 68. B2 DT1 E13. 3.0 Menca#a# ma(+"ma# ang !e#"+ #en#ang &e&"a#" )er(ara dar$)ada )e+!aga$ &"m!er.1. 2.5 Meng%a&$+(an )en"+$&an (rea#$* da+am )e+!aga$ genre dengan RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3 .2.2 Mem$a(a ! mema"ami an menaaku& mak&umat a&am $a"an gra%ik an $a"an $ukan gra%ik engan $etu&.1.JPN Pahang 3. .3 Mem$a(a! mema"ami an menaaku& $a"an gra%ik untuk memin a"kan mak&umat ke'a a $entuk $ukan gra%ik engan $etu&.1. .men#am'aikan mak&umat tentang sesuatu 'erkara ari'a a 'e&$agai sum$er se(ara $ertatasusi&a.1.1.+asiTMK -$e&ajar me&a&ui TMK 2.2 Mem$a(a an mema"ami mak&umat ari'a a $a"an mu&time ia untuk mem$uat 'eni&aian engan $etu& EMK* -kreati+iti an in. 2.1 Meng"asi&kan 'enu&isan 'e&$agai genre kreati% se(ara $er'an u engan $etu&. 20. mema%am$ dan menaa("+ "n#"( Mem$nda%(an ma(+"ma# ang #erda)a# da+am )e+!aga$ !a%an dengan!e#"+. 2.14 Meng"asi&kan 'enu&isan kreati% se(ara $er'an u MS: 3! 7 November 2 12 .2 Men(atat mak&umat #ang $etu& untuk mem$uat (arta a&ir ari'a a 'e&$agai sum$er.5.0.

5.3 Mem$a(a an mema"ami a#at a&am 'erenggan ari'a a 'e&$agai $a"an $a(aan engan Sistem Ba"asa *K.sa kata isti&a" As'ek Seni Ba"asa EMK* -kreati+iti an in.2.n#e(&.nasi #ang je&as an susunan i ea #ang te'at me&a&ui 'en(eritaan se(ara i ik "i$ur. 2.13 14.JPN Pahang .ngan (a#a dengan !e#"+ meng$("# (. 1.5 Mema"ami an menggunakan kata sen i nama an kata seru engan $etu& mengikut k. #ang a'at mem'engaru"i k"a&a#ak engan $ertatasusi&a 0.2 Meng"'ar(an !a%a&a ang $nda% dan mengg"na(an !a%a&a !adan &ecara (rea#$* &ema&a !ercer$#a &ecara d$d$( %$!"r 4. 1.:S: K:TA Unit 1.1.6. 2.1Mengujarkan a#at engan se$utan #ang $etu& !int.+.1 Ber$in(ang an mengemukakan 'an angan tentang sesuatu 'erkara menggunakan 'erkataan %rasa an a#at #ang sesuai ari'a a 'e&$agai sum$er se(ara $ertatasusi&a.+asiTMK -$e&ajar me&a&ui TMK MS: 3" 7 November 2 12 RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3 .2 Mem!aca dan mema%am$ )er(a#aan.4 Mema"ami an menggunakan kata kerja akti% transiti% an tak transiti% engan $etu& mengikut k.13 TEMA 5 T2A.2.1.5 Ber!$ncang dan mengem"(a(an )enda)a# #en#ang &e&"a#" )er(ara dar$)ada )e+!aga$ &"m!er &ecara !er#a#a&"&$+a.nteks Minggu 21 1=. 1. Bu a#a Bangsa 1.1 Mema%am$ dan mengg"na(an g. *ra&a dan a a# dar$)ada 1.!e#"+.sa kata umum K.6.nteks.

.nasi #ang je&as an susunan i ea #ang te'at me&a&ui 'en(eritaan se(ara i ik "i$ur.1 Mem$a(a an mema"ami 'e&$agai $a"an kreati% #ang sesuai untuk menam$a" k.6. se$utan #ang $etu& 2.JPN Pahang .1 Meng"asi&kan 'enu&isan 'e&$agai genre kreati% se(ara $er'an u engan $etu&.5.)e+!aga$ &"m!er dengan &e!"#an ang !e#"+.6.1.2 Men engar! mema"ami an mem$erikan res'.1 Men e!"# dan mema%am$ "n&"r &en$ da+am +ag" me+a+"$ n an $an &ecara d$d$( %$!"r..a&an #ang mengan ungi kata tan#a Sistem Ba"asa *-kata im$u"an -kata majmuk -a#at tungga& susunan $iasa MS: 3# 7 November 2 12 RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3 .5 Meng%a&$+(an )en"+$&an (rea#$* da+am )e+!aga$ genre dengan !e#"+.2 Mem!aca )e+!aga$ !a%an &a&#era dan !"(an &a&#era ang &e&"a$ !ag$ mem")"( m$na# mem!aca.sa kata isti&a" . mema%am$ dan mem!er$ re&).1Mengujarkan a#at engan se$utan #ang $etu& !int. 1.2 Mema"ami an meng"asi&kan &irik &agu #ang mengan ungi mesej se(ara terka)a& an men#am'aikan me&a&ui n#an#ian se(ara i ik "i$ur 4. uk Seni 1.13 Unit 2= 6r. Mendengar. 2.2 Meng"'ar(an !a%a&a ang $nda% dan mengg"na(an !a%a&a !adan &ecara (rea#$* &ema&a !ercer$#a &ecara d$d$( %$!"r Minggu 22 15. 4. 1.a+an dan 3.3.2. &.n& #er%ada) &e&"a#" ara%an.sa kata umum an k.ns engan $etu& se(ara &isan ter"a a' s. 4.

2 Mem!aca )e+!aga$ !a%an &a&#era dan !"(an &a&#era ang &e&"a$ !ag$ mem")"( m$na# mem!aca.1.6.JPN Pahang MS: 37 7 November 2 12 .13 2.2 Mem$a(a kuat 'e&$agai $a"an $a(aan #ang mengan ungi a#at tungga& sususan $iasa an susunan s.na&$ ang !e#"+. 2.ngsang engan &an(ar! se$utan an int.ngsang -kata majmuk K.6. 2.1. mema%am$ dan menaa("+ "n#"( Mem$nda%(an ma(+"ma# ang #erda)a# da+am )e+!aga$ !a%an dengan!e#"+.13 28. 1.5.13 )e&anan ang d$dengar dengan !e#"+.5 Ber!$ncang dan mengem"(a(an )enda)a# #en#ang &e&"a#" )er(ara dar$)ada )e+!aga$ &"m!er &ecara !er#a#a&"&$+a.2 Ber$in(ang an mengemukakan 'en a'at tentang sesuatu 'erkara engan menggunakan 'erkataan! %rasa an a#at #ang $etu& ari'a a 'e&$agai sum$er se(ara $ertatasusi&a.sa kata umum an k. 2.1 Mem$a(a an mema"ami 'e&$agai $a"an kreati% #ang sesuai untuk menam$a" k.6.0 Mem!aca.sa kata isti&a" -a#at tungga& susunan s. RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3 .+asiTMK -$e&ajar me&a&ui TMK Minggu 23 24.2 Mem$a(a ! mema"ami an menaaku& mak&umat a&am $a"an gra%ik an $a"an $ukan gra%ik engan $etu& 2. Mem!aca ("a# )e+!aga$ !a%an !acaan dengan +ancar.nasi #ang $etu& an je&as.21.6. &e!"#an ang 'e+a& dan $n#.sa kata isti&a" Menaaku& As'ek Seni Ba"asa EMK* -kreati+iti an in..1 Mem$a(a an mema"ami $a"an gra%ik #ang mengan ungi a#at engan $etu&. 1. 2.sa kata umum K. 2.3.

5. RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3 .1/. 3..nasi #ang je&as an $a"asa $a an #ang sesuai me&a&ui &ak.2 Mem$a(a an mema"ami 'e&$agai $a"an $a(aan $ukan sastera untuk men a'at i&mu 'engeta"uan.5 Meng%a&$+(an )en"+$&an (rea#$* da+am )e+!aga$ genre dengan !e#"+.9.. Meng"'ar(an !a%a&a ang $nda% dan mengg"na(an !a%a&a !adan dengan (rea#$* me+a+"$ +a(. .nan &ecara d$d$( %$!"r 4.nan se(ara i ik "i$ur.g engan se$utan #ang $etu& ! int.2 Men"+$& "n#"( Men am)a$(an ma(+"ma# #en#ang &e&"a#" )er(ara dengan mengg"na(an !a%a&a ang &an#"n. 3..6.2.9 Menged$# dan mem"rn$(an %a&$+ )en"+$&an dengan !e#"+.2 Meng"asi&kan 'enu&isan kreati% $er$entuk imaginati+e an eskri'ti% se(ara $er'an u engan $etu&.1Mengujarkan ia&. .6.JPN Pahang MS: 3$ 7 November 2 12 .3.. B2 DT2 E13.8...1 Menge it an memurnikan "asi& 'enu&isan ari'a a as'ek 'enggunaan kata! im$u"an! kata majmuk an tan a $a(a engan $etu&. 3.24 Menge it an memurnikan "asi& 'enu&isan ari'a a as'ek im$u"an! kata majmuk an tan a $a(a #ang a'at mem'engaru"i k"a&a#ak se(ara $ertatasusi&a 1.9. .2 Menu&is untuk men#am'aikan mak&umat $er$entuk 'engumuman engan $etu& menggunakan $a"asa #ang santun.

5.13 Unit 21 .JPN Pahang MS: 3% 7 November 2 12 .2 Ber!$cara "n#"( men am)a$(an ma(+"ma# #en#ang &e&"a#" )er(ara dar$)ada )e+!aga$ &"m!er dengan #e)a# &ecara !er#a#a&"&$+a.1 Ber#"#"r.1 Bertutur tentang sesuatu 'erkara ari'a a 'e&$agai sum$er engan menggunakan 'e&$agai a#at a&am 'e&$agai situasi se(ara $ertatasusi&a Sistem Ba"asa *-kata nama k"as "i u' $ukan manusia -kata kerja transiti% an kata kerja tak transiti% -%rasa an a#at -a#at tungga& -a#at majmuk As'ek Seni Ba"asa EMK* -kreati+iti an in. 1.3 Mema"ami an menggunakan kata majmuk rangkai kata $e$as engan $etu& a&am 'e&$agai situasi. 1. 1.4. 2. !er!"a+ dan men a#a(an )erm$n#aan #en#ang &e&"a#" )er(ara dar$)ada )e+!aga$ &"m!er.6.2 Mema%am$ dan mengg"na(an )em!en#"(an (a#a ang &e&"a$ da+am )e+!aga$ &$#"a&$ dengan !e#"+. 2. RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3 . Minggu 24 1.engar&a" <erita 1.5.1 Ber$i(ara untuk men a'atkan mak&umat #ang tersurat engan te'at tentang sesuatu 'erkara ari'a a 'e&$agai sum$er se(ara $ertatasusi&a. *ra&a dan a a# dar$)ada )e+!aga$ &"m!er dengan &e!"#an ang !e#"+.5.2 Mem!aca dan mema%am$ )er(a#aan.5.+asiTMK -$e&ajar me&a&ui TMK Minggu 21 8.3 Mem$a(a an mema"ami a#at a&am 'erenggan ari'a a 'e&$agai $a"an $a(aan engan se$utan #ang $etu&.0.2.13 1.13 1.2.13 12.

.1 Mem!aca dan mema%am$ ma(+"ma# ang #er&"ra# dan #er&$ra# dar$)ada )e+!aga$ !a%an "n#"( mem!er$ re&). 2.n& dengan !e#"+.ntan $er'an ukan $a"an rangsangan engan $a"asa $a an #ang sesuai untuk men#am'aikan 'engajaran me&a&ui akti+iti &ak. Mem!$na dan men"+$& )er(a#aan.1.. .2.nan se(ara i ik "i$ur...3 Mem$a(a! mema"ami an menaaku& $a"an gra%ik untuk memin a"kan mak&umat ke'a a $entuk $ukan gra%ik engan $etu&. B. 2. DT1 E13. 4. 2.4.. 3.g se(ara s'.nan &ecara d$d$( %$!"r RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3 .JPN Pahang MS: ! 7 November 2 12 .2 Mengujarkan ia&.14 Mem$ina an menu&is 'e&$agai jenis a#at 1.4 Mem$ina an menu&is 'e&$agai jenis a#at $er asarkan $a"an gra%ik a&am satu 'erenggan engan $etu&.0 Mem!aca .3. mema%am$ dan menaa("+ "n#"( Mem$nda%(an ma(+"ma# ang #erda)a# da+am )e+!aga$ !a%an dengan!e#"+. *ra&a dan a a# dengan !e#"+.3 Mem$a(a an mema"ami mak&umat #ang tersirat engan te'at ari'a a $a"an mu&time ia #ang sesuai untuk mem$uat 'eni&aian engan $etu&.3.. Meng"'ar(an !a%a&a ang $nda% dan mengg"na(an !a%a&a !adan dengan (rea#$* me+a+"$ +a(.

1.2 Ber$i(ara untuk men#am'aikan mak&umat tentang sesuatu 'erkara ari'a a 'e&$agai sum$er se(ara $ertatasusi&a. Mema%am$ dan mem!$na a a# ang !e#"+ da+am )e+!aga$ &$#"a&$.3.1 Mema"ami an mem$ina a#at tungga& sususan $iasa an a#at majmuk engan $etu& a&am 'e&$agai situasi.n#e(&. Sistem Ba"asa *-a#at tungga& -a#at majmuk K.nteks. 1.1. 1.1 Mema%am$ dan mengg"na(an g.1 Mem$a(a kuat 'e&$agai $a"an $a(aan #ang MS: !1 7 November 2 12 RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3 .nasi #ang $etu& menggunakan a#at tungga& an a#at majmuk engan $etu&. 0.13 TEMA 8 3E?A2AKU TE2<:3TA Unit 22 Ke$anggan Kita 1. 2.6. 1.. Mem!aca ("a# )e+!aga$ !a%an !acaan 1.2 Men(eritakan sesuatu 'erkara #ang ii$a(a engan te'at ! se$utan #ang je&as an int.sa kata :m&ak %rasa an a#at! 'erkataan $erim$u"an! tan a $a(a an ejaan -'.JPN Pahang .0.0 Bercer$#a dan mencer$#a(an &e&"a#" )er(ara &em"+a dengan #e)a# mengg"na(an &e!"#an ang 'e+a& dan $n#.13 1..ngan (a#a dengan !e#"+ meng$("# (.+asiTMK -$e&ajar me&a&ui TMK 2. 1.4 Mema"ami an menggunakan kata kerja akti% transiti% an tak transiti% engan $etu& mengikut k. Minggu 26 11.1..2 Mema"ami an menggunakan kata nama k"as "i u' #ang merujuk $ukan manusia engan $etu& mengikut k.3.5. 1.nteks.na&$ ang !e#"+.2 Ber!$cara "n#"( men am)a$(an ma(+"ma# #en#ang &e&"a#" )er(ara dar$)ada )e+!aga$ &"m!er dengan #e)a# &ecara !er#a#a&"&$+a.5.&a a#at EMK* -kreati+iti an in.+.

JPN Pahang . 3-"#$ N"7"+ A+ Unit 23 Sejara" 3egara Kita 1. mengan ungi 'e&$agai '.2 Menu&is im&ak %rasa an a#at #ang mengan ungi 'erkataan $erim$u"an engan tan a $a(a an ejaan #ang te'at. &e!"#an ang 'e+a& dan $n#.5.n& dengan !e#"+. !er!"a+ dan men a#a(an )erm$n#aan #en#ang &e&"a#" )er(ara dar$)ada )e+!aga$ &"m!er.na&$ ang !e#"+.13 26.1 Mem!aca dan mema%am$ ma(+"ma# ang #er&"ra# dan #er&$ra# dar$)ada )e+!aga$ !a%an "n#"( mem!er$ re&).1.13 22.nasi #ang $etu& an je&as.5.dengan +ancar.4.1 Ber#"#"r. . 2..1.4.&a a#at 73 @ 7A -a#at tungga& -a#at majmuk -im$u"an a)a&an 'e3! -ejaan an tan a $a(a -a#at tan#a tan'a kata tan#a -a#at 'en#ata -'erkataan an %rasa MS: !2 7 November 2 12 RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3 .5. 2.0 Bercer$#a dan mencer$#a(an &e&"a#" )er(ara &em"+a dengan 1.1 Men"+$& $m+a( dengan #e)a#. 1.nasi #ang Sistem Ba"asa *-'.2 mengujarkan i ea #ang te'at engan menggunakan $a"asa #ang in a" serta ga#a #ang sesuai untuk men#am'aikan mesej me&a&ui 'en(eritaan se(ara i ik "i$ur.1 Ber(erita tentang sesuatu 'erkara engan te'at! se$utan #ang je&as an int. 4. 1.4.1 Bertutur tentang sesuatu 'erkara ari'a a 'e&$agai sum$er engan menggunakan 'e&$agai a#at a&am 'e&$agai situasi se(ara $ertatasusi&a 1. 3.2.2 Meng"'ar(an !a%a&a ang $nda% dan mengg"na(an !a%a&a !adan &ecara (rea#$* &ema&a !ercer$#a &ecara d$d$( %$!"r Minggu 25 22.2 Mem$a(a an mema"ami mak&umat ari'a a $a"an mu&time ia untuk mem$uat 'eni&aian engan $etu&.&a a#at engan &an(ar! se$utan an int.

2. K.nasi #ang $etu& an je&as. $etu& menggunakan a#at tungga& an a#at majmuk engan $etu&..2 Mem!aca dan mema%am$ )er(a#aan. 2.4.&a a#at engan &an(ar! se$utan an int.:"ran4 #e)a# mengg"na(an &e!"#an ang 'e+a& dan $n#. 2. &e!"#an ang 'e+a& dan $n#..1.sa kata umum K.8. 2. 2.JPN Pahang MS: !3 7 November 2 12 .2 Men(eritakan sesuatu 'erkara #ang ii$a(a engan te'at ! se$utan #ang je&as an int. Mem!aca ("a# )e+!aga$ !a%an !acaan dengan +ancar. RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3 .+asiTMK -$e&ajar me&a&ui TMK Minggu 28 2.3.na&$ ang !e#"+.nasi #ang $etu& menggunakan a#at tungga& an a#at majmuk engan $etu&.5.1 Mem$a(a an mema"ami 'erkataan $erim$u"an a)a&an an $erim$u"an ak"iran a&am a#at ari'a a 'e&$agai $a"an $a(aan engan se$utan #ang $etu&. 1.sa kata isti&a" EMK* -kreati+iti an in.3 Mem$a(a an mema"ami mak&umat #ang tersirat engan te'at ari'a a $a"an mu&time ia #ang sesuai untuk mem$uat 'eni&aian engan $etu&.na&$ ang !e#"+.13 2.2.1 Mem!aca dan mema%am$ ma(+"ma# ang #er&"ra# dan #er&$ra# dar$)ada )e+!aga$ !a%an "n#"( mem!er$ re&).13 2. *ra&a dan a a# dar$)ada )e+!aga$ &"m!er dengan &e!"#an ang !e#"+.1 Mem$a(a kuat 'e&$agai $a"an $a(aan #ang mengan ungi 'e&$agai '.n& dengan !e#"+.

1. 0.3.2.. .1 Mema"ami an menggunakan Kata Ter$itanA)a&an $e2 ! me3! 6e3! te2 an i.2 Mem!aca )e+!aga$ !a%an &a&#era dan !"(an &a&#era ang &e&"a$ !ag$ mem")"( m$na# mem!aca.3 Mem$ina an menu&is ja)a'an 'ema"aman $er asarkan s.1 Mem$a(a an mema"ami 'e&$agai $a"an kreati% #ang sesuai untuk menam$a" k.3...g engan se$utan #ang $etu&! int.1 Mengujarkan ia&.nan se(ara i ik "i$ur.sa kata umum an k.2 Mema%am$ dan mengg"na(an )em!en#"(an (a#a ang &e&"a$ da+am )e+!aga$ &$#"a&$ dengan !e#"+. 1. 1.nan &ecara d$d$( %$!"r 0. 2.3. Mema%am$ dan mem!$na a a# ang !e#"+ da+am )e+!aga$ &$#"a&$.2. *ra&a dan a a# dengan !e#"+.2 Mem$a(a an mema"ami 'e&$agai $a"an $a(aan $ukan sastera untuk men a'at i&mu 'engeta"uan. engan $etu& a&am 'e&$agai situasi.6.sa kata isti&a". Meng"'ar(an !a%a&a ang $nda% dan mengg"na(an !a%a&a !adan dengan (rea#$* me+a+"$ +a(. 2..a&an $ertum'u engan $etu&...nasi #ang je&as an $a"asa $a an #ang sesuai me&a&ui &ak.2 Mema"ami an mem$ina a#at 'en#ata! a#at Tan#a engan kata tan#a an tan'a kata tan#a! a#at seru an a#at 'erinta" engan $etu& a&am MS: !! 7 November 2 12 . RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3 . 4.JPN Pahang 3.6. Mem!$na dan men"+$& )er(a#aan.

'e&$agai situasi Minggu 2. &e!"#an ang 'e+a& dan $n#. 1.8. 1. 1..&a a#at engan &an(ar! se$utan an int.n& dengan !e#"+.2 Ber!$cara "n#"( men am)a$(an ma(+"ma# #en#ang &e&"a#" )er(ara dar$)ada )e+!aga$ &"m!er dengan #e)a# &ecara !er#a#a&"&$+a. 2.0 Bercer$#a dan mencer$#a(an &e&"a#" )er(ara &em"+a dengan #e)a# mengg"na(an &e!"#an ang 'e+a& dan $n#.3 Ber$i(ara untuk men#am'aikan mak&umat engan te'at tentang sesuatu 'erkara engan menggunakan a#at #ang mengan ungi %rasa #ang sesuai se(ara $ertatasusi&a.2 Men(eritakan sesuatu 'erkara #ang ii$a(a engan te'at ! se$utan #ang je&as an int. mema%am$ dan RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3 .3 Mem$a(a an mema"ami mak&umat #ang tersirat engan te'at ari'a a $a"an mu&time ia #ang sesuai untuk mem$uat 'eni&aian engan $etu&.1.na&$ ang !e#"+.13 Unit 24 <intai&a" 3egara Kita 1. 2.+asiTMK -$e&ajar me&a&ui TMK 5.na&$ ang !e#"+.8.1 Mem$a(a kuat 'e&$agai $a"an $a(aan #ang mengan ungi 'e&$agai '. 2.0 Mem!aca. 2.nasi #ang $etu& menggunakan a#at tungga& an a#at majmuk engan $etu&.1. Sistem Ba"asa *-a#at tungga& susunan $iasa -a#at majmuk -%rasa -a#at 'en#ata -a#at tan#a engan kata tan#a -a#at tan#a tan'a kata tan#a EMK* -kreati+iti an in.8.3.13 6.JPN Pahang MS: !" 7 November 2 12 . 2.4. 6 19. 3-"#$ Per#enga %an Pengga+ (ed"a4 1.13 23..1 Mem!aca dan mema%am$ ma(+"ma# ang #er&"ra# dan #er&$ra# dar$)ada )e+!aga$ !a%an "n#"( mem!er$ re&).nasi #ang $etu& an je&as.13 2.9.1 Mem$a(a an mema"ami $a"an gra%ik #ang Minggu 3= 1.8.9. Mem!aca ("a# )e+!aga$ !a%an !acaan dengan +ancar.6.1.1.

nasi #ang $etu& an je&as se(ara i ik "i$ur.3..2 Mem$ina 'antun em'at kerat se(ara $er'an u an me&a%a>kann#a engan se$utan an int. 1. mengan ungi a#at engan $etu&.2 Menu&is untuk men#am'aikan mak&umat $er$entuk 'engumuman engan $etu& menggunakan $a"asa #ang santun. 1.2 Men"+$& "n#"( Men am)a$(an ma(+"ma# #en#ang &e&"a#" )er(ara dengan mengg"na(an !a%a&a ang &an#"n.3. Mema%am$ dan mem!$na a a# ang !e#"+ da+am )e+!aga$ &$#"a&$. 2.2 Mema"ami an mem$ina a#at 'en#ata! a#at Tan#a engan kata tan#a an tan'a kata tan#a! a#at seru an a#at 'erinta" engan $etu& a&am RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3 . 1.6. 2.1 Mema"ami an mem$ina a#at tungga& sususan $iasa an a#at majmuk engan $etu& a&am 'e&$agai situasi.6.1 Me+a*a7(an dan mema%am$ )"$&$ dengan $n#.2 Mem!aca )e+!aga$ !a%an &a&#era dan !"(an &a&#era ang &e&"a$ !ag$ mem")"( m$na# mem!aca. 0. 3. .2 Mem$a(a an mema"ami 'e&$agai $a"an $a(aan $ukan sastera untuk men a'at i&mu 'engeta"uan.JPN Pahang MS: !# 7 November 2 12 . 4.4.na&$ ang !e#"+ mengg"na(an !a%a&a ang $nda% &ecara d$d$( %$!"r.menaa("+ "n#"( Mem$nda%(an ma(+"ma# ang #erda)a# da+am )e+!aga$ !a%an dengan!e#"+..

n& #er%ada) &e&"a#" ara%an.3.1 Ber(erita tentang sesuatu 'erkara engan te'at! se$utan #ang je&as an int.4. Mendengar.ngsang -a#at tungga& -a#at majmuk -a#at 'erinta" jenis a#at 'ermintaan -a#at 'erinta" jenis a#at suru"an Menaaku& EMK* -kreati+iti an in.nasi #ang $etu& an je&as. &e!"#an ang 'e+a& dan $n#.14 Mem$a(a! mema"ami an mem$uat rama&an ari'a a $a"an #ang MS: !7 7 November 2 12 Sistem Ba"asa *-a#at tungga& susunan $iasa -a#at tungga& susunan s. ALAM <E2:A H:. 2.13 3=. &.ngsang engan &an(ar! se$utan an int. 1.1 Mem$a(a an mema"ami mak&umat untuk mengena& 'asti 'ertautan i ea a&am $a"an mu&time ia $agi mem$uat B2 DB1 E132.2 Mem$a(a kuat 'e&$agai $a"an $a(aan #ang mengan ungi a#at tungga& sususan $iasa an susunan s..1 Men engar! mema"ami! an mem$erikan res'.1 Mem!aca dan mema%am$ ma(+"ma# ang #er&"ra# dan #er&$ra# dar$)ada RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3 . 1.1.+asiTMK -$e&ajar me&a&ui TMK 2.'e&$agai situasi Minggu 31 26.nasi #ang $etu& menggunakan a#at tungga& an a#at majmuk engan $etu&.13 TEMA .U6 SE9AHTE2A Unit 21 Mesra A&am 1.3. mema%am$ dan mem!er$ re&).3 Men engar! mema"ami an mem$erikan res'. Mem!aca ("a# )e+!aga$ !a%an !acaan dengan +ancar.1. 2..na&$ ang !e#"+. 1.8.ns #ang sesuai se(ara &isan atau gerak &aku ter"a a' ara"an $er asarkan a#at 'erinta" jenisa#at 'ermintaan an a#at 'erinta" jenis a#at suru"an engan $etu&.a+an dan )e&anan ang d$dengar dengan !e#"+.na&$ ang !e#"+.ns engan men#am'aikan 'esanan engan $etu&.0 Bercer$#a dan mencer$#a(an &e&"a#" )er(ara &em"+a dengan #e)a# mengg"na(an &e!"#an ang 'e+a& dan $n#.8. 2.3. 1.JPN Pahang .

1.)e+!aga$ !a%an "n#"( mem!er$ re&). 2.. ..3.ntan $er'an ukan $a"an rangsangan engan $a"an $a an #ang sesuai untuk men#am'aikan 'engajaran me&a&ui akti+iti &ak. .. mema%am$ dan menaa("+ "n#"( Mem$nda%(an ma(+"ma# ang #erda)a# da+am )e+!aga$ !a%an dengan!e#"+.nan &ecara d$d$( %$!"r rama&an engan te'at i$a(a se(ara $ertatasusi&a 2.n& dengan !e#"+.JPN Pahang 1.1 Meng"asi&kan 'enu&isan 'e&$agai genre kreati% se(ara $er'an u engan $etu&. B1 DT1 E1 3 .1 Mem$a(a an mema"ami $a"an gra%ik #ang mengan ungi a#at engan $etu&. Mema%am$ dan mem!$na a a# ang !e#"+ da+am )e+!aga$ &$#"a&$.nan se(ara i ik "i$ur. RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3 .5 Meng%a&$+(an )en"+$&an (rea#$* da+am )e+!aga$ genre dengan !e#"+.3. 1.0 Mem!aca..14 Men(atat mak&umat #ang $etu& mengikut susunan ari'a a 'e&$agai sum$er 3.5. 3.1.g se(ara s'. 0. Meng"'ar(an !a%a&a ang $nda% dan mengg"na(an !a%a&a !adan dengan (rea#$* me+a+"$ +a(.2 Mengujarkan ia&.1 Men(atat mak&umat #ang $etu& mengikut susunan ari'a a 'e&$agai sum$er. 4.2 Mema"ami an mem$ina a#at 'en#ata! a#at Tan#a engan kata tan#a an tan'a kata tan#a! a#at seru an a#at MS: !$ 7 November 2 12 ..0 Menca#a# ma(+"ma# ang !e#"+ #en#ang &e&"a#" )er(ara dar$)ada )e+!aga$ &"m!er.0.

2 Men(eritakan sesuatu 'erkara #ang ii$a(a engan te'at ! se$utan #ang je&as an int.13 Unit 26 6en i ikan A&am Sekitar 1.. 2..0 Bercer$#a dan mencer$#a(an &e&"a#" )er(ara &em"+a dengan #e)a# mengg"na(an &e!"#an ang 'e+a& dan $n#.1.2 Ber!$cara "n#"( men am)a$(an ma(+"ma# #en#ang &e&"a#" )er(ara dar$)ada )e+!aga$ &"m!er dengan #e)a# &ecara !er#a#a&"&$+a.sa kata EMK* -kreati+iti an in.3 Ber$i(ara untuk men#am'aikan mak&umat engan te'at tentang sesuatu 'erkara engan menggunakan a#at #ang mengan ungi %rasa #ang sesuai se(ara $ertatasusi&a 2.0 Mem!aca.. 2.3 Mem$a(a an mema"ami mak&umat #ang tersirat engan te'at ari'a a $a"an mu&time ia #ang sesuai untuk mem$uat 'eni&aian engan $etu&.nasi #ang $etu& menggunakan a#at tungga& an a#at majmuk engan $etu&.JPN Pahang MS: !% 7 November 2 12 .1..13 6.n& dengan !e#"+.+asiTMK -$e&ajar me&a&ui TMK B2 DB1 E2 32.'erinta" engan $etu& a&am 'e&$agai situasi Minggu 32 2.1.4 Mem$a(a an mema"ami mak&umat #ang tersirat serta mem$uat 'eni&aian se(ara $ertatasusi&a RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3 . 1. 1.1 Mem!aca dan mema%am$ ma(+"ma# ang #er&"ra# dan #er&$ra# dar$)ada )e+!aga$ !a%an "n#"( mem!er$ re&). mema%am$ dan menaa("+ "n#"( Mem$nda%(an ma(+"ma# ang #erda)a# da+am )e+!aga$ !a%an dengan!e#"+.6. Sistem Ba"asa *-kata nama am "i u' $ukan manusia -a#at tan#a -a#at 'en#ata K. 1. 2..2 Mem$a(a ! mema"ami an menaaku& mak&umat a&am $a"an gra%ik an $a"an $ukan gra%ik engan $etu&.na&$ ang !e#"+.4.

1. 0. 2. .13 Minggu 34 Unit 25 9aga&a" A&am Kita 1.13 13.n#e(&.3. .JPN Pahang .1 Mem$a(a an mema"ami Sistem Ba"asa *-a#at tungga& -a#at majmuk -im$u"an EMK* -kreati+iti an in. 1.2 Mema"ami an mem$ina a#at 'en#ata! a#at Tan#a engan kata tan#a an tan'a kata tan#a! a#at seru an a#at 'erinta" engan $etu& a&am 'e&$agai situasi 1.2 Men(atat mak&umat #ang $etu& untuk mem$uat (arta a&ir ari'a a 'e&$agai sum$er..1 Mema%am$ dan mengg"na(an g.1 Mema"ami an menggunakan kata nama am "i u' #ang merujuk $ukan manusia an 'enj.. &"(" (a#a.1. *ra&a dan a a# &ecara me(an$& dengan !e#"+ dan (ema&.2. 2.2 Mem!aca dan RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3 . Mema%am$ dan mem!$na a a# ang !e#"+ da+am )e+!aga$ &$#"a&$." $i&angan engan $etu& mengikut k..1 Ber$i(ara untuk men a'atkan mak&umat #ang tersurat engan te'at tentang sesuatu 'erkara ari'a a 'e&$agai sum$er se(ara $ertatasusi&a.2..5 Menu&is %rasa an a#at tungga& se(ara mekanis a&am $entuk tu&isan $erangkai engan $etu& an kemas. )er(a#aan.2 Ber!$cara "n#"( men am)a$(an ma(+"ma# #en#ang &e&"a#" )er(ara dar$)ada )e+!aga$ &"m!er dengan #e)a# &ecara !er#a#a&"&$+a. 0.2 Men"+$& %"r"*.nteks..+asiTMK -$e&ajar me&a&ui TMK MS: " 7 November 2 12 Minggu 33 .6.. 3.0 Menca#a# ma(+"ma# ang !e#"+ #en#ang &e&"a#" )er(ara dar$)ada )e+!aga$ &"m!er.. 1.ngan (a#a dengan !e#"+ meng$("# (.+... 3.

4.1.13 2=. 12..4.2.3 Mem$a(a an mema"ami a#at a&am 'erenggan ari'a a 'e&$agai $a"an $a(aan engan se$utan #ang $etu&.2 Mem$a(a an mema"ami mak&umat ari'a a $a"an mu&time ia untuk mem$uat 'eni&aian engan $etu&. 'erkataan $erim$u"an a)a&an an $erim$u"an ak"iran a&am a#at ari'a a 'e&$agai $a"an $a(aan engan se$utan #ang $etu& 2.2 Men"+$& %"r"*.8.2.n& dengan !e#"+. 2. 3-"#$ %ar$ Ma+a &$a 4 2.JPN Pahang MS: "1 7 November 2 12 . *ra&a dan a a# dengan !e#"+.. *ra&a dan a a# dar$)ada )e+!aga$ &"m!er dengan &e!"#an ang !e#"+. Mem!$na dan men"+$& )er(a#aan..6 Menu&is a#at tungga& an a#at majmuk se(ara mekanis engan $etu& an kemas..1 Mem!aca dan mema%am$ ma(+"ma# ang #er&"ra# dan #er&$ra# dar$)ada )e+!aga$ !a%an "n#"( mem!er$ re&).16.a&an $ertum'u engan $etu&.1 Mem$a(a an mema"ami mak&umat untuk mengena& 'asti 'ertautan i ea a&am $a"an mu&time ia $agi mem$uat rama&an engan te'at 2..3 Mem$ina an menu&is ja)a'an 'ema"aman $er asarkan s.. *ra&a dan a a# &ecara me(an$& dengan !e#"+ dan (ema&. RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3 . 3. .. 3.3. . )er(a#aan.13 mema%am$ )er(a#aan. &"(" (a#a.

JPN Pahang MS: "2 7 November 2 12 .2 Meng"'ar(an !a%a&a ang $nda% dan mengg"na(an !a%a&a !adan &ecara (rea#$* &ema&a !ercer$#a &ecara d$d$( %$!"r 1. Meng"'ar(an !a%a&a ang $nda% dan mengg"na(an !a%a&a !adan dengan (rea#$* me+a+"$ +a(.2 Menu&is untuk men#am'aikan mak&umat $er$entuk 'engumuman engan $etu& menggunakan $a"asa #ang santun. 4. RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3 .1 Mema"ami an mem$ina a#at tungga& sususan $iasa an a#at majmuk engan $etu& a&am 'e&$agai situasi.g se(ara s'. 1.nasi #ang je&as an susunan i ea #ang te'at me&a&ui 'en(eritaan se(ara i ik "i$ur.. 1.2 Mengujarkan ia&.1 Mengujarkan a#at engan se$utan #ang $etu&! int.5 Meng%a&$+(an )en"+$&an (rea#$* da+am )e+!aga$ genre dengan !e#"+. 0. Mema%am$ dan mem!$na a a# ang !e#"+ da+am )e+!aga$ &$#"a&$.3.nan se(ara i ik "i$ur.3.2 Meng"asi&kan 'enu&isan kreati% $er$entuk imaginati+e an eskri'ti% se(ara $er'an u engan $etu&..5. ..2 Men"+$& "n#"( Men am)a$(an ma(+"ma# #en#ang &e&"a#" )er(ara dengan mengg"na(an !a%a&a ang &an#"n.nan &ecara d$d$( %$!"r 3.6.ntan $er'an ukan $a"an rangsangan engan $a"asa $a an #ang sesuai untuk men#am'aikan 'engajaran me&a&ui akti+iti &ak.2. 3.. 4..

Minggu 31 23.5. .0 Mem!aca. *ra&a dan a a# &ecara me(an$& dengan !e#"+ dan (ema&.A3 :3OAAS: Unit 28 Akti+iti Sains 1..1 Mema"ami an menggunakan 'e&$agai jenis kata a jekti% engan $etu& mengikut k.2 Men"+$& %"r"*. 2. &"(" (a#a. MS: "3 7 November 2 12 .1..JPN Pahang 1. 0...+asiTMK -$e&ajar me&a&ui TMK 2.5 Ber!$ncang dan mengem"(a(an )enda)a# #en#ang &e&"a#" )er(ara dar$)ada )e+!aga$ &"m!er &ecara !er#a#a&"&$+a.+.1 Ber$in(ang an mengemukakan 'an angan tentang sesuatu 'erkara menggunakan 'erkataan %rasa an a#at #ang sesuai ari'a a 'e&$agai sum$er se(ara $ertatasusi&a.2. )er(a#aan. 2.1 Mema%am$ dan mengg"na(an g. 1.1.1. 3. mema%am$ dan menaa("+ "n#"( Mem$nda%(an ma(+"ma# ang #erda)a# da+am )e+!aga$ !a%an dengan!e#"+.3 Mem$a(a! mema"ami an menaaku& $a"an gra%ik untuk memin a"kan mak&umat ke'a a $entuk $ukan gra%ik engan $etu&.nteks.ngan (a#a dengan !e#"+ meng$("# RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3 .1 Mem$a(a an mema"ami $a"an gra%ik #ang mengan ungi a#at engan $etu&.13 TEMA 1= SA:3S TEK3OLO?: . Sistem Ba"asa *-kata "u$ung ga$ungan EMK* -kreati+iti an in.13 25.6 Menu&is a#at tungga& an a#at majmuk se(ara mekanis engan $etu& an kemas..

+asiTMK -$e&ajar me&a&ui TMK RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3 .gi 1. Mem!aca ("a# )e+!aga$ !a%an !acaan dengan +ancar.13 11.1 Mem$a(a an mema"ami Sistem Ba"asa -a#at tungga& susunan $iasa an a#at majmuk -a#at 'en#ata -a#at tan#a engan kata tan#a -a#at tan#a tan'a kata tan#a -a#at seruan -a#at 'erinta" -'.6.13 Unit 2.1=.6 men engar! mema"ami an men#e$ut %rasa an a#at engan struktur $inaan a#at #ang $etu& an te'at Minggu 35 5.2 Ber!$cara "n#"( men am)a$(an ma(+"ma# #en#ang &e&"a#" )er(ara dar$)ada )e+!aga$ &"m!er dengan #e)a# &ecara !er#a#a&"&$+a. 2.sa kata umum K. )er(a#aan. 1. 1.6 Mema"ami an menggunakan kata "u$ung ga$ungan engan $etu& mengikut k.1=.1 Ber$i(ara untuk men a'atkan mak&umat #ang tersurat engan te'at tentang sesuatu 'erkara ari'a a 'e&$agai sum$er se(ara $ertatasusi&a.nteks. &e!"#an ang 'e+a& dan $n#.1=.na&$ ang !e#"+.1.JPN Pahang MS: "! 7 November 2 12 ..13 4.&a a#at engan &an(ar! se$utan an int. mengecam dan men e!"# !"n $ !a%a&a.3.nasi #ang $etu& an je&as.13 1.4. &"(" (a#a.2.2 Mendengar.1 Mem!aca dan 1.&a a#at K. $a$#" a!'ad. *ra&a dan a a# dengan !e#"+.sa kata isti&a" As'ek Seni Ba"asa&ak.&. Minggu 36 3=. Sains an Tekn.(.n#e(&. 2.nan EMK* -kreati+iti an in.1 Mem$a(a kuat 'e&$agai $a"an $a(aan #ang mengan ungi 'e&$agai '.. 2.. 2.

nasi #ang je&as an $a"asa $a an #ang sesuai me&a&ui &ak.sa kata umum an k.6. 1.g engan se$utan #ang $etu&! int.. Meng"'ar(an !a%a&a ang $nda% dan mengg"na(an !a%a&a !adan dengan (rea#$* me+a+"$ +a(.1 Mengujarkan ia&.1 Menu&is untuk men#am'aikan mak&umat #ang $etu& menggunakan i ea utama an i ea sam'ingan engan $a"asa #ang santun. .1 Mem$a(a an mema"ami 'e&$agai $a"an kreati% #ang sesuai untuk menam$a" k. 1.14 Menu&is untuk men#am'aikan mak&umat engan te'at menggunakan i ea utama an i ea sam'ingan . 3.1 Mema"ami an mem$ina a#at tungga& sususan $iasa an a#at majmuk engan $etu& MS: "" 7 November 2 12 B0 DT1 E1 3. 3. 4.3 Mem$ina an menu&is ja)a'an 'ema"aman $er asarkan s. .3.3.. 2. *ra&a dan a a# dengan !e#"+.sa kata isti&a". Mem!$na dan men"+$& )er(a#aan.a&an $ertum'u engan $etu&.2 Mem!aca )e+!aga$ !a%an &a&#era dan !"(an &a&#era ang &e&"a$ !ag$ mem")"( m$na# mem!aca.2 Men"+$& "n#"( Men am)a$(an ma(+"ma# #en#ang &e&"a#" )er(ara dengan mengg"na(an !a%a&a ang &an#"n..3. Mema%am$ dan mem!$na a a# ang !e#"+ da+am RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3 .6.n& dengan !e#"+.mema%am$ ma(+"ma# ang #er&"ra# dan #er&$ra# dar$)ada )e+!aga$ !a%an "n#"( mem!er$ re&).nan &ecara d$d$( %$!"r 0.nan se(ara i ik "i$ur...JPN Pahang mak&umat untuk mengena& 'asti 'ertautan i ea a&am $a"an mu&time ia $agi mem$uat rama&an engan te'at 2.2..

1 Ber(erita tentang sesuatu 'erkara engan te'at! se$utan #ang je&as an int. 21..1=.5.1=.3.)e+!aga$ &$#"a&$.1=. 3-"#$ Har$ Ra a Ha'$4 Unit 3= :n. 1.1.13 18.2 Mema"ami an mem$ina a#at 'en#ata! a#at Tan#a engan kata tan#a an tan'a kata tan#a! a#at seru an a#at 'erinta" engan $etu& a&am 'e&$agai situasi Minggu 38 14.5. 3-"#$ Ke)"#era RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3 .1.2 Ber$in(ang an mengemukakan 'en a'at tentang sesuatu 'erkara engan menggunakan 'erkataan! %rasa an a#at #ang $etu& ari'a a 'e&$agai sum$er se(ara $ertatasusi&a.1.1. 1..13 21.5 Ber!$ncang dan mengem"(a(an )enda)a# #en#ang &e&"a#" )er(ara dar$)ada )e+!aga$ &"m!er &ecara !er#a#a&"&$+a.JPN Pahang MS: "# 7 November 2 12 .&a a#at -kata sen i nama EMK* -kreati+iti an in.0 Bercer$#a dan mencer$#a(an &e&"a#" )er(ara &em"+a dengan #e)a# mengg"na(an &e!"#an ang 'e+a& dan $n#.1.+asiTMK -$e&ajar me&a&ui TMK Minggu 3.1 Ber$in(ang an mengemukakan 'an angan tentang sesuatu 'erkara menggunakan 'erkataan %rasa an a#at #ang sesuai ari'a a 'e&$agai sum$er se(ara $ertatasusi&a 1.nasi #ang $etu& menggunakan a#at tungga& an a#at majmuk engan $etu&. 1. 1.+asi an 2eka <i'ta 1.1=. Sistem Ba"asa *-'.13 21. a&am 'e&$agai situasi.na&$ ang !e#"+.13 10.

Minggu 4= 28. 2.1.2 Mem$a(a an mema"ami mak&umat ari'a a $a"an mu&time ia untuk mem$uat 'eni&aian engan $etu&. Mem!aca ("a# )e+!aga$ !a%an !acaan dengan +ancar. 2. 2. mema%am$ dan menaa("+ "n#"( Mem$nda%(an ma(+"ma# ang #erda)a# da+am )e+!aga$ !a%an dengan !e#"+. 2. 2.2 Mem!aca )e+!aga$ !a%an &a&#era dan !"(an &a&#era ang &e&"a$ !ag$ mem")"( m$na# mem!aca.4.JPN Pahang MS: "7 7 November 2 12 .nasi #ang $etu& an je&as. 2.n& dengan !e#"+.13 2.13 1.an S"+#an Pa%ang4 2.2 Mem$a(a ! mema"ami an menaaku& mak&umat a&am $a"an gra%ik an $a"an $ukan gra%ik engan $etu&.1=.&a a#at engan &an(ar! se$utan an int.1 Mem$a(a kuat 'e&$agai $a"an $a(aan #ang mengan ungi 'e&$agai '.1.6. &e!"#an ang 'e+a& dan $n#..1 Mem$a(a an mema"ami $a"an gra%ik #ang mengan ungi a#at engan $etu&.na&$ ang !e#"+. 2.1 Mem!aca dan mema%am$ ma(+"ma# ang #er&"ra# dan #er&$ra# dar$)ada )e+!aga$ !a%an "n#"( mem!er$ re&).3.2 Mem$a(a an mema"ami 'e&$agai $a"an $a(aan $ukan sastera untuk men a'at i&mu 'engeta"uan.11.0 Mem!aca. RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3 .

n#e(&.2 Meng"asi&kan 'enu&isan kreati% $er$entuk imaginati+e an eskri'ti% se(ara $er'an u engan $etu&.. 0.5 Mema"ami an menggunakan kata sen i nama an kata seru engan $etu& mengikut k.nteks.5 Meng%a&$+(an )en"+$&an (rea#$* da+am )e+!aga$ genre dengan !e#"+.+. 3..5. 1. RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3 .1.ngan (a#a dengan !e#"+ meng$("# (.1 Mema%am$ dan mengg"na(an g.JPN Pahang MS: "$ 7 November 2 12 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful