DRAF DSP Bahasa Malaysia SK Tahun 3 Mei 2012

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

DOKUMEN STANDARD PRESTASI BAHASA MALAYSIA SEKOLAH KEBANGSAAN TAHUN TIGA

1

berketerampilan. bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberikan sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga. Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan.DRAF DSP Bahasa Malaysia SK Tahun 3 Mei 2012 FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek. berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. emosi dan jasmani. berakhlak mulia. masyarakat dan negara. 2 . rohani.

DRAF DSP Bahasa Malaysia SK Tahun 3 Mei 2012 PENDAHULUAN Dokumen Standard Prestasi bagi mata pelajaran Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) dibina sebagai panduan untuk guru menambahbaik Pentaksiran Sekolah sejajar dengan pelaksanaan Pentaksiran Rujukan Standard. emosi. intelek dan sosial. Adalah diharapkan dokumen ini dapat memberi maklumat yang lengkap dan tepat kepada guru tentang hasrat Falsafah Pendidikan Kebangsaan yang menekankan tentang pembinaan modal insan yang berteraskan kepada pembangunan jasmani. 3 . rohani. Pentaksiran Rujukan Standard merupakan proses mendapatkan maklumat tentang sejauh mana murid tahu dan boleh buat atau telah menguasai apa yang dipelajari mengikut tahap-tahap pencapaian seperti yang dihasratkan oleh kurikulum mata pelajaran ini.

Evidens Murid : Pernyataan yang menerangkan tentang bagaimana murid melaksanakan apa yang dia tahu dan boleh buat berdasarkan deskriptor. Pertumbuhan murid dijelaskan dengan satu atau lebih qualifier menggunakan perkataan atau rangkai kata yang betul menggambarkan standard dalam bentuk hasil pembelajaran. ujian secara lisan. Standard ialah satu pernyataan tentang sesuatu domain merujuk kepada tanda aras tertentu dan bersifat generik bagi memberi gambaran holistik tentang individu.DRAF DSP Bahasa Malaysia SK Tahun 3 Mei 2012 TAFSIRAN o Band ialah satu label yang digunakan untuk menunjukkan tanda aras tertentu yang disusun secara hierarki digunakan bagi tujuan pelaporan individu. artifak. Perkembangan dalam standard itu terbahagi kepada dua iaitu perkembangan secara mendatar (konstruk) dan perkembangan menegak (band). demonstrasi. Standard Prestasi ialah pernyataan tentang tahap perkembangan pembelajaran murid yang diukur berdasarkan standard dan menunjukkan di mana kedudukan murid dalam perkembangan atau kemajuan pembelajarannya. Bahan atau apa-apa bentuk bukti yang dapat ditunjukkan oleh murid yang melaksanakan sesuatu tugasan dalam bentuk produk atau proses seperti foto. o o o o Instrumen : o Instrumen ialah alat yang digunakan untuk menguji penguasaan atau pencapaian murid bagi sesuatu domain seperti ujian bertulis. Deskriptor ialah pernyataan yang menerangkan apa yang murid tahu dan boleh buat berdasarkan standard di mana kualiti boleh ditaksir dan dicapai. 4 . grafik. laporan dan lain-lain. ujian amali.

DRAF DSP Bahasa Malaysia SK Tahun 3 Mei 2012 KERANGKA STANDARD PRESTASI BAND 1 2 3 4 5 6 Tahu Tahu dan Faham Tahu. Faham dan Boleh Buat Tahu. Faham dan Boleh Buat dengan Beradab Tahu. Faham dan Boleh Buat dengan Beradab Mithali STANDARD 5 . Faham dan Boleh Buat dengan Beradab Terpuji Tahu.

Murid menggunakan pengetahuan untuk melaksanakan sesuatu kemahiran pada suatu situasi. Murid melaksanakan sesuatu kemahiran dengan beradab. serta tekal dan bersikap positif. FAHAM DAN BOLEH BUAT DENGAN BERADAB TAHU. mempunyai keupayaan membuat keputusan untuk mengadaptasi permintaan serta cabaran dalam kehidupan seharian serta boleh berbicara untuk mendapatkan dan menyampaikan maklumat menggunakan ayat yang sesuai secara bertatasusila dan menjadi contoh secara tekal. iaitu mengikut prosedur atau secara sistematik. 6 2 TAHU DAN FAHAM 3 TAHU. FAHAM DAN BOLEH BUAT DENGAN BERADAB TERPUJI 5 6 TAHU.DRAF DSP Bahasa Malaysia SK Tahun 3 Mei 2012 TAFSIRAN BAND BAND 1 TAHU PERNYATAAN BAND TAFSIRAN Murid tahu perkara asas. FAHAM DAN BOLEH BUAT 4 TAHU. atau boleh melakukan kemahiran asas atau memberi respons terhadap perkara yang asas. Murid mampu menzahirkan idea yang kreatif dan inovatif. Murid menunjukkan kefahaman untuk menukar bentuk komunikasi atau menterjemah serta menjelaskan apa yang telah dipelajari. dengan mengikut prosedur atau secara sistematik. FAHAM DAN BOLEH BUAT DENGAN BERADAB MITHALI . Murid melaksanakan sesuatu kemahiran pada situasi baru.

v. frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan lancar.DRAF DSP Bahasa Malaysia SK Tahun 3 Mei 2012 MATLAMAT Standard Kurikulum Bahasa Malaysia Sekolah Rendah digubal untuk membolehkan murid berketerampilan dalam berbahasa dan boleh berkomunikasi untuk memenuhi keperluan diri. ix. maklumat. frasa dan ayat secara mekanis dengan sebutan dan intonasi yang betul. berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila. dan menyebut bunyi bahasa iaitu abjad. x. mengajuk dan menentukan arah bunyi persekitaran dengan teliti dan betul. mendengar. vii. memperoleh pengetahuan. OBJEKTIF Murid yang mengikuti pengajaran dan pembelajaran Standard Kurikulum Bahasa Malaysia Sekolah Rendah berkeupayaan untuk: i. membaca. memahami dan memberikan respons berdasarkan arahan. iii. memahami perkataan. bertutur dan berbual serta menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara dalam situasi formal dan tidak formal dengan betul secara bertatasusila. 7 . membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul. pesanan dan pertanyaan dengan betul. mengecam. memahami. perkataan. iv. ii. kemahiran. berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila. ilmu. nilai dan idea serta hubungan sosial dalam kehidupan harian. viii membaca pelbagai perkataan. mendengar. bercerita sesuatu perkara dan menceritakan semula perkara yang didengar menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. mendengar. frasa dan ayat dengan betul. vi. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.

membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan. semangat patriotik dan kewarganegaraan melalui aktiviti berbahasa. frasa dan ayat dengan betul. 8 . xix. xvi. xxi. xiv. menulis ulasan berdasarkan maklumat yang diperoleh daripada pelbagai sumber. menggunakan sistem bahasa yang betul dalam pertuturan. pembacaan dan penulisan. bersikap positif. melakukan aktiviti pramenulis dengan betul. mengedit dan memurnikan hasil penulisan. xiii. menghayati dan mengamalkan nilai murni. mencatat dan menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun. xiii. menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre dengan betul. membaca pelbagai bahan bacaan bagi memperkaya kosa kata dan maklumat untuk memupuk minat membaca. dan xxii. xx. xv. xvii.DRAF DSP Bahasa Malaysia SK Tahun 3 Mei 2012 xi. menulis secara mekanis dengan betul dan kemas. xii. menulis imlak dengan tepat. membina dan menulis perkataan.

menaakul dan memberikan respons/menyampaikan sesuatu perkara yang didengar-ditutur.DRAF DSP Bahasa Malaysia SK Tahun 3 Mei 2012 BAND PERNYATAAN STANDARD 1 Mengetahui asas mendengar-bertutur. memahami dan memberikan respons terhadap maklumat yang didengar-ditutur. dibaca dan ditulis 4 Mengetahui. menaakul dan menilai tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber yang didengar-ditutur. membaca dan menulis 2 Mengetahui dan memahami perkara yang didengar-ditutur. dibaca dan ditulis 3 Mengetahui. dibaca dan ditulis dalam pelbagai situasi dengan betul dan tepat 6 Memahami. memahami dan memberikan respons terhadap perkara yang didengar-ditutur. dibaca dan ditulis dengan bertatasusila 9 . dibaca dan ditulis dalam pelbagai situasi dengan betul 5 Memahami.

5.1. 5. 5.7) B1 DT1 E2 Menulis ayat majmuk (5.1.1.1.1) 10 .5.1. 5.7.1.1.1.4.2.6.DRAF DSP Bahasa Malaysia SK Tahun 3 Mei 2012 BAND 1 Tahu PERNYATAAN STANDARD B1 Mengetahui asas mendengarbertutur.1.7) B1 DT2 Menulis imlak B1 DT2 E1 Menulis imlak ayat yang mengandungi perkataan berimbuhan (5. 5.4) B1 DT1 Menulis ayat B1 DT1 E1 Menulis ayat tunggal (5.3) B1 DB1 E2 Membaca ayat tunggal susunan biasa dan susunan songsang dengan sebutan dan intonasi yang betul (5.2. membaca dan menulis DESKRIPTOR B1 DL1 Mendengar dan menuturkan ayat B1 DB1 Membaca pelbagai ayat secara mekanis EVIDENS B1 DL1 E1 Mendengar dan menyebut frasa dan ayat (4.1. 5.1.1.2) B1 DB1 E1 Membaca pelbagai pola ayat dengan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul (5.

DRAF DSP Bahasa Malaysia SK Tahun 3 Mei 2012 BAND 2 Tahu dan Faham PERNYATAAN STANDARD B2 Mengetahui dan memahami perkara yang didengar-ditutur. 5.1.1) B2 DT1 E1 Membina dan menulis jawapan pemahaman berdasarkan soalan bertumpu (5.2) B2 DB1 Membaca dan memahami perkataan dalam ayat B2 DB1 E1 Membaca dan memahami perkataan berimbuhan awalan dan berimbuhan akhiran dalam ayat (5. memahami dan memberikan respons EVIDENS B2 DL1 E1 Mendengar dan memberikan respons terhadap arahan.1. 4.1.1. 5.3. 4.4. dibaca dan ditulis DESKRIPTOR B2 DL1 Mendengar.2.3) B2 DT1 Membina dan menulis ayat 11 . soalan dan pesanan (5.1.2.1.1.

4.3. Faham dan Boleh Buat PERNYATAAN STANDARD B3 Mengetahui. 4.1.1.1.DRAF DSP Bahasa Malaysia SK Tahun 3 Mei 2012 BAND 3 Tahu.1.1.1. 5. 5. digraf dan konsonan bergabung dalam perenggan dengan sebutan yang betul (5.3.2) B3 DT1 Membina dan menulis ayat daripada pelbagai bahan 12 .3. memahami dan memberikan respons terhadap perkara yang didengar-ditutur.4. vokal berganding.7.1) B3 DT1 E1 Membina dan menulis pelbagai jenis ayat (5.3. dibaca dan ditulis DESKRIPTOR B3 DL1 Berkomunikasi menggunakan ayat yang betul dalam pelbagai situasi EVIDENS B3 DL1 E1 Berkomunikasi menggunakan kata panggilan dan kata ganti nama diri dalam pelbagai situasi (5.2) B3 DB1 Membaca frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul serta memahaminya B3 DB1 E1 Membaca dan memahami frasa yang mengandungi diftong.7. 5.1.3) B3 DL1 E2 Menyatakan permintaan dalam pelbagai situasi (5.

1. 5. Faham.2.2.DRAF DSP Bahasa Malaysia SK Tahun 3 Mei 2012 BAND 4 Tahu. 5.2) 13 .1. 5.4. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul (4.2. 5.7) B4 DL1 E2 Menceritakan sesuatu perkara yang dibaca dengan tepat.2.1.1. 4.1.4. 5.2.2.2.2.6. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul (4. memahami dan memberikan respons terhadap maklumat yang didengar-ditutur. dibaca dan ditulis dalam pelbagai situasi dengan betul DESKRIPTOR B4 DL1 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara dengan betul EVIDENS B4 DL1 E1 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat.1) B4 DT1 Mengenal pasti dan mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara B4 DT1 E1 Mencatat maklumat yang betul mengikut susunan daripada pelbagai sumber (5.2) B4 DB1 E2 Membaca dan memahami bahan bukan sastera serta menyatakan ilmu pengetahuan dengan betul (5.7) B4 DB1 Membaca dan menyatakan ilmu dalam bahan sastera dan bahan bukan sastera dengan betul B4 DB1 E1 Membaca dan memahami bahan kreatif serta menyatakan kosa kata umum dan kosa kata istilah dengan betul (4. 5.1. 5.1.6.5.3. 5. 5.3.2.1. Boleh Buat dengan Beradab PERNYATAAN STANDARD B4 Mengetahui.1.

menaakul dan memberikan respons/ menyampaikan sesuatu perkara yang didengar-ditutur.1. memahami dan memindahkan maklumat dengan tepat B5 DB1 E1 Membaca dan memindahkan maklumat daripada bahan grafik kepada bahan bukan grafik dengan tepat (5.1) B5 DB1 Membaca. 5. dibaca dan ditulis dalam pelbagai situasi dengan betul dan tepat DESKRIPTOR B5 DL1 Berbicara untuk menyampaikan maklumat dengan tepat EVIDENS B5 DL1 E1 Berbicara untuk menyampaikan maklumat yang tersurat dengan tepat (4.6.2.1.3.1) B5 DT1 E1 Menulis untuk menyampaikan maklumat dengan tepat menggunakan idea utama dan idea sampingan (5.1) B5 DT1 Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan tepat 14 .6. 5. 5.3.3.3. Faham dan Boleh Buat dengan Beradab Terpuji PERNYATAAN STANDARD B5 Memahami.2.2.6.1. 5.DRAF DSP Bahasa Malaysia SK Tahun 3 Mei 2012 BAND 5 Tahu. 5.3.1. 5.

1. Faham dan Boleh Buat dengan Beradab Mithali PERNYATAAN STANDARD B6 Memahami.5.1. 5.1) B6 DL1 E2 Berbincang dan menyatakan pendapat tentang sesuatu perkara yang dapat mempengaruhi khalayak secara bertatasusila (4.1) 15 .3.1.2.3.2.1. 5. 5.3.1.5.2. 5. dibaca dan ditulis dengan bertatasusila DESKRIPTOR B6 DL1 Berbincang dan mengemukakan pendapat yang dapat mempengaruhi khalayak secara bertatasusila EVIDENS B6 DL1 E1 Berbincang dan menyatakan pandangan tentang sesuatu perkara yang dapat mempengaruhi khalayak secara bertatasusila (4.3. memahami dan menyatakan maklumat yang tersurat dan tersirat untuk mempengaruhi khalayak secara bertatasusila B6 DB1 E1 Membaca.1) B6 DB1 E2 Membaca dan memahami maklumat yang tersirat serta membuat penilaian secara bertatasusila (5. 5.DRAF DSP Bahasa Malaysia SK Tahun 3 Mei 2012 BAND 6 Tahu. 5. 5. memahami dan membuat ramalan daripada bahan yang dibaca secara bertatasusila (5.4.1. menaakul dan menilai tentang sesuatu perkara daripada sumber yang didengarditutur.3.1. 5. 5.2.1.4) B6 DB1 Membaca.3.5.

1.1) B6 DT2 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan yang dapat mempengaruhi khalayak secara bertatasusila B6 DT2 E1 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan daripada aspek imbuhan.2. 5. 5.2.2) 16 .1. 5. kata majmuk dan tanda baca yang dapat mempengaruhi khalayak secara bertatasusila (5.3.DRAF DSP Bahasa Malaysia SK Tahun 3 Mei 2012 B6 DT1 Menghasilkan penulisan kreatif yang dapat mempengaruhi khalayak secara bertatasusila B6 DT1 E1 Menghasilkan penulisan kreatif secara berpandu yang dapat mempengaruhi khalayak dengan bertatasusila (4. 5.4.4.3.2.1. 5.3 .3.1.2. 4.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful