ADRIANA BABAN coordonator

CONSILIERE EDUCAŢIONALĂ
Ghid metodologic pentru orele de dirigenţie şi consiliere
Prima ediţie
Adriana Baban (coordonator)

CONSILIERE EDUCAŢIONALA Ghid metodologic entr! orele de dirigenţie "i con#iliere
Copyright © Adriana Baban $oate dre t!rile re%er&ate' Re rod!cerea integral( #a! arţial( a te)t!l!i ori #tocarea #a *ntr-o +a%( de date ,(r( acord!l reala+il *n #cri# al a!tor!l!i e#te inter%i#( "i #e ede #e"te con,orm

Procesare computerizată: Daniel Paul Lucrare realizată cu sprijinul: S.C. PSI !" S#$ Str. Cet%ţii & '()) Clu*+ apoca L!crarea e)ec!tat( la Im rimeria -ARDEALUL. Cl!/ B-d!l 01 Decem+rie nr' 123 Cl!/-Na oca $el'4 2156718 9a)4 215665 : Comanda nr' 1;100 ISB ,-'+)+).())+&

ADRIANA BABAN coordonator

CONSILIERE EDUCAŢIONALA
Ghid metodologic pentru orele de dirigenţie şi consiliere
BCU Cl!/-Na oca

Cuprins
Cuvânt înainte Capitolul / #olul consilierii educaţionale 0n procesul 1ormati2 <Adriana Ba+an= 1'1' *n&(ţ(m>nt tradiţional &#' *n&(ţ(m>nt modern ; 1'0' Ne&oia de con#iliere ed!caţional( Capitolul . Consiliere psihologic% şi consiliere educaţional% <Adriana Ba+an= n 2.1. Delimit(ri conce t!ale 0'0' Caracteri#ticile con#ilierii 0'5' O+iecti&ele con#ilierii 3 Capitolul ' Principii şi metode de consiliere <Domnica Petro&ai? Adriana Ba+an?= Q 5'1' Preg(tirea con#ilier!l!i 5'0' Atit!dinile con#ilier!l!i 5'5' A+ilit(ţile con#ilier!l!i 5'2' Proiectarea acti&it(ţilor de con#iliere 5'@' Aetode de l!cr! *n con#iliere Capitolul !lemente de psihologia de4yoIţ%riţ.567ana Benga= 2'1' Conce t!l de de%&oltare 2'0' De,icit &#' di,erenţ( *n de%&oltare 2'5' Eta ele de de%&oltare 8 0 Capitolului * +1+ Personalitatea copilului şi adolescentului <Adriana Ba+an? Biorel Aih= @'1' Dinamica de%&olt(rii er#onalit(ţii C @'0' Ni&elele de a+ordare a er#onalit(ţii

@'5' @'2' @'@' @'3'

Ni&el!l cogniti& ----------D Ni&el!l emoţional Ni&el!l com ortamental Interacţi!nea ni&elelor

9Capitolul9& : Autocunoaştere şi de42oltare personal% <Adriana Ba+an? Domnica Petro&ai= 3@ 3'1' Princi iile #ihologiei centrate e er#oan( 3@ 3'0' C!noa"terea de #ine "i imaginea de #ine 33 3'5' Aetode de a!toc!noa"tere 3E 3'2' A!toc!noa"tere "i interc!noa"tere 7; 3'@' Stima de #ine 70 F 3'3' A+!%!l emoţional "i ,i%ic4 o+#tacol ma/or *n ,ormarea #timei de #ine 7E Capitolu61; Comunicare şi con1lict <Adriana Ba+an? Domnica Petro&ai= 65 t-7'1' Rol!l com!nic(rii 65 7'0' Aodalit(ţi de ameliorare a com!nic(rii 63 7'5' Con,lict!l "i management!l con,lict!l!i E1 7'2' De,icit!l de com!nicare "i ri#c!l entr! #!icid la co ii "i adole#cenţi E6 capitolul6<y =#e4ol2area de probleme <Domnica Petro&ai= G ;@ 6'1' Conce t!l de ro+lem( 1;@ 6'0' Proce#!l re%ol!ti& 1;3 Capitolul , Stilul de 2iaţ% <Domnica Petro&ai? Adriana Ba+an= 11@ E'1' Stil de &iaţ( #anogen "i #til de &iaţ( atogen 11@ E'0' Rol!l rogramelor de re&enţie a *m+oln(&irilor "i a ed!caţiei entr! #(n(tate 113 E'5' 9!mat!l "i de endenţa de nicotin( 101 E'2' Alcool!l "i de endenţa de alcool 10@ E'@' Drog!rile "i de endenţa de drog!ri 106 Capitolul /) Psihose>ualitatea <Adriana Ba+an? Domnica Petro&ai= 155 1;'1' Se)!alitatea - dimen#i!ne com le)( a ,iinţei !mane 155 1;'0' Sco !l ed!caţiei #e)!ale 152 1;'5' $ematica orelor de ed!caţie #e)!al( 157 1;'2' Pre&enţia a+!%!l!i #e)!al 120 1;'@' O+#tacole *n reali%area ed!caţiei #e)!ale 123

Ca itol!l
?1c= Strategii de 0n2%ţare <Ga+riela Lemeni= 11'1' Ce #!nt #trategiile de *n&(ţareH I 11'0' Aodalit(ţi de #electare a #trategiilor de *n&(ţare 11'5' De rinderi e,iciente de #t!di! 11'2' Ce ne moti&ea%( entr! #t!di!H \
6

12E 12E ţ @1 1@6 132

=Capitolul /. 0i1Stresul şi controlul stresului <Adriana Ba+an= 10'1' Ce e#te #tre#!l H 10'0' Com onentele #tre#!l!i 10'5' Aodalit(ţi de management al #tre#!l!i J Capitolum; @ACreati2itatea şi stimularea comportamentului creati2 <Biorel Aih= 15'2' Noţi!ni introd!cti&e creati&itate G 177 I5$5' A+ordarea creati&it(ţii 15'2' Mcoala "i creati&itatea ' 15'@' Aetode de #tim!lare a creati&it(ţii

13E 13E 13E 175 177 177 -BI5'0KLAit!ri de# re 17E 162 166

Capitolul=;

^

Banagementul clasei <Domnica Petro&ai? Ga+riela Lemeni= 1E5 12'1' Strategiile re&enti&e 1E5 12'0' Strategii de modi,icare com ortamental( 1E3 Capitolul /C 0 7rientarea pentru carier% <Ga+riela Lemeni= 0;@ 1@'1' S eci,ic!l acti&it(ţilor de orientare N 0;@ 1@'0' Con#tr!cţia identit(ţii &ocaţionale 0;7 1@'5' In&e#tigarea caracteri#ticilor er#onale rele&ante entr! carier( 01; 1@'2' Com ortament!l e) lorator 01E 1@'@' Deci%ia de carier( 00; Capitolul /& Bodel de program% pentru orele de consiliere şi orientare sau dirigenţie 00@ <Adriana Ba+an? Domnica Petro&ai? Ga+riela Lemeni= 13'1'O+iecti&e cadr!? de re,erinţ( "i o eraţionale entr! cla#ele I-II8 003 conţin!t!ri "i #!ge#tii metodologice 13'0' O+iecti&e cadr!? de re,erinţ( "i o eraţionale entr! cla#ele III-BI8 05; conţin!t!ri "i #!ge#tii metodologice 13'5'O+iecti&e cadr!? de re,erinţ( "i o eraţionale entr! cla#ele BII-IO8 05@ conţin!t!ri "i #!ge#tii metodologice 13'2'O+iecti&e cadr!? de re,erinţ( "i o eraţionale entr! cla#ele O-OII8 021 conţin!t!ri "i #!ge#tii metodologice Ane>eD 1işe de lucru pentru ele2i

Cuvânt înainte
Co il *n#eamn( orice er#oan( din l!me *n &>r#t( de >n( la 16 ani' $oţi co iii a! acelea"i dre t!ri' Nici !n co il n! tre+!ie #( ,ie &ictima &re!nei di#crimin(ri' La +a%a Con&enţiei Naţi!nilor Unite c! ri&ire la Dre t!rile Co il!l!i #e a,l( intere#!l ma/or al co il!l!i' Drepturile fundamentale ale copilului: P Orice co il are dre t!l la de%&oltare ,i%ic( "i #ihic( armonioa#( <articol!l 3= P Orice co il are dre t!l de a-"i e) rima o iniile *n toate che#ti!nile care *l ri&e#c <articol!l 10-1@= P Orice co il are dre t!l de a ,i rote/at *m otri&a &iolenţei ,i%ice "i #ihice "i *m otri&a oric(rei ,orme de maltratare <articol!l 1E= P Orice co il are dre t!l la ed!caţie8 ed!caţia tre+!ie #( reg(tea#c( co il!l entr! &iaţ(? #( *i de%&olte re# ect!l entr! dre t!rile om!l!i? #( *l ,orme%e *n # irit!l *nţelegerii "i toleranţei <articol!l 06-0E= P Orice co il are dre t!l la rotecţie *m otri&a ,olo#irii drog!rilor <articol!l 55= P Orice co il are dre t!l la rotecţia *m otri&a e) loat(rii #e)!ale? a a+!%!l!i #e)!al? *m otri&a ro#tit!ţiei "i a ornogra,iei <articol!l 52= P Nici !n co il n! tre+!ie #! !# !nor tratamente cr!de #a! degradante <articol!l 57= P Orice co il care a ,o#t #! !# a+!%!l!i ,i%ic "i #ihic are dre t!l la re,acere ,i%ic( "i #ihic( "i la reintegrare #ocial( <articol!l 5E= (Convenţia Naţiunilor nite cu Privire la !repturile Copiilor" 1#$#% E

M
Ela+orarea ace#tei c(rţi a ,o#t #!#ţin!t( de dorinţa a!tentic( a a!torilor c &eni *n *nt>m inarea ne&oilor com le)e de ,ormare ale co iilor "i adole#cenţi Interacţi!nile c! ro,e#orii din cadr!l acti&it(ţilor de ,ormare *n con#iliere con#tit!it #!r#e !tile de in,ormaţii "i a! generat momente de re,le)ie "i reg>ndir demer#!l!i de redactare a ghid!l!i' Prin contri+!ţia ad!#( ace#tei c(rţi? cor' adole#cenţii "i ro,e#orii lor #!nt cola+oratori anonimi dar im ortanţi *n reali%a ace#t!i ghid' Colegii din Catedra de P#ihologie ne-a! in#!,lat o timi#m "i *ncred *n nece#itatea "i im ortanţa roiect!l!i' A!nca de &ol!ntariat de#,("!rat( Dr'$errQ Re++ <USA= *n cadr!l ace#t!i roiect a a&!t !n rol im ortant *n te#ta ractic( a acti&it(ţilor de con#iliere' 9(r( #! ort!l genero# al coleg!l!i Daniel Pa !+licarea c(rţii ar ,i ,o#t di,icil de reali%at' A!tc

Ca itol!l 1

ormarea de er#oane c! re#!r#e ada tati&e la #olicit(rile #ociale "i #ihologice ale &ieţii? c! !n #i#tem a)iologic .ac( m!lt mai m!lt *n acea#t( direcţie' Pentr! a r(# !nde ace#tor ne&oi reale? Aini#ter!l Ed!caţiei "i Cercet(rii ro !ne rin no!l C!rric!l!m Naţional introd!cerea di#ci linei o ţionale? Consilierea &i 'rientarea" entr! toate cele trei ni&ele de "colari%are4 rimar? gimna%ial "i liceal' No!a di#ci lin( &ine *n *nt>m inarea ne&oilor ..ormati&(? at>t de de.ormati& com le) al celorlalte di#ci line "colare' $ot!"i? Con#ilierea "i Orientarea e#te di#ci lina de *n&(ţ(m>nt care *"i ro !ne e) licit ace#t #co ' Di#ci lina Con#iliere "i Orientare re re%int( !na din modalit(ţile e#enţiale rin care "coala tre+!ie #( *"i !rme%e #co !l rimordial4 de roce# .ROLUL CONSILIERII EDUCAŢIONALE SN PROCESUL 9ORAA$IB /.ice &>r#tei? entr! .el !n medi! arti. e2oia de consiliere educaţional% Cre"terea n!m(r!l!i de e"ec!ri "i a+andon!ri "colare? de com ortamente delic&ente #a! ne#(n(toa#e? de t!l+!r(ri emoţionale *n r>nd!l ele&ilor? re re%int( indicatori ai .icient( "i creati&(? de l!are de deci%ii "i re%ol&are de ro+leme? de a re%i#ta re#i!nilor negati&e ale gr! !l!i' 9ormarea !n!i #til de &iaţ( #(n(to#? integrarea #e)!alit(ţii *n mat!rarea emoţional(? control!l #tre#!l!i? do+>ndirea de re ere *n orientarea "colar( "i ro.le)i+il? centrat e ele& "i e &iitor #( n! r(m>n( .e#or!l oate #( l!cre%e n! doar c! dimen#i!nea raţional-intelecti&( a ele&!l!i dar "i c! cea a.!ncţii m!lti le? a t( #( r(# !nd( e.e#orilor *n #co !l a+ord(rii corecte "i .icient ne&oilor #ihologice "i #ociale ale ele&!l!i? #( a#ig!re cadr!l o tim entr! #tarea #a de +ine? entr! dimin!area "i re&enirea t!l+!r(rilor de ada tare # eci.!rni%e%e #! ort in.orma *n&(ţ(m>nt!l!i *n Rom>nia #!+linia%( im ortanţa com!t(rii accent!l!i de e lat!ra in.ormaţional "i .e#ional( #!nt condiţii e#enţiale entr! de%&oltarea armonioa#( a er#onalit(ţii ele&!l!i' Pro.ormarea "i de%&oltarea com le)( a ele&!l!i tre+!ie #( #e reali%e%e doar *n cadr!l orelor de Con#iliere "i Orientare8 d! ( c!m e#te de arte de noi intenţia de a dimin!a rol!l .ecti&(? atit!dinal( "i com ortamental(' *ntr-!n a#t.!%e%e #ocietatea c! er#oane com etente entr! &iaţa ri&at(? ro.ocali%ea%(: e a# ectele cogniti&e ale ele&!l!i?:!rm(rind re onderent reg(tirea l!i #ec&enţial( e di#ci line "colare' Se ignor( a#t.ormati& centrat e ele&? ca a+il( #( &alori%e%e ti !ri di&er#e de ele&i "i a+ilit(ţi? #( r(# !nd( ne&oilor com!nit(ţii "i #( in.le)i+ile a tematicilor' Preg(tirea !ni&er#itar( a &iitorilor ro. entr! in..a t!l!i c( "coala tre+!ie #( .ormal *n care ro.a t? #co !l !ltim al ed!caţiei e#te reg(tirea entr! &iaţ( a ele&!l!i' Conce erea "colii ca o in#tit!ţie #ocial( c! .e#ori "i (rinţi care o tea%( entr! ea' Acti&it(ţile im licate de Con#iliere "i Orientare a! loc *n condiţiile !n!i relati& &id in.ormare # eci.reci ient.!ndamentale ale oric(r!i co il "i adole#cent4 c!noa"terea de #ine "i re# ect!l de #ine? de a com!nica "i a #e relaţiona armonio# c! ceilalţi? de a o#eda tehnici de *n&(ţare e. 0n2%ţ%mEnt modern Re.e#or!l tre+!ie #( &ad( *n ele& "i altce&a dec>t reci ient!l in.ormati& rele&ant entr! Con#iliere "i Orientare' Pentr! ca de%ideratele !n!i *n&(ţ(m>nt modern "i .el de cadr! ed!caţional ele&!l e#te tratat ca !n .ecti&(? moti&aţional(? atit!dinal( "i #ocial(' Prin acea#ta n! dorim #( #!+liniem c( .er( cadr!l .icial? r! t de e)igenţele "i re#i!nile &ieţii reale' Sn&aţamant!l rom>ne#c tre+!ie #( ai+( ca #co n! doar a+#ol&enţi +ine in.el armoni%area lat!rii cogniti&e a er#oanei c! cea a.e#ori entr! cariera didactic( n! o./ 0n2%ţ%mEnt tradiţional 2s.ormaţiilor e care le tran#mite' Di#ci lina de Con#iliere "i Orientare o.e#ional( "i !+lic(' Rele&anţa ro+lematicii a+ordate rin di#ci lina Con#iliere "i Orientare e) lic( n!m(r!l .ormare' Mcoala ri#c( #( de&in( a#t.ormati&( a roce#!l!i ed!cati& # re cea .erm cont!rat' *n .ormaţi? ci .amilie? com!nitate "i #ocietate #!nt doar c>te&a dintre tarele *n&(ţ(m>nt!l!i rom>ne#c care mai er#i#t( din ne.ormaţional "i .ormaţii "i mai !ţin ca o er#oan( real(? c! indi&id!alitate "i reacţii emoţionale determinate de tri+!laţiile !nei er#onalit(ţi *n .icitar( >n( n! dem!lt'L*n&(ţ(m>nt!l de ti tradiţional #e :.ormati&' Di#ci lina im lic( o .ic( a ro.er( c!r#!ri care #( .ormarea !nor cet(ţeni re# on#a+ili ai #ociet(ţii ci&ile? e#te &ital(' Si#tem!l de *n&(ţ(m>nt rom>ne#c n! e#te *nc( *n totalitate reg(tit #( r(# !nd( noilor e)igenţe im !#e de ti !l de #ocietate democratic( # re care Rom>nia tinde? "i nici #chim+(rilor de e#enţ( e care le ad!ce no!l #ecol e *ntreg!l ma amond' Con#er&atori#m!l? de er#onali%area? intelect!ali#m!l "i antihedoni#m!l? a!toritari#m!l "i o+edienţa? eliti#m!l "i inegalitatea de "an#e? #egregarea "colii de er#oan(? .ericire "i a#t(%i <Airoi! "i cola+'? 1EE6=' 11 Con iliere educa!ional" /.oarte mare de ele&i? ro.

e#orii? *n a# iraţia lor .. Delimit%ri conceptuale Con#ilierea e#te !n roce# com le) ce c! rinde o arie .ormare de com etenţe *n domeni!l Con#ilierii "i Orient(rii' L!crarea de .irea#c( de de%&oltare ro.ormati&4 (rinţii' N! credem c( #!ntem li #iţi de reali#m "i mode#tie dac( a.icia de !n tratament #ihologic "i medical de # ecialitate-De a#emenea? ro.ormelor de inteligenţ(? te#tele roiecti&e? alte te#te de er#onalitate=? de"i oate a (rea ca o acti&itate !"or de reali%at? re#! !ne &a#te c!no"tinţe de #ihodiagno#tic' Re%!ltat!l *n #ine la !n 1@ Consiliere e)ucaţională te#t? e) rimat n!meric? oate #( n! ai+( a+#ol!t nici o rele&anţ( dac( e#te r! t de !n conte)t an!me' Inter retarea calitati&( a m!lti lelor &alenţe "i relaţii e care le im lic( orice re%!ltat la !n te#t oate .e#or!l-con#ilier n! are ca o+iecti& "i com etenţ( e&al!area #ihologic( a ele&!l!i' Utili%area te#telor #ihologice <c!m #!nt cele entr! e&al!area ni&el!l!i de inteligenţ(? a .e#ional( de # ecialitate' Aai # eci.iciarii ace#tei c(rţi n! &or .acilitator al de%&olt(rii armonioa#e a co il!l!i "i adole#cent!l!i? a #t(rii l!i de +ine "i a !nei calit(ţi de &iaţ( #! erioar(? *n toate dimen#i!nile #ale4 emoţional(? mental(? # irit!al(? ro.ormaţional(' Ce e#te im ortant de reţin!t *n ace#t conte)t e#te .ericite? creati&e "i re# on#a+ile? com etente "i ada ta+ile? o timi#te "i e.i doar ro.irm(m c( e termen medi! "i l!ng +ene.i%ic(' A&em con&ingerea c( +ene.ormele re%entate *n ta+el!l 0'1' n! #e e)cl!d !na e alta' De e)em l!? con#ilierea ed!caţiona/( re#! !ne elemente de con#iliere &ocaţional(? #! ortiQ(? de de%&olţare er#onal( #a! in. Ia"i4 Polirom' 15 Ca itol!l 0 CONSILIERE PSITOLOGICA MI CONSILIERE EDUCAŢIONALU M .e#orilor? de a+ilitare "i ./.#im le .e#ional(? dar "i actorii rinci ali ai acti&it(ţii lor4 ele&ii? c>t "i artenerii lor *n roce#!l .ormator "i .el de inter&enţii' A *ncerca #( a#i#t(m ca "i ro.a t!l c( ro. (tu)iu )e )ia*noză.e#orilor care dore#c #( *"i a#!me rol!l de .ic? termen!l de con#ilierea de#crie relaţia inter!man( de a/!tor dintre o er#oan( # eciali%at(? con#ilier!l? "i o alt( er#oan( care #olicit( a#i#tenţ( de # ecialitate? client!l <Egan? 1EE.el er#oana *n ca!%( de dre t!l "i "an#a de a +ene.oarte larg( de inter&enţii care im !n o reg(tire ro.iciente' Bi+liogra.e#or? n! o#ed( com etenţele "i e) erti%a nece#ar( !nor a#t.orm!le retorice? 9ac!ltatea de P#ihologie "i Mtiinţele Ed!caţiei din Uni&er#itatea Ba+e"BolQai? Cl!/-Na oca? a *nţele# #( *"i direcţione%e com etenţa "i e) erti%a "i *n# re demer#!rile de reg>ndire a "colii rom>ne"ti *n noii arametri #ociali? economici "i olitici din Rom>nia mileni!l!i III' Ghid!l metodologic de con#iliere ed!caţional( e care *l ro !nem &ine *n *nt>m inarea /.e#or-con#ilier #i #( remediem o#i+ile #it!aţii de cri%( #ihologic( ale !nor ele&i:<e)' #t(ri de re#i&e #a! de an)ietate? ideaţie #!icidar(? reacţii de doli!? com ortamente com !l#i&e #a! o+#e#i&e? con#!m de drog!ri #a! de endenţa de alcool=?e#te deo#e+it de ri#cant' $otodat(? &om ri&a a#t.ie4 Airoi! A'? Pa"ti B'? Codiţ( C? I&an G' "i Airoi! A' <1EE6=' învăţământul românesc azi.iciarii demer#!l!i im licat de acti&itatea de con#iliere ed!caţional( #!nt com!nitatea "i #ocietatea care a! ne&oie de er#oane echili+rate "i . FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF#olul con ilierii educa!ionale în proce ul formativ ne&oilor reale ale ro.aţ( e#te !n ghid teoretic "i ractic de#tinat ro.e#or!l de "coal( a+ilitat entr! con#iliere ed!caţional( n! are com etenţe *n ceea ce n!mim con#iliere de cri%( "i con#iliere a#toral(' Cel din !rm( ti de con#iliere e#te roce#!l de a#i#tare #ihologic( reali%at de c(tre reot *n com!nitatea #a religioa#(' Con#ilierea de:cri%(: re re%int( !n domeni! de inter&enţie ce ţine #trict de com etenţa #iholog!l!i' Ace#t domeni! im lic( c!no"tinţe? metode "i tehnici de inter&enţie de # ecialitate' Un edagog? !n #iho edagog? !n a#i#tent #ocial #a! #ociolog? c! at>t mai !ţin !n ro.=' Relaţia dintre con#ilier "i er#oana con#iliat( e#te !na de alianţ(? de artici are "i cola+orare reci roc( <I&eQ? 1EE2=' E)i#t( mai rr/!UeVi !ri/ie con#iliere? de"i .i .e#ional(? #ocial( "i .

n! !n!l clinic "i c!rati&' Sarcina con#ilier!l!i e#te de a *n&(ţa er#oanaLgr! !l? #trategii noi com ortamentale? #( *"i &alori%e%e otenţial!l e)i#tent? #( *"i de%&olte noi re#!r#e ada tati&e' Con#ilierea .i"e de l!cr! <&e%i ane)ele ace#tei c(rţi=' N! recomand(m !tili%area ace#tor in#tr!mente <. /.ormarea de a+ilit(ţi "i atit!dini care ermit o . A ).!ncţionarea #iho#ocial( o tim( a er#oaneiLgr! !l!i' Ace#t #co !ltim oate .acilita a!toc!noa"terea' "abel .!ncţionare er#onal( "i #ocial( .+(: .i%ic(? #ocial( "i # irit!al( a co iilor "i adole#cenţilor )e )ezvoltare personală: . Caracteristicile consilierii Con#ilierea #ihologica "i ed!caţional( integrea%a er# ecti&a !mani#t( de%&oltat( de Carl Roger# <1E31= !ndeK ro+lemele #ihice n! mai #!nt &(%!te *n mod o+ligatoriir*n termenii de t!l+!rare "i de.*-.e#or? ci acela de a .ecte negati&e a#! ra er#oanei e&al!ate' Pro.ice e)ucaţională: re ere #ihoed!caţionale entr! #(n(tatea mental(? emoţional(? .i atin# rin !rm(rirea reali%(rii o+iecti&elor roce#!l!i de con#iliere8 ace#tea #!nt *n n!m(r de trei? "i an!me4 ($) %#&M&'A#(A )*+*....i"e de l!cr!= *n #co !l c!noa"terii "i e&al!(rii ele&ilor' O+iecti&!l orelor de con#iliere n! e#te c!noa"terea ele&!l!i de c(tre ro.acilitea%(? rin demer#!rile e care le re#! !ne? ca er#oana #( .!ndamental al con#ilierii ed!caţionale e#te ..initorie entr! con#iliere e#te dat( de .A#( %(#)&+A2*: c!noa"tere de #ine? imaginea de #ine? ca acitatea de deci%ie re# on#a+il(? relaţionare inter er#onal( armonioa#(? control!l #tre#!l!i? tehnici .el #( *m+!n(t(ţea#c( calitatea &ieţii8 P o a do!a caracteri#tic( de. er#onale #a! de gr! ' S!mari%>nd caracteri#ticile re%entate *n aragra.e#or!l-con#ilier &a !tili%a di&er#e #cale de c!no"tinţe "i atit!dini? .!ncţionare *n l!me8 P o a treia caracteri#tic( a con#ilierii e#te reoc! area entr! prevenţia pro/lemelor ce ot *m ieta de%&oltarea "i .cri%e. "ipuri de con#iliere f in+ormaţională: o.le)i+il( "i e.erirea de in.acilitea%( "i catali%ea%( atingerea !n!i ni&el o tim de .*#.ac( ..erirea de #! ort emoţional? a reciati& "i material vocaţională: de%&oltarea ca acit(ţii de lani.ic**e intelect!ale #a! de alt( nat!r(' Con#ilierea .aţ( mai e.icare a carierei )e criză: a#i#tarea #ihologic( a er#oanelor *n di.ormaţii e domenii L teme # eci.iind ca a+il( #( *"i a#!me ro ria de%&oltare er#onal(? #( re&in( di&eK#e$!ro!r>$$"* di#.icient #tre#orilor "i #arcinilor &ieţii cotidiene "i a#t.i%iologic? mental? emoţional? #ocial "i # irit!al' (0) D(1'&2.inireaco/i#ilierii im !ne accent!area an!mitor caracteri#tici ce o PP d/#Virigde alte arii de # eciali%are ce im lic( a#i#tenţa #ihologic(4 16 :::::::::::::::::::::::::::Consiliere psi.. 7biecti2ele consilierii Sco !l .!ncţionarea armonioa#( a er#oanei' Strategia de re&enţie con#t( *n identi.icienţ(? ci *n arametrii ne&oii de a!toc!noa"tere? de *nt(rire a E!l!i? de de%&oltare er#onal( "i de ada tare' In ace#t #en#? rol!l rinci al n! *i mai re&ine doar #iholog!l!i &(%!t ca !n #! ere) ert' S!cce#!l con#ilierii e#te a#ig!rat de im licarea acti&( "i re# on#a+il( a am+elor (rţi <con#ilier!l "i er#oanele con#iliate= in reali%area !nei alianţe a!tentice? +a%at( e re# ect "i *ncredere reci roc(' A a/!ta "i a credita er#oana ca .er( !tili%ea%( un mo)el-e)ucaţional &i un mo)el al )ezvoltării &.olo*ică &i consiliere e)ucaţională oC % P o rim( caracteri#tic( e#te dat( de tipul )e persoane c(rora li #e adre#ea%(' Con#ilierea &i%ea%( er#oane normale? ce n! re%int( t!l+!r(ri #ihice #a! de er#onalitate? de.!ncţionare o tim( din !nct de &edere #omatic? ./.reali%at( doar de c(tre #iholog' *n ca% contrar? e&al!area #ihologic( oate a&ea e.ic!ltate pastorală: con#iliere din er# ecti&( religioa#( .icarea #it!aţiilor "i gr! !rilor de ri#c "i *n acţi!nea a#! ra lor *nainte ca ace#tea #( ai+( !n im act negati& "i #( declan"e%e .r!nt(? #( #e #imt( +ine c! #ine? c! ceilalţi "i *n l!mea *n care tr(ie"te? re re%int( valorile umaniste aleKonK #ihologice' De.!ncţii? #( g(#ea#c( #ol!ţii la ro+lemele c! care #e con.icient( *n #co !l atingerii #t(rii de +ine suportivă: o.'. D( B.ele anterioare !tem # !ne c( roce#!l de con#iliere !ne accent!l e dimen#i!nea de re&enţie a t!l+!r(rilor emoţionale "i com ortamentale? e cea a de%&olt(rii er#onale "i a re%ol&(rii de ro+leme' ..a t!l c( a#i#tenţa e care o o.

i de.ormea%( er#oane armonioa#e c! #ine? c! ceilalţi? c! l!mea? ca a+ile a#t.le)ie? erce ţia #chim+(rilor de #ine o%iti&e? e.el #( tran# !n( *n in#tr!mente conţin!t!l di lomei? #( o ere%e e.icient c! ele? #( #e +!c!re de roce#!l "i rod!#!l acti&it(ţii lor' .de *n&(ţare e.icienţ(? .amilia "i "coala #!nt in#tit!ţiile care generea%( condiţii ce #!+minea%( *ncrederea *n #ine a co iilor "i ele&ilor? *ngr(de#c a!tonomia "i inde endenţa lor? "a+lonea%( indi&id!alit(ţile? im lic( com etiţii ne rod!cti&e *n detriment!l coo er(rii "i cola+or(rii? cen%!rea%( +!c!riile "i l(cerile cotidiene? ind!c erce ţii ameninţ(toare a#! ra l!mii "i &ieţii? de#.ie loc!l *n care #e .erenţele dintre con#ilierea #ihologic( "i cea ed!caţional(' .!ncţiei ci #e 17 Consiliere e)ucaţională:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: re.i o in#tit!ţie care con.ormante? #tarea de +ine "i de #(n(tate .!ncţiilor #iho#omatice? a #it!aţiilor de cri%(' Con#ilierea e#te mai intere#at( de #tarea de +ine dec>t de #tarea de +oal(' Ce re re%int( #tarea de +ineH A"a c!m o de.er( la !n roce# com le) "i m!ltidimen#ional? *n care #tarea #!+iecti&( de +ine e#te !n element .icare? e&al!are "i act!ali%are a #i#tem!l!i er#onal de &alori'De"i accent!(m *nc( o dat( c( ro.er( di lome? "coala tre+!ie #( .aţ( de ro ria er#oan(? acce tarea calit(ţilor "i de.ic!lt(ţilor de *n&(ţare? a de%ada t(rii #ociale? a di#.i%ice "i #ihice' Mcoala modern( n! mai oate ignora? *n n!mele ne&oii im erati&e de c!no"tinţe "i re%!ltate "colare er.lictelor inter er#onale? a di.acilita? rin acti&itatea #a? red!cerea ri#c!l!i a ariţiei "i de%&olt(rii de ro+leme care #olicit( *n mod o+ligatori! e) erti%a #iholog!l!i # eciali#t' *n acela"i tim ? #iholog!l "colar are com etenţa de a .e#or "i #iholog= tre+!ie #( e)i#te relaţii de cola+orare' Pro.ecţi!ne? atit!dine em atic(? de#chi#( "i cald(' P AU$ONOAIE4 inde endent? hot(r>t? re%i#t( re#i!nilor de gr! ? #e e&al!ea%( e #ine d! ( #tandarde er#onale? n! e#te e)ce#i& reoc! at de e) ectanţele "i e&al!(rile celorlalţi' P CON$ROL4 #entiment de com etenţ( "i control er#onal a#! ra #arcinilor? *"i crea%( o ort!nit(ţi entr! &alori%area ne&oilor er#onale? .e#or= "i gr! !l de ele&i *n #co !l de%&olt(rii er#onale "i re&enţiei #it!aţiilor ro+lematice "i de cri%(' Princi ala #arcin( a con#ilier!l!i e#te de a a/!ta ele&ii #( arc!rg( a"ii !n!i demer# de con"tienti%are? clari.e#or!l-con#ilier oate .a&ori%a roce#!l ed!cati& rin cont!rarea !nor #trategii de inter&enţie cogniti&(? moti&aţional(? emoţional( "i com ortamental(? at>t la ni&el indi&id!al c>t "i de gr! ' Sinteti%(m *n ta+el!l 0'0' di.ine"te Organi%aţia Aondial( a S(n(t(ţii? #(n(tatea n! e#te condiţionat( doar de a+#enţa +olii "i di#. Con#ilierea ed!caţional( oate .le)i+ilitate? creati&itate? ne&oia de ro&oc(ri? re# ingerea r!tinei' Ar .init( ca o relaţie inter!man( de a#i#tenţa "i #! ort dintre er#oana # eciali%at( *n #ihologia "i con#ilierea ed!caţional( < ro.ecti&e negati&e? a ne*ncrederii *n #ine? a com ortamentelor de ri#c? a con.amilia "i "coala a! !n rol e#enţial *n de%&oltarea "i menţinerea #t(rii de +ine' *n acela"i tim #e con#tat( c(? n! de !ţine ori din (cate? tocmai .oliind!-le de orice element l!dic "i hedoni#t' 9ocali%area e)cl!#i&( a "colii e lat!ra intelect!al( a ele&ilor "i e er.i total eronat #( con#ider(m c( #tarea de +ine e#te condiţionat( de arc!rgerea !n!i roce# #ihotera e!tic com le)' *nainte de toate? .e#or!l-con#ilier n! e#te "i n! oate #( #e #!+#tit!e con#ilier!l!i.!ncţii "i +oli .iciente? atit!dini creati&e? o ţi!ni &ocaţionale reali#te' (0% P1232N452 6 a di# o%iţiei a.#iholog? *ntre cei doi ro.ace o ţi!ni con.e#ioni"ti < ro.!ndamental' Componentele stării )e /ine: P ACCEP$AREA DE SINE4 atit!dine o%iti&( .i%ic(? #ihic(? # irit!al( "i #ocial( a ele&ilor #(i' *n ca% /< Con iliere p i3olo4ic" 5i con iliere educa!ional" contrar? "coala de&ine o in#tit!ţie #egregat( de indi&id? #ocietate "i &iaţ(' *nainte de a .ectelor er#onale? erce ţia o%iti&( a e) erienţelor trec!te "i a &iitor!l!i' P RELAŢII POWI$IBE CU CEILALŢI4 *ncredere *n oamenii? #ocia+il? intim? ne&oia de a rimi "i a da a.orme c! &alorile ro rii' P SENS MI SCOP SN BIAŢU4 direcţionat de #co !ri de d!rat( medie "i l!ng(? e) erienţa o%iti&( a trec!t!l!i? +!c!ria re%ent!l!i "i rele&anţa &iitor!l!i? con&ingerea c( merit( #( te im lici? c!rio%itate' P DEWBOL$ARE PERSONALU4 de#chidere # re e) erienţe noi? #entiment!l de &alori%are a otenţial!l!i ro ri!? ca acitate de a!to-re.ormanţele lor "colare? ignor>nd ne&oile lor emoţionale "i #ociale? #!nt c(i #ig!re de dimin!are a #t(rii de +ine "i de cre"tere a ri#c!l!i entr! di#.

stematic :pproac.ormare "i .Bibliogra1ieD Egan? G' <1EE.lictelor P De%&oltarea a+ilit(ţilor #ociale a#erti&itate P De%&oltarea a+ilit(ţilor de re&enire a con#!m!l!i de alcool? t!t!n? drog!ri P De%&oltarea !nei #iho#e)!alit(ţi #(n(toa#e P Pre&enire TIBLSIDA? #arcini nedorite P De%&oltarea a+ilit(ţilor de re&enire a a. AontereQ? CA4 BrooX#LCole' I&eQ? A'E'? I&eQ A'B' <1EE2=' 5ntenţional 5ntervie<in* an) Counselin*: =acilitatin* Client !evelopment in >ulticultural (ociet.ecti&it(ţii negati&e4 an)ietate? de re#ie? agre#i&itate? #!icid P Con#iliere &ocaţional( P Control!l #tre#!l!i P Re# on#a+ilitate #ocial( P Re%ol&are de ro+leme P Deci%ii re# on#a+ile P $ehnici de *n&(ţare e.e#ori "i (rinţi e teme de #ihologie ed!caţional( "i romo&area #(n(t(ţii' P Reali%ea%( materiale in. eer co!n#eling.e#ori P 9ormea%( ele&ii-con#ilieri entr! rogramele de .ormati&e entr! ma##-media P Cercetare *n domeni!l con#ilierii P Ela+orea%( metode de e&al!are &alide? #tandardi%ate "i etalonate De%&oltare er#onal( 7BI!C"IK! Promo&area #(n(t(ţii "i #t(rii de +ine Pre&enţie "!BA"ICA P C!noa"tere "i imagine de #ine P De%&oltarea !nor a+ilit(ţi de com!nicare "i management al con. Con iliere educa!ional" "abel .erapist@s 3ie< o+ Ps.ca+inete "colare? ca+inete de con#iliere ri&ind cariera? organi%aţii nong!&ernamentale L .oterap.e (8ille) 9elper: : (..emoţionale <an)ietate? de re#ie= .. P Inter&enţie *n #it!aţii de cri%( <di&orţ? +oal(? dece#!l (rintel!i= P Aateriale in.com ortamentale <agre#i&itate? hi eracti&itate= .ormati&e entr! ele&i? (rinţi "i ro. Di1erenţe 0ntre consilierea educaţional% şi consilierea psihologic% Consiliere educaţional% CI !G Pro.e#or!l a+ilitat entr! acti&it(ţile de con#iliere ed!caţional( *n cadr!l orelor de con#iliere "i orientare "i dirigenţie Cla#a de ele&i? (rinţi Consiliere psihologic% P#iholog!l "colar H D!G G#HP II "J In ca+inet!l de con#iliere Per#oan( <ele&? (rinte? ro.icient( P Aanagement!l tim !l!i P De%&oltarea creati&it(ţii P In.=' 7. AontereQ? CA4 BrooX#LCole' Roger#? C'R' <1E31=' 'n ?ecomin* a Person: : 7.c.. London4 Con#ta+le' /.de *n&(ţare <e"ec "colar? a+andon "colar= P Con#iliere &ocaţional( P De%&olt( roiecte de re&enţie < re&enţia #!icid!l!i= P $era ie indi&id!al( "i de gr! P Reali%ea%( c!r#!ri de in.e#or= #a! gr! De%&oltare er#onal( Promo&area #(n(t(ţii "i #t(rii de +ine Pre&enţie Remediere P E&al!are #ihologic( P Con#ilierea *n ro+leme4 . to 2++ective 9elpin*..ormarea ri&ind re#!r#ele de con#iliere .ormare entr! ro..

.ormaţii "i metode din mai m!lte di#ci line #ihologice' Pre*ătirea consilierului re#! !ne a#imilarea !nor re ere teoretice "i a licati&e din !rm(toarele domenii4 P #ihologia de%&olt(rii P #ihologia com ortament!l!i P #ihologia er#onalit(ţii P #ihologia #(n(t(ţii P #ihologia #ocial( P teorii "i tehnici de con#iliere P a!toc!noa"tere $otodat(? con#ilierea im lic( de%&oltarea !nor atit!dini "i a+ilit(ţi .(r( a condiţiona a recierea .A7e voi aprecia" )acă .e#or!l con#ilier are o+ligaţia de a rote/a intere#ele ele&!l!iLele&ilor' Orice roce# de con#iliere tre+!ie #( *ncea ( rin a#!marea de c(tre con#ilier a re# on#a+ilit(ţii re# ect(rii !n!i #i#tem de &alori "i cod!ri #ta+ilite de a#ociaţiile de # ecialitate' Si#tem!l de &alori al con#ilier!l!i #e .idenţialitate? *ncredere "i re# ect' Pro. Acce tarea necondiţionat( e#te remi#a .(r( de care roce#!l de con#iliere n! oate d!ce la e.A. .20 Ca itol!l 5 PRINCIPII MI AE$ODE DE CONSILIERE '. Atitudinile consilierului Proce#!l de con#iliere im lic( o relaţie # ecial( *ntre con#ilier "i ele&i? relaţie +a%at( e re# on#a+ilitate? con../. Acceptarea necondiţionat% Acce tarea e#te atit!dinea care are la +a%( !rm(toarele rinci ii4 ..!ndamental( a roce#!l!i de de%&oltare .i reali%at int!iti& #a! d! ( #imţ!l com!n' Con#ilierea *ncor orea%( in.A Pro.ormaţiilor tre+!ie .ormaţiilor rimite *n tim !l orelor de con#iliere' De%&(l!irea in.ia #ihologiei !mani#te "i a *n&(ţ(m>nt!l!i centrat e ele&' 9ilo%o.!ndamentale4 1' A7oate persoanele sunt speciale &i valoroase pentru că sunt unice.idenţialitatea in.(c!t( n!mai c! acord!l e) licit al ele&!l!iLele&ilor' Atit!dinile .e#orii-con#ilieri a! o+ligaţia de a re# ecta con.e#or!l-con#ilier ../ Con iliere educa!ional" 2.(r( a critica? /!deca? controla "i mai ale# .!ndamentale ale con#ilier!l!i? *n a+#enţa c(rora roce#!l de con#iliere n! *"i atinge #co !l ..!ndamentale? .ectele cont!rate de *n#("i o+iecti&ele con#ilierii' '.Per#oanele *"i mani.ormati&? #a! chiar mai m!lt? oate a&ea con#ecinţe contrare? #!nt redate *n ta+el!l 5'1' "abel '.ace alegeri re# on#a+ile? are dre t!l #( ia deci%ii a#! ra &ieţii er#onale "i de a-"i a#!ma ro ria &iaţ(' Acce tarea e#te atit!dinea de rec!noa"tere a demnit(ţii "i &alorii er#onale ale ele&ilor? c! !nctele lor tari #a! #la+e? calit(ţi #a! de. .ilo%o.!ndamentea%( e .ecte? atit!dini o%iti&e #a! negati&e? intere#e con#tr!cti&e #a! #terile? g>nd!ri? tr(iri #a! com ortamente? .e#t( !nicitatea "i &aloarea rin deci%iile e care le ia!' Un!l din o+iecti&ele orelor de con#iliere e#te acela de a-i *n&(ţa e ele&i #( ia deci%ii re# on#a+ile "i #(-"i a#!me con#ecinţele acţi!nilor lor' Pro./.ia relaţiei dintre con#ilier "i ele&i #e +a%ea%( e do!( a#!m ţii ..acilitea%( con"tienti%area de c(tre ele&i a conce t!l!i de !nicitate "i de &aloare necondiţionat( ale oric(rei er#oane' .iinţa !man( e#te &aloroa#( "i o%iti&( rin e#enţa #a? are ca acitatea #a! otenţial!l de a./. Preg%tirea consilierului Con#ilierea e#te !n roce# com le) care n! oate . A=iecare persoană este responsa/ilă pentru propriile )ecizii. Atitudinile consilierului Acce tarea necondiţionat( Em atia Congr!enţa Cola+orarea G>ndirea o%iti&( Re# on#a+ilitatea Re# ect!l '.

P A comanda? a .aţ( de !n an!mit ele&' Sim atia oate cond!ce "i la atit!dini di#criminati&e .Z'. P A e&ita4 .ic!ltate *n de%&oltarea acce t(rii necondiţionate A .De ce n! .E"ti ro#t entr! c( ai .e#te doar la ni&el general "i declarati& .!ncţion(rii er#oanei' Balori%area ele&ilor n! tre+!ie #( .Ai dre tate 1.i +ine'''. &b tacole în de6voltarea accept"rii necondi!ionate: P li #a in.$re+!ia #( .aci a#ta "i a#ta'''.erenţ( .icarea ele&!l!i c! ro ri!l co il? c! ro ria er#oan( #a! c! alte er#oane din &iaţa ro.at!ri? #ol!ţii4 .erenţele indi&id!ale' $oleranţa n! tre+!ie #( #e mani.e#or!l!i .aţ( de #ine8 P identi.Aici gre"e"ti c! #ig!ranţ('''.De ce ai . P A eticheta .!%ia dintre acce tare "i a ro+are? #im atie #a! ne!tralitate8 P ierderea re# ect!l!i .aţ( de ceilalţi ele&i' Ea e#te mai degra+( con#ecinţa #entimentelor e care le #imte ro.i tolerant *n#eamn( a acce ta di.e#or!l!i' +on7acceptarea în eamn": P A da #. .aţ( de !n ele& BA:preciez elevii care au valori personale pe care eu le apreciezA% "i mai !ţin .aţ( de mod!l *n care g>nde"te #a! mai ale# #imte o er#oan(' ANu este nici o pro/lemăA" Alasă nu te mai necăjiA #!ntY . 23 Con iliere educa!ional" P A morali%a4 . P A #im ati%a? a acorda #! ort!l la mod!l general4 .iecare er#oan( erce e di.Asunt tolerant +aţă )e o persoană cu o altă apartenenţă reli*ioasă" )ar nu o înţele* &i nu o respectA" Asunt tolerant +aţă )e /olnavii )e (5!:" )ar nu vreau să am )e a +ace cu eiA" Asunt tolerant +aţă )e persoanele cu o altă orientare seCuală" )ar eu cre) totu&i că ei sunt ni&te oameni /olnaviA.Ceea ce ai t! ne&oie e#te'''.i directi&4 .ace ro. P A inter reta? a anali%a4 .(c!t'''.e#or!l!i' O alt( inter retare eronat( a acce t(rii e#te #im atia' Sim atia e#te di.(c!t ''' H.$re+!ie #('''.aţ( de ele&i8 P ierderea re# ect!l!i ..e#or!l!i con#ilier8 P roiectarea ro riilor &alori? con&ingeri #a! tr(iri a#! ra ele&ilor8 P re/!dec(ţi #a! in.ect in&alidarea mod!l!i *n care .aci a"a'''.ie condiţionat( de gr! !l #ocial de a artenenţ(? de ra#(? #e)? religie? ni&el!l er.erit( de acce tare rin im licarea emoţional( mai inten#( din artea ro. P A !ne *ntre+(ri de gen!l .ormaţii eronate? incom lete de# re !n #!+iect8 P con.erenţei din artea ro.Dac( #e mai *nt>m l( #(''''.erit !n e&eniment #a! o #it!aţie' Acce tarea e#te o atit!dine o%iti&(? de *nţelegere a er#oanei "i n! !na ne!tr(' Ne!tralitatea d!ce la erce erea de c(tre ele& a indi. P A .e#or!l-con#ilier . P A ameninţa? a a&erti%a4 .ocali%area e #entimentele ele&ilor' Sim atia e) rim( o atit!dine de (rtinire' *n con#iliere contea%( mai !ţin erce ţiile "i #entimentele cel!i care con#ilia%(? c>t #entimentele celor con#iliaţi' $oleranţa e#te o alt( di.Tai #( !it(m a#ta'''.e#or!l *n #it!aţia de a ro+are #a! de%a ro+are a com ortamentelor #ale' Acce tarea n! *n#eamn( #( ai o atit!dine de ne!tralitate #a! indi.erit de ceilalţi' N! e#te indicat( !tili%area e&al!(rilor de gen!l4 Anu ar tre/ui să simţi a&aA" A/ăieţii nu tre/uie să plân*ăA" A+etele nu se poartă nicio)ată a&aA. P A e&al!a? a *n&ino&(ţi4 .$ot!l &a .ormaţiilor de# re er#onalitatea co il!l!i "i adole#cent!l!i8 P ro+leme emoţionale er#onale ale ro.er#onal( "i de o timi%are a .ormanţelor "colare? &alori "i atit!dini er#onale? com ortamente' Acce tarea necondiţionat( n! e#te echi&alent( c! a ro+area oric(rei atit!dini #a! a oric(r!i com ortament? c! ne!tralitate #a! ignorare? c! #im atie "i toleranţ(' Acce tarea !nei er#oane n! re#! !ne nici a ro+area nici de%a ro+area a ceea ce # !ne #a! #imte er#oana' E#te acce tarea mod!l!i *n care er#oana #imte #a! crede *n mod di. Ri#c!l a ro+(rii #a! de%a ro+(rii e#te c( ele&!l *"i erce e &aloarea 22 %rincipii 5i metode de con iliere n!mai rin inter ret(rile "i e&al!(rile e care le .i de acord? a l(!da4 .orme &er+aleLde minimali%are #a! ignorare a ten#i!nilor ele&!l!i' Acea#t( atit!dine are ca e.

.i mai +ine dac( &ei ..ine"te a!tenticitatea com ortament!l!i er#oanei' E#te indicat #( n! e) rim(m con&ingeri "i idei *n care n! credem c! ade&(rat' Decala/!l dintre ceea ce #imt #a! g>nde#c #e &a tran# !ne *n maniera .er( #ol!ţii de re%ol&are entr! ro+lemele ele&ilor' Pro.el ele&!l #( g(#ea#c( #ol!ţii ro rii la ro+lemele .e#or "i ele&' Em atia #e de%&olt( rin *n#!"irea a+ilit(ţilor de com!nicare &er+al( "i non&er+al(? !rm(rind c>te&a #!ge#tii4 P !tili%area .i al(t!ri. Colaborarea Cola+orarea e#te a+ilitatea con#ilier!l!i de a im lica er#oana #a! gr! !l de er#oane <cla#a de ele&i= *n deci%iile de de%&oltare er#onal(' Relaţia e#te de re# ect "i arteneriat? "i n! de tran#mitere de in.e#or!l-con#ilier e#te !n catali%ator "i .N! e#te +ine ce ai .acilitator al roce#!l!i de de%&oltare er#onal( a co il!l!i "i adole#cent!l!i? a+ilit>nd a#t..acilitea%( com!nicarea4 .el ca "i #iholog!l "colar? n! tre+!ie #( #e eri/e%e *n er#oane com etente care o.e#or!l-con#ilier? de alt.. la .eed-+acX-!rilor negati&e4 .c! care #e con.P(rerea mea e#te c('''. er#oana cealalt(' Un indicator al em atiei e#te #entiment!l ele&!l!i c( e#te *nţele# "i acce tat' Em atia n! tre+!ie con.Data &iitoare &a .E"ti ridicol''''.8 rin acea#t( e) rimare com!nic(m de .ie com (timit? chiar dac( #entiment!l e#te #incer' Em atia *n#eamn( .i . Congruenţa Congr!enţa #e re.(c!t''' H.ic!ltate' Nim(n!i n! *i .' Rol!l ro.(c!t.aţ( de o alt( er#oan( *n di.er( la concordanţa dintre com ortament!l con#ilier!l!i "i con&ingerile? emoţiile "i &alorile #ale er#onale' C! alte c!&inte? congr!enţa de.ocali%area e me#a/ele tran#mi#e de ele&i8 P !tili%area !nei tonalit(ţi otri&ite a &ocii8 !n ton licti#it #a! dim otri&(? rea inten#? com!nic( me#a/!l c( e#te neim ortant entr! tine #a! iritant8 24 Principii &i meto)e )e consiliere t " P e&itarea *n r(# !n# a cli"eelor de gen!l .8 P !tili%area *ntre+(rilor de#chi#e care .ace l(cere #( .no&ice.erirea de r(# !n#!ri #c!rte? clare "i ac!rate8 P acordarea !n!i tim de g>ndire *nainte de a da !n r(# !n#8 P .ace'''.c!.oarte rar( a *ntre+(rilor *nchi#e care *m iedic( com!nicarea4 e)' .ic!ltatea a#ta'.A!ltora li #e *nt>m l( #( ai+( di.De ce ai .8 P e&itarea .a t ele&ilor c( reoc! area lor entr! ro+lem( n! e#te at>t de im ortant(8 P em atia n! e#te #im atie8 *ntr-o relaţie de #im atie ne lace er#oana "i a&em tendinţa de a o .ormaţii de la .8 P !tili%area #!ge#tiilor con#tr!cti&e4 .Re%!ltat!l t(! e#te ne#ati#. '.E"ti cam ne#erio#Ldi#tratL#! er.a&ori%a? de a-i acorda o atenţie # orit(' '. !mpatia Em atia e#te a+ilitatea de a te tran# !ne *n loc!l !nei alte er#oane' Em atia n! e#te echi&alent( c! identi.r!nt(' ..8 P a#c!ltarea interloc!tor!l #a! interloc!torilor8 P e&itarea morali%(rii interloc!tor!l4 .ormaţii entr! ca ace#ta #( oat( l!a deci%ii re# on#a+ile' Pro.' Modalit"!i de îmbun"t"!ire a comunic"rii empatice: P o..8 P e&itarea *ntrer! erilor *n tim !l con&er#aţiei4 .!ndat( c! mila #a! com a#i!nea .$e &oi a recia n!mai dac( &ei l!a note mari''''.icarea c! o alt( er#oan(? #it!aţie *n care #e reia mod!l ei de g>ndire? de relaţionare atit!dinal(? emoţional( "i com ortamental(' Em atia e#te a+ilitatea de a *nţelege mod!l *n care g>nde"te? #imte "i #e com ort( o alt( er#oan(' Em atia e#te atit!dinea de a .P A condiţiona4 .. de er#oan(? atit!dine care ..al#( de e) rimare #a! de com ortament? !"or #e#i%a+il( de ceilalţi' Congr!enţa e#te generat( de acord!l dintre con&ingere? tr(irea emoţional( "i e) rimarea &er+al( "i non&er+al(' Li #a de a!tenticitate d!ce la ierderea relaţiei de *ncredere c! ele&ii' '.ca.e) ert.a .'.acilitea%( e) rimarea emoţiilor? con&ingerilor? &alorilor "i *m+!n(t(ţe"te com!nicarea dintre ro.icial''''.(c(tor. er#oana "i n! .(.Ai !tea #(-mi # !i mai m!lte de# re acel e&eniment'''H.8 P e&itarea criticii #arca#tice4 .e#or!l!i con#ilier e#te #(-1 a/!te e ele& #( g(#ea#c( cele mai rele&ante in.8 P etichetarea e#te o +arier( *n de%&oltarea !nei relaţii em atice? di#tor#ionea%( *nţelegerea4 .

inirea om!l!i ca .C Con iliere educa!ional" '. GEndirea po4iti2% 9ilo#o.8 a#c!ltaţi interloc!tor!l ..neintere#ant.C.&. Abilit%ţile de ba4% 0n consiliere P a#c!ltarea acti&( P o+#er&area P adre#area *ntre+(rilor P o.ie e&al!ati&( .e#or "i ele&i' A#c!ltarea acti&( e#te cea care *nc!ra/ea%( ele&ii #( &or+ea#c( de#chi# "i li+er' Prin a#c!ltare acti&( #e com!nic( re# ect entr! ceea ce g>nde"te #a! #imte interloc!tor!l "i #e tran#mite me#a/!l non&er+al c( e#te *nţele#' 8actori care u !in proce ul de a cultare activ": P com!nicarea non&er+al( <ton!l "i inten#itatea &ocii? mimica? ge#tica= #( .!rni%area de in.(r( a .n! .aţ(.iltraţi in.aceţi /!dec(ţi de &aloare *n .i neatent? a n! !rm(ri ceea ce # !ne ele&!l8 P a#c!ltarea .e#or!l con#ilier are doar c( !rm(re"te .neacce ta+il. #a! .erea%( c! #tarea de +ine a celor con#iliaţi' .? .acce ta+il.e#or!l!i entr! de#.eed-+acX P .? .r(!..!ndamentale <ca acit(ţi= care ermit de#.!ndamentale ale con#ilierii? rin re&enirea !tili%(rii gre"ite a c!no"tinţelor "i metodelor de con#iliere? rin e&itarea oric(rei acţi!ni care inter.er( #! ort!l !nei +!ne com!nic(ri *ntre ro.da. #esponsabilitatea O atit!dine de +a%( a con#ilier!l!i e#te re# on#a+ilitatea ca e.ie adec&at( conţin!t!l!i "i #t(rii a.lectarea '..'.? #! er.ne otri&it.eţei=? ton!l &ocii? ge#tica etc' Deprinderi care trebuie evitate în proce ul de a cultare activ": P a .? .!ncţie de intere#ele "i con&ingerile d&#' er#onale8 P n! !tili%aţi etichete din dorinţa de a integra interloc!tor!l *ntr-o categorie8 P a#c!ltarea #( n! #e centre%e n!mai e me#a/!l &er+al .'.intere#ant.Ceea ce &rei t! #( *mi # !i e#te c( '''. #a! ..!ncţie de ro riile atit!dini "i con&ingeri? *n termeni de .(r( *n#( a-1 . #a! ..ie #incer intere#at de ro+lemaL#!+iect!l a+ordat8 a#c!ltarea #( n! .8 P n! .ia con#ilierii e#te de.("!rarea acti&it(ţilor de con#iliere #!nt re%entate *n ta+el!l 5'0' "abel '.cele mai m!lte in.de #! ra.ormaţii P ara.icial(? c>nd ro.ocali%ate e de%&oltarea imaginii "i re# ect!l!i de #ine ale ele&!l!i? a re# on#a+ilit(ţii er#onale' Dac( &i%i!nea noa#tr( general( a#! ra l!mii n! are nota o%iti&( dat( de *ncrederea *n noi *n"ine "i *n oameni? n! e#te indicat #( ne im lic(m *n acti&it(ţile de con#iliere' '.*nţeleg.ectele o%iti&e #contate' A+ilit(ţile nece#are ro.ie .ra%area P #!mari%area P re. #a! .ecti&e a interloc!tor!l!i8 contact &i%!al c! interloc!tor!l? .hmm.ormaţii le o+ţinem din me#a/ele non-&er+ale e care le tran#mite er#oana4 reacţii &egetati&e < aloarea #a! ro"eaţa .i)a c! ri&irea8 a#ig!raţi-&( c( aţi *nţele# corect ceea ce &-a com!nicat interloc!tor!l rin .? .8 n! &or+iţi contin!!? daţi interloc!tor!l!i oca%ia #( &or+ea#c( "i #( !n( *ntre+(ri8 a#c!ltarea #( .'.i a/!tat( #(-"i *m+!n(t(ţea#c( a# ectele #ale mai !ţin de%&oltate' Acti&it(ţile de con#iliere ed!caţional( tre+!ie #( .("!rarea c! #!cce# a acti&it(ţilor &"i d!c la e. otri&it.i reoc! at de r(# !n#!rile e care doriţi #( le daţi8 !teţi a ela la a./. Ascultarea acti2% A#c!ltarea acti&( e#te a+ilitatea de +a%( *n con#iliere ce o.con#ilier!l #( .? 26 %rincipii 5i metode de con iliere .ormaţiile *n .iinţ( o%iti&( care oate .+ine.orm!le de gen!l .irmaţii de gen!l . Abilit%ţile consilierului Pe tot arc!r#!l roce#!l!i de con#iliere #!nt a+#ol!t nece#are an!mite a+ilit(ţi ..ie a!tentic( .ort con/!gat "i a#!mat entr! de%&oltare er#onal( ermanent(' $eoretic? con#ilier!l n! #e oate im lica *n roce#!l con#ilierii dac( n! *"i a#!m( re# on#a+ilitatea atit!dinilor "i acţi!nilor #ale' Re# on#a+ilitatea #e trad!ce rin re# ectarea rinci iilor .erirea de .

. *ntre+(rile .lict!l? l!area deci%iilor' Ele a#ig!r( ele&ilor o #tare de con.eri cadr!l *n care ei #( #e c!noa#c( mai +ine? #( #e de%&olte er#onal? #( #e re# ecte e #ine "i #( *i re# ecte e ceilalţi? #( *n&eţe #( ia deci%ii re# on#a+ile' '.ect!l ace#tei a+ord(ri gre"ite e#te ierderea relaţiei de *ncredere c! ele&ii "i a a!tenticit(ţii ei' O+iecti&!l orelor de con#iliere n! e#te o *ncercare din artea ro. #e recomand( .ise #!nt acele *ntre+(ri care generea%( r(# !n#!ri *n termeni de .ocali%ea%( e com ortament!l re%ent "i ermite ele&!l!i "i con#ilier!l!i #( anali%e%e ceea ce se *nt>m l( *n moment!l de .da.ocali%(ri # eci.entr! clari. De cele mai m!lte ori e m!lt mai gre! #( a.ie *n#( atent la ceea ce #e # !ne8 P a a#c!lta .i !rm(toarea *ntre+are8 P a *ntrer! e ele&!l *n mi/loc!l .ie de.i4 *ntre+(ri *nchi#e? /!#ti.' Ace#te *ntre+(ri d!c de cele mai m!lte ori la *ntrer! erea com!nic(rii' E)i#t( *n#( "i circ!m#tanţe *n care !tem !tili%a ace#te *ntre+(ri . între/ările justi+icative (A)e ceA% #!nt *ntre+(ri in!tile *n con#iliere? entr! c( *ndeamn( interloc!tor!l #( identi.en#i&i "i #( n! mai com!nice8 *n #it!aţiile *n care #!ntem *ntre+aţi de ce am reacţionat .de ceH.ormaţiile e care le a!de' Ace#te *ntre+(ri *l a/!t( e interloc!tor #(-"i e) rime atit!dinile? &alorile? #entimentele "i o ţi!nile a#! ra !nei ro+leme a+ordate' Prin !rmare? e#te indicat #( #e !tili%e%e *n cea mai mare m(#!r( *ntre+(rile de#chi#e' *ntre+(rile de#chi#e .erite de cele ale ro. DA" APoţisă )escriisituaţia EDA. Acea#t( *ntre+are #e .'. .de ceH. #a! ..ice ca!%e #a! moti&e "i n! ace#ta e#te #co !l con#ilierii' Ace#t ti de *ntre+(ri #!nt a#ociate c! #entiment!l de &in(' *ntre+area A!e ce ai +ăcut a&a sau )e ce ai luat )ecizia EDA e#te a#ociat( *n mintea !n!i ele& c! A!e ce ai +ăcut un lucru a&a )e prostescD@.erite de acţi!ne <e)' *n lani. Adresarea 0ntreb%rilor Interogarea e#te o metod( in&a%i&( "i? ca !rmare? tre+!ie !tili%at( c! reca!ţie *n cadr!l orelor de con#iliere' Pro.(r( a *nţelege me#a/!l "i a n! cere reci%(ri #! limentare8 P a re eta *n minte care &a .n!..(c!t !n an!mit l!cr! dec>t #( r(# !n%i la *ntre+area ACe s6a întâmplatDA.e#or!l-con#ilier adre#ea%( *ntre+(ri ele&!l!i #a! ele&ilor entr! a-i a/!ta e ace"tia *n clari.li de ce ai .ise #!nt acele *ntre+(ri care com!nic( interloc!tor!l!i c( e#te a#c!ltat "i con#ilier!l e#te intere#at de in.ormaţii #! limentare de# re er#oanaL#it!aţia *n ca!%(' Di.olo#irea *ntre+(rilor de#chi#e de gen!l A:iputea să6mi )escrii situaţia E DA.icarea #entimentelor? 27 Con iliere educa!ional" con&ingerilor? atit!dinilor "i &alorilor er#onale' *ntre+(rile ot .ic(ri &egetati&e= "i com ortament!l &er+al <conţin!t!l me#a/elor=' O+#er&area di#cre anţei dintre cele do!( com onente o.ac e cei interogaţi #( . 7bser2area A+ilit(ţile de o+#er&are ermit o *nţelegere mai real( a me#a/!l!i tran#mi#? a #t(rii a.e#or!l!i' '.ormaţii concrete' A&anta/!l ma/or al ace#tor *ntre+(ri e#te de a .(r( #( .ic!lt(ţile *n roce#!l de o+#er&are a ar at!nci c>nd #e trece de la #im la o+#er&are a !nor com ortamente la inter ret(ri er#onale ale ace#tora c! #co !l de a . ne #imţim o+ligaţi #( g(#im e) licaţii logice #a! #c!%e entr! com ortament!l no#tr!' *n loc de a .er( de m!lte ori in.ormaţii e)acte de# re !n an!mit a# ect' De e)em l!4 ALocuie&ti cu +amiliaDAsau ACare este jucăria ta pre+eratăDA.aţ(' între/ările ipotetice #!nt !tile entr! &i%!ali%area con#ecinţelor o%iti&e #a! negati&e ale !nor acţi!ni "i entr! l!area *n con#iderare a !nor alternati&e di.'.ort rin a+ordarea i otetic( a ro+lemei "i n! rin .ecti&e a interloc!tor!l!i' O+#er&area are doi indicatori im ortanţi4 com ortament!l non&er+al <mimic(? ge#tic(? &oce? modi.e#or!l!i de a *ncadra "i eticheta ele&ii *n categorii ci de a le o.ocali%a di#c!ţia "i de a o+ţine in.olo#i *ntre+area .erenţe a#! ra er#onalit(ţii ele&ilor' E.icati&e? i otetice "i *ntre+(ri de#chi#e' între/ările înc.con&er#aţia? .ra%ei8 P a a#c!lta din con&er#aţie doar ceea ce a"tea t( ro.icarea &ieţii "i a carierei=' *ntre+(ri de gen!l ACum ai vrea să +ii peste F aniDA" A!acă ai +i o +loare" ce ai +îDA" A!acă clasa ta ar +î un instrument muzical" care ar +i acelaDA #!nt !tile *n a+ordarea de *nce !t a !nor teme ca #tima de #ine? con.a"a.'.e#or!l con#ilier #( a!d(8 P a #e #imţi ameninţat? /ignit entr! .e#or!l!i8 P a reacţiona la #!+iectele care contra&in o iniei ro rii a ro.acilitea%( roce#!l de com!nicare rin in&itaţia de a de#criere #it!aţia4 A:iputea să6mi spui mai multe )espre .ice #a! indi&id!ale' între/ările )esc.a t!l c( ele&ii a! &alori di. *i ..ace in.icarea !nei in.

+!n.i #chim+ate' P 9eed-+acX-!l tre+!ie #( o.eed-+acX O.iind #ing!rele #ol!ţii entr! acea ro+lem(8 P *n&(ţaţi ele&!l #( ca!te #ing!r in.icient e#te o a+ilitate care #!#ţine com!nicarea dintre ro.r(!.e#or!l!i #( *"i clari.erirea !n!i .i o #tare de con..o#t *nţele#4 ACeea ce spui tu se re+eră la .ormaţiile incorecte e care ace"tia le deţin? o.e#or!l-con#ilier identi.eed-+acX entr! acele a# ecte care n! ot .er( ele&!l' P N! re etaţi *ntre+(rile e care co iii n! le-a! *nţele# entr! c( ot ind!ce #entiment!l c( a! .orm!lare a ceea ce ni #e are e#enţial *n me#a/' Are ca o+iecti& clari.i #chim+ate? con#ecinţa imediat( &a . Para.ormaţii de# re drog!ri? +oli c! tran#mitere #e)!al(=' In.er( in.eriţi in.eririle indirecte la com ortament!l *n general #a! la er#oan( n! *l a/!t( e ele&' P 9eed-+acX-!l tre+!ie #( .eed-+acX e.orm!laţi *ntre+area' P N! reacţionaţi la .ormaţiile nece#are? a#t.ra%area e#te a+ilitatea de re. #a! .ere !n .ormaţii Pro. "i a c!&intelor care deri&( din ele entr! c( n! # !n nimic de com ortament!l # eci.ice dac( a *nţele# corect me#a/!l tran#mi# de ele&i' E#te im ortant ca ro.el ro.ormaţii "i #( le e&al!e%e critic' P Anali%aţi "i modi.*n .ic e care tre+!ie #( "i-1 de%&olte' P 9eed-+acX-!l tre+!ie o. A.e#or!l n! mai are o#i+ilitatea de a *nc!ra/a atit!dinea de c!rio%itate "i ne&oia de c!noa"tere din artea ele&ilor' N! roce#!l de e&al!are a c!no"tinţelor e#te im ortant *n con#iliere' Im ortant e#te cadr!l "i maniera interacti&( de a .ormaţionale e#te im ortant ca ro.ie con#tr!cti& "i n! di#tr!cti&' Sco !l e#te de a-1 #!#ţine "i a/!ta e ele& "i n! de a-1 e&al!a #a! /!deca' P 9eed-+acX-!l tre+!ie #( .ra%e l!ngi' P 9olo#iţi c!&intele e care le re.iciente entr! deci%ii re# on#a+ile' '.erit imediat entr! *nt(rirea com ortament!l!i "i n! d! ( o erioad( de tim ' P 9eed-+acX-!l tre+!ie #( #e adre#e com ortament!l!i er#oanei "i n! er#oanei *n general' 5'5'@' 9!rni%area de in.ere alternati&e com ortamentale8 dac( #e o.icaţi *m re!n( c! ele&ii in.ic( e arc!r#!l orelor de con#iliere "i orientare care #!nt c!no"tintele?atit!dinile "i a+ilit(ţile e care le a! ele&ii.iecare r(# !n# c! o no!( *ntre+are' 06 Principii &i meto)e )e consiliere 5'5'2' O.!rni%a in.erind arg!mente e care le *nţeleg "i le acce t(' P O.ra%area #e reali%ea%( rin !tili%area !nor .'.(r( a le o.e#or!l #( n! o..A ACu alte cuvinte .erirea de .e#or "i ele&' 1ecoman)ări pentru o+erirea )e +ee)6/ac8: P 9eed-+acX-!l #e &a .ocali%at e !n com ortament # eci.e#or!l o..eed-+acX negati& ele&ilor *n leg(t!r( c! ace#te omi#i!ni #a! di#tor#i!ni? #( n! critice er#oana care le-a e) rimat' Ace#t com ortament d!ce la +locarea com!nic(rii "i a#t.erit entr! acele com ortamente "i atit!dini care ot .ormaţii noi? corecte <de e)em l!? in. Para1ra4area Para.ocali%a e a# ectele o%iti&e8 el tre+!ie #( .ic "i concret? .ie de#cri ti&? "i n! e&al!ati& #a! critic' Se recomand( e&itarea c!&intelor .ie # eci.ormaţii? e care ele&ii n! le-a! tran#mi# *n me#a/? entr! a n! da o inter retare er#onal( a me#a/!l!i "i entr! a .ormaţiilor do+>ndite ro.ra%e care com!nic( ele&ilor c( me#a/!l a .icarea a# ectelor legate de #!+iect!l #a! tema *n di#c!ţie' Para.e#or!l #( n! !tili%e%e alte c!&inte #a! in.er( .el ca ele&!l #( oat( l!a deci%ii re# on#a+ile' 1ecoman)ări cu privire la +urnizarea in+ormaţiilor: P 9olo#iţi !n lim+a/ com!n c! cel al ele&!l!i' P $ran#miteţi in.!ncţie de ac!rateţea in.eri ca .)u4e tii pentru folo irea corect" a întreb"rilor adre ate elevilor: P 9olo#iţi *ntre+(ri care n! conţin .ormaţii care #!nt corecte' 29 Consiliere educa!ional" P E) loraţi *m re!n( alternati&ele !nei teme? .ormaţii #!..&.lict "i ten#i!ne emoţional( tr(ite de ele&' P 9eed-+acX-!l tre+!ie o.(c!t o gre"eal(8 re.ra%area ermite totodat( "i ro.ormaţiile tre+!ie tran#mi#e *ntr-o manier( care d!ce la *nţelegerea ace#tora' At!nci c>nd #e con#tat( lac!ne in.ic "i n! e !n!l general' E) rim(rile &agi #a! re.

Proiectarea acti2it%ţilor de consiliere Pentr! de%&oltarea com etenţelor nece#are con#ilierii ro.orm!lare mai e)act( "i mai e.icat( de ro. #e1lectarea Re.!ndamental al re.rec&enţ( mai mare *n gr! !l anali%at' 0.ormare a ro+lemei tre+!ie #( .ormaţional c>t "i a #t(rii emoţionale tran#mi#e de ele&' Uneori e#te mai rele&ant( re.a%( #!+iectele care nece#it( o a+ordare !lterioar( "i cele care a! .i"a 1 din ane)e=' De e)em l!? #e oate roiecta !n mod!l de acti&it(ţi care #( &i%e%e a+ilit(ţile de com!nicare "i re%ol&are de con.lect(rii e#te mai ale# cel de &alidare a tr(irilor emoţionale ale ele&ilor' )copurile reflect"rii: P #( &eri.eriţi' P N! e&al!aţi #a! inter retaţi ceea ce a! # !# ele&ii' P 9iţi #inceri "i n! retindeţi c( aţi *nţele# ce&a? dac( de .ice *nţelegerea celor relatate de interloc!tor8 P #( *i com!nice interloc!tor!l!i *nţelegerea "i acce tarea necondiţionat(8 P #( #ta+ilea#c( o relaţie +a%at( e *ncredere' '.lectarea e#te e) rimarea *nţelegerii de c(tre con#ilier at>t a conţin!t!l!i in.'.orm( de de#chidere a !nei noi eta e a di#c!ţiei e tema #ta+ilit(? reamintind a#t.lict? #til de &iaţ( ne#(n(to#' 2.orm!lare #!nt redate *n ca itol!l -Re%ol&area de ro+leme.' E)em le de ro+leme4 a+ilit(ţi #ociale #c(%!te? #trategii de *n&(ţare in#!.lectarea emoţiilor dec>t a conţin!t!l!i' Re.e#or "i ele&i? entr! care e)i#t( moti&aţia de dimin!are? *m+!n(t(ţire #a! de%&oltare din artea ele&ilor <&e%i .icate' '.i a+ordat( *n cadr!l orei de con#iliere? c>t "i a a+ilit(ţilor? atit!dinilor #a! c!no"tinţelor ce !rmea%( a .ic!lt(ţi de com!nicare *n #it!aţii de con.ie identi. !e+inirea pro/lemei 6 #ta+ilirea ro+lemei "i a mod!l!i de .o#t de/a identi.eed-+acX-!l e care *l o. De cele mai m!lte ori ro+lemele a! mai m!lte #!r#e de .(.icarea er# ecti&elor ele&ilor a#! ra alternati&elor de a+ordare a acel!i #!+iect' S!mari%area e#te !til( "i ca .icate "i clari. 5)enti+icarea posi/ililor +actori )e +ormare &i )ezvoltare a pro/lemei.r!nt( c! acea ro+lema "i n! #( i #e im !n( !n !nct de .icaţi de gr! !l care #e con.licte entr! !n gr! de ele&i' Acti&it(ţile de con#iliere ed!caţional( n! im lic( con#ilierea !n!i #ing!r co il #a! adole#cent' Con#ilierea ed!caţional( #e reali%ea%( *ntotdea!na *n gr! ' A+ordarea indi&id!al( e#te reali%at( n!mai de c(tre #iholog!l #a! con#ilier!l "colar' !tapele proiect%rii 1.i de%&oltate la ele&i' Proiectarea e#te +a%a lan!l!i de inter&enţie "i #e reali%ea%( pe o problem% a clasei identi.a t n! aţi *nţele# #a! n! #!nteţi #ig!r c( ceea ce aţi *nţele# e#te ceea ce &roia! ele&ii #( &( com!nice' P Utili%aţi "i com ortament!l non&er+al entr! a com!nica acce tarea' '.-.icient de%&oltate? di.'.l!enţa direcţia com!nic(rii' #ecomand"ri pentru utili6area parafra6"rii: P E&itaţi #( de.e#or!l tre+!ie #( c!noa#c( re erele roiect(rii !nor acti&it(ţi de con#iliere' Proiectarea e#te o metod( de .icarea ca!%elor care a! cond!# la de%&oltarea !nei ro+leme e#te !n a# indi# en#a+il *n eliminarea ei' 9actorii de .n! in.rareori !n #ing!r .lectarea d( ele&!l!i #entiment!l c( 30 %rincipii 5i metode de con iliere e#te a#c!ltat "i c( ceea ce e) rim( #a! tr(ie"te e#te im ortant' Sco !l .icient( a ro+lemei care nece#it( a .actor declan"ea%( !n com ortament neadec&at <de e)em l!? *n ca%!l .=' De#crierea ro+lemei #e &a +a%a e caracteri#tici com ortamentale? cogniti&e "i emoţionale mai re&alente "i c! o .el concl!%iile eta elor anterioare' S!mari%area #e reali%ea%( *m re!n( c! ele&ii "i #e clari. Sumari4area S!mari%area e#te o modalitate de a concentra *ntr-o manier( organi%at( cele mai im ortante a# ecte ale di#c!r#!l!i interloc!tor!l!i' Sco !rile #!mari%(rii #!nt de a reca it!la conţin!t!l !n!i di#c!r# #a! de *ncheiere a di#c!ţiei' S!mari%area #e !tili%ea%( "i entr! #ta+ilirea riorit(ţilor "i alternati&elor de a+ordare a !nei teme #a! #!+iect #a! entr! clari.!mat!l!i la adole#cenţi ot inter&eni4 reclama? re#i!nea gr! !l!i? ne*ncrederea *n #ine? aderenţa la normele de gr! etc=' Identi.ormare .ic( *n acea#t( . !escrierea pro/lemelor 6 #e reali%ea%( rin de#crierea com ortamental(? cogniti&( "i emoţional( <d! ( criteriile re%entate *n ca itol!l -Aanagement!l cla#ei.<.iniţi ro+lemele *n loc!l ele&ilor' P N! /!decaţi "i n! minimali%aţi ceea ce &( com!nic( ele&ii' P N! !tili%aţi #arca#m!l #a! ironia *n .

ormarea !nor atit!dini adec&ate #a! a+ilit(ţi e.ice tre+!ie .ie #en#i+il la .iciente' De e)em l!? !tili%area etichetelor "i a criticii *n com!nicarea dintre ele&i red!c o#i+ilitatea de a!toc!noa"tere? *ncredere *n #ine "i e) rimare a#erti&(' F.ie de rin"i #( re# ecte reg!lile de com!nicare "i m!nc( *n gr! ' 32 %rincipii 5i metode de con iliere .("!rarea roce#!l!i de con#iliere' Plan!l c! rinde totalitatea modalit(ţilor de reali%are a o+iecti&elor de inter&enţie' Inter&enţia la ora de con#iliere e#te n!mai de gr! "i #e .e#or-ele& "i mai ale# ele&i-ele&i re re%int( rinci i!l .ig!ra 5'1= il!#trea%( c! claritate ti !rile de metode care #e im !n a .ar( a#! ra ca!%elor ro+lemei' 51 Con iliere educa!ional" G.icarea c!no"tinţelor? atit!dinilor "i a+ilit(ţilor' Se reali%ea%( rin4 che#tionare de c!no"tinţe? atit!dini "i a+ilit(ţi? grile de o+#er&are com ortamental( <com letat( "i reali%at( de ro.e#or=? grile de a!toe&al!are com ortamental( #a! alte modalit(ţi de e&al!are <e)' reali%area de c(tre ele&i a !nor acti&it(ţi de &ol!ntariat=' 5'@' Aetode de l!cr! *n con#iliereF Acti&it(ţile de con#iliere n! #e retea%( la metodele de redare tradiţionale' Acti&it(ţile tre+!ie a#t.ice' H. 5)enti+icarea +actorilor )e menţinere &i )e activare a pro/lemei. Planul )e intervenţie e#te eta a cea mai im ortant( *n roiectarea "i de#.0%.!ncţie de com onentele com ortamentale? cogniti&e #a! emoţionale ale de#crierii ro+lemei8 c= strate*iile )e intervenţie #!nt .orm!late *n .&edere din a. 9actorii de menţinere a ro+lemei <e)ce#Lde.ie a#c!ltat P Nimeni n! e#te +lamat P Nimeni n! e#te o+ligat #(-"i e) rime !nct!l de &edere P Nimeni n! e#te /!decat "i etichetat P Nimeni n! mono oli%ea%( di#c!ţia Con#ilier!l? la r>nd!l #(!? tre+!ie #( . "abel '.)M din ceea ce 2edem5 au4im5 spunem şi punem 0n practic% N KJIJB OI #!AC"HA$IPJB Qigura '.)M din ceea ce citim ')M din ceea ce au4im ()M din ceea ce 2edem C)M din ceea ce spunem &)M din ceea ce 1acem .iecare o+iecti& # eci.ocali%ea%( e de%&oltarea !nor a+ilit(ţi com!ne !n!i gr! de ele&i' Eta ele .ormele #ale de com!nicare :#i #( Ve ev@itepe celeine+iciente (vezs te/ID2aD 0.orm!late entr! ./.orm!l(rii lan!l!i de inter&enţie #!nt4 a= +ormularea o/iectivului )e lun*ă )urată6 e)em le4 . Piramida 0n2%ţ%rii acti2e #e4uli de comunicare 5i interac!iune: P 9iecare o inie tre+!ie a#c!ltat( P Nimeni n! e#te *ntrer! t P $oate *ntre+(rile a! ro#t!l lor P Nimeni n! e#te ridic!li%at P 9iecare are dre t!l #( n! artici e acti& P Nimeni n! e#te criticat "i morali%at P 9iecare are dre t!l #( .'. 2valuarea intervenţiei &i%ea%( modi.iciente entr! atingerea o+iecti&elor acti&it(ţilor de con#iliere' Interacţi!nea ro.!ncţie de nat!ra ro+lemei "i o+iecti&!l de l!ng( d!rat(8 o+iecti&ele # eci.el reali%ate *nc>t #( *i a/!te e ele&i #( *nţeleag( c( o +!n( arte din re# on#a+ilitatea orelor de con#iliere? re# ecti& a atingerii o+iecti&elor acelor ore? le a arţine' 9ormarea !n!i #i#tem de &alori? con&ingeri "i atit!dini #(n(toa#e n! oate .ormarea !nei #time de #ine o%iti&e? de%&oltarea a+ilit(ţilor de management al #tre#!l!i? de%&oltarea a+ilit(ţilor de reg(tire entr! e)amene8 += +ormularea o/iectivelor speci+ice #e reali%ea%( *n . C%i de comunicare neadec2ate 0n consiliere K!#BA$! 7 +K!#BA$! .i !tili%ate entr! acti&it(ţile de con#iliere' Aetodele interacti&e de gr! ? de ti !l *n&(ţare rin coo erare? *n&(ţare rin de#co erire? ro+lemati%are? de%+atere? /oc!rile de rol #!nt cele mai e.ic *n arte "i #!nt reali%ate rin mai m!lte acti&it(ţi # eci.!ndamental al oric(rei metode de l!cr! *n con#iliere' Ele&ii tre+!ie #( .icit com ortamental= *m iedic( .i reali%at( rin relegeri' Cla#ica iramid( a *n&(ţ(rii acti&e <.

i"e de l!cr! "i #cale de a!toe&al!are Reali%area de cola/e? o#tere? a..i ironic P A a&ea o atit!dine a!toritar(? de #! erioritate 33 P P P P P P P P P A n! ri&i interloc!tor!l *n ochi A %>m+i #arca#tic #a! +at/ocoritor A te *ncr!nta A c(#ca *n .olii St!di! de ca% Prelegerea::::::::::::::::::KK Metode de facilitare a interac!iunii 5i comunic"rii dintre elevi E)erciţiile .ilme "i comentarea lor P!nere *n #it!aţie Re.Ionel a # !# #( #taţi *ntr-!n iciorY.ormea%( erechi8 *n ereche !n!l dintre ele&i #e mi"c( *n tim ce cel(lalt are rol!l .' Intre comen%ile o+i"n!ite <.ace moral( P A c!l a+ili%a P A com (timi P A !tili%a *ntre+area DE CEH P A di&aga de Ia #!+iect P A .ice rin *ntre+(ri *nchi#e "i de#chi#e' 34 %rincipii 5i metode de con iliere L :Picasso:D !n &ol!ntar de#enea%( o .ect!l dorit' "abel '. #!nt !tili%ate *n general la *nce !t!l oric(rei ore de con#iliere' Ace#te e)erciţii #e .aţa ele&ilor A .ig!rii entr! el' P 0ncredereaD .ere rela)ante "i de%inhi+ate? care #( .at!ri P A .i #arca#tic P A .' 9iecare er#oan( tre+!ie #( *"i aleag( ma)im @ l!cr!ri de &aloare entr! elLea' 9iecare ele& *"i re%int( li#ta c! l!cr!rile ale#e' P 7glindaD ele&ii .icaţia #im+ol!l!i ale#' P Ionel a spus s% '''4 !n ele& &ol!ntar d( comen%i celorlalţi ele&i' Ei tre+!ie #( r(# !nd( n!mai dac( ele&!l cond!c(tor # !ne .icace entr! acti&it(ţile de con#iliere #!nt redate *n ta+el!l 5'2' $re+!ie #( reţinem c( nici o metod( n! e#te er.Ionel a # !# #( '''.Ionel a # !# #(-i dai o alm( coleg!l!i'.i !n c!trem!r !ternic e#te 1.=' P Ghicirea unui cu2EntD !n ele& #e g>nde"te la !n c!&>nt? iar colegii l!i tre+!ie #(-1 identi.*nc(l%ire.iecare ele& *"i alege o ereche8 !na dintre er#oane cond!ce erechea "i cealalt( #e la#( cond!#( tim de c>te&a min!te rin cla#(' Per#oana cond!#( e#te legat( la ochi c! o e"ar.i"e? de#ene Imaginarea de #it!aţii E&al!area !nor #it!aţii ro+lematice Ela+orarea de roiecte Ela+orare de orto.(.ig!r( a+#tract( e ta+l(' 9iecare ele& tre+!ie #( # !n( care e#te #emni.P A da #.olo#e#c *n #co !l reali%(rii !nei atmo#.acilitatoare? n!mite "i e)erciţii de .ect( "i in.rec&ent la cea# A te !ita e geam? e ereţi A ge#tic!la e)agerat Con iliere educa!ional" Aetodele "i tehnicile de l!cr! cele mai e.(' D! ( o erioad( de tim rol!rile #e #chim+(' P CutremurulD #e d( ele&ilor o ro+lem( .le)ia Arg!mentarea Comentarea !nor te)te "i imagini Com letarea de . min!te.la radio #-a an!nţat c( &a .iecare ele& *"i #crie ren!mele e o +!cat( de h>rtie "i !n #emn caracteri#tic entr! el <!n de#en re re%entati&=? *"i rinde h>rtia *n ie t c! !n ac de g(m(lie' 9iecare ele& #e re%int( cla#ei? e) lic>nd #emni.aili+il(' Im ortant e#te ada tarea metodei #a! tehnicii !tili%ate la o+iecti&ele e care le !rm(rim' Dac( o+iecti&ele acti&it(ţii #!nt neclare "i con.icaţia . Betode şi tehnici de lucru 0n consiliere Brain#torming De%+aterea *n gr! !ri "i erechi Pro+lemati%area Voc!l de rol Acti&it(ţi #tr!ct!rate Acti&it(ţi l!dice de rela)are E)erciţii de *n&(ţare Bi%ionare de .!%e at!nci nici metodele !tili%ate n! &or a&ea e.olo#i !n ton ridicat A &or+i rea re ede #a! rea *ncet A te !ita .= &ol!ntar!l &a # !ne "i !na #a! do!( comen%i neo+i"n!ite? neacce ta+ile <.acilite%e a+ordarea !nor teme mai com le)e' $otodat( ele a/!t( la # argerea +arierelor *n relaţionarea inter er#onal( "i *n com!nicare' P Rocul cu portocalaD toţi ele&ii #e a"ea%( *n cerc' Se trece entr! *nce !t ortocala #a! mingea din m>n( *n m>n(8 !lterior ortocala #e trece de la ele& la ele&? rin%>nd-o c! a/!tor!l g>t!l!i' P SimbolulD .

ig!ra' Sarcina ele&!l!i &ol!ntar e#te #( de#crie n!mai &er+al ..(r( c!&inte= entr! ca celelalte gr! e #( oat( identi.' P PodiileD ele&ii #!nt r!gaţi #( #tea *ntr-!n cerc "i #( #e a"e%e *n ordinea l!nii "i %ilei de na"tere .N! am a ( cald( de trei %ileY.(r( #( com!nice &er+al? !tili%>nd n!mai lim+a/!l non&er+al' P DesenulD !n!i ele& &ol!ntar i #e o. Paci.de e)em l!? .ig!r( geometric( <&e%i . Bo#ton4 AllQn and Bacon' Ste[ard R'? <1EE0=' :n :6J o+ Counsellin* 7.!ncţiei creier!l!i? inimii? altor organe interne8 modi.#ecret. Paci.ie4 I&eQ A'E'? I&eQ A'B'? SimeX-Aorgan L'? <1EE5=' Counselin* an) Ps.de oglind(? tre+!ie #( .e 2lementar.ic(rile #chelet!l!i "i m!#c!lat!rii? care a.ic(ri4 roce#e rogramate +iologic "i roce#e datorate interacţi!nii c! medi!l' De%&oltarea organi#m!l!i !man #e de#.er( "i de *nt>r%iere *n de%&oltarea lim+a/!l!i' Un ad!lt care e#te &ictim( a +olii Al%heimer #!.iecare ele& e#te r!gat #( ia +om+oane dintr-!n +ol8 d! ( ce ele&ii #-a! #er&it c! +om+oane .*rH er#onalitate? emoţii? relaţiile indi&id!l!i c! ceilalţi' La orice &>r#t(? mod!l *n care e#te conce t!ali%at( "i e&al!at( ro ria er#oan( in.el #( #e re. Cha man \ Tali' I&eQ A'E'? <1EE2=' 5ntenţional 5ntervie<in* an) Counselin* .("oar( e mai m!lte aliere? dar c! toate ace#tea e#te !nitar(? determin>nd e&ol!ţia indi&id!l!i *n an#am+l!l #(!' A#t. memoriei? raţionament!l!i? lim+a/!l!i' Ace#te a# ecte ale de%&olt(rii intelect!ale #!nt legate de de%&oltarea motorie "i emoţional(' An>ietatea de separare5 adic( teama !n!i co il c(? odat( lecat(? mama #a n! #e &a mai *ntoarce? n! oate e)i#ta dac( acel co il < *"i oate aminti trec!t!l "i a! oate antici a &iitor!l' *n al treilea r>nd? de%&oltarea #e de#.l!enţ( ma/or( at>t a#! ra intelect!l!i? c>t "i a#! ra er#onalit(ţii' Un co il c! handica a!diti& #!.ic(rile ce a ar .ic(rile ce a ar la ni&el!l erce ţieiK *n&(ţ(rii.i%ic(/ce re!ne"te4 modi.("oar( *n lan #iho#ocial? c! rin%>nd modi.=acilitatin* Client !evelopment in >ulticultural (ociet.ig!ra de#cri#(' *n .icati&( la ni&el cogniti& "i emoţional' In al doilea r>nd? #e con#ider( c( e)i#t( o ^ de%&oltare cogniti&a_ care c! rinde modi.ot.l!enţea%( n! n!mai er.ic(rile *n l!ngime? gre!tate8 modi.ig!ra? *n tim ce ceilalţi ele&i *ncearc( #( o re rod!c( e h>rtia lor <e)' de#enaţi *n artea de #!# a .ac( e)act ce .oii !n (trat8 *n colţ!l din /o# din artea drea t( de#enaţi !n dre t!nghi etc'8=' Ceilalţi ele&i n! a! &oie #( !n( *ntre+(ri? doar #( *ncerce #( redea rin de#en c>t mai e)act .c.er( la modi.ormanţele cogniti&e? ci "i .ic Gro&e? CA4 BrooX#LCole P!+li#hing Com anQ' A!ro? V'? Jottman? $'? <1EE@=' Kui)aiice an) Counselin* in t..ie am!%ante "i com le)e .inal . an) >i))le (c.il)ren.erap.ectea%( a+ilit(ţile motorii' Ace#te modi.iecare tre+!ie #( # !n( at>tea l!cr!ri o%iti&e de# re #ine c>te +om+oane a l!at' P Surpri4aD ele&ii #!nt a"e%aţi *ntr-!n cerc "i li #e # !ne c( *ntr-o c!tie e#te !n l!cr! deo#e+it "i # ecial' 9iecare ele& e#te in&itat #( &ad( acel l!cr! .ica de# re ce rol e#te &or+a' Rol!rile tre+!ie #( .el? !tem &or+i de# re oIde%Qoltare .ic(rile #tr!ct!rii "i . : >ulticultural Perspective. a#t.lecte *n oglinda care e#te a"e%at( *n c!tie' Ele&ilor li #e # !ne #( n! # !n( colegilor care e#te l!cr!l # ecial e care l-a! &(%!t *n c!tia magic(' P PantomimaD #e #cri! e c>te o h>rtie 2 rol!ri' Ele&ii #!nt *m (rţiţi *n 3 gr! e "i li #e o.i"a 0 la ane)e=' Ceilalţi ele&i n! a! &(%!t .ic(ri e)ercit( o in.er( "i de o deteriorare #emni.ic(rile #ec&enţiale ce a ar *ntr-!n organi#m e m(#!r( ce ace#ta arc!rge tra#e!l de la conce ţie la moarte' E)i#t( do!( categorii de roce#e care determin( ace#te modi.eor.ools" D!+!]!e? IA4 Bro[n \ BenchmarX' $hom #on? L' C? <1EE0=' Counselin* C.er( o h>rtie c! !n rol' Ei &or tre+!i #( *ncerce #( e) rime rol!l rin lim+a/!l non&er+al <.ig!rile de#enate #e com ar( c! . an) Practice.ace erechea l!i' P BomboaneD .el *nc>t .ic Gro&e? CA4 BrooX#LCole P!+li#hing Com anQ' Ca itol!l 2 ELEAEN$E DE PSITOLOGIA DEWBOL$URII 2'1' Conce t!l de de%&oltare Conce t!l de de%&oltare #e re.ig!ra iniţial(' 5@ Con iliere educa!ional" Bi+liogra.er( o imagine c! o .

a organi#m!l!i' 2'0' De.icati&e' PA' Copilăria timpurie (160 ani% *n cel de-al doilea an de &iaţ( rinde cont!r con"tiinţa ro riei er#oane' Lim+a/!l com rehen#i& "i lim+a/!l e) re#i&K#e de%&olt( *n ritm alert' S ore"te "i intere#!l .normal(.o#t cea a calc!l(rii !nei medii entr! ..amilial #a! c!lt!ral' *n !ltima &reme *n#( #e con#ider( din ce *n ce mai m!lt c( )i+erenţele sunt )ate )e căi alternative )e )ezvoltare" "i n! de c(i .a t ce *"i !ne am renta a#! ra *ntregii &ieţi #ihice8 #e declan"ea%( o ade&(rat( . de e&ol!ţie' $endinţa act!al( e#te aceea de a rec!noa"te mai degra+( unicitatea +iecărui copil@6 "i im licit a .iinţei !mane ermit di#tingerea !nor eta e di#tincte de &>r#t( <Pa alia? Old#? 1EE0=' A#t.el de . entr! co il? dar to&ar("ii de /oac( de&in la r>nd!l lor din ce *n ce mai im ortanţi' S ore"te .+arem!l!i.(c!t e m!lţi cercet(tori #( *ncerce #( #ta+ilea#c( rin ce an!me #e caracteri%ea%( de%&oltarea . de de%&oltare caracteri#tic 37 Consiliere e)ucaţională co iilor' Aetoda cla#ic( de #ta+ilire a .ecţionea%(' Conce t!l de #ine ca (t( noi dimen#i!ni? a.el? #e con#ider( c( .>r"it!l rim!l!i an #e de%&olt( ata"ament!l .ormea%( #tr!ct!ra .i%ic( a co il!l!i? #e *m+!n(t(ţe#c a+ilit(ţile #ale motorii .aţ( de ceilalţi co ii' P P? 3ârsta pre&colară (06H ani% 9amiliaKe#te *nc( .centr!l Uni&er#!l!i.. de de%&oltare caracteri#tic .erioare.+iologic(.i%ic( e#te *ncetinit(' P t Prea)olescenţa6pu/ertatea (1LM1161GM1F ani% A! loc modi.iec(rei .iec(rei &>r#te a . a co iilor' Aetoda cla#ic( de #ta+ilire a .iecare dintre noi !rm(m !n tra#e! com !# din4 P l Perioa)a prenatală ()in moment!l conce ţiei >n( la na"tere= Se .erenţ( *n de%&oltare O+#e#ia !n!i attern !ni&er#al de de%&oltare i-a .!rt!n( hormonal(.icit &#' di.3ârsta &colară mică (HMN61LM11 ani% Prietenii de&in cei mai im ortanţi entr! co il' Co iii *nce #( g>ndea#c( logic? chiar dac( *n mare m(#!r( g>ndirea lor e#te concret(' Egocentri#m!l lor #e dimin!ea%(' A+ilit(ţile ling&i#tice?' rec!m "i cele de memorare #e er.icit #a! a !nei de ri&(ri de ordin .' OPQ :)olescenţa (1GM1F62L ani% C(!tarea ro riei identiţ(ti de&ine n!cle!l reoc! (rilor er#oanei' E)i#t( !n an!mit egocentri#rn: .er( ro+a+il de e !rma !n!i de.ic( la r>nd!l lor' VOCUL? creati&itatea "i imaginaţia #!nt din ce *n ce mai ela+orate' Datorit( imat!rit(ţii cogniti&e? ar #( e)i#te o #!medenie de idei .ilogice. de# re l!me' Com ortament!l e#te *n mare '< 2lemente )e psi.in.i%ic am le? ra ide "i ro.actorii de medi! e#te .ect>nd #tima de #ine e&al!area o%iti&( #a! negati&( a ro riei er#oane' Cre"terea .+arem!l!i.orţa .i%ic( e#te cel mai accelerat din *ntreaga e)i#tenţ( !man(' B!lnera+ilitatea la .oarte mare' P0? Perioa)a )e nou născut &i su*ar (L61 an% De"i e#te de endent de ad!lţi? no! n(#c!t!l e#te *n%e#trat c! o #erie de com etenţe' $oate #imţ!rile #!nt ca a+ile #( .ic(ri de ordin :.iecare &aria+il( alea#( *n #co !l de#crierii com ortament!l!i' Scalele de de%&oltare #e +a%ea%( tocmai e !tili%area !nor a#t.norme.amilii #a! a .!ncţional( din rimele #( t(m>ni de &iaţ(' La #.ine "i gro#iere' Inde endenţa "i a!tocontrol!l #e am li.!nde' Organi#m!l atinge mat!ritatea re rod!cti&(? . #ta+ilite #tati#tic' E)i#t( norme #ta+ilite entr! a roa e orice? de la mer#!l inde endent la ro#tirea rimelor ro o%iţii din do!( c!&inte? de la citirea !nor c!&inte #im le la rima drago#te <Berger? 1E63=' A!tomat? #-a conchi# c( acei co ii care n! !rmea%( tra#e!l com!n de de%&oltare #!.!ncţione%e de la na"tere' Urmea%( o cre"tere:ra id( "i o de%&oltare accelerat( a a+ilit(ţilor motorii' Ca acitatea de *n&(ţare "i de'memorare e#te .aţ( de (rinţi "i de celelalte er#oane #emni.olo*ia )ezvoltării m(#!r( egocentric? dar *nţelegerea er# ecti&ei celorlalţi e#te tot mai acce#i+il( co il!l!i' P i.!ndamental( a cor !l!i "i organele #ale' Ritm!l de cre"tere .!ncţionarea .iec(rei c!lt!ri' ta e de de%&oltare Reg!larit(ţile care e)i#t( *n #!cce#i!nea de%&olt(rii .

Din .oarte m!lte !ncte de &edere #chim+area ad!#( de intrarea *n &>r#ta "colar( e#te dramatic(? .ort #!#ţin!t? a m!ncii con#tante? ne&oia de a intra *n com etiţie "i a o+ţine er.aţ( de ro riii co ii "i .' E)i#t( "i er#oane care tra&er#ea%( o erioad( de cri%(? a"a n!mita .' P RQ 3ârsta a)ultă târzie 6 /ătrâneţea (începân) cu HF ani% Aa/oritatea er#oanelor #!nt *nc( #(n(toa#e "i acti&e? de"i a are !n declin al a+ilit(ţilor .e#or!l . De42oltarea cogniti2% *n acea#t( erioad( co iii #e a.i%ic( "i de . De42oltarea 1i4ic% şi motorie P Ritm!l de%&olt(rii . rod!#ele.care er#i#t( *n !nele com ortamente? dar *n general #e de%&olt( ca acitatea de a g>ndire:a+#ţract "i de a !tili%a raţionamente "tiinţi.i%ice' Cei mai m!lţi #!nt acti&i din !nct de &edere /ntelect!al'G In ci!da deterior(rii memoriei "i a inteligenţei? *n ma/oritatea ca%!rilor #e de%&olt( "i #trategii com en#atorii' Ne&oia de a de.erenţe de ordin .ormat de cele mai m!lte ori #cri#? iar interacţi!nea dintre co il "i er#oana de la care *ncearc( #( ac!m!le%e in.l!enţea%( #tima de #ine' P Prieteniile #e .e) lo%iei *n cre"tere.ie .de"i ne/!#ti.ati icii.iind !rmat( de con#er&area gre!t(ţii <7-6 ani= "i a oi de con#er&area &ol!m!l!i <11 ani=' *n acea#t( eta ( #e de%&olt( "i ca acitatea de cla#i.icare "i #eriere? "i *n artic!lar e#te *nţele# rinci i!l incl!%i!nii cla#elor' Limit(rile din g>ndirea co il!l!i #!nt e&idente *n#( *n de endenţa de medi!l imediat "i *n di.ormaţie .icati&e *ntre +(ieţi "i . #!nt re# in"i' B.(rinte? ace#ta din !rm( de&enind relati& +r!#c mai #e&er "i mai atent la tr(#(t!ri ca neatenţia #a! hi eracti&itatea' De m!lte ori *n#(? at>t (rintele c>t "i ro.ice' Gr! !l de rieteni a/!t( la de%&oltarea "i te#tarea conce t!l!i de #ine' Relaţiile c! (rinţii #!nt !#e *n !nele ca%!ri la *ncercare' O".*nţele ci!nea.ete >n( *n moment!l .#and[ich.aţ( a ro ierii morţii Bine*nţele# c( acea#t( #egmentare a eta elor de &>r#t( e#te mai degra+( didactic( Deo#e+irile dintre eta e ot #( n! .el!l *n care ei #e re. de%&olt(rii' Bom re%enta *n contin!are caracteri#ticile &>r#tei "colare' 5E Con iliere educa!ional" (.ete *n /!r de 1.ini #co !l &ieţii e#te "i mai #tringent(? entr! a !tea ./.'.a .oarte mare *n ceea ce ri&e"te .ic!ltatea de a o era c! idei a+#tracte' .*n&(ţ(tor!l? ro. care a are la . KErsta şcolar% mic% 6&9.iind *n acela"i tim "i !n a# hot(r>tor *n &iaţ(' Co il!l tre+!ie #( *n&eţe #( #tea *n cla#(? *n +anc(? "i #( do+>ndea#c( m!lte c!no"tinţe .i%ic #e integrea%( *n imaginea de #ine "i in.ace .oarte regnante #a! ot #( a ar( #! ra !neri *ntr-o m(#!r( .erenţe #emni.i%ic( atinge !nct!l #(! ma)im? a oi *nce e !"or declin!l' S!nt l!ate "i deci%ii legate de &iaţa o.iciale' $re+!ie #( #e #! !n( a!torit(ţii "i reg!lilor e care acea#t( a!toritate le im !ne "i tre+!ie #( #e con.ic( "i relaţia co il.erit( de cea dintre co il "i (rinte' *n "coal( co il!l!i i #e cere #( #tea /o#? #( r(# !nd( n!mai c>nd e *ntre+at? iar r(# !n#!rile #( .e#or!l omit artic!larit(ţile de &>r#t( ale "colar!l!i mic' A.#e &or+e"te *n ace#t #en# de generaţia .i%ic? iar .ormanţe' *n acela"i tim #e modi.+/)9// ani.lect( *n ochii celorlalţi8 e&al!area de ordin .ie o.l( *n #tadi!l iagetian al o eraţiilor concrete' A are con#er&area? mai *nt>i a n!m(r!l!i? *n /!r de @-3 ani? .orme%e "i mai m!lt e) ectanţelor ad!lţilor' A are cerinţa !n!i e.erenţiat( .i%ic *ntre #e)e la ni&el!l a+ilit(ţilor motorii? ci mai degra+( e) ectanţe di.ectat(' Re# on#a+ilit(ţile d!+le .erite "i o artici are di. ani "i la +(ieţi *n/!r de 10 ani' P N! e)i#t( di.etelor com arati& c! +(ieţii la an!mite acti&it(ţi' P Co iii de&in con"tienţi de imaginea lor .icat( .aţ( de (rinţi ot d!ce la !n #tre# # orit .i%ice e#te m!lt mai lent dec>t *n eta ele anterioare' E)i#t( o mare &aria+ilitate interindi&id!al( *n ceea ce ri&e"te *n(lţimea "i gre!tatea' N! #!nt di.ac e criterii de ordin .e#te .cri%( a &>r#tei de mi/loc. 3ârsta a)ultă tânără (2L6GL ani% S!nt l!ate deci%ii im ortante legate de &iaţ(' Aa/oritatea indi&i%ilor #e c(#(tore#c "i a! co ii *n acea#t( erioad(' S(n(tatea .oarte mare *ntre ele' *n l!#? e)i#t( rate indi&id!ale de de%&oltare? d! ( c!m e)i#t( "i o &aria+ilitate .oarte di.e#ional(' Con"tiinţa ro riei identit(ţi contin!( #( #e de%&olte' A+ilit(ţile intelect!ale ca (t( noi dimen#i!ni' O a 3ârsta A)e mijloc A (GL6HF ani% . "i a+ilit(ţile de :rg%ol&are a ro+lemelor ractice #!nt o time8 ca acitatea de a re%ol&a ro+leme$or-e#te *n#( a.ormale' Pro+lemele c! care #e con.r!nt( #!nt a+#tracte? r! te de conte)t? a! "i !n .

!rt!nii.i *n#( c( niciodat( n! !tem "ti cine e cel c! care ne &om *nt>lni dincolo? la ie"irea din adole#cenţ(' De .. >n( la 0@Z dintre co iii de &>r#t( "colar( #!.eritelor rol!ri #ociale? rec!m "i *n g>ndirea moral(' P Aemoria #e *m+!n(t(ţe"te? at>t datorit( cre"terii ca acit(ţii #ale? c>t "i datorit( !tili%(rii !nor #trategii rec!m re etiţia #a! organi%area logic( a material!l!i' De a#emenea? *n acea#t( erioad( co iii achi%iţionea%( "i c!no"tinţele legate de . c! care #e im lic( *n &iaţa co il!l!i "i de m(#!ra *n care #e +a%ea%( e metode de di#ci lin(' P 0.noi.ia#(.Egocentri#m!l con#iderat de Piaget ca .!ncţionarea memoriei ro rii' P At>t *nţelegerea #tr!ct!rilor #intactice? c>t "i metacom!nicarea -c!no"tinţele legate de *nţelegerea roce#!l!i com!nic(rii .lirt!l!i? #.erenţiat de re#t!l &ieţii' Pentr! alţii *n#( e#te doar o %on( de graniţ(? !n .inirea ro riei' er#oaneKca (t( o mai mare coerenţ(8 # re deo#e+ire de re"colari? la care "inele #e de.olo*ia )ezvoltării aceleia"i realit(ţi concrete' Ace#t l!cr! e#te e&ident *n ado tarea di.inea#c( "i *n termenii gr! !rilor c(rora le a arţin "i *nce #( &or+ea#c( de# re ei *n"i"i *n termeni de tendinţe #ociale <#!nt timid? #!nt rieteno#? #!nt dr(g!ţ=' P r! !l de rieteni /ca (t( o gre!tate cre#c>nd( *n &iaţa co il!l!i' P Prietenii*eD#eDDB>%ea%( mai ale# e loialitate m!t!al(? #! ort? intere#e com!ne' Ele a/!t( "i la de%&oltarea !n!i #entiment de com!ni!ne? de .' P Im ortanţa cre#c>nd( a rietenilor n! red!ceI im ortanţa .ci!daţi.ie de .(r( *n#( a .De.? di.erenţiat' E)i#t( "i categorii de co ii c! ne&oi # eciale care ar re#! !ne inter&enţii ed!caţionale # eci.iind ti ic entr! co il!l din #tadi!l reo erator e#te *nloc!it c! ca acitatea de a coordona ro ria er# ecti&( c! cea a altora? "i deci de a *nţelege c( e)i#t( o m!ltit!dine de !ncte de &edere a#! ra 40 2lemente )e psi.ac( mai +ine *nţele"i' P Intrarea *n "coal( ad!ce at>t o #chim+are #emni.ilo#o.. la l!min( la cel(lalt ca (t e#te c>ţi&a ani? ca &erita+ili ad!lţi' Ideea ar .ecta de%&oltarea emoţional( a co iilor' (/ Con iliere educa!ional" (.o+ie "colar(= #a! a de re#iei' P Stre#!l !nei co il(rii normale oate .i%ice? co iii de &>r#t( "colar( &or+e#c de# re ei *n"i"i *n termeni de caracţeri/iticiK #ihologice' Co iii de "coal( rimar( *nce #( #e de.erent c>t de critic( e#te trecerea de rag!l ace#tei &>r#te? ea re#! !ne c! nece#itate re%ol&area !nor G ro+leme da de%&oltare.ine"te *n rinci al *n termeni de tr(#(t!ri .rate mai mic la +oal(? de# (rţirea tem orar( de (rinţi? #olicit(ri "colare' E&enimentele #tre#ante ot a.i dominat de ace#tea8 L P deci%ia "i reg(tirea entr! o an!mit( &ocaţie8 P de%&oltarea !nei .ice' C. Pubertatea şi adolescenţa E)i#t( o ron!nţat( tendinţ( de a &edea adole#cenţa ca e o erioad( de di#contin!itate marcant( din &iaţa noa#tr(' Cei care trec rag!l ace#tei erioade #!nt n! de !ţine ori ri&iţi ca "i c!m ar . De42oltarea social% şi de42oltarea personalit%ţii P .ac o#i+il( a ariţia n! doar +iologic( ci "i #ihologic( a &iitor!l!i ad!lt4 P do+>ndirea inde endenţei de (rinţi8 P ada tarea la ro ria mat!ri%are #e)!al(8 P #ta+ilirea !nor relaţii de coo erare "i de l!cr! c! alte er#oane? .#e de%&olt( ra id? ermiţ>nd!-le co iilor #( #e .(r( a !ne !nct !nei relaţii' P(rinţii contin!( #( ai+( "i ei !n !ternic im act a#! ra co il!l!i de &>r#t( "colar(? *n .!ncţie de cantitatea de drago#te e care o o.ii de &iaţ(? a !nor credinţe morale "i #tandarde morale8 acea#t( .id(rii reg!lilor? care #!nt e) re#ia e)terioar( a .er( de <t!l+!r(ri emoţionale Ace#tea ot l!a .t!nel.'..eriţi? #tr(ini at>t de co ii c>t "i de ad!lţi' Pentr! !nii a!tori adole#cenţa re re%int( o erioad( di#tinct( de &iaţ(? !n #tadi! de de%&oltare care oate . *n care co iii di# ar? entr! ca #( .amiliei'^ Co iii *n&aţ( de la .? care .i clar di.el de teritori! al nim(n!i? !n .i mem+rii !nei c! tot!l alte # eciiY Adole#cenţii #!nt .actori m!lti li? de la na"terea !n!i . emoţionale? a an)iet(ţii <an)ietate de #e arare de (rinţi? .icati&( de #tat!t #ocial? c>t "i o #erie de #arcini cogniti&e la care co iii #e ada tea%( di.raţii lor o #erie de a+ilit(ţi #ociale .c!m #a negocie%e? c!m #( *"i controle%e m>nia .a t? indi.orma reacţiilor agre#i&e? a minci!niK .*ngri/orarea.ilo#o.er(? de cantitatea de a!tonomie e care i-o ermit co il!l!i? de rece ti&itatea la (rerile ace#t!ia? de an)ietatea -.i ca!%at de .

icati&( di. 42 2lemente )e psi.olo*ia )ezvoltării P Reali%area .etelor P Prieteni de acela"i #e)? acti&it(ţi de gr! c! ace"tia P $imiditate P Ne&oie de intimitate P E) erimentarea ro ri!l!i cor <a!to#tim!lare= P *ntre+(ri *n leg(t!r( c! ro ria #e)!alitate 2tică &i autocontrol P $e#tarea reg!lilor "i a limitelor P E) erimentare oca%ional( c! a .l!enţ( # orit( a gr! !l!i de rieteni <intere#e? *m+r(c(minte= 5nterese pro+esionale P Pre onderent intere#e entr! &iitor!l a ro iat "i entr! re%ent P A+ilitate # orit( de m!nc( #!#ţin!t( (eCualitate P A&anta/ al .&iaţ( &a da ordine "i con#i#tenţ( deci%iilor m!lti le "i acţi!nilor e care indi&id!l le are de reali%at *ntro l!me di&er#( "i *n #chim+are8 P do+>ndirea !n!i #entiment al identit(ţii' !tape ale adolescenţei De"i tentaţia de a trata .orma !n!i /!rnal 5nterese pro+esionale P Intere#e intelect!ale mai ron!nţate P Unele energii #e)!ale "i agre#i&e direcţionate *n# re intere#e creati&e (eCualitate P Preoc! (ri legate de atracti&itatea #e)!al( P Relaţii a#agere P Sentimente de tandreţe dar "i de team( .icat(? !neori #!+ .ci!d(ţenie.ecţi8 identi.aţ( de #e)!l o !# P Sentimente de drago#te "i a#i!ne 2tică &i autocontrol P De%&oltarea ideal!rilor "i #elecţia modelelor de rol 43 Consiliere e)ucaţională P A!lt mai con#i#tent( e&idenţiere a .o+r(%nicie. emoţional( red!#( *n ace"tia P E.init( rin #electi&itate? #! erioritate "i com etiti&itate lU P Perioade de tri#teţe? care *n#oţe#c . . P Im licare a ro riei er#oane? altern>nd *ntre e) ectanţe nereali#t de *nalte "i !n conce t de #ine r!dimentar P Nem!lţ!mire legat( de inter.a t!l!i c( (rinţii n! #!nt er. a (rinţilor P A!toanali%( am li.antile P In. ierderea #ihologic(.!mat!l!i? con#!m!l!i de alcool? drog!ri /% :)olescenţa )e mjjloSTEG61N ani% Nevoia )e in)epen)enţă . e#te .ort de #ta+ilire a !nor noi rietenii P Accent # orit e no!l gr! de rieteni? c! identitatea de gr! de.erenţa (rinţilor c! ro ria inde endenţ( P Preoc! (ri e)ce#i&e *n leg(t!r( c! ro ri!l cor P Sentiment!l de .erenţ( *n ceea ce ri&e"te er#onalitatea "i intere#ele .adole#cent!l ti ic.icarea erorilor ace#tora P C(!tarea !nor noi modele e l>ng( (rinţi P $endinţa de regre#ie? *n momente de cri%(? la com ortamente in.oarte mare? e)i#t( tot!"i o #emni.in&e#tiţie.iec(r!i adole#cent' Deoarece *n#( ro+lemele care a ar *n de%&oltare #!nt *ntr-o mare m(#!r( #imilare? #e oate &or+i de# re e)i#tenţa !nor an!mite #!+#tadii ale adole#cenţei' a) Adole cen!a timpurie (pubertatea) ($07$9 ani) Nevoia )e in)epen)enţă P L! ta c! #entiment!l de identitate P La+ilitate emoţional( P Ca acit(ţi # orite de e) rimare &er+al( a ro riei er#oane P E) rimare mai .acil( a #entimentelor rin acţi!ne dec>t rin c!&inte P Im ortanţ( cre#c>nd( acordat( rietenilor P Atenţie red!#( acordat( (rinţilor? c! acce#e oca%ionale de .#>rg!incio%it(ţii. *n leg(t!r( c! #ine "i c! ro ri!l cor P P(rere roa#t( de# re (rinţi? .

ectele !nei mat!ri%(ri rea ra ide #a!? dim otri&(? rea lente *"i !n am renta a#! ra adole#cent!l!i? dar de o+icei #e .ace com romi#!ri P A>ndria entr! ro ria m!nc( P *ncredere *n #ine P Preoc! are mai mare entr! ceilalţi 5nterese pro+esionale P De rinderi de m!nc( mai +ine de. a &>r#tei "i intr( de/a *n ti are ati ice? ro+lematice4 P #!# endare? e)matric!lare #a! #c(dere # ectac!loa#( *n er.i%ice "i modi.ormanţa "colar(8 P agre#are &er+al( a celorlalţi? cri%e de .icat( P Ca acitate entr! relaţii tandre "i #en%!ale 2tică &i autocontrol P Ca acitate de intro# ecţie "i a!toanali%( P Accent e demnitatea er#onal( "i #tima de #ine P Ca acitatea de .ace raţionamente i otetico-ded!cti&e? ot a+orda m!lt mai .!rt8 romi#c!itate #e)!al(8 idei #!icidare8 con#!m c!rent #a! doar .P Ca acitate # orit( de .(ţi"(rii a.ectea%( conce t!l de #ine "i er#onalitatea' E. de alcool "i drog!ri8 A.le)i+il di.rec&ente? li #( de one#titate? .a t!l!i c( !n adole#cent an!me a trec!t de limitele !%!alei .i)are a #co !rilor P Intere# entr! ro+lemele morale c% :)olescenţa târzie (1N61# ani% << Nevoia )eln)epen)enţă P Identitate .inite P Ni&el # orit de reoc! are entr! &iitor (eCualitate P Preoc! (ri entr! relaţii mai #ta+ile P Identitate #e)!al( clari.e#t( tot!"i an!mite .#ting.i%iologice dramatice' Are loc o cre"tere e) lo%i&( *n *n(lţime? gre!tate? "i o de%&oltare #emni.eritele ro+leme "i ot te#ta i ote%e' P De"i a . necore# !n%(toare8 44 (lemente de p i3olo4ia de6volt"rii P ierderea intere#!l!i entr! &echile acti&it(ţi care *i rod!cea! l(cere? entr! # ort!ri #a! alte ho++i!ri8 ro+leme c! legea8 de re#ie? i%olare8 tentati&e de mani !lare a ad!lţilor8 li #( de moti&aţie8 minci!ni . De42oltarea 1i4ic% şi maturi4area 1i4iologic% P At>t +(ieţii c>t "i .ic(rile +r!"te ale *n.etele tra&er#ea%( #chim+(ri .ga"c(.e) erimental.erm( P Ca acitate de am>nare a recom en#elor P Simţ al !mor!l!i m!lt mai de%&oltat P Intere#e #ta+ile P Aai mare #ta+ilitate emoţional( P Ca acitate de a l!a deci%ii inde endente P Ca acitatea de a .ormale? caracteri%at rin ca acitatea de g>ndire a+#tract(' Adole#cenţii ot .cri%e. la mat!ritate' B. De42oltarea cogniti2% P A!lţi adole#cenţi ating #tadi!l iagetian al o eraţiilor .i)are a !nor #co !ri "i de !rm(rire a ace#tora P Acce tarea in#tit!ţiilor #ociale "i a tradiţiilor c!lt!rale P A!toreglarea #timei de #ine Ace#te re ere #!nt doar orientati&e? adole#cenţii ne#! ra !n>nd!-#e e#te ace#t ortret ro+ot dec>t *ntr-o oarecare m(#!r(' Com ortamentele "i #entimentele de#cri#e #!nt *n#( con#iderate normale entr! .!rie8 P a artenenţa la !n gr! #a! o .era c! ace#te #tadii normale de de%&oltare #e re%ol&( de cele mai m!lte ori de la #ine' :)olescenţa atipică E)i#t( o #erie de indicatori ai .ic co il!l!i mai mic? adole#cent!l mani.iecare dintre cele trei #tadii' Pro+lemele mentale "i emoţionale care ot inter.o#t de ("it egocentrim!l # eci.icati&( a m!#c!lat!rii "i #chelet!l!i' P Organele re rod!cti&e #e de%&olt( "i #e mat!ri%ea%( la r>nd!l lor' P A ar caracterele #e)!ale #ec!ndare' P Schim+(rile .

&i%i!ne e)agerat de o timi#t( "i ideali#t(' Dar rin"i *n /oc!l condamn(rii i ocri%iei care *i *ncon/oar(? adole#cenţii .ic!lt(ţilor de ada tare e care le tr(ie#c' Aai recent? #e con#ider( c( ro+lemele adole#cenţilor &i%ea%( doar *nţelegerea #ocial( "i n! .de limit(.ere im ortante modi.g!#tat(. arg!mentator celtrmrrt8Gchiar dac( n! #!nt de acord c! concl!%iile ace#t!ia' *n l!#? adole#cenţii ot *n ace#t . . FKân)irea a/stracta Ca acitatea de a raţiona logic a#! ra !nor ro+leme a+#tracte de#chide calea c(tre o erarea a#! ra !nor ro+leme de ordin #ocial #a! ideologic' S!nt .ic(ri ca acitatea de a contraarg!menta? care #e .? #( *"i lani. n! #!nt *n #tare #( *"i rec!noa#c( ro ria i ocri%ie din com ortament' De"i #!nt *n #tare #( g>ndea#c( a+#tract? ma/oritatea n! a! e) erienţa nece#ar( entr! a-"i !ne *n ractic( ro riile rinci ii' 46 (lemente de p i3olo4ia de6volt"rii 2*ocentrismul Dac( din m!lte !ncte de &edere egocentri#m!l #tadi!l!i o eraţiilor concrete a .+!ni.oarte m!lt critici#m *m otri&a .el de im ortante' Ca (t( o m!lt mai mare .orele "i analogiile' >etaco*niţia Adole#cenţii a! ca acitatea de a reali%a !n management m!lt mai e.ie? dintre ideal "i real? .e#t( *n relaţiile cG! a!toritatea? *n centrarea e)ce#i&( e #ine? *n con"tienti%area .# irit.oarte .!ncţionea%( cogniti&? care #!nt roce#ele e care le .? .icţionale= de# re c!m ar tre+!i #( .? 1E77=? entr! *nt>ia oar(? a i ocri%iei' P(rinţii #!nt detronaţi? nemai. /oc!l de-a .olo#e#c' $ot *n re ertori!l lor intr( ac!m o mai mare ca acitate de intro# ecţie? de con"tienti%are de #ine "i de intelect!ali%are' $ot ace#t in#tr!mentar .ace ca #( #!.l( e o #cen( !nde *i #!nt e) !#e . oantele? ro&er+ele? meta.icient al ro riei lor g>ndiri' De a#emenea? #!nt ca a+ili #( e) lice "i celorlalţi c!m an!me .a te #a! ade&(r!ri a+#ol!te' Ace#t l!cr! e#te ade#ea e)a# erant entr! (rinţi? care *nce #( #e *ntre+e dac( n! c!m&a co il!l lor interoghea%( tot!l doar de drag!l interog(rii' Balorile er#onale #!nt "i ele !#e #!+ #emn!l *ntre+(rii? >n( Va !n #ce tici#m .di# oni+ile.? a in#tit!ţiilor "i a (rinţilor' Sancţi!nile #!nt a licate c! m!lt .el #( g>ndea#c( "i c! !n a# 9: Consiliere e)ucaţională *nainte .!ncţionarea cogniti&( *n general' >ulti)im ensionolitatea S!nt ca a+ili #( anali%e%e ro+lemele din mai m!lte !nghi!ri .ac ca #( #e re&er#e .i la .#i#tem!l!i.de *ncredere.erenţiaţi <#!nt "i intro&ert "i e) an#i&=' 1elativismul Che#tionea%( a.oarte !ternic de raţionare #-ar (rea c( de ("e"te &ol!m!l de c!no"tinţe di# oni+ile e care *l a!' Acea#ta ar !tea .' Ca acitatea de a di#tinge realitatea de ideal!ri d!ce la erce erea? # !ne ElXind <1E7.o#t de ("it? #e are c( adole#cent!l r(m>ne tot!"i egocentric' Pre#! !ne c( toat( l!mea e#te reoc! at( de ro riile g>nd!ri "i com ortamente a"a c!m e#te el' De aici #entiment!l c( #e a.ac!t(.tendinţe egocentrice? care #e mani.iind .? la mod!l #atiric8 ironi%area celorlalţi e#te o arm( de# !tili%at(? *nţele#!rile d!+le #!nt # ec!late *n con&er#aţie? iar o &ol! tate no!( e#te .de-a gata.aţ( de . "i atotc!no#c(tori la mod!l a+#ol!t? ci doar #im li m!ritori''' Contra#tele erce !te ac!t dintre ceea ce e)i#t( *n realitate "i ceea ce ar .# atele.#arca#m!l lor de m!lte ori *"i are originile aici' De a#emenea? #e ot de#crie e ei *n"i"i "i e ceilalţi *n termeni m!lt mai di.i !na din ca!%ele di.a&ocat!l dia&ol!l!i.ti ici.' Acea#t( ca acitate de g>ndire i otetic( le ermite adole#cenţilor "i #( *nţeleag( logica din . rin a+ordarea #!+iectelor inter%i#e' De%il!%ia ro&ocat( de realitate *i moti&ea%( #( *"i con#tr!ia#c( ro riile modele <.ice &iitoarea mi"care "i #( re&ad( con#ecinţele ale/"erii!neia #a! a alteia dintre alternati&e' G .ad&er#ar.olo#e"te ac!m de te%e m!lt mai #olide' *n acela"i tim ? ideile celorlalţi n! mai #!nt l!ate .care # !ne c( nimic n! e#te #ig!r? "i nici o c!no"tinţ( n! e#te ade&(rat( la mod!l a+#ol!t? "i deci .irmaţiile celorlalţi "i #!nt mai !ţin di# !"i #( acce te .#a&oare.!ncţione%e l!mea . a ro riei er#oane' Caracteri tici ale 4ândirii ad4le c4ntilor 'perarea asupra posi/ilului Acea#t( de#chidere a l!milor o#i+ile .(r( a !ne *n di#c!ţie im ortanţa lor? ci #!nt l!ate *n calc!l "i alte idei alternati&e care ot .i tre+!it #( .

er( #( . P .l( le ermite #( con#idere #im!ltan &ariante alternati&e? ade#ea roced!rile de raţionare #!nt e)ce#i& de com licate chiar "i *n ca%!l ro+lemelor #im le' Li #a !nor e!ri#tici care #( ermit( e&al!area alternati&elor d!ce la ace#te . *n erioade de e)amene? erioade de indeci%ie "i de re.aţete ale !nei ro+leme "i l!area *n calc!l a t!t!ror o#i+ilit(ţilor determin( ade#ea am>narea >n( la +locare a deci%iei' Adole#cenţii de&in e) erţi "i *n identi.i%ice care a! loc *n !+ertate "i de de#co erirea identit(ţii? oate end!la *ntre narci#i#m "i !r( entr! ro ria er#oan(La!tode reciere' Dac( e)i#t( o di#cre anţ( rea mare *ntre conce t!l de #ine "i "inele ideal? ot !"or a (rea an)ietatea "i hi er#en#i+ilitatea' An)iet(ţile legate de &iitor ot d!ce la di&er#e #trategii de a!toa (rare4 5zolare emoţională" care d!ce la a#i&itate? a atie? cini#m? #c(derea ni&el!l!i de a# iraţii8 Ne*area realităţii" c! retragerea din orice com etiţie? .Chiar cre%i c( ai tr(it ce&a a#em(n(tor &reodat(H. Adole#cenţa e#te "i !n tim al con&ingerii *n ro ria .o#t &reodat( *ndr(go#tit( a"aY.de%echili+r! cogniti&. P .a t n! e)i#t(' Deoarece #tadi!l o eraţiilor .ic(rile .&ino&(ţie.ie #ing!ri' Pornind de la re%!mţia de .raţionamente e)ce#i&e.? care a! ca "i con#ecinţ( indeci%ia #a! an!larea acţi!nii' De"i inter retarea ad!lţilor e#te aceea c( a! de-a .a+ilit(ţi cogniti&e care de ("e#c tem orar +a%a de c!no"tinţe? deci e) erienţa adole#cent!l!i' C.aţa ace#t!i .oarte !ternice "i *n ca%!ri e)treme d!c la acte anti#ociale' Se)!alitatea in. ca !n &erita+il ero! ne*nţele#? o &ictim( a ro ri!l!i c!ra/8 1aţionalizare" de ti !l .lect( ace#te con&ingeri' Ps eu)o)is+uncţia E)aminarea m!lti lelor . emoţional( a &>r#tei oate d!ce la #t(ri an)ioa#e "i de re#i&e? concreti%ate *ntr-o incidenţ( cre#c!t( a t!l+!r(rilor com ortament!l!i alimentar? a con#!m!l!i de drog!ri? a tentati&elor #!icidare' Bi+liogra.n! #e oate *nt>m la nimic r(!? +oala #a! nenorocirea #!nt im o#i+ile' At>t a+!%!l de #!+#tanţe c>t "i ignorarea m(#!rilor contrace ti&e re.' Prieteniile de&in m!lt mai intime8 #e de%&olt( relaţii a ro iate "i c! er#oane de #e) o !#' Pre#i!nile gr! !l!i de rieteni #!nt .S!nt #ing!ra er#oan( care a .? #a! .!% al ro+lemelor #tre#ante8 =antasmare" &i#e c! ochii de#chi"i? entr! a com en#a realitatea #a! dim otri&(? entr! a . o&e#te. al ro riei i#torii oate di#tor#iona #a! chiar nega realitatea' P .*nc(rc(t!ra.# ecial.eritelor #it!aţii de &iaţ(' 47 Consiliere e)ucaţională Centrarea e ro ria er#oan(? legat( de modi.$at(? t! n! oţi #( *nţelegi ce #imt.el de critici ca ei *n"i"i? "i le .a t? m!lţi adole#cenţi #e retrag *n #ine? *"i a#c!nd #entimentele "i re.ormarea !nei identit(ţi er#onale? *nţelegerea ro riei er#oane dre t o entitate di#tinct( de toţi ceilalţi? dar *n acela"i tim coerent( de-a l!ng!l di.i#torie. er#onal(' Con&ingerea *n ro ria !nicitate "i *n caracter!l .eri.icate "i #ta+ile' N! e)i#t( *n#( o reg!l( general( *n acea#t( ri&inţ(? .#tr!g!rilor rea acri.lect( "i *n . .a t!l c( do%a de il!%ii o%iti&e e#te m!lt mai mare .ace c! !n adole#cent o+ra%nic #a! #t! id? din !nct de &edere #ihologic #e con#ider( c( e#te &or+a de !n .$oat( l!mea *"i &a da #eama c( +l!gii ("tia #!nt rea #c!rţiY.ormale *n care #e a. C! alte c!&inte? nimeni n! le oate *nţelege #entimentele deoarece ei #!nt !nici' Similaritatea dintre ro riile tr(iri "i cele ale altora e#te o ac( entr! ei' Ace#te di#tor#i!ni #e re.#!. ermit.*m+oln(&irea.icarea !nor moti&e ale acţi!nilor celorlalţi acolo !nde ace#tea de . ace#tora #( le #cad( #tima de #ine a roa e in#tantane!' . a t!t!ror celorlalţi? con#ider( c( toţi ceilalţi #!nt la .#entimentele *naintea !nei a!dienţe imaginare' Ca !rmare? a are o e)agerat( con"tiinţ( a ro riei er#oane' Ca reacţie de a (rare *n .l!enţea%( ma#i& de%&oltarea identit(ţii adole#cenţilor' C(tre #.ie4 .>r"it!l adole#cenţei #e con#ider( c( o ţi!nile #e)!ale #!nt de/a clari. De42oltarea social% şi de42oltarea personalit%ţii P Una din #arcinile ma/ore ale adole#cenţei o re re%int( .

Proce#!l de . c.olo*ia )ezvoltării.e#or= "i mai !ţin a .rate mai mare? !n ro.rec&ent? model!l *l con#tit!ie (rintele? dar oate .actorii de medi!' Dintre ele amintim4 P Ni&el!l de acti&i#m "i energie P Ada ta+ilitatea la #chim+are P Reacti&itate emoţional( P Orientare # re l!me #a! # re #ine C! toate c( .c.erenţierea interindi&id!al(4 <a= cele care ţin de tem erament? "i care ar a .e#t( *nc( de la acea#t( &>r#t(' P!tem identi.i reg(#ite *n *ncerc(rile .e#or #a! o er#onalitate $B' Co iii reia! ..l!enţele .i "i !n!l dintre 4'» Consiliere e)ucaţională +!nici? !n .ace .icati& *n de%&oltarea er#onalit(ţii 8 co il!l!i *l con#tit!ie roce#!l de i)enti+icare.i "i !ternic in.eriţi? interacţi!ni m!lti le? com!nicare acti&(=? e) erienţelor "colare <+ogateL#(race= "i a celor #ociale <recom en#atoriiLre#tricti&e=' Re%!lt( c( tem erament!l-n! a are ca o rogramare re#ta+ilit( ce determin( *n mod mecanici#t .l co c(tre ai er#o/V 48 Ca itol!l @ PERSONALI$A$EA COPILULUI MI ADOLESCEN$ULUI @'1' Dinamica de%&olt(rii er#onalit(ţii I E)i#t( date ce #!#ţin c( no! n(#c!ţii #!nt di.icarea con#t( *n ado tarea de c(tre co il a caracteri#ticilor'? cori&ingerilor atit!dinilor "i com ortamentelor !nor er#oane #emni.er( co iilor' $ Un alt moment im ortant *n de%&oltarea er#onalit(ţii *l con#tit!ie (/ânâ.a&ori%ante #a! de. er#onalitatea? ci e#te !n rogram de#chi#?care #! ort(in.ie a#emeni model!l!i lor? &or acţiona "i &or tr(i emoţii #imilare model!l!i' De aici dec!rge im ortanţa mod!l!i de com ortament al ad!lt!l!i < (rinte? ro.actorilor de medi!' ::::::::: Un!l din roce#ele c! im act #emni.icarea e#te o con#ecinţ( a o+#er&arii "i imitarii !n!i model' Cel mai .oo) an) a)olescence.e? L'A'? Coo er? R'G'? DeTart? G'B' <1EE0=' C. B!c!re"ti4 Edit!ra $ehnic(' Rondai? V'A'? E# eret? E' <1EEE=' >anuel )e ps.sC@i)entităţii.l!enţate de .a&ori%ante de%&olt(rii=? im lic(rii # eciale a (rinţilor *n m!nca c! co il!l <e) !nerea co il!l!i la #tim!li di.ie a re#tigi!l!i de care di# !n'LCo iii &or #( .olo*ie )e l@en+ant. co il!liiG .rou*.rec&ent a#ociat c! erioada !nor interogaţii ale adole#cent!l!i de gen!l4 ACine sunt )e +apt euDA" Aîncotro mer*DA etc' Ace#t ti de e) erienţe ot .il) )evelopment.icati&e' Identi. ed!cati&e e care ad!lt!l le o.ormare a identit(ţii e#te . relegerilor.ica do!( categorii de in. Identi.er( la tr(#(t!ri c! o an!mit( +a%( :genetic( ce mod!le%( grad!l de acti&i#m? energie? emoţionalitaţe? reacti&itate "i #ocia+ilitate al co il!l!i' Ace#te tr(#(t!ri mani. S rimont4 Aardaga' Sro!.ie e +a%a !terii e care o deţin ace#te modele? .ire..e#tate imediat d! ( na"tere ot r(m>ne relati& #ta+ile de-a l!ng!l &ieţii? dar ot .actorii ereditari ot determina tem erament!l iniţial al co il!l!i? tot!"i m!lţi co ii? e arc!r#!l de%&olt(rii lor? c!no#c #chim+(ri #emni.erenţele interindi&id!ale #e mani.eriţi !n!l de cel(lalt' Di. Ne[ `orX4 Rorth P!+li#her#' . Birch? A' <0.il).icati&e ale #til!l!i de com ortament' Ace#te #chim+(ri #e datorea%( e&enimentelor de :&iaţ( < o%iti&e #a! negati&e? .l!enţele medi!l!i' c=tem erament!l #e re.e )evelopin* person t.i *n cea mai mare arte *nn(#c!te8 <+= cele ce ţin de in.l!enţe *n di.rec&ent caracteri#ticile mai m!ltor modele? e care le #electea%( "i le agl!tinea%(' Selecţia modelelor #e .acto.=' Psi. 5ts nature an) course. Ne[ `orX4 AcGra[-Till' Sta##en Berger? J' <1E63=' 7..

iinţa !man( "i-a ela+orat !n #i#tem de rel!crare a/n.lectare .ormaţiei' Ni&el!l cogniti& '&i%ea%( modalitatea de o erare c! in.("oar( relati& calm? c! ten#i!ni "i con.el? er#onalitatea oate .de care di# !nem "i care ot . A.S!+iect!l !man oate .ormaţii #e re.inali%ea%( la #.i #t!diat "i *nţele# din !nct de &edere cogniti&? emoţional? com ortamental "i +iologic' A#t.erite rol!ri ale E!l!i' A#t.ine"te #til!l er#onal "i +=*i in.ormaţii de# re &iitor8 P in..idel( a realit(ţii' $ot!"i? de cele mai m!lte ori g>nd!rile #!nt doar o inter retare a realit(ţii' De e)em l!? *n ca%!l ele&!l!i? dac( .init( ca !n alterrreogniti&? emoţional com ortamental "i +iologic di#tinct al !nei er#oane care4 <a= *i de.ormaţiile de# re *nţelegerea mod!l!i de .ormatii "i c!no"tinţele do+>ndite e arc!r#!l &ieţii' Ace#te in..ormaţii de# re ceilalţi8 P in.ire"ti de c(!tare "i con#olidare a identit(ţii de #ine< Dac( la *nce !t "inele e#te .ormaţii de# re #ine8 P in. Ceea ce la rima &edere oate #emni.l!enţea%( interacţi!n!le c! medi!l' 9ig!ra @'1 red( #intetic interacţi!nea celor atr! ni&ele' C) Personalitatea copilului &i a)olescentului AEDIUL 9IWIC <S$IAULI S= AECANISAELE DE ADAP$ARE AEDIUL 9IWIC <S$IAULI S= - C7G I"IK A !B7II7 A$ / BI7$7GIC COAPOR$AAEN$AL 9ig!ra @'1' Interacţi!nea dintre ni&elele er#onalit(ţii @'5' i2elul cogniti2 Pentr! a #e ada ta la medi! .ica a# ecte negati&e de com ortament n! #!nt dec>t eta e .(rinţi? ro.i #tr!ct!rate *n mai m!lteDcategorii4 P in.ormaţii de# re l!me? #ocietate8 P in.le)i+il? .i de.ric(? an)ietate=' 9ormarea ace#tor cogniţii? ada tati&e #a! de%ada tati&e? #e reali%ea%( e arc!r#!l de%&olt(rii er#oanei *n !rma e) erienţelor de &iaţ( "i a contact!l!i c! alte er#oane .erit( de realitatea *n#(#i-Q rin #electarea? tran#.orm(? conţin!t "i e) re#ie n! #e .e#or!l!i *n cla#(= oate de&eni !n #tim!l care declan"ea%( !n g>ndLcogniţie (Avoi +i )in nou penalizatA%" g>nd care la rond!l l!i determin( o tr(ire emoţional( <.adole#cent!l!i de a ado ta di.orta+il' Pentr! !nii adole#cenţi? roce#!l do+>ndirii identit(ţii #e de#.e#ori? "coal( etc=' Dac( co il!l o+#er&( "i imit( modelele? adole#cent!l le ca!t(? le e) erimentea%(? le com ar( "i le #electea%(' Pe +a%a modelelor? adole#cent!l *"i #inteti%ea%( !n E! ideal' Ideal!l re%!lt( e +a%a agl!tin(rii mai m!ltor modele' *n concl!%ie? !tem #!+linia caracter!l dinamic al de%&olt(rii er#onalit(ţii co il!l!i? ornind chiar de la a# ect!l cel mai #ta+il al ace#teia? tem erament!l' 9ormarea er#onalit(ţii co il!l!i n! e#te re#ta+ilit( e +a%a !n!i rogram genetic in.iind o re. i2eluri de abordare a personalit%ţii .licte !ternice "i de *ncercarea de #!+minare a a!torit(ţii < (rinţi? ro.er( la 'con&ingeri? 'atit!dini? a#!m ţii?e) ectanţe.l!ct!ant "i incon#i#tent? c! tim !l de&ine .!ncţionare a #ihic!l!i !man -metacogniţiile' Ace#te? g>nd!.!ncţional "i con.!%ie? acom aniat( de cri%e e)i#tenţiale? de con.ormaţieLNoi ne con#tr!im *n mod acti& o re re%entare a realit(ţii -care e#te di.i? atit!dini? con&ingeri media%( mod!l *n care n\om ort(m "i emoţiile e care le tr(im' Aai m!Itre9e reci it( "i con#er&( an!mite #t(ri emoţionale "i com ortamente' De a#emenea? !n com ortament <intrarea ro.ormarea? #tocarea "i react!ali%area in.el #e e) lic( modalit(ţile im redicti+ile de com ortament ale adole#cenţilor "i im licit incon#i#tenţa com ortamentelor de la o %i la alta.>r"it!l adole#cenţei? a"a c!m #e tindea #( #e cread(' C.actorii de medi! !n>nd!-"i !ternic am renta e tot arc!r#!l &ieţii' *n ace#t #en#? &or+im de er#onalitate ca !n roce# contin!!? a c(r!i .e#ori' @'1 V Con iliere educa!ional" *n general? oamenii a! tendinţa #( con#idere g>nd!rile ca .licte minore' Pentr! alţii *n#(? adole#cenţa e#te o erioad( de mare con.

La "coal( ro.!ncţionea%( im licit4 A)acă tot sunt un impertinent irecupera/il mă voi comporta în consecinţăA.rec!m "i e.ect!o# de a!toa reciere < entr! c( #!nt generali%(ri care orne#c din . !moţii Stre#? ner&o%itate i Comportamente Red!cerea tim !l!i acordat *n&(ţ(rii? im licarea *n alte acti&it(ţi di.ectele=' Ace#t ti ar creea%( com le)e de in.icat( de a c!noa"te alte er#oane=' Pentr! m!lţi co ii? cali.ectele negati&e ale !tili%(rii etichetelor=' De aceea #e recomand( !tili%area !nor c!anti. ace#te tendinţe de%ada tati&e ale g>ndirii ot a&ea ca !nct de. #elaţia cogniţie+emoţie+comportament "abelul C.icatori !ni&er#ali? ca de e)em l! Aîntot)eaunaA" Anicio)atăA" A)e +iecare )atăA" AtotulA.e#ori (Anu e&ti /un )e nimic" n6o să ajun*i nimicA% de&in !n ti ar de.e#or!l <#a! (rintele aca#(= oate # !ne ele&!l!i <co il!l!i=4 Anicio)ată nu e&ti atent la ceea ce6ţi spunA.e#orii a#! ra er#oanelor "i #it!aţiilor de &iaţ( #!nt rel!ate de co ii "i de&in a#t.N! &oi re!"i la e)amenY.. Re#emnare? Ne*ncredere "endinţe de4adaptati2e ale gEndirii Bom anali%a *n contin!are c>te&a din inter ret(rile negati&e ale realit(ţii -#a! tendinţe de%ada tati&e ale g>ndirii .N! am nici .ea%( de.ace#te inter ret(ri #e re et( . Personalizarea Con#ideri c( e"ti #ing!r!l re# on#a+il entr! !n e&eniment negati& #a! ne l(c!t? c>nd de cele mai m!lte ori? de . De#criem *n contin!are c>te&a din berorile de g>ndireLcare a ar c! cea mai mare .A .el ti are de inter retare a ro riei er#oane? a realit(ţii re%ente "i &iitoare' De 52 %er onalitatea copilului 5i adole centului e)em l!? (rinţii ot a.e#t( *n lim+a/ rin !tili%area !nor a"a n!miţi c!anti.a te #ing!lare? entr! c( minimali%ea%( calit(ţile "i relie.erite de cele de *n&(ţare S! ra*n&(ţarea care oate determina o+o#eal( "i !lterior red!cerea er. Ace#te etichete determin( !n an!mit ti de roce#are in.ormaţional( de# re #ine (Anu sunt /un )e nimicA%" o emoţie <.e#ori? r!de='L V!dec(ţile e care le .ectele lor a#! ra &ieţii cotidiene'= Den!mite "iG oi>orsntWWclîriiiive.E#te in!til #( *n&(ţY. De . calitate'.icati&e < ro.a t? #!nt an!late "an#ele de #chim+are <&e%i e. (upra*eneralizarea Pe +a%a !n!i e&eniment #ing!lar #e . lecire e) erienţe negati&e din co il(rie dar "i de mai t>r%i!? rec!m "i rel!area modelelor de inter retare a realit(ţii ale (rinţilor "i altor er#oane #emni. Ace#te generali%(ri creea%( im licit remi#ele con#er&(rii "i er et!(rii com ortamentelor negati&e' Raţionament!l e#te #im l! "i .erioritate? +lochea%( "an#e de a-1 contraria rin teama de im licare "i rin acti&area g>nd!l!i <ti ar!l!i= Anu sunt /un )e nimic" nu are sens să încerc )eoarece va urma un nou e&ecA./ !>emple ale relaţiei dintre gEnduri5 emoţii şi comportamente la ele2i .icati&ele negati&e e care le adre#ea%( ad!lţii? (rinţi #a! ro.irma .ormarea !nei #time de #ine negati&e? la ne*ncredere? la #c(derea er.a t? e)i#t( o rea mic( +a%( entr! acea#t( concl!%ie' E)em l!4 A!in vina mea cole*ii nu se simt /ine cu mine.ormanţelor #ociale "i "colare? la demi#ii "i retrageri com ortamentale' 9ig!ra @'0 "i ta+el!l @'1 reda! relaţia dintre com onentele cogniti&e? emoţionale "i com ortamentale' De m!lte ori a"a n!mitele com ortamente neada tati&e ale ele&!l!i ot #( .ormanţelor "colare Neim licare I%olare GS DH#I *++++++++++T !B7III (++++++++++++++++T C7BP7#"AB! "! Qigura C.icatori artic!lari de gen!l4 Auneori se întâmplăA" A)e )ata aceastaA" Aîn această situaţie M cazA etc' 2.!rie? de%am(gire? team(? tri#teţe= "i !n com ortament con#ec!ti& g>nd!l!i "i emoţiei <com ortament!l de lene"? de co il r(!=' i Cogniţii . Nem!lţ!mire .rec&enţ(4 1.rec&ent4 Aoamenii sunt răi" nu poţi )eci să ai încre)ere în nimeniA.ie? *ntr-o m(#!r( mai mare #a! mai mic(? con#ecinţele !nor etichete atri+!ite *n mod re etat de ad!lt co il!l!i (Anu e&ti /un )e nimicA" e&ti cel mai lene& )in clasă@%..ac (rinţii "i ro.rec&ent ot d!ce la .ac generali%(ri a#! ra !nor #it!aţii &ariate' Ele #e mani. Co il!l #a! adole#cent!l reia ace#t ti ar de g>ndire al (rinţilor care *i &a !tea rod!ce an)ietate #ocial( <team( ne/!#ti.

i indicii !nei #t(ri de re#i&e' *n #co !l amelior(ri.ic(m c>te&a din ace#te roce#e4 *nro"irea .ecţioni#m emoţional' E)em le4 A7re/uie să +ii cel mai /un@@@ #a! A 7re/uie să reu&e&ti cu orice preţ să o/ţii ceea ce â6ai propusA.A G. Kân)irea în termeni )e @al/ 6 ne*ru@ Se re. di#tor#i!nilor cogniti&e #e im !n doi a"i4 <a= identi.!ncţionale rin e&itarea !tili%(rii etichetelor negati&e' @2 Personalitatea copilului &i a)olescentului @'2' Ni&el!l emoţional Emoţiile ţ #!nt tr(iri #!+iecti&e ce re%!lt( din acord!l #a! <di#cre anţa dintre tre+!inţele #a! e) ectanţele !nei er#oane "i realitate' Ele #!nt #t(ri interne caracteri%ate rin4 reacţii .(c!t-o !na din colege *n leg(t!r( c! *m+r(c(mintea ei' H.atenţie la re/!dec(ţi8 P a g>ndi l!cr!rile n!anţat8 P e&itarea generali%(rilor "i #! ragenerali%(rilor' Concluzie: G>nd!rile <cogniţiile= n! #!nt dec>t inter ret(ri ale realit(ţii' Unele dintre ace#te inter ret(ri #!nt negati&e "i necon#tr!cti&e' Emoţiile #!nt #tr>n# legate de g>nd!rile "i inter ret(rile noa#tre' Cogniţiile de# re #ine? l!me "i &iitor ale co iilor #!nt de#eori re%!ltat!l a recierilor celorlalţi' P!tem #chim+a #a! controla cel !ţin arţial emoţiile "i com ortamentele rin modi.aciale <r>#? l>n#? %>m+et= ri&irea? o#t!ra? ge#tica? ton!l &ocii? mer#!l "i alte #emne ale lim+a/!l!i tr! !l!iY Ni&el!l .ormaţii entr! a l!a o deci%ie corect( "i reali#t(' E)em l!4 .lecţie anodin( e care a .Pentr! c( n! am re!"it #( reţin o .i%iologice? g>nd!ri # eci.ie mere! echili+rat? #t( >n e #entimentele l!i? c( oamenii normali n! #!nt niciodat( nelini"tiţi? &a d!ce Ia ideea gre"it( a !n!i er.l Din categoria reacţiilor com ortamentale .iciente in. (altul la concluzii A/!ngi la o concl!%ie negati&( chiar "i at!nci c>nd n! ai #!.!ncţional de g>ndire' Pentr! acea#ta #!+liniem c>te&a recomand(ri4 P l!area *n con#iderare a a# ectelor # eci.icarea8 <+= #chim+area mod!l!i di#.i #it!aţional( #a! oate de&eni !n o+icei' 9rec&enţa di#tor#i!nilor *n mod!l de g>ndire #!nt indicatori ai !nei imagini de #ine o%iti&e #a! negati&e' A#t.ie con&in# c( n! are &aloare dac( n! atinge #tandardele im !#e' Modalit"!i de ameliorare a tendin!elor de6adaptative Utili%area di#tor#i!nilor de#cri#e oate .icarea g>nd!rilor "i inter ret(rilor negati&e' Dar mai im ortant e#te #( *ncerc(m #( re&enim g>nd!rile di#. #a! . @5 Con iliere educa!ional" F.icient de +ine lecţia? cred c( n! ot #( *n&(ţ la acea materie'.i%iologicGe#te .ormaţiei negati&e? g>ndirea +i olar( <c! accent!area e)tremei negati&e=? am li. Catastro+izarea sau )e+ormarea selectivă S! rae&al!e%i ro riile <gre"eli? *n tim ce #!+e&al!e%i a# ectele o%iti&e ale com ortament!l!i t(! #a! ale !nei #it!aţii' *ţi e)agere%i gre"elile "i *ţi minimi%e%i calit(ţile' Acea#t( &i%i!ne di#tor#ionat( are ca "i con#ecinţe o #tima de #ine #c(%!t(? li #a *ncrederii *n #ine' De e)em l!? oate .0. Nereali%area ace#tor #tandarde d!ce la de#c!ra/are "i ne*ncredere? ele&!l a/!ng>nd #( .ac arte e) re#iile .icaţie dec>t *n alt conte)t=8 P e)tragerea concl!%iilor corecte e +a%a !nor remi#e corecte .Pentr! c( n! am *nţele# #!.ic(ri la ni&el!l roce#elor .orm # eranţelor noa#tre *l con#ider(m !n e"ec total' E)em le4 A'ri sunt cel mai /un )in clasă la materia E" ori nu mai învăţ )elo)@X Atre/uie să intru la +acultate" alt+el înseamnă că nu sunt /un )e nimic.ice !nei #it!aţii <!n com ortament *ntr-!n conte)t are o an!mit( #emni.icarea e"ec!rilor er#onale ot .li *n categorii e)treme' E#te !n mod de a raţiona e)tremi#t? li #it de n!anţe' Dac( !n re%!ltat n! e#te con.eţei? tran# iraţie? modi.ice "i e) re#ii com ortamentale' I Emoţiile #!nt a#ociate c! modi.i ca%!l !nei adole#cente care etrece o #ear( e)celent( c! rietenii? dar care n! reţine d! ( aceea dec>t o re.ic(ri ale ten#i!nii m!#c!lare? ale !l#!l!i? re# iraţiei etc. =olosirea lui @tre/uie@ Im !nerea de c(tre ad!lţi a !nor #tandarde rea ridicate? nereali#te oate d!ce la de#c!ra/are "i ne*ncredere din artea co il!l!i #a! adole#cent!l!i' Ind!cerea la co il a ideii c( tre+!ie #( .er( la tendinţa de a!toe&al!are? de a-i e&al!a e alţii "i de a e&al!a #it!aţia *n care te a.el? erce erea "i rel!crarea #electi&( a in.orm!l( matematic( n! am o memorie +!n('.i%iologice ce a! loc *n cor !l no#tr!' E)em li.

icarea emoţiilor *n .ecti&it(ţii negati&e *i re&ine ed!caţiei a.er( la a+ilitatea er#oanei de a <1= identi.acilita roce#!l de identi.!rio"i *n .lictelor Cola+orare "i a+ilitatea de a l!cra *n gr! .i a+ordate teme care &or .!ncţie de e&enimentele antici ate "i tr(ite $i !l e&enimentelor antici ate Se *nt>m l( N! #e *nt>m l( E&enimente antici ate o%iti&e E&enimente antici ate negati&e B!c!rie 9r!#trare? Re#emnare? Iri la+ilitate $ri#teţe Eli+erare A. emoţia ca &j*r* .iciale? tran# iraţii8 P )epresie: e&al!are de reciati&( de #ine? l!me "i &iitor8 P irita/ilitate: tendinţa de a e&al!a l!mea ca o#til( "i de a reacţiona rin reacţii de .e#t(rile com ortamentale ale emoţiilor? #!r#ele emoţiilor? re# on#a+ilitatea emoţiilor? reacţiile emoţionale? emoţiile com le)e? con#ecinţele emoţiilor? mit!rile de# re emoţiiI Con&tientizarea )e sine O P *ncredere *n #ine Identi.icacitatea P A!to-e&al!area ac!rat( c Con&tientizarea socială P P P P P Re# ect!l cel!ilalt Rec!noa"terea ne&oilor celorlalţi Em atia Ca acitate de organi%are O.icarea "i rec!noa"terea ro riilor emoţiilor P Ada ta+ilitate la #it!aţii noi P A!to-e.cel .icacitate=? ale l!mii <#entiment de coerenţ(? controla+ilitate= "i ale &iitor!l!i <o timi#m=' IUn rol e#enţial *n re&enirea a.aţa !n!i e)amen? c>nd tre+!ie #( c(l(tore#c? c>nd *nt>lne#c er#oane noi? c>nd merg la medic etc' $a+el!l @'0' Cla#i.generat( de !n #tim!l? o #it!aţie' $oţi a&em momente c>nd ne #imţim &e#eli? tri"ti? .er( la tendinţa general( de a ne #imţi *ntr-!n an!mit mod #a! la !"!rinţa c! care #tim!liiL#it!aţiileLe&enimentele ne acti&ea%( emoţia4 m( #imt an)io# *n .er( la #t(rile "i tr(#(t!rile emoţionale care ind!c erce ţii o%iti&e de #ine <#tima de #ine? a!toe.!ncţie de calitateaLti !l emoţiei &or+im de a.care )etermm2Wlntensitatea tr(irii emoţionale? *n tim ce ni&el!l cogniti& determin( tipul &i calitatea emoţiei <&e%i ta+el!l @'0=' *n .r!#trare? m>nie? agre#i&itate8 P lipsa )e speranţă: erce ţia negati&( a &iitor!l!i8 P sentiment )e neajutorare: li #a erce erii control!l!i er#onal? al e.ecti&itatea negati&( e#te e.e#t( rin4 P anCietate: #tare de nelini"te #a! team(? ce deri&( din antici area #a! erce erea !nor ericole? *n#oţit( de an!mite mani.ica8 <0= e) rima8 "i <5= controla emoţiile' 9ig!ra @'5 red( com onentele inteligenţei emoţionale'l*n cadr!l orelor de con#iliere ot .icare "i den!mire a emoţiilor? #im+oli#m!l emoţiilor? de e) rimare a emoţiilor? mani.e#t(ri #omatice4 al itaţii? re# iraţii ra ide "i #! er.ecti&e' ţAce#t conce t ed!caţional e#te #tr>n# legat de cel de inteligenţ( emoţional(' Inteligenţa emoţional( <IE= #e re.icacit(ţii er#onale' 55 Con iliere educa!ional" A1ecti2itatea po4iti2% #e re.ecti&itate o%iti&( "i a.!ncţie de criteri!l #ta+ilit(ţii *n tim a emoţiei deo#e+im4 1.ecti&itate negati&(' *n .!ncţie de e&enimentele tr(ite #a! de cele antici ate8 0' emoţia ca trăsătură 6 #e re.ect!l re etiti& al tr(irilor emoţionale negati&e "i #e mani.erirea "i c(!tarea de a/!tor I! $ Mana4ementul per onal P E) rimare emoţional( "i com ortamental( P A!tocontrol!l reacţiilor emoţionale "i com ortamentale L Deprinderi ociale P P P A+ilit(ţi de com!nicare Aanagement!l con.

ac r(! !neori4 gre"im la !n e)amen? .orma !nor di#c!r#!ri a+#tracte' Ace#t mecani#m #e oate mani.(r( nici !n moti&' P Unele emoţii #!nt ridicole "i #t! ide' P $oate emoţiile negati&e #!nt re%!ltat!l !nei atit!dini er#onale negati&e' P Dac( rietenii mei n! a ro+( mod!l me! de a #imţi? *n#eamn( c( n! ar tre+!i #( #imt a#t.e#te mecani#m!l rin care er#oana con.re ara rana.icarea &iitor!l!i P A+ilit(ţi de organi%are "i coordonare Im act o%iti& a#! ra celorlalţi Qigura C.!ncţionea%( ca #ol!ţii tam on? amelior>nd im act!l ad&er#it(ţilor "i ameninţ(rilor din medi! la adre#a E!l!i <. # eci.(.ort? a an)iet(ţii #a! a !n!i #entiment de .'.e#ta rin ro en#i!nea adole#cenţilor de a !rta di#c!ţii intermina+ile e teme de religie? .irmare "i acce tare #ocial(' De aici re%!lt( &!lnera+ilitatea accent!at( a adole#cent!l!i la re#i!nile "i ad&er#it(ţile medi!l!i' I ^ Con#ecinţa e) erienţierii #it!aţiilor #ociale /enante #a! ne l(c!te &a crea remi#ele a ariţiei !n!i an!mit di#con.acem o ga.rec&ent !tili%ate? deoarece c!noa"terea lor &a #chim+a erce ţia? *nţelegerea "i inter retarea !nor com ortamente ale ele&ilor' 5 P 5ntelectualizarea e#te mecani#m!l concreti%at rin #! ralicitarea a# ectelor cogniti&e ale !nei ro+leme "i di#tanţarea <!neori +locarea= de com onenta emoţional(' E) rimarea emoţiilor "i con.' *n ace#t # aţi! creat? *ntre #it!aţia #ocial( .r!ntat( c! o ro+lem( rec!rge la .erim ameninţ(ri la adre#a re# ect!l!i .el &!lnera+ilitatea er#onal(? emoţiile negati&e' P 1e*resia .e#tare e con#iderat( intelect!ali%are? deoarece *n tim !l # ec!laţiilor lor intelect!ale ei ca!t( #( re%ol&e an)iet(ţile &i%a&i de er#oana lor "i l!me' P Ne*area 6 e#te mecani#m!l rin care o er#oan( n! rec!noa"te e)i#tenţa !nei ro+leme' E)em l!4 ANu mă )eranjează că am luat nota G la /iolo*ie.ort!l? ten#i!nea generat( de #olicit(rile interne #a! e)terne? care de ("e#c re#!r#ele er#onale de a le .aţ( de noi *n"ine <a #timei de #ine=? ne #imţim in.ace .eriori? !miliţi? &ino&aţi? ne#ig!ri? in#!.#e#i!ni.? ei de .lictelor #e .a t #!nt intere#aţi de ro ria identitate? *ncerc>nd #(-"i con#olide%e #i#tem!l de &alori e +a%a a+ilit(ţii de a o era c! a+#tracţi!ni' Acea#t( mani.ig!ra @'2=' #!A$I"A"! Qigura C.ie? olitic( "i #en#!l &ieţii' *n tim !l ace#tor .P P P P Re# on#a+ilitate Ada ta+ilitate Orientarea # re acţi!ne Plani.( #ocial(? ne *m+r(c(m ne otri&it entr! o oca%ie' Dac( ace#te realit(ţi #!nt !"or con#tata+ile la er#oanele ad!lte? c! at>t mai m!lt "i mai d!rero# #!nt re#imţite de adole#cenţi? &>r#t( caracteri%at( rintr-o dorinţ( e)acer+at( de a.ilo#o.r!#trareL'Re%!ltat!l #e &a concreti%a *n *ncercarea de a .ice !nei eta e anterioare de%&olt(rii #ale #ihice' E &or+a de acele eta e *n care a a&!t e) erienţe . Componentele inteligenţei emoţionale C& %er onalitatea copilului 5i adole centului Miturile emo!iilor P E)i#t( !n mod otri&it entr! a #imţi *n orice #it!aţie' P A-i l(#a e ceilalţi #(-ţi c!noa#c( emoţiile e#te !n #emn de &!lnera+ilitate' P Emoţiile negati&e #!nt di#tr!cti&e' P A-ţi e) rima emoţiile e#te !n #emn de li #( de control' P Emoţiile a ar . #olul de tampon al mecanismelor de1ensi2e 57 Consiliere e)ucaţională Aecani#mele de a (rare #!nt #tratageme ale #ihic!l!i !man de a red!ce? controla #a! tolera di#con.e#or!l con#ilier #( c!noa#c( mecani#mele de a (rare cele mai .icient i!+iţi' Chiar "i a# ectele mai m(r!nte ale &ieţii ne .ace #!+ .aţ(' b E#te im ortant ca ro.#ol!ţii.el' P Celelalte er#oane ot #( /!dece mai +ine emoţiile "i #entimentele mele' P Emoţiile negati&e tre+!ie ignorate' P B(r+aţii n! *"i e)teriori%ea%( emoţiile (mo!iile 5i mecani mele de ap"rare t Wilnic #!.r!#trant( "i E!l er#onal? inter&in mecani#mele de a (rare' Ele .A Se neag( a#t.

.icienţei con#tatate4 !n ele& timid *ncearc( #( de&in( lider!l cla#ei' P Conversia .rica? ga.!%( #( le rec!noa#c( "i #( "i le a#!me? de"i ace#tea *i a arţin' Prin mecani#m!l roiecţiei are loc atri+!irea ro riilor erori #a! ro+leme? altora' De e)em l!? !n adole#cent *"i ac!%( rietena c( .ara c>m !l!i con"tiinţei' E)em l!8 ANu sunt supărat pe tineY A.i%ic( #a! #ihic(' Ea #e concreti%ea%( rin de%&oltarea !nor com ortamente alternati&e Ca #ol!ţie la ace#te ro+leme' Pre#imţind e"ec!l *ntr-!n domeni! de acti&itate indi&id!l &a c(!ta #( o+ţin( er.e#tarea emoţiilor "i cogniţiilor intolera+ile? d!reroa#e rin eliminarea lor din c>m !l con"tiinţei' Prin mecani#m!l re re#iei? #entimentele? amintirile "i im !l#!rile inacce ta+ile #a! *n de%acord c! e)igenţele e!l!i #ocial #!nt menţin!te *n a.!rie' P 1epresia 6 nemani.le)i+ilitate "i e termen #c!rt? ot .erit #ec!ritate "i #ati#.a t!l c( raţionali%area? ca "i alte mecani#me de.e#te acţi!nea de contra+alan#are a !nei de.i acce taţi #ocial "i entr! a ne acce ta e noi *n"ine' 9!ncţia ace#t!i mecani#m e#te de a .tendinţa de a rel!a com ortamente ale altor er#oane c! #co !l de a-"i cre"te &aloarea er#onal(' E)em l!4 adole#cenţii care #e *m+rac( la .ie .ic( a#! ra con#er&(rii #timei de #ine' Dac( *n#( #e ermanenti%ea%( "i acţionea%( deconte)t!ali%at? de&in de%ada tati&e' Ace#te #trategii a!to rotecti&e #!nt o+i"n!ite? dar n! re re%int( *ntreg re ertori!l de acţi!ni de ada tare al er#oanei' Ade#ea ne con.acile de a de#crie o er#oan(? ce integrea%( o+#er&aţiile a#! ra com ortamentelor ei' $ot!"i ace#te de#cri ţii ridic( o #erie de ro+leme' Dat .ormaţii de# re mod!l c!m .D.ace @6 i %er onalitatea copilului 5i adole centului com ortament!l no#tr! inacce ta+il mai raţional "i mai tolera+il' S( #!+liniem .ragil( &a c(!ta #( .orm!larea de /!#ti.lirtea%(' < c!' BASL.ele' *n acea#t( #it!aţie inter&in mecani#mele de ada tare <co ing=' Ace#tea #!nt di#c!tate *n ca itol!l de# re #tre# <&e%i ca itol!l 10=' <M= @'@' Ni&el!l com ortamental .rec&ent ne +a%(m e en!merarea !nei m!ltit!dini de caracteri#tici? tr(#(t!ri' Ace#tea #!nt mod!ri .i dat *n termenii4 A2ste inteli*ent &i con&tiinciosA #a! Aî&i +ace re*ulat temeleA.-F-dFFd P Proiecţia 6 atri+!irea altor er#oane a !nor emoţii? atit!dini #a! com ortamente de%onorante e care #!+iect!l re.acilita ada tarea la #it!aţiile #tre#ante/ De ild(? raţionali%area !n!i e"ec . 9iecare din c!&intele #!+liniate #!nt termeni ce de#emnea%( c>te o caracteri#tic(' *n de#crierea !nei er#oane cel mai .r!#tr(ri rin acce#e de l>n# #a! de .-V RVO .C!m e#te ele&!l GeorgeH.oarte +!n la *n&(ţ(t!r(' Bor+im de supracompensare *n #it!aţia *n care contra+alan#area #e .!ncţion>nd c! o an!mit( .el ca "i idolii lor' .acţii mai mari' E)em l!4 co il!l merge la "coal( c! ( !"a #a? #a! ele&!l #! !# re#i!nilor "colii reacţionea%( rin #! t!l deget!l!i #a! ro#!l !nghiilor' Un adole#cent oate reacţiona la .la#( de#chi#( o#i+ilitatea m!ltor inter ret(ri indi&id!ale "i im licit a comiterii !nor erori' De#eori de#cri ţiile e +a%a tr(#(t!rilor #!nt? e de o arte im reci#e? iar e de alt( arte? n! ne o.alee' GAecani#mele de a (rare o erea%( *n mod incon"tient' 9olo#ite adec&at? .r!nt>nd direct &ina? .ormanţe *ntr-!n alt domeni! colateral' E)em l!4 !n ele& c! con#tit!ţie .icienţe de nat!r( .er( in.ic(ri entr! !nele com ortamente "i #entimente ro rii? inde%ira+ile' De cele mai m!lte ori !tili%(m raţionali%area entr! a ne rote/a #tima "i imaginea de #ine? entr! a . O 5)enti+icarea .r!nt(m c! realitatea? *n. R(# !n#!l la *ntre+area .en#i&e ot a&ea o in.ace e"ec!l mai #! orta+il' De a#emenea? mecani#mele de.iind .en#i&e? acţionea%( la mod!l incon"tient' E)em le4 A7oţi cole*ii au mers la )iscotecă" eu nu puteam rămâne acasă.lirtea%( c! alţi +(ieţi c>nd de . 5 P 1aţionalizarea .con#t( *n e) rimarea !nor con.ace tocmai e linia de.A P Compensarea .a t el e#te cel care .ele e)i#t( doar *n mintea noa#tr( .de &iaţ( agrea+ile "i care i-a! con.a t!l c( tr(#(t!rile n! #!nt o+#er&a+ile .licte #a! ten#i!ni #ihice *n reacţii #omatice <d!reri de ca ? de #tomac? indi# o%iţii=' E)em l!4 !n ele& *nainte de te%( #imte greaţ(? d!reri a+dominale? ce.l!enţ( +ene. oate .i%ic( mai .

e#t( acea#t( tr(#(t!r( *n toate #it!aţiile de:&iaţ(' Ai#chel <1E63= a reali%at !n #t!di! a#! ra one#tit(ţii mai m!ltor ele&i? a.. Personalitatea copilului &i a)olescentului @'3' Interacţi!nea ni&elelor P#iholog!l Eric Berne <La##!#? 0.aţ( de ele&ii etichetaţi ..ace e.er( dec>t #e!doe) licaţii entr! com ortamentele a.raged( "i >n( la !na *naintat('BL!(m deci:%ii? ne com ort(m? reacţion(m *n .rec&ent o etichet( negati&( a/!nge #( #e com orte con.ice "i mai detaliate8 P ermit inter&enţii mai ţintite8 P romo&ea%( indi&id!alitatea #!+iect!l!i .i de. #a! .a @'@='I*n .l!enţea%( er#oana' Aodel!l l!i Berne ro !ne #tr!ct!rarea er#onalit(ţii *n Vrei-#t(riFa/e E!l!i .!ncţie de echili+r!l *n care ace#tea #e a.orm acelei etichete <e)' Ae&ti timi)A .el? alţii *n alt .= de#crie *ntr-!n lim+a/ acce#i+il mod!l *n care cele trei ni&ele4 cogniti&? emoţional "i com ortamental interacţionea%( *n #tr!ct!ra de er#onalitate "i maniera *n care in.ici' A&anta/ele de#crierii e +a%a com ortamentelor #!nt4 P de#cri ţiile #!nt m!lt mai # eci.e#tat c! nece#itate aceea"i tr(#(t!r( *ntr-o alt( #it!aţie? c!m ar .co il!l a/!nge #( cread( c( e#te o er#oan( timid( "i #e com ort( *n con#ecinţ(=8 P atri/uie anumite roluri U ace#te rol!ri !ţin m(g!litoare dimin!ea%( "an#ele er#oanei etichetate? . <de e)'? ele&!l c(r!ia *i e#te atri+!it de c(tre ro. S!+dimen#ionarea E!l!i de (rinte oate #( d!c( la com ortamente de%ada tati&e rin ignorarea "i *nc(lcarea oric(rei reg!li "i .? *n detriment!l celor .ac( c! an!mit( reticenţ( "i c! m!lt( reca!ţie' Alternati&a ar .iecare dintre noi e)i#t( ace#te #t(ri de la o &>r#t( .ort!ri de *m+!n(t(ţire a er.im/are <e)' A'ricum nu sunt talentat la materia asta" nu are sens să +ac e+orturi pentru a +i mai /un.e#orii *"i modi.*nchi#( *ntr-!n rol.neinteligenţi.l(m' !H$ D! PA#I "! IK!$ A"I"HDI A$ OI C7BP7#"AB! "A$ !H$ D! ADH$" IK!$ C7G I"IK !H$ D! C7PI$ IK!$ AQ!C"IK Qigura @'@' St%rile !u+lui 2ul )e părinte c! rinde cerinţele? &alorile? reg!lile? normele? o iniile? /!dec(ţile e care o er#oan( lea interiori%at' E!l de (rinte oate .iind con"tiincio# ridic( ro+lema dac( mani.ice "i #( le #!+#!m(m !nei etichete <o tr(#(t!r( de er#onalitate=' Salt!l de la com ortamente # eci.ice <CI? C0= la o tr(#(t!r( de er#onalitate n! o.e#orii a! tendinţa #( acorde o atenţie # orit( "i !n #! ort emoţional mai #emni.erente' Com ortamentele !mane a! o ca!%alitate com le)( "i #im la lor etichetare n! e#te #!.inteligenţi.erent de #it!aţie #a! de er#oanele c! care #e relaţionea%(' Ca%!l ideal e#te acela *n care cele trei #t(ri ale E!l!i #!nt *n echili+r! "i reacţion(m ada tat la #it!aţia *n care ne a.dac( !nei er#oane i #e ata"ea%( .i aceea a !tili%(rii !nor de#cri tori com ortamentali #it!aţionali "i # eci.laţi *n di&er#e #it!aţii4 la "coal(? aca#(? c>nd era! #ing!ri #a! c>nd era! *n com ania rietenilor' Con#tatarea #t!di!l!i a .el? !tili%area de#crierilor !nei er#oane? mai reci# a caracteri%(rii ei *n termeni de tr(#(t!ri :ar tre+!i #( #e .!nii #!nt mai ama+ili *ntr-!n .ormanţelor #ale "colare=8 P re)uc motivaţia )e sc.!ncţie de dominanţa !nei #t(ri a E!l!i a#! ra celorlalte #a! m .icarea #ol!ţiilor *n re%ol&area !nei ro+leme' 2+ectele ne*ative ale utilizării etic.ro.' 3.neinteligenţi.el? !n!l e#te an)io# *ntr-o #it!aţie? alţii *n alta' E)i#t( ri#c!l #( generali%(m !nele com ortamente # eci. A%X O +avorizează apariţia i)eilor preconcepute <e)' ro.i o com etiţie atletic(' A#t.l(' E)i#t( er#oane care #!nt dominate de !n!l dintre E!ri "i? *n con#ecinţ(? #e com ort( con.l!enţea%(:com ortamentele' @E Consiliere e)ucaţională De#crierea adole#cent!l!i George ca .inteligenţi.ig!.ic( c! rol!l? "i-1 a#!m( "i #e com ort( *n con#ecinţ(=8 P re)uc &anseMe )e )ezvoltare personală <e)' Aelevul E este sla/ la matematică@ .orm caracteri#ticilor ace#t!ia? indi.e#or rol!l de Ain)isciplinatul claseiA #e identi.init #intetic rin c!&>nt!l tre/uie.etelor comportamentale: P întăresc comportamentul .o#t !rm(toarea4 ele&ii care a! mani.icient( entr! identi. .e#tat o li #( de one#titate la "coal( <*n #en#!l c( a! *ncercat #( co ie%e= n! a! mani.icati& co iilor .tr(#(t!rile ne in.ele&!l n! &a .ic( com ortament!l .

ormea%( com ar( e&al!ea%( anali%ea%( *n&aţ( re.erinţe P are nelini"ti P #e *n.lectea%( *nţelege com!nic( ia deci%ii g>ndite re%ol&( ro+leme negocia%(' E!l de ad!lt ermite integrarea armonioa#( "i !n echili+r! *ntre dorinţe? l(ceri <E!l de co il= "i normeL&alori <E!l de (rinte=' E!l de ad!lt .icienţa "i re!"ita *n atingerea #co !rilor ro !#e' *n #it!aţii de deci%ii? er#oana c! !n E! de ad!lt +ine cont!rat? *"i a#c!lt( E!l de (rinte "i de co il dar hot(r("te ad!lt!l' O er#oan( care #e a. P necontrolat .e#t( re onderent rin com ortamente de rotecţie? de *nc!ra/are "i de a/!tor' O er#oan( <co il? adole#cent? ad!lt= e#te dominat( de E!l de (rinte at!nci c>nd are tendinţa #(4 .aţa celorlalţi? #( domine? #( comande? #( /!dece? #( critice #a! #( *i de&alori%e%e e ceilalţi' Alteori E!l de (rinte #e mani.i de.acilitea%( e.!ria' E#te #tarea rin care #e e) rim( 62 %er onalitatea copilului 5i adole centului # ontan tre+!inţele "i dorinţele noa#tre? emoţiile "i #entimentele' !oresc" îmi place" #!nt c!&intele care de.l( ermanent *n #tarea de ad!lt "i *"i re rim( E!l de co il? de&ine o er#oan( e)agerat de raţional(? calc!lat(? reali#t( #a! ragmatic(8 .acţiile? l(cerile "i ne l(cerile? regretele? an)iet(ţile "i temerile? m>nia "i .norme' 31 Consiliere e)ucaţională O er#oan( c! !n E! de (rinte dominant *ncearc( #( #e im !n( *n ermanenţ( *n .ante%ia? # ontaneitatea "i l(cerea micilor +!c!rii ale &ieţii n! *i #!nt caracteri#tice' 2ul )e copil *n#!mea%( emoţiile? #ati#. E!l de ad!lt e#te cel care4 #e in.ere #er&iciile *n loc!l altei er#oane' 2ul )e a)ult caracteri%ea%( com ortament!l reali#t? logic "i raţionai' E!l de ad!lt e#te cel care !ne *ntre+(ri? care menţine atit!dinea noa#tr( de c!rio%itate "i interog(ri a#! ra l!mii8 oate .!rie dar oate .inea#c E!l de co il' E!l de co il re re%int( totodat( "i re#!r#a de creati&itate? int!iţie? # ontaneitate' E!l de co il e#te cel care4 P #e +!c!r( P #e *ntri#tea%( P r>de P l>nge P re# inge P are .olo#ea#c( !n com ortament a!toritar <&oce? ge#t!ri? intonaţie= /!dece e alţii im !n( dea ordine ameninţe emit( reg!li care n! admit re lic( +lame%e #a! #(4 rote/e%eL#! ra rote/e%e con#ole%e *"i o.init #intetic rin c!&intele4 Acine" cân)" cum" ceDA.mic tiran.i "i4 P .ante%ii P are re.

ormanţe "colare #a! de alt( nat!r( <e)' # orti&e=' At>t tim c>t "coala #e &a ra orta a reciati& doar la ele&ii er.l(m' *n .&.actorii de medi! <com onenta do+>ndit(=? oate .sis in Ps.ormare "i e&al!are? tre+!ie #( de&in( !na &et!#t(? !n cli"e! de g(#it doar *n c(rţile de i#toria edagogiei' M Com!nicarea o%iti&a -*ntre? do!( #a! mai m!lte er#oane nece#it( o Com!nicare aralel( *ntre #tr!ct!ri <&e%i . Ne[ `orX4 Tarco!rt Brace Vo&ano&ich' Ai#chel? R' <1E63=' 5ntro)uction to Person)it.e#or #( arate ele&ilor #(i c( "tie #( r>d(? #( gl!mea#c(? #( #e #imt( +ine? c( are nelini"ti "i temeri8 imaginea cla#ic( a da#c(l!l!i .ormanţi? entr! ma/oritatea ele&ilor ea r(m>ne o in#tit!ţie care .ere modele com ortamentale care #( demon#tre%e co il!l!i "i ele&!l!i echili+r!l celor trei #tr!ct!ri' E#te de dorit ca !n ro.i *nţele# cel mai +ine rin anali%a . )evelopment.? ina+orda+il? doct? c! rol e)cl!#i& de in.c.erap.ie remiant #a! olim ic entr! a .ameninţ(.!ncţie de intere#ele "i a tit!dinile ro rii' 9amilia "i "coala de&in a#t.ericire? rin modele "i #trategii ed!cati&e neadec&ate? #e hi ertro.e#or #a! ele&' 35 Consiliere e)ucaţională Qigura C..actorilor genetici <com onenta mo"tenit(= c! .ot.ecţi!nea? a recierea? re# ect!l n! tre+!ie condiţionate de er. imaginea de #ine "i #tarea de +ine' Re# ect!l? a recierea? recom en#a #!nt #tim!li ce *nc!ra/ea%( de%&oltarea .e#or!l? ad!lt!l *n general? tre+!ie #( *ncerce #( o. Ne[ `orX4 Toit' $homa#? A' and Che##? S' <1E77=' 7emperament an) )evelopment..ig!ra @'3=' C>nd? de e)em l!? r(# !nd c! E!l arental !nei er#oane care mi #-a adre#at c! E!l de co il? com!nicarea #e +lochea%(8 am r(# !n# !nei emoţii? dorinţe c! o reg!l( #a! re#tricţie' $ran%acţiile aralele #!nt cheia #!cce#!l!i *n com!nicare' Armonia celor trei #t(ri "i act!ali%area lor adec&at( #it!aţiei #!nt o condiţie entr! #tarea noa#tr( de +ine? co il #a! ad!lt? ro. B!c!re"ti4 $eora' 32 Ca itol!l 3 AU$OCUNOAM$ERE MI DEWBOL$ARE PERSONALA &.iec(r!ia din ni&el!rile de .ie4 Berne? E' <1E31=' 7ransactional :nal.i i!+it? acce tat "i re# ectat' A.=' :naliza 7ranzacţională. Ne[ `orX4 Gro&e Pre##? Inc' Jagan? V' <1E71=' Person)it.ia%( !na dintre dimen#i!ni *n de. Principiile psihologiei centrate pe persoan% C!noa"terea I "i <acce tarea de #ineI #!nt &aria+ile ../.!ncţionarea "i ada tarea o tim( la medi! #ocial? *n menţinerea #(n(t(ţii mentale "i emoţionale? 9amilia "i Mcoala #!nt in#tit!ţiile cheie care creea%( cadr!l *n care co ii "i adole#cenţii #e ot de%&olta armonio# *n .amilie "i "coal(? cele trei #t(ri ale E!l!i #e de%&olt( armonio# #a! *n di# ro orţie' Din ne.!ndamentale *n .!ncţionare a er#onalit(ţii !mane4 cogniti&? emoţional? com ortamental "i +iologic? rec!m "i rin coro+orarea lor' Bi+liogra..P egocentric P mani !lator' A"a c!m am ar(tat? *n .el loc!l redilect !nde ele&!l *nce e #( #e de#co ere e #ine? #( *"i cont!re%e o imagine de# re ro ria er#oan(? #( *"i de%&olte *ncrederea *n #ine' Un co il #a! adole#cent are ne&oie #( #imt( c( n! e#te nece#ar ca el #( .din # atele catedrei.!ncţie de ti !l de ed!caţie din .a&oarea celorlalte <ace#t l!cr! oate .iecare er#oan( #e de%&olt( cele trei #t(ri ale E!l!i' St(rile E!l!i conţin g>nd!ri "i raţionamente? emoţii "i #entimente? norme "i com ortamente' Nici !na dintre ele n! e#te mai +!n( #a! mai im ortant( dec>t celelalte do!(' O +!n( ada tare re#! !ne act!ali%area E!l!i otri&it #it!aţiei *n care ne a. Ne[ `orX4 Br!nnerL Aa#ei' De La##!#? R' <0.i con#tata+il at>t la co il "i adole#cent c>t "i la ad!lt "i &>r#tnic=' De e)em l!? o ed!caţie rigid(? lin( de con#tr>ngeri oate d!ce la e)acer+area E!l!i de (rinte8 o ed!caţie e)ce#i& de li+eral( #a! de rotectoare cond!ce la a!gmentarea E!l!i de co iii P(rintele? ro. Comunicare paralel% şi 0ncrucişat% 0ntre !u+rile a dou% persoane Concl!%ii 1' Per#onalitatea e#te !n roce#? ce #e de%&olt( de-a l!ng!l *ntregii e)i#tenţe' 0' 9iecare #egment al e)i#tenţei tre+!ie *nţele# ca o re%!ltant( a eta elor care *l reced' 5' Ace#t rogre# contin!! de modelare a er#onalit(ţii? rin interacţi!nea #!#ţin!t( a .

iecare er#oan( e#te &aloroa#( *n #ine' Prin nat!ra #a !man(? are ca acitatea de a #e de%&olta "i de a-"i alege ro ri!l de#tin? de a-"i &alida calit(ţile "i caracteri#ticile o%iti&e *n m(#!raC *n care medi!l creea%( condiţiile de act!ali%are a #inel!i' Acce tarea necondiţionat( <indi.de D#*ne re.iecare ele& dore"te #( #e #imt( re# ectat8 P n! retinde atit!dini "i com ortamente #imilare din artea ele&ilor8 P re# ect( di.iecare ele& e#te !nic "i are o indi&id!alitate ro rie8 P .ic8 e) rim( de#chi# *ncrederea *n ca acitatea de #chim+are o%iti&(8 n! .a&ori%ea%( de%&o$tarea e.i *nţelea#( ca o re re%entare mental( a ro riei er#oane #a! ca o #tr!ct!r( organi%at( de c!no"tinţe declarati&e de# re #ine care ghidea%( com ortament!l #ocial' Alt.orm #ihologiei !mani#te de%&oltat( de Carl Roger# "i A+raham Aa#lo[?.l!enţea%( at>t erce ţia l!mii c>t "i a ro riilor com ortamente' O er#oan( c! o imagine de #ine #(rac( #a! negati&( &a tinde #( g>ndea#c(? #( #imt( "i #( #e com orte negati&' De e)em l!? !n ele& care #e erce e e #ine ca o er#oan( intere#ant(? &a erce e l!mea din /!r!l #(! "i &a acţiona com let di.erent de er.#onal(' Ace#te atit!dini .irma c( ne c!noa"tem e noi *n"ineD$h totalitate8 c!noa"terea de #ine n! e#te !n roce# care #e *ncheie odat( c! adole#cenţa #a! tinereţea' Con.er( la totalitatea erce ţiilor ri&ind a+ilit(ţile1 atit!dinileDfi c!in o$tamemle er#onale? Imaginea de #ine oate .ilo#o.iecare (rinte? ro.erit .er#onal(? re&in "i remedia%( atit!dini "i com ortamente de.lect( *ntotdea!na realitatea' O adole#cent( c! o *n. Cunoaşterea de sine şi imaginea de sine <5bC!noaeţerea de "ina #e de%&olt( odat( c! &>r#ta "i c! e) erienţele rin care trecem' Pe m(#!ra ce er#oana a&an#ea%( *n etate? do+>nde"te o ca acitate mai mare "i mai ac!rat( de a!to-re.r!ntarea c! e&enimente di&er#e oate #coate la i&eal( dimen#i!ni noi ale er#nalit(tii: #a! le de%&olt( e cele #!+dimen#ionate' C!noa"terea de #ine e#te !n roce# cogniti&? a.e#or-con#ilier' E#te de dorit ca atit!dinile en!merate #( de&in( re ere com ortamentale entr! .taTn@2dii>L:2ar #! ort( in.iecare er#oan( are ce&a +!n= #!nt atit!dini care .erenţele indi&id!ale8 &C Con iliere educa!ional" *nc!ra/ea%( di&er#itatea8 n! generali%ea%( com ortamentele rin etichete er#onale "i caracteri%(ri glo+ale ale er#oanei8 e&al!ea%( doar com ortament!l # eci..orriiarea2maginii de #ine #!nt roce#e com le)e ce im lic( mai m!lte dimen#i!ni'imaginea de #ine o #tr!ct!r( omogen(? *n cadr!l imaginii de #ine . Imaginea de #ine in.!ndamentale? al(t!ri de em atie? re# ect? c(ld!r(? a!tenticitate "i congr!enţ( < re%entate *n ca itol!l 5= #!nt condiţii e#enţiale n! n!mai entr! !n +!n #iholog #a! ro.le)ie' $ot!"i? niciodat( n! &om !tea a.icitare #a! ro+lematice' Con.er( la mod!l *n care er#oana #e erce e e #ine "i la mod!l *n care eaLel crede c( e#te erce !t de ceilalţi' C! alte c!&inte? imaginea cor oral( determin( grad!l *n care te #imţi 66 Autocunoa5tere 5i de6voltare per onal" .i%ic( atracti&( #e oate erce e ca . &unţjZiM@ "i a Aceea[ce pot să +ac euA.el # !#? imaginea de #ine re#! !ne: con"tienţi %area a Acine.iind !r>t( "i gra#( "i in&er#' C!noa"terea de #ine "i ..acem di#tincţia *ntre E!l <"inele= real? E!l <#inele= &iitor "i E!l <"inele= ideal' !ul real #a! !ul actual e#te re%!ltat!l e) erienţelor noa#tre? cadr!l!i #ocial "i c!lt!ral *n care tr(im' E!l real c! rinde4 P (ul +izic: #tr!ct!rea%( de%&oltarea? *ncor orarea "i acce tarea ro riei cor oralit(ţi' Imaginea cor oral( #e re.ormanţe= "i g>ndirea o%iti&( <con&ingerea c( .(ţi"are .ie teoria #ihologiei !mani#te /ar rinci iile #ale a licati&e #!nt4 P .l!enţe !ternice de medi!' ^=Omagme(.aţ( de !n alt ele& care #e &ede e #ine dre t o er#oan( ano#t(' Imaginea de #ine n! re.ace economie *n a recieri o%iti&e ale com ortamentelor ele&ilor8 #!+linia%( rol!l #timei de #ine ca remi#( *n de%&oltarea er#onal(8 rec!noa"te rol!l e#enţial al #entiment!l!i de &aloare er#onal( *n #(n(tatea mental( "i emoţional(' &.e#or "i ed!cator' *n&(ţ(m>nt!l modern? centrat e ele&? are ca .ecti& "i moti&aţii5.

<m( #imt *n #ig!ranţ( doar c>nd #!nt o.&itrina.mimo%(.aţ( de #ine? l!me "i &iitor' De m!lte ori? er#oana n! dore"te #( *"i de%&(l!ie "inele emoţional dec>t !nor er#oane .er( rotecţie= #a! ca o lant( care *n.iind ragmatice? ideali#te? religioa#e? altr!i#te? aci.i"ele 5 "i 2 din ane)e=' P (ul ocial ((ul interper onal) e#te acea dimen#i!ne a er#onalit(ţii e care #!ntem di# !"i #( o e) !nem l!mii8 e#te .iecare an? *n Statele Unite ale Americii? e#te 0..ic(? c! toate con#ecinţele e cale le im lic( a#! ra er#onalit(ţii' L (ul emo!ional ((ul intim sau (ul privat) #inteti%ea%( totalitatea #entimentelor "i emoţiilor .i caracteri%ate ca .ete decedea%( din ca!%a anore)iei' Orele de con#iliere ot #( &i%e%e de%&oltarea la .el *nc>t ne a!toc!l a+ili%(m ermanent? *n tim ce alţii .'.orta+il *n "i c! cor !l t(!' Dac( imaginea ideal( a E!l!i cor oral e#te !ternic in. E!l &iitor *ncor orea%( "i o#i+ilele dimen#i!ni ne l(c!te de care ne e#te team( #( n! le de%&olt(m *n tim <de e)' alcoolic? #ing!r? e"!at= "i *n ace#t ca% oart( den!mirea de 2u temut.aţ( de ro ria er#oan( "i l!me' O timi#m!l e#te energi%ant? directi& "i con#tr!cti&? d( !n #en# "i #co &ieţii' S re deo#e+ire de o timi#m? e#imi#m!l are !n e.i)a? a #!+linia "i a *nt(ri .amilie? rieteni? r!de' C! c>t o er#oan( are !n E! emoţional mai #ta+il c! at>t &a erce e l!mea "i e cei din /!r ca .#l(+ici!nile.en#i&( e#te cea care *mi con.en#i& "i +elico#=? alţii ca o .acem atri+!iri interne entr! e&enimente negati&e? a#t.ormaţionale de# re #ine "i l!me? "i la mod!l *n care o erea%( c! ace#tea' S!nt er#oane care reţin "i react!ali%ea%( doar e&al!(rile negati&e de# re #ine? alţii le re rim(? iar !nii le ignor(' Unii dintre noi .ica emoţiile tr(ite "i de a le e) rima *ntr-o manier( otri&it( #it!aţiei? .amiliei "i al "colii *n de%&oltarea la co ii a atit!dinii o timi#te .' Inteligenţa emoţional( n! cont!rea%( altce&a dec>t tocmai acea#t( a+ilitate <&e%i .ect inhi+iti&? +locant? e&itati& "i de#tr!cti& "i oate determina #tarea de alienare' 9iecare dintre ace#te do!( E!-ri &iitoare are ata"at !n #et emoţional *ncredere? +!c!rie? l(cere? *n ca%!l E!-l!i dorit8 an)ietate? .actori c!lt!rali "i #ociali <e)' #tandarde de #il!et(= "i n! core# !nde E!l!i .cact!#.!ncţie de medi!l *n care tr(ie"te <reacţione% *n concordanţ( c! l!mea 67 Consiliere educa!ional" *ncon/!r(toare=' C! c>t di#cre anţa dintre E!l emoţional "i cel #ocial e#te mai mare? c! at>t grad!l de mat!rare al er#oanei e#te mai mic' O er#oan( imat!r( #e &a !rta *n general *ntr-!n an!mit mod aca#(? *ntre rietenii a ro iaţi "i *n alt mod <care #( o #ec!ri%e%e= *n cadr!l interacţi!nilor #ociale' P (ul piritual re.oarte a ro iate? . &i%ea%( mod!l *n care er#oana *"i erce e otenţial!lFdeFde%&oltare er#onal( "i #e roiectea%( *n &iitor' E!l &iitor *ncor orea%( re ertori!l a# iraţiilor? moti&aţiilor "i #co !rilor de d!rat( medie "i l!ng(' E!l &iitor e#te o #tr!ct!r( im ortant( de er#onalitate deoarece acţionea%( ca .icial *n gre!tate "i ma#( m!#c!lar(' P (ul co4nitiv #e re.lect( &alorile "i /aloanele e)i#tenţiale ale !nei er#oane' EV*r$ acea#t( e9# ecti&(? er#oanele ot .l!enţat( de .(r( teama de ridicol #a! de a-"i e) !ne .!ncţia l!i moti&aţional( im lic( ne&oia de a .ete a !nei imagini cor orale reali#te "i a ca acit(ţii de anali%( critic( a #tandardelor im !#e de l!mea modei? m!%icii "i .ilm!l!i' N! e#te de negli/at nici n!m(r!l tot mai mare al +(ieţilor care rec!rg la #!+#tanţe ana+oli%ante entr! a c>"tiga arti..i#te' !ul 2iitor 6!ul posibil.i%ic? oate genera #entimente de nem!lţ!mire? ne*ncredere? .i%ic real "i cel c!lti&at de ma##-media determin( n!m(r!l mare de t!l+!r(ri de com ortament alimentar de ti anorectic *n r>nd!l adole#centelor' *n . er#oanei' Dac( rec!rgem la com araţii c! l!mea lantelor? !tem # !ne c( !nii dintre noi a&em !n E! #ocial de ti .ie el dorit #a! tem!t= deri&( din com+inarea re re%ent(rilor trec!t!l!i c! ale &iitor!l!i' O er#oan( o timi#t( &a cont!ra !n E! &iitor dominat de E!l dorit? entr! care *"i &a mo+ili%a re#!r#ele moti&aţionale "i cogniti&e8 E!l tem!t? com ortamentele e&itati&e "i emoţiile negati&e &or caracteri%a o er#oan( e#imi#t(' Im ortanţa E!l!i &iitor *n #tr!ct!ra de er#onalitate? #!+linia%( rol!l .actor moti&aţional *n com ortamentele de a+ordare #trategic(? "i *n ace#t ca% de&ine 2ul )orit.ac atri+!iri e)terne entr! a-"i menţine imaginea de #ine o%iti&(' Unele #!nt er#oane analitice? *n tim ce altele #!nt #intetice' *n cadr!l E!l!i cogniti& incl!dem "i memoria a!to+iogra.iind !n medi! #ig!r? care n! ameninţ( imaginea de #ine' A!tode%&(l!irea emoţional( n! e#te erce !t( ca !n roce# ri#cant #a! d!rero#' *n general? E!l emoţional al adole#cenţilor e#te la+il' C!ra/!l? +ra&!ra? negarea oric(r!i ericol ot alterna c! an)iet(ţi "i nelini"ti e)treme' Co iii "i adole#cenţii tre+!ie a/!taţi #(-"i de%&olte a+ilitatea de a identi. E!l &iitor #a! o#i+il <. <atit!dinea de.!rie? de re#ie? *n ca%!l E!-l!i tem!t' Str!ct!ra E!-l!i &iitor "i ..lore"te #a! #e !#!c( *n .!rie? i%olare' Di#cre anţa dintre E!l . de tinere .er( la mod!l *n care "inele rece tea%( "i #tr!ct!rea%( conţin!t!rile in.con.

ocali%a la !n an!mit moment doar e !na? do!(? ma)im trei nea/!n#!ri er#onale8 #co !l .rec&ent la adole#cenţi8 ei dore#c #( de&in( er#oane ca Aadona #a! Brad Pitt "i #e #imt total de%am(giţi de ro ria er#onalitate "i &iaţ(' E#te +ine ca adole#cenţii #( *n&eţe #( .i atin#? entr! care !tem l! ta #( *l materiali%(m? "i rin !rmare ne mo+ili%ea%( re#!r#ele ro rii8 E!l ideal e#te? ca &< :utocunoa&tere &i )ezvoltare personală m!lte dintre ideal!ri? o himer(' C>nd ne a ro iem #a! chiar atingem a"a n!mit!l ideal? reali%(m c( dorim altce&a "i acel altce&a de&ine ideal' Alteori? E!l ideal n! oate . a do!( #a! trei !ncte #la+e e care ar dori #( le dimin!e%e c>t de c!r>nd #a! oate chiar #( le elimine <#!nt de%ordonat? m( irit !"or=8 n! e#te nece#ar #( #e e !i%e%e li#ta c! !ncte #la+e er#onale' Ele&ii #e ot .l!enţea%( con&ingerile? emoţiile "i com ortamentele P Balori%aţi a# ectele o%iti&e ale co il!l!i "i adole#cent!l!i Interne4 P O+#er&area ro riilor g>nd!ri? emoţii? com ortamente P In.le)ia P A/!taţi tinerii #( *"i identi.icient( de c!noa"tere de #ine e#te a"a n!mita tehnic(:SRg$ <iniţialele de la c!&intele din lim+a engle%( stren*t.olo#ite de c(tre ad!lţi c! +!n( intenţie dar c! rea "tiinţ(? *n imaginea !nor ietre legate de icioarele co il!l!i care tre+!ie #( *noate *ntr-!n r>!' .icarea riorit(ţilor P Anali%a &alorilor er#onale O metod( e.reats \ ameninţ(ri= <&e%i .ormaţii &er+ale "i non&er+ale rimite de la alte er#oane P Anali%a retro# ecti&( a traiect!l!i de &iaţ( P E#timarea re#!r#elor indi&id!ale "i #ociale P Identi. doar calit(ţi deo#e+ite #a! #!cce#e mari <de e)'4 #!nt rim!l *n cla#(? am c>"tigat conc!r#!l /!deţean de atleti#m=8 3E Con iliere educa!ional" .s \ !ncte tari? <ea8ness \ !ncte #la+e? opportunities d o ort!nit(ţi? t..enomen de#t!l de .(c!te *n #co de #tim!lare=' $re+!ie .!ncţie de a!to-reglare' $otodat(? E!l &iitor? rin com onenta #a an)iogen( <de tem!t= e#te #emn!l ne*ncrederii "i are e.icarea intere#elor P Anali%a a# iraţiilor "i #co !rilor P Identi.icarea de c(tre ele&4 1' a c>t mai m!lte !ncte tari *n er#onalitatea #a? *n con&ingerile? atit!dinile "i com ortamentele #ale <de e)em l!4 n! .a# ectele o%iti&e ale ele&!l!i "i de a e&ita etichet(rile negati&e care ancorea%( co il!l *n acele tr(#(t!ri "i com ortamente negati&e' P!tem &i%!ali%a etichet(rile negati&e? care #!nt de m!lte ori .i niciodat( atin# <de e)em l!? o adole#cent( c! o *n(lţime mic( care &i%ea%( #( ai+( #tat!ra "i #il!eta !n!i manechin=' Dac( o er#oan( #e &a cantona *n decala/!l dintre E!l real "i cel ideal are m!lte "an#e #( tr(ia#c( o ermanent( #tare de nem!lţ!mire de #ine? .ice #tr!ct!rile E!l!i P Di#c!taţi c! ele&ii mod!l *n care #tr!ct!rile E!l!i le in.(c!t( di#tincţia dintre E!l &iitor "i E!l ideal' !ul ideal e#te ceea ce ne-am dori #( .'.ecte de di#tor#ionare' Deci? ad!lt!l *n rol!l #(! de ed!cator oate o ta *ntre a *ntreţine # eranţele co iilor "i tinerilor < rin e&al!(ri o%iti&e? oric>t de mici ar .erenţa dintre E!l ideal "i E!l &iitor? cel din !rm( conţin>nd elemente reali#te? deci reali%a+il' E!l ideal oate a&ea !n rol o%iti& doar *n m(#!ra *n care /alonea%( traiectoria E!l!i &iitor "i n! #e inter !ne ca o .i"a @ din ane)e=' Aetoda re#! !ne identi. !ncte tari.im? dar *n acela"i tim #!ntem con"tienţi c( n! a&em re#!r#e reale #( a/!ngem' E!l &iitor e#te cel care oate .Ane)>nd!-i.i ace#tea= #a! ne*ncrederea < rin e&al!(ri negati&e? chiar dac( ace#tea #!nt .!me%? *mi lace nat!ra? am m!lţi rieteni? i!+e#c animalele? #!nt &e#el "i o timi#t? am !mor? dorm +ine? m( #imt i!+it de (rinţi etc=8 e#te im ortant ca ele&!l #( n! con#idere .r!#trare "i chiar de re#ie' Dominarea imaginii de #ine de c(tre E!l ideal e#te !n .inalitate dorit(' &. Betode de autocunoaştere 2lemente eCterne &i interne care concură la +ormarea ima*inii )e sine E)terne4 P A/!taţi co il!l "i adole#cent!l #( #e de#co ere e #ine P *nc!ra/aţi a!tore.ac( di. ace#te ietre? n! *i d(m co il!l!i m!lte "an#e #( ia#( din r>!' E!l &iitor? rin com onenta #a de%ira+il( <dorit(= e#te #im+ol!l # eranţei? "i rin !rmare are o im ortant( .

Autocunoaştere şi intercunoaştere Com!nicarea inter er#onal( e#te !na dintre #!r#ele de a!toc!no"tere' Un c!no#c!t model teoretic care e) lic( relaţia a!toc!noa"tere .ormaţii de&in !+lice doar *n #it!aţia *n care er#oana dore"te ace#t l!cr!? rin a!tode%&(l!iri' Wona a atra c! rinde in.ecti&( a er#oanei? nat!ra relaţiei c! interloc!tor!l? #!+iect!l *n di#c!ţie' In1ormaţii pe care le ştiu In1ormaţii pe care nu le am despre mine despre mine In1ormaţii accesibile altora In1ormaţii inaccesibile altora I.el de er#oan( e#te reţin!t( *n a!to-de%&(l!iri? entr! c( n! are *nc( #!. #!nt relati&e? *n .el *nc>t .eed-+acX de la alţii' Stil!l I de#crie o er#oan( care n! e#te rece ti&( la .amilie? (rinţi di&orţaţi? #it!aţie .ac( de%&(l!iri er#onale' Per#oana are necom!nicati&( "i di#tant(' Stil!l II de#crie o er#oan( care e#te de#chi#( la rimirea .el o er#oan( oate a.erea#tra de#chi#(.orma !nei .ie o eraţionali%ate *n a# ecte mai concrete? o+#er&a+ile <de e)em l!4 am re%!ltate "colare #la+e la chimie=8 5' a o ort!nit(ţilor e care #e oate +a%a *n de%&oltarea er#onal( <de e)em l!4 am !n .eed-+acX-!l!i e care *l da! celelalte er#oane' Wona a treia 70 :utocunoa&tere &i de6voltare personală c! rinde in. De#chi# c(tre mine III.ere#tre? *n care ..i ele de ("ite' Aceea"i tehnic( oate .i! con"tient de ele' A#t.icaţie' Prima %on( c! rinde acele in.i !tili%at( "i *n alte &ariante . Qereastra lui Rohari E)i#t( mai m!lte #til!ri de a!tode%&(l!ire "i rece tare de .ormaţii care n! *mi #!nt acce#i+ile nici mie? nici celorlalţi' Pot acce#a ace#te in.inanciar( recar(? (rinte decedat? +oal( cronic(=8 #e &a di#c!ta mod!l *n care ace#te ameninţ(ri ot #( in.icient( *ncredere *n ceilalţi' .inanciare? am acce# la m!lte in.e#te de a *ncerca ca ace#tea #( ..eed-+acX-!l celorlalţi dar nici n! e#te intere#at( #( .ie .ormarea !nei #time de #ine o%iti&( <de e)'4 ren!nţ !"or? con.rate mai mare care m( a/!t(? am rieteni #! orti&i? am (rinţi care m( i!+e#c? am camera mea? *n&(ţ la o "coal( +!n(? am re#!r#e .ormaţii care *mi #!nt acce#i+ile at>t mie c>t "i celorlalţi' Acea#t( %on( e#te den!mit( .ormaţii e care n!mai e! le con"tienti%e% "i le "ti! de# re mine? dar n! #!nt di# !# #( le e)teriori%e%8 ele #!nt? rin !rmare? inacce#i+ile entr! celelalte er#oane' Ace#te in. *nchi# c(tre mine IB' Blocat Qigura &.olo#ite8 2' a ameninţ(rilor care ot ericlita .ere#trei.(r( ca e! #( .!ndamentale ale orelor de con#iliere "i orientare=' Dimen#i!nile . <.ormaţii? ot #( a.!ncţie de #tarea a.licte *n .interc!noa"tere e#te cel n!mit .iecare ele& #( rimea#c( e&al!(ri SRO$ de la gr! !l #(! de l!cr!' Se recomand( tehnica SRO$ entr! anali%a oric(rei ro+leme c! care !n ele&L!n gr! de ele&i #e con. *nchi# c(tre alţii II.ormaţii=8 #e &a di#c!ta mod!l *n care ace#te o ort!nit(ţi ot "i tre+!ie #( .de e)em l!? atr! colegi #!nt r!gaţi #( reali%e%e e&al!(rile de ti SRO$ entr! cel de-al cincilea coleg din gr! !l de l!cr!? re# ect>nd acelea"i rinci ii en!merate mai #!#' Se &or di#c!ta *n gr! e&al!(rile? d! ( care rol!rile #e in&er#ea%(? a#t.l! mai m!lte de# re mine? doar dac( *mi de%&olt a+ilit(ţile de a!toc!noa"tere <!n!l dintre o+iecti&ele .l!enţe%e #tima de #ine? dac( #!nt ameninţ(ri reale #a! imaginare "i c(ile rin care ot .(.erea#tra l!i Vohari.ig!ra 3'1=' Aodel!l ne a/!t( #( *nţelegem ro orţia dintre in.la mai m!lte de# re #ine rin atenţia acordat( ./. <at>t entr! mine c>t "i entr! ceilalţi=' Cea de-a do!a %on( c! rinde in.eed-+acX-!rilor de la celelalte er#oane dar n! e#te intere#at( *n a!to-de%&(l!iri &ol!ntare' O a#t.ie de#cri#e *n termeni generali <de e)em l!4 n! #!nt +!n? n! #!nt inteligent? n! #!nt genero#= ci #( ..r!nt( "i a re#!r#elor "i !nctelor &!lnera+ile *n re%ol&area ei' Pentr! acti&it(ţile de a!toc!noa"tere? &e%i .ie de ("ite "i n! ca ele&!l #( #e #imt( co le"it de ele' E#te im ortant #( e&it(m etichetarea lor ca )e+ecteX c!&>nt!l neajuns #a! punct sla/ ermite ele&!l!i #( ercea ( o#i+ilitatea de remediere' P!nctele #la+e #( n! .ormaţiile e care le "tim noi de# re noi *n"ine? ca acitatea noa#tr( de a!to-de%&(l!ire "i mod!l *n care ne erce alţii' Aodel!l are .ormaţii e care ceilalţi le-a! #e#i%at la mine? .i"ele 3-10 din ane)e' &.iecare din cele atr! %one are o an!mit( #emni.

ormare a #timei de #ine #e e)tinde la gr! !l de rieteni? "coal(? alte er#oane din &iaţa lor' Un o+iecti& im ortant al orelor de con#iliere e#te *n&(ţarea mod!l!i de . ne con#ider(m com arati& c! ro riile e) ectanţe #a! c! alţii' Stima de #ine e#te dimen#i!nea e&al!ati&( "i a.cele mai m!lte a!tode%&(l!iri #e reali%ea%( *n gr! re#tr>n#8 de aceea e#te indicat ca ro.l!enţa negati& imaginea de #ine ca4 ge#t!rile de inter%icere? ameninţ(rile c! a+andon!l BA!acă nu +aci.erent c( e#te co il? ad!lt #a! &>r#tnic? indi.iinţ( !man(? indi.(r/ilitatea de:a +ace" .erent de c!lt!r(? er#onalitate? intere#e? #tat!t #ocial? a+ilit(ţi' Stima de #ine #e re.(r( *n#( a #e e) rima e #ine .@%" de.aţa re#i!nii gr! !l!i' Imaginea de #ine #e de%&olt( e arc!r#!l &ieţii din e) erienţele e care le are co il!l "i din acţi!nile e care le reali%ea%( "i la care artici (' E) erienţele din tim !l co il(riei a! !n rol e#enţial *n de%&oltarea imaginii de #ine' A#t.el *nc>t #( #e #imt( .el? #!cce#ele "i e"ec!rile din co il(rie rec!m "i modalit(ţile de reacţie a co il!l!i la ace#tea de.eed-+acX-!l celorlalţi' Ca "i er#oanele c! #til!l II ace#tea #!nt *n general er#oane care n! a! *ncredere *n o inia celorlalţi' N! #!nt intere#ate #( c!noa#c( o inia celorlalţi de# re ei *n"i"i? red!c>nd ca acitatea de a!toc!noa"tere' Stil!l IB de#crie o er#oan( care e#te de#chi#( la a!to-de%&(l!iri "i la rimirea de .A In con#ecinţ(? ad!lţii tre+!ie #(-i a/!te #( *"i con#tr!ia#c( #a! #( *"i *nt(rea#c( #tima de #ine? a#t.aţ( de di. nu te mai iu/esc.ine#c imaginea e care o are co il!l de# re ..er( la mod!l *n care ne e&al!(m e noi *n"ine? c>t de .ecti&( a imaginii de #ine' Stima de #ine o%iti&( e#te #entiment!l de a!toa reciere "i *ncredere *n .i !tili%at la ora de con#iliere ca !n e)erciţi! de intro# ecţie a a+ilit(ţilor de com!nicare e care le de%&olt( ele&ii c! di.ormarea #timei de #ine o con#tit!ie e&al!(rile (rinţilor' Ae#a/ele tran#mi#e de ace"tia #!nt interiori%ate de c(tre co il? cond!c>nd la #entiment!l de inadec&are #a! adec&are ca er#oan(' E"ec!l (rinţilor *n a di.ormarea !n!i imagini de #ine negati&e' Al(t!ri de acea#t( di#tincţie .i4 a= a ariţia *n diade a a!to-de%&(l!irilor .ormarea #timei de #ine la ele&i "i acce tarea necondiţionat( ca atit!dine a ro.iinţe !mane &aloroa#e' E)i#t( o relaţie de ca!%alitate *ntre .#tim( de #ine are !n caracter circ!lar "i #!r#a de .erite er#oane c! #co !l a!toc!noa"terii "i identi.rec&ente tr(iri emoţionale negati&e? de cele mai m!lte ori ca!%ate de e) erienţe negati&e' Sarcina ad!lţilor e#te de a identi.e#or!l #a! ad!lt!l!i *n general' Ae#a/!l de &aloare "i !nicitate tran#mi# de ad!lt e#te .ie de#chi#( "i #(-"i a#c!lte interloc!tor!l .ormare a #timei de #ine "i a relaţiei dintre g>nd!ri <cogniţii= -com ortamente "i emoţii' 72 Autocunoa5tere 5i de6voltare per onal" O #tim( de #ine o%iti&( "/:reali#t(-de%-&olt( ca acitatea de a l!a deci%ii re# on#a+ile.ica atit!dinile negati&e .!ndamental( <com ortament .l( #tima de #ine' Stima de #ine e#te o dimen#i!ne .e#or!l #( n! cear( ele&ilor #( .oarte m!lt' Stil!l III de#crie er#oanele care #!nt li+ere *n a!to-de%&(l!iri dar care n! *nc!ra/ea%( .aţ( de #ine' Co iii g>nde#c de#eori de# re #ine Anu sunt /un )e nimicA" Animeninu mă placeA" Asunt urâtA" Asunt un prost.Poate #( .el ele&ii *"i ot reali%a ro ria .erite er#oane' A#t.ica ace#te caracteri#tici ale #timei de #ine #c(%!te "i de a-i de%&olta co il!l!i a+ilitatea de a-"i modi.erenţia *ntre com ortament "i er#oan( <etichetarea co il!l!i d! ( com ortament= d!ce la .+!ni.oarte im ortant *n re&enirea ne*ncrederii *n #ine' Un e"ec n! tre+!ie erce !t ca !n #im tom al non&alorii? ci ca o #it!aţie ce tre+!ie re%ol&at(' Pentr! re"colari #!r#a cea mai im ortant( entr! .eed-+acX din artea celorlalţi' Are *ncredere *n o inia celorlalţi "i *n o inia er#onal(? de&enind a#t.orţele ro rii' Co iii c! #tim( de #ine #c(%!t( #e #imt ne&aloro"i "i a! .er#oan(= alte me#a/e ot in. Stima de sine In #tr>n#( leg(t!r( c! imaginea de #ine #e a.erea#tr(.C.co il' La co iii "colari relaţia e&enimente .ic( mai ale# relaţiilor a ro iate de com!nicare' Caracteri#ticile a!to-de%&(l!irii ot .icite ale #til!l!i de relaţionare (rinte . .ic(rii elementelor de com!nicare e care tre+!ie #( "i le *m+!n(t(ţea#c(' &.!ndamental( entr! orice .ac( de%&(l!iri er#onale *n gr! mare8 += a!to-de%&(l!irile a ar de o+icei *n conte)t!l !nor relaţii inter er#onale o%iti&e? chiar dac( me#a/!l tran#mi# n! e#te *ntotdea!na o%iti&8 c= a!tode%&(l!irile a ar de cele mai m!lte ori *n tim ? d! ( ce relaţiile #e mat!ri%ea%( "i creea%( !n #entiment de #ig!ranţ( "i acce tare' Consiliere educa!ional" Aodel!l l!i Vohari oate ."$...el +!n com!nicator' A!tode%&(l!irea e#te !n ti de com!nicare # eci.

rec&ente *ntre .A%X *i +lamea%( e ceilalţi entr! nereali%(rile lor (APro+esorul a +ost ne)rept cu mine. A(unt important..A%X o.A" ANu pot să in văţ.l!enţa+ili <.aci gre"eli'.ect.@%X #!nt !"or in.agre#i&itate8 #c(derea er.ormanţele #ale "colare' Ri#c!rile !nei #time de #ine #c(%!te #!nt m!lti le4 ro+leme emoţionale de re#ie? an)ietate? irita+ilitate8 ro+leme de com ortament . A%X e&it( #( reali%e%e #a! #( #e im lice *n #arcini noi (ANu voi +i în stare să iau eCamenul.i < ANu sunt /un )e nimic.Nu mă interesează că am luat nota G la.8 P are re+el? ne (#(tor' (.A%X n! ot tolera !n ni&el medi! de .erenţi emoţional <.A%X #e #imt nei!+iţi "i ne&aloro"i <A(unt antipatic..raţilor? rietenilor? r!delor contri+!ie la crearea imaginii de #ine a co il!l!i' Ele&ii c! o #tim( de #ine po4iti2% ''' *"i a#!m( re# on#a+ilit(ţi (APot să +ac acest lucru. ANu mă place nimeni.ormanţelor "colare .A.er( a/!tor "i # ri/in celorlalţi colegi <A:m nevoie )e ajutorul tău:@%.(r( ro+leme #arcini noi (A(unt convins că pot să +ac acest lucru.Prietenii mei cre) că este /ine să +umeziD@%X 73 Con iliere educa!ional" P n! *"i a#!m( re# on#a+ilit(ţi? e#te rea .el!l lor de a .A%X #e com ort( inde endent <.ormanţe +!ne *n acti&it(ţile e)tra"colare <# ort? de#en? ict!r(? teatr!= #a! "coal(8 are rieteni de *ncredere8 Ele&ii c! o #tim( de #ine sc%4ut% ''' #!nt nem!lţ!miţi de .A%X retind c( #!nt indi. (.e#ori= a"tea t( #( .e"ec "colar? a+andon "colar8 cre"terea ri#c!l!i con#!m!l!i de alcool? t!t!n? drog!ri8 im licarea *n relaţii #e)!ale de ri#c8 imagine cor oral( negati&(? t!l+!r(ri alimentare .e#orilor colegilor? .A" ANu sunt în stare să +ac asta A" ANu am nici o calitate.raţi8 P #tandarde e)agerate a (rinţilor ri&ind er.perien!ele din copil"rie care de6volt" o ima4ine de ine ec3ilibrat": e#te *nc!ra/at? l(!dat8 e#te a#c!ltat8 i #e &or+e"te c! re# ect8 i #e acord( atenţie "i e#te *m+r(ţi"at8 are er.=8 P ceilalţi < (rinţi? ro.>ă )escurc sin*ur.A" @(unt supărat cân) vor/e&ti a&a cu mine. er. A(un tplictisitor.aţ( mai +ine #it!aţiilor "i com ortamentelor de ri#c .A%X #!nt m>ndri de reali%(rile lor (A(unt mân)ru pentru că '''. (A7re/uie să +iu competent" să am note meri pentru ca părinţii mei să mă iu/ească.N! tre+!ie #( .anore)ie? +!limie? #!icid' De42oltarea stimei de sine Co iii c! #tim( de #ine cre#c!t( re!"e#c #( .ie *ntotdea!na ..A%X P are e"ec!ri *n acti&it(ţile e)tra"colare #a! "colare < A!acă prietenii sau cole*ii mei nu mă plac nu am nici o valoarea%X P com araţii .ac( .r!#trare (ANu &tiu cum să rezolv pro/lema.A%X reali%ea%( ..A%X *"i e) rim( at>t emoţiile o%iti&e c>t "i e cele negati&e (Aîmi place )e mine a&a cum sunt.A%X P i #e &or+e"te e !n ton ridicat <#e ţi (=8 P e#te ignorat? ridic!li%at <.perien!ele din copil"rie care formea6" o ima4ine de ine c"6ut": P e#te de# criticat BA!acă cineva mă critică" înseamnă că sunt prost &i ri)icol.el' Atit!dinile (rinţilor? ale ro.c!minte.

icarea? e) rimarea "i control!l emoţiilor negati&e tr(ite de co ii4 P *nc!ra/area co iilor *n e) rimarea ro riilor emoţii *ntr-!n medi! #ig!r? a ro+ator' Dac( !n!l dintre ele&i e#te .erirea #! ort!l!i de c(tre !n ad!lt *n e) rimarea lor core# !n%(toare e#te o modalitate de control "i *nţelegere a #entimentelor' 74 Autocunoa5tere 5i de6voltare per onal" #eac!ii ale adul!ilor care favori6ea6" formarea unei time de ine c"6ute: P neag( e)i#tenţa emoţiei re# ecti&e4 ANu te )oare )e*etul )eloc 6 a +ost )oar o mică z*ârietură.rele.c!m ar .A%X P com ortamente neadec&ate <.ie suportivi *n ce ri&e"te identi.!rio# e !n ro. 7re/uie să +ac ceva ce îi place pro+esorului.ie !n model *n management!l e.olo#ea#c( imaginaţia *n e) rimarea emoţiilorG ACe ţi6ar +i plăcut să6i spui celui[care te6a enervatDA P Po&e#titi-le co iilor #it!aţii tr(ite anterior #a! o&e"ti a#em(n(toare c! cele tr(ite de ei *n moment!l re# ecti&' Aîmi amintesc cân) eram )e vârsta ta" pro+esorul )e /iolo*ie mă tot certa că +ac )esenele plantelor +oarte prost.!ria? gelo%ia? #a! teama' Identi.oarte mare' :cceptarea sentimentelor ne*ative ale copiilor 6 e#te .i !#e de c(tre co ii *n aceea"i categorie c! .olo#e#c ameninţ(ri "i ede #e' A!acă iar o să îţi +ie +rică să joci în meciul )e /asc.lict!ale "i tr(irea !nor emoţii negati&e' 2. Ce se întâmplă cu tineD@ P r(# !nd rin ridic!li%are "i #arca#m4 A:i )e *ân) să plân*i iară&i )oar pentru că ai luat încă un 0 la *eo*ra+ieD :&a se poartă numai copiiiYA P .e#orii tre+!ie4 1' S( e) rime eCpectanţe re%ona+ile .înseamnă căsunt rău )acă simt a&a ceva.icient al emoţiilor negati&e' P Ad!lţii tre+!ie #(-i *n&eţe e co ii #( #e acce te e ei *n"i"i chiar "i c>nd #e #imt de%am(giţi #a! a+(t!ţi' ANu ai câ&ti*at meciul )e +ot/al" )ar loviturile tale la poartă s6au îm/unătăţit în meciul ăsta.e#orii ot #( .erenţierea #entimentelor negati&e de cele o%iti&e' B!c!ria? l(cerea? *nc>ntarea #a! c!rio%itatea &or .ie co le"iţi de . aPPentr! ca ele&ii #( de%&olte #tima de #ine? ro.icarea emoţiilor negati&e e care le tr(ie"te !n co il rec!m "i o.iind .i con#!m!l de #!+#tanţe? relaţii inter er#onale ne#(n(toa#e? #it!aţiilor de cri%(? e"ec!rilor' Ad!lţii #!nt modele im ortante entr! co ii? de aceea rol!l lor *n con#tr!irea #timei de #ine e#te . !acă ar &ti ce simt" cre) căm6ar a/an)ona.A P # !n co iilor ce ar tre+!i #( #imt(4 .oarte gre! entr! !n ad!lt #( acce te #entimentele negati&e ale !n!i co il' De m!lte ori? ro riile emoţii *i # erie e co ii dac( #!nt . (ă plani+ice din tim acti&it(ţile' C>nd "tiţi c( a ar #it!aţii di.oarte inten#e' Se *nt>m l( ca cei mici #( .ocali%e%e a#! ra aspectelor pozitive ale ele&ilor' 9olo#iţi .orme ni&el!l!i de de%&oltare al co il!l!i e&it( #it!aţiile con.en#i& #a! #(-1 !n( la !nct' Sentimentele tre+!ie acce tate ca #it!aţii de &iaţ( .A A7re/uie să te înţele*i cu cole*ul )e /ancă.aceţi tot o#i+il!l #(-i a/!taţi #( le de ("ea#c(' Dac( antici aţi ne&oile co iilor? ro+a+ilitatea ca ei #( .A%X P nedi.iecare com ortament o%iti& "i e.i *n&(ţaţi #( *"i .A P com ar( !n co il c! cel(lalt4 AKeor*e nu se poartă a&a )e urât în pauze ca &i tine.aţ( de &>r#ta co il!l!i' N! e#te re%ona+il ca !n co il de 5 ani #( .? re rimate? negate #a! re# in#e? con#ecinţele #!nt4 P #tim( de #ine #c(%!t( <. 7re/uie să îţi iu/e&ti +ratele. 2ram atât )e nervoasă pe elYA P Ad!lt!l tre+!ie #( . P Co iii tre+!ie a/!taţi #( g(#ea#c( c(i otri&ite de e) rimare a emoţiilor negati&e' P Co ii ot .ie mai coo erati&i &a cre"te' 75 Consiliere e)ucaţională 5' (ă +ormuleze clar ceea ce a&teaptă )e la ele&i' 2' S( #e .et )e azi" atunci ia6ţi *ân)ul )e la campionatul )e anul ăstaYA Pro.ie certat entr! c( a &(r#at o can( de la te' 9orm!larea !nor e) ectanţe con.iecare oca%ie entr! a-i l(!da e ele&i "i a le *nt(ri .iţi #ig!ri c( .ort!rile' C>nd di#c!taţi c! !n co il? . Cu încă puţin antrenament"vei +i cel moi /un atacantA.icile entr! ele&i? .e#or? ace#ta n! tre+!ie #( de&in( de.r!#trare? gelo%ie? #a! team(' Dac( ace#te emoţii #!nt etichetate ca .ire"ti <de e)em l!? A]tiu cât )e nervos e&ti pe m ine &i că nu îţi place să ţi se spună ce să +aci@%.

aţi ad!# *n di#c!ţie at>t a# ectele o%iti&e c>t "i e cele de.amilia "i rietenii4 *m+!n(t(ţirea relaţiilor #a! calit(ţii tim !l!i etrec!t *m re!n(8 P #(n(tate4 mai m!lte e)erciţii . Sco !l e care tre+!ie #(-1 ating( ele&!l tre+!ie #( #e oat( reali%a de !n>nd !n e.icitare ale com ortament!l!i' Dac( ele&!l &a #imţi c( cel !ţin arţial a . A F.i &(%!te deloc' Indicii ..ie #e #imt r(# !n%(toare de tot ceea ce #e *nt>m l( *n /!r "i ceea ce li #e *nt>m l( altora? .olo#e#c? *n mod a!tomat? etichete eiorati&e entr! a de#crie ro ria er#oan(? mai degra+( dec>t entr! a de#crie *n mod ac!rat calit(ţile' QiltrareaD *n#eamn( a acorda atenţie doar a# ectelor negati&e? .ie er#oane +!re? .i &alide' #esponsabilitatea.i%ice #a! alimentaţie #(n(toa#(8 P #co !ri ed!caţionale L intelect!ale L ro.ie rele' Pro+lema ace#tei di#tor#i!ni e#te c( oric!m ar 73 :utocunoa&tere &i )ezvoltare personală /!deca ro+lema? er#oana &a c(dea de artea negati&( a raţionament!l!i? deoarece nimeni n! oate .rec&ent( de #c!%e entr! tot' Acea#t( di#tor#i!ne !ne *n !m+r( re%!ltatele &aloroa#e "i calit(ţile !nei er#oane' :Citirea gEndurilor celorlalţi:D a citi g>nd!rile celorlalţi *n#eamn( c( o er#oan( re#! !ne c( ceilalţi n! o lac? c( #!nt ner&o"i e ea? n! le a#( de ea etc? .er( la .a t!l c( er#oanele .imie" înseamnă că nu voi +i capa/il nicio)ată să trec semestrulA. a# *n: #ta+ilirea #co !rilor' E)i#t( o t mari categorii ce tre+!ie in&e#tigate entr! a a&ea olm(gme a#! ra ne&oilor "i dorinţelor er#onale4 P #co !ri materiale4 Aîmi )oresc o ma&ină nouă@X P .(r( nici o !tere' Sta+ilirea de scopuri realiste "i reali%area lor /oac( !n rol im ortant *n R%(T de%&oltarea #timei de #ine' Prim!l a# *l re re%int( i)enti+icarea )omeniului în care #e #it!ea%( #co !l dorit' Proce#!l de a de#co eri ceea ce *ţi dore"ti e#te rim!.ecţi!nile .? .e#ionale8 P acti&it(ţi recreati&e4 lim+(ri mai .ie a! #entiment!l c( n! ot controla nimic? c( #!nt ni"te er#oane .iecare nere!"it( a celor c! care interacţionea%(' Con#ecinţa imediat( a ace#tei di#tor#i!ni e#te cererea .ectea%( !ternic #tima de #ine' Auto0n2ino2%ţirea ro riei er#oane chiar "i *n #it!aţiile *n care re# on#a+ilitatea re&ine altei er#oane' Ace#te er#oane #e *n&ino&(ţe#c entr! .A 3' S( o+ere recompense. S( o+ere posi/ilităţi &i opţiuni elevilor )e câte ori este posi/ilX acea#ta d( #entiment!l controla+ilit(ţii? #i ca !rmare? ele&ii #e &or o !n mai !ţin' A>ai avem )estul timp ca să mai +acem o pro/lemă la matematică.i er.(r( a l!a *n calc!l ceea ce e#te o%iti&' 9iltr>nd realitatea e ca "i c!m am ri&i l!mea rintr-o ereche de ochelari cen!"ii8 am &edea doar an!mite a# ecte' L!mea oate .i &(%!t( mai mare #a! mai mic( dec>t e#te *n realitate? #a! !nele a# ecte n! ot .iind .ect *ntotdea!na? a"a c( rima gre"eal( d!ce la r(+!"ire *n artea negati&(' Ace#t #til de g>ndire a.iind in#tr!mental(4 etichetarea *n#eamn( .ie (c(to"i.rec&ente8 .ie *ngeri? .ort re%ona+il' Recom en#a n! tre+!ie #( .i m!lt mai moti&at #( contin!e "i #( corecte%e im er. 7e ro* să o copiezi cât mai cali*ra+ic posi/il" ast+el încât să poată citi &i alţi cole*i povestea ta.(r( a a&ea nici cea mai mic( do&ad( c( ace#te i ote%e ar .aţ( de ro ria er#oan(' Di#tor#i!nile cogniti&e #!nt de rinderi negati&e de a .iltr(rii #!nt acele c!&inte cheie care de&in laitmoti&!l t!t!ror #it!aţiilor de &iaţ(4 ierdere? incorectit!dine? a+andon' GEndirea polari4at%D er#oanele care g>nde#c olari%at tr(ie#c *ntr-o l!me .(c!t +ine? &a .olo#irea de ad/ecti&e #tereoti e? e c>nd #! ragenerali%area im lic( .olo#irea reg!lilor' Prin etichetare #e .de e)em l!? A>i6a plăcut +oarte mult povestirea ta )espre vacanţa )e vară" )ar scrisul m6a +ăcut să citesc mai *reu.el de modalit(ţi gre"ite de a g>ndi de# re #ine4 Supragenerali4areaD ornind de la !n #ing!r e&eniment? de la o remi#(? #e con#tr!ie"te o ade&(rat( reg!l( general(? !ni&er#al &ala+il(8 A!acă am luat o )ată un 2 la c.rec&ent an!mite g>nd!ri *n inter retarea eronat( a realit(ţii' E)i#t( mai m!lte ti !ri de a#t.(r( n!anţe doar *n al+ "i negr!' $oate e) erienţele "i acţi!nile #!nt /!decate rin ri#ma dihotomiilor oriLori' Ace#te er#oane #e /!dec( ca . 9olo#irea #! ragenerali%(rii +lochea%( de%&oltarea er#onal( "i limitea%( alternati&ele' !tichetareaD #e a#eam(n( c! #! ragenerali%area? di. 3ă ro* să ale*eţi voi care va +i aceea.ie e)tra&agant(' :titu)inile ne*ative +aţă )e sine #!nt generate at>t de com ortament!l celorlalţi c>t "i de mod!l er#onal de a g>ndi .olo#i .erenţa . Acea#t( di#tor#i!ne #e re.

"i introd!cerea con#ecinţelor e termen #c!rt #a! l!ng a com ortamentelor8 P com ararea reg!lilor er#onale c! alte &alori' Convin*erile sănătoase sunt: +leCi/ileX personale "i n! im !#e din a.ric( de e"ec? dar entr! cei c! #tim( de #ine #c(%!t( e#te .amilie? colegi "i de ne&oia de a ..i o er#oan( reali%at(' Pentr! alta? reali%(rile n! #e m(#oar( *n +ani ci *n c!no"tinţe' Ace#te con&ingeri a! o mare !tere de in. .amilie a c>t mai m!lte o ort!nit(ţi de #!cce#? #it!aţii *n care co il!l #(-"i identi.$ran#tormarea lor *n termeni n!anţaţi W de e)em l!4 pre+er" )oresc" ar +i plăcut" câteo)ată" P eliminarea e&al!(rilor morale .a+#ol!ti#mele din &er+e "i ad&er+e "i .ie reali%ate? e#te o garanţie a e"ec!l!i' P 7eama )e e&ec.P #co !ri # irit!ale4 re.tre+!ie.ormea%( *n aceea"i modalitate4 ca r(# !n# la !nele ne&oi' Pentr! c( ma/oritatea con&ingerilor #!nt !n r(# !n# la di.icat *n tim ? *n a"i m(r!nţi? teama de !n o#i+il e"ec le .!rie' Bariere în atin4erea copurilor: O Plani+icare insu+icientă: entr! o lani.. t!t!ror ne e .oarte im ortant #( #tr>ng( c>t mai m!lţi +ani entr! a .ar(8 realiste" *n con. "irania lui "#!BHI! 9iecare er#oana are an!mite &alori d! ( care #e ghidea%(' Pentr! o er#oan( e#te .orţ( de con&ingere' Aoti&aţia care determin( o er#oan( #( acţione%e con.!%a #it!aţiile care ot de&eni .ace #( am>ne *n ermanenţ( moment!l #tart!l!i' P 7eama )e succes: e)i#t( er#oane care #!nt terori%ate de teama de a n! de%am(gi? rin !rmare re.ormitate c! o#i+ilit(ţile indi&id!ale8 cre#c calitatea vieţii" mai degra+( dec>t o limitea%(' Bodalit%ţi de 0mbun%t%ţire a stimei de sineD crearea *n "coal( "i . e#te dat( de con&ingerea *n &eracitatea ace#t!i dicton' Dac( n! tr(ie"ti con.oarte gre! #( o de ("ea#c(' De"i !nele er#oane "i-a! #ta+ilit 77 Consiliere e)ucaţională #co !ri reali#te e care le-a! lani.C! c>t !rci mai #!#? c! at>t &ei c(dea mai m!lt'.i a reciat? i!+it? *n #ig!ranţ(' *n tim ce roce#!l de generare a con&ingerilor n! are &aloare de ade&(r? #e +a%ea%( e ideea de ade&(r? care *i d( .A >o)i+icarea lui ^tre/uieA ca mo)alitate")e prevenire a sentimentului )e non6valoare P e)aminarea lim+a/!l!i !tili%at ..lectarea a#! ra &alorilor er#onale8 P #co !ri creati&e4 ictarea !nor ta+lo!ri8 P de%&oltare emoţional( "i #ihologic(4 dorinţa de a controla reacţia de .erite ne&oi? ele n! core# !nd realit(ţii "i n! a! &aloare de ade&(r' Ele #!nt generate de e) ectanţele romo&ate de c!lt!r(? de .l!enţare *n l!area deci%iilorCn! at>t rin conţin!t!l lor? c>t rin !ternica moti&aţie e care o im lic(' Aa/oritatea con&ingerilor #e .a&ora+ile entr! ele' Aotto-!l ace#tei *ngri/or(ri e#te .!ncţionale4 A7re/uie să +iu prietenulMpro+esorulMcopilulMelevul per+ectA" A7re/uie să +iu primul la învăţătură.r(!.orm !n!i .+ine.ice !nctele tari8 v Autocunoa5tere 5i de6voltare per onal" crearea !nor #it!aţii *n care co il!l #(-"i e) rime *n gr! calit(ţile #a! !nctele tari8 .icient(? #co !rile mari tre+!ie di&i%ate *n #co !ri mai mici? in a"i m(r!nţi #a! *n erioade de tim 4 #co !ri de #c!rt(? medie? l!ng( d!rat(' P Cuno&tinţe 5nsu+iciente: *nainte de a *nce e im lementarea celor mai mici a"i e ne&oie de c!no"tinţe de +a%(' P >ana*ement )e+icitar al timpului: er#oanele oc! ate *"i #ta+ile#c ade#ea #co !ri reali%a+ile? le di&id *n a"i mai mici "i logici? *n#( n! re!"e#c #( g(#ea#c( moment!l otri&it entr! im lementarea l!i' P (copuri nerealiste: #ta+ilirea !nor #co !ri nereali#te? care n! a! "an#e #( .orm con&ingerilor tale? e"ti o er#oan( rea "i ne&aloroa#(' E)em le de con&ingeri di#.icare e.orm #tandardelor tale? con.

l( e&ident *ntr-o #it!aţie in.ie !tili%ate c! #!cce#8 identi.cine&a.erioar( "i .erit !n a+!% #imte c( e#te di.i%ice "i L #a! emoţionale negati&e' A+!%!l oate .icil( relaţionarea c! er#oanele a ro iate *n tim !l &ieţii de ad!lt' Con#ecinţele a+!%!l!i a#! ra co iilor #!nt4 P ima*ine )e sine scăzută: co iii cred c( ad!lţii a! *ntotdea!na dre tate' Ei ot r(m>ne c! im re#ia c( a! .ormaţional8 de%&oltarea a+ilit(ţilor de com!nicare? negociere? re%ol&are de ro+leme? a+ilit(ţile de a .ic!lt(ţi de e) rimare "i control emoţional' De.icienţele de de%&oltare emoţional( "i li #a de *ncredere ot .ace .ie a+!%aţi8 P pro/leme în )ezvoltarea emoţională: e arc!r#!l &ieţii? cel care a #!.a t? a! meritat #( .i%ice <m>ncare? *m+r(c(minte? ad( o#t=? n! *l #! ra&eghea%( e co il <a+#enţe nemoti&ate de la "coal(? >n( la a+andon=8 P a/uzul seCual 6 incl!de contact!l #e)!al? a-1 e) !ne la #a! a-1 .(c!t' Pot de o+icei #( &or+e#c de# re orice #!+iect' Pot #( .o#t trataţi a#t. o arte dintre cei care a! .ilme #a! re&i#te ornogra.erent dac( e#te .orme "i #e cont!rea%( ca !n a# ect negati& al er#onalit(ţii !n!i t>n(r Convin4eri caracteri tice entimentului de uperioritate< auto ufîcien!" $!t!ror le .ace di.en#i&i? c! di.olo#i e co il entr! .olo#irea !nor ameninţ(ri? ede #irea? re# ingerea? i%olarea? terori%area co il!l!i? im !nerea !nor modele negati&e8 P ne*lijarea .el din ca!%( c( a! . Cea din !rm( ia c! tot!l alte .!ndate c! sentimentul de autosu10cienţ%.icarea #!r#elor de #! ort #ocial? emoţional? in#tr!mental? in. Abu4ul emoţional şi 1i4icD obstacol ma*or 0n 1ormarea stimei de sine A+!%!l e#te !n com ortament agre#i& #a! necore# !n%(tor *ndre tat a#! ra co il!l!i #a! a c!i&a care #e a.i lider' Colegii a! m!lte de *n&(ţat de la mine' Pot #( .ace l(cere #( m( a#c!lte' S!nt n(#c!t entr! a .acti&it(ţi de &ol!ntariat? centre entr! co ii c! ne&oi # eciale? c(mine de +(tr>ni8 identi. Consiliere e)ucaţională P a/uzul +izic .orţat #a! n! "i dac( #e *nt>m l( c! &oia l!i #h! n!' E.aţ( #it!aţiilor de cri%(8 de%&oltarea #entiment!l!i de a!to-e.ectele a+!%!l!i a#! ra co iilor4 a= )in punct )e ve)ere +izic: a+!%!rile "i negli/(rile ot determina r(ni gra&e? ro+leme medicale #erioa#e? handica !ri #a! chiar moartea8 += )in punct )e ve)ere emoţional" at!nci c>nd ad!lţii a+!%ea%( co iii? ace"tia *"i .icarea domeniilor de com etenţ( ale co il!l "i adole#cent!l!i "i crearea #it!aţiilor *n care ace#tea #( .(r( a (rare "i care are ca re%!ltat con#ecinţe .ac e oricine #( cread( ce &rea! e!' De o+icei #!nt *n centr!l atenţiei !n!i gr! ' S!nt o er#oan( e)traordinar(' C!no#c *n general oamenii ca e o carte de#chi#(' *ntotdea!na "ti! ce am de .ac orice *mi ro !n' Mti! c( #!nt o er#oan( deo#e+it( entr! c( l!mea mi-o tot # !ne' Cred c( #!nt o er#oan( c! tot!l # ecial(' *mi lace #( m( ri&e#c *n oglind(' Am g!#t!ri er.eri a/!tor celorlalte er#oane .i de mai m!lte ti !ri4 -.ormea%( an!mite atit!dini negati&e de# re l!me? acea#ta de&enind entr! ei ameninţ(toare "i ne#ig!r(' Co iii de&in a#t.r%" di#crimin(ri <ele&i #la+i "i ele&i +!ni=? .(rintele n! *i *m line"te ne&oile emoţionale de +a%( <drago#te? atenţie= #a! .erent dac( ace#tea #!nt o%iti&e #a! negati&e= #a! #( *nţeleag( #entimentele altora8 P pro/leme )e relaţionare.icil #( *"i e) rime emoţiile <indi.lo&irea? m!"carea? arderea intenţionat( a co il!l!i? ede #irea cr!d( a co il!l!i <e)' *nc!ierea a.r%" #ta+ilirea !nor #tandarde nereali#te entr! co il (A:r tre/ui să iei numai note )e 1L.ice? indi.o#t a+!%aţi tind #( de&in( ei *n"i"i .icacitate' Pentr! acti&it(ţi de *m+!n(t(ţire a #timei de #ine? &e%i .ar( a co il!l!i *n tim !l no ţii #a! e &reme rea? de ri&area de #omn=8 P a/uzul emoţional 6 a+!%!l &er+al BA2&ti un prost.crearea de #it!aţii *n care co il!l "i adole#cent!l #( ai+( o ort!nitatea de a o.ecte' S!nt e cale #( de&in .&.el an)io"i? la+ili emoţional #a! de.o#t r(i "i c(? de .' &.i"ele 15-1@ din ane)e' a Stima de #ine "i *ncrederea *n #ine n! tre+!ie con.

i con#ecinţele #t(rii de an)ietate "i de re#ie ca!%ate de a+!%' Semne ale a+!%!l!i la co ii4 a= semne +izice: cont!%ii? d!ngi de la c!rea #a! oa#e r! te? t(iet!ri #a! cicatrice? ar#!ri? (r li #(? tra!mati#me #a! ro"eaţ( *n /!r!l organelor genitale? r(ni #a! condiţii medicale care n! a! .ic!lt(ţi de com!nicare? i%olare #ocial(? acce tarea &iolenţei dome#tice "i a ede #elor cor orale' An!mite caracteri#tici cre#c incidenţa a+!%!l!i4 #(r(cia? "oma/!l? (rinţii care a! .erire de # ri/in *n a#!marea !nor re# on#a+ilit(ţi "i deci%ii er#onale8 P e&itarea etichet(rilor8 P e&itarea criticilor adre#ate er#oanei8 P e&itarea /!dec(rii8 P &alidarea emoţional(8 P de%&oltarea #timei de #ine a ele&!l!i "i a #entiment!l!i de com etenţ(8 P *n&(ţarea modalit(ţilor de a .amilie? .(rinţii a! atit!dini rigide de# re co ii "i relaţia co il.c%atori? c(!t>nd relaţii c! er#oane e care le ot domina8 co iii a+!%aţi *n&aţ( #( n! ai+( *ncredere *n ad!lţi "i de%&olt( *n tim t!l+!r(ri de relaţionare8 P co&maruri: retr(irea tra!mei *n tim !l #omn!l!i oate .o#t tratate core# !n%(tor' Co il!l #a! (rintele oate e) lica ace#te #emne ca .a t? *i e#te gre! #( # !n( ce #-a *nt>m lat #a! *i e#te team( c( &a .amilie Bviolenţa este mo)alitatea )e rezolvare a situaţiilor )e con+lict%X += caracteristici socio+cogniti2e .rec&ente la "coal(' 9amiliile *n care a are a+!%!l co iilor a! ro+leme m!lti le4 maritale? .!ncţional de erce ţie a lor? a celorlalţi "i a l!mii? ce are e.erit di&er#e a+!%!ri8 P simptome somatice +uncţionale: d!rerile de ca #a! a+dominale? &(r#(t!rile? #tarea de #omnolenţ( #a! de r(!? tahicardia? t!l+!r(rile re# iratorii ot .!ndamentale e care le a! orele de con#iliere "i rin atit!dinea #a .amiliile c! &alori mai rigide .aţ( #it!aţiilor de #tre#' egli*area5 i4olarea5 ignorarea5 terori4area co il!l!i are ca "i con#ecinţe t!l+!r(ri emoţionale "i com ortamentale .!ncţionale *n .rec&ent( la er#oanele care a! #!.a+!T.ormea%( !n #i#tem di#.o#t la r>nd!l lor &ictime ale a+!%!rilor *n co il(rie? #tre#!l *n .i o caracteri#tic( .aţ( de co il? li #a de rinderilor #ociale8 c= starea de s%n%tate con#!m de alcool? drog!ri la cel !ţin !n!l dintre (rinţi? t!l+!r(ri ne!rologice #a! #iho atologie gra&( la cel !ţin !n!l dintre (rinţi' C!noa"terea ace#tor a# ecte a! !n rol im ortant entr! .!r(=? a+#enţe "i *nt>r%ieri .e#te !n #emnal de alarm(? mai ale# dac( #-a rod!# o #chim+are +r!#c( *n !ltim!l tim 4 com ortament de e&itare "i retragere? temeri e)agerate .(rinte? a! a+ilit(ţi #c(%!te de *ngri/ire "i ed!care a co il!l!i? utilizează pe)eapsa ca meto)ă )e 61 Con iliere educa!ional":::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: e)ucare" n! com!nic( c! co il!l? a! a+ilit(ţi #c(%!te de re%ol&are a #it!aţiilor de cri%(? ina+ilitatea de control al com ortament!l!i im !l#i& .!ndamentale ale co il!l!i? "i an!me de%&oltarea #a emoţional( "i #ocial(' Rol!l ro.e#or!l!i-con#ilier e#te *n ace#t ca% e#enţial rin o+iecti&ele .oame <cer"e"te m>ncare? .a t!l c( "i #i#tem!l "colar rod!ce m!lte a+!%!ri a#! ra co iilor rin negli/area ne&oilor .antecedente de &iolenţ( #a! acte delinc&ente la cel !ţin !n!l dintre (rinţi? c(#(torii anterioare? di&orţ? (rinţi &itregi? cel !ţin !n!l dintre (rinte a .' De .aţ( de co il "i .aţ( de !nele er#oane? de a merge aca#(? t>n/e"te d! ( atenţia celorlalţi? o+o#eal(? li #a ca acit(ţii de concentrare? l>n#? #tare de .o#t maltratat #a! a+!%at *n co il(rie? co il!l e#te nelegitim? (rinţii a! #!+ 0.amiliei? !n (rinte #a! o r!d( a ro iat( <+!nici? !nchi=' In.aţ( de ne&oile #ale' *n cele mai m!lte dintre #it!aţii? a+!%atorii #!nt mem+rii .ormaţiile rele&ate entr! e&al!area a+!%!l!i #!nt4 a= istoricul 1amiliei .accidente.ace .ecte negati&e e termen l!ng' St!diile din domeni! ed!caţional <$hom #on? 1EE0= a! e&idenţiat .iind <) :utocunoa&tere &i )ezvoltare personală .inanciare? oc! aţionale? di.#c(derea #timei de #ine a co il!l!i? in#ta+ilitate emoţional(? er. de ani la na"terea co il!l!i? &alori di#.ocali%ate e edea #(' Principiile prevenţiei a/uzului emoţional: C P a#c!ltarea acti&( a co il!l!i8 P erce erea co il!l!i ca e o er#oan( &aloroa#a "i # ecial(8 P o.ormanţe "colare #c(%!te? de re#ie? ro#tit!ţie? #!icid? delinc&ent(' Co iii a+!%aţi *"i .i ede #it8 += comportamentul copilului .

ri#c <con#!m de alcool? drog!ri? .iind +locarea com!nic(rii8 .!mat= "i . Ne[ Tar+inger P!+lication#' Simon#? V'? Jalichman? S'? Santroch? V'R' <1EE2=' 9uman :)justment.ectea%( e adole#cenţi "i care a! con#ecinţe negati&e m!lti le' Decalogul comunic%rii L' Nu poţi să nu comunici 2. : 7.' Bi+liogra.orm( ton!l con&er#aţiei *ntr-!n!i negati&? con#ecinţa . : comunica presupune asumarea rezolvării con+lictelor 65 Consiliere e)ucaţională Comunicarea non2erbal% Aod!l *n care #!nt *ncr!ci"ate +raţele? .actor rotector .. : Pro/lem6>ana*ement :pproac.ic Gro&e? CA4 BrooX#LCole P!+li#hing Com anQ' D!dleQ? CD' <1EE3=' 7.e#or!l-con#ilier entr! identi.aţ( de #it!aţiile de cri%( <#!icid!l=' Cercet(rile din domeni!l &ieţii #ociale a adole#cenţilor arat( c( e#te 7@Z dintre er#oanele #!+ 16 ani #e #imt ade#ea #ing!re <E!n#on "i Tender#on? 1E67=' Ace#te date il!#trea%( c( ro+lema #entiment!l!i de #ing!r(tate la adole#cenţi e#te o ro+lem( im ortant( care nece#it( o a+ordare adec&at(' Sentimentul de singur%tate *n erioada adole#cenţei oate de&eni . : comunica presupune a &ti să îţi eCprimi sentimentele #. OaXland? CA4 Ne[rTar+inger' T!nter? A' C' \ Carl#on? P' <1EE5=' Im ro&ing `o!r ChildG# Beha&ior' 7.olo#irea etichetelor de gen!l4 A2&ti un naiv că ai +ăcut. : comunica presupune a accepta con+lictele 1L.rec&ent "i ac!t' 9actorii care declan"ea%( "i menţin acea#t( #tare #!nt4 de.i #t>n/enit( de .erapeutic >anual o+ Co*nitive6?e.i%ic=? comunicare spaţială <di#tanţa dintre do!( er#oane care con&er#ea%(= "i paralim/ajul <c!m ar .rec&enţa e) erienţelor de *n&(ţare? ceea ce d!ce la #c(derea er. AcJaQ? A' \ 9anning? P' <0... .' Ace#te etichet(ri tran#.erite ad!lţilor *n cadr!l .el!l *n care #e mi"c( g!ra? direcţia ri&irii #a! modalitatea *n care e atin#( o er#oan( #!nt con#iderate de c(tre ma/oritatea #ihologilor ca ..i ton!l? intonaţia #a! accent!l .i de acord c! (rerile interloc!tor!l!i' Con&ingerea !nor er#oane c( cei din /!r!l lor n! *"i &or *m+!n(t(ţi com ortament!l dec>t dac( #!nt criticaţi e#te o +arier( *n calea !nei com!nic(ri e."colii (rinţilor. : comunica presupune a înţele*e mesajele H. : comunica presupune a înţele*e procesualitatea unei relaţii $.iciente de a#erti&itate? tim *ndel!ngat etrec!t #ing!r? artici area #c(%!t( la acti&it(ţile #ociale "i e)trac!rric!lare' Sing!r(tatea are ca "i con#ecinţe de l!ng( d!rat( de%&oltarea de re#iei "i an)iet(ţii #ociale' Prin de%&oltarea a+ilit(ţilor de com!nicare "i relaţionare !tem re&eni #t(rile de a.avioral 5nterventions. to 9elpin*.ic!lt(ţile de #ta+ilire "i menţinere a relaţiilor inter er#onale red!c calitatea "i . : comunica presupune cunoa&tere )e sine &i stimă )e sine 0.icient de%&oltate #!nt a#ociate c! er.icit!l a+ilitaţilor de com!nicare? de relaţionare? timiditatea? #tima de #ine #c(%!t(? ina+ilitatea de e) rimare emoţional(? de rinderi ine.iind canale de com!nicare' Com!nicarea non&er+al( #e re.. Paci.ro.e (8ille) 9elper.ormanţe academice #c(%!te? ro+leme emoţionale "i com ortamentale? di.=' (el+62steem.icarea ca%!rilor de a+!% "i re&enţia ace#tora rin c!r#!rile o.ecti&itate negati&( care *i a.olo#it=' Cea mai mare arte a me#a/elor #e com!nic( rin me#a/ele non&er+ale <$o[ne "i Adler? 1EE.at(Fde com ortamentele )e.il)ren.iciente' Com!nicarea oate . : comunica presupune a )a +ee)6/ac86uri N.eor. : comunica presupune a &ti să asculţi F.ie4 Egan? G' <1EE2=' 7.ormanţelor "colare' De rinderile de com!nicare "i relaţionare?re re%int( !n . Bro[n \ BenchmarX' 60 Ca itol!l 7 COAUNICARE MI CON9LIC$ 7'1' Rol!l com!nic(rii Mt!diile::din domeni!l ed!caţional a! ar(tat c( deprinderile sociale in#!.reatin* !epresse) C. : comunica presupune con&tientizarea nevoilor celuilalt G.=' Bariere 0n comunicarea e1icient% <&e%i ta+el!l 7'1=4 P tendinţa de a *udeca5 de a a ro+a #a! de a n! .ic!lt(ţi de ada tare #ocial( <$ro[er "i Tolltn? 1E63=' Di. 5nto Practice Pu/lications.er( la me#a/ele tran#mi#e de la o er#oana::la: alta rin alte c(i dec*t cele ling&i#tice' Ace#tea incl!d mesaje corporale < o%iţia cor !l!i? ge#t!ri? mimic(? contact &i%!al "i contact .

.orm!l(ri de gen!l4 Aar tre/uiA #a! Aar+i cea mai mare *re&eală )in partea ta să.!%a'.en#i&e? re%i#tenţ(? reacţii a#i&e #a! agre#i&e8 con#ecinţele !nei a#t. .r!#trare rin ignorarea #entimentelor "i o iniilor celeilalte er#oane' 62 Comunicare 5i conflict "abel -.ac(' . !nei alte er#oane' Di#tragerea de la intere#ele celeilalte er#oane' .eri #ol!ţii la ro+lemele celeilalte er#oane' =olosirea eCcesivă *ntre+(rile *nchi#e #!nt de cele ..erirea de #./ !>emple de modalit%ţi ine1iciente de comunicare Comunicare Descrierea modalit%ţii !>emple ine1icient% Critica E&al!area negati&( a celeilalte er#oane? a atit!dinilor #a! acţi!nilor #ale' 9olo#irea etichetelor *n caracteri%area !nei er#oane' A e&al!a *n termeni generali o alt( er#oan(? acţi!nile #a! atit!dinile ei' :"u e"ti de &in( .A ţine redici.De ceH .9(-ţi tema imediatY.$re+!ie #(-ţi ceri #c!%e de la el'. .Ar tre+!i #( '''.Dac( n! .Regreţi cele *nt>m lateH.li'.Amai /ine să vor/im )espre '''.erirea de soluţii e#te o alt( modalitate de a +loca roce#!l com!nic(rii? .ace #a! dac( n!' .8 P e2itarea a+ord(rii !nor ro+leme im ortante8 cea mai .e"ti #ing!r!l &ino&at entr! de%a#tr!l *n care te a.o#t o .ac( ceea ce &rei t! #( .C>nd #-a *nt>m lat a#taH.N! te mai g>ndi la ce #-a *nt>m lat' Tai #( &or+im de# re ce&a mai l(c!t'. .olo#irea ameninţ%rilor e#te o modalitate rin care #e tran#mite me#a/!l c( dac( #ol!ţiile ro !#e n! #!nt !#e *n ractic( er#oana &a #! orta con#ecinţele negati&e <e)' edea #a=8 P morali4area e#te o alt( manier( neadec&at( *n com!nicare ce incl!de? de cele mai m!lte ori? . con#ecinţele negati&e care &or a (rea' A # !ne !nei alte er#oane ce ar tre/ui #( .ac(8 .P o. &ei .*ncetea%( celeilalte er#oane rin imediat? #a! '''. între/ărilor com!nicare8 #e oate r(# !nde la ele rintr-!n #ing!r c!&>nt' : )a or)ine :meninţări A ordona !nei alte er#oane #( .ie direct? rin o.el de con&er#aţii? *n care #e da! ordine? #!nt #c(derea #timei de #ine a er#oanei-c(reia *i #!nt adre#ate acele ordine8 P ..'.etarea Lau)a evaluativă '+erirea )e s+aturi A o.Ce ro#tieY Bor+e"ti ca o .aci ce ameninţarea ei c! ri&ire la # !n e!? at!nci'''.olo#irea tacticii de&ierii? a+aterii .A#ta-i .E"ti e)act ca toţi ceilalţi' $oţi #!nteţi ni"te in#en#i+ili'. sau nepotrivită a mai m!lte ori +ariere *n . .i *n loc!l t(!? c! #ig!ranţ( l-a" /e. .oarte !"or de re%ol&atY *n rim!l r>nd?''' '.olo#irea *ntre+(rilor *ntr-!n mod agre#i&? a!toritar #a! c! o not( e&al!ati&(8 P rec!rgerea la ordine e#te !n me#a/ care are ca e.rec&ent( metod( de a #chim+a c!r#!l con&er#aţiei de la reoc! (rile celeilalte er#oane la ro riile reoc! (ri e#te . 2tic. .at( +!n(Y N!-i a"a c( m( &ei a/!ta la e)amenH C . .at!ri #a! indirect? rin . *ncercarea de a comanda acţi!nile .ecte reacţii de. >oralizarea : /aterea .*ntotdea!na ai .at(Y.Pentr! c( am # !# e!Y.8 P *ncercarea de a re4ol2a problema comunic%rii prin impunerea unor argumente logice propriiU #it!aţiile *n care o er#oan( *ncearc( *n mod re etat #( g(#ea#c( #ol!ţii logice la ro+lemele !nei alte er#oane cond!ce la .Dac( a" .

ace #( .S!nt *ngri/orat( <emoţia "i con#ecinţa= entr! c( n! m-ai an!nţat c( n! &ii la "coal( <com ortament!l='.c>nd n! re# ecţi reg!la.Ai *nt>r%iatY. .Ţi-ai *nc(lcat romi#i!nea'.N! m-am #imţit .en#i&e *n com!nicare' E)em le de me#a/e e.oarte +ine *n !ltim!l tim <con#ecinţa= entr! c( am etrec!t !ţin tim *m re!n( <com ortament!l=' S!nt nem!lţ!mit? <emoţia='.ce #imt . P .(r( a .el re&in reacţiile de. T 63 Comunicare &i conflict Avanta=ele comunic"rii me a=elor la persoana 56a: P Pre&ine declan"area reacţiilor de.N! mai .!rio# e mine <con#ecinţa=' A#ta m( .? .' Ae#a/ele la er#oana I-a <lim+a/!l re# on#a+ilit(ţii= #!nt .C>nd n! m( d!ci la "coal( dimineaţa la tim <com ortament!l= &oi *nt>r%ia "i ro.N! "tii de# re ce &or+e"tiY.C>nd n! *mi dai o#i+ilitatea #( # !n ce cred <de#crierea com ortament!l!i= de&in ner&o# "i .(r( a ţine cont &ara a#ta la mare'.!rio# c>nd '''.ormaţii' In ace#t ti de lim+a/ er#oana *ţi oate com!nica emoţiile "i de#crie c! e)actitate com ortament!l er#oanei c! care com!nic(? .i .iind o modalitate de de#chidere a com!nic(rii chiar "i entr! #!+iectele care #!nt otenţial con.cel mai .N! *nţelegi ce-ţi # !nH.= "i <5= +ormularea consecinţelor comportamentului a#! ra ro riei er#oane <.9!me%i rea m!ltY.=? <0= eCprimarea propriilor emoţii &i sentimente ca "i con#ecinţ( a com ortament!l!i interloc!tor!l!i <.i! ner&o# dimineaţa <emoţia='.lictelor' P Proce#!l de com!nicare e#te mai com let datorit( #chim+!l!i mai mare de in. im lic( /!decarea interloc!tor!l!i "i *ntrer! e com!nicarea datorit( reacţiilor de. oţi # !ne .oarte .i !t!t merge #a! do&e%i logice? . P .en#i&e e care le declan"ea%(' E)em le de me#a/e la er#oana a Ii-a4 .iciente4 P .' .N! "tii #(-ţi ţii romi#i!nile'.? .rec&ente *n roce#!l de com!nicare' Ae#a/ele care ro&oac( o a#t.i at>t de critic'. . entr! c( n!-mi lace #( n! re# ect(m reg!lile.aţ( de !n com ortament= c>nd &or+e"ti de# re notele mele de .Be%i-ţi de trea+a taY.:r*umentarea lo*ică impusă *ncercarea de a con&inge cealalt( .on aca#(.? .aţ( c! rietenii mei <com ortament!l care m-a deran/at=' O #( cread( de# re mine c( #!nt !n ro#t <con#ecinţa com ortament!l!i a# ra mea='.N!-mi # !i ade&(r!lY.*n loc de .c>nd &or+e"ti !r>t c! mine. .orm( de com!nicare rin care *ţi e) rimi ro riile o inii "i emoţii .? .e#or!l &a .actorii emoţionali im licaţi' 6@ Consiliere e)ucaţională -..? .ocali%ate e ceea ce #imte er#oana care com!nic( "i e com ortament!l interloc!tor!l!i "i a#t. Bodalit%ţi de ameliorare a comunic%rii $imba*ul responsabilit%ţii Lim+a/!l re# on#a+ilit(ţii e#te o .lict!ale' Acea#t( .#!nt .icat mai m!lte ti !ri de me#a/e care d!c la declan"area reacţiilor de.? .Iar n! ţiai .' Pentr! a re&eni reacţiile de.Bor+e"ti rea m!ltY.? .E#te o gl!m( roa#t('.en#i&e *n com!nicare rin e&itarea criticii "i a e&al!(rii er#oanei c! care com!nici' Lim+a/!l la er#oana a Ii-a . de .el? lim+a/!l re# on#a+ilit(ţii !tili%ea%( trei com onente4 <1= )escrierea comportamentului <e)' . .r!#tratY <emoţia "i con#ecinţa=.rec&ent mod de a ro&oca o reacţie de..icient( modalitate de com!nicare e#te comunicarea )escriptivă .? .icarea com ortamentelor care n! #!nt adec&ate *ntr-o relaţie' U Cl Pre2enirea reacţiilor de1ensi2e 0n comunicare Reacţiile de. P .'''m( *ngri/ore% c( #-a *nt>m lat ce&a c! tine'''.en#i&e #!nt .c>nd n! dai !n tele. . ..en#i&e "i +locarea com!nic(rii? cea mai e.N! *n&eţi c>t ar tre+!iY.= d!ce de cele mai m!lte ori la *ntrer! erea com!nic(rii "i la am li.(c!t temeleY.m( #! (r( c>nd '''.icarea con.=' C ? Lim+a/!l la er#oana a Ii-a .el de reacţie #!nt *n general cele care atac( er#oana' St!diile a! identi. )escriere .en#i&( e#te comunicarea evaluativă.t!.''' entr! c( n! "ti! !nde ai !tea .(r( #( ataci interloc!tor!l? .Uite c!m #ta! l!cr!rile8 dac( n! er#oan( rin arg!mentare logic( ai .el *m+!n(t(ţirea relaţiei "i modi.orm( de com!nicare e#te o modalitate de e&itare a criticii? etichet(rii? morali%(rii interloc!tor!l!i? .en#i&e "i modalit(ţile de re&enire a ace#tora4 2valuare vs. <. Ae#a/ele e&al!ati&e #!nt me#a/ele adre#ate la er#oana a Ii-a .S!nt #t>n/enit <emoţia .i c!m (rat O? ai .ocali%>nd con&er#aţia a#! ra com ortament!l!i "i n! a#! ra er#oanei' A#t.i.t!.ace e&al!(ri #a! atac!ri la er#oan(' Ace#t mod de com!nicare ermite a#t.

icarea #it!aţiilor *n care mit!rile n! #!nt &alide? identi.ic(rile .icarea modalit(ţilor de red!cere a im act!l!i !nor mit!ri' 2.iec(rei er#oane indi. !iscutarea" provocarea &i contracararea miturilor )espre emoţii rin4 con"tienti%area ro riile mit!ri legate de emoţii? identi.leeti&( a/!t( la *nţelegerea "i clari.icient re#! !ne a "ti #( *ţi e) rimi emoţiile' P@R Modalit"!i de îmbun"t"!ire a e.ect!oa#e de com!nicare "i *nc!ra/ea%( de%&oltarea con. e*alitate . Aodalit(ţi de de%&oltare a e) lor(rii alternati&elor4 P a#c!ltarea re.!ndat( c! o.orm( de egalitate "i acce tare "i n! de #! erioritate care e#te con#iderat( ca o . A A>i separe că te )eranjează'''. empatie .N!mai e! "ti! ce e#te mai +ine entr! tine? a"a c( tre+!ie #( m( a#c!lţi ca #(-ţi mearg( +ineY.ice alternati&ele ro+lemei #ale .erenţ( a/!nge #( cread( de# re el c( n! e#te &aloro# "i n! merit( #( i #e acorde atenţie' Comunicarea empatică e#te .olo#irea +rain#torming!l!i entr! e) lorarea alternati&elor (ACare ar +i alternativele acestei pro/leme 7@%X P a#i#tarea co il!l!i "i adole#cent!l!i *n alegerea #ol!ţiei o time (ACare )intre soluţii crezi că ar +i cea mai /unăDA%X O #e recomand( di#c!tarea o#i+ilelor re%!ltate ale alegerii !neia dintre alternati&e (ACe crezi că s6ar putea întâmpla )acă +aci a&a cum spuiD@%X P o+ţinerea !n!i anga/ament din artea co il!l!i (ACe ai ales să +aciDA #a! ACe )ecizie ai luatD .=8 P lani.orm( de com!nicare care tran#mite me#a/!l de non-acce tare "i ne*ncredere *n deci%iile celorlalţi' Ca alternati&( a ace#tei .icient *ntr-o .ne!tralitatea #a! indi.atit!dinea de #! erioritate determin( .= are ca "i con#ecinţe negati&e e termen l!ng #c(derea ca acit(ţii de re%ol&are de ro+leme "i de l!are de deci%ii' Copilul tre/uie ajutat să eCploreze soluţiile alternative.icarea #entimentelor co il!l!i (A2&ti supărat..orme ine.i%iologice? monitori%area com ortament!l!i non&er+al? monitori%area me#a/elor &er+ale tran#mi#e celorlalţi? a g>nd!rilor "i a relaţiei g>nd .emoţie .e#or #a! e#te tratat c! indi.l!enţat de mit!ri? identi.orm( de nede%&oltare a a+ilit(ţilor de relaţionare' !>plorarea alternati2elor E) lorarea alternati&elor e#te o alt( modalitate de com!nicare adec&at( *n relaţia c! co iii "i adole#cenţii' Ea n! tre+!ie con.=8 P .orma de com!nicare care re&ine reacţiile negati&e de# re #ine "i ceilalţi' Lim+a/!l non-&er+al e#te e#enţial *n com!nicarea em atic(' (uperioritate vs.ic!lt(ţi *n com!nicare e#te re re%entat( de ina+ilitatea de rec!noa"tere "i e) rimare a emoţiilor? de teama de a!tode%&(l!ire' Una dintre cele mai mari di. orientare spre pro/lemă 6 me#a/ele rin care a&em tendinţa de a controla interloc!tor!l rin o.Cred c( ar tre+!i #('''..prim"rii emo!ionale: 1.lictelor' Acea#t( atit!dine &ine *n contradicţie c! acce tarea necondiţionat( "i re# ect!l <- Consiliere e)ucaţională .(r( a *ncerca #(-ţi im !i !nct!l de &edere' Neutralitate vs.at!ri #a! #ol!ţii' O. spontaneitate 6 mani !larea e#te o .at!ri de%&olt( reacţii de.erirea de #.erent de a+ilit(ţile #a! ni&el!l #(! ed!caţional' St!diile din domeni!l ed!caţional a! ar(tat c( er#oanele c! com etenţe intelect!ale "i #ociale de%&oltate com!nic( mai e.(r( a-i im !ne #ol!ţia' _ >anipulare vs.9( a#ta ''. #a! .icarea a&anta/elor "i de%a&anta/elor o ţi!nilor' !>primarea emoţional% Una dintre ca!%ele care ro&oac( di.icarea entr! e&al!are (ACân) vom )iscuta )in nou )espre astaD%X P identi.com ortament' 88 .Control vs.erirea de #ol!ţii "i #.icarea #it!aţiilor *n care com ortament!l e#te in. 5)enti+icarea &i recunoa&terea )i+eritelor tipuri )e emoţii rin4 e)erciţii de e) rimare &er+al( a emoţiei? de a#ociere a #t(rii #!+iecti&e c! eticheta &er+al( a emoţiei' Indicatorii !tili%aţi #!nt4 modi.en#i&e' Ae#a/!l im licit e#te .iciente de com!nicare e#te e) rimarea # ontan( a o iniilor er#onale? .ormarea !nei relaţii de.erirea de #ol!ţii <.erenţa *n com!nicare tran#mite me#a/!l c( er#oana c! care com!nici n! e#te im ortant( entr! tine' Co il!l care n! e#te a#c!ltat de (rinte #a! ro.' *n contra#t com!nicarea orientat( # re ro+lem( a/!t( interloc!tor!l #( identi.ic!lt(ţi *n e) rimarea emoţional( e#te e)i#tenţa !nor #tereoti !ri #ociale ale e) rim(rii emoţionale <&e%i inteligenţa emoţional(=' A com!nica e.

S!nt nem!lţ!mit c>nd n! *ţi re# ecţi romi#i!nile.erenţelor dintre ne&oile co il!l!i "i ne&oile ad!lt!l!i "i-identi. C>ţi&a ele&i &ol!ntari &or !tea a&ea trei rol!ri4 de #c!l tor? #tat!ie "i o+#er&ator' Ele&!l care "i-a ale# rol!l de #c!l tor alege o carte c! o emoţie? *"i ca!t( !n ele& care "i-a ale# rol!l de #tat!ie "i &a *ncerca #( . 5)enti+icarea mo)alităţilor )e eCprimare comportamentală a emoţiei rin4 rec!noa"terea reacţiilor com ortamentale ale emoţiilor? di. ai !tea # !ne4 .iecare ele& #a! gr! de ele&i alege c>te o carte "i *ncearc( #( e) rime emoţia notat( rintr-!n com ortament8 ceilalţi ele&i tre+!ie #( identi.rec&ent emoţii +aţă )e un comportament speci+ic.' A#!marea re# on#a+ilit(ţii a ceea ce #imt "i e) rim e#te o .i e) rimat(4 P printr6un cuvânt: .aci ace#t l!cr!.ecte ale #it!aţiilor #a! e&enimentelor a#! ra #t(rii emoţionale? *nţelegerea im ortanţei mod!l!i de inter retare a e&enimentelor declan"atoare a emoţiilor' G.S!nt #! (rat.a)ult: P Clari. #a! *n loc de .' H.8 P e) rim( mai .iec(r!i ele& #e &or a.olo#ind aceea"i emoţie entr! toţi ele&ii' Rol!l e)erciţi!l!i e#te #(-i .? .A( #imt r(nit c>nd .olo#ea#c( c!&inte' Cine &a identi.A( #imt ca "i c!m a" . Consiliere e)ucaţională C= A(tatuileA emoţiilor.8 P rin )escrierea a ceea ce6ţi )ore&ti să +aci: .!%? re#emnat? r(nit8 P evită evaluarea emoţiei: . 9iecare ele& &a .r!#trat=8 .S!nt nem!lţ!mit.m( #imt #ing!r.erenţierea dintre emoţie "i com ortament? *n&(ţarea mod!l!i de *nţelegere a me#a/elor emoţionale tran#mi#e de alte er#oane? con"tienti%area relaţiei dintre g>nd emoţie -com ortament' @' E) rimarea emoţiei rintr-!n lim/aj a)ecvat: *n&(ţarea &oca+!lar!l!i emoţiilor entr! a n! red!ce com!nicarea a.acem *nţele"i de ceilalţi' 7' :cceptă responsa/ilitatea pentru ceea ce simţi: *n loc de .*mi trem!r( &ocea c>nd &or+e#c c! el.orm( de &alidare er#onal(' )u4e tii de activit"!i care facilitea6" e.Comunicare 5i conflict 0.#c!l tor. oţi # !ne .8 P evită eCprimarea emoţiei într6un mo) co)at: *n loc de . Se !tili%ea%( !n #et de c(rţi de /oc care a! notate e !na dintre (rţi den!mirea !nei emoţii <e)' tri#t? .m-a" +!c!ra dac( ne-am *nt>lni #( etrecem mai m!lt tim *m re!n(.ice emoţia rin com ortament!l e) rimat de ele& #a! gr! !l de ele&i' B= AParolaA emoţiilor.ice emoţia e) rimat( de ele&!l c! rol!l de .acial(? o#t!ra' Ele&!l care are rol!l de o+#er&ator &a nota toate modalit(ţile rin care ele&!l .icati& entr! emoţie' Ele&!l care identi. 9iecare ele& &a e)trage c>te o carte? cite"te den!mirea emoţiei "i *ncearc( #( o re re%inte rintr-!n de#en care #( .primarea emo!ional" A= A3oca/ularulA emoţiilor.icarea c(ror ne&oi *i r(# !nde mod!l *n care ad!lt!l com!nic( c! co il!l' . 5)enti+icarea evenimentelor sau situaţiilor care )eclan&ează emoţia rin4 e)erciţii de a#ociere a !nor e&enimente <com ortamente? g>nd!ri= care declan"ea%( emoţia? *nţelegerea di.m( #imt puţin nelini"tit.i centr!l !ni&er#!l!i.A-ai r(nit. *n loc de . oţi # !ne .(r( #( . 2Cprimă clar ceea ce simţi P sumarizează printr6un cuvânt ceea ce #imţi4 +!c!ro#? con.i"a *n #ala de cla#( entr! ca ele&ii #( con"tienti%e%e modalit(ţile rin care ne !tem *m+!n(t(ţi #tarea emoţional(' :lte căi )e îm/unătăţire a comunicării copil M a)olescent . #tat!ia *n . Ele&!l #a! gr! !l de ele&i alege o carte c! o emoţie "i #im!lea%( ce ar g>ndi o er#oan( care mani. acti&it(ţi l(c!te care ne determin( #( ne #imţim +ine' $oate acti&it(ţile .e#tarea !nei emoţii' E= A(uneteleA emoţiilor.' D= A5ma*inileA emoţiilor.eritelor e.!ncţie de emoţia e care tre+!ie #( o re re%inte? model>nd!-i e) re#ia .ic( rim!l emoţia re re%entat( de !n coleg? &a re%enta el emoţia e) rimat( rin de#en' E)erciţi!l #e oate reali%a "i .e#t( o a#emenea emoţie8 ceilalţi ele&i tre+!ie #( identi.ericit? .8 e) rimarea clar( a emoţiile e#te !n mod *n care ne .icarea di.ie #emni.Simt c(-mi &ine #( o ia! la .acem e ele&i con"tienţi de di.ice emoţia' <.ecti&( *n temenii de +ine #a! r(!8 emoţia oate .A-ai #! (rat. oţi # !ne . *ncearc( #( e) rime emoţia' Ceilalţi ele&i tre+!ie #( identi.modele%e.!g(.ace o li#t( de 1. 9iecare ele& &a e)trage c>te o carte c! o emoţie "i &a *ncerca #( o re re%inte rintr-!n #!net caracteri#tic? .ica rim!l emoţia e) rimat( de !n coleg &a de#crie o #it!aţia *n care a #imţit acea emoţie? ce a g>ndit "i c!m #-a com ortat' 9= Cele 1L activităţi plăcute.#tat!ie.erenţele *n mani.8 P rin )escrierea a ceea ce s6a întâmplat cu tine: .S!nt #! (ratL+!c!ro#Lc!rio#L*nc>ntat.

rec&ente con&ingeri eronate #a! mit!ri de# re con.el de #ol!ţii c>nd erce #it!aţia ca . Con+lictul nu se rezolvă )ecât printr6un compromis" cineva tre/uie să piar)ă.orm( de nere# ectare a dre t!rilor er#onale' E.olo#e"te at>t entr! a com!nica #entimentele o%iti&e? c>t "i entr! com!nicarea l!cr!rilor #a! #it!aţiilor care ne deran/ea%(' P Ae#a/ele re# on#a+ilit(ţii com!nicate e !n ton ner&o# de&in me#a/e negati&e' Ace#tea *n&ino&(ţe#c co il!l "i *l critic(? "i omit me#a/!l care ar tre+!i #( indice care e#te re# on#a+ilitatea l!i entr! a #chim+a ceea ce a ..lict? e#te nece#ar( !neori acce tarea meto)ei câ&ti* 6 pier)ere" adic( !na dintre (rţi rime"te ceea ce a cer!t a . Comunicare 5i conflict Etichet(rile arat( li #a *ncrederii *n co il!l c(r!ia *i e#te adre#at me#a/!l? *ncrederea #e com!nic( rin c!&inte? ge#t!ri? ton!l &ocii' 7'5' Con.irmaţia' P Sarca#m!l? ridic!li%area "i re#i!nile #!nt o . Prezenţa unui con+lict este semnul unui mana*ement prost al *rupului sau clasei.ierdere' .lictelor8 P cre"te ca acitatea de ada tarea la realitate8 P o.er( o o ort!nitate de c!noa"tere "i de%&oltare de de rinderi8 P de%&olt( creati&itatea' Dac( con.Uite ce am (ţit din ca!%( c( t! n! ai '''YYY..icient #( #e a lice lim+a/!l re# on#a+ilit(ţii' 9orm!larea me#a/elor la er#oana *nt>i com!nic( co iilor mod!l *n care com ortament!l lor a inter. Con+lictul este întot)eauna ne*ativ &i )istructiv.icat o #erie de con&ingeri eronate de# re con.ierdere e#te nece#ar(4 c>nd !na dintre (rţi di# !ne de rea !ţine re#!r#e #a! doar !na dintre (rţi oate #( *"i *m linea#c( ne&oile <e)' c>nd do!( er#oane candidea%( entr! !n #ing!r o#t=' $ot!"i? *n cele mai m!lte dintre #it!aţiile de com!nicare n! e#te nece#ar ca o er#oana #( ado te #til!l c>"tig. De a#emenea? c>nd doi co ii E1 Consiliere e)ucaţională #!nt *n com etiţie entr! loc!l *nt>i la olim iad(? !n!l dintre ei &a c>"tiga remi!l *nt>i? alt!l n!' *n an!mite #it!aţii? metoda c>"tig. Con+lictul într6o clasă este un semn )e neimplicare a pro+esorului în pro/lemele clasei.lict!l "i management!l con.lat? #a! #ol!ţionat de ti !l c>"tig(tor-*n&in#? ace#ta oate a&ea o #erie de e+ecte ne*ative: P #cade im licarea *n acti&itate8 P dimin!ea%( #entiment!l de *ncredere *n #ine8 P olari%ea%( o%iţiile "i d!ce la ..ormarea de coaliţii8 P dileme morale8 P di.lictelor A+ilitatea de a com!nica re#! !ne "i a+ilitatea de a re%ol&a con.icient( n! *n#eamn( cam!.ic!lt(ţi *n l!area deci%iilor' St!diile de e&al!are a rogramelor de de%&oltare a a+ilit(ţilor de com!nicare "i de management al con.iind A+ie.erat c! cel al ad!lţilor "i ceea ce #imte ad!lt!l de# re acea#t( #it!aţie' E .licte *n r>nd!l artici anţilor care #cad e.orm!l(ri ca .licte #!nt4 Con+lictul se rezolvă )e la sine" cu trecerea timpului. "i n! .icienţa #eminariilor de com!nicare dac( n! #!nt de%&oltate me#a/e alternati&e' Cele mai .(c!t' $on!l me#a/elor negati&e d( do&ad( de li #a re# ect!l!i entr! cel c(r!ia *i e#te adre#at( a.(r( a-1 *n&ino&(ţi .P *n com!nicarea emoţiilor? e#te mai e.larea con.lict!l e#te negat? re rimat? cam!.' P Lim+a/!l re# on#a+ilit(ţii #e .. B Stiluri de abordare a con1lictelor *n re%ol&area !nei #it!aţii de con.lict!l n! re#! !ne *n mod o+ligatori! a# ecte negati&e <e)' ten#i!ne? ceart(=? deci com!nicarea e.A.lict!l!i' Ace#ta tre+!ie acce tat ca o arte ." +ie.i re%ol&at? iar artea cealalt( ierde' Oamenii rec!rg la a#t.lictelor a! identi..icarea ro+lemelor "i a #ol!ţiilor8 P cre"te coe%i!nea !n!i gr! d! ( #ol!ţionarea com!n( a con.lict!l!i4 P cre"te moti&aţia entr! #chim+are8 P *m+!n(t(ţe"te identi.oarte tare c( n!''. : avea un con+lict este un semn )e slă/iciune sau vulnera/ilitate.oarte im ortant ca emoţiile #( . Con+runtarea cu o pro/lemă sau într6o )ispută este întot)eauna neplăcută.A-a deran/at .ie com!nicate co il!l!i .irea#c( a roce#!l!i de com!nicare' 2+ectele pozitive ale con.lictele de com!nicare' Con.

icarea *ntre+(rile? #olicitarea in.ormaţiilor entr! *nţelegerea #it!aţiei? e&itarea *n&ino&(ţirii "i etichet(rii interloc!tor!l!i? e&al!area im act!l!i con.(r( a reacţiona c! ro riile arg!mente? clari.lict!l!i rin4 a#c!ltare acti&(? !tili%area *ntre+(rilor de#chi#e entr! clari.el de #ol!ţii' Com romi#!l e#te o . n! A7u ai creat o ro+lem( '''.icienţa ace#tei metode #!nt m!ltele r(%+oaie *ncheiate rin a#t.orm( a ace#tei metode de #ol!ţionare a con.icient(' C>nd !n &>n%(tor "i !n c!m (r(tor #ta+ile#c *m re!n( reţ!l !n!i rod!#? ei .(r( a le deran/a e cele ale interloc!tor!l!i8 de a iniţia? menţine "i *ncheia o con&er#aţie *ntr-!n mod l(c!t8 de a *m (rt("i o iniile "i e) erienţele c! ceilalţi8 de e) rimare a emoţiilor negati&e? .(r( a te #imţi #t>n/enit #a! a-1 ataca e cel(lalt8 de a #olicita cereri #a! a re.(r( #( te #imţi &ino&at #a! /enat8 e#te modalitatea rin care ele&ii *"i de%&olt( re# ect!l de #ine "i #tima de #ine8 e#te modalitatea rin care adole#cenţii ot #( .ica gre"elile "i n! entr! a *nţelege me#a/!l? con&ingerea c( n!mai el Lea are dre tate' 3' Utili%area de rinderilor de re%ol&are de ro+leme *n a+ordarea con..lict!l!i a#! ra relaţiei #a! gr! !l!i' @' Identi. Comunicare &i con+lict termen l!ng *m+!n(t(ţirea relaţiilor #ociale? de%&oltarea *ncrederii *n #ine? re# ectarea dre t!rilor er#onale? .aţ( re#i!nii gr! !l!i "i #(-"i e) rime de#chi# o iniile er#onale8 e#te rec!noa"terea re# on#a+ilit(ţii .eritelor o ţi!ni' 5' 9ocali%area e ro+lem( n! e er#oane? .i4 /!decarea er#oanei "i n! e&al!area me#a/!l!i? c(!tarea de contraarg!mente? reacţia ' remat!r(? a#c!ltarea interloc!tor!l entr! a identi.(c!te' Cei im licaţi n! n!mai c( n! dore#c #( c>"tige *n detriment!l celeilalte? dar #co !l lor e#te de a l!cra *m re!n(C entr! a a/!nge la #ol!ţia cea mai e.!%a cereri8 de e) rimare a emoţiilor o%iti&e <+!c!ria? m>ndria? a.initatea .acem ne&oile "i dorinţele? .P Aetoda Apier)ere 6 pier)ereA.ormarea !n!i #til de &iaţ( #(n(to#? *m+!n(t(ţirea a+ilit(ţilor de l!are de deci%ii re# on#a+ile? de%&oltarea a+ilit(ţilor de management al con.lict!l!i' Ace#tea ot .(r( a a.oarte gre! de cre%!t c( o a#t. Principii de management al con1lictelor 1' Aenţinerea !nei relaţii o%iti&e e erioada con.lict!l!i' Comunicarea aserti2% Com!nicarea a#erti&( #-a de%&oltat ca o modalitate de ada tare e.ace #( a&em *ncredere *n noi "i #( c>"tig(m re# ect!l rietenilor "i colegilor8 de e) rimare a emoţiilor "i g>nd!rilor *ntr-!n niod *n care ne #ati#.icient(? e)i#t( #it!aţii c>nd e cea mai e.icarea +arierelor *n re%ol&area con.icarea me#a/elor' 0' Di.el de #it!aţii? #co !l e#te ca cererile t!t!ror (rţilor #( .olo#e#c metoda .erenţierea dintre e&enimente? com ortament "i inter retarea lor? e&al!area di.lictelor' P A treia metod( de management al con.ecta "i ataca dre t!rile celorlalţi8 a#erti&itatea *n com!nicare re re%int( a+ilitatea4 de com!nicare direct(? de#chi#( "i one#t(? care ne . *n a#t.el de metod( e#te e.c>"tig .icient( #ol!ţie' Cele mai +!ne e)em le entr! a demon#tra e.aţ( de cine&a? atracţia=8 C de a .lictelor e#te Acâ&ti*6câ&ti*@. De"i are .aţ( de ceilalţi8 e#te re# ectarea dre t!rilor celorlalte er#oane' .olo#irea !nor termeni concreţi? # eci.ici? com ortamentali *n de#crierea #it!aţiei "i n! generali? !tili%area !n!i lim+a/ adec&at <.ac( .ie #ati#.=' 2' Utili%area com!nic(rii directe? .icient( la #it!aţii con.c>"tig'.A a (r!t o ro+lem('''.lict!ale inter er#onale <Ree#? Shan? 1EE1=' Li #a a#erti&it(ţii e#te !na dintre cele mai im ortante #!r#e de inadec&are #ocial(' A#erti&itatea e#te re%!ltat!l !n!i set de atitudini şi comportamente 0n2%ţate care a! ca "i con#ecinţe e .ace com limente "i de a le acce ta8 de a # !ne NU .lictelor <RaXo#? 1EE1=' A#erti&itatea e#te a+ilitatea de a ne e) rima emoţiile "i con&ingerile .

i a#i& *n#eamn( a .e&it( .lictele "i c( e#te im ortant #( menţii .(r( *n#( a *ncerca #(-"i e) rime nem!lţ!mirile .i a reciaţi "i acce taţi8 P cred c( e#te mai +ine #( e&ite con.ici .aţ( de ceilalţi' Aoti&ele entr! care an!mite er#oane ado t( com ortamente a#i&e4 P a! con&ingerea c( dac( oamenii &or c!noa"te dorinţele #a! #entimentele lor n! &or mai .eed-+acX . c! orice mi/loace8 P con#ider( a#i&itatea lor ca . acea.er( alternati&e com ortament!l!i e care dore"ti #( *l #chim+i' 10' Anali%ea%( co#t!rile "i +ene. Pa#i&itatea e#te !n com ortament care oate ..e#ori= #!nt ade#ea nedre ţi c! tine? e"ti #arca#tic "i !tili%e%i ade#ea critica *n com!nicare? con#ideri c( dre t!rile tale #!nt mai im ortante dec>t ale altora? e"ti o#til "i .e#ori? oliţie=? e"ti in#en#i+il la #entimentele celorlalţi? n!-ţi re# ecţi colegii? con#ideri c( t! ai *ntotdea!na dre tate? re%ol&i ro+lemele rin &iolenţ(? con#ideri c( cei din /!r!l t(! < (rinţi? colegi? ro.(r( a ţine cont de dre t!rile celorlalţi *ţi alegi acti&itatea ta "i e a celorlalţi O#tili? +lamea%(? ac!%( Dre t!rile tale #!nt mai im ortante dec>t ale celorlalţi:::::::::::: %rincipii de de6voltare a comunic"rii a ertive: S !ne NU at!nci c>nd e#te *nc(lcat !n dre t #a! o &aloare er#onal(' Aoti&ea%(-ţi a.(r( *n#( #( te /!#ti.i arogant #a! agre#i&8 P n! a! *ncredere *n ro riile &alori "i o inii "i n! cred c( ceea ce e) rim( e#te &aloro#' E5 Con iliere educa!ional" Agre#i&itatea e#te o reacţie com ortamental( rin care *l +lame%i "i *l ac!%i e cel(lalt? *nc>lci reg!lile im !#e de a!torit(ţi < (rinţi? ro. de modi. Consecinţe ale comportamentelor aserti2e5 pasi2e şi agresi2e Pasi2 Pro+lema e#te e&itat( Dre t!rile tale #!nt ignorate Ii la"i e ceilalţi #( aleag( *n loc!l t(! Ne*ncredere Be%i dre t!rile celorlalţi ca .irmaţia .r!nt(rile? con.(r( *n#( a ţine cont de dre t!rile #a! dorinţele #ale er#onale8 mani.aci o remarc(' 1.*n&(ţarea de rinderilor de a#erti&itate e#te .icare a com ortamentelor nona#erti&e' "abel -.e#tare a !nei er#oane care n! .iciile com ortament!l!i' 1' .eriri la com ortament!l neadec&at al !nei er#oane c! o remarc( o%iti&(' 9ocali%(-te e com ortament "i n! e er#oan( at!nci c>nd &rei #( .entr! re&enirea gre"elilor de inter retare' Schim+( di#c!ţia #a! e&it( er#oana at!nci c>nd n! oţi com!nica a#erti&' 9( re.orm!l(rile generale' Acce t( "i o.ace cereri? n! #olicit( ce&a an!me? n! #e im lic( *n c>"tigarea !nor dre t!ri er#onale? #a! *n a (rarea !nor o inii' Ace#te er#oane #e #imt r(nite? .acilitat( de contra#tarea ei c! cele do!( modele com ortamentale o !#e? pasi2itatea "i agresi2itatea..er( com limente' 9ii directY Cere .' Scoate *n e&idenţ( con#ecinţele negati&e ale com ortament!l!i #(! a#! ra ta' 11' Preci%ea%( com ortament!l dorit? o.!rio#' Con#ecinţele com ortamentelor a#erti&e? a#i&e "i agre#i&e #!nt re%entate *n ta+el!l 7'0? *n tim ce ta+el!l 7'5 re%int( !n .ic "i clar .iind oliteţe #a! +!n(tate8 P con#ider( c( a n! .n! te #c!%aY E) rim(-ţi o iniile er#onale # eci.iind mai im ortante Aserti2 Pro+lema e#te di#c!tat( Dre t!rile tale #!nt #!#ţin!te Iţi alegi t! acti&itatea A! *ncredere *n ei Rec!no"ti "i dre t!rile tale "i ale celorlalţi Agre#i& Pro+lema e#te atacat( Dre t!rile tale #!nt #!#ţin!te .#cenari!.ie m!lţ!mit(? .i de#cri# ca r(# !n#!l !nei er#oane care *ncearc( #( e&ite con.r!#trate? iritate? .lictele? *"i dore"te ca toat( l!mea #( .

eritH. 7. #a! .(r( #(-1 r(ne"ti e cel(lalt Dre t!l de a # !ne NU? NU M$IU? NU SNŢELEG #a! NU AU IN$ERESEAWU Dre t!l de a cere in.Care dintre l!cr!rile e care le-am .2.ormanţe mai #c(%!te dec>t otenţial!l t(! Dre t!l de a a&ea relaţii de rietenie c! er#oane c! care te #imţi con.ic(=? C <con#ecinţe= <RaXo#? 1EE1= Betode adec2ate D! S De#crie *n mod o+iecti& com ortament!l Utili%ea%( termeni #im li? concreţi *n e) rimare De#crie tim !l? loc!l "i .orm!lare care #( #olicite mai m!lte in.ic( moti&ele com ortament!l!i #a! intenţiile cel!ilalt c #I E ! 8 P # I B J Neag( emoţiile Declart"ea%( e) lo%ii emoţionale E) rim( emoţiile *ntr-o manier( negati&(? /!dec>nd interloc!tor!l Atac( er#oana "i n! com ortament!l ei . E#te o metod( *n com!nicare care are rol!l de a clari.rec&enţa com ortament!l!i De#crie com ortament!l? n! moti&ele ace#t!ia E) rim(-ţi emoţiile E) rim( emoţiile .(c!t ţi #e ar nedre teH.ormaţii e#te cea mai e.aci a"a'''.ra%area e#te o modalitate rin care er#oana care .ormaţii "i a/!tor Dre t!l de a .icient( atenţie' Para.E"ti nedre tY.ice' 9iecare co il? adole#cent #a! ad!lt tre+!ie #( con"tienti%e%e dre t!rile a#erti&e "i #( .e#or!l tre+!ie #( acce te c( "i co ii "i tinerii a! acelea"i dre t!ri a#erti&e ca "i ad!lţii' D#!P"H#I$! AS!#"IK! Dre t!l de a decide care #!nt #co !rile "i riorit(ţile er#onale Dre t!l de a a&ea &alori? con&ingeri? o inii ro rii Dre t!l de a n! te /!#ti.orta+il Dre t!l de a-ţi #chim+a rietenii Dre t!l de a-ţi de%&olta &iaţa a"a c!m *ţi dore"ti' E@ Con iliere educa!ional" "abel -.ect Dre t!l de a a&ea !neori er.C>nd ai a&!t ne&oie de a/!tor!l me! "i e! n! ţi l-am o.ace gre"eli? de a te r(%g>ndi Dre t!l de a . 5.' tilizează para+razarea.ac di. 6.Niciodat( n! m-ai *nţele#Y.(r( ca er#oana #( con"tienti%e%e ace#t l!cr!' Critica n! *l a/!t( #( *"i identi. 94 Comunicare &i con+lict Cum s% r%spun4i la critic% 1%r% s% 1ii de1ensi2G (olicită mai multe in+ormaţii.orm!lare de gen!l .icient ne&oile' :nalizaţi consecinţele comportamentului a#! ra ta "i a#! ra l!i' An!mite com ortamente ro&oac( ne l(ceri entr! ceilalţi? . #a! . Scenariu de modi1icare a comportamentelor nonaserti2e D <de#crie=? E <e) rim(=? S <# eci. 4. .ica me#a/!l e care &rea #( *l tran#mit( interloc!tor!l' De cele mai m!lte ori o er#oan( !tili%ea%( critica at!nci c>nd i #e are c( n! i #e acord( #!.ice #ec&enţele com ortamentale e care tre+!ie #( le modi.icil( *nţelegerea a ceea ce &rea interloc!tor!l #(-ţi com!nice' O . 3.i acce tat ca im er.(r( #( .ac( a el la ele de c>te ori e#te nece#ar' Ad!lt!l? (rintele #a! ro.ace critica e#te a/!tat( #(-"i com!nice mai e.$ot tim !l .aci /!dec(ţi a#! ra cel!ilalt E) rim( emoţiile *ntr-o manier( o%iti&( 9ocali%ea%(-te a#! ra com ortament!l!i "i n! a#! ra er#oanei Betode neadec2ate De#crie reacţia ta emoţional( 9olo#e"te temeni a+#tracţi? &agi Generali%ea%( .icient( at!nci c>nd ţi #e are c( e"ti criticat8 de e)em l!? o .'.ica "i a n! da e) licaţii ri&ind &iaţa ta Dre t!l de# !ne celorlalţi c!m ai dori #( #e com orte c! tine Dre t!l de a te e) rima . Ac!%aţiile a+#tracte . Identi. 9.

S P ! C I Q I C J

Solicit( #chim+area com ortament!l!i Solicit( o #chim+are #ec&enţial( Solicit( !na #a! cel m!lt do!( #chim+(ri com ortamentale S eci,ic( com ortamentele concrete care tre+!ie modi,icate Solicit( #chim+area com ortament!l!i care oate ,i #chim+at? entr! care interloc!tor!l are re#!r#e de #chim+are S eci,ic( ce com ortament e"ti di# !# #( *l #chim+i entr! a ,acilita com!nicarea

Se ,ac n!mai al!%ii la #chim+area com ortament!l!i Solicit( o #chim+are rea mare Solicit( rea m!lte #chim+(ri Solicit( #chim+(ri de caracter #a! er#onalitate Ignor( ne&oile cel!ilalt Con#ider( c( doar cel(lalt tre+!ie #( #e #chim+e

C7 S ! C I

"
!
96

S eci,ic( clar con#ecinţele com ortament!l!i O,er( o *nt(rire o%iti&( entr! #chim+area com ortament!l!i Sta+ile"te *nt(rirea adec&at( er#oanei "i com ortament!l!i Sta+ile"te o *nt(rire adec&at( entr! a menţine #chim+area com ortament!l!i Sta+ile"te con#ecinţele negati&e ale com ortament!l!i inde%ira+il

N! o,eri nici o recom en#( #chim+(rii com ortament!l!i Utili%e%i edea #a a#! ra interloc!tor!l!i Sta+ile"ti recom en#e *n ,!ncţie de ne&oile tale Sta+ile"ti recom en#e neadec&ate er#oanei "i com ortament!l!i 9olo#e"ti ameninţarea ca metod( de #chim+are a com ortament!l!i

Comunicare 5i con<lict (;emple de activit"!i de comunicare practicate la cla ": 1' Pre%entaţi c>te&a me#a/e "i #olicitaţi ele&ilor #( note%e r(# !n#!rile a#i&e? agre#i&e "i a#erti&e la ace#te me#a/e' E)erciţi!l #e oate reali%a e gr! e de @-3 ele&i? d! ( care ,iecare gr! ( *"i re%int( r(# !n#!rile' C>te&a e)em le de me#a/e4 APrietenul tău +umează &i te roa*ă &i pe tine să +umezi cu el.A" A4i6ai cumpărat o /luză pre+erată &i o/servi că prietena ta o poartă +ără să te +i între/at.A ACole*ul tău îţi ia mâncarea )in *eantă 5ară să îţi ceară voie )ar ţie îţi este +oarte +oame.A" A:ţi sta/ilit că mer*eţi cu cole*ii la +ilm la o anu mită oră &i zi" )ar ei au mo)i+icat între timp ziua +ără să te anunţe &i pe tine. 7u ai +ost la )ata sta/ilită iniţial &i ai a&teptat )e*ea/a. Ce +aciDA R(# !n#!l a#i&4-------''''''''-------------''''''''----------'''''''''------------''''''''''' R(# !n#!l agre#i&4------------''''''''--------------''''''''''------------'''''''''----------R(# !n#!l a#erti&4-----------------------------------''''''''------------''''''''t-----------0' *m (rţiţi ele&ii *n gr! e de @-3 er#oane? care #( ai+( #arcina de reali%are a !nor me#a/e &er+ale a#i&e? agre#i&e "i a#erti&e' Ace#te me#a/e ot ,i4 me#a/!l !n!i ro+ot tele,onic? o reclam( !+licitar(? !n rote#t etc' 5' E&al!area #til!l!i de com!nicare a#i&? agre#i&? a#erti& rin com letarea che#tionar!l!i de a#erti&itate' R(# !n#!rile de di#c!t( *n gr! mare "i #e anali%ea%( ,iecare item din che#tionar rin e&al!area +arierelor *n com!nicarea a#erti&( <&e%i "i ,i"a 13 din ane)e entr! e)erciţii de ,aeilitare a com!nic(rii *ntre ele&i "i e)erciţiile re%entate *n ca itol!l 5'@=' Chestionar de aserti2itate 1' Pot #(-mi e) rim cin#tit #entimentele' 0' Pot #( # !n NU ,(r( #( m( ac!% #a! #( m( #imt &ino&atL(' 5' Pot #( rec!no#c c>nd #!nt #! (ratL(' 2' *ncerc #( g(#e#c ca!%a #! (r(rii mele' @' A"te t #( c!no#c toate ,a tele *nainte de a l!a o deci%ie' 3' .Critic. com ortament!l !nei er#oane "i n! er#oana' 7' *mi a#!m re# on#a+ilitatea entr! #entimentele mele *n loc #( *n&in!ie#c e alţii' 6' Re!"e#c #(-mi e) rim at>t #entimentele o%iti&e c>t "i e cele Da N! negati&e' E' C>nd # !n c!m m( #imt? n!-i /igne#c e ceilalţi' 1;' C>nd n! #!nt de acord c! altcine&a n! !%e% de agre#i!ni &er+ale' 11' Re!"e#c #( g(#e#c #ol!ţii entr! ro+leme "i n! #ta! #( m( l>ng' 10' Re# ect dre t!rile celorlalţi c>nd mi le e) rim e ale mele':::::::

Da Da Da Da

Nu Nu Nu Nu

Da Da Da Da Da Da Da
97

Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu

Consiliere e)ucaţională ++l .A> De1icitul de comunicare şi riscul pentru suicid la copii şi adolescenţi S!icid!l la co ii "i adole#cenţi e#te o ro+lem( gra&( c! care #e con,r!nt( #ocietatea' Acea#t( ro+lem( e#te mai !ţin a+ordat( de ad!lţi "i "coal( entr! c( #e con#ider( c( moartea n! e#te !n #!+iect acce#i+il co iilor "i ace"tia n! a! moti&e #( *"i dorea#c( moartea' *n contradicţie c! ace#te con&ingeri "i atit!dini #tereoti e? n!m(r!l co iilor "i adole#cenţilor care comit acte #!icidare e#te din ce *n ce mai mare' De e)em l!? *n SUA #!icid!l re re%int( a treia ca!%( de mortalitate la gr! !l de &>r#t( 1@-02 ani "i a %ecea ca!%( de mortalitate la gr! !l de &>r#t( ;-12 ani' Alte date arat( c( *n SUA #!nt 16 #in!cideri re!"ite e %i la adole#cenţi "i @7 tentati&e de #!icid e or(' Rata #in!ciderilor #!+ 1; ani e#te *n cre"tere "i de&ine o ro+lem( ma/or( a rogramelor de re&enţie' Mi *n ţara noa#tr( rata #in!ciderilor *n r>nd!l adole#cenţilor a cre#c!t alarmant de m!lt' Datorita ace#t!i ,enomen #-a! de%&oltat rograme de re&enţie? centre com!nitare de con#iliere entr! co ii "i adole#cenţi? con#iliere rin tele,on <.$ele,on!l Al+a#tr!. rogramC de%&oltat de Rorld Bi#ion Cl!/=? gr! !ri de #! ort entr! co iii "i adole#cenţii care a! a&!t tentati&e de #!icid' De%&oltarea a+ilit(ţilor de com!nicare "i a+ordare adec&at( a #it!aţiilor de cri%( re&ine ado tarea !nor metode gra&e de .re%ol&are. a ace#tor #it!aţii' E#te im ortant ca ,amilia "i "coala #( con"tienti%e%e ace#te a# ecte "i #( artici e la rogramele de re&enţie organi%ate de #ihologii "colari "i de a#ociaţiile non-g!&ernamentale' In,ormarea ele&ilor ri&ind ace#te ti !ri de #er&icii e care le o,er( com!nitatea e#te ,oarte im ortant( *n re&enţie' Qactorii implicaţi 0n suicid 9actorii c! otenţial #!icidar cre#c!t #!nt4 P 1actori 1amilialiD relaţiile con,lict!ale *n ,amilie? ,amilii de%+inate "i de%organi%ate? a+!%!ri *n ,amilie <a+!% emoţional? ,i%ic? negli/are? a+!% #e)!al=? di&orţ!l? moartea !nei er#oane a ro iate' Unele #t!dii arat( c( model!l arental oate ,i !na dintre ca!%ele #!icid!l!i rin *n&(ţarea de c(tre co il a ace#tei modalit(ţi de re%ol&are a ro+lemelor - #!icid!l' Alte #t!dii *n#( #!#ţin ,a t!l c( e#te &or+a de *n&(ţarea !n!i model general? de,ect!o# de re%ol&are a #it!aţiilor de cri%(' P per1ormanţele şcolareD notele a! de&enit !n!l din rinci alele moti&e entr! care co iii "i adole#cenţii rec!rg la #!icid' Pre#i!nea ,amiliei "i a "colii rin #tandarde iraţionale im !#e *l determin( e co il #( re%ol&e .e"ec!l. rin #!icid - .(unt un ratat &i un prost &i ni6am )ezamă*it părinţii &i pro+esorii a&a că nu mai are nici un sens să trăiesc.@@@@ P stresorii socialiD li #a a+ilit(ţilor de com!nicare? de e) rimare emoţional(? de relaţionare #!nt ,actori im ortanţi *n cre"terea ri#c!l!i #!icidar' St!diile rele&( ,a t!l c( !n rocent im ortant de co ii rec!rg la #!icid ca o modalitate de .,!g(. ,aţ( de atit!dinea negati&( a colegilor <!milire ,i%ic(
,<

Comunicare &i conflict "i &er+al(=' Pro+lema e care o ridic( ace#te ca%!ri e#te ,a t!l c( ma##-media le re%int( ca e ni"te .#in!cideri raţionale. #a! acte /!#ti,icate' Acea#t( atit!dine !ne *n ericol &iaţa altor co ii a,laţi *n #it!aţii #imilare "i care ar !tea o ta "i ei entr! #!icid ca #ol!ţie entr! ro+lemele lor de relaţionare "i ada tare ' P 1actori indi2idualiD emoţionali F #entiment!l de #ing!r(tate? de re#ia? nea/!torarea? li #a de # eranţ(? de #tre# emoţional8 co*nitivi - li #a a+ilit(ţilor de re%ol&are de ro+leme "i a #trategiilor de co ing ada tati&8 comportamentali - con#!m de #!+#tanţe8 )e sănătate 6 +oli terminale? #iho atologie gra&(' Comportamentul suicidar este un semnal de alarm%. Rec!noa"terea co iilor c! ri#c #!icidar e#te ,oarte di,icil(' St!diile a! identi,icat c>ţi&a indicatori ai ace#t!ia4 1= dece#!l !n!i (rinte #a! er#oan( #emni,icati&( *nainte de &>r#ta de 10 ani8 0= com!nicare de,ect!oa#( *n ,amilie8 5= li #a a+ilit(ţilor de re%ol&are de ro+leme8 2= erioade de #tre# ac!t "i li #a re#!r#elor cogniti&e "i emoţionale entr! a le

de ("i' Co iii e) rim( *ntr-!n mod incert "i neclar intenţiile lor? ceea ce ,ace di,icil( #emnalarea ro+lemei' $ot!"i #!nt an!mite indicii la care tre+!ie #( ,ie atenţi ro,e#orii-con#ilieri "i (rinţii <Brent? 1EE@= 4 a= o tentativă anterioară )e suici)" m!lţi ad!lţi cred c( dac( co il!l a trec!t rintr-o tentati&( de #!icid n! &a mai *ncerca *nc( o dat(? datorit( e) erienţei d!reroa#e a rec! er(rii' Cine a a&!t o tentati&( de #!icid re%int( !n ri#c cre#c!t de a o re eta' E#te im ortant ca ad!lţii #( ,ie atenţi "i la alte tentati&e mai !ţin e&idente? c!m ar ,i *n,ometarea #a! con#!m!l a+!%i& de #!+#tanţe' += ameninţarea cu sinuci)erea: me#a/ele de gen!l .n! &rea! dec>t #( n! mai ,i! e l!mea a#ta.? #a! mai e)acte .ar ,i m!lt mai +ine entr! toţi #( mor. tre+!ie l!ate *n #erio# "i anali%ate moti&ele ace#tor a,irmaţii' E#te moment!l ca ad!lţii #(-"i anali%e%e mod!l de com!nicare c! co il!l "i #( g(#ea#c( ,orme de o,erire de #! ort entr! co il' Nici *ntr-!n ca% n! e#te recomandat( ameninţarea co il!l!i c! o edea #( entr! acele me#a/e' c= )epresia: o mare di,ic!ltate *n ca%!l ace#tei #it!aţii e#te c( ad!lţii n! rec!no#c #im tomele !nei de re#ii la co ii datorit( ,a t!l!i c( de re#ia e#te con#iderat( o ro+lem( a ad!lţilor' Indicatorii !nei #t(ri de re#i&e la co ii #!nt4 t!l+!r(ri ale com ortament!l!i alimentar - cel mai ,rec&ent a are li #a o,tei de m>ncare8 t!l+!r(ri de #omn - di,ic!lt(ţi de adormire? in#omnii? #omn e)ce#i& ,(r( reg!laritate8 #c(derea ca acit(ţii de concentrare? #c(derea er,ormanţelor "colare8 o #tare de a atie "i li #( de energie? de%intere# entr! acti&it(ţile l(c!te anterior8 a!to+lamare e)ce#i&(? tri#teţe? o+o#eal( accent!at(? ro+leme com ortamentale la "coal(' Pre%enţa ace#tor #emne e o erioad( de minim do!( #( t(m>ni tre+!ie #( determine ad!lt!l #( cear( a/!tor!l !nor # eciali"ti < #iholog!l!i "colar? ca+inetelor de con#iliere #ihologic(=' d= vor/esc )espre moarte sau sunt preocupaţi )e moarte" orice intere# neo+i"n!it legat de moarte rin di#c!ţii? de#ene? oe%ie? m!%ic(? o#tere tre+!ie #( EE Consiliere e)ucaţională con#tit!ie !n moti& de *ngri/orare "i !n rete)t de a di#c!ta c! co il!l #a! adole#cent!l de# re ace#te #!+iecte "i moti&ele entr! care e#te reoc! at de ace#te teme' St!diile a! ar(tat c( o tem( ,rec&ent( *n reoc! (rile co iilor care a! a&!t !lterior o tentati&( de #!icid e#te ro+lema terori#m!l!i? r(%+oi!l!i #a! a mi#i!nilor #!icidare <XamiXa%e=' e= izolarea )e prieteni &i +amilie" i%olarea e#te !n #emn al !nei #t(ri de ne,ericire #a! de d!rere a co il!l!i' A!lţi co ii "i adole#cenţi care #e g>nde#c la #!icid n! com!nic( c! rietenii #a! ,amilia entr! a n!-i #! (ra #a! *ntri#ta' E#te recomandat ca *n cadr!l orelor de con#iliere? ro,e#or!l #( *n&eţe ele&ii #( #olicite a/!tor at!nci c>nd #imt c( n! ot &or+i c! er#oanele a ro iate' O,erirea in,ormaţiilor de# re #er&iciile de con#iliere e#te ,oarte !til( entr! ele&i' Po#i+ili indicatori ai !nor ro+leme ar ,i4 com ortament de i%olare e)ce#i&( "i neadec&at c! #til!l co il!l!i? ren!nţarea "i e&itarea artici (rii la acti&it(ţile #ociale c! rietenii "i ,amilia? di,ic!lt(ţi de a (r(#i ca#a' ; tul/urări comportamentale: #tarea de nem!lţ!mire a co iilor "i adole#cenţilor #e mani,e#t( de cele mai m!lte oriC rin an!mite com ortamente c!m ar ,i4 #chim+(rile +r!"te de com ortament? ,!ga de aca#(? chin!irea animalelor? agre#i&itate ,i%ic( "i &er+al( <lo&irea re etat( a ,raţilor #a! rietenilor de/oac(? acte de di#tr!gere a !nor +!n!ri la "coal( #a! din alte loc!ri !+lice=' Pede #irea ace#tor co ii datorit( com ortamentelor e care le mani,e#t( d!ce la accent!area #entiment!l!i de ne,ericire "i la im licarea l!i tot mai m!lt *n lan!l de #in!cidere' Ad!lţii n! tre+!ie #( !ite c( *ntotdea!na com ortament!l are o ,!ncţie "i identi,icarea ei e#te rim!l a# *n #chim+area com ortamental(' g= a/uzul )e su/stanţe: a+!%!l de #!+#tanţe e#te !n ,actor de ri#c entr! #!icid' St!diile arat( c( !n n!m(r mare de co ii "i adole#cenţi a! con#!mat alcool #a! drog!ri *nainte de act!l de #!icid' *n con#ecinţ( e#te ,oarte im ortant ca *n re&enţia con#!m!l!i de #!+#tanţe #( #e accent!e%e "i ace#t a# ect' Pentr! (rinţi con#!m!l de #!+#tanţe tre+!ie #( ,ie !n #emnal de alarm( c( ce&a n! e#te *n reg!l( c! co il!l lor' h= suici)ul sau moartea recentă a unei persoane semni+icative: #!icid!l #a! moartea !nei er#oane a ro iate e#te !n ,actor de ri#c' Un ca% mai # ecial dar care tre+!ie l!at *n con#iderare e#te #!icid!l *n ma#( din moti&e religioa#e #a! ,ilo#o,ice' Unele me#a/e tran#mi#e de ma##-media #!nt ,oarte eric!loa#e entr! c( re%int( ca%!rile de #!icid *n ma#( ca o mani,e#tare a !nor con&ingeri religioa#e #a! ,ilo#o,ice' i= renunţarea la o/iectele )e valoare &i realizarea planului +inal: *n acea#t( #it!aţie (rinţii tre+!ie #( acţione%e imediat "i #( #olicite a/!tor!l # eciali"tilor'

Pentr! o er#oan( care are intenţia de #!icid acea#t( a.el ca "i *n ca%!l ad!lţilor? ma/oritatea er#oanelor cred c( co iii "i adole#cenţii care rec!rg la #in!cidere #!nt er#oane c! t!l+!r(ri #ihice gra&e' St!diile arat( *n#( c( rocent!l celor care #e #in!cid "i care a! o t!l+!rare #ihic( e#te m!lt mai mic dec>t #-ar crede' Ca!%ele #!icid!l!i #!nt com le)e "i m!lt di.ic!lt(ţi *n lani.aţ( ada tati& #it!aţiilor de cri%(' P Cei care vor/esc )espre sinuci)ere nu recur* la ea Ae#a/ele de ti !l .irmaţie oate agra&a #it!aţia "i d!ce la accent!area con&ingerii c( ceea ce #imte "i crede e#te inadec&at? ..a t!l!i c( ne #chim+(m *n ermanenţ( mod!l de erce ere a &ieţii datorit( e) erienţele e care le a&em %ilnic' A-i # !ne !n!i co il #a! adole#cent c( .a t' St!diile arat( *n#( c( adole#cenţii "i chiar "i co iii "ti! . *n general? ad!lţii cred c( moartea n! e#te *nţelea#( de co ii ca !n act .=' Un!l 1.ac( e co ii "i adole#cenţi mai con&in"i c( n! #!nt *nţele"i "i acce taţi' *n con#ecinţ( ei r(m>n la con&ingerea c( #!icid!l e#te #ing!ra modalitate de a #c( a de di# erarea "i li #a de # eranţ( re#imţit(' P 2ste su+icient ca oamenii să va)ă partea /ună a vieţii &i se vor simţi mai /ine. La . oate *n#emna .ici.i%ice #a! #e)!ale? &iolenţa ad!lţilor? rigiditatea #tandardelor im !#e de ad!lt? con#!m!l de #!+#tanţe' E#te .ac( .iind o .el c( orice me#a/ de ace#t gen a#ociat c! alte modi..r!nt( co iii "i entr! care n! #!nt *nc( reg(tiţi #( .oarte im ortant *n contracararea me#a/elor neadec&ate din ma##-media' P 5n cazul copiilor &i a)olescenţilor care recur* la suici)" părinţii sunt sin*urii responsa/ili.a t!l c( o an!mit( #it!aţie e#te .oarte im ortant ca ad!lt!l #( *l a#c!lte e co il "i #( *ncerce #( com!nice c>t mai m!lt' E#te gre! #( #ta+ile"ti gra&itatea #it!aţiei' Ignorarea ace#tor o#i+ile #emnale oate a&ea e.inal "i ire&er#i+il "i c( ei n! "ti! c!m #e oate m!ri' O alt( idee eronat( e#te c( tentati&a de #!icid a . n! .orm( de in&alidare' Co iii "i adole#cenţii a! di.aţ( de at>tea ro+leme? e#te deci iiei o tim #(-i *n&(ţ(m e co ii #( .accident.irmaţii de# re dorinţa lor de a-"i !ne ca (t &ieţii' A#t.oarte ela+orate c! ri&ire la #!icid' Se recomand( (rinţilor "i ad!lţilor #( in&e#tighe%e c! atenţie orice .1 Con iliere educa!ional" i%olare "i *n#ing!rare' *n ace#te momente ei n! #e ot g>ndi la &iitor? ci doar la re%ent' P Copiii nu &tiu cum să se sinuci)ă &i nici nu au puterea necesară să o +acă.aţ( ..amilia a#c!nde #!icid!l datorit( #tigmei #ociale <Jirchner? 0.m>ine l!cr!rile &or ar(ta alt.aţ( de #!icid' Ad!lţii con#ider( moartea la co ii *n general accidental(? iar at!nci c>nd #e rod!ce tentati&a de #!icid? . A!lţi ad!lţi a! con&ingerea c( #!icid!l la co iii "i adole#cenţi e#te o .el.Aai +ine mor '''.ic(ri com ortamentale tre+!ie #( con#tit!ie !n moti& entr! acordarea !nei atenţii deo#e+ite co il!l!i "i #olicitarea a/!tor!l!i !n!i con#ilier #a! #iholog' P Cei care au tentative )e suici) nu vor )ecât să atra*ă atenţia.o#t !n accident "i c( intenţia de #!icid n! a e)i#tat de .moartea !nor er#oane #emni.ecte dramatice' St!diile arat( c( ma/oritatea co iilor "i adole#cenţilor care #-a! #in!ci# a! &or+it de# re moarte "i a! .orm( de a atrage atenţia "i c( *n realitate ei n! dore#c #( *"i ia &iaţa' Orice tentati&( de #!icid e#te !n #emn alarmant al !nei ro+leme "i tratarea ace#teia c! #! er. rin care co iii "i-a! !# &iaţa *n ericol' P Cei care se sinuci) sunt /olnavi psi. Comunicare &i con+lict dintre o+iecti&ele rogramelor de re&enţie la ni&el com!nitar e#te acceptarea suicidului ca o problem% real% a copiilor şi adolescenţilor. #a! . Aa/oritatea (rinţilor #e +lamea%( entr! ro+lema co il!l!i lor "i cred c( n!mai ei #!nt &ino&aţi entr! acea#t( #it!aţie? mai ale# c( #ocietatea n! e#te ed!cat( "i are tendinţa de *n&ino&(ţire a .icialitate e#te o gra&( eroare care oate #( *i .ac( .A" &rea #( mor odat(Y.icarea &iitor!l!i "i *n *nţelegerea .oarte gre! entr! o .Un!l dintre o+#ta]olele cele mai im ortante *n re&enţia #!icid!l!i e#te e)i#tenţa !nor con&ingeri "i atit!dini eronate . Cele mai +recvente mituri asociate cu suici)ul la copii &i a)olescenţi: P Copilăria &i a)olescenţa sunt perioa)e +ericite )in viaţă" lipsite )e *riji &i în care eCistă )oar pro/leme minore )e a)aptare E#te eronat #( credem c( &>r#ta co il(riei *i rote/ea%( e ace"tia de ro+leme "i tra!me' E)i#t( o m!ltit!dine de ro+leme c! care #e con.amilie #( *"i rote/e%e co il!l .oarte dramatic( entr! co il #a! adole#cent' E#te .ace dec>t #(-i ad>ncea#c( #entiment!l de 1.icati&e? a+!%!rile emoţionale? .oarte +ine c!m ot #(-"i ia &iaţa? !nii dintre ei a! lan!ri .erite de erce ţia o+i"n!it( a oamenilor' P(rinţii care a! !n co il ce a a&!t o tentati&( de #!icid n! rec!no#c ace#t l!cr! mai ale# datorit( con&ingerilor eronate de# re #!icid "i din teama #tigmei #ociale e care o im lic( #!icid!l' Rol!l "colii "i al rogramelor com!nitare e#te .(c!t a.

ie ne reg(tiţi entr! #it!aţiile de &iaţ( "i #( ado te com ortamente negati&e? de ri#c entr! #(n(tatea lor mental( "i . Ne[-`orX4 Ro!tledge' $ro[er? P'? Tollin?C? <1E63=' 9an)/oo8 o+ social s8ills trainin*.avior. are.ace e tineri #( . Ne[ `orX4 Vohn RileQ' Brent? D'A' <1EE@=' Ri#X .amilie "i "coal(' A n! di#c!ta de# re o ro+lem( n! im lic( di# ariţia ei' Din ne.oarte im ortant mai ale# *n a-i .ace e co ii "i adole#cenţi #(-"i *m (rt("ea#c( ideile de# re #!icid' P Cân) un copil sau a)olescent cu )epresie începe să se simtă mai /ine înseamnă că perioa)a )e criză a trecut.init( ca di.erenţa *ntre #tarea c!rent( "i o #tare dorit(? di. RaXo#? R'? <1EE1=' :ssertive /e.=' Loo8in* 'ut.ie4 Bedell? V'? Lenno)?S'? <1EE7=' 9an)/oo8 +or communication an) pro/lem solvin* s8ills trainin*.!ncţie .ic( #emnele !n!i &iitor act #!icidar' De cele mai m!lte ori co il!l *ncearc( #(-i rote/e%e "i #(-i e)cl!d( din ro+lemele #ale' Rol!l re&enţiei rin di#c!ţiile c! colegii de# re ace#t #!+iect oate .=' De&elo ment o.actor# ?Cjand li.avior. an ed!caţional rogram to increa#e #chool er#onnelG # a[arene## a+o!t child and adole#cent de re##ion' 2)ucation.5 Ca itol!l 6 REWOLBAREA DE PROBLEAE <.aţ( *ntr-!n mod ada tati& #it!aţiilor de cri%(? #( ia deci%ii re# on#a+ile "i #( e&ite im licarea *n com ortamente de ri#c' A!lte dintre com ortamentele de ri#c a! ca .erenţ( nede ("it( # ontan datorit( e)i#tenţei !nor im edimente <Aiclea? 1EEE=' Di#cre anţa dintre #tarea c!rent( "i cea dorit( e#te generat( de e)i#tenţa !nor o+#tacole care ot incl!de at>t caracteri#tici .or adole#cent #!icide and #!icidal +eha&ior4 mental and #!+#tance a+!#e di#order#? .ac( .re%ol&area.ord4 Pergamon Pre##' $ro[er? N'? Adler? R'? <1EE. Loo8in* 5n.ou reall.o . Con#!m!l de alcool #a! drog!ri accent!ea%( #t(rile negati&e "i cre#c ri#c!l de #!icid' A!lţi adole#cenţi #a! Comunicare 5i conflict co ii *n#( cred c( tranchili%antele? alcool!l #a! drog!rile *i .a t' Bi+liogra.cele mai im ortante a+ilit(ţi *n de%&oltarea er#onala a co iilor "i adole#cenţilor' Acea#t( a+ilitate le ermite ele&ilor #( . ro+lemelor emoţionale "i a con.i%ic(' De%&oltarea a+ilil(ţii-de re%ol&are a ro+lemelor *i *n&aţ( e co ii "i adole#cenţi #( re%ol&e #it!aţiile dilematice *ntr-!n mod care #( le rote/e%e calitatea &ieţii' *n con#ecinţ(? de%&oltarea a+ilit(ţilor re%ol!ti&e #t( la +a%a de%&olt(rii er#onale <#tim( de #ine? com!nicare? deci%ie? lani. O).e #tre##? (uici)e an) Li+e6t..al# de rec! erare' P 5n*erarea anumitor su/stanţe (alcool" )ro*uri" tranc.i !n indici! ..irm( ace#t . 5nterpersonal Communication.ie !n #!+iect ta+! entr! .ilizante% ArezolvăA pro/lemele &i re)uce riscul suici)ar.ic(rii !n!i act #!icidar' G(#irea ace#tei #ol!ţii e)treme *i . Contrar (rerilor com!ne? ri#c!l #!icidar la o er#oan( c! de re#ie e#te m!lt mai mare *n erioada *n care e#te erce !t de ceilalţi c( e#te mai +ine' $ocmai *n acea#t( erioad( co il!l #a! adole#cent!l di# !ne de energia nece#ar( lani./.lictelor *ntr-!n mod total neada tati&' Ace#t model de a+ordare a ro+lemelor *i .amilQ en&ironmental . Conceptul de problem% Re%ol&area de ro+leme:e#ţe !na dintre.ericire? datele e idemiologice con.!mat? con#!m de alcool? drog!ri? a#i&itate? agre#i&itate? #!icid=' Cel mai ade#ea? problema e#te de. 9i#her? B'? Adam#? J'? <1EE2=' 5nterpersonal Communication.i .ace #( !ite de ro+leme' Ele *n#( agra&ea%( #t(rile de re#i&e' In concl!%ie? #!icid!l n! tre+!ie #( .reatenin* ?e. Ne[-`orX4 Ro!tledge' Ree#? S'? Graham? R' S'? <1EE1=' :ssertion 7rainin* 6 9o< to /e <.icarea &ieţii "i carierei= "i re&enirii com ortamentelor de ri#c <.ie atenţi la ace#te #emne care ar !tea .actor# .(rinţilor' St!diile arat( *n#( c( (rinţii #!nt de o+icei !ltimii care identi. Orlando? 9lorida4 Tarco!rt Brace Vo&ano&ich College P!+li#her#' 1.ace #( #e #imt( mai +ine "i mai lini"tiţi' P(rinţii tre+!ie #( . Ne[C`orX4 AcGra[ Till' Jirchner? J'? `oder? A? Jramer? $'? Lind#eQ? AL? $hr!#h? C? <0.

Am ierd!t tot ce a&eam mai #c!m *n &iaţ('..aţ( ada tati& e&enimentelor cotidiene' Re%ol&area d ro+leme re#! !ne do!( com onente4 atitudinile 1aţ% de problem% şi abilit%ţile re4oluti2e5 a c(ror .icitate "i de im ortanţ( <Le/Linei:1EE2=' D! ( grad!l de de.iciente? re#! !ne e)i#tenţa !n!i #et atit!dinal .=' Co il!l "i adole#cent!l tre+!ie *nc!ra/at *n idenţ/.i cla#i.P>n( ac!m am mer# la di#cotec(' A" dori #( merg mai de#? de cel !ţin 0 ori e 1.icate *n .ace .ormat din &alori? con&ingeri de# re l!me "i de# re #ine' Orele de con#iliere ot contri+!i la moti&area ele&!l!i *n a rec!noa"te ro+lemele ca #it!aţii normale de &iaţ(? *n a-"i a#!ma con.ice? !nct!ale' Pro+lemele generale ot d!ce la reoc! (ri #terile "i *ngri/or(ri de l!ng( d!rat(? rareori a&>nd #ol!ţii !nct!ale' Pro+lema general( oate .a t oate a&ea con#ecinţe negati&e de l!ng( d!rat( c!m ar .i%ice? #ociale etc=? c>t "i caracteri#tici #!+iecti&e <e) ectanţe nereali#te? a+#enţa in.erite de ro+leme a c(ror re%ol&are .inire #a! #tr!ct!r(? de # eci. Procesul re4oluti2 Proce#!l de re%ol&are de ro+leme re#! !ne arc!rgerea an!mitor a"i:Qn &ederea atingerii #t(rii dorite #a!? mai general *n &ederea de#co eririi modalit(ţilor de a .Orice ro+lem( conţine trei elemente de +a%(4 )atele sau starea curentă B)e e)em l!? o dorinţ( ne*m linit(=? scopul sau starea )orită <*m linirea dorinţei= "i restricţiile im !#e care ghidea%( alegerea deci%iei de re%ol&are' Pro+lemele ot .i #egmentat( *n ro+leme # eci. ? D! ( criteri!l im ortanţei? eCista pro/leme minore <.icarea cat mai clar( a elementelor !nei #it!aţii ro+lematice' C! c>t ace#te elemente #!nt mai +ine de.ice *n .Aere! am ne&oie de mai m!lţi +ani'.ormaţiilor=' Caracteri#ticile ro rii ale ro+lemei ot ind!ce alte #it!aţii ro+lematice <di.inite &or cond!ce la #ol!ţii re%ol!ti&e neclare #a! &or er#i#ta rin a+#enţa re erelor re%ol!ti&e' D! ( grad!l de # eci.= "i pro/leme majore <.o+iecti&e <condiţii .ormare are loc *n cadr!l !n!i roce# de *n&(ţare #ocial( <Proctor? 1EE@=' Contact!l c! e) erienţa celorlalţi ermite achi%iţia "i ra.inarea !nor #trategii re%ol!ti&e rec!m "i .ericit toata &iaţa'.acilitea%( o ada tare e.ace .aţ( re#i!nii gr! !l!i contri+!ie la cont!rarea "i de%&oltarea atit!dinilor a#erti&e er#onale' <.inire e)i#t( pro/leme /ine )e+inite *n care #!nt # eci.icate toate cele trei elemente <de e)em l!? .!ncţie de grad!l de de. .!ncţii *n ada tare "i c! #c(derea er..aţ( de ro+lem(? !n rec!r#or nece#ar al re%ol&(rii e.Ai-am !itat cea#!l la rietena mea'.acilitea%( de ("irea #tadi!l!i re# ecti& "i romo&ea%( de%&oltarea er#onal(' S re e)em l!? a+ilit(ţile de a .erite domenii' De e)em l!? dac( !n ele& *"i ignor( a+ilit(ţile #ociale #c(%!te? ace#t .= "i pro/leme *enerale <..inite c! at>t mai !"or #e &or g(#i #ol!ţii de re%ol&are' Pro+lemele #la+ de.i li #a rietenilor #a! i%olarea #ocial(' Rec!noa"terea e)i#tenţei !nor ro+leme ca modalitate de de%&oltare a !nor a+ilit(ţi #a! com etenţe modi.Aama mi-a dat doar 1.erite ale de%&olt(rii cogniti&e? emoţionale "i #ociale im lic( con.icienţi +ani'.r!ntarea c! ro+leme # eci.=' E#te recomandat #( l!(m *n calc!l con.ic( er# ecti&a a#! ra con&ingerii c( a a&ea ro+leme are n!mai con#ecinţe negati&e' Sit!aţia ro+lematic( n! mai tre+!ie &(%!t( ca o li #( de a+ilit(ţi? ci ca o #it!aţie normal( de &iaţ(' Eta ele di. mii? iar e! am ne&oie de o #!m( mai mare de +ani'.ormarea !n!i an!mit ti de a+ordare "i 1.icitate sunt pro/leme speci+ice <.=' E&al!area ti !l!i de ro+lem( e#te !n roce# indi&id!al' Pro+lemele #!nt intrin#eci &ieţii #ihice "i #ociale? iar rece ti&itatea la ele .A" &reaH#( .3 #e6olvarea )e probleme re%ol&are a ro+lemei' Ca re%!ltat al *n&(ţ(rii #ociale? roce#!l re%ol!ti& de&ine o #trategie general( de ada tare la di&er#ele #it!aţii de &iaţ(? #trategie care menţine "i romo&ea%( #tarea de +ine' Atit!dinea .ormanţelor din di.i! .r!ntarea .r!ntarea c! ti !ri di.ic!ltatea #a! gra&itatea *n #ine a ro+lemei=' Sit!aţia ro+lematic( im lic( g(#irea !nei #ol!ţii #a! o tarea *ntre mai m!lte #ol!ţii o#i+ile' Alt.@ Consiliere e)ucaţională l!n(' N! ot reali%a ace#t l!cr! *ntr!c>t (rinţii n! *mi da! &oie? n! a! #!.el # !#? re4ol2area de probleme presupune luarea unei deci4ii.=? pro/leme sla/ )e+inite ce im lic( a+#enţa !nor com onente #a! li #a de claritate a !nora dintre ele <# re e)em l!? .!ncţie de ca!%alitatea lor' .icient( la ro+lemele cotidiene' Ignorarea? e&itarea #a! negarea lor e#te ade#ea a#ociat( c! di#..

icient ca at!nci c>nd a are o ro+lem( ele&!l #( .orm>nd!-#e a#t. #e4ol2area problemelor presupune respectarea drepturilor personale şi ale celorlalţi indi2i4i.era de a+ilit(ţi #a! c!no"tinţe e care tre+!ie #( ţi-o de%&olţi' Perce erea ro+lemei ca #it!aţie ne.ace e ele&i #( 107 Consiliere e)ucaţională ren!nţe la re%ol&area lor *nc( din moment!l identi.ocali%e%e e ceea ce de/a c!noa"te #a! "tie "i n! e ce n! deţine <c!no"tinţe #a! a+ilit(ţi=' &.ie *n&(ţat #( o de.ice acele #ol!ţii *n concordanţ( c! ni&el!l lor de de%&oltare #ihologic( <mental(? emoţional(? #ocial(=' -. L 0n2%ţarea şi e>ersarea unor modele generale de re4ol2are de probleme.ic!lt(ţilor generate de ro+leme' Dac( co il!l "i adole#cent!l e#te *nc!ra/at #( *"i a#!me acea#t( re# on#a+ilitate contri+!im la mat!ri%area l!i din !nct de &edere #ihologic "i #ocial' (.ic!lt(ţilor com ortamentale? re%ol&area #it!aţiilor c!rente? relaţii inter er#onale o%iti&e? *ntr-!n c!&>nt de%&oltarea armonioa#( a co il!l!i "i adole#cent!l!i' m Principiile re4ol2%rii de probleme Ine..irea#c(? .aţ( de ro+lem( ot a&ea con#ecinţe negati&e a#! ra re%ol&(rii ei? "i an!me4 ren!nţarea la re%ol&area ro+lemei? e&itarea ei? alegerea !nei #ol!ţii inacce ta+ile entr! tine #a! alegerea !nei #ol!ţii .ormarea !nei erce ţii negati&e .icienţ( "i *ncredere *n #ine? tran#.orm!le%e #ol!ţii o#i+ile "i #( le e&al!e%e' *n . Asumarea responsabilit%ţii pentru probleme. An!mite atit!dini . De1ineşte problema 0nainte de a acţiona. Selectarea !nor #ol!ţii care de ("e#c a+ilit(ţile er#onale ale ele&ilor ot d!ce la e"ec!l re%ol&(rii acelei ro+leme "i #c(derea #entiment!l!i de com etenţ(' E#te a#t. Re%ol&area ro+lemei re#! !ne a#!marea re# on#a+ilit(ţii entr! acea ro+lem(' E#te gre"it #( credem c( *l a/!t(m e co il #a! adole#cent rel!>nd!-le ro+lemele? a#!m>nd!-ne re# on#a+ilitatea lor "i a di. Ba*oritatea problemelor pot 1i re4ol2ate. E#te mai e.ecti&it(ţii negati&e? a di. Con&ingerea c( ro+lemele n! ot .e#or!l #( *n&eţe ele&ii #( identi.ice con#ecinţele ej? riorit(ţile? a+ilit(ţile #a! c!no"tinţele e care le are? #( .ice entr! a im lementa o an!mit( #ol!ţie' O+iecti&ele orelor de con#iliere "i orientare *n &ederea a+ilit(ţilor de re%ol&are a ro+lemelor #!nt4 P De42oltarea unei atitudini po4iti2e 1aţ% de problem%. E#te im ortant ca ele&!l #( acce te c( ro+lemele #!nt o com onent( normal( a &ieţii "i c( e)i#tenţa !nei ro+leme n! indic( o #l(+ici!ne ci mai degra+( o #it!aţie *n care *ţi identi.ici #. Soluţiile trebuie selecţionate 0n 1uncţie de abilit%ţile şi cunoştinţele personale.!ncţie de ace#te elemente ele&!l oate #( *"i de%&olte !n lan reali#t de re%ol&are de ro+leme' C.ice a# ectele ro+lemei? #( identi.el im ortant ca ro. Ele&!l e#te *n&(ţat #( *"i #ta+ilea#c( #co !ri reali#te *n re%ol&area !nor ro+leme "i #( #e . *n&(ţarea "i de%&oltarea a+ilit(ţilor re%ol!ti&e &or a&ea ca "i con#ecinţe re&enirea a. #e4ol2area de probleme 0nseamn% s% stabileşti ceea ce poţi s% 1aci şi H ceea ce nu poţi 1ace.ic(rii ei' Un!l din moti&ele entr! care #e *nt>m l( ace#t l!cr! e#te e)i#tenţa !n!i #entiment de ne*ncredere *n o#i+ilitatea re%ol&(rii ro+lemei' *n&(ţarea a+ilit(ţilor de re%ol&are de ro+leme de%&olt( #entiment!l de com etenţ(? de a!toe.ic(rii "i re%ol&(rii ei' .ice im licate *n roce#!l re%ol!ti&? cele mai im ortante .i re%ol&ate "i c( a a&ea ro+leme? e#te o #l(+ici!ne *i .inea#c(? #( clari.(r( #( ţii cont de #entimentele "i dre t!rile celorlalţi' . L De42oltarea şi e>ersarea unor abilit%ţi de re4ol2are de probleme.el *n #it!aţii de de%&oltare er#onal(' '.icat( e#te de.c! ro+lema "i anga/area *n re%ol&area ei' Aai m!lt? con#ilierea "i orientarea ot o.iind *ân)irea alternativă" *ân)irea anticipatorie &i *ân)irea plani+icată. Problemele sunt naturale.init( ca a+ilitatea de a lani.ica o #erie de acţi!ni # eci.aţ( de ro+leme? a !nor e) ectanţe nereali#te #a! a !nor #ol!ţion(ri de%ada tati&e' Ace#te rinci ii re#! !n o a+ordare o%iti&( a &ieţii? *n care om!l #e erce e e #ine ca o er#oan( ca a+il( #( *"i re%ol&e ro+lemele "i #( *"i a#!me re# on#a+ilitatea re%ol&(rii lor' Red(m mai /o# cele "a te rinci ii ale re%ol&(rii de ro+leme <Bedell \ Lenno) 1EE7=4 /.eri re ere generale de *n&(ţare a #trategiilor re%ol!ti&e' A+ilitatea de re%ol&are a ro+lemelor re re%int( o eraţii # eci. G>ndirea alternati&( re re%int( a+ilitatea de a genera #ol!ţii alternati&e m!lti le? de ("ind #tereoti ia "i rigiditatea con&ingerii c( o ro+lem( are o #ing!r( "i !nic( #ol!ţie ideal(' G>ndirea antici atorie con#t( *n a+ilitatea de a antici a con#ecinţele e termen #c!rt "i l!ng a an!mitor #it!aţii' G>ndirea lani.aţ( de care tre+!ie #( te a eri? red!ce o#i+ilitatea clari.icienta *n re%ol&area de ro+leme e#te ade#ea a#ociat( c! nere# ectarea !nor rinci ii de#cri#e mai /o#' Ignorarea lor d!ce la .

ac nimic.inirea ro+lemei e#te di.orm!la !tili%>nd *ntre+(ri de gen!l .' Indicii a. 8 P caracterul ne*aţi v al co*niţiei6 .=' N! orice g>nd e#te !n indicator al !nei ro+leme' Criteriile care ot .a%e? *ntr!c>t de re!"ita reali%(rii ei de inde *ntreg roce#!l re%ol!ti&' Cele mai m!lte e"ec!ri *n #ol!ţionarea !nor ro+leme #e datorea%( arc!rgerii rea ra ide "i #! er. Kenerarea unor soluţii alternative G.icient(' 1.=? +recvenţa crescută a !nor com ortamente de e&itare <.E Con iliere educa!ional" 0> Definirea 5i formularea problemei De.Ce a+ilit(ţi? re#!r#e? in.icarea indicatorilor "i *n&(ţarea !tili%(rii lor &a o.8 P a#ocierea cogniţiei c! o stare *enerală )e a*itaţie sau cu o stare su/iectivă )e nemulţumire 6 .ormaţii *mi li #e#cH.(c!t o gl!m( de# re mine.init( conţine in.icarea !nei a#t.#!nt tri#t entr! c( !n coleg a .icacit(ţii #ol!ţiei a licate' P De.!ncţionale' *ntre+(rile care cond!c roce#!l de de. Luarea )eciziei F.acilita identi.S!nt nem!lţ!mit entr! c( am l!at nota O la .? .N! #!nt *n #tare #( .ormaţiile ri&ind com onentele e#enţiale ale ace#teia4 datele #a! #tarea act!al(? #co !rile #a! #tarea dorit(? re#tricţiile #a! o+#tacolele' Ea ermite organi%area "i diri/area *n contin!are a conţin!t!l!i roce#!l!i re%ol!ti&? determinarea acţi!nilor o#i+ile "i e&al!area e.inire #!nt !rm(toarele4 .ecti&i #!nt deo#e+it de rele&anţi *n #it!aţiile ro+lematice' Emoţiile #!nt o arte con#tit!ti&( im ortant( a &ieţii #ihice' Caracteri#ticile emoţiilor ca indicatori ai !nei ro+leme con#ta! *n intensitatea ri)icată a emoţiei <e)'? .? .erit( *n .ort mai mic? tim mai !ţin? e&itarea emoţiilor !ternice' E&al!area con#ecinţelor !nei ro+leme e#te e#enţial( entr! de%&oltarea a+ilit(ţii de rec!noa"tere a !nei ro+leme < entr! e)erciţii &e%i .=' Indicii com ortamentali #!nt com ortamente neadec&ate !nei #it!aţii # eci.icarea ro+lemei #!nt4 P caracterul nerealist al co*niţiei 6 .n! "ti! #( l!cre% e com !ter.coleg!l me! &rea #( m( !milea#c(.iciale a ace#tei eta e' O ro+lem( +ine de.e&it #( merg *n ora" c! rietenii entr! c( ei cred c( n! #!nt o er#oan( agrea+il(.irmaţii ce e) rim( e) ectanţe? redicţii? e&al!(ri #a! de#crieri care trimit im licit la e)i#tenţa !nor dorinţe ne*m linite <e)'? .el de emoţii? #e identi.icarea lor #e reali%ea%( *n .!ncţie de caracterul ne+amiliar al comportamentului <de e)'? .ric(=? +recvenţa mare a apariţiei sale" persistenţa în timp a tr(irii #!+iecti&e "i ina)ecvarea lor situaţională <.Care a . Eta ele re%ol&(rii de ro+leme #!nt redate *n ta+el!l 6'1 1.ice' Identi.a" dori #( . !e+inirea pro/lemei 0.ic( g>nd!rile care a! generat acea emoţie "i com ortamentele a#ociate <. 2valuarea consecinţelor aplicării soluţiei 1.icient( #!+ a# ect!l red!cerii con#ecinţelor negati&e .? re# ecti& .icarea !nor indici cogniti&i? com ortamentali "iGemoţionali rele&anţi entr! e)i#tenţa !nei ro+leme <Proctor? 1EE@=' Indicii cogniti&i #!nt acele co*niţii sau *ân)uri care conţin a. 1ecunoa&terea pro/lemei Detectarea "i identi.ic!lt(ţi de com!nicare? con.!rie? tri#teţe? .!ncţie de ti !l ro+lemei' *n ro+lemele #it!aţionale <di. Pro+lemele care nece#it( an!mite re#!r#e #a!C a+ilit(ţi #e ot .mai +ine #( e&it #( &or+e#c c! coleg!l me!.=' Identi.icarea recoce a #it!aţiilor ro+lematice ermite #ol!ţionarea e.Re%ol&area de ro+leme im lic( arc!rgerea mai m!ltor etape.i%ic(.orm!larea ro+lemei re re%int( !na dintre cele mai im ortante .? .orm!larea ro+lemei c! rinde datele re%!ltate *n !rma !nei anali%e .=' D! ( identi.licte c! colegii= .aţ( de !n +!n coleg.C!m te-ai #imţit "i ce ai #imţit *n acele momente "i d! ( aceeaH.i"a 17 din ane)e=' Rec!noa"terea ro+lemei #e +a%ea%( e identi. Punerea în aplicare a soluţiei selecţionate H.o#t r(# !n#!lt(! L al altoraH.i !tili%ate entr! a .Care #!nt a+ilit(ţile? c!no"tinţele? re#!r#ele e care m( ot .atit!dine non&er+al( o#til( .a" dori #( *n&(ţ #( *not.6 1ezolvarea )e pro/leme $a+el 6'1' Eta ele re%ol&(rii de ro+leme L' 1ecunoa&terea pro/lemei 2.i! cel mai o !lar ele& din "coal(.Ce L c! cine L !nde L c>nd L c>t tim "i c!m #-a *nt>m latH.? .eri ele&ilor o#i+ilitatea de a rec!noa"te ra id o ro+lem(? ceea ce con#tit!ie o remi#( im ortant( entr! o re%ol&are e.e.inirea "i .

ace a el la e) erienţa anterioar( a #!+iect!l!i? *n care a re%ol&at c! #!cce# ro+leme #imilare' $ot!"i? acea#t( metod( nece#it( o an!mit( reca!ţie' Cel mai ade#ea? ele&ii #e o re#c la #ol!ţii anterioare? e care le a lic( re etiti&? .orm>nd-o *ntr-!na # eci.er!l #ol!ţiei rin analogie .orm!larea #co !rilor? e#te .' Pentr! ca r(# !n#!l la acea#t( *ntre+are #( .ormare a a+ilit(ţilor de de.C!m #( reali%e% #co !l? dorinţa er#onal(H.icienţei e#te .erent de calitatea lor? #!nt notate e o li#t(? !rm>nd a .' De#crierea o+iecti&( a #it!aţiei c! rinde r(# !n#!l la *ntre+(rile4 cine? !nde? c! cine? ce? c!m? c>nd? c>t tim ' Acea#t( de#criere red!ce grad!l de generali%are al ro+lemei? tran#. ?rainstormin*ul #e +a%ea%( e do!( rinci ii4 acela al cantit(ţii <c>t mai m!lte idei= "i cel al #!# end(rii /!dec(ţii e&al!ati&e < e termen #c!rt e#te acce tat( 11. oate #( modi.orm!lat( ro o%iţia interogati&( .i #! !#e e)amin(rii e&al!ati&e' 9> (valuarea olu!iilor alternative 5i luarea deci6iei D! ( reali%area li#tei de #ol!ţii #e a lic( criteriile de e&al!are a !tilit(ţii .Ce #ol!ţii am *ncercat de/a *n re%ol&area ace#tei ro+lemeH.? .icarea a c>t mai m!lte idei #a! #ol!ţii o%iti&e care #( ma)imi%e%e ro+a+ilitatea de a g(#i cea mai e.Ce g>nd!ri "i emoţii #!nt a#ociate ro+lemeiH.+a%aH.inire a ro+lemei re#! !ne l!cr!l indi&id!al "i *n gr! e an!mite #it!aţii generale "i niciodat( e ro+lema concret( a !n!i ele& din cla#(' ?> @enerarea olu!iilor alternative Acea#t( .el ie"irea dintr-o a+ordare #tereoti ( a roce#!l!i re%ol!ti&' $oate #ol!ţiile? indi.icient( #ol!ţie' Din ace#t moti& e#te recomandat( generarea a cel !ţin trei #ol!ţii' Aetodele !tili%ate entr! ma)imi%area n!m(r!l!i de #ol!ţii generate #!nt /rainstormin*ul" mo)i+icarea ca)rului )e re+erinţă "i a)optarea (împrumutarea% unei soluţii )e la o pro/lemă similară.(c>nd a el la !rm(toarele criterii4 P rezultatele posi/ile (/ene+icii%X P riscurile asociateX P resursele interne &i eCterne necesare implementăriiX P timpul necesar implementăriiX O inter+erenţa ne*ativă a soluţiei cu alte situaţii" opţiuni ale celor implicaţi în )ecizie. #e6olvarea de probleme orice idee? chiar "i cele care ar nerele&ante=' A licarea lor ermite de ("irea rigidit(ţii? #tereoti iei "i g>ndirii con&ergente <.rama.o#t ro+at( anterior de c(tre o alt( er#oan(' $ran#.orta+il #( re eţi ce&a .orm!larea #co !l!i tre+!ie #( re# ecte !rm(toarele criterii4 P să +ie o +ormulare pozitivă (să se +ocalizeze pe ce se poate +ace &i nu pe ceea ce nu poate +i +ăcut%X O să +ie un scop realist &i accepta/il socialX P să )epin)ă )oar )e a/ilităţile" cuno&tinţele &i resursele elevuluiX P să +ie măsura/il &i plani+icat în timp.? .ic(? !nct!al(' D! ( .ie !n!l adec&at? .ocali%at( e o #ing!r( #ol!ţie=' >o)i+icarea ca)rului )e re+erinţă re#! !ne e&al!area "i inter retarea ro+lemei dintr-!n alt !nct de &edere8 a ri&i ro+lema rin alte .!ncţie a ro+a+ilit(ţii reali%(rii *n mod o tim a acţi!nii re# ecti&e' Urm(toarele *ntre+(ri ot a/!ta e&al!area ro+a+ilit(ţii e.ice total er# ecti&a a#! ra ei' împrumutarea unei soluţii )e la o pro/lemă similară re%ol&at( *n #it!aţii anterioare' A elarea la e) erienţa altor er#oane ermite achi%iţia !nor #ol!ţii a c(ror e.alţi ochi.icienţei !nei #ol!ţii4 P Poate +i atins scopul iniţial propusD P Poate +i atins acest scop prin realizarea acestei acţiuniD P Pot realiza acţiunea respectivăD O 1ealizarea scopului va +acilita atin*erea scopului +inal sau a altui scop instrumental" asociat celui .icarea !nor noi #ol!ţii &ia+ile entr! no!a #it!aţie' Utili%area tehnicilor re%entate anterior ermite generarea !n!i n!m(r mare de #ol!ţii "i a#t.orm>nd!-#e o er# ecti&( *ng!#t( a#! ra ro+lemei' Ei # er( #( de ("ea#c( e"ec!l rintr-o a licare re etiti&( "i a+!%i&( a #ol!ţiei re# ecti&e' Uneori e#te mai con.iec(rei alternati&e' Utilitatea #e e&al!ea%( . Strategia de .icacitate a .a%( con#t( *n identi.icienţei #ol!ţiei re# ecti&e *n atingerea #co !l!i ro !# "i a &alorii acţi!nii re# ecti&e' Pro+a+ilitatea e.ort entr! identi. de *ncadrare a ro+lemei #a! a &edea ro+lema c! .? a #chim+a . Proced!ra de e&al!are a !tilit(ţii alternati&elor re#! !ne e&al!area ro+a+ilit(ţii e.amiliar dec>t #( de !i e.lentile.

........icati&e? de aceea"i inten#itate? dar o !#e' *n ma/oritatea #it!aţiilor e#te #!......ormare a a+ilit(ţilor de antici are re#! !ne modelarea lor iniţial( "i a oi e)er#area lor e #it!aţii generale "i de intere# entr! ele&i' L!area deci%iei re#! !ne a licarea !nei anali%e co#t-+ene........ig!ra 6'1=' Ade#ea deci%ia e#te in.acere a criteriilor ot . Qigura <.....l!enţat( de mai m!lţi .....inale? #t(rii de +ine' Criteriile de#cri#e n! #!nt a lica+ile *n toate #it!aţiile? ci doar *n acelea *n care alternati&ele #!nt la .....ici! <&e%i .!ncţie de rele&anţa #a entr! conte)t' Strategiile de . 1 SOLUŢIA 1 SOLUŢIA 2 SOLUŢIA 3 CONSECINŢE + CONSECINŢE+ CONSECINŢE* CONSECINŢE - CONSECINŢE - CONSECINŢE - DECIZ A:.....ecti&H E#te re%!ltat!l acţi!nii *n 111 Con iliere educa!ional" concordanţ( c! &alorile "i etica ele&!l!iH Care e#te e..i ale#e !na? do!( #a! mai m!lte #ol!ţii' S!nt #elecţionate acele #ol!ţii care #ati#........ici!l a.el de #emni........!ncţional( de inde de conte)t' Anali%a raţional( e#te recomandat( #it!aţiilor c! o !ternic( *nc(rc(t!r( a...amiliei? rietenilor etcH P e+ecte pe termen scurt: 6 care &a .icient( a licarea !n!ia dintre criteriile en!merate? *n .!ncţie de an!mite criterii <com le)itate? tim ? relaţii ca!%ale= "i de#crierea mod!l!i *n care #!+acţi!nile &or tre+!i com letate' De a#emenea? #e #ta+ile"te criteri!l de reali%are a #co !l!i "i cine reali%ea%( monitori%area im lement(rii lan!l!i de re%ol&are' A> (valuarea efectelor .....ect!l reali%(rii acţi!nii *n alte domeniiH P consecinţe sociale 6 care e#te e......!ncţie de grad!l de #ati#. Bodel deci4ional 110 #e6olvarea de probleme :> .ect!l acţi!nii a#! ra ......i im act!l imediat al mani...+inalD Baloarea !nei acţi!ni e#te dat( de e&al!area *n !rm(toarele arii4 P consecinţe personale 6 c>t tim ? c>t e........e#t(rii ro+lemei a#! ra altor domeniiH P e+ecte pe termen lun* 6 care #!nt con#ecinţele a#! ra &alorilor? atit!dinilor? com etenţelor? #co !rilor ...ecti&( *n moment!l deci%iei? in.......ac *n cel mai mare grad criteriile' Rele&anţa criteriilor e#te determinat( de conte)t' PROBLEMA SAU NEVOIA:.actori4 &alorile "i atit!dinile ele&!l!i? #tarea a.icarea re#! !ne organi%area #arcinilor *n ...ormaţiile e care le are de# re acea tem(? a c(ror &aloare ........ort #a! alte con#ecinţe #!nt nece#areH Care e#te co#t!l "i +ene.......mplementarea olu!iilor elec!ionate Acea#ta eta ( im lic( reali%area #arcinilor la "coal( #a! *n alte conte)te #ociale' Plani...ecti&(? c! #ol!ţii m!lti le? generale #a! de im ortanţ( ma/or(' *n ..../...

icat !n #et de comportamente protectoare a s%n%t%ţiiD P a dormi *ntre 7 "i E ore8 P a l!a mic!l de/!n reg!lat8 P a n! con#!ma alimente *ntre me#e8 P menţinerea gre!t(ţii *n limite normale8 P a n! .inirea ro+lemei? generarea de alternati&e? #electarea alternati&ei? la#!l de im lementare? monitori%area "i e&al!area lan!l!i' E#te im ortant ca ele&!l #( *n. Engle[ood Cli.*n cancer8 c= alimentaţia neechili+rat(? #tre#!l? #edentari#m!l .*n accidente <incl!#i& accidentele de ma"in(=' 11@ Con iliere educa!ional" Caracteristicile comportamentelor relaţionate cu s%n%tateaD a= Com ortamentele relaţionate c! #(n(tatea #!nt determinate de .!mat!l? con#!m!l de alcool? alimentaţia neechili+rat(? e) !nerea la #oare ne rote/at .iecare com onent( .ace e)erciţii .!mat!l oate a&ea o .inale' Dac( re%!ltatele n! #!nt cele a"te tate #e reiniţia%( roce#!l re%ol!ti& < entr! a identi.#? NV4 Prentice Tali' Aiclea? A' <1EEE=' Psi. Ia"i4 Polirom' Proctor? R' R'? <1EE@=' (8ill :c`uisition an) 9uman Per+omiance.inale "i com ararea lor c! cele antici ate determin( #ta+ilirea !nei concl!%ii .i"a 0.i"ele 16 "i 1E din ane)e=' Dac( con#ecinţele n! #!nt cele dorite? #e reia lan!l de re%ol&are de la rima eta ( "i #e e&al!ea%( .icarea !n!i #ing!r com ortament de ri#c .i%ic( oate .ino? 1EE2= a! identi.!mat!l' Com ortamentele de ri#c care #!nt *n relaţie c! cele mai im ortante ca!%e de dece# ' #!nt4 a= .eriţi' De e)em l!? .E&al!area e.er( la totalitatea deci%iilor "i acţi!nilor &ol!ntare care ne a.. $ho!#and OaX#? CA4 Sage P!+lication#' 115 ne a.(r( !tili%area cent!rilor de #ig!ranţ(? #tre#!l . din ane)e' St!diile *n domeni! <Sara.ica #!r#a e"ec!l!i=' Ele&ii #!nt *n&(ţaţi #( reali%e%e e&al!(ri ale con#ecinţelor lan!l!i de re%ol&are a ro+lemei <&e%i . Stil de 2iaţ% sanogen şi stil de 2iaţ% patogen Stilul de 2iaţ% #e re.actori di.eţe #( ercea ( re%!ltat!l ca !n e.avioral :pproac.ectelor arţiale "i .!ma <acti& "i a#i&=8 P a n! con#!ma alcool dec>t oca%ional8 P a .i .. a #it!aţiilor de #tre#? *n tim ce acti&itatea . Ne[ `orX4 Vohn RileQ \ Son#? Inc' Le&ine? A'? <1EE2=' 2++ective Pro/lem (olvin*..ormat din com ortamente de ri#c entr! #tarea de #(n(tate' Com ortamentele de ri#c a! con#ecinţe negati&e? e termen #c!rt "i l!ng? a#! ra #(n(t(ţii ./.i e&itate rin modi.de.olo*ie Co*nitivă 6 >o)ele teoretico eCperimentale.i%ice reg!lat' Qactorii comportamentali de risc a! !n rol im ortant *n etiologia "i e&ol!ţia +olilor8 de e)em l!? e#te 0@Z din +olile cardio&a#c!lare ar !tea .ect "i roce#!l de re%ol&are ca !n roce# contin!! de re%ol&are' Bibliogra1ieD Bedell? V'? R'? Lenno)? S' S'? <1EE7=' 9an)/oo8 +or Communication an) Pro/lem6 (olvin* (8ills 7rainin* 6 : Co*nitiv6?e.!mat!l? #edentari#m!l? alimentaţia necore# !n%(toare? #tre#!l .*n t!l+!r(rile cardio&a#c!lare8 += .re%ol&are.*n accidentele &a#c!lare cere+rale8 d= con#!m!l de alcool? drog!ri? cond!cerea ..ectea%( #tarea de #(n(tate' Stil!l de &iaţ( #(n(to# <#anogen=a'/oac( !n rol e#enţial *n romo&area "i menţinerea #(n(t(ţii "i re&enirea *m+oln(&irilor' Stil!l de &iaţ( negati& < atogen= e#te .i%ice "i #ihice "i? *n con#ecinţ(? red!c calitatea &ieţii "i #tarea de +ine a er#oanei' Pentr! e&al!area #til!l!i de &iaţ( &e%i .ecl e#enţial * de&iat(Y #(n(tate'= a#! ra # +ine a comporl Ca itol!l E S$ILUL DE BIA$U 9 .!ncţie de .

er( de la indi&id la indi&id' Un t>n(r oate *nce e #( con#!me alcool din moti&e #ociale? d! ( care alcool!l #( ai+( o .aţ( de !n #til de &iaţ( #(n(to#' 113 )tilul de via!" '.!mea%( #a! care con#!m( alcool "i drog!ri rin reali%area !n!i lan de inter&enţie de modi.ormare a com ortamentelor relaţionate c! #(n(tatea' Con.rec&enţei com ortamentelor de ri#c .actorii care *i controlea%( di. #olul programelor de pre2enţie a 0mboln%2irilor şi a educaţiei pentru s%n%tate Promo&area "i menţinerea #(n(t(ţii #e reali%ea%( rin programele de pre2enţie şi cele de educaţie entr! !n #til de &iaţ( #(n(to#' Rec!noa"terea im ortanţei re&enţiei entr! #(n(tatea !+lic( re re%int( cel mai #emni.relaţionat( c! acce#!l la o #al( de # ort' += 9actori di.!ncţie de .i%ic' Ele&ii ..erite' .e#or!l!i-con#ilier' De%&oltarea rogramelor de ed!caţie entr! #(n(tate *n "coal( "i com!nitate e#te e#enţial( entr! . a ro+lemelor emoţionale8 entr! !n alt t>n(r eta ele ot . Pre2enţia terţiar% are ca o+iecti&e red!cerea d!ratei *m+oln(&irii "i cre"terea calit(ţii &ieţii er#oanelor care #!.!mat!l #( ai+( o .TBA= a .ormea%( rin e&al!area de c(tre indi&id a do!( com onente4 1= percepţia ameninţării /olii sau comportamentului )e risc .ormaţii de# re com ortamentele de ri#c "i cele de rotecţie8 .re%ol&are.rin acti&it(ţile de ed!caţie entr! #(n(tate *n cadr!l orelor de con#iliere "i orientare' .amilie "i "coal(' Aici #e de%&olt( atit!dini de re# ingere a com ortamentelor de ri#c ..eriţi ot controla acela"i com ortament *n mod di.!mat!l oate ..i%ice? #ociale? emoţionale? cogniti&e "i # irit!ale' Qormarea stilului de 2iaţ% s%n%tos Modelul convin4erilor de pre "n"tate <Tealth Belie. Aodel .orm ace#t!i model? !n com ortament #e .erite' De e)em l!? .. Pre2enţia primar% are ca o+iecti&e red!cerea ri#c!l!i de *m+oln(&ire rin ado tarea com ortamentelor rotectoare a #(n(t(ţii' Pre&enţia rimar( #e reali%ea%( mai ale# *n .i di.!mat? con#!m de alcool? drog!ri? #edentari#m? alimentaţie neechili+rat(? &iaţ( #e)!al( de ri#c8 romo&area *n com!nitate "i ma##-media a !n!i #til de &iaţ( #(n(to#8 .!mat? con#!m de alcool? drog!ri? alte com ortamente de ri#c? c!m #!nt cele #e)!ale? legate de #ig!ranţ( .ica c! normele gr! !l!i #(! de rieteni? entr! ca mai t>r%i! .er( de o +oal(' Prin roiectele de &ol!ntariat *n care e#te im licat( "coala? ele&ii ot contri+!i la cre"terea calit(ţii &ieţii !nor er#oane c! an!mite +oli terminale' Promo&area "i menţinerea #(n(t(ţii #e reali%ea%(? a"a c!m am reci%at? rin educaţia pentru s%n%tate *n cadr!l orelor de dirigenţie? a orelor de con#iliere "i a rogramelor de &ol!ntariat la care artici ( ele&ii #!+ coordonarea ro.icati& a# ect al romo&(rii #(n(t(ţii .inali%ea%( #t!diile ren!nţ( la e)erciţi!l .erit la er#oane di.i determinat de ina+ilitatea adole#cent!l!i de a-"i .o#t de%&oltat entr! a e) lica mod!l de .ormarea !nor atit!dini de acce tare a com ortamentelor rotecti&e "i de re# ingere a celor de ri#c8 racticarea de com ortamente de romo&are "i menţinere a #(n(t(ţii "i de e&itare a ri#c!l!i de *m+oln(&iri8 *nt(rirea com ortamentelor #(n(toa#e "i #c(derea .aţ( de #(n(tate' Pro.i%ice "i mentale' Pre&enţia are trei com onente4 /.ace rieteni? de a+ilit(ţi #c(%!te de management al #it!aţiilor de #tre# #a! de ne&oia de acce tare *ntr-!n gr! de colegi' c= 9actorii care controlea%( com ortament!l #e #chim+( *n tim ' De e)em l!? !n t>n(r .!ncţie de control al #it!aţiilor de #tre#' Un alt e)em l! e#te cel legat de e)erciţi! .i%ic' d= Com ortamentele relaţionate c! #(n(tatea "i .ormarea !nor &alori o%iti&e . Pre2enţia secundar% im lic( red!cerea .actorilor de ri#c la gr! !rile c! ri#c cre#c!t entr! *m+oln(&ire' Ace#te gr! !ri #!nt cele care a! ado tat de/a com ortament!l de ri#c' Mcoala oate #( ai+( !n rol im ortant "i *n re&enţia #ec!ndar(' De e)em l!? #e reali%ea%( re&enţia #ec!ndar( la ele&ii care .ac # ort rin nat!ra rogramei "colare? *n#( d! ( ce *"i .e#or!lcon#ilier *n cola+orare c! alte in#tit!ţii "i a#ociaţii g!&ernamentale "i nong!&ernamentale are rol!l de a #tim!la de%&oltarea ace#tor rograme' 7biecti2ele educaţiei pentru s%n%tate suntD achi%iţionarea !n!i #et de in.!mea%( la *nce !t entr! a #e identi.icare a ace#tor com ortamente "i atit!dini negati&e ..acilitarea romo&(rii "i menţinerii !n!i ni&el o tim al #(n(t(ţii .

=8 c= con&ingerile de# re con#ecinţele +olilor <. A P moti&aţia de acce tare a con&ingerilor celorlalţi A3reau să +ac sport pentru că &i prietenii mei +ac sport. "eoria plani1ic%rii comportamentale //< )tilul de via!" "eoria autoe10cacit%ţii <Band!ra 1E60=' A!toe./. Perce ţia ameninţ(rii e#te in. #a! con#ecinţe ot .= #a! #ihologice < .ormarea com ortamentelor #(n(toa#e #a! de ri#c rin trei com onente4 atit!dinile .co#t!ri.ormarea atit!dinii .=' Ele&ii tre+!ie *n&(ţaţi #( e&al!e%e ace#te co#t!ri "i con#ecinţe *n ado tarea !n!i com ortament' .actor im ortant *n .icacitate? ceea ce *l .eed+acX-!l din artea celorlalţi8 2= #tarea noa#tr( .aţ( de !n com ortament # eci.aţ( !nor #it!aţii? ignor>nd con#ecinţele de l!ng( d!rat( ale ace#t!ia' Comportamente protectoare ale "n"t"!ii: O E)erciţi!l .0= costurile &i /ene+iciile comportamentului.i%ic P Alimentaţie echili+rat( P Balanţ( *ntre m!nc(-odihn(-recreere P Protecţia .actori4 a= &alorile generale ri&ind #(n(tatea <.ormarea "i menţinerea com ortamentelor core# !n%(toare !n!i #til de &iaţ( #(n(to#' De cele mai m!lte ori? adole#cenţii ado t( com ortament!l de ri#c entr! a .rec&ente e"ec!ri *"i de%&olt( !n #entiment #c(%!t de a!toe.osociale 117 Con iliere educa!ional" <caracteri#tici de er#onalitate? norme #ociale? re#i!nea gr! !l!i=? varia/ile structurale <c!no"tinţele de# re o +oal(=' E&al!area co#t!rilor "i +ene.ig!ra E'1=' Atitudinile speci1ice 1aţ% de comportament P con&ingerile de# re con#ecinţele !n!i com ortament A!acă voi +ace aero/ic mă voi simţi mai atractivăA P e&al!area con#ecinţelor com ortament!l!i A2ste imM Zrtantpentru mine să mă simt atractivăA ormele subiecti2e 1aţ% de comportament P con&ingerile normati&e APrietenii mei +ac sport.ormanţele anterioare8 0= o+#er&area com ortamentelor celorlalţi8 5= .N! &oi mai a&ea at>t de m!lt tim #( #ta! c! rietenii mei dac( merg la # ort'.aţ( de com ortamentele rotectoare "i de ri#c "i are !n rol im ortant *n l!area !nei deci%ii adec&ate entr! ado tarea !n!i #til de &iaţ( #(n(to#' Ace#te .Aama mea e#te #! ra onderal( a"a c( "i e! &oi .icacitatea #e re.ic(ri medicale eriodice P Utili%area cent!rilor de #ig!ranţ( <*n ca%!l ma"inii= .er( la con&ingerea !nei er#oane *n ca acit(ţile #ale de a-"i mo+ili%a re#!r#ele cogniti&e "i moti&aţionale nece#are ado t(rii !nor com ortamente' A!toe..ic? normele #!+iecti&e .A <control intern= A3oi avea acces la o sală )e sport.S!nt reoc! at de #(n(tatea mea.l!enţat de4 1= erce erea #!cce#elor "i e"ec!rilor din er.l!enţat( de trei .eoria planific"rii comportamentale <9i#h+ein \ A/%en? 1E63= e#te o teorie cogniti&( care e) lic( .actori care #!nt rele&anţi *n erce ţia ameninţ(rii4 varia/ilele )emo*ra+ice <&>r#t(? #e)? ra#(? etnie=? varia/ile psi.=8 += con&ingerile ri&ind &!lnera+ilitatea la o an!mit( +oal( <.ace #( ren!nţe la modi.i #! ra onderal(.i%iologic(' Un t>n(r care *ncearc( #( ren!nţe la .N! am +ani #( merg la o #al( de # ort.A C7BP7#"AB! " A=ac aero/ic )e trei ori pe săptămână A Percepţia controlului comportamental A3oi +i în stare să +ac aero/ic re*ulat.iciilor ado t(rii !nor com ortamente e#te !n alt .l!enţat( de in.Boi m!ri dac( &oi a&ea cancer !lmonar.=' Alţi .icarea com ortament!l!i' Con"tienti%area tinerilor *n leg(t!r( c! ace#t roce# e#te im ortant( entr! .aţ( de com ortament "i erce ţia control!l!i <intern "i e)tern= com ortamental <.i materiale <.A <control e)tern= Qigura .icacitatea e#te !n roce# cogniti& care generea%( o ţi!ni? emoţii? moti&aţii "i com ortamente <Ba+an? 1EE6=' Ace#t roce# e#te in.ormaţiile e care !n t>n(r le are de# re acel com ortament #a! +oal( "i e#te in.A I "! IIA de a reali4a un comportament A5ntenţionez să mer* la o sală )e sport re*ulat să +ac aero/ic.!mat "i are .aţ( de e) !nerea rel!ngit( la #oare P Beri.ace .

i%ic? tinerii care #!nt acti&i din !nct de &edere al acti&it(ţii .i%ic "i emoţional' De endenţa de #!+#tanţe com ort( trei a# ecte im ortante4 1= #!+#tanţa controlea%( com ortament!l con#!mator!l!i rin ne&oia de a!toadmini#trare *n mod re etat8 0= #!+#tanţa a.ic(ri negati&e com ortamentale? a.irmarea &alorilor identit(ţii er#onale .ort!l!i .'.i%ice .a%a *n care *ntreg!l com ortament e#te controlat de ne&oia organi#m!l!i de a . Qumatul şi dependenţa de nicotin% .!mat!l8 <c= e) rimarea "i con.i acce tat de gr! -e)' .!mat!l8 <e= mecani#m de co ing? de ada tare la #it!aţiile de #tre#? .r!#trare? inadec&are? e"ec #a! la #it!aţiile antici ate ca .i de e)em l!4 P de endenţa de internet P de endenţa de /oc!ri de noroc P de endenţa de relaţii inter er#onale ne#(n(toa#e De endenţa de t!t!n? alcool #a! drog!ri arc!rge mai m!lte eta e >n( #e rod!ce ca atare' E#te im ortant de # eci.ormea%( a"a n!mita dependenţ% de substanţe.ere= $oate ace#te categorii en!nţate .ic(ri a! ca "i e.!mat? con#!m!l de alcool "i con#!m!l de drog!ri ca "i *ntre con#!m!l de alcool #a! drog!ri "i actele #e)!ale ne rote/ate #!nt cele mai #emni.e)' con#!m!l de alcool8 <d= !n #emn de mat!ritate rin ado tarea !nor com ortamente ad!lte -e)' con#!m!l de alcool? .e)' con#!m!l de drog!ri8 <+= o modalitate de a #e identi.aţ( de a!toritatea ad!lt!l!i "i normele con&enţionale ale #ociet(ţii .ica c! gr! !l "i de a .!ma #a! con#!ma alcool #a! drog!ri' Persoana nu mai este li/eră" este controlată )e su/stanţă.!ncţion(rii normale a creier!l!i' Ace#te modi.icarea .ectea%( #i#tem!l ner&o# central rin modi.a t!l c( la .iind de e"ec . 120 )tilul de via!" .ecti&e? mentale "i de #(n(tate' De endenţa e#te de mai m!lte ti !ri4 P dependenţa de nicotin% L dependenţa de alcool L dependenţa de droguri P dependenţa de medicamente <e)' tranchili%ante? #omni.icati& mai mic( dec>t cei care #!nt inacti&i # orti&' Ado tarea !nor com ortamente de ri#c oate d!ce !neori la de endenţ(' Rol!l re&enţiei *n ace#t ca% e#te e#enţial' De endenţa de #!+#tanţe #e re.e)' con#!m de alcool? drog!ri? .icati&e' S-a e&idenţiat o relaţie in&er#( *ntre .el ca "i ad!lţii? adole#cenţii "i tinerii ot de&eni de endenţi at>t de nicotin( c>t "i de alcool "i drog!ri' Eta ele con#!m!l!i de #!+#tanţe #!nt4 P consumul e>perimental5 *n care ele&!l con#!m( #!+#tanţa din c!rio%itate <e)' la o etrecere=8 P consum regulat5 *n care ele&!l con#!m( #!+#tanţa la di&er#ele *nt>lniri c! colegii? rietenii8 P consum de2enit preocupare5 *n care ele&!l o+i"n!ie"te #( con#!me alcool? drog!ri? t!t!n *n m!lte #it!aţii "i c(!tarea ace#tor #it!aţii de&ine *n #ine !n #co 8 P dependenţa5 e#te .!mat "i e)erciţi! .P Utili%area c("tilor de rotecţie <*n ca%!l +icicletei "i motocicletei= P G>ndire o%iti&( de# re #ine? l!me "i &iitor P Relaţionare inter er#onal( armonioa#( P Aenţinerea #! ort!l!i #ocial <.amilie? rieteni? con.!mea%( *ntr-o ro orţie #emni..er( la o !tili%are re etiti&( a !nor #!+#tanţe #ihoacti&e? *n #co !l rod!cerii l(cerii #a! e&it(rii di#con.!ncţie de recreere? am!%ament? e) erienţe inedite #a! entr! a .icat .ident= P Control!l #tre#!l!i P Aderenţa la tratament *n ca%!l *m+oln(&irilor 8unc!iile comportamentelor de ri c entr! tineri <N!t+eam? Booth? 1EE2=4 <a= e) rimarea o o%iţiei .= o .ecte #chim+(ri ale #t(rilor emoţionale? g>ndirii "i erce ţiei8 5= acţionea%( ca o *nt(rire <ca !n #tim!l recom en#(= ce #!#ţine dorinţa er#oanei de a contin!a #( con#!me #!+#tanţa' *n con#ecinţ(? de endenţa de #!+#tanţe #e caracteri%ea%( rin modi.r! e. E)i#t( *n#( "i alte ti !ri de de endenţ(? c!m ar . r!tina .!mat8 <.e)' con#!m!l de drog!ri' 11E Consiliere e)ucaţională St!diile *n domeni! arat( c( *n general com ortamentele de ri#c n! a ar i%olate ci *ntr-!n #et com ortamental' Relaţia dintre .

l( *n t!t!n "i care are m!lte e.el? adole#cenţii4 P a! #! rae#timat n!m(r!l ad!lţilor "i al adole#cenţilor care .!m(tori' 9!mat!l e#te !n com ortament care #e de%&olt( tre tat? de la .ield "i cola+'? 0. Ace#ta conţine a ro)imati& 2.iciente re..!m!l de ţigar( e#te nicotin(' icotin% este un drog care #e a.orţea%( organi#m!l #( con#!me mai m!lt o)igen? ceea ce .emeile care .l!enţea%( #i#tem!l ner&o# *ntr-!n mod negati& "i rod!ce gra&e ro+leme de #(n(tate? incl!%>nd de endenţa' Qumatul determin% dependenţa de nicotin% aşa cum poţi 1i dependent de alcool sau alte droguri.ceea ce oate d!ce la in.!m!l de ţigar(? a.icil( .!mat la adole#cenţi "i tineri' St!diile din domeni! <Scho.!ma re re%int( o alegere *n c!no"tinţ( de ca!%(8 c( oamenii #!nt +ine in.eritor la atit!dinile "i con&ingerile de# re .rinichi? ancrea#? . de ani' *ntre+area care #e im !ne e#te *n ce m(#!r( ace"ti tineri deţin in.a%a de de endenţ( "i de . (fectele nicotinei a upra or4ani mului: P cre"terea ratei !l#!l!i "i a re# iraţiei8 P *ncetinirea acti&it(ţii m!#c!lare "i a re.!mat' Gr! !rile #ociale a! !n #et de norme rin care gr! !l #e de.ic(ri ale di# o%iţiei a.ormare a !nei atit!dini o%iti&e .!mea%(8 P a! #!+e#timat onderea er#oanelor care a! atit!dini negati&e .a%a de e) erimentare la .le)elor8 P .ormarea !nor norme o%iti&e .ecte negati&e a#! ra organi#m!l!i? in.erenţia%( de alte gr! !ri' Com ortament!l de gr! e#te com ortament!l indi&i%ilor care *m (rt("e#c aceea"i identitate #ocial(' Sentiment!l de a artenenţ( la !n gr! e#te a#ociat c! !ni.!mat!l!i' Pre&alenta ace#tor con&ingeri eronate era m!lt mai mare la adole#cenţii4 <a= care *nce !#er( de/a #( . #!nt cancerigene' Una din #!+#tanţele inhalate odat( c! . de #!+#tanţe chimice? dintre care 2.!m(tori *nce #( .amiliei care .aţ( de .!mat!l!i a#! ra organi#m!l!i? &e%i .!mea%( reg!lat "i #e con#ider( .ormaţi *n moment!l *n care *nce #( .icarea e.do !ri.1= a! identi.a t!l c( mai m!lt de 1@Z dintre adole#cenţii c! &>r#ta c! rin#( *ntre 10-16 ani .!ncţionarea inimii8 101 Con iliere educa!ional" O cre"te ro+a+ilitatea de a #e .ectelor .ic!lt(ţi de *n&(ţare8 P modi.ormitatea #tereoti ( #ocial( a com ortamentelor? atit!dinilor? erce ţiilor "i . *n #>nge .icat' 9!mat!l? rin #!+#tanţele e care le conţine .!ma!8 "i <c= la cei care intenţiona! #( *ncea ( #( .!m(torilor 61umatul pasi2.ace mai di..ormare de# re re&alenta "i ri#c!rile ace#t!i com ortament' A#t..!me%e "i? im licit? *"i a#!m( re# on#a+ilitatea ace#t!i com ortament "i a con#ecinţelor l!i' $ot!"i? #t!diile arat( c( E@Z dintre .ectea%( #(n(tatea *n di&er#e mod!ri? ca!%>nd4 cancer <al l(m>nilor? +!%elor? ancrea#!l!i? rinichilor #a! creier!l!i=? /oli car)iovasculare" /oli pulmonare" in+arct miocar)ic" pro/leme cu sarcina <.ormaţii ertinente "i #!.!me%e *n &iitor!l a ro iat' 9!mat!l *nce e de o+icei la o &>r#t( tim !rie' A!lte #onda/e rele&( .!me%e *naintea &>r#tei de 0.!mea%( a! !n ri#c cre#c!t de a a&ea co ii +olna&i= < entr! identi.arct miocardic' (fectele a upra creierului: P t!l+!r(ri atenţionale8 P di.icat la mem+rii gr! !l!i de a artenenţ( #imilaritatea com ortament!l!i de .i"a 02 din ane)e=' Qumatul şi in1luenţa grupului Gr! !l de a artenenţ( /oac( !n rol im ortant *n .aţ( de .orma .!mat' !1ectele 1umatului asupra organismului 9!m!l de ţigar( e#te d(!n(tor t!t!ror celor care *l in# ir(? incl!#i& ne.ecti&e8 P *ncetinirea reacţiilor' Când o per oan" fumea6"B nicotin">>> P a/!nge ra id *n #>nge rin l(m>ni8 P a/!nge la creier *n 7 #ec!nde de la inhalare8 P a/!nge *n alte organe .!mat8 r P a! con#iderat c( #!nt mai !ţin e) !"i ri#c!rilor la +olile a#ociate .icienta in.!me%e8 <+= la cei care a&ea! rieteni #a! mem+ri ai .9!mat!l e#te !n!l dintre cele mai contro&er#ate com ortamente ne#(n(toa#e' A!lt( &reme #-a con#iderat c( deci%ia de a .aţ( de .!mat a #!+liniat in#!..ine"te "i #e di.eritoare la com ortament!l de .!m(tor "i la ri#c!rile e care le im lic(' Un #t!di! reali%at e !n n!m(r de 6E@ de adole#cenţi re.

el ca "i re# iraţia ta' C!m ar reacţiona rieten!l L rietena la o re# iraţie !r>t miro#itoare? la !n (r care miroa#e a t!t!nH P A=umatul te +ace in)epen)ent &i mai matur.!mat!l? cel mai #emni.A #%spunsD realitatea e#te c( .!mat #!nt atri+!te #tereoti e ale !n!i gr! de adole#cenţi' Normele !n!i gr! a#ociate c! .!mea%( #e #imt o+o#iţi? le e#te di.i%ic(? #ocia+ilitatea "i er#!a#i!nea -norme im ortante entr! tineri' Convin4eri eronate ale adole cen!ilor de pre fumat E)i#t( o #erie de erori de g>ndire ale adole#cenţilor relati&e la .cod #emiotic."i anti-.!mat!l te .!mat!l!i "i #( *nc!ra/e%e .iind mem+ri ai !n!i gr! #a! categorie #ocial(8 0= *n&(ţarea normelor #tereoti e ale gr! !l!i8 5= a#!marea normelor gr! !l!i "i a#t.!mat care are ca "i con#ecinţe atracti&itatea .!mat!l' $inerii care #e identi.ecte negati&e a#! ra #(n(t(ţii "i e#te o de endenţ(' N! e#te !"or #( te .ace e +a%a #imilarit(ţii com ortamentale' $inerii *"i aleg rietenii care a! com ortamente #imilare c! ale lor' Com ortament!l de gr! im lic( con.aţ( de # ort "i &alori religioa#e !ternice' Gr! !rile c! ri#c #c(%!t #!nt cele care a! ca &alori #(n(tatea .!ncţia #ocial( a .e#tat c! redilecţie *n #it!aţii #ociale "i a#t.!mat!l a! .!mat!l !n com ortament ce core# !nde ace#tei imagini' Aodi.ine#c ca .!mat!l rod!ce e.icarea de gr! e#te a#ociat( c! concordanţa com ortamental( a mem+rilor gr! !l!i' $inerii care a! com ortamente di#cordante c! gr! !l de a artenenţ( tind #(-"i aleag( !n gr! care #( .(r( .ormitatea mem+rilor gr! !l!i la re re%entarea cogniti&( a normelor "i com ortamentelor #tereoti e ale gr! !l!i' Noţi!nea de erce ţie a re#i!nii #ociale e#te relaţionat( c! conce t!l de con.ace r(! miro#itor "i *ţi *ng(l+ene"te dinţii "i m>inile' Tainele tale &or miro#i !r>t? la .erenţia%( de alte gr! !ri #ociale' 9orţa in.aţ( de gr! ' Identi.!m(tor < entr! e&al!area con&ingerilor ele&ilor de# re .!ncţionea%( .A #%spunsD .!mat? at>t la ni&el!l "colii c>t "i la ni&el!l #ociet(ţii' Un!l dintre cele mai im ortante me#a/e e care tre+!ie #( le tran#mit( cam aniile anti-.i%ic( rin artici area la acti&it(ţi # orti&e' St!diile arat( c( .ic( mai !ternic c! gr! !l de a artenenţ( ado t( mai m!lte dintre com ortamentele gr! !l!i dec>t cei c! o identi.iind con#!m!l de alcool #a! alte drog!ri? artici area la etreceri? cl!+!ri? atit!dinea de re# ingere a normelor im !#e de ad!lt' Normele anti-.icare c! gr! !l #ocial are trei .o#t a#ociate c! atit!dini "i com ortamente o%iti&e .ace mai inteligent? mai #o.&alorilor' 9!mat!l e#te !n com ortament com le) mani.el com ortamentele lor de&in normati&e' $inerii a! a#t.ac( # ort' P A7utunul nu este un )ro*" nu6ţi +ace nici un rău.!mat? &e%i "i .ace de endent "i n! mai ai control a#! ra ta' 9!mat!l n! te oate .!mat!l la tineri e#te a#ociat c! normele gr! !l!i de a artenenţ( ri&ind .ormarea !nor &alori o%iti&e .!mea%(' Ind!#tria t!t!n!l!i? rin reclamele "i cam aniile !+licitare reali%ate? romo&ea%( imaginea .icare #c(%!t( .el oate a&ea rol!l !n!i . rin care gr! !l #e di.ormarea altor norme #ociale' Normele ro.ormaţional( .actorii de ordin #ocial a#ociaţi c! .el !n rol acti& *n #electarea gr! !l!i #ocial de a artenenţ(' Inter&enţiile anti-.a%e4 1= in.el c( acti&it(ţile "i cam aniile de re&enţie tre+!ie #( #e.aţ( de !n #til de &iaţ( #(n(to# "i mai !ţin e rol!l re#i!nii gr! !l!i *n ado tarea !nor com ortamente' Dintre .!mat 122 )tilul de via!" tre+!ie #( de#c!ra/e%e .icati& e#te imaginea cel!i care .rec&ent a#emenea !nor #cheme cogniti&e de%ada tati&e? ce con#er&( "i *nt(re#c com ortament!l de .!ndamental al cam aniilor anti-.el #( con#idere .!mat' Ace#te erori .l!enţei #ociale rod!ce omogenitate com ortamental( *n gr! !rile de rieteni' O+#er&area omogenit(ţii com ortamentale a mem+rilor gr! !l!i arat( c( roce#!l de #elecţie a rietenilor #e .A #%spunsD *n realitate? cei care .!mat a! .icate ca .ie *n acord c! normele #ale com ortamentale' Con#ecinţele ace#tor a# ecte teoretice #!nt .!mat!l te .*n care indi&i%ii #e de.!m(tor!l!i re+el? li+er? mat!r "i !ternic' Adole#cenţii a/!ng a#t.oarte im ortante? a#t.o#t identi.!mat e#te cel legat de &aloarea !n!i #til de &iaţ( #(n(to# .ormitate c! e) ectaţiile celorlalţi "i mai !ţin c! ro ria re re%entare cogniti&( a #et!l!i de norme a gr! !l!i' Proce#!l de identi.i#ticat? mai *nţele t' 105 Consiliere e)ucaţională O A=umatul te +ace să te simţi /ine.icarea ace#tei imagini e#te o+iecti&!l .icil #( .i"a 01 de la ane)e=' Aenţion(m c>te&a din ele4 P A=umatul te +ace atractiv.l!enţa in.ocali%e%e e . A #%spunsD .

!mat rele&ante entr! ele&i' Ace#te me#a/e ot . Alcoolul şi dependenţa de alcool De"i alcool!l a a (r!t iniţial din moti&e ractice <*nloc!irea a ei de +(!t im !re? o.ocali%area !nidirecţional( e e&idenţierea con#ecinţelor de l!ng( d!rat( ale .N! m!lţ!me#c? n! .i a# ectele legate de #(n(tate "i +oal(' St!diile arat( c( me#a/!l .!mat!l!i e#te .i acce tat "i *nc!ra/at de c(tre cei din ant!ra/ "i cel !ţin tem orar *i oate . *n acea#t( eta ( #e . n! are e.i *ng(l+enite' P Bei economi#i %ilnic o #!m( im ortant( de +ani e care oţi #(-i .erent dac( e#te #!+ .orm( de +ere? &in #a! lichior? +(!t!riii alcoolice #!nt #!+#tanţe chimice care a.=8 102 (tilul )e viaţă P de%&oltarea a+ilit(ţilor de l!are a deci%iilor? de g>ndire critic( "i de management al #tre#!l!i8 P de%&oltarea !nor com ortamente alternati&e' 9!mat!l e#te !n com ortament care are o an!mit( .icient #( .orm(rii !n!i com ortament e#te cel legat de .orme%e e#te im ortant #( .!mat!l!i n! e#te #!.olo#e"ti *n alte #co !ri' P E&iţi ri#c!l contract(rii !nor +oli gra&e? ade#ea inc!ra+ile? rec!m "i #en#i+ilitatea la +olile in.aţ( de e.ormarea !n!i com ortament alternati& ace#t!ia' In con#ecinţ(? e#tk mai e.ecte #imilare drog!rilor inter%i#e' Iniţierea com ortament!l!i de a con#!ma alcool #e reali%ea%( rin *n&(ţare #ocial( .icient de rele&ant( entr! .i mem+rii .!ncţia imediat( a *nt(ririlor' Pentr! ca !n com ortament #( #e . "i mai .aţ( re#i!nii gr! !l!i <de rinderea de a # !ne NU? .(.aţ( de .el c( a con#!ma alcool .!matY Una dintre cele mai .l!enţei gr! !l!i? a .el !n ri#c din ce *n ce mai mare entr! c( oate .ace .ormarea com ortamentelor o%iti&e entr! #(n(tate rin anali%a "i con"tienti%area ele&ilor a#! ra con#ecinţelor imediate ale ..!mat!l!i' Un e)em l! e#te evi)enţierea /ene+iciilor ren!nţ(rii la .ectea%( acti&itatea mental(? emoţional( "i com ortamental(' Alcoolul e#te !n drog !ternic' Deoarece +(tit!rie alcoolice #!nt at>t de com!ne "i acce#i+ile *n c!lt!ra noa#tr(? !it(m c( alcool!l e#te !n drog c! e.ormarea "i menţinerea atit!dinilor .orm( .amiliei "i a ma##-mediei *n .!ncţie' .el c( e&idenţierea con#ecinţelor de l!ng( d!rat( a#! ra #(n(t(ţii a .aţ( de !n #til de &iaţ( #(n(to#8 P di#c!tarea "i anali%area rol!l!i in.co iii "i adole#cenţii *n&aţ(? ri&ind la cei mat!ri? c( a con#!ma alcool e#te ce&a l(c!t? oamenii care +ea! #!nt &e#eli? r>d "i #e #imt +ine' C!rio%itatea "i dorinţa de a imita ad!lţii *i determin( e m!lţi co ii #( *ncerce #( con#!me la r>nd!l lor alcool' Alcool!l de&ine a#t.!me%'.ie *nt(rit la inter&ale #c!rte de tim ' A#t. P învăţarea socială re#! !ne "i .mat!r.erite ti !ri de alcool? iar con#!m!l de alcool a de&enit arte din c!lt!ra e!ro ean(' Utili%area l!i a d!# *n#( ade#ea la a+!%' Indi.!mat!l!i8 P .i4 P Bei do+>ndi o .ormaţii ri&ind con#ecinţe #ociale "i de #(n(tate? de #c!rt( d!rat( "i de l!ng( d!rat( ale .icierea !nor ceremonii religioa#e etc'= !tili%area l!i #-a #chim+at !lterior' Oamenii a! *nce !t #( rod!c( di.icacitatea e care "i-o dorea! iniţial cei care a! de%&oltat ace#t mod de re&enţie' Un!l dintre rinci iile .i%ic( mai +!n(? rin cre"terea re%i#tenţei organi#m!l!i' P Re# iraţia? (r!l? hainele tale n! &or mai emana miro#!l ne l(c!t de t!t!n' P Dant!ra "i degetele tale n! &or mai .!mat8 P de%&oltarea de rinderilor de com!nicare? a#erti&itate "i de a .ocali%(m re&enţia "i .#ocia+il.!mat!l!i? c!m ar .ectele alcool!l!i8 adole#cenţii *n&aţ( a#t.amiliei? rietenii? cele+rit(ţi? modele er#onale' (A: /ea este ceva interesant" te +ace să te simţi /ine" să 9i vesel%.' P Adole#cenţii contin!( #( con#!me alcool mai ale# datorit( in+luenţei *rupului.ormat e +a%a *n&(ţ(rii #ociale' *n&(ţarea #ocial( a con#!m!l!i de alcool re#! !ne !rm(toarele dimen#i!ni4 P ' învăţarea ace#t!i com ortament #e reali%ea%( rin o+#er&area com ortamentelor !nor er#oane im ortante entr! co il #a! adole#cent? c!m ar .ecţioa#e' P Iţi &ei rel!ngi d!rata de &iaţ(' Pre2enţia 1umatului acti2 şi pasi2 are ca "i com onente4 P in.la"i de .ace #( ar( "i #( #e #imt( mai mari' Con#!m!l de alcool de&ine deci !n com ortament .ormarea !nor &alori "i atit!dini o%iti&e .ace arte dintr-!n roce# nat!ral *n !rma c(r!ia de&ii mai .9!mat!l d(!nea%( gra& #(n(t(ţii.rec&ente gre"eli ale rogramelor de re&enţie tradiţionale ale .ormarea !nor atit!dini o%iti&e .

con#olidea%( com ortament!l lor de con#!m de alcool' Ca "i con#ecinţe ale ace#tora? adole#cenţii tind #( con#idere c( relaţiile #ociale #!nt ,acilitate "i ,a&ori%ate de ace#t com ortament rin ,a t!l c( alcool!l *i determin( #( de&in( mai &ol!+ili "i mai li #iţi de inhi+iţii' Un alt mecani#m al con#!m!l!i de alcool e#te !tili%area ace#t!ia
10@

Consiliere e)ucaţională entr! re%ol&area #it!aţiilor de cri%( entr! care t>n(r!l n! "i-a de%&oltat a+ilit(ţile nece#are' !1ectele alcoolului E)i#t( do!( ti !ri de e,ecte ale con#!m!l!i de +(!t!ri alcoolice4 e+ectele )e scurtă )urată "i e+ectele pe termen lun*. E,ectele imediate ale con#!m!l!i de alcool #!nt o !"oar( rela)are? inhi+iţii mai red!#e "i reacţii mai lente' C! c>t e#te con#!mat mai m!lt alcool? c! at>t ace#ta &a rod!ce mai m!lte modi,ic(ri la ni&el cogniti&? emoţional "i com ortamental' Con#!m!l de alcool *n cantit(ţi mari "i e o erioad( *ndel!ngat( oate d!ce la t!l+!r(ri #omatice "i #ihologice gra&e' Alcool!l e#te o su/stanţă toCică" care are ca "i con#ecinţe4 ciro%a? +oli cardiace? !lcer? cancer? +oli #ihice? a,ecţi!ni ,atale ale creier!l!i < entr! identi,icarea de c(tre ele&i a e,ectelor alcool!l!i a#! ra organi#m!l!i? !tili%aţi ,i"a 02 din ane)e=' Una dintre cele mai gra&e con#ecinţe ale con#!m!l!i de alcool e#te alcooli#m!l' Organi%aţia Aondial( a S(n(t(ţii con#ider( alcoolismul o boal%. E#te o +oal( cronic(? rogre#i&( "i otenţial ,atal( rin con#!m!l necontrolat de alcool' Alcoolismul nu este o problem% de imoralitate sau de caracter slab. Alcoolicii #!nt er#oane +olna&e care a! ne&oie de # ri/in "i tratament' E)i#t( o #erie de in#tit!ţii "i a#ociaţii care a! ca o+iecti& rec! erarea tinerilor "i ad!lţilor de endenţi de alcool' Un!l dintre rogramele c! e,icienţ( ridicat( *n rec! erare de%&oltat "i *n ţara noa#tr( e#te cel al A#ociaţiei Alcoolicilor Anonimi <AA= ce o,er( materiale in,ormati&e "i #er&icii de con#iliere "i tera ie entr! er#oanele de endente <adole#cenţi "i ad!lţi= "i entr! ,amiliile ace#tora' !1ectele consumului de alcool asupra tinerilor 1' A+!%!l de alcool e#te ca!%a celor mai m!lte acci)ente )e ma&ină în care #!nt im licaţi tinerii' O treime din accidentele mortale #!nt legate de con#!m!l de alcool' In l!#? mii de er#oane #!nt r(nite gra& *n ,iecare an' *n 6@Z din ca%!ri? cond!c(torii im licaţi *n accidente a! con#!mat oca%ional alcool' Deci? in,ormaţi tinerii4 P #( n! cond!c( niciodat( d! ( ce a! con#!mat alcool8 P #( re,!%e #( intre *ntr-o ma"in( *n care cond!c(tor!l a!to a con#!mat alcool8 P #( in#i#te #( cond!c( ma"ina cine&a care n! a con#!mat deloc alcool' Ae#a/!l tran#mi# tinerilor tre+!ie #( ,ie4 ANu eCistă nici o meto)ă miraculoasă pentru a elimina rapi) e+ectele consumului )e alcool. n )u& rece sau o ca+ea tare nu re)uc alcoolemia A 2. Con#!m!l de alcool? chiar "i *n cantit(ţi moderate cre"te ,oarte m!lt ri#c!l de a a&ea raporturi seCuale neprotejate. Ae#a/!l tran#mi# tinerilor tre+!ie #( ,ie4 A n sin*ur raport seCual neprotejat te poate contamina cu virusul 953 ((5!:% sau cu alte /oli cu transmitere seCuală.A 103 (tilul )e viaţă 5' Con#!m!l de alcool d!ce la violenţă &i a*resivitate. S!+ in,l!enţa con#!m!l!i de alcool oţi inter reta gre"it o remarc( #a! !n ge#t? ceea ce oate d!ce la com ortamente agre#i&e "i &iolenţ(' :)olescenţii cave consumă alcool pot +i: P :scla2i ai grupului: - cei care n! ot # !ne .NU. gr! !l!i de a artenenţ(8 care dore#c rin ado tarea ace#t!i com ortament #( ,ie acce taţi #a! #( *"i c>"tige o an!mit( o%iţie *n gr! Y A?eau +iin)că &i prietenii mei o +ac A" A?eau +iin)că alt+el ceilalţi vor râ)e )e mineY A P :scla2i ai propriei imagini: - er#oane care rec!rg la ace#t com ortament entr! a-"i crea #a! menţine o an!mit( imagine' A?eau +iin)că asta +ac /ăr/aţiiY . A?eau +iin)că voi +i mai puternic &i mai interesantY A P :scla2i ai propriilor sl%biciuni: - er#oane care con#!m( alcool ,iindc( cred c( ace#ta le &a re%ol&a ro+lemele' A:m o *roază )e pro/leme pe care nu &tiu să le rezolvYA" A?eau +iin)că îmi placeYA r Pentr! identi,icarea con&ingerilor ele&ilor ,aţ( de con#!m!l de alcool? !tili%aţi ,i"a 00 din ane)e' Di#c!taţi c! ele&ii ,iecare item din che#tionar "i o,eriţi in,ormaţii corecte de# re alcool' E#te recomandat( integrarea me#a/!l!i de re&enire a con#!m!l!i de alcool la di,eritele acti&it(ţi "colare "i e)tra"colare

entr! ,ormarea com ortamentelor alternati&e con#!m!l!i de alcool "i a !n!i #i#tem de &alori care romo&ea%( #(n(tatea "i #tarea de +ine ,i%ic( "i #ihic(' Pre2enţia consumului de alcool are ca "i com onente4 in,ormaţii ri&ind con#ecinţele #ociale "i de #(n(tate de #c!rt( "i de l!ng( d!rat( ale con#!m!l!i de alcool8 ,ormarea !nor &alori "i atit!dini o%iti&e ,aţ( de !n #til de &iaţ( #(n(to#8 di#c!tarea "i anali%area rol!l!i in,l!enţei gr! !l!i? a ,amiliei "i a ma##mediei *n ,ormarea "i menţinerea atit!dinilor ,aţ( de alcool8 di#c!tarea mod!l!i *n care alcool!l oate dimin!a er,ormanţele "colare? ro,e#ionale etc' de%&oltarea de rinderilor de a#erti&itate "i de a ,ace ,aţ( re#i!nii gr! !l!i <de rinderea de a # !ne NU=8 de%&oltarea a+ilit(ţilor de l!are a deci%iilor? de g>ndire critic( "i de management al #tre#!l!i' de#,("!rarea de acti&it(ţi de recreere #(n(toa#e? c!m #!nt4 # ort!l? m!%ica? artele la#tice? acti&it(ţi de cl!+? &ol!ntariat!l' 107 Consiliere e)ucaţională C>:> Drogurile şi dependenţa de droguri Drog!l e#te o #!+#tanţ( a c(rei !tili%are creea%( de endenţ( ,i%ic( "i #ihic( "i t!l+!r(ri gra&e ale acti&it(ţii mentale? erce ţiei "i com ortament!l!i' Con#!m!l de drog!ri e#te de/a o ro+lem( ma/or( a *n&(ţ(m>nt!l!i rom>ne#c' Pre&enţia con#!m!l!i de drog!ri e#te !n roce# com le) la care tre+!ie #( artici e *ntreaga #ocietate? ,amilia? "coala? ele&ii? organi%aţiile nong!&ernamentale "i cele g!&ernamentale' Mcoala are !n rol e#enţial *n acti&itatea de re&enţie? rin o+iecti&!l ei de ,ormare a !nor ele&i care ot l!a deci%ii re# on#a+ile "i #(n(toa#e' Ele&ii #!nt din ce *n ce mai e) !"i con#!m!l!i de drog!ri? de aceea a! ne&oie de in,ormaţii corecte de# re drog!ri "i de ,ormarea !nor atit!dini adec&ate ,aţ( de con#!m!l de drog!ri' "ipurile de droguri P )ro*uri )e stimulare <canna+i#? am,etamine? cocaina= - accelerea%( ,!ncţionarea #i#tem!l!i ner&o# central? rod!c>nd alert( "i e)cita+ilitate' $inerii con#!m( ace#te drog!ri din ne&oia deCC #en%aţii tari? iar ca e,ect rinci al e#te de,ormarea imaginii realit(ţii "i #c(derea erce ţiei ri#c!l!i' P )ro*uri )e relaCare <tranchili%ante? +ar+it!rice? #edati&e= - c!no#c!te "i #!+ n!mele de #edati&e? *ncetine#c acti&itatea #i#tem!l!i ner&o# central? rod!c o #tare de rela)are "i ind!c #omn!l' $inerii care con#!m( ace#te drog!ri #imt ne&oia de a #e rote/a de #olicit(rile "i #tim!l(rile din medi!? de a e&ita con,r!ntarea c! ro+lemele? din #entiment!l de ne !tinţ( *n a ,ace ,aţ( #olicit(rilor' E,ectele o#i+ile #!nt4 &or+ire neclar(? de%orientare? com ortament # eci,ic #t(rii de e+rietate' P )ro*uri ,alucino*ene sau psi,e)elice <L'S'D'? ec#ta#Q? me#calina= - rod!c t!l+!r(ri ale ,!ncţion(rii intelect!ale? ind!c>nd o #tare #e!do #ihotic( c! il!%ii "i hal!cinaţii' E,ectele o#i+ile #!nt4 o erce ţie alterat( a tim !l!i "i di#tanţei? e!,orie "i com ortament de%orientat' Cei mai im ortanţi ,actori care d!c la ,ormarea !nor atit!dini o%iti&e ,aţ( de drog!ri #!nt4 P curiozitatea 6 m!lţi tineri cred c( dac( con#!m( drog!ri o #ing!r( dat( n! &or de&eni de endenţi? dar *n realitate e#te gre! #( te o re"ti8 anumite droguri dau dependenţ% dup% o singur% do4%U P rezolvarea pro/lemelor - e#te im ortant ca t>n(r!l #( *nţeleag( c( rim!l a# *n re%ol&area ro+lemelor e#te rec!noa"terea lor "i n! e&itarea ace#tora rin con#!m!l !nor #!+#tanţe8 P ,ormarea !nei ima*ini sociale 6 !n t>n(r care con#!m( drog!ri crede c( oate c>"tiga a recierea "i re# ect!l celorlalţi? dar de cele mai m!lte ori e#te i%olat de colegi "i rieteni "i cre"te ri#c!l de a #e a,la *n #it!aţii ridicole8 P presiunea *rupului - #( ,ie la ,el ca ceilalţi din gr! 8 !nii tineri con#!m( drog!ri entr! c( rietenii lor con#!m( "i ei drog!ri8
106

(tilul )e via!" P o stimă )e sine scăzută 6 !n t>n(r c! o #tim( de #ine #c(%!t( oate con#!ma drog!ri entr! a #e #imţi mai c!ra/o#? mai &aloro# #a! mai intere#ant8 *n realitate *n#(? con#!m!l de drog!ri te controlea%( "i mani !lea%( "i d!ce la ierderea li+ert(ţii de deci%ie8

P un răspuns la sin*urătate 6 !nii tineri ot con#!ma drog!ri datorit( ro+lemelor e care le a!? a di,ic!lt(ţilor de relaţionare "i com!nicare' Con2ingeri ale adolescenţilor 1aţ% de droguri care cresc riscul implic%rii lor 0n consumul de substanţe AConsumul unui )ro* o sin*ură )ată nu are e+ecte ne*ative.A QalsV Orice con#!m de drog!ri oate a&ea con#ecinţe gra&e4 com ortamente #e)!ale de ri#c? accidente de ma"in(? into)icaţie #a! chiar moarte' A!lte dintre drog!ri da! de endenţ( d! ( rim!l con#!m a A:)olescenţii" tinerii nu pot )eveni )epen)enţi.A QalsV De endenţa n! are limite de &>r#t(? ra#( #a! o%iţie #ocial(' C A2ste u&or să te opre&ti )acă )ore&ti.A QalsV Cei care con#!m( alcool #a! alte drog!ri cred c( ot #( ren!nţe oric>nd? dar e#te !n roce# di,icil? care nece#it( !n #! ort ro,e#ional' AConsumul )e alcool sau )ro*uri iţi rezolvă pro/lemele. A QalsV Alcool!l "i drog!rile <incl!#i& nicotin(= a,ectea%( gra& organi#m!l "i *ţi creea%( m!lte ro+leme de #(n(tate ,i%ic( "i #ihic(' Ace#tea red!c ca acitatea de concentrare "i #cad e,icienţa a+ilit(ţilor cogniti&e? ceea ce d!ce la o accent!are a ro+lemelor' A!ro*ul te +ace să comunici mai u&or. A QalsV El te i%olea%( "i te *nde (rte'a%( de ceilalţi' A!ro*ul te +ace să te simţi li/erMA QalsV El te ,ace de endent? li #it de control a#! ra &ieţii tale "i oate ro&oca moartea' ANumai in)ivizii sla/i ajun* )epen)enţi )e )ro*uriYA QalsV Oricine oate de&eni de endent de drog!ri dac( n! e#te con"tient de con#ecinţele con#!m!l!i' A!ro*urile sunt o+erite numai )e străiniMA QalsV Cel mai ade#ea #!nt o,erite de !n c!no#c!t? !n coleg? care dore"te #( ai+( !n artener *n con#!m!l de drog!ri' Pentr! e&al!area con&ingerilor eronate ,aţ( de drog!ri? !tili%aţi "i ,i"a 05 din ane)e' O,eriţi in,ormaţii corecte ele&ilor entr! ca ace"tia #(-"i ,orme%e o re re%entare corect( a con#ecinţelor con#!m!l!i de drog!ri' Ae#a/ele tran#mi#e ele&ilor tre+!ie #( !n( *n e&idenţ( e1ectele gra2e ale con#!m!l!i de drog!ri4 P ACCIDEN$E DE AAMINU - con#!m!l de drog!ri e#te !na din ca!%ele rinci ale ale accidentelor de ma"in( *n care #!nt im licaţi adole#cenţii "i tinerii' 10E Consiliere e)ucaţională P BIOLENŢU MI DELINCBEN$U - adole#cenţii care con#!m( drog!ri <chiar "i entr! rima dat(Y= #!nt redi# !"i la &iolenţ( "i com ortamente delinc&ente' P COAPOR$AAEN$E SEOUALE DE RISC - re# on#a+ilitatea e#te a,ectat( #!+ in,l!enţa alcool!l!i #a! drog!rilor? a#t,el c( ri#c!l entr! #arcini nedorite? in,ectarea c! +oli c! tran#mitere #e)!al( #a! SIDA e#te ,oarte mare' P COS$URI EAOŢIONALE - con#!m!l de drog!ri *ţi #cade #tima de #ine? e"ti mai de rimat? mai agre#i&? *ţi ier%i re# ect!l rietenilor? ai ro+leme c! (rinţii "i la "coal(' P SUICIDUL - *n m!lte ca%!ri con#!m!l de drog!ri d!ce la #!icid' Pro,e#orii-con#ilieri a! re# on#a+ilitatea de a #emnala com ortamentele directe "i indirecte ale con#!m!l!i de drog!ri "i a #olicita a/!tor!l (rinţilor "i a # eciali"tilor *n a+ordarea ele&!l!i care con#!m( drog!ri' Com ortamentele indirecte n! *n#eamn( *n mod o+ligatori! con#!m de drog!ri dar ot #( con#tit!ie #emne de alarm(' Pot ,i o+#er&ate mai m!lte a#t,el de com ortamente? cele mai c!no#c!te ,iind4
P #chim+area +r!#c( a com ortament!l!i? ele&!l n! mai e#te a"a c!m era *nainte8 P trece ,(r( moti& de la &e#elie la tri#teţe8 P de&ine agre#i& ,(r( moti&8 P *"i ierde a etit!l chiar "i entr! alimentele ,a&orite8 P *"i ierde intere#!l ,aţ( de "coal(? acti&it(ţile re,erate <,ilm? m!%ic(? art(? # ort? lect!ri=8 P e#te #omnolent "i a atic ,(r( moti&8 P are ro+leme ,inanciare "i *i di# ar P de&ine iritat "i necom!nicati& c>nd cine&a *i !ne *ntre+(ri de# re con#!m!l de alcool #a! drog!ri? neag( c( ar a&ea o ro+lem(8 P !tili%ea%( alcool #a! drog!ri c! reg!laritate "i *n an!mite erioade ale %ilei <*n ,iecare #ear( #a! *n ,iecare dimineaţ( *nainte de a merge la "coal(=8 P contin!( #( con#!me alcool chiar "i c>nd ceilalţi n! mai con#!m( <de e)em l!? la o etrecere=8 P are ro+leme de memorie - !it( e&enimente care #-a! etrec!t *n tim !l con#!m!l!i de

)tilul )e via!" E)em le de com ortamente alternati&e .ino? 1EE68 $aQlor? 1EEE=4 a= Con#ecinţele o%iti&e ale com ortamentelor #(n(toa#e a ar d! ( inter&ale de tim mari' De e)em l!? racticarea # ort!l!i are ca "i con#ecinţe e termen l!ng *m+!n(t(ţirea #t(rii de +ine .i%ice "i .acţie implicare social% Im licarea *n acti&it(ţi de a/!torare #ocial( Acti&it(ţi de &ol!ntariat Intelectual% To++i!ri? lect!r(? antrenamente mne%ice a Creati2% Practicarea m!%icii? ict!rii? artei .l!enţei gr! !l!i *n con#!m!l de drog!ri8 de%&oltarea de rinderilor de management al #it!aţiilor de cri%( rin *n&(ţarea !nor #trategii de co ing ada tati&e8 de%&oltarea de rinderilor de management al con.eri #ati#.+eat.ecti&e "i com ortamentale4 e#te mai agre#i& #a! mai o#til? de&ine i%olat? retra# #a! de rimat8 P are ro+leme aca#( datorit( con#!m!l!i de alcool #a! drog!ri8 P con#!m( alcool #a! drog!ri *n cantit(ţi mari8 alcool #a! drog!ri8 P e#te .icate de #t!diile de # ecialitate #!nt <Sara.aţ( de !n #til de &iaţ( #(n(to#8 di#c!tarea "i anali%area rol!l!i in.otogra.l!enţa alcool!l!i #a! drog!rilor8 P e#te im licat *n accidente de ma"in( ca!%ate de con#!m!l de alcool #a! drog!ri' 15.eritelor #i#teme de credinţe Aeditaţie? contem lare Pre2enţia consumului de droguri are ca "i com onente4 in.ormarea !nor &alori "i atit!dini o%iti&e .on? +iciclet(=8 P "i-a #chim+at gr! !l de rieteni8 P *"i a#c!nde noii rieteni "i n! &or+e"te de# re reoc! (rile lor8 P e#te *n com ania !nor er#oane care con#!m( alcool #a! drog!ri8 P re%int( modi.ormaţii de# re con#ecinţele de #(n(tate "i #ociale ale con#!m!l!i de drog!ri8 .!mat!l!i? con#!m!l!i de alcool "i a con#!m!l!i de drog!ri4 i2el al e>perienţei Qi4ic%D stare de bine Comportamente alternati2e E)erciţii de rela)are Dan# "i antrenament al mi"c(rilor Recreere . la "coal(8 P leac( de la "coal( entr! a con#!ma alcool #a! drog!ri8 P r(m>ne corigent #a! re etent8 P are ro+leme la "coal( datorit( con#!m!l!i de alcool #a! drog!ri8 P *"i a#!m( ri#c!ri *n tim !l con#!m!l!i de alcool #a! drog!ri? c!m ar .ic(ri a.ilo#o.i%ic(? # ort Aa#a/ Social%D identi1icare Oi Im licarea *n acţi!ni com!nitare? care ot o. #a! .ice Interpersonal% Di#c!ţii de gr! ? artici area la acti&it(ţi de gr! ? relaţionarea c! alte er#oane De%&oltarea a+ilit(ţilor de com!nicare Qilo4o1ic%5 spiritual% Con#iliere orientat( e clari.l!cr!ri de &aloare <cea#? ca#eto.("!rarea de acti&it(ţi de recreere #(n(toa#e? c!m ar .icarea &alorilor St!di!l .iei? literat!rii !ni&er#ale? i#toriei? literat!rii # irit!ale "i a di.i #e)!l ne rote/at8 P *ncalc( legea c>nd e#te #!+ in.lictelor "i l!are de deci%ii re# on#a+ile8 di#c!tarea mod!l!i *n care drog!rile *ţi controlea%( mod!l *n care g>nde"ti? #imţi "i te com orţi8 de#.i artici area la acţi!ni de &ol!ntariat <e)' rograme de re&enţie a con#!m!l!i de drog!ri=' 151 Consiliere e)ucaţională *n concl!%ie &( re%ent(m c>te&a dintre cele mai im ortante di1icult%ţi ale programelor de educaţie a unui stil de 2iaţ% s%n%tos identi.l!enţa alcool!l!i #a! drog!rilor8 P cond!ce ma"ina #!+ in.ameţit.

oarte gre! de modi.ormarea !nei er#onalit(ţi armonioa#e "i *n relaţie echili+rat( c! #ine "i ceilalţi' E#te . messa*es 6 :pproac.allen*in* t.aţ( de !n #til de &iaţ( #(n(to#' Bibliogra1ieD Ba+an? A'? <1EE6=' (tres &i personalitate. ps. an) 9ealt.c. eer gro! #moXing norm#' Ps. Ps.eor. Ne[ `orX4 AcGra[-Till' 150 Ca itol!l 1.c.ia=' $re+!ie tot!"i #( menţion(m c( !nele dintre ace#tea mai (#trea%( *nc( !n ton morali%ator <e)' t>n(r!l tre+!ie #( *n&eţe #( *"i .al#( echi&alarea #e)!alit(ţii c! relaţia #e)!al(' Ceea ce contea%( mai m!lt *n de%&oltarea !nei #e)!alit(ţi armonioa#e e#te mod!l *n care adole#cent!l #e de.%.%.icat "i #olicit( din artea er#oanei "i a .olo*.ino? E' P' <1EE6=' 9ealt.1=' $he In." &oi' 13' Sheridan? C'L'? Radmacher? S'A'? <1EE0=' 9ealt.inding#' 9ealt.!ndamental care tre+!ie re# ectat de orice #ocietate democratic(' Se)!alitatea e#te !n #!+iect .c." 2? 22E-266' Sara.i%ic .ormare al adole#cent!l!i? rol!l #e)!alit(ţii e#te regnant? contri+!ind la cont!rarea identit(ţii de #ine "i a celei #ociale' De%&oltarea !nei #e)!alit(ţi armonioa#e la co ii "i adole#cenţi contri+!ie la ./.!ndamental *n ed!carea co iilor "i tinerilor' Din .ication on the ado ticm o. Bri#+ane4 Vohn RileQ and Son#' Scho.#ihice? iar con#ecinţele ne ractic(rii e)erciţi!l!i . .i%ic( "i #ihic( *nr(!t(ţit( .n! #e materiali%ea%( dec>t .c.: ?iops.ie atit!dini e) rimate de er#oane c! !n rol .oarte m!lt e.el !n caracter com le)' *n roce#ai de . PSITOSEOUALI$A$EA /).ace mai di.oarte t>r%i!' Ace#t l!cr! . Ps. an) Pu/lic 9ealt.olo*. Cl!/-Na oca4 Pre#a Uni&er#itar( Cl!/ean(' Aai+ach? E'? Parrot? L'R' <1EE@=' !esi*nin* . Ne[ `orX4 Vohn RileQ \ Son#? Inc' $aQlor? S' E' <1EEE=' 9ealt.ort con#ec&ent *n tim ' Proce#!l de modi.ine"te e #ine ca er#oan( *n ra ort c! el "i ceilalţi? mod!l *n care *nţelege #entimentele de i!+ire? a.l!ence o.amiliei . Se>ualitatea + dimensiune comple>% a 1iinţei umane Se)!alitatea e#te o com onent( e#enţial( a &ieţii .erind!-i a#t.e#orilor <&e%i +i+liogra. e). ps.ormare a !nor atit!dini o%iti&e . (Gt. $ho!#and OaX#? CA4 Sage P!+lication#' 9laQ? B'R' <1E6@=' Pro#ocial a roache# to #moXing re&ention4 A re&ie[ o. gro! identi.ealt.C. .oric(rei er#oane' A# ectele #ale #ihologice? +iologice "i #ociale #!nt *ntr-o relaţie de interde endenţ(? con.ield? P'E? Pattin#on? E'P? Till? D'? Borland? R'? <0.olo*.osocial interactions (0r) e).icil( ..oarte gre! de #chim+at' Adicţiile? c!m ar .oarte &a#t "i n! ne ro !nem #( *l e !i%(m *n ace#t ca itol' Ceea ce dorim e#te #( tran#mitem c>te&a re ere generale de *nţelegere "i a+ordare c! ele&ii de &>r#t( "colar( <de la cicl! rimar >n( la cel liceal= a #e)!alit(ţii' P!doarea ro#t *nţelea#( "i moralitatea i ocrit( <care a! dominat at>tea decenii a+ordarea ace#t!i #!+iect *n Rom>nia= n! mai ot #( .(r( a l!a *n con#iderare con#ecinţele negati&e e termen l!ng' Con"tienti%area ele&ilor ri&ind con#ecinţele com le)e ale com ortamentelor "i e&itarea morali%(rii "i etichet(rii lor e#te e#enţial( *n roce#!l de .es +rom Communication 7.c.icare de l!ng( d!rat(' ?' c= A!lte dintre com ortamentele de ri#c a! mai m!lte con#ecinţe o%iti&e imediate dec>t com ortamentele #(n(toa#e' Ca !rmare? m!lte er#oane o tea%( entr! com ortament!l care *i o.orme%e !n caracter !ternic "i #( do+>ndea#c( !n control !ternic a#! ra im !l#!rilor #e)!ale=? !neori chiar inchi%itoral <e)' an!mite ractici #e)!ale? #a! e) rimarea lor *n .e ?iome)ical >o)el.er( recom en#a o%iti&( imediat(? .actorilor care menţin com ortament!l "i nece#it( reali%area !n!i lan de modi.olo*.!mat!l #a! con#!m!l de alcool "i drog!ri #!nt .icare a !n!i com ortament de ri#c <chiar dac( n! e#te o adicţie= e#te !n roce# *ndel!ngat? datorit( .ecţi!ne? rietenie? intimitate? mod!l *n care ia deci%ii "i *"i a#!m( re# on#a+il deci%iile l!ate' S(n(tatea #e)!al( *n#eamn( #(n(tatea *ntreg!l!i cor "i a !ni&er#!l!i #ihic al adole#cent!l!i' *n !ltim!l deceni!? dre t!l la ed!caţie #e)!al( a co iilor "i tinerilor e#te &(%!t ca !n dre t !man . Practice.ericire? a#t(%i e)i#t( "i la noi *n ţar( !n n!m(r mare de !+licaţii de # ecialitate care &in *n a/!tor!l ro.ocali%area e ace#te con#ecinţe de l!ng( d!rat(' += Com ortamentele de ri#c #!nt .i .#tarea .c.olo*.

iecare ad!lt? "coal(? in#tit!ţie? com!nitate? #ocietate? tre+!ie #( acce te c( #e)!alitatea e#te !n a# ect nat!ral "i .!ndamental *n o.&iol? h(rţ!ire #e)!al(? ince#t8 P n!m(r!l cre#c!t de a&ort!ri *n r>nd!l adole#centelor' E#te ne.ine"te #(n(tatea #e)!al( ca .i%iologia act!l!i #e)!al' Pro+a+il din acea#t( .ormaţii de la colegii de /oac(? rieteni? re&i#te de di&er#e .ocali%at doar e re rod!cere "i contrace ţie are ca re%!ltat menţinerea con&ingerii c( #e)!alitatea e#te #imilar( c! 152 Psi.de%a#tre.oseCualitatea relaţia #e)!al(' *n ace#t mod n! #e erce e aria larg( e care o im lic( #e)!alitatea? *nce >nd c! acce tarea ro riei cor oralit(ţi "i termin>nd c! deci%iile re# on#a+ile e care le im lic(' Programele de ed!caţie entr! #(n(tate #e)!al( tre+!ie reali%ate adec&at &>r#tei "i ni&el!l!i de de%&oltare intelect!al( "i emoţional( a ele&!l!i' Pe l>ng( . <e)' #arcina nedorit(? +olile c! tran#mitere #e)!al(? &iol!l= rin *ntreţinerea ..integrarea a# ectelor .ameninţare.!ndamental al ed!caţiei #iho#e)!ale e#te romo&area #(n(t(ţii #e)!ale "i im licit a #(n(t(ţii #ihice? .er( in. Programele tradiţionale de ed!caţie entr! #(n(tate #e)!al( era! .ormaţii adec&ate "i relaţii #e)!ale re# on#a+ile'.*d!caţia #e)!al( era o.ormaţii de# re re rod!cerea !man(? anatomia "i .iec(rei &>r#te "i ni&el!l!i de de%&oltare intelect!al( "i emoţional(' *nc( de la &>r#te .erit( doar adole#cenţilor <10-16 ani=? ignor>nd!-#e a#t.al#e <e)' ma#t!r+area d!ce la im otenţ( #a! la ne&ro%(=' Ed!caţia #e)!al( n! are ca #co re%entarea #e)!alit(ţii !mane ca !n in#tinct +iologic care? *n a+#enţa !n!i cen%!ri er#onale "i #ociale !ternice? d!ce la com ortamente delinc&ente' Ed!caţia #e)!al( n! tre+!ie #( re%inte #e)!alitatea ca 155 Consiliere e)ucaţională o .oarte mici co iii de&in intere#aţi de #!+iectele ri&ind #e)!alitatea' Din ne.!ndamental? dre t!l la #(n(tate? armonie "i calitatea &ieţii' Ed!caţia entr! #(n(tate #e)!al( e#te !n roce# contin!! ce #e reali%ea%( e arc!r#!l *ntregii de%&olt(ri? c! elemente # eci.ricii "i a #entiment!l!i de c!l a+ilitate' A# ectele o%iti&e ale #e)!alit(ţii era! ignorate' Di#c!ţiile de# re ma#t!r+are? homo#e)!alitate? a&ort? menţinerea rol!rilor tradiţionale ale .ocali%ate e o.el c( de# re ea #e oate &or+i de la o &>r#t( .ormaţii .e)ce# #!nt ti ice er#oanelor de&iante? tinerilor de+!#olaţi=? alteori o.SIDA8 P cre"terea incidenţei contamin(rii c! alte +oli c! tran#mitere #e)!al(8 P cre"terea n!m(r!l!i de #arcini nedorite *n r>nd!l adole#centelor8 P cre"terea n!m(r!l!i de a+!%!ri #e)!ale .ecte negati&e #a! contrare' Un alt a# ect limitati& al rogramelor tradiţionale e#te .e#ional(' /).ice . de# re +iologia "i .i%ice? emoţionale? #ociale "i # irit!ale? c! alte c!&inte? a #t(rii generale de +ine' Organi%aţia Aondial( a S(n(t(ţii de.ormaţii .iec(r!i co il? adole#cent? ad!lt? &>r#tnic "i c( ignorarea ace#t!i ade&(r re re%int( o *nc(lcare a !n!i dre t !man .ericire? co iii *"i *n#!"e#c de cele mai m!lte ori ace#te in.erirea de in.ie eronate "i a#t. entr! ro ria er#oan( "i entr! alţii' Se)!alitatea e#te o com onent( o%iti&( a er#onalit(ţii "i &ieţii? al(t!ri de com onenta # irit!al(? emoţional(? #ocial(? mental(? ro.a t!l c( inter&enţiile n! era! integrate *ntr-!n roce# de de%&oltare a #(n(t(ţii emoţionale? cogniti&e? #ociale "i com ortamentale <TQde? 1EE2=' A#t(%i? .act!ri' E)i#t( ri#c!l ca in.erirea !nei erce ţii adec&ate a#! ra #e)!alit(ţii? *n a#ig!rarea cadr!l!i *n care ele&ii ot #( di#c!te li+er de# re #e)!alitate' $otodat(? a+ordarea #e)!alit(ţii doar la &>r#ta adole#cenţei "i .ormaţiile #( .ondat( con&ingerea (rinţilor "i a ro. Scopul educaţiei se>uale Sco !l .i%ice? emoţionale? cogniti&e "i #ociale *n roce#!l de%&olt(rii o%iti&e a er#onalit(ţii? *n care .ire#c al &ieţii .e#orilor c( a ed!ca #e)!al co iii "i tinerii re#! !ne tran#miterea de in.el #e er et!ea%( -atit!dini care cond!c la com ortamente #e)!ale de ri#c <*nce erea remat!r( a &ieţii #e)!ale? ne!tili%area mi/loacelor de contrace ţie "i rotecţie=' De#eori (rinţii e&it( di#c!tarea ace#tor teme c! co iii lor' $ocmai de aceea "colii *i re&ine !n rol .a t!l c( #iho#e)!alitatea e#te o com onent( e#enţial( a roce#!l!i de de%&oltare a !nei er#onalit(ţi armonioa#e? mai e)i#t( o #erie de moti&e entr! care a+ordarea ace#teia e#te e#enţial(4 P #c(derea &>r#tei la care adole#cenţii de&in acti&i #e)!al8 P cre"terea incidenţei contamin(rii TIB .emeilor "i +(r+aţilor era! e&itate' Cercet(rile *n domeni! a! ar(tat *n#( c( ace#te rograme a! o e.i%iologia !man(? metode de contrace ţie? +oli c! tran#mitere #e)!al(' .icienţ( red!#(? iar !neori e.tehnice.oarte mic(' De a#emenea? ea a&ea ca #co doar re&enirea !nor ..iecare er#oan( are dre t!l la in.

erenţiere *ntre com ortamentele #e)!ale c! ri#c cre#c!t .aţ( de cele c! ri#c red!#8 erce erea +ene.amilie8 tra#area !nor #co !ri de d!rat( medie "i a !nor lan!ri de &iitor' Programele de ed!caţie #e)!al( #e .ecti&it(ţii? i!+irii "i intimit(ţii con.ormare de atit!dini? con&ingeri "i &alori de# re identitate de #ine? imagine cor oral(? relaţii inter er#onale? intimitate "i i!+ire? com!nicare? deci%ie "i re# on#a+ilitate' Ed!caţia #e)!al( #e adre#ea%( com onentelor #ihologice <cogniti&(? emoţional(? com ortamental(= #ociale? # irit!ale "i +iologice ale #(n(t(ţii' Programele e.idenţialit(ţii8 deci%ii re# on#a+ile ri&ind &iaţa de c! l! "i &iaţa de .ocali%ea%( e atingerea a 2 o+iecti&e .ed!cator #e)!al.aţ( de ro ria #e)!alitate "i cea a artener!l!i8 erce erea .ormaţii de# re #e)!alitate? c>t me#a/!l c( "coala este "i trebuie s% 1ie !n loc *n care ele&ii &or+e#c de#chi#? one#t "i .con&ingere inadec&at a are el!darea #arcinii de .amilial( "i *ngri/ire medical(' P Per#oanele *"i e) rim( #e)!alitatea *n mod!ri di.!ndamentale4 1' +ormarea )e convin*eri" valori &i atitu)ini )espre sine &i ceilalţi .etele a! dre t!ri "i re# on#a+ilit(ţi egale8 0' )ezvoltarea )eprin)erilor )e relaţionare interpersonală 6 o.? at>t a ro.i di#c!tat *m re!n( c! ad!lţii' Element!l e#enţial al roce#!l!i de ed!caţie entr! #(n(tatea #e)!al( e#te romo&area !nor &alori adec&ate ri&ind #e)!alitatea ro rie "i a celorlalţi' Kalorile se>ualit%ţiiD P Se)!alitatea e#te o com onent( #(n(toa#( "i nat!ral( a &ieţii' P $oate er#oanele #!nt #e)!ale' P Se)!alitatea incl!de dimen#i!ni .e#or!l? de# re !na dintre com onentele er#onalit(ţii lor' Co iii "i adole#cenţii n! &or mai echi&ala #e)!alitatea c! !n #!+iect ta+!? care n! oate .orm ro riilor &alori8 de a .ocali%ea%( "i a#! ra de%&olt(rii a+ilit(ţilor de e&itare a relaţiilor de a+!% .o.at(L+(iat tre+!ie #(''''= "i *nţelegerea . er#oane de # ecialitate.a t!l!i c( e) rimarea i!+irii romantice oate l!a "i alte .!%8 erce erea e.erite' 15@ Consiliere e)ucaţionala P Oamenii tre+!ie #( re# ecte "i #( acce te di&er#itatea &alorilor "i credinţelor de# re #e)!alitate care e)i#t( *n com!nitatea re# ecti&(' P A+#tinenţa #e)!al( e#te cea mai e.iciente de ed!caţie #iho#e)!al( #e .ormaţie de# re #er&iciile de lani.erirea !n!i cadr! adec&at entr! de%&oltarea de rinderilor de com!nicare "i relaţionare o%iti&( c! er#oane de #e) o !#? c! cele ad!lte8 de e) rimare a a.ectelor #treoti iilor de gen #ocial a#! ra ro riei er#oane <e)' entr! c( #!nt .icient( metod( de a re&eni #arcina nedorit( "i in.(r( e) rim(ri #e)!ale8 di. <medic? a#i#tent medical? #iholog=' Printr-o a#t.aţ( re#i!nii gr! !l!i? artener!l!i "i ma##-mediei8 de a #e o !ne relaţiilor de mani !lare "i e) loatare8 de management al #it!aţiilor de con.ormarea de atit!dini "i com ortamente re# on#a+ile .orme? "i .erirea !n!i cadr! adec&at *n care adole#cenţii #( ai+( o#i+ilitatea de a-"i e) lora ro ria er#oan( "i e&al!a atit!dinile #e)!ale c! #co !l de%&olt(rii ro riilor &alori' 9ormarea ace#tor &alori are ca "i #! ort de%&oltarea #timei de #ine "i a re# on#a+ilit(ţii .ace di#tincţia dintre i!+ire "i atracţie #e)!al(? i!+ire "i camaraderie8 a *nţelegerii con#ecinţelor com ortament!l!i #e)!al acti&8 a menţinerii !n!i echili+r! *ntre ne&oia de inde endenţ( "i rol!l de .i!L.iic(? ele&? .el de delegare #e medicali%ea%( !n a# ect nat!ral al &ieţii oric(r!i adole#cent' N! are a"a mare rele&anţ( cantitatea de in.icare .icia%( c>nd co ii di#c!t( de# re #e)!alitate ca de !n roce# nat!ral *n atingerea mat!rit(ţii #ihice' P Im licarea remat!r( *n com ortamente #e)!ale re#! !ne ri#c!ri' P $inerii care #!nt im licaţi *ntr-o relaţie #e)!al( a! ne&oie de acce# la in.ecţia TIBLSIDA' Ed!caţia entr! #(n(tatea #e)!al( e#te !n roce# de .aţ( de #ine "i .aţS deceilalţi *n mani.e#tarea #e)!alit(ţii8 a ca acit(ţii de a .ace .iciilor *nt>r%ierii de+!t!l!i de &iaţ( #e)!al( "i a a+#tinenţei de la #e) *n #it!aţii de ri#c8 *nc!ra/area !tili%(rii metodelor contrace ti&e "i a metodelor de rote/are a #(n(t(ţii #e)!ale8 re# ectarea deci%iei cel!ilalt? re# ectarea con.(r( inhi+iţii? *m re!n( c! ro.a t!l!i c( +(ieţii "i .lict dintr-o relaţie8 de negociere "i #ta+ilire de limite8 5' )ezvoltarea responsa/ilităţii +aţă )e sine &i ceilalţi 6 .i%ice? etice? # irit!ale? #ihologice "i emoţionale' P $oate er#oanele a! dre t!l "i o+ligaţia #( ia deci%ii #e)!ale re# on#a+ile' P $oate deci%iile #e)!ale a! con#ecinţe emoţionale? com ortamentale #a! de #(n(tate' P Indi&i%ii "i #ocietatea +ene.i%ic? emoţional #a! #e)!al' O com onent( central( a romo&(rii ed!caţiei .e#orilor c>t "i a (rinţilor' Re# on#a+ilitatea ei e#te delegat( c(tre a"a n!mitele .rateL#or(8 a ca acit(ţii de a # !ne NU? re# ecti& de a acce ta !n re.

amilia? colegii "i rietenii A+ilitatea de a . Comportament se>ual P $r(irea !nor #entimente #e)!ale .icace c! .erirea !nor c!no"tinţe de# re cre"tere "i de%&oltare? anatomia "i .aţ( de relaţiile de rietenie L!area de deci%ii ri&ind #til!l de &iaţ( #(n(to# Deprinderi personale A tr(i otri&it ro riilor &alori A#!marea re# on#a+ilit(ţii entr! ro ri!l cor L!area de deci%ii re# on#a+ile De%&oltarea a#erti&it(ţii Com!nicarea e.aţ( re#i!nii gr! !l!i 157 Con iliere educa!ional" (.i%iologia re rod!cerii? com ortament #e)!al? #arcin(? a&ort? metode contrace ti&e? a+!% #e)!al? +oli c! tran#mitere #e)!al( <B$S=? TIBLSIDA? #er&icii medicale? #ociale "i #ihologice? in#tit!ţii "i organi%aţii din com!nitate care a#i#t( de%&oltarea co iilor "i tinerilor *n ace#t domeni!' /).ace .ormare ri&ind SIDA n P Pre&enirea a+!%!l!i #e)!al &.oseCualitatea im lic(rii adole#cenţilor *n artici area la acti&it(ţi de &ol!ntariat entr! ed!carea celorlalţi tineri din "coal( "i com!nitate' in+ormarea 6 o.ormare ri&ind modalit(ţile de re&enire a in. armonioa#(' Pre%ent(m *n contin!are #!ccint c>te&a re ere generale entr! ed!caţia #iho#e)!al(' Pentr! o detaliere a o#i+ilelor teme ce ot .erenţelor de gen Re# ectarea orient(rii #e)!ale a celorlalţi #elaţiile interpersonale De%&oltarea de rinderilor de relaţionare o%iti&( E) rimarea drago#tei "i intimit(ţii *n mod!ri di. S%n%tate se>ual% P C!noa"terea "i !tili%area metodelor de contrace ţie entr! a e&ita #arcinile nedorite P E&itarea contact(rii #a! tran#miterii +olilor c! tran#mitere #e)!al( P In.icati&e E&itarea relaţiilor de e) loatare "i de mani !lare 9ormarea !nor atit!dini o%iti&e . De42oltarea uman% Acce tarea "i a recierea ro ri!l!i cor 9ormarea !nei imagini cor orale reali#te C(!tarea de in.>r"it!l c(rţii' /.ect(rii c! &ir!#!l TIB P In.ormaţii de# re de%&oltarea #e)!al( Acce tarea de%&olt(rii #e)!ale ca o com onent( a de%&olt(rii !mane Interacţi!nea c! am+ele #e)e *ntr-!n mod otri&it "i re# ect!o# Acce tarea di.erite "i re# on#a+ile De%&oltarea "i menţinerea relaţiilor #emni. "ematica orelor de educaţie se>ual% Integrarea #e)!alit(ţii *n de%&oltarea #ihologic( re#! !ne l!area *n con#iderare *n rogramele de ed!caţie a celor 3 com onente de +a%(4 de%&oltare !man(? relaţii inter er#onale? de rinderi er#onale? com ortament #e)!al? #(n(tate #e)!al(? #ocietate "i c!lt!r(' $oate ace#te com onente #e a+ordea%( la toate &>r#tele *ntr-!n roce# de com lementaritate? e#enţial entr! o de%&oltarei.amiliei? c!lt!rii? religiei? ma##-mediei a#! ra con&ingerilor? &alorilor .#e)!ale e#te de%&oltarea 153 Psi.ormaţii entr! de%&oltarea #e)!alit(ţii P Im licarea *n relaţii #e)!ale caracteri%ate rin re# on#a+ilitate? one#titate "i *ncredere P E) rimarea ro riei #e)!alit(ţi re# ect>nd dre t!rile altora P E) rimarea #e)!alit(ţii otri&it ro riilor &alori C. Societate şi cultur% P E&al!area im act!l!i .i a+ordate *n cadr!l orelor de dirigenţie? con#!ltaţi rograma ro !#( "i ane)at( la #.'.(r( a le e) rima rintr-!n act #e)!al P C(!tarea de noi in.

icate? ot #( in.ace l(cere la .!rni%ea%( r(# !n#!ri gata .atale -e>."i com ortamentelor legate de #e)!alitate P Re# ingerea a+ord(rii &!lgare "i de ti ornogra.ecţionate.emeie.i *n&(ţaţi #( identi.eminitate e)i#t( doar *n mintea cel!i care erce e' Biologia determin( dac( #!ntem +(iat #a! .ac drago#te c! el am #( *l ierd' 9etelor le . la *ntre+(rile general !mane de# re noi *n"ine? de# re alţii <+(r+aţi-.a t POA$E #a! DA' B(r+aţii n! &or+e#c de# re SEO? ei *l ractic(' Dac( n! .o#t lan#at ca r(# !n# la ne&oia de a .ac( SEO? dar ele tre+!ie #( # !n( NU entr! a-"i menţine re !taţia' C>nd .emei c>t "i entr! +(r+aţi' Mcolii *i re&ine !n rol im ortant *n com+aterea menţinerii rol!rilor #ociale tradiţionale <&e%i .olo#e"te metode contrace ti&e ro+a+il n! e#te rea .a te +iologice 156 % i3o e.ace l(cere #( .eritoare la /iolo*ia ca &i )estin.c!minte.eminitatea "i ma#c!linitatea re re%int( ceea ce a"tea t( alţii de la .ic a #e)!alit(ţii "i &alorilor #e)!ale P Atit!dine critic( . "i ce ti !ri de com ortament #a! tr(#(t!ri de er#onalitate #!nt de%ira+ile entr! .ace di#tincţie *ntre caracteri#ticile +iologice ale +(r+at!l!i "i .at( .ie er.icaţia noţi!nilor de .ie con&in#e mai m!lt tim <chiar "i lacrimile .aţ( de cei c! #til!ri de &iaţ( "i &alori #e)!ale di.at(' C!lt!ra determin( ceea ce *n#eamn( #( .ice mit!rile "i #( le com+at( at>t atit!dinal c>t "i com ortamental' 9iecare din mit!rile re%entate mai /o# ot con#tit!i !nct!l de lecare a !nor di#c!ţii de ti de%+atere? #a! a !nor e)erciţii rin care ele&ii a/!ng #( *nţeleag( con#ecinţele gra&e <!neori . contaminare TIB= a ace#tor mit!ri acce tate "i !#e *n ractic( de ei' De#eori mit!rile de# re #e)!alitate dec!rg din menţinerea !nei imagini tradiţionale? de ti atriarhal? a rol!rilor de #e)' Ace#te rol!ri oart( n!mele de *en social <gender=' Conce t!l de gen #ocial a .aţ( de erce ţia #ocial( a .aţ( de #e)!alitate #!nt generate de a"a n!mitele :mituri:.e#te ma#c!linitatea4 .i%ic( "i #e)!al(' Im !l#!rile #e)!ale #!nt mai !ternice la +(r+aţi' B(r+aţii tre+!ie #( ai+( relaţii #e)!ale c! c>t mai m!lte . Ace#tea #!nt con&ingeri iraţionale? neade&(r!ri? larg r(# >ndite *ntr-o an!mit( c!lt!r( #a! #ocietate? a#t.ac arte din rit!al!l .el # !#? ..i%ic tre+!ie *ntotdea!na #( d!c( la #e)' B(r+aţii tre+!ie #( .emeii "i cele con#tr!ite #ocial "i c!lt!ral' Noţi!nea de gen #ocial are ca #co de ("irea er# ecti&ei red!cţioni#te re.l!enţe%e negati& com ortament!l? mai ale# al tinerilor? dar n! n!mai' Ele&ii ot .ualitatea celor c!lt!rale' C! alte c!&inte? ma#c!linitatea "i .(c>nd drago#te ne &om do&edi !n!l alt!ia c>t de m!lt ne i!+im' B(r+aţii tre+!ie #(-"i mani.ie &irgin' T Doar .+(r+at.con.etele # !n NU e#te de .ie iniţiatorii act!l!i #e)!al' 9etelor le lac +(ieţii care deţin control!l' D! ( ce !n +(iat #e e)cit(? el n! #e mai oate controla' O . #a! . P Im licarea *n rogramele ed!cati&e de ed!caţie entr! #(n(tate #e)!al( P Demon#trarea toleranţei . C! alte c!&inte? conce tele )e seC &i *en)er (*en social% #!nt !tile *n #co !l contra#t(rii #et!l!i de .ormanţ( *n domeni!l #e)!al' O .el *nc>t #!nt con#iderate nat!rale "i reale' Ait!rile .erite Atit!dinile eronate .emei "i +(r+aţi' Deci? .orme de com!nicare c!lt!ral(? #emni.' I!+irea *ntre doi tineri *n#eamn( *ntotdea!na "i relaţii #e)!ale' Contact!l .ete entr! a do+>ndi e) erienţ(' 9etelor le .at( n! oate r(m>ne gra&id( d! ( rim!l act #e)!al' Poate am noroc "i n! r(m>n gra&id(' Dac( o .o+iect #e)!al.el deghi%at( c! con#ecinţe negati&e at>t entr! .iecare' Alt.emeii ca .ii .emei=? de# re relaţiile noa#tre "i medi!l *n care tr(im "i? dac( n! #!nt identi.i"a 0@ din ane)e=' Biturile adolescenţilor despre se>ualitateD E#te inacce ta+il entr! !n +(r+at #( .ire#c=' B(ieţii tre+!ie #( .eminitatea "i ma#c!linitatea n! #!nt altce&a dec>t con#tr!cţii #ociale' Prin intermedi!l mit!rilor? ca .emeie "i +(r+at e#te nat!rali%at( "i +iologi%at(? "i a#t.el de m!lt ca "i +(ieţilor #( .emeie modern( tre+!ie #( ai+( relaţii #e)!ale remaritale' B(r+at!l tre+!ie #( ai+( control!l *n relaţiile #e)!ale' .

<&ite%( "i arie de contaminare mai mare dec>t *n ca%!l !nei e idemii=? ed!caţia #e)!al( n! oate ignora acea#t( realitate .-10.(r( re%er&ati&=8 transmitere san*vină: rin .i e&itate dac( organi#m!l ar !tea #( #e a ere' Alte con#ecinţe #e&ere .alita #!+ac!t( "i demenţa #!+cortical(' Perioada *n care &ir!#!l declan"ea%( +oala e#te de @-1.ectaţi c! &ir#!l TIB8 P Centr!l de Stati#tic( al Statelor Unite e#timea%( c( dac( re&enţia n! e#te inten#i.lagel mondial. ani de la contaminare' E#te .ie den!mit( .ocitele $2 "i rod!ce o di#tr!gere rogre#i&( a ace#tor cel!le' *n tim ce la o er#oan( #(n(toa#( n!m(r!l lim.olo#irea de #eringi "i in#tr!mente medicale t(ioa#e ne#terili%ate? rin tran#..ecţiei c! TIB' Cele mai m!lte er#oane in. andemie. cel!leLmm5' Re%!ltatele clinice ale di#tr!gerii lim..ectat( n! are mani.ecţii care ar . "i ri#c!l contamin(rii c! &ir!#!l TIB .oarte im ortant ca ele&ii #( "tie c( *n acea#t( erioad( er#oana in..icienţei !mane <TIB=? agent!l care ca!%ea%( SIDA? #e tran#mite *n rim!l r>nd rin #chim+!l de lichide cor orale' Kirusul WIK se transmite prin trei c%iD transmitere seCuală: rin contact #e)!al &aginal? anal #a! 12.9emeia tre+!ie #( r(# !nd( *ntotdea!na iniţiati&elor #e)!ale ale +(r+at!l!i' B(r+aţii dore#c *ntotdea!na #( .1.iecare %i? a ro)imati& 13'. lim. milioane de er#oane in.ocitelor $2 #!nt re re%entate de a ariţia !nor in.otro "i ne!rotro ' El atac( lim.ectate e&ol!ea%( la #tadi!l de SIDA *n dec!r# de c>ţi&a ani4 @-7 ani la co iii "i 7-1.o#t in. P Rom>nia #e #it!ea%( e rim!l loc *n E!ro a *n ceea ce ri&e"te n!m(r!l de co ii +olna&i de SIDA8 V P *n !ltimii ani a cre#c!t *ngri/or(tor de m!lt n!m(r!l tinerilor din Rom>nia in.i ameliorat( #a! *nt>r%iat(? dar SIDA e#te o +oal( letal(' Ce este SIDA H SIDA e#te o +oal( in.e#tarea .Lmm5? acea#ta oate a/!nge #!+ 0.. Psi.al# #( #e echi&ale%e ri#c!l entr! TIBLSIDA c! romi#c!itate "i imoralitate' E#te ade&(rat c( ace#te com ortamente cre#c ri#c!l de contaminare? dar orice er#oan( oate .4 P e ma amond? *n .oseCualitatea oral ne rote/at <.ocitelor e#te de 6.e#t(ri ale in..ectea%( c! TIB8 P *n l!me e)i#t( a ro)imati& 2.inal(? gra&( a in.!%ie #a! contact c! #>nge in. de er#oane #e in. o#tmodern(.ecţii #e&ere? ade#ea letale? in.ecţioa#( den!mit( sin)romul imuno)e+icienţei )o/ân)ite" ro&ocat( de &ir!#!l TIB care? (tr!n# *n organi#m? di#tr!ge #i#tem!l de a (rare im!nitar' SIDA e#te mani.ectaţi c! TIB' P n! e)i#t( tratament #a! &accin entr! SIDA' P #im tomatologia +olii oate .rin in/ectarea intra&enoa#( a drog!l!i? cele ale c(ror artener #e)!al e#te de endent de drog!ri? co iii n(#c!ţi de mame #ero o%iti&e < !rt(toare ale &ir!#!l!i TIB=' E#te ..icat(? *n an!l 0.ectate? dece#!l #!r&enind la a ro)imati& @.ectarea c! TIB #!nt er#oanele care a! contacte #e)!ale ne rote/ate? er#oanele care n! a! !n artener #ta+il "i n! !tili%ea%( re%er&ati&!l? er#oanele de endente de drog!ri .ectate c! TIB8 P de la declan"area e idemiei a! m!rit 16?6 milioane de oameni8 P n!mai *n an!l 1EEE? 30..'.ocite $2Lmm5 la er#oanele in.ect(rii <n! are +olna&= *n#( ea oate tran#mite &ir!#!l' Bir!#!l im!node.antile c! an( la 7@Z8 . de co iii #!+ 1@ ani a! .rec&ente #!nt ence.ac( #e)' E#te rea /enant #( &or+e#c c! rietenaL rieten!l me! de# re re%er&ati&e' Pre%er&ati&ele dimin!ea%( # ontaneitatea "i l(cerea act!l!i #e)!al' Cei mai m!lţi adole#cenţi "i-a! *nce !t &iaţa #e)!al(' Biata #e)!al( e#te o cale de a de&eni ad!lt' 15E Consiliere e)ucaţională WIK9SIDA A#t(%i? c>nd +oala SIDA a a/!n# #( . ani la ad!lţi' Bir!#!l TIB e#te lim..i contaminat( datorit( !n!i #ing!r com ortament ne reca!t? nai&? neţeali#t' .? SIDA &a rod!ce o cre"tere a mortalit(ţii in.ectat8 transmitereperinatală: *n tim !l #arcinii? na"terii #a! al( t(rii' Kirusul nu se transmiteD rin m>ng>ierea #a! *m+r(ţi"area !nei er#oane care are SIDA8 rin contact!l c! o+iecte !tili%ate *n com!n c! o er#oan( +olna&( de SIDA ahar? #tilo!? carte8 rin tran# iraţie? #(r!t? #ali&(8 dac( *m (rţi #and[ich-!l #a! +ei din acela"i ahar c! !n #ero o%iti&8 dac( o er#oan( t!"e"te #a! #tr(n!t( e tine8 rin +a%in!l de *not' Per#oane c! ri#c cre#c!t entr! in.

i +olna& de SIDA? com+aterea mit!rilor <e)' SIDA #e ia rin #tr>ngere de m>n(? n!mai ro#tit!atele "i homo#e)!alii .orţ( .ace? cine ar tre+!i #( *l .E! n! m( ot *m+oln(&i de SIDAY.N!mai ro#tit!atele "i homo#e)!alii ot #( #e in.i"a 03 din ane)e' In.olo#e#c re%er&ati& "i n! #-a! *m+oln(&itY.l( !n n!m(r #emni.ac( artenerii er#oanelor care a! com ortamente #e)!ale ri#cante? er#oanele care a! a&!t contacte #e)!ale ne rote/ate? er#oanele care a! a&!t tran#.8 P raţionalizarea .icarea ace#tor atit!dini e#te .aţ( de ce&a de# re care n! a! in.8 P represia .i mai r(!H Dac( e#te #( #e *nt>m le? oric!m n! oţi .$e#t!l TIB e#te !n te#t de identi.oarte im ortant( *n roce#!l de de%&oltare a com ortamentelor de rotecţie' Cele mai .!%ii de #>nge? co iii ai c(ror mame #!nt TIB o%iti&e? de endente de drog!ri <#a! a! .ert din &iol!rile ra ortate a! ca &ictim( .Nici rietenii mei n! .iciente' Ca "i con#ecinţ( a !tili%(rii ace#tor mecani#me de.ormarea altor tineri? com+aterea mit!rilor "i re/!dec(ţilor ri&ind SIDA' /).ie *nc!ra/aţi #( de&in( &ol!ntari *n rogramele de red!cere a ri#c!l!i de tran#mitere a &ir!#!l!i TIB? rin in.De ce #( ne g>ndim la ce oate .ormaţii gre"ite de la colegi #a! din alte #!r#e neadec&ate de in.aţ( de er#oanele c! SIDA=' Pentr! identi.8 P proiecţia .aţ( de ri#c!l contamin(rii TIB #!nt4 121 Consiliere e)ucaţională P ne*area ..icati&? >n( la 2.ormaţii corecte de# re ce e#te TIBLSIDA? identi.icarea mecani#melor de a (rare "i a modalit(ţilor de erce ere? re re%entare a +olii? re# on#a+ili%area indi&id!l!i ri&ind ro ria #(n(tate? .' Pre2enţia transmiterii 2irusului WIK tre+!ie #( c! rind(4 in.ace nimicY.idelit(ţii *n c! l!' Singura cale per1ect sigur% de a e2ita in1ectarea cu WIK este abstinenţa se>ual%.en#i&e .ormare' Un model com let de re re%entare a +olii re#! !ne in.ie ro. 9ormarea !nei re re%ent(ri #a! erce ţii corecte a +olii are !n rol #emni.ormarea corect( a tinerilor de# re SIDA *i &a a/!ta #( #e are realitatea de .rec&ent !tili%ate mecani#me de..icarea mecani#melor de.ormaţii #!.o#t &ictimele !nor a+!%!ri #e)!ale' 9a tele "i ci.(.en#i&e e#te im licarea *n com ortamente de ri#c <act!l #e)!al ne rote/at=' Identi.o#t=? ro#tit!ate? de endenţii de drog!ri' Pre&enirea tran#miterii in.el c( ericol!l e#te *nde (rtat de co il!lLele&!l lor' De#eori? ad!lţii #e a#c!nd *n # atele a"a n!mitelor mit!ri "i n! acord( im ortanţa real( ri#c!l!i entr! a+!%!l #e)!al' 120 Psi.icarea "i modi.rele &or+e#c de la #ine? deci ed!catorii? .i%ice ne otri&ite "i de a-1 e) !ne la me#a/e ornogra..elinate=' *n general? !n #.ac( "i .ie (rinţi? n! mai ot ignora an!mite realit(ţi #!m+re? cre%>nd a#t.oseCualitatea Biturile asociate cu abu4ul se>ualD P 5ncestul apare rar &i mai ales în me)iile socio6economice )e+avorizate" în +amiliile cu un nivel .ete "i +(ieţi= a! .ormarea !nor atit!dini adec&ate ri&ind er#oanele c! SIDA <eliminarea #tereoti !rilor . Pre2enţia abu4ului se>ual N! de !ţine ori co ii "i adole#cenţi #!nt im licaţi *n acti&it(ţi #e)!ale contrar &oinţei lor' Ace#t .icati& de mare de tinere .rec&ent la mecani#me de a (rare .icati& *n ado tarea !n!i #til de &iaţ( #anogen "i *n ado tarea !nor com ortamente de rotecţie' Ca "i la toate celelalte tematici de# re #e)!alitate ele&ii *"i *n#!"e#c m!lte in.ect!area te#t!l!i TIB de c(tre am+ii arteneri? rin (#trarea .icare a &ir!#!l!i *n organi#m e care ar tre+!i #( *l .o#t a+!%aţi #e)!al' N!m(r!l cre"te #emni.icarea con&ingerilor eronate ale ele&ilor de# re TIBLSIDA !tili%aţi .ac SIDA=? modalit(ţile de tran#mitere? modalit(ţile de rotecţie? te#t!l TIB? !nde #e oate .i%ic( #a! moral(? a#! ra !n!i co il *n #co !l de a *ntreţine relaţii #e)!ale? de a a&ea contacte .e#ori? ..icţi!ne "i #( an!le%e ri#c!l de *m+oln(&ire' Aai m!lt dec>t at>t? ele&ii tre+!ie #( .ete c! &>r#te c! rin#e *ntre 11 "i 17 ani' Intre adole#centele-mame #a! gra&ide #e a.ice' St!diile din domeni! e#timea%( c( *ntre @ "i 1@ Z dintre co ii #!+ 13 ani <.ormarea !nei re re%ent(rii corecte a +olii? di#tincţia dintre !n #ero o%iti& "i a .enomen? n! at>t de rar "i neo+i"n!it e c>t ne-ar l(cea #( credem? oart( n!mele de a+!% #e)!al' A+!%!l #e)!al incl!de e)ercitarea de in.ete care? *n erioada co il(riei? a! .ect(rii c! TIB e cale #e)!al( #e reali%ea%( rin !tili%area o+ligatorie a re%er&ati&!l!i? rin e.ormaţii corecte de# re +oal(? de# re ca!%e? e&ol!ţie *n tim ? con#ecinţe? controla+ilitate' E&al!area mit!rilor de# re TIBLSIDA tre+!ie #( c! rind( toate cele @ a# ecte ale !nei re re%ent(ri com lete' Identi.en#i&e .Z? *n ca%!l co iilor in#tit!ţionali%aţi <or.aţ( de ri#c!l TIBLSIDA e#te !n alt element e#enţial *n roce#!l de re&enţie' A!lte er#oane rec!rg .ecte%e c! &ir!#!l TIB'.l!enţ(? rin .

St!diile indic( c( n! e)i#t( di.e#or=8 a+!%atorii #!nt er#oane care *"i ierd !"or c!m (t!l? n! re!"e#c #( #e controle%e at!nci c>nd #!nt im licaţi *n #it!aţii con.ecte= "i #( de%&(l!ie <c! tact= a!torit(ţilor de re#ort #!# ici!nea !nor a#t.e#t( ca !rmare a ierderii control!l!i de c(tre ad!lt rin con#!m de alcool' St!diile arat( c( a+!%!l e#te !n .!g( de aca#(? com ortamente .aţ( de el' P :/uzatorii sunt atra&i seCual )e victimele lor )eoarece acestea i6ou provocat.icare ale oric(rei .rec&enţa a+!%!l!i #e)!al' P : /uzatorii sunt persoane străine +aţă )e victime. A+!%!l #e)!al n! e#te *n general !n incident #ing!lar? care #e mani.ic!lt(ţi de relaţionare? ro+leme c! a!torit(ţile? #tim( de #ine #c(%!t(? *n #it!aţii de a+!% #e)!al de o+icei cel care a+!%ea%( e#te o er#oan( din ant!ra/!l co il!l!i < rieten de ./.it( de inocenţa co il!l!i entr! a a&ea control a#! ra #it!aţiei "i entr! a #e #imţi mai !ternici8 e#te o#i+il #( .i%ice <&e%i .e#or!l are datoria #( *n&eţe modalit(ţile de identi. Ca%!ri de a+!% #e)!al a#! ra co iilor a! .icati&e de cla#( #ocial(? ni&el ed!caţional #a! gr! etnic *n .r!#trare? di.enomen care #e de%&olt( tre tat >n( la reali%area l!i' Cei mai m!lţi co ii n! &or+e#c de# re a+!% datorit( .el de acte' Atit!dinea re# on#a+il( a ro.ic!lt(ţi de relaţionare? de *nţelegere a com ortamentelor co iilor "i !n control #c(%!t a#! ra &ieţii lor' P Copii inventează pove&ti )espre implicarea lor în activităţi seCuale cu a)ulţii.ig!ra 1.i taţii? +!nicii? !nchii? rietenii de .e)ucaţional scăzut.icate c! m!lt *naintea re&ol!ţiei #e)!ale? dar n! #e di#c!ta *n !+lic de# re ace#tea' P :/uzul seCual este un inci)ent sin*ular. A+!%!l #e)!al e#te o mani.e#or!l!i oate re&eni #a! #to a tragedia !n!i co il Y Cele mai 1rec2ente simptome ale a+!%!l!i #e)!al #!nt mani.a t!l!i c( loc!ie#c c! a+!%ator!l "i datorit( #entimentelor de am+i&alenţ( <i!+ire-re !l#ie= .erenţe #emni.e#t(rile com ortamentale "i emoţionale "i mai rar #im tomele .e#tate de &ictime "i datorit( con#ecinţelor #ociale ale declaraţiilor' A+!%atorii #!nt *n general er#oane c! !n grad #c(%!t de toleranţ( la . Consecinţele de scurt% şi de lung% durat% ale abu4ului se>ual Co iii "i adole#cenţii ot #( re%inte !nele din ace#te mani1est%ri comportamentaleD re# ingerea nemoti&at( a !nor loc!ri #a! er#oane? t!l+!r(ri de #omn? di. Cercet(torii #!nt con&in"i c( cele mai m!lte ca%!ri de a+!% #e)!al n! #!nt declarate datorit( #entimentelor de &in( "i r!"ine mani.oarte a ro iate c! &ictimele? c!m ar .amilie' P :/uzul seCual este o consecinţă ne+astă a Arevoluţiei seCualeA.lict!ale "i reacţionea%( ade#ea agre#i&8 n! a! *ncredere *n ei *n"i"i "i !neori *ncearc( #( o o+ţin( rin a+!%8 #!nt er#oane i%olate "i n! a! rieteni8 ro.o#t identi.o#t "i ei &ictime ale a+!%!l!i' Pro.ic!lt(ţi de *n&(ţare? #c(derea intere#!l!i entr! acti&it(ţile l(c!te? i%olarea de rieteni? ro+leme de di#ci lin(? .orme de a+!% <#emne? e.'1=' 125 Con iliere educa!ional" !1ecte nedorite ale sarcinii ABUW SEOUAL "ulbur%ri emoţionale9comportamentale X Abu4 de alcool şi droguri X Depresie X Stim% de sine sc%4ut% I Comportament se>ual de risc X Parteneri multipli X Act se>ual neprote*at X Prostituţie X egarea se>ualit%ţii Dureri pel2iene cronice Sarcin% nedorit% B"S9WIK Delinc2ent% Sinucidere Bortalitate matern% !1ecte ad2erse ale sarcinii Borbiditate prin a2ort Borbiditate şi mortalitate reproducti2% Qigura /).amilie? &ecin? r!d(? (rinte? ro.e#tare a !terii "i mai !ţin a !nor dorinţe #e)!ale' A+!%atorii a! di. Realitatea arat( c( cei mai m!lţi a+!%atori #!nt *n relaţii .i .

aţ( de ro ria er#oan( ca "i ca!%( a a+!%!l!i? .ac( .icat o #erie de o+#tacole care ot #( inter.aţ( de ad!lţi? .C.rec&ente? in.? #a! di&er#e alte .eritele #!r#e de in.ormaţi ri&ind com ortament!l #e)!al? metodele de contrace ţie? modalit(ţile de re&enire a a+!%!l!i #e)!al8 12@ Consiliere e)ucaţională += "i-a! .orme gra&e de de re#ie? d!c>nd >n( la #!icid' Prin orele de con#iliere "i dirigenţie ro.aţ( de ceilalţi co ii care ar .ecţii !rinare .i d!# de aca#(? de a .ormare o%iti&(4 a= $eama ad!lţilor c( di#c!tarea #!+iectelor legate de #e)!alitate *i &a determina e ele&i #( e) erimente%e &iaţa #e)!al( ţi? *n con#ecinţ(? e#te mai +ine ca ace#te #!+iecte #( n! .ecţii c! B$S? d!reri nee) licate *n %onele genitale #a! anale <$hom #on 1EE0=' !moţiile mani.di.aţ( de a+!%ator? .= red!ce n!m(r!l de #arcini nedorite8 g= red!ce incidenţa +olilor c! tran#mitere #e)!al(8 h= cre"te calitatea relaţiilor de c! l! "i calitatea &ieţii' /).entr! c( .i ţin!t( con.entr! c( a artici at la o a#t.? entr! c( #e #imte #ing!r *n tr(irea e) erienţei? entr! c( n! oate &or+i c! nimeni de# re a+!%8 2ino2%ţie .i4 imitarea com ortamentelor #e)!ale a+!%i&e ale ad!lţilor? /oc!ri #e)!ale c! alţi co ii #a! c! ( !"i? animale? in.icienţei ed!caţiei #e)!ale a! identi. 7bstacole 0n reali4area educaţiei se>uale St!diile de e&al!are a e.ie reca!t' St!diile de e&al!are a rogramelor de ed!caţie #e)!al( a! do&edit c( *n !rma rogramelor de ed!caţie #e)!al( ele&ii4 a= #!nt mai +ine "i mai corect in.ormat e arc!r#!l *ntregii de%&olt(ri' C! c>t ace#te &alori "i atit!dini #!nt mai +ine con#olidate <*ncrederea *n #ine? l!area de deci%ii re# on#a+ile? com!nicare inter er#onal( .m!rdar.ormarea ele&!l!i ri&ind .aţ( !nor #it!aţii a+!%i&e8 P #( .rotecţie8 P de%&oltarea a+ilit(ţilor de a # !ne NU !nei #it!aţii de *nc(lcare a dre t!rilor "i intimit(ţii er#onale8 P *n&(ţarea a+ilit(ţilor de a cere "i c(!ta a/!tor8 P c!m #( .orme de mani.entr! c( n! a !t!t #( o rea#c( a+!%!l? entr! c( a con#imţit a+!%!l? entr! c( a # !# de# re a+!%? entr! c( a (#trat #ecret!l de# re a+!%8 ruşine .a n! # !ne !n #ecret "i in.ormele de a+!% "i a e.8 tristeţe .ce&a n! e#te *n reg!l( c! mine.e#tate de !n co il a+!%at #e)!al ot #( #e *ncadre%e *ntr-!na din ace#te "a#e categorii emoţionale4 team% .icate la di#c!ţii e teme #e)!ale? di.erit.ectelor a+!%!l!i8 P con"tienti%area .ericiţi? .i .a t!l!i c( an!mite (rţi ale cor !l!i #!nt ri&ate8 P *n&(ţarea modalit(ţilor de r(# !n# la atingerile otri&ite "i ne otri&ite8 P l!area deci%iilor *n #it!aţii de ri#c "i a !nor m(#!ri de a!to.e#orii ot contri+!i #!+#tanţial la re&enţia a+!%!l!i #e)!al #a! a com licaţiilor #ihice "i com ortamentale e care !n a+!% le oate genera la co ii' Pre2enţia abu4ului se>ual are ca "i com onente4 P in.ormaţia care n! oate .ere%e c! o acti&itate de .ormaţii de# re #e)!alitate8 d= ia! deci%ii mai re# on#a+ile *n ceea ce ri&e"te *nce erea &ieţii #e)!ale8 e= #cade n!m(r!l de ele&i acti&i #e)!al8 .8 P c!i tre+!ie #( *i # !n( "i c!m #( reacţione%e dac( entr! *nce !t ad!lţii n! *l cred8 P *ncredere .oseCualitatea *n menţinerea relaţiilor #emni.idenţial(.ormat !n #et de &alori #(n(toa#e de# re #e)!alitate8 c= "ti! #( ca!te "i #( e&al!e%e mai corect di.aţ( de l!me "i &iaţ( *n general8 i4olare .erenţa dintre .delinc&ente? com ortamente a!todi#tr!cti&e?' con#!m de alcool "iL#a! drog!ri? *nce erea tim !rie a &ieţii #e)!ale? com ortamente #e)!ale neadec&ate? com ortamente agre#i&e a arent ne/!#ti.e#tare a an)iet(ţii4 teama de *nt!neric? de e"ec? de oameni etc8 1urie ..ac( di.ie a+ordate' Cercet(rile arat( c( deci%ia adole#cenţilor ri&ind *nce erea &ieţii #e)!ale e#te re%!ltat!l #i#tem!l!i lor de &alori "i atit!dini .ic!lt(ţi 122 Psi.entr! c( a ierd!t ce&a? entr! c( i #-a l!at ce&a? o arte din el a di# (r!t? entr! c( #-a mat!ri%at rea re ede? entr! c( a .de a+!%ator? de a ca!%a ro+leme? de a ierde a recierea ad!lţilor? de a .*n cine oate #( ai+( *ncredere "i c>nd tre+!ie #( .el de e) erienţ(? entr! c( e#te .o#t tr(dat de o er#oan( de *ncredere8 tri#teţea? n! de !ţine ori? oate l!a .icati&e? tentati&e de #!icid' Alte #im tome ale a+!%!l!i #e)!al ot .

ic "i medicali%at' N! e#te #!.l( la graniţa *ntre moral "i imoral' Se)!alitatea adole#cent!l!i n! tre+!ie .era interdicţiei? &!lgar!l!i #a! imoral!l!i' St!diile a! ar(tat c( ad!lţii care a! a&!t o ed!caţie #e)!al( rigid(? dominat( de re/!dec(ţi? +a%at( e *n&ino&(ţire "i con#iderarea #e)!l!i ca !n l!cr! r!"ino#? a! mani.eritele #!r#e de in.e#orii "i (rinţii ot #( n! .icient #( o.e#tat la &>r#ta ad!lt( di#.amilial(' *n ace#t mod ele&ii n! &or .oseCualitatea imoralit(ţii? #!ger>nd me#a/!l c( intere#!l #e)!al al adole#cenţilor #e a.i%iologia organelor genitale? red!c #entiment!l de di#con.ormaţiilor "i nedi#c!tarea #!+iectelor de intere# entr! adole#cenţi n! d!ce dec>t la im licarea ace#tora *n com ortamente #e)!ale de ri#c "i .(c(toare' e= Neadec&area di#c!ţiilor c! ni&el!l de de%&oltare mental( "i emoţional( al ele&ilor <acea#t( neadec&are oate .ie *n&(ţaţi e)erciţi!l arg!ment(rii? #( moti&e%e de ce ader( #a! de ce re# ing acele atit!dini #a! com ortamente' N! # irit!l critic #a! cel de c!l a+ili%are tre+!ie #( domine ace#te de%+ateri? ci dorinţa de a a#c!lta "i a *nţelege arg!mentaţia adole#cent!l!iLcoleg!l!i' c= Un alt o+#tacol e#te generat de teama ro.orm(m con&ingeri? atit!dini "i com ortamente care re# ect( dre t!rile !mane .ormarea !nor atit!dini "i &alori adec&ate "i *n&(ţarea ele&ilor #( e&al!e%e di.e#or!l n! tre+!ie #( tran#mit( ele&ilor . de c(tre ad!lt *n #.ie de ("e"te ni&el!l de de%&oltare? .ormarea "i di#c!tarea de# re !na dintre com onentele cheie ale identit(ţii lor er#onale "i #ociale .ormaţii de# re #e)!alitate' Pro.i *n am+ele #en#!ri4 .#e)!alitatea' *n .!ncţii #e)!ale "i o &iaţ( de c! l! ne#ati#.&alorile #ale er#onale? legate de #e)!alitate8 ro."i c! at>t mai !ţin #( im !n( .erim doar in.ie ace#ta e#te #!+e&al!at=' .ie de acord c! an!mite atit!dini "i com ortamente' Pro.e) ediat(.!ndamentale "i a! con#ecinţe o%iti&e a#! ra &ieţii indi&id!ale' h= 9olo#irea !nor cli"ee e&al!ati&e de# re an!mite er#oane "i ridic!li%area #a! di#criminarea lor' i= Sentiment!l de /en( *n di#c!tarea #!+iectelor de# re #e)!alitate oate +loca com!nicarea ele&-ad!lt' A+ordarea #e)!alit(ţii tre+!ie reali%at( grad!al? *n .iind ro+lematic #!+iect!l ed!caţiei #e)!ale' $ot!"i? *n ca%!l *n care ace#ta #imte c( n! *"i oate de ("i reticenţele? e#te indicat #( in&ite la ora de con#iliere #iholog!l "colar #a! medic!l de lani.ormare rin care "i-a do+>ndit no!a com etenţ(? ar tre+!i #( n! mai ercea ( ca .e#or!l!i "i ele&ilor' Pro.ace educaţie se>ual% e1icient% 0nseamn% a 2orbi cu ele2ii noştri despreD P c!noa"tere de #ine P cor ? emoţii? #tare de +ine P com!nicare "i relaţii inter!mane 127 Consiliere e)ucaţională &alori "i modele .r!#traţi de !n dre t .!ncţie de ni&el!l roce#!l!i de de%&oltare #ihic( "i .e#orilor c( n! &or "ti #( dea r(# !n#!ri corecte la *ntre+(rile adole#cent!l!i' Ora de con#iliere are ca "i o+iecti&e .i .= 9ocali%area e #it!aţiile de cri%(4 de#eori ed!caţia #e)!al( e#te red!#( la re&enţia #arcinilor "i a +olilor c! tran#mitere #e)!al(8 a"a c!m am ar(tat >n( ac!m #e)!alitatea *n#eamn( m!lt mai m!lt dec>t re rod!cere? #arcin(? contrace ţie? +oli? a+!%' E#te ade&(rat c( ace#tea ]t #( de&in( a# ecte negati&e "i ro+lematice entr! !n adole#cent? dar #e)!alitatea *n#eamn( *n rim!l r>nd a#imilarea *n identitatea er#onal( a ace#tei dimen#i!ni #iho#ociale "i +iologice com le)e a er#onalit(ţii !mane' g= Di#c!tarea de# re #e)!alitate la !n ni&el a+#tract? teoretic? "tiinţi.acilitator care *nc!ra/ea%( de%+aterile de o inii de# re &alorile #e)!ale' Im ortant e#te ca ele&ii #( .e#or!l oate #!gera ele&ilor arc!rgerea !nor materiale de # ecialitate "i #( modere%e di#c!ţia de# re tema citit(' d= Un im ediment ma/or *n reali%area !nei ed!caţii #e)!ale corecte e#te de%&oltarea la co ii "i adole#cenţi a #entiment!l!i de /en( #a! de &ino&(ţie' Unii ad!lţi a+ordea%( ace#te teme #!+ .!m+rela.ormarea !nei erce ţii gre"ite de# re #e)!alitate' += Uneori ro.ormaţii? e#te mai im ortant #( .e#or!l-con#ilier? rin c!r#!rile de . moralit(ţii? re# ecti& a 123 Psi.inal!l ca itol!l!i de# re #iho#e)!alitate !tem #!mari%a c( a .armonioa#(=? c! at>t adole#cent!l *"i &a *nt>r%ia de+!t!l de &iaţ( #e)!al(' Li #a in.icare .ort al ro.!ndamental al lor "i an!me in.e#or!l con#ilier e#te !n .i%ic( al ele&ilor <&e%i rograma "colar(=' 9ocali%area e a# ectele legate de con&ingeri? atit!dini "i &alori? "i mai !ţin e #!+iectele legate de anatomia "i .

eri cadr!l de de#..i%ic(? #ihic(? #ocial(? emoţional(? # irit!al(? #e)!al(' Bibliogra1ieD Bodo? B'? Bodo? S'? <0.ensive (eCual 2)ucation 6 bin)er*arten 612@ Kra)e <1EE3=' National G!ideline# $a#X 9orce' (ă înţele*em viaţa6!rumul (pre >aturitate <0. 9!ndaţia $ineri entr! $ineri' >anual )e 2)ucaţie pentru (ănătate <1EE2=' 9!ndaţia entr! o Societate De#chi#(' Kui)elines +or Compre.aţ( de *n&(ţarea la matematic( #a! chimie=? e)i#t( c!no"tinţe "i de rinderi rele&ante entr! de%&oltarea #trategiilor de *n&(ţare care ot . Cl!/-Na oca4 Dacia' CarnoQ? C? <0.lectarea a#! ra ro riilor e) erienţe de *n&(ţare? dar alţii n! do+>nde#c ace#te #trategii #a! ded!c #trategii gre"ite "i contra rod!cti&e' Pentr! ace#te ca%!ri inter&enţiile de de%&oltare a !nor #trategii e.ica "i *m+og(ţi e) erienţa de *n&(ţare a ele&ilor' ..ara orelor de c!r#' Orele de con#iliere "i orientare ot o. B!c!re"ti4 $eora Ed!caţional' >anual )e 2)ucaţie pentru viaţa )e +amiliei (1##H%.l!enţare a+!% emoţional "i #e)!al orientare #e)!al( #tereoti ii de gen #ocial com ortamente #e)!ale de ri#c contrace ţie #arcin( a&ort TIBLSIDA? alte +oli c! tran#mitere #e)!al( C lan!ri de &iitor ed!carea #e)!al( a tinerilor de c(tre tineri #(n(tate . Cl!/-Na oca4 Dacia K.oarte !tile' Chiar dac( #trategiile de *n&(ţare #!nt *n cea mai mare arte # eci.ormare TIBLSIDA entr! ele&i? (rinţi "i ro. B!c!re"ti4 $eora Ed!caţional' Grancea? O' <1EEE=' Cartea =etelor 6 Primul meu manual )e e)ucaţie seCuală.ecţiei TIBLSIDA' Program!l de In.i#ticate' A!lţi ele&i le *n&aţ( im licit #a! le ded!c rin re..i)ul 2)ucatorului pentru (ănătate6 Pre&enirea In.=' 3iolenţele seCuale asupra copiilor...i do+>ndite *n a.e#ori' A#ociaţia Roman( Anti SIDA ARAS' Grancea? O' <1EE6=' Cartea ?ăieţilor 6 Primul meu manual )e e)ucaţie seCuală.erite . B!c!re"ti4 $eora' TQde? V'S'? <1EE2=' n)erston)in* 9umori (eCualit. Ne[ `orX4 AcGra[-Till' TicXling? A'? <1EE3=' Ce le spunem copiilor &i a)olescenţilor )espre seC..("!rare al !n!i rogram de de%&oltare a !nor #trategii e.i .ormaţie "i #( o ere%e c! in.erate dintr-!n domeni! #t!di! *n alt!l "i care ot .i) practic )e e)ucaţie a copilului. B!c!re"ti4 T!manita#' Gerard? L'? <0..iciente de *n&(ţare? rin care #e oate &alori.ice domeni!l!i de #t!di! <*n&(ţarea la i#torie #a! la literat!r( nece#it( #trategii di..re#i!nea gr! !l!i? ma##-mediei? artener!l!i *ncredere *n #ine "i a#erti&itate deci%ie "i re# on#a+ilitate drago#te "i *ncredere negociere "i #ta+ilire de limite mit!ri #e)!ale mani !lare "i in.ormaţia la !n ni&el tot mai a+#tract' Acea#ta nece#it( !tili%area !nor #trategii de #t!di! din ce *n cemai #o.1=' :?C6ui seCualităţii.=' B!c!re"ti4 $eora Ed!caţional' 126 Ca itol!l 11 S$RA$EGII DE SNBUŢARE Pe m(#!ra *naint(rii *n "coal(? ele&ii tre+!ie #( roce#e%e o cantitate tot mai mare de in.i tran#.iciente de *n&(ţare ot .=' K.

i reţin!te "i react!ali%ate c! mai m!lt( e.ormaţia e#te ordonat( "i oate .oarte !til( mai ale# *n *n&(ţarea c!&intelor dintr-o lim+( #tr(in(' E#te !til #( rec!noa"tem c( !nele materiale ot .ormarea !nor #tr!ct!ri de c!no"tinţe acti&e "i .ormaţiilor relaţionate *n di&er#e categorii "i #tr!ct!riG e#te o alt( condiţie a e.el de tr!c!ri "i #( *nc!ra/(m !tili%area lor' PQţ 7rgani4area materialului5 adic( gr! area in.icienţ(' Strategiile #! erioare de *n&(ţare #e +a%ea%( e ela+orarea? *nţelegerea "i organi%area material!l!i' !laborarea con#t( *n !tili%area c!no"tinţelor anterioare entr! inter retarea "i *m+og(ţirea material!l!i ce tre+!ie *n&(ţat' Sco !l ela+or(rii e#te 0nţelegerea5 adic( relaţionarea noilor c!no"tinţe c! cele de/a #tocate entr! .i de ti 4 ca!%(e.ic(rii= care #( ermit( react!ali%area !lterioar( a ace#tora' S re e)em l!4 C concatenarea #a! #! ra !nerea !nor te)te melodice entr! reţinerea di&er#elor #tr!ct!ri <Tai Lina c( R(Bdarea CoSt( 9ranci .iciente <Gardner \ al'? 1EEE=' Modalit"!i prin care e facilitea6" elaborarea 5i în!ele4erea materialului: P acti&area c!no"tinţelor anterioare rin #!r&olarea material!l!i "i !nerea de *ntre+(ri re.olo#e#c a#t.iciale *ntre di&er#e idei "i conce te <elemente ale cla#i.eritoare la c!no"tinţe relaţionate c! cele re%ente *n material8 P reali%area de analogii? re# ecti& a ro ierea !nor conce te #a! idei e +a%a #imilarit(ţilor e)i#tente *ntre ace#tea <de e)em l!? inima e#te ca o om ( care alimentea%( c! #>nge *ntreg!l organi#m? memoria e#te ca o +i+liotec( !nde in.ie rin con#tr!irea !nei o&e#tiri c! #en# care #( le incl!d(8 !tili%area c!&intelor cheie? .er( rin conţin!t "i e.orm( de hart(? gra. )trate4ii )e învăţare P #chemati%area conţin!t!l!i e +a%a relaţiilor e)i#tente *ntre idei' Relaţia oate .//.ect? #! raordonare #a! #!+ordonare < arte-*ntreg=? ordine cronologic(? naraţi!ne' P re re%entarea gra.ie datorit( ne#! ra !nerii ace#teia e#te e) ectanţele cititor!l!i' *n ace#te ca%!ri #e im !ne !tili%area !nor #trategii de organi%are a material!l!i4 P reali%area !n!i o!tlineLc! rin# al ideilor rinci ale din material!l de *n&(ţat 1@.entr! coloana I a Si#tem!l!i Periodic al Elementelor=8 acronimele <ROGBAIB d entr! # ectr!l de c!loare al c!rc!+e!l!i=8 metoda LOCI? de a#ociere a di&er#elor idei ale !n!i material care tre+!ie reţin!t c! di&er#e loc!ri a.i acce#at( c!no#c>nd acea#t( #tr!ct!r(=8 P mnemotehnicile #a! tr!c!rile de memorare? care #!nt !tile *n # ecial *n rel!crarea !n!i material di.icienţ( dac( #e .icil de memorat <cla#i.icienţei *n&(ţ(rii' Aintea !man( o erea%( c! #tr!ct!ri de c!no"tinţe? de aceea im !ne #tr!ct!r( "i organi%are in.ie datorit( di.icient(' S! erioritatea metodelor de *n&(ţare +a%ate e *nţelegere e#te e&ident(? iar e.ie rin a#ocierea !nei imagini care #( ermit( &i%!ali%area #!cce#i!nii de conce te? .le)i+ile' Am+ele roce#e im lic( relaţionarea c!no"tinţelor anterioare c! cele noi "i am+ele #!nt nece#are entr! o *n&(ţare e.ic(ri= "i con#ta! *n crearea de leg(t!ri arti./.el? !n material +ine organi%at e#te m!lt mai +ine reţin!t dec>t !n material neorgani%at' Aaterial!l "colar e#te de cele mai m!lte ori !n material organi%at' E)i#t( *n#( "i ca%!ri *n care #tr!ct!ra material!l!i? chiar dac( e)i#t(? n! e#te tran# arent(? .ic!lt(ţii material!l!i? .ic( a material!l!i #!+ . Ce sunt strategiile de 0n2%ţareG Orice metod( de *n&(ţare #electat( "i !tih/%at( entr!a/ţinge:/m:"co anterior #ta+ilit oart( den!mirea de #trategie dg:/n&(ţare' E)i#t( rin !rmare o m!ltit!dine de #trategii de *n&(ţare care di.ormaţiilor e care le achi%iţionea%(' A#t.ic? matrice? reţea? ta+el <e&enimentele .i total ine.icienţa ace#tora #e do&ede"te *n # ecial e termen l!ng #a! *n ca%!l e&al!(rii e +a%( de e#e!ri "i a licaţii ractice ale material!l!i *n&(ţat' Prin 12E Con iliere educa!ional" contra#t? *n ace#te #it!aţii? #trategiile #im le de memorare a material!l!i #-a! do&edit a .late e !n tra#e! c!no#c!t8 *nl(nţ!irea conce telor? .

acerea la !rm( a *ntregii #tr!ct!ri' "abel //..era #chemele care integrea%( in.rec&ent !tili%ate entr! .er( *m (rţirea material!l!i *n (rţi com onente? re%entate a# c! a# "i *n ordine logic(' Ei &or re..icient *ntre di&er#ele #trategii de *n&(ţare e care le c!no#c? economi#ind *n ace#t .i#torice #e reţin mai !"or de c(tre ele&i at!nci c>nd #!nt relaţionate c! o hart( #a! dac( #!nt incl!#e *ntr-!n ta+el8 e&ol!ţia c!rentelor *n art( #a! literat!r( oate .ormaţiile ca mod de ornire *n #t!di!l !n!i material #a! &or citi !n te)t *n *ntregime "i n! #e &or o ri? entr! .ic!lt(ţile de *n&(ţare P *"i mani./..("!rarea roce#elor e care le *n&aţ( P *n&aţ( e +a%( de il!#traţii? h(rţi? imagini? diagrame P e#te im ortant #( &ad( te)t!l #cri# P are ne&oie #( ai+( control a#! ra am+ianţei *n care *n&aţ( P *"i decorea%( #ing!r medi!l P recitirea #a! re#crierea material!l!i #!nt metodele cele mai .i)area !nor idei e m(#!ra citirii te)t!l!i "i re.i !tili%ate *n *n&(ţare e#te de endent( de4 P #til!l de *n&(ţare al ele&!l!i? P c!no"tinţele metacogniti&e de care di# !ne ele&!l? P ti !l material!l!i de *n&(ţat? P #co !l *n&(ţ(rii' C! c>t ele&ii de&in mai con"tienţi de ace#te con#tr>ngeri? c! at>t &or .er( #( ai+( mai *nt>i o &i%i!ne de an#am+l! a#! ra material!l!i entr! a !tea trata mai a oi .i ca a+ili #( aleag( mai e.era cere+ral( cea mai acti&at( *n *n&(ţare e)i#t( do!( #til!ri cogniti&e4 #til!l glo+al <dominanţ( drea t(= "i #til!l analitic #a! #ec&enţial <dominanţ( #t>ng(= <&e%i ta+el!l 11'0'=' P Co iii care !tili%ea%( !n #til glo+al *n *n&(ţare re.e#t( &er+al ent!%ia#m!l P %gomot!l e#te di#tractor? dar *n acela"i tim re re%int( "i medi!l *n care #e #imte +ine r P #! ort( gre! lini"tea *n tim !l *n&(ţ(rii P re.!ncţie de emi#.i)are Stilul 2i4ual .erenţiale la o an!mit( categorie de #tim!li' a= D! ( modalitatea #en%orial( im licat(? e)i#t( trei #til!ri de *n&(ţare rinci ale4 a!diti&? &i%!al "i Xine#te%ic' Caracteri#ticile ace#tora #!nt re%entate *n ta+el!l 11'1' += *n .iecare com onent( *n manier( analitic(' Ei &or re.i)area !nor idei? >n( la terminarea te)t!mi' 1@1 Consiliere educa!ional" P Co iii care !tili%ea%( #til!l analitic de *n&(ţare re. Bodalit%ţi de selectare a strategiilor de 0n2%ţare Alegerea #trategiilor ce !rmea%( a .era .rec&ente "i re.erat( de rece tare? rel!crare? #tocare "i react!ali%are a in.icient *n di#c!ţiile de gr! P *n&aţ( din e) licaţiile ro.ormaţiei' Ace#ta are at>t com onente determinate genetic? c>t "i com onente care #e de%&olt( ca !rmare a e) !nerii .icient( "i entr! re&i%!irea notiţelor' Acea#ta re#! !ne tratarea critic( a material!l!i *n &ederea #elect(rii ideilor "i e)em lelor celor mai rele&ante? care &or con#tit!i #! ort!l de react!ali%are al celorlalte idei' aI //..e#or!l!i L cel!i care re%int( material!l P &er+ali%ea%( acţi!nea *ntre rin#( entr! a-"i de ("i di.el tim "i energie' //.er( #( &ad( l!cr!rile #a! de#. Bodalit%ţi de 0n2%ţare Stilul de 0n2%ţare Stilul auditi2 Caracteristici ale comportamentului de 0n2%ţare P *n&aţ( &or+ind "i a#c!lt>nd P e#te e. Stilul de 0n2%ţare re re%int( modalitatea re./.i re re%entat( e o linie a tim !l!i=8 P #!mari%area? o tehnic( e.

"ipuri de inteligenţ% Dimensiuni ale inteligenţei Domenii de aplicaţie /!rnali#m oe%ie Cerinţe pentru adaptarea sarcinilor de 0n2%ţare C!m a" !tea #( !tili%e% #cri#!l #a! e) rimarea &er+al( entr! *n&(ţarea ace#teilemeH C!m a" !tea #( !tili%e% n!mere? #tr[ct!ri logice "i cla#i.Stilul Yineste4ic P are ne&oie #( ating( "i #( #e im lice .ere er# ecti&a de an#am+l! de care are ne&oie' Re#crierea notiţelor *n manier( logic( "i ordonat(? !tili%area #!+linierii "i a ..'.icarea #!+titl!rilor? c!&intelor cheie "i a re%!mat!l!i care oate #( o. Stiluri cogniti2e Stilul Stilul global Stilul analitic /C.!ndaţi c! co iii c! t!l+!r(ri de com ortament Strategia de 0n2%ţare utili4at% S!r&olarea material!l!i *nainte de a *nce e #t!di!l a ro.!ndat al ace#t!ia? entr! identi. $i !l de inteligenţ( determin( de a#emenea mod!l de o erare c! c!no"tinţele' Gardner ro !ne e)aminarea ti !l!i de inteligenţ( din er# ecti&a a 7 modalit(ţi di. )trate4ii de înv"!are c.ic(ri entr! a clari.i%ic *n acti&itatea de *n&(ţare P *n&aţ( din #it!aţiile *n care oate #( e) erimente%e P a l!a notiţe *n#eamn( mai m!lt !n act .e#t(ri Xine#te%ice? . Inteligenţa mu4ical% (ensi/ilitatea la ritm" linie melo)ică &i tonalitate" capacitatea )e a pro)uce &i recunoa&te )iverse +orme )e eCpresie muzicală. cercetare matematic( com o%iţie inter retare #c!l t!r( marin( C!m a" !tea #( &i%!ali%e%? #( de#ene% #a! #( conce t!ali%e% # aţial ideeaH C!m a" !tea #( !tili%e% cor !l #a! #( mani !le% o+iectele *n acea#t( #arcin( de *n&(ţareH C!m a" !tea !tili%a *n&(ţarea rin coo erare #a! t!torat!l entr! a !tili%a ca acit(ţile de interacţi!ne *n *n&(ţareH dan# atleti#m tera ie &>n%are .ragment(rii material!l!i' "abel //. Inteligenţa Yineste4ic% : /ilitatea )e a6&i@controla mi&cările corpuluiX în)emânare în manipularea o/iectelor.i%ic "i n! !n #! ort &i%!al entr! *n&(ţare8 de m!lte ori n! re&i%!ie#c notiţele P *"i mani.ica temaL ideeaH C!m a" !tea #( !tili%e% #!netele #a! #( !n ideea e ritm #a! melodieH Inteligenţa ling2istic% Z (ensi/ilitate la sensul &i or)inea cuvintelor" respectiv a multiplelor +uncţii ale lim/ajului.e#t( ent!%ia#m!l #(rind P li #a de acti&itate determin( mani.. Inteligenţa interpersonal% :/ilitatea )e a )iscrimina &i a răspun)e a)ecvat la )ispoziţiile" mani+estările temperamentale &i )orinţele altora. Inteligenţa logico+matematic% :/ilitatea )e a realiza raţionamente compleCe &i )e a recunoa&tepattemuri lo*ice &i relaţii numerice.iind de m!lte ori con.erite de !tili%are a a+ilit(ţilor cogniti&e <$a+el 11'5'? Gardner? 1E73=' "abel //. Inteligenţa spaţial% :/ilitatea )e a percepe cu acurateţe lumea vizuală &i )e a trans+orma sau mo)i+ica aspectele acesteia pe /aza propriilor percepţii.

el? co iii &i%!ali ot !tili%a c! #!cce# &i%!ali%area material!l!i? *n tim ce entr! co iii a!diti&i e#te mai e.erelor cere+rale Bstiluri co*nitive%.lectare "i conce t!ali%are a+#tract( a c!no"tinţelor? >n( la a licarea ractic( a ace#tora' Co iii? *n#(? re%int( de o+icei re.icarea lor #a! !tili%area lor #trict conte)t!ali%at(' Identi.lecţiile er#onale a#! ra #it!aţiilor? a/!ng>nd la conce te "i teorii c! grad *nalt de a+#tracti%are "i generali%are' (tilul conver*ent .orţa modi.lectarea? ca modalitate de con"tienti%are a roce#!l!i de *n&(ţare "i de%&oltareH 1@5 Con iliere educa!ional" d= Grad!l "i modalitatea de im licare *n e) erienţierea c!no"tinţelor de#cri! de a#emenea ti !ri di.&alori.erat de *n&(ţare *ntr-!n an!mit conte)t ermite inter&enţia a#! ra material!l!i de *n&(ţat #a! a#! ra medi!l!i *n&(ţ(rii a#t.erite de *n&(ţare' Aodel!l *n&(ţ(rii e) erienţiale a l!i Jol+ ro !ne *n ace#t #en# *nţelegerea com ortament!l!i de *n&(ţare a ele&ilor ca &ariante ale #til!rilor4 di&ergent? a#imilator? con&ergent "i acomodati&' *n conce ţia l!i Jol+ <.el *nc>t ace#ta #( .a%a de re.*n&(ţarea #e /azează e e) erienţa concret( c! #it!aţia generatoare de c!no"tinţe "i re.ig!ra 11'1= *n&(ţarea e. E#te im ortant de reţin!t c( !n #til de *n&(ţare e#te *n general o com/inaţie *ntre #til!rile de#cri#e mai #!#' Ele im lic( at>t aspecte senzoriale <modalit(ţile # eci.ic( re.ice de *n&(ţare=? a+ilit(ţi cogniti&e # eci.icienţa e care o a! di&er#e metode entr! di&er#e ca%!ri artic!lare "i la di&er#e materii8 P i)enti+icarea #til!l!i de *n&(ţare e +a%a de#crierilor e)i#tente <c!m #!nt cele re%entate mai #!# *n .icarea #til!l!i re.erite de raportare la eCperienţa )irectă c! c!no"tinţele Bmo)elul lui bol/% "i de im licare a emi#.erinţe entr! an!mite eta e ale ace#t!i roce#' (tilul )iver*ent . Bodelul 0n2%ţ%rii e>perienţiale 6[olb.Inteligenţa intrapersonal% Ca acitatea de acce# la ro riile tr(iri "i a+ilitatea de a di#crimina "i a le !tili%a *n e) rimare' Con"tienti%area ro riilor c!no"tinţe? a+ilit(ţi "i dorinţe' #cri# C!m a" !tea #( !tili%e% re.ice Btipurile )e inteli*enţa%" c>t "i modalit(ţi di.orientat # re a licarea creati&a a ideilor "i datelor rel!crate #i#tematic' (tilul acomo)ativ 6 tentat de te#tarea *n #it!aţii reale a c!no"tinţelor? re#! !ne *n&(ţare ragmatic(' E) erienţiere <tr(ire= E) erimentare acti&( <a licare la #it!aţii noi= O+#er&are a#i&( <re. 1@2 )trate4ii de înv"!are Cum se identi1ic% stilul de 0n2%ţareG Stil!rile de *n&(ţare #!nt structuri +leCi/ile "i n! im!ta+ile' E) erienţa? cerinţele "colii #a! ale !n!i loc de m!nc(? rol!l e care *l a&em la !n moment dat? *ntr-!n an!mit conte)t? ot ./.icient de *n&(ţare e) erimentat >n( *n acel moment' Se orne"te de la de#crierea mod!l!i de reg(tire la o+iectele de #t!di! #a! la !na din temele la care ele&!l a a&!t #!cce#' *m (rt("ind e) erienţele lor de *n&(ţare "i anali%>nd #trategiile e care le !tili%ea%(? c! a/!tor!l colegilor? co iii de&in con"tienţi de e.i di#tractor' n Modalit"!i de identificare a tilurilor de înv"!are: 1 P re+lectarea a#! ra ro riilor e) erienţe de *n&(ţare' *n cadr!l !nor gr! !ri de di#c!ţie #e oate ro !ne ca tem( anali%a mod!l!i cel mai e.icient #( di#c!te e marginea material!l!i #a! #( #e a!d( &or+ind de# re ace#ta' De a#emenea? co iii Xine#te%ici a! ne&oie de !n medi! *n care #( oat( e)er#a #a! ractica rin !tili%area cor !l!i di&er#ele a# ecte ale !n!i material <#( locali%e%e e o hart(? #( ge#tic!le%e? #( +at( tact!l=? *n tim ce entr! co iii a!diti&i ace#t ti de medi! ar !tea .icient( re#! !ne arc!rgerea t!t!ror eta elor? de la e) erienţierea acti&(? trec>nd rin .lectarea !lterioar( <!neori n! rea rod!cti&(= a#! ra ace#teia' (tilul asimilator .ie c>t mai a&anta/o#' A#t.lectare= Conce t!ali%are <a+#tracti%are= Qigura //.

icient( de . Xno[ing= "i a#t..'.ie .rec&ent il!%ii de c!noa"tere a !nei teme <ill!#ion# o. "ipul materialului Unele conţin!t!ri #e retea%( la !tili%area de mnemotehnici <e)' #i#tem!l eriodic al elementelor? den!mirea ner&ilor cranieni? *n&(ţarea !nor c!&inte dintr-o lim+( #tr(in(? &>r.iciente de *n&(ţare "i react!ali%are a material!l!i anterior <e)' a rel!cra notiţele at!nci c>nd material!l &a .i gre! de react!ali%at *n alt mod8 a ...renator *n ca%!l *n care .ectea%( acti&itatea cogniti&(? ca "i reglarea "i monitori%area ..i e)trem de !tile *n roce#!l de *n&(ţare? .a%( oate #( !rme%e de#crierii reali%ate *n gr! ' Co iii ot identi.i%iologice? e.icarea !nor idei? #!mari%area #a! redicţia a#! ra conţin!t!l!i care &a !rma <rol!l ace#tora e#te di#c!tat la .!ncţion>nd ca o modalitate de e&al!are ermanent( "i control al roce#!l!i de *n&(ţare' 9(r( !n control metacogniti& ot a (rea mai .estionare # eci.ica? ornind de la de#crierile e)i#tente? *n ce m(#!r( !tili%ea%( tehnici &i%!ale? a!diti&e #a! Xine#te%ice *n rel!crarea in.!ncţiilor .aţ( <e)' a "ti c( n! e#te o#i+il #( *n&eţi !n material de 1.icienţa #!+ a# ect!l tim !l!i "i e.ic!ltatea #arcinii de *n&(ţare' *n tim ? co iii *"i de%&olt( de a#emenea "i ca acitatea de a !tili%a #trategii de memorare "i *n&(ţare e.el #( #e aloce mai !ţin tim entr! a#imilare dec>t e#te nece#ar' C! toate ace#tea? ele ot a&ea "i !n e.el de metacogniţie e)tern( entr! cel(lalt mem+r! al gr! !l!i? !n>nd *ntre+(ri legate de te)t? cer>nd clari.ect inhi+itor #a! .icarea modalit(ţii de a+ordare a !nei #arcini <e)' alegerea !n!i loc ro ice *n&(ţ(rii? #ta+ilirea riorit(ţilor? alegerea material!l!i=8 P !tili%area !nor #trategii e.ormaţiei "i a limit(rilor memoriei ro rii' Dac( entr! co iii de @-3 ani e#te gre! #( e&al!e%e tim !l "i n!m(r!l de re et(ri nece#are entr! *n&(ţare? co iii de E-1.!ncţie de di.ormare a !nor #trategii metacogniti&e e#te cea de învăţare prin cooperare" *n care ele&ii de&in e r>nd !n .!rile din Car aţii Orientali=? entr! altele *n#( modalitatea cea mai e.lecte%e a#! ra lor' E#te o#i+il *n#( ca #trategiile metacogniti&e #( .iind in#!.icarea indi&id!al( a caracteri#ticilor #til!l!i ro ri! de *n&(ţare8 P eCperimentarea di&er#elor #til!ri de *n&(ţare? chiar *n cadr!l orelor de con#iliere "i e&al!area metodelor !tili%ate? ornind de la er.ort!l!i de !#' //.ormanţele o+ţin!te "i e.' 1@3 (trate*ii )e învăţare //...!ncţion(rii ace#teia #!nt c!no#c!te #!+ den!mirea de metacogniţie' 1@@ Consiliere e)ucaţională 2Cemple )e cuno&tinţe &i strate*ii metaco*nitive: P a c!noa"te re#!r#ele cogniti&e ro rii? rec!m "i #arcinile la care ot .ormaţiilor? a/!ng>nd la !n ni&el #! erior de conce t!ali%are a #til!l!i ro ri! de *n&(ţare' P !tili%area de c.ace a el la conte)t!l *n care #-a *n&(ţat !n an!mit material *n ca%!l e"ec!l!i de react!ali%are=8 P monitori%area ni&el!l!i act!al de c!noa"tere <e)' a "ti c>nd !n material e#te #a! n! *n&(ţat=' Ace#te c!no"tinţe ot .ice? rin care #e &i%ea%( de a#emenea identi...iciente entr! #arcini artic!lare de *n&(ţare' Dac( la *nce !t ei !tili%ea%( !nele #trategii *n mod a!tomat "i incon"tient? c! tim !l &or de&eni con"tienţi de ele "i le !tili%ea%( *n mod &ol!ntar' Ace#t roce# de de%&oltare e#te !n!l nat!ral *n care co iii? de%&olt>nd!-"i ca acit(ţile cogniti&e "i e)er#>nd!-le rin *n&(ţare? ot la !n moment dat #( re.ectele mi"c(rii .iciente= "i n! e #trategiile !tili%ate' !ezvoltarea metaco*niţiilor *n tim ? ele&ii de&in tot mai reali"ti *n ri&inţa ca acit(ţilor ro rii de rel!crare a in.iciente e termen l!ng dec>t *n&(ţarea mecanic(=8 P lani.orm( ta+elar(=' Acea#t( .actorii care a. agini *ntr-o #ear(=8 P a "ti *n ce condiţii #e a lic( di&er#e #trategii de *n&(ţare "i a le c!noa"te limitele <e)' a "ti c( *nţelegerea material!l!i "i ela+orarea e marginea ace#t!ia #!nt m!lt mai e. Cunoştinţele metacogniti2e C!no"tinţele de# re *n&(ţare "i .icient( de *n&(ţare e#te !na +a%at( e com rehen#i!nea te)t!l!i <reacţiile chimice? interde endenţa . ani #!nt de/a ca a+ili #(-"i modele%e tim !l de *n&(ţare *n .ormate *n cadr!l !nor ore c!m #!nt cele de con#iliere "i orientare' Aetoda cea mai e.Aonitori%area com rehen#i!nii te)t!l!i.ace .ocali%area e#te mai degra+( e ca acit(ţile ro rii < erce !te ca .

..ormaţiile n! ot . Luarea )e notiţe e#te !na din de rinderile +a%ale de #t!di!' Acea#ta *ntr!c>t notiţele l!ate con#tit!ie o #!r#( alternati&( im ortant( entr! #t!di!? al(t!ri de man!al "i +i+liogra.icient !tili%>nd tehnici de memorare "i alte conţin!t!ri care #e *n&aţ( mai +ine e +a%( de *nţelegere //.ia a.iecare din ace#te ca%!ri nece#it(ţile de inter&enţie #!nt di.iciente de *n&(ţare' A!lţi ele&i? chiar *n lice! #a! .icienţa !nei #trategii de inde "i de nat!ra material!l!i la care #e a lic( "i care e#te inde endent( de domeni!l de #t!di!' *n cadr!l acel!ia"i domeni! de #t!di! e)i#t( conţin!t!ri care #e *n&aţ( mai e.ormaţii de# re ace#tea "i a li #e ermite e)er#area lor *n cadr!l orelor de con#iliere? *n#( dac( moti&!l e#te determinat de #tima de #ine #c(%!t( *n ceea ce ri&e"te ca acitatea de achi%iţie academic(? at!nci ne&oile ele&ilor #e #it!ea%( *n #.ort!l!i e care tre+!ie #( *l de !n(' P scopurile lor #!nt incon#i#tente c! !tili%area #trategiilor e.Degea+a *n&(ţ c( oric!m n! *nţeleg nimic.i oric>nd acce#ate "i re&i%!ite' P .iciente de *n&(ţare' Ele&ii n! #!nt *ntotdea!na intere#aţi de *nţelegerea material!l!i "i reţinerea in.ormaţia' P a! rea !ţine in.i relaţionate c! cele noi? rin !rmare *nt>m in( )i+icultăţi in înţele*erea materialului &. Scopul 0n2%ţ%rii Aod!l *n care citim !n te)t e#te determinat de #co !l e care *l a&em entr! citire' Con.? .? . Deprinderi e1iciente de studiu /.i mai #c!rt' >otivele pentru care elevii nu utilizează strate*ii e+iciente )e învăţare: P nu sunt in+ormaţi sau sunt in+ormaţi *re&it a#! ra condiţiilor de !tili%are a #trategiilor e.icient(? nece#itatea e#te de a li #e o.acilitea%( encodarea "i react!ali%area material!l!i' L!area de notiţe ermite o tri l( codare a .'.era a!toc!noa"terii? entr! cre"terea #timei de #ine "i #tim!larea moti&aţiei' //.eri in.S!nt !it!c. rec!rg la metode mai !%!ale? c!m ar .ormaţiei' In.ace mai lent entr! a a&ea tim !l nece#ar entr! rel!crarea in.erent de #trategiile e care le-ar !tili%a "i e&it( *n general #arcinile de *n&(ţare' Ei rec!rg la a!to#!ge#tii negati&e de gen!l4 .ormaţiilor e o erioad( mai l!ng( de tim ' Sco !l lor oate #( .erite' Dac( ele&ii n! c!no#c tehnici de *n&(ţare e.i reţin!te *n *ntregime d! ( o re%entare #a! o di#c!ţie de gr! ? *n#( odat( notate? ele ot .eea ce ne intere#ea%(' Pentr! o retentie de l!ng( d!rat( a material!l!i citit? com+inarea ace#tor modalit(ţi? *nt(rit( de #trategii de com rehen#i!ne "i monitori%are a *nţelegerii e arc!r#!l citirii? re re%int( modalitatea cea mai e.ormaţii anterioare care ot .icient( de a+ordare a te)t!l!i' Pentr! #co !l de reali%are *ntr-!n tim c>t mai #c!rt a #arcinii? ace#te #trategii #!nt contra rod!cti&e' $im !l acordat citirii e#te !n alt arametr! al ace#t!i com ortament care e#te de a#emenea determinat de #co !l e care l-am .ort la o materie? indi.(.ormaţiei "i *nţelegerea ei? *n tim ce *n ca%!l *n care dorim #( *nţelegem *n mare !n conce t #a! an!mite idei? ritm!l de citire e#te mai alert? iar tim !l acordat oate .i #im la l!i memorare8 P sarcinile )e învăţare nu necesită sau nu permit utilizarea lor' Dac( ro.ormaţii gre"ite de# re conte)tele *n care e.r!ntat c! !n an!mit material? e)i#t( mai m!lte o#i+ilit(ţi de a-1 a+orda4 a #!r&ola material!l entr! a # ic!i ideile rinci ale? a-1 citXintegral entr! a reţine c>t mai m!lt din conţin!t #a! de a-1 #cana entr! a g(#i c.Oric>t cite#c n! reţin nimic.' At>t tim c>t co il!l *"i .ac!ltate? #!nt nai&i din !nct de &edere metacogniti&? adic( n! a! #a! a! in.? .icienţa #trategiilor cea dorit(' S re e)em l!? !nii con#ider( c(? entr! a o+ţine o er.l(cilor tectonice=' Prin !rmare? e.ort' Pentr! ace#t gen de #co !ri? #trategiile care &i%ea%( *nţelegerea #!nt total nerele&ante' P a! o stimă )e sine scăzută relati& la ca acitatea lor de a *n&(ţa *n medi! academic' Ace"ti ele&i con#ider( c( n! #!nt ca a+ili #( *n&eţe indi.erent de mod!l c!m roce#e%i in.S!nt ro#t.ormanţ( +!n(? tre+!ie doar #( de !i mai m!lt e.ie o+ţinerea !nei note de trecere la !n te#t #a! #( reali%e%e o #arcin( *ntr-!n tim c>t mai #c!rt "i c! c>t mai !ţin e.e#or!l cere *n&(ţarea e de ro#t a material!l!i #a! tim !l !# la di# o%iţie e#te rea #c!rt? e#te contra rod!cti& entr! ele&i #( a ele%e la 1@7 Consiliere e)ucaţională #trategii #! erioare de rel!crare a material!l!i? care #!nt co#ti#itoare #!+ a# ect!l tim !l!i "i e.orm!lat4 dac( citim entr! reg(tirea !n!i te#t #a! e)amen? tim !l de citire e#te mai l!ng? citirea #e .erent(' 9!ncţiile l!(rii de notiţe #!nt m!lti le4 P e#te o modalitate e)tern( de #tocare a in.ace a!to#!ge#tii negati&e #a! rime"te din ant!ra/ #!ge#tii negati&e *n leg(t!r( c! ca acitatea #a de a *n&(ţa? n! &a a&ea nici !n randament *n *n&(ţare' ? In .

ormaţiilor? clari.i !tili%at at>t de #t!denţi c>t "i de ele&i de lice! "i gimna%i!' El c! rinde trei #ecţi!ni4 (ecţiunea 1" orţi!nea cea mai mare? a.icienţa notiţelor de inde de ti !l ace#tora' Cele mai !tile #!nt notiţele care #!nt re re%ent(ri relati& com lete ale material!l!i re%entat? c! rind #!mari%(ri ale rinci alelor idei "i care .eri o #tr!ct!r( de .material!l!i? &er+al(? &i%!al( "i Xine#te%ic(? ceea ce ermite o retenţie mai +!n( "i o react!ali%are mai !"oar(' P ermite #tr!ct!rarea material!l!i chiar *n tim !l red(rii ace#t!ia' E.ormaţiilor care li #e#c "i #!+linierea #a! *nt(rirea ideilor #a! conce telor cheie' Se ot de a#emenea introd!ce titl!ri "i #!+titl!ri "i ad(!ga .icienţa !n!i #i#tem com le) de l!are de notiţe? o #erie de !ni&er#it(ţi a! ro !# di&er#e modalit(ţi de reali%are a ace#tei acti&it(ţi' Si#tem!l care #-a im !# cel mai m!lt e#te sistemul 7 #a! sistemul Corneli de l!are de notiţe' Ace#t #i#tem are #!cce# entr! c( e#te #im l! "i e.ic( #en#!ri? #!gerea%( e)em le #a! leag( idei "i e)em le "i care !lterior &or con#tit!i elementele de +a%( *n react!ali%area in.ormat din 0 #a! 5 ro o%iţii care #!mari%ea%( ideile din agin( "i le integrea%( *ntr-o #tr!ct!r( clari.i)are "i react!ali%are a in.icient( a ace#tei #trategii4 P Paragra.i anali%at #!+ a# ect!l !tilit(ţii "i e)er#at *n cadr!l orelor de con#iliere' 1@E Consiliere e)ucaţională 2.ormaţiilor' Pro+lema care a are *n ca%!l #!+linierii e#te de a decide a#! ra a ceea ce #e con#ider( im ortant *n te)t' Sco !l #!+linierii e#te de a red!ce cantitatea de material ce tre+!ie react!ali%at( .ormal( <a"a c!m #!nt re%entate #a! rece tate *n or(=' (ecţiunea 2" a.eri o ancor( *n react!ali%area in.icient? !t>nd .ra%e #a! ro o%iţii clari.!rni%ea%( detalii "i ela+or(ri ro rii e +a%a material!l!i' 1@6 (trate*ii )e învăţare De cele mai m!lte ori? *n#( n! e)i#t( o#i+ilitatea de a reali%a a#t.lat( *n artea drea t( a aginii? *n care #e notea%( de .ormaţiilor' (ecţiunea 0" *n artea de /o# a aginii? e#te c!no#c!t( ca %ona re%!mat!l!i' Aici #e incl!de !n re%!mat .icarea conce telor di. (u/linierea.era+il #( #e reali%e%e *n inter&al!l de o %i de la data l!(rii notiţelor' Re&i%!irea ermite react!ali%area in.oarte # eci.icatoare' II Secţi!nea 1 I Secţi!nea 0 Secţi!nea 5 Ace#t #i#tem oate .a t ideile *ntr-o modalitate in.ic "i de a o.lat( *n artea #t>ng( a aginii? e#te c!no#c!t(CCca orţi!nea c!&intelor cheie' Ea #e com letea%( de o+icei *n . Interacţi!nea c! te)t!l #e oate reali%a rin #!+linierea *n te)t a ideilor im ortante care &or o.a%a de re&i%!ire "i c! rinde comentarii care accent!ea%( ideile im ortante? clari.ormaţiilor adiacente' Urm(toarele rinci ii ot con#tit!i !n #! ort *n !tili%area c>t mai e.!l #e cite"te *n *ntregime *nainte de a decide care e#te ideea rinci al( ce merit( #!+liniat(' P S!+linierea aco er( *ntreg material!l? dar n! #e #!+linia%( o cantitate rea mare din te)t' $e)te .icile? com letarea a+re&ierilor "i a in.el de notiţe *n tim !l lecţiei' Ele ermit tot!"i #( #e reali%e%e o re&i%!ire "i com letare !lterioar( a lor' Ace#t l!cr! e#te re.icatoare' O+#er&>nd e.

Acea#ta #e oate reali%a .ic!ltate al !n!i te)t E&al!area grad!l!i de a#imilare a c!no"tinţelor E&al!area grad!l!i de a#imilare a c!no"tinţelor E&al!area grad!l!i de c!noa"tere a r(# !n#!l!i Grad!l de *ncredere *n r(# !n#!l dat ACWIPIII! S"7CA#! *naintea-*n&(ţ(rii In tim !l *n&(ţ(rii Pe erioada menţinerii c!no"tinţelor #!AC"HA$IPA#! C(!tarea a!todirecţionat( Aoment!l r(# !n#!l!i .olo#ite c! con#ec&enţ( e arc!r#!l !n!i te)t' 0. )trate4ii de înv"!are Ace#te c!no"tinţe da! na"tere la o teorie er#onal( de# re *n&(ţare rec!m "i la an!mite #tandarde er#onale de er.ormaţii legate de mod!l c!m #e reali%ea%( *n&(ţarea? ca acitatea ro rie de *n&(ţare? re# ecti& de cerinţele di&er#elor #arcini' 13.i o #ol!ţie &ia+il(' P clari+icarea i)eilor care pun pro/leme )e înţele*ere. Controlul învăţării.i ro. >onitorizarea compre.orm!lea%( cerinţele de che#tionare? #!mari%are? clari.icienţ( *n gr! ' *n&(ţarea rin cola+orare re#! !ne e)i#tenţa a cel !ţin do!( rol!ri rede.ormea%( e m(#!ra ac!m!l(rii de in. Acea#ta direcţionea%( citirea "i rel!crarea material!l!i "i ermite .(c>nd a el la c!no"tinţele re%entate anterior *n te)t #a! la c!no"tinţe anterioare relaţionate' P sumarizarea teCtului" entr! e)tragerea ideilor im ortante care &or con#tit!i #chelet!l react!ali%(rii8 P pre)icţia în teCt" &ala+il( *n # ecial entr! te)tele narati&e' $ehnicile de monitori%are #!nt *n&(ţate c! mare e.e#or? coleg? (rinte=? entr! ca !lterior ace#ta #( .ormaţiile ce ro&in din monitori%area *n&(ţ(rii determin( l!area !nor deci%ii ri&ind tim !l de #t!di! "i #trategiile ce tre+!ie !tili%ate <&e%i .4 P +ormularea )e între/ări.ormaţii *n totalitate noi? tran#.ormaţii relaţionate c! cele anterioare? iar entr! te)tele ce c! rind in.iniţiile? #e delimitea%( rintr-o linie e)em lele=' Ace#te #emne tre+!ie .ormarea titl!rilor "i #!+titl!rilor *n *ntre+(ri oate .ormanţ(? !n -model acce tor.ig!ra 11'0'=' B7 I"7#IPA#! E&al!area grad!l!i de di.di.ensiunii teCtului re re%int( de rinderea de &eri. De rinderile de monitori%are "i control al *n&(ţ(rii #e . al *n&(ţ(rii care #e a lic( la #arcinile de *n&(ţare "i are !n rol reglator a#! ra *n&(ţ(rii' Relaţia dintre monitori%are "i control e#te o relaţie direct( *n care in.erite nece#it( #!+linierea !nei cantit(ţi di.icare #a! redicţie= a arţine la *nce !t e) ert!l!i <care oate .erite de material' P Se !tili%ea%( di&er#e #emne entr! a di#crimina *ntre (rţile te)t!l!i <# re e)em l!4 #e *ncerc!ie#c conce tele? #e #!+linia%( de.inite? care #!nt rel!ate e r>nd de .icare #i#tematic( a grad!l!i de *nţelegere a te)t!l!i <citit #a! re%entat &er+al=' St!diile reali%ate a#! ra co iilor c! er.ocali%area e in.iecare mem+r! al gr! !l!i' Rol!l de modelator <cel care .ie rel!at *n mod gradat de ele&' G.ormanţe #! erioare *n *n&(ţare a! !# *n e&idenţ( re%enţa *n com ortament!l de a#imilare a c!no"tinţelor a !nor #trategii de monitori%are -c! &oce tare.ormaţia care r(# !nde *ntre+(rilor !#e' 9orm!larea de *ntre+(ri #e reali%ea%( a roa e a!tomat c>nd !n te)t c! rinde in.

a t o #erie de între/ări a#! ra te)t!l!i' A n! g>ndi critic *n#eamn( a n! !ne *ntre+(ri legate de in. Di1erenţa dintre atitudinea critic% şi atitudinea pasi2% 0n re4ol2area problemelor curente #ol Ele& Situaţie Pro.e#or!l minte' C!m (r(tor Dore"ti #( c!m eri o ma"in(' Deci%i entr! c!m (rarea !nei ma"ini noi? .!rni%a !n cadr! .ormaţia conţin!t( *ntr-!n material *n mod e.ace ro#t de +ani' O modalitateY intere#ant( de anali%( a rol!l!i g>ndirii critice e#te tocmai in&e#tigarea mod!l!i *n care .icient "i ac!rat' $ratarea critic( a material!l!i #e oate reali%a .acilitea%( g>ndirea critic( #e caracteri%ea%( rin4 P acce tarea di&er#it(ţii de idei "i (reri8 .acea#ta e#te re%ent( *n l!area deci%iilor "i re%ol&area ro+lemelor c!rente' O or( de con#iliere ed!caţional( oate ro !ne re%ol&area !nei ro+leme c!rente <# re e)em l!? c!m decidem a#! ra riorit(ţilor= "i e)aminarea rol!l!i g>ndirii critice *n re%ol&area ace#teia' Gr! !l de di#c!ţie oate 130 (trate*ii )e învăţare .ormaţiile #a! ideile re%entate' O er#oan( care n! g>nde"te critic tinde #( acce te #a! #( re/ecte%e o in.ormaţiei #a! o idee . @ândirea critic" re re%int( de rinderea de a interacţiona c! te)t!lLin.e#or!l de#co er( c( . .lecţie indi&id!al( a#! ra #a' C>nd g>ndim critic? .(r( #( te g>nde"ti c!m &ei .icia de e !rma er# ecti&elor di.ormaţia *n mod acti&? de a o+ţine? inter reta "i e&al!a in.orm!l(m de .Selectarea modalit(ţii de roce#are Alocarea tim !l!i de #t!di! *ncetarea #t!di!l!i Selectarea #trategiei de react!ali%are a c!no"tinţelor G *ncetarea c(!t(rii r(# !n#!l!i C7 "#7l Qigura //.e#or!l re%int( ca!%ele cel!i de-al II-lea r(%+oi mondial' Pro.ie *ntr-o di#c!ţie de gr! #a! rin re.ie *n #cri#? .e#or!l etc' *ncerci #( a.e#or #a! con#ideri c( ro. (.ormaţiilor? !nde .erite' O im ortanţ( deo#e+it( *n do+>ndirea ace#tei atit!dini re&ine conte)t!l!i "i medi!l!i de *n&(ţare' Un medi! care ..iecare mem+r! al gr! !l!i oate +ene.icate? iniţierea de di#c!ţii c! colegii "i c! ro.li am+ele &ariante de# re ceea ce #-a *nt>m lat? com ari r(# !n#!rile *ncerc>nd #( *nţelegi ce #-a *nt>m lat' Di#c!ţi conce te legate de minci!n(Lcin#te c! co il!l t(!' Com ari cele do!( &ariante4 c!m (rarea !nei ma"ini noi &#' c!m (rarea !nei ma"ini #econd-hand? e)amine%i #it!aţia ta .ormaţiilor ca .ormaţiilor? !nerea de *ntre+(ri legate de a# ectele ce ar tre+!i clari.oarte +!n entr! re&i%!irea "i rel!crarea critic( a in.erenţa dintre atit!dinea de a g>ndi critic "i atit!dinea a#i&( *n re%ol&area !nor ro+leme c!rente e#te re re%entat( *n ta+el!l 11'2' "abel //.iind ade&(rate' Atitudine critic% Acce tarea in. Componentele monitori4%rii şi controlului metacogniti2 C.i!l t(! a minţit' Atitudine pasi2% Acce tarea in.inanciar(' P(rinte E"ti #! (rat( e co il!l t(! "i *l cre%i e ro.(r( a o anali%a *n reala+il' 131 Con iliere educa!ional" "ipuri de 0ntreb%ri care stimulea4% gEndirea critic% asupra te>tului P Ce semni+icaţie au aceste i)ei D P Pot să6mi amintesc cu u&urinţă i)eile pe care le6con notatD P Ce eCemple susţin aceste i)eiD P Cunosc eCemple care nu susţin aceste i)eiD P Ce i)ei sau +apte asemănătoare am mai întâlnit D P 5n ce +el )i+eră aceste in+ormaţii )e ceea ce &tiam )eja în le*ătură cu acest su/iectD P Cum se relaţionează aceste in+ormaţiiD 2ste o relaţie )e tip cauză6e+ect sau )e parte6între* D P Cum se pot utiliza cuno&tinţele D O Care ar +i consecinţele aplicării în practică a acestor i)ei" pentru mine &i pentru ceilalţiD :::::::::::::::::::::::::::::::::::: Acea#t( atit!dine #e reg(#e"te n! doar *n ca%!l *n&(ţ(rii de ti "colar' Ea e#te o com onent( im ortant( a re%ol&(rii #it!aţiilor c!rente' Di.

lectarea a#! ra e) erienţelor de *n&(ţare "i a re%!ltatelor o+ţin!te *n !rma ace#tora? ca "i a di# o%iţiei entr! *n&(ţare *n an!mite erioade de tim ? !tem identi.i modi.inal( la care a# ir( co il!l8 măsura/ile" adic( #( de#crie #tarea .iec(r!i ele& de a g>ndi critic8 P a recierea g>ndirii critice8 P crearea condiţiilor entr! e) erienţierea g>ndirii critice8 P acordarea tim !l!i nece#ar entr! e) erienţierea g>ndirii critice' H.ic(m? *ntr-o or( de con#iliere #e oate identi.icienţ( ma)im( ale !nei er#oane' La ma/oritatea oamenilor? orele de ma)im( e.ie4 speci+ice 6 #( #ta+ilea#c( .icienţ( *n *n&(ţare "i #( le &alori.ica erioadele de ma)im( e.on? %gomot=8 P #( aleag( o o%iţie care #( *l menţin( acti&? trea%8 P #(-"i #ta+ilea#c( !n rogram de #t!di! e care #(-1 com!nice "i altora <e&ent!al a.icienţ( #!nt #it!ate dimineaţa? *ntre 6-10 "i d! (-amia%a *ntre orele 13-16' Ace#te erioade de e.icarea !nor #e#i!ni de #t!di! ti maraton8 P #( aleag( !n loc ro ice entr! *n&(ţare? c! c>t mai !ţini di#tractori <tele&i%or? tele.P im licarea acti&( a ele&ilor *n roce#!l *n&(ţ(rii8 P a#ig!rarea #entiment!l!i de #ig!ranţ(8 P e) rimarea *ncrederii *n ca acitatea .icat P 7ermenele #ta+ilite entr! di&er#e l!cr(ri? te%e? roiecte' *n ora de con#iliere "i orientare ele&ii ot g(#i cadr!l nece#ar entr! reali%are a !nor lan!ri er#onale de #t!di! ornind de la c!noa"terea nece#it(ţilor indi&id!ale <&e%i .oarte clar #tarea .icienţ(? *n#(? &aria%( *n .i"ele 07-06 din ane)e=' Pe m(#!ra ac!m!l(rii "i !tili%(rii ace#tor de rinderi de #t!di!? co iii do+>nde#c a!to-control!l a#! ra ro riei *n&(ţ(ri' Ace#ta #e mani.i"at chiar e !"a camerei=8 P #( *n&eţe #( # !n( n! e&ent!alelor tentaţii <de a ie"i c! !n rieten care 1-a #!nat? de a #e !ita la tele&i%or chiar dac( n! e#te emi#i!nea #a re.icienţ( e#te dimineaţa de&reme? la orele r>n%!l!i? #eara #a! chiar noa tea' Prin re.ica "i re re%enta c!r+a de e.!ncţie de er#oan(' N! de !ţine ori *nt>lnim er#oane care relatea%( c( erioada lor de ma)im( e.icienţa !tili%(rii tim !l!i=? c= 2vitareaprocrastinării rin #ta+ilirea de lan!ri de #t!di! "i re# ectarea ace#tora' Un lan de #t!di! c! rinde4 P '/iectivul l!nar? #( t(m>nal "i o+iecti&ele %ilnice' O+iecti&ele de #t!di! orientea%( e.icienţ( %ilnic(' += Ce tre/uie să &tie un elev )espre mo)ul )e utilizare a timpului )e)icat stu)iului: P #( *ncea ( c! #!+iecte #a! materii mai !"oare? d! ( care #( treac( la cele mai di.ort!l "i da! #en# *n&(ţ(rii' Pentr! ca ace#tea #( ai+( !n e.icarea tim !l!i de #t!di!8 monitori%area #i#tematic( a im lic(rii *n #arcin(8 . >ana*ementul timpului )e stu)iu e#te de rinderea de !tili%are e.ect moti&aţional tre+!ie #( .o#t atin#( #tarea dorit(8 realiste" re# ecti& #( #ta+ilea#c( termene &ia+ile "i #( #e +a%e%e e ca acit(ţile #ale reale' a P >o)alităţile rin care #e reali%ea%( ace#te o+iecti&e? re# ecti& acti&it(ţile # eci.erat(=8 135 Consiliere e)ucaţională P #(-"i monitori%e%e mod!l de !tili%are a tim !l!i < !n>nd *ntre+(ri legate de e.e#t( rin4 P #ta+ilirea inde endent( a #co !rilor "i o+iecti&elor er#onale *n *n&(ţare8 lani.ace *n concordanţ( c! erioadele de e.i e&al!ate "i m(#!rate entr! a #e decide dac( a .inal( *n termeni de com ortamente care ot .ice care d!c la atingerea o+iecti&!l!i re# ecti& P Kra)ele )e li/ertate e care le acce t(? adic( m(#!ra *n care oate .>r"it ce&a l(c!t8 P #( e&ite lani.icile "i #( (#tre%e entr! #.icient( a momentelor dedicate *n&(ţ(rii' Ace#ta re#! !ne4 ale*erea momentelor propice pentru stu)iu" utilizarea e+icientă a timpului acor)at stu)iului <#ta+ilirea de riorit(ţi "i re# ectarea tim !l!i de #t!di!= "i evitarea amânării sarcinilor )e lucru <e&itarea rocra#tinaţiei=' a= : le*e rea momentelor )e stu)iu #e .

icacitatea *n #arcin( <ine.!ndat *n acea#t( c!lt!r(? co il!l interiori%ea%( &alori "i ractici? care #e mani.actorii conte)t!ali "i cei #ociali? e de o arte "i com ortamentele moti&aţionale? e de alt( arte' Dintre cele mai im ortante con&ingeri care a.ormal( a recom en#elor <recom en#area com etenţei are !n !ternic rol moti&aţional e termen l!ng=8 P modalitatea de e&al!are <orientarea # re com etenţ( din cadr!l e&al!(rilor .amiliilor c! #tat!t #ocio-economic cre#c!t "i cea a .er( la do+>ndirea de c!no"tinţe a ro.erenţa dintre c!lt!ra !r+an( "i cea r!ral( #a! dintre c!lt!ra .ici !nei #it!aţii de *n&(ţare <Pintrich? 1EE2=' =actorii sociali &i culturali acţionea%( la ni&el!l normelor? &alorilor "i racticilor de *n&(ţare ce #e con#tit!ie *n %e#trea c!lt!ral( a !nei er#oane' Di.actori? *ntre care #e incl!d .actori #e n!m(r(4 P ti !l #arcinilor de *n&(ţare <#arcinile a licati&e "i cele legate de acti&it(ţile c!rente ale ele&ilor #!nt mai atracti&e dec>t cele deconte)t!ali%ate "i .e#t( !lterior la ni&el com ortamental? rintr-o modalitate # eci.ectea%( im licarea *n #arcinile de *n&(ţare #!nt4 P e) ectanţele legate de a!toe.ie # re do+>ndirea de com etenţ( *n domeni!? .icienta erce !t( *n #arcini de *n&(ţare .ie # re o+ţinerea doar a !nei er.ormanţe artic!lare=8 P relaţia de a!toritate *n cla#( <a!tonomia *n *n&(ţare determin( o moti&aţie intrin#ec( "i o erce ţie o%iti&( a#! ra com etenţelor ro rii de *n&(ţare= P !tili%area .!ndate? entr! alţii la de%&oltarea de de rinderi de m!nc(=8 P e) erienţelor de *n&(ţare e care le a#ig!r( <!tili%area de rinderilor academice *n acti&it(ţile c!rente=' Aecani#m!l rin care ace#te a# ecte *"i !n am renta a#! ra moti&aţiei !n!i t>n(r entr! *n&(ţare e#te im licit' Sc!.actorii conte)t!ali? # eci.erenţele dintre c!lt!ri <#( l!(m # re e)em l! doar di.actorilor di#tractori <e)terni #a! interni emoţii "i g>nd!ri di#tractoare=8 control!l roce#!l!i de *n&(ţare8 #electarea "i !tili%area !nor #trategii otri&ite de rel!crare "i react!ali%are a material!l!i *n&(ţat8 e&al!area re%!ltat!l!i *n&(ţ(rii8 a!torecom en#area' //.ormanţ(=8 13@ Con iliere educa!ional" P tim !l acordat !nei #arcini de *n&(ţare <!n inter&al de tim rea #c!rt are tendinţa de a demoti&a ele&ii=8 P modalitatea de gr! are a ele&ilor <gr! area rigid( e a+ilit(ţi are con#ecinţe #erioa#e *n lan!l er.l!enţea%( orientarea er#oanei? .acilitea%( orientarea # re do+>ndirea de com etenţ( "i n! doar # re o+ţinerea !nei er.ormati&e determin( o moti&aţie de *n&(ţare #! erioar( .(.eliminarea #a! control!l .oarte im ortant(? entr! alţii *n#( e) erienţa de &iaţ( are o im ortanţ( mai mare=8 P ti !rilor de interacţi!ne e care le *nc!ra/ea%( *n acti&itatea de *n&(ţare <coo erare #a! com etiţie=8 P conce ţiilor de# re com etenţ( < entr! !nii com etenţa #e re.ormanţe # eci.ormal( "i in. Ce ne moti2ea4% pentru studiuG >otivaţia pentru învăţare" ca im+old # re *n&(ţare "i im licare #!#ţin!t( *n reali%area #arcinilor e care le re#! !ne acea#t( acti&itate? e#te re%!ltanta !n!i com le) de .l!enţei ace#teia a#! ra racticii de *n&(ţare' Se ot c(!ta r(# !n#!ri entr! !rm(toarele *ntre+(ri4 P Care #!nt a# ectele &ieţii e care le &alori%ea%( c!lt!ra re# ecti&(H P Ce loc oc! ( *n&(ţarea "colar( *n ed!carea tinerilorH P Ce de rinderi #!nt im ortante entr! c!lt!ra anali%at(H =actorii conteCtuali in.aţ( de orientarea # re er.eri cadr!l entr! anali%a !nei c!lt!ri "i a in.amiliilor c! #tat!t #ocio-economic #c(%!t= #e g(#e#c la ni&el!l4 P &alorii e care o acord( *n&(ţ(rii de ti "colar < entr! !nii *n&(ţarea *n "coal( e#te .ic( de im licare *n #arcinile "colare' Orele de con#iliere ot o.actorii #ociali "i c!lt!rali? con&ingerile "i 132 (trate*ii )e învăţare &alorile er#onale "i .ice' Printre ace"ti .ormanţelor "i a moti&aţiei entr! *n&(ţare=' Convin4erile 5i valorile per onale a! !n rol mediator *ntre .

. C.C.=' !ezvoltarea *ân)irii critice &i învăţarea e+icientă.i ri&it( #im li#t? ca o *n#!"ire a !nei er#oane #a! ca re%!ltat al !nor mani !l(ri conte)t!ale de gen!l *nt(ririlor "i ede #elor' A!ltideterminarea #a e#te e&ident(? iar identi.i mai moti&aţi entr! *n&(ţare=8 P &aloarea acordat( #arcinii de *n&(ţare <c! c>t *n&(ţarea e#te mai #tr>n# legat( de #co !l ele&!l!i c! at>t &aloarea ace#teia &a .l!enţe%e er. Cam+ridge? A A4 AI$ Pre##' LinX#man? R' <0.icarea . B!c!re"ti4 $eora' D!mitr!? I' Al' <0.=' învaţă cum să înveţi repe)e. B!c!re"ti4 $eora? Aiclea? A'? Lemeni? G' <1EEE=' A licaţiile "tiinţelor cogniti&e *n ed!caţie' <I= ...iind o entitate nemodi. NI4 Prentice Tali' Dra ea!? C' <0.eor.ica+il(= Scop 0n 0n2%ţare 0ncredere 0n abilit%ţile proprii P er. Procesele moti2aţionale şi patternul comportamental "eoria despre inteligenţ% "eoria entit%ţii <inteligenţa e#te . $imi"oara4 Edit!ra de Be#t' Gardner? T'? Jreche&#XQ? A'? Stern+erg? R' V'? OXagaXQ? L' <1EE2=' Intelligence in Conte)t4 Enhancing St!dent#G Practicai Intelligence ..or School' In4 J' AcGillQ <Ed#'= Classroom Lessons. an) Classroom Practice.determin( e&itarea ace#tora #a! im licare mai red!#( *n ace#t .ormanţa .inal( mare <re%!ltat!l= <#e *ncearc( o+ţinerea de a recieri o%iti&e "i e&itarea celor negati&e la adre#a a+ilit(ţilor= mic( Pattern comportamental 0n 0n2%ţare P orientare # re com etenţ( *n domeni! er#i#tenţ( *n #arcin( nea/!torare e&itarea #arcinilor #tim!lati&e n! er#i#t( *n #arcin( orientare # re com etent( c(!tarea #arcinilor #tim!lati&e er#i#tenţ( *n P P PP "eoria modi1icabilit%ţii <inteligenţa #e oate de%&olta= P *n&(ţarea ca roce# mare #a! mica P P P <#co !l e#te de a-ţi de%&olta com etenţa= 133 (trate*ii )e învăţare P ti !l atri+!ţiilor e care le .ica+il( oate determina o moti&aţie #c(%!t( entr! *n&(ţare *n ca%!l !nei erce ţii negati&e de# re ro riilca+ilit(ţi intelect!ale= <&e%i interrelaţiile *n ta+el!l 1/..i mai mare "i &a cre"te ni&el!l de im licare *n #arcin(=8 Aoti&aţia entr! *n&(ţare n! mai oate ..i a+ilit(ţile de *n&(ţare? demoti&ea%( er#oana entr! acti&it(ţile de #t!di! erce !te ca generatoare de e"ec=8 P loc!#!l de control entr! *n&(ţare <ele&ii care a! !n loc!# de control intern? re# ecti& con#ider( c( ot #(-"i in. B!c!re"ti4 $eora?' Carter? C? Bi#ho ? V'? LQman Jra&it#? S' <1EE6=' be.=' învăţare rapi)ă. 5nte*ratin* Co*nitive 7.actorilor care determin( o moti&aţie #c(%!t( e#te e#enţial( entr! a!to-reglarea *n&(ţ(rii' Bibliogra1ieD BaddleQ? A' <1EEE=' >emoria umană.i)( "i nemodi.ormanţele "colare rin im licarea *n #arcin(? &or .el de #arcini=8 P teoriile ro rii de# re inteligenţ( <conce erea inteligenţei ca . 7e.nici )e învăţare accelerată.U "abel //.ac ele&ii <atri+!irea e"ec!l!i !nor caracteri#tici ro rii "i #ta+ile? c!m ar .s to 2++ective Learnin*.

Inteligenţa "i modi,ica+ilitatea ei' Co*niţie. Creier. Comportament" III? 1-0' PhQe? G' D' <ed=? <1EE7=' 9an)/oo8 o+ :ca)emic Learnin*. Construction o+ bno<le)*e. San Diego4 Academic Pre##' Rad!? I' \ O ri"a? D' <1EE7=' Strategii metacogniti&e *n roce#!l *n&(ţ(rii la ele&ii inteligenţi "i la cei mediocri' Co*niţie" Creier" Comportament" 0. 137 #a! c!i #!+i,l alta i
doar \îl alte c riscul t 'ac aa G#!ni !"#c$ %ac&'("" Cc.> psih\ echi2i 0ntod prea tipul sau cui adapta interii 6inter* iii; na sunti

Ca itol!l 10 S$RESUL MI CON$ROLUL S$RESULUI
10'1' Ce este stresulG Stre#!l e#te !n ,enomen #iho#ocial com le) ce dec!rge din con,r!ntarea er#oanei c! cerinţe? #arcini? #it!aţii care #!nt erce !te ca ,iind di,icile? d!reroa#e? #a! c! mi%( mare entr! er#oana *n ca!%(' Stre#!l are o im ortant( com onent( #!+iecti&(? *n #en#!l c( ce e#te ,acil #a! chiar rela)ant entr! o er#oan(? entr! o alta oate de&eni ameninţ(tor #a! im o#i+il de reali%at' De#eori #tre#!l e#te red!# doar la !na din com onentele #ale? ca% *n care control!l #tre#!l!i e#te de,icitar' C! alte c!&inte? dac( noi echi&al(m #tre#!l doar c! ,actorii de #tre# din medi!? e)i#t( ri#c!l ca #( n! ne mo+ili%(m re#!r#ele de a ,ace ,aţ( #it!aţiilor? con#ider>nd c( .acea#ta e#te l!mea *n care tr(im "i n! i te oţi o !ne rea m!lt.' Dac( # !nem .#!nt #tre#at. doar at!nci c>nd ne #imţim o+o#iţi? a&em in#omnii? di&er#e #t(ri de di#com,ort ,i%ic? ro+a+il am ignorat c( m!lte din #it!aţiile e care le-am tr(it #!nt ,actori de #tre# c! im act ma/or <de e)' dece#!l #a! +oala !nei er#oane dragi? di,ic!lt(ţi ,inanciare ma/ore? con,licte inter er#onale inten#e "i rel!ngite=' *n ace#t ca%? de&enim con"tienţi de ,enomen!l #tre#!l!i doar c>nd r(# !n#!l organi#m!l!i "i #ihic!l!i la #it!aţiile de *ncordare a! de&enit regnant mani,e#te8 deci am echi&alat #tre#!l c! reacţiile #omatice? emoţionale? cogniti&e #a! com ortamentale? *ntotdea!na #tre#!l dec!rge din *m+inarea a trei caracteri#tici cheie4 re%enţaLa+#enţa ,actorilor de #tre#? re#!r#e er#onale de con,r!ntare c! #tre#orii "i ti !l de reacţii la #tre#' /.... Componentele stresului A. Qactorii de stres Stre#orii #a! ,actorii de #tre# #!nt e&enimenteL#it!aţii e)terne #a! interne? #a! condiţii ale medi!l!i? #!,icient de inten#e #a! ,rec&ente care #olicit( reacţii de ada tare din artea indi&id!l!i' Oamenii e&al!ea%( *n ermanenţ( medi!l e)tern "i intern <e&al!are rimar(= "i n! r(# !nd a#i& la ace#te e&al!(ri' E&eniment!l <intern #a! e)tern= oate ,i erce !t ca4 i= irele&ant #a! indi,erent8 ii= o%iti&8 iii= negati& #a! ameninţ(tor' Di,erenţele indi&id!ale *n e&al!area #it!aţiilor de &iaţ( #!nt ma/ore' Aceea"i #it!aţie de &iaţ( oate ,i e&al!at( di,erit de c(tre 5 er#oane'
13E

Con iliere educa!ional" *n acela"i tim ? tre+!ie "ti!t c( !nii ,actori de #tre# ot ,i #chim+aţi <e)tem oralele entr! ele&i4 #chim+area conotaţiei negati&e oate ,i #chim+at( rintr-o reg(tire mai a#id!(=? alţii ot ,i doar dimin!aţi <dia+et!l adole#cent!l!i care oate ,i monitori%at mai +ine=? *n tim ce alţi ,actori de #tre# tre+!ie acce taţi "i toleraţi deoarece #!nt nemodi,ica+ili <dece#!l !n!i (rinte=' )D#)( D( ),#() < poten!iali factori tre ori P #tarea de +oal( ,i%ic( #a! #ihic( P a+!% ,i%ic? emoţional #a! #e)!al P #it!aţie ,inanciar( recar( P ierderea loc!l!i de m!nc( P "coala - ro+leme de com!nicare c! colegii? c! ro,e#orii? re# on#a+ilitatea rea mare? #chim+area "colii P ,amilia - ro+leme de com!nicare *n ,amilie? di&orţ!l? dece#!l !n!i mem+r! al ,amiliei? con,licte

c! ,raţii? &iolenţa *n ,amilie P rietenii - con,licte c! rietenii? li #a de rieteni P de%a#tre nat!rale - c!trem!r? in!ndaţii P ro ria er#oan( - ne*ncredere *n #ine? nem!lţ!mirea ,aţ( de a# ect!l ,i%ic B. #esursele personale de a 1ace 1aţ% la 1actorii de stres Re#!r#ele indi&id!ale de ada tare la #tre# #!nt de,inite ca "i ca acitatea cogniti&(? emoţional( "i com ortamental( de a red!ce? #t( >ni #a! tolera #olicit(rile interne #a! e)terne care de ("e#c ca acitatea de r(# !n# a!tomat( a organi#m!l!i' Ada tarea la #tre# im lic( at>t e)i#tenţa !nor re#!r#e reale <intelect!ale? emoţionale? ,i%ice? #ociale? etc'= dar? de cele mai m!lte ori dec!rge din a!toe&al!area ro riilor re#!r#e entr! a ,ace ,aţ( e&enimentelor e&al!ate ca ,iind negati&e #a! ameninţ(toare <e&al!are #ec!ndar(=' N! de !ţine ori e)i#t( o di#cre anţ( *ntre re#!r#ele reale de r(# !n# "i e&al!area ace#tor re#!r#e < re%enţa !nor reale re#!r#e care *n#( #!nt e&al!ate de er#oana *n ca!%( ca in#!,iciente=? care generea%( de cele mai m!lte ori #tarea de #tre#' 9actori indi&id!ali c!m #!nt #tima de #ine? a#erti&itatea? o timi#m!l #a! #entiment!l de a!toe,icacitate #!nt ,actori de rotecţie *m otri&a #tre#!l!i' #e ur eB mecani me de copin4 P c(!tarea #! ort!l #ocial <a rietenilor? a ,amiliei? a # eciali"tilor= P re%ol&area de ro+leme P c(!tarea de in,ormaţii P tehnicile de rela)are P !mor!l P religia P ree&al!area o%iti&( *n ,!ncţie de e&al!(rile rimare "i #ec!ndare? er#oana r(# !nde *ntr-!n an!mit ,el la e&eniment' R(# !n#!l la ace#t e&eniment? e&al!at ca ,iind #tre#ant? oate ,i di,erit4 1= acţi!ne direct( a#! ra #tre#or!l!i8 0= c(!tare de in,ormaţii de# re 17; )tre ul 5i controlul tre ului #tre#or8 5= neim licare8 2= acti&area !nor mecani#me de a (rare <negarea #tre#or!l!i? reinter retarea l!i de ti !l g>ndirii o%iti&e=' S eci,icitatea r(# !n#!l!i la #tre# e#te cont!rat( de ,actorii er#onali? e)i#t>nd di,erenţe marcante *n ,orma? inten#itatea "i am lit!dinea r(# !n#!l!i' *n erioada de antici are a con,r!nt(rii c! #tre#or!l <e)' *naintea e)amen!l!i de +acala!reat=? *n tim !l con,r!nt(rii c! #tre#or!l <*n tim !l ro+elor=? c>t "i d! ( con,r!nt(ri re etate c! #it!aţii *n care er#oana erce e di#cre anţa dintre re#!r#e "i #olicit(ri <te%e? te#te? +acala!reat? e)amen de admitere la !ni&er#itate= a ar reacţiile la #tre#' Ace#tea ot ,i4 ,i%iologice? cogniti&e? emoţionale "i com ortamentale' C. #eacţiile la stres Dac( !n e&eniment e#te e&al!at ca ,iind #tre#ant? indi&id!l oate a&ea di,erite reacţii la #tre#' -. #eac!ii fi6ice<fi6iolo4ice: d!reri de inim(? al itaţii a etit alimentar #c(%!t #a! cre#c!t indige#tii ,rec&ente in#omnii cram e #a! # a#me m!#c!lare d!reri de ca #a! migrene tran# iraţii e)ce#i&e? ameţeli? #tare general( de r(! con#ti aţii #a! diaree <nemoti&ate medical= o+o#eal( cronic( iritaţii ale teg!mentelor alergii &iro%e ,rec&ente <r(celi= rec!renţa !nor +oli anterioare modi,icarea attern!l!i men#tr!al la ,emei 0> #eac!ii co4nitive: +loca/e ale g*ndirii de,icit de atenţie #c(derea ca acit(ţii de concentrare di,ic!lt(ţi de react!ali%are ,le)i+ilitate ideati&( red!#( dimin!area creati&it(ţii di,ic!lt(ţi *n l!area deci%iilor g>nd!ri negati&e de# re #ine? l!me "i &iitor cogniţii

e#imi#te ideaţie #!icidar( ?> #eac!ii emo!ionale: irita+ilitate cre#c!t( #c(derea intere#!l!i entr! domenii care re re%enta! *nainte a#i!ni #a! ho++Q-!ri 171
Con iliere educa!ional" ierderea intere#!l!i entr! rieteni in#ta+ilitate emoţional( an)ietate de re#ie #entiment!l c( e"ti negli/at L( re rimarea <nee) rimarea= emoţiilor di,ic!lt(ţi *n a te di#tra #a! a te rela)a #entiment!l c( e"ti .l!atL( *n r>#. de c(tre ceilalţi #entiment!l c( e"ti !n .ratat L(. *n ro,e#ie #a! ,amilie #entiment!l #( n! oţi a&ea *ncredere *n nimeni ina+ilitatea de a ,inali%a la tim o #arcin( *nce !t( teama de a ,i #ing!rL( teama de a n! te *m+oln(&i ne*ncrederea *n &iitor 9> #eac!ii comportamentale: er,ormanţe #c(%!te la loc!l de m!nca #a! "coal( ,!mat e)ce#i& con#!m e)agerat de alcool t!l+!r(ri de #omn? di,ic!lt(ţi *n adormire !n management ine,icient al tim !l!i i%olarea de rieteni reoc! are e)ce#i&( entr! an!mite acti&it(ţi com ortamente agre#i&e At!nci c>nd dorim #( red!cem c>t mai m!lt c! !tinţ( #tre#!l <a elimina total #tre#!l e#te !n #co nereali#t? im o#i+il de atin#= tre+!ie #( identi,ic(m otenţiale #!r#e de #tre#? #( ne e&al!(m reali#t re#!r#ele er#onale de a ,ace ,aţ( #it!aţiilor de con,r!ntare "i #( ne ,amiliari%(m c! tehnicile de control al #tre#!l!i' Relaţia dintre com onentele #tre#!l!i ca ,enomen #iho#ocial #!nt redate *n ,ig!ra 10'1' G !2aluarea primar%D .E#te e&eniment!l #tre#ant entr! mineH.

T
! P7"! IIA$II S"#!S7#I #!ACIII $A S"#!S

"
!2aluarea secundar%D .Pot #( ,ac ,at( ace#t!i e&enimentH.

}
C7PI G5 B!CA ISB! D! ADAP"A#! Qigura /../. Componentele stresului 170

(tresul &i controlul stresului /..'. Bodalit%ţi de management al stresului /. In1ormarea pri2ind sursele de stres P identi,icarea #!r#elor de #tre# <e)' #chim+area ro,e#orilor? e)amene= P antici area erioadelor de #tre# "i reali%area !n!i lan de acţi!ne <e)' erioada de e)amene=

Banagementul timpului P Re&i%!ie"te-ţi SCOPURILE' Decide care #!nt acti&it(ţile rioritare *ntr-o %i #a! #( t(m>n(' P Reali%ea%( o LIS$U c! l!cr!rile e care tre+!ie #( le .ormarea ri&ind #trategiile de ada tare e. nea/!torare? a atie= .aci "i !na c! cele care le-ai dori #( le .aci dar care n! *ţi e#te at>t de l(c!t(' P *ncearc( #( .aci c>te O AC$IBI$A$E odat( >n( la ..icarea reacţiilor co*nitive .(c!t *ntr-o %i .icarea "i e) rimarea emoţiilor .aci "i tim !l alocat lor' P Anali%ea%( CONSECINŢELE dac( am>ni an!mite acti&it(ţi care tre+!ie reali%ate P Selecţionea%( acti&it(ţile *n ORDINEA reali%(rii lor' E#te +ine ca #( #e *ncea ( c! acti&it(ţile e care tre+!ie #( le .ort? .iind #tre#ant rin ri#ma g>ndirii o%iti&e '.i%ic( de r(!= P identi.aţ( de e&eniment l<e)' ce cred de# re e&eniment? ce cred de# re ca acitatea mea de a .el n! re!"e"ti #( . De42oltarea stimei de sine P #ta+ilirea riorit(ţilor "i limitelor er#onale P artici area la acti&it(ţi care de%&olt( #tima de #ine P #ta+ilirea !nor #co !ri reali#te 175 Con iliere educa!ional" -.!mat!l!i P racticarea !nor com ortamente alimentare #(n(toa#e &.aţ( de ace#ta P de%&oltarea "i menţinerea relaţiilor de rietenie C. De42oltarea unor abilit%ţi şi comportamente de management al stresului P de%&oltarea asertivităţii P de%&oltarea comunicăriiG o%iti&e c! ceilalţi P *n&(ţarea tehnicii )e a spune N P identi.aţ( de e&eniment P identi.icarea tendinţelor neada tati&e ale g>ndirii .aci "i n!mai d! ( c! cele e care ai dori #( le . Stabilirea şi menţinerea unui suport social adec2at P #olicitarea a/!tor!l!i direct "i rece ti&itate .icarea reacţiilor comportamentale &i +iziolo*ice ri&ind e&eniment!l <e)' i%olare? e&itare? #tare .er(-ţi o RECOAPENSUY 9ig!ra 10'0 re%int( #ec&enţele de management al #it!aţiilor de #tre#' Pentr! acti&it(ţile de control al #tre#!l!i !tili%aţi .inali%at-a e cea anterioar(' P N! te gr(+i #( treci re ede de la o acti&itate la alta' 9( PAUWE *ntre acti&it(ţi' i' P Anali%ea%(-ţi S$ANDARDELE' S!nt ele rea ridicate "i a#t.aţ( de #ine P ree&al!area e&eniment!l!i inter retat ca .icarea reacţiilor emoţionale ime)iate <e)' irita+ilitate= "i )e lun*ă )urată (eC.aci "i care *ţi . De42oltarea unui stil de 2iaţ% s%n%tos P menţinerea !nei gre!t(ţi normale P racticarea reg!lat( a e)erciţiilor .inali%e%i acti&itatea datorit( #tandardelor nereali#teH P *n .P in.inal? n! !ita c( ai reali%at o acti&itate "i o.icarea "i rezolvarea con+lictelor alunei c>nd a ar P *n&(ţarea metodelor de rezolvare a pro/lemelor &i )e luare a )eciziilor P *n&(ţarea !nor meto)e )e relaCare (.aţ( e&eniment!l!i= P e&itarea a!to+lam(rii #a! a +lam(rii altora entr! e&eniment P identi.i"ele 0E-53 din ane)e' %rincipii de mana4ement al timpului: 1' Re&i%!ie"te-ţi SCOPURILE' Decide care #!nt acti&it(ţile care n! #!nt o+ligatorii de .r!#trare= P identi.aci e cea care tre+!ie #( o .icace la #tre# <e)' # ort? e)erciţii de rela)are= .inali%area ei' N! trece la alt( acti&itate dec>t at!nci c>nd ai .i%ice P racticarea !nor e)erciţii de rela)are P ren!nţarea la con#!m!l de alcool "i a .aţ( de e&eniment "i . Conştienti4area reacţiilor la stres P identi.aţ( de antici area e&eniment!l!i <e)' an)ietate? irita+ilitate? di#com.ace .ac mai mare l(cere' Dac( *nce i c! acti&itatea l(c!t( e#te o#i+il #( n! o mai .

aci "i n!mai d! ( c! cele e care ai dori #( le . Sec2enţele de re4ol2are a unei situaţii de stres Bibliogra1ieD Ba+an A' <1EE6=' (tres &i personalitate./.!ncţion(rii o time a *ntregii er#onalit(ţi? creati&itatea re re%int( totodat( #inte%a !nor .rec&ent &ehic!lat( ideea c( act!l creaţiei e#te !n .' 9iind o re%!ltant( a .aci *n acea %iH Ce acti&it(ţi ot .aci "i tim !l alocat lor' 5' Selectea%( din ace#te acti&it(ţi PRIORI$UŢILE' Ce tre+!ie .atori?' geniali *n marile momente de in# iraţie' In .aci c>te O AC$IBI$A$E odat( >n( la .. a roce#!l!i creati&' Una din rinci alele moti&aţii entr! care ne-am ro !# a+ordarea domeni!l!i creati&it(ţii o con#tit!ie intenţia de a o.inali%area ei' N! trece la alt( acti&itate dec>t at!nci c>nd ai . Bituri despre creati2itate In /!r!l conce t!l!i de creati&itate #-a ţe#!t o *ntreag( mitologie' Un mit re re%int( o conce ţie eronat( .(c!t *ntr-o %i? ce oate #( .NEGA$IBE REWUL$A$E POSIBILE m POWI$IBE .er(-ţi o RECOAPENSUY ]/ ID! "IQICA#!A SH#S!I D! S"#!S OI D!QI I#!A AC!S"HIA REWUL$A$E POSIBILE m POWI$IBE .inal? n! !ita c( ai reali%at o acti&itate "i o...eri c>te&a rinci ii "i roced!ri care #( .i n!mit roce# creator.ic' D! ( c!m e)i#t( m!lti le ti !ri de inteligenţ(? deo#e+im "i n!meroa#e ti !ri de creati&itate <Gardner? 1E62=' *n #co !l ma)imi%(rii otenţial!l!i creati& *n "coal( e nece#ar #( .inali%at-o e cea anterioar(' 3' N! te gr(+i #( treci re ede de la o acti&itate la alta' 9( PAUWE *ntre acti&it(ţi' 7' Re&i%!ie"te-ţi PRIORI$UŢILE "i PROGRESUL reali%at' 17) )tre ul 5i controlul tre ului 6' Anali%ea%(-ţi S$ANDARDELE' S!nt ele rea ridicate "i a#t.acilite%e #tim!larea in&enti&it(ţii ele&ilor *n c>t mai m!lte din a# ectele &ieţii "colare' Acti&itatea creati&( e#te !na din cele mai mari ro&oc(ri ale &ieţii "i im licit atrage d! ( #ine cele mai mari recom en#e' /'.irma B>got#Xi <1E35= .tot ceea ce de ("e"te *n &iaţa de toate %ilele limitele r!tinei "i c! rinde m(car !n dram de no!tate oate .aci o an!mit( acti&itateH Dac( n! are nici o con#ecinţ( negati&( at!nci o oţi am>na' 2' Selecţionea%( acti&it(ţile *n ORDINEA reali%(rii lor' E#te +ine ca #( #e *ncea ( c! acti&it(ţile e care tre+!ie #( le .aci e cea care tre+!ie #( o .. Cl!/-Na oca4 Pre#a !ni&er#itar( cl!/ean(' #$ I5VB5 Ca itol!l 15 CREA$IBI$A$EA MI S$IAULAREA COAPOR$AAEN$ULUI CREA$IB /'.NEGA$IBE h C D!PK7$"A#!A H HI P$A D! ACIIH ! ] & !KA$HA#!A P$A H$HI .aci "i !na c! cele care le-ai dori #( le .NEGA$IBE REWUL$A$E POSIBILE m POWI$IBE .a t oca%ional e care *l mani.i delegateH Ce #e *nt>m l( dac( n! .ac mai mare l(cere' Dac( *nce i c! acti&itatea l(c!t( e#te o#i+il #( n! o mai .. oţiuni introducti2e E#te .a t? noi toţi #!ntem creati&i %ilnic' Ori de c>te ori o ro+lem( e#te re%ol&at( *ntr-o manier( inedit(? de#co erim o no!( !tilitate a !n!i o+iect +anal #a! ne l(#(m !rtaţi ideati& *ntr-o l!me nemai*nt>lnit( e#te im licat( *ntr!n an!mit grad creati&itatea' D! ( c!m a.e#te acea#t( caracteri#tic( *ntr-!n domeni! # eci.ie *nţelea#( nat!ra de ti .actorilor moti&aţionali? emoţionali "i c! rec(dere ai celor atit!dinali *n dinamica roce#!l!i creati&' Creati&itatea &i%ea%( a+ilitatea de re%ol&are a ro+lemelor *ntr-!n mod original? com etent "i ada tati&' Oamenii creati&i tind #(-"i mani.el n! re!"e"ti #( .#a! #( t(m>n(' 0' Reali%ea%( o LIS$U c! l!cr!rile e care tre+!ie #( le .aci "i care *ţi .i am>nat "i >n( c>ndH Ce ai dori #( .inali%e%i acti&itatea datorit( #tandardelor nereali#teH E' *n . !%%le. Cl!/-Na oca4 Pre#a !ni&er#itar( cl!/ean(' Aiclea A' <1EE7=' (tres &i mecanismele )e apărare.actori m!lti li de nat!r( intelect!al( "i a tit!dinal(' N! tre+!ie *n#( minimali%at rol!l .e#t( !n n!m(r re#tr>n# de arti"ti "i in&en.aci dar care n! *ţi e#te at>t de l(c!t(' @' *ncearc( #( .] AP$ICA#!A OI !KA$HA#!A #!PH$"A"!$7# #!A$! Qigura /.

= #t!dia%( ed!ca+ilitatea com ortament!l!i creati&? e +a%a er.oarte mari #( . Cercet(rile arat( *n#( c(? *n orice domeni!? ideile creatoare #!nt re%!ltat!l !n!i e.irmaţie e#te di#c!ta+il( datorit( imaginii "a+lon a ele&!l!i model *n "coal(' Ace#t ele& model e#te cel care "tie #( e) !n( rig!ro# o inia ro.a&ora+il *n cla#( &a con#tit!i !n .lict c! "coala "i de#eori c! ei *n"i"i' Se #imt inadec&ati "i .de# re !n an!mit l!cr!? e&eniment? er#oan( etc' El 177 Consiliere e)ucaţională ia na"tere e +a%a #ediment(rii !nor cli"ee "i re/!dec(ţi *m (rt("ite de o an!mit( com!nitate !man(' Semnal(m c>te&a din mit!rile cel mai .i de.actor #tim!lati& entr! ei' <c= Co ii c! ni&el de creativitate mo)est "i c! inteli*enţă ri)icată.ormanţele "colare' Ei l! t( entr! o+ţinerea !nei rec!noa"teri academice tradiţionale? dar #!.ie "i . Cercet(rile ne #emnalea%( *n#( .(r( &aloare? dar #!nt ca a+ili de er.i%ic(' @= Creativitatea cunoa&te o evoluţie continuă.icitar relati& la ca acit(ţile cele mai &alori%ate *n "coal(' S re e)em l!? n!me de genii ca4 Berdi? Ein#tein? Tegel? Lei+nit% a! .al#itatea lor' 1= 5)eile creative sunt în eCclusivitate pro)usele inspiraţiei iluminatorii.ice domeni!l!i *n care #e mani.icienţ( creati&( mai mode#t(' De e)em l!? !n ele& d! ( o erioad( de ma)im( creati&itate literar( oate .ort #!#ţin!t? rec!m "i al !nei anga/(ri de d!rat( *n acti&itate' De e)em l!? Edi#on #!#ţine c( geni!l "i im licit creati&itatea *n#eamn( EEZ tran# iraţie "i 1Z in# iraţie' 0= Creativitatea solicită un nivel )eose/it )e ri)icat al inteli*enţei.a t!l c(? e) erienţele rec!m "i e&enimentele #!r&enite *n medi! de &iaţ( al er#oanei *i a.ectea%( com ortament!l creati&' Aalt%man <1E3.le)i+ilitate= al(t!ri de care #e *nt>lne#c tr(#(t!ri # eci.ormele de creati&itate di# !n de caracteri#tici com!ne <originalitate? .a tit!dinea cea mai a reciat( *n "coal(' De a#emenea ei #!nt *n con.rec&ent &ehic!late? relati& la roce#!l creaţiei? rec!m "i arg!mentele care #!+linia%( &!lnera+ilitatea "i .=? d! ( care cele do!( dimen#i!ni e&ol!ea%( e traiectorii relati& inde endente <$orrance? 1E30=' 5= 1an)amentul &colar reprezintă principalul in)icator al creativităţii la elevi.oarte creati&i' Deci? !n #egment im ortant al categoriei ele&ilor 176 Creativitatea &i stimularea comportamentului creativ creati&i &a .ormanţe #! erioare *ntr-!n medi! li #it de #tre#' De aceea menţinerea !n!i climat .er( #erio# c>nd e"!ea%( *n o+ţinerea de note mari' <d= Co iii c! !n ni&el de creativitate mo)est "i c! inteli*enţă mo)estă Ace"tia #e &or anga/a *n acti&it(ţi c! caracter de.el deo#e+im4 C <a= Co ii c! ni&el de creativitate înalt "i c! inteli*enţă ri)icată.el # !#? toate .a t!l c( inteligenţa "i creati&itatea #!nt . Aai m!lte #t!dii ate#t( . <+= Co ii c! ni&el de creativitate înalt dar c! inteli*enţă mo)estă.ic(? !na tehnic(? o creati&itate arti#tic(? o creati&itatea #ocial( etc' Alt.e#ta c! nece#itate !n com ortament creati& *n g(#irea !nor #ol!ţii inedite la ro+lemele de .idel man!al!l? a&>nd note ma)ime la toate materiile' *n con#ecinţ( e#te !ţin ro+a+il ca ele&ii c! note .ormi"ti= ele&ilor creati&i? dar noncon.ice' Di#tingem a#t. E#te cea mai de%a&anta/at( categorie de ele&i din "coal(' 9rec&ent ace"ti ele&i re%int( ro+leme de ada tare? entr! c( #!nt de.ormanţelor #!+iecţilor o+ţin!te la !nele .orme # eci. Ace"ti ele&i #!nt *n general de endenţi de er.ormi"ti' Ralach \ Jogan <1E3@= de#cri! *n r>nd!l ele&ilor atr! categorii de com+inaţii o#i+ile *ntre cele do!( dimen#i!ni ale er#onalit(ţii4 creati&itatea "i inteligenţa' A#t.er( ele&ii G inteligenţi <dar care #!nt con.e#orii agreea%( "i re.el o creati&itate "tiinţi. E)i#t( erioade *n &iaţa !n!i indi&id de creati&itate ma)im(? d! ( c!m e)i#t( "i erioade de e.e#t(' De e)em l!? !n ele& creati& la literat!r( n! &a mani.icitari #!+ ra ort!l inteligenţei .icient de inteligenţ( de a ro)imati& 10.o#t e arc!r#!l "colii ele&i mediocri' 2= Creativitatea este" o capacitate psi.e#or!l!i "i #( redea . Acea#t( a. Creati&itatea e)i#t( doar *n .ică omo*enă &i unitară.i alarmat de momentele !lterioare li #ite de in# iraţie? con#ider>nd!-le indici!l !n!i o#i+il declin intelect!al' G 3= Creativitatea" similar inteli*enţei" este o trăsătură nemo)i+ica/ilă în timp" consistentă )e la o situaţie la alta.enomene relati& inde endente' *n general ro.en#i&? *ncerc>nd e c>t o#i+il #( el!de%e medi!l "colar? erce !t la mod!l negati&' Creati&itatea e&ol!ea%( direct ro orţional c! ni&el!l inteligenţei doar >n( la !n an!mit !nct <!n coe.

'.o#t antrenat( o er#oan(' /'.erite' Ele&ii antrenaţi a! o+ţin!t #cor!ri #emni.ort!rile con"tiente de re%ol&are a !nei ro+leme in#!rmonta+ile creea%( !n #entiment ac!t de .acilita a ariţia !nor com ortamente originale "i *n alte #arcini dec>t cele entr! care a .ie 17E Consiliere e)ucaţională ela+orat(H Care #!nt eta ele act!l!i creaţieiH Pentr! a r(# !nde la *ntre+(rile .ante%i#te la ro+leme noi chiar "i entr! el *n#!"i' *n . E.r!#trare' Acea#t( tr(ire .i creati&i tre+!ie #( .im necritici? li+eri? # ontani? alteori analitici? de !n>nd !n e.ectelor "edinţelor de training' Conchidem c( !n medi! ce ro&oac( "i? *n acela"i tim ? recom en#ea%( com ortament!l creati& oate .ice c>t "i a celei arti#tice' Uneori entr! a .ice oate .o#t e !i%ate' De e)em l!? %ecile de &ariante ale !n!i creator liric? care otri&e"te c!&intele "i e.lorile e care le ţine *n m>n( %+oar( *n !+lic' R(m>nea doar tran# !nerea ace#tei idei *n lim+a/!l mecanicii c!antice' *n #co !l .emeie c(lare e !n cal e&ol!ea%( *n arena !n!i circ' Se o re"te +r!#c "i .ic(rii' Orice roce# de creaţie *nce e rin #e#i%area !nei gro/aleme' Se#i%area ro+lemei generea%( o #tare de *ndoial(? care de&ine mo+il!l acti&it(ţii de anali%( "i de c(!tare a #ol!ţiei' E)i#t( ca%!ri *n care reg(tirea #e *ncheie .e#or!l oate identi.ica c! a/!tor!l ele&ilor #ol!ţii o#i+ile? chiar .el!l ace#ta ele&ii &or .init <Rad!? 1EE1=' Iluminarea e#te moment!l a ariţiei # ontane a #ol!ţiei' Aoment!l il!min(rii #e +a%ea%( e eta ele anterioare de ac!m!lare acti&( "i de reg(tire con"tient( "i incon"tient(' D! ( c!m a.te#te de originalitate' El a conce !t o #erie de e) erimente de antrenament al com ortament!l!i original la ele&i' Ulterior a e&al!at e.i ro&ocaţi #( .a%a de incubaţie.ante%iei' O metod( e.' Sol!ţia oate #!r&eni *ntr-!n moment de rela)are? c!m #!nt de e)em l! ca%!rile l!i Edi#on? Telmhol%? #a! *n tim !l #omn!l!i4 Aendelee&? &on JeX!le? De#carte# etc' Keri1icarea con#t( *n materiali%area ideii *ntr-!n . Creativitatea &i stimularea comportamentului creativ minţile reg(tite.ie de la#ate *n incon"tient' Una din artic!larit(ţile acti&it(ţii incon"tiente o con#tit!ie a ariţia necontrolat( a a#ociaţiilor "i analogiilor' Poincare de#crie e) !l%area electronilor din atom *n tim !l ciocnirile n!cleare? rec!rg>nd la o analogie .orm!late mai #!# ornim de la con#tat(rile ma/orit(ţii cercet(torilor *n domeni!? care #!#ţin re%enţa !nei an!mite #tadialit(ţi a roce#!l!i creati&? rec!m "i .irma Pa#te!r? .o imagine care i-a &enit *n #omn4 o .iciente? n! at>t *n ri&inţa de rinderii rocedeelor tehnice? c>t *n arc!rgerea *m re!n( c! er#oana ad!lt( a *ntreg!l!i dr!m #in!o# de #ol!ţionare' Se oate &or+i *n ace#t ca% de o ..acilit(rii roce#!l!i int!iti& e#te recomandat ca? cel !ţin entr! !n tim ? #( .("!rarea roce#!l!i creati& 1-a cond!# e Ralla# <1E03= la ideea c( n!m(r!l de #tadii ale creati&it(ţii "tiinţi.icace de *n&(ţare a ace#tei #t(ri de a+andon con#t( *n de%&oltarea la ele&i a ca acit(ţii de alternanţ( a e.ectele antrenament!l!i? e +a%a !nor r(# !n#!ri ne!%!ale . Abordarea creati2it%ţii Con#ec!ti& demiti%(rii ace#tor cli"ee de g>ndire &om *ncerca o anali%( a rinci alelor dimen#i!ni ale creati&it(ţii' Cele mai im ortante a# ecte #ihologice ale conce t!l!i de creati&itate #!nt4 roce#!l creati&? rod!#!l creati& "i er#onalitatea creatoare' Procesul creati2 Una din ro+lemele care-i reoc! ( e #ihologi &i%ea%( modalitatea *n care ia na"tere o idee creati&(' Ce #e *nt>m l( *nainte ca acea#t( idee #( .a t!l c( #!cce#i!nea ace#tor #tadii e#te relati& #imilar( at>t *n #it!aţia creati&it(ţii "tiinţi.acem a+#tracţie de di.icati& mai mari? com arati& c! cei neantrenaţi la !n te#t inedit de originalitate' S-a con#tatat totodat( er#i#tenţa *n tim a e.ic!lt(ţi entr! a ne a+andona .ace ca g>nd!rile legate de ro+lema re# ecti&( #( .orm!late de c(tre ele&i la ro+lemele o.initi&(? c>nd toate o#i+ilit(ţile a! .i red!# la atr!4 #tadi!l reg(titor? #tadi!l inc!+aţiei? #tadi!l il!min(rii "i #tadi!l &eri.(r( a #e a/!nge la o #ol!ţie de.a t e) licit erce ti+il < oem? ta+lo!? model .orm!le%e *ntre+(ri "i o inii er#onale "i chiar #( ro&oace an!mite di# !te' Ace#te acti&it(ţi #!nt e.ocali%are re onderent( e roce# "i n! e rod!#!l .ha%ard!l n! a/!t( dec>t 16.ort #!#ţin!t de c(!tare a !nor #ol!ţii inedite' Anali%a com arati&( a mai m!ltor modele &i%>nd de#.ort!rilor con"tiente c! cele int!iti&e' *n ace#t #co #e oate rec!rge la reali%area !nor lecţii im ro&i%ate' Pe arc!r#!l der!l(rii lor ro.ectele oetice entr! a conce e !n oem? #a! *ncerc(rile rec!rente ale !n!i eleB *n "ederea redact(rii un1li n!&ele' 9a%a !rm(toare con#t( *ntr-o erioad( de a"te tare? a arent a#i&(? c>nd #e re&ine *n mod incon"tient a#! ra ro+lemei .

!ndamental entr! ideea de creati&itate e#te ori4inalitatea <G!il.er( la rod!#ele al a+ile? acce tate de o an!mit( c!lt!r(? e c>nd cea de-a do!a categorie C&i%ea%( rod!#ele #ihologice? adic( idei e) rimate #a! n!mai g>ndite' Prod!#!l re%!ltat ca !rmare a arc!rgerii roce#!l!i creati& tre+!ie #( .de e)em l!? teoria relati&it(ţii <re#tr>n#(= a l!i Ein#tein' 2.eritoare la o ro+lem( dat(? *ntr-!n tim limitatLnelimitat' Prod!cţia de idei #e oate reali%a rin4 P con#tr!irea de ro o%iţii c! #en#? .oric "i de a rod!ce e.ormarea otenţialit(ţii creatoare *ntr-!n rod!#' Prod!#!l creati& e#te modalitatea al a+il( de a reciere a creati&it(ţii' El oate .eri #ila+ele iniţiale ale c!&intelor' De e)em l!? #e ot da #ila+ele .ie rin ce&a material? .8 .ormate din do!( #a! mai m!lte c!&inte? entr! care #e ot o.i antici ate? e +a%a nece#it(ţii ca!%ale a e&ol!ţiei e&enimentelor . "i ."tiinţi.!%i!ne a !nor elemente e)i#tente? *ntr-o com+inaţie inedit( "i <+= ca acitatea de #!r rindere a !nor noi cone)i!ni *ntre elemente' De e)em l!? tran#.ace c! a+ilitatea de a genera c>t mai m!lte r(# !n#!ri re.ie rin ce&a # irit!al' Prima categorie #e re.ecteL"oc!ri emoţionale' 0. Criteriul nonraţionalităţii Nonraţionalitatea core# !nde #tadi!l!i inc!+aţiei? care con#t( *n agl!tinarea !nor e&enimente # ontane "i necontrola+ile? d! ( an!mite legi a arent a!tonome' Se e&idenţia%( o rela)are a g>ndirii con"tiente "i o inhi+iţie a control!l!i logic' A#t.ic etc'= "i e&al!area ace#t!ia rin #ta+ilirea grad!l!i *n care rod!#!l re# ecti& r(# !nde criteriilor de originalitate' *n concl!%ie? roce#!l de creaţie n! !rmea%( *n general !n ti ar !nic' Aodalit(ţile de reali%are ale !n!i rod!# no! "i &aloro# #!nt &ariate? !rt>nd am renta er#onalit(ţii . Criteriul ori*inalităţii Caracteri#ticile .ie no!? original "i #( re%inte &aloare #ocial(' Criterii )e apreciere a pro)usului creativ Un rod!# e creati& dac( *ntr!ne"te an!mite criterii' 1.er( la relaţia nea"te tat( dintre l!cr!rile e)i#tente *n l!mea real( "i o+iect!l creat' Creati&itatea re#! !ne !n #alt calitati& concreti%at *n an!mite rod!#e <o+iecte? imagini= care n! e)i#t(? nici n! a! mai e)i#tat "i care nici n! ot .ord? 1E37=' L' De6voltarea fluen!ei de idei 9l!enţa ideilor are de-a .!ndamentale ale originalit(ţii #!nt4 no!tatea "i im redicti+ilitatea' outatea im lic(4 <a= !n roce# de .ea? +ec!ri etc' Pre%ent(m c>te&a metode de com+inare4 P la#area l!cr!rilor? er#oanelor *ntr-o no!( er# ecti&(? de e)em l!4 re#! !n>nd c( #!nteţi e)tratere#tr! "i *nt>lniţi o ca#cad( ce aţi crede c( re re%int(H 161 Consiliere e)ucaţională P integrarea e) erienţei anterioare *ntr-!n no! ti ar8 de e)em l!? *n #it!aţia *n care n! ar e)i#ta cea#!ri de"te t(toare g(#iţi alte mi/loace entr! a tre%i oamenii dimineaţa8 P de#co erirea !nor cone)i!ni nea"te tate *ntre l!cr!ri8 de e)em l!? ce *ntre+(ri i-aţi adre#a l!i Socrate dac( l-aţi *nt>lni *ntr-o %i lim+>nd!-#e e aleile arc!l!i din ora"H E &or+a ractic de ca acitatea de a ri&i &iaţa *ntr-!n mod meta.el #!nt cele+re ca%!rile l!i Ne[ton ri&ind legea atracţiei !ni&er#ale #a! a l!i Roentgen ri&ind de#co erirea ra%elor O' a Personalitatea creatoare C ? Un element de +a%( al creati&it(ţii *l con#tit!ie g>ndirea di&ergent(' G>ndirea di&ergent( re#! !ne a+ilitatea de a rod!ce *ntr-!n mod ne!%!al "i necon&enţional !n re ertori! de #ol!ţii inedite entr! re%ol&area !nei an!mite ro+leme' Elementele de.el? de e)em l!? *n arta la#tic( #e oate reali%a !n +!#t <!n l!cr! inedit c! &aloare e#tetic(=? rin com+inarea *ntr-o manier( original( a !nor o+iecte #coa#e din !%4 cea#!ri? na#t!ri? c!tii de ca.ibilitate *n g>ndire' Dar .#tri.initorii ale creati&it(ţii incl!d fluen!" *n rod!cţia ideilor "i fle.ormarea cla&iat!rii c! litere *ntr-o cla&iat!r( c! note m!%icale a d!# la o+ţinerea !nei ma"ini de #cri# note m!%icale' Impredictibilitatea #e re.ţi.i e) rimat .iec(rei er#oane' Produsul creati2 Ca !rmare a arc!rgerii eta elor demer#!l!i creati& #e a/!nge la tran#. Criteriul coneCiunilor E#enţa creati&it(ţii !mane o con#tit!ie relaţia' Un rerechi%it de +a%( al roce#!l!i creati& *l con#tit!ie acti&itatea com+inatoric(' A#t.

("!ra .ice relaţiile dintre conce te? #( g(#ea#c( c!&inte c! #en# #imilarLo !#? #( e)tind( #en#!l !nor c!&inte? #( #electe%e c!&intele irele&ante? #( in&ente%e noi c!&inte' Reid <1E73= #!gerea%( ideea in&ent(rii !nor c!&inte care #( com!nice an!mite #t(ri? #entimente #a! di# o%iţii' Se oate #olicita din artea ele&ilor en!merarea de c!&inte l!minoa#e? c!&inte 160 mt Creativitatea 5i timularea comportamentului creativ &a oroa#e? c!&inte c! grade di. de c!&inte ce *nce c! . #a! .ac( ra id .l!enţ( a#ociati&(.le)i+ile ot .le)i+ilit(ţii4 165 Con iliere educa!ional" <1= identi.d!" .i !tili%ate *n #co !l de%&olt(rii .!m+rel( .i de do!( ti !ri4 <a= a#ociaţii ling&i#tice "i <+= a#ociaţii imagi#tice' <a= :sociaţii lin*vistice De e)em l! #( ne imagin(m cla#a de ele&i care la ora de literat!r( rime#c ca #arcin( ela+orarea !n!i e#e! e tema4 .ante%ie? ca de e)em l!4 .i rea m!lt anali%ate "i g>ndite' <+= :sociaţii prin ima*ini Se a lic( *n #it!aţia *n care mai m!lte gr! e de ele&i l!crea%( *n aralel' 9iecare gr! ( rime"te #arcina de a #chiţa !n de#en a+#tract al #!cce#i!nii !nor idei e care le generea%( la !n moment dat' La #.inal!ri !mori#tice? morali%atoare? tri#te etc=8 .ie *n #cri#' P a#ocierile #( #e .erite imagini #a! conce te a arent inde endente' Pentr! acea#ta #e oate rec!rge la a#ociaţii' A#ociaţiile ot .acilitea%( creati&itatea e#te gEndirea asociati2%.(r( a .le)i+ilitatea ada tati&(? care e#te diri/at( din a. #a! #( en!mere c>t mai m!lte a#em(n(ri *ntre conce tele .>r"it!l di#c!ţiilor &or .iri%aţie S!+liniem do!( #!ge#tii ri&ind de#.a&oarea g(#irii de #ol!ţii originale' C>te&a #arcini care ot .i #olicitaţi #( en!mere o #erie de c!&inte a#ociate ornind de la c!&>nt!l .!ragan.el *nc>t e +a%a lor ele&ii #( con#tr!ia#c( c>t mai m!lte relat(ri di.loaie .ie mental .# iral(.? .mare.le)i+ilitatea # ontan( +a%at( e iniţiati&a #!+iect!l!i "i <+= .' Ele&ii ot .' 0> 8le. "i .icarea de c(tre ele&i a c>t mai m!ltor #ol!ţii la o ro+lem( dat(' De e)em l!? #e oate #olicita en!merarea c>t mai m!ltor !tili%(ri di.l!enţ( *l re re%int( a"a n!mita .&al .' Ace#te c!&inte &or #!gera la r>nd!l lor alte a#ociaţii etc' Se con#tit!ie a#t.le)i+ilitate4 <a= .ma"in( care #e oate *m acheta..ibilitatea 9le)i+ilitatea &i%ea%( ca acitatea #!+iect!l!i de a-"i modi.ar(' 9le)i+ilitatea ada tati&( #olicit( a+andonarea metodelor con&enţionale de re%ol&are ale !nor ro+leme *n .a+!le? relat(ri neterminate <.=? concentrarea reali%>nd!-#e de .i e) licate "i moti&ate' 9iecare mem+r! al gr! !l!i &a da !n titl! de#en!l!i' $itl!rile ot .inal #a! !n *nce !t dat <en!merea a 5.? 5.hart( c! telecomand(. re&i%i+il. G>ndirea a#ociati&( re#! !ne rod!cerea de idei "i #ol!ţii noi ornind de la com+inarea a di.("!rarea ace#t!i e)erciţi!4 P ace#te *nl(nţ!iri tre+!ie #( #e reali%e%e *n a+#enţa !nor idei reconce !te' $recerea la c!&>nt!l !rm(tor al lanţ!l!i tre+!ie #( ai+( loc ignor>nd c!&>nt!l iniţial <.(.i4 #( c!reţe !nghiile? i a etc? e c>nd r(# !n#!rile .i generate ornind de la o an!mit( tem(' P!tem? de e)em l!? #olicita ele&ilor #( li#te%e toate l!cr!rile care le &in *n minte "i care a! an!mite ro riet(ţi4 #!nt #olide? .erite? core# !n%(toare aran/(rilor o+ţin!te8 <5= #olicitarea de .le)i+ile "i a! !nghi!ri' Pentr! acea#ta e#te im ortant ca ele&!l #( identi.l!ente ar !tea .P /oc!l de c!&inte re#! !ne g(#irea c>t mai m!ltor erechi de c!&inte ce rimea%(? c!&inte care a! !n .# raQ.marea *n am!rg.el !n lanţ de a#ociaţii ca cel care !rmea%(4 S raQ .iecare dat( *n e)cl!#i&itate e !ltim!l c!&>nt al lanţ!l!i de la care contin!( a#ociaţia' E)erciţi!l #e oate de#.# !m( .erite de a+#tracti%are? c!&inte tri#te? c!&inte dinamice etc' Un alt ti de .agra.i de gen!l4 #( note%i !n n!m(r de tele.l!)!l ideati& *n #co !l g(#irii !nor !tili%(ri noi ale !nor rod!#e !%!ale' Di#tingem do!( ti !ri de . de n!me de .ica ra id .(r( a .i re%entate de#enele? .erite entr! o .inal!ri c>t mai &ariate la .# raQ.on e o g!m(? #(-ţi rin%i !n cercel r! t etc8 <0= aran/area !nor #erii de 5 #a! mai m!lte de#ene a#t.lori etc=8 P o #!cce#i!ne de e) re#ii #a! ro o%iţii #c!rte? ce ot .ra.' Un alt ti de g>ndire care .' De e)em l!? #e oate #!gera ele&ilor #( g(#ea#c( cinci c!&inte c! #en# o !# #a! arţial o !# c!&>nt!l!i .i de#crieri a+#tracte line de .' R(# !n#!ri .

+!rete.S!nt original.aţ( de o iniile colegilor' *n #co !l aten!(rii ace#tei tendinţe e nece#ar #(-i a/!t(m e ele&i #(-"i de%&olte toleranţa entr! no!? !nic "i chiar entr! ideile +i%are8 P erce ţia de #ine de&alori%ant(? #!r rin#( ade#ea *n a.eri r(# !n#!ri ne!%!ale la ro+lemele ridicate' O.erim o #erie de e)erciţii? care ot .e#or= ca r(# !n# la ro+lemele ce li #e !n <Stoica? 1E65=' Mcoala n! tre+!ie #( #e limite%e doar la a tran#mite c!no"tinţe "i a-i .a t!l c( cel mai .ace e ele&i #( e&ite e"ec!l "colar? ci t.iind mai !ţin #im atici dec>t media ele&ilor' De a#emenea? Ralach \ Jogan <1E3@= arat( c( cea mai de%a&anta/at( categorie de ele&i din "coal( e#te cea care re%int( !n grad ridicat de creati&itate e !n .rica de ridicol are !n e.ace gre"eli? de a n! #e e) !ne? de a n! .? .eri di.(c(tor de con#er&e. ca .erirea de e i#oade contor#ionate din i#toria omenirii? #olicit>nd ele&ilor #( de#crie con#ecinţele o#i+ile e care le-ar .de#. <de e)em l!? ce #-ar *nt>m la dac( n! am mai a&ea #entimenteL imaginaţie? dac( am tr(i *ntr-!n !ni&er# +idimen#ional? dac( ne-am c!noa"te cea#!l +iologic=8 P alc(t!irea de o&e#tiri <#e ot o.erim c>te&a tehnici de #tim!lare a creati&it(ţii' Qactori inhibitori ai creati2it%ţii 0n şcoal% Si#tem!l ed!caţional a!tohton n! n!mai c( n! *nc!ra/ea%(? ci .e#ori #a! .i dimin!aţi ace"ti .i dac('''.ond de inteligenţ( mode#t(' A!torii menţionaţi a! remarcat "i o e)agerare a accent!l!i !# *n "coal( e g>ndirea de ti con&ergent? care orientea%( demer#!rile re%ol!ti&e # re !n mod !nic de re%ol&are a !nei ro+leme' Ace#t r(# !n# con&ergent4 <a= inhi+( c(!t(rile *n direcţii m!lti le "i *ncerc(rile de g(#ire a !nor i#te colaterale? <+= creea%( remi#ele !n!i #entiment de ne#ig!ranţ( din artea ele&ilor relati& la o#i+ilit(ţile ro rii de #ol!ţionare a !nor ro+leme? <c= inc!lc( ele&!l!i ideea c( tre+!ie #( ca!te *ntotdea!na o #ing!r( &ariant( <cea a"te tat( de ro.inal!rile "i n!m(r!l #cenariilor com !#e=' /'.ic(m? e de o arte? .creati&i.? *nc!ra/>nd!-i e ele&i #(-"i recon#idere ace#te a!toe&al!(ri negati&e rec!rg>nd la alternati&e de gen!l4 .i *n&(ţaţi c( *ntr-o an!mit( #it!aţie #e oate acţiona *n )i+erite mod!ri' Im licaţiile ace#tei de rinderi &or ind!ce4 <a= de%&oltarea g>ndirii creati&e? <+= cre"terea #timei de #ine "i <c= red!cerea ni&el!l!i de an)ietate *n ca%!l nece#it(ţii re%ol&(rii !nor #arcini #la+ #tr!ct!rate8 P .irmaţii de gen!l4 .el #( identi.o#t identi.i rod!#' De e)em l!4 ce #-ar .e+!ie #(-"i a#!me "i rol!l de a-i a/!ta e ele&i #(-"i de#co ere ro riile otenţialit(ţi Pornind de la o #!cce#i!ne de o+#er&aţii reali%ate *n cadr!X"colii a! .rec&ent con#ideraţi o #!r#( de indi#ci lin( *n "coal(' Get%el# \ VacX#on <1E35= con#tat( *n general la ro.er( #( n! acţione%e? #( #tea *n !m+r(8 P con. #a! entr! !n . &a d!ce la cre"terea ni&el!l!i de creati&itate al ele&ilor <Aeichen+a!n? 1E7@=' Ele&ii ot . Ocoala şi creati2itatea Con#tat(rile mai m!ltor cercet(tori a! #!+liniat .actori "i im licit #( o.actorii de inhi+iţie ai creati&it(ţii *n "coal(? iar e de alt( arte? modalit(ţile concrete rin care ot .Ce-ar .rec&ent inhi+( acti&it(ţile creatoare ale ele&ilor *n cla#(? rin c!lti&area !n!i com ortament 162 Creativitatea 5i timularea comportamentului creativ #tereoti ' Ele&ii creati&i #!nt .i criticaţi? !nii ele&i re.o#t cel de-al doilea r(%+oi mondialH C ?> &ri4inalitatea t Originalitatea re re%int( a tit!dinea #!+iect!l!i de a o.i .ect arali%ant8 din dorinţa de a n! .<2= o.(.(c!t niciodat( nimic deo#e+it.actori c! e.e#ori tendinţa de a a recia ele&ii .rec&ent "coala contem oran( #e re%int( ca !n inhi+itor al com ortament!l!i creator' Ne intere#ea%( a#t.icaţi o #erie de .i !tili%ate *n #co !l de%&olt(rii originalit(ţii4 P *m+!n(t(ţirea !n!i rod!# <de e)em l!? *m+!n(t(ţirea !nei metode de redare=8 P !tili%(rile neo+i"n!ite ale !nor l!cr!ri <de e)em l!? !tili%(ri neo+i"n!ite entr! !n .ormi#m!l? dorinţa de a #e a/!#ta &alorilor "i re re%ent(rilor celorlalţi4 colegi? ro.erite c!&inte "i #e #olicit( ele&ilor #( alc(t!ia#c( !nele o&e#tiri la care intere#ea%( tematica? .N! #!nt o er#oan( creati&(.ect inhi+itori! a#! ra com ortament!l!i creati& al ele&ilor' Prima categorie de .? .actori circ!m#crie an!mite caracteri tici ale elevilor: P intoleranţa .=8 P e)erciţi!l con#ecinţelor #a! e)erciţi!l .N! am .N!-mi a#( ceea ce g>nde#c alţii de# re mod!l c!m &(d e! l!cr!rile.i *nt>m lat dac( n! ar .

C!m &e%i t! l!cr!rileH.rieteni8 P tendinţa de a inter reta orice #tr!ct!r( ca .e#t( intere# entr! r(# !n#!rile arado)ale' Re%!ltat!l e#te c( ele&ii *n"i"i &or tinde #( de#co ere noi ro+leme "i #( ro+lemati%e%e' 163 ::::::::::::::::::::::::Creativitatea &i stimularea comportamentului creativ Principii pri2ind recompensarea comportamentului creati2 $orrance <1E3@= a identi. oţi #-o do&ede"tiH.ere r(# !n#!ri re.eed+acX e&al!ati& imediat? ci acce t( "i mani.icient? n! in&it( "i !neori nici n! ermite inter ret(ri #a! interogaţii' 16@ Consiliere e)ucaţională Alţi .rec&ent !n caracter #tatic "i #!.ra%e !ciga"e.a+ricate imediat? .acilite%e creati&itatea4 P recom en#area e) rim(rii !nor idei noi #a! a !nor acţi!ni creati&e8 P neim !nerea L ne.orţarea ro riil\#ol!ţii ele&ilor8 P ro&ocarea ele&ilor c! idei incongr!ente "i arado)!ri a arente8 P o.e#ori de#eori mani.actori inhi+itori ai creati&it(ţii ţin de pro+esor: P an!mite attern!ri com ortamentale ale ro.cine "tie r(# !n#!l corectH.' *ntre+(rile ace#tor ro.el4 <a= ro.e#or!l? cel !ţin entr! moment .e#t( !n caracter di&ergent4 ..ormaţie' Ei aloc( o arte mai im ortant( din tim adre#(rii de *ntre+(ri ele&ilor? com arati& c! media ro.orma4 .i de%&oltat( *n cla#( o atmo#.e#or a !nor .? .ie4 <a= #( o.orma dorit(' O !ltim( categorie de .e#orii ce a lic( ace#te rinci ii ren!nţ( la a o.? .erirea de e&al!(ri de#chi#e? idei contro&er#ate care #( ro&oace !nerea !nor ro+leme8 P *nc!ra/area ele&ilor #(-"i note%e ideile ro rii? ţin>nd an!mite /!rnale? caiete de notiţe' Pro.e#orilor' De#eori re.el? enigmele e care inteligenţa om!l!i n! le-a de%legat n! *"i a! loc!l *n man!ale <Stoica?1E65=' Principii şi metode de stimulare a creati2it%ţii 0n şcoal% $orrance <1E3@= o.orm!late? rec!m "i .orm!le%e8 <e= #(-"i a#!me rol!l de in&e#tigator? dincolo de ne&oia de a rimi r(# !n#!ri imediate? ti cli"e! din artea ro.el #e re.ace #( cre%i acea#taH.e#orii #e a"tea t( #( . de gen!l4 .rec&ent din mod!l de re%entare al material!l!i didactic de c(tre ro.ie ca a+ili *ntotdea!na #( dea r(# !n#!ri rom te? chiar at!nci c>nd n! di# !n de !n r(# !n# adec&at' Am>narea r(# !n#!l!i creea%( o an!mit( ten#i!ne interioar(' A#t.!rni%(rii de in.eţele ri&ind-o din di&er#e !nghi!ri8 <d= #-o re.e#or!l!i #a! (rintel!i' C Pro.e#ori inhi+iti&i? li #iţi de ent!%ia#m? hi ercritici? rigi%i "i con#er&atori8 P ro.a#ta n! e logic.icat @ rinci ii de recom en#are a com ortament!l!i creati& *n "coal(' De"i ace#te rinci ii #!nt rec!no#c!te de !n n!m(r mare de ro.a t!l c( ad!lţii ia! *n #erio# *ntre+(rile l!i' Co iii a! ne&oie #( .e#ori ca .l!) ermanent de c!no"tinţe' Ei de&in a#t.iind *nchi#(' Acea#t( tendinţ( re%!lt( .e#ori #tim!lati&i? ce *nc!ra/ea%( a!toe) rimarea? di# oni+ili "i *n a.? .iind e&ident cele mai im ortante? e #!r rin%(tor c( ele nici n! #!nt *nţele#e nici n! #!nt racticate de ma/oritatea ro.Dar t! ce cre%iH.ara orelor? "i <+= ro.e#or' Ace#t material com ort( .ie <+= #( ignore *ntre+(rile' Co iii .!%( #( r(# !nd( imediat !nor *ntre+(ri re. <Selno[? 1EE7=8 P accent!l !# *n "coal( e re rod!cere? nea recierea #!.ere !n .Ce te .ie *n&(ţaţi c!m4 <a= #( .er( care #( . Ce #ar *nt>m la dac( '''.orm!le%e o *ntre+are8 <+= #( #e /oace c! ea8 <c= #-o *ntoarc( e toate .e#or!l!i c!m ar .e#ori ce inc!lc( ele&ilor nece#itatea l!cr!l!i #ig!r? ind!+ita+il rin o+icei!l de a in#i#ta >n( c>nd o+ţin r(# !n#!l antici at de ei? *n .' De a#emenea? o+i"n!ie#c #( n! o.orm!lea%( m!lte *ntre+(ri entr! care ro.icient( a originalit(ţii' Di#tingem a#t.eri doar !n .i4 #ancţionarea *ndr(%nelii de a !ne *ntre+(ri incomode? accent!l e)agerat !# *n cla#( e com etiţie #a! e coo erare? critica remat!r(8 P !tili%area de c(tre ro.? .e#or!l!i .er( c>te&a #!ge#tii ri&ind mod!l *n care oate .lect>nd!-le *n re lici de .er( la i temul )e înv"!"mânt> P #! ra*nc(rcarea "colar(8 P man!ale den#e "i organi%ate ded!cti&? re%ent>nd !n e)tract de "tiinţ(? c>t mai conci#( "i #i#temati%at(? dar *n nemi"care? d>nd!-i ele&!l!i im re#ia c( om!l a de#co erit toate deodat(' A#t.ig!rea%( o d!+l( tentaţie a ro.actori #e re.el !n mediator *ntre co il "i realitate "i n! doar #!r#a direct( a .e#orilor' Red(m *n contin!are ace#te rinci ii4 7' 1espectarea între/ărilor neuzuale Nimic n! e#te mai recom en#am entr! !n co il care adre#ea%( *ntre+(ri dec>t r(# !n#!l e care-1 rime"te la *ntre+(rile .

ort!l' 0.e#ori n! &or .C.ormarea .mod!l!i c!m e#te .ace o+iect!l !nei a+ord(ri de ti +rain#torming4 c!m #( trat(m o er#oan( care ne /igne"teLne ignor(' Brainstorming cu schimb%ri de roluri *n acea#t( #it!aţie moderator!l oate inter&eni entr! a .e#ori #( concea ( .ac ele&ii' S!nt nece#are erioade de tim mai *ndel!ngate? e arc!r#!l c(rora o er#oan( #( ai+( o#i+ilitatea #( *n&eţe "i #( #e e) rime *n a+#enţa .i *n #tare #( recom en#e%e com ortament!l creati& al ele&!l!i *n cla#(' *n #co !l a lic(rii ace#t!i rinci i! #e ot ado ta !nele din ideile ele&ilor *n acti&it(ţile cla#ei' De a#emenea? #e ot !tili%a modalit(ţi de com!nicare a ace#tor idei? m!lti lic>nd!-le "i di#tri+!ind!-le cla#ei #a! not>nd!-le *ntr-o carte a cla#ei G.i de%&oltat com ortament!l creati& la ele&i' En!mer(m c>te&a din ace#te metode4 +rain#torming? +rain#torming c! #chim+(ri de rol!ri? #inectica? Phili # 3-3? metoda 9RISCO? metoda 35@' Brainstorming E#enţa metodei con#t( *n #e ararea intenţionat( a act!l!i imaginaţiei de .amiliar!l!i *n #trani!' O "edinţ( de #inectica re#! !ne arc!rgerea a atr! a"i4 P rim!l a# e#te cel *n care ro.n! are !n r(# !n#' Ace#t .ormarea #trani!l!i <a ceea ce e#te nec!no#c!t= *n .a t!l c( n! e#te nece#ar #( e&al!e%e imediat tot ceea ce .orm!lea%( ro+lema a"a c!m a *nţele#-o <tran# !nerea #trani!l!i *n . (u/linierea valorii i)eilor pe care le emit elevii Di.e#tarea li+er( a imaginaţiei8 P #tim!larea !n!i de+it ideati& c>t mai mare8 ele&ii *"i ot mani.o#t #trani! *n .ic!ltatea a lic(rii ace#t!i rinci i! con#t( *n re/!decata celor mai m!lţi ro. 1espectarea ima*inaţiei &i i)eilor ine)ite Co iii creati&i ot o+#er&a m!lte relaţii "i #emni.!ndamentale4 <1= orice indi&id e ca a+il #( rod!c( idei "i <0= cantitatea de%&olt( calitatea' De#.ormarea .amiliar=8 P a#!l !rm(tor con#t( *n *nde (rtarea de ro+lem( <tran#.e#or!l!i' 2. !nor e&al!(ri imediate' E&al!area e)tern( e#te de#eori erce !t( la mod!l negati& dre t ameninţ(toare? .amiliar' Di#tingem mai m!lte .ameninţ(rii.e#or!l re%int( tema de re%ol&at8 P cel de-al doilea a# #e de#.("oar( c>nd gr! !l cla#( re. Betode de stimulare a creati2it%ţii A&>nd ca !nct de ornire remi#ele de l!cr! menţionate anterior? re.icaţii? ce #ca ( ro.eritoare la recom en#area com ortament!l!i creati& *n "coal( ne ro !nem *n contin!are o trecere *n re&i#t( a c>tor&a metode? rin care oate .e#ori materiali%at( *n con&ingerea c( ele&ii n! #!nt ca a+ili #( rod!c( idei originale? &aloroa#e' De#ig!r ace"ti ro. '+erirea )e oportunităţi )e eCprimare sau )e lucru în a/senţa unor evaluări ime)iate E di.igeV-ete&iter-nSelno[? 1EE7=' El oate *ntre+a ai! ra .er( la recon&ertirea a ceea ce a . erce !t( o ro+lem( din di.e#or!l!i? al (rintel!i? al re#ei? al admini#traţiei "colii? al colegilor mai mariL mici etc=' Sinectica Sinectica e#te den!mit( "i metoda analogiilor' Organi%area !nei "edinţe #e .a t ar tre+!i acce tat ca normal "i de%ira+il? dar el oate .en#i&( "i inhi+( creati&itatea' 167 Con iliere educa!ional" /'.e#ta o inia oral? li+er "i # ontan relati& la tema alea#(? .e#orilor lor' Utili%area ideilor ele&ilor *n cla#( cre"te intere#!l ace#tora? creea%( ent!%ia#m "i #tim!lea%( e.("!rarea o tim( a !nei "edinţe de +rain#torming reclam( c>te&a e)igenţe4 P #!# endarea oric(r!i gen de critici#m <a!tocritici#m=8 P mani.amiliar? "i <+= tran#.a%a g>ndirii critice' In r>Bca+ram#tormlng-!l!i #e orne"te de la do!( rinci ii .acilita c(!tarea !nor idei rin atri+!irea deDrol!ri # eci.i erce !t #!+ .orma !nei ameninţ(ri la adre#a #ec!rit(ţii ro.icil entr! m!lţi ro.amiliar!l!i *n #trani!=8 166 Creativitatea 5i timularea comportamentului creativ P !ltima eta ( #e re.!ndamentea%( e do!( rinci ii im ortante4 <a= tran#.(r( di#c!ţii #a! de%+ateri l!ngi8 P e#te recomandat( rel!area ideilor emi#e de c(tre ceilalţi din gr! ? rec!m "i de%&oltarea ace#tora' E)em l! de ro+lem( care oate .(r( #( re# ecte o an!mit( ordine? dar "i .erite !ncte de &edere O? `? W <de e)em l! al ro.a t ce creea%( o atit!dine de.

enomen real #a! imaginar' E#te &or+a de antrenarea ca acit(ţii em atice? ce re#! !ne e) rimarea a ceea ce #imte .aţa celorlalţi mem+ri ai gr! !l!i' Alte e.el toate cele 3 .iind di# !# *n /!r!l !nei me#e' 9iecare ele& din gr! notea%( e o .i acordate *n ca%!l !nei di#c!ţii e tema mi"c(rii .? *n care .iec(r!i artici ant c>te !n rol care #(-i aco ere o an!mit( dimen#i!ne a er#onalit(ţii' C>te&a rol!ri ce ot .iec(rei gr! e o ro+lem( de re%ol&at' De%+aterea e marginea ro+lemei re# ecti&e d!rea%( 3 min!te? la #.iecare ele& #e identi.Ce g>nde"te c>ineleLanimal!l me!L!n l!cr! drag de# re . Con#tr!irea colecti&( a !nor o&e"ti' 9iecare artici ant &a #crie e o ..analogia personal%D con#t( *n identi.ic( c! o arte a ace#t!i #i#tem4 .el? de e)em l!? a a n! mai e#te o #!+#tanţ( e care o +em? ci o #!+#tanţ( care +ea' Pentr! acea#ta #e oate rec!rge la e) re#ii oetice de gen!l in&oc(rii l!i Pa!l Cla!del4 .>r"it!l c(rora moderator!l .oi trec o dat( e la toţi artici anţii? .el!l ace#ta der!larea naraţi!nii' *n .eriţi cititori8 P e)erciţii de rescriere a !n!i me#a/ #a! !nei com o%iţii? entr! care #e ot imagina .er( *n #cri# .ice? #e a elea%( la !n domeni! c!no#c!t8 de e)em l!? analogia c! /oc!l de a#ienţ( 1-a determinat e Aendelee& #( organi%e%e elementele chimice *n ta+el!l ce-i oart( n!mele' .ie o lanet(? !n # aţi! im ondera+il? o ra%( de l!min( #a! !n meteor' *n .iecare mem+r! al gr! !l!i *ntr-o #it!aţie dat(' Se oate rec!rge la o meta.eri ca acitatea de a acţiona a#emeni !nei .ormaţii #a! ornind de la in.emini#te legate de mi"carea .inal &or re%!lta 3 relat(ri? care &or .iec(r!i gr! re%int( li#ta c! #ol!ţiile o+ţin!te' E)em le de .oaie c>te trei #ol!ţii o#i+ile de re%ol&are ale !nei ro+leme date' $im !l alocat ace#tei #arcini e#te de @ min!te' D! ( acea#t( rim( eta ( .analogia simbolic%D con#t( *n rec!r#!l la o imagine-#im+ol ca #!+#tit!t al !nei #it!aţii ro+lem(' Un e)em l! *n ace#t #en#4 "ir!rile l!ngi de atomi? care #e rote#c *n mi"c(ri "er !itoare "i "ar ele care *"i m!"c( coada l-a! d!# e 9' &on JeX!le la ideea c( molec!lele !nor com !"i organici n! #!nt #tr!ct!ri de#chi#e? ci lanţ!ri *nchi#e' .Doamne''' ai mil( de a ele din mine care mor de #ete'.oaie de h>rtie trei ro o%iţii? re re%ent>nd de+!t!l !nei o&e#tiri' 9oaia de h>rtie e#te tran#mi#( !rm(tor!l!i artici ant din #t>nga? care la r>nd!l l!i &a ad(!ga alte trei ro o%iţii contin!>nd!-#e *n . .Si#tem!l lanetar.("!rare al acţi!nii #a! #e ot *nloc!i arţial #a! total er#ona/ele8 P ilustrarea unor povestiri #a! a altor #crierr rin imagini? #cheme8 P e)erciţii de #tim!lare a a+ilit(ţii de a +acepre)icţiiG ornind de la !n n!m(r red!# de in.anta#mele? erce ţiile? g>nd!rile e care le *ncearc( .iecare gr! .erite #a! *n care #e oate #chim+a cadr!l de de#.iec(r!ia din artici anţi <ele&ii din cla#(= c! !n o+iect? er#oan( #a! .i citite c! &oce tare *n .orme de #inectic(4 .i !tili%ate entr! a ro&oca ele&ii #( o.ra%e necon&enţionale e care !n ro. ro+leme4 c!m #( a (r(m nat!ra? ce #( .erci!ii de timulare a creativit"!ii: P e)erciţii de rescriere a !n!i me#a/ #a! o&e#tiri *n di.erite .icarea .ormea%( gr! !ri de c>te "a#e ele&i? .ere r(# !n#!ri c>t mai creati&e' 1' Conce eţi 1.er( agrea+il( *n cla#(' 0' Con#tr!iţi o relatare de o agin( e tema4 .analogia direct%D #e rec!rge la ace#t mi/loc at!nci c>nd? entr! re%ol&area !nei ro+leme "tiinţi.iinţe !mane' A#t.acem c>nd #!ntem #tre#aţiL tri"tiL iritaţi' Betoda Q#ISC7 Se *ntemeia%( e rinci i!l!i +rain#torming-!l!i regi%at? *n #en#!l c( moderator!l di#tri+!ie .inal!ri di.oaia e#te tran#mi#( mai de arte *n #en#!l acelor de cea#ornic' *n ace#t .or( de gen!l4 .ormaţii am+ig!e8 P !tili%area de inversiuni 6 !n!i element material i #e oate con.iecare din mem+rii cla#ei' Philips &+& Cla#a #e di&ide *n gr! !ri de c>te "a#e ele&i' 9iecare gr! *"i de#emnea%( c>te !n moderator' Pro.emini#te #!nt cele de4 tradiţionali#t? e)!+erant? e#imi#t? o timi#t' Betoda &'C Aetoda? n!mit( "i +rain[riting? #e a lic( d! ( !rm(toarea roced!r(' Se . Red(m *n contin!are "i c>te&a e)erciţii care ot .e#or!l o.orme entr! di.e#or le oate !tili%a la *nce !t!l orei entr! a crea o atmo#.iecare din ei not>nd ma)im!m 16 idei' i C 16E Con iliere educa!ional" 3ariantă.inal #e de#cri! #entimentele? .

Ne[ `orX4 RileQ' G!il.Ce &i#ea%( c>inele me! de# re mineH.=' On the training o.inal al management!l!i cla#ei e#te .mineH.oj*.? #a! o alta e tema .e#orilor "i ele&ilor' P Cre"terea tim !l!i etrec!t *n #arcina de *n&(ţare "i dimin!area tim !l!i de#tinat control!l!i .el *nc>t #( a#ig!re !n climat .a? . 5' C!m &( imaginaţi oamenii *n an!l 00. originalitQ' Ps.a%( control!l com ortament!l!i e#te e)tern < ro.ace mai agrea+il( #ala de cla#( !nde *n&(ţaţi' 10' En!meraţi c>t mai m!lte in&enţii in!tile <de e)em l!4 a#t( de dinţi entr! hi o otami? ochelari de #oare entr! c>rtiţe=' 15' En!meraţi c>t mai m!lte im o#i+ilit(ţi <de e)em l!4 #( &or+e"ti c! tine la tele. Engle[ood Cli.olo*ical 1evie<" 37? 00E020' Aeichen+a!n? D'<1E7@=' Enhancing creati&itQ' :merican 2)ucaţional 1esearc. Tournal" 10? 10E-12@' Rad!? I' "i cola+' <1EE1=' 5ntro)ucere în psi.in)!l!i egi tean' Bi+liogra.init ca a+ilitatea ro.ica "i organi%a acti&it(ţile cla#ei a#t. *ntre+!inţ(ri neo+i"n!ite entr! o ortocal( "i o .t" Tarco!rt? Brace a Rorld' 1E1 IS5V<1 *#a"! *'(" mp Ca itol!l 12 AANAGEAEN$UL CLASEI Aanagement!l cla#ei e#te de.ec!ţ( de !nghii' @' Ce /oc!ri aţi imagina *n tim !l recreaţiilor entr! ele&ii de gimna%i!L entr! ele&ii de lice!H 3' Ce !tem .ace entr! a-1 lan#a din no!H 1E.c.ie4 Gardner? V' R' <1E35=' (ei+6 rene<al.il)ren" Ne[ `orX4 Toit Reinehardtand Ri#ton? Inc' Ralla#? G' <1E03=' 7.e :ri o+ 7.e#ori? (rinţi? colegi= entr! ca a oi? rin interiori%area !nor reg!li "i modele? #( de&in( a!tonom' Princi iile management!l!i cla#ei #!nt4 P *m+!n(t(ţirea condiţiilor *n&(ţ(rii' P Pre&enirea #tre#!l!i ro.olo*ia contemporană. an) 5ntelli*ence.#? Prentince Tali' Ralach? A'A' \ Jogan ? N'<1E3@=' >o)es o+ 7.or.ord? V' P' <1E37=' 7..e Nature o+ 9uman 5ntelli*ence" Ne[ `orX4 Simon \ Sch!#ter' Aalt%man <1E3.' Alc(t!iţi o o&e#tire c! !rm(toarele c!&inte4 nim. Creativitatea 5i timularea comportamentului creativ 1.ilo#o.H C!m &or ar(ta? ce lim+( &or &or+i? c! ce #e &or de la#a? c!m le &or ar(ta loc!inţele? ce .in8in*in _oun* C.ie de &iaţ( &or *m (rt("i? ce #tate &or e)i#taH 2' En!meraţi 1.!rnici? co il(rie? "ocant? +arc(' 11' S!geraţi cel !ţin 3 idei rin care #-ar !tea . Cl!/-Na oca4 Sincron' Selno[? R' <1EE7=' :telierul viitorului" B!c!re"ti4 9iat L!)' Stoica? A'<1E65=' Creativitatea elevilor. B!c!re"ti4 Edit!ra Didactic( "i Pedagogic(' $orrance? E' P' <1E30=' Kui)in* Creative 7alent.ormarea la ele&i a !nor a+ilit(ţi de a!toreglare a com ortament!l!i' *ntr-o rim( . "i alta S..ace entr! a a (ra nat!raH 7' C!m am !tea o ri tim !l *n locH 6' Imaginaţi !n dialog !mori#tic *ntre !n cam ion la alerg(ri "i linia de #o#ire' E' P!rtat!l cor#et!l!i n! mai e la mod(' Ce aţi .on? #( dai c! ca !l de o lanet(=' 12' Imaginaţi !n dialog *ntre Socrate "i I#!#' 1@' Conce eţi 0 #cri#ori imaginare e care le-aţi adre#a !na l!i Si#i.e#or!l!i de a lani.a&ora+il *n&(ţ(rii' Prin management!l cla#ei #e !rm(re"te re&enirea com ortamentelor di#r! ti&e? e de o arte "i re%ol&area ro+lemelor com ortamentale a (r!te? e de alt( arte' O+iecti&!l . Ne[ `orX4 Tar er \ Ro[' Get%el#? V' R' \ VacX#on? P' R' <1E35=' Creativit.

(r( a #e .ic>nd com ortament!l a"te tat8 P #( .i ada t(ri ale reg!lilor "colii? *n tim ce altele ot .aţ( de ele&i' Com!nicarea clar( a reg!lilor com ortament!l!i #ocial "i academic la *nce !t!l an!l!i "colar e#te e#enţial( entr! !n management e.lictele *n mod core# !n%(tor Consecinţa pentru ele2ii care nu respect% regula 1.lect>nd #it!aţia # eci.ie .icate? ca "i re#i!nea e)tern( din artea (rinţilor? ro.aţ( de ele&i e#te demon#trat rin atenţia e care le-o acord(m' Aemorarea n!mel!i? a .ie reci%ate "i re# on#a+ilit(ţile "i dre t!rile ro.e#or!l proactiv e#te ca a+il #( de.ie reci%ate toate con#ecinţele nere# ect(rii !nei reg!li8 P #( .ie reci%ate recom en#ele re# ect(rii reg!lilor8 P reg!lile #( .ie #c!rt( <@-3 reg!li? entr! a n! .erite=8 P con#ecinţele nere# ect(rii reg!lilor #( .e#orilor "i mai ale# a colegilor' 1E5 Con iliere educa!ional" Criterii de tabilire a re4ulilor în cla ": P #( .i"ate *ntr-!n loc &i%i+il entr! ca ele&i #( "i le reamintea#c(8 P #( .>r"it!l %ilei S( n! #e alerge rin cla#( *n cla#( #e circ!l( *ncet "i ordonat' Al(t!ri de ace#te reg!li de cond!it( e#te !til #( .ocali%e%e e com ortamente # eci.ie di#c!tate "i e) licate ele&ilor8 P #( .ie #ta+ilite la *nce !t!l an!l!i "colar8 P #( .i !itate=8 P #( incl!d( n!mai reg!lile e care le con#ider( nece#are8 P #( #e .e#or!l!i? iar ele&ii #( le c!noa#c(' Personali4area clasei E)i#t( mai m!lte modalit(ţi de a da cla#elor !n a# ect artic!lar4 aran/area di.orm!late o%iti&? # eci.ic( a cla#ei' *n ace#t ca% acce tarea "i com lianţa co iilor la reg!l( cre"te' Sta+ilirea reg!lilor *nce e rin identi.ace e)ce ţii de la a licarea lor8 P reg!lile #( .i #ta+ilite *m re!n( c! ele&ii? re.ie a licate con#ec&ent? .ie #ta+ilite *m re!n( c! ele&ii8 P #( .ie +lamat .ice8 P #( .e#or!l!i .(r( ca ele&!l #( .ac( .ic entr! co ii? rod!#ele ele&ilor e di&er#e domenii=8 artic!lari%area cla#ei rin c!loare8 rel!area !n!i n!me la care ader( *ntreaga cla#(' 1E2 Mana4ementul cla ei Cunoaşterea ele2ilor Re# ect!l .erite "i &>r#tele co iilor #!nt di.le)i+ile <#it!aţiile #!nt di.ie reci%ate #im l!8 P li#ta de reg!li #( .ie a.com ortamentelor di#r! ti&e' P Im licarea ele&ilor *n acti&it(ţi care G#( le #olicite artici area acti&(' 12'1' Strategiile re&enti&e Stabilirea de reguli Pro.icient al cla#ei' Reg!lile *i a/!t( e ele&i #(-"i controle%e com ortament!l im !l#i&? com!nic>nd!-le e) ectanţele ro.erit( a +(ncilor8 !tili%area elementelor decorati&e entr! ta etarea cla#elor <l!cr!ri de intere# # eci.actori4 e)i#tenţa !nor reg!li clare "i con#ecinţe +ine # eci.aţ( de !n an!mit com ortament' A!lte din reg!li ot .ie relati& .icarea *m re!n( c! ele&ii a ro+lemelor mai . min!te time-o!t @ min!te de c!r(ţenie *n cla#( la #.rec&ente din "coal(' Reg!la e#te re# ectat( dac( e)i#t( "i re#i!nea gr! !l!i entr! re# ectarea ei' A!todi#ci lina e#te o con#ecinţ( a mai m!ltor .ormitate c! gra&itatea com ortament!l!i8 P a licarea con#ecinţelor #( #e .inea#c( "i #( com!nice e) ectanţele #ale .ie *n con.doar com ortament!l #(! e#te di#c!tat8 P reg!lile #( &i%e%e *m+!n(t(ţirea condiţiilor de *n&(ţare *n cla#(' 2Cemplu: Comportament aşteptat #egula S( n! #e +at( *ntre ei Re%ol&(m con.

e#or!l!i? ci datorit( anga/(rii acti&e a ele&ilor *n acti&itate' Acti&it(ţile e gr! e mici? interacti&e #!nt con#iderare ca .iecare ele& *n arte? *n .icarea !n!i com ortament re#! !ne4 /.l!enţ( con#idera+il( a#! ra com ortament!l!i' P recur*erea la re*ulă "i a licarea imediat( a con#ecinţelor com ortament!l!i? *n #tr>n#( leg(t!r( c! gra&itatea com ortament!l!i' P comunicarea asertivă.icace de re%ol&are a ro+lemelor' In a#t.' In ace#t moment ar tre+!i ca t! #(''''''.lect( entr! .rec&ente? care ermit o+ţinerea .ect #( #e (#tre%e e#te ne&oie ca recom en#ele #( .el de cadr! #e caracteri%ea%( rin4 P atracti&itate "i c!loare P re# ectarea orar!l!i P lani.#e "tie c( cele mai m!lte ro+leme com ortamentale a ar *n #it!aţii ne#tr!ct!rate' Ace#t l!cr! #e oate e&ita rin control!l ermanent "i lani.iciente entr! re&enirea ro+lemelor de di#ci lin(? *n tim ce acti&it(ţile licti#itoare #!nt cele care ot declan"a ro+leme de di#ci lin(' E)i#t( c>te&a arti.iind cele mai e.enomen!l de ha+it!are la #tim!l!l #onor monoton al &ocii' P Contact!l &i%!al .e#or!l!i .e#or!l oate !tili%a di&er#e tonalit(ţi? entr! a n! #e rod!ce .ie #ta+ilite indi&id!al? entr! .ro.etelor? a re%enta o imagine o%iti&( at>t a .ormanţ( care tre+!i recom en#at(=' Crearea unui cadru de interacţiune po4iti2% Un a#t.rec&ent( de recom en#e? determin( cre"terea moti&aţiei entr! *n&(ţare "i a anga/(rii *n #arcin(' Pentr! ca ace#t e. e#te o metod( m!lt mai e.icarea acti&it(ţilor "i de%&oltarea !nor r!tine entr! de#.rec&ente ale ro.icii #trategice care ot determina o mo+ili%are atenţional( din artea ele&ilor4 P Control!l &ocii .("!rarea ordonat( a acti&it(ţilor P !tili%area !nor #til!ri de interacţi!ne o%iti&( P de#chidere la #chim+are r P ignorarea com ortamentelor di#r! ti&e? ori de c>te ori e#te o#i+il P *nt(rirea com ortamentelor de%ira+ile P *nde (rtarea o+iectelor care determin( con. Strategii de modi1icare comportamental% Aodi.a t!l c( ele&ii *"i inhi+( com ortamentele neadec&ate la contact!l &i%!al direct c! ro.Z din ro+lemele de di#ci lin( dintr-o cla#( #!nt datorate !tili%(rii !nor metode ine.!ncţie de ni&el!l care re.? -Ai-ar l(cea ca t! #('''''.ormanţei <e)' entr! !n ele& nota 7 e#te o er. Utili%area de me#a/e a#erti&e la er#oana I? c! de#cri ţii clare ale com ortament!l!i a"te tat? -Brea! ca t! #('''''.ace e ele& #( #e #imt( *n #ig!ranţ(' Rec!noa"terea "i acce tarea gen!l!i "i a a artenenţei c!lt!rale e#te de a#emenea o .el de condiţii agre#i&itatea #a! a#i&itatea ro.iecare cre"terea er. Identi1icarea celor trei com onente ale !n!i com ortament4 antece)entele com ortament!l!i? comportamentul ro ri!-%i# "i consecinţele com ortament!l!i' 2Cemplu: antecedentele comportamentul consecinţele .e#or!l' P Organi%area tim !l!i *n #arcin( .e#te "tr!t .(r( a ne a"te ta c( #!nt e) erţi? doar entr! c( a arţin acelei c!lt!ri? #!nt modalit(ţi de a demon#tra re# ect "i acce tare' Htili4area metodelor acti2e5 de implicare a ele2ilor 0n acti2itatea de 0n2%ţare St!diile arat( c( e#te 6.iciente de im licare a ele&ilor *n acti&it(ţile de *n&(ţare' Ordinea #e menţine? n! at>t datorit( inter&enţiilor .i%ic( #a! ro)imitatea ro.re.erinţelor #ale? a relaţiilor c! colegii #!nt c>te&a a# ecte im ortante entr! a-1 ..e#or!l!i ar determina accent!area "i cronici%area ace#tora' Con iliere educa!ional" #ecompensarea meritat% E&al!(rile ..etelor c>t "i a +(ieţilor *n materialele !tili%ate "i acti&it(ţile ro !#e? a &or+i c! co iii de# re c!lt!ra din care ro&in? .icarea c>t mai e)act( a tim !l!i etrec!t *n #arcinile "colare? mai ale# entr! cele indi&id!ale' #e4ol2area imediat% a problemelor ap%rute5 prinD P controlul proCimităţii 6 a ro ierea .licte inter er#onale' /(.orm( de re# ect' A acorda *n aceea"i m(#!r( atenţie +(ieţilor ca "i .aţ( de ele& are o in.

e#orilor "i re.S!net!l clo oţel!l!i Intr( cine&a *n cla#( S trage de (r e Ni S ar!nc( c! +!c(ţi de h>rtie rin cla#( Pro.ect!l ei a#! ra com ortament!l!i' 9!ncţionea%( ca *nt(ritor ce&a care e#te erce !t ca .init( rin e.erite? d! ( c!m oate re re%enta *nt(rire entr! !n com ortament "i n! entr! alt!l? chiar *n ca%!l aceleia"i er#oane' Acea#ta im !ne alegerea indi&id!ali%at( "i conte)t!ali%at( a *nt(ririlor' *nt(rirea !n!i com ortament re re%int( o #it!aţie de *n&(ţare *n care co il!l *n&aţ( c( e)i#t( o relaţie .i4 o+#er&area "i a!to-monitori%area com ortament!l!i? che#tionarea (rinţilor? colegilor? ro.erit(' Un ele& oate mani. !imensiunile analizei comportamentale: 1' +orma de mani.magnit!dinea mani.icarea com ortament!l!i' Inter&enţia de modi. Bonitori4area comportamentului .* de a ariţie a com ortament!l!i? care ar !tea #!gera o modalitate de inter&enţie' Uneori? #im la monitori%are <con"tienti%area de c(tre co il a .i modi.!ncţional( a com ortament!l!i re re%int( *n ace#t #en# o eraţionali%area etichetei ling&i#tice *n com ortamente care ot . Crearea şi aplicarea programului de modi1icare comportamental%.icare a com ortament!l!i n! #e oate .orma de mani.rec&enţei de a ariţie a !n!i com ortament' *nt(rirea e#te de.rec&enţei V "i gra&it(ţii com ortament!l!i= oate d!ce la ameliorarea ace#t!ia' Datele o+ţin!te *n !rma roce#elor de o+#er&are? che#tionare "i a!tomonitori%are #!nt !tili%ate *n anali%a com ortamental(' '.iind l(c!t #a! &aloro# de c(tre co il? de aceea acela"i #tim!l oate a&ea conotaţii di.icare com ortamental(' Aetodele !tili%ate entr! monitori%are ot .rec&enţei de mani. A&anta/!l anali%ei com ortamentale e#te circ!m#crierea "i # eci.ie di.i neatent e tot arc!r#!l %ilei' (.e#tare a neatenţiei oate .erite entr! er#oane di.oarte di.icate' 1E7 Consiliere e)ucaţională 2lementele pro*ramului )e mo)i+icare comportamentală *nt(ririle re re%int( orice #tim!l care determin( cre"terea .e#t(rii com ortament!l!i8 @' latenţa .ace a#! ra !nei etichete? ci a#! ra dimen#i!nilor !n!i com ortament' Anali%a "i e&al!area .e#tare a com ortament!l!i8 2.i .e#tare? a conte)t!l!i *n care a are "i a inten#it(ţii #ale? *n &ederea #ta+ilirii !n!i rogram ţintit de modi.orma !nei grile de o+#er&aţie' 1E3 >ana*ementul clasei 2Cemplu: Wi!a L!ni Aarţi PPP Aoment!l Com ortament Con#ecinţe - Ceea ce intere#ea%( e#te detectarea !n!i atter.e#or!l *l atenţionea%( Pro.n!m(r!l de a ariţii ale com ortament!l!i8 5' )urata 6 inter&al!l de tim dintre moment!l iniţierii "i moment!l *ncet(rii com ortament!l!i8 2' intensitatea .e#ta neatenţie rin #!#tragere de la acti&itate "i re&erie? *n tim ce entr! !n alt ele& .e#or!l *l atenţionea%( .c! #co !l de a c!lege date reci#e de# re !n com ortament? #!+ a# ect!l .inter&al!l dintre #tim!l "i mani. Anali4a şi e2aluarea 1uncţional% a comportamentului.. +recvenţa .erit( de la !n ele& la alt!l "i *n ace#te condiţii inter&enţia &a tre+!i #( .lectarea a#! ra #it!aţiilor anterioare #imilare' Pentr! organi%area datelor "i o mai +!n( &i%!ali%are a lor #e oate *ntocmi !n ta+el #!+ .e#tare oate #( ia !n a# ect de di#tragere a celorlalţi colegi' Din er# ecti&a d!ratei? entr! !n ele& oate #( d!re%e doar entr! c>te&a min!te? *n tim !l !nei ore? *n tim ce alt ele& oate .e#tarea com ortament!l!i8 3' conteCtul de a ariţie a com ortament!l!i' S( l!(m # re e)em l! neatenţia la ore' 9orma de mani.

ig!ra 12'1'=4 a% întărirea pe /ază )e rată )e comportamente.e#tare a com ortament!l!i de *n&(ţare' *n ace#te condiţii nota oart( den!mirea de *nt(ritor nat!ral' Alteori ro. !ncte 10 !ncte 7 !ncte 1@ !ncte @ !ncte 5 !ncte Con#ecinţele nat!rale ale com ortament!l!i ot a&ea rol de *nt(rire' S re e)em l!? o+ţinerea !nei note +!ne *n !rma e.i)e #!nt mai ine.iciente *n .ie +iCă <d! ( 5 r(# !n#!ri corecte= #a! varia/ilă<la *nce !t d! ( 5? a oi d! ( 0 "i iar d! ( 5 r(# !n#!ri corecte=' Programele de *nt(rire e +a%( de rat( .ormarea !n!i com ortament no!8 1E6 >ana*ementul clasei P #( .ie de a#emenea . %i li+er( de la *ndatoririle de ele& de #er&ici! Aa#a c! ro.i rim!l *n r>nd8 d= sociale . %i li+er( entr! +i+liotec( O %i li+er( de la "coal( .eţe l!minoa#e? #tel!ţe? -+ani .la!da? *nc!ra/area? a recierea? %>m+et!l? a la!%e? a te ar(ta intere#at? a te ar(ta #!r rin#' $a+el 12'1' Pre#chim+area *nt(ririlor #im+olice < !ncte= *n acti&it(ţi 0nt%rirea .iciale8 P c! c>t #!r&ine mai re ede *nt(rirea c! at>t *n&(ţarea e#te mai ra id(' Pro*ramele )e întărire E.iind &or+a *n ace#t ca% de *nt(riri arti+iciale. A licarea *nt(ririlor #e .ie a licate imediat d! ( rod!cerea com ortament!l!i a"te tat8 P #( .ic(rii com ortamentale' 7ipuri )e pro*rame )e întărire <&e%i .tim de /oac(? dan#? tim entr! cinema? tim li+er? citit!l *m re!n(? a .icienţa !nei inter&enţii de modi.ie reci%at moti&!l entr! care rime"te *nt(rirea8 P #( .ort!l!i de !# entr! *n&(ţare <o con#ecinţ( nat!ral(=? determin( cre"terea .ie a licat( intermitent *n *nt(rirea !n!i com ortament de/a do+>ndit' Dac( entr! *n&(ţare *nt(rirea tre+!ie #( a ar( imediat d! ( com ortament? entr! con#olidare *nt(rirea tre+!ie am>nat(' Am>narea determin( er#i#tenţa *n #arcin(' P *nt(ririle #( . 1e*uli )e aplicare a întăririlor pozitive: P #( .ace d! ( e)ec!tarea !n!i an!mit n!m(r? re#ta+ilit? de com ortamente' Rata oate #( .iciente <&e%i /oc!rile mecanice=' Programe de *nt(rire contin!( intermitent( interval .o+iecte c! #emni.ice .e#or!l oate #( introd!c( *n mod &ol!ntar alţi *nt(ritori dec>t con#ecinţele normale ale com ortament!l!i? .iciente datorit( redicti+ilit(ţii a ariţiei #tim!l!l!i de *nt(rire? *n tim ce rogramele e +a%( de inter&ale &aria+ile #!nt cele mai e.= care #e ot re#chim+a *n alte o+iecte #a! acti&it(ţi c! &aloare recom en#ati&(8 c= activităţi .iciale? iar a oi rin retragerea *nt(ririi arti. *n ace#te rograme *nt(rirea #e a lic( la !n an!mit inter&al de tim care oate #( .i)( #!nt e.iciale #e *nloc!ie#c tre tat c! cele nat!rale? la *nce !t rin a#ocierea *nt(ririi nat!rale c! cele arti.rec&enţei de mani.al"i.icare com ortamental( e#te de endent( de con#ec&enţa a lic(rii *nt(ririlor' Programele de *nt(rire #ta+ile#c #trategia de a licare "i a#ig!r( roce#!alitatea modi.*ntre com ortament "i con#ecinţele l!i' 7ipuri )e întăriri: a= o/iectuale 6 hran(? /!c(rii? +ani? cado!ri? remii8 += sim/olice .ie # eci.icaţie <+!lina ro"ie? /etoane colorate? .iec(r!i ele&8 P *nt(ririle arti.ie a licat( con#tant *n .i) #a! &aria+il' Programele de *nt(rire e +a%( de inter&ale .a%ele de *n&(ţare? iar cele e +a%( de rat( &aria+il(? *n eta a de con#olidare a com ortament!l!i *n&(ţat' /% întărirea pe /ază )e intervale.e#or!l Alegerea /oc!l!i la ora de # ort Oc! area oric(r!i loc *n cla#( entr! o %i Costul 1.

i de.erirea !nei *nt(riri la !n inter&al #ta+ilit #a! d! ( !n n!m(r de r(# !n#!ri corecte' E)em l!? ro.ie *ntre @ "i 1.rec&enţei #ale de mani.rec&ent !tili%ate' t O.init ca o secundare *nt(rire #ec!ndar( dac( #ati#.rec&enţa com ortamentelor di#r! ti&e? #c(derea a!%ei c! @ min' re re%int( o edea #(' Alimentele #!nt !n e)em l! de *nt(rire rimar(' Pedeapsa 0nt%ririle primare Un #tim!l oate .er( ele&ilor @ min' a!%( d! ( reali%area !nor #arcini' Dac( d! ( o. min' De e)em l!? dac( entr! !n ele& acordarea atenţiei e#te *nt(rirea o%iti&( entr! com ortament!l di#r! ti&? "i n! i #e mai acord( acea#t( *nt(rire? d! ( o erioad(? com ortament!l n! mii a are' Se retrage !n n!m(r de credite o.er( o recom en#( d! ( contact!l &i%!al c! ele&!l' In !rm(toarea eta ( o.rec&enţa com ortament!l!i ţint(' E#te o metod( de *nt(rire negati&( rin care ele&!l e#te #co# dintr-!n medi! *n care n!-"i oate controla com ortament!l < rimind m!lte *nt(riri o%iti&e entr! com ortament!l nedorit= "i la#at *ntr-!n alt medi!? entr! !n inter&al de tim #ta+ilit' Retragerea !n!i com ortament ca !rmare a li #ei de *nt(rire' S aţi!l entr! .er( *nt(riri entr! c( ace#ta ridic( m>na? a oi doar d! ( ce r(# !nde rin da #a! n! la *ntre+(rile #ale "i *n .e#tare' !>emple Pro.i%iologic(' 0nt%ririle Un #tim!l oate .i de.init ca o *nt(rire rimar(? dac( #ati#.erite anterior de ro.e#or entr! c( a a (r!t com ortament!l nedorit' !>tincţia Penali4area Retragerea !nor ri&ilegii ca metod( de #c(dere a .ine d! ( ce r(# !nde !tili%>nd mai m!lte c!&inte etc' *nloc!irea !nei *nt(riri materiale <d!lci!ri= c! *nt(riri #ociale <*nc!ra/area=' Bodelarea *n&(ţarea !nor com ortamente noi rin *nt(rirea #!cce#i&( a #ec&enţelor com ortament!l!i' !liminarea gradat% a stimulilor "ime + out Eliminarea gradat( a *nt(ririlor rin introd!cerea !nor #tim!li noi care cre#c .iind e&itate loc!rile *nt!necoa#e #a! r(coroa#e "i den!mirile tendenţioa#e de gen!l .e#or!l o.er( *nt(rire d! ( 2 r(# !n#!ri corecte' Pro.o!t.erirea a!%ei cre"te calitatea reali%(rii #arcinii? a!%a de&ine *nt(rire o%iti&(' Un!i ele& din cla#a a do!a i #e red!cea erioada de /oac( c! @ min' *n !rma !n!i com ortament adec&at' Dac( d! ( acea#t( reg!l( #cade .rec&enţei de a ariţie a !n!i com ortament' 200 Mana4ementul cla ei .e#tare a !n!i com ortament Betoda 0nt%ririle po4iti2e De1inirea metodei Pre%entarea !n!i #tim!l d! ( rod!cerea !n!i com ortament? c! #co !l cre"terii ratei "i inten#it(ţii ace#t!ia' Un #tim!l care !rmea%( !n!i r(# !n#? c! #co !l #c(derii .e#or!l W are !n ele& care e#te .ace o ne&oie material( #a! #ocial(' Plani1icare a Reali%area !nei #cheme de *nt(rire' 0nt%ririlor Notele? +anii? o !laritatea #!nt *nt(riri #ec!ndare .time .oarte timid c>nd r(# !nde oral' Prima dat( *i o.ace o ne&oie .+anca m(gar!l!i.i)( &aria+il( 9ig!ra 12'1' Programe de *nt(rire 1EE Consiliere e)ucaţională $a+el 12'1' Aetode com ortamentale de control al .el ace#t tim de&ine *nt(rire o%iti&( entr! acel com ortament' $im !l entr! time-o!t #( . e#te #ta+ilit *n cla#(? .' Ele&!l n! tre+!ie #( ai+( o alt( reoc! are *n acea#t( erioad( <n! #crie #a! de#enea%(= "i n! tre+!ie #( de&in( centr!l atenţiei' Alt.i) rată &aria+il ..rec&enţei de mani.e#or!l o.

' Pedeapsa e#te o modalitate de a red!ce .(c!t c!r(ţenie *n camer(? .Ai .dac( .erite de .1ecoman)ări în aplicarea întăririlor în ca)rul pro*ramelor )e întărire: # argerea com ortamentelor com le)e *n com ortamente #im le entr! a ermite recom en#area ..ie a licate c! calm8 N #( n! .e)' dac( !n co il e#te +(t!t &a !tili%a aceea"i metod( c! rietenii l!i' Bodelarea e#te o metod( de modi.!ncţia de a re%ol&a o ro+lem( <e)' o.ie criticat( #a! atacat( er#oana8 #( .iciente8 # eci.ie *n tim *nloc!ite c! *nt(riri nat!rale8 *nt(ririle imediate #( .ere o con.ie *nloc!ite c! *nt(riri decalate8 retragerea *nt(ririlor? dac( ace#tea n! #!nt e.iziţia mo)elului comportamental: 1' (imilaritatea mo)el 6 o/servator.e#or "i ele&8 edea #a cor oral( are con#ecinţe emoţionale a#! ra co il!l!i ca .orţa .ie a licate *n artic!lar8 #( . sim/olic .oarte +ineY.rec&enţa de a ariţieC a !n!i com ortament? rin a licarea !n!i #tim!l ne l(c!t' Sim la a licare a ede #ei n! determin( a ariţia !n!i com ortament alternati&' Pentr! a rod!ce ace#t e.ie a licate imediat8 #( . Se *n&aţ( mai !"or !n .icarea com ortament!l!i *nt(rit .aci O +ene.i achi%iţionat' 5' >o)elul comportamental este învăţat )acă *enerează recompense.icati&e entr! co il #a! adole#cent <&edet( de .ie re%entat clar entr! a .ilm? etc'= 2.(rinţii? colegii? ro.rec&enţa com ortamentelor di#r! ti&e8 edea #a cor oral( oate d!ce la &(t(m(ri .ecte#te nece#ar( a#ocierea ede #ei c! *nt(rirea com ortament!l!i de%ira+il #a! # eci.amilie #a! ad!lţi=' 2.i%ice8 edea #a cor oral( tran#mite me#a/!l #!+iacent c( cea mai +!n( metod( de re%ol&are a ro+lemelor e#te .e#orii? rietenii? er#oane #emni.orţa de re#i!ne a ace#t!ia *n do+>ndirea !n!i com ortament' E)tragerea di#imilarit(ţilor dintre model "i o+#er&ator are ca e.icarea ca!%elor com ortament!l!i8 edea #a cor oral( #cade #tima de #ine a ele&ilor? cre#c>nd . 1elevanţa mo)elului comportamental.icie%i de `.icarea com ortament!l!i alternati& "i recom en#area #a !lterioar(' 1e*uli )e aplicare a pe)epselor: #( .ie recedat( de !n a&erti#ment' Cauzele ine+icientei pe)epselor corporale: edea #a cor oral( atac( er#oana "i n! com ortament!l8 edea #a cor oral( n! determin( identi.ect *n&(ţarea ace#t!i com ortament "i re licarea #a ca metod( de re%ol&are a #it!aţiilor 201 Consiliere e)ucaţională ro+lem( .rec&ent(8 a licarea *nt(ririlor di# oni+ile? !tili%area *nt(ririlor nat!rale8 .irmare= "i #( .ie rele&ant entr! #!+iect <#(i ad!c( o no!( er# ecti&(? #(-i o.i%ic(8 edea #a cor oral( #ta+ile"te o +arier( *ntre ro.l( mecani#m!l *n&(ţ(rii o+#er&aţionale' >o)elul com ortament!l!i oate .iciale #( .acilitea%( rod!cerea #a de c(tre o+#er&ator? *n#( model!l e#te a#imilat n!mai dac( are .ilme? romane #a! !n com o%it *ntre caracteri#ticile mai m!ltor er#ona/e' O+#er&area !n!i com ortament "i a con#ecinţelor #ale .ie acom aniat( de *nt(rirea com ortamentelor o%iti&e? acce tate8 #( .er#ona/e din o&e"ti? . Aodel!l re%entat tre+!ie #( .l!enţa gr! !l!i de colegi < eer-gro! = "i .er( o modalitate alternati&( de a reacţiona la o #it!aţie=' Con)iţiile care +avorizează ac.ect re# ingerea model!l!i <e)' re# ingerea modelelor o.8 P re etarea relaţiei dintre com ortament "i *nt(rire . C! c>t #imilaritatea e#te mai mare? c! at>t achi%iţia e#te mai ra id(' Similaritatea de &>r#t( e) lic(? # re e)em l!? in..acilitarea la ele&i a identi.ic(rii ro riilor *nt(riri8 *nt(ririle arti.i4 1' real .rica? irita+ilitatea? i%olarea8 edea #a cor oral( rod!ce agre#i&itate "i ro+leme com ortamentale chi!l!l de la "coal(? minci!na8 !tili%area ede #elor cor orale a#! ra co iilor are ca e.icare cogniti&-com ortamental( care con#t( *n re%entarea !n!i e"antion de com ortamente c! #co !l de a antrena er#oana care o+#er&( com ortament!l *n rod!cerea #a' La +a%a model(rii #e a.

rec&enţei de a licare a romter!l!i d! ( .ormat8 0= # eci. Contract!l contingenţelor e#te o *nţelegere? de o+icei #cri#(? *ntre ro.com ortament dac( rin ace#ta !tem #( o+ţinem recom en#e #a! #( e&it(m #it!aţii ne l(c!te' Contractul de contingenţe.i #electate *n .orm( de modi.icarea com ortament!l!i care !rmea%( #( .ie #! !# romting-!l!i8 P #ta+ilirea romterilor "i a licarea cel!i mai e.!ncţie de reg!lile cla#ei "i a "colii < entr! !n adole#cent *nt(rire oate . Principles d (tr)e*ies +or 2++ective >ana*ement d 5nstruction.inirea de c(tre adole#cent a ceea ce erce e el ca ..inirea reci#( a com ortament!l!i care !rmea%( #( .e#or!l tre+!ie #( #e a#ig!re c( ace#t anga/ament e#te *n acord c! olitica "colii' Contract!l &a c! rinde a"te t(rile ro.ormarea com ortament!l!i8 P *nloc!irea romter!l!i c! o *nt(rire nat!ral( a com ortament!l!i8 P *nt(rirea intermitent( a com ortament!l!i do+>ndit' 20+ Consiliere e)ucaţională Bi+liogra.icare com ortamental( #e !tili%ea%( n!mai entr! iniţierea "i ..el e.erap. AontereQ? CA4 BooX# L Cole P!+li#hing Com anQ' Rilliam#' P'A'? AlleQ? R'D'? Ten#on? J'$'? <1EEE=' >ana*in* (econ)ar.iind com ortament adec&at? com ortament neadec&at "i con#ecinţe acce ta+ile ale com ortament!l!i' Urm(tor!l a# e#te identi.i)area com ortament!l!i' 1ecoman)ări în utilizarea promterilor: P de. 202 >ana*ementul clasei Prima eta ( *n reali%area contract!l!i e#te de.c. Bo#ton4 AllQn and Bacon' Ca itol!l 1@ ORIEN$AREA PEN$RU CARIERU 1@'1' S eci.acilit(rii *n&(ţ(rii ace#t!ia' $i !ri de romteri #a! ghida/4 a= ghida/ #a! romteri . Classrooms. ?e.!me%e? dar a-i o.eri acea#t( *nt(rire ar *n#emna a *ncalc( reg!lament!l "colii "i rin !rmare n! oate .ect!(rii !n!i com ortament? *n &ederea .icienţa l!i e#te n!l(' Promtingul con#t( *n !tili%area !n!i #tim!l *nainte "iL#a! *n tim !l e.in*.avior 7.#et de in#tr!cţi!ni reali%ate *nainte #a! *n tim !l e)ec!ţiei !n!i com ortament8 c= *ntre+(ri care a! rol!l de acti&are a !nor com ortamente' D! ( . +or 2++ective 7eac.icarea acti&it(ţilor care a! .ie .icarea "i con"tienti%area con#ecinţelor com ortament!l!i' Contractul este rezultatul ne*ocierii )intre pro+esorMpărinteMconsilier &i a)olescent. Ne[ `orX4 Jl![er Academic P!+li#her#' Ten#on? J'$'? Eller? B'9'? <1EEE=' 2)ucation) Ps.ie4 TaQne#? S'N'? OGBrien? R'T'? <0.e)' la *n&(ţarea #cri#!l!i ghid(m laC *nce !t m>na co il!l!i8 += ghida/ #a! romteri &er+ali .i !tili%at(=' Pro.=' Principles an) Practice o+ ?e.e#orL (rinteLcon#ilier "i ele&' Contract!l c! rinde 5 categorii de in.i%ici .ormaţii4 1= # eci.aţ( de com ortament!l adole#cent!l!i? e) rimate *ntr!n lim+a/ clar "i *nţele#e "i acce tate de ele&' Contract!l n! #e reali%ea%( dec>t c! acord!l e) licit al ele&!l!i? alt.olo*.icient romter entr! com ortament!l re# ecti&8 P ca tarea atenţiei co il!l!i #a! adole#cent!l!i entr! con"tienti%area relaţiei romter com ortament8 P ghidarea r(# !n#!l!i corect8 P *nt(rirea imediat( a com ortament!l!i ghidat8 P red!cerea tre tat( a .e#or!l!i .ic!l acti&it(ţilor de orientare .!ncţie de *nt(rire entr! ele&' Ace#tea &or .i #( .icarea com ortamentelor neadec&ate8 5= de#crierea con#ecinţelor celor do!( ti !ri de com ortamente <adec&ate "i neadec&ate=? re# ecti& *nt(ririle "i enalit(ţile com ortamentelor' O+iecti&!l rimar al contract!l!i e#te de a *nc!ra/ar( adole#cent!l #(-"i monitori%e%e ro ri!l com ortament' O+iecti&!l #ec!ndar e#te identi..ormarea com ortament!l!i? romterii tre+!ie retra"i tre tat' Acea#t( .avior) :ssessment. Belmont? CA4 Rad#[orth P!+li#hing Com anQ' S iegler? A'D'? G!e&remont? D'C'? <1EE5=' Contemporar.

oarte m!lte ca%!ri doar *n in.ormarea a#! ra l!mii ro.e#ii=' Cerinţele loc!rilor de m!nc( e&ol!ea%( *n ermanenţ(4 P # ore"te com le)itatea #arcinilor ce tre+!ie *nde linite8 P cre"te n!m(r!l "i com le)itatea c!no"tinţelor? de rinderilor "i a+ilit(ţilor ce tre+!ie e)ercitate *n cadr!l loc!rilor de m!nc(8 P #e e)ercit( o re#i!ne cre#c!t( a#! ra indi&id!l!i de a l!a o #erie de deci%ii *n mod indi&id!al8 P #e accent!ea%( rol!l a+ilit(ţilor de com!nicare e.)& 'rientarea pentru carieră Practica orientării pentru carieră în ţara noastră a #!.e#iilor? .erit do!( nea/!n#!ri4 P Prim!l ro&ine dintr-o )e+icienţă meto)olo*ică .(r( a .ormaţii oc! aţionale8 P l!area deci%iei8 P lani. Acti&it(ţile ce ot .ormaţii oc! aţionale8 P clari.orţei de m!nc(' 2lementele comune ale interventâ8me)ucaţionale )e orientare: P e) !nerea la in.icare? P re%ol&are de ro+leme' Ace#te com etenţe do+>ndite ermit e)ercitarea !n!i control a#! ra ro riei de%&olt(ri "i a#ig!r( +leCi/ilitate *n mana*ementul carierei.ic(ri *n cerinţele im !#e de di&er#e ro.i c! rin#e *ntr-!n rogram de ed!caţie entr! carier( #e *ntind de la relegeri de# re di&er#e oc! aţii? la [orX-#ho -!ri e teme de carier(? 20.icient al ro riei cariere' Ace#t .orm' Anii terminali ai !n!i cicl! "colar <cla#a a BUI-a? cla#a a OII-a? e&ent!al cla#a a B-a "i doar entr! ca%!ri .le)i+ilitate *n e)ercitarea #arcinilor de m!nc(' *n ace#te condiţii? o orientare #trict(? !nidirecţionat(? +a%at( e !n model #tatic? de #! ra !nere a !nor caracteri#tici er#onale c! caracteri#ticile !n!i domeni! oc! aţional? n! mai e#te &alid(' A"a c!m reci%a Sa&icXa# <1EEE=? acti&it(ţile de orientare tre+!ie #( &i%e%e e)ucarea tinerilor entr! inde endenţ( "i .icient(8 P #e im !ne tot mai m!lt( iniţiati&(? moti&aţie "i .ormaţiilor rele&ante entr! management!l carierei .e#ii e iaţa m!ncii "i #chim+area relaţiei dintre ele=? c>t "i interne <modi.icarea a# iraţiilor &ocaţionale8 P achi%iţionarea de #tr!ct!ri cogniti&e integrati&e entr! in. Consiliere e)ucaţională inter&i!ri reali%ate c! di&er"i in&itaţi? di#c!ţii de gr! ? &i%ite la di&er#e loc!ri de m!nc(? #t!di!l !nor doc!mente #cri#e? /oc!ri de rol? reali%area de colecţii de in.el? acea#ta a .ormaţiile de# re #ine? oc! aţii "i relaţiile com le)e dintre ace#tea <&e%i .!rni%a o gril( de inter retare a lor "i de integrare a ace#tor c!no"tinţe c! cele de# re #ine' P Al doilea nea/!n# a .oarte artic!lare terminarea gr(diniţei= era! momentele de concentrare a acţi!nilor de orientare <"colar(? ro.o#t conce !t( ca o acti&itate # ecial(? care tre+!ie reali%at( *n aralel c! roce#!l de *n&(ţ(m>nt "i de c(tre cadre # eciali%ate' A#t.ig!raţiei #ale e)terne < onderea di&er#elor ro.ac( o alegere *n ri&inţa tra#e!l!i !lterior de carier(' Acti&it(ţile de orientare con#ta! *n .lat( *ntr-o contin!( #chim+are at>t a con.Acti&it(ţile de orientare !rm(re#c de%&oltarea er#onal( "i *n%e#trarea t>n(r!l!i c! c!no"tinţe "i a+ilit(ţi nece#are entr! reali%area !n!i management e. Str!ct!ra general( a in./.acti&itatea de orientare #-a reali%at #tatic "i !ncti.le)i+ilitate *n @ domenii de com etenţ(4 P c!no"tinţe de# re #ine8 P in.o#t l(#at(? *n mare arte? *n #eama centrelor de orientare "colar( "i .e#ional(=? c>nd ele&ii? re#aţi de tim "i ne*narmaţi c! ca acit(ţi deci%ionale? era! ne&oiţi #( .ig!ra 1@'1 entr! o #tr!ct!r( integrati&( general(=8 P #! ort #ocial *n e) lorarea ro riei er#oane "i a di&er#elor tra#ee ed!caţionale "i ro.e#ionale' In1ormaţii despre carier% #elaţii semni1icati2e Sutocunoaşterea 9ig!ra /C.a t #e im !ne c! nece#itate *n condiţiile !nei ieţe de m!nc( .le)i+ile "i *n mare arte im re&i%i+ile? a.e#ii? reali%are de CB-!ri "i #cri#ori de intenţie? con#!ltarea # eciali"tilor *n domeni!l ieţei .o#t determinat de o pro/lemă conceptuală 6 orientarea a .ormaţii "i imagini de# re di&er#e loc!ri de m!nc( "i ro.

e#ional(? care a&ea! oric!m re#!r#e !mane .erinţa entr! !n an!mit ti de acti&it(ţi? #til!ri de interacţi!ne "i medii de m!nc(? e de alt( arte' Ea a are la con.ace .ac!ltate? #( con#!me drog!ri? #( .lectarea a#! ra ro riei identit(ţi <identi.oarte red!#e "i care n! !tea! . Ea #e #tr!ct!rea%( *nc( din co il(ria mic(? *n#( &or+im de# re identitate *n # ecial *nce >nd din erioada adole#cenţei? c>nd a+ilit(ţile cogniti&e "i de interacţi!ne #ocial( #!nt #!.0@ ani= #e caracteri%ea%( rin cristalizarea i)entităţii vocaţionale "i o &i%i!ne de an#am+l! a#! ra . ani se i)enti+ică *n lan!l intere#elor &ocaţionale c! di&er#e er#oane #emni.aţ( de ro ria er#oan(' Identitatea #e .lat( *n de%&oltare' C! alte c!&inte co il!l &a dori #( ai+( o ro.oarte im ortant? entr! c(? a#t.e#ional' Urmea%( o perioa)ă a tatonărilor (.i tem erament? intro&er#i!ne? a#i&itate=? talentele "i a+ilit(ţile er#onale <c!no"tinţe "i de rinderi=? identi.ormaţiilor de# re #ine' Ea incl!de? d! ( E' EriX#on <1E6.acţii' a Perioa)a realismului <16 .=4 .e#ional(' 20- 'rientarea pentru carieră Pentr! de%&oltarea &ocaţional( ace#t #tadi! e#te *n#( .erinţelor "i &alorilor ro rii entr! alegerea tra#e!l!i ed!caţional "i ro.onnaţii de# re atri+!ţiile .el? ro.l!enţa dintre e) erienţele de *n&(ţare "i de m!nc( m!lti le ale adole#cent!l!i? de&enind etalon!l mat!ri%(rii #ale <.icarea c! modelele < (rinţi? colegi #a! alte .a t de%&oltarea identit(ţii &ocaţionale "i reg(tirea tinerilor entr! carier( e#te !n!l din o+iecti&ele rinci ale ale *ntreg!l!i roce# de *n&(ţ(m>nt' C!no"tinţele? a+ilit(ţile "i de rinderile do+>ndite *n "coal( tre+!ie #( le ermit( ace#tora #(-"i de%&olte indi&id!al o carier( ro.ig!ra 1@'0'=' $ocmai de aceea e#te !tili%at de # eciali"ti entr! a c!noa"te ni&el!l de de%&oltare atin# de adole#cent' Qigura /C.el la cri#tali%area ace#teia' (i)entitatea vncaţiolm2Nc.ro.amilial #a! "colar "i imită com ortament!l ace#tora *n cadr!l /oc!rilor' S re e)em l!? #e /oac( de-a doctor!l #a! ilot!l "i are m!lte in..icient de mat!re entr! a !tea ermite re.ormat( rin integrarea *ntr-!n con#tr!ct !nic a erce ţiei de #ine "i a erce ţiei e) ectanţelor celorlalţi .icarea ro riilor &alori? intere#e "i a+ilit(ţi? e&al!area ca acit(ţii de a l!a deci%ii "i a .aţ( *n ace#t .ace .ormaţii tehnice? in.orţea%( re.@mpt a# ecte legate de c!noa"terea ro riilor interese" valori" a/ilităţi &i competenţe" e de o arte? c! re.e#ia de&ine o com onent( a imaginii de #ine a.ac( #e)? #( l!cre%e 207 Con iliere educa!ional" d! ( terminarea orelor? #( artici e la ad!n(ri religioa#e #a! n! etc' ..ig!ri #emni.iec(r!ia? #til!l de &iaţ( al ace#tora? ceea ce n! *n#eamn(? *n#(? c( e#te de/a reg(tit #( ia o deci%ie ri&ind cariera #a ro.aţ( di&er#elor #it!aţii= "i contri+!ie a#t.a tit!dini *n e) rimarea !nei alegeri ed!caţionale #a! ro..el cererilor m!lti le ale "colilor' *n .lictelor? modalit(ţile de reglare a com ortament!l!i? rol!rile #ociale? &ocaţionale "i de gender ado tate de indi&id la !n moment dat' Identitatea e#te *n ermanent( construcţie &i reconstrucţie.e#ional? ceea ce determin( l!area !nor deci%ii m!lt mai ragmatice' =orme )e i)entitate vocaţională la a)olescenţi <Aarcia? V'? 1E6.lectarea a#! ra ro riei er#oane "i a de%&olt(rii ace#teia' Perioada adole#cenţei? rin ro+lemele deci%ionale e care le !ne ele&ilor .erenţiate' Ei *n&aţ( im ortanţa c!noa"terii "i *nţelegerii a tit!dinilor? re.i a+andonate relati& !"or *n moment!l *n care a are o alt( direcţie &ocaţional( care are #(-i o.= a# ecte legate de4 caracteri#ticile *nn(#c!te "i do+>ndite ale er#onalit(ţii <c!m ar .l!enţea%( alegerea tra#e!l!i ed!caţional "i ro.cim.icati&e=? modalit(ţile de interacţi!ne? modalitatea de re%ol&are a con.ace t>n(r!l *n acea#t( erioad( ot a&ea !n caracter &ag "i tran%itori!? !t>nd .i mare' Pe m(#!r( ce #e a ro ie de .ormea%( rogre#i&? e m(#!ra organi%(rii "i #tr!ct!r(rii in.e#ionale' Alegerile e care le .. 1-17 ani=' In cicl!l gimna%ial ele&ii de%&olt( !n com ortament e) lorator4 *"i eCplorează ro riile intere#e &ocaţionale? eCperimentează mai m!lte ti !ri de acti&it(ţi "i o/servă nece#itatea de a l!a *n con#iderare +alanţa intere#e .ere #ati#.e#ie c>nd &a .actoriror care in.e#ional(' /C.icati&e din medi!l .inal!l cicl!l!i rimar? intere#ele co iilor de&in tot mai di. Componentele identit%ţii 2ocaţionale De6voltarea identit"!ii voca!ionale Proce#!l de de%&oltare al identit(ţii &ocaţionale *nce e c! o perioa)ă a +anteziei *n lan!l a# iraţiilor &ocaţionale <Gin%+erg? 1E70=' Co il!l *ntre 5 "i 1..ce c!r#!ri #( !rme%e? c! cine #( ia#( la *nt>lnire? dac( #( mearg( la . Construcţia identit%ţii 2ocaţionale Identitatea re re%int( con"tiinţa clar( a indi&id!alit(ţii !nei er#oane? .

In2estigarea caracteristicilor personale rele2ante pentru carier% Un!l din elementele im ortante entr! management!l carierei e#te? a"a c!m am ar(tat de/a? c!noa"terea de #ine' *n ace#t ca itol &om detalia acele a# ecte care a! o rele&anţ( mai mare entr! deci%iile de carier(? chiar dac( a!toc!noa"terea n! #e o re"te doar la ace#tea' A= Interesele re re%int( re.el de alegere? rin !rmare n! #e a.ie de colegi' P criză i)entitară .i acce#at "i e internet la adre#a htt 4LL[[['Sel.lect(? d! ( S! er <1E37=? imaginea de #ine a indi&id!l!i' Cei care a! o imagine +!n( de# re #ine tind #( !rme%e "coli mai +!ne? #( aleag( ro.e#ionale ro !#e' Alegerea ro.E Consiliere e)ucaţională /C.icate' >o)alităţi )e investi*are a intereselor: i P 1e+lectarea sistematică a#! ra alegerilor anterioare' Alegerea acti&it(ţilor *n care ne im lic(m e#te determinat( *n mare arte de intere#!l no#tr! entr! conţin!t!l "i mod!l de reali%are al ace#tora' Re. &rientarea pentru carier" .i &alori.!ncţie de intere#ele e care le #ati#.-directedSearch'com Tolland con#ider( c( oamenii mani.adole#cent!l #e con.a te <&e%i .r!nt( c! ro+leme de identitate' Simte o re#i!ne entr! a reali%a o alegere? dar alegerea e#te mere! am>nat(' P )i+uzie i)entitară .e#i!nii "i a loc!l!i de m!nc( re.adole#cent!l n! a .ac? ceea ce ermite detectarea domeniilor *n care ace#tea ot .i &alori.icarea ca!%elor in#ati#.e#ionale? o#t!lat a .lectarea a#! ra alegerilor reali%ate oate rele&a #imilarit(ţile dintre acti&it(ţile #electate "i moti&ele care a! d!# la alegerea lor' P 5nventarele )e interese 6 in#tr!mentele cele mai !%itate *n inter&enţiile de orientare' Utili%area lor ermite4 P generarea de alternati&e ed!caţionale "i ro.l( *ntr-o cri%( identitar(' P i)entitate conturată6 adole#cent!l a .estionarul )e interese" +a%at e teoria l!i Tolland <&e%i .i !tili%ate *n a!toc!noa"tere? # re e)em l!? C.erite entr! l!cr!l c! oameni #a! o+iecte "i re.e#t(= "i acti&itatea e care o reali%ea%(' In&entarele de intere#e a! ade#ea "i &ariante care #e ot a!to-admini#tra "i ot .ar(? .acţiei ed!caţionale #a! ro.e#t( intere#e di.orm( de identitate a! de/a o+iecti&e oc! aţionale "i ideologice < olitice "i religioa#e=? dar ace#tea i-a! .i ignorat' Ace"ti adole#cenţi n! #e #imt re#aţi #( reali%e%e o a#t.erinţele cri#tali%ate ale !nei er#oane entr! an!mite domenii de c!no"tinţe #a! de acti&itate' Ele con#tit!ie !n!l din elementele im ortante de deci%ie *n carier(' Pre.(c!t ro riile alegeri? rin !rmare a *nde (rtat re#i!nea? e#te clar orientat "i !rm(re"te ac!m o+iecti&ele ideologice "i ro.e#i!ni c! !n ni&el al cerinţelor ed!caţionale mai ridicat "i #( e) lore%e mai m!lte o#i+ilit(ţi de carier(' Iat( de ce? !n!l din cele mai im ortante elemente ale orient(rii &ocaţionale *l con#tit!ie de%&oltarea imaginii de #ine? rin acti&it(ţi de e) lorare "i a!toc!noa"tere "i o orientare o%iti&( a#! ra caracteri#ticilor er#onale' 0.(c!t *nc( o alegere "i n! e#te reoc! at #( .o#t negli/ate' Ace#te domenii ot de&eni o+iect!l acţi!nilor de e) lorare &iitoare8 P identi.e#ionale ce nece#it( e) lorare' Pe +a%a r(# !n#!rilor la in&entarele de intere#e #e ot detecta com ati+ilit(ţi c! domenii ed!caţionale "i oc! aţionale care a! .icate8 P identi.P i)entitate +orţată 6 adole#cent!l n! a e) erimentat o cri%( identitar( <care are de m!lte ori rol!l de cri#tali%are a ace#teia= entr! c( a rel!at *n mod necritic &alorile "i e) ectanţele altora' Adole#cenţii care re%int( acea#t( .ac( !n anga/ament e o an!mit( direcţie? de"i #-ar !tea ca el #( .!ncţie de ti !l lor de er#onalitate4 reali#t <R=? in&e#tigati& <I=? arti#tic <A=? #ocial <S=? *ntre rin%(tor <E= "i con&enţional <C=' REALIS$ INBES$IGA$IB .o#t im !#e din a.e#ionale' In&entarele de intere#e a! de o+icei ata"ate di&er#e li#te de acti&it(ţi "i oc! aţii gr! ate *n .'.erinţele entr! an!mite domenii de c!noa"tere "i acti&it(ţi .ig!ra 1@'5= *n 01.i a&!t >n( ac!m tentati&e de alegere #a! #( le .i la ni&el!l com ati+ilit(ţiiL incom ati+ilit(ţii dintre er#oan( <intere#ele e care le mani.i"a 57 din ane)e=' Ace#t che#tionar oate .ie de (rinţi? .erinţe entr! l!cr!l c! idei #a! .a&ori%ea%( alegerea oc! aţiilor *n care ace#te intere#e ot .icarea o ţi!nilor ed!caţionale "i ro.

'.er( a#t.aceri? olitic(? 6!. Social 6S. Mtiinţ(? teorii? idei? date A!to-e) rimare? a recierea artei Oameni? m!nc( *n echi (? #er&icii com!nitare? +!n(#tarea oamenilor 0ntreprin4%tor A./ ' Caracteristicile tipurilor Wolland "IPH#I #ealist 6#.aceLdate? l!cr!ri A g>ndiLidei C7 K! II7 A$ A #e con.a&oarea celorlalţi A#!marea ri#c!l!i? #tat!t? com etiţie Ac!rateţe? #ta+ilitate? In2estigati2 6I.ic!ltate la #it!aţiile c! grad ridicat de am+ig!itate "i care n! a! de#cri#e cerinţe clare' 011 Consiliere e)ucaţională "abel /C.ipul arti tic (A) mani.er>nd!-le e acelea care *i !n *n &aloare a+ilit(ţile oratorice "i manageriale' Per#oana de tip conven!ional (C) #e *ndrea t( # re acele acti&it(ţi care #e caracteri%ea%( rin mani !larea #i#tematic( "i ordonat( a !nor o+iecte *ntr-!n cadr! +ine organi%at "i de.er( #( l!cre%e *n echi (? *n#( *n rim!l r>nd c! #co !l de a cond!ce? a diri/a? a oc! a loc!l de lider' E&it( acti&it(ţile "tiinţi.ormaLdate A#"IS"IC A creaLidei? l!cr!ri SN$REPRINWU$OR A cond!ceLoameni SOCIAL A a/!taLoameni Qigura /C.el #( a/!te oamenii #(-"i re%ol&e ro+lemele #a! #(-i *n&eţe di&er#e l!cr!ri? dec>t #( reali%e%e acti&it(ţi care nece#it( mani !larea !nor !nelte #a! ma"ini' .inanţe B>n%are? management? negociere Organi%are? o erare e com !ter? A+ilit(ţi &er+ale? a+ilitatea de a-i moti&a "i direcţiona e ceilalţi Aatematic(? anali%a datelor? .(c!t de acele medii ro. Bodelul he>agonal al tipurilor Wolland .e#ionale care nece#it( !n ni&el o tim de de%&oltare a ace#tor a tit!dini' .l!enţ( Con2enţional <C= Organi%are? date? . I "!#!S! Aa"ini? !nelte? aer li+er AC"IKI"JII O erare c! echi amente?' .olo#irea !neltelor? con#tr!cţie? re araţie A!nc( de la+orator? re%ol&are de ro+leme a+#tracte? cercetare Com o%iţie m!%ical(? #cri#? art( &i%!al( Predare? con#iliere? #! ort #ocial ABI$I"JII Ingenio%itate tehnic(? de)teritate? coordonare .ice "i re.init' Are a+ilit(ţi #ecretariale "i matematice ceea ce *l .i%ic( Aatematic(? #cri#? anali%( Creati&itate? talent m!%ical? e) re#i&itate arti#tic( Com!nicare? a+ilit(ţi &er+ale? a#c!ltare?C*nţelegere? orientare KA$7#I $radiţie? reali#m? #imţ ractic Inde endenţ(? c!rio%itate? *n&(ţare 9r!m!#eţe? originalitate? inde endenţ(? imaginaţie Coo erare? genero%itate? #er&icii in .icil(? re.i%ic? #ocial? c!lt!ral etc=' Are de o+icei a+ilit(ţi matematice "i "tiinţi.ipul ocial ()) e#te intere#at de acti&it(ţi care im lic( relaţionare inter er#onal(' Pre. cond!cere? in.ice #a! domeniile care im lic( o m!nc( .ipul reali t (#) #e caracteri%ea%( rin tendinţa de a #e *ndre ta # re acele acti&it(ţi care re#! !n mani !larea o+iectelor "i in#tr!mentelor' Po#ed( a tit!dini man!ale? mecanice #a! tehnice "i e#te #ati#.) #e di#tinge rin a etit deo#e+it entr! cercetare? in&e#tigare #!+ di&er#e .er( o#i+ilitatea de a!toe) re#ie' Per#oanele arti#tice #!nt *n%e#trate c! a+ilit(ţi arti#tice "i imaginaţie' .A .ipul întreprin6"tor (2% re.erite domenii <+iologic? .ipul inve ti4ativ (.e#t( atracţie # re acti&it(ţile mai !ţin #tr!ct!rate? care re#! !n o re%ol&are creati&( "i o.ace otri&it entr! acti&it(ţi admini#trati&e' $i !l con&enţional re!"e"te #( #e ada te%e c! di.er( #( l!cre%e #ing!r entr! re%ol&area de ro+leme' . Artistic 6A.orme "i *n cele mai di.oarte di.

a licarea !nor roced!ri

*nregi#trarea in,ormaţiilor? atenţie entr! detalii

e,icienţ(

*n general n! e)i#t( ti !ri !re de intere#e? ci com+inaţii ale ace#tora? *n care onderea e care !n an!mit ti o are *n com onenţa attern!l!i er#onal e#te di,erit(' Che#tionar!l ro !# ermite identi,icarea !n!i cod er#onal ,ormat din rimele trei ti !ri de intere#e redominante' Grad!l de #imilaritate dintre ace#tea ti !ri de intere#e determin( coerenţa attern!l!i er#onal "i re,lect( m(#!ra *n care #!nt o#i+ile con,licte de intere#e !lterioare' S re e)em l!? intere#ele mani,e#tate de ti !l arti#tic <A= a! !n grad de #imilaritate mare c! intere#ele ti !l!i in&e#tigati& <I= #a! #ocial <S=? dar #e a,l( *n con,lict c! intere#ele con&enţionale <C=' Dac( attern!l de intere#e al !nei er#oane conţine ace#te do!( ti !ri de intere#e <A "i C= e)i#t( o#i+ilitatea !n!i con,lict care ,ace di,icil( deci%ia de carier(' C! c>t ti !rile de intere#e ce com !n attern!l er#onal a! !n grad mai mare de #imilaritate? c! at>t coerenţa e#te mai mare "i ro+a+ilitatea de con,lict ornind de la ace#te #tr!ct!ri interne e#te mic(? ceea ce ,acilitea%( deci%ia de carier(' *n ,ig!ra 1@'5' #imilaritatea dintre ti !rile de intere#e e#te re re%entat( rin &ecin(tatea *n cadr!l model!l!i' C! c>t ti !rile #!nt mai a ro iate e he)agon? c!
212

&rientarea pentru carier" at>t #imilaritatea dintre ele e#te mai mare "i c! c>t #!nt mai *nde (rtate e he)agon? c! at>t cre"te di#imilaritatea dintre ele' *n alegerea !n!i domeni! ed!caţional #a! ro,e#ional o im ortanţ( mare o are congr!enţa dintre attern!l de intere#e al er#oanei? e de o arte "i caracteri#ticile medi!l!i de l!cr!? e de alt( arte' *n ta+el!l 1@'1' #!nt #inteti%ate core# ondenţele dintre ti !rile de intere#e "i acti&it(ţile # eci,ice' B; Kalorile re re%int( con&ingerile +a%ale ale indi&i%ilor' Ele #!nt #!r#e moti&aţionale "i ale #tandardelor indi&id!ale de er,ormanţ( *ntr-!n an!mit domeni!' Balorile #e mani,e#t( *n com ortament rin e&itarea #a!? dim otri&(? ro en#i!nea entr! elemente tangi+ile #a! intangi+ile c!m ar ,i +anii? !terea? # irit!alitatea' E)em le de &alori #!nt4 er,ormanţ(? colegialitate? medi! ,amilial l(c!t? a!tonomie? gri/( entr! alţii? +ani? !tere? a!toritate? rec!noa"tere' Ceea ce &alori%ea%( o er#oan( #e re,lect( la ni&el!l cerinţelor entr! medi!l de acti&itate *n care acea#ta !rmea%( #( #e *ncadre%e' $a+el!l 1@'0' re%int( relaţia e)i#tent( *ntre nece#it(ţile &ocaţionale ale er#oanei "i caracteri#ticile mediilor de acti&itate' Modalit"!i de inve ti4are a valorilor per onale 1. 5erar,izarea unor valori )ate Se d( o li#t( de &alori e care adole#cenţii #( note%e c! -m. &alorile im ortante entr! #ine "i c! --- e cele neim ortante' Se oate reali%a a oi o ierarhie a rimelor @ &alori im ortante <&e%i ,i"a 56 din ane)e=' 2. : naliza ale*erilor anterioare Urm(toarele *ntre+(ri ot ,i !tile entr! e&al!area &alorilor im licate *n alegerile anterioare4 C>nd ai !t!t #( alegi *ntre c!r#!ri? ce ai ale#H De ceH Ce ti de acti&it(ţi re,eri *n tim !l t(! li+erH De ceH C>nd *ţi alegi rietenii ce caracteri#tici te a"te ţi #( ai+(H Ce acti&it(ţi de &ol!ntariat ai ale# #( ,aci H De ceH Care a ,o#t cea mai im ortant( deci%ie e care ai l!at-oH Ce te-a ghidat *n l!area deci%ieiH Care a ,o#t cea mai rea deci%ie e care ai l!at-oH De ceH Care a ,o#t cea mai +!n( deci%ieH De ceH 0. tilizarea )iscreţionară a timpului e#te !n e)erciţi! e)trem de #im l! "i e,icient *n identi,icarea &alorilor Se oate !ne !rm(toarea *ntre+are4 Dac( ai a&ea doar c>te o or( e %i la di# o%iţie? ce ai alege #( ,aciH O alt( &ariant( a ace#t!i e)erciţi! e#te !tili%area di#creţionar( a +anilor' Ceea ce e#te ,oarte im ortant *n ,a%a de inter retare a r(# !n#!rilor la ace#te e)erciţii e#te de a-i #tim!la e ele&i #( determine #!r#a <&alorile= care #ta! la +a%a alegerilor re# ecti&e' E#te +ine ca ,iecare dintre ei #(-"i identi,ice *n mod indi&id!al &alorile? iar di#c!ţia de gr! #( a/!te la clari+icareaMi)enti+icarea relaţiei )intre anumite ale*eri &i valorile personale. Accent!l #e !ne e relaţia dintre &alori "i alegerile e care le ,acem "i n! e .&aloarea &alorii.' 015

Consiliere e)ucaţională $a+el 1@' 0' Relaţia dintre nece#it(ţile &ocaţionaleL&alori "i mediile de m!nc(
ecesit%ţi 2ocationale92alori Kalori1icarea abilit%ţilor #eali4are Acti2itate A2ansare Autoritate Autonomie Structur% Compensare material% Colaborare Creati2itate Independenţ% Kalori morale #ecunoaştere #esponsabilitate Securitate Ser2iciu social Karietate Condiţii de munc% Bedii de acti2itate corespun4%toare Sarcini care ermit e)er#area a+ilit(ţilor "i de rinderilor' Sarcini con#iderate a o,eri re#tigi!' Sarcini care cer !n ni&el relati& con#tant "i #!#ţin!t de im licare' Aedii de m!nc( *n care e)i#t( o#i+ilitatea de a romo&a e +a%a er,ormanţelor' Sarcini care im lic( !terea de a decide a#! ra modalit(ţii de reali%are a m!ncii' Aedii de m!nc( ce re#! !n lani,icare indi&id!al( a m!ncii? ,(r( o #! ra&eghere #trict(' Aedii de m!nc( *n care #trategiile de lBcr! #!nt e) licite "i #i#tematic monitori%ate' Sarcini ce o,er( com en#aţii *n ,!ncţie de cantitatea "i calitatea m!ncii de !#e? a licate echita+il' Aedii de m!nc( *n care #!nt &alori,icate interacţi!nile #ociale' Sarcini care ermit ino&aţia' Aedii de m!nc( *n care #e l!crea%( indi&id!al' Sarcini care #( n! &( o+lige #( artici aţi la nici o acţi!ne ce contra&ine &alorilor d!mnea&oa#tr( morale' Aedii de m!nc( *n care #!nt recom en#ate er,ormanţele indi&id!ale deo#e+ite' Sarcini care ermit e)er#area a!tonomiei "i #erio%it(ţii' Aedii de m!nc( ce garantea%( contin!itatea' Aedii de m!nc( *n care *i !teţi a/!ta e ceilalţi' Sarcini ce ot im lica o gam( larg( "i di&er#( de acti&it(ţi' Aedii de m!nc( caracteri%ate rin condiţii agrea+ile'

G. :naliza +anteziilor personale le*ate )e carieră 9ante%iile er#onale legate de carier( #!nt +!ni redictori ai alegerilor &ocaţionale !lterioare' Ele re re%int( o #!r#( ,oarte +!n( de identi,icare a &alorilor "i de roiecţie *n &iitor' E)erciţiile care #e ot reali%a ot #( ia ,orma identi,ic(rii #til!l!i de &iaţ( dorit <&e%i ,i"a 5E din ane)(= #a! de#crierii /o+-!l!i ideal? ornind de la an!mite criterii <&e%i ,i"a 2; din ane)(=' 012 &rientarea pentru carier" F. 5)enti+icarea mo)elelor Per#oaneleL er#ona/ele e care adole#cenţii le admir( re re%int( indicatori ai &alorilor lor er#onale' Ei ot reali%a #ing!ri li#te c! er#oane e care le con#ider( im ortante entr! #ine #a! ot #( #electe%e er#oane rele&ante entr! ei *n"i"i din li#te c! er#onalit(ţi c!no#c!te' Aoti&!l entr! care ele&!l admir( er#oana re# ecti&( e#te #tr>n# legat de &alorile #ale er#onale' Sco !l in&e#tig(rii &alorilor er#onale e#te a!to-con"tienti%area ace#tora? *n &ederea !tili%(rii lor ca gril( de e&al!are a carierelor o#i+ile' De aceea? e)erciţiile? chiar dac( #!nt reali%ate *n gr! ? &or a&ea rol!l de #tim!lare a a!to-con"tienti%(rii "i n! de e&al!are a &alorilor indi&id!ale' C; Caracteristicile de personalitate re re%int( attern!ri ti ice de g>ndire? com ortament? a,ecti&itate "i relaţionare e care le mani,e#t( o er#oan(' Simţ!l com!n # !ne c( er#onalitatea e#te &aria+ila central(? determinant( *n alegerea "i ada tarea la carier(4 .B>n%(torii tre+!ie #( ,ie e)tra&erţi.? .Conta+ilii tre+!ie #( ,ie metic!lo"i.? .BroXerii tre+!ie #( acce te ri#c!ri.' Cercet(rile *n#( n! a! con,irmat relaţia direct( dintre an!mite caracteri#tici de er#onalitate "i oc! aţii' Aai degra+(?

mediile ed!caţionale #a! de m!nc( acce t( o di&er#itate de .ti !ri. de er#onalitate' Per#oane c! caracteri#tici de er#onalitate #imilare ot #( ai+( er,ormanţe +!ne "i #( ,ie m!lţ!miţi *n oc! aţii di,erite? a"a c!m er#oane c! caracteri#tici di,erite ot #( re,ere aceea"i oc! aţie #a! oc! aţii ,oarte #imilare' Acea#ta deoarece com ortament!l no#tr! e#te determinat n! doar de caracteri#ticile noa#tre er#onale? ci "i de caracteri#ticile medi!l!i *n care #e de#,("oar(' O #erie de modalit(ţi de in&e#tigare a caracteri#ticilor er#onale a! ,o#t re%entate *n ca itol!l de# re a!toc!noa"tere "i #tim( de #ine' Aici &om re%enta doar modalitatea *n care di&er#e caracteri#tici a! ,o#t relaţionate c! mediile de m!nc( "i &om da e)em le de calit(ţi er#onale care #!nt *n general e&al!ate de anga/atori? *n moment!l inter&i!l!i de anga/are' O modalitate !%itat( de a corela caracteri#ticile de er#onalitate c! mediile oc! aţionale e#te e&al!area ace#tora e 2 dimen#i!ni +i olare Btipolo*ia lui Tun*%: P :titu)inea *enerală +aţă )e lume. e#te orientat # re l!mea e)terioar(? a oamenilor "i l!cr!rilor (eCtravert 6 interacţi!ne #ocial(? nece#itate de m!nc( &ariat( "i dinamic(= #a! # re l!mea intern(? a ideilor "i reacţiilor interne Bintrovert 6 l!cr!l c! ideile? medi! lini"tit? ,(r( interacţi!ne #ocial(=' P '/ţinerea in+ormaţiei: o+ţine in,ormaţiile e +a%a #imţ!rilor #ale "i #e ,ocali%ea%( e ,a te "i date Bsenzitiv - m!nci care nece#it( atenţie la detalii? #tereoti e? ,(r( #chim+(ri rea de#e= #a! *"i ,olo#e"te int!iţia "i #e ,ocali%ea%( e o#i+ilit(ţi "i re#! o%iţii Bintuitiv 6 m!nci *n care *"i oate ,olo#i int!iţia? e#te #tim!lat #( *n&eţe *n ermanenţ(=' P >o)ul )e evaluare a in+ormaţiei" roce#ea%( "i e&al!ea%( in,ormaţia +a%>nd!-#e e logic( "i raţionament (*ân)itor6 m!nci care nece#it( logic(? g>ndire ordonat( *n # ecial c! idei "i n!mere? e&ent!al o#t!ri de 01@ Con iliere educa!ional" cond!cere= #a! e &alorile er#onale "i e,ect!l a#! ra altora (sentimental 6 re#t(rile de #er&icii? *n # ecial c(tre oameni? m!nci care nece#it( em atie=' P tilizarea in+ormaţiilor" ia deci%ii ra ide entr! a a/!nge mai re ede la re%!ltat Braţional - m!nci care ermit lani,icarea "i !rm(rirea lan!l!i >n( la ca (t? m!nci *n care #( ia arte la re%!ltat!l ,inal= #a! am>n( deci%ia entr! a mai o+ţine in,ormaţii (perceptiv - m!nci care nece#it( ada tare ermanent( la no! "i creaţie=' 7ipolo*ia lui 9ollan) <e) !#( *n artea de#tinat( intere#elor &ocaţionale= # eci,ic( de a#emenea caracteri#ticile de er#onalitate <tr(#(t!rile? d! ( Tolland= ale celor 3 ti !ri ro !#e <Reali#t? In&e#tigati&? Arti#tic? Social? *ntre rin%(tor? Con&enţional=' Ele #!nt re%entate *n ta+el!l 1@'5? *n#( core# ondenţa dintre ace#te ti !ri de er#onalitate "i mediile de m!nc( e#te mediat( de intere#ele # eci,ice' "abel /C.'. "ipologia lui Wolland
#eali t Con,ormi#t Sincer One#t S! !# Aateriali#t Nat!ral Con#ec&ent Practic Aode#t $imid Sta+il Econom )ocial Con&ing(tor Coo erant Prieteno# Genero# S(ritor Ideali#t .nve ti4ativ Analitic Preca!t Critic C!rio# Inde endent Cogniti& Intro&ertit Aetodic Aode#t Preci# Raţional Re%er&at întreprin6"tor C!ra/o# Am+iţio# Atrage atenţia Dominant Energic Im !l#i& Arti tic Com licat De%ordonat Emoţional E) re#i& Ideali#t Imaginati& Li #it de a+ilit(ţi ractice Im !l#i& Inde endent Int!iti& Noncon,ormi#t Original Conven!ional Con,ormi#t Con"tiincio# Atent Con#er&ator Inhi+at S! !#

iec(rei ro.acilitea%( reali%area .erite care #e ot a/!#ta la nece#it(ţile "i re.ica mai +ine medi!l "i ti !l de #arcini e care er#oana re# ecti&( ar re.ic!lt(ţi a an!mitor acti&it(ţi' Orice *n#!"ire #a! roce# #ihic ri&it din er# ecti&a randament!l!i de&ine a tit!dine' S re e)em l!? erce ţia detaliilor? memoria? # irit!l de o+#er&aţie #!nt con#iderate a tit!dini? at!nci c>nd ele con#tit!ie remi#e entr! reali%area c! #!cce# a !nor acti&it(ţi' P!tem &or+i de a tit!dini la di&er#e ni&ele de generalitate' S re e)em l!? a tit!dinea &er+al( e#te o a tit!dine mai general( dec>t .ac arte4 017 Con iliere educa!ional" com rehen#i!nea lim+a/!l!i oral "i #cri#? e) rimare oral( "i #cri#(? ."ti! #(''''? ot #(''''? m( rice #(''''.icil #( le rec!noa#c( "i #( le !n( *n &aloare #a! #(-"i con#tr!ia#c( !n lan de carier( ornind de la ace#tea' P!tem *n#( identi.ac(' S re e)em l!? dac( e#te o er#oan( e)tra&ert( "i #e orientea%( # re domeni!l de admini#traţie !+lic(? &a re.era #( le .orm(ri il!#trea%( roce#!l rin care a tit!dinea de&ine o eraţional(? tran#.era o acti&itate *n care #( ai+( contact c! !+lic!l -e)' o.(r( di.ie #!.el !tem determina l(rgirea ariei de alternati&e e care adole#cenţii o ia! *n con#iderare *n l!area deci%iilor de carier(' E#te de a#emenea im ortant ca adole#cenţii #( c!noa#c( de endenţa de conte)t a mani.erinţele er#oanei' *n ace#t .icare? orientare *n # aţi!? &ite%( erce ti&(? coordonarea mem+relor? atenţie di#tri+!ti&(? ."i mai !ţin o acti&itate *n care #( mani !le%e do#are "i #( .ac( #tati#tici? *n tim ce !n intro&ert &a re.erenţelor #!nt a tit!dini # eci.iciant .' Ace#tea de#emnea%( de .icarea reali%at( de 9lei#hman <9lei#hman? g!intance? Broedling? 1E62=' Din acea#t( li#t( de a tit!dini .ic(rile cele mai com rehen#i&e a a tit!dinilor !mane e#te cla#i.l!enţa &er+al( #a! ca acitatea de com rehen#i!ne? d! ( c!m ca acitatea de di#criminare a #!netelor #a! de reali%are a in.orm>nd!-#e din otenţial *n realitate' 9iecare er#oan( are an!mite a tit!dini' Pentr! m!lţi *n#( e#te di.e#ii e)i#t( medii de m!nc( di.Centrat e ro+leme Ama+il Re# on#a+il Socia+il C! tact *nţeleg(tor O timi#t Ca!t( l(cere Po !lar *ncre%(tor *n #ine Socia+il Bor+(reţ Ordonat Con#ec&ent Practic Controlat Li #it de imaginaţie E.a&oarea interacţi!nii c! !+lic!l' E#te im ortant ca adole#cenţii #( *nţeleag( relaţia mediat( care e)i#t( *ntre ace#te caracteri#tici de er#onalitate "i mediile de m!nc(' *n cadr!l .e#t(rilor com ortamentale' Pentr! ca !n com ortament? c!m e#te ent!%ia#m!l *n reali%area !nei #arcini? #( a ar( e#te ne&oie ca medi!l #(.ormanţ( *ntr-!n an!mit domeni!' De%&oltat( rin *n&(ţare "i e)er#are? a tit!dinea de&ine a+ilitate? iar rin a licare *n ractic( "i a!tomati%are? a+ilitatea de&ine de rindere' Acea#t( *nl(nţ!ire de tran#.icient 013 &rientarea pentru carier" N! #e oate #ta+ili o core# ondenţ( direct( *ntre caracteri#ticile de er#onalitate "i an!mite oc! aţii' E#te &or+a mai degra+( de a # eci.le)i+ilitate *n cla#i. Aptitudini şi deprinderi A tit!dinea re re%int( otenţial!l !nei er#oane de a *n&(ţa "i o+ţine er.icient de #tim!lati&' D.era ace#te #arcini? *n de.ice? c! !n grad mai red!# de generalitate dec>t a tit!dinea de com rehen#i!ne' *n general? *n relaţionarea a tit!dinilor de an!mite domenii oc! aţionale #e !tili%ea%( !n ni&el medi! de generalitate' Una din cla#i.orţa #tatic(? .a t a tit!dinile? a+ilit(ţile "i de rinderile e care le are er#oana re# ecti&( "i care *i .ica *n di#c!r#!l er#oanelor e) re#ii de gen!l4 .l!enţa ideilor? #en#i+ilitatea la ro+leme? a tit!dine n!meric(? ca acitatea memoriei .

ermitate *n a (rarea rinci iilor calm ada tare la #chim+are loialitate # irit de o+#er&aţie #inceritate em atie toleranţ( er# icacitate ca acitatea de a-"i lani.i im licat( *n mai m!lte acti&it(ţi' Un %idar? ca "i !n de#igner tre+!ie #( o#ede ca acitate de re re%entare # aţial(' At>t ilot!l? c>t "i de anator!l radio are ne&oie de # irit de o+#er&aţie' P a tit!dinile #!nt interconectate *n #tr!ct!ri .!rni%ate de o alt( er#oan( ot #!.ilmelor de# re carier( e#te de a#emenea o modalitate de o+#er&are a acti&it(ţilor care de.ormaţii .ine#c o an!mit( oc! aţie "i a a+ilit(ţilor nece#are entr! de#.e#ionale? in. Di#c!ţia c! er#oane anga/ate *n acti&it(ţi de intere# oate ad!ce in.ac(? cel !ţin la !n ni&el medi! "i .("!rarea ei' 2.ormanţa #! erioar(' /C.(.iind re%!ltat!l erce ţiei ro rii a#! ra realit(ţii' 5' Consultarea materialelor #cri#e de# re di&er#e oc! aţii' E)i#t( o #erie de dicţionare de me#erii? monogra. Se ot o+ţine in.aţ( de colegi P a+ilit(ţi deci%ionale P re# on#a+ilitate entr! m!nca reali%at( P di lomaţie P di#creţie P e.oarte !tile' E#te im ortant #( #e "tie *n#( c( in.icienţ( *n reali%area #arcinilor P #ta+ilitate emoţional( P ent!%ia#m *n m!nc( P one#titate P imaginaţie P ada ta+ilitate *n m!nca de echi ( Modalit"!ile de identificare a aptitudinilor: O inventarierea acti&it(ţilor e care o er#oan( "tieL oate #( le .ormaţii nece#it( declan"area !n!i com ortament e) lorator? rin care adole#cent!l in&e#tighea%( di&er#e medii oc! aţionale "i e) lorea%( mai m!lte o#i+ilit(ţi de carier(' Aetodele rin care #e reali%ea%( e) lorarea o#i+ilit(ţilor de carier( #!nt m!lti le' >o)alităţi )e eCplorare a posi/ilităţilor )e carieră 1' '/servaţia.ormaţiile .ormaţii entr! deci%iile de carier(' O+ţinerea ace#tor in.e#ionale? #ite-!ri de internet care re%int( di&er#e oc! aţii? cerinţele lor ed!caţionale #a! ro. 5nterviul.estionare # ecial de#tinate identi.ormaţii de# re carier( !rm(rind mod!l *n care *"i de#.ii ro.ort deo#e+it8 P com letarea !nor c.("oar( acti&itatea di&er#e er#oane4 mem+ri ai .eri di#tor#i!ni? .ic(rii ace#tora' In ma/oritatea ca%!rilor che#tionarele de a tit!dini .lectarea a#! ra reacţiilor er#onale la ace#te e) erienţe' $re+!ie #( #e "tie c( #!nt la . Comportamentul e>plorator C!no"tinţele de# re di&er#ele a# ecte ale medi!l!i? m!ncii #!nt de a#emenea o #!r#( im ortant( de in.ica #ing!r m!nca iniţiati&( *n reali%area di&er#elor #arcini "i acţi!ni orientare # re rogre# "i a!tode%&oltare ca acitate de anali%( P e) rimare clar( P +!n( di# o%iţie P ca acitatea de a do+>ndi c! !"!rinţ( noi de rinderi P con"tiincio%itate P re# ect .ormaţii legate de #it!aţia lor e iaţa m!ncii' 2' 2Cperimentarea di&er#elor acti&it(ţi "i re.amiliei? c!no"tinţe #a! rieteni' Bi%ionarea .(r( !n e.ac trimiteri la domeniile oc! aţionale care le &alori.oarte &ariate' Ceea ce a#ig!r( #!cce#!l *ntr-o acti&itate n! e#te o a tit!dine #ing!lar(? ci #tr!ct!ra? com+inaţia de a tit!dini? *n care ace#tea #e com en#ea%( "i #e otenţea%( entr! a a#ig!ra er.re re%entare # aţial(? de)teritate man!al(' Calit"!i pe care an4a=atorii le evaluea6": P P P P P P P P P P P P P P coo erare .ic(' 016 'rientarea pentru carieră E#te im ortant de "ti!t c(4 P !na "i aceea"i a tit!dine oate .el de !tile e) erienţele o%iti&e ca "i cele negati&e' Orele "i acti&it(ţile din tim !l li+er ot de&eni modalit(ţi de in&e#tigare a intere#elor &ocaţionale' .

iind +a%a de in.ac o #erie de criterii de &aliditate "i .e#ional &i%at <&e%i ta+el!l 1@'2 entr! e)em le de *ntre+(ri ce ghidea%( com ortament!l e) lorator=' /C.ormat c! alte in.i"ele 21-25 din ane)(' Utilitatea in.ormaţiilor.ormaţii r(# !nd intere#elor entr! care a! .m(#!ra *n care in.icii P o ort!nit(ţile de a&an#are $i !rile Tolland ot de a#emenea #( oriente%e e) lorarea carierelor' Prin che#tionarea a#! ra grad!l!i *n care medi!l #ati#.ormare a deci%iilor' 2tapele )eciziei: P !e+inirea )eciziei ce tre/uie luată "i determinarea alternati&elor o#i+ile de re%ol&are a ro+lemei' *n alegerea !nei cariere <tra#e! ed!caţional "i ro.m(#!ra *n care #!nt &ala+ile *n re%ent ace#te in.ormaţii legate de4 P re# on#a+ilit(ţile loc!l!i de m!nc( P condiţiile de m!nc( P de rinderile "i cerinţele ed!caţionale ale o#t!l!i P o#i+ilit(ţile de anga/are P c>"tig!l "i alte +ene. Deci4ia de carier% Deci%ia de carier( re re%int( roce#!l de #elecţie a !nei alternati&e de carier( din m!lţimea de &ariante di# oni+ile la !n moment dat' Im ortanţa ace#tei deci%ii re%id( *n interacţi!nile m!lti le dintre carier( "i celelalte a# ecte ale &ieţii4 #til!l de &iaţ(? #tarea de +ine? e)ercitarea rol!rilor? re#tigi!l etc' O a+ordare #i#tematic( a roce#!l!i de deci%ie ia *n con#iderare o #!cce#i!ne de eta e? *ntre care in&e#tigarea ro riei er#oane "i e) lorarea o#i+ilit(ţilor de carier(? re%entate de/a? oc! ( !n loc im ortant? .ormaţia e#te li #it( de roiecţia #!+iecti&( a er#oanei care a .Pentr! e) lorarea "i organi%area in.ormaţii8 P relevanţa .!rni%at-o8 P compara/ilitatea .ormaţiilor o+ţin!te rin ace#te acti&it(ţi? &e%i .i *nţele#e8 P *ra)ul )e întin)ere . (.er( ace#te rograme8 P lipsa )e /iasare 6 m(#!ra *n care in.iecare din alternati&e? entr! a #e !tea reali%a o e&al!are real( a lor' "abel /C.grad!l *n care in.ormaţia o+ţin!t( are acela"i .iecare ti de intere#e *n arte #e in&e#tighea%( congr!enţa dintre er#oan( "i medi!l ed!caţionalL ro.ormaţiilor de carier( *ntr-o manier( #i#tematic(' *n ace#t #en# #e oate !tili%a o li#t( de *ntre+(ri rele&ante entr! c!noa"terea mediilor oc! aţionale care #( &i%e%e in.ormaţii o+ţin!te <!rm(re#c acelea"i criterii=? *n &ederea com ar(rii lor' Ace#tea im !n c!legerea in.C.in.ormaţiile !tile #!nt com rehen#i&e? incl!%>nd o alet( larg( de o ort!nit(ţi oc! aţionale? rogramele ed!caţionale relaţionate "i reţea!a de "coli care o.ormaţiile tre+!ie #( .ica+ile8 01E Consiliere e)ucaţională P actualitatea .ormaţiilor o+ţin!te *n !rma e) lor(rii di&er#elor domenii de acti&itate e#te determinat( de m(#!ra *n care ace#tea #ati#.icate' In.ormaţia #e +a%ea%( e date em irice? ade&(rate "i &eri.dac( ace#te in.m(#!ra *n care datele re# ecti&e ot .iciente "i com ara+ile? entr! .e#ional= e#te +ine #( #e ia *n con#iderare mai 220 &rientarea pentru carier" m!lte o#i+ilit(ţi' *ntotdea!na e)i#t( mai m!lte alternati&e otri&ite care nece#it( a .o#t #olicitate8 P speci+icitatea -grad!l de concreteţe a datelor8 P claritatea .i e) lorate entr! a #e decide a#! ra com ati+ilit(ţii dintre caracteri#ticile er#onale "i cele ale medi!l!i re# ecti& de acti&itate' P '/ţinerea in+ormaţiilor necesare" rin e) lorarea alternati&elor identi.idelitate4 P acurateţea in. 0ntreb%ri care ghidea4% e>plorarea carierei "ipurile Wolland 0ntreb%ri tipice .ie #!.ace nece#it(ţile determinate de .

inali%area !n!i roiectH P E)i#t( o#i+ilitatea #( .er( medi!l #ta+ilitate "i controlH 001 Con iliere educa!ional" P 2valuarea alternativelor e +a%a in.e#tare a in)ecisivităţii.olo#itorH P E)i#t( limite clare ale re# on#a+ilit(ţilorH P Boi l!cra c! !nelte #a! ma"in(riiH INBES$IGA$IB P C>t de .iciile altora <mem+ri ai .REALIS$ P E)i#t( ţel!ri tangi+ile entr! care #( l!cre%H Boi &edea re%!ltatele concrete la .i ro&ocat din !nct de &edere intelect!alH AR$IS$IC P Boi a&ea o#i+ilitatea #(-mi !tili%e% imaginaţia? creati&itatea? in&enti&itateaH P E#te medi!l #!.ie an)iet(ţii legate de #it!aţia de deci%ie' Ace#t .le)i+ilH P Boi a&ea tim entr! re.ac!lt(ţile #a! loc!rile de m!nc( entr! Care &a a lica? mod!l *n care #e &a .ormaţiilor e)i#tente "i alegerea celei mai otri&ite <&e%i .icient de .icati&e' A#t.ie li #ei !nei #trategii de e&al!are a in. Inca acitatea de a l!a o deci%ie #e datorea%( .iecare o ţi!ne #e determin(4 co#t!rile "i +ene.orme4 a= indeci%ie ca moment a/solut normal al roce#!l!i de deci%ie a.e#t( rintr-o e)ce#i&( de endenţ( de alte er#oane? e&itareaLam>narea deci%iei "i li #a *ncrederii *n #ine <&e%i #til!rile deci%ionale de#cri#e mai /o#=' Stiluri deci4ionale .iind *n c(!tare de in.el? entr! .i"a 23 din ane)e=' E#te nece#ar( e&al!area .i li+er #( reali%e% roiecte *n mod inde endentH P Boi a&ea o#i+ilitatea #(-mi e)er#e% de rinderile de redactare? cercetare? anali%(H P Boi a&ea o#i+ilitatea #( *n&(ţ noi de rinderiH P Boi .lectare #a! contem lareH P Boi !tea #( reali%e% roiecte *n mod inde endentH SOCIAL P Se !ne accent e m!nca *n gr! #a! e interacţi!nea #ocial(H P Boi a/!ta oamenii rin in#tr!ire? redare? con#iliereH P Boi a&ea o#i+ilitatea #( *m (rt("e#c #entimentele? int!iţiile "i re# on#a+ilit(ţile meleH P Promo&ea%( acea#t( oc! aţie #co !ri etice? !mani#teH SN$REPRINWU$OR P O.ac roiecte *n gr! H C P Prod!ce acea#t( me#erie !n rod!# #a! #er&ici! ractic? .le)i+il e#te medi!lH P Boi .("!rare' Ace#t ti de indeci%ie e#te acom aniat de !n com ortament e) lorator? adole#cent!l .icient de #tr!ct!ratH P Boi !tea #(-mi e)er#e% ca acit(ţile organi%atoriceH P Balori.er( la mod!l *n care #e &or do+>ndi c!no"tinţele "i de rinderile nece#are domeni!l!i ale#? #e &or #electa "colile? .icati&e *n ca%!l alegerii acelei &ariante' P (ta/ilirea unui plan de im lementare a deci%iei "i !nerea #a *n a licare' Ace#ta #e re.iec(rei alternati&e *n termeni de con#ecinţe a#! ra ro riei er#oane "i a#! ra er#oanelor #emni.amiliei=8 grad!l de m!lţ!mire *n ca%!l alegerii &ariantei re# ecti&e8 a ro+area de c(tre er#oanele #emni.&e%i .ic( ace#t medi! a+ilit(ţile mele de calc!l "i anali%( a datelorH P O.ace romo&area er#onal( <c!rric!l!m &itae? #cri#oare de intenţie? reg(tire entr! inter&i!= .e#ional' Indeci%ia ce oate #( a ar( *n ace#te condiţii oate #( ia do!( .iciile er#onale8 co#t!rile "i +ene.actori e)terni? care im !n re#i!nea de a alege !n an!mit tra#e! ed!caţional "i ro.i"eler22? 2@ din ane)e' La &>r#ta adole#cenţei roce#!l de deci%ie a#! ra carierei e#te *n general declan"at de .ormaţii de# re #ine "i de# re tra#eele ed!caţionale "i oc! aţionale? e&al!ea%( alternati&e? a+andonea%( "i ca!t( &ariante etc' += indeci%ie ca mani.ormaţiilorL&ariantelor? .a t #e mani.lat *n de#.er( acea#t( oc! aţie o#i+ilit(ţi de romo&areH P Boi !tea #(-mi a#!m rol!l de liderH P Ba e)i#ta o#i+ilitatea de a-mi e)er#a a+ilit(ţile de com!nicareH P E#te ace#ta !n medi! de m!nc( dinamic "i com etiti&H P Boi !tea #(-mi !tili%e% a+ilit(ţile de negociereH CONBENŢIONAL P E#te medi!l #!.

avior" .el *nc>t re%!ltat!l e#te !n!l de%ada tati& "i c! re erc!#i!ni #erioa#e a#! ra o#i+ilit(ţii de lani.rec&ent ro.ormanţ( *ntre .erite <ta+el 1@'@'=' Un #til deci%ional de. B!c!re"ti4 In#tit!t!l entr! Mtiinţele Ed!caţiei' Pitari!? T'? Co#tin? A' <ed'=? <1EE7=' Centrul )e 'rientare ]colară &i Pro+esională.emei contea%( ti !l de m!nc(? medi!l m!ncii "i colegii? *n#( datorit( rol!rilor de gen acce tate? *n cadr!l ace#tor domenii de o ţi!ne? .eminine <9!rnham? 1EE0=' (tatutul socio6economic e#te o alt( &aria+il( care in.ie4 Bro[n? D'? BrooX#? L' <1EE1=' Career Counselin* 7ec.icitar oate di#tor#iona #a! *m iedica rel!crarea in.e#ionale con#iderate ma#c!line? *n tim ce .' Acea#ta *n condiţiile *n care di.l!enţea%( o ţi!nile "i deci%iile de carier(' Co iii ro&eniţi din medii #ocio-economice de.erenţele de er.1=' Consilierea carierei.e#ii care n! nece#it( reg(tire *ndel!ngat(' 22+ Con iliere educa!ional" Bi+liogra.e 21st Centur. o+ vocational personalities an) <or8 environments. E) ert? Rom>nia' O#i o[? S' <1EEE=' A##e##ing Career Indeci#ion' Tournal o+ 3ocational ?e.e#t>nd inca acitate *n iniţierea roce#!l!i 3Otiu c% trebuie5 dar pur şi simplu nu pot s% o 1ac: impulsi2 intuiti2 del%s%tor 1atalist compliant paralitic 'ariabile care re trân4 paleta op!iunilor de carier" (eCul persoanei.eminine . : t.emei "i +(r+aţi *n domeniile ro.ormaţie 3Decid acum şi m% gEndesc mai tEr4iu: .e#iei4 entr! +(r+aţi cele mai im ortante criterii *n alegerea me#eriei #!nt4 #ec!ritatea? o#i+ilit(ţile de romo&are "i +ene.(tilul )ecizional re re%int( modalitatea ro rie de a re%ol&a o #it!aţie ce re#! !ne alegerea *ntre mai m!lte alternati&e' Adole#cenţii !"i *n . ro..(r( a c(!ta altele #a! a ad!na in.ma#c!line.eor.e#ionale con#iderate .aţa !nei #it!aţii de deci%ie legat( de carier( ot mani.icare a carierei' 222 &rientarea pentru carier" "abel /C. B!c!re"ti4 Sigma' Jlein? A'A' <1EE7=' 5ntro)ucere în orientarea în carieră..oices.: acce tarea re# on#a+ilit(ţii entr! deci%ie? !lterior mani. Stiluri deci4ionale Stilul deci4ional plani1icat agoni4ant Caracteristici a+ordare raţional( a deci%iei? echili+rat( #!+ ra ort!l artici (rii cogniti&e "i emoţionale 3Sunt organi4at şi 0mi 1ac planuri: in&e#tire de tim "i energie *n ad!narea datelor "i anali%a alternati&elor? ceea ce determin( o #! ra*nc(rcare "i am>narea deci%iei 3 u m% pot decide: acce tarea rimei alternati&e di# oni+ile? .e#ionale com lementare ot .erenţe de gen *n alegerea ro.? iar +(ieţii ro. N`4 Prentice Tali Inc' Vig(!? A' <0.etele aleg mai .e#or? a#i#tent medical? con#ilier..ni`ues.e#iile .!ndamentarea deci%iilor e #entimente "i tr(iri ne&er+ali%ate 3Simt c% aşa e bine: am>narea oric(r!i roce# de e&al!are "i acţi!ne *n ri&inţa ro+lemei 3B% 2oi gEndi mEine: r a l(#a deci%ia e #eama medi!l!i #a! a #orţii 3Ce 2a 1i5 2a 1i: acce tarea deci%iei alt!ia *n loc!l deci%iei indi&id!ale 3Dac% cre4i c% e bine.emeile a! e) ectanţe mai mari de #!cce# *n domeniile ro.e#ii con#iderate . AllQn \ Bacon' Terr? E'L' <1EE3=' PerspectivIes on Career Kui)ance an) Counselin* in t. E)i#t( di.a&ori%ate tind #( ai+( tra#ee ed!caţionale mai #c!rte "i aleg ro.erinţa IAEBG? D!+lin' Tolland? V'L' <1E6@=' >a8in* vocational C..i e) licate rin teoria e) ectanţei4 +(r+aţii a! e) ectanţe de #!cce# ridicate entr! domeniile ro.e#ta #til!ri deci%ionale di. Con. '.iciile materiale8 entr! .ormaţiilor legate de #ine "i domeniile de acti&itate? a#t.

ormarea de rinderilor de interacţi!ne #ocial(' 5' De%&oltarea atit!dinilor "i com ortamentelor adec&ate romo&(rii ro riei #(n(t(ţi .icarea &ieţii "i carierei' Str!ct!ra re%ent!l!i c!rric!l!m "colar re.ice 2' Unit(ţi de conţin!t @' S!ge#tii metodologice 3' Balori "i atit!dini Pro !nerile re%ent!l!i c!rric!l!m Consiliere &i 'rientare *nc!ra/ea%( a+ord(ri .iecare er#oan( are .i%ic( "i mental(' P Aanagement!l roce#!l!i de *n&(ţare "i de%&oltare er#onal(' P Im licare acti&( *n lani.ice reg!lile de artici are la di#c!ţiile de gr! . Consiliere e)ucaţională /&.1. De42oltarea conştiinţei de sine şi a atitudinilor po4iti2e 1aţ% de propria persoan% 7biecti2e de re1erinţ% !>emple de obiecti2e operaţionale L' L' să recunoască elemente 1'1'1' #( !tili%e%e terminologia ri&ind (rţile cor !l!i ale )ezvoltării 1'1'0' #( de#crie rinci alele . să sesizeze )i+erenţele 1'5'1' #( o. "i . "i .icare a carierei' /. C$AS!$! III '?52C7532 C:!1 1.ormarea de rinderilor de interacţi!ne #ocial( 7biecti2e de re1erinţ% 2. !ncte tari.lect( no!l model de roiectare c!rric!lar( "i are !rm(toarele com onente4 1' O+iecti&e cadr!Ldomenii de com etenţ( 0' O+iecti&e "i com etenţe generale 5' O+iecti&e "i com etenţe # eci./.le)i+ile "i ada tate cerinţelor concrete ale com!nit(ţii "colare *n care #e l!crea%(' 22.ice? !rm(toarele &alori "i atit!dini4 P Re# ect!l de #ine "i romo&area ro riei er#oane' P Re# on#a+ilitate #ocial( "i relaţionare o%iti&( c! ceilalţi' P Stare de +ine .ice cinci caracteri#tici er#onale să )escrie elemente )e 1'0'0' #( en!mere trei tr(#(t!ri er#onale o%iti&e de# re #ine autocunoa&tere 1'0'5' #( e) rime o tr(#(t!r( er#onal( o%iti&( de# re #ine 1'0'2' #( identi.@@? 127-1@2' Ca itol!l 13 AODEL DE PROGRAAA PEN$RU ORELE DE CONSILIERE MI ORIEN$ARE SAU DIRIGEN$IE Di#ci lina Consiliere şi 7rientare are la +a%( "i romo&ea%(? rin de%&oltarea com etenţelor generale "i # eci.aţ( de ro ria er#oan(' 2. !ncte #la+e.erenţia%( de alţii )ezvoltare 1'5'5' #( rec!noa#c( .iciente de *n&(ţare "i management al *n&(ţ(rii' @' De%&oltarea ca acit(ţii de lani. !ncte tari. De%&oltarea con"tiinţei de #ine "i a atit!dinilor o%iti&e .erentele de #e) 1'1'2' #( en!mere cicl!rile de de%&oltare !man( 1. !ncte #la+e.a t!l c( . -1'5'2' #( rec!noa#c( .!ncţiile ale organi#m!l!i 1'1'5' #( #e#i%e%e di. să o/serve &i 1'0'1' #( identi. 1.ere e)em le de a#em(n(ri "i deo#e+iri dintre oameni in)ivi)uale în cre&tere &i 1'5'0' #( de#crie mod!l rin care #e a#eam(n( "i #e di. De%&oltarea re# on#a+ilit(ţii #ociale "C* .a t!l c( aceea"i #it!aţie oate #( genere%e reacţii com ortamentale di.erite 003 >o)el )e pro*ramă pentru orele )e consiliere &i orientare sau )iri*enţie De%&oltarea re# on#a+ilit(ţii #ociale "i .i%ice "i mentale' 2' De%&oltarea !nor tehnici e.2. să recunoască elemente )e comunicare !>emple de obiecti2e operaţionale 0'1'1 #( #e#i%e%e com onentele com!nic(rii 0'1'0' #( di#ting( *ntre ti !rile de com!nicare &er+al( "i non&er+al( 0'1'5' #( identi.ice ro riile .0.

să )escrie +azele în 2'0'1' #( identi.erenţie%e *ntre #!r#e e)terne "i #!r#e interne de moti&aţie 2'1'5' #( identi.olo#irea cent!rii de #ig!ranţ( *n ma"in(? a licarea !nor creme de rotecţie *m otri&a ra%elor !ltra&iolete? !tili%area !n!i echi ament otri&it *n acti&it(ţile # orti&e 5'0'5' #( aleag( loc!ri de/oac( c! e) !nere minim( la #it!aţii eric!loa#e 5'0'2' #( en!mere modalit(ţile de a#i#tenţ( *n #it!aţii de ameninţare a integrit(ţii .l!enţate deci%iile ri&ind com ortamentele #(n(toa#e "i cele de ri#c 0. ca ne&oie de a/!tor G.e"ec!l.2.erite 2'0'2' #( e) lice rol!l e)erciţi!l!i *n *n&(ţareala di.ort *n *n&(ţare 2'1'@' #( o+#er&e in.erite materii 2'0'@' #( en!mere modalit(ţi de re%entare a re%!ltatelor *n&(ţ(rii 2'0'3' #( identi.erite de *n&(ţare e care le im !n materii di.a%ele !nei acti&it(ţi de *n&(ţare văţării &i rolul atenţiei 2'0'0' #( e) lice rol!l moment!l!i reg(titor "i al lani.0.cri%(.1.1.ic(rii *n *n&(ţare în procesul )e învăţare 2'0'5' #( rec!noa#c( modalit(ţile di.2.ectea%( #(n(tatea 5'1'5' #( identi.ice #!r#e de moti&aţie entr! *n&(ţare 2'1'0' #( di.0.aţ( de ceilalţi 5' De%&oltarea atit!dinilor "i com ortamentelor adec&ate mentale 7biecti2e de re1erinţ% 0.iciente de *n&(ţare "i management al *n&(ţ(rii 7biecti2e de re1erinţ% !>emple de obiecti2e operaţionale G.ormanţelor o+ţin!te la o materie a#! ra moti&aţiei entr! *n&(ţare 2'1'3' #( inter rete%e . să i)enti+ice relaţia 2'5'1' #( en!mere c!no"tinţele "i de rinderile im ortante care #e do+>nde#c *n )intre învăţarea &colară "coal( &i activităţile coti)iene 2'5'0' #( identi.aţ( de *n&(ţarea la o an!mit( materie 2'1'2' #( de#crie relaţia dintre moti&aţie "i e. să recunoască comportamentele sănătoase &i comportamentele )e risc 0.2.erite ti !ri de a#c!ltare 0'0'0' #( e)er#e%e de rinderile de a#c!ltare acti&( 0'0'5' #( identi.ectele emoţiilor a#! ra organi#m!l!i 5'5'2' #( rec!noa#c(? *n e)em le din &iaţa de %i c! %i? rol!l emoţiilor 227 Consiliere e)ucaţională 2' De%&oltarea !nor tehnici e. să o/serve &i să a)opte a/ilităţi )e rela+ionare pozitivă cu ceilalţi 0'1'2' #( a lice reg!lile de artici are la di#c!ţiile de gr! 0'0'1' #( com are di. "i de a cere a/!tor 0'0'2' #( de#crie im ortanţa m!ncii *n gr! 0'0'@' #( a lice a+ilit(ţile de com!nicare *n gr! 0'5'1' #( de#crie ce e#te o rietenie 0'5'0' #( #e#i%e%e modalit(ţile otri&ite de a-ţi .i%ice "i !>emple de obiecti2e operaţionale 5'1'1' #( de#crie com onentele #t(rii de #(n(tate 5'1'0' #( di.ace rieteni 0'5'5' #( o+#er&e modalit(ţile acce ta+ile de c>"tigare a atenţiei 0'5'2' #( ado te atit!dini o%iti&e .ice rol!l atenţiei e arc!r#!l roce#!l!i de *n&(ţare 2'0'7' #( de#crie modalit(ţi de menţinere a atenţiei "i de control al .aţ( de ceilalţi? incl!%>nd *ncrederea? re# ect!l 0'5'@' #( e&ite atit!dinile negati&e .l!enţa inter ret(rii er.i%ice "i L #a! mentale 5'0'@' #( dea e)em le de #it!aţii *n care ne #!nt in.ice er#oanele otri&ite entr! a com!nica o #it!aţie de . să utilizeze mo)alităţi )e comunicare e+icientă 2.erenţie%e *ntre #!+#tanţele #(n(toa#e "i cele care a.ice rinci alele #!r#e interne Le)terne de moti&are care a! determinat o atit!dine o%iti&( .actorilor di#tractori G.0. să o/serve &i să 5'5'1' #( rec!noa#c( c!&inte care e) rim( emoţii )escrie rolul emoţiilor 5'5'0' #( !tili%e%e modalit(ţi otri&ite de e) rimare a emoţiilor l(c!te "i în promovarea sănătăţii ne l(c!te mentale 5'5'5' #( de#crie e.ice .ice acti&it(ţile cotidiene *n care #!nt nece#are c!no"tinţe "i de rinderi de #cri#-citit . să i)enti+ice +actori care in+luenţează motivaţia pentru învăţare 2'1'1' #( identi.2.erenţie%e *ntre medicamente "i #!+#tanţele to)ice 5'1'@' #( de#crie modalit(ţi de tran#mitere a +olilor 5'0'1' #( ractice o igien( er#onal(? ce incl!de *ngri/irea dinţilor? ochilor? (r!l!i? teg!mentelor? !nghiilor 5'0'0' #( !tili%e%e echi amente "i com ortamente de rotecţie ca4 .ice alimentele #(n(toa#e 5'1'2' #( de#crie rol!l medicamentelor 5'1'@' #( di. să a)opte )eprin)eri &i comportamente +a vora/ile menţinerii &i promo varii sănătăţii romo&(rii ro riei #(n(t(ţi .

Starea de s%n%tate + starea de boal% Aodalit(ţi de tran#mitere a +olilor Pre&enirea *m+oln(&irilor P(rţile cor !l!i omene#c "i .2.icarea "colar( F.0.ilme' CONŢINU$URI 9 /.e#iilor @'5'0' #( identi.ice ro. Abilit%ţile de comunicare şi relaţionare po4iti2% cu ceilalţi Aodalit(ţi de com!nicare Reg!li de com!nicare *n gr! A#c!ltarea acti&( Com!nicarea *n #it!aţii de cri%( E) rimarea emoţiilor '.e#iilor c!no#c!te etc8 com letarea !nor de#ene lac!nare8 reali%area de cola/e? colecţii? c(rţi? de#ene? o#tere e teme date <de e)em l!4 .8= imaginarea !nor #it!aţii de deci%ie8 #ortarea !nor imagini *n .e#ii "i loc!ri de m!nc(8 com letarea !nor .!ncţie de criterii date8 &i%ite *n di&er#e in#tit!ţii8 V &i%ionare de .2'5'5' #( identi.? .erite acti&it(ţi e)tra"colare De%&oltarea ca acit(ţii de lani.ormanţa "colar( "i er.e#ii etc8 identi.e#iei *n &iaţa !n!i ad!lt @'0'1' #( identi.Dicţionar!l me#eriilor.1.amilie Interacţi!nea c! #tr(inii .e#ii? #er&icii "i rod!#e # eci.ice !nei ro.ice c!no"tinţe "i de rinderi de calc!l care #e !tili%ea%( *n acti&it(ţile cotidiene 2'5'2' #( de#crie relaţia dintre er.l!enţea%( deci%ia !n!i ele& de a #e anga/a *n an!mite acti&it(ţi "colare #a! e)tra"colare @'0'5' #( #e#i%e%e rol!l o+iecti&elor *n lani.ic(rile ce a ar *n rol!l de ele& e arc!r#!l "colarit(ţii @'1'2' #( dea e)em le de rol!ri "i acti&it(ţi e care le de#.ice ale !nor ro.ice cerinţe # eci. să sesizeze elemente )e plani+icare a traseului e)ucaţional @'0'0' #( en!mere elemente care in.. să contureze o ima*ine realistă a pro+esiilor @'5'1' #( rec!noa#c( di&er#itatea ro.Cele mai im ortante l!cr!ri de# re mine.ice deci%ii im ortante e care le ia !n ele& *n acti&itatea "colar( F.icare a carierei 7biecti2e de re1erinţ% !>emple de obiecti2e operaţionale F.ice modi.e#ii c!no#c!te @'5'2' #( identi.ine#c rol!l de ele& @'1'5' #( identi.icarea !nor imagini il!#trati&e entr!4 de%&oltarea !man( "i #(n(tate? rol!rile "i acti&it(ţile !mane? ro.ii co ilH.ic !nei ro.ormanţ(? rol!rile !nei er#oane? ro. Autocunoaşterea şi cunoaşterea celorlalţi A#em(n(ri "i deo#e+iri dintre oameni Calit(ţi "i de.i"e de l!cr!8 dramati%(ri? /oc!ri de rol8 re re%entare rin de#en a com onentelor #(n(t(ţii? tr(#(t!rilor er#onale? rol!rilor identi.? .e#ii c!no#c!te @'5'@' #( de#crie elemente din #til!l de &iaţ( # eci.("oar( !n co il @'1'0' #( de#crie acti&it(ţile care de.!ncţiile ace#tora .Cartea mea de# re *n&(ţare.icate? ro.ice com!nit(ţii locale @'5'5' #( de#crie acti&it(ţile # eci.e#ii 006 Model de pro4ram" pentru orele de con iliere 5i orientare au diri4en!ie SUGES$II AE$ODOLOGICE comentarea !nor te)te "i imagini re re%ent>nd a# ecte legate de4 # (n(tate? *n&(ţare "i er.ecte Calit(ţi er#onale Prietenia "i ne&oia de rieteni 9amilia "i reg!lile *n . Cor !l me!.? .ormanţa *n di. să )escrie evoluţia rolurilor &i activităţilor principale ale unei persoane pe parcursul )ezvoltării sale @'1'1' #( dea e)em le de rol!ri "i acti&it(ţi e care le de#.? .("oar( ad!lţii @'1'@' #( de#crie loc!l ro.Ce *n#eamn( #( .

să )e+inească &i să )iscute sensul conceptului )e ima*ine )e sine !>emple de obiecti2e operaţionale 1'1'1' #( de#crie rinci alele .erenţelor dintre oameni a/!t( la *nţelegerea ro riei er#oane 1'5'5' #( di#c!te mod!l *n care com ortament!l !nei er#oane in.ice %onei Ce "ti! de# re ro.ara "colii Aatematica de %i c! %i &.erenţelor dintre #e)eHY Noţi!ni elementare de# re na"tere Alimentele "i rol!l lor *n . $umea pro1esiilor Di&er#itatea ro..initorii entr! o er#oan( 1'0'0' #( #e#i%e%e caracteri#ticile ro riei er#oane 1'0'5' #( de#crie c!m #e .i%ice "i mentale' 2' De%&oltarea !nor tehnici e.2.ic(rile care a ar *n !+ertate 1'1'5' #( rec!noa#c( emoţiile a#ociate c! #chim+(rile *n !+ertate 1'1'2' #( anali%e%e modi. C$AS!$! III+KI '?52C7532 C:!1 1' De%&oltarea con"tiinţei de #ine "i a atit!dinilor o%iti&e .e#iilor Domenii ro.i *m+!n(t(ţit( imaginea de #ine 1'0'@' #( com are o imagine cor oral( reali#t( c! !na nereali#t( 1'5'1' #( de#crie a#em(n(rile "i deo#e+irile dintre oameni "i mod!l *n care oamenii #!nt !nici 1'5'0 #( de#crie mod!l *n care *nţelegerea di.l!enţea%( tr(irile "i com ortament!l celorlalţi 1'5'2' #( anali%e%e #it!aţii care generea%( reacţii com ortamentale di.!ncţiile ale organi#m!l!i 1'1'0' #( rec!noa#c( modi.ic(rile #ociale a#ociate c! #chim+(rile *n !+ertate 1'0'1' #( den!mea#c( caracteri#tici de. să sesizeze )i+erenţele in)ivi)uale în cre&tere &i )ezvoltare .e#t(rile com ortamentale 1'0'2' #( de#crie c!m oate .0.e#iiH 00E Con iliere educa!ional" /&.icare a carierei' /. Corpul uman Acce tarea ro riei cor oralit(ţi "i a di. De42oltarea conştiinţei de sine şi a atitudinilor po4iti2e 1aţ% de propria persoan% 7biecti2e de re1erinţ% 1.E"ec!l.e#iei *n &iaţa !n!i ad!lt -.1. 0n2%ţarea 0n şcoal% S!r#e de moti&aţie entr! *n&(ţare .erite la er#oane di.iciente de *n&(ţare "i management al *n&(ţ(rii' @' De%&oltarea ca acit(ţii de lani.e#ionale # eci.!ncţionarea organi#m!l!i Dige#tia "i .Reg!lile de igien( er#onal( "i colecti&( Regim!l #(n(to# de &iaţ( Aedicamente "i #!+#tanţe to)ice (.!ncţie de &>r#t( 1.erenţele de ne&oi *n .ormarea de rinderilor de interacţi!ne #ocial(' 5' De%&oltarea atit!dinilor "i com ortamentelor adec&ate romo&(rii ro riei #(n(t(ţi .ormea%( imaginea de #ine "i relaţia ei c! mani.. #oluri şi acti2it%ţi umane Rol!rile !n!i co il de E ani E&ol!ţia rol!l!i de ele& Alegerea acti&it(ţilor "colare "i e)tra"colare O+iecti&ele "i er.!ncţionarea #i#tem!l!i dige#ti& C. să recunoască varietatea sc.aţ( de ro ria er#oan(' 0' De%&oltarea re# on#a+ilit(ţii #ociale "i . *n#eamn( ne&oie de a/!tor 9a%ele *n&(ţ(rii Rol!l atenţiei *n *n&(ţare C!m *n&(ţ la lim+a rom>n( C!m *n&(ţ la matematic( Scri#!l "i citit!l *n a.im/ărilor +izice" mentale" emoţionale &i sociale care apar în pu/ertate 1.ormanţa *n acti&itate Rol!l de (rinte Loc!l ro.erite 1'5'@' #( re%inte cicl!rile de de%&oltare !man( 1'5'3' #( anali%e%e di.

1.iic(? de ne ot? de ele&C 0'5'0' #( dea e)em le de re# on#a+ilit(ţi ale rol!l!i de ele&? coleg? rieten 0'5'5' #( rec!noa#c( ne&oia de a.inea#c( re# on#a+ilit(ţile *n .ormaţiilor - G.i%ice "i mentale 7biecti2e de re1erinţ% 0.ectele com ortamentelor de ri#c 5'1'2' #( en!mere alimentele #(n(toa#e "i cele ne#(n(toa#e 5'1'@' #( #e#i%e%e di. să )escrie ce este 0'1'1 #( #e#i%e%e rol!l com!nic(rii comunicarea 0'1'0' #( di#ting( *ntre ti !rile de com!nicare &er+al( "i non&er+al( 0'1'5' #( rec!noa#c(? *n e)em le din &iaţa cotidian(? me#a/ele !nor .aţ( de ceilalţi 5' De%&oltarea atit!dinilor "i com ortamentelor adec&ate romo&(rii ro riei #(n(t(ţi .2+0 >o)el )e pro*ramă pentru orele )e consiliere &i orientare sau )iri*enţie De%&oltarea re# on#a+ilit(ţii #ociale "i . să a)opte 5'0'1' #( ractice o igien( er#onal(? ce incl!de *ngri/irea dinţilor? ochilor? )eprin)eri &i (r!l!i? teg!mentelor? !nghiilor comportamente 5'0'0' #( !tili%e%e echi amente "i com ortamente de rotecţie ca4 .l!enţat moti&aţia "i er.iciente de *n&(ţare "i management al *n&(ţ(rii 7biecti2e de re1erinţ% G.2.i%ice "i L #a! mentale 0.2.ormarea de rinderilor de interacţi!ne #ocial( 7biecti2e de re1erinţ% !>emple de obiecti2e operaţionale 2.olo#irea +avora/ile menţinerii &i cent!rii de #ig!ranţ( *n ma"in(? a licarea !nor creme de rotecţie *m otri&a promovării sănătăţii ra%elor !ltra&iolete? !tili%area !n!i echi ament otri&it *n acti&it(ţile # orti&e 5'0'5' #( aleag( loc!ri de/oac( c! e) !nere minim( la #it!aţii eric!loa#e 5'0'2' #( en!mere modalit(ţile de a#i#tenţ( *n #it!aţii de ameninţare a integrit(ţii . să inte*reze motivaţia în compleCul )e +actori implicaţi în în văţare !>emple de obiecti2e operaţionale 2'1'1' #( en!mere .l!enţea%( er.ice mod!l *n care ni&el!l ro riilor com etenţe a in.i!L. "i de a cere a/!tor 2. să o/serve &i să 0'2'1' #( de#crie ce e#te o rietenie CC a)opte mo)alităţi )e 0'2'0' #( #e#i%e%e modalit(ţile otri&ite de a-ţi .amilie "i "coal( .orme de com!nicare non&er+al( 0'1'2' #( com are com!nicarea &er+al( "i cea non&er+al( 2.eritelor emoţii l(c!te "i ne l(c!te )escrie rolul emoţiilor 5'5'0' #( !tili%e%e modalit(ţi otri&ite de e) rimare a emoţiilor l(c!te "i în promovarea sănătăţii ne l(c!te mentale 5'5'5' #( de#crie e.aţ( de *n&(ţare 2'0'1' #( anali%e%e relaţia dintre memorare "i rel!crarea acti&( a in.ectele emoţiilor a#! ra organi#m!l!i 5'5'2' #( rec!noa#c(? *n e)em le din &iaţa de %i c! %i? rol!l emoţiilor 5'5'@' #( #e#i%e%e rol!l emoţiilor *n reali%area di.1.2.l!enţat moti&aţia entr! *n&(ţare 2'1'@' #( de#crie relaţia dintre ni&el!l com etenţelor *ntr-!n domeni! "i moti&aţia entr! *n&(ţare 2'1'3' #( identi.ormanţa "colar( 2'1'0' #( e) lice rol!l moti&aţiei *n *n&(ţare 2'1'5' #( de#crie relaţia dintre intere#ele # eci.rol!l de rieten? responsa/ilităţii sociale rol!l de coleg? rol!l de .cri%(.aţ( de ceilalţi? incl!%>nd *ncrederea? re# ect!l 0'2'@' #( e&ite atit!dinile negati&e .iliere? de a acce ta "i de a .ormanţa *n *n&(ţare 2'1'7' #( de#crie modalit(ţi de control al atit!dinii .ice ro rii a! in. să recunoască rolul 0'5'1' #(-"i de.ice mod!l *n care intere#e # eci.erite mo)alităţi )e 0'0'0' #( en!mere rinci alele +ariere *n com!nicare comunicare e+icientă 0'0'5' #( !tili%e%e a+ilitatea de a .eritelor acti&it(ţi 051 Consiliere e)ucaţională 2' De%&oltarea !nor tehnici e. să utilizeze te.0.ace rieteni relaţionare pozitivă cu 0'2'5' #( o+#er&e modalit(ţile acce ta+ile de c>"tigare a atenţiei ceilalţi 0'2'2' #( ado te atit!dini o%iti&e .actorii care in.i !n +!n a#c!lt(tor 0'0'2' #( identi.erenţele dintre rod!#ele alimentare rin anali%area etichetelor 5'1'3' #( anali%e%e reclamele la rod!#ele alimentare 0.ice "i moti&aţia entr! *n&(ţare 2'1'2' #( identi. să utilizeze 0'0'1' #( e)em li.ice er#oanele otri&ite entr! a com!nica o #it!aţie de .G. să recunoască comportam entele sănătoase &i comportamentele )e risc !>emple de obiecti2e operaţionale 5'1'1' #( de#crie com onentele #t(rii de #(n(tate 5'1'0' #( dea e)em le de com ortamente #(n(toa#e "i com ortamente de ri#c 5'1'5' #( anali%e%e e.nici )e învăţare activă &i )e .1.i acce tat 2.ice modalit(ţi de com!nicare *n #it!aţii di. să o/serve &i să 5'5'1' #( rec!noa#c( den!mirile di.0.

icienţa modalit(ţilor e care le !tili%ea%( entr! *n&(ţare 2'0'3' #( de#crie rol!l monitori%(rii *n roce#!l de *n&(ţare 2'0'7' #( identi.e#ional( a !nei er#oane #emni.ice modalit(ţi de monitori%are a roce#!l!i de *n&(ţare 2'0'6' #( e) lice rol!l redicţiei? che#tion(rii? #!mari%(rii "i clari.i"e de l!cr!8 re%ol&are "i con#tr!irea !nor re+!#!ri e teme date8 com letarea !nor te)te lac!nare8 e)erciţii de a#c!ltare acti&(8 e)erciţii de rela)are8 reali%area *n gr! a !nor roiecte8 reali%area !nor inter&i!ri8 &i%ite la di&er#e in#tit!ţii !rmate de comentarea #it!aţiilor *nt>lnite8 di#c!ţii c! er#onalit(ţi locale8 &i%ionare de .ice modalit(ţi de rel!crare acti&( a in.icati&e F.icate "i o+iecti&ele .ice ti !rile de o+iecti&e care ghidea%( lani.e#ii c!no#c!te @'5'2' #( anali%e%e relaţia dintre ro.inali%are a cicl!rilor "colare "i o#i+ilit(ţile de contin!are a #t!diilor @'1'2' #( identi.e#ie "i #til!l de &iaţ( @'5'@' #( de#crie cariera ro.2.ice .icarea *n&(ţ(rii 2'5'2' #( dea e)em le de o+iecti&e de #c!rt( "i l!ng( d!rat( 2'5'@' #( de#crie di.0.ice modalit(ţi de *n&(ţare com lementare "colii @'0'1' #( e) lice rol!l *n&(ţ(rii "i a er.l!enţea%( deci%iile ed!caţionale @'5'1' #( #!#ţin( &aloarea "i !tilitatea . să )escrie posi/ilităţile )e &colarizare eCistente @'1'1' #( en!mere cicl!rile de "colari%are @'1'0' #( de#crie acti&it(ţile "i cerinţele # eci.ice ale cicl!rilor "colare @'1'5' #( identi.0.icienţa #a G.ice e)i#tenţa alternati&elor *n l!area deci%iilor ed!caţionale @'1'@' #( identi. să contureze o ima*ine realistă a pro+esiilor SUGES$II AE$ODOLOGICE di#c!ţii de gr! 8 /oc de rol? /oc de #im!lare8 reali%area !nor acti&it(ţi de gr! 4 cola/e? o#tere? a.i"e? de#ene? alc(t!irea de meni!ri? colecţii? man!ale? h(rţi ale !nor tra#ee ed!caţionale etc8 com letarea !nor .monitorizare a învăţării 2'0'0' #( identi.ilme' 2++ .e#ii *n #ocietate @'5'0' #( de#crie caracteri#ticile !nor loc!ri de m!nc( c!no#c!te @'5'5' #( identi.ic(rii *n *n&(ţare 2'0'E' #( de#crie mod!l ro ri! de monitori%are a *n&(ţ(rii "i #( di#c!te e.iec(rei ro.erite acti&it(ţi "i metode de reali%are a o+iecti&elor care ot con#tit!i conţin!t!l !n!i lan ed!caţional 2'5'3' #( .orm!late 2+2 Model de pro4ram" pentru orele de con iliere 5i orientare au diri4en!ie De42oltarea capacit%ţii de plani1icare a carierei 7biecti2e de re1erinţ% !>emple de obiecti2e operaţionale F. să analizeze +actorii implicaţi în )eterminarea traseului e)ucaţional F. să )escrie &i să realizeze planuri e)ucaţionale 2'5'1' #( identi.1.icate 2'5'7' #( reali%e%e lan!ri ed!caţionale ornind de la nece#it(ţile identi.orm!le%e o+iecti&e ed!caţionale ro rii e +a%a nece#it(ţilor ed!caţionale identi.ice cerinţele ed!caţionale? com etenţele "i atit!dinile nece#are entr! racticarea !nor ro.ice modalit(ţile de .ormanţelor "colare *n determinarea tra#e!l!i ed!caţional al !n!i ele& @'0'0' #( anali%e%e rol!l materiilor o ţionale entr! de%&oltarea er#onal( "i determinarea tra#e!l!i ed!caţional @'0'5' #( e) lice rol!l intere#elor "i com etenţelor *n alegerea materiilor o ţionale C @'0'2' #( identi.actorii e)terni care in.ormaţiei 2'0'5' #( e) lice rol!l notiţelor *n *n&(ţarea acti&( 2'0'2' #( de#crie modalit(ţi de organi%are a material!l!i ce tre+!ie *n&(ţat 2'0'@' #( di#c!te e.icarea *n&(ţ(rii 2'5'5' #( identi.ice elementele !n!i lan ed!caţional 2'5'0' #( e) lice rol!l o+iecti&elor *n lani.

l!enţea%( er.e#ii "i cerinţe # eci.i%iologice *n !+ertate Emoţiile "i !+ertatea .i%ic( S(n(tatea #ocial( Aodalit(ţile de re&enire a *m+oln(&irilor Regim!l #(n(to# de &iaţ( Alimentaţie #(n(toa#( Reclamele "i alimentele &..i%ice "i mentale' 2' De%&oltarea ca acit(ţii de management al *n&(ţ(rii' @' De%&oltarea ca acit(ţii de lani.ic(rile #omatice "i . "rasee educaţionale Po#i+ilit(ţi de "colari%are $i !ri de e)amene Alternati&e ed!caţionale 9actorii care determin( tra#eele ed!caţionale Rol!l (rinţilor "i rietenilor .aţ( de ceilalţi C.ac cereriHY *ncrederea "i re# ect!l ..icare a carierei' /. S%n%tatea Dimen#i!nile #t(rii de #(n(tate S(n(tatea emoţional( S(n(tatea .aţ( de ro ria er#oan(' 0' De%&oltarea re# on#a+ilit(ţii #ociale "i . Deprinderile de interacţiune social% Prietenia C!m #( . De%&oltarea con"tiinţei de #ine "i a atit!dinilor o%iti&e .icarea nece#it(ţilor ed!caţionale O+iecti&ele lan!l!i ed!caţional Plan!l ro ri! de de%&oltare <.e#ional( 2+) Model de pro4ram" pentru orele de con iliere 5i orientare au diri4en!ie /&. Boti2aţie şi 0n2%ţare 9actorii care in.aţ( de *n&(ţare -.ice "i moti&aţia entr! *n&(ţare Rol!l com etenţelor *n er.e#iilor Loc!ri de m!nc( Pro. Autocunoaşterea Imaginea cor oral( De%&oltarea !man( <co il? t>n(r? ad!lt? &>r#tnic= '. Pubertatea Aodi.'.ice Pro. "ehnici de 0n2%ţare e1icient% şi management al 0n2%ţ%rii Aemorare "i *n&(ţare acti&( L!area de notiţe Schema lecţiei C!m monitori%(m *n&(ţarea4 redicţie? che#tionare? #!mari%are? clari. C$AS!$! KII+I8 '?52C7532 C:!1 /.ormanţa "colar( Intere#ele # eci. De42oltarea conştiinţei de sine şi a atitudinilor po4iti2e 1aţ% de propria persoan% .l!enţea%( negati& com!nicarea Com!nicarea *n #it!aţii de cri%( (. Comunicarea Aodalit(ţi de com!nicare Com!nicarea non&er+al( "i &er+al( Barierele com!nic(rii A#c!ltarea acti&( 9actorii care in.icare Plan!rile ed!caţionale Identi.ormarea de rinderilor de interacţi!ne #ocial(' 5' De%&oltarea atit!dinilor "i com ortamentelor adec&ate romo&(rii ro riei #(n(t(ţi . $umea pro1esiilor Baloarea ro.ormanţa "colar( C!m ot determina o atit!dine o%iti&( .e#ie "i #til de &iaţ( Carier( ro.Con iliere educa!ional" CONŢINU$URI /.

Consiliere e)ucaţională De%&oltarea re# on#a+ilit(ţii #ociale "i .l!enţea%( o%iti& "i negati& l!area )eprin)erea )e luare a !nei deci%ii )eciziilor 0'5'0' #( reci%e%e eta ele l!(rii !nei deci%ii 0'5'5' #( a lice eta ele l!(rii !nei deci%ii *n reali%area !nor #co !ri de #c!rt( "i l!ng( d!rat( 0'5'2' #( e)em li.ormarea imaginii cor orale 1'0'6' #( de.amilia "i colegii 0'1'5' #( reci%e%e modalit(ţi otri&ite de a-ţi . să precizeze varietatea sc.ice "i #( e) lice #chim+(rile .inea#c( )e comunicare asertivă a#erti&itatea 0'2'0' #( caracteri%e%e com ortament!l !nei er#oane care com!nic( a#i& "i #( de.ormaţii ri&ind de%&oltarea #e)!al( 1'5'2' #( reci%e%e elementele rinci ale ale re rod!cerii 1'5'@' #( en!mere di.1.inea#c( #e)!alitatea "i #( e) lice &alorile #e)!alit(ţii 1'5'0' #( de#crie rol!l normelor #ociale *n de%&oltarea atit!dinilor "i com ortamentelor #e)!ale 1'5'5' #( mani.ormarea imaginii de #ine "i a imaginii cor orale # 2.ectea%( #ta+ilirea !nor #co !ri er#onale 0'5'@' #( identi.0.ectele re#i!nii negati&e a gr! !l!i *n .ice modalit(ţile de a#i#tenţ( *n #it!aţii de a+!% 1.ormarea de rinderilor de interacţi!ne #ocial( 7biecti2e de re1erinţ% !>emple de obiecti2e operaţionale 2.ice #co !ri e termen #c!rt? l!ng "i de &iitor 0'5'3' #( ela+ore%e #co !ri de &iitor "i #( reali%e%e lan!rile de a licare a ace#tora 0'5'7' #( ela+ore%e !n lan de deci%ie *n #it!aţii de re#i!ne a gr! !l!i 2.erite metode de contrace ţie 1'5'3' #( reci%e%e metodele de re&enire a +olilor c! tran#mitere #e)!al( "i a TIB L SIDA 1'5'7' #( de.erite #it!aţii 2.2.e#te com!nicare o%iti&( c! am+ele #e)e 2.ice "i #( e) lice #chim+(rile #ociale a#ociate c! !+ertatea 1'0'1' #( de.ice #it!aţii concrete care a.e#te de rinderi care de%&olt( relaţiile inter er#onale 0'1'3' #( e&ite relaţiile de mani !lare "i e) loatare 0'1'7 #( mani.inea#c( ce e#te SIDA "i modalit(ţile de tran#mitere a TIB 1'5'6' #( reci%e%e ce e#te !n a+!% #e)!al 1'5'E' #( identi.inea#c( ce e#te imaginea cor oral( 1'5'1' #( de.2 :.ectele ei 0'0'0' #( arg!mente%e rol!l re#i!nii gr! !l!i *n .im/ărilor +izice" emoţionale &i sociale care apar în pu/ertate &i a)olescenţă 1.actorii care in.actorii c!lt!rali "i #ociali *n .2. să aplice 0'5'1' #( e) lice care #!nt .ice . să aplice a/ilităţile 0'2'1' #( caracteri%e%e com ortament!l !nei er#oane a#erti&e "i #( de. #( reci%e%e care #!nt eta ele de r(# !n# e.ace rieteni 0'1'2' #( e) lice care #!nt +arierele *n com!nicare 0'1'@' #( mani. să analizeze componentele )ezvoltării personale E)em le de o+iecti&e o eraţionale 1'1'1' #( identi.ectele !nei #time de #ine o%iti&e "i ale !nei #time de #ine negati&e 1'0'2' #( identi.i%ice a#ociate c! !+ertatea 1'1'0' #( de#crie &arietatea reacţiilor emoţionale care *n#oţe#c #chim+(rile la !+ertate 1'1'5' #( identi.1. să aplice meto)ele 0'1'1' #( iniţie%e e)erciţii de demon#trare a caracteri#ticilor lim+a/!l!i &er+al "i )e comunicare pozitivă non-&er+al 0'1'0' #( a lice de rinderile de com!nicare c! .inea#c( com!nicarea agre#i&( .G.ice modalit(ţi de de%&oltare a imaginii de #ine 1'0'@' #( de#crie caracteri#tici rin care e#te !nic 1'0'3' #( #e#i%e%e im ortanţa *ncrederii *n #ine 1'0'7' #( identi.ormarea !nor &alori ro rii 0'0'5' #( e) lice care #!nt e.inea#c( com!nicarea a#i&( 0'2'5' #( caracteri%e%e com ortament!l !nei er#oane care com!nic( agre#i& "i #( de.ace . să )e+inească 0'0'1' #( caracteri%e%e re#i!nea o%iti&( "i re#i!nea negati&( a gr! !l!i "i presiunea *rupului e.inea#c( conce t!l de imagine de #ine 1'0'0' #( e) lice relaţia dintre c!noa"tere de #ine "i imagine de #ine 1'0'5' #( e&al!e%e e.0.O+iecti&e de re.erinţ( 1.aţ( re#i!nii gr!r/!l!i *n di.icient la re#i!nea negati&( a gr! !l!i 0'0'@' #( a lice eta ele de a .e#te intere# entr! c(!tarea de in. să recunoască elemente ale )ezvoltării seCuale 2+.

să iniţieze comportamente care menţin &i promovează sănătatea !>emple de obiecti2e operaţionale 5'1'1' #( identi. De42oltarea unor tehnici e1iciente de 0n2%ţare şi management al 0n2%ţ%rii !>emple de obiecti2e operaţionale 2'1'1' #( e) lice relaţia dintre ni&el!l de moti&aţie "i er. să aplice 5'2'1' #( rec!noa#c( di.ectele ace#t!ia a#! ra #(n(t(ţii 5'1'2' #( reci%e%e care #!nt e.iciente de reg(tire entr! e)amen 5'2'3' #( a lice !n lan de acţi!ne entr! reg(tirea !n!i e)amen 5'2'7' #( reci%e%e relaţia dintre emoţii .inea#c( de endenţa "i e.0'2'2' #( e) lice e.ace .i%ice "i mentale 7biecti2e de re1erinţ% 0.erite ti !ri de emoţii )eprin)erile )e prevenire 5'2'0' #( e) rime di.G.2.ice di&er#ele ti !ri de con.ere e)em le de r(# !n#!ri a#erti&e? a#i&e "i agre#i&e *n di.ormanţaL re%entarea rod!#elor *n&(ţ(rii 2'1'3' #( anali%e%e modalit(ţile de de%&oltare a #til!l!i er#onal *n *n&(ţare 2'0'1' #( e) lice rol!l *n&(ţ(rii acti&e "i a g>ndirii critice a#! ra material!l!i de *n&(ţat 7biecti2e de re1erinţ% G.!mat' 5'0'0' #( identi.ormarea !nor atit!dini o%iti&e .ectele com!nic(rii a#erti&e? a#i&e "i agre#i&e *n .lict!l!i 5'5'2' #( reci%e%e care #!nt reacţiile la con.!mat 5'0'5' #( e)er#e%e a+ilit(ţile de com!nicare entr! e&itarea con#!m!l!i de alcool #a! a .1.aţ( de alcool "i L #a! .ormanţa *n *n&(ţare 2'1'0' #( e) lice in.l!enţea%( er.!mea%( 5'1'7 #( reci%e%e care ot .erite emoţii *ntr-!n mod a#erti& a a+ectivităţii ne*ative 5'2'5' #( reci%e%e e.ectele .lict 5'5'5' #( en!mere ca!%ele con.ectele ei #ociale? #ihice "i .l!enţelor #ociale *n .lictelor 5'5'3' #( reci%e%e eta ele management!l!i !n!i con.ormanţei *n *n&(ţare 2'1'5' #( identi.ectele de #c!rt( "i de l!ng( d!rat( ale con#!m!l!i de alcool 5'1'@' #( de.lict 0.lict "i #( ela+ore%e !n lan de management al !nei #it!aţii concrete de con.lict 5'5'0' #( e)em li.!mat!l!i 5'1'5' #( e) lice ce e#te .ormanţa "colar( 2'1'@' #( de#crie #til!l er#onal de *n&(ţare "i modalitatea *n care ace#ta in.0.ice #!r#e de #tre# *n *n&(ţare "i modalit(ţile de management al #tre#!l!i 2'1'2' #( di#c!te rol!l a+ilit(ţilor "i de rinderilor *n er.eritelor ti !ri de emoţii a#! ra organi#m!l!i 5'2'2' #( e) lice care #!nt eta ele reg(tirii entr! e)amen 5'2'@' #( e) lice care #!nt modalit(ţile e.l!enţa emoţiilor a#! ra er.!mat!l a#i& "i care #!nt e.imagine de #ine "i com ortament Consiliere e)ucaţională (.erite #it!aţii 0'2'3 #( a lice de rinderile a#erti&e *n #it!aţii de re#i!ne a gr! !l!i 053 >o)el )e pro*rama pentru orele )e consiliere &i orientare sau )iri*enţie De%&oltarea atit!dinilor "i com ortamentelor adec&ate romo&(rii ro riei #(n(t(ţi . să utilizeze mo)alităţi e+iciente )e . să )e+inească con+lictul &i să aplice mo)alităţile )e mana*ement al con+lictelor 0.ice modalit(ţi de a .re#i!nea entr! con#!m de alcool #a! . să aplice a/ilităţile )e comunicare în )ezvoltarea comportam entelor care menţin &i promovează sănătatea 0.lict 5'5'@' #( e)em li.i%ice 5'1'3' #( e) lice moti&ele entr! care !nii tineri con#!m( alcool #a! .aţ( re#i!nii gr! !l!i *n #it!aţii de ri#c .!mat!l!i "i con#!m!l!i de alcool 5'1'6' #( a lice com ortamente alternati&e .ectele di.1.!mat!l!i "i con#!m!l!i de alcooi 5'0'1' #( e) lice rol!l in.erite metode de re%ol&are a con.ice "i #( e&al!e%e di.ormarea imaginii de #ine "i *n reali%area !nor #co !ri de #c!rt( d!rat(? de l!ng( d!rat( "i de &iitor 0'2'@' #( o.!mat!l!i 5'5'1' #( de#crie ce e#te !n con.i com ortamentele alternati&e .ice com ortamentele #(n(toa#e "i com ortamentele de ri#c 5'1'0' #( e) lice care #!nt e. să analizeze relaţia )intre +actori &i per+ormanţă în învăţare G62.

e#ional )eciziile le*ate )e @'0'0' #( identi.aţ( de #ine *n alegerea tra#e!l!i ed!caţional "i ro.icare a carierei 7biecti2e de re1erinţ% F.i%ice? #ociale? #ihice ale adole#cenţei .ice nece#it(ţile ed!caţionale ro rii entr! ada tarea la tran%iţie 2'5'2' #( reali%e%e lan!ri ed!caţionale ornind de la nece#it(ţile ed!caţionale identi.l!enţa medi!l!i "colar a#! ra tra#e!l!i ed!caţional "i ro.e#iile de intere# @'5'@' #( de#crie relaţia dintre ro.ormale de o+ţinere a in. să )emonstreze rolul plani+icării în învăţare @' De%&oltarea ca acit(ţii de lani.ice de rinderile "i com etenţele tran#.e#iile e)i#tente *n .2.icate G.e#iile de intere# pentru conturarea unei @'5'0' #( de#crie caracteri#ticile ro. Adolescenţa Schim+(rile .ilme8 comentarea "i e&al!area !nor #it!aţii ro+lematice8 ela+orarea "i iniţierea !nor roiecte <de e)em l!? de romo&are a #til!l!i de &iaţ( #(n(to# #a! a modalit(ţilor de management e.e#ii @'1'5' #( identi.amilie "i in.ice #!r#e .e#iilor de intere# e +a%a in.ice modalit(ţi de a!t+recom en#are entr! rogre#ele *nregi#trate 2'0'@' #( de#crie modalit(ţi de management al #tre#!l!i legat de e)amen 2'5'1' #( e) lice rol!l lani.ice o#i+ilele con.e#ional F.ic(rile ce a ar *n ractica de *n&(ţare odat( c! trecerea *n *n&(ţ(m>nt!l liceal 2'5'5' #( identi.acilitea%( rel!crarea acti&( a in.ice ro.l!enţa e)ercitat( a#! ra carieră &i plani+icarea ro riilor deci%ii ed!caţionale "i ro.inea#c( loc!l carierei *n an#am+l!l rol!rilor !nei er#oane @'1'@' #( identi.0.era+ile @'1'2' #( de. să analizeze @'0'1' #( anali%e%e relaţia dintre intere#e "i com etenţe *n alegerea tra#e!l!i +actorii implicaţi în ed!caţional "i ro.mana*ement al învăţării 2'0'0' #( de#crie "i #( !tili%e%e modalit(ţi de l!are de notiţe care .1.ice &>r#tei ad!lte F.ic(rii *n *n&(ţare 2'5'0' #( de#crie modi.e#ional @'0'@' #( e&al!e%e rol!l atit!dinilor o%iti&e .ro+lemati%area? +rain#torming8 com letarea !nor .i"e de l!cr! "i a !nor che#tionare8 e)erciţii de a#c!ltare acti&(8 e)erciţii de e) rimare emoţional(8 e)erciţii de l!are de deci%ii8 e)erciţii de com!nicare a#erti&(8 comentarea !nor te)te "i .ormaţiilor de# re )iverse )e in+ormare ro.icient al *n&(ţ(rii=8 e)erciţii de rela)are8 e)erciţii de re%ol&are de ro+leme8 inter&i!ri' V CONŢINU$URI /.ice relaţia dintre reg(tirea ed!caţional( "i o ort!nit(ţile de carier( ro.e#ie? oc! aţie "i loc de m!nc( 2+Model de pro4ram" pentru orele de con iliere 5i orientare au diri4en!ie SUGES$II AE$ODOLOGICE di#c!ţii de gr! "i de%+ateri8 /oc de rol8 metode interacti&e de gr! .!ncţiile #ociet(ţii @'5'2' #( #ta+ilea#c( tra#e!l ed!caţional relaţionat c! ro.0.ormaţiilor ima*ini realiste asupra o+ţin!te pro+esiilor @'5'5' #( relaţione%e o ort!nit(ţile de carier( c! nece#it(ţile "i .licte de rol # eci.l!enţea%( alegerea acti&it(ţilor "i roiecţiile legate de carier( @'0'2' #( di#c!te in.e#ionale vieţii @'0'5' #( anali%e%e mod!l *n care #tereoti iile de gen in. să i)enti+ice relaţia )intre plani+icarea carierei &i plani+icarea vieţii !>emple de obiecti2e operaţionale @'1'1' #( identi.e#ional( @'1'0' #( delimite%eLrec!noa#c( o#i+ilitatea de de%&oltare er#onal( "i er. să utilizeze surse @'5'1' #( identi.ormaţiilor 2'0'5' #( monitori%e%e rogre#!l *n *n&(ţarea "colar( 2'0'2' #( identi.ormale "i in.ecţionare contin!( rin racticarea !nei ro.

Comportamente de risc 9!mat!l "i e. Imaginea de sine şi imaginea corporal% C!noa"tere de #ine .amilie Barierele com!nic(rii Relaţiile inter er#oanle E&itarea relaţiilor de mani !lare "i e) loatare Com!nicarea c! am+ele #e)e *ntr-!n mod otri&it "i re# ect!o# C.<B$S.aţ( re#i!nii gr! !l!i 05E Con iliere educa!ional" &.aţ( de .a#i& .!mat Ca!%ele ..a#i& .ectele l!i a#! ra organi#m!l!i 9!mat!l a#i& Ait!ri de# re .!mat Alcool!l "i e.!mat!l!i "i .agre#i& <.ectele !nei #time de #ine o%iti&e "i ale !nei #time de #ine negati&e Imaginea cor oral( "i .icarea &iitor!l!i L!area !nei deci%ii re# on#a+ile *n #it!aţii de re#i!ne a gr! !l!i -.aţ( de con#!m!l de . Presiunea grupului Pre#i!nea o%iti&( a gr! !l!i Pre#i!nea negati&( a gr! !l!i Relaţia dintre re#i!nea negati&( a gr! !l!i "i imaginea de #ine "i imaginea cor oral( Eta ele de a .erenţelor de gen Re rod!cerea !man( Aetode contrace ti&e Boli c! tran#mitere #e)!al( .ormare ri&ind TIB L SIDA A+!% #e)!al Pre&enirea a+!%!l!i #e)!al (. Introducere 0n se>ualitate uman% Balorile #e)!alit(ţii Acce tarea "i a recierea ro ri!l!i cor Acce tarea di. Aserti2itate + pasi2itate + agresi2itate Dre t!rile a#erti&e Com ortament!l a#erti& .ormarea atit!dinilor .imagine de #ine E. Comunicarea şi de42oltarea relaţiilor interpersonale Com!nicare non&er+al( Com!nicare &er+al( 9amilia "i com!nicarea *n .ectele l!i a#! ra organi#m!l!i Ait!ri de# re alcool 9ormarea atit!dinilor . $uarea deci4iilor 9actorii care in.agre#i& De%&oltarea a#erti&it(ţii In.l!enţa com ortament!l!i a#erti&? a#i& "i agre#i& a#! ra imaginii de #ine Sta+ilirea #co !rilor "i a#erti&itatea Pre#i!nea gr! !l!i "i com ortament!l a#erti& .l!enţea%( imaginea cor oral( '.l!enţea%( l!area !nei deci%ii Deci%ie "i &aloare er#onal( Eta ele l!(rii !nei deci%ii re# on#a+ile Sta+ilirea !nor #co !ri de #c!rt( "i l!ng( d!rat( Plani..ace .actorii care in.Bolile c! tran#mitere #e)!al(= In.

!mat!l!i "i con#!m!l!i de alcool L!area deci%iilor *n #it!aţii de re#i!ne negati&( a gr! !l!i < entr! a .era+ile Cariera ro.licte Aetode de re%ol&are a con.loc de m!nc( 2)0 >o)el )e pro*ramă pentru orele )e consiliere &i orientare sau )iri*enţie /&. Qactori implicaţi 0n 0n2%ţare O tim moti&aţional An)ietatea de.ice Pro..lictelor Reacţiile la con.ormare ri&ind cariera ed!caţional( "i ro.e#iilor .imagine de #ine com ortament Preg(tirea entr! e)amene 9actorii care in.e#ie "i de%&oltare er#onal( Com etenţe tran#.l!enţea%( negati& reg(tirea entr! e)amene Aetode e.inirea con.e#ii "i cerinţe # eci. Con1lictul şi managementul con1lictelor De.e#ionale Relaţia dintre intere#e "i com etenţe ro.e#iei Stima de #ine "i alegerea ro. Pre2enirea a1ecti2it%ţii negati2e Emoţii o%iti&e .lictelor /).e#ional( Pro.e#iei S!r#e de in. Plani1icarea carierei Ed!caţie "i carier( Pro.icarea com ortamentelor alternati&e .e)amen Di# o%iţia a.icarea *n&(ţ(rii Identi.e#ie .emoţii negati&e E) rimarea emoţiilor E.icarea nece#it(ţilor ed!caţionale Reali%area lan!rilor ed!caţionale /'.!ma #a! con#!ma alcool= De rinderea de a # !ne NU com ortamentelor de ri#c .ectele emoţiilor a#! ra organi#m!l!i Emoţii .ecti&( "i *n&(ţarea Inteligenţa "colar"' Stil de *n&(ţare /.iciente de reg(tire entr! e)amene //.aţa de #ine .lictelor Eta ele management!l!i con.(.licte Ca!%e ale con. C$AS!$! 88II !'>2N55 !2 C'>P272N7e 0 1' Con"tiinţ( de #ine "i atit!dini o%iti&e .lict!l!i $i !ri de con.e#ional( Intere#ele ro. Banagementul 0n2%ţ%rii Aonitori%area rogre#!l!i A!torecom en#a Plani.alcool Ca!%ele con#!m!l!i de alcool la tineri Identi.amiliale Stereoti ii de gen *n alegerea ro..oc! aţie .e#ionale Ar+orele ro.

erite #it!aţii 0'1'5' identi.ic( modalit(ţile de a#i#tenţ( *n #it!aţii de a+!% . )emonstrează atitu)ini" 1'5'1'de.l!enţea%( #tima de #ine 1'0'5' de#crie relaţia dintre #tima de #ine "i emoţii 1'0'2' anali%ea%( relaţia dintre #tima de #ine "i com ortament 1'0'@' de.medic? con#ilier "colar? #iholog? (rinţi 1'5'11' roiectea%( !n rogram de romo&are a #(n(t(ţii #e)!ale 1'5'10' roiectea%( !n rogram de re&enţie SIDA "i B$S 2)2 >o)el )e pro*ramă pentru orele )e consiliere &i orientare sau )iri*enţie 2.ic( relaţia dintre caracteri#ticile er#onale "i com ortamentele care .2.0.actorii care in.actorii care in.a&ori%ea%( #!cce#!l 1.aţ( de ceilalţi 0'1'0' a lic( model!l com!nic(rii o%iti&e *n di.' identi.amilie? "cg il( "i #ocietate 0'0'1' de.ine"te #tima de #ine 1'0'0' e) lic( care #!nt .ormarea !nor atit!dini negati&e .im/ărilor +izice" emoţionale" mentale &i sociale care apar în a)olescentă 1. Re# on#a+ilitate #ocial( "i de rinderi de relaţionare o%iti&( Competenţe generale 2.amiliei? c!lt!rii? religiei? ma##-mediei a#! ra ro riilor g>nd!ri? #entimente? &alori "i com ortamente legate de #e)!alitate 1'5'7' rec!noa"te e.i%ice "i mentale Aanagement!l *n&(ţ(rii Plani.ic( .aţ( de ceilalţi 0'1'6' e) lic( rol!l reg!lilor *n .1.ine"te ce e#te o ro+lem( "i care #i nt eta ele re%ol&(rii ei 0'0'0' roiectea%( #co !ri de &iitor "i #( a lice model!l re%ol&(rii de ro+leme 2.0' 5' 2' @' 021 Re# on#a+ilitate #ocial( "i de rinderi de )elaţionare o%iti&( Pre&enirea *m+oln(&irilor "i romo&area #(n(t(ţii .ic( com ortamentele otri&ite Dntr-o relaţie de rietenie 0'1'7' e&it( .erenţele de gen *n erce ţia #e)!alit(ţii 1'5'1.ic( atit!dinile negati&e .ectele !n!i act #e)!al ne rote/at4 B$S? TIB L SIDA? #arcini nedorite 1'5'2' identi.icarea carierei Consiliere e)ucaţională 1' Con"tiinţ( de #ine "i atit!dini o%iti&e .aţ( de #ine "i . analizează varietatea sc.ic( !nctele tari "i !nctele #la+e "i reali%ea%( lan!ri de *m+!n(t(ţire a com etenţeloGr 1'0'1. )emonstrează a/ilităţi )e relaţionare pozitivă Competenţe speci1ice 0'1'1' identi. )emonstrează a/ilităţi )e )ezvoltare a stimei )e sine Competenţe speci1ice 1'1'1' reci%ea%( care #!nt #chim+(rile .ine"te #e)!alitatea "i e) lic( &alorile #e)!alit(ţii a/ilităţi &i comportamente 1'5'0' rec!noa"te "i e&it( re#i!nea negati&( a gr! !l!i entr! care promovează valorile im licarea *n acti&it(ţi #e)!ale seCualităţii 1'5'5' rec!noa"te e. )emonstrează a/ilităţi )e rezolvare )e pro/leme .ine"te inteligenţa emoţional( 1'0'3' reali%ea%( !n lan de de%&oltare a inteligenţei emoţionale 1'0'7' reali%ea%( !n lan de ameliorare a #timei de #ine #c(%!te 1'0'6' e) lic( relaţia dintre #tim( de #ine "i imagine cor oral( 1'0'E' *"i identi.i%ice a#ociate c! adole#cenţa 1'1'0' anali%ea%( &arietatea reacţiilor emoţionale care *n#oţe#c #chim+(rile *n adole#cenţ( 1'1'5' anali%ea%( #chim+(rile #ociale a#ociate c! adole#cenţa 1'0'1' de.aţ( de #ine Competenţe generale L' 1.ic( #emnele !nei relaţii a+!%i&e 1'5'@' romo&ea%( !n #til de &iaţ( re# on#a+il 1'5'3' anali%ea%( im act!l .' identi.2.erite #it!aţii 0'1'@' cola+orea%( la acti&it(ţile de com!nGcGare inter er#oanl( 0'1'3' identi.ectele !n!i act #e)!al ne rote/at4 +olile c! tran#mitere #e)!al(? TIBLSIDA? #arcini nedorite 1'5'6' en!mera a&anta/e "i limite ale modalit(ţilor de contrace ţie 1'5'E' anali%ea%( di.l!enţea%( negati& o relaţie inter er#onal( 0'1'2' a lic( modalit(ţile de re%i#tenţ( la re#i!nea gr! !l!i *n di.

erite #it!aţii 2.acem !n com liment 0'5'2' e) lic( c!m iniţia%(? #!#ţine "i *ncheie o con&er#aţie 0'2'1' identi.erite metode de ada tare la #tre# 5'5'@' rec!noa"te rol!l g>nd!rilor "i emoţiilor ca indicatori ai #tre#!l!i #a! ai !nei ro+leme ce tre+!ie re%ol&at( 5'5'3' rec!noa"te di.lictelor *n di. promovează atitu)ini &i 5'2'1' anali%ea%( relaţia con&ingeri -emoţii . aplică )eprin)eri )e comunicare asertivă 0'0'5' identi.e#t(rile emoţionale? cogniti&e "i com ortamentale "i rol!l lor *n ada tare 0.i%iologice la #tre# 5'5'2' anali%ea%( di.i%ice "i mentale Competenţe generale 0.!mat!l!i 5'0'3' cola+orea%( la reali%area !n!i roiect de re&enire a com ortamentelor de ri#c ? 5'0'7' iniţia%( acti&it(ţi de re&enire a com ortamentelor de ri#c 5'0'6' a+ordea%( critic reclamele la com ortamentele de ri#c 5'5'1' de.G.ectele !n!i #til de &iaţ( atogen 5'0'1' de.ic( . )emonstrează a/ilităţi &i meto)e )e mana*ement al stresului 5'5'7' identi.ic( eta ele management!l!i cct.i%ic( 5'0'2' anali%ea%( rol!l in.ic( e.l!enţe #ociale legate de #til!l de &iaţ( 5'1'@' identi.0.licte 0'2'0' de#crie o#i+ilele ca!%e ale con.ormarea !nor com ortamente 5'2'2' roiectea%( !n rogram de reg(tire entr! e)amene 5'2'@' anali%ea%( con#ecinţele !nei g>ndiri negati&e "i a g>ndirii o%iti&e .ine"te de endenţa #ihic( "i .erenţele de inten#itate *n mani.1.icate *n tim ? reali#teG 0'0'@' a lic( criteriile de #ta+ilire a #co !ril+r *n di.eritele metode de re%ol&are a con.eritele ti !ri de con.actorii care d!c la .ormarea emoţiilor o%iti&e "i a )ezvoltarea a+ectivităţii celor negati&e? ne l(c!te ne*ative 5'2'5' anali%ea%( rol!l g>nd!rilor *n .ic( ti !ri de con.l!enţelor #ociale "i ale gr! !l!i *n con#!m!l de #!+#tanţe 5'0'@' anali%ea%( con#ecinţele #ociale? #ihice "i de #(n(tate ale con#!m!l!i de alcool? drog!ri "i ale .ic( modalit(ţi a#erti&e de com!hicare *ntr-o #it!aţie critic( 0'5'0' a lic( de rinderi de com!nicare a#er.G. promovează un stil )e viaţă sănătos Competenţe speci1ice 5'1'1' de.# eci.ic( eta ele de rinderii de a # !ne NU 0'0'2' e&al!ea%( criteriile #ta+ilirii #co !rilo'G .0.lictelor *n #it!aţii concrete 0'2'7' e&al!ea%( mod!l de a licare a #trategiilor de management al con.actorii care in.ine"te #tre#!l 5'5'0' identi.l!enţea%( negati& re%ol&area !nei ro+leme 0'5'1' identi.ic( ca!%ele #tre#!l!i de e)amen 5'5'6' ela+orea%( !n lan de ada tare la #tre#!l de e)amen 5'5'E' a lic( metodele de ada tare la #tre# 5'5'1.2.lictelor 0'2'@' identi.com ortamente comportamente care previn 5'2'0' identi.erite #it!aţii 0'0'3' e) lic( care #!nt . )emonstrează a/ilităţi )e mana*ement al con+lictelor 2)+ Consiliere e)ucaţională 5' Pre&enirea *m+oln(&irilor "i romo&area #(n(t(ţii . &( *ntr-o #it!aţie de cerere #a! re.lictelor 0'2'3' a lic( management!l con.' demon#trea%( a+ilit(ţi de management al #tre#!l!i *n #it!aţii concrete 0.ic( #!r#ele de #tre# 5'5'5' rec!noa"te reacţiile emoţionale? cogniti&e? com ortamentale? .2.ine"te conce t!l de #til de &iaţ( 5'1'0' com ar( #til!l de &iaţ( #(n(to# c! cel atogen 5'1'5' roiectea%( !n lan de de%&oltare a !n!i #til de &iaţ( #(n(to# 5'1'2' a+ordea%( critic di&er#ele in.lict 0'2'2' e&al!ea%( di. )emonstrează a/ilităâ )e intervenţie in scă)erea comportamentelor )e risc 0.!% 0'5'5' de#crie c!m com!nic(m acce tarea !n!i com liment "i c!m .lictelor 0'2'5' e) lic( reacţiile la di.ine"te ce e#te !n com ortament de ri#c 5'0'0' d( e)em le de com ortamente de ri#c 5'0'5' de.ice? m(#!ra+ile? adec&ate? lani.

' com ar( er.ormanţ( 2'0'1' identi.icarea carierei Competenţe generale F.aţ( de *n&(ţare 2'1'7' anali%ea%( critic relaţia dintre emoţie "i er.ormarea er#onal( 2'2'0' reali%ea%( lan!ri ed!caţionale *n .actorilor interni L e)terni a#! ra er.erat( de re%entare a re%!ltatelor *n&(ţ(rii 2'0'2' identi.ic( modalit(ţi de ne!trali%are a in.l!enţei negati&e a . analizează +actorii implicaţi în învăţare Competenţe speci1ice 2'1'1' di.ectea%( atit!dinea .ic( modalit(ţi de de%&oltare a #til!l!i er#onal de *n&(ţare 2'5'1' identi.ic( o ort!nit(ţi de *n&(ţare e care le o.ic( #!r#e acce#i+ile de in.ormanţelor 2'5'@' e) lic( rol!l g>ndirii critice *n *n&(ţare "i re%int( metoda ado tat( entr! anali%a critic( a !n!i te)t ce tre+!ie *n&(ţat 2'5'3' anali%ea%( rol!l #tr!ct!r(rii material!l!i entr! er.2.1.l!enţat ro ria *n&(ţare 2'1'5' identi.iecare cicl! de de%&oltare !man( G.ormare ri&ind o ort!nit(ţile de m!nc(? de%&oltare er#onal( "i im licare com!nitar( @'1'0' identi.ic( re#!r#ele e care "coala le !ne la di# o%iţie entr! #t!di!l indi&id!al "i o#i+ilitatea de acce# la ace#tea 2'5'1.1.er( lice!l "i im ortanţa lor entr! .iciente de react!ali%are a material!l!i 2'5'6' e) lic( rol!l monitori%(rii *n *n&(ţare "i !tili%ea%( modalit(ţi de a!tomonitori%are 2'5'E' identi.ormanţelor *n *n&(ţare "i !tili%ea%( tehnici de management al #tre#!l!i entr! cre"terea er.actori e)terni im licaţi *n *n&(ţare 2'1'0' de#crie mod!l *n care .ice de *n&(ţare 2'0'5' de#crie #til!l er#onal de *n&(ţare "i modalitatea re.ormanţele *n *n&(ţarea indi&id!al( "i cea de gr! 2'2'1' identi.ectele o%iti&e "i negati&e ale #tre#!l!i a#! ra er. )emonstrează a/ilităţi )e plani+icare a în văţării 02@ Consiliere e)ucaţională Plani.0.ic( a# ectele care de.icare a oc! aţiilor @'1'5' reali%ea%( !n #t!di! al o ort!nit(ţilor de m!nc( # eci.2)) >o)el )e pro*ramă pentru orele )e consiliere &i orientare sau )iri*enţie 2' Aanagement!l *n&(ţ(rii Competenţe generale G.!ncţie de com etenţele "i nece#it(ţile er#onale de *n&(ţare 2'2'5' identi.aţ( de *n&(ţare 2'1'3' anali%ea%( interacţi!nea dintre er.ic( modalit(ţile "i criteriile de #elecţie a c!r#!rilor o ţionale 2'2'2' di#c!t( rol!l c!r#!rilor o ţionale "i a acti&it(ţilor e)tra"colare *n de%&oltarea er#onal( 2'2'@' com ar( modalit(ţile de reg(tire #! erioar( 2'2'3' identi.actori interni L e)terni a! in.ic( !nctele tari L #la+e ale #til!l!i er#onal de *n&(ţare 2'0'@' identi. i)enti+ică &i utilizează surse )iverse )e in+ormare pentru eCplorarea oportunităţiMor )e carieră Competenţe speci1ice @'1'1' identi.ormanţa "colar( "i atit!dinea .ice com!nit(ţii .actori interni "i .ormanţa *n *n&(ţare "i de#crie modalit(ţi de organi%are a ace#t!ia 2'5'7' de#crie modalit(ţile e.erenţia%( *ntre .ic( o ort!nit(ţi "i conte)te de *n&(re e)i#tente *n .ic( de rinderi de *n&(ţare do+>ndite *n di&er#e #it!aţii de *n&(ţare 2'5'0' !tili%ea%( tehnici e. )emonstrează )eprin)eri e+iciente )e învăţare &i mana*ement al învăţării G.G.ormanţelor 2'1'2' e) lic( relaţia dintre moti&aţia intrin#ec( "i moti&aţia e)trin#ec( *n *n&(ţare 2'1'@' reali%ea%( !n ro.iciente de l!are de notiţe 2'5'5' de#crie o &arietate de de rinderi de management al *n&(ţ(rii care contri+!ie la #!cce#!l *n lice! 2'5'2' e) lic( e. )escrie caracteristicile stilului personal )e învăţare G.ic( mod!l de relaţionare a domeniilor oc! aţionale e +a%a #i#tem!l!i de cla#i.ine#c !n #til de *n&(ţare 2'0'0' e) lic( relaţia de com lementaritate *ntre #til!rile de *n&(ţare "i identi.il al com etenţelor "i intere#elor "i e) lic( mod!l *n care ace#tea a.ic( #it!aţii care #olicit( modalit(ţi # eci.

@'1'2' a+ordea%( critic in. inte*rează plani+icarea @'2'1' #ta+ile"te relaţia dintre carier( "i #til de &iaţ( carierei în ca)rul mai lar* @'2'0' identi.!ncţie de #!r#a lor F.ormare relaţionate c! ro.e#ie? oc! aţie "i loc de m!nc( @'5'3' e) lic( in.F.ilme8 o comentarea "i e&al!area !nor #it!aţii ro+lematice8 o e)erciţii de rela)are8 o reali%area genogramei .l!enţa carierei a#! ra celorlalte rol!ri e care le al plani+icării vieţii *nde line"te !n ad!lt @'2'5' de#crie mod!l *n care di&er#e modi.ic( *ntre+(ri care ot #( a ar( *ntr-!n inter&i! "i re%int( pro+esionale *ntr-o l!min( .a&ora+il( caracteri#ticile er#onale rele&ante @'@'2' demon#trea%( a#erti&itate *n inter&i!ri "i dialog!ri 023 Model de pro4ram" pentru orele de con iliere 5i orientare au diri4en!ie SUGES$II AE$ODOLOGICE o metode interacti&e de gr! 4 *n&(ţarea rin coo erare? *n&(ţarea rin de#co erire? ro+lemati%area? #im!larea? /oc!l de rol? +rain#torming8 o di#c!ţii de gr! "i de%+ateri8 o ela+orarea "i iniţierea !nor roiecte "i orto.ic( ro riile com etenţe? de rinderi "i domenii de intere# caracteristicile personale @'0'0' e) lic( relaţia dintre e) erienţa de *n&(ţare? intere#e "i implicate în plani+icarea com etenţe carierei @'0'5' en!mera de rinderile de *n&(ţare tran#.ic(ri #a! tran%iţii a (r!te *n &iaţa !nei er#oane in.G. )emonstrează a/ilităţi @'@'1' ela+orea%( di&er#e ti !ri de c!rric!l!m &itae <CB= )e promovare a ima*inii @'@'0' redactea%( #cri#ori de intenţie proprii în ve)erea realizării @'@'5' identi.l!enţea%( de%&oltarea carierei #a! de#. )escrie @'0'1' identi.olii? indi&id!al "i *n gr! !ri de l!cr! o com letarea !nor .i"e de l!cr!? che#tionare8 o e)erciţii de a#c!ltare acti&(8 o e)erciţii de e) rimare emoţional(8 o e)erciţii de l!are de deci%ii8 o e)erciţii de com!nicare a#erti&( "i romo&are er#onal(8 o redactare de CB-!ri "i #cri#ori de intenţie8 o comentarea !nor te)te? #tati#tici? gra.e#iilor *n di&er#e ţ(ri din E!ro a @'5'2' e&al!ea%( tran#.era+ilitatea com etenţelor *ntre di&er#e ro.e#ii @'5'@' di#c!t( relaţia dintre ro.e#iilor @'5'0' #ta+ile"te tra#eele ed!caţionale "i cerinţele de .("!rarea rol!rilor @'2'2' incl!de tran%iţia "i #chim+area ca elemente normale ale roce#!l!i de de%&oltare a carierei @'2'@' reali%ea%( !n lan de carier( de @ ani? incl!%>nd "i e) ectanţe legate de modi.era+ile *n m!nc( @'0'2' anali%ea%( adec&area dintre #til!l er#onal "i o ţi!nea entr! o ro.2.e#ie @'0'@' de#crie im ortanţa a+ilit(ţilor de m!nc( indi&id!al( "i *n gr! entr! reali%area #arcinilor ro.e#iile de intere# @'5'5' com ar( di&er#itatea "i caracteri#ticile ro.ic( modalit(ţi de ed!caţie "i de%&oltare er#onal( com lementare m!ncii F.ice? .actorii interni "i e)terni cart ot limita #a! e)tinde o ort!nit(ţile de carier( e care le ia *n con#iderare o er#oan( @'5' cont!rea%( o imagine @'5'1' di#c!t( a&anta/ele "i de%a&anta/ele alegerii ro.e#ionale " @'0'3' de#crie interacţi!nea dintre #til!l er#onal "i loc!l de m!nc( @'0'7' anali%ea%( in.e#iei @'0'6' com ar( .e#iilor de intere# reali#t( a l!mii ro.ic( in.icarea rol!rilor @'2'3' identi.l!enţa e care o e)erciţi #tereoti !rile de gen a#! ra alegerii ro.amiliei "i #t!di!l in.ormaţiile legate de o ort!nit(ţile de carier( *n .l!enţei #tereoti iilor de gen8 o e&al!area intere#elor? com etenţelor "i e) erienţelor er#onale8 C o reali%area de lan!ri ed!caţionale "i de carier(8 o e)erciţii de re%ol&are de ro+leme8 .e#ionale F.l!enţa #it!aţiei economice Mi olitice a#! ra o ort!nit(ţilor de m!nc( @'5'7' di#c!t( rol!l "an#ei *n con#tr!irea !nei cariere ro.

l!enţea%( negati& o relaţie Ait!ri de# re relaţii Reg!lile *n .amilie? "coal(? #ocietate Gr! !l "i dinamica de gr! C.!mat? con#!m de drog!ri 7' Stresul şi managementul stresului De.inirea !nei ro+leme 9actorii care in.icient al tim !l!i Aodalit(ţile de reg(tire e. Se>ualitatea Balorile #e)!alit(ţii Aetode contrace ti&e Pre&enirea TIB L SIDA A+!%!l #e)!al (.i%ice? #ociale "i #ihice *n adole#cenţ( Rol!l model!l!i "i al ideal!l!i *n .#tim( de #ine c!noa"tere de #ine 9ormarea #timei de #ine o%iti&e "i a #timei de #ine negati&e Aodalit(ţi de de%&oltare a #timei de #ine Inteligenţa emoţional( Ait!ri de# re emoţii '..icient( entr! e)amene . Pre2enirea a1ecti2it%ţii negati2e Relaţia g>nd!ri .l!enţea%( negati& !n management e.ic(rii &iitor!l!i S!icid!l //. 7portunit%ţi educaţionale Re#!r#ele ed!caţionale ale "colii C!r#!rile o ţionale Aodalit(ţi de reg(tire #! erioar( O ort!nit(ţi ermanente de *n&(ţare "i de%&oltare er#onal( .inirea #tre#!l!i S!r#ele de #tre# Reacţiile la #tre# Aodalit(ţile de ada tare la #tre# Eta ele management!l!i #tre#!l!i <. #e4ol2area de probleme De.o o #t!dii de iaţ(8 reali%area !nor inter&i!ri' CONŢINU$URI /. Stima de sine De.ormarea !nor &alori er#onale . Stil de 0n2%ţare Aodalit(ţile de *n&(ţare $i !ri de inteligenţ( *n&(ţarea indi&id!al( "i *n&(ţarea *n gr! Stil!ri de *n&(ţare com lementare De%&oltarea #til!l!i de *n&(ţare /..l!enţea%( negati& re%ol&area !nei ro+leme Eta ele re%ol&(rii !nei ro+leme A licarea criteriilor de re%ol&are a !nei ro+leme la #it!aţii concrete Criteriile de #ta+ilire a #co !rilor 2)7 Con iliere educa!ional" &.. Adolescenţa Schim+(rile . Deprinderile de relaţionare po4iti2% 9actorii care in.emoţii com ortamente Im act!l emoţiilor o%iti&e "i negati&e a#! ra lani.inirea #timei de #ine Relaţia imagine de #ine . Stilul de 2iaţ% Com ortamente #(n(toa#e -com ortamente de ri#c Stil!l de &iaţ( atogen Alcool!l "i de endenţa de alcool 9!mat!l "i de endenţa de nicotin( Drog!rile "i de endenţa de drog!ri Rol!l atit!dinilor "i normelor #ociale *n ado tarea !nor com ortamente de ri#c -con#!m de alcool? . Banagementul timpului Eta ele management!l!i tim !l!i 9actorii care in.

loc de m!nc( /(.ormaţiei Strategii de #t!di! Aonitori%area *n&(ţ(rii Strategii de lani. 2valuarea e+icienţei intervenţiei 02E Con iliere educa!ional" 9IMA 0 QIGH#A G!7B!"#ICA 9IMA 5 AS"JPI BA SIB" De#enea%( e) re#ia cea mai otri&it( a .e#iei $ra#ee ed!caţionale "i carier( Di&er#itatea ro.icare ANEOE4 8.com etenţe A+ilit(ţi de m!nc( Stil!l er#onal *n ro.icient( 9actorii im licaţi *n *n&(ţare $ehnici de organi%are a material!l!i Aodalit(ţi de rel!crare acti&( a in.era+ile Caracteri#ticile ro./( D( 2DC#D %(+. Planul )e intervenţie P O+iecti& de l!ng( d!rat(4 O+iecti&e # eci.0 :neCe 9IMA 2 CHB A# A#J"A !B7III$! B!$! DACJ $!+AO K!D!AV De#enaţi #tarea emoţional( e care o tr(iţi *n ace#t moment? rintr-!n o+iect #a! .icare a oc! aţiilor Com etenţe tran#.ormare Si#tem!l de cla#i.oc! aţie .e#iilor Pro.ice4 Strategie de inter&enţie4 Acti&it(ţi4 1'''''''''''''''''''''' a%''''''''''''''''''''' /%''''''''''''''''''''' 0'''''''''''''''''''''' a%''''''''''''''''''''' /%''''''''''''''''''''' c%'''''''''''''''''''''''''''' 0"G"F H.#D (2('.e#iei Rol!l "an#ei *n de%&oltarea carierei $ran%iţia *n carier( Carier( "i #til de &iaţ( Plan!l de carier( /C. 0' !escrierea pro/lemei 5' =actori )e +ormare &i )ezvoltare a pro/lemei G.e#ie Stereoti ii de gen *n alegerea ro. 7portunit%ţi de carier% S!r#e'de in./'. Strategii e1iciente de 0n2%ţare *n&(ţarea e. =actori )e menţinere &i )e activare a pro/lemei F. Plani1icarea carierei E) erienţ( . Promo2are personal% C!rric!l!m &itae Scri#oarea de intenţie Inter&i!l de anga/are /).intere#e .enomenY .eţei tale entr! #tarea emoţional( e care o #imţi ac!mY 2. QIOAI !"AP!$! P#7I!C"J#II AC"IKI"JII$7# D! C7 SI$I!#! L' !e+inirea pro/lemei ' .e#ie .

erat( Cel mai *n.er #(''''''''''dec>t #('''''''' Mti! ca ot #('''''''''' + 9IMA 7 AQIOH$ B!H PHB$ICI"A#V C!m ar ar(ta !n a.erate p A a&ea note mari p A .o#t 0@5 Con iliere educa!ional" 9IMA E KA$7#I$! B!$! A"ea%( *n ordinea im ortanţei <de la cea mai im ortant( la cea mai !ţin im ortant(= &alorile re%entate mai /o#' Care e#te cea mai im ortant( &aloare entr! tineH Pe a do!a coloan( ordonea%( &alorile a"a c!m ar r(# !nde rieten!l L rietena ta cea mai +!n(' !H P#I!"! H$ B!H 9 P#I!"! A B!A ^ ^ _ p A a&ea +ani #(-mi c!m (r ceea ce-mi dore#c p A a&ea o rieten( L !n rieten p A merge *n e)c!r#ii e m!nte p A a&ea m!lţi rieteni p A citi m!lte c(rţi re.ericit( %i din &iata mea Cel mai !r>t l!cr! e care l-am &(%!t #a! a!%it A>ncarea re.(c!te de mine e#te'''''' Ai-ar l(cea #( de&in''''''' *mi ro !n #(''''' Pre.rico"(tor moment din &iaţa mea a .ra%e4 Oamenii de care *mi a#( cel mai m!lt #!nt'''''' A( #imt m>ndr! de mine entr! c(''''''''' Oamenii e care *i admir cel mai m!lt #!nt'''' *mi lace m!lt #(''''''' *mi dore#c #(''''' Un!l dintre cele mai +!ne l!cr!ri .i" !+licitar de# re tineY 2.9IMA @ PUNCTE TARI ŞI PUNCTE SLABE A' P!nctele mele tari #!nt'' B' P!nctele mele #la+e #!nt''' C' O ort!nit(ţile mele #!nt D' Ameninţ(rile #!nt''' E' Alege o a+ilitate? o com etenţ(? notat( la !nct!l B "i reali%ea%( !n lan de de%&oltare a ace#teia4 0@1 Con iliere educa!ional"FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF 9IMA 3 CI ! SH " !HG Com letea%( !rm(toarele .r!mo# l!cr! e care l-am &(%!t Cartea e care ai citit-o recent "i care ţi-a l(c!t cel mai m!lt A!%ica re.i !n +!n # orti& A ^ _ r ^ ^ .2 :neCe QIOA < 9ilm!l care ti-a l(c!t cel mai mult 9A$A UAANA Cea mai intere#ant( idee e care am a!%it-o Cel mai .erat( Cea mai .

erat4 Aateriile re.i Dac( a" n &eaeia a" 11 ''' ? .i &edet( a" .iic( Rol!l de .erat(4 C!lorile mele re. Dac% clasa mea ar 1i''' O ma"in(? ar .e#ie? ar .i ''' Un .i ''' O ro.i /!c(rie a" .i ''' Dac( a" .amiliei # irit!al e 9IMA 1.i in#tr!ment m!%ical a" ..i animal a" .i ''' Dac( a" .ilm? ar .i ''' 9IMA 10 !H OI C!I$A$II + #7$H#I5 #!GH$I OI #!SP7 SABI$I"JII #oluri #eguli #esponsabilit%ţi Rol!l de rieten L rieten( '''''''---------''''''---------------''''''------------------Rol!l de coleg Lcoleg( Rol!l de ne ot L ne oat( Rol!l de .i ''' O m>ncare? ar .i ''' O .i .e 9IMA 11 DACA ''' Com letaţi !rm(toarele ro o%iţii4 DACJ AO QI.i c!loare a" .erate4 S ort!l me! re.i actor a" .i Dac( a" .ac EU cel mai +ineY LL L L 0@2 Ane.erate4 "!#!SA " $HC#H SH " !HV Ele&ii #( reali%e%e !n cola/ care #( c! rind( !rm(toarele date4 L!cr!rile care NU *mi lac4 L L P Ace#te l!cr!ri le . Consiliere e)ucaţională DIPLOAA AEA Com letea%( # aţiile goale din di loma ta4 9IMA 15 Cea mai im ortant( reali%are din &iaţa mea '' Cel mai im ortant #!cce# din &iaţa mei ''' Cel mai im ortant e&eniment din &iaţa mea ' Cel mai im ortant o+iecti& reali%at '' Cea mai im ortant( deci%ie e care am l!at-o Cele mai im ortante er#oane din &iaţa mea ' 0@3 :neCe .i ''' Dac( a" .i ''' C$ASA B!A..i! L .i de a/!tor rietenilor "i .loare a" .i ''' Un animal? ar .^ ^ ^ p A .. C!$ BAI I N!mele4 B>r#ta4 *n(lţimea4 C!loarea ochilor4 C!loarea (r!l!i4 Wi!a de na"tere4 CE SAI PLACE4 A>ncarea mea re.rate L #or( Rol!l de ele& Lele&( Rol!l de rieten L rieten( *ntr-o relaţie de i!+ire 2.i *n a# c! moda p A-mi dedica tim !l de%&olt(rii mele p A ..i ''' Dac( a" ..i ''' Dac( a" .loare? ar .i ''' O melodie? ar .i # orti& a" .i ''' O enti#i!ne $B? ar . Dac% eu aş 1i'''' Dac( a" .i O materie? ar .

oarte de acord=' Inter retarea ace#t!i che#tionar #e .olo#itor <ne.iecare a.iecare cadran' 0i place 0ngheţata Roac% 1otbal .el de +ine ca "i ceilalţi oameni' C>teodat( m( g>nde#c c( n! #!nt +!n <+!n(= de loc' Am o atit!dine o%iti&( .ac l!cr!ri la .9IMA 12 CW!S"I7 A#H$ D! S"IBJ D! SI ! E&al!ea%( .acilitea%( com!nicarea dintre &oi' Pentr! ace#t #co ? c(!taţi c>te trei colegi care #( ai+( caracteri#ticile *n#cri#e *n ..olo#itoare=' Simt c( #!nt o er#oan( de &aloare cel !ţin la egalitate c! ceilalţi' A" dori #( am mai m!lt re# ect .i! m>ndr! <m>ndr(= de mine *n#!mi' In general #!nt #ati#.aţ( de er#oana mea' Simt c( n! am rea m!lte moti&e #( .aţ( de mine *n#!mi' S!nt ca a+il #( . 0i place culoarea Berge des pe munte 0n ro4 e>cursii !sta pasionat de in1ormatic% Are mulţi prieteni Citeşte literatur% SQ u 1umea4% Pictea4% 0n timpul Oi+ar dori s% pilote4e Qace mult sport liber un a2ion 0i place s% m%nEnce pi44a .!ncţie de criteriile notate <#!nt *n total de%acord .ace n!mai indi&id!al? de c(tre .ric( 2.(c!t<(= de mine *n#!mi' In general #!nt *nclinat<(= #( cred de# re mine *n#!mi c( da! gre" *n ceea ce *ntre rind' P N Q Qoarte de acord y 8 9IMA 1@ !B7III$! OI S"IBA D! SI ! CEnd m% simt''' B!c!ro# S! (rat Ner&o# *nc>ntat Nem!lţ!mit I%olat Ai-e .iecare ele& *n arte' Che#tionar!l e#te n!mai o modalitate de intro# ecţieY Sunt 0n u sunt De total de acord acord de4acord Simt c( am m!lte calit(ţi +!ne' C>teodat( m( #imt ne.7 Con iliere educa!ional" Cred despre mine''' 9IMA 13 CA#!H$ Ace#t e)erciţi! .irmaţie *n .

&.(r( #( an!nţ(m (rinţii Un coleg a # !# ce&a !r>t de# re mine "i &rea! #(-1 +at A( !it *n geanta coleg!l!i Brea! #( *i ia! i)!l coleg!l!i Un coleg te con&inge #( .Colecţionea4% obiecte 2echi Ascult% mu4ic% retro Are ochii 2er4i Qste 0mbr%cat9% cu o blu4% de culoare albastr% 9IMA 17 C7 S!CI I! Notaţi o#i+ilele con#ecinţe ale !rm(toarelor ro+leme4 Pro+lema Con#ecinţe Scrierea e ereţi Lo&irea !n!i coleg Dac( iei ce&a ce n!-ţi a arţine Dac( ar!nci *n colegi c! !n creion #a! i) Dac( /igne"ti #a! &or+e"ti !r>t c! !n coleg Dac( . B. <.ea%( a oi *n dre t!l o ţi!nii care &alori.ic( acele caracteri#tici' La #. hN 7PIIH !A ..e 9IMA l D!CIPIA D! CA#I!#J Criteriile trec!te *n ta+el!l de mai /o# te a/!t( #( com ari o ţi!nile tale de carier(' Com letea%( mai *nt>i r!+ricile din coloana I "i +i.al#i. . . .(r( #(-1 l(te"ti Aergem e teren!l de /oac( . (. . Interesele mele /.!me%i c! el 0@6 Ane. '. C. &. '. (. i2el educaţional pe care intenţione4 s%+l ating /.. 7PIIH !A ' C.>r"it &ei a&ea o imagine com le)( a grad!l!i de com ati+ilitate dintre o ţi!ni "i caracteri#ticile er#onale' 7PIIH !A / A. -. . '.ici notele din carnet Dac( iei ce&a din maga%in .. D. Deprinderi /. Kalori de munc% /. . C...

. C. 2 . '. '.. . (./01 o toi SI QQL#2 ooon PPt+e6 . (. Alte ne2oi 9 dorinţe /. Stil de 2iaţ% dorit /. Q. .!.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful