You are on page 1of 4

Studij Naziv kolegija Status kolegija Godina ECTS Nastavnici i/ili suradnici Ishodi uenja

Hrvatski jezik i knjievnost Hrvatska knjievnost u 20. stoljeu I (od moderne do neomoderne) obvezni III. godina 5 pro . dr. s!. "vjezdana #ados asistenti!a $anja %neevi& pro . Nakon poloenog ispita iz ovoga kolegija studenti e biti sposobni: $intetskim upoznavanjem 'rvatske knjievnosti u prvoj polovi!i 20. stoljea studenti e stei !jelovit uvid u njezine razvojne pro!ese i u njezinu stilsku i anrovsku slojevitost( ovladat e temeljnom periodiza!ijskom s'emom modela novije 'rvatske knjievnosti u prvoj polovi!i pro)loga stoljea (moderna * ekspresionizam * sintetski+so!ijalni realizam)( osposobit e se za analizu spe!i i,ni' problema na!ionalne knjievnosti u tom periodu te zna,ajni' djela i autora. Semestar V. semestar

Preduvjeti za upis Sadraj

$tudenti trebaju poloiti programom studija predvi-ene uvjetne ispite. %njievni rodovi& opusi i autori& odnosno prav!i i modeli 'rvatske knjievnosti u razdoblju moderne (./0..1.0.2.) i u periodu u kome prevladavaju ekspresionisti,ki stilovi (.0.2.1.02/.) te u periodu u kome dominira so!ijalno angairana knjievnost s nagla)enim realisti,kim stilom (.02/.1.050.). %njievni!i3 4anko 5eskovar& 6ntun 7ustav 8ato)& Vladimir Vidri& Vladimir 9azor& Ivo Vojnovi& 8ilan :egovi& 8ilutin ;i'lar 9e'ajev& <inko =imunovi& >ran 7alovi& 4. ?oli %amov. 8iroslav %rlea& 6ntun :ranko =imi& 6ugustin @jevi& Ivo 6ndri& 6ugust ;esare!& $lavko %olar& Ivo %ozar,anin& Auro $udeta& Ivan 7oran %ova,i& <obri)a ;esari& <ragutin Badijanovi& 9ikola =op.
8iroslav =i!el& Moderna (Povijest hrvatske knjievnosti & knj. 5)& "agreb& .02/. + 8iroslav =i!el& Povijest hrvatske knjievnosti (knj. III.) * Moderna& 9aklada 5jevak& "agreb& 2005.( 8iroslav =i!el& Povijest hrvatske knjievnosti (knj. IV.) * Hrvatski ekspresionizam& 9aklada 5jevak& "agreb& 2002.( 8iroslav =i!el& Povijest hrvatske knjievnosti (knj. V.) * Sintetiki realizam& 9aklada 5jevak& "agreb& 2000.( Ivo >range)& Povijest hrvatske knjievnosti& "agreb * 5jubljana& .0/2. +odgovarajua poglavlja+( 8iroslav =i!el& Hrvatska knjievnost 19. i 20. stoljea & "agreb& .002. +odgovarajua poglavlja+( <ubravko 4el,i& Povijest hrvatske knjievnosti& "agreb& 200C. +odgovarajua poglavlja+.

Ispitna literatura

opunska literatura

Panorama hrvatske knjievnosti XX. stoljea (ur. Vlatko ?avleti)& "agreb& .0D5.(

9ikola Ivani)in& radi!ija " eksperiment " avan#arda& $plit .02/.( 9ikola Ivani)in& $enomen hrvatsko#a ekspresionizma& "agreb& .000.( 7ordana $labina!& Hrvatska knjievna avan#arda. Poetika i anrovski sistemi& "agreb& .02/.( ;vjetko 8ilanja& Pjesni%tvo hrvatsko# ekspresionizma& "agreb& 2000.( %re)imir 9eme!& Povijest hrvatsko#a romana od 1900. &o 19'(.& "agreb& .00/.( :ranko Heimovi& Hrvatska drama izme)* dva rata( "agreb& .0D/.( 9ikola :atu)i& Povijest hrvatsko#a kazali%ta& "agreb& .0/..( Igor 8rdulja)& &ramski vodi od +ojnovia do Mati%ia& "agreb&( <ubravka Erai Boli& Paradi#me 20. Stoljea. ,van#arda i postmoderna& "agreb& .00D.( $lobodan ?rosperov 9ovak& Povijest hrvatske knjievnosti& "agreb& 200F. predavanja& seminari& konzulta!ije seminarski rad& praenje aktivnosti na predavanjima i seminarima& kolokviji& pismeni i usmeni ispit 'rvatski

!"lici provo#enja nastave Nain provjere znanja i polaganja ispita $ezik poduke Nain pra%enja kvalitete

IZVEDBENI !"#!$% &N$S'$VNI S$D!($)I " 'E!%INI%$* ?#G<6V6946 $G8I96# BG#8I9 ?rostorija %onzulta!ije BG#8I9 ?rostorija %onzulta!ije V4GH:G BG#8I9 ?rostorija %onzulta!ije .01.2 2C. utorkom i ,etvrtkom od .21.F sati .21.C 2C. utorkom i ,etvrtkom od .C do .5 sati

?#G<6V6946 BG#8I9 ..tjedan 2. tjedan F. tjedan C. tjedan 5. tjedan D. tjedan 2. tjedan $6BI 2 2 2 2 2 2 2 $6<#H64 ?eriodiza!ija 'rvatske knjievnosti u prvoj polovi!i 20. $toljea. @vod u razdoblje moderne. 6ntun 7ustav 8ato) (paradigmatska li,nost 'rvatske moderne) 6ntun 7ustav 8ato) (novelistika) Vladimir 9azor 8ilutin ;i'lar 9e'ajev >ran 7alovi Ivo Vojnovi

/. tjedan 0. tjedan .0. tjedan ... tjedan .2. tjedan .F. tjedan .C. tjedan .5. tjedan

2 2 2 2 2 2 2 2

@vod u ekspresionizam. 8iroslav %rlea (dramske legende) 6ntun :ranko =imi 6ugustin @jevi (prva pjesni,ka aza) Auro $udeta 8iroslav %rlea (romani) Ivo %ozar,anin (romani) <ragutin Badijanovi 9ikola =op $eminar

BG#8I9 .. 2. F. C. 5. D. tjedan tjedan tjedan tjedan tjedan tjedan

$6BI 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

$6<#H64 literatura& silabus& seminarske teme 4anko 5eskovar (I8isao na vje,nostJ& I%atastro aJ( Sjene lj*-avi) 6ntun 7ustav 8ato) (poezija) Vladimir Vidri <inko =imunovi 4anko ?oli %amov 8ilan :egovi +olokvij %rleina ratna novelistika i ratna lirika 6ugust ;esare! (I9a posljednjim tra,ni!amaJ& .latni mladi) 6ugustin @jevi (druga pjesni,ka aza) Ivo 6ndri 8iroslav %rlea (dramski !iklus o 7lembajevima) $lavko %olar <obri)a ;esari Ivan 7oran %ova,i (&ani #njeva& /ama) * kolokvij Vjebe

2. tjedan /. tjedan 0. tjedan .0. tjedan ... tjedan .2. tjedan .F. tjedan .C. tjedan .5. tjedan

BG#8I9

$6BI

$6<#H64

@V4GBI ?EH6A6946 96$B6VG I ?E5676946 I$?IB6

@V4GBI ?EH6A6946 96$B6VG& ?E5676946 I$?IB6 I BG#8I9I I$?IB6