S. O. S.

Spoločenstvo občanov Slovenska
Hnutie odporu proti skorumpovaným politikom, resp. Alternatívna cesta,
iniciované Lukášom Kopáčom a podľa všetkého aj niektorými signatármi
Memoranda slobodného občana, s ktorými ho spájajú rovnaké programové
požiadavky, podľa mňa ide za správnou vecou, ale nie správnou cestou. Nestačí
totiž len zvolať akciu, v danom prípade zablokovanie Národnej rady Slovenskej
republiky a celého Hradného vrchu, ale treba si v prvom rade ujasniť, čo potom,
čo budeme robiť, ak extrémne veľkou náhodou celá akcia skutočne uspeje
a skorumpovaní politici naozaj zo dňa na deň, napríklad 11. 11. 2013, spoločne
odstúpia. Celkom logická je podľa mňa otázka – čo potom, kto príde na ich
miesto? Na základe akého mandátu? Ako dokáže riadiť alebo viesť celú krajinu?
Ako sa bude správať voči zahraničiu? Ako bude pripravený na tieto úlohy,
vyžadujúce si vzdelanie i nemálo odborných a politických skúseností?
A v neposlednom rade – aký ekonomický, sociálny a politický program predloží
verejnosti? Je smutné, že všetky tieto témy zostávajú naďalej v značne hmlistej
podobe, ak si odmyslíme niekoľko filmov náhodne priložených na stránku
hnutia Odporu proti skorumpovaným politikom, resp. Alternatívnej cesty.
Rovnako naivné a úplne v matovičovskom stupídnom štýle sú tvrdenia
o robení politiky, ktorá nedelí občanov na ľavicu a pravicu, ale hľadá to, čo ich
spája. O robení nepolitickej politiky, ktorá ako šibnutím čarovného prútika
neomylne odhalí zlých a skorumpovaných a na ich miesta dosadí dobrých
a čestných. Bohužiaľ či skôr chvalabohu, takto to v reálnom živote nefunguje.
Na zásadnej a revolučnej zmene našej spoločnosti totiž nemajú všetky jej vrstvy
alebo triedy rovnaký záujem. Naši revolucionári budú možno prekvapení, ale
mnohí ľudia na Slovensku sa majú stále dobre a viacerí veľmi dobre. Tí určite
nebudú podporovať žiadne radikálne politické a ekonomické opatrenia, výrazne
meniace rozsah vlastníckeho a volebného práva v prospech strednej a dolnej
triedy spoločnosti, resp. v prospech slovenského vidieka na úkor dnes všetkému
dominujúcej Bratislavy. Nemenej nezodpovedné je očakávať, že stačí pozvať
pár tisíc ľudí na Hradný vrch a tí sa potom sami zorganizujú a akoby zázrakom
budú náhle vedieť, čo treba robiť a čo treba žiadať, resp. si priamo zobrať.
Podobne naivné až infantilné sú tvrdenia o zavádzaní priamej demokracie, ako
je tomu v Memorande slobodného občana, pomocou ktorej, najmä inštitútu

referenda, sa vraj môžu a budú riešiť v budúcej revolučnej spoločnosti všetky
problémy. Bohužiaľ, toto by bolo možné len v prípade, keby všetci ľudia boli
rovnakí (rovnako inteligentní, vzdelaní, čestní, zdraví a pod.) a keby išlo
o relatívne jednoduché až triviálne problémy, nevyžadujúce si plné osobnostné
nasadenie a morálne rozhodovanie. V reálnej spoločnosti sa však ľudia od seba
odlišujú práve na základe týchto vlastností a pokiaľ je táto spoločnosť
spravodlivá, kompetentní ľudia právom obsadzujú vedúce alebo riadiace pozície
a preberajú na seba zodpovednosť za riešenie náročných a zložitých problémov
či úloh. Ideálna je preto kombinácia nepriamej a priamej demokracie, kedy sa
pri riešení zvlášť kontroverzných problémov či otázok vyžaduje vyjadrenie
všetkých občanov, zatiaľ čo pri menších problémoch sa možno spoľahnúť na ich
efektívne riešenie kompetentnými odborníkmi alebo inštitúciami.
Zo všetkého najdôležitejšie je ale uvedomiť si, že aktívnych občanov je treba
navzájom spojiť a zorganizovať, stmeliť do účinnej politickej sily, pretože
revolúcia, skutočná revolúcia a najmä inteligentná a nenásilná revolúcia, nie je
nejaká internetová anketa, ale poctivá a tvrdá, empatická a citlivá každodenná
práca s ľuďmi, pri ktorej musí byť na prvom mieste zodpovednosť za nich a za
osud celého revolučného „podniku“. Preto som tak trochu proti vlastnej vôli,
obetujúc vlastný čas na veci, ktoré asi mal robiť niekto iný, ten, kto sa pred pár
mesiacmi ujal organizovania celého protestu proti skorumpovaným politikom,
nútený opäť posunúť celé revolučné dianie trochu ďalej a navrhnúť signatárom
Memoranda slobodného občana, aby na základe ďalej uverejneného zoznamu
podľa miesta bydliska začali čo najskôr organizovať do občianskych klubov
všetkých signatárov Memoranda slobodného občana ako skutočnej základne,
siete alebo „kostry“ Spoločenstva občanov Slovenska, ktorí sa už nechcú
nečinne prizerať rozkrádaniu a ničeniu ich domoviny, ich krásnej vlasti.
Pokiaľ však iniciátori tejto petičnej akcie nezačnú urýchlene konať a budú len
pohodlne a stupídne čakať, kým ich memorandum nepodpíše nadpolovičná
väčšina oprávnených voličov na Slovensku (čo sa určite nikdy nestane, resp.
sotva v najbližšom tisícročí), vyzývam všetkých signatárov daného memoranda,
aby nielen osobnou účasťou podporili protest proti skorumpovaným politikom,
ktorý sa má konať 9. 11. 2013 na Hradnom vrchu pred Národnou radou
Slovenskej republiky, ale od 15. 11. 2013 sa začali sami iniciatívne združovať,
podľa miesta svojho bydliska zakladať občianske kluby a následne aj posielať
svoje adresy a telefónne čísla na moju internetovú „revolučnú“ adresu

poslednasanca999@zoznam.sk. To ale zďaleka nie je všetko, čo je pred nimi.
Ako ľudia, ktorí sa vyčlenili z masy poslušných a nevedomých zároveň na seba
prevzali zodpovednosť a musia sa jednoducho stať občanmi v pravom slova
zmysle – informovanými občanmi, skutočnou avantgardou svojej vlasti, čo si
vyžaduje štúdium politológie a ekonómie, pretože len tak budú schopní obstáť
v skúškach, ktoré sú pred nimi. Aj preto prikladám k tomuto krátkemu textu ich
zoznam podľa miesta bydliska s prísľubom, že onedlho predložím všetkým
priaznivcom hnutia Odporu proti skorumpovaným politikom, resp.
Alternatívnej cesty zdokonalený a rozšírený variant nového volebného zákona
aj so zdôvodnením toho, prečo je vhodnejšia kombinácia nepriamej a priamej
demokracie, a to so zohľadnením teritoriálneho, historického a ekonomického
princípu. Na rozdiel od stupídneho populistu Matoviča si totiž myslím, že tzv.
samosprávne kraje či župy sú prirodzené politické jednotky, ktoré majú právo na
existenciu, a prechodom na okresnú samosprávu by veľa stratili najmä občania.
A teraz sa už zoznámte so skutočnou avantgardu našej spoločnosti, do ktorej
určite nepatria tí, ktorí posledných 24 rokov sedeli v parlamentných laviciach
a zrádzali a predávali svoju vlasť za hrsť judášskych strieborných... t. j. tí, ktorí
by už nikdy v slovenskej politike a verejnom živote nemali dostať šancu.
Ich miesta by teda mali zaujať ďalej uvedení občania, ako aj občania, ktorí sa
k nim pridajú a pomôžu im svojou odbornosťou a svojimi skúsenosťami, aby
mohli do jedného roka, t. j. do konania predčasných parlamentných volieb 15.16. 11. 2014 ako jediného legálneho spôsobu odovzdania a prevzatia politickej
moci, predložiť čo najširšej občianskej verejnosti svoj ekonomický, politický
a sociálny program, v ktorom musí spoločnosť ako celok získať, aj keď pritom
mnohí privilegovaní, parazitujúci na celku, prídu o svoje nezaslúžené výhody.
Toto sú tí, ktorí nás možno povedú do „zeme zasľúbenej“:
Signatári
Memoranda slobodného občana

1. TIBOR ELIOT ROSTAS, BRATISLAVA, 03.11.2012
2. FILIP RáZGA, SENEC, 03.11.2012
3. JáN GAšO, KOSTOLEC, 03.11.2012
4. JOZEF BARI, ŠAľA, 03.11.2012
5. JáN FILIPčA, PONIKY, 03.11.2012
6. PRISKA OLIVOVá, VEľKé ÚľANY, 03.11.2012

7. DášA TONKOVá, BRATISLAVA, 03.11.2012
8. ŠTEFAN POTOCKý, KALNá NAD HRONOM, 03.11.2012
9. ANDREJ MICHALíK, BRATISLAVA, 03.11.2012
10. OSKAR DOBROVODSKý, MALACKY, 03.11.2012
11. IVAN GALANSKý, JABLONOVé, 03.11.2012
12. ROMAN MUCHA, NOVé ZáMKY, 03.11.2012
13. MILAN LAURINEC, TRENčíN, 03.11.2012
14. PETER SANVE, BRATISLAVA, 03.11.2012
15. LUCIA JANOVIč, BRATISLAVA, 03.11.2012
16. MARTIN GULIš, DUBNICA NAD VáHOM, 03.11.2012
17. EVA BARTOšOVá, MICHALOVCE, 03.11.2012
18. PETER ČAčKO, TRENčIANSKA TEPLá, 03.11.2012
19. RADOVAN SLAVKOVSKý, BRATISLAVA, 03.11.2012
20. MARIáN ZAHRADNíK, STUPAVA, 03.11.2012
21. MARTA BELAčIčOVá, IVANKA PRI DUNAJI, 03.11.2012
22. ONDREJ PUTRA, BRATISLAVA, 03.11.2012
23. PETER BOHUNSKý, MODROVá/PIEšťANY, 03.11.2012
24. JANA DRIENOVSKá, LEVICE, 03.11.2012
25. MILAN BRACHňáK, BRATISLAVA, 03.11.2012
26. GITA ČERVENáKOVá, BRATISLAVA, 03.11.2012
27. MAREK BUBLINEC, LOZORNO, 03.11.2012
28. JáN NAGY, KALNá NAD HRONOM, 03.11.2012
29. IVETA KAMENICKá, BRATISLAVA, 03.11.2012
30. JAKUB ŠKRABáK, HLOHOVEC, 03.11.2012
31. JáN ŤUPEK, LIPTOVSKá OSADA, 03.11.2012
32. DAGMAR GUNDOVá, BRATISLAVA, 03.11.2012
33. ROBERT HURAN, BANSKá BYSTRICA, 03.11.2012
34. IVAN ICHNATOLIA, ROžňAVA, 03.11.2012
35. JáN KOšELA, KALNá NAD HRONOM, 03.11.2012
36. MAREK KUčáK, ŽILINA, 03.11.2012
37. PETER MRáZIK, SEREď, 03.11.2012
38. MAREK MIžANIN, KOšICE, 03.11.2012
39. STANISLAV SKALA, DOJč, 03.11.2012
40. LUKáš SZUDáR, BRATISLAVA, 03.11.2012
41. TOMáš ŠAROCH, KOšICE, 03.11.2012
42. ZUZANA ZAHRADNIčEKOVá, GBELCE, 03.11.2012
43. JáN RíMEš, KAPLNA, 03.11.2012
44. SILVIA SALVOVá, NITRA, 03.11.2012
45. EDITA RECHTORISOVá, HURBANOVO, 03.11.2012
46. KAROL RECHTOROVIč, BRATISLAVA, 03.11.2012
47. TOMáš STRANOVSKý, VELKY KRTíš, 03.11.2012
48. JOZEF ORAVEC, COVENTRY, 03.11.2012
49. NORBERT LICHTNER, BANSKá ŠTIAVNICA, 03.11.2012
50. BORIS KORóNI, BANSKá BYSTRICA, 03.11.2012
51. MARTIN PERDUK, BRATISLAVA, 03.11.2012
52. DANIEL MARKO, BRATISLAVA, 03.11.2012
53. MARTINA BúBELOVá, SVINNá, 09.11.2012
54. BIANKA GONDEKOVá, FUčíKOVA T 636 POLTáR, 09.11.2012
55. ROMAN PINKE, DUBNíK, 09.11.2012
56. MILAN URBANEC, TOPOLCANY, 09.11.2012

57. BARNABáš NIňAJ, BRATISLAVA, 09.11.2012
58. PETER KAčEňáK, HONCE, 09.11.2012
59. ZDENKO PALUšKA, PIEšťANY, 09.11.2012
60. PETER LENďáK, BYSTRé, 09.11.2012
61. MARCEL PRIEVOZNíK, ŽILINA, 09.11.2012
62. IVANA BAčOVá, NITRA, 09.11.2012
63. JáN BAčO, SLANčíK, 09.11.2012
64. MILAN MEšKO, BOBROVNíK, 09.11.2012
65. DENIS DEMSKý, MICHALOVCE, 09.11.2012
66. ANTON SMATANIK, ZILINA, 09.11.2012
67. RASTISLAV MAKULA, KOšICE, 10.11.2012
68. ALEXANDER LEHOTSKý, POPRAD, 10.11.2012
69. JáN JANUS, KOšICE, 10.11.2012
70. MGR.JURAJ KOLESáR, BRATISLAVA, 10.11.2012
71. IGOR MIHáL, BRATISLAVA, 10.11.2012
72. MILAN REBRO, BOLEšOV, 10.11.2012
73. MIROSLAVA KONFáLOVá, HOLLéHO 123, 10.11.2012
74. MICHAELA KONFáLOVá, LIKAVKA 123, 10.11.2012
75. LENKA SABOVá, PAVLOVCE NAD UHOM, 10.11.2012
76. ERIK KURUC, HUMENNé, 10.11.2012
77. MARCEL MRAVEC, DETVA, 10.11.2012
78. PETRA MAZANCOVá, TOPOľčANY, 10.11.2012
79. ANDREJ LADZIANSKY, SVäTý ANTON, 10.11.2012
80. MARIáN KOJNOK, KOMáRNO, 10.11.2012
81. PETER SIHELSKý, KOKAVA NAD RIMAVICOU, 10.11.2012
82. JULIUS VéKONY, LOK, 10.11.2012
83. BLANKA HEGEDűšOVá, BRATISLAVA, 10.11.2012
84. ANETA MAZANCOVá, TOPOľčANY, 10.11.2012
85. TOMáš PETRáš, JABLONICA, 10.11.2012
86. MATEJ CHOVANEC, TREBIšOV, 10.11.2012
87. JAROSLAV PIRKO DOBIAš., DS, 10.11.2012
88. MAREK MIšíK, ŽIAR NAD HRONOM, 10.11.2012
89. MATEJ SABO, BANSKá BYSTRICA, 10.11.2012
90. PAVOL ZIGO, ILAVA, 10.11.2012
91. JOZEF VASKO, BRATISLAVA, 10.11.2012
92. ALENA FRIEDRICHOVA, KOSICE, 10.11.2012
93. DUSAN LICHVAR, KOSICE, 10.11.2012
94. JURAJ PATRIK, PIEšťANY, 10.11.2012
95. MILAN PALFI, SEčOVCE, 10.11.2012
96. SILVIA NAGYOVá, SLáDKOVIčOVO, 10.11.2012
97. ATTILA VEčEREK, LEVICE, 10.11.2012
98. JáN VELEBNý, BADíN, 10.11.2012
99. PETER BOHUNSKý, PIEšťANY, 10.11.2012
100. PETER KUZMA, KOSICE, 10.11.2012
101. MARTINA CHAUTUROVA, HUMENNé, 11.11.2012
102. MARTIN FABUš, BORčICE, 11.11.2012
103. MIKRO PASTOR, GEMERSKá PANICA, 11.11.2012
104. ADAM HLAVAčKA, HLBOKá 71, NITRA, 11.11.2012
105. PETER, RYPAK, 11.11.2012
106. EDUARD VANěK, BRATISLAVA, 11.11.2012

107. MICHAL JELENFY, BRATISLAVA, 11.11.2012
108. ĽUBOš MAZUR, TISOVEC, 11.11.2012
109. NIKOLA MIGAľOVá, DLHé KLčOVO,15, 094 13, 11.11.2012
110. MILAN FEDIč, KOšICE, 11.11.2012
111. MAREK LUKACOVIC, PRIEVIDZA, 11.11.2012
112. JANA DARVAšIOVá, SPIšSKá NOVá VES, 11.11.2012
113. MIROSLAV ČUNDERLíK, SVäTý ANTON, 11.11.2012
114. MARTIšKOVá ANDREA, DUBNICA NADVáHOM, 11.11.2012
115. JOZEF MRáZ, BRATISLAVA, 11.11.2012
116. BARBORA RáZGOVá, BLATNé, 11.11.2012
117. LUBI LASCA LEHOTSKá, BRATISLAVA, RAčIANSKA 53, 11.11.2012
118. DEZIDER BéREš, LUčENEC, 11.11.2012
119. BORIS SIDOR, BRATISLAVA, 11.11.2012
120. RICHARD LUKAčOVSKý, POPRAD, 11.11.2012
121. MAGDA JURIGOVA, BRATISLAVA, 11.11.2012
122. TIBOR VARGA, ZLATé KLASY, 12.11.2012
123. FILIP KURUC, PRIEVIDZA, 12.11.2012
124. ĽUBOš STARáčEK, PIEšťANY, 12.11.2012
125. MICHAL PRCúCH, POVAžSKá BYSTRICA, 12.11.2012
126. JAROSLAV ĎURčI, BáNOVCE NAD BEBRAVOU, 12.11.2012
127. PETER JAKUBEC, KLčOV 175, 12.11.2012
128. PETER ŽIVICKY, KRšKANY, 12.11.2012
129. MAREK MASáR, NOVá DUBNICA, 12.11.2012
130. TOMAS ZIGO, DUBNICA NAD VAHOM, 12.11.2012
131. MIROSLAV BITAROVSKý, BáNOVCE NAD BEBRAVOU, 12.11.2012
132. JáN PALáRIK, BáNOVCE NAD BEBRAVOU, 12.11.2012
133. RADOVAN BENKOVIC, SKULTETYHO 28 NITRA 94911, 12.11.2012
134. MICHAELA KOPRDOVá, PRIEVIDZA, 12.11.2012
135. DOMINIKA KRAJčIOVá, BRATISLAVA, 12.11.2012
136. DUšAN HUDEC, BORSKý SVäTý JUR , 12.11.2012
137. TATIANA GAJDOšOVá, TURZOVKA, 12.11.2012
138. JANETTE CSONTOSOVá, KOšICE, 12.11.2012
139. KORNELIA RAKOVICKA, VELKE ULANY, 12.11.2012
140. MARTINA MACHOVá, ČATAJ, 12.11.2012
141. LUCIA CELADNIKOVA, PIESTANY, 12.11.2012
142. DANIELA MATOVIčOVá, PRIEVIDZA, NA KARASINY 55/5, 12.11.2012
143. JANKA VELEKOVá, DOLNá VES 90, 967 01 POšTA KREMNICA, 13.11.2012
144. BRANISLAV LUKáč, TOMášIKOVA 34, 080 07 PREšOV, 13.11.2012
145. MICHAL BLAžEJ, TRENčíN, 13.11.2012
146. ANDREA FIAMčíKOVá, HUNCOVCE, 13.11.2012
147. RóBERT KUBALA, ČADCA, 13.11.2012
148. VLADIMíR BALDYS, KOšICE, 13.11.2012
149. LUMA AL-KARAGHOLI, BRATISLAVA, 13.11.2012
150. BRANISLAV BOCINEC, SVATOPLUKOVA V1240/4, 13.11.2012
151. LUKáš MALINIAK, BANSKá BYSTRICA, 13.11.2012
152. EVA VASIľOVá, POPRAD, 13.11.2012
153. MARTIN HITKA, LEVICE, 13.11.2012
154. JURAJ TOTH, MOJMIROVCE, 13.11.2012
155. KVETA PáRIčKOVá, BANSKá BYSTRICA, 13.11.2012
156. TOMáš ULIčNý, PREšOV, 13.11.2012

157. BOHUMILA MITICKá, BUKOVá, 13.11.2012
158. ING.VLADIMíR BIZOň, ŠDDO, LUDANICE, TOPOľčIANSKA 154, 13.11.2012
159. JAN LAUF, SPISSKA NOVA VES, 13.11.2012
160. GABRIELA VLADYMIRECOVá, LIMBACH, 14.11.2012
161. OSKAR PISCHINGER, NOVE ZAMKY, 14.11.2012
162. JANKA ČELECHOVSKá, BáNOVCE NAD BEBRAVOU, 14.11.2012
163. TOMáš TURňA, BREZNO, 14.11.2012
164. DANIEL ZáVECKý, PREšOV, 14.11.2012
165. IVANA MIčUDA, TRENčíN, 14.11.2012
166. ĽUBOMíR KARAFA, HUMENNé, 14.11.2012
167. ALžBETA TROJANOVá, BRATISLAVA, 14.11.2012
168. SAMUEL GREGOROVIč, KOšICKá BELá, 14.11.2012
169. JURAJ LORINC, PARTIZáNSKE, 14.11.2012
170. MIROSLAVA KOBRTKOVá, ŽILINA, 14.11.2012
171. MARIO GRžINIč, POVAžSKA BYSTRICA, 14.11.2012
172. JOZEF STAňO, BRATISLAVA, 14.11.2012
173. MARTIN MILLY, BRATISLAVA, 14.11.2012
174. IVANA LADZIANSKA, SVäTý ANTON, 14.11.2012
175. MICHAL PAGáč, SNP 3265/7, STARá TURá 91601, 15.11.2012
176. RADOSLAV PALUGA, DOLNý KUBíN, 15.11.2012
177. AťA GáLLOVá, PREšOV, 15.11.2012
178. MARGARéTA ŠAMLIOVá, REVúCA, 15.11.2012
179. JUDITA HARVANOVá, KOšICE, 15.11.2012
180. PETER PASTOREK, TRNAVA, 15.11.2012
181. ŠVELANOVá EMíLIA, NITRA, 15.11.2012
182. ROMANA VISKUPIčOVá, TRNAVA, 15.11.2012
183. MICHAL GAJDOš, KOšKOVCE 144, 15.11.2012
184. MICHAL SLOVáK, RATKOVá, 15.11.2012
185. ŠIMON SLOVINSKý, KRáľOVSKý CHLMEC, 15.11.2012
186. GABRIEL KARáCSONY, BRATISLAVA, 15.11.2012
187. RóBERT MATEJOV, KOšICE, 15.11.2012
188. MGR.PAVEL LANDSMANN, BRATISLAVA, 15.11.2012
189. DAGMAR BúRANOVá , SENICA,ŠTúROVA 124, 15.11.2012
190. KATARíNA MATEJOVá, KOšICE, 15.11.2012
191. EVA MAťOVá, H. MORAVCE, 15.11.2012
192. DANA LOULOVá, BRATISLAVA, 15.11.2012
193. MICHAL HRIC, SMIžANY, 15.11.2012, 15.11.2012
194. PAVOL HANO, BRATISLAVA, 16.11.2012
195. JAROSLAV DUBOVSKý, BRATISLAVA, 16.11.2012
196. VLADIMíR VANIAK, ŽILINA, 16.11.2012
197. ALEXANDER BORSíK, HLAVáčIKOVA 16, BRATISLAVA, 16.11.2012
198. ING. ALEš BRTEK, FABRICKá 1,949 01 NITRA, 16.11.2012
199. ROBERT GREGA, UNITED KINGDOM, 16.11.2012
200. ŠTEFAN NáDASKý, PRIEVIDZA, 16.11.2012
201. MáRIA KOšíKOVá, ČAčíN, 16.11.2012
202. SIMONA HARINGOVá, PIEšťANY, 16.11.2012
203. EVA GáLIKOVá, ROžňAVA, 16.11.2012
204. MILAN TAKáč, KOMáRNO, 16.11.2012
205. DUSAN SLOBODA, BULHARSKA 6A, 16.11.2012
206. MICHAELA TROJáKOVá, MALé LEVáRE, 16.11.2012

207. JAROSLAV MAJTAN, STUPAVA, 16.11.2012
208. JARMILA KšENZAKOVIčOVá, VAžEC 909, 16.11.2012
209. VALéRIA DOBRONIVSKá, DUDINCE, 16.11.2012
210. JANA PODOLSKá, ROžňAVA, 16.11.2012
211. NADEžDA TAšKYOVá, ROžňAVA, 16.11.2012
212. ROBERT BULKO, VEľKé BIEROVCE, 16.11.2012
213. ROMAN, KMEť, 16.11.2012
214. JáN RIšKO , PúCHOV, 16.11.2012
215. RUDO RUSNAK, PREšOV, 16.11.2012
216. ANDREJ ŠMIDA, KOSTOľANY POD TRIBEčOM 82, 95177, 16.11.2012
217. MIROSLAV BERčíK, BREZNO, 16.11.2012
218. LADISLAV ŽEMBER, NITRA, 16.11.2012
219. IVAN RáZGA, SENEC, 16.11.2012
220. BYSTRíK KUSý, ŠALGOVCE, 16.11.2012
221. ĽUBOš BáRCZY, ZD.NEJEDLéHO 18, 17.11.2012
222. MARTIN KLIEšTINEC, BRATISLAVA, 17.11.2012
223. MARIáN MIšúN, PúCHOV, 17.11.2012
224. JURAJ HURAJT, HUNCOVCE, 17.11.2012
225. MICHAL DRAVECKý, HUNCOVCE, 17.11.2012
226. MAREK DéRI, KOšICE, 17.11.2012
227. JOZEF MIHALICKý, KOšICE, 17.11.2012
228. EVA ZUMMEROVá, KOšICE, 17.11.2012
229. DUšAN FERENčáK, POPRAD, 17.11.2012
230. JOZEF MAGERA, POPRAD, 17.11.2012
231. ŠIDLOVá TATJANA, BRATISLAVA, 17.11.2012
232. RYCHNAVSKý LACO, SMIžANY, 17.11.2012
233. MACKO MICHAL, POPRAD, 17.11.2012
234. VOJTECH KOčAN, POPRAD, 17.11.2012
235. PETRA VARGOVá ČAKOVSKá, POPRAD, 17.11.2012
236. MARIáN MEčIAR, BRATISLAVA, 17.11.2012
237. JANKA BLAHúTOVá, ILIAšOVCE, 17.11.2012
238. PETER SATURY, POPRAD, 17.11.2012
239. JOZEF REšOVSKý, SPIšSKá NOVá VES, 17.11.2012
240. LíVIA CHROMA, MATEJOVCE, 17.11.2012
241. PATRíCIA LIPTáKOVá, POPRAD, 17.11.2012
242. MIRIAM PITONIAKOVá, BATIZOVCE, 17.11.2012
243. NATAšA MURíNOVá, POPRAD, 17.11.2012
244. ĽUDOVíT MURIN, POPRAD, 17.11.2012
245. JúLIA KUšIONOVá, POPRAD, 17.11.2012
246. ANNA CETíNSKA, TATREANSKá LOMNICA 119, 17.11.2012
247. MICHAL ONďáK, JARKOVá 349, 17.11.2012
248. JARO ŽEMBA, MIEROVá 46, 17.11.2012
249. MARTIN TREMBáč, šUňOVCE, 17.11.2012
250. SLáVKA SEDLáKOVá, DOSTOJEVSKéHO 2514/11, POPRAD, 17.11.2012
251. TOMáš TOMAJKA, ŠROBáROVá 2676/38, POPRAD, 17.11.2012
252. TOMáš KOCúN, 29.AUGUSTA 43, POPRAD, 17.11.2012
253. MáRIA BRIJOVá, FR. KRáľA 13, SVIT, 17.11.2012
254. KONSKý MARIáN, MOYZESOVA 17, RUžOMBEROK, 17.11.2012
255. KVAS MIROSLAV, SVATOPLUKOVA 2733/11, POPRAD, 17.11.2012
256. FERENčíK LUKáš, LUDVíKA SVOBODU 11, POPRAD, 17.11.2012

257. ĽUBOMíR GRIGLáK, DOSTOJEVSKéHO 31, POPRAD, 17.11.2012
258. MICHAL GRIGLáK, DOSTOJEVSKéHO 31, POPRAD, 17.11.2012
259. VáCLAV LANG, DREVáRSKA 454/3, POPRAD, 17.11.2012
260. NATAšA MIšUROVá, KPT. NáLEPKU 105, SVIT, 17.11.2012
261. BIKáR TOMáš, TOMAšIKOVA 43, POPRAD, 17.11.2012
262. MILAN JELíNEK, PAVLOVOVA 6, POPRAD, 17.11.2012
263. JáN KUCHTA, ORAVSKá 3117/3, 17.11.2012
264. ľUBOMíR KLIMEš, VYDRNíK 164, 17.11.2012
265. MáRIO KLIMEš, VYDRNíK 164, 17.11.2012
266. RUDOLF PAVELčáK, NIžNé RUžBACHY 192, 17.11.2012
267. RUDOLF KULKA, MIEROVá 38, STARá ľUBOVňA, 17.11.2012
268. ĽUDMILA JANíKOVá, NIžNé RUžBACHY 184, 17.11.2012
269. PETER VLčKO, ZáBORSKéHO 4, POPRAD, 17.11.2012
270. FRANTIšEK BUDAJ, SPIšSKé BYSTRé 384, 17.11.2012
271. TOMáš ŠTEPáN, MATEJOVSKé NáMESTIE 42, POPRAD, 17.11.2012
272. PATRIK PAVLENDA, HVIEZDOSLAVOVA, ZM, 17.11.2012
273. JANA MICHALíKOVá, ZáHRADNá 37, SPIšSKá BELá, 17.11.2012
274. EVA MICHALíKOVá, ZáHRADNá 37, SPIšSKá BELá, 17.11.2012
275. LUKáš KOMARA, ZáHRADNá 73, HORELEC, 17.11.2012
276. ANDREJ KIT, MIEROVá 21, STARá ĽUBOVňA, 17.11.2012
277. MICHAL HLAVENKA, SPIšSKá BELá, 17.11.2012
278. TOMáš LIšKA, POPRAD, 17.11.2012
279. JOZEF HELDáK, SPIšSKá BELá, 17.11.2012
280. DUšAN BARILLA, SPIšSKá BELá, 17.11.2012
281. PETER CHAMILLA, SPIšSKá BELá, 17.11.2012
282. DENISA PETRíKOVá, SPIšSKá BELá, 17.11.2012
283. ŠTEFAN STAňO, SPIšSKá NOVá VES, 17.11.2012
284. MARIAN PATZ, SPIšSKá NOVá VES, 17.11.2012
285. PAVOL ŠKIRTA, POPRAD, 17.11.2012
286. SEčKA JAKUB, POPRAD, 17.11.2012
287. PETER BABIč, NIžNé RUžBACHY 184, 17.11.2012
288. JáN VEREšPEJ, KEžMAROK, 17.11.2012
289. KUBIčKO MICHAL, KEžMAROK, 17.11.2012
290. MATúš KOVALčíK, TOLSTéHO 13, POPRAD, 17.11.2012
291. JOZEF KAňA, ŠVáBOVCE 217, 17.11.2012
292. RADO PUCHAJDA, KEžMAROK, 17.11.2012
293. JAKUB CHEBAN, KEžMAROK, 17.11.2012
294. KRISTíNA DURAčINSKá, MARIáNSKé NáMESTIE 45, PODOLíNEC, 17.11.2012
295. MáRIA MIňARIKOVá, OPATOVECKá, ZM, 17.11.2012
296. SLAVOMíR HUDáK, PARTIZáNSKA, BATROVCE, 17.11.2012
297. MARTIN MIšENDA, KPT, NáLEPKU, SVIT, 17.11.2012
298. MATúš KOCHAN, MIEROVá 115/88, SVIT, 17.11.2012
299. IGOR HALATA, 1.MáJA 6, STARá ĽUBOVňA, 17.11.2012
300. SILVIA MATAVOVá, JARMOčNá 110, STARá ĽUBOVňA, 17.11.2012
301. MáRIA HUDáKOVá, LETNá 19, STARá ĽUBOVňA, 17.11.2012
302. RóBERT STANKO, MIEROVá 76, STARá ĽUBOVňA, 17.11.2012
303. MARTIN MURíN, JARNá 3040/4, POPRAD, 17.11.2012
304. MILAN KAščáK, PREšOVSKá 13, POPRAD, 17.11.2012
305. JOZEF STARINOVSKý, JARNá 25, POPRAD, 17.11.2012
306. MILAN KOCúR, RASTISLAVOVA 7 , POPRAD, 17.11.2012

307. JAN BAJDIAR, ŠTO(UO)LA, 17.11.2012
308. PETER šATALA, LETNá 3371/23, POPRAD, 17.11.2012
309. FRANTIšEK KOVAčíK, ZABORSKéHO 5, POPRAD, 17.11.2012
310. PETER UDZIELA, NOVOMESTSKéHO 15, POPRAD, 17.11.2012
311. AVOL UDZIELA, NOVOMESTSKéHO 15, POPRAD, 17.11.2012
312. JáN BUDZáK, POD KICOROV 61, LENDAK, 17.11.2012
313. DáVID REZNICKý, ľUBICKá CESTA 14, KEžMAROK, 17.11.2012
314. IRENA GELATOVá, KRUHOVá 21, ľUBICA, 17.11.2012
315. MAREK MAčáK, ZáBORSKéHO 2908/6, POPRAD, 17.11.2012
316. JULIANA MAJDEKOVá, MURGAšOVA 86/1, POPRAD, 17.11.2012
317. PETER CETINSKý, VYSOKé TATRY 119, 17.11.2012
318. MARTIN NOVý, HLAVNá 23, POPRAD, 17.11.2012
319. ĽUBOMíR BIčáK, ZIMNá, POPRAD, 17.11.2012
320. JUDITA ROMANOVA, DRUžSTEVNá 521, PODOLíNEC, 17.11.2012
321. SIMONA PETRíKOVá, MLYNSKá 23, POPRAD, 17.11.2012
322. LENKA BOšIAKOVá, TOLSTéHO 3236/11, POPRAD, 17.11.2012
323. ONDREJ VNENčáK, FR.KRáľA 13, SVIT, 17.11.2012
324. MILAN MAZUREK, TATRANSKá 5, SPIšSKá BELá, 17.11.2012
325. DUšAN KINIK, PORAč 279, 17.11.2012
326. JANKA SPIšAKOVá, PODKOREňOVá 15, BREZNO, 17.11.2012
327. VLADIMíR BURAč, A.HLINKU 39, BOJNICE, 17.11.2012
328. DIANA KLEINOVá, MOJZESOVA 4, POPRAD, 17.11.2012
329. TOMáš MURíN, JARNá 4, POPRAD, 17.11.2012
330. ZELINAJ JOZEF, JESENNá 13, POPRAD, 17.11.2012
331. TOMáš ONDRISKA, ŽELEZNIčNá 1091/23 POPRAD, 17.11.2012
332. NEUPAUEROVá LUDMILA, SPIšSKá BELá, 17.11.2012
333. NEUPAUER MICHAL, SPIšSKá BELá, 17.11.2012
334. ĎATKO IVAN, LEVOčA, 17.11.2012
335. MICHAL KAšICKý, POPRAD, 17.11.2012
336. KAšICKá DANIELA, VEľKá LOMNICA, 17.11.2012
337. TIBOR ČEFAN, POPRAD, 17.11.2012
338. BARINCOVá LUCIA, POPRAD, 17.11.2012
339. PETER MILIER, POPRAD, 17.11.2012
340. GLOLňA PETER, POPRAD, 17.11.2012
341. ŽANETA MACKOVá, ŠTRBA, 17.11.2012
342. JURAJ MACKO, ŠTRBA, 17.11.2012
343. MARIáN REľOVSKý, PODOLíNEC, 17.11.2012
344. LUCIA REľOVSKá, PODOLíNEC, 17.11.2012
345. TEODOR REľOVSKý, PODOLíNEC, 17.11.2012
346. MILAN KORENKO, 29.AUGUSTA, POPRAD, 17.11.2012
347. FRANTIšEK BEDNáR, NSE102/14, POPRAD, 17.11.2012
348. BEDNáR FRANTIšEK, POPRAD, 17.11.2012
349. BARBORA BEDNáROVá, ZáBORSKéHO 3008/21, POPRAD, 17.11.2012
350. JURAJ OLEJáR, PARTIZáNSKA 18, POPRAD, 17.11.2012
351. JáN BEDNáR, POPRAD, 17.11.2012
352. JITKA BEDNáROVá, POPRAD, 17.11.2012
353. GABRIELA KOLODZEJOVá, KUžMáNYHO 1/5000 POPRAD, 17.11.2012
354. JAKUB BEDNáR, ZáBORSKéHO 21, POPRAD, 17.11.2012
355. ANEžKA KACVINSKá, JAHODNá 6, POPRAD, 17.11.2012
356. DUšAN KACVINSKý, JAHODNá 6, POPRAD, 17.11.2012

357. GABRIELA LABAJOVá, LEVOčSKá 23, POPRAD, 17.11.2012
358. VLADIMíR LABAJ, LEVOčSKá 23, POPRAD, 17.11.2012
359. NORBERT JOCHMAN, POP.BRIGáDY 746/24, POPRAD, 17.11.2012
360. JANA ŠTEFANIDESOVá, POP.BRIGáDY 746/24, POPRAD, 17.11.2012
361. JANA MAťAšOVSKá, TATRANSKá ŠTRBA, 17.11.2012
362. ANNA PETRASOVá, KEžMAROK, 17.11.2012
363. SLAVOMíR PLAVEC, POľOVNíCKA 37, BANSKá BYSTRICA, 17.11.2012
364. JáN PLAVEC, POľOVNíCKA 37, BANSKá BYSTRICA, 17.11.2012
365. ERIK KLIšTINEC, ZVOLEN, 17.11.2012
366. MICHAELA ŠUľKOVá, DRUžBY 2, BANSKá BYSTRICA, 17.11.2012
367. DOMINIK VALENT, PODKONICE 174, 17.11.2012
368. JAROSLAV VILIM, MARKUSKA 23, 17.11.2012
369. TIBOR KREMNICKý, SITNIANSKA 24, BANSKá BYSTRICA, 17.11.2012
370. PETER BIBA, SIELNICA 333, 17.11.2012
371. LUCIA KERESTEšOVá, TR. SNP 13 BANSKá BYSTRICA, 17.11.2012
372. SILVIA KERESTEšOVá, TR. SNP 13 BANSKá BYSTRICA, 17.11.2012
373. LUCIA CHROMEKOVá, MAGURSKá 35 BANSKá BYSTRICA, 17.11.2012
374. IVAN CHROMEK, MAGURSKá 35 BANSKá BYSTRICA, 17.11.2012
375. KATARíNA JANčEKOVá, P. DOBšINSKéHO 743/10 PRIEVIDZA, 17.11.2012
376. JáN KOTRč, TARTANSKá 86 BANSKá BYSTRICA, 17.11.2012
377. RADOSLAV FERENC, OKRUžNá 3 BANSKá BYSTRICA, 17.11.2012
378. DáVID KYšKA, RYBáRSKA 13 SLIAč, 17.11.2012
379. PAVOL GRIEš, BRUSNO 802/84, 17.11.2012
380. MGR. ZUZANA VARLOVá, JASENIE 393, 17.11.2012
381. MICHAL VARL, JASENIE 393, 17.11.2012
382. BRAňO VALAšTEK, MURáň 56, 17.11.2012
383. ZUZANA KOLářOVá, STARé HORY 330, 17.11.2012
384. DAšA SLEZáKOVá, STARé HORY 60, 17.11.2012
385. ING. RASTISLAV JENDRáL, JAKUB 11, 17.11.2012
386. ZUZANA PURGáTOVá, HRABLE 14, MICHALOVá, 17.11.2012
387. MARTIN JAďUď, STRážSKA CESTA, 17.11.2012
388. JURAJ VIGAš, POD HôRKOU 16, 17.11.2012
389. MARTINA BúšOVá, POľNá 25, B. BYSTRICA, 17.11.2012
390. MARIáN SLOBODNíK, MAGURSKá 7, B. BYSTRICA, 17.11.2012
391. MARTINA MILNEROVá, PODHáJ 55, BANSKá BYSTRICA, 17.11.2012
392. JANA ŠTUBNIAKOVá, TAJOVSKéHO 49, B. BYSTRICA, 17.11.2012
393. MATúš ŠUGáR, PODHáJ 39, 17.11.2012
394. JáN HAJDUK, MALINOVSKéHO KRUPINA, 17.11.2012
395. TATIANA FRAňOVá, OKRUžNá 5, B. BYSTRICA, 17.11.2012
396. KATARíNA KORBELOVá, MOSKOVSKá 22, B. BYSTRICA, 17.11.2012
397. ING. ROLAND MAňúR, MOSKOVSKá 3, B. BYSTRICA, 17.11.2012
398. BRONISLAVA MIHáľOVá, MOSKOVSKá 3, B. BYSTRICA, 17.11.2012
399. MIROSLAVA ĎURIANOVá, UL. 29 AUGUSTA 31, B. BYSTRICA, 17.11.2012
400. MARTIN VETRáK, LIMBOVá 11, B. BYSTRICA, 17.11.2012
401. MIROSLAVA KONFáLOVá, HOLLéHO 123, 034 95 LIKAVKA, 17.11.2012
402. EMANUEL KONFáL, HOLLéHO 123, 034 95 LIKAVKA, 17.11.2012
403. TOMáš DROZD, STRážOVSKá 5, B. BYSTRICA, 17.11.2012
404. MARTINA RIDZOňOVá, DRUžBY 23, B. BYSTRICA, 17.11.2012
405. DUšAN KUčERA, SITNIANSKA 1, B. BYSTRICA, 17.11.2012
406. PATRIK LICHý, GARBANKA 22, B. BYSTRICA, 17.11.2012

407. MILAN RUSKO, KYNCEľOVá 65, B. BYSTRICA, 17.11.2012
408. EVA CHOVANCOVá, MOSKOVSKá 36, B. BYSTRICA, 17.11.2012
409. DUšAN ŠTUBNIAK, TAJOVSKéHO 49, B. BYSTRICA, 17.11.2012
410. MARTIN HRUšKA, KALINčIAKOVA 9, B. BYSTRICA, 17.11.2012
411. DOMINIKA KRšTENíKOVá, HRONSKá 197, B. BYSTRICA, 17.11.2012
412. MARTIN ČILLIK, HRONSKá, 17.11.2012
413. RASťO VOZáR, OSRBLIE, 17.11.2012
414. MICHAELA KORBELOVá, BANSKá BYSTRICA, 17.11.2012
415. MONIKA SIMUšIAKOVá, BANSKá BYSTRICA, 17.11.2012
416. JáN BITALA, HRADNá 114, HRACHOVO, 17.11.2012
417. VERONIKA LETKOVá, K. SIDORA 104, 17.11.2012
418. LUKáš PACHOTR, FUčíKOVá 626/14 POLTáR, 17.11.2012
419. PETER HALAJ, ŠKOLSKá 16, 17.11.2012
420. RADOVAN BUčKO, TDH 9, 97646 VALASKá, 17.11.2012
421. MIROSLAV SCHWAMBERG, TDH 9, 97646 VALASKá, 17.11.2012
422. OLIVER PETRO, TDH 15, 97646 VALASKá, 17.11.2012
423. MILOš ŠťASTNý, TR. SNP 36, B. BYSTRICA, 17.11.2012
424. ROMAN HANES, HORNá 89, B. BYSTRICA, 17.11.2012
425. ZUZANA FILIPOVSKá, BERNOLáKOVA 34, B. BYSTRICA, 17.11.2012
426. VERONIKA ÚREKOVá, NA SLATINKáCH 671/4 SLIAč, 17.11.2012
427. PETER FERKO, NOGRáDYHO 15, 17.11.2012
428. JáN NOCIAR, DETVIANSKA HUTA 399, 17.11.2012
429. MIROSLAV PLENCNER, GAGARINOVA 99, ZVOLEN, 17.11.2012
430. MáRIO REITMAN, TATRANSKá 97, B. BYSTRICA, 17.11.2012
431. MARTINA VEVERICOVá, MLáDEžNíCKA 59, B. BYSTRICA, 17.11.2012
432. PETER IVANIč, TATRANSKá 4, BYSTRICA, 17.11.2012
433. ANDREJ KANCKO, HOLLéHO 5/11, ŽIAR NAD HRONOM, 17.11.2012
434. JOLA KMEťOVá, HRIňOVá 599, 17.11.2012
435. NORBERT SCHLEICHER, RúBANISKO 11/14, LUčENEC, 17.11.2012
436. KATARíNA KMEťOVá, KORYTáRKY č. 61, KRIVáň, 17.11.2012
437. RADOSLAV ÁGOšTON, MIKUšOVCE 110, LUčENEC, 17.11.2012
438. BARBARA LORENICKá, SITNIANSKA 24, B. BYSTRICA, 17.11.2012
439. PATRIK TUžINSKý, MOSKOVSKá 13, B. BYSTRICA, 17.11.2012
440. VERONIKA VALENTíKOVá, SITNIANSKA 24, B. BYSTRICA, 17.11.2012
441. MILAN MAňA, BREZNO, 17.11.2012
442. DUšAN GOMBALA, BUDIčKA 27, 17.11.2012
443. JANA GOMBALOVá, BUDIčKA 27, 17.11.2012
444. HELENA KOLENIč, TŕNIE 22, 17.11.2012
445. IGOR ŠULLA, KOšICE, ŽELIARSKA, 17.11.2012
446. KINDERNAJ CYRIL, BANSKá BYSTRICA, PODHáJ 53, 17.11.2012
447. HELENA KRNáčOVá, MALACHOV, BANíCKA 63, 17.11.2012
448. MARTIN MIKULčíK, LITAVA 243, 17.11.2012
449. ROMAN VRBJAR, DAXNEROVA, REVúCA, 17.11.2012
450. DANO KOVáčIK, MôLčA 102, 17.11.2012
451. PETER MATOUšEK, POľNá 2, 17.11.2012
452. LENKA MATOUšEKOVá, POľNá 7, B. BYSTRICA, 17.11.2012
453. MáRIA KRIšTOFOVá, ŠVERMOVA 23. B. BYSTRICA, 17.11.2012
454. KRIžANOVá, POVSTALECKá, 17.11.2012
455. KRIžAN, POVSTALECKá, 17.11.2012
456. MáRIA ŠTEFáNIKOVá, RYBáRSKA 25 SLIAč, 17.11.2012

457. MONIKA LAKATOšOVá, BANSKá BYSTRICA, 17.11.2012
458. ĽUBOMíR ŠTEFáNIK, RYBáRSKA 25 SLIAč, 17.11.2012
459. ADAM HAJDúCH, MLáDEžNíCKA 45, B. BYSTRICA, 17.11.2012
460. JURAJ ŽATKO, BANSKá BYSTRICA, 17.11.2012
461. IVETA CHROMEKOVá, BANSKá BYSTRICA, 17.11.2012
462. ANNA KOTRčOVá, BANSKá BYSTRICA, 17.11.2012
463. IVAN LEVICKý, BANSKá BYSTRICA, 17.11.2012
464. MIROSLAVA VESELOVSKá, LIPTOVSKá OSADA, 17.11.2012
465. MATEJ VESELOVSKý, LIPTOVSKá LUžNá, 17.11.2012
466. MICHAL MECKO, DANIELA ERTLA 3, ZVOLEN, 17.11.2012
467. PATRIK ČERT, DANIELA ERTLA 1450/1, 17.11.2012
468. IVAN VEIS, LúčNA, HRIňOVá, 17.11.2012
469. MARTINA MALIšOVá, LúčNA, HRIňOVá 4, 17.11.2012
470. PETER SLUHáRY, JILEMNICKéHO 46, B. BYSTRICA, 17.11.2012
471. MAROš DUCHOVNý, MOSTOVá 134 01 RUžOMBEROK, 17.11.2012
472. PETER RUSKO, TULSKá 19, 17.11.2012
473. IGNáC MACíK, TATRANSKá 74, B. BYSTRICA, 17.11.2012
474. ONDREJ KALINA, JILEMNICKéHO 11, ZVOLEN, 17.11.2012
475. MARIáN FOLTáNI, TOPOľOVá 17, SLIAč, 17.11.2012
476. DOMINIK VESELOVSKý, HORNé PRšANY 81, 17.11.2012
477. MILOTA VESELOVSKá, HORNé PRšANY 81, 17.11.2012
478. JANA NáHLOVSKá, TATRANSKá 58, B. BYSTRICA, 17.11.2012
479. PETER ŠUGáR, PODHáJ 39, 17.11.2012
480. TATIANA SUCHá, J. DONčA 6, ZVOLEN, 17.11.2012
481. IVAN SUCHý, J. DONčA 6, ZVOLEN, 17.11.2012
482. EMIL CANDRáK, SLáDKOVIčOVA 20, BREZNO, 17.11.2012
483. ERIK LEINER, HORNá STRIEBORNá 6, 17.11.2012
484. MILAN KOVáčIK, BREZNO, 17.11.2012
485. RADOSLAV HRONčI, KREMNICA, I. HORVáTHA 36, 17.11.2012
486. AUGUSTíN VIGLASKý, TATRANSKá 43, 17.11.2012
487. NATAšA VIGLASKá, TATRANSKá 43, 17.11.2012
488. MICHAL RONčáK, KRUšETNICA, 17.11.2012
489. JANKA VANčíKOVá, MLáDEžNíCKA 17, 17.11.2012
490. MATúš ANTOL, KRUšETNICA 257, 17.11.2012
491. BENKOVá, MLáDEžNíCKA, B. BYSTRICA, 17.11.2012
492. ING. TOMáš MASNý, SLáDKOVIčOVA 5, ŽELIEZOVCE, 17.11.2012
493. ING. ONDREJ DOBROTSKý, CHRáSTEKA 19, ŽIAR NAD HRONOM, 17.11.2012
494. PETER HANčIN, TATRANSKá 86, B. BYSTRICA, 17.11.2012
495. GABRIELA KOVáčOVá, JAVOROVá 1, B. BYSTRICA, 17.11.2012
496. ROMAN KOVáč, JAVOROVá 1, B. BYSTRICA, 17.11.2012
497. GERALDíNA GALBAVá, THK 1, B. BYSTRICA, 17.11.2012
498. MARTINA BULLOVá, TR. SNP 11, B. BYSTRICA, 17.11.2012
499. RICHARD ÁRVAI, KOMENSKéHO 3, ZVOLEN, 17.11.2012
500. ROMAN STIBRANY, MLáDEžNíCKA 27, 17.11.2012
501. TOMáš KYSEľ, LIPOVá 8, 17.11.2012
502. MIROSLAV BADáNI, TATRANSKá 4, 17.11.2012
503. LETKO JOZEF, MYRTINA 67,IVANKA PRI NITRE, 17.11.2012
504. ROMAN SEDLáčEK, NITRA, 17.11.2012
505. JURAJ VAJDA, WILSONOVO NABREžIE 164, NITRA, 17.11.2012
506. PATRIK VELGU, ŠURANY, 17.11.2012

507. ADRIAN HOLčíK, LEHOTA 38, 17.11.2012
508. TATIANA TóTHOVá, BUKOVá 14,NITRA, 17.11.2012
509. RADOVAN KRCHNICIAK, ŠTIAVNICKA 20 ,NITRA, 17.11.2012
510. IGOR HAJTMáNEK, JEDLIKOVá 13,NITRA, 17.11.2012
511. VLADO BLEHO, PETZWALOVA 28,NITRA, 17.11.2012
512. MARTIN CHLEBEC, WILSONOVO NáBREžIE 152, 17.11.2012
513. PETO BOROX, VINIčKY 12, 17.11.2012
514. ČAPO RUDOLF, HOLLE 201, 17.11.2012
515. JOZEF PILLAJ, MOSTNá 10, 17.11.2012
516. PETER BELáň, PETZWALOVá 9, 17.11.2012
517. RASTISALV BELáň, ŠKULéTýHO, 17.11.2012
518. GABRIELA WALDNEROVá, JURKOVIčOVá 9, 17.11.2012
519. MAGYARIOVá KATARíNA, PARTIZáNSKA 66, 17.11.2012
520. PAťO PAšAK, PARTIZANSKA 64, 17.11.2012
521. ĽUDOVIT CERUZIK, OKANIKA 4, 17.11.2012
522. ZUZANA ŠIšAKOVá, ZVOLENSKA32, NITRA, 17.11.2012
523. LORINCOVA TEREZIA, BRANč 94, 17.11.2012
524. TOMáš KAHAN, NOVOMESTKéHO 497/1, 17.11.2012
525. AUREL JANščáK, LEVICKá 90, NITRA, 17.11.2012
526. ADAM ZETOCHA, OKANIKA 2 ,NITRA, 17.11.2012
527. PETER PINDJAK, SIHELNE, ORAVA, 17.11.2012
528. KRISTINA TAPUšIKOVA, PARTIIZANSKA 87 , NITRA, 17.11.2012
529. LUKáš LIPKA, ALEKčINCE 146, 17.11.2012
530. MIROSLAV KOPECKý, JEDLíKOVá 13, NITRA, 17.11.2012
531. SANDRA BENUšKOVá, OROLSKá 5, IVANKA PRI NITRE, 17.11.2012
532. RADIM FáBIK, RUžOVá 23,LEVICE, 17.11.2012
533. FRANTIšEK GAJDOš, VRáBLE ,LúKY 1131/52, 17.11.2012
534. BUGáR KAROL, BANSKA ŠTIAVNICA, 17.11.2012
535. ANDREA LISYOVá, BRANč , MLYNSKá, 17.11.2012
536. HANA KANšLAKOVá, SVATOPLUKOVO 280, 17.11.2012
537. MAREK MORAVčíK, MALý LAPáš, 17.11.2012
538. PETER KALIPSKY, ZVOLENSKA 30 , NITRA, 17.11.2012
539. IVAN SPONOS, JELENEC 371, 17.11.2012
540. H. HAJNOVIC, TRIEDA ANDREJA HLINKU 9, 17.11.2012
541. E. NOVOSAD, BIZETOVA 17 , NITRA, 17.11.2012
542. PETER KOVAč, BANIčOVá 18 , NITRA, 17.11.2012
543. TOMáš ŠVAJDA, ŠURANY , LEVICKá 27, 17.11.2012
544. GABRIEL KOšíK, HVIEZDNA 2 , NITRA, 17.11.2012
545. IVANA ČERMAKOVá, NA PRIEHONY 14, 17.11.2012
546. IVAN CHYCáK, 1. MáJA 720/62, FILAKOVKO, 17.11.2012
547. TOMáš PšENKO, POľNý KESOV 204, 17.11.2012
548. NINA HORAčíKOVá, BEGOVá 25, LUčENEC, 17.11.2012
549. SLAVOMíR MAťO, KOLINANY 266, 17.11.2012
550. PAVOL KRAJčOVIč, ZVOLENSKá 30 , NITRA, 17.11.2012
551. MAREK MANCO, LASTOVIčIA 9 , NOVé ZáMKY, 17.11.2012
552. ANDREJ KOSOVAC, JUžNá 35, NITRA, 17.11.2012
553. PAULíNA MACíKOVá, LEHOTA 594, 17.11.2012
554. SIMONA ZAMOčNíKOVá, LUžIANKY, 17.11.2012
555. MARIO ŠKOLáK, BENKOVá 7, NITRA, 17.11.2012
556. PETER TUREčEK, HATTALOVA 12, NITRA, 17.11.2012

557. SAMUEL ŠINKOVIč, HLBOKá 51 , NITRA, 17.11.2012
558. PAVEL ŠINGTU, NOVOMESTKéHO 39, 17.11.2012
559. NATáLIA RIEDLOVá, PRIETRž 130, 17.11.2012
560. ZUZANA ONDRIčKOVICOVá, KMEťOVá 8 , NITRA, 17.11.2012
561. VILIAM MOTúZ, VINOHRADNáCKA 2, IVANKA PRI NITRE, 17.11.2012
562. PATRIK KUBINEC, NOVOMESTKéHO 31, NITRA, 17.11.2012
563. MICHAL ONDRUšKA, NITRA , 418 HLAVNá, 17.11.2012
564. MAREK DUBAJ, ZLINSKA 41, 17.11.2012
565. ADAM KOKAVEC, VRáBLE , SíDL. ŽITAVA 1401/13, 17.11.2012
566. DENISA ŠEBOVá, NITRA, NOVOMESTKéHO 61, 17.11.2012
567. PETER PAžáK, SKUBíNSKA 98, B. BYSTRICA, 17.11.2012
568. TOMáš JáNOšíK, JASENIE 264, 17.11.2012
569. ŠTEFAN DEMETER, DUZOVá ŠKN 753/3, 17.11.2012
570. IVETA PAUEROVá, DETVA KRNé 39, 17.11.2012
571. RASťO DOBIAS, KREMNICA R.A. 46, 17.11.2012
572. MARTINA HERKOVá, BADíN 440, 17.11.2012
573. MAROš PETGER, KOMENSKéHO 20, LIPT. MIKULáš, 17.11.2012
574. TOMáš GODORA, PARTIZáNSKE, 17.11.2012
575. TOMáš MARUNA, CELá - DULICE 396, 03811, 17.11.2012
576. IGOR MARKO, DRUžBY 11, B. BYSTRICA, 17.11.2012
577. MILAN KRUPA, SLIAč, 17.11.2012
578. ANNA ZELINOVá, B. BYSTRICA, 17.11.2012
579. JANA GIERTLOVá, BREZNO, 17.11.2012
580. BRANISLAV JANčOVIč, ZVOLEN, 17.11.2012
581. JOZEF GERö, B. BYSTRICA, 17.11.2012
582. MONIKA GERö, B. BYSTRICA, 17.11.2012
583. PETER URAM, RUžOMBEROK, 17.11.2012
584. RóBERT TURčAN, B. BYSTRICA, 17.11.2012
585. JANA KREMNICKá, B. BYSTRICA, 17.11.2012
586. ZUZANA MAKUšOVá, CHYžNé 101, 17.11.2012
587. DOMINIKA LOPUšNá, TISOVEC, 17.11.2012
588. IVAN KRANKUš, HAčAVA - HNúšťA, 17.11.2012
589. JAKUB ŠKRABáK, ĎUBáKOVO 42, 17.11.2012
590. ALEXANDRA HABRANOVá, VáľKOVO 3, 17.11.2012
591. PETER KOVáč, RIMAVSKá SOBOTA, 17.11.2012
592. MATEJ NOVOTNíK, V. CLEMENTISA 1212, 17.11.2012
593. MARTINA KURIšOVá, STRážOVSKá 2, B. BYSTRICA, 17.11.2012
594. TOMáš VAVúK, SARATOVSKá 23, 17.11.2012
595. JOZEF ŠIšULáK, PIENINSKá 11, B. BYSTRICA, 17.11.2012
596. EMIL KRKOš, KOVáčOVá, SLNEčNá, 17.11.2012
597. MAREK ŠPERKA, FILIPOVO 54, BEňUš, 17.11.2012
598. AMáLIA MOJžIšOVá, SIELNICA 58, 17.11.2012
599. KATARíNA KARDOVá, BADíN, TAJOVSKéHO 35, 17.11.2012
600. MARTA KALIčIAKOVá, PANICKé DRAVCE 127, 17.11.2012
601. JúLIUS KALIčIAK, PANICKé DRAVCE 127, 17.11.2012
602. DANIEL KLIMENT, V. P. TóTHA, 17.11.2012
603. LUCIA LAMPEROVá, KMEťA 66, 17.11.2012
604. SANDRA RUSKOVá, UHLIARSKA 51, 17.11.2012
605. PATRIK BíREš, OKRUžNá 14, B. BYSTRICA, 17.11.2012
606. MARTIN PIATRIK, MLáDEžNíCKA 14, B. BYSTRICA, 17.11.2012

607. ANDREJ JANEGA, KOLKáREň 28/35 PODBREZOVá, 17.11.2012
608. TOMáš KURACINA, SPOJOVá 1, BB, 17.11.2012
609. DANIELA HALUšLOVá, PODHáJ 57, BB, 17.11.2012
610. ANDREJ ALBRECHT, MOšTENICA 133, 17.11.2012
611. MARTIN ŠEDIBA, VIESTOVA 5, BB, 17.11.2012
612. FRANTIšEK METELKA, WOLKEROVA 26, 17.11.2012
613. JANA ČUVAJOVá, DAXNEROVá 732, TISOVEC, 17.11.2012
614. PAVOL KAPUSTA, B. BYSTRICA, 17.11.2012
615. ROMAN SVET, JAVORNíCKA 89, BB, 17.11.2012
616. PETER HORVáTH, ŠKOLSKá 18, BB, 17.11.2012
617. DUšAN HULLA, PRIBINOVA 51, ZV, 17.11.2012
618. PETER PúPAVA, PODHáJ 54, BB, 17.11.2012
619. SILVIA PúPAVOVá, PODHáJ 51, BB, 17.11.2012
620. MAREK KANCíK, SIELNICA, ZV, 17.11.2012
621. JOZEF NEMčEK, KOVáčOVá 155, 17.11.2012
622. JURAJ BOBOR, SLIAč, 17.11.2012
623. LUKáš BOBOR, SLIAč, 17.11.2012
624. VINCENT POLIčEK, TR. SNP 27, 17.11.2012
625. JAROSLAV KURACINA, SPOJOVá 1, BB, 17.11.2012
626. MIROSLAVA KURACINOVá, TR. SNP 9, BB, 17.11.2012
627. PAVOL KOLáRIK, KRIVáNSKA 5, BB, 17.11.2012
628. ĽUBOMíR KURACINA, SPOJOVá 1, BB, 17.11.2012
629. SILVIA BENKOVá, ZáVOZ 207/12 RIEčKA, 17.11.2012
630. EDUARD FEDOR, B. BYSTRICA, 17.11.2012
631. PETER PAšKO, BRUSNO 679, 17.11.2012
632. ĽUBOMíR KURACINA, ŠúROVCE, 17.11.2012
633. DRAHOMíR VESELOVSKý, HORNé PRšANY, 17.11.2012
634. DENISA VESELOVSKá, HORNé PRšANY, 17.11.2012
635. JANA VESELOVSKá, HORNé PRšANY, 17.11.2012
636. STANISLAV CHRIAšTEľ, HRONSEK, 17.11.2012
637. JáN JAMBRICH, B. BYSTRICA, 17.11.2012
638. JOZEF HIADLOVSKý, B. BYSTRICA, 17.11.2012
639. ĽUBICA HIADLOVSKá, B. BYSTRICA, 17.11.2012
640. BETKA PAžAKOVá, SKUBíNSKA 98, BB, 17.11.2012
641. MARTINA HORINKOVá, PRIEVIDZA, KRASKU 7, 17.11.2012
642. MILOš HORINKA, PRIEVIDZA, KRASKU 7, 17.11.2012
643. DANKA BOšEľOVá, HLAVNá 164/87, 97668, 17.11.2012
644. MARíNA ZIMOVá, 9. MáJA 1/32 ZV, 17.11.2012
645. MáRIO KRAJčI, Ľ. ŠTúRA 26, 17.11.2012
646. MIRKA SLAZNíKOVá, JASENIE, 17.11.2012
647. ROMANA PAVEROVá, DETVA, 17.11.2012
648. JáN GOLIAN, DETVA, 17.11.2012
649. MIROSLAV CHOVAN, RIEčKA 227, 17.11.2012
650. LENKA SRNECOVá, B. BYSTRICA, 17.11.2012
651. MARTINA SLABECIUSOVá, B. BYSTRICA, 17.11.2012
652. MARTINA MARTINCOVá, LESNíCKA 755 SLOVENSKá ĽUPčA, 17.11.2012
653. MIROSLAV KALMáR, JARKOVá 348 DOBšINá, 17.11.2012
654. ANNA HUKELOVá, NA HôRKE 22, ZV, 17.11.2012
655. JáN HUKEL, NA HôRKE 22, ZV, 17.11.2012
656. PETER PAP, RADVANSKá 16, BB, 17.11.2012

657. ŠTEFAN ZACHAR, MLáDEžNíCKA 13, BB, 17.11.2012
658. ANDREA ĽUPTáKOVá, HVIEZDOSLAVOVA 37, KALINOVO, 17.11.2012
659. VERONIKA LáTKOVá, PRACHATICKá 19, ZV, 17.11.2012
660. NATáLIA BALážOVá, ŠMIDKEHO 8 ZV ZáPAD, 17.11.2012
661. MIROSLAV SEDLáčEK, NáM. 1.MáJA VALASKá, 17.11.2012
662. PETRA PAJTášOVá, JVORNíCKA 8, BB, 17.11.2012
663. DARINA KRULIšOVá, ŠTúROVA 1/31, ZH, 17.11.2012
664. VLADIMíR VIGAS, SENICKá CESTA 84 BB, 17.11.2012
665. DANIELA ČížOVá, MAGURSKá 9, BB, 17.11.2012
666. MARIáN KUBICA, ŠVERMOVA 5, BB, 17.11.2012
667. SIMONA KUBICOVá, ŠVERMOVA 5, BB, 17.11.2012
668. MARCELA VELIčOVá, KRáľOVOHOľ. 1, BB, 17.11.2012
669. ERVIN VELIč, KRáľOVOHOľ. 1, BB, 17.11.2012
670. PETER DROZD, TATRANSKá 30, BB, 17.11.2012
671. MARTIN PERICHTA, OSRBLIE 173, 17.11.2012
672. EVA MRáZOVá, TATRANSKá 30, BB, 17.11.2012
673. ROBERT HURAN, JARNá 2, 17.11.2012
674. PAVEL GURA, KA - BA, 17.11.2012
675. FILIP FERANEC, POBEDIM, 17.11.2012
676. MILOš MORDIN, NOVé MESTO NAD VáHOM, 17.11.2012
677. SIMONA JANKOVIčOVá, HRACHOVIšTE, 17.11.2012
678. MIROSLAV PREKOP, DUBNICA NAD VáHOM, 17.11.2012
679. RóBERT LITVáNYI, DOBšINá, 17.11.2012
680. EVA MESLOVá, PRIEVIDZA, 17.11.2012
681. PETER ĎURIš, BECKOV, 17.11.2012
682. ALENA FABUšOVá, BORčICE, 17.11.2012
683. ADRIáN MIKLOšI, BELUšA, 17.11.2012
684. ONDREJ HERáK, BELUšA, 17.11.2012
685. TOMáš VETEšKA, BELUšA, 17.11.2012
686. JOZEF HAMAR, BRATISLAVA, 17.11.2012
687. MARTIN BLANáR, TRENčíN, 17.11.2012
688. MIROSLAV RANINEC, TRENčíN, 17.11.2012
689. MIROSLAVA SENTANDRášI, PRIEVIDZA, 17.11.2012
690. RADOSLAV SENTANDRášI, PRIEVIDZA, 17.11.2012
691. LADISLAV MAJERčíK, TRENčIANSKE STANKOVCE, 17.11.2012
692. DOMINIK KAVAN, TRENčIANSKE STANKOVCE, 17.11.2012
693. MAREK JANUšKA, SELEC, 17.11.2012
694. JAROSLAV KVASNICA, KLOBUšICE, 17.11.2012
695. MIROSLAV MELIš, KLOBUšICE, 17.11.2012
696. MARCEL PUNA, TRENčíN, 17.11.2012
697. ANDREA BALážOVá, TRENčíN, 17.11.2012
698. DáVID LOPUCHOVSKý, CHMEľOV, 17.11.2012
699. VLADIMíR OľHA, BYSTRé, 17.11.2012
700. ELENA KOBELOVá, MOJTíN, 17.11.2012
701. BEATA URBANOVá, TRENčíN, 17.11.2012
702. MATúš FRANKO, HUNKOVCE, 17.11.2012
703. JOZEF ROžNíK, TRENčíN, 17.11.2012
704. JANA STRAUSKOVá, TRENčíN, 17.11.2012
705. STANISLAV DENKO, TOPOľčANY, 17.11.2012
706. MIRKA PúčEKOVá, SKALKA NAD VáHOM, 17.11.2012

707. BORIS PúčEK, SKALKA NAD VáHOM, 17.11.2012
708. MARGARéTA KECMANOVá, NOVá DUBNICA, 17.11.2012
709. ALENA STRAPKOVá, NOVá DUBNICA, 17.11.2012
710. MARTA ŠIšOVSKá, TRENčíN, 17.11.2012
711. M. MIčáK, TRENčíN, 17.11.2012
712. KATARíNA MIGAšOVá, BRATISLAVA, 17.11.2012
713. ERIK RúžIčKA, DUBNICA NAD VáHOM, 17.11.2012
714. JAKUB ILLA, STARá TURá, 17.11.2012
715. MICHAL VAVRO, BáNOVCE NAD BEBRAVOU, 17.11.2012
716. IGOR VAVRO, BáNOVCE NAD BEBRAVOU, 17.11.2012
717. MICHAL HORSKý, PEčEňANY, 17.11.2012
718. MAREK PAVLíčEK, TOPOľčANY, 17.11.2012
719. VILIAM BAJANA, SUčANY, 17.11.2012
720. MARTIN PAVLOVIč, NOVá DUBNICA, 17.11.2012
721. VLADIMíR ZúBEK, BELUšA, 17.11.2012
722. ROMAN ZúBEK, BELUšA, 17.11.2012
723. JAROSLAV HANáK, BELUšA, 17.11.2012
724. JIřINA ČAčKOVá, TRENčIANSKA TEPLá, 17.11.2012
725. ŠTEFAN ČAčKO, TRENčIANSKA TEPLá, 17.11.2012
726. MáRIA OLáNOVá, TRENčíN, 17.11.2012
727. MARTIN ŽáčIK, TRENčíN, 17.11.2012
728. VERONIKA ŽáčIKOVá, TRENčíN, 17.11.2012
729. MIROSLAV LUHOVý, PúCHOV, 17.11.2012
730. LUKáš HAMACEK, PRUSKé, 17.11.2012
731. JANA RANINCOVá, TRENčíN, 17.11.2012
732. ŠTEFAN BAGIN, DUBNICA NAD VáHOM, 17.11.2012
733. MARCELA BAGINOVá, DUBNICA NAD VáHOM, 17.11.2012
734. ANDREA NOHANNADZADE, NOVá DUBNICA, 17.11.2012
735. MARTIN LENGEL, NOVá DUBNICA, 17.11.2012
736. DANKA PILáTHYOVá, TRENčíN, 17.11.2012
737. JáN BúLIN, TRENčíN, 17.11.2012
738. IGOR GAšPAROVIč, TRENčíN, 17.11.2012
739. TIBOR ROčIAK, DUBNICA NAD VáHOM, 17.11.2012
740. LUCIA KáčEROVá, TRENčIANSKA TURNá, 17.11.2012
741. ZUZANA DOROTOVá, TRENčíN, 17.11.2012
742. TATIANA DENKOVá, PIEšťANY, 17.11.2012
743. MARTINA BOBOTOVá, BORčICE, 17.11.2012
744. LENKA NEšťáKOVá, MORAVSKé LIESKOVé, 17.11.2012
745. JANA CHLáDEKOVá, DUBNICA NAD VáHOM, 17.11.2012
746. JOZEF NOVOTKA, DUBNICA NAD VáHOM, 17.11.2012
747. SLAVOMíR NEšťáK, MORAVSKé LIESKOVé, 17.11.2012
748. TOMáš PROVAZNíK, TRENčIANSKA TEPLá, 17.11.2012
749. LUKáš PROVAZNíK, TRENčIANSKA TEPLá, 17.11.2012
750. MATúš TRENčAN, TRENčíN, 17.11.2012
751. LUCIA SECéňOVá, BáNOVCE NAD BEBRAVOU, 17.11.2012
752. DUSTIN BALOG, HLOHOVEC, 17.11.2012
753. MILAN ČIč, HORNá STREDA, 17.11.2012
754. VALéRIA MERAVá, TRENčíN, 17.11.2012
755. MATúš SIKA, NOVé MESTO NAD VáHOM, 17.11.2012
756. ZLATICA VIKARTOVSKá, BRATISLAVA, 17.11.2012

757. DANIEL CHOLEVA, BRATISLAVA, 17.11.2012
758. LUDOVíT VALKOVIč, žIAR NAD HRONOM, 17.11.2012
759. DEZIDéR ŠIMONEK, PEZINOK, 17.11.2012
760. MICHAL ČATLOš, ŠAMORíN, 17.11.2012
761. MARTIN SUCHý, RAčIANSKA 13, 831 02 BRATISLAVA 3, 17.11.2012
762. MATEJ BAčA, PIEšťANY, 17.11.2012
763. RóBERT POLNER, KLIMKOVIčOVA 13 , 17.11.2012
764. SIMON PIRO, STRAZSKE, 17.11.2012
765. ANTON CHOMIC, VINNE, 17.11.2012
766. MARIO POJEDINEC, CHICAGO, 17.11.2012
767. SAMUEL GAJDOšíK, BAJZOVA 6/2414, 010 01 ŽILINA, 17.11.2012
768. STANISLAV JURíK, POVAžSKá BYSTRICA, 17.11.2012
769. DUšAN KUNA, VYCAPY OPATOVCE, 17.11.2012
770. OTO DZIFCAK PARTIZANSKA 12 058 01 POPRAD , , 17.11.2012
771. KRISTíNA PAVELKOVá, TRNAVA, 17.11.2012
772. JAROSLAV SLIACKY, PARTIZáNSKA ĽUPčA 231, 17.11.2012
773. ANTON MEňHART, DUBNICA NAD VáHOM, 17.11.2012
774. MARIA MEňHARTOVA, DUBNICA NAD VáHOM, 17.11.2012
775. MILOš BRONčEK, RAJEC, 17.11.2012
776. IRENA HATALOVA, BRATISLAVA, 17.11.2012
777. JULIANA BRONDOSOVA, GEMERSKA POLANA, 17.11.2012
778. PETER DIOSZEGI, BRATISLAVA, 17.11.2012
779. ANDREJ SUCHAN, BRATISLAVA, 17.11.2012
780. OLGA BARANYIOVA, BRATISLAVA, 17.11.2012
781. JURAJ POZGAY, TRNAVA, 17.11.2012
782. MICHAELA EDEROVA, BERNOLAKOVO, 17.11.2012
783. GABRIELA BAKTOSOVA, BRATISLAVA, 17.11.2012
784. JAROLAV SZELEPCSENYI, BRATISLAVA, 17.11.2012
785. PAVOL MAGULA, BRATISLAVA, 17.11.2012
786. MIRO LEHOCKY, B.BYSTRICA, 17.11.2012
787. MIROSLAVA PISTOVCAKOVA, SENKVICE, 17.11.2012
788. VIERA HARUSTIAKOVA, BRATISLAVA, 17.11.2012
789. JAN PEKAROVIC, J. BOHUNICE 463, 17.11.2012
790. KAMIL KRIZAN, BRATISLAVA, 17.11.2012
791. PAJTA IGOR, RABCA ADAMOVKA 508, 17.11.2012
792. MAREK NEMEC, LAB, 17.11.2012
793. HENRIETA BUZASOVA, MARTIN, 17.11.2012
794. DANIEL MESAROS, VELKE ZALUZIE, 17.11.2012
795. LUBOS MAZUR, BRATISLAVA, 17.11.2012
796. MARTA BALAZOVA, PRESOV, 17.11.2012
797. DUSAN GAL, TOPOLCANY, 17.11.2012
798. VLADIMIR UHRINA, BRATISLAVA, 17.11.2012
799. L.KRISTOFOVA, SENICA, 17.11.2012
800. JANA LASCAKOVA, BRATISLAVA, 17.11.2012
801. JANA LASCAKOVA, ML., BRATISLAVA, 17.11.2012
802. JULIUS JEZIK, PLAVECKE PODHRADIE, 17.11.2012
803. FILIP JAKUBEC, LUčENEC, 17.11.2012
804. BRANO CUBAN, BRATISLAVA, 17.11.2012
805. BRANO BIELIK, BRATISLAVA, 17.11.2012
806. LIBOR SMAHEL, BRATISLAVA, 17.11.2012

807. HANA TOBIKOVA, SENICA, 17.11.2012
808. SAMUEL SMAHEL, BRATISLAVA, 17.11.2012
809. MARTIN HRDLICKA, BRATISLAVA, 17.11.2012
810. LUBOMIR HRABEC, BRATISLAVA, 17.11.2012
811. MAREK IVANOV, NITRIANSKE SUCANY, 17.11.2012
812. MARTIN VALACH, BRATISLAVA, 17.11.2012
813. JAN BOSANSKY, BRATISLAVA, 17.11.2012
814. ANDREJ ZON, BANKA - PIESTANY, 17.11.2012
815. BRANO GASPAR, BANKA, 17.11.2012
816. TOMAS KRAL, L.MIKULAS, 17.11.2012
817. MATUS GERGELY, BRATISLAVA, 17.11.2012
818. MILAN KRAL, LIPTOVSKY MIKULAS, 17.11.2012
819. PETER LIPTAK, BRATISLAVA, 17.11.2012
820. EMIL BECKA, RUZOMBEROK, 17.11.2012
821. ADRIANA KRAJCIOVA, BRATISLAVA, 17.11.2012
822. JAROSLAV LICHY, MARTIN, 17.11.2012
823. LUKAC SZUDAR, BRATISLAVA, 17.11.2012
824. ZUZANA TROPPOVA, PODOLINEC, 17.11.2012
825. JAN KORCEK, SALA, 17.11.2012
826. MATEJ SIKORAI, SALA, 17.11.2012
827. MIROSLAVA ABSOLON, NITRA, 17.11.2012
828. PETER STEFANOVSKY, KOMARNO, 17.11.2012
829. ZUZANA KOVARIKOVA, BRATISLAVA, 17.11.2012
830. LUBOS ONDREJKOVIC, PEZINOK, 17.11.2012
831. BORIS VANCO, PIESTANY, 17.11.2012
832. PETER STREDAK, PIESTANY, 17.11.2012
833. VIERA BISTIKOVA, VIESKA, 17.11.2012
834. JAROSLAV FILIP, BRATISLAVA, 17.11.2012
835. MARTIN LISY, BRATISLAVA, 17.11.2012
836. VILIAM BANAK, ZVOLEN, 17.11.2012
837. VLADO MATUCHA, BRATISLAVA, 17.11.2012
838. ANDREJ HARTINIK, BRATISLAVA, 17.11.2012
839. MARTIN LACZO, BRATISLAVA, 17.11.2012
840. MARTIN KOCIAN, BRATISLAVA, 17.11.2012
841. BRANISLAV STEFFEK, LAB, 17.11.2012
842. JAROSLAVA BAKOVA, ML.SEK 265, LIPOVA, 17.11.2012
843. MARTIN SKOPEC, BRATISLAVA, 17.11.2012
844. TEREZIA LIPTAKOVA, BRATISLAVA, 17.11.2012
845. PETER GALAD, LUCENEC, 18.11.2012
846. ĽUBOMíR PASTIRIK, KRUšOVCE, 18.11.2012
847. PATRIK LIPKA, TOMášOV/LONDýN, 18.11.2012
848. ROMAN HERCEG, PATA, 18.11.2012
849. MUDR. KOZMA EMILIáN, BERLíNSKA 21, KOšICE, 18.11.2012
850. JAROSLAV DUBSKý, PODTATRANSKéHO 9 KOšICE, 18.11.2012
851. JOZEF BACHER, LIPANY, 18.11.2012
852. RICHARD OKOLIčáNYI, BRATISLAVA, 18.11.2012
853. VIKTóRIA MEňUšOVá, HRIňOVá, 18.11.2012
854. KAMILA KRIžOVá, JESENSKé 475, 98002, 18.11.2012
855. LADISLAV KRIžO, JESENSKé 475, 98002, 18.11.2012
856. MILAN LUKOVIč, BRATISLAVA, 18.11.2012

857. MIROSLAV FITOš, ŽILINA, 18.11.2012
858. JAROSLAV KOVAčIK, BREZNO, 18.11.2012
859. ROZáLIA FABIANOVá, BLATNé, 18.11.2012
860. MILAN KULIFAJ, TR. MITICE, 18.11.2012
861. JURAJ REžO, HRONSKá 1, 18.11.2012
862. LENKA KLUšáKOVá, SIHELNé, 18.11.2012
863. ZLATA ONDRIšOVá, RUSOVCE, 18.11.2012
864. JAKUB KOPAS, STUPAVA, 18.11.2012
865. MAREK BUJKO, VRANOV NAD TOPľOU, 19.11.2012
866. IGOR LOVNIANSKY, PIEšťANY, 19.11.2012
867. PETER MIžANIN, VYšNá ŠEBASTOVá 91, 19.11.2012
868. JAROSLAV CICHý, PREšOV, 19.11.2012
869. EMíLIA GRúBEROVá, BERNOLáKOVO, 19.11.2012
870. LUCIA KOCZOOVA, STUROVA 66,DETVA,96212, 19.11.2012
871. IGOR LEITNER, BEňUš č.434, 19.11.2012
872. PETER KURáK, LOKCA, 19.11.2012
873. MGR.PETER IVAN, FIľAKOVO, 19.11.2012
874. MICHAL ŠEVčíK, CINTORíNSKA 3 KOMJATICE, 19.11.2012
875. RADOVAN HYNEK, ČAJKOVSKéHO 49,TRNAVA 91708, 19.11.2012
876. ATTILA FARKAš, VETERNá 16, 93101 ŠAMORíN, 19.11.2012
877. RóBERT NEMEC, ŠAšTíN-STRážE, 19.11.2012
878. JOZEF MAK, HEľPA, 19.11.2012
879. ANDREJ SKIBA, BIELORUSKá 6, BRATISLAVA 82106, 19.11.2012
880. VOJTECH PáKOZDY, JUžNá 16, LEVICE 934 01, 19.11.2012
881. MILAN NGUYEN HUY, MICHALOVCE, 20.11.2012
882. PETER ZACHAR, NITRA, 20.11.2012
883. ALEXANDER PAULIS, S.H. VAJANSKéHO 11, NOVé ZáMKY, 20.11.2012
884. TOMáš GéRIK, ŠEVčENKOVA 1072/20, 20.11.2012
885. ŠTEFAN LAPíN, NáM. MIERU 1707/14, 20.11.2012
886. KOSIRER DALIBOR, BRATISLAVA, 20.11.2012
887. ANDREJ MARKO, LIPTOVSKý MIKULáš , 20.11.2012
888. JAKUB ŠUSTR, TRENčíN, 20.11.2012
889. JURAJBARBščAK, MARTIN, 20.11.2012
890. BIBIANA PANCáKOVá, KADNáROVA 55,831 51 BRATISLAVA, 20.11.2012
891. MáRIA CILLEROVá, MARTIN, 20.11.2012
892. PROF.JOZEF CILLER, MARTIN, 21.11.2012
893. JURAJ HRUšKA, TLMAčE, 21.11.2012
894. RóBERT KATUč, KAšOV, 21.11.2012
895. OTTO GENDER, DEMäNOVSKá 1432 / 8 , 03101 LIPTOVSKý MIKULáš, 21.11.2012
896. MARKO MIROSLAV, LIPTOVSKY MIKULAS, 21.11.2012
897. MILOš ŽATKO, PúCHOV, 21.11.2012
898. JAGIENKA JAUTOVá, KOšICE, ADLEROVA 15, 21.11.2012
899. JOZEF ĎORĎ, KOšICE IV., 21.11.2012
900. MATEJ KOTAL, POLTáR, 22.11.2012
901. IVAN VAŇO, ŠKOLSKá 9 SLOVENSKá ĽUPčA, 22.11.2012
902. ROMAN KUNíK, TOPOľčANY, 22.11.2012
903. PETER GAšPAROVIč, BRATISLAVA, 22.11.2012
904. LUBOS SKOREC, BRATISLAVA, 22.11.2012
905. LUBOMIRA CHROMA, VEľKý BIEL, 23.11.2012
906. DENISA PYTELOVá, POPRAD, 23.11.2012

907. ROBERT LAKY, ZIAR NAD HRONOM, 23.11.2012
908. JURAJ RUSňáK, DUBNICA NAD VáHOM, 23.11.2012
909. JáN ČERNáK, PRIEVIDZA, 23.11.2012
910. STANISLAV ZAJAC, PARTIZáNSKE, 23.11.2012
911. MACEK LUBOMIR, ILAVA, 24.11.2012
912. MIROSLAV KOVáč, LEVICE, 24.11.2012
913. MAREK JANKOVIč, HLOHOVEC, 24.11.2012
914. ZLATA BOGDOVá, KOšICE, 24.11.2012
915. HERMAN GáL, KOšICE, 24.11.2012
916. MILENA KOLLáROVá, DILONGOVA 96, PREšOV, 26.11.2012
917. MARIO REITMAN, BANSKA BYSTRICA, 26.11.2012
918. MICHAL KUNíK, VEľKé LEVáRE, 26.11.2012
919. TOMáš GULA, BRATISLAVA, 27.11.2012
920. RADOVAN NAD, VADOVCE , 27.11.2012
921. MIRIAM BAňASOVá, BANSKá BYSTRICA, 27.11.2012
922. JOZEF TOTH, 98401 LUCENEC,FILAKOVSKA CESTA 28, SLOVENSKO,
27.11.2012
923. MARCEL MELIš, HLOHOVEC, 27.11.2012
924. PATRIK REPKA, NOVáKY, 28.11.2012
925. MARCEL MALINA, MODRA, 28.11.2012
926. PAVOL BUčEK, GAJARY, 28.11.2012
927. SIMON RUFFINI, DETVA, 28.11.2012
928. LUKAS MISIK, BRATISLAVA, 28.11.2012
929. ANNA GAJDáROVá, BRATISLAVA, 28.11.2012
930. VIERA RJAšKOVá, STANIčNá 1323, 093 01 VRANOV NAD TOPľOU, 29.11.2012
931. ING. ŠTEFAN ŠTEFANIDES, CINTORíNSKA 240/13, 991 06 ŽELOVCE, 30.11.2012
932. ZUZANA KOLLáROVá, ZáHRADNá 19, BRESTOVANY 919 27, 01.12.2012
933. FILIP MINARIK, BRATISLAVA, 01.12.2012
934. JANA HAVACOVA, PAROVSKA C-32 , NITRA, 03.12.2012
935. BYSTRíK NOVáK, VEľKý BIEL, 03.12.2012
936. PATRIK ŠLáRKA, BRATISLAVA, 04.12.2012
937. RóBERT SITOTňáK, PREšOV, 04.12.2012
938. MAREK ROšKO, BEžOVCE 272, 04.12.2012
939. VLADIMíR ŠKULTéY, BREZNO, 04.12.2012
940. HELENA FRTúSOVá, LEVICE, 04.12.2012
941. LUKáš POLLáK, ZELENá 10 NOVé MESTO NAD VáHOM, 04.12.2012
942. SZABOLCS LOVáSZ, MáCHOVA 21, NESVADY, 04.12.2012
943. KAREL DVORAK, J.MURGAšA 2/8 PRIEVIDZA 97101, 05.12.2012
944. LUKáš HANZEL, JILEMNICKéHO 66, SUčANY, 05.12.2012
945. MARTIN KAPUSTA, JAVORNíCKA 17, 97411 BANSKá BYSTRICA, 05.12.2012
946. JáN MARKO, KREMNICA, 06.12.2012
947. JARMILA NEšťáKOVá, MOR. LIESKOVé, 06.12.2012
948. ANDREJ ŠOLTYS, ŽILINA, 06.12.2012
949. LIVIA ŠOLTYSOVA, ŽILINA, 06.12.2012
950. ING. VIKTOR BáTORA, ŠPORTOVá 42, 059 52 VEľKá LOMNICA, 07.12.2012
951. RóBERT KOčNER, LIETAVA 5, 013 18, 08.12.2012
952. RENáT DOBIAS, KOšICE, 09.12.2012
953. ADAM ŠLESARIK, TRENčíN, 09.12.2012
954. ĽUBICA MúčKOVá, VEľKý KOLAčíN, NOVá DUBNICA, 09.12.2012
955. VLADIMíR TOMášIK, ORAVICKá 627, TRSTENá, 09.12.2012

956. ANDREJ BURMEK, DOLNá BREZNICA ,251, 09.12.2012
957. JAROSLAV ŠOLC, GYňOV, 09.12.2012
958. LUKáš VEKTER, ZVOLEN, 09.12.2012
959. LADISLAV MAJIRSKý, KYSAK, 09.12.2012
960. KATARíNA KUREJOVá, LIETAVA 5, 013 18, 09.12.2012
961. JURAJ HEčKO, KADNáROVA 65, BRATISLAVA, 09.12.2012
962. MARIáN KEKELY, BELEHRADSKá 12, KOšICE 04013, 10.12.2012
963. RICHARD REVáK, KOšICE, 10.12.2012
964. MILOS KIVON, RUZOMBEROK, 10.12.2012
965. IGOR JUREčKA, ČEKOVCE, 13.12.2012
966. PETER FRNDA, MARTIN, 13.12.2012
967. MILOš SOKOL, Š. KRáLIKA 20 BA, 14.12.2012
968. BRANISLAV OSTRIHOň, NAM.SV. FRANTISKA 8A, 841 04 BRATISLAVA,
15.12.2012
969. IVAN BARABAS, SVIT, 15.12.2012
970. ZUZANA KRáčALíKOVá, RAKOVá 12 LIMBACH, 16.12.2012
971. ALEXANDER DANISKA, POVAZSKA BYSTRICA, 16.12.2012
972. LUKáš PETERKA, POPRAD, 17.12.2012
973. SLAVKA KOčANOVA, KOšICE, 18.12.2012
974. JáN LAVRíK, ŠVERMOVA 19 97404 BANSKá BYSTRICA, 18.12.2012
975. ALENA ŠIMONčIčOVá, VLčIE HRDLO 85, 82107 BRATISLAVA, 18.12.2012
976. ROBERT VOJTKO, HEčKOVá 531 RADOšINA 95605, 18.12.2012
977. JAKUB DONOVAL, TULSKá 2248/5 , ZVOLEN, 18.12.2012
978. MARTIN HUčKO, ŠAMORíN, 18.12.2012
979. RASTISLAV ŠORMAN, PRIEVIDZA, 18.12.2012
980. MAREK DRUSKA, DOLNý KUBíN, 18.12.2012
981. LUBOMIR NAGAJDA, BARDEJOV, 18.12.2012
982. VIERA ZMEšKALOVá, POLTáR, 18.12.2012
983. ROBERT HLAVáč, HONCE 148, 19.12.2012
984. MICHAL HALčIN, SLOVENSKá VES 410 ,05902, 19.12.2012
985. ŠTEFAN HRABOVSKý, ZáVADKA NAD HRONOM, 19.12.2012
986. MARIáN PINčIAR, MARTIN, 19.12.2012
987. VLADIMIR KOVAC, KROSNIANSKA 13 , KOSICE, 19.12.2012
988. ING. PAVOL KUBIčKO, SíDL.1.MáJA 70/5 VRANOV NAD TOPFľOU, 22.12.2012
989. ING. JURAJ CHMELIK, A.DUBCEKA C.17, 92101 PIESTANY, 23.12.2012
990. RADOSLAV IVAN, BANSKá BYSTRICA, 26.12.2012
991. ŠTEFAN GEMERSKý, BRATISLAVA, 27.12.2012
992. JURAJ DOMONKOš, PRíBOVCE, 28.12.2012
993. MIROSLAV KAčMARSKý, ZA VODOU 1 STARá ĽUBOVňA, 29.12.2012
994. ING. DUšAN KOVáč, STARá ĽUBOVňA, 29.12.2012
995. ANNA IVANIšOVá, KOMáRNO, 30.12.2012
996. NORA GNIPOVá, VINNé 152, 05.01.2013
997. ROMAN KANJAK, BANSKá BYSTRICA, 05.01.2013
998. KATARINA KOZAKOVA, ORENBURSKA 6 BANSKA BYSTRICA, 05.01.2013
999. MATúš KOčERHA, P.HOROVA 670 STRážSKE, 05.01.2013
1000. JáN MARCIňáK, MARTIN, 06.01.2013
1001. VALéRIA MARCIňáKOVá, MARTIN, 06.01.2013
1002. ADA, TREBIšOV, 06.01.2013
1003. MICHAL POLóNYI, DUNAJSKá LUžNá, 06.01.2013
1004. JURAJ MAťKO, ANDOVCE 473, 06.01.2013

1005. GABRIELA MACKOVá, KOšICE, TRIEDA SNP 57, 07.01.2013
1006. IVANA FIALOVá, BRATISLAVA, 07.01.2013
1007. MARTIN BOROT, KOZMONAUTOV 10, 949 01 NITRA, 09.01.2013
1008. GRIGER ĽUBOMíR, POPRAD, 10.01.2013
1009. GABO, šAMORíN, 10.01.2013
1010. PETER PEťKO, BREZNO, 10.01.2013
1011. JOZEF MACEK, ŽILINA, 10.01.2013
1012. JOZEF VOříšEK, DUBNICA NAD VáHOM, 10.01.2013
1013. ZDENKO JANOV, ČSA 28/10, HANDLOVá, 10.01.2013
1014. DUšAN SýKORA, PARTIZáNSKE, 95801, OBUVNíCKA 421/10, 11.01.2013
1015. JúLIUS SZARKA, E. ADYHO 3, TVRDOšOVCE, 11.01.2013
1016. JOZEF VAJTERšIC, ORAVSKé VESELé, 11.01.2013
1017. PATRIK MIHOč, KOMENSKéHO 668, STRážSKE 072 22, 11.01.2013
1018. MICHAL BUCHTA, RUžOMBEROK, 11.01.2013
1019. JOZEF GRUML, DOMANIžA, 13.01.2013
1020. MILAN ARVAY, BRATISLAVA, 13.01.2013
1021. JAN MELKUS, PCL 12, KOšICE, 13.01.2013
1022. ANETA FIľOVá, BANSKá BYSTRICA, 15.01.2013
1023. JOZEF BáNSZKY, VELKE KOZMáLOVCE, 16.01.2013
1024. MáRIA OREšANSKá, TRNAVA, 17.01.2013
1025. PAVOL BARAN, NEMCOVCE PRI KAPUšANOCH, 17.01.2013
1026. TOMáš KUZMA, KOšICE, 17.01.2013
1027. ALENA MENUSOVA, HRINOVA, UL. LUCNA 1509/48 962 05, 17.01.2013
1028. PAVOL KOMOROVSKý, ŠMIDKEHO 5/1, 911 08 TRENčíN, 18.01.2013
1029. MIROSLAV MAJERNíK, BRATISLAVA, BAJKALSKá 18, 18.01.2013
1030. MARTIN ĎURINA, PRIEVIDZA, 18.01.2013
1031. MATúš MARCIš, GOčOVO, 18.01.2013
1032. ROBERT VENDZUR, NEMSOVA, 18.01.2013
1033. MIROSLAV ŠANDROVIC, LIESKOVEC, 18.01.2013
1034. DANIEL GROHOľ, RICHVALD, 18.01.2013
1035. TIBOR SOBOCKý, ZVOLEN, 19.01.2013
1036. SZABO JOZEF, HONTIANSKA VRBICA, 19.01.2013
1037. MIROSLAV BEHAN, HONTIANSKA VRBICA, 19.01.2013
1038. MAREK SARVAš, KEžMAROK, 20.01.2013
1039. VLADIMíR BEžáK, NOVá DUBNICA, 20.01.2013
1040. JáN POžáR, STODOLOVA 3432/6 , 010 15 ŽILINA, 20.01.2013
1041. RICHARD ROSA, PIEšťANY, 21.01.2013
1042. JOZEF DZURJANíK, STRážSKE, 22.01.2013
1043. BC. FILIP RAKáR, STUDIENKA, 22.01.2013
1044. JOZEF ŠMATLáK, KOšECA, 23.01.2013
1045. LUKáš MELOš, BANSKá BYSTRICA, 23.01.2013
1046. EVA HEčKOVá, TRSTENá, 23.01.2013
1047. BRANISLAV MATULA, STRELNíKY 268, 25.01.2013
1048. JáN CIEKER, IVANKA PRI DUNAJI, 26.01.2013
1049. KATARINA BEZAKOVA, GBELY, 30.01.2013
1050. BRANISLAV BEZáK, 908 45 GBELY, 31.01.2013
1051. TOMáš KřížENECKý, KRáLůV DVůR, 01.02.2013
1052. ANNA GROHOľOVá, RICHVALD, 02.02.2013
1053. LUKáš FROHLICH, RICHVALD 148, 085 01 BARDEJOV, 04.02.2013
1054. BRANISLAV ILDžA, RICHVALD 240, 04.02.2013

1055. BORIS ŠíPOš, TOPOľčANY, 04.02.2013
1056. LUKáš SMIEšNY, TRSTENá, 04.02.2013
1057. RóBERT KAčURIK, BARDEJOV, 04.02.2013
1058. DáVID BáTORA, PRIEVIDZA, 05.02.2013
1059. STANISLAV GROHOľ, RICHVALD, 05.02.2013
1060. MáRIA OSTRIHOňOVá, POLTáR, 06.02.2013
1061. IGOR MARHAVY, HLOHOVEC, 11.02.2013
1062. ALEXANDER CíSAR, BRATISLAVA, 11.02.2013
1063. MICHAL.BREJDA, SVABSKA.70.PRESOV.08005, 11.02.2013
1064. VLASTA FIALOVá, BRATISLAVA, 11.02.2013
1065. IVAN FIALA, BRATISLAVA, 11.02.2013
1066. JOZEF URBANEC, LEVICE, DOPRAVNá 50, 11.02.2013
1067. FRANTIšEK NéMETH, KOMáRNO, 11.02.2013
1068. JúLIUS GERO, NITRIANSKE HRNčIAROVCE, CHRYZANTéMOVA 7, 14.02.2013
1069. DANIEL PáLENíK, ROVňANOVA 6, ZLATé MORAVCE 953 01, 16.02.2013
1070. PETER KOLLER, VLčIE HRDLO 62, BRATISLAVA, 16.02.2013
1071. IVAN MAJERSKý, KOLLáROVO, 16.02.2013
1072. DANIEL MARHOFER, BLUMENTALSKA 7, BRATISLAVA, 16.02.2013
1073. ALEXANDRA VRTOCHOVA, SEGNEROVA3, BRATISLAVA, 16.02.2013
1074. ALžBETA MORAVčíKOVá, BULíKOVá 23, BRATISLAVA, 16.02.2013
1075. ANNA ČECHOVá, PLANCKOVá 4, BRATISLAVA, 16.02.2013
1076. PETER NOVOTNíčEK, DOJč 63, 16.02.2013
1077. JáN BOšANSKý, OBCHODNá, BRATISLAVA, 16.02.2013
1078. ERIKA ŠESTINOVá, MARTINENGOVA 8, BRATISLAVA, 16.02.2013
1079. PETET VARGA, BRATISLAVA, 16.02.2013
1080. RASTISLAV MáTEJ, VILOVá 31, BRATISLAVA, 16.02.2013
1081. TOMáš ŠMIDA, M. MAREčKA 3, BRATISLAVA, 16.02.2013
1082. BORIS SIDOR, M. MAREčKA 3, BRATISLAVA, 16.02.2013
1083. MARTA LACHKOVIčOVá, IPEľSKá 9, BRATISLAVA, 16.02.2013
1084. VALERIáN ŠVEC, CEROVO 2, OKR. KRUPINA, 16.02.2013
1085. MACELA HOSNI, NESLUšA 466, 16.02.2013
1086. MAGDALéNA ROVňANOVá, NESLUšA 466, 16.02.2013
1087. MARTA ZáBOJNíKOVá, NESLUšA 466, 16.02.2013
1088. IVICA GRIMOVá, GOLIANOVA 59, TRNAVA, 16.02.2013
1089. ADAM LANGA, SIBíRSKA 35, PREšOV, 16.02.2013
1090. STANISLAVA KONíčKOVá, SL. ARMáDY 34, NEMšOVá, 16.02.2013
1091. ROBERT URGELA, JAVOROVá 6, B. BYSTRICA, 16.02.2013
1092. VILIAM BAňáK, JEDľOVá 25, ZVOLEN, 16.02.2013
1093. ANDREJ KANCKO, HOLLEHO 5/11, ZIAR N/HRONOM, 16.02.2013
1094. PETER IVANIč, TATRANSKA 4, B. BYSTRICA, 16.02.2013
1095. JANKA LEITNEROVá, HORNá STRIEBORNá 6, B. BYSTRICA, 16.02.2013
1096. ROBO JANKOVICH, ZAJEžOVá 119, 16.02.2013
1097. ĽUBOMíR HARMANOVSKý, WINTEROVA 3, PIEšťANY, 16.02.2013
1098. GABRIEL ČULáK, VýčAPY-OPATOVCE 841, 18.02.2013
1099. IVAN LEVICKý, TATRANSKA 81, BANSKá BYSTRICA, 18.02.2013
1100. MARIO URBANEC, NOVý TEKOV 123, 20.02.2013
1101. PAVOL BARON, SPIšSKá NOVá VES, 20.02.2013
1102. TIBOR MORAVCIK, BRATISLAVA (TONBRIDGE, UK), 21.02.2013
1103. ANDREA NOVOSADOVá, VRCHTEPLá, 21.02.2013
1104. PAVOL KARDOš, JASENOVé 172, 24.02.2013

1105. JERGUS SPODNIAK, KOSICE, 24.02.2013
1106. ROMAN DUBOVSKý, FAREBNá 15, BRATISLAVA, 25.02.2013
1107. IGOR ŠIšKA, OPONICE, 26.02.2013
1108. MARTIN MáTE, NOVE ZAMKY, 28.02.2013
1109. RADOVAN JELíNEK, NOVá KELčA 22, 28.02.2013
1110. MAREK JANKULAR, PODHORANY, 28.02.2013
1111. JANETA MILATOVá, UL. DOLNá 409, 97675JASENIE, 01.03.2013
1112. ANNA KOSCOVá, UL. UHLISKO 380, 97675 JASENIE, 01.03.2013
1113. OTO NANDRážI, PREšOV, 01.03.2013
1114. ANETA ŠIšKOVá, OPONICE 47, 01.03.2013
1115. BORECKY JOZEF, KEžMAROK, 01.03.2013
1116. JAROSLAV SOCHOR, BANSKA BYSTRICA, 01.03.2013
1117. MIROSLAV GAšPARíK, PARTIZáNSKE, 01.03.2013
1118. JANA KROVINOVA, NEMSOVA, 01.03.2013
1119. JAROSLAV BORSUK, TURá LúKA 217, 01.03.2013
1120. JáN KOVáč, KRUPINA, 01.03.2013
1121. MILAN OLLAH, LIESEK, 01.03.2013
1122. PETER NáVOJ, MORAVSKá 1629/41, PúCHOV 02001, 01.03.2013
1123. STEFAN OROSZ, KOšICE, 01.03.2013
1124. JOZEF VALO, HVIEZDOSLAVOVA 29/79 ŽIAR NAD HRONOM, 01.03.2013
1125. MAREK MARCIN, SENNé, 02.03.2013
1126. JOZEF HUDáK, KOšICE, DéNEšOVA 17, 02.03.2013
1127. MAREK HIRJAK, NIžNá POLIANKA, 02.03.2013
1128. MAREK KOPILEC, MOST PRI BRATISLAVE, 02.03.2013
1129. DANIEL ČíK, BANSKá BYSTRICA, 02.03.2013
1130. ROBERT ZLATINSKý, ČEčINOVá 15, 82105, BRATISLAVA, 02.03.2013
1131. PETER HAUSLEITNER, BRATISLAVA, 02.03.2013
1132. MAREK BDžOCH, KEžMAROK, 02.03.2013
1133. SVETLANA BžOCHOVá, KEžMAROK, 02.03.2013
1134. GABRIELA, OPONICE18, 02.03.2013
1135. STEFAN MáRTON, KAPUSIANSKE KLACANY, 03.03.2013
1136. SAMUEL SAVKA, SNINA, 03.03.2013
1137. BACSKáDI ROBERT, BRATISLAVA, 03.03.2013
1138. ING. MARIáN FILLO, ŽILINA, 03.03.2013
1139. KAROL MáRKUš, HLAVNá 23, 98531 RAPOVCE, 03.03.2013
1140. MARTIN SZAMARáNSZKý, POľNá 13, ZáHORSKá VES, 04.03.2013
1141. JAKUB MATEJ, TRENčIANSKA 724/46, 01851 NOVá DUBNICA, 04.03.2013
1142. LIVIA ORTHOVá, BULíKOVá 9, 85101 BRATISLAVA, 04.03.2013
1143. PAVOL ZORIčáK, LEVOčA, 05.03.2013
1144. MUDR.PIščEK MILAN, 02314 - SKALITé, 05.03.2013
1145. JAN PEKAR, PRIEVIDZA, 05.03.2013
1146. RNDR.MARTA HEVERIOVA, KOšICE, 08.03.2013
1147. JAKUB SCHOTTL, JANKA MATUšKU, 09.03.2013
1148. JAN ZJARA, BRATISLAVA, 10.03.2013
1149. MIROSLAVA HERCEGOVá, BANSKá ŠTIAVNICA, 10.03.2013
1150. FRANTIšEK KOšíK, PUKANEC, 10.03.2013
1151. RADOVAN FERKO, BUDKOVCE 233 , MICHALOVCE 07215, 11.03.2013
1152. MARTIN ŠTOFčíK, KOšICE, 12.03.2013
1153. MICHAL HARGAš, NáBěLKOVA 6, 841 05 BRATISLAVA, 13.03.2013
1154. PAVOL KUBEK, KíPERSKá 328, 900 89 ČASTá, 16.03.2013

1155. TROKSIAR JOZEF, HLAVNA 24,SURANY 96201, 17.03.2013
1156. TOMAS PALES, MALINOVA 355, 18.03.2013
1157. PETER KARAILIEV, PLIEšOVCE, 19.03.2013
1158. MARTIN HECZKO, NITRA, 19.03.2013
1159. JAROSLAV HECZKO, NITRA, 19.03.2013
1160. ROBERT SEFCIK, KVETOSLAVOV, 22.03.2013
1161. ING.DAGMAR PRAVDOVá, GALANTA, 28.03.2013
1162. PETER SENEšI, LEVICE, 28.03.2013
1163. BORIS SLáVIK, BRATISLAVA, 28.03.2013
1164. MICHAL STRIHA, BRATISLAVA, 28.03.2013
1165. ANDREJ SKLENáR, BRATISLAVA, 28.03.2013
1166. LUCIA PALMANOVá, TRENčíN, 28.03.2013
1167. BC.RóBERT GAJDOš, NOVé ZáMKY, 28.03.2013
1168. ATTILA TóTH, VEľKý KRTíš, 28.03.2013
1169. KROšLáK GUSTáV, BRATISLAVA, 28.03.2013
1170. OTO VIZVARI, VELKY MEDER, 28.03.2013
1171. MARTIN SOPKO, LIPOVá 14, TLMAčE, 28.03.2013
1172. JOZEF BAROš, LúčKY, 28.03.2013
1173. RUDOLF JIRáK, VINOHRADNíCKA 7. SVäTýJUR 90021, 28.03.2013
1174. PETER HOMZA, MIEROVá 1920/80, 06601 HUMENNé, 29.03.2013
1175. RADOVAN PROKOP, SLOVENSKE NOVE MESTO, HLAVNA 189/101, 07633,
29.03.2013
1176. IDA REMNíKOVá, ŽABOKREKY 175, 038 40, 29.03.2013
1177. MGR. ľUBOMíR KULINA, CHROBáKOVA 1/A, 84102 BRATISLAVA, 29.03.2013
1178. PETER LEVICKý, VIEDENSKá 2647/29, KOšICE, 040 13, 29.03.2013
1179. TOMáš LACO, BZINCE POD JAVORINOU, 29.03.2013
1180. ZUZANA MIšOVIčOVá, IVACHNOVá, 29.03.2013
1181. DANIELA ROšKOVá, ŽARNOVICA, 29.03.2013
1182. JAKUB PATKA, NEMšOVá, 29.03.2013
1183. PAVOL BARčáK, SVEDERNíK 91, 29.03.2013
1184. MARTIN NAJPAUER, DíVíN J. KRáľA 680, 29.03.2013
1185. MIROSLAV HOLčOVSKý, NITRA, 29.03.2013
1186. DANIEL LODňAN, ZVOLEN, 30.03.2013
1187. TOMáš ŠTEIDL, POPRAD, 30.03.2013
1188. DENISA ČURLEJOVá, HUDCOVCE, 30.03.2013
1189. PETER SEMAN, TRIEDA SNP 161/20 KOšICE-ZáPAD, 30.03.2013
1190. VLADIMIR KONTUL, HUDCOVCE 48, TOPOľOVKA, 30.03.2013
1191. JURAJ BUKOVý, STARá BYSTRICA 812, 30.03.2013
1192. PATRIK BOCK, BRATISLAVA, 30.03.2013
1193. PETER BYSTRIANSKY, ALžBETIN DVOR, 30.03.2013
1194. IVAN KOLEDA, BRATISLAVA, 30.03.2013
1195. VLADISLAV HRNčáR, NITRA, 31.03.2013
1196. TIBOR PARáK, VARAVSKá 72, ŠúROVCE, 31.03.2013
1197. DEMINGER TIBOR, RADVAň NAD DUNAJOM, 31.03.2013
1198. JUDR- MILAN JANIčINA, BRATISLAVA, 31.03.2013
1199. MARTIN ŽEMLA, KVETOSLAVOV 129, 93041, 31.03.2013
1200. IVAN VAšKO, MAšA 21, 05311 SMIžANY, 01.04.2013
1201. MARTIN POLáK, HLAVNá 39, DOLNá KRUPá, 01.04.2013
1202. LUCIA POLáKOVá, HLAVNá 39, DOLNá KRUPá, 01.04.2013
1203. JOZEF LABUDA, KOšOLNá, 01.04.2013

1204. LUKáš MAčáK, KEžMAROK, 02.04.2013
1205. DáVID KOVáč, JáNOšíKOVA 72,PO, 03.04.2013
1206. JAKUB VIľCHA, PREšOV, 03.04.2013
1207. SILVIA ROšKOVá, ŽARNOVICA, 03.04.2013
1208. VLADO JANOVJAK, OSTROV 24, 03.04.2013
1209. EVA JIRáKOVá, VINOHRADNíCKA 7 SVäTý JUR 90021, 04.04.2013
1210. ING. DUšAN BALGA ML., ZáHORCE, 04.04.2013
1211. RYBáR ROMAN, BUčANY, 04.04.2013
1212. DR. VLADIMíR ŠOTTER, KOšICE 4.4.2013, 04.04.2013
1213. VERONIKA BéRESOVá, VINOHRADNíCKA 16, GBELCE, 04.04.2013
1214. KRISTINA šUšUKOVá, SVODíN, 04.04.2013
1215. VENDELíN SIEKEL, DRUžSTEVNá 11, 900 01 MODRA, 05.04.2013
1216. PAVOL ŠELIGA, BRATISLAVA, 05.04.2013
1217. MIRO ERTEL, JEGEHO 2, PRIEVIDZA, 05.04.2013
1218. LUKáš KARáSEK, ŽIAR NAD HRONOM, A.DUBčEKA 39, 05.04.2013
1219. PETER GOJONSKY, BRATISLAVA, 05.04.2013
1220. JOZEF LEMPEL, SNINA, 05.04.2013
1221. ANTON MORAVCIK, IVANKA PRI DUNAJI, 05.04.2013
1222. MARIAN IVANKO, MLYNáRSKA 322/11 LUBIETOVA B.B, 06.04.2013
1223. JURAJ SEDLáčEK, BRATISLAVA, 06.04.2013
1224. RUDOLF SEDLáčEK, BRATISLAVA, 06.04.2013
1225. IMRICH KLUKA, ŠAľA, 07.04.2013
1226. DANIEL KOVáč, ANDREJA HLINKU 55/55, 921 01 PIEšťANY, 07.04.2013
1227. MIRIAM KRáLOVIčOVá, BRATISLAVA, 08.04.2013
1228. TADEUS PATLEVIč, ŠULEKOVA 3, BRATISLAVA, 08.04.2013
1229. PETER SLáDEK, BUKOVEC, 08.04.2013
1230. ADAM LíNER, BANSKá BYSTRICA, 10.04.2013
1231. LADISLAV LACKO, TOPOľčANY, 10.04.2013
1232. PETER CHAMILLA, SPIšSKá BELá, 11.04.2013
1233. MAROš MESáROš, DOLNY KUBíN UL.BYSTERECKá 2063/29, 11.04.2013
1234. MARIáN PETTKEš, BRATISLAVA, 15.04.2013
1235. MAREK KRáTKY, PRACHATICKá 2235/25, 960 01 ZVOLEN, 17.04.2013
1236. MAREK ORIESCIK, ZILINA, 17.04.2013
1237. ANETA TóTHOVá, MALá ČALOMIJA, 17.04.2013
1238. LUBO HYBSKY, SLNECNA 23,ZVOLEN, 19.04.2013
1239. RUDOLFA KRáTKA, PRACHATICKá 2235/25, 960 01 ZVOLEN, 20.04.2013
1240. KRáTKY ĽUBOMíR, HLINíK NAD HRONOM, 20.04.2013
1241. JAKUB KRáTKY, PRACHATICKá 2235/25 96001 ZVOLEN, 20.04.2013
1242. PETER KAJABA, LOPEJ 524, 21.04.2013
1243. KAROL CERNO, BRATISLAVA, 22.04.2013
1244. LADISLAV ŠOLTéS, ING. DRSC., ASTROVá 48, 821 01 BRATISLAVA,
24.04.2013
1245. TOMáš VANčO, LIPTOVSKý MIKULáš, 25.04.2013
1246. RADOVAN SéLEš, HRNčIARSKE ZALUžANY, 25.04.2013
1247. PATRIK SOLONINKA, KONEčNá 7, MICHALOVCE, 071 01, 26.04.2013
1248. INGEBORG POPPEROVá, HUMENSKé NáM. 7, BRATISLAVA, 29.04.2013
1249. STANISLAV RYšKA, KúTY, 02.05.2013
1250. ROBO ŽEMBER, KYNEK, 05.05.2013
1251. EVA SONLAJTNEROVá, KLASOV, 05.05.2013
1252. PETER URBAN, TAZACORTE ISLAS CANARIAS, 05.05.2013

1253. KARIN SCHINSKA, BRATISLAVA, 09.05.2013
1254. ROMEO MIčUNEK, BRATISLAVA, 10.05.2013
1255. JáN JADRONčíK, DOLNý KUBíN, 11.05.2013
1256. ZUZANA MAKAROVá, STRED 117, ZáZRIVá, 13.05.2013
1257. ERIK KADLčíK, PPLK. PLJUšťA 33, 909 01 SKALICA, 15.05.2013
1258. MIROSLAV MIKLOšOVIč, MURáNSKA HUTA, 16.05.2013
1259. JANA LACHKOVIčOVá, BRATISLAVA, 19.05.2013
1260. JáN SIHELSKý, KLENOVEC, 20.05.2013
1261. PAVOL TAJBOš, SVIT, 20.05.2013
1262. ERIK SCHöNWIESNER, KEžMAROK, 20.05.2013
1263. JAKUB JAHODNíK, PRIEVIDZA, 20.05.2013
1264. RICHARD SZUCS, SARATOVSKA 69, 934 05 LEVICE, 20.05.2013
1265. LUKáš PONíK, PROSTEJOVSKá 56, 08001 PREšOV, 20.05.2013
1266. PETER AGH, WILSONOVO NABREZIE 26, NITRA, 22.05.2013
1267. LUCIA ŠKRABáKOVá, ZáVOD, 22.05.2013
1268. MILOSLAV HETTEš, BRATISLAVA, 23.05.2013
1269. MARTIN BLASKO, SERED, 24.05.2013
1270. ĽUBOMíR MOLNáR, HOLLéHO 26 ŠAľA 92705, 25.05.2013
1271. PETER BRYNDZA, KOšICE, 26.05.2013
1272. MARTIN MAKAR, ZáZRIVá, 26.05.2013
1273. MáRIA HOFMANOVá, POLUDNíKOVA 3 040 12 KOšICE, 26.05.2013
1274. LUKáš PALKO, MARTIN, 27.05.2013
1275. VLADIMíR VEšELéNYI, KUZMáNYHO 35 KEžMAROK, 27.05.2013
1276. ĽUBOš MIčUDA, MARTIN, 27.05.2013
1277. IGOR IRšA, SKALICA, 28.05.2013
1278. DOMINIK KAVAN, TRENčíN, 28.05.2013
1279. VLADIMíR SATKO, HLOHOVEC HLOHOVá 43, 28.05.2013
1280. SLAVOMíR GREGORíK, LEVOčA, 30.05.2013
1281. MIROSLAV ZAňáT, ŠAJDíKOVE HUMENCE, 30.05.2013
1282. IVAN BIELIK, BRATISLAVA, 31.05.2013
1283. MAREK OCHABA, VIšTUK, 01.06.2013
1284. DANIEL KYSEľ, ŽDAňA , POTOčNá 146/32, 01.06.2013
1285. DANIELA KLBEčKOVá, KOSTOLNá 48, NITRA, 05.06.2013
1286. JáN VýBOšťOK, ZVOLEN, 12.06.2013
1287. ADAM KOPčáK, KOšICE, 13.06.2013
1288. DášA GLüCK, ŽILINA, 15.06.2013
1289. LUBOš VAGNER, VRANOV NAD TOPľOU, 17.06.2013
1290. MGR. ANDREJ AGRICOLA, MALý ČEPčíN (TURčIANSKE TEPLICE), 25.06.2013
1291. VERONIKA AGRICOLOVá, MALý čEPčíN 160, 038 45 MALý ČEPčíN, 25.06.2013
1292. MARTIN ILAVSKý, STARá MYJAVA, 26.06.2013
1293. LUCIA SELčáNI, KOMOčA 87, 27.06.2013
1294. LADISLAV KARABA, BRADáčOVA 6, 851 02 BRATISLAVA, 28.06.2013
1295. LADISLAV HEGEDUS, NITRA, 30.06.2013
1296. PAVEL KOSTICKý, BUDMERICE 246, 01.07.2013
1297. DOMINIK OčENáš, BANSKá BYSTRICA, 01.07.2013
1298. VELEBíR ANDREJ, UL.BUKOVSKE 83/36 HANUšOVCE N/T 09431, 01.07.2013
1299. LADISLAV PELZL, KUKUCINOVA 730/9, 92041 LEOPOLDOV, 02.07.2013
1300. PETER MIKUš, VEľKé KOSTOľANY, 02.07.2013
1301. MIKUšOVá IVANA, VEľKé KOSTOľANY, 02.07.2013
1302. JAROSLAV KRč, SENICA, 02.07.2013

1303. ROMAN DRINKA, SVäTOPLUKOVO 130, 02.07.2013
1304. MIKULáš CAMBEL, DOLNý KUBíN, 03.07.2013
1305. KRISTíNA SOCHOROVá, NA STANICU 2, IVANKA PRI NITRE, 04.07.2013
1306. PETRUSKA JAN, LACKOVCE87HUMENNE, 06.07.2013
1307. ING. PETER MACHAVA, TOMášOVSKá 851/14, 98501 KALINOVO, 10.07.2013
1308. TURANSKY VLADIMIR, 90201 PEZINOK, KUPECKEHO 22, 04.08.2013
1309. ANDREJ BIRAS, BANOVCE NAD BEBRAVOU, 04.08.2013
1310. KAROL KOVáCS, 941 37 STREKOV, ŠKOLSKá UL. 831, 05.08.2013
1311. ORSOLYA KOVáCSOVá, 94137 STREKOV, ŠKOLSKá UL. 831, 05.08.2013
1312. LýDIA HRICOVá, KOšICE, 11.08.2013
1313. POLIAK PETER, HANDLOVá, 16.08.2013
1314. JAROSLAV NIZNER, TULIPáNOVá 359101, 071 01 MICHALOVCE, SR,
17.08.2013
1315. TOMáš MATEJKA, VRBOVé, 19.08.2013
1316. MIROSLAV MIHALíK, BANIčOVA1, NITRA, 20.08.2013
1317. STEVE SNOW, BOHUNOVA 46 BA, 24.08.2013
1318. JOZEF BUJňáK, BRATISLAVA, 03.09.2013
1319. JANETTE OCHABOVá, VIšTUK, 05.09.2013
1320. PETRA OCHABOVá, VIšTUK, 05.09.2013
1321. LEONARD BUDAY, SEBECHLEBY, 06.09.2013
1322. MATúš JELíNEK, NOVá KELčA, 09.09.2013
1323. JAROSLAV GAJDOšECH, LúKA 265, 916 33 HRáDOK, 10.09.2013
1324. ROBERT GOFFA, DAPALOVCE, 10.09.2013
1325. IVETA,ROďOMOVá, 84108 BRATISLAVA, 10.09.2013
1326. JáN KOLíK, SCOTA VIATORA 1467/11, 03401 RUžOMBEROK, 10.09.2013
1327. JOZEF MRáZ, BRATISLAVA, 11.09.2013
1328. ĽUBOMíRA GAJDOšECHOVá, LúKA, 11.09.2013
1329. ADRIANA JURíKOVá, MODROVá, 11.09.2013
1330. MICHAELA MARšíKOVá, NITRA, PANSKá DOLINA 39, 11.09.2013
1331. JURAJ HOLM, KLENOVA 28, 83101 BRATISLAVA, 13.09.2013
1332. LUCIA PLANčíKOVá, BANSKá BYSTRICA, 16.09.2013
1333. MGR. MARTINA CIPKOVá, STRED 472, 023 54 TURZOVKA, 17.09.2013
1334. ALžBETA BRUTOVSKá, KRáSNOHORSKé PODHRADIE, 17.09.2013
1335. RUDOLF ČIčáK, KOšICE, 17.09.2013
1336. DUšAN JANIGA, TURč. TEPLICE - HORNé RAKOVCE 1985/41, 18.09.2013
1337. VLADIMíR PAVLíK, ORLOVé 75, 017 01 POVAžSKá BYSTRICA, 18.09.2013
1338. MICHAL PREšINSKý, NOVé ZáMKY, 18.09.2013
1339. TEODOR BALAZI, VEľKý CETíN, 18.09.2013
1340. JANA GAJDOšOVá, OSLANY, NáMESTIE SLOBODY 298/10 97247, 18.09.2013
1341. VOJTECH OLIVA, VEľKé ÚľANY, 18.09.2013
1342. MAREK DEMSKY, BARDEJOV, 19.09.2013
1343. MARCEL SEKO, KALINOV 1471 KRáSNO NAD KYSUCOU 02302, 19.09.2013
1344. PHDR. .ALENA PIVOVARčIOVá, DAXNEROVA 1120 TISOVEC, 19.09.2013
1345. RóBERT KONEčNý, PREšOV, 20.09.2013
1346. BC.ART. JáN PIVOVARčO, DAXNEROVA 1120 TISOVEC, 20.09.2013
1347. JAROSLAV MAJO, SLáDKOVIčOVO, 20.09.2013
1348. MILOš BEREš, PEčEňANY 220, 20.09.2013
1349. PETER KLčO, KRAKOVANY, 20.09.2013
1350. LUCIA HORVáTHOVá, DECHTICE, 20.09.2013
1351. MIROSLAV KRAMARIK, PIEšťANY, 20.09.2013

1352. KAROL NOVáK, 917 08 TRNAVA, ŠAFáRIKOVA 9, 22.09.2013
1353. DANIELA KUCHTOVá, BUDMERICE, 23.09.2013
1354. ŠTEFAN TURčAN, BENIAKOVA 3, BRATISLAVA, 23.09.2013
1355. STEFAN AZARI, KOšICE,KUZMANYHO 31, 23.09.2013
1356. MARIAN BARCZAY, TAJOVSKéHO 7 91708 TRNAVA, 23.09.2013
1357. STANISLAV PETRIč, BARDEJOV, 24.09.2013
1358. MARTIN PREKOP, PRI ZáMOčKU 19, 942 01 ŠURANY, 24.09.2013
1359. JOZEF ŠOLC, FRAňA KRáľA 33 81105 BRATISLAVA, 25.09.2013
1360. SANDRA MIHALECOVá, FRAňA KRáľA 33 81105 BRATISLAVA, 25.09.2013
1361. PETER MILER, POPRAD, 25.09.2013
1362. TOMáš BENETIN, KOšICE, 25.09.2013
1363. FILIP GALAMBOš, LADOMERSKá VIESKA 350, 30.09.2013
1364. HELENA SLOVáKOVA, MODRA ŠTEFANIKOVA 3, 30.09.2013
1365. VLADISLAV KANTA, DUDINCE, 03.10.2013
1366. MICHAL MIKLáš, POVAžSKá BYSTRICA, 03.10.2013
1367. IGOR KARCHUTňáK, ŽILINA, 07.10.2013
1368. FILIP RAčICKý, BRATISLAVA, 09.10.2013
1369. MIROSLAV IVAN, KOSICE, 09.10.2013
1370. VIKTOR MACANGA, BRATISLAVA, 10.10.2013
1371. TATIANA MOLíKOVá, DOLNý KUBíN, 12.10.2013
1372. MIROSLAV ROSENFELDER, ROžňAVA, 13.10.2013
1373. JAN LUX, ILIASOVCE 125, 053 11 SMIZANY, 14.10.2013
1374. MARTIN MELIšKO, PRIEVIDZA, 14.10.2013
1375. PATRIK VáCLAVIK, PREDMIER, 14.10.2013
1376. MARTIN SRANK, BRATISLAVA, 14.10.2013
1377. ADAM BURDEJ, DUBNICA NAD VáHOM, 14.10.2013
1378. LUKáš JURICA, BORSKý MIKULáš, 14.10.2013
1379. ANDREA OTTMáROVá, TRENč č.D.36, 15.10.2013
1380. JáN HOSPODáR, STROPKOV, 15.10.2013
1381. RADOVAN SLABON, BRATISLAVA, PRIBISOVA 15, 15.10.2013
1382. GRETA MAKOVIC, SLáDKOVIčOVO 853, 15.10.2013
1383. JURAJ CIBULA, VAZOVOVA 11, BRATISLAVA, 81107, 16.10.2013
1384. CSABA HORVáTH, VčELINEC č. 14, RIMAVSKá SOBOTA 979 01, 16.10.2013
1385. ČECHO ľUBOš, SNE6IENKOVA 42,PRIEVIDZA, 16.10.2013
1386. MIROSLAV GRANER, ŽEMBEROVCE 393, 16.10.2013
1387. MATúš ŠIMEK, TRNAVA, 16.10.2013
1388. TOMáš MáTé, MARTIN, 16.10.2013
1389. DáVID KUBANDA, BREZNO, 16.10.2013
1390. MARTIN BRUNNER, KRáSNOHORSKá 9 BRATISLAVA, 16.10.2013
1391. PATRIK CIMPRICH, STRážSKE, 16.10.2013
1392. MILAN GUMAN, BLATNA 53, ROZHANOVCE, 16.10.2013
1393. ADAM FULOP, NITRA, 16.10.2013
1394. RADOSLAV LíšKA, ŠVERMOVá 26, BANSKá BYSTRICA, 16.10.2013
1395. MICHAL MARTINEC, BRATISLAVA, 16.10.2013
1396. PETER POLACEK, LIETAVSKA LUCKA, 16.10.2013
1397. OLIVER ČEJKA, N8BRE6N8 15 VALALIKZ, 16.10.2013
1398. ANDREJ KáčER, BELá, 16.10.2013
1399. MARTINA KORYTAROVA, BANOVCE NAD BEBRAVOU, 16.10.2013
1400. PAVOL ORSZáG, KOšICE, 16.10.2013
1401. ČERNÁK NORBERT, KEŽMAROK, 16.10.2013

1402. ALEX ADAMICA, MIEROVá 32, BRATISLAVA, 16.10.2013
1403. PAVOL ŠURAN, NA HORKE 22, NITRA, 16.10.2013
1404. PETER SLOVAK, BANSKA BYSTRICA, 16.10.2013
1405. RASTISLAV ŘEPKA, LEVICE, 16.10.2013
1406. JOZEF JANSKý, MALACKY, 16.10.2013
1407. MAREK, BANICOVA 10, NITRA, 16.10.2013
1408. VLADIMíR KAžMIRSKý, MICHALOVCE, 16.10.2013
1409. MARTINA KUBEšOVá, NITRA, 17.10.2013
1410. SOFIA PASTíRIKOVá, TOPOľčIANSKA 21, 85105 BRATISLAVA, 17.10.2013
1411. MATEJ ZAJAčIK, JASOVSKá 10, BRATISLAVA, 17.10.2013
1412. STANISLAV URBLíK, LADOMERSKA VIESKA, 17.10.2013
1413. TOMá LíšKA, ŽIAR NAD HRONOM, 17.10.2013
1414. MGR. HUMENý MARTIN, ŽIAR NAD HRONOM, 17.10.2013
1415. MARTIN DANKO, ZIAR NAD HRONOM, 17.10.2013
1416. MIROSLAV PODHORNý, ŠAMORíN, 17.10.2013
1417. MICHAELA ŽILKOVá, BRATISLAVA, 17.10.2013
1418. DRAHOMíRA MAJERčINOVá, PUKANEC, 17.10.2013
1419. HENRIETA DEMOVA, BRATISLAVA, 17.10.2013
1420. TOMáš ŠKUTA, ŽAšKOV, 17.10.2013
1421. VLADIMÍR ŠUŠOLIAK, DOLNá TIžINA 013 04, 17.10.2013
1422. GABRIEL DUDáš, RADVANSKá 24, BANSKá BYSTRICA, 17.10.2013
1423. RICHARD TOKUšEV, BANSKá BYSTRICA, 17.10.2013
1424. PAVEL KUCHáRIK, LADCE, 17.10.2013
1425. PETER ŠEVčíK, MALACKY, 18.10.2013
1426. MAREK RUDňANSKý, KOšICE, 18.10.2013
1427. MICHAELA MAšEKOVá, DOLNE HONY, 18.10.2013
1428. JáN KISKA, Ľ. ŠTURA 441-7, 089 01 SVIDNíK, 18.10.2013
1429. MGR. SRNCOVá BARBORA, GBELANY, 18.10.2013
1430. DANIEL PODHORA, ŽILINA, 18.10.2013
1431. JáN MAžGúT, BELá, 18.10.2013
1432. IRENA KAžMIRSKá, MICHALOVCE, 18.10.2013
1433. OLGA HAMAJOVá, BRATISLAVA, 19.10.2013
1434. LUKáš VICIAN, BRATISLAVA, 19.10.2013
1435. RóBERT KRáTKY, PIEšťANY, 20.10.2013
1436. JANA FECUROVá, MEDZILABORCE, 20.10.2013
1437. JANA FECUROVá, MEDZILABORCE, 20.10.2013
1438. BRANISLAV SýKORA, PRIEVIDZA, 21.10.2013
1439. JAROSLAV VALKA, HLBOKE, OKR.SENICA, 21.10.2013
1440. VLADIMíR VáLKA, UL.OSLOBODENIA 341, PRIETRž, 21.10.2013
1441. JAKUB VáLKA, HLBOKé SNP 20, 22.10.2013
1442. ŠTEFAN GREGORIčKA, DUBOVá, 22.10.2013
1443. VERONIKA PáSZTOROVá, SKáROš 225, KOšICE - OKOLIE, 22.10.2013
1444. JAROSLAV HERMAN, MOJMIROVA 9, ZLATE MORAVCE 95301, 22.10.2013
1445. PETER DRAHOVSKY, PIESTANY, 22.10.2013
1446. MICHAL KORMAN, VRUTKY, 22.10.2013
1447. PETER LABOS, ZLATE MORAVCE, 22.10.2013
1448. JARMILA TESKOVá, POVAžSKá BYSTRICA, 22.10.2013
1449. JURAJ CHLEBíK, PARTIZáNSKA 863/103, 23.10.2013
1450. DáVID MELEGA, SENICA 905 01, 23.10.2013
1451. ADRIANA PETRíKOVá, ZLATé MORAVCE, 24.10.2013

1452. ANNA MáTHEOVá, PEZINOK, RáZUSOVA 41, 24.10.2013
1453. MGR. JáN JENDRUšáK, RáZTOčNO, 24.10.2013
1454. PETER RUSNIOK, MARTIN, 24.10.2013
1455. ROBERT BURGAN, HANDLOVá, 24.10.2013
1456. JáN KUBICEK, SOBRANCE, 25.10.2013
1457. MARTIN ZáHORSKý, VRáBLE, 25.10.2013
1458. MARTIN BREZINA, TOPOľčANY, 25.10.2013
1459. PETER ŠVARC, J.KRáľA 16, BOJNICE, 25.10.2013
1460. JAKUB SEMAN, KRUPINICA 428, 96301 KRUPINA, 26.10.2013
1461. KOLOMAN MáTYáS, ŠAľA - VEčA, 26.10.2013
1462. JANO SVETLAN MAJERčíK, KEMI 627/1,LIPTOVSKý MIKULáš, 26.10.2013
1463. MáRIA BULKOVá, LEDNICKé ROVNE, 26.10.2013
1464. MGR. INKA JANOTKOVá, PREšOV, 26.10.2013
1465. ZUZANA SZUCSOVA, BANOVCE NAD BEBRAVOU, 26.10.2013
1466. DEDKO ŠTEFAN, LEDNICKé ROVNE, 26.10.2013
1467. MILENA REMáKOVá, JáNA ŠVERMU 1345/9. 07101 MICHALOVCE, 26.10.2013
1468. MICHAL SCHUBERT, HANUšOVCE NAD TOPľOU, 26.10.2013
1469. JANA OSKORYPOVá, KOšICE, 26.10.2013
1470. MONIKA SKORCIKOVA, ZAKOPCIE 347, 023 11 ZAKOPCIE, 27.10.2013
1471. DENIS TOBIáš, OKRUžNá 11, LEVICE, 934 01, 27.10.2013
1472. ERIK HRUBý, TISOVEC, 28.10.2013
1473. IVETA JANKOLOVA, NOVA 55,SASA 96262, 28.10.2013
1474. LUKáš JAKAB, KOšICE, 29.10.2013
1475. EMIL KUčERA, POLTáR, 29.10.2013
1476. ŠTEFAN ĎUROVEC, CHMELINEC 1413/10 PúCHOV, 29.10.2013
1477. MARCELA, DENESOVA71 KOSICE, 29.10.2013
1478. PETER STANOVIč, MALžENICE, TRNAVA, 29.10.2013
1479. MILAN ČERNáK, TURčIANSKE TEPLICE, 29.10.2013
1480. MATEJ MAZúCH, HROCHOť, 29.10.2013
1481. LUCIA NOSKOVA, JASIKOVA 18, 82103 BRATISLAVA, 29.10.2013
1482. RUDOLF WEISS, KOšICE, PODTATRANSKéHO 1, 30.10.2013
1483. MICHAL BALUCH, TOPOľčIANSKA17, BRATISLAVA, 30.10.2013
1484. PAVOL PRAVNANSKY, BRATISLAVA, 30.10.2013
1485. MIRO HORNUNG, BRATISLAVA, 30.10.2013
1486. MARCEL MIKULEC, NOVé ZáMKY, 30.10.2013
1487. ERIKA CHOVANCOVá, SNP 384, BYSTRIčANY 97245, 30.10.2013
1488. DUšAN ŽIVICKý, ŽEHRIANSKA 2 BRATISLAVA, 30.10.2013
1489. PETER JAKUBíK, POVAžSKá BYSTRICA, 30.10.2013
1490. ROMAN PRACKO, PRIEVIDZA, 30.10.2013
1491. DANIEL PAULINI, SIBíRSKA 16 831 02 BRATISLAVA, 30.10.2013
1492. STEFAN NOSEK, BRATISLAVA, 30.10.2013
1493. ERIK TOPOR, BRATISLAVA, 30.10.2013
1494. MATIN HENNEL, KROMPACHY, 30.10.2013
1495. PETER BULLA, LIPTOVSKý TRNOVEC, 30.10.2013
1496. PAVOL SZENTIVANYI, LETNA 1, 06401 STARá ĽUBOVňA, 30.10.2013
1497. JURAJ MAJERSKY, NITRIANSKE SUčANY 119,97221, 30.10.2013
1498. MATEJ BELEš, ŠAMORíN, 30.10.2013
1499. MARIAN LICHNER, OKR PRIEVIDZA, 30.10.2013
1500. IGOR PAVLOVIč, ŠEVčENKOVA 4/4 03601 MARTIN, 30.10.2013
1501. PRIBILINEC MIROSLAV, NABR. RIMAVY 453 HNUSTA, 30.10.2013

1502. BRANISLAV GULáš, CABAJ-ČáPOR 1003, 30.10.2013
1503. MGR. KATARíNA NOVOTNá, WOLKEROVA 15, 080 01 PREšOV, 31.10.2013

Záverečné poznámky:
Bol by som veľmi nerád, keby si tí, ktorí spustili túto kvázipetičnú akciu,
mysleli, že im chcem ukradnúť ich know-how a ich ľudí. Naopak, ide mi o to,
aby tento úžasný ľudský potenciál, toto spoločenstvo ľudí, ktorí sa aktívne
zaujímajú o veci verejné a ktorí sa neboja verejne prejaviť svoj názor na už
takmer zúfalú situáciu slovenskej spoločnosti, začalo aktívne politicky pôsobiť,
organizovať sa a vypracúvať prvé varianty reálne uskutočniteľného politického
programu, radikálnej zmeny slovenskej spoločnosti, čo ale nie je možné, ako
som už zdôraznil, pasívnym vyčkávaním na dostatočné množstvo podpisov, ale
jedine inteligentne organizovanou a razantnou politicou činnosťou a akciami,
ktoré musia mať jasný cieľ a rovnako jasne definované politické vedenie.
Už z prvého pohľadu na zoznam signatárov Memoranda slobodného občana je
pritom zrejmé, že bolo podpísané 3. 11. 2012 v Kalnej nad Hronom skupinou asi
50 ľudí, ktorí sa celkom správne rozhodli prevziať zodpovednosť za ďalší osud
svojej krajiny. Práve oni majú k dispozícii e-mailové adresy všetkých signatárov
a mali by sami iniciatívne spájať a organizovať jednotlivých signatárov podľa
miesta ich bydliska, najmä v najaktívnejších centrách, ktorými sú zatiaľ
Bratislava, Banská Bystrica a Poprad, aj keď je zrejmé, že sieť signatárov už
dnes celkom pekne pokrýva celé Slovensko. Najdôležitejšie zo všetkého ale je,
aby už dnes kompetentní signatári začali diskutovať o novom volebnom zákone,
ktorý umožní radikálnu demokratizáciu Slovenska a otvorí cestu novému hnutiu
sebavedomých a zodpovedných občanov, ktorí sa rozhodli prevziať správu vecí
verejných od parlamentných klamárov a zlodejov definitívne do svojich rúk.
V Handlovej, 31. 10. 2013

Robert Burgan

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful