You are on page 1of 34

S. O. S.

Spoloenstvo obanov Slovenska


Hnutie odporu proti skorumpovanm politikom, resp. Alternatvna cesta,
iniciovan Lukom Kopom a poda vetkho aj niektormi signatrmi
Memoranda slobodnho obana, s ktormi ho spjaj rovnak programov
poiadavky, poda ma ide za sprvnou vecou, ale nie sprvnou cestou. Nesta
toti len zvola akciu, v danom prpade zablokovanie Nrodnej rady Slovenskej
republiky a celho Hradnho vrchu, ale treba si v prvom rade ujasni, o potom,
o budeme robi, ak extrmne vekou nhodou cel akcia skutone uspeje
a skorumpovan politici naozaj zo da na de, naprklad 11. 11. 2013, spolone
odstpia. Celkom logick je poda ma otzka o potom, kto prde na ich
miesto? Na zklade akho mandtu? Ako doke riadi alebo vies cel krajinu?
Ako sa bude sprva voi zahraniiu? Ako bude pripraven na tieto lohy,
vyadujce si vzdelanie i nemlo odbornch a politickch sksenost?
A v neposlednom rade ak ekonomick, socilny a politick program predlo
verejnosti? Je smutn, e vetky tieto tmy zostvaj naalej v znane hmlistej
podobe, ak si odmyslme niekoko filmov nhodne priloench na strnku
hnutia Odporu proti skorumpovanm politikom, resp. Alternatvnej cesty.
Rovnako naivn a plne v matoviovskom stupdnom tle s tvrdenia
o roben politiky, ktor nedel obanov na avicu a pravicu, ale had to, o ich
spja. O roben nepolitickej politiky, ktor ako ibnutm arovnho prtika
neomylne odhal zlch a skorumpovanch a na ich miesta dosad dobrch
a estnch. Bohuia i skr chvalabohu, takto to v relnom ivote nefunguje.
Na zsadnej a revolunej zmene naej spolonosti toti nemaj vetky jej vrstvy
alebo triedy rovnak zujem. Nai revolucionri bud mono prekvapen, ale
mnoh udia na Slovensku sa maj stle dobre a viacer vemi dobre. T urite
nebud podporova iadne radiklne politick a ekonomick opatrenia, vrazne
meniace rozsah vlastnckeho a volebnho prva v prospech strednej a dolnej
triedy spolonosti, resp. v prospech slovenskho vidieka na kor dnes vetkmu
dominujcej Bratislavy. Nemenej nezodpovedn je oakva, e sta pozva
pr tisc ud na Hradn vrch a t sa potom sami zorganizuj a akoby zzrakom
bud nhle vedie, o treba robi a o treba iada, resp. si priamo zobra.
Podobne naivn a infantiln s tvrdenia o zavdzan priamej demokracie, ako
je tomu v Memorande slobodnho obana, pomocou ktorej, najm intittu

referenda, sa vraj mu a bud riei v budcej revolunej spolonosti vetky


problmy. Bohuia, toto by bolo mon len v prpade, keby vetci udia boli
rovnak (rovnako inteligentn, vzdelan, estn, zdrav a pod.) a keby ilo
o relatvne jednoduch a trivilne problmy, nevyadujce si pln osobnostn
nasadenie a morlne rozhodovanie. V relnej spolonosti sa vak udia od seba
odliuj prve na zklade tchto vlastnost a pokia je tto spolonos
spravodliv, kompetentn udia prvom obsadzuj vedce alebo riadiace pozcie
a preberaj na seba zodpovednos za rieenie nronch a zloitch problmov
i loh. Idelna je preto kombincia nepriamej a priamej demokracie, kedy sa
pri rieen zvl kontroverznch problmov i otzok vyaduje vyjadrenie
vetkch obanov, zatia o pri mench problmoch sa mono spoahn na ich
efektvne rieenie kompetentnmi odbornkmi alebo intitciami.
Zo vetkho najdleitejie je ale uvedomi si, e aktvnych obanov je treba
navzjom spoji a zorganizova, stmeli do innej politickej sily, pretoe
revolcia, skuton revolcia a najm inteligentn a nensiln revolcia, nie je
nejak internetov anketa, ale poctiv a tvrd, empatick a citliv kadodenn
prca s umi, pri ktorej mus by na prvom mieste zodpovednos za nich a za
osud celho revolunho podniku. Preto som tak trochu proti vlastnej vli,
obetujc vlastn as na veci, ktor asi mal robi niekto in, ten, kto sa pred pr
mesiacmi ujal organizovania celho protestu proti skorumpovanm politikom,
nten op posun cel revolun dianie trochu alej a navrhn signatrom
Memoranda slobodnho obana, aby na zklade alej uverejnenho zoznamu
poda miesta bydliska zaali o najskr organizova do obianskych klubov
vetkch signatrov Memoranda slobodnho obana ako skutonej zkladne,
siete alebo kostry Spoloenstva obanov Slovenska, ktor sa u nechc
neinne prizera rozkrdaniu a nieniu ich domoviny, ich krsnej vlasti.
Pokia vak inicitori tejto petinej akcie nezan urchlene kona a bud len
pohodlne a stupdne aka, km ich memorandum nepodpe nadpolovin
vina oprvnench voliov na Slovensku (o sa urite nikdy nestane, resp.
sotva v najbliom tiscro), vyzvam vetkch signatrov danho memoranda,
aby nielen osobnou asou podporili protest proti skorumpovanm politikom,
ktor sa m kona 9. 11. 2013 na Hradnom vrchu pred Nrodnou radou
Slovenskej republiky, ale od 15. 11. 2013 sa zaali sami iniciatvne zdruova,
poda miesta svojho bydliska zaklada obianske kluby a nsledne aj posiela
svoje adresy a telefnne sla na moju internetov revolun adresu

poslednasanca999@zoznam.sk. To ale zaleka nie je vetko, o je pred nimi.


Ako udia, ktor sa vylenili z masy poslunch a nevedomch zrove na seba
prevzali zodpovednos a musia sa jednoducho sta obanmi v pravom slova
zmysle informovanmi obanmi, skutonou avantgardou svojej vlasti, o si
vyaduje tdium politolgie a ekonmie, pretoe len tak bud schopn obst
v skkach, ktor s pred nimi. Aj preto prikladm k tomuto krtkemu textu ich
zoznam poda miesta bydliska s prsubom, e onedlho predlom vetkm
priaznivcom hnutia Odporu proti skorumpovanm politikom, resp.
Alternatvnej cesty zdokonalen a rozren variant novho volebnho zkona
aj so zdvodnenm toho, preo je vhodnejia kombincia nepriamej a priamej
demokracie, a to so zohadnenm teritorilneho, historickho a ekonomickho
princpu. Na rozdiel od stupdneho populistu Matovia si toti myslm, e tzv.
samosprvne kraje i upy s prirodzen politick jednotky, ktor maj prvo na
existenciu, a prechodom na okresn samosprvu by vea stratili najm obania.
A teraz sa u zoznmte so skutonou avantgardu naej spolonosti, do ktorej
urite nepatria t, ktor poslednch 24 rokov sedeli v parlamentnch laviciach
a zrdzali a predvali svoju vlas za hrs judskych striebornch... t. j. t, ktor
by u nikdy v slovenskej politike a verejnom ivote nemali dosta ancu.
Ich miesta by teda mali zauja alej uveden obania, ako aj obania, ktor sa
k nim pridaj a pomu im svojou odbornosou a svojimi sksenosami, aby
mohli do jednho roka, t. j. do konania predasnch parlamentnch volieb 15.16. 11. 2014 ako jedinho leglneho spsobu odovzdania a prevzatia politickej
moci, predloi o najirej obianskej verejnosti svoj ekonomick, politick
a socilny program, v ktorom mus spolonos ako celok zska, aj ke pritom
mnoh privilegovan, parazitujci na celku, prdu o svoje nezaslen vhody.
Toto s t, ktor ns mono poved do zeme zasbenej:
Signatri
Memoranda slobodnho obana

1. TIBOR ELIOT ROSTAS, BRATISLAVA, 03.11.2012


2. FILIP RZGA, SENEC, 03.11.2012
3. JN GAO, KOSTOLEC, 03.11.2012
4. JOZEF BARI, AA, 03.11.2012
5. JN FILIPA, PONIKY, 03.11.2012
6. PRISKA OLIVOV, VEK ANY, 03.11.2012

7. DA TONKOV, BRATISLAVA, 03.11.2012


8. TEFAN POTOCK, KALN NAD HRONOM, 03.11.2012
9. ANDREJ MICHALK, BRATISLAVA, 03.11.2012
10. OSKAR DOBROVODSK, MALACKY, 03.11.2012
11. IVAN GALANSK, JABLONOV, 03.11.2012
12. ROMAN MUCHA, NOV ZMKY, 03.11.2012
13. MILAN LAURINEC, TRENN, 03.11.2012
14. PETER SANVE, BRATISLAVA, 03.11.2012
15. LUCIA JANOVI, BRATISLAVA, 03.11.2012
16. MARTIN GULI, DUBNICA NAD VHOM, 03.11.2012
17. EVA BARTOOV, MICHALOVCE, 03.11.2012
18. PETER AKO, TRENIANSKA TEPL, 03.11.2012
19. RADOVAN SLAVKOVSK, BRATISLAVA, 03.11.2012
20. MARIN ZAHRADNK, STUPAVA, 03.11.2012
21. MARTA BELAIOV, IVANKA PRI DUNAJI, 03.11.2012
22. ONDREJ PUTRA, BRATISLAVA, 03.11.2012
23. PETER BOHUNSK, MODROV/PIEANY, 03.11.2012
24. JANA DRIENOVSK, LEVICE, 03.11.2012
25. MILAN BRACHK, BRATISLAVA, 03.11.2012
26. GITA ERVENKOV, BRATISLAVA, 03.11.2012
27. MAREK BUBLINEC, LOZORNO, 03.11.2012
28. JN NAGY, KALN NAD HRONOM, 03.11.2012
29. IVETA KAMENICK, BRATISLAVA, 03.11.2012
30. JAKUB KRABK, HLOHOVEC, 03.11.2012
31. JN UPEK, LIPTOVSK OSADA, 03.11.2012
32. DAGMAR GUNDOV, BRATISLAVA, 03.11.2012
33. ROBERT HURAN, BANSK BYSTRICA, 03.11.2012
34. IVAN ICHNATOLIA, ROAVA, 03.11.2012
35. JN KOELA, KALN NAD HRONOM, 03.11.2012
36. MAREK KUK, ILINA, 03.11.2012
37. PETER MRZIK, SERE, 03.11.2012
38. MAREK MIANIN, KOICE, 03.11.2012
39. STANISLAV SKALA, DOJ, 03.11.2012
40. LUK SZUDR, BRATISLAVA, 03.11.2012
41. TOM AROCH, KOICE, 03.11.2012
42. ZUZANA ZAHRADNIEKOV, GBELCE, 03.11.2012
43. JN RME, KAPLNA, 03.11.2012
44. SILVIA SALVOV, NITRA, 03.11.2012
45. EDITA RECHTORISOV, HURBANOVO, 03.11.2012
46. KAROL RECHTOROVI, BRATISLAVA, 03.11.2012
47. TOM STRANOVSK, VELKY KRT, 03.11.2012
48. JOZEF ORAVEC, COVENTRY, 03.11.2012
49. NORBERT LICHTNER, BANSK TIAVNICA, 03.11.2012
50. BORIS KORNI, BANSK BYSTRICA, 03.11.2012
51. MARTIN PERDUK, BRATISLAVA, 03.11.2012
52. DANIEL MARKO, BRATISLAVA, 03.11.2012
53. MARTINA BBELOV, SVINN, 09.11.2012
54. BIANKA GONDEKOV, FUKOVA T 636 POLTR, 09.11.2012
55. ROMAN PINKE, DUBNK, 09.11.2012
56. MILAN URBANEC, TOPOLCANY, 09.11.2012

57. BARNAB NIAJ, BRATISLAVA, 09.11.2012


58. PETER KAEK, HONCE, 09.11.2012
59. ZDENKO PALUKA, PIEANY, 09.11.2012
60. PETER LENK, BYSTR, 09.11.2012
61. MARCEL PRIEVOZNK, ILINA, 09.11.2012
62. IVANA BAOV, NITRA, 09.11.2012
63. JN BAO, SLANK, 09.11.2012
64. MILAN MEKO, BOBROVNK, 09.11.2012
65. DENIS DEMSK, MICHALOVCE, 09.11.2012
66. ANTON SMATANIK, ZILINA, 09.11.2012
67. RASTISLAV MAKULA, KOICE, 10.11.2012
68. ALEXANDER LEHOTSK, POPRAD, 10.11.2012
69. JN JANUS, KOICE, 10.11.2012
70. MGR.JURAJ KOLESR, BRATISLAVA, 10.11.2012
71. IGOR MIHL, BRATISLAVA, 10.11.2012
72. MILAN REBRO, BOLEOV, 10.11.2012
73. MIROSLAVA KONFLOV, HOLLHO 123, 10.11.2012
74. MICHAELA KONFLOV, LIKAVKA 123, 10.11.2012
75. LENKA SABOV, PAVLOVCE NAD UHOM, 10.11.2012
76. ERIK KURUC, HUMENN, 10.11.2012
77. MARCEL MRAVEC, DETVA, 10.11.2012
78. PETRA MAZANCOV, TOPOANY, 10.11.2012
79. ANDREJ LADZIANSKY, SVT ANTON, 10.11.2012
80. MARIN KOJNOK, KOMRNO, 10.11.2012
81. PETER SIHELSK, KOKAVA NAD RIMAVICOU, 10.11.2012
82. JULIUS VKONY, LOK, 10.11.2012
83. BLANKA HEGEDOV, BRATISLAVA, 10.11.2012
84. ANETA MAZANCOV, TOPOANY, 10.11.2012
85. TOM PETR, JABLONICA, 10.11.2012
86. MATEJ CHOVANEC, TREBIOV, 10.11.2012
87. JAROSLAV PIRKO DOBIA., DS, 10.11.2012
88. MAREK MIK, IAR NAD HRONOM, 10.11.2012
89. MATEJ SABO, BANSK BYSTRICA, 10.11.2012
90. PAVOL ZIGO, ILAVA, 10.11.2012
91. JOZEF VASKO, BRATISLAVA, 10.11.2012
92. ALENA FRIEDRICHOVA, KOSICE, 10.11.2012
93. DUSAN LICHVAR, KOSICE, 10.11.2012
94. JURAJ PATRIK, PIEANY, 10.11.2012
95. MILAN PALFI, SEOVCE, 10.11.2012
96. SILVIA NAGYOV, SLDKOVIOVO, 10.11.2012
97. ATTILA VEEREK, LEVICE, 10.11.2012
98. JN VELEBN, BADN, 10.11.2012
99. PETER BOHUNSK, PIEANY, 10.11.2012
100. PETER KUZMA, KOSICE, 10.11.2012
101. MARTINA CHAUTUROVA, HUMENN, 11.11.2012
102. MARTIN FABU, BORICE, 11.11.2012
103. MIKRO PASTOR, GEMERSK PANICA, 11.11.2012
104. ADAM HLAVAKA, HLBOK 71, NITRA, 11.11.2012
105. PETER, RYPAK, 11.11.2012
106. EDUARD VANK, BRATISLAVA, 11.11.2012

107. MICHAL JELENFY, BRATISLAVA, 11.11.2012


108. UBO MAZUR, TISOVEC, 11.11.2012
109. NIKOLA MIGAOV, DLH KLOVO,15, 094 13, 11.11.2012
110. MILAN FEDI, KOICE, 11.11.2012
111. MAREK LUKACOVIC, PRIEVIDZA, 11.11.2012
112. JANA DARVAIOV, SPISK NOV VES, 11.11.2012
113. MIROSLAV UNDERLK, SVT ANTON, 11.11.2012
114. MARTIKOV ANDREA, DUBNICA NADVHOM, 11.11.2012
115. JOZEF MRZ, BRATISLAVA, 11.11.2012
116. BARBORA RZGOV, BLATN, 11.11.2012
117. LUBI LASCA LEHOTSK, BRATISLAVA, RAIANSKA 53, 11.11.2012
118. DEZIDER BRE, LUENEC, 11.11.2012
119. BORIS SIDOR, BRATISLAVA, 11.11.2012
120. RICHARD LUKAOVSK, POPRAD, 11.11.2012
121. MAGDA JURIGOVA, BRATISLAVA, 11.11.2012
122. TIBOR VARGA, ZLAT KLASY, 12.11.2012
123. FILIP KURUC, PRIEVIDZA, 12.11.2012
124. UBO STAREK, PIEANY, 12.11.2012
125. MICHAL PRCCH, POVASK BYSTRICA, 12.11.2012
126. JAROSLAV URI, BNOVCE NAD BEBRAVOU, 12.11.2012
127. PETER JAKUBEC, KLOV 175, 12.11.2012
128. PETER IVICKY, KRKANY, 12.11.2012
129. MAREK MASR, NOV DUBNICA, 12.11.2012
130. TOMAS ZIGO, DUBNICA NAD VAHOM, 12.11.2012
131. MIROSLAV BITAROVSK, BNOVCE NAD BEBRAVOU, 12.11.2012
132. JN PALRIK, BNOVCE NAD BEBRAVOU, 12.11.2012
133. RADOVAN BENKOVIC, SKULTETYHO 28 NITRA 94911, 12.11.2012
134. MICHAELA KOPRDOV, PRIEVIDZA, 12.11.2012
135. DOMINIKA KRAJIOV, BRATISLAVA, 12.11.2012
136. DUAN HUDEC, BORSK SVT JUR , 12.11.2012
137. TATIANA GAJDOOV, TURZOVKA, 12.11.2012
138. JANETTE CSONTOSOV, KOICE, 12.11.2012
139. KORNELIA RAKOVICKA, VELKE ULANY, 12.11.2012
140. MARTINA MACHOV, ATAJ, 12.11.2012
141. LUCIA CELADNIKOVA, PIESTANY, 12.11.2012
142. DANIELA MATOVIOV, PRIEVIDZA, NA KARASINY 55/5, 12.11.2012
143. JANKA VELEKOV, DOLN VES 90, 967 01 POTA KREMNICA, 13.11.2012
144. BRANISLAV LUK, TOMIKOVA 34, 080 07 PREOV, 13.11.2012
145. MICHAL BLAEJ, TRENN, 13.11.2012
146. ANDREA FIAMKOV, HUNCOVCE, 13.11.2012
147. RBERT KUBALA, ADCA, 13.11.2012
148. VLADIMR BALDYS, KOICE, 13.11.2012
149. LUMA AL-KARAGHOLI, BRATISLAVA, 13.11.2012
150. BRANISLAV BOCINEC, SVATOPLUKOVA V1240/4, 13.11.2012
151. LUK MALINIAK, BANSK BYSTRICA, 13.11.2012
152. EVA VASIOV, POPRAD, 13.11.2012
153. MARTIN HITKA, LEVICE, 13.11.2012
154. JURAJ TOTH, MOJMIROVCE, 13.11.2012
155. KVETA PRIKOV, BANSK BYSTRICA, 13.11.2012
156. TOM ULIN, PREOV, 13.11.2012

157. BOHUMILA MITICK, BUKOV, 13.11.2012


158. ING.VLADIMR BIZO, DDO, LUDANICE, TOPOIANSKA 154, 13.11.2012
159. JAN LAUF, SPISSKA NOVA VES, 13.11.2012
160. GABRIELA VLADYMIRECOV, LIMBACH, 14.11.2012
161. OSKAR PISCHINGER, NOVE ZAMKY, 14.11.2012
162. JANKA ELECHOVSK, BNOVCE NAD BEBRAVOU, 14.11.2012
163. TOM TURA, BREZNO, 14.11.2012
164. DANIEL ZVECK, PREOV, 14.11.2012
165. IVANA MIUDA, TRENN, 14.11.2012
166. UBOMR KARAFA, HUMENN, 14.11.2012
167. ALBETA TROJANOV, BRATISLAVA, 14.11.2012
168. SAMUEL GREGOROVI, KOICK BEL, 14.11.2012
169. JURAJ LORINC, PARTIZNSKE, 14.11.2012
170. MIROSLAVA KOBRTKOV, ILINA, 14.11.2012
171. MARIO GRINI, POVASKA BYSTRICA, 14.11.2012
172. JOZEF STAO, BRATISLAVA, 14.11.2012
173. MARTIN MILLY, BRATISLAVA, 14.11.2012
174. IVANA LADZIANSKA, SVT ANTON, 14.11.2012
175. MICHAL PAG, SNP 3265/7, STAR TUR 91601, 15.11.2012
176. RADOSLAV PALUGA, DOLN KUBN, 15.11.2012
177. AA GLLOV, PREOV, 15.11.2012
178. MARGARTA AMLIOV, REVCA, 15.11.2012
179. JUDITA HARVANOV, KOICE, 15.11.2012
180. PETER PASTOREK, TRNAVA, 15.11.2012
181. VELANOV EMLIA, NITRA, 15.11.2012
182. ROMANA VISKUPIOV, TRNAVA, 15.11.2012
183. MICHAL GAJDO, KOKOVCE 144, 15.11.2012
184. MICHAL SLOVK, RATKOV, 15.11.2012
185. IMON SLOVINSK, KROVSK CHLMEC, 15.11.2012
186. GABRIEL KARCSONY, BRATISLAVA, 15.11.2012
187. RBERT MATEJOV, KOICE, 15.11.2012
188. MGR.PAVEL LANDSMANN, BRATISLAVA, 15.11.2012
189. DAGMAR BRANOV , SENICA,TROVA 124, 15.11.2012
190. KATARNA MATEJOV, KOICE, 15.11.2012
191. EVA MAOV, H. MORAVCE, 15.11.2012
192. DANA LOULOV, BRATISLAVA, 15.11.2012
193. MICHAL HRIC, SMIANY, 15.11.2012, 15.11.2012
194. PAVOL HANO, BRATISLAVA, 16.11.2012
195. JAROSLAV DUBOVSK, BRATISLAVA, 16.11.2012
196. VLADIMR VANIAK, ILINA, 16.11.2012
197. ALEXANDER BORSK, HLAVIKOVA 16, BRATISLAVA, 16.11.2012
198. ING. ALE BRTEK, FABRICK 1,949 01 NITRA, 16.11.2012
199. ROBERT GREGA, UNITED KINGDOM, 16.11.2012
200. TEFAN NDASK, PRIEVIDZA, 16.11.2012
201. MRIA KOKOV, AN, 16.11.2012
202. SIMONA HARINGOV, PIEANY, 16.11.2012
203. EVA GLIKOV, ROAVA, 16.11.2012
204. MILAN TAK, KOMRNO, 16.11.2012
205. DUSAN SLOBODA, BULHARSKA 6A, 16.11.2012
206. MICHAELA TROJKOV, MAL LEVRE, 16.11.2012

207. JAROSLAV MAJTAN, STUPAVA, 16.11.2012


208. JARMILA KENZAKOVIOV, VAEC 909, 16.11.2012
209. VALRIA DOBRONIVSK, DUDINCE, 16.11.2012
210. JANA PODOLSK, ROAVA, 16.11.2012
211. NADEDA TAKYOV, ROAVA, 16.11.2012
212. ROBERT BULKO, VEK BIEROVCE, 16.11.2012
213. ROMAN, KME, 16.11.2012
214. JN RIKO , PCHOV, 16.11.2012
215. RUDO RUSNAK, PREOV, 16.11.2012
216. ANDREJ MIDA, KOSTOANY POD TRIBEOM 82, 95177, 16.11.2012
217. MIROSLAV BERK, BREZNO, 16.11.2012
218. LADISLAV EMBER, NITRA, 16.11.2012
219. IVAN RZGA, SENEC, 16.11.2012
220. BYSTRK KUS, ALGOVCE, 16.11.2012
221. UBO BRCZY, ZD.NEJEDLHO 18, 17.11.2012
222. MARTIN KLIETINEC, BRATISLAVA, 17.11.2012
223. MARIN MIN, PCHOV, 17.11.2012
224. JURAJ HURAJT, HUNCOVCE, 17.11.2012
225. MICHAL DRAVECK, HUNCOVCE, 17.11.2012
226. MAREK DRI, KOICE, 17.11.2012
227. JOZEF MIHALICK, KOICE, 17.11.2012
228. EVA ZUMMEROV, KOICE, 17.11.2012
229. DUAN FERENK, POPRAD, 17.11.2012
230. JOZEF MAGERA, POPRAD, 17.11.2012
231. IDLOV TATJANA, BRATISLAVA, 17.11.2012
232. RYCHNAVSK LACO, SMIANY, 17.11.2012
233. MACKO MICHAL, POPRAD, 17.11.2012
234. VOJTECH KOAN, POPRAD, 17.11.2012
235. PETRA VARGOV AKOVSK, POPRAD, 17.11.2012
236. MARIN MEIAR, BRATISLAVA, 17.11.2012
237. JANKA BLAHTOV, ILIAOVCE, 17.11.2012
238. PETER SATURY, POPRAD, 17.11.2012
239. JOZEF REOVSK, SPISK NOV VES, 17.11.2012
240. LVIA CHROMA, MATEJOVCE, 17.11.2012
241. PATRCIA LIPTKOV, POPRAD, 17.11.2012
242. MIRIAM PITONIAKOV, BATIZOVCE, 17.11.2012
243. NATAA MURNOV, POPRAD, 17.11.2012
244. UDOVT MURIN, POPRAD, 17.11.2012
245. JLIA KUIONOV, POPRAD, 17.11.2012
246. ANNA CETNSKA, TATREANSK LOMNICA 119, 17.11.2012
247. MICHAL ONK, JARKOV 349, 17.11.2012
248. JARO EMBA, MIEROV 46, 17.11.2012
249. MARTIN TREMB, UOVCE, 17.11.2012
250. SLVKA SEDLKOV, DOSTOJEVSKHO 2514/11, POPRAD, 17.11.2012
251. TOM TOMAJKA, ROBROV 2676/38, POPRAD, 17.11.2012
252. TOM KOCN, 29.AUGUSTA 43, POPRAD, 17.11.2012
253. MRIA BRIJOV, FR. KRA 13, SVIT, 17.11.2012
254. KONSK MARIN, MOYZESOVA 17, RUOMBEROK, 17.11.2012
255. KVAS MIROSLAV, SVATOPLUKOVA 2733/11, POPRAD, 17.11.2012
256. FERENK LUK, LUDVKA SVOBODU 11, POPRAD, 17.11.2012

257. UBOMR GRIGLK, DOSTOJEVSKHO 31, POPRAD, 17.11.2012


258. MICHAL GRIGLK, DOSTOJEVSKHO 31, POPRAD, 17.11.2012
259. VCLAV LANG, DREVRSKA 454/3, POPRAD, 17.11.2012
260. NATAA MIUROV, KPT. NLEPKU 105, SVIT, 17.11.2012
261. BIKR TOM, TOMAIKOVA 43, POPRAD, 17.11.2012
262. MILAN JELNEK, PAVLOVOVA 6, POPRAD, 17.11.2012
263. JN KUCHTA, ORAVSK 3117/3, 17.11.2012
264. UBOMR KLIME, VYDRNK 164, 17.11.2012
265. MRIO KLIME, VYDRNK 164, 17.11.2012
266. RUDOLF PAVELK, NIN RUBACHY 192, 17.11.2012
267. RUDOLF KULKA, MIEROV 38, STAR UBOVA, 17.11.2012
268. UDMILA JANKOV, NIN RUBACHY 184, 17.11.2012
269. PETER VLKO, ZBORSKHO 4, POPRAD, 17.11.2012
270. FRANTIEK BUDAJ, SPISK BYSTR 384, 17.11.2012
271. TOM TEPN, MATEJOVSK NMESTIE 42, POPRAD, 17.11.2012
272. PATRIK PAVLENDA, HVIEZDOSLAVOVA, ZM, 17.11.2012
273. JANA MICHALKOV, ZHRADN 37, SPISK BEL, 17.11.2012
274. EVA MICHALKOV, ZHRADN 37, SPISK BEL, 17.11.2012
275. LUK KOMARA, ZHRADN 73, HORELEC, 17.11.2012
276. ANDREJ KIT, MIEROV 21, STAR UBOVA, 17.11.2012
277. MICHAL HLAVENKA, SPISK BEL, 17.11.2012
278. TOM LIKA, POPRAD, 17.11.2012
279. JOZEF HELDK, SPISK BEL, 17.11.2012
280. DUAN BARILLA, SPISK BEL, 17.11.2012
281. PETER CHAMILLA, SPISK BEL, 17.11.2012
282. DENISA PETRKOV, SPISK BEL, 17.11.2012
283. TEFAN STAO, SPISK NOV VES, 17.11.2012
284. MARIAN PATZ, SPISK NOV VES, 17.11.2012
285. PAVOL KIRTA, POPRAD, 17.11.2012
286. SEKA JAKUB, POPRAD, 17.11.2012
287. PETER BABI, NIN RUBACHY 184, 17.11.2012
288. JN VEREPEJ, KEMAROK, 17.11.2012
289. KUBIKO MICHAL, KEMAROK, 17.11.2012
290. MAT KOVALK, TOLSTHO 13, POPRAD, 17.11.2012
291. JOZEF KAA, VBOVCE 217, 17.11.2012
292. RADO PUCHAJDA, KEMAROK, 17.11.2012
293. JAKUB CHEBAN, KEMAROK, 17.11.2012
294. KRISTNA DURAINSK, MARINSK NMESTIE 45, PODOLNEC, 17.11.2012
295. MRIA MIARIKOV, OPATOVECK, ZM, 17.11.2012
296. SLAVOMR HUDK, PARTIZNSKA, BATROVCE, 17.11.2012
297. MARTIN MIENDA, KPT, NLEPKU, SVIT, 17.11.2012
298. MAT KOCHAN, MIEROV 115/88, SVIT, 17.11.2012
299. IGOR HALATA, 1.MJA 6, STAR UBOVA, 17.11.2012
300. SILVIA MATAVOV, JARMON 110, STAR UBOVA, 17.11.2012
301. MRIA HUDKOV, LETN 19, STAR UBOVA, 17.11.2012
302. RBERT STANKO, MIEROV 76, STAR UBOVA, 17.11.2012
303. MARTIN MURN, JARN 3040/4, POPRAD, 17.11.2012
304. MILAN KAK, PREOVSK 13, POPRAD, 17.11.2012
305. JOZEF STARINOVSK, JARN 25, POPRAD, 17.11.2012
306. MILAN KOCR, RASTISLAVOVA 7 , POPRAD, 17.11.2012

307. JAN BAJDIAR, TO(UO)LA, 17.11.2012


308. PETER ATALA, LETN 3371/23, POPRAD, 17.11.2012
309. FRANTIEK KOVAK, ZABORSKHO 5, POPRAD, 17.11.2012
310. PETER UDZIELA, NOVOMESTSKHO 15, POPRAD, 17.11.2012
311. AVOL UDZIELA, NOVOMESTSKHO 15, POPRAD, 17.11.2012
312. JN BUDZK, POD KICOROV 61, LENDAK, 17.11.2012
313. DVID REZNICK, UBICK CESTA 14, KEMAROK, 17.11.2012
314. IRENA GELATOV, KRUHOV 21, UBICA, 17.11.2012
315. MAREK MAK, ZBORSKHO 2908/6, POPRAD, 17.11.2012
316. JULIANA MAJDEKOV, MURGAOVA 86/1, POPRAD, 17.11.2012
317. PETER CETINSK, VYSOK TATRY 119, 17.11.2012
318. MARTIN NOV, HLAVN 23, POPRAD, 17.11.2012
319. UBOMR BIK, ZIMN, POPRAD, 17.11.2012
320. JUDITA ROMANOVA, DRUSTEVN 521, PODOLNEC, 17.11.2012
321. SIMONA PETRKOV, MLYNSK 23, POPRAD, 17.11.2012
322. LENKA BOIAKOV, TOLSTHO 3236/11, POPRAD, 17.11.2012
323. ONDREJ VNENK, FR.KRA 13, SVIT, 17.11.2012
324. MILAN MAZUREK, TATRANSK 5, SPISK BEL, 17.11.2012
325. DUAN KINIK, PORA 279, 17.11.2012
326. JANKA SPIAKOV, PODKOREOV 15, BREZNO, 17.11.2012
327. VLADIMR BURA, A.HLINKU 39, BOJNICE, 17.11.2012
328. DIANA KLEINOV, MOJZESOVA 4, POPRAD, 17.11.2012
329. TOM MURN, JARN 4, POPRAD, 17.11.2012
330. ZELINAJ JOZEF, JESENN 13, POPRAD, 17.11.2012
331. TOM ONDRISKA, ELEZNIN 1091/23 POPRAD, 17.11.2012
332. NEUPAUEROV LUDMILA, SPISK BEL, 17.11.2012
333. NEUPAUER MICHAL, SPISK BEL, 17.11.2012
334. ATKO IVAN, LEVOA, 17.11.2012
335. MICHAL KAICK, POPRAD, 17.11.2012
336. KAICK DANIELA, VEK LOMNICA, 17.11.2012
337. TIBOR EFAN, POPRAD, 17.11.2012
338. BARINCOV LUCIA, POPRAD, 17.11.2012
339. PETER MILIER, POPRAD, 17.11.2012
340. GLOLA PETER, POPRAD, 17.11.2012
341. ANETA MACKOV, TRBA, 17.11.2012
342. JURAJ MACKO, TRBA, 17.11.2012
343. MARIN REOVSK, PODOLNEC, 17.11.2012
344. LUCIA REOVSK, PODOLNEC, 17.11.2012
345. TEODOR REOVSK, PODOLNEC, 17.11.2012
346. MILAN KORENKO, 29.AUGUSTA, POPRAD, 17.11.2012
347. FRANTIEK BEDNR, NSE102/14, POPRAD, 17.11.2012
348. BEDNR FRANTIEK, POPRAD, 17.11.2012
349. BARBORA BEDNROV, ZBORSKHO 3008/21, POPRAD, 17.11.2012
350. JURAJ OLEJR, PARTIZNSKA 18, POPRAD, 17.11.2012
351. JN BEDNR, POPRAD, 17.11.2012
352. JITKA BEDNROV, POPRAD, 17.11.2012
353. GABRIELA KOLODZEJOV, KUMNYHO 1/5000 POPRAD, 17.11.2012
354. JAKUB BEDNR, ZBORSKHO 21, POPRAD, 17.11.2012
355. ANEKA KACVINSK, JAHODN 6, POPRAD, 17.11.2012
356. DUAN KACVINSK, JAHODN 6, POPRAD, 17.11.2012

357. GABRIELA LABAJOV, LEVOSK 23, POPRAD, 17.11.2012


358. VLADIMR LABAJ, LEVOSK 23, POPRAD, 17.11.2012
359. NORBERT JOCHMAN, POP.BRIGDY 746/24, POPRAD, 17.11.2012
360. JANA TEFANIDESOV, POP.BRIGDY 746/24, POPRAD, 17.11.2012
361. JANA MAAOVSK, TATRANSK TRBA, 17.11.2012
362. ANNA PETRASOV, KEMAROK, 17.11.2012
363. SLAVOMR PLAVEC, POOVNCKA 37, BANSK BYSTRICA, 17.11.2012
364. JN PLAVEC, POOVNCKA 37, BANSK BYSTRICA, 17.11.2012
365. ERIK KLITINEC, ZVOLEN, 17.11.2012
366. MICHAELA UKOV, DRUBY 2, BANSK BYSTRICA, 17.11.2012
367. DOMINIK VALENT, PODKONICE 174, 17.11.2012
368. JAROSLAV VILIM, MARKUSKA 23, 17.11.2012
369. TIBOR KREMNICK, SITNIANSKA 24, BANSK BYSTRICA, 17.11.2012
370. PETER BIBA, SIELNICA 333, 17.11.2012
371. LUCIA KERESTEOV, TR. SNP 13 BANSK BYSTRICA, 17.11.2012
372. SILVIA KERESTEOV, TR. SNP 13 BANSK BYSTRICA, 17.11.2012
373. LUCIA CHROMEKOV, MAGURSK 35 BANSK BYSTRICA, 17.11.2012
374. IVAN CHROMEK, MAGURSK 35 BANSK BYSTRICA, 17.11.2012
375. KATARNA JANEKOV, P. DOBINSKHO 743/10 PRIEVIDZA, 17.11.2012
376. JN KOTR, TARTANSK 86 BANSK BYSTRICA, 17.11.2012
377. RADOSLAV FERENC, OKRUN 3 BANSK BYSTRICA, 17.11.2012
378. DVID KYKA, RYBRSKA 13 SLIA, 17.11.2012
379. PAVOL GRIE, BRUSNO 802/84, 17.11.2012
380. MGR. ZUZANA VARLOV, JASENIE 393, 17.11.2012
381. MICHAL VARL, JASENIE 393, 17.11.2012
382. BRAO VALATEK, MUR 56, 17.11.2012
383. ZUZANA KOLOV, STAR HORY 330, 17.11.2012
384. DAA SLEZKOV, STAR HORY 60, 17.11.2012
385. ING. RASTISLAV JENDRL, JAKUB 11, 17.11.2012
386. ZUZANA PURGTOV, HRABLE 14, MICHALOV, 17.11.2012
387. MARTIN JAU, STRSKA CESTA, 17.11.2012
388. JURAJ VIGA, POD HRKOU 16, 17.11.2012
389. MARTINA BOV, PON 25, B. BYSTRICA, 17.11.2012
390. MARIN SLOBODNK, MAGURSK 7, B. BYSTRICA, 17.11.2012
391. MARTINA MILNEROV, PODHJ 55, BANSK BYSTRICA, 17.11.2012
392. JANA TUBNIAKOV, TAJOVSKHO 49, B. BYSTRICA, 17.11.2012
393. MAT UGR, PODHJ 39, 17.11.2012
394. JN HAJDUK, MALINOVSKHO KRUPINA, 17.11.2012
395. TATIANA FRAOV, OKRUN 5, B. BYSTRICA, 17.11.2012
396. KATARNA KORBELOV, MOSKOVSK 22, B. BYSTRICA, 17.11.2012
397. ING. ROLAND MAR, MOSKOVSK 3, B. BYSTRICA, 17.11.2012
398. BRONISLAVA MIHOV, MOSKOVSK 3, B. BYSTRICA, 17.11.2012
399. MIROSLAVA URIANOV, UL. 29 AUGUSTA 31, B. BYSTRICA, 17.11.2012
400. MARTIN VETRK, LIMBOV 11, B. BYSTRICA, 17.11.2012
401. MIROSLAVA KONFLOV, HOLLHO 123, 034 95 LIKAVKA, 17.11.2012
402. EMANUEL KONFL, HOLLHO 123, 034 95 LIKAVKA, 17.11.2012
403. TOM DROZD, STROVSK 5, B. BYSTRICA, 17.11.2012
404. MARTINA RIDZOOV, DRUBY 23, B. BYSTRICA, 17.11.2012
405. DUAN KUERA, SITNIANSKA 1, B. BYSTRICA, 17.11.2012
406. PATRIK LICH, GARBANKA 22, B. BYSTRICA, 17.11.2012

407. MILAN RUSKO, KYNCEOV 65, B. BYSTRICA, 17.11.2012


408. EVA CHOVANCOV, MOSKOVSK 36, B. BYSTRICA, 17.11.2012
409. DUAN TUBNIAK, TAJOVSKHO 49, B. BYSTRICA, 17.11.2012
410. MARTIN HRUKA, KALINIAKOVA 9, B. BYSTRICA, 17.11.2012
411. DOMINIKA KRTENKOV, HRONSK 197, B. BYSTRICA, 17.11.2012
412. MARTIN ILLIK, HRONSK, 17.11.2012
413. RASO VOZR, OSRBLIE, 17.11.2012
414. MICHAELA KORBELOV, BANSK BYSTRICA, 17.11.2012
415. MONIKA SIMUIAKOV, BANSK BYSTRICA, 17.11.2012
416. JN BITALA, HRADN 114, HRACHOVO, 17.11.2012
417. VERONIKA LETKOV, K. SIDORA 104, 17.11.2012
418. LUK PACHOTR, FUKOV 626/14 POLTR, 17.11.2012
419. PETER HALAJ, KOLSK 16, 17.11.2012
420. RADOVAN BUKO, TDH 9, 97646 VALASK, 17.11.2012
421. MIROSLAV SCHWAMBERG, TDH 9, 97646 VALASK, 17.11.2012
422. OLIVER PETRO, TDH 15, 97646 VALASK, 17.11.2012
423. MILO ASTN, TR. SNP 36, B. BYSTRICA, 17.11.2012
424. ROMAN HANES, HORN 89, B. BYSTRICA, 17.11.2012
425. ZUZANA FILIPOVSK, BERNOLKOVA 34, B. BYSTRICA, 17.11.2012
426. VERONIKA REKOV, NA SLATINKCH 671/4 SLIA, 17.11.2012
427. PETER FERKO, NOGRDYHO 15, 17.11.2012
428. JN NOCIAR, DETVIANSKA HUTA 399, 17.11.2012
429. MIROSLAV PLENCNER, GAGARINOVA 99, ZVOLEN, 17.11.2012
430. MRIO REITMAN, TATRANSK 97, B. BYSTRICA, 17.11.2012
431. MARTINA VEVERICOV, MLDENCKA 59, B. BYSTRICA, 17.11.2012
432. PETER IVANI, TATRANSK 4, BYSTRICA, 17.11.2012
433. ANDREJ KANCKO, HOLLHO 5/11, IAR NAD HRONOM, 17.11.2012
434. JOLA KMEOV, HRIOV 599, 17.11.2012
435. NORBERT SCHLEICHER, RBANISKO 11/14, LUENEC, 17.11.2012
436. KATARNA KMEOV, KORYTRKY . 61, KRIV, 17.11.2012
437. RADOSLAV GOTON, MIKUOVCE 110, LUENEC, 17.11.2012
438. BARBARA LORENICK, SITNIANSKA 24, B. BYSTRICA, 17.11.2012
439. PATRIK TUINSK, MOSKOVSK 13, B. BYSTRICA, 17.11.2012
440. VERONIKA VALENTKOV, SITNIANSKA 24, B. BYSTRICA, 17.11.2012
441. MILAN MAA, BREZNO, 17.11.2012
442. DUAN GOMBALA, BUDIKA 27, 17.11.2012
443. JANA GOMBALOV, BUDIKA 27, 17.11.2012
444. HELENA KOLENI, TNIE 22, 17.11.2012
445. IGOR ULLA, KOICE, ELIARSKA, 17.11.2012
446. KINDERNAJ CYRIL, BANSK BYSTRICA, PODHJ 53, 17.11.2012
447. HELENA KRNOV, MALACHOV, BANCKA 63, 17.11.2012
448. MARTIN MIKULK, LITAVA 243, 17.11.2012
449. ROMAN VRBJAR, DAXNEROVA, REVCA, 17.11.2012
450. DANO KOVIK, MLA 102, 17.11.2012
451. PETER MATOUEK, PON 2, 17.11.2012
452. LENKA MATOUEKOV, PON 7, B. BYSTRICA, 17.11.2012
453. MRIA KRITOFOV, VERMOVA 23. B. BYSTRICA, 17.11.2012
454. KRIANOV, POVSTALECK, 17.11.2012
455. KRIAN, POVSTALECK, 17.11.2012
456. MRIA TEFNIKOV, RYBRSKA 25 SLIA, 17.11.2012

457. MONIKA LAKATOOV, BANSK BYSTRICA, 17.11.2012


458. UBOMR TEFNIK, RYBRSKA 25 SLIA, 17.11.2012
459. ADAM HAJDCH, MLDENCKA 45, B. BYSTRICA, 17.11.2012
460. JURAJ ATKO, BANSK BYSTRICA, 17.11.2012
461. IVETA CHROMEKOV, BANSK BYSTRICA, 17.11.2012
462. ANNA KOTROV, BANSK BYSTRICA, 17.11.2012
463. IVAN LEVICK, BANSK BYSTRICA, 17.11.2012
464. MIROSLAVA VESELOVSK, LIPTOVSK OSADA, 17.11.2012
465. MATEJ VESELOVSK, LIPTOVSK LUN, 17.11.2012
466. MICHAL MECKO, DANIELA ERTLA 3, ZVOLEN, 17.11.2012
467. PATRIK ERT, DANIELA ERTLA 1450/1, 17.11.2012
468. IVAN VEIS, LNA, HRIOV, 17.11.2012
469. MARTINA MALIOV, LNA, HRIOV 4, 17.11.2012
470. PETER SLUHRY, JILEMNICKHO 46, B. BYSTRICA, 17.11.2012
471. MARO DUCHOVN, MOSTOV 134 01 RUOMBEROK, 17.11.2012
472. PETER RUSKO, TULSK 19, 17.11.2012
473. IGNC MACK, TATRANSK 74, B. BYSTRICA, 17.11.2012
474. ONDREJ KALINA, JILEMNICKHO 11, ZVOLEN, 17.11.2012
475. MARIN FOLTNI, TOPOOV 17, SLIA, 17.11.2012
476. DOMINIK VESELOVSK, HORN PRANY 81, 17.11.2012
477. MILOTA VESELOVSK, HORN PRANY 81, 17.11.2012
478. JANA NHLOVSK, TATRANSK 58, B. BYSTRICA, 17.11.2012
479. PETER UGR, PODHJ 39, 17.11.2012
480. TATIANA SUCH, J. DONA 6, ZVOLEN, 17.11.2012
481. IVAN SUCH, J. DONA 6, ZVOLEN, 17.11.2012
482. EMIL CANDRK, SLDKOVIOVA 20, BREZNO, 17.11.2012
483. ERIK LEINER, HORN STRIEBORN 6, 17.11.2012
484. MILAN KOVIK, BREZNO, 17.11.2012
485. RADOSLAV HRONI, KREMNICA, I. HORVTHA 36, 17.11.2012
486. AUGUSTN VIGLASK, TATRANSK 43, 17.11.2012
487. NATAA VIGLASK, TATRANSK 43, 17.11.2012
488. MICHAL RONK, KRUETNICA, 17.11.2012
489. JANKA VANKOV, MLDENCKA 17, 17.11.2012
490. MAT ANTOL, KRUETNICA 257, 17.11.2012
491. BENKOV, MLDENCKA, B. BYSTRICA, 17.11.2012
492. ING. TOM MASN, SLDKOVIOVA 5, ELIEZOVCE, 17.11.2012
493. ING. ONDREJ DOBROTSK, CHRSTEKA 19, IAR NAD HRONOM, 17.11.2012
494. PETER HANIN, TATRANSK 86, B. BYSTRICA, 17.11.2012
495. GABRIELA KOVOV, JAVOROV 1, B. BYSTRICA, 17.11.2012
496. ROMAN KOV, JAVOROV 1, B. BYSTRICA, 17.11.2012
497. GERALDNA GALBAV, THK 1, B. BYSTRICA, 17.11.2012
498. MARTINA BULLOV, TR. SNP 11, B. BYSTRICA, 17.11.2012
499. RICHARD RVAI, KOMENSKHO 3, ZVOLEN, 17.11.2012
500. ROMAN STIBRANY, MLDENCKA 27, 17.11.2012
501. TOM KYSE, LIPOV 8, 17.11.2012
502. MIROSLAV BADNI, TATRANSK 4, 17.11.2012
503. LETKO JOZEF, MYRTINA 67,IVANKA PRI NITRE, 17.11.2012
504. ROMAN SEDLEK, NITRA, 17.11.2012
505. JURAJ VAJDA, WILSONOVO NABREIE 164, NITRA, 17.11.2012
506. PATRIK VELGU, URANY, 17.11.2012

507. ADRIAN HOLK, LEHOTA 38, 17.11.2012


508. TATIANA TTHOV, BUKOV 14,NITRA, 17.11.2012
509. RADOVAN KRCHNICIAK, TIAVNICKA 20 ,NITRA, 17.11.2012
510. IGOR HAJTMNEK, JEDLIKOV 13,NITRA, 17.11.2012
511. VLADO BLEHO, PETZWALOVA 28,NITRA, 17.11.2012
512. MARTIN CHLEBEC, WILSONOVO NBREIE 152, 17.11.2012
513. PETO BOROX, VINIKY 12, 17.11.2012
514. APO RUDOLF, HOLLE 201, 17.11.2012
515. JOZEF PILLAJ, MOSTN 10, 17.11.2012
516. PETER BEL, PETZWALOV 9, 17.11.2012
517. RASTISALV BEL, KULTHO, 17.11.2012
518. GABRIELA WALDNEROV, JURKOVIOV 9, 17.11.2012
519. MAGYARIOV KATARNA, PARTIZNSKA 66, 17.11.2012
520. PAO PAAK, PARTIZANSKA 64, 17.11.2012
521. UDOVIT CERUZIK, OKANIKA 4, 17.11.2012
522. ZUZANA IAKOV, ZVOLENSKA32, NITRA, 17.11.2012
523. LORINCOVA TEREZIA, BRAN 94, 17.11.2012
524. TOM KAHAN, NOVOMESTKHO 497/1, 17.11.2012
525. AUREL JANK, LEVICK 90, NITRA, 17.11.2012
526. ADAM ZETOCHA, OKANIKA 2 ,NITRA, 17.11.2012
527. PETER PINDJAK, SIHELNE, ORAVA, 17.11.2012
528. KRISTINA TAPUIKOVA, PARTIIZANSKA 87 , NITRA, 17.11.2012
529. LUK LIPKA, ALEKINCE 146, 17.11.2012
530. MIROSLAV KOPECK, JEDLKOV 13, NITRA, 17.11.2012
531. SANDRA BENUKOV, OROLSK 5, IVANKA PRI NITRE, 17.11.2012
532. RADIM FBIK, RUOV 23,LEVICE, 17.11.2012
533. FRANTIEK GAJDO, VRBLE ,LKY 1131/52, 17.11.2012
534. BUGR KAROL, BANSKA TIAVNICA, 17.11.2012
535. ANDREA LISYOV, BRAN , MLYNSK, 17.11.2012
536. HANA KANLAKOV, SVATOPLUKOVO 280, 17.11.2012
537. MAREK MORAVK, MAL LAP, 17.11.2012
538. PETER KALIPSKY, ZVOLENSKA 30 , NITRA, 17.11.2012
539. IVAN SPONOS, JELENEC 371, 17.11.2012
540. H. HAJNOVIC, TRIEDA ANDREJA HLINKU 9, 17.11.2012
541. E. NOVOSAD, BIZETOVA 17 , NITRA, 17.11.2012
542. PETER KOVA, BANIOV 18 , NITRA, 17.11.2012
543. TOM VAJDA, URANY , LEVICK 27, 17.11.2012
544. GABRIEL KOK, HVIEZDNA 2 , NITRA, 17.11.2012
545. IVANA ERMAKOV, NA PRIEHONY 14, 17.11.2012
546. IVAN CHYCK, 1. MJA 720/62, FILAKOVKO, 17.11.2012
547. TOM PENKO, PON KESOV 204, 17.11.2012
548. NINA HORAKOV, BEGOV 25, LUENEC, 17.11.2012
549. SLAVOMR MAO, KOLINANY 266, 17.11.2012
550. PAVOL KRAJOVI, ZVOLENSK 30 , NITRA, 17.11.2012
551. MAREK MANCO, LASTOVIIA 9 , NOV ZMKY, 17.11.2012
552. ANDREJ KOSOVAC, JUN 35, NITRA, 17.11.2012
553. PAULNA MACKOV, LEHOTA 594, 17.11.2012
554. SIMONA ZAMONKOV, LUIANKY, 17.11.2012
555. MARIO KOLK, BENKOV 7, NITRA, 17.11.2012
556. PETER TUREEK, HATTALOVA 12, NITRA, 17.11.2012

557. SAMUEL INKOVI, HLBOK 51 , NITRA, 17.11.2012


558. PAVEL INGTU, NOVOMESTKHO 39, 17.11.2012
559. NATLIA RIEDLOV, PRIETR 130, 17.11.2012
560. ZUZANA ONDRIKOVICOV, KMEOV 8 , NITRA, 17.11.2012
561. VILIAM MOTZ, VINOHRADNCKA 2, IVANKA PRI NITRE, 17.11.2012
562. PATRIK KUBINEC, NOVOMESTKHO 31, NITRA, 17.11.2012
563. MICHAL ONDRUKA, NITRA , 418 HLAVN, 17.11.2012
564. MAREK DUBAJ, ZLINSKA 41, 17.11.2012
565. ADAM KOKAVEC, VRBLE , SDL. ITAVA 1401/13, 17.11.2012
566. DENISA EBOV, NITRA, NOVOMESTKHO 61, 17.11.2012
567. PETER PAK, SKUBNSKA 98, B. BYSTRICA, 17.11.2012
568. TOM JNOK, JASENIE 264, 17.11.2012
569. TEFAN DEMETER, DUZOV KN 753/3, 17.11.2012
570. IVETA PAUEROV, DETVA KRN 39, 17.11.2012
571. RASO DOBIAS, KREMNICA R.A. 46, 17.11.2012
572. MARTINA HERKOV, BADN 440, 17.11.2012
573. MARO PETGER, KOMENSKHO 20, LIPT. MIKUL, 17.11.2012
574. TOM GODORA, PARTIZNSKE, 17.11.2012
575. TOM MARUNA, CEL - DULICE 396, 03811, 17.11.2012
576. IGOR MARKO, DRUBY 11, B. BYSTRICA, 17.11.2012
577. MILAN KRUPA, SLIA, 17.11.2012
578. ANNA ZELINOV, B. BYSTRICA, 17.11.2012
579. JANA GIERTLOV, BREZNO, 17.11.2012
580. BRANISLAV JANOVI, ZVOLEN, 17.11.2012
581. JOZEF GER, B. BYSTRICA, 17.11.2012
582. MONIKA GER, B. BYSTRICA, 17.11.2012
583. PETER URAM, RUOMBEROK, 17.11.2012
584. RBERT TURAN, B. BYSTRICA, 17.11.2012
585. JANA KREMNICK, B. BYSTRICA, 17.11.2012
586. ZUZANA MAKUOV, CHYN 101, 17.11.2012
587. DOMINIKA LOPUN, TISOVEC, 17.11.2012
588. IVAN KRANKU, HAAVA - HNA, 17.11.2012
589. JAKUB KRABK, UBKOVO 42, 17.11.2012
590. ALEXANDRA HABRANOV, VKOVO 3, 17.11.2012
591. PETER KOV, RIMAVSK SOBOTA, 17.11.2012
592. MATEJ NOVOTNK, V. CLEMENTISA 1212, 17.11.2012
593. MARTINA KURIOV, STROVSK 2, B. BYSTRICA, 17.11.2012
594. TOM VAVK, SARATOVSK 23, 17.11.2012
595. JOZEF IULK, PIENINSK 11, B. BYSTRICA, 17.11.2012
596. EMIL KRKO, KOVOV, SLNEN, 17.11.2012
597. MAREK PERKA, FILIPOVO 54, BEU, 17.11.2012
598. AMLIA MOJIOV, SIELNICA 58, 17.11.2012
599. KATARNA KARDOV, BADN, TAJOVSKHO 35, 17.11.2012
600. MARTA KALIIAKOV, PANICK DRAVCE 127, 17.11.2012
601. JLIUS KALIIAK, PANICK DRAVCE 127, 17.11.2012
602. DANIEL KLIMENT, V. P. TTHA, 17.11.2012
603. LUCIA LAMPEROV, KMEA 66, 17.11.2012
604. SANDRA RUSKOV, UHLIARSKA 51, 17.11.2012
605. PATRIK BRE, OKRUN 14, B. BYSTRICA, 17.11.2012
606. MARTIN PIATRIK, MLDENCKA 14, B. BYSTRICA, 17.11.2012

607. ANDREJ JANEGA, KOLKRE 28/35 PODBREZOV, 17.11.2012


608. TOM KURACINA, SPOJOV 1, BB, 17.11.2012
609. DANIELA HALULOV, PODHJ 57, BB, 17.11.2012
610. ANDREJ ALBRECHT, MOTENICA 133, 17.11.2012
611. MARTIN EDIBA, VIESTOVA 5, BB, 17.11.2012
612. FRANTIEK METELKA, WOLKEROVA 26, 17.11.2012
613. JANA UVAJOV, DAXNEROV 732, TISOVEC, 17.11.2012
614. PAVOL KAPUSTA, B. BYSTRICA, 17.11.2012
615. ROMAN SVET, JAVORNCKA 89, BB, 17.11.2012
616. PETER HORVTH, KOLSK 18, BB, 17.11.2012
617. DUAN HULLA, PRIBINOVA 51, ZV, 17.11.2012
618. PETER PPAVA, PODHJ 54, BB, 17.11.2012
619. SILVIA PPAVOV, PODHJ 51, BB, 17.11.2012
620. MAREK KANCK, SIELNICA, ZV, 17.11.2012
621. JOZEF NEMEK, KOVOV 155, 17.11.2012
622. JURAJ BOBOR, SLIA, 17.11.2012
623. LUK BOBOR, SLIA, 17.11.2012
624. VINCENT POLIEK, TR. SNP 27, 17.11.2012
625. JAROSLAV KURACINA, SPOJOV 1, BB, 17.11.2012
626. MIROSLAVA KURACINOV, TR. SNP 9, BB, 17.11.2012
627. PAVOL KOLRIK, KRIVNSKA 5, BB, 17.11.2012
628. UBOMR KURACINA, SPOJOV 1, BB, 17.11.2012
629. SILVIA BENKOV, ZVOZ 207/12 RIEKA, 17.11.2012
630. EDUARD FEDOR, B. BYSTRICA, 17.11.2012
631. PETER PAKO, BRUSNO 679, 17.11.2012
632. UBOMR KURACINA, ROVCE, 17.11.2012
633. DRAHOMR VESELOVSK, HORN PRANY, 17.11.2012
634. DENISA VESELOVSK, HORN PRANY, 17.11.2012
635. JANA VESELOVSK, HORN PRANY, 17.11.2012
636. STANISLAV CHRIATE, HRONSEK, 17.11.2012
637. JN JAMBRICH, B. BYSTRICA, 17.11.2012
638. JOZEF HIADLOVSK, B. BYSTRICA, 17.11.2012
639. UBICA HIADLOVSK, B. BYSTRICA, 17.11.2012
640. BETKA PAAKOV, SKUBNSKA 98, BB, 17.11.2012
641. MARTINA HORINKOV, PRIEVIDZA, KRASKU 7, 17.11.2012
642. MILO HORINKA, PRIEVIDZA, KRASKU 7, 17.11.2012
643. DANKA BOEOV, HLAVN 164/87, 97668, 17.11.2012
644. MARNA ZIMOV, 9. MJA 1/32 ZV, 17.11.2012
645. MRIO KRAJI, . TRA 26, 17.11.2012
646. MIRKA SLAZNKOV, JASENIE, 17.11.2012
647. ROMANA PAVEROV, DETVA, 17.11.2012
648. JN GOLIAN, DETVA, 17.11.2012
649. MIROSLAV CHOVAN, RIEKA 227, 17.11.2012
650. LENKA SRNECOV, B. BYSTRICA, 17.11.2012
651. MARTINA SLABECIUSOV, B. BYSTRICA, 17.11.2012
652. MARTINA MARTINCOV, LESNCKA 755 SLOVENSK UPA, 17.11.2012
653. MIROSLAV KALMR, JARKOV 348 DOBIN, 17.11.2012
654. ANNA HUKELOV, NA HRKE 22, ZV, 17.11.2012
655. JN HUKEL, NA HRKE 22, ZV, 17.11.2012
656. PETER PAP, RADVANSK 16, BB, 17.11.2012

657. TEFAN ZACHAR, MLDENCKA 13, BB, 17.11.2012


658. ANDREA UPTKOV, HVIEZDOSLAVOVA 37, KALINOVO, 17.11.2012
659. VERONIKA LTKOV, PRACHATICK 19, ZV, 17.11.2012
660. NATLIA BALOV, MIDKEHO 8 ZV ZPAD, 17.11.2012
661. MIROSLAV SEDLEK, NM. 1.MJA VALASK, 17.11.2012
662. PETRA PAJTOV, JVORNCKA 8, BB, 17.11.2012
663. DARINA KRULIOV, TROVA 1/31, ZH, 17.11.2012
664. VLADIMR VIGAS, SENICK CESTA 84 BB, 17.11.2012
665. DANIELA OV, MAGURSK 9, BB, 17.11.2012
666. MARIN KUBICA, VERMOVA 5, BB, 17.11.2012
667. SIMONA KUBICOV, VERMOVA 5, BB, 17.11.2012
668. MARCELA VELIOV, KROVOHO. 1, BB, 17.11.2012
669. ERVIN VELI, KROVOHO. 1, BB, 17.11.2012
670. PETER DROZD, TATRANSK 30, BB, 17.11.2012
671. MARTIN PERICHTA, OSRBLIE 173, 17.11.2012
672. EVA MRZOV, TATRANSK 30, BB, 17.11.2012
673. ROBERT HURAN, JARN 2, 17.11.2012
674. PAVEL GURA, KA - BA, 17.11.2012
675. FILIP FERANEC, POBEDIM, 17.11.2012
676. MILO MORDIN, NOV MESTO NAD VHOM, 17.11.2012
677. SIMONA JANKOVIOV, HRACHOVITE, 17.11.2012
678. MIROSLAV PREKOP, DUBNICA NAD VHOM, 17.11.2012
679. RBERT LITVNYI, DOBIN, 17.11.2012
680. EVA MESLOV, PRIEVIDZA, 17.11.2012
681. PETER URI, BECKOV, 17.11.2012
682. ALENA FABUOV, BORICE, 17.11.2012
683. ADRIN MIKLOI, BELUA, 17.11.2012
684. ONDREJ HERK, BELUA, 17.11.2012
685. TOM VETEKA, BELUA, 17.11.2012
686. JOZEF HAMAR, BRATISLAVA, 17.11.2012
687. MARTIN BLANR, TRENN, 17.11.2012
688. MIROSLAV RANINEC, TRENN, 17.11.2012
689. MIROSLAVA SENTANDRI, PRIEVIDZA, 17.11.2012
690. RADOSLAV SENTANDRI, PRIEVIDZA, 17.11.2012
691. LADISLAV MAJERK, TRENIANSKE STANKOVCE, 17.11.2012
692. DOMINIK KAVAN, TRENIANSKE STANKOVCE, 17.11.2012
693. MAREK JANUKA, SELEC, 17.11.2012
694. JAROSLAV KVASNICA, KLOBUICE, 17.11.2012
695. MIROSLAV MELI, KLOBUICE, 17.11.2012
696. MARCEL PUNA, TRENN, 17.11.2012
697. ANDREA BALOV, TRENN, 17.11.2012
698. DVID LOPUCHOVSK, CHMEOV, 17.11.2012
699. VLADIMR OHA, BYSTR, 17.11.2012
700. ELENA KOBELOV, MOJTN, 17.11.2012
701. BEATA URBANOV, TRENN, 17.11.2012
702. MAT FRANKO, HUNKOVCE, 17.11.2012
703. JOZEF RONK, TRENN, 17.11.2012
704. JANA STRAUSKOV, TRENN, 17.11.2012
705. STANISLAV DENKO, TOPOANY, 17.11.2012
706. MIRKA PEKOV, SKALKA NAD VHOM, 17.11.2012

707. BORIS PEK, SKALKA NAD VHOM, 17.11.2012


708. MARGARTA KECMANOV, NOV DUBNICA, 17.11.2012
709. ALENA STRAPKOV, NOV DUBNICA, 17.11.2012
710. MARTA IOVSK, TRENN, 17.11.2012
711. M. MIK, TRENN, 17.11.2012
712. KATARNA MIGAOV, BRATISLAVA, 17.11.2012
713. ERIK RIKA, DUBNICA NAD VHOM, 17.11.2012
714. JAKUB ILLA, STAR TUR, 17.11.2012
715. MICHAL VAVRO, BNOVCE NAD BEBRAVOU, 17.11.2012
716. IGOR VAVRO, BNOVCE NAD BEBRAVOU, 17.11.2012
717. MICHAL HORSK, PEEANY, 17.11.2012
718. MAREK PAVLEK, TOPOANY, 17.11.2012
719. VILIAM BAJANA, SUANY, 17.11.2012
720. MARTIN PAVLOVI, NOV DUBNICA, 17.11.2012
721. VLADIMR ZBEK, BELUA, 17.11.2012
722. ROMAN ZBEK, BELUA, 17.11.2012
723. JAROSLAV HANK, BELUA, 17.11.2012
724. JIINA AKOV, TRENIANSKA TEPL, 17.11.2012
725. TEFAN AKO, TRENIANSKA TEPL, 17.11.2012
726. MRIA OLNOV, TRENN, 17.11.2012
727. MARTIN IK, TRENN, 17.11.2012
728. VERONIKA IKOV, TRENN, 17.11.2012
729. MIROSLAV LUHOV, PCHOV, 17.11.2012
730. LUK HAMACEK, PRUSK, 17.11.2012
731. JANA RANINCOV, TRENN, 17.11.2012
732. TEFAN BAGIN, DUBNICA NAD VHOM, 17.11.2012
733. MARCELA BAGINOV, DUBNICA NAD VHOM, 17.11.2012
734. ANDREA NOHANNADZADE, NOV DUBNICA, 17.11.2012
735. MARTIN LENGEL, NOV DUBNICA, 17.11.2012
736. DANKA PILTHYOV, TRENN, 17.11.2012
737. JN BLIN, TRENN, 17.11.2012
738. IGOR GAPAROVI, TRENN, 17.11.2012
739. TIBOR ROIAK, DUBNICA NAD VHOM, 17.11.2012
740. LUCIA KEROV, TRENIANSKA TURN, 17.11.2012
741. ZUZANA DOROTOV, TRENN, 17.11.2012
742. TATIANA DENKOV, PIEANY, 17.11.2012
743. MARTINA BOBOTOV, BORICE, 17.11.2012
744. LENKA NEKOV, MORAVSK LIESKOV, 17.11.2012
745. JANA CHLDEKOV, DUBNICA NAD VHOM, 17.11.2012
746. JOZEF NOVOTKA, DUBNICA NAD VHOM, 17.11.2012
747. SLAVOMR NEK, MORAVSK LIESKOV, 17.11.2012
748. TOM PROVAZNK, TRENIANSKA TEPL, 17.11.2012
749. LUK PROVAZNK, TRENIANSKA TEPL, 17.11.2012
750. MAT TRENAN, TRENN, 17.11.2012
751. LUCIA SECOV, BNOVCE NAD BEBRAVOU, 17.11.2012
752. DUSTIN BALOG, HLOHOVEC, 17.11.2012
753. MILAN I, HORN STREDA, 17.11.2012
754. VALRIA MERAV, TRENN, 17.11.2012
755. MAT SIKA, NOV MESTO NAD VHOM, 17.11.2012
756. ZLATICA VIKARTOVSK, BRATISLAVA, 17.11.2012

757. DANIEL CHOLEVA, BRATISLAVA, 17.11.2012


758. LUDOVT VALKOVI, IAR NAD HRONOM, 17.11.2012
759. DEZIDR IMONEK, PEZINOK, 17.11.2012
760. MICHAL ATLO, AMORN, 17.11.2012
761. MARTIN SUCH, RAIANSKA 13, 831 02 BRATISLAVA 3, 17.11.2012
762. MATEJ BAA, PIEANY, 17.11.2012
763. RBERT POLNER, KLIMKOVIOVA 13 , 17.11.2012
764. SIMON PIRO, STRAZSKE, 17.11.2012
765. ANTON CHOMIC, VINNE, 17.11.2012
766. MARIO POJEDINEC, CHICAGO, 17.11.2012
767. SAMUEL GAJDOK, BAJZOVA 6/2414, 010 01 ILINA, 17.11.2012
768. STANISLAV JURK, POVASK BYSTRICA, 17.11.2012
769. DUAN KUNA, VYCAPY OPATOVCE, 17.11.2012
770. OTO DZIFCAK PARTIZANSKA 12 058 01 POPRAD , , 17.11.2012
771. KRISTNA PAVELKOV, TRNAVA, 17.11.2012
772. JAROSLAV SLIACKY, PARTIZNSKA UPA 231, 17.11.2012
773. ANTON MEHART, DUBNICA NAD VHOM, 17.11.2012
774. MARIA MEHARTOVA, DUBNICA NAD VHOM, 17.11.2012
775. MILO BRONEK, RAJEC, 17.11.2012
776. IRENA HATALOVA, BRATISLAVA, 17.11.2012
777. JULIANA BRONDOSOVA, GEMERSKA POLANA, 17.11.2012
778. PETER DIOSZEGI, BRATISLAVA, 17.11.2012
779. ANDREJ SUCHAN, BRATISLAVA, 17.11.2012
780. OLGA BARANYIOVA, BRATISLAVA, 17.11.2012
781. JURAJ POZGAY, TRNAVA, 17.11.2012
782. MICHAELA EDEROVA, BERNOLAKOVO, 17.11.2012
783. GABRIELA BAKTOSOVA, BRATISLAVA, 17.11.2012
784. JAROLAV SZELEPCSENYI, BRATISLAVA, 17.11.2012
785. PAVOL MAGULA, BRATISLAVA, 17.11.2012
786. MIRO LEHOCKY, B.BYSTRICA, 17.11.2012
787. MIROSLAVA PISTOVCAKOVA, SENKVICE, 17.11.2012
788. VIERA HARUSTIAKOVA, BRATISLAVA, 17.11.2012
789. JAN PEKAROVIC, J. BOHUNICE 463, 17.11.2012
790. KAMIL KRIZAN, BRATISLAVA, 17.11.2012
791. PAJTA IGOR, RABCA ADAMOVKA 508, 17.11.2012
792. MAREK NEMEC, LAB, 17.11.2012
793. HENRIETA BUZASOVA, MARTIN, 17.11.2012
794. DANIEL MESAROS, VELKE ZALUZIE, 17.11.2012
795. LUBOS MAZUR, BRATISLAVA, 17.11.2012
796. MARTA BALAZOVA, PRESOV, 17.11.2012
797. DUSAN GAL, TOPOLCANY, 17.11.2012
798. VLADIMIR UHRINA, BRATISLAVA, 17.11.2012
799. L.KRISTOFOVA, SENICA, 17.11.2012
800. JANA LASCAKOVA, BRATISLAVA, 17.11.2012
801. JANA LASCAKOVA, ML., BRATISLAVA, 17.11.2012
802. JULIUS JEZIK, PLAVECKE PODHRADIE, 17.11.2012
803. FILIP JAKUBEC, LUENEC, 17.11.2012
804. BRANO CUBAN, BRATISLAVA, 17.11.2012
805. BRANO BIELIK, BRATISLAVA, 17.11.2012
806. LIBOR SMAHEL, BRATISLAVA, 17.11.2012

807. HANA TOBIKOVA, SENICA, 17.11.2012


808. SAMUEL SMAHEL, BRATISLAVA, 17.11.2012
809. MARTIN HRDLICKA, BRATISLAVA, 17.11.2012
810. LUBOMIR HRABEC, BRATISLAVA, 17.11.2012
811. MAREK IVANOV, NITRIANSKE SUCANY, 17.11.2012
812. MARTIN VALACH, BRATISLAVA, 17.11.2012
813. JAN BOSANSKY, BRATISLAVA, 17.11.2012
814. ANDREJ ZON, BANKA - PIESTANY, 17.11.2012
815. BRANO GASPAR, BANKA, 17.11.2012
816. TOMAS KRAL, L.MIKULAS, 17.11.2012
817. MATUS GERGELY, BRATISLAVA, 17.11.2012
818. MILAN KRAL, LIPTOVSKY MIKULAS, 17.11.2012
819. PETER LIPTAK, BRATISLAVA, 17.11.2012
820. EMIL BECKA, RUZOMBEROK, 17.11.2012
821. ADRIANA KRAJCIOVA, BRATISLAVA, 17.11.2012
822. JAROSLAV LICHY, MARTIN, 17.11.2012
823. LUKAC SZUDAR, BRATISLAVA, 17.11.2012
824. ZUZANA TROPPOVA, PODOLINEC, 17.11.2012
825. JAN KORCEK, SALA, 17.11.2012
826. MATEJ SIKORAI, SALA, 17.11.2012
827. MIROSLAVA ABSOLON, NITRA, 17.11.2012
828. PETER STEFANOVSKY, KOMARNO, 17.11.2012
829. ZUZANA KOVARIKOVA, BRATISLAVA, 17.11.2012
830. LUBOS ONDREJKOVIC, PEZINOK, 17.11.2012
831. BORIS VANCO, PIESTANY, 17.11.2012
832. PETER STREDAK, PIESTANY, 17.11.2012
833. VIERA BISTIKOVA, VIESKA, 17.11.2012
834. JAROSLAV FILIP, BRATISLAVA, 17.11.2012
835. MARTIN LISY, BRATISLAVA, 17.11.2012
836. VILIAM BANAK, ZVOLEN, 17.11.2012
837. VLADO MATUCHA, BRATISLAVA, 17.11.2012
838. ANDREJ HARTINIK, BRATISLAVA, 17.11.2012
839. MARTIN LACZO, BRATISLAVA, 17.11.2012
840. MARTIN KOCIAN, BRATISLAVA, 17.11.2012
841. BRANISLAV STEFFEK, LAB, 17.11.2012
842. JAROSLAVA BAKOVA, ML.SEK 265, LIPOVA, 17.11.2012
843. MARTIN SKOPEC, BRATISLAVA, 17.11.2012
844. TEREZIA LIPTAKOVA, BRATISLAVA, 17.11.2012
845. PETER GALAD, LUCENEC, 18.11.2012
846. UBOMR PASTIRIK, KRUOVCE, 18.11.2012
847. PATRIK LIPKA, TOMOV/LONDN, 18.11.2012
848. ROMAN HERCEG, PATA, 18.11.2012
849. MUDR. KOZMA EMILIN, BERLNSKA 21, KOICE, 18.11.2012
850. JAROSLAV DUBSK, PODTATRANSKHO 9 KOICE, 18.11.2012
851. JOZEF BACHER, LIPANY, 18.11.2012
852. RICHARD OKOLINYI, BRATISLAVA, 18.11.2012
853. VIKTRIA MEUOV, HRIOV, 18.11.2012
854. KAMILA KRIOV, JESENSK 475, 98002, 18.11.2012
855. LADISLAV KRIO, JESENSK 475, 98002, 18.11.2012
856. MILAN LUKOVI, BRATISLAVA, 18.11.2012

857. MIROSLAV FITO, ILINA, 18.11.2012


858. JAROSLAV KOVAIK, BREZNO, 18.11.2012
859. ROZLIA FABIANOV, BLATN, 18.11.2012
860. MILAN KULIFAJ, TR. MITICE, 18.11.2012
861. JURAJ REO, HRONSK 1, 18.11.2012
862. LENKA KLUKOV, SIHELN, 18.11.2012
863. ZLATA ONDRIOV, RUSOVCE, 18.11.2012
864. JAKUB KOPAS, STUPAVA, 18.11.2012
865. MAREK BUJKO, VRANOV NAD TOPOU, 19.11.2012
866. IGOR LOVNIANSKY, PIEANY, 19.11.2012
867. PETER MIANIN, VYN EBASTOV 91, 19.11.2012
868. JAROSLAV CICH, PREOV, 19.11.2012
869. EMLIA GRBEROV, BERNOLKOVO, 19.11.2012
870. LUCIA KOCZOOVA, STUROVA 66,DETVA,96212, 19.11.2012
871. IGOR LEITNER, BEU .434, 19.11.2012
872. PETER KURK, LOKCA, 19.11.2012
873. MGR.PETER IVAN, FIAKOVO, 19.11.2012
874. MICHAL EVK, CINTORNSKA 3 KOMJATICE, 19.11.2012
875. RADOVAN HYNEK, AJKOVSKHO 49,TRNAVA 91708, 19.11.2012
876. ATTILA FARKA, VETERN 16, 93101 AMORN, 19.11.2012
877. RBERT NEMEC, ATN-STRE, 19.11.2012
878. JOZEF MAK, HEPA, 19.11.2012
879. ANDREJ SKIBA, BIELORUSK 6, BRATISLAVA 82106, 19.11.2012
880. VOJTECH PKOZDY, JUN 16, LEVICE 934 01, 19.11.2012
881. MILAN NGUYEN HUY, MICHALOVCE, 20.11.2012
882. PETER ZACHAR, NITRA, 20.11.2012
883. ALEXANDER PAULIS, S.H. VAJANSKHO 11, NOV ZMKY, 20.11.2012
884. TOM GRIK, EVENKOVA 1072/20, 20.11.2012
885. TEFAN LAPN, NM. MIERU 1707/14, 20.11.2012
886. KOSIRER DALIBOR, BRATISLAVA, 20.11.2012
887. ANDREJ MARKO, LIPTOVSK MIKUL , 20.11.2012
888. JAKUB USTR, TRENN, 20.11.2012
889. JURAJBARBAK, MARTIN, 20.11.2012
890. BIBIANA PANCKOV, KADNROVA 55,831 51 BRATISLAVA, 20.11.2012
891. MRIA CILLEROV, MARTIN, 20.11.2012
892. PROF.JOZEF CILLER, MARTIN, 21.11.2012
893. JURAJ HRUKA, TLMAE, 21.11.2012
894. RBERT KATU, KAOV, 21.11.2012
895. OTTO GENDER, DEMNOVSK 1432 / 8 , 03101 LIPTOVSK MIKUL, 21.11.2012
896. MARKO MIROSLAV, LIPTOVSKY MIKULAS, 21.11.2012
897. MILO ATKO, PCHOV, 21.11.2012
898. JAGIENKA JAUTOV, KOICE, ADLEROVA 15, 21.11.2012
899. JOZEF OR, KOICE IV., 21.11.2012
900. MATEJ KOTAL, POLTR, 22.11.2012
901. IVAN VAO, KOLSK 9 SLOVENSK UPA, 22.11.2012
902. ROMAN KUNK, TOPOANY, 22.11.2012
903. PETER GAPAROVI, BRATISLAVA, 22.11.2012
904. LUBOS SKOREC, BRATISLAVA, 22.11.2012
905. LUBOMIRA CHROMA, VEK BIEL, 23.11.2012
906. DENISA PYTELOV, POPRAD, 23.11.2012

907. ROBERT LAKY, ZIAR NAD HRONOM, 23.11.2012


908. JURAJ RUSK, DUBNICA NAD VHOM, 23.11.2012
909. JN ERNK, PRIEVIDZA, 23.11.2012
910. STANISLAV ZAJAC, PARTIZNSKE, 23.11.2012
911. MACEK LUBOMIR, ILAVA, 24.11.2012
912. MIROSLAV KOV, LEVICE, 24.11.2012
913. MAREK JANKOVI, HLOHOVEC, 24.11.2012
914. ZLATA BOGDOV, KOICE, 24.11.2012
915. HERMAN GL, KOICE, 24.11.2012
916. MILENA KOLLROV, DILONGOVA 96, PREOV, 26.11.2012
917. MARIO REITMAN, BANSKA BYSTRICA, 26.11.2012
918. MICHAL KUNK, VEK LEVRE, 26.11.2012
919. TOM GULA, BRATISLAVA, 27.11.2012
920. RADOVAN NAD, VADOVCE , 27.11.2012
921. MIRIAM BAASOV, BANSK BYSTRICA, 27.11.2012
922. JOZEF TOTH, 98401 LUCENEC,FILAKOVSKA CESTA 28, SLOVENSKO,
27.11.2012
923. MARCEL MELI, HLOHOVEC, 27.11.2012
924. PATRIK REPKA, NOVKY, 28.11.2012
925. MARCEL MALINA, MODRA, 28.11.2012
926. PAVOL BUEK, GAJARY, 28.11.2012
927. SIMON RUFFINI, DETVA, 28.11.2012
928. LUKAS MISIK, BRATISLAVA, 28.11.2012
929. ANNA GAJDROV, BRATISLAVA, 28.11.2012
930. VIERA RJAKOV, STANIN 1323, 093 01 VRANOV NAD TOPOU, 29.11.2012
931. ING. TEFAN TEFANIDES, CINTORNSKA 240/13, 991 06 ELOVCE, 30.11.2012
932. ZUZANA KOLLROV, ZHRADN 19, BRESTOVANY 919 27, 01.12.2012
933. FILIP MINARIK, BRATISLAVA, 01.12.2012
934. JANA HAVACOVA, PAROVSKA C-32 , NITRA, 03.12.2012
935. BYSTRK NOVK, VEK BIEL, 03.12.2012
936. PATRIK LRKA, BRATISLAVA, 04.12.2012
937. RBERT SITOTK, PREOV, 04.12.2012
938. MAREK ROKO, BEOVCE 272, 04.12.2012
939. VLADIMR KULTY, BREZNO, 04.12.2012
940. HELENA FRTSOV, LEVICE, 04.12.2012
941. LUK POLLK, ZELEN 10 NOV MESTO NAD VHOM, 04.12.2012
942. SZABOLCS LOVSZ, MCHOVA 21, NESVADY, 04.12.2012
943. KAREL DVORAK, J.MURGAA 2/8 PRIEVIDZA 97101, 05.12.2012
944. LUK HANZEL, JILEMNICKHO 66, SUANY, 05.12.2012
945. MARTIN KAPUSTA, JAVORNCKA 17, 97411 BANSK BYSTRICA, 05.12.2012
946. JN MARKO, KREMNICA, 06.12.2012
947. JARMILA NEKOV, MOR. LIESKOV, 06.12.2012
948. ANDREJ OLTYS, ILINA, 06.12.2012
949. LIVIA OLTYSOVA, ILINA, 06.12.2012
950. ING. VIKTOR BTORA, PORTOV 42, 059 52 VEK LOMNICA, 07.12.2012
951. RBERT KONER, LIETAVA 5, 013 18, 08.12.2012
952. RENT DOBIAS, KOICE, 09.12.2012
953. ADAM LESARIK, TRENN, 09.12.2012
954. UBICA MKOV, VEK KOLAN, NOV DUBNICA, 09.12.2012
955. VLADIMR TOMIK, ORAVICK 627, TRSTEN, 09.12.2012

956. ANDREJ BURMEK, DOLN BREZNICA ,251, 09.12.2012


957. JAROSLAV OLC, GYOV, 09.12.2012
958. LUK VEKTER, ZVOLEN, 09.12.2012
959. LADISLAV MAJIRSK, KYSAK, 09.12.2012
960. KATARNA KUREJOV, LIETAVA 5, 013 18, 09.12.2012
961. JURAJ HEKO, KADNROVA 65, BRATISLAVA, 09.12.2012
962. MARIN KEKELY, BELEHRADSK 12, KOICE 04013, 10.12.2012
963. RICHARD REVK, KOICE, 10.12.2012
964. MILOS KIVON, RUZOMBEROK, 10.12.2012
965. IGOR JUREKA, EKOVCE, 13.12.2012
966. PETER FRNDA, MARTIN, 13.12.2012
967. MILO SOKOL, . KRLIKA 20 BA, 14.12.2012
968. BRANISLAV OSTRIHO, NAM.SV. FRANTISKA 8A, 841 04 BRATISLAVA,
15.12.2012
969. IVAN BARABAS, SVIT, 15.12.2012
970. ZUZANA KRALKOV, RAKOV 12 LIMBACH, 16.12.2012
971. ALEXANDER DANISKA, POVAZSKA BYSTRICA, 16.12.2012
972. LUK PETERKA, POPRAD, 17.12.2012
973. SLAVKA KOANOVA, KOICE, 18.12.2012
974. JN LAVRK, VERMOVA 19 97404 BANSK BYSTRICA, 18.12.2012
975. ALENA IMONIOV, VLIE HRDLO 85, 82107 BRATISLAVA, 18.12.2012
976. ROBERT VOJTKO, HEKOV 531 RADOINA 95605, 18.12.2012
977. JAKUB DONOVAL, TULSK 2248/5 , ZVOLEN, 18.12.2012
978. MARTIN HUKO, AMORN, 18.12.2012
979. RASTISLAV ORMAN, PRIEVIDZA, 18.12.2012
980. MAREK DRUSKA, DOLN KUBN, 18.12.2012
981. LUBOMIR NAGAJDA, BARDEJOV, 18.12.2012
982. VIERA ZMEKALOV, POLTR, 18.12.2012
983. ROBERT HLAV, HONCE 148, 19.12.2012
984. MICHAL HALIN, SLOVENSK VES 410 ,05902, 19.12.2012
985. TEFAN HRABOVSK, ZVADKA NAD HRONOM, 19.12.2012
986. MARIN PINIAR, MARTIN, 19.12.2012
987. VLADIMIR KOVAC, KROSNIANSKA 13 , KOSICE, 19.12.2012
988. ING. PAVOL KUBIKO, SDL.1.MJA 70/5 VRANOV NAD TOPFOU, 22.12.2012
989. ING. JURAJ CHMELIK, A.DUBCEKA C.17, 92101 PIESTANY, 23.12.2012
990. RADOSLAV IVAN, BANSK BYSTRICA, 26.12.2012
991. TEFAN GEMERSK, BRATISLAVA, 27.12.2012
992. JURAJ DOMONKO, PRBOVCE, 28.12.2012
993. MIROSLAV KAMARSK, ZA VODOU 1 STAR UBOVA, 29.12.2012
994. ING. DUAN KOV, STAR UBOVA, 29.12.2012
995. ANNA IVANIOV, KOMRNO, 30.12.2012
996. NORA GNIPOV, VINN 152, 05.01.2013
997. ROMAN KANJAK, BANSK BYSTRICA, 05.01.2013
998. KATARINA KOZAKOVA, ORENBURSKA 6 BANSKA BYSTRICA, 05.01.2013
999. MAT KOERHA, P.HOROVA 670 STRSKE, 05.01.2013
1000. JN MARCIK, MARTIN, 06.01.2013
1001. VALRIA MARCIKOV, MARTIN, 06.01.2013
1002. ADA, TREBIOV, 06.01.2013
1003. MICHAL POLNYI, DUNAJSK LUN, 06.01.2013
1004. JURAJ MAKO, ANDOVCE 473, 06.01.2013

1005. GABRIELA MACKOV, KOICE, TRIEDA SNP 57, 07.01.2013


1006. IVANA FIALOV, BRATISLAVA, 07.01.2013
1007. MARTIN BOROT, KOZMONAUTOV 10, 949 01 NITRA, 09.01.2013
1008. GRIGER UBOMR, POPRAD, 10.01.2013
1009. GABO, AMORN, 10.01.2013
1010. PETER PEKO, BREZNO, 10.01.2013
1011. JOZEF MACEK, ILINA, 10.01.2013
1012. JOZEF VOEK, DUBNICA NAD VHOM, 10.01.2013
1013. ZDENKO JANOV, SA 28/10, HANDLOV, 10.01.2013
1014. DUAN SKORA, PARTIZNSKE, 95801, OBUVNCKA 421/10, 11.01.2013
1015. JLIUS SZARKA, E. ADYHO 3, TVRDOOVCE, 11.01.2013
1016. JOZEF VAJTERIC, ORAVSK VESEL, 11.01.2013
1017. PATRIK MIHO, KOMENSKHO 668, STRSKE 072 22, 11.01.2013
1018. MICHAL BUCHTA, RUOMBEROK, 11.01.2013
1019. JOZEF GRUML, DOMANIA, 13.01.2013
1020. MILAN ARVAY, BRATISLAVA, 13.01.2013
1021. JAN MELKUS, PCL 12, KOICE, 13.01.2013
1022. ANETA FIOV, BANSK BYSTRICA, 15.01.2013
1023. JOZEF BNSZKY, VELKE KOZMLOVCE, 16.01.2013
1024. MRIA OREANSK, TRNAVA, 17.01.2013
1025. PAVOL BARAN, NEMCOVCE PRI KAPUANOCH, 17.01.2013
1026. TOM KUZMA, KOICE, 17.01.2013
1027. ALENA MENUSOVA, HRINOVA, UL. LUCNA 1509/48 962 05, 17.01.2013
1028. PAVOL KOMOROVSK, MIDKEHO 5/1, 911 08 TRENN, 18.01.2013
1029. MIROSLAV MAJERNK, BRATISLAVA, BAJKALSK 18, 18.01.2013
1030. MARTIN URINA, PRIEVIDZA, 18.01.2013
1031. MAT MARCI, GOOVO, 18.01.2013
1032. ROBERT VENDZUR, NEMSOVA, 18.01.2013
1033. MIROSLAV ANDROVIC, LIESKOVEC, 18.01.2013
1034. DANIEL GROHO, RICHVALD, 18.01.2013
1035. TIBOR SOBOCK, ZVOLEN, 19.01.2013
1036. SZABO JOZEF, HONTIANSKA VRBICA, 19.01.2013
1037. MIROSLAV BEHAN, HONTIANSKA VRBICA, 19.01.2013
1038. MAREK SARVA, KEMAROK, 20.01.2013
1039. VLADIMR BEK, NOV DUBNICA, 20.01.2013
1040. JN POR, STODOLOVA 3432/6 , 010 15 ILINA, 20.01.2013
1041. RICHARD ROSA, PIEANY, 21.01.2013
1042. JOZEF DZURJANK, STRSKE, 22.01.2013
1043. BC. FILIP RAKR, STUDIENKA, 22.01.2013
1044. JOZEF MATLK, KOECA, 23.01.2013
1045. LUK MELO, BANSK BYSTRICA, 23.01.2013
1046. EVA HEKOV, TRSTEN, 23.01.2013
1047. BRANISLAV MATULA, STRELNKY 268, 25.01.2013
1048. JN CIEKER, IVANKA PRI DUNAJI, 26.01.2013
1049. KATARINA BEZAKOVA, GBELY, 30.01.2013
1050. BRANISLAV BEZK, 908 45 GBELY, 31.01.2013
1051. TOM KENECK, KRLV DVR, 01.02.2013
1052. ANNA GROHOOV, RICHVALD, 02.02.2013
1053. LUK FROHLICH, RICHVALD 148, 085 01 BARDEJOV, 04.02.2013
1054. BRANISLAV ILDA, RICHVALD 240, 04.02.2013

1055. BORIS PO, TOPOANY, 04.02.2013


1056. LUK SMIENY, TRSTEN, 04.02.2013
1057. RBERT KAURIK, BARDEJOV, 04.02.2013
1058. DVID BTORA, PRIEVIDZA, 05.02.2013
1059. STANISLAV GROHO, RICHVALD, 05.02.2013
1060. MRIA OSTRIHOOV, POLTR, 06.02.2013
1061. IGOR MARHAVY, HLOHOVEC, 11.02.2013
1062. ALEXANDER CSAR, BRATISLAVA, 11.02.2013
1063. MICHAL.BREJDA, SVABSKA.70.PRESOV.08005, 11.02.2013
1064. VLASTA FIALOV, BRATISLAVA, 11.02.2013
1065. IVAN FIALA, BRATISLAVA, 11.02.2013
1066. JOZEF URBANEC, LEVICE, DOPRAVN 50, 11.02.2013
1067. FRANTIEK NMETH, KOMRNO, 11.02.2013
1068. JLIUS GERO, NITRIANSKE HRNIAROVCE, CHRYZANTMOVA 7, 14.02.2013
1069. DANIEL PLENK, ROVANOVA 6, ZLAT MORAVCE 953 01, 16.02.2013
1070. PETER KOLLER, VLIE HRDLO 62, BRATISLAVA, 16.02.2013
1071. IVAN MAJERSK, KOLLROVO, 16.02.2013
1072. DANIEL MARHOFER, BLUMENTALSKA 7, BRATISLAVA, 16.02.2013
1073. ALEXANDRA VRTOCHOVA, SEGNEROVA3, BRATISLAVA, 16.02.2013
1074. ALBETA MORAVKOV, BULKOV 23, BRATISLAVA, 16.02.2013
1075. ANNA ECHOV, PLANCKOV 4, BRATISLAVA, 16.02.2013
1076. PETER NOVOTNEK, DOJ 63, 16.02.2013
1077. JN BOANSK, OBCHODN, BRATISLAVA, 16.02.2013
1078. ERIKA ESTINOV, MARTINENGOVA 8, BRATISLAVA, 16.02.2013
1079. PETET VARGA, BRATISLAVA, 16.02.2013
1080. RASTISLAV MTEJ, VILOV 31, BRATISLAVA, 16.02.2013
1081. TOM MIDA, M. MAREKA 3, BRATISLAVA, 16.02.2013
1082. BORIS SIDOR, M. MAREKA 3, BRATISLAVA, 16.02.2013
1083. MARTA LACHKOVIOV, IPESK 9, BRATISLAVA, 16.02.2013
1084. VALERIN VEC, CEROVO 2, OKR. KRUPINA, 16.02.2013
1085. MACELA HOSNI, NESLUA 466, 16.02.2013
1086. MAGDALNA ROVANOV, NESLUA 466, 16.02.2013
1087. MARTA ZBOJNKOV, NESLUA 466, 16.02.2013
1088. IVICA GRIMOV, GOLIANOVA 59, TRNAVA, 16.02.2013
1089. ADAM LANGA, SIBRSKA 35, PREOV, 16.02.2013
1090. STANISLAVA KONKOV, SL. ARMDY 34, NEMOV, 16.02.2013
1091. ROBERT URGELA, JAVOROV 6, B. BYSTRICA, 16.02.2013
1092. VILIAM BAK, JEDOV 25, ZVOLEN, 16.02.2013
1093. ANDREJ KANCKO, HOLLEHO 5/11, ZIAR N/HRONOM, 16.02.2013
1094. PETER IVANI, TATRANSKA 4, B. BYSTRICA, 16.02.2013
1095. JANKA LEITNEROV, HORN STRIEBORN 6, B. BYSTRICA, 16.02.2013
1096. ROBO JANKOVICH, ZAJEOV 119, 16.02.2013
1097. UBOMR HARMANOVSK, WINTEROVA 3, PIEANY, 16.02.2013
1098. GABRIEL ULK, VAPY-OPATOVCE 841, 18.02.2013
1099. IVAN LEVICK, TATRANSKA 81, BANSK BYSTRICA, 18.02.2013
1100. MARIO URBANEC, NOV TEKOV 123, 20.02.2013
1101. PAVOL BARON, SPISK NOV VES, 20.02.2013
1102. TIBOR MORAVCIK, BRATISLAVA (TONBRIDGE, UK), 21.02.2013
1103. ANDREA NOVOSADOV, VRCHTEPL, 21.02.2013
1104. PAVOL KARDO, JASENOV 172, 24.02.2013

1105. JERGUS SPODNIAK, KOSICE, 24.02.2013


1106. ROMAN DUBOVSK, FAREBN 15, BRATISLAVA, 25.02.2013
1107. IGOR IKA, OPONICE, 26.02.2013
1108. MARTIN MTE, NOVE ZAMKY, 28.02.2013
1109. RADOVAN JELNEK, NOV KELA 22, 28.02.2013
1110. MAREK JANKULAR, PODHORANY, 28.02.2013
1111. JANETA MILATOV, UL. DOLN 409, 97675JASENIE, 01.03.2013
1112. ANNA KOSCOV, UL. UHLISKO 380, 97675 JASENIE, 01.03.2013
1113. OTO NANDRI, PREOV, 01.03.2013
1114. ANETA IKOV, OPONICE 47, 01.03.2013
1115. BORECKY JOZEF, KEMAROK, 01.03.2013
1116. JAROSLAV SOCHOR, BANSKA BYSTRICA, 01.03.2013
1117. MIROSLAV GAPARK, PARTIZNSKE, 01.03.2013
1118. JANA KROVINOVA, NEMSOVA, 01.03.2013
1119. JAROSLAV BORSUK, TUR LKA 217, 01.03.2013
1120. JN KOV, KRUPINA, 01.03.2013
1121. MILAN OLLAH, LIESEK, 01.03.2013
1122. PETER NVOJ, MORAVSK 1629/41, PCHOV 02001, 01.03.2013
1123. STEFAN OROSZ, KOICE, 01.03.2013
1124. JOZEF VALO, HVIEZDOSLAVOVA 29/79 IAR NAD HRONOM, 01.03.2013
1125. MAREK MARCIN, SENN, 02.03.2013
1126. JOZEF HUDK, KOICE, DNEOVA 17, 02.03.2013
1127. MAREK HIRJAK, NIN POLIANKA, 02.03.2013
1128. MAREK KOPILEC, MOST PRI BRATISLAVE, 02.03.2013
1129. DANIEL K, BANSK BYSTRICA, 02.03.2013
1130. ROBERT ZLATINSK, EINOV 15, 82105, BRATISLAVA, 02.03.2013
1131. PETER HAUSLEITNER, BRATISLAVA, 02.03.2013
1132. MAREK BDOCH, KEMAROK, 02.03.2013
1133. SVETLANA BOCHOV, KEMAROK, 02.03.2013
1134. GABRIELA, OPONICE18, 02.03.2013
1135. STEFAN MRTON, KAPUSIANSKE KLACANY, 03.03.2013
1136. SAMUEL SAVKA, SNINA, 03.03.2013
1137. BACSKDI ROBERT, BRATISLAVA, 03.03.2013
1138. ING. MARIN FILLO, ILINA, 03.03.2013
1139. KAROL MRKU, HLAVN 23, 98531 RAPOVCE, 03.03.2013
1140. MARTIN SZAMARNSZK, PON 13, ZHORSK VES, 04.03.2013
1141. JAKUB MATEJ, TRENIANSKA 724/46, 01851 NOV DUBNICA, 04.03.2013
1142. LIVIA ORTHOV, BULKOV 9, 85101 BRATISLAVA, 04.03.2013
1143. PAVOL ZORIK, LEVOA, 05.03.2013
1144. MUDR.PIEK MILAN, 02314 - SKALIT, 05.03.2013
1145. JAN PEKAR, PRIEVIDZA, 05.03.2013
1146. RNDR.MARTA HEVERIOVA, KOICE, 08.03.2013
1147. JAKUB SCHOTTL, JANKA MATUKU, 09.03.2013
1148. JAN ZJARA, BRATISLAVA, 10.03.2013
1149. MIROSLAVA HERCEGOV, BANSK TIAVNICA, 10.03.2013
1150. FRANTIEK KOK, PUKANEC, 10.03.2013
1151. RADOVAN FERKO, BUDKOVCE 233 , MICHALOVCE 07215, 11.03.2013
1152. MARTIN TOFK, KOICE, 12.03.2013
1153. MICHAL HARGA, NBLKOVA 6, 841 05 BRATISLAVA, 13.03.2013
1154. PAVOL KUBEK, KPERSK 328, 900 89 AST, 16.03.2013

1155. TROKSIAR JOZEF, HLAVNA 24,SURANY 96201, 17.03.2013


1156. TOMAS PALES, MALINOVA 355, 18.03.2013
1157. PETER KARAILIEV, PLIEOVCE, 19.03.2013
1158. MARTIN HECZKO, NITRA, 19.03.2013
1159. JAROSLAV HECZKO, NITRA, 19.03.2013
1160. ROBERT SEFCIK, KVETOSLAVOV, 22.03.2013
1161. ING.DAGMAR PRAVDOV, GALANTA, 28.03.2013
1162. PETER SENEI, LEVICE, 28.03.2013
1163. BORIS SLVIK, BRATISLAVA, 28.03.2013
1164. MICHAL STRIHA, BRATISLAVA, 28.03.2013
1165. ANDREJ SKLENR, BRATISLAVA, 28.03.2013
1166. LUCIA PALMANOV, TRENN, 28.03.2013
1167. BC.RBERT GAJDO, NOV ZMKY, 28.03.2013
1168. ATTILA TTH, VEK KRT, 28.03.2013
1169. KROLK GUSTV, BRATISLAVA, 28.03.2013
1170. OTO VIZVARI, VELKY MEDER, 28.03.2013
1171. MARTIN SOPKO, LIPOV 14, TLMAE, 28.03.2013
1172. JOZEF BARO, LKY, 28.03.2013
1173. RUDOLF JIRK, VINOHRADNCKA 7. SVTJUR 90021, 28.03.2013
1174. PETER HOMZA, MIEROV 1920/80, 06601 HUMENN, 29.03.2013
1175. RADOVAN PROKOP, SLOVENSKE NOVE MESTO, HLAVNA 189/101, 07633,
29.03.2013
1176. IDA REMNKOV, ABOKREKY 175, 038 40, 29.03.2013
1177. MGR. UBOMR KULINA, CHROBKOVA 1/A, 84102 BRATISLAVA, 29.03.2013
1178. PETER LEVICK, VIEDENSK 2647/29, KOICE, 040 13, 29.03.2013
1179. TOM LACO, BZINCE POD JAVORINOU, 29.03.2013
1180. ZUZANA MIOVIOV, IVACHNOV, 29.03.2013
1181. DANIELA ROKOV, ARNOVICA, 29.03.2013
1182. JAKUB PATKA, NEMOV, 29.03.2013
1183. PAVOL BARK, SVEDERNK 91, 29.03.2013
1184. MARTIN NAJPAUER, DVN J. KRA 680, 29.03.2013
1185. MIROSLAV HOLOVSK, NITRA, 29.03.2013
1186. DANIEL LODAN, ZVOLEN, 30.03.2013
1187. TOM TEIDL, POPRAD, 30.03.2013
1188. DENISA URLEJOV, HUDCOVCE, 30.03.2013
1189. PETER SEMAN, TRIEDA SNP 161/20 KOICE-ZPAD, 30.03.2013
1190. VLADIMIR KONTUL, HUDCOVCE 48, TOPOOVKA, 30.03.2013
1191. JURAJ BUKOV, STAR BYSTRICA 812, 30.03.2013
1192. PATRIK BOCK, BRATISLAVA, 30.03.2013
1193. PETER BYSTRIANSKY, ALBETIN DVOR, 30.03.2013
1194. IVAN KOLEDA, BRATISLAVA, 30.03.2013
1195. VLADISLAV HRNR, NITRA, 31.03.2013
1196. TIBOR PARK, VARAVSK 72, ROVCE, 31.03.2013
1197. DEMINGER TIBOR, RADVA NAD DUNAJOM, 31.03.2013
1198. JUDR- MILAN JANIINA, BRATISLAVA, 31.03.2013
1199. MARTIN EMLA, KVETOSLAVOV 129, 93041, 31.03.2013
1200. IVAN VAKO, MAA 21, 05311 SMIANY, 01.04.2013
1201. MARTIN POLK, HLAVN 39, DOLN KRUP, 01.04.2013
1202. LUCIA POLKOV, HLAVN 39, DOLN KRUP, 01.04.2013
1203. JOZEF LABUDA, KOOLN, 01.04.2013

1204. LUK MAK, KEMAROK, 02.04.2013


1205. DVID KOV, JNOKOVA 72,PO, 03.04.2013
1206. JAKUB VICHA, PREOV, 03.04.2013
1207. SILVIA ROKOV, ARNOVICA, 03.04.2013
1208. VLADO JANOVJAK, OSTROV 24, 03.04.2013
1209. EVA JIRKOV, VINOHRADNCKA 7 SVT JUR 90021, 04.04.2013
1210. ING. DUAN BALGA ML., ZHORCE, 04.04.2013
1211. RYBR ROMAN, BUANY, 04.04.2013
1212. DR. VLADIMR OTTER, KOICE 4.4.2013, 04.04.2013
1213. VERONIKA BRESOV, VINOHRADNCKA 16, GBELCE, 04.04.2013
1214. KRISTINA UUKOV, SVODN, 04.04.2013
1215. VENDELN SIEKEL, DRUSTEVN 11, 900 01 MODRA, 05.04.2013
1216. PAVOL ELIGA, BRATISLAVA, 05.04.2013
1217. MIRO ERTEL, JEGEHO 2, PRIEVIDZA, 05.04.2013
1218. LUK KARSEK, IAR NAD HRONOM, A.DUBEKA 39, 05.04.2013
1219. PETER GOJONSKY, BRATISLAVA, 05.04.2013
1220. JOZEF LEMPEL, SNINA, 05.04.2013
1221. ANTON MORAVCIK, IVANKA PRI DUNAJI, 05.04.2013
1222. MARIAN IVANKO, MLYNRSKA 322/11 LUBIETOVA B.B, 06.04.2013
1223. JURAJ SEDLEK, BRATISLAVA, 06.04.2013
1224. RUDOLF SEDLEK, BRATISLAVA, 06.04.2013
1225. IMRICH KLUKA, AA, 07.04.2013
1226. DANIEL KOV, ANDREJA HLINKU 55/55, 921 01 PIEANY, 07.04.2013
1227. MIRIAM KRLOVIOV, BRATISLAVA, 08.04.2013
1228. TADEUS PATLEVI, ULEKOVA 3, BRATISLAVA, 08.04.2013
1229. PETER SLDEK, BUKOVEC, 08.04.2013
1230. ADAM LNER, BANSK BYSTRICA, 10.04.2013
1231. LADISLAV LACKO, TOPOANY, 10.04.2013
1232. PETER CHAMILLA, SPISK BEL, 11.04.2013
1233. MARO MESRO, DOLNY KUBN UL.BYSTERECK 2063/29, 11.04.2013
1234. MARIN PETTKE, BRATISLAVA, 15.04.2013
1235. MAREK KRTKY, PRACHATICK 2235/25, 960 01 ZVOLEN, 17.04.2013
1236. MAREK ORIESCIK, ZILINA, 17.04.2013
1237. ANETA TTHOV, MAL ALOMIJA, 17.04.2013
1238. LUBO HYBSKY, SLNECNA 23,ZVOLEN, 19.04.2013
1239. RUDOLFA KRTKA, PRACHATICK 2235/25, 960 01 ZVOLEN, 20.04.2013
1240. KRTKY UBOMR, HLINK NAD HRONOM, 20.04.2013
1241. JAKUB KRTKY, PRACHATICK 2235/25 96001 ZVOLEN, 20.04.2013
1242. PETER KAJABA, LOPEJ 524, 21.04.2013
1243. KAROL CERNO, BRATISLAVA, 22.04.2013
1244. LADISLAV OLTS, ING. DRSC., ASTROV 48, 821 01 BRATISLAVA,
24.04.2013
1245. TOM VANO, LIPTOVSK MIKUL, 25.04.2013
1246. RADOVAN SLE, HRNIARSKE ZALUANY, 25.04.2013
1247. PATRIK SOLONINKA, KONEN 7, MICHALOVCE, 071 01, 26.04.2013
1248. INGEBORG POPPEROV, HUMENSK NM. 7, BRATISLAVA, 29.04.2013
1249. STANISLAV RYKA, KTY, 02.05.2013
1250. ROBO EMBER, KYNEK, 05.05.2013
1251. EVA SONLAJTNEROV, KLASOV, 05.05.2013
1252. PETER URBAN, TAZACORTE ISLAS CANARIAS, 05.05.2013

1253. KARIN SCHINSKA, BRATISLAVA, 09.05.2013


1254. ROMEO MIUNEK, BRATISLAVA, 10.05.2013
1255. JN JADRONK, DOLN KUBN, 11.05.2013
1256. ZUZANA MAKAROV, STRED 117, ZZRIV, 13.05.2013
1257. ERIK KADLK, PPLK. PLJUA 33, 909 01 SKALICA, 15.05.2013
1258. MIROSLAV MIKLOOVI, MURNSKA HUTA, 16.05.2013
1259. JANA LACHKOVIOV, BRATISLAVA, 19.05.2013
1260. JN SIHELSK, KLENOVEC, 20.05.2013
1261. PAVOL TAJBO, SVIT, 20.05.2013
1262. ERIK SCHNWIESNER, KEMAROK, 20.05.2013
1263. JAKUB JAHODNK, PRIEVIDZA, 20.05.2013
1264. RICHARD SZUCS, SARATOVSKA 69, 934 05 LEVICE, 20.05.2013
1265. LUK PONK, PROSTEJOVSK 56, 08001 PREOV, 20.05.2013
1266. PETER AGH, WILSONOVO NABREZIE 26, NITRA, 22.05.2013
1267. LUCIA KRABKOV, ZVOD, 22.05.2013
1268. MILOSLAV HETTE, BRATISLAVA, 23.05.2013
1269. MARTIN BLASKO, SERED, 24.05.2013
1270. UBOMR MOLNR, HOLLHO 26 AA 92705, 25.05.2013
1271. PETER BRYNDZA, KOICE, 26.05.2013
1272. MARTIN MAKAR, ZZRIV, 26.05.2013
1273. MRIA HOFMANOV, POLUDNKOVA 3 040 12 KOICE, 26.05.2013
1274. LUK PALKO, MARTIN, 27.05.2013
1275. VLADIMR VEELNYI, KUZMNYHO 35 KEMAROK, 27.05.2013
1276. UBO MIUDA, MARTIN, 27.05.2013
1277. IGOR IRA, SKALICA, 28.05.2013
1278. DOMINIK KAVAN, TRENN, 28.05.2013
1279. VLADIMR SATKO, HLOHOVEC HLOHOV 43, 28.05.2013
1280. SLAVOMR GREGORK, LEVOA, 30.05.2013
1281. MIROSLAV ZAT, AJDKOVE HUMENCE, 30.05.2013
1282. IVAN BIELIK, BRATISLAVA, 31.05.2013
1283. MAREK OCHABA, VITUK, 01.06.2013
1284. DANIEL KYSE, DAA , POTON 146/32, 01.06.2013
1285. DANIELA KLBEKOV, KOSTOLN 48, NITRA, 05.06.2013
1286. JN VBOOK, ZVOLEN, 12.06.2013
1287. ADAM KOPK, KOICE, 13.06.2013
1288. DA GLCK, ILINA, 15.06.2013
1289. LUBO VAGNER, VRANOV NAD TOPOU, 17.06.2013
1290. MGR. ANDREJ AGRICOLA, MAL EPN (TURIANSKE TEPLICE), 25.06.2013
1291. VERONIKA AGRICOLOV, MAL EPN 160, 038 45 MAL EPN, 25.06.2013
1292. MARTIN ILAVSK, STAR MYJAVA, 26.06.2013
1293. LUCIA SELNI, KOMOA 87, 27.06.2013
1294. LADISLAV KARABA, BRADOVA 6, 851 02 BRATISLAVA, 28.06.2013
1295. LADISLAV HEGEDUS, NITRA, 30.06.2013
1296. PAVEL KOSTICK, BUDMERICE 246, 01.07.2013
1297. DOMINIK OEN, BANSK BYSTRICA, 01.07.2013
1298. VELEBR ANDREJ, UL.BUKOVSKE 83/36 HANUOVCE N/T 09431, 01.07.2013
1299. LADISLAV PELZL, KUKUCINOVA 730/9, 92041 LEOPOLDOV, 02.07.2013
1300. PETER MIKU, VEK KOSTOANY, 02.07.2013
1301. MIKUOV IVANA, VEK KOSTOANY, 02.07.2013
1302. JAROSLAV KR, SENICA, 02.07.2013

1303. ROMAN DRINKA, SVTOPLUKOVO 130, 02.07.2013


1304. MIKUL CAMBEL, DOLN KUBN, 03.07.2013
1305. KRISTNA SOCHOROV, NA STANICU 2, IVANKA PRI NITRE, 04.07.2013
1306. PETRUSKA JAN, LACKOVCE87HUMENNE, 06.07.2013
1307. ING. PETER MACHAVA, TOMOVSK 851/14, 98501 KALINOVO, 10.07.2013
1308. TURANSKY VLADIMIR, 90201 PEZINOK, KUPECKEHO 22, 04.08.2013
1309. ANDREJ BIRAS, BANOVCE NAD BEBRAVOU, 04.08.2013
1310. KAROL KOVCS, 941 37 STREKOV, KOLSK UL. 831, 05.08.2013
1311. ORSOLYA KOVCSOV, 94137 STREKOV, KOLSK UL. 831, 05.08.2013
1312. LDIA HRICOV, KOICE, 11.08.2013
1313. POLIAK PETER, HANDLOV, 16.08.2013
1314. JAROSLAV NIZNER, TULIPNOV 359101, 071 01 MICHALOVCE, SR,
17.08.2013
1315. TOM MATEJKA, VRBOV, 19.08.2013
1316. MIROSLAV MIHALK, BANIOVA1, NITRA, 20.08.2013
1317. STEVE SNOW, BOHUNOVA 46 BA, 24.08.2013
1318. JOZEF BUJK, BRATISLAVA, 03.09.2013
1319. JANETTE OCHABOV, VITUK, 05.09.2013
1320. PETRA OCHABOV, VITUK, 05.09.2013
1321. LEONARD BUDAY, SEBECHLEBY, 06.09.2013
1322. MAT JELNEK, NOV KELA, 09.09.2013
1323. JAROSLAV GAJDOECH, LKA 265, 916 33 HRDOK, 10.09.2013
1324. ROBERT GOFFA, DAPALOVCE, 10.09.2013
1325. IVETA,ROOMOV, 84108 BRATISLAVA, 10.09.2013
1326. JN KOLK, SCOTA VIATORA 1467/11, 03401 RUOMBEROK, 10.09.2013
1327. JOZEF MRZ, BRATISLAVA, 11.09.2013
1328. UBOMRA GAJDOECHOV, LKA, 11.09.2013
1329. ADRIANA JURKOV, MODROV, 11.09.2013
1330. MICHAELA MARKOV, NITRA, PANSK DOLINA 39, 11.09.2013
1331. JURAJ HOLM, KLENOVA 28, 83101 BRATISLAVA, 13.09.2013
1332. LUCIA PLANKOV, BANSK BYSTRICA, 16.09.2013
1333. MGR. MARTINA CIPKOV, STRED 472, 023 54 TURZOVKA, 17.09.2013
1334. ALBETA BRUTOVSK, KRSNOHORSK PODHRADIE, 17.09.2013
1335. RUDOLF IK, KOICE, 17.09.2013
1336. DUAN JANIGA, TUR. TEPLICE - HORN RAKOVCE 1985/41, 18.09.2013
1337. VLADIMR PAVLK, ORLOV 75, 017 01 POVASK BYSTRICA, 18.09.2013
1338. MICHAL PREINSK, NOV ZMKY, 18.09.2013
1339. TEODOR BALAZI, VEK CETN, 18.09.2013
1340. JANA GAJDOOV, OSLANY, NMESTIE SLOBODY 298/10 97247, 18.09.2013
1341. VOJTECH OLIVA, VEK ANY, 18.09.2013
1342. MAREK DEMSKY, BARDEJOV, 19.09.2013
1343. MARCEL SEKO, KALINOV 1471 KRSNO NAD KYSUCOU 02302, 19.09.2013
1344. PHDR. .ALENA PIVOVARIOV, DAXNEROVA 1120 TISOVEC, 19.09.2013
1345. RBERT KONEN, PREOV, 20.09.2013
1346. BC.ART. JN PIVOVARO, DAXNEROVA 1120 TISOVEC, 20.09.2013
1347. JAROSLAV MAJO, SLDKOVIOVO, 20.09.2013
1348. MILO BERE, PEEANY 220, 20.09.2013
1349. PETER KLO, KRAKOVANY, 20.09.2013
1350. LUCIA HORVTHOV, DECHTICE, 20.09.2013
1351. MIROSLAV KRAMARIK, PIEANY, 20.09.2013

1352. KAROL NOVK, 917 08 TRNAVA, AFRIKOVA 9, 22.09.2013


1353. DANIELA KUCHTOV, BUDMERICE, 23.09.2013
1354. TEFAN TURAN, BENIAKOVA 3, BRATISLAVA, 23.09.2013
1355. STEFAN AZARI, KOICE,KUZMANYHO 31, 23.09.2013
1356. MARIAN BARCZAY, TAJOVSKHO 7 91708 TRNAVA, 23.09.2013
1357. STANISLAV PETRI, BARDEJOV, 24.09.2013
1358. MARTIN PREKOP, PRI ZMOKU 19, 942 01 URANY, 24.09.2013
1359. JOZEF OLC, FRAA KRA 33 81105 BRATISLAVA, 25.09.2013
1360. SANDRA MIHALECOV, FRAA KRA 33 81105 BRATISLAVA, 25.09.2013
1361. PETER MILER, POPRAD, 25.09.2013
1362. TOM BENETIN, KOICE, 25.09.2013
1363. FILIP GALAMBO, LADOMERSK VIESKA 350, 30.09.2013
1364. HELENA SLOVKOVA, MODRA TEFANIKOVA 3, 30.09.2013
1365. VLADISLAV KANTA, DUDINCE, 03.10.2013
1366. MICHAL MIKL, POVASK BYSTRICA, 03.10.2013
1367. IGOR KARCHUTK, ILINA, 07.10.2013
1368. FILIP RAICK, BRATISLAVA, 09.10.2013
1369. MIROSLAV IVAN, KOSICE, 09.10.2013
1370. VIKTOR MACANGA, BRATISLAVA, 10.10.2013
1371. TATIANA MOLKOV, DOLN KUBN, 12.10.2013
1372. MIROSLAV ROSENFELDER, ROAVA, 13.10.2013
1373. JAN LUX, ILIASOVCE 125, 053 11 SMIZANY, 14.10.2013
1374. MARTIN MELIKO, PRIEVIDZA, 14.10.2013
1375. PATRIK VCLAVIK, PREDMIER, 14.10.2013
1376. MARTIN SRANK, BRATISLAVA, 14.10.2013
1377. ADAM BURDEJ, DUBNICA NAD VHOM, 14.10.2013
1378. LUK JURICA, BORSK MIKUL, 14.10.2013
1379. ANDREA OTTMROV, TREN .D.36, 15.10.2013
1380. JN HOSPODR, STROPKOV, 15.10.2013
1381. RADOVAN SLABON, BRATISLAVA, PRIBISOVA 15, 15.10.2013
1382. GRETA MAKOVIC, SLDKOVIOVO 853, 15.10.2013
1383. JURAJ CIBULA, VAZOVOVA 11, BRATISLAVA, 81107, 16.10.2013
1384. CSABA HORVTH, VELINEC . 14, RIMAVSK SOBOTA 979 01, 16.10.2013
1385. ECHO UBO, SNE6IENKOVA 42,PRIEVIDZA, 16.10.2013
1386. MIROSLAV GRANER, EMBEROVCE 393, 16.10.2013
1387. MAT IMEK, TRNAVA, 16.10.2013
1388. TOM MT, MARTIN, 16.10.2013
1389. DVID KUBANDA, BREZNO, 16.10.2013
1390. MARTIN BRUNNER, KRSNOHORSK 9 BRATISLAVA, 16.10.2013
1391. PATRIK CIMPRICH, STRSKE, 16.10.2013
1392. MILAN GUMAN, BLATNA 53, ROZHANOVCE, 16.10.2013
1393. ADAM FULOP, NITRA, 16.10.2013
1394. RADOSLAV LKA, VERMOV 26, BANSK BYSTRICA, 16.10.2013
1395. MICHAL MARTINEC, BRATISLAVA, 16.10.2013
1396. PETER POLACEK, LIETAVSKA LUCKA, 16.10.2013
1397. OLIVER EJKA, N8BRE6N8 15 VALALIKZ, 16.10.2013
1398. ANDREJ KER, BEL, 16.10.2013
1399. MARTINA KORYTAROVA, BANOVCE NAD BEBRAVOU, 16.10.2013
1400. PAVOL ORSZG, KOICE, 16.10.2013
1401. ERNK NORBERT, KEMAROK, 16.10.2013

1402. ALEX ADAMICA, MIEROV 32, BRATISLAVA, 16.10.2013


1403. PAVOL URAN, NA HORKE 22, NITRA, 16.10.2013
1404. PETER SLOVAK, BANSKA BYSTRICA, 16.10.2013
1405. RASTISLAV EPKA, LEVICE, 16.10.2013
1406. JOZEF JANSK, MALACKY, 16.10.2013
1407. MAREK, BANICOVA 10, NITRA, 16.10.2013
1408. VLADIMR KAMIRSK, MICHALOVCE, 16.10.2013
1409. MARTINA KUBEOV, NITRA, 17.10.2013
1410. SOFIA PASTRIKOV, TOPOIANSKA 21, 85105 BRATISLAVA, 17.10.2013
1411. MATEJ ZAJAIK, JASOVSK 10, BRATISLAVA, 17.10.2013
1412. STANISLAV URBLK, LADOMERSKA VIESKA, 17.10.2013
1413. TOM LKA, IAR NAD HRONOM, 17.10.2013
1414. MGR. HUMEN MARTIN, IAR NAD HRONOM, 17.10.2013
1415. MARTIN DANKO, ZIAR NAD HRONOM, 17.10.2013
1416. MIROSLAV PODHORN, AMORN, 17.10.2013
1417. MICHAELA ILKOV, BRATISLAVA, 17.10.2013
1418. DRAHOMRA MAJERINOV, PUKANEC, 17.10.2013
1419. HENRIETA DEMOVA, BRATISLAVA, 17.10.2013
1420. TOM KUTA, AKOV, 17.10.2013
1421. VLADIMR UOLIAK, DOLN TIINA 013 04, 17.10.2013
1422. GABRIEL DUD, RADVANSK 24, BANSK BYSTRICA, 17.10.2013
1423. RICHARD TOKUEV, BANSK BYSTRICA, 17.10.2013
1424. PAVEL KUCHRIK, LADCE, 17.10.2013
1425. PETER EVK, MALACKY, 18.10.2013
1426. MAREK RUDANSK, KOICE, 18.10.2013
1427. MICHAELA MAEKOV, DOLNE HONY, 18.10.2013
1428. JN KISKA, . TURA 441-7, 089 01 SVIDNK, 18.10.2013
1429. MGR. SRNCOV BARBORA, GBELANY, 18.10.2013
1430. DANIEL PODHORA, ILINA, 18.10.2013
1431. JN MAGT, BEL, 18.10.2013
1432. IRENA KAMIRSK, MICHALOVCE, 18.10.2013
1433. OLGA HAMAJOV, BRATISLAVA, 19.10.2013
1434. LUK VICIAN, BRATISLAVA, 19.10.2013
1435. RBERT KRTKY, PIEANY, 20.10.2013
1436. JANA FECUROV, MEDZILABORCE, 20.10.2013
1437. JANA FECUROV, MEDZILABORCE, 20.10.2013
1438. BRANISLAV SKORA, PRIEVIDZA, 21.10.2013
1439. JAROSLAV VALKA, HLBOKE, OKR.SENICA, 21.10.2013
1440. VLADIMR VLKA, UL.OSLOBODENIA 341, PRIETR, 21.10.2013
1441. JAKUB VLKA, HLBOK SNP 20, 22.10.2013
1442. TEFAN GREGORIKA, DUBOV, 22.10.2013
1443. VERONIKA PSZTOROV, SKRO 225, KOICE - OKOLIE, 22.10.2013
1444. JAROSLAV HERMAN, MOJMIROVA 9, ZLATE MORAVCE 95301, 22.10.2013
1445. PETER DRAHOVSKY, PIESTANY, 22.10.2013
1446. MICHAL KORMAN, VRUTKY, 22.10.2013
1447. PETER LABOS, ZLATE MORAVCE, 22.10.2013
1448. JARMILA TESKOV, POVASK BYSTRICA, 22.10.2013
1449. JURAJ CHLEBK, PARTIZNSKA 863/103, 23.10.2013
1450. DVID MELEGA, SENICA 905 01, 23.10.2013
1451. ADRIANA PETRKOV, ZLAT MORAVCE, 24.10.2013

1452. ANNA MTHEOV, PEZINOK, RZUSOVA 41, 24.10.2013


1453. MGR. JN JENDRUK, RZTONO, 24.10.2013
1454. PETER RUSNIOK, MARTIN, 24.10.2013
1455. ROBERT BURGAN, HANDLOV, 24.10.2013
1456. JN KUBICEK, SOBRANCE, 25.10.2013
1457. MARTIN ZHORSK, VRBLE, 25.10.2013
1458. MARTIN BREZINA, TOPOANY, 25.10.2013
1459. PETER VARC, J.KRA 16, BOJNICE, 25.10.2013
1460. JAKUB SEMAN, KRUPINICA 428, 96301 KRUPINA, 26.10.2013
1461. KOLOMAN MTYS, AA - VEA, 26.10.2013
1462. JANO SVETLAN MAJERK, KEMI 627/1,LIPTOVSK MIKUL, 26.10.2013
1463. MRIA BULKOV, LEDNICK ROVNE, 26.10.2013
1464. MGR. INKA JANOTKOV, PREOV, 26.10.2013
1465. ZUZANA SZUCSOVA, BANOVCE NAD BEBRAVOU, 26.10.2013
1466. DEDKO TEFAN, LEDNICK ROVNE, 26.10.2013
1467. MILENA REMKOV, JNA VERMU 1345/9. 07101 MICHALOVCE, 26.10.2013
1468. MICHAL SCHUBERT, HANUOVCE NAD TOPOU, 26.10.2013
1469. JANA OSKORYPOV, KOICE, 26.10.2013
1470. MONIKA SKORCIKOVA, ZAKOPCIE 347, 023 11 ZAKOPCIE, 27.10.2013
1471. DENIS TOBI, OKRUN 11, LEVICE, 934 01, 27.10.2013
1472. ERIK HRUB, TISOVEC, 28.10.2013
1473. IVETA JANKOLOVA, NOVA 55,SASA 96262, 28.10.2013
1474. LUK JAKAB, KOICE, 29.10.2013
1475. EMIL KUERA, POLTR, 29.10.2013
1476. TEFAN UROVEC, CHMELINEC 1413/10 PCHOV, 29.10.2013
1477. MARCELA, DENESOVA71 KOSICE, 29.10.2013
1478. PETER STANOVI, MALENICE, TRNAVA, 29.10.2013
1479. MILAN ERNK, TURIANSKE TEPLICE, 29.10.2013
1480. MATEJ MAZCH, HROCHO, 29.10.2013
1481. LUCIA NOSKOVA, JASIKOVA 18, 82103 BRATISLAVA, 29.10.2013
1482. RUDOLF WEISS, KOICE, PODTATRANSKHO 1, 30.10.2013
1483. MICHAL BALUCH, TOPOIANSKA17, BRATISLAVA, 30.10.2013
1484. PAVOL PRAVNANSKY, BRATISLAVA, 30.10.2013
1485. MIRO HORNUNG, BRATISLAVA, 30.10.2013
1486. MARCEL MIKULEC, NOV ZMKY, 30.10.2013
1487. ERIKA CHOVANCOV, SNP 384, BYSTRIANY 97245, 30.10.2013
1488. DUAN IVICK, EHRIANSKA 2 BRATISLAVA, 30.10.2013
1489. PETER JAKUBK, POVASK BYSTRICA, 30.10.2013
1490. ROMAN PRACKO, PRIEVIDZA, 30.10.2013
1491. DANIEL PAULINI, SIBRSKA 16 831 02 BRATISLAVA, 30.10.2013
1492. STEFAN NOSEK, BRATISLAVA, 30.10.2013
1493. ERIK TOPOR, BRATISLAVA, 30.10.2013
1494. MATIN HENNEL, KROMPACHY, 30.10.2013
1495. PETER BULLA, LIPTOVSK TRNOVEC, 30.10.2013
1496. PAVOL SZENTIVANYI, LETNA 1, 06401 STAR UBOVA, 30.10.2013
1497. JURAJ MAJERSKY, NITRIANSKE SUANY 119,97221, 30.10.2013
1498. MATEJ BELE, AMORN, 30.10.2013
1499. MARIAN LICHNER, OKR PRIEVIDZA, 30.10.2013
1500. IGOR PAVLOVI, EVENKOVA 4/4 03601 MARTIN, 30.10.2013
1501. PRIBILINEC MIROSLAV, NABR. RIMAVY 453 HNUSTA, 30.10.2013

1502. BRANISLAV GUL, CABAJ-POR 1003, 30.10.2013


1503. MGR. KATARNA NOVOTN, WOLKEROVA 15, 080 01 PREOV, 31.10.2013

Zveren poznmky:
Bol by som vemi nerd, keby si t, ktor spustili tto kvzipetin akciu,
mysleli, e im chcem ukradn ich know-how a ich ud. Naopak, ide mi o to,
aby tento asn udsk potencil, toto spoloenstvo ud, ktor sa aktvne
zaujmaj o veci verejn a ktor sa neboja verejne prejavi svoj nzor na u
takmer zfal situciu slovenskej spolonosti, zaalo aktvne politicky psobi,
organizova sa a vypracva prv varianty relne uskutonitenho politickho
programu, radiklnej zmeny slovenskej spolonosti, o ale nie je mon, ako
som u zdraznil, pasvnym vykvanm na dostaton mnostvo podpisov, ale
jedine inteligentne organizovanou a razantnou politicou innosou a akciami,
ktor musia ma jasn cie a rovnako jasne definovan politick vedenie.
U z prvho pohadu na zoznam signatrov Memoranda slobodnho obana je
pritom zrejm, e bolo podpsan 3. 11. 2012 v Kalnej nad Hronom skupinou asi
50 ud, ktor sa celkom sprvne rozhodli prevzia zodpovednos za al osud
svojej krajiny. Prve oni maj k dispozcii e-mailov adresy vetkch signatrov
a mali by sami iniciatvne spja a organizova jednotlivch signatrov poda
miesta ich bydliska, najm v najaktvnejch centrch, ktormi s zatia
Bratislava, Bansk Bystrica a Poprad, aj ke je zrejm, e sie signatrov u
dnes celkom pekne pokrva cel Slovensko. Najdleitejie zo vetkho ale je,
aby u dnes kompetentn signatri zaali diskutova o novom volebnom zkone,
ktor umon radiklnu demokratizciu Slovenska a otvor cestu novmu hnutiu
sebavedomch a zodpovednch obanov, ktor sa rozhodli prevzia sprvu vec
verejnch od parlamentnch klamrov a zlodejov definitvne do svojich rk.
V Handlovej, 31. 10. 2013

Robert Burgan

You might also like