1

Η ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ

ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΓΙΑΣΜΟΥ
ΤΩΝ ΑΓΊΩΝ ΘΕΟΦΑΝΕΙΩΝ
Μετὰ δὲ τὴν ὀπισθάμβωνον Εὐχήν, ἐξερχόμεθα ἐν τῆ Κολυμβήθρᾳ,
προπορευομένου τοῦ Ἱερέως μετὰ λαμπάδων καὶ τοῦ θυμιατοῦ, καὶ ἡμεἶς
ψάλλομεν τὰ παρόντα Ἰδιόμελα Ἦχος πλ. δ΄.

Σωφρονίου Πατριάρχου Ἱεροσολύμων

Φωνὴ

Κυρίου ἐπὶ τῶν ὑδάτων βοᾷ λέγουσα· Δεῦτε λάβετε
πάντες, Πνεῦμα σοφίας, Πνεῦμα συνέσεως, Πνεῦμα φόβου
Θεοῦ, τοῦ ἐπιφανέντος Χριστοῦ.

Σήμερον

τῶν ὑδάτων, ἁγιάζεται ἡ φύσις, καὶ ῥήγνυται ὁ
Ἰορδάνης, καὶ τῶν ἰδίων ναμάτων ἐπέχει τὸ ῥεῦμα, Δεσπότην
ὁρῶν ῥυπτόμενον.

Ὡς

ἄνθρωπος ἐν ποταμῷ, ἦλθες Χριστὲ Βασιλεῦ, καὶ
δουλικὸν Βάπτισμα λαβεἶν, σπεύδεις ἀγαθέ, ὑπὸ τῶν τοῦ Προδρόμου
χειρῶν, διὰ τάς ἁμαρτίας ἡμῶν φιλάνθρωπε.

Δόξα... Καὶ νῦν... ὁ αὐτὸς
Πρὸς τὴν φωνὴν τοῦ βοῶντος ἐν τῆ ἐρήμῳ· Ἐτοιμάσατε τὴν ὁδὸν τοῦ
Κυρίου, ἦλθες Κύριε, μορφὴν δούλου λαβών, Βάπτισμα αἰτῶν, ὁ μὴ
γνοὺς ἁμαρτίαν. Εἴδοσάν σε ὕδατα, καὶ ἐφοβήθησαν, σύντρομος
γέγονεν ὁ Πρόδρομος, καὶ ἐβόησε λέγων· πῶς φωτίσει ὁ λύχνος τὸ
Φῶς; πῶς χειροθετήσει δοῦλος τὸν Δεσπότην; ἁγίασον ἐμὲ καὶ τὰ
ὕδατα Σωτήρ, ὁ αἵρων τοῦ κόσμου τὴν ἁμαρτίαν.

Προφητείας Ἡσαΐου τὸ Ἀνάγνωσμα
(Κεφ. 35, 1-10)

Τάδε λέγει Κύριος· Εὐφράνθητι ἔρημος διψῶσα, ἀγαλλιάσθω ἔρημος,
καὶ ἀνθείτω ὡς κρίνον. Καὶ ἑξανθήσει, καὶ ὑλοχαρήσει, καὶ

55. Ἰδοὺ Ἔθνη. καὶ φάγεσθε ἀγαθά. καὶ τὰ διανοήματα ὑμῶν ἀπὸ τ῅ς διανοίας μου. ἐπικαλέσονταί σε. οἳ οὐκ ἐπίστανταί σε. καὶ ὁδὸς ἁγία κληθήσεται. καὶ εὐφροσύνη αἰώνιος ὑπὲρ κεφαλ῅ς αὐτῶν· ἐπὶ γὰρ τ῅ς κεφαλ῅ς αὐτῶν αἴνεσις καὶ ἀγαλλίαμα. ἄρχοντα καὶ προστάσσοντα ἐν Ἔθνεσιν. ἡνίκα δ᾽ ἅν ἐγγίζῃ ὑμἶν. καὶ τοῦ Ἁγίου Ἰσραήλ. αὐτὸς ἥξει καὶ σώσει ἡμᾶς. καὶ ὦτα κωφῶν ἀκούσονται. Παρακαλέσατε. λύπη καὶ στεναγμός. καὶ φάγεσθε. καὶ ἀνὴρ ἄνομος τάς βουλὰς αὐτοῦ. Ἀκούσατέ μου. καὶ κράξεσθε. Καὶ ἔσται ἐκεἶ ὁδὸς καθαρά. τὰ ὅσια Δαυῒδ τὰ πιστά. καὶ ἐπακολουθεἶτε ταἶς ὁδοἶς μου. Τότε ἁλεἶται χωλὸς ὡς ἔλαφος. ὥσπερ αἱ βουλαὶ ὑμῶν. καὶ ζήσεται ἐν ἀγαθοἶς ἡ ψυχὴ ὑμῶν. βαδίσαντες ἀγοράσατε. καὶ ὅσοι μὴ ἔχετε ἀργύριον. καὶ πίεσθε ἄνευ ἀργυρίου καὶ τιμ῅ς οἷνον καὶ στέαρ. Οὐ γὰρ εἰσιν αἱ βουλαί μου. ἐπικαλέσασθε. Καὶ ἀποστραφήσονται. καὶ οὐ μὴ πλανηθῶσι. εἰσακούσατέ μου. Ἀλλ᾽ ὡς ἀπέχει ὁ οὐρανὸς ἀπὸ τ῅ς γ῅ς. 1-13) Τάδε λέγει Κύριος· οἱ διψῶντες πορεύεσθε ἐφ᾽ ὕδωρ. καὶ τρανὴ ἔσται γλῶσσα μογγιλάλων. ἐπὶ σε καταφεύξονται. αἱ ὁδοί μου. οὐ μὴ ἀναβῆ εἰς αὐτήν. Προσέχετε τοἶς ὠσὶν ὑμῶν. οὐδ᾽ ὥσπερ αἱ ὁδοὶ ὑμῶν. καὶ εἰς τὴν διψῶσαν γ῅ν πηγὴ ὕδατος ἔσται. καὶ τὸ ὕψος τοῦ Θεοῦ. οὕτως ἀπέχει ἡ ὁδός μου ἀπὸ τῶν ὁδῶν ὑμῶν. ὅτι ἐδόξασέ σε. Καὶ οὐκ ἔσται ἐκεἶ λέων. καὶ εἴπατε τοἶς ὀλιγοψύχοις τῆ διανοίᾳ· Ἰσχύσατε καὶ μὴ φοβεἶσθε· ἰδοὺ ὁ Θεὸς ἡμῶν κρίσιν ἀνταποδίδωσι. καὶ ἐλεηθήσεσθε. ἕνεκεν Κυρίου τοῦ Θεοῦ σου. καὶ φάραγξ ἐν γῆ διψώσῃ. καὶ οὐ μὴ ἀποστραφῆ ἕως ἅν μεθύσῃ . καὶ ὁ μόχθος ὑμῶν οὐκ εἰς πλησμονήν. ἵνα τὶ τιμᾶσθε ἀργυρίου ἐν οὐκ ἄρτοις. καὶ ἀνταποδώσει. ὅτι ἐπὶ πολὺ ἀφήσει τάς ἁμαρτίας ὑμῶν. Προφητείας Ἡσαΐου τὸ Ἀνάγνωσμα (Κεφ. οὐδὲ τῶν πονηρῶν θηρίων. ὅτι ἐρράγη ἐν τῆ ἐρήμῳ ὕδωρ. Ζητήσατε τὸν Κύριον. Καὶ ἔσται ἡ ἄνυδρος εἰς ἕλη. λέγει Κύριος. καὶ ἡ τιμὴ τοῦ Καρμήλου· καὶ ὁ λαός μου ὄψεται τὴν δόξαν Κυρίου. ἐπαύλεις ποιμνίων καὶ καλάμη καὶ ἕλη. οὐ μὴ παρέλθῃ ἐκεἶ ἀκάθαρτος. ἃ οὐκ οἴδασί σε. καὶ γόνατα παραλελυμένα. καὶ ἐν τῷ εὑρίσκειν αὐτόν. Τότε ἀνοιχθήσονται ὀφθαλμοὶ τυφλῶν. οὐδὲ ἔσται ἐκεἶ ὁδὸς ἀκάθαρτος. καὶ διαθήσομαι ὑμἶν Διαθήκην αἰώνιον. καὶ εὐφροσύνη καταλήψεται αὐτούς· ἀπέδρα ὀδύνη.2 ἀγαλλιασεται τὰ ἔρημα τοῦ Ἰορδάνου· καὶ ἡ δόξα τοῦ Λιβάνου ἐδόθη αὐτῆ. καὶ ἐπιστράφητε πρὸς Κύριον. ἀπολιπέτω ὁ ἀσεβὴς τάς ὁδοὺς αὐτοῦ. καὶ ἥξουσιν εἰς Σιὼν μετ᾽ εὐφροσύνης καὶ ἀγαλλιάσεως. Ἰδοὺ μαρτύριον ἐν Ἔθνεσιν ἔδωκα αὐτόν. Ὡς γὰρ ἅν καταβῆ ὑετός. καὶ λαοί. Ἰσχύσατε χεἶρες ἀνειμέναι. ἐκεἶ ἔσται εὐφροσύνη ὀρνέων. οἱ δὲ διεσπαρμένοι πορεύσονται ἐπ᾽ αὐτ῅ς. ἢ χιὼν ἐκ τοῦ οὐρανοῦ. καὶ ἐντρυφήσει ἐν ἀγαθοἶς ἡ ψυχὴ ὑμῶν. οὐδὲ μὴ εὑρεθῆ ἐκεἶ· ἀλλὰ πορεύσονται ἐν αὐτῆ λελυτρωμένοι καὶ συνηγμένοι ὑπὸ Κυρίου.

οὕτως ἔσται τὸ ῥ῅μά μου. ἐν τῆ νεφέλῃ καὶ ἐν τῆ θαλάσσῃ. Εὐαγγέλιον κατὰ Μᾶρκον 1: 9-11 Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ. εἷδε σχιζομένους τοὺς οὐρανοὺς. μιμνῄσκεσθε. καὶ πάντες διὰ τ῅ς θαλάσσης δι῅λθον. ὅτι οἱ Πατέρες ἡμῶν πάντες ὑπὸ τὴν νεφέλην ἦσαν. Ἀγαλλιᾶσθε. ἀναγγείλατε ταῦτα ἐν πάσῃ τῆ γῆ. καὶ εἰς σημεἶον αἰώνιον. προσδεχόμενοι ὑμᾶς ἐν χαρᾷ. Καὶ φωνὴ ἐγένετο ἐκ τῶν οὐρανῶν· Σὺ εἷ ὁ Υἰός μου ὁ ἀγαπητὸς. Καὶ πάντες τὸ αὐτὸ βρῶμα πνευματικὸν ἔφαγον. Πρὸς Κορινθίους Α΄ Ἐπιστολ῅ς Παύλου (Κεφ. Στίχ. καὶ ἐκβλαστήσῃ. Κύριος ὑπερασπιστὴς τ῅ς ζω῅ς μου. 10. ὃ ἐὰν ἐξέλθῃ ἐκ τοῦ στόματός μου. καὶ ἐβαπτίσθη ὑπὸ Ἰωάννου εἰς τὸν Ἰορδάνην. ὅτι ὑψηλὰ ἐποίησεν. καὶ ἔσται Κυρίῳ εἰς ὄνομα. 1-4) Ἀδελφοί. Ὁ Θεὸς τ῅ς δόξης ἐβρόντησεν ἐπὶ τῶν ὑδάτων. καὶ τὸ Πνεῦμα ὡσεὶ περιστερὰν καταβαἶνον ἐπ᾽αὐτόν. καὶ ἐν χαρᾷ διδαχθήσεσθε· τὰ γὰρ ὄρη καὶ οἱ βουνοὶ ἑξαλοῦνται. ὅτι ὑψώθη ὁ Ἅγιος τοῦ Ἰσραὴλ ἐν μέσῳ αὐτ῅ς. βοᾶτε τὸ ὄνομα αὐτοῦ. ἀντί. καὶ ἐκτέκῃ. καὶ δῷ σπέρμα τῷ σπείροντι.3 τὴν γ῅ν. καὶ πάντα τὰ ξύλα τοῦ ἀγροῦ ἐπικροτήσει τοἶς κλάδοις. Καὶ πάντες εἰς τὸν Μωϋσ῅ν ἐβαπτίσαντο. Ἐν γὰρ εὐφροσύνῃ ἐξελεύσεσθε. ἐν ᾧ ηὐδόκησα. Καὶ ἐρεἶς ἐν τῆ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ· Ὑμνεἶτε τὸν Κύριον. ἕως ἅν τελεσθῆ ὅσα ἅν ἠθέλησα. οὐ θέλω ὑμᾶς ἀγνοεἶν. Καὶ εὐθέως ἀναβαίνων ἀπὸ τοῦ ὕδατος. δὲ τ῅ς κονύζης ἀναβήσεται μυρσίνη. καὶ ἄρτον εἰς βρῶσιν. Προκείμενον Ἦχος γ΄ Κύριος φωτισμός μου καὶ Σωτήρ μου. Στίχ. καὶ εὐφραίνεσθε οἱ κατοικοῦντες Σιών. καὶ εὐοδώσω τάς ὁδούς μου. καὶ οὐκ ἐκλείψει. Ὑμνήσατε τὸ ὄνομα Κυρίου. . καὶ τὰ ἐντάλματά μου. ἀναγγείλατε ἐν τοἶς Ἔθνεσι τὰ ἔνδοξα αὐτοῦ. Καὶ ἀντὶ τ῅ς στοιβ῅ς ἀναβήσεται κυπάρισσος. οὐ μὴ ἀποστραφῆ πρὸς με κενόν. ὅτι ὑψώθη τὸ ὄνομα αὐτοῦ. Προφητείας Ἡσαΐου τὸ Ἀνάγνωσμα (Κεφ. 12. 3-6) Τάδε λέγει Κύριος· Ἀντλήσατε ὕδωρ μετ᾽ εὐφροσύνης ἐκ τῶν πηγῶν τοῦ σωτηρίου. Ἀλληλούϊα Ἦχος δ᾽ Φωνὴ Κυρίου ἐπὶ τῶν ὑδάτων. Καὶ πάντες τὸ αὐτὸ πόμα πνευματικὸν ἔπιον· ἔπινον γὰρ ἐκ πνευματικ῅ς ἀκολουθούσης πέτρας· ἡ δὲ πέτρα ἦν ὁ Χριστός. ἦλθεν ὁ Ἰησοῦς ἀπὸ Ναζαρέτ τ῅ς Γαλιλαίας.

καὶ καιρῶν εἰρηνικῶν. πάσης Πόλεως Χώρας. τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν. τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν. Ὑπὲρ τοῦ πατρός καὶ Ἀρχιεπισκόπου ἡμῶν (δεἶνος). τῆ δυνάμει καὶ ἐνεργείᾳ καὶ ἐπιφοιτήσει τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. κλπ. καμνόντων. διὰ τ῅ς ἐπιφοιτήσεως τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. καὶ πᾶσαν ὠφέλειαν ἐπιτήδειον. τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν. Ὑπὲρ τοῦ ἀναδειχθ῅ναι αὐτὸ ἀποτρόπαιον πάσης ἐπιβουλ῅ς ὁρατῶν καὶ ἀοράτων ἐχθρῶν. τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν. εὐσταθείας τῶν Ἁγίων τοῦ Θεοῦ Ἐκκλησιῶν. καὶ τ῅ς τῶν πάντων ἑνώσεως. Ἐν ὅσῳ δὲ λέγονται ταῦτα ὑπὸ τοῦ Διακόνου. τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν. καὶ τῶν πίστει οἰκούντων ἐν αὐταἶς. τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν. Ὑπὲρ τοῦ γενέσθαι αὐτὸ ὕδωρ ἁλλόμενον εἰς ζωὴν αἰώνιον. Ὑπὲρ τοῦ γενέσθαι τὸ ὕδωρ τοῦτο ἁγιασμοῦ δῶρον. Ὑπὲρ τοῦ Ἁγίου Οἴκου τούτου. τὴν εὐλογίαν τοῦ Ἰορδάνου. τοῦ τιμίου Πρεσβυτερίου τ῅ς ἐν Χριστῷ Διακονίας. Καὶ τῶν μετὰ πίστεως. τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν. ἁμαρτημάτων λυτήριον. τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν. τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν. Ὑπὲρ τοῦ καταφοιτ῅σαι τοἶς ὕδασι τούτοις τὴν καθαρτικὴν τ῅ς ὑπερουσίου Τριάδος ἐνέργειαν. καὶ φόβου Θεοῦ εἰσιόντων ἐν αὐτῷ. Ὑπὲρ τοῦ δωρηθ῅ναι αὐτοἶς τὴν χάριν τ῅ς ἀπολυτρώσεως. Ὑπὲρ πλεόντων.4 Καὶ εὐθὺς ὁ Διάκονος Τὰ Εἰρηνικά. Ὑπὲρ τ῅ς εἰρήνης τοῦ σύμπαντος κόσμου. τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν. Ὑπὲρ τ῅ς ἁγίας Μον῅ς ταύτης. παντὸς τοῦ Κλήρου καὶ τοῦ Λαοῦ. τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν. ὁ Ἱερεὺς λέγει μυστικῶς τὴν ἑξ῅ς Εὐχήν· Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ. ὁδοιπορούντων. νοσούντων. Ἐν εἰρήνῃ. εὐφορίας τῶν καρπῶν τ῅ς γ῅ς. τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν. . Ὑπὲρ τοῦ ἁγιασθ῅ναι τὸ ὕδωρ τοῦτο. εἰς ἴασιν ψυχ῅ς καὶ σώματος. αἰχμαλώτων καὶ τ῅ς σωτηρίας αὐτῶν. Ὑπὲρ τοῦ φωτισθ῅ναι ἡμᾶς φωτισμὸν γνώσεως καὶ εὐσεβείας. τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν. εὐλαβείας. Ὑπὲρ εὐκρασίας ἀέρων. τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν. τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν. Ὑπὲρ τ῅ς ἄνωθεν εἰρήνης καὶ τ῅ς σωτηρίας τῶν ψυχῶν ἡμῶν.

εἰς δόξαν τοῦ ἁγίου προσκυνητοῦ σου Ὀνόματος. καταύγασον ἡμῶν τὴν διάνοιαν τῷ Ἁγίῳ σου Πνεύματι. ὁ τῶν ἁπάντων Βασιλεύς. τὸ φῶς τὸ ἐκ φωτός. τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν. καὶ προσκύνησις. Σοὶ γὰρ πρέπει πᾶσα δόξα. ἡ πηγὴ τ῅ς ζω῅ς καὶ τ῅ς ἀθανασίας. ἔτι καὶ δουλικῆ χειρὶ ἐν τῷ Ἰορδάνῃ βαπτισθ῅ναι κατεδέξω. Ὑπὲρ τοῦ ῥυσθ῅ναι ἡμᾶς ἀπὸ πάσης θλίψεως. Ῥᾶνον ἐφ᾽ ἡμᾶς τοὺς ἀναξίους δούλους σου. καὶ τὴν εὐλογίαν σου δι᾽ αὐτοῦ ἡμἶν τε καὶ παντὶ τῷ πιστῷ σου χαρισθ῅ναι λαῷ. σὺν τῷ ἀνάρχῳ σου Πατρί. καὶ πρὸς τὴν πρώτην ἡμᾶς ἀποκαταστήσῃς ἐλευθερίαν. ἀχράντου. Ἐν ᾗ τὸ ἀσθενὲς ἡμῶν καὶ πτωχὸν περιβαλόμενος φύραμα. καὶ διαφύλαξον ἡμᾶς ὁ Θεὸς τῆ σῆ χάριτι. ἐπὶ τοἶς ἀπ᾽ αἰῶνος θαυμαστοἶς σου μεγαλουργήμασι. ἐνδόξου Δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου καὶ ἀειπαρθένου Μαρίας. Οὗ τινος θείου Μυστηρίου τὴν ἀνάμνησιν ἐορτάζοντες.5 Ὑπὲρ τῶν ἀντλούντων καὶ ἀρυομένων εἰς ἁγιασμὸν οἴκων. τ῅ς σ῅ς εὐσπλαγχνίας τὴν δωρεάν. τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν. καὶ τῆ ἐπ᾽ ἐσχάτων τῶν αἰώνων σωτηρίῳ σου οἰκονομίᾳ. τιμή. ὁ ὢν εἰς τὸν κόλπον τοῦ Πατρός. Χριστῷ τῷ Θεῷ παραθώμεθα. ὁ ἐλθὼν εἰς τὸν κόσμον τοῦ φωτίσαι αὐτόν. καὶ τῷ . σῶσον ἐλέησον. καὶ τοἶς τ῅ς δουλείας μέτροις συγκατιών. ὀδοποιήσῃς ἡμἶν τὴν δι᾽ ὕδατος καὶ Πνεύματος ἀναγέννησιν. ὁ μονογενὴς Υἱός. τῆ ἀοράτῳ ἐπιφανείᾳ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν. κινδύνου καὶ ἀνάγκης. καὶ ἐλε῅σαι ἡμᾶς. Ὑπὲρ τοῦ εἰσακοῦσαι Κύριον τὸν Θεὸν φων῅ς τ῅ς δεήσεως ἡμῶν τῶν ἁμαρτωλῶν. καὶ μεταλαμβάνουσιν ἐξ αὐτοῦ. ὁ ἱερεὺς τὴν Εὐχὴν μυστικῶς Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ. ἑαυτοὺς καὶ ἀλλήλους καὶ πᾶσαν τὴν ζωὴν ἡμῶν. εἰς τὸ ἐπὶ τῷ ὕδατι τούτῳ τὴν αἴτησιν ἡμῶν τῶν ἁμαρτωλῶν εὐπρόσδεκτον γενέσθαι τῆ σῆ ἀγαθότητι. καὶ πρόσδεξαι ἡμᾶς μεγαλωσύνην καὶ εὐχαριστίαν σοι προσάγοντας. πᾶσι τοἶς ἀρυομένοις πίστει. Ὑπὲρ τοῦ γενέσθαι αὐτὸ πρὸς καθαρισμὸν ψυχῶν καὶ σωμάτων. δεόμεθά σου φιλάνθρωπε Δέσποτα. Ἀντιλαβοῦ. τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν. ὁ ἀληθινὸς Θεός. Τ῅ς Παναγίας. κατὰ τὴν θείαν σου ἐπαγγελίαν. ἵνα τὴν τῶν ὑδάτων φύσιν ἁγιάσας ὁ ἀναμάρτητος. ὑπερευλογημένης. ὕδωρ καθάρσιον. ὀργ῅ς. Ὑπὲρ τοῦ καταξιωθ῅ναι ἡμᾶς ἐμπλησθ῅ναι ἁγιασμοῦ. τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν. μετὰ πάντων τῶν ἁγίων μνημονεύσαντες. διὰ τ῅ς τῶν ὑδάτων τούτων μεταλήψεως.

τὸν ἀπάτορα ἐκ Μητρός. ἐν δὲ τῆ παρούσῃ τέλειόν σε ὁρῶμεν. Δοξάζομέν σε τὸν Κτίστην. ἀλλὰ τρόμῳ παρίσταται. Σήμερον τὸ πικρὸν ὕδωρ. καὶ ἀμήτορα ἐκ Πατρός· ἐν γὰρ τῆ προλαβούσῃ Ἑορτῆ νήπιόν σε εἴδομεν. τοῦ Διακόνου ἤδη πεπληρωκότος τὴν Συναπτήν. Υἱὲ τοῦ Θεοῦ μονογενές. Σήμερον τοῦ παλαιοῦ θρήνου ἀπηλλάγημεν καὶ ὡς νέος Ἰσραὴλ διεσώθημεν. ἀλλὰ συγχώρησόν μοι ἀκατακρίτως βοᾶν σοι καὶ λέγειν καὶ νῦν. Σήμερον γὰρ ὁ τ῅ς Ἑορτ῅ς ἡμἶν ἐπέστη καιρός.6 παναγίῳ. καὶ ἀγαθῷ. Σήμερον τοῦ σκότους ἐλυτρώθημεν. ἀόρατε. καὶ Ἄγγελοι μετὰ ἀνθρώπων συνεορτάζουσι. τὸν ἐκ τελείου τέλειον ἐπιφανέντα Θεὸν ἡμῶν. λάμψον κἀμοὶ τῷ ἀναξίῳ δούλῳ σου. Σήμερον ἡ πλάνη κατήργηται. Σήμερον ὁ Ἄκτιστος ὑπὸ τοῦ ἰδίου πλάσματος βουλῆ χειροθετεἶται. Σήμερον λαμπαδοφεγγεἶ πᾶσα ἡ κτίσις ἄνωθεν. Σήμερον ὁ Παράδεισος ἠνέωκται τοἶς ἀνθρώποις. Καὶ εἰπὼν καθ᾽ ἑαυτὸν τό. Σήμερον οἱ φωτοειδεἶς ἀστέρες τῆ φαιδρότητι τ῅ς λάμψεως τὴν οἰκουμένην καλλωπίζουσι. καὶ ὁ τ῅ς Δικαιοσύνης Ἥλιος καταυγάζει ἡμἶν. ὑπέρθεε. Σήμερον τὰ ἄνω τοἶς κάτω . Σήμερον ἡ χάρις τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Ποίημα Σωφρονίου Πατριάρχου Ἱεροσολύμων Τριὰς ὑπερούσιε. Ἀμήν. Σήμερον ῥείθροις μυστικοἶς πᾶσα ἡ κτίσις ἀρδεύεται. φώτισόν μου τ῅ς διανοίας τὰ ὄμματα. Ὑπεράγαθε· Δοξάζομέν σε Δέσποτα φιλάνθρωπε. Σήμερον τὰ τῶν ἀνθρώπων πταίσματα τοἶς ὕδασι τοῦ Ἰορδάνου ἀπαλείφονται. τὸ φωτίζον πάντα ἄνθρωπον ἐρχόμενον εἰς τὸν κόσμον. ὑπεράγαθε. Σήμερον ὁ ἄδυτος Ἥλιος ἀνέτειλε. καὶ ὁ κόσμος τῷ φωτὶ Κυρίου καταυγάζεται. ἀκατάληπτε. καὶ τῷ φωτὶ τ῅ς θεογνωσίας καταυγαζόμεθα. Παντοκράτορ. τοἶς ὕδασιν ἐπεφοίτησε. ὅπως τὰ πλημμελήματά μου μὴ κωλύσωσιν ἐνθάδε παραγενέσθαι τὸ ἅγιόν σου Πνεῦμα. Δημιουργὲ τῶν νοερῶν οὐσιῶν καὶ τῶν λογικῶν φύσεων. Σήμερον ἡ Σελήνη λαμπραἶς ταἶς ἀκτἶσι τῷ κόσμῳ συνεκλαμπρύνεται. ἐν εἴδει περιστερᾶς. τὸ Φῶς τὸ ἀπρόσιτον. νῦν καὶ ἀεί. ἄρχεται ὁ ἱερεὺς μεγαλοφώνως τ῅ς Εὐχ῅ς ταύτης. Εὐπρόσδεκτος γενέσθω ἡ παρ᾽ ἐμοῦ δέησις διὰ τὸν παρεστῶτα λαόν. τὸ ἐπὶ Μωϋσέως τῷ λαῷ. Ἀμήν. καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. καὶ ὁδὸν ἡμἶν σωτηρίας ἐργάζεται ἡ τοῦ Δεσπότου ἐπέλευσις. προαιώνιε Βασιλεῦ. παντοδύναμε. καὶ ζωοποιῷ σοῦ Πνεύματι. Δοξάζομέν σε. ὁρῶν Θεοῦ πρὸς ἡμᾶς συγκατάβασιν. Σήμερον τὰ τοῦ Ἰορδάνου νάματα εἰς ἰάματα μεταποιεἶται τῆ τοῦ Κυρίου παρουσίᾳ. ἡ ἔμφυτος ἀγαθότης. εἰς γλυκύτητα μεταποιεἶται τῆ τοῦ Κυρίου παρουσίᾳ. Σήμερον ὁ Προφήτης καὶ Πρόδρομος τῷ Δεσπότῃ προσέρχεται. καὶ χορὸς ἁγίων ἐκκλησιάζει ἡμἶν. Σήμερον αἱ νεφέλαι ὑετὸν δικαιοσύνης τῆ ἀνθρωπότητι οὐρανόθεν δροσίζουσι. καὶ Δημιουργὸν τοῦ παντός. παντεπίσκοπε. ὅπως ἀνυμν῅σαι τολμήσω τὴν ἄμετρον εὐεργεσίαν καὶ δύναμιν. Σήμερον ἡ ἀχλὺς τοῦ κόσμου καθαίρεται τῆ ἐπιφανείᾳ τοῦ Θεοῦ ἡμῶν.

Δεσπότα. Θεὸν ἐν σαρκὶ καθορῶντα. καὶ τὰ ὄρη ἐσκίρτησαν. αὐτὸν δὲ τὸν τ῅ς παρακο῅ς θάνατον. λέγει γεγονωτέρᾳ φωνῆ. θεασάμενος τὸ πῦρ τ῅ς θεότητος. καὶ εἰσερχόμενον ἐπ᾽ αὐτόν. θαυμάζουσαι τὸν παραγενόμενον. τὰ μεγαλεἶα τῶν θαυμάτων σου διηγούμενος. ἐν κατανύξει βοῶ σοι· Μετὰ δὲ τὴν συμπλήρωσιν. Εἴδοσάν σε ὕδατα. καὶ θαυμαστὰ τὰ ἔργα σου. σὲ φρίττουσιν ἄβυσσοι.7 συνεορτάζει. Σὺ ἐξέτεινας τὸν οὐρανὸν ὡσεὶ δέρριν· σὺ ἐστερέωσας τὴν γ῅ν ἐπὶ τῶν ὑδάτων· σὺ περιετείχισας τὴν θάλασσαν ψάμμῳ· σὺ πρὸς ἀναπνοὰς τὸν ἀέρα ἐξέχεας· Ἀγγελικαὶ Δυνάμεις σοὶ λειτουργοῦσιν· οἱ τῶν. Ὅθεν κἀγὼ ὁ ἁμαρτωλὸς καὶ ἀνάξιος δοῦλος σου. σοὶ δουλεύουσιν αἱ πηγαί. καὶ οὐδεὶς λόγος ἐξαρκέσει πρὸς ὕμνον τῶν θαυμασίων σου (ἐκ γ'). φῶς ἐκ φωτός. καὶ τὰ κάτω τοἶς ἄνω συνομιλεἶ. ἵνα ἀναβιβάσῃ πρὸς ὕψος τὸ ἀνθρώπινον. ἐν εἴδει περιστερᾶς κατερχόμενον. καὶ τὰ ἑξαπτέρυγα Σεραφὶμ κύκλῳ ἱστάμενα καὶ περιϊπτάμενα. θεωρῶν τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον. Ἀρχαγγέλων χοροὶ σὲ προσκυνοῦσι· τὰ πολυόμματα Χερουβίμ. Θεὸν ἀληθινὸν ἐκ Θεοῦ ἀληθινοῦ. ὁρῶν τὸν Ἀόρατον ὁραθέντα. ὁ Θεός. Σήμερον Βασιλείαν οὐρανῶν ὠνησάμεθα· τ῅ς γὰρ Βασιλείας τοῦ Κυρίου οὐκ ἔσται τέλος. Σήμερον ἡ ἱερὰ καὶ μεγαλόφωνος τῶν Ὀρθοδόξων πανήγυρις ἀγάλλεται. Σὲ τρέμουσιν αἱ νοεραὶ πᾶσαι Δυνάμεις. Κύριε. καὶ τὸν τοῦ. καὶ τῆ σῆ προνοίᾳ διοικεἶς τὸν κόσμον. ἵνα ἡμᾶς ἐκ τ῅ς δουλείας ἐλευθερώσῃ. καὶ περιϊπτάμενόν σοι. καὶ τὸ τ῅ς πλάνης κέντρον. Ὁ Ἰορδάνης ἐστράφη εἰς τὰ ὀπίσω. ἀλλ᾽ ἦλθες καὶ . σοὶ ὑπακούει τὸ φῶς. Σήμερον γ῅ καὶ θάλασσα τὴν τοῦ κόσμου χαρὰν ἐμερίσαντο. Σήμερον ὁ Δεσπότης πρὸς τὸ βάπτισμα ἐπείγεται. εἴδοσάν σε ὕδατα καὶ ἐφοβήθησαν. διὰ σπλάγχνα ἐλέους σου. Σὺ γὰρ Θεὸς ὤν ἀπερίγραπτος. σωματικῶς κατερχόμενον. Ὁ Ἰορδάνης ἐστράφη εἰς τὰ ὀπίσω. μορφὴν δούλου λαβὼν. καὶ ὁ κόσμος εὐφροσύνης πεπλήρωται. Μέγας εἷ. Σὲ ὑμνεἶ ἥλιος. ἐν ὁμοιώματι ἀνθρώπων γενόμενος· οὐ γὰρ ἔφερες. τὸν Κτίστην σαρκωθέντα. συνεχόμενος φόβῳ. Ὁ Ἰορδάνης ἐστράφη εἰς τὰ ὀπίσω. σὲ δοξάζει σελήνη. δεσποτικὴν πανήγυριν σήμερον ἐν τῷ Ἰορδάνῃ ὁρῶντες. ἄναρχός τε καὶ ἀνέκφραστος. τέτταρσι καιροἶς τὸν κύκλον τοῦ ἐνιαυτοῦ ἐστεφάνωσας. τὸν Δεσπότην ἐν δούλου μορφῆ. θεάσασθαι ὑπὸ τοῦ διαβόλου τυραννούμενον τὸ γένος τῶν ἀνθρώπων. Σήμερον ὁ ἀκλινὴς τῷ ἰδίῳ οἰκέτῃ ὑποκλίνεται. φόβῳ τ῅ς ἀπροσίτου σου δόξης κατακαλύπτονται. Σὺ ἐκ τεσσάρων στοιχείων τὴν κτίσιν συναρμόσας. σοὶ ἐντυγχάνει τὰ ἄστρα. ἦλθες ἐπὶ τ῅ς γ῅ς. καὶ Βάπτισμα σωτηρίας τῷ κόσμῳ δωρησάμενον. καὶ νεφέλαι φωνὴν ἔδωκαν. Σὺ γὰρ βουλήσει ἐξ οὐκ ὄντων εἰς τὸ εἷναι παραγαγὼν τὰ σύμπαντα τῷ σῷ κράτει συνέχεις τὴν κτίσιν. ᾍδου σύνδεσμον ἐν τῷ Ἰορδάνῃ βυθίσαντα. Ὁ Ἰορδάνης ἐστράφη εἰς τὰ ὀπίσω.

Ἀγγελικ῅ς ἰσχύος πεπληρωμένον. καὶ ἀεί. τὴν κάθαρσιν. Ὁμολογοῦμεν τὴν χάριν. οὐ κρύπτομεν τὴν εὐεργεσίαν. καὶ τοῦ περιεστῶτος λαοῦ. καὶ διὰ Ἀγγέλων. νῦν. πάρεσο καὶ νῦν διὰ τ῅ς ἐπιφοιτήσεως τοῦ Ἁγίου σου Πνεύματος. ὁ δι᾽ ὕδατος καὶ Πνεύματος ἀνακαινίσας τὴν παλαιωθεἶσαν φύσιν ὑπὸ τ῅ς ἁμαρτίας. Ἵνα καὶ διὰ στοιχείων. τὴν εὐλογίαν. κατὰ τὸ μέγα σου ἔλεος. καὶ χείμαρροι κατεκλύσθησαν. ἵνα πάντες οἱ ἀρυόμενοι καὶ μεταλαμβάνοντες ἔχοιεν αὐτὸ πρὸς καθαρισμὸν ψυχῶν καὶ σωμάτων. Σὺ γὰρ ὁ Θεὸς ἡμῶν ἐπὶ τ῅ς γ῅ς ὤφθης. καὶ τάς κεφαλὰς τῶν ἐκεἶσε ἐμφωλευόντων συνέτριψας δρακόντων. πρὸς ἁγιασμὸν οἴκων. καὶ ἐλέησον αὐτοὺς καὶ ἡμᾶς. τὴν εὐλογίαν τοῦ Ἰορδάνου. πᾶσα ἡ κτίσις ὕμνησέ σε ἐπιφανέντα. κηρύττομεν τὸν ἔλεον. τὴν ὑγείαν. ἀπαλλάξας τὸν Ἰσραὴλ ἐκ τ῅ς πλάνης τοῦ Βάαλ. Εἰρήνη πᾶσι. Καὶ ἡ Εὐχὴ μυστικῶς . ὁ δι᾽ ὕδατος καὶ πυρός. καὶ ἁγίασον τὸ ὕδωρ τοῦτο (ἐκ γ΄ ). καὶ τῷ ἁγίῳ Πνεύματι. Σὺ γὰρ εἷ ὁ Θεὸς ἡμῶν. Κύριε. καὶ παντὸς ἱερατικοῦ τάγματος. καὶ τῶν δι᾽ εὐλόγους αἰτίας ἀπολειφθέντων ἀδελφῶν ἡμῶν. καὶ διψῶντα τὸν λαόν σου κορέσας. ὁ διὰ θαλάσσης ἐλευθερώσας ἐκ τ῅ς δουλείας Φαραώ. Σὺ καὶ τὰ Ἰορδάνια ῥεἶθρα ἡγίασας. καὶ διὰ ἀνθρώπων. καὶ διὰ ἀοράτων. ἁμαρτημάτων λυτήριον. τοῦ Ἀρχιεπισκόπου ἡμῶν (δεἶνος). δαίμοσιν ὀλέθριον. τὸ γένος τῶν Ἑβραίων· Σὺ εἷ ὁ Θεὸς ἡμῶν ὁ διαρρήξας πέτραν ἐν ἐρήμῳ. νοσημάτων ἀλεξιτήριον.8 ἔσωσας ἡμᾶς. ἁγιασμοῦ δῶρον. δοξάζηταί σου τὸ πανάγιον ὄνομα. ἁγίασον τὸ ὕδωρ τοῦτο. τῷ Πνεύματί σου τῷ Ἁγίῳ. Σὺ εἷ ὁ Θεὸς ἡμῶν. καὶ τοἶς ἀνθρώποις συνανεστράφης. Καὶ δὸς αὐτῷ τὴν χάριν τ῅ς ἀπολυτρώσεως. πρὸς πᾶσαν ὠφέλειαν ἐπιτήδειον. Αὐτὸς οὖν. Καὶ σῶσον. ὑπόταξον ὑπὸ τοὺς πόδας αὐτῶν πάντα ἐχθρὸν καὶ πολέμιον. ταἶς ἐναντίαις δυνάμεσιν ἀπρόσιτον. καὶ διὰ ὁρωμένων. τάς τ῅ς φύσεως ἡμῶν γονὰς ἠλευθέρωσας. σὺν τῷ Πατρί. χάρισαι αὐτοἶς τὰ πρὸς σωτηρίαν αἰτήματα καὶ ζωὴν τὴν αἰώνιον. τ῅ς ἐν Χριστῷ Διακονίας. τὸν ἁγιασμόν. πρὸς ἰατρείαν παθῶν. τοἶς τε μεταλαμβάνουσι. Ἀμήν. καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Δεσπότα. τοὺς πιστοὺς Βασιλεἶς ἡμῶν. διὰ Μωϋσέως. παρθενικὴν ἡγίασας μήτραν τῷ τόκῳ σου. διὰ τοῦ Ἡλίου. καὶ ἐρρύησαν ὕδατα. Κύριε. τοὺς δούλους σου. Τάς κεφαλὰς ἡμῶν. φιλάνθρωπε Βασιλεῦ. (ἐκ γ΄) Καὶ φύλαξον αὐτοὺς ὑπὸ τὴν σκέπην σου ἐν εἰρήνῃ. (ἐκ γ') Δὸς πᾶσι. οὐρανόθεν καταπέμψας τὸ Πανάγιον σοῦ Πνεῦμα. Μνήσθητι. Αὐτὸς καὶ νῦν. ὁ δι᾽ ὕδατος κατακλύσας ἐπὶ τοῦ Νῶε τὴν ἁμαρτίαν. Σὺ εἷ ὁ Θεὸς ἡμῶν. καὶ παντὸς τοῦ Πρεσβυτερίου. Ποίησον αὐτὸ ἀφθαρσίας πηγήν. Σὺ εἷ ὁ Θεὸς ἡμῶν.

ψάλλων καὶ τὸ παρὸν: Τροπάριον Ἦχος α΄ τρὶς Ἐν Ἰορδάνῃ βαπτιζομένου σου Κύριε. εὐλογῶν τὰ ὕδατα σταυροειδῶς. β΄ Ἀνυμνήσωμεν οἱ πιστοί. Μὴ δειλιάσῃς βαπτίσαι με· σῶσαι γὰρ ἥκω. καὶ εὐχαριστίαν. τὴν ἡμῶν κάθαρσιν καθαίρεται ἐν τῷ Ἰορδάνῃ. εἰς ὑγείαν ψυχ῅ς καὶ σώματος. Ἀπόλυσις: . Ἀδὰμ τὸν πρωτοπλαστον. Κύριε. καὶ ἀεί. τ῅ς περὶ ἡμᾶς τοῦ Θεοῦ οἰκονομίας τὸ μέγεθος· ἐν γὰρ τῷ ἡμῶν παραπτώματι. καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν. καὶ προσκύνησιν ἀναπέμπομεν. Καὶ ῥαντίζει πάντα τὸν Λαὸν ἐκ τοῦ ὕδατος ψάλλοντας τὸ Κοντάκιον Ἦχος δ' Ἐπεφάνης σήμερον 5 Ἰανουαρίου Ἐν τοἶς ῥείθροις σήμερον τοῦ Ἰορδάνου. ἀοράτως ἐπιδίδοται. Κύριε. ἐβεβαίου τοῦ λόγου τὸ ἀσφαλές. καὶ Σωτ῅ρος τῶν ψυχῶν ἠιμών. σὺν τῷ ἀνάρχῳ σου Πατρί. καὶ τὸ φῶς σου Κύριε. ὄρθιον αὐτὸν κατάγων ἐν τῷ ὕδατι καὶ ἀνάγων. καὶ τῷ Παναγίῳ καὶ ἀγαθῷ καὶ ζωοποιῷ σου Πνεύματι. καὶ γενέσθω ἡμἶν. γεγονὼς ὁ Κύριος. καὶ ἁγιάσας τὰ ὕδατα· καὶ εὐλόγησον πάντας ἡμᾶς. συντρίβων ἐπὶ τοῦ ὕδατος. καὶ σοὶ τὴν δόξαν. ἡ τ῅ς Τριάδος ἐφανερώθη προσκύνησις· τοῦ γὰρ Γεννήτορος ἡ φωνὴ προσεμαρτύρει σοι. μετ᾽ εὐφροσύνης ἀδελφοί· ἡ γὰρ χάρις τοῦ Πνεύματος. ἁγιάζων ἐμὲ καὶ τὰ ὕδατα καὶ τάς κεφαλὰς τῶν δρακόντων. Ἐκφώνησις Σὺ γὰρ εἷ ὁ ἁγιασμὸς τῶν ψυχῶν καὶ τῶν σωμάτων ἡμῶν. Ὁ ἐπιφανεὶς Χριστὲ ὁ Θεός. Εἰσερχόμενοι δὲ ἐν τῷ Ναῷ. τῷ Ἰωάννῃ ἐκβοᾷ. καὶ τὸν κόσμον φωτίσας δόξα σοι. νῦν. Καὶ εὐθύς. τὸ οὖς σου. Κοντάκιον Ἦχος δ' 6 Ἰανουαρίου Ἐπεφάνης σήμερον τῆ οἰκουμένῃ. παρὰ Χριστοῦ τοῦ Θεοῦ. τοἶς πιστῶς ἀντλοῦσιν. ἐσημειώθη ἐφ᾽ ἡμᾶς. Καὶ καταξίωσον ἡμᾶς ἐμπλησθ῅ναι τοῦ ἁγιασμοῦ σου διὰ τ῅ς τοῦ ὕδατος τούτου μεταλήψεώς τε καὶ ῥαντισμοῦ. βαπτίζει τὸν τίμιον Σταυρόν. ἀγαπητὸν σε Υἱὸν ὀνομάζουσα· καὶ τὸ Πνεῦμα ἐν εἴδει περιστερᾶς. ὁ ἐν Ἰορδάνῃ βαπτισθ῅ναι καταδεξάμενος. καὶ ἐπάκουσον ἡμῶν. Ἀντλήσωμεν οὖν ὕδωρ. ψάλλομεν τὸ πάρον Ἰδιόμελον εἰς Ἦχον πλ. ὁ μόνος καθαρὸς καὶ ἀκήρατος. γενόμενος ἄνθρωπος.9 Κλἶνον. τοὺς διὰ τ῅ς κλίσεως τῶν ἑαυτῶν αὐχένων σημαίνοντας τὸ τ῅ς δουλείας πρόσχημα. ἐν ἐπιγνώσει ὑμνοῦντας σε· Ἦλθες ἐφάνης τὸ Φῶς τὸ ἀπρόσιτον.