Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”

Regiunea infraclaviculară

Extremităţile

Catedra Anatomie topografică şi C irurgie operatorie

%& a) b) c) d) e) "& a) ,) c) d) e) -& a) b) c) d) e) 0& a) ,) c) d) e) 2& a) b) c) d) e) 3& a) ,) c) d) e) 4& a) ,) c) d) e) $& a) ,) c) d)

'imitele regiunii infraclaviculare sunt( marginea inferioară a m& pectoral mare marginea sternului marginea anterioară a muşchiului deltoid сlavicula coasta a III a Care fascie formea*ă capsula glandei mamare la femei+ fascia pectorală fascia clavipectorală fascia superficială fascia transversală fascia endotoracica Care din afirmaţiile de mai .os s/nt corecte+ teaca m& pectoral mare este fascia superficială teaca m! pectoral mare este fascia proprie m& pectoral mare nu are teacă m! pectoral mare formea"ă peretele anterior al spaţiului subpectoral superficial m& pectoral mare este /ncon.urat de fascia clavipectorală Foiţa profundă a fasciei pectorale se numeşte( fascia superficială fascia pectorlă fascia endocervicală fascia clavipectorală fascia a1ilară Următoarele afirmaţii sunt corecte( trigonul deltoidopectoral este #ntre$ claviculă% m! deltoid şi m! pectoral mare #n trigonul deltoidopectoral este situată vena cefalica #n stratul subcutanat inferior de claviculă s#nt situaţi nn! supraclaviculari fascia superficială formea"ă ligamentul suspensor al glandei mamare vena cefalica se varsă /n vena ,a*ilică Teaca cărui muşc i este formată de fascia clavipectorală+ m& pectoral mare m! pectoral mic m& dinţat anterior m& deltoid mm& intercostali Spaţiul su,pectoral superficial se află( posterior de m!pectoral mare anterior de m! pectoral mic şi fascia clavipectorală posterior de fascia superficială anterior de fascia proprie /n ţesutul celuloadipos su,cutanat Spaţiul su,pectoral profund se află( anterior de m& pectoral mare posterior de m& pectoral mare anterior de m& pectoral mic posterior de m! pectoral mic

Set de teste la Anatomie topografică

C işinău ! "##$

e) anterior de peretele toracic 5& a) ,) c) d) e) Spaţiul su,pectoral profund este locali*at /ntre( fascia pectorală m& pectoral mare fascia clavipectorală m! pectoral mic lamela profundă a fasciei clavipectorale

d) a! circumflexa scapulae e) r! descendens a! transversae colli 2& a) ,) c) d) e) 8egiunea scapulară este inervată de următorii nervi( n! suprascapular n& infrascapular n! subscapular n& toracic lateral n! dorsal al scapulei

%#& 6urulenţele din spaţiul su,pectoral profund se răsp/ndesc /n cavitatea a1ilară pe traiectul( a) ligamentului coraco umeral b) ligamentului suspensor axilar c) vaselor şi nervilor ce pătrund #n acest spaţiu din cavitatea axilară d) arterei toracoacromiale e) toate răspunsurile corecte %%& Fascia clavipectorală se inseră la( a) claviculă b) procesul coracoid c) stern d) coaste e) m& pectoral %"& 7landa mamară este inervată de( a) ramuri ale nn! intercostali II &II b) ramurile plexului cervical c) ramurile plexului brahial d) nn& frenici e) nn& vagi Regiunea scapulară %& a) ,) c) d) e) "& a) ,) c) d) e) -& a) b) c) d) e) 0& a) ,) c) Fascia proprie a regiunii scapulare formea*ă teacă pentru următorii muşc i( m& supraspinatus m& infraspinatus m& teres minor m! latissimus dorsi m! trape"ius 7rupul de muşc i superficiali ai regiunii scapulare s/nt( teres ma.or teres minor latissimus dorsi supraspinatus trapetius Tecile osteofi,roase scapulare s/nt ocupate de( m& trapetius m! supraspinatus m& latissimus dorsi m! infraspinatus mm! teres minor et ma'or Arterele principale care participă la formarea anastomo*ei arteriale scapulare( a! suprascapularis a& a1ilaris a& toracoacromialis

Regiunea deltoidiană %& a) b) c) d) e) Care este linia de proiecţie a n& a1ilar /n regiunea deltoidiană+ nivelul apofi*ei acromiale intersecţia liniei verticale de la acromion #n 'os cu marginea posterioară a m! deltoid marginea anterioară a m& deltoid limita inferioară a m& deltoid limita superioară a m& deltoid

"& Ce vase şi nervi s/nt situate /n spaţiul su,deltoidian+ a) a! circumflexă humerală anterioară b) a! circumflexă humerală posterioară c) n& dorsal scapular d) n! axilar e) a& su,scapulară -& Avem o plagă /n regiunea marginii posterioare a m& deltoid& 'a e1aminare s9a constatat dereglarea a,ducţiei ,raţului& 6ro,a,il a fost le*at( a) ple1ul ,ra ial ,) n& suprascapular c) n! axilar d) n& musculocutanat e) n& radial 0& 'a fracturarea colului c irurgical a osului umeral se pot trauma( a) tendonul lung al m& ,iceps ,rac ial b) a! circumflexa humeris posterior c) n! axilar d) n& radial e) a! circumflexa humeri anterior Regiunea axilară %& a) b) c) d) e) "& a) b) c) d) e) Care din limitele regiunii a1ilare s/nt numite incorect+ marginea inferioară a m&pectoral mare marginea inferioară a pectoralului mic marginea inferioară a m&latissimus dorsi lateral şi medial liniile convenţionale ce unesc aceste două puncte marginea inferioară a m!subscapular 6eretele posterior al cavităţii a1ilare este constituit de( m! subscapularis mm! teres ma'or et minor m! latissimus dorsi caput longus m! triceps brahii mm& pectorali ma.or et minor

-& 6rin orificiul patrulater al peretelui posterior al cavităţii a1ilare trec(

a) ,) c) d) e) 0& a) ,) c) d) e) 2& a) ,) c) d) e) 3& a) ,) c) d) e) 4& a) b) c) d) e) $& a) ,) c) d) e) 5& a) ,) c) d) e)

a& a1ilară n& su,scapular a& circumfle1ă scapulară n! axilar a! circumflexă humerală posterioară 6rin orificiul trilater al peretelui posterior al cavităţii a1ilare trece( a& su,scapulară n& su,scapular a! circumflexă scapulară a circumfle1a umeris posterior şi n& a1ilar a& toracodorsală 6eretele anterior al cavităţii a1ilare este format din( fascia clavipectoralis şi m! pectoralis minor fascia a1ilaris spaţiul su,pectoral profund m! pectoral mare m& dinţat anterior 6eretele lateral al cavit/ţii a1ilare este( m! coracobrahial m& triceps ,ra ial capul scurt al m! biceps brahial fascia proprie m& ,ra ioradial 6eretele medial al cavităţii a1ilare este( fascia clavipectorală cutia toracică m! dinţat anterior m& pectoral mic m& pectoral mare 'inia de proiecţie a a& a1ilare este linia trasată /ntre( treimea anterioară şi medie a fosei axilare pe marginea inferioară a muşc iului pectoral mare treimea medie şi posterioară a fosei a1ilare pe mi.locul distanţei /ntre m& pectoral mare şi m& lat al spatelui apofi*a coracoidă şi epicondilul medial al umerusului :rificiul patrulater este delimitat de( m! rotund mare m& coraco,ra ial m! rotund mic şi subscapular osul humeral capul lung al m! triceps brahii

c) claviculă d) m& pectoral mic e) m& deltoid %"& Sintopia elementelor pac etului vasculonervos a1ilar la nivelul triung iului clavipectoral /n raport cu a& a1ilară este+ a) medial$ vena axilară b) lateral$ plexul brahial c) medial( fascicolul medial al ple1ului ,ra ial d) lateral( fascicolul nervos lateral e) medial( v&cefalică %-& <n triung iul pectoral de la a& a1ilară pornesc următoarele ramuri( a) a& toracică supremă ,) a& toracoacromială şi a& toracică laterală c) a& toracică laterală= a& circumfle1a umeris posterior şi a& circumfle1a scapulară d) a! toracică laterală e) toate răspunsurile sunt eronate %0& <n triung iul su,pectoral de la a& a1ilară pornesc următoarele ramuri( a) a& toracoacromială b) a! circumflexa humeris posterior c) a& circumfle1a scapulă d) a! subscapulară e) a! circumflexa humeri anterior %2& Circuitul sanguin colateral va fi mai ,enefic /n ca*ul ligaturării a& a1ilare+ a) pro1imal de a& toracică internă ,) distal de a& circumfle1a umeri posterior c) proximal de a! subscapulară d) distal de a& su,scapulară e) pro1imal de a& toracoacromială %3& <n triung iul su,pectoral artera a1ilară este /ncon.urată de( a) n! median b) n! musculocutanat c) n! ulnar% cutanat medial al braţului şi antebraţului d) n! radial% n! axilar e) n suprascapular %4& 8amurile scurte ale ple1ului ,ra ial s/nt+ a) n& radialis b) n! axilaris c) n& ulnaris d) n! subscapularis% n suprascapularis e) n! dorsalis scapulae şi n! t"oracicus longus Articulaţia umărului

%#&:rificiul trilater este delimitat de( a) m! rotund mare ,) m& coraco,ra ial c) m! rotund mic şi subscapular d) osul umeral e) capul lung al m! triceps brahial %%& ;/rful cavităţii a1ilare este situat /ntre( a) elementele articulaţiei umărului b) coasta I

%& a) ,) c) d) e)

Care porţiune a articulaţiei umerale nu este /ntărită de muşc i+ anterioară posterioară e1terioară medială este /ntărită din toate părţile de muşc i

"& 'a lu1area umărului /n direcţie antero9inferioară ce nerv poate fi le*at+ a) n& median

,) c) d) e) -& a) ,) c) d) e)

n& radial n& ulnar n! axilar poate fi le*at orice nerv 'u1aţiile umerusului se /nt/lnesc mai frecvent /n ca*ul lipsei sau su,de*voltării ligamentului+ coraco umeral coracoacromial tendonului capului lung al m& ,iceps ,ra ii glenohumeral mediu gleno umeral superior

b) c) d) e) $& a) ,) c) d) e) 5& a) ,) c) d) e)

n! median% v! brahială% a! brahială v& ,ra ială= n& radial= a& ,ra ială n& ulnar= n& musculocutanat= v& ,ra ială a& ,ra ială= n& cutaneus ante,ra ii medialis= v& ,asilica N& ulnar /n treimea superioară a ,raţului este locali*at+ medial şi posterior de n! median lateral de a& ,ra ială medial de a! brahială lateral de v! basilica medial de v& ,asilica N& ulnar /n treimea inferioară a ,raţului este locali*at+ anterior şi medial de a& ,ra ială /ntre epicondilul medial al osului umeral şi olecranon #n lo'a m!triceps brahial locali*at /ntre m& ,ra ial şi ,iceps ,ra ial /n lo.a muşc iului ,iceps ,ra ial

Regiunea brahială %& a) ,) c) d) e) "& a) b) c) d) e) -& a) ,) c) d) e) 0& a) b) c) d) e) 2& a) b) c) d) e) 3& a) ,) c) d) e) 6roiecţia a& ,ra iale şi a n& median pe ,raţ este linia dintre+ treimea anterioară şi medie a fosei axilare treimea posterioară a fosei a1ilare mi'locul plicii cubitale epicondilul medial epicondilul lateral N& ulnar se proiectea*ă pe ,raţ /ntre următoarele puncte( şanţul bicipital medial punctul dintre treimea medie şi inferioară epicondilul medial epicondilul lateral mi.locul plicii cu,itale şanţul ,icipital lateral Nervul radial /n regiunea anterioară a ,raţului se proiectea*ă /n( treimea inferioară a şanţului bicipital lateral treimea inferioară a şanţului ,icipital medial coincide cu şanţul ,icipital medial coincide cu proiecţia nervului ulnar nu se proiectea*ă /n regiunea anterioară a ,raţului <n ţesutul su,cutanat al regiunii anterioare a ,raţului se situia*ă( v! cefalică v! ba"ilică n& median n! cutanat medial al braţului şi antebraţului n& radial 'a nivelul treimei pro1imale a ,raţului lo.a anterioară conţine( m& triceps ,ra ial= n& radial m! coracobrahial% m! biceps brahial% m! brahial a! v! brahială n! median% n! ulnar% n! musculocutanat n! ulnar m& rotund mic <n treimea distală a ,raţului lo.a anterioară conţine următoarele formaţiuni anatomice( m& coraco,ra ial= n& radial= v& ,asilică capul lung al m& ,iceps ,ra ial= n& cutanat ,ra ial lateral m! biceps brahial% m! brahial % a! şi v! brahială% a! colaterală ulnară inferioară% n! median% n! musculocutanat% n& cutanat ante,ra ial medial= n& cutanat ,ra ial medial&

%#& Segmentul critic al trunc iului arterial pe mem,rul superior este locali*at /ntre( a) a! profunda brahii ,) a& circumfe1a umeri anterior c) a& circumfle1a scapulă d) a& circumfle1a umeri posterior e) a! subscapulară %%& N& musculocutanat /n treimea medie a ,raţului este locali*at /ntre( a) m& coraco,ra ial b) m! brahial c) m& ,ra ioradial d) m& triceps e) m! biceps brahial %"& >dentificaţi formaţiunile anatomice locali*ate /n lo.a posterioară /n treimea medie a ,raţului+ a) m! triceps brahial b) n! radial c) a! profundă brahială d) n& musculocutanat e) a& colaterală ulnară superioară %-& 6roiecţia n& radial pe ,raţ este linia ce uneşte+ a) marginea posterioară a m! deltoidian b) treimea inferioară a şanţului bicipital lateral c) tu,erculul mare al osului umeral d) epicondilul lateral al umerusului e) treimea inferioară a şanţului ,icipital medial %0& 6rin canalul umeromuscular trec următoarele formaţiuni anatomice+ a) n& a1ilar ,) a& circumfle1ă umerală posterioară c) n& musculocutanat d) n! radial e) a! şi v! profundă brahială %2& <n canalul format de epicondilul medial al umerusului şi olecranon se locali*ea*ă următoarele formaţiuni anatomice( a) n! ulnar b) a! colaterală ulnară superioară

4& Componenţa pac etului neurovascular principal al ,raţului /n treimea inferioară( a) n& ulnar= n& median= v& ,ra ială= a& ,ra ială

c) a& colaterală ulnară inferioară d) a& recurentă ulnară anterioară e) a& profundă a ,raţului %3& Canalul umeromuscular este situat+ a) #n lo'a posterioară a braţului ,) /n lo.a anterioară a ,raţului c) #ntre humerus şi m! triceps d) /ntre umerus şi m& ,ra ial e) acest canal este situat /n altă regiune %4& Arterele terminale a& profundă a ,raţului s/nt( a) a! colaterală radială ,) a! colaterală medie c) a& colaterală ulnară superioară d) a& colaterală ulnară inferioară e) nici un răspuns nu este corect %$& ?eterminaţi care din afirmaţii sunt corecte+ a) la fracturarea osului humeral #n treimea medie poate fi le"at n! radial b) n! radial trece prin canalul humeromuscular c) ligaturarea a& ,ra iale este mai ,ine de efectuat pro1imal de a& profundă a ,raţului d) n! ulnar #n treimea inferioară a braţului se locali"ea"ă #n lo'a posterioară e) n& radial se ramifică /n treimea medie a ante,raţului& %5& 'a fracturarea osului umeral pro1imal de inserţia m& deltoidian fragmentele osoase se deplasea*ă+ a) fragmentul pro1imal este rotat e1tern su, acţiunea mm& infraspinatus şi teres minor ,) fragmentul pro1imal este deplasat anterior lateral su, acţiunea mm& supraspinatus şi m& deltoid c) fragmentul proximal este deplasat medial sub acţiunea mm! teres şi pectoral mare d) fragmentul distal este deplasat lateral şi superior sub acţiunea m! deltoid e) fragmentul distal este deplasat posterior su, acţiunea m& ,iceps ,ra ial "#& 'a fracturarea osului umeral distal de inserţia m& deltoidian fragmentele osoase se deplasea*ă+ a) fragmentul pro1imal este rotat e1tern su, acţiunea mm& infraspinatus şi teres minor b) fragmentul proximal este deplasat anterior lateral sub acţiunea m! supraspinatus şi m! deltoid c) fragmentul pro1imal este deplasat medial su, acţiunea mm& tere* minor şi pectoral mare d) fragmentul distal este deplasat lateral şi superior su, acţiunea m& deltoid e) fragmentul distal este deplasat posterior sub acţiunea m! biceps brahial Regiunea cubitală %& a) b) c) d) e) "& a) ,) c) d) e) <n ţesutul su,cutanat al regiunii cu,itale anterioare s/nt situate+ vv! ba"ilică şi cefalică nn! cutanaţi ai antebraţului mediali şi laterali v! mediana cubiti a& ,ra ială n& median <n fosa cu,itală a& ,ra ială este( mai medial de tendonul m! biceps brahii mai lateral de tendonul m& ,iţeps #nsoţită de n! median /nsoţită de n& musculocutanat mai superficial de fascia proprie

,) c) d) e) 0& a) b) c) d) e) 2& a) b) c) d) e) 3& a) ,) c) d) e) 4& a) ,) c) d) e) $& a) ,) c) d) e) 5& a) ,) c) d) e)

m& ,iceps ,ra ialis m& ,ra ialis m! supinator m& pronator teres Ce muşc i se află /n lo.a medială a fosei cu,itale+ m! pronator teres m! palmaris longus mm! flexori m& supinator toate răspunsurile s/nt corecte <n fosa cu,itală n& radial se află+ #ntre m! brahioradial şi m! brahial #n septul intermuscular lateral /n septul intermuscular medial aderă la capsula articulară /n grosimea m& pronator teres Care din afirmaţii s/nt incorecte+ /n fosa cu,itală ramura superficială a n& radial este situată /ntre mm& ,ra ioradial şi supinator ramura profundă intră /n canalul supinator n! radial are numai o singură ramură ramura superficială a n& radial este /nsoţită de a& radială ramura profundă a n! radial este #nsoţită de a! radială ?espre a& radială se poate spune( se situia"ă pe m! pronator teres se situia*ă su, m& pronator teres este /nsoţită de n& median este #nsoţită de r! superficială a n! radial este /nsoţită de n& ulnar ?espre a& ulnară se poate spune( este situată sub m! pronator teres şi #ntre mm! flexori este /nsoţită de n& radial r& profundă de la a! ulnară porneşte a! recurentă ulnară este situată superficial deasupra m& pronator teres se situia*ă pe mem,rana interosoasă 8eţeaua arterială a regiunii cu,itale este formată de următoarele anastomo*e arteriale( a& circumfle1a umeri posterior şi a& recurentă interosea a& colaterală ulnară superioară şi a& profunda ,rac ii a! colaterală ulnară superioară şi a! recurentă ulnară posterioară a! colaterală radială şi a! recurentă radială a! colaterală ulnară inferioară şi a! recurentă ulnară anterioară

%#& Canalul osteofi,ros prin care trece n& ulnar la nivelul regiunii cu,itale este format din( a) epicondilul medial al humerusului ,) epicondilul lateral al umerusului= c) olecranon d) fascia proprie şi ţesuturile superficiale e) capul osului radial %%& 6rin canalul n& ulnar din regiunea cu,itală trece( a) n! ulnar ,) n& radial c) n& median

-& Ce muşc i se află /n lo.a laterală a fosei cu,itale+ a) m! brahioradialis

iceps .ra ial mi'locul fosei cubitale mi'locul dintre apofi"ele stiloide a radiusului şi ulnei epicondilul medial al osului .raţului este format din( a) a& radială b) a! şi v! ulnară c) n& radial d) n& median e) n! ulnar %%& Nervul median este /nsoţit pe ante.ra ioradial d) m& palmaris longus e) m& pronator teres %2& 6rin canalul supinator trec( a) n& radial .raţ de( a) a! comitans n! mediani .raţului s/nt situate următoarele formaţiuni( vv! cefalica şi ba"ilica nn! cutanaţi ai antebraţului mediali şi laterali aa& radială şi ulnară n& median a& mediană Care din afirmaţii s/nt corecte+ de la fascia proprie #n regiunea antebraţului pornesc două septuri /n partea anterioară a ante.raţului este delimitatt /n limitele treimii medie şi inferioară de( a) m! brahioradial b) m! flexor carpi radialis c) m& pronator teres d) m& palmaris longus e) m& pronator Auadratus %0& @anţul ulnar al ante.rat este locali*at /ntre( m! flexor superficial al degetelor m! flexor profund al degetelor m& palmar lung m& fle1or carpi ulnar m& fle1or carpi radial Spaţiului celuloadipos 6aron96irogov pe ante.raţului muşc ii s/nt dispuşi /n trei straturi stratul patru este repre"entat de m! pronator (uadratus pac etele neurovasculare principale ale ante.raţului n& median se află( a) su.ra ial apofi*a stiloidă a ulnei epicondilul medial al humerusului osul pisiform olecranonul 6roiecţia pac etului vasculonervos radial pe ante.) c) d) e) 3& a) .cutanat al regiunii anterioare a ante.raţului s/nt situate /n stratul su.) c) d) e) 4& a) b) c) d) e) $& a) b) c) 6roiecţia pac etului neurovascular ulnar pe ante.raţului este delimitat de( a) m! flexor carpi ulnaris b) m! flexor digitorum superficialis c) m& .d) a! colaterală ulnară superioară e) a& colaterală ulnară inferioară Regiunea antebraţului %& a) .raţului+ m! brahioradial m& pronator rotund m! flexor carpi radial m& fle1or superficial al degetelor m& supinator N& median /n treimea medie pe ante.ra ioradialis şi fle1or carpi radialis d) /ntre mm& fle1or digitorum superficialis şi fle1or carpi ulnaris e) #ntre mm! digitorum superficialis şi digitorum profundus %-& @anţul radial al ante.) /ntre mm& carpi radialis şi palmaris longus c) /ntre mm& .ra ial mi'locul plicei cubutale apofi"a stiloidă a radiusului epicondilul lateral al osului .raţului este format din( a! şi v! radiale n& radial n& median r! superficială a n! radial r& profundă a n& radial %#& 6ac etul neurovascular medial al ante.cutanat spaţiul )aron )irogov este situat #ntre straturile * şi + de muşchi flexori >ndicaţi /ntre care muşc i este locali*ată a& radială /n treimea medie a ante.) a& mediană c) a& ulnară d) a& radială e) nici un răspuns nu este corect %"& <n treimea medie a ante.iceps .) r& profundă a n& radial şi a& colaterală radială c) r! profundă a n! radial d) r& posterioară a n& interosos e) a& radială %3& Canalul supinator este delimitat de( a) lig& anular radial b) m! supinator c) m& .) c) d) e) "& a) b) c) d) e) -& a) b) c) d) e) 0& a) b) c) d) e) 2& a) .raţ uneşte+ tendoanele m& .raţ este delimitat de( m! flexor profund al degetelor m! flexor lung al policelui m& fle1or superficial al degetelor d) membrana interosea e) m! pronator patrat 5& a) .ra ial este mi.raţ este linia ce uneşte( tendonul m& .iceps .raţ este linia ce uneşte+ tendonul m& .locul diafi*ei osului radial e) colul osului radial .ra ioradial d) mi.locul dintre tendonul m& fle1or carpi radial şi m& palmar lung <n ţesutul su. fascia proprie .ra ial osul scafoid 'inia de proiecţie a nervului median pe ante.) c) d) e) 6ac etul neurovascular lateral al ante.

ra ii lateralis şi medialis n! cutaneus antebrahii posterior r! superficialis n! radialis% r! dorsalis n! ulnaris Articulaţia radiocarpiană este formată din( radius ulnă discus articularis oasele primului r#nd -navicular% semilunar% piramidal) toate răspunsurile s/nt corecte 'imitele m/inii s/nt( articulaţia radiocarpiană linia convenţională ce trece prin osul pi"iform eminenţa tenară plica metacarpofalangiană nici un răspuns nu este corect %#& Aponeuro*a palmară este repre*entată de( .) c) d) e) $& a) .raţului c) diminuarea forţei de extensie a m.rana interosoasă c) deasupra stratului superficial d) /ntre muşc ii superficiali e) /n această regiune strat muscular superficial nu e1istă "%& @anţul median este situat /ntre( a) mm! flexor carpi radialis .) mm&fle1or carpi ulnaris c) mm!flexor digitorum superficialis d) mm&fle1or digitorum profundus e) mm&pronator teres ""& 6ac etul neurovascular interosos anterior din regiunea ante.%4& 6rin ce se poate manifesta evoluarea sindromului canalului supinator+ a) scăderea sensi.cutanat al regiunii carpiene s/nt situate următoarele formaţiuni( v! cefalica şi ba"ilica v& intermedia n! cutaneus antebrahii medialis n& radialis n! cutaneus antebrahii lateralis "& a) .) c) d) e) -& a) b) c) d) e) 0& a) .ilităţii pielii regiunii antero9laterale a ante.raţului .raţului b) ramura terminală a r! profunde a n! radial c) a! interosoasă posterioară şi două vene omonime d) a& radială e) a& posterioară a ante.raţului repre*intă ramuri a( a) n! median .) prin canalul supinator c) prin orificiile #n membrana interosoasă d) prin şanţul ulnar e) prin şanţul radial "#& Stratul celular adiupos din regiunea posterioară a ante.raţului %5& Stratul celular din regiunea posterioară a ante.) c) d) e) <n ţesutul su.raţului comunică cu spaţiul 6irogov prin( a) pe traectul ţesutului perivascular al arterelor interosoase .) scăderea sensi.cutanat al regiunii posterioare carpiene s/nt situate următoarele formaţiuni( v! cefalica şi v! ba"ilica tendoanele e1tensorilor n& cutaneus ante.raţului se află /ntre( a) stratul superficial şi profund de muşchi .) c) d) e) 2& a) .raţului este format din( a) m! flexor pollicis longus b) m! flexor digitorum profundus c) m& fle1or digitorum superficialis d) m& pronator teres e) m& pronator Auadratus Regiunea m#inii %& a) .raţului este format de( a) n& posterior al ante.) c) d) e) 5& a) b) c) d) e) Canalul carpal conţine următoarele formaţiuni anatomice( n& ulnar ramura superficială a n& radial tendoanele mm! flexor superficial şi profund al degetelor tendonul m! flexor lung al policelui n! median Canalul carpiulnar C7uDon) conţine următoarele formaţiuni anatomice( tendonul m& fle1or carpi ulnar artera% vena ulnară nervul ulnar tendonul m& fle1or al degetului mic toate răspunsurile sunt corecte Sintopia elementelor anatomice /n canalul carpiulnar este următoarea( artera este situată medial nervul este situat superficial artera este situată superficial şi lateral nervul medial şi profund toate răspunsurile s/nt incorecte Canalul carpiradial conţine următoarele formaţiuni anatomice( artera şi vena radială nervul radial tendonul m! flexor carpi radial nervul median ramura superficială a n& radial Sindromul de compresie a n& median /n regiunea carpiană este determinat de( locali"area nervului #ntre structuri fibroase dense care au un grad scă"ut de elasticitate le*area completă a nervului median locali*area limitrofă a osului pisiform /ngroşarea lig& carpal volar grosimea n& median <n ţesutul su.inii şi degetelor d) lipsa fle1iei mBinii şi degetelor e) isc emia ţesuturilor regiunii posterioare a ante.ilităţii pielii regiunii posterioare a ante.) stratul profund de muşc i şi mem.) c) d) e) 3& a) .) c) d) e) 4& a) .raţului %$& 6ac etul vasculonervos al regiunii posterioare a ante.) n& ulnar c) a şi v! ulnare d) a& şi v& radiale e) n& radial "-& Stratul trei de muşc i din regiunea anterioară a ante.

a) b) c) d) e) prelungirea tendonului m& palmaris .revis Ccapul profund) c) m! abductor policis brevis d) m! oponens policis e) m! flexor policis brevis -capul superficial) %4& 8amura profundă a nervului ulnar inervea*ă următorii muşc i( a) mm! interossei b) m! adductor policis c) m! flexor policis brevis -capul profund) d) m! palmaris brevis e) nici un răspuns nu este corect "3& Ce ramuri inervea*ă partea palmară a degetelor+ a) n! ulnaris% ramus superficialis . 1%/ degete din partea radială .a tenară e) #n lo'a me"otenară %-& <n lo.) .locul falangei medii e) de marginea pro1imală a ung iei -0& 6icioruşele tendonului m& fle1or superficial al degetelor se inseră pe( a) .) fle1or carpi radial c) flexor profund al degetelor d) fle1or lung al policelui e) fle1or carpi ulnar %3& 8amura motorie a nervului median inervea*ă următorii muşc i a eminenţii tenare( a) m& adductor policis .ile de răspBndire a puroiului din spaţiul su.revis prelungirea tendonului m! palmaris longus fascia superficială tendoanele fle1orilor o placă triunghiulară de ţesut con'unctiv dens% groasă şi solidă c) n& radial ! degetele %= "= .şi 0 partea radială c) r! dorsalis n! ulnaris .ung ial ale degetelor mBinii se referă la panariţiile( a) cutanate b) subcutanate c) ung iale d) pandactilită e) tendineale -"& Canalele osteofi. degetul / şi + partea ulnară b) n! median degetele .a ipotenară c) spaţiile celulare ale me"otenarului d) spaţiul )irogov e) articulaţia radiocarpiană -%& 6anariţiile periung ial si su.) este situată mai distal de cea superficială c) la acelaşi nivel ce cea superficială d) /n lo.şi 0 partea radială d) n& radial ! degetul %= median ! "= -= 0 şi ulnar ! 2 e) toate răspunsurile s/nt greşite "4& 6artea dorsală a degetelor este inervată /n felul următor( a) r! superficialis n! radialis .) lo. 1%/ degete din partea ulnară d) n& radialis degetul 2 şi 0 partea radială e) n& median degetul -= 0 "$& Arcada palmară superficială este formată de( a) a& radială .roase pe degete s/nt formate din( a) periostul falangelor b) fascia palmară a degetelor c) foiţa parietală a tecii sinoviale d) foiţa viscerală a teci sinoviale e) ligamentele fle1orilor --& Tendonul m& fle1or profund al degetelor se inseră pe( a) .ligamentar e) fascia profundă interosoasă -#& 6rocesele purulente ale . 0% 1% * şi +% partea radială .a*a falangei distale .) m& fle1or policis .ei me*otenare a m/inii( a) pe traiectul pachetelor neurovasale digitale #n ţesutul subcutanat palmar b) pe traiectul rr! profunde a n! ulnar şi a! ulnare din spaţiul celular subtendinos c) prin canalul carpal pe antebraţ d) pe traiectul mm! lumricali #n regiunea dorsală a m#inii e) pe traiectul arcadei palmare profunde= regiunea dorsală a m/nii %2& Eursa sinovială ulnară include /n sine tendoanele următorilor muşc i( a) flexor superficial al degetelor .a me*otenară sunt locali*ate următoarele formaţiuni anatomice( a) tendoanele mm! flexori superficial şi profund al degetelor b) nn! digitali palmari comuni% arcada palmară arterială superficială c) tendonul m fle1or policis longus d) spaţiul celular subtendinos% spaţiul celular subaponeurotic e) mm! lumbricali %0& >ndicaţi căile posi.a*a falandei medii b) ba"a falangei distale c) tu.aponeurotic a lo.) a& ulnară c) aa& metacarpiene d) aa& digitale e) anastomo"a dintre a! ulnară şi r! superficială a a! radiale "5& 'imitele lo.a*a falangei medii c) marginea pro1imală a ung iei d) mi'locul falangei medii %%& Arcada palmară superficială se proiectea*ă pe( a) plica palmără transversală proximală b) mi'locul oaselor metacarpiene c) plica palmară transversală distală d) plica metacarpofalangiană e) plica palmară longitudinală %"& Arcada palmară profundă( a) este situată mai proximal de cea superficială .urselor sinoviale din regiunea palmară se pot propaga( a) dintr o bursă #n alta .ei me*otenare s/nt( a) ligamentele fle1orilor b) aponeuro"a palmară c) septul intermuscular lateral şi medial d) spaţiul su.ero*itatea falangei distale d) mi.) n& median= degetele %= "= .

cutanat 00& 6e desen este repre*entat panariţiul( a) .) c) d) e) subcutanat periung ial osos su.) c) d) e) #n butonieră periung ial tendineal su.cutanat falanga distală b) spaţiul celular )aron )irogov din lo'a me"otenară prin canalul carpal c) lo'a me"otenară d) regiunea dorsală a m#nii pe traiectul muşchilor lumbricali e) regiunea dorsală a ante.) c) d) e) cutanat periung ial su.olii este apreciată necro*a tendonului m& fle1or profund al degetelor& Care este cau*a posi.ac iera anatomică& Se presupune fractura unui os& Care poate fi el+ a) osul trape*oid b) scafoidul carpian c) os trape*oideum d) osul semilunar e) osul pisiform 0#& 'a un pacient cu tendosinovită a degetului >>= la a 09a *i de la /nceputul .raţului 0"& 6e desen este repre*entat panariţiul( a) .ung ial subcutanat 02& 6e desen este repre*entat panariţiul( a) . a mBinii se poate răsp/ndi /n( a) spaţiul celular su.e) nici un răspuns nu este corect -2& Tecile sinoviale a fle1orilor pe degete s/nt formate din următoarele componente( a) canalul fi.cutanat pandactilită osos su.ros b) peritenon c) periostul falangelor d) epitenon e) me"otenon -3& >nterlinia articulară a articulaţiei metacarpofalangiene se proiectea*ă la distanţa de c/ţi mm distal de proeminenţa capului osului metacarpian+ a) %#mm b) 2mm c) 3mm d) 0mm e) %"mm -4& >nterlinia articulară a articulaţiei interfalangee pro1imale se proiectea*ă la distanţa de c/ţi mm distal de eminenţa capului falangei pro1imale+ a) %#mm .cutanat subunghial tendineal 03& 6e desen este repre*entat panariţiul( a) b) c) d) e) su.ung ial tendineal 0-& 6e desen este repre*entat panariţiul( a) .epidermic tendineal su.) c) d) e) cutanat articular su.) $mm c) 3mm d) 0mm e) %"mm -$& >nterlinia articulară a articulaţiei interfalangee distale se proiectea*ă la distanţa de c/ţi mm distal de eminenţa capului falangei medii+ a) 1mm .) $mm c) 3mm d) 0mm e) %#mm -5& 'a medic se adresea*ă un pacient după un traumatism al m/nii drepte& <n timpul e1aminării se determină edem şi dureri la palpaţie /n ta.ung ial tendineal .ilă a necrosei tendonului+ a) comprimarea arterelor digitale b) comprimarea me"otenonului de către lichidul acumulat #n teaca sinovială c) comprimarea tendonului d) comprimarea muşc ilor digitali e) nici una din cele enumărate 0%& 6uroiul din teaca sinovială /n tendosinovita degetului .

cutanat Regiunea fesieră %& 6roiecţia a& glutea superior este( a) cadranul superior al regiunii fesiere .ero*ităţii isciatice d) linia e1ternă a sacrului e) cadranul superior9interior -& a) b) c) d) e) 0& a) .periostal articular osos su.ero*itatea isciatică e) nici un răspuns nu este corect "& 6roiecţia a& glutea inferior este( %#& :rificiul sciatic mare este delimitat de( .ung ial su.cutanat su.ung ial tendineal 2#& 6e desen este repre*entat panariţiul( a) b) c) d) e) su.) mi.ung ial su.) c) d) e) cutanat periung ial osos su.locul liniei ce uneşte spina iliacă posterior9superior cu tu.ară Spaţiul celular din regiunea fesieră comunică cu cavitatea .ung ial tendineal a) pe linia ce uneşte spina iliacă posterior9superior cu tro anterul mare= punctul dintre treimea superioară şi medie b) mai inferior şi mai extern de mi'locul liniei ce uneşte spina iliacă posterior superior cu tubero"itatea isciatică c) regiunea tu.ero*itatea isc iadică plica fesieră orificiul suprapiriform Ce muşc i nu face parte din stratul mediu al regiunii fesiere+ m& fesier mediu m& piriform m& o.cutanat 05& 6e desen este repre*entat panariţiul( a) .) c) d) e) 3& a) b) c) d) e) 4& a) b) c) d) e) $& a) b) c) d) e) 5& a) b) c) d) e) 6roiecţia nervului isciatic este o linie care uneşte( punctul ce se află la mi'locul distanţei dintre tubero"itatea ischiadică şi apexul trohanterului mare mi'locul fosei poplitea tu.turator intern m! obturator extern m! fesier mic m& piriform Spaţiul celular de su.a*inului mic prin intermediul( orificiului sciatic minor orificiului suprapiriform partea pro1imală a ligamentului m& fesier mare orificiului infrapiriform toate răspunsurile s/nt corecte 6rin orificiul suprapiriform trec următoarele formaţiuni( a şi v! glutea superior n! gluteu superior n& isciaticus a& glutea inferior n& pudent e1tern 6rin orificiul infrapiriform trec următoarele formaţiuni anatomice( a!% v!% n! gluteu inferior n! sciatic% n! cutanat femural posterior n& cutanat femural lateral a!% v! pudenda interna% n! pudend a&= v&= n& pudend e1terni 0$& 6e desen este repre*entat panariţiul( a) .04& 6e desen este repre*entat panariţiul( a) b) c) d) e) cutanat periunghial osos su.) c) d) e) cutanat periung ial su.locul regiunii fesiere c) pe linia ce uneşte spina iliacă posterior superior cu trohanterul mare% punctul dintre treimea superioară şi medie d) mi.) c) d) e) 2& a) .turator intern m! obturator extern m& pătrat al femurului Ce muşc i fac parte din stratul profund al regiunii fesiere+ mm& gemeni m& o. m& fesier mare comunică cu( cavitatea ba"inului mic fosa ischiorectală lo'a posterioară a coapsei partea anterioară a coapsei regiunea lom.

iculară Care s/nt locurile sla.) lo.eral lig! sacrospinal inci*ura isc iadică mică inci"ura ischiadică mare sacrul a) .) mai medial de toate formaţiunile= c) /ntre pac etul neurovacular pudent şi fesier inferior= d) mai medial de a& glutea inferior= e) /n general trece prin orificiul suprapiriform& %4& Unde a.turator d) foramenul suprapiriform e) foramenul infrapiriform %-& Canalul AlcocF conţine+ a) a& v& n& o.asculari*area articulaţiei co1ofemurale este asigurată de următoarele artere+ a& pudendă internă r! ascendentă a a! circumlexe laterală a femurului r! acetabulară a a! obturatorii a! glutee inferioară a! circumfelxă medială a femurului 2& 8eţeaua arterială Ccolateralele arteriale) a regiunii articulaţiei şoldului este formată de următoarele anastomo*e arteriale( a) a! fesieră superioară cu r! ascendentă a a! circumflexe femurală laterală b) a! fesieră inferioară cu r! ascendentă a! circumflexă femurală laterală c) a& fesieră superioară cu a& o.) c) d) e) "& a) .) c) d) e) 6rin lacuna musculară trece( ramura femurală a nervului genitofemural a& v& femurală m! iliopsoas n! femural n! cutanat lateral al coapsei "& 6rin lacuna vasculară trece( a) n& cutanat lateral al coapsei .) aripa osului iliac c) osul coccis d) faţa anterioară a osului sacru e) spina iliacă anterioară superioară %3& Care este sintopia nervului sciatic /n orificiul infrapiriform+ a) mai lateral de toate formaţiunile .turatorie cu a& circumfle1ă femurală laterală e) a! obturatoria cu a! circumflexă femurală medială Regiunea antero medială a coapsei %& a) .a) b) c) d) e) lig& sacrotu.) foramenul isc iadic mic c) foramenul o.ofemoral lig& isc iofemoral lig! capitis femoris *ona or.domenului 0& a) b) c) d) e) .turatorie d) a& o.os se inseră pe tro anterul mare a osului femural+ a) m! piriform .) m& gluteu mare c) m! gluteu mic d) m& patrat femural e) m& iliopsoas %2& M& piriform /şi are originea de la următoarea formaţiune+ a) spina iliacă superioară posterioară .) m& iliopsoas c) n& femural d) a! şi v! femurală e) ramura femurală a nervului genitofemural -& a) .ofemural şi iliofemural /n următoarele direcţii+ a) teaca fascială a m! iliopsoas b) bursa iliopectineală c) regiunea fesieră d) regiunea medială a coapsei e) regiunea antero9laterală a a.a posterioară a femurului c) fosa ischiorectală d) partea anterioară a femurului e) nici un răspuns nu este corect Articulaţia coxofemurală %& Care s/nt ligamentele interne ale articulaţiei femurale+ -& Colecţia purulentă din articulaţia co1ofemurală se poate propaga anterior prin ligamentele pu.e ale capsulei articulaţiei co1ofemurale+ capsula articulaţiei co1ofemurale nu are locuri sla.turator .) a& v& n& pudend c) a!% v! pudendă internă d) n! pudend e) a&= v&= n& glutee inferioare %0& Care muşc i din cei enumăraţi mai .) c) d) e) >nelul femoral profund se proiectea*ă( #n treimea medială a ligamentului inghinal /n treimea e1ternă a ligamentului ing inal /n mi.) c) d) e) lig& iliofemoral lig& pu.locul ligamentului ing inal lateral de vena femurală medial de vena femurală .e colecţiile purulente se pot propaga prin orice *onă a capsulei articulare anterior #ntre ligamentele pubofemural şi iliofemural posteroinferior sub marginea inferioară a ligamentului ischiofemural partea laterală %%& :rificiul is iadic mic este delimitat de( a) incisura isc iadica mare b) lig! sacrospinal c) lig! sacrotuberal d) inci"ura ischiadică mică e) sacrul %"& N& gluteu superior iese din pelvis prin( a) foramenul isc iadic mare .unge a&=v& pudentă internă şi n& pudent din regiunea fesieră+ a) spaţiul parietal al pelvisului .

a fascială anterioară a regiunii femurale pe parcursul n& femural e) canalul femural pe parcursul v& femurale %2& >nelul femural profund are următoarele laturi /nafară de( a) ligamentul ing inal .roasă este situată su.0& a) b) c) d) e) 2& a) .asul principal ce constitue GCorona mortisG este( a) a& pudendă e1ternă .) c) d) e) 3& a) b) c) d) e) 4& a) .) v& femurală %#& <n treimea pro1imală a coapsei lo.) c) d) e) $& a) .a medială a coapsei( a) m! adductor scurt% m! pectineu b) m! adductor lung c) m! adductor mare d) m! gracilis e) m& sartorius %"& Care afirmaţii s/nt corecte+ . foiţa profundă a fasciei lata lamina cribrosa este partea componentă a fasciei lata %-& Care din afirmaţiile de mai .cutanat a regiunii femurale s/nt următorii nervi( n! genitofemural n! cutanat femural lateral n! femural% rr! cutanate anterioare n! obturator% rr! cutanate n& pudent a) b) c) d) e) fascia lata formea"ă tractus iliotibialis fascia lata formea"ă septul intermuscular lateral şi medial are 1 foiţe vasele femurale sunt situate su.) c) d) e) 5& a) b) c) d) e) 6roiecţia a& femurale este linia ce uneşte( mi'locul ligamentului inghinal epicondilul medial al osului femural e1tremitatea pro1imală a rotulei spina iliacă anterioară9superioară e1tremitatea distală a rotulei Nervul femural se proiectea*ă( lateral de artera femurală cu 0 1cm interior de artera femurală posterior de artera femurală anterior de artera femurală /ntre artera femurală şi vena femurală 'imitele triung iului femural CScarpe) sunt( ligamentul inghinal m! adductor lung m& vast lateral m! croitor m& gracilis 6lanşeul triung iului femural este o repre*entat de( m! iliopsoas m& vast lateral m& adductor lung m! pectineu m& gracillis 8amurile superficiale ale a& femurale sunt( a& pudendă internă a& epigastrica inferioară a! pudendă externă a circumflexă iliacă superficială a! epigastrică superficială <n ţesutul su.) marginea falciformă este situată deasupra nervului femural c) fascia cribroasă este situată deasupra venei femurale d) fascia cri.) artera femurală c) vena femurală d) foiţa profundă a fasciei lata e) fascia transversa %$& 6rin canalul femural trec următoarele formaţiuni anatomice( a) artera femurală b) herniile femurale c) n& femural d) vena femurală e) n& safen %5& Conţinutul canalului femural este( a) v& femurală . artera femurală e) marginea falciformă şi fascia cribroasă sunt o porţiune a foiţei superficiale a fasciei lata %0& Spaţiul celular din triung iul femural CScarp) comunică cu( a) spaţiul retroperitoneal şi subperitoneal prin lacuna vasorum şi musculorum b) ţesutul subcutanat adipos al femurului prin lamina cribrosa c) canalul adductor pe parcursul fascicolului neurovascular femural d) lo.a anterioară conţine următoarele formaţiuni anatomice( a) m! croitor b) a!%v!% n! femural% m! tensor fascia lată c) m& adductor lung d) m! cvadriceps femural e) m! articulaţiei genunchiului %%& >dentificaţi formaţiunile anatomice locali*ate /n lo.os este corectă+ a) marginea falciformă este situată deasupra m& sartorius .) v& safena mare c) sacul hernial d) ţesut con.unctiv la1 e) ganglioni limfatici "#& .) ligamentul pectineal c) ligamentul lacunar d) arcus iliopectineus e) vena femurală %3& >nelul femural superficial este situat /n limitele( a) hiatus safenus b) cornul superior şi inferior c) nervului femural d) regiunea scrotului e) nici un răspuns nu este corect %4& Canalul femural are următoarele laturi( a) ligamentul inghinal% cornul cuperior .

servaţi greşală( a) prin orificiul superior al canalului Hunter trec vasele femurale şi n& safen .ulei e) marginea laterală a capului fi. acţiunea m& Avadriceps al femurului şi m& croitor e) lateral şi anterior "3& <n fractura de col femural mem.ei este determinată de către( m! biceps al femurului mm& semimem.lic lig! patellae proprium -& Care artere nu participă la formarea reţelei articulare patelare+ a) a& genus descendens .) m& adductor longus c) vastus medialis d) m& gracilis e) lamina vastoadductoria ""& Citiţi atent şi o.ranos= semitendinos= gracilis= croitor= popliteu m& vast medial porţiunea medială a ligamentului rotulian m& vast lateral 8otaţia internă a gam.c) a! obturatorie din a! epigastrică inferioară d) a& epigastrică inferior e) a& o.ranos şi semitentinos Spaţiul celular din regiunea posterioară a coapsei comunică direct cu( regiunea fesieră partea anterio9medială a mem.) lateral c) posterior% sub acţiunea m! gastrocnemius d) medial şi anterior su.) c) d) e) 3& a) b) c) d) e) >dentificaţi formaţiunile anatomice locali*ate la nivelul treimei medii a regiunii posterioarăe a coapsei( m& gracilis m! semimembranos% m! semitendinos m! biceps femural n! sciatic% aa! perforante% r! descendentă a! circumflexă femorală laterală mm& pectineu= adductor mare N& sciatic /n lo.) c) d) e) Eursele regiunii anterioare a genunc iului sunt următoarele( prepatellaris subcutanea% subfascialis şi subtendinea infrapatelaris superficialis infrapatelaris profundă suprapatallaris poplitea Ce formaţiuni consolidea*ă fascia proprie a regiunii anterioare a genunc iului+ retinaculum patellae mediale retinaculum patellae anterior retinaculum patellae laterale ligamentul popliteu o.a posterioară a coapsei se află( la nivelul plicii glutea sub fascia lata #n treimea superioară acoperit de partea lungă a m! biceps femoris #n treimea medie .iceps al femurului mm! semimembranos% semitendinos% gracilis% croitor% popliteu m& vast medial porţiunea medială a ligamentului rotulian m& vast lateral Regiunea genunchiului %& a) b) c) d) e) "& a) .ulei "& a) b) c) d) e) -& a) b) c) d) e) 0& a) .) a& popliteea cu ramurile sale .) c) d) e) 2& a) .os este corectă+ a) lacuna musculară este delimitată de cea vasculară prin arcul iliopectineu b) margina falciformă delimitea"ă hiatul safen c) a& epigastrică superficială participă la formarea Icoroanei morţii” d) n! safen iese prin orificiul anterior al canalului 4unter e) vena safena mare confluia"ă #n vena femurală "0& 6rin canalul adductor CHunter) trec următoarele formaţiuni anatomice( a) artera femurală .ducţie e) nu are o po*iţie determinată "4& N& femural /n treimea superioara a coapsei se locali*ea*ă /ntre( a) m& iliac b) m! iliopsoas c) v& femurală d) a! femurală e) m& croitor Regiunea posterioară a coapsei %& 6roiecţia n& sciatic corespunde liniei ce uneşte( a) tu.rului fosa poplitea regiunea laterală a femurului toate răspunsurile s/nt corecte 8otaţia e1ternă a gam.ero*itatea isc iadicului b) mi'locul fosei poplitee c) mi'locul distanţei #ntre trohanterul mare şi tubero"itatea ischiadicului d) marginea medială a capului fi.turatorie din a& iliaca interna "%& Canalul adductor se situia*ă /ntre( a) m! adductor magnus .rul pelvian este /n următoarea po*iţie( a) rotat intern b) rotat extern c) semiflectat /n articulaţia şoldului şi genunc iului d) /n a. posterior de adducror magnus treimea inferioară #ntre biceps femoris şi semimembranos treimea inferioară /ntre mm&semimem.icei se deplasea*ă( a) medial .ei este determinată de către( m& .) prin orificiul anterior trec n& safen şi a& şi v& genus descendens c) prin orificiul inferior trec vasele sanguine femurale şi n! femural d) prin orificiul inferior vasele sanguine femurale trec /n fosa poplitea e) prin orificiul superior trec vasele sanguine femurale şi n! femural "-& ?eterminaţi care din afirmaţiile de mai .) sacul erniar /n erniile femurale c) n& femural d) vena femurală e) n! safen "2& 'a fracturarea osului femural /n treimea distală Cepicondiloidală) fragmentul distal de o.

ial a& poplitea n& peroneu comun Sintopia pac etului neurovascular popliteal din posterior spre anterior( n! tibial % v! poplitea% a! poplitea a& poplitea= n& sciatic= v& poplitea n& sciatic= a& poplitea= v& poplitea v& poplitea= n& sciatic= a& poplitea nici un răspuns corect Care din afirmaţiile de mai .ialis anterior d) r& circumfle1us fi.) c) d) e) 5& a) .ial a! poplitea este situată medial şi mai profund de v! poplitea şi n! tibial a& poplitea este situată lateral de n& peronier comun toate sunt incorecte N& sural este+ prelungire a n&safen prelungire a n& femural prelungire a n! cutanat surae lateralis prelungire a n! cutanat surae medialis toate răspunsurile s/nt corecte e) transligamentar %"& Fosa Jo.) a& ti.ţine /n( fle1ia ma1imală a articulaţiei e1tensia ma1imală a articulaţiei semiflexie rotaţie internă imposi.ial lig& colateral fi.) c) d) e) 0& a) .ulă tibie rotulă toate răspunsurile s/nt corecte Care din următoarele ligamente din regiunea articulaţiei genunc iului s/nt e1traarticulare+ lig& cruciat anterior lig! colateral fibular lig! colateral tibial lig! popliteu oblic lig& cruciat posterior Care două ligamente fortifică porţiunea anterioară a articulaţiei genunc iului+ lig! patelar lig& colateral ti.) c) d) e) 'imitele fosei popliteea s/nt( tendonul m! biceps femural mm! semimembranos şi semitendinos m& adductor magnus m! gastrocnemius m& gracilis Care s/nt liniile de proiecţie a formaţiunilor din regiunea fosei popliteea+ vasele poplitea şi n! tibial unghiul superior al fosei popliteea prin mi'locul ei vasele popliteea şi n& ti.ordul c irurgical asupra a& poplitee este mai convena.c) a& recurrens ti.) canalul femural c) canalul o.cutanat al fosei popliteea+ vv! safena magna et parva n! safenus% n cutaneus femoris posterior n& ti.ialis posterior c) aa! genus superiores lateralis şi medialis d) a! genus media e) aa! genus inferiores mediales şi laterales %%& A.) m& gracilis c) #ntre tendoanele mm! aductor mare% semimembranos şi semitendinos d) m! croitor e) m& popliteu %0& Căile de răsp/ndire a colecţiilor purulente din spaţiul celular al fosei popliteea( a) canalul ing inal .) c) d) Articulaţia genunc iului este formată din+ femur fi.lic este prelungirea tendonului muşc iului( semimembranos semitentinos sartorius gracilis %#& 8amurile a& popliteea /n fosa popliteea s/nt( a) a& ti.os este corectă+ a& poplitee este situată lateral de v& poplitee v& poplitea este situată lateral de n& ti.ular lig& cruciform anterior şi posterior retinaculul patelar medial şi lateral : rela1are ma1imă a ligamentelor articulaţiei genunc iului se o.turator d) regiunea posterioară a coapsei e) regiunea posterioară şi anterioară a gambei Articulaţia genunchiului %& a) .il de efectuat prin acces( a) posterior poplitean b) medial% prin fosa 5obert c) lateral d) transarticular .ranos Ce formaţiuni se găsesc /n stratul su.ţinut o rela1are concomitentă a ligamentelor 'igamentele intraarticulare ale articulaţiei genunc iului s/nt( lig! cruciform anterior lig! meniscofemoral posterior lig& popliteu arcuat lig! cruciform posterior lig& transversum genus 'igamentul popliteu o.icepsului femural n! peroneu comun marginea medială a tendonului bicepsului femural n& peroneu comun 9 marginea laterală a .) c) d) e) 2& a) b) c) d) e) 3& a) .il de o.er este delimitată de( a) condilul medial al femurului şi capul medial al m! gastrocnemian .icepsului femural n& peroneu comun 9 marginea medială a m& semimem.) c) d) e) 3& a) b) c) d) e) 4& a) .ial 9 marginea medială a tendonului .ialis anterior .) c) d) e) "& a) b) c) d) e) -& a) .ulae e) a! peronea 0& a) b) c) d) e) 2& a) .) c) d) e) $& a) .

iale posterioare şi n& ti.ulei şi tu.rele m& ti.ulei 6roiecţia a& ti.er) s/nt situate următoarele formaţiuni( a) a! şi v! tibială posterioară .ial anterior m& e1tensor alucis longus >dentificaţi formaţiunile anatomice locali*ate /n lo.locul distanţei dintre capul fi.ei este( #n treimea superioară #ntre m! tibialis anterior şi m! extensor digitorum longus /n treimea superioară 9 /ntre m& e1tensor digitorum longus şi m& e1tensor allucis longus #n treimea inferioară #ntre m! tibialis anterior şi m! extensor hallucis longus /n treimea inferioară 9 /ntre m& e1tensor digitorum longus şi m& e1tensor allucis longus e) posterior de toţi muşc ii 5& a) b) c) d) e) <ntre care muşc i se locali*ea*ă n& peroneu profund /n treimea inferioară a gam.ei treimei medie m! peronier lung n! peronier superficial m! peronier scurt a&= v& peroniere n& peronier profund Nervul peroneu profund are următoarea po*iţie faţă de a& ti.) m& peroneu scurt c) m& ti.cutanat al regiunii anterioare a gam.) tendonul m& ti.ei profunde din regiunea posterioară a gam.iei capul fi.ei s/nt următoarele formaţiuni( v! safena parva n! cutaneus surae lateralis şi n! safenus v& ti.) c) d) e) -& a) b) c) d) e) 0& a) .) m& ti.ială anterior 'a nivelul treimei pro1imale a gam.iei marginea medială a ti.ei superficiale din regiunea posterioară a gam.er) este format de( a) membrana interosoasă b) m! tibial posterior c) m& gastrocnemian d) foiţa profundă a fasciei crurale e) m& plantar %2& <n canalul cruropopliteu C7ru.ial posterior d) m! flexor hallucis longus e) fibulă .ial anterior e) #n treimea inferioară se află #n ţesutul subcutanat %%& Care s/nt muşc ii lo.ial posterior c) m! soleus d) m& fle1or digitorum longus e) m! plantaris %"& Muşc ii lo.) c) d) 6roiecţia a& ti.) c) d) e) 2& a) b) c) d) e) 3& a) b) c) d) e) 4& a) .ei s/nt( a) m! flexor digitorum longus b) m! flexor halucis longus c) m& soleus d) m& plantaris e) m! tibialis posterior %-& Tendonul calcanean Ac illes se formea*ă la unirea căror formaţiuni+ a) tendonul m! soleu .ei lo.e) m& adductor magnus Regiunea gambei %& a) b) c) d) e) "& a) .rele m& peroneu scurt c) /n treimea inferioară paralel cu septul intermuscular posterior d) printre fi.) a& şi v& ti.ial corespunde liniei ce uneşte( mi.ială anterioară( #n treimea superioară lateral /n treimea superioară 9 medial #n treimea medie anterior /n treimea medie 9 posterior treimea inferioară medial Sintopia pac etului vasculonervos al regiunii anterioare a gam.rana interosee m! tibial anterior m! extensor lung al halucelui m& e1terior lung al degetelor m& peroneu lung %#& Traiectul n& peroneu superficial este( a) #n treimea superioară şi medie trece printe fibrele m! peroneu lung% paralel cu septul inter muscular anterior .ei+ mem.iale anterioare şi n& peroneu profund este linia ce uneşte( mi'locul distanţei #ntre capul fibulei şi tubero"itatea tibiei mi'locul distanţei bimaleolare maleola medială tu.a anterioară conţine următoarele formaţiuni anatomice( a!% v! tibială anterioară şi n! peronier profund m& peronier scurt şi lung m! tibial anterior m! extensor lung al degetelor n& peronier comun Canalul musculoperonier superior este format din( m! peroneu lung colul fibulei m& peroneu scurt m& ti.ero*itatea ti.) /n limita treimei superioare şi medii trece printre fi.ial posterior c) tendonul m! gastrocnemian d) tendonul m! plantar e) tendonul m& fle1or allucis longus %0& Canalul cruropopliteu C7ru.ială anterioară v! safena magna a& ti.iei mi'locul distanţei #ntre tendonul Ahile şi maleola medială 0cm posterior de marginea medială a tibiei maleola medială <n stratul su.ero*itatea ti.ei+ a) m! gastrocnemius .a laterală a gam.ială anterioară c) n! tibial d) n& peroneu comun e) vasele peroneale %3& Canalul musculoperonier inferior este delimitat de( a) m& peroneu lung .) c) d) e) $& a) .

ei /n lo.%4& <n canalul musculoperonier inferior este situat( a) n& peroneu comun .) gastrocnemian c) tibial posterior d) fle1orul lung al alucelui e) ti.ei d) ţesutul su.ială posterioară d) a ţi v! peronea e) m& peroneu scurt %$& >dentificaţi formaţiunile anatomice locali*ate la nivelul treimei medii a gam.ial posterior este( tendonul m! flexor digitorum longus cel mai posterior se află tendonul m! flexor halucis longus pachetul neurovascular se găseşte #ntre tendoanele mm! flexor digitorum şi halucis longus pac etul neurovascular se găseşte posterior de maleola medială posterior de tendonul m& ti.ial /n treimea medie a gam.ei comunică prin venele comunicante d) vena safenă mică confluia"ă cu v! femurală #n treimea distală a coapsei e) n& sural este un nerv motor "%& A& ti.a posterioară( a) m& peronier lung b) m! soleu% m! gastrocnemian c) m! flexor lung al degetelor% m! flexor lung al halucelui% a! v! tibială posterioară şi n! tibial d) m! tibial posterior% m! plantar lung% a!% v! peronieră e) m& anconeu %5& Care din afirmaţiile enumărate mai .ulă şi m& peronier scurt c) canalul musculoperonier inferior conţine a& v& şi n& peronier d) canalul musculoperonier superior conţine n! peronier comun e) canalul musculoperonier inferior este format de fibulă şi m! peronier lung "#& >dentificaţi afirmaţiile greşite( a) trunc iurile arteriale pot fi comprimate /n treimea pro1imală a coapsei .ei sunt locali*ate /ntre muşc ii( a) soleu .ial posterior se află tendonul m& fle1or alucis longus Notaţi răspunsurile corecte( sub retinaculum peroneorum superius mm! peronei s#nt situaţi #n teacă osteofibroasă comună la nivelul retinaculum peroneorum inferius mm! peronei au teacă osteofibroasă separată mm& peronei pe tot traiectul au teacă osteofi.ial 'igamentele articulaţiei talocrurale s/nt+ lig! medial deltoid lig! calacaneofibular tendonul A ile lig! talofibular anterior lig! talofibular posterior Regiunea piciorului %& a) .os sunt corecte+ a) canalul musculoperonier superior este format de colul fibulei şi m! peronier lung .iei sunt determinate de vasculari*area insuficientă c) sistemul venos profund şi superficial al gam.a anterioară a gam.roasă comună nu e1istă retinaculum peroneorum superior şi inferior= doar unul singur <n stratul su.) fle1ia plantară a piciorului c) fle1ia degetelor d) flexia dorsală a piciorului şi flexia degetelor e) vasculari*area gam.cutanat al regiunei maleolare laterale se găseşte( v! safena parva n! sural v& safena magna n& peroneu profund n& ti.) c) d) e) 6roiecţia pac etului neurovascular dorsal al piciorului propriu9*is este linia trasată /ntre( capul osului metatarsian > capul osului metatarsian >> spaţiul interdigital >> mi'locul distanţei bimaleolare spaţiul interdigital I .ial anterior ""& <n ce direcţie colecţiile purulente din regiunea canalului cruropopliteu nu se pot propaga( a) fosa poplitea .ial c) a& ti.roasă separată mm& peronei pe tot traiectul au teacă ostofi.) pseudoartro*ele treimea distală a ti.) n& ti.ial compromite( a) fle1ia dorsală a piciorului şi e1tensia degetelor .) canalul maleolar medial c) lo.ei Regiunea articulaţiei talocrurale %& a) b) c) d) e) Ce structuri formea*ă articulaţia gle*nei+ tibia fibula astragalul -talus) calcaneul navicularul "& Ce formaţiuni s/nt situate /ntre fascia superficială şi proprie /n regiunea articulaţiei talocrurale+ a) v! safena magna şi n! safenus anterior de maleola medială b) v! safena parva şi n! suralis posterior de maleola laterală c) v& safena magna şi n& safenus posterior de maleola laterală d) n! peroneu superficial #n partea anterioară a articulaţiei e) v& safena parva şi n& suralis anterior de maleola madială -& a) b) c) d) e) 0& a) b) c) d) e) 2& a) b) c) d) e) 3& a) b) c) d) e) 4& a) b) c) d) e) $& a) b) c) d) e) Canalul maleolar medial este format din( retinaculum mm! flexorum partea medială a osului calcaneu retinaculum mm& e1tensorum superius partea laterală a osului calcaneu retinaculum mm& e1tensorum inferius Canalul maleolar medial conţine următoarele formaţiuni anatomice( tendonul muşchilui tibial posterior m! flexor lung al degetelor% m! flexor lung al halucelui tendonul ac ile a!% v! tibiale posterioare şi n! tibial tendonul muşc iului soleu Sintopia formaţiunilor anatomice din canalul maleolar medial /ncep/nd cu m& ti.) canalul musculoperonier inferior este format de fi.cutanat adipos din regiunea posterioară a genunc iului e) regiunea anerioară a genunchiului "-& Afectarea nervului ti.ială posterioară si n& ti.

revis %.revis c) tendoanele flexorilor lungi a halucelui şi degetelor d) pachetele neurovasculare lateral şi medial e) toate răspunsurile s/nt corecte %"& Canalul calcaneu este delimitat de( a) osul calcaneu b) m! abductor halucis c) m& adductor alucis d) m& Auadratus plantae e) m& fle1or alucis .revis m! flexor digiti minimi m& Auadratus plantae mm& lum.) tendoanele fle1orilor posedă teci sinoviale c) tecile sinoviale ale fle1orilor se /ncep la nivelul oaselor metatarsiene d) tecile sinoviale se #ncep la nivelul osului calcaneu e) tecile sinoviale ale fle1orilor se termină la nivelul ."& a) .ricali laterali şi mm& interosoşi d) pielea degetelui 2 şi 0partea e1ternă e) m! flexor dgitorum brevis %3& 6e partea dorsală a degetelor tendoanele e1tensorilor lungi se inseră /n următorul mod( a) porţiunele laterale la ba"ele falangelor distale b) porţiunile medie la ba"ele falangelor medii c) porţiunele laterale la .) c) d) e) -& a) b) c) d) e) 0& a) b) c) d) e) 2& a) b) c) d) e) 3& a) b) c) d) e) 4& a) b) c) d) e) $& a) b) c) d) e) 5& a) .) m& adductor alucis c) " mm& lum.<n canalul calcaneu este situat( a) pachetul neurovascular medial şi lateral al plantei b) tendonul m! flexor digitorum longus c) tendonul m& peroneu lung d) tendonul m! flexor halucis longus e) tendonul m& ti.) m& adductor alucis c) 1 m! lumbricali mediali d) " m& lum.a medie a plantei+ m! flexor digitorum brevis m! (uadratus plantae m! adductor halucis m& a.a*ele falangelor pro1imale d) părţiunele medii la .ricali a) b) c) d) e) septurile intermusculare liamentul plantare longum fascia profundă a plantei fascia superficială a plantei m& Auadratus plantae %%& Conţinutul canalului plantar este( a) m! (uadratus plantae .a*ele flangelor distale e) se inseră toate părţile la . fascia proprie a regiunii dorsale a piciorului s/nt următoarele formaţiuni( m! extensor digitorum brevis m! extensor halucis brevis a! dorsală a piciorului şi n! peroneu profund m& ti.) m& fle1or alucis .ial anterior n& peroneu superficial 8amurile a& dorsalis pedis s/nt( a! arcuata ramus plantaris profundus a! tarsea medialis et lateralis a& plantaris lateralis a& plantaris medialis <ntre care două formaţiuni este locali*ată a& dorsală a piciorului+ tendonul m& ti.a*a falangei distale %4& Care din afirmaţii nu corespund adevărului+ a) tendoanele fle1orilor din regiunea degetelor piciorului s/nt /nglo. pielea spaţiului interdigital I pielea regiunii maleolei mediale m! extensor digitorum brevis mm& fle1ori Ce muşc i s/nt situaţi /n lo.) c) d) e) <n ţesutul su.ial posterior %0& Nervul plantar medial inervea*ă următoarele formaţiuni( a) mm! degetului I şi flexor digitorum brevis .a laterală a plantei s/nt( m! abductor digiti minimi m& fle1or digitorum .) .ial anterior tendonul m! extensor lung al halucelui m& e1tensor scurt al alucelui m! extensor lung al degetelor m& e1tensor scurt al degetelor Nervul peroneu profund inervea*ă( pielea spaţiului interdigital >.ductor alucis mm! lumbricali Ce formaţiuni anatomice sunt situate /n lo.ate /n canale osteofi.a*a falangelor pro1imale %#& 6ereţii canalului plantar s/nt( .cutanat al regiunii dorsale a piciorului se găsesc( reţeaua venoasă dorsală a& dorsală a piciorului n! peroneu superficial n! sural şi safen a& peronea Su.a medială a plantei+ m! flexor halucis brevis m! abductor halucis tendonul m! flexor halucis longus tendonul m& fle1or digitorum longus toate răspunsurile s/nt corecte <n lo.a*ei falangei distale %$ Articulaţia C opart este formată de( a) capul oaselor metatarsiene .oase .ricali laterali e) pielea degetelor I% II% III şi I&% partea internă %2& Ce formaţiuni nu s/nt inervate de nervul plantar lateral+ a) mm& degetului 2= Auadratus plantae .

ular+ a) a& mentală .) c) d) e) 0& a) .ord mai larg să nu traumăm ramurile nervului trigemen să nu le*ăm muşc ii mimici să nu afectăm ramurile arterei şi venei faciale să evităm le"iunea ramurilor n! facial Ce ematom se formea*ă /n ca*ul le*ării arterei meningeale medii+ epidural su.pial intracere.) .c) osul cuboid d) astragal -talus) şi calcaneu% e) navicular! %5& Articulaţia tarsometatarsiană 'isfranc este formată de( a) capul oaselor metatarsiene .ul venos din sinusul cavernos+ #n sinusul petros superior! /n sinusul transvers& #n sinusul petros inferior! /n ple1ul venos al canalului carotid& /n sinusul sigmoid& Regiunea capului %& a) .ara noidal su.eală inferioară e) n! alveolar inferior %2& >nervaţia sen*itivă a pielii feţei se reali*ea*ă de( a) n& facial 4& Ce trece prin fisura or.itală superioară+ .) /n sinusurile .dural su.) de la a& carotidă internă c) de la a& .) a! şi v! alveolare inferioare c) a& alveolară superioară d) a& la.) c) d) e) "& a) .) c) d) e) <n ce scop inci*iile pe faţă se e1ercită /n direcţie radială+ să o.) c) d) e) 5& a) .) c) d) e) -& a) .) c) d) e) n& ma1ilar nn! oculomotor şi oftalmic nn! trohlear şi n! abducens vena oftalmică superioară n& *igomatic Ce trece prin orificiul oval+ n& ma1ilar r! meningială accesorie a arterei meningiale medii n! mandibular n& accesor n& *igomatic Unde se efectuia*ă drena.ţinem un a.) trunchiul a! meningeale medii c) a&cere.) c) d) e) 2& a) .a*ei craniene c) #n sinusul rect d) /n sinusul transversal e) /n sinusul occipital %%& Ce este situat= conform sc emei Kronleain9Eriosova /n locul intersecţiei liniei anterioare verticale şi inferioare ori*ontale+ a) sci*ura centrală .rală mare+ a) /n sinusul sagital .a*a falangelor pro1imale c) cuboid şi cele trei oase cuneiforme d) ba"ele celor metatarsiene e) astragalul talus şi calcaneul a) .) cu a&dorsală a nasului c) cu ramurile parotidiene d) cu a& auriculară posterioară e) cu a& temporală superficială %0& Ce trece prin canalul mandi.a*ilară d) de la a& carotidă comună e) de la a& ma1ilară %-& Cu ce anastomo*ea*ă a& angulară+ a) cu a! oftalmică .) c) d) e) $& a) .rală anterioară d) a&carotidă internă e) sci*ura laterală %"& ?e unde /şi ia /nceputul a& facială+ a) de la a! carotidă externă .) c) d) e) 3& a) .ral Care vase sau ţesuturi mai frecvent sBngerea*ă /n ca* de plagă craniană penetrantă+ vasele sanguine ale meningelui encefalului sinusurile durei mater ţesuturile encefalului ţesuturile epicraniene venele diploice 8amura cărui nerv este nervul auricular posterior+ n& trigemen& n! facial! n& tro lear& n& oculomotor& n& *igomatic& 'aturile trigonului de trepanaţie C ipaut+ linia trasată de la spina suprameatum la v#rful mastoidului! canalului facial& linia care continua arcul "igomatic pe mastoid! sinusul sigmoidian& marginea anterioară a crestei mastoidiene! Unde confluia*ă venele oftalmice superioară şi inferioară+ sinusul sagital superior sinusul cavernos sinusul sagital inferior sinusul petros superior sinusul transvers %#& Unde se varsă vena cere.

.ului tiroid cu linia nuc ae superior c) linia ce trece pe marginea inferioară a mandibulei d) apexul procesului mastoid e) linia nuchae superior şi protuberanţa occipitalis externa %3& 6rin ce formaţiuni trece nervul facial+ a) orificiul rotund .) #n ganglionii buccinatori c) /n ganglionii retroauriculari d) #n ganglionii submentonieri e) /n ganglionii supraclaviculari "4& Care muşc i constituie diafragma cavităţii .asculari*area lim.ii este reali*ată de arterele da .) suprafaţa laterală a nasului şi a obra"ului c) bu"a superioară d) mucoasa septului na"al e) mucoasa sinusului frontal şi bu"a inferioară "#& Care ramuri /ncep de la n& ma1ilar /n fosa pterigopalatină+ a) n! "igomatic .) orificiul spinos c) canalul carotic d) canalul facial e) orificiul stilomastoidian %4& Numiţi ramurile terminale ale n& facial după ieşire din foramen stilomastoideus& a) ramurile temporale .) n& lacrimal c) rr! alveolare superioare posterioare d) n! infraorbital e) n& petros profund "%& Care formaţiuni sunt inervate de n& mandi.mentonieri b) ganglionii submandibulari c) ganglionii retrofaringieni d) ganglionii mastoidieni e) ganglionii cervicali profun"i -#& Numiţi nervii motori pentru muşc ii lim.ita comunică cu cavitatea craniană+ a) fisura orbitală superioară .) c) d) e) ramurile n! trigemen n& glosofaringian ramura anterioară a n! auricular mare n& petros mare d) #n triunghiul submandibular e) su.) meatul acustic intern c) v! temporală superficială d) a! temporală superficială e) m& pterigoidian lateral "-& Unde este locali*at n& lingual+ a) #n spaţiul interpterigoidian .) a& palatină descendentă c) a& palatină ascendentă d) a& faringiană ascendentă e) a& sfenopalatină "5& Unde este drenată limfa de la lim.ular+ a) m! milohioidian .u*elor+ a) #n ganglionii submandibulari .) rr! "igomatice şi bucale c) rr! marginală a mandibulei şi colli d) rr& faringiene e) n! auricularis posterior %$& Unde este locali*at ganglionul n& trigemen+ a) pe suprafaţa posterioară a piramidei osului temporal . mucoasa frBului lim.ii "0& 6rin ce formaţiune or.) linia imaginară care uneşte marginea superioară a cartila.) /n vena .ii( a) n& mandi.ă+ a) ganglionii su.ucale+ a) m& genioglos .) m! maseter c) venterul posterior al m& digastric d) venterul anterior al m! digastric e) m& digastric /n /ntregime ""& ?e care formaţiuni este /nsoţit n& auriculotemporal+ a) a& meningee medie .) m& ioglos c) m! milohioideu d) m& genio ioideu e) m& palatoglos "$& .) /n canalul carotid al piramidei osului temporal c) /n regiunea aripilor mici ale osului sfenoid d) /n regiunea aripelor mari ale osului sfenoid e) pe suprafaţa superioară a piramidei osului temporal -cavum 6ec7eli) %5& Ce regiuni sunt inervate de n& ma1ilar+ a) temporală .ugulară internă c) #n sinusul cavernos d) /n sinusul sagital superior e) /n sinusul petros superior "3& Unde se varsă limfa din regiunea .ular b) n! hipoglos c) n& glosofaringian d) n& intermedius e) n& laringeu superior -%& Hotarul /ntre cap şi g/t este+ a) linia ori*ontală imaginară care trece prin osul ioid .a*ă( a) a! linguală .) fisura or.) /n spaţiul temporopterigoidian c) #n spaţiul submucos al planşeului cavităţii bucale .itală inferioară c) canalul optic d) prin sinusul sfenoidal e) prin orificiile etmoidale anterioare şi posterioare "2& Unde confluia*ă v& oftalmică superioară+ a) /n ple1ul venos pterigoidian .

italis la "cm de linia mediană d) a& supraor.italis trece prin inci*ura frontalis 04& .aponeurotic -3& 7alea aponeurotica uneşte următorii muşc i( a) frontal .) temporal c) occipital d) nucal e) trape* -4& <n regiunea temporală deose.cutan= su.italis trece la 2cm de linia mediană e) a& supraor.im următoarele regiuni( a) regio frontoparietoccipitalis .) diploe c) lamela e1ternă d) periostul e) procesul mastoid 00& Traectul vaselor şi nervilor /n regiunea frontoparietooccipitală este( a) radial .rale c) vene su.a*a mastoidului= crista infratemporalis e) protu.eranţa occipitală internă= linia nuc ae inferior= ape1ul mastoidului= crista infratemporalis -0& <n limitele calvariei craniene deose.itală e) atlantul= ape1ul stiloidului=arcada *igomatică= marginea supraor.itală= arcul *igomatic= ape1ul mastoidului= protu.cutane= vene perforante= sinusurile durei mater d) vene diploice= vene emisare= vene cere.-"& Hotarul /ntre craniu visceral şi craniu cere.itală d) atlantul= ape1ul mastoidului=arcada *igomatică= marginea supraor.olta craniului trece prin( a) protu.) margina infraor.periostal -$& Care sunt particularităţile de vasculari*are a ţesuturilor epicraniene+ a) vasele sunt amplasate deasupra aponeuro"ei b) vasele sunt fixate de septuri fibroase c) au triect radial d) formea"ă anastamo"e extra şi intersistemice e) Arterele fac anastomo*e prin orificiile emisare cu a& meningea media -5& Care răspuns menţionea*ă eta.cutan= parava*al= su.) paralel c) o.italis d) vv& emisarium frontalis e) vv& emisarium temporalis 0%& .) intradermal= su.eranţa occipitală e1ternă= linia nuc ae inferior= ape1ul mastoidului= crista infratemporalis b) protuberanţa occipitală externă% linia nuchae superior% ba"a procesului mastoid% crista infratemporalis c) protu.eranţa occipitală internă= linia temporalis superior= .asele limfatice din regiunea frontoparietooccipitală se varsă /n( a) nodi limphatici auricularis anteriores b) nodi limphatici auricularis posteriores c) nodi limphatici occipitalis d) nodi limp atici frontalis e) nodi limp atici .enele emisarii parietale confluea*ă /n( a) sinus sagitalis inferior b) sinus sagitalis superior c) sinus sigmoideus d) sinus rectus e) sinus occipitalis 0-& <n traumatisme craniocere.enele emisarii mastoide se desc id /n( a) sinus transversus b) sinus sigmoideus c) sinus sagitalis superior d) sinus petrosus superior e) vena cere.eranţa occipitală e1ternă c) atlantul= ape1ul mastoidului=arcada *igomatică= marginea infraor.a*a şi .rale mai frecvent se fracturea*ă pe o arie mai e1tinsă( a) lamela vitrea .aponeurotic= su.ral trece prin( a) marginea supraorbitală= osu şi arcul "igomatic% p#nă la porul acustic extern .aponeurotic e) su.ele venoase a porţiunii care.eranţa occipitală internă= linia temporalis inferior= ape1ul mastoidului= crista infratemporalis d) protu.ile cunoaşteţi+ a) vv! emisarium parietale b) vv! emisarium mastoideum c) vv& emisarium or.rale e) vene diploice= vene emisare= vene perforante 0#& Ce emisarii sta.ri magna 0"& .itală --& Hotarul /ntre .) regio frontotemporomastoideus c) regio temporalis d) regio mastoidea e) regio occipitotemporalis -2& Ce structuri celuloadipoase includ ţesuturile epicraniene+ a) subcutan% subaponeurotic% subperiostal .) vene intradermale= vene periostale= vene cere.im următoarele straturi celuloadipoase( a) subcutanat b) interaponeurotic c) subaponeurotic d) intermuscular e) su.lic d) perpendicular e) şerpuitor 02& 8amurile terminale ale a& op t almice sunt( a) a! frontalis b) a! supraorbitalis c) a& temporalis superficialis d) a& trasvesa faciei e) a& angularis 03& 7ăsiţi afirmaţiile corecte& a) a! frontalis trece prin inci"ura frontalis la 1cm de linia mediană b) a! supraorbitalis trece la 1%/cm de linia mediană prin inci"ura supraorbitalis c) a& frontalis trece prin inci*ura supraor.periostal c) intradermal= parava*al= su.uccalis 0$& Sinus sagitalis inferior se varsă /n( a) sinus rectus .cutan= su.periostal d) intradermal= su.rale+ a) vene subcutane% vv! diploicae% sinusurile durei mater .

.) c) d) e) sinus petrosus superior confluens sinus sinus sigmoideus vena cere.periostal d) latura anterioară= la #=2cm e) n& facial nu se proectea*ă /n această regiune 24& C/te formaţiuni pot fi le*ate la trepanaţia procesului mastoid+ a) una .) două c) trei d) patru e) cinci 2%& 7ăsiţi afirmaţia corectă( a) a! meningeia media este sursa de vasculari"are a durei mater% #ncepe de la a! maxilaris% trece prin foramen spinosum% #n craniu cedea"ă două ramuri .ri magna 05& ?in c/te lamele este formată fascia temporalis+ a) una b) două c) trei d) patru e) nu are lamele= este o aponeuro*ă 2#& C/te spaţii celulare sunt /n regiunea temporală+ a) unul .) latura anterioară c) latura anterioară d) spina suprameatum e) nu se proectea*ă 23& 'a ce ad/ncime şi pe care latură a triung iului de trepanaţie poate fi le*at n& facial+ a) latura anterioară% la ad#ncimea de 0%/ 1cm .) două c) trei d) patru e) cinci 2$& Ce orificii se găsesc /n fosa craniană anterioră+ a) foramen caecum b) orificii ai laminei cribrosa c) foramen rotundum d) fisura or.) cavum tDmpani c) antrum tDmpanicum d) antrum mastoideum e) celullae mastoidea 22& 6e care latură a triung iului de trepanaţie se proectea*ă sinus sigmoideus+ a) latura posterioară .) superior de porus acusticus e1ternum= la %cm c) posterior de spina suprameatum= su.italis superior e) foramen opticum 25& Ce trece prin orificiile din fossa craniană anterioră+ a) filea olfactoria b) a! ethmoidalis anterior c) a& et moidalis posterior d) a& et moidalis media e) a& meningeia media 3#& 6rin sinusul cavernos trece( a) a! carotis interna b) n! abducens c) n& troc learis d) ple1ul pterigoideus e) n& oculomotorius 3%& 6rin peretele e1tern al sinusului cavernos trec următoarele formaţiuni( a) n! oculomotor b) n! trochlearis c) n! ophtalmicus d) a& carotis interna e) n& a.) recessus epitimpanicus c) tegmen tDmpani d) sinus sigmoideus e) trompa Lustac e 20& :scioarele auditive sunt situate /n( a) recessus epitimpanicus .) a& meningeia media este sursa de vasculari*are a ara noideii= /ncepe de la a& ma1ilaris= trece prin foramen lacerum= /n craniu cedea*ă două ramuri c) a& meningeia media este sursa de vasculari*are a pia mater= /ncepe de la a& ma1ilaris= trece prin foramen ovale= /n craniu cedea*ă trei ramuri d) a& meningeia media este sursa de vasculari*are a ara noideii= /ncepe de la a& carotis interna= trece prin foramen lacerum= /n craniu cedea*ă două ramuri e) a& meningeia media este sursa de vasculari*are a or.ducens 3"& 6rin fisura op talmică superioră trece( a) n! ophtalmic b) n! trochlearis c) n! abducens d) n& facial e) n! oculomotor 3-& Care formaţiuni sunt situate /ntre lamela e1ternă şi internă a oaselor craniului+ a) lamina vitrea b) os spongios c) vene diploice d) vene epidurale e) artera meningea medie 30& 8amură a cărui nerv este n& frontalis+ .itei= /ncepe de la a& carotis interna= trece prin foramen rotundum= /n craniu cedea*ă două ramuri 2"& Ce muşc i se inseră pe procesul mastoid+ a) m! logisimus capitis şi splenius b) m! sternocleidomastoideus c) venterul posterior al m! digastricus d) m& omo ioid e) m& pterigoid latera 2-& Comunicarea /ntre cavum tDmpani şi celule mastoidiene este asigurată prin( a) aditus ad antrum .

ralis de1tra et sinistrsa+ a) a& communicantes posterior .) rr& parotidei c) a& auriculares posterior d) rr& Auriculares anterior e) r! frontalis 40& Ce arteră se află /n spaţiul temporopterigoid+ a) a& meningeia media .ularis 35& Unde dura mater intim concreşte cu oasele craniului+ a) la .) n& auricularis posterior c) n& *igomaticus d) n! maxillaris e) n! mandibularis 45& Ce structuri se află /n fosa sfenopalatină+ a) n& auriculotemporal b) n! "igomaticus c) rr! ganglionares d) ganglion pterigopalatinum e) ganglion ciliare $#& 6rin care orificiu părăseşte cavitatea craniului n& mandi.) n& petrosus minor c) vv& emissariae d) n& vagus e) ramus meningeus n& mandi.itei+ a) r! parietalis .olta craniului b) pe os sfenoidal% circular de şaua turcească c) lamela cribroasă a etmoidului d) piramida temporalului e) partea scvamoasă a temporalului 4#& <n ce structură anatomică confluea*ă sinus sagittalis inferior+ a) sinus sagittalis superior b) sinus rectus c) sinus sigmoideus d) sinus transversus e) sinus occipitalis 4%& Ce arteră se formea*ă la confluenţa aa& verte.ifurcă a& temporalis superficialis la nivelul marginei superioare a or. linia ce constitue prelungirea arcadei "igomatice pe apofi"a mastoidiană .) a& alveolaris inferior c) a! maxilaris d) a& auricularis profunda e) a& tDmpanica anterior 42& 6rin care orificiu pătrunde a& meningeia media /n cavitatea craniului+ a) foramen rotundum b) foramen spinosum c) foramen ovale d) foramen magnum e) foramen stilomastoideum 43& Cu care vene comunică ple1ul venos pterigoidian+ a) cu v! facialis prin v! faciei profunda b) cu v! retromandibularis prin v! maxillares c) cu sinusul sigmoidian d) cu sinusul cavernos prin venele emisarie din foramena spinosum% ovale% lacerum e) cu sinusul rect 44& Care nerv inervea*ă muşc ii masticatori+ a) n& troc learis .a) .) anterioară 9 linia ce trece posterior de porus acusticus e1ternus c) /n aditus ad antrum d) posterioră ! la marginea anterioară a tu.erosităţii mastoidiene e) nici un răspuns nu este corect 34& Ce formaţiuni trec prin osul etmoid+ a) v& op talmica superior b) fila olfactoria c) n! ethmoidalis anterior d) n! ethmoidalis posterior e) v& emissariae 3$& Ce trece prin foramen rotundum+ a) n! maxilaris .) c) d) e) n& infraor.) foramen spinosum c) foramen rotundum d) foramen stDlomastoideum 32& Ce este situat /ntre aponeuro*ei temporale a) a& temporalis superficialis b) ţesut interaponeurotic c) aa& temporalis profundae d) m& temporalis e) n& auriculotemporal 33& Nerespectarea /n trepanaţie a cărei laturi a triung iului C ipaut se poate nimeri /n fossa craniană medie+ a) superioară .) a& communicantes anterior c) a! ba"ilaris d) a& cere.) n& facialis c) n& glossop arDngeus d) n& accesorius e) n! trigemenus 4$& Ce nervi /ncep de la ganglionul semilunar C7asser)+ a) n! opthalmicus .italis c) n& oculomotorius d) n& accessorius e) n& troc learis 4-& <n ce se .ularis+ a) foramen ovale .italis n& supratroc learis n& troc learis n! ophthalmicus n& supraor.ri media e) a& carotis interna 4"& Care nerv inervea*ă musculatura mimică+ a) n& trigemenus b) n! facialis .

periostal e) e1tracranian $4& Compartimentul lateral a feţei include următoarele regiuni+ a) . mucoasa cavităţii bucale b) lateral .) su.ralis+ a) spatium retrophar8ngeale de spatium paraphar8ngeale .ucală Coralis) b) parotidomasseterică c) facială profundă d) geniană e) regio na*ola.) /n meatul na*al mediu c) /n meatul na*al inferior d) /n na*ofaringe e) deasupra cornetului nasal superior 53& Sinusul ma1ilar se desc ide /n( a) meatul na"al mediu .ugulare trec următoarele formaţiuni( a) n! glossophar8ngeus b) n! vagus c) n! accesorius d) v! 'ugulară internă e) n& HDpoglossus $0& 6arţiunea intercraniană a n& facial este amplasată /n grosimea osului( a) temporal .rale e) nici un răspuns corect $3& <n ce spaţiu e locali*at circul arterios Millisii+ a) subarahnoidian . mandibula c) medial .ialis $$& 7anglionul n& trigemen este locali*at( a) #n duplicatura durei mater pe impresio n! trigemeni a piramidei timpanice .ucal 5-& Care muşc i inervea*ă n& facial+ a) mm! mimici b) mm! frontal şi occipital c) m! st8loh8oideus şi venterul posterior al m! digastricus d) m! platisma e) m& mDlo Doideus şi m& Doglossus 50& Care muşc i inervea*ă ramura >>> a n& trigemen+ a) m! masseter b) m! temporalis c) mm! pter8goidei medial şi lateral d) m! m8loh8oideus şi venterul anterior a m! d8gastr8cus e) m& frontal 52& Unde se desc ide sinusul sfenoidal+ a) /n meatul na*al superior .linguale este limitat de( a) superior .dural c) epidural d) su.e) nici un răspuns corect $%& 6roecţia sinusului transvers corespunde( a) liniei temporale inferioar b) liniei nuchae superior c) liniei nuc ae inferior d) linia ce uneşte lam. marginea anterioară a m! masseter b) posterior .ulla et moidalis e) na*ofaringe 54& Canalul na*olacrimal se desc ide /n( .) su.rale e) Spatium cervicale previscerale de spatium neurovasculare cervicale 5#& 'imitele regiunii parotideomaseterică( a) anterior .) parietal c) sp enoidal d) occipital e) frontal $2& Cisternele se formea*ă /n spaţiul( a) subarahnoidean .da cu asterion e) arcadei *igomatice $"& 6rin porul acustic intern trec următoarele formaţiuni( a) a! auditiva interna b) n! facialis c) n! vestibulochohlearis d) n& petros maior e) n& petros minor $-& 6rin foramen . marginea mandibulei e) superior ! arcul *igomatic 5%& C/te locuri sla.ulare d) spatium retrop arDngeale de spatium cervicale preverte.) meatul na*al inferior c) meatul na*al superior d) .e are capsula glandei parotide+ a) unul& b) două! c) trei& d) patru& e) nici unul& 5"& Spaţiul celuloadipos al glandei su. marginea anterioară a m! sternocleidomastoidean% porus acusticusa externus şi procesul mastoidian c) anterior ! marginea anterioară a glandei parotide d) inferior .) spatium parap arDngeale anterior de spatium parap arDngeale posterior c) spatium retrop arDngeale de spatium pterDgomandi. muşchii geniogloşi şi geniohioidei d) inferior . m! m8loh8oideus e) inferior ! planşeul .) su.dural c) epidurale d) /n ventriculile cere.dural pe impresio n& trigemeni c) epidural pe impresio n& trigemeni d) /n duplicatura pia mater pe impresio trigemeni e) nici un răspuns corect $5& Ce limitea*ă aponeurosis p arDngopraevete.

ulei= muşc iul sternocleidomastoidian= muşc iul trape* .ifurcă /n ramuri terminale a& carotidă e1ternă+ a) #n grosimea glandei parotide %#3& Care sunt ramurile terminale ale a& carotide e1terne+ a) a! temporalis superficialis b) a! maxilaris c) a& facialis d) a& temporalis profunda e) a& meningeia madia %#4& Numiţi ramurile n& facial ce devia*ă de la ple1ul parotidean( a) temporală şi "igomatică b) bucală c) marginală a mandibulei d) cervicală e) auriculotemporală Regiunea g#tului %& Alegeţi răspunsul corect a limitei dintre gBt şi cap( a) marginea inferioară a mandibulei% v.) venterul posterior al muşc iului digastric= muşc iul sternocleidomastoidian= linia mediană a gBtului c) marginea mandi.rful apofi"ei mastoidiene% linia nuchală superioară% protuberanţa occipitală externă . plica na"olabială şi na"obucală e) posterior ! ramura mandi.ucale+ a) m! m8loh8oideus .a) b) c) d) e) meatul na*al mediu meatul na"al inferior meatul na*al superior na*ofaringe cavitatea .ulei şi contri.) c) d) e) 2& a) . m& .ulii %#-& Unde e locali*at corpus adiposum .ulei c) planul frontal ce trece prin apofi*ele transversale a verte.e are capsula glandei parotide+ a) unul b) două c) trei d) patru e) nici unul %#2& Unde se .) planul ori*ontal care trece prin marginea inferioară a mandi.ulei= muşc iul sternocleidomastoidian= venterul superior al muşc iului omo ioid d) venterul posterior a muşc iului digastric= muşc iul sternocleidomastoidian= venterul inferior al muşc iului omo ioid e) linia ori*ontală ce traversea*ă osul ioid= linia al.ă a gBtului= muşc iul trape* -& 'imitele triung iului lateral al gBtului sunt( a) marginea inferioară a mandi.relor cervicale d) planul ori*ontal vare trece la nivelul C4 şi incisura sternală e) planul ori*ontal care trece prin incisura sternală şi marginea superioară a claviculei "& 'imitele triung iului medial al gBtului sunt( a) marginea mandibulei% marginea anterioară a muşchiul sternocleidomastoidian% linia mediană a g. marginea anterioară a m! masseter d) anterior .ucal c) su.ucofaringiană %#0& C/te locuri sla. maginea inferioară a orbitei b) inferior .ucală .uccae+ a) pe m! bucal anterior de m! maseter .itală %#"& 'imitele regiunii geniene( a) superior .) su. margina mandibulii c) posterior .) venterul posterior al muşc iului digastric= muşc iul sternocleidomastoidian= muşc iul trape* c) marginea inferioară a mandi. fascia . osul *igomatic d) pe glanda parotidă e) su.) c) d) >ndicaţi elementele pac etului vasculonervos medial al g/tului& artera carotidă comună nervul vag vena 'ugulară internă nervii supraclaviculari mediali nervii supraclaviculari anteriori >ndicaţi elementele pac etului vasulonervos lateral al gBtului& artera subclaviculară artera carotidă e1ternă vena subclaviculară plexul neural brahial .ulei= muşc iul sternocleidomastoidian= muşc iul omo ioid d) clavicula%marginea posterioară a muşchiul sternocleidomastoidian% marginea anterioară a muşchiul trape" e) linia ori*ontală trasată pe osul ioid= muşc iul sternocleidomastoidian= muşc iul trape* 0& a) .ue la formarea diafragmei .) mm& digastrici c) m& genio Doidei d) m& genioglossus e) m& Doglossus 55& Care muşc i formea*ă palatul moale+ a) m! uvulae b) m! levator veli palatini c) m! tensor veli palatini d) m& pterigoideu lateral e) m& pterigoideu medial %##& Marginea posterioară a palatului moale trece /n peretele lateral al faringelui prin două plici care conţin următorii muşc i( a) m! palatoglossus b) m! palatophar8ngeus c) m& uvulae d) m& levator veli palatini e) m& tensor veli palatini %#%& 8egiunea laterală a feţei este pre*entată prin trei regiuni( a) geniană b) parotideomasseterică c) profundă a feţei d) *igomatică e) or.tului .) c) d) e) posterior de glanda parotidă la /ntrare /n glanda parotidă de asupra arcului *igomatic intre muşc ii pterigoi*i 5$& Care muşc i /mplineşte arcul mandi.

ugulară anterioară d) vena .ugulare e1terne ganglionii limfatici venele .) nervul glosafaringian c) ganglionii cervicali ai trunchiului simpatic d) nervul ipoglos e) nervii recurenti ai laringelui %4& >ndicaţi nivelile posi.tului %"& 'imitele regiunii infra ioidiene( a) osul hioid şi venterul posteroior al muşchiului digastric .mandi.) marginea anterioară a muşchiului sternocleidomastoidian c) linia ori*ontală trasată la nivelul cort&tiroid d) marginea inferioară a mandi.ului cricoid e) #n regiunea bifurcaţiei arterei carotide comune "#& >ndicaţi pereţii spaţiului interscalen( a) muşc iul sternotiroid .) anterior şi bilateral lobii glandei tiroide c) posterior esofagul d) la nivelul incisurii 'ugulare arterele carotide comune e) arterele carotide interne .ulei p/nă la osul ioid c) de la osul hioid p#nă la marginea superioară a sternului d) de la marginea superioară a cartila.ugulară e1ternă e) vena .ral( %#& >ndicaţi limitele spaţiului previsceral( a) de la marginea mandi.) spaţiul previsceral c) spaţiul retrovisceral d) spaţiul retrofaringian e) spaţiul parava"al al pachetului neurovascular principal al g.ile a .) de la marginea mandi.ulei p/nă la incisura sternului şi claviculei .ulei e) sternul şi clavicula %-& Sintopia porţiunii cervicale a tra eei( a) anterior istmul glandei tiroide .ifurcaţiei arterei carotide comune( a) marginea superioară 9/ .ugulare anterioare arcul venos 'ugular nn& supraclaviculari anteriori %0& >ndicaţi arterele ce vasculari*ea*ă glanda tiroidă( a) arterele tiroidiene superioare .ulu cricoid e) marginea inferioară 9+ %$&>ndicaţi deose.) la nivelul marginii superioare a glandei tiroide c) /n regiunea manum.ugular+ a) vena subclaviculară .ulei p/nă la marginea superioară a cartila.) arterele tiroidiene inferioare c) arterele tiroidiene medii d) artera recurentă tiroidiană e) artera tiroidiană ima %2& Care formaţiuni formea*ă inelul limfoepitelial faringian( a) tonsila faringiană .eră a muşc iului milo ioid Care formaţiuni anatomice delimitea*ă triung iul carotidian+ venterul posteroior al muşchiului digastric marginea anterioară a muşchiului sternocleidomastoidian marginea posterioară a muşc iului sternocleidomastoidian marginea inferioară a mandi.ulei venterul superior al muşchiului omohioid Care structuri anatomice delimitea*ă triung iul omotrape*iad+ clavicula muşchiul trape" venterul inferior al muşchiului omohioid muşchiul sternocleidomastoidian venterul posteroior al muşc iului digastric Care formaţiuni sunt situate /n spaţiul interaponevrotic suprasternal+ venele .) marginea superioară N3 c) marginea superioară a cortila'ului tiroid d) la nivelul cortila.) vena 'ugulară internă c) vena .ulară e) tonsila linguală %3& >nervaţia porţiunii cervicale a esofagului( a) nervul vag .e) ramurile ple1ului cervical 3& a) .riului sternal d) /n regiunea cartila.ului tiroid p/nă la incisura sternului şi a claviculei e) de la marginea mandi.) c) d) e) Care din formaţiunile anatomice limitea*ă triung iul su.ului tiroid %%& Care spaţii celulare ale gBtului comunică cu mediastinul anterior+ a) spaţiul interaponevrotic suprasternal . bulbus caroticus d) comprimarea arterei carotide externe #n plagă% stopea"ă pulsaţia arterei temporale superficiale e) de la artera carotidă internă /şi are originea artera tiroidă superioară %5& <n ce regiune e situată *ona refle1ogenă carotidiană+ a) /n nivelul osului ioid .ular+ marginea inferioară a mandibulei marginea anterioară a muşc iului sternocleidomastoidian venterul superior a muşc iului omo ioid ambii venteri ai muşchiului digastric marginea li.) tonsila palatină c) tonsila tubară 1 d) tonsila su.irile anatomice dintre artera carotidă e1ternă şi internă pe g/t( a) artera carotidă externă este situată anterior şi medial de artera carotidă internă b) artera carotidă externă se ramifică% carotidă internă nu se ramifică #n regiunia g#tului c) artera carotidă internă se #ncepe cu o dilataţie .) c) d) e) 4& a) .ra iocefalică ""& Care structuri anatomice se află /n triung iul scalenoverte.) muşchiul scalen anterior c) muşc iul scalen posterior d) muşc iul omo ioid e) muşchiul scalen mediu "%& Care structuri anatomice participă la formarea ung iului venos .) c) d) e) 5& a) .) c) d) e) $& a) .mandi.

a*ă /n răspBndirea colecţiilor purulente din spaţiile celuloadipoase a gBtului( a) #n mediastinul posterior .claviculare( a) artera vertebrală .a) .ng "2& >ndicaţi locurile de predelecţie a flegmoanelor superficiale ale gBtului( a) spaţiul suprasternal .locul m& sternocleidomastoideus c) capul aplecat la mi.ral "3& Căile de .inea inferioară a mandi.) glanda su.claviculară dreaptă .ugulară e1ternă stBngă e) #n unghiul venos 'ugular st.ra iocefalică dreaptă c) /n vena .ugulară internă şi v& a1ilară c) v& .ranei cricotiroide d) la nivelul ung iul mandi.) /n vena .) ţesutul celuloadipos subcutanat c) spaţiul previsceral d) spaţiul retrovisceral e) spaţiul preverte.ulei e) la nivelul cartica.) două c) trei d) patru e) cinci -$& Care fascii limitea*ă spaţiul interaponeurotic suprasternal+ a) fascia superficialis colli şi lamina superficialis fasciae colli propriae b) lamina superficială şi profundă a fasciei colli proprie c) aponeurosis omoclavicularis şi fascia endocervicalis d) fascia endocervicalis şi fascia preverte.locul m& sternocleidomastoideus e) nici un răspuns corect -"& Ce se palpea*ă su.ugulară d) nu iese din limitele toracelui e) /n fosa deltopectorală -4& 6otrivit lui .) v& .ular d) lateral al gBtului e) /n limita triung iului medial al gBtului "$& 'aturile triung iului omoclavicular( a) venterul superior al m& omo ioidian .ului cricoid -2& Ung iul venos 6irogov se formea*ă la confluenţa( a) v! 'ugulară internă şi v! subclavie .) anterior artera vertebrală şi artera subclaviculară c) de la ganglion originea"ă nervul vertebral d) medial 9 nervul frenic e) posterior muşchiul lung al g.) mentonier c) su.ugulară e1ternă şi v& a1ilară d) v& .) la nivelul osului ioid c) la nivelul me.mandi.scapulară d) trunchiul tireocervical e) artera toracică internă "0& Unde se varsă ductul toracic Climfatic)+ a) /n artera su. mar.& N& @evFunenFo c/te fascii cervicale deose.ulei+ a) glanda submandibulară b) ganglioni limfatici c) artera carotidă d) artera lingvală e) osul ioid --& Ce vas itersectea*ă din e1terior m& sternocleidomastoidian( a) v! 'ugulară externă .ugulară internă ganglionul cervical mediu al trunchiului simpatic ganglionul cervical inferior al trunchiului simpatic c) glanda parotidă d) muşchiul platisma e) venterul posterior al muşc iului digastric -%& Unde se proiectea*ă tu.) capul rotit lateral la mi.ugular e) vena t iroideia ima -0& Coardele vocale se proiectea*ă( A la nivelul marginei inferiorere cartila'ului tiroid .mandi.ugulară internă c) v& .ralis "-& 8amurile arteriale care devia*ă de la a& su.ugulară onterioară d) arcul venos .) /n cavitatea peritoneală c) /n spaţiul retroperitoneal d) #n mediastinul anterior e) /n cavitatea pleurală "4& <n limitele cărui triung i se ligaturea*ă artera lingvală+ a) lingual -)irogov) .) /n fosa infraclaviculară c) inci*ura .) v& .erculul carotic pe gBt+ a) #n po"iţia mediană a capului la mi'locul m! sternocleidomastoideus .tului -#& Alegeţi formaţiunile pentru care formea*ă teacă prima fascie a gBtului( a) muşc iul sternocleidomastoidian .) c) d) e) artera subclaviculară% trunchiul tiriocervical% a!vertebrală ductul toracic -limfatic) vena .) artera transversală a g#tului c) artera su.ugulară internă dreaptă d) /n vena .ulară .ugulara e1ternă dreaptă şi st/nga -3& Ape1ul cupolei pleurale se proiectea*ă( a) #n fosa supraclaviculară .) m! sternocleidomastoidian c) clavicula d) venterul inferior al muchiului omohioidian e) linia mediană a gBtului "5& Care este sintopia ganglionului stelat+ a) inferior cupola pleurei .locul m& sternocleidomastoideus d) capul /n e1tensie ma1imă la mi.ugulară internă dreaptă şi st/ngă e) v& .im+ a) una .

ilateral ! paratiroidele= posteior ! esofagul 22& Care este sintopia elementelor pac etului neurovascular principal al g/tului+ a) medial ! a! carotis communis% lateral ! v! 'ugularis interna% #ntre vase şi posterior ! n! vagus .ular 0$& Care sunt limitele triungiului 6irogov+ a) superior n! h8poglossus b) inferior .mandi.ii tiroidei= posteior ! esofagul e) anterior ! istmul tiroidei= . tendonul intermediar al m! digastric c) medial marginea liberă a m! m8loh8oideus d) superior 9 n& lingual e) anterior 9 marginea li.) n& vagus c) n& p renicus d) n& recurrens de1te e) ganglion stellatum 20& Care este sintopia tra eei cervicale+ a) anterior .ulari 2-& ?e care nervi sunt inervaţi muşc ii pretra eali+ a) ansa cervicală .ena .enele şi nervii su.) m& mDlo Doideus c) m& digastric d) lamela profundă a fasciei >> e) m& stDlo Doideus 2#& A cBta ramură este a& linguală la originea ei din a& carotidă e1ternă+ a) prima b) a doua c) a treia d) a patra e) nu este originară din a& carotidă e1ternă 2%& Care fascii participă la formarea linea al.rale conţine( a) mm! longus capitis b) mm! longus colli c) lanţul simpatic d) ţesut celuloadipos e) mm& splenius capitis 0"&.ugulară d) .) preverte.> e) fascia .ulei d) nivelul tubercului carotic e) nivelul C00& Cel mai mare nerv cutanat al ple1ului cervical este+ a) n! auricularis magnus .eră a m& Doglossus 05& 6lanşeul triungiului lingual C6irogov) /l formea*ă( a) m! h8oglossus .a*a craniului şi T % 0#& Spatiul preverte.> e) fascia .ul tiroid= . lobii tiroidei% posterior .cutan .a*a craniului şi os ioid c) .) .e) foiţa parietală şi foiţa viscerală a fasciei endocervicale -5& Aria de e1tindere pentru spaţiul retrovisceral este cuprinsă /ntre( a) ba"a craniului şi diafragmul .ugulară e1ternă se formea*ă la confluenţa căror vene+ a) v! retromandibulară b) v! auriculară posterioară c) v& facială d) v& facială profundă e) v& angulară 0-& Nervii cutanaţi ai g/tului apar /n straturile superficiale la( a) mi'locul marginei posterioare a m! sternocleidumastoidian .ralis e) fasciile parietală şi preverte.ii tiroidei= anterior ! esofagul c) anterior ! istmul tiroidei= .cutanaţi ai g/tului s/nt locali*aţi( a) su. 2"& 6entru care muşc i formea*ă teacă aponeuro*a omoclaviculară+ a) pretraheali .) posterior ! istmul tiroidei= . esofagul .ilateral ! lo.a colli+ a) fascia > .mandi.a*a craniului şi inci*ura .ilateral ! lo.rali c) supra ioi*i d) scaleni e) su.) fascia II c) fascia III d) fascia .ulară+ a) fascia > . istmul tiroidei% bilateral .ulei d) corpul osului ioid e) ductului su.) n& occipitalis minor c) n& transversus colli d) nn& supraclaviculares e) n& accesorius 02& .mandi.ulară+ a) marginea inferioară a mandibulei b) linea m8loh8oidea c) maginea superioară a mandi.) mm& longus capitis şi fascia preverte.a*a craniului şi T 2 e) .) mi.) fascia II c) fascia >>> d) fascia .ral 0%& Spatium praeverte.rală c) mm& longus colli şi fascia preverte.ilateral ! m& sternocleidomastoidian= posteior ! esofagul d) anterior ! cartila.) #ntre fascia I şi II c) /ntre fascia >> şi >>> d) /ntre fascia > şi >>> e) nici un răspuns corect 03& Care fascie cervicală formea*ă capsulă pentru glanda su.locul marginei anterioare a m& sternocleidumastoidian c) ung iul mandi.mandu. 04& Unde se fi1ea*ă lamelele fasciei cervicale >> ce formea*ă capsulă pentru glanda su.rală d) lamina superficialis fasciae colli propriae şi fascia praeverte.ral este limitat de( a) vertebrele cervicale şi fascia prevertebrală .

) c) d) e) 5& a) b) c) d) e) ramurile ale nn! intercostali II &II ramurile plexului cervical ramurile plexului brahial nn& frenici nn&vagi 'amela profundă a fasciei pectorale se numeşte( fascia superficială fascia pectorlă fascia endocervicală fascia clavipectorală fascia a1ilară Teaca cărui muşc i este formată de fascia clavipectorală+ m& pectoral mare m! pectoral mic m& dinţat anterior m& deltoid mm! intercostali 23& :riginea arterelor su.) st/nga 9 din trunc iul arterios .rală stern= coloana verte.) c) d) e) lateral ! a& carotis communis= medial ! v& .ugulară interna şi n& vagus ! a& carotis communis= medial ! n vagus lateral ! a& carotis communis= /ntre arteră şi nerv ! v& .ra iocefalic d) st/nga ! din arcul aortei= dreapta ! din arcul aortei e) nici un răspuns corect Regiunea toracelui %& a) .pectoral superficial se află( a) posterior de m! pectoral mare b) anterior de m! pectoral mic şi fascia clavipectorală c) posterior de fascia superficială d) anterior de fascia proprie e) /n ţesutul celuloadipos su.ugularis interna= lateral ! n& vagus /ntre v& .) c) d) e) -& a) .) c) d) e) 3& a) b) c) d) e) Cavitatea toracică este delimitată de( coaste= stern şi coloana verte.a %0& Spaţiul /ntre porţiunea sternală şi porţiunea costală ale diafragmului pe stBnga se numeşte+ a) triung iul 6irogov b) triunghiul :are8 c) triung iul Morgani d) triung iul Eo dalec e) triung iul Hesell. din arcul aortei .ra iocefalic= dreapta ! din arcul aortei c) st/nga 9 din trunc iul .) triung iul 'areD c) triunghiul 6organi d) triung iul Eo dalec e) triung iul 7 esel.claviculare este( a) dreapta din trunchiul arterios brahiocefalic% st#nga .ac %2& ?iafragmul este vasculari*at de( a) artera toracică internă b) arterele intercostale 4& 7landa mamară este inervată de( .claviculară %#& Spaţiul su.pectoral profund se află( a) anterior de m& pectoral mare .ugularis interna a) b) c) d) e) $& a) .cutanat %%& Spaţiul su.) sinusul costomediastinal c) sinusul diafragmomediastinal d) sinusul costal e) sinusul mediastinal %-& Spaţiul /ntre porţiunea sternală şi porţiunea costală ale diafragmului pe dreapta se numeşte+ a) triung iul 6irogov .) posterior de m& pectoral mare c) anterior de m& pectoral mic d) posterior de m! pectoral mic e) anterior de fascia clavipectorală %"& Care sinus pleural este cel mai profund+ a) sinusul costodiafragmatic ..rală şi coaste coaste% stern% coloana vertebrală şi diafragm cavitatea delimitată de cutia toracică şi diafragm spaţiul /ntre apertura toracelui superioară şi inferioară Ce este cavitatea pleurală+ cavitatea delimitată de pleura viscerală şi parietală spaţiul /ntre pulmoni şi mediastin cavitatea /ntre pulmoni= diafragm şi mediastin cavitatea delimitată de foiţele pleurei parietale o porţiune a cavităţii toracice unde trec vasele magistrale Care din afirmaţii sunt corecte consider/nd reflu1ul limfatic de la glanda mamară( există reflux limfatic superficial şi profund ganflionii limfatici parasternali primesc limfa de la ganglionii limfatici a1ilari ganglionul limfatic Sorghius plasat pe marginea m! pectoral mare e ganglion limfatic de I etapă din cadrantul superior9intern limfa nimereşte /n ganglionii epigastrali colectorul limfatic de ba"ă sunt ganglionii limfatici axilari 8eflu1ul venos de la glanda mamară este prin( reţeaua venoasă superficială reţeaua venoasă profundă venele intercostale vena su.ra iocefalic= dreapta 9 trunc iul arterios .) c) d) e) "& a) .laviculară vena a1ilară Ce fascie formea*ă capsula glandei mamare la femei+ fascia pectorală fascia clavipectorală fascia superficială fascia transfersală fascia endocervicală Ce artere vasculari*ea*ă glanda mamară+ artera toracică internă artera toracică laterală arterele intercostale artera epigastrică inferioară artera su.ugularis interna= /ntre vase ! n& vagus medial ! a& carotis communis= /ntre arteră şi nerv ! v& .) c) d) e) 0& a) b) c) d) e) 2& a) .

ron ul= vena= artera c) vena= artera= .) gBtul c) corpul d) regiunea caudală e) procesul xifoid "#& <n spaţiul intercostal se găsesc( a) muşc ii intercostali superficiali şi profun*i b) arteriile intercostale c) venele intercostale d) nervii intercostali e) fascia endotoracică "%& Sintopia pac etului neurovascular intercostal( a) superior ! a& intercostală= inferioir ! nervul şi mai inferior ! vena . -%& 6e unde traversea*ă n& frenic drept mediastinul anterior mai sus de ilul pulmonar+ a) /ntre aortă şi v& cava superioară . la nivelul coastei a . nervul d) nervul se află medial= vasele ! lateral e) lateral se află nervul= medial ! vasele ""& Ce repre*intă ligamentul pulmonar+ a) ligamentul ce uneşte pulmonul drept cu cel stBng .) /ntre v& cava superioară şi a& carotidă comună dreaptă c) #ntre v! cava superioară şi pleura mediastinală d) /ntre trunc iul .rei cervicale >.) ligamentul /ntre artera şi vena pulmonară c) duplicatura pleurei viscerale% ce trece de la hilul pulmonar spre diafragm d) duplicatura pleurei parietale= /n care se află vasele pulmonului e) ligamentul /ntre arcul aortei şi artera pulmonară "-& 'a nivelul cărei coaste se află marginea inferioară a pulmonului drept+ a) pe linia medioclaviculară ! la nivelul coastei a .ifurcaţiei tra eiei e) drept şi stBng ! la nivelul verte.) a& carotidă comună stBngă c) trunchiul brahiocefalic arterial% a! carotidă comună st.ron ul "3& Ce se intersectea*ă cu .ndită e) neconcreşterea septului interventricular %$& <n vena a*igos confluea*ă( a) vv& intercostale drepte .c) artera frenică superioară d) artera frenică inferioară e) artera epigastrica superioară %3& Muşc iul respirator principal este( a) m& drept al a.) pe linia a1ilară anterioară ! la nivelul coastei a O c) pe linia scapulară ! la nivelul coastei a O d) pe linia paravertebrală .ng "5& Unde este locali*at canalul arterial Eotallo+ a) /ntre aortă şi v& cava superioară .ngă d) a& su.ron ul stBng+ a) arcul aortei .) m& o. la nivelul arcului aortal d) drept ! la nivelul .domenului .claviculară -#& Unde se /ncep nn& laringieni recurenţi drept şi stBng+ a) drept .ra iocefalic stBng c) st.) superior ! nervul= inferior ! vena şi mai inferior ! a& intercostală c) superior .) stBng ! la nivelul trunc iului .claviculară stBngB= a&carotidă comună stBngă= a&ima e) a& carotidă comună dreaptă= a& carotidă comună stBngă= a& su. vena% inferior .) n& vag drept c) n& frenic stBng d) n& splan nic stBng e) n! vag st.ena cava inferioră se varsă /n( a) ventriculul drept .lic intern d) mm& intercostali e) diafragmul %4& 'a anomaliile congenitale ale cordului se referă tot= /n afară de( a) persistenţa ductului Eotallo . .ron ul d) bronhul% artera% vena e) artera=vena= .I e) pe linia mediana ! la nivelul coastei a >O "0& .lic e1tern c) m& o.) .) ventriculul stBng c) atriul drept d) atriul stBng e) răspunsul corect este C şi ? "2& Sintopia elementelor pediculului pulmonar drept din superior /n inferior( a) artera= .ra iocefalic şi v& cava superioară e) anterior de arcul aortei .ngă% a! sublaviculară st.) /ntre v& cava inferioară şi aortă c) #ntre a! pulmonară şi arcul aortei d) /ntre auriculul drept şi v& cava superioară e) /ntre a& carotidă comună stBngă şi a& su.ron ul= vena .laviculară stBngă "$& Ce nerv transversea*ă peretele anterior al arcului aortei+ a) n& frenic drept .) vv& intercostale stBngi c) vv& esofagiene d) vv! bronhiale posterioare e) vv! mediastinale %5& Sternul are următoarele componente( a) manubriu .) nervul laringian recurent stBng c) nervul frenic stBng d) vena emia*igos e) vena pulmonară stBngă "4& Ce ramuri /ncep de la arcul aortei Cde la dreapta spre stBnga)+ a) a& carotidă comună dreaptă .) neconcreşterea septului interatrial c) de1trapo*iţia cordului d) steno"ă mitrală dob. la nivelul a! subclaviculare drepte .ng . a! intercostală şi mai inferior .

claviculară b) tr! toracoacromial este o ramură a! arterei axilare c) tr! toracoacromial penetrea"ă fascia coracoclavipectorală d) pătrunde #n spaţiul de ţesut celular adipos interpectoral superficial e) dă ramuri pectorale% acromiale şi deltoidiene 0$& Care din următoarele afirmaţii ce se referă la sinusul costodiafragmatic sunt greşite( a) are o /nălţime de 294cm .-"& Anterior de tra ee la nivelul manu.>> pBnă la O c) #n normă plăm.) n& vag c) n& intercostal d) n& trunc iul simpatic e) n! laringeu recurent st.relor toracice >>9.riului sternal se află( a) v& cava superuioară .) le*area tegumentelor şi fractura unei coaste c) le*area plămBnului cu ruptură de . esofagul devia*ă( a) /n stBnga b) #n dreapta c) posterior d) anterior e) locali*at strict pe linia mediană= anterior de coloana verte.ngă% vena brachiocefalică st.) aorta descendentă c) ductul limfatic toracic d) hilul pulmonar% bifurcaţia traheiei% arcul aortei e) vv& a*igos şi emia*igos -4& Mediastinul posterior conţine( a) v& a*igos şi trunc iul simpatic .ng 00& Care ţesuturi sunt le*ate /n ca* de traumă penetrantă a toracelui a) le*area pielii şi muşc ilor .) se /ntinde de la coasta .) aorta ascendentă= arcul aortei c) vasele magistrale d) ductul limfatic toracic e) tra eia -3& Mediastinul posterior conţine tot /n afară de( a) esofag .>> e) <h &III 0#& Unde are loc reflu1ul venos de la esofag+ a) v& cava inferior .ilirea traumatismului toracoa. c) T .) ductul toracic% aorta toracică% v! hemia"igos% vasele intercostale c) esofagul% nn! vagi d) arteriile şi venele pulmonare e) v& cava inferioră şi v& portă -$& <n porţiunea toracică la nivelul verte.ngă --& Ce trece posterior de .re esofagul intersectea*ă aorta din anterior+ a) T >>> .) ficat c) splina d) diafragm e) cord şi pericard 0-& Care nerv poate fi le*at la ligaturarea ductului Eottalo+ a) n& diafragmal .) a& su.dominal+ a) pulmon .rală -5& 'a nivelul cărei verte.) a& pulmonară dreaptă c) v& pulmonară dreaptă d) trunc iul simpatic e) v& cava inferioară -0& Ce criterii corespund arteriilor pulmonare+ a) duc sBngele o1igenat spre cord .ni d) sunt paralele cu bronhiile e) vasculari*ea*ă parenc imul pulmonar p/nă la sacii alveolari -2& Mediastinul anterior conţine tot= /n afară de( a) timus .ngele neoxigenat de la inimă spre plăm.ron d) le"area tegumentelor şi a pleurei parietale e) emoragie e1ternă cu le*area arterei intercostale 02& Care nervi inervea*ă diafragma+ a) nn! frenici b) ramuri de la nn! vagi şi simpatici c) 3 perechi de nn! intercostali inferiori d) ramurile ple1ului lom.ar d) prin iatul v& cava inferioare e) prin iatul v& a*igos 0"& 'e*area cărui organ este criteriu pentru sta.) c) d) e) v& cava superior vv& a*igos şi emia*igos v! gastrică st.ar e) nn& infraclaviculari 03& Care sunt ramurile arterei toracice interne+ a) a! pericardiacofrenică b) a! epigastrică superioară c) a! musculofrenică d) rr! bronhiale şi timice e) aa& diafragmatice superioare 04& Care din următoarele afirmaţii referitor la trunc iul toracoacromial sunt corecte( a) tr& arterial toracoacromial porneşte de la artera su.) T .> d) T .ngă v& portă 0%& 6rin care orificiu al diafragmei trece ductul limfatic toracic + a) prin iatul esofagian a diafragmului b) prin hiatul aortic al diafragmului c) prin triung iul costo9lom.) duc sBngele o1igenat spre ţesutul pulmonar c) duc s.ron ul drept+ a) n! vag drept şi v! a"igos .nul la un inspir profund pătrunde #n acest sinus .claviculară stBngă c) trunc iul simpatic d) n& laringian recurent e) arcul aortei% trunchiul brahiocefalic arterial% a! carotidă comună st.

ra iocefalică dreaptă c) vena cavă superioară d) vena toracică internă e) vena emia*igos 23& 'ocurile sla.AE e) .ian Ce vas formea*ă Gcorona mortisG+ a& o.) E.) vertical c) oblic d) antero inferior -apical) e) anterior 2-& Artera toracică internă se locali*ea*ă /ntre următoarele straturi ale peretelui toracic( a) fascia endotoracică .dominal corespunde orificiului intern al canalului ing inal+ foseta ing inală medială foseta suprave*icală foseta inghinală laterală foseta femorală foseta om.nga . &A= c) stBng ! A.) vena .lic intern a.EA 2#& Sintopia pedicolului pulmonar stBng de sus /n .dominal şi tu.A c) =A& d) .) pleura parietală c) m& toracic transversal d) faţa internă a coastelor şi a mm! intercostali interni e) ţesutul parapleural 20& Care din următoarele afirmaţii referitor la topografia nn& frenici /n mediastinul anterior sunt corecte( a) pătrund #n mediastinul anterior #ntre artera şi vena subclaviculare b) n! frenic drept iniţial este situat #ntre peretele lateral al venei cave superioare şi pleura mediastinală c) trec anterior de hilul pulmonar d) trec posterior de ilul pulmonar e) cel stBng trece pe suprafaţa anterioară a esofagului= iar cel drept pe cea posterioară 22& .EA e) drept ! A.EA 2%& Sintopia pedicolului pulmonar drept şi stBng din anterior /n posterior( a) st.erculul pu.) c) d) e) 3& a) .) c) d) e) 0& a) b) c) d) e) 2& a) .e ale diafragmei sunt( a) hiatul esofagian b) hiatul aortic c) centrul tendinos d) triunghiurile sterno costale e) triunghiurile lumbo costale Regiunea abdomenului )eretele anterolateral al abdomenului %& a) .E d) drept ! .turatorie a& epigastrica inferior r! obturatorie a a! epigastrice inferioare v& femorală v& o.erculul pu.os este următoarea( a) AE.) c) d) e) -& a) .ena a*igos se varsă /n( a) vena cavă inferioară .lic e1tern a.dominal creşterea presiunii intraa.) E.) c) d) e) "& a) .iană muşc iul o.d) se formea*ă /n re*ultatul trecerii pleurei costale /n cea diafragmatică e) #n pleure"ii exudative% hemotorace% empieme #n acest sinus nu se acumulea"ă lichid 05& Sintopia pedicolului pulmonar drept de sus /n .dominal şi simfi*a pu. &A= b) drept .) c) d) e) 4& a) .costal toate sunt corecte Care formaţiuni alcătuiesc orificiul e1tern al canalului ing inal+ muşc iul o.ilicală $& Ce formaţiune alcătuieşte peretele anterior al canalului ing inal la purtători de ernii+ a) fascia superficială .AE e) .dominale persistenţa procesului peritoneo vaginal criptor idia dilatarea spaţiului ing inal Care nervi asigură inervarea regiunii ing inale+ n! iliohipogastric n! ilioinghinal n& genitofemural n& su.os este următoarea( a) A=& .A c) EA.) c) d) e) <n ernia ing inală directă este scă*ută re*istenţa peretelui canalului ing inal( posterior anterior superior inferior toţi pereţii Hernia ing inală congenitală este( prin alunecare directă strangulată oblică prin alunecare şi directă Care este cau*a apariţiei erniei ing inale congenitale( /ncordarea muşc ilor presului a.ian fisura aponeuro"ei muşchiului oblic extern ligamentul reflex de la lig! inghinal fascia superficială şi tu.E 2"& Care sunt sinusurile pericardiace+ a) transversal . . d) .turatorie Care fosetă de pe suprafaţa internă a peretelui a.

marginea laterală a m! drept abdominal d) superior ! linia ce uneşte om. fascia transversală %5& Care din următoarele afirmaţii sunt greşite+ a) canalul ing inal este un loc sla..lică se află /n componenţa funiculului spermatic d) sacul ernial /n ernia ing inală directă poate co.lic e1tern c) ligamentul Jim.dominal aponeuro"a m! oblic abdominal extern ligamentul ing inal Ce formaţiune alcătuieşte peretele posterior al canalului ing inal+ fascia transversală marginea interioară a m&o.os .rale dreptă ţi stBngă e) o linie ce repre*intă continuarea liniei a1ilare posterioare /n . ligamentul inghinal d) posterior ! aponeuro*a m& o. aponeuro"a m! oblic abdominal extern b) superior .dominal d) fi.dominal %#& Ce formaţiune alcătuieşte peretele inferior al canalului ing inal+ a) fascia transversală .dominal intern b) aponeuro"a m! oblic abdominal extern c) fi.) hernia inghinală directă prolabea"ă prin foseta laterală c) sacul ernial /n ernia ing inală o.ar C6etit) %-& 6rin orificiul e1tern al canalului ing inal ies următorii nervi( a) n&ilio ipogastric .dominal+ a) plica om.) o linie ce uneşte spina ileacă anterioară şi om.rele m& cremaster e) fibrele m! oblic abdominal intern "%& Ce formaţiuni anatomice consolidea*ă planşeul spaţiului ing inal Cfascia trasversală)+ a) falx aponeurotica inguinalis .ilicul cu spina ileacă anterioară9superioară e) superior . marginile libere ale mm! oblic abdominal intern şi transvers abdominal c) inferior .) o linie ce uneşte mi.lic e1tern ligamentul Jim.rele m& transvers a.) c) d) e) m&o.lică "#& ?in ce este constituit peretele anterior al canalului ing inal la nepurtători de ernii Cla sănătoşi)+ a) aponeuro*a m& o.lic a.ilicală medială c) plica ombilicală laterală d) a& om.) fal1 aponeurotica femoralis c) fi.os "0& Ce formaţiuni delimitea*ă din inferior şi superior regiunea peretelui anterolateral al a.ilicul c) o linie trasată perpendicular de la spina ileacă anterioară superioară spre marginea laterală a m& drept a.or/ /n scrot C ernie ing inoscrotală) e) ernia ing inală congenitală este o.domenului+ a) o linie ce trece prin marginea superioară a pubisului% lig! inguinal şi creasta ileacă .) medial ! ligamentul pectineal c) medial .ernat d) ligamentul inghinal e) marginea osului iliac %%& Ce formaţiune delimitea*ă fosa laterală de cea medială= locali*ate pe faţa posterioară a peretelui a.lic a. linia ce uneşte punctul dintre treimea laterală şi cea medie a ligamentului inghinal %2& Ce repre*intă spaţiul ing inal+ a) spaţiul dinre peretele anterior şi cel posterior al canalului ing inal .) marginea interioară a m&o. al peretelui antero9lateral al a.ilicală e) plica peritoneală transversă %"&& Care fosă ing inală este implicată /n co.) c) d) e) 5& a) .dominal e1tern m&transvers a.) n&ilioing inal şi genitofemural c) n!ilioinghinal şi ramura genitală a n!genitafemural d) n&o.rele m& transvers a.nd cu luna a patra de de"voltare intrauterină% testicolul #ncepe să coboare #n 'os b) pe la luna a >% testicolul se află la nivelul viitorului orificiu inghinal intern c) iniţial se află #n regiunea lombară l#ngă rinichiul primar d) la luna a ? coboară #n scrot e) la luna a 4 co.turator şi n&spermatic e1tern e) nn&ilioing inal şi spermatic e1tern %0& Care sunt laturile triung iului ing inal+ a) inferior lateral ! ligamentul inghinal .ării peritoneului parietal e) toate răspunsurile sunt corecte "-& Ce constituie limita laterală a peretelui antero9lateral al a.) plica om.orBrea testiculului+ a) medială .dominal ""& Tunica vaginală comună a testicolului şi a funicolului spermatic se formea*ă /n re*ultatul( a) penetrării funicolului spermatic prin fascia transversală b) descendării testicolui c) prolabării crateriforme de către funicolul spermatic a fasciei transversale d) prola.rele m& cremaster d) lig! interfoveolare e) fi.ernat ligamentul ing inal marginea osului iliac d) artera ductului deferent e) ramura genitală a nervului genitofemural 0>! Care din următoarele afirmaţii referitor la procesul de descendare a testicolului sunt corecte+ a) sub acţiunea gubernaculum testis #ncep.domenului .ilicală mediană .) laterală c) suprave*icală d) laterală şi medială e) triung iul lom.) spaţiul dintre peretele superior şi cel inferior al canalului inghinal c) spaţiul dintre peretele anterior şi cel superior al canalului ing inal d) spaţiul dintre peretele posterior şi cel inferior al canalului ing inal e) spaţiul dintre ligamentul ing inal şi cel pectineal %3& Llementele funiculului spermatic sunt= cu e1cepţia( a) artera testiculară .lic a.domenului+ a) o linie ce repre*intă continuarea liniei a1ilare anterioare /n .oară /n scrot %$& 6ereţii canalului ing inal la purtători de ernii sunt( a) anterior .locul coastei O>> cu spina ileacă anterioară superioară c) o continuare a liniei axilare medii #n 'os .) ple1ul pampiniform c) ductul deferent .dominal intern e) posterior . linia :e"gaft d) liniile paraverte.

cutanate participă la formarea anastomo*ei cavo9cavale /n .) venele paraom.urul om.ilicale este dispusă artera epigastrică inferioară+ a) plica om.) /ntre muşc iul transvers şi peritoneu c) #ntre fascia transversală şi peritoneul parietal -#n ţesutul preperitoneal) d) /ntre aponeuro*ele muşc iului o. e) n& ileoing inal "$& Ce vene su.dominal anterior+ a) #ntre muşchii oblic intern şi transvers a.lic e1tern a.) plica om.I c) n& intercostal O>> Cn& su.dominali --& Unde este locali*ată a& epigastrică inferioară /n limitele ipogastrului+ a) /ntre muşc iul o.domenului /n limitele ipogastrului se numeşte ! fascia Tomson c) #n sindromul hipertensiunii portale se dilată reţeaua venoasă superficială din 'urul ombilicului% numindu se #n clinică Bcapul medu"eiC d) #n re"ultatul obliterării venei ombilicale #n perioada postnatală apare ligamentul rotund al ficatului e) mai fregvent herniile ombilicale prolabea"ă prin semicercumferinţa superioară a canalului ombilical -3& 'a tratamentul c irurgical al cărei tip de ernie poate fi le*ată Gcorona mortisG+ a) ernie ing inală o.ilicului+ a) vena epigastrică superficială b) venele paraombilicale c) vena epigastrică inferioară d) vena toracoepigastrică e) vena epigastrică superioară -#& Ce formaţiuni anatomice delimitea*ă orificiul femural intern+ a) medial .cutan -0& <n grosimea cărei plici om.) lateral ! artera femurală c) lateral .) a& iliacă e1ternă c) a& iliacă internă d) a& profundă a femurului e) a& o.asculari*aţia peretelui anterolateral a.) lamela superficială a fasciei superficiale a peretelui anterolateral al a.) v& testiculară c) v& epigastrică inferioară d) v& epigastrică superioară e) v& intercostală -$& Ce muşc i alcătuiesc peretele a.ilical+ a) pielea .) ernie ing inală directă strangulată c) hernie femorală strangulată d) ernie o.lică .costalis) d) n& ileo ipogastric e) n& ileoing inal "4& Ce nervi sunt antrenaţi /n inervaţia pielii din regiunea epigastrică a peretelui anterolateral al a.ilicală mediană c) plica ve*icală transversală d) plica ombilicală laterală e) plica epigastrică inferioară -2& Care din următoarele afirmaţii sunt corecte+ a) lamela profundă a fasciei superficiale a peretelui anterolateral al abdomenului #n limitele hipogastrului se numeşte .dominal . teaca venei femurale d) antero superior se află ligamentul inghinal -)ouparti) e) postero inferior se află ligamentul pectineal -Aooperi) -%& Lnumeraţi straturile la nivelul inelului om.dominal e) /n teaca mm& drepţi a.ilicală medială .dominal este asigurată de( a) a! epigastrică superficială% a! epigastrică inferioară .costalis) d) nn! intercostali &I I.) ţesut adipos su.d) o linie ce trece prin apofi"a xifoidă şi rebordul costal e) o linie ce trece prin coasta O> "2& Ce nervi sunt antrenaţi /n inervaţia pielii din regiunea ipogastrică a peretelui anterolateral al a.cutanat c) ţesut cicatricial d) fascia ombilicală e) peritoneul parietal -"& Unde sunt locali*ate trunc iurile principale ale arterelor intercostale pe peretele a.) n& intercostal O> c) n! intercostal .dominali c) /ntre foiţele aponeurotice ale muşc ilor o.dominal anterolateral+ a) mm! recţi abdominali şi piramidal b) mm! transverşi abdominali c) mm !oblici externi d) mm! oblici interni e) m& iliopsoas -5& ?e la ce arteră /şi ia originea a& epigastrica superficială+ a) a! femurală . fascia <omson .domenului+ a) n! intercostal .) n& intercostal O> c) n& intercostal O>> Cn& su.cutanat adipos şi muşc iul o.II -n! subcostalis) d) n! ileohipogastric e) n! ileoinghinal "3& Ce nervi sunt antrenaţi /n inervaţia pielii din regiunea me*ogastrică a peretelui anterolateral al a.lic e1tern şi intern e) /n ţesutul adipos su.lic e1tern şi intern a.domenului+ a) n& intercostal O .dominal este asigurată de( a) vv! paraombilicale . ligamentul lacunar -@imbernati) .domenului+ a) n& intercostal O .lic intern şi transvers a.lică strangulată -4& Cone1iunea /ntre v& portă şi venele peretelui a.dominal .turatorie e) ernie ing inală o.urul om.ilicale c) vena epigastrică inferioară d) vena toracoepigastrică e) vena epigastrică superioară "5& Ce vene su.turatorie 0#& .lic intern şi e1tern d) /ntre ţesutul su.) a! epigastrică superioară% aa! intercostale c) a& gastrică stBngă= a& pudendă e1ternă . b) n! intercostal .) /ntre muşc ii o.ilicului+ a) vena epigastrică superficială .cutanate participă la formarea anastomo*ei porto9cave /n .

dominal e1tern /n aponeuro*a sa c) limita de trecere a reg& me*ogastrice /n reg& ipogastrică d) o linie ce se află cu "9-cm mai .dominal mai .lic a.) /n ţesutul su.) c) d) e) "& a) b) c) d) e) -& a) .domenului+ a) 3 .os de linia ?uglas este format din( a) aponeuro"a m! transvers abdominal b) aponeuro"a m! oblic abdominal extern c) fascia transversală d) lamela anterioară a aponeuro*ei m& o.iliar comun Ccoledocul) este situat faţă de v& portae /ntre foiţele ligamentului epatoduodenal /n felul următor( .) aponeuro*a m& o.dominal intern şi cel e1tern .lic a.) artera epigastrică superioară c) artera circumflexă ileacă superficială d) artera epigastrica inferioară e) arterele pudente e1terne 2#& Ce repre*intă linia Spigel Clinia semilunaris)+ a) limita de trecere a m& o.umătăţii inferioare a a.domenal mai sus de linia ?uglas este format din( a) aponeuro"a m! transvers abdominal .domenal b) aponeuro"a m! oblic abdominal extern c) fascia transversală d) lamela anterioară a aponeuro"ei m! oblic abdominal intern e) aponeuro*a m& o.ilical sunt corecte+ a) este un loc slab al peretelui antero lateral al abdomenului b) #n perioada intrauterină prin 'umătatea inferioară a inelului trece urahusul şi două artere ombilicale c) este o regiune unde lipseşte ţesutul adipos subcutanat şi ţesutul preperitoneal d) #n perioada intrauterină prin 'umătatea superioară a inelului trece artera ombilicală e) /n stratigrafie are 3 straturi 2"& <n c/te regiuni antomo9topografice este divi*at peretele anterolateral al a.) ţesutul preve"ical c) ţesutul paranefral d) retroperitoneal e) pararectal 0-& Ce formaţiune acoperă din posterior m& drept a.lic a.) a& iliacă internă c) a! iliacă externă d) a& o.dominal intern 02& 6eretele anterior al tecii m& drept a.turatorie e) a& femurală profundă 0"& Pesutul celular preperitoneal comunică imidiat cu( a) ţesutul parametral .dominal intern şi cel transversal 05& Arterele superficiale ale .) $ c) ? d) 0 e) %# Aavitatea peritoneală %& a) .ursei omentale iniţial #n spaţiul retroperitoneal anterior de capul pancreasului anterior de capul pancreasului #ntre foiţele ligamentului hepatoduodenal posterior de stomac .i pe peretele posterior al tecii m! drept abdomenal iar apoi nemi'locit pe suprafaţa posterioară a acestui muşchi sau chiar #n profun"imea acestui muşchi e) /ntre mm& o.cutanat adipos c) posterior de m! drept abdominal d) mai #nt.dominal intern /n aponeuro*a sa .domenului sunt( a) artera epigastrică superficială .os de om.lic a.dominal e1tern .ilic e) limita de trecere a m! transvers abdominal #n aponeuro"a sa 2%& Care din următoarele afirmaţii referitor la inelul om.lic a.dominal intern e) aponeuro"a m! oblic abdominal intern 03& 6eretele posterior al tecii m& drept a.domenal e1tern c) fascia transversală d) lamela posterioară a aponeuro"ei m! oblic abdominal intern e) aponeuro*a m& o.dominal mai .d) a& pudendă internă= a& iliacă e1ternă e) aa! lumbale 0%& A& epigastrică inferioară porneşte de la( a) a& femurală .) peritoneul parietal şi aponeuro*a m& transvers c) fascia transversală d) fascia pelviană parietală e) aponeuro*a m& transvers 00& 6eretele anterior al tecii m& drept a.lic a.) c) d) e) Ce vene alcătuiesc v& portă+ vv& gastrică stBngă şi me*enterică superioară vv& me*enterică inferioară şi renală vv& me*enterică inferioară testiculară Covarică) stBngă vv! me"enterice superioară% inferioară şi lienală v& renală şi me*enterică superioară Unde este situată v& portă+ /n cavitatea .os de linia arcuată ?uglas+ a) peritoneul parietal .lic a.lic a.dominal mai sus de linia ?uglas este format din( a) aponeuro*a m& transvers a.dominal c) limita de trecere din posterior #n anterior a aponeuro"ei m! transvers abdominal d) limita de trecere din posterior #n anterior a lamelei posterioare a aponeuro"ei m! oblic abdominal intern e) limita de trecere din posterior /n anterior a fasciei transversale 0$& Artera epigastrică inferioară şi cea superioară sunt locali*ate( a) /ntre muşc iul o.) limita de trecere a m& o.lic a.dominal intern 04& Ce repre*intă linia arcuată ?uglas+ a) limita de trecere din anterior /n posterior a aponeuro*ei m& o.) limita de trecere din anterior /n posterior a aponeuro*ei m& transvers a.ena portă trece posterior de care parte a duodenului+ superioară descendentă inferioară ori*ontală ascendentă nu trece posterior de duoden 0& ?uctul .

) c) d) e) $& a) . lobul caudat hepatic c) anterior .) a& me*enterică inferioară c) trunchiul celiac d) a&lienală e) a& epatică %"& ?e unde /şi are originea a& gastrică dreaptă+ a) trunc iul celiac .ursei omentale+ a) inferior .ul stBng epatic c) peritoneul parietal ce acoperă pancreasul% aorta% vena cavă inferioară% rinichiul st.) c) d) e) 5& a) .ngă .) c) d) e) anterior posterior din dreapta din stBnga deasupra Spre stBnga de v& portae trece( a& gastroepiploică dreaptă a& gastroepiploică stBngă a& gastrică stBngă a! hepatică proprie a& epatică comună ?e unde /ncepe lig& epatoduodenal+ de la lo.) c) d) e) 2& a) .) c) d) e) 4& a) . duodenul .ul caudat al ficatului Ce formaţiuni conţine lig& epatoduodenal+ a& epatică comună= ductul coledoc= a& lienală ductul coledoc% v! portă% a! hepatică proprie a& gastrică st/ngă= vv& epatice= ductul coledoc a& epatică comună= a& gastrică dreaptă= a& lienală v& portă= a& lienală= ductul coledoc Ce formaţiuni contri.dominală %-& Unde este locali*at trunc iul principal al a& gastrice stBngi+ a) lig& epatogastric .) c) d) e) 3& a) .) artera epatică proprie c) artera gastrică dreaptă d) v! coronaria ventriculi e) vena lienală %5& 6eretele posterior al .ura mică a stomacului e) .) superior .) a& epatică comună .ng d) peritoneul visceral e) lo.ursei omentale este format de( a) splină .dominală şi transversă peritoneul parietal 1 foiţe a peritoneului visceral din componenţa omentului mic fascia transversă şi aponeuro*a m& transvers fascia transversă şi peritoneul visceral 'ig& epatoduodenal delimitea*ă orificiul epiploic din partea( anterioară posterioară superioară inferioară medială c) a! hepatică proprie d) a& lienală e) aorta a.ng hepatic %#& Lpiplonul mic este vasculari*at de( a) a& epatica proprie= a& lienală= a& gastrică st/ngă .) lig& frenicogastric c) lig! gastropancreatic d) lig& gastrocolic e) lig& epatoduodenal %0& Lpiplonul mic este format din ligamentele( a) gastrocolic= epatogastric= gastrolienal .) partea ascendentă a duodenului c) partea superioară a duodenului d) cur.ursa omentală %3& 'igamentul epatoduodenal intră /n componenţa( a) omentului mare .ul drept epatic de la lo.) lo.ursei omentale( a) diafragma .) suprafaţa inferioară a lobului caudat c) peretele posterior al stomacului d) partea posterioară a lobului st.ul pătrat de la hilul hepatic de la lo.) omentului mic c) epiplonului d) lig& duodenorenal e) lig& epatogastric %4& Care structuri delimitea*ă orificiul .) a& lienală= aa& gastrice scurte c) a& epatică proprie= a& colică medie d) a& epatică proprie= a& gastroduodenală e) a! gastrică st#ngă% a! gastrică dreaptă% a! hepatică proprie %%& ?e unde /ncepe a& gastrică st/ngă+ a) a&me*enterică superioară .) gastrolienal= ing inal= lacunar c) hepatoduodenal% hepatogastric% frenicogastric d) epatogastric= gastropancreatic e) gastrolienal= pectinal %2& 'igamentul epatoduodenal porneşte către( a) partea descendentă a duodenului .ul caudat epatic "#& Ce structuri formea*ă peretele superior al . ligamentul hepatoduodenal d) posterior .uie la formarea lig& epatoduodenal+ fascia a.ul stBng epatic de la lo.a) . peritoneul parietal ce acoperă vena cavă inferioară e) lateral ! stomacul %$& <ntre foiţele ligamentului epatogastric se află următoarele formaţiuni( a) artera gastrică st.

iliare faţă de peritoneu+ a) intraperitoneal .ul superior şi inferior al cavităţii a.) cavitatea a.ngă d) c& cava inferior e) v& me*enterică superioară "5& Unde este amplasat n& 'atarget+ a) /n apropierea cur.a*inului mic e) cavitatea a.ngă e) aa! gastrice scurte -"& ?e care nervi este /nsoţită porţiunea a.ng d) d& epatic stBng şi coledoc e) d& coledoc şi d& pancreatic -3& ?uctul .) gastropancreatic c) hepatoduodenal d) gastrocolic e) gastrolienal "2& <n lig& epatoduodenal este locali*ate ducturile( a) hepatic drept şi st.ul caudat epatic c) lig& epatogastric= peretele anterior gastric d) lo.urii mari gastrice .dominale .dominală şi cavitatea .enele esofagului se varsă /n+ a) v& portă .) a& gastrică dreaptă c) a! lienală d) a& me*enterica superioară e) a& epatică proprie -%& .ursei omentale+ a) epiploonul mic şi splina .dominală şi mediastinul posterior -2& ?uctul epatic comun se formea*ă prin contopirea( a) d& cistic şi epatic stBng .) intraperitoneal c) me"operitoneal d) /n mediastinul posterior e) /n mediastinul anterior "0& .) d& cistic şi epatic drept c) d! hepatic drept şi st.) #n componenţa epiplonului mic paralel cu curbura mică gastrică c) /n apropierea fundului gastric d) de9a lungul duodenului e) de9a lungul lig& gastrolienal -#& A& gastroepiploică stBngă /şi ia originea de la( a) a& gastrică stBngă .) v& cavă superioară c) v& lienală d) v& me*enterică superioară e) v& gastrică dreaptă "4& Care este raportul ve*icii .iliară este situată pe suprafaţa epatică( a) posterioară .) retroperitoneal c) me"operitoneal d) /n cavitatea peritoneală e) posterior de peritoneu "$& .) ductul cistic c) coledoc d) pancreatic e) accesor pancreatic "3 SBngele din ficat este drenat /n( a) v! cavă inferioară .e) partea inferioară a duodenului "%& A& gastroepiploică dreaptă porneşte de la( a) a& lienală .dominală a esofagului poate fi situată( a) retroperitoneal .ng .) v! a"igos% hemia"igos c) v! gastrică st.) a& me*enterică superioară c) a! gastroduodenală d) a& me*enterică inferioară e) a& gastrică stBng ""& Care este raportul stomacului cu peritoneul+ a) retroperitoneal .) a! gastroepiploică dreaptă c) a& lienală d) a! gastroepiploică st.iliar comun Ccoledocul) se formea*ă prin unirea( a) d! cistic şi hepatic comun .) intraperitoneal c) me*operitoneal d) peretele posterior este retroperitoneal e) peretele anterior este me*operitoneal "-& 6orţiunea a.) epiploonul mic şi splina= stomacul= lo.ul drept epatic= epiploonul mic e) epiploonul mic% peretele posterior gastric% lig! gastrocolic -0& :rificiul omental formea*ă o comunicare /ntre( a) eta.dominală a esofagului( a) n& splan nici .asculari*area cur.) d& cistic şi epatic drept c) d& epatic drept şi stBng d) d& epatic stBng şi coledoc e) d& coledoc şi d& pancreatic -4& .e*ica .ena portă se găseşte /n componenţa ligamentului( a) epatogastric .urii mari stomacale e asigurată de( a) a& me*enterică superioară .dominală şi spaţiul retroperitoneal c) recesul subhepatic şi bursa omentală d) cavitatea a.) n& diafragmal c) n& laringieni recurenţi d) tr! vagale anterioare şi posterioare e) nervii intercostali inferiori --& ?in ce este format peretele anterior al .

) ampula hepatopancreatică c) partea descendentă a duodenului d) colonul transvers e) partea superioară a duodenului 0"& 8aportul splinei cu peritoneul( a) retroperitoneal .ul inferior al cavităţii peritoneale c) retroperitoneal d) /n recesul duodeno.ursa omentală 02& Ampula epatopancreatică se desc ide /n( a) porţiunea ori*ontală inferioară a duodenului .diafragmatic drept+ a) cel mai declin loc al recesului su.nga lig! falciform d) superior diafragma e) din dreapta şi inferior comunică cu recesul subhepatic şi canalul lateral drept 04& Ce repre*intă spaţiul su.ursei omentale 00& ?uctul pancreatic se desc ide /n( a) porţiunea ori*ontală inferioară a duodenului .unal e) /n cavitatea .) supraduodenală c) retroduodenală d) pancreatică e) intramurală 2-& Lnumeraţi ligamentele superficiale ale stomacului( a) lig! hepatogastric .iliar comun c) din st.) c) d) e) anterioară diafragmală viscerală medială d) ductul pancreatic e) .) a& epatică proprie c) a& lienală d) a! hepatică dreaptă e) a& gastrică stBngă -5& Lta.ursa omentală sunt corecte+ a) se află posterior de stomac şi omentul mic b) serveşte ca o cale de acces spre pancreas c) poate servi ca loc de acumulare a exudatului sau a conţinutului gastric #n ca" de pancreatite şi perforaţii ulceroase d) are două recesuri .) din dreapta ! ductul epatic .) /n eta.iliar se varsă /n( a) intestinul su.) partea descendentă c) inferioară ori"ontală d) ascendentă e) tot duodenul 0%& ?uctul .) omentul mare c) colonul transvers d) colonul transvers şi me"oul său e) intestinul su.ţire . epatică 2#& Care sunt limitele triung iului Callot+ a) din stBnga ! artera epatică proprie . superior şi lienal e) nu comunică cu . peretele anterolateral abdominal d) superior 9 de ilul epatic e) inferior comunică liber cu eta'ul inframe"ocolic 05& Care din următoarele afirmaţii referitor la .ursei epatice sunt( a) din posterior lig! coronarian .iliară devia*ă de la+ a) a& epatică comună ..) din dreapta 9 lig& falciform c) din st.ursa su.ul superior al cavităţii a.) porţiunea descendentă a duodenului c) #n papila duodenală mare .ursa epatică .e.) porţiunea descendentă a duodenului c) papila duodenului mare d) ampula hepatopancreatică e) .dominale e delimitat de cel inferior prin( a) omentul mic .) intraperitoneal c) ilul lienal nu e acoperit cu peritoneu d) me*operitoneal e) parţial acoperit cu peritoneul 0-& 6ancreasul este locali*at( a) /n .ursa omentală 03& 6ereţii . epatice b) cel mai declin loc al bursei hepatice c) se află posterior de suprafaţa superioară a lobului drept al ficatului d) poate servi ca loc de acumulare a colecţiilor purulente -abcese subdiafragmatice) e) nu pre*intă nici o importanţă practică 0$& Eursa pregastrică este delimitată de( a) posterior de omentul mic şi peretele anterior al stomacului b) superior diafragma c) anterior .nga ! ductul hepatic biliar comun d) inferior lateral ! ductul cistic e) ba"a este formată din artera cistică sau din artera hepatică dreaptă 2%& Coledo ul are următoarele porţiuni( a) ilară b) supraduodenală c) retroduodenală d) pancreatică e) intramurală 2"& <n ca* de cancer de cap pancreatic mai /nt/i se compresea*ă următoarea porţiune a coledo ului( a) ilară .) lig& gastropancreatic c) lig! frenicogastric d) lig! gastrocolic -$& A& .ţire 0#& Sunt situate retroperitoneal următoarele porţiunii ale duodenului( a) partea superioară .

) a& gastrică dr& c) a! gastroepiploică st.unal Treiţ c) spaţiul subdiafragmal d) .ngă d) aa! gastrice scurte e) epatică şi gastroepiploică dr& 25& Traseul a& lienale este( a) de9a lungul marginii posterioare a pancreasului .nga şi inferior de rădăcina me"enterului intestinului subţire 3%& Care porţiuni ale intestinului gros sunt situate intraperitoneal+ a) cecul .) v! rectală superioară% vv! medie rectală% iliacă internă c) vv! paraombilicale% v! epigastrică inferioară% v! iliacă externă d) v& epigastrica superioară= v& toracică internă e) toate răspunsurile sunt incorecte 3$& Arterele intestinului su.) intestinul su.) prin me*oul intestinului su.e.e este corectă( a) este o ramură lungă a nervului vag .) lig& gastrocolic c) lig! gastropancreatic d) lig& gastrolienal e) lig! piloropancreatic 22& Ce vene sunt antrenate /n formarea anastomo*ei porto9cavale la nivelul esofagului a.ngă .) superior colonul transvers şi me"ocolonul lui c) din dreapta colonul ascendent d) medial 9 colonul descendent e) din st.) /n me*oul colonului transvers c) #ntre două foiţe a me"oului intestinului subţire d) me"operitoneal e) /n rădăcina me*oului intestinului su.unale pornesc de la semicercumferinţa stBngă a arterei me*enterice superioare 32& 6orţiunea dreaptă a intestinului gros este vasculari*ată de ramurile( a) a& lienale .) de9a lungul marginii inferioare a pancreasului c) de a lungul marginii superioare a pancreasului d) prin parenc imul pancreatic e) nu are legătură cu pancreasul 3#& Sinusul me*enteric drept este delimitat de( a) me*oul colonului sigmoid .şire /n raport cu peritoneul este situat intraperitoneal c) este vasculari*at din .) este o ramură ce inervea*ă porţiunea antrală a stomacului c) este o ramură ce inervea"ă porţiunea pilorică a stomacului d) trece pe curbura mică a stomacului #ntre foiţele ligamentului hepatogastric e) trece /ntre foiţele ligamentului frenicogastricum 2$& ?e la a& lienală pornesc următoarele vase( a) a& gastrică st& .) aa& gastroepiploice c) a& me*enterică inferioară d) a! me"enterice superioare e) a& apendiculare 33& Calea predilectă de răspBndire a puroiului /n apendicita perforativă este( a) .e) lig! gastrolienal 20& Lnumeraţi ligamentele profunde ale stomacului( a) lig& epatogastric .) colonul ascendent c) apendicele% colonul transvers şi sigmoid% porţiunea supraampulară a rectului d) colonul descendent e) porţiunea ampulară a rectului 3"& Care porţiuni ale intestinului gros sunt situate me*operitoneal+ a) cecul b) colonul ascendent c) apendicele= colonul transvers şi sigmoid d) colonul descendent e) porţiunea ampulară a rectului 30& Care din următoarele afirmaţii sunt greşite+ a) intestinul subţire #n raport cu peritoneul ste situat me"operitoneal .) artera gastrică dreaptă c) artera hepatică comună d) artera epatică proprie e) artera lienală 24& Care din următoarele afirmaţii referitor la n& 'atar.ursa pregastrică e) recesul subhepatic 34& Ce vene unesc v& portă cu v& cavă inferioră( a) v& gastrică stBngă= venele esofagiene= a*igos şi emia*ogos .dominal+ a) vena diafragmatică inferioară .ţire sunt locali*ate( a) retroperitoneal .ţire c) prin me"oul apendicelui d) pe suprafaţa posterioară a cecului e) posterior de ilion 4#& Artera apendiculară este o ramură a( a) a& colice drepte b) a! ileocolice c) a& colice medii d) a& ileale e) a& ileace e1terne 4%& Care nervi constituie ple1ul celiac+ a) nn! splanhici mic şi mare .ursa omentală .ngă d) vena gastrică dreaptă e) venele esofagiene 23& Care sunt ramurile trunc iului celiac+ a) artera gastrică st.) vena diafragmatică medie c) vena gastrică st.) recesul duodeno.e.ţire 35& Artera apendiculară trece( a) retroperitoneal .a*inul a& me*enterice superioare d) este vasculari"at din ba"inul a! me"enterice inferioare e) aa& ileale şi aa& .

umătatea stBngă a colonului+ a) a& me*enterică superioară b) a! me"enterică inferioară c) tr& celiac d) aa& lom.costal 4"& Care din următoarele afirmaţii referitor la canalul lateral drept sunt corecte+ a) din dreapta este delimitat de peretele antero lateral al abdomenului b) din st.are+ m! transvers abdominal m! abdominal oblic intern m! abdominal oblic extern m& psoas m& patrat lom..locite a următoarelor artere( a) a& colică medie şi a& colică dreaptă .II m! abdominal oblic intern m! erector spinae aponevro*a m& trasversus a.) c) d) e) 2& a) b) c) d) e) 3& a) .II inferior .) c) d) e) $& a) b) c) d) e) 'imitele regiunii lom.dominal transvers m& trape*ius 'aturile triung iului lom. linia verticala trasată pe apofi"ele spinoase ale vertebrelor lombare lateral ! linia medie a1ilară trasată pBnă la creasta iliacă Care muşc i sunt situaţi /n porţiunea medială a regiunii lom. epatic b) ileocecal superior c) ileocecal inferior d) retroapendicular e) retrocecal 42& 8amurile cărei artere vasculari*ea*ă .lic intern creasta iliacă m& a.lic e1tern m! abdominal oblic intern creasta iliacă m& a.lic e1tern m& a.nga este delimitat de peretele anterolateral al abdomenului b) din dreapta de colonul descendent şi colonul sigmoid c) superior de lig! frenicocolicum d) inferior nu comunică cu cavitatea .lic intern m& a.are e) aa& renale 42& Arcada 8iolani se formea*ă /n re*ultatul anastomo*ării nemi.are+ m! psoas m! erector spinae m! patrat lombar m& a.dominal o.lic e1tern Care muşc i se află /n porţiunea laterală a regiunii lom.dominal o.ar 6etit( marginea m! latissimus dorsi margina m! abdominal oblic extern margina m& a.larea aponevro*ei carui muşc i face teacă pentru m& erector spinae+ m! latissimus dorsi m& a.ară fasciculul neurovascular su.ar 'esg aft97rDnfelt e constituit de( .are( superior .) c) d) e) nn! vagi şi frenic drept ple1ul epatic ple1ul lom.dominal transvers 6lanşeul triung iului lom.dominal o.dominis 5& 6lanşeul spaţiului lom.e.ar 6etit trece( a& lom.nga este delimitat de colonul ascendent c) superior comunică cu bursa subhepatică şi bursa hepatică dextra d) inferior comunică cu fosa ileacă dreaptă şi cavitatea ba"inului mic e) este situat mai medial de colonul ascendent 4-& Care din următorale afirmaţii se referă la topografia canalului lateral stBng+ a) din st.) c) d) e) 4& a) .ngă d) a& colică stBngă şi aa& sigmoidiene e) a& colică medie şi a& ileocolică 43& Segmenetele critice /n vascularti*area colonului sunt( a) porţiunea incipienta a .dominal o.a*inului mic e) inferior comunică cu fosa inghinală st.lic intern m& a.dominal o.dominal transvers 6rintre limitele şi planşeul triung iului lom.ar nn& intercostal şi su.dominal o. crestele iliace şi osul sacral medial ! linia paraverte.unului b) unghiul iliocecal% porţiunea terminala a ilionului c) unghiul lienal al colonului d) ung iul epatic al colonului e) "ona rectosigmoidă Dudec 44& Lnumeraţi ramurile a& me*enterice superioare( a) a! ileocolică b) a! colică dreaptă c) a& colică stBngă d) aa& sigmoidiene e) a! colică medie Regiunea lombară şi spaţiul retroperitoneal Regiunea lombară %& a) b) c) d) e) "& a) b) c) d) e) -& a) b) c) d) e) 0& a) .) a& ileocolică şi a& colică dreaptă c) a! colică medie şi a! colică st.ngă şi cu cavitatea ba"inului mic 40& Care din următoarele recese sunt locali*ate /n ung iul ileocecal al intestinului+ a) su.ar 'esg aft97rDnfelt( m! serratus posterior inferior coasta .rală medial .ar 6etit( m& latissimus dorsi m& a. coasta .costal n& ilio ipogastric n& ilioing inal nici vase% nici nervi 'aturile spaţiului lom.ar ?edu.

are b) posterior de vasele testiculare -ovare) 2& Stratul celuloadipos paracolon este delimitat de( .dominalis fascia retrorenalis fascia prerenalis fascia retroperitonealis peritoneul parietal <n stratul celuloadipos retroperitoneal propriu *is sunt situate ( ramurile plexului lombar lanţul simpatic ganglioni limfatici ple1ul celiac ple1ul mesenterial superior <n stratul celuloadipos paranefral sunt situate( renichiul şi pedicolul renal glanda suprarenală aorta abdominală vena cava inferioară vena porta <n stratul celuloadipos paracolon sunt situate( ureterul duodenul porţiunea descendentă şi ori"ontală inferioară a pancreasul glanda suprarenală aorta şi v& cava inferior Teacă pentru glanda suprarenală face( fascia endoa.a) .dominal o.ine antomic= dar nu au valoare clinică Spaţiul retroperitoneal %& a) .lic intern d) m& erector spinae e) m! latissimus dorsi %%& 6lanşeul spaţiului lom.ară e) m& psoas minor %"& Triung iul lom.) /n stratul celuloadipos paracolic c) nu e posibilă răsp.ilă( a) /n stratul celuloadipos retroperitoneal propriu *is .ar 'esg aft97rDnfelt este locali*at su.) coasta %" c) n& ilio ipogastric d) a& lom.dominalis fascia retrorenalis fascia prerenalis fascia retroperitonealis peritoneul parietal %#& 8ăspBndirea primară a purulenţilor din stratul celuluadipos retroperitoneal propriu *is e posi.ar 'esg aft97rDnfelt este străpuns de( a) fascicolul neurovascular subcostal .nd #n aceste locuri d) servesc ca puncte de reper e1tern e) se evedenţia*ă .ar 'esg aft97rDnfelt pre*intă interes deorice( a) sunt locuri slabe şi aici pot aparea hernii lombare b) pot servi cale de acces miniinva"iv -endoscopic) c) durerile palpatorii apar #n primul r.) c) d) e) 3& a) b) c) d) e) 4& a) b) c) d) e) $& a) b) c) d) e) 5& a) .ilă( a) /n stratul celuloadipos paranefral .ndirea primară% deorice purulenţa se delimitea"ă de septuri fasciale indurate d) /n spaţiul parietal al pelvisului e) /n spaţiul paraureteral %"& 8ăspBndirea primară a purulenţilor din stratul celuluadipos paracolic e posi.im următorele fascii( fascia retroperitonealis fascia prerenalis fascia retrorenalis fascia perivasalis fascia endoretroperitonealis Stratul celuloadipos retroperitoneal propriu *is este delimitat de( fascia endoabdominalis fascia retrorenalis fascia prerenalis fascia retroperitonealis peritoneul parietal Stratul celuloadipos paranefral este delimitat de( fascia endoa.ilă( a) /n stratul celuloadipos paranefral b) #n stratul celuloadipos retroperitoneal propriu "is c) #n spaţiul parapleural d) #n spaţiul parietal al pelvisului e) /n spaţiul paraureteral %-& Ureterul /n spaţiul retroperitoneal trece( a) posterior de arterele şi venele lum.) c) d) e) fascia endoa.dominal o. de porţiunea posterioară a peritoneului parietal anterior ! de fascia prerenală <n spaţiul retroperitoneal deose. de fascia endoabdominală posterior ! de fascia retroperitoneală anterior ! de fascia retroperitoneală anterior .) c) d) e) "& a) b) c) d) e) -& a) b) c) d) e) 0& a) b) c) d) e) Spaţiul retroperitopneal este delimitat( posterior .dominalis fascia retrorenalis fascia prerenalis fascia retroperitonealis peritoneul parietal %#& Spaţiului lom.) /n stratul celuloadipos paracolic c) #n spaţiul parapleural d) #n spaţiul parietal al pelvisului e) /n spaţiul paraureteral %%& 8ăspBndirea primară a purulenţilor din stratul celuluadipos paranefral e posi.lic intern m& erector spinae aponeuro"a m! trasversus abdominis a) .ar 6etit şi spaţiul lom.) c) d) e) m& serratus posterior inferior coasta %" m& a.) m& trapetius c) m& a.( a) m& serratus posterior inferior .

ar şi fascia lui e) mm& psoas ţi vasele iliace comune %2& Unde este situat n& genitofemoral+ a) pătrunde sub fascie şi trece pe faţa anterioară a m! psoas mare .domenului( a) paralel apofi*elor spinoase ale verte.II .) cu %#cm mai inferior de marginea laterală a m& erector spine cu coasta O>> c) la intersecţia m& erector spine cu coasta O> d) la intersecţia m& erector spine cu coasta O e) la intersecţia m& erector spine cu coasta >O "%& 8aportul formaţiunilor anatomice ale ilului renal din anterior spre posterior( a) artera= vena= ureterul b) vena% artera% ureterul c) artera= ureterul= vena d) ureterul= artera= vena e) vena= ureterul= artera ""& 8aportul rinic iului drept cu organele limitrofe următoare( a) ficatul şi porţiunea descendentă a duodenului b) flexura colică dreaptă c) aorta d) omentul mic e) stomacul "-& 8aportul rinic iului stBng cu organele limitrofe( a) pancreasul b) splina c) flexura st.) pe faţa posterioară a m& psoas mare c) /ntre mm& psoas mare şi lam.) mm! iliac şi psoas mare c) mm& psoas mare şi mic d) mm& patrat lom.) cu %#cm mai inferior de intersecţia m&drept a.dominal cu arcul costal c) la nivelul arcului costal şi apendicile 1ifoid d) la nivelul om.dominali d) Cu 3cm mai medial de marginea medială a mm& drepţi a.dominali c) Cu 3cm mai lateral de marginea mm& drepţi a.dominali e) 6e linia al.dominal anterior( a) la intersecţia m! drept abdominal cu arcul costal .dominal posterior( a) la intersecţia marginii laterale a m! erector spine cu coasta .ă a a.dominale laterale c) /n *onele epigastrică şi me*ogastrică d) /n *ona ipogastrică e) /n *ona om.dominale+ a) arterele frenice inferioare b) arterele lombare c) artera sacrală mediană d) arterele testiculare Covarice) e) arterele suprarenale medie .dominal anterolateral( a) )e marginea laterală a mm! drepţi abdominali . a! iliaca comunis b) din dreapta .) 6e marginea medială a mm& drepţi a.domenului "4& 6roiecţia ureterelor pe peretele posterior al a.ar .ilicală %5& 6roiecţia ilului renal pe peretele a.erantă( a) poate cau"a hidronefro"ă b) pre originea de la a! renală sau de la aortă c) ma'oritatea arterelor aberante vasculari"ea"ă polul inferior d) ignorarea acestei arterei provoacă hemoragii abundente sau necro"a polului inferior al renichiului e) nu pre*intă interes clinic %4& Ureterul /n spaţiul retroperitoneal intersectea*ă( a) din st.c) anterior de nervul genitofemoral d) imediat posterior şi ataşat de peritoneul parietal e) lateral de m& patrat lom.ngă a colonului transvers d) ficatul şi omentul mic e) porţiunea sigmoidă a intestinului gros "0& 8aportul glandei suprarenale din dreapta cu formaţiunile anatomice limitrofe( a) ficatul b) diafragmul c) aorta d) vena cavă inferioară e) ganglionii plexului celiac "2& 8aportul glandei suprarenale din stBnga cu organele limitrofe( a) corpul pancreasul b) bursa omentală c) vena cavă inferioară d) aorta şi plexul celiac e) ganglionii plexului celiac "3& 6roiecţia ureterelor pe peretele a.) /n *ona me*ogastrică şi regiunile a. a! iliaca externa c) din stBnga ! a& iliaca e1terna d) din dreapta ! a& iliaca comunis e) din stBnga ţi din dreapta ! a& iliaca comunis %$& 6roiecţia rinic ilor pe peretele a.ar %0& N& femoral este situat /ntre+ a) mm& psoas mare şi patrat lom.ilicului e) la nivelul ape1ului apendicelui 1ifoid "#& 6roiecţia ilului renal pe peretele a.relor lom.ar patrat d) /ntre mm& psoas mare şi iliac e) /ntre fascia tranversă şi peritoneul parietal %3& Artera renală a.are b) paralel apofi"elor transversale ale vertebrelor lombare c) corespund liniilor scapulare d) corespund liniilor a1ilare posterioare e) corespund liniilor a1ilare mediale "$& 8amurile viscerale ale aortei a.ng .nga .dominale+ a) trunchiul ciliac b) arterele testiculare -ovarice) c) arterele mesenterice% superioră şi inferioară d) arterele renale şi suprarenale medie e) arterele frenice inferioare "5& 8amurile parietale ale aortei a.dominal anterolateral( a) #n "ona epigastrică şi hipocondrele drept şi st.

rale cu conve1itatea /n medial coloana verte.ura sacrală ! cifo*ă curbura lombară .ura toracică ! lordo*ă cur.-#& Care formaţiuni anatomice intersectea*ă vena cavă inferioară din posterior+ a) artera renală dreaptă .rale+ ligamentele interspinale ale verte.) c) d) e) 3& a) b) c) d) e) 4& a) . din drepta .rală este fără cur.urilor fi*iologice ale coloanei verte.ura cervicală cu conse1itatea /n anterior 9 lordo*ă cur.) intestinul cec ! din dreapta c) rădăcina me"oului sigmoid .rală fără cur.rală este fără cur.rale cu conve1itatea /n posterior cur.rale cu conve1itatea /n medial coloana verte.uri ?eterminaţi care din definiţiile enumerate repre*intă scolio*ă( cur.ura segmentului coloanei verte.rale cu conve1itatea /n posterior curbura segmentului coloanei vertebrale cu convexitatea #n anterior cur.dominală sunt situate( a) pancreasul b) porţiunea ascendentă a aduodenului c) radacina me"oului intestinului subţire d) v! renalis sinistra e) v& testicularis Covaris) sinistra -3& Ureterul= pro1imal de vasele iliace= este situat posterior de( a) portiunea terminala a ilionului .are b) venele hepatice c) vena me*enterică superioară d) vena me*enterică inferioară e) vena sacrală mediană -"& Care sunt afluenţii parietali ai venei cave inferioare+ a) venele frenice inferioare .ura lom.rale cu conve1itatea /n anterior cur.ura segmentului coloanei verte.ura segmentului coloanei verte.ura segmentului coloanei verte.) venele testiculare Covarice) c) vena suprarenală medie dreaptă d) venele mesenterice e) venele lombare --& CBte /ngustări are ureterul + a) una . din stBnga e) porţiunea rectosigmoidală al intestinului gros .) c) d) e) $& a) b) c) d) e) Apreciaţi cur.ura lom.rale cu conve1itatea /n lateral cur.relor ligamentul longitudinal anterior ligamentul longitudinal posterior ligamentele gal.ură Apreciaţi denumirea incorectă ale cur.uri ?eterminaţi care din definiţiile enumerate repre*intă lordo*ă( cur.urile fi*iologice ale coloanei verte.ura segmentului coloanei verte.ura segmentului coloanei verte.ene ligamentele trasnversale Consecutivitatea corectă a tunicelor măduvii spinării de la e1terior spre interior( pia mater= ara noida= dura mater dura mater% arahnoida% pia mater ara noida= dura mater= pia mater ara noida= pia mater= dura mater dura mater= pia mater= ara noida ?eterminaţi care din definiţiile enumerate repre*intă cifo*ă( curbura segmentului coloanei vertebrale cu convexitatea #n posterior cur.relor pe parcursul coloanei verte.) artera renală stBngă c) arterele lombare din dreapta d) artera testiculară stBngă Covarică stBngă) e) artera frenică superioară -%& Care sunt afluenţii viscerali ai venei cave inferioare+ a) venele lom.nga d) colonul descendent .) c) d) e) "& a) b) c) d) e) -& a) b) c) d) e) 0& a) .rale cu conve1itatea /n medial coloana verte.rale( cur.rale cu conve1itatea /n anterior curbura segmentului coloanei vertebrale cu convexitatea #n lateral cur.ura segmentului coloanei verte.) c) d) e) 2& a) .rale cu conve1itatea /n lateral cur.) două c) trei d) patru e) cinci -0& CBte porţiuni aproape egale ale ureterului sunt considerate+ a) nici una b) două c) trei d) patru e) cinci -2& Anterior de aorta a.rale orientate anterior /n plan sagital( curbura cervicală .ară cu conve1itatea /n anterior 9 lordo*ă Care artere participă la vasculari*area verte. lordo"ă cur. din st.ura segmentului coloanei verte. din stBnga -4& ?in posterior v& cava inferioară este intersectată de( a) a& testicularis de1tra Covarica de1tra) b) aa! lombares dextrae c) a! renală dextra d) a! frenică dextra e) a& epatica communis Regiunea rahidiană %& a) .ară ! cifo*ă cur.ura segmentului coloanei verte.relor cervicale+ aa! vertebrale aa! cervicale ascendente aa! cervicale profunde aa& carotide e1terne aa& caratide interne 5& Care arterii participă la vasculari*area verte.relor toracale+ a) aa& epigastrală inferioare . lordo"ă Care ligamente fi1ea*ă corpurile verte.ura toracică cu conve1itatea /n posterior 9 cifo*ă curbura lombară cu convexitatea #n anterior cifo"ă curbura sacrală cu convexitatea #n posterior lordo"ă cur.

eral lig! sacrospinal lig& ing inal inci"ura ischiadică mare osul sacral :rificiul is iadic mic este delimitat de( lig& ing inal lig! sacrospinal lig! sacrotuberal inci"ura ischiadică mică osul sacral M& piriform /şi are originea de la următoarea formaţiune( spina iliacă posterioară superioară aripa osului iliac os coccis faţa anterioară a osului sacral spina iliacă anterioară superioară M& levator al anusului /şi are originea de la( linia terminală a .relor T%%9%" e) /ntre apofi*ele spinoase T%" ! '% %"& 'a ce nivel se efectuea*ă puncţia lom. pia mater %0& Unde se află spaţiul su.relor e) /ntre ara noidă şi pia mater %2& Unde se află spaţiul su.ral se poate efectua puncţia lom. ara noidă c) #ntre dura mater şi arahnoidă d) /ntre dura mater şi periostul verte. pia mater .turator e1tern m! piriform m& gemeni m& gluteu mic şi m& iliolom.relor e) #ntre arahnoidă şi pia mater %3& CBte perec i de nervi spinali cu originea /n măduva spinării distingem+ a) C ! 4= T ! %%= ' ! 3= S ! 0= C ! % . dura mater e) su.a*inului aripile osului iliac arcul tendinos al fasciei pelviene oasele isc iadice ligamentul sacrospinal N& gluteu superior iese din pelvis prin( foramenul isc iadic mare foramenul isc iadic mare foramenul o.) c) marginea superioară a simfi"ei pubiene ligamentele sacro9spinale= sacro9tu.are şi sacrale+ a) aa! lombare b) aa! Sacrale laterale c) a! sacralis mediana d) a& rectalis superior e) a& rectalis inferior %%& 'a ce nivel interverte.) c) d) e) 0& a) b) c) d) e) 2& a) b) c) d) e) 3& a) .a*in este acoperită de( mm& gluteu mare şi mi.b) c) d) e) aa! intercostales suprema aa! intercostale aa& transversale ale gBtului aa& cervicale superficiale b) c) d) e) "& a) b) c) d) e) -& a) .) C ! $= T ! %"= ' ! 2= S ! 2 c) A .a*inului din interior sunt tapetaţi de următorii muşc i( m& o.) c) d) e) 5& a) . 2% < . pia mater .relor '%9" b) #ntre apofi"ile spinoase ale vertebrelor :* + c) #ntre apofi"ile spinoase ale vertebrelor :+ / d) /ntre apofi*ile spinoase ale verte.dural+ a) su.relor lom.turator intern m! sfincter anal intern %#& Care arterii participă la vasculari*area verte. 01% : . ara noidă c) /ntre dura mater şi ara noidă d) /ntre dura mater şi periostul verte.ară la copii+ a) /ntre apofi*ile spinoase '%9" .) c) d) e) $& a) . /% S .) c) d) e) 4& a) . /% A .turator foramenul suprapiriform foramenul infrapiriform Muşc ii viscerali ai pelvisului sunt( m& sfincter anal e1tern m& o.) su.) su.iene= oasele is iadice şi coccisul promontoriul 6ereţii . 0 d) C ! %#= T ! %"= ' ! 2= S ! 2 e) C ! 5= T ! %-= ' ! 3= S ! 0= C ! % Regiunea pelvisului %& 'inia inominată la intararea /n .ara noidean+ a) su.erale şi osul sacru marginea inferioară a simfi*ei pu.ară la adulţi+ a) /ntre apofi*ile spinoase ale verte.lociu m& transvers perineal superficial m& transvers perineal profund ţesuturile moi ce constitue perineul nici un răspuns corect :rificiul is iadic mare este delimitat de( lig& sacrotu.ar m! obturator intern >eşirea din .) /ntre apofi*ile spinoase '"9c) /ntre apofi*ile spinoase '-90 d) #ntre apofi"ile spinoase :+ / e) nu se efectuea*ă la copii %-& Unde se află spaţiul epidural+ a) /ntre dura mater şi ara noidă b) #ntre periostul canalului vertebral şi dura mater c) /ntre ara onidă şi pia mater d) su.a*in este delimitată de( a) ramurile superioare a oaselor pubiene .

peritoneal al pelvisului la .ul peritoneal al pelvisului repre*intă( a) spaţiul /ntre aripile oaselor iliace .aţi se află( a) poprţiunea subperitoneală a ve"icei urinare b) prostata c) ve"iculele seminale d) rectul e) ampulele canalelor deferente %"& <n porţiunea anterioară a spaţiului su.) două c) trei d) patru e) nu este separat /n eta.) glandele Eart olin c) porţiunea ampulară a rectului d) ve"ica urinară e) vaginul %-& Ne se află posterior de aponevro*a peritoneo9perineală ?enonvillier la femei( a) vaginul .turator e) pe traiectul ligamentului rotund al uterului %4& Colecţiile purulente din spaţiul celular lateral al pelvisului se pot răsp/ndi /n lo.im /n pelvis( a) unul .dominal d) endoabdominale e) retroperitoneale %%& <n porţiunea anterioară a spaţiului su.) forni1ul posterior al vaginei c) intestinul rect d) a& iliaca internă e) ple1ul lom.erculul isc iadic b) marginea inferioară a simfi"ei pubiene c) marginea superioară a simfi*ei pu.) capsula Ammussat c) fascia o.a medială a coapsei prin( a) pe traiectul ramurei femurale a n& genitalfemural .ilicale laterale e) excavaţia ve"icorectală "2& Lta.e ""& Lta.ar %0& Arcul tendinos al fasciei pelviene se /ntinde /ntre( a) tu.) ple1ul sacral c) plexul venos şi nervos uterin d) vaginul e) tu.ul su.e deose.ul su.erculul isc iadic d) marginea inferioară a simfi*ei pu.) diafragma pelvină şi peritoneu c) spaţiul /ntre peritoneu şi fascia ?enonviller d) diafragma urogenitală şi peritoneu e) porţiunea organelor pelviene acoperite de peritoneu "-& >ndicaţi pliurile şi deprisiunile peritoneului /n eta.turatorie c) aponeuro*ei m& transvers a.aţi( a) pliul ve"ical transvers .) pliurile ve*icorectale c) pliurile sacrorectale d) pliurile um.turatorie d) fascia endopelvina e) aponeuro"a peritoneo perineală Eenonvillier %3& Colecţiile purulente din spaţiul celular lateral al pelvisului se pot răsp/ndi /n regiunea fesieră prin( a) orificiile suprapiriform b) orificiul infrapiriform c) prin canalul AlcocF d) prin canalul o.) pliurile ve*icouterine c) pliurile ve*icorectale d) pliurile sacrouterine% excavatia recto uterină e) excavaţia ve"icouterină "0& >ndicaţi pliurile şi deprisiunile peritoneului /n eta.ăr.ăr.ul peritoneal al pelvisului la .cutanat al pelvisului este locali*at /ntre( .iene şi tu.ul uterin "%& C/te eta.iene şi osul sacru e) spina ischiadică %2& :rganele sistemului urogenital /n pelvis sunt separate de intestinul rect prin( a) capsula 8et*ius96irogov .d) m! levator ani e) m& piriform %#& Fascia pelvină este o prelungire a fasciei( a) late a coapsei .peritoneal al pelvisului este locali*at /ntre( a) aripile oaselor iliace b) fascia ce acoperă m! levator al anusului c) fascia ?enoviller9Salişcev d) fundul sacului peritonial e) repre*intă porţiunea organelor pelviene acoperite de peritoneu "3& Lta.peritoneal al pelvisului la femei se află( a) uterul .) o.) pe traiectul n& cutanat femural lateral c) prin canalul AlcocF d) prin canalul obturator e) pe traiectul ligamentului rotund al uterului %$& Spaţiul celular parametral este locali*at /ntre( a) foiţele ligamentului lat al uterului b) #n 'urul colului uterin c) m& transvers profund al perineului d) /n depresiunea recto9uterină e) nici un răspuns corect %5& Colecţiile purulente din spaţiul celular parametral se pot răsp/ndi /n( a) regiunea anterioară a coapsei pe traiectul ramurei femurale a n& genitalfemural b) regiunea fesieră c) spaţiul celular retroperitoneal d) spaţiile celulare retrorectal e) spaţiul celular lateral al pelvisului "#& <n spaţiul celular parametral se locali*e*ă( a) arterele uterine% ureterele .ul peritoneal al pelvisului la femei( a) pliul ve"ical transvers .

turatorie b) dedublarea fasciei a m! obturator intern c) mem.ero*itatea isc iadi şi mem.) lateral c) posterior d) superior e) anterior "5& >ndicaţi ple1urile venoase locali*ate /n pelvis la femei şi .) două c) trei d) patru "4& Fosa isc iorectală este delimitată de( a) aripa osului iliac .) ple1ul lom.a) b) c) d) e) aripile oaselor iliace piele şi diafragma pelvisului piele şi fascia superficială mm& trasvers superficial şi profund peritoneu şi m& levator ani c) lanţul simpatic d) nn! hipogastrici drepr şi st#ng e) ple1ul solar -2& >nervaţia parasimpatică a organelor pelvisului este asigurată de( a) nn! splanchnici pelvien .) intestinul rect c) piele d) m! levator ani e) tuberul osul ischiadic cu m! obturator intern "$& Unde este plasată v& iliacă internă /n raport cu a& iliacă internă+ a) medial .turator intern 0#& Canalul AlcocF conţine( a) a&=v&= n& o.ar.a*in+ a) pe m& o.turatorQ b) n! pudend c) a!% v! pudendă internă d) a&=v&= n& glutee inferioare e) a&= v pudendă e1terne 0%& Ce se locali*ea*ă anterior de intestinul rect la femei+ a) aponeuro"a peritoneo perineală Eenonvillier .ero*itatea isc iadică şi m& o.rana o.turatorie şi m& o.ar c) lanţul simpatic d) nn& ipogastrici drepr şi st/n e) ple1ul cocigian -3& 'imfa de la organele genitale e1terne se scurge /n ganglionii limfatici locali*aţi pe traiectul( a) aa! iliace comune .turatorii -4& 'imfa de la rect se scurge /n ganglionii limfatici locali*aţi pe traiectul( a) aa& iliace e1terne b) a! iliacă internă c) suprafaţa anterioară a sacrului d) /n toate cele enumărate e) suprafaţa posterioară a sacrului l/ngă orificiile posterioare -$& 'imfa de la organele genitale interne se scurge /n ganglionii limfatici locali*aţi pe traiectul( a) aa& iliace comune b) a! iliacă internă c) suprafaţa anterioară a sacrului l/ngă orificiile anterioare d) a& iliacă e1ternă e) /n toate cele enumărate -5& Canalul pudental CAlcocF) este delimitat de( a) tu.turator intern d) tu.aţi( a) plexul ve"ical% plexul rectal b) plexul uterinF c) ple1ul testicularQ d) plexul vaginal e) plexul prostatei! -#& Anastomo*ele portocave /n pelvis se formea*ă /ntre venele( a) vv! rectale superioare şi vv! rectale medii b) vv! rectale inferioare şi rectale superioare c) vv& rectale medii şi rectale inferioare d) /n pelvis nu sunt anastomo*e portocavale e) ple1ului venos vesical -%& Unde se locali*ea*ă ple1ul sacral+ a) pe m& o.turator intern .rana o.turator intern b) medial de orificiile sacrale anterioare c) pe m& gemeni d) pe m& piriform e) lateral de orificiile sacrale anterioare -0& >nervaţia simpatică a organelor pelvisului este asigurată de( a) ple1ul sacral .turator intern e) lig& sacrospinal şi m& o.) pe m& o.) trompele uterin c) colul uterin d) fornixul posterior al vaginului e) uterul 0"& N/te artere vasculari*ea*ă intestinul rect+ a) una .) ple1ul lom.) a& iliacă internă c) suprafaţa anterioară a sacrului d) aa! iliace externe e) aa& o.turator e1tern c) pe m& gemeni d) pe m! piriform e) pe faţa anterioară a osului sacru -"& 6le1ul sacral este constituit din următoarele ramuri anterioare ale nervilor spinali( a) :+% :/ b) S0% S1% S* c) ramurile anterioare ale nervilor spinali '"= 'd) nn& gluteu superior= gluteu inferior= cutaneu femural posterior= isc iadi e) S0= S2 --& Unde este locali*at trunc iul simpatic /n .ar .

a*ă ale ovarului& a) lig! superior al ovarului b) lig! propriu al ovarului c) lig& rotund d) lig& cardinal e) lig& lat al ureterului 22& C/te ligamente proprii are ovarul+ a) unul .uri( a) una Csacrală) b) două -superioară sacrală şi inferioară perineală) c) una Cperineală) d) trei Csuperioară sacrală= medie coccigiană şi inferioară perineală) e) nu formea*ă cur.os sunt corecte+ a) peritoneul acoperă fundul şi corpul uterului% suprafaţa posterioră al colului uterin şi o porţiune a peretelui posterior al vaginului b) axa longitudinală a uterului este #nclinată anterior c) corpul uterului #n raport cu colul este #n anteflexie d) pe suprafaţa ve*icală a uterului peritoneul a.a uterină include următoarele compartimente( a) segmentul uterin b) istmul c) intermediar d) ampula şi pavilionul trompei e) ovarian 2-& C/te ligamente de .) două c) trei d) patru e) nu are ligamente 23& :varul /n pelvis se locali*ea*ă( a) pe lig! rotund al uterului b) #ntre foiţele lig! lat al uterului c) pe regiunea ampulară a tubului uterin d) pe foiţa posterioară a ligamentului lat al uterului e) pe foiţa anterioară a ligamentului lat al uterului 24& Ce formaţiuni conţine ligamentul suspensor al ovarului+ a) lig& cardinal b) v! ovariană c) a! ovariavă d) a&= v& Tu.aţi+ a) aponeuro"a peritoneo perineală Eenonvillier .) două c) trei d) patru e) cinci 00& Cea mai largă porţiune a rectului este( a) ampula .ul uterin este locali*at( a) /n ligamentul rotund al uterului .im+ a) una .) prin me*oul tu.) porţiunea rectosigmoidiană c) canalul anal d) sigma e) colonul transvers 02& Ce formaţiune anatomică este locali*ată imidiat anterior de intestinul rect la .ului uterin şi a ovarului+ a) lig& rotund al uterului .ar c) prin me*oul ovarian d) pe traiectul a& ovariene e) pe peretele posterior al vaginului 25& Ne compartimente include forni1ul vaginului+ .uri 04& >ndicaţi sfincterele intestinului rect+ a) extern b) intern c) terţian d) longitudinal e) intermediar 0$& Care din afirmaţiile de mai .a*ă are ovarul+ a) unul b) două c) trei d) patru e) nu are ligamente 20& Numiţi ligamentele de .) lig& infundi.ulopelvic c) lig! sacrouterin d) lig& lat al uterului e) lig! cardinal 2"& Tu.) ureter c) forni1ul posterior al vaginului şi uretra d) ducturile deferente e) prostata= ve*iculele seminale 03& 8ectul /n plan sagital formea*ă cur.unge p/na la forni1ul anterior al vaginului e) uterul este lipsit de me"ou 05& <n care formaţiune anatomică se locali*ea*ă me*ourile tu.ară e) a&= v& uterină 2$& Traiectul ligamentului cardinal al uterului este( a) pe traiectul vaselor uterine .ăr.e) cinci 0-& C/te porţiuni ale intestinului rect deose.osacrale d) marginea superioară #n lig! lat al uterului e) spaţiul celular parietal 2%& Care formaţiuni anatomice fi1ea*ă colul uterin+ a) lig& rotund al uterului .) longitudinal pe lig& cardinale c) marginea inferioară a lig& pu.) lig& cardinal c) lig& pu.osacral d) lig! lat al uterului e) spaţiul celular parietal 2#& Tu.

a) b) c) d) e) anterior posterior st.ul.ăr.ranoasă a uretrei c) #n porţiunea proximală a segmentului spongios al uretrei d) porţiunea prostatică a uretrei e) /n ve*iculele seminale 3-& 6rin diafragma urogenitală la femei trec( a) ducturile glandelor Eart olin .) m& transvers al perineului superficial şi fascia superficială c) m& transvers perineal profund şi m& transvers perineal superficial d) m! transvers perineal profund şi fasciile care #l acoperă e) m& .) ductul deferent c) peretele anterior al rectului d) peretele anterior al vaginului e) simfi*a pu.ăraţi& a) partea membranoasă b) partea spongioasă c) partea terminală d) partea ve*icală e) partea prostatică 4#& C/te segmente evidenţiem /n uretră la femei+ a) unul .turatorie /n ca*ul c/nd nu formea*ă Icoroana morţii” e) funiculul spermatic 32& Ce muşc i formea*ă diafragma urogenitală( a) .ăr.) ramura genitală a n& genitofemural c) uretra d) a& o.ăr.) porţiunea mem.) două c) trei d) patru e) cinci 4%& >ndicaţi cu ce vine /n contact direct peretele inferior al ve*icii urinare la .os este eronată+ a) lungimea porţiunii pelviene a ureterului este de %29%3 cm b) porţiunea pelviană a ureterului se devide #n cea rectală şi cea viscerală c) la nivelul liniei terminale pe st/nga ureterul intersectea*ă a& iliacă comună st/ngă d) la nivelul liniei terminale pe dreapta ureterul intersectea*ă a& iliacă e1ternă dreaptă 3#& Unde este locali*at centrul tendinos al perineului+ a) de la simfi*a pu.ocavernos 3"& Unde se desc id glandele .aţi( a) prostata şi ve*iculele seminale b) ductul deferent c) peretele anterior al rectului d) peretele anterior al vaginului e) ureterul 4-& Sfincterul involuntar al ve*icei urinare este locali*at( a) porţiunea terminală= intramurală a ureterelor .aţi( a) prostata şi ve"iculele seminale .iană 4"& >ndicaţi cu ce vine /n contact peretele lateral al ve*icii urinare la .ouretrale+ a) /n porţiunea cavernoasă a uretrei .) isc iocavernos c) transversal al perineului superficial d) transversal al perineului profund e) transversal perineal profund şi superficial 33& >nervaţia cutanată a perineului la femeie este asigurată de următorii nervi( a) n! genitofemural .ul.locul liniei inominate 3%& ?iafragma urogenitală este constituită din( a) m& levator al anusului .) două c) trei d) patru e) cinci 35& Ne segmente evidenţem /n uretră la .iană spre osul sacru b) mi'locul liniei ce uneşte tuberculii ischiadici c) /ntre ureter şi vagin d) /nter rect şi vagin= unde se află e1cavaţia rectouterină e) mi.ng drept nu sunt compartimente c) tunica albuginee d) /ntre corpurile cavernoase e) fascia proprie a penisului 3$& C/te segmente evidenţiem /n uretră la .ăr.) /n porţiunea mem.) ramura genitală a n& 7enitofemural c) uretra d) vaginul e) lig& rotund al uterului 30& 6rin diafragma urogenitală la .) n& ilioing inal c) n& ilio Dpogastric d) n! pudend e) n& cutanat posterior al femurului 34& <ntre ce formaţiuni este plasată a& dorsală a penisului+ a) capul spongios .ul.aţi trec( a) ducturile seminale .aţi+ a) unul .ranoasă a uretrei c) porţiunea incipientă a uretrei d) porţiunea spongioasă e) toate sfincterele ve*icii urinare sunt voluntare 40& Sfincterul voluntar al ve*icei urinare este locali*at( a) porţiunea terminală= intramurală a ureterelor b) porţiunea membranoasă a uretrei c) porţiunea incipientă a uretrei d) porţiunea spongioasă e) toate sfincterele ve*icii urinare sunt voluntare 42& Care din afirmaţiile de mai .ocavernos .) pielea .

uite descrierii prostatei+ a) este un organ musculoglandular% care are forma unui castan b) #n glandă se determină apexul% ba"a% suprafeţele anterioară% posterioară şi inferiolaterală c) este #ncon'urată de o foiţă fascială densă -capsula )irogov Ret"ius) d) glangda este separată de ve*ica urinară printr9un strat celulo9adipos e) plexul venos al prostatei este locali"at #n afara capsulei fibroase a prostatei 45& Cum terce uretra prin prostată+ a) pe peretele posterior al prostatei .locit /n ductul limfatic toracic $"& Care din muşc ii enumăraţi mai .lic a.e) anterior de porţiunea incipientă a ureterului pe dreapta se locali*ea*ă ileonul= pe st/nga ! radacină me*oului colonului sigmoid 43& Unde ureterul formea*ă prima /ncrucişare cu a& uterină+ a) #n locul pornirii ei de la a! iliacă internă% afl#ndu se mai superficial de ea .) aponeuro*ei m& o.ispinare $4& Care din afirmaţii este corectă+ a) perineul constituie peretele superior al cavităţii pelviene b) perineul constituie peretele inferior al cavităţii pelviene c) perineul constituie peretele anterior al cavităţii pelviene d) perineul constituie peretele posterior al cavităţii pelviene e) nici un răspuns corect $$& 6unctele de reper pentru determinarea limitelot perineului sunt( a) anterior . tuberculii ischiadici e) nici un răspuns corect $5& <n ţesutul su.) mi.) regiunea perianală c) regiunea genitală d) regiunea urinară e) regiunea uro genitală $3& Unde se proiectea*ă centrul tendinos al perineului+ a) mi.asele limfatice aferente de la vagin confluia*ă /n( a) ganglionii limfatici iliaci .aţi+ a) ductul deferent b) ve"iculele seminale c) glandele .iană c) peretele anterior al vaginului d) labiile mari e) aponeuro*a m& o. marginea inferioară a simfi"ei pubiene b) posterior .lic a.) ganglionii limfatici lom.ari c) ganglionii limfatici sacrali d) ganglionii limfatic inghinali e) nemi.locul liniei .locul liniei .) simfi*a pu.dominal e1tern c) fasciei transversale d) peritoneului e) nici un raspuns correct 5%& Fascia spermatica internă este prelungire a( a) fasciei superficiale a a.ispinare . lateral e) aderă de aponeuro"a peritoneoperineală Eenonvillier $%& .) aponeuro*ei m& o. coccisul c) posterior9lateral ! ligamentele isc io9sacrale d) lateral .ăr.os se inseră pe centru tendinos Ccorp perineal) al perineului la femei+ a) bulbospongios b) sfincterul anal extern% doi levatori ai anusului c) sfincterul anal intern d) doi muşchi transversali superficiali şi doi transversali profun"i e) isc iocavernoşi $-& 'igamentele rotunde ale uterului se termină /n( a) la.dominale 5"& Fascia cremasterica este o prelungire a( .ouretrale d) ureterele e) ductul e'aculator $2& Care sunt regiunile perineului+ a) regiunea anală .dominal e1tern c) fasciei transversale d) peritoneului e) fasciei proprie a.ul.iene e) treimea laterală a liniei .) /n locul pornirii ei de la a& iliacă internă= afl/ndu9se mai posterior de ea c) #n apropierea uterului% la nivelul colului uterin% fiind locali"at posterior de a! uterină d) /n apropierea uterului= la nivelul colului uterin= fiind locali*at anterior de a& uterină e) la nivelul liniei inominate= la intrarea in pelvin= locali*indu9se lateral de a& uterină 4$& Care din afirmaţiile numite pot fi atri.) /n locul pornirii ei de la a& iliacă internă= afl/ndu9se mai posterior de ea c) /n apropierea uterului= la nivelul colului uterin= fiind locali*at posterior de a& uterină d) /n apropierea uterului= la nivelul colului uterin= fiind locali*at anterior de a& uterină e) la nivelul liniei inominate= la intrarea in pelvin= locali*indu9se lateral de a& uterină 44& Unde ureterul formea*ă a doua /ncrucişare cu a& uterină+ a) /n locul pornirii ei de la a& iliacă internă= afl/ndu9se mai superficial de ea .dominal e1tern $0& Ce se desc ide /n porţiunea prostatică a uretrei la . medial şi ureterul .os caracteri*ea*ă corect locali*area vesiculelor seminale+ a) este un organ glandular= care are forma unui castan b) sunt situate #n pelvis mai sus de prostată c) aderă la peretele posterior al ve"icei urinare d) se află #ntre două formaţiuni$ ductul deferent .domenului .icristare c) mi'locul liniei bituberoischiadice d) mi.cutanat adipos al regiunii anale trec( a) nn! perineali b) ramurile perineale a n! cutaneus femoris posterior c) ramurile cutanate ale a! şi v! glutea inferior d) ramurile a& şi v& 8ectale inferioare e) nn& clunium superior 5#& Fascia spermatica e1ternă este o prelungire a( a) fasciei superficiale a abdomenului .locul liniei sacropu.) pe peretele anterior c) prin peretele posterior al prostatei d) are un traect oblic intraprostatic e) nu trece prin prostată $#& Care din afirmaţiile de mai .lic a.iile mici .

ele vene se varsă /n venele renale %##& Care din raspunsuri sunt corecte( a) vena testiculară dreaptă se varsă sub unghi ascuţit #n vena cava inferioară .) vena testiculară st/ngă se varsă su.aţi are următoarele segmente( a) .ranosă a uretrei are o lungime apro1imativ de( a) 1cm .) 0cm c) $cm d) %"cm e) 0/cm %#2& Anor ism este( a) absenţa congenitală a ambilor testiculi .) a.) pudenda internă c) pudenda e1ternă d) umbilicală e) iliacă e1ternă 5$& .) .erantă a testiculului Ccoapsă= perineu) e) scindarea incompletă a testiculului %#3& Monor ism este( a) a.dominală .ilor testiculi .enele testiculare formea*ă( a) ple1ul celiac b) plexul pampiniform c) ple1ul testicular d) ple1ul sacrale e) ple1ul scrotal 55& Care din raspunsuri sunt corecte( a) am.a) b) c) d) e) fasciei superficiale a.ilor testiculi .erantă a testiculului Ccoapsă= perineu) 5-& Tunica vaginala a testiculului este o prelungire a( a) fasciei superficiale a.) a.senţa congenitală a unui testicul c) pre*enţa unui sau mai multor testiculi ipopla*iaţi d) scindarea a.) vena testiculară dreaptă se varsă su.senţa congenitală a unui testicul c) pre*enţa unui sau mai multor testiculi ipopla*iaţi d) scindarea a.ul.) perineala c) pudenda e1ternă d) aorta abdominală e) me*enterică inferioară 54& Artera deferentă este ramură a arterei( a) aorta a.) aponeuro*ei m& o. ung i drept /n vena cava inferioară c) vena testiculară st#ngă se varsă sub unghi drept #n vena renală st#ngă d) vena testiculară dreaptă se varsă su.) a. ung i ascuţit /n vena cavă inferioară .ar b) prostatic c) memebranos d) spongios e) scrotal %#"& 6orţiunea prostatică a uretrei are o lungime apro1imativ de( a) "cm b) +cm c) $cm d) %"cm e) %2cm %#-& 6orţiunea meme.erantă a testiculului Ccoapsă= perineu) e) scindarea incompletă a testiculului %#4& 6olior ism este( a) a.senţa congenitală a am.ele vene se varsă /n venele renale e) am.ele vene testiculare se varsă /n vena cava inferioară .dominal e1tern c) fasciei transversale d) peritoneului e) nici un raspuns correct 50& 6rocesul de em.) 0cm c) $cm d) %"cm e) %2cm %#0& 6orţiunea spongiosă are o lungime apro1imativ de( a) "cm .senţa congenitală a am.ele vene testiculare se varsă /n vena cava inferioară %#%& Uretra la . ung i drept /n vena renală dreaptă e) am.ilor testiculi b) absenţa congenitală a unui testicul c) pre*enţa unui sau mai multor testiculi ipopla*iaţi d) scindarea a.a*inul mic c) spaţiul retroperitoneal d) scrot d) nici un răspuns corect 52& Funiculul spermatic este format din( a) ductul deferent% a! şi v! ductului deferent b) a! şi v! testiculară c) a! şi v! cremasterică d) vestigiul procesului vaginal e) nici un răspuns corect 53& Artera testiculară este ramură a arterei( a) pudenda internă .senţa congenitală a unui testicul c) pre"enţa mai multor testiculi hipopla"iaţi d) scindarea a. ung i drept /n vena cava inferioară d) am.dominale fasciei proprii abdominale fasciei transversale peritoneului nici un raspuns corect c) vena testiculară st/ngă se varsă su.lic a.dominale .erantă a testiculului Ccoapsă= perineu) e) scindarea incompletă a testiculului %#$& Criptor ism este( a) a.riogene*ă al testiculului are loc /n( a) peritoneu .senţa congenitală a am.ăr.

iilor mari c) #ntre labiile mici şi mari d) pe clitoris e) /n meatul uretral %%2& 8egiunea pudendala este vasculari*ata in special de+ a) a& glutea inferior .) dilatarea varicoasă a venelor funiculului spermatic c) pre*enţa inelului de strangulaţie a prepuţiului d) ipopla*ia peretelui superior al uretrei e) ipopla*ia peretelui inferior al uretrei %%#& .ulul vaginului d) #n grosimea m! bulbocavernos e) muntele .ulare mari CEart olin) se desc id+ a) #ntre labiile mici şi himen .iilor mari c) /n vesti.ulare mari CEart olin) sunt situate+ a) pe faţa mediala a la.) pe partea posterioara a .aricocelul repre*intă( a) acumularea lic idului seros /n cavitatea seroasă a testiculului b) dilatarea varicoasă a venelor funiculului spermatic c) pre*enţa inelului de strangulaţie a prepuţiului d) ipopla*ia peretelui superior al uretrei e) ipopla*ia peretelui inferior al uretrei %%%& Lpispadie repre*intă( a) acumularea lic idului seros /n cavitatea seroasă a testiculului .) dilatarea varicoasă a venelor funiculului spermatic c) pre*enţa inelului de strangulaţie a prepuţiului d) hipopla"ia şi defect al peretelui superior al uretrei e) ipopla*ia peretelui inferior al uretrei %%"& Hipospadie repre*intă( a) acumularea lic idului seros /n cavitatea seroasă a testiculului .) a! pudenda externa c) a& circumfle1a femoris lateralis d) a! pudenda interna e) a& epigastrica inferior .) dilatarea varicoasă a venelor funiculului spermatic c) pre*enţa inelului de strangulaţie a prepuţiului d) ipopla*ia peretelui superior al uretrei e) hipopla"ia şi defect al peretelui inferior al uretrei %%-& 7landele vesti.e) scindarea incompletă a testiculului %#5& Hidrocelul repre*intă( a) acumularea lichidului seros #n cavitatea seroasă a testiculului .enus %%0& :rificiul de e1cretie al glandelor vesti.) la .a*a la.iilor mici .a*ei la.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful