You are on page 1of 17

SVEUILITE U ZAGREBU FILOZOFSKI FAKULTET Odsjek za arheologij I!

a"a L #i$a %

A&UAE IASAE
Se'i"arski rad

Zagre() *++,.e"/or0 1o'agoj To"#i"i$ S/ de"/0 .aja Grg ri$

SADRAJ
UVO12222222222222222222222222222222222* AR3ITEKTURA 4RI5E KO6STA6TI6OVE OB6OVE222222222222-2--% AR3ITEKTURA 6AKO6 KO6STA6TI6OVE OB6OVE222222222222---7 STA.BE6I 1IO 6ASEL5A222222222222222222222222-----8 ZAKL5UAK22222222222222222222222222222229 4O4IS LITERATURE22222222222222222222222222-2:+ SLIKE2222222222222222222222222222222---22::

UVOD
Vara;di"ske To<li=e "alaze se *+k' j gois/o#"o od Vara;di"a) "a <odr #j *%+k' "ad'orske !isi"e iz'e> /erasa To<li#ke gore i doli"e Bed"je- Gradi$ je <oz"a/ <o d!a iz!ora /er'al"e 'i"eral"e !ode) /e'<era/ re ?,-, @A- !oda je (oga/a s '<oro') kal=ije' i "a/rije') a sadr;i i !e$e koli#i"e ljeko!i/og ' lja) B/o je #i"i !rlo ljeko!i/o'- 4ros/or Vara;di"skih To<li=a (io je "aselje" !e$ od <aleoli/ika) "o <ra!i <ro=!a/ do;i!lja!a #e' s!jedo#e (roj"i "alazi iz ri'skog do(a koji se da/iraj 7- s/6aselje s os"o!ali Ri'lja"i koji s od :%- g- <r- Kr- do 9- g- os!ojili <ros/or "ekadaB"je <ro!i"=ije 4a"o"ije- I'e je do(ilo <o <le'e" 5asa) koje je /ada o(i/a!alo "a /o' <odr #j .jes/o je ad'i"is/ra/i!"o <ri<adalo <e/o!ia"skoj o<$i"i Cres publica PoetoviensisD) koja je kas"ije) <od Traja"o') <os/ala kolo"ija- B d $i da se kolo"ija 4/ j "alazila "a s/ra/eBki iz!a"red"o' <olo;aj ) od /oga je <roEi/irala i o(li;"ja Aquae Iasae. ArheoloBka isko<a!a"ja za<o#ela s ?+Fih godi"a *+- s/-) "as/a!lje"a s 8+Fih) a /raj joB i da"as- Is/ra;i!a"ja s <okazala da s Ri'lja"i !e$ <oz"a/i i sa# !a"i <r!oj <olo!i=i :- s/- sagradili k <aliB/eiz !re'e"a =ara Tijeko' s/olje$a) /er'e i ja!"e zgrade s !iBe < /a o("a!lja"i i <roBiri!a"i- 1a"as s "aj(olje <ra!o o"i 'la>i arhi/ek/o"ski o(jek/i koji <o/je# Ko"s/a"/i"a C%+,-F%%G-D"a/<is"a <lo#a <ro"a>e"a /o je !rije'e k <aliB/e re"o!ira"o i <roBire"o) o #e' s!jedo#i i :8- s/- ArheoloBka s is/ra;i!a"ja o(a!lja"a "a <o!rBi"i da"aB"jeg !rije'e a"/ike) o !rije'e od <o#e/ka :- do kraja

<arka lje#iliB/a) gdje s o/kri!e"i Eor ' i ka<i/olij- .e> /i') lokali/e/ i<ak "ije 'og $e <o/< "os/i is/ra;i/i jer s "a 'jes/i'a "ekadaB"jih a"/i#kih zgrada i li=a izgra>e"i s !re'e"i arhi/ek/o"ski o(jek/i-

ARHITEKTURA PRIJE KONSTANTINOVE OBNOVE


6ajs/ariji dio ko'<leksa e!ide"/ira" je j goza<ad"o' dijel isko<a- Radi se o djel

k <aliB/a iz :- s/-) <o!rBi"e od oko *++'H) a koje se sas/oji od <ra!ok /"ih <ros/orija i (aze"a s'jera is/okFza<ad- U o!i' <ros/ori'a "ije (ilo s s/a!a za grija"je) a !oda je do!o>e"a jed"os/a!"i' d gi' ka"alo' B/o go!ori o koriB/e"j /er'al"og iz!ora- U o!oj Eazi k <aliB/e je sl ;ilo za lije#e"je !oj"ika) o #e' s!jedo#e za!je/"i "a/<isi iz ra"o=arskog !re'e"a- U !rije'e =ara 3adrija"a C::G-F:%8-D i A"/o"i"a 4ija C:%8-F:,:-D izgra> je se "o!o k <aliB/e- Od o!og k <aliB/a os/ali s !idlji!i sa'o <ojedi"i dijelo!i koji s kas"ije klo<lje"i s'jer Ko"s/a"/i"o!o k <aliB/e Cdio <ol kr ;"og (aze"a) izd ;e"i gla/i (aze") do!ra/"i=i i dr-D- Za razlik od ra"ijeg <ro/eza"ja arhi/ek/ re oslika"a) od #ega s s'jer is/okFza<ad) "o!a se <ro/e;e sje!erFj g-: U *- s/- dio <r!o(i/"og k <aliB/a <res/ao se <o/re(lja!a/i- K <aliB"a (azilika je os/ale sa'o djelo'i#"o sa# !a"e arhi/ek/o"skoFil zio"is/i#ke slike) je <o!ezi!ao s "o!i' dijelo' *- s/- <odig" / karak/eris/i#"e za a"/o"i"ski <eriod) /e je <o<o>e"a i o<re'lje"a hi<oka s/i#"i' re>aji'a- * Za<ad"i <or/al je zazida") a o/!ore" je sje!er"i) koji j k <aliB/a- U /o je !rije'e !e$ (io Eor'ira" Eor ' /e is/o#"i i za<ad"i /rije' s 'o" 'e"/al"i' s/ (iB/e') #i'e s ka<i/olij i Eor ' <os/ali (olje <o!eza"i- Oko iz!ora je "i'Eej koji je) s reljeEi'a i "a/<isi'a) o/kri!e" :9- s/-% CSl- :-D Ka<i/olij se sas/ojao od /ri 5 "o"e) iz dr ge <olo!i=e :-

sa'os/oje$a hra'a s od!oje"i' kro!iB/i'a-7 SrediB"ji) "aj!e$i hra') (io je <os!e$e" 5 <i/er ) is/o#"i 5 "o"i) a za<ad"i .i"er!i- 4os/a'e"/ za s/a/ s/-) <ro"a>e" je sje!erois/o#"o' gl Eor 'a) a "a laz .i"er!i"a hra'a <ro"a>e" je ki<

/e (o;i=e i <os/a'e"/ s "a/<iso' iz <r!e <olo!i=e *- s/- Zgrade iz o!og do(a "iB/e"e s <o;ar <riliko' jed"e od <ro!ala Go/a) B/o s<o'i"je i <lo#a =ara Ko"s/a"/i"a-? CSl- *-D

: *

Aquae Iasae Varadinske Toplice: vizualizacija rimske arhitekture Zagre() ArheoloBki ' zej) :99G-) ::Gore"=FViki$) Za!rB"a is/ra;i!a"ja a"/i#kog k <aliB"og ko'<leksa Vara;di"ski' To<li=a'a) VA!" #. ser. sv. IV :9G+-) :78% $% &odina arheolo'kih istraivanja u sjeverozapadnoj (rvatskoj) ka/alog izlo;(e) Zagre() :98,-) :*,7 Aquae Iasae Varadinske Toplice: vizualizacija rimske arhitekture Zagre() ArheoloBki ' zej) :99G- ::? Ibid) ::-

ARHITEKTURA NAKON KONSTANTINOVE OBNOVE


.o" 'e"/al"i o(jek/i iz do(a =ara Ko"s/a"/i"a #i"e jedi"s/!e" arhi/ek/o"skoF r(a"is/i#ki ko'<leks si'e/ri#"o ko'<o"ira" od"os "a zd ;" os s'jera sje!erFj g- ."ogo(roj"i sa# !a"i ele'e"/i koji re<reze"/iraj o!o !rije'e i "jego! 'je/"i#ki do'e/ (ili s dos/a/"i za <o/< " reko"s/r k=ij <ojedi"ih dijelo!a i =ijele arhi/ek/o"ske ko'<ozi=ije kas"o=arskog razdo(lja-, CSl- %- i 7-D BAZILIKA K <aliB"a (azilika Cbasilica thermarumD i'a o(lik izd ;e"og <ra!ok /"ika di'e"zija **)?I:7)?'- Zido!i s sa# !a"i do !isi"e od oko *)8'- S!a #e/iri gla s <oja#a"a <ilas/ri'a k (i#"og o(lika) a "a za<ad"o' zid se "alaze joB d!a <ilas/ra koji s gor"je' dijel ja#e oB/e$e"i-G 6a sredi"i za<ad"og zida "alaze se zazida"a !ra/a- 6a sredi"i sje!er"og zida /ako>er se "alaze zazida"a !ra/a) a "a is/o#"oj i za<ad"oj s/ra"i is/og !idlji!a s i (o#"a !ra/a6a j ;"o' zid "alaze se 'o" 'e"/al"a !ra/a Biri"e *)?' s ka'e"i' <rago' i /ri s/e<e"i=e4red j ;"i' !ra/i'a se "alazilo <red!orje) B/o se 'o;e zaklj #i/i <re'a os/a=i'a <os/a'e"/a za s/ <o!e-8 CSl- ?-D 6a " /ar"je' li= za<ad"og zida djelo'i#"o se sa# !ao sis/e' za grija"je od /eg la ha'a/a i / ( la) kroz koje je s/r jao /o<li zrak- 6a sje!er"o' zid "e'a /raga / ( la=iji- 6a is/o#"o' zid !ide se os/a=i / ( la) ali s jako <ore'e$e"i i oB/e$e"i- 6a j ;"o' zid "e'a /raga !er/ikal"o' grija"j -9 S!i s zido!i o!oga o(jek/a (ili gra>e"i od !e$ih i 'a"jih <ol o(ra>e"ih ka'e"o!a) a jezgra i' se sas/oji iz ka'e"a lo'lje"aka) koji je !eza" (ijeloF; $kas/o' ;( ko' si/"og i kr <"ijeg agrega/a) (ez <ri'jesa o<eke-:+ Aijela zgrada (ila je <rekri!e"a de(lji' ;( ka"i' <odo' od !a<"a 'ijeBa"og kr <"ije / =a"o' o<eko') koji je "a <o!rBi"i gla#a") /e djel je <o< / =r!e"e 'ar'oriza=ije-::

, G

Aquae Iasae Varadinske Toplice: vizualizacija rimske arhitekture Zagre() ArheoloBki ' zej) :99G- :%Gore"=FViki$) Is/ra;i!a"ja a"/ik"og k <aliB/a Vara;di"ski' To<li=a'a od :9?,- do :9?9- godi"e) VA!" #. ser. sv. II) :9,:-) :8?8 Ibid. :889 Ibid. :88:+ Ibid. :89:: Ibid. :89-

U sje!er"o' dijel gra>e!i"e "alazi se !elika <ol kr ;"a eksedra) koja je /je'e"o' <rislo"je"a z sje!er"i zid- 6a o(a kraja eksedra za!rBa!a <ilas/ri'a- 4od je is/i =r!e"i <od kao i =ijeloj gra>e!i"i) sa'o je "eB/o !iBeg "i!oa /e je od!oje" s/e<e"i=o'koji'a se "alazi 6a za<ad"o' zid (azilike se sa# !ala slikarija sokla- O"a je =r!e"oFs'e>e (oje) a sas/oji se od <olja) koja s od!oje"a oko'i/i' =r"i' /raka'a <o< / <ilas/ra) a =r"a !i/i=a <olo;e"a !er/ikal"o) koja <re'a dolje za!rBa!a =r"i' lis/o' !i"o!e loze- 6ako" =r"ih horizo"/al"ih /raka) koji'a je slikarija sokla o(r (lje"a <re'a gore) "i; se <ojase!i i /rake =r!e"e i (ijele (oje) a Bire' (ijelo' <ojas !ide se Biljas/e jaj"i=e s'e>as/e (oje-:* Eksedra je i s !a"jske i " /raB"je s/ra"e (ila (oga/o kraBe"a) "o slikarije s se /ek djelo'i#"o sa# !ale- S!od je (io kraBe" <oligo"al"i' kase/a'a i ro'(o!i'a s (ilj"i' or"a'e"/i'a- 4ored slikarija "a zido!i'a) <ro"a>e"o je i '"ogo Erag'e"a/a "a <od gra>e!i"e) koji s o/<ali sa s/ro<o!a) zida ili s!oda eksedre- 6a /i' se lo'=i'a ja!ljaj "izo!i <la!oF(ijelih <erla) =r"o o(r (lje"ih) zele"i ro'(o!i s =!je/o!i'a) roze/e kase/a'a) jajas/i "iz "a =r!e"oj ili s'e>oj <odlozi) sEer"i /rok /i =r!e"e ili ; /e (oje i dr- CSl- ,-D 4ro"a>e" je i Erag'e"/ s gla!o' s!e=a C(rada/i ' Bkara= s a reolo'D) B/o < $ je "a kas"ij <re"a'je" (azilike za krB$a"ski o(red-:% O o("o!i #i/a!e zgrade s!jedo#i <lo#a =ara Ko"s/a"/i"a koja je <ro"a>e"a joB :8-s/- 6a

<lo#i se s<o'i"je kako je =ar Ko"s/a"/i" J2A&VAS IASAS OLI. VI IG6IS AO6SV.4TAS AU. 4ORTIAIBVS ET O.6IBVS OR6A.E6TIS A1 4RISTI6A. FAAIE. RESTITVIT2K L J25azijski' To<li=a'a) "eko$ <or/i=i'a i s!i' krasi'a <o!ra/io <r!o(i/"i izgled2K-:7 KU4ALITE 4ros/orije koje s "adogra>e"e "a k <aliB" (azilik s'jer sje!era i sje!eroza<ada "iB/e"i' silo' og"ja) s

<ri<adale s "e<osred"o k <aliB"o' re>aj - 1!ije <ros/orije s sl ;ile kao s!la#io"i=e C: i %D) a (ile s <ar=ijal"o !er/ikal"o zagrija!a"e i (oga/o oslika"e-:? CSl- G-D Iz o(je <ros/orije se lazilo ko' "ika=ijsk <ros/orij C*D) koja je i'ala sa'o horizo"/al"o grija"je Cka"ali is<od sje!er" <odaD- Ta je <ros/orija /ako>er (ila kraBe"a slikarija'a- Iz "je se 'oglo $i
:* :%

<ros/orij C?D s (aze"o' za hlad" !od C)ri&idariumD) koja je i'ala sa'o horizo"/al"o
Ibid. :9*Ibid. :9%:7 Ibid. *:7:7 Ibid. *:*:?:? Ibid. *:7-

grija"je- I o!a <ros/orija) kao i s!od (aze"a) (ili s (oga/o oslika"i- U =e"/ral"o' dijel (ila je <ros/orija C7D s /o<li' zrako' CtepidariumD- CSl- 8- i 9-D Sje!er"o od /e <ros/orije "alazila se <ros/orija G) a za<ad"o od "je <ros/orija 8- O(je s sl ;ile za !r $ k <elj CcaldariumDKaldarij <re'a za<ad za!rBa!a <ol kr ;"i' (aze"o') a "a j ;"oj je s/ra"i "eB/o kas"ije "adogra>e" <ra!ok /"i (aze" C9D koji je sl ;io kao z"oj"i=a CsudatoriumD-:, FORU. 4ros/or Eor 'a i za<ad"i /rije' "is s/ <a <o/< "os/i is/ra;e"i) ali s =ijelos/i o/kri!e"i os/ali j ;"o' /rije' /e (aza

/rije'o!i- Od "jiho!ih kolo"ada sa# !a"e s i" si/ (aze s/ <o!a gl sje!er"og i is/o#"og /rije'a-:G

For ' je sa s!e #e/iri s/ra"e (io za/!ore" /rije'o!i'a) a di'e"zije s ' (ile **I*7'=ijelo' sje!er"o' s/ra"o' <ro/ezalo se 'o" 'e"/al"o s/ (iB/e koji' se <rilazilo hra'o!i'a i sje!er"o' /rije' - Kolo"ada sje!er"og /rije'a o(liko!a"a je "ejed"ako raz'ak" /i' s/ <o!i'a <o!eza"i' l ko!i'a koji s "aglaBa!ali laze ka'e"i' greda'a- CSl- :+-D 6a Eor ' je "a>e"o ka'e"o o<lo#e"je za koje s <o/rije(lje"i i raz"i s<o'e"i=i iz ra"ijeg !re'e"a- 6a sredi"i Eor 'a "alazio se iz!or ljeko!i/e !ode) od"os"o "i'EejF( "ar- O "jego!o' izrazi/o k l/"o' karak/er go!ori "iz !o/i!"ih s<o'e"ika s "a/<isi'a) koje s lj di /ijeko' "ekoliko s/olje$a <os!e$i!ali "i'Ea'a kao zah!al ili 'ol( za ozdra!lje"je- :8 O!i s<o'e"i=i "a>e"i s kao s<olije i'ale ri'sko' s!ije/ 4riliko' is/ra;i!a"ja Eor 'a i /rije'o!a <ro"a>e"a je i !elika koli#i"a <ilas/ara) "a /e'elj kojih se 'oglo reko"s/r ira/i "iz de/aljaU Ko"s/a"/i"o!o do(a Eor ' je do(io iz ze/"o 'o" 'e"/ala" izgled) #i'e je "aglaBe"a E "k=ija ja!"og <ros/oraKA4ITOLI5 lo'aka zido!i'a ili o<lo#e"j ) a <okaz j da s "eki do"a/ori dolazili #ak i iz dalje"ih dijelo!a Aars/!a) B/o kaz je "a !eliki gled koji s o!e /o<li=e hra'o!e) za razlik od kolo"ada os/alih /rije'o!a koje se sas/oje od jed"olikog "iza s/ <o!a <o!eza"ih horizo"/al"i'

ko"s/r k/i!"ih i kras"ih ele'e"a/a0 s/ <o!a) (aza) ka<i/ela) arhi/ra!a) ko"zola) l ko!a /e

:, :G :8

Aquae Iasae Varadinske Toplice: vizualizacija rimske arhitekture Zagre() ArheoloBki ' zej) :99G-) :8Ibid.) :9-

4ri o("o!i ko'<leksa

7-s/- doBlo je do !elikih <ro'je"a

izgled ka<i/olija

od"os "a

<rijaB"j Eaz iz *-s/- CSl- ::-D Za/e#e"o s/a"je <okaz je asi'e/ri#"os/ /lo=r/"e ko'<ozi=ije hra'o!a- 5 <i/ero! hra' je <rod (lje" i <roBire") <rislo"je" "a .i"er!i" hra') a "jego! <or/al je /o' <riliko' izg (io =e"/ral"i <olo;aj) B/o je !idlji!o <re'a sa# !a"o' ka'e"o' <rag z koji je <ro"a>e"o i r Be"je ras/ere/"og l ka !ra/a- U o!oj Eazi hra'o!i s "a/kri!e"i zajed"i#ki' kro!iB/i'a-:9 CSl- :*-D Z(og "as/ale asi'e/ri#"os/i srediB"jeg dijela ka<i/olija) is<red "jega je izgra>e" sje!er"i /rije' kojega je ko'(i"ira"a kolo"ada <os/ala za<ra!o <red"ja Easada #i/a!og ka<i/olijaU" /ar"ji <ros/or /og /rije'a) od"os"o "jego!a s/ra;"ja Easada) raz!ede"a je <ilas/ri'a raz"ih !eli#i"a i ko"s/r k=ija- 6a sje!erois/o#"oj i sje!eroza<ad"oj s/ra"i izgra>e"a je <o jed"a <ra!ok /"a <ros/orija- Kako (i se osig rao <ris/ < o(je <ros/orije <ro(ije"i s <or/ali !a"jski' 'asi!"i' zido!i'a za<ad"og i is/o#"og /rije'a-*+

STAMBENI DIO NASELJA


:9 *+

Ibid. *:Ibid. *:-

S/a'(e"i dio "aselja (io je "a <adi"a'a (re; ljka) a da"aB"je je "aselje izgra>e"o <ra!o "a /o' <ros/or ) <a s <oda=i o s/a'(e"oj arhi/ek/ ri "edo!olj"i za reko"s/r k=ij izgleda <ojedi"ih o(jeka/a i sa'og "aselja- 6a is/ra;e"o' <ros/or <od"o (re; ljka s/a"o!lje"e s d!ije Eaze izgrad"je- Iz :- i *- s/- <o/je#e dr!e"a arhi/ek/ ra koja <okaz je s/arosjedila#k /radi=ij "a#i" grad"je- 4ros/orije s <ra!ok /"e i izd ;e"e s <odo!i'a od gli"e i dasaka) a <o;ar ) a o!dje "a>e"a kera'ika do'a$eg karak/era <o'ijeBa"a je s i'<or/ira"o' l ks z"o' kera'iko' i/alskih) galskih i ger'a"skih radio"i=a- 1r!e"a je arhi/ek/ ra s/radala %- i 7- s/- o!dje se "as/a!lja izgrad"ja o #e' go!ori "alaz zido!a od ka'e"a- O!aj o(jek/ je i'ao sli#a" /lo=r/ <ros/orija- 6alazi kera'ike iz o!og sloja s !rlo (roj"i) ali <re/e;"o do'a$e <roiz!od"je- Raz"o!rs"os/ i koli#i"a "a>e"og si/"og arheoloBkog 'a/erijala dr go' s/ra/ ' =ar Ko"s/a"/i" !eo /jed"e saj'o!e) "o Aquae Iasae s <r!o' i kaz je "a /rgo!iB"oFsaj'e"i karak/er o!og dijela "aselja-*: 4oz"a/o je da je !jeroja/"o !e$ od ra"ije i'ale

/radi=ij saja'skog gradi$a) jer s 'jes/a) kao B/o s /er'al"a k <aliB/a) 'orala i'a/i !e$i o</i=aj ro(e radi zado!olje"ja <o/re(a gos/ij i <a=ije"a/a-**

ZAKLJUAK

*:
**

$% &odina arheolo'kih istraivanja u sjeverozapadnoj (rvatskoj) ka/alog izlo;(e) Zagre() :98,-) :*,-

Viki$FBela"#i$) B-) 4rilog is/ra;i!a"j "aseo(i"skog ko'<leksa Vara;di"ski' To<li=a'a) VA!" #. ser. sv. IV :9G+-) :*%-

S!e k <"a a"aliza o/kri!e"og dijela a"/i#kog k <aliB/a <okaz je d go/raja" raz!oj koje' se <rili#"o jas"o o=r/a!aj ele'e"/i i ko'<o"e"/e koji s do!eli do o(liko!a"ja /og s<e=iEi#"og s<o'e"i#kog ko'<leksa- Ko"s/a"/i"o!a o("o!a je /o#"o Eiksira"a dedika/i!"o' <lo#o' koja je / <ro"a>e"a- U /o' s razdo(lj "as/ale i iz!jes"e ada</a=ije koje s !idlji!e ko'<leks "adogra>e"ih <ros/orija "a k <aliB/ - Razdo(lje s/rada!a"ja od <o;ara) "esig r"o do(a (or(i e!ak a=ije ili <lja#ke "e 'o;e se /o#"o odredi/i) ali <ada !jeroja/"o Ko"s/a"/i"o!ih "asljed"ikaKoliko god s razdo(lje ra"og 7- s/<rigodo' o(liko!a"ja k <aliB"og ko'<leksa i "jego!ih sje!er"ih koje' je ;elja za re<reze"/a=ijo' i <o/re(a o("o!e lje#iliB"og ;i!o/a "adograd"ja s/al"o <o/re(lja!a"i "eki s/ariji ele'e"/i) i<ak je "ajs/!arala#kiji (iljeg os/a!ilo "aBla i do!olj"o 'a/erijal"ih 'og $"os/i da /o os/!ari i liko!"o 'o" 'e"/alizira-

POPIS LITERATURE

:+

Gore"=FViki$) Is/ra;i!a"ja a"/ik"og k <aliB/a godi"e) VA!" #. ser. sv. II) :9,:-) :8:F**%-

Vara;di"ski' To<li=a'a od :9?,- do :9?9-

Gore"=FViki$) Za!rB"a is/ra;i!a"ja a"/i#kog k <aliB"og ko'<leksa To<li=a'a) VA!" #. ser. sv. IV :9G+-) :*:F:?G-

Vara;di"ski'

$% &odina arheolo'kih istraivanja u sjeverozapadnoj (rvatskoj) ka/alog izlo;(e) Zagre() :98,Aquae Iasae Varadinske Toplice: vizualizacija rimske arhitekture Zagre() ArheoloBki ' zej) :99G-

S!e slike s <re ze/e iz Aquae Iasae Varadinske Toplice: vizualizacija rimske arhitekture Zagre() ArheoloBki ' zej) :99G-) osi' slika , i G koje s Is/ra;i!a"ja a"/ik"og k <aliB/a #. ser. sv. II) :9,:-) :8:F**%<re ze/e iz Gore"=FViki$) Vara;di"ski' To<li=a'a od :9?,- do :9?9- godi"e) VA!"

SLIKE

::

Sl- :- 6i'Eej L reljeE

ri'ske ja!"e

Sl- *- Ko'<leks arhi/ek/ re

:*

Sl- %- Reko"s/r k=ija ko'<leksa "ako" Ko"s/a"/i"o!e o("o!e

Sl- 7- %1 'odel ko'<leksa ri'ske ja!"e arhi/ek/ re

:%

Sl- ?- Bazilika

Sl- ,- 1e/alji zid"ih slikarija

:7

Sl- G- Tlo=r/ k <aliB/a s "adogra>e"i' <ros/orija'a

Sl- 8- 1e/alj k <aliB/a CtepidariumD

Sl- 9- 1e/alj k <aliB/a C)ri&idariumD

:?

Sl- :+- %1 'odel Eor 'a s ka<i/olije'

Sl- ::- Reko"s/r k=ija ka<i/olija iz *- s/-

Sl- :*- %1 'odel ka<i/olija iz 7- s/-

:,

:G